Количева Т. В. - Божевілля в масовій культурі як презентація порушення функції self, Лебедєв В. О. (2013)
Козакова О. М. - Семіосфера як антропокультурний феномен (2013)
Курна О. С. - Зміна ролі музею при переході від індустріального суспільства до суспільства споживання (2013)
Усанов А. І. - Освоєння тимчасової вічності: від символу до симулякру (2013)
Загребельний І. В. - Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення (2013)
Шенгерій Л. М. - Методологічні засади створення сучасного підручника з логіки для студентів вищих навчальних закладів (2013)
Кравченко А. П. - Правовідносини в сучасній Україні в аспекті антропологічного виміру права (2013)
Чи скоро завершиться в Україні пошук своєї ідентичності? Рецензія кафедри української філософії та культури на монографію В. Д. Литвинова "Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII століття. Історико-філософський нарис". – К.: Наукова думка, 2008. – 440 с. (2013)
Дмитриев С. В. - Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 1) (2013)
Дмитриев С. В. - Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 2) (2013)
Екимов В. Ю. - Оценка погрешности измерений в прикладных биомеханических исследованиях спортивных движений, Волков Ю. О., Пономаренко В. К. (2013)
Столяр М. Б. - Удосконалення викладання курсу "біомеханіка фізичного виховання та спорту", Куртова Г. Ю., Бесплахотна О. С., Щербач В. М. (2013)
Афтимичук О. Е. - Модель коммуникативно-дидактической деятельности преподавателя физического воспитания (2013)
Бабич Н. Л. - Досвід використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2013)
Баклицька О. П. - Я-концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю (2013)
Барановська Л. В. - Особливості реалізації методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики, Фотинюк В. Г. (2013)
Белых С. И. - Физкультурная деятельность преподавателя как условие осуществления им личностно ориентированного физического воспитания (2013)
Бєлікова Н. О. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2013)
Вдовенко І. С. - Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів у процесі інноваційної діяльності (2013)
Глазирін І. Д. - Адаптація студентів до навчальної діяльності на факультеті фізичної культури (2013)
Горошко Ю. В. - Деякі аспекти навчання інформатики студентів факультету фізичного виховання (2013)
Гринченко І. Б. - Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах інформатизаціїї суспільства (2013)
Димуцька А. І. - Професіограма вчителя інформатики, орієнтована на фізичне виховання з професійною спрямованістю (2013)
Драпов О. А. - Совершенствование специальных качеств военных специалистов на уроках физической культуры (2013)
Дроздов Д. В. - Створення професійних ситуацій як педагогічна умова формування професійних якостей тренерів у процесі фахової підготовки (2013)
Дудорова Л. Ю. - Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів (2013)
Дышко Б. А. - Биомеханические средства тренировки кардиореспираторной выносливости квалифицированных спортсменов, Кочергин А. Б. (2013)
Дьоміна Ж. Г. - Профільне навчання старшокласників за спортивним напрямом: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, Тимошенко О. В. (2013)
Євсєєва О. В. - Вплив вікових критичних періодів та життєвих криз на онтогенез людини в контексті підготовки спеціаліста з фізичного виховання (2013)
Єрмаков С. С. - Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази (2013)
Жалій Р. В. - До питання про змістове наповнення навчальної програми з дисципліни "Теорія та методика викладання легкої атлетики" для підготовки фахівців напрямку підготовки "Здоров’я людини" (2013)
Жаров А. І. - Формування професійної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту, Сухих В. А., Вальковський А. В., Курта Є. Г. (2013)
Жила С. О. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів початкових класів до занять з фізичної культури, Лукаш І. В. (2013)
Завальнюк О. В. - Зміст програми розвитку професійної компетентності фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти (2013)
Зайцева Ю. В. - Сучасний стан і проблеми підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Ібрагімов М. М. - "Філософія спорту" в системі освітянської фізкультурно-спортивної підготовки фахівців, Бабик Р. С. (2013)
Іванченко Л. П. - Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом, Іванченко С. Г. (2013)
Кара С. І. - Мотиваційний компонент у структурі професійного інтересу майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Кладкова Т. А. - Контроль і оцінювання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2013)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Формування професійної культури майбутніх вчителів фізичного виховання (2013)
Коновальська Л. О. - Зміст професійно орієнтованих дисциплін які сприяють формуванню методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Корх-Черба О. В. - Основні складові змісту науково-дослідних студентських робіт з фізичного виховання (2013)
Красота В. М. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2013)
Кушнірук С. Г. - Біомеханічні параметри стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання в процесі вивчення кидкових рухів в баскетболі, Гришко Л. Г., Чуста А. Ю. (2013)
Лисенко Л. Л. - Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності (2013)
Литвиненко О. М. - Формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Лушневский А. К. - Развитие специфических координационных способностей в процессе физической подготовки военнослужащих (2013)
Лянной Ю. О. - Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації (2013)
Малинский И. Й. - Развитие физической культуры и спорта в системе воспитания личности-студента: культурологический аспект (2013)
Матвійчук Т. Ф. - Критерії та рівні сформованості педагогічної позиції у майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Мусхаріна Ю. Ю. - Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення дітей підліткового віку, Бабак В. В., Мусенко Є. Я. (2013)
Новопашен С. С. - Актуальність впровадження сучасних фітнес-технологій в навчальний процес студентів-єдиноборців, Ляпін В. П. (2013)
Огнистий А. В. - Місце і напрямки діяльності вчителя-предметника у фізичному вихованні учнів (2013)
Одеров А. М. - Методики перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців – як складова їх професійної підготовки, Логінов Д. О. (2013)
Ольховий О. М. - Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів (2013)
Остапова О. О. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації: поняття, види, зміст (2013)
Пітин М. П. - Моделі систем знань у теоретичній підготовці спортсменів (2013)
Пеньковець Д. В. - Формування змісту психолого-педагогічної підготовки у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Печко О. М. - Формування у студентів умінь системного аналізу методом педагогічної ситуації (2013)
Подригало Л. В. - Использование квалиметрических методик при оценке рейтинга студентов спортивно-физкультурной направленности подготовки, Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. (2013)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічний тренінгу підготовці вчителя фізичної культури, Пристинська Т. М., Іванченко С. Г. (2013)
Путятіна Г. М. - Організаційно-управлінська модель маркетингової діяльності ДЮСШ, Середа Н. В. (2013)
Редько Т. М. - Розвиток здатності майбутнього фахівця фізичного виховання до інноваційної діяльності (2013)
Руденко Р. Є. - Дисципліна "масаж" у процесі формування майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту (2013)
Руденик В. В. - Методическое обеспечение этапов процесса обучения военнослужащих технике двигательных действий (2013)
Рябов В. В. - Виховання та удосконалення витривалості як ключової фізичної якості людини (2013)
Самсутіна Н. М. - Впровадження спецкурсу як педагогічна умова формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Синіговець І. В. - Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах, Бишевець Н. Г. Пильтяй С. В. (2013)
Стрілець С. І. - Дистанційна форма навчання: реальний стан та перспективи втілення у систему вищої освіти (2013)
Солонець Ю. Ю. - Використання біомеханічних методів дослідження в тренувальному процесі студентів спеціалізації хореографія (2013)
Степанченко Н. І. - Ефективність дидактичного забезпечення на основі контекстного підходу в формуванні професійно-педагогічної мотивації у майбутніх спортивних педагогів (2013)
Стеценко А. І. - Ставлення студентів-випускників зі спеціальності 6.010201 "бакалавр фізичного виховання" до професійно-орієнтованих дисциплін, Кондратенко П. Б. (2013)
Твелина А. О. - Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий (2013)
Терещенко О. В. - Проблема функціонування системи фізичного виховання студентської молоді України, Волков В. Л. (2013)
Третяк О. С. - Педагогічна діагностика як аудит знань, умінь та навичок студентів педагогічних вузів (2013)
Філіпов В. В. - Оперативний педагогічний контроль біодинамічної структури технічних елементів барєрного бігу студентів факультету фізичного виховання, Сероштан В. М. (2013)
Хассай Д. В. - Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями, Мілаєв О. І., Голованов М. В., Бойко О. О. (2013)
Черненко А. Є. - Дослідження фізичної підготовленності студентів 18-19 років, Сердюк Д. Г. (2013)
Черняев В. В. - Статическая выносливость как компонент профессионально–прикладной физической культуры будущего учителя, Дрепин В. В. (2013)
Шаповаленко В. І. - Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання, Гаркуша С. В. (2013)
Ювченко С. В. - Навчання основ національних видів боротьби студенток педагогічних спеціальностей в процесі фізичного виховання (2013)
Мінцер О. П. - Інформаційні комунікатори в медицині, Романов В. О., Зозуля І. С., Галелюка І. Б. (2014)
Денисенко С. В. - Прогнозування станів і ефекту при допоміжних репродуктивних технологіях на основі багаторівневих онтологій (2014)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у хворих на діабетичну проліферативну ретинопатію (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Експертне оцінювання у визначенні ефективності лікарських засобів (2014)
Марценюк В. П. - Про клінічну експертну систему, що грунтується на правилах, на основі технології data mining, Стаханська О. О. (2014)
Семенець А. В. - Про досвід міграції даних пацієнтів при впровадженні вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення МІС ЕМК з відкритим кодом (2014)
Бегош Н. Б. - Особливості функціонування зорової системи у користувачів комп’ютерів, Чорномидз І. Б., Зятковська О. Я. (2014)
Кефелі-Яновська О. І. - Критерії оптимізації при трансформації знань у дисциплінах морфологічного напрямку (2014)
Дутчак М. С. - Представлення знань в адаптивних системах дистанційного навчання (2014)
Пікуляк М. В. - Онтологічний підхід до побудови предметної області на основі квантово-фреймової моделі (2014)
Бойко В. В. - Онтологічні уявлення знань для вдосконалення діагностики та лікування атопічного дерматиту у дітей, Яременко Н. В. (2014)
Петрик С. М. - Дистанційне навчання у мережі Web 3.0 (2014)
Горовенко Н. Г. - Автоматизоване робоче місце лікаря для лікування пацієнтів із хворобою Гоше, Стецюк В. З., Савицький А. Й., Іванова Т. П., Oстапова А. О. (2014)
Горовенко Н. Г. - Інформаційна система для реєстру пацієнтів із метаболічними захворюваннями, Стецюк В. З., Ольхович Н. В., Савицький А. Й., Малєй А. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Інформаційна система для відділень нейрохірургічної реабілітації, Стецюк В. З., Савицький А. Й., Луговський Ю. О., Пічкур О. Л. (2014)
Колупаєва А. А. - Інклюзивна освіта як трансформаційна стратегія сучасної освітньої політики (2010)
Байрамов В. Д. - Социальная интеграция через образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (2010)
Старобина Е. М. - Теоретические подходы к комплексному сопровождению интегрированного профессионального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2010)
Роганова М. В. - Становлення духовної культури студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах центру духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації (2010)
Ингрида Баранаускене - Условия успешной подготовки лиц с ограниченными возможностями к учебе в вузе, Люда Радзевичене (2010)
Ореховская Н. А. - Потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в высшем образовании (2010)
Чайковський М. Є. - Готовність освітнього простору ВНЗ до соціальної адаптації студентів з особливими потребами, Польовик О. В. (2010)
Богінська Ю. В. - Соціально-педагогічна підтримка і супровід студентів з обмеженими можливостями в Автономній Республіці Крим: аналіз стану та перспективи (2010)
Егоров П. Р. - Реализация модели организационно-педагогического сопровождения учебного процесса людей с особыми образовательными потребностями на основе использования адаптивных компьютерных технологий в республике Саха (Якутия) (2010)
Максимчук В. С. - Якісні зміни в галузі професійної освіти ФРН (1960–2002) (2010)
Ingrida Baranauskienë - Students in special education studies: peculiarities of professional motivation Студенти в спеціальних освітніх дослідженнях: особливості професіональної мотивації, Liuda Radzevicienë Інгріда Баранаускене, Люда Радзевічене (2010)
Sharon A. Raver-Lampman - Identified significant stressors of caregivers of individuals with disabilities Визначення значимих факторів стресів піклувальників інвалідів, Равер-Лампман Ш. (2010)
Барно О. М. - Використання корекційних та оздоровчих елементів у реабілітаційній діяльності ВНЗ (2010)
Мусаєв К. Ф. - Підходи до побудови логічної структури навчального матеріалу (2010)
Петько Л. В. - Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти (2010)
Добровіцька О. О - Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності в молоді (2010)
Хижун Я. В. - Дискусія як ключовий елемент інтерактивного навчання студентів на практичних заняттях з англійської мови (2010)
Сандовенко І. В. - Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади (2010)
Кучіна В. С. - Принципи інтерактивного навчання іноземних мов та їх відповідність вимогам кредитно-модульної системи освіти у ВНЗ України (2010)
Дишлева С. М. - Організація тестового контролю рівня сформованості навички читання текстів зі спеціальності при вивченні іноземної мови (2010)
Кормакова Т. Л. - Індивідуальна робота як складова у формуванні творчої особистості студентів з особливими потребами (2010)
Бондарєва Л. І. - Підприємницька підготовка дорослих як нагальна вимога ринкових відносин в Україні (2010)
Васильєв В. В. - Специфіка формування кваліфікаційних вимог до державних службовців системи соціального захисту (2010)
Березовська Л. І. - Зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту людей з особливими потребами (2010)
Терюханова І. М. - Удосконалення діяльності служби зайнятості щодо професійного навчання інвалідів в сучасних умовах, Стульпінас Н. К. (2010)
Будяк Л. В. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти: аналіз міжнародних документів і законодавства України (2010)
Кольченко К.О. - Організація навчальних місць студентів з інвалідністю як чинник їхньої інклюзії у професійне середовище, Нікуліна Г.Ф. (2010)
Таранченко О.М. - Інклюзивна освіта для дітей із порушеннями слуху: революційна тенденція чи еволюційний процес? (2010)
Єжова Т. Є. - Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти (2010)
Скрипник Т. В. - Дослідження продуктивності взаємодії батьків з аутичною дитиною (2010)
Щербина С. М. - Педагогічна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці, Щербина І. Ю. (2010)
Трикоз С. В. - Зміст і завдання сенсорного виховання дітей з інтелектуальною недостатністю (2010)
Висоцька А. М. - Основні напрями діяльності вихователя спеціального навчального закладу для розумово відсталих дітей (2010)
Шорохова В. В. - Працездатність як важливий чинник успішного навчання розумово відсталих учнів (2010)
Кравець Н. П. - Ілюстративний матеріал читанок і проблема формування читача (2010)
Ибрагимова А. Р. - Наглядность как средство повышения познавательной активности умственно отсталых школьников на уроках трудового обучения (2010)
Чеботарьова О. В. - Організація проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках квітникарства (2010)
Вдовиченко І. В. - Основні напрями корекційно-виховної та соціально-реабілітаційної діяльності педагога-дефектолога в спеціалізованих дятячих будинках (2010)
Зоренко І. С. - Щербина І. Ю. Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови (2010)
Бобренко І. В. - До проблеми просторового орієнтування глухих молодших школярів із обмеженням інтелектуального розвитку (2010)
Шмаргун В. М. - Когнітивні механізми психомоторних дій (2010)
Тюптя О. В. - Технологія формування усвідомленого батьківства в груповій взаємодії, Лук’яненко Н. М. (2010)
Хозраткулова І. А. - Особливості розвитку соціального інтересу в студентів-інвалідів в умовах навчання на психолого-педагогічному факультеті (2010)
Виноградова В. Є. - Розвиток особистості студента як суб’єкта спілкування (2010)
Кучменко О. Б. - Значення викладання біологічних дисциплін у підготовці практичних психологів (2010)
Лісіцин В. Д. - Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема (2010)
Руденко О. О. - Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів (2010)
Мітлош А. В. - Діагностика соціальних та емоційних коренів розвитку лідерства (2010)
Вольнова Л. М. - Соціальна складова професійної компетентності студентів — майбутніх фахівців системи діяльності "людина — людина" (2010)
Бажанюк В. С. - Дослідження лідерської обдарованості у школярів підліткового віку (2010)
Шаповалов Б. Б. - Відбір талановитої молоді до спортивних секцій кікбоксингу як перша стадія розвитку спортивної обдарованості (2010)
Чиханцова О. А. - Детермінанти психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами (2010)
Костенко Т. М. - Науково-методичні підходи до організації і змісту роботи практичного психолога у дошкільному закладі для дітей із вадами зору (2010)
Деркач М. В. - Психологічні аспекти підготовки студентів з обмеженими функціональними можливостями до майбутньої професійної діяльності (2010)
Міляєва В. Р. - Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі (2010)
Макарчук Н. О. - Психологічна специфіка проявів психічних станів у підлітків з розумовою відсталістю (2010)
Кондратюк С. М. - Особливості сенсомоторної уваги студентів-першокурсників як одна з умов успішності навчання (2010)
Миронюк Є. В. - Визначення та історія розвитку поняття "соціальний інтелект" у психологічній науці (2010)
Карелін П. А. - Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами (2010)
Лазуренко С. І. - Створення психофізіологічної основи для формування моторних установок (2010)
Хорошуха М. Ф. - Значення феномену "втрати" в проведенні психолого-фізичної реабілітації хворих із порушеннями функції опорно-рухового апарату (на прикладі багаторічного спостереження за одним із таких хворих) (2010)
Ковтонюк М. В. - Методи та методики фізичної реабілітації при неспецифічних захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей молодшого шкільного віку, Кондраток В. В. (2010)
Кравчук Л . С - Особливості розумової працездатності та організація психофізіологічних функцій студентів із порушенням постави (2010)
Колядич О. І. - Особливості комплексної фізичної реабілітації при ожирінні I ступеня осіб працездатного віку (2010)
Шемякова М. О. - Клініко-фізіологічне обґрунтування фізичної реабілітації вагітних жінок із фетоплацентарною недостатністю, які страждають на варикозну хворобу, Мітюков В. О., Москаленко Н. I., Кириллов О. М., Чернов I. В. (2010)
Гур В. І. - Інформаційність, технологічність у навчанні та вихованні людей з особливими потребами (2010)
Кучменко Е. - Сучасні тенденції міжкультурного спілкування, Кучменко Б. (2010)
Ковальчук Н.Д. - Формування особистості в контексті антропологічної кризи людства (2010)
Гусак Н. К. - Люди з особливими потребами і процес формування національної еліти (2010)
Челан Л. - Пути социальной адаптации незрячих студентов в условиях обучения в высшей школе (2010)
Автори випуску (2010)
До відома авторів (2010)
Kyrylenko S. O. - "Russian Land" Theory Creation in the Soviet Historiography of the Second Half of 1940th – beginning of 1950th (2013)
Савченко С. В. - Місця пам’яті українського козацтва у щоденникових нотатках Олени Апанович (2013)
Желєзко Р. А. - Військово-політична діяльність ніжин¬ськогополковника Матвія Гвинтівки: зрада чи захист державних і національних інтересів Гетьманщини? (2013)
Руденко А. С. - І. П. Дорошенко як учасник громадівського руху середини ХІХ ст. (2013)
Казарова Н. А. - Нежин и Ростов-на-Дону в судьбе и деятельности профессора И. П. Козловского (2013)
Труш О. М. - Джерелознавчі та краєзнавчі дослідження Володимира Піскорського (2013)
Коник О. О. - Еліта із тураски: два погляди на чернігівських першодумців у 1906 р. (2013)
Нітченко А. Г. - Функціональна провінційність владних інституцій Чернігівської губернії навесні 1917 р. (2013)
Сацький П. В. - Раднарком Радянської Росії і Генеральний Секретаріат УНР: боротьба за легітимність (2013)
Буравченков А. О. - Українська громада Києва в умовах денікінського режиму (вересень-грудень 1919 р.), Бойко О. Д. (2013)
Бонь О. І. - Одеса в записниках Юрія Яновського (2013)
Костюкова О. М. - Діяльність місцевих органів товариства Червоного хреста в Україні: 20–30 рр. (2013)
Салата О. О. - Інформаційно-пропагандистська політика нацистської Німеччини у працях зарубіжних істориків (2013)
Mytsyk L. M. - Soviet-British Public Relations in 1941–1945 (2013)
Патриляк І. К. - Бої на сході… До питання про рейд з’єднання УПА "Базар" на північно-східну Житомирщину та західну Київщину (березень-квітень 1944 р.) (2013)
Крижевич С. О. - Участь Тсоавіахіму в розмінуванні території України (1944–1946 рр.) (2013)
Патриляк І. К. - Особливості функціонування національного підпілля на Півдні України. На прикладі Миколаївщини (1940-ві–1950-ті рр.), Коваль А. В. (2013)
Чуткий А. І. - Студентські земляцтва чернігівців у Київському комерційному інституті (2013)
Демидович А. В. - Влияние ренессансного стиля в церковнойархитектуре и живописи Великого княжества Литовского в исследованиях российской дореволюционной историографии (2013)
Демуз І. О. - Південно-Західний відділ Російського геогра¬фічного товариства: провінційний осередок чи потужне наукове об’єднання? (історіографія проблеми) (2013)
Савчук І. І. - Внесок журналу "Україна" у розвиток історико-краєзнавчих студій (2013)
Кузнець Т. В. - Сільське духовенство київської єпархії в "Київській козаччині" 1855 року (2013)
Малюга В. В. - Життєвий і творчий шлях П. І. Прокоповича – всесвітньо відомого бджоляра винихідника (2013)
Конончук І. М. - Німецька меншина в Україні 20-х рр. ХХ ст.: національні та культурні проблеми (2013)
Гедз В. А. - Україномовна преса в окупованому Києві: до історіографії проблеми (2013)
Жулканич Н. М. - Культурно-освітні зміни в закарпатському селі (1945–1980 рр.) (2013)
Шендрикова С. П. - Драматургия У. Шекспира на крымских подмостках в исполнении знаменитых артистов (вторая половина XIX – первая половина XX вв.), Бердникова М. А. (2013)
Тарасенко О. Ф. - Переслідування духовенства за "революційну діяльність" на початку ХХ ст. (за матеріалами чернігівської єпархії) (2013)
Наші автори (2013)
Подання (2013)
Воліков В. В. - Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ (2014)
Небилиця О. А. - Сучасні особливості Інтернет-брендингу в Україні, Тімонін К. О. (2014)
Вовк В. Я. - Концептуальні засади сегментації конкурентного середовища національного ринку банківських послуг, Урусова С. С. (2014)
Фарат О. В. - Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України (2014)
Паршин Ю. І. - Інтегральна оцінка ефективності економічного розвитку регіону (2014)
Охріменко О. О. - Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність, Манаєнко І. М. (2014)
Мазур О. Є. - Систематизація підходів до визначення категорії "інститут" (2014)
Джуха В. М. - Основные схемы реализации государственно-частного партнерства в спортивно-оздоровительной сфере, Погосян Р. Р. (2014)
Рубан В. М. - Систематизація підходів до компонування етапів антикризового управління (2014)
Козарезенко Л. В. - Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення (2014)
Artemenko A. - The Influence of the Modern Informational Revolution on the Development of Value and Rational Megatrends in the Post-Socialistic Economy (2014)
Грузіна І. А. - Трансформація підходу до мотивації праці персоналу в умовах інформаційної економіки (2014)
Гонтарева И. В. - Семантический анализ факторов повышения эффективности развития предприятия (2014)
Медведєва І. Б. - Фінансова безпека суб’єкта господарювання в контексті національної безпеки у фінансовій сфері (2014)
Полуянова Е. И. - Задачи подсистемы управления воспроизводством основных средств на предприятии в современных условиях хозяйствования (2014)
Кузьминов А. Н. - Ценологические императивы управления крупномасштабными экономическими системами (2014)
Шевчук О. А. - Системно-структурний підхід до лідерства промислових підприємств (2014)
Єрмоленко О. А. - Інноваційні методи покращення кадрового потенціалу державних органів влади, Мордовець А. В. (2014)
Цимбал Л. І. - Особливості розвитку країн в умовах переходу до нового технологічного устрою (2014)
Орлов П. А. - Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и их рекламной деятельности (2014)
Савчук Н. В. - Міжбюджетні відносини в бюджетній системі України (2014)
Пушкарь А. И. - Модель интегральной оценки качества информационных систем, Гаркин В. В. (2014)
Петров Э. Г. - Метод решения задачи распределения инвестиций в условиях многокритериальности с учетом интервальных неопределенностей исходных данных, Брынза Н. А. (2014)
Самойленко Г. В. - Життєві та творчі взаємини Т. Шевченка з випускниками Гімназії вищих наук кн. Безбородька (1838–1843) (2013)
Михед П. В. - Тарас Шевченко в російській критиці (1840–1861) (2013)
Моціяка О. М. - Мотив національного сорому в романі П. Куліша "Чорна рада" та історіософських поемах Т. Шевченка періоду "трьох літ" (2013)
Якубина Ю. В. - Гоголь и его сестры "брат по небесному, высшему родству…" (2013)
Чоботько А. В. - Художественное пространство повести Н. Гоголя "Страшная месть" (2013)
Сквіра Н. М. - До питання про творення канону, деканонізацію та роль інтерпретаційної традиції (2013)
Скавыш В. А. - Симулякры о психозе Гоголя (2013)
Прохоренко Є. Є. - Вертепна модель міста у М. Гоголя та В. Підмогильного (2013)
Ковальчук О. Г. - Візуальне у конфлікті ролей (етюд М. Коцюбинського "Цвіт яблуні") (2013)
Михальчук Н. І. - Цинічний розум як чинник трансформації буттєвої сфери в малій прозі В. Винниченка (2013)
Стребкова І. О. - "Старший боярин" Тодося Осьмачки як казка (2013)
Капленко О. М. - Микола Руденко: реалізація світоглядних ідей у дитячій літературі (2013)
Хархун В. П. - Митець як об’єкт психологічного портретування (за віршем Ліни Костенко "Ван Гог") (2013)
Kohut O. V. - The Unity of the Ontological Origins – Eros and Thanatos in the Plot of Modern Ukrainian Dramaturgy (2013)
Михед Т. В. - Постмодерністські модифікації образів Робінзона та П’ятниці: головні тенденції та тренди (2013)
Ісаєнко К. П. - Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури: проблеми і перспективи розвитку (2013)
Нагачевська О. О. - Збереження національно-культурної специфіки тексту при перекладі реалій у оповіданнях письменників США ХVІІІ–ХІХ ст. (2013)
Шеремет О. С. - "Імперія" Ришарда Капусцінського: від репортажу до літератури (2013)
Миронова Т. Ю. - Авторські смислові виміри оригінального тексту М. Фуко та його сумнозвісний вирок про "смерть автора" (2013)
Остапенко Л. М. - Чи був Кафка юдейським пророком: контексти та інтерпретації (2013)
Vinderskikh S. O. - The reception of Joseph Heller іn domestic literary theory (Ukraine, Russia) (2013)
Норец М. В. - Жанровая доминанта шпионского романа Эрскина чайлдерса "Загадка песков" (2013)
Бойко Н. І. - Лексичні засоби вербалізації концептосфери сакрального в поетичних текстах Тараса Шевченка (2013)
Бойко В. М. - Конверсійні процеси в ідіолекті Тараса Шевченка, Давиденко Л. Б. (2013)
Вакуленко Г. М. - Реалізація грамеми "напрямок руху: кінцевий пункт руху" прийменниково-відмінковою формою знахідного (на матеріалі художнього мовлення Т. Г. Шевченка), Клипа Н. І. (2013)
Пасік Н. М. - Редуковані синтаксичні структури в художньому мовленні Тараса Шевченка, Шевченко С. П. (2013)
Кайдаш А. М. - Стилістичні можливості фонетичних засобів у творчості Т. Г. Шевченка (2013)
Петрик О. В. - Диференційні особливості девербативів стану (2013)
Проха И. В. - Вербализация "внешнего человека" в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (2013)
Цобенко О. В. - Лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" в англомовних енциклопедіях (2013)
Драчук Л. І. - До питання розвитку театрального мистецтва Чернігівщини (2013)
Корнєєва Л. Л. - Художній стиль як опредметнення картини світу (2013)
Блохин Даріана - Дослідження спадщини Г. Сковороди діаспорним вченим, істориком Д. Г. Олянчиним (архівні матеріали) (2013)
Наші автори (2013)
Подання (2013)
Брановицький В. В. - Моральні ризики влади як фундаментальний фактор перерозподілу власності (2014)
Жибак М. М. - Фактори ефективного розвитку зернового господарства, Христенко Г. М. (2014)
Mykhalchenko I. G. - The institutional parameters of world air transport market (2014)
Сидоренко К. В. - Впровадження стратегічних пріоритетів розвитку світоцивілізаційного вектору в умови функціонування міжнародних аеропортів (2014)
Черемісова Т. А. - Фінанси європейського союзу та особливості їх організації (2014)
Шкіль Н. Г. - Міжнародний бізнес в контексті національних вимірів (2014)
Шубалий О. М. - Оцінка можливості запозичення європейського досвіду трансформації системи управління у лісовому комплекcі (2014)
Вахович І. М. - До питання оцінки ефективності витрачання бюджетних коштів (2014)
Карлін М. І. - Нові підходи до формування і використання регіональних бюджетів в Україні (2014)
Ковальська Л. Л. - Тенденційні особливості розвитку транзитного потенціалу України та її регіонів (2014)
Свида І. В. - Роль гірських територій в контексті стійкого розвитку українських Карпат (2014)
Hamed A. - Marketing of transport corridors.A systematic approach to increase market share in transit traffic, Bozhydarnik T. V., Gasukha L. O. (2014)
Terehow E. V. - Entwicklung des okonomisch-okologischen potentials von boden nachtagebaulicher entstehung zu nachhaltiger bewirtschaftung technogenerlandschaften (2014)
Грибан Н. Г. - Обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку переробних підприємств аграрного сектора (2014)
Гнатишина Н. Д. - Методичні засади вибору джерел фінансування розвитку необоротних активів торговельних підприємств (2014)
Гут Л. В. - Вплив інноваційної діяльності на управління якістю праці на підприємстві, Тарантюк І. М. (2014)
Дерев’янко О. Г. - Контролінг у сфері управління репутацією підприємств (2014)
Корж М. В. - Аналіз умов формування сучасної концепції інноваційних систем (2014)
Кошембар Л. О. - Рейтингова оцінка економічної безпеки підприємств різних видів економічної діяльності (2014)
Латишева О. В. - Шляхи реалізації системи управління екологічними процесами в практиці аеропортів (2014)
Музика О. М. - Можливості внутрішнього маркетингу на підприємствах сфери послуг (2014)
Олександренко І. В. - Теоретичні аспекти діагностики кризового стану підприємства (2014)
Полінкевич О. М. - Обгрунтування аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів машинобудівних підприємств Волинської області (2014)
Ситник Г. В. - Вдосконалення методів планування грошових активів на підприємствах торгівлі (2014)
Соломянюк Н. М. - Теоретичне визначення поняття "екстерналії в маркетингу" (2014)
Сумець О. М. - Систематика видів логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу (2014)
Сухотеріна М. І. - Механізми реалізації корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств (2014)
Фединець Н. І. - Навики керівника при управлінні змінами в організації (2014)
Гойхман М. І. - Сучасні методи управління проблемними активами банківської системи України (2014)
Голюк В. Я. - Кредитування як чинник фінансової кризи (2014)
Іваній К. О. - Вплив Базеля III на формування бізнес-стратегії європейських банків (2014)
Іваницька М. П. - Сучасні реалії та проблеми розвитку міських бюджетів України (2014)
Козенко О. А. - Міжбюджетні трансферти як інструмент вертикального фінансового вирівнювання (2014)
Лазня А. В. - Удосконалення системи оцінювання і моніторингу фінансової стабільності банківської системи України (2014)
Литвинюк О. В. - Методологічні засади інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України на основі якості управління активами та пасивами (2014)
Миронов Ю. Б. - Методологічні підходи до складання рейтингів комерційних банків (2014)
Ружанська Т. М. - Особливості системи контролю валютних операцій в банківських установах (2014)
Чиж Н. М. - Капіталізація банківської системи України: стан та перспективи (2014)
Бенько М. М. - Актуальні питання технології облікового, контрольного та аналітичного процесу в умовах автоматизації (2014)
Костишин Н. С. - Застосування екологічного аудиту на сільськогосподарських підприємствах за умов сталого розвитку (2014)
Рилєєв С. В. - Теоретико-методологічні аспекти системного аналіз, Дрінь І. І. (2014)
Parkhomenko O. S. - Formation and compliance assessment control system of financial statement closing process in energy business, Yavorskyi P. R., Iarmosh O. V. (2014)
Чижишин О. І. - Факторний вплив облікової політики на вибір альтернативного варіанту обліку витрат підприємства (2014)
Шубенко Є. С. - Економічна сутність та класифікація форм реорганізації підприємств як передумова організації обліку власного капіталу (2014)
Бортнік С. М. - Вирішення конфліктів ділового спілкування в умовах гендерної нерівності, Саган М. В. (2014)
Холявко Н. І. - Вища освіта як визначальний чинник суспільного розвитку (2014)
Шубала І. В. - Підходи до групування проблем забезпечення ефективної зайнятості (2014)
Староста В. І. - Й.Й.Ділунг (1928-2003): основні напрямки наукової діяльності (до 80-річчя від дня народження) (2008)
Малаховська Т. О. - Деякі особливості фізико-хімічної взаємодії у ситемі Tl2Те–PbТе, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2008)
Кривов’яз А. О. - Реакції похідних тіо-1,6-піримідинонів з електрофільними реагентами, Кривов’яз О. О., Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2008)
Сідей В. І. - Порівняльна характеристика параметрів зв’язкової валентності для іонної пари Sb5+/O2–, Штейфан А. Я. (2008)
Фізер М. М. - Взаємодія тетрагалогенідів телуру й селену із 3-алілтіо-4,5-дифеніл-1,2,4-триазолом, Сливка М. В., Усенко Р. М., Русин І. Ф., Лендєл В. Г. (2008)
Свалявин О. В. - Синтез та ацилування піразоло(3,4-d)піримідин-6-ону, Курта М. K., Товт М. І., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2008)
Кривов’яз А. О. - Реакції похідних 2-меркаптобензотіазолу, Кривов’яз О. О., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2008)
Севрюков Д. В. - Термоелектричні властивості полікристалічного Tl4TiS4, Сабов М. Ю., Беца В. В., Переш Є. Ю., Барчій І. Є. (2008)
Глух О. С. - Фізико-хімічна взаємодія у системі GeSe2-Tl2SnSe3, Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Цигика В. В. (2008)
Базель Я. Р. - Безэкстракционное спектрофотометрическое определение платины в виде комплекса с астрафлоксином FF, Балог Й. С., Сербин Р. (2008)
Гомонай В. І. - Алюмосилікати - селективні каталізатори окиснення н-алканів, Голуб Н. П., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2008)
Кохан О. П. - Дослідження характеру взаємодії у системі Cu2S-CuI, Погодін А. І., Панько В. В. (2008)
Воронич О. Г. - Потенціометричний сенсор для визначення бісмуту, Гуштан І. П., Бреусова К. В., Базель Я. Р., Балог Й. С. (2008)
Ляшин Я. Є. - Матеріали для плівкових сенсорів чутливих до парів аліфатичних амінів, Студеняк Я. І. (2008)
Богдан Р. В. - Підготовка питної води "Заповітна” до розливу, Богоста А. С., Гомонай В. І. (2008)
Сливка Мар. В. - Синтез та галогенування алілового етеру 2,4-діоксо-3-фенілтієно(2,3-d)піримідину, Кепша М. В., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2008)
Цмур Ю. Ю. - Ненасичені третинні спирти. IV. Синтез і конформаційний аналіз 6-діалкіламіно-4,5-диметил(бензеніл)-4-гідрокси-1-гексен (2008)
Кривов’яз А. О. - Синтез функціональних похідних 2-меркаптобензімідазола, Кривов’яз О. О., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2008)
Малаховська Т. О. - Хімічний зв’язок у сполуках типу Tl4BIVXVI3, Tl2BIVXVI3 ТА Tl4BIVXVI4 (BIV - Sn,Pb; ХVI – S,Se,Te), Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Сабов М. Ю. (2008)
Стерчо І. П. - Фізико-хімічна взаємодія в системах з двохіонним заміщенням на основі сполук Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9, Цигика В. В., Сідей В. І., Переш Є. Ю. (2008)
Козьма А. А. - Система SnSe2-TlBiSe2, Переш Є. Ю., Барчій І. Е., Цигика В. В., Барчій О. І. (2008)
Бельтюкова С. В. - Сорбционно-люминесцентное определение рутина в фармацевтических препаратах, Бычкова А. А. (2008)
Мотря С. Ф. - Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі CuInP2Se6-AgInP2Se6, Пріц І. П., Гасинець С. М., Товт В. В., Поторій М. В. (2008)
Філеп М. Й. - Про можливість утворення твердих розчинів у системах за участю складних халькогенідів типу Tl4XY3 (Х - Sn, Pb; Y - S, Se, Te), Сабов М. Ю. (2008)
Галла-Бобик С. В. - Моніторинг забруднення поверхневих водойм Виноградівського району антропогенними джерелами, Сухарев С. М. (2008)
Роман Л. Ю. - Кристалічна структура комплексної сполуки динітрату кадмію(ІІ) з 3-нітробензгідразидом, Чундак С. Ю., Дашкевич М., Марійчук Р. Т., Маняко М. Б. (2008)
Рагель Л. М. - Аналіз ризиків виникнення небезпечних концентрацій нафтопродуктів у атмосферному повітрі у околі АЗС міста Мукачево, Марійчук Р. Т. (2008)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біцикло(2.2.1)-гепт-5-єн-ендо-цис-2-карбокси-3-карбокс(N,N-диетанол)-амідом, Бузаш В. М., Чундак С. Ю. (2008)
Лаврик Р. В. - Кристаллическая структура двойных фосфатов щелочных и поливалентных металлов (2008)
Бліхар В. Є. - Аналіз діяльності системи фармаконагляду в Україні та її регіональної ланки у Тернопільській області (2014)
Місяченко М. М. - Ефективність застосування глутаргіну в комплексній терапії пацієнтів із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2014)
Йосик Я. І. - Прозапальні й протизапальні цитокіни у сироватці крові хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (2014)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональні зміни великих слинних залоз при грипі, Косенко К. М. (2014)
Мізюк В. М. - Корекція натрійуретичної дисфункції у хворих з артеріальною гіпертензією та супутньою серцевою недостатністю (2014)
Мацко Н. В. - Зміни імунологічного статусу в пацієнтів із патологією тканин пародонта в поєднанні з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки (2014)
Півоварова О. А. - Цитологічні особливості бронхоальвеолярних змивів у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Салій М. І. - Деякі особливості змін мікроциркуляторного русла у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту (2014)
Бакалюк Т. Г. - Динаміка клінічних, артросонографічних та лабораторних змін у хворих похилого віку на остеоартроз із супутнім синовітом після санаторно-курортного етапу реабілітації (2014)
Сохор Н. Р. - Клінічні особливості перебігу кардіоемболічного ішемічного інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь у гострому періоді (2014)
Микуляк В. Р. - Клініко-функціональні та лабораторні особливості перебігу гострого інфаркту міокарда в умовах коморбідності (2014)
Цвинтарний А. В. - Особливості похідних показників реовазограми стегна у здорових юнаків і дівчат різного віку, Вадзюк С. Н. (2014)
Марценюк В. П. - Система підтримки рішень для задач клінічної медицини на основі методу decision curve analysis (DCA), Стаханська О. О. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Аналіз результатів обстеження пацієнтів із виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання, Сельський П. Р., Війтович Л. Є. (2014)
Боймурадов Ш. А. - Медицинская реабилитация больных с сочетанной деформацией наружного носа и зубочелюстной системы, Юсупов Ш. Ш. (2014)
Паламарчук В. О. - Вплив гормональних порушень щитоподібної залози на клініко-функціональні характеристики голосового апарату (2014)
Ковтун Н. Я. - Планіметричні показники коронки малих кутніх зубів у нормі, Гнатюк М. С., Гасюк П. А. (2014)
Леськів І. М. - Діагностична цінність визначення СА 19-9, РЕА та ТПА у хворих на рак підшлункової залози (2014)
Процайло М. Д. - Деякі проблеми кусаних ран дитячого населення (2014)
Манащук Н. В. - Особливості імунного статусу при захворюваннях пародонта на тлі хронічних колітів (2014)
Волосовець Т. М. - Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря, Дорошенко О. М., Дорошенко М. В. (2014)
Усманова Т. Е. - Удосконалення хірургічного лікування при доброякісних вузлових утвореннях молочної залози, асоційованих із запаленням (2014)
Ковальчук О. Л. - Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура, Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Твердохліб В. В. (2014)
Скочило О. В. - Порівняльна характеристика впливу остеопластичного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду на остеорегенеративні процеси в дефектах нижніх щелеп щурів, Мисула І. Р., Дацко В. А. (2014)
Твердохліб Н. О. - Особливості ремоделювання лімфатичного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці, Шульгай А-М. А. (2014)
Коврига М. Ф. - Гістостереометрична характеристика частин міокарда залежно від типів центральної гемодинаміки (2014)
Герасимець А. Ю. - Особливості про- й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми, Гудима А. А., Герасимець І. І. (2014)
Фурдела М. Я. - Ультраструктурні зміни в пейсмейкерних клітинах серця при експериментальному цукровому діабеті (2014)
Копач О. Є. - Вплив хронічної інтоксикації солями міді та цинку на рівень ендогенної інтоксикації в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості (2014)
Дуда К. М. - Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на перебіг вільнорадикальних процесів і стан антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі цукрового діабету 2 типу (2014)
Гарасимів І. М. - Вплив холодового стресу на жовчоутворювальну функцію печінки в експерименті (2014)
Копитчак І. Р. - Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки при моно- і політравмі (2014)
Слободян К. В. - Оцінка порушення функції нирок у статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при сольовому навантаженні за умов блокади ниркових простагландинів індометацином (2014)
Погорєлов В. В. - Динаміка продуктів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові щурів в умовах експериментальної радикулоішемії та її патогенетична корекція, Жуков В. І. (2014)
Пороховська Н. В. - Характеристика SH-груп при гострому ураженні серця імунними комплексами в експерименті (2014)
Бегош H. Б. - Зміни функціонального стану організму в умовах роботи за монітором комп’ютера (2014)
Бичук І. О. - Світоглядна еволюція поглядів І. Франка як віддзеркалення концептуалізації уявлень про українську національну ідею (2012)
Бондаренко Ю. О. - Міфотворення як соціальна технологія (2012)
Возняк С. С. - Культура як соціальне явище: аксіологічний вимір, Костюк Т. В. (2012)
Глебова Н. І. - Вплив глобалізаційних процесів на етнокультурні ідентичності в сучасному вимірі (2012)
Гончарова І. М. - Специфіка світосприйняття в первісних віруваннях (2012)
Дурманенко О. О. - Аналіз соціальних страхів в контексті онто- та філогенезу (2012)
Кондратик Л. Й. - Проблема періодизації історії української соціологічної думки (2012)
Шульга В. В. - Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в ХХI ст. (2012)
Безносов М. А. - Ambivalent nature of political markets: does it undermine a democracy? (2012)
Демків О. Б. - Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соціологічного дослідження (2012)
Жулькевська О. В. - Суспільний простір міста як об’єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін, Грищенко М. В. (2012)
Кузьмук О. М. - Засоби ідентифікації середнього класу як методична проблема (2012)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу "Соціологія освіти" у вищій школі (2012)
Миронович Д. В. - Релігія в контексті пострадянського простору: пошук пояснювальних моделей (2012)
Мурадян О. С. - Спосіб життя як система соціальної дії: спроба концептуалізації (2012)
Сальнікова С. А. - Політична участь: концептуальні схеми, методики вимірювання, Мацюк О. В. (2012)
Афанасьєва Л. В. - Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді, Букрєєва І. В. (2012)
Кушерець Т. В. - Якість педагогічної освіти в оцінках випускників та їх роботодавців, Щотка О. П. (2012)
Савка В. Є. - Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова: спроба аналізу, Климанська Л. Д. (2012)
Сокурянська Л. Г. - Студент українського мегаполісу перед обличчям академічної еміграції: у пошуках ціннісного портрету, Дейнеко О. О. (2012)
Информация о Международной конференции "Информационные технологии в кардиологии" 11–12 апреля 2013, Харьков, Украина (2013)
Ледощук Б. О. - Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року, Ледощук М. Д. (2013)
Майоров О. Ю. - Количественная оценка стрессорных и ишемических повреждений миокарда в норме и в условиях моделирования эмоционального стресса в эксперименте: факторная модель (2013)
Иванов Г. Г. - Минутные, циркадные и сезонные колебания микроальтернаций ЭКГ-сигнала по данным дисперсионного картирования, Баевский Р. М., Гази Г., Берсенев Е. Ю., Русанов В. Б. (2013)
Файнзильберг Л. С. - Исследование диагностической ценности угла ориентации фазового портрета одноканальной ЭКГ, как индикатора функционального состояния миокарда, Минина Е. Н. (2013)
Ахметшин А. М. - Синтез фазовых портретов многоканальных ЭКГ как яркостных изображений в информационных базисах сингулярных векторов, Ахметшин К. А. (2013)
Чайковский И. А. - Анализ электрокардиограммы в одном, шести и двенадцати отведениях с точки зрения информационной ценности: электрокардиографический каскад (2013)
Фунтова И. И. - Исследование функционального состояния организма во время сна в условиях длительной невесомости. Космический эксперимент "Сонокард", Лучицкая Е. С., Слепченкова И. Н., Черникова А. Г., Баевский Р. М. (2013)
Широкий Г. Б. - Распределение Дирихле как модель состояния адаптационных регуляторных систем организма человека при анализе вариабельности сердечного ритма, Иляхинский А. В., Леванов В. М., Мухина И. С. (2013)
Баевский Р. М. - Изучение влияния длительной невесомости на вегетативную регуляцию кровообращения у членов экипажей международной космической станции. Космический эксперимент "Пневмокард", Фунтова И. И., Лучицкая Е. С., Черникова А. Г. (2013)
Матвійчук А. О. - Прогнозування виникнення факторів ризику склерозу коронарних артерій, Настенко Є. А., Лебедєва Є. О., Кисельова О. Г. (2013)
Бокатуева В. В. - Оценка структуры взаимосвязей клинических показателей пациентов с благоприятным и фатальным исходом кардиоэмболического инсульта (2013)
Нессонова М. Н. - Результаты использования информационной технологии оценки тяжести состояния пациентов и прогноза исхода при травме поджелудочной железы, Кочина М. Л. (2013)
Рогозинская Н. С. - Комплексные индикаторы для анализа причинной смертности населения, Козак Л. М. (2013)
Соловйов С. О. - Створення та аналіз динамічної моделі захворюваності на ротавірусну інфекцію та оцінка можливих наслідків її специфічної профілактики в Україні (2013)
Кальниш В. В. - Особливості оцінки якості операторської діяльності з використанням профілю надійності, Швець А. В. (2013)
Иванцова О. А. - Особенности нейродинамических и структурных изменений головного мозга при формировании когнитивных нарушений у больных с последствиями черепно-мозговой травмы (2013)
Кочина М. Л. - Возрастные особенности функциональной организации системы получения и первичной обработки визуальной информации, Яворский А. В., Лад С. Н., Евтушенко А. С. (2013)
Ланде Д. В. - Характеристики сети соавторов медицинских наук, Горбов И. В., Балагура И. В. (2013)
Пам’яті Юрія Леонідовича Волянського (2013)
Пам’яті Павла Михайловича Сіверського (2013)
Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013–2018 роки (2013)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2013)
К 100-летнему Юбилею Николая Михайловича Амосова, К Юбилею Романа Марковича Баевского, К Юбилею Евгения Антоновича Юматова (2013)
Материалы Конференции "Информационные технологии в кардиологии" 11–12 апреля 2013, Харьков, Украина (2013)
Бичук І. - Українська національна ідея у віддзеркаленні консервативного світогляду (2013)
Кондратик Л. - Проблема "Релігія–церква–нація" в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження (2013)
Ляшук Л. - Нація як спільнота в соціологічній спадщині Володимира Старосольського (2013)
Олещук К. - Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського (2013)
Burzyński T. - Making civil society work: the "Scottish moralists" and the cultural foundations of modernity (2013)
Бондаренко Ю. - Соціальний міф як об’єкт соціологічного аналізу: теоретичний аспект (2013)
Голоденко О. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену ідентичності в соціогуманітарних науках (2013)
Дурманенко О. - Становлення поняття онтологічної безпеки особистості: від Р. Лейнга до Е. Гідденса (2013)
Миронович Д. - Релігійний капітал: теоретичні підходи та особливості операціоналізації (2013)
Мурадян О. - Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз (2013)
Тімощук М. - Соціальна безпека в системі соціологічного знання (2013)
Kuzmuk O. - Class dimension of social inequality (2013)
Лебединська К. - Специфіка дослідження стратегій життєвого успіху в сільській місцевості (2013)
Сальнікова С. - Змістова особливість та емпірична інтерпретація патріотичності українців (на прикладі жителів м. Луцька), Гончар І. (2013)
Сидоров М. - Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу, Соколовська Є. (2013)
Хомяк М. - Специфіка викладання теорії ймовірностей для студентів напряму "Соціологія" (2013)
Колоколова М. - Установки на патерналізм як складова частина політичної культури українського суспільства (2013)
Титаренко Л. - Стратегії пострадянської трансформації Білорусі та України в дзеркалі суспільної думки (2013)
Чубарко В. - Роль стереотипів у формуванні етнічної самосвідомості (2013)
Чухрай М. - Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи (2013)
Базалук О. А. - Научно-философский способ восприятия действительности как основной способ взаимодействия человека с материальным миром (2009)
Герасимова Е. М. - Економічна освіта України: унікальність поєднання технологічного і класичного університетів (2009)
Дротянко Л. Г. - Диверсифікація наукового знання в інформаційну еру (2009)
Ільїн В. В. - "Філео" - любов взаємна (2009)
Куцепал С. В. - Ж. Дельоз: модель некласичної онтології (2009)
Мокляк Н. Н. - Специфика познания социальных отношений, Мокляк Л. И. (2009)
Оноприенко В. И. - Научная школа как социологический феномен (2009)
Чуйко В. Л. - Суб'єкт реконструючої рефлексії (2009)
Васильєва І. В. - Міфологічна свідомість, міф, ритуал: методологічні аспекти дослідження (2009)
Іщук Н. В. - Ліберальна ідеологія: обриси православної критики (2009)
Комар О. В. - Критика репрезентаціонізму в концепції втіленого пізнання ( на прикладі візуального сприйняття) (2009)
Костюк О. В. - Перспективи інженерно-технічної діяльності в контексті прагматичної парадигми сучасної науки (2009)
Лебідь А. Є. - Філософський дискурс постмодерну: ідея університету в класичному та некласичному вимірах (2009)
Льовкіна О. Г. - Тектологія О. Богданова як ідейне джерело праксеології Т. Котарбінського (2009)
Мелков Ю. О. - Инновация как смысловая основа жизни общества: проблемы и перспективы (2009)
Морозов А. Ю. - "Інший" як фактор трансценденції за межі "життєвого світу повсякденності" (2009)
Ороховська Л. А. - Глобалізація та глобалізм: соціально-філософський аспект (2009)
Проценко Е. Б. - Проблеми аксіології: минуле і сучасність (2009)
Сергеєв М. В. - Філософсько-історичний аналіз російської національної доктрини як царина саморозвитку суб'єктивного духу росіян (2009)
Сідоркіна О. М. - Соціальна роль та функції релігійної свідомості в історії філософської думки (2009)
Харченко Ю. В. - Образ інформаційного суспільства в сучасних наукових наративах: соціально-філософських аналіз (2009)
Чернієнко В. О. - Легітимація самоідентифікації в інформаційному суспільстві (2009)
Ягодзінський С. М. - Наукова та побутова мови в структурі сучасного наукового дискурсу (2009)
Абисова М. А. - Універсалістський та партикулярний комунікативні підходи до соціальної інтеграції (2009)
Антіпова О. П. - Соціокультурна особливість штучних мов в умовах інформатизації (2009)
Бобровський О. Є. - Визначення статусу "Я" та "Іншого": перші спроби німецького діалогізму поч. ХХ століття та діалогізм М. Бахтіна (2009)
Ігнатенко І. В. - Культура "суспільства споживання" і самотність (2009)
Русяєва Т. Г. - Епістемічне обгрунтування когнітивних можливостей вченого (2009)
Юрченко Е. А. - "Ісламське питання" в сучасній філософії традиціоналізму та посттрадиціоналізму (2009)
Ашиток Н. І. - Проблема вибору комунікативної парадигми освіти (2009)
Богдановський І. В. - Феноменологічно-герменевтичний підхід до побудови типологізації нетрадиційної релігійності (2009)
Даренская В. Н. - Традиционная народная культура как предмет философской рефлексии (2009)
Додонова В. І. - Дискурс як засіб конструювання соціальної реальності (2009)
Кошетар У. П. - Евтаназія як прикладна проблема сучасної етики (2009)
Матюхіна О. А. - Українська культура к. ХІХ - поч. ХХ ст. як фактор формування національної самосвідомості (2009)
Сластенко Е. Ф. - Проблемы народонаселения в условиях глобализации, Кадникова Л. В. (2009)
Сухова Н. М. - Мегатренд сучасності та освіта (2009)
Суходуб Т. Д. - Аналитика культуры в философии сереьряного века (2009)
Іщук С. М. - Мережа як простір гіпертекстуальності в контексті культури інформаційної ери (2009)
Кучера Т. М. - Регіональні особливості формування єдиної національної ідентичності: соціально-філософський аналіз (2009)
Сухова Н. М. - Мегатренд сучасності та освіта (2009)
Луговська О. В. - Вплив особистості на становлення громадянського суспільства в Україні (2009)
Михалевич В. В. - Міфологічно-релігійне розуміння символу центру (2009)
Русул О. В. - Релігія і мова як підгрунтя ідентичності у добу глобалізації (2009)
До 75­річчя Данила Юляновича Кривчені (2013)
С юбилеем Григория Васильевича Недавнего (2013)
До 50­річчя Петра Степановича Русака (2013)
Гунько П. М. - Пріоритет М. І. Пирогова в розвитку анестезіології, Винниченко О. Е. (2013)
Кривченя Д. Ю. - Вроджена емфізема легень у дітей: лобарна та сегментарна. Паритет резекційних операцій, Руденко Є. О., Дубровін О. Г., Притуло Л. Ф. (2013)
Белебезьев Г. И. - Оценка анестезиологического обеспечения лапароскопических операций у детей с использованием BIS-мониторинга, Мельник Н. Ю. (2013)
Свирский А. А. - Лечение диафрагмальных грыж у новорожденных, Аверин В. И., Махлин А. М., Гриневич Ю. М., Колесников Э. М. (2013)
Пащенко Ю. В. - Парциальное иссечение гемангиом критических локализаций у детей, Пионтковская О. В., Вивчарук В. П. (2013)
Паламарчук Ю. П. - Ефективність нового методу лікування новонароджених із вродженим дефектом передньої черевної стінки шляхом її багатовекторної тракції, Погорілий В. В., Гончарук В. Б., Крамаренко А. В. (2013)
Данилов А. А. - Профилактика и лечение келоидных рубцов у детей, Рыбальченко В. Ф., Крамчининова Е. Г., Балицкая Ю. Л. (2013)
Ершова Е. Б. - Диагностика повреждений головного мозга у новорожденных с транспозицией магистральных артерий после операции артериального переключения в первые постнатальные часы, Ялынская Т. А., Дыкан И. Н., Жовнир В. А., Емец И. Н. (2013)
Дігтяр В. А. - Антибактеріальна терапія при тяжких формах гострого гематогенного остеомієліту в дітей, Лук’яненко Д. М., Садовенко О. Г., Степанський Д. О. (2013)
Давиденко Н. В. - Сучасна концепція лікування гострих лобітів у дітей (2013)
Пащенко К. Ю. - Відновлення безперервності кишечника в разі критичної невідповідності діаметрів привідного та відвідного сегментів (2013)
Мельниченко М. Г. - Гострий абдомінальний синдром у невідкладній хірургії дитячого віку, Антонюк В. В. (2013)
Шахов К. В. - Лікування атрезії проксимального відділу тонкої кишки, Переяслов А. А., Стеник Р. В., Трошков О. О., Калинець О. С., Шеремета О. Е. (2013)
Радченко Г. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності за одного з варіантів облітерації жовчної протоки, Олійник А. П., Мокрий Р. Б. (2013)
Игнатьев В. В. - Инородные тела (магниты) желудочно-кишечного тракта у ребенка, Аметов Э. Р., Тютькало Е. Н., Ясенев А. В. (2013)
Овечкін Д. В. - Основні віхи розвитку дитячої хірургічної служби на Сумщині, Шкатула Ю. В., Данилов Ю. К., Сумцова І. Г., Руденко Ю. А. (2013)
Микола Борисович Сітковський (1916—2003) (2013)
Пам’яті Олега Володимировича Дольницького (2013)
Pataky G. - Аnecdotes and general observations on occasion of a comparison of Hungarian and German art curriculaor: how to handle diversity?, Wagner E. (2013)
Малу A. Х. - Разработка Аль-Фараби содержания естественнонаучного образования (математика, химия, физика, медицина) (2013)
Алфімов Д. В. - Особистісно орієнтована технологія виховання лідерських якостей школярів (2013)
Байкова І. С. - Педагогічні умови формування етнопедагогічної компетентності музичного керівника ДНЗ у міжкурсовий період післядипломної педагогічної освіти (2013)
Бобирєва Н. О. - Аналіз розвитку вищої освіти і підготовки професійно-педагогічних кадрів вищої школи США (2013)
Будаєва І. Г. - Вдосконалення мовленнєвої культури викладача вищої школи як вагомий компонент загальної професійної підготовки (2013)
Воронкин Н. В. - Уровни сознания личности: от материального к планетарному (2013)
Гаманюк О. А. - Історичні витоки розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині вітчизняних вчених на початку ХХ ст. (2013)
Гош В. Є. - Пepioди poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинiXX-пoчaтку XXIcтoлiття (2013)
Дейнегина Т. А. - Историко-педагогические аспекты проблемы формирования художественной культуры (2013)
Дрєпіна О. Б. - Педагогічні умови естетичного самовиховання студентів педагогічних університетів (2013)
Іванова О. І. - Духовність особистості в контексті сучасного наукового знання про людину (2013)
Козьменко О. І. - Проблема виховання в сім’ї почуття національної ідентичності в учнів старшого шкільного віку в Канаді (2013)
Лохіна Д. Г. - Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності гуманістичного відношення до людини (2013)
Мінасян Н. Г. - Уміння педагогічної імпровізації як невід’ємна компонента зростання фахової майстерності вчителя художньо-естетичного циклу (2013)
Мовлян Г. М. - Сутність естетичної свідомості студентської молоді (2013)
Патерикіна В. В. - Артикуляція поняття "постмодерн" у сучасній духовній культурі (2013)
Родіонова Н. М. - Формування системи документального забезпечення процесів управління якістю послуг вищої освіти (2013)
Сищик А. С. - Поняття "толерантність" в науковій літературі (2013)
Ступина Е. В. - Общекультурная компетентность как составляющая профессиональной компетентности педагога (2013)
Сяба М. О. - Особливості виховання дітей з вадами слуху в сім’ї (2013)
Сіданіч І. Л. - Теоретико-педагогічні аспекти духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття (2013)
Tупченко В. В. - Викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації у вищій школі (2013)
Халімовська Т. С. - Мотивація студентів до здорового способу життя в умовах використання особистісно орієнтованого підходу в процесі фізичного виховання, Лосик В. Г., Соломко Н. Ф. (2013)
Шишкін Є. Є. - Формування гуманістично-спрямованої фізичної культури студентів економічних спеціальностей в умовах спортизації занять з фізичного виховання, Хоменко А. О. (2013)
До ювілею Анатолія Феодосійовича Левицького (2013)
Макарова М. О. - Лікування новонароджених з атрезією тонкого кишечника, Лятуринська О. В. (2013)
Доманський О. Б. - Діагностика та лікування травматичних пошкоджень селезінки в дітей (2013)
Наконечний Р. А. - Ендовезикальні способи корекції міхурово­сечовідного рефлюксу в дітей, Наконечний А. Й. (2013)
Байбаков В. М. - Хірургічна корекція порушень облітерації вагінального паростка очеревини в дітей (2013)
Томашевский Б. Ф. - Хирургическое лечение дивертикула Меккеля у детей, Самарец Э. Ф., Мельниченко В. В., Швецова И. В. (2013)
Левицький А. Ф. - Ускладнення хірургічного лікування кіст кісток у дітей, Головатюк Д. В. (2013)
Міщук В. Р. - Вплив інтраабдомінального тиску на функцію газообміну в дітей під час лапароскопічних оперативних втручань, Кузик А. С., Дворакевич А. О. (2013)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання методу превентивної анальгезії ацетамінофеном для знеболення в ранньому післяопераційному періоді в дітей, Волощук Н. I., Косеченко Н. Ю. (2013)
Русак П. С. - До питання лапароскопічної санації черевної порожнини при перитонітах апендикулярного походження в дітей (2013)
Левицький А. Ф. - Результати малоінвазивних оперативних втручань при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки в дітей, Черняк І. С. (2013)
Поп В. Ю. - Особенности лечения врожденного вывиха бедра у детей и подростков при эпифизарных дисплазиях, Крысь­Пугач А. П. (2013)
Дольницький О. В. - Ішемічна контрактура руки Фолькмана як наслідок нерозпізнаного закритого ушкодження плечової артерії та її гілок у дітей: концепція патогенезу. Частина І, Фідельський В. В., Бовкун В. М. (2013)
Переяслов А. А. - Сучасна концепція патогенезу некротичного ентероколіту (огляд літератури), Шахов К. В., Борис О. Я. (2013)
Русак П. С. - Гігантський трихобезоар шлунка та дванадцятипалої кишки в дівчинки 15 років, Рибальченко В. Ф., Вишпінська В. М., Мельник Б. А., Талько М. О. (2013)
Чернов А. В. - Применение нового способа формирования антирефлюксных билиодигестивных анастомозов в комплексном лечении больных с кистой холедоха, Рыбась С. Н., Николенко А. В., Чернова Л. В., Нелепенко Е. Д. (2013)
Дольницький О. В. - Історія дитячої мікрохірургії в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", Фідельський В. В., Бовкун В. М., Міщенко О. М. (2013)
Науково­практична конференція "Актуальні питання ортопедії та травматології у дітей", присвячена пам’яті профессора О. В. Дольницького (2013)
К 95­летию со дня рождения Ольги Матвеевны Авиловой (2013)
Пам’яті Данила Антоновича Сеймівського (2013)
Тягнибок О. - "80-річчя ОУН: буква і дух, історія і сьогодення українського націоналізму" (2010)
Трофимович В. - ОУН – невід’ємна частина української історії (2010)
Власюк О. - Західноукраїнські громадські об’єднання 1922-1927 рр.: спроби порозуміння та подолання розбіжностей (2010)
Посівнич М. - Постать Степана Бандери під час Варшавського та Львівського процесів (1935-1936 рр.) (2010)
Стефанів В. - Релігійне питання в ідеології румунського націоналізму міжвоєнного періоду (2010)
Трофимович Л. - Радянсько-польські відносини та українське питання. 1938 – липень 1939 рр. (2010)
Самсонюк Т. - Боротьба радянських спецслужб з ОУН на території Волинської та Рівненської областей (1940 рік) (2010)
Борщевич В. - Динаміка чисельності волинського православного духовенства в період Другої світової війни (2010)
Галів М. - Діяльність Дрогобицького обласного проводу ОУН (б) у липні 1941 року (2010)
Ковальчук В. - Доля Богдана – рідного брата Степана Бандери (2010)
Ковальчук В. - Перебільшення, приписка, замовчування (як автори документів про УПА спотворювали її історію) (2010)
Патриляк І. - Створення Української повстанської армії під проводом ОУН(б): малодослідженні аспекти проблеми (2010)
Руцький М. - Діяльність ОУН і УПА на Славутчині (1941 – 1949 рр.) (2010)
Шишкін І. - Особливості переговорного процесу між представниками українського національного руху та польського руху опору в період 1943 – 1944 рр. (2010)
Марчук В. - Радянські методи боротьби з українським національно-визвольним рухом на Рівненщині. 1944 – 1945 рр. (2010)
Шевців А. - Боротьба УПА проти депортації українців із Польщі до УРСР в 1944 – 1946 роках (2010)
Стародубець Г. - Радянські парамілітарні формування у боротьбі з оунівським підпіллям у західних областях України (2010)
Ільницький В. - Володимир Фрайт – провідник Дрогобицького окружного проводу ОУН (2010)
Антонюк Я. - Діяльність радянської агентури у підпіллі ОУН і УПА на Волині (1944 – 1950-ті рр.) (2010)
Циганюк В. - Роман Шухевич – продовжувач справи Степана Бандери на українських землях у повоєнний період (2010)
Вєдєнєєв Д. - Організація, тактика й методи дій радянських оперативно-військових вил у протиборстві з національно-визвольним рухом в Західній Україні (1945-1950-ті рр.) (2010)
Ремарчук Т. - Звітна документація радянсько-партійних органів Львівщини про боротьбу з ОУН і УПА як джерело до історії українського визвольного руху (2010)
Мазурок В. - Протистояння українського націоналістичного підпілля і радянської влади на Волині у 1949 – 1950-х роках (2010)
Гаврилів І. - До питання теорії та практики державотворення ОУН: візії сучасних наукових досліджень (2010)
Футала В. - Зовнішньополітичні орієнтири УВО та ОУН (1920 - 1939): реалії і тенденції зарубіжної історіографії (2010)
Шушкевич Ю. - Відновлення історичної пам’яті про УПА в діяльності Народного Руху України на Рівненщині в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. (2010)
Ваколюк М. - Спогади про пережите (2010)
До 95-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (2013)
До ювілею Людмили Василівни Прокопової (2013)
До ювілею Ярослава Васильовича Матіяша (2013)
До 60-річчя Олександра Васильовича Лисюка (2013)
Толстанов О. К. - Лікарськи помилки в хірургії: історія і сьогодення (2013)
Рибальченко В. Ф. - Аналіз роботи дитячої хірургічної служби України у 2012 році (2013)
Орлов Ю. А. - Абдоминальные осложнения ликворошунтирующих операций у детей, Щиров В. Н. (2013)
Данилов О. А. - Ефективність лікарського препарату "Тромбоцид" при лікуванні післяопераційних та післятравматичних гематом і набряків у дітей, Рибальченко С. В., Нех А. А. (2013)
Кривченя Д. Ю. - Мезо­портальне шунтування при допечінковій формі портальної гіпертензії в дітей, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С., Жежера Р. В., Яременко В. В., Гришин О. О. (2013)
Корольков А. И. - Современные технологии лечения рецидива врожденного вывиха бедра, Хмызов С. А. (2013)
Левицький А. Ф. - Помилки та ускладнення при інтрамедулярному остеосинезі кісток передпліччя в дітей за допомогою гнучких металевих стрижнів, Терпиловський Ю. Р., Бебешко О. В., Вітязь В. М. (2013)
Переяслов А. А. - Ультрасонографія в діагностиці гострого апендициту в дітей, Борова Л. Є., Бобак А. І., Никифорук О. М. (2013)
Барухович В. Я. - Двухэтапные операции при задней гипоспадии у детей (2013)
Боднар Г. Б. - Нові аспекти діагностики вроджених захворювань товстої кишки в дітей (2013)
Сушко В. И. - Колоилеостома как метод лечения пороков развития и хирургических заболеваний у детей, Дегтярь В. А., Сушко А. В., Гладкий А. П., Каминская М. О. (2013)
Русак П. С. - Закрита травма органів черевної порожнини: травматичний розрив ехінококової кісти із жовчною норицею правої частки печінки, розрив печінки, дифузний жовчний перитоніт у хворого 15 років, Толстанов О. К., Поліщук В. Т., Рибальченко В. Ф., Степанов М. П. (2013)
Марков С. Є. - Клінічний випадок успішного лікування дитини, хворої на прогресивний геморагічний панкреонекроз, Кондрацький М. І., Босенко М. А., Фєдченко С. О. (2013)
Фідельський В. В. - Клінічний випадок консервативного лікування пропранололом гемангіоми верхньої кінцівки з виразками, ускладненими кровотечею, Міщенко О. М., Бовкун В. М. (2013)
Брожик В. Л. - Історія хірургії дитячого віку на Черкащині, Марков С. Є., Кондрацький М. І. (2013)
Памяти Геннадия Ивановича Белебезьева (2013)
Ageicheva А. - Swedish distance learning reforming trends and peculiarities investigation (2013)
Bezuglaya M. V. - Intrinsic characteristic of spiritual and cultural grounds of the citizen and professional formation in the university (2013)
Syaba M. O. - Specific character of family education of children with deafness (2013)
Zelenov E. - Рros and cons of using the computer technologies in modern education, Stopina O. (2013)
Касім Алі Шкофа - Традиції сімейного виховання в Україні: характеристика джерельної бази дослідження (2013)
Алфімов Д. В. - Психологічнізасади виховання лідерських якостей особистості школяра (2013)
Белых А. С. - Деятельностные основы функционирования духовно-мировоззренческой сферы личности (2013)
Вільчковська Анастасія - Стан музичного виховання в польських школах у 70- 80-х роках ХХ століття (2013)
Горіна О. Т. - Механізми формування духовної культури студентської молоді (2013)
Дейнегина Т. А. - Телевизионные коммуникации как способ воздействия на развитие и здоровье ребенка (2013)
Євтух М. Б. - Модель оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону за домінуючим критерієм, Набок М. В. (2013)
Зарубінська І. Б. - Особливості навчання іноземних студентів при експорті освітніх послуг (2013)
Кирмач Г. А. - Діалог у вихованні у школярів моральних цінностей (2013)
Кучменко О. Б. - Методика організації навчальної діяльності студентів на прикладі біологічних дисциплін (2013)
Локшин В. С. - Позиционирование персонального бренда в контексте формирования профессиональной компетености менеджеров социокультурной сферы (2013)
Лосік В. Г. - Шляхи модернізації процесу фізичного виховання у вищому навчальному закладі неспортивного типу, Соломко Н. Ф., Цимбал В. П., Єрмоленко О. В. (2013)
Поніманська Т. І. - Формування гуманістичної особистісно-професійної позиції у процесі підготовки вихователя (2013)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічні умови адаптації учнів молодшого шкільного віку до навчання в процесі фізкультурної діяльності, Пристинська Т. М., Ахременко І. В. (2013)
Рамзані Е. В. - Структурно-функціональна модель формування психологічної компетентності майбутнього вчителя (2013)
Сергєєва Н. В. - Проблеми збереження традиції народної культури в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Сищик А. С. - Теоретико-методологічні підходи виховання толерантності у іноземних студентів вищих навчальних закладів (2013)
Славська Я. А. - Досвід еколого-естетичного виховання молоді України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2013)
Сопівник І. В. - Сутність відповідального ставлення до інституту сім’ї та батьківства у сучасному суспільстві (2013)
Сюй Чже - Національна свідомість як структурно-функціональний компонент процесу формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету (2013)
Толкачова А. С. - Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів (2013)
Фунтікова Н. В. - Соціокультурні характеристики студентства в контексті дослідження проблеми виховання інтелігентності у вищій школі (2013)
Чернышова М. В. - Идеи личностно ориентированного воспитания детей в семейной педагогике В. А. Сухомлинского (2013)
Шабанов В. П. - Визначення поняття та структурних компонентів професійної етичної компетентності сучасного інженера (2013)
Щербакова А. В. - Створення полікультурного навчально-виховного середовища як педагогічна умова формування полікультурної компетентності студентів-медиків (2013)
Гвоздік О. І. - Семантико-модельні основи логіки права (2010)
Дротянко Л. Г. - Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху (2010)
Ильин В. В. - Философия экономики: предмет и метод (2010)
Лубський В. І. - Два погляди на релігійну віру (за Фомою Аквінським і Уільямом Джеймсом), Горбаченко Т. Г. (2010)
Оноприенко В. И. - Нарратив как стратегия и практика постмодернистского обновления методологии социогуманитарного знания (2010)
Синяков С. В. - Методологические проблемі в российской философии истории конца ХІХ - начала ХХ вв. , Сластенко Е. Ф. (2010)
Держко І. З. - Об'єкти метафізичного пізнання: сутність і продуктивний зміст (2010)
Кошетар У. П. - Екзистенційно-особистісні виміри людського буття ( С. К'єркегор, О. Леонтьєв, Р. Мей) (2010)
Льовкіна О. Г. - Думка як іманентна сутність дії у філософії Ральфа Емерсона (2010)
Морозов А. Ю. - Трансформація розуміння трансцендентного в контексті розвитку європейської культури (2010)
Онопрієнко М. В. - Інформаційне і знаннєве суспільство: співвідношення понять (2010)
Ороховська Л. А. - Телекратія та її вплив на суспільну свідомість (2010)
Сідоркіна О. М. - Релігійна свідомість у контексті сучасних соціальних процесів (2010)
Сухова Н. М. - Освіта ХХІ століття як втеча від голих знаків порожнечі (2010)
Фоменко А. Н. - Социальные измерения личности в "радикальном гуманизме" Э. Фромма (2010)
Харченко Ю. В. - Соціально-філософський аналіз феномену політичної свідомості як форми відображення політичної комунікативної практики (2010)
Черноног Р. А. - Громадянське суспільство перед викликами глобалізації (2010)
Ягодзінський С. М. - Ігровий простір наукового дискурсу (2010)
Кравченко В. М. - Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини (2010)
Мирошниченко С. А. - Логіко-методологічний аналіз концепту "Саморозпад соціальних систем" (2010)
Овчелупова О. М. - Мережева організація суспільства у контексті сучасної критичної теорії (2010)
Пода Т. А. - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії (2010)
Русяєва Т. Г. - Діалогова епістемологія в умовах сучасного розвитку науки (2010)
Хилько М. І. - Демографічний чинник екологічної політики (2010)
Ашиток Н. І. - Праксеологічна мовна картина світу про аграріїв у філософсько-освітньому аспекті (2010)
Богдановський І. В. - Маніпуляція і контроль свідомості як основні механізми соціально-психологічного впливу на адептів нетрадиційних релігійних об'єднань (2010)
Волков А. Г. - Феномен "Черной дыры" в политическом дискурсе (2010)
Даренський В. Ю. - Діалогіка мистецтва: людинотворчий вимір (2010)
Кунденко Я. Н. - Искусствознание и естествознание: современные возможности взаимодействия, Старикова Г. Г. (2010)
Матюхіна О. А. - Козацький етос - домінанта української духовної культури (2010)
Науменко Г. Г. - Екологічна освіта та екологічні знання - базові компоненти формування культури особистості (2010)
Попков В. В. - М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого (2010)
Трач Ю. В. - Інформація та знання в процесі трансформації сучасної культури (2010)
Шалюкова В. Д. - Проблема военно-исторической реальности (2010)
Кохановська М. Г. - Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ (2010)
Михалевич В. В. - Розуміння давньослов'янської символіки у філософії Г. С. Сковороди (2010)
Живага О. В. - Культурознавчий зміст розвитку педагогічної науки України (2010)
Русул О. В. - Національна ідентичність і глобалізація (2010)
Садов'як О. Д. - Коран у контексті епістемології мови (2010)
Скиба О. П. - Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення (2010)
Кулаковський П. - Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою (2010)
Павлюк В. - Ада Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. (2010)
Ковальчук Т. - Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921-1939) (2010)
Шишкін І. - Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939-1945 рр. (2010)
Матлай Л. - Суспільно-політичні погляди Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) (2010)
Сидорук Т. - Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (2010)
Семенович А. - Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. (2010)
Подворна О. - Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина (2010)
Сидорук М. - Особливості інтеграції держав Балтії до ЄС (2010)
Павлюк Т. - Передвступна допомога Європейського Союзу для Хорватії (2010)
Мединська Т. - Зони економічного впливу американських транснаціональних компаній (2010)
Савчак М. - Періодизація російсько-американських відносин у постбіполярну епоху (2010)
Козачук К. - Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (2010)
Голуб В. - Становище курдської меншини на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2010)
Шаправський С. - Стан та шляхи врегулювання проблем державного кордону між Україною та Білоруссю (2010)
Барташ В. А. - Диагностика пригодности к двигательной деятельности в условиях временной и альтернативной неопределенности на основе показателей сенсомоторных реакций прогнозирования, Каранкевич А. И., Печковский И. В. (2013)
Бріскін Ю. А. - Засоби моніторингу силової витривалості студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Блавт О. З. (2013)
Воронович Ю. В. - Программно-аппаратный комплекс контроля и коррекции техники тяжелоатлетических упражнений, Лавшук Д. А. (2013)
Гамалий В. В. - Основы качественного биомеханического анализа физического упражнения на примере изучения техники подачи в теннисе, Литвиненко Ю. В. (2013)
Горошко Ю. В. - Передумови використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фахових дисциплін майбутнім учителям фізичної культури, Толочний В. М. (2013)
Дышко Б. А. - Интегральный критерий оценки рекуперативных свойств мышечно-сухожильных структур голеностопного сустава – "эквивалентная биомеханическая добротность" (2013)
Ильницкая А. С. - Образовательный компонент интернет-технологий как стимулирующий фактор к занятиям физической культурой (2013)
Клопов Р. В. - Практичні аспекти розробки і застосування дистанційних курсів у вищій фізкультурній освіті (2013)
Козина Ж. Л. - Авторские информационные, педагогические и медико-биологические технологии для формирования здорового образа жизни (2013)
Позюбанов Э. П. - Качественный биомеханический анализ финального разгона в метании копья, Сотский Н. Б., Полубок В. С., Шахдади А. Н. (2013)
Попадюха Ю. А. - Пути восстановления биомеханики поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков (2013)
Самуйленко В. Е. - Методика развития силовой выносливости у квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ (2013)
Семенюк М. В. - Обеспечение вариативности силовой нагрузки при выполнении бросков в спортивной борьбе на основе управления инерционными характеристиками специального тренировочного устройства, Сотский Н. Б. (2013)
Твердохліб О. Ф. - Дослідження поз культових психосоматичних вправ трипільської культури у позиціях стоячи на стопах, Кузьминова М. І. (2013)
Архипов О. А. - Альтернативні засоби психолого-фізичної реабілітації для поліпшення стану здоров’я у студентської молоді, Копочинська Ю. В., Примаков О. О. (2013)
Башавець Н. А. - Сучасні проблеми здоров’язбереження у фізкультурній освіті (2013)
Білуха Р. Г. - Гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих навчальних закладах як засобів оптимізації щодо збереження і зміцненню їх здоров’я (2013)
Боднар І. Р. - Поширення шкідливих звичок у школярів різних медичних груп, Пазичук М. В., Пазичук О. В., Пазичук О. О. (2013)
Божик М. В. - Стан професійного здоров’я майбутніх учителів-предметників (2013)
Бойко Г. М. - Рекреаційна діяльність як складова філософії здорового способу життя (2013)
Бондар Т. С. - Соціально-педагогічні передумови використання самоврядування батьків в структурі шкільного фізичного виховання, Чернігівська Я. Г., Сорока Н. В. (2013)
Бужина І. В. - Використання ігрового методу при початковому навчанні плаванню, Дікалова О. О., Гричик Д. В. (2013)
Бурлака І. В. - Теніс у системі фізичного виховання вищого навчального закладу, Лукачіна А. В. (2013)
Ващенко І. М. - Історичні аспекти фізичної культури на території України, Козерук Ю. В., Буланов О. М., Шурхал І. А. (2013)
Віндюк П. А. - Особливості фізичної реабілітації підлітків, хворих на церебральний параліч (2013)
Власенко Н. В. - Цінності здоров’я у сфері мислення студентів факультетів фізичного виховання, Воліченко А. І., Гогоць В. Д. (2013)
Волкова С. С. - Особливості застосування методики "м’яч-батут-розтягнення" у фізичній реабілітації дітей хворих на церебральний параліч, Приходько А. В. (2013)
Воскобойнікова Г. Л. - Здоров’язбереження учасників педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх педагогів галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (2013)
Гакман А. В. - Характеристика засобів фізичної рекреації в оздоровчих таборах відпочинку та їх рекреаційний ефект (2013)
Гацко О. В. - Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях, Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Гнутова Н. П. (2013)
Годлевський П. М. - Формування у студентів потреби фізичного удосконалення засобами самозахисту (2013)
Гончарук С. В. - Эффективность средств физической культуры в профилактике наркомании, Гончарук Я. А. (2013)
Глазирін І. Д. - Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі визначеного за формуванням постійної зубної формули (2013)
Горобей М. П. - Головні причини шкідливих звичок і залежностей школярів та студентів (2013)
Горобей М. П. - Особливості впливу режиму дня на стан здоров’я студентів, Богдан Ю. М., Роскін О. А. (2013)
Гришко Л. Г. - Питання самовизначення особистості в системі оздоровчої освіти і виховання молоді, Донець І. О., Короп М. Ю., Міненок А. О., Сікура А. Й. (2013)
Грищенко С. В. - Профілактика вживання психоактивних речовин серед учнівської молоді (2013)
Гулай В. С. - Фізичний стан студентів при заняттях атлетичною гімнастикою, Коцеруба Л. І. (2013)
Гуртова Т. В. - Фундаменталізація змісту здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, хворих на ожиріння (2013)
Гуцул Н. З. - Диференційований підхід до дітей старшого шкільного віку в системі фізичного виховання (2013)
Давиденко А. А. - Використання естетичної гімнастики у фізичному вихованні дівчаток молодшого шкільного віку, Литвин Т. С. (2013)
Дегтярёва Н. В. - Исследование влияния оздоровительной направленности секционных занятий и занятий общей физической подготовкой на повышение функциональной подготовленности студентов машиностроительного профиля (2013)
Дзюла Б. В. - Рівень соматичного здоров’я студентів-першокурсників технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя (2013)
Дичко В. В. - Оцінка психофізичного і психомоторного статусу сліпих та слабкозорих дітей віком 7-17 років, Курильченко І. Ю., Бобирєв В. Є., Дичко Д. В. (2013)
Дичко О. А. - Оцінка психомоторики у дітей зі сколіозом з урахуванням індивідуальних особливостей і психофізичного статусу (2013)
Ермаков С. С. - Уровень здоровья студентов специальных медицинских групп в контексте повышения качества жизни, Чеслицка М., Пилевска В., Шарк-Ецкардт М., Подригало Л. В., Кривенцова И. В. (2013)
Еракова Л. А. - Взаимосвязь двигательной активности и физического состояния студентов физкультурного ВУЗа (2013)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у загальноосвітньому закладі (2013)
Єрмоленко О. В. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники формування потреби в спортивно-орієнтованій руховій активності студентів, Голубєва М. В. (2013)
Завадич В. Н. - Культура движений как проявление взаимодействия физического и эстетического воспитания на уроках физической культуры (2013)
Знатнова Е. В. - Исследование проблемы деформации свода стопы у детей старшего дошкольного возраста (2013)
Каніщева О. П. - Потреби та інтереси студентів з низькими адаптаційними можливостями організму до самостійних занять руховою активністю (2013)
Кириленко Г. В. - Формування основ здоров’я підлітків засобами фізичної культури, Кириленко О. І. (2013)
Кириченко О. В. - Формування правильного дихання у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення, Горобей Н. В., Терьохіна О. Л. (2013)
Колумбет О. М. - Дослідження рівня загальнофізичної підготовленості та здоров’я студентської молоді (2013)
Коновалова Л. А. - Влияние двигательной активности на организм человека зрелого и пожилого возраста, Удовиченко О. В. (2013)
Корносенко О. К. - Роль фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури (2013)
Коротков В. П. - Друга максимально спрощена модель як основа для побудови ендогенних технологій по збереженню здоров’я й вдосконаленню людини (2013)
Костюк Ю. С. - Характеристика фізичного розвитку учнів 5 –9 класів (10 –14 років) сільських малокомплектних шкіл (2013)
Кузьмінова М. І. - Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі, Ускова С. М. (2013)
Лазоренко С. А. - Особливості висвітлення питань організації фізкультурно-оздоровчої роботи у друкованих засобах масової інформації Сумського регіону (2013)
Люлина Н. В. - Методика развития силовых способностей с использованием специальных упражнений на гимнастических снарядах, Захарова Л. В. (2013)
Макаренко А. В. - Валеологічні аспекти формування активної свідомості у студентської молоді щодо потреби у веденні здорового способу життя, Гнилицька О. Б., Бабак В. В., Мусенко Є. Я. (2013)
Мельник А. Ф. - Система застосування засобів і методів організації занять атлетичною гімнастикою хлопців 10-11 класів (2013)
Могильний Ф. В. - Моделювання фізичного розвитку школярів основної школи, Дяговець О. В., Бенсбаа Абделькрим (2013)
Момот О. О. - Рухова активність як запорука здорового способу життя (2013)
Олефіренко К. . - Формування здорового способу життя засобами українського народного танцю у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Опришко Н. О. - Порівняльний аналіз ставлення студенток до занять з фізичного виховання (2013)
Осіпцов А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки в вищіх навчальних закладах (2013)
Павлова Ю. О. - Вплив професійних ризиків співробітників аварійно-рятувальних служб на їх здоров’я, Трачук М. М., Виноградський Б. А. (2013)
Паначев В. Д. - Здоровый образ жизни студентов: опыт социологического исследования (2013)
Петрук Л. А. - Рівень фізичного стану як чинник мотивації студенток спеціальних медичних груп університету до фізкультурно-оздоровчої діяльності, Кузнєцова О. Т. (2013)
Петрукович Н. П. - Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка в семье (2013)
Попичев М. И. - Некоторые аспекты медико-биологического исследования влияния учебно-тренировочных занятий на состояние здоровья и физическое развитие студентов–юристов (2013)
Репина Н. В. - Воздействие физической культуры и спорта на экономический рост и благосостояние населения, Ушакова Е. В., Колесник М. П. (2013)
Романчук В. М. - Оцінка функціонального стану науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (2013)
Романчук О. П. - Щодо впровадження автоматизованого моніторингу функціонального стану організму в систему лікарського контролю за особами, що займаються фізичним вихованням та спортом (2013)
Свєртнєв О. А. - Фізична культура та оптимізація режиму рухової активності – найважливіші компоненти здорового способу життя, Кириленко Л. Г., Голуб Л. О. (2013)
Севдалев С. В. - Организационно–методические особенности оздоровительных занятий шейпингом со студентами, Скидан А. А., Врублевский Е. П. (2013)
Селищева Е. В. - Развитие коммуникативных способностей младшего школьника средствами физического воспитания как необходимое условие для включения его в жизненный мир (2013)
Скачек А. І. - Оптимізація програми з фізичного виховання шляхом включення пляжного волейболу як засобу виховання студентів ВНЗ (2013)
Смірнов К. М. - Використання занять з плавання для оздоровлення студентів, Черевичко О. Г. (2013)
Смоляр Е. В. - Заняття дитячим фітнесом як засіб формування здорового способу життя в дітей 5 – 6 років, які займаються бальними танцями (2013)
Статьєв С. І. - Ефективність впливу експериментальної методики занять з музично-ритмічного виховання на показники сформованості основних складових танцювальних рухів глухих дітей молодшого шкільного віку (2013)
Трачук С. В. - Аналіз добової рухової активності школярів 13-14 років впродовж навчального року, Нападій А. В. (2013)
Хіміч І. Ю. - Чинники погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів ВУЗів (2013)
Цись Д. І. - Порівняльна характеристика соматичного здоров’я студентів I-IV курсів (2013)
Шарафутдінова С. У. - Особливості фізичного розвитку студенток (2013)
Шейко Л. В. - Оздоровительное плавание как средство укрепления здоровья и оптимизации физического состояния мужчин 50-60 лет (2013)
Школа О. М. - Інноваційні підходи в системі оздоровчо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку (2013)
Шмалєй С. В. - Еволюція організаційно-педагогічних умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів (2013)
Микола Михайлович Амосов — основоположник дитячої торакальної та кардіохірургії (2013)
Данилов А. А. - Механизм формирования и клиническое течение сгибательных контрактур коленных суставов у детей с церебральным параличом, Балицкая Ю. Л., Моця М. А. (2013)
Дементьєва Н. А. - Про природну та індуковану пропранололом інволюцію дитячих гемангіом, Мамчур В. Й., Дігтяр В. А. (2013)
Тетруева Н. А. - Тактика лечения гемангиом челюстно­лицевой области у детей. Применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложных локализаций, Поворознюк В. С., Тополова К. В., Тимошенко А. В., Лучинский Д. В. (2013)
Данилов О. А. - Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату "Тирозур" для місцевого лікування гнійно­запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей, Талько М. О., Стрельцова С. В. (2013)
Конопліцький В. С. - Особливості структури і функції елементів аноректальної зони прямої кишки в дітей, хворих на хронічний колостаз (морфологічне дослідження) (2013)
Момотов А. А. - Иммунологические показатели у детей с хроническими колостазами (2013)
Байбаков В. М. - Клініко­морфологічні зміни артеріального русла як ланки дренажних систем яєчка при його хіругічних захворюваннях у дітей (2013)
Гук Ю. М. - Ортезування хворих з ортопедичними виявами спинномозкової грижі, Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2013)
Стахов В. В. - Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей (2013)
Шевчук Д. В. - Хірургічне лікування нервово­м’язової дисфункції сечового міхура в дітей (2013)
Русак П. С. - Перфорація недіагностованої кісти загальної жовчної протоки з розвитком перитоніту (2013)
Петербургський В. Ф. - Історія розвитку дитячої урології в Україні (2013)
VIII Український форум вроджених вад серця (2013)
Максименко С. Д. - Стан та перспективи когнітивної психології в Україні, Пасічник І. Д. (2009)
Чепелєва Н. В. - Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті психологічної герменевтики (2009)
Джонсон Ф. - Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення (2009)
Смульсон М. Л. - Інтелект і ментальні моделі світу (2009)
Павелків Р. В. - Особливості дослідження когнітивних аспектів у розвитку моральної свідомості молодших школярів (2009)
Засєкіна Л. В. - Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі (2009)
Бучко В. Б. - Когнітивний чинник у розв’язуванні судових спорів (2009)
Гандзілевська Г. Б. - Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості (2009)
Жорник О. Є. - Моделювання розподілу уваги (2009)
Каламаж Р. В. - Я-концепція в контексті когнітивних стилів (2009)
Коробко О. М. - Роль психологічного механізму випереджального відображення у процесі формування навичок говоріння іноземною мовою (на прикладі англійської мови) (2009)
Мельник О. Г. - Емоційний інтелект і критичне мислення (2009)
Оксентюк Н. В. - Когнітивний аналіз концепту інтелігенція (2009)
Плиска Ю. С. - Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів (2009)
Романюк В. Л. - Дзеркальні нейрони та проблеми когнітивної психофізіології (2009)
Савелюк Н. М. - Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту (2009)
Сусська О. О. - Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості (2009)
Харченко С. В. - Соціальний інтелект і особливості сприйняття та переробки інформації (2009)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови (2009)
Шугай М. А. - Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій (2009)
Юрченко В. М. - Психічні стани в контексті дослідження когнітивної сфери людини (2009)
Raszkiewicz H. - Tendencja narcystyczna w srodkach przekazu: preferencje medialne a zachowanie o cechach narcyzmu (2009)
Содержание (2012)
Журавель М. Ю. - Використання герпетобіонтних членистоногих для моніторингу рекультивації ґрунту на території нафтогазового родовища, Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю., В. В. Яременко (2012)
Коновалова Я. П. - Видовий склад бабок (Insecta: Odonata) на території Переяслав-Хмельницького району Київської області, Буй Д. Д. (2012)
Грандова М. А. - Водные полужесткокрылые (Heteroptera) малых водоёмов степной зоны Украины и сезонные изменения их численности и биомассы, Пучков А. В. (2012)
Слинько В. О. - Особливості структури угруповань турунів (Coleoptera: Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я, Бригадиренко В. В. (2012)
Гонтаренко А. В. - Оценка использования различных методов сбора жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) в северо-западном Причерноморье (Украина) (2012)
Иванова Е. С. - Новый вид жука-кравчика рода Lethrus Scop., 1977 (Coleoptera: Geotrupidae) из Таджикистана (2012)
Андреева А. С. - Пищевая специализация и хозяйственное значение земляных блошек (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) на территории белгородской области (Россия), Присный А. В. (2012)
Назаренко В. Ю. - Описание куколки жука-долгоносика Minyops costalis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae) (2012)
Гугля Ю. А. - Ревизия коллекции бабочек-древоточцев (Lepidoptera: Cossidae) музея природы харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (2012)
Пожаров О. Н. - Эколого-фаунистическая структура герпетобионтных жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агрофитоценозов кукурузы в условиях Левобережной Лесостепи Украины (2012)
Скляр В. Е. - Четыре новых и два редких вида семейства Hypoaspididae (Parasitiformes: Gamasina) из Украины (2012)
Правила для авторов (2012)
Александрова А.В. - Лосевская методология в поиске смысловой силы философского понятия (2010)
Grzelinski А. - Тhe berkeleyan conception of nature (2010)
Дротянко Л. Г. - Феномен дискурсу в культурі постсучасного суспільства (2010)
Лях В. В. - Дискурси раціональності в постмодерній перспективі (2010)
Рижко Л. В. - Інформаційне суспільство: особливості наукового простору (2010)
Шенгерій Л. М. - Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля (2010)
Ашиток Н. І. - Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті (2010)
Давиденко В. О. - Філософська рефлексія феномену маргінесу:природа, сутність, зміст та форми (2010)
Морозов А. Ю. - Особистість, ідентичність і трансценденція (2010)
Онопрієнко М. В. - Філософія прагматизму і прагматична концепція інформатики (2010)
Ороховська Л. А. - Сутнісний вимір соціальної людини (2010)
Семенков В. Е. - О модусах социальной востребованности философского знания (2010)
Сухачов С. Я. - Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства (2010)
Сухова Н. М. - Проблематика комунікації в творчості Ж. Бодрійяра (2010)
Харченко Ю. В. - Філософський аспект комунікативних засад свідомості (2010)
Ягодзінський С. М. - Інноваційна складова пізнавальних стратегій у мережевому суспільстві (2010)
Автомонова Т. І. - Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера (2010)
Антіпова О. П. - Соціокультурна особливість мови науки в умовах інформатизації (2010)
Ігнатенко І. В. - Філософсько-антропологічні контури феномену усамітнення (2010)
Іщук С. М. - Філософія комунікації: основні парадигми (2010)
Пода Т. А. - Міжнародні відносини як складова частина світової політики (соціально-філософський аспект) (2010)
Сідоріна Є. В. - Філософія антропології ісихастської практики (2010)
Сколеба І. І. - Проблема цінностей в російській філософії(кінець ХІХ – початок ХХ ст.): методологічні аспекти дослідження (2010)
Терехова Л. В. - Філософський потенціал трактату "Liber vitae meritorum" Хільдегарди Бінгенської (2010)
Ченбай Н. А. - Фундаменталізація науково-технічного знання в технічному університеті в інформаційному суспільстві (2010)
Шоріна Т. Г. - Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив (2010)
Лубська М. В. - Загальні аспекти реформування мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті визнання правового статусу особи в державах ісламської традиції (2010)
Оноприенко В. И. - Биографический метод в психологии и социологии (2010)
Хилько М. І. - Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу (2010)
Богдановський І. В. - Наслідки участі в нетрадиційних релігійних організаціях (2010)
Гнатюк С. Л. - Національні медіа як чинник формування сучасної української ідентичності та консолідації суспільства (2010)
Матвійчук О. Є. - Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія (2010)
Матюхіна О. А. - Вплив античності на культуру України (2010)
Машталер А. А. - Пролегомени інформаційної реальності:письмо, текст, знання, освіта (2010)
Мокляк Л. І. - Класичне мистецтво як механізм формування естетичного досвіду особистості (2010)
Остащук І. Б. - Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності (2010)
Сідоркіна О. М. - Релігійна свідомість в Україні у системі трансляції традиційного соціокультурного досвіду (2010)
Цимбалюк О. К. - Семіотичні рефлексії театральних костюмів(на прикладі костюмів В.Фурика за драматичним етюдом Лесі Українки "Йоганна, жінка Хусова") (2010)
Чупрій Л. В. - Історико-культурні проблеми та перспективи гуманітарної безпеки України (2010)
Аулін О. А. - Особливості формування системи соціальної міфології Туркменістану (2010)
Грушко Е. А. - Культур-маргінальність у проблемному полі ідентичності (2010)
Захарова С. О. - Людиновимірна природа дизайнерської діяльності як предметної творчості людини (2010)
Кононенко О. В. - Маніпулювання суспільною свідомістю як соціокультурний феномен (2010)
Корбуш Ю. О. - Іван Огієнко: особливості духовно-релігійних вимірів буття українського народу (2010)
Михалевич В. В. - Символ центру в герметизмі Відродження (2010)
Смольницька О. О. - Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Содержание (2012)
Гонтаренко А. В. - Неожиданная находка жужелицы рода Mioptachys (Coleoptera: Carabidae) под Одессой (2012)
Гонтаренко А. В. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) фауны Украины (2012)
Мартынов В. В. - Контрольный список пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) фауны Украины (2012)
Иванова Е. С. - Новый вид рода Onthophagus Latr., 1802 (Coleoptera: Scarabaeidae) из Афганистана (2012)
Назаренко В. Ю. - Жуки надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) Днепровских островов г. Киева (2012)
Гугля Ю. А. - Изучение фауны минирующих мушек подсемейства Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) Украины. Сообщение 2. 14 новых видов для фауны Украины. Первая находка Melanagromyza provecta (De Meijere, 1910) в Европе (2012)
Мешкова В. Л. - Платановая моль-пестрянка, Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera: Gracillariidae) в Херсонской области, Назаренко С. В. (2012)
Евтушенко Н. Д. - Сезонная динамика численности рапсового цветоеда, Meligethes aeneus (F., 1775) (Coleoptera: Nitidulidae) на яровом рапсе и горчице в Харьковском районе, Станкевич С. В. (2012)
Полчанінова Н. Ю. - Пояснення до "Каталогу павуків (Arachnida: Aranei) Лівобережної України", Прокопенко О. В. (2012)
Пучков О. В. - Рецензія на монографію З. Ф. Ключко, К. К. Голобородька, О. Є. Пахомова, В. О. Афанасьєвої "Біорізноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 2. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) / за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Дніпропетровськ : вид-во ДНУ. — 2011. — 504 с." (2012)
Правила для авторов (2012)
Онищенко О. Г - Розроблення ефективних машин і обладнання для комплексної механізації опоряджувальних робіт, Іваницька І. О. (2009)
Онищенко О. Г. - Зменшення шкідливого об'му робочої камери розчинонасоса шляхом модернізації всмоктувального клапанного вузла, Васильєв Є. А., Іваницька І. О. (2009)
Онищенко О. Г - Малогабаритна розчинозмішувальна установка з гідравлічним приводом, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2009)
Онищенко О. Г. - Використання новітніх технологій трубопровідного транспортування будівельних розчинів, Матвієнко А. М. (2009)
Онищенко О. Г. - Модель зношування робочих поверхонь розчинонасосі під дією рухомих незакріплених абразивних частинок піску, Васильєв О. С. (2009)
Онищенко О. Г. - Дослідження процесу приготування штукаиурних розчинів у розчиннозмішувачі з вертикальним шнековим робочим органом, Рогозін І. А., Бейгул С. Б. (2009)
Онищенко О. Г. - Малогабаритна установка мобільного типу УРЗ-3,8 для комплесно-механізованої технології будівництва та реконструкції малоповерхових житлових будинків, Рябіко Г. Д, Лях В. М., Дмитренко А. Ю. (2009)
Аврунин Г. А. - Испытание шариков-поршней для обьемных гидромашин, Кабаненко И. В., Дудко В. В., Токарь С. В., Початовский С. В. (2009)
Аврунин Г. А. - Современные регуляторы изменения рабочего объема гидромашин, Назаров Л. В., Мазничко В. А. (2009)
Баранов А. Н. - Исследования эфективности работы нового двухстадийного воздушного сепаратора для сухого измельчения в замкнутом цикле, Рыбалко Р. И. (2009)
Буцький В. О. - Матиматичне описання робочого процесу активації в агрегаті барабанно-валкового типу безперервної дії, Крот О. Ю., СавченкоК О. Г. (2009)
Ващенко К. М. - Розрахунок конструктивних параметрів і споживаної потужності бункера з антисегрегаційним пристроєм, Капшук Д. М. (2009)
Гавриш В. С. - Дослідження робочого процесу машини для виготовлення габіонної сітки, Медвідь О. С. (2009)
Гарнець В. М. - Режимно-параментраційний аналіз роботи механізмів бетоноформуючих агрегатів, Булавка О. О. (2009)
Дейнека К. Ю. - Експерементальне визначення динамічних параметрів внутрішнтокамерного завантаження барабанного млина методом візуалізації (2009)
Емельяненко Н. Г. - Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий (2009)
Емельянова И. А. - Опредиление условий работы трехвального бетоносмисителя для приготовления строительных смесей высокой однородности, Блажко В. В., Доброходова О. В. (2009)
Емельянова И. А. - Использование малогабаритного оборудования для работы на крупнозернистых бетонных смесях, Воблых В. А., Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Гузенком С. А. (2009)
Истомин В. П. - Определение показателей надежности отдельных узлов автогрейдера ДЗК-250, Розенфельд Н. В., Овсянников С. И., Бей В. С. (2009)
Кириченко И. Г. - Определение обобщенных сил шарнирно-сочлененного автогрейдера в случае "рыскание-керн", Кулешова М. Ф., Щербак О. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Бурчинский С. Г. - Проблемы старения и старости в жизни и творчестве Н. М. Амосова (2013)
Сухова Л. Л. - Уровень тестостерона и альдокеторедуктазная активность крови у крыс разного возраста, Давыдов В. В., Волкова Ю. В. (2013)
Толстун Д. А. - Влияние обогащенной гелием атмосферы на скорость продукции углекислого газа, двигательную активность и кислотно-щелочное равновесие у дрозофил разного возраста (2013)
Радченко О. М. - Застосування бета-блокаторів для лікування коморбідних хвороб дихальної та серцево-судинної систем у пацієнтів старшого віку (огляд літератури), Кіт З. М. (2013)
Ена Л. М. - Роль гемодинамических и гуморальных факторов в патогенезе миокардиального фиброза у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий (обзор литературы), Бевзюк Л. В. (2013)
Павленко С. В. - Детерминанты диастолических показателей левого желудочка у пациентов разного возраста с гипертонической болезнью (по данным тканевой допплерэхокардиографии), Матова Е. А., Мищенко Л. А., Свищенко Е. П. (2013)
Полягушко Л. Г. - Апаратно-програмний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань "Гіпотрон" та ефективність його використання в комплексному лікуванні хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця, Шатило В. Б., Іщук В. О. (2013)
Войтенко В. П. - Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний людей пожилого возраста, переживших в детстве Голодомор в Украине, Писарук А. В., Вайсерман А. М., Мехова Л. В. (2013)
Синєок Л. Л. - Харчування при метаболічному синдромі в літньому віці, Гавалко Ю. В., Романенко М. С., Мельничук Н. О., Сапожніков І. В. (2013)
Новые книги (2013)
Содержание XXII тома, 2013 г. (2013)
Авторский указатель (2013)
До 150-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського (2013)
Багров М. В. - Українські паралелі академіка В. І. Вернадського, Вахрушев Б. О., Швець О. Б. (2013)
Руденко Л. Г. - Ноосферна філософія В. І. Вернадського - фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку (2013)
Черваньов І. Г. - Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії, Грищенко Н. В. (2013)
Бакланов П. Я. - Географічні виміри: види, шкали, параметри (2013)
Логінов В. Ф. - Сезонні особливості багаторічних змін глобального клімату та їх причини (2013)
Руденко Л. Г. - Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування, Голубцов О. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Фаріон Ю. М., Чехній В. М. (2013)
спиця Р. О. - Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів (2013)
Руденко Л. Г. - Україна: зміни міського простору, Савчук І. Г. (2013)
Єрошина Т. В. - Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК (2013)
Ковальчук І. П. - Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище), Мартинюк В. О. (2013)
Смаль В. В. - Західні географи про вищу географічну освіту: досвід для України (2013)
До 70-річчя С. П. Позняка (2013)
Пам’яті В. Г. Єни (2013)
Онищенко О. Г. - Керований закон руху робочого органа диференціального розчинонасоса, Васильєв Є. А., Зіжко С. В. (2010)
Онищенко О. Г. - Дослідження впливу витоків через манжетні ущільнення на ефективність роботидиференціальних розчинонасосів, Васильєв О. С., Бейгул C. Б. (2010)
Онищенко О. Г. - Розрахунок параметрів об’ємного гідроприводу робочих органів розчинозмішувачів типу АШГ4, Попов С. В., Вірченко В. В. (2010)
Онищенко О. Г. - Аналіз утворення та існування "мертвих зон" у змішувачах, Рогозін І. А., Іваницька І. О. (2010)
Алёшин С. П. - Кластерный анализ данных в среде statsoft для технологии энергосбережения (2010)
Баранов А. М. - Вплив структури повітряного потоку та нструкційних особливостей сепараторів на ефективність розділення, Рибалко Р. І. (2010)
Зав’ялова Л. І. - Аналіз впливу кутів відведення коліс транспортних засобів на показники стійкості їх руху, Криворот А. І. (2010)
Кондращенко О. В. - Рух частинок у випалювальному реакторі та в камері томління при реалізації двостадійної технології теплової обробки гіпсу, Баранова А. А., Баранов А. М. (2010)
Надобко В. Б. - Перспективи використання гумових футеровок робочих поверхонь барабанних трубних млинів, Швиденко С. В. (2010)
Назаренко І. І. - Методика та визначення основних параметрів низькочастотного електромагнітного збудника коливань, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2010)
Назаренко І .І. - Дослідження структурних і конструктивних схем віброударних машин для ущільнення будівельних сумішей, Ручинський М. М., Свідерський А. Т. (2010)
Нестеренко М. П. - Визначення коефіцієнта приєднаної маси цементобетонної суміші при вертикальних коливаннях залежно від властивостей та умов формування виробів (2010)
Нестеренко М. П. - Передумови для створення формувальної установки для виготовлення залізобетонних шпал, Молчанов П. О. (2010)
Нестеренко М. П. - Віброзбуджувач із вертикальним валом, Хименко О. І., Нестеренко Т. М. (2010)
Орисенко О. В. - Динамічний розрахунок металевої форми для виготовлення арболітових стінових блоків, Нестеренко М. М. (2010)
Орисенко О. В. - Математичне моделювання руху робочого органа вібраційної машини для формування залізобетонних кілець з урахуванням впливу бетонної суміші, що ущільнюється, Нестеренко Т. М. (2010)
Сівко В. Й. - Практичне обґрунтування взаємодії робочих органів землерийних машин для капітального ремонту трубопроводів із середовищем, Кузьмінець М. П. (2010)
Хмара Л. А. - Выбор экскаваторов, скреперов, бульдозеров для эффективного ведения строительства, Кононов С. И. (2010)
Хмара Л. А. - Технологія та обладнання для переробки уламків і елементів зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2010)
Черевко О. М. - Вплив параметрів вібрації на процес ущільнення бетонних сумішей, Давиденко Ю. О., Черевко П. О. (2010)
Шевченко М. В. - Коригування властивостей вапняного розчину для механізованих штукатурних робіт (2010)
Содержание (2013)
Булат А. Ф. - Некоторые проблемы газодинамических явлений в угольном массиве в контексте нелинейной неравновесной термодинамики, Дырда В. И. (2013)
Дырда В. И. - Биосферно-ноосферная концепция В. Вернадского в контексте устойчивого развития, Воловик И. А. (2013)
Дырда В. И. - Владимир Иванович Вернадский, Воловик И. А. (2013)
Дырда В. И. - Закономерность разрушения эластомеров при длительном циклическом нагружении, Звягильский Е. Л., Булат Е. А., Кобец А. С. (2013)
Кобець А. С. - Робочий орган для розкидання сипучих матеріалів, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2013)
Васильев Д. Л. - Совершенствование метода расчёта предела прочности горных пород при одноосном сжатии (2013)
Дырда В. И. - Расчёт долговечности упруго-наследственных сред при длительном циклическом нагружении, Сокол С. П., Калганков Е. В., Колбасин В. А., Толстенко А. В. (2013)
Потапенко А. А. - Результаты исследования распределения пульсаций давления по длине трубы-имитатора скважины (2013)
Новикова А. В. - Решение задачи о сжатии со сдвигом призматических резино-металлических элементов (2013)
Калганков Є. В. - Деякі проблеми гідроабразивно-втомного зносу деталей об’ємного гідроприводу мобільних машин (2013)
Бунько Т. В. - Обобщённый алгоритм расчёта утечек воздуха через выработанное пространство для различных схем проветривания выемочных участков, Кокоулин И. Е., Головко С. А. (2013)
Толстенко А. В. - Способ обработки металла в атмосфере водорода (2013)
Дырда В. И. - Прогнозирование долговечности резиновых деталей с помощью прикладных критериев разрушения, Сокол С. П., Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Овчаренко Ю. Н., Калганков Е. В., Черний А. А., Цаниди И. Н. (2013)
Калганков Є. В. - Синергетична модель взаємодії поверхонь тіл за умови фрикційного контакту з’єднання "п’ята плунжера - похила шайба" об’ємного гідропривода трансмісії мобільних машин, Науменко М. М. (2013)
Ангеловский А. А. - Обоснование рабочего давления нагнетания воды при гидроимпульсном рыхлении угольных пластов, Васильев Д. Л., Жулай Ю. А. (2013)
Давыдов С. Л. - Расчётные показатели переработки углей и отходов их обогащения методом пароплазменной газификации (2013)
Агальцов Г. Н. - Виброизоляция вихревых смесителей аглофабрик с помощью резиновых элементов (2013)
Булат А. Ф. - Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт, Круковская В. В., Зберовский В. В. (2013)
Васильев Д. Л. - Метод расчёта предела прочности при сжатии усечённо-конусных образцов горных пород при постоянном контактном касательном напряжении, Поляков Ю. Е., Костандов Ю. А., Локшина Л. Я. (2013)
Каспаров А. А. - Брекер радиальной шины и способы его изготовления, Растеряев Ю. К., Агальцов Г. Н. (2013)
Усов О. А. - Сравнение энергии воздействия кавитационных колебаний воды на стенки скважины с энергией воздействия на массив отбойного молотка, Потапенко А. А. (2013)
Стецюк М. В. - Проблемы эксплуатации резиновой футеровки вибропитателей при добыче урановых руд, Луценко С. Н. (2013)
Здвіжков Ю. - Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень, Бура М. (2014)
Константиненко Л. - Реєстр прісноводних круговійчастих інфузорій України (2014)
Стадник І. - Роль трансмембранного потенціалу і циклін-залежних кіназ у контролі проліферації та диференціації клітин (2014)
Воробєй Є. - Лікувально-профілактичні препарати бактеріофагів, Воронкова О., Сірокваша О., Вінніков А. (2014)
Корзіна Н. - Розвиток експлантiв ломиносу (Clematis L.) на етапi введення за умов in vitro, Митрофанова І. (2014)
Бено Ю. - Дисперсійний аналіз впливу постійного магнітного поля на проростання насіння та ріст кореня і стебла дурману звичайного на ранніх етапах онтогенезу, Дика М., Скварко К. (2014)
Яремчук М. - Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Дика М., Санагурський Д. (2014)
Бучко О. - Вільнорадикальні процеси й антиоксидантна система організму свиней за дії гумінової добавки, Степченко Л. (2014)
Шибкова Д. - Цитологічні ефекти у клітинах кісткового мозку при хронічному низькоінтенсивному гамма–опроміненні експериментальних тварин, Єфімова Н., Сибірна Н., Аклєєв О. (2014)
Моравська О. - Окремі показники ліпідного обміну в сироватці крові гусей залежно від додаткового введення різних доз вітаміну E в раціон у репродуктивний період (2014)
Фіщук О. - Морфологія та васкулярна анатомія квіток Dracaena surculosa Lindl. і Sansevieria aethiopica Thunb. (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. (2014)
Буньо Л. - Мікологічна характеристика кореневої зони рослин Carex hirta L. у нафтозабрудненому дерново-підзолистому ґрунті, Худик О., Оліферчук В., Цвілинюк О., Терек О. (2014)
Боровик Л. - Видовий склад перелогових угруповань початкових стадій сукцесії на північному сході Луганської області (2014)
Фостяк Т. - До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат (2014)
Гелеш М. - Біоморфологічні особливості Veronica aphylla L., Прокопів А. (2014)
Начичко В. - Рід Thymus L. (Labiatae Juss.) у флорі Українських Карпат: систематика і таксономічні проблеми (2014)
Акініна Г. - Гененетична структура колекції сортів нуту за морфологічними та молекулярними маркерами, Попов В. (2014)
Лановенко О. - Регіональний моніторинг природжених вад розвитку в Херсонській області (2014)
Ципік О. - YtrA–подібний регуляторний ген SSFG_05654 впливає на морфогенез і стійкість до антибіотиків у Streptomyces ghanaensis ATCC14672, Дацюк Ю., Флярд К., Федоренко В., Осташ Б. (2014)
Боднар І. - Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності, Ільков О., Горбулінська С., Боднар Л. (2014)
Блаженко О. - Делеція гена MET4 знижує толерантність до іонів кадмію та їх акумуляцію у клітинах дріжджів Hansenula polymorpha і Saccharomyces cerevisiae (2014)
Лозинська М. - Прогностичне значення анеуплоїдії та поліплоїдії у колоректальному канцероґенезі, Лозинський Р. (2014)
Мутенко Г. - Порівняння активності трьох гетерологічних промоторів у Streptomyces ghanaensis ATCC14672, Лопатнюк М., Горбаль Л., Лужецький А., Федоренко В., Осташ Б. (2014)
Коломбар Т. - Роль педотурбаційної активності сліпака звичайного (Spalax microphthalmus) у формуванні структури ґрунтового покриву, Пахомов О., Жуков О. (2014)
Савосько В. - Вміст і розподіл органічного вуглецю у культурбіогеоценозах деревних насаджень степу в умовах промислового регіону (2014)
Стадниченко А. - Вплив біотичних чинників на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Bivalvia, Unioninae, Anodontinae), Гирин В. (2014)
Стах В. - Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України, Белоконь М., Хамар І., Белоконь Ю., Решетило О. (2014)
Медовник Д. - Характеристика іхтіофауни колектора на р. Нивка (м. Київ), Алексієнко В. (2014)
Шевчук Т. - Видовий склад і поширення кліщів роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) – паразитів перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) у річкових басейнах України (2014)
Іванець О. - Таксономічна структура кладоцероценозів Українського Розточчя (2014)
Масловська О. - Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів і показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (III) цитрату, Гнатуш С. (2014)
Громико О. - Антагоністичні властивості актиноміцетів, виділених із ризосфери чистотілу великого Chelidonium majus L. (2014)
Жадько С. - Раннє збільшення вмісту Н2О2 і активності пероксиредоксину й тіоредоксину в культурі тканини Arabidopsis thaliana при осмотичному стресі різної інтенсивності (2014)
Більчук В. - Зміни активності ферментів антиоксидантного захисту в вегетативних органах Populus nigra L. в умовах аеротехногенного забруднення середовища, Россихіна-Галича Г. (2014)
Парфенюк А. - Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст рослин сортів/гібридів огірка і перцю солодкого, Стерлікова О., Безноско І. (2014)
Федак В. - Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи у період його дозрівання за впливу зеастимуліну та рівня ґрунтового живлення, Мамчур О., Ривіс Й. (2014)
Фролов О. - Життєздатність нижчих ракоподібних під впливом біологічно активних речовин біотехнологічної води з-під медичної п’явки (Hirudo verbаna), Литвиненко Р. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського