Румянцева И. М. - О психической сущности языка и речи (2009)
Тямерьян Т. Ю. - Речевая способность как база формирования полилингвизма (2009)
Цейтлин С. Н. - Реченок как конструктор собственной языковой системы (2009)
Шаяхмет А. К. - Детское двуязычие в Казахстане: психолингвистичесий аспект (2009)
Щербакова Н. В. - Псевдонім для віртуальної особистості (2009)
Андрошук А. Г. - Теоретичні засади психолінгвістичного виміру сучасної освіти: концептосфера мовних засобів впливу (2009)
Андрухович А. А. - К обоснованию категории гендера в собственном научном дискурсе (2009)
Заболотна Т. В. - Лексико-стилістичні особливості віртуальної реклами (2009)
Карп’юк М. Д. - Психолого-педагогічні фактори становлення комунікативної компетентності учнів ПТНЗ (2009)
Кужільна Л. В. - Образ "людського єства" як найвищої національної цінності у творах М. Вінграновського для дітей (образ мовної особистості) (2009)
Осова О. О. - Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2009)
Супрун Л. В. - "Літературно-науковий вістник" на шляху європеїзації української мовної ментальності (2009)
Холод О. М. - Чотири властивості інмутації як системи (2009)
Шевченко А. С. - Засоби масової інформації як фактор ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Ахутина Т. В. - Как дети 5-7 лет передают смысл картинки: нейролингвистическое исследование, Засыпкина К. В., Романова А. А. (2009)
Гуріна З. В. - Роль активності в становленні особистості дитини раннього віку (2009)
Дем’яненко С. Д. - Лінгвофілософські та психолінгвістичні аспекти слова в спадщині Г. С. Сковороди (2009)
Дзюбко Л. В. - Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Гриценок Л. І. (2009)
Засєкіна Л. В. - Чуття мови як важливий психолінгвістичний феномен (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників (2009)
Кубрак Т. А. - Вербальная самопрезентация в научном дискурсе (2009)
Куринная А. Ф. - К вопросу о формировании коммуникативной культуры школьника в условиях билингвизма (2009)
Лила М. В. - Розвиток особистості учня засобами іноземної мови (2009)
Лозова О. М. - Психосемантика публіцистичних текстів: етнічне й соціокультурне (2009)
Орап М. О. - Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз (2009)
Рик С. М. - Психолінгвістичні особливості формування моральних суджень (2009)
Савицька О. Г. - Психологічні особливості візуального контакту в процесі міжособистісної взаємодії (2009)
Балясникова О. В. - Этнические стереотипы в языковом сознании русских и украинцев, Нистратов А. А., Ощепкова Е. С., Савицька Л. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В. (2009)
Горошко Е. И. - Текст эпохи веб 2.0: психолингвистический анализ (2009)
Елисеєва М. Б. - Особенности усвоения слоговой структуры слова ребенком (2009)
Захарова Н. Е. - Экспериментальное исследование языкового сознания эвенков Якутии (на материалах якутских и русских заимствований в эвенкийском языке) (2009)
Карпенко Н. А. - Мовна свідомість П. Загребельного: репрезентація образу-концепту жінки (на матеріалі роману "Юлія або запрошення до самовбивства") (2009)
Курганова Н. И. - Обыденное знание как объект этнопсихолингвистики (2009)
Прутчикова В. В. - Соціодискурсивні характеристики паремій (2009)
Саліонович Л. М. - Мовна свідомість Івана Франка у вимірах тендерної лінгвістики (2009)
Свінцицька О. В. - Текстуальні параметри сучасної англомовної письмової лекції (2009)
Харитонова Е. В. - К обоснованию личностно-обусловленных стратегий художественного перевода, Чайковский Р. Р. (2009)
Юськів Б. М. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у паремійній картині світу: омовлення концепту суддя (2009)
Біличенко О. Л. - Художній текст як об’єкт досліджень в соціокомунікативістиці (2009)
Васюкова Н. В. - Лингвогендерологические стереотипы в армии (2009)
Жигаліна О. О. - Блог як гіпержанр інтернет-комунікації (2009)
Осіпова Т. Ф. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження (2009)
Пжидаева И. В. - Речевые интернет-сообщества как продуктивная среда для манипулятивного воздействия (2009)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічга технологія позитивних емоцій та комунікативних взаємин у освітньому процесі (2009)
Романюк С. К. - Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами (2009)
Шашков И. А. - Манипуляция в полипарадигмальном лингвистическом измерении (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Дацишин О. - Деякі особливості розвитку підповерхневих тріщин у зоні контакту колісних сталей, Глазов А. (2010)
Чапля Є. - Математичне моделювання стаціонарних процесів дифузії у двофазних тілах регулярної структури з урахуванням конвективного переносу в одній з фаз, Чернуха О., Дмитрук В. (2010)
Діхтяренко Ю. - Дослідження зони передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ з міжфазною тріщиною, Дудик М., Дякон В. (2010)
Шевчук В. - Нелінійна крайова задача радіаційно-конвективного теплообміну тіл з багато­шаровими покриттями, Гаврись О., Шевчук П. (2010)
Сакара А. - Визначення залишкового ресурсу зварної опорної конструкції консольного крана (2010)
Пасіка В. - Моделювання комбінованого шарнірного чотириланника з ділянкою сталої швидкості у середині кінематичного циклу, Комаров С., Бегень П. (2010)
Драгобецький В. - Спадкова роль пружної динаміки заготовки перед пробивкою-вирубкою, Бєлкіна А., Клімов Е., Марцинюк О. (2010)
Грабовський Р. - До оцінювання потен­цій­ного ризику руйнування магістральних газопроводів, Лужецький В. (2010)
Студент М. - Вплив будови електродугових покриттів з порошкових дротів на їхні властивості (2010)
Манічева Н. - Підвищення ефективності кавітації у двочастотному ультразвуковому полі, Дудзінський Ю., Вітков В. (2010)
Тихан М. - Оптимізація пружних елементів за термопружними характеристиками, Пелещишин О. (2010)
Чекурін В. - Обернена задача визначення залишкових напружень в околі з’єднання різнорідних матеріалів, Постолакі Л. (2010)
Пархоменко Л. - Дифузійні напру­ження в тришаровій трубчастій мембрані для виробництва синтетичного газу, Склепус С., Єременко С. (2010)
Когут І. - Дослідження конструкційного демпфування двошарової консолі (2010)
Вірченко Г. - Використання геометричних методів апрокси­мації для розв’язування задач параметричної опти­мізації в машинобудуванні (2010)
Дудзінський Ю. - Вплив порогу кавітації в рідині на інтенсивність звуколюмінісценції, Вітков В. (2010)
Сидоренко І. - Основи синтезу нелінійних динамічних віброгасників крутильних коливань, Гутиря С. (2010)
Поліщук Л. - Вибір параметрів вмонтованого гідравлічного приводу з пристроєм керування, Адлер О., Салех М. (2010)
Николишин М. - Задача ідентифікації зварних залишкових напружень у циліндро-конічній металевій оболонці обертання, Бизилевич Л. (2010)
Носко П. - Напівобкатні циліндричні прямозубі передачі з прямобічими зубцями, Шишов В., Ткач І. (2010)
Гук Н. - Ідентифікація навантажння, що діє на тонкостінні системи, поблизу критичних станів (2010)
Склепус С. - Напруження і пошкоджуваність у твердооксидних трубчастих паливних комірках, Золочевський О., Пархоменко Л. (2010)
Яглінський В. - Параметри жорсткості біглайду у сингулярних конфігураціях (2010)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної форми та розташування (2010)
Кіндрацький Б. - Будова і експлуатаційні властивості систем автоматичного розподілу крутного моменту у повнопривідних автомобілях, Пелещишин О. (2010)
Свирид М. - Умови утворення сервовитної плівки під дією магнітного поля, Кравець І., Волосович Г., Занько С., Приймак Л. (2010)
Кравченко О. - До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації, Сакно О., Лукічов О., Захаров С., Винокуров В. (2010)
Васильків В. - Показники технологічності гвинтових заготовок, Лясота О. (2010)
Кадільнікова І. - Структура системи оцінювання технічного стану зубчастих передач, Носко П., Сушко Л. (2010)
Андрєєв Ю. - Дослідження коливань нелінійних систем методом точкових відображень, Бєломитцев А., Дружинін Є. (2011)
Харченко Є. - Розрахунок перехідних і усталених режимів роботи будівельних підіймальних пристроїв, Носов Ю. (2011)
Оніщенко В. - Вплив зносу двоопукло-вгнутих зубців конічних передач на параметри зачеплення, Кузнецова А. (2011)
Скальський В. - Оцінювання залишкової довговічності ресорного листа з поверхневою тріщиною, Рудавський Д., Дубицький О. (2011)
Шацький І. - Закриття колінеарних тріщин при згині пологих циліндричних оболонок, Маковійчук М. (2011)
Шульженко М. - Технологія оцінки розвитку вібронебезпечних дефектів турбоагрегату, Мєтєльов Л., Єфремов Ю. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з множиною отворів довільної форми та розташування (2011)
Баханович А. - Конструкції і технологія виготовлення зубчастих пасів з втулково-петльовим макроармуванням, Сидоренко І., Кравцов Е. (2011)
Шинкаренко Г. - Моделювання змін температури в зоні контакту інструмент-деталь під час фрикційного зміцнення деталей машин, Луців І., Гурей В. (2011)
Перелік статей, опублікованих у 2011 році (2011)
Вимоги до оформлення рукописів статей у журнал "Машинознавство" (2011)
Базина Е. С. - Мотив одиночества в раннем рассказе С. Н. Сергеева-Ценского "Маска" (2008)
Банах Л. С. - Психодрама как культурный код: миф, патриотизм, маргинальность в романе Маро Дука "Невинные и виновные" (2008)
Бердник О. С. - "Історія Русів" у контексті слов’янської культури (2008)
Бойченко О. П. - Специфіка репрезентації жіночих образів у наративній структурі роману Джеймса Патріка Донліві "Рудий" (2008)
Будилова А. В. - Жанр "Exemplum" в кoнтексте средневековых литератур (2008)
Буравченко О. А. - "Магнолієвий міф" у творчості письменників "Південного ренесансу" (2008)
Вежель Л. М. - Від слова, що було першим (2008)
Власенко Н. І. - Особливості перетворення структурних матриць традиціоналістської поетики в генеалогічних моделях англійського роману відродження (2008)
Гусев В. А. - Массовая литература и ее читатели (2008)
Гусева Е. А. - Реклама как она есть (в романах Ф. Бегбедера "99 франков" и С. Минаева "Духless" (2008)
Дмитренко Т. В. - Проблема омертвления человеческой души в рассказе Л. Андреева "Большой шлем" (2008)
Иванцов Е. Г. - Специфика использования брендов-образов в современном художественном тексте (2008)
Ивахненко М. Н. - Сцены из московской жизни 1952 года (на материале романа В. АКСЕНОВА "Москва Ква-ква") (2008)
Ігнатюк О. Г. - Серйозність "масової літератури": до питання про своєрідність жанру жіночого детективу (на основі творів О. Мариніної, Т. Устінової, Д. Донцової) (2008)
Кирпа О. А. - Разнообразие смерти: "Книга мертвых" Э. Лимонова как социально-статистическое исследование (2008)
Колесник В. А. - Хронотоп и его функция в повести В.П. Катаева "Святой колодец" (2008)
Коновальчук Ю. В. - Историко-социальная аллюзия как вид криптограммы и ее дешифровка в пьесе М. Булгакова "Кабала святош"("Мольер") (2008)
Костенко А. Н. - У. Джерарди и традиция автобиографической прозы (на примере романа "Мемуары полиглота") (2008)
Кочетова С. А. - Русская историческая драматургия XIX века и ее мифопоэтика (2008)
Кропивко І. В. - Функціональні особливості системи образів героїв другого плану в романі В. Дрозда "Земля під копитами" (2008)
Крымова В. В. - Мифологические мотивы в произведениях Ю. Полякова (2008)
Люликова А. В. - Функциональные особенности хронотопа в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова (2008)
Марченко Т. М. - Богдан Хмельницкий в художественном мире русских романтических поэм (2008)
Матвієнко Г. І. - Онтологічний зміст концепту авторської маски у романах Ю. Андрухович (2008)
Минчик С. С. - А. С. Грибоедов И В. К. Кюхельбекер: как правильно толковать "Украинские" письма великого драматурга? (2008)
Мищур Т. Л. - Понимание М. И. Цветаевой художественного наследия и творческой личности в контексте романтической концепции искусства (2008)
Никитченко А. А. - Поэзия Е. Васильевой: текст и предтекст (2008)
Олійник Н. Д. - Особливості метрико-ритмічної структури сатиричних творів Р. Бернса в українському перекладі (На прикладі вірша Р. Бернса "Verses to J. Rankine" в перекладі В. Мисика) (2008)
Перзеке А. Б. - Стихийные первоэлементы и бурный пейзаж в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Посудиевская О. Р. - Художественное своеобразие "итальянской" драмы О. Уайльда "Герцогиня Падуанская" (2008)
Потькалова А. В. - "Перспективизм" в искусстве эпохи классицизма как категория нового времени (итальянская декорация и традиции русской сценографии) (2008)
Прокофьева Е. А. - Драма А. К. Толстого "Посадник": средневековая государственность, доисторическое миропонимание (2008)
Раковская Н. М. - Диалогическая природа критического текста (2008)
Родный О. В. - Проблема сатирического и смехового в русской литературе XVII века (2008)
Садыкова Л. В. - Проблематика русской эссеистики: типология и динамика (2008)
Сахновская Л. Н. - Штрихи к портрету Англии XIV века в драматической поэме Р. Саути "Уот Тайлер" (2008)
Сенечко Ю. В. - История изучения литературной деятельности О. И. Сенковского (2008)
Сквіра Н. М. - Поняття жіночої "краси" й еволюція жіночого образу в творах пізнього Гоголя (2008)
Старцевa В. С. - Роман Тони Моррисон "Beloved" и традиции Афро-Американской женской культуры (2008)
Суховая В. В. - Своеобразие жанра видения в средневековой поэме Джона Гауэра "Исповедь влюбленного" (2008)
Филатова В. А. - Сравнительный анализ "Записок" Надежды Дуровой и "Воспоминаний" И. Дрейлинга (2008)
Фокина С. А. - Цикл М. Цветаевой "Скифские" в контексте авангардной парадигмы 1920-х годов (2008)
Чивликлий Г. Д. - Символика времени в рассказах Т. Толстой (2008)
Шамраенко Н. В. - Жанрообразующие тенденции британского детективного романа начала ХХI века (2008)
Шевченко Ю. В. - Тема ідентичності і роман Дж. Францена "Виправлення" (2008)
Юферева Е. В. - Структурные особенности поэтических путешествий (2008)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Діалектичний ланцюг автор-текст-читач на матеріалі творів А. Нотомб (2012)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Тілесність поезій Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2012)
Гусева Е. А. - Традиции путевого очерка в современной документально-художественной прозе (2012)
Калашникова О. Л. - Историческая драма как средоточие мифа (2012)
Клюйко Г. С. - Роман В. Кожелянко "Срібний павук" как стилизация под ретродетектив (2012)
Котенко Ю. В. - Оппозиция сакральное / демоническое в лирике Н. Минского (2012)
Красельникова Т. Ю. - Тематика та проблематика публіцистики братів Капранових (2012)
Кропивко І. В. - Смислова структура та поетика жанру оповідання Григорія Шегери "Великий "гріх” маленької душі" (2012)
Ленская Е. О. - Своеобразие жанра рецензии в наследии Ю. Терапиано (2012)
Литовченко Н. А. - Наративна функція ілюстрацій у романі Ч. Діккенса "Посмертні записки піквікського клубу" (2012)
Лобзова С. Л. - Забытая книга: "Критические этюды" В. П. Буренина (2012)
Надута Т. В. - Форми художнього синтезу естетичних просторів культури сходу та заходу у романі "Дочка костоправа" (2012)
Нечволод А. Ю. - Жанровое своеобразие книги Тэффи "Воспоминания" (2012)
Овдійчук Л. М. - Зарубіжна дитяча література у контексті сучасної літературної освіти (2012)
Олесюк О. В. - Автор-текст-читатель: проза "Потока сознания" (риторико-коммуникативный аспект) (2012)
Прасол Є. А. - Поетика невизначеного в експериментальній новелі Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" (2012)
Страшок Н. М. - Очерки-портреты М. Алданова как отражение особенностей историософской концепции писателя (2012)
Тарарак А. В. - "Русский" Наполеон: к проблеме наполеоновского мифа русской литературы. "Случай" М. Ю. Лермонтова (2012)
Теличко Т. Г. - Христианская составляющая образа Лондона в романе Ч. Диккенса "Холодный дом" (2012)
Холодков В. С. - Животный мир как отражение мира людей: функции анималистических персонажей в творчестве Ф. Искандера (2012)
Янченко Ю. В. - Сучасне сприйняття особистості О. Уайльда в Росії та Україні (2012)
Абрамович С. Д. - Sacrum и десакрализация в современном изучении русской литературы (2012)
Авраменко Е. И. - Завязка романа Э. Бронте "Грозовой перевал" и проблема варварства и цивилизации (образность VI главы) (2012)
Акопьянц Н. М. - Поэтика портрета Веги в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Базина Е. С. - Мотив "отчуждения" в рассказе С. Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2012)
Беляева О. В. - Пространство виртуальной реальности в романе У. Гибсона "ВСе вечеринки завтрашнего дня" (2012)
Брега Л. О. - Діалог авторки з читачем посередництвом тексту (2012)
Бураго Д. С. - Тема Киева как идейно-семантический центр раннего творчества Гоголя (2012)
Бурдастих М. О. - Готичні елементи в оповіданнях Вал. Шевчука 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Быкова И. В. - Поэтика композиции светских повестей Н. А. Дуровой (2012)
Ворова Т. П. - Специфіка репрезентації літературного персонажу у "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна (2012)
Велигина Н. Г. - Роман "Артур и Джордж" Дж. Барнса: художественная практика "Нового историзма" (2012)
Воеводина О. А. - Поэтика абсурда в интерпретации заглавия лирического стихотворения (2012)
Гармаш Л. В. - Особенности танатологического нарратива в прозе Андрея Белого (2012)
Гетман Ю. С. - Образная система драмы Д. В. Аверкиева "Мамаево побоище. (летописное сказание картины русской жизни XIV века)" (2012)
Гонец И. В. - Оппозиция искусство – действительность (2012)
Гончаров Р. Є. - Особливості художнього осмислення християнських догматів у драматургії Лесі Українки (за драматичним етюдом "Йоганна, жінка Хусова"), Федорова А. Є. (2012)
Горбунова Г. А. - О некоторых аспектах поэтики драматического очерка М. Салтыкова-Щедрина "Выгодная женитьба" (2012)
Горячева Т. В. - "Уход" как жизнетворческий акт Л. Семенова (2012)
Григоренко О. В. - "Барвисте скло руйнує зло": відображення концепції "скляної архітектури" в літературній творчості П. Шеєрбарта (2012)
Гусев А. В. - Формы связи с читателем и реклама на писательских сайтах (2012)
Гусева Е. А. - Эстетическая функция документа в современной литературе (2012)
Давыдова А. В. - История и поиск национальной идентичности в романе Дженис Кулык Кифер "The green library" (2012)
Драган О. А. - Семантика заглавий в автобиографических книгах Л. Мартынова (2012)
Зубарь Д. А. - Медицинский дискурс в романе Ж. К. Гюисманса "Наоборот" и повести Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" (2012)
Иванцов Е. Г. - Дискурс компьютерной игры в романе В. Пелевина "Т" (2012)
Ивахненко М. Н. - Жанровые и стилевые особенности последних романов В. Аксенова (2012)
Казарин В. П. - Элегия пушкина "Погасло дневное светило…" в контексте традиции античного послания "К кораблю", Калашникова О. Л. (2012)
Калашникова А. В. - Статичні та динамічні струкрури поетичного тексту в європейських перекладах лірики Лі Цинчжао (2012)
Калашникова О. Л. - Екатеринослав в украинском сюжете мемуаров Г. Р. Державина (2012)
Козлов Е. Д. - Формирование лингвокультурного типажа "Женщина-поэт" в русской поэзии (2012)
Козлова А. Г. - Интертекстуальность как основополагающий принцип текстообразования в творчестве Тимура Шаова (2012)
Колбенева Ю. С. - Идейно-художественное своеобразие пьесы Екатерины II "Недоразумение" (2012)
Коротеева Л. Ф. - Комическое в романе Ч. Диккенса "Домби и сын" (2012)
Краева К. В. - Женская проза в контексте массовой литературы (2012)
Криворучко С. К. - До проблеми літературного екзистенціалізму (2012)
Магдиш Р. О. - Типологія образу мандрівника у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" (2012)
Мазнєва Н. В. - Образ автора у художній структурі роману В. Слапчука "Дикі квіти" (2012)
Матвийчук О. Н. - Специфика литературного портрета А. Блока в книге Г. Чулкова "Годы странствий" (2012)
Невструева А. А. - Специфика эпистемологического кризиса конца ХІХ – начала ХХ вв (2012)
Новохатский Д. В. - Постмодернистская природа композиции романа Дж. Барта "Химера" (2012)
Остапенко С. В. - К вопросу субъектной организации текста эссе О. Мандельштама "Разговор о Данте" (2012)
Перинец Е. Ю. - Московская топография в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени" (2012)
Пічугіна Т. Є. - "Алкеста" Гуго фон Гофмансталя: модернізація античної драми (2012)
Поддубко Ю. В. - Античные мотивы и образы в поэзии А. Кушнера (2012)
Раковская Н. М. - Драма идей в экзистенциальной парадигме Л. Шестова (2012)
Сидорчук О. В. - Інтертекстуальність та реалізація стратегії оцінювання у сатиричному циклі "Громадянин поет" Дмитра Бикова (2012)
Скоробогатова Е. А. - Чужой мир (ирреальность) и колебания грамматического рода в фольклоре и русской авторской поэзии нового времени (2012)
Стороха Б. В. - Німецький літературний дискурс Китаю наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Титюк А. К. - Детектив у контексті масової літератури (на матеріалі англомовної детективної прози ХХ сторіччя) (2012)
Тихомиров В. Н. - Тургенев и Бунин (типология творчества) (2012)
Фокина С. А. - Авторское осмысление феномена ревности в стихотворении М. Цветаевой "Попытка ревности" (2012)
Чубукина О. - Техника внутреннего монолога в романе Ф. А. Эмина "Непостоянная фортуна, или похождение Мирамонда" (2012)
Шестакова Э. Г. - Опасный жанр литературы (2012)
Ориняк І. - Використання моделі кільця для аналізу напружень у трубопроводях з дефектами форми, Лохман І., Богдан А. (2011)
Трубаєв О. - Прогнозування ресурсу трубопроводів гідросистеми кантувача рулонів прокатного стана, Третьков В., Федоренко І. (2011)
Квіт Р. - Імовірнісні розрахунки надійності композитних матеріалів, Сало Т. (2011)
Скальський В. - Методика оцінювання характеристик повзучості металів, Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Нісонський В. - Числові розрахунки динамічного режиму роботи віброагрегата, Даляк Т., Шопа В. (2011)
Рещенко Ю. - Деградація розрахункових металоконструкцій портальних кранів в умовах тривалої наднормативної експлуатації, Фуртатов І. (2011)
Стухляк П. - Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту, Курко Р., Каретін В., Добротвор І. (2011)
Шульженко М. - Порівняння результатів розрахунку параметрів живучості елементів машинобудування з даними опублікованих досліджень, Гонтаровський П., Мележик І. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної замкнутої циліндричної оболонки з включенням довільної конфігурації (2011)
Загальні збори Української академії аграрних наук (2010)
Власов В. В. - Перспективи розвитку виноградарства України, Шерер В. О. (2010)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Борулько Р. О., Бердніков О. М. (2010)
Камінський В. Ф. - Оптимізація нормативів метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві, Лапін В. М. (2010)
Жук І. В. - Вплив оксиду азоту на рослини пшениці в умовах посухи, Мусієнко М. М. (2010)
Лісовий М. М. - Вплив екологічних чинників на чисельність популяцій домінуючих видів комах-дендробіонтів (2010)
Гораш О. С. - Перспективи виробництва і реалізації зерна пивоварного ячменю, Загородний М. В. (2010)
Цап М. М. - Обмін жирних кислот в організмі коропів за згодовування жирових добавок, Рівіс Й. Ф. (2010)
Гаврилова Л. О. - Адаптація непарного шовкопряда до умов техноценозу, Добровольська С. С., Кіяновська Л. В., Мороз М. С. (2010)
Лінник М. К. - Нові способи збирання конопель, Макаєв В. І., Примаков О. А., Маринченко І. О. (2010)
Медведєв В. В. - Від зональних — до точних агротехнологій, Пліско І. В., Біцура В. Л. (2010)
Полупан М. І. - Природний механізм захисту схилових ґрунтів від ерозії, Волков П. О. (2010)
Орлюк Ю. Т. - Вплив режимів теплової обробки молока на масообмін при термокислотній каогуляції білків (2010)
Амбросов В. Я. - Ефективність виробництва оригінального та елітного насіння зернових колосових культур, Єгорова Н. Ю. (2010)
Тимчишин І. М. - Вплив добрив і сівозмін на вологозабезпеченість і врожайність картоплі (2010)
Кобилінська А. М. - Хімічний склад м’яса бугайців поліської м’ясної породи (2010)
Слупян К. В. - Удосконалення інтеграційних процесів на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу (2010)
Тищенко М. В. - Урожайність і якість цукрових буряків залежно від їх передпопередників і насичення буряків у сівозмінах (2010)
Дорога до вiдновлення української iстоpiї (2010)
Маслов В. А. - К 100-летию со дня рождения Николая Александровича Калошина, Шаламов Ю. Н. (2011)
Камкина Л. В. - Численная оценка изменения концентрации углерода и кислорода по высоте металла при ковшевой обработке, Яковлев Ю. Н., Стовба Я. В., Камкин В. П. (2011)
Мешалкин А. П. - Совершенствование дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при регламентированном вводе комплексных добавок многоцелевого назначения, Анкудинов Р. В., Колбин Н. А. (2011)
Скребцов А. М. - Ядерные и периферические свойства атомов системы элементов Д.И. Менделеева и их совместное влияние на химические и физические свойства вещества (2011)
Бурлаков В.И. - Влияние физико-механических свойств материала на процесс виборцентробежной обработки, Федосов А.В. (2011)
Томаш М. А. - Применение пароводяной конверсии природного газа в доменном производстве, Сущенко А. В. (2011)
Семакова В. Б. - Аналитическое исследование возможности снижения расхода кокса при улучшении восстановительной работы газового потока в доменной печи, Семаков В. В. (2011)
Маслов В. А. - Использование математических моделей снижения температуры чугуна с целью определения выхода углеродсодержащих отходов, Дубовкина М. Ю., Хлестова О. А. (2011)
Ожогин В. В. - Получение извести из меловой крошки, Кипчарская О.Н., Таранина Е. В. (2011)
Кравченко В. П. - Результаты экспериментов получения клинкера из отходов металлургического производства (2011)
Харлашин П. С. - Некоторые кинетические особенности испарения мышьяка, серы и фосфора из чугуна при его вакуумировании, Бендич А. В. (2011)
Сущенко А. В. - Развитие конструкций кислородно-конвертерных фурм с центральным со-пловым модулем (2011)
Назюта Л. Ю. - Анализ окисленности конечного металла при выплавке стали в большегрузных конвертерах, Денисенко В. С. (2011)
Федосов А. В. - Исследование деформации твердой корки стали, формирующейся в кристаллизаторе слябовых МНЛЗ, Бурлаков В. И., Ларионова С. В. (2011)
Капланов В. И. - Холодная прокатка тонких полос с зеркальной поверхностью высшего класса (2011)
Капланов В. И. - Модернизация листопрокатного производства Украины: главные направления развития и перспектива (2011)
Каргин Б. С. - Моделирование процесса штамповки корня "острякового" рельса, Мкртчян Е. А. (2011)
Малинов В. Л. - Ресурсосберегающие инновационные наплавочные материалы и упрочняющие технологии, обеспечивающие динамическое деформационное мартенситное превращение (2011)
Чейлях Я. А. - Разработка состава экономнолегирован-ной Fe-Cr-Mn наплавленной износостойкой стали с регулированием содержания и метастабильности аустенита, Чигарев В. В. (2011)
Иващенко В. Ю. - Использование термоциклирования для обработки штампов, Чейлях А. П. (2011)
Візенков Д. В. - Кількісна оцінка ефективності термомеханічної прокатки в забезпеченні комплексу механічних властивостей штрипсових сталей, Ткаченко І. Ф. (2011)
Вакуленко И. А. - Оценка зависимости усталостной прочности от размера структурного элемента стали (2011)
Рябикина М. А. - Выбор режима термической обработки, обеспечивающего получение стабильного уровня механических свойств стали категории S355J2, Ткаченко Ф. К., Иванова Т. Ю., Ставровская В. Е. (2011)
Соляник Н. Х. - Препарирование объектов исследования для электронной микроскопии, Гаркуша Г. Г., Жерлицина О. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - Особенности деформационного упрочнения в процессе растяжения стали Х70, закаленной из межкритического интервала, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А., Русецкий В. А., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко К. И. - Влияние марганца и никеля на рост аустенитного зерна и его связь с электронной структурой, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - О факторах, определяющих уровень энергии активации самодиффузии в металлах, Мирошниченко В. И., Ткаченко И. Ф. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры и времени выдержки расплава при ней на качество затвердевшей отливки, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С. (2011)
Троцан А. И. - Модифицирование расплава дисперсными частицами с учетом их разброса по размерам, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Капустин Е. А. - Метод оценки энергозатрат разогрева – охлаждения твердого тела, Берестовой И. О. (2011)
Серенко А. Н. - Оценка влияния остаточных напряже-ний на кинетику развития усталостных трещин в сварных соединениях. Часть I (2011)
Чигарев В. В. - Исследование эксплуатационных свойств биметаллических сварных со-единений, Коваленко И. В. (2011)
Носовский Б. И. - Анализ особенностей формообразования сварочной ванны при наплавке под флюсом ленточным электродом, Лаврова Е. В. (2011)
Матвиенко В. Н. - Совершенствование технологии наплавки уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры (2011)
Суглобов В. В. - Определение геометрических параметров стрелы и хобота шарнирно – сочленненной стреловой системы портального крана, Михеев В. А., Тищенко Е. В. (2011)
Проценко В. О. - Жорсткість і міцність муфт з осьовою та радіальною установкою прямих канатів (2011)
Саункін В. Т. - Погрішності обробки при використанні засобів активного контролю, Онищук С. Г. (2011)
Зинченко А. М. - Особливості ефективності автоматизації складальних робіт в сучасному машинобудуванні, Левченко О. О., Щербак В. В. (2011)
Колот Л. П. - Повышение качества нежестких дета-лей путем поверхностного пластического деформирования, Придворов А. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Использование принципов многомерности для оценки технического состояния электромеханических систем, Борисенко В. Ф., Сидоров В. А. (2011)
Емельяненко Н. Г. - Оптимизация параметров режима работы вибропресса для формования бетонных изделий, Стоянов Ф. А., Метелёв А. В., Бочарова Е. А. (2011)
Бейгул О. А. - Повышение динамической точности, технологических свойств и снижение виброактивности агрегатов поперечной резки, Добрик А. В., Лепетова А. Л. (2011)
Сагиров Ю. Г. - Пространственное моделирование и анализ напряженного состояния металлоконструкции мостовых кранов, Суглобов В. В., Лоза Е. А. (2011)
Бурлака В. В. - Метод управления корректором коэффициента мощности с интегрированными функциями активного фильтра, Гулаков С. В., Федоровская С. А. (2011)
Мірошниченко В. І. - Моделювання процесу охолодження листового прокату як складової об'єкта управління , Сімкін О. І. (2011)
Ходарина К. В. - Автоматизированное диагностирование судового микроклимата с использованием аппарата нейронных сетей, Жерлицина О. B. (2011)
Нагаевский В. И. - Возможности применения производственно-транспортной системы канбан в машиностроении (на примере изготовления вагонов), Булгакова Ю. В. (2011)
Бутько Т. В. - Інформаційні відносини у залізничній транспортній системі, Ходаківський О. М., Хозя О. О. (2011)
Нефёдова Я. И. - Выбор стратегии повышения эффективности транспортных систем в условиях рынка металлопотоков (2011)
Киркин А. П. - Системное построение виртуального предприятия, Киркина В. И. (2011)
Волошин В. С. - Исследование биогазовой продуктивно-сти донного ила азовского моря, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б., Данилова Т. Г., Хасков М. А. (2011)
Волошин В. С. - Отходообразование в технологии полу-чения древесного угля (2011)
Ложко А. Н. - Моделирование эффекта "Дождевая тень" в промышленной зоне индустри-ального объекта, Хлестова О. А. (2011)
Шапошникова С.В. - Удосконалення інформаційної моделі системи управління охороною праці, Чигарьов В. В. (2011)
Тихоненко Д. Г. - Фізичні основи родючості ґрунтів, Дегтярьов В. В., Величко В. А. (2012)
Кучер Л. І. - Зміна калійного режиму чорноземних ґрунтів залежно від їх обробітку та удобрення (2012)
Ятчук В. Я. - Родючість сірого лісового ґрунту в 5-пільній зерновій сівозміні, Зведенюк Т. Б. (2012)
Гриник І. В. - Імітаційна модель динаміки чисельності вишневої мухи Rhagoletis cerasi L. у черешневому агроценозі, Шевчук І. В., Шевчук О. В. (2012)
Гораш О. С. - Взаємозв’язок елементів продуктивності ячменю з початковими етапами розвитку (2012)
Христенко Д. С. - Сучасний стан сегмента спеціальних товарних рибних господарств у рибогосподарській галузі (2012)
Кривошия П. Ю. - Стандартизація умов постановки реакції непрямої гемаглютинації вірусу ринопневмонії коней (2012)
Гайдей О. С. - Вірусна геморагічна септицемія форелі як стресовий процес (2012)
Скляренко Ю. І. - Вплив генетичних і паратипних факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів, Братушка Р. В. (2012)
Петренко І. П. - Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д. (2012)
Медведєва Т. В. - Вплив геле­-утворювачів та інгібіторів етилену на культивування підщепи вишні Гізела 5 в умовах in vitro, Тряпіцина Н. В., Рябий В. Я. (2012)
Корнєєва М. О. - Добір запилювачів для селекції високоцукристих гібридів буряків цукрових з підвищеним адаптивним потенціалом, Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2012)
Горобей В. П. - Селекційна техніка для зернових і зернобобових культур, Лінник М. К. (2012)
Савченко Ю. І. - Якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного забруднення, за різних типів годівлі бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2012)
Сидоренко О. О. - Оцінка сучасного еколого-меліоративного стану осушуваних земель (2012)
Сичевський М. П. - Стратегія формування продовольчих ресурсів, Полєщук О. Б. (2012)
Сатир Л. М. - Ефективність модернізації технічного потенціалу в галузі молочного скотарства (2012)
Павленко Г. В. - Ефективність мінеральних добрив та біопрепаратів у технології вирощування сої в Лісостепу (2012)
Малюга В. В. - Вплив лісосмуг на розвиток процесів підтоплення (2012)
Гуменюк О. В. - Вплив біодеструктора на мікробіологічну активність ґрунту та врожайність картоплі столової (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Особливості формування каналів збуту сільськогосподарської продукції (2012)
Ященко О. П. - Дослідження екологічних проблем економічного розвитку України В.М. Трегобчуком (2012)
Коваленко Н. П. - Основи сівозмін у системах землеробства України другої половини ХІХ–ХХІ ст (2012)
Нульовий обробіток ґрунтів в Україні (2012)
М.Я. Єфіменку — 70 (2012)
Кравченко В. А. - Сучасні проблеми селекції овочевих рослин (2012)
Крисанов Д. Ф. - Передумови та наслідки глобалізації в агросфері України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2012)
Заришняк А. С. - Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Польовий В. М. - Реакція пшениці озимої на удобрення залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту, Лукащук Л. Я., Лаврук М. М. (2012)
Борзих О. І. - Пріоритетні напрями наукових досліджень у захисті рослин, Ретьман С. В. (2012)
Каменщук Б. Д. - Оцінка гібридів кукурудзи на придатність до виробництва біоетанолу (2012)
Романенко В. П. - Епідеміолого-епізоотологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2012)
Голопура С. І. - Профілактика ацидозу в корів, Цвіліховський М. І. (2012)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2012)
Зєльдін В. Ф. - Новий метод оцінки рівня репродуктивної здатності у свиноматок (2012)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття, Бірюкова О. Д., Кухтіна К. В. (2012)
Кляченко О. Л. - Клітинна регуляція морфогенних процесів у калюсних тканинах буряків цукрових в умовах in vitro, Ліханов А. Ф., Криловська С. А. (2012)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці м’якої озимої у Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, Коломієць Л. А., Кириленко В. В. (2012)
Кондратенко І. П. - Індукційна установка для термообробки зерна ріпаку, Лисенко В. П., Березюк А. О., Комарчук Д. С. (2012)
Марущак Г. М. - Трансформація сольового складу солонців лучних за вирощування рису на півдні України, Лісовий М. М., Кольцов С. О., Величко В. А. (2012)
Бондарчук З. В. - Вибір способу соління для термокислотних сирів з ферментацією сирної маси, Калмикова Г. Ф. (2012)
Медведєв В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки, Пліско І. В., Бігун О. М. (2012)
Наконечна К. В. - Проблеми управління регіональними трансформаціями аграрної сфери економіки (2012)
Доценко О. В. - Гумусний стан чорнозему типового під впливом тривалого внесення добрив (2012)
Кузьменко М. В. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової маси (2012)
Хоменко О. М. - Забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти (2012)
Сухар С. В. - Залежність урожайності нагідок лікарських від технологічних факторів та умов вегетації в Лісостепу (2012)
Памяті Я.С. Гукова (2012)
Надруковано в 2012 році (2012)
Горпинченко О. М. - Аналіз впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки, Немоловський Є. О., Лігоцький О. І. (2010)
Богорад В. І. - Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Рязанцев В. Ф., Тріпайло Р. Ф. (2010)
Ведь А. Н. - Гармонизация национальных нормативных документов с рекомендациями МАГАТЭ относительно системы надежного электроснабжения атомных станций, Мехед А. И., Ивашова Л. С., Карбовский С. В., Лукашина Л. Г. , Избенко И. В. (2010)
Власенко Н. И. - Снижение активности водных растворов 90Sr и 137Cs с помощью наноматериалов, Герлига В. А., Жданова Г. В. , Козлов В. Я., Притыка И. А. (2010)
Григорьева Л. И. - Радиационная нагрузка на человека в районе АЭС (2010)
Гавриш В. М. - Обзор вариантов переработки отработанных ионообменных смол, Черникова Н. П. , Иванец В. Г. (2010)
Носовский А. В. - О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности, Клевцов А. Л., Кравченко Н. А. (2010)
Гора А. Д. - Вопросы управления знаниями при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Стельмах Д. А., Цивун Т. А. (2010)
Інформація про Третій Міжнародний науково-практичний семінар з питань ядерної та радіаційної безпеки (2010)
Хмара Д. О. - Зауваження громадськості щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у понадпроектний термін (2010)
Глыгало В. Н. - Об оповещении населения в начальный период Чернобыльской аварии, Воробьев С. С. (2010)
Барбашев С. В. - Роль общественности в развитии ядерной энергетики Украины (2010)
Іван Матвійович Неклюдов (2010)
Олександр Олександрович Ключников (2010)
Каленюк Є. - Фантастичні ноктюрни (2008)
Шевердіна А. - Потвора (2008)
Голобородько В. - Чорна книга (2008)
Низовий І. - На вітрі, на вістрі... (2008)
Ночовний М. - Ми - із голоду (2008)
Печора О. - Яблука на вітрах (2008)
Старун В. - Календар-поводир (2008)
Тимченко А. - Любов залишається (2008)
Чирка Ч. - Полювання на щастя (2008)
Короць К. - Григір Тютюнник у Кам'янці-Бузькій (2008)
Світличний І. - Ріднокрай наш дорогий (2008)
Неживий О. - Рік Бориса Грінченка на Луганщині (2008)
Грінченко Б. - Як жив український народ (коротка історія України) (2008)
Шаповал Ю. - Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття (2008)
Ткаченко В. - Українські наукові школи (1921-1939): лідери і послідовники (2008)
Гогохія Н. - Спогади українських селян як джерело до вивчення практик повсякденної життєдіяльності українського суспільства 1920-30-х рр. (2008)
Анпілогова Т. - Завдання і напрями використання гуманітарої інтелігенції Донбасу в політиці партійної влади в період непу (2008)
Семистяга В. - Розвиток сільського господарства на Луганщині в перше повоєнне п'ятиліття (історичний аспект) (2008)
Пастух Б. - Герої романів Володимира Винниченка: подвійний стандарт моралі (2008)
Фоменко В. - Урбаністичні візії Володимира Винниченка (2008)
Галич О. - Природа рідного краю в поезії Олександра Долженка (2008)
Зеленько А. - Про регіоналізацію України і регіональну мову (2008)
Сікорська З. - Про особливості мовної суміші в деяких науково-гуманітарних текстах (2008)
Глуховцева К. - Говірки Луганщини як об'єкт етно- та соціолінгвістичного вивчення (2008)
Лапко О. - Науковець, педагог, письменник (до 60-річчя Олександра Галича) (2008)
Семистяга В. - Науковець, педагог, просвітянин (до 60-річчя від дня народження професора Анатолія Олексійовича Климова) (2008)
Савенко І. - Письменницькі щоденники - жанр древній і молодий (2008)
Неживий О. - Чи все достовірно й потрібно в живому підручнику з української літератури? (2008)
Жулинський М. - Дві половинки українського серця. Шевченко і Гоголь (2010)
Шерстюк Н. - "Мій Козаче..." (2010)
Малик В. - Синя Книга (Продовження) (2010)
Низовий І. - Не вмре ніколи сокровенне слово (2010)
Покришка Л. - Я написав (2010)
Світличний І. - Промчав болідом (2010)
Приходько В. - Рідна мова (2010)
Легещич А. - Веселе сонце (2010)
Загоруйко Н. - "Ми стали першою групою..., яка виступила на повний голос" (2010)
Руденко М. - Море не помиляється (2010)
Білошапка В. - Журналістські університети у Наталії Терновської (2010)
Сиченко О. - Осине гніздо (2010)
Білоус Г. - Слово про Ліну Костенко (2010)
Білоус Г. - При світлі творчої уяви (2010)
Чирков С. - З одного кореня (2010)
Галич О. - Шевченківський щоденник Л. Н. Большакова (2010)
Большаков Л. - Из дневника шевченковеда (2010)
Гогохія Н. - День авіації у передвоєнному українському суспільстві: символіка та ідеологія (2010)
Матішов Г. - Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни, Кринко Є. (2010)
Семистяга В. - Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942 – 1943 рр.) (2010)
Вихватенко М. - Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40 – 50 роки XX ст.) (2010)
Фоменко В. - Особливості духовно-творчого самовияву українських письменників першої половини ХХ століття (2010)
Мовчан Р. - Хлєбніков і український футуризм (2010)
Костиря Б. - Перша світова війна та національна революція 1917 – 1921 рр. у символістській прозі Клима Поліщука (2010)
Хаєцька А. - Інтерпретація античних сюжетів у поезії Галі Мазуренко (2010)
Неживий О. - Студентські роки Григора Тютюнника: джерелознавча проблематика (2010)
Райбедюк Г. - Дисидентський дискурс в українському літературному процесі 60 – 80-х років XX століття (2010)
Фоміна Л. - Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського (2010)
Лучук І. - Паліндромія в мистецтві поетичному Миколи Мірошниченка (2010)
Сікорська З. - Про міжнародну науково-практичну конференцію (2010)
Нежива Л. - Дивосвіт української барокової культури (2010)
Шупта Д. - Далекий Схід стає ближчим для України (2010)
Скребцов А. М. - Новый способ определения взаимозависимости периферических и ядерных свойств атомов периодической системы элементов Д.И. Менделеева (2011)
Харлашин П.С. - Активность компонентов в жидких сплавах бинарной системы железо – мышьяк, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А. (2011)
Харлашин П. С. - Определение активности мышьяка в жидком железе аналитическим методом, Григорьева М. А., Гаврилова В. Г. (2011)
Харлашина О. А. - Поверхностные свойства и плотность расплавов железо - мышьяк, Яценко А. Н. (2011)
Тарасюк Л. И. - Формирование неметаллических включений в сталях, модифицированных иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Тарасюк Л. И. - Термодинамика раскисления железа иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Семакова В. Б. - Исследование процесса спекания агломерата с добавкой в шихту калиброванного возврата, Пилюгин Е. И., Безруков В. В. (2011)
Кравченко В. П. - Селективная активация доменных шлаков (2011)
Харлашин П. С. - Разработка рациональной технологии раскисления спокойных марок стали, Носенко О. А., Яценко А. Н. (2011)
Григорьев С. М. - Совершенствование метода определения степени восстановления хромосодержащего оксидного сырья, Петрищев А. С. (2011)
Петрищев А. С. - Математическая модель оптимизации технико-экономических показателей металлизации окалины быстрорежущих сталей, Григорьев С. М. (2011)
Яковченко А. В. - Анализ точности известных методов расчета напряжения течения металла в зависимости от химического состава стали, Пугач А. А., Ивлева Н. И. (2011)
Сердюк И. А. - Математическая модель расчета температуры раската в процессе горячей листовой прокатки методом критериальных уравнений, Хаджинов А. С., Дворников С. Г., Холодный А. А., Присяжный А. Г. (2011)
Наривский А. Э. - Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 И 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах, Солидор Н. А. (2011)
Ткаченко И. Ф. - Факторы, определяющие уровень зернограничной адсорбционной активности легирующих элементов в Fе-Mе растворах, Ткаченко К. И. (2011)
Ткаченко Н. В. - Внутризеренная поляризация электронного заряда в металлах и ее влияние на зернограничную сегрегацию примесных элементов, Рябикина М. А., Ткаченко Ф. К., Мирошниченко В. И. (2011)
Малинов В. Л. - Исследование методом регрессионного анализа зависимостей износостойкости в условиях абразивного и ударно - абразивного изнашивания от химического состава наплавленного металла на Fe-Сr-Mn-V-C основе (2011)
Кузьмин С. О. - Влияние режима термоупрочнения на объемную износостойкость мелющих шаров из низколегированных марок стали (2011)
Маслов В. А. - Особенности морфологии графитовых частиц дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2011)
Троцан А. И. - Влияние распределения и размеров частиц модификатора на эффективность его действия в расплаве, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры нагрева жидкого алюминиевого сплава на микроструктуру затвердевшего метала, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С., Золотарева Е. В. (2011)
Сущенко А. В. - Высокоэффективная горелка для отопления мартеновских печей, Беcчерев А. С., Прахнин В. Л., Трибрат С. В., Стариковский Н. Л. (2011)
Сущенко А. В. - Организация несиметричного течения воды в системах охлаждения наконечников кислородных фурм, Гриценко А. С. (2011)
Чигарев В. В. - Математическая модель нагрева присадочного материала при электроконтактной наплавке износостойкого сплава, Волков Д. А. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование переноса электродного металла при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой (2011)
Чигарев В. В. - Магнитное дутье при сварке труб для газо- и нефтепроводных магістралей, Щетинина В. И., Щетинин С. В. (2011)
Лаврова Е. В. - Математическая модель управляемого переноса электродного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом, Иванов В. П., Носовский Б. И. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование модифицирования металла, наплавленного порошковой проволокой с алюминиевой оболочкой (2011)
Маргулис М. В. - Разработка новой рациональной конструкции и технологии изготовления силовой торцевой волновой зубчатой передачи (2011)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ производительности обработки при многопроходном и глубинном шлифовании, Иванов И. Е. (2011)
Лещенко А. И. - Достижение требуемой точности сложно – профильных поверхностей путем параметризации программной коррекции погрешностей обработки на станках с ЧПУ (2011)
Беляковский В. П. - Анализ причин, определяющих погрешности позиционирования рабочих органов станков с ЧПУ, Кипчарский С. В. (2011)
Корчагина Т. В. - Алгоритм проектирования муфт упругих пальцево - дисковых (МУПД) (2011)
Кравченко В. М. - Анализ причин повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности эксплуатации погружных насосов, Сидоров В. А., Буцукин В. В., Жуков А. А. (2011)
Сорочан Е. Н. - Определение предельного момента для круглого вала с четырьмя выкружками (2011)
Сидоров В. А. - Стенди для вхідного контролю підшипників кочення, Сотніков О. Л., Сушко А.Є. (2011)
Аввакумов С. И. - Распределение и перераспределение шихты по окружности колошника доменной печи (2011)
Лоза А. В. - О влиянии кремния и марганца на свойства серого чугуна и стойкость крупных слябинговых изложниц с бандажами, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2011)
Карпенко Т. М. - Конструювання підйомно - транспортних машин з врахуванням гальмування, Лоза О. А., Якименко Н. Г. (2011)
Саенко Ю. Л. - Математические аспекты выбора емкости конденсатора для определения вебер - амперной характеристики измери-тельных трансформаторов напряжения, Попов А. С. (2011)
Черевко Е. А. - Интеллектуальный датчик тока для автоматического контроля режимов работы поселковых распределительных электрических сетей, Добровольская Л. А. (2011)
Федоренко Д. Ю. - Использование функции распознавания трендов для автоматической обработки контролируемых параметров технологических процессов (2011)
Парунакян В. Э. - К вопросу повышения эксплуатационной готовности большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции, Жилинков А. А. (2011)
Губенко В. К. - Прогнозирование рабочего парка вагонов металлургического предприятия в условиях роста объемов перевозок, Хара М. В., Лямзин А. А. (2011)
Линник Г. А. - Методические положения определения загрузки железнодорожных станций предприятий (2011)
Литвинов А. П. - Организация международной транспортно - экспедиторской деятельности на мировом рынке услуг (2011)
Шапошникова С. В. - Врахування гендерного аспекту при ана-лізі виробничого травматизму (2011)
Висоцький В. - Володимир Висоцький: робимо все для того, щоб установчий з’їзд адвокатів України відбувся (2012)
Зайкан Я. - Вислухаймо другу сторону.. (2012)
Попелюшко В. О. - Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (2012)
Задоя К. П. - Положення кримінального процесуального кодексу україни 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону україни про кримінальні проступки (2012)
Ляш А. О. - Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу, Благодир В. С. (2012)
Дмитришин В. С. - Забезпечення реал (2012)
Шульга Є. В. - Реалізація виключного права власності українського народу на надра (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт наукового дослідження фінансово-правової науки (2012)
Федорич І. Я. - Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення (2012)
Кравченко А. В. - Проблемні питання визначення та цивільного обороту цілісного майнового комплексу як об’єкта нерухомості , Зеленкова І. І. (2012)
Недибалюк В. Д. - Функція забезпечення права людини на повагу до її гідності в діяльності органів державної влади (2012)
Цюкало Ю. В. - Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав у англосаксонській правовій системі (2012)
Лазебний Л. - Такої демократії вітчизняна адвокатура ще не знала (2012)
Шишкова Надежда. - Хартия основных прав Европейского Союза и вопросы судебной защиты (2012)
Вільгушинський М. Й. - До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України , Ліхолєтова Ю. А. (2012)
Давидович І. І. - Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів, Задоя К. П. (2012)
Курило В. І. - Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської Федерації , Іщук Ю. В. (2012)
Макаренко О. Ю. - Деякі аспекти відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Шевчук О. Р. - Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг (2012)
Дзюбенко О. Л. - Особливості правового регулювання договорів перевезення (2012)
Зайцева-Калаур І. В. - Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями змі та штатними авторами (2012)
Сенчак І. І. - Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні (2012)
Ткач І. В. - Участь держави у зобов’язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу (2012)
Сірий Микола. - Право адвоката вільно публічно висловлюватися - незаперечна гарантія професійної діяльності (2012)
Ноцький О. - Роз’яснення та постанови судів касаційної інстанції: ліки чи плацебо? (2012)
Берзін П. С. - Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Давидович І. І. - Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи, Задоя К. П. (2012)
Кухнюк Д. В. - Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, Кухар А. В. (2012)
Ліхолєтова Ю. А. - До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Совгиря О. В. - Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти (2012)
Трушківська Л. В. - Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною із наданням правової допомоги (2012)
Тарасенко Л. Л. - Форма договору найму (оренди) транспортного засобу (2012)
Оприско М. В. - Підстави та правові наслідки визнання недійсними договорів про відчуження корпоративних прав (2012)
Слободяник М. С. - 2011 року (2012)
Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко (2012)
Вітання Георгію Сааприкіну ! (2012)
Нестерович Ю. В. - Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы (2012)
Тур О. М. - Іншомовні номінації грецького походження в системі логіко-поняттєвого апарату документознавців в Україні (2012)
Добровольська В. В. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією (2012)
Лобузіна К. В. - Бібліотека 3:0: знання, сховища даних та експерти (2012)
Соловяненко Д. В. - Нова технологічна платформа для проекту "Наукова періодика України", Симоненко Т. В. (2012)
Лисенко Л. В. - Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як інструмент обслуговування віддалених користувачів (2012)
Пелехата О. Г. - Інтернет­технології в документних комунікаціях (2012)
Вінічук І. М. - Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість (2012)
Клименко О. В. - Формування та розвиток Європейського освітнього простору (2012)
Політова О. А. - Наукові розробки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в НАКККіМ (2012)
Швецова-Водка Г. М. - Українське бібліотекознавство 1991-2008 р.: бібліографічне підбиття підсумків (2012)
Слободяник М. С. - Роздуми бібілографа з приводу рецензії професора Г. М. Швецової-Водки (2012)
Ларьков Н. С. - Документ в меняющемся мире (2012)
Брошков С. Д. - Настройка электронного ограничителя нагрузки SELMA-MARINE (2007)
Вагущенко А. Л. - Оперативное изменение маршрута для расхождения с судами и препятствиями, Вагущенко Л. Л., Заичко С. И. (2007)
Глазева О. В. - Методы компенсации погрешностей измерений расхода тяжелого топлива главного двигателя, Дранкова А. О., Муха Н. И. (2007)
Горб С. И. - Тенденции развития технического обслуживания судов (2007)
Дулдиер А. П. - Датчик контроля излучения пламени с использованием метода цветовой пирометрии, Хнюнин С. Г. (2007)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик сухогрузных судов с повышенным экологическим стандартом безопасности, Тонюк В. И. (2007)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та анналiз властивостей нечiтких регуляторiв для стабiлi зацii температури в суднових примiщеннях, Кондратенко Г. В., Мельник Т. Л. (2007)
Коханский А. И. - Идентификация передаточных функций охладителя надувочного воздуха, Колпакчи Э. М. (2007)
Кувшинов А. И. - Идентификация параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя на основе экспертных оценок, Муха Н. И., Онищенко О. А. (2007)
Морозов А. И. - Дискретные В-сплайн фильтры в системах мониторинга рабочего процесса судорвых дизелей, Варбанец Р. А. (2007)
Никольский В. В. - Повышение качества регулирования вязкости топлива на судне, Оженко Е. М., Уранковский И. Г. (2007)
Суворов П. С. - Оценка влияния мелководья на ходовые характеристики морских судов, Тарасенко Т. В. (2007)
Суворов П. С. - Оценка расхода топлива и потери скорости в условиях штормового волнения, Тарасенко Т. В. (2007)
Урбанский И. А. - Оптимизация параметров возвращения судна на заданную траекторию движения после расхождения с целью, Цымбал Н. Н. (2007)
Рефераты (2007)
Туренко А. Н. - О выборе параметров поршневого пневмодвигателя, работающего в составе гибридной энергоустановки автомобиля, Богомолов В. А., Абрамчук Ф. И., Харченко А. И., Шилов А. И. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальный образец водородного автомобиля на базе модели ГАЗ-2705, Савицкий В. Д. (2008)
Волков В. П. - Особенности диагностики мехатронных систем автомобилей, Алекса Н. Н., Мищенко А. В., Рыжко А. Ю. (2008)
Канило П. М. - Пути улучшения экологических показателей автомобилей при использовании высокоароматизированных нефтяных топлив, Костенко К. В., Сарапина М. В. (2008)
Подригало М. А. - Устойчивость автомобиля при бортовой неравномерности коэффициентов сцепления колес с дорогой, Корчан Н. С., Клец Д. М. (2008)
Торлин В. Н. - Колебания и устойчивость эластичных панелей кузова автомобиля, Фалалеев А. П., Огрызков С. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом однократного выбега, Кемалов З. Э., Сосновый А. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом двухкратного выбега, Зуев В. А., Воскобойников Н. В. (2008)
Мармут И. А. - Методика поверки канала измерения скорости инерционного стенда с беговыми барабанами, Мармут В. И. (2008)
Gorbik Y. - Main directions of increase of ecological safety of motor transport, Voronova E., Vnukova N. (2008)
Нагорний Є. В. - Математична формалізація поведінки суб’єктів складської системи в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю. (2008)
Алексеев О. П. - Постановка задачи моделирования оперативным управлением пассажирским транспортом, Пронин С. В. (2008)
Горбачев П. Ф. - Закономерности распределения трудовых корреспонденций пассажиров в малых городах, Любый Е. В. (2008)
Алексієв В. О. - Універсальна автотранспортна лабораторія, Дзюбенко О. В., Хабаров В. О. (2008)
Горбачов П. Ф. - Аналіз забруднення повітря транспортними потоками , Холодова О. О. (2008)
Ткач М. М. - Дослідження структурних компонент технологічних структур гнучких виробничих систем (2008)
Канило П. М. - Природный газ – наиболее эффективный заменитель нефтяных топлив на автотранспорте, Абрамчук Ф. И., Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2008)
Абрамчук Ф. И. - Пути снижения вредных веществ с отработавшими газами автомобильных дизелей, Кабанов А. Н., Майстренко Г. В. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальная оценка энерго-экологических показателей автомобильного двигателя на бензоэтаноле, Мараховский В. П., Бганцев В. Н., Сарапина М. В. (2008)
Зенкин Е. Ю. - Метод определения неравномерности срабатывания цилиндров дизеля в условиях электронной компенсации частоты вращения (2008)
Врублевский А. Н. - Математическая модель движения элементов и течения топлива в полостях низкого давления электрогидравлической форсунки (2008)
Абрамчук Ф. И. - Анализ камер сгорания, используемых в современных високооборотных автомомобильных дизельних двигателях, Воронков А. И., Отченашко С. И. (2008)
Сорокотяга А. С. - Повышение эффективности процесса выпуска в четырехтактных ДВС, Жилин С. С. (2008)
Семикин В. М. - Анализ области применения жидкостной нейтрализации отработавших газов дизелей (2008)
Шаша И. К. - Выработка требований к эксплуатационной безопасности транспортных машин при проведении государственного технического осмотра, Конциялов О. В., Шаша Л. И. (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование технического состояния датчика влажности в климатической камере, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Голотюк М. В. - Динамічне руйнування льодової поверхні доріг активним робочим органом (2008)
Фесенко Г. И. - Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта обеспечения эксплуатационной безопасности транспортных машин, Шаша Е. И. (2008)
Мощенок В. И. - Наноиндентирование и нанотвердость материалов (2008)
Тропина А. А. - Кинематический анализ манипуляционной системы робота, Марасов С. Н. (2008)
Памятка авторам (2008)
Ковальчук Г. - Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? (2012)
Лобузіна К. - Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам’ятки НБУВ" (2012)
Сербін О. - Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Галицька С. (2012)
Малолєтова Н. - Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд, Полякова О. (2012)
Черепуха Л. - Дослідження з бібліографознавства і документології (2012)
Безпала Г. - Науково-культурне "посольство" Австрії в Україні (До 20-річчя заснування австрійської бібліотеки у НБУВ) (2012)
Коваленко І. - Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти (2012)
Самохіна Ж. - Пленарне засідання конференції (2012)
Каліберда Н. - Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Попик В., Василенко О. (2012)
Костенко Л. - Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек, Симоненко Т. (2012)
Гранчак Т. - Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації (2012)
Любовець Н. - Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі, Попик В. (2012)
Мяскова Т. - Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу, Ковальчук Г. (2012)
Костенко Л. - Наукова періодика в умовах глобалізації, Жабін О. (2012)
Муха Л. - Нові технології збереження бібліотечних фондів, Потшебніцка Є., Затока Л. (2012)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (2012)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2012 р. (2012)
Постельжук О. - Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Лобузіна К. - Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів (2013)
Юрик И. - Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство (2013)
Добко Т. - Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність (2013)
Головаха С. - Наукова бібліотека в соціальних мережах (2013)
Ніколаєва Т. - Документи з фондів Центрального архіву зарубіжної україніки до ІІ Українського наукового з’їзду у Празі 1932 р. (2013)
Зуб В. - Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект (2013)
Дем’янюк Л. - Публічні бібліотеки у сучасному Ірані (2013)
Дари Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2013)
Долинна Л. - Презентація книги "Лікарські рослини Туркменістану" в Національній науковій медичній бібліотеці України (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение I. Медико-этическая проблема в индустриальном и постиндустриальном мире, Чурилов Л. П. (2013)
Салюков А. О. - Первинна профілактика виробничо-обумовленої патології, спричиненої природним ультрафіолетовим випромінюванням , Варивончик Д. В. (2013)
Мокиенко А. В. - Галогенсодержащие соединения (ГСС) как продукты хлорирования воды. сообщение первое. общее состояние проблемы (Часть 2), Петренко Н. Ф. (2013)
Шафран Л. М. - Метод оценки экспозиции работающих и населения при химическом загрязнении нефтепродуктами производственной и окружающей среды , Басалаева Л. В., Ляшенко К. И. (2013)
Колганов А. В. - ГІгієнічна оцінка шуму: проблема адекватності, Мищенко І. А. (2013)
Шепель А. П. - Дослідження екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря за 2010-2012 роки, Золотарьов О. М., Карпенко Г. В., Подгорна І. В., Канцева І. М. (2013)
Rutowski J. A. - Activation of neutrophils in pathological conditions of ischemia and cardiovascular consequences, roles of nitric oxide /no/ and pharmacological ways of regulation (2013)
Гоженко А. І. - Використання аналізу варіабельності серцевого ритму для оцінки стану вегетативної дисфункції у пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання алкоголю, Петров В. А. (2013)
Капустинська О. А. - Порушення системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованного з м. Припяті та 30-км зони у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2013)
Калиниченко Н. В. - Опыт лечения больных хроническим вирусным гепатитом С (2013)
Спіріна І. Д. - Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування дезадаптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування та алгоритм їх діагностики , Феденко Є. С., Леонов С. Ф., Шустерман Т. Й. (2013)
Авраменко А. А. - Особенности стабилизации уровня кислотности желудочного сока после лечения у больных хроническим хеликобактериозом с внутриклеточным "депо" хеликобактерной инфекции и при его отсутствии, Шухтина И. Н., Ковалевская Е. С. (2013)
Кравчук А. В. - Клубочкова фільтрація та функціональний нирковий резерв у нефрологічно здорових працівників залізниці м. Ковеля , Жіжневська О. О., Романів Л. В., Гоженко О. А. (2013)
Маметкулыев Б. - Профилактика гнойно-септических осложнений реконструктивно-восстановительных операций при обструктивных резекциях толстой кишки (2013)
Ковалевська Л. А. - Особливості гіпоксичних порушень у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень при наявності супутньої патології, Горбенко Т. М. (2013)
Щуцька Г. В. - Особливості ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми в есперименті , Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Хе М. - Этиология и патогенез скученности зубов (2013)
Гоженко А. И. - Патогенетическая классификация дизрегуляторных состояний у операторов транспорта (сообщение 1), Горша О. В., Савченко В. М., Щулипенко Л. И., Горша В. И., Поветкина Т. Н. (2013)
Черненко Е. В. - Особенности прогнозирования профессиональной надежности водителей автотранспорта с учетом психофизиологических характеристик (2013)
Левицкий А. П. - Влияние квертулина на содержание липидов в печени и в сыворотке крови крыс с эндотоксинемиеЙ, Гоженко А. И., Левченко Е. М. (2013)
Файзрахманов Р. А. - Моделирование неявных возмущающих факторов при формировании команды управления сложными системами , Слаутин Ю. А., Ивашкевич Е. А., Прохоров В. А., Мальгота А. А. (2013)
Наши поздравления (2013)
Єрмоленко Д. О. - Основні внутрішні фактори формування правосвідомості молоді (2012)
Кудін С. В. - Епістемологічні аспекти порівняльної історії права у працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2012)
Іванова О. І. - Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності (2012)
Делія Ю. В. - Окремі питання методології дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Турчин-Кукаріна І. В. - Цивільно-процесуальне оціночне поняття "загальновідомі обставини" та його судове застосування (2012)
Зеленяк Е. С. - Правове регулювання оцінки доказів у цивільному процесі (2012)
Чернега В. М. - Поняття та значення морально-правових принципів у системі принципів сімейного права (2012)
Чучкова Н. О. - Консул як суб’єкт захисту прав, свобод та інтересів іноземних осіб у цивільному процесі України (2012)
Прокопанич Г. К. - Сучасні проблеми використання спеціальних знань в господарському процесі України (2012)
Федоришин О. О. - Особливості розвитку поняття облігацій юридичних осіб (2012)
Мосьондз С. О. - Підготовка професійних кадрів як умова успішної реалізації державної політики у сфері науки (2012)
Ляшук Р. М. - Загально-правові засади діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Макарова О. В. - Правові основи регулювання правової освіти в Україні (2012)
Костюченко О. А. - До питання формування національного спортивного законодавства (2012)
Крупко М. О. - Нормативно-правові засади дисципліни водіїв та пішоходів в Україні (2012)
Фесенко С. І. - Обмеження права і свободи особи на фізичну (тілесну) недоторканність при проведенні експертизи у судових справах з визначення спірного батьківства (материнства), підміни дітей (2012)
Вереша Р. В. - Зміст та значення психологічної теорії вини в кримінальному праві, Сулим Л. Л. (2012)
Гаврилова К. Ю. - Відмежування порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами від суміжних складів злочинів (2012)
Курдюков В. В. - Історичний екскурс до норм законодавства щодо обов’язкового призначення судової експертизи у кримінальному процесі України (2012)
Легких К. В. - Катування: чи є зміни на краще у зв’язку з прийняттям нового КПК України (2012)
Сукач І. - Підтримання державного обвинувачення прокурором у злочинах, вчинених в сфері оподаткування (2012)
Цірат Г. В. - Конвенція про загальні ризики 2009 року (2012)
Хмелевська Н. В. - Розмежування понять "правова допомога" та "юридична допомога" як основа цілісної системи правової допомоги (2012)
Шалагінова А. В. - Міжнародні стандарти судового захисту прав працівників ОВС (2012)
Шпачук А. О. - Евтаназія: правові та етичні аспекти (2012)
Багмет М. І. - Право як предмет культурології (есе) (2012)
Вишновецька С. В. - Методологічні проблеми забезпечення права на працю (2012)
Васильківська І. П. - Використання дитячої праці: кримінально-правовий аспект (2012)
Пустовіт Ж. М. - Поняття, зміст та гарантії реалізації права на працю в Україні (2012)
Оніщенко О. В. - Персональні дані працівників: деякі особливості використання (2012)
Припхан І. І. - Право працівника на повагу його гідності і честі (2012)
Підпалий В. Л. - Випадок з практики (2012)
Дараганова Н. В. - Питання застосування в Україні медіації як альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових спорів (2012)
Ковальчук Я. В. - Соціально-економічна сутність права на працю (2012)
Снігур І. Й. - До питання про обмеження наукової та викладацької діяльності державних службовців (2012)
Вереша Р. В. - Кримінально-правове значення окремих положень Конституції України (2012)
Головченко О. В. - Конституційно-правові засади права на безпечні і здорові умови праці (2012)
Петлюк Ю. С. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення: окремі правові аспекти (2012)
Короленко В. - Уніфікація і диференціація судових форм захисту права на працю в контексті вимог Європейської конвенції з прав людини (2012)
Севрук О. - Проблемні питання визначення підстав звернення прокурора до суду за захистом права громадян на оплату праці у наказному провадженні (2012)
Дубчак Н. С. - Класифікація юридичних клінік: загальнотеоретичний аналіз (2012)
Воронецька І. Я. - Юридичні гарантії працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Білик Л. Д. - Деякі питання виконання рішень в індивідуальних трудових спорах (2012)
Шемелинець І. І. - Удосконалення юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства (2012)
Новосельська І. В. - Теоретико-правові питання визначення трудоправової відповідальністі як виду юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором (2012)
Губань Р. В. - Поняття "аморального проступку" та "працівника, який виконує виховні функції" при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (2012)
Ірха Ю. Б. - Акція соціального протесту як можлива умова екстремістської діяльності (2012)
Ковтун О. М. - Місце і роль дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України. (2012)
Куян І. А. - До питання про право на страйк як форму прояву народного суверенітету (2012)
Нецька Л. С. - Договір про створення виконання малолітніми та неповнолітніми особами: трудовий чи цивільно-правовий?, Боржемська О. М. (2012)
Новак Т. С. - До питання забезпечення права на охорону праці у сільському господарстві (2012)
Смокович М. І. - Вибори як спосіб заміщення посад в органах місцевого самоврядування (2012)
Нецька Л. - Про відповідальність власника підприємства, установи, організації за порушення законодавства про оплату праці (2012)
Севрюков В. В. - До питання про оплату праці в Україні (2012)
Турський В. М. - Конституційне право інвалідів на працю в Україні (2012)
Ромовська З. В. - Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин (2012)
Матеева Е. - Договорный режим имущества супругов в Республике Болгария (2012)
Білик Л. Д. - Стабільність сімейного законодавства (2012)
Дубчак Л. С. - Участь адвоката у наданні правової допомоги у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя (2012)
Євко В. Ю. - Співвідношення поняття "дитина" за цивільним та сімейним правом України (2012)
Ліпак Г. М. - Рецепція Австрійського цивільного кодексу 1811 р. в чинному Сімейному кодексі України (2012)
Свіжа О. О. - Система видів улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Явор О. А. - Загальні засади регулювання сімейних відносин: традиційний та сучасний підходи (2012)
Демиденко К. Є. - Правосуб’єктність дитини як учасника сімейних правовідносин (2012)
Мураховський А. - Поточна статистика книг і брошур у 2012 році, Буряк С. (2012)
Устіннікова О. - Наука України мовою бібліографії (2012)
Букшина Т. - Відображення галузевої науково-реферативної інформації в УРЖ "Джерело": кооперативна взаємодія освітянських бібліотек (2012)
Наконечна О. - Наукова бібліотека як джерело інформації про нормативно-правові засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Збанацька О. - Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів (2012)
Лобузіна К. - Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек (2012)
Стрілець Н. - Проблеми архівного збереження документів в українських бібліотеках (2012)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2012)
Мельник В. - Григорій Сковорода — "національний філософ" (2012)
"Задля сьогодення і майбутнього України". До 90-річчя "Наукової думки" (2012)
Массовер Г. - Рушник поетової долі: Андрію Малишку — 100 (2012)
Остапенко Г. - Маніпулятивні технології як загроза у соціально-комунікативних інтернет-практиках студентської молоді (2012)
Біличенко О. - Література для еліти і масова аудиторія в сучасному соціально-комунікаційному просторі (2012)
"Книжкові контракти 2012": перспективи вітчизняної книги (2012)
"Книжковий Арсенал 2012" (2012)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2012 рік (2012)
До 150-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Вернадського (2013)
Вступне слово президента Національної академії наук України академіка Національної академії наук України та Російської академії наук Бориса Євгеновича Патона (2013)
Загородній А. Г. - В. І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки, Волков С. В., Онищенко О. С., Шестопалов В. М. (2013)
Онищенко О. С. - В.І. Вернадський і Україна, Смолій В. А., Дубровіна Л. А. (2013)
Онопрієнко В. І. - Динаміка зростання дослідницьких інтересів В. І. Вернадського (2013)
Павлишин В. І. - Академік В. І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук (2013)
Мазур О. А. - Наука України: цифри, факти, проблеми (2013)
Генетика — справа всього життя (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України С.С. Малюти) (2013)
80-річчя академіка НАН України П. С. Кислого (2013)
80-річчя академіка НАН України О. С. Онищенка (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Черкесова (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Ніколаєва (2013)
50-річчя члена-кореспондента НАН України П. Є. Стрижака (2013)
Кіт Н. - Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2012)
Седляр О. - Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація (2012)
Вуйцік Е. - Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників (2012)
Голик Р. - Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. (2012)
Колосовська О. - Творення музею Івана Федорова у Львові (1948–1949 рр.) (2012)
Rogoz М. - Polish editions of guidebooks to L’viv in 1989–2010 (2012)
Грет Г. - Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України (2012)
Шатрова М. - Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства (2012)
Скшиняж Р. - Бібліотека та інтелектуальна культура лицарів ордену Святого Гробу Господнього з Мєхова: історія – книгозбірня – люди (2012)
Грицай О. - Вплив мовної політики в УРСР 1970–1980-х років на формування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка. (2012)
Русинська-Ґєртих Г. - Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання (2012)
Грогуль О. - Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) (2012)
Коваль Т. - Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування (2012)
Карпин І. - Юліан Насальський – редактор і видавець "Бібліотеки для рускои молодежи” (2012)
Карацупа В. - Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях, Левченко О. (2012)
Біла Т. - Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі (2012)
Лобузіна К. - Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки (2012)
Гуль О. - Суспільний конфлікт у Львові 1576–1578 рр.: скарги міщан і рішення короля Стефана Баторія (2012)
Соловйова А. - Літературно-мистецький Львів 1941–1944 рр. (за матеріалами української періодики з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2012)
Бєлоус І. - Особливості формування фонду бібліотеки Львівської політехніки до 1939 року (2012)
Семенюк Г. - Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету як джерело історико-культурної спадщини (2012)
Дікунова О. - Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти (2012)
Лебедюк О. - Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу (2012)
Онисько Г. - Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища вищого навчального закладу, Шкодзінський О. (2012)
Фоміних В. - Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу (2012)
Воропаєва А. - Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці Донецького національного технічного університету, Воропаєва В. (2012)
Ткаченко Н. - Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті (2012)
Медведь М. - Проблема зберігання та захисту електронних документів у бібліотеці: на прикладі колекції магістерських та дипломних робіт студентів Закарпатського державного університету (2012)
Степанченко Г. - Моніторинг ефективності використання періодичних видань у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка” (2012)
Кровицька О. - Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с. (2012)
Міжнародна наукова конференція "Як секуляризація монастирів змінила бібліотеки Європи (XVI–XIX ст.)” (2012)
Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку за 2011 рік (2012)
Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.)) (2012)
Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)) (2012)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 2011 – перша половина 2012 рр.) (2012)
Лавренченко Г. К. - Информационное обеспечение производителей и потребителей продуктов разделения воздуха (2011)
Lavrenchenko G. K. - Information for producers and consumers of air separation products (2011)
Лавренченко Г. К. - Международная конференция в год юбилеев и кафедры, и альма-матер (2011)
Lavrenchenko G. K. - International conference in year of department and alma mater anniversaries (2011)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 3. Учёт неидеальности процессов массообмена (2011)
Taran V. N. - Features of air rectification calculation. 3. Account of nonideal mass-exchange process (2011)
Лавренченко Г. К. - Оптимизация состава абсорбента вода-амины узла извлечения СО2 из дымовых газов, Копытин А. В., Пятничко А. И., Иванов Ю. В. (2011)
Lavrenchenko G.K. - Optimization of compound amines?water absorbents of unit extraction CO 2 from smoke gases, Kopytin A. V., Piatnichko A. I., Ivanov Yu. V. (2011)
Бондаренко В. Л. - Новые технологии извлечения концентратов редких газов, Лосяков Н. П., Лосяков И. А., Симоненко Ю.М., Вигуржинская С. Ю., Дьяченко Т. В. (2011)
Bondarenko V. L. - New technologies extraction concentrates of rare gases, Losyakov N. P., Losyakov I. A., Simonenko Yu. M., Vigurginskaya S.Yu., Diachenko T. V. (2011)
Белашов В. Н. - Совершенствование азотных станций с мембранными газоразделительными блоками (2011)
Belashov V. N. - Perfection nitrogen stations with gas separation membrane blocks (2011)
Троценко А. В. - Ступени охлаждения криогенных систем (2011)
Trotsenko A. V. - Cooling stages of cryogenic systems (2011)
Кортиков А. В. - Практические вопросы безопасности при работе с оборудованием для производства, транспортирования и потребления продуктов разделения воздуха. Азот и аргон (2011)
Kortikov A. V. - Practical safety matters under operation with the equipment for production, transportation and consumption of air separation products. Nitrogen and argon (2011)
Лавренченко Г. К. - Перспективы использования в автомобильном транспорте водного раствора AdBlue, Копытин А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Prospects for use water solution AdBlue in automobile transport, Kopytin A. V. (2011)
Лавренченко Г. К. - Презентация криогенного оборудования и низкотемпературных технологий (2011)
Lavrenchenko G. K. - Presentation of the cryogenic equipment and low-temperature technologies (2011)
Борзенко Е. И. - Кафедра криогенной техники Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий накануне юбилея альма-матер (2011)
Borzenko E. I. - Department of Cryogenic Engineering of Saint Petersburg State University of Refrigeration and Food Technologies on the eve of the anniversary alma-mater (2011)
Лавренченко Г. К. - Тепловая машина как ступень охлаждения в циклах криогенных систем, Кравченко М. Б. (2011)
Lavrenchenko G. K. - The heat machine as the cooling step in cycles of cryogenic systems, Kravchenko M. B. (2011)
Лавренченко Г. К. - Повышение эффективности подачи диоксида углерода на синтез карбамида, Копытин А. В., Афанасьев С. В., Рощенко О. С. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Improving the efficiency of carbon dioxide supply on urea synthesis, Kopytin A. V., Afanasyev S. V., Roshchenko O. S. (2011)
Лавренченко Г. К. - Новые технологии извлечения СО2 из дымовых газов тепловых станций, Копытин А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - New technologies of extraction CO2 from smoke gases of thermoelectric power station, Kopytin A. V. (2011)
Троценко А. В. - Термодинамический анализ использования работы детандера в криогенных установках, Лавренченко Г. К., Плесной А. В. (2011)
Trotsenko A. V. - Thermodynamic analysis of the expander work usage in cryogenic units, Lavrenchenko G. K., Plesnoy A. V. (2011)
Бродянский В. М. - Доступная энергия Земли и устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 1. Эффективность искусственных систем (2011)
Brodjansky V. M. - Available energy of the Earth and sustainable development of the life support systems. 1. Efficiency of synthetic systems (2011)
Иванов Б. А. - Cпособы предотвращения взрывов кислородных баллонов, Розовский А. С., Файнштейн В. И. (2011)
Ivanov В. А. - Methods to prevent explosions of oxygen cylinders, Rozovsky A. S., Fainshtein V. I. (2011)
Шарубин С. В. - Эффективное оборудования для систем производства, хранения и транспортирования криопродуктов (2011)
Sharubin S. V. - The effective equipment for production systems, storage and transportation cryoproducts (2011)
Кононова І. Г. - Стан та перспективи санітарно­епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні (2013)
Колодяжна О. І. - Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань, Нагорна А. М. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі (2013)
Демецька О. В. - Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно­променевої установки УЕ­202, Ткаченко Т. Ю., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Рудой Ю. Е., Васильєв В. І. (2013)
Черемных О. Я. - Создание транспортного и заправочного оборудования для ракеты-носителя "Восток" (2011)
Cheremnikh O. Ya. - Creating of transport and filling equipment for launcher "Vostok" (2011)
Таран В. Н. - Исследование энергетических и конструктивных характеристик детандерно-дроссельной ожижительной установки , Лавренченко Г. К., Плесной А. В. (2011)
Taran V. N. - Research of energetic and design characteristics of the expander-throttle liquefier unit, Lavrenchenko G. K., Plesnoy A. V. (2011)
Алимов С. П. - Комплект оборудования, обеспечивающего эффективное и экологически безопасное использование диоксида углерода, Лазарев П. Д. (2011)
Alimov S. P. - Suite of equipment, providing the effective and ecologically friendly use of carbon dioxide, Lazarev P. D. (2011)
Рутковский Ю. А. - Эффективность производства сжатого воздуха как энергоносителя в поршневом компрессоре с резонансными явлениями во всасывающей системе, Сокур Н. И. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Efficiency of compressed air production as energy carrier in the piston compressor with the resonant phenomenons in suction system, Sokur N. I. (2011)
Лавренченко Г. К. - Оценка энергоэкологической эффективности переработки биогаза в комплексах различной структуры, Копытин А. В., Пятничко А. И. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Estimation of an energy ecological efficiency biogas reprocessing in the complexes of a different structure, Kopytin A. V., Piatnichko A. I. (2011)
Лавренченко Г. К. - Совместное представление газового и других проектов (2011)
Lavrenchenko G. K. - Joint presentation of gas and other projects (2011)
Бродянский В. М. - Доступная энергия Земли и устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 2. Ресурсы Земли (2011)
Brodjansky V. M. - Available energy of the Earth and sustainable development of the life support systems. 2. Resources of the Earth (2011)
Сергеев Ю. А. - Использование жидкого диоксида углерода для поддержания стабильной нагрузки на агрегат получения карбамида, Андержанов Р. В. (2011)
Sergeev Yu. A. - Use of liquid carbon dioxide for maintenance of stable loading on the unit of the urea production, Anderzhanov R. V. (2011)
Галкин А. Д. - Автоматическая арматура для специальных условий применения, Коленко Н. Н., Панов Е. И. (2011)
Galkin A. D. - Automatic armature for special conditions of application, Kolenko N. N., Panov E. I. (2011)
Брицун В. М. - Структурні особливості та антибактеріальна активність 1,2 ­дизаміщених бензімідазолів, Вринчану Н. О. (2013)
Кононевич Ю. М. - Вивчення кількісного взаємозв’язку між структурою похідних циклопента, Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2013)
Чекман І. С. - Гомеопатія і наномедицина: спільне та особливості, Мощич О. П., Антонченко В. Я., Максимюк Л. М., Загородний М. І. (2013)
Маринич Л. І. - Вплив похідних 6­заміщених 3R­2H­, Степанюк Г. І., Пашинська О. С, Коваленко С. І., Воскобойнік О. Ю. (2013)
Сидорова Ю. В. - Розробка раціональних підходів до терапії тривожного та депресивного синдромів при експериментальному хронічному запаленні, Образцова О. Г., Талалаєнко О. М. (2013)
Вороніна А. К. - Гепатопротекторна ефективність препарату Лесфаль за експериментального гепатиту в щурів, Борщевський Г. І. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Дослідження фармакологічної активності екстракту з трави люцерни посівної за умов субхронічного гепатиту в щурів, Малоштан Л. М., Яценко О. Ю. (2013)
Киричок Л. Т. - Антиоксидантна та стреспротекторна дія пірацетаму за умов моделювання хірургічної травми та запалення слизової оболонки порожнини рота, Перепелиця А. В., Кальчук Р. О. (2013)
Кононенко А. В. - Листя горобини звичайної – перспективна сировина для отримання препаратів з антиартритною дією (2013)
Романенко Е. Г. - Значение оксида азота в обеспечении трофической функции собственной пластинки десны при экспериментальном гастродуодените, Мамчур В. И., Левых А. Э. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження вмісту органічних кислот у траві деяких видів шавлії за допомогою високоефективних інструментальних методів аналізу, Цуркан О. О., Корабльова О. А. (2013)
Серединська Н. М. - Порівняльна оцінка протизапальної активності німесуліду, диклофенаку та амлодипіну за ад’ювантного артриту, Киричок Л. М., Мохорт М. А., Павлюк Г. В. (2013)
Шарикіна Н. І. - Вплив адренергічних засобів на пухлинний ріст та протипухлинну дію Хлофідену, Хавич О. О., Карацуба Т. А., Пенделюк С. І., Мєшкова Н. О, Захаренко В. В. (2013)
Шиш А. М. - Механізми кардіопротекторного ефекту омега­3 поліненасичених жирних кислот при гострому ушкодженні міокарда за умов іммобілізаційного стресу, Французова С. Б., Нагибін В. С, Мойбенко О. О. (2013)
Дроговоз С. М. - Переваги хронофармакологічного підходу до лікування гіпертонічної хвороби, Матвєєва О. В. (2013)
Юрченко А. І. - Скринінг аналгетичної дії похідних 4­оксо (аміно­) хіназоліну (2013)
Лавренченко Г. К. - Проблемы повышения эффективности производства и использования диоксида углерода (2011)
Lavrenchenko G. K. - Problems of improving the efficiency of manufacturing and using of carbon dioxide (2011)
Лавренченко Г. К. - Анализ показателей ожижителей воздуха низкого давления. 1. Цикл Капицы, Плесной А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Analysis liquefier characteristics of low-pressure air. 1. Kapitsa’s cycle, Plesnoy A.V. (2011)
Аверу Д. - Обеспечение высоких эффективности и надёжности паяных алюминиевых пластинчато-ребристых теплообменников при их конструировании, Пикар Ф., Обэр Г. (2011)
Averous D. - Software development of efficient and reliable of aluminium plate-fin heat exchangers by their construction, Picard F., Aubert G. (2011)
Кузьменко И. Ф. - Технологическое оборудование для производств извлечения гелия из природного газа (2011)
Kuzmenko I. F. - Process qeuipment for provision of helium recovery from natural gas (2011)
Смирнов А. В. - Направления совершенствования поршневых компрессоров для диоксида углерода и других газов, Фесенко В. Н., Коротенко С. В., Попельнух П. К., Шаповалов А.В. (2011)
Smirnov A. V. - Directions of perfection of piston compressors for carbon dioxide and other gases, Fesenko V. N., Korotenko S. V., Popelnukh P. K., Shapovalov A.V. (2011)
Бондаренко В. Л. - Системы получения смесей на основе редких газов теплофизические свойства газов и их смесей, Лосяков Н. П., Симоненко Ю. М., Дьяченко О. В., Дьяченко Т. В., Бугайчук И. А. (2011)
Bondarenko V. L. - Systems for preparation mixtures based on rare gases, Losyakov N. P., Simonenko Yu. M., Diachenko O. V., Diachenko T. V., Bugaychuk I. A. (2011)
Троценко А. В. - Инициализация элементов криогенных систем (2011)
Trotsenko A. V. - Initialization of cryogenic system’s elements (2011)
Файнштейн В. И. - Особенности осушки воздуха методом короткоцикловой адсорбции, Пуртов Н. А., Максимова Л. В., Шкадов В. Я. (2011)
Fainshtein V. I. - Features air dryer by method of pressure swing adsorption, Purtov N. A., Maksimova L. V., Shkadov V. Ya. (2011)
Павлов Н. В. - Генераторы пищевых и сварочных газовых смесей, Иванов К. А. (2011)
Pavlov N. V. - Generators of food and welding gas mixtures, Ivanov K. A. (2011)
Мінарченко В. М. - Розроблення методів експрес-обліку ресурсів Convallaria majalis L. (2013)
Василишин Р. Д. - Хід росту штучних модальних букових деревостанів в умовах Українських Карпат, Терентьєв А. Ю., Бала О. П., Василишин О. М. (2013)
Вегера Л. В. - Таксономічний склад дерев кварталу №2 Національного дендропарку "Софіївка" (2013)
Лісовий М. М. - Розмноження декоративних форм Abіes alba Mіll. щепленням, Гузь М. М., Мандзюк Р. І., Кантерук О. В. (2013)
Погрібний О. О. - Стійкість реліктової сосни звичайної (Pinus sylvestris l.) до ураження кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) в Українських Карпатах, Юсипович Ю. М., Заячук В. Я., Гут Р. Т. (2013)
Данько Т. І. - Структуризація лісів як елемент збалансування лісоресурсного потенціалу (2013)
Скибіцька М. І. - Перспективи інтродукції лікарських та декоративних рослин з родини Lamiaceae у західному лісостепу України, Могиляк М. Г. (2013)
Шпаківська І. М. - Постагрогенна трансформація фізичних властивостей ґрунтів сильватизаційної серії на території Верхньодністровських Бескидів, Сторожук І. М. (2013)
Bacieczko W. - Аsclepias syriaca l. z rodziny asclepiadaceae - ergazjofit we florze polski, Winiarska M., Baszutska M. (2013)
Артамонов Б. Б. - Шляхи зменшення кількості сумарних викидів забруднювальних речовин внаслідок експлуатації автомобільного транспорту з карбюраторними двигунами (2013)
Бардиш Г. О. - Особливості та ефективність використання природних термальних вод, Гунько М. М., Стах І. Я. (2013)
Безділь Р. В. - Агроекологічне обґрунтування ефективного внесення кролячого гною для вирощування кукурудзи звичайної - Zea mays L., Пушкарьова-Безділь Т. М. (2013)
Колісник З. Б. - Вплив екологічної відповідальності на економічні результати діяльності лісопромислового сектора (2013)
Ландін В. П. - Емпіричні засади методології реабілітації радіоактивно забруднених лісових земель (2013)
Пархуць Л. В. - Планування та зміни у землекористуванні села Розлуч, Базаронова С. В. (2013)
Білей П. В. - Методика дослідження витрати теплової енергії в процесах сушіння шпону, Приставський Б. І. (2013)
Іщук В. В. - Обґрунтування параметрів канатних установок з рухомим тягово-несним канатом, Ацбергер Й. Л. (2013)
Борисов В. М. - Кругова діаграма стану вологи в деревині та інших гігроскопічних пористих матеріалах, Кенс І. Р. (2013)
Шевчук Г. П. - Вдосконалення конструкцій сучасних дерев'яних будинків (2013)
Бринь О. І. - Дослідження властивостей шпону, просоченого антипіренами, Копанський М. М. (2013)
Ділай І. В. - Дослідження коефіцієнта кінцевих ефектів витратної характеристики капіляра (2013)
Фединець В. О. - Техніко-економічне порівняння методів вимірювання температури газових потоків, Фединець О. В. (2013)
Башнянин Г. І. - Часова ефективність лібералізації економічних систем, Турянський Ю. І., Дунас О. І. (2013)
Римар М. В. - Визначення основних напрямів оцінювання стану професійної адаптації на виробничому підприємстві, Козак П. З. (2013)
Жихор О. Б. - Сутність поняття "фінансовий ризик" та його класифікація, Штехан М. О. (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід, Дубик В. Я., Буряк О. П. (2013)
Важинський Ф. А. - Ефективна торгово-економічна транскордонна взаємодія між прикордонними регіонами України та Польщі, Черторижський В. М. (2013)
Вишивана Б. М. - Обов'язкові резервні вимоги - монетарний механізм регулювання грошового ринку, Щуревич О. І. (2013)
Воськало В. І. - Зміни у фінансовій звітності: підвищення якості та гармонізація із міжнародними стандартами, Воськало Н. М. (2013)
Городня Т. А. - Механізм проведення діагностики кризового стану підприємства, Піддубчишин О. М. (2013)
Городня Т. А. - Діагностика капіталу підприємства, Савів М. Р. (2013)
Грищук А. М. - Теоретичні основи інвестиційної діяльності банків, Шарко А. Р. (2013)
Демчишак Н. Б. - Концептуалізація фінансового потенціалу в економіці держави, Горобець І. Ю. (2013)
Задорожна А. В. - Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді (2013)
Ковач М. Й. - Формування стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Лалакулич М. Ю. - Основні підходи щодо оцінювання ефективності інформаційної системи моніторингу (2013)
Луцків О. М. - Особливості та передумови структурної трансформації економіки регіону, Габрель М. С. (2013)
Максимець О. В. - Огляд проблем організації діяльності лісових підприємств на зовнішніх ринках: зарубіжний досвід, Лесюк Г. М. (2013)
Михайловський В. І. - Теоретичні підходи щодо оцінювання ризиків збалансованого зростання підприємства в контексті концепції сталого розвитку, Михайловська І. В. (2013)
Новак У. П. - Вплив інвестування на екологізацію економіки, Мандрик В. О. (2013)
Новосельська Л. І. - Методи оцінювання рівня податкового навантаження підприємств (2013)
Овчарук В. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі розвитку лісогосподарського виробництва (2013)
Осідач О. Б. - Еволюційність управління інноваційною діяльністю - засіб збереження цілісності національної економіки в кризових умовах (2013)
Петик М. І. - Залучення фінансових ресурсів на фінансових ринках шляхом випуску депозитарних розписок, Левус Н. М. (2013)
Трут О. О. - Роздрібний товарообіг - індикатор потреб населення України, Тимчина А. І. (2013)
Цигиль І. Я. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні, Петльована О. О. (2013)
Червінська О. С. - Переваги та недоліки відшкодування податку на додану вартість, Батько М. Й. (2013)
Юринець З. В. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі, Задорожний Д. Б., Звір В. В. (2013)
Озарків І. М. - Особливості розрахунку пиловловлювальних апаратів у процесах механічного оброблення деревини, Дадак Р. М. (2013)
Теслюк В. М. - Модель роботи підсистем освітлення та охорони інтелектуального будинку, Береговська Х. В., Береговський В. В. (2013)
Коваль О. М. - Моделювання розвитку та поширення пожежі на відкритих складах пиломатеріалів (2013)
Грицюк П. Ю. - Особливості захисту електронних платіжних систем у мережі Інтернет, Грицюк Ю. І. (2013)
Коржов В. Л. - Еколого-економічні критерії вибору альтернативних варіантів канатних лісотранспортних установок, Собко Н. М. (2013)
Муниб М. Б. - Использование генетических алгоритмов для обучения сетей обратного распространения ошибки (2013)
Онишкевич В. М. - Моделювання теплового контакту в трибологічних задачах, Гнідець Б. М., Солтис І. Ф. (2013)
Цікало Є. І. - Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування та реалізації (2013)
Василишин Х. Р. - Науково-методичні засади оцінювання екологічного ризику в Україні у контексті реалізації екологічного страхування (2013)
Буяк Л. М. - Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку, Паучок В. К. (2013)
Максимець Ю. В. - Шляхи подолання конфліктних ситуацій на підприємстві, Дадак В. М. (2013)
Остапишин П. П. - Значення органів державної влади та управління у забезпеченні інформаційних відносин у галузі реклами (2013)
Парненко В. С. - Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища (2013)
Сохецька А. В. - Економіко-інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави, Сухарська О. Я. (2013)
Юринець З. В. - Роль організаційної культури у формуванні іміджу компанії, Штогрин О. П. (2013)
Якимів А. І. - Прогнозування як інструмент розроблення проекту (2013)
До відома авторів статей (2013)
Большаков В. И. - Эффективное покрытие для повышения эксплуатационной надёжности и срока службы труб в жёстких условиях нефтегазодобычи, Проскуркин Е. В., Дергач Т. А. (2013)
Большаков В. И. - Разработка методов расчёта обобщенных показателей отдельных сталей, Юшкевич О. П. (2013)
Могила М. В. - Исследование фазового состава диффузионного соединения гексаборид лантана−ниобий, Мамчур С. И., Носова Т. В., Калинина Н. Е. (2013)
Кононенко Ю. І. - Прямий ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Брехаря Г. П. - Дослідження впливу механо- та термообробки на процеси перетворення гематиту на магнетит, Бондарь Н. П., Гуляєва Т. В. (2013)
Міщенко В. Г. - Дослідження структури та властивостей вториннотвердіючих цементованих сталей, Меняйло О. І., Багрійчук О. С. (2013)
Егоров Н. Т. - Прокаливаемость и технология закалки крупногабаритных листов из низколегированных сталей для сварных металлоконструкций (2013)
Полишко С. А. - Исследование влияния групп элементов стали СТ1КП на структуру и свойства под влиянием модифицирования (2013)
Чайковский О. А. - Актуальность применения в строительстве арматуры класса А500С, Петрук О. Я. (2013)
Носенко О. П. - Сталь для трубчатых шпунтовых свай , Пудова М. О. (2013)
Буткевич И. К. - Успехи прикладной сверхпроводимости и прогресс криогенной техники (2011)
Butkevich I. K. - The advances in applied superconductivity and cryogenic engineering progress (2011)
Лавренченко Г. К. - Проблемы эффективного использования сжиженных и сжатых газов (2011)
Lavrenchenko G. K. - The problems of effective using liquefied and compressed gases (2011)
Лавренченко Г. К. - Анализ показателей ожижителей воздуха низкого давления. 2. Циклы с агрегатами детандер-компрессор, Плесной А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Analysis liquefier characteristics of low-pressure air. 2. Cycles with expander-compressor units, Plesnoy A. V. (2011)
Горбачёв С. П. - Термодинамические модели заправки резервуара криогенной жидкостью, Коледова К. И., Красноносова С. Д. (2011)
Gorbachev S. P. - Thermodynamic models of a filling tank by the cryogenic liquid, Koledova K. I., Krasnonosova S. D. (2011)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 1. Относительные показатели резонансной интенсификации, Лавренченко Г. К. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Gasdynamic resonance phenomenons suction system and their use for improvement efficiency of air reciprocating compressors. 1. Relative performances resonance intensification, Lavrenchenko G. K. (2011)
Кравченко М. Б. - Волновая адсорбция. 1. Аналитическое описание и анализ процессов (2011)
Kravchenko M. B. - Wave adsorption. 1. Analytical description and analysis of processes (2011)
Троценко А. В. - Определение констант трёхпараметрического кубического уравнения состояния для низкотемпературных агентов, Валякина А. В. (2011)
Trotsenko A. V. - Determination of constants for three-parameter cubic equation of state for low-temperature agents, Valiakina A. V. (2011)
Савицкий А. И. - Первый опыт заправки автомобилей газифицированным СПГ в Москве, Левдик Г. Н., Машункин Б. М., Уткин В. Н. (2011)
Savitsky A. I. - The first refueling experience of gasified LNG in Moscow, Levdik G. N., Mashunkin B. M., Utkin V. N. (2011)
Павлов Н. В. - Моноблоки на основе баллонов компании "Worthington Cylinders GmbH" для газов высокой чистоты, Иванов К. А. (2011)
Pavlov N. V. - Monoblocks based on cylinders company "Worthington Cylinders GmbH" for high?purity gases, Ivanov K. A. (2011)
Тарасова Е. Ю. - Новые решения, высокая эффективность: опыт создания ВРУ КдАдАр-18/14 (2011)
Tarasova E. Yu. - New solutions, high efficiency: the experience creation ASU KdAdAr-18/14 (2011)
Братута Э. Г. - Оптимальные условия реализации сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Шерстюк А. В., Харлампиди Д. Х. (2011)
Braruta E. G. - The optimal conditions for realization of a supercritical cycles refrigeration machines and heat pumps, Sherstyk A. V., Kharlampidi D. Kh. (2011)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 2. Исследования возрастания давления газа в цилиндре при всасывании в режиме резонансной интенсификации, Лавренченко Г. К. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Gasdynamic resonance phenomenons suction system and their use for improvement efficiency of air reciprocating compressors. 2. Research of increasing pressure gas in the cylinder by sucking mode resonance intensification, Lavrenchenko G. K. (2011)
Востриков С. Н. - Развитие производства технических газов компанией ООО "НИИ КМ", Левин И. В., Уткин В. Н., Васильев И. В., Угроватов А. Е., Логинов С. Г., Машункин Б. М. (2011)
Vostrikov S. N. - Industrial gases production development by company "NII KM", Levin I. V., Utkin V. N., Vasiliev I. V., Ugrovatov A. E., Loginov S. G., Mashunkin B. M. (2011)
Наталуха Ю. Б. - Совершенствование параметров поршневых компрессоров на оппозитной базе 4М10 для ВРУ среднего давления, Смирнов А. В., Фесенко В. Н. (2011)
Nataluha Y. B. - Improved parameters for piston compressors on the opposed basis for 4M10 ASU medium pressure, Smirnov A. V., Fesenko V. N. (2011)
Кравченко М. Б. - Волновая адсорбция. 2. Практическое применение (2011)
Kravchenko M. B. - Wave adsorption. 2. Practical application (2011)
Вассерман А. А. - Характеристики бинарных смесей диоксида углерода с этаном и пропаном как рабочих веществ холодильных машин, Козловский С. В. (2011)
Vasserman A. A. - Characteristics of binary mixtures of carbon dioxide with ethane and propane as working substances of refrigerating machines, Kozlovsky S. V. (2011)
Недоступ В. И. - Методика расчёта термодинамических свойств газовых смесей (2011)
Nedostup V. I. - Calculation method of thermodynamic properties gaseous mixtures (2011)
Кортиков А. В. - Практические вопросы безопасности при проектировании и эксплуатации оборудования для производства и потребления продуктов разделения воздуха. Кислород (2011)
Kortikov A. V. - Practical safety matters at the designing and operating the equipment for production and consumption air separation products. Oxygen (2011)
Устенко А. Н. - Система диагностики и защиты поршневых компрессоров "Техпрогноз 2210", Гусаченко С. И. (2011)
Ustenko A. N. - System of diagnostic and protection "Tekhprognoz 2210" piston compressor, Gusachenko S. I. (2011)
Глухов А. В. - Эффективный осушитель воздуха "РС-400" для криогенных воздухоразделительных установок, Глухов В. А., Таныгин А. В. (2011)
Gluckhov A. V. - Efficient air dehumidifier "RS-400" for cryogenic air separation units, Gluckhov V.A., Tanygin A. V. (2011)
Лавренченко Г. К. - Обсуждаются вопросы совершенствования производств продуктов разделения воздуха (2008)
Lavrenchenko G. K. - Question of perfection manufacturers for air separation plant are discussed (2008)
Увлечённый делом (к 50-летию Владимира Борисовича Сычёва) (2008)
Infatuated by business (devoted to 50 th anniversary of Vladimir Suchev) (2008)
Лавренченко Г. К. - Энерготехнологические многоцелевые комплексы на природном газе, содержащие углекислотную станцию, когенерационную и воздухоразделительную установки, Копытин А. В. (2008)
Lavrenchenko G. K. - Energotechnological multi-purpose complexes, on the natural gas, containig carbon dioxide station, co-generation and air separation plants, Kopytin A. V. (2008)
Жунь Г. Г. - Оптимизация многоэлементных теплозащитных конструкций криососудов (2008)
Zhun’ G. G. - Optimization of multielement heat-reflecting constructions of cryocontainers (2008)
Таран В. Н. - Расчёт многопоточных теплообменников нелинейной прогонкой (2008)
Taran V. N. - Calculation of multistream heat exchangers by nonlinear sweep method (2008)
Алексеев А. Ю. - Особенности современных ВРУ (2008)
Alekseev A. Yu. - Features of modern air separation plants (2008)
Бумагин Г. И. - Автомобильная многоцелевая воздухоразделительная установка АКДС-100 нового поколения, Рогальский Е. И., Попов Л. В. (2008)
Bumagin G. I. - Automobile multi-purpose air separation plant "AOES-100" of new generatio, Rogalskiy E. I., Popov L. V. (2008)
Кузьменко И. Ф. - Современные тенденции в конструировании и изготовлении резервуаров для хранения и транспортирования жидкого водорода, Румянцев Ю. Н., Сайдаль Г. И. (2008)
Kuzmenko I. F. - Modern tendencies in designing and manufacturing of tanks for storage and transportation of liquid hydrogen, Rumyantsev Yu. N., Sajdal G. I. (2008)
Троценко А. В. - Формализация понятия узловой точки термодинамической системы (2008)
Trotsenko A. V. - Formalization of nodal point conception for thermodynamic system (2008)
Лепихин А. П. - Опыт сравнительной эксплуатации кислородных компрессоров в металлургическом производстве электростали (2008)
Lepihin A. P. - Experience of comparative operation of oxigen compressors in metallurgical manufacture of electric steel (2008)
Габа А. М. - Применение современных газоанализаторов и гигрометров в производствах чистых газов и их метрологическое обеспечение, Семчевский А. К., Пирог В. П. (2008)
Gaba A. M. - Application of modern gas analyzers and hygrometers in manufacturing of pure gases and its metrological supply, Semchevskiy A. K., Pirog V. P. (2008)
Лавренченко Г. К. - Рост интереса к криогенному оборудованию и низкотемпературным технологиям (2008)
Lavrenchenko G. K. - Growth of interest to cryogenic equipment and low-temperature technologies (2008)
Памяти Льва Антоновича Макарова (2008)
Таран В. Н. - Температурное поле и определение работоспособности многопоточного противоточного теплообменника с фазовыми переходами в потоках (2008)
Taran V. N. - Temperature field and definition of serviceability of the multi_flow counter_current heat exchanger with changes of phase in streams (2008)
Сухин Е. И. - Разработка технологических комплексов для производства моторных газовых топлив из генераторного газа, Пятничко А. И., Крушневич Т. К., Лавренченко Г. К., Копытин А. В. (2008)
Suhin E. I. - Development of a technological complexes for manufacture motor gas fuels from generating gas, Pyatnichko A. I., Krushnevich T. K., Lavrenchenko G. K., Kopytin A. V. (2008)
Горбачёв С. П. - Особенности производств СПГ на газораспределительных станциях при переменном давлении в магистральном газопроводе, Логинов А. А. (2008)
Gorbachyov S. P. - Features of LNG’ manufacture on gas_disributing stations at variable pressure in the gas main, Loginov A. A. (2008)
Тарасенко И. А. - ВРУ низкого давления для производства от 350 до 8000 кг/ч жидких криопродуктов: схемы, конструкции и характеристики, Руцкий С. В. (2008)
Tarasenko I. A. - Air separation plant of low pressure for manufacture from 350 up to 8000 kg/h of liquid cryoproducts: circuits, designs and characteristics, Rutsky S. V. (2008)
Павлов Н. В. - Создание автореципиентов для хранения, транспортирования и выдачи сжатого водорода (2008)
Pavlov N. V. - Creation of autorecipients for storage, transportations and deliveries of the compressed hydrogen (2008)
Рубан А. Г. - Инновационное обеспечение лидерства на рынке газовых баллонов (2008)
Ruban А. G. - Securing innovative leadership on the gas cylinders market (2008)
Троценко А. В. - Термодинамическая идеализация процессов и циклов низкотемпературных систем (2008)
Trotsenko A. V. - Thermodynamic idealization for processes and cycles of low-temperature systems (2008)
Файнштейн В. И. - Безопасность производства криптонового концентрата и сырого криптона (2008)
Fajnshtejn V. I. - Safety of manufacture krypton concentrate and crude krypton (2008)
Воронин И. Б. - Особенности и характеристики трёхосного полуприцепа для хранения и перевозки криопродуктов (2008)
Voronin I. B. - Features and characteristics triaxial semitrailer for storage and transportations cryoproducts (2008)
Попередне слово (2012)
Харитонова О. І. - Школа права інтелектуальної власності у Національному університеті "Одеська юридична академія": 5 років пошуків (2012)
Саглаєва Н. О. - Огляд проблематики інтелектуальної власності у творах одеських науковців кінця ХІХ - початку XX ст. (2012)
Васьковский Е. В. - Учебник гражданскаго права (2012)
Цитович П. П. - Права авторские. Лекции по гражданскому праву (2012)
Біля витоків школи права інтелектуальної власності на півдні України (2012)
Підопригора О. А. - Поняття авторського права (2012)
Підопригора О. О. - Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту (2012)
Гарєєв Є. Ш. - Володілець патенту на винахід як суб’єкт права інтелектуальної (2012)
Власності (2012)
Іевіня О. В. - Система договірних відносин у сфері створення та використання (2012)
Фонограм (2012)
Колісник А. С. - Історичні етапи розвитку ідей правової охорони програмного забезпечення ЕОМ 3 1960-1990 рр. (2012)
Ришкова О. В. - Перспективи розвитку системи захисту права інтелектуальної власності (2012)
Романідзе Л. Д. - Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг україни (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського