Любченко Н. Ю. - Метод автоматизированной идентификации автомобильных номеров на основе обработки одноракурсных изображений, Наконечный А. А., Подорожняк А. А. (2013)
Воронова Є. М. - Іноземна мова як засіб формування соціально-психологічної компетенції (2013)
Осташевский С. А. - Определение понятий "управляемость автомобилей" и "вождение машины" в системе "водитель–автомобиль–дорога" (2013)
Гулаєва Н. М. - Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки, Щур О. П. (2012)
Skobelev V. - On systems of polynomial equations over finite rings (2012)
Кулага А. А. - Протокол доведення знання розв’язку задачі Діффі–Хеллмана з нульовим розголошенням (2012)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів (2012)
Касьянюк В. С. - Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей, Малютенко Л. М., Польща М. В. (2012)
Глибовець А. М. - Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними, Марченко О. О., Циганок Д. В., Бабіч О. М. (2012)
Гороховський С. С. - Діагностика упередженості та перепідгонки алгоритмів маршрутизації в опортуністичних мережах, Мазур Р. Ф. (2012)
Сидоренко М. О. - Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом max-min K2 (2012)
Лук’янова О. О. - Про компонентне моделювання систем із паралелізмом (2012)
Панченко Б. Є. - Високоточна схема паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі некругових отворів у нескінченному пружному середовищі, Сайко І. М. (2012)
Олецький О. В. - Побудова формалізованого опису графа "онтологія-документ" як моделі інформаційного наповнення тематичного порталу (2012)
Глибовець М. М. - Методи автоматичної генерації онтологій, Бобко О. В. (2012)
Дьоміна А. О. - Особливості прототипування об’єктно-орієнтованих програмних систем (2012)
Бублик В. В. - Розвиток колаборативних навчальних середовищ, Дроздович Н. Ю. (2012)
Литвин О. М. - Метод побудови розривних сплайнів для наближення розривних функцій однієї змінної, Першина Ю. І. (2012)
Стеля О. Б. - Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик, Тригуб О. С., Ляшко В. І. (2012)
Литвин О. М. - 2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій і сітковий інформаційний оператор із використанням інтерлінації функцій, Литвинов А. Л., Нечуйвітер О. П. (2012)
Михайлюк В. О. - Реоптимізація задачі про покриття множинами : асимптотичний поріг відношення апроксимації, Ляшко В. І. (2012)
Мічута О. Р. - Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку (2012)
Yatsenko V. - Measurement-computer system based on airborne hyperspectrometer, Nalyvaychuk M., Gnidenko V. (2012)
Головко О. М. - Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.), Греченко В. А. (2013)
Погребняк О. С. - Необхідність запровадження судового прецеденту в Україні як результат зближення двох правових систем (2013)
Стащак А. Ю. - Обмеження прав підданих Російської імперії у сфері міграції протягом ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі єврейської нації) (2013)
Стецюк Б. Р. - Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р. (2013)
Бондаренко Я. Г. - Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні, Чуйков А. Ю., Сергієнко Д. В. (2013)
Комзюк В. Т. - Шляхи удосконалення нормативного визначення адміністративно-правового статусу митних органів (2013)
Манжай О. В. - Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці, Косминя А. П. (2013)
Молодик В. В. - Організаційно-правові основи взаємодії прокуратури й органів розслідування в Україні. Історичний досвід і сучасний стан (2013)
Середа В. В. - Особливості юридичного складу адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів (2013)
Синчук В. Л. - Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури (2013)
Цвірюк Д. В. - Аналіз недоліків законодавства України у сфері захисту персональних даних (2013)
Чумак В. В. - Правове регулювання тимчасового обмеження права громадян на виїзд із Республіки Білорусь (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення протидії молодіжній злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ (2013)
Бабич А. А. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців (2013)
Березан В. М. - Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів (2013)
Гапчич В. О. - Організаційні та профілактичні заходи щодо попередження і виявлення незаконного заволодіння транспортними засобами (2013)
Житний О. О. - Гносеологічні засади інтернаціональних кримінально-правових досліджень (питання застосування порівняльного методу) (2013)
Ігнатов О. М. - Структура загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні (2013)
Кара М. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують та вчиняють шахрайства (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури алкоголізації як фонового для злочинності явища (2013)
Перепелиця Д. І. - Кримінальна субкультура як фактор призонізації (2013)
Стащак М. В. - Співвідношення понять "оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження" та "оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження" (2013)
Юхно О. О. - Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування (2013)
Криворучко В. В. - Сучасний стан та шляхи удосконалення соціального забезпечення населення України (2013)
Синчук С. М. - Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів у правовідносинах соціального забезпечення (2013)
Чавикіна Т. І. - Страйк як особливий захід захисту прав працівників (2013)
Довбій С. П. - Деякі проблемні питання правового регулювання договірних відносин з охорони майна (2013)
Ільїна О. В. - Право на інформацію про безпеку та якість харчових продуктів (2013)
Карчевський К. А. - Правові наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного правочину (2013)
Коваленко К. В. - Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту (2013)
Котеньов О. Г. - До поняття принципів права природокористування (2013)
Лантінов Ю. Ф. - Відчуження майна як дія, що характеризує значний правочин господарського товариства (2013)
Лебедєва Т. М. - Поняття земель загального користування (2013)
Чуркін І. А. - Орендна плата за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Греченко В. А. - Літопис історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України (2013)
Содержание (2013)
Самородов В. Б. - Особливості розподілу потоків потужності у безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісіях, Бондаренко А. І. (2013)
Кириченко И. Г. - Сервисная технологичность и компоновка дорожных машин по модульному принципу, Севрюгина Н. С. (2013)
Венцель Е. С. - Оценка физико-механических свойств взаимодействия квик-каплера с рабочим элементом многофункциональных машин, Прохорова Е. В., Волков Е. А. (2013)
Венцель Е. С. - Эргономические характеристики технологических машин как факторы оценки эффективности системы "человек–машина–среда", Севрюгина Н. С., Волков Е. А. (2013)
Германович А. О. - Экспериментальное исследование вынужденных колебаний рубильной машины при выполнении технологических операций (2013)
Воронков А. И. - Золотниковое воздухораспределение пневмодвигателя гибридной силовой установки автомобиля на базе бензинового двигателя, Жилин С. С., Никитченко И. Н. (2013)
Редчиц В. В. - Центр относительного поворота трехосного автомобиля, Кальченко Б. И., Головина Е. В. (2013)
Хамад Р. А. - Статистическая оценка времени жизни асфальтобетона при статической усталости (2013)
Корюк В. П. - Дробимость минеральной и асфальтобетонной смеси при лабораторном уплотнении секторным прессом (2013)
Венцель Е. С. - Методы оценки технической безопасности строительных, дорожных и других машин, Севрюгина Н. С. (2013)
Эпоян С. М. - Использование активированных растворов реагентов при подготовке экологически чистой питьевой воды, Душкин С. С. (2013)
Канило П. М. - Анализ европейских требований к экологической безопасности легковых автомобилей, Шубенко А. Л., Костенко К. В., Сарапина М. В. (2013)
Кожушко В. П. - Линии влияния прогибов фиктивного защемления поперечной полосы пролетного строения мостов (2013)
Кожушко В. П. - Расчет плиты, одна сторона которой защемлена, а противоположная – шарнирно оперта (2013)
Слободянюк С. О. - Розрахунок залізобетонних рам МСЕ з урахуванням повзучості й віброповзучості, Буратинський А. П. (2013)
Плугина Т. В. - Проектирование интеллектуальных операторских станций распределенных систем управления, Маркозов Д. А. (2013)
Сітовський О. П. - Експериментальні дослідження параметрів LiFePO4 батарей, Кашуба А. М. (2013)
Сараєв О. В. - Аналіз сучасних показників дорожньо-транспортних пригод (2013)
Стороженко М. С. - Повышение безопасности дорожного движения путем изменения нормативных требований к ровности и сцепным качествам проезжей части, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2013)
Данчук В. Д. - Система класифікації елементів вулично-дорожньої мережі міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2013)
Прокудін Г. С. - Теоретичні та прикладні аспекти раціональної організації вантажних перевезень у транспортних системах, Іщенко М. Г., Цуканов О. І., Прокудін О. Г. (2013)
Степанов А. А. - Ударная ионизация в диодах Ганна (2013)
Деміхова Н. В. - Гемодинамічні та метаболічні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла в динаміці лікування, Псарьова В. Г., Руденко Т. М., Сухонос В. А. (2012)
Дербак Я. С. - Клініко-мікробіологічні аспекти стану кишкової мікрофлори у хворих на ішемічну хворобу серця, Архій Е. Й., Іваньо Т. В. (2012)
Русин В.І. - Кореляція ангіографічних та допплерографічних ознак кровопостачання нирок з простацикліном при гепаторенальному синдромі, Сірчак Є. С., Футько Х. В., Маляр-Газда Н. М. (2012)
Бондарєв Р. В. - Особливості антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи, Орєхов О. А., Чибісов О. Л., Абліцов М. П., Селіванов С. С. (2012)
Герасимчук П. О. - Порушення мікроциркуляції нижніх кінцівок у хворих на ішемічно-гангренозну форму синдрому діабетичної стопи, Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Кісіль П. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Варикозний синдром на грунті недиференційованної дисплазії сполучної тканини, як причина післяопераційного рецидиву варикозних вен, Гаврилюк М. В., Пятничко О. З. (2012)
Демидов В. М. - Нові аспекти ранньої неспецифічної діагностики гострого панкреатиту з урахуванням гуморальних змін в організмі хворих, Демидов С. М. (2012)
Кобза І. І. - Реконструкції артерій гомілки у хірургії дистальних оклюзійно-стенотичних уражень, Жук Р. А., Орел Ю. Г., Ярема Я. І., Федорів Д. Є., Кіт З. М. (2012)
Кобза І. І. - Стегнова вена в якості шунта для повторних стегново-дистальних реконструкцій: перший власний досвід, Жук Р. А., Сорока Т. Г., Федорів Д. Є., Ярема Я. І., Сольман Д. Б. (2012)
Косинський О. В. - Можливості хірургічної реабілітації хворих та інвалідів внаслідок післятромботичної хвороби нижніх кінцівок із використанням сучасних мініінвазивних втручань, Снісар А. В., Бузмаков Д. Л., Дзевицький Д. І. (2012)
Котенко О. Г. - Венозна реконструкція при трансплантації лівої латеральної секції печінки, Федоров Д. О., Попов А. О., Гриненко О. В., Гусєв А. В., Григорян М. С., Коршак А. В., Петрище І. Й. (2012)
Кривченя Д. Ю. - Плечо-головний компресійний синдром у дітей 43-48, Дубровін О. Г., Руденко Є. О. (2012)
Лукач П. М. - Досвід хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та набутих вад серця в поєднанні з ішемічною хворобою серця в кардіохірургічному відділені Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, Шимон В. В., Раті Р. Ф., Сопко П. П., Мороз Р. В., Данилич І. І., Коневич О. І., Чеворіс В. В., Білоус А. В., Кушнір В. І. (2012)
Матвійчук Б. О. - Тромбоз глибоких вен та посттромбофлебітичний синдром як віддалені ускладнення у невідкладній абдомінальній хірургії, Бохонко Р. Л. (2012)
Мишалов В. Г. - Місце клітинної терапії в лікуванні пацієнтів з важкими формами ішемії нижніх кінцівок, Литвинова Н. Ю. (2012)
Ніконенко А. О. - Сучасні підходи до діагностики і лікування аневризми інфраренального відділу аорти (2012)
Никоненко О. С. - Сучасні методи діагностики тромбофілічних станів та комплексне лікування тромбозів глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії, Никоненко А. О., Іващук Д. О., Осауленко В. В., Матерухін А. М., Баранецький В. В. (2012)
Паламарчук В. І. - Вплив низькомолекулярних гепаринів на репаративні процеси трофічних виразок при хронічній венозній недостатності, Музь М. І., Бондаренко Ю. І. (2012)
Перцов І. В. - Хірургічне відновлення судинно-нервових структур кінцівок (2012)
Прасол В. О. - Тактика діагностики та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з урахуванням флебогемодинаміки, Руденко К. О., М’ясоєдов К. В. (2012)
Родін Ю. В. - Особливості післяопераційного періоду при виконанні еверсіонние каротидної ендартеректоміі, Дюба Д. Ш., Яснопольський Н. В., Юсупов Р. Ю., Кандаурова Т. Н. (2012)
Русин В. І. - Ендоваскулярні способи лікування синдромів обкрадання головного мозку при хронічній ішемії верхніх кінцівок, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Результати лікування хронічної ішемії верхніх кінцівок при синдромі підключично-хребтового обкрадання головного мозку, Корсак В. В., Левицький А. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Пряма та непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії у хворих на цукровий діабет, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Корсак Ю. В., Чобей С. М., Носенко О. А. (2012)
Русин В. І. - Вибір методу хірургічного втручання при оклюзійно-стенотичних ураженнях артерій нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Чобей С. М. (2012)
Сабадош Р. В. - Ділянка малої підшкірної вени між термінальним і претермінальним клапанами (2012)
Сергєєв О. О. - Наш досвід лікування післятромбофлебітичної хвороби, Кутовий О. Б., Абрамова О. І. (2012)
Сироїд М. В. - Особливості виділення та реконструкції сонних артерій при їх атеросклеротичному ураженні, Войтановський І. М., Титюк В. А., Малицький В. Є., Павчак Р. М. (2012)
Скрипинець Ю. П. - Лікування трофічних виразок з використанням препарату "Гентаксан", Філіп С. С., Шимон В. М., Сливка Р. М., Полянський П. А., Бачинський А. І. (2012)
Сморжевський В. Й. - Гострий венозний тромбоз у вагітних на третьому триместрі вагітності. профілактика тромбоемболічних ускладнень, Присяжна Н. Р. (2012)
Тодуров Б. М. - Тромболітична і антикоагулянтна терапія в лікуванні тромбоемболії легеневої артерії, Ковтун Г. І., Шпачук А. О., Поступальський А. Н., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Михайлова А. В. (2012)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення важких форм варикозної хвороби: діагностика, хірургічне лікування та профілактика тромбемболії легеневої артерії, Щукін С. П. (2012)
Штутін А. А. - Вибір методів повторного оперативного лікування після реконструкції артерій інфраінгвінального сегменту, Арутюнян Н. А. (2012)
Хмельницький Г. В. - Діоксидин в профілактиці гнійно-запальних ускладнень післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні пухлин супратенторіальної локалізації, Главацький О. Я., Данчук С. В., Гавриш Р. В., Малишева Т. А. (2012)
Лисенко С. А. - Іммуногістохімічне визначення експресії онкопротеїну her2/neu в пухлинних клітинах хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому, Кіркілевський С. І. (2012)
Цигика Д. Й. - Особливості виявлення білатерального раку грудних залоз, Готько Є. С. (2012)
Рішко М. В. - Cтан серцево-судинної системи у осіб, які проживають у гірських регіонах, Куцин О. О. (2012)
Маляр Р. В. - Акредитація у стоматологічній службі як важливий механізм управління, Орлова Н. М. (2012)
Петросов О. В. - Рідкісний випадок мієлоліпоми надниркової залози, Іванченко Т. П., Русин А. В. (2012)
Кішко О. - Клінічний випадок фістули коронарної артерії у спортсмена з нетиповою маніфестацією у вигляді синкопе – діагностичний та лікувальний алгоритм, Дернярова Л., Кмец Я., Бабчак М., Гудакова А. (2012)
Директору науково-практичного центру "Реабілітація" Міністерства охорони здоров’я україни, докторові медичних наук Івану Лемку – 60 (2012)
Доктору медичних наук Людмилі Киртич – 70 (2012)
Cватко Ю. І. - Картина світу і освіта світу: коментар до програмного документа ЮНЕСКО "Велика програма і -- освіта" на 2012–2013 рр. (2012)
Бажал Ю. М. - Необхідність вивчення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера в українських університетах, Пісоцька Ю. А. (2012)
Голубєва М. О. - Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету, Жулківська А. М. (2012)
Власюк О. Я. - Формування готовності до екологічної самоосвіти: аналіз результатів педагогічного експерименту (2012)
Єгорушкіна К. В. - Конфлікти професійного самовизначення майбутніх фахівців (2012)
Ідрісов Д. І. - Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів (2012)
Гірник А. М. - Концепт "конфлікт" у західній культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу, Резаненко В. Ф. (2012)
Гордієнко В. І. - Концептуальні засади дослідження діалогу, Копець Л. В. (2012)
Тарасюк С. О. - Теорія і практика надання психологічної допомоги безробітним (2012)
Копець Л. В. - Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал: результати дослідження, Гордієнко В. І. (2012)
Захарян О. О. - Умови та методи досягнення згоди в суперечках (2012)
Kabachenko N. V. - Developing the protection system for homeless people in Ukraine (2012)
Савчук О. М. - Стандарти супервізії в соціальній роботі, Миргородська І. В. (2012)
Клименко Н. В. - Профілактика ВІЛ серед чоловіків, які мають секс із чоловіками: впровадження міжнародних стандартів у країнах Європи, Семигіна Т. В. (2012)
Соломін О. А. - Концепція правової держави: сучасний контекст (2012)
Антоненко А. О. - Можливі індикатори політичної відповідальності (2012)
Дем’янчук О. П. - Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі (2012)
Чабанна М. В. - Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства (2012)
Семигіна Т. В. - Глокалізація політичних процесів: синергетика глобального і локального (2012)
Зуйковська А. А. - Політична культура і пріоритети громадянської освіти в Україні (2012)
Харченко Л. О. - Конструювання національної ідентичності: важливість "іншого": (на прикладі Норвегії) (2012)
Гущина С. О. - Роль принципів демократичного урядування у процесі формування громадянського суспільства (2012)
Гнатюк М. М. - Представництво ЄС у міжнародних організаціях (2012)
Гостєва Т. О. - Місце молодіжних організацій європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні (2012)
Кияниця Л. Л. - Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010–2011 рр. (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Komarova Z. I. - The basis of systemic methodology of contemporary polyparadigmatic linguistics (2013)
Vakulenko M. O. - Methodological principles of scientific terminology study (2013)
Tsymbal N. А. - Polysemy in the Ukrainian organic chemistry terminology (2013)
Lukovenko T. O. - Combining as one of means of term-formation in the field of homeopathy (2013)
Minyailo R. V. - The etymons of polysemantic and homonymic Ukrainian fishing words (2013)
Morozova H. O. - Secondary nomination as a way of obstetrics and gynecology terms formation (2013)
Romanova O. O. - Special lexis of the Ukrainian language as an object of linguistics research: term and professionalism (2013)
Kolgan O. V. - Prefixal and prefix-suffixal word-formation of mining terms (2013)
Sokol I. O. - Main stages of the Ukrainian mining terminology evolution (2013)
Khalinovska L. A. - Вертоліт, гелікоптер or гвинтокрил? (2013)
Garashchenko L. B. - Multicomponent terminological units of generally technical term-system (2013)
Kharchuk L. V. - Thematic classification of the Ukrainian electric power engineering terms (2013)
Mykulchyk R. B. - Antonymy of the Ukrainian physics terms-eponims (2013)
Zakrenytska L. A. - Semantic models of polymorphemic terms (on the ground of English Christian theology terminology (2013)
Snisarenko Ya. S. - The influence of lingual and extralingual factors upon the development of socio-political lexis and socio-political terminology (2013)
Monastyrska R. I. - The verbalization of legal concepts in terms for designation of non-commercial societies (2013)
Yatsyshyn N. P. - Terms of law as specialized system of legal concepts (2013)
Veresh M. T. - General linguistic features of Christian theology term system (2013)
Fetsko I. M. - Terms of the museum sphere: the specificity of use (2013)
Vasylyayko I. Yu. - Lexico-semantic relations in the terminology of movie art in the Ukrainian language (2013)
Vasylkova L. M. - Legislative and philological definition of term notions of criminal law (2013)
Protsyk I. R. - Special vocabulary in the sociolect of the Ukrainian football fans (2013)
Polishchuk N. O. - Medical vocabulary of newspaper texts (2013)
Taran A. A. - Terminologization of the vocabulary in the Ukrainian social and political discourse (2013)
Romaniuk Yu. V. - Determinologization of verbs in the modern Ukrainian language (2013)
Serediuk I. V. - Types of English philosophic terms’ determinologisation (2013)
Pivnova L. V. - The adaptation of lexical units with the meaning of tourist accommodation in the Ukrainian terminology (2013)
Gureeva A. M. - On the specifics of international baccalaureate terminology, Mishlanova S. L., Mishlanov V. Y. (2013)
Zhara H. I. - Problems of using Nomina Anatomica Ucrainica in sport disciplines (2013)
Kharchenko I. I. - Terminological competence as the necessary component of the professional cultural speech of future lawyers (2013)
Pototskyi M. K. - The Dictionary of Ukrainian Biological Terminology – extraordinary event in the Ukrainian lexicography (2013)
Ivashchenko Ivashchenko - Слідство – слідчі дії – розслідування, V. L. (2013)
Ivashchenko V. L. - Кримінальний кодекс України – Карний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс України - Карно-процесуальний кодекс України, Vasylkova l. M. (2013)
Symonenko L. O. - Грецька абетка – грецький алфавіт (2013)
Symonenko L. O. - Пожежний – протипожежний (2013)
Symonenko L. O. - Імунно-мікробн і фактори – імунодефіцит (2013)
Symonenko L. O. - Russian-Ukrainian equivalents in fire case, Turovska L. V. (2013)
Turovska L. V. - Капітальн і інвестиції – кап італьн і вкладення (2013)
Turovska L. V. - Казначейство – скарбниця (2013)
Turovska L. V. - Жесткая вода – тверда вода // тяжелая вода – важка вода (2013)
Kazimirova I. A. - Харчовий продукт – дієтична добавка (2013)
Yatsenko N. A. - Оборот – обіг (2013)
Yatsenko N. A. - Переддобруджинський прогин (2013)
Lauren C. - 18 Step of LSP Symposium to the East, Picht H., Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. (2013)
Yatsenko N. A. - International scientific conference "Ukrainian Terminology and the Present” (2013)
Topics of thesis in terminology 2000-2012 (2013)
About the authors (2013)
Руденко Л. Г. - Роль і завдання періодичних видань у поширенні й координації нових географічних знань (до 20-річчя виходу першого номера "Українського географічного журналу"), Стеценко Є. І. (2013)
Рибченко Л. С. - Радіаційний режим в уомвах інтенсивних засух 2001-2010 рр. в Україні, Савчук С. В. (2013)
Спиця Р. О. - Геоінформаційне забезпечення вивчення рельєфу в зонах платформних розломів (2013)
Топчієв О. Г. - Територіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж, Нефедова Н. Є. (2013)
Підгрушний Г. П. - Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії, Денисенко О. О. (2013)
Аль-Хамарнех А. - Міста в умовах неоліберального розвитку суспільства: тенденції на прикладі міст Дубаї та Київ, Марграфф Й., Дронова О. (2013)
Савчук І. Г. - Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики (2013)
Поп С. С. - Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області, Брацьо О. В. (2013)
Касимов М. С. - Атласне вивчення екологічного стану території Росії, Тікунов В. С., Котова Т. В. (2013)
Нефедова Т. Г. - Картографування сільського господарства в національних таласах Росії (2013)
До ювілею Ж. М. Матвіїшиної (2013)
Пам’яті академіка Е. В. Соботовича (2013)
Вийшли в світ (2013)
Содержание (2014)
Сиволап В. Д. - Вибір оптимального режиму дозування статинів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії, Кисельов С. М., Алферов А. О. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічна ефективність гліклазиду модифікованого вивільнення після перенесеного інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Земляний Я. В. - Динаміка структурно-функціональних змін серця та рівнів GDF 15 і NTproBNP на тлі терапії кандесартаном і раміприлом у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії (2014)
Лашкул Д. А. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу, що асоційована з нирковою дисфункцією (2014)
Нетяженко В. З. - Структурні зміни міокарда при хронічній серцевій недостатності ІІ функціонального класу на тлі надлишкової маси тіла та абдомінального ожиріння, Бідзіля П. П. (2014)
Клименко В. Н. - Сравнительный анализ течения послеоперационного периода после лапароскопической холецистэктомии и минимального лапаротомного доступа, Сыволап Д. В., Кравченко С. М., Захарчук А. В., Вакуленко В. В., Кравченко Б. С. (2014)
Никоненко А. А. - Особенности локализации и варианта хирургического лечения аневризм непарных висцеральных ветвей аорты (2014)
Сиволап В. В. - Особливості діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на негоспітальну пневмонію, Курілець Л. О. (2014)
Кузнецова Л. Ф. - Рациональная стратегия ведения пациентов с внебольничной пневмонией в пожилом и старческом возрасте, Богослав Т. В., Решетилов Ю. И. (2014)
Боярська Л. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В., Левчук Т. О. (2014)
Левик Е. Н. - Прогностическое значение иммуногистохимического маркера HER2/neu у пациентов, радикально прооперированных по поводу рака желудка IIIA cтадии (2014)
Нерянова Ю. Н. - Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении головокружения у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Кузьменко Л. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Улучшение состояния регионарной гемодинамики глазного яблока как способ лечения оптической нейропатии при осложненной близорукости высокой степени, Денисова О. О., Веснина Н. А., Кудинова-Савченко Н. А. (2014)
Тугушев А. С. - Роль почечной дисфункции в развитии осложнений цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Каулько А. Н., Петраш А. Н. (2014)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней интерлейкина-4 и специфических IgE к апельсину у лиц с отягощенным аллергическим анамнезом, Абылгазинова Н. Б., Ткаченко К. Е. (2014)
Авраменко Н. В. - Фактори ризику народження дітей із дистресом, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Михайленко М. О., Шкроботько Н. В. (2014)
Михалюк Є. Л. - Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності у бігунів на короткі дистанції, Діденко М. В., Малахова С. М. (2014)
Слинько О. М. - Сучасна тактика ведення післяпологових гнійно-септичних ускладнень, Павлюченко М. І., Міхісор І. П., Шалімов В. І., Сапронов О. А. (2014)
Алипова О. Є. - Артеріальна гіпертензія в контексті судинного ремоделювання: вирішені та невирішені питання (2014)
Каджарян В. Г. - Другие специфические типы сахарного диабета, Мельник А. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2014)
Гладких Ф. В. - Сучасні підходи до послаблення ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів: досягнення, невирішені питання та шляхи оптимізації, Степанюк Н. Г. (2014)
Мягков С. А. - Методические аспекты и современные модальности магнитно-резонансной томографии в диагностике метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков А. П., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Одинцова В. М. - Антигіпоксична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот, Пругло Є. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Бушуєва І. В. - Застосування морфоліній 2-|5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо| ацетату для лікування і профілактики деяких захворювань, Пархоменко Л. І., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Білай І. М. - Середньоефективна доза 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу при експериментальному гепатиті, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Чорноус В. О. - Синтез і оцінювання антиоксидантної, протимікробної та протигрибкової дії, Паламар А. О., Яремій І. М., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2014)
Самелюк Ю. Г. - Синтез та актопротекторна активність солей 2-(5-(4-метоксифеніл -(3,4,5-триметоксифеніл)-)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С. (2014)
Суходуб Л. Б. - Вплив протимікробних компонентів біокомпозитних матеріалів на основі гідроксиапатиту на адгезію мікроорганізмів, Осолодченко Т. П., Христян Г. Є., Штикер Л. Г., Козубова Г. М., Шульга Н. М., Невмержицький В. В., Казмірчук В. В. (2014)
Литвиненко Т. Н. - Перспективы использования полимерных пленок для лечения воспалительных заболеваний мочеполовой системы у женщин (2014)
Кучеренко Л. І. - Підбір оптимальних умов аналізу штучної суміші ізоніазиду та тіотріазоліну методом високоефективної рідинної хроматографії, Хромильова О. В., Моряк З. Б., Ткаченко Г. І. (2014)
Бабинцева Л. Ю. - Обоснование системы рисков фармацевтического рынка в обеспечении качества оказания медицинской помощи (2014)
Залізняк В. О. - Досвід роботи кафедри акушерства та гінекології з підготовки студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка", Круть Ю. Я., Жаркіх А. В., Павлюченко М. І. (2014)
Нікіфоров О. А. - Сучасні педагогічні аспекти викладання репродуктивної андрології під час проведення курсу тематичного удосконалення з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (2014)
Панасенко О. І. - Методичні особливості при вивченні токсикологічної хімії, Гоцуля А. С., Сафонов А. А., Буряк В. П., Мельник І. В., Щербина Р. О. (2014)
Тихоновський О. В. - Особливості педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ (2014)
Кефели-Яновская Е. И. - Основные принципы применения информационных технологий в совершенствовании подготовки студентов на первых курсах обучения в медицинских университетах (2014)
Денисенко С. В. - Диагностика и прогнозирование состояний при экстракорпоральном оплодотворении на основе онтологии знаний (2014)
Малиш Л. О. - Взаємозв'язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій (2012)
Оксамитна С. М. - Класова незалежність чоловіків і жінок в українському суспільстві, Чорногорська А. В. (2012)
Домаранська А. О. - Стратифікація населення України згідно з оцінками нерівності (2012)
Венгріна І. Є. - Мовна динаміка крізь призму імітаційного моделювання (2012)
Савельєв Ю. Б. - Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми (2012)
Костюченко Т. С. - Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА, Розискул М. М. (2012)
Артикуца С. С. - Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами (2012)
Марценюк Т. О. - ЛГБТ сім’ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива владному дискурсу? (2012)
Андрєєва Т. І. - Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я: (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) (2012)
Якунчикова О. П. - Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками, Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О., Шкіряк-Нижник З. А., Звінчук О. В., Числовська Н. В., Антипкін Ю. Г. (2012)
Бондарець О. В. - Нашій кафедрі 20 років (2012)
Івашина О. О. - Організація пам’яті спільноти кафедри як умова існування якісної та надійної інституції передачі знання (2012)
Демчук Р. В. - Культурологія: тексти та контексти (2012)
Павленко Ю. В. - Світоглядні засади космоархеологічної концепції Миколи Чмихова (2012)
Нікішенко Ю. І. - Місто та його повсякдення в контексті дослідницької (етнологічної) практики на кафедрі культурології НаУКМА (2012)
Потапенко Я. О. - Дослідження соціально-історичних вимірів людської тілесності в контексті "культурологізації" історичного знання наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Джулай Ю. В. - "Наука випитування поглядом" у поемі М. В. Гоголя "Мертві душі" (2012)
Брюховецька О. В. - Українське поетичне кіно в контексті національного питання в СРСР (2012)
Собуцький М. А. - Конструктивізм, постконструктивізм, ар-деко у Києві (2012)
Хвиль А. Г. - Транспортна система пострадянського міста як соціокультурний феномен (за матеріалами Києва) (2012)
Нікішенко Ю. І. - Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку, Пустовалов С. Ж. (2012)
Король Д. О. - Скельна архітектура заповідника "Чеський Рай" (2012)
Пащенко А. О. - Руський богатир як медіатор (2012)
Петрова О. М. - Бароковий екстрим Леоніда Литвина (2012)
Миленька Г. Д. - Національна традиція і її роль у формуванні професійного театру Німеччини (за матеріалами теоретичної спадщини Г. Е. Лессінга і Й. В. Ґете) (2012)
Погрібна А. І. - Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалах публіцистики 1920–1940-х років) (2012)
Ельфська Т. В. - Оптичні ефекти експериментального відеомистецтва: поліекран, рекурсія, морфінг (2012)
Тимошенко Р. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення планування бойового застосування з’єднань, частин, озброєних ракетними комплексами оперативно-тактичного і тактичного призначення, у вогневому ураженні противника, Загорка О. М., Колесніков В. О. (2013)
Шевченко В. Л. - Підходи щодо оцінки надійності програмної компоненти головної системи єдиного інформаційного середовища, Кірпічніков Ю. А., Головченко О. В., Федорієнко В. А., Кондратенко Ю. В. (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Методичний підхід до визначення "макета противника” на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України, Лобанов А. А., Лисицин Е. М. (2013)
Бобров С. В. - Методи формування єдиного інформаційного середовища в установі, Левшенко О. С., Поривай О. В., Рибидайло А. А., Голобородько М. Ю. (2013)
Шпура М. І. - Аналіз застосування збройних сил на африканському континенті у 21 столітті, Андріянова Н. М. (2013)
Галаган В. І. - Аналіз впровадження автоматизованих систем управління військами (силами) в провідних країнах світу, Сурков О. О., Прокопенко О .С., Бондарчук С. В., Панадій К. В. (2013)
Ляшенко І. О. - Модель загроз інформаційно-управляючим підсистемам розвідки, Цвєтков Є. В., Гаценко С. С. (2013)
Тимошенко Р. І. - Методичний підхід щодо визначення основних завдань, організаційної структури і штатної чисельності структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Корецький А. А. (2013)
Репіло Ю. Є. - Підхід до визначення бойових можливостей угруповання в бою (операції), Майстренко О .В. (2013)
Петрушен М. В. - Інтегральний підхід до оцінки продуктивності програмно-апаратних рішень за допомогою тестів ТРС, Кондратенко Ю. В., Андрощук О. В., Зотова І. Г. (2013)
Полішко С. В. - Статистична швидкодія адаптивних систем з максимально правдоподібною оцінкою апріорі невідомої матриці впливів, Шумська К. О., Прокопенко О. С. (2013)
Катеринчук І. С. - Методика оперативно-тактичних розрахунків для прийняття рішень під час організації прикордонних операцій, Мисик А. Б., Уварова Т. В. (2013)
Гулак Ю. С. - Протидія технічним розвідкам в локальних війнах і збройних конфліктах (2013)
Пунда Ю. В. - До питання теоретичних основ побудови структури системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони (2013)
Нечхаєв С. М. - Інформаційно-військова складова мережоцентричних воєнних дій, Голда О. Л. (2013)
Іващенко А. М. - Проблеми комплексного застосування воєнної сили та сил і засобів невоєнного характеру в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2013)
Мельниченко О.С. - Аналіз порядку укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, заснованих на державному замовленні, Домбровська І.В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ахтемійчук Ю. Т. - Анатомічні особливості міхурово-сечівникового сегмента у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Кашперук-Карпюк І. С. (2013)
Головацький А. С. - Активність лімфоїдних вузликів власної пластинки слизової оболонки шлунка новонароджених і дітей грудного віку 8-11, Палапа В. Й., Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю., Вайнагій О. М. (2013)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні особливості кровоносного русла і паранхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків віком 75-90 років, Грицуляк В. Б., Готюр О. І. (2013)
Аксентійчук Х. Б. - Результати застосування 13с-метацетинового тесту у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з різними клінічними формами неалкогольної жирової хвороби печінки (2013)
Архій Е. Й. - Лікування кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Дербак Я. С., Ігнатко Я. І. (2013)
Дербак М. А. - Лікування хронічного гепатиту с у хворих на цукровий діабет 2 типу (2013)
Лоскутов О. А. - Фармако-холодовий кардіоплегічний захист міокарда з використанням розчину Бретшнайдера (2013)
Махлинець М. І. - Статеві особливості патогенезу та клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: літературні дані та ретроспективний аналіз історій хвороб пульмонологічних відділень міста Ужгород, Товт-Коршинська М. І. (2013)
Поляк М. А. - Основні клініко-патогенетичні механізми розвитку корової інфекції (2013)
Товт-Коршинська М. І. - Ефективність реабілітаційного лікування хворих на бронхіальну астму різної статі з врахуванням їх психоемоційного стану, Ростока-Резнікова М. В., Товт В. А., Рудакова С. О., Корабельщикова М. О. (2013)
Торохтін О. М. - Динаміка функціональних показників зовнішнього дихання як критерій ефективності терапевтичного впливу у дітей, котрі часто хворіють на неспецифічні запальні респіраторні захворювання, Мороз Г. І., Біркович В. М. (2013)
Чендей Т. В. - Вплив споживання кропиви на ендотеліальну функцію та маркери серцево-судинного ризику в групах високого ризику: рандомізоване контрольоване дослідження, Рішко М. В., Бойко Н. В. (2013)
Чопей І. В. - Оцінка якості життя хворих із метаболічним синдромом, Мойсюк Д. В., Корсак Ю. В. (2013)
Шоріков Є. І. - Предиктори ризику пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу: результати тривалого спостереження (2013)
Авдєєв В. В. - Гідроторакс у хворих на цироз печінки, Івачевський М. М., Петричко О. І., Наконечний О. В. (2013)
Бучок О. О. - Вибір методу дренування верхніх сечових шляхів при обструктивних пієлонефритах, Шеремета Р. З. (2013)
Кополовець І. І. - Показання до емболізації селезінкової артерії у хворих на цироз печінки при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу (2013)
Русин А. В. - Модель економічного обґрунтування визначення рівня простатспецифічного антигена при скринінгу раку передміхурової залози, Бойко С. О., Баланда Р. Ю., Поп Л. З., Бойко С. Ш. С. (2013)
Русин А. В. - Оцінка якості життя пацієнтів після радикальних операцій із приводу раку прямої кишки, Ігнат О. В., Русин В. І., Чобей С. М., Румянцев К. Є. (2013)
Русин А. В. - Проблеми виявлення раку грудної залози в Закарпатській області, Жолудєва Л. О., Одошевська О. М., Русин В. І., Девіняк О. Т. (2013)
Русин В. І. - Ультразвукова діагностика гострого варикотромбофлебіту, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Ряшко М. І., Кочмарь О. М. (2013)
Русин В. І. - Ендоваскулярна черезшкірна балонна ангіопластика при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Русин В. І. - Техніка радикальної нефректомії лівої нирки та тромбектомії при нирково-клітинному раку ускладненому тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Русин В. І. - Радіоізотопна діагностика глибоких венозних тромбозів, Попович Я. М., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2013)
Русин В. І. - Вибір методу санації черевної порожнини як засіб профілактики спайкових ускладнень при лікуванні ускладнених форм гострого апендициту у дітей, Чаварга М. І. (2013)
Русин В. І. - Діагностика хвороби крона декількох локалізацій, Чобей С. М., Шкріба І. І., Токач Н. Г. (2013)
Філіп С. С. - Особливості перебігу гострого панкреатиту в фазі токсемії (2013)
Ярешко В. Г. - Вибір способу оперативного лікування хронічного панкреатиту, Міхеєв Ю. О. (2013)
Матвійків Т. І. - Ефективність використання періотестометрії в пародонтології, Герелюк В. І., Нейко Н. В. (2013)
Скалат А. П. - Особливості визначення пародонтального статусу в осіб із вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Лянна М. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Міцода Р. М. - Проблеми профілактики та діагностики раку жіночих статевих органів (2013)
Міцода Р. М. - Оптимізація лікарської тактики у жінок, котрі не народжували, з ендометріоїдними кістами, Кешеля В. М. (2013)
Міцода Р. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок із тромботичними ускладненнями, Садигов Ю. М. (2013)
Мудрик М. Р. - Особливості мікробної безпеки традиційних страв із рослин, Кутчак І. І., Петров В. О., Баті В. В., Маркуш Н. В., Левчук О. Б., Бойко Н. В. (2013)
Керецман А. О. - Аналіз стану здоров’я студентів-медиків у залежності від біологічних факторів і способу життя протягом 2010 – 2012 років, Палко А. І. (2013)
Маляр Р. В. - Концептуальні напрями розвитку стоматологічної допомоги дитячому населенню, Савчук О. В. (2013)
Палко А. І. - Особливості харчування населення Закарпатської області та їх вплив на розвиток патології органів травлення, Керецман А. О. (2013)
Погоріляк Р. Ю. - Загальні закономірності стану здоров’я населення Закарпатської області протягом 1995–2010 років (2013)
Рогач І. М. - Рівень обізнаності та знань організаторів охорони здоров’я з питань медико-демографічних, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2013)
Вантюх Н. В. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу псоріазу (2013)
Геращенко С. Б. - Стовбурові клітини посмугованої м’язової тканини, Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2013)
Корчинська О. О. - Сучасні підходи до діагностики та лікування непліддя у жінок з лейоміомою матки, Телкова Н. І., Тюшко М. І., Онопко О. Ю., Мар’ян М. І. (2013)
Лемко О. І. - Деякі аспекти етіології, патогенезу та перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (частина ІІ) (2013)
Ходос В. А. - Склерозувальне лікування варикозної хвороби (2013)
Карбованець О. І. - Предметний науковий гурток мікробіологічного змісту та його роль у формуванні знань із курсу "Мікробіологія" студентів медичних спеціальностей, Коваль Г. М. (2013)
Фатула М. І. - Жінки-лауреати нобелівської премії, Машура Г. Ю. (2013)
Вакула Н. С. - Ленчур Михайло Михайлович – лікар-рентгенолог, організатор рентгенорадіологічної служби в зак арпатській області (2013)
Академіку академії вищої школи україни, доктору медичних наук, заслуженому лікарю України, професорові кафедри факультетської терапії медичного факультету Ужгородського національного університету Михайлу Фатулі – 80 (2013)
Дяченко С. М. - Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку ручного нескінченного зображувального типу (2012)
Морозов Д. І. - Спряженність транзитивно-стабільних автоморфізмів F AutT2 (2012)
Кашпіровський О. І. - Про наближення сплайнами розв'язків систем диференціальних рівнянь на дійсній вісі, Андросенко М. П. (2012)
Панова А. І. - Експонента Громова-Хаусдорфа майже еквідистантного простору (2012)
Щестюк Н. Ю. - Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій (2012)
Яценко В. О. - Моделювання і керування показниками Ляпунова у ґратці зв'язаних осциляторів, Кочкодан О. І. (2012)
Голод П. І. - Хто насправді автор ідеї про кванти світла (2012)
Ходько А. А. - Про використання фемтосекундного суперконтинууму як джерела для оптичної когерентної томографії, Хоменко В. В., Войцехович В. С., Качалова О. А. (2012)
Єршов К. В. - Дослідження залежності інтенсивності складових вимушеного комбінаційного розсіювання у спектрі суперконтинууму від акроскопічних параметрів, Хоменко В. В., Башкатов Ю. А. (2012)
Голіней І. Ю. - Непружне розсіяння електронів на системі диполь-провідна нанокулька, Оникiєнко Є. В. (2012)
Хохлова А. Ю. - Особенности проявления теневой экономики в Украине и методы ее устранения (2013)
Ареп'єва В. О. - Проблеми економічної глобалізації (2013)
Люба К. Г. - Проблемы малого бизнеса в Украине (2013)
Шпичка А. В. - Сучасні форми і системи заробітної плати. Аналіз заробітної плати в Україні (2013)
Нгуен Тхи Фьюнг Ань - Проблема занятости населения в Украине (2013)
Отлейкіна П. В. - Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні (2013)
Ближенський В. Є. - Основні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Бочарникова Е. В. - Особенности и тенденции развития теневой экономической деятельности в Украине (2013)
Шурміль М. І. - Економічна ефективність використання мінеральних ресурсів в Україні (2013)
Безус А. І. - Вплив держави на розвиток малого підприємництва в Україні (2013)
Брехунова К. С. - Україна в умовах світової фінансової кризи (2013)
Мерщанська А. П. - Вплив податкової політики на розвиток малого підприємництва в Україні (2013)
Шудра Л. О. - Конкуренція та її сутність. Конкурентоспроможність України на рівні світової економіки (2013)
Тимченко А. І. - Проблеми і перспективи аграрного сектору України в контексті зовнішньоекономічних відносин (2013)
Старченко О. О. - Перспективи та наслідки створення зон вільної торгівлі на території України (2013)
Берестенко І. І. - Проблеми монополізації в сучасному світі (2013)
Егендурдыева З. А. - Состояние рынка труда в Туркменистане на современном этапе (2013)
Скрицька Н. С. - Сучасні тенденції та протиріччя процесу глобалізації світової економіки (2013)
Вінюкова Д. В. - Банківська система України: сучасний стан і напрями розвитку (2013)
Чабан Т. С. - Інфраструктура ринку України (2013)
Руденок О. І. - Тіньова економіка: причини, наслідки та шляхи подолання (2013)
Олійник Є. С. - Сільське господарство як основа продовольчої безпеки України (2013)
Гузєва Л. Ю. - Світова економічна криза та її вплив на економіку України. Роль держави в її подоланні (2013)
Будинська О. Д. - Методика розробки інноваційної програми ВНЗ із підвищення якості експорту освітніх послуг (2013)
Мірошникова Є. Д. - Планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання (2013)
Недавня А. В. - Ринок цінних паперів України: особливості розвитку та функціонування (2013)
Воскобойнікова В. В. - Проблема зайнятості та активна державна кадрова політика в Україні (2013)
Кляшов І. С. - Аспекти антиінфляційної політики України (2013)
Корсунова Е. Ю. - Сланцевый газ (СГ) – основа энергетической независимости Украины. Проблематика и перспективы (2013)
Бойченко О. В. - Евроинтеграция Украины: целесообразность и перспективы (2013)
Пономаренко Т. С. - Экономическая безопасность Украины (2013)
Коровяковская А. В. - Интеграция Украины в мировое хозяйство (2013)
Иснюк М. Н. - Международная миграция рабочей силы (2013)
Столярова А. А. - Инвестиционная привлекательность Украины. Методы ее повышения (2013)
Збараг Ю. Ю. - Сущность, условия и функции современной предпринимательской деятельности (2013)
Гузей Л. А. - Безработица молодежи: первоочередная проблема современного рынка труда в Украине (2013)
Колесник А. В. - Методы борьбы с безработицей (2013)
Костина О. С. - Виды предприятий в современной экономике (2013)
Кириченко К. С. - Современный кризис мировой задолженности (2013)
Кийко С. Н. - Конкурентоспособность экономики Украины (2013)
Шахин Д. А. - Цена земли: сущность и факторы, влияющие на динамику (2013)
Верхогляд Ю. Ю. - Дослідження економічної сутності ресурсного потенціалу банку (2013)
Шевченко К. О. - Методи мінімізації кредитних ризиків (2013)
Кєнжаєва Ю. В. - Тенденції розвитку кредитної діяльності банківських установ (2013)
Новіченко А. В. - Щодо визначення сутності поняття "платіжна картка" (2013)
Бугакова О. С. - Визначення особливостей оцінки ефективності управління фінансовими результатами діяльності банку (2013)
Громовий Є. А. - Підходи до трактування поняття "кредитоспроможність" (2013)
Ковзун Л. І. - Основні проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Попова Х. О. - Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування (2013)
Наконечна Ю. С. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника якості кредитного портфеля (2013)
Лихоманова О. С. - Організація процесу банківського кредитування (2013)
Кіріна Ю. С. - Визначення змістовного наповнення поняття "кредитоспроможність позичальника банку" (2013)
Чан Тхі Тхань Суан - Контент-аналіз категорій "ліквідність" та "платоспроможність" у банківській діяльності (2013)
Ходжабердыева Л. М. - Риски лизинговых операций и методы их минимизации (2013)
Чан Ву Кіонг - Роль валютної позиції банку в оцінці його валютного ризику (2013)
Тимощенко О. А. - Економічна сутність категорій "прибуток" та "прибутковість банку" (2013)
Мацак А. В. - Розробка моделі залежності процентного доходу банку від наданих кредитів (2013)
Таран І. С. - Аналітичне забезпечення управління кредитним ризиком банку (2013)
Шевченко О. В. - Правове забезпечення здійснення касових операцій в Україні (2013)
Тюлєбаєва М. М. - Прогнозування обсягу ліквідних активів за допомогою економетричного аналізу (2013)
Zozulya M. - Problems of Ukrainian Brands Development (2013)
Тимофеев Е. П. - Измерители параметров импульсного когерентного и некогерентного оптического излучения (2012)
Васильєва Ю. О. - Оптимізація проектування освітлення льодових арен для гри у хокей, Ляшенко О. М. (2012)
Карась В. И. - О возможности повышения эффективности источников света с квазисолнечным спектром излучения, Назаренко Л. А. (2012)
Харченко В. Ф. - Моделювання і синтез електронного широтно - імпульсного апарату для газорозрядної лампи високого тиску ДРЛ, Кисельов М. І., Кисельов А. М. (2012)
Овчинников С. С. - Дослідження фотометричних характеристик зовнішнього освітлення з урахуванням мезопічної чутливості органу зору, Щербінін О. О. (2012)
Базар М. С. - Визначення енергії магнітного поля індукційних нагрівальних приладів, Шаблій О. М., Пулька Ч. В., Цимбалюк Л. І., Король О. І. (2012)
Маляренко В. А. - Турбинные технологии – основа базовой электроэнергетики XXI века. Энергетическая стратегия Украины и ее реализация, Бойко А. В., Шубенко А. Л., Голощапов В. Н. (2012)
Любарский Б. Г. - Математическая модель четырехфазного линейного шагового электромеханического преобразователя с аксиальной магнитной системой – электродвигатель привода управления дверями, Гордеева Н. А., Зюзін Д. Ю., Глєбова М. Л., Рябов Е. С. (2012)
Ковальова Ю. В. - Рівняння електроенергетичного балансу тиристорних електроприводів постійного та змінного струмів (2012)
Светотехнический международный форум "LEDLight ‘2013" (2012)
V Международная научно-техническая конференция "Современные тенденции развития светотехники" (2012)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2012)
Біленко О. А. - Порівняння ступеня анальної континенції при різних варіантах сфінктерзберігаючих операцій у хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки, Лурін А. Г., Машуков А. О., Згура О. М. (2013)
Бондар Г. В. - Практичні питання викладання онкології в умовах України, Думанський Ю. В., Сєдаков І. Є., Попович О. Ю., Русин А. В. (2013)
Бондар Г. В. - Варіанти лікування хворих із деструктивними формами раку грудної залози, Сєдаков І. Є., Семикоз Н. Г., Смирнов В. М., Трухін Д. В., Хлопушин Є. Ю. (2013)
Вадюк Р. Л. - Офтальмологічні і патоморфологічні прояви ретинотоксичності Цисплатину (2013)
Вінник Ю. О. - Нові хірургічні підходи у розв’язанні проблем реконструктивно-відновного етапу гастректомії, Олексенко В. В., Захаров В. О., Єфетова Т. С. (2013)
Вінник Ю. О. - Мікросателітна нестабільність при спорадичному раку шлунка, Поповська Т. М., Мовчан О. В., Котенко О. Є., Кульшин В. Є. (2013)
Галайчук І. Й. - Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування, Бабанли Ш. Р., Туманова О. Р., Косило Л. І., Нітефор Л. В., Николюк В. Д., Бутов С. В. (2013)
Жильчук А. В. - Оптимізація лікування хворих на рак грудної залози в залежності від наявності дисемінованих пухлинних клітин та рівня певних цитокінів у кістковому мозку, Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2013)
Зелінська Н. В. - Нові підходи у вивченні стану сполучної тканини при аденокарциномі та плоскоклітинному раку шийки матки, Пересунько О. П., Давиденко І. С. (2013)
Ігнат О. В. - Захворюваність і виживаність хворих на колоректальний рак у Закарпатській області, Русин А. В., Русин В. І., Румянцев К. Є., Чобей С. М., Девіняк О. Т. (2013)
Каджоян А. В. - Аналіз виживаності хворих на недрібноклітинний рак легені IIIБ-IV стадій при хіміогормональному лікуванні з використанням високих доз тамоксифену, Шевченко А. І. (2013)
Ковальський В. В. - Прогностичне значення лімфогенного метастазування при раку нирки, Фецич Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я. (2013)
Колеснік О. П. - Kі-67 як прогностичний маркер у хворих із недрібноклітинним раком легенів I–II стадії, Шевченко А. І., Туманський В. О., Євсєєв А. В. (2013)
Косов М. М. - Демографічні та медичні характеристики учасників клінічних досліджень e росії і Україні з недрібноклітинним раком легенів, Тесленко І. О., Білоцерковський М. В. (2013)
Крук Т. В. - Клініко-генеалогічні та молекулярно-генетичні дослідження хворих на рак грудної залози – основа профілактики та ранньої діагностики раку, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2013)
Мойсюк Т. Г. - Езофагогастрофіброскопія з лазерною комп’ютерною оцінкою біоптатів як перспективний метод діагностики передракових процесів та раку шлунка, Пересунько О. П., Іващук О. І., Ушенко О. Г. (2013)
Русин В. І. - Функціональний стан нирок у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Русин В. І. - Морфологічні особливості злоякісних колоректальних пухлин, Сочка А. В. (2013)
Русин А. В. - Частота раку грудної залози серед пухлин, які пальпуються, Одошевська О. М., Драга Н. Є., Сірош О. М., Митровка Б. А. (2013)
Смоланка І. І. - Застосування радіомодифікаторів при комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Скляр С. Ю., Іванкова О. М., Кротевич М. С. (2013)
Старіков В. І. - Діагностика та лікування раку проксимального відділу шлунка, Вінник Ю. О., Трунов Г. В., Майборода К. Ю., Шаповалов Д. В. (2013)
Федурця Я. Ю. - Роль топометричної підготовки в сучасному плануванні променевої терапії онкологічним хворим онкологічного диспансеру, Дячун Н. Ю., Тимошко В. А., Русин А. В. (2013)
Бондар Г. В. - Завдання та перспективи діагностики і лікування раку шлунка в Україні, Сєдаков І. Є., Попович О. Ю., Сидюк А. В., Бондар В. Г., Заїка О. М., Бондар Ан. В. (2013)
Присташ Ю. Я. - Імуногістохімічна характеристика первинних пухлин і рецидивів раку грудної залози після мастектомії (2013)
Запорожан С. Й. - Причини несприятливих результатів операційного лікування у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Лукач П. М. - Віддалені результати застосування механічних та біологічних мітральних клапанів в Україні (2013)
Добровольська М. К. - Комплексне лікування стоматологічних хворих із супутнім калькульозним холециститом і хворобами шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води "Поляна купель", Джупіна С. М., Локота Ю. Є., Локота Є. Ю. (2013)
Левандовський Р. А. - Замісний пострезекційний протез верхньої щелепи з піднебінною шарнірною фіксацією (2013)
Архій Е. Й. - Функціональні зміни печінки у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з кишковим дисбіозом, Дербак Я. С., Дербак С. Е., Ігнатко Я. І. (2013)
Дербак М. А. - Розповсюдженість гастроентерологічної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу, Архій Е. Й., Пічкарь Й. І., Крафчик О. М., Сіксай Л. Т., Кочмарь О. Ю. (2013)
Дружина О. М. - Вплив ультрафільтрації крові на гемодинамiку та газообмiн при проведенні штучного кровообігу у дітей (2013)
Кіш П. П. - Клініко-лабораторні особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих, Коваль Г. М., Петров В. О., Русин Є. І., Туряниця С. М., Когутич А. І., Симулик В. Д., Ганько А. А., Марошан М. Т. (2013)
Захарчук О. І. - Біологічні ритми і сон, Пішак В. П., Кривчанська М. І. (2013)
Казакова Р. В. - Взаємозв’язок запальних захворювань пародонта і патології органів травлення у дітей і підлітків, Мельник В. С. (2013)
Ткач Л. О. - Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко (2012)
Бестерс-Дільґер Ю. - Мовна політика України на тлі європейського та пострадянського досвіду (2012)
Демська О. М. - Предметна галузь загальномовного корпусу : питання про суржик (2012)
Залізняк Г. М. - Сучасна мовна політика і кияни (2012)
Калиновська О. В. - Ідеологічний простір української мови : (до проблеми семантичної характеристики української мови ХХ століття) (2012)
Мацюк Г. П. - Соціолінгвістика як інтеграційний напрям досліджень в умовах сучасної парадигми : міжнародний досвід й українська перспектива (2012)
Мозер М. - Два кроки назад – у майбутнє? Кілька спостережень щодо угорського та чеського проектів русинської мови (2012)
Остапчук О. О. - Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень (2012)
Попадинець О. В. - "Рідна мова" : роздуми над поняттям (2012)
Федорчук Т. М. - Етнічні стереотипи та мовна поведінка молоді (2012)
Клименко Н. Ф. - Літературна норма і неологізми (2012)
Гузар О. В. - Типологія змін у сучасних правописних системах (2012)
Дика Л. В. - Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? (2012)
Федорів Я. Р. - Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії (2012)
Данилевська О. М. - Слова-свідки в дискурсі української дитячої книжки (2012)
Томіленко Л. М. - Економічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української мови : (порівняльний аспект) (2012)
Кушмет М. С. - Лексичні особливості східностепової говірки : (на матеріалі назв сільськогосподарських культур говірки с. Оленівки Волноваського району Донецької області) (2012)
Зеніна А. В. - Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці (2012)
Бучко Г. Є. - Покутсько-гуцульські ойконімійні паралелі, Бучко Д. Г. (2012)
Карпіловська Є. А. - Реакція мови на зміну суспільних стереотипів (2012)
Тодор О. Г. - Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ : (суфіксальний словотвір) (2012)
Галюк М. В. - Відносні прикметники як база словотворення в сучасній українській мові (2012)
Вебер Н. В. - Суфіксальна деривація в мікроойконімії Івано-Франківщини (2012)
Ожоган В. М. - Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями : семантичні та формальні особливості, Кадочнікова О. П. (2012)
Кобченко Н. В. - Фразеологізми прономінативно-інфінітивного зразка в українській мові (2012)
Ситар Г. В. - Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові : (на матеріалі моделі Що за N1 Copf) (2012)
Тищенко О. В. - Структура і семантика дієслівних предикатів афекту (2012)
Шрамко Р. Г. - Семантико-структурна інтерпретація речень із предикатами стану української мови в межах трикомпонентної функційної парадигми N1 + VF / N1 + ADJ / N3 + ADV (2012)
Калашник В. С. - Науково-педагогічна діяльність Олекси Синявського в оцінці Юрія Шевельова (2012)
Брацкі А. - Діалог Юрія Шевельова і Єжи Ґедройця на шпальтах паризької "Культури" (2012)
Монахова Т. В. - Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко (2012)
Трифонов Р. А. - Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка, Яновська Г. В. (2012)
Соколова С. О. - Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції (2012)
Труб В. М. - Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі (2012)
Зернецький П. В. - Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект, Рябоконь Г. Л. (2012)
Куранова С. І. - Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах (2012)
Боговик О. А. - Семантичні параметри предикатів знання в англійській, українській та російській мовах (2012)
Менжулін В. І. - Філософська "контрабанда": автобіографічний, біографічний і психоаналітичний аспекти (2012)
Лисий І. - Національна філософія як проблема (2012)
Сватко Ю. І. - Між царством необхідності і царством імовірності: наради, рішення, процедури (2012)
Бондаревська І. А. - Мистецька критика і комерція (філософські нотатки) (2012)
Бадянова К.О. - Інституційні проблеми становлення мистецької критики в Україні (2012)
Козловський В. П. - Кантова трансцендентальна психологія у висвітленні Карла Шміда (2012)
Поліщук Н. П. - Прагматична спрямованість романтичного трансценденталізму Ральфа Волдо Емерсона (2012)
Завійська М. Б. - Історія філософії на перетині індивідуального та універсального: проект Карла Ясперса (2012)
Завгородній Ю. Ю. - Веданта у працях Сильвестра Гогоцького (2012)
Кузьміна С. Л. - Чому і як можливе виховання: погляди київських духовно-академічних філософів ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пастушенко Л. А. - Ідея церковного відродження на сторінках часопису "Христианская мысль" (1916–1917) (2012)
Жерибор О. І. - Лев Лопатін: віхи академічної діяльності (2012)
Содержание (2013)
Информационное письмо (2013)
Pезолюція ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2013)
Мешкова. О. М. - Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", Анопрієнко О. В. (2013)
Касати М. - Безопасность применения, эффективность и степень удовлетворения родителей назальным аспиратором Отривин Бэби при лечении заложенности носа у детей, Пикка М., Маринелло Р., Квартароне Дж. (2013)
Кокоркин Д. Н. - Наш опыт использования назального спрея "Мералис" в лечении детей с острыми и хроническими средними отитами, Скоробогатый В. В., Желтов А. Я. (2013)
Ермакова И. Н. - Bлияние мукорегуляторов на состояние местного иммунитета дыхательных путей и уровень межклеточных взаимодействий при комплексном лечении орви у детей с бронхиальной астмой, Мизерницкий Ю. Л., Кривошеина Е. Л. (2013)
Коноводова Е. Н. - Железодефицитные состояния: когда и кому назначать Тотему? (2013)
Буряк О. Г. - Oцінка загального стану новонароджених з дихальним дистресом при критичних станах за шкалою Snap ІІ and Snappe ІІ (2013)
Дзигал Р. П. - Застосування Біоспорину для лікування гострих кишкових інфекцій у вагітних, Верба Н. В. (2013)
Венцківський К. О. - Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних із асоційованою ВІЛ-герпетичною інфекцією (2013)
Бережной В. В. - Эффективность жаропонижающих препаратов в терапии лихорадочных состояний у детей, Козачук В. Г. (2013)
Волянська Л. А. - Гострий риносинусит у дітей в практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при бактеріальній його природі (2013)
Козакевич В. К. - Cучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей (2013)
Корнева В. В. - Применение синбиотика "Лактиале" в комплексной терапии вегетативной дисфункции у детей и подростков (2013)
Писарєв А. О. - Стан системи гемостазу новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією (2013)
Pisarev A. A. - The state of hemostatic system of newborns from mothers with herpes virus infection (2013)
Токарчук Н. І. - Oптимізація медикаментозного лікування контагіозного молюска у дітей, Скакун З. А. (2013)
Чоп'як В. В. - Дослідження регуляторних імунних механізмів у дітей, що часто хворіють, та можливостей їх корекції, Потьомкіна Г. О., Кріль І. Й., Білянська Л. М., Мазурак М. В., Ліщук-Якимович Х. О. (2013)
Леженко Г. О. - Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Надрага О. Б. - Cучасні аспекти етіології гострих стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей, Гладченко О. І., Обертинська О. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід використання комбінованого препарату Лізоциму та Деквалінію Хлориду у дітей з гострими респіраторними інфекціями та афтозним стоматитом, Московенко О. Д., Дуда О. В., Ананченко Н. Б., Чабанович О. В. (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із жовчнокам'яною хворобою (2013)
Ткачёва М. Ю. - Безопасная и эффективная энтеропротекторная терапия ротавирусной инфекции у детей, Криворучко М. Е., Черноусова С. Н., Михайленко Е. П. (2013)
Боброва В. І. - Kлініко-морфологічні особливості хронічного гастриту у дітей (2013)
Марушко Р. В. - Oсобливості цитопротекції кишечника у дітей раннього віку з функціональними та хронічними запальними захворюваннями кишечника (2013)
Ольховська О. М. - Oптимізація інфузійної терапії кишкових інфекцій у дітей раннього віку (2013)
Банадига Н. В. - Диференційовані підходи до діагностики та корекції панкреатичної недостатності у дітей (2013)
Попов Н. Н. - Bлияние Kортексина на основные показатели функционирования ЦНС у детей с ММД, перенесших перинатальное поражение ЦНС, Оленич В. Б., Савво А. Н., Пионтковская О. В., Сухоносова О. Ю. (2013)
Изюмец О. И. - Гипоксически-ишемические повреждения центральной нервной системы у новорожденных, Лайко Л. И., Гомон Р. А., Добижа М. В., Неживенко Т. П., Шамрай И. Е. (2013)
Калашнікова Р. В. - Структура вроджених аномалій розвитку у дітей, прооперованих з приводу вроджених вад серця, Руденко Н. М., Романюк О. М., Галаган В. О., Ємець І. М. (2013)
Богута Л. Ю. - Xірургічне лікування вроджених вад серця у дітей першого року життя, Руденко Н. М., Ємець І. М. (2013)
Куркевич А. К. - Пренатальна ультразвукова діагностика складних вроджених вад серця та її вплив на перинатальну тактику ведення, Павлова А. О., Острась О. В., Бабляк О. Д., Ємець І. М. (2013)
Кузьменко Ю. Л. - Досвід ендоваскулярних втручань при критичних вроджених вадах серця, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Хрущ М. П., Бойко О. П., Руденко Н. М. (2013)
Ялинська Т. А. - Сучасні методи діагностики вроджених вад серця, Таммо Р., Рокицька Н. В., Бабляк О. Д., Єршова Є. Б. (2013)
Ханенова В. А. - Функція правого шлуночка у пацієнтів після операції передсердного переключення (сеннінга), Руденко Н. М., Артеменко Є. О., Мешкова М. С., Куркевич А. К., Бойко О. П. (2013)
"Погреметь у ушка": история игрушек (2013)
Войтко К. В. - Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів, Бакалінська О. М., Насєдкін Д. Б., Паляниця Б. Б., Плюто Ю. В., Картель М. Т. (2012)
Коновалова В. В. - Композиційні мембрани на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функцією РН- і термочутливості, Самченко Ю. М., Чикета О. О., Андронюк Ю. О., Побігай Г. А., Комарський С. А., Бурбан А. Ф. (2012)
Давідовіч І. С. - PН-чутливі мікрокапсули на основі суміші альгінат- к-каррагінану для контрольованого вивільнення терапевтичних пептидів, Венгель К. Г., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2012)
Вакулюк П. В. - Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів, Фуртат І. М., Вортман М. Я., Шеремет А. А., Бондаренко К. В., Бурбан А. Ф., Шевченко В. В. (2012)
Волювач О. В. - Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря (2012)
Вакулюк П. В. - Композитні мембрани на основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції, Петрук В. В., Манжос Н. О., Вортман М. Я., Лобок С. І., Бурбан А. Ф. (2012)
Кочкодан В. М. - Вплив хімічної природи поверхні полімерних мембран на їх забруднення білками молочної сироватки (2012)
Дзумедзей Ю. І. - Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину, Бломберг Є., Мацакова Л., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д. (2012)
Потворова Н. В. - Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Лаврик В. І., Бурбан А. Ф. (2012)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація полімерів без бічних груп (2012)
Бараболя Т. Ф. - Синтез та властивості наноструктур оксиду цинку, інкорпорованих у кремнеземні тонкі плівки, Тельбіз Г. М. (2012)
Побігай Г. А. - Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу, Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Пасмурцева Н. О., Клименко І. О., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2012)
Шкавро З. Н. - Нанофільтраційне розділення водних розчинів ібупрофену, Скорик Ю. О., Кочкодан В. М. (2012)
Бардаш С. В. - Організаційно-правова ідентифікація внутрішнього контролю у приватному секторі економіки (2013)
Вигівська І. М. - Коплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Грицишен Д. О. - Судово-економічна експертиза операцій з управління відходами: теоретичні положення, Кузнєцова О. В. (2013)
Євдокимов В. В. - Система бухгалтерської звітності судноплавних компаній, Тарасенко С. В. (2013)
Клименко І. В. - Бухгалтерський облік у системі договірного процесу щодо лізингових операцій: організаційні положення, Ніколаєва С. П. (2013)
Кузнецова С. О. - Формування методики кроскатегорійного аналізу торговельних підприємств на основі обліково-аналітичного забезпечення (2013)
Лаговська О. А. - Сутність інвестиційної безпеки підприємства та її місце у системі економічної безпеки, Берляк Г. В. (2013)
Лисенок О. В. - Аналіз в управлінні фінансово-економічною діяльністю банків, Петрук О. М. (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облікове забезпечення управління процесом розподілу амортизації вартості неспоживного майна підприємства (2013)
Полікарпова О. С. - Особливості впровадження управлінського обліку на основі "центрів відповідальності" (2013)
Руденко Н. О. - Внутрішня звітність центрів фінансової відповідальності державних вищих навчальних закладів (2013)
Свіцельська В. В. - Облік справедливої вартості в Польщі: проблемні питання, Черкаський І. Б. (2013)
Танасієва М. М. - Теоретико-методичні засади економіко-екологічного аналізу (2013)
Юхименко-Назарук І. А. - Аналіз інституційних наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні (2013)
Андрушків Б. М. - Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та можливий еквівалент обміну в умовах застосування інноваційно-логістичних підходів може посилити екномічні позиції України в ЄС, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М., Тарасюк Г. М. (2013)
Виговська Н. Г. - Антикризовий фінансовий контролінг як інструмент запобігання банкрутства, Полчанов А. Ю. (2013)
Воронкова О. М. - Сучасний стан сплати податків в Україні (2013)
Д’яконова І. І. - Зміна міжнародних стандартів регулювання як фактор впливу на поведінку іноземного капіталу в банківській системі України (2013)
Єльнікова Ю. В. - Семантика поняття "похідний фінансовий інструмент" (2013)
Заводовська Л. А. - Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки (2013)
Колодяжна О. І. - Методологічні засади визначення втрачених років здорового життя від професійної паталогії (2013)
Левицька І. В. - Аналіз просторової диференціації туристсько-рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму у Вінницькій області (2013)
Мошенський С. З. - Київська товарно-фондова біржа: операції з цінними паперами в XIX – на початку XX ст. (2013)
Давиденко В. А. - Завдання підвищення ефективності функціонування підприємства комунального водопостачання, водовідведення та її декомпозиція (2013)
Тодорюк С. І. - Інституції сталого розвитку (2013)
Шиманська В. В. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства (2013)
Язлюк Б. О. - Шляхи удосконалення пріоритетних механізмів модернізації в просторовій проекції економіки України (2013)
Козюбра М. І. - Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції (2012)
Савенко М. Д. - Юридична аргументація в конституційному судовому процесі: методологічний аспект (2012)
Хворостянкіна А. В. - Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях: методологічні засади порівняльного аналізу (2012)
Кістяник В. І. - Правова аргументація: сучасні підходи до її розуміння в зарубіжних дослідженнях (2012)
Журбелюк Г. В. - Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення (2012)
Звєрєв Є. О. - Проблеми юридичної аргументації при тлумаченні міжнародних договорів національними судами: основні підходи (2012)
Сущенко В. М. - Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права) (2012)
Мелешевич А. А. - Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії, Форстейн К. (2012)
Матвєєва Ю. І. - Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень (2012)
Артикуца Н. В. - Методичний інструментарій юридичного термінознавства (2012)
Абрамович Р. М. - Еволюція та співвідношення принципів "Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" та "Еx post facto law" (2012)
Шуліма А. О. - Застосування фактора часу для дослідження темпоральних характеристик закону (2012)
Козенко Ю. О. - Юридична відповідальність як діалектика категорій "правової свободи" та "правового обов’язку" в поведінці особи (2012)
Венгер В. М. - Конституційно-правовий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій (2012)
Ільченко С. А. - Інформація як об’єкт захисту відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (2012)
Петрів І. М. - Захист прав людини і громадянина як одна з провідних функцій Конституційного Суду України (2012)
Пухтецька А. А. - Поняття та принципи європейського адміністративного права (2012)
Шкляр С. В. - До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України (2012)
Стовпець О. В. - Філософсько-правові проблеми державної політики у сфері формування інформаційного суспільства (2012)
Проценко Д. В. - Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ (2012)
Шевченко T. C. - Правове регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2012)
Черненко З. С. - Правове підґрунтя телеконсультування та теледіагностики в Україні, Панів Н. А. (2012)
Лютенко К. Т. - Електронний документообіг в Україні: проблемні аспекти, Яковлєв С. В. (2012)
Карнаух Т. М. - Оспорювані та нікчемні правочини суб’єктів господарювання: окреміаспекти законодавчого регулювання та правозастосування (2012)
Костюк В. Л. - Проблеми трудової правосуб’єктності професійної спілки: теоретико-правовий аспект (2012)
Колінчук Х. Г. - Зловживання суб’єктивним правом на вільне укладання договору (2012)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Доступність правосуддя в цивільному процесів контексті Закону України "Про судовий збір" (2012)
Лобач О. М. - Трансформація українського законодавства про неспроможність банків: 1991–2012 роки (2012)
Кравченко Н. Г. - Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов’язаними особами) (2012)
Горох О. П. - Звільнення від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД (2012)
Дідківська Г. В. - Cудова практика у справах про злочини втягнення неповнолiтнiх у злочинну діяльність (2012)
Горбатюк А. В. - Питання відповідальності держави за злочин геноциду у практиці Міжнародного суду справедливості (2012)
Богомазов П. С. - Правові аспекти державно-церковних відносин: порівняльний аналіз (2012)
Шмарьова Т. О. - Питання повернення майна культового призначення: історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні (2012)
Курінний О. В. - Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав (2012)
Beloglazov G. S. - Quantum chemical study of efficient inhibitors of hydrogen absorption by steel and biocides against SRB, Beloglazov S. M., Makangara J. (2013)
Сохина С. И. - Оценка защитных свойств покрытий на основе структурноокрашенных полимеров содержащих ингибирующие коррозионный процесс группировки, Шевченко О. Н., Селютин Ю. В. (2013)
Образцов В. Б. - Інгібіторні властивості похідних полігексаметиленгуанідину, Рубльова Є. Д., Аміруллоєва Н. В., Пакіна З. М., Янова К. В. (2013)
Похмурський В. І. - Новий електрохімічний метод корозійного моніторингу – імпульсний, Хома М. С., Архипов О. Г. (2013)
Никифорчин Г. М. - Вплив температури на корозійно-електрохімічні характеристики тривало експлуатованих трубних сталей, Цирульник О. Т., Звірко О. І., Волошин В. А. (2013)
Похмурський В. І. - Електрохімічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з підвищеним вмістом хрому, Червінська Н. Р., Ступницький Т. Р. (2013)
Корольов В. П. - Методичні засади формування вимог довготривалого захисту від корозії будівельних металоконструкцій, Висоцький Ю. Б., Філатов Ю. В., Шевченко О. М. (2013)
Пагер С. М. - Модифікація карбонатно-накипних осадів для захисту від корозії теплообмінної поверхні, Герасименко Ю. С. (2013)
Воробйова В. І. - Визначення протикорозійної тривкості парофазного інгібітору в умовах періодичної конденсації вологи, Чигиринець О. Е., Ліпатов С. Ю., Чигиринець Е. О. (2013)
Архипов О. Г. - Аналіз чутливості механічних характеристик до деформаційного старіння (2013)
Татарченко Г. О. - Диффузия адсорбированных веществ на поверхности платины в озонируемой кислой среде (2013)
Любимова-Зінченко О. В. - Діагностування і прогнозування стану хімічного та нафтопереробного обладнання електрохімічними методами дослідження (2013)
Присліпська Г. М. - Вплив змінного та наведеного струмів на швидкість корозії матеріалу нафтогазопроводів, Яворський А. В., Дем’янів Б. М. (2013)
Нарівський О. Е. - Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у модельних оборотних водах (2013)
Калахан О. С. - Корозійно–електрохімічна поведінка титанового сплаву в модельних середовищах переробних і харчових виробництв, Ковалишин С. Й., Лакіш О. І. (2013)
Донченко М. І. - Комбінований захист маловуглецевої сталі у воді з надлишком діоксиду вуглецю, Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А., Срібна О. Г., Редько Р. М., Васильєв Г. С. (2013)
Ковальов Д. О. - Корозійний контроль на основі електрохімічного імпульсного методу (2013)
Зінь І. М. - Застосування модифікованого цеоліту в антикорозійних лакофарбових покриттях, Білий Л. М., Волошин М. П., Зінь Я. І. (2013)
Антощак І. М. - Вплив агресивності сірководневих середовищ на корозійну поведінку сталі 20, Воробель В. І., Коваль Ю. М. (2013)
Ільницький З. М. - Особливості корозійної та електрохімічної поведінки сталі 20 в деаерованому середовищі NACE в присутності СО2, Слободян З. В., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2013)
Хома М. С. - Особливості методичних підходів до визначення дифузійно-рухливого водню в металах анодним окисненням, Чучман М. Р., Івашків В. Р. (2013)
Самойлова Е. Э. - Особливості методичних підходів до визначення дифузійно-рухливого водню в металах анодним окисненням (2013)
Чумало Г. В. - Корозійно – електрохімічна поведінка захисних покрить в хлоридно – сульфідних середовищах, Алтухов В. О., Чучман М. Р., Івашків В. Р., Дацко Б. М. (2013)
Побережний Л. Я. - Методика визначення областей підвищеної корозійної та біокорозійної активності як складова комплексного моніторингу нафтогазопроводів, Станецький А. І., Полутренко М. С., Марущак П. О. (2013)
Мазур М. П. - Особливості корозії промислових трубопроводів під впливом газогідратів, Побережний Л. Я. (2013)
Борисенко В. А. - Коррозия в условиях производств азотной кислоты, Левченко В. А., Нихаенко Ю. Я., Горобинская Т. П. (2013)
Клименко А. В. - Повышение стойкости сварных соединений трубных сталей к коррозионному разрушению под напряжением, Соловей С. А., Коваленко С. Ю. (2013)
Коваленко С. Ю. - Проблемні питання в галузі протикорозійного захисту металоконструкцій обладнання ГЕС і гідротехнічних споруд, Рибаков А. О., Клименко А. В. (2013)
Шаповалова И. Н. - Исследование поведения конструкционных материалов в условиях озонных синтезов пиридинкарбоновых (никотиновых) кислот в сернокислотных растворах, Захарова О. И. (2013)
Довгалов Л. Ю. - Система мониторинга скорости коррозии углеродистой стали в средах водооборотных циклов методом электрического сопротивления, Анохин А. А., Ушакова Е. Ю., Ушакова А. В., Шукайло Б. Н., Топорко Н. А. (2013)
Васильєв Г. С. - Вплив продуктів корозії на вимірювання поляризаційного опору у холодній водогінній воді, Бровченко А. В., Герасименко Ю. С. (2013)
Воробйова М. І. - Електрохімічне розчинення металів в плазмохімічно "активованих" розчинах, Півоваров О. А. (2013)
Краснокутская Т. А. - Влияние концентрации ингибирующей композиции на скорость коррозии углеродистой стали (2013)
Шинкаренко В. Г. - Обоснование объекта при управлении стоимостью предприятия, Кононов А. И. (2013)
Криворучко О. М. - Основні положення реінжинірингу процесів управління персоналом, Сукач Ю. О. (2013)
Фёдорова В. А. - Содержание понятия "имидж предприятия" (2013)
Стогул О. И. - Сущность понятия "экономический механизм развития предприятия" (2013)
Ачкасова Л. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства (2013)
Гладка О. І. - Оцінка привабливості підприємства як роботодавця на ринку праці (2013)
Шинкаренко В. Г. - Дослідження сутності поняття "розвиток соціально-економічної системи", Бурмака М. М. (2013)
Догадайло Я. В. - Критерії економічної результативності звичайної діяльності підприємства (2013)
Карпінська Г. В. - Пріоритетні напрями розвитку малого бізнесу у Херсонській області, Бутенко І. А. (2013)
Шинкаренко В. Г. - Оценка и анализ конкурентоспособности автотранспортных услуг (2013)
Федотова І. В. - Оцінка результативності функціонування системи маркетинг-логістики в АТП, Кібець І. В. (2013)
Водолажська Т. О. - Розробка стратегії управління персоналом за видами бізнесу АТП (2013)
Шинкаренко В. Г. - Сутність споживчої цінності автотранспортної послуги, Ананко І. М. (2013)
Пипенко І. С. - Сутність та особливості елементного складу потенціалу АТП (2013)
Криворучко О. Н. - Квалиметрическая оценка бизнес-процессов автотранспортного предприятия (2013)
Левченко О. П. - Модель бюджета автотранспортного предприятия (2013)
Щеблыкина К. А. - Система показателей эффективности функционирования пассажирских автобусных станций (ПАС) (2013)
Романенко К. М. - Особливості руху фінансових потоків транспортних посередників (2013)
Котлубай В. А. - Экономико-правовые пути повышения уровня конкурентоспособности украинских портов (2013)
Фуртат І. М. - Підбір оптимальних умов для визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебактерій, Пастиря А. С., Наваліхіна А. Г. (2013)
Дученко А. І. - Поліморфізи природних популяцій Thinopyrum Intermedium, Лизогуб О. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2013)
Безусько Л. Г. - Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Цимбалюк З. М., Коротченко І. А., Безусько А. Г. (2013)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Голобородько О. П., Кизим О. Й., Юсова О. І., Гринь Н. В., Верьовка С. В. (2013)
Нечипуренко О. О. - Каротинситезуючі та пробіотичні властивості бактерій роду Bacillus, Авдєєва Л. В., Хархота М. А. (2013)
Пилип Л. Я. - Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій, Білько Н. М. (2013)
Вашеняк Ю. А. - Біотопи Центрального Поділля, Дідух Я. П. (2013)
Дідух Я. П. - Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва, Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. (2013)
Халаїм О. О. - Відповіді грунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східного Криму на зміну кількості опадів, Вишенська І. Г. (2013)
Козак О. М. - Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації (2013)
Макарчук С. - Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. (2014)
Олінкевич В. - Вплив "інструментального розуму" на розвиток творчої персони у контексті міста (2014)
Тарнавський Р. - Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського (2014)
Голик Р. - Між емансипацією й народною традицією: жінка, стереотипи та повсякденне життя на сторінках львівської періодики 20—30 рр. ХХ ст. (2014)
Гілевич І. - Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр. (2014)
Денис (Ханас) І. - Народні повір’я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі (2014)
Войтович Н. - Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) (2014)
Біляковський П. - "Якщо ви женитесь, а дощі дуже йдуть...": Способи забезпечення хорошої погоди в метеорологічній магії українців Карпат (2014)
Гривул Т. - Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) (2014)
Коцан В. - Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.) (2014)
Антонів П. - Народне весілля в Ославиці на Лемківщині (2014)
Самотіс Я. - Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів (на матеріалах етнографічних експедицій) (2014)
Попович Я. - Методи популяризації культурної спадщини Жовківщини (2014)
Тарас Я. - Кам’яні наголовки коминів хат в Молдові (на польових матеріалах дослідження 1970—1988 рр.) (2014)
Молинь В. - Виставка домашнього промислу в Коломиї (погляд крізь століття) (2014)
Чудійович І. Яр. - Люби і знай свій рідний край: краєм ока заглянемо в історію (2014)
Павлюк С. - Віддав життя, щоб Христова Церква була з’єдинена! (2014)
Коваль-Фучило І. - Похорон на Слобожанщині (2014)
Мушинка М. - Мегаломанія, наївність чи провокація? (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Стажування у США за програмою "КОХРАН" (Cochran Fellowship Program) (2014)
Брифінг голови Держветфітослужби України (2014)
Плис В. М. - Гемофільоз – небезпечне захворювання курей, Колбасіна Т. В., Короленко Л. С. (2014)
Ушкалов В. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності депозитарію Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, Мачуський О. В., Ковтун В. А. (2014)
Skibitskiy V. G. - The adhesive activity of strains of yersinia еnterocolitica isolated from products of slaughter cattle and pigs, Kozlovska G. V. (2014)
Яблонський В. А. - Проблема відтворення тварин у нових умовах (частина 1) (2014)
Кошевой В. П. - Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології, Федоренко С. Я., Науменко С. В., Іванченко М. М., Беседовський В. П., Онищенко О. В. (2014)
Соколов Ю. В. - Сравнительное исследование эффективности различных лекарственных форм ивермектина при лечении гельминтозов свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Царюк О. І. - Організаційно-оздоровчі заходи щодо ліквідації інфекційного епідидиміту баранів в ДПДГ "Асканія-Нова" (2014)
Всеукраїнський науково-практичний семінар (2014)
Мамай П. В. - Роберт Кох – видатний німецький учений (1843–1910), Мамай Н. Д. (2014)
Савлюк Ю. П. - Онкологічні захворювання у тварин почастішали… (2014)
Buryak S. Yu. - Mathematical modeling of AC electric point motor (2014)
Гололобова О. О. - Математичне моделювання вхідних пристроїв системи автоматичної локомотивної сигналізації (2014)
Божок Н. О. - Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного транспорту (2014)
Марценюк Л. В. - Вдосконалення процесу вантажних перевезень та механізму управління ними, Вишнякова A. В. (2014)
Карзова О. О. - Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу (2014)
Никифорова О. А. - Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці, Сидоренко Г. Г. (2014)
Afanasov A. M. - Energy efficiency determination of loading-back system of electric traction machines, Drubetskiy А. Yе., Arpul S. V., Khvorostyankina А. P. (2014)
Пшінько О. М. - Аналіз ефективності системи теплопостачання студмістечка дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Габрінець В. О., Горячкін В. М. (2014)
Курган М. Б. - Методика визначення допустимих швидкостей руху поїздів на складних ділянках плану залізниці, Курган Д. М., Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив електричного іскрового розряду на твердість вуглецевої сталі, Пройдак С. В., Страдомскі З., Дядько В. А. (2014)
Ефременко В. Г. - К выбору технологической схемы смягчающей термической обработки высокохромистого чугуна, Чабак Ю. Г., Шимидзу К., Джеренова А. В., Ефременко Б. В. (2014)
Корхина И. А. - Математическая модель формирования оптимального портфеля проектов с учетом случайных факторов (2014)
Маринцева К. В. - Классификация аэропортов и приоритетность их реконструкции (2014)
Бондарев О. М. - Методи та дослідження з подовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту, Горобець В. Л., Мямлін С. В. (2014)
Мямлін С. В. - Визначення впливу показників тертя в системі "кузов – візок" на динаміку вантажного вагона, Недужа Л. О., Швець А. О. (2014)
Устенко С. А. - Дослідження кривих ліній, заданих кубічним розподілом кривини, Діданов С. В., Агарков О. Ю. (2014)
Горбатюк Ю. М. - Дослідження застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів, Солдатов К. І., Папко М. С. (2014)
Пічурін В. В. - Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної та психофізичної підготовки (2014)
Содержание (2012)
Туренко А. Н. - Замедление колесной машины как параметр оценки состояния системы адаптивного тормозного управления, Шуклинов С. Н., Вербицкий В. И. (2012)
Макаров В. А. - До питання аналізу курсової стійкості руху легкового автомобіля (2012)
Сергиенко А. Н. - Анализ конструкций электромеханических преобразователей и выбор схемы электроамортизатора неподрессоренных масс транспортного средства, Любарский Б. Г., Самородов В. Б., Сергиенко Н. Е. (2012)
Назарько О. А. - Оценка курсовой устойчивости автомобиля против заноса в тяговом режиме движения с помощью ЭВМ, Болдовский В. Н. (2012)
Подригало М. А. - Влияние числа степеней подвижности на управляемость двухосного автомобиля (в порядке обсуждения), Клец Д. М. (2012)
Тернюк Н. Э. - Трехэтапный метод синтеза структур транспортных средств, Гладкая Н. Н., Нехаев Е. Н., Авилов А. И. (2012)
Канило П. М. - Будущее автотранспорта – альтернативные топлива и канцерогенная безопасность, Сарапина М. В. (2012)
Врублевский А. Н. - Определение стратегий впрыскивания для дизеля с использованием AVL ESE DIESEL, Андрусишин И. Ю. (2012)
Лєвтєров А. М. - Вивчення впливу моторних властивостей біопалива на енергоекологічні характеристики дизельного двигуна, Мараховський В. П., Савицький В. Д. (2012)
Воронков А. И. - Изменения эффективных параметров работы поршневого пневмодвигателя по скоростным характеристикам, Никитченко И. Н., Тесленко Э. В., Минин А. М. (2012)
Быков A. М. - Учебный стенд имитации неисправностей электронной системы управления двигателя внутреннего сгорания, Вовк Е. Г. (2012)
Кабанов О. М. - Адаптація методики розрахунку нерівноважного хімічного складу продуктів згоряння газового двигуна з іскровим запалюванням, Приходкін О. О. (2012)
Соловей В. В. - Водородные экотехнологии – инновационная составляющая проблемы повышения экологической безопасности транспортной и стационарной энергетики, Канило П. М., Гриценко А. В., Внукова Н. В. (2012)
Нагорний Є. В. - Визначення раціональної кількості ресурсів термінального комплексу на основі теорії сітьового планування, Шраменко Н. Ю. (2012)
Горбачов П. Ф. - Обґрунтування показникового закону розподілу довжин перегонів міського пасажирського транспорту, Макарічев О. В., Свічинський С. В. (2012)
Білоус А. Б. - Розрахунок імовірності вибору альтернативи пересування з використанням мультиноміальної логістичної моделі, Могила І. А., Огородник С. А. (2012)
Марінцева К. В. - Методика розрахунку оптимальної кількості навантажувально-розвантажувальних пунктів вантажного складу аеропорту (2012)
Засядько Д. В. - Коригування матриці транспортних кореспонденцій через значення інтенсивності потоків на ділянках мережі (2012)
Шапошнікова О. П. - Використання інформаційних технологій у методиці викладання дисципліни "Комп’ютерна електроніка", Рудакова С. С. (2012)
Янютин Е. Г. - Обратная задача о нестационарном кинематическом нагружении упругого полупространства, Богдан Д. И. (2012)
Шевченко В. А. - Оценка степени влияния выбранных факторов на уровень знаний, полученных студентами по окончании изучения дисциплины "Информатика", с помощью корреляционного анализа (2012)
Скобло Т. С. - Новый способ восстановления деталей, Тихонов А. В., Рыбалко И. Н. (2012)
Сорока М. Л. - Використання текстильних відходів як сорбентів для ліквідації розливів нафтопродуктів на транспорті, Яришкіна Л. О. (2012)
Скобло Т. С. - Разработка методов повышения эксплуатационной стойкости изделий из высокохромистого чугуна, Клочко О. Ю., Тришевский О. И. (2012)
Дзюбенко А. А. - Особенности системы управления магнитно-импульсной установки при работе в униполярном режиме, Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Еремина Е. Ф. (2012)
Барбашова М. В. - Способ определения электрофизических параметров металлов,применяемых в автомобилестроении (2012)
Гнатов А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента передачи энергии в зависимости от индуктивной нагрузки в согласующем устройстве дискового типа, Трунова И. С., Шиндерук С. А. (2012)
Малащенко В. О. - Оцінка впливу тертя на силову характеристику кулькових запобіжних муфт механічних приводів, Малащенко В. В., Щербак О. В. (2012)
Крупко В. Г. - Обоснование способа снижения энергоемкости процесса копания грунта драглайном, Алёшичев П. В. (2012)
Крупко В. Г. - Обґрунтування навантажень на гусеничні рушії землерийних машин, Койнаш В. А., Єрмакова С. А. (2012)
Койнаш В. А. - Исследование влияния формы опорной поверхности гусеничных звеньев экскаваторов на их работоспособность, Крупко В. Г. (2012)
Крупко І. В. - Математическая модель процесса перемещения экскаватора с эксцентриковым механизмом шагания (2012)
Титул, зміст (2012)
Немировский Я. - "Институт Селекции Животных”: 500 яиц от несушки – это реально (2012)
Виробництво яєць і м’яса птиці в Україні у першому кварталі 2012 року (2012)
Сичов М. Ю. - Перетравність поживних речовин корму у перепелів за різних рівнів жиру в комбікормах (2012)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика "Протекто-Актив” на забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів, Каркач П. М., Гордієнко В. М. (2012)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин корму у курей-несучокза різних рівнів лізинууїх раціонах, Кривенок М. Я., Панасенко Ю. О., Ільчук І. І. (2012)
Статник И. Я. - Повышаем продуктивность птицы кроссов "Хайсекс”: технический тренинг с международным участием (2012)
Педроса К. - Влияние микотоксинов на выводимость яиц и развитие эмбрионов, Засекин М. (2012)
Яремчук О. С. - Хімічний склад посліду курей-несучок та особливості його біоферментації за анаеробних умов, Захаренко М. О., Курбатова І. М. (2012)
Бесулін В. І. - Пробіотик і адаптаційна здатність перепелів в умовах інтенсивної технології, Меркулова І. В., Гордієнко В. М., Кузьменко П. І., Фоменко С. Г., Кривицька Я. О., Летінська О. Л., Міхно О. В., Уманець А. В., Усата Н. О. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Курінна А. С. - Що за пташка ця "біла монахиня”? (2012)
Борисенко В. И. - Обоснование показателей безопасности АЭС, Ключников А. А., Пампуро В. И. (2011)
Борисенко В. И. - Анализ режима работы энергоблока ВВЭР-1000 c естественной циркуляцией тепло-носителя первого контура в рамках реализации стандартной проблемы для валидации кода RELAP5, Крушинский А. Г., Мукоид В. П., Грудев Павлин, Павлова Малинка (2011)
Шараевский И. Г. - Структурная динамика предкризисной области на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ, Фиалко Н. М., Шараевская Е. И. (2011)
Шараевский И. Г. - Проблемы расчетного определения кризисов теплоотдачи в реакторных каналах, Фиалко Н. М., Шараевская Е. И. (2011)
Подушка М. Н. - Проект и перспективы программы оптимизации планирования и управления ремонтных кампаний энергоблоков Запорожской АЭС, Рыстенков А. Н., Скалозубов В. И., Коврижкин Ю. Л. (2011)
Скалозубов В. И. - Анализ современных подходов разработки руководств и инструкций по управлению запроектными авариями на АЭС с ВВЭР, Хадж Фараджаллах Даббах А., Скалозубов К. В. Драган Г. С. (2011)
Агейкина Е. С. - Квалификация БРУ-А Запорожской АЭС при сейсмических воздействиях, Габлая Г. Г., Драган Г. С., Коврижкин Ю. Л. (2011)
Ключников А. А. - Анализ инцидента 22 сентября 2009 г. с незакрытием импульсно-предохранительного устройства компенсатора давления на энергоблоке № 3 ОП "Ривненская АЭС", Скалозубов В. И., Комаров Ю. А., Колисниченко М. И., Ковтанюк П. И., Павлов Ю. А. (2011)
Матченко Т. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу елементів сталевих ферм машинних залів АЕС, Шаміс Л. Б., Матченко О. Т., Первушова Л. Ф. (2011)
Матченко Т. І. - Методика оцінки деформаційного ресурсу зварних з'єднань конструкційних сталей, Шаміс Л. Б., Матченко О. Т., Первушова Л. Ф. (2011)
Матченко Т. І. - Методика оцінки ресурсу ущільнювачів і герметиків будівельних конструкцій, Шаміс Л. Б., Матченко О. Т., Первушова Л. Ф. (2011)
Одинцов А. А. - Изучение растворимости аэрозолей объекта "Укрытие" в жидкостях различного химического состава, Огородников Б. И. (2011)
Одинцов А. А. - Контроль факторов радиационной опасности помещения 001/3 объекта "Укрытие", Хан В. Е., Огородников Б. И. (2011)
Кучмагра А. А. - Обоснование выбора нуклидов при контроле глубины выгорания отработавших тепловыделяющих сборок РБМК-1000, Молчанов О. С., Одинокин Г. И. (2011)
Батій В. Г. - Колімований гамма-спектрометр на основі CdZnTe-детектора, Копанець І. М., Кочнєв М. О., Правдивий О. А., Савчук О. Г., Селюкова В. В., Федорченко Д. В., Хажмурадов М. А. (2011)
Найважливіші досягнення ІПБ АЕС НАН України в галузі технічних наук у 2010 р. (2011)
Сапеляк О. - На сторожі українства (2014)
Макарчук С. - Тарас Шевченко — натхненник визвольної боротьби волинських українців у роки німецької окупації (2014)
Жеплинський Б. - Шевченківські вечори на Лемківщині (2014)
Вовканич С. - Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети (2014)
Чмелик Р. - Поняття "пограниччя" в контексті українських і польських досліджень етнічних територій (2014)
Глушко М. - Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини (2014)
Мовна У. - Український різдвяно-водохресний обрядовий текст: воскова свічка (2014)
Зюбровський А. - Випікання повсякденного хліба українців південно-західного історико- етнографічного регіону в кінці ХІХ — на початку ХХІ століть (2014)
Пуківський Ю. - Навський Великдень — "свято мерців": традиційні звичаї та обряди (за матеріалами з історико-етнографічної Волині) (2014)
Радович Р. - Поліська піч: специфіка формування опіччя (2014)
Горбаль М. - Витоки різдвяної обрядовості Лемківщини (2014)
Макарчук С. - Етнографи українського державного Музею етнографії та художнього промислу у Львові: 1959—1965 рр. (спогади, архівні матеріали) (2014)
Павлюх М. - Жіночий рух в Галичині. Українські визначні жінки (2014)
Тарас Я. - Українці Бессарабії, Молдови в історико-етнографічних дослідженнях (2014)
Люта І. - Родильна обрядовість волинян у публікаціях другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. (2014)
Коцан В. - Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст. (2014)
Кручиненко В. - Шлюбна структура населення Миргородського полку в другій половині ХVІІІ ст. (2014)
Волошин М. - Етнографічна тематика у науковій практиці Данила Фіґоля (2014)
Мовна М. - Путівники Львовом радянського періоду (2014)
Дубик Ю. - Історія будівництва дерев’яної церкви Блаженного Миколая Чарнецького у Львові (2014)
Войтович Н. - Демоніум бойків: категорії "нечистих" покійників (на основі польових матеріалів) (2014)
Нємєц В. - Весільні чини у структурі традиційного шлюбного ритуалу буковинської Гуцульщини (за матеріалами експедиції в Путильський район Чернівецької області) (2014)
Годованська О. - Традиційне городництво і садівництво на Черкащині (за матеріалами польових експедицій у Корсунь-Шевченківський та Канівський райони) (2014)
Конопка В. - Волинський "Народний календар" (на матеріалах із сс. Вільгір та Колесники Гощанського району Рівненської області) (2014)
Голубець Г. - Виставки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у 2013 році (2014)
Глушко М. - Ювілейний збірник наукових праць патріарха української етнології (2014)
Стойко С. - Плідна міжнародна співпраця польських вчених у контексті сталого розвитку сільських ойкумен, Нестерук Ю. (2014)
Кісь О. - Історія України у дзеркалі жіночих доль (2014)
Яців Р. - З історії родини Заклинських (2014)
Бабенко В. О. - Про можливість трансмутації радіоактивних відходів в електроядерній системі, керованій потужним нейтронним генератором, Гулік В. І., Павлович В. М., Рибалова А. П. (2011)
Лев Т. Д. - Информационно-аналитическое и картографическое обеспечение систем аварийного реагирования АЭС, Тищенко О. Г., Пискун В. Н. (2011)
Кенсицький А. Г. - Перспективний енергоблок підвищеної надійності, безпеки та енергоекологічної ефективності, Ключников О. О., Федоренко Г. М. (2011)
Матченко Т. І. - Розвиток та удосконалення методологічної бази з визначення залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій АЕС (Огляд), Матченко О. Т., Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2011)
Ключников А. А. - Приоритетные направления исследований теплофизических проблем безопасности атомных электростанций, Шараевский И. Г., Фиалко Н. М., Зимин Л. Б. (2011)
Ключников А. А. - Комментарии к комплексной (сводной) программе повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины, Скалозубов В. И., Шавлаков А. В. (2011)
Комаров Ю. А. - Анализ приоритетности внедрения модернизаций и мероприятий по повышению безопасности АЭС риск-ориентированными методами, Скалозубов В. И. (2011)
Хадж Фараджаллах Даббах А. - Анализ расчетного метода квалификации БРУ-А в условиях двухфазного потока, Скалозубов К. В. (2011)
Бадовский В. П. - Радиоактивные аэрозоли помещения 304/3 объекта "Укрытие" и пылегенерирующая способность лавообразных топливосодержащих материалов в нем, Ключников А. А., Меленевский А. Э., Морозов Ю. В., Ушаков И. А., Щербин В. Н. (2011)
Талерко Н. Н. - Реконструкция динамики радиоактивного загрязнения территории Беларуси 131I вследствие Чернобыльской аварии на основе моделирования атмосферного переноса радионуклидов (2011)
Жидков О. В. - 25 років еволюції уявлень про паливовмісні матеріали об'єкта "Укриття": сценарії їхнього утворення та фізичні міркування (2011)
Высотский Е. Д. - Температурные аномалии в зонах критмассового риска, Михайлов А. В. (2011)
Одинцов А. А. - Жидкие радиоактивные отходы на нижних отметках объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2011)
Панасюк Н. И. - Результаты детального моделирования влияния свайного фундамента на гидрогеологические условия в районе строительства нового безопасного конфайнмента, Алферов А. М., Стариков Н. Б., Литвин И. А., Люшня Е. П. (2011)
Огородников Б. И. - Радон и его дочерние продукты в объекте "Укрытие" в 2003 - 2010 гг., Хан В. Е., Пазухин Э. М., Краснов В. А. (2011)
Огородников Б. И. - Пыльная буря в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (2011)
Пристер Б. С. - Кинетическая модель поведения 137Cs в системе "почва - растение", учитывающая агрохимические свойства почвы, Виноградская В. Д. (2011)
Шидловська Т. А. - Стан стовбуромозкових структур головного мозку при впливі радіації, зумовленої аварією на ЧАЕС, та його роль у розвитку порушень слухової та голосоутворюючої функцій (2011)
Ключников А. А. - Предварительный анализ причин большой аварии на АЭС Фукусима-1, Скалозубов В. И., Хадж Фараджаллах Даббах А. (2011)
Ключников О. О. - Прогнозування термодефектів в обмотці та осерді статора потужних турбогенераторів блоків АЕС та їхня локалізація за допомогою інтелектуальних методів і засобів, Федоренко Г. М., Виговський О. В. (2011)
Комаров Ю. А. - Оценки длительности до проведения планового технического обслуживания и ремонта при применении концепции ремонта по техническому состоянию оборудования АЭС, Кочнева В. Ю. (2011)
Матченко Т. І. - Оцінка експлуатаційної надійності залізобетонних конструкцій АЕС, що знаходяться в експлуатації, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2011)
Билей Д. В. - Методические основы отраслевого стандарта по оптимизации вихретокового контроля парогенераторов АЭС с ВВЭР, Косенко С. И., Скалозубов В. И., Хадж Фараджаллах Даббах А. (2011)
Зозуля Д. В. - Анализ современного состояния трансформаторного оборудования, его роль и место в обеспечении безопасности, повышении энергетической и экологической эффективности эксплуатации блоков АЭС Украины, Федоренко Г. М. (2011)
Лысцов С. О. - О проверке рециркуляционных систем охлаждения на соответствие проектным характеристикам, Майстренко Н. П., Захарченко А. А., Хажмурадов М. А. (2011)
Билей Д. В. - Перспективы развития и внедрения риск-ориентированных подходов для выполнения комплексной (сводной) программы повышения безопасности АЭС Украины, Ващенко В. Н., Злочевский В. В., Скалозубов В. И. (2011)
Калиновский А. К. - Радиоактивные аэрозоли Фукусимы в Чернобыле, Краснов В. А., Огородников Б. И. (2011)
Тихоненко В. В. - Роль системы менеджмента в обеспечении безопасности АЭС, Тихоненко Т. В., Лагутин И. Г., Ершова Н. Н. (2011)
Высотский Е. Д. - Особенности контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие" в период сооружения нового безопасного конфайнмента, Довыдьков А. И., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2011)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2010 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2011)
Калиновский А. К. - Радиоактивные аэрозоли в локальной зоне объекта "Укрытие" в 2009 - 2010 гг., Краснов В. А., Огородников Б. И. (2011)
Гаргер Е. К. - Сценарий для верификации математических моделей атмосферного переноса по данным измерений радиоактивных загрязнений в Коростене и Коростенском районе в результате аварии на ЧАЭС, Лев Т. Д., Талерко Н. Н., Кашпур В. А., Тищенко О. Г., Пискун В. Н. (2011)
Панасюк Н. И. - Математическое моделирование геомиграционных процессов в водонасыщенных грунтах в районе объекта "Укрытие", Алферов А. М., Левин Г. В., Стариков Н. Б. (2011)
Шевченко О. Л. - Обумовленість процесів водного винесення продуктів радіоактивної та нерадіоактивної природи (2011)
Эннан А. А. - Образование аэрозолей-носителей 137Сs и 90Sr при сварке радиоактивно загрязненных металлоконструкций, Опря М. В., Киро С. А., Хан В. Е., Огородников Б. И., Краснов В. А. (2011)
Батий В. Г. - Оптимизация процесса обращения с радиоактивными отходами в процессе эксплуатации нового хранилища отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС, Кафтанатина О. А., Морозов Ю. В., Правдивый А. А., Рудько В. М., Богуцкий Д. В. (2011)
Іванова О. О. - Дефінітивний аналіз готовності до ведення ділових переговорів майбутніх фахівців економічного профілю у вищому навчальному закладі (2012)
Крамаренко Т. В. - Педагогічні умови формування культури професійного діалогу майбутніми фахівцями з товарознавства та комерційної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Манохіна І. В. - Використання соціально-педагогічних задач у процесі формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2012)
Карпенко Н. О. - Використання інноваційних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх логопедів (2012)
Атаманська К. І. - Теоретичні аспекти поняття іміджу в наукових дослідженнях (2012)
Башавець Н. А. - Статистичні дані захворюваності сучасної студентської молоді ВНЗ м. Одеси (2012)
Герасименко Л. В. - Ідея єдності навчання й виховання у педагогічній теорії п. каптерєва (2012)
Глузман Н. А. - Методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів гуманітарного профілю у вищій школі (2012)
Грибан Г. П. - Особливості організації системи фізичного виховання студентів-аграріїв (2012)
Грицук О. В. - Динамічні особливості емоційного вигорання вчителів в процесі професійної діяльності (2012)
Краснобока О. Ю. - Структура німецького населення півдня України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст (2012)
Лепьохіна М. В. - Навчання аудіюванню. опори та орієнтири для подолання труднощів аудіювання, Снісаревська Ю. Б. (2012)
Марчук О. О. - Організація навчально-виховного процесу у духовних закладах україни у хіх столітті (згідно із ,,статутом православних семінарій”) (2012)
Мезенцева А. И. - Формирование конкурентоспосоной личности студентов техничесих вузов на основе лингвострановедческой компетенции (2012)
Мєліна Н. В. - Формування навичок ділової комунікації в процесі мовної підготовки майбутніх менеджерів, Чумак В. В. (2012)
Мірошніченко Т. В. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів засобами естетотерапії (2012)
Новикова К. В. - Організація роботи з лінгвістично обдарованими студентами у США (2012)
Антонова О. Є. - Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів (2012)
Секрет І. В. - Експериментальне дослідження особистісного досвіду студентів вищих технічних навчальних закладів у вивченні іноземних мов (2012)
Сирцова О. В. - Проблема формування творчого потенціалу в системі вищої освіти (2012)
Тишакова Л. - Професійна підготовка інженера-педагога в контексті особистісно- орієнтованого навчання, Данильченко О. (2012)
Царьова К. С. - Міжособистісні конфлікти та прояви насильства як психологічна проблема (2012)
Цубер Е. Н. - Состояние проблемы дифференцированного подхода к развитию речи дошкольников в теории и практике дошкольного образования (2012)
Шкарлат Л. П. - Просветительно - образовательная деятельность первых иерархов самостоятельной таврической и симферопольской епархии в 1959-1982 годы (2012)
Ярая Т. А. - До питання змісту підготовки майбутніх практичних психологів до роботи зі студентами з обмеженими можливостями (2012)
Турчина Л. А. - Педагогическая поддержка старшеклассников в выборе профиля обучения и профессии (2012)
Байкачова К. В. - Особливості навчання дітей із синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю у початковій школі (2012)
Кримчак Л. Ю. - Психологічна готовність соціальних педагогів до роботи з розумово відсталими підлітками (2012)
Кривенкова Р. Ю. - Державно-управлінські механізми підтримки системотворчих стержнів української національної ідентичності у глобалізованому світі (2012)
Терещук В. Г. - Навчання англомовної лексики студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища (2012)
Глазкова І. Я. - Конкретно-науковий рівень методологічних підходів до розкриття проблеми компетентності запобігання і подолання бар’єрів у майбутнього вчителя (2012)
Хатунцева С. М. - Вплив індивідуалізації на формування потреби в самовдосконаленні студентів вищих навчальних закладів (2012)
Сас Н. М. - Організаційні форми інноваційного управління навчальними закладами (2012)
Фоміних Н. Ю. - Про необхідність проектування компютерно орієнтованого середовища іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів із інформаційних технологій (2012)
Хрулев А. Н. - Деятельность таврического общества истории, археологии и этнографии под руководством А. И. Маркевича (2012)
Кузьмич Т. А. - Медиаобразование как средство формирования социальной компетентности учащихся (2012)
Шеверун Н. В. - До питання забезпечення якості загальної середньої освіти у Німеччині (2012)
Александрова В. В. - Роль приомів логіки у моделі формування культури мислення майбутнього фахівця-юриста у вищому навчальному закладі (2012)
Семенченко Т. О. - Тенденцiї розвитку професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв у англомовних країнах (Великобританiя, США, Канада, Австралiя) у кiнцi ХХ – на початку ХХІ столiття (2012)
Кот О. П. - Шляхи дослідження проблеми розвитку антропологічних ідей у вітчизняній початковій школі 1856 – 1919 рр (2012)
Хитра З. М. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу (2012)
Овчинникова М. В. - Особистісний підхід як методологічна основа дослідження особистісно орієнтованої підготовки майбутніх вчителів математики до науково-дослідницької діяльності (2012)
Гордиенко Т. П. - Основные аспекты информатизации современного образования, Реутова В. В. (2012)
Котикова О. М. - методика та організація констатувального етапу дослідження стану професійноїпсихолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів (2012)
Борисенко В. И. - О некоторых закономерностях последствий аварий на АЭС (2012)
Скалозубов В. И. - Метод идентификации перечней исходных событий тяжелых аварий на основе опыта АЭС Фукусима-1, Ващенко В. Н., Яровой С. С., Злочевский В. В. (2012)
Хадж Фараджаллах Даббах А. - Неустойчивость теплогидродинамических процессов при управлении авариями с межконтурными течами в ядерных энергоустановках с ВВЭР, Скалозубов К. В., Волошина С. Л. (2012)
Шараевский И. Г. - О механизме кризиса теплоотдачи в водоохлаждаемых ядерных реакторах, Фиалко Н. М., Меранова Н. О., Шараевская Н. И. (2012)
Скалозубов В. И. - Состояния и условия взрывобезопасности в проектных режимах АЭС с ВВЭР, Комаров Ю. А., Ващенко В. Н., Яровой С. С. (2012)
Лысцов С. О. - Обеспечение нормируемой скорости движения воздуха в открытых проемах помещений зоны "строгого" режима АЭС, Майстренко Н. П., Захарченко А. А., Хажмурадов М. А. (2012)
Скалозубов В. И. - Развитие риск-ориентированных методов оценки надежности защитных барьеров безопасности объектов высокорадиоактивными источниками, Ващенко В. Н., Злочевский В. В. (2012)
Діатян Е. Г. - Розробка кадастру майданчиків під будівництво нових атомних електростанцій, Шендерович В. Я. (2012)
Ключников А. А. - Волоконно-оптические информационно-измерительные системы - путь к повышению надежности эксплуатации генераторов АЭС, ТЭС и ГЭС, Левицкий А. С., Федоренко Г. М. (2012)
Зозуля Д. В. - Анализ опыта эксплуатации главных блочных трансформаторов ОРЦ-417000/750 блоков АЭС Украины (2012)
Грубой О. П. - Моделювання нагріву елементів статора й ротора гідрогенератора-двигуна Дністровської ГАЕС, Шофул А. К., Ключников О. О., Федоренко Г. М., Кенсицький О. Г. (2012)
Батий В. Г. - Задача об управлении радиационными рисками объекта с радиационно-опасными технологиями , Егоров В. В., Рубежанский Ю. И. (2012)
Стариков Н. Б. - Моделирование процессов миграции радионуклидов в зоне аэрации на промплощадке объекта "Укрытие", Алферов А. М., Панасюк Н. И., Литвин И. А., Люшня Е. П. (2012)
Скорбун А. Д. - Особливості ефективностей реєстрації сцинтиляційних детекторів із свинцевим захистом, Панасюк M. I., Сплошной Б. М., Зеленський О. Ю. (2012)
Огородников Б. И. - Радиоактивные аэрозоли в холле Г350 объекта "Укрытие" в 2010 - 2011 гг., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2012)
Найважливіші досягнення ІПБ АЕС НАН України в галузі технічних наук у 2011 р. (2012)
Рязанов В. В. - Стохастический аналог периода реактора - время достижения заданного уровня числом нейтронов (2012)
Борисенко В. И. - Об особенностях формирования сигнала аварийной защиты при реактивностных авариях на ВВЭР-1000. (2012)
Шараевский И. Г. - Физические особенности кризиса теплоотдачи 2-го рода в активной зоне ядерного реактора, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевская Н. И. (2012)
Скалозубов В. И. - Симптомно-ориентированные подходы идентификации перечней исходных событий тяжелых аварий на ВВЭР, Ващенко В. Н., Злочевский В. В., Яровой С. С. (2012)
Богодист В. В. - О недостатках проектов реакторов с BWR на АЭС Fukushima-Daiichi, Волошина С. Л., Габлая Т. В., Кочнева В. Ю., Скалозубов К. В., Яровой С. С. (2012)
Скалозубов В. И. - Состояние вопросов моделирования взрывобезопасности при тяжелых авариях на АЭС с ВВЭР, Васильченко В. Н., Ващенко В. Н., Яровой С. С. (2012)
Бабак В. П. - Беспилотные авиационные комплексы как средство радиационного мониторинга АЭС и окружающей среды , Канченко В. А., Ключников А. А., Краснов В. А., Чепур Н. Л. (2012)
Одинцов А. А. - Изучение выщелачивания радионуклидов из лавообразных топливосодержащих материалов объекта "Укрытие" (2012)
Хомутинин Ю. В. - Статистический анализ многолетних наблюдений характеристик радиоактивного аэрозоля в системе "Байпас" объекта "Укрытие", Процак В. П., Хан В. Е., Огородников Б. И. (2012)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2011 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2012)
Одинцов А. А. - Уточнение направления и динамики перетока воды в юго-восточной части объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2012)
Казимиров А. С. - Косвенные измерения содержания изотопов плутония в образцах почв зоны отчуждения ЧАЭС, Исаев А. Г., Иевлев С. М., Чорный Е. В., Евсеев В. Р., Третьяк А. Г., Антропов В. М., Хабрика А. И. (2012)
Dubchak S. V. - Influence of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on accumulation of radiocaesium by plant species (2012)
Кухливский С. В. - Автоматизированная система измерения кривизны железнодорожного пути на основе гироскопа, Купрас В. Н., Бондаренко Б. М. (2007)
Маловічко В. В. - Використання системи контролю стану стрілочних двигунів по кривій споживання струму в ремонтно-технічних дільницях, Гаврилюк В. І., Решетняк М. І. (2007)
Разгонов А. П. - Многоканальный цифровой метод диагностики реле, Адреевских А. В., Бондаренко Б. М., Безрукавий Д. А., Журавлев А. Ю. (2007)
Беляев Н. Н. - Расчет распространения загрязняющих веществ в условиях застройки, Гунько Е. Ю. (2007)
Христян Є. В. - Обґрунтування вибору системи кондиціонування повітря для кабін локомотивів, Титаренко І. В. (2007)
Дубинець Л. В. - Вплив умов експлуатації на надійність двигунів компресорів електропоїздів постійного струму, Устименко Д. В., Жернаков Є. О., Краснов Р. В. (2007)
Кедря М. М. - Особливості побудови математичної моделі електромеханічної системи з двигунами постійного струму (2007)
Кузнецов В. Г. - Оценка потерь электроэнергии в тяговой сети магистральных железных дорог, Мыцко Р. С., Босый Д. А. (2007)
Саблин О. И. - Дополнительные пульсационные потери мощности в силовых тяговых цепях эпс постоянного тока (2007)
Тетерко О. А. - Експлуатаційна надійність контактних з’єднань електропневматичних контакторів та контакторів ЕКГ-8Ж електровозів змінного струму, Баб’як М. О., Костін М. О. (2007)
Бондаренко И. А. - К вопросу о повышении качественной оценки работоспособности железнодорожного пути (2007)
Корженевич И. П. - Построение и оптимизация эвольвентной модели при проектировании переустройства плана железнодорожной линии (2007)
Курган М. Б. - Втрати часу руху поїздів на ділянках обмеження швидкості, Маркова О. С. (2007)
Рибкін В. В. - Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії, Уманов М. І., Баль О. М. (2007)
Харлан В. І. - Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного моделювання процесу експлуатації залізничної ділянки, Курган Д. М., Бондаренко І. О. (2007)
Босов А. А. - Применение дифференциальных уравнений в задачах векторной оптимизации, Безсалая Е. В., Савченко Л. Н. (2007)
Варшавець А. В. - Удосконалення перевезень контейнерів на маршруті (2007)
Ільман В. М. - Відтворення графів за технологічними шляхами, Скалозуб В. В., Шинкаренко В. І. (2007)
Лагута В. В. - Метод итерации решения первой краевой задачи с нелинейной правой частью (2007)
Лошкарёв Н. А. - Сравнительный анализ доказательств теоремы о сумме целых степеней целых чисел методом коэффициентов кратности (2007)
Савчук Л. М. - Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства методом дискрімінантних функцій, Возьянова В. І., Ковальчук Г. К. (2007)
Блохин Е. П. - Вычислительный комплекс для решения задач безопасности и устойчивости движения подвижного состава железных дорог, Железнов К. И., Урсуляк Л. В. (2007)
Богомаз Г. И. - Исследование процесса деформирования конструкций коробчатого типа при действии сжимающих нагрузок, Гудрамович В. С., Соболевская М. Б., Сирота С. А., Хрущ И. К., Горобец Д. В. (2007)
Бондаренко Л. Н. - Решение некоторых задач теории колебаний с учетом трения качения, Колбун В. В. (2007)
Буряк А. А. - Система контейнерного пневмотранспортного трубопровода на основе использования энергии ветра, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Тарасов С. В. (2007)
Лобойко Л. М. - Стан вагонного парку та вагоноремонтної бази в Україні, Бараш Ю. С. (2007)
Мямлин С. В. - Совершенствование конструкции и технологии ремонта грузовых вагонов, Панасенко В. Я., Клименко И. В. (2007)
Савчук О. М. - Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100, Шатунов О. В., Рейдемейстер О. Г., Грічаний М. А., Рижов В. О., Луханін М. І. (2007)
Артемчук В. В. - Дислокаційна модель тертя багатошаруватих покриттів (2007)
Бобровский В. И. - Вероятностные характеристики разделений отцепов состава на стрелках, Кудряшов А. В., Чибисов Ю. В. (2007)
Мозолевич Г. Я. - Аналіз показників роботи поїзних диспетчерів (2007)
Банников Д. О. - Частное решение оптимизации геометрической формы бункеров и силосов (2007)
Распопов А. С. - Совершенствование расчета изгибно-крутильных колебаний неразрезных балок и рам (2007)
Тютькин А. Л. - Модальный анализ конструкции пилонной станции метрополитена c учетом присоединенных масс грунта (2007)
Аксенов И. М. - Определение тенденции изменения конкурентоспособности железнодорожного транспорта (2007)
Герасименко І. М. - Аналіз показників транспортної діяльності за видами транспорту (2007)
Гладчук О. О. - Соціальний захист як один з напрямів структурної реформи на залізничному транспорті (2007)
Гнедіна К. В. - Проблеми та перспективи розвитку міського електричного транспорту (2007)
Демьянюк Е. С. - Разработка комплексного подхода к решению задачи замены активной части основных фондов на основе математического моделирования (2007)
Дронова Т. И. - Підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень в приміському сполученні (2007)
Журавель Е. В. - Принципы оценки экономической эффективности маркетинговых программ (2007)
Загорулько В. М. - Тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні, Коваленко О. В., Скиданенко Н. В. (2007)
Каламбет С. В. - Анализ влияния современных условий на себестоимость перевозок железных дорог Украины, Привалова Л. В., Пивняк Ю. В., Дронов С. И. (2007)
Корецкая С. А. - Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине (2007)
Кудрицька Н. В. - Економіко-математичне моделювання вибору оптимальних інвестиційних проектів на залізничному транспорті з урахуванням ризику (2007)
Кухарчик В. Г. - Транзитный потенциал Украины в современных условиях международной интеграции (2007)
Муха Ю. А. - Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений, Яковенко В. В. (2007)
Петик М. І. - Альтернативні джерела фінансування капітальних вкладень підприємств України (2007)
Погорілець Ю. - Створення пріоритетів розвитку авіаремонтних підприємств в системі формування конкурентоспроможного авіаринку в Україні (2007)
Познанская И. В. - Проблемы функционирования морского транспорта Украины в условиях ВТО (2007)
Рудик О. Р. - Методичне забезпечення антикризової діагностики вітчизняних підприємств (2007)
Савчук Л. Н. - Электронная коммерция в сфере консалтинговых услуг: новая модель, Шкиль Р. А. (2007)
Салій Т. М. - Електронний документообіг в системі управління авіатранспортними підприємствами (2007)
Скороход А. Б. - Исследование факторов оценки конкурентной позиции предприятия (2007)
Снитко Н. П. - Необходимость и цели реформирования железнодорожного транспорта в Украине, Соколовская Н. С., Радионов И. В. (2007)
Соловей Н. В. - Фінансова безпека на ринку авіаційного страхування (2007)
Шерепа К. М. - Проектування маркетингово-логістичного рішення стосовно вибору матеріалів, запасних частин і вузлів (2007)
Шульга А. В. - Управленческий учет, планирование, калькулирование и анализ себестоимости продукции в условиях рыночной экономики, Логвиненко А. В. (2007)
Якимчук С. В. - Пригородные пассажирские перевозки – международное социально-экономическое сотрудничество россии и Украины (2007)
Яровий І. М. - Особливості застосування фундаментальних принципів міжнародної організації праці в механізмі управління соціально-трудовими відносинами підприємств авіаційного транспорту України (2007)
Растригіна А. М. - Педагогічний супровід процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта, Яненко О. А. (2013)
Сімак А. А. - Аналіз когнітивних дескрипторів в рамках преференційного стилю по долання (2013)
Дибкова Л. М. - Управління процесом оцінювання навчальних результатів у вищій школі (2013)
Абрамова И. В. - Значение метода семантического анализа для понимания этиопатогенетических взаимоотношений (2013)
Белоусов И. В. - Оптимизация условий для работы студентов в учебных аудиториях на принципах эргономики (2013)
Борова Т. А. - Шляхи ефективної взаємодії викладачів та студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Богослова Е. Г. - Подготовка психологов-практиков к использованию телесно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности (2013)
Бугаева П. В. - Педагогические условия профессиональной подготовки будущих инженеров-электриков (2013)
Головань М. С. - Упровадження європейської кредитно-трансферної системи як інноваційної технології організації навчання (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського