Дикинов А. Х. - Факторы обеспечения равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием региона, Дикинова А. А. (2013)
Наконечний В. В. - Управління містом у суспільно-політичній сфері: методологічні підходи (2013)
Ровинська К. І. - Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України (2013)
Газарян С. В. - Культурна компетентність посадової особи в умовах сучасних соціокультурних змін (2013)
Петрова І. А. - Практичні аспекти управління конфліктами в органах внутрішніх справ (2013)
Бондар Д. В. - Підготовка управлінського персоналу – головна мета державноуправлінської освіти (2013)
Заяць Д. Д. - Основи кадрової політики у давньоіндійських пам’ятках з державного управління (2013)
Ковальчук В. Г. - Основні функції державного управління в європейських моделях регіонального розвитку та можливості їх упровадження в Україні (2013)
Мороз В. М. - Результативність використання трудового потенціалу державою в контексті взаємозв’язку системи підготовки кадрів з потребами ринку праці: порівняльний аналіз стану в Україні, Латвії та Фінляндії (2013)
Сергієнко М. Г. - Функціональні зміни суб’єктів забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній сфері (2013)
Сухінін Д. В. - Основні показники та індикатори оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг: досвід Великобританії (2013)
Білозерова М. В. - Аналіз європейських систем вищої освіти в контексті інтеграції в європейський освітній простір (2013)
Дзюндзюк Б. В. - Особливості субкультури кіберзлочинців (2013)
Назаренко В. Ю. - Добровільна пожежна охорона за кордоном як складова організаційно-правового механізму державного управління пожежною безпекою: досвід для України (2013)
Попов С. А. - Упровадження державноуправлінських нововведень: особливості інноваційного процесу (2013)
Примакова В. В. - Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-класиків (2013)
Клюєва Т. М. - Реалізація принципу наочності на уроках у початковій школі засобами інформаційних технологій навчання (2013)
Романько Т. І. - Аналіз досвіду роботи сучасних загальноосвітніх шкіл із проблеми розвитку пам’яті учнів (2013)
Гончаренко Л. А. - Доцільність використання методу "Метаплан" у викладанні гуманітарних дисциплін в умовах профільного навчання (2013)
Андреєвець Н. О. - Використання методів ТРВЗ у роботі з дошкільниками – шлях до творчості (2013)
Ахмадулліна І. В. - Реалізація освітнього проекту зі зміцнення та збереження здоров'я дітей дошкільного віку (2013)
Домнінська О. П. - Нетрадиційні форми роботи з розвитку дрібної моторики дошкільнят (2013)
Єфімов С. О. - Підготовка фахівців у сфері туризму до організації оздоровлення населення (2013)
Касілова Л. С. - Корекційно-розвивальна робота з дітьми із загальним недорозвитком мовлення (2013)
Калабуха А. Ф. - Науково-дослідна діяльність як чинник розвитку професіоналізму вчителя англійської мови в початковій школі (2013)
Коліщук С. В. - Роль української козацької духовності у формуванні здорового способу життя сучасної молоді (2013)
Кузьменко В. В. - Формування конфліктологічної культури в майбутніх дільничних інспекторів МВС (2013)
Островенко Л. І. - Психолого-педагогічне забезпечення атестації педагогічних працівників, Казимирчак В. А. (2013)
Патерук Г. Г. - Формування творчої активності дошкільників засобами ігрових технологій (2013)
Поліщук В. А. - Підготовка майбутніх дільничних інспекторів МВС до профілактики агресії й розв’язання конфліктних ситуацій (2013)
Присяжнюк Ж. В. - Методи і прийоми розвитку креативності дітей дошкільного віку (2013)
Бутова Л. В. - Мета навчання іноземній мові на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Гмиря З. Г. - Організація самостійної роботи на уроках географії як умова соціалізації учнів, Чернова Л. Г. (2013)
Істоміна А. В. - Специфіка роботи з обдарованими учнями в початкових класах (2013)
Козина Н. А. - Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах в условиях двуязычия (2013)
Лобань Н. І. - Інтерактивне навчання як засіб гуманізації хімічної освіти (2013)
Мальчикова І. М. - Особливості екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку (2013)
Маценко С. Л. - Взаємодія школи та сім’ї у вихованні молодших школярів (2013)
Маяцька Г. С. - Методи та прийоми раціонального використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів (2013)
Олійник Н. В. - Використання краєзнавчої роботи для формування історичних компетентностей учнів (2013)
Рокоман Є. О. - Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови (2013)
Чернявська З. П. - Специфіка розвитку інтелектуальних здібностей у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Трембач Л. В. - Соціальне партнерство як умова соціалізації школяра (2013)
Щетина Т. П. - Особливості формування культури спілкування учнів на уроках української мови в умовах профільного навчання (2013)
Якуба О. А. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови (2013)
Гарбузняк Т. В. - Использование кейс-метода на уроках английского языка в старших класах (2013)
Гончаренко Л. А. - Формування підприємницької компетентності учнівської молоді в межах реалізації проекту "Шкільна академія підприємництва", Філончук З. В. (2013)
Колосовська Н. В. - Підвищення ефективності викладання української літератури у профільних класах засобами комп’ютерних технологій (2013)
Мавріді Т. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках іноземних мов (2013)
Пікуль О. І. - Проекти в початковій школі як інструмент формування пізнавального інтересу учнів, Чумаченко Л. М. (2013)
Попович Т. М. - Особливості роботи вчителя трудового навчання в сільській школі (2013)
Пушкіна З. П. - Роль дидактичних ігор у розвитку творчого потенціалу учня (2013)
Сербин Л. П. - Система застосування інтерактивних технологій на уроках історії (2013)
Супруненко О. В. - Продуктивне навчання на уроках хімії як шлях розвитку успішної особистості (2013)
Ухіна В. В. - Розвиток творчості старших дошкільників у роботі з різними матеріалами (2013)
Чечуй Е. П. - Метод проектів як один зі шляхів підвищення мотивації до вивчення німецької мови (2013)
Шульга І. Л. - Формування образного мислення в молодших школярів на уроках англійської мови засобами пальчикових ігор та вправ (2013)
Ворона О. І. - Соціальні та психологічні умови виявлення та виховання творчо обдарованих дітей (2013)
Соцька М. В. - Подолання психологічних бар’єрів при впровадженні інновацій у навчальних закладах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Вихідні відомості (2013)
Приходько В. И. - Моделирование динамического взаимодействия кузова пассажирского вагона и тележек, Мямлин С. В. (2008)
Бобровский В. И. - Статистический анализ числа разделений отцепов на стрелках при расформировании составов, Кудряшов А. В., Ефимова Л. О. (2008)
Водянников Ю. Я. - Исследования по распределению сил тормозного нажатия колодок на колеса грузового вагона, Яланский М. И., Жихарцев К. Л. (2008)
Водянников Ю. Я. - Дослідження гальмівної системи пасажирських вагонів моделі 61-779 та їх модифікацій виробництва ВАТ "КВБЗ", Яланський М. І., Шведов А. І. (2008)
Потапчук І. Ю. - Моделювання руху повітря в циліндрі поршневого двигуна, Коваль В. П. (2008)
Скоков А. И. - Силовые резинотехнические изделия с прогнозируемыми деформационными характеристиками для комплектации тележки отечественного пассажирского вагона, Беспалова Л. В., Дяченко А. Г., Политаева Д. Л., Скорикова Т. С. (2008)
Шмаков С. В. - Возможность снижения влияния транспортного шума на человека в пассажирских помещениях вагонов железнодорожного транспорта методом, основанном на эффекте маскировки (2008)
Гончаров Ю. П. - Система электроснабжения контактной сети постоянного тока с продольной линией повышенного напряжения, Панасенко Н. В., Козачок В. Н., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Семененко А. И. (2008)
Дубинець Л. В. - До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць, Маренич О. Л., Муха А. М. (2008)
Карзова О. О. - Визначення експлуатаційних показників електричних апаратів кіл керування та захисту рухомим складом залізниць (2008)
Кузнецов В. Г. - Визначення необхідної кількості замірів для вдосконаленого віброакустичного метода діагностики залізобетонних опор контактної мережі, Полях О. М. (2008)
Остапчук А. В. - Устройство контроля хищений электроэнергии, Красовский П. Ю. (2008)
Самсонкин В. М. - Энергоэффективный преобразовательный агрегат с функциями фильтрации гармоник выходного напряжения тяговой подстанции системы электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кВ, Панасенко Н. В., Божко В. В., Гончаров Ю. П., Ересько А. В., Замаруев В. В., Любич Р. И., Сыченко В. Г. (2008)
Фришман Е. М. - Вертикальное взаимодействие пути и экипажа с использованием магнитной опоры ступенчатого типа, Уманов М. И. (2008)
Шкрабец Ф. П. - Защитное отключение при обрыве контактного провода в системе электроснабжения железнодорожного транспорта, Остапчук А. В., Гребенюк А. Н. (2008)
Чернишова О. С. - Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів (2008)
Беляев Н. Н. - Моделирование рассеивания токсичного газа в атмосфере с учетом рельефа местности, Машихина П. Б., Шакина О. П. (2008)
Гунько Е. Ю. - Оценка риска токсичного поражения людей при аварийном выбросе химически опасного вещества (2008)
Заец Ю. Л. - Расчет образования взрывоопасной концентрации в помещении при аварийной утечке газа, Беляева В. В. (2008)
Зеленько Ю. В. - Принципы разработки ликвидационных мероприятий при аварийных разливах на железнодорожных магистралях, Чжу Жуй, Ярышкина Л. А., Пустоварова Т. М. (2008)
Більченко А. В. - Вплив деяких дефектів мостових споруд на їх експлуатаційну довговічність, Кіслов О. Г. (2008)
Большаков В. И. - Физико-химические основы вовлечения d-элементов четвертой группы (титан, цирконий, гафний) при синтезе строительно-силикатных материалов, Савин Ю. Л., Приходько А. П., Савин Л. С., Кульбашный В. Н. (2008)
Борщевский С. В. - Учет переменного сопротивления бетона в раннем возрасте при моделировании крепи вертикальных стволов (2008)
Борщевский С. В. - Способ возведения набрызг-бетонной крепи в вертикальных выработках, Каменец В. И., Дрюк А. А. (2008)
Ганиев И. Г. - Приближенная оценка эксплуатационной пригодности элементов пролетных строений (2008)
Кауфман Л. Л. - Зарубежный опыт строительства туннелей в сейсмических зонах, Лысиков Б. А., Лабинский К. Н., Комышан И. А. (2008)
Киричек Ю. А. - О развитии улично-дорожной сети г. Днепропетровска, Качан И. Е., Вакарчук В. А., Молчанов А. В. (2008)
Кожушко В. П. - Направления развития методов расчета тоннельных обделок прямоугольного очертания (2008)
Коновал В. М. - Удосконалення конструктивних та технологічних особливостей пальових фундаментів у просадочних ґрунтах ІІ типу, Шелегон М. В., Грецький Д. В. (2008)
Насонова С. С. - Оптимизация риска отказа в задачах управления надежностью стальных резервуаров для нефтепродуктов (2008)
Никифорова Н. А. - Взаимосвязь упругих и прочностных свойств керамзитобетона и его составляющих, Масляев А. Ф. (2008)
Оглоблин В. Ф. - Повышение надежности инженерных решений при строительстве в сложных условиях, Гирейко И. В. (2008)
Петренко В. Д. - Модальный анализ фундамента путепровода мостового типа методом конечных элементов, Тютькин А. Л., Селихова Т. А. (2008)
Політікова Л. Г. - Проблеми і перспективи використання еластомерних ущільнювачів для герметизації підземних споруд, Лещенко В. И., Загорський М. В., Михайленко М. В., Хорольський М. С. (2008)
Пшінько О. М. - Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд, Краснюк А. В., Ульченко Т. В., Клочко Б. Г. (2008)
Распопов А. С. - Логическая матрица для продольных и крутильных колебаний континуальных балок (2008)
Савин Ю. Л. - О роли живого вещества в бетоноведении, Приходько А. П., Савин Л. С. (2008)
Савин Ю. Л. - Теоретические основы процесса конденсации продуктов хлорирования и формирование титанхлорсодержащих отходов с применением в строительстве (2008)
Сухоруков Б. Д. - Определение эквивалентной нагрузки от подвижного состава для линий влияния произвольной формы, Сухоруков С. Б. (2008)
Тютькін О. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного туннелю із урахуванням технологічних процесів (2008)
Хорольский М. С. - Разработка и исследование эксплуатационных характеристик резиноармированных опорных частей повышенной долговечности, Скоков А. И. (2008)
Дзензерский В. А. - Автоматизированная информационно-управляющая система магнитолевитирующего экипажа, Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2008)
Кузнецов В. Г. - Использование динамической модели продвижения вагонопотоков в техническом нормировании, Лисогурский О. Н. (2008)
Лагута В. В. - Непрерывный контроль сдвижек в задаче автоматизации расчета выправки железнодорожных кривых (2008)
Музикіна Г. І. - Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції, Болвановська Т. В., Жорова Є. М. (2008)
Папахов О. Ю. - Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків, Окороков А. М., Логвінов О. М. (2008)
Сиченко А. В. - Моделювання руху системи тіл з пружними зв’язками (2008)
Яковенко В. О. - Математичне моделювання процесу роздрібнення замерзлих насипних вантажів у залізничних вагонах з використанням мікрохвильової енергії (2008)
Вакуленко І. О. - Залежність рівня внутрішніх напружень в елементах залізничних вісей від режимів зміцнюючої обробки, Грищенко М. А., Перков О. М. (2008)
Вакуленко И. А. - Технологические особенности производства упрочненных железнодорожных колес, Перков О. Н. (2008)
Власюк В. Є. - Управлінські спрямування у формуванні соціально-економічної політики України (2008)
Каламбет С. В. - Проблеми загальнодержавного податкового планування, Пєшиков Г. Р. (2008)
Компаниец В. В. - Проблема морального фактора в экономике: история и современность (2008)
Корженевич І. П. - Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів, Курган М. Б., Бараш Ю. С., Курган Д. М. (2008)
Лобойко Л. М. - Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів, Бараш Ю. С., Карась О. О. (2008)
Солопенко Р. І. - Методичні питання економічного обгрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві (2008)
Щербак В. Г. - Методичний підхід щодо оцінки бренд-капіталу Укрзалізниці (2008)
Примакова В. В. - Педагогічні погляди В. П. Вахтерова на професійний розвиток учителя початкової школи (2013)
Пуховська Л. П. - Стандарти педагогічної освіти: наукова дискусія західних учених (2013)
Цимбалюк В. В. - Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Горбунова О. І. - Основи фасилітативного управління навчальним закладом, Соловйова В. Ф. (2013)
Киричук Т. В. - Особистісно орієнтований підхід до дитини в освітньому просторі ДНЗ (2013)
Лисицький В. М. - Аналіз підходів учених до розвитку пізнавальної активності учнів у навчальному процесі (2013)
Мусієнко В. С. - Створення умов педагогічної наступності дошкільної та початкової освіти (2013)
Одайник С. Ф. - Моніторинг освітньої діяльності навчального закладу, Дементєєва Л. А. (2013)
Філончук З. В. - Синергетичний підхід у реалізації стратегії освіти для сталого розвитку (2013)
Данилець О. В. - Класифікація та проектування сучасних електронних педагогічних програмних засобів, Данилець Є. В. (2013)
Болгар Т. Г. - Використання елементів вокалотерапії в музичному розвитку дошкільників (2013)
Іваненко С. В. - Особливості самовиховання в процесі занять фізичною культурою та спортом (2013)
Ковтун Т. В. - Ґендерне виховання дітей дошкільного віку (2013)
Компаній Н. А. - Оздоровлення дітей у навчально-виховному процесі дошкільного закладу (2013)
Молоканова Г. В. - Особливості розвитку пісенної творчості в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Несін Ю. М. - Співпраця української школи з "Французьким Альянсом" (2013)
Поліщук В. А. - Системний підхід до роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з формування здорового способу життя (2013)
Самсакова І. В. - Роль музею історії вищого навчального закладу в підготовці майбутніх педагогів (2013)
Туркот Т. І. - Теоретичні та методичні аспекти превентивного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Гайчева Я. В. (2013)
Богуш Н. М. - Упровадження інноваційних методів і технологій на уроках німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів (2013)
Бойко Н. І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва (2013)
Бондаренко Л. І. - Реалізація принципу практичної спрямованості на уроках хімії в умовах диференційованого навчання (2013)
Дударенко О. Ф. - Можливості використання відеонаочності на уроках обслуговуючої праці в 7 класі (2013)
Жакоміна Н. М. - Як навчити учнів шести років швидко читати: з досвіду роботи, Рудченко К. А. (2013)
Казачкова Л. М. - Навчально-методичне забезпечення кабінету предметів художньо-естетичного циклу (2013)
Кісельова Н. В. - Особливості корекційно-педагогічної допомоги дітям з раннім дитячим аутизмом (2013)
Клочкова Л. В. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського на уроках зв’язного мовлення у 5-6 класах (2013)
Круглова А. Р. - Организация и управление познавательной деятельностью учащихся на уроках русского языка (2013)
Матвійчук К. В. - Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації, Санталова К. І. (2013)
Міщанінцева Л. М. - Інтеграція математичних знань з предметами навчального плану, Йоєнко П. І. (2013)
Реуцева О. М. - Морально-етичне виховання обдарованої молоді в умовах Херсонського ліцею Херсонської обласної ради (2013)
Тарабанова Я. В. - Виховання національної свідомості учнів на уроках української мови засобами роботи над текстом (2013)
Ходій О. О. - Ігрові методи навчання лексиці на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Шелдагаєва Г. О. - Проблема навчання "читання" іноземною мовою дітей шестирічного віку (2013)
Блакитна В. Л. - Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності школярів 5-9 класів при вивченні англійської мови (2013)
Гладченко О. А. - Экономическое образование младших школьников, Абрамова Г. В. (2013)
Жилавий М. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови під час читання та аудіювання (2013)
Зосюк К. В. - Дидактична гра на уроках англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (2013)
Левицька І. В. - Проблемно-пошуковий підхід при вивченні світової літератури (2013)
Маркова В. В. - Мотивація англомовної комунікативної діяльності молодших школярів за допомогою фонетичних та лексичних ігор (2013)
Мартинюк Л. І. - Використання мовного портфоліо для посилення інтересу учнів середньої школи до вивчення англійської мови (2013)
Савкова Н. О. - Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури (2013)
Супрун Т. П. - Метод дослідження як один із пріоритетних методів роботи на уроках української мови та літератури (із досвіду впровадження системи пошуково-дослідницької роботи) (2013)
Кутищева О. А. - Помощь гиперактивному ребенку (2013)
Лемешева Т. Є. - Етапи соціалізації дитини: підготовка до школи та адаптація першокласників, Подавільнікова І. М. (2013)
Кузьменко В. В. - Вогонь серця професора В. К. Сидоренка, Слюсаренко Н. В. (2013)
Кузьменко В. В. - О. І. Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині, Слюсаренко Н. В., Блах В. С. (2013)
Кузьменко В. В. - Постать професора М.І.Сметанського, Слюсаренко Н. В. (2013)
Сагач Г. М. - Христианская жертва любви Софии Богдановны Фальц-Фейн, великой благоустроительницы таврических степей (к 95-летию со дня трагической гибели в 1919 г.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Вихідні відомості (2013)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2013 р. та за п’ять останніх років (2009–2013 рр.) на загальних зборах Академії, що відбулися 30 січня 2014 р. (2014)
Рабінович П. - Конституційно-правовий статус людини і громадянина:можливості оптимізації (2014)
Петришин О. - Демократичні основи правової, соціальної державності (2014)
Євграфова Є. - Проблема істини в правовій науці та практиці (2014)
Хаустова М. - Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації (2014)
Томкіна О. - Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми (2014)
Тацій Л. - Етика судді та особливості її нормативної регламентації (2014)
Козаченко А. - Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р. (2014)
Колісник В. - Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання, Любченко П. (2014)
Гладун З. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України (2014)
Коструба А. - Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання (2014)
Задихайло Д. - Окремі завдання оптимізації правового забезпечення господарських відносин (2014)
Мошак Г. - Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення (2014)
Гізімчук С. - Предмет незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України), Олійник О. (2014)
Ус О. - Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті (2014)
Вапнярчук В. - Суб’єкти кримінального процесуального доказування (2014)
Трофименко В. - Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки (2014)
Луценко О. - Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями (2014)
Аббакумова Д. - Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи (2014)
Політанський В. - Право на інформацію як фундаментальне право людини:досвід країн розвинутої демократії (2014)
Прилипко C. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2014)
Звіт Національної академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету за 2013 рік (2014)
Харченко В. - Системне дослідження проблем кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2014)
Тищенко М. - Про новий крок у науковому осмисленні застосування адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки (2014)
Процевський О. І. (2014)
Тимченко І. А. (2014)
Битяк Ю. П. (2014)
Кузнєцова Н. С. (2014)
Заєць А. П. (2014)
Кохановська О. В. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса (2014)
Авдеева Е. А. - Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов, Ставинский Р. А. (2014)
Бондар Р. П. - Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1, Чеботарун І. С., Подольцев О. Д. (2014)
Вакарюк Т. В. - Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания, Петренко Н. Я., Петренко А. Н. (2014)
Верхола А. В. - Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором (2014)
Волканин Е. Е. - Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации, Некрасов А. В., Оксанич А. П., Ляшенко В. П. (2014)
Doležel I. - Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets, Karban P., Mach F. (2014)
Лущик В. Д. - Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками, Полезін С. Ю. (2014)
Лущик В. Д. - Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок, Тимощенко В. О. (2014)
Плюгин В. Е. - Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм (2014)
Скрупская Л. С. - Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока, Олейник А. А., Сахно А. А. (2014)
Сьомка О. О. - Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову, Прус В. В. (2014)
Цодик И. А. - Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя, Худобин К. В. (2014)
Шевченко В. В. - Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики, Милых В. И., Потоцкий Д. В. (2014)
Шуруб Ю. В. - Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях (2014)
Ярымбаш Д. С. - Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений керна в процессе графитации (2014)
Данько В. Г. До 80-річчя з дня народження (2014)
Сосков А. Г. К 75-летию со дня рождения (2014)
Розанов Ю. К. К 75-летию со дня рождения (2014)
Рябуха М. І. - Шлях до успіху, Кальчук А. В. (2014)
Навроцька М. М. - Імідж педагога в освітньому просторі (2014)
Пінчук Г. В. - Синергетичний підхід у методиці викладання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Худенко О. М. - Компаративний підхід до викладання літератури в сучасній школі (2014)
Дубас І. П. - Інтерактивні методи управління – пріоритетний напрям діяльності сучасної школи (2014)
Літовкіна О. П. - Застосування моніторингових досліджень у системі державно-громадського управління навчальним закладом, Пушкіна Н. М. (2014)
Тригубка Н. А. - Здійснення управлінської підтримки впровадження освітніх інновацій у навчально-виховному процесі, Проданець М. П. (2014)
Балабіна Л. В. - Роль гурткової роботи у валеологічній освіті дошкільників (2014)
Бернвальдт Т. С. - Шляхи розвитку пізнавальної активності студентів під час аналізу художніх творів (2014)
Лозович О. Д. - Управління спільною діяльністю школи та дошкільного навчального закладу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової освіти, Нестеренко О. Л. (2014)
Самофалова О. Г. - Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях з української літератури (2014)
Слєпухіна Р. І. - Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях з історії України у ВНЗ I-II рівнів акредитації (2014)
Туркот Т. І. - Нетрадиційні методи контролю навчальних досягнень студентів магістратури економічних факультетів, Савченко М. В. (2014)
Удод Л. В. - Самостійна робота як засіб мотивації студентів до вивчення української мови за професійним спрямуванням (2014)
Шкарбуль О. В. - Використання засобів мультимедіа для підвищення читацької активності студентів-нефілологів, Стегалюк А. В. (2014)
Бабенко Н. М. - Розвиток комунікативних здібностей учнів старшої ланки освіти на уроках іноземної мови (2014)
Вівтаник О. Б. - Практичне застосування інформаційних ресурсів в управлінській діяльності, Поздняков В. Л. (2014)
Глушак С. А. - Реалізація синергетичного підходу до формування здоров’язбережувальних компетенцій у дітей, Лук’янцева Л. В. (2014)
Євдаха К. Г. - Соціально-педагогічна робота з опікунською сім’єю (2014)
Жорова І. Я. - Оцінка якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників як одне із завдань діяльності районного (міського) методичного кабінету (центру), Глазунов М. М. (2014)
Кабанова М. В. - Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови як умова соціалізації учнів (2014)
Кондратова О. М. - Виховання соціально-адаптованої особистості в умовах школи-інтернату, Рожкова М. В. (2014)
Малашок В. В. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу (2014)
Маркобок Ю. В. - Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови (2014)
Надольська О. А. - Групова робота на уроках історії як засіб соціалізації учнівської молоді (2014)
Пізик Ю. В. - Формування соціально зрілої особистості (2014)
Седухіна Т. Б. - Формування комунікативної компетентності учнів у груповій роботі в початковій школі (2014)
Трофимова Л. С. - Формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности у учащихся младших классов специальной школы, Ильина В. Н. (2014)
Чудна В. І. - Організація особистісно орієнтованого навчання молодших школярів (2014)
Шевченко А. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках літератури (2014)
Юрова І. М. - Культура міжособистісного спілкування в умовах сучасної школи (2014)
Величко О. В. - Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів, Шабанець С. М. (2014)
Гора Т. В. - Застосування пісень на уроках англійської мови в початкових та середніх класах, Нездропа Л. П. (2014)
Горобець А. Я. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників засобами ділових ігор під час вивчення курсу "Економічна і соціальна географія світу" (2014)
Григор’єва О. В. - Метод зразків і таблиць як запорука успішної підготовки до екзамену з письма англійською (2014)
Іванова О. О. - Організація профільного навчання української мови й літератури в умовах спеціалізованої школи (2014)
Коробоненко Т. В. - Роль фізкультхвилинок у збереженні здоров’я дітей на уроках української мови (2014)
Павлівська Г. В. - Інтегрований урок як інтерактивна форма навчальних занять у початковій школі (2014)
Петрова Н. В. - Зворотний зв’язок як ефективна форма узагальнення навчального матеріалу на уроках англійської мови (2014)
Плющ О. П. - Робота над збагаченням мовлення школярів фразеологізмами на уроках української мови та літератури (2014)
Саніна О. В. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування позитивної мотивації до навчання (2014)
Сівек В. В. - Використання методу проектів у початковій школі (2014)
Хелстовська О. О. - Використання ілюстративного матеріалу на уроках мови та літератури (2014)
Хоменко Є. М. - Використання мультимедійних технологій на уроках і позакласних заняттях з фізичної культури (2014)
Чмир О. В. - Педагогічні умови ефективності дослідно-експериментальної діяльності учнів початкової школи при вивченні природознавства (2014)
Шабаєва О.М. - Організація процесу соціалізації дітей в освітньому просторі сучасної загальноосвітньої школи (2014)
Шадренко О. І. - Вивчення елементів геометрії в початковій школі за допомогою казкодидактики (2014)
Штельмах Г. І. - Гра-подорож "Таврічаночка" як ефективна форма організації позаурочної роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2014)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості та ґендерні відмінності особистісних конструктів учнів при прийнятті рішень у взаємодії, Соценко Г. О. (2014)
Младзиевская Е. И. - Жизнь во имя музыки (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Набок Л. - Історія музейної справи Черкащини 1921-1931 рр. (2013)
Тарапон О. - Реалії радянської повсякденності та її вплив на мотиви художньої творчості української літературної інтелігенції 1920-х – початку 30-х рр. (2013)
Демуз І. - Житлово-комунальні та побутові пільги інвалідам війни у СРСР у 1960-х – 1970-х рр.: законодавча база (2013)
Малюга В. - Динамика просвітницької діяльності педагогічного музею України – 110 років (2013)
Чернецька С. - Історія розвитку освіти Переяславщини в експозиції музею освіти та історії Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (2013)
Яковенко Т. - З досвіду роботи літературно-краєзнавчої кімнати-музею Івана Нечуя-Левицького (2013)
Блохин Д. - Із архівних матеріалів Д. Олянчина про Г. Сковороду (2013)
Фартучна Г. - Студентський рух у суспільно-політичному житті міста Києва 1900-1917 рр.: джерелознавчий аспект (2013)
Сіропол В. - Медичне забезпечення Сталінградської битви в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: історіографія проблеми (2013)
Красножон Н. - Вивчення проблем вищої школи України в роки незалежності (1996-2010 рр.) в сучасній науковій літературі, Осовітня Н. (2013)
Дауренбекова Л. - Партизанское движение на Украине в произведениях казахского писателя К. Кайсенова (2013)
Кудайбергенова А. - Некоторые аспекты исследования проблемы миграции в Казахстане (2013)
Шпиталь М. - Академік М.В. Птуха (1884-1961): петербурзький період навчання, становлення світогляду та фахового удосконалення (2013)
Бокшиц О. - Зародження наукових осередків і розвиток мережі дослідних установ Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1896-1911 рр.) (2013)
Кривопішин О. - Роль державних органів влади при формуванні акціонерних товариств з залізничного будівництва у кінці 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Трускавецька І. - Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Миздренко О. - Питання раціоналізації жіночої праці в науковій спадщині професора В.Я. Підгаєцького (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гончаренко О. - Ґрунтознавчі дослідження Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства (м. Київ) у 1935-1940 рр., Пильтяй О. (2013)
Глоба О. - З історії розвитку мікроскопічних досліджень (XVII – XVIII ст.), Циганенко Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гасюк П. А. - Особливості альтернативних методів протезування включених дефектів зубного ряду нейлоновими протезами (2013)
Авдєєв О. В. - Ступінь активності фосфатаз при експериментальному пародонтиті та за його корекції (2013)
Гриновець Я. В. - Втілення образу Святої Аполонії у мистецтві, Бумаценко В. В., Гриновець І. С., Гриновець В. С. (2013)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у розвитку діабетичної кардіоміопатії, Бандрівська О. О. (2013)
Фастовець О. О. - Оцінка ефективності застосування капи-протеза в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю. (2013)
Фастовець О. О. - Порівняльне вивчення змін гемомікроциркуляції тканин протезного ложа при користуванні повними знімними протезами з жорстким та двошаровим базисами, Крижановський А. Є. (2013)
Гасюк П. А. - Безметалева кераміка на основі оксиду цирконію як пріоритет незнімного протезування в ортопедичній стоматології, Росоловська С. О., Град А. О. (2013)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі пришийкової ділянки зубів у осіб похилого віку, Ковтун Н. Я. (2013)
Фастовець О. О. - Значення оклюзійних концепцій у розвитку патологічного стирання твердих тканин зубів, Кобиляк С. С. (2013)
Чопик Т. Г. - Досвід використання штифтово-куксових вкладок, Василишин У. Р., Косенко С. В. (2013)
Ступницький Р. М. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану фронтальної групи зубів, що виникають при використанні безметалевих ортопедичних конструкцій, Яричківський В. Р., Палій М. В. (2013)
Стиранівська О. Я. - Математичний аналіз напружено-деформованого стану кісткової тканини альвеолярного відростка (2013)
Громов О. В. - Порівняння показників рухомості зубів у хворих різних вікових груп на етапах комплексного лікування (2013)
Віхров В. А. - Порівняння показників аксіографічних досліджень залежно від віку хворих та стану пародонта (2013)
Василенко Р. Е. - Біомеханічний розрахунок конструкціі армуючого елемента повного знімного протеза верхньої щелепи (2013)
Смоляр Н. І. - Поширеність та інтенсивність карієсу молочних зубів у дітей із загальносоматичною патологією, Мусій-Семенців Х. Г. (2013)
Солонько Г. М. - Стоматологічне лікування дітей із соматичною патологією в умовах загального знеболювання (2013)
Смоляр Н. І. - Взаємозв’язок рівня мінеральної щільності кісткової тканини та інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку, Сов’як О. О. (2013)
Безвушко Е. В. - Стан тканин пародонта у дітей із регіону з підвищеним вмістом фтору в питній воді, Чухрай Н. Л., Джасер А. Х. (2013)
Чухрай Н. Л. - Вікові особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей (2013)
Чухрай Н. Л. - Структура інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей з бронхіальною астмою, Лещук С. Є. (2013)
Безвушко Е. В. - Аналіз закладки третіх постійних молярів у дітей залежно від статі, Гордон-Жура Г. С., Пилипів Н. В., Жаметра А., Джасер А. Х. (2013)
Єзерська О. В. - Стан гігієни порожнини рота у дітей шкільного віку, Стадник У. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Стан стоматологічного здоров’я дітей шкіл-інтернатів та дитячих будинків, Нарепеха О. Т., Фур М. Б. (2013)
Єзерська О. В. - Аналіз моніторингу соціологічного опитування та стоматологічний статус у дітей із захворюваннями щитоподібної залози, які проживають у регіоні з недостатнім вмістом йоду, Гоняк О. В. (2013)
Годованець О. І. - Мінералізуючий потенціал ротової рідини дітей при тиреопатології (2013)
Гончаренко В. А. - Оцінка стоматологічного статусу в дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом, Годованець О. І. (2013)
Кузняк Н. Б. - Профілактичний огляд – перша інстанція в попередженні виникнення дефектів зубних рядів, Навольський Н. М., Калинчук А. І. (2013)
Іванишин В. В. - Прекаріозні процеси фісурно-ямкової локалізації (2013)
Куроєдова В. Д. - Симетричність нижньої щелепи у пацієнтів із сагітальною асиметрією прикусу за даними ортопантомографії, Макарова О. М. (2013)
Лучинський М. А. - Стан імунологічної реактивності організму дітей зі стоматологічними захворюваннями, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лучинський В. М., Петрунів В. Б. (2013)
Куроєдова В. Д. - Реакція вегетативної нервової системи на ортодонтичний прийом, Куроєдова К. Л. (2013)
Куроєдова В. Д. - Лінгвофонетичні порушення в дітей із зща, Кім Г. О., Чикор Т. О. (2013)
Змарко Ю. К. - Лікування та профілактика гінгівіту в дітей з використанням препаратів з верби білої, Авдєєв О. В. (2013)
Дмитренко М. І. - Удосконалення ортодонтичного лікування пацієнтів із скупченістю зубів (2013)
Гевкалюк Н. О. - Лікування грипозного стоматиту в дітей із застосуванням фітопрепарату "Солодки корінь" (2013)
Видойник О. Я. - Прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій слизової оболонки порожнини рота у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом (2013)
Дєньга А. Е. - Підготовчий етап при ортодонтичному лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей з початковим карієсом зубів (2013)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу пародонтальних кишень при пародонтиті в стадії загострення, Гасюк П. А. (2013)
Батіг В. М. - Стан гігієни порожнини рота у провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Бойчук Т. С. (2013)
Семенюк Г. Д. - Зміни клінічного стану пародонта у хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування, Кашівська Р. С. (2013)
Дмитрів І. М. - Ретракція ясен, показання, матеріали і методи проведення, Василишин У. Р., Кононенко Ю. Г. (2013)
Бойцанюк С. І. - Біохімічні маркери кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит, Кіндрацька О. Ю., Баліцький А. В. (2013)
Кулигіна В. М. - Гігієнічний стан ротової порожнини у працівників, зайнятих у виробництві товарів побутової хімії, Пудяк В. Є., Тупол Л. Д. (2013)
Денега І. С. - Необхідні умови для ефективного ультразвукового опрацювання пародонтальних кишень у хворих на генералізований пародонтит, Ріпецька О. Р., Гриновець В. С., Бумаценко В. В (2013)
Пупін М. Т. - Порівняльна оцінка активності факторів вірулентності мікрофлори, виділеної при пародонтитах та гінгівітах у осіб молодого віку (2013)
Кімак Г. Б. - Спосіб лікування генералізованого пародонтиту, Мельничук Г. М., Рожко М. М., Кононенко Ю. Г., Шовкова Н. І. (2013)
Мацко Н. В. - Оцінка пародонтологічного статусу у хворих із гастродуоденальними виразками (2013)
Павелко Н. М. - Корекція порушень судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на генералізований пародонтит, Павелко І. Й., Махлинець Н. П., Шовкова Н. І. (2013)
Немеш О. М. - Ефективність застосування моршинської мінеральної води у комплексній терапії генералізованого пародонтиту, Шилівський І. В., Гонта З. М., Швець І Є. (2013)
Мрочко О. І. - Гігієнічний стан порожнини рота у працівників спиртового виробництва (2013)
Мачоган В. Р. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика "Бактулін", Авдєєв О. В. (2013)
Довганич О. В. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит методом синглетно-кисневої терапії, Герелюк В. І., Нейко Н. В. (2013)
Микиєвич Н. І. - Порівняльне вивчення модуля пружності мікрогібридних фотополімерних композитних матеріалів, Ногачевська І. І. (2013)
Гриновець І. С. - Удосконалення стоматологічної допомоги шляхом застосування стоматологічних лікарських плівок, Гриновець В. С., Бумаценко В. В. (2013)
Дзецюх Т. І. - Порушення гуморального імунітету за умов експериментального пародонтиту на тлі гіпотиреозу (2013)
Виноградова О. М. - Дослідження динаміки показників лектроодонтодіагностики та кислоторезистентності емалі при вибілюванні зубів, Хорос Л. М. (2013)
Бандрівська Н. Н. - Комплексне лікування запальних захворювань пародонта у працівників цементного виробництва (2013)
Добровольська М. К. - Комплексне лікування хворих з пародонтальними хроніосептичними вогнищами інфекції, Гелей В. М., Гелей Н. І., Ухатюк А. С. (2013)
Рибалов О. В. - Токсичний некроз щелепних кісток у наркозалежних пацієнтів: оцінка віддалених результатів комплексного лікування, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2013)
Аветіков Д. С. - Можливості тепловізіографії у діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, Яценко І. В., Ставицький С. О., Локес К. П., Розколупа О. О. (2013)
Аветіков Д. С. - Методики підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів у різних топографоанатомічних ділянках голови, враховуючи їх біомеханічні можливості, Соколов В. М., Яценко І. В., Ставицький С. О. (2013)
Волошина Л. І. - Про необхідність урахування рівня тривожності пацієнтів для профілактики післяопераційних ускладнень в клініці щелепно-лицевої хірургії, Скікевич М. Г., Гаврильєв В. М., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2013)
Погранична Х. Р. - Оцінка ефективності методів променевої діагностики при переломах суглобового відростка нижньої щелепи, Огоновський Р. З. (2013)
Мокрик О. Я. - Вплив даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію, Шамлян О. В. (2013)
Патерега Н. І. - Дослідження ефективності родіоли рожевої у лікуванні ран порожнини рота при наркозалежності, Винарчук–Патерега В. В. (2013)
Гулюк А. Г. - Рентгенологічна диференційна діагностика чужорідних тіл гайморових пазух при хронічних одонтогенних гайморитах, Варжапетян С. Д. (2013)
Демкович А. Є. - Порушення оксидаційних процесів при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном, Бондаренко Ю. І. (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Динаміка порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у працівниць кондитерського виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Стаханська О. О. (2013)
Вітковський О. O. - Лікування переломів нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами, із застосуванням дилататорів із нікелід-титану з ефектом пам’яті, Ткачик С. В., Бедик В. В., Дроник І. І. (2013)
Продан М. П. - Оптимізація репараційного остеогенезу після атипового видалення зубів із застосуванням збагаченої тромбоцитарної плазми, Трифаненко С. І., Кузняк Л. В. (2013)
Рошка Ю. О. - Застосування активної протиальвеолітної пов’язки на основі сорбентів при лікуванні альвеолітів, Кушнір О. Л., Горицький Я. В. (2013)
Герасим Л. М. - Mісцеве знеболювання в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії, Галагдина А. А., Паліс С. Ю. (2013)
Кузняк Н. Б. - Клінічна ефективність застосування діалізаторів з сорбентами при лікуванні одонтогенних абсцесів підщелепової ділянки, Трифаненко С. І. (2013)
Бамбуляк А. В. - Вікові зміни лобових пазух в онтогенезі людини, Кузняк Н. Б., Макар Б. Г. (2013)
Гаврильців С. Т. - Цитокіновий статус у хворих із різним типом запальної реакції при нагноєнні радикулярних кіст нижньої щелепи (2013)
Ружицька О. В. - Антиоксидантний статус у хворих із оро-антральними сполученнями на фоні хронічних катаральних гайморитів (2013)
Турчин Р. С. - Спосіб лікування осіб похилого віку, хворих на генералізований пародонтит, з застосуванням тунельної реваскуляризації, Пюрик В. П., Проць Г. Б. (2013)
Чертов С. О. - Досвід застосування дентальних імплантатів з наноструктурного титану, Возна І. В. (2013)
Нагірний Я. П. - Вплив остеопластичного матеріалу "колапол кп-3 лм" на мікробну контамінацію операційної рани після атипового видалення нижніх третіх молярів, Ощипко Р. В., Пясецька Л. В. (2013)
Комариця О. Й. - Вивчення сорбції та десорбції хлоргексидину адгезивно-активним полімером (2013)
Павличко Р. Р. - Фактори ризику виникнення ускладнень в дентальній імплантації (2013)
Гутор Н. С. - Вплив флуренізиду на лямблії ротової порожнини, Рубас Р. М. (2013)
Проць Г. Б. - Ефективність дентальної імплантації у хворих на генералізований пародонтит, Пюрик В. П., Яців Т. З., Вінтоняк У. І., Малендевич Т. Л., Івасів А. П. (2013)
Панькевич В. В. - Визначення ступеня післятравматичної контрактури жувальних м’язів у хворих з переломами суглобового паростка та кута нижньої щелепи методом ультрасонографії, Готь І. М., Кучер А. Р. (2013)
Палій А. - Оцінка регенерації кісткової тканини після остеопластики в умовах експерименту (2013)
Матолич У. Д. - Зміни показників лейкограми у хворих з абсцесами та флегмонами щелепно-лицевої ділянки залежно від тяжкості перебігу, Горгота А. І. (2013)
Пюрик В. П. - Вестибулопластика як етап комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота, Махлинець Н. П., Ожоган І. А., Павелко Н. М., Деркач Л. З., Чубій І. З. (2013)
Суховолець І. О. - Зміни в кістковій тканині тварин з пародонтитом при різних типах запальноїреакції та супутньому адреналіновому пошкодженні (2013)
Хомич Н. М. - Зміна показників термометричного дослідження післяопераційної ділянки після атипового видалення нижніх третіх молярів, Огоновський Р. З. (2013)
Зміст (2013)
Bogomolov A. N. - Mixed task of the theory of elasticity and theory of plasticity jf soil for the uniform basis, Bogomolova O. A. (2013)
Dao Thi Van Tram - A case study of braced excavation using teel sheet pile wall in thi vai soft clay, Nguyen Cong Oanh, Le Trong Nghia (2013)
Hyunho Shin - A numerical study on the effect of end restraint of specimen in conventional triaxial test on the yield strength and the post-yield behaviorof soil, Dong-Bin Jeong, Jong-Bong Kim, Yo-Han Yoo (2013)
Klovanich S. F. - Soil plasticity in finite elements, Małyszko L. (2013)
Zhussupbekov A. Zh. - New approach to the pile foundation design on kazakhstan construction sites by the using advanced technologies, Lukpanov R. E., Utepov Ye. B., Morev I. O., Gumilyov L. N. (2013)
Біда С. В. - Аналіз взаємозв'язку питомого об'єму скелета грунту та вологості з питомим опором статичної та динамічної пенетрації, Винников Ю. Л., Литвиненко Т. М., Омельченко П. М. (2013)
Богомолов А. Н. - Особенности деформации лессових пород при замачивании и фильтрации воды, Олянський Ю. И., Тихонова Т. М., Кузьменко И. Ю. (2013)
Бронжаев М. Ф. - Исследование силикатных гелей на основе перексусной кислоты по всему диапазону их образования, Левенко А. М. (2013)
Бугаева С. В. - Армирование грунта геотекстильными материалами, Баранова А. А. (2013)
Винников Ю. Л. - Удосконалення методики визначення осідань будівель на набивних палях у пробивних свердловинах, Мірошниченко І. В. (2013)
Власов С. Ф. - Модифицирование цементолессовых смесей в струйной технологии при освоении подземного пространства, Максимова-Гуляева Н. А., Максимова Э. А. (2013)
Войтенко И. В. - Сейсмический фактор в расчетах бокового давления неоднородных анизотропных грунтовых оснований (2013)
Головко С. И. - Исследования свайных фундаментов в обводненных лессовых грунтах (2013)
Головко С. И. - Анализ составов инъекционных растворов для закрепления грунтов методом цементации, Шехоркина Н. Е., Михалева К. О. (2013)
Гуржій А. О. - Результати модеелювання дамби хвостосховища на прикладі Полтавського ГЗК (2013)
Добрянський І. М. - Результати експериментально-теоретисних досліджень кущів буронабивних мікропаль при дії горизонтальних навантажень, Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Мазепа О. М., Холод П. Ф. (2013)
Дубровский М. П. - Совершенствование технологии устройства длинных свай-оболочек при строительстве и реконструкции глубоководных воднотранспортных и шельфовых сооружений, Гусейнов В. А. (2013)
Дубровский М. П. - Совершенствование эксплуатационных параметров анкерных опор больверков, Оганесян В. Т. (2013)
Дуванский А. В. - Взаимодействие конструкций перегонных тоннелей метрополитена с грунтовым массивом в зонах тектонических нарушений (2013)
Дыба В. П. - О методах определения несущей способности висячих свай, Моргунов В. Н., Скибин Е. Г. (2013)
Єрмакова І. А. - Оцінка стійкості укосів насипів з використанням відходів гірничозбагачувальної промисловості - "хвостів" (2013)
Зоценко М. Л. - Моделювання напружено-деформованого стану грунтового масиву зсувного схилу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Марченко В. І., Виноградова А. М., Костенко О. В., Титааренко В. А. (2013)
Кашарина Т. П. - Разработка защитного комплекса зданий для районов, подверженных наводнениям, Буняев М. С. (2013)
Кваша В. Г. - Перерахунок фундаменту проміжної опори моста при його реконструкції, Салійчук Л. В., Котенко В. Т., Нечипоренко М. В. (2013)
Клименко М. Ю. - Экологическая безопасность зданий в системе управления их эксплуатацией, Кашарина Т. П. (2013)
Косточка Н. А. - Вплив похибок виміру фізичних і деформаційних властивостей грунту на достовірність визгачення стисливості основи (2013)
Крисан В. І. - Закономірності прояву осідань глинистих зрізків у процесі їх випробувань на повзучисть і динамометричним способом, Шаповал В. Г. (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання деформацій природного схилу при його осушенні (2013)
Кузьменко И. Ю. - Оценка прочности сарматских глин при расчетах устойчивости откосов, Осипова О. Н., Чарыкова С. А. (2013)
Кухарь А. В. - Напряженно-деформированное состояние конструкций, попавших в зону карстового провала (2013)
Кушнер С. Г. - Компоненты напряжений в основании полосы полубесконечной протяженности от нагрузки, распределенной по закону треугольника (2013)
Кущак С. И. - Оприделение просадочных свойств грунтоа полевым методом и особенности его применения, Кушнирева А. А., Шутяк А. А., Лащ В. Б. (2013)
Легенченко В. А. - К вопросу определения приведенных деформационных характеристик армированных жесткими вертикальными элементами грунтовых оснований, Шаповал В. Г., Шаповал А. В., Шокарев Е. А., Андреев В. С. (2013)
Литовченко П. А. - Форма тела закрепления в песке буроинъекционной сваи с локальным закриплением в грунте при действии горизонтальной нагрузки, Барано Б. В. (2013)
Литовченко П. А. - Оценка несущей способности буроинъекционной сваи с локальным закреплением в грунте при действии горизонтальной нагрузки, Ищенко Т. В. (2013)
Марченко М. В. - Влияние горизонтальной составляющей вертикального давления на деформации поперечного расширения, Тугаенко Ю. Ф. (2013)
Матус Ю. В. - О рационализации метода последовательных приближений при определении размеров прямоугольной подощвы внецентральнно нагруженного фундамента (2013)
Мишутин А. В. - Повышение надежности и долговечности конструкций железобетонных водопропускных сооружений на автодорогах в сложных геологических условиях, Митинский В. М. (2013)
Моргун А. С. - Проектування за методом граничних елементів круглої фундаментної конструкції силосу для зберігання зерна, Франчук О. В. (2013)
Нацибулін А. Ю. - Осідання денної поверхні Шебелинського газоконденсатного родовища в результаті видобування газу (2013)
Нестерова О. В. - Методика обліку взаємного впливу фундаментів на грунтовому шарі кінцевої товщини (2013)
Новский А. В. - Исследования анизотропных свойств известняка-ракушечника в лабораторных условиях, Новский В. А., Вивчарук В. В. (2013)
Островерх Б. М. - Моніторинг та прогноз руйнування грунтових схилів, Савицький О. А., Потапенко Л. С. (2013)
Петракова Н. А. - Исследование свайных фундаментов, устраиваемых в условиях плотной городской застройки г. Донецк (2013)
Причина Е. С. - Влияние способа опредиления напряженно-деформированого состояния грунтовых откосов и склонов на расчетные значения их коэффициентов устойчивости, Булич И. Ю., Шаповал В. Г., Шаповал А. В. (2013)
Самченко Р. В. - Методика розрахунку параметрів вирівнювання нахилених будівель (2013)
Тимофєєва К. А. - Спосіб гідроізоляції штучних водойм (2013)
Тугаенко Ю. Ф. - Оценка несущей способности сваи в лессовидных водонасыщенных грунтах, Ткалич А. П., Логинова Л. А. (2013)
Фролов Э. К. - Особенности работы и расчет крепей тоннелей метрополитена , Лобачева Н. Г., Ярош Е. Э. (2013)
Храпатов И. В. - Набухающие грунты как основания зданий и сооружений (2013)
Шаповал А. В. - Метод объемных граничных элементов, Шаповал В. Г. (2013)
Примакова В. В. - Новаторський педагогічний рух у 80-і роки ХХ століття (2014)
Тараненко Т. М. - Синергетичний підхід в організації навчально-виховного процесу (2014)
Цибуленко Г. В. - Синергетичні підходи до розуміння екстремальних подій в історії, Цибуленко Л. О. (2014)
Бутова Л. В. - Інноваційна педагогічна діяльність – основа розвитку педагогічної творчост (2014)
Жеребна Н. М. - Проблеми викладання іноземної мови в умовах профільного навчання: теорія і практика, досвід та перспективи (2014)
Кузьмичова О. О. - Інноваційні підходи до викладання української мови та літератури в сучасній школі в умовах профільного навчання (2014)
Назаренко Л. М. - Управління процесом упровадження інклюзивної освіти, Підгатець О. С. (2014)
Білоконська Л. М. - Роль міжшкільних методичних осередків у підвищенні професійної майстерності педагогів (2014)
Дячкова Т. В. - Успіхи студентів на олімпіадах – шлях до творчого життя (2014)
Журова О. М. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції в курсантів (2014)
Пасечная А. Б. - Гендерное воспитание детей дошкольного возраста в семье и детском саду (2014)
Сафонова І. Я. - Розвиток професійної майстерності вчителя, Гончарова О. В. (2014)
Цибуля Н. В. - Профілактика негативних форм поведінки у дітей-логопатів (2014)
Вавілова Ю. В. - Роль вихователя у формуванні особистості ліцеїста (2014)
Ганіч Н. І. - Сучасні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у профільних класах (2014)
Дудченко С. О. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії за допомогою інноваційних технологій (2014)
Жуковська С. В. - Соціалізація учнів старшої школи в навчальному процесі через систему тренінгової роботи (2014)
Комінарець Т. В. - Особливість використання інтегрованих уроків у процесі викладання літератури в середній школі (2014)
Малинова Н. А. - Методи соціалізації учнівської молоді на уроках історії (2014)
Обертас Т. С. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва (2014)
Пєшкова І. В. - Профільне навчання – запорука успішної соціалізації старшокласників (2014)
Пушкіна Л. Й. - Ораторське мистецтво учителя – основа педагогічної майстерності, Пушкіна З. П. (2014)
Сухомлин В. Ф. - Проектна діяльність як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів (2014)
Ткаченко В. М. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як умова їхньої успішної соціалізації (2014)
Шелдагаєва-Петренко Г. О - До питання про критерії відбору літературних творів для вивчення в школах (2014)
Андрієвський О. І. - Робота над розвитком творчих здібностей дітей при викладанні географії (2014)
Андруська Л. О. - Диференційоване навчання хімії (2014)
Білоус О. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії (2014)
Букарєва С. А. - Тренінг як інтерактивний метод формування екологічно активної позиції учня, Бурлака І. В. (2014)
Карбушева Н. П. - Развитие памяти младших школьников на уроках английского языка при помощи лексических единиц, Барна И. С. (2014)
Ковалевська Л. І. - Втілення ідей В. О. Сухомлинського в діяльності сучасного педагога або як літературне чи пісенне слово одзивається на звичайних уроках трудового навчання (2014)
Литвиненко Л. В. - Інтегрований урок як один із засобів формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я (2014)
Лушпай Н. Л. - Розвиток критичного мислення, творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в класах технологічного профілю (2014)
Нагачевська Х. П. - Сучасні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у профільних класах із використанням інформаційних технологій навчання (2014)
Рябченко К. Б. - Обучение школьников работе над сочинением в жанре эссе (2014)
Цимбал Г. О. - Сучасний підхід до викладання гуманітарних дисциплін у класах універсального профілю (2014)
Чуча О. А. - Віртуальні екскурсії як одна з ефективних форм організації навчального процесу на уроці літератури (2014)
Голев С. В. - Нарциссическая личность как объект психологической и психопедагогической работы (2014)
Пшонюк В. С. - Взаимосвязь самооценки подростка с его социально-психологическим статусом в классном коллективе (2014)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: професор Т. К. Завгородня, Слюсаренко Н. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Біорізноманітність: парадигма та визначення (2007)
Устименко П. М. - Територіальна диференціація рослинності національного природного парку "Вижницький" (2007)
Онищенко В. А. - Закономірності поширення весняних ефемероїдів у широколистяних та хвойно-широколистяних лісах України (2007)
Кобів Ю. - Saussurea porcii Degen (Asteraceae) на Свидовці (Українські Карпати): місцезнаходження, ценотипічні умови, популяційні параметри та охорона, Гелеш М., Борсукевич Л. (2007)
Козир М. С. - Рідкісні види в заплаві р. Сейм на території України (2007)
Тихонова О. М. - Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область) (2007)
Димитрова Л. В. - Лишайники м. Полтави (2007)
Назарчук Ю. С. - Лишайники острова Зміїний (Україна), Кондратюк С. Я. (2007)
Сухомлин М. М. - Morchella steppicola Zer.: морфологічні особливості, ультраструктура та поширення в Південно-Східній Україні, Куткова О. В., Паніна З. О. (2007)
Круподьорова Т. А. - Вплив температури на швидкість радіального росту та культурально-морфологічні особливості штамів лікарських грибів Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat та G. lucidum (Curt.: Fr) P. Kars, Бісько Н. А. (2007)
Арапетян Е. Р. - Стимуляція проростання насіння Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками міді та бору, Могиляк М. Г., Галан М. Б. (2007)
Палагеча Р. М. - Морозостійкість магнолій та льодоутворення у тканинах пагонів, Китаєв О. І., Таран Н. Ю. (2007)
Наумов С. Ю. - Анатомічні дослідження листків Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill (2007)
Данилик І. М. - Trichophorum Pers. (Cyperaceae) - новий рід для флори України, Мигаль А. В., Кіш Р. Я. (2007)
Дудка І. О. - Physarum nudum T. Macbr. - новий для України вид міксоміцетів, Леонтьев Д. В., Бондаренко-Борисова І. В. (2007)
Багацька Т. С. - Egeria densa Planchon (Hydrocharitaceae) - новий вид для материкової частини України (2007)
Костіков І. Ю. - Олексій Олексійнович Лаптєв (30.03.1922-03.09.2006), Баданіна В. А., Кучерява Л. Ф., Карпенко Н. І., Тищенко О. В. (2007)
Дубина Д. В. - Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони, Тимошенко П. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2006)
Жиляєв Г. Г. - Алокація біомаси як критерій життєвості особин у популяціях трав'яних багаторічників Карпат (2006)
Слівінська К. А. - Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження, Балашов Л. С. (2006)
Козак М. І. - Нові місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze (Menyantheaceae) на території України (2006)
Кучерява Л. Ф. - Lycopodiella inundata (L.) Holub в Канівському Придніпров'ї (Черкаська обл.), Шевчик В. Л., Тищенко О. В. (2006)
Панченко С. М. - Флористичні знахідки на північному сході України, Карпенко Ю. О., Графін М. В. (2006)
Щербак В. І. - Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів), Кузьмінчук Ю. С. (2006)
Абдулоєва О. Р. - Морфолого-анатомічні особливості плодів видів роду Bupleurum L. флори України, Федорончук М. М. (2006)
Хоркавців О. Я. - Гормональна регуляція розвитку апоспоричного гаметофіта Pottia intermedia (Furnr.) Turn, Демків О. Т., Ріпецький Р. Т. (2006)
Сучасний стан та перспективи розвитку ботаніки (за матеріалами ХVІІ Міжнародного ботанічного конгресу) (2006)
Дідух Я. П. - Проблеми екології, Ромащенко К. Ю. (2006)
Цуканова Г. О. - Проблеми і перспективи охорони рослинного світу (2006)
Єна Ан. В. - Проблеми ендемізма (2006)
Михайлюк Т. І. - Питання альгології (2006)
Мусієнко М. М. - Проблеми фітофізіології (2006)
Мельник В. І. - Ботанічні сади, Косенко І. С. (2006)
Мосякін С. Л. - Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу і завдання світової та української ботаніки, Тихоненко Ю. Я. (2006)
Ситник К. М. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 70-річчя від дня народження), Мартин Г. І., Генералова В. М., Васюк В. А., Веденічева Н. П., Косаківська І. В., Негрецький В. А., Войтенко Л. В., Ковальчук Н. В. (2006)
Ткаченко В. С. - Анатолій Іванович Кузьмичов (до 70-річчя від дня народження), Дідух Я. П., Дубина Д. В., Кучерява Л. Ф., Шевера М. В. (2006)
Семенів І. П. - Методологічні основи системи стійкості закладу охорони здоров"я в різних умовах його діяльності (2013)
Бенюк В. О. - Діагностичне значення визначення експресії рецепторів гормонів та маркерів апоптозу при гіперпластичних процесах ендометрію, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Каленская О. В., Пономарчук Р. М. (2013)
Гринзовський А. М. - Концепція медичної поліції як прообраз сучасної вітчизняної системи нагляду за санітарно-епідеміологічним благополуччям населення (2013)
Горачук В. В. - Управлінський аналіз обгрунтованості діагностичних досліджень при гострій позалікарняній пневмонії в дітей (2013)
Гутор Т. Г. - Система моніторингу здоров'я на рівні первинної медико-санітарної допомоги як якісний механізм переорієнтації роботи лікарів на організацію профілактичних заходів (2013)
Демидюк Д. В. - Поєднані ураження коронарних і сонних артерій: сучасний погляд у хірургічній тактиці, Буцко Є. С., Денисов С. Ю., Голяка А. Г. (2013)
Дерев"янко Л. А. - Захворювання невідомої етіології з проявами пурпури, виразок та некрозу шкіри в пацієнтки клінічної лікарні "Феофанія", Бернацька-Волферт Ю. М. (2013)
Євсєєнко В. Г. - Алгоритм хірургічного лікування хрящових ушкоджень колінного суглоба, Зазірний І. М., Семенів І. П. (2013)
Коржелецький О. С. - Функціональні та фармакологічні проби: доцільність застосування в диференційній діагностиці змін ЕКГ органічного і функціонального походження в умовах багатопрофільної лікарні, Джура Н. О., Казарова С. В. (2013)
Левченко Ф. М. - Системна динаміка кадрового забезпечення військової охорони здоров'я України (2013)
Михальченко О. М. - Контраст-індукована нефропатія. Фактори ризику. Критерії діагностики. Профілактика, Стельмащук В.П. (2013)
Мухомор А. И. - Соноэластография в комплексном трансректальном ультразвуковом исследовании предстальной железы при идентификации ранних стадий рака (2013)
Рамзанова-Стьопкіна О. А. - Роль міжнародної сертифікації медичних установ відповідно до ІSO 9001 у підвищенні якості надання медичних послуг (2013)
Романюк Ю. А. - Переваги та недоліки розвитку сімейної медицини в приватному секторі охорони здоров'я (2013)
Сафронова О. В. - Порівняння ступеня проявів місцевої токсичності при використанні 3D комформної променевої терапії та методики ІМRТ у пацієнтів із раком передміхурової залози, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г., Кісіль Ю. М. (2013)
Сердюк В. Г. - Інфекційна безпека як важлива складова національного плану дій із безпеки пацієнтів , Кожан Н. Є., Царенко А. В. (2013)
Шатило В. Й. - Удосконалення підготовки медичних сестер в Україні, Свиридюк В. З., Яворський П. В. (2013)
Сміянов В. А. - Практичні підходи до управління якістю медичної допомоги на основі внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я (2013)
Майбутнє Української медицини: чи будемо з лікарями? (2013)
Гриневич О. Й. - Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій" - сучасність і перспективи, Маркович І. Г. (2013)
Оксана Верес - Междурнародный обмен опытом: как помочь детям с церебральным параличом, проживающим в различных экономических и социальных условиях (2013)
Тищенко Л. Н. - Извлечение легких примесей на конусно-каскадной поверхности, Слипченко М. В. (2013)
Машкін М. І. - Модифікація технології питного пастеризованого молока з довготривалим терміном зберігання, Могутова В. Ф., Богомолов О. В., Токолов Ю. І., Денисенко С. А. (2013)
Бредихін В. В. - До питання математичного моделювання процесу вібропневматичного розділення зернових сумішей, Тіщенко Л. М., Півень М. В. (2013)
Богомолов А. В. - Обоснование параметров ленточно-барабанного механизма высокопроизводительных ленточных норий – элеваторов, Белостоцкий В. А., Лукьянов И. М. (2013)
Ольшанский В. П. - Об упрощённом расчёте движения частицы в потоке воздуха, Ольшанский С. В. (2013)
Шерстюк В. С. - До оцінювання точності визначення показників якості зерна, Рідний Р. В., Сіняєва О. В. (2013)
Семашко Л. А. - Проблеми правового забезпечення профілактики правопорушень в галузі охорони праці, як одного з пріоритетних напрямків впливу на стан виробничого травматизму професійної захворюваності (2013)
Бондаренко Т. А. - Розроблення технології морозива з козиного молока функціонального призначення, Рижкова Т. М. (2013)
Рижкова Т. М. - Вплив комбінаційних солучень заквашувальної мікрофлори на якість та вихід козиного кисломолочного сиру (2013)
Лобачева Н. Л. - Технологічні аспекти формування структури виробів з безглютенової борошняної сировини, Шаніна О. М. (2013)
Звєрєв В. О. - Аналіз ІЧ-спектрів клейковини та тіста з пшеничного хлібопекарського борошна з використанням білкових добавок , Шаніна О. М. (2013)
Фоміна І. М. - Зміна кінематичної в'язкості клейстерізованної борошняної суспензії пшениці під час пророщування зерна, підданого низькотемпературній обробці, Івахненко О. О., Савіна І. С. (2013)
Гурський П. В. - Дослідження впливу рецептурних компонентів на тривалість структуроутворення модельної системи паст закусочних, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Гридякін В. О. - До розробки технології приготування трести з її перевертанням у процесі вилежки стебел, Богомолов О. В., Гонтар В. Ю. (2013)
Жукова Я. Ф. - Дослідження фракційного білкового складу і надмолекулярної структури модельних розчинів, що містять желатин і казеїн, Перцевий М. Ф., Обозна М. В., Кузнєцова Т. О., Гурський П. В. (2013)
Обозна М. В. - Оптимізація параметрів гідротермічної обробки модельної системи сирного продукту з використанням рослинних добавок, Чаговець В. В., Чаговець Л. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Малюк Л. П. - Дослідження реологічних характеристик салепу – загусника плодово-ягідних систем, Балацька Н. Ю. (2013)
Дубініна А. А. - Локалізація радіонуклідів в господарсько-ботанічних сортах редьки, поширених в Східній Україні, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2013)
Дубініна А. А. - Розробка способу видалення токсичних речовин з коренеплодів моркви і плодів гарбуза, Летута Т. М., Віннікова В. О. (2013)
Хацкевич Ю. М. - Дослідження жирнокислотного складу сьомги охолодженої, Черевична Н. І., Марченко О. Д. (2013)
Киричук І. І. - Визначення механізму забруднення нанофільтраційних мембран при розділенні молочної сироватки, Мирончук В. Г., Змієвський Ю. Г. (2013)
Шаповаленко О. І. - Плющення голозерного вівса, Харченко Є. І., Фурманова Ю. П., Свиридюк Н. (2013)
Козюля І. В. - Зберігання комбікормів, що містять суху молочну сироватку, Янюк Т. І., Шаповаленко О. І. (2013)
Верещинський О. П. - Хімічний склад та хлібопекарські властивості борошна, виробленого з лущеного зерна (2013)
Слободнюк Р. Є. - Вплив механічної дії на фізико-хімічні властивості олеклейстеризованої крохмальної дисперсії, Прасол Д. Ю. (2013)
Єна Ан. В. - Нові дані щодо ендеміків флори Криму. І. (2006)
Федорончук М. М. - Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: родина Rosaceae Juss. (роди Amygdalus L., Cerasus Hill, Cotoneaster Medik., Prunus L., Pyrus L., Sorbus L., Spiraea L.) (2006)
Корнієнко О. М. - Номенклатура культивованих та здичавілих в Україні північноамериканських "айстр" з точки зору делімітації родів у трибі Astereae (Asteraceae), Мосякін С. л. (2006)
Гайова В. П. - Новий для України вид гриба Phyllachora ambrosiae (Berk et. M.A. Curt.) Sacc. (Phyllachrales, Ascomycetes) (2006)
Малишева В. Ф. - Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. ІІІ. Рід Ramariopsis (Donk) Corner (2006)
Федоренко Н. М. - Нові та рідкісні для України види ліхенофільних грибів (2006)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види лишайників з Криму (2006)
Надєіна О. В. - Нові знахідки лишайників на Донецькому кряжі (2006)
Олішевська С. В. - Швидкість росту як кількісний критерій дослідження резистентності мікроскопічних грибів до іонів міді (2006)
Андрієнко Т. Л. - Раритетна компонента флори Рівненського природного заповідника, Прядко О. І., Онищенко В. А. (2006)
Кирильчук К. С. - Вплив діяльності контрактильних коренів на стійкість популяцій Trifolium pratense L. за умов пасовишного та сінокісного навантаження (2006)
Хом'як І. В. - Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа (2006)
Костенко Н. С. - Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника, Дикий Є. О., Заклецький О. А. (2006)
Попова А. Ф. - Ранні стадії ембріогенезу у повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium L. (Umbeliferae), Іваненко Г. Ф. (2006)
Недуха О. М. - Імуноцитохімічне вивчення пероксидази у листках повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium L. (2006)
Брук Е. - Набір і рівень гомеостатичних іонів у рослинних тканинах залежно від віку, Баханошвілі М. (2006)
Царенко О. М. - Світлана Миколаївна Зиман (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності), Шиян Н. М., Булах О. В., Мосякін С. Л., Музичук Г. М. (2006)
Життєвий і творчий шлях професора Івана Михайловича Григори (1928-2006) (2006)
Андріанова Т. В. - XVII Симпозіум Румунського мікологічного товариства (2006)
Подольський Вл. В. - Стан репродуктивного здоров'я молодих жінок та шляхи його поліплення (2013)
Северин Г. К. - Характеристика виявлення онкологічних захворювань під час профілактичних оглядів (2013)
Гуляєва М. В. - Обізнаність та інформаційні потреби населення щодо інсульту: пілотне опитування населення, Гуляєв Д.В., Авдєєва А., Гавура К., Піскорська М. (2013)
Маркович І. Г. - Вплив медико-демографічних показників на реформування медичної галузі як складової системи біобезпеки країни (2013)
Ринда Ф. П. - Деякі актуальні питання формування здорового способу життя в Україні (2013)
Лобас В. М. - Експертна оцінка організаційних питань відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги, Кравець О. А. (2013)
Шатило В. Й. - Медико-профілактична допомога пацієнтам похилого віку (2013)
Морозова М. М. - Ресурсний потенціал медичного забезпечення населення радіоактивно забруднених територій, Петриченко О.О, Прилипко В.А. (2013)
Бучинський Л. Я. - Визначення потреби лікарів загальної практики/сімейних лікарів у консультативній допомозі лікарів-спеціалістів (2013)
Шишацька Н. Ф. - Загальні результати комплексного дослідження забезпечення прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України, Глуховський В. В. (2013)
Петухова И. С. - Влияние комплексного медикаментозного лечения на криптогенную эпилепсию и мигрень с аурой (2013)
Качур О. Ю. - Характеристика проекту госпітальних округів Житомирської області (2013)
Слабкий Г. О. - До питання наукового забезпечення проведення реформи системи охорони здоров'я в Україні (2013)
Шатилоо В. Й. - Інтеграція вищої медичної освіти до Європейський стандартів, Гордійчук С. В., Свиридюк В. З. (2013)
Риков С. О. - Регіональні особливості кадрового забезпечення офтальмологічної служби охорони здоров'я України для надання спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню, Слабкий Г. О., Збітнєва С. В. (2013)
Сміянов В. А. - Аналіз мотиваційних детермінант лікарів у закладах охорони здоров'я м.Суми щодо підвищення якості медичної допомоги, Степаненко А. В., Ященко Ю. Б. (2013)
Кривенко Є. М. - Роль комунікації та PR-технологій у взаємодії галузі охорони здоров'я і громадськості, Ситенко О. Р. (2013)
Закрутько Л. І. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні напряму "Пульмонологія та Фтизіатрія" у сфері охорони здоров'я України за 2008-2012 рр., Горбань А. Є., Новогородська Л. М., Бородай С. М. (2013)
Миронюк І. С. - Програма протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в середовищі трудових мігрантів Закарпаття у співпраці в Українською православною Церкою (2013)
Тези науково-практичної конференції "Медико-соціальні питання в реформуванні сфери охорони здоров'я", присвяченої пам'яті професора В.М. Пономаренка (2013)
Вовк І. О. - Відновлення видавничої діяльності Пласту після війни (1922–1930 рр.) (2012)
Босак О. І. - До питання про книговидавничу діяльність української діаспори у США (2012)
Синєокий О. В. - Поп- і рок-музика в грамзапису соціалістичної Болгарії: комунікативний аналіз (2012)
Грет Г. П. - Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку, Галенко М. Ю. (2012)
Владімірська Р. Л. - Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів (2012)
Сеник О. Ю. - Проблеми і перспективи університетського книговидання: український та закордонний досвід (2012)
Жолдак О. О. - Книжкові конкурси як об’єкт висвітлення в інтернет-виданнях (2012)
Мантуло Н. Б. - Функціональна специфіка PR у процесі конструювання соціальної реальності (2012)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: діалог бізнес - громада (2012)
Овсяк О. В. - Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів, Овсяк В. К., Петрушка Ю. В. (2012)
Огірко О. І. - Інформаційна технологія корозіометрії оцінювання об’єктів зі сталі (2012)
Лях І. М. - Алгоритмізація деяких методів визначення шкідливих впливів у телекомунікаційних мережах, Лавер О. Г., Сабуров А. С. (2012)
Репета В. Б. - Модель ієрархії критеріїв процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Гургаль Н. С., Сеньківський В. М., Шибанов В. В. (2012)
Стахів Р. Б. - Завдання захисту продукції, що використовує упакування та етикетки (2012)
Киричок Т. Ю. - Багатокритеріальна задача вибору показника зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу (2012)
Ратушняк Ю. В. - Модель послідовності вибору мобільної апаратно-програмної платформи в процесі проектування електронного видання для планшетного комп’ютера (2012)
Маїк В. З. - Дослідження якості флексографічних друкарських форм з використанням розробленого програмно-апаратного комплексу, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В. (2012)
Цуца Н. М. - Лентикулярні лінзи, Дирда Ю. Ю., Цуца О.Ю. (2012)
Зоренко О. В. - Технологічні особливості вибіркового лакування (2012)
Кохан В. Ф. - Установка ультразвукового очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, Мельников О. В., Гончарук О. С. (2012)
Пінчевська О. О. - Деякі фізико-механічні властивості термомодифікованої деревини, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2014)
Гришкевич А. А. - Фрезерный дереворежущий инструмент с изменяемыми углами: передним и наклона режущей кромки, Чаевский В. В. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Обґрунтування довжини трелювальної системи для транспортування круглого лісоматеріалу в повністю завантаженому стані під наметом лісу (2014)
Овсянников С. И. - Особенности расчета пахотного мотоагрегата (2014)
Пінчевська О. О. - Аналіз та тенденції розвитку світового ринку пилопродукції (2014)
Кий А. В. - Теоретичні дослідження форми навісної опори канатно-трелювальної установки, Адамовський М. Г. (2014)
Войтов В. А. - Критерии оценки трибологических процессов в системе "механические передачи – трансмиссионное масло – условия эксплуатации", Шевченко А. Н., Митиков С. А. (2014)
Шевченко С. А. - Методика розрахунку тривалості атмосферно-камерного сушіння деревини, Павленко Ю. С. (2014)
Копанський М. М. - Перспективи використання ріпакової сировини у виробництві деревинних композиційних матеріалів, Салдан Р. Й. (2014)
Літовка С. В. - Вплив зазорів качаючих вузлів гідроагрегатів трансмісії форвардера на його перевитрату палива, Василенко Г. О., Косолапов В. Б. (2014)
Козак Р. О. - Визначення геометричного коефіцієнта форми та коефіцієнта сферичності солом’яних частинок (2014)
Головач В. М. - Вплив резонансних характеристик пили на якість оброблюваної поверхні, Сірко З. С., Білецький М. О. (2014)
Чаплигін Є. М. - Обґрунтування параметрів навантажувального обладнання стенду для акустико-емісійних досліджень деревини та клеєних матеріалів, Шевченко С. А., Карпусенко О. В., Чумак В. М. (2014)
Мазурчук С. М. - Застосування неруйнівних методів оцінювання якості пилопродукції при її розкрої (2014)
Дьяконов В. К. - Влияние способа крепления пилы во фланцах на её торцевое биение, Хлуд В. И., Сирко З. С. (2014)
Чаплигін Є. М. - До питання неруйнуючого контролю перевірки якості деревини, Чумак В. М. (2014)
Шевченко С. А. - Диагностирование подшипника качения по длительностям импульсов и пауз огибающей акустической эмиссии (2014)
Наглюк И. С. - Эксплуатационная надёжность трактора и качество применяемых моторных масел (2014)
Marchuk V. Е. - Engineering methods development of contact surfaces tribological systems (2014)
Салабай І. І. - Властивості клейових композицій з використанням відходів виробництва волокнистих плит (2014)
Шепелюк О. О. - Використання целюлозно-паперового скопу у виробництві композиту на основі мінерального в’яжучого, Салдан Р. Й., Копанський М. М., Шепелюк І. Р. (2014)
Янчик О. Г. - Понятійно-методичні аспекти обґрунтування вимог до нових екологічних технологій виробництва, Градиський Ю. О. (2014)
Бойко Л. М. - Дослідження довговічності деревноволокнистих плит середньої щільності, Анциферова О. В. (2014)
Енглезі О. А. - Розвиток систем управління причіпними ланками триланкових сідельно-причіпних автопоїздів (2014)
Ремарчук М. П. - Енергозбереження в гідросистемах управління робочим обладнанням машин для земляних робіт (2014)
Сакно О. П. - Усовершенствование системы управления качеством технического обслуживания грузовых автомобилей (2014)
Білецький М. О. - Залежність споживаної потужності від конструкції круглої пилки під час пиляння деревини, Сірко З. С., Хлуд В. І. (2014)
Михайлов П. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку лісонасіннєвої справи в Україні (2014)
Войтов В. А. - Физико-химическая модель биомассы как объекта гранулирования, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2014)
Дьяченко В. Ю. - Анализ эстетических особенностей мультисенсорного дизайна изделий из древесины в пропедевтике художественно-промышленных школ германии (2014)
Савченко Л. А. - Інформаційні технології на підприємствах агропромислого комплексу, Якимів Р. Я. (2014)
Холодова О. О. - Сучасні проблеми перевезення сільськогосподарських вантажів в міжнародному сполученні, Кутья О. В. (2014)
Кравцов А. Г. - Перспективи впровадження концепцій транспортної та складської логістики при виробництві продукції АПК (2014)
Музильов Д. О. - Визначення основних параметрів технології доставки дорожньо-будівельних вантажів, Нищета А. П. (2014)
Мусатенко Л. І. - Диигент ботанічного оркестру (до 80-річчя від дня народження академіка К.М. Ситника), Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дудка І. О. (2006)
Барьяхтар В. Г. - Мої зустрічі з Костянтином Меркурійовичем Ситником (2006)
Мосякін С. Л. - Огляд новітніх таксономічних і номенклатурних змін, що стосуються представників родини Orchidaceae флори України, Тимченко І. А. (2006)
Чорна Г. А. - Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae) - новий для флори України вид, Протопопова В. В., Шевера М. В., Федорончук М. М. (2006)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходженя рідкісних видів флори Волинського Полісся, Баранський О. Р. (2006)
Кондратюк С. Я. - До ревізії середньоазійського матеріалу комплексу "Teloschistes brevior" (Teloschistaceae), Кудратов І. (2006)
Ходосовцев О. Є. - Нові види лишайників для України та Українських Карпат з Карпатського біосферичного заповідника, Постоялкін С. В. (2006)
Стойко С. М. - Праліси як екологічні моделі для ренатуралізації вторинних фітоценозів (2006)
Жиляєв Г. Г. - Зміни базових ознак життєздатності Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) у природних екотонах Карпат (2006)
Коваленко І. М. - Структура популяцій домінантів трав'яно-чагарничкового ярусу в лісових фітоценозах Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Віталітетна структура (2006)
Кирильчук К. С. - Вертикальна структура лучного травостою в умовах пасовищного та сінокісного навантаження (2006)
Расевич В. В. - Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne taurica Kotov, Дідух Я. П. (2006)
Чорноус О. П. - Лісоварослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) (2006)
Довбиш К. П. - Фотосинтетичні характеристики Acer platanoides L., A. campestre L., A. tataricum L. у природних умовах за різних світлових режимів, Васильченко С. М., Сиваш О. О., Топчій Н. М. (2006)
Голубець М. А. - До питання про Національну зелену книгу (2006)
Дідух Я. П. - Якою ж бути Зеленій низі України? (2006)
Устименко П. М. - Зелена книга України: дискусійні питання і реальність, Дубина Д. В., Попович С. Ю., Вакаренко Л. П. (2006)
Шевера М. В. - VIII Міжнародна конференція з екології та менеджменту інвазійних рослин (2006)
Голубець М. А. - Що таке біотична і ландшафтна різноманітності? (2006)
Устименко П. М. - Карта рослинності природного заповідника "Горгани" як основа фітоценотичного моніторингу, Климук Ю. В. (2006)
Ромащенко К. Ю. - Екологічні ніші українських ковил: диференціація, структура, лімітуючі фактори (2006)
Скляр Ю. Л. - Популяційна структура Nymphaea candida J. et C. Presl ьасейну Десни в межах північого сходу України (2006)
Мосякін С. Л. - Філогенетичне значення паліноморфологічних особливостей представників родини Chenopodiaceae Vent., Цимбалюк З. М. (2006)
Соломаха В. А. - Знахідка Asplenium x alternifolium Wulfen у степовій зоні України, Соломаха Т. Д., Драбинюк Г. В., Мойсієнко І. І. (2006)
Перегрим М. М. - Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин на території Донецького кряжу (2006)
Оптасюк О. М. - Типіфікація чотирьох видів роду Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit, Мосякін С. Л. (2006)
Дудка І. О. - Нова рослина-хазяїн Albugo candida (Gmel.: Pers.) Kze (Oomycota) із родини Brassicaceae, Ільїнська А. П. (2006)
Бессонова В. П. - Вплив полістимуліну К на якість цвітіння декоративних квіткових рослин за умов забруднення довкілля, Іванченко О. Є., Приймак О. П. (2006)
Мушак П. О. - Абсорція іонів важких металів синьозеленою водорістю Spirulina platensis (Nordts.) Geitl. (2006)
Колупаєв Ю. Є. - Індукування саліциловою кислотою тепло- і солестійкості проростків Triticum aesivum L. у зв'язку зі змінами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, Карпець Ю. В. (2006)
Клименко С. В. - Академік М.Ф. Кащенко - видатний український вчений (2006)
Кондратюк С. Я. - Перша міжнародна конференція "Водорості в наземних екосистемах", Костіков І. Ю., Михайлик Т. І., Дарієнко Т. М., Демченко Е. М. (2006)
Коцур В. П. - Перша всеукраїнська конференція "Синантропізація рослинного покриву України", Джуран В. М., Шевера М. В., Крецул Н. І., Губарь Л. М., Протопопова В. В., Федорончук М. М. (2006)
Лисенко Г. М. - Ювілейна науково-практична конференція "Вивчення та збереженя заповідників Лісостепової зони", Деркач Д. Ф., Власов Ф. О., Рижков О. В. (2006)
Мусатенко Л. І. - Підручник М.М. Мусієнка "Фізіологія рослин", Терек О. І. (2006)
Мигаль А. В. - Монографія про фітоінвазії в Угорщині, Протопопова В. В., Шевера М. В. (2006)
Бурова Т. А. - Облікова політика податкових платежів на підприємстві та шляхи її удосконалення (2014)
Калінчик М. В. - Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Красноруцький О. О. - Імперативи розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки в контексті трансформаційних процесів (2014)
Izdebski W. - Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов в Европейском Союзе, Skudlarski J., Zając S., Мазнев Г. Е. (2014)
Мегель Ю. Є. - Використання при підготовці майбутніх менеджерів програмного продукту Microsoft® Visio, Данілко І. В., Коваленко С. М., Чалий І. В. (2014)
Онегіна В. М. - Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання (2014)
Турченко М. М. - Формування організацій спеціалізованих на репродукції перевірених ремонтних корів як важливий напрямок ринкової трансформації економіки (2014)
Антощенкова В. В. - Методи трансфертного ціноутворення (2014)
Артеменко О. О. - Сучасний стан забезпеченості технічними засобами галузі рослинництва (2014)
Бабан Т. О. - Зовнішні фактори експортного потенціалу ячменю (2014)
Балаш Л. Я. - Інтеграційні процеси у стратегії інвестиційного забезпечення особистих селянських господарств (2014)
Батюк Л. А. - Людський вимір економічної кризи (2014)
Біляк Н. І. - Кластерний аналіз інвестиційної привабливості сільських територій Львівської області (2014)
Богданович О. А. - Дослідження галузевої структури сільського господарства в Україні та Харківській області (2014)
Борисовський Д. В. - Ефективність державної фінансової підтримки фермерських господарств (2014)
Валетенко В. В. - Регіональні особливості інвестиційного забезпечення розвитку аграрного виробництва (2014)
Величко О. В. - Оптимізація використання виробничих ресурсів аграрними підприємствами (2014)
Гронська М. В. - Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення через призму організаційно-правового забезпечення (2014)
Дуднєва Ю. Е. - Перспективи застосування стандарту ISO 3100:2009 при побудові корпоративних систем ризик-менеджменту (2014)
Євдокімова М. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем кредитування аграрних підприємств, Нагаєва Г. О. (2014)
Заїка С. О. - Венчурні інвестиції: світовий досвід залучення та перспективи використання в Україні (2014)
Кваницька Р. С. - Змістові характеристики поняття "процес формування потенціалу інституту фінансового ринку" (2014)
Калініченко С. М. - Оптимізація процесу регулювання економічних взаємовідносин між підприємствами бурякоцукрового підкомплексу в контексті інтеграційних процесів (2014)
Кіданова Н. Б. - Державний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів (2014)
Клименко С. О. - Організація обліку надходження основних засобів у бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2014)
Ковтун О. В. - Поняття та зміст категорії "нерухомість" (2014)
Кравченко О. М. - Ефективність землекористування в сільському господарстві України (2014)
Кравченко О. І. - Концепція створення комплексу просування продукції сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного ринку (2014)
Крутько М. А. - Стан та етапи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Лелюк Ю. М. - Сучасні особливості використання економіко-математичного прогнозування фаз циклів як інструменту антициклічної політики (2014)
Луньова В. А. - Система показників інноваційної моделі розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Малій О. Г. - Фінансове забезпечення агроформувань (2014)
Мандич О. В. - Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників (2014)
Мущинська Н. Ю. - Формування джерел фінансування проведення капітального та поточного ремонту в ОСББ, Молодченко Т. Г. (2014)
Островерх С. А. - Аналіз брендів футбольних клубів України на засадах кластерного підходу (2014)
Поливана Л. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності проекту впровадження інформаційних технологій на підприємствах торгівлі (2014)
Попова М. М. - Ефективність агропромислового виробництва – види, форми прояву, взаємозв’язок (2014)
Руденко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення земельних відносин та напрями його удосконалення в сільському господарстві (2014)
Слатвінська Л. А. - Становлення системи інвестиційного забезпечення розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2014)
Сумець О. М. - Фактори розвитку олійно-жирової галузі та їх вплив на логістичну діяльність підприємств (2014)
Холодницька А. В. - Формування ефективного лідерства в умовах структурних змін в економіці (2014)
Чернецька О. В. - Теоретичні аспекти функціонування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2014)
Шебанова О. О. - Відображення властивостей товару у маркетинговому сумісному аналізі (2014)
Борисовський Д. В. - Системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері (2014)
Масюк Н. П. - Chlorodendrophyceae class. nov. (Chlorophyta, Viridiplantae) у флорі України. І. Обсяг, філогенетичні зв'язки, систематичне положення (2006)
Андріанова Т. В. - Фітотрофні анаморфні гриби Новгород-Сіверського Полісся, Голубцова Ю. І. (2006)
Михайлова О. Б. - Фізіологічні особливості представників родини Morchaellaceae (Ascomycetes) у чистій культурі, Бухало А. С. (2006)
Безусько Л. Г. - Пилок Chenopodiaceae Vent. як індикатор змін природних умов на території України у плейстоцені, Мосякін С. Л., Цимбалюк З. М. (2006)
Берко Й. М. - Морфологічні особливості гібриду Verbascum thapsiforme Schrad. x Verbascum nigrum L. флори Львівської області, Грицина М. Р. (2006)
Андрієнко Т. Л. - Рідкісні ценральноєвропейські види у флорі волинської частини Західного Полісся, Прядко О. І. (2006)
Панченко С. М. - Весняні ефемероїди листяних лісів Лівобережного Полісся, Лукаш О. В., Чорноус О. П. (2006)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикаційна характеристика вихідного стану природного заповідника "Єланецький степ", Острівна Ю. І. (2006)
Бармак І. М. - Стан модельних популяцій Dianthus hypanicus Andrz. (Caryophyllaceae) на Кіровоградщині (2006)
Гуменюк І. Д. - Анатомічні особливості вегетативних органів Persicaria amphibia (L.) Delabre за умов помірного водного дефіціту, Мусатенко Л. І. (2006)
Ситник К. М. - Соломон Павлович Вассер (до 60-річчя від дня народження), Дудка І. О., Бухало А. С., Дідух Я. П. (2006)
Мусатенко Л. І. - Відзначення 80-річчя від дня народження Костятина Меркурійовича Ситника (2006)
Балашов Л. С. - І.М. Григора, Є.О. Воробйов, В.А. Соломаха. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація) (2006)
Єна Ан. В. - Квінтесенція грузинської флори (2006)
Васильев А. И. - Роль инновационных структур в социально-экономическом развитии территориально-промышленных комплексов (2014)
Красноруцький О. О. - Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів (2014)
Маренич Т. Г. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2014)
Нагаєв В. М. - Інформаційне забезпечення аграрних формувань як фактор запобігання організаційних конфліктів (2014)
Стецюк П. А. - Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Izdebski W. - Рынок сельскохозяйственных тракторов в Польше и Украине, Skudlarski J., Zając S., Мазнев Г. Е. (2014)
Шпак А. П. - Государственная піддержка сельского хозяйства в странах Таможенного союза и Единого экономического пространства, Киреенко Н. В. (2014)
Артеменко О. О. - Тенденції зміни потреби в сільськогосподарській техніці в аграрних підприємствах Харківської області (2014)
Білецька К. Ю. - Сутність категорії "Економічна ефективність виробництва" (2014)
Богач Л. В. - Стан і тенденції формування земельно-орендних відносин сільськогосподарських підприємств (2014)
Богомолова К. С. - Роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора (2014)
Боярчук Л. В. - Трансформація зайнятості населення як складова соціально-економічної політики держави (2014)
Васюренко Л. В. - Тенденції відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств в Харківській області (2014)
Височан О. С. - Облік і калькулювання собівартості туристичного продукту: питання об’єкту та номенклатури витрат (2014)
Дубина О. Л. - Формування прибутку сільськогосподарського підприємства (2014)
Дудник О. В. - Управління фінансовими ризиками на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Желєзняк А. М. - Трансформаційні процеси зовнішньо-економічної політики України та їх вплив на аграрний сектор, Черевко В. Д. (2014)
Заїка С. О. - Світові та національні тенденції інвестиційного розвитку виробництва біопалива (2014)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств залежно від ефективності їх діяльності (2014)
Калініченко С. М. - Організаційно-економічний механізм інтеграції виробників цукру та цукросировини (2014)
Квятко Т. М. - Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції: теоретичний аспект (2014)
Клименко С. О. - Обліково-аналітичне забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства (2014)
Краля В. Г. - Основні етапи проектних пророблень щодо побудови організаційної структури управління організацій аграрного профілю (2014)
Крупа О. М. - Ключові аспекти формування продовольчої безпеки України (2014)
Кучер А. В. - Методологічні аспекти визначення ставки дисконту під час прогнозування грошових потоків проектів агроформувань, Кучер Л. Ю. (2014)
Левкіна Р. В. - Ефективність функціонування підприємств овочівництва в умовах сталого розвитку (2014)
Лелюк М. В. - Зміна цільової спрямованості процесів планування в умовах макроекономічної нестабільності (2014)
Лега О. В. - Податок на додану вартість: документування та звітність (2014)
Лисенко В. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності підприємництво (2014)
Луценко О. А. - Розвиток ринку агрострахування в Україні (2014)
Морозов В. І. - Система наукового забезпечення ефективності застосування сільськогосподарської техніки при збиранні кормових культур (2014)
Нам М. А. - Сценарное прогнозирование как инструмент управления предпринимательскими структурами в условиях нестабильности (2014)
Науменко І. В. - Проблеми та перспективи формування інтенсивного типу економічного розвитку сільського господарства (2014)
Петров В. М. - Вплив структурних змін у сільському господарстві на формування машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств (2014)
Пономарьов Є. Л. - Сучасні тенденції в оплаті праці в сільськогосподарських підприємствах України та США (2014)
Рижикова Н. І. - Основні напрями реформування ринку цукру в ЄС (2014)
Сагачко Ю. М. - Роль тваринництва в соціально-економічному розвитку аграрної сфери (2014)
Сахненко О. І. - Роль людського капіталу на шляху становлення економіки знань (2014)
Сахно І. В. - Ринок аудиторських послуг в Україні та його особливості (2014)
Стегній О. В. - Динаміка конкурентоспроможності агропродовольчої продукції в сучасних умовах (2014)
Хайнус Д. Д. - Ціновий фактор у грошовій оцінці ріллі аграрних підприємств (2014)
Хомутовська Я. М. - Класифікація проблем управління персоналом в АПК і напрями їх вирішення (2014)
Шабінський О. В. - Територіальний рівень забезпечення системи економічної безпеки підприємств агросектора України (2014)
Шибаєва Н. В. - Еволюція ролі держави в економіці (2014)
Яловега Л. В. - Поточні біологічні активи тваринництва: особливості документування (2014)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Радченко О. В. - Проблематика визначення та змістовності функцій науки "державне управління" (2014)
Солових В. П. - Становлення та загальна характеристика сучасних моделей державного управління (2014)
Червякова О. В. - Підходи до науково обґрунтованого розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Безверхнюк Т. М. - Соціальний проект в державному управлінні: обґрунтування доцільності реалізації (2014)
Кринична І. П. - Формування уявлень про мета-організаційну природу публічної служби (2014)
Куц Ю. О. - Організаційно-регулятивний вплив держави на управління етнонаціональними процесами (2014)
Махельські З. - Державна влада, засоби масової інформації та демократія в Польщі (2014)
Нестеряк Ю. В. - Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Кравченко О. І. - Компаративний аналіз універсамів адміністративних послуг Німеччини та України (2014)
Сильчук Т. В. - Міжнародні стандарти управління проектами у державному секторі (2014)
Григорова М. О. - Досвід Республіки Беларусь у створенні ефективної системи біобезпеки (2014)
Гриневич В. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення взаємостосунків між державою і громадянським суспільством в зарубіжній науковій думці (2014)
Орлов О. В. - Проблеми формування управлінської еліти у сучасному українському суспільстві (2014)
Вакулич В. М. - Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави, Бухтатий О. Є. (2014)
Путренко О. В. - Сутність і зміст поняття "державно-правовий експеримент" в державному управлінні (2014)
Смаглюк В. В. - Основні напрямки державної політики в сфері формування та розвитку середнього класу в Україні (2014)
Радченко О. О. - Легітимність в системі державної влади й державного управління: від "чистої теорії" до української політичної практики (2014)
Мишко А. М. - Реалізація ефективної державної політики розвитку морських портів країни (2014)
Паутова Т. О. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення (2014)
Федорчук Є. Д. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку транспортного комплексу регіону в контексті державного управління (2014)
Поліщук В. В. - Напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю: впровадження стратегічного аудиту (2014)
Соколік Л. О. - Взаємодія влади та бізнесу в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект (2014)
Тевелєв Д. М. - Механізм координації діяльності суб’єктів державного регулювання ринку цінних паперів (2014)
Кацай І. О. - Оцінювання альтернатив зміцнення природно-ресурсного потенціалу регіону (2014)
Держко І. З. - Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин (2014)
Ярова І. В - Ризикогенні особливості сучасного середовища публічного управління, Шаров Ю. П. (2014)
Голубчик Г. Д. - Державне управління формуванням суспільної пам’яті: коммеморативні практики (2014)
Гарькавий І. Б. - Узагальнення методів забезпечення управління містообслуговуючою сферою (2014)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання системи благоустрою населених пунктів (2014)
Блистів Т. І. - Класифікація підходів до розуміння концепту громадянського суспільства в сучасному науковому дискурсі (2014)
Оверчук Л. П. - Управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій: український досвід (2014)
Котенко С. Л. - Інвестування галузі охорони здоров’я як чинник людського розвитку (2014)
Лермонтова Ю. О. - Моделювання організаційно-функціональних структур державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Мамонова В. В. - Соціальна ефективність управлінських послуг органів місцевого самоврядування: теоретичний аспект, Вишлова-Пилєва І. І. (2014)
Губань Р. В. - Входження Бессарабії та Північної Буковини до складу Румунії (історико-правовий аспект) (2014)
Козенко Ю. О. - Правова свідомість людини як аксіологічна сутність її поведінки (2014)
Коцан-Олинець Ю. Я. - До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення (2014)
Кузьменко Я. П. - "Життя" як філософська та правова категорія (2014)
Мина В. В. - Мета покарання крізь призму наукових теорій (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан (2014)
Богашева Н. В. - Законодавче регулювання виборів в Україні: проблеми стабільності (2014)
Войналович М. В. - Конституційно-правовий механізм реалізації права на об’єднання у громадські організації в європейських державах (2014)
Мищак І. М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів (2014)
Совгиря О. В. - Урядові комітети в системі допоміжних органів при Кабінеті Міністрів України: проблеми правового регулювання та діяльності (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і природне право (2014)
Киценко П. Ф. - Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях цивільного законодавства України радянського періоду (2014)
Михайлюк Г. О. - Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень: частина ІІ – практичні проблеми (2014)
Розізнана І. В. - Загальна характеристика порушення договірних зобов’язань та його наслідки в цивільному праві (2014)
Джуринський О. В. - Роль вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб у забезпеченні захисту прав юридичних осіб та контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень (2014)
Которобай С. В. - Поняття суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин: аналіз сучасних наукових досліджень (2014)
Курська К. Є. - Сучасний стан та перспективи правової регламентації участі прокурора в суді з метою охорони водних ресурсів (2014)
Романченко Є. Ю. - Проблемні питання реалізації процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2014)
Сірош Д. М. - Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України (2014)
Єськов С. В. - Втручання у приватне спілкування: вітчизняний досвід регламентації у світлі резолюцій, конвенцій та стандартів Організації Об’єднаних Націй (2014)
Одуденко В. В. - Недоліки організаційно-управлінського характеру у системі детермінант злочинності неповнолітніх (2014)
Чупринська Є. М. - Рішення Верховного Суду України у кримінальному провадженні: правові ознаки та значення (2014)
Павко Я. А. - Міжнародно-правовий режим Арктики та основні тенденції його вдосконалення (2014)
Шумеляк К. А. - Стандарти захисту трудових прав жінок та молоді в межах європейського правового простору (2014)
Андрієнко М. В. - Поняття та сутність державного управління сферою пожежної безпеки (2014)
Гладун З. С. - До питання про запровадження інституту Уповноваженого з прав пацієнтів в Україні (2014)
Глух М. В. - Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України (2014)
Ковальська Н. М. - Термінологічний тезаурус державного управління системою підготовки фахівців сфери соціально-побутових послуг України (2014)
Красавцева Л. Ю. - До проблеми визначення понятійного поля туристичної діяльності (2014)
Мороз В. М. - Механізм організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти (2014)
Нешик С. С. - Принципи правового забезпечення державного управління у сфері раціонального використання природних ресурсів (2014)
Палагнюк Ю. В. - Державні програми з питань європейскої інтеграції України: основні напрямки (2014)
Кузьменко В. Б. - Рецензія на монографію Запари Світлани Іванівни "Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку" (2014)
Титул, зміст (2010)
Корнацька Р. - Сутність медичної послуги в контексті суспільних благ (2010)
Потій В. - Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств, Куліш Г. (2010)
Прасолов І. - Дивідендна політика підприємств державного сектору: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Сущенко О. - Роль міжнародного валютного фонду у макрофінансовій стабілізації України, Руденко І. (2010)
Диба О. - Обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів, Василенко О., Крук В. (2010)
Cтеценко Б. - Оцінювання ефективності управління корпоративними правами держави: методичні засади (2010)
Зборовська Ю. - Формування структури капіталу на підприємствах цукрової галузі (2010)
Юрса М. - Сучасні тенденції організаційно-структурних змін у корпоративному секторі економіки (2010)
Коваленко Ю. - Вплив фінансової інженерії на глобальну фінансову кризу (2010)
Каменська Т. - Роль внутрішнього аудиту в розвитку етичних стандартів корпоративного управління (2010)
Титул, зміст (2010)
Андрійчук Ф. - Фінансування зовнішньої торгівлі: суть, особливості, джерела (2010)
Чужиков В. - Авіаційні альянси в глобальній конкурентній моделі ХХІ століття (2010)
Бурміч О. - Технологічне позиціювання країн-лідерів в умовах економічної глобалізації (2010)
Потій В. - Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства, Куліш Г. (2010)
Пойда-Носик Н. - Дивідендна політика акціонерних товариств, Ємець Г. (2010)
Запорожець М. - Сегментарні диспропорції фінансового ринку України (2010)
Возіанов К. - Місце ринку деривативів у структурі світового фінансового ринку (2010)
Малько В. - Світова фінансова криза та її вплив на запровадження державного накопичувальног рівня в системі пенсійного страхування України, Мельников С. (2010)
Жупаненко В. - Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку (2010)
Малік Є. - Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця, Степура М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Рудой В. - Економічна суть та характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку України (2010)
Комарницька О. - Щодо нарахування пені (2010)
Івахненко І. - Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей (2010)
Покришка Д. - Депозитарна система в Україні, проблеми та перспективи розвитку, Собкевич О. О., Скиба М., Ус І. (2010)
Рязанова Н. - Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки (2010)
Cтеценко Б. - Тероретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства (2010)
Корнійчук О. - Інноваційні програми розвитку та фондовий ринок як механізми капіталізації підприємств (2010)
Головко А. - Світовий досвід дематеріалізації емісійних цінних паперів та проблеми його імплементації в законодавство й ринкову практику в Україні, Радзієвська В. (2010)
Драпіко К. - Вплив державного управління на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування через муніципальні облігаційні позики (2010)
Баранов-Мохорт С. - Правовий режим випуску та обігу привілейованих акцій в Україні (2010)
Ромащенко О. - Коефіцієнт ділової активності в аналізі діяльності страхових компаній (2010)
Титул, зміст (2010)
Завора О. - Поведінкові теорії на ринку цінних паперів: від виникнення до сучасності (2010)
Гапонюк М. - Фактори впливу на розвиток сучасних технологій торгівлі цінними паперами, Щербина А. (2010)
Диба В. - Комерціалізація і проблеми обліку нематеріальних активів в інноваційній економіці (2010)
Пислиця А. - Принципи адміністрування акцизів та їх реалізація в Україні (2010)
Ромащенко О. - Аналіз динаміки і закономірностей формування платоспроможності страховиків (2010)
Рогульський В. - Комерційні банки на ринку андерайтингових послуг (2010)
Кузяк Д. - Джерела проектного фінансування в Україні (2010)
Могилко Л. - Зарубіжний досвід організації внутрішніх ринків державних цінних паперів: перспективи для України (2010)
Леонов Д. - Гармонізація регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні із законодавстом ЄС: проблеми імплементації вимог MiFID (2010)
Сущенко О. - Характерні особливості та тенденції розвитку фондових бірж в сучасних умовах, Адамова А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Прасолов І. - Дивідендна політика акціонерного товариства: дискусійні питання теорії (2010)
Гапонюк М. - Біржові індекси в інформаційних потоках фондового ринку України, Запорожець М. (2010)
Гнатуш О. - Податкова політика в сфері страхування (2010)
Корнійчук О. - Економічне регулювання фондових ринків: сутність і особливості в Україні та світові тенденції (2010)
Стащук Д. - Рейтинг фінансової результативності банку (2010)
Кузьменко Д. - Теоретичні підходи до визначення кредитоспроможності позичальника: аналіз проблемних питань (2010)
Стрижак А. - Еволюція сутності капіталізації банку (2010)
Смирна О. - Фінансовий контролінг в діяльності вітчизняних АТ на світових ринках (2010)
Козачук М. - Франчайзинг як метод залучення інвестицій (2010)
Леонов Д. - Накопичувальна складова пенсійної системи України: місце недержавних пенсійних фондів (2010)
Альшанова О. - Держава на ринку страхування агропромислового комплексу України (2010)
Титул, зміст (2010)
Фисун І. - Державне регулювання складу та структури активів як засіб забезпечення фінансової стійкості страховиків, Ярова Г. (2010)
Швиданенко О. - Виробнича і споживча конкурентоспроможність країн: сутність, взаємозв’язок та система оцінювання (2010)
Гапонюк М. - До питання місця та ролі фінансових посередників на ринку нерухомості України (2010)
Лук’яненко О. - Фактори фінансової дестабілізації економічного розвитку України в умоваї глобальної кризи, Єна І. (2010)
Буряченко А. - Перспективи фінансового забезпечення розвитку збройних сил України (2010)
Красножон С. - Заощадження населення як передумова інвестування (2010)
Журавльова Ю. - Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в Полтавській області (2010)
Юрченко В. - Сучасні тенденції глобального інвестування (2010)
Биков Д. - Трансмісійний механізм фінансування бюджетного дефіциту (2010)
Коваленко В. - Негосударственное пенсионное обеспечение: преодоление барьеров (2010)
Леонов Д. - Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: питання теорії (2010)
Дормидонтов А. - О самом мощном жидкостном ракетном двигателе (2013)
Христич А. - Конверсионные разработки для нефтегазодобывающей промышленности СССР в Киевском политехническом институте в 60-70-х годах ХХ столетия, Татарчук В. (2013)
Вдовиченко Є. - Розвиток та визначення спеціалізації військово-морських портів і адміралтейств півдня України у першій чверті ХІХ століття (2013)
Мірошниченко М. - Книги з приватної бібліотеки викладача Київської політехніки І. Г. Рекашева у фонді рідкісної і цінної книги НТБ НТУУ "КПІ" (2013)
Фирсов А. - Гарбургский период изобретательской и конструкторской деятельности российского инженера Б. Г. Луцкого (2013)
Косовець О. - Євген Володимирович Оппоков – засновник практичної та наукової гідрології в Україні (до 145-річчя від дня народження), Хільчевський В., Довгич М., Лук'янець О., Лавриненко І., Соколов В. (2013)
Салата С. - Фогель Р. П. – віхи життя та науково-педагогічної діяльності (до 155-річчя від дня народження) (2013)
Лупаренко Г. - Діяльність Івана Йосиповича Дронга протягом 60-х – середині 80-х років ХХ століття в контексті розвитку конструкції тракторної техніки (2013)
Анотації (2013)
Петренкова В. П. - Створення перспективного вихідного матеріалу для селекції зернових і зернобобових культур на стійкість до хвороб, Черняєва І. М., Лучна І. С., Сокол Т. В., Бабушкіна Т. В., Боровська І. Ю. (2013)
Грабовец А. И. - Селекция на усиление экологической пластичности озимой пшеницы – одно из важнейших условий при создании высокопродуктивных сортов, Фоменко М. А. (2013)
Кириленко В. В. - Реакція гібридів пшениці м’якої озимої f2m1, f3m2 на дію мутагенних факторів на гібридне насіння, Юрченко Т. В. (2013)
Штефан О. О. - Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції жита озимого з підвищеним вмістом крохмалю, Єгоров Д. К. (2013)
Солонечний П. М. - Гомеостатичність та селекційна цінність сучасних сортів ячменю ярого (2013)
Марухняк А. Я. - Адаптивні особливості генотипів вівса за кількісними ознаками якості зерна, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Корнійчук М. С. - Використання інфекційного фону в селекції кормових люпинів на стійкість до фузаріозного в’янення, Ткаченко Н. В. (2013)
Леонов О. Ю. - Закономірності прояву групової стійкості до збудників хвороб у зв’язку з походженням зразків пшениці м’якої, Ільченко Н. К., Лучна І. С. (2013)
Чернуський В. В. - До питання диференційованого застосування елементів лінійного та нелінійного аналізу в практиці добору в зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур (2013)
Кобизєва Л. Н. - Цінні зразки НЦГРРУ гороху овочевого напряму використання джерела стійкості до основних хвороб в східній частині Лісостепу україни, Гончарова О. О., Сокол Т. В., Безугла О. М. (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Результативність вітчизняної селекції через призму державного сортовипробування, Дудка Д. В. (2013)
Горлачова О. В. - Адаптивна здатність та стабільність генотипів проса до посухи в залежності від вмісту триптофану в зерні, Горбачова С. М., Садовой О. О. (2013)
Баранова В. В. - Характер успадкування ознаки стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі, Петренкова В. П., Чернобай Л. М. (2013)
Верещагін І. В. - Успадкування вмісту олії в f1 гібридів конопель від міжсортових схрещувань, Вировець В. Г. (2013)
Кучеренко О. М. - Вплив зміни клімату на особливості морфологічного аналізу при оцінці стану перезимівлі пшениці м΄якої озимої, Хоменко Л. О., Ковалишина Г. М., Кочмарський В. С. (2013)
Кібліцька О. О. - Особливості сучасних сортів пшениці м’якої озимої за комбінаційною здатністю в f1 гібридів топкросів, Козаченко М. Р., Звягін А. Ф. (2013)
Сатарова Т. М. - Генетичні дистанції ліній кукурудзи та їх цитостерильних аналогів за поліморфізмом snp-маркерів, Борисова В. В., Черчель В. Ю., Деркач К. В., Абраімова О. Є. (2013)
Івченко Т. В. - Приготування фільтратів культуральної рідини гриба fusarium solani sacc. для використання в клітинній селекції баклажана на стійкість проти фузаріозного в’янення, Мозговська Г. В. (2013)
Міщенко С. В. - Успадкування ознак статі у самозапилених ліній однодомних конопель та її еволюційні аспекти (2013)
Лучна І. С. - Успадкування основних елементів продуктивності у гібридів f1 пшениці озимої в процесі створення стійкого до хвороб вихідного матеріалу (2013)
Чугаєв С. В. - Успадкування f1 гібридами пшениці м’якої озимої стійкості до фузаріозної кореневої гнилі (2013)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи, Ларінцева Н. В., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Потапенко Г. С., Харченко Ю. В., Харченко Л. Я. (2013)
Коник Г. С. - Характер успадкування ознак насіннєвої продуктивності в гібридах f1 – f3 тимофіївки лучної, Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Кирпа М. Я. - Крупність та посівні якості насіння пшениці озимої (2013)
Солодюк Н. В. - Строки збирання та післязбиральне дозрівання насіння ріпаку ярого, Кирильчук А. М. (2013)
Гирка А. Д. - Сортові особливості формування схожості насіння вівса плівчастого і голозерного під впливом елементів агротехніки, Кулик І. О., Ільєнко О. В. (2013)
Чернишенко П. В. - Господарська довговічність насіння сої, Рябуха С. С. (2013)
Циганко В. А. - Норми висiву і способи сiвби в системi прискореного розмноження насiння гетерозисних гібридів f1 жита озимого в Східному лiсостепу України, Єгоров Д. К. (2013)
Туренко В. П. - Скринінг перспективних сортів люцерни до грибних хвороб (2013)
Чернобай Л. М. - Екологічне випробування сучасних гібридів кукурудзи, Китайова С. С., Музафаров Н. М., Івлева Т. В., Деркач І. Б. (2013)
Скидан В. О. - Особливості реакції ячменю ярого сорту Водограй на агротехнічні прийоми вирощування в умовах південного Степу України, Скидан М. С. (2013)
Гудзенко В. М. - Урожайність, пластичність та стабільність ячменю озимого у центральному Лісостепу України (2013)
Уханова М. А. - Урожайність сортів рису в різних умовах вирощування, Педкевич З. З., Вожегов С. Г., Цілинко Л. М. (2013)
Сухомуд О. Г. - Ступінь прояву та розповсюдженість септоріозу листків пшениці озимої залежно від сорту, Любич В. В. (2013)
Іванюк C. B. - Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах правобережного Лісостепу України, Шкатула Ю. М. (2013)
Радченко Л. А. - Продуктивность и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников в условиях Крыма, Женченко К. Г. (2013)
Муха Т. І. - Характеристика нових сортів пшениці озимої миронівської селекції за стійкістю проти септоріозу листя, Заїма О. А. (2013)
Мурашко Л. А. - Стійкість сортів пшениці озимої до збудника tilletia caries tul. у лісостепу України (2013)
Бунчук І. - Посухостійкість персика в умовах південного берега Криму (2013)
Поліщук С. В. - Стійкість сортів сої до хвороб в умовах природного іштучного зараження рослин, Ляска С. І. (2013)
Корнієнко С. І. - Сортова мінливість маточних коренеплодів буряка столового сорту Бордо харківський (2013)
До уваги авторів (2013)
Васько Н. І - Здатність вихідного матеріалу до створення перспективних ліній і сортів ячменю ярого, Важеніна О. Є., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Шевченко Г. С. (2013)
Юречко А. А. - Вихідний матеріал для селекції тютюну сортотипу Вірджинія у Придністровській зоні України (2013)
Головчанська І. О. - Нові самозапилені лінії кукурудзи як носії цінних ознак, успадковуваних при інцухті, Кузьмишина Н. В. (2013)
Шоферістов Є. П. - Колекційний фонд нектарину селекції Нікітського ботанічного саду, Цюпка С. Ю., Іваненко Ю. О. (2013)
Солонечний П. М. - Інтегральна оцінка ступеня генетичного захисту сортів ячменю ярого від шкідливих організмів (2013)
Шкіндер-Барміна А. М. - Зимо- та морозостійкість сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в умовах Південного Степу України (2013)
Андрусик І. М. - Біологічні характеристики вірусів, що уражують цукрові буряки, Антіпов І. О. (2013)
Попов С. І. - Реакція сортів озимих зернових культур на мінеральне удобрення після попередника соя, Авраменко С. В. (2013)
Китайова С. С. - Темпи вологовіддачі зерна кукурудзи при достиганні гібридів різних груп стиглості, Понуренко С. Г., Чернобай Л. М., Деркач І. Б. (2013)
Журавель В. М. - Мінливість жирнокислотного складу олії гірчиці сарептської і селекція на поліпшення її якості, Комарова І. Б. (2013)
Глухова Н. А. - Тривалість цвітіння ріпаку озимого в селекції на гетерозис (2013)
Міщенко С. В. - Зміна ознак волокнистості конопель під впливом самозапилення, Лайко І. М. (2013)
Кирпа М. Я. - Аеродинамічне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи, Рослик О. О., Скотар С. О. (2013)
Медведєва Л. Р. - Новий високопродуктивний з високими кормовими та харчовими якостями насіння сорт сої Ромашка, Кренців Я. І. (2013)
До уваги авторів (2013)
Антонюк Т. - Історія розвитку вантажного вагонного парку в Україні (1875-1917) (2013)
Тищук М. - Генезис конструкцій ручних ткацьких верстатів (до питання аналізу) (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського