Чернуха М. М. - Проблема недосконалості інвестиційного законодавства в Україні та шляхи її вирішення (2013)
Досінчук К. Ф. - Розвиток наукових підходів до осмислення правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату в Україні (2013)
Чекотовська О. Е. - Теоретико-правові аспекти визначення основних понять у сфері електронного документообігу (2013)
Короп О. В. - Застосування угод про обмін інформацією у зв’язку із проведенням митними органами документальних перевірок (2013)
Шамшина І. І. - Представництво працівників у колективно-договірних відносинах (2013)
Нелін О. І. - До питання доказів та доказування у нотаріальному процесі України (2013)
Шимон С. І. - Сутність майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: спроба теоретичного осмислення (2013)
Третьякова В. Г. - До питання про кодифікацію біоетичного законодавства та створення біоетичної інфраструктури в Україні (2013)
Красицька О. В. - Підстави виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини (2013)
Коструба А. В. - Деякі питання цивільно-правового делікту як правоприпиняючого юридичного факту (2013)
Короєд С. О. - Доступність правосуддя в цивільних справах як засіб забезпечення його ефективності (2013)
Дорошенко Л. Н. - Несоответствие количественного состава участников хозяйственного общества требованиям закона как основание принудительной ликвидации (2013)
Васильєв С. В. - Кодифікація як основна форма систематизації джерел цивільного процесуального права України (2013)
Зеліско А. В. - Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів (2013)
Харченко О. С. - Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності (2013)
Іванюченко О. В. - Комп’ютерна програма як частина винаходу (2013)
Кучма О. Л. - Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять (2013)
Габрелян А. Ю. - Поняття та сутність дефініції "податкове консультування" (2013)
Краєвський І. В. - Правові наслідки невиконання обов’язку щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Дерій О. О. - Поняття аліментного зобов’язання (2013)
Даниленко Є. М. - Викуп акцій акціонерним товариством у Російській імперії: історико-правовий аналіз (2013)
Головащук А. П. - Цивільно-правові аспекти донорства репродуктивних клітин (2013)
Вінциславська М. В. - Поняті та їх роль у виконавчому провадженні (2013)
Амбарцумян К. М. - Поняття, зміст та правова природа віндикації (2013)
Сушко Е. А. - Захист прав міноритарних акціонерів у Німеччині, Китаї, Україні: порівняльний аналіз (2013)
Михайлова Д. С. - Проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичної особи в Україні (2013)
Гайка О. Р. - Проблеми правового регулювання набрання чинності рішення про місцевий бюджет (2013)
Сидор В. Д. - Правова природа землеустрою (2013)
Гарварт Г. А. - Домінанти державного управління лісовим фондом України (2013)
Онищенко І. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Яновська О. Г. - Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні (2013)
Аніщук В. В. - Уявна оборона в законодавстві зарубіжних країн (2013)
Неживець О. М. - Виправлення та ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах України (2013)
Cоловйова А. М. - Історико-правовий аналіз видів злочинів проти власності на українських землях (2013)
Самандас Н. В. - Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід (2013)
Віскунов В. В. - Проблеми визначення факультативних ознак суб’єктивної сторони складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 КК України (2013)
Коваль О. М. - Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика (2013)
Алексеєва Н. Ю. - Встановлення кваліфікуючих ознак злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них (2013)
Бойкова М. А. - Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином (2013)
Рунов В. Ю. - Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу (2013)
М’ячикова І. В. - Види віктимної поведінки неповнолітнього в генезисі статевих злочинів (2013)
Ярошенко О. Д. - Безпосередній об’єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України (2013)
Кашка О. С. - Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2013)
Хорошаєв Є. С. - Формування податкового права в Європейському Союзі (2013)
Білоцький С. Д. - Проект DESERTEC – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики (2013)
Пасічник Я. С. - Стадії правового регулювання міжнародної судової процедури (2013)
Шевкунова Є. О. - Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища (2013)
Антипенко А. В. - Мирні засоби розв’язання збройної конфліктності: проблеми дієвості (2013)
Скрипнюк О. О. - Інституціальне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2013)
Кресіна І. О. - Статус національних меншин як фактор етнокультурного розколу України (2013)
Вітман К. М. - Політико-правові виклики міжетнічній толерантності в Україні (2013)
Співак В. М. - Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення в умовах глобальних трансформацій (2013)
Іжа М. М. - Вплив політики єдності ЄС на регіональний розвиток Польщі (2007–2013 рр.) (2013)
Явір В. А. - Інсти туціалізація політи ко-пра во вої про тидії дис кримінації як ме ханізм кон солідації ук раїнсько го суспільства (2013)
Цапко О. М. - Політика Української Центральної Ради щодо автокефалії Української Православної Церкви (2013)
Перегуда Є. В. - Модернізація соціокультурно розколотого суспільства (2013)
Згурська В. Л. - Особливості законодавчого регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2013)
Матвієнко А. С. - Об’єднання територіальних громад: досвід Фінляндії та Латвії (2013)
Ярошко О. З. - Принципи міждержавних відносин України (2013)
Єфімов О. М. - Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України, Заєць В. А. (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал: концептуальні підходи зарубіжних дослідників (2013)
Чиж І. С. - Конституційно-правові засади забезпечення права на поширення інформації в процесі формування інформаційного та громадянського суспільства (2013)
Герасименко А. Л. - Зовнішньоекономічна стратегія держави: проблема визначення (2013)
Павличенко О. В. - Юридичні фікції у приватному праві України (2013)
Бойчук І. В. - Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях (2013)
Білошицький В. І. - Демократичний цивільний контроль як механізм реалізації цивільно-військових відносин (2013)
Лукаш Т. Л. - Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів (2013)
Яфонкіна І. П. - Рівень освіти як чинник національної безпеки держави (2013)
Лубська В. В. - Трансформація українського суспільства: наслідки вестернізації (2013)
Червінка І. - Етнополітичний конфлікт, його причини та типологія (2013)
Пархоменко Н. М. - Актуальне дослідження джерел цивільного процесуального права (2013)
Копиленко О. Л. - Перегляд судових актів у господарському судочинстві: проблеми та тенденції розвитку, Баймуратов М. О. (2013)
Нагребельний В.П. - Фундатор науки державного управління (до 90-річчя від дня народження відомого українського вченого-правознавця В.В. Цвєткова), Андрійко О.Ф. (2013)
Шевченко Л. І. - Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) (2005)
Ніка О. І. - Реконструкція староукраїнської літературної мови ХІV – першої половини ХVІ ст. (2005)
Шевченко Л. Л. - Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові (2005)
Дем’янюк А. А. - Композити як органічний складник лексики староукраїнської літературної мови кінця XVI–XVII ст. (2005)
Шипнівська О. О. - Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови (2005)
Бугаков О. В. - Автоматична ідентифікація складених прийменників в українському тексті (2005)
Мушніна О. О. - Особливості відтворення артиклів у перекладі науково-технічної та художньої прози (2005)
Вербенєц М. Б. - Лексико-семантичні процеси в сучасній юридичній термінології (2005)
Волошина Т. М. - Ознаки кібернетичної термінології як вербалізованої системи (2005)
Солдатова Л. П. - До правомірності використання поняття "інформація” як лінгвістичного об’єкта (2005)
Шулінова Л. В. - Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови (2005)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка (2005)
Максименко А. В. - Функціонування номенклатурних назв у текстах дипломатичних документів (на матеріалі офіційних заяв з міжнародних питань) (2005)
Хом’як О. І. - Мовна картина світу в функціонально-стилістичному дискурсі (2005)
Семенюк В. Я. - Співвідношення мови та мислення як наукова парадигма аналізу внутрішнього мовлення (2005)
Бондар М. В. - Часові мовні ідентифікатори кінця ХХ століття в українському прозовому тексті (2005)
Майсак І. - Ритмічна модель народної пісенності як засіб організації тексту в поезії Олександра Олеся: постановка проблеми (2005)
Штельмах М. Л. - Культурологічний аспект функціонування стилістичної норми в стилі масової інформації (2005)
Коротич Ю. П. - Лексика на позначення нечистої сили в мовній картині світу українців (2005)
Шевченко Л. І. - Українська мова – ad fontes. Стаття-рецензія на монографію: Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі "спільної колиски”. – 2-е вид. , доп. – К.: Арістей, 2004. – 179 с., Ніка О. І. (2005)
Лобач-Жученко С. Б. - Биотит-гранатовые гнейсы - результат cтруктурно-, Егорова Ю. С., Юрченко А. В., Балаганский В. В., Артеменко Г. В., Чекулаев В. П., Арестова Н. А. (2009)
Дубина О. В. - Петрохімічні особливості лужних порід Антонівського масиву (Побужжя) (2009)
Силаев В. И. - Номенклатура минералов группы эпидота на примере полярноуральского манганицоизита, Голубева И. И., Филиппов В. Н. (2009)
Шумлянський Л. В. - U-Pb вік цирконів та геохімічні особливості ріолітів Овруцької западини, Північно-Західний район Українського щита, Богданова С. В. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимия основных кристаллосланцев западноприазовской серии (Приазовский, Швайка И. А., Демедюк В. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2009)
Кураєва І. В. - Біогеохімічні показники ґрунтів у зоні впливу Костянтинівського свинцево-, Манічев В. Й., Олішевська С. В., Локтіонова О. П., Яковенко О. В. (2009)
Ємець О. В. - Етапи формування стратиформних рудопроявів міді типу "red-bed" у Північно-Західному Донбасі: результати геохімічних, Жикаляк М. В., Решетарський П. Ф. (2009)
Кульчицкая А. А. - Сопоставление результатов извлечения метана из минералов механическим и термическим, Нивин В. А., Аведисян А. А., Возняк Д. К., Васюта Ю. В. (2009)
Єсипчук К. Ю. - Щодо достовірності результатів хімічних аналізів гранітоїдів та їх перерахунки наближено на модальний мінеральний, Коновал Н. М., Сьомка Л. В. (2009)
Нырков А. А. - Про номенклатуру гидрослюд (2009)
Наші автори (2009)
Шевченко Л. І. - Тенденції розвитку світових мов і національна перспектива: лінгвістичні можливості впливу на ситуацію (2005)
Ніка О. І. - "Можливі світи” і мовна концептуалізація (2005)
Соловей Н. В. - Пасивна перспектива головної предикації речення та граматичні способи її вираження (2005)
Калєтнік А. А. - Теоретичні засади лінгвістичного аналізу неології в неокласицистичному тексті (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток функціональної семантики плюсквамперфекта у давньогрецькій мові (2005)
Горобець В. Й. - Зміцнення українсько-російських мовних взаємин у добу просвітництва ХVІІІ ст. (2005)
Дем’янюк А. А. - Роль складного епітета в мові староукраїнської поезії кінця XVI–XVII ст. (2005)
Дуброва Г .І. - Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) (2005)
Капась М. - Функціональна асиметричність синтаксичних конструкцій у текстах казань ХVІІ ст. (2005)
Сухова Т. В. - Медична номенклатура в староукраїнській мові ХV – першої половини ХVІІ ст. (2005)
Миронова В. М. - Поетика середньовічної латини (тропи і секвенції) (2005)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - До методики лінгвофольклористичного мікроаналізу поетичної мови (на матеріалі однієї української ліричної пісні) (2005)
Семенюк В. Я. - Мовна репрезентація потоку свідомості як особливої форми внутрішнього мовлення в художньому тексті (на матеріалі повістей Ігоря Костецького) (2005)
Паньовіна Є. Л. - Опозиція земне & небесне в дискурсі барокового світогляду (на матеріалі проповідей і. Галятовського та А. Радивиловського) (2005)
Солдатова Л. П. - До аналізу потенцій неоднозначностей (2005)
Штельмах М. - Жанрова диференціація стилю масової інформації: сучасна аспектологія (2005)
Шинкарук С. П. - Іншомовні вкраплення в епіграмі Миколи Лукаша (2005)
Шевченко Л. І. - "Як слово наше озоветься...” Стаття-рецензія на видання: Ukrajinistika – minulost, přitomnost, budoucnost /Sbornik vĕdeckých prací. – Masarykova univerzita v Brnĕ.Fakulta filozofická. Ústav slavistiky, Brno. – 2004. – 379 s. (2005)
Наєнко Г. М. - Рецензія. Ярослав Мельник, Ольга Лазарович.ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА. – Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, "Гостинець” – 2004 – 244 с. (2005)
Чмиленко Ф. О. - Хроматографічний контроль вмісту кофеїну в каві, Мінаєва Н. П., Сандомирський О. В., Сидорова Л. П. (2009)
Чмиленко Т. С. - Атомно-емісійне з індуктивно з'вязаною плазмою визначення металів у крові та її фракціях, Саєвич О.В., Туришева О. В., Чмиленко Ф. О. (2009)
Чмиленко Ф. О. - Твердофазний реагент на основі метилдимеркаптотіопірону для концентрування та визначення осьмію(VI), Худякова С. М., Ключник Л. О. (2009)
Селіванова Т. В. - Іонний асоціат 12-молібдогерманату з астрафлоксином - нова аналітична форма визначення германію, Вишнікін А. Б., Циганок Л. П. (2009)
Хлинцева С. В. - Удосконалення методу Magic для визначення ортофосфат-іонів, Вишнікін А. Б. (2009)
Степневская Я. В. - Анализ смеси орто-, пиро-, триполи- и метафосфатов методом ионнообменной хроматографии в пищевой промышленности, Чемерисинова А. А. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Вплив акрилової кислоти на електрокристалізацію міді з сульфатнокислих розчинів, Полонський В. А., Орленко О. С., Вовк Р. С. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Извлечение платины из отработанного катализатора электрохимическим способом, Полонський В. А., Федаш В. П. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Електрохімічне формування SnxTi(1-x)O2 оксидної плівки на олові, Плясовська Е. А. (2009)
Коробов В. И. - Методы решения обратных задач химической кинетики средствами пакета MathCad, Очков В. Ф. (2009)
Криштоп Ю. Г. - Потенциостатическое образование адатомов цинка на пироулеродном электроде в цинкатном растворе с добавлением полимерной соли тетраалкиламмония, Юрченко Н. П., Трофименко В. В. (2009)
Коваленко В. С. - Інтегрований курс природознавства та його хімічна складова у старшій школі (2009)
Тарасова Л. П. - Влияние концентрации щелочи на моющее действие щелочных растворов, содержащих поверхностно-активные вещества "Berol-266", "Е-30" отдельно каждого и в смеси при разных концентрациях при снятии масла I-20 со стали КТ-3, Руденко О. Е. (2009)
Полонский В. А. - Электролитическое извлечение палладия из его сплава с никелем и хромом (2009)
Федаш В. П. - Разработка способа стабилизации керамической основы отработанных катализаторов для обеспечения возможности электрохимического извлечения драгметаллов, Стец Н. В. (2009)
Бондаренко Г. В. - Комплекси платини(II) з сульфурвмісними амінокислотами, Чернушенко О. О., Задорожня Л. А. (2009)
Чернушенко О. О. - Будова метионінових комплексів хрому(ІІІ), Старікова Н. (2009)
Чернушенко О. О. - Квантово-хімічне моделювання метионінових комплексів хрому(ІІІ), Чемерис А. (2009)
Пугачева А. С. - Ацилирование 2-аминопиридинов, Воевудский М. В., Нестерова Е. Ю. (2009)
Пугачева А. С. - Методы синтеза ацилазидов, Нестерова Е. Ю. (2009)
Варлан К. Є. - Хімічні модифікації фероцену, Нестерова Е. Ю. (2009)
Святенко Л. К. - Теоретическое изучение структуры и относительной устойчивости таутомеров в ряду 1,5-дигидробенздиазепин-2-онов, Гапонов А. А., Оковитый С. И., Касьян Л. И. (2009)
Ткаченко И. В. - Имиды ряда норборнена в синтезе каркасных гамма-гидроксилактамов, Тарабара И. Н., Касьян Л. И. (2009)
Пальчиков В. А. - Сульфолансодержащие эпоксидные соединения. Методы синтеза и структура (2009)
Мазепа О. В. - Особенности масс-спектрального распада продуктов восстановления N-(п-толил)-экзо-5,6-эпоксибицикло гептан-эндо,эндо-2,3-дикарбокимида, Пальчиков В. А., Тарабара И. Н., Касьян Л. И. (2009)
Анищенко А. А. - Конденсация 4-галоидфенилглиоксалей с N,N-диметилгидразоном фурфурола. Новые случаи спонтанной ацилоиновой изомеризации, Штамбург В. В., Клоц Е. А., Мазепа А. В., Плетенец А. В., Штамбург В. Г. (2009)
Штамбург В. Г. - Алкоголиз N-хлор-N-алкоксикарбаматов в присутствии трифторацетата серебра, Кравченко С. В., Цыганков А. В., Герасименко М. В. (2009)
Анищенко А. А. - Хлорирование N-1-(2'-теноил)-1-(гидроксиметил)уретана и N-1-(ароил)-1-(гидроксиметил)аренсульфонамидов, Штамбург В. В., Плетенец А. В., Клоц Е. А. (2009)
Штамбург В. В. - Синтез и строение хлорида 1-(N-карбамоил-N-метоксиамино)-4-(N',N'-диметиламино)пиридиния, Цыганков А. В., Анищенко А. А., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Мазепа А. В., Герасименко М. В., Штамбург В. Г. (2009)
Васютенко І. О. - Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана (2012)
Лещенко Н. О. - Лексичні особливості україномовних та англомовних інструкцій з уживання медичних засобів (на матеріалі мережі Інтернет) (2012)
Павликівська Н. М. - Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років ХХ століття: ОУН та УПА (2012)
Печенікова Л. М. - Фразеологізми на позначення психічного стану людини (2012)
Поповський А. М. - Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2012)
Солонська О. П. - Фразеологічні одиниці англійської та української мов з антропонімами: проблеми зіставлення та перекладу (2012)
Голобородько К. Ю. - Художньо-семантичне наповнення МОЯ ДУША в структурі Олесевого концепту Я (2012)
Іванський Р. Д. - Інтерпретація концепту "слід", зумовленого особливостями фольклорної та поетичної метафоризації (2012)
Калита О. М. - Мовна інтерпретація семантичної опозиції "свій – чужий" у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2012)
Коловоротна Н. Д - Тиша як корелят мовчання (2012)
Кондратенко Н. В. - Карнавалізація як вияв мовної гри в художньому дискурсі (2012)
Щепанська Х. А. - Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті (2012)
Ясіновська О. В. - Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка (2012)
Білозуб А. І. - Паронімічна атракція як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі представників станіславського феномена (2012)
Калашник В. С. - Лінгвокультурні та лінгвостилістичні виміри слова в художньому тексті (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника "Холодна м’ята") (2012)
Калінова О. В. - Когнітивна метафора в аспекті перекладу (на матеріалі англійських детективних творів А. Крісті) (2012)
Поворознюк С. І. - Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича (2012)
Слобода Н. В. - Античні міфологеми у структурі поетичної метафори (2012)
Соболь Л. І. - Семантизація звуко-букви як універсальне мовне явище (на матеріалі української, російської і англійської лінгвокультур) (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування (2012)
Коваль Л. М. - Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспекти (2012)
Мороз Т. Ю. - Засоби вираження семантики істоти / неістоти в художніх текстах (2012)
Слободинська Т. С. - Взаємозв’язок категорії таксису з іншими функціонально-семантичними категоріями (2012)
Федорінчик А. С. - Тета-теорія: шляхами локалістів (2012)
Шабі С. В. - Генеза категорії кількості в лінгво-філософському аспекті (2012)
Бацевич Ф. С. - Мовні й комунікативно-прагматичні засоби формування онтологічних аспектів художнього абсурду (2012)
Коцюба О. П. - Гендерні стереотипи і відносини в австрійській культурі (на матеріалі художнього ідіолекту Йозефа Рота) (2012)
Sojka-Masztalerz H. - Propagandowy obraz Polski i Polakw na amach "Gazety Lwowskiej"(1941–1944) (2012)
Шкіцька І. Ю. - Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі (2012)
Борисов В. А. - Іномовні термінолексеми в сучасному українському мовознавчому дискурсі (2012)
Книшенко Н. П. - Термінологія дорожнього будівництва крізь призму родо-видової класифікації на тематичні групи (2012)
Максименко Г. А. - Дискурс наратора в наративній стратегії текстів історичних романів В. Малика (2012)
Підгородецька І. Ю. - Прагматичний аспект художніх текстів для дітей (2012)
Сапун М. В. - Феномен авторської особистості в художньому тексті (2012)
Семененко О. Ю. - Семантична валентність мезуративів як операторів функції неозначено великої кількості (мультипліцитності) в сучасному поетичному дискурсі (2012)
Огієнко К. О. - Дослідження з актуального членування речення в мовознавстві 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст (2012)
Парасін Н. Д. - Світловий прототип художньої мови Т. Шевченка (2012)
Коваль А. С. - Технологія роботи з текстом (2012)
Помирча С. В. - Професійно-педагогічна компетентність студентів: індивідуальне навчальне завдання в курсі "Сучасна українська мова з практикумом (лексикологія)", Яценко М. О. (2012)
Космеда Т. А. - Хроніка (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів, вихідні дані (2012)
Ілієвські П. Х. - Початки писемності у слов’ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов’янські торговельні і культурні паралелі) (2006)
Шевченко Л. І. - Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова (2006)
Ніка О. І. - "Іншокультурність” перекладних текстів у староукраїнському мовному відображенні (2006)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Григорій Шевченко – забутий шевченкознавець, діяч українського відродження (2006)
Звонська Л. Л. - Індикативна система часових форм давньогрецького дієслова (2006)
Кузан Г. С. - Метонімія як шлях зміщення означальних та обставинних відношень (у межах складних слів і словосполучень) (2006)
Малащук К. - Лексичні засоби етико-християнського виховання особистості у мові Г. Сковороди (2006)
Дуброва А. - Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам’яток ХVІІ ст. та південно-західних говорів) (2006)
Крокіс А. - Синтаксичні параметри грекомовних релігійних текстів (2006)
Лутава С. М. - Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови ХІV –ХV ст.) (2006)
Капась М. - Типологічні особливості подвійних відмінків у староукраїнській мові ХVІ –ХVІІ ст. (2006)
Торба С. - Лексико-семантичний поділ назв емоцій і почуттів у пам’ятках ХІ- ХІІІ ст. (2006)
Хом’як О. І. - Лексико-семантичні парадигми земної моделі в художньому тексті шістдесятників (2006)
Бондар М. В. - Функціональне призначення запозичених лексичних одиниць у сучасних прозових текстах (2006)
Калєтнік А. А. - Зумовленість продуктивних моделей творення неокласичного неологізму "полем культури" (2006)
Сєнічева О. А. - Монолог-роздум і монолог-спогад як форми вираження внутрішнього мовлення в тексті (2006)
Штельмах М. Л. - Структурні моделі жанру інтерв’ю: прагматичний дискурс (2006)
Чорній-Мєшкова В. - Услід мовотворчому подвигу Кобзаря: Шевченкова мовна картина світу у творчій інтерпретації македонського поета Р. Жінзіфова (2006)
Майсак І. В. - Інтертекстуальність як феномен фольклорно-літературних зв’язків: на матеріалі поезії О. Олеся (2006)
Черненко О. А. - Комунікативний аспект побудови думи: на матеріалі думи "Фесько Ганжа Андибер" (2006)
Шевченко Л. І. - Шевченкова міфопоетика в лінгвістичних інтерпретаціях: Стаття-рецензія на монографію Слухай Н. В., Мосенкіса Ю. Л "Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка" – К. : Видавничий дім "А+С", 2006. – 148 с. (2006)
Мушак А. Я. - Технології композиційно-структурного моделювання дистанційного навчання (2013)
Яремчук Ю.Є. - Аналітичні залежності прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для можливості побудови методів автентифікації та цифрового підписування (2013)
Karpinski M. - Probabilistic methods of controlling emissions in the radio network, Korchenko O., Rajba S. (2013)
Bobok I. - A technique to estimate a steganographic capacity of a stego channel formed with LSB modification approach (2013)
Ломакина Л. С. - Диагностирование сложных технических систем с использованием современных информационных технологий, Губернаторов В. П. (2013)
Шиян А. А. - Метод моделювання діяльності суб’єктів інформаційної безпеки з використанням операторів, що діють в онтологіях предметних областей (2013)
Рудницький В. М. - Стійке стеганоперетворення в просторовій області зображення-контейнера, Костирка О. В. (2013)
Наріманова О. В. - Метод захисту QR-коду з використанням цифрового водяного знаку, Семенченко Д. М. (2013)
Защелкин К. В. - Метод внедрения цифровых водяных знаков в аппаратные контейнеры с LUT-ориентированной архитектурой, Иванова Е. Н. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Авторський покажчик (2013)
Авксентьєва Г. А. - Екзистенційні сенси роману Володимира Лиса "Острів Сильвестра", Семенова А. Є. (2013)
Бикова Т. В. - Західноукраїнські мотиви творчості Пантелеймона Куліша (2013)
Бігун О. А. - Художня концептосфера сакрального в поетичних творах Тараса Шевченка (2013)
Бітківська Г. В. - Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу (2013)
Бледних Т. Ю. - Творчість Пантелеймона Куліша в оцінці Миколи Петрова (2013)
Бондар Л. О. - "Любов у центрі міста" Я. Верещака: гра у кохання в умовах десакралізованого світу (2013)
Васильців Я. Б. - Іспансько – українська письменниця Наталена Королева (огляд літературознавчих досліджень про письменницю) (2013)
Григоренко І. В. - Перекладацька діяльність Пантелеймона Куліша та Панаса Мирного в контексті становлення українського художнього перекладу (2013)
Грищенко О. В. - Місто, якого немає (за романом "НепрОсті" Т. Прохасько) (2013)
Гурдуз А. І. - Мешап-проза: історія гри з історією (2013)
Дудкіна О. О. - Еволюція естетичного світосприйняття І.Франка (на матеріалі літературно-критичних розвідок 70-х – 80-х р. ХІХ ст.) (2013)
Дудченко П. В. - Смак карі та смерті: між комедійним фентезі та суворою реальністю (на матеріалі роману Т. Пратчетта "Мор") (2013)
Журба С. С. - Трагічна поліфонія в "Чорнобильській мадонні" І. Драча (2013)
Іванченко О. В. - Тематична палітра науково-популярних книжок для дітей за радянського часу (2013)
Икитян Л. Н. - Художественная коммуникация в свете экспериментальной стратегии творчества Леонида Андреева (2013)
Йолкіна Л. В. - Звіти В. Перетца про наукові екскурсії в С.-Петербург членів Філологічного "семінарія" (2013)
Казанжи О. В. - Синкретичні особливості послань В. Капніста (2013)
Капура О. М. - Фольклоризм драматургії Пантелеймона Куліша та Михайла Старицького (2013)
Касян Л. Г. - "Дорога до самого себе". Автобіографія Романа Корогодського: жанрово-тематичні особливості (2013)
Кіраль С. С. - Панько Куліш і його творчість у листуванні Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком (2013)
Коваленко А. Ф. - Поетика заголовків публіцистики І. Багряного (2013)
Ковальчук Н. П. - Жіночий "варіант" інтимного діалогу в художній інтерпретації В. Чередниченко (2013)
Король Л. П. - Історичний роман як жанровий різновид: теоретичний аспект (2013)
Кремінь Т. Д. - Галицько-Волинський літопис і морфологія часу (2013)
Кудрик К. О. - Література як вид мистецтва в аспекті порівняльного літературознавства (2013)
Левченко Г. Д. - Лірика Лесі Українки як міфологічний і семантичний текст (2013)
Луценко Л. О. - Наратологічний науковий проект: історичні стадії становлення і перспективи розвитку (2013)
Майстренко М. І. - Типологічно-міфологічне в поезії Шевченка: слово-образ (2013)
Меленчук О. В. - С. Єфремов про взаємини Т. Шевченка і П. Куліша (2013)
Мельник Д. М. - Філософська концепція часу у творчості І. Бахманн: вбивця час та способи його подолання (2013)
Меншій А. М. - Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки (2013)
Мусий В. Б. - Постмодернистский художественный текст как герменевтическая игра с читателем (2013)
Назарець В. М. - Теоретичні рецепції адресованої лірики в українському літературознавстві (2013)
Олександрова Г. М. - Екзистенціали самотності, відчудження, відчаю в малій прозі Л. Пахаревського (2013)
Останіна Г. Г. - Колоніальний світ в оповіданні Володимира Кузьмича "Жовтий рикша" (2013)
Осьмак Н. Д. - Образ України у поезії Пантелеймона Куліша (на матеріалі віршів і поем 80-90-х років ХІХ століття) (2013)
Павленко О. Г. - Художній переклад як складова літературного шістдесятництва (2013)
Павлюк Н. Л. - Типологія номінацій в історичній прозі Ю. Мушкетика (2013)
Петрушенко О. О. - Порівняння як засіб естетизації темпоральних номінацій у поетичному словнику ІІ половини ХХ століття (2013)
Пилипюк Л. А. - Жанрова характеристика французького роману Оноре де Бальзака (2013)
Підопригора С. В. - Постмодерна рецепція постаті М. Старицького в повісті "Цейтнот доктора Падлючча" М.Бриниха (2013)
Погребенник В. Ф. - Збірка "Досвітки" П. Куліша: феномен багатогранності (2013)
Полішученко І. О. - Вагомість доробку Пантелеймона Куліша і Степана Руданського – фольклористів (2013)
Приліпко І. Л. - Духовенство в контексті історичних подій початку та другої половини ХVІІІ століття (на матеріалі творів Романа Іваничука "Орда" та "Журавлиний крик") (2013)
Родіонова І. Г. - Хотинська війна в ідейно-естетичному вимірі повісті Осипа Маковея "Ярошенко" (2013)
Розмариця С. А. - Страждання, муки й терпіння: історія караногайського кохання в романі П. Капельгородського "Аш хаду" (2013)
Романенко О. В. - Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури (2013)
Романюк Л. М. - Фольклоризм поетичної творчості Олени Пчілки (2013)
Рущак О. Р. - Біблійні образи та ремінісценції в інтертекстуальному полі історичного роману-проекції ("1313" Н. Королевої, "Філософський камінь" М. Юрсенар) (2013)
Савич В. І. - Специфіка функціонування жанру нарису у збірці Р. Володимира "Простір і воля" (2013)
Сенчук І. А. - Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса (2013)
Смушак Т. В. - Образ України у повісті Наталени Королевої "Без коріння" і романі Ірен Немировськи "Вино самотності" (2013)
Соломахіна Ю. Ф. - Культ зброї давніх слов’ян у поезії Ю. Дарагана як знак національної самоідентифікації (2013)
Старовойт Л. В. - Художнє осмислення постаті Миколи Аркаса у прозовому доробку Віктора Жадька (2013)
Степанова А. А. - Пещера как последний приют Фауста: платоновский миф в романе Марка Алданова (2013)
Табунщик Т. О. - Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення (2013)
Ткаченко Т. І. - Образ митця в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Турчанська О. С. - Протиріччя жіночої душі крізь призму концепту "Я-інший" (на основі компаративного аналізу творчостей Е.Гаскелл та О.Кобилянської) (2013)
Філатова О. С. - Українська проза 1920-х рр.: ідейно-тематична та жанрово-стильова парадигматика (2013)
Фіть Л. В. - Розвиток видавничої справи м. Черкаси в умовах розпаду СРСР (2013)
Хоменко В. В. - Ґендерна проблематика у контексті улюблених бестселерів (2013)
Хом’як Т. В. - "...Його голос – це є голос народу" (рецепція особистості і творчості Т. Шевченка в літературознавчих працях В. Петрова) (2013)
Черкашина Т. Ю. - Формування жанрів спогадової літератури (2013)
Чорнобаєв О. В. - Специфіка моделювання образу Івана Мазепи в романі Леоніда Полтави "1709" (2013)
Юрчук О. О. - Українські стратегії чоловічої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2013)
Янкова М. А. - Інтертекстуальне поле драматично-апокрифічної поеми Хоми Брута (Ю. Ґудзя) "Мандри Мандрагори" (2013)
Янкова Н. І. - Катартичний поріг у драматичній поемі Лесі Українки "Оргія" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шевчук К. - Плюралізм естетики Владислава Татаркевича (2013)
Левицька К. - Культурологічні традиції у теорії художнього виховання дітей засобами образотворчого мистецтва (2013)
Косюк О. - Театр як першооснова та втілення масової комунікації (2013)
Карповець М. - Перспективи герменевтики кіно: випадок прочитання фільмів Бела Тарра (2013)
Воропаєва Т. - Трансформація колективної ідентичності громадян України та проблема діалогу культур (2013)
Bielska K. - Przebrane i przebrani za siebie. Konflikt tozsamosci jednostki w kontekscie tozsamosci grupowej (2013)
Шевчук О. - Культурний феномен людини пограниччя (2013)
Проніна М. - Проблеми ідентичності й традиції у монументальному живописі Кирилівської церкви ХІІ та ХІХ ст. на прикладі ангельських чинів (2013)
Нікітіна І. - Музейний простір та новітні технології: співдружність та протиріччя (з досвіду НМГО і ВС) (2013)
Zabratanska K. - Miejsca pamięci czy pamięc miejsc? Polskie muzea-miejsca pamięci w kontekscie tozsamosci historycznej (2013)
Шевчук Д. - Політика і сакральне: проблема взаємозв’язку (2013)
Чабак Л. - Сприйняття дорослою людиною культурних артефактів в інтернет-просторі (2013)
Кузьменко О. - Віртуальна реальність і нові виміри масової культури в Інтернеті (2013)
Ємець Т. - Долучення Михайла Драгоманова до української справи (2013)
Шептицька Т. - Проблеми становлення українства на зламі епох у "Щоденниках…" Євгена Чикаленка (2013)
Зажигаєв Б. В. - Україна – "яблуко розбрату" глобального світу (об’єкт міжнародного егоїзму і честолюбства) (2014)
Aleksandra Sinowiec - Image of Russia in Polish press – study of collective representations (2014)
Самойлов О. Ф - Концепція "золотого мільярда" як теоретична основа глобалізації (2014)
Рижков М. М. - Вплив енергетичної політики на українсько-російські міждержавні відносини, Мазурець Ю. О. (2014)
Лубська В. В. - Вимір культурної вестернізації в Україні (2014)
Коцюруба К. О. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток громадянської протесаної активності (2014)
Коломієць В. Ф. - Роль Internet-технологій у формуванні свідомості, Вишневський А. І. (2014)
Зажигаев Б. В. - Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад? (2014)
Судак І. І. - Пріоритети Канадської федерації на національному рівні, у межах Північної Америки та поза її територією (2014)
Погорська І. І. - "Арабський вектор" сучасної зовнішньої політики США: глобальні підвалини і регіональні особливості, Лакішик Д. М. (2014)
Мітрофанова О. О. - Стратегічне партнерство Великобританії зі США (2014)
Федів Р. - Політичні та економічні позиції Китаю в Африці (сучасний стан) (2014)
Яновська О. В. - Російська енергетична політика: європейський вектор (2014)
Алєксєйченко О. В. - Участь Російської федерації у Придністровському врегулюванні (2014)
Корнієвський О. А. - Сучасні тенденції політичного життя об’єднаної Європи (2014)
Ковальова О. І. - Процеси приватизації в країнах Латинської Америки: особливості та результати (2014)
Резнік Н. П. - Український вибір – євроінтеграція: економічні вигоди та історичні засади (2014)
Рижков М. М. - Політична комунікація та її специфіка в міжнародних відносинах, Носенко А. С. (2014)
Рябоштан Є. В. - "Human security” – новий академічний напрямок у європейському освітньому просторі (2014)
Шпига П. С. - Основні технології та закономірності інформаційної війни, Рудник Р. М. (2014)
Коломиец О. В. - Глобализация нигерийской концепции национальной безопасности (2014)
Гринкевич О. О. - Економіко-політичні групи: формування, еволюція анігіляція та їх роль у справах національної безпеки України (2014)
Павлов Н. В. - Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники (часть вторая) (2014)
Пик С. М. - Дипломатія європейських держав у період Семилітньої війни 1756–1763 рр. (2014)
Пугачова Д. В. - Норвезьке членство в НАТО: становлення та еволюція (кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2014)
Рецензії на монографію проф. Б. В. Зажигаєва "Заморожена цивілізація" (Сучасний правовий трайбалізм) (2014)
Рецензії на монографію проф. О. В. Коломійця "Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації" (2014)
Рецензії аспірантів (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Зубов М. І. - Конфесійний контекст народноетимологічного осмислення етноніма сарацини (2007)
Шевченко Л. І. - Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій (2007)
Горобець В. Й. - Біля витоків вітчизняної славістики (2007)
Ніка О. І. - Метадискурс: понятійне поле лінгвістичного терміна (2007)
Іліаді О. І. - Праслов'янський шар в гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії (2007)
Дем'янюк А. А. - Словотворчі префікси та префіксоїди іменників (2007)
Чейлитко Н. - Антиномія лінійної та структурної організації речення: проблема формального опису (2007)
Хом’як О. І. - Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей (2007)
Калєтнік А. А. - Неокласичний текст як естетико-художня цілісність у філологічних парадигмах (2007)
Штельмах М. Л. - Діалогічна єдність запитань і відповідей за умов мас-медійного інтерв'ю лінгвостилістична інтерпретація (2007)
Огородник С. М. - Сучасний стан лінгвістичних досліджень творчості С. Єфремова (2007)
Бондар М. В. - Стилістична мода на інтертекстуальність в сучасних прозових текстах (2007)
Тріщук О. В. - Авторська модальність реферативного тексту (2007)
Сухова Т. В. - Структурно-стилістичні особливості трьох рукописних староукраїнських купчих першої половини XVIII ст. (2007)
Малащук К. О. - Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов'янізмів к. ХVІІІ – 60-х років ХІХ ст. (2007)
Марушкевич І. М. - Вплив періодичних видань першої третини ХХ століття на процеси нормалізації та кодифікації української літературної мови (2007)
Торба С. А. - Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI –XVII ст. (2007)
Мойсієнко А. К. - У центрі дослідження – слово (Л. А. Лисиченко. Лексико-семантична система української мови. –Харків, 2006) (2007)
Шевченко Л. І. - Енциклопедія українського слова в Буковині: Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с., Ніка О. І. (2007)
Носова Г. - Навколо ідентичності: невизначеність та перетвореність феномену (2014)
Костюк Т. - Аксіосфера духовної ідентифікації особистості (2014)
Абрашкевічус Г. - Культурна ідентичність у процесі розвитку полікультурного середовища (2014)
Копилова Н. - Міфологема андрогінності: від архаїчної традиції до постгендерної ідентичності (2014)
Годзь Н. - Ідентичність та культурні стереотипи на тлі соціально-екологічних стратегій (2014)
Лобовікова О. - Особливості спілкування в мережевих спільнотах (2014)
Maslon K. - Zjawisko kształtowania się tozsamosci na terenach Pogranicza (2014)
Яковлева Е. - В поисках идентичности: эпатаж как след современности/со-временности (2014)
Нечеса В. - Аналіз проблеми політичної легітимності (2014)
Ліщинська О. - Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі (2014)
Баранова Н. - Естетична ідентичність і національно-культурна традиція (2014)
Ясінський М. - Логіка історичного образу (2014)
Лучак А.-М. - Історична нарація як інтерсуб’єктивна взаємодія у пошуках консенсусу (2014)
Доній Н. - Соціальна девіталізація особистості як віддзеркалення втоми від перманентної кризи ідентичності (2014)
Фокшей Д. - Психоаналітичні погляди Герберта Маркузе та постмодерністське уявлення Жана Бодрійяра про суспільство споживання (2014)
Белоруссова С. - "Свой" и "чужой" мир в записках южноевропейских путешественников ХV века (2014)
Белявцева О. - Міжетнічні взаємини у Львові періоду міжвоєнного двадцятиліття: художня література і культурна традиція (2014)
Moskwa D. - The Influence of the Russian Federation’s Historical Policy on the Identity of the Modern Russian Society (2014)
Файзулліна Г. - Топос "Малої Вітчизни" у філософії етнокультури та сучасному українському філософському романі (2014)
Dziekanski P. - Tozsamosc regionalna i przestrzen jako elementy procesu rozwoju (2014)
Гузенина С. - С чего начинается родина: к сущности государственной идеологии (2014)
Solęga D. - Odrodzenie polskiej kultury na Ukrainie i rola muzyki ludowej w procesach pobudzania swiadomosci etnicznej polakow Ukrainy (2014)
Лазурко Л. - Масові святкування у Галичині кінця ХІХ ст. та українська національна ідентичність (2014)
Козак О. - Этнокультурная политика Венгрии в отношении Подкарпатской Руси (1939 – 1944 гг.) в свете теории символической природы национализма (2014)
Заїка Т. - Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. як спосіб конструювання нової ідентичності (2014)
Єфімова А. - Сучасні художні практики в урбаністичних просторах та формування міської ідентичності: приклад Львова та Одеси 1990 – 2000-х років (2014)
Федорович Б. - Медіа-мистецтво Львова початку ХХІ ст.: від концепції до візуалізації (2014)
Кожем’якіна О. - Довіра та національна ідентичність в умовах мультикультуралізму (2014)
Zuber M. - Gorny Slask albo o tozsamosci na Pograniczu (2014)
Зелінська О. - Тілесна ідентичність у контексті пізньомодерної моди (2014)
Мініч А. - Міждисциплінарний підхід дослідження соціального інституту: аналіз і перспективи розвитку (2014)
Тонкачеев Г. Н. - Система функциональных модулей строительной оснастки (2013)
Ихно А. В. - Натурное обследование стекловаренной печи завода ООО "Стройстекло-трейдинг" в г. Константиновка после 4-х лет эксплуатации, Москаленко В. И. (2013)
Калмикова О. П. - Дослідження впливу протиморозних домішок на фізико-механічні властивості бетону (2013)
Ильичев А. Ф. - Методика оценки вариантов технологии производства строительно-монтажных работ, Таран В. В., Бершадская Д. Е. (2013)
Капустина Е. П. - Организационные параметры реконструкции инженерных сооружений в условиях действующего промышленного предприятия (2013)
Шевцова Н. Н. - Нормирование усиления пролетных конструкций транспортерных галерей путем замены элементов решетки ферм, Хохрякова Д. А., Пастернак А. А. (2013)
Таран В. В. - Особенности применения композитной арматуры при возведении строительных конструкций зданий и сооружений, Янков А. В. (2013)
Свищ И. С. - Определение влияния режимов тепловлажностной обработки на прочность, плотность и эстетические показатели изделий из шлакощелочного бетона, отформованного по технологии вибропрессования, Носатова Е. В. (2013)
Левченко В. Н. - Экономические основы определения эффективности строительных конструкций из различных материалов, Левченко Д. В., Кириченко В. Ф., Брыжатый Э. П., Иванов А. Ю. (2013)
Бондарев А. Б. - Оценка монтажных воздействий в однопоясной стержневой металлической оболочке покрытия цилиндрической формы (2013)
Голядинець А. С. - Часткові питання технологічності фундаментів під колони каркасних будівель (2013)
Новицкий А. П. - Грунтобетоны с использованием местного сырья и отходов производства, Павлов А. П., Теличенко А. И., Шушкевич В. И. (2013)
Пенчук В. А. - Исследование влияния подпрессовки твердых бытовых отходов на время сортировки, Даценко В. М. (2013)
Клён А. Н. - Определение рационального положения лебедки механизма подъема разводного моста (2013)
Пенчук В. А. - Логистическая задача перебазировки тяжелой строительной техники в городских условиях, Диденко А. В., Гололобов Б. Д. (2013)
Гаврюков А. В. - Разработка математической модели оптимизации ковша одноковшового погрузчика, Кононыхин Г. А., Третьяк А. В., Гололобов Б. Д. (2013)
Лобов М. И. - Программа геодезического мониторинга строительства зданий повышенной этажности в г. Донецке, Морозова Т. В. (2013)
Чайка В. А. - Формирование микроклимата в жилых квартирах панельных зданий при наружном утеплении фасада, Филимонова О. С. (2013)
Чирва А. С. - Организационные основы геодезического обеспечения строительства высотных зданий и сооружений (2013)
Мартинова В. Б. - Уровень теплозащиты наружных стен жилого дома, выполненных кладкой (2013)
Стифеев Ф. Ф. - Определение теоретической расходной характеристики эрлифта при проведении дноуглубительных строительных работ (2013)
Нагорна Н. П. - Сучасні дорожньо-будівельні матеріали для будівництва і поточного ремонту автомобільних доріг, Столярова Н. О., Гуляк Д. В., Демешкін В. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Шевченко Л. І. - Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення (2008)
Горобець В. Й. - Проблеми походження і розвитку української мови в історико-лінгвістичних працях Університету Св. Володимира (2008)
Хом’як О. І. - Лінгвістичні ідеї дослідження порівняльних зворотів як механізму моделювання й інтерпретації художнього світу (2008)
Калєтнік А. А. - Лінгвістична доказовість: можливість ідентифікації тексту за характерною ознакою (2008)
Ніка О. І. - Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса (2008)
Іліаді О. І. - Праслов’янський шар в гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії. III. (2008)
Звонська Л. Л. - Модальна синтактика футурумних форм у давньогрецькій мові (2008)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського (2008)
Діденко Н. М. - Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам’ятках (2008)
Сухова Т. В. - Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини ХУІІ – ХУІІІ ст. (2008)
Щокань Г. П. - Графіко-орфографічна система Патерика Печерського (рукописів 1553–1554, 1657–1658 рр.) у зв’язку з Граматикою М. Смотрицького (2008)
Фіголь Н. М. - Новотвори на сторінках сучасної періодики (2008)
Штельмах М. Л. - Типологічні особливості мовного жанру в системі стилю масової інформації (2008)
Дергач Д. В. - Особливості функціонування онімів у текстах стилю масової інформації (2008)
Сворак Н. В. - Функціональні особливості вставних слів і конструкцій сучасного газетного тексту (2008)
Храновський О. В. - Особливості функціонування дієслова у рекламному тексті (2008)
Дем’янюк А. А. - Переклад як акт міжкультурної комунікації (2008)
Шевченко М. В. - Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") (2008)
Тріщук О. В. - Реферат: його суть та співвідношення з первинним текстом (2008)
Пашковська Н. Ф. - Синонімічний ряд як мовна мікросистема (2008)
Прутько С. О. - Максим Рильський в історії українського перекладу (2008)
Росовецький С. К. - До методики "повного" лінгвостатистичного опису пам'ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект дослідження "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського (2008)
Шевченко Л. І. - Активні процеси в розмовному стилі української мови: культурний простір і мовна свідомість соціуму (2008)
Ніка О. І. - Дискурс-аналіз та історична реконструкція (2008)
Хом’як О. І. - Мова в ієрархії культурних цінностей сучасної України (2008)
Пашковська Н. В. - Лексична синонімія у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2008)
Діденко Н. М. - Напрямки досліджень дієслівної словозміни в пам’ятках староукраїнської мови (2008)
Домилівська Л. В. - До питання класифікації модальності в реченнях-конструкціях (2008)
Наєнко Г. М. - Морально- філософські проблеми в наукових творах ХVІІ–ХVІІІ століть (2008)
Капась-Романюк М. М. - Описові предикати у староукраїнській літературній мові XVI ст. (на матеріалі "Волинських грамот") (2008)
Шулінова Л. В. - Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій (2008)
Шевченко М. В. - Особливості поетичного дискурсу О. Олеся: до проблеми його інтертекстуальності (2008)
Непоп-Айдачич Л. В. - Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми) (2008)
Калєтнік А. А. - Домінанта лексико-семантичного словотвору неологізмів як характерна ознака неокласичного тексту (2008)
Штельмах М. Л. - Лексичні засоби вираження полісемії в публіцистичному різновиді жанру інтерв'ю (2008)
Дергач Д. В. - Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності (2008)
Дем’янюк А. А. - Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "Коментоване читання наукових текстів” (2008)
Тріщук О. В. - Оповідь у первинному та вторинному текстах (2008)
Прутько С. О. - Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година”) (2008)
Новіцька Л. В. - Семантико-структурна класифікація бібліонімів Михайла Стельмаха (2008)
Содержание (2013)
Адаменко О. П. - Визначення шкідливої дії фузаріозу на посівах сої та сучасний стан обмеження його розвитку (2013)
Андреєва О. Ю. - Поширеність пагонов’юнів у соснових насадженнях Центрального Полісся (2013)
Байдик Г. В. - Комахи-шкідники листя дуба у полезахисних лісових смугах ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Бережненко Ж. І. (2013)
Батова О. М. - Роль агротехнічних заходів в обмеженні розвитку кореневих гнилей озимої пшениці (2013)
Білецький Є. М. - Харківські екологи — засновники фітосанітарного прогнозування (2013)
Бобров І. О. - Вибір місць зимівлі сосновим підкоровим клопом у різних екологічних умовах (2013)
Бушулян М. А. - Характеристика сортів озимої пшениці за показниками, що обумовлюють стійкість-сприйнятливість до Septoria tritici в Степу України (2013)
Васильєва Ю. В. - Вплив абіотичних чинників на стан популяції амарантового стеблоїда (Lixus subtilis Boh.) у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ (2013)
Вільна В. В. - Хрестоцвіті клопи та обмеження їх шкідливості у ННВЦ "Дослідне поле ХНАУ" ім. В. В. Докучаєва, Станкевич С. В. (2013)
Гринько Н. Н. - Вегетативная гибридизация морфотипов Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr из Турции и Северного Кавказа (2013)
Гринько Н. Н. - Иммунологическая и хозяйственная оценка сортов салата из мировой коллекции ВИР, Туренко В. П. (2013)
Горяінова В. В. - Основні хвороби листя пшениці ярої (2013)
Дрозда В. Ф. - Біотехнологічні особливості створення та використання вірусного ентомопатогенного препарату Мерівал для захисту ягідників, Кочерга М. О. (2013)
Євтушенко М. Д. - Шкідливість личинок букарки в молодому саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Забродіна І. В. (2013)
Кукіна О. М. - Особливості заселення дерев дуба дубовим заболонником (Scolytus intricatus Ratz.) (2013)
Лучна І. С. - Визначення стійкості зразків пшениці озимої до хвороб в умовах штучного інфекційного та провокаційного фону (2013)
Малахов Д. Ю. - Морфологічні та біологічні особливості збудників плямистостей ярого ячміня (2013)
Мартиненко В. І. - Ефективність комбінованих фунгіцидів проти фітофторозу картоплі, Харченко Ю. В. (2013)
Марченко А. Б. - Мікрофлора насіння Zinnia elegans Jacq (2013)
Мєшкова В. Л. - Заселеність стовбуровими комахами соснових насаджень, ослаблених різними чинниками, Зінченко О. В. (2013)
Ниска І. М. - Диференціація колекційних зразків ячменю ярого за стійкістю до біотичних чинників, Петренкова В. П., Бабушкіна Т. В., Боровська І. Ю. (2013)
Олейніков Є. С. - Поширення та шкідливість септоріозу пшениці озимої (2013)
Сіроус Л. Я. - Шкідники посівів соняшнику в Харківській області (2013)
Скрильник Ю. Є. - Шкідливість вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) у соснових насадженнях Лівобережної України (2013)
Станкевич С. В. - Шкідники ріпаків озимого і ярого у Східному та Центральному Лісостепу України, Кава Л. П. (2013)
Тарасенко А. А. - Отлов насекомых на четырёхстороннюю ловушку (2013)
Фокін А. В. - Оцінювання рівнів шкідливості ґрунтових фітофагів за допомогою теореми мінімакса (2013)
Черненко В. Л. - Особенности взаимосвязи основных качественных и количественных признаков с вредоносностью пероноспороза у огурца корнишонного типа, Сергиенко О. В., Солодовник Л. Д., Бондаренко С. В. (2013)
Шахова Н. М. - Сисні шкідники та захист від них озимої пшениці в Південному Степу України, Шаповалов А. І. (2013)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування біопрепаратів і регуляторів росту рослин проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2013)
Правила для авторов (2013)
Ґурчинов М. - Звернення до делегатів XIV Міжнародного конгресу славістів Голови організаційного комітету Конгресу, академіка Македонської академії наук і мистецтв Мілана Гурчинова (2008)
Онищенко О. С. - Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів, Шевченко Л. І. (2008)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Концептуальне обґрунтування об’єкту і методу в сучасній українській лінгвофольклористиці й етнолінгвістиці (2008)
Ніка О. І. - Мовноуніверсальний характер модальності як ключ до дослідницького моделювання (2008)
Звонська Л. Л. - Золота доба грецької патристики й традиції античності (2008)
Наєнко Г. М. - Трактат Інокентія Гізеля "Миръ съ Богомъ человhку” як науковий твір XVII століття (2008)
Капась-Романюк М. М. - Типологія описових предикатів у староукраїнській діловій мові кінця XVI-XVII століття (2008)
Сухова Т. В. - З історії формування визначальних жанрових ознак документів купівлі-продажу (2008)
Щокань Г. П. - Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII-першої чверті XVIII століття: функціональний аспект (2008)
Стасюк Т. В. - Термінологія новітніх технологій (2008)
Штельмах М. Л. - Жанрово–стильова мотивація використання розмовного синтаксису в інтерв'ю (2008)
Дергач Д. В. - Специфіка лінгвістичної інтерпретації онімів як компонентів лексичної системи мови (2008)
Тріщук О В. - Образність у реферативному тексті (2008)
Грегуль Г. В. - Дещо про концепт "родич” (2008)
Непоп-Айдачич Л. В. - Деякі семантичні категорії польського мовного образу незабудки (2008)
Домилівська Л. В. - Лінгвістична проблематика текстової інтерпретації символу (2008)
Шулінова Л. В. - Вивчення інноваційних технологій навчання мови в нормативному вузівському курсі "Методика викладання української мови в школі” (2008)
Калєтнік А. А. - Сучасний посібник для практичних занять з діалектології: деякі аспекти теоретичного обґрунтування (2008)
Дем’янюк А. А. - Наукова література як основне джерело фахових знань (2008)
Шевченко Л. І. - Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій (2008)
Царик Л. П. - Двадцятилітній ювілей спеціальності "екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування" у тернопільському педуніверситеті (2013)
Свинко Й. М. - Видатний український мореплавець початку хіх століття (до 240-річчя від дня народження Юрія Лисянського) (2013)
Таранова Н. Б. - Йосип Йосипович Роллє – природодослідник Поділля (2013)
Ярков С. В. - Розвиток мішаних за субстратом 20-40-річних відвальних ландшафтів Криворіжжя (2013)
Луцишин О. - Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини (2013)
Ковальчук С. І. - Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об’єктів (2013)
Яворська В. В. - Аналіз структурно-вікових деформацій населення – регіональний аспект (2013)
Петровська М. А. - Медико-географічний аналіз населення Львівської області, Пилипович О. В. (2013)
Заставецька Л. Б. - Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України (2013)
Стецький В. В. - Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато-адміністративно-районних освітніх систем (2013)
Грушко В. С. - Географія соцієтально зумовлених світоглядно-політичних парадигм (2013)
Задворний С. І. - Геопросторові особливості театрального мистецтва Тернопільської області (2013)
Вавринів Л. А. - Поширення злочинності серед молоді як наслідок економічних і соціальних процесів, що відбуваються у регіоні (на прикладі Тернопільської області) (2013)
Заставецька О. В. - Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму, Дударчук К. Д., Ілляш І. Д. (2013)
Мельничук М. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області, Уєвич С. Д., Чернець В. С., Гладич Л. В., Безсмертнюк Т. П. (2013)
Мариняк Я. О. - Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу (2013)
Колотуха О. В. - Геосистемна парадигма спортивного туризму (2013)
Царик П. Л. - До оцінки видів рекреаційної діяльності та потенціалу Національного природного парку "Кременецькі гори" (2013)
Стецько Н. П. - Туризм у системі міжнародних економічних відносин (2013)
Питуляк М. Р. - Функціонально-компонентна структура рекреаційно-туристичної галузі Тернопільщини, Питуляк М. В. (2013)
Пушкар З. М. - Рекреаційне районування Тернопільської області, Пушкар Б. Т. (2013)
Новицька С. Р. - Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери (2013)
Фіткайло О. А. - Дитячий екологічний туризм: ресурсне забезпечення та перспективи розвитку в Тернопільській області (2013)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційно-картографічне забезпечення управління земельними ресурсами на рівні адміністративного району, Рожко О. В. (2013)
Партика Т. В. - Індикатори екологічної якості органічної речовини ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини, Гамкало З. Г. (2013)
Царик Л. П. - Геоекологічні проблеми міста Тернополя, Царик П. Л., Вітенко І. М. (2013)
Коковський Л. О. - Декаплінг економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище Черкаської області, Кривець О. О. (2013)
Голохівська І. П. - Геоекологічний аналіз адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Бродівського району), Андрейчук Ю. М. (2013)
Позняк І. Б. - Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на матеріалах м. Тернополя), Царик Н. Л. (2013)
Бурман Л. В. - Cтан мінерально-сировинної бази чорної металургії світу на межі XX і XXІ століть, Паранько І. С. (2013)
Павловська Т. С. - Актуальні питання досліджень сучасного стану природно-заповідної мережі басейну р.Вижівка (правобережжя Прип’яті), Ковальчук І. П., Василюк Л. Л. (2013)
Фесюк В. О. - Аналіз виконання регіональних програм формування та збереження екомережі у Волинській області, Шенгелевич Т. С. (2013)
Гулик С. В. - Лісові ресурси Тернопільського району: сучасний стан та використання, Гавришок Б. Б. (2013)
Левицький О. І. - Роль та значення природно-заповідних територій для розвитку рекреаційного природокористування Івано-Франківської області (2013)
Позняку Степану Павловичу – 70 (2013)
Вітаємо професора Ярослава Мольчака з почесним званням заслуженого діяча науки і техніки України (2013)
Василю Ярославовичу Бричу – 50 (2013)
Свинко Й. М. - Талановитий організатор навчально-виховного процесу (до 90-річчя від дня народження декана геологічного факультету львівського національного університету імені Івана Франка Леоніда Івановича Колтуна) (1958-1965 та 1969-1972) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Годзь Н. Б. - Екофілософія та концепції майбутнього (2013)
Количева Т. В. - Гештальт як реакція проти асоціанізму (2013)
Денисенко І. Д. - Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу: евристичний потенціал дослідження (2013)
Крижановська Т. О. - Конструктивно-процедурна модель соціальних інститутів в концепції Томаса Гоббса (2013)
Шаталович О. М. - Сім’я як універсальна біблійна концепція (2013)
Бойчук Ю. Д. - Людина як космопланетарний та біопсихосоціальний феномен (2013)
Сошніков А. О. - Етноцентричні міфи як спосіб національної самоідентифікації народів пострадянського простору (2013)
Мухіна І. Г. - Інтелігенція як суб’єкт радянського освітньо-культурного простору: філософський вимір (2013)
Роговський О. М. - Хронотопологія російського формалізму (2013)
Бурковський М. В. - Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) (2013)
Стрелкова А. Ю. - Буддійський ідеал нірвани в інтерпретації Нагарджуни (2013)
Панченко Л. М. - Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві (2013)
Бойченко М. І. - Роль освіти у соціальній еволюції людини (2013)
Горбунова Л. С. - Постнекласична раціональність: трансдисциплінарний дискурс в науці і освіті (2013)
Джура О. Д. - Становлення життєтворчості особистості в контексті модернізації української освіти (2013)
Бережна С. В. - Педагогічно-антропологічний вимір історичної компаративістики в контексті сковородинівської традиції (2013)
Баранівський В. В. - Демографічний фактор як проблема рівності доступу до вищої освіти в сучасній Україні (2013)
Лукащук О. С. - Особливості маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг (2013)
Радіонова І. О. - Трансформації американської критичної педагогіки: евристичний потенціал і перспективи його застосування (2013)
Дорожко І. І. - Справедливість і відповідальність у сучасній родині (2013)
Кулакова О. М. - Криза сучасної освітньої системи: соціально-філософський аспект (2013)
Васильченко Р. В. - Методологічні засади дослідження філософсько-освітнього аспекту світоглядної культури (2013)
Мошенський О. С. - Права людини в політиці і праві держави (2013)
Щербина О. Ю. - До питання про аргументацію як метод юридичного міркування (2013)
Полуянов В. П. - Проблематика свободи, відповідальності і пізнавальні можливості людини (2013)
Шевченко Л. І. - Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею (2009)
Ґане Тодоровскі - Україна в словесній публіцистиці Райко Жинзіфова (2009)
Дергач Д. В. - Синкретизм екстралінгвальних досліджень власних назв: логіко-філософський аспект (2009)
Домилівська Л. В. - Критерії обґрунтування вивчення ідіостилю Юрія Яновського в системі мовно-естетичних парадигм I половини ХХ століття (2009)
Борух О. Є. - Джерела крилатих висловів в українській та турецькій мова (зіставний аспект) (2009)
Воскобойник Г. М. - Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури (2009)
Джонг Й. Д. - Терміни НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК/УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ та LEARNER’S DICTIONARY в сучасній науковій лексикографії (2009)
Ніка О. І. - Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах (2009)
Клімкіна О. І. - Відображення дохристиянських культів у дзеркалі семантики київських топонімів (2009)
Стасюк Т. В. - Лексика інноваційних технологій (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Стереотипні риси дзвоників (лат. campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 2 (2009)
Левко О. В. - Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: лінгвістичний підхід (2009)
Прутько С. О. - Особливості поетичного стилю Рильського при перекладі поезії Віктора Гюго (2009)
Царук О. О. - Лексико-семантичне мікрополе "зима" в мові української поезії другої половини ХХ ст. (2009)
Калинюк Н. В. - Асоціативно-образне розгортання номінації СТЕП у сучасній українській поезії (2009)
Гончарова О. О. - Вплив англійської мови на нідерландську: сучасні процеси запозичень та асиміляції (2009)
Сворак Н. Я. - Вставлені конструкції як елемент авторської репрезентації у текстах засобів масової інформації (на матеріалі української та французької преси) (2009)
Храновський О. В. - Морфологічні та лексико-семантичні особливості мови фінансової реклами (2009)
Прудка І. А. - Особливості вживання герундія в англійській мові (на матеріалах текстів із сільського господарства) (2009)
Калєтнік А. А. - Особливості фонетичної транскрипції діалектних текстів при вивченні нормативного курсу діалектології (2009)
Дем’янюк А. А. - Мовна і мовленнєва компетентність як невід’ємна складова й обов’язкова ознака освіченості та професіоналізму (2009)
Орлов Е. - Аристотелевское решение апории Менона (2012)
Іващенко І. - Розбите дзеркало. "Учення про науку 1804²" Й. Ґ. Фіхте як спроба нерефлексійної теорії самосвідомості та її вплив на Гайдельберзьку школу (2012)
Дахній А. - Проект герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера в контексті еволюції його мислення (2012)
Шевцов С. - Теория естественного состояния: Ролз, Нозик, Бьюкенен (2012)
Юдин А. - Социально-исторические импликации и имперсональное понимание авторства в философии искусства Хайдеггера (2012)
Райхерт К. - "Досократовская философия" Иоганна Августа Эберхарда (2012)
Васильченко А. - Філософія вчинку Бахтіна як проект екзистенціалістської метафізики (2012)
Кузнецов В. - Просвещенческие интенции в творчестве Вл. Соловьева (постановка вопроса) (2012)
Березіна В. - Екзистенційна герменевтика Луїджі Парейзона (2012)
Парейзон Л. - Істина й інтерпретація. Вступ (2012)
Реферати (2012)
Рефераты (2012)
Півторак Г. П. - С. Смаль-Стоцький і актуальні проблеми історії української мови (2009)
Лисиченко Л. А. - Не словникові холодини (2009)
Ажнюк Б. М. - Засади протекціонізму в мовній політиці і екологія мовного середовища (2009)
Бацевич Ф. С. - Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема (2009)
Бовсунівська Т. В. - Стильовий еклектизм прози Оксани Забужко (2009)
Гуйванюк Н. В. - Вічність нашої мови – в Шевченковім слові (Лінгвістичні інтерпретації творчості Тараса Шевченка на сучасному етапі) (2009)
Хом’як І. М. - Методика подолання інтерференційних впливів (2009)
Росовецький С. К. - Деякі міркування про наукову термінологію (2009)
Вокальчук Г. М. - Основні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х рр. 20 століття (2009)
Ніка О. І. - Діалогічність дискурсу в полеміці другої половини XVI-першої половини XVII століття (2009)
Гнатюк Л. П. - Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI – першої половини XVIII ст. : генеза та визначальні риси (2009)
Чемеркін С. Г. - Репрезентативність гіпертексту у функціонально-стильових різновидах української мови в Інтернеті (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Антропоніми, похідні від лексеми KWIAT (‘КВІТКА’), у польській мовній картині світу (2009)
Наєнко Г. М. - Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Галятовського: до проблеми авторської індивідуальності (2009)
Стрельчук Г. П. - Граматична варіантність іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однину (2009)
Шулінова Л. В. - Поетичний світ відчуттів Юрія Клена (2009)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Із спостережень над словниками мови Т. Шевченка (2009)
Хом’як О. І. - Інтелектуальні тенденції мовотворчості шістдесятників (2009)
Дем’янюк А. А. - Переклад із лінгвістичної та психологічної точок зору (2009)
Калєтнік А. А. - Власні назви УКРАЇНА та КИЇВ у неокласичній поезії: М. Драй-Хмара та М. Зеров (2009)
Іваненко О. В. - Етимологічні нотатки (рос. діал. семать, сямать) (2009)
Адах Н. А. - Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) (2009)
Дергач Д. В. - Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми (2009)
Домилівська Л. В. - Лінгвістична аспектність у дослідженні домінантних особливостей мовотворчості автора (2009)
Капась-Романюк М. М. - Синхронний і діахронний аспекти у дослідженні стійких дієслівних сполук (2009)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські назви осіб у поетичному мовленні київських неокласиків (2009)
Малішевська І. П. - Жанрові патерни роману "Лист до себе" Ф. Малле-Жоріс (2009)
Бібліографічний покажчик (2009)
Наші автори (2009)
Опришко В. І. - Фармакологічний аналіз механізму дії спазмолітичних засобів, Нефьодов О. О., Мамчур В. Й. (2009)
Степанський Д. О. - Біологічна роль грампозитивних каталазонегативних коків і методи їх виділення та ідентифікації (2009)
Хоменко А. В. - Сучасні аспекти діагностики та лікування білатерального раку молочної залози (2009)
Камінська М. О. - Порушення репаративної регенерації при переломах кісток у дітей (2009)
Кіреєва Т. В. - Особливості патології нижніх дихальних шляхів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Бєлослудцева К. О. (2009)
Школьник В. М. - Когнітивні та депресивні порушення в клініці розсіяного склерозу, Бараненко О. М., Кальбус О. І. (2009)
Больбот Ю. К. - Порушення стану здоров’я вихованців інтернатного закладу раннього віку та можливості їх реабілітації, Клименко О. В., Бордій Т. А., Калашнікова С. Ю. (2009)
Крисс А. Ю. - Імунологічний статус ефективності місцевого і системного застосування циклоферону в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2009)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективність відновлення прикусу зубів під час лікування переломів нижньої щелепи назубними дротяними шинами власної конструкції (2009)
Урясьєва О. О. - Аналіз механізмів зміни агрегації еритроцитів і адгезії лейкоцитів у хворих на крiоглобулiнемiчний васкулiт (2009)
Дорофєєва О. Є. - Вплив значних фізичних навантажень на стан імунної системи спортсменів високого класу, які мають осередки хронічної інфекції, Абрамов В. В., Смирнова О. Л. (2009)
Риженко С. А. - Вплив рідкого пробіотику "А-бактерин" на мікробіоту кишечнику осіб, хворих на туберкульоз легень, Кременчуцький Г. М., Крижановський Д. Г., Кожушко М. Ю., Дикленко Т. В., Гамота І. О., Бредихина М. О., Дробот О. В. (2009)
Маргітіч С. В. - Дослідження сили та витривалості експіраторних дихальних м’язів і гемодинамічного забезпечення експіраторного зусилля у хворих на бронхіальну астму (2009)
Ванханен В. Д. - Модернизированная классификация и трактовка болезней алиментарного генеза, Ластков Д. О., Усенко А. Д., Самсонов А. В., Ванханен Н. В., Григоренко А. А., Максимчук М. М., Белицкая Э. Н., Денисенко Н. М., Денисенко В. И., Лытко С. Б. (2009)
Вітовська О. П. - Скринінг первинної глаукоми в Україні та його обґрунтування (2009)
Процюк О. В. - Цукровий діабет у вагітних жінок в Україні, Поканєвич Т. М., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Лікар. Вчений. Педагог. Організатор. До ювілею професора Валерія Ігоровича Чергінця (2009)
Професор Кондратьєв В'ячеслав Олександрович (до 50-річчя від дня народження) (2009)
Відомому вченому, педагогу, хірургу Агафії Дмитрівні Христич - 100 років (2009)
Пам’яті Георгія Степановича Беспалова (1914-2008) (2009)
Козлов Р. С. - Резистентность к антимикробным препаратам основных бактериальных возбудителей нозокомиальных инфекций: взгляд в будущее, Стецюк О. У., Андреева И. В. (2009)
Перцева Т. А. - Ошибки диагностики и лечения внегоспитальных пневмоний (анализ качества оказания пульмонологической помощи жителям Днепропетровской области), Киреева Т. В. (2009)
Шостакович-Корецкая Л. Р. - Защищенные пенициллины при внебольничной пневмонии у детей (2009)
Перцева Т. О. - Роль колонізації нижніх дихальних шляхів бактеріальною флорою у формуванні хронічного системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень, Конопкіна Л. І., Братусь О. В. (2009)
Перцева Т. А. - Уровень плазменного фибриногена у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от фазы заболевания, Плеханова О. В. (2009)
Больбот Ю. К. - Оцінка ефективності антибактеріальної терапії захворювань нижніх дихальних шляхів у дітей, Бордій Т. А., Слатвіцький В. Г., Фоменкова Н. В., Єгоренко О. В., Уваров М. Б. (2009)
Шостакович-Корецкая Л. Р. - Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008, Тимофеева Л. В., Маврутенков В. В., Милых Т. М., Чикаренко З. А., Черткова И. М., Чергинец А. В., Будаева И. В., Ахундова Ю. К., Черток В. А., Чумак В. И. (2009)
Братусь Е. В. - Выявление бета-лактамаз расширенного спектра у граммотрицательных бактерий методом двойных дисков, Кононович О. С., Ювко Е. В., Хлопова Е. В. (2009)
Степанов Ю. М. - Антибіотико-асоційовані порушення нормобіозу та кандидоз кишечнику, Власова О. М. (2009)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей, Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. (2009)
Курята А. В. - Опыт применения ингаляционного антибиотика у больных с инфекционным обострением ХОЗЛ, Гейченко В. П., Караванская И. Л., Фарран Хабиб Али, Сабодаш А. В. (2009)
Дегтярь В. А. - Рациональная антибактериальная терапия метаэпифизарного остеомиелита у детей, Лукьяненко Д. Н., Носарь А. Е. (2009)
Кухарь О. П. - Рациональная антибактериальная терапия тонзиллофарингита, Братусь Е. В., Волкова И. С. (2009)
Маврутенков В. В. - Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі, Маврутенкова Т. В., Мудракова І. М., Якуніна О. М., Ткаченко В. Д., Подкопаєв В. С., Сємілетова В. В. (2009)
Богацкая Е. Е. - С-реактивный протеин как маркер тяжести течения внегоспитальной пневмонии, Дмитриченко В. В. (2009)
Авраменко І. В. - Особливості діагностики і помилки встановлення діагнозу негоспітальної пневмонії у вагітних (2009)
Авраменко І. В. - Стандарти лікування негоспітальної пневмонії у вагітних (2009)
Шевченко О. П. - Ефективність лікування гострого тонзиліту кларитроміцином, Ткаченко В. Д., Крилова А. Н., Мільман А. Є., Яценко Г. П., Садова Л. В., Велікодна Т. М., Коваленко В. І. (2009)
Кірсанова Т. О. - Теоретичне обґрунтування антибіотикотерапії дітей, хворих на ротавірусно-бактеріальну кишкову інфекцію, Кузнєцов С. В., Кузнєцова В. М., Соломко С. С. (2009)
Андросова М. Є. - Склад, властивості й застосування ефірної олії коріандру посівного, Холіна О. А., Андросов Є. Д. (2009)
Владзимирський А. В. - Анатомо-функціональні результати лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю при використанні телемедицини: когортне ретроспективне дослідження (2009)
Волянська Л. А. - Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними хворобами та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів, Романюк Л. Б., Калатай Н. Р. (2009)
Шкільна М. І. - Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічний дерматит і лямбліоз, Покришко О. В. (2009)
Белай И. М. - К клинической фармакологии антибиотиков: принципы рациональной фармакотерапии, Русанов И. В., Белай А. И., Пругло Е. С. (2009)
Белай И. М. - Осложнения антибактериальной терапии в гериатрии, Русанов И. В., Белай А. И., Пругло Е. С. (2009)
Белай И. М. - Взаимодействие антибиотиков: аспекты комбинированной терапии, Русанов И. В., Белай А. И., Пругло Е. С. (2009)
Петленко Г. Н. - Изучение зависимости заболеваемости острыми кишечными инфекциями от обсеменённости объектов внешней среды патогенной и условно патогенной флорой, Жорняк Н. А., Кваснецкая И. И., Рудобашта К. В., Белая Л. П. (2009)
Абатуров О. Є. - Рецензія на підручник "Клінічна імунологія та алергологія" / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін.; за редакцією проф. Г.М. Дранніка, Київ: Здоров’я. – 2006. – 888с. (2009)
Григорова Н. В. - Ідея Європи у сучасній гуманітаристиці: перспективи міждисциплінарного підходу (2013)
Ковальова Г. П. - Ідея правового суспільства: виникнення та розвиток (2013)
Култаєва М. Д. - До методології культурно-антропологічного обгрунтування соціального часу у добу глобалізації (2013)
Анучина Л. В. - Ціннісні координати в сучасному українському суспільстві, Грицаненко В. Г. (2013)
Бикова Т. В. - Агресія у теоретичній площині філософської антропології: методологічні проблеми осмислення (2013)
Вознюк Н. В. - Філософська рефлексія сучасної наукової картини світу (2013)
Гужва О. П. - "Книга Йова" як стрижень екзистенційної проблематики, Подорожний П. Д. (2013)
Давидова М. О. - Художність як категорія філософії культури в проблемному полі культури постмодерну (2013)
Жукова А. І. - Ілюзія та мрія як образні імітації повідомлення про реальний світ (2013)
Ібрагімов М. М. - Седиментація смислів у філософсько-світоглядному дискурсі фізкультурно-спортивного наукознавства (2013)
Крилова С. А. - Краса вчинків: від свободи до любові (2013)
Маленко О. О. - Світоглядні модуси постмодернізму в національній художньо-естетичній практиці кінця ХХ ст.: рецепція наукового осмислення проблеми (2013)
Попович М. Д. - Філософський аналіз культури як втілення світогляду людини (2013)
Скалацький В. М. - Концептуальні основи становлення інформаційного суспільства в Україні (2013)
Столяр М. Б. - Релігійні підвалини радянської сміхової культури (2013)
Толстенко С. М. - Система філософсько-поетичного світосприйняття Г. С. Сковороди та її сучасна оцінка, Сухіх Л. О. (2013)
Філіппова Т. О. - Протилежність села і міста у контексті сучасної історичної антропології (2013)
Фіалко Н. А. - Особистість як основний цільовий орієнтир гуманітарної сфери (2013)
Долгов К. М. - Освіта і свобода (2013)
Дроботенко М. О. - Теоретичні засади дослідження релігійних смислів у стратегіях сучасного виховання (2013)
Друганова О. М. - Філософські основи розвитку приватної доброчинної діяльності в освіті України (кінець XVIII – початок ХІХ століття) (2013)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції у комунікативному просторі сучасної культури (2013)
Чорноморденко І. В. - Трансформація освіти в Україні: традиції і новаторство, Куцурук В. М. (2013)
Дмитруха А. В. - Дошкільна освіта у теоретичних конструктах вальдорфської педагогіки (2013)
Шевченко Л. І. - Символ в ідіостилістиці тексту: Лаканівський контекст (2010)
Дем’янюк А. А. - Фразеологія як національно-культурний компонент українознавства (2010)
Стасюк Т. В. - Новітні мовні технології сугестії та переконання (2010)
Дергач Д. В. - До питання про типологію онімних конструкцій у сучасній мас-медійній сфері (2010)
Джонг Й. Д. - Проблема словників-додатків у підручниках з української мови для іноземців (2010)
Ніка О. І. - Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького (2010)
Наєнко Г. М. - Різновиди прецедентних субтекстів у природничому трактаті XVII ст. (2010)
Капась-Романюк М. М. - Принципи аналізу стійких дієслівних сполук як історико-лінгвістичного явища (2010)
Діденко Н. М. - Дієслівні форми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII ст. (2010)
Кравчук А. Є. - Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам’ятках староукраїнської мов (2010)
Калєтнік А. А. - Зі спостережень над деякими мовними особливостями М. Драй-Хмари-перекладача: "Демон" М. Ю. Лермонтова (2010)
Домилівська Л. В. - Проблема реконструкції естетичної свідомості Ю. Яновського крізь призму лінгвістичних домінант ідіостилю (2010)
Лутава С. М. - Лексико-семантичне структурування локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові (2010)
Сизонов Д. Ю. - Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі (2010)
Сворак Н. Я. - Атрибуція понять як засіб маніпуляції читацькою думкою (на матеріалі сучасної української преси) (2010)
Хорошева О. О. - Стилістичні фігури в системі архітектоніки есе Юрія Андруховича (2010)
Первий Г. Л. - Англомовна історіографія національного питання в СРСР (2013)
Швидько Г. К. - Із історії взаємовідносин родин Косачів та Комарових (2013)
Найденова Л. И. - Социальный капитал высшего учебного заведения: содержание, структура и факторы развития (2013)
Свідерська О. М. - Головні напрями інтенсифікація землеробства на Поділлі та південно-східній Волині у добу НЕПу (1921-1929 рр.) (2013)
Яшин В. О. - Підприємницька діяльність єврейства південноукраїнських земель в середині та другій половині ХІХ ст. (2013)
Айтов С. Ш. - Філософія історії Фернана Броделя: історично-антропологічний аспект (2013)
Кривчик Г. Г. - Сучасне державотворення в Україні з огляду на європейські стандарти (2013)
Матвєєв А. Ю. - Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1930-1936 рр.: чисельність, характер, географія поселення, Рибак І. В. (2013)
Перетокін А. Г. - Заходи уряду щодо розвитку промисловості Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. (у висвітленні галузевої преси) (2013)
Агієнко І. В. - Нарис історії вищої школи Дніпропетровщини (1945–1991 рр.), Британ В. Т., Висоцький О. Ю., Клімашевський Л. М., Михайлюк О. В., Підлісна Л. С., Решетілова О. М., Савич А. В. (2013)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (продовження) (2013)
Луняк Є. М. - Козацька тематика в наукових працях Даніеля Бовуа (історіографічний огляд) (2013)
Пилипчук Я. В. - Житла кипчаків (2013)
Петрова І. В. - Теоретичні та методичні засади генерального межування в Російській імперії (2013)
Тимів І. М. - Битва князя Костянтина Острозького з татарами під Сокалем 1519 р. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Історія церкви в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): персональний вимір (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Шевченко В. Л. - Несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів ERP-системи, Кулажський В. І., Кульчицький О. С. (2014)
Сафронов О. В. - Особливості визначення доцільності застосування технології управління проектами до наукових досліджень, Капосльоз Г. В., Розумний О. Д., Рибчук О.О. (2014)
Чеканова І. В. - Аналіз досвіду мобілізаційних економік в провідних країнах світу, Лисенко О. І., Ткач І. М. (2014)
Гаценко С. С. - Вимоги до застосування національних контингентів і персоналу у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, Іващенко А. М., Хлонь С. Є. (2014)
Рудніцький І. А. - Ідентифікація ризиків участі національних контингентів та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Марко І. Ю., Голопатюк Л. С., Горбатюк А. О., Ординович А. Г. (2014)
Андрощук О. В. - Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства, Кондратенко Ю. В., Головченко О. В., Ворона Т. О., Петрушен М. В. (2014)
Голобородько М. Ю. - Формалізована модель матеріального забезпечення військ (сил), Білєтов В. І., Галаган В. І., Панадій К. В., Бондарчук С. В. (2014)
Котенко А. М. - Підвищення інформативності повідомлень у телекомунікаційних мережах автоматизованих систем дистанційного спостереження та охорони військових об'єктів шляхом використання дискретних неортогональних широкосмугових сигналів (2014)
Кутовий О. П. - Офсетна діяльність як спосіб отримання необхідних технологій для вітчизняної військової промисловості та продукції військового призначення для потреб Збройних Сил України, Чумаченко Св. М., Фатальчук А. В. (2014)
Баяхметов С. У. - Моделювання професійно-особистісного саморозвитку майбутніх офіцерів у військовому ВВНЗ (2014)
Жаксиликов Р. Ф. - Роль військової науки та освіти у сфері забезпечення воєнної безпеки країни (2014)
Ахметова Э. Ж. - Профессиональная подготовка преподавательского состава военных вузов (2014)
Нечхаєв С. М. - Удосконалений зміст інформаційних компаній США на Близькому Сході, Голда О. Л. (2014)
Кондратюк І. О. - Обґрунтування вимог до часу роботи засобів підготовки стрільби ствольного артилерійського комплексу, Хаустов Д. Є., Рудий А. В., Голубєва О. М. (2014)
Назаренко В. О. - Методика оцінки способів ведення бою протидіючих угруповань військ (сил) (2014)
Уварова Т. В. - Модель процесно-орієнтованої оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій для поліпшення управління адміністративно-господарчими процессами, Левшенко О. С., Поривай О. В., Рибидайло А. А., Бобров С. В. (2014)
Педан Ф. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку автоматизації процесів управління фінансово-економічною діяльністю у Збройних Силах України, Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М. (2014)
Раджапакса Й. К. - Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) військово-морських сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі (2014)
Бойко В. О. - Перехід до раціонального розподілу оборонних ресурсів при оборонному плануванні, орієнтованому на спроможності, Бойко Р. В., Васюхно С. І., Бутенко М. П. (2014)
Прокопенко О. С. - Пропозиції щодо підвищення об’єктивності щорічного оцінювання та визначення рейтингу військовослужбовців (2014)
Шевченко В. Л. - Вибір моделі побудови інфраструктури відкритих ключів, Берестов Д. С., Зотова І. Г. (2014)
Якобінчук О. В. - Математична модель інфокомунікаційної мережі спеціального призначення (2014)
Лобко М. М. - Сектор безпеки і оборони: проблеми формування та розвитку, Саганюк Ф. В. (2014)
Рома О. М. - Побудова первинних формальних моделей воєнної безпеки держави, Дергильова О. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Модель оцінки надійності програмної компоненти єдиного інформаційного середовища, Кірпічніков Ю. А., Федорієнко В. А., Головченко О. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Мікловда В. П. - Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України, Кубіній Н. Ю., Кубіній В. В. (2014)
Приходько В. П. - Машинобудування України: національний протекціонізм чи синергія з європейським співтовариством? (на прикладі автомобільної промисловості) (2014)
Карачина Н. П. - Функціонування галузі сільськогосподарського машинобудування України та потенціал її розвитку, Вітюк А. В., Гребеньок І. В. (2014)
Ярема В. І. - Аналіз альтернативних стратегій поведінки підприємств лісопильної галузі на ринку сировини та ринку продукції, Шулла Р. С., Повідайчик М. М. (2014)
Черленяк І. І. - Інноваційні технології як детермінанти формування конкурентоспроможності бізнесу, Дюгованець О. М. (2014)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу управлінських витрат на індикатори діяльності підприємств газової сфери на засадах використання кореляційних та дистрибутивно-лагових моделей, Чепіль Б. А. (2014)
Скриль В. В. - Фактори впливу на інвестиційний потенціал промислових підприємств (на прикладі ПАТ "Полтавакондитер"), Дяченко О. М. (2014)
Євтушенко Н. О. - Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання (2014)
Газуда Л. М. - Активізація інноваційної діяльності у сфері аграрного виробництва, Готра В. В. (2014)
Назаренко І. М. - Наукові концепції розвитку стратегічного менеджменту: сутність, призначення та перспективи (2014)
Повідайчик М. М. - Особливості стратегічного планування виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах невизначеності (2014)
Родіонов П. Ю. - Особливості розробки стратегії авіакомпанії в умовах інформаційної економіки (2014)
Тендюк А. О. - Стратегічні напрямки антикризового управління персоналом підприємства, Гераськіна О. А. (2014)
Слава С. С. - Контентний порівняльний аналіз мереж співпраці університетів та підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, Слава С. О., Турок Л. В., Бабич Д. О. (2014)
Король М. М. - Аналіз провідних видів науково-кадрового потенціалу в процесі трансформації освітньої системи України (2014)
Мошак О. В. - Стан і тенденції функціонування підприємств аграрної сфери (2014)
Кальницький А. Є. - Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства, Копусяк Я. Ф. (2014)
Готра В. В. - Аналіз використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Закарпатської області, Рущак М. Ю. (2014)
Левчак І. Я. - Вартість підприємства як критерій ефективності управління (2014)
Слава С. С. - Диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства, Галагурич В. В. (2014)
Даньків Й. Я. - Інновації: становлення, політика та сучасні стратегічні тенденції розвиткуї 112-119, Остап’юк М. Я., Даньків В. Й., Яцишин Н. З. (2014)
Копилюк О. І. - Цільові орієнтири регіональної політики банківської системи та інструментарій забезпечення її розвитку (2014)
Музичка О. М. - Організаційно-економічні засади формування процентної політики банку (2014)
Глуха Г. Я. - Політика коригування доходів та її вплив на економічне зростання держави (2014)
Розмислов О. М. - Регулювання міжбюджетних відносин в умовах дії концепції державної регіональної політики України (2014)
Бачо Р. Й. - Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Огородник В. О. - Категорія "фінанси": загроза десемантизації та можливість застосування метонімії (2014)
Квасницька Р. С. - Теоретичні основи поняття "потенціал інституту фінансового ринку" (2014)
Фітас Н. Ю. - Аутсорсинг у банківській сфері (2014)
Бабидорич Л. І. - Інституційне середовище функціонування кредитних спілок: передумови формування, сутність та функції (2014)
Гече С. Ф. - Модель прогнозування фінансового стану підприємств на основі фінансових показників (2014)
Козьма І. І. - Сучасний стан розвитку ринку страхування життя в Україні (2014)
Тимчак М. В. - Сучасні підходи в регулюванні розвитку страхового підприємництва регіону (2014)
Краківський Ю. С. - Формування критерію ефективності системи страхових послуг для суб’єктів господарювання (2014)
Легеза Н. Е. - Перспективні напрямки вдосконалення функціонування системи недержавного пенсійного страхування в Україні (2014)
Польовська В. В. - Фінансова складова розвитку гірських територій регіону (2014)
Гапак Н. М. - Особливості визначення фінансової стійкості підприємства, Капштан С. А. (2014)
Шпирко О. М. - Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства (2014)
Кесарчук Г. С. - Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки (2014)
Яцко М. В. - Облік в бюджетних установах в частині надання адміністративних послуг в умовах реформування системи взаємодії органів державної влади та суспільства, Яцко Л. Б., Дагулич О. (2014)
Югас Е. Ф. - Контроль і ревізія безготівкових розрахунків підприємств, Попович М. С. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Особливості оподаткування податком на додану вартість та його економічна доцільність, Філіп К. О. (2014)
Кесарчук Г. С. - Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення, Машика М. В. (2014)
Жолобчук І. М. - Сталий розвиток економіки України: визначення місця екологічного аудиту в даній концепції (2014)
Радченко М. А. - Облік створення інтернет-магазину (2014)
Василюк М. М. - Теорія якості в сучасній аудиторській практиці (2014)
Химинець В. В. - Місце та роль курортно-рекреаційного кластеру в сталому розвитку Карпатського регіону (2014)
Ковач В. І. - Особливості українсько-словацького євро-регіонального транскордонного співробітництва (2014)
Молнар О. С. - Роль та місце туризму в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону, Важинський Ф. А., Романович І. С. (2014)
Кулич І. Б. - Передумови та підходи до розвитку туристичної діяльності на Закарпатті (2014)
Газуда М. В. - Особливості надання послуг у туристичній сфері регіону, Ерфан В. Й., Газуда С. М. (2014)
Жулканич В. О. - Природно-заповідні території в системі охорони навколишнього середовища прикордонного регіону (2014)
Волков В. П. - Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика, Горошкова Л. А. (2014)
Понедільчук Т. В. - Аналіз динаміки капітальних інвестицій в економіці України (2014)
Ковтун М. В. - Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень (2014)
Ревко А. М. - Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу (2014)
Смочко В. Ю. - Ринкова інфраструктура як фактор формування орієнтованої на ефективність конкурентоспроможної національної економіки (2014)
Гудаков О. К. - Аналіз інноваційно-технологічного стану економіки України в умовах глобалізації (2014)
Бойко Я. М. - Освіта та інноваційні технології (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статтей (2014)
Aissani А. - Light tailed asymptotics in an unreliable M/G/l retrial queue (2011)
Bock W. - A white noise approach to phase space Feynman path integrals, Grothaus M. (2011)
Веретенников А. Ю. - Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова, Кулик A. M. (2011)
Война О. А. - Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова (2011)
Городня Д. М. - Про існування та єдиність розв'язків задач Коші для хвильових рівнянь із загальними стохастичними мірами (2011)
Гусак Д. В. - Спрощення формули Спітцера для напівненерервних та майже напівнеперервних процесів (2011)
Зеракидзе 3. К. - О подчиненных статистических структурах, Сохадзе Г. А. (2011)
Королюк В. С. - Динамічні випадкові еволюції на зростаючих інтервалах часу (2011)
Пилипенко А. Ю. - Про граничну поведінку симетричних випадкових блукань з мембранами, Приходько Ю. Є. (2011)
Самойленко І.В. - Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації (2011)
Silvestrov D. S. - Convergence of option rewards for multivariate price processes, Lundgren R. (2011)
Федоткин M. А. - Построение и анализ вероятностных моделей эволюционных систем с управлением (2011)
Hagedorn D. - Stochastic Analysis with the Gamma measure - Moving a dense set (2011)
Шевченко Г. - Локальні властивості мультидробового стійкого поля (2011)
Шкляр С. В. - Логістична регресія з гомоскедастичною похибкою — модель Берксона (2011)
Ямненко Р. Є. - Про оцінки розподілу деяких функціоналів від процесів з фі-субгаус совими приростами (2011)
Акбаш К. С. - Асимптотична стійкість максимуму незалежних випадкових елементів у функційній банаховій гратці, Мацак І. К. (2012)
Боднарчук С. В. - Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві, Кулик О. М. (2012)
Булдигін В. В. - Субгауссівська норма бінарної випадкової величини, Москвичова К. К. (2012)
Дубовецька І. І. - Фільтрація лінійних функціоналів від періодично корельованих послідовностей, Моклячук М. П. (2012)
Жерновий К. Ю. - Дослідження системи М (2012)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній та нелінійній моделях регресії, Мацак І. К. (2012)
Карташов М. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. І, Голомозий В. В. (2012)
Козаченко Ю. В. - Простори Банаха випадкових величин F_psi(Omega), Млавець Ю. Ю. (2012)
Косенкова Т. І. - Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій (2012)
Leonenko N. - Parameter estimation for reciprocal gamma Ornstein-Uhlenbeck type processes, Sakhno L., Suvak N. (2012)
Мішура Ю. С. - Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат, Томашик В. В. (2012)
Нікіфоров Р. О. - Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q∞ - символами, Торбін Г. М. (2012)
Пономаренко О. І. - Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І (2012)
Савченко А. В. - Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання (2012)
Щербіна А. - Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші (2012)
Ніка О. І. - Дискурсивні категорії і модус (2010)
Тріщук О. В. - Категорії науково-інформаційного дискурсу (2010)
Присяжнюк О. М. - Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті (2010)
Бондарєва Н. О. - Комунікативно-структурні особливості висловлювань-порад (2010)
Воскобойник Г. М. - До проблеми розуміння номенклатури в українському мовознавстві (2010)
Джонг Й. Д. - Один погляд на словник-мінімум: чи є обов’язковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців (2010)
Пилипів Г. М. - До проблеми уточнення лінгвістичних визначень дискурсу (2010)
Седнев В. В. - Систематизация моделей в криминалистике (2013)
Наєнко Г. М. - Наукова мова Ісайї Копинського (2010)
Бахин В. П. - Необходимость развития и совершенствования экспертной деятельности в борьбе с преступностью, Карпов Н. С. (2013)
Левко О. В. - Концепт to. fw/j в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста (2010)
Лукашевич В. Г. - До питання щодо необхідності розвитку та напрямів співпраці криміналістів, Калюга К. В. (2013)
Сарікова І. М. - Називний відмінок однини і множини членних прикметників у актовій мові Середньої Наддніпрянщини XVII-XVIII ст. (2010)
Садченко О. О. - Методи вивчення потреб експертної практики, Шевченко О. В. (2013)
Шевченко Л. І. - Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб (2010)
Кравчук О. В. - Порядок призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України, Циганюк Ю. В. (2013)
Фіголь Н. М. - Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики (2010)
Пиріг І. В. - Актуальні питання практичної діяльності експертних підрозділів ОВС в умовах змагальної системи судочинства, Чепурко В. М. (2013)
Дергач Д. В. - Функціональний ресурс пропріальних метонімічних конструкцій у мас-медійному дискурсі (2010)
Герасімов В. М. - Деякі питання обігу контрольованих речовин в Україні, Короленко Р. С. (2013)
Домилівська Л. В. - Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів (2010)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняють службові або інші особи шляхом невиконання рішень органів правосуддя (2013)
Черненко О. А. - Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики (2010)
Смерницький Д. В. - Забезпечення прав на об’єкти промислової власності, створеної у процесі науково-технічної діяльності в системі МВС України (2013)
Шевченко Л. І. - Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко (2010)
Куницкий А. Г. - К вопросу о термине "газовое оружие" (2013)
Шевченко Л. І. - Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу, Дергач Д. В. (2010)
Панько Н. А. - Складність експертизи як показник її достовірності під час оцінки (2013)
Бідняк Г. С. - Нормативне забезпечення діяльності судових експертів ОВС в умовах змагальної системи судочинства (2013)
Меленевська З. М. - Спеціальні знання і професійні якості експерта-почеркознавця — необхідна умова оціночної діяльності (2013)
Кирдун А. А. - Об идентификационной значимости лингвистических признаков устной речи фигурантов криминалистической экспертизы звукозаписей Республики Беларусь, Андреева А. В. (2013)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти проблематики підготовки судових експертів, їх взаємодії з керівництвом та оцінки проведених ними досліджень (2013)
Анохіна Л. С. - Загальні вимоги до мови експертних документів (2013)
Борідько О. А. - Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці, Оржинська Е. І. (2013)
Афонін Д. С. - Особливості тактики проведення слідчого експерименту та роль спеціаліста під час розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту (2013)
Сидоренко Л. О. - Оцінка деяких криміналістично значущих характеристик кольорових електрофотографічних апаратів при діагностичних та ідентифікаційних дослідженнях зображень з використанням кодових міток (2013)
Пархомчук М. А. - Особливості огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди, Данілін С. С. (2013)
Данець С. В. - Особливості проведення транспортно-трасологічних експертиз у випадку, коли транспортні засоби, що досліджуються, знаходяться у різних місцях (2013)
Ковальова О. В. - Використання поліграфа для збирання вербальної інформації під час проведення слідчих (розшукових) дій (2013)
Герасименко А. И. - Способ прижизненного определения давности кровоподтеков, Антонов А. Г., Комиссаров Н. А. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Токсикологічна експертиза біологічних і медичних зразків на вміст важких металів, Саєвич О. В., Чмиленко Т. С., Бохан Ю. В., Нужна Я. В. (2013)
Куприянова А. А. - Психофизиологический механизм влияния эмоций на письмо, Манилкин Н. В., Седова Е. Л. (2013)
Старовойтов В. И. - Нужно ли совершенствовать чутье собак-детекторов? (2013)
Стариков Е. Л. - Синтез расчетного и экспериментального методов экспертного исследования маневра автомобиля, Сараев А. В. (2013)
Брон А. Н. - Капсаицин: свойства и методы исследования, Завьялова Н. Е. (2013)
Старіков Є. Л. - Вдосконалення методів дослідження маневру транспортного засобу (2013)
Костюк В. Л. - Міжнародна практика використання поліцією геоінформаційних систем у запобіганні правопорушенням (2013)
Пугаченко О. Ю. - Крапельний метод виявлення алюмінію у вибухових речовинах, піротехнічних сумішах і продуктах їх згоряння, Загризла Н. О. (2013)
Бірюков С. М. - Дослідження сильнодіючих лікарських засобів, що містять метандієнон і нандролон деканоат в об’єктах криміналістичної експертизи, Вартузов В. В., Мінін О. В. (2013)
Бочарова О. С. - Методы проведения экспертизы графических изображений товарных знаков по установлению их тождественности или сходства до степени смешения с использованием математического аппарата корреляционной функции, Завгороднев С. М., Сиверский Ф. А., Ревинский В. В. (2013)
Ярмыш А. Н. - Новое слово в истории криминалистики (2013)
Чисников В. Н. - В. И. Лебедев — известный криминалист-практик, видный деятель уголовного сыска Российской империи (к 145-летию со дня рождения) (2013)
Юсупов В. В. - Криміналістичні музеї: поняття та генеза розвитку (2013)
Мамонтова Е. - Теоретико-методологічні засади дослідження іміджу органу публічної влади: соціальний аспект (2013)
Надолішній П. - Регулювання етнонаціональних процесів: зміна парадигми як умова збереження міжнаціонального миру і злагоди в суспільстві (2013)
Петрук О. - Основні проблеми державного регулювання земельних відносин в дослідженнях українських науковців (2013)
Сивак Т. - Інституційні альтернативи визнання регіональних інтересів публічними (2013)
Соколік Л. - Лобіювання в процесі взаємодії публічної влади та бізнесу: теоретичний аспект (2013)
Балабаєва З. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на реформування системи регіонального управління (2013)
Вараниця А. - Світовий досвід іпотечного кредитування в українському вимірі (2013)
Голинська О. - Програмно-цільовий метод як процесне середовище ресурсного забезпечення регіонального розвитку (2013)
Джигар В. - Екологічна безпека на територіях, що зазнали радіаційного впливу у результаті чорнобильської катастрофи у контексті національної безпеки держави (2013)
Коваль З. - Проблематика протидії інформаційно-психологічним загрозам Україні засобами державного управління (2013)
Колісніченко Н. - Теорія та практика ділового спілкування у сфері політико-управлінської діяльності (2013)
Кравченко С. - Технологічні аспекти впровадження суспільних реформ (2013)
Латинін М. - Нормативно-правове забезпечення етапів стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні, Гнатенко А. (2013)
Миколайчук М. - Чинники формування позитивного туристичного іміджу регіону, Гавриш-Мусафір А. (2013)
Попов С. - Інноватизація системи державного управління: напрями удосконалення (2013)
Решетніков Ю. - Порівняльний аналіз українського та російського законодавства з питань державно-конфесійних відносин у сфері освіти: напрямки подальшого розвитку (2013)
Шпак О. - Становлення вітчизняної моделі державного управління модернізаційними процесами (2013)
Яцкевич І. - Державне регулювання сфери зв’язку та інформатизації: проблеми та перспективи (2013)
Жиденко Н. - Досвід зарубіжних країн у сфері професійного розвитку персоналу державної служби (2013)
Зелінський С. - До питання оцінювання ефективності державної служби 284-300 (2013)
Токарчук О. - Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – основа демократичного врядування (2013)
Шевченко Л. І. - Наукова біографія академіка НАН України В. М. Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Шевченко Л. І. - Слов’янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови (2011)
Ніка О. І. - Концепція історії української літературної мови В. М. Русанівського (2011)
Дергач Д. В. - Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови (2011)
Домилівська Л. В. - Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція (2011)
Лисиченко Т. Ю. - Інтелектуальна метафора в поетичному дискурсі М. Рильського (2011)
Тома Н. М. - Лексичні польські запозичення в мовотворчості Петра Могили (2011)
Тріщук О. В. - Стандартність та авторська індивідуальність у науково-інформаційному тексті (2011)
Наєнко Г. М. - Наукова метамова "Синопсису": комунікативно-прагматичні аспекти (2011)
Фіголь Н. М. - Сучасні правописні дискусії (2011)
Яковенко Л. І. - Способи фразеологічної концепції реалізації ідеї зникнення в українській мові (2011)
Джонг Йонгджу - Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику (2011)
Капась-Романюк М. М. - Стійкі дієслівні сполуки як явище історії української літературної мови (2011)
Капанайко І. Я. - Феномен мови крізь призму публікацій Івана Франка в польській періодиці (2011)
Галас В. Б. - "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців (2011)
Наші автори (2011)
Булдигін В. В. - Асимптотичні властивості абсолютно неперервних функцій та ПЗВЧ для процесів відновлення, Клесов О. І., Штайнебах Й.Г. (2012)
Веретенников А. Ю. - Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями І, Кулик О. М. (2012)
Giuliano R. - On the asymptotic behavior of a sequence of random variables of interest in the classical occupancy problem, Macci C. (2012)
Дорошенко В. - Відстань дробового броунівського руху до підпростору мартингалів з "подібними” ядрами, Мішура Ю., Банна О. (2012)
Панич О. - Філософія вчинку Бахтіна в контексті антиметафізичних проектів пізньомодерної європейської філософії (2012)
Жерновий К. Ю. - Період зайнятості та стаціонарний розподіл для системи М (2012)
Юдин О. - "Перша" філософія і естетика Михайла Бахтіна: спроба подолання трансцендентального підходу в філософській думці. Стаття перша (2012)
Карташов М. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. ІІ, Голомозий В. В. (2012)
Шевцов К. - Память монад в системе "предустановленной гармонии" (2012)
Крикун І. Г. - Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху (2012)
Баумейстер А. - Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології (2012)
Лебідь М. В. - Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями, Торбін Г. М. (2012)
Seyed Mohammad Hossein Mir-Mohammadi - What We May Say to Hare in The Light of Kantian Ethics? (2012)
Луз М. М. - Інтерполяція функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами, Моклячук М. П. (2012)
Дахній А. - Aвтентичність перед обличчям смерті: танатологічна проблематика у мисленні Мартина Гайдеґера і Льва Толстого (2012)
Масол В. І. - Оцінки ймовірності існування розв’язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3), Ромашова Л. О. (2012)
Деревянко К. - Лосевская интерпретация эстетики Шеллинга (2012)
Мельник С. А. - Динамика средней массы решения стохастического уравнения пористой среды (2012)
Ратникова Е. - Пирс vs Декарт: опыт и метафизика (2012)
Мороз А. Г. - Властивості області оптимальної зупинки в моделі Леві (2012)
Кузнецов В. - Соловьевцы: А. Блок – рыцарь Незнакомки. Статья 1. Сотворение Прекрасной Дамы, Нерушева Л. (2012)
Пономаренко О. І. - Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку ІІ (2012)
Симчич М. - Перекладачі-першопрохідці: києво-могилянські філософські курси в перекладах 1960-70-х років (2012)
Radchenko V. - Riemann integral of a random function and the parabolic equation with a general stochastic measure (2012)
Титаренко С. - Проблема смысла жизни в философии Николая Бердяева, Кислая Е., Чекер Н. (2012)
Шевченко Г. М. - Наближення випадкових величин функціоналами від приростів дробового броунівського руху, Шалайко Т.О. (2012)
Понс А. - Геній (2012)
Фішан М. - Перцепція, аперцепція, сприйняття (2012)
Бютґен Ф. - "Wahrnehmung": лексичні ігри Геґеля (2012)
Хома О. - Apercevoir, perceptio і perception: Декарт перед проблемою самоперекладу (2012)
Циба В. - Глибина різкості, або перипетії феноменологічної саморефлексії (2012)
Огородник І. - Серія "Антологія української думки" (2012)
Реферати (2012)
Рефераты (2012)
Веретенников А. Ю. - Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями ІІ, Кулик О. М. (2013)
Вижва 3. О. - Статистичне моделювання ЗD випадкового поля за розкладом Котельникова-Шеннона, Федорєнко К. В. (2013)
Голомозий В. В. - Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації (2013)
Гусак Д. В. - Про розподіл функціоналів субординатора (2013)
Дубовецька І. І. - Екстраполяція періодично корельованих процесів, які спостерігаються з шумом, Моклячук М. П. (2013)
Dhaene J. - The multivariate Blak & Scholes market: conditions for completeness and no-arbitrage, Kukush A., Linders D. (2013)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у моделі регресії з важкими хвостами похибок спостережень, Мацак І. К. (2013)
Карташов М. В. - Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова (2013)
Козаченко Ю. В. - Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору С, Каменщикова О. Є. (2013)
Мішура Ю. С. - Збіжність моментів виходу дифузійних процесів зі смуги, Томашик В. В. (2013)
Самойленко І. В. - Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві (2013)
Семєйко М. Г. - Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. І (2013)
Сенько І. 0. - Асимптотична нормальність покращених оцінок найменших квадратів для множинної векторної регресії з похибками в змінних (2013)
Синявська О. О. - Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку (2013)
Шкляр С.В. - Єдність оцінки Quasi-Likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регресорі (2013)
Алєксєєва Т. А. - Магнітна силова мікроскопія атеросклеротичних бляшок, Горобець С. В., Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В., Лазаренко О. М. (2014)
Демченко О. М. - Психо-емоційний статус щурів за умов дисфункції щитовидної залози (2014)
Родинський О. Г. - Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Романенко Л. А. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів у Дніпропетровському регіоні, Кіреєва Т. В., Братусь О. В., Штепа О. О., Ювко О. В. (2014)
Кушнір Ю. С. - Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією (2014)
Костюкевич О. М. - Оцінка значення показників периферичної крові для диференційної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів, Міщенюк О. Ю., Клименко С. В. (2014)
Перцева Т. О. - Пневмонія у хворих на фоні онкологічних захворювань крові, Борисова І. С. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського