Лужецька О. Б. - Прийменникові деривати у мікротопонімії Південно-Західного Опілля (2013)
Лучик В.В. - Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України”. 7. (2013)
Мельник О. А. - Лексико-словотвірний аналіз відантропонімних ойконімів Поділля (2013)
Михайличенко Н. Є. - Ойконіми України на -иця відапелятивного походження (2013)
Негер О. Б. - Мотиваційна база закарпатоукраїнської урбанонімії: асоціативні неофіційні урбаноніми (2013)
Павликівська Н. М. - Мікрогідроніми Вінниччини (2013)
Подлевська Н. В. - Вивчення топонімів на уроках української мови старшокласниками у профільній школі (2013)
Проць О. І. - Опозиція "центр – периферія” в мікротопоніміконі Півночі Львівщини (2013)
Сокіл-Клепар Н. В. - Концепт "Людина” в мікротопонімному просторі Українських Карпат (2013)
Стрилюк О. М. - Мікротопоніми Волині, мотивовані назвами поселень і садиб (2013)
Тишковець М. П. - Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережної України (2013)
Шийка С. В. - Взаємозв’язок географічної лексики Рівненщини і потам онімів (2013)
Шульган О. В. - Взаємодія української та російської мов крізь призму соціолінгвістики (на прикладі ойконімії України ХХ ст.) (2013)
Янчишина Я. В. - Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості урбанонімії міста Хмельницького (2013)
Яцій В. О. - До походження давніх топонімів Львівської області (2013)
Hladký J. - Vlastné meno onymickom v regionálnom systéme (2013)
Наші автори (2013)
Дротянко Л. Г. - Слово і його семантика: лінгвофілософський аналіз (2011)
Лубська М. В. - Ранній калам як раціоналістично-спекулятивна теологія мутазилітів (2011)
Мокляк Н. Н. - Многомерность социальных отношений, Мокляк Л. И. (2011)
Мочалов И. И. - Понятие "остов науки" в системе эпистемологии науки В. И. Вернадского, Оноприенко В. И. (2011)
Grzelinski A. - Hume’s experimental science on human nature in the treatise (2011)
Крилова С. А. - Категорії "краса" та "цілісність" у контексті людського буття (2011)
Найчук А. В. - Владні відносини в державах традиційного суспільства:соціально-філософський аналіз (2011)
Онопрієнко М. В. - Соціокультурний зміст високих технологій (2011)
Ороховська Л. А. - Історико-філософська репрезентація мас-медіа в стародавні часи (2011)
Пода Т. А. - Світова політика у ХХІ столітті: проблеми та перспективи (2011)
Сабадуха В. О. - Конфлікт безособистісного й особистісного рівнів суспільного буття в епохи модерну та постмодерну (2011)
Сідоркіна О. М. - Динаміка релігійної свідомості: методологічний аспект (2011)
Скиба О. П. - Стиль наукового мислення в інформаційну епоху (2011)
Сухова Н. М. - Проблема симуляції та освіта (у полі Ж. Бодрійяра) (2011)
Харченко С. П. - Сутність феномену етнокультурних цивілізацій у контексті сучасних філософських досліджень (2011)
Харченко Ю. В. - Людська свідомість як вищий рівень фіксації образів буття в універсальних формах комунікації: філософський аспект (2011)
Шевчук Д. М. - Публічне і приватне в горизонті соціального буття людини (2011)
Ягодзінський С. М. - Людський потенціал мережевих технологій (2011)
Автомонова Т. І. - Соціальне самовизначення людини в інформаційному суспільстві (2011)
Ігнатенко І. В. - Самотній квазісуб’єкт у епоху постмодерну: критика глобалізованого суспільства (2011)
Скиба І. П. - Знання як інструмент діяльності людини (2011)
Горбаченко Т. Г. - Історія релігій у структурі гуманітарного знання (2011)
Михайлов В. С. - Цивилизационный феномен Китая (2011)
Абисова М. А. - Видовище як форма масової комунікації в умовах комунікаційного плюралізму (2011)
Кошетар У. П. - Проблема збереження національної самобутності в умовах інформаційного суспільства (2011)
Лавриненко С. О. - Проблема формування національної свідомості сучасної молоді (2011)
Матюхіна О. А. - Культ змій у віруваннях народів Євразії (2011)
Никоненко Т. М. - Роль мистецтва в соціокультурній стратифікації суспільства, Калініченко О. В. (2011)
Olszewski W. - Сhanges to the preferred model of consumption and the ethnic identity crisis of poleshuks in the early twentieth century (2011)
Азнакаєва Е. М. - Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаційному суспільстві (2011)
Войтенко Г. М. - Канони духовності в історіософічній драматичній поемі Ліни Костенко "Скіфська одіссея" (2011)
Воронова Н. С. - Музика як соціально-культурний феномен у контексті інформаційного простору (2011)
Кононенко О. В. - Еволюція поняття "масова культура" на шляху до постіндустріального суспільства (2011)
Новак Т. В. - Модифікація контркультурних груп у сучасному суспільстві (2011)
Пономаренко Я. І. - Психокультура суспільствата її вплив на становлення особистості (2011)
Трач Ю. В. - Сутність та особливості становлення техногенної цивілізації (2011)
Байдюк О. І. - Етимологічна структура іменникá художнього мовлення А. Кримського (2013)
Буда В. А. - Власні назви як засіб творення образів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего” (2013)
Вегеш А. І. - Комічний ефект літературно-художніх антропонімів повісті Павла Загребельного "Гола душа” (2013)
Войталюк А. А - Семантико-синтаксична структура заголовка (на матералі гуморесок Павла Глазового) (2013)
Гаврилюк І. С. - Роль контексту в реалізації онімної опозиції або Америка vs. Америка в поезії Алллена Ґінзберґа (2013)
Голуб Л. В. - Теоретичні засади дослідження поетичного ономастикону (2013)
Горячок І. В. - Поетоніми збірки поетеси-подолянки О. Радушинської "Стукав сніг…” як засоби її світобачення (2013)
Григорук Н. В. - Власні назви хокейних команд України: структура, етмологія, функціонування (2013)
Діц В. О. - Онімний простір поеми Івана Франка "Мойсей” (2013)
Дубчак В. В. - Мотивація та словотвір партіонімів м. Хмельницького (2013)
Ємець О. В. - Прагматичний ефект антономазії у художньому тексті (2013)
Зубар Л. С. - Екзотичні власні назви у творах українських письменників-фантастів (2013)
Іваненко О. В. - Про Радогоста й Радогощ (2013)
Ільченко І. І. - Теоніми як показники історичного часу в романі С. Скляренка "Володимир” (2013)
Коваль Я. О. - Власні найменування осіб як засіб конкретизації у народних піснях та баладах (2013)
Лазаренко Г. І. - Еклезіонімія з позицій сучасного мовознавства (2013)
Ліщук Т. Д. - Специфіка топонімів у романі Ю. Андруховича "Рекреації” (2013)
Лукаш Г. П. - Перифраза в конотонімії (2013)
Максимюк М. В. - Особливості онімної периферії онімопростору постмодерністського тексту (на матеріалі романів "дефілядного” циклу Василя Кожелянка) (2013)
Марченко Т. М. - Найменування як засіб індивідуалізації персонажів у творах дитячої літератури (на матеріалі повісті-казки Всеволода Нестайка "Незвичайні пригоди в лісовій школі”) (2013)
Масюк Ж. Ю. - Особливості семантики етнонімної групи "чужі” у творах Й. Г. Струцюка про Холмщину (2013)
Мессерлі А. І. - Особливості передачі ономастикону літературних та кіно творів у перекладі (2013)
Насакина С. В. - Ономастические параметры исследования рекламных текстов фармацевтических препаратов (2013)
Неклесова В. Ю. - Власна назва (Cвятий, Священний) Грааль у сучасній українській мові (2013)
Панчук Г. Д. - Характеризуюча функція антропонімів та безіменної номінації у художніх творах І. Багряного (2013)
Папушина В. А. - Робота над характеристикою образу Жульєна Сореля (за романом Ф. Стендаля "Червоне і чорне”) з елементами ономастичного аналізу як засібу підвищення естетичної культури (2013)
Петренко О. Д. - Проблеми методики вивчення літературної ономастики на основі дитячих творів Роалда Дала (2013)
Приймак І. В. - Антропонімікон повісті Любові Яновської "Мій роман” (2013)
Рогозіна В. І. - Пропріальна лексика роману Ю. Андруховича "Рекреації” в контексті часу (2013)
Селіверстова Л. І. - Сучасна художня поетонімія (на матеріалі поезії Володимира Калашника) (2013)
Сколоздра-Шепітко О. Р. - Літературно-художня онімія роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів” (2013)
Станіславова Л. Л. - Стилістично-виражальні можливості топонімів у афористиці Р. Доценка (2013)
Терещенко Л. В. - Оніми в байкарській спадщині Маркіяна Шашкевича (2013)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів у другому колі індивідуального хрематонімного фрейму (2013)
Торчинська Н. М. - Елементи чужого мовлення у газетних заголовках (2013)
Філон М. І. - Українська гадюка Вольга / Вільга і давньоруський билинний герой Волх / Вольга, Бутко С. Г. (2013)
Янчишин А. М. - Загальна характеристика мотиваційних відношень власних назв автомобілів (2013)
Świtała-Cheda M. - Nazwy firm jako przedmiot językoznawczych opracowań naukowych (2013)
Наші автори (2013)
Гаврилюк В. І. - Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних характеристик лінійного об’єкта на імітаційній моделі, Безруков В. В., Рибалка Р. В. (2007)
Гаврилюк В. И. - Метод определения положения якоря по значению индуктивности обмотки реле, Профатилов В. И. (2007)
Сердюк Т. Н. - Определение параметров кодовой рельсовой цепи, Гаврилюк В. И. (2007)
Wojcik D. - Prediction of exposure conditions in vicinity of umts base station antennas (2007)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование риска термического поражения людей при авариях на промплощадках, Машихина П. Б., Третяк М. К. (2007)
Беляев Н. Н. - Загрязнение воздушной среды при горении фосфора, Шакина О. П., Шмигель А. Ю. (2007)
Гунько Е. Ю. - Моделирование загрязнения атмосферы при испарении жидкости из грунта (2007)
Зеленько Ю. В. - Эмиссия тяжелых металлов в санитарной зоне промышленных предприятий г. Днепропетровска, Гапонова Р. Г., Пустоварова Т. М., Белоножко М. В. (2007)
Калашников И. В. - Численное моделирование нестационарных процессов загрязнения подземных вод (2007)
Безрученко В. М. - Визначення якості комутації тягових двигунів, Шаповалов А. В. (2007)
Дзензерский В. А. - Технология непрерывного изготовления токоотводов для свинцово-кислотных аккумуляторов, Бурылов С. В., Скосарь В. Ю., Скосарь Ю. И., Аникеев Е. В., Незнанов М. А. (2007)
Кузнецов В. Г. - Визначення факторів, що впливають на довговічність залізобетонних опор контактної мережі, Полях О. М. (2007)
Муха А. М. - Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів (2007)
Корженевич І. П. - Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі RWPlan 1.3.4 (2007)
Курган Д. М. - Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії, Бондаренко І. О. (2007)
Курган М. Б. - Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів, Маркова О. С. (2007)
Бобровский В. И. - Совершенствование технологии формирования многогруппных составов, Сковрон И. Я. (2007)
Босов А. А. - Применение метода параметризации парето решения в задачах векторной оптимизации к решению задачи определения рациональной композиции пассажирского поезда, Кодола Г. Н. (2007)
Кузнецов В. Г. - Определение расчетных периодов планирования поездообразования, Ерофеев А. А. (2007)
Лагута В. В. - Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайном (2007)
Лисогурский О. Н. - Современные подходы к техническому нормированию работы железной дороги (2007)
Михайлова Т. Ф. - Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику, Піскунова О. В. (2007)
Послайко Н. І. - Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими приладами в перехідному режимі (2007)
Распопов А. С. - Конечно-автоматное моделирование пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций (2007)
Скалозуб В. В. - Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородными носителями, Паник Л. А. (2007)
Харченко О. И. - Математическое моделирование работы дирекции железнодорожных перевозок (2007)
Bureika G. - Research on possibilities to improve diesel locomotives’ maintenance system (2007)
Батюшин І. Є. - Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК "Луганськтепловоз", Бондарєв О. М., Горобець В. Л., Заболотний О. М., Ягода Д. О. (2007)
Буряк А. А. - Исследование процесса самостабилизации вертикальных колебаний в системе электродинамической левитации, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А. (2007)
Коссов В. С. - Учет гигацикловой усталости сталей при оценке срока службы ответственных деталей железнодорожной техники, Огуенко В. Н., Огуенко В. В. (2007)
Кузьмин А. Б. - Исследование прочности деталей автосцепки при эксплуатационных нагрузках, Коссов В. С., Протопопов А. Л., Красюков Н. Ф., Бунин Б. Б., Оганьян Э. С. (2007)
Лобойко Л. М. - Стан вагонного парку та вагоноремонтної бази в Україні, Бараш Ю. С. (2007)
Поляков В. А. - Рациональная реализация математической модели движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2007)
Безрученко В. М. - Визначення якості комутації тягових двигунів (2), Шаповалов А. В. (2007)
Водянников Ю. Я. - Выбор оптимальных характеристик тормозной системы для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс, Макеева Е. Г., Сафронов А. М. (2007)
Донченко А. В. - Базові вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень у міжнародному сполученні, Троцький М. В., Крупа А. Г., Дьомін Ю. В. (2007)
Левицький І. Ю. - Дослідження умов роботи прикордонних пунктів переходу Одеської залізниці (2007)
Орловский И. А. - Учёт упругих связей и распределённой нагрузки при векторном управлении асинхронным тяговым приводом дизель-поезда, Кулешов А. Н. (2007)
Распопин В. Р. - Об электромагнитной совместимости электрооборудования пассажирских вагонов, Шаповал А. В., Снитко Л. Ю., Игнатов Г. С., Вислогузов В. Т. (2007)
Шмаков С. В. - Повышение качества работы системы вентиляции пассажирских вагонов при эксплуатации, Речкалов С. Д. (2007)
Кислов А. Г. - Средства механизации для ремонта и содержания мостовых сооружений, Бугаевский С. А., Чугуенко С. А. (2007)
Пшинько А. Н. - Анализ факторов влияющих на прочность сцепления полимерных композиций с бетоном, Краснюк А. В., Савин Л. С., Палий В. В. (2007)
Савин Ю. Л. - Аспекты устойчивого эколого-экономического развития региона, Приходько А. П., Савин Л. С., Скрипченко Н. Н. (2007)
Савчинский Б. В. - Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов (2007)
Сухоруков Б. Д. - Экспериментально-расчётный метод "условной поперечной балки" и его точность (2007)
Татаринов А. Ф. - Необходимость учета воздействия продольных сил, возникающих в двухшарнирной сталебетонной арке при силовых воздействиях (2007)
Вакуленко І. О. - Вплив дисперсності структурних складових вуглецевої сталі на опір руйнуванню, Грищенко М. А., Перков О. М. (2007)
Вакуленко І. О. - Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу, Грищенко М. А., Перков О. М. (2007)
Вакуленко И. А. - О причинах зарождения усталостных трещин на поверхности катания железнодорожных бандажей, Грищенко Н. А., Перков О. Н. (2007)
Василюк С. В. - Аналіз розвитку соціального партнерства в Україні (2007)
Герцик В. А. - Проблеми маркетингових досліджень прогнозування збуту на підприємстві (2007)
Гненный О. Н. - Определение функционального износа железнодорожного подвижного состава (2007)
Гордієнко В. О. - Вибір методу розподілу колективного заробітку між членами бригади на металургійному підприємстві (2007)
Ковтун А. А. - Анализ финансово-экономической деятельности учреждений образования (2007)
Курган М. Б. - Аналіз роботи залізниць України з позиції впливу інтенсивності перевезень на знос інфраструктури, Корженевич І. П., Бараш Ю. С., Верхоглядова Н. І. (2007)
Музыкина Г. И. - Маркетинговые принципы повышения экономической эффективности контейнерных перевозок, Бех П. В., Болвановская Т. В. (2007)
Романко В. І. - Продуктивність праці в господарстві електрифікації та електропостачання залізниць України, Малишко І. В. (2007)
Солопенко Т. Р. - Методичні питання забезпечення обгрунтування управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (2007)
Чигасова Н. М. - Управління аеропортами в сучасних умовах (2007)
Від Редакційної колегії (2013)
Попик В. І. - Колективний портрет нації в Інтернеті (2013)
Ляшко С. М. - "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики (2013)
Вернік Ю. В. - Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства (2013)
Чухліб Т. В. - Колективна біографія" генералітету Російської імперії українського походження (2013)
Задерейчук А. А. - Створення "колективної біографії" депутатів-мусульман як метод для дослідження діяльності кримських татар в органах земського самоврядування Таврійської губернії (2013)
Ємчук О. І. - Родина Маслових: колективна біографія вчених (2013)
Студінський В. А. - Юрій (Георгій) Мрочковський: портрет на тлі епохи (2013)
Литвинко А. С. - Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні (2013)
Миронець Н. І. - Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до "колективної біографії" української інтелігенції 1920-1930-х років (загублені таланти) (2013)
Якимюк О. Л. - Біографія Є. С. Бурксера в контексті політичного життя України : 1920-ті – 1930-ті роки (2013)
Яковлєв Ю. О. - Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) (2013)
Тригуб О. О. - Сторінки сімейної історії українського нобілітету : родина Федора Григоровича Туманського (2013)
Домбровська Л. В. - Олександр Якович Кониський (1836–1900) – видатний український просвітник, культурно-громадський діяч, письменник, педагог (2013)
Матросов Я. В. - Біографія Івана Опанасовича Рудичіва — політика, публіциста, творця Української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі (2013)
Ківшар Т. І. - Внесок української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка (2013)
Іваницька С. Г. - Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці, Єрмашов Т. В. (2013)
Колтачихіна О. Ю. - сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г. А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження) (2013)
Бойко Ю. О. - Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919 – 1929 рр. (2013)
Халак Н. В. - Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) (2013)
Валявко І. В. - Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920–1930-х рр. (2013)
Марченко Н. П. - Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки, Марченко Я. Ю. (2013)
Яценко О. М. - Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії" (2013)
Любовець Н. І. - Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" (2013)
Котлярова Т. В. - Рід Марковичів (Маркевичів) у базі даних "Персоналії" Інституту біографічних досліджень НБУВ (2013)
Муріна С. В. - Огляд зарубіжних сайтів: структура та представлення українців (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. Р. - Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії до колективного портрету її викладачів межі 1850-60-х років (2013)
Заєць О. В. - Бібліотека архімандрита Антонія (Петрушевського) в складі фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2013)
Цимбала О. С. - Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця (2013)
Москалець О. - Збірка мемуарних нарисів про український театр (рецензія на збірник нарисів про акторів українського драматичного театру Вергелиса О. "Билет на вчерашний спектакль: Этюды в ностальгических тонах: (серія "Зрительный зал" ( К., 2012) (2013)
Москалець О. - Вшанування діяльності Миколи Леонтовича (рецензія на монографію Олени Бугаєвої "Архівна спадщина музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича" (К.,НБУВ, 2012)) (2013)
Секція "Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної революції: місце і роль бібліотек" (Київ, 11 жовтня 2013 р.) (2013)
Дев'яті Біографічні читання ""Колективна біографія" як форма інтелектуального портрета українського суспільства" (Київ, 4 червня 2013 р.) (2013)
Белевцова С. О. - Властивості міфу як основа лінгвістичного опису міфологеми (2011)
Печенікова Л. М. - Концепт здоров’я в системі мови (на матеріалі українських фразеологізмів) (2011)
Присяжнюк О. М. - До питання структурації та укладання тезауруса української мови (2011)
Сімонок В. П. - Лексична омонімія у вимірі іномовних запозичень (2011)
Дворянкін В. О. - До опису номінації внутрішніх властивостей людини (на матеріалі українських східностепових говірок Південної Донеччини) (2011)
Васютенко І. О. - Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана (2011)
Єфименко О. Є. - Історія вивчення поняття мовної картини світу в ХІХ–першій половині ХХ століття (2011)
Кожушко І. А. - Актуалізація концепту грошів комунікації на тему мобільного зв’язку (2011)
Малахова О. А. - Людина в мовній моделі поетичного світу Володимира Самійленка, Перлова В. В. (2011)
Плотнікова Н. В. - Дідух як периферійний концепт мікроконцептосфери святки (2011)
Руснак К. С. - Вербалізація концепту багатство в дискурсі радянської преси 50–70-х років ХХ ст (2011)
Балко М. В. - Основні семантичні вияви українських словосполучень моделі "іменник1 + прийменник + іменник2 у формі родового відмінка" (2011)
Каруник К. Д. - Шкільні грамматики Юрія Шевельова (2011)
Попов С. Л. - Вариантность русских прилагательных, мотивированных существительными и глаголами: смыслоразличительные тенденции (2011)
Ткач О. В. - Кореляційний зв’язок як визначальний елемент структури займенниково-співвідносного складнопідрядного речення (2011)
Умрихіна Л. В. - Реалізація семантики бажання прискореного здійснення у висловленнях сучасної української мови (2011)
Шкіцька І. Ю. - Прийоми посилення впливової функції звертань (2011)
Волкова І. В. - Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській проз, Алєксєєва О. О. (2011)
Лисиченко Т. Ю. - Наскрізна метафора в поетичних текстах М. Рильського: сонячний сад поета (2011)
Маленко О. О. - Мовні ігреми в постмодерному поетичному тексті:від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя (2011)
Масло О. В. - Образно-символічна система української казки (2011)
Палиця Г. С. - Репрезентація педагогічного дискурсу в концепції сучасних українських дослідників (2011)
Яковлєва В. Б. - До питання про ідіостиль Олександра Ільченка (на матеріалі фітоназв роману "Козацькому роду нема переводу" (2011)
Бєляєва Т. В. - Мова і стиль публічного мовлення, Тимченко І. В. (2011)
Ільченко О. А. - Мовностилістичні модифікації преси ХХІст.:природа й наслідки (2011)
Можарова Т. М. - Стилістичні функції онімії поетичного тексту (2011)
Підгородецька І. Ю. - Стилістичні функції лексичних одиниць із семантикою естетичного оцінювання в мові творів дитячої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Ріжко Р. Л. - Метафора як домінанта поетичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття: когнітивний аспект (2011)
Тихоненко О. В. - Стан дослідження офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови (2011)
Юйин Лю - Метафора в пространственном континууме романа А. Иличевского "Матисс" (2011)
Космеда Т. А. - Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистост, Карпенко Н. А. (2011)
Якименко О. О. - Блондинки і домогосподарки як стереотипи читачав інтернет-обговореннях художньої літератури (2011)
Ломакович С. В. - Мовотворчість Олександра Олеся крізь призму когнітивної лінгвістики (2011)
Стасевський С. Б. - Рецензія (2011)
Шевченко Л. І. - Мовна картина світу в інтерпретації професора Л. А. Лисиченкo (2011)
Відомості про авторів та вихідні дані (2011)
Гошовский С. В. - Энергетический потенциал метана угольных шахт Украины и возможности его освоения, Сиротенко П. Т. (2014)
Лисенко О. А. - Підсумки І Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання моніторингу й наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи "Геомоніторинг-2013”, м. Судак, 9–13 вересня 2013 р. (2014)
Василенко А. П. - Перші результати проведення моніторингу та наукового супроводження розробки розсипних титанових родовищ у межах західної частини Українського щита, Трохименко В. М. (2014)
Лысенко А. А. - Особенности мониторинга и научного сопровождения промышленной разработки месторождений огнеупорных и тугоплавких глин (2014)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения-IV (IX)” 16–22 сентября 2013 г., г. Судак, АРК, Украина (2014)
Зинчук Н. Н. - Особенности постмагматического изменения кимберлитов Восточно-Европейской платформы (2014)
Калашник А. А. - Новые закономерности размещения и особенности формирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (2014)
Бескрованов В. В. - О пространственно-временной эволюции алмаза Cибирской платформы (2014)
Кузин А. М. - О сейсмической модели залеченного и "живущего” разрывного нарушения (2014)
Вуль М. Я. - До методики палінспаcтичних реконструкцій складчастих споруд з покривно-насувною тектонікою (на прикладі Західноукраїнського нафтогазоносного регіону) (2014)
Зурьян О. В. - К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений, Левченко А. И. (2014)
Паранько І. С. - До питання про стратиграфічне розчленування скелюватської світи Криворізької серії, Матіщук О. А. (2014)
Полканов Ю. А. - Патриот Карадага, Полканова А. Ю. (2014)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2014 році (2014)
Гордієнко Н. Г. - Мікроструктурні параметри в словниках жаргонної лексики (2011)
Лебеденко Ю. М. - Використання символів-орнітонімів у мовні й картині світу поетів-романтиків (2011)
Луцеева Ю. Н. - Структурная синонимия русских фразеологических единиц (на материале ФЕ с компонентом-числительным) (2011)
Макарова О. В. - Функції фразеологічних одиниць у п’єсі "Маклена Граса" Миколи Куліша (2011)
Малиновська А. В. - Лексико-тематична парадигма "Жінка" в мовному світі А. Малишка (2011)
Омельяненко О. В. - Фразеологізми з компонентами "вогонь" і "вода" як засоби вербалізації танатологічної семантики (2011)
Таран О. С. - Ціннісний аспект субстандартної фразеології (на матеріалі української постмодерної прози) (2011)
Щербакова Н. В. - Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури (2011)
Белевцова С. О. - Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй- Хмари (2011)
Дашко Н. Т. - Аналіз складників кон цептополя NATUR у романах Соми Морґенштерна (2011)
Зеленцова М. Г. - Аналіз Фразеологічних Номінацій концепту Гроші (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) (2011)
Карпенко Н. А. - Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного (2011)
Ляховин О. Б. - Концептосфера подорож в українському, російському та німецькому паремійному фонді (2011)
Маленко О. О. - Національні коди української постмодерної мовотворчості (2011)
Плотнікова Н. В. - Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект (2011)
Помирча С. В. - Архетипні жіночі образи в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." (2011)
Серебрянська І. М. - Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини ХХ ст. (2011)
Юськів Б. М. - Образ-концепт слідчого в паремійній картині світу українців (2011)
Олексенко О. А. - Лексико-словотвірні ігреми як ознака стилю сучасного постмодерну (2011)
Васютенко І. О. - Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана (2011)
Зайцева М. А. - Отражение идиостиля автора в организации семантического пространства текста (2011)
Ільченко О. А. - Метафоричні словосполучення в проекції на мову української преси поч. ХХІ ст.: лінгвістичний статус, засоби актуалізації (2011)
Мітніцька Г. В. - Засади семантико-функціонального аналізу поетичного словника Володимира Сосюри (2011)
Павлова І. А. - Моделювання художніх засобів на базі числівника в поетичних текстах В. Стуса (2011)
Прима Л. О. - Остап Грицай як інтерпретатор шевченкового тексту (на матеріалі аналізу перекладу поеми "Кавказ" німецькою мовою) (2011)
Сазонова Я. Ю. - Динаміка мовної кодифікації простору почуттів у готичному романі (2011)
Супрун Л. О. - Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара (2011)
Тимченко Ю. О. - Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу (2011)
Шпак Ю. О. - Типи інтертекстем у "козацьких літописах" (2011)
Волобуєва О. О. - Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал (2011)
Демберецька М. П. - Семантичні відношення між німецькими похідними прикметниками з напівсуфіксами (2011)
Манохіна Ю. Є. - Сполучуваність іменників із семантикою збірності з дієсловами (2011)
Мороз Т. Ю. - Розряд збірних іменників у контексті категорії числа як вияв семантико-граматичної асиметрії (2011)
Рязанцева Д. В. - Ненормативне ступенювання прикметників та прислівників як характерна тенденція сучасної української мови (2011)
Чернушенко Н. М. - Про деякі cемантико-синтаксичні особливості складних речень у прозі Павла Загребельного (2011)
Яременко Т. Г. - Генеративна активність дієслів, мотивованих назвами, що передають циклічний характер часу (2011)
Космеда Т. А. - Позитивна тональність комунікації як чинник взаєморозуміння: роль дискурсивних слів (2011)
Осипова Т. Ф. - Потенції паремій для дослідження комунікативної лінгвістики (2011)
Посмітна В. В. - Майбутній офіцер внутрішніх військ як суб’єкт мовного впливу (2011)
Сліпецька В. Д. - Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації (2011)
Халіман О. В. - Граматична ігрема в сучасній комунікації (на прикладі метафоризованого вживання родових форм) (2011)
Шкіцька І. Ю. - Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми (2011)
Besarab T. P. - Meaning Making for Second- Language Students (2011)
Козир М. В. - Теорія аргументації у формуванні вмінь в учнів доводити в ході критичної дискусії (2011)
Лучкевич В. В. - Формування світоглядної культури учнів у процесі вивчення іноземної мови, Кемінь Г. М. (2011)
Бєляєва Т. В. - Традиції й новації в синтаксисі сучасної газетної мови (2011)
Яковлєва В. Б. - Текстово-образна універсалія як інструмент дослідження формульності думового епосу (2011)
Хроніка. Всеукраїнська науково-практична конференція в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І. Франка (20–22 вересня 2011 р.). (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів, вихідні дані (2011)
Шевченко Л. І. - Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики (2004)
Ніка О. І. - Лінгвістичні основи модальності (2004)
Миронова В. М. - Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку (2004)
Наєнко Г. М. - Причини звукозмін у дослідженні історії української мови (2004)
Щербина Р. А. - Латинська мова в Правобережній Україні на початку доби козаччини (2004)
Волкова І. В. - Про мотивованість фізичних термінів (2004)
Максименко А. В. - Особливості функціонування термінологічної лексики в текстах офіційних заяв з міжнародних питань (2004)
Голубовська І. О. - "Свійські тварини” як фрагмент національно-мовних картин світу (2004)
Солдатова Л. П. - До теорії розмежування неоднозначностей (2004)
Бондар М. В. - Семантичні конотації в концептосфері української мови (2004)
Попова Т. О. - Особливості наївно-етичного дискурсу української молоді (2004)
Мірченко М. В. - Семантико-синтаксична надкатегорія темпоральності і її грамемне вираження (2004)
Бондарєва Н. О. - Висловлювання-поради у системі директивних мовленнєвих актів (2004)
Буркут К. С. - Образ крові в поетичній системі О. Олеся (2004)
Семенюк В. Я. - Мовні репрезентативні моделі сну в романі Юрія Іздрика "Воццек” (2004)
Хом’як О. І. - Психориси, властиві особі, як об’єкт метафоризації в українській прозі останньої третини ХХ ст. (2004)
Лук’янченко М. П. - Французька екзистенціальна проза: проблеми перекладу сильних позицій тексту (2004)
Калєтнік А. А. - Лінгвістична аргументація естетико-культурного феномену неокласичного тексту (2004)
Божук О. М. - Метафоричність мови Б. Антоненка-Давидовича (на матеріалі повістей 20-х рр. ХХ ст.) (2004)
Шевченко Л. І. - Тисячолітня історія літературного поступу української мови: Рецензія на підручник В. М. Русанівського "Історія української літературної мови” –К. : АртЕк, 2001; 2-е доп. видання. − 2002. − 392с., Ніка О. І. (2004)
Шевченко Л. І. - Лінгвістична аргументація конфесійного стилю в сучасній українській літературній мові (2004)
Ніка О. І. - Протиставлення чи взаємодія книжної і народної культур? (2004)
Лисиченко Л. А. - Письменник. - Читач. - Українська літературна мова (2004)
Слухай Н. В. - Сучасна стендова реклама в світлі даних НЛП (2004)
Миронова В. М. - Латина в Галії до приходу Карла Великого (2004)
Хом’як О. І. - Астральна модель світу в асоціативно-образному слові останньої третини ХХ ст. (2004)
Семенюк В. Я. - Лінгвістичні аспекти розуміння внутрішнього мовлення в системі В. С. Біблера (2004)
Горобець В. Й. - Основи складоподілу і синтагматичного членування рукописного тексту ХVІІ-XVIII ст. (2004)
Дем’янюк А. А. - Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. (2004)
Дуброва Г. І. - Польські запозичення в карпатських говорах в діахронічному аспекті (на матеріалі пам’яток другої половини ХVІ ? ХVІІ ст.) (2004)
Шевчук І. Л. - Про статус імператива в українській мові (2004)
Наєнко Г. М. - Терміни матерія і форма у староукраїнській літературній мові (2004)
Вербенєц М. - Типологія системних відношень української та польської юридичних субмови (2004)
Волошина Т. М. - Лінгвістичні аспекти аналізу кібернетичної термінології (2004)
Малицька В. А. - Питання когнітивного опису терміносистеми комп’ютерних технологій китайської мови (2004)
Козирєва З. Г. - Лексико-семантична дистрибуція концепту прийнятності в українській культурі (опозиція: свій – чужий) (2004)
Суховій О. О. - Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи (2004)
Солдатова Л. П. - Використання інформаційно-кореляційного критерію в практиці розмежування неоднозначностей (2004)
Чала Ю. П. - Власні імена як естетична категорія: проблеми перекладу (2004)
Шевченко Л. І. - Часовий і етичний дискурси "Слова о полку Ігоревім”: Стаття-рецензія на монографію В. Г. Скляренка "Темні місця” в "Слові о полку Ігоревім”. - К. : Довіра, 2003. - 147 с., Ніка О. І. (2004)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Пономаренко Н. П. - Семінар-тренінг "Інноваційні рішення для птахівницьких підприємств” (2012)
Отченашко В. В. - Вихід продуктів забою та харчова цінність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями енергії (2012)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем триптофану у годівлі качок, Скнар С. В. (2012)
Мельник В. В. - Хайсекс-2012” – семінар у Фрунзе (2012)
Кулібаба Р. О. - Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з використанням полімеразної ланцюгової реакції, Подстрєшний О. П. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри несучості гусей (2012)
Бородай В. П. - Микробная контаминация корма в птицеводстве: скрытая угроза, Фотина Т. И., Сурай П. Ф. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Мірошниченко М. І. - До проблеми критеріїв типології сучасних правових систем (2013)
Заморська Л. І. - До питання про визначення сучасного права (2013)
Волинець В. В. - Функції держави і правове забезпечення її взаємодії з громадянським суспільством (2013)
Пильгун Н. В. - Забезпечення прав, інтересів і свобод людини та громадянина – пріоритетне завдання органів державного управління у сфері виконавчої влади, Рощук М. В. (2013)
Шакірзянова І. В. - Політичний режим та законність: взаємодія та взаємозв’язок (2013)
Котенко О. А. - Право і політика: характеристики взаємодії (2013)
Гордимов А. В. - Доктринальні джерела права та права людини в романо-германській та англосаксонській правових системах (2013)
Омельчук В. В. - Нормативно-правові акти проти єретиків у структурі норм церковно-канонічного права Візантійської імперії (кінець ІV – ХІ ст.) (2013)
Цимбал В. О. - Розвиток та функціонування мережі ощадних установ на території України у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Лебедєв Д. В. - Правове регулювання діяльності відділу судової медицини та медичної експертизи Міністерства народного здоров’я та опікування Української держави у 1918 р. (2013)
Антонов В. О. - Об’єкти національної безпеки та їх особливості (2013)
Берназюк Я. О. - Правотворчість Президента України крізь призму особливостей деяких видів його актів (2013)
Гапоненко Л. В. - Місце політичних партій в політичній системі України (2013)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування (2013)
Волощук О. Т. - Місце та роль уряду у механізмі здійснення зовнішньої політики (2013)
Петришина-Дюг Г. Г. - Поняття та структура правового статусу політичних партій (2013)
Царук Л. С. - Еволюція поняття права на мирні зібрання в Україні (2013)
Клименко О. І. - Поняття і зміст забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання (2013)
Зайцева І. О. - Організаційно-правове забезпечення муніципальної статутної нормотворчості в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Толкачова І. А. - Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні (2013)
Кадук Т. Д. - Проблеми реалізації парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади в Україні (2013)
Синкова О. М. - До питання організаційно-правового забезпечення аудиту адміністративної діяльності (2013)
Муза О. В. - Об’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин (2013)
Менів Л. Д. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання захисту прав споживачів (2013)
Трегубов Е. Л. - Поняття та структура механізму реалізації права на судовий захист в адміністративному судочинстві України (2013)
Коцовська О. Л. - Права споживачів як об’єкт адміністративно-правової охорони (2013)
Чернуха М. М. - Проблема недосконалості інвестиційного законодавства в Україні та шляхи її вирішення (2013)
Досінчук К. Ф. - Розвиток наукових підходів до осмислення правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату в Україні (2013)
Чекотовська О. Е. - Теоретико-правові аспекти визначення основних понять у сфері електронного документообігу (2013)
Короп О. В. - Застосування угод про обмін інформацією у зв’язку із проведенням митними органами документальних перевірок (2013)
Шамшина І. І. - Представництво працівників у колективно-договірних відносинах (2013)
Нелін О. І. - До питання доказів та доказування у нотаріальному процесі України (2013)
Шимон С. І. - Сутність майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: спроба теоретичного осмислення (2013)
Третьякова В. Г. - До питання про кодифікацію біоетичного законодавства та створення біоетичної інфраструктури в Україні (2013)
Красицька О. В. - Підстави виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини (2013)
Коструба А. В. - Деякі питання цивільно-правового делікту як правоприпиняючого юридичного факту (2013)
Короєд С. О. - Доступність правосуддя в цивільних справах як засіб забезпечення його ефективності (2013)
Дорошенко Л. Н. - Несоответствие количественного состава участников хозяйственного общества требованиям закона как основание принудительной ликвидации (2013)
Васильєв С. В. - Кодифікація як основна форма систематизації джерел цивільного процесуального права України (2013)
Зеліско А. В. - Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів (2013)
Харченко О. С. - Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності (2013)
Іванюченко О. В. - Комп’ютерна програма як частина винаходу (2013)
Кучма О. Л. - Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять (2013)
Габрелян А. Ю. - Поняття та сутність дефініції "податкове консультування" (2013)
Краєвський І. В. - Правові наслідки невиконання обов’язку щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Дерій О. О. - Поняття аліментного зобов’язання (2013)
Даниленко Є. М. - Викуп акцій акціонерним товариством у Російській імперії: історико-правовий аналіз (2013)
Головащук А. П. - Цивільно-правові аспекти донорства репродуктивних клітин (2013)
Вінциславська М. В. - Поняті та їх роль у виконавчому провадженні (2013)
Амбарцумян К. М. - Поняття, зміст та правова природа віндикації (2013)
Сушко Е. А. - Захист прав міноритарних акціонерів у Німеччині, Китаї, Україні: порівняльний аналіз (2013)
Михайлова Д. С. - Проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичної особи в Україні (2013)
Гайка О. Р. - Проблеми правового регулювання набрання чинності рішення про місцевий бюджет (2013)
Сидор В. Д. - Правова природа землеустрою (2013)
Гарварт Г. А. - Домінанти державного управління лісовим фондом України (2013)
Онищенко І. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Яновська О. Г. - Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні (2013)
Аніщук В. В. - Уявна оборона в законодавстві зарубіжних країн (2013)
Неживець О. М. - Виправлення та ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах України (2013)
Cоловйова А. М. - Історико-правовий аналіз видів злочинів проти власності на українських землях (2013)
Самандас Н. В. - Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід (2013)
Віскунов В. В. - Проблеми визначення факультативних ознак суб’єктивної сторони складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 КК України (2013)
Коваль О. М. - Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика (2013)
Алексеєва Н. Ю. - Встановлення кваліфікуючих ознак злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них (2013)
Бойкова М. А. - Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином (2013)
Рунов В. Ю. - Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу (2013)
М’ячикова І. В. - Види віктимної поведінки неповнолітнього в генезисі статевих злочинів (2013)
Ярошенко О. Д. - Безпосередній об’єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України (2013)
Кашка О. С. - Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2013)
Хорошаєв Є. С. - Формування податкового права в Європейському Союзі (2013)
Білоцький С. Д. - Проект DESERTEC – нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики (2013)
Пасічник Я. С. - Стадії правового регулювання міжнародної судової процедури (2013)
Шевкунова Є. О. - Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища (2013)
Антипенко А. В. - Мирні засоби розв’язання збройної конфліктності: проблеми дієвості (2013)
Скрипнюк О. О. - Інституціальне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2013)
Кресіна І. О. - Статус національних меншин як фактор етнокультурного розколу України (2013)
Вітман К. М. - Політико-правові виклики міжетнічній толерантності в Україні (2013)
Співак В. М. - Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення в умовах глобальних трансформацій (2013)
Іжа М. М. - Вплив політики єдності ЄС на регіональний розвиток Польщі (2007–2013 рр.) (2013)
Явір В. А. - Інсти туціалізація політи ко-пра во вої про тидії дис кримінації як ме ханізм кон солідації ук раїнсько го суспільства (2013)
Цапко О. М. - Політика Української Центральної Ради щодо автокефалії Української Православної Церкви (2013)
Перегуда Є. В. - Модернізація соціокультурно розколотого суспільства (2013)
Згурська В. Л. - Особливості законодавчого регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2013)
Матвієнко А. С. - Об’єднання територіальних громад: досвід Фінляндії та Латвії (2013)
Ярошко О. З. - Принципи міждержавних відносин України (2013)
Єфімов О. М. - Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України, Заєць В. А. (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал: концептуальні підходи зарубіжних дослідників (2013)
Чиж І. С. - Конституційно-правові засади забезпечення права на поширення інформації в процесі формування інформаційного та громадянського суспільства (2013)
Герасименко А. Л. - Зовнішньоекономічна стратегія держави: проблема визначення (2013)
Павличенко О. В. - Юридичні фікції у приватному праві України (2013)
Бойчук І. В. - Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях (2013)
Білошицький В. І. - Демократичний цивільний контроль як механізм реалізації цивільно-військових відносин (2013)
Лукаш Т. Л. - Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів (2013)
Яфонкіна І. П. - Рівень освіти як чинник національної безпеки держави (2013)
Лубська В. В. - Трансформація українського суспільства: наслідки вестернізації (2013)
Червінка І. - Етнополітичний конфлікт, його причини та типологія (2013)
Пархоменко Н. М. - Актуальне дослідження джерел цивільного процесуального права (2013)
Копиленко О. Л. - Перегляд судових актів у господарському судочинстві: проблеми та тенденції розвитку, Баймуратов М. О. (2013)
Нагребельний В.П. - Фундатор науки державного управління (до 90-річчя від дня народження відомого українського вченого-правознавця В.В. Цвєткова), Андрійко О.Ф. (2013)
Шевченко Л. І. - Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) (2005)
Ніка О. І. - Реконструкція староукраїнської літературної мови ХІV – першої половини ХVІ ст. (2005)
Шевченко Л. Л. - Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові (2005)
Дем’янюк А. А. - Композити як органічний складник лексики староукраїнської літературної мови кінця XVI–XVII ст. (2005)
Шипнівська О. О. - Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови (2005)
Бугаков О. В. - Автоматична ідентифікація складених прийменників в українському тексті (2005)
Мушніна О. О. - Особливості відтворення артиклів у перекладі науково-технічної та художньої прози (2005)
Вербенєц М. Б. - Лексико-семантичні процеси в сучасній юридичній термінології (2005)
Волошина Т. М. - Ознаки кібернетичної термінології як вербалізованої системи (2005)
Солдатова Л. П. - До правомірності використання поняття "інформація” як лінгвістичного об’єкта (2005)
Шулінова Л. В. - Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови (2005)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка (2005)
Максименко А. В. - Функціонування номенклатурних назв у текстах дипломатичних документів (на матеріалі офіційних заяв з міжнародних питань) (2005)
Хом’як О. І. - Мовна картина світу в функціонально-стилістичному дискурсі (2005)
Семенюк В. Я. - Співвідношення мови та мислення як наукова парадигма аналізу внутрішнього мовлення (2005)
Бондар М. В. - Часові мовні ідентифікатори кінця ХХ століття в українському прозовому тексті (2005)
Майсак І. - Ритмічна модель народної пісенності як засіб організації тексту в поезії Олександра Олеся: постановка проблеми (2005)
Штельмах М. Л. - Культурологічний аспект функціонування стилістичної норми в стилі масової інформації (2005)
Коротич Ю. П. - Лексика на позначення нечистої сили в мовній картині світу українців (2005)
Шевченко Л. І. - Українська мова – ad fontes. Стаття-рецензія на монографію: Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі "спільної колиски”. – 2-е вид. , доп. – К.: Арістей, 2004. – 179 с., Ніка О. І. (2005)
Лобач-Жученко С. Б. - Биотит-гранатовые гнейсы - результат cтруктурно-, Егорова Ю. С., Юрченко А. В., Балаганский В. В., Артеменко Г. В., Чекулаев В. П., Арестова Н. А. (2009)
Дубина О. В. - Петрохімічні особливості лужних порід Антонівського масиву (Побужжя) (2009)
Силаев В. И. - Номенклатура минералов группы эпидота на примере полярноуральского манганицоизита, Голубева И. И., Филиппов В. Н. (2009)
Шумлянський Л. В. - U-Pb вік цирконів та геохімічні особливості ріолітів Овруцької западини, Північно-Західний район Українського щита, Богданова С. В. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимия основных кристаллосланцев западноприазовской серии (Приазовский, Швайка И. А., Демедюк В. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2009)
Кураєва І. В. - Біогеохімічні показники ґрунтів у зоні впливу Костянтинівського свинцево-, Манічев В. Й., Олішевська С. В., Локтіонова О. П., Яковенко О. В. (2009)
Ємець О. В. - Етапи формування стратиформних рудопроявів міді типу "red-bed" у Північно-Західному Донбасі: результати геохімічних, Жикаляк М. В., Решетарський П. Ф. (2009)
Кульчицкая А. А. - Сопоставление результатов извлечения метана из минералов механическим и термическим, Нивин В. А., Аведисян А. А., Возняк Д. К., Васюта Ю. В. (2009)
Єсипчук К. Ю. - Щодо достовірності результатів хімічних аналізів гранітоїдів та їх перерахунки наближено на модальний мінеральний, Коновал Н. М., Сьомка Л. В. (2009)
Нырков А. А. - Про номенклатуру гидрослюд (2009)
Наші автори (2009)
Шевченко Л. І. - Тенденції розвитку світових мов і національна перспектива: лінгвістичні можливості впливу на ситуацію (2005)
Ніка О. І. - "Можливі світи” і мовна концептуалізація (2005)
Соловей Н. В. - Пасивна перспектива головної предикації речення та граматичні способи її вираження (2005)
Калєтнік А. А. - Теоретичні засади лінгвістичного аналізу неології в неокласицистичному тексті (2005)
Звонська Л. Л. - Розвиток функціональної семантики плюсквамперфекта у давньогрецькій мові (2005)
Горобець В. Й. - Зміцнення українсько-російських мовних взаємин у добу просвітництва ХVІІІ ст. (2005)
Дем’янюк А. А. - Роль складного епітета в мові староукраїнської поезії кінця XVI–XVII ст. (2005)
Дуброва Г .І. - Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) (2005)
Капась М. - Функціональна асиметричність синтаксичних конструкцій у текстах казань ХVІІ ст. (2005)
Сухова Т. В. - Медична номенклатура в староукраїнській мові ХV – першої половини ХVІІ ст. (2005)
Миронова В. М. - Поетика середньовічної латини (тропи і секвенції) (2005)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - До методики лінгвофольклористичного мікроаналізу поетичної мови (на матеріалі однієї української ліричної пісні) (2005)
Семенюк В. Я. - Мовна репрезентація потоку свідомості як особливої форми внутрішнього мовлення в художньому тексті (на матеріалі повістей Ігоря Костецького) (2005)
Паньовіна Є. Л. - Опозиція земне & небесне в дискурсі барокового світогляду (на матеріалі проповідей і. Галятовського та А. Радивиловського) (2005)
Солдатова Л. П. - До аналізу потенцій неоднозначностей (2005)
Штельмах М. - Жанрова диференціація стилю масової інформації: сучасна аспектологія (2005)
Шинкарук С. П. - Іншомовні вкраплення в епіграмі Миколи Лукаша (2005)
Шевченко Л. І. - "Як слово наше озоветься...” Стаття-рецензія на видання: Ukrajinistika – minulost, přitomnost, budoucnost /Sbornik vĕdeckých prací. – Masarykova univerzita v Brnĕ.Fakulta filozofická. Ústav slavistiky, Brno. – 2004. – 379 s. (2005)
Наєнко Г. М. - Рецензія. Ярослав Мельник, Ольга Лазарович.ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА. – Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, "Гостинець” – 2004 – 244 с. (2005)
Чмиленко Ф. О. - Хроматографічний контроль вмісту кофеїну в каві, Мінаєва Н. П., Сандомирський О. В., Сидорова Л. П. (2009)
Чмиленко Т. С. - Атомно-емісійне з індуктивно з'вязаною плазмою визначення металів у крові та її фракціях, Саєвич О.В., Туришева О. В., Чмиленко Ф. О. (2009)
Чмиленко Ф. О. - Твердофазний реагент на основі метилдимеркаптотіопірону для концентрування та визначення осьмію(VI), Худякова С. М., Ключник Л. О. (2009)
Селіванова Т. В. - Іонний асоціат 12-молібдогерманату з астрафлоксином - нова аналітична форма визначення германію, Вишнікін А. Б., Циганок Л. П. (2009)
Хлинцева С. В. - Удосконалення методу Magic для визначення ортофосфат-іонів, Вишнікін А. Б. (2009)
Степневская Я. В. - Анализ смеси орто-, пиро-, триполи- и метафосфатов методом ионнообменной хроматографии в пищевой промышленности, Чемерисинова А. А. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Вплив акрилової кислоти на електрокристалізацію міді з сульфатнокислих розчинів, Полонський В. А., Орленко О. С., Вовк Р. С. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Извлечение платины из отработанного катализатора электрохимическим способом, Полонський В. А., Федаш В. П. (2009)
Варгалюк В. Ф. - Електрохімічне формування SnxTi(1-x)O2 оксидної плівки на олові, Плясовська Е. А. (2009)
Коробов В. И. - Методы решения обратных задач химической кинетики средствами пакета MathCad, Очков В. Ф. (2009)
Криштоп Ю. Г. - Потенциостатическое образование адатомов цинка на пироулеродном электроде в цинкатном растворе с добавлением полимерной соли тетраалкиламмония, Юрченко Н. П., Трофименко В. В. (2009)
Коваленко В. С. - Інтегрований курс природознавства та його хімічна складова у старшій школі (2009)
Тарасова Л. П. - Влияние концентрации щелочи на моющее действие щелочных растворов, содержащих поверхностно-активные вещества "Berol-266", "Е-30" отдельно каждого и в смеси при разных концентрациях при снятии масла I-20 со стали КТ-3, Руденко О. Е. (2009)
Полонский В. А. - Электролитическое извлечение палладия из его сплава с никелем и хромом (2009)
Федаш В. П. - Разработка способа стабилизации керамической основы отработанных катализаторов для обеспечения возможности электрохимического извлечения драгметаллов, Стец Н. В. (2009)
Бондаренко Г. В. - Комплекси платини(II) з сульфурвмісними амінокислотами, Чернушенко О. О., Задорожня Л. А. (2009)
Чернушенко О. О. - Будова метионінових комплексів хрому(ІІІ), Старікова Н. (2009)
Чернушенко О. О. - Квантово-хімічне моделювання метионінових комплексів хрому(ІІІ), Чемерис А. (2009)
Пугачева А. С. - Ацилирование 2-аминопиридинов, Воевудский М. В., Нестерова Е. Ю. (2009)
Пугачева А. С. - Методы синтеза ацилазидов, Нестерова Е. Ю. (2009)
Варлан К. Є. - Хімічні модифікації фероцену, Нестерова Е. Ю. (2009)
Святенко Л. К. - Теоретическое изучение структуры и относительной устойчивости таутомеров в ряду 1,5-дигидробенздиазепин-2-онов, Гапонов А. А., Оковитый С. И., Касьян Л. И. (2009)
Ткаченко И. В. - Имиды ряда норборнена в синтезе каркасных гамма-гидроксилактамов, Тарабара И. Н., Касьян Л. И. (2009)
Пальчиков В. А. - Сульфолансодержащие эпоксидные соединения. Методы синтеза и структура (2009)
Мазепа О. В. - Особенности масс-спектрального распада продуктов восстановления N-(п-толил)-экзо-5,6-эпоксибицикло гептан-эндо,эндо-2,3-дикарбокимида, Пальчиков В. А., Тарабара И. Н., Касьян Л. И. (2009)
Анищенко А. А. - Конденсация 4-галоидфенилглиоксалей с N,N-диметилгидразоном фурфурола. Новые случаи спонтанной ацилоиновой изомеризации, Штамбург В. В., Клоц Е. А., Мазепа А. В., Плетенец А. В., Штамбург В. Г. (2009)
Штамбург В. Г. - Алкоголиз N-хлор-N-алкоксикарбаматов в присутствии трифторацетата серебра, Кравченко С. В., Цыганков А. В., Герасименко М. В. (2009)
Анищенко А. А. - Хлорирование N-1-(2'-теноил)-1-(гидроксиметил)уретана и N-1-(ароил)-1-(гидроксиметил)аренсульфонамидов, Штамбург В. В., Плетенец А. В., Клоц Е. А. (2009)
Штамбург В. В. - Синтез и строение хлорида 1-(N-карбамоил-N-метоксиамино)-4-(N',N'-диметиламино)пиридиния, Цыганков А. В., Анищенко А. А., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Мазепа А. В., Герасименко М. В., Штамбург В. Г. (2009)
Васютенко І. О. - Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана (2012)
Лещенко Н. О. - Лексичні особливості україномовних та англомовних інструкцій з уживання медичних засобів (на матеріалі мережі Інтернет) (2012)
Павликівська Н. М. - Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років ХХ століття: ОУН та УПА (2012)
Печенікова Л. М. - Фразеологізми на позначення психічного стану людини (2012)
Поповський А. М. - Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2012)
Солонська О. П. - Фразеологічні одиниці англійської та української мов з антропонімами: проблеми зіставлення та перекладу (2012)
Голобородько К. Ю. - Художньо-семантичне наповнення МОЯ ДУША в структурі Олесевого концепту Я (2012)
Іванський Р. Д. - Інтерпретація концепту "слід", зумовленого особливостями фольклорної та поетичної метафоризації (2012)
Калита О. М. - Мовна інтерпретація семантичної опозиції "свій – чужий" у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2012)
Коловоротна Н. Д - Тиша як корелят мовчання (2012)
Кондратенко Н. В. - Карнавалізація як вияв мовної гри в художньому дискурсі (2012)
Щепанська Х. А. - Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті (2012)
Ясіновська О. В. - Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка (2012)
Білозуб А. І. - Паронімічна атракція як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі представників станіславського феномена (2012)
Калашник В. С. - Лінгвокультурні та лінгвостилістичні виміри слова в художньому тексті (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника "Холодна м’ята") (2012)
Калінова О. В. - Когнітивна метафора в аспекті перекладу (на матеріалі англійських детективних творів А. Крісті) (2012)
Поворознюк С. І. - Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича (2012)
Слобода Н. В. - Античні міфологеми у структурі поетичної метафори (2012)
Соболь Л. І. - Семантизація звуко-букви як універсальне мовне явище (на матеріалі української, російської і англійської лінгвокультур) (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування (2012)
Коваль Л. М. - Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспекти (2012)
Мороз Т. Ю. - Засоби вираження семантики істоти / неістоти в художніх текстах (2012)
Слободинська Т. С. - Взаємозв’язок категорії таксису з іншими функціонально-семантичними категоріями (2012)
Федорінчик А. С. - Тета-теорія: шляхами локалістів (2012)
Шабі С. В. - Генеза категорії кількості в лінгво-філософському аспекті (2012)
Бацевич Ф. С. - Мовні й комунікативно-прагматичні засоби формування онтологічних аспектів художнього абсурду (2012)
Коцюба О. П. - Гендерні стереотипи і відносини в австрійській культурі (на матеріалі художнього ідіолекту Йозефа Рота) (2012)
Sojka-Masztalerz H. - Propagandowy obraz Polski i Polakw na amach "Gazety Lwowskiej"(1941–1944) (2012)
Шкіцька І. Ю. - Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі (2012)
Борисов В. А. - Іномовні термінолексеми в сучасному українському мовознавчому дискурсі (2012)
Книшенко Н. П. - Термінологія дорожнього будівництва крізь призму родо-видової класифікації на тематичні групи (2012)
Максименко Г. А. - Дискурс наратора в наративній стратегії текстів історичних романів В. Малика (2012)
Підгородецька І. Ю. - Прагматичний аспект художніх текстів для дітей (2012)
Сапун М. В. - Феномен авторської особистості в художньому тексті (2012)
Семененко О. Ю. - Семантична валентність мезуративів як операторів функції неозначено великої кількості (мультипліцитності) в сучасному поетичному дискурсі (2012)
Огієнко К. О. - Дослідження з актуального членування речення в мовознавстві 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст (2012)
Парасін Н. Д. - Світловий прототип художньої мови Т. Шевченка (2012)
Коваль А. С. - Технологія роботи з текстом (2012)
Помирча С. В. - Професійно-педагогічна компетентність студентів: індивідуальне навчальне завдання в курсі "Сучасна українська мова з практикумом (лексикологія)", Яценко М. О. (2012)
Космеда Т. А. - Хроніка (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів, вихідні дані (2012)
Ілієвські Петар Хр. - Початки писемності у слов’ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов’янські торговельні і культурні паралелі) (2006)
Шевченко Л. І. - Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова (2006)
Ніка О. І. - "Іншокультурність” перекладних текстів у староукраїнському мовному відображенні (2006)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Григорій Шевченко – забутий шевченкознавець, діяч українського відродження (2006)
Звонська Л. Л. - Індикативна система часових форм давньогрецького дієслова (2006)
Кузан Г. С. - Метонімія як шлях зміщення означальних та обставинних відношень (у межах складних слів і словосполучень) (2006)
Малащук К. - Лексичні засоби етико-християнського виховання особистості у мові Г. Сковороди (2006)
Дуброва А. - Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам’яток ХVІІ ст. та південно-західних говорів) (2006)
Крокіс А. - Синтаксичні параметри грекомовних релігійних текстів (2006)
Лутава С. М. - Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови ХІV –ХV ст.) (2006)
Капась М. - Типологічні особливості подвійних відмінків у староукраїнській мові ХVІ –ХVІІ ст. (2006)
Торба С. - Лексико-семантичний поділ назв емоцій і почуттів у пам’ятках ХІ- ХІІІ ст. (2006)
Хом’як О. І. - Лексико-семантичні парадигми земної моделі в художньому тексті шістдесятників (2006)
Бондар М. В. - Функціональне призначення запозичених лексичних одиниць у сучасних прозових текстах (2006)
Калєтнік А. А. - Зумовленість продуктивних моделей творення неокласичного неологізму "полем культури" (2006)
Сєнічева О. А. - Монолог-роздум і монолог-спогад як форми вираження внутрішнього мовлення в тексті (2006)
Штельмах М. Л. - Структурні моделі жанру інтерв’ю: прагматичний дискурс (2006)
Чорній-Мєшкова В. - Услід мовотворчому подвигу Кобзаря: Шевченкова мовна картина світу у творчій інтерпретації македонського поета Р. Жінзіфова (2006)
Майсак І. В. - Інтертекстуальність як феномен фольклорно-літературних зв’язків: на матеріалі поезії О. Олеся (2006)
Черненко О. А. - Комунікативний аспект побудови думи: на матеріалі думи "Фесько Ганжа Андибер" (2006)
Шевченко Л. І. - Шевченкова міфопоетика в лінгвістичних інтерпретаціях: Стаття-рецензія на монографію Слухай Н. В., Мосенкіса Ю. Л "Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка" – К. : Видавничий дім "А+С", 2006. – 148 с. (2006)
Мушак А. Я. - Технології композиційно-структурного моделювання дистанційного навчання (2013)
Яремчук Ю.Є. - Аналітичні залежності прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для можливості побудови методів автентифікації та цифрового підписування (2013)
Karpinski M. - Probabilistic methods of controlling emissions in the radio network, Korchenko O., Rajba S. (2013)
Bobok I. - A technique to estimate a steganographic capacity of a stego channel formed with LSB modification approach (2013)
Ломакина Л. С. - Диагностирование сложных технических систем с использованием современных информационных технологий, Губернаторов В. П. (2013)
Шиян А. А. - Метод моделювання діяльності суб’єктів інформаційної безпеки з використанням операторів, що діють в онтологіях предметних областей (2013)
Рудницький В. М. - Стійке стеганоперетворення в просторовій області зображення-контейнера, Костирка О. В. (2013)
Наріманова О. В. - Метод захисту QR-коду з використанням цифрового водяного знаку, Семенченко Д. М. (2013)
Защелкин К. В. - Метод внедрения цифровых водяных знаков в аппаратные контейнеры с LUT-ориентированной архитектурой, Иванова Е. Н. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Авторський покажчик (2013)
Авксентьєва Г. А. - Екзистенційні сенси роману Володимира Лиса "Острів Сильвестра", Семенова А. Є. (2013)
Бикова Т. В. - Західноукраїнські мотиви творчості Пантелеймона Куліша (2013)
Бігун О. А. - Художня концептосфера сакрального в поетичних творах Тараса Шевченка (2013)
Бітківська Г. В. - Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу (2013)
Бледних Т. Ю. - Творчість Пантелеймона Куліша в оцінці Миколи Петрова (2013)
Бондар Л. О. - "Любов у центрі міста" Я. Верещака: гра у кохання в умовах десакралізованого світу (2013)
Васильців Я. Б. - Іспансько – українська письменниця Наталена Королева (огляд літературознавчих досліджень про письменницю) (2013)
Григоренко І. В. - Перекладацька діяльність Пантелеймона Куліша та Панаса Мирного в контексті становлення українського художнього перекладу (2013)
Грищенко О. В. - Місто, якого немає (за романом "НепрОсті" Т. Прохасько) (2013)
Гурдуз А. І. - Мешап-проза: історія гри з історією (2013)
Дудкіна О. О. - Еволюція естетичного світосприйняття І.Франка (на матеріалі літературно-критичних розвідок 70-х – 80-х р. ХІХ ст.) (2013)
Дудченко П. В. - Смак карі та смерті: між комедійним фентезі та суворою реальністю (на матеріалі роману Т. Пратчетта "Мор") (2013)
Журба С. С. - Трагічна поліфонія в "Чорнобильській мадонні" І. Драча (2013)
Іванченко О. В. - Тематична палітра науково-популярних книжок для дітей за радянського часу (2013)
Икитян Л. Н. - Художественная коммуникация в свете экспериментальной стратегии творчества Леонида Андреева (2013)
Йолкіна Л. В. - Звіти В. Перетца про наукові екскурсії в С.-Петербург членів Філологічного "семінарія" (2013)
Казанжи О. В. - Синкретичні особливості послань В. Капніста (2013)
Капура О. М. - Фольклоризм драматургії Пантелеймона Куліша та Михайла Старицького (2013)
Касян Л. Г. - "Дорога до самого себе". Автобіографія Романа Корогодського: жанрово-тематичні особливості (2013)
Кіраль С. С. - Панько Куліш і його творчість у листуванні Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком (2013)
Коваленко А. Ф. - Поетика заголовків публіцистики І. Багряного (2013)
Ковальчук Н. П. - Жіночий "варіант" інтимного діалогу в художній інтерпретації В. Чередниченко (2013)
Король Л. П. - Історичний роман як жанровий різновид: теоретичний аспект (2013)
Кремінь Т. Д. - Галицько-Волинський літопис і морфологія часу (2013)
Кудрик К. О. - Література як вид мистецтва в аспекті порівняльного літературознавства (2013)
Левченко Г. Д. - Лірика Лесі Українки як міфологічний і семантичний текст (2013)
Луценко Л. О. - Наратологічний науковий проект: історичні стадії становлення і перспективи розвитку (2013)
Майстренко М. І. - Типологічно-міфологічне в поезії Шевченка: слово-образ (2013)
Меленчук О. В. - С. Єфремов про взаємини Т. Шевченка і П. Куліша (2013)
Мельник Д. М. - Філософська концепція часу у творчості І. Бахманн: вбивця час та способи його подолання (2013)
Меншій А. М. - Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки (2013)
Мусий В. Б. - Постмодернистский художественный текст как герменевтическая игра с читателем (2013)
Назарець В. М. - Теоретичні рецепції адресованої лірики в українському літературознавстві (2013)
Олександрова Г. М. - Екзистенціали самотності, відчудження, відчаю в малій прозі Л. Пахаревського (2013)
Останіна Г. Г. - Колоніальний світ в оповіданні Володимира Кузьмича "Жовтий рикша" (2013)
Осьмак Н. Д. - Образ України у поезії Пантелеймона Куліша (на матеріалі віршів і поем 80-90-х років ХІХ століття) (2013)
Павленко О. Г. - Художній переклад як складова літературного шістдесятництва (2013)
Павлюк Н. Л. - Типологія номінацій в історичній прозі Ю. Мушкетика (2013)
Петрушенко О. О. - Порівняння як засіб естетизації темпоральних номінацій у поетичному словнику ІІ половини ХХ століття (2013)
Пилипюк Л. А. - Жанрова характеристика французького роману Оноре де Бальзака (2013)
Підопригора С. В. - Постмодерна рецепція постаті М. Старицького в повісті "Цейтнот доктора Падлючча" М.Бриниха (2013)
Погребенник В. Ф. - Збірка "Досвітки" П. Куліша: феномен багатогранності (2013)
Полішученко І. О. - Вагомість доробку Пантелеймона Куліша і Степана Руданського – фольклористів (2013)
Приліпко І. Л. - Духовенство в контексті історичних подій початку та другої половини ХVІІІ століття (на матеріалі творів Романа Іваничука "Орда" та "Журавлиний крик") (2013)
Родіонова І. Г. - Хотинська війна в ідейно-естетичному вимірі повісті Осипа Маковея "Ярошенко" (2013)
Розмариця С. А. - Страждання, муки й терпіння: історія караногайського кохання в романі П. Капельгородського "Аш хаду" (2013)
Романенко О. В. - Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури (2013)
Романюк Л. М. - Фольклоризм поетичної творчості Олени Пчілки (2013)
Рущак О. Р. - Біблійні образи та ремінісценції в інтертекстуальному полі історичного роману-проекції ("1313" Н. Королевої, "Філософський камінь" М. Юрсенар) (2013)
Савич В. І. - Специфіка функціонування жанру нарису у збірці Р. Володимира "Простір і воля" (2013)
Сенчук І. А. - Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса (2013)
Смушак Т. В. - Образ України у повісті Наталени Королевої "Без коріння" і романі Ірен Немировськи "Вино самотності" (2013)
Соломахіна Ю. Ф. - Культ зброї давніх слов’ян у поезії Ю. Дарагана як знак національної самоідентифікації (2013)
Старовойт Л. В. - Художнє осмислення постаті Миколи Аркаса у прозовому доробку Віктора Жадька (2013)
Степанова А. А. - Пещера как последний приют Фауста: платоновский миф в романе Марка Алданова (2013)
Табунщик Т. О. - Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення (2013)
Ткаченко Т. І. - Образ митця в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Турчанська О. С. - Протиріччя жіночої душі крізь призму концепту "Я-інший" (на основі компаративного аналізу творчостей Е.Гаскелл та О.Кобилянської) (2013)
Філатова О. С. - Українська проза 1920-х рр.: ідейно-тематична та жанрово-стильова парадигматика (2013)
Фіть Л. В. - Розвиток видавничої справи м. Черкаси в умовах розпаду СРСР (2013)
Хоменко В. В. - Ґендерна проблематика у контексті улюблених бестселерів (2013)
Хом’як Т. В. - "...Його голос – це є голос народу" (рецепція особистості і творчості Т. Шевченка в літературознавчих працях В. Петрова) (2013)
Черкашина Т. Ю. - Формування жанрів спогадової літератури (2013)
Чорнобаєв О. В. - Специфіка моделювання образу Івана Мазепи в романі Леоніда Полтави "1709" (2013)
Юрчук О. О. - Українські стратегії чоловічої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2013)
Янкова М. А. - Інтертекстуальне поле драматично-апокрифічної поеми Хоми Брута (Ю. Ґудзя) "Мандри Мандрагори" (2013)
Янкова Н. І. - Катартичний поріг у драматичній поемі Лесі Українки "Оргія" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шевчук К. - Плюралізм естетики Владислава Татаркевича (2013)
Левицька К. - Культурологічні традиції у теорії художнього виховання дітей засобами образотворчого мистецтва (2013)
Косюк О. - Театр як першооснова та втілення масової комунікації (2013)
Карповець М. - Перспективи герменевтики кіно: випадок прочитання фільмів Бела Тарра (2013)
Воропаєва Т. - Трансформація колективної ідентичності громадян України та проблема діалогу культур (2013)
Bielska K. - Przebrane i przebrani za siebie. Konflikt tozsamosci jednostki w kontekscie tozsamosci grupowej (2013)
Шевчук О. - Культурний феномен людини пограниччя (2013)
Проніна М. - Проблеми ідентичності й традиції у монументальному живописі Кирилівської церкви ХІІ та ХІХ ст. на прикладі ангельських чинів (2013)
Нікітіна І. - Музейний простір та новітні технології: співдружність та протиріччя (з досвіду НМГО і ВС) (2013)
Zabratanska K. - Miejsca pamięci czy pamięc miejsc? Polskie muzea-miejsca pamięci w kontekscie tozsamosci historycznej (2013)
Шевчук Д. - Політика і сакральне: проблема взаємозв’язку (2013)
Чабак Л. - Сприйняття дорослою людиною культурних артефактів в інтернет-просторі (2013)
Кузьменко О. - Віртуальна реальність і нові виміри масової культури в Інтернеті (2013)
Ємець Т. - Долучення Михайла Драгоманова до української справи (2013)
Шептицька Т. - Проблеми становлення українства на зламі епох у "Щоденниках…" Євгена Чикаленка (2013)
Зажигаєв Б. В. - Україна – "яблуко розбрату" глобального світу (об’єкт міжнародного егоїзму і честолюбства) (2014)
Aleksandra Sinowiec - Image of Russia in Polish press – study of collective representations (2014)
Самойлов О. Ф - Концепція "золотого мільярда" як теоретична основа глобалізації (2014)
Рижков М. М. - Вплив енергетичної політики на українсько-російські міждержавні відносини, Мазурець Ю. О. (2014)
Лубська В. В. - Вимір культурної вестернізації в Україні (2014)
Коцюруба К. О. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток громадянської протесаної активності (2014)
Коломієць В. Ф. - Роль Internet-технологій у формуванні свідомості, Вишневський А. І. (2014)
Зажигаев Б. В. - Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад? (2014)
Судак І. І. - Пріоритети Канадської федерації на національному рівні, у межах Північної Америки та поза її територією (2014)
Погорська І. І. - "Арабський вектор" сучасної зовнішньої політики США: глобальні підвалини і регіональні особливості, Лакішик Д. М. (2014)
Мітрофанова О. О. - Стратегічне партнерство Великобританії зі США (2014)
Федів Р. - Політичні та економічні позиції Китаю в Африці (сучасний стан) (2014)
Яновська О. В. - Російська енергетична політика: європейський вектор (2014)
Алєксєйченко О. В. - Участь Російської федерації у Придністровському врегулюванні (2014)
Корнієвський О. А. - Сучасні тенденції політичного життя об’єднаної Європи (2014)
Ковальова О. І. - Процеси приватизації в країнах Латинської Америки: особливості та результати (2014)
Резнік Н. П. - Український вибір – євроінтеграція: економічні вигоди та історичні засади (2014)
Рижков М. М. - Політична комунікація та її специфіка в міжнародних відносинах, Носенко А. С. (2014)
Рябоштан Є. В. - "Human security” – новий академічний напрямок у європейському освітньому просторі (2014)
Шпига П. С. - Основні технології та закономірності інформаційної війни, Рудник Р. М. (2014)
Коломиец О. В. - Глобализация нигерийской концепции национальной безопасности (2014)
Гринкевич О. О. - Економіко-політичні групи: формування, еволюція анігіляція та їх роль у справах національної безпеки України (2014)
Павлов Н. В. - Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники (часть вторая) (2014)
Пик С. М. - Дипломатія європейських держав у період Семилітньої війни 1756–1763 рр. (2014)
Пугачова Д. В. - Норвезьке членство в НАТО: становлення та еволюція (кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2014)
Рецензії на монографію проф. Б. В. Зажигаєва "Заморожена цивілізація" (Сучасний правовий трайбалізм) (2014)
Рецензії на монографію проф. О. В. Коломійця "Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації" (2014)
Рецензії аспірантів (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Зубов М. І. - Конфесійний контекст народноетимологічного осмислення етноніма сарацини (2007)
Шевченко Л. І. - Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій (2007)
Горобець В. Й. - Біля витоків вітчизняної славістики (2007)
Ніка О. І. - Метадискурс: понятійне поле лінгвістичного терміна (2007)
Іліаді О. І. - Праслов'янський шар в гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії (2007)
Дем'янюк А. А. - Словотворчі префікси та префіксоїди іменників (2007)
Чейлитко Н. - Антиномія лінійної та структурної організації речення: проблема формального опису (2007)
Хом’як О. І. - Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей (2007)
Калєтнік А. А. - Неокласичний текст як естетико-художня цілісність у філологічних парадигмах (2007)
Штельмах М. Л. - Діалогічна єдність запитань і відповідей за умов мас-медійного інтерв'ю лінгвостилістична інтерпретація (2007)
Огородник С. М. - Сучасний стан лінгвістичних досліджень творчості С. Єфремова (2007)
Бондар М. В. - Стилістична мода на інтертекстуальність в сучасних прозових текстах (2007)
Тріщук О. В. - Авторська модальність реферативного тексту (2007)
Сухова Т. В. - Структурно-стилістичні особливості трьох рукописних староукраїнських купчих першої половини XVIII ст. (2007)
Малащук К. О. - Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов'янізмів к. ХVІІІ – 60-х років ХІХ ст. (2007)
Марушкевич І. М. - Вплив періодичних видань першої третини ХХ століття на процеси нормалізації та кодифікації української літературної мови (2007)
Торба С. А. - Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI –XVII ст. (2007)
Мойсієнко А. К. - У центрі дослідження – слово (Л. А. Лисиченко. Лексико-семантична система української мови. –Харків, 2006) (2007)
Шевченко Л. І. - Енциклопедія українського слова в Буковині: Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с., Ніка О. І. (2007)
Носова Г. - Навколо ідентичності: невизначеність та перетвореність феномену (2014)
Костюк Т. - Аксіосфера духовної ідентифікації особистості (2014)
Абрашкевічус Г. - Культурна ідентичність у процесі розвитку полікультурного середовища (2014)
Копилова Н. - Міфологема андрогінності: від архаїчної традиції до постгендерної ідентичності (2014)
Годзь Н. - Ідентичність та культурні стереотипи на тлі соціально-екологічних стратегій (2014)
Лобовікова О. - Особливості спілкування в мережевих спільнотах (2014)
Maslon K. - Zjawisko kształtowania się tozsamosci na terenach Pogranicza (2014)
Яковлева Е. - В поисках идентичности: эпатаж как след современности/со-временности (2014)
Нечеса В. - Аналіз проблеми політичної легітимності (2014)
Ліщинська О. - Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі (2014)
Баранова Н. - Естетична ідентичність і національно-культурна традиція (2014)
Ясінський М. - Логіка історичного образу (2014)
Лучак А.-М. - Історична нарація як інтерсуб’єктивна взаємодія у пошуках консенсусу (2014)
Доній Н. - Соціальна девіталізація особистості як віддзеркалення втоми від перманентної кризи ідентичності (2014)
Фокшей Д. - Психоаналітичні погляди Герберта Маркузе та постмодерністське уявлення Жана Бодрійяра про суспільство споживання (2014)
Белоруссова С. - "Свой" и "чужой" мир в записках южноевропейских путешественников ХV века (2014)
Белявцева О. - Міжетнічні взаємини у Львові періоду міжвоєнного двадцятиліття: художня література і культурна традиція (2014)
Moskwa D. - The Influence of the Russian Federation’s Historical Policy on the Identity of the Modern Russian Society (2014)
Файзулліна Г. - Топос "Малої Вітчизни" у філософії етнокультури та сучасному українському філософському романі (2014)
Dziekanski P. - Tozsamosc regionalna i przestrzen jako elementy procesu rozwoju (2014)
Гузенина С. - С чего начинается родина: к сущности государственной идеологии (2014)
Solęga D. - Odrodzenie polskiej kultury na Ukrainie i rola muzyki ludowej w procesach pobudzania swiadomosci etnicznej polakow Ukrainy (2014)
Лазурко Л. - Масові святкування у Галичині кінця ХІХ ст. та українська національна ідентичність (2014)
Козак О. - Этнокультурная политика Венгрии в отношении Подкарпатской Руси (1939 – 1944 гг.) в свете теории символической природы национализма (2014)
Заїка Т. - Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. як спосіб конструювання нової ідентичності (2014)
Єфімова А. - Сучасні художні практики в урбаністичних просторах та формування міської ідентичності: приклад Львова та Одеси 1990 – 2000-х років (2014)
Федорович Б. - Медіа-мистецтво Львова початку ХХІ ст.: від концепції до візуалізації (2014)
Кожем’якіна О. - Довіра та національна ідентичність в умовах мультикультуралізму (2014)
Zuber M. - Gorny Slask albo o tozsamosci na Pograniczu (2014)
Зелінська О. - Тілесна ідентичність у контексті пізньомодерної моди (2014)
Мініч А. - Міждисциплінарний підхід дослідження соціального інституту: аналіз і перспективи розвитку (2014)
Тонкачеев Г. Н. - Система функциональных модулей строительной оснастки (2013)
Ихно А. В. - Натурное обследование стекловаренной печи завода ООО "Стройстекло-трейдинг" в г. Константиновка после 4-х лет эксплуатации, Москаленко В. И. (2013)
Калмикова О. П. - Дослідження впливу протиморозних домішок на фізико-механічні властивості бетону (2013)
Ильичев А. Ф. - Методика оценки вариантов технологии производства строительно-монтажных работ, Таран В. В., Бершадская Д. Е. (2013)
Капустина Е. П. - Организационные параметры реконструкции инженерных сооружений в условиях действующего промышленного предприятия (2013)
Шевцова Н. Н. - Нормирование усиления пролетных конструкций транспортерных галерей путем замены элементов решетки ферм, Хохрякова Д. А., Пастернак А. А. (2013)
Таран В. В. - Особенности применения композитной арматуры при возведении строительных конструкций зданий и сооружений, Янков А. В. (2013)
Свищ И. С. - Определение влияния режимов тепловлажностной обработки на прочность, плотность и эстетические показатели изделий из шлакощелочного бетона, отформованного по технологии вибропрессования, Носатова Е. В. (2013)
Левченко В. Н. - Экономические основы определения эффективности строительных конструкций из различных материалов, Левченко Д. В., Кириченко В. Ф., Брыжатый Э. П., Иванов А. Ю. (2013)
Бондарев А. Б. - Оценка монтажных воздействий в однопоясной стержневой металлической оболочке покрытия цилиндрической формы (2013)
Голядинець А. С. - Часткові питання технологічності фундаментів під колони каркасних будівель (2013)
Новицкий А. П. - Грунтобетоны с использованием местного сырья и отходов производства, Павлов А. П., Теличенко А. И., Шушкевич В. И. (2013)
Пенчук В. А. - Исследование влияния подпрессовки твердых бытовых отходов на время сортировки, Даценко В. М. (2013)
Клён А. Н. - Определение рационального положения лебедки механизма подъема разводного моста (2013)
Пенчук В. А. - Логистическая задача перебазировки тяжелой строительной техники в городских условиях, Диденко А. В., Гололобов Б. Д. (2013)
Гаврюков А. В. - Разработка математической модели оптимизации ковша одноковшового погрузчика, Кононыхин Г. А., Третьяк А. В., Гололобов Б. Д. (2013)
Лобов М. И. - Программа геодезического мониторинга строительства зданий повышенной этажности в г. Донецке, Морозова Т. В. (2013)
Чайка В. А. - Формирование микроклимата в жилых квартирах панельных зданий при наружном утеплении фасада, Филимонова О. С. (2013)
Чирва А. С. - Организационные основы геодезического обеспечения строительства высотных зданий и сооружений (2013)
Мартинова В. Б. - Уровень теплозащиты наружных стен жилого дома, выполненных кладкой (2013)
Стифеев Ф. Ф. - Определение теоретической расходной характеристики эрлифта при проведении дноуглубительных строительных работ (2013)
Нагорна Н. П. - Сучасні дорожньо-будівельні матеріали для будівництва і поточного ремонту автомобільних доріг, Столярова Н. О., Гуляк Д. В., Демешкін В. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Шевченко Л. І. - Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення (2008)
Горобець В. Й. - Проблеми походження і розвитку української мови в історико-лінгвістичних працях Університету Св. Володимира (2008)
Хом’як О. І. - Лінгвістичні ідеї дослідження порівняльних зворотів як механізму моделювання й інтерпретації художнього світу (2008)
Калєтнік А. А. - Лінгвістична доказовість: можливість ідентифікації тексту за характерною ознакою (2008)
Ніка О. І. - Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса (2008)
Іліаді О. І. - Праслов’янський шар в гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії. III. (2008)
Звонська Л. Л. - Модальна синтактика футурумних форм у давньогрецькій мові (2008)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського (2008)
Діденко Н. М. - Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам’ятках (2008)
Сухова Т. В. - Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини ХУІІ – ХУІІІ ст. (2008)
Щокань Г. П. - Графіко-орфографічна система Патерика Печерського (рукописів 1553–1554, 1657–1658 рр.) у зв’язку з Граматикою М. Смотрицького (2008)
Фіголь Н. М. - Новотвори на сторінках сучасної періодики (2008)
Штельмах М. Л. - Типологічні особливості мовного жанру в системі стилю масової інформації (2008)
Дергач Д. В. - Особливості функціонування онімів у текстах стилю масової інформації (2008)
Сворак Н. В. - Функціональні особливості вставних слів і конструкцій сучасного газетного тексту (2008)
Храновський О. В. - Особливості функціонування дієслова у рекламному тексті (2008)
Дем’янюк А. А. - Переклад як акт міжкультурної комунікації (2008)
Шевченко М. В. - Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") (2008)
Тріщук О. В. - Реферат: його суть та співвідношення з первинним текстом (2008)
Пашковська Н. Ф. - Синонімічний ряд як мовна мікросистема (2008)
Прутько С. О. - Максим Рильський в історії українського перекладу (2008)
Росовецький С. К. - До методики "повного" лінгвостатистичного опису пам'ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект дослідження "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського (2008)
Шевченко Л. І. - Активні процеси в розмовному стилі української мови: культурний простір і мовна свідомість соціуму (2008)
Ніка О. І. - Дискурс-аналіз та історична реконструкція (2008)
Хом’як О. І. - Мова в ієрархії культурних цінностей сучасної України (2008)
Пашковська Н. В. - Лексична синонімія у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2008)
Діденко Н. М. - Напрямки досліджень дієслівної словозміни в пам’ятках староукраїнської мови (2008)
Домилівська Л. В. - До питання класифікації модальності в реченнях-конструкціях (2008)
Наєнко Г. М. - Морально- філософські проблеми в наукових творах ХVІІ–ХVІІІ століть (2008)
Капась-Романюк М. М. - Описові предикати у староукраїнській літературній мові XVI ст. (на матеріалі "Волинських грамот") (2008)
Шулінова Л. В. - Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій (2008)
Шевченко М. В. - Особливості поетичного дискурсу О. Олеся: до проблеми його інтертекстуальності (2008)
Непоп-Айдачич Л. В. - Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми) (2008)
Калєтнік А. А. - Домінанта лексико-семантичного словотвору неологізмів як характерна ознака неокласичного тексту (2008)
Штельмах М. Л. - Лексичні засоби вираження полісемії в публіцистичному різновиді жанру інтерв'ю (2008)
Дергач Д. В. - Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності (2008)
Дем’янюк А. А. - Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "Коментоване читання наукових текстів” (2008)
Тріщук О. В. - Оповідь у первинному та вторинному текстах (2008)
Прутько С. О. - Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година”) (2008)
Новіцька Л. В. - Семантико-структурна класифікація бібліонімів Михайла Стельмаха (2008)
Содержание (2013)
Адаменко О. П. - Визначення шкідливої дії фузаріозу на посівах сої та сучасний стан обмеження його розвитку (2013)
Андреєва О. Ю. - Поширеність пагонов’юнів у соснових насадженнях Центрального Полісся (2013)
Байдик Г. В. - Комахи-шкідники листя дуба у полезахисних лісових смугах ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Бережненко Ж. І. (2013)
Батова О. М. - Роль агротехнічних заходів в обмеженні розвитку кореневих гнилей озимої пшениці (2013)
Білецький Є. М. - Харківські екологи — засновники фітосанітарного прогнозування (2013)
Бобров І. О. - Вибір місць зимівлі сосновим підкоровим клопом у різних екологічних умовах (2013)
Бушулян М. А. - Характеристика сортів озимої пшениці за показниками, що обумовлюють стійкість-сприйнятливість до Septoria tritici в Степу України (2013)
Васильєва Ю. В. - Вплив абіотичних чинників на стан популяції амарантового стеблоїда (Lixus subtilis Boh.) у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ (2013)
Вільна В. В. - Хрестоцвіті клопи та обмеження їх шкідливості у ННВЦ "Дослідне поле ХНАУ" ім. В. В. Докучаєва, Станкевич С. В. (2013)
Гринько Н. Н. - Вегетативная гибридизация морфотипов Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr из Турции и Северного Кавказа (2013)
Гринько Н. Н. - Иммунологическая и хозяйственная оценка сортов салата из мировой коллекции ВИР, Туренко В. П. (2013)
Горяінова В. В. - Основні хвороби листя пшениці ярої (2013)
Дрозда В. Ф. - Біотехнологічні особливості створення та використання вірусного ентомопатогенного препарату Мерівал для захисту ягідників, Кочерга М. О. (2013)
Євтушенко М. Д. - Шкідливість личинок букарки в молодому саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Забродіна І. В. (2013)
Кукіна О. М. - Особливості заселення дерев дуба дубовим заболонником (Scolytus intricatus Ratz.) (2013)
Лучна І. С. - Визначення стійкості зразків пшениці озимої до хвороб в умовах штучного інфекційного та провокаційного фону (2013)
Малахов Д. Ю. - Морфологічні та біологічні особливості збудників плямистостей ярого ячміня (2013)
Мартиненко В. І. - Ефективність комбінованих фунгіцидів проти фітофторозу картоплі, Харченко Ю. В. (2013)
Марченко А. Б. - Мікрофлора насіння Zinnia elegans Jacq (2013)
Мєшкова В. Л. - Заселеність стовбуровими комахами соснових насаджень, ослаблених різними чинниками, Зінченко О. В. (2013)
Ниска І. М. - Диференціація колекційних зразків ячменю ярого за стійкістю до біотичних чинників, Петренкова В. П., Бабушкіна Т. В., Боровська І. Ю. (2013)
Олейніков Є. С. - Поширення та шкідливість септоріозу пшениці озимої (2013)
Сіроус Л. Я. - Шкідники посівів соняшнику в Харківській області (2013)
Скрильник Ю. Є. - Шкідливість вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) у соснових насадженнях Лівобережної України (2013)
Станкевич С. В. - Шкідники ріпаків озимого і ярого у Східному та Центральному Лісостепу України, Кава Л. П. (2013)
Тарасенко А. А. - Отлов насекомых на четырёхстороннюю ловушку (2013)
Фокін А. В. - Оцінювання рівнів шкідливості ґрунтових фітофагів за допомогою теореми мінімакса (2013)
Черненко В. Л. - Особенности взаимосвязи основных качественных и количественных признаков с вредоносностью пероноспороза у огурца корнишонного типа, Сергиенко О. В., Солодовник Л. Д., Бондаренко С. В. (2013)
Шахова Н. М. - Сисні шкідники та захист від них озимої пшениці в Південному Степу України, Шаповалов А. І. (2013)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування біопрепаратів і регуляторів росту рослин проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2013)
Правила для авторов (2013)
Ґурчинов М. - Звернення до делегатів XIV Міжнародного конгресу славістів Голови організаційного комітету Конгресу, академіка Македонської академії наук і мистецтв Мілана Гурчинова (2008)
Онищенко О. С. - Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів, Шевченко Л. І. (2008)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Концептуальне обґрунтування об’єкту і методу в сучасній українській лінгвофольклористиці й етнолінгвістиці (2008)
Ніка О. І. - Мовноуніверсальний характер модальності як ключ до дослідницького моделювання (2008)
Звонська Л. Л. - Золота доба грецької патристики й традиції античності (2008)
Наєнко Г. М. - Трактат Інокентія Гізеля "Миръ съ Богомъ человhку” як науковий твір XVII століття (2008)
Капась-Романюк М. М. - Типологія описових предикатів у староукраїнській діловій мові кінця XVI-XVII століття (2008)
Сухова Т. В. - З історії формування визначальних жанрових ознак документів купівлі-продажу (2008)
Щокань Г. П. - Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII-першої чверті XVIII століття: функціональний аспект (2008)
Стасюк Т. В. - Термінологія новітніх технологій (2008)
Штельмах М. Л. - Жанрово–стильова мотивація використання розмовного синтаксису в інтерв'ю (2008)
Дергач Д. В. - Специфіка лінгвістичної інтерпретації онімів як компонентів лексичної системи мови (2008)
Тріщук О В. - Образність у реферативному тексті (2008)
Грегуль Г. В. - Дещо про концепт "родич” (2008)
Непоп-Айдачич Л. В. - Деякі семантичні категорії польського мовного образу незабудки (2008)
Домилівська Л. В. - Лінгвістична проблематика текстової інтерпретації символу (2008)
Шулінова Л. В. - Вивчення інноваційних технологій навчання мови в нормативному вузівському курсі "Методика викладання української мови в школі” (2008)
Калєтнік А. А. - Сучасний посібник для практичних занять з діалектології: деякі аспекти теоретичного обґрунтування (2008)
Дем’янюк А. А. - Наукова література як основне джерело фахових знань (2008)
Шевченко Л. І. - Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій (2008)
Царик Л. П. - Двадцятилітній ювілей спеціальності "екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування" у тернопільському педуніверситеті (2013)
Свинко Й. М. - Видатний український мореплавець початку хіх століття (до 240-річчя від дня народження Юрія Лисянського) (2013)
Таранова Н. Б. - Йосип Йосипович Роллє – природодослідник Поділля (2013)
Ярков С. В. - Розвиток мішаних за субстратом 20-40-річних відвальних ландшафтів Криворіжжя (2013)
Луцишин О. - Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини (2013)
Ковальчук С. І. - Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об’єктів (2013)
Яворська В. В. - Аналіз структурно-вікових деформацій населення – регіональний аспект (2013)
Петровська М. А. - Медико-географічний аналіз населення Львівської області, Пилипович О. В. (2013)
Заставецька Л. Б. - Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України (2013)
Стецький В. В. - Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато-адміністративно-районних освітніх систем (2013)
Грушко В. С. - Географія соцієтально зумовлених світоглядно-політичних парадигм (2013)
Задворний С. І. - Геопросторові особливості театрального мистецтва Тернопільської області (2013)
Вавринів Л. А. - Поширення злочинності серед молоді як наслідок економічних і соціальних процесів, що відбуваються у регіоні (на прикладі Тернопільської області) (2013)
Заставецька О. В. - Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму, Дударчук К. Д., Ілляш І. Д. (2013)
Мельничук М. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області, Уєвич С. Д., Чернець В. С., Гладич Л. В., Безсмертнюк Т. П. (2013)
Мариняк Я. О. - Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу (2013)
Колотуха О. В. - Геосистемна парадигма спортивного туризму (2013)
Царик П. Л. - До оцінки видів рекреаційної діяльності та потенціалу Національного природного парку "Кременецькі гори" (2013)
Стецько Н. П. - Туризм у системі міжнародних економічних відносин (2013)
Питуляк М. Р. - Функціонально-компонентна структура рекреаційно-туристичної галузі Тернопільщини, Питуляк М. В. (2013)
Пушкар З. М. - Рекреаційне районування Тернопільської області, Пушкар Б. Т. (2013)
Новицька С. Р. - Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери (2013)
Фіткайло О. А. - Дитячий екологічний туризм: ресурсне забезпечення та перспективи розвитку в Тернопільській області (2013)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційно-картографічне забезпечення управління земельними ресурсами на рівні адміністративного району, Рожко О. В. (2013)
Партика Т. В. - Індикатори екологічної якості органічної речовини ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини, Гамкало З. Г. (2013)
Царик Л. П. - Геоекологічні проблеми міста Тернополя, Царик П. Л., Вітенко І. М. (2013)
Коковський Л. О. - Декаплінг економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище Черкаської області, Кривець О. О. (2013)
Голохівська І. П. - Геоекологічний аналіз адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Бродівського району), Андрейчук Ю. М. (2013)
Позняк І. Б. - Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на матеріалах м. Тернополя), Царик Н. Л. (2013)
Бурман Л. В. - Cтан мінерально-сировинної бази чорної металургії світу на межі XX і XXІ століть, Паранько І. С. (2013)
Павловська Т. С. - Актуальні питання досліджень сучасного стану природно-заповідної мережі басейну р.Вижівка (правобережжя Прип’яті), Ковальчук І. П., Василюк Л. Л. (2013)
Фесюк В. О. - Аналіз виконання регіональних програм формування та збереження екомережі у Волинській області, Шенгелевич Т. С. (2013)
Гулик С. В. - Лісові ресурси Тернопільського району: сучасний стан та використання, Гавришок Б. Б. (2013)
Левицький О. І. - Роль та значення природно-заповідних територій для розвитку рекреаційного природокористування Івано-Франківської області (2013)
Позняку Степану Павловичу – 70 (2013)
Вітаємо професора Ярослава Мольчака з почесним званням заслуженого діяча науки і техніки України (2013)
Василю Ярославовичу Бричу – 50 (2013)
Свинко Й. М. - Талановитий організатор навчально-виховного процесу (до 90-річчя від дня народження декана геологічного факультету львівського національного університету імені Івана Франка Леоніда Івановича Колтуна) (1958-1965 та 1969-1972) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Годзь Н. Б. - Екофілософія та концепції майбутнього (2013)
Количева Т. В. - Гештальт як реакція проти асоціанізму (2013)
Денисенко І. Д. - Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу: евристичний потенціал дослідження (2013)
Крижановська Т. О. - Конструктивно-процедурна модель соціальних інститутів в концепції Томаса Гоббса (2013)
Шаталович О. М. - Сім’я як універсальна біблійна концепція (2013)
Бойчук Ю. Д. - Людина як космопланетарний та біопсихосоціальний феномен (2013)
Сошніков А. О. - Етноцентричні міфи як спосіб національної самоідентифікації народів пострадянського простору (2013)
Мухіна І. Г. - Інтелігенція як суб’єкт радянського освітньо-культурного простору: філософський вимір (2013)
Роговський О. М. - Хронотопологія російського формалізму (2013)
Бурковський М. В. - Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) (2013)
Стрелкова А. Ю. - Буддійський ідеал нірвани в інтерпретації Нагарджуни (2013)
Панченко Л. М. - Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві (2013)
Бойченко М. І. - Роль освіти у соціальній еволюції людини (2013)
Горбунова Л. С. - Постнекласична раціональність: трансдисциплінарний дискурс в науці і освіті (2013)
Джура О. Д. - Становлення життєтворчості особистості в контексті модернізації української освіти (2013)
Бережна С. В. - Педагогічно-антропологічний вимір історичної компаративістики в контексті сковородинівської традиції (2013)
Баранівський В. В. - Демографічний фактор як проблема рівності доступу до вищої освіти в сучасній Україні (2013)
Лукащук О. С. - Особливості маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг (2013)
Радіонова І. О. - Трансформації американської критичної педагогіки: евристичний потенціал і перспективи його застосування (2013)
Дорожко І. І. - Справедливість і відповідальність у сучасній родині (2013)
Кулакова О. М. - Криза сучасної освітньої системи: соціально-філософський аспект (2013)
Васильченко Р. В. - Методологічні засади дослідження філософсько-освітнього аспекту світоглядної культури (2013)
Мошенський О. С. - Права людини в політиці і праві держави (2013)
Щербина О. Ю. - До питання про аргументацію як метод юридичного міркування (2013)
Полуянов В. П. - Проблематика свободи, відповідальності і пізнавальні можливості людини (2013)
Шевченко Л. І. - Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею (2009)
Ґане Тодоровскі - Україна в словесній публіцистиці Райко Жинзіфова (2009)
Дергач Д. В. - Синкретизм екстралінгвальних досліджень власних назв: логіко-філософський аспект (2009)
Домилівська Л. В. - Критерії обґрунтування вивчення ідіостилю Юрія Яновського в системі мовно-естетичних парадигм I половини ХХ століття (2009)
Борух О. Є. - Джерела крилатих висловів в українській та турецькій мова (зіставний аспект) (2009)
Воскобойник Г. М. - Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури (2009)
Джонг Й. Д. - Терміни НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК/УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ та LEARNER’S DICTIONARY в сучасній науковій лексикографії (2009)
Ніка О. І. - Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах (2009)
Клімкіна О. І. - Відображення дохристиянських культів у дзеркалі семантики київських топонімів (2009)
Стасюк Т. В. - Лексика інноваційних технологій (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Стереотипні риси дзвоників (лат. campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 2 (2009)
Левко О. В. - Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: лінгвістичний підхід (2009)
Прутько С. О. - Особливості поетичного стилю Рильського при перекладі поезії Віктора Гюго (2009)
Царук О. О. - Лексико-семантичне мікрополе "зима" в мові української поезії другої половини ХХ ст. (2009)
Калинюк Н. В. - Асоціативно-образне розгортання номінації СТЕП у сучасній українській поезії (2009)
Гончарова О. О. - Вплив англійської мови на нідерландську: сучасні процеси запозичень та асиміляції (2009)
Сворак Н. Я. - Вставлені конструкції як елемент авторської репрезентації у текстах засобів масової інформації (на матеріалі української та французької преси) (2009)
Храновський О. В. - Морфологічні та лексико-семантичні особливості мови фінансової реклами (2009)
Прудка І. А. - Особливості вживання герундія в англійській мові (на матеріалах текстів із сільського господарства) (2009)
Калєтнік А. А. - Особливості фонетичної транскрипції діалектних текстів при вивченні нормативного курсу діалектології (2009)
Дем’янюк А. А. - Мовна і мовленнєва компетентність як невід’ємна складова й обов’язкова ознака освіченості та професіоналізму (2009)
Орлов Е. - Аристотелевское решение апории Менона (2012)
Іващенко І. - Розбите дзеркало. "Учення про науку 1804²" Й. Ґ. Фіхте як спроба нерефлексійної теорії самосвідомості та її вплив на Гайдельберзьку школу (2012)
Дахній А. - Проект герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера в контексті еволюції його мислення (2012)
Шевцов С. - Теория естественного состояния: Ролз, Нозик, Бьюкенен (2012)
Юдин А. - Социально-исторические импликации и имперсональное понимание авторства в философии искусства Хайдеггера (2012)
Райхерт К. - "Досократовская философия" Иоганна Августа Эберхарда (2012)
Васильченко А. - Філософія вчинку Бахтіна як проект екзистенціалістської метафізики (2012)
Кузнецов В. - Просвещенческие интенции в творчестве Вл. Соловьева (постановка вопроса) (2012)
Березіна В. - Екзистенційна герменевтика Луїджі Парейзона (2012)
Парейзон Л. - Істина й інтерпретація. Вступ (2012)
Реферати (2012)
Рефераты (2012)
Півторак Г. П. - С. Смаль-Стоцький і актуальні проблеми історії української мови (2009)
Лисиченко Л. А. - Не словникові холодини (2009)
Ажнюк Б. М. - Засади протекціонізму в мовній політиці і екологія мовного середовища (2009)
Бацевич Ф. С. - Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема (2009)
Бовсунівська Т. В. - Стильовий еклектизм прози Оксани Забужко (2009)
Гуйванюк Н. В. - Вічність нашої мови – в Шевченковім слові (Лінгвістичні інтерпретації творчості Тараса Шевченка на сучасному етапі) (2009)
Хом’як І. М. - Методика подолання інтерференційних впливів (2009)
Росовецький С. К. - Деякі міркування про наукову термінологію (2009)
Вокальчук Г. М. - Основні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х рр. 20 століття (2009)
Ніка О. І. - Діалогічність дискурсу в полеміці другої половини XVI-першої половини XVII століття (2009)
Гнатюк Л. П. - Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI – першої половини XVIII ст. : генеза та визначальні риси (2009)
Чемеркін С. Г. - Репрезентативність гіпертексту у функціонально-стильових різновидах української мови в Інтернеті (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Антропоніми, похідні від лексеми KWIAT (‘КВІТКА’), у польській мовній картині світу (2009)
Наєнко Г. М. - Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Галятовського: до проблеми авторської індивідуальності (2009)
Стрельчук Г. П. - Граматична варіантність іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однину (2009)
Шулінова Л. В. - Поетичний світ відчуттів Юрія Клена (2009)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Із спостережень над словниками мови Т. Шевченка (2009)
Хом’як О. І. - Інтелектуальні тенденції мовотворчості шістдесятників (2009)
Дем’янюк А. А. - Переклад із лінгвістичної та психологічної точок зору (2009)
Калєтнік А. А. - Власні назви УКРАЇНА та КИЇВ у неокласичній поезії: М. Драй-Хмара та М. Зеров (2009)
Іваненко О. В. - Етимологічні нотатки (рос. діал. семать, сямать) (2009)
Адах Н. А. - Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) (2009)
Дергач Д. В. - Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми (2009)
Домилівська Л. В. - Лінгвістична аспектність у дослідженні домінантних особливостей мовотворчості автора (2009)
Капась-Романюк М. М. - Синхронний і діахронний аспекти у дослідженні стійких дієслівних сполук (2009)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські назви осіб у поетичному мовленні київських неокласиків (2009)
Малішевська І. П. - Жанрові патерни роману "Лист до себе" Ф. Малле-Жоріс (2009)
Бібліографічний покажчик (2009)
Наші автори (2009)
Опришко В. І. - Фармакологічний аналіз механізму дії спазмолітичних засобів, Нефьодов О. О., Мамчур В. Й. (2009)
Степанський Д. О. - Біологічна роль грампозитивних каталазонегативних коків і методи їх виділення та ідентифікації (2009)
Хоменко А. В. - Сучасні аспекти діагностики та лікування білатерального раку молочної залози (2009)
Камінська М. О. - Порушення репаративної регенерації при переломах кісток у дітей (2009)
Кіреєва Т. В. - Особливості патології нижніх дихальних шляхів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Бєлослудцева К. О. (2009)
Школьник В. М. - Когнітивні та депресивні порушення в клініці розсіяного склерозу, Бараненко О. М., Кальбус О. І. (2009)
Больбот Ю. К. - Порушення стану здоров’я вихованців інтернатного закладу раннього віку та можливості їх реабілітації, Клименко О. В., Бордій Т. А., Калашнікова С. Ю. (2009)
Крисс А. Ю. - Імунологічний статус ефективності місцевого і системного застосування циклоферону в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського