Лоскутов А. Е. - Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием цементных технологий, Васильченко Е. В. (2014)
Турлюн Т. С. - Изменение функционального состояния эндотелия под влиянием проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиоваскулярным риском (2014)
Огоренко В. В. - Клинические особенности депрессивных расстройств у больных с онкопатологией головного мозга (2014)
Аль Насір Ейяд - Стан катехоламінергічних систем мозку при формуванні сиднокарбового психозу, Харапонова О. Б., Ал Нукарі Абдулкарім, Демченко О. М., Дроздов О. Л. (2014)
Бугрім Т. В. - Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Козачковський О. Є. - Прогностичне значення пієлоектазій у дітей раннього віку з сечовим синдромом, Височина І. Л. (2014)
Филиппов Ю. А. - Рак желудка с переходом на пищевод. Диагностика, лечение и предупреждение специальными методами, Тютюнник В. М. (2014)
Гударьян А. А. - Сравнительная эффективность использования резорбируемых мембран из полимолочной кислоты и коллагена при регенерации костных дефектов у больных периимплантитом, Идашкина Н. Г., Ширинкин С. В. (2014)
Колесник К. А. - Биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей с заболеваниями щитовидной железы в процессе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, Деньга Э. М. (2014)
Лоскутова Т. О. - Ефективність прогнозування прееклампсії у вагітних (2014)
Грищенко С. В. - Анализ состояния окружающей среды техногенного региона и ее опасности для здоровья населения, Грищенко И. И., Охотникова М. В., Мустафина А. А., Кудимов П. В., Мустафин Т. А. (2014)
Пельо І. М. - Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації флуопіколіду у воді, Благая А. В. (2014)
Гребняк М. П. - Ідентифікація чинників ризику інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, Щудро С. А., Якимова К. О. (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз досвіду правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей у Російській Федерації (2014)
Кириченко А. Г. - Визначення якості життя в осіб з обмеженими можливостями (2014)
Люлька Ю. П. - Про необхідність організіції диспансерного нагляду осіб молодого віку, які мають малі аномалії розвитку серця, Дукельський О. О., Максименко О. П., Кузнецова М. А. (2014)
Доктор медичних наук Євгенія Михайлівна Дитятковська (до ювілею від дня народження) (2014)
Шматков Г. Г. - Рецензія на підручник "Основи екології": підручник для студентів вищих навчальних закладів / (В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. М. Білецька та ін.); за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424 с. (2014)
Ботнаренко Н. М. - В. Стефаник та дискурс "народництва-модернізму" в країнському літературному процесі часу fin de siècle (2011)
Ващенко Ю. А. - Феномен французского "регионального" романа: генезис, жанровое содержание и поэтика (2011)
Вірменко Т. І. - Родова специфіка художнього конфлікту: теоретичний аспект (2011)
Волосевич Л. В. - Образы материальной среды дома в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" (2011)
Гусева Е. А. - Развитие жанра очерка в русской литературе первой трети ХХ века (2011)
Дмитрів І. І. - Символіка Пресвятої Трійці у "Великій гармонії" Б.-І. Антонича (2011)
Донцова О. В. - Психологизм в образе и деталях в произведениях В. Набокова (2011)
Доценко В. И. - Музыка в творческом мире И. С. Тургенева (2011)
Іщенко Є. О. - Еволюція поета-екзистенціаліста В. Стуса в контексті 60-80-років ХХ ст. й української дійсності (2011)
Козлов Р. А. - Хронотопіка змістовних рівнів драматичного твору (2011)
Корнильева Л. Н. - Жизнь и смерть в творчестве Р. Саути (2011)
Криворучко С. К. - Настрій: існування як буття у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" (2011)
Мельник С. С. - Роль описаний в романе "Анна Каренина" Л. Н. Толстого и их стилистические функции (2011)
Подгурская И. А. - Повесть Б. Пильняка "Красное дерево" в зеркале советской критики (2011)
Совєтна А. В. - Аналіз лінгво-стилістичного аспекту романів А. Кастілло (2011)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Осмысление особенностей пушкинского стиха в исследовании Д. Самойлова (2011)
Статкевич Л. П. - Культурно-освітній контекст формування поетики Т. С. Еліота (2011)
Тагільцева Я. М. - Система пейзажних образів у збірці "Сестра моя – жизнь" Б. Пастернака (2011)
Ульянченко О. М. - Своеобразие типа автора как героя в автобиографической повести М. Зощенко "Перед восходом солнца" (2011)
Филянина Н. Н. - Лакшин как литературный критик на страницах мемуаров Солженицына "Бодался теленок с дубом" (2011)
Шелемова А. О. - Феномен Максима Богдановича (2011)
Щекина Т. Н. - Традиции пушкинского романтизма в поэзии Е. П. Ростопчиной (2011)
Якушина Г. К. - Обреченный подвиг капитана Скэта (2011)
Звернення головного редактора Ю. П. Зозулі до читачів (2000)
Зозуля Ю. А. - Молекулярные механизмы онкогенеза глиом головного мозга, Сенько Л. Н. (2000)
Борисова И. А. - Глиомы зрительных нервов, хиазмы и гипоталамической области (обзор литературы) (2000)
Копаница В. В. - Диагностика и дифференциальная диагностика гидросирингомиелии (обзор литературы) (2000)
Альгирдас Какарьека - Травматическое субарахноидальное кровоизлияние (обзор литературы) (2000)
Цымбалюк В. И. - Лечение глазодвигательных нарушений в послеоперационный период у больных нейрохирургического профиля (обзор литературы), Жданова В. Н. (2000)
Макеєв С. С. - Застосування однофотонної емісійної комп’ютерної томографії з використанням двох радіофармпрепаратів для диференціальної діагностики пухлин головного мозку, Розуменко В. Д., Чернікова С. В. (2000)
Усатов С. А. - Особенности клиники глиальных опухолей головного мозга различной степени злокачественности в зависимости от выраженности перифокальной зоны (2000)
Сон А. С. - Клинические и компьютерно-томографические особенности разрывов артериальных аневризм передних отделов артериального круга большого мозга (2000)
Цимейко О. А. - Анализ корреляций показателей гомеостаза и церебрального кровотока у больных с ишемическим поражением мозга, Глоба М. В., Яхненко Г. М., Гужовская Н. В. (2000)
Нечипорук О. О. - Лікування дисциркуляторних явищ у вертебробазилярному басейні в початкові періоди остеохондрозу шийного відділу хребта (2000)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение сосудистых опухолей позвоночника и спинного мозга (2000)
Зорин Н. А. - Пункционная лазерная вапоризация секвестрированных грыж межпозвонковых дисков, Кирпа Ю. И., Сабодаш В. А. (2000)
Сайєд Мухсен - Мієлопатія при сколіозі (2000)
Потапов О. О. - Особливості процесу гемокоагуляції у хворих з черепно-мозковою травмою (2000)
Полищук Н. Е. - Унификация объема диагностики и медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой, Рассказов С. Ю. (2000)
Лапоногов О. О. - Психічні розлади у хворих на епілепсію та способи їх корекції у відділенні функціональної нейрохірургії, Костюк К. Р. (2000)
Степаненко І. В. - Значення реоенцефалографічного і офтальмологічного обстеження в оцінці характеру ураження головного мозку у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, Задоянний Л. В., Міхаль Г. В., Акіменко О. В. (2000)
Базик А. Н. - Особенности анестезиологического обеспечения операций, проводимых у больных пожилого и старческого возраста с травматическими повреждениями периферических нервов, Ивахненко Д. С., Третяк И. Б., Сапон Н. А. (2000)
Зозуля Ю. П. - Післядипломна підготовка нейрохірургів, Поліщук М. Є., Дунаєвський О. Є., Короткоручко А. О., Макеєва Т. І., Муравський А. В., Оришака М. І., Ромоданов С. А. (2000)
Пилипенко М. І., Розенфельд Л. Г. Радіологічна термінологія (видання друге, виправлене та доповнене). — Харків: ХНДІМР, 1999. — 436 с. (2000)
Педаченко Є. Г. - Другий конгрес нейрохірургів причорноморських країн (9—12 червня 1999 р., м. Салоніки, Греція) (2000)
Світлої пам’яті Олександра Євменовича Дунаєвського (2000)
Орлов Ю. А. - Эпидемиология и результаты лечения опухолей головного мозга у детей (обзор литературы) (2000)
Болюх А. С. - Посттравматический церебральный вазоспазм (обзор литературы) (2000)
Потапов О. О. - Особливості згортаючої та протизгортаючої систем крові у хворих з черепно-мозковими ушкодженнями (огляд літератури) (2000)
Зозуля Ю. П. - Особливості обміну негемового заліза в організмі хворих з гліомами головного мозку, Михайлик О. М., Розуменко В. Д., Черченко А. П., Дудченко Н. А., Лебєдєв Є. О., Шурунов Б. С. (2000)
Робак О. П. - Iнтраскопiчна дiагностика новоутворень орбiти та кранiоорбітальної дiлянки методами КТ та МРТ, Чувашова О. Ю., Сухачов С. В. (2000)
Грязов А. Б. - Магнитно-резонансная томография в диагностике медуллобластом задней черепной ямки (2000)
Розуменко В. Д. - Механизмы воздействия высокоэнергетического лазерного излучения ближнего ИК-диапазона на биоткань при интерстициальной термотерапии, Хоменко А. В. (2000)
Махмудов У. Б. - Гистотопографическая характеристика опухолей задней черепной ямки у лиц пожилого и старческого возраста, Дюшеев Б. Д. (2000)
Усатов С. А. - Предоперационная подготовка и лечебная тактика у больных с глиобластомами головного мозга, находящихся в фазе клинической декомпенсации (2000)
Чувашова О. Ю. - Выявление местных вазогенных реакций при глиомах полушарий головного мозга методом МРТ (2000)
Трош Р. М. - Оценка эффективности хирургического лечения у больных с эпидермоидными опухолями задней черепной ямки, Лисяный А. Н., Гудков В. В., Онищенко П. М. (2000)
Данчин А. Г. - Особенности функционального восстановления больных с массивными внутримозговыми гематомами в зависимости от метода хирургического лечения (2000)
Цимейко О. А. - Уточнение оптимальных прогностических показателей для контроля эффективности интенсивной терапии при артериальных аневризмах головного мозга, Романенко Л. И., Яхненко Г. М., Пономарева О. Ф., БондарьТ. С. Гужовская Н. В. (2000)
Яковенко Л. М. - Роль реконструктивних операцій на магістральних сегментах хребтових артерій при порушеннях мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні (2000)
Шамаев М. И. - Микрохирургическая эндоскопическая анатомия желудочковой системы головного мозга, Малышева Т. А. (2000)
Кардаш А. М. - Использование слабых магнитных полей для интенсивной терапии отека и набухания головного мозга в острый период тяжелой черепно-мозговой травмы, Дроботько В. Ф. (2000)
Зозуля Ю. А. - Спинальные эпидуральные сосудистые мальформации, Слынько Е. И. (2000)
Миразимов Д. Б. - Современная диагностика рецидивов грыж поясничных межпозвонковых дисков (2000)
Поліщук М. Є. - Сучасний погляд на лікування остеохондрозу поперекового відділу хребта, Слинько Є. І., Муравський А. В., Короткоручко А. О., Косінов А. Е., Пастушин А. І., Цимбал М. О. (2000)
Чепкий Л. П. - Прогнозирование кровотечений при хирургическом лечении опухолей спинного мозга, Ермольев А. И., Слинько Е. И, Пасько С. А. (2000)
Костюк К. Р. - Вплив гетеротопічної трансплантації тканини гіпокампа на динаміку функціонально-морфологічної інтеграції з мозком реципієнта (2000)
Цымбалюк В. И. - Влияние нейротрансплантации на рефлекторную активность мышц и пассивные движения у больных со спастическими формами детского церебрального паралича, Пичкур Л. Д., Пичкур Н. А. (2000)
Цымбалюк В. И. - Динамика электронейромиографических показателей после операции сшивания периферических нервов у больных пожилого и старческого возраста, Чеботарёва Л. Л., Сапон Н. А., Ивахненко Д. С. (2000)
Дяків В. В. - Особливості імунних порушень у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми на фоні впливу хронічного іонізуючого опромінення в експерименті (2000)
Леонарду Петровичу Чепкому — 75 років (2000)
Медведев В. В. - Критерії фізичної деградації ґрунтів, Словінська-Юркевіч А., Брик М., Бігун О. М. (2013)
Биндич Т. Ю. - Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структур ґрунтового покриву у степовій зоні (2013)
Низовцев В. В. - Эпистемологические проблемы почвоведения, Шеин Е. В. (2013)
Новикова А. В. - Особенности геохимических ландшафтов и плодородия почв в разных природных зонах Украины (2013)
Світовий В. М. - Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорнозему опідзоленого за тривалого впливу внесених добрив, Геркіял О. М., Жиляк І. Д., Рависанкар Р., Даниленко О. М. (2013)
Котвицький Б. Б. - "Екстра-азот" і калій у дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся України (2013)
Кочик Г. М. - Зміни показників родючості дерново-підзолистого супіщаного ґрунту під впливом тривалого застосування різних способів основного обробітку і систем удобрення, Лазаренко О. В. (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України (2013)
Якименко Г. М. - Вплив агрохімічних показників дерново-підзолистих грунтів на міграцію радіонуклідів ланкою "ґрунт-рослина" (2013)
Корнієнко С. І. - Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення, Куц О. В. (2013)
Кутова А. М. - Вміст мікроелементів у ґрунті і рослинах кукурудзи залежно від застосування макро- і мікродобрив (2013)
Найдьонова О. Є. - Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах, Цигічко Г. О., Шедєй Л. О., Акімова Р. В., Гвоздік В. Б. (2013)
Куценко М. В. - Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, Тімченко Д. О., Круглов О. В., Назарок П. Г., Воскобойніков П. В. (2013)
Самохвалова В. Л. - Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами, Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О. (2013)
Белолипский В. А. - Параметры противоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом cевообороте (2013)
Семенов Д. О. - Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині ґрунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів (2013)
Корчашкіна Л. А. - Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному ґрунті (2013)
Зубковська В. В. - Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із ґрунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів (2013)
Думіх І. В. - Особливості гумусового стану ґрунтів заплави р. Прут (2013)
Десятник К. О. - Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового ґрунту (2013)
Сябрук О. П. - Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення (2013)
Нешта А. П. - Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в орних ґрунтах Харківської області (2013)
Medvedev V.V. - Unsolved problems of soil tillage in Ukraine (2014)
Медведев В. В. - Проявления физической деградации в пахотных почвах, Плиско И. В. (2014)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость твердости педоземов, Задорожная Г. А., Демидов А. А. (2014)
Трофименко П. І. - Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого ґрунту залежно від продуктивності cидеральних культур, Білан Д. А. (2014)
Канівець В. І. - Особливості чорноземів, які залягають уздовж південно-східної межі розповсюдження чорноземів вилужених на Лівобережжі України, Канівець С. В., Матухно Ю. Д., Кулик Н. А. (2014)
Чорний С. Г. - Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології, Волошенюк А. В. (2014)
Самохвалова В. Л. - Спосіб екологічної ремедіації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом, Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О., Горякіна В. М. (2014)
Гладун Г. Б. - Адаптивно-ландшафтні принципи застосування полезахисного лісорозведення в Одеській області, Гладун Ю. Г., Єтеревська Л. В. (2014)
Єгорова Т. М. - Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся (2014)
Чабан В. І. - Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у Степовій зоні України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2014)
Вергунов В. А. - В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации (2014)
Тихоненко Д. Г. - В. В. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років, Дегтярьов Дегтярьов (2014)
Носко Б. С. - Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных, Гладких Е. Ю., Бабынин В. И. (2014)
Камінський В. Ф. - Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробствау світлі вчення В.В. Докучаєва (2014)
Вільний Р. П. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового (2014)
Панасенко О. С. - Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах (2014)
Думіх І. В. - Щільність будови алювіальних грунтів долини р. Прут (2014)
Капустіна Г. А. - Динаміка вмісту мікроелементів у грунті і листях соняшника за тривалого удобрення (2014)
Цимбалюк В. І. - Актуальні проблеми сучасних нозокоміальних інфекцій, Ткачик І. П. (2000)
Чепкий Л. П. - Прогнозирование и профилактика послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при опухолях спинного мозга, Ермольев А. И. (2000)
Черний В. И. - Лечение бронхопневмоний у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Кардаш А. М., Городник Г. А., Поповский Д. Л., Стойчев А. К. (2000)
Орлов Ю. А. - Прогнозирование и профилактика гнойно-воспалительных осложнений при ликворошунтирующих операциях у детей, Вишневская Л. А., Проценко И. П., Шаверский А. В., Марущенко Л. Л., Зентани С. (2000)
Яроцький Р. Ю. - Прогнозування запально-інфекційних ускладнень за різних форм нейрохірургічної патології, Гавриш Р. В., Цімейко О. А., Гук О. М. (2000)
Лисяный Н. И. - Нарушение иммунитета и иммунокоррекция при инфекционно-воспалительных осложнениях у больных нейрохирургического профиля, Маркова О. В., Руденко В. А., Гнедкова И. А., Унич П. П., Скитяк С. А., Барабанчик В. Г., Гавриш Р. В. (2000)
Кардаш А. М. - Некоторые особенности лечения нейроинфекции у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Черний В. И., Городник Г. А., Добророднова О. И., Чепига Е. Л. (2000)
Бублик Л. А. - Влияние инфекции мочевыводящих путей как осложнения травмы шейного отдела на состояние иммунитета позвоночника в остром и раннем периодах травматической болезни, Донченко Л. И, Шевченко В. Т., Степура А. В., Пернакова В. Г., Энглези А. П., Карих Р. И. (2000)
Трош Р. М. - Асептический менингит при эпидермоидных опухолях задней черепной ямки: профилактика и лечение, Лисяный А. Н., Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О. (2000)
Цимбалюк В. І. - Особливості перебігу та антибактеріальної терапії краніоцеребральних запальних ускладнень у хворих нейроонкологічного профілю, Ткачик І. П. (2000)
Скобский Е. И. - Опыт профилактики послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений в детском нейрохирургическом отделении, Орлов Ю. А., Скобская О. Е. (2000)
Зозуля Ю. П. - Проблемні питання патогенезу вогнищевої епілепсії, Черченко А. П. (2000)
Зозуля Ю. А. - Применение метода функциональной магниторезонансной томографии для выявления эпилептогенных зон головного мозга, Рогожин В. А., Рожкова З. З. (2000)
Макеєв С. С. - Можливості однофотонної емісійної комп’ютерної томографії в діагностиці вогнищевої епілепсії (2000)
Лапоногов О. А. - Обоснование комбинированных методов лечения эпилепсии, Костюк К. Р., Медведев Ю. М., Лебедь В. В., Канайкин А. М., Федосенко Т. Н. Гнедкова И. А. (2000)
Цимбалюк В. І. - Консервативне лікування епілепсії (2000)
Цимейко О. А. - Артерио-венозные мальформации (АВМ): эпилептиформный тип течения и хирургическое лечение, Луговский А. Г., Кириченко В. М., Лебедь В. В. (2000)
Семисалов С. Я. - Эпилепсия как причинный фактор вторичной черепно-мозговой травмы (2000)
Вакуленко И. П. - Компьютерно-томографическая семиотика эпилепсии посттравматического генеза, Губенко О. В., Гюлямерьянц А. В. (2000)
Шевага В. М. - Вобензим в комплексному лікуванні післятравматичної епілепсії, Паєнок А. В., Нестеренко Б. В. (2000)
Клаупик Л. Э. - Cнижение вероятности травматической эпилепсии при интраоперационной перфузии фармако-метаболитной композиции, Хомицкая Т. В. (2000)
Яковенко Л. М. - Оцінка ефективності колатерального кровообігу при стенотично-оклюзивних ураженнях хребтових артерій (2000)
Кардаш А. М. - Катамнестическое обследование пострадавших, перенесших в детском возрасте черепно-мозговую травму с наличием травматических внутричерепных гематом, Козинский А. В. (2000)
Смоланка В. І. - Патологія екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії, що спричиняє ішемічні порушення мозкового кровообігу (2000)
Профессору Татьяне Петровне Верхоглядовой — 75 (2000)
Світлої пам’яті Миколи Миколайовича Сулія (2000)
Пацко Я. В. - Вшанування пам’яті академіка Олександра Івановича Арутюнова (2000)
Aйдачич Д. - Колекція цінностей Свобода, Рівність, Братерство та її вербалізація в слов’янських мовах (2013)
Алексеева Т. А. - Стратегия порицания в межличностной коммуникации: бинарная оппозиция "родитель : ребенок" (2013)
Ангерчік Є. - Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів) (2013)
Альошина К. О. - Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова) (2013)
Альшева А. - Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet (2013)
Андрієвська Е. М. - Електронний лексикографічний ресурс Tresor de la Langue Française та його використання в роботі перекладача (2013)
Андрійченко Ю. В. - Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові (2013)
Андрощук О. С. - Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини (2013)
Андрухович А. - Реалізація категорії ґендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Росії (2013)
Антоненко З. В. - Відтворення іспанських евфемізмів українською мовою у перекладі текстів економічної тематики (2013)
Антоненко Н. П. - Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального (2013)
Антонов О. В. - Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми) (2013)
Атаманенко Н. П. - Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру (2013)
Бабире О. В. - Концепт "апокаліпсис" у текстах на екотематику (2013)
Бадзюнь О. Є. - Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу BBC) (2013)
Белоусова Т. П. - Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии (2013)
Білан М. Б. - Смислова одиниця французького військового статутного документа (2013)
Білецька Т. О. - Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата (на матеріалі англомовних текстів-описів товару комерційних інтернет-сайтів) (2013)
Білюк І. - Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу (2013)
Біляк І. В. - Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті (2013)
Бондар В. - Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) (2013)
Булкіна А. В. - Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий жанр "пропозиція руки та серця" (2013)
Василюк О. В. - Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів (2013)
Виклюк І. В. - Специфіка функціонування абревіатуру сучасній турецькій пресі (2013)
Гаврецька Х. М. - Юридична лексика сучасної мові гінді та її функціонування (2013)
Гаженко І. В. - Особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській лінгвокультурі (2013)
Галайчук А. Ю. - Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі (2013)
Гапченко О. А. - Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення (2013)
Гач Н. О. - Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. (2013)
Гетьман З. О. - Функціональне призначення перерваних і усічених синтаксичних конструкцій (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2013)
Гейко Т. М. - Зближення мов у соціокультурному просторі сучасності (2013)
Гоз Д. - Семантика тире у поезіях Ліни Костенко (2013)
Головань В. О. - Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського парламенту) (2013)
Голов’янник Д. С. - Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів) (2013)
Гончарова О. О. - Нідерландська мова у сучасному світі: становлення мови на території Нідерландів (2013)
Гордон К. О. - Фразеологізми гуанюн’юй у розмовному стилі китайської мови: узуальний аспект (2013)
Горобець І. С. - Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авла Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) (2013)
Григораш A. С. - Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів (2013)
Гриценко М. В. - Перекладач у ситуації перекладацької дії (2013)
Губа Л. В. - Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе (2013)
Гуменюк О. - Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу (2013)
Гумінілович М. В. - Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі (2013)
Гусейнов А. - Особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську (на матеріалі роману П. Зюскінда "Das Parfüm" та його перекладу) (2013)
Давидюк Н. О. - Відображення національного світобачення у лексиці французької мови Алжиру (2013)
Дарчук Н. П. - Напрямки формалізації семантики (2013)
Данилевська О. В. - Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) (2013)
Дегтяренко М. О. - Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв'ю з бізнесменами (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Використання Інтернету у процесі вивчення польської фразеології (2013)
Денисенко Н. В. - Особливості відтворення емфатичного курсиву в перекладах з англійської мови (2013)
Довбищенко Ф. - Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія" (структурно-семантичний аналіз) (2013)
Довганчина Р. - Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) (2013)
Домилівська Л. В. - Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" (2013)
Дорошенко О. - Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера (der deutsche Bürger) у першій половині ХІХ ст. (2013)
Дригіна А. - Електронний словник рим Ліни Костенко (2013)
Дубенко О. Ю. - Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традиціях (2013)
Дурманенко А. - Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його перекладу французькою мовою) (2013)
Душка-Іванов А. - Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу (2013)
Д’яконова О. В. - Концепт щастя у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? (2013)
Дяченко Ю. В. - Відтворення ідіолекту підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "The Catcher in the Rye" (на матеріалі перекладів російською та українською мовами) (2013)
Єременко А. С. - Відтворення власних назв арабського походження у французьких медійних текстах у процесі перекладу українською мовою (2013)
Єфімова А. - Прагматика verba dicendi в латинській мові (2013)
Жидкова Д. В. - Функціонування політичної метафори у мас-медійних текстах під час передвиборчих перегонів (2013)
Завадська О. В. - Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки (2013)
Загоруйко А. - Зоонім "собака" та особливості його функціонування у лінгвокультурному просторі різних народів (2013)
Звонська Л. Л. - Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі (2013)
Шевченко Л. Л. - Концептуалізація поняття "благодать" у тексті Нового Завіту (2011)
Шевченко Л. І. - Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору ХХ століття, Дергач Д. В. (2011)
Шулінова Л. В. - Назви кольорів як знаки відображення: ідіостилістичний аспект (2011)
Фіголь Н. М. - Функціонування неологізмів у сучасному медіа-тексті, Кібальник Р. В. (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію "історія-вигадка" та фольклорно-міфологічну опозицію "свій" - "чужий" у шотландській та українській народній творчості (на матеріалі народних та літературних історико-героїчних творів) (2011)
Хорошева О. О. - Лінгвостилістинчі особливості есеїстичного тексту К. Москальця "Людина на крижині" (2011)
Ніка О. І. - Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна (2011)
Грицина С. В. - Аспектологія термінопонять "індивід", "індивідуальність", "особистість" в історичній лінгвістиці (2011)
Наєнко Г. М. - Жанр порадника в аспекті моделювання смислової структури (2011)
Файчук Т. Г. - Складнопідрядні речення у господарських порадниках XVIII ст. (2011)
Капась-Романюк М .М. - Стійкі дієслівні сполуки з компонентами "давати / дати" та похідними від них в українській діловій мові кінця XVI-XVIІ століття (2011)
Заневич О. Є. - Типи генітивних моделей при запереченні в українській мові XVI-І половини XVII ст. (2011)
Краснопьорова М.С. - Функції фразеологізмів на позначення мовленнєвої діяльності в казаннях А. Радивиловського (2011)
Пачева В. М. - Особливості словозміни числівників в українських запорізько-надазовських говірках (2011)
Сопачова О. В. - Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) (2011)
Калєтнік А. А. - Принципи аналізу конотативно забарвленої лексики в університетському курсі наукової мови (2011)
Дем'янюк А. А. - Труднощі вивчення китайськими студентами української мови (2011)
Шевченко Л. І. - Творчість поета у креативному прочитанні: стаття-рецензія на монографію К. Ю. Голобородька "Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація". - Харків, 2010. - 527 с. (2011)
Павленко В. Н. - Высокие технологии в машиностроении, Муравлев В. В., Кравченко С. И. (2013)
Мовшович А. Я. - Выбор способа восстановления направляющих колонок переналаживаемых штампов, Черная Ю. А., Дерябкина Е. С. (2013)
Кухарь В. В. - Учет силы инерции при проектировании захватных органов грейферных перекладчиков для автоматизированной штамповки на прессах, Суглобов Р. В. (2013)
Долматов А. И. - Основные тенденции повышения надежности работы машин, Мовшович А. Я., Жолткевич Н. Д. (2013)
Здор В. А. - Универсально-сборные переналаживаемые приспособления для изготовления трубопроводов сложной конфигурации, Фролов Е. А., Бондарь О. В. (2013)
Фролов Е. А. - Методы повышения эффективности технологии штамповки особо тонких деталей из неметаллических материалов при разделительных операциях, Носенко О. Г., Вовк В., Григоренко С. А. (2013)
Аргат Р. Г. - Анализ конструкций инструмента для вытяжки цилиндрических деталей с целью усовершенствования их конструкций для интенсификации процесса (2013)
Гайкова Т.В. - Прогнозирование складкообразования при вытяжке низких коробчатых деталей, Пузырь Р. Г. (2013)
Пузырь Р. Г. - Усовершенствование методики определения крутящего момента при профилировании ободьев колес (2013)
Калашникова І. А. - Підвищення довговічності роботи багатоступінчастих свердловинних відцентрових насосів технологічними методами обробітку поверхні, Калашников А. В. (2013)
Дерябкина Е. С. - Особенности формирования и структуры напыленных покрытий после механической обработки (2013)
Новосад І. Я. - Вплив режимів різання на якість оброблення гвинтових секцій гнучких конвеєрів (2013)
Кухарь В. В. - Моделирование формоизменения относительно высоких заготовок при осадке выпуклыми плитами с эксцентриситетом нагрузки, Николенко Р. С. (2013)
Бородий Ю. П. - Экспериментальные исследования особенностей формирования поверхностного износостойкого слоя рабочих элементов разделительных штампов, Маковей В. А. (2013)
Симонова А. А. - Управление процессом резания субмикрокристаллических низкоуглеродистых сталей, Филиппи Э., Дюкобю Ф., Верезуб Н. В., Корытко Ю. Н. (2013)
Ляшук О. Л. - Дослідження резонансних коливань гнучких трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів (2013)
Мороз Н. Н. - Учет эффекта баушингера при моделировании процесса сложной вытяжки, Драгобецкий В. В., Черныш А. А. (2013)
Коваленко И. В. - Модель нагрева детали при экспоненциальном изменении тепловыделения в материале (2013)
Явтушенко А. В. - Надежность клиноременных передач механических прессов, Рей Р. И. (2013)
Плеснецов Ю. А. - Анализ современного состояния производства и применения профильных труб, Забара А. С. (2013)
Калюжний В. Л. - Визначення оптимального кута вхідного конуса двоконусної матриці для комбінованого витягування вісесиметричних виробів, Запорожченко А. С. (2013)
Калюжний О. В. - Холодне штампування виробу з двома фланцями із листової заготовки шляхом використання операцій витягування, роздачі і осаджування (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу хромомарганцевонікелевої термітної сталі Х14Г14Н3Т (2013)
Ясуник С. Н. - Повышение эффективности обработки сложнопрофильных деталей псевдоожиженным слоем абразива, Левинская И. М., Зуев А. С. (2013)
Федорович В. О. - Забезпечення сталості процесу алмазного шліфування полікристалічних надтвердих матеріалів, Пижов І. М., Бабенко Є. О., Клименко В. Г. (2013)
Попов С. В. - Дослідження епіциклоїдального профілю цівкової передачі для заданого руху робочого органа, Васильєв А. В. (2013)
Зінов’єв Г. С. - Автоматизація процесу вивчення інструментів геометричного моделювання, Хоменко І. В. (2013)
Шлык С. В. - Исследование течения материала при гибке листовых заготовок с локализованным очагом деформации (2013)
Пімонов І. Г. - Обґрунтування енергозбережного температурного режиму гідрофікованих будівельних машин, Пімонов Г. Г. (2013)
Дзюра В. О. - Визначення величини піднімання на зуб протяжки для оброблення напівкруглих канавок за умови рівномірного навантаження зубів (2013)
Геворкян Э. С. - Моделирование процесса горячего прессования порошка ZRO2, Мельник О. М. (2013)
Боцман І. Ю. - Підвищення ефективності комбінованого процесу алмазного шліфування полікристалічними надтвердими матеріалами, Калашников А. В. (2013)
Гайдар В. А. - Расчет оптимальных режимов фрезерования на станках с чпу концевыми и торцевыми фрезами с постоянным во времени количеством снимаемого материала, Ясько С. Г. (2013)
Шпилька А. Н. - Тенденции развития технологий алмазного шлифования инструментальных материалов, Шпилька Н. Н. (2013)
Ясько С. Г. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану при пенетрації та статичному зондуванні розширеним наконечником ґрунтоцементних елементів (2013)
Захаров Т. Г. - Новое в проектировании технологического оборудования для отделочно-зачистной виброобработки сложнопрофильных деталей, Мицык В. Я. (2013)
Кащевский А. В. - Опыт разработки технологии изготовления изделий, Силаев М. Ю., Ремшев Е. Ю., Титов А. В., Ясько С.Г. (2013)
Волков И. В. - Аналитика применения метода поверхностного пластического деформирования на операциях упрочнения деталей общемашиностроительных производств (2013)
Сороковий О. І. - Застосування комп’ютерної системи artcam pro для проектування і технологічної підготовки виробництва герба полтнту, Ясько С. Г., Здихальський Д. М. (2013)
Шевченко Л. І. - Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей (2012)
Ніка О. І. - Олександр Савич Мельничук і когнітивно-комунікативна парадигма в лінгвістиці (2012)
Шевченко Л. Л. - Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту (2012)
Калєтнік А. А. - Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського (2012)
Дергач Д. В. - Німецькомовна картина світу в кольорі та функції (2012)
Стасюк Т. В. - Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів (2012)
Наєнко Г. М. - "Катехизис" 1600 р. як навчальний текст (2012)
Русакова О. В. - Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях (2012)
Мельничук О. П. - Аксіологічність у "Протестації" Мелетія Смотрицького (2012)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка (2012)
Калєтнік А. А. - Естетико-художня цілісність тексту в неокласичній аргументації: М. Драй-Хмара (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про символ троянди у загальноєвропейській, шотландській та українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) (2012)
Фіголь Н. М. - Засоби мовної експресії в циклі статей Євгена Гуцала "Ментальність орди", Медвідь В. В. (2012)
Булах М. Б. - Алюзії та ремінісценції в сучасних українських мас-медійних текстах (2012)
Якименко М. Р. - Невербальні засоби впливу в публічному виступі Ліни Костенко (2012)
Луньо Л. Є. - Іменник соціогрупи "баба-повитуха" (на матеріалі метричних книг І половини ХХ ст. ) (2012)
Трумко О. М. - Сімейне спілкування: мовленнєві акти експресивного типу (на матеріалі творів І. Франка) (2012)
Чучвара А. П. - Порівняльна характеристика прізвиська сільського та міського школяра (2012)
Дем'янюк А. А. - Теоретичні основи національних лінгвометодичних традицій (2012)
Боть Л. П. - Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення (2012)
Сизонов Д. Ю. - Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ (2012)
Шевченко Л. І. - Лінгвістична творчість, співмірна з ритмами часу (стаття-рецензія на книгу: Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість. – К., 2010. – 491 с.) (2012)
Шевченко Л. І. - Сакральне слово Кобзаря в лінгвістичній інтерпретації (стаття – рецензія на монографію: Слухай Наталія. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К., 2011. – 227 с. ) (2012)
Шевченко Л. І. - Дослідження Михайла Максимовича в контексті проблеми "наукова школа / школи" (2012)
Ніка О. І. - З історії Київського університету: Левченко Григорій Андріанович (2012)
Шевченко Л. Л. - Формування концептуального простору поняття "жертва" у тексті Нового Завіту (2012)
Дергач Д. В. - Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича (2012)
Домилівська Л. В. - Фольклорна символіка у філологічній концепції М. Максимовича (2012)
Тарасова К. О. - Комунікативні стереотипи та їх інтерпретація у сучасній лінгвістиці (2012)
Шулінова Л. В. - Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки (2012)
Фіголь Н. М. - Трансформація як особливий спосіб творення фразеологічних висловів на сторінках періодичних видань, Мельничук О. П. (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про вплив творчості Т.Г. Шевченка, Р. Бернса, В. Скотта, шотландського фольклору на формування сучасного українського та російського медіа-дискурсу (2012)
Сизонов Д. Ю. - Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства (2012)
Макарець Ю. С. - Лексико-семантична група прикметників, які характеризують очі людини, у новелах Григора Тютюнника (2012)
Хорошева О. О. - Засоби інтертекстуальності в українському есеїстичному тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Звонко Г. О. - Семантика перетворення та особливості її об’єктивації в українській мові (2012)
Полиця Т. Д. - Асоціативні поля субстантивних репрезентантів концепту "думка" (2012)
Сопачова О. В. - Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редактор Карк": лінгвосинергетичний аспект (2012)
Булах М. Б. - Перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа (2012)
Стасюк Т. В. - Проблематика й перспективи соціокогнітивного термінознавства (2012)
Воскобойник-Шпинта Г. М. - Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів (2012)
Снісаренко Я. С. - Методи дослідженя суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2012)
Тараненко К. В. - Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови (2012)
Файчук Т. Г. - Суфікси для творення іменників з новим значенням та з новим відтінком у значенні (на матеріалі Словника української мови П. Білецького-Носенка) (2012)
Грицина С. В. - Принципи лінгвістичного аналізу барокових панегіриків кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2012)
Падар Ю. А. - Аксіологічність в українській мемуаристиці початку ХХ століття (2012)
Олешко Ю. Л. - Функціональна перспектива евіденційних маркерів у проповідницькому дискурсі І. Галятовського (2012)
Шевченко Л. І. - "На перехресних стежках життя зустрічалося багато прекрасних людей…" (стаття-рецензія на книгу: Лисиченко Л.А. І на тім рушникові… / Лідія Лисиченко : Спогади; Вст. ст. О. Маленко. – Х. : Вид-во "НТМТ" , 2012. – 274 с.) (2012)
Титул, зміст (2012)
Березовский О. А. - О задаче минимизации квадратичной функции на многогранном конусе, Бардадым Т. А., Лиховид Е. А. (2012)
Чикрий Г. Ц. - О растяжении времени в дифференциальных играх с интегральными ограничениями (2012)
Раппопорт И. С. - Одно обобщение теоремы об обратном образе (2012)
Білецький В. І. - Комбінаторне розпізнавання. Задачі та їх розв’язання, Донець Г. П., Ненахов Е. І. (2012)
Белоусов А. А. - Дифференциальные игры с интегральными ограничениями общего вида (2012)
Біла Г. Д. - Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом (2012)
Шулинок Г. А. - О поиске кратчайших путей в числовых графах (2012)
Кузьменко В. Н. - Использование PNK–метода для решения невыпуклых задач оптимизации, Бойко В. В. (2012)
Михалевич В. М. - Оптимальность, сочетающая принципы гарантированного и наилучшего результата, в задачах принятия решений (2012)
Донец А. Г. - Решение задачи построения образов для линейной двухцветной мозаїки, Шулинок И. Э. (2012)
Рудык В. А. - Анализ эффективности алгоритмов ОМК для решения задачи о сворачивании протеинов (2012)
Лаптин Ю. П. - Некоторые вопросы определения коэффициентов негладких штрафных функций (2012)
Дериева Е. Н. - О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости, Шпига С. П., Кнопов А. П. (2012)
Павленко В. Б. - Раскрашивание плоских триангуляций (2012)
Пасенченко Ю. А. - Пошук оптимальної траєкторії структурних зрушень для економіки України, Шеверда М. Ю. (2012)
Колечкина Л. Н. - Модифицированный подход к решению многокритериальных экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях, Дверная Е. А. (2012)
Карпец Э. П. - Моделирование теневой экономики на основе методов таблиц "затраты-выпуск”, Кикоть А. Ф., Панасенко С. В. (2012)
Журбенко Н. Г. - Программное управление коэффициентами растяжения r-алгоритма, Чумаков Б. М. (2012)
Горбачук В. М. - Причинно-следственная связь по Грейнджеру, Шулинок Г. А. (2012)
Горин В. В. - Имплементация и оптимизация алгоритма Рида-Соломона для создания кодов восстановления потерь в даннях, Лютенко В. М. (2012)
Левчій Д. В. - Моделювання процесів опалення житлового будинку, Заславський В. А., Ненахов Е. І. (2012)
Лазебная Т. А. - Задачи динамики иммунного процесса при вторичном введении ангигена (2012)
Стецюк П. И. - Ускорение субградиентного метода Поляка (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості заміщення посттравма-тичних дефектів зовнішнього носа, Ставицький С. О., Кравченко С. Б., Локес К. П. (2013)
Безручко М. В. - Роль інтервенційної сонографії в лікуванні гострого холециститу з гнійними паравезикальними ускладненнями у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком, Малик C. В., Ситнік Д. А. (2013)
Bezyazychna N. V. - Evaluation of prosthetic bed mucosal membrane inflammation degree under the treatment of partial adentia with soft base liners application (2013)
Бублий Т. Д. - Распространенность и течение герпетической инфекции среди студентов IV и V курсов стоматологического факультета, Сидаш Ю. В., Соловьёв В. М. (2013)
Бурка С. А. - Стан кисневого забезпечення у дітей з асфіксією при народженні, що потребують інтенсивної терапії, Шумейко О. Г. (2013)
Бойченко О. М. - Cтруктура та захворюваність хвороб пародонта у пацієнтів із ішемічною хворобою серця, Гасюк Н. В., Палій О. В. (2013)
Головко Н. В. - Морфологічна характеристика оклюзії у пацієнтів з глибоким прикусом та ретрузією передніх зубів, Хейдарі Мехді Хоссейн (2013)
Дельва М. Ю. - Рівні адипокнів та показники інсулінорезистентності при лакунарних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням (2013)
Доброскок В. О. - Перебіг ранового процесу та клітинний склад ексудату при гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи у дітей (2013)
Дроговоз К. В. - Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів, Бусигін О. С., Зайченко Г. В. (2013)
Дудченко М. А. - Тактика ведения и лечения больных холецистопанкреатитом (2013)
Дудченко М. О. - Терапевтична ефективність віпромака у хворих виразковим стоматитом поєднанним з виразкою дванадцятипалої кишки, Скрипнiкова Т. П., Дудченко М., Шапошник О. А. (2013)
Кривченя Д. Ю. - Патогенетичне обґрунтування протишокової терапії при травмі селезінки у дітей, Ксьонз І. В. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на склерозуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Петрушанко Т. О. - Якісний склад мікробіоценозу порожнини рота осіб молодого віку з різною інтенсивністю карієсу, Череда В. В., Лобань Г. А. (2013)
Тесленко Ю. В. - Клініко-лабораторні паралелі при стабільній стенокардії, поєднаній з остеоартрозом у осіб з надмірною масою тіла або ожирінням (2013)
Ткаченко П. І. - Стоматологічний статус та клініко-морфологічна характеристика хронічного гіперпластичного піднижньощелепного лімфаденіту і ясеневого краю у дітей, Лобач Ю. Б., Шатрова К. М. (2013)
Удальцова К. А. - Расчет целесообразности создания дополнительного наклона стенок кариозной полости для усиления адгезии материала (2013)
Філатова О. В. - Застосування стандартної та індивідуальної терапії при хіміорезистентному туберкульозі, Бойко М. Г. (2013)
Шкурупій Д. А. - Клінічний перебіг синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від характеру патологічного стану (2013)
Шоріков Є. І. - Предиктори ризику гострих порушень мозкового кровообігу у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу: результати тривалого спостереження (2013)
Юшковська О. Г. - Оцінка рівня моторних порушень та ефективності реабілітаційних заходів у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, Страшко Є. Ю. (2013)
Avetikov D. S. - Morphological and functional substantiation of prevention of the postoperative keloidal scars of the face and neck, Yeroshenko H. A., Skrypnyk V. M. (2013)
Аветіков Д. С. - Диференційна діагностика нормотрофічних та патологічних рубців голови та шиї, Ставицький С. О., Локес К. П., Яценко І. В. (2013)
Антушева Т. І. - Вплив низькочастотних ультразвукових коливань на адгезивні властивості патогенних коринебактерій (2013)
Білаш С. М. - Лектинохімічна характеристика вуглеводних детермінант шлунку при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення, Єрошенко Г. А., Покотило В. Ю. (2013)
Бобрышева И. В. - Особенности структурно-функцио-нальных изменений ацидофильных эндокриноцитов аденогипофиза крыс после применения имунофана (2013)
Бойчук Т. М. - Поляризаційні властивості тканин щитоподібної залози та надниркових залоз інтактних щурів, Ходоровська А. А., Чала К. М., Чернікова Г. М., Петришен О. І., Єрмоленко С. Б. (2013)
Вернигородський С. В. - Муциновий профіль при передракових змінах та раку шлунка (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів селезінки в ранні терміни після опікової травми в експерименті, Волков К. С. (2013)
Горіла М. В. - Визначення впливу кластерних сполук ренію на білки крові за допомогою методів турбідиметрії, Кленіна І. А., Мархонь Н. О., Штеменко Н. І. (2013)
Грицуляк Б. В. - Гісто-та ультраструктура яєчка чоловіків репродуктивного віку при варикоцеле, Грицуляк В. Б., Готюр О. І., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2013)
Єрошенко Г. А. - Зміни тинкторіальних властивостей цитоплазми епітеліоцитів слинних залоз після введення адреналіну і ацетилхоліну (2013)
Кацай В. В. - Характеристика структурних елементів селезінки при гострому асептичному запаленні черевної порожнини, Шепітько В. І. (2013)
Король Д. М. - Результати гістологічних досліджень периімплантатних тканин після вживлення оксидованого титану в експерименті, Єфименко А. С., Білий С. М., Козак Р., Калашніков Д. В. (2013)
Костиленко Ю. П. - Структурные изменения дентина и эмали постоянных зубов при патологической истираемости, Аноприева Н. М. (2013)
Максимюк Г. В. - Вміст i співвідношення макроелементів в органах і тканинах статевої системи самців, Воробець З. Д. (2013)
Пшиченко В. В. - Морфофункціональний стан шишкоподібної залози щурів при гострому іммобілізаційному стресі (2013)
Романенко Е. Г. - Методика определения сиаловой кислоты в слюне, Руденко А. И. (2013)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної імунотоксичної дії комбінованого гелю "Aльгозан", Дев’яткін О. Є., Сахарова Т. С. (2013)
Яценко Е. В. - Гисто - эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особенностей деформабильности эритроцитов, Яценко В. П., Чайковский Ю. Б. (2013)
Гасюк Ю. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез і патоморфологія поліпозного риносинуситу (2013)
Жабо Т. М. - Історія розвитку медико-санітарної експертизи в україні та на Полтавщині, Голованова І. А., Філатова В. Л. (2013)
Пікуль К. В. - Менінгіти у дітей, Гасюк Н. І., Ільченко В., Войтенко Л., Прилуцький К. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Сучасний стан та перспективи таксономічних досліджень роду Hieracium l. S.l. в Україні (2013)
Ємченко Я. О. - Деякі спільні аспекти патогенезу псоріазу та метаболічного синдрому, Іщейкін К. Є. (2013)
Вородюхіна А. К. - Поєднання вітчизняних та світових стандартів діагностики і лікування туберкульозу - це невід’ємна складова сучасної фтизіатрії, як в практичній медицині так і в навчальному процесі, Бойко М. Г., Ярешко А. Г., Куліш М. В., Бондаренко В. Г., Безручко Д. В. (2013)
Гольденберг Ю. М. - Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2013)
Губка П. І. - Психофізична підготовка як складова частина здоров’я та виховання студентів, Бойко Д. М., Ємець А. В. (2013)
Каськова Л. Ф. - Показники кальцію, неорганічного фосфору та антиоксидантного статусу ротової рідини у дітей із хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2013)
Ляховський В. І. - Видалення частини кінцівки – резекція чи ампутація?, Дем’янюк Д. Г., Боркунов А. Л., Кравців М. І., Сапун Л. В. (2013)
Черно В. С. - Рельєф внутрішньої поверхні поперечних пазух твердої оболони головного мозку (2013)
Шарапова О. М. - Встановлення кореляційних зв’язків між імунними та внутрішніми статевими органами щурів після впливу електромагнітного поля та введення настоянки ехінацеї пурпурової (2013)
Skikevich M. G. - Toxic osteomyelitis of the jaw ones against the backgrounds of chronic intoxication, Avetikov D. S. (2013)
Шевченко Л. І. - Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації (2013)
Ажнюк Л. В. - Мовні права особи: спроба когнітивного моделювання (2013)
Шулінова Л. В. - Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови (2013)
Калєтнік А. А. - Лінгвістичний аналіз української митної термінології в аспекті конфігуративності (2013)
Дергач Д. В. - Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку (2013)
Сизонов Д. Ю. - Сучасна медіалексикографія: лінгвопрагматичний потенціал (2013)
Ніка О. І. - Історія української літературної мови в системі нового знання (2013)
Наєнко Г. М. - Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду (2013)
Калєтнік А. А. - Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять (2013)
Багратіон-Мухранська К. В. - Теорія кельтського походження Русі: семантика ініціаційних трансформацій у шотландському баладному циклі про Тема Ліна та в українському фольклорі (2013)
Дем'янюк А. А. - Традиції навчально-педагогічного спілкування як компонент структури національних лінгвометодичних традицій (2013)
Пономаренко В. Д. - Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект), Дюкар К. В. (2013)
Боть Л. П. - Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів (2013)
Красовська О. М. - Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) (2013)
Нестеренко А. К. - Валентнісні особливості афіксів безвідносного ступенювання прикметників (2013)
Булаховський К. А. - Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення (2013)
Олешко Ю. Л. - Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) (2013)
Бойко О. В. - Сповідь у системі стилів української літературної мови (2013)
Булах М. Б. - Лінгвістична аспектологія дослідження стилю масової інформації в слов'янському мовознавстві (2013)
Плясун О. М. - Мовосимвол "ріка” в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна” (2013)
Шевченко Л. І. - Університетська лінгводидактика в актуальних дослідницьких парадигмах (рецензія на посібник Н. В. Слухай "Суггестия и коммуникация: лингвистическое программировние поведения человека”. - К.: "Киевский университет", 2012. - 319 с.) (2013)
Шевченко Л. І. - Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація (2013)
Ажнюк Л. В. - Конфліктний медійний текст як об'єкт лінгвістичної експертизи (2013)
Дергач Д. В. - Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі (2013)
Сизонов Д. Ю. - Поняття "лексема-ярлик" в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект (2013)
Булах М. Б. - Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів (2013)
Бойко О. В. - Журналістське розслідування в системі жанрів стилю масової інформації (2013)
Росовецький С. К. - Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти (2013)
Дель Гаудіо Сальваторе - Некоторые аспекты влияния латинского языка на старославянский перевод Евангелия от Марка (2013)
Калєтнік А. А. - Мови спеціального призначення в аспекті горизонтального й вертикального членування (2013)
Бондаренко О. О. - Проект створення українського словника туристичних термінів (на прикладі назв вузлів), Росовецький С. С. (2013)
Шулінова Л. В. - Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття (2013)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника Зоріана Доленги Ходаковського) (2013)
Лавренчук Ю. П. - Лінгвостилістика концепту "душа" в епістолярній спадщині Ольги Кобилянської (2013)
Плясун О. М. - Поняття авторської мовної свідомості в лінгвістичній аргументації (2013)
Курілов Ю. Ю. - Феномен поезії Джима Моррісона (2013)
Інформація про авторів (2013)
Волошин О. І. - Ліки рослинного походження в клініці внутрішніх хвороб − один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (Огляд літератури та власні дослідження), Гарник Т. П., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2013)
Гарник Т. П. - Синдром оксидативного стресу у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, сполучений із холестирозом жовчного міхура та його корекція урсолізином і фітозасобом Гепар-ПОС, Тєрьошин В. О., Соцька Я. А., Круглова О. В., Гарник К. В. (2013)
Компанієць К. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування сучасного комплексного рослинного препарату "Хеліскан" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив комбінації аміксину та фітозасобу інтелану на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рекурентний депресивний розлад помірної та важкої ваги без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах (2013)
Макаревич В. А. - Ефективність імупрету в імунореабілітації хворих на герпетичний стоматит (2013)
Кисличенко В. С. - Гриби як перспективна сировина для застосування в медицині, Гарник Т. П., Журавель І. О., Бурда Н. Є., Муртіщев О. М., Чехута О. О. (2013)
Купраш Л. П. - Применение спирулины в медицинской практике, Горчакова Н. А., Матюха Л. Ф., Юрженко Н. Н., Пантелеймонова Т. Н., Шарабура Л. Б., Гударенко С. А. (2013)
Зозуля В. В. - Проблеми поліморбідності в геріатричній клініці (2013)
Середа П. І. - Експериментальне дослідження безпечності та проти- діабетичної дії біологічно-активної харчової добавки "Колоцинт-Антидіабет", Ламазян Г. Р., Асланян С. А., Алексанян С. Ю., Хачатурян Х. В. (2013)
Закрутько Л. І. - Моніторинг інноваційної діяльності за напрямом "Народна і нетрадиційна медицина у сфері охорони здоров’я України 2001-2011 рр." (2013)
Гарник Т. П. - Звіт про проведення науково-практичної конференції "Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу", Князевич В. М., Герцюк Т. І., Коваленко О. Є. (2013)
Цуркан О. О. - Суховершки звичайні Prunella vulgaris L. − цінна лікарська рослина (Огляд літератури), Голембіовська О. І., Колядич О. П. (2013)
Колісник Ю. С. - Полісахариди та органічні кислоти трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2013)
Гергель Є. М. - Дослідження макро- і мікроелементного складу рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae juss.) (2013)
Попова Н. В. - Аналіз вмісту йоду в морській траві Zostera marina, Литвиненко В. І., Дихтярьов С. І., Кисіль О. П., Гляпа К. Л. (2013)
Маційчук О. П. - Дослідження фенольного складу коренів подорожника великого і подорожника ланцетолистого, Середа П. І., Максютіна М. П. (2013)
Лушпа В. І. - Полин однорічний (Artemisia annual L.) − унікальна лікарська рослина світової медицини, Медведєв А. А., Медведєва Т. М. (2013)
Боднар Л. М. - Динаміка урожайності Vaccinium myrtillus L. D в Закарпатській області (2013)
Палій І. М. - Регуляція продуктивності та фармакологічних властивостей Agastache foeniculum pursh. іneрeta cataria var. citriodora beck. елементами мінерального живлення в умовах південного берега Криму (2013)
Геращенко І. І. - Дієтичні добавки: доцільність вивчення питань щодо їх аналізу та контролю якості на додипломному етапі підготовки провізорів, Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Шевчук О. Ю. (2013)
Шеремет’єва А. В. - Хронічні обструктивні захворювання легенів у рамках концепції алопатичної медицини та дослідження гомеопатичного препарату з сурфактантом, Тихонова С. О. (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на 4-х томне видання "Лікарські рослини Туркменістану", д.мед.н., проф. Гурбангули Бердимухамедова Туркменської державної видавничої служби, Ашхабад, 2012, Князевич В. М., Туманов В. А. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Баумейстер А. - Теорія субстанції у Аристотеля (2010)
Дахній А. - Два джерела екзистенціального мислення Мартина Гайдеґера (2010)
Панич О. - Джон Стюарт Міл і Джордж Барклі: недосліджена лінія розвитку британского емпіризму (2010)
Секундант С. - Лейбниц и Каббала, Меламед Р. (2010)
Домбровский Б. - Философия стены (2010)
Бартусяк П. - Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: матерія та її складування (2010)
Кузнецов В. - "Пол – всегда центр..." Философия любви В. В. Розанова, Нерушева Л. (2010)
Понс А. - Ingenium (2010)
Браґ Р. - Інтуїція, "h.ads" (2010)
Хома О. - Ingenium і "дедуктивний метод" Декарта (2010)
Хома О. - Esprit de geometrie в Паскаля (2010)
Брюжер Ф. - "Wit та/або Humor" (2010)
Баладьє Ш. - "Witz" у Фройда і в його перекладачів (2010)
Циба В. - Метатеорія досвіду як дзеркало філософії (2010)
Реферати (2010)
Рефераты (2010)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток музично-естетичного виховання на початку ХХ століття (2012)
Азарова Л. Г. - Методичні принципи формування співучого голосу видатного педагога Ф. Ламперті (2012)
Аристова Л. С. - Іноваційні технології викладання інетегрованих курсів освітньої галузі "Мистецтво" (2012)
Бавіна Н. С. - Проблеми технічного вдосконалення студентів, які навчаються диригування (2012)
Бай Шаожун. - Из истории развития вокального искусства (2012)
Бистрова Ю. О. - Модель забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації учнів з порушеннями зору (з досвіду роботи рубіжанського навчально-реабілітаційного центру "Кришталик") (2012)
Вольська О. В. - Значення творчості імпресіоністів у світовому мистецтві (2012)
Вольська О. В. - Організація самостійної діяльності студентів та керівництво навчальним процесом у навчанні скульптури (2012)
Глоба О. П. - Інноваційні підходи щодо організації процессу фізичного виховання студентів спеціальних медичних групп (2012)
Горбачевська О. О. - Формування вокальної культури естрадних співаків (2012)
Даценко А. С. - Формування культури співака у процесі навчання співу (2012)
Дрєпіна О. Б. - Експериментальне діагностування рівнів естетичного самовиховання студентів педагогічного університету (2012)
Закусіло Ю. С. - Розвиток морально-естетичної культури учнівської молоді засобами дитячого хорового мистецства в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Золкин В. К. - Гортань як головний аспект у звукоутворенні та інтонуванні (2012)
Краснова Н. М. - Специфіка навчання образотворчої діяльності у спеціалізованих школах художнього профілю (2012)
Кондратюк І. І. - Почуття совісті в системі етичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2012)
Командышко Е. Ф. - Педагогика искусства XXI века: новые тенденции развития гуманитарного знания (2012)
Кулдиркаєва О. В. - Специфіка технологїї проектування в художньо-творчому розвитку майбутніх учителів музики (2012)
Кулдиркаєва О. В. - Формування професійної вокальної майстерності (на основі вокальної школи О. М. Благовидової, Лебедева М. В. (2012)
Лаврентьєв А. О. - Формування музичної культури студентів у процесі роботи вокального ансамблю (2012)
Лебедева М. В. - Виконання романсів (практичні рекомендації), Кулдиркаєва О. В. (2012)
Лисицина Ю. С. - Систематика педагогічних підходів до виховання толерантності школярів (2012)
Манасян Л. А. - Раскрытие художественного образа. Воспитание артистизма (2012)
Марухно В. С. - Фахова підготовка студентів-валторністів (2012)
Матузова І. Г. - Результати впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення екологічної вихованості старшокласників у процесі профільного навчання (2012)
Мей Фендзюань. - Теоретичні основи формування творчого мислення молодших школярів у процесі навчання (2012)
Мельничук С. Г. - Розвиток пам’яті у контексті професійного становлення майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2012)
Мольдерф Т. М. - Некоторые вопросы в работе над интерпретацией в классе сольного пения (2012)
Островська Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до диригентсько-хорової виконавської діяльності (2012)
Павлова О. І. - Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів на основі рівня їх інформаційної культури (2012)
Пан На. - Сутність та зміст виконавської інтерпретації у підготовці майбутнього вчителя музики (2012)
Путішина Л. О. - Використання жанру мініатюри в інстру-ментально-виконавській підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Самохіна Н. М. - Творчість як показник індивідуальності та професіоналізму майбутнього педагога-музиканта (2012)
Сбітнєва О. Ф. - Формування музично-естетичної культури молодших школярів (2012)
Сергієнко А. В. - Теоретичні засади формування художньо-пізнавальної діяльності старшокласників засобами синтезу мистецтв (2012)
Сіренко Т. М. - Щодо питання емоційного настрою у підготовці співаків-початківців (2012)
Скріпнікова Л. В. - Педагогічний підхід до управління якістю підготовки майбутніх учителів музики у вищих навчальних закладах (2012)
Старовойтова О. Є. - Умови, необхідні для творчої роботи зі студентами-вокалістами з професійного становлення голосу (2012)
Сташевська І. О. - Традиції й іновації в системі музичного виховання дошкільників у ФНР (2012)
Федоріщева С. П. - Вплив естетичних основ педагогічної майстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики (2012)
Чеча А. А. - Особенности формирования джазового вокала (2012)
Чжен Цзе. - Уміння художньо-педагогічного аналізу як складова інструментально-виконавської підготовки вчителя музики (2012)
Чурікова-Кушнір О. Д. - Початковий етап становлення професії "Хормейстер" (2012)
Юнда В. В. - Форми та методи розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів на уроці диригування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Баумейстер А. - Осягнення реаль-ного буття: дискусійні питання томістичної епістемології в світлі сучасних досягнень (2011)
Секундант С. - Субъект и достоверность. Нормативно-критические основания понятия субъекта у Лейбница (2011)
Потер М. - Народження аналітичної філософії (2011)
Бартусяк П. - Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: душа у складках (2011)
Христокін Г. - Постмодерний неопатристичний містичний емпіризм Йоана Манузакіса (2011)
Кузнецов В. - Роман с вечной женственностью. Эротический мистицизм Владимира Соловьева, Нерушева Л. (2011)
Фіхте Й. Ґ. - "Учення про науку. Друга доповідь 1804 р." (2011)
Іващенко І. - Значення другого циклу доповідей "Учення про науку" 1804 року для теоретичної філософії Й. Ґ. Фіхте (2011)
Реферати (2011)
Рефераты (2011)
Баумейстер А. - Світло інтелекту й світло слави:метафізика пізнання у св. Томи Аквінського (2010)
Шевцов С. - Два отрывка Лейбница о свободе (2010)
Панич О. - Джон Стюарт Міл проти Вільяма Гемілтона: боротьба за філософську спадщину британського емпіризму (2010)
Дахній А. - Започаткування розгляду екзистенційно-темпоральної проблематики у філософії Мартина Гайдеґера: марбурзька лекція "поняття часу" (1924) (2010)
Домбровский Б. - Вавилонская башня как пример реизма (2010)
Кузнєцов В. - Соловьевцы: Виртуальная любовь по Андрею Белому, Нерушева Л. (2010)
Депра Н. - Animal (2010)
Чухрай Е. - Θυμός/ψυχή та animus/аnima : від архаїки до класики (2010)
Хома О. - Animus/anima, animus/mens: накопичення неперекладності (2010)
Войтила К. - Особова структура самовизначення (2010)
Савинська І. - Досвід вчинку особи в теорії Кароля Войтили (2010)
Альчук М. - Філософсько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського "Gesellschaft und Einzelwesen…" (2010)
Реферати (2010)
Рефераты (2010)
Приймак В. І. - Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці, Скорупка Д. (2013)
Лисюк В. М. - Методологія дослідження ринку електроенергії у контексті обгрунтування концепції і стратегії його реформування і розвитку (2013)
Черкасова С. О. - Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Чучук Ю. В. - Шляхи мінімізації витрат на компримування газу електропровідними газоперекачувальними агрегатами (2013)
Filyppova S. V. - Commercialization and technology transfer: the maintenance processes and their correlation in the innovation of industrial enterprises, Kovtunenko Y. V. (2013)
Митяй О. В. - Концепція організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства (2013)
Гришова І. Ю. - Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Непочатенко В. О. (2013)
Шацкова Л. П. - Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України (2013)
Гурченков О. П. - Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності, Гусаріна Н. В. (2013)
Антипов Д. В. - Модель управління стійкістю функціонування промислового підприємства (2013)
Костін Д. Ю. - Матеріальне стимулювання трудової діяльності: аналіз теоретико-методологічних підходів (2013)
Кривов’язюк І. В. - Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку, Кулик Ю. М. (2013)
Oklander T. O. - Marketing systems of pushing and pulling up types (2013)
Шпак Н. О. - Роль маркетингової діяльності у функціонуванні вітчизняних промислових підприємств, Кирилич Т. Ю. (2013)
Яшкіна О. І. - Класифікація маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств (2013)
Міхляєв М. О. - Основні проблеми використання виробничого персоналу та шляхи їх вирішення засобами мотивації (2013)
Balan O. S. - Investment projects at industrial enterprises: accounting and implementation control, Berber O. V. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Механізм фінансово-економічного забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів з водопостачання та водовідведення з кодом неприбутковості 0011 (2013)
Крюкова І. О. - Напрями здійснення фінансових інновацій на підприємствах (2013)
Перевозова І. В. - Номінативне поле концепту "економічна експертиза" в сучасних умовах його застосування в процесі здійснення фінансового контролю (2013)
Smokvina A. A. - Application of statistical methods for evaluating the innovative companies’ investments effectiveness (2013)
Філіппова С. В. - Класифікація умов надання підприємствам венчурного капіталу для інноваційної діяльності підприємств, Сааджан В. А. (2013)
Лайко О. І. - Вдосконалення інституціонального забезпечення стратегічного інвестування в значущих видах економічної діяльності (2013)
Саталкіна Л. О. - Джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства (2013)
Ковальова О. М. - Державно-приватне партнерство у сфері інфраструктурних проектів: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Циналєвська І. А. - Передумови активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України (2013)
Гришова І. Ю. - Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку, Замлинський В. А., Кужель В. В. (2013)
Sokolovskaya Z. M. - The use of simulation modeling approaches in the practice of research of economic systems, Makovey I. V. (2013)
Валуєв Б. І. - Методичні основи експертної оцінки конкурентоспроможності цукру і цукрових підприємств, Юффа В. С. (2013)
Скибінський О. С. - Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні, Солярчук Н. Ю. (2013)
Бельтюков Є. А. - Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства, Задорожко Г. І. (2013)
Філиппова С. В. - Оцінювання економічних показників діяльності організації на засадах врахування поглядів груп економічного впливу (2013)
Никитенко О. К. - Елементи та структура українського фінансового ринку (2013)
Технічна сторінка (2013)
Зозуля Ю. П. - Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України — 50 років, Цимбалюк В. І., Пацко Я. В. (2000)
Орлов Ю. А. - Отдел нейрохирургии детского возраста, Бродский Ю. С. (2000)
Зозуля Ю. А. - Отдел нейроонкологии Института нейрохирургии: созидание, прогресс и перспективы XXI века, Розуменко В. Д., Высоцкий Н. С., Трош Р. М., Пацко Я. В., Гук А. Н. (2000)
Цимбалюк В. І. - Історія відділу відновної нейрохірургії, Сулій М. М., Сапон М. А. (2000)
Лапоногов О. А. - Этапы развития функциональной нейрохирургии в Украине (2000)
Цімейко О. А. - Етапи розвитку клініки хірургічного лікування патології судин головного мозку, Гончаров О. І., Кириченко В. М. (2000)
Поліщук М. Є. - Історія розвитку клініки спінальної патології Інституту нейрохірургії, Слинько Є. І., Косінов А. Е, Пастушин А. І., Цимбал М. О. (2000)
Педаченко Е. Г. - II спинальная клиника (этапы становления и развития), Хижняк М. В. (2000)
Педаченко Г. А. - Отделение черепно-мозговой травмы, Педаченко Е. Г., Белошицкий В. В. (2000)
Степаненко І. В. - Відділення післяопераційної реабілітації, Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Бондар Т. С. (2000)
Верхоглядова Т. П. - История лаборатории культивирования тканей, Семенова В. М. (2000)
Робак О. П. - Нарис історії відділу нейрорадіології Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України (2000)
Лисяный Н. И. - История отдела нейроиммунологии и использования иммунологических исследований в нейрохирургии (2000)
Чеботарьова Л. Л. - Відділ функціональної діагностики, Яркіна Т. Г., Земскова І. П. (2000)
Мостовая Т. С. - История развития отоневрологического подразделения, Киселева И. Г., Зубкова Е. В., Скобская О. Е., Бублий Л. В. (2000)
Шамаев М. И. - К истории отдела нейропатоморфологии, Верхоглядова Т. П., Малышева Т. А. (2000)
Зозуля Ю. А. - А. И. Арутюнов — создатель и первый научный руководитель Института нейрохирургии в Украине, Пацко Я. В. (2000)
Педаченко Г. П. - Кафедрі нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти — 55 років, Поліщук М. Є. (2000)
Орлов Ю. А. - Принципы оказания ургентной помощи в детской нейрохирургии (2000)
Кардаш А. М. - Магнитная стимуляция и регенерация периферических нервов: основные понятия, Дроботько В. Ф. (2000)
Полищук Н. Е. - Эффективность применения транспедикулярной системы стабилизации позвоночника, Слынько Е. И., Муравский А. В. (2000)
Пичкур Л. Д. - Динамика показателей клеточного иммунитета и нейроаутоиммунных реакций у больных со спастическими формами ДЦП на этапах восстановительного лечения с использованием эмбриональной нервной ткани, Руденко В. А. (2000)
Дюшеев Б. Д. - Особенности дебюта опухолей задней черепной ямки у лиц пожилого и старческого возраста (2000)
Зозуля Ю. А. - Применение метода краткосрочного культивирования опухолевых клеток для определения индивидуальной чувствительности глиом головного мозга к химиопрепаратам, Васильева И. Г., Розуменко В. Д., Олексенко Н. П., Главацкий А. Я., Чувашова О. Ю. (2000)
Кариев Г. М. - Клинико-эпидемиологическая характеристика острой черепно-мозговой травмы у жителей Сурхандарьинской области Узбекистана, Маманазаров К. М., Ахмедиев М. М. (2000)
Яковенко Л. М. - Внутрішньосудинна дилатація (транслюмінальна ангіопластика) стенозів хребтових артерій при порушеннях мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, Костюк М. Р., Луговський А. Г. (2000)
Сайед Ахтар Сохейль Ризви - Хирургическое лечение первичных и вторичных опухолей позвоночника (2000)
Юрію Степановичу Бродському — 75 (2000)
Олегу Олександровичу Лапоногову — 70 (2000)
Александру Павловичу Королю — 70 (2000)
Олегу Петровичу Робаку — 50 (2000)
Сапон М. А. - Науково-практичний семінар-нарада нейрохірургів України (Івано-Франківськ, Яремча, 20-21 вересня 2000 р. ) (2000)
Щербак Н. П. - Геохронологические рубежи формирования зеленокаменных ассоциаций пород Среднеприднепровского, Карельского, Артеменко Г. В., Пономаренко А. Н. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимические отличия перидотитовых и пироксенитовых коматиитов зеленокаменных поясов Приазовского и Среднеприднепровского, Самборская И. А. (2009)
Пономаренко А. Н. - Физические модели, методы исследования и свойства метамиктных цирконов, Брик А. Б., Гречановский А. Е., Лариков А. Л., Калиниченко А. М. (2009)
Квасница В. Н. - Минеральные сростки с микроалмазами и включения в микроалмазах из трубок Архангельской кимберлитовой, Вирт Р., Вишневский А. А., Махин А. И. (2009)
Кульчицька Г. О. - Закономірності зміни вмісту та розподілу летких компонентів у мінералах, Возняк Д. К., Остапенко С. С. (2009)
Радчук В. В. - Особливості процесів масопереносу і розпаду радіаційних центрів в емалі зубів та вплив цих процесів на результати ретроспективної дозиметрії (2009)
Митрохин А. В. - Петрология Малинского массива рапакиви (Коростенский плутон), Богданова С. В., Билан Е. В. (2009)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву і порід його облямування, Мазур М. Д., Зінченко О. В., Кривдік С. Г. (2009)
Кулиш Е. А. - Поведение золота и других рудообразующих элементов в условиях метаморфизма пород черносланцевых комплексов, Парада С. Г. (2009)
Світ пам’яті Костянтина Юхимовича Єсипчука (2009)
Наші автори (2009)
Баумейстер А. - Фундаментальне прагнення блага: шлях Ансельма (2011)
Богачов А. - Раціоналістична герменевтика Нового часу (2011)
Шевцов К. - Зеркало для Cogito: проблема памяти в философии Декарта (2011)
Шевцов С. - Теория естественного состо-яния: Гоббс, Локк, Руссо (2011)
Домбровский Б. - Франц Брентано как предтеча аналитической философии (2011)
Йосипенко С. - Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках, Вдовина О., Симчич М. (2011)
Кебуладзе В. - Критика емпіризму в творах Едмунда Гусерля "Логічні дослідження", "Філософія як строга наука" і "Перша філософія" (2011)
Лактіонова А. - Найменування, значення, об’єкти світу у "Філософських дослідженнях" Людвіґа Вітґенштайна (2011)
Бевзюк Н. - Диалектика теологического и умозрительного (2011)
Черенков М. - Перспективы теолого-философского диалога в постсоветском протестантизме (2011)
Іваник С. - Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927) (2011)
Мірчук І. - Про слов’янську філософію. Спроба характеристики. (2011)
Голубицкая А. - Генезис философской рефлексии Георгия Флоровского (по материалам рецензий "одесского периода") (2011)
Секундант С. - К вопросу об употреблении и переводе терминов "species" и "idea у св. Фомы Аквинского (2011)
Реферати (2011)
Рефераты (2011)
Вакуленко В. М. - Акмеологічний аспект проблеми компетентності та її видів, Савельєва В. С. (2012)
Добрянський І. А. - Європейський простір вищої освіти: виклики і перспективи (2012)
Жидких Т. М. - Структурно-функціональні компоненти в управлінні навчальним комплексом "коледж-академія" (2012)
Зінченко В. О. - Моніторинг якості організації навчального процесу ВНЗ (2012)
Золотарьова О. О. - Інтегративний підхід у викладанні предметів освітньої галузі "Мистецтво" (2012)
Кубанов Р. А. - Тенденції постмодернізму в освіті: використання технологій НЛП у професійній підготовці майбутніх маркетологів (2012)
Родіонова Н. М. - Стратегічне управління розвитком системи професійно-технічної освіти (2012)
Селіванова О. П. - Діалог культур як засіб формування культури міжнаціональних відносин (2012)
Вергунова В. С. - Методичні засади формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів музики початкової школи (2012)
Воробйова Т. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх медиків до формування професійно значущих якостей засобами проектних технологій (2012)
Грицьких О. В. - Дослідницька науково-методична робота як засіб фахової підготовки майбутніх учителів фізики (2012)
Єфремова О. І. - Освітні переваги використання рольової гри у вищій професійній школі (2012)
Каралкіна К. В. - Формування професійно-етичних якостей майбутніх медиків у вищому навчальному закладі (2012)
Неловкіна Берналь О. А. - Формування комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з мови спеціальності (2012)
Полковнікова І. В. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Системи бронювання в туристичної галузі" для майбутніх менеджерів туризму (2012)
Пономарьова О. М. - Проектна діяльність у системі професійної підготовки фахівців мистецьких спеціальностей (2012)
Сердюкова О. Я. - Метод проектів як засіб інтеграції техніко-технологічної та психолого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів харчового профілю (2012)
Сікора Г. І. - Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2012)
Соколовський В. В. - Роль емоційно-вольової культури в професійній діяльності офіцера внутрішніх військ (2012)
Стецюк К. В. - Методологічні основи освіти у процесі формування екологічної культури майбутнього агронома (2012)
Сура Н. А. - Текстова діяльність як основа професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах (2012)
Тітаренко І. С. - Домашнє читання як засіб навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Черноусова Е. А. - Моделювання як педагогічний феномен (2012)
Шама І. П. - Фактори ефективного застосування кейс-технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів (2012)
Шевченко О. П. - Міжпредметні зв’язки як основа змісту навчання іноземній мові за професійним спрямуванням студентів технічних ВНЗ (2012)
Щука Г. П. - Аналіз та оцінка досвіду підготовки кадрів спортивного туризму в Республіці Білорусь (2012)
Синельник В. Ю. - Виявлення рівня професійної підготовки вчителів англійської мови в Японії (2012)
Бикова В. О. - Відстеження кар’єри випускників вищих навчальних закладів як один з напрямів роботи центру розвитку кар’єри та взаємодії з випускниками (2012)
Іноземцева С. В. - Діти з особливими потребами у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2012)
Ткачова Ю. Г. - Материнство в системі життєвих орієнтацій сучасної молоді (2012)
Ху Жунсі. - Сутнісні характеристики соціальної адаптації студентів до культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема (2012)
Гавриленко Т. Л. - Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. як історико-педагогічна проблема (2012)
Грибинюк М. Б. - Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" (2012)
Григорова Л. С. - Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні в 1937 – першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2012)
Спіцин В. В. - Становлення системи фізичного виховання підростаючого покоління в Україні (2012)
Сєваст’янова О. А. - Особливості виховної роботи в сучасних соціокультурних умовах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Ждан В. М. - Інтернаціоналізація вищої медичної освіти – пріоритетний напрямок освітньої діяльності, Скрипніков А. М., Іщейкін К. Є., Потяженко М. М., Новіков В. М., Богиня Л. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Суб' єктивні і об'єктивні чинники адаптації студентів-іноземців на стоматологічних факультетах вищих медичних навчальних закладів України, Яценко І. В. , Ставицький С. О. (2013)
Баринов Э. Ф. - Технология модульного обучения как инструмент повышения эффективности преподавания гистологии, Сулаева О. Н., Степура А. В., Гатина Е. И., Прилуцкая И. А. (2013)
Бєляєва О. М. - Про деякі соціальні, психологічні та педагогічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України (2013)
Бобирьов В. М. - Особливості підготовки іноземних студентів на курсі клінічної фармакології з імунологією та алергологією, Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Капустянська А. А. (2013)
Богиня Л. В. - Самостоятельная работа как один из важнейших факторов подготовки иностранных студентов подготовительного отделенияк обучению в ВУЗе, Савицкая Т. В., Трусова Л. В. (2013)
Бондаренко Н. Н. - Оптимизация преподавания гистологии эпителиальных тканей, Баринов Э. Ф., Чайковский Ю. Б., Терещук Б. П., Баринова М. Э. (2013)
Бондарчук Г. О. - Перспективи та проблеми викладання предмету "судова медицина" для англомовних студентів, Легін Г. О., Фоміна Л., Гаврилюк А., Верлан О. О. (2013)
Безкоровайна І. М. - Удосконалення навчання студентів-іноземців шляхом активізації самостійної роботи та покращення їх мовної підготовки на офтальмології, Максимук О., Воскресенська Л., Ряднова В. (2013)
Важничая Е. М. - Интернационализация высшего образования: общие концепции и некоторые заблуждения с ними связанные, Девяткина Т. А., Девяткин А. Е., Луценко Р. В. , Луговая Л. А. (2013)
Весніна Л. Е. - Значення мультимедійних лекцій у викладанні фізіології іноземним студентам (2013)
Владимирова В. И. - Некоторые подходы к формированию навыков письменной речи у иностранных студентов-нефилологов, Богиня Л. В. (2013)
Волошина Л. І. - Освітня парадигма підготовки іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Ганчо О. В. - Організація навчального процесу з англомовними студентами за умов впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології (2013)
Гасюк А. П. - Методичні засади викладання патоморфології в умовах інтернаціоналізації вищої медичної освіти, Ройко Н. В., Новосельцева Т. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А. (2013)
Гришко Ю. М. - Використання інноваційних технологій при викладанні патофізіології іноземним студентам (2013)
Громова А. М. - Отработка практических навыков по акушерству и гинекологии при подготовке иностранных студентов, Мартыненко В. Б., Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Крутикова Э. И. (2013)
Громова А. М. - Проблеми втілення в навчальний процес іноземних студентів інноваційних технологій в проведенні пологів, Мітюніна Н. І., Мартиненко В. Б., Талаш В. В. (2013)
Дзяк Г. - Сучасні проблеми підготовки іноземних громадян у дз "дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України", Науменко Л., Больбот Ю., Ковтуненко О. В., Нефьодов О. (2013)
Добровольский А. В. - Анализ методики преподавания стоматологической имплантологии в системе додипломного образования (2013)
Дубінін С. І. - Деякі сучасні проблеми навчання студентів-іноземців у мультикультурному просторі, Пілюгін В. О., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Рябушко О. Б., Передерій Н. О., Овчаренко О. В. (2013)
Дубинська Г. М. - Розвиток комунікативних компетенцій у студентів-іноземців шляхом їх залучення до волонтерського руху, Коваль Т. І., Ізюмська О. М., Полторапавлов В. А., Лимаренко Н. П., Баштан Н. З., Боднар В. А., Котелевська Т. М., Прийменко Н. О., Сизова Л. М. (2013)
Дудченко М. А. - Возможности успешного обучения иностранных студентов на клинических кафедрах академии, Потяженко М. М., Дудченко М. А., Третяк Н. Г., Малик Л. В. (2013)
Думанский Ю. В. - Система программно-целевого управления качеством подготовки специалиста-стоматолога, Удод А. А., Косарева Л. И. (2013)
Ждан В. М. - Особливості викладання наркології (аддиктології) іноземним студентам в Україні, Скрипніков А. М., Бобирьов В. М., Денеко М. О., Кидонь П. В. (2013)
Ждан В. М. - Особливості соціально-біологічної та психологічної дезадаптації іноземних студентів до умов навчання в Полтавському регіоні, Скрипніков А. М., Денеко В. В., Шиндер М. О., Небесний Г. Л. (2013)
Закордонець О. О. - Організація навчання іноземних громадян у ВНМЗ України, Лехніцька С. І., Савичук О. В. (2013)
Запорожець Т. М. - Особливості навчання іноземних студентів англійською мовою на кафедрі фізіології Української медичної стоматологічної академії, Міщенко І. В., Павленко Г. П., Ткаченко О. В., Федотенкова Н. М. (2013)
Іщейкін К. Є. - Етнопсихологічні особливості роботи з іноземним студентами та проблема їх адаптації в українському культурному просторі, Салій А. В. (2013)
Іщейкіна Ю. О. - Роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, як удосконалення навчально-виховного процесу студентів та лікарів-інтернів ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія", Іщейкін К. Е., Тронь Н. В. (2013)
Кайдашев І. П. - Досвід та особливості викладання основ геронтології для студентів стомато-логічного факультету в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Борзих О. А., Расин М. С., Савченко Л. Г., Дігтяр Н. І., Селіхова Л. Г., Герасименко Н. Д. (2013)
Казаков Ю. М. - Шляхи оптимізації підготовки іноземних студентів в клініці загальної практики-сімейної медицини, Трибрат Т. А., Шуть С. В., Чекаліна Н. І. (2013)
Каськова Л. Ф. - Особливості підготовки іноземних студентів до державної атестації з дитячої терапевтичної стоматології, Амосова Л. І., Карпенко О. О., Новікова С. Ч., Андріянова О. Ю., Чуприна Л. Ф. (2013)
Каськова Л. Ф. - Позааудиторна самостійна робота студентів на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології, Новікова С. Ч., Карпенко О. О., Амосова Л. І., Андріянова О. Ю., Ващенко І. Ю. (2013)
Капустянський Д. В. - Досвід впровадження інноваційних інформаційних технологій в навчанні іноземних студентів на базі кафедри хірургії №3 ВДНЗУ "УМСА", Малик С. В., Челішвілі А. Л., Лавренко Д. О. (2013)
Ковальов Є. В. - Інноваційні методи викладання пропедевтики терапевтичної стоматології англомовним студентам, Марченко І., Ляшенко Л., Лобач Л., Браїлко Н. М. (2013)
Ковальов Є. В. - Особливості клінічного одонтопатології, Марченко І. Я., Шундрик М. А., Назаренко З. Ю., Ляшенко Л. І. (2013)
Ковтуненко О. В. - Досвід навчально-методичної роботи кафедри мовної підготовки на підготовчому відділенні для іноземних студентів Дніпропетровської медичної академії, Філат Т. В., Слюсар Н. О., Запорожець О. С., Сидора М. Ю. (2013)
Колечкина И. В. - Комплексный подход к преподаванию предметов общеобразовательного цикла на начальном этапе обучения иностранных студентов в медицинских вузах, Криворучко Т. Д., Кушпиль Н. А. (2013)
Колот Е. Г. - Сучасні методичні підходи викладання фармакології іноземним студентам, Чечотіна С. Ю., Власова О. В., Хміль О. В. (2013)
Коробко О. А. - Суб’єктивні та об’єктивні аспекти оцінювання знань іноземних студентів на кафедрі внутрішньої медицини (2013)
Кулішов С. К. - Застосування англійської мови як передумова підвищення якості навчання внутрішній медицині, Кудря І. П., Третяк Н. Г. (2013)
Кульбашна Я. А. - Формування компетентного фахівця – пріорітет розвитку медичної освіти іноземних студентів – стоматологів (2013)
Куроєдова В. Д. - Досвід роботи з клінічними ординаторами іноземних країн на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, Галич Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. (2013)
Кушнерева Т. В. - Світові стандарти освіти та професійна діяльність педіатра з позицій підготовки студента-іноземця в Україні (2013)
Лещенко Т. О. - Самостійна робота студентів - іноземців як складова системи вивчення предмета "українська мова", Самойленко І. В. (2013)
Литвиненко Н. В. - Оволодіння практичними навичками студентами при вивченні дисципліни "нервові хвороби" на кафедрі нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Таряник К. А., Пінчук В. А., Силенко Г. Я., Гладка В. М. (2013)
Ліхачов В. К. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах сьогоденної України, Добровольська Л. М., Ляховська Т. Ю., Тарановська О. О., Макаров О. Г. (2013)
Ліхачов В. К. - Проблемні аспекти англомовного навчання в медичних вузах України, Добровольська Л. М., Ляховська Т. Ю., Тарановська О. О., Макаров О. Г. (2013)
Лузин В. И. - Решение проблемы восприятия преподаваемого материала: демонстрация анатомических препаратов иностранным студентам, Волошин В. Н., Стклянина Л. В., Кожемяка И. Я., Калмыкова Э. Р. (2013)
Мельник Н. О. - Вивчення особливостей емоційної регуляції іноземних студентів національ-ного медичного університету у контексті приналежності до етнічних меншин, Никоненко І. О. (2013)
Мовчан А. А. - Воспитательный потенциал предметов языковой подготовки для студентов высших медицинских учебных заведений (2013)
М'якінькова Л. О. - Викладання внутрішніх хвороб іноземним громадянам, що навчаються на випускному курсі медичного факультету (2013)
Непорада К. С. - Особливості викладання біоорганічної та біологічної хімії іноземним студентам, Тарасенко Л. М., Нетюхайло Л. Г., Білець М. В., Омельченко О. Є., Манько А. М., Гордієнко Л. П. (2013)
Панькевич А. І. - Проблеми та перспективи навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України, Колісник І. А., Гоголь А. М. (2013)
Пац Н. В. - Организация учебного процесса в медицинском университете по предмету "общая гигиена" на факультете иностранных учащихся с использованием адаптированной формы учебных мастерских (2013)
Петрушанко Т. А. - Особенности чтения лекций англоязычным студентам на кафедре терапевтической стоматологии, Бублий Т. Д., Попович И. Ю., Ступак Е. П. (2013)
Петрушанко Т. А. - Личностно ориентированный подход как условие развития компетентности студентов-иностранцев при обучении на кафедре терапевтической стоматологи, Дубовая Л. И., Литовченко И. Ю., Бублий Т. А., Попович И. Ю. (2013)
Петрушанко Т. - Особливості проведення клінічних розглядів хворих студентами-іноземцями на кафедрі терапевтичної стоматології, Іленко Н., Литовченко І., Ніколішина Е., Марченко А. (2013)
Пономарьова Л. М. - Англомовне навчання етиці та етичним дисциплінам як один із перспективних напрямків навчання іноземних студентів у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Гулевич А. М. (2013)
Потяженко М. М. - Формування знань, умінь і практичних навичок з пульмонології при підготовці лікарів-інтернів з фаху "внутрішні хвороби”, Соколюк Н. Л., Люлька Н. О., Кітура О. Є., Хайменова Г. С. (2013)
Похилько В. І. Ковальова О. М. - Застосування новітніх інформаційних та інтерактивних технологій у навчальному процесі вищої медичної школи, Цвіренко С. М., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2013)
Проніна О. М. - Науково-педагогічний підхід до викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії серед студентів-іноземців медичного факультету Української медичної стоматологічної академії, Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О., Коптев М. М. (2013)
Саричев Л. П. - Актуальні питання викладання урології студентам-іноземцям, Сухомлин С. А., Саричев Я. В. (2013)
Скикевич М. Г. - Формирование профессиональной у иностранных студентов при изучении стоматологических дисциплин на английском языке, Аветиков Д. С. (2013)
Скрипник І. М. - Особливості підготовки студентів-іноземців на кафедрі внутрішньої медицини, Новак О. В., Гопко О. Ф., Маслова Г. С., Шапошник О. А., Приходько Н. П. (2013)
Скрипник І. М. - Безперервний професійний розвиток у сучасній післядипломній освіті лікарів, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Маслова Г. С., Макаров О. Г. (2013)
Салій А. В. - Оптимізація навчально-виховної роботи із іноземними студентами на кафедрі філософії і суспільних наук, Кустарьова Л. П., Ющенко Ю. П., Зінченко Н. О., Джадан О. І. (2013)
Скрипніков А. М. - Особливості психологічної адаптації іноземних студентів медичних закладів України, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І., Небесний Г. Л. (2013)
Скрипніков А. М. - Проблеми навчання англомовних студентів на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології та шляхи їх подолання, Іщейкін К. Є., Рудь В. О., Телюков О., Дузенко В. Н. (2013)
Скрябина Т. А. - Раскрытие коммуникативного своеобразия междометных высказываний при обучении иностранных студентов русскому языку как иностранному, Луговскова И. А., Мозговая Е. Я., Шубладзе О. Э. (2013)
Смирнов С. Н. - Проблемы медицинского образования иностранных граждан в медицинском университете, Победенная Г. П., Лавринчук И. А., Шупер В. А., Матюхин П. В. (2013)
Соколенко В. М. - Деякі питання щодо викладання фізіології іноземним студентам, Жукова М. Ю., Весніна Л. Е., Коковська О. В., Федотенкова Н. М. (2013)
Сологор І. М. - Комунікативні стратегії в навчально-педагогічному спілкуванні іноземною мовою: типи та функції, Костенко В. Г., Знаменська І. В. (2013)
Старченко И. И. - Пути оптимизации преподавания морфологических дисциплин иностранным студентам (2013)
Сулима В. П. - Хірургія для іноземних студентів та підготовка іноземних хірургів-інтернів з використанням медичних тренажерів (2013)
Ткаченко П. І. - Особливості формування професійної компетентності студентів-іноземців на під час вивчання дитячої хірургічної стоматології, Лохматова Н. М., Гуржій О. В., Білоконь С. О., Доленко О. Б. (2013)
Треумова С. І. - Особливості організації навчального процесу іноземних громадян на клінічних кафедрах, Боряк В. П. (2013)
Тронь Н. В. - Дидактичні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання медичної та біологічної фізики іноземних студентів, Лобач Н. В., Ткаченко Ю. П., Сілкова О. В. (2013)
Улановська-Циба Н. А. - Актуальність методів контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі медичної біології (2013)
Циганенко І. В. - Міжнародна діяльність вузів як тенденція до розвитку системи вищої освіти (2013)
Черняк В. В. - Особливості викладання судової медицини іноземним студентам, Дев’яткін О. Є., Нікіфоров А. Г., Лукачіна Є. І. (2013)
Шамало С. М. - Застосування інтерактивного методу "мозкового штурму" при викладанні гістології, цитології та ембріології, Рудюк Т. Я., Чайковський Ю. Б., Демидчук А. С., Рудюк В. Л. (2013)
Шевченко В. В. - Можливості удосконалення англомовного навчання іноземних студентів з дисциплін "медицина надзвичайних ситуацій" та "цивільний захист" в умовах інтеграції вищої освіти до Європейського освітнього середовища (2013)
Шейко В. Д. - Динамічні зміни в психологічному статусі особистості студента медичного ВУЗу, Панасенко С. І., Крижановський О. А. (2013)
Шепітько В. І. - Головні напрямки виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Пелипенко Л. Б. (2013)
Швед М. І. - Основні напрямки підготовки іноземних студентів як фахівців із вищою освітою на кафедрах внутрішньої медицини, Сміян С. І., Мартинюк Л. П., Мартинюк Л. П. (2013)
Шумейко О. Г. - Можливості об’єктивізації оцінки знань іноземних студентів в аспекті Болонської конвенції, Могильник А. І. (2013)
Юфименко В. Г. - Багатоаспектна модель та концепція навчального посібника з російської мови для іноземних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України (2013)
Ярмола Т. І. - Англомовне навчання як показник конкурентоспроможності ВУЗу в системі інтернаціоналізації вищої освіти, Кострікова Ю. А., Ткаченко Л. А., Борисенко Н. В. (2013)
Бахтіна Г. П. - Реалізація концепції "Трикутник знань” (освіта-наука-інновації) в реаліях технічного університету дослідницького типу (2012)
Гризун Л. Е. - Дидактичний потенціал мобільного навчання (2012)
Караванский А. М. - Розробка програми для адміністрування комп’ютерного класу навчального закладу, Логінов А. В. (2012)
Колесник О. О. - Особливості спілкування піділтків в Інтернеті (2012)
Кравцов Г. М. - Службы управления качеством электронных ресурсов обучения в высшем учебном заведении (2012)
Панченко Л. Ф. - Сучасні засоби моделювання системної динаміки (2012)
Переяславська С. О. - Особливості подання дидактичного матеріалу в мультимедійних засобах дистанційного навчання (2012)
Прийма С. М. - Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих (2012)
Прохоренко Д. В. - Формализация модели высшего образования Украины, как крупномасштабной динамической системы, Пуляева А. В. (2012)
Птахіна О. М. - Управління інформатизацією ВНЗ для забезпечення ефективної взаємодії студентів та викладачів (2012)
Смагіна О. О. - Уявлення науковців про університетську кафедру та проблеми її функціонування (2012)
Богачик М. С. - Розвиток інформатичної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання іноземної мови (2012)
Зінюк В. В. - Інтерактивні діалоги з української мови для іноземців в PRODUCER МS , Кудіна Т. М., Кудін А. П. (2012)
Крамаренко Т. А. - Засоби створення електронних підручників при підготовці студентів економіко-математичних спеціальностей, Іє О. М. (2012)
Крутько О. М. - Досвід застосування навчальної відеоінформації, Бондар О. В. (2012)
Макєєв С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних засобів у початковій школі як актуальна проблема (2012)
Маламан А. Ф. - Шляхи оптимізації засвоєння навчального матеріалу при вивченні систем комп’ютерної графіки (2012)
Цодікова Н. О. - Використання веб-квестів при підготовці учителів фізики (2012)
Барбашев В. Х. - Подолання проблеми перевірки рівня знань студентів на основі застосування аналітичної залежності, Кисельов А. М. (2012)
Воротникова І. П. - Професійний розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства (2012)
Глазунова О. Г. - Формування ІКТ-компетентності вступників до магістратури дослідницького університету (2012)
Данилюк С. С. - Особливості використання інтернет-технології "Телеконференція” у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мних О. Б. - Cистемний підхід до реструктуризації підприємства як соціально-економічного простору впровадження інноваційних рішень (2013)
Філиппова С. В. - Врахування груп економічного впливу як чинника якісного планування діяльності машинобудівного підприємства (2013)
Артамонова Н. С. - Впровадження сучасних методів управління витратами задля забезпечення конкурентних переваг, Доба Н. М. (2013)
Бельтюков Є. А. - Технічна політика – основа розвитку потенціалу підприємства, Кобальчинська Є. О., Кац О. П. (2013)
Кравченко О. А. - Забезпечення результативності і ефективності виробничої діяльності підприємства, Ільницький В. В., Ульяновський О. І. (2013)
Чукурна О. П. - Стратегічні напрямки розвитку машинобудування в контексті економічних реформ в Україні (2013)
Єфімова Г. В. - Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки, Марущак С. М. (2013)
Zaetc M. A. - The key factors and directions of increase of international competitiveness of domestic industrial enterprises, Kovalenko O. M., Stanislavik E. V. (2013)
Козеренко І. А. - Оптимізація розподілення імпортованих контейнерів між складами логістичного центру (2013)
Oklander T. O. - Stages of becoming of motion in the protection of rights of consumers: experience of Ukraine, Konak K. I. (2013)
Панченко М. О. - Методика забезпечення якості продукції в маркетинговому середовищі, Бровкова О. Г., Городецька Т. Б. (2013)
Chernyshova L. I. - The problem of agricultural risk insurance in Ukraine, Reznyk H. M. (2013)
Непочатенко О. О. - Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи, Бечко П. К. (2013)
Давидюк Т. В. - Позиціонування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в навчальних планах фахівців напряму підготовки "Облік і аудит", Боримська К. П. (2013)
Калінкін Д. В. - Внутрішній аудит бюджетних установ (порівняльний аспект із державним фінансовим аудитом) (2013)
Перевозова І. В. - Економічна експертиза як специфічна галузь знань (2013)
Синюгіна Н. В. - Теоретичні узагальнення змісту принципів державного фінансового контролю в Україні (2013)
Скоробогатова В. В. - Методика економічного аналізу фінансових інвестицій (2013)
Скриль О. К. - Аналіз підходів до управління економічною стійкістю промислових підприємств (2013)
Анісімова Ю. А. - Дефініції економічної категорії "структурований фінансовий продукт" (2013)
Акулюшина М. О. - Визначення механізму передпланових досліджень інвестиційно-інноваційних проектів для промислових підприємств (2013)
Велика К. В. - Фінансове забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування, Черкасова Т. І. (2013)
Zabarna E. M. - Integration of management of innovative activity in the development strategy of the enterprise by mechanical engineering and metalworking, Tanasenko M. O., Skripnik M. G. (2013)
Соколи І. І. - Інноваційна діяльність як економічна категорія, її значення в підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств, Аль-Мула Алі К. (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств, Шабатура Т. С., Непочатенко В. О. (2013)
Zlatova I. A. - Ukrainian automotive market forecast for 2014 (2013)
Лебедєва В. В. - Перспективи диверсифікації аграрних підприємств в напрямку євроінтеграції (2013)
Харічков С. К. - Формування раціональної функціонально-організаційної структури та механізму координації учасників технопарку, Уханова І. О. (2013)
Івченко І. Ю. - Особливості моделювання підприємства як складної економічної системи, Ноздрачова М. О. (2013)
Григорук П. М. - Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень (2013)
Малаксіано М. О. - Моделювання обслуговування суден в порту за допомогою багатошарового персептрону (2013)
Медведєв В. С. - Порівняльний аналіз методів нормування (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Сутність та загальна характеристика планування в економічній теорії (2013)
Гречан А. П. - Економічні та організаційні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2013)
Ананська М. О. - Концептуальна модель бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства на засадах сценарного підходу (2013)
Єпіфанова І. М. - Інформаційні засади прогнозування та планування виробництва машинобудівного підприємства (2013)
Сухотеріна Л. І. - Українська економічна наукова школа професора І. П. Продіуса, Казнадзей О. І. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Зозуля Ю. А. - Церебральный вазоспазм после субарахноидальной геморрагии. Молекулярные аспекты эндотелиальной дисфункции (обзор литературы), Сенько Л. Н. (2001)
Дзяк Л. А. - Мальформация Арнольда–Киари: классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика (обзор литературы), Зорин Н. А., Егоров В. Ф., Чередниченко Ю. В. (2001)
Лісяний М. І. - Особливості імунного та цитокінового статусу у хворих з гліомами головного мозку (огляд літератури), Розуменко В. Д., Скітяк С. А. (2001)
Зозуля Ю. А. - Гистобиологические принципы классификации опухолей нервной системы и ее клиническое значение, Верхоглядова Т. П., Шамаев М. И., Малышева Т. А. (2001)
Розуменко В. Д. - Шляхи підвищення ефективності лазерної інтерстиціальної термотерапії пухлин мозку: нові розробки та їх реалізація, Сігал В. Л., Хоменко О. В. (2001)
Цымбалюк В. И. - Содержание нейромедиаторов в субарахноидальном ликворе больных детским церебральным параличом и влияние на него трансплантации ЭНТ, Васильева И. Г, Пичкур Л. Д., Чопик Н. Г, Цюбко О. И., Пичкур Н. А., Галанта Е. С. (2001)
Борисова И. А. - Двусторонние глиомы зрительных нервов и хиазмы у детей (2001)
Шаверский А. В. - Опыт применения нейросонографии при хирургическом лечении супраселлярной арахноидальной кисты у ребенка грудного возраста, Марущенко Л. Л. (2001)
Степаненко І. В. - Немедикаментозні методи в патогенетичному лікуванні хронічної радіаційної енцефалопатії у ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2001)
Дейниченко Ю. К. - Эндоскопическое удаление внутримозговых гематом, обусловленных артериальной гипертензией, Бурлай В. З., Середа Д. А., Белиничев И. Ф., Черкашин Ю. П., Кулаков О. Р. (2001)
Бублик Л. А. - Нейротравматизм взрослого населения Донецка. Клинико-эпидемиологическое исследование черепно-мозговой травмы и осложненных повреждений позвоночника, Климовицкий В. Г. (2001)
Орлов Ю. А. - Липоменингоцеле у детей (современные возможности диагностики и лечения), Цимейко О. А., Орлов М. Ю. (2001)
Кардаш А. М. - Клинико-томографическая стандартизация лечебно-диагностических мероприятий при оказании помощи больным с острой черепно-мозговой травмой, Семисалов С. Я. (2001)
Цімейко О. А. - Застосування однофотонної емісійної томографії у діагностиці ішемічних уражень головного мозку, Спінул О. А., Макеєв С. С. (2001)
Кузьменко В. М. - Досвід мікрохвильової резонансної терапії деяких форм цереброваскулярної патології (2001)
Орлов Ю. А. - Оценка качества жизни пациентов с поражениями центральной нервной системы (2001)
Яковенко Л. Н. - Применение автоматизированной системы учета и анализа диагностической информации для оценки состояния больных при нарушениях кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, Гужовская Н. В. (2001)
Трош Р. М. - Задньобоковий доступ у хірургії новоутворень передніх відділів великого потиличного отвору, Шамаєв М. І., Федірко В. О., Малишева Т. А. (2001)
Чепкий Л. П. - Прогнозування необоротних ушкоджень життєво важливих центрів головного мозку при хірургічному лікуванні супратенторіальних гліальних пухлин, Педаченко Є. Г., Главацький О. Я. (2001)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на активність процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у віддалений період експериментальної тяжкої черепно-мозкової травми, Сутковий Д. А., Троян О. І. (2001)
Слынько Е. И. - Методы спинальной стабилизации при удалении сосудистых образований позвоночника (2001)
Сон А. С. - Результати хірургічного лікування в гострому періоді розривів артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку у хворих з артеріальною гіпертензією, Хрущ О. В., Гуменюк В. Я., Петелкакі О. В. (2001)
Шамаєву Михайлу Івановичу — 75 (2001)
Больбот Ю. К. - Сучасні підходи до лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з бронхіальною астмою, Чабанюк О. В. (2010)
Визир В. А. - Провоспалительная активация и сосудистый ремоделинг у больных гипертонической болезнью в динамике терапии аторвастатином и кандесартаном, Полякова А. В., Демиденко А. В. (2010)
Грекова Т. А. - Влияние пренатальной гипергликемии на морфофункциональное состояние эндокринного аппарата поджелудочной железы самцов крыс в возрастной динамике (2010)
Дитятковський В. О. - Імунологічна ефективність алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз (2010)
Лятуринська О. В. - Хибні діафрагмальні грижі у дітей, Курочкін М. Ю., Макарова М. О., Григор'єв В. О., Довбиш О. В., Денисенко І. В. (2010)
Михалюк Е. Л. - Гендерные различия показателей вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики, физической работоспособности и показателей крови тхеквондистов высокого класса, Ткалич И. В., Сыволап В. В. (2010)
Рижов О. А. - Інтелектуальна адаптивна система дистанційного навчання RATOS-AI®. (частина 2.) Концептуальна модель системи для навчання провізорів (2010)
Січкарук І. М. - Поширеність основних факторів ризику у хворих після інфаркту міокарда, Сидор Н. Д., Кияк Ю. Г., Духневич Л. П., Базилевич А. Я., Ягенський А. В. (2010)
Степанов Ю. М. - Новые направления в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, рефрактерной к антисекреторной терапии, Мохамед Арби (2010)
Степанов Ю. М. - Сравнительная оценка фекального кальпротектина и других маркеров воспаления у больных с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, Федорова Н. С. (2010)
Колесник А. П. - Рак легкого в XX и начале XXI века, Шевченко А. И., Сидоренко А. М., Колесник И. П., Мельничук М. П. (2010)
Панченко С. В. - Сучасні дані фітохімічних і фармакологічних досліджень роду Valeriana L., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І. (2010)
Баюрка С. В. - Розробка методів ідентифікації флувоксаміну придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина С. А., Степаненко В. І., Мороз В. П. (2010)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення клотримазолу у лікарських формах, Тарханова О. О., Васюк C. O., Кейтлін І. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Синтез і дослідження властивостей нових монопохідних урацилів з потенційною протипухлинною активністю (2010)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. Повідомлення II. Вплив вологості сировини на вихід ліпофільних речовин і вибір оптимальних параметрів її сушіння, Ветров П. П., Русинов O. I., Георгіянц В. А., Вершкова І. B. (2010)
Дмитрієвський Д. І. - Фармакотехнологічні аспекти створення шипучих таблеток комбінованого складу для застосування у пульмонолопчній практиці, Басакіна І. І. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Протимікробна активність похідних 2Н-пірано (2010)
Каплаушенко А. Г. - Взаємозв'язок між гострою токсичністю й дослідженими видами фармакологічної активності 4-моно- й 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону та їх S-похідних (2010)
Парченко В. В. - Синтез, перетворення, фізико-хімічні властивості 4-алкіл-, арил-та 4-амінопохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів із залишками фрагментів фурану, Єрохін В. Є., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2010)
Попович В. П. - Фітохімічне вивчення біологічно активних речовин ліпофільних фракцій вишні й черешні, Упир Л. В., Кисличенко B. C. (2010)
Прийменко А. О. - Синтез, физико-химические свойства и масс-спектрометрическое изучение некоторых производных 8-меркапто-3-метил-3,7-дигидро-1Н-пуриндиона-2,6, Кандыбей К. И., Гнатов Н. И., Прийменко Б. А., Просяник А. В. (2010)
Ткач Т. О. - Дослідження гіпотензивної активності матричних таблеток індапаміду пролонгованої дії, Авідзба Ю. Н., Дмитрієвський Д. І. (2010)
Чернега Г. В. - Физико-химическая характеристика оксиэтилированных спиртов как стабилизаторов эмульсий первого рода, Похмелкина С. А. (2010)
Шматенко А. П. - Опытно-промышленная технология получения препаратов на основе монокарбоксицеллюлозы, Оридорога В. А. (2010)
Каджарян В. Г. - Диабетическая нейропатия: классификация и диагностика, Соловьюк А. О., Бидзиля П. П. (2010)
Білай І. М. - Про стан контролю навчального процесу на базах стажування провізорів-інтернів, Дарій В. І., Ризков О. А., Райкова Т. С., Бушуєва І. В., Демченко В. О., Зарічна Т. П., Білоус М. В., Кандибей Н. В., Пругло Є. С. (2010)
Кочін І. B. - Типологічний аналіз на основі багатомірної оцінки соціально-гігієнічної сфери способу життя (методологічні й методичні аспекти) (2010)
Тіщенко В. А. - Актуальні питання впровадження принципів доказової медицини на етапі післядипломної освіти, Бакай П. С., Казицька Н. М., Плеханова Т. М. (2010)
Барков A. B. - Устранение контрактур коленного сустава, возникших после лечения осложненных переломов бедренной кости, Барков А. А. (2010)
Капшитарь А. В. - Грыжа Литтре, Максимов В. Л., Кучер Е. В. (2010)
Шевченко A. І. - Рідкісний випадок міграції стравохідного стенту, Федорчук B. I., Колесник О. П., Колесникова І. Ф. (2010)
Анкін М. Л. - Відновлення гострих пошкоджень ахілового сухожилля з використанням перкутанного шва, Петрик Т. М., Голомовзий О. В. (2010)
Головаха М. Л. - Поражение суставного хряща при несостоятельности передней крестообразной связки, Шишка И. В., Банит О. В., Твердовский А. О., Бабич Ю. А., Забелин И. Н., Орлянский В. (2010)
Карпинский М. Ю. - Моделирование остеосинтеза берцовых костей при повреждениях межберцового синдесмоза, сохраняющего его физиологическую подвижность, Качур О. Ю., Тяжелов A. A., Гончарова Л. Д. (2010)
Лоскутов О. А. - К вопросу о диагностике повреждения дистального межберцового синдесмоза, Науменко Л. Ю. (2010)
Литовченко В. О. - Лікувальна тактика у хворих на ревматоїдний артрит, Гуліда М. О., Григорук В. В. (2010)
Поливода А. Н. - Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в условиях специализированного санаторного отделения, Щербина И. Е. (2010)
Шимон В. М. - Лікування остеохондрозу поперекового відділу хребта у спортсменів, Шчкар І. И., Пантьо В. І., Василинець М. М. (2010)
Шимон В. М. - Медична реабілітація в комплексі лікування діафізарних переломів кісток гомілки, Шніцер Р. І., Шерегій A. A., Гелета М. М. (2010)
З нагоди ювілею (2010)
Дубинский А. Г. - Способы организации самостоятельной работы студентов при изучении информационных технологий, Стадниченко С. Н. (2012)
Дяченко С. В. - Електронний навчально-методичний комплекс "Емпіричні методи програмної інженерії” у професійній підготовці студентів-бакалаврів (2012)
Жукова В. М. - Спецкурс як один з етапів формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики, Козуб Г. О. (2012)
Зеленська О. П. - Українська мова як важливий елемент національної культури та її значення для культурологічної підготовки курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Кархут В. Я. - Самонавчаючий розв’язник задач з теоретичної механіки для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів, Кудін А. П. (2012)
Кравцова Л. В. - Разработка и использование мультимедийного программно-методического комплекса в Херсонской морской академии, Каминская Н. Г., Пуляева А. В. (2012)
Лєсовець Н. М. - Організація процесу формування професійної мовно-мовленнєвої компетенції у студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність” (2012)
Любарець В. В. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх агентів з організації туризму (2012)
Максимова О. П. - Загальнонаукові характеристики технології аналітичної діяльності фахівців економічного напряму (2012)
Малюк О. Ю. - Предметна галузь знань майбутнього фахівця служби ДЗУ (2012)
Миколаєнко А. Є. - Формування трудових дій в професійному навчанні як педагогічна проблема (2012)
Овчаров С. М. - Сучасні підходи до розвитку креативності вчителів інформатики (2012)
Секрет І. В. - Педагогічні умови формування іншомовної професійної компетентності у вищому технічному навчальному закладі в умовах дистанційної освіти (2012)
Сидоренко В. К. - Проектна діяльність як складова професійно-педагогічної культури, Лісіна Л. О. (2012)
Трегуб О. Д. - Підвищення ефективності навчання методами проблемних ситуацій у фаховій підготовці вчителів технологій (2012)
Фоменко А. В. - Проблеми підготовки фахівця в газузі програмної інженерії (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичне обґрунтування сутності понять "пізнавальна самостійність” та "суб’єктна активність” студентів в педагогічній терміносистемі (2012)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Коваленко О. E. - Інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти інженерно-педагогічних кадрів, Брюханова Н. O., Корольова Н. В. (2012)
Крамаренко Т. А. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2012)
Онопченко С. В. - Організація навчального процесу у закладах інженерно-педагогічної освіти в 80-і – початок 90-х років ХХ ст. (2012)
Погребняк Н. М. - Основні моделі підготовки фахівців в зарубіжних університетах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мініінвазивна нейрохірургія (2001)
Нейрохірургія дитячого віку та хірургічне лікування вад розвитку (2001)
Хірургічне лікування больових синдромів (2001)
Короткі повідомлення (2001)
Главацький О. Я. - Клініко-статистичне обгрунтування повторних хірургічних втручань при гліальних пухлинах супратенторіальної локалізації (2001)
Усатов С. А. - МР-томографическая характеристика астроцитом полушарий большого мозга в зависимости от их локализации (2001)
Цімейку Оресту Андрійовичу — 60 (2001)
Сапону Миколі Анатолійовичу — 50 (2001)
Алфавітний показчик (2001)
Біляков А. М. - Зміна вмісту ефірів холестерину в тканині наднирників людини в ранній термін антемортального періоду (2013)
Бобрышева И. В. - Морфофункциональные особенности тимуса крыс различных возрастных периодов в норме и после экспериментальной иммуностимуляции (2013)
Гаврилюк О. М. - Особливості ангіогенезу при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження (2013)
Дмитрієва Е. О. - Ефективність остеотропного матеріалу Easy-Graft за даними морфологічного аналізу в експерименті та за оцінкою якості життя у хворих на генералізований пародонтит I ступеня (2013)
Жилюк В. И. - Ультраструктурная характеристика неокортекса крыс с аллоксановой гипергликемией в условиях применения цитиколина, Мамчур В. И., Твердохлеб И. В., Петрук Н. С. (2013)
Козько В. Н. - Патоморфологические особенности поражения центральной нервной системы вирусом Эпштейн-Барра у больных ВИЧ/СПИД, Гаврилов А. В., Бондаренко А. В., Гаргин В. В., Зоц Я. В. (2013)
Корнієнко В. В. - Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових мембран в різні вікові періоди, Калінкевич О. В., Погорєлов М. В., Олешко О. М. (2013)
Неханевич О. Б. - Особливості морфофункціонального стану школярів основної медичної групи з низьким рівнем фізичного здоров’я, Красножон С. В. (2013)
Овдий М. А. - Динамика морфофункциональных показателей женщин молодого возраста в процессе коррекции избыточной массы тела (2013)
Савка І. Г. - Обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів (2013)
Ульянова Н. А. - Возрастные особенности ультраструктуры склеры интактных крыс, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Федорова О. А. - Особливості кристалографічних змін тканин трупа під час його гнильної трансформації (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Морфологічні зміни периферичних нервів після нейрорафії та електростимуляції, Малишева Т. А., Руденко С. О., Васлович В. В. (2013)
Челпанова І. В. - Взаємозв'язок прооксидантно-антиоксидантного статусу та деструктивних змін у легенях в пізні періоди розвитку експериментальної пневмонії (2013)
Шпонька І. С. - Особливості імуногістохімічної діагностики меланоцитарних новоутворень, Пославська О. В., Гриценко П. О., Лимар Л. І., Шпонька В. І. (2013)
Дзяк Г. В. - Легитимность и конкурентоспособность электронных периодических научных изданий Украины, утвержденных для публикации результатов диссертаций, Потоцкая О. Ю. (2013)
Петріас К. (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (редактор) (2013)
До ювілею Філиппової Світлани Валеріївни (2013)
Akimenko N. V. - Маchine building branch in Ukraine: problems and prospects, Digich A. V. (2013)
Сердюк В. М. - Методичний підхід до аналізу витрат на освоєння нової продукції в машинобудуванні (2013)
Меджибовська Н. С. - Формування системи інформаційного забезпечення підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Волкова Н. В. - Винагородження за працю як фактор реалізації людського капіталу (2013)
Перерва П. Г. - Оцінка еластичності мотиваційних заходів на промисловому підприємстві, Гуцан О. М. (2013)
Войнаренко М. П. - Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища, Костюк О. М. (2013)
Іванов Ю. Б. - Зниження маркетингових ризиків промислових підприємств на засадах управління поведінкою споживачів (2013)
Остап’юк Н. А. - Документальне забезпечення витрат на рекламу суб’єкта господарювання, Лисюк А. В. (2013)
Філиппова С. В. - Тенденції розвитку українського ринку світлопрозорих конструкцій, Окландер Т. О. (2013)
Соколи І. І. - Напрями використання маркетингових аспектів у стратегічному плануванні на підприємствах АПК України, Звягінцева О. Б. (2013)
Wytychak I. W. - The accounting policies of the enterprise: the concept and problems of formation, Varchyk O. A., Balan A. A. (2013)
Митяй О. В. - Вплив економічних ризиків на фінансову безпеку аграрних підприємств (2013)
Єдинак В. Ю. - Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки (2013)
Зубкова Н. В. - Оцінка ризиків реалізації бюджетних проектів при будівництві нових об’єктів, призначених для кримінально-виправної системи, Пипко О. Г., Чумаков Л. Л. (2013)
Дискіна А. А. - Організаційно-економічні засади управління інвестиційним забезпеченням промислових підприємств (2013)
Мігус І. П. - Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств (2013)
Дорошук Г. А. - Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій, Щьокіна Є. Ю. (2013)
Забарна Е. М. - Методический подход к формированию инновационной стратегии промышленного предприятия (2013)
Крюкова І. О. - Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, Непочатенко В. О. (2013)
Тимощук М. П. - Використання та оцінювання поліпшуючих інновацій в інноваційному розвитку машинобудівного підприємства (2013)
Cherkasova Т. І. - The innovative activity of industrial enterprises as a factor of increasing their competitiveness, Boyko І. М., Beznos S. V. (2013)
Валькова Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження електронної логістики на промислових підприємствах (2013)
Вартанян Г. В. - Теоретико-методичні підходи до типізації поліфункціональних екосистем (2013)
Длугопольський О. В. - Досвід США, Канади та Японії у застосуванні механізму фіскальної консолідації (2013)
Harichkov S. K. - Ecological networks as a "green" growth factor of the region’s economy, Nezdoyminov S. G. (2013)
Корсак В. І. - Інтегрований системний аналіз, як ефективний метод дослідження та розвитку соціально-економічних систем (2013)
Смоквіна Г. А. - Досвід європейських країн у розвитку соціального партнерства України, Шерепера І. А. (2013)
Клепікова О. А. - Імітаційна модель страхової компанії як спосіб досягнення стратегічних фінансових цілей (2013)
Івченко І. Ю. - Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства, В’язовська К. М. (2013)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про вилучення продукту із виробництва за допомогою моделі ресурсного простору (2013)
Бондарчук В. В. - Бухгалтерський облік надходження об’єктів нерухомого майна в контексті теорії права власності (2013)
Філонов В. І. - Визначення та забезпечення ефективності маркетинг-орієнтованих промислових підприємств (2013)
Технічна сторінка (2013)
Криворучко О. М. - Вибір методів поліпшення бізнес-процесів підприємства, Сукач Ю. О. (2013)
Криворучко О. Н. - Оценка качества процессно-ориентированной системы управления предприятием (2013)
Маліков В. В. - Нормативно-правове регулювання складання фінансової звітності на підприємствах транспорту (2013)
Бочарова Н. А. - Основні типи лояльності персоналу підприємства, Федотова І. В. (2013)
Федорова В. А. - Формирование имиджа предприятия в сознании потребителя (2013)
Пипенко І. С. - Процес формування потенціалу підприємства (2013)
Мазнєв Г.Є. - Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Шинкаренко В. Г. - Объект маркетинговой деятельности предприятия (2013)
Криворучко О. М. - Підхід до формування стратегій управління персоналом АТП, Водолажська Т. О. (2013)
Федотова І. В. - Формування моделі життєздатної системи управління АТП (2013)
Шинкаренко В. Г. - Аудит логістики на АТП, Ананко І. М. (2013)
Ачкасова Л.М. - Оцінка ефективності діяльності підприємства (2013)
Легкий С. А. - Обґрунтування напрямків маркетингових досліджень при встановленні тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Левченко О. П. - Применение скользящего планирования на автотранспортных предприятиях (АТП) (2013)
Догадайло Я. В. - Матриця Моблі як комплексний бюджетний документ підприємств дорожнього господарства (2013)
Бурмака М. М. - Поняття та напрями розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, Бурмака Т. М. (2013)
Жевакіна Н. В. - Визначення сутності поняття безробіття в соціальному забезпеченні (2012)
Маркова Н. В. - Державні соціальні гарантії у сфері соціального захисту (2012)
Акіншева І. П. - Агенти політичної соціалізації (2012)
Дєдов Є. Г. - Самоменеджмент в соціальній роботі (2012)
Філіппов Ю. М. - Основні складові проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів (2012)
Сєчка С. В. - Становлення руху студентських будівельних загонів на території України (60-ті рр. XX ст.) (2012)
Калуга Т. О. - Методологічні аспекти дослідження понятійно-термінологічної системи вітчизняної педагогіки.20-30 хроків ХХ століття (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського