Семенюк Л. М. - Рання прегравідарна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії, Яроцький М. Є., Дашук Т. І. (2013)
Рибаков С. І. - Історія хірургії пухлин коркового шару надниркових залоз (частина 1) (2013)
Кирилюк М. Л. - Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування (2013)
Комісаренко Ю. І. - Дефіцит вітаміну D і його роль у розвитку порушень обміну речовин за цукрового діабету (2013)
Салютін Р. В. - Нейроендокринна регуляція функціонування серця людини-донора, Паляниця С. С., Давидова Т. І., Комарова Л. С., Соколов М. Ф. (2013)
Бурдо І. С. - Місцеве лікування підгострого тиреоїдиту, Моторний Є. О., Комісаренко І. В. (2013)
Пам'яті І. В. Комісаренка (2013)
Андрушків Б. - Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США), Кирич Н., Стойко І., Погайдак О., Мельник Л. (2013)
Азизов Г. - Метод анализа использования факторов производства экономики Украины в пятисекторной модели (2013)
Беженар І. - Експортно-імпортні операції з бараниною у світі (2013)
Владимир О. - Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Гевко В. - Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами (2013)
Дудкін П. - Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу, Дудкіна О. (2013)
Корнійчук А. - Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області (2013)
Лазар Ю. - Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства (2013)
Літковець Ю. - Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів (2013)
Лучко М. - Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку (2013)
Маркович І. - Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії (2013)
Нагорняк Г. - Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід, Нагорняк І., Вовк Ю. (2013)
Оксентюк Б. - Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу, Оксентюк А. (2013)
Оксентюк Р. - Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування (2013)
Струпинська Н. - Теоретичні засади забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Смиричинський В. - Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни, Струтинська І. (2013)
Тустанівський Б. - Особливості врегулювання нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі між США та ЄС (2013)
Мельник Л. - Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством, Малюта Л. (2013)
Лучко М. - Складні питання в обліку основних засобів (2013)
Стеченко Д. - Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей, Омельченко О. (2013)
Юхименко В. - Розподіл ролей у процесі формування стратегій інноваційного розвитку (2013)
Тарасюк Г. - Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства, Рудківський О., Погайдак О. (2013)
Бояринова К. - Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения, Григорська Н. (2013)
Поліщук С. - Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств (2013)
Andrushkiv B. - Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy, Fedyshyn B., Pohaydak O., Fedyshyn I. (2013)
Петровська І. - Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України (2013)
Ружицький А. - Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки (2013)
Галущак І. - Біогаз: українська перспектива (2013)
До 70-річчя Мамеда Мансуровича Багірова (2013)
Шудрак А. А. - Сравнительная оценка эффективности малоинвазивных методов лечения хронического геморроя І—ІІ стадии (проспективное двухлетнее исследование) (2013)
Бойко В. В. - Лечение солитарных абсцессов печени с учетом стадии формирования гнойника, Тищенко А. М., Малоштан А. А., Скорый Д. И., Смачило Р. М. (2013)
Клименко А. В. - Клинические и анатомические особенности проксимальной части главного панкреатического протока, предрасполагающие к протоковой гипертензии и влияющие на выбор хирургического лечения у больных хроническим панкреатитом, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Ничитайло М. Е. - Применение ловастатина в модели хронического алкогольного панкреатита для профилактики фиброза поджелудочной железы после выполнения ее дистальной резекции, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2013)
Власов В. В. - Оптимізація хірургічного лікування хворих із пупковою грижею, Калиновський С. В. (2013)
Верхулецкий И. Е. - Иммуноориентированная терапия в комплексном лечении острого некротического панкреатита в реактивную фазу заболевания, Синепупов Д. Н., Синепупов Н. А. (2013)
Гудз І. М. - Вплив оперативного лікування на якість життя пацієнтів із посттромботичною хворобою нижніх кінцівок, Оринчак В. А., Дорошенко Г. В. (2013)
Винник Ю. А. - Анализ летальности от тромбоэмболии легочной артерии и оптимизация методов тромбопрофилактики в условиях областного онкологического центра, Маланов В. А., Лабортас А. Г., Колосов И. А., Фомина С. А., Тур Л. В. (2013)
Гаджиев Дж. Н. - Сравнительная оценка некоторых цитокинов в сыворотке крови и желчи у больных острым калькулезным холециститом, Тагиев Э. Г., Гаджиев Н. Дж. (2013)
Пойда А. И. - Протектирующая стома в хирургии толстой кишки, Мельник В. М. (2013)
Ходос В. А. - Організаційний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби (2013)
Каракурсаков Н. Э. - Измерение и мониторирование внутрибрюшного давления у больных в послеоперационном периоде (2013)
Орел Ю. Г. - Черевна жаба: сучасні принципи діагностики та лікування (2013)
Дронов О. І. - Профілактика дисемінації клітин злоякісних пухлин підшлункової залози, Крючина Є. А., Хоменко Д. І., Горлач А. І., Любенко Д. І., Добуш Р. Д., Козачук Є. С. (2013)
Василюк С. М. - Синдром Фітц-Х'ю—Куртіса у хірургічній практиці, Галюк В. М., Клим'юк В. М. (2013)
Роговський В. М. - Клінічний випадок успішного проведення гібридної операції на магістральних артеріях нижніх кінцівок, Гангал І. І., Коваль Б. М., Верещагін С. В., Родіонов О. С., Нагалюк Ю. В. (2013)
Мыценко И. Н. - Поражение поджелудочной железы и желчных протоков при наследственном поликистозе почек у взрослых (синдром Поттера III), Шинкаренко И. В. (2013)
Мальцев В. Н. - Ущемление внутренней грыжи после реконструктивно-восстановительной операции на толстой кишке, Комаренко В. А., Тараненко Н. Н., Ханин Е. А. (2013)
Слесаренко С. В. - Латеральный надлодыжечный кожно-фасциальный лоскут и его клиническое применение, Бадюл П. А., Чередниченко Н. А., Слесаренко К. С. (2013)
Теслюк І. І. - Щорічний конгрес Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (2013)
Виленский Ю. - Академик Александр Алексеевич Шалимов — издалека и вблизи (2013)
Павловський М. П. - Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема малоінвазійні, методи лікування, Бойко Н. І., Гавриш Я. І. (2011)
Зубкова С. Т. - Зміни електричної активності серця та його вегетативної регуляції у молодих хворих на рак щитоподібної залози у поопераційний період на тлі супресивної терапії залежно від терміну її застосування (2011)
Черній В. І. - Порівняння фармакодинаміки низькомолекулярних гепаринів у профілактиці венозного тромбоемболізму під час операцій з приводу раку щитоподібної залози, Єгоров А. А., Смирнова Н. Н., Єгоров А. Н., Босько І. Л. (2011)
Бойко Н. І. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2-го типу, Хом'як В. В., Павловський М. П., Довгань Ю. П., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2011)
Щепотін І. Б. - Вплив метаболічного синдрому на перебіг раку молочної залози, Зотов О. С., Любота І. І., Любота Р. В. (2011)
Перцева Т. О. - Зміни показників ліпідного спектра крові залежно від схеми цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу, Маляр К. Ю. (2011)
Козловська Х. Ю. - Клінічні особливості серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від ступеня порушення функції нирок (2011)
Кіхтяк О. П. - Зміни глікемії під впливом цукрознижувальних засобів у щурів зі стрептозотоциновим діабетом на тлі висококалорійної дієти (2011)
Большова О. В. - Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність, Самсон О. Я., Кульчицька Н. О., Вишневська О. А., Спринчук Н. А., Маліновська Т. М., Музь В. А., Дерев'янко Г. А., Марков В. В. (2011)
Вишневська О. А. - Діагностика та лікування соматотропної недостатності у дітей (2011)
Леженко Г. О. - Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет, Руднєва І. В., Пашкова О. Є. (2011)
Хоперія В. Г. - Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія вузлів щитоподібної залози: показання, техніка, клінічне застосування (2011)
Глоба Є. В. - Помпова інсулінотерапія у дітей із цукровим діабетом 1-го типу: клінічні спостереження, Зелінська Н. Б., Погадаєва Н. Л. (2011)
Бурдо І. С. - Поєднання раку щитоподібної залози та тиреотоксикозу, Комісаренко І. В., Гуда Б. Б. (2011)
Станкова Н. І. - Інсулінома: випадок із лікарської практики, Ляшук П. М., Грабовецький О. В., Ляшук Р. П., Леонова М. О. (2011)
Юзвенко Т. Ю. - Нецукровий діабет як маска іншого захворювання, Гирявенко О. Я., Чуприна Л. О., Балуєва С. О. (2011)
Кравчун Н. О. - Цукровий діабет 2-го типу: шляхи профілактики, запобігання розвитку, Козаков О. В., Романова І. (2011)
Яковлева Л. В. - Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка лікування хворих на цукровий діабет, Кириченко О. Н. (2011)
Хоперія В. Г. - Роль BRAF-мутації у визначенні прогнозу папіллярного раку щитоподібної залози (2011)
Стернюк Ю. М. - Диференційований рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування, Огорчак М. А., Олійник Ю. Ю., Ніедерле Б. (2011)
Вернигородський В. С. - Адаптаційний потенціал і реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2011)
Медведь В. І. - Вивчення розповсюдженості та можливостей оптимізації діагностики гестаційного діабету, Бичкова Є. О., Бикова Л. М. (2011)
Сергієнко О. О. - Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Маркевич Ю. О., Сергієнко В. О. (2011)
Пасєчко Н. В. - Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області, Наумова Л. В., Мартинюк Л. П. (2011)
Большова О. В. - Препарати альфа-ліпоєвої кислоти у комплексному лікуванні діабетичної нейропатії у дітей і підлітків (2011)
Погадаєва Н. Л. - Психологічний стан дітей шкільного віку з порушеннями фізичного та статевого розвитку, які виховуються у сім'ях (2011)
Бєлих Н. А. - Стан йодної забезпеченості вагітних і новонароджених на сході України, Валієв О. А., Сапельников О. Я., Сапельникова Л. Я., Білошицький О. О., Коваленко М. М. (2011)
Ріга О. О. - Клінічна оцінка вмісту альдостерону у сечі та його активності у дітей раннього неонатального віку (2011)
Писаренко С. Г. - Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу (2011)
Щекатурова Л. В. - Диференційна діагностика гіперальдостеронізму (2011)
Большова О. В. - Гіпоглікемічні стани у дітей і підлітків (2011)
Салютін Р. В. - Критерії повноцінності та безпечності трансплантанта стовбурових клітин пуповинної крові людини, Лобинцева Г. С., Зубкова Г. А., Дроздович І.І., Паляниця С.С., Давидова Т. І. (2011)
Ларін О. С. - Медулярний рак щитоподібної залози з місцевими та віддаленими метастазами: тактика лікування та спостереження, Черенько С. М., Нечай О. П., Черенько М. С. (2011)
Хоперія В. Г. - Роль виявлення мутації BRAF V600E під час проведення ТАПБ вузлів щитоподібної залози (2011)
Стернюк Ю. М. - Особливості хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози, Огарчак М. А., Ніедерле Б. (2011)
Степура Н. М. - Інтерлейкін-2-продукаюча активність лімфоцитів у хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії, Замотаєва Г. А. (2011)
Щекатурова Л. В. - Особливості роздільного відбору крові з надниркових вен у діагностиці первинного альдостеронізму, Черенько С. М., Макаренко Г. І. (2011)
Свистун І. І. - Можливість оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки (2011)
Осадців О. І. - Кластерне дослідження дефіциту йоду та ефективності масової йодної профілактики в Чернігівській області, Кравченко В. І. (2011)
Зелінська Н. Б. - Вплив різних методів інсулінотерапії на варіантність глікемічного профілю у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Глоба Є. В., Ніфонтова Л. В., Погадаєва Н. Л. (2011)
Гузь О. О. - Фолікулярні утворення щитоподібної залози: класифікація та цитологічні критерії, Белемець Н. І. (2011)
Кравчун Н. О. - Нецукровий діабет: сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування (2011)
Большова О. В. - Цинк і його значення для росту та статевого розвитку дітей, Пахомова В. Г. (2011)
Безруков О. Ф. - Лімфорея та набряковий синдром у поопераційний період у хворих, оперованих на щитоподібній залозі, Клішевич І. Б., Паламарчук В. О. (2012)
Черенько С. М. - Особливості лікування диференційованого раку щитоподібної залози, що його було виявлено у пацієнток під час вагітності, Ларін О. С., Давидова Ю. В., Федорченко Г. А. (2012)
Кунатовський М. В. - Вплив транексамової кислоти на обсяги крововтрати та поопераційної ексудації під час операцій на щитоподібній залозі, Паламарчук В. О., Кащенко М. В., Войтенко В. В., Крейдич О. С. (2012)
Чернишов С. В. - Порівняльна оцінка перебігу раннього поопераційного періоду після операцій на щитоподібній залозі, виконаних зі стандартного та мінімально інвазійного доступів, Щупачінська Л. О., Мельник А. В. (2012)
Зубкова С. Т. - Дуплексне сканування екстракраніальних відділів хребтових артерій у хворих на гіпотиреоз, Михайленко О. Ю. (2012)
Дідушко О. М. - Частота мікроальбумінурії у хворих на гіпотиреоз (2012)
Замотаєва Г. А. - Вплив радіойоду на склад лімфоцитів крові хворих на рак щитоподібної залози молодого віку з віддаленими метастазами, Степура Н. М. (2012)
Таран Є. В. - Характеристика мікрофлори стоп у хворих із синдромом діабетичної стопи, Юзвенко Т. Ю., Гирявенко О. Я., Болгарська С. В., Славнов В. М. (2012)
Кравчун Н. О. - Порушення вуглеводного обміну, виявлені у скринінгу дорослого населення двох районів м. Харкова, Романова І. П., Козаков О. В., Сороколат Ю. В. (2012)
Хуторська Л. А. - Аналіз ефективності амбулаторного спостереження хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Могильницька Л. А. - Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння (2012)
Глоба Є. В. - Гострі ускладнення цукрового діабету у дітей, які отримують помпову інсулінотерапію, Зелінська Н. Б., Ніфонтова Л. В., Погадаєва Н. Л., Бегутова Т. М., Хорошая О. А. (2012)
Микитюк М. Р. - Стан вуглеводного обміну та чутливість до інсуліну у хворих на акромегалію з конкомітантною гіперпролактинемією, Хижняк О. О., Сулима Т. Н. (2012)
Абедимова Р. - Частота діабетичної полінейропатії серед дітей із цукровим діабетом 1-го типу (2012)
Рибаков С. І. - М. І. Коломийченко - видатний український хірург, вчений, патріот, гуманіст (2012)
Юзвенко Т. Ю. - Який препарат з групи похідних сульфанілсечовини додати до Метформіну?, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2012)
Кирилюк М. Л. - Синдром "порожнього" турецького сідла (2012)
Юзвенко Т. Ю. - Бічний аміотрофічний склероз на тлі цукрового діабету (2012)
Кирилюк М. Л. - Доплерографічні показники стану фетоплацентарного бар'єру у жінок із гестаційним діабетом, Руських Л. В. (2012)
Манська К. Г. - Особливості харчової поведінки молодих жінок із первинним ожирінням (2012)
Рецензія на монографію Кирилюка М. Л. "Редкие случаи эндокринной патологии" (2012)
Щепотін І. Б. - Передопераційна гормональна терапія місцево поширеного раку молочної залози, Зотов О. С., Анікусько М.Ф., Любота І. І., Любота Р. В. (2011)
Хоперія В. Г. - Цитологічні особливості медулярного раку щитоподібної залози, Белемець Н. І., Гузь О. О. (2011)
Грубнік В. В. - Можливості міні-інвазивних втручань на щитоподібній залози, Парфентьєв Р. С., Косован В. М. (2011)
Зубачик В. М. - Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі первинного гіперпаратиреозу, Заболотний Т. Д., Мінько Л. Ю., Бойко Н. І., Хом'як В. В., Павловський М. П. (2011)
Приступюк О. М. - Клінічні особливості формування атерогенних дисліпідемій у хворих на цукровий діабет (2011)
Грубнік В. В. - Можливості хірургічного лікування пацієнтів з ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну, Голляк В. П., Грубнік А. В. (2011)
Скрипник Н. В. - Вплив комбінованої терапії глімепіридом і метформіном на інсулінорезистентність, рівень адипокінів і прозапальних цитокінів у хворих із метаболічним синдромом (2011)
Каліман В. П. - Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном (2011)
Большова О. В. - Хумалог: досвід клінічного застосування у дітей і підлітків із цукровим діабетом 1-го типу, Самсон О. Я. (2011)
Величко В. І. - Психологічний стан дітей із надмірною масою тіла та ожирінням, Ерастова Л. Є. (2011)
Багацька Н. В. - Імуногенетичні та дерматогліфічні маркери схильності до гіпоталамічного синдрому пубертантного періоду у хлопчиків, Глотка Л. І. (2011)
Рибакова С. Й. - Еміль Теодор Кохер - видатний хірург, учений, особистість (2011)
Кравчун Н. О. - Патологія репродуктивних органів у жінок із метаболічним синдромом (2011)
Дідушко О. М. - Індивідуальний добір цукрознижувальних засобів, Боцюрко В. І., Скрипник Н. В., Бабенко І. Г., Костіцька І. О., Гуменюк Ю. М. (2011)
Паляниця С. С. - Застосування суспензій ембріональних клітин у лікуванні хворих на цукровий діабет (2011)
Паламарчук В. О. - Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані, Войтенко В. В., Котовський В. й., Дунаєвський В. І. (2013)
Шептуха С. А. - Первинний гіперпаратиреоз серед пацієнтів із хірургічною патологією щитоподібної залози, Черенько С. М. (2013)
Горобейко М. Б. - Лікування хворих із синдромом діабетичної стопи та периферичною ангіопатією різного ступеня (2013)
Черенько С. М. - Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування морбідного ожиріння за методикою лапароскопічного бандажування шлунка регульованою силіконовою манжетою, Ларін О. С., Товкай О. А. (2013)
Ларін О. С. - Гормональна активність жирової тканини та кластери метаболічного синдрому в осіб з ожирінням на тлі формування інсулінорезистентності, Кирилюк М. Л., Третяк О. Е., Черенько М. С., Щекатурова Л. В., Дашук Т. І. (2013)
Зуєв К. О. - Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2013)
Ларін О. С. (від групи дослідників) - Застосування інсуліну Гларгін (Лантус) у повсякденній клінічній практиці: результати обсерваційного перехресного ретроспективного спостереження IDEAL (2013)
Микитюк М. Р. - Артеріальна гіпертензія у хворих на акромегалію: акцент на кардіоваскулярний ризик (2013)
Рибаков С. Й. - Історія хірургії пухлин коркового шару надниркових залоз (2013)
Кирилюк М. Л. - Гіперпролактинемічний синлром: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, сучасне лікування (2013)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння та метаболічний синдром у дітей (2013)
Семенюк Л. М. - Домінування андрогенів і синдром полікістозних яєчників у жінок репродуктивного віку, Яроцький М. Є. (2013)
Рибаков С. Й. - Згадуючи Ігоря Васильовича Комісаренка..., Ларін О. С. (2013)
Хоперія В. Г. - Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози, Ларін О. С., Васько В. В. (2012)
Грубнік В. В. - Стан церебрального венозного кровообігу у хворих в положенні для струмектомії, Тарабрін О. О., Буднюк О. О., Парфентьєв Р. С., Басенко І. Л. (2012)
Ларін О. С. - Вивчення нефропротекторної ефективності Ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією, Зуєв К. О., Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Кидалова Г. А., Когут Д. Г., Дашук Т. І. (2012)
Вернигородська М. В. - Стан толерантності до фізичного навантаження у хворих на цукровий діабет і його значення в медико-соціальній експертизі та медичній реабілітації, Забур'янова В. Ю., Вернигородський В. С. (2012)
Чайка Ю. І. - Неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому: патоморфологічні особливості (2012)
Паєнок О. С. - Прогностичні чинники акушерсько-перинатальних завершень у жінок, які мешкають в умовах природного йодного дефіциту, Паньків В. І., Костів М. О. (2012)
Бєлих Н. А. - Вплив йодного дефіциту на териоїдний гормоногенез матері та плода (2012)
Щербина М. О. - Характеристика ліпідного спектра крові у хворих із пубертантними матковими кровотечами, Диннік О. О., Суліма Т. Н. (2012)
Рибаков С. І. - Е. Т. Кохер - засновник тиреоїдної хірургії (2012)
Ларін О. С. - Патогенез пресорних виразок у хворих на цукровий діабет і можливості їх профілактики, Таран Є. В., Юзвенко Т. Ю., Гирявенко О. Я., Гаврецький А. І. (2012)
Лихоносова А. П. - Порівняльний аналіз методів, застосовуваних для ранньої діагностики цукрового діабету, Лихоносов М. П. (2012)
Черенько С. М. - Клінічний випадок діагностики та лікування хворого з АКТГ-ектопічним синдромом, Гетьман В. Г., Линчевський О. В., Нечай О. П., Щєкатурова Л. В. (2012)
Інформація про "УНПЦЕХТЕОіТ" (2012)
Смирнов І. І. - Проблеми цукрознижувальної терапії за цукрового діабету 2-го типу: уроки "мегатрайлів" (2010)
Ларін О. С. - Помилки та ризик у хірургічному лікуванні вторинного гіперпаратиреозу, Черенько С. М., Ткаченко Р. П. (2010)
Паламарчук В. О. - Методи діагностики ятрогенних дисфоній у хірургії щитоподібної залози, Івановський Р. Г. (2010)
Павловський М. П. - Симультанні операції у пацієнтів із жовчокам'яною хворобою та хірургічною патологією ендокринних органів, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Гавриш Я. І. (2010)
Дейнеко І. В. - Лікування та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози з інвазією у верхні дихальні шляхи, Кутовий О. Б., Тимчук С. М., Люлько І. В., Кравченко В. А. (2010)
Якимець Н. С. - Особливості біоелементного складу тканини щитоподібної залози, кісток і волосся у жителів Прикарпаття з автоімунним тиреоїдитом Хашимото (2010)
Паньків В. І. - Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Гирявенко О. Я. (2010)
Сергієнко В. О. - Значення ендотеліальної дисфункції та порушень ліпідного обміну у патогенезі кардіоміопатії за цукрового діабету 2-го типу (2010)
Свиридов М. В. - Ейкозаноїдний контроль загоювання ран у хворих із гнійно-некротичними формами синдрому діабетичної стопи (2010)
Колбін А. С. - Оптимізація базально-болюсної інсулінотерапії цукрового діабету 2-го типу на підставі фармакоекономічного аналізу (2010)
Шестакова М. В. - Клініко-економічний аналіз застосування інсуліну гларгін за цукрового діабету 2-го типу, Халімов Ю. Ш., Новиков В. І., Бєлоусов Д. Ю., Колбін А. С. (2010)
Сухіна Л. О. - Позитивне значення тривалого використання берлітіону у лікуванні хворих із діабетичною ретинопатією, Голубов К. Е. (2010)
Каліман В. П. - Дослідження гіпоглікемічної дії експериментального неін'єкційного інсуліну, створеного методом молекулярного мікрокапсулювання (2010)
Зелінська Н. Б. - Діагностика патології серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз (2010)
Хижняк О. О. - Деякі патогенетичні механізми формування кардіометаболічного ризику в осіб молодого віку, Суліма Т. Н., Черевко І. Г., Алексєєва І. І. (2010)
Горбунова О. В. - Порівняльна характеристика впливу різних методів контрацепції на якість життя жінки, Новосад А. В. (2010)
Кирилюк М. Л. - Бальнеотерапія, грязелікування та фізіотерапія цукрового діабету (2010)
Бурдо І. С. - Труднощі діагностики пухлин заочеревинного простору, Комісаренко І. В. (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) Узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
Венцківський Б. М. - Рецидив апоплексії яєчників. Ендокринні чинники, профілактика, Жегулович Ю. І. (2010)
Кирилюк М. Л. - Патогенез метаболічного синдрому та його зв'язок із перебігом доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Костєв Ф. І., Черпак Б. Д., Шагалюк С. С. (2012)
Кіхтяк О. П. - Центральні важелі розвитку периферичної інсулінорезистентності, Орел Ю. Г., Скрипник Н. В., Москва Х. А. (2012)
Товкай О. А. - Феохромоцитома: сучасні підходи до діагностики та лікування (2012)
Лисайчук Ю. С. - Хірургічна профілактика синдрому діабетичної стопи, Четверус Р. В., Бондар С. Є., Павліченко Л. М., Хомут Ю. Ю., Лісовець В. В. (2012)
Кирилюк М. Л. - Маркери ризику метаболічного синдрому у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози залежно від стадії захворювання, Костєв Ф. І., Підаєв А. В., Шаталюк С. С. (2012)
Сергієнко В. О. - Кардіоваскулярна автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості змін просторового кута QRS-T, коригованого інтервалу QT і диперсії інтервалу QT, Сегін В. Б., Сергієнко О. О. (2012)
Шатохіна І. В. - Цукровий діабет 2-го типу як чинник, що обтяжує перебіг інфаркту міокарда у хворих з артеріальною гіпертензією (2012)
Суслик Г. І. - Гіперлептинемія та стан інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2012)
Коваленко М. О. - Ліпідний обмін і порушення гормональної регуляції маси тіла у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Муравйова І. М., Чикалова І. Г., Коваленко В. В., Пронін О. В. (2012)
Пасєчко Н. В. - Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб, Свистун І. І. (2012)
Большова О. В. - Шляхи оптимізації лікування хворих із незадовільним прогнозом кінцевого зросту, Самсон О. Я., Спринчук Н. А. (2012)
Вишневська О. А. - Стан системи гіпофіз-надниркові залози на тлі замісної терапії рекомбінантним гормоном росту у дітей, хворих на соматотропну недостатність, Большова О. В. (2012)
Зуєв К. О. - Целіакія у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Губська О. Ю., Когут Д. Г., Гирявенко О. Я., Підаєв А. В., Якушевська С. Я. (2012)
Зелінська Н. Б. - Синдром Рубінштейна-Тейбі у поєднанні з хворобою Мойамойа, Хорошая О. О. (2012)
Ляшук П. М. - АКТГ-ектопічний синдром, обумовлений бронхіальним карциноїдом, Станкова Н. І., Оленович О. А., Ляшук Р. П. (2012)
Павловський М. П. - Особливості лікування пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою і тиреотоксикозом, Сироїд О. М., Коломійцев В. І. (2012)
Інформація про "УНПЦЕХТЕОіТ" (2012)
Черенько С. М. - Лапароскопічна адреналектомія: досвід перших 300 операцій у клініці ендокринної хірургії, Ларін О. С. (2010)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне (НВМЕ-1, ТПО) та цитохімічне (ДАП IV) дослідження після ТАПБ вузлів щитоподібної залози (2010)
Зелінська Н. Б. - Клініко-лабораторні особливості первинного гіпотиреозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Ларін О. С., Паньків В. І., Гирявенко О.Я. (2010)
Перцева Т. О. - Динаміка показників інсулінорезистентності залежно від виду цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу, Маляр К. Ю. (2010)
Кіхтяк О. П. - Пошук лабораторних критеріїв добору оптимального цукрознижувального препарату для лікування хворих на ЦД-2 за даними перехресного дослідження (2010)
Ларін О. С. - Функціонування жирової тканини в огрядних хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи, Горб Н. В., Костюк Т. С., Малижев В. О., Третяк О. Б., Черенько С. М., Щекатурова Л. В. (2010)
Замотаєва Г. А. - Стан ендокринної функції тимуса у дітей групи ризику у передклінічний період розвитку цукрового діабету 1-го типу (2010)
Багацька Н. В. - Генетичні особливості дифузного нетоксичного зоба у підлітковому віці, Дємєнкова І. Г., Глотка Л. І. (2010)
Паєнок О. С. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із дифузним токсичним зобом (2010)
Забліцев С. В. - Взаємозв'язок остеоасоційованих гормонів і хімічних елементів у жінок з остеодефіцитом у пре- і постменопаузний періоди, Рибалко Л. М., Синяченко О. В., Тов І. В. (2010)
Спринчук Н. А. - Клініко-діагностичні особливості та лікування синдрому біологічно неактивного гормону росту, Самсон О. Я. (2010)
Григор'єва Ю. В. - Клініко-морфологічне зіставлення у діагностиці захворювань передміхурової залози, Гичка С. Г. (2010)
Щупачинська Л. О. - Дискусійні питання передопераційної підготовки, інтра- та поопераційного ведення хворих із тиреотоксикозом, Мельник А. В., Болгов М. Ю. (2010)
Голубовська О. А. - Автоімунний тиреоїдит як позапечінковий прояв вірусного гепатиту В, Чепілко К. І., Кондратюк Л.О. (2010)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Нові напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією" та засідання асоціації дитячих ендокринологів України (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
До 80-річчя від дня народження академіка Михайла Петровича Павловського (2010)
Шаповал Н. О. - Інтраопераційне гістологічне експрес-дослідження щитоподібної та прищитоподібної залоз, Хоперія В. Г., Гирявенко О. Я., Золотарьов П. О. (2010)
Джужа Д. А. - Радіонуклідні методи у діагностиці первинного гіперпаратиреозу (2010)
Афонін Д. М. - Експериментально-клінічне дослідження можливості автотрансплантації тканин щитоподібної та прищитоподібної залоз для корекції гормональної недостатності (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу та загострення хронічного пієлонефриту, Шкала Л. В. (2010)
Хабрат Б. В. - Особливості перебігу хірургічної менопаузи у жінок репродуктивного та перименопаузального віку на тлі патології щитоподібної залози, Яроцький М. Є., Литвак О. О., Лисенко Б. М., Коноваленко В. І., Дашук Т. І. (2010)
Геряк С. М. - Особливості добового профілю артеріального тиску і частота розвитку гестозу у вагітних з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Петруняк Р. І. (2010)
Каліман В. П. - Можливості визначення глікованого фібриногену плазми крові як критерію компненсації цукрового діабету у вагітних (2010)
Хижняк О. О. - Частота ендокринної патології у дітей із порушенням розвитку в перинатальний період за даними скринінгу, Левченко Т. П., Черевко І. Г., Тихонова Т. М., Тамбовцева Т. К., Гогетидзе Т. Г. (2010)
Диннік В. О. - Роль окситоцину у формуванні пебуртантних маткових кровотеч (2010)
Паньків В. І. - Вузловий зоб: сучасні аспекти діагностики та лікування (2010)
Полозова Л. Г. - Оптимізація ведення цукрового діабету 2-го типу згідно з принципами консенсусу ADA/EASD (2010)
Глоба Є. В. - Феохромоцитома як компонент синдрому Гіппеля-Ландау в практиці ендокринолога: проблеми діагностики на прикладі клінічного спостереження, Зелінська Н. Б. (2010)
Бурдо І. С. - Тиреопатії, індуковані аміодароном та інтерферонами, Комісаренко І. В. (2010)
Ляшук Н. Б. - Хвороба Іценка-Кушинга: випадок із лікарської практики, Станкова Н.І., Леонова М. О., Бойко І. В., Ляшук Р. П. (2010)
Підмуряк О. О. - Клінічний випадок альдостероми, Мукомела Л. І. (2010)
Міжнародне товариство дитячого та підліткового діабету (ISPAD) Узгоджене керівництво з основних принципів лікування діабету у дітей і підлітків 2009 р. (2010)
Пам'яті Турчина Івана Семеновича (2010)
Кирилюк М. Л. - Роль чинників росту у розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози та їх зв'язок із метаболічним синдромом, Костєв Ф. І., Підаєв А. В., Шаталюк С. С. (2012)
Щепотін І. Б. - Молекулярні механізми негативного впливу метаболічного синдрому на ризик виникнення та прогноз перебігу раку молочної залози у жінок у постменопаузі, Зотов О. С., Любота Р. В., Любота І. І. (2012)
Паламарчук В. О. - Пряма нейрорафія поворотного нерва як засіб корекції дисфонічних розладів за однобічних паралічів голосових складок (2012)
Вовк В. С. - Лімфаденектомія за папілярного та фолікулярного раків щитоподібної залози, Цьолко Т. Р., Стернюк Ю. М. (2012)
Вернигородський В. С. - Роль розчинної форми адгезійної молекули судинних клітин і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М. (2012)
Камінський О. В. - Зв'язок стану щитоподібної залози з гормональним і метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (2012)
Приступюк О. М. - Спрямування заходів вторинної профілактики серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Кобиляк Н. М. - Роль індексу згасання еходенситометрії у діагностиці неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Боднар П. М., Динник О. Б., Михальчишин Г. П. (2012)
Кіхтяк О. П. - Піоглітазон у лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Кирилюк М. Л. - Біометричні та біохімічні показники метаболічного синдрому або ризику його виникнення у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Костєв Ф. І., Підаєв А. А., Шаталюк С. С. (2012)
Ларін О. С. - Роль низькочастотної ультразвукової терапії в лікуванні хронічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Костюк Т. С., Третяк О. Е., Черпак Б. Д., Гирявенко О. Я. (2012)
Сергієнко В. О. - N-термінальний натрійуретичний мозковий пептид, параметри інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічну хворобу серця, Суслик Г. І., Урбанович А. М., Сергієнко О. О. (2012)
Коваленко О. М. - Чинники ризику розвитку фібропластичних процесів за цукрового діабету 2-го типу у віддалені терміни після опромінення, Муравйова І. М., Чикалова І. Г., Самойлов О. О., Пронін О. В. (2012)
Хабрат Б. В. - Стан репродуктивного здоров'я жінок із доброякісною тиреоїдною патологією, Литвак О. О., Лисенко Б. М., Хабрат А. Б., Гирявенко О. Я., Черпак Б. Д. (2012)
Литвак О. О. - Особливості порушення менструальної функції у жінок із дифузним токсичним зобом, Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Підаєв А. В., Юзвенко Т. Ю. (2012)
Зелінська Н. Б. - Автоімунний полігландулярний синдром 1-го типу у дитини, Погадаєва Н. Л., Нифонтова Л. В., Глоба Є. В. (2012)
Бурдо І. С. - Випадок первинного гіперальдостеронізму, Тихонова Н. В. (2012)
Шатохіна І. В. - Рівень тропоніну у хворих на цукровий діабет з інфарктом міокарда (2012)
Грищук О. В. - Онтологічні особливості взаємозв’язку людини і права: філософсько-правовий вимір (2013)
Кузьменко В. В. - Онтологический статус феноменов права гражданского общества и государства в "Философии права" Г. В. Ф. Гегеля (2013)
Наливайко Л. Р - Сучасний стан інституту застережень до міжнародних договорів, Колоколов А. Є. (2013)
Боняк В. О. - Щодо визначення статусу органів охорони правопорядку (за матеріалами діяльності Конституційної Асамблеї) (2013)
Вітвіцький C. C. - Інститут громадянського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку (2013)
Градова Ю. В. - Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні (2013)
Завгородній В. А. - Зарубіжний досвід виконання рішень Європейського Суду з прав людини (на прикладі деяких країн Європейського Союзу) (2013)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Куракін О. М. - Теоретико-правові проблеми нормативної регуляції суспільних відносин: стан наукової розробки (2013)
Лаба О. В. - Теоретико-правова характеристика основних критеріїв щодо класифікації юридичної діяльності (2013)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення судами конституційного права громадян України на звернення (2013)
Орлова O. O. - Особливості правового мислення працівника міліції (2013)
Пальченкова В. М. - Співвідношення формального та неформального (громадського) контролю з точки зору теорії права (2013)
Пустовіт Ж. М. - Історичні передумови становлення і розвитку функцій Верховної Ради УРСР – попередниці Верховної Ради України (2013)
Рибалкін А. О. - Сутність, юридична природа та класифікація соціальних конфліктів (2013)
Сайфуліна Ю. В. - До питання визначення сутності права та його методологічні аспекти (2013)
Сердюк I. A. - Функції держави та форми здійснення функцій держави: співвідношення понять (2013)
Талдикін O. B. - Нетократія в інформаційному суспільстві: спроба класификації в контексті теорії влади (2013)
Філонов O. B. - Проблеми кадрового забезпечення органів, що здійснювали боротьбу з тероризмом в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Каглянчук I. B. - Нормативно-правове забезпечення функціонування судової системи (2013)
Третьяченко M. O. - Федеративна форма політико-територіальної організації публічної влади в Європі: загальне та особливе (2013)
Черноп’ятов C. B. - Позитивна юридична відповідальність як наукова та методологічна категорія (2013)
Швед І. Я. - Розвиток охоронних структур на території царської Росії у дореволюційний період (2013)
Бабенко А. О. - Судова практика з розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, Грибан В. Г. (2013)
Заєць О.М. - Страховий стаж: поняття та умови обчислення, Кригіна Д. Г. (2013)
Копелєв І. Ю. - Напрями зміцнення економічної безпеки підприємництва в умовах формування ринкової системи господарювання (2013)
Обушенко O. M. - Співвідношення інституту охорони праці з іншими інститутами трудового права України (2013)
Свистун Л. Я. - Суб'єкти зобов'язань за законодавством України (2013)
Бочарникова A. C. - Правове регулювання охорони праці на підприємствах в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Коваль O. B. - Набувальна давність та приватизація – похідні способи виникнення права власності на житло (2013)
Степакова H. M. - До проблеми визначення стадій правозастосування у трудовому праві (2013)
Зозуля I. B. - Нормативно-правове регулювання Кабінетом Міністрів України питань діяльності та реформування МВС України: останні тенденції (2013)
Кононець В. П. - Удосконалення адміністративної діяльності міліції щодо охорони громадського порядку та безпеки в аеропортах (2013)
Лісний Д. В. - Дисциплінарне провадження в органах внутрішніх справ України: новий погляд на стару проблему (2013)
Логвиненко Б. О. - "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення (2013)
Ляшук P. M. - Правове регулювання складових прикордонного контролю (2013)
Московець B. I. - Щодо класифікації недержавних правоохоронних формувань (2013)
Ніщимна C. O. - Загальні фінансово-правові принципи у регулюванні публічної фінансової діяльності (2013)
Патерило I. B. - Інститут інструментів діяльності публічної адміністрації у системі адміністративного права України (2013)
Пшонка A. B. - Загальна характеристика соціально-правового забезпечення працівників прокуратури України (2013)
Чистяков П. М. - Актуальні питання реформування оперативно-службової діяльності регіональних управлінь МВС України в областях (2013)
Щербина Є. М. - Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (2013)
Алфьорова T. M. - Щодо визначення юридичної сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності державної автомобільної інспекції (2013)
Корольов Ю. О. - Характеристика правового статусу Національного банку України (2013)
Крижановський A. C. - Суб’єкти забезпечення охорони громадського порядку під час підготовки та проведення виборів i референдумів в Україні (2013)
Репан M. I. - Особливості прийняття дільничними інспекторами міліції заяв та повідомлень про насилля в сім`ї з набранням чинності Кримінально-процесуальним кодексом України (2013)
Рибалка H. O. - Форми управління в органах прокуратури України (2013)
Фоміна Г. В. - Деякі питання суб'єктного складу податкових правовідносин (2013)
Бабенко В. М. - Кримінологічна характеристика умисних вбивств, вчинених організованими групами та злочинними організаціями, Кириченко О. В. (2013)
Багмет A. M. - Причины и обстоятельства, способствующие совершению массовых беспорядков (2013)
Бычков B. B. - Криминологические особенности проявления бандитизма в Российской Федерации (2013)
Людвік В.Д. - Kримінологічна характеристика особи злочинця-рецидивіста, Кисельов І.О. (2013)
Мислива O.O. - Покарання за злочини у сфері трансплантації (2013)
Самбор M. A. - Інститут кримінального проступку за законодавством України: вади та прогалини (2013)
Триньова Я. О. - Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності (2013)
Шаблистий B. B. - Ефективність кримінально-правового забезпечення екологічної безпеки людини (2013)
Школа C. M. - Деякі питання щодо порядку здійснення помилування в Україні (2013)
Васілін M. M. - Озброєння особи з метою вчинення терористичного акту як форма сприяння вчиненню терористичного акту (2013)
Вознесенська O. B. - Співвідношення понять "викрадення", "розкрадання", "грабіж" (2013)
Гладкова Є. О. - Індивідуальна профілактика насильницьких злочинів проти працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Кириченко Г. В. - Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування (2013)
Ковальов C. I. - Загальносоціальні заходи запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом (2013)
Овчарик H. O. - Напрямки діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання викраденням чужого майна з автомобілів (2013)
Степаненко Д. Ю. - Зміст діяння у складі злочину, передбаченого ст. 212-1 Кримінального кодексу України (2013)
Озерський I. B. - Судово-психологічна експертиза та інші обставини застосування спеціальних психологічних знань у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Біляєв B. O. - Сучасні проблеми удосконалення структурно-функціональної побудови підрозділів карного розшуку (2013)
Клюс B. B. - Захист об'єктів національної безпеки в контексті забезпечення релігійної безпеки України (2013)
Крамаренко Ю. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення організованих злочинних груп загальнокримінальної спрямованості, Потайчук І. В. (2013)
Одерій O. B. - Аналіз стану та причин злочинності проти довкілля в Україні: комплексно-криміналістичний аспект (2013)
Пиріг I. B. - Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (2013)
Тарасенко P. B. - Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні (2013)
Уваров В. Г. - Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України (2013)
Філяніна Л. А. - Міжнародно-правові аспекти надання правової допомоги під час кримінального провадження (2013)
Халимон C. I. - Реалізація принципів конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2013)
Христов О. Л. - Відповідність негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді вимогам Конституції України, Христова Ю. В. (2013)
Чаплинська Ю. А. - Одночасний допит двох раніше допитаних осіб (організаційний аспект) (2013)
Черняк H. П. - Процесуальні особливості повідомлення особі про підозру (2013)
Шинкаренко I. O. - Психологічні основи і правові вимоги законності здійснення спеціального слідчого експерименту (2013)
Єфімов M. M. - Обстановка вчинення хуліганства як елемент криміналістичної характеристики (2013)
Заремба M. O. - Проблемні питання розслідування справ про фіктивне підприємництво (2013)
Іваниця A. B. - Окремі аспекти призначення експертизи при розслідуванні вбивств через необережність (2013)
Ляшенко M. M. - Види криміналістичної профілактики економічних злочинів (2013)
Одинцова I. M. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні стороною захисту (2013)
Оржинська E. I. - Зміст елементів злочинної діяльності (2013)
Паславський M. I. - Дослідження термінологічного означення і вживання терміна "протидія злочинності" (2013)
Савенко C. A. - Оперативно-розшукове забезпечення судового розгляду: організаційно-тактичний аспект (2013)
Тарасюк K. B. - Застосування угод про визнання винуватості у контексті нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Цюприк I. B. - До питання про використання міжнародної правової допомоги у доказуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2013)
Бабаянц О. В. - Эффективность гербицидов против разновидностей ежовниковых (ECHINOCHLOA) и камыша остроконечного (SCIRPUSMUCRONATUS) в посевах риса в южной степи украины, Неплий Л. В. (2014)
Вирич П. А. - Влияние тринексапак-элита на содержание пигментов и анионов в листьях пшеницы (Triticum aestivum L.), Ведмеденко Г. Й., Швартау В. В. (2014)
Єщенко В. О. - Біологічні особливості осоту рожевого та як із ним боротись механічним способом, Карнаух О. Б. (2014)
Задорожний В. С. - Контролювання бур’янів у посівах сої в Правобережному Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Задорожний В. С. - Шкідливість бур’янів та їх контролювання в посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Задорожний В. С. - Вплив різних способів обробітку ґрунту на видовий склад бур’янів при вирощуванні кукурудзи на зерно, Мовчан І. В., Колодій С. В. (2014)
Зуза В. С. - До питання поширеності бур’янів (2014)
Іващенко О. О. - Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні, Бурда Р. І. (2014)
Косолап М. П. - Поширення видів роду Bromus в зоні Лісостепу України, Кротінов О. П., Конопля М. І., Курдюкова О. М., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д. (2014)
Курдюкова О. М. - Шкідливість нетреби ельбінської (Хanthium albinum (Widder) H. Scholz) та хімічні заходи її контролю в посівах соняшника (2014)
Макух Я. П. - Експериментальне використання нового термічного способу контролю бур’янів, Іващенко О. О., Ременюк С. О. (2014)
Манько Ю. П. - Методика визначення показників допуску рівня забуряненості посівів сільськогосподарських культур для ефективного її контролю, Бабенко Є. О. (2014)
Михальська Л. М. - Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці, Прядкіна Г. О., Швартау В. В. (2014)
Могилюк Н. Т. - Фітосанитарний моніторинг сорго алепського в Одеській області (2014)
Павлов О. С. - Забур’яненість посівів ланки польової сівозміни залежно від систем землеробства в правобережному Лісостепу України, Бабенко А. І. (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Екзотичні бур’яни в саду – захист від несподіваних агресорів (2014)
Свиридов А. М. - Формування видового складу бур’янів в соєвому агрофітоценозі східного Лісостепу України та вплив їх щільності на продуктивність сої, Панасенко О. Л. (2014)
Танчик С. П. - Вплив ґрунтових гербіцидів у посівах сої на загальний рівень забур’яненості за різних систем землеробства в правобережному Лісостепу України, Мигловець С. М. (2014)
Танчик С. П. - Шкодочинність проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України, Петренко І. М. (2014)
Танчик С. П. - Винос елементів живлення бур'янами з ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових, Сальніков С. М. (2014)
Танчик С. П. - Забур’яненість ланки польової сівозміни за різних систем землеробства, Федишин М. М. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Захист посівів озимої пшениці від бур’янів на чорноземах звичайних північного Степу України, Матюха В. Л., Бокун О. І. (2014)
Труфанов А. М. - Фитосанитарное состояние посева ячменя идерново-подзолистой глееватой почвы в условиях экологизации земледелия, Чебыкина Е. В., Щукин С. В., Котяк П. А. (2014)
Чебановська Г. Ф. - Удосконалення хімічного методу контролю гірчака повзучого в Одеській області (2014)
Чернелівська О. О. - Регулювання забур’яненості посівів озимого ріпаку (2014)
Чернишова Є. О. - Забур'яненість післяжнивних посівів проса та гречки в проміжних посівах після льону олійного в умовах півдня України, Марковська О. Є. (2014)
Шевченко М. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу (2014)
Швартау В. В. - Вплив похідних динітроаніліну на активність грамініцидів класу арилоксифеноксипропіонової кислоти, Михальска Л. Н., Брицун В. М. (2014)
Швартау В. В. - Особливості захисту посівів проса посівного від бур’янів, Рудник-Іващенко О. І., Михальська Л. М. (2014)
Комилов К. С. - Высокоэффективный гербицид на посевах озимой пшеницы, Бахромов Ш. I, Зайнобиддинов М-З. (2014)
Гаджиева Г. И. - гербициды на основе трифусульфурон-метила в посевах сахарной свеклы (2014)
Сторінка редактора (2013)
К 60-летию Петра Геннадьевича Кондратенко (2013)
Цема Є. В. - Еволюція уявлень про етіопатогенез пілонідальної хвороби (2013)
Кондратюк В. А. - Значение расширенной правосторонней эмболизации воротной вены в подготовке к радикальной резекции объемных образований печени (2013)
Дронов А. И. - Рентгенхирургические вмешательства при небластоматозной билиарной обструкции, Насташенко И. Л., Насташенко А. И., Вороняк А. С. (2013)
Шудрак А. А. - Сравнительная оценка эффективности методов лечения хронического геморроя ІІІ—IV стадии (проспективное двухлетнее исследование) (2013)
Никоненко А. А. - Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике заболеваний аорты и ее ветвей, Гавриленко Б. С., Макаренков А. Л. (2013)
Зозуля Ю. П. - Реконструктивно-пластичні хірургічні втручання у поєднанні з прямою тривалою електростимуляцією у хворих з наслідками ушкодження плечового сплетення та його довгих гілок, Цимбалюк В. І., Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В. (2013)
Балацкий Е. Р. - Роль компартмент-синдрома и сухожильно-фасциальных образований в исходе ампутаций нижних конечностей, выполненных в условиях нарушенной трофики (2013)
Родин Ю. В. - Выбор зоны формирования анастомоза как фактор влияния на проходимость сосудистых шунтов, Коновалова Е. А., Бежуашвили И. Г., Коновалова Д. А., Воропаев В. В. (2013)
Мишалов В. Г. - Тактика ведения больных с идиопатическими венозными тромбозами при скрытых формах злокачественных новообразований, Малиновская Л. Б., Селюк В. М., Мінченко П. П., Войтович О. И. (2013)
Ляховський В. І. - Вплив препарату "Актовегін" на перебіг атеросклеротичного ураження судин головного мозку та нижніх кінцівок, Дем’янюк Д. Г., Сакевич Р. П., Ляховський В. І., Нетребовський В. А., Краснов О. Г. (2013)
Бойко В. В. - Особенности диагностики, течения и коррекции эндотелиальной дисфункции у больных с критической ишемией нижних конечностей, Прасол В. А., Зарудный О. А., Мясоедов К. В. (2013)
Тутченко М. І. - Ефективність мініінвазивних технологій у невідкладній хірургії, Васильчук О. В., Піотрович С. М. (2013)
Раденко Е. Е. - Прогнозирование вероятности рецидивного кровотечения из острых эрозий и язв желудка (2013)
Верхулецкий И. Е. - Иммуноориентированная терапия в комплексном лечении острого некротического панкреатита в реактивной фазе заболевания, Синепупов Д. Н., Синепупов Н. А. (2013)
Мішалов В. Г. - Якість життя у транссексуалів-чоловіків після хірургічної корекції статі (дворічне проспективне дослідження), Храпач В. В., Балабан О. В., Охоцька О. І., Маркулан Л. Ю., Гонза Р. В. (2013)
Гойко О. В. - Статистичні аспекти доказової медицини, Мохначов С. І. (2013)
Фисталь Э. Я. - Современный подход к хирургическому лечению обширных механических ран конечностей с дефектом мягких тканей, Роспопа Я. А. (2013)
Сопко О. І. - Випадок успішного лікування пацієнта із синдромом ледда, Козубович Р. М., Заря І. Л., Верещако Р. І., Молнар І. М., Пироженко А. В. (2013)
Виленский Ю. - Василий Дмитриевич Братусь. Феноменальное сочетание талантов добра (2013)
Боровик О. В. - Модель оцінки впливу характеру електроживлення технічних засобів на ефективність охорони державного кордону, Левков В. В. (2014)
Браун В. О. - Применение имитационного статистического моделирования для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ, Березовская Ю. В., Ленков С. В., Осыпа В. А., Цыцарев В. А. (2014)
Вишнівський В. В. - Аналіз стану військових ремонтних органів, їх структура і характеристика складових частин, Ряба Л. О., Фадєєв О. С., Шевченко В. В. (2014)
Долгушин В. П. - Распознавание класса целей методом оценки статистических параметров вектора вейвлет-декомпозиции сигнала, Лоза В. Н., Борзак А. Н., Жиров Б. Г. (2014)
Кошовий М. Д. - Дослідження методичних підходів щодо оцінювання кількісних та якісних показників метрологічного забезпечення зразків озброєння та військової техніки, Ноженко О. М. (2014)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу в динамічному режимі для безконтактного індукційного методу діагностування (2014)
Лєнков С. В. - Оцінка вірогідності даних автоматизованої системи управління, Бойченко О. В. (2014)
Нікул С. О. - Порівняння варіантів модернізації озброєння і військової техніки за узагальненим критерієм "ефективність – вартість – час" (2014)
Адаськов О. І. - Рекомендації щодо проведення інформаційних заходів в мережі Інтернет в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних операцій (2014)
Жиров Г. Б. - Анексія Криму, причини та наслідки (2014)
Литвиненко О. І. - Структурний аналіз основних показників, що характеризують воєнну могутність держави (2014)
Мокрицкий В. А. - Методика определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Рогов П. Д. - Удосконалення системи безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на основі технічної тактики, Лисий М. І., Добровольський А. Б. (2014)
Царьов Ю. А. - Cинтез функциональной структуры системы контроля обстановки на государственной границе Украины, Ленков С. В. (2014)
Шваб В. К. - Головний фактор підвищення ефективності системи воєнної безпеки трубопровідних магістралей, Гришин С. П., Крихта В. В., Панін В. Г., Лалетін С. П. (2014)
Шворов С. А. - Нейромережеве розпізнавання оптичних образів у системах спеціального призначення, Штепа В. М., Заєць Н. А. (2014)
Артемов В. Ю. - Визначення сутності і змісту деонтологічної складової компетентнісного навчання, Литвиненко Н. І. (2014)
Бойченко О. В. - Розвиток інформаційної безпеки автоматизованих систем управління, Пашков С. О., Охрамович Л. В. (2014)
Джулій В. М. - Аналіз методів інтелектуальної обробки інформації, Чешун В. М., Кривцун В. І., Солодєєва Л. В. (2014)
Красильников С. Р. - Аналіз проблем при передачі прихованої конфіденційної інформації по мережі, Джулій А. В. (2014)
Любарський С. В. - Методика організації захищеного обміну SOAP-повідомленнями в архітектурах web-сервісів (2014)
Охрамович М. М. - Діагностування цифрових типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу у комп’ютерних системах, Сірий А. В., Березовська Ю. В., Шевченко В. В. (2014)
Соловьев В. И. - Спектральный анализ и речевые технологии, Рыбальский О. В. (2014)
Шворов А. С. - Підвищення перепускної спроможності розподіленої обчислювальної мережі спеціального призначення, Лєнков О. С. (2014)
Безносюк О. О. - Відбір змісту спеціальних дисциплін у системі професійної підготовки офіцерських кадрів у цивільному ВНЗ (2014)
Возняк А. Б. - Формування професійної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів, Возняк Я. В. (2014)
Гайша О. О. - Методика кількісної оцінки інформації в системах електронного навчання (2014)
Грибок О. П. - Основні тенденції та умови успішної адаптації викладача-початківця до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2014)
Дячук А. О. - Формування менеджерських умінь і навичок фахівців з управління екологічною безпекою за допомогою тренінгів та організаційно-управлінських ігор, Муляр І. В. (2014)
Жембровський С. М. - Обґрунтування напрямів спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців органів управління (2014)
Зайцев Д. В. - Можливий варіант педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу на основі системного підходу (2014)
Каленський А. А. - Наставник студентської групи – студент: етичний аспект, Пампуха І. В. (2014)
Колісник О. Л. - Проблема сучасного стану навчально-виховного процесу як стратегічна мета виховання майбутнього образу курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів, Лалетін С. П. (2014)
Кравченко О. І. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2014)
Лагодинський О. С. - Методика контролю та оцінювання англомовної комунікативної компетентності майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2014)
Мась Н. М. - Проектування діяльності викладача в системі дистанційного навчання (2014)
Павленко А. Ю. - Технологічний підхід у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Приліпко О. Ф. - Проектування системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Сальнікова О. Ф. - Дистанційне навчання як процес створення освітньої продукції, Сторожук Н. А. (2014)
Мась Н. М. - Проектування методичної системи викладача-т’ютора в системі дистанційного навчання (2014)
Телелим В. М. - Моніторинг в системі підготовки військових фахівців, Приходько Ю. І. (2014)
Шубіна І. - Розвиток освіти в Кувейті (2014)
Бахвалов В. Б. - Імітаційні системи моделювання бойових дій, Хірх-Ялан В. І. (2014)
Габчак Н. Ф. - Основні тенденції в’їзного туристичного потоку до Закарпаття (2014)
Литвиненко Н. І. - Визначення переліку задач аналізу місцевості для зменшення (нейтралізації) впливу середовища на ефективність пересувань сухопутних військ (2014)
Мельник О. В. - Війсково-історична реконструкція територій та військових операцій з застосуванням ГІС технологій, Савков П. А., Михальчук М. В., Чернявський О. М. (2014)
Савков П. А. - Логіко-математичний опис семантичної інформації про місцевість, Писаренко Р. В., Валієв Д. О., Сидоров О. О. (2014)
Чир Н. В. - Розрахунок ступеня антропогенного навантаження на ландшафти басейнів малих річок (на прикладі річки Вижівки) (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2014)
Форзац (2014)
Гізбуллін Н. Г. - Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція – флагман досліджень з селекції і насінництва цукрових буряків (2013)
Балан В. М. - Додаткове запилення як фактор підвищення врожайності і якості насіння цукрових буряків, Балагура О. В. , Осадчук В. Д. (2013)
Шудря П. П. - Стан і перспективи селекції проса, Герасименко О. В., Мошенко М. М., Мороз О. В., Смірних В. М., Орлов С. Д. (2013)
Доронін В. А. - Продуктивність і технологічні якості цукрових буряків залежно від розміру насіння, Бойко І. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Екологічна пластичність і стабільність продуктивності експериментальних триплоїдних гібридів цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Чемерис Л. М, Мацук М. Б. (2013)
Корнєєва М. О. - Селекційно-генетичне покращення цукрових буряків за технічною якістю коренеплодів, Мельник Я. А., Мацук М. Б., Ненька М. М., Ненька О. В., Присяжнюк О. І., Фалатюк Л. В. (2013)
Кошицька Н. А. - Дослідження технологічних властивостей насіння ріпаку залежно від режимів сушіння (2013)
Роїк М. В. - Цитоембріологічна характеристика джерел апозиготії цукрових буряків, Чередничок О. І., Дубчак О. В. (2013)
Баб’яж А. І. - Морфо-біологічна характеристика пилку автофертильних ліній різного рівня інцухту (2013)
Дубчак О. В. - Результати досліджень зі створення однонасінних гібридів цукрових буряків селекціонерами Уладівської та Верхняцької ДСС, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Кулік О. Г. (2013)
Калюжна Е. А. - Напрямки та результати роботи по селекції гороху на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції, Українець В. В. (2013)
Курило В. Л. - Урожайність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2013)
Куцегуб Г. О. - Позакореневе підживлення ріпаку ярого (2013)
Чернюк А. П. - Перспективи та технологія вирощування гороху (2013)
Гриб І. І. - Формування продуктивності хмелю в умовах Лісостепу України (2013)
Каленська С. М. - Економічна оцінка вирощування сорго цукрового залежно від сортових особливостей та норм добрив в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2013)
Storozhyk L. - Influence of density of standing of plants of sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar, Sergeyeva I. (2013)
Борівський А. Ф. - Захист посівів цукрових буряків від бур’янів в умовах зони достатнього зволоження (2013)
Власенко С. В. - Вплив патогену твердої сажки tiletia tritici на рослин пшениці озимої в різних фазах розвитку, Іванов Ю. М., Панов О. І. (2013)
Липитан Р. М. - Вплив маси бур’янів на продуктивність буряків цукрових (2013)
Макух Я. П. - Контролювання забур’яненості посівів сорго цукрового, Іващенко О. О., Шам І. В., Ременюк С. О. (2013)
Івченко В. М. - Обмеження чисельності амброзії полинолистої на землях несільськогосподарського призначення (2013)
Іваніна В. В. - Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення (2013)
Цвей Я. П. - Вплив ланок короткоротаційних сівозмін на забезпечення елементами живлення цукрових буряків, Іваніна В. В., Мазур Г. М., Шикирява О. В., Фалатюк Ю. В. (2013)
Борівський А. Ф. - Вплив короткоротаційних сівозмін, способів основного обробітку ґрунту та добрив на продуктивність цукрових буряків, Шиманська Н. К., Савчук К. А., Мартинюк Л. С. (2013)
Борівський А. Ф. - Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни в залежності від добрив, Шиманська Н. К., Савчук К. А. (2013)
Бикін А. В. - Вплив мінеральних добрив та біодеструктора на калійне живлення рослин картоплі столової, Гуменюк О. В. (2013)
Гудзь В. П. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту та елементів біологізації на його агрофізичні показники та продуктивність картоплі в умовах Полісся України, Кропивницький Р. Б., Кравчук М. М. (2013)
Аршава І. Ф. - Обрунтування вибору параметрів імпліцитної діагностики емоційної стійкості при її Комп’ютерному моделюванні, Носенко Е. Л. (2011)
Носенко Е. Л. - Роль позитивних цінностей педагога в забезпеченні навчальної успішності учнів (стан дослідження проблеми), Труляєв Р. О. (2011)
Батраченко І. Г. - Концептуалізація феномена антиципації У психології, Полякова Н. О., Плошинська А. А. (2011)
Волков Д. С. - Гендерн особливості моторної реакції у різних типів темпераменту (2011)
Калюжна Є. М. - Доброчесність і моральність: спроба реінтерпретації понять, Вовна А. М. (2011)
Запривода Т. Ю. - Дослідження елітарних домагань особистості на матеріалах художньої Літератури (2011)
Полішко Я. І. - Статево-рольові особливості мотивації вступу до шлюбу студентської молоді, Самошкіна Л. М. (2011)
Філіпчева Г. О. - Особливості образу сім’ї у осіб, хворих на шизофренію, Саєнко А. Д. (2011)
Байєр О. О. - Сором’язливість як предмет психологічного дослідження, Лебідь К. В. (2011)
Цебрій І. В. - Модель релігійної освіти у творчій спадщині ранньохристиянських педагогів середньовічної Європи (2011)
Вовчук Р. Ю. - Ставлення особистості до власної зовнішності як предмет психологічних досліджень (2011)
Сердюк С. М. - Результати Дослідження зведеного образу екологічно-освіченої людини у менталітеті студенства , Бондаренко О. А. (2011)
Белей М. Д. - Професійне cтановлення майбутніх психологів у контексті їхніх ціннісних орієнтирів (2011)
Алєксєєнко C. Д. - Вплив акцентуації характеру підлітків на вибір професії (2011)
Корнієнко В. В. - Про психологічні механізми дезадаптації осіб їз фізичними вадами (2011)
Кубриченко Т. В. - Генезис гендерних стереотипів (2011)
Бондаревская И. О. - Смысловое содержание гендерной идентичности женщин-менеджеров банков (2011)
Гребенюк Н. Д. - Баратинська А. В. Психологічні особливості формування характеру ділової жінки (2011)
Дудзенко О. Л. - Дослідженння особливостей формування іміджу професії психолога у студентів ВНЗ (2011)
Сыволап В. В. - Гендерные особенности агрегации тромбоцитов и вегетативного баланса у практически здоровых лиц, В. В., Жеманюк С. П. (2008)
Клименко В. І. - Організаційні заходи щодо профілактики хвороб системи кровообігу, коморбідно пов'язаних зі стресом (2008)
Завгородний С. Н. - Хирургический сепсис, Охрименко Г. И., Грушка В. А., Русанов И. В., Поступальский А. Н., Отарашвили К. Н. (2008)
Книшенко О. М. - Нові можливості лікування хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози в ранньому післяопераційному періоді, Бачурін Г. В., Балашова І. Г. (2008)
Ольховик В. Л. - Состояние показателей системы гемостаза у беременных с эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы (2008)
Рябоконь Ю. Ю. - Ефективність застосування імунофану у хворих на гострий гепатит В із реактивацією EBV-інфекції (2008)
Маргітич С. В. - Методичні особливості вольового керування диханням при сполученні бронхіальної астми з хронічними обструктивними захворюваннями легенів (2008)
Щудро С. А. - Фактори ризику для здоров'я населення в екопроблемних регіонах (2008)
Воробьева О. В. - Апоптоз и некроз лимфоцитов периферической крови у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом и бактериальной инфекцией (2008)
Тржецинский С. Д. - Некоторые метаболические показатели и состояние секреции инсулина поджелудочной железы при курсовом введении вазопрессина у интактных и диабетических животных (2008)
Бондаренко Н. Н. - Гетерогенность изменений NOS почки крыс с различной реактивностью организма в динамике постобструктивного периода, Звягина Т. В., Черешнева Е. В. (2008)
Бойко В. В. - Экспериментальное обоснование применения биполярной коагуляции с использованием автоматического её прерывания при выполнении декортикации легкого, Макаров В. В., Малоштан А. В., Омельченко В. Ф. (2008)
Боярская Л. Н. - Эффективность лечения неонатальных желтух, Котлова Ю. В., Мазур В. И., Подлианова Е. И., Сидорова Т. В., Алексеенко О. С., Резниченко С. В. (2008)
Кухарь О. П. - Влияние гентамицина и трамадола на показатели перекисного окисления липидов в эксперименте, Мамчур В. Й. (2008)
Ульянов В. О. - Стресіндуковані порушення обміну біополімерів сполучної тканини міометрію, Напханюк В. К. (2008)
Щербак О. А. - Вивчення впливу ріфлана та рібіфлана на перебіг експериментального проктиту у мурчаків, Яценко О. Ю., Малоштан Л. М. (2008)
Товчига О. В. - Екстракт яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) зменшує нефротоксичність гентаміцину в щурів, Синиця В. О., Штриголь С. Ю., Чорна Н. С., Степанова С. І. (2008)
Смірнов І. В. - Особливості перебігу вогнищевого епілептогенезу за умов застосування бактеріального ліпополісахариду (ЛПС) та роль опіатергічної системи мозку в виникненні протиепілептичного впливу ЛПС (2008)
Сиволап В. В. - Залізодефіцитна анемія у хворих на інфаркт міокарда, Назаренко О. В. (2008)
Жарких А. В. - Метаболический синдром у женщин, Мушастикова О. В. (2008)
Кривенко В. І. - Техногенне забруднення навколишнього середовища: проблеми розвитку серцево-судинних захворювань та шляхи їх вирішення, Федорова О. П., Качан І. С., Гріненко Т. Ю., Ляшко С. В. (2008)
Барковский Д. Е. - Беременность с лейкемоидной реакцией и аппендицитом в послеродовом периоде, Аверченко Е. Г., Комиссарова Е. В., Шкробатько Н. В., Кузнецова Д. И., Четвертушкина И. Н. (2008)
Сыволап В. В. - Случай вазоспастической стенокардии, ассоциированной с гемодинамически значимым стенозом правой коронарной артерии, Добровольская Н. П., Колесник М. Ю., Добровольская Н. Е. (2008)
Касьянов В. А. - Лечение внутричерепных перинатальных кровоизлияний у новорожденных, Тяглый С. В. (2008)
Перцов В. И. - Диагностика и лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей, Пономаренко Е. В., Телушко Я. В., Сех А. В., Григорьева М. Ю., Мирный С. П. (2008)
Шевченко А. І. - Хірургічне лікування легеневих метастазів колоректального раку, Сидоренко О. М., Колеснік О. П., Лихачов С. С., Каджоян А. В. (2008)
Капшитарь А. В. - Поздняя диагностика рака сигмовидной ободочной кишки в левосторонней скользящей пахово-мошоночной грыже с прорастанием в яичко, осложнившейся острой обтурационной толстокишечной непроходимостью и абсцессом мошонки, Смирнов А. С., Стешенко А. А., Ерохин В. Ю. (2008)
Шевченко А. И. - Современные подходы к лечению рака пищевода, Сидоренко А. М., Колесник А. П., Колесник И. П. (2008)
Чадова Л. В. - Пошук речовини з антиоксидантною активністю серед 5-R1-4-R2-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів та їх S-похідних, Каплаушенко А. Г., Кравець Д. С. (2008)
Панасюк Н. В. - Іонометрія органічного катіону піридоксину гідрохлориду у лікарських засобах, Ціхоцька О. О., Ткач В. І. (2008)
Дроздова А. О. - Деякі технологічні аспекти парентерального розчину Кагглютамагол (2008)
Ніколайчук Н. О. - Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей дибамку, Гладух Є. В., Зайцев О. І., Кухтенко О. С. (2008)
Должикова О. В. - Дослідження протизапальної активності таблеток на основі бджолиної отрути Апівен, Малоштан Л. М., Должиков Д. Ю. (2008)
Березнякова А. І. - Визначення гострої токсичності та ефективної дози хіноболіну, Крижна С. І., Тацький О. Ф., Торянік Е. Л. (2008)
Подплетняя Е. А. - Роль кверцетина и тиотриазолина в повышении эффективности НПВС при асептическом воспалении и висцеральной боли у мышей, Мазур И. А., Мамчур В. И. (2008)
Смойловская Г. П. - Содержание аминокислот в видах родах Асhillea L. флоры Украины, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2008)
Грицик А. Р. - Дослідження особливостей зростання лікарських рослин в Українських Карпатах (2008)
Рубан О. А. - Використання магнітних сепараторів з постійними магнітами для очищення від металево-магнітних домішок в хіміко-фармацевтичній промисловості, Заікін А. П., Гладух Є. В. (2008)
Ільїна Т. В. - Дослідження елементного складу підмаренників, Ковальова А. М., Горяча О. В. (2008)
Чернов А. М. - Розробка теоретичних засад гнучких виробництв лікарських речовин, Зайцев О. І., Кутовая О. В. (2008)
Убогов С. Г. - Моделювання та оптимізація внутрішньоскладських матеріальних потоків в системі медичного постачання військ, Трохимчук В. В., Шматенко О. П., Гульпа В. С., Буднікова Т. М., Оридорога В. О. (2008)
Котвіцька А. А. - Наукові підходи щодо моделювання розвитку соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення (2008)
Хоменко В. М. - Дослідження відношення фахівців до проблем централізації та децентралізаціїї державного управління фармацевтичною галуззю (2008)
Доля В. С. - Оптимізація учбового процесу з фармакогнозії в контексті болонської декларації, Мозуль В. І., Головкін В. В. (2008)
Зідрашко Г. А. - Організація самостійної роботи студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ, Сирцов В. К., Євтушенко В. М., Алієва О. Г., Громоковська Т. С., Потоцька О. І., Федосєєва О. В. (2008)
Пахольчук Т. М. - Особливості викладання курсу дитячих інфекційних хвороб студентам медичних ВНЗ 6 курсу відповідно до Болонського процесу, Усачова О. В. (2008)
Сыволап В. В. - Об организации преподавания клинической лабораторной диагностики на II-IV курсах по специальности "Лабораторная диагностика" на кафедре пропедевтики внутренних болезней, Григорьева З. Е., Куличенко В. И. (2008)
Павличенко В. И. - К вопросу о методике преподавания медицинской паразитологии в вузе. Сообщение I. Медицинская протозоология, Емец Т. И., Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Титова Л. М. (2008)
Шевченко А. І. - Проблеми організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів, Сидоренко О. М., Колеснік О. П. (2008)
Черних В. П. - Експертне вивчення особливо небезпечних наркотичних засобів: судова фармація, судова медицина і судова наркологія як складові елементи захисту прав пацієнтів, що страждають розладами здоров'я, передбаченими МКХ-10, Шаповалов В. В.(мол.) (2008)
Колесник Ю. М. - Фармакологічний нагляд: підсумки 2007 року, Крайдашенко О. В., Сиволап В. В., Стець Р. В., Мотовиця Н. Я., Севальнева Н. А., Стець В. Р. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
Банзак Г. В. - Сравнительное исследование различных стратегий технического обслуживания, Банзак О. В., Савран В. О. (2013)
Барабаш О. В. - Поняття та визначення властивості функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення, Кіреєнко В. В. (2013)
Бахвалов В. Б. - Угломерная система для трехкоординатной наземной РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом (2013)
Браун В. О. - Определение оптимального числа ремонтних органов в группировке обьектов радиоэлектронной техники, Боряк К. Ф., Ленков С. В., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2013)
Гайша О. О. - Математичне моделювання ефективності управління реактивним заспокоювачем хитавиці судна (2013)
Дем’янюк О. С. - Аналіз методів визначення кількості викидів військовим автотранспортом під час експлуатації, Дячук А. О., Джулій А. В., Кучерявенко І. В. (2013)
Долгушин В. П. - Анализ потерь в отношении сигнал/шум при режиме селекции движущихся целей в РЛС обнаружения целей на малой высоте, Охрамович М. Н., Лоза В. Н., Жиров Б. Г., Шевченко В. В. (2013)
Квасніков В. П. - Траєкторне керування вимірювальним роботом (2013)
Ленков С. В. - О зависимости показателей надежности восстанавливаемого объекта РЭТ от распределения показателей безотказности элементов, Селюков А. В., Боряк К. Ф., Цыцарев В. Н., Охрамович М. Н. (2013)
Лепіх Я. І. - Вплив розмірів часток і співвідношення концентрацій вихідних компонентів на електрофізичні параметри гетерофазних нанокомпозитів на базі "Скло-RuO2”, Лавренова Т. І., Бугайова Т. М., Лєнков С. В. (2013)
Мірошніченко О. В. - Тенденції розвитку та порівняльний аналіз перешкодозахищеності систем ближньої радіолокації, Панін В. Г., Бивалькевич Р. В. (2013)
Шкуліпа П. А. - Побудова діагностичної моделі радіоелектронного блоку для динамічного методу, Толубко В. Б., Жиров Г. Б. (2013)
Барабаш О. В. - Модель мультимовної підготовки у системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю, Савченко Н. М. (2013)
Бойченко О. В. - Методика оцінки захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем управління, Лєнков О. С., Охрамович Л. В. (2013)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури та функціональних особливостей програмного додатку автоматизації контролю і прогнозування технічного стану радіотехнічних систем, Гащук І. В., Андрєєв А. А. (2013)
Гунченко Ю. О. - До аналізу існуючих тренажерних систем та інформаційних технологій забезпечення процесу підготовки підрозділів спеціального призначення, Савенчук В. В., Савран В. О., Солодєєва Л. В. (2013)
Кобозева А. А. - Основы метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета, Лебедева Е. Ю. (2013)
Кожедуб Ю. В. - Проекти у сфері інформаційних технологій: від задуму до реалізації, Антонішин М. В., Дворський М. В. (2013)
Козина Ю. Ю. - Методика параметризации данных при автоматизации тестирования приложений, Гуляева Н. А., Козин А. А. (2013)
Мась Н. М. - Проектування різнорівневих електронних навчальних посібників (2013)
Мельник М. А. - Методика оценки устойчивости стеганоалгоритма к сжатию (2013)
Мочалов А. А. - Анализ, формирование и реализация принципов контроля информационных потоков в системах дистанционного образования, Гайша А. А., Ленков Е. С., Степанов П. А. (2013)
Періг В. М. - Застосування нечітких відношень переваги в експертизі телекомунікаційних проектів (2013)
Савченко Т. В. - Програмні продукти для розробки інтерактивних електронних курсів, Гахович С. В., Солодєєва Л. В. (2013)
Хайрова Н. Ф. - Идентификация криминально значимых коллокаций в украиноязычных текстах, Узлов Д. Ю. (2013)
Шворов А. С. - Система підтримки прийняття рішень при визначенні послідовності обробки вхідних електронних документів в інформаційно-аналітичних системах (2013)
Абдуллина Л. Б. - Личностные и профессиональные качества современного преподавателя ВУЗа (2013)
Безносюк О. О. - Соціальні і психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів на військових кафедрах ВНЗ (2013)
Возняк А. Б. - Система вищої освіти в Україні (2013)
Головнева Е. В. - Ценностный подход в профессиональной подготовке будущего преподавателя (2013)
Головнева Н. А. - Педагогическое управление профессиональным становлением будущих преподавателей в ВУЗе (2013)
Зарицька А. І. - Інноваційні методи викладання української мови як іноземної, Турченко Ю. В. (2013)
Зінько Р. В. - Особливості навчання курсантів військових навчальних закладів, Шпак О. Б., Гавенко Б. І. (2013)
Кожедуб О. В. - Акмеологічний підхід до організації самостійної роботи курсантів вищого військового навчального закладу (2013)
Колісник О. Л. - Підхід щодо аналізу рівня розвитку визначених провідних лідерських якостей сучасного стану виховання у курсантів вищого військового навчального закладу, Терещенко А. М., Лалетін С. П., Русецький В. М. (2013)
Кондратюк А. Л. - Социокультурная компетентность как готовность к ведению диалога культур (2013)
Лагодинський О. С. - Методика формування англомовної компетентності в письмі майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2013)
Лалетін С. П. - Формування системного підходу психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності майбутнього офіцера у сучасних умовах, Колісник О. Л., Ряба Л. О., Кравченко О. І. (2013)
Приліпко О. Ф. - Синергетичний підхід до аналізу деяких освітніх систем (2013)
Рустамова Н. Р. - Медиаобразование – успех интеллектуального развития молодого поколения (2013)
Сторожук Н. А. - Структурно-функціональний аналіз основ діяльності тьютора в системі організації та супроводу навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, Сальнікова О. Ф., Ряба Л. О. (2013)
Токменко О. П. - Перспективи використання гендерного досвіду США та Великої Британії в системі освітнього процесу України (2013)
Толипов У. К. - Совершенствование норм контроля и профессиональной деятельности студентов (2013)
Габчак Н. Ф. - Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика (2013)
Литвиненко Н. І. - Розроблення моделі технологічного обладнання рухомого картографічного комплексу із застосуванням комп’ютерних технологій (2013)
Литвиненко О. І. - Основні підходи до визначення воєнного потенціалу держави та його системоутворюючих складових (2013)
Плахотнік О. В. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах (2013)
Хірх-Ялан В. І. - Етапи створення системи моделювання тактичної обстановки військового призначення засобами ГІС (2013)
Дані про авторів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Титул, зміст (2014)
Унгурян Л. М. - Роль соціально-політичних газет у формуванні громадської думки з питань фальсифікації лікарських засобів, Панькевич О. Б., Громовик Б. П., Прилипко Н. А. (2014)
Мамонтова Т. В. - Фулерен C60 проявляє протизапальну, імуномодулюючу та хондропротекторну дію при ад'ювантному артриті у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Н. Л., Куценко Л. О., Кайдашев І. П. (2014)
Остапчук К. В. - Аналіз ефективності фармакотерапії хворих на хронічний гепатит C пегільованим інтерфероном і рибавірином залежно від виду інтерферону та генотипу хворих за генами GSTs, Годован В. В. (2014)
Павлов С. В. - Вплив антиоксидантів на систему оксиду азоту в головному мозку щурів при гострій церебральній ішемії (2014)
Кресюн Н. В. - Перекисне окиснення ліпідів у сітківці ока щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом за умов електричного подразнення палеоцеребелярної кори (2014)
Семененко Н. О. - Порівняльна оцінка лікувальної дії сполуки DSK-38 та цитиколіну в умовах хронічної експериментальної ішемії головного мозку, Степанюк Г. І., Семененко А. І. (2014)
Макаренко О. В. - Взаємодія лікарських засобів у офтальмологічній практиці: протиглаукомні препарати та міотики, Кривов'яз О. В., Томашевська Ю. О. (2014)
Дубинська Г. М. - Особливості перебігу пневмоній при грипі у осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4, Прийменко Н. О. (2014)
Риндіна Н. Г. - Предикторна інформативність параметрів метаболізму заліза при лікуванні анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю., Шелест О. М., Цивенко В. М. (2014)
Сеньківська Л. І. - Проблеми психоемоційних розладів у дітей, потерпілих від психологічного насильства (2014)
Шейко С. О. - Вплив комплексного лікування на виживаність хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Шутурминский В. Г. - Обоснование применения нового базисного материала в ортопедической стоматологии, Шнайдер С. А. (2014)
Костєв Ф. І. - Застосування методів біологічного зворотного зв'язку в діагностиці та консервативному лікуванні нетримання сечі у жінок, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Бажора Ю. І. - Діагностування пневмонії шляхом аналізу змін субфракційного складу конденсату вологи видихнутого повітря, Комлевой О. М., Чернявський В. Г. (2014)
Новицька І. К. - Розповсюдженість стоматологічної патології на фоні гіпосалівації у осіб, що тривалий час знаходяться в стані хронічного стресу (2014)
Мирзоян А. О. - Факторы риска, влияющие на смертность больных с тяжелой изолированной черепно-мозговой травмой, лечившихся консервативно (2014)
Сон А. С. - Головний біль напруження як прояв міофасціального больового синдрому при гіпертрофії скроневих м'язів, Горанський Ю. І., Добровольський В. В., Добровольська Н. В. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2014)
Лещишин І. М. - Закрепи: глобальна перспектива (Рекомендації Світової організації гастроентерологів, листопад 2010 року), Охоцька О. І., Маркулан Л. Ю. (2013)
Шудрак А. А. - Особенности артериального кровоснабжения аноректальной зоны прямой кишки у больных хроническим геморроем (морфологическое исследование), Сероштанова И. А., Маркулан Л. Ю. (2013)
Пойда А. И. - Мукозэктомия в хирургическом лечении заболеваний толстой кишки, Мельник В. М. (2013)
Тутченко М. І. - Порівняльна оцінка ефективності нерадикальних відкритих та лапароскопічних операцій у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (дворічне проспективне дослідження), Ярощук Д. В. (2013)
Цигика Д. Й. - Вид хірургічного лікування як прогностичний чинник білатерального раку молочних залоз, Готько Є. С., Девіняк О. Т. (2013)
Грубник В. В. - Эффективность лапароскопической герниопластики вентральных грыж в зависимости от типа сетчатого трансплантата, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2013)
Іоффе О. Ю. - Формування пупка при лапароскопічній герніопластиці за методикою іром з приводу неускладнених пупкових гриж, Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Прадош І. М. (2013)
Піотрович С. М. - Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих з післяопераційною вентральною грижею та супутньою варикозною хворобою, Смовженко В. І., Клюзко І. В. (2013)
Бондарь Г. В. - Магнитно-резонансное отображение повреждений удерживающих структур аноректума после онкопроктологических операций, Башеев В. Х., Совпель О. В., Совпель И. В. (2013)
Макаров Н. В. - Цитохимические критерии адекватности хирургических подходов при оперативном лечении парапроктитов (2013)
Русак П. С. - Лікування абсцесів черевної порожнини із застосуванням лапароскопії (2013)
Чехлов М. В. - Сравнение эндовенозной лазерной коагуляции и традиционного стриппинга в лечении варикозной болезни нижних конечностей, Дубинина В. Г., Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Михайлов А. С. (2013)
Криворчук І. Г. - Клініко-статистичний аналіз історій хвороби пацієнтів з гострою мезентеріальною ішемією (2013)
Безродний Б. Г. - Дискусійні питання тактики лікування хворих на панкреонекроз, Короткий В. М., Сидоренко Р. А. (2013)
Рощін Г. Г. - Аналіз причин смерті у постраждалих з поєднаною травмою органів черевної порожнини на догоспітальному етапі, Крилюк В. О., Пенкальський О. О. (2013)
Слесаренко С. В. - Случай успешной реконструкции критически поврежденной стопы путем применения комбинации перфорантных транспозиционных лоскутов, Бадюл П. А., Чередниченко Н. А. (2013)
Верещако Р. И. - Использование эндобронхиального клапана в лечении тяжелой эмпиемы плевры, осложненной бронхоплевральными свищами, Сергиенко А. В., Снежко В. И. (2013)
Орел Ю. Г. - Ішемія товстої кишки як ускладнення операційних втручань на інфраренальному відділі аорти (2013)
Дронов А. И. - Хронический панкреатит как фактор риска развития рака поджелудочной железы, Крючина Е. А., Хоменко Д. И., Скомаровский А. А., Горлач А. И., Земсков С. В., Дзыгар А. В., Добуш Р. Д. (2013)
Фисталь Н. Н. - К вопросу о профилактике и лечении рубцов разной этиологии (2013)
Виленский Ю. - Григорий Гаврилович Горовенко. Жизнь и судьба в хирургии милосердия (2013)
Пам’яті Михайла Дмитровича Василюка (2013)
Володарський Є. Т. - Понятійно-термінологічні аспекти сучасної метрології, Кошева Л. О. (2012)
Романько В. Н. - Оценка спектральной плотности мощности фазовых шумов мер частоты в базисе вейвлетов (2012)
Давыдов А. А. - Цифровые технологии измерений в электроэнергетике и новые подходы к их метрологическому обеспечению, Давыдов А. С., Павленко Ю. Ф., Попенака А. Н. (2012)
Проненко В. О. - Аналіз швидкодії індукційних магнітометрів, Корепанов В. Є. (2012)
Назаренко Л. А. - Квантова радіометрія та фотометрія, Неєжмаков П. І., Тимофеєв Є. П. (2012)
Мощенок В. І. - Єдиний підхід до визначення твердості (2012)
Большаков В. Б. - Методология высокоточного воспроизведения и передачи единицы скорости низкоскоростных воздушных потоков, Олейник Е. И. (2012)
Цимбал В. О. - Визначення складу та товщини двошарових тонких плівок і метрологічних характеристик при їх рентгенофлуоресцентному аналізі, Полєвич О. В., Бочаров В. О. (2012)
Кондрашов С. І. - Зменшення похибки вимірювача тиску з автогенераторним датчиком, Гусельніков О. В. (2012)
Большаков В. Б. - Методологічні аспекти повірки лічильників води на місці їхньої експлуатації, Косач Н. І. (2012)
Притула Я. Я. - Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні, Кузенко Н. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії, Беновська Л. Я. (2013)
Козоріз Г. Г. - Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів (2013)
Іщук С. О. - Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Вознюк М. А. - Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні (2013)
Мальцев В. С. - Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу, Кореняко Г. І. (2013)
Віблий П. І. - Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні, Горбова Х. В. (2013)
Панас Я. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект, Ткач С. М. (2013)
Богдан С. В. - Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону (2013)
Семів Л. К. - Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону (2013)
Ткачук І. Г. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект), Солоджук Т. В. (2013)
Благун І. С. - Просторово-структурний аналіз доходів населення, Дмитришин Л. І. (2013)
Шевчук А. В. - Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем (2013)
Бідак В. Я. - Соціальна діагностика територіальних міграційних систем, Цапок С. О. (2013)
Риндзак О. Т. - Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону) (2013)
Бараняк І. Є. - Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) (2013)
Куліш І. М. - Особливості вирішення житлового питання в Україні (2013)
Біломістна І. І. - Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії (2013)
Возняк Г. В. - Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи (2013)
Радіонов Ю. Д. - Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури (2013)
Біломістний О. М. - Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах (2013)
Шевчук Л. Т. - Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів, Колодійчук А. В. (2013)
Водянка Л. Д. - Перспективи впровадження системи HACCP у процесі виробництва харчової продукції, Кутаренко Н. Я. (2013)
Гоблик В. В. - Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, Тимечко І. Р. (2013)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку (2013)
Шевчук Л. Т. - Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону, Щеглюк С. Д. (2013)
Стельмащук А. М. - Сучасні науково-навчальні видання з економіки землекористування (2013)
Борщевський В. В. - Актуальне наукове дослідження (2013)
Академіку В. К. Мамутову – 85 років (2013)
Виленский Ю. - Николай Михайлович Амосов. Хирургическая Илиада (к 100-летию со дня рождения), Черненко В. (2013)
Мечта о хирургии, ставшая программой жизни (2013)
Тутченко М. І. - Порівняльна оцінка ефективності радикальних відкритих та лапароскопічних операцій у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Ярощук Д. В. (2013)
Колосович І. В. - Діагностика та хірургічне лікування гелікобактер-асоційованих перфоративних пілородуоденальних виразок, Безродний Б. Г., Красовський В.О., Чемоданов П. В., Мірошниченко М. О., Джурко М. Г. (2013)
Шепетько Є. М. - Сучасна хірургічна тактика і безпосередні результати лікування гострих виразкових дуоденальних кровотеч, Єфремов В. В. (2013)
Комарчук В. В. - Диагностическая ценность мониторинга РН при дуоденогастральном рефлюксе у больных с осложненными формами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (2013)
Винник Ю. А. - Хирургическое лечение рака проксимального отдела желудка, Олексенко В. В., Ефетов С. В., Алиев К. А. (2013)
Мартынюк В. А. - Хирургическая тактика при лечении разрывов нижней трети пищевода, Шипулин П. П., Байдан В. И., Поляк С. Д. (2013)
Белый В. Я. - Эффективность эндосонографии в диагностике хирургических заболеваний пищевода, Чернев В. Н., Зосим В. А. (2013)
Шудрак А. А. - Вибір методу хірургічного лікування хронічного геморою (2013)
Дынник О. Б. - Инструментальный комплекс оценки влияния пентоксифиллина на микроциркуляцию кожи у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, Яковлев Б. Ф., Мостовой С. Е., Кобыляк Н. Н. (2013)
Березницький Я. С. - Гемостатичні заходи під час виконання сфінктерозберігальних операцій,які ускладнилися кровотечею, у хворих на рак прямої кишки, Сулима В. П. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Влияние тромбопрофилактики бемипарином на гемостаз, Козина О. С. (2013)
Дубініна В. Г. - Оптимізація алгоритму діагностики доброякісних новоутворень молочної залози, Четверіков С. Г., Заволока О. В., Лук’янчук О. В., Морозюк О. М. (2013)
Тащиев Р. К. - Прогнозирование возникновения рака молочной железы в условиях общелечебной сети, Баратели В. Т. (2013)
Байбаков В. М. - Удосконалення хірургічної тактики лікування водянки яєчка в дітей (2013)
Колеснік О. П. - Систематична лімфодисекція середостіння у хворих на рак легені, Шевченко А. І. (2013)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції тонкої кишки на тлі злукового процессу в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М. (2013)
Бур’янов О. А. - Особливості кінематики при нестабільності наколінка диспластичного генезу за результатами динамічної магнітно-резонансної томографії пателофеморального суглоба, Ашихмін А. В., Михальченко О. М., Лиходій В. В. (2013)
Верещагин С. В. - Клинический случай рентгенохирургического лечения артериовенозной мальформации челюстно-лицевой области, Рыбак В. А., Марухно Ю. И., Чубко В. И., Юхнов А. Е., Риполовская О. В., Черняк О. С. (2013)
Чемодуров Н. Т. - Лапароскопически ассистированная энтеролитотомия, Белоконь А. Ю., Сёмченко С. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Лукьянчук О. В. - Цитологический скрининг: состояние проблемы, перспективы, Кузева Н. Г. (2014)
Долинський Г. А. - Протизапальні властивості нанокомпозиту FeFe2O4&Ag0 при експериментальному перитоніті, Лавриненко О. М., Носов В. В. (2014)
Мінухін В. В. - Встановлення вмісту тейхоєвих кислот у клітинах клінічних і референтних штамів Staphylococcus aureus, Кочнєва О. В., Замазій Т. М., Оветчин П. В., Титаренко В. В. (2014)
Сімонова І. В. - Динаміка змін пам'яті щурів за умов гіперліпідемії (2014)
Супрун Е. В. - Вплив рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 на показники тіол-дисульфідної системи й енергетичного метаболізму в клітинах головного мозку щурів в умовах моделювання цукрового діабету та церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф., Супрун О. С. (2014)
Ткачук В. В. - Вплив дисбіозу на стан печінки та ліпідного обміну щурів, які отримували високожировий раціон, Величко В. І., Левченко О. М., Левицький А. П. (2014)
Кресюн Н. В. - Електроретинографічні зміни у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом за умов використання альфа-ліпоєвої кислоти і авастину (2014)
Запорожан В. М. - Фактори ризику розвитку міоми матки у жінок репродуктивного віку, Непорада С. М. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и факторы, влияющие на хирургическое лечение внутримозговой гематомы при изолированной черепно-мозговой травме, Патрикян Д. А., Егунян М. А. (2014)
Риндіна Н. Г. - Особливості кореляційних структур у пацієнтів з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності залежно від наявності або відсутності хронічної хвороби нирок, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю., Ніконенко В. В., Халтуріна Я. М. (2014)
Себов Д. М. - Виражена звивистість коронарних артерій: оцінка залежності клінічних ознак ішемії міокарда від ступеня звивистості, Якименко О. О., Кукса Д. А. (2014)
Чесалін В. В. - Лікування гострого деструктивного панкреатиту на ранніх стадіях захворювання (2014)
Толстяк Я. Ф. - Особливості взаємозв'язків автоантитіл у хворих на системний червоний вовчак із специфічними антитілами цитомегаловірусної інфекції (2014)
Шнайдер С. А. - Лечение лучевых реакций слизистой оболочки полости рта у больных после лучевой терапии злокачественных новообразований в области головы и шеи, Кравченко Л. С. (2014)
Новицька І. К. - Особливості профілактики карієсу зубів у дітей зі зниженою мінералізуючою функцією слини, Біліщук Л. М. (2014)
Чумак З. В. - Оценка гормонально-рецепторного статуса и пролиферативной активности гиперплазированного эндометрия, Зелинский А. А., Шаповал Н. В., Истерин Н. С. (2014)
Марамуха В. И. - Патогенетические особенности и динамика различий на фоне терапии параметров электромиографии и реовазографии при рефлекторных и компрессионно-корешковых синдромах у больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2014)
Романько В. Н. - Определение собственных частот и декрементов затухания методом авторегрессионного спектрального анализа, Корецкий Э. А., Скляров В. В. (2012)
Чинков В. Н. - Методы поверки электроизмерительных приборов переменного тока аналоговыми сигналами специальной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Кокодий Н. Г. - Измерение направления линейной поляризации лазерного излучения решетчатыми болометрическими приемниками, Погорелов С. В., Пак А. О., Кайдаш М. В., Сафронов Б. В., Балкашин В. П., Приз И. А., Стороженко И. П. (2012)
Купко А. Д. - Анализ погрешностей передачи световых единиц, обусловленных выбором режима горения лампы (2012)
Скляров В. В. - Подход к исследованию эксплуатационных характеристик оборудования при оценке устойчивости промышленного объекта к сейсмическим воздействиям (2012)
Неежмаков К. П. - Исследование процедуры калибровки растровых электронных микроскопов с использованием тест-объекта МШПС-2.0 (2012)
Пожарский С. Г. - Критерии оптимальности при оценке функции распределения погрешностей штрихов секторных угломерных шкал (2012)
Стадник Б. І. - Аналіз точності вимірювання питомої теплоти згоряння природного газу калориметричним методом, Мотало А. В., Мотало В. П. (2012)
Борисенко А. Н. - Определение оптимальной частоты квантующих импульсов цифрового интегрирующего фазометра по минимуму среднеквадратической ошибки, Сосина Е. В. (2012)
Кондрашов С. И. - Пьезокварцевый измеритель веса, Гусельников А. В. (2012)
Ленюк Г. К. - Вимірювання опору продавлюванню паперу на приладах типу 8036 (2012)
Неєжмаков П. І. - До нової Міжнародної системи одиниць: перспективи перевизначення і практична реалізація одиниці маси – кілограма (2012)
Мотало В. П. - Аналіз і дослідження основних проблем розвитку теорії міри якості продукції (2012)
Романько В. Н. - Дистанционная калибровка (поверка) мер времени и частоты (2012)
Кочан Р.В. - Прецизійне вимірювання опору за допомогою АЦП на базі методу заміщення (2012)
Чинков В. Н. - Сравнительные оценки методов спектрального анализа эргодических случайных сигналов по критерию максимального правдоподобия (2012)
Тимофеев Е. П. - Исследование государственного первичного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения (2012)
Довженко Я. С. - Экспериментальные исследования влияния геометрии индентора при измерении твердости, Неежмаков К. П., Скляров В. В. (2012)
Кузь М. В. - Метрологічна модель програмного забезпечення еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу (2012)
Кузьменко Ю. В. - К вопросу о прослеживаемости поверочных установок в области расходометрии до национального первичного эталона, Зайцева Е. А. (2012)
Каргапольцев В. П. - Автоматизированные проливные установки: общие требования и практическая реализация, Мицкевич А. А. (2012)
Романюк С. А. - Економічна щільність як індикатор територіальної концентрації економіки (2013)
Шульц С. Л. - Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування (та функціонування базових основ), Кіт Л. З. (2013)
Семів Л. К. - Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації, Шендер А. Р. (2013)
Смовженко Т. С. - Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України, Кузнєцова А. Я. (2013)
Пітюлич М. І. - Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації, Шинкар В. А. (2013)
Козоріз М. А. - Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні (2013)
Жук П. В. - Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку (2013)
Пилипів В. В. - Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем, Тичковська Л. П. (2013)
Литвин І. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Нек М. О. (2013)
Дьоміна В. М. - Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області, Кіщак І. Т. (2013)
Волохова І. С. - Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування (2013)
Бутенко А. І. - Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор'я, Лазарєва Є. В. (2013)
Сороківська М. В. - Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України (2013)
Кощій О. В. - Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області, Ворончак І. О. (2013)
Бобиль В. В. - Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи, Півняк Ю. В. (2013)
Алєксєєв І. В. - Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні, Білик О. І. (2013)
Заблоцький М. Б. - Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів (2013)
Владичин У. В. - Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні (2013)
Пшик Б. І. - Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин (2013)
Сідельник О. П. - Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ (2013)
Галайко Н. Р. - Управління ліквідністю банку в сучасних умовах (2013)
Землянкін А. І. - Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України, Підоричева І. Ю. (2013)
Чеботарьов Є. В. - Методичне забезпечення маркетингового дослідження ринку м'ясопродуктів Луганської області (2013)
Чугаєвська С. В. - Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції (2013)
Дейнеко Л. В. - Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки (2013)
Пам'яті професора Ф. Д. Заставного (2013)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
До висот Шевченкового генія (2014)
Харчук Б. - Слово про Кобзаря (2014)
Сверстюк Є. - На дев’яте березня (2014)
Жулинський М. - Шевченко: духовна реалізація пророцтва (2014)
Жулинський М. - Шевченко і Волинь (2014)
Луцюк А. М. - Життя та педагогічна діяльність К. Д. Ушинського (до 190-річчя від дня народження) (2014)
Гальчун Н. П. - Іноземна мова як складова підготовки висококваліфікованих медиків (2014)
Гнатюк В. В. - Педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів початкових класів, Гелета О. В. (2014)
Кліш П. А. - Соціалізація підлітка: варіативність підходів, Хом’як А. П. (2014)
Трачук Т. В. - Метод математичного моделювання як засіб реалізації прикладної спрямованості вивчення математики, Радіщук Т. П. (2014)
Бусько О. П. - Тема жіночої долі у творах Тараса Шевченка (2014)
Свистун Л. А. - Реальність та фантастика у пригодницькій повісті Лесі Ворониної "Таємниця Пурпурової планети" (2014)
Матушевська М. В. - Про що і про кого розповідає історія мого краю? (2014)
Муляр О. П. - Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади в Україні, Слюсарчук І. О. (2014)
Денисюк Н. М. - Мінерали та гірські породи (2014)
Бондар Л. М. - Використання методів арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку (2014)
Махомед М. Х. - Тестові технології оцінювання якості освіти школярів (2014)
Бондарук Л. М. - Особливості вивчення польської мови за програмою для 5–9 класів ЗНЗ з навчанням українською мовою, Трубнікова О. В. (2014)
Зелінська Л. М. - Конкурс педагогічної майстерності (2014)
Гребенюк Т. С. - Виховання економічної культури мо лоді засобами курсу "Основи по даткових знань" (2014)
Мельницький Ф. І. - Школа над річкою Цир (2014)
Гешеліна Т. Б. - Використання пісень при вивченні німецької мови як іноземної (2014)
Шинкаренко В. Г. - Разработка и развитие системы управления маркетинговой деятельностью предприятия (2010)
Дмитрієв І. А. - Складання рейтингу підприємств України за оцінкою їх економічної стабільності, Сологуб О. М. (2010)
Дмитрієв І. А. - Визначення потенційних методів рейдерського захоплення автотранспортних підприємств, Нестеренко В. Ю. (2010)
Криворучко О. М. - Обоснование метода перехода к процессному управлению предприятием (2010)
Дмитрієв І. А. - Визначення сутності економічної безпеки підприємства, Федотова К. О. (2010)
Дмитрієв І. А. - Сутність та зміст поняття "бізнес-портфель підприємства", Касатонова І. А. (2010)
Шинкаренко В. Г. - Система управління інноваційною діяльністю в АТП, Клепікова О. В. (2010)
Федотова І. В. - Основні суб’єкти взаємодії в системі маркетингу партнерських відносин АТП (2010)
Криворучко О. М. - Аналіз маркетингових можливостей підприємства, Пипенко І.С. (2010)
Бочарова Н. А. - Формування етапів податкового планування на АТП (2010)
Шинкаренко В. Г. - Разработка сценариев реализации процесса системной доработки стратегии АТП , Федорова В. А. (2010)
Ананко І. М. - Сутність поняття "удосконалення автотранспортних послуг" (2010)
Когут Ю. О. - Моделювання бізнес-процесів АТП (2010)
Стогул О. И. - Методические основы оптимизации уровня качества на пассажирских автобусных станциях (ПАС) (2010)
Легкий С. А. - Основы определения цены услуги пассажирского транспорта с учетом ее ценности (2010)
Василенко Т. Є. - Підхід для виявлення попиту в перевезенні пасажирів при відкритті міжміського маршруту, Филимонова І. Ю. (2010)
Догадайло Я. В. - Обґрунтування складу потенціалу підприємств дорожньої галузі (2010)
Бурмака М. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг, Коркушко Н. М. (2010)
Жуков П. П. - Алгоритм вибору установок для виробництва асфальтобетонних сумішей, Кравчук Ю. Б., Жуков Д. О. (2010)
Прокопенко І. Ф. - Трансформація вищої освіти в Україні в контексті глобалізацій них процесів (2010)
Бурківська А. О. - Вплив економічної кризи на мотивацію працівників підприємств, Поплавський М. В. (2010)
Воробйов Є. М. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості, Гела Т. Ю.  (2010)
Гайдученко Ю. О. - Конкурентна та антимонопольна політика держави в Україні (2010)
Гриценко О. А.  - Алгоритми взаємозв’язків економіки та права (2010)
Гузенко Г. М. - Людський потенціал: сутність та пріоритетні напрямки розвитку в Україні (2010)
Гура А. О. - Етапи становлення профільного економічного навчання в школах України, Гуцан Т. Г. (2010)
Доценко С. О. - Підготовка студентів економічних спеціальностей до прийняття рішень засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Бауріна І. В.  (2010)
Єфiменко І. А. - Особливості інституціоналізації економіки в трансформаційний період (2010)
Зеленько О. О. - Антикризова політика держави та інвестиційна привабливість України, Прокопюк О. М. (2010)
Кадеєва І. В. - Прямі іноземі інвестиції: проблеми залучення в економіку України, Гура А. О. (2010)
Капінос Р. В. - Особливості менеджменту в релігійній економіці (2010)
Кір’янова О. А. - Проблеми оподаткування в Україні (2010)
Марченко О. С. - Інтеграція знань як основа інноваційного розвитку (2010)
Мельникова О. В. - Зміст економічної освіти в початковій школі та пріоритети її формування в Україні (2010)
Москаленко В. В. - Проектування інформаційної системи в процесі виконання курсової роботи, Толяренко Н. І. (2010)
Олійник О. В. - Державні запозичення України на ринку єврооблігацій, Пересада В. М. (2010)
Радченко Л. П. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку (2010)
Синиця Т. В. - Створення навігатора інтелектуального капіталу на промислових підприємствах України, Осьмірко І. В. (2010)
Сідельнікова І. В. - Особливості розвитку форм господарювання в аграрному секторі національної економіки (2010)
Слободчук М. С. - Технополіси в моделі інноваційного розвитку економіки (2010)
Соляр В. В. - Аналіз формування ділової культури організації (на прикладі ВАТ "Концерн ЕНЕРГОМІРА") (2010)
Стовбун Т. О. - Вплив глобалізації на інноваційний розвиток економіки України (2010)
Терно А. В. - Регулювання ринку праці в умовах інноваційної моделі розвитку економіки (2010)
Топчій Г. С. - Заощадження населення у формуванні інвестиційного потенціалу економіки України (2010)
Шиловцева Н. В. - Система чинників формування та розвитку людського капіталу в Україні (2010)
Шкодіна Л. Г. - Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі мотиваційного механізму, Гузенко Г. М. (2010)
Щербіна В. К. - Соціальні стандарти і соціальні гарантії у системі вимірів рівня життя населення (2010)
Ящишина І. В. - Капіталізація в інноваційній економіці (2010)
Марков Б. Ф. - Основные направления совершенствования законодательства в области метрологии и метрологической деятельности (2012)
Неежмаков П. И. - Эволюция определения секунды – исторические и практические аспекты, Романько В. Н. (2012)
Назаренко Л. А. - Методика визначення та оцінювання нелінійності оптичнореєструючої системи термометра випромінення, Гоц Н. Є. (2012)
Проскурня Р. С. - Определение вибрационных характеристик оборудования акселерометрами на основе MEMS-технологии, Скляров В. В., Сковородкина Ю. Н. (2012)
Рабинович Э. Х. - Измерение тяговоскоростных показателей автомобиля по времени разгона на разных передачах, Волков В. П., Зыбцев Ю. В. (2012)
Дудолад А. С. - Стратегия развития метрологического обеспечения учета природного газа в Украине, Большаков В. Б., Косач Н. И., Слипушенко В. П. (2012)
Присяжнюк Т. І. - Удосконалення способу стабілізації витрати газу в установках еквівалентного витіснення рідини, Бас О. А., Петришин І. С. (2012)
Кузь М. В. - Прогнозне моделювання метрологічних характеристик еталонних лічильників газу (2012)
Мельничук С. І. - Вимірювання об’єму та об’ємної витрати за переміщенням сферичної мітки потоком газу, Мануляк І. З., Руденко М. В. (2012)
Омельчук І. А. - Актуальні завдання метрологічного забезпечення апаратів штучної вентиляції легенів (2012)
Гаврилкін В. Г. - Результати міжнародних звірень державного первинного еталона рН ДЕТУ 05-03-07, Манська О. О., Нагібін С. М., Прокопенко Л. В. (2012)
Баранов Г. Л. - Оптимізація траєкторного управління та безпеки руху об’єктів наземних транспортних засобів на базі структурного аналізу складних динамічних систем, Міронова В. Л., Прохоренко О. М. (2013)
Волков В. П. - Инновационное развитие технической експлуатации автомобилей в условиях интеллектуальных транспортных систем, Смешек М., Комов П. Б., Грицук И. В., Коломиец С. В. (2013)
Воркут Т. А. - Моделювання процесів вибору функціональних постачальників транспортних послуг, Петунін А. В., Баранець А. С. (2013)
Галак І. І. - Правило "залізного трикутника" реалізації проекту: показники якості проти показників витрат і термінів виконання (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу, Білякович М. О., Мусійко В. Д., Кузьмінець М. П. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Методика оцінки впливу концентрації палива на триботехнічні властивості мастильних матеріалів, Білякович О. М., Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Лізанець В. І. (2013)
Дмитрієв М. М. - Управління якістю асфальтобетонного покриття тепловізійним методом, Гамеляк І. П., Волощук Д. В. (2013)
Єресов В. І. - Шляхи дослідження стійкості транспортного потоку, Григор’єва О. В. (2013)
Лебідь В. В. - Нечітко-множинна модель оцінки ефективності виконання міжнародних перевезень вантажів у проектах розвитку міжнародних транспортних коридорів (2013)
Лук’янченко О. Ю. - Інформаційно – логістичні принципи в проектах використання за призначенням автомобілів оперативних служб, Вірьовка Д. І. (2013)
Marintseva K. V. - Analysis of air transport network of Ukraine (2013)
Марков О. Д. - Критерії та показники ефективності автосервісу, Марков П. О. (2013)
Матейчик В. П. - Розробка моделі функціонування системи "транспортнтий потік - дорога", Грищук О. К., Цюман М. П., Никонович С. О. (2013)
Пасічник В. І. - Ефективність інтермодальних перевезень як елемент забезпечення високої якості транспортних послуг, Грисюк Ю. С., Пацьора О. В. (2013)
Поліщук В. П. - Проблеми та шляхи створення територіальної системи забезпечення безпеки дорожнього руху в регіонах України, Кутузов А. Є. (2013)
Прокудін О. Г. - Оптимізація незбалансованих вантажних перевезень на дорожньо- транспортній мережі (2013)
Прокудін Г. С. - Оптимізація процесу транспортно-експедиторського обслуговування та підвищення його ефективності, Пелих В. Ю. (2013)
Rutkovskaya I. A. - Development of methods for assessing the efficiency of visual information acquisition by the driver, Gusev O. V., Khmelev I. V. (2013)
Сараєв О. В. - Інформаційна система аналізу та дослідження дорожньо-транспортних пригод (2013)
Сахно В. П. - До визначення параметрів закону управління напівпричепом сідельного автопоїзда, Поляков В. М., Сирота В. І., Босенко В. М., Гуменюк П. О. (2013)
Тімков О. М. - Визначення та порівняння витрати палива гібридного автомобіля з паралельною силовою установкою та автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, Луцик А. П. (2013)
Хаврук В. О. - Вибір оптимальної тактики замовлення матеріальних ресурсів (2013)
Харченко А. М. - Cистема управління станом доріг за показником рівня обслуговування в довгострокових контрактах з поточного дрібного ремонту та утримання доріг, Канін О. П., Соколова Н. М. (2013)
Чупайленко О. А. - Перерозподіл функцій в транспортно–експедиторській діяльності (2013)
Базилюк А. В. - Методика SERVQUAL як інструмент оцінювання якості послуг з пасажирських перевезень міста, Хоменко І. О. (2013)
Безуглий А. О. - Оцінка соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод (2013)
Бондар Н. М. - Концептуальні засади оцінювання суспільної ефективності проектів державно-приватного партнерства на транспорті (2013)
Грисюк Ю. С. - Аналіз альтернатив та прийняття управлінських рішень в проектах формування інтегрованої складської інфраструктури транспортно-логістичних систем, Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Лабута А. В., Григоренко Р. В. (2013)
Гурнак В. М. - Необхідність широкого впровадження ІТ-технологій у виробничі процеси, Ананченко В. Є. (2013)
Заяц О. В. - Основні положення визначення та функціонування фінансового контролінгу (2013)
Зерук В. А. - Аналіз нормативно-правової бази реалізації політики поводження з відходами в Україні (2013)
Клещ А. М. - Сутність та складові організаційно-економічної стабільності підприємства (2013)
Козак Л. С. - Сутнісні особливості та перспективи формування міжнародних стратегій економічного розвитку Європейського Союзу, Федорук О. В. (2013)
Макарова Т. В. - Аналіз значущості впливових факторів щодо інтенсифікації транспортних потоків автомобілів, як передумови соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Назаренко Я. Я. - Теоретичні аспекти управління якістю перевезень пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Нікітіна З. В. - Державна реєстрація прав на дорожні транспортні засоби (2013)
Хмелевський М. О. - Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій як позитивний чинник впливу на інвестиційну діяльність України, Коваль Г. Є. (2013)
Хрутьба В. О. - Моделі і методи управління людськими ресурсами в екологічних проектах, Михальова О. Є. (2013)
Червякова В. В. - Оцінювання ефективності контролінгу на підприємствах автосервісу на основі моделі зрілості (2013)
Шарай С. М. - Логістика постачання молочної продукції, Куліш К. М. (2013)
Шинкаренко В. Г. - Державно-приватне партнерство: передумови застосування у вітчизняній практиці (2013)
Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вимір) (2013)
Крупін В. Є. - Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України (2013)
Колодійчук І. А. - Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства, Морська Т. В. (2013)
Павлов В. І. - Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, Ляхович О. О. (2013)
Жовтанецький В. І. - Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону, Заблоцький Б. Ф. (2013)
Вознюк М. А. - Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області (2013)
Малиновська О. А. - Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України (2013)
Борщевський В. В. - Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст, Злидник Ю. Р. (2013)
Савченко Т. Г. - Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки України (2013)
Жук М. О. - Аналіз платоспроможності позичальника - представника домогосподарства за допомогою економетричних моделей бінарного вибору, Здрок В. В. (2013)
Колчар Ю. О. - Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу (2013)
Прунцева Г. О. - Концептуальна модель управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств (2013)
Лапішко З. Я. - Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України (2013)
Радіонов Ю. Д. - Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: роль в соціально-економічному розвитку регіонів та проблеми ефективного використання коштів (2013)
Дзедзик І. Б. - Причини та проблеми виникнення банкострахування (bankassurance) в Україні (2013)
Асаул А. М. - Економічні аспекти російського федералізму, Балакіна Г. Ф., Соян М. К. (2013)
Куліш І. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини (2013)
Максимів Ю. В. - Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива, Попадинець Н. М. (2013)
Скороход І. С. - Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні (2013)
Гвоздович Ю. О. - Напрями підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді регіону: фінансовий та організаційний аспекти (2013)
Шендер А. Р. - Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища (2013)
Садова У. Я. - Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції), Біль М. М. (2013)
Башнянин Г. І. - Актуальне дослідження розвитку інформаційного суспільства (2013)
Пам'яті професора П. Ю. Бєлєнького (2013)
Єрьоміна Т. Л. - Роль Запорізького міського дитячого ботанічного саду в оптимізації довкілля промислового міста (2008)
Черевченко Т. М. - Роль ботанічних садів і дендропарків України в оптимізації довкілля, Трофименко Н. М. (2008)
Трофименко Н. М. - Окремі перспективні красивоквітучі деревні інтродуценти для оптимізації садово-паркових ландшафтів, Гончаренко Б. В. (2008)
Ільєнко О. О. - Каштани Києва: проблеми та перспективи (2008)
Клименко З. К. - Об отечественном сортименте садовых роз для садово-паркового дизайна, Рубцова Е. Л. (2008)
Фендюр Л. М. - Морозоустойчивость Hibiscus syriacus L. как показатель интродукции, Дубовая Е. В. (2008)
Корниевский Ю. И. - Характеристика фитоценозов валерианы, Еремина Т. И., Корниевская В. Г., Доля В. С. (2008)
Осіпова Н. В. - Вплив субстрату та стимуляторів росту на укорінення і ріст пагонів різних видів бугенвіллії, Лях В. О., Єрьоміна Т. І. (2008)
Шалимова Т. А. - Зимостойкость роз в условиях Запорожского городского детского ботанического сада, Коваль В. В., Еремина Т. И. (2008)
Коломійчук В. П. - Інвентаризація зелених насаджень Запорізького міського дитячого ботанічного саду, Шалімов І. В., Бредіхіна Ю. Л. (2008)
Короткова Т. М. - Використання рослин-інтродуцентів для оптимізації довкілля техногенних регіонів, Соломаха Н. Г., Коротков М. М. (2008)
Рубцов А. Ф. - Особливості робіт з інтродукції деревних рослин у південний степ України на сучасному етапі (2008)
Цокало И. Е. - Сохранение биоразнообразия редких и исчезающих растений Крыма, Мозуль В. И., Ведерникова К. В., Еремина Т. И., Доля В. С. (2008)
Вербицький В. В. - Роль рослин в оптимізації довкілля (2008)
Рудницька Є. М. - Квітково-декоративні рослини для озеленення промислових міст південного сходу України, Лихолат Ю. В., Заїко Г. А., Івасик К. Ю. (2008)
Бессонова В. П. - Оцінка видового складу та пошкодженості деревних насаджень під впливом інгредієнтів викидів підприємств чорної металургії, Іванченко О. Є. (2008)
Гонтова Т. М. - Дослідження рослин родини Boraginaceae, поширених в Україні (2008)
Гапоненко В. П. - Изучение возможностей рационального использования представителей рода Hypericum l. в Украине, Левашова И. Г., Сербин А. Г. (2008)
Голикова М. М. - Білковий обмін вегетативних органів видів роду Acer L. у річному циклі розвитку, Зайцева І. О. (2008)
Каракулов А. В. - Морфогенез побеговой системы Rhododendron dauricum L. (Ericaceae DC) в условиях интродукции (2008)
Мартинова Н. В. - Перспективи використання грунтопокривних рослин природної флори в системі озеленення південного сходу України, Лихолат Ю. В., Опанасенко В. Ф., Свінцицька А. В. (2008)
Корнієвський Ю. І. - Флора національного заповідника "Хортиця", Єрьоміна Т. І., Корнієвська В. Г., Мозуль В. І., Дьячков М. В., Доля В. С. (2008)
Івасик К. Ю. - Особливості живцювання видів роду Berberis L. в умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного університету, Боброва О. М., Заїко Г. А. (2008)
Мусиенко Е. С. - Исследование элементного состава листьев бирючины обыкновенной и бирючины блестящей, Малый В. В. (2008)
Опрошанська Т. В. - Дослідження амінокислотного складу кореня, листя та густих екстрактів кореня і листя лопуха великого, Хворост О. П. (2008)
Бойка О. А. - Lunaria annua L. - перспективна декоративна рослина, Лях В. О. (2008)
Фуклева Л. А. - Сравнительное фармакогностическое изучение тимолсодержащих видов рода Thymus L. флоры Украины, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2008)
Колдар Л. А. - Pittosporum tobira Druand - розмноження у культурі in vitro, Небиков М. В., Руденко Н. В. (2008)
Вегера Л. В. - Использование кустарников перспективных родов семейства Ericaceae DC в ландшафтном строительстве (2008)
Мазулін О. В. - Морфометричні параметри деяких представників родини Asteraceae L. флори південного сходу України, Гречана О. В., Смойловська Г. П. (2008)
Мороз О. К. - Паркові троянди для оптимізації довкілля, Дениско І. Л., Банк В. С. (2008)
Мозуль В. И. - Редкие и исчезающие растения Запорожской области, Доля В. С., Еремина Т. И., Корниевский Ю. И., Готинян Т. И., Самко А. В. (2008)
Одинцова В. М. - Вивчення трьох видів роду Polygonum L., зібраних в різних регіонах України, Єрьоміна Т. І., Мазулін О. В., Доля В. С., Денисенко О. М., Литвиненко О. В. (2008)
Приступа І. В. - Особливості репродуктивного розвитку Sophora japonica L. в умова промислового міста південного сходу України, Бєлявцева Н. А. (2008)
Козира С. А. - Хімічний склад та використання в медицині рослин роду Geum L. (огляд літератури), Кулагіна М. А., Сербін А. Г. (2008)
Кулагіна М. А. - Щодо характеристики ареалу та ресурсів Duschekia viridis в Українських Карпатах, Радько О. В., Сіра Л. М., Сербін А. Г. (2008)
Балахніна А. І. - Колекція садового жасмину в дендропарку "Олександрія" НАН України (2008)
Мозуль В. И. - Использование природно-заповедных территорий для проведения учебной практики по фармакогнозии, Еремина Т. И., Корниевская В. Г., Доля В. С. (2008)
Лях В. А. - Виды рода Linum L. для декоративного использования, Ягло М. Н., Полякова И. А. (2008)
Бойко Е. Ф. - Некоторые морфологические особенности листа душицы обыкновенной (Origonum vulgare L.), Мишнев А. В. (2008)
Глєбов М. М. - Лісова рослинність - важливий фактор стабілізації навколишнього середовища, Костяшкін Д. С. (2008)
Іщенко М. В. - Дослідження технологічних параметрів сировини рослин роду липа Tilia L. родини липові Tiliaceae (2008)
Ильенко А. А. - Сравнительная оценка возобновляемости местных и интродуцированных видов в условиях дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2008)
Іщук Л. П. - Асортимент аборигенних папоротей для декорування кам'янистих гірок в умовах правобережного лісостепу України (2008)
Рубіс В. Л. - Колекційно-експозиційна ділянка "Кам'янистий сад" в дендропарку "Олександрія" НАН України (2008)
Салтыков А. Н. - Пространственно-возрастные аспекты возобновления и оптимизация воспроизводства сосны Станкевича в пределах пирогенно-сукцессионного ряда, Мотошков А. В., Плахтий Ю. Ю. (2008)
Дуплій І. С. - Фітоферментатиная активність як маркерна ознака техногенного забруднення у проблемі оптимізації довкілля, Россихіна Г. С., Вінниченко О. М., Попов В. Я. (2008)
Кирпичева Л. Ф. - О результатах первичного сортоизучения ириса гибридного (Iris Hybrida hort.) в условиях предгорной зоны Крыма (2008)
Корольова О. В. - Вивчення консортивних зв'язків як основа мікологічного моніторингу рослин-інтродуцентів (2008)
Потапенко И. Л. - Использование декоративных форм древесных растений в озеленении восточного района Южного берега Крыма (2008)
Свинцицкая А. В. - Современное состояние древесных насаждений в системе озеленения Днепропетровска (2008)
Ткачук О. О. - Використання видыв роду Rosa L. у садово-парковому озелененні (2008)
Христова Т. Є. - Рослини - основні продуценти органічних речовин і регулятори газового складу оточуючого середовища, Пюрко О. Є. (2008)
Цвєткова Н. Н. - Штучні білоакацієві насадження у оптимізації простору степової зони України, Крикун Г. В. (2008)
Рильський О. Ф. - Нова вища водна рослинність (Zannichellia palustris L.) малої річки Мокра Московка в межах міста Запоріжжя, Домбровський К. О. (2008)
Челомбит А. П. - О новых сортах чайно-гибридных роз интродукции Никитского ботанического сада (2008)
Колесніченко О. В. - Колекція хвойних ботанічного саду Національного аграрного університету та перспективи її збагачення, Слюсар С. І., Якобчук О. М. (2008)
Глухов А. З. - Дендрарий Донецкого ботанического сада НАН Украины, его научная, эстетическая рекреационная ценность, Поляков А. К., Приходько С. А., Суслова Е. П. (2008)
Гесаль Н. М. - Перспективи використання фіторізноманіття Polipodiophyta Хмельницької області в ландшафтних композиціях, Казімірова Л. П. (2008)
Голуб Н. П. - Формування декоративних композицій з видів природної флори у штучних водоймах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Голуб В. М. (2008)
Войтенко М. І. - Особливості природного поновлення дубових деревостанів в басейні р. Ворскли, Лук'янець В. А. (2008)
Опалко О. А. - Мікроклональне розмноження malus niedzwetzkyana Dieck, Небиков М. В. (2008)
Шевцов И. Н. - Особенности выращивания Allium cepa L. на территории Украины, Журавель И. А., Кисличенко В. С. (2008)
Мокляк А. О. - Роль рослин у формуванні екологічного світогляду дітей (з досвіду Полтавського облЕНЦум) (2008)
Дзюбаненко А. С. - Роль колекції ботанічного саду в оптимізації довкілля, Оніпко В. В. (2008)
Копань Ю. Г. - Особенности вегетативного размножения Chrysantemum x hortorum Bailey в условиях Южного берега Крыма (2008)
Стецюк Н. О. - До питання збереження рідкісних степових первоцвітів Полтавської області, Криворучко Т. В. (2008)
Рум'янков Ю. О. - Грунтова схожість інтактного та очищеного насіння видів роду Celtis L. (2008)
Кудренко І. К. - Формове садівництво як фактор оздоровлення довкілля (2008)
Репецкая А. И. - Роль ботанического сада ТНУ им. В.И. Вернадского как научного, учебного, природоохранного и рекреационного объекта в городской структуре Симферополя (2008)
Панасенко Т. В. - Систематична структура дендрофлора парків Полтавщини (2008)
Кузнєцов С. І. - Роль аборигенних рослин природної дендрофлори Полісся та Лісостепу України в садово-парковому ландшафті (2008)
Радченко О. А. - Использование пряноароматических, лекарственных и эфирномасличных растений в ландшафтном дизайне (2008)
Шульга О. О. - Біологічні аспекти оптимізації ландшафтів старовинних парків, Ільєнко О. О., Медведєв В. А. (2008)
Соловьев М. Ю. - Интродукция ценных видов растений в ботаническом заказнике "Юницкий" Луганской АЛНИС (2008)
Василюк О. О. - Збереження і накопичення генофонду малопоширених плодово-ягідних рослин шляхом інтродукції, Марко Ю. І. (2008)
Лисенко В. П. - Рослини в оптимізації довкілля (2008)
Казімірова Л. П. - Створення ботанічного саду Хмельницького національного університету як шлях гармонізації екологічного середовища теріторії університету (2008)
Зятьков Л. Л. - Луганський дендропарк (2008)
Шалимов И. В. - Качество семян Chamaecyparis lavsoniana Parl. в условиях Запорожского городского детского ботанического сада, Рейда И. С. (2008)
Якуба М. С. - Вплив деревної рослинності на мікроелементний склад чорноземних грунтів степової зони України (2008)
Якобчук О. М. - Барбарис Тунберга та його декоративні культивари в озелененні (2008)
Дорошенко О. К. - Інтродукція видів Acer L. у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (60-річний досвід) (2008)
Бородіна Н. В. - Фармакогностичне дослідження листя Populus Alba L., Ковальов В. М., Рудник А. М., Ємельянова І. В. (2008)
Рудник А. М. - Вивчення мікроелементного складу Populus Simonii Carr, Ковальов В. М., Бородіна Н. В., Сидора Н. В. (2008)
Дяченко Г. Д. - Opuntia phaeacantha Engelm. var. camanchica (Engelm et Bigelon) L.D. Benson - важливий компонент сукулентів для кам'янистих гірок (2008)
Бразицкий А. В. - Использование экзотической водно-болотной флоры в озеленении садовых водоемов в Молдове (2008)
Байрак О. М. - Використання деревних лікарських рослин в оптимізації насаджень санаторію "Івушка" (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.), Федько Р. М. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського