Криворучко О. Н. - Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества, Шинкаренко В. Г. (2010)
Ачкасова Л. Н. - Инвестиционный процесс как объект управления (2010)
Клепікова О.В. - Модель інноваційної діяльності в підприємстві (2010)
Криворучко О. М. - Уточнення поняття "менеджмент бізнес-процесів", Когут Ю. О. (2010)
Шинкаренко В. Г. - Класифікація нових автотранспортних послуг, Ананко І. М. (2010)
Федотова І. В. - Оцінка рівня внутрішнього маркетингу на АТП, Бочарова Н. А. (2010)
Криворучко О. М. - Визначення параметрів стратегій використання маркетингових можливостей підприємства, Пипенко І. С. (2010)
Федорова В. А. - Комплексная оценка набора отдельных видов бизнеса АТП (2010)
Федотова І. В. - Процес формування лояльності споживачів автотранспортних послуг (2010)
Стогул О. И. - Система показателей оценки качества обслуживания на пассажирских автобусных станциях (ПАС) (2010)
Барурин В. Е. - Показатели работы технической службы комплексного АТП, Трифонов А. А. (2010)
Шевченко В. В. - Економічна оцінка стану з безпеки руху поїздів, Пшінько О. М., Мямлін С. В., Козаченко Д. М. (2010)
Кірдіна О. Г. - Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності (2010)
Примачева Н. Н. - Морской транспорт в системе мировой экономической интеграции , Голубкова И. А. (2010)
Бурмака М. М. - Визначення максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами з позицій концесіонера (2010)
Бялик В. Д. - Телескопія як результат амальгамації лінгвоконцептів (2014)
Голуб О. М. - Процеси семантичної деривації в сленговій лексиці англійської мови, Завражна С. А. (2014)
Грибіник Ю. І. - Місце інтернаціоналізмів у складі слів-композитів англійської геодезичної термінології (2014)
Каліберда О. О. - Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексико¬гра¬фічній парадигмі (2014)
Павлюк І. Б. - Семантична деривація у фаховій мові фітнесу (2014)
Сегін Л. В. - Відпрізвищеві прізвиська жителів селища Ярова на Донеччині (2014)
Голтвеницька М. В. - Структурно-граматичні різновиди складнопідрядних речень із підрядним відповідності (на матеріалі сучасної української художньоїпрози) (2014)
Гошилик В. Б. - Взаємодія категорій футуральності і модальності в сучасній англійській мові (2014)
Kovbasko Yu. Н. - On the question of temporal adverb-preposition transposition:solving ambiguity (2014)
Лебедь Ю. Б. - Вираження об'єктного значення обов'язковими прислівними компонентами формально-синтаксичної структури речення (2014)
Пособчук О. О. - Препозиціоналізація в іспанській мові (2014)
Прокопець М. І. - Синтаксичні особливості алюзії в англомовному рекламному дискурсі (2014)
Тєлєжкіна О. О. - Репрезентація складних безсполучникових речень у поетичному синтаксисі Софії Майданської (2014)
Туришева О. О. - До питання типологізації еліпсису в німецькій мові (2014)
Бандурко З. В. - Тематичне розмаїття інтернаціоналізмів як одного з різновидів іншомовної лексики у складі сучасної німецької мови (2014)
Бевзо Г. А. - Джерела формування термінологічної системи екологічного дискурсу в англійській та українській мовах (2014)
Білозерська Т. В. - Псевдоангліцизми у сучасній німецькій мові (2014)
Бобро М. П. - Українська історична та діалектна лексика із значенням "бідувати” (2014)
Витебская П. В. - Многоаспектность понятия фразеологизма (2014)
Галинська О. М. - Аспекти вираження фразеологічними одиницями суб’єктивної оцінки людини (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Галунова Н. Н. - Формо- та словотвірні реакції в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 3-4 років (2014)
Гошилик Н. С. - Структура словникового значення темпоральних лексем (2014)
Гурова О. М. - Номінації зі значенням "стара жінка” в українській мові (баба та інші) (2014)
Жукова О. Т. - Тематична класифікація українських залізничних термінів (2014)
Ікалюк Л. М. - Вигуки-меліоративи у середньоанглійській мові (2014)
Ікалюк Л. М. - Концепт TOTALITARIANISM в англомовній картині світу, Щуровська Т. А. (2014)
Книшенко Н. П. - Аналітичні терміни національної терміносистеми дорожнього будівництва (2014)
Куликовська Н. І. - Гендерний маркер Бахуса чи тверезість свідомості (на базі фразеологічних одиниць німецької мови) (2014)
Лоскутова Н. М. - Терміни-юкстапозити в терміносистемі кінематографа французької та української мов (2014)
Мороз А. В. - Лінгвопрагматичні аспекти функціонування термінолексики німецької та української фахових мов торгівлі (2014)
Ніколенко О. В. - Інформаційна революція як найвпливовіший чинник утворення назв людини в англійській мові на початку ХХІ сторіччя (2014)
Овчаренко Н. І. - Роль термінів у індивідуальному стилі Марини Гримич (на матеріалі роману "Егоїст”) (2014)
Олійник Л. В. - Особливості семантичного зв’язку між словами-синонімами німецької молодіжної мови (2014)
Петренко О. В. - Етапи організації вибірки науково-технічної термінології в галузі робототехніки (2014)
Петров А. В. - Субполе эпилоговых глаголов с ядром "убить 1” в русском языке (2014)
Піскозуб З. Ф. - Критерії класифікації абстрактних іменників французької мови (2014)
Шумейко О. В. - Вербалізація оптико-кінестетичних симптомів суму в сучасній американській прозі (2014)
Наші автори (2014)
Технічне забезпечення галузі молочного скотарства (2013)
Українські аграрії залучили майже 3 мільярда гривень кредитів (2013)
Назаренко М. - Податкова революція в АПК: економлячи на пільгах для аграріїв, можемо втратити українське село (2013)
Луговий М. - Польський досвід кредитування фермерів: наслідувати чи ні? (2013)
Ковальова С. П. - М’ясо качок, вирощених на радіоактивно забруднених територіях (2013)
Букалова Н. - Підвищення якості молока та продуктивності лактуючих корів на основі етологічних принципів, Приліпко Т. (2013)
Онищенко А. - Використання селекційних індексів для оцінки племінної цінності свиноматок (2013)
Зєльдін В. - Визначення категорії "кнур-поліпшувач" (2013)
Решетніченко О. - Сорбіційна здатність анальциму in vitro (2013)
Кругляк А. - Новий напрям у селекції голштинів, Кругляк Т. (2013)
Хламидиозы и бесплодие КРС. Приблизиться к решению проблемы (2013)
Найдьонова В. - Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн: патриот и меценат, Гузеев Ю., Винничук Д. (2013)
Семенов В. - Хорхе Зукоски: Доверие инвесторов к аграрному сектору вернулось (2013)
Гузєєв Ю. - М’ясне козівництво, Вінничук Д. (2013)
Тернівський Т. - Органічний вектор в сільському господарстві України посилюється (2013)
Кудлай І. - Технологічні прийоми вирощування сої, Осипчук А., Осипчук О. (2013)
Адамчук Л. - Класифікаційні ознаки бджолиного обніжжя (2013)
Черемисова О. - Білковий склад сироватки крові телиць української червоної молочної породи, Крамар Н. (2013)
Бурлака В. - Природні детергенти і міжсезонна динаміка живої маси молодняку коропа, Хом’як І., Любічев М. (2013)
Боярчук С. - Значення енергетичної повноцінності кормів для продуктивності курчат-бройлерів, Отченашко В. (2013)
Аламдари Х. - Особенности применения личиночного комбикорма, Долганова Н., Пономарев С., Якубова О. (2013)
Тарасенко Л. - Роль плацентарного бар’єра в міграції важких металів (2013)
Білик О. І. - Образи часу в політичному дискурсі (2014)
Бобкова Т. В. - Історичні та концептуальні передумови корпусної лінгвістики (2014)
Бондарчук О. Ю. - Синоніми ключового слова "Der Aussteiger” як засоби вираження лінгвокультурного типажа "Aussteiger” (2014)
Брухаль Я. Б. - Комунікативний підхід до вивчення публіцистичного дискурсу (2014)
Bunina L. N. - The Essence of the Cooperative Principle and Conversational Implicature, Timoshenko E. S. (2014)
Войцехівська Н. К. - Сімейний ґендерний конфлікт очима лінгвіста (2014)
Галуцьких І. А. - Міфологізм в образній концептуалізації еротизованого тіла в англійській художній прозі періоду модернізму (2014)
Гнедько Т. Н. - Функционально-стилевой статус научно-популярного текста (2014)
Губа Л. В. - Особливості індивідуального мовлення Германа Гессе (2014)
Гуменюк Н. Г. - Оцінка та комунікативний акт в англійській мові (2014)
Даниленко О. С. - Понятие и особенности политического дискурса (2014)
Demidov D. V. - Cognitive development and moral decision making (2014)
Дем’яненко О. Є. - Міжкультурне спілкування і національна мовна свідомість (2014)
Єфименко В. А. - Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом (2014)
Заполовський М. В. - Образне поле німецькомовних біблійних параболізмів (2014)
Касіян Г. В. - Усна та письмова форми суспільно-політичного дискурсу: інтерпретаційні варіанти їх розуміння (2014)
Кащишин Н. Є. - Експресивність термінів англомовного дипломатичного дискурсу (2014)
Kovbasyuk L. A. - Internetbasierte Kommunikation aus Linguistischer Sicht: Weblogs (2014)
Козак Н. І. - Cоціокультурний вплив на розвиток комунікативних текстів та мови в цілому, Свєточева С. М. (2014)
Козоріз І. С. - Освітлення проблеми пуризму на прикладі української та німецької мов (2014)
Корнєва Н. А. - Комунікативно-прагматична спрямованість текстів сучасних наукових російськомовних рецензій (2014)
Kudriavtseva N. S. - Conceptual metaphor as a basis for scientific theory (2014)
Кузнецов Н. И. - Структурно-композиционные особенности коротких рассказов Сомерсета Моэма (2014)
Кузьміна І. В. - Автобіографія як вид англомовного публіцистичного стилю (2014)
Луньова O. В. - Мовна особистість Франкліна Делано Рузвельта (2014)
Лютянська Н. І. - Мас-медійний дискурс: типологічні та структурно-організаційні особливості (2014)
Макарук Л. Л. - Засоби та прийоми лінгвальної гри у сучасній англійській мові (2014)
Мініна О. В. - Ідеопоетонімія дилогії Кена Фоллетта "Стовпи землі” та "Світ без кінця” (2014)
Міхальцо А. О. - Порівняльний аналіз національної самоідентифікації та мовного питання (2014)
Мироненко Т. П. - Вербальні та невербальні засоби дискурсу та фрейму "Risk” (2014)
Mykhaylenko V. V. - Conceptualizing ‘Economy’ in the English World View (2014)
Найдьонова А. Ю. - Лексико-семантичні особливості німецькомовних гасел суспільно-політичного змісту (2014)
Острецова И. В. - Современные подходы к понятиям "дискурс” и "текст” и их соотношение (2014)
Пивоварчик Т. А. - Прагматический фактор слушателя в речеэтикетных жанрах (на материале русской и белорусской речи) (2014)
Подвойська О. В. - Гендерні особливості мови політиків на матеріалі німецькомовних текстів інтерв’ю (2014)
Просяннікова Я. М. - Онтологічні та гносеологічні властивості порівняння (2014)
Радецька С. В. - Засоби вираження експресії в науково-популярній літературі (2014)
Решетарова І. В. - Стильові домінанти сучасного медіа дискурсу (2014)
Рибалко М.-М. О. - Функціонування невербального комунікативного засобу уніформа у рекламному дискурсі (2014)
Романова Н. В. - Природа как зеркало эмоционального переживания (на материале романа Є. М. Ремарка "Drei Kameraden”) (2014)
Савельєва Н. О. - Лінгвістична модальність: формальний, логіко-семантичний, функціонально-семантичний підходи (2014)
Саляк Ю. М. - Механізми актуалізації метафори в туристичній комунікації (2014)
Семенюк І. С. - Проблеми міждисциплінарного дослідження дискурсу меритократії (2014)
Семенюк Т. П. - Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами) (2014)
Сіденко Н. Г. - Жанрово-стилістичні детермінанти статусу англомовної "жовтої” преси у газетному дискурсі (2014)
Стрельченко Н. С. - Питання-перепити як тип питань (2014)
Сутуліна Л. Г. - Семантико-прагматичний аспект розгортання метафоричної моделі реальне – ірреальне в іспанських романах-спогадах ХХ–ХХІ століття (2014)
Тихоновська Г. С. - Гендерний аспект вживання непрямих мовленнєвих актів (на матеріалі сучасної англійської художньої прози) (2014)
Томащук Ю. О. - Соціальні ролі інтерв’юера та реципієнта в англомовних інтернет-інтерв’ю (2014)
Туленінова Л. В. - К вопросу о месте здоровья и болезни в лингвоцветовой картине мира (2014)
Филатенко І. А. - Речевое событие в политическом дискурсе масс-медиа Украины: параметры классификации (2014)
Хорошун О. О. - Архітектоніка сучасного американського документального тексту (2014)
Четова Н. Й. - Особливості мовної та наративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна), Лучит Л. В. (2014)
Човганюк М. М. - Сучасний філологічний коментар до поняття "комунікативна стратегія” (2014)
Швайко Д. С. - Засоби відтворення семантики заперечення у сучасному англомовному художньому дискурсі (2014)
Шведова Д. С. - Дискурсивне конструювання пародійної особистості в американській кінокомедії (2014)
Шевченко І. В. - Дослідження понять "дискурс” і "текст” у сучасній лінгвістиці (2014)
Шеремета К. Ю. - Особливості ідіостилю Ентоні Берджерса на прикладі роману "Механічний апельсин” (2014)
Щербакова О. Л. - Дискурс і текст як об’єкти лінгвістики (2014)
Ярема О. Б. - Формальні трансформації алюзивних елементів (2014)
Наші автори (2014)
Балаєв А. Д. - Вплив різних систем обробітку ґрунту на водно-фізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту Лівобережного Лісостепу України та врожайність пшениці ярої, Борисенко Ю. А. (2014)
Богданович Р. П. - Вплив надходження рослинних решток культур короткоротаційної сівозміни на вміст рухомих гумусових речовин в чорноземі типовому легкосуглинковому Правобережного Лісостепу, Олійник В. С. (2014)
Герасимчук Л. О. - Особливості міграції і акумуляції Cu, Pb, Zn і Cd у межах агроселітебних ландшафтів м. Житомира, Валерко Р. А. (2014)
Кризська М. А. - Агрохімічна, агроекологічна та економічна оцінки різних систем удобрення при вирощуванні картоплі, Потапенко Л. В. (2014)
Мілютенко Т. Б. - Удобрення кукурудзи на зерно при вирощуванні на дерново-підзолистому ґрунті (2014)
Чмель О. П. - Лізиметричні дослідження при оцінці хімічної меліорації ґрунтів та інокуляції насіння кукурудзи, Мілютенко Т. Б. (2014)
Айтбаева А. Т. - Эффективность удобрений пестицидов в системе крапельного орошения картофеля в условиях Юго-Востока Казахстана, Ізбасаров Е. Ж., Шарипова Д. С. (2014)
Волошина В. В. - Вирощування саджанців яблуні на вегетативних підщепах із застосуванням у розсаднику різних типів мульчі (2014)
Готвянська А. С. - Вплив мінеральних добрив на якість продукції цибулі ріпчастої (2014)
Дорошенко О. Л. - Формування фотосинтетичних показників посівів різних за походженням сортів гречки в умовах західного Лісостепу, Хоміна В. Я. (2014)
Дударчук І. С. - Вплив рівня удобрення та строків сівби на накопичення основних елементів живлення в рослинах та урожайність сортів ріпаку озимого, Петренко Т. С., Мисковець К. В. (2014)
Єгупова Т. В - Вплив елементів технології вирощування на формування врожайності та якості зерна тритикале озимого на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Західного Полісся, Дибко М. І. (2014)
Карпук Л. М. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на показники фотосинтетичної продуктивності цукрових буряків (2014)
Кикало М. М. - Вплив розміру посівних фракцій на продуктивність біологічних форм цукрових буряків (2014)
Мовчан К. І. - Вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість міжфазних періодів і урожайність квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України (2014)
Табакаєва М. Г. - Продуктивність пшениці в умовах вегетаційного досліду залежно від вози внесення осаду стічних вод каналізації, Дубовий В. І., Дубовий О. В. (2014)
Тарасюк В. А. - Вплив агротехнічних заходів на густоту стояння рослин розторопші плямистої, Хоміна В. Я. (2014)
Чинчик О. С. - Вплив використання Екограну на показники симбіотичної продуктивності квасолі звичайної в умовах південної частини Лісостепу західного (2014)
Storozhyk l. I. - Different quality of seeds of the sweet sorghum by the sizes and properties (2014)
Григор’єва О. М. - Продуктивність сої залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах північного Степу України (2014)
Задубинна Є. В. - Особливості формування продуктивності кукурудзи на торфових ґрунтах Лісостепу України, Тарасенко Т. В., Богатир Л. В. (2014)
Іванченко Т. В. - Новые подходы в борьбе с карантинным сорняком Горчаком ползучим в условиях сухостепной зоны нижнего поволжья (2014)
Мандровська С. М. - Моніторинг забур’яненості в агрофітоценозах світчграсу (2014)
Москалевськая Ю. П. - Микробная трансформация углесодержащих веществ ризосферы сахарной свеклы в различных агроценозах, Патыка М. В. (2014)
Пастух Н. Р. - Вплив добрив та обробітку чорнозему типового на транспіраційний коефіцієнт пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу (2014)
Амиров Б .М. - Экологическая оценка образцов моркови из Тайваня в условиях северного Казахстана, Удовицкий А. С., Амирова Ж. С. (2014)
Доронін В. А. - Якість насіння цукрових буряків залежно від його стимулювання, Бусол М. В., Белік Я. В. (2014)
Дубчак О. В. - Продуктивність вихідних форм багатонасінних кормових буряків (2014)
Мозговська Г. В. - Створення перспективного селекційного матеріалу баклажана із використанням біотехнологічних методів, Івченко Т. В., Шабетя О. М. (2014)
Корнеєва М. О. - Селекційно-генетичні особливості запилювачів цукрових буряків за ознакою цукристості, Ненька О. В. (2014)
Леонова К. П. - Джерела урожайності та товарності коренеплодів моркви для селекції в правобережному Лісостепу України, Мельниченко Т. В. (2014)
Мазур З. О. - Адаптивна здатність генотипів озимого жита для створення гетерозисних гібридів, Корнеєва М. О. (2014)
Новак Ж. М. - Висота рослин та щільність колоса зразків пшениці озимої, створених методом віддаленої гібридизації, Полянецька І. О., Заболотна І. Р. (2014)
Хоменко С. О. - Вихідний матеріал за стійкістю проти вилягання пшениці твердої ярої для умов Лісостепу України, Федоренко М. В. (2014)
Заболотна А. В. - Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування структури врожаю пшениці ярої, Заболотний О. І. (2014)
Саблук В. Т. - Сучасні інсектициди для обробки насіння цукрових буряків проти бурякових довгоносиків, Грищенко О. М., Ворожко С. П. (2014)
Холод С. М. - Вихідний матеріал кукурудзи за стійкістю до сажкових хвороб, Харченко Л. Я. (2014)
Бородай В. В. - Особливості індукованого морфогенезу та регенерації генотипів Solanum tuberosum L. української селекції, Кляченко О. Л. (2014)
Гонтаренко С. М. - Андрогенні калуси цукрових буряків, Герасименко Г. М. (2014)
Гунчак В. М. - Застосування біологічного регулятора росту "Reglalg" у культурі in vitro на рослинах картоплі, Шевага Г. М., Кордулян Р. О., Кирик М. М. (2014)
Коцар М. О. - Вплив сольового стресу in vitro на розвиток пагонів міскантусу (2014)
Кляченко О. Л. - Отримання клітинних суспензій різних генотипів цукрових буряків (Beta vulgaris L.), Криловська С. А. (2014)
Кузнєцова І. В. - Технологічна лінія післязбиральної обробки стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) (2014)
Полянецька І. О. - Вміст білка та його вихід з урожаєм зерна пшениці озимої залежно від сорту, Любич В. В., Сухомуд О. Г (2014)
Гунчак Т. І. - Особливості вирощування сорго цукрового в якості сировини для виробництва біопалива в умовах південно-західного Лісостепу України (2014)
Цицюра Я. Г. - Редька олійна як сировина для виробництва біопалива, Цицюра Т. В. (2014)
Роїк М. В. - Сучасний стан розвитку селекції та реєстрації представників роду Miscanthus в Україні та світі, Гонтаренко С. М., Лашук С. О. (2014)
Корнієнко С. І. - Сучасні енергоощадні технології вирощування маточних коренеплодів буряка столового, Терьохіна Л. А., Куц О. В., Могильний В. В. (2014)
Семенченко О. Л. - Насіннєва продуктивність буряка столового залежно від фракції маточника та обробки його регулятором росту (2014)
Нелюбіна Ж. С. - Кормовая и семенная продуктивность лядвенца рогатого в условиях среднего Предуралья, Карімов А. Ф., Касаткіна Н. І. (2014)
Доронін А. В. - Сучасний стан зернового ринку в Україні (2014)
Шевчук К. - Естетика віртуального і феномен імерсії в сучасному електронному мистецтві (2010)
Кучер Т. - Тусовка як альтернативне явище сучасної молодіжної культури (2010)
Шевчук Д. - Філософ і політика: до проблеми формування політичної культури (2010)
Квасюк Л. - Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах 1595 – 1596 рр. Стефана Зизанія (2010)
Янковська Ж. - Видання та спроби аналізу українських дум П. Кулішем в "Записках о Южной Руси" (2010)
Обух Л. - Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США (2010)
Якубова Т. - Сучасні дослідження історико-культурних фондів НБУВ щодо біографії гетьмана І. Мазепи (2010)
Савенець А. - Креольська ідентичність у поезії англомовних авторів карибського походження (2010)
Кузьменко О. - Гумор і стереотипи. Трансформація образу України в польських жартах (2010)
Шевчук О. - Пограниччя як соціокультурне явище (2010)
Гощук О. - Проблема культурної ідентичності в умовах глобалізації (2010)
Гавришкевич А. - Роль "Іншого" у формуванні української національної ідентичності у суспільно-політичних поглядах Дмитра Донцова (2010)
Даренський В. - Хто є суб’єктом "інформаційного суспільства"? (2010)
Кудря І. - Концептуальні підходи до розуміння ідентичності в інформаційному суспільстві (2010)
Брязкун В. - Вплив віртуалізації свідомості на становлення інформаційного суспільства (2010)
Матицин О. - Естетичні аспекти Інтернет-простору в контексті культури модерну (2010)
Удуд М. - Мережа як сучасна форма спілкування (2010)
Гапоненко Є. - Становлення інформаційного суспільства в Україні (2010)
Самуляк О. - Переваги та недоліки мережевих ЗМІ (2010)
Шерепо Н. - Криптографія як гарант безпеки інформації в культурі спілкування соціальних мереж (2010)
Надтока Г. - Мусульманська та юдейська концепція гріха в контексті семітської релігійної ментальності: порівняльний аналіз (2010)
Борщевський В. В. - Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС, Куліш І. М. (2013)
Павлов О. І. - Регіональні особливості розвитку сільських територій України (2013)
Музика І. С. - Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України (2013)
Василенко В. М. - До питання про критерії визначення впливу економічної ренти на рівень розвитку регіонів (2013)
Юкіш В. В. - Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій (2013)
Сторонянська І. З. - Удосконалення освітньої мережі як напрямок підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів Львівської області, Беновська Л. Я. (2013)
Ільїч Л. М. - Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку (2013)
Черкасова С. В. - Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів, Сороківська М. В. (2013)
Слав'юк Р. А. - Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків України (2013)
Білик О. І. - Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України, Голуб Р. Р. (2013)
Возняк Г. В. - Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) (2013)
Заблоцький М. Б. - Ліберально-централізована фінансово-ринкова регулятивна система і причини національно-регіональних платіжних криз (2013)
Махонюк О. В. - Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення (2013)
Дудинець Л. А. - Аналіз стану динаміки проблемних активів банківської системи України (2013)
Паранчук С. В. - Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України, Чубка О. М. (2013)
Чаплига В. В. - Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку (2013)
Стеченко Д. М. - Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг, Безуглий І. В. (2013)
Мазур О. Є. - Інтересоцентрична модель регіонального управління сферою роздрібної торгівлі (2013)
Коломієць І. Ф. - Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття, Гошовська Г. В. (2013)
Волкова О. К. - Реструктуризація банківського сектора Львівської області (2013)
Лібанова Е. М. - Теоретико-методологічне забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства (2013)
Ситник К. М. - Ноосферна Україна (2004)
Виноградова О. М. - Епіліні угрупування водоростей сухих скель пустелі Негев, Ізраїль, Коваленко О. В., Леванець А. А., Нево І., Вассер С. П. (2004)
Віннікова О. І. - Вплив умов місцезнаходження на різноманітність мікроміцетів і водоростей у грунтах лісових насаджень, Шеховцов О. Г. (2004)
Гелюта В. П. - Microsphacra azaleae U. Braun - новий для Україна вид борошнисторосяного гриба (Erysiphales), Войтюк С. О., Чумак П. Я. (2004)
Карпенко К. К. - Нові та рідкісні для України види макроміцетів із північно-східної частини Лівобережного Лісостепу (2004)
Ліновицька В. М. - Дослідження культур лікарського гриба Grifola frondosa (Dicks Fr.) S.F. Gray (Basidiomycetes, Polyporaceae) на агаризованих живильних середовищах, Бухало А. С. (2004)
Дарієнко Т. М. - Фотобіонти деяких представників родини Teloschistaceae, Войцехович А. О., Кондратюк С. Я. (2004)
Гапон С. В. - Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації (2004)
Зиман С. М. - Таксономічна значущість ознак квітки у роді Anenone L. (секція Anemone), Булах О. В. (2004)
Загульський М. М. - Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae Juss.) в Українських Карпатах, Чорней І. І. (2004)
Чорна Г. А. - Рослинний покрив заплави р. Гірський Тікач (2004)
Довженко С. О. - Демутаційні сукцесії травянистої рослинності лісових відслонень Придніпровської височини у межах Лісостепу (2004)
Прядко О. І. - Нові місцезнаходження Festuca altissima All. (Poaceae) в рівнинній частині України, Анрієнко Т. Л., Арап Р. Я. (2004)
Бондарєва Л. В. - Рідкісні та охоронні види вищиї судинних рослин Гераклейського півострова (2004)
Ільїнська А. П. - Структура поверхні листків представників родів Lepidium L. та Cardaria Desv. (Brassicaceae), Шевера М. В. (2004)
Гасинець Я. С. - Ембріологія Crataegus oxyacantha L. і Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae) з Українських Карпат (2004)
Ромащенко К. Ю. - Синфітоіндикаційна оцінка еконіш видів роду Pinus L. України, Дідух Я. П., Пашкевич Н. А. (2004)
Ситник К. М. - Гаврило Іванович Білик (до 100-річчя від дня народження), Ткаченко В. С., Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дідух Я. П. (2004)
Зиман С. М. - Праліси в центрі Європи, Питівник по лісах Карпатського біосферного заповідника (2004)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Робоча нарада Рослинність хвойних лісів України, Куземко А. А. (2004)
Козенко Л. Є. - XIX зїзд Американського товариства гравітаціїної та космічної біології (2004)
Тернівський Т. - Чи переживуть українські корови 2015 рік? (2013)
Леонова Л. - Бажання бути кращими (2013)
Медвєдєв А. - Ефективне виробництво яловичини в Україні (2013)
Польська П. - Інноваційний селекційний потенціал асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною (2013)
Бурлака В. - Відгодівля підсвинків шротом трансгенної сої. Наслідки?, Гелевер І. (2013)
Логвиненко В. - Як позначається підвищена молокопродуктивність корів на їх відтворювальній здатності (2013)
Гузєєв Ю. - Синтез молока у молочній залозі під час доїння, Вінничук Д. (2013)
Ветеринари вирішуватимуть продуктові питання? (2013)
Аль Нурі Ахмед - Триазолінові похідні в яєчному перепелівництві (2013)
Адамень Ф. - Побічна продукція льону у годівлі тварин, Арсланова Л. (2013)
Присяжнюк М. - Внесок професора П. Д. Пшеничного (1903-1985) у розвиток зоотехнічної науки України (2013)
Волосовець Т. М. - Інтернатура як перший етап формування лікаря-стоматолога (2014)
Сосін І. К. - Міждисциплінарна інтеграція післядипломної підготовки лікарів на кафедрі наркології ХМАПО у сфері діагностики станів сп’яніння, Гончарова О. Ю., Кривобок В. І., Чуєв Ю. Ф. (2014)
Савенков В. І. - Аналіз стану підготовки урологів для виконання лапароскопічних технік і кроки його покращення (2014)
Олейник А. Е. - Использование интегрированного обучения на кафедре патологической анатомии (2014)
Сухіна О. М. - Динаміка рівня пухлинного маркера CA-125 у процесі проведення неоад’ювантної хемотерапії хворим на поширений рак яєчників, Слободянюк О. В., Сухін В. С. (2014)
Синявина В. - Особенности клинического течения, обследования и лечения больных с фиброаденомой молочной железы (2014)
КарташовС. М. - Особенности формирования синдрома эмоционального выгорания у специалистов онкологической клиники, Водолажская Л. П., Водолажская М. В. (2014)
Литовченко Т. А. - Прогнозирование развития больших моторных функций у детей, рожденных недоношенными, Варешнюк Е. В., Шаронова Н. В., Козуля Т. В. (2014)
Дубенко О. Е. - Микроальбуминурия и полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента при остром инсульте, Хвисюк В. В., Костюковский С. Л., Данько Т. В. (2014)
Яворская В. А. - Нейропсихологическая и инструментальная характеристика дисциркуляторной энцефалопатии при перенесенном ишемическом инсульте и без него, Гребенюк А. В., Костюковская А. Е., Михаелян Т. Х., Красюк Д. А., Саланич Л. В. (2014)
Власенко М. А. - Нейрогуморальные механизмы формирования эндотелиальной дисфункции и гемодинамических изменений у больных хронической сердечной недостаточностью при кардиоренальном синдроме 2 типа, Кравцова В. И. (2014)
Чернуский В. Г. - Иммуномодулирующие свойства лецитиновых липосом при лечении различных степеней тяжести течения бронхиальной астмы у детей (2014)
Лозовая Т. А. - Особенности анамнеза и клинического статуса пациентов с инфарктом миокарда задней стенки левого желудочка с вовлечением правого желудочка (2014)
Кулинич В. С. - Состояние системы гемостаза при воздействии малых доз ионизирующего излучения в профессиональных условиях у лиц с сочетанной кардиотиреоидной патологией, Власенко М. А. (2014)
Савченко В. Н. - Стресс-протективные эффекты глицина в условиях экспериментальной иммобилизации, Николенко Е. Я., Кратенко А. С., Пилипенко Н. О. (2014)
Кузнецов Н. С. - АКТГ-продуцирующая феохромоцитома (клинический случай), Марова Е. И., Латкина Н. В., Добрева Е. А., Крылов В. В., Ремизов О. В. (2014)
Козуб М. І. - Експериментальне обґрунтування застосування радіохвильової енергії, променевої аргонової коагуляції та протиспайкового гелю "Іntercoat" під час лікування синдрому полікістозних яєчників у поєднанні зі спайковим процесом, Сокол М. П., Губіна-Вакулік Г. І., Прокопюк В. Ю. (2014)
Гризодуб Д. В. - Результаты исследования биохимической активности ротовой жидкости при использовании различных фиксационных дентальных материалов (2014)
Бектошев Р. - Цитофлавин в комплексе патогенетического лечения дистрофических заболеваний (остеохондроза) позвоночника, Эргашев М., Бектошев О., Раджабов И., Умаров Х., Гуломов Б. (2014)
К 80-летию профессора Николая Ивановича Хвисюка (2014)
Опарін А. Г. - До 50-річчя кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології (2014)
Ситник К. М. - Ботанічні сади сучасність і майбутнє (2004)
Змитрович І. В. - Сучасні уявлення про походження і філогенії Homobasidiomycetes, Вассер С. П. (2004)
Бурда Р. І. - Порівняльна оцінка різноманітності фітобіоти за гемеробією в агроландашфтах України, Власова Н. Л., Коломієць Г. В., Мировська Н. В., Ткач Є. Д. (2004)
Коніщук В. В. - Картографічний та ординаційний аналіз екологічних факторів Черемського природного заповідника, Дідух Я. П. (2004)
Дубина Д. В. - Особливості флористичного різноманіття о-ва Джарилгач (Херсонська обл.), Тимошенко П. А. (2004)
Устименко П. М. - Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України (2004)
Мосякін С. Л. - Огляд палеоботанічних свідчень про походження та розселення Chenopodiaceae Vent, Безусько Л. Г. (2004)
Чорноус О. П. - Осередок бореальних видів на півдні Новгород-Сіверського Полісся, Андрієнко Т. Л. (2004)
Веденічева Н. П. - Гормональний комплекс Sium latifolium L. в різних екологічних умовах зростання, Васюк В. А., Генералова В. М., Мусатенко Л. І. (2004)
Лось С. І. - Вплив глюкози на пігментний апарат Nostoc linckia (Roth) Born. et Flah, Сиваш О. О., Фомішина Р. М. (2004)
Дудка І. О. - Підоплічко в розвитку мікології в Україні (до 100-ліття від дня народження) (2004)
Ситник К. М. - Нові горизонти еволюційної біології, Мосякін С. Л. (2004)
Ситник К. М. - Рослинні скарби островів Індійського океану, Мосякін С. Л. (2004)
Тернівський Т. - Сільська кооперація чекає на лояльні податки (2013)
Чернышова Е. - Отбор и откачка меда в период главного взятка и после него (2013)
Хоменко О. - Карпатские буйволы –еще один исчезающий вид (2013)
Войтенко С. - Ретроогляд оцінювання якості м’яса свиней миргородської породи (2013)
Стрижеус А. - Ферма по-украински…Или vip-салон для коров!, Наталенко И. (2013)
Смирнов Л. - Отечественная генетика до сих пор страдает от 65-летнего наследия (2013)
Козирь В. - Характеристика яловичини м’ясних, комбінованих і молочних порід худоби (2013)
Ушкаренко В. - Урожайність розторопші плямистої на зрошувальних землях півдня України, Адамень Ф., Філіпова І. (2013)
Никитина А. - ФАО /ООН призывает отказаться от особо опасных пестицидов (2013)
Кучерук М. - Нутрицевтики – шлях до екологічної та безпечної продукції тваринництва, Засэкін Д. (2013)
Чернышова Е. - Расклев у кур: кто виноват и что делать? (2013)
Яковлев С. - Ветеринарно-санитарные мероприятия в птицеводстве (2013)
Інформація для здобувачів наукових ступенів (Україна) (2013)
Клочок С. - Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Коцюба Є. (2014)
Назаровець С. - Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень (2014)
Прохоренко О. - Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: досвід упровадження, Павленко Т. (2014)
Кулик Є. - Бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої культури в юнацькому середовищі (2014)
Лазоренко Ю. - Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів (2014)
Курилишин К. - Біобібліографічні матеріали на сторінках часопису "Галичанинъ" (2014)
Мацелюх К. - Внесок П. Н. Абрамовича у розвиток бібліотечної справи на Волині (1918–1919) (2014)
Жукова В. - Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень (2014)
Омельчук В. Ю. - Бібліографічний літопис шевченкових видань, Бєляєва Л., Войченко І., Новосьолова Л. (2014)
Олійник С. - Що втрачає тваринництво України за відсутності запровадженої ідеології ICAR, Скловська С. (2013)
Глотова И. - "Карпатский перепел"… мал перепел, да дорог (2013)
Наталенко И. - Франсуа-Оливье Кайо: Украина − страна, где сбываются аграрные мечты любой сложности (2013)
Адамень Ф. - Удосконалення технології вирощування люцерни в умовах зрошення Криму, Кудінов С. (2013)
Степанюк И. - Свиное дело или бизнес на поросятах (2013)
Маевская Т. - Оценка качества культивированного мелкого карпа Cyprinus carpio, Виннов А. (2013)
Вишневський Л. - Інформаційна системи генетичного біорізноманіття галузі тваринництва (2013)
Виннов А. - Сохранность качества рыборастительной смеси в различных видах упаковки (2013)
Слободянюк Н. - Вплив умов годівлі на якість яєць перепелів (2013)
Прудніков В. - Вміст поживних речовин у обніжжі різного походження, Лосєв О., Мазур Б. (2013)
Ситник К. М. - Боатаніка і мікологія планування та прогрумавання розвитку (2004)
Єна Ан. В. - Концентрація ендемізму в географії рослин (2004)
Бондарєва Л. М. - Стуктура популяцій кормових злаків на заплавних лугах р. Сула за умов пасовищної дигресії (2004)
Якушенко Д. М. - Узлісні угрупування класу Trifolio - Geranietea sabgyinei Th. Muller 1962 півдня Житомирського Полісся (2004)
Дорецький Т. В. - Оцінка впливу викошування на груповання класу Juncetea maritimi Br.-Bi. et al. дельти Кілійського гирла Дунаю (2004)
Гальченко Н. П. - Рослинність регіонального ландшафтного парку парку Кременчуцькі плавні (2004)
Андріанова Т. В. - Мітоспорові гриби проектованого Гомольшанського державного природного парку та його околиць (Україна) (2004)
Черевченко Т. М. - Постасептичне культивування сіянців деких тропічних видів роду Laelia Lindl. (Orchidaceae Juss.), Заіменко Н. В., Іванніков Р. В., Харитонова І. П. (2004)
Шанайда М. І. - Морфогенез генеративних структур видів роду Salix L. при зміні статі особин (2004)
Аніщенко І. М. - Компютеризація колекції типових зразків Національного гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Сіренко І. П., Гурінович Н. В. (2004)
Боговін А. В. - Анатолій Павлович Травлєєв (до 75-річчя від дня народження), Ситник К. М. (2004)
Дмитрієва С. А. - Віктор Іванович Парфьонов (70-річчя від дня народження), Риковський Г. Ф., Блажевич Р. Ю. (2004)
Ситник К. М. - Колега, друг і соратник, Шеляг-Сосонко Ю. Р., Вассер С. П., Дудка І. О. (2004)
Самородов В. М. - Вшанування В.І. Вернадського в Полтаві (2004)
Змитрович І. В. - В.І. Глущенко, Д.М. Леонтьєв, А.Ю. Акулов. Слизовики Учбовий посібник (2004)
Злобін Ю. А. - Менеджмент охоронних лісів України, Скляр В. Г. (2004)
Гамор Ф. Д. - Природні ліси в помірній зоні Європи цінності та використання (Міжнародна конференція в Мукачеві, Закарпаття, Україна) (2004)
Колычева Н. Л. - Особенности синтеза монооксида азота и гормонов надпочечных желез при сахарном диабете, Колесник Ю. М., Абрамов А. В., Ганчева О. В. (2008)
Сиволап В. В. - Варіабельність ритму серця та особливості перебігу гострого інфаркту міокарда на фоні залізодефіцитної анемії, Назаренко О. В. (2008)
Сыволап В. В. - Особенности вариабельности сердечного ритма у больных атопическим дерматитом в зависимости от формы заболевания, Зарицкий А. С. (2008)
Пальжок А. Д. - Внутриплевральная анальгезия после торакальных операций, Фалько С. И., Горенштейн М. Л., Расинский В. А., Бойко К. А. (2008)
Тарасенко О. М. - Нейрохірургічне лікування та профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій (2008)
Коваленко О. Ю. - Вплив місцевого анестетику бупівакаїну на стан больової перцепції щурів при інтратекальному введенні (2008)
Недельская С. Н. - Качество жизни детей, больных поллинозом, Бессикало Т. Г., Михальчик С. В. (2008)
Татаровський В. О. - Аспекти оцінювання якості лікувально-профілактичної допомоги, Лацинська С. А., Новікова Т. О. (2008)
Кононенко Н. М. - Залежність обсіменіння Helicobacter pylori від кислотності шлункового соку при виразковій хворобі шлунка (експериментально-клінічне дослідження) (2008)
Тюпка Т. І. - Порушення водно-електролітного обміну при гемодинамічному і гострогіпоксичному набряку легень та можливі шляхи його корекції (2008)
Насибуллин Б. А. - Оценка состояния слизистой желудка в условиях патологии гастродуоденальной системы (морфологическая характеристика), Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Ижа А. Н. (2008)
Семенов В. Г. - Меры медицинского характера в отношении больных травматической эпилепсией, совершивших ООД и признанных ограниченно вменяемыми (2008)
Толмачева С. Р. - Психологические особенности детей-инвалидов с заболеваниями органов кровообращения (2008)
Клименко В. І. - Медико-організаційні фактори, які впливають на стан здоров'я кардіологічних хворих із стресами (2008)
Щербаков А. Ю. - Роль аутоиммуных процессов в генезе неразвивающейся беременности, Шуи Чен, Щербаков В. Ю. (2008)
Бородулин С. Д. - Особенности обмена регуляторных молекул у водителей автотранспорта со стажем работы более 10 лет, страдающих патологией предстательной железы, Горша О. В., Гоженко А. И., Насибуллин Б. А. (2008)
Гроховський В. В. - Нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій у дітей, хворих на епілепсію, Лавинська Л. І., Привалова Н. М. (2008)
Колесник А. П. - Химиотерапия в структуре лечения больных с запущенным немелкоклетлочным раком легкого (2008)
Бабаніна Н. Ю. - Морфофункціональні зміни у дітей, хворих на спастичні форми ДЦП, залежно від проведеної терапії (2008)
Шевченко А. І. - Операція Добромислова-Торека як спосіб порятунку у хворих після невдалої операції Люїса (випадок із практики), Бутаєв О. В., Жданов В. В. (2008)
Макаров В. В. - Особенности применения внутриплевральной протеолитической терапии в комплексе лечебных мероприятий при неспецифической эмпиеме плевры (2008)
Шевченко А. І. - T1NOM1 чи T1NOMO, або як швидко змінити стадію онкологічного процесу? (Випадок з практики), Пащенко С. М., Колеснік О. П., Леонов Д. Д. (2008)
Шкварковський І. В. - Клінічне застосування пристрою для діагностики дуоденогастроезофагеального рефлюксу (2008)
Кабаченко О. В. - Шляхи покращання подання спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам, Лаликіна С. С. (2008)
Бабенко Д. Л. - Дермоїдна кіста правого яєчника з порушенням харчування (клінічний випадок), Буркацький А. М. (2008)
Добровольский Н. А. - Опыт применения установки RITA 1500Х для лечения пациентов с объемной патологией печени различного генеза, Биленко А. А., Лурин А. Г., Воронов И. А., Косаковский Д. И., Машуков А. А., Максимовский В. Е., Кузнецова О. В., Рациборский Д. В. (2008)
Марієвський В. Ф. - Епідеміологічні аспекти проблеми гепатиту в Україні в сучасних умовах, Гураль А. Л., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А., Манько В. Г. (2008)
Кучеренко Л. И. - Пути создания фиксированного комбинированного препарата противовоспалительного действия, Подплетняя Е. А., Зубатюк Р. И., Марцинюк В. П. (2008)
Бєлєнічев І. Ф. - Вивчення рістстимулюючої та фолікулопротективної дії парафармаевтичного гелю з бішофітом, Гладишев В. В., Абрамов А. В., Бурлака Б. С., Павлов С. В., Горбачова С. В. (2008)
Хоменко В. М. - Експертне опитування фахівців з пріоритетних проблем державного управління фармацією: забезпечення репрезентатівності результатів та оцінка узгодженості відповідей (2008)
Шевцов І. І. - Антиоксиданта активність гліоксирену в дослідах in vitro (2008)
Подплетняя Е. А. - Особенности эмоционально-поведенческого статуса животных с моделируемым артрозом при лечении препаратом "Индотрил", Кучеренко Л. И., Мамчур В. И. (2008)
Ціхоцька О. О. - Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами, Коритнюк Р. С., Шманько В. В. (2008)
Чернега Г. В. - Влияние некоторых поверхностно-активных веществ на кинетику выделения ионов висмута на твердом висмутовом электроде, Похмелкина С. А., Беличенко Е. О., Захарова С. С. (2008)
Ковалевська І. В. - Вивчення фізіко-хімичних і фармакотехнологічних властивостей лікарських порошків, які володіють кардіотонічною дією, Рубан О. А., Чуєшов В. І., Сайко І. В. (2008)
Ефременко Э. А. - Антиоксидантные и гепатопротекторные свойства экстракта из листьев хмеля обыкновенного в условиях острого тетрахлорметанового поражения печени у крыс, Гладченко О. М., Малоштан В. А. (2008)
Власенко І. О. - Дослідження фізико-хімічних показників технологічної якості м'яких лікарських засобів для стоматології (2008)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження похідних оксамідосульфонілбензолметилоксамінових кислот (2008)
Яковлєва Л. В. - Дослідження деяких видів специфічної токсичності нового простатопротекторного засобу - суппозиторіїв "Альтабор", Музика Н. Я., Мачуліна С. О. (2008)
Семенів Д. В. - Антиексудативні властивості мазі, яка містить олію аронії чорноплідної, Бєлік Г. В., Бутко Я. О. (2008)
Немченко А. С. - Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на розсіяний склероз, Стрельникова Ю. Л. (2008)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця, Корж Ю. В. (2008)
Макаренко О. В. - Антиноцицептивна активність інгібітора моноаміноксидази типу В (селегіліну) у комбінації з нестероїдними протизапальними засобами, Чернов Є. О., Криворучко Т. М. (2008)
Шаповалова В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення нераціонального вживання та зловживання прекурсорів на прикладі летких розчинників до міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (2008)
Павличенко В. И. - К методике преподавания медицинской паразитологии в вузе. Сообщение ІІ. Медицинская гельминтология, Емец Т. И., Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Титова Л. М. (2008)
Петрихин В. П. - 140 лет земской медицине в Александровском уезде (2008)
Вдовиченко Ю. - Південна м’ясна порода ВРХ - в органічному агровиробництві, Омельченко Л., Жуковський О. (2013)
Костюк О. - Почему выпускники аграрных вузов Украины не стремятся работать по специальности (2013)
Гузєєв Ю. - Генетична структура ВРХ голштинського походження за геном CSN3 (2013)
Слободянюк Н. - Поживність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями протеїну (2013)
Любічев М. - Перетравність свиноматками збагачених раціонів, Бурлака В. (2013)
Ібатуллін І. - Використання триптофану у кормах для курчат-бройлерів, Кривенок М., Ільчук І. (2013)
Чорнолата Л. - Біогенні елементи у злакових в різні фази розвитку, Здор Л., Лаптєєв О. (2013)
Яковлев С. - Ветеринарно-санитарные мероприятия в птицеводстве (2013)
Уничтожение птиц и птицеводства вакцинами (2013)
Рынок кролиководства в России (2013)
Медведєв А. - Альтернативна технологія виробництва яловичини за інтенсивної відгодівлі бугайців (2013)
Зволейко Д. - Удосконалення систем доїння в Україні (2013)
Похил В. - Особливості росту і розвитку овець різних м'ясних генотипів, Лесновська О. (2013)
Войтенко С. - Ефективне поєднання різнопорідних свиней м’ясної продуктивності, Петренко М. (2013)
Китаєва А. - Екстер’єрні показники потомства вівцематок асканійської каракульської породи, Кременчук Л., Тарасенко Л. (2013)
Козирь В. - М’ясна продуктивність нащадків від поліпшувачів за надоями і жирністю молока (2013)
Супрович Т. - Діагностика маститів на ранньому етапі пастнатального онтогенгезу, Влізло В. (2013)
Лейбіна Т. - Використання поліпшуючої кормової добавки (2013)
Кривенок М. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І., Ібатуллін І. (2013)
Адамень Ф. - Возделывание многолетнего сорго при орошении в Крыму, Кудинов С. (2013)
Полева Л. - Квантовый скачок в развитии животноводства (2013)
Іванова О. - Сезонний вміст відходів свинарських підприємств, Захаренко М. (2013)
Дзіцюк В. - Мікросателітні ДНК-маркери у збереженні генетичного різноманіття коней, Мельник О. (2013)
Вовк В. - Гетерозисний ефект при поєднанні різних генотипів свиней (2013)
Супрович Т. - Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у корів, сприйнятливих та стійких до маститів (2013)
Лесик Я. - Хутрова продуктивність кролів під впливом білково-мінеральної добавки, Федорук Р. (2013)
Адамень Ф. - Сравнение однолетних кормовых культур и их смесей, возделываемых при орошении в Крыму, Кудинов С. (2013)
Разанов С. - Агрохімічний захист від техногенного забруднення кукурудзи (2013)
Ібатуллін І. - Рівень треоніну у годівлі курчат-бройлерів, Ільчук І., Кривенок М., Голота М. (2013)
Ібатуллін І. - Раціони з валіном для курей яєчного напряму, Кривено М., Ільчук І. (2013)
Ляшок Я. А. - Выбор модели финансового механизма развития системы обеспечения жизнедеятельности населения (2013)
Железняк В. Ю. - Роль монетарного чинника в забезпеченні економічного росту в умовах України (2013)
Гайдай І. Ю. - Аналіз інноваційної діяльності у вугільній промисловості України, Гайдай Р. Ф., Митрофанова А. О. (2013)
Мартінович В. Г. - Проблеми та новітні можливості оцінювання інформаційного потенціалу регіону (2013)
Швець Л. І. - Актуальні проблеми розвитку сучасної авіаційної галузі як складової системи сервісного обслуговування (2013)
Горшков В. П. - Социальная составляющая экономического роста (2013)
Прокоф’єва С. В. - Аналіз стану проблеми трансфертного ціноутворення в Україні, Іванов С. В. (2013)
Чепеленко А. М. - Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки (2013)
Богомолов О. И. - Структура национальной экономики: теоретические подходы (2013)
Рогоза М. Є. - Концепція управління кадровим потенціалом підприємств, Оніщенко Е. К. (2013)
Берсуцький А. Я. - Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві, Бриль І. В. (2013)
Гайдатов А. В. - Особенности целеполагания на различных уровнях организационной структуры промышленных предприятий (2013)
Школяренко О. О. - Системний підхід у формуванні механізму інноваційної діяльності підприємств, Березін Д. І. (2013)
Кузьмінова О. В. - Логістична система вертикально-інтегрованої компанії (2013)
Капильцова В. В. - Соціалізація економічних відносин: аспекти людського розвитку (2013)
Костюнік О. В. - Стратегії і тактика управління капіталом підприємства (2013)
Ігнатова О. А. - Бюджетно-податкове стимулювання економічного розвитку в Україні, Сидоренко О. М. (2013)
Суздальцев О. М. - Динаміка та джерела фінансування дефіциту державного бюджету України (2013)
Литвин А. Ю. - Особливості страхування в туристичному бізнесі, Стреблянська І. А. (2013)
Марчак Н. В. - Формування фінансової звітності підприємства у сучасних умовах (2013)
Фінагіна О. В. - Наукове бачення та системне відображення категорії "інформаційна інтеграція" (2013)
Касьянова Н. В. - Модель формування оптимального валютного депозиту, Касьянова К. В. (2013)
Харіна К. В. - Розвиток інформаційних систем і технологій в організаціях, Пономаренко Н. Ш. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання оптимальної топологічної структури вертикально інтегрованої компанії (2013)
Донець А. С. - Розробка системи нечітких баз знань в управлінні ризиком страхових компаній, Шабля А. І. (2013)
Колесник В. І. - Особливості викладання вищої математики в економічних вищих навчальних закладах, Колесник В. В. (2013)
Куркчі О. П. - Покриття касового дефіциту через ОВДП, Нетудихатка К. В. (2013)
Щерба А. О. - Сутність і структура механізму управління грошовими потоками підприємства (2013)
Андреев А. Ю. - Сущность механизма принятия стратегических управленческих решений (2013)
Карпенко Г. Ю. - Особливості цінової політики на підприємстві (2013)
Панасенко Л. М. - Етапи формування територіального бренду (2013)
Поддубняк В. В. - Трансформаційні процеси в управлінні людськими ресурсами: соціальні та культурні пріоритети (2013)
Нуд О. П. - Продовольча безпека України: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Єропутова О. О. - Ризикові ситуації в діяльності підприємства: засоби їх попередження та нейтралізації (2013)
Рибалко Н. В. - Маркетинговий аналіз ринку автосервісних послуг (2013)
Іваненко Л. В. - Особливості формалізації соціальних показників підприємства (2013)
До відома авторів (2013)
Вінніков В. А. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії. II. Порівняння генотоксичності різних схем опромінення, Мазник Н. А., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д. (2013)
Шармазанова О. П. - Діагностика пошкоджень зон росту кісток за допомогою цифрової мікрофокусної рентгенографії (експериментальне дослідження), Миронова Ю. А., Коваленко Ю. М., Балашов С. В. (2013)
Славнов В. М. - Оцінка стану системи ренін-ангіотензин-альдостерон у хворих на артеріальну гіпертензію за даними радіоімунного аналізу, Савицький С. Ю. (2013)
Сухіна О. М. - Індивідуальний аналіз пухлинного маркера СА-125 у процесі проведення неоад'ювантної хемотерапії хворим на поширенний рак яєчників, Слободянюк О. В., Сухін В. С., Тарасова О. М., Скрипнік Л. Д., Ланько Л. Г. (2013)
Сухін В. С. - Результати комбінованого лікування лейоміосаркоми матки, Сухіна О. М., Слободянюк О. В. (2013)
Вікман Я. Е. - Порівняльна оцінка інформативності ультразвукової діагностики та комп'ютерної томографії в оцінці морфофункціонального стану печінки при комплексному лікуванні раку грудної залози, Федуленкова Ю. Я. (2013)
Сорочан П. П. - Добові зміни продукції мелатоніну та кортизолу у хворих на рак тіла матки на етапах комбінованого лікування, Громакова І. А., Прохач Н. Е., Кузьменко О. В., Громакова І. С. (2013)
Гулеватий С. В. - Результати лікування віддалених метастазів у легені в пацієнтів з папілярною карциномою щитоподібної залози, Совенко Т. К., Воскобійник Л. Г., Марков В. В. (2013)
Зелінська Г. В. - Цитологічні досягнення у прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози в допомогу радіологам, Марков В. В., Кулініченко Г. М., Гулеватий С. В., Устименко Г. Я., Моторний Є. О. (2013)
Кметюк Я. В. - Позитронно-емісійна томографія в діагностиці злоякісних лімфом, Москалець О. І., Ашихмін А. В., Щербіна О. В. (2013)
Копилова О. В. - Пубертатний диспітуїтаризм як чинник ризику розвитку порушень жирового та вуглеводного обмінів у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А. (2013)
Король П. О. - Алгоритм застосування остеосцинтиграфіі при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів, Косяков О. М., Бондар В. К., Пономаренко Н. М. (2013)
Кукушкіна М. М. - Метод радіонуклідної детекції сторожових лімфатичних вузлів при меланомі шкіри, Сукач Г. Г., Солодянникова О. І., Коровін С. І. (2013)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфія з аналогами соматостатинових рецепторів у діагностиці нейроендокринних пухлин та їх метастазів, Сатир М. В., Новерко І. В. (2013)
Лучицький Є. В. - Функціональний стан гіпофізарно-статевої системи у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, Зубкова Г. А., Лучицький В. Є., Рибальченко В. М., Бондаренко В. О., Марков В. В., Гулеватий С. В., Співак Ж. С. (2013)
Мазур А. Г. - Дослідження β-2 мікроглобуліну і тимідинкінази як прогностичних факторів при гострій лімфобластній лейкемії та хронічному лімфолейкозі, Миронова О. В., Ткаченко М. М., Горяінова Н. В. (2013)
Макеєв С. С. - Особливості регіонарного об’ємного мозкового кровотоку у хворих на гіпертензивну енцефалопатію з помірними когнітивними порушеннями, Залісна Ю. Д., Мурашко Н. К. (2013)
Мечев Д. С. - Зміни в системі післядипломної освіти радіологів України після введення резидентури з радіологічних спеціальностей, Ткаченко М. М., Бабій Я. С. (2013)
Ніколов М. О. - Оцінка діагностичної значущості питомої функції паренхіми нирок за результатами динамічної реносцинтиграфії з 99mТс-МАГ3 (попередні дослідження), Кундін В. Ю., Камінська А. Л., Романенко Г. О., Супрунюк Д. О. (2013)
Сатир М. В. - Результати трифазної остеосцинтиграфії у пацієнтів з метастатичними та доброякісними осередками ураження скелета, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю. (2013)
Смоланка І. І. - Детекція "сторожових" лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози. Сучасний погляд на проблему, Солодянникова О. І., Скляр С. Ю., Головко Т. С., Костриба О. І. (2013)
Солодянникова О. І. - Нові можливості радіонуклідної терапії метастатичного ураження кісток (стан проблеми і власні дані), Даниленко В. В., Саган Д. Л., Сукач Г. Г., Трацевський В. В., Чобан В. І. (2013)
Строганова Н. П. - Особливості кардіодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт міокарда різної локалізації (за даними радіонуклідної вентрикулографії), Бабій Л. М. (2013)
Ткаченко Г. І. - Рецидивний диференційований рак щитоподібної залози: прогностичні фактори, діагностика, лікування, Васильєв Л. Я., Луховицька Н. І., Грушка Г. В., Астап’єва О. М. (2013)
Ткаченко Г. І. - Ретроспективний аналіз перебігу тироїдного раку з метастазами в легені після радіойодотерапії, Астап’єва О. М., Грушка Г. В., Луховицька Н. І., Ткаченко Ю. Г., Спузяк Р. М., Паскевич О. І., Ріяко В. М. (2013)
Ткаченко М. М. - Динамічна гепатобілісцинтиграфія в діагностиці постхолецистектомічного стану, Макаренко А. В., Камінська А. Л. (2013)
Фірсова М. М. - Застосування ПЕТ-КТ дослідження у хворих на рак щитоподібної залози, Олійніченко О. Г., Полякова Н. І., Лола О. І., Холодна А. В., Кащенко О. В. (2013)
Церковняк В. І. - Радіонуклідне дослідження паращитоподібних залоз. Огляд літератури, Макеєв С. С. (2013)
Спузяк М. І. - До 90-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 85-річчя кафедри променевої діагностики, Крамний І. О. (2013)
Людмила Степанівна Онопрієнко (2013)
Олена Костянтинівна Кононенко (2013)
Лариса Олександрівна Гайсенюк (2013)
Резолюція VI з'їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю Рівне, 25-27 червня 2013 р. (2013)
Лук’яненко Д.Г. - Наукові парки в розвитку стратегічного партнерства науки, бізнесу і освіти, Лук’яненко О.Д., Дорошенко О.С. (2013)
Шпанковська Н.Г. - Комплексний підхід до удосконалення взаємодії в системі "наука-освіта-бізнес", Канська О.І., Котенко Н.О. (2013)
Панченко Ю.В. - Напрямки економічного розвитку в сфері високих технологій та інтелектуальної власності (2013)
Рудь О.В. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2013)
Смолін І.В. - Ідеології вибору методології і форми стратегії підприємства за змінюваних умов середовища, Дрінь О.Я. (2013)
Шубін О.О. - Дихотомія визначення стратегічних змін у науковому дискурсі, Гусєва О.Ю (2013)
Яркина Н.Н. - Стратегическое управление предприятием: систематизация теоретических аспектов (2013)
Данніков О.В. - Адаптація концепції холістичного (цілісного) маркетингу до реалій вітчизняного ринку, Раупов Р.Б. (2013)
Кузьомко В.М. - Концепція захищеності в контексті становлення теорії економічної безпеки підприємств (2013)
Замкевич Б.М. - Стійкість як критерій кризового стану підприємства (2013)
Юрченко О. - Роль організаційної культури у створенні людського капіталу підприємства (2013)
Томчук–Пономаренко Н.В. - Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня (2013)
Маісурадзе М.Ю. - Проблемні питання розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Сабадош Г.О. - Проблеми ефективності діяльності апарату державного управління в Україні, Усенко О.В. (2013)
Осадчий Є.С. - Банки з іноземним капіталом на ринку України: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Прудь П.В. - Участь страховиків життя у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні (2013)
Донева Н.М. - Модель формирования региональных туристических кластеров, Шарко М.В. (2013)
Котенок Д.М. - Проявлення екологічних втрат в економіці міста (2013)
Сігуа В.Т. - Синергетичний підхід до стратегічного управління муніципальним кластером промислового міста (2013)
Ліва О.М. - Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних підприємств (2013)
Нікіфорова В.А. - Особливості інтеграції металургійної галузі Україні в Митний союз та ЄС (2013)
Поліщук М.Ю. - Формування алгоритму дослідження галузевого ринку гірничо-металургійного комплексу (2013)
Цапенко В.Ю. - Кластерні об’єднання як спосіб удосконалення функціонування енергетичного ринку (2013)
Савко О.Я. - Аналітика тенденцій фінансового стану газорозподільних підприємств (2013)
Васильченко К.Г. - Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості України (2013)
Гринчук Т.П. - Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва (2013)
Лозінська К.В. - Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК (2013)
Чичкан-Хліповка Ю.М. - Стратегічні рішення авіакомпанії щодо аутсорсингу робіт з технічного обслуговування повітряних суден (2013)
Барабась Д.О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи (2013)
Махова Г.В. - Управлінські інновації при формуванні стратегічних партнерств підприємств, Дяченко М.І. (2013)
Строкович Г.В. - Організаційне забезпечення зростання якості функціонування підприємств в умовах економіки знань (2013)
Чуланова О.Л. - Інтеграція концептуальних основ компетентнісного підходу до стратегічного управління персоналом організації (2013)
Іщенко М.І. - Модель оцінки ресурсного забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства (2013)
Коцюба О.С. - Оцінювання внутрішньої норми доходності в ситуації нечітких грошових потоків (2013)
Гордієнко І.В. - Бізнес-аналіз підприємства: структурування інформації засобами функціонального моделювання (2013)
Каліберов О.Г. - Маркетингова стратегія як підґрунтя зростання ефективності діяльності підприємства (2013)
Олійник О.В. - Системний підхід до управління витратами (2013)
Нямещук Г.В. - Ефективність діяльності вищих навчальних закладів у стратегічному партнерстві з бізнесом (2013)
Антонюк С. Н. - Розробка проблем української економіки в науковій спадщині вчених Київського комерційного інституту першої третини ХХ ст, Мордас І.В. (2013)
Лозовик Ю.М. - Технологія розробки та проведення бізнес-турнірів з використанням комп’ютерних ділових ігор (2013)
Анотації (2013)
Бондаренко А. І. - Вибір методу для опису перехідних процесів в пневматичному гальмівному приводі при робочому гальмуванні, Халін Д. М. (2014)
Костюк В. В. - Оцінка підвищення рівня захищеності автомобілів багатоцільового призначення, Русило П. А., Калінін А. М., Будяну Р. Г., Варванець Ю. В. (2014)
Бондаренко М. О. - Аналіз конструкцій залізничних вагонів і методів їх розрахунку на міцність (2014)
Кривякин Г. В. - Выбор конструкции линейного двигателя в составе силового привода системы наклона кузовов скоростных поездов, Редченко Е. С., Шуманский С. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Выбор типа тягового электромеханического преобразователя энергии для пригородного электропоезда (2014)
Волонцевич Д. О. - Автоматизація структурно-параметричного синтезу планетарних коробок передач транспортних засобів, Сєриков В. І. , Пасічний С. С. (2014)
Литвиненко А. В. - Проектно-технологическое обеспечение тактико-технических характеристик легкобронированных машин на основе исследования прочностных характеристик корпусов (2014)
Кондратенко О. М. - Оцінка впливу гідравлічного опору ФТЧ на паливну економічність дизеля, Строков О. П., Вамболь С. О. (2014)
Марченко А. П. - Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі, Карягін І. М., Пильов В. В. (2014)
Марченко А. П. - Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Пильов В. О. - Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охолодження, Клименко О. М. (2014)
Пожидаєв І. Г. - Проектування ПНВТ для акумуляторної паливної системи малолітражного дизеля на базі паливного насоса двигуна 2ДТ, Прохоренко А. О. (2014)
Триньов О. В. - Оцінка жорсткості тарілки клапана автотракторного дизеля в безмоторному експерименті, Куліш О. М., Могильний О. П. (2014)
Атрошенко А. А. - Экспериментальное исследование системы пластин, соединенных болтовым крепежом (2014)
Веретельник О. В. - Напряженно-деформированное состояние паяных корпусов гидроцилиндров (2014)
Диордийчук В. В. - О надежности транспортных систем автоматизированных формовочных линий вагонного литья (2014)
Сериков В. И. - Комплексный анализ геометрических параметров технологической цепочки механизмов и разработка мероприятий по устранению обнаруженных несогласованностей (2014)
Ткачук Н. А. - Линеаризация функции отклика прочностных и динамических характеристик тонкостенных конструкции на изменение толщины, Литвиненко А. В., Костенко Ю. В., Танченко А. Ю., Грабовский А. В. (2014)
Ткачук Н. Н. - Контакт сложнопрофильных тел: связанная задача анализа напряженно-деформированного состояния и геометрического синтеза, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Виговська О. - Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення. Реферативно-аналітичний огляд матеріалів Парламентських слухань у Верховній Раді, Виговський О., Тодецька Т., Захаренко В. (2013)
Осадчий І. - Освітній округ: система управління та зразки основної ділової документації. Авторські освітні технології Осадчого І.Г (2013)
Технологія 6. Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта +" (2013)
Технологія 7. Індивідуальна програма розвитку управлінської культури директора загальноосвітнього навчального закладу "Дельта УК +" (2013)
Падалка О. - Економіка та менеджмент освіти: національний аспект, Кулішов В. (2013)
Зоц В. - Наукові підходи до вирішення педагогічних проблем глобалізованого світу (2013)
Остапчук О. - Метод кейсів у вирішенні шкільних завдань (2013)
Гнатюк Ю. - Створення проектів в системі виховної роботи (2013)
Григор'єва О. - Регіональні проблеми організації внутрішньо-шкільного контролю, Пархомова Л., Руда Г. (2013)
Курик М. - Екологія довкілля і здоров'я дітей: творімо еколого-здоров'язбережувальну школу. Методичні рекомендації щодо екологічної безпеки здоров'я дітей в умовах навчального закладу (2013)
Дроздович Н. - Формування професіоналізму вчителя в гімназії, Лавриненко С. (2013)
Онаць О. - Роль АКІПУ у підвищенні якості управління освітою (2013)
Виговська О. - Діяльність Асоціації "Відроджені гімназії України" як альтернативна форма підвищення кваліфікації керівників шкіл (2013)
Наші ювіляри (2013)
Веденеев А. Е. - Роль анестезии при абдоминальном родоразрешении в концепции современных перинатальных технологий, Крикота М. М., Горенштейн М. Л., Медведев А. В. (2008)
Губський Ю. І. - Зміни вмісту анандаміду в гіпоталамусі хом'ячків при хронічному соціальному стресі та експериментальному метаболічними синдромі 8-10, Вороніна Л. М., Загайко А. Л. (2008)
Дейкало Е. В. - Гигиеническая оценка режимов стирки в прачечных Орджоникидзевского района Запорожья, Бирюкова Л. А., Мунтян И. Д., Полухина Л. Н. (2008)
Капшитарь А. В. - Гигантский трихобезоар с локализацией в желудке и двенадцатиперстной кишке вызвавший хроническую кишечную непроходимость, Смирнов А. С., Капшитарь А. А., Стешенко А. А. (2008)
Кечин І. Л. - Вплив еналаприлу в ректальній лікарській формі на діастоличну дисфункцію й безбольову ішемію міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими кардіальними гіпертензивними кризами, Візир В. А., Лисянська Г. П. (2008)
Кеденко Л. А. - Влияние компонентов метаболического синдрома и концентрации адипонектина на эндотелий-зависимую вазодилатацию плечевой артерии (2008)
Разнатовська О. М. - Причини розвитку гіпокінетичного типу кровообігу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання (2008)
Сиволап В. В. - Залежність показників варіабельності ритму серця, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності від рівня спортивної кваліфікації у баскетболісток, Михалюк Є. Л., Ткаліч В. О. (2008)
Сидоренко А. М. - Комбинированная гастэктомия при раке желудка у восьмидесятилетнего пациента, Семенова Т. А., Колесник А. П., Колесник И. П. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Вегетативная функция и эффективность лечения больных рассеянным склерозом, Воробьев К. П. (2008)
Центило В. Г. - Результаты морфологического контроля эффективности лучевой терапии при лечении злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, Крайникова Э. В. (2008)
Альхамс М. А. - Артериальная гипертензия и сахарный диабет (2008)
Камышный А. М. - Белки теплового шока: структура, шаперонные функции, антиапоптические эффекты, механизмы участия в патогенезе аутоиммунных заболеваний, Колесник Ю. М., Абрамов А. В., Любомирская В. А., Бессараб Г. И. (2008)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 1, Мазулин А. В. (2008)
Тугушев А. С. - Артериальный кровоток при циррозе печени (обзор) (2008)
Сыволап В. Д. - Инсулинорезистентность: механизмы развития, возможности коррекции, Каджарян В. Г., Лашкул Д. А., Киселев С. М. (2008)
Новохатний П. В. - Лапароскопические технологии в лечении острого панкреатита (2008)
Фуштей И. М. - Современная тактика лечения хронического обструктивного заболевания легких, Савченко О. А., Витохина Л. И., Подсевахина С. Л. (2008)
Буряк В. П. - Застосування диференційної спектрофотометрії для аналізу двокомпонентної суміші природних фотокумаринів, Панасенко О. І., Кремзер О. А., Мельник І. В., Зоря Б. П., Мартиновський О. О., Постол Н. А., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г., Гоцуля А. С., Куліш С. М., Юрченко І. О. (2008)
Гордієнко О. С. - Створення таблетованих комбінованих синбіотиків для лікування дисбіозу та їх дослідження, Чуєшов В. І., Пашнєва Р. О. (2008)
Гладышева С. А. - Оптимизация исследований по выбору основы-носителя мягких фармакотерапевтических средств для профилактики алопеций, Гладух Е. В. (2008)
Гоцуля Т. С. - Синтез та властивості 1-алкіл-4-(фуран-2-ілметил)аміно-1,2,-4-тріазолія та 3-алкіл-, гетерилтіо-1,2,4-тріазол-3-тіону, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Гоцуля А. С. (2008)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення впливу 5-R1-4-R2-1,2,4-3-тіонів та їх S-похідних на тривалість етаміналнатрієвого сну, Панасенко Т. О., Панасенко О. І., Самура Б. А., Шикова В. В. (2008)
Кучеренко Л. І. - Порівняльна оцінка допоміжних речовин з метою отримання таблеток кардіотрилу методом прямого пресування (2008)
Мабрук Тлиг - Изучение структурно-механических свойств геля с натрия гипохлоритом, Гладышев В. В. (2008)
Мнушко З. Н. - Система здравоохранения и управление фармацией в Сирии, Ахмед К., Софронова И. В. (2008)
Мінухін В. В. - Біохімічне обґрунтування застосування магнітних мазей у лікуванні опікових інфекцій, ускладнених синьогнойною паличкою 89-91, Гончарова Л. В., Левітін Є. Я., Ведерникова І. О. (2008)
Парченко В. В. - Ультрафіолетові спектри вбирання похідних 5-(фуран-2-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіону. Спектральна характеристика та вивчення тіон-тіольної таутометрії 4-алкіл- та арилпохідних 5-(фуран-2-іл)-4 R-1,2,4-тріазол-3-тіону 91-95, Буряк В. П., Панасенко О.І., Книш Є. Г., Зоря Б. П., Панасенко Т. О. (2008)
Пестун І. В. - Оцінка національної лікарської політики в Україні з використанням індикаторів ВООЗ (2008)
Тимошик Ю. В. - Розробка методики кількісного визначення верапаміла гідрохлоріда по його реакції з нінгідрином та її валідаційна характеристика, Петренко В. В. (2008)
Рубан О. А. - Розробка спектрофотометричного визначення водорозчинної білкової фракції глюкорибіну та дослідження її імунотропних властивостей, Грудько В. О., Волянська Н. П., Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А. (2008)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: розробка порядку перевезення контрольованих лікарських засобів фізичними особами через територію України, Юхта Л. О., Шаповалов В. В. (2008)
Шикова В. В. - Исследование зависимости острой токсичности и диуретичексой активности от химической структуры в ряду 3,5-диметил-4-аминозамещенных 1,2,4-триазола, Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2008)
Михалюк Є. Л. - Дослідження фізичного стану фізкультурників і спортсменів студентами медичного університету під час навчальних занять зі спортивної медицини, Левченко Л. І., Соловйова М. Г., Чечель М. М. (2008)
Нерянов К. Ю. - Про заходи щодо покращення якості підготовки студентів з акушерства та гінекології на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2008)
Мытник З. Н. - Тиотриазолин - гордость отечественной медицины и фармации, Колесник Ю. М. (2010)
Альмухамбетова Р. К. - Эффективность цитопротективной терапии при ишемической болезни сердца, Даулетбакова М. И., Жангелова Ш. Б. (2010)
Боярська Л. М. - Деякі аспекти детоксикаційної терапії при гострих отруєннях у дітей, Курочкін М. Ю., Давидова А. Г. (2010)
Визир В. А. - Антиишемическая эффективность тиотриазолина у пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, Волошина И. Н., Демиденко А. В., Садомов А. С., Заика И. В. (2010)
Волошина И. Н. - Взаимосвязь провоспалительной активации с тяжестью артериальной гипертензии и возможности медикаментозной коррекции (2010)
Галюк Н. М. - Корекція функціонального стану печінки з допомогою гепатопротектора тютриазоліну у хворих на артеріальну гіпертензію II ступеня, які тривало отримують антигіпертензивну терапію препаратами першої лінії (2010)
Горчакова Н. О. - Метаболітні засоби в комбінованій фармакотерапії, Мазур І. A., Небесна Т. Ю., Белєнічев І. Ф. (2010)
Доценко С. Я. - Структурно-функціональний стан артерій та добові величини артеріального тиску під впливом комплексної антигіпертензивної терапії з тіотриазоліном у хворих на гіпертонічну хворобу, Шеховцева Т. Г., Кулинич О. В., Сичов P. O., Чорна І. О. (2010)
Дзяк Г. В. - Эффективность терапии с использованием тиотриазолина в лечении пациентов ИБС и стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, Курята А. В., Коваленко В. Н., Гирина О. Н., Нетяженко В. З., Павлик С. С., Визир В. А., Вакалюк И. П., Золотарева Н. А., Андриевская С. А., Васильева Л. И., Сапожниченко Л. В., Литвякова С. В., Коваль И. И. (2010)
Каюмов У. К. - Новые перспективы применения тиотриазолина в общеврачебной практике (2010)
Конакова О. В. - Ефективність застосування тіотриазоліну для лікування дітей, хворих на гострі вірусні гепатити А та В (2010)
Кошля В. І. - Вплив тіотриазоліну на стан пол у хворих із серцевою недостатністю, зумовленою артеріальною гіпертензією, Дмитрієва С. М., Івахненко Н. Т., Пузік С. Г., Мироненко І. І., Сосєдкіна Н. К., Шватченко С. В., Кульбачук О. С., Левада О. А., Марченко О. О. (2010)
Кошля В. І. - Вплив тіотриазоліну на рівень цитокінів і стан клітинного й гуморального імунітету у хворих негоспітальними пневмоніями, Дмитрієва С. М., Мироненко І. І., Пузік С. Г., Івахненко Н. Т., Сосєдкіна Н. К., Кульбачук О. С., Шватченко С. В., Левада О. А., Марченко О. О. (2010)
Кошля В. И. - Комбинированное лечение тиотриазолином и урсохолом билиарного сладжа как варианта дисфункции желчного пузыря у детей и подростков в Запорожской области, Дмитриева С. Н., Шватченко С. В., Мироненко И. И., Пузик С. Г., Кульбачук А. С., Ивахненко Н. Т., Соседкина Н. К., Марченко А. А., Левада О. А. (2010)
Крайдашенко O. B. - Порівняльна оцінка впливу метаболіто-активних препаратів на рівень нітрозуючого стресу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стенокардією напруги, Михайлик О. А. (2010)
Лишневская В. Ю. - Эффективность и переносимость препарата тиотриазолин в комплексной терапии ишемической болезни сердца у пациентов пожилого возраста, Папуга М. С., Ельникова В. А. (2010)
Недельская С. Н. - Состояние гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом, Мазур В. И., Солодова И. В., Шумная Т. Е., Тарасевич Т. В. (2010)
Новак А. А. - Применение тиотриазолина при восстановительном лечении в санатории больных ишемической болезнью сердца с артериальной гипертензией, Дейнега В. Г., Шапран Н. Ф. (2010)
Родіонова В. В. - Застосування кардіопротектора тіотриазоліну в комплексній терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів у сполученні з ішемічною хворобою серця, Глиняна Л. А., Молчанов А. О., Карасьова О. В. (2010)
Самогальська О. Є. - Оптимізація лікування хворих на цироз печінки невірусного генезу (2010)
Степанов Ю. М. - Применение тиотриазолина у больных с хроническими заболеваниями печени, Косинская С. В. (2010)
Токаренко О. І. - Застосування тіотриазоліну й циклоферону в курсовому лікуванні хворих на хронічний панкреатит з гастродуоденальними дискінезіями, Андреєва Я. О., Славкіна Т. Ю. (2010)
Толстикова Т. Г. - Некоторые аспекты метаболитотропного механизма кардиопротективного действия тиотриазолина при артериальной гипертензии, Хвостов М. В., Брызгалов А. О., Бухтиярова Н. В., Кучеренко Л. И., Павлов С. В. (2010)
Швед М. І. - Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. B., Лихацька В. О., Смачило I. I. (2010)
Швед М. І. - Ефективність гепатопротекторної та антиоксидантної дії тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гепатозом, Мазур Л. П., Мазур О. П. (2010)
Бур'янов О. А. - Тіотриазолін у системі лікування й профілактики остеоартрозу, Соболевський Ю. Л., Корпан М. І., Чекман І. С., Омельченко Т. М., Лиходій В. В., Фіалка-Мозер В., Скобенко О. Є. (2010)
Волошина Н. Н. - Особенности репарации шейки матки после комплексного лечения (2010)
Довбиш M. A. - Вплив тіотриазоліну на функціональну спроможність нирки та його використання в клінічній практиці, Bолошин М. А., Беруненко O. I., Довбиш I. M., Міщенко О. М., Мерзляк С. В. (2010)
Завгородняя Н. Г. - Возможность применения 1% тиотриазолина в лечении ятрогенной и травматической эрозии роговицы, Bолошин М. А. (2010)
Капшитарь А. В. - Эффективность пролонгированной лапароскопической блокады круглой связки печени с тиотриазолином в лечении больных асептическим панкреонекрозом (2010)
Луценко Н. С. - Пути оптимизации гемодинамики в фетоплацентарном бассейне как фактор влияния на перинатальный результат, Гайдай Н. В., Шапран Н. Ф. (2010)
Пащенко С. М. - Застосування тіотриазоліну для лікування дисгормональних процесів молочної залози, Бутаєв О. В. (2010)
Резніченко Г. І. - Стан еритроцитарних мембран при анемії вагітних і можливості корекції виявлених патогенетичних порушень, Резніченко Ю. Г., Павлюченко Н. П. (2010)
Холодний В. А. - Імуномодулююча дія тіотриазоліну в ранньому післяопераційному періоді у хворих, оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишкиІмуномодулююча дія тіотриазоліну в ранньому післяопераційному періоді у хворих, оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки (2010)
Крайдашенко О. В. - Эффективность и безопасность применения тиодарона у лиц пожилого и старческого возраста с фибрилляцией предсердий и экстрасистолией, Красько Н. П., Воробьева О. А., Малецкая Н. И. (2010)
Сиволап В. Д. - Клінічна ефективність і переносимість тіодарону у хворих на гострий інфаркт міокарда, Назаренко О. В., Кисельов С. М., Лашкул Д. А. (2010)
Ярош О. К. - Особливості фармакокінетики амюдарону при використанні комплексного засобу "Тіодарон", Бобков В. М., Мазур І. A., Бурмака О. В., Кучеренко Л. І., Барчина О. І. (2010)
Беленичев И. Ф. - NO-модулирующая активность тиоцетама: возможный механизм нейропротективного действия, Павлов С. В., Колесник Ю. М., Мазур Н. А., Кучеренко Л. И., Абрамов А. В. (2010)
Беленичев И. Ф. - Современные ноотропные препараты: классификация, механизм действия, перспективы применения, Середа Д. А., Дейниченко Ю. К., Бухтиярова П. В., Павлов С. В., Кучеренко Л. И. (2010)
Беленичев И. Ф. - Влияние Тиоцетама на показатели энергетического метаболизма и сопряженного с ним ГАМК-шунта в головном мозге потомства, рожденного от алкогользависимых матерей, Фильянский Е. О., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Кучеренко Л. И., Егоров А. Н. (2010)
Боброва В. И. - Тиоцетам в комплексной терапии хронической ишемии головного мозга, Колесник Ю. М., Беленичев И. Ф., Демченко А. В. (2010)
Гуйтур М. М. - Особенности динамики неврологической симптоматики у больных дисциркуляторными энцефалопатиями при сочетанном назначении пирацетама и тиотриазолина, Дарий В. И., Рыбалко Т. П., Гуйтур П. М., Баранова Е. В., Скачкова Н. А., Макаренкова А. А., Кара М. Ю. (2010)
Коровенкова О. М. - Нефропротекторна дія тіоцетаму при гострій нирковій недостатності (експериментальна сулемова нефропатія (2010)
Кузнецова С. М. - Тиоцетам в системе реабилитации больных, перенесших инсульт (2010)
Черкез А. Н. - Дисмнестические и гемодинамические сопоставления у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии и возможности их терапевтической коррекции (2010)
Борисенко А. В. - Структурні зміни артеріальних кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном і кверцетином, Черкасова О. В. (2010)
Волошин Н. А. - Изучение эмбриотоксического действия раствора для инъекций "Тиоцетам", Кущ О. Г., Григорьев Е. А. (2010)
Гаїна Ж. М. - Екскреторна функція нирок у щурів при поєднаному застосуванні мілдронату з тіотриазоліном, Косуба Р. Б. (2010)
Геруш О. В. - Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок у щурів з гострою гліцероловою нефропатією, Геруш І. В., Горошко О. М. (2010)
Григорьева Е. А. - Изучение тератогенного действия таблеток "Тиоцетам", Вовченко М. Б., Светлицкий А. А., Федотченко А. В. (2010)
Довгань Р. С. - Ефективність тіотриазоліну при сумісному застосуванні з біпрололом у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Французова С. Б., Чекман І. С., Кучеренко Л. І., Мазур І. A. (2010)
Ковешников В. Г. - Экспериментальное исследование влияния тиотриазолина на органы и системы организма, Ковешников В. Г., Волошин В. Н., Рыкова Ю. А., Белик И. А., Гладкова А. Н., Луговсков Д. А., Шутов Е. Ю. (2010)
Колесник Ю. М. - Влияние нового препарата "Лизиний" на ишемическую деструкцию нейронов сенсомоторной зоны фронтальной коры при моделировании острого нарушения мозгового кровообращения, Беленичев И. Ф., Егоров А. А., Абрамов А. В., Мазур И. А., Кучеренко Л. И. (2010)
Корпан М. І. - Застосування тіотриазоліну для корекції порушень окислювального гомеостазу при експериментальному остеоартрозі, Бур'янов О. А., Чекман І. С., Стежка В. А., Соболевський Ю. Л., Омельченко Т. М. (2010)
Клименко О. В. - Вплив кардіотрилу та його метаболіту на метаболізм оксиду азоту в міокарді щурів за умов гемічної гіпоксії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Павлов С. В., Бухтіярова Н. В. (2010)
Літус B. І. - Вплив мікромеркуріалізму й протекторної терапії на ультраструктурну характеристику ретикуло-епітеліальних клітин тимусу щурів, Чайковський Ю. Б. (2010)
Мамчур В. Й. - Фармакологія композицій з тіотриазоліном для медикаментозного знеболювання й захисту мозку, Опришко B. І., Подплетня О. А., Жилюк B. І., Кравченко К. О., Лєвих А. Е. (2010)
Опришко B. I. - Нейрофізіологічний аналіз дії таблеток карбатрилу в умовах підвищеної судомної готовності мозку, Мамчур В. Й., Мазур І. A., Кравченко К. С., Куник А. В. (2010)
Посохова К. А. - Вплив тіотриазоліну й ацетил цистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом, Вольська А. С., Демчук І. А. (2010)
Чекман И. С. - Некоторые аспекты кардиопротективного действия потенциального антиангинального препарата "МТ" при моделировании острой ишемии миокарда, Колесник Ю. М., Мазур И. А., Беленичев И. Ф., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Горчакова Н. А. (2010)
Чекман І. С. - Тіотриазолін: квантово-хімічні, фармакологічні властивості, ефективність у комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії, Свінціцький А. С., Мазур І. A., Колесова Н. А., Стеченко Л. О., Куфтирєва Т. П., Антоненко Л. І., Загородний М. І. (2010)
Чекман І. С. - Ефективність застосування тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії, Трофімова Т. Е., Мазур І. А., Горчакова Н. О. (2010)
Васенда М. М. - Вплив допоміжних речовин на показники якості таблеток "Аспагліт", Грошовий Т. А., Белєнічев І. Ф., Кучеренко Л. І. (2010)
Глуменко Е. - Разработка состава и технологии производства таблеток тиотриазолина по 200 мг, Сур С. В. (2010)
Демчук М. Б. - Оптимізація складу й технології таблеток фамотидину з тіотриазоліном, Грошовий Т. А. (2010)
Кучеренко Л. І. - Розробка методів аналізу нового комбінованого лікарського засобу - таблетки "Індотрил", Белєнічев І. Ф., Портна О. О., Морозова О. О., Моряк З. Б. (2010)
Рижов О. А. - Особливості впровадження інформаційних технологій у систему післядипломної освіти провізорів при вивченні нових лікарських засобів, Райкова Т. Е., Дарій В. І. (2010)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості таблеток кислоти ацетилсаліцилової з тіотриазоліном, Лєвих А. Е., Грошовий Т. А., Кучеренко Л. І. (2010)
50 років натхнення і наукового пошуку (2010)
Велигоцкий Н. Н. - Послеоперационный рефлюкс при лечении осложненных форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Комарчук В. В., Трушин А. С., Горбулич А. В., Комарчук Е. В. (2014)
Ляховський В. І. - Шляхи попередження рецидиву шлунково–кишкової кровотечі, Люлька О. М., Кравців М. І., Заєць С. М. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування пацієнтів з приводу хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Філіп С. С. (2014)
Ганжий В. В. - Опыт лечения абдоминальных осложнений неотложной лапароскопической холецистэктомии, Новохатний П. В. (2014)
Ничитайло М. Е. - Профилактика острого послеоперационного панкреатита и стрессовых язв после операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны с использованием миниинвазивного и открытого доступов (2014)
Сусак Я. М. - Прогнозування перебігу та лікування перипанкреатичного інфільтрату у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ткаченко О. А., Малиш І. Р., Дирда О. О., Федорчук О. Г. (2014)
Четвериков С. Г. - Использование лапароскопических и пункционных оперативных вмешательств в лечении эхинококкоза печени: проблемы осложнений и рецидивов, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Абдуллаев И. А. - Влияние сочетанного применения озонированного перфторана и глутоксима на иммунный статус больных и профиль цитокинов при распространенном перитоните (2014)
Боднар Г. Б. - Особливості мікроструктури товстої кишки у дітей за хронічного запору, спричиненого її вродженою аномалією, Боднар Б. М. (2014)
Калиш Ю. И. - Морфологическая характеристика тканей, окружаюших протез, у пациентов при кожно–протезных свищах и парапротезных грыжах, Байбеков И. М., Аметов Л. З., Йигиталиев С. Х. (2014)
Подрез Є. В. - Динаміка показників симпато–адреналової системи при використанні комбінованої центральної седації з застосуванням α2а –nmda та фентанілу (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності пов’язки з окисненої відновленої целюлози з колагеном при синдромі діабетичної стопи (2014)
Малигон О. І. - Показники якості донорської плазми, отриманої методами плазмаферезу та первинного фракціонування з використанням різних гемоконсервантів та лейкоцитарних фільтрів, Новак В. Л. (2014)
Бойко М. І. - Порівняльна характеристика методів оперативного лікування пацієнтів з приводу варикоцеле, Пасєчніков С. П., Бойко О. М. (2014)
Пасичный Д. А. - Прогностический тест жизнеспособности лоскута и подготовка тканей к "итальянской" пластике при дефектах конечностей (2014)
Біляєва О. О. - Доцільність застосування дієтотерапіі в лікуванні гнійно–септичних захворювань м’яких тканин, Коржик Н. П., Миронов О. М. (2014)
Хомяк І. В. - Внутрішньочеревний тиск, компартмент синдром в хірургічному лікуванні тяжкого гострого панкреатиту, Кіт О. В. (2014)
Егоров И. В. - Наблюдения хирургического лечения атипичных форм острого аппендицита (2014)
Копчак К. В. - Перший досвід центральної резекції підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу, Дувалко О. В., Андронік С. В., Романів Я. В., Хомяк А. І. (2014)
Кондратюк О. П. - Лапароскопічна гепатикоєюностомія у хворих з приводу неоперабельної пухлини головки підшлункової залози, Хілько Ю. О., Кондратюк В. А., Кравченко Д. А. (2014)
Загрійчук М. С. - Спостереження мікозу жовчного міхура у пацієнта при жовчнокам’яній хворобі, Масюк Ю. І., Гоман А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В. (2014)
Тронина Е. Ю. - Посттравматический разрыв диафрагмы, осложнившийся эмпиемой плевры, Байдан В. И., Грубник В. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами з включенням великого грудного і найширшого м’язів спини, Соколов В. М., Ставицький С. О., Яценко І. В., Локес К. П. (2014)
Блажівський Є. - Особливості аналітичної роботи в контексті протидії злочинності, Скулиш Є., Шамара О. (2014)
Наулік Н. - Реагування прокурора на виявлені порушення щодо порядку надання адміністративних послуг як складова механізму захисту прав людини та інтересів держави (2014)
Шутак І. - Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу (2014)
Штанько А. - Державна дисципліна як умова розбудови правової держави (2014)
Огурцов О. - Проблема безгромадянства дітей в Україні та законодавчі заходи щодо її вирішення (2014)
Яценко О. - Нормативно-правові підстави реалізації суддівського розсуду в конституційному судочинстві (2014)
Головкін О. - Набувальна давність як спосіб набуття права власності на майно (2014)
Дмитренко Е. - Проблеми правової охорони фінансової системи України (2014)
Осадчий В. - Проблеми кримінально-правової охорони виборчих та референдних прав громадян (2014)
Дудоров О. - Відмежування злочинів проти довкілля від злочинів проти власності, Комарницький М. (2014)
Загиней З. - Лексичні особливості законодавчих конструкцій (на прикладі тексту Розділу ХVII Особливої частини Кримінального кодексу України) (2014)
Гладун О. - Протидія зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Толочко О. - Практика Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання (2014)
Неділько В. - Механізм контролю за виконанням судових рішень на українських землях у X–XVI століттях (2014)
Дерев’янко М. - Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі (2014)
Волков К. - Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні особи (2014)
Мельніченко М. - Кримінальна відповідальність осіб, які здійснюють досудове розслідування, за вчинення злочинів проти правосуддя: історико-правовий аспект (2014)
Рябенко М. - Припинення компетенції особи, яка надає публічні послуги, як спеціального суб’єкта злочинів (2014)
Оголошення (2014)
Вимоги до наукових статей (2014)
Сторінка редактора (2014)
Ершова И. Б. - Особенности кишечного микробиоценоза при вирусных гепатитах и возможности его коррекции (2014)
Любезнова О. Н. - Зараженность клещей Ixodes persulcatus возбудителями различных заболеванийв эндемичном регионе Европейской части России, Бондаренко А. Л., Карань Л. С. (2014)
Чемич Н. Д. - Особенности описторхоза в природном очаге, Ильина Н. И., Захлебаева В. В., Шолохова С. Е. (2014)
Ryabokon O. V. - State of Compensatory­Adaptive Mechanisms in Patients with Purulent Meningitis in Dynamics of the Disease, Zadiraka D. A. (2014)
Харченко Ю. П. - Моделирование степени тяжести и вариантов течения ротавирусной диареи у детей, Юрченко И. В., Еременко С. А., Кашинцев С. В., Питель А. А. (2014)
Шостакович­Корецька Л. Р. - Лайм­бореліоз: питання діагностики і терапії, Будаева І. В., Чергінець А. В., Маврутенков В. В., Марченко Н. Е. (2014)
Астапченко Д. С. - Социально­клинические проблемы лечения хронического гепатита С (2014)
Ершова И. Б. - Методы диагностики гельминтозов на современном этапе, Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2014)
Бодня К. І. - Шкірні прояви захворювання у пацієнтів із хронічним набутим токсоплазмозом, Коцина С. С. (2014)
Колоскова О. К. - До питання етіологічної діагностики тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І. (2014)
Прохоров Е. В. - Стрептококковая инфекция: вопросы патогенеза, роль в формировании соматической патологии у детей, Челпан Л. Л. (2014)
Єршова І. Б. - Малярія (клінічна лекція), Осипова Т. Ф., Мочалова Г. О., Калапала Б. (2014)
Сторінка редактора (2014)
Кондратюк В. В. - Оптимізація лікування полірезистентної тропічної малярії на основі клініко­лабораторних показників (2014)
Рещиков В. А. - Проблемы антибиотикоассоциированной диареи у детей раннего возраста (2014)
Колоскова О. К. - Оптимізація патогенетичного лікування секреторних діарей у дітей грудного віку, Іванова Л. А., Гарас М. Н., Марусик У. І. (2014)
Телегін Д. Є. - Інтерферон­опосередкована регресія фіброзу під час противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28B, Козько В. М., Бондар О. Є., Дубінська Г. М., Минак Є. Н., Мунтеану М. (2014)
Бобровицкая А. И. - Актуальные вопросы острых кишечных инфекций в последние годы, Беломеря Т. А., Данилюк А. Н., Думчева Т. Ю., Ткаченко И. М., Захарова Л. А., Заяц В. Ю. (2014)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету та характеристика мікробного пейзажу ротоглотки в дітей із частими респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Станько Э. П. - Медико­социальная характеристика ВИЧ­позитивных пациентов с опийной зависимостью (2014)
Притулина Ю. Г. - Практическая значимость анализа цитокинового профиля при ряде инфекционных заболеваний, Криворучко И. В., Шенцова В. В., Филь Г. В., Астапченко Д. С., Сахарова Л. А. (2014)
Мочалова А. А. - Клинико­патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при паразитозах у детей школьного возраста (2014)
Рябоконь О. В. - Динаміка клініко­біохімічних та імунологічних параметрів у хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Фурик О. О. (2014)
Гулинская О. В. - Влияние HCV­инфекции на развитие сахарного диабета 1­го типа, Цыркунов В. М. (2014)
Єршова І. Б. - Оптимізація місцевого лікування гострого та хронічного тонзиліту, Монашова М. Г., Черкасова С. М. (2014)
Колоскова О. К. - Менінгококова інфекція (Infectio Meningococciea). Частина 2, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2014)
Супотницкий М. В. - Контрацептивные вакцины (2014)
Трихліб В. І. - Науково­практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2014)
Бодня Е. И. - Токсоплазмоз и беременность (2014)
Никоненко А. С. - Первый опыт применения в Украине ударно-волновой терапии для лечения ишемической болезни сердца, Молодан А. В., Завгородний С. Н., Наконечный С. Ю., Колесник М. Ю., Клицунова Н. В. (2008)
Авраменко Н. В. - Цитогенетические исследования супружеских пар с нарушением репродуктивной функции и отягощенным акушерским анамнезом, Лялька Е. Ф. (2008)
Бісько Н. А. - Розробка біотехнологічної схеми вирощування грибів шиїтаке, Пашнєв П. Д., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2008)
Візір В. А. - Особливості професійної патології в Запорізькій області в період з 2001 по 2007 рік, Афанасьєв А. В., Кулинич Р. Л., Свистун С. І., Тягла В. М., Сичов Р. О., Євтушенко В. О. (2008)
Воробьева О. В. - Функциональная активность нейтрофилов у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом и бактериальной инфекцией (2008)
Гайдаржи Е. И. - Влияние лапароскопической холецистэктомии на гемодинамику большой подкожной вены у пациентов с калькулезным холециститом и сопутствующей патологией вен нижних конечностей (2008)
Гуменюк Л. Н. - Общие методологические подходы к оценке ограниченной способности к интеграции в сообщество у психических больных (2008)
Коломоєць М. Ю. - Роль дисфункції ендотелію у розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та їх корекція гінкго білоба, Дудка І. В. (2008)
Колинько А. Ю. - Некоторые особенности распространения пыльцы растений (2008)
Колычева Н. Л. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на продукцию катехоламинов при сахарном диабете, Ганчева О. В. (2008)
Красьоха-Денисова В. В. - Добовий профіль артеріального тиску та стан метаболізму магнію у хворих на остеоартроз і артеріальну гіпертенію (2008)
Недельська С. М. - Роль алергенів тарганів у формуванні та перебігу алергічних захворювань у дітей, Пахольчук О. П. (2008)
Прилуцкая О. А. - Концентрация интерлейкина-1β у больных с синдромом раздраженного кишечника, Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2008)
Процак Р. Б. - Новые данные по эхинококкозу - аэроаллергенный мониторинг и проблема бродячих собак (2008)
Растворов А. А. - ВИЧ/СПИД-ассоциированный туберкулез в первые годы ХХІ века в Запорожский области, Ахтырский А. И., Лихолит С. Д., Левич А. В., Ясинский Р. Н. (2008)
Ратчик В. М. - Вплив підпечінкового холестазу на морфофункціональні зміни печінки і стан цитокінованих реакцій у експериментальних тварин (2008)
Сыволап В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай), Каленский В. Х., Киселев С. М., Соловьюк А. О., Брилев С. П., Ярош Н. Н., Бессарабова И. В., Дубецкая Е. К. (2008)
Севальнев А. И. - Социально-гигиенические мониторинг как основа оценки риска здоровью населения, Костенецкий М. И., Ремжин А. А., Гаврикова О. П., Тулушев Е. А. (2008)
Сиволап В. В. - Вплив препаратів заліза та триметадизину на вміст CD40 ліганду, ендотеліну-1 та 6-кето-простангландіну F1альфа у хворих на Q-інфаркт міокарда в поєднанні із залізодефіцитною анемією, Назаренко О. В. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Сравнительная оценка методов исследования вегетативной регуляции у больных рассеянным склерозом, Воробьев К. П. (2008)
Тихонов О. І. - Вивчення антибактеріальної активності піноутворюючих паличок "Антисепт-апі" для лікування ендометрітів у ветеринарії, Михайленко В. В., Сілаєва Л. Ф. (2008)
Филимонов В. И. - Патогенетическая роль серотонина в развитии анемий, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е. (2008)
Тугушев А. С. - Особенности воротного кровотока при циррозе печени (Features of a portal blood flow at a cirrhosis of the liver), Туманская Н. В., Гулевский С. Н. (2008)
Фуштей И. М. - Вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в ранние и отдаленные сроки, их прогностическая значимость, Лашкул З. В., Кацюба Ю. В. (2008)
Доценко С. Я. - Сучасні погляди на функціональний стан, регуляторні механізми та клінічну значимість порушень венозного кровотоку в кардіології (огляд літератури) (2008)
Кружнова Е. В. - Бактериальный вагиноз (2008)
Разнатовская Е. Н. - Характеристика биохимических показателей у больных тубекулезом легких, Пухальская Н. С. (2008)
Суріков О. О. - Дослідження сучасного стану та підходів до надання інформації про лікарські засоби в міжнародній та вітчизняній практиці, Котвіцька А. А. (2008)
Шеховцева Т. Г. - Нефротичний синдром, Свистун С. І. (2008)
Поліщук Н. М. - Про деякі важливості аспекти діагностики і профілактики ієрсинозної інфекції на території Запорізької області, Волжин Ю. М., Коврига Н. Я. (2008)
Шевченко И. Н. - Диагностика и коррекция вегетативного дисбаланса у спорстменок сложнокоординационных видов спорта, Абрамов В. В. (2008)
Баранова И. И. - Изучение структурно-механических и физико-химических свойств гелевых основ ксантаном (2008)
Березнякова М. Є. - Визначення ефективної дози і гострої токсичності хінолінетану, Нікитенко А. О. (2008)
Верба А. В. - Синтез, свойства и биологическая активность производных 2-амино-1,3,4-тиадиазола, Красовский А. Н., Яворовская В. Е. (2008)
Гоцуля А. С. - Спектральна характеристика 4-(2-метоксифеніл)-метил-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та 4-(2-метоксифеніл)-5-феніл-2Н-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіону та їх тіон-тіольна таутометрія, Буряк В. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Панасенко Т. О. (2008)
Єрещенко О. А. - Розробка складу та технології пінного препарату бактеріофагу. Повідомлення 1. Вплив емульгаторів першого та другогу роду їх концентрацій на стабільність та специфічну активність емульсії олія/вода з гідрозолем бактеріофагу стафілококового, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І., Компанієць Є. І. (2008)
Калюжная О. С. - Вивчення антибіотикорезистентності пробіотичних штамів до антибіотиків та протигрибкових препаратів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2008)
Киреев И. В. - Исследование возможности ульцерогенного и местнораздражающего действия фуксамета (2008)
Коритнюк Р. С. - Вивчення процесів деструкції в інфузійному полііонному глюкозо-малатному розчині, Борисенко Т. А. (2008)
Корниенко В. И. - Исследование острой токсичности и диуретической активности аммонийных солей 1,7-дизамещенных 3-метилксантинил-8 тиоуксусной кислоты, Самура Б. А., Литаров В. Е., Николаев В. А., Романенко Н. И., Евсеева Л. В., Иванченко Д. Г. (2008)
Кушнарьов Є. А. - Дослідження виду упаковки фіточаїв і часу екстракції на вихід екстрактивних речовин із сировини, Гладух Є. В. (2008)
Николаев В. А. - Исследование диуретической активности производных имида(+-)камфорной кислоты (2008)
Рубан О. А. - Вивчення фізико-хімічних властивостей мазі глюкорибіну протиалергічної дії (2008)
Таран А. В. - Исследование острой токсичности и диуретической активности производных 4-сульфамоил-N-фенилантраниловой кислоты и их метиловых эфиров (2008)
Тарасенко В. О. - Визначення фармакокінетичних параметрів гелю на основі цефтриаксону та німесуліду методом in vitro, Давтян Л. Л. (2008)
Шкробатько П. Ю. - Изучение элементного состава различных органов клубненосных валериан (2008)
Шовкова З. В. - Ізолювання каптоприлу із тканин печінки, Болотов В. В., Мерзлікін С. І., Клименко Л. Ю. (2008)
Ціхоцька О. О. - Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами, Коритнюк Р. С., Шманько В. В. (2008)
Гончарова Н. Г. - Проблеми ефективності освітньої системи ECTS, Бессараб Г. І. (2008)
Кочін І. В. - Наукове обґрунтування механізму впливу способу життя на формування здоров’я української нації на фундаментальних основах теорії систем, системного аналізу та концепції стану системи (2008)
Макурина Г. И. - Организация последипломного обучения врачей-интернов по специальности дерматовенерология, Коваленко Ю. Б. (2008)
Михалюк Є. Л. - Методика викладання теми: "Фізична реабілітація при сколіозі" для студентів IV курсу медичного і педіатричного факультетів, Левченко Л. І., Соловйова Л. Г. (2008)
Пахольчук Т. М. - Особливості сучасного епідеміології та методи її викладання студентам 5 курсу медичного факультету, Савельєв В. Г., Рябоконь О. В., Усачова О. В., Оніщенко Т. Є. (2008)
Педанов Ю. Ф. - Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в Україні та Греції, Гоженко А. І., Макулькін Р. Ф. (2008)
Правила подачи статей в редакцию (2008)
Бальва А. А. - Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа, Максименко Е. А., Самойлов В. Д. (2013)
Попов О. О. - Підходи до організації та ведення комплексного радіоекологічного моніторингу наземних екосистем у районах розташування АЕС (2013)
Ліщинська Л. Б. - Оптимізація параметрів давачів на основі узагальненого перетворювача імітансу, Ткачук Я. С., Фурса С. Є., Філинюк М. А. (2013)
Артемчук В. О. - Використання GPS-орієнтованих сервісів при оптимізації мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Воробйов О. М. - Визначення сукупності протиріч існуючого захисту озброєння і військової техніки від дії зовнішнього електромагнітного впливу і напрямків їх вирішення (2013)
Ляшенко І. О. - Оцінка стану критичності інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Кравченко І. Ю. (2013)
Крупа Н. Н. - Влияние отжига на физические характеристики пленок NbMnGa. Алгоритм обработки данньїх атомно-силовой микроскопии, Скирта Ю. Б. (2013)
Забулонов Ю. Л. - Алгоритм оценки зффективности систем физической защиты зкологически опасных обьектов, Медведев Ю. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз можливостей БПЛА у вирішенні задач цивільної сфери в інтересах національної економіки України (2013)
Кривенко Н. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання в умовах трансокеанських вантажних перевезень (2013)
Владимирский А. А. - Разработка регистратора системи испьтания сосудов давлення, Криворучко И. П., Савчук Н. П., Криворот А. А., Папазов В. В., Щербаков П. Л. (2013)
Щербак Т. Л. - Статистический анализ динамики штатного режима процесса злектропотребления организации (2013)
Теслюк В. М. - Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж Петрі, Береговський В. В., Теслюк Т. В., Сидор А. Р., Лозинський А. Я. (2013)
Цмоць І. Г. - Паралельно-вертикальне сортування одновимірних масивів даних методом злиття з використанням підрахунку, Парубчак В. О., Антонів В. Я. (2013)
Поліщук В. В. - Алгоритм ранжування альтернатив за багатьма критеріями (2013)
Лях І. М. - Дослідження концепції гри-тренажера "Golden mean" з використанням семантичних словників, Білак Ю. Ю., Гуті Р. В. (2013)
Хала Е. А. - Нечеткие онтологические знания и методология кластеризации документов (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація функціонування системи текстових моделей, Коростіль О. Ю.-Ю. (2013)
Ступень М. Б. - Підвищення криптологічної стійкості шифрування з використанням дробово-лінійних перетворень (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка основних компонент технології формування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Кульчицька І. О. - Особливості алгоритмів бінаризації зображень документів, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Системи введення зображень для поелементного опрацювання інформації в поліграфії, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології формування планів управляючих дій в інтегрованих ієрархічних системах, Антоник М. С., Сабат В. І., Сорочич М. П., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Когнітивна та інтелектуальні процедури формування рішень в технічних системах на підставі предметно-орієнтованій структуризації програм навчання, Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2013)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності (2013)
Від редколегії (2014)
Кулик М. М. - Методи узгодження прогнозних рішень (2014)
Kostyukovskyi B. A. - Viable Areas for Improving Incentives to Introduce Renewable Electricity Generation Sources in Ukraine, Shulzhenko S. V. (2014)
Стогній О. В. - Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Станиціна В. В. - Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив (2014)
Майстренко Н. Ю. - Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, Сизоненко В. П. (2014)
Дубовський С. В. - Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду, Твердохліб О. С. (2014)
Дерій В. О. - Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів у системах централізованого теплопостачання (2014)
Федінчик І. В. - Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі (2014)
Іваненко Т. В. - Сучасні методи дослідження проліферативної активності в експерименті, Абрамова Т. В., Кузьо Н. В., Тіщенко С. В. (2014)
Нетяженко В. З. - Функціональний стан міокарда при хронічній серцевій недостатності із супутнім ожирінням, Бідзіля П. П. (2014)
Лашкул Д. А. - Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією (2014)
Молодан А. В. - Особенности деформации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией левого желудочка, осложненной инфарктом миокарда, Иващук В. А. (2014)
Гомоляко И. В. - Морфологическая характеристика капиллярных мальформаций области головы и шеи, Галич С. П., Гиндич О. А., Огородник Я. П. (2014)
Сыволап В. В. - Особенности интра- и экстракраниального кровотока у больных гипертонической болезнью II стадии в зависимости от статуса курильщика, Познанская Е. А., Никулина Р. П., Визир А. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Кореляційно-статистичні взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльна оцінка впливу кандесартану та раміприлу на рівні GDF 15 і NTproBNP, структурно-функціональні показники серця у хворих на ішемічну хворобу серця з безсимптомною діастолічною дисфункцією, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Гаврилюк О. М. - Особливості дуктулярної реакції при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження (2014)
Туманский В. А. - Гепатоцеллюлярная карцинома: особенности микроструктуры и экспрессии HepPar-1, альфа-фетопротеина, цитокератинов 7 и 20, Зубко М. Д. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Хирургическая активация естественного увеосклерального оттока в лечении больных первичной и вторичной глаукомой, Гайдаржи Т. П. (2014)
Сиволап В. Д. - Регуляція екстрацелюлярного матриксу у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії, Кисельов С. М. (2014)
Карташов С. М. - Особенности микросателлитной нестабильности в слизистой оболочке толстой кишки и сыворотке крови у больных раком эндометрия, Олешко Е. М. (2014)
Туманський В. О. - Особливості процесів проліферації та апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій, Баударбекова М. М., Чепець О. В. (2014)
Гайдар Ю. А. - Особенности гистоструктуры поджелудочной железы при аутоиммунном панкреатите I и II типов: связь с уровнем IgG4-положительных плазматических клеток, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П. (2014)
Вотева В. Е. - Гистоморфометрическая характеристика супратенториальных менингиом головного мозга, Тертышный С. И. (2014)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-лабораторні особливості ентеровірусних менінгітів, Миронова К. С., Фірюліна О. М., Сиволап В. К. (2014)
Задирака Д. А. - Роль функціонального стану вегетативної нервової системи у клінічному перебігу гнійних менінгітів, Рябоконь О. В. (2014)
Василенко И. В. - Экспрессия виментина в опухолевых клетках раков различных органов и разного гистологического строения, Кондратюк Р. Б., Колесникова И. А., Кудряшов А. Г. (2014)
Чертов С. А. - Опыт применения формирующих колец и защитных колпачков из фторопласта на однокомпонентных имплантатах, Никулин А. М., Возный А. В. (2014)
Данилов Ю. В. - Передумови виникнення та характер структурних змін яєчок у шахтарів-вугільників Донбасу, Шевченко Т. І., Мотков К. В. (2014)
Михалюк Е. Л. - Вегетативное обеспечение центральной гемодинамики и физической работоспособности бегуний на средние дистанции, Малахова С. Н., Диденко М. В. (2014)
Волкова Н. О. - Моделювання хронічного запалення яєчників, Юхта М. С., Юрчук Т. О., Степанюк Л. В., Іванова О. Д., Павлович О. В. (2014)
Бугаев А. Ф. - Энергетика человека: механизм, структура, параметри трансформации (2013)
Попов О. О. - Методи аналізу ризиків в екології (2013)
Богом'я B. І. - Оцінка і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установками, Іванович В. В. (2013)
Артемчук В. О. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Кравченко Ю. В. - Сучасний стан та шляхи розвитку теорії функціональної стійкості, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Перевірка наявності маршруту виведення на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою мінімального розрізу графа (2013)
Миколайчук Р. А. - Процедура переміщення елементів системи динамічною структурою (2013)
Забулонов Ю. Л. - Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики, Золкін І. О. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз завдань системи управління групою безпілотних літаючих апаратів (2013)
Хала Е. А. - Построение онтологий на основе текстового контента с использованием нечеткой логики (2013)
Щербак Т. Л. - Классификация режимов электропотребления организаций (2013)
Олешко Т. І. - Базові компоненти систем управління телекомунікаційними системами, що грунтуються на використанні генетичних алгоритмів (2013)
Пашков Д. П. - Аналитический обзор применения методов сжатия изображений в космических системах оптико-электронного наблюдения, Прибылев Ю. Б. (2013)
Пукач А. І. - Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем, Теслюк В. М. (2013)
Мякухин Ю. В. - Определение угловой координати одиночной цели в ЦАР на основе применения усовершенствованного метода парних сравнений (2013)
Цмоць І. Г. - Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій, Теслюк В. М., Ваврук І. Є. (2013)
Бондар О. І. - Інноваційно-інформаційний підхід до визначення критичності сільськогосподарської продукції в землеробстві регіонів, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Дутов О. І., Машков О. А. (2013)
Медиковський М. О. - Методи та алгоритми опрацювання стратегічних даних, Цмоць О. І., Кравчишин В. С. (2013)
Шабан М. Р. - Аналіз існуючих методів захисту інформації в GRID системах (2013)
Коростіль О. Ю.-Ю. - Особливості використання загальної організації системи управління соціальними об'єктами (2013)
Дурняк Б. В. - Загальна організація використання інформаційної технології проектування засобів захисту на основі використання етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Лях І. М. - Порівняльний аналіз систем управління контентом сайту на CMS і розробка сайту мовою РНР, Білак Ю. Ю., Сердюк С. І. (2013)
Кульчицька І. О. - Виділення зв'язних компонент на бінарному зображенні в задачах розпізнавання тексту, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Фізико-хімічні моделі та інформаційні технології формування баз даних для екологічного моніторингу шкідливих викидів ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Гавриш Б. М. - Технологічне налаштування фотовивідних пристроїв додрукарської підготовки видань, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення управлінського процесу в ієрархічних структурах, Антоник М. С., Сабат В. І., Лиса Н. К., Міюшкович Ю., Пюрко Л. І., Якимчук Б. Л. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології в навчальному процесі на основі концепції самоорганізації когнітивної системи особи, Лиса Н. К., Якимчук Б. С., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні технології формування прийняття цільових рішень для ліквідації надзвичайних ситуацій в потенційно небезпечних об'єктах виробничих систем (2013)
Опейко О. Ф. - Синтез регулятора тока системы векторного управления асинхронным электродвигателем (2014)
Саенко Ю. Л. - Определение условий гашения феррорезонансных колебаний в сетях с изолированной нейтралью, Попов А. С. (2014)
Оксанич А. П. - Применение, получение и определение оптических характеристик полуизолирующего арсенида галлия, Андросюк М. С., Тербан Тербан (2014)
Притчин С. Э. - Уменьшение погрешности оптического тракта автоматизированного комплекса измерения остаточных напряжений, Макаров К. В., Юрченко А. П. (2014)
Шевченко И. В. - Диагностика неблагоприятных ситуаций в процессе выращивания монокристаллов полупроводников, Грицаков С. А., Дымченко Н. Н. (2014)
Изотов В. Ю. - Гибридный источник питания для системы ориентации солнечных батарей, Клюй Н. И., Макаров А. В., Гавриков Д. С., Ганус В. А., Вэй Хань (2014)
Лук’яненко Т. В. - Оцінка напрямків діяльності та визначення резервів соціально-економічної системи (2014)
Tarasova O. - Use of different methods for scenario forecasting of economic and mathematical analysis on the eastern europe example (2014)
Олексів М. В. - Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів (2014)
Шевченко И. В. - Модель подсистемы формирования оптимального состава изделия при индивидуальном заказе на машиностроительном предприятии, Кочергина С. С. (2014)
Вовк Р. Б. - Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень (2014)
Загирняк М. В. - Повышение стабильности процесса гибки биметаллических дуг пассажирских вагонов, Шаповал А. А., Наумова Е. А., Литвиненко А. В., Драгобецкий В. В., Бугайчук В. М., Кулик А. И. (2014)
Онищук О. О. - Дослідження триботехнічних матеріалів систем TіFe-XC ТА TіC-XFe, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом (2014)
Дуброва Н. А. - Оценка изменения фильтрационных свойств деформируемого массива в результате многократной подработки (2014)
Єрьомін П. М. - Забезпечення різання при зворотному русі деформуюче-ріжучої протяжки для обробки отворів у деталях із чавуну, Кириченко А. М., Гречка А. І. (2014)
Липка В. М. - Выбор и исследование рациональной структуры гибкой автоматизированной линии сборки силовых агрегатов на мелитопольском моторном заводе, Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование переноса пропанта в изменяющей конфигурацию трещине гидроразрыва, Инкин А. В. (2014)
Воробьев В. В. - О влиянии конструкции заряда на характер развития начальной стадии разрушения твердых сред, Помазан М. В. (2014)
Струтинський C. В. - Просторові системи приводів у вигляді рухомих тріангулярних структур (2014)
Попова О. І. - Вплив конструкції черв’ячної фрези із поділеним за висотою профілем інструментальної рейки на геометрію черв’ячного колеса, Попова М. І. (2014)
Драчук О. Г. - Малогабаритний пристрій для комплексного впливу на привибійну зону пласта (2014)
Sadovenko I. - Phenomena of filtration inversion and depth erosion of technogenic loaded loess slopes, Derevyagina N. (2014)
Бойко В. В. - В. В. Бойко, С. Ю. Богуцький, Т. В. Хлевнюк, В. М. Вознюк, Богуцький С. Ю., Хлевнюк Т. В., Вознюк В. М. (2014)
Саленко О. Ф. - Розширення технологічних можливостей гідроструминного обладнання на основі нових компонувальних рішень, Орел В. М. (2014)
Артамонов В. В. - Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Назімков М. М., Василенко М. Г. (2014)
Бушин М. І. - Шевченківський національний заповідник у період незалежності України (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка), Тихоненко Ю. М. (2014)
Стадник І. Ю. - Етнополітика у відображенні програм українських політичних партій 90-х років ХХ ст. (2014)
Ілляшенко Ю. Ю. - Уманський край у роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) (2014)
Перехрест І. В. - Державна допомога окремим категоріям населення України у період повоєнної відбудови (1943 – 1945 рр.) (2014)
Томіленко А. Г. - Кримінальне законодавство та його застосування в боротьбі з підпалами в Україні в пореформений період (2014)
Богун Л. В. - Історичні передумови та організаційні засади підготовки особового складу Черкаського пожежно-технічного училища (нині – Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля) до Олімпійських ігор 1980 року (2014)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Витоки та створення Зеленого руху в Україні (2014)
Фрей Л. В. - Історія розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму в Україні (2014)
Ярославська Л. П. - Розвиток тваринництва в ринкових умовах на зламі XIX – XX ст. на території Правобережної України (2014)
Фронзей Я. Р. - Міжнародний семінар "Створення Альянсу для глобалізації жіночих людських прав" у контексті гендерного руху (2014)
Про авторів (2014)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням насичення сталі та витіснення струму в роторі, Василець С. В. (2013)
Попов O. О. - Математичні моделі розповсюдження забруднень від впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, Яцишин А. В. (2013)
Кравченко Ю. В. - Вдосконалений підхід до розробки обчислювальних схем інтегрування диференціального рівняння руху космічного апарату у гринвіцькій прямокутній системі координат на основі диференціально-тейлорівського перетворення, Ракушев М. Ю. (2013)
Ляшенко І. О. - Логічне виведення на мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення за допомогою методу графів (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості синтезу складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Ракушев М. Ю. - Збіжність зміщених диференціально-тейлорівських перетворень для рішення задачі Коші (2013)
Korostil A. - One-body states in the Schrodinger model with hyperbolic double-well potentials, Korostil Yu., Durnyak В. (2013)
Тищенко M. Г. - Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій (2013)
Валькман Ю. Р. - Когнитивная лингвистика: концепты и образы, Валькман Р. Ю., Рыхальский А. Ю. (2013)
Дембовский О. Ю. - Устойчивое развитие: анализ определений, источники, глобальный и местный контексти, Валькман Ю. Р. (2013)
Щербак Т. Л. - Математическое моделирование динамики циклических процессов (2013)
Пашков Д. П. - Аналіз можливостей сучасних систем дистанційного зондування землі з використанням радіолокаційних станцій з синтезованою апертурою, Прібилєв Ю. Б. (2013)
Чирва А. А. - Особенности моделирования тешювых и гидравлических характеристик теплообменных аппаратов, устанавливаемых в системах подготовки воздуха пассажирских и транспортных самолетов (2013)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісій парникових газів від хімічної промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2013)
Теслюк В. М. - Mатематичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу під дією рухомого діагностичного поршня, Харченко Л. Є. (2013)
Загребнюк В. И. - Математическая модель определения количества сегментов на телевизионном изображении, Насиров Ф. В. (2013)
Сеньківський В. М. - Математичне моделювання процесу ранжування факторів, Піх І. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Інтервальне оцінювання для автоматизації процедури фокусування в системі стереобачення, Цмоць І. Г., Шкодин А. В. (2013)
Машков О. А. - Оцінка ефективності застосування функціонально стійких систем дистанційно пілотованих літальних апаратів при моніторингу навколишнього природного середовища в умовах турбулентності атмосфери, Щукін О. М. (2013)
Коростіль О. Ю.-Ю. - Розробка методів формування функціонально орієнтованих інформаційних потоків (2013)
Тимченко О. В. - Алгоритми та функції інформаційної системи розпізнавання символів на основі методів поліпшення зображень, Кульчицька І. О., Тимченко О. О. (2013)
Міюшкович Ю. Г. - Метод редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML, Міюшкович Є. Г. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології забезпечення систем контролю шкідливих викидів ТЕС в природне середовище, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г. (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз властивостей структури оригіналів для систем поелементного опрацювання інформації, Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови експертних висновків при неповних даних про стан інтегрованих ієрархічних систем для антикризового управління, Антоник М. С., Лиса Н. К., Пюрко І. Л., Якимчук Б. Л. (2013)
Дурняк Б. В. - Моделі структуризації знань для інтелектуальної підготовки персоналу при їх роботі в надзвичайних умовах, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційна концепція синтезу професійно-орієнтованих тестів для оператора виробничих систем з потенційно небезпечним об'єктом (2013)
Сабат В. І. - Архітектура побудови семантичного WEB, Анісімова М. В. (2013)
Колесниченко В. М. - Вітальне слово (2013)
15-річчя діяльності Вищої ради юстиції відзначено проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце Вищих рад юстиції у формуванні суддівського корпусу" (2013)
Москвич Л. М. - Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя (2013)
Глущенко С. В. - Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Порушення присяги судді: практичний аспект (2013)
Васильєв А. А. - Про деякі проблеми застосування кримінального покарання у виді штрафу: аналіз законодавчих новел, Пироженко О. С. (2013)
Шум С. С. - Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта (2013)
Лотюк О. С. - Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства (2013)
Константий О. В. - Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в судовій системі Європейського Союзу (2013)
Пархета А. А. - Специфіка застосування рішень Європейського суду з прав людини у правовій системі України (2013)
Середа Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування (2013)
Задоя К. П. - Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально-правового впливу (2013)
Самофал М. М. - Підстави виникнення правовідносин з надання медичних послуг (2013)
Продіус К. В. - Суди для неповнолітніх у Російській імперії: окремі проблеми функціонування (початок хх ст.) (2013)
Малихіна А. О. - Проблеми процедури добору кандидатів на посаду судді вперше (2013)
Прокопенко Б. О. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2013)
Куліцька С. В. - Проблемні питання відповідальності судді за порушення присяги (2013)
Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2012 рік (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік Голови Вищої ради юстиції Колесниченка Володимира Миколайовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік заступника Голови Вищої ради юстиції Ізовітової Лідії Павлівни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Бондика Валерія Анатолійовича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Отрош Інни Олексіївни (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Сафулька Сергія Федоровича (2013)
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік члена Вищої ради юстиції Кравченка Костянтина Тимофійовича (2013)
Симонов В. Є. - Фітосанітарний стан території України у 2011 році, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2012)
Шинкарук В. - Радяться фумігатори (2012)
Дерев'янський В. П. - Біологізація живлення та захисту сої від хвороб (2012)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація захисту овочевих культур в Лісостепу України, Борзих О. І., Сергієнко В. Г. (2012)
Рубан М. Б. - Екологізація захисту від шкідників (2012)
Алейнікова Н.В. - Біофунгіцид Мікосан В — раціональна технологія застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб, Якушина Н. А., Галкіна Є.С. (2012)
Бакалова А. В. - Смородинова склівка (2012)
Федоренко В. П. - Грунтові шкідники овочевих (2012)
Лазуренко В. М. - Селянські господарства фермерського типу доколгоспного періоду в радянській історіографії 30–70-х рр. XX ст. (2014)
Лисенко А. І. - Дослідження становища жінок в українському суспільстві доби незалежності: джерелознавчий аналіз проблеми (2014)
Худолей О. С. - Становище пам’яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми (2014)
Стрижак Є. М. - Проблема освітянських кадрів України 1920–1930-х років в історіографії 20–90-х рр. XX ст. (2014)
Лазуренко Ю. М. - Формування кооперативної концепції розвитку продуктивних сил сільського господарства України доби непу в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Парначова Н. В. - Тижневик "Наше слово" як джерело інформації про суспільно-культурне життя української меншини в Польщі (2014)
Чубіна Т. Д. - Форми і перспективи діяльності Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина "Історична спадщина" в контексті вітчизняних традицій меценатства (2014)
Гуржій І. О. - До питання про збереження бібліотечної колекції В.С. Іконникова (2014)
Тептюк Л. М. - Роль А.Л. Іконникової у науковій діяльності В.С. Іконникова (2014)
Спіркіна О. О. - Микола Негода: життя та творчість (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Концепція становлення науки i мистецтвознавства в творчості Леонардо да Вінчі, Цьомра Т. С. (2014)
Коваль М. В. - Київський укріпрайон: напередодні битви за Київ влітку 1941 року (2014)
Яшан О. О. - Українські остарбайтери: життя в неволі (2014)
Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр. у спогадах ветеранів-прикордонників (упорядник Вишневський В. Є.) (2014)
Про авторів (2014)
Каменева И. П. - Моделирование семантического пространства знаний из разных источников (2013)
Попов О. О. - Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв'язку, Микусь С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Пошук мінімального розрізу за ребрами на мультиполюсній мережі правил моделі квантового представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Миколайчук Р. А. - Функціональна стійкість складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського