Малюга О. - Зміст навчання іншомовного професійно зорієнтованого читання майбутніх учителів початкової школи (предметний аспект) (2013)
Лебідь А. - Свято Різдва (мультимедійний урок англійської мови, 5 клас) (2013)
Освіта Гомельщини очима полтавців (фотоматеріали підготувала Н.Білик) (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Лисиченко Л. А. - Ізмаїл Іванович Срезневський (1812–1880), Лисиченко Т. Ю. (2012)
Алексєєва Н. О. - Художньо-естетична реалізація лексико-семантичного поля кольороназв у текстотворенні роману Г. Тютюнника "Вир" (2012)
Картамишев О. О. - Структурно-семантичні моделі фразеологізмів на позначення інтелектуальних здібностей людини (2012)
Печенікова Л. М. - Фразеологізми на позначення психічного стану людини в художніх текстах української літератури ХХ століття (2012)
Помирча С. В. - Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу", Яценко М. О. (2012)
Сотова Т. М. - Реалізація поняття "заможність" засобами фразеології (на матеріалі роману"РАЙ.центр" Люко Дашвар) (2012)
Ткаченко О. В. - Особливості функціонування фразеологізмів у романах Ірен Роздобудько (на матеріалі романів "Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя" та "Ескорт у смерть") (2012)
Щербакова Н. В. - Функціонування псевдонімів у текстах українських анекдотів (2012)
Висоцька З. І. - Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка) (2012)
Греб М. М. - Особливості функціонування складносурядних конструкцій із зіставною семантикою в сучасній українській мові (2012)
Коновченко О. В. - Подільність основ слів іншомовного походження в українській мові (2012)
Мерінов В. В. - Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) (2012)
Олексенко О. А. - Числівник у поетичному мовленні І. Драча крізь призму його психотипу, Павлова І. А. (2012)
Ротару І. Ю. - Речення зі взаємозалежними частинами як особливий тип складних конструкцій сучасної української літературної мови (2012)
Халіман О. В. - Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки в художньому стилі (2012)
Шабі С. В. - Функціональні особливості квантитативних одиниць у текстах української чарівної казки (2012)
Космеда Т. А. - Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в його поетичному мовленні (2012)
Ільченко О. А. - Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень) (2012)
Зайцева М. О. - Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект) (2012)
Редін П. О. - Лінгвокомунікативний аспект смислової інтерпретації тексту (2012)
Шарандаченко А. С. - Особенности консонантизма в речи дикторов американского телевидения (2012)
Шпак Ю. О. - Алюзії як інтертекстеми у козацьких літописах (2012)
Белевцова С. О. - Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари (2012)
Звегинцова М. Э. - "Множественно-единичность" как одна из концептообразующих категорий мифопоэтической космологии О. Седаковой (2012)
Лепетюха А. В. - Аргументативні ролі комунікантів у діа (полі) логічних надфразових єдностях (на матеріалі сучасної французької мови) (2012)
Плотнікова Н. В. - Віншування як приядерний концепт мікроконцептосфери святки (2012)
Слюніна О. В. - Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич (2012)
Маленко О. О. - Поетична мова в лінгвістичних концепціях ХХ ст.: від формалізму до антропоцентризму (2012)
Гоцинець І. Л. - Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника (2012)
Кулікова Т. В. - Метафора образотворчого мистецтва як елемент літературознавчого тексту (2012)
Невська Ю. В. - Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша (2012)
Нікуліна Н. В. - Номен як культурно-національна складова художнього тексту (2012)
Переяслова О. О. - До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики (2012)
Прокопович Л. С. - Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко (2012)
Сазонова Я. Ю. - Маркери персональності як засоби референції при текстотворенні фікціонального дискурсу жахів (2012)
Тимченко Ю. О. - Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського, Ткач О. В. (2012)
Штихно І. В. - Фоностилістичний ресурс мови як засіб створення художності (2012)
Гамова Г. І. - Фасцинація як специфічний вербальний вплив оратора (2012)
Гаращенко Л. Б. - Аналітизм як тип термінологічної номінації (2012)
Ковтун І. І. - Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології (2012)
Симоненко Т. О. - Стилістичні функції термінологічної лексики в поезії В. Стуса (2012)
Черемська О. С. - Термінологічне нормування у 50–80-ті роки ХХ століття (2012)
Адаменко М. В. - Особливості перекладу сучасної англомовної поезії (2012)
Жук А. В. - Художній переклад з точки зору міжлітературної комунікації (2012)
Сліпецька В. Д. - Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в українській та російській лінгвокультурах (на матеріалі повісті М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" та її україномовного перекладу) (2012)
Козир М. В. - Лінгводидактичні особливості процесу формування в учнів 5–7 класів умінь доводити на уроках рідної мови (2012)
Радзієвська О. В. - Сучасна лекція: традиції vs інновації (2012)
Лисиченко Л. А. - Динамічні процеси метафори в парадигмі когнітивної лінгвістики (2012)
Мерінов В. В. - Не бійтесь заглядати у правопис (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
До уваги пошукачів, аспірантів, докторантів (2012)
Вихідні дані (2012)
Щербак Н. П. - Палеоархей Восточной части Украинского щита по данным U-Pb метода (3,6-3,2 млрд лет), Бибикова Е. В., Лобач-Жученко С. Б., Артеменко Г. В., Пресняков С. Л. (2009)
Таращан А. Н. - Центры люминесценции ионов Cr3+ в пиропе Mg3Al2Si3O12 и гроссуляре Ca3Al2Si3O12, Платонов А. Н., Мацюк С. С. (2009)
Шабалін Б. Г. - Фазовий склад феритгранатових керамік ряду La3-хCaxZrxFe5-хO12 та їх ізоморфна ємність до лантаноїдів, Тітов Ю. О., Вишневський О. А., Литвиненко Ю. О. (2009)
Аскеров Р. Г. - О кристаллической структуре маунтейнита K2Na2Ca2, Чырагов М. И., Ширинова А. Ф., Рагимов К. Г. (2009)
Кулиш Е. А. - Петрохимия талькового горизонта криворожской серии, Покалюк В. В., Яценко В. Г. (2009)
Кривдік С. Г. - Особливості речовинного складу Носачівського апатит-ільменітового, Гуравський Т. В., Дубина О. В., Братчук О. М., Мархай О. І., Нечаєнко О. М., Якубенко П. Ф. (2009)
Оресту Ілляровичу Матковському - 80 (2009)
Павлишин В. И. - Д. П. Григорьев - один из творцов новой минералогии (к 100-летию со дня рождения) (2009)
Наші автори (2009)
Семенова В. М. - Обонятельная луковица как источник накопления и дифференцировки нейральных стволовых клеток в постнатальном мозге человека (обзор литературы), Медведев В. В. (2004)
Зорін М. О. - Лікування метастатичних пухлин головного мозку та прогнозування його результатів (огляд літератури), Сірко А. Г. (2004)
Шанько Ю. Г. - Ассистирующая нейроэндоскопия в микрохирургии преддверно-улитковых неврином (2004)
Смеянович А. Ф. - Хирургическое лечение менингиом свободного края намета мозжечка, Шанько Ю. Г. (2004)
Лисенко С. М. - Активне дренування операційної рани як метод попередження утворення епідуральної та підапоневротичної гематоми при лікуванні хворих з гліомою супратенторіальної локалізації (2004)
Розуменко В. Д. - Глиомы головного мозга: комплексная восстановительная терапия в ранний послеоперационный период, Хорошун А. П. (2004)
Вербова Л. Н. - Анатомо-хирургические особенности опухолей ствола головного мозга у детей, Шамаев М. И., Малышева Т. А., Ващенко А. В. (2004)
Орлов Ю. А. - Оценка чувствительности глиальных опухолей мозга к воздействию темодала в цитотоксическом тесте, Семенова В. М., Стайно Л. П. (2004)
Лисяный Н. И. - Особенности иммунологических нарушений при глиомах головного мозга в период ремиссии, Гнедкова И. А., Бычкова С. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Малышева Т. А. (2004)
Сальков Н. Н. - Назальная ликворея через клиновидную пазуху: диагностика и лечение (2004)
Павленко І. А. - Ендогенна інтоксикація та її корекція при черепно-мозковій травмі, Чепкий Л. П., Іванюшко О. В., Ільчишин Р. О. (2004)
Нетлюх А. М. - Вміст 17-кетостероїдів і 17- кетогенних стероїдів та їх співвідношення у хворих з різними формами тяжкої черепно-мозкової травми залежно від тяжкості її перебігу і тактики лікування (2004)
Поліщук М. Є. - Сучасні методи фіксації хребта при травматичному пошкодженні краніовертебрального з’єднання, результати оперативного втручання, Слинько Є. І., Бурик В. М., Пастушин А. І., Вербов В. В. (2004)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков грудного отдела позвоночника и его результаты, Пастушин А. И., Вербов В. В., Золотоверх А. М. (2004)
Федірко В. О. - Діагностика судинної компресії черепних нервів з використанням магніторезонансної томографії. Кореляція з клініко-операційними даними, Чувашова О. Ю. (2004)
Цымбалюк В. И. - Анатомо-физиологическое обоснование и электрофизиологический контроль проведения ортотопической контралатеральной невротизации первичным средним стволом интактной стороны при тотальном плексите с интрадуральным отрывом СV–TI корешков, Лисайчук Ю. С., Чеботарева Л. Л., Сапон Н. А. (2004)
Церебролизин: экспериментальное и теоретическое обоснование клинической эффективности (2004)
Цезарю Макаровичу Сорочинському — 80 років (2004)
Антипов Н. В. - Морфогенез овариоцеле и гистоструктурные изменения в яичнике при его наличии, Гаврилов А. О., Колесникова И. А., Зарицкий А. Б., Заплавский А. В. (2013)
Бабієнко В. В. - Особливості фізичного розвитку у дітей, що проживають в екологічно несприятливих умовах (2013)
Біляков А. М. - Можливість встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми в ранній термін антемортального періоду за вмістом кортизону та кортикостерону в тканині наднирників людини (2013)
Гарбузова В. Ю. - Дослідження частоти однонуклеотидного поліморфізму BsmI гена рецептора вітаміну D у хворих з гострим коронарним синдромом, Ткач Г. Ф., Дубовик Є. І. (2013)
Лоскутов О. А. - Влияние различных видов анестезиологического обеспечения пациентов на устойчивость миокарда к ишемическим воздействиям (2013)
Малов А. Е. - Болонский процесс в системе высшего медицинского образования Украины: проблемы и пути их решения, Кирьякулов Г. С., Васильев В. А., Басий Р. В., Жданов Е. В., Брюханов В. М., Дугадко Л. М. (2013)
Пешенко О. М. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу хребта та паравертебральних тканин: діагностика стато-локомоторних порушень (2013)
Пивоварова О. А. - Оценка нарушений функциональной активности мукоцилиарного аппарата дыхательных путей у крыс при стрептозотоциновом диабете (2013)
Шевчук М. М. - Обгрунтування причинно-наслідкових зв'язків при викладанні судової медицини (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічні та біохімічні зміни скелетних м´язів за умов експериментальної гіпергомоцистеїнемії та її корекції (2013)
Бибик Е. Ю. - Изменения органометрических показателей подмышечных лимфатических узлов после употребления в пищу бензоата натрия на фоне ионизирующего излучения, Мороз Д. А. (2013)
Борис Р. Я. - Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на ранніх етапах розвитку експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2013)
Грінівецька Н. В. - Динаміка розмірів острівців підшлункової залози новонароджених щурів після внутрішньоутробної антигенної дії (2013)
Пискун Р. П. - Морфофункциональные особенности надпочечников при холестериноза в эксперименте, Лицоева Н. В. (2013)
Юхта М. С. - Дозозалежний терапевтичний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин при дегенеративних змінах міжхребцевих дисків, Волкова Н. О., Гончарук О. І. (2013)
Леоненко П. В. - Результати лонгітудинального дослідження ефективності застосування перорального азотовмісного бісфосфонату на етапах лікування та диспансеризації пацієнтів з генералізованим пародонтитом (2013)
Волошина І. С. - Застосування настоянки ехінацеї пурпурової для корекції змін, що викликані дією толуолу на репродуктивну систему статевозрілих щурів, Лузін В. І., Волошин В. М. (2013)
Гайдаш И. С. - Видовой состав возбудителей хронического гранулирующего периодонтита, Лукьянов В. Г., Ильяно В. М., Абрамова Ю. В., Гайдаш Е. И., Янчевский А. В., Гайдаш Д. И. (2013)
Гайко Г. В. - Діагностично-прогностичний алгоритм прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Чалайдюк Т. П. (2013)
Гордійчук Д. О. - Морфологічний та морфометричний аналіз пародонтопротекторної активності ацетилцистеїну при експериментальному хронічному пародонтиті (2013)
Безатян М. А. - Оценка пропорциональности физического развития подростков г. Луганска, Виноградов А. А. (2013)
Гайдаш Е. И. - Влияние липополисахаридов из антигенных вариантов Shigella flexneri на систему адениловых нуклеотидов в нейтрофилах и моноцитах крови человека in vitro, Гайдаш И. С., Шабельник О. И., Гайдаш И. А. (2013)
Грабовий О. М. - Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Динамика сократительной активности изолированного кольцевого препарата аорты крыс под влиянием амилина, Сергеев И. Ю., Пастухова В. А., Гунина Л. М. (2013)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного ультразвуку на перебіг остеорепарації в ділянці імплантації титанових зразків, Маколінець В. І., Вишнякова І. В., Нікольченко О. А., Гращенкова Т. М., Іванов Г. В. (2013)
Паламарчук О. В. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів у 1-7 добу при застосуванні інфузійного розчину лактопротеїну з сорбітолом в умовах опікової хвороби (2013)
Янчевский А. В. - Влияние липополисахаридов бактерий рода Shigella на систему адениловых нуклеотидов в субпопуляциях Т-лимфоцитов крови человека in vitro, Гайдаш И. С., Русалов В. Л., Шабельник О. И., Гайдаш И. А. (2013)
Пустовой А. Ю. - Эффективность натрия цитиколина в комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой (2013)
Баринов Э. Ф. - Методическое обеспечение преподавания гистологии, цитологии, эмбриологии иностранным студентам-медикам, Чайковский Ю. Б., Кащенко С. А., Луцик А. Д., Масловский С. Ю., Геращенко С. Б., Наконечная О. В. (2013)
Булавенко О. В. - Холестаз у беременных (2013)
Виноградов О. О. - Ультраструктура капілярів сенсорної кори головного мозку через 6 годин після нанесення черепно-мозкової травми (експериментальне дослідження), Виноградов О. А., Бойченко П. К. (2013)
Виноградов А. А. - Краниотопография sulcus arteriosi теменной кости у брахикранов, Орзулова Е. В. (2013)
Дрель В. Ф. - Морфологические проявления портального цирроза печени при моделировании токсического гепатита, Виноградов А. А. (2013)
Кривецький В. В. - Методика отримання корозійних препаратів судинного русла сім’яника лабораторних щурів, Москаленко Ю. В., Бончев С. Д., Будко Г. Ю. (2013)
Кутя С. А. - Особенности ремоделирования костной ткани позвонков крыс разного возраста при гипергравитационном воздействии (2013)
Лоскутова Т. О. - Характеристика обміну та перекисного окислення ліпідів у вагітних з прееклампсією та акушерськими і перинатальними ускладненнями (2013)
Плотнікова Л. М. - Інтенсивність проліферації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин людини в умовах зміненого газового середовища, Березовський В. Я., Рубан Т. П., Лукаш Л. Л., Янко Р. В. (2013)
Мороз Г. А. - Изменения массы тела и органов разных систем организма при адаптации к систематическому воздействию электромагнитного излучения (2013)
Худякова О. В. - Сравнительная антропометрия черепов людей бронзового века, средневековья и ХХ века, проживавших на географической территории Луганской области, Виноградов А. А., Красильников К. И. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гиря О. - Проблемно-інтегративний підхід до вдосконалення методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті (2013)
Абжалов Р. - Міжпредметні факультативи та курси за вибором міжпредметного змісту як пріоритетний напрям навчання хімії, Чайченко Н. (2013)
Іванова С. - Вища освіта України як об'єкт впливу глобальних освітніх процесів (2013)
Шиян Н. - Методичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ (2013)
Канюка Ю. - Організація самостійної роботи студентів біологічного факультету при навчанні хімії (2013)
Клименко С. - Роль науково-методичного комплексу в системі навчання біонеорганічної хімії у ВМНЗ І-ІІ р.а. (2013)
Валюк В. - Компетентнісний підхід до дослідження якості освітніх досягнень випускників у системі "Школа - педагогічний ВНЗ": проблеми і перспективи (2013)
Соколова І. - Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів, Грузнова С. (2013)
Речицький О. - Проблеми створення електронного підручника з органічної хімії, Решнова С. (2013)
Бабенко О. - Web-ресурси я форма підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (2013)
Буйдіна О. - Дослідження організації самостійної роботи з хімії учнів основної школи (2013)
Прокопенко В. - Дослідження хімічного складу косметичних засобів, Кіркова М. (2013)
Мороз С. - Специфіка професійної діяльності товарознавців-експертів на ринку митних послуг (2013)
Наукові досягнення кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2013)
Диченко Т. - Досвід проведення занять з хімії іноземним слухачам підготовчого відділення (2013)
Семенченко Т. - Підготовка майбутніх учителів мов у системі професійної педагогічної освіти Австралії (2013)
Трефилова О. (Росія). - Хирург, педагог и общественно-политический деятель русского зарубежья (2013)
Єльченко Ю. - Отруєння та його профілактика. Допомога при укусах отруйних змій і комах. Зовнішні прояви алергії (урок-тренінг для студетів 1 курсу за програмою для 10-11 кл. ЗНЗ) (2013)
Роман С. - Реалізація вчителем хімії принципу гуманітаризації при формуванні еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Вороненко Т. - Шляхи реалізації екологічної складової хімічної освіти у старшій школі (2013)
Власенко Н. - Здоровий спосіб життя як фактор зміцнення здоров'я студентів в умовах профільної підготовки у ВНЗ, Філенко В. (2013)
Шевчук Т. - Формування понять про здорове харчування в учнів основної школи (2013)
Голуб Л. - Здоров'язберігальні технології у забезпеченні безпеки особистості через освіту (2013)
Єфремова Г. - Адаптивність як інтегративна властивість особистості соціального педагога (2013)
Білик Н. - Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі (2013)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2014 рік (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Андрейків О. - Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій, Добровольська Л., Долінська І., Яворська Н. (2013)
Саврук М. - Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами, Кравець В. (2013)
Сиротюк А. - Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин, Дмитрах І. (2013)
Звірко О. - Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій, Кутний А., Никифорчин Г. (2013)
Левус А. - Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення, Дацишин О. (2013)
Кузь І. - Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації, Кузь О. (2013)
Николишин Т. - Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації, Пороховський Ю. (2013)
Ярецька Н. - Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями (2013)
Бурау Н. - Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації, Павловський О., Шевчук Д. (2013)
Сосновский Л. - Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода, Богданович А., Веселуха В., Воробьёв В., Козик А. (2013)
Цибаньов Г. - Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану, Новіков А. (2013)
Баженов В. - Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження, Гуляр О., Пискунов С. (2013)
Игнатович С. - Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях, Бурау Н., Хумарян Л. (2013)
Побережний Л. - Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації, Станецький А., Мартинюк Р., Полутренко М. (2013)
Ясній О. - Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6, Бревус В., Ясній В., Лапуста Ю. (2013)
Родічев Ю. - Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора (2013)
Дордиенко Н. - Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов, Запорожец О., Михайловский В., Носарь А. (2013)
Родичев Ю. - Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных, Сорока Е., Шабетя А., Хворостяный В., Трегубов Н. (2013)
Большаков В. - Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства, Веренев В. (2013)
Свірська Л. - Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Студент О., Никифорчин Ю. (2013)
Черепов С. - Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності, Лепеха В. (2013)
Букетов А. - Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії, Сапронов О. (2013)
Студент О. - Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф, Кречковська Г., Бабій Л. (2013)
Ловейкін В. - Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом, Ромасевич Ю. (2013)
Павельчук Ю. - Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур, Навроцька Т., Лотоцький Р., Фльонц О. (2013)
Кулинич А. - Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута, Ніщенко І., Кулинич І. (2013)
Тарасенко М. - Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла, Козак К. (2013)
Дороніна Ю. - Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення, Копп В. (2013)
Михайловський В. - Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi, Білинський-Слотило В., Мочернюк Р., Скутельник Д. (2013)
Попович В. - Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур, Заводовська Н. (2013)
Мацьків Р. - Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході (2013)
Лучко Й. - Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям, Гембара Н. (2013)
Семчишин Л. - Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLab (2013)
Дубровка Ф. Ф. - Аналіз власних хвиль секторних коаксіальних ребристих хвилеводів методом узгодження полів часткових областей. Частина 2. Результати, Пільтяй С. І. (2013)
Савін К. Г. - Розрахунок резонансних частот складеного метало-діелектричного резонатора методом часткових областей, Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2013)
Овсяніков В. В. - Радіотехнічні характеристики петльових плазмових антен, Кашуба І. В. (2013)
Видалко О. Є. - Оптимізація переходу від коаксіала до мікросмужкової лінії живлення друкованого квазі-Ягі випромінювального елемента ФАР, Дубровка Ф. Ф. (2013)
Сташук В. Д. - Перетворення матриць параметрів і аналіз схем після замикання і розмикання довільного числа віток (2013)
Маркiна Т. М. - Порівняльні характеристики стійкості різних стратегій оптимізації аналогових кіл (2013)
Волочій Б. Ю. - Методика визначення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелектронних систем, Озірковський Л. Д., Панський Т. І., Муляк О. В. (2013)
Гiмпiлевич Ю. Б. - Еліптична модифікація трилатераційного методу просторової локалізації RFID-міток на основі лінійної моделі залежності відстань-потужність, Савочкін Д. О. (2013)
Бичковський В. О. - Макроскопічний аналіз задачі радіокерування, Реутська Ю. Ю. (2013)
Дружинін А. О. - Імпедансна спектроскопія ниткоподібних кристалів Sі в області переходу метал-діелектрик, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. (2013)
Рибін О. І. - Чутливість в електроімпедансній томографії, Гайдаєнко Є. В., Сушко І. О., Гаманенко О. І. (2013)
Тимошенко Г. В. - Вибір кількості частот для електроімпедансометрії біологічних об’єктів в реальному часі (2013)
Лаврівська О. З. - Використання приманок для захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників, Грицюк Ю. І. (2013)
Кузьменко І. С. - Використання ІР-телефонії в інфраструктурі мережі та особливості її захисту від посягань зловмисників, Грицюк Ю. І. (2013)
Цибуляк Б. З. - Захист інформації від витоку каналами телефонного зв’язку (2013)
Розуменко В. Д. - Основні фенотипічні прояви та принципи формування генотипу злоякісних пухлин головного мозку, Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г., Лисенко С. М. (2004)
Трош Р. М. - Молекулярно-генетические нарушения при медуллобластоме, Лисяный А. Н. (2004)
Медяник И. А. - Использование дендритных клеток в иммунотерапии злокачественных опухолей головного мозга, Фраерман А. П., Боков А. Е. (2004)
Лисяный Н. И. - Достижения и проблемы применения интерферонов в нейроонкологии, Семенова В. М., Любич Л. Д. (2004)
Розуменко В. Д. - Морфологические изменения ткани мозга и глиальных опухолей под действием высокоэнергетического излучения углекислотного и АИГ-неодимового лазеров, Семенова В. М., Отман О. (2004)
Чувашова О. Ю. - Исследование зон активности двигательных функций у больных с глиомой, действующей на сенсомоторные отделы полушарий большого мозга (2004)
Зозуля Ю. П. - Ендоваскулярне виключення внутрішньочерепної артеріальної аневризми з використанням спіралей, що відділяються, Костюк М. Р., Цімейко О. А. (2004)
Зорин Н. А. - Опыт эндоваскулярного выключения аневризм церебральных артерий с использованием отделяемых микроспиралей, Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В. (2004)
Цимейко О. А. - Комбинированные оперативные вмешательствапри сочетании артериовенозных мальформаций и артериальных аневризм головного мозга, Гончаров А. И., Орлов М. Ю., Скорохода И. И. (2004)
Корж Н. А. - Дегенеративные заболевания позвоночника и их структурно-функциональная классификация, Продан А. И., Барыш А. Е. (2004)
Слинько Є. І. - Хірургічне лікування нейрогенної кісти крижового каналу у дорослих, Лешко М. М. (2004)
Цимбалюк В. І. - Особливості клінічного перебігу апалічного синдрому травматичного та нетравматичного походження, Латишев Д. Ю. (2004)
Цымбалюк В. И. - Электрофизиологические и морфологические показатели состояния зрительного анализатора в динамике применения Трофина при интоксикации метанолом, Носов А. Т., Чеботарева Л. Л., Васюта В. А. (2004)
Лісяний М. І. - Особливості репаративних процесів в головному мозку та змін імунного статусу щурів після локальної кріодеструкції його структур, Марущенко М. О. (2004)
Цымбалюк Ю. В. - Хирургическое лечение больных с карпальным туннельным синдромом (2004)
Педаченко Є. Г. - Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга, Кущаєв С. В., Хижняк М. В., Яворська С. О. (2004)
Рішення науково-практичної конференції ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів "Актуальні проблеми діагностики й лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів” (Харків, травень 2004 р. ) (2004)
Боженко Н. Л. - Застосування нейромідину в комплексі лікування пошкодження черепних нервів під час операцій на сонних артеріях (2004)
Содержание (2014)
Файнзильберг Л. С. - Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по величине разброса фазовых траекторий одноканальной ЭКГ, Минина Е. Н. (2014)
Вовк М. И. - Информационная технология управления движениями кисти для восстановления моторного компонента речи, Галян Е. Б., Подопригора Е. Н. (2014)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов, Негадайлов П. А. (2014)
Гуммель А. В. - Исследование процесса управления, синтезированного по приближенной идентифицированной модели (2014)
Павлов В. В. - Проблемы анализа и синтеза сетецентрических систем, Шепетуха Ю. М. (2014)
Тризна А. А. - Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий, Янкова С.А. (2014)
Кочина М. Л. - Методы оценки степени тяжести состояния пациентов, Нессонова М. Н. (2014)
Аннотации (2014)
Авторы номера (2014)
Павлов О. І. - Матрична форма методу ЛСП–НР (2014)
Шебеста В. - Реставрація зображень методом умовної деконволюції в базисі перетворення RTF, Іванюк Н. О., Солохненко К. С., Рибін О. І. (2014)
Дюжаєв Л. П. - Аналіз впливу параметрів обробки звукового сигналу на якість розпізнавання голосових команд, Коваль В. Ю. (2014)
Гусєва О. В. - Задача на власні значення відкритого неоднорідного діелектричного хвилеводу, Горб М. С. (2014)
Мазуркевич Г. М. - Нейронна модель широкосмугової профільованої щілинної антени, Василенко Д. О. (2014)
Сидорук Ю. К. - Аналіз поляризаційного фільтра з тонких круглих паралельних проводів, Туровський А. О. (2014)
Сергієнко П. Ю. - Перелаштування мікросмужкових резонаторів НВЧ без погіршення добротності, Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Гайворонська Г. С. - Деякі аспекти дослідження процесу розвитку телекомунікаційних технологій, Яцук П. П. (2014)
Яненко О. П. - Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання, Михайленко С. В., Ліснічук А. С. (2014)
Гусєва О. В. - Визначення функціонального стану продуктів за параметрами їх комплексного імпедансу, Мосійчук В. С., Тимошенко Г. В., Шарпан О. Б. (2014)
Абдуллаєв О. Р. - Аналіз методів контролю та оцінки радіаційної стійкості на прикладі модельних (Zn-O)-GaP світлодіодів, Рижиков І. В., Руденко Н. М., Адаменко Ю. Ф. (2014)
Онопа С. В. - Застосування "Ехо моделі" при проектуванні мереж передачі даних на основі мереж електроживлення, Березянський Б. М. (2014)
Нелін Є. А. - Порівняння традиційного та імпедансного методів моделювання квантово-розмірних структур., Водолазька М. В. (2014)
Сташевський З. П. - Показник якості функціонування комплексної системи захисту інформації, Грицюк Ю. І. (2014)
Ляшук О. М. - MHED – високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування (2014)
Достал Т. - Чутливість напруг по обводу контуру фантома до змін комплексних опорів неоднорідностей в електроімпедансній томографії, Сушко І. О., Мацай А. О., Гайдаєнко Є. В., Рибін О. І. (2014)
Лисяный Н. И. - Нарушение апоптотических процессов при глиоме головного мозга, Любич Л. Д. (2004)
Васильева И. Г. - Химиорезистентность глиом головного мозга как результат реализации их генотипа, Главацкий А. Я., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Цюбко О. И., Галанта Е. С. (2004)
Розуменко В. Д. - Дифференцированное применение лазеротерапиии электростимуляции в комплексной восстановительной послеоперационной терапии у больныхс глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2004)
Вербова Л. Н. - Папиллома сосудистого сплетения задних отделов III желудочка, Шаверский А. В. (2004)
Шевага В. М. - Оксид азоту, перекисне окиснення ліпідів і вміст пептидів середньої молекулярної маси в гострому і проміжному періодах легкої черепно-мозкової травми, Задорожна Б. В., Паєнок А. В. (2004)
Орлов Ю. А. - Кавернозные мальформации головного мозга у детей (обзор литературы и анализ собственных наблюдений), Орлов М. Ю. (2004)
Зозуля Ю. А. - Хирургическое лечение вентральных и вентролатеральных интрадуральных экстрамедуллярных опухолей кранио-вертебральной и верхнешейной локализации, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш Ияд Исхак (2004)
Педаченко Е. Г. - Сравнительная оценка эффективности внеканальных эндоскопических и пункционных методик хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отделана основе анализа ближайших и отдаленных результатов, Хижняк М. В., Танасейчук А. Ф. (2004)
Цимбалюк В. І. - Результати хірургічного лікування пошкодження периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації нерва, Гончарук О. О. (2004)
Цимбалюк В. І. - Електрофізіологічна діагностика закритого травматичного ураження плечового сплетення, поєднаного з черепно-мозковою травмою, Чеботарьова Л. Л., Дубина Г. І. (2004)
Сапон Н. А. - Использование инструментальных методов исследования для оценки нейрофизиологических коррелятов боли, Чеботарева Л. Л. (2004)
Лісяний М. І. - Дослідження вмісту стовбурових гемопоетичних клітин в крові при деяких нейрохірургічних захворюваннях, Бичкова С. А., Лісяний О. М., Потапова А. Г. (2004)
Владзимирский А. В. - Использование телемедицинских технологий в нейрохирургии, Климовицкий В. Г., Бублик Л. А., Гохфельд И. Г. (2004)
Андреев А. Е. - Случай метастазирующей медуллобластомы мозжечкау пациента среднего возраста (клиническое наблюдение), Андреев А. А., Грибанова В. И., Синица В. А., Алексеев А. М., Данилюк В. И. (2004)
Морозов А. М. - Професійна відповідальність лікаря (досвід зарубіжних країн), Степаненко А. В., Кучеренко С. В. (2004)
Семенова В. М. - Информация о работе Международного симпозиума"Биология клетки в культуре” (25–27 октября 2004 г., г. Санкт-Петербург,РФ), Лисяный Н. И. (2004)
Соколова Л. І. - Історія Копаксону — історія боротьби з розсіяним склерозом (2004)
Дзяк Л. А. - Результаты комплексного лечения больных с радикулопатией и радикулоишемией, обусловленными патологией межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, с включением препарата нейромидин, Зорин Н. А., Кириченко А. Г., Шульга А. Н., Хаитов П. А., Сук В. М. (2004)
Валерий Николаевич Чебурахин (2004)
Цымбалюк В. И. - Возможности нейрохирургического лечения апаллического синдрома и его последствий, Латышев Д. Ю. (2005)
Орлов Ю. А. - Интракраниальные опухоли у детей грудного возраста (анализ литературы и собственного материала), Шаверский А. В. (2005)
Лисенко С. М. - Застосування "Surgicel" в профілактиці геморагічних ускладнень після виконання нейроонкологічних операцій, Шевельов М. М. (2005)
Каджая Н. В. - Влияние степени тяжести повторной черепно-мозговой травмы на состояние клеточного иммунитета, Потапова А. И. (2005)
Сипитый В. И. - Компьютерно-стереотаксическое лечение экстрапирамидного гиперкинеза, Кутовой И. А., Петренко А. Ю., Генкин А. В. (2005)
Сапон Н. А. - Нейропсихологические критерии оценки невропатического болевого синдрома (2005)
Гончарук О. О. - Нові можливості лікування компресійного пошкодження периферичних нервів, Лисайчук Ю. С., Тарапон О. Ю. (2005)
Цимбалюк В. І. - Особливості моделювання та перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту, Касяненко Ю. А. (2005)
Сіпітий В. І. - Експериментальне морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування кріоконсервованих ембріональних нервових клітин у хірургічному лікуванні епілепсії, Кочін О. В., Петренко О. Ю. (2005)
Жорж Ибрагим Николас - Клинико-инструментальная характеристика травматического повреждения срединного нерва на разных уровнях (2005)
Пацко Я. В. - Науково-організаційний відділ Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України, Сапон М. А., Никифорова А. М. (2005)
Козелкин А. А. - Дискогенные миелорадикулярные синдромы (принципы диагностики и консервативного лечения) (2005)
Микола Єфремович Поліщук (до 60-ліття з дня народження) (2005)
Представляем новую книгу по подкорковой эпилепсии (2005)
Титул, зміст (2014)
Демченко В. - Обдарованість, духовність, мудрість: сфери перетинання понять (2014)
Харченко Н. - Протиріччя в освіті України та перспективи їх подолання для сталого розвитку, Харченко Б. (2014)
Вишневська Н. - Головні тенденції реформування шкільної освіти в країнах світу в 80-90-х роках ХХ століття (2014)
Давидюк Н. - Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті (2014)
Кучерявий А. - Структура системи управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів (2014)
Нечипорук Л. - Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ (2014)
Руденко Н. - Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів (2014)
Полицяк Н. - Моделі навчання обдарованої молоді Джозефа Рензуллі (2014)
Опанасик А. - Сучасні форми роботи з обдарованими студентами, Вербило Т. (2014)
Левшенюк Н. - Теоретичне обґрунтування поняття психологічної готовності особистості до педагогічної діяльності (2014)
Чорноус В. - Креативне мислення у пошуках особистості: літературний огляд (2014)
Шевчук Ю. - До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (2014)
Нагорна О. - Фізична реабілітація дітей з розумовою відсталістю молодшого шкільного віку (2014)
Сиванич Б. - Індивідуально-авторські неологізми в поезії Богдана Кравціва (2014)
Заводна Л. - Сучасний погляд на молодіжний сленг (2014)
Мазурок М. - Мова і мовлення як предмет психолінгвістики (2014)
Данчевська Ю. - Корпуси текстів у лінгводидактиці – здобутки та перспективи (2014)
Биркун Л. - Сучасні тенденції розуміння змісту іншомовної лінгвістичної компетентності, Кузло Н. (2014)
Пальчевський С. - Проблема вивчення української художньої малої прози в теоретико-методичних підходах Н. В. Романишиної (2014)
Шуневич Б. - Сучасний стан підготовки перекладачів науково-технічної літератури в Україні (2014)
Манюк Л. - Роль фахового тексту у формуванні англомовної професійно-спрямованої комунікативної компетенції у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Красовська О. - Дидактична структура та типи уроків образотворчого мистецтва у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Андрющенко Т. - Аксіологічний аспект проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку (2014)
Бандура Р. - Соціальна робота з мігрантами (2014)
Бордюк М. - Організація і методика проведення науково-дослідної роботи учнів при виконанні лабораторного практикуму факультативного курсу "Основи фізики полімерів", Бордюк Н., Віднічук М., Шевчук Т. (2014)
Скрипник С. - Фундаментальність формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів (2014)
Козяр М. - Інноваційні технології як інструмент студентоцентрованого підходу в практичній підготовці майбутнього інженера (2014)
Кочубей А. - Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів технічного ВНЗ (2014)
Тимощук О. - Практичні аспекти викладання курсу "Сходинки до інформатики": з досвіду роботи, Тимошко А. (2014)
Бріскін Ю. - Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів різного типу тілобудови на етапі спеціалізованої базової підготовки, Товстоног О., Зубков С. (2014)
Власюк Г. - Шляхи вдосконалення професійної підготовленості молодого спеціаліста з фізичної культури (2014)
Герасименко С. - Обґрунтування методики використання каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2014)
Городинський С. - Використання інноваційних технологій у галузі фізичного виховання як засіб покращення організації навчального процесу, Ібрагімова Л., Ібрагімова С., Куліш Н. (2014)
Григус І. - Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків (2014)
Зубаль М. - Факторний аналіз приросту фізичних якостей хлопчиків 10-11 років – представників торакального і м’язового соматотипів, Гоншовський В. (2014)
Калуський З. - Ставлення молоді до здорового способу життя (2014)
Клочко Л. - Структура розподілу тренувального навантаження бігунів на наддовгі дистанції на етапі річного циклу (2014)
Кричфалушій М. - Гендерні особливості розвитку сили волі у студентів-першокурсників, Гнітецький Л. (2014)
Пантік В. - Показники фізичного стану та рівня інтересу до фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), Митчик О., Навроцький Е. (2014)
Черкашин Р. - Особливості тренувальної програми з розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку (2014)
Омельчук В. - Роль Біблії у вихованні морально-християнських цінностей молодших школярів (2014)
Тюска В. - Історичний аналіз діяльності студентського клубу (2014)
Смирнова М. - Аксіологічна позиція педагога-вихователя – основа формування ціннісних орієнтирів учнів (2014)
Вороніна Г. - Підготовка педагогів до формування етичної культури школярів (2014)
Фарина Н. - Художні засади вокального мистецтва (2014)
Дука П. - Постановка голосу: техніка мови та фізіологія співу (2014)
Заходякін О. - Інструментально-виконавська діяльність як невід’ємна частина професійної підготовки педагога-музиканта (2014)
Дубровіна І. - Реалізація індивідуальної самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2014)
Ковалишин У. - Розвиток творчих здібностей майбутніх музикантів у процесі фортепіанної підготовки (2014)
Вовк О. - Методи та прийоми розвитку вокально-виконавських умінь студентів у ВНЗ (2014)
Харитон І. - Тенденції розвитку української православної співацької традиції в умовах сучасності (2014)
Димченко С. - Диригентська партитура життя Стефана Турчака (2014)
Бакуліна Н. - Концептуальні засади методики формування толерантності (2014)
Ворон О. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у сучасному інформаційному суспільстві (2014)
Елькін М. - Шляхи вирішення конфліктів у педагогічному колективі (2014)
Камінська О. - Вплив інтернет-залежності на формування ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Костюкова О. - Вплив ціннісних ставлень на формування соціального капіталу (2014)
Лютко О. - Толерантність як імператив сучасного виховного процесу (2014)
Михасюк Т. - Цінності українських традицій у національно-мовному вихованні молодшого школяра (2014)
Мороз І. - Ціннісні орієнтації професійної підготовки керівників ЗНЗ до здійснення фінансово-економічної діяльності (2014)
Мудрак М. - Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості (2014)
Ночвінова О. - Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей, Матвійчук О. (2014)
Овадюк О. - Формування духовних цінностей особистості дитини в умовах сучасної сім’ї (2014)
Папушина В. - Естетичний потенціал використання інтерактивних технологій на заняттях зарубіжної літератури (2014)
Пелех Л. - Християнські цінності як основоположний чинник формування морально-етичних якостей молоді в Польщі (2014)
Федорець В. - Аналіз актуальних проблем кардіологічного здоров’я як шлях до формування базисних цінностей сучасної педагогіки (2014)
Яценюк Л. - Упровадження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" в систему інклюзивної освіти (2014)
Зозуля Ю. А. - Спинальные артериовенозные мальформации: классификация, дифференцированная хирургическая тактика, результаты лечения, Слынько Е. И. (2005)
Яковенко Л. М. - Хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну, Литвак-Шевкопяс С. О., Яцик В. А., Мороз В. В. (2005)
Григорук А. П. - Морфологические особенности артерий основания мозга, артериальных аневризм и развития вазоспазма в возрастном аспекте (2005)
Вербова Л. Н. - Коллоидные кисты III желудочка у детей, Шаверский А. В. (2005)
Сутковой Д. А. - Порушення вільнорадикальної активності у дітей і підлітків, хворих на епілепсію, та вплив реабілітаційної нормобаричної гіпокситерапії на про- та антиоксидантний статус, Лапоногов О. О., Кєворков Г. А., Дмитренко А. Б., Морозов А. М., Сутковой А. Д. (2005)
Цимбалюк В. І. - Поєднання ураження плечового сплетення та черепно-мозкової травми. Особливості діагностики та клінічні ознаки, Дубина Г. І. (2005)
Гончарук О. О. - Анатомо-функціональні критерії та діагностично-лікувальний алгоритм при пошкодженні периферійних нервів нижніх кінцівок (2005)
Могила В. В. - Характеристика болевого синдрома при травматических повреждениях срединного нерва, Жорж Ибрагим Николас (2005)
Сапон Н. А. - Вопросы патогенеза невралгии тройничного нерва (постулаты, противоречия и новые подходы). Первое сообщение (2005)
Лісяний М. І. - Дослідження чутливості клітин пухлин головного мозку різного походження до дії апоптозіндукуючих чинників, Захаревич О. М., Лісяний О. М. (2005)
Бондар Л. В. - Хірургічне втручання з приводу атеросклеротичного стенозу сонної артерії (2005)
Цимбалюк В. І. - Травматичний відрив корінців плечового сплетення від спинного мозку. Сучасний погляд на проблему та перспективи її вирішення, Ямінський Ю. Я. (2005)
Чомоляк Ю. Ю. - Сучасні погляди на патогенез невралгії трійчастого нерва, Смоланка В. І. (2005)
Педаченко Е. Г. - Пункционная вертебропластика при метастазе рака щитовидной железы, Гульчий Н. В., Кущаев С. В., Кущаева Е. С., Сташук А. В. (2005)
Шварц Г. Я. - Фармакоэкономическая оценка эффективности применения глатирамера ацетата (Копаксона®) у больных рассеянным склерозом (2005)
Профессору Татьяне Петровне Верхоглядовой — 80 (2005)
Професору Леонарду Петровичу Чепкому — 80 (2005)
Олександр Якович Главацький (до 50-річчя з дня народження) (2005)
Артьомова Т. І. - Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України (2012)
Борисенко З. М. - Санкції за порушення конкурентного законодавства (2012)
Бураковський І. В. - Оплата поставок російського газу у рублях і стратегія формування золотовалютних резервів Національним банком України, Гречин В. В. (2012)
Bui T. - Assessing of goverment debt sustainability in Ukraine, Budaragina M. (2012)
Галицька Е. В. - Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування, Донкоглова Н. А. (2012)
Геращенко О. Л. - Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства (2012)
Глущенко С. В. - Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні, Пласконіс Н. В. (2012)
Гуменна О. В. - Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: реформування освітньої сфери Одеського регіону, Коротка М. А. (2012)
Григор’єв Г. С. - Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві (2012)
Данилів А. І. - Формування ринку медичних послуг в Україні: структура фінансування та витрат (2012)
Дяковський Д. А. - Основи функціонування електронних грошей в Україні (2012)
Жук В. М. - Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності (2012)
Зеленько Г. І. - Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства, Ганжурова Л. Ю. (2012)
Ivakhnenkov S. - Problems of the audit materiality assessment in Ukraine: practical guides' case study, Misyura O. (2012)
Krasnikova L. - Micro-level analysis of causality from health to individual incomes in Ukraine, Podvysotskaya T., Osinkina E. (2012)
Кузьменко В. П. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України (2012)
Кузьменко Л. Г. - Деякі проблеми контролю за концентрацією суб’єктів природних монополій (2012)
Купець О. В. Підперигора С. Р. - Особливості незареєстрованого безробіття в Україні (2012)
Lukianenko I. - Modelling of health impact on inequality in transition countries, Podvysotskiy Y. (2012)
Небрат В. В. - Концепції "провалів ринку" та держави у галузі фінансування суспільного сектора економіки (2012)
Пугачова М. В. - Рівень використання виробничих потужностей підприємств як індикатор стану економіки (2012)
Романченко Н. В. - Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки (2012)
Семко Р. Б. - Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки (2012)
Сопко В. В. - Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку, Сопко В. В. (2012)
Токарчук В. В. - Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків (2012)
Khraban A. - Use of non-deliverable forwards to hedge foreign exchange risks, Kalynovskii O. (2012)
Цьохла С. Ю. Павленко І. Г. - Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим (2012)
Шумська С. С. - Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності (2012)
Адаменко О. П. - Вплив комплексу факторів на поширеність і розвиток фузаріозних кореневих гнилей сої у східній частині лісостепу України (2013)
Безносюк К. П. - Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків моркви за вмістом ß-каротину в колекційному розсаднику (2013)
Белінський Ю. В. - Продуктивність сої залежно від способів сівби в умовах східної частини Лівобережного Лісостепу України (2013)
Гирка А. Д. - Вплив застосування біопепаратів та біологічно активних речовин на формування елементів продуктивності ячменю ярого в північному степу, Іщенко В. А., Ільєнко О. В., Андрейченко О. Г., Кулик І. О. (2013)
Гирка А. Д. - Ефективність добрив, норм висіву та інокуляції насіння у підвищенні зернової продуктивності гороху вусатого морфотипу в північному степу, Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Іщенко В. А. (2013)
Єгоров Д. К. - Вплив факторів технології вирощування на урожайність материнської лінії гібридів жита озимого на ділянках гібридизації (2013)
Жук О. Я. - Результати оцінки сортотипів капусти білоголової за розміром внутрішнього качана і щільністю головки, Жук В. Ю. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Колекція сортів гороху овочевого – джерело для створення зеленого конвеєру, Гончарова О. О. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Просо - культура універсального напряму використання, Горбачова С. М., Бірюкова О. В. (2013)
Красиловець Ю. Г. - Протруєння насіння ячменю ярого в захисті від кореневих гнилей, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2013)
Курцев В. О. - Фітосанітарний стан посівів сої та її продуктивність у сівозмінах короткої ротації, Мостіпан Т. В., Мащенко Ю. В. (2013)
Міхєєв В. Г. - Урожайність сортів сої різних груп стиглості залежно від погодних умов року та різних норм висіву в східній частині лісостепу України (2013)
Мозговський О. Ф. - Вплив хелатного добрива кристалон коричневий на ріст та розвиток капусти білоголової пізньостиглої (2013)
Олейніков Є. С. - Поширення та розвиток основних хвороб пшениці озимої (2013)
Силенко О. С. - Вивчення та аналіз показників лабораторної і польової схожості насіння ex-situ колекцій середньострокового зберігання, Роговий О. Ю. (2013)
Солодушко М. М. - Урожайність озимих та ярих зернових колосових культур в умовах степу (2013)
Тимчук С. М. - Вміст і жирнокислотний склад олії в зерні ендоспермових мутантів кукурудзи, Супрун О. Г., Тимчук В. М., Ларінцева Н. В., Потапенко Г. С., Харченко Л. Я. (2013)
Усцький І. М. - Загальні зміни сучасного стану соснових насаджень в ДП "Вовчанське ЛГ", Єгорова М. Д. (2013)
Чернишенко П. В. - Передзбиральна десикація – важливий елемент технології вирощування в насінництві сої, Рябуха С. С., Шелякін В. О. (2013)
Чугаєв С. В. - Оцінка сортів пшениці м'якої озимої на посухостійкість у східній частині лісостепу України, Черняєва І. М., Лучна І. С., Петренкова В. П. (2013)
Канівець С. В. - Неоднорідність ґрунтового покриву та агрохімічних показників і перспективи використання гіс та дз в системі агрохімічної паспортизації полів, Коростін О. В., Глушко Т. С., Щеглова А. О. (2013)
Канівець С. В. - Агрогенні перетворення ґрунтів Харківської області, Жадан Б. І., Коростін О. В., Дерев’янко Л. М. (2013)
Гончар О. Ф. - Різноманітність дерматогліфів носо-губного дзеркала корів українських молочних порід, Ляшенко А. О., Шевченко Є. А., Новицький В. П. (2013)
Гончар О. Ф. - Особливості росту і розвитку молодняку симентальської м’ясної породи в ранньому онтогенезі, Сотніченко Ю. М. (2013)
Гончар О. Ф. - Відтворювальна здатність кролематок новозеландської білої породи різних екстер’єрних типів, Шевченко Є. А., Гавриш О. М. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості ведення мисливського господарства в Харківській області, Авдєєв А. С., Бугло Д. О. (2013)
Ляшенко А. О. - Якісні характеристики деконсервованих сперматозоїдів бугаїв рідкісних і зникаючих порід (2013)
Ткач Є. Ф. - Особливості екстер'єру високопродуктивних корів (2013)
Артюх А. В. - Аналіз фінансово-економічної ефективності вирощування гібридного соняшнику у регіонах Вінницької області за різних технологій вирощування, Атаманенко В. К., Глухова Н. А. (2013)
Жук В. М. - Економіка інноваційної діяльності НААН (2013)
Кириченко В. В. - Рейтинг установ-оригінаторів сортів пшениці ярої та гібридів соняшнику за площами посівів в україні у 2012 р., Коломацька В. П., Тимчук В. М., Святченко С. І., Матвієць В. Г., Гребенюк І. В. (2013)
Криворучко І. М. - Патентно-ліцензійна діяльність в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку НААН, Носенко Ю. М., Вербова О. В., Сінельник Л. М. (2013)
Матвієць В. Г. - Оцінка сорту рослин як нематеріального активу в наукових бюджетних установах АПК, Капінос М. М. (2013)
Капінос М. М. - Економічні та правові аспекти комерціалізації інтелектуальної власності в інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Матвієць В. Г., Ларентович Е. Т., Гребенюк І. В. (2013)
Монке Г. Ю. - Оцінювання нематеріальних активів в бюджетних наукових установах, Ковбаса Т. С., Рибак С. Д., Кузюра В. М. (2013)
П'ятидверна К. В. - Оцінка конкурентоспроможності інноваційної продукції: поняття та методи, Капінос М. Н. (2013)
Романіка Є. В. Ларентович Е. Т. - Торговельні марки в якості захисту сортів рослин (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Оцінка вартості сорту рослин як об’єкту інтелектуальної власності, Кропивко В. С. (2013)
Сагло О. Ф. - Вдосконалення системи інноваційного маркетингу і менеджменту, Конкс Т. М. (2013)
Святченко С. І. - Організація обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів в наукових установах агропромислового комплексу (2013)
Столярчук Н. М. - Внутрішній контроль витрат на інноваційну діяльність та об’єктів інтелектуальної власності у науково-дослідних установах (2013)
Терьохіна Л. А. - Актуальні питання конкурентоспроможності підприємства галузі овочівництва в ринковому середовищі, Корнієнко С. І., Рудницька Т. О. (2013)
Удовиченко С. М. - Правові відносини між роботодавцем та селекціонером у разі створення сорту рослин (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Сидоренко В. К. - Структурний аналіз процесу професійного самовизначення особистості (2012)
Щербяк Ю. А. - Роль куратора в організації навчально-виховного процесу вищого економічного навчального закладу (2012)
Білик О. М. - Традиційні форми естетичного виховання у початковій школі Японії (2012)
Гончаренко О. С. - Організаційні форми і методи позакласної роботи з фізичної культури в навчальних закладах в умовах реалізації компетентнісного підходу (2012)
Забабуріна Н. В. - Зміст, структура та організація виховання студентів коледжу (2012)
Захарова Є. Ю. - Організаційно-правові та методичні засади громадянського виховання у США (2012)
Самолюк А. А. - Теоретичні засади формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2012)
Шмалєй С. В. - Обгрунтування методичних підходів до формування базових біологічних понять (2012)
Компаній О. В. - Використання інформаційних ресурсів у процесі розвитку інтересу до читання у молодших школярів (2012)
Рацул А. Б. - Професійна спрямованість навчання шкільного курсу хімії: можливості, реалії та перспективи, Квас В. М. (2012)
Стребна О. В. - Методологічні аспекти викладання навчального предмета "Я у світі" (2012)
Шуть М. М. - Основи організації навчання творчої діяльності молодших школярів (2012)
Голобородько Є. П. - Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови, Марецька Л. П. (2012)
Сидорович М. М. - До пролеми комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін під час підготовки майбутніх біологів, Мойсієнко І. І. (2012)
Цина А. Ю. - Експериментальне дослідження рівня професійної готовності вчителя початкової школи в галузі охорони праці (2012)
Бабишена М. І. - Вплив гуманітарних дисциплін на фахову підготовку майбутніх суднових механіків (2012)
Борисова С. В. - Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки вчителів технологій до художньо-естетичного виховання учнівської молоді в системі додаткової освіти і гурткової роботи (2012)
Вайда Т. С. - Психолого-педагогічні умови формування педагогічної компетенції майбутніх офіцерів міліції у відомчих ВНЗ МВС України (2012)
Герасименко І. В. - Створення навчального курсу в системі електронного навчання на базі Moodle (2012)
Григораш В. В. - Оцінка рівня професійної компетентності педагога (2012)
Довженко І. В. - Шляхи вдосконалення рівня володіння англійською мовою майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Дудікова Л. В. - Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації навчального процесу (2012)
Коваль О. Є. - Реалізація новітніх освітніх технологій формування професійно-моральних цінностей магістрантів економічних ВНЗ (2012)
Красильщик Г. К. - Читання як один з методів навчання іноземної (німецької) мови у ВНЗ, Райлянова В. Е. (2012)
Кузьома Т. Б. - Реалізація принципу науковості в навчально-пізнавальній діяльності студентів (2012)
Лазарєва В. В. - Моделювання процесу готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС України до розв’язання конфліктів (2012)
Матросова І. Г. - Професійна компетентність майбутнього фахівця видавничо-поліграфічного виробництва (2012)
Мироненко В. В. - Формирование межкультурной компетенции при обучении английскому языку студентов специальности "Туризм" (2012)
Продайко М. Ю. - Самостійна робота як важлива складова фахової підготовки студентів (2012)
Сватьєв А. В. - Форми навчання майбутніх тренерів-викладачів у системі вищої освіти (2012)
Терентьєва Н. О. - Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституціоналізації (2012)
Ященко Е. М. - Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів (2012)
Братко (Сорока) М. В. - Університетський коледж: пошук ідентичності (2012)
Меркулова Н. В. - Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2012)
Полєвіков І. О. - Специфіка управління особистісно орієнтованою освітньою системою музичної школи (2012)
Борисов В. В. - Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах, Бобилева Я. В. (2012)
Канішевська Л. В. - Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів (2012)
Алєко О. А. - Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку (2012)
Алєксєєва Г. М. - Використання сучасних освітніх технологій формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2012)
Зайченко Н. І. - Проблема соціального виховання в сучасній теорії соціальної педагогіки Іспанії (2012)
Курінна С. М. - Дитяче сирітство в Україні: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2012)
Остролуцька Л. І. - Соціальна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю: міфи та українська реальність (2012)
Слюсаренко Н. В. - Організація навчання учнів Ямчицької нижчої сільськогосподарської школи Херсонської губернії, Гончар М. В. (2012)
Антонець Н. Б. - Законодавчі документи щодо діяльності земств у галузі шкільництва як відображення політики станової диференціації в Російській імперії (2012)
Балалаєва О. Ю. - Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі (2012)
Білецька І. О. - Історична ретроспектива розвитку іншомовної освіти у США (2012)
Жосан О. Е. - Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 60-х – 80-х роках ХХ століття (2012)
Пахолок Р. І. - Реформа богословської освіти в Галичині (1929 – 1944 рр.) (2012)
Примакова В. В. - Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття (2012)
Прокопів Л. М. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя для сільської малокомплектної школи (90-ті роки ХХ ст.) (2012)
Старєва А. М. - Методична підготовка майбутнього вчителя-суспільствознавця у перші роки радянської влади (2012)
Відомості про авторів (2012)
Цимбалюк В. І. - Дослідження проблем болю в літературі країн СНД, Третяк І. Б., Сапон М. А., Кричун С. Б., Приходько В. І. (2005)
Трош Р. М. - Екстрамедулярні пухлини краніовертебрального з’єднання. Діагностика та лікування, Федірко В. О., Бурик В. М., Онищенко П. М. (2005)
Васильева И. Г. - Исследование пролиферативного потенциала глиом человека в краткосрочной культуре для определения чувствительности к антибластическим химиопрепаратам, Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Олексенко Н. П., Галанта Е. С., Чопик Н. Г., Цюбко О. И., Вашуленко Т. Н. (2005)
Семенова В. М. - Экспериментально-морфологическая оценка чувствительности глиом головного мозга к α-интерферону, Лисяный Н. И., Любич Л. Д., Стайно Л. П. (2005)
Орлов Ю. А. - Экспрессия FAS-рецептора апоптоза на клетках медуллобластом, Лисяный А. Н., Шаверский А. В., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Примушко Л. И. (2005)
Каджая Н. В. - Изучение содержания молекул-регуляторов при повторной черепно-мозговой травме в целях диагностики и прогнозирования формирования вторичных патологических сдвигов, Васильева И. Г., Чопик Н. Г., Цюбко О. И. (2005)
Шамаев М. И. - Доказательность значимости перелома костей черепа для экспертной оценки тяжести черепно-мозговой травмы, Семисалов С. Я., Семенов А. В. (2005)
Зорин Н. А. - Дифференцированное лечение аневризм интракраниального отдела внутренней сонной артерии, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю. (2005)
Сутковой Д. А. - Динаміка змін стану вільнорадикального переокиснення, про- та антиоксидантного статусу за різних видів судинного ураження головного мозку, Цімейко О. А., Макарова Т. А., Гук А. П., Троян О. І., Сутковой А. Д. (2005)
Слынько Е. И. - Хирургическая техника вентральной декомпрессии спинного мозга с корпородезом с использованием телескопических устройств, Вербов В. В., Соколов В. В., Леонтьев А. Ю., Гончаренко А. Ф., Деркач В. М., Лобунько В. В. (2005)
Сапон Н. А. - Вопросы патогенеза невралгии тройничного нерва (постулаты, противоречия, новые подходы). Сообщение 2 (2005)
Орлов Ю. А. - Лечение супраселлярной арахноидальной кисты у детей (анализ данных литературы и собственных наблюдений), Шаверский А. В., Зинкевич Я. П., Плавский П. Н. (2005)
Третяк І. Б. - Пошкодження плечового сплетення з переважним ураженням заднього пучка (2005)
Цымбалюк В. И. - Сравнительная оценка результатов трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток и клеток стромы костного мозга, индуцированных в нейробласты, в область экспериментального эпилептического очага, Кочин О. В. (2005)
Цимбалюк В. І. - Вплив нейротрансплантації на перебіг судомного синдрому у хворих з апалічним синдромом та його наслідками, Латишев Д. Ю., Пічкур Л. Д. (2005)
Сидор Я. І. - Перебіг судорог при пухлинах головного мозку до та після оперативного втручання (2005)
Зозуля Ю. П. - Сучасний стан та завдання невідкладної нейрохірургічної допомоги при гострій судинній патології головного мозку (2005)
Олегу Олександровичу Лапоногову — 75 (2005)
Сергею Андреевичу Усатову — 50 (2005)
Макаров И. В. - Эффективность субтотальной резекции щитовидной железы и качество жизни пациентов, оперированных по поводу диффузного токсического зоба, Галкин Р. А., Андреев М. М. (2013)
Хазієв В. В. - Особливості клітинного складу лімфо-макрофагальних інфільтратів в стромі добороякісних та злоякісних вузлових новоутворень щитоподібної залози (2013)
Сергієнко В. О. - Жорсткість артерій, інсулінорезистентність, мозковий натрійуретичний пептид і функціонально-структурні зміни міокарда при діабетичній автономній невропатії серця, Сегін В. Б., Самір Ажмі, Сергієнко О. О. (2013)
Иванова Л. А. - Оптимизация гликемического контроля у больных сахарным диабетом 2 типа и острым коронарным синдромом (2013)
Парцхаладзе В. И. - Гендерные и возрастные особенности становления и течения сахарного диабета 2 типа у лиц с нормальной массой тела (2013)
Микитюк М. Р. - Вплив артеріальної гіпертензії і порушень глюкозного гомеостазу на важкість кардіоміопатії у хворих на акромегалію (2013)
Гогитидзе Т. Г. - Половые особенности манифестации и клинического течения пролактином (2013)
Архипкіна Т. Л. - Особливості клінічних та гормональних показників у жінок з регулярним менструальним циклом та кістозною дегенерацією яєчників (2013)
Привалов В. А. - Случай синдрома эктопической продукции адренокортикотропного гормона на почве рака бронха правого легкого, Сергийко С. В., Тюльганова В. Л., Соколова Л. В. (2013)
Бабенко Н. А. - Роль кислой сфингомиелиназы в нарушении инсулин-индуцированного поглощения глюкозы мышечной тканью в старости, Тимофийчук О. А. (2013)
Палагина И. А. - Состояние тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза у крыс при воздействии метаболитов производного янтарной кислоты, Кудря М. Я. (2013)
Кравчун Н. О. - Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коган Б. Г. (2013)
Кравчун Н. А. - Первичный гиперальдостеронизм, Полозова Л. Г. (2013)
"Українська школа ендокринології". 57-ма щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю (6-7 червня 2013 року, м. Харків) (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Корекцiя порушеної мелатонiнутворювальної функцiї епiфiза у лiтнiх людей замiсними дозами мелатонiну i пептидними препаратами епiфiза (2013)
Гончарова О. А. - Частота и активность хламидийной инфекции у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2013)
Урбанович А. М. - Рiвень лептину в кровi хворих на цукровий дiабет 2 типу iз рiзною тривалiстю захворювання (2013)
Пивоварова О. А. - Диагностическая значимость эндопульмональной цитограммы при сахарном диабете 1 типа (2013)
Клименко К. I. - Вплив тривалого введення Лiпофлавону® на рiвень глюкози в кровi та судинну дисфункцiю у щурiв iз експериментальним дiабетом, Зеленський Д. С., Соловйов А. I. (2013)
Кравчун Н. А. - Теоретические и практические аспекты особенностей глимепирида (обзор литературы), Мисюра Е. В. (2013)
Караченцев Ю. И. - Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа в практике семейного врача, Казаков А. В., Романова И. П., Кравчун Н. А. (2013)
Дорош О. Г. - Стадiйнiсть перебiгу неалкогольної жирової хвороби печiнки у хворих на цукровий дiабет 2 типу за показниками продуктiв перекисного окиснення лiпiдiв (огляд лiтератури та власнi данi) (2013)
Морозов О. В. - Оцiнка фiзичної активностi у здорових та хворих на цукровий дiабет дiтей i пiдлiткiв (огляд лiтератури та власнi данi), Будрейко О. А. (2013)
Роль самостоятельного мониторинга уровня глюкозы (SMBG). Обзор исследования ROSSO (по данным Компании LifeScan, корпорации Johnson&Johnson, производителя продукции торговой марки OneTouch®) (2013)
Сидорова И. В. - История научной школы эндокринной хирургии ГУ "Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины" (2013)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (31 жовтня — 1 листопада 2013 року, м. Харкiв) (2013)
Академiку М. М. Амосову — 100 рокiв (2013)
Пам’ятi Iгоря Васильовича Комiсаренка: лiкаря, науковця, людини (2013)
Любич Л. Д. - Експресія антигенів HLA I і II класів на стовбурових клітинах і клітинах зрілої центральної нервової системи (2006)
Усатов С. А. - Нейрохирургические аспекты применения wake-up анестезии, Шопин В. Н., Заллум Хатем (2006)
Розуменко В. Д. - Динаміка про-антиоксидантного статусу у пацієнтів з онкологічними захворюваннями головного мозку під впливом нейрохірургічного лікування, Сутковой Д. А., Макарова Т. А. (2006)
Болтіна І. В. - Цитогенетичні особливості лімфоцитів периферійної крові у хворих з гліомою головного мозку різного ступеня злоякісності, Гридіна Н. Я. (2006)
Шамаєв О. М. - Вторинне ураження стовбура головного мозку за тяжкої черепно-мозкової травми (2006)
Носов А. Т. - Морфофункциональные изменения ткани головного мозга при повторной множественной легкой черепно-мозговой травме (экспериментальное исследование), Каджая Н. В. (2006)
Зорин Н. А. - Выбор хирургической тактики у больных с окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головного мозга, Григорук С. П., Плющев И. Е., Раед Р. А. Собх, Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Васильева И. Г. - Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте, Чопик Н. Г., Кульчиков А. Е., Макаренко А. Н. (2006)
Цимейко О. А. - Особенности диагностики и лечения кавернозных мальформаций головного мозга, Гончаров А. И., Орлов М. Ю., Скорохода И. И., Черненко О. Г. (2006)
Шамаєв М. І. - Особливості топографії аневризм басейну сонних артерій, Цімейко О. А., Скорохода І. І., Малишева Т. А., Мороз В. В., Нуредин Шахін (2006)
Чувашова О. Ю. - Визуализация каудальной группы черепных нервов с помощью магниторезонансной томографии, Грязов А. Б., Робак К. О., Бондарчук Т. И. (2006)
Шамаев М. И. - Микротопография опухолей стволовых отделов головного мозга у детей, Ващенко А. В. (2006)
Слынько Е. И. - Результаты хирургического лечения аномалии Киари у взрослых, Вербов В. В., Пастушин А. И., Ермольев А. И. (2006)
Слынько Е. И. - Диагностика и хирургическое лечение эпидурального варикоза поясничного отдела позвоночника, Вербов В. В., Мороз В. В., Шинкарюк С. С. (2006)
Миколі Івановичу Лісяному — 60 (2006)
Юрию Михайловичу Фрейдману — 50 (2006)
Чомоляк Ю. Ю. - Експериментальна модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерва, Малишева Т. А., Шамаєв М. І., Смоланка В. І. (2006)
Єпіхіна М. А. - Вплив об’єктивних чинників на формування народних традицій у Східноукраїнському регіоні (2013)
Малькова М. О. - Полікультурне середовище як чинник громадянського виховання, Колеснік Є. І. (2013)
Коноваленко В. О. - Критерії організації педагогічної взаємодії вчителя і учнів у початковій школі (2013)
Кононец Н. В. - Реалізація принципу науковості у процесі створення електронного підручника як засобу ресурсно-орієнтованого навчання (2013)
Онофрійчук Л. О. - Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу у контексті роботи з інформацією (2013)
Пасинок В. Г. - Здоров’яорієнтоване освітнє середовище як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, Бельорін-Еррера О. М. (2013)
Правдівцева Ю. С. - Моделі підвищення кваліфікації вчителів у США за допомогою інформаційних технологій (2013)
Редліх С. М. - Спадкоємність та парадигмальність сучасної безперервної професійно-педагогічної освіти, Маринич Н. В., Козирєва О. А. (2013)
Скриль О. І. - Висвітлення питання виховання милосердя як складника морального становлення підлітків у науковій літературі другої половини ХХ століття (2013)
Смірнова Я. В. - Професійна рефлексія, її сутність та компонентна структура (2013)
Сорокіна Г. Ю. - Прийоми управління суб’єкт-суб’єктною взаємодією у навчально-виховному процесі, Малаканова Л. В. (2013)
Терещенко Ю. О. - Формування інноваційної культури у майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів в процесі педагогічної практики (2013)
Чиж А. Н. - Мысли и рассуждения о философско-педагогических идеях Джона Локка (2013)
Шабаліна В. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчальної комунікації як актуальна проблема педагогіки (2013)
Шапран О. І. - Формування управлінської компетентності майбутніх учителів у регіональних університетських комплексах (2013)
Шарун Ю. Ф. - Формування інтелектуальних умінь майбутніх фахівців (за науковими працями другої половини ХХ століття) (2013)
Яйленко В. Ф. - Оцінка формування готовності майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи з морального виховання дітей (2013)
Абрамович Г. М. - Формування толерантності в контексті розвитку особистості дошкільника, Софіян Л. Г. (2013)
Горбунова Н. В. - Допитливі чомусики та засоби формування дитячої картини світу (2013)
Кіндрат І. Р. - Проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі (2013)
Кострикіна Н. І. - Використання ігрових прийомів розвитку артикуляційної моторики у дошкільників з порушенням мовлення (2013)
Лісневська Н. В. - Здоров’язберігаючі технології у фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2013)
Страшко С. В. - Концептуальні засади створення підручника "Основи здоров’я” для 1го класу, Жáра Г. І., Білик В. Г. (2013)
Чепіга Е. М. - Особливості використання проектного методу на початковому етапі навчання (2013)
Зеленська О. М. - Оволодіння навичками іншомовного спілкування як важливий елемент формування полікультурної компетентності курсантів ВВНЗ (2013)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація підготовки студентів магістратури інженерно-педагогічного фаху (2013)
Кубанов Р. А. - Класифікація і зміст професійно важливих якостей особистості майбутнього маркетолога (2013)
Нікітченко Ю. В. - Аналіз спектрально-динамічних характеристик психологічного стану студентів з використанням апарату КСД, Андрусенко Д. С. (2013)
Рассамахін С. Г. - Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи для діагностики духовного здоров’я студентів, Дегтярьова Є. А. (2013)
Редлих С. М. - Профессионально-педагогический кейс как результат самореализации студента педагогического СПУЗА и ВУЗА, Горбунова И. А., Козырева О. А. (2013)
Редлих С. М. - Специфика формирования культуры самостоятельной работы обучающихся и студентов в контексте идей гуманно-личностной педагогики, Кошелев А. А., Козырева О. А. (2013)
Сергєєв С. М. - Психолого-педагогічна компетентність як чинники професійного розвитку майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Ткачов А. С. - Організація самоосвіти учнівської молоді в сучасному інформаційно-навчальному середовищі (2013)
Черноватий Л. М. - Принципи роботи Українського колежу імені В. О. Сухомлинського, Хайруліна В. М., Удовенко М. А. (2013)
Відімості про авторів (2013)
Байдала В. В. - Реалізація технології підготовки майбутніх вчителів до виховання гендерної культури учнів підліткового віку (2013)
Батурін С. С. - Реалізація компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України (2013)
Борисова С. В. - Формування художньо-естетичної культури майбутніх учителів технологій (2013)
Брежнєва О. Г. - Формування готовності вихователів до створення предметно-просторового середовища як засобу стимулювання пізнавальної активності дітей (2013)
Гринько В. О. - Можливості використання інтернет-ресурсів у роботі вчителя початкових класів (2013)
Кондратець І. В. - Рефлексивна культура вихователя: шлях до становлення особистості дитини дошкільного віку (2013)
Макарова Л. М. - Формування технологічної готовності майбутніх учителів початкової школи (2013)
Малькова М. О. - Ретроспективний аналіз проблеми девіантної поведінки підлітків (2013)
Мариновська О. Я. - Мисленнєвий експеримент як метод уведення системних понять: теорія і практика (2013)
Машкіна Л. А. - Інноваційна діяльність педагога в сучасному дошкільному навчальному закладі (2013)
Мисик О. С. - Творча діяльність педагога – основа формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2013)
Наливайко О. О. - Визначення суті поняття "диференціація навчання” у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття (2013)
Уварова Т. Ю. - Деякі аспекти забезпечення виховання учня як щасливої людини (2013)
Ніжевська Т. В. - Використання засобів артпедагогіки у процесі формування фізичної культури учнів (2013)
Нікуліна О. Д. - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку (2013)
Перський Є. Е. - Вікові особливості формування мотивації до здоров’я у школярів, Бандуров І. М. (2013)
Сас О. О. - Окремі аспекти виявлення рівнів сформованості життєвої компетентності дітей 6 – 7-річного віку (2013)
Хілько Л. О. - Навчання письму як мета і засіб навчання іноземній мові в початкових классах, Томазенко Л. В. (2013)
Шоробура І. М. - Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку: вимоги сучасності, Савченко М. С. (2013)
Бабенко Н. О. - Аналіз стану керівних систем організму студентів на основі їх спектрально-динамічних характеристик з використанням апарату "КСД” у межах навчально-виховного процессу, Босенко О. О. (2013)
Данильченко С. В. - Загальні підходи до розроблення моделі підготовки студентів педагогічного ВНЗ І рівня акредитації до формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Дем’яненко М. С. - Експериментальна робота з формування готовності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі до партнерської взаємодії у професійній діяльності (2013)
Жмурко В. В. - Формування ЗСЖ студентів в позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі, Бадьїн В. М. (2013)
Матвєєв А А. Альошин М. М. - Культура самостійної роботи як умова і результат формування майбутнього інженера-будівельника (2013)
Прошкін В. В. - Цільовий компонент педагогічної системи інтеграції університетської науки й освіти (2013)
Болотська О. А. - Проблеми розвитку академічної мобільності студентів та умови її реалізації у ВНЗ України (2013)
Лобода С. М. - Концепція сучасного навчально-методичного посібника для системи вищої педагогічної освіти (2013)
Шаповалова І. О. - Ділова гра як фактор формування економічних знань (2013)
Глоба О. П. - Наукові та організаційні засади управління регіональною моделлю комплексної реабілітації та соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (ПОРА) (2013)
Відімості про авторів (2013)
Вітріщак С. В. - Особливості реакції дитячого організму на дію несприятливих екологічних чинників, Клименко А. К., Савіна О. Л. (2013)
Волощук Н. І. - Статева детермінація синтезу вазоактивних молекул як предиктор гендерних відмінностей гастротоксичності диклофенаку у щурів (2013)
Єрмоленко Т. І. - Морфометрична оцінка нефропротекторних властивостей препарату "Фларосукцин” у щурів з нирковою недостатністю, Деєва Т. В., Шебеко С. К. (2013)
Журавель И. А. - Вивчення жирнокислотного складу насіння Phoenix Dactylifera L. (2013)
Зозуля К. М. - Особливлості хірургічної тактики усунення вертеброгенного стенозу хребтових артерій в сегменті V2 при лікування порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні, Яковенко Л. М. (2013)
Левчин А. М. - Клінічна характеристика дітей 1-5 років із рекурентними респіраторними інфекціями (2013)
Линев А. Н. - Латеральная терапия психозов при шизоаффективных расстройствах, Василенко А. П., Линева Р. С., Романенко Д. И. (2013)
Поворознюк В. В. - Морфологические особенности регенерации транскортикального метадиафизарного дефекта при лечении животных альфакальцидолом, Климовицкий Ф. В., Дедух Н. В. (2013)
Бабінець Л. С. - Корекція остеодефіциту вітамінно-мінеральним препаратом в комплексній терапії хронічного панкреатиту, Семенова І. В., Криськів О. І. (2013)
Бойко А. І. - Умовності транспорту кальцію в єдиній "здоровій" нирці, яка залишилась після нефректомії з приводу різних захворювань, Гурженко А. Ю., Губар А. О. (2013)
Болотов В. В. - Розробка твердоконтактного електрода, селективного до кетотифену, Мирошниченко Ю. О., Клименко Л. Ю. (2013)
Бондар В. С. - Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії, Аносова Л. С., Шовкова З. В. (2013)
Бондар В. С. - Розробка умов визначення дифенілу методом газо-рідинної хроматографії, придатних для цілей хіміко-токсикологічного аналізу, Багуля О. В., Байдак О. В. (2013)
Герасимова Н. А. - Вплив різних методів введення протитуберкульозних препаратів на їх переносимість при лікуванні хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, Полякова С. О. (2013)
Малов А. Е. - Топографо-анатомические особенности сосочковых мышц предсердно-желудочковых клапанов обычно сформированного сердца плода человека, Васильев В. А., Жданов Е. В. (2013)
Пешенко О. М. - Інформативність змін центральної гемодинаміки при тілесних ушкодженнях шийного відділу та паравертебральної ділянки хребта: судово-медичний контекст (2013)
Стефанко С. Л. - Застосування інтерактивної моделі у навчанні лікарів інтернів (2013)
Дудник С. В. - Характеристика загальної смертності чоловіків працездатного віку Луганської області (2013)
Клименко Л. Ю. - Анализ подходов к определению специфичности/селективности при проведении валидации аналитических методик в судебно-токсикологическом анализе, Петюнин Г. П. (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії для встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми в ранній термін антемортального періоду за вмістом кортизолу в тканині наднирників людини (2013)
Гаїна Н. І. - Використання способу фіксації макропрепаратів внутрішніх органів (2013)
Козань Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку молекулярно-генетичного ідентифікаційного аналізу, Волошинович В. М. (2013)
Ксьонз І. В. - Сучасні технології в лікуванні кіст селезінки у дітей, Притула В. П. (2013)
Малий В. В. - Кількісний вміст основних груп бар в сировині сніжноягідників білого та західного, Хворост О. П. (2013)
Погорєлов В. В. - Вплив прозапальних медіаторів на перебіг дегенеративно-дистрофічних процесів хребта у хворих з дискогенною радикулоішемією, Жуков В. І., Телегіна Н. Д. (2013)
Попик А. І. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів у квітках бузку звичайного (2013)
Процак Т. В. - Ренгенанатомія верхньощелепних пазух у пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Пустовий Ю. Г. - Аналіз розповсюдженості туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб та ефективність їх лікування у Луганський області, Баранова В. В., Ронко Г. М., Скібіна І. Е. (2013)
Рублевська Н. І. - Гігієнічна оцінка питного водопостачання промислового міста, Кулагін О. О., Коваль В. В. (2013)
Савченко Л. П. - Обґрунтування підходів до стандартизації мазей аптечного виготовлення, Георгіянц В. А., Умінська К. А., Донченко Н. В. (2013)
Сидора Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук квіток Сrataegus cuneata S. et Z. та Crataegus Rotundifolia Moench (2013)
Хижниченко О. В. - Разработка алгоритма аналитической диагностики факта употребления или отравления декстропропоксифеном, Петюнин Г. П. (2013)
Хмара Т. В. - Особливості анатомічного препарування м’язів, фасціально-клітковинних просторів і судинно-нервових утворень сідничної ділянки у плодів людини, Васильчишина А. В., Лойтра А. О., Марчук Ф. Д. (2013)
Шагов Е. А. - Гендерные особенности течения и эффективности лечения очаговой алопеции (2013)
Шевчук М. М. - Викладання медичного права у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (2013)
Яковлєва О. О. - Оцінка домену короткотривалої пам'яті при гіпертонічній хворобі за даними нейропсихологічного тестування методикою Лурія, Кириченко О. В. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічна оцінка акустичного навантаження на навколишнє природне середовище і умови проживання відпочиваючих на терріторії Шацького національного природного парку, Станкевич В. В., Коваль Н. М., Вітріщак С. В. (2013)
Сологуб В. А. - Морфолого-анатомічне дослідження видів роду звіробій, Грицик А. Р. (2013)
Бєляєва О. І. - Стан забезпечення муколітичними засобами хворих на позалікарняну пневмонію дітей, Трохимчук В. В. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини при порушеннях репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії (2013)
Давидчук А. В. - Основные принципы реабилитационно-профилактических программ для лиц детско-подрасткового возраста при их зависимости от психоактивных веществ, Грабарь И. В., Казакова С. Е. (2013)
Жуков В. И. - Влияние детергентов на состояние окислительной NO-синтазной системы в подостром эксперименте, Маракушин Д. И., Наконечна О. А., Вишницкая И.А. (2013)
Камоцький Б. В. - Аналіз випадків алкогольного отруєння за даними судово-медичної експертизи, Недоступ М. Ф. (2013)
Лебедь К. М. - Перекисне окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2013)
Ліцоєва Н. В. - Стан систем аденілових та циклічних нуклеотидів у спортсменів-дзюдоїстів, в залежності від рівня фізичних навантажень (2013)
Мороз Д. А. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения и бензоата натрия на морфогенез подмышечных лимфатических узлов в эксперименте (2013)
Никанорова Ю. В. - Клинико-психопатологические и патопсихологические механизмы формирования суицидального поведения при тревожных расстройствах (2013)
Попова О. І. - Клінічна ефективність альтабору в комплексному лікуванні герпетичної інфекції порожнини рота (2013)
Порох Д. А. - Латинские крылатые фразы – мудрость веков, Молодых Д. А., Иванов А. С., Шалимов С. А. (2013)
Труфанов Е. А. - Характеристика почерка у больных болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором (2013)
Шмаргальов А. О. - Морфометрична характеристика луски потиличної кістки у дорослих людей (2013)
Щеглов Д. В. - Оцінка післяопераційних результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм басейну передньої мозкової-передньої з’єднувальної мозкових артерії (2013)
Бабієнко В. В. - Особливості фізичного розвитку у дітей, що проживають в екологічно несприятливих умовах (2013)
Гайдаш И. С. - Антилизоцимная активность возбудителей хронического гранулирующего периодонтита, Лукьянов В. Г., Ильяно В. М., Абрамова Ю. В., Янчевский А. В., Гайдаш Е. И., Гайдаш Д. И. (2013)
Ніконов А. Ю. - Дослідження показників антиоксидантного захисту у стоматологічних пацієнтів при непереносності металевих ортопедичних конструкцій, Зайцева О. В., Ковальчук Ю. А., Ніконова О. В., Ковальчук Д. О., Бондаренко М. А. (2013)
Дунаєв О. В. - Актуальні питання судово-медичної генетики в Україні (2013)
Бойко A. A. - Характеристика семейной отягощенности ВИЧ-инфицированных инъекционных потребителей наркотиков и их супругов (2013)
Калейнікова О. М. - Скоротлива активність міометрію миші за умов зміни функціонального стану мітохондрій, Блашків Т. В., Янчій О. Р., Вознесенська Т. Ю. (2013)
Куц Л. В. - Значення порушень толерантності при псоріазі (2013)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні порушення кісткової тканини у щурів на тлі експериментально створеного хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Сердобинская-Канивец Э. Н. - Атеросклероз и его гендерные отличия, Исаева А. С., Волков В. И., Вовченко М. Н. (2013)
Янчевский А. В. - Влияние липополисахаридов бактерий рода Shigella на перекисное окисление липидов и систему антиоксидантной защиты в Т-лимфоцитах крови человека in vitro (2013)
Калашникова О. С. - Вушко правого передсердя – недооцінена частина серця при фібриляції передсердь (2013)
Алдакимова О. В. - Использования исторического наследия А. С. Макаренко в современном образовании (2013)
Берестенко О. Г. - Вплив позитивного досвіду теорії та практики А. С. Макаренка на культуру професійного спілкування сучасного вчителя (2013)
Вихватенко М. Т. - Проблеми дисципліни учнів у сучасній шкільній освіті (в контексті виховної педагогіки А. С. Макаренка) (2013)
Волкова К. С. - Використання спадщини А. С. Макаренка у формуванні професійної готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2013)
Гладка Г. В. - Перше робоче місце молодого спеціаліста в Україні: законодавче закріплення та проблеми реалізації, Бублик О. І. (2013)
Кондратенко Г. П. - Реалізація ідей А. С. Макаренка в діяльності органів студентського самоврядування (з досвіду роботи Інституту інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка) (2013)
Решетова І. А. - Організаційно-педагогічна діяльність колегіального органу управління ВНЗ в контексті наукової парадигми ХХ століття (2013)
Сперанська-Скарга М. А. - Професійні якості вчителя-філолога як складові професійно-педагогічного іміджу (2013)
Швырка В. Н. - Педагогическая проницательность А. С. Макаренко и ее значение в формировании профессиональных качеств будущего учителя, Бронникова С. Н. (2013)
Бондар О. В. - Роль комп’ютерної гри в житті дитини крізь призму ідей А. Макаренка, Крутько О. М. (2013)
Волобуева Н. А. - Использование исторического опыта решения проблемы детской беспризорности в Советском Союзе и возможность применения в современных условиях (2013)
Доннік М. С. - Соціалізація вихованців соціального гуртожитку крізь призму педагогічних ідей А. С. Макаренка (2013)
Другов М. С. - Соціальна робота в діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (2013)
Золотова Г. Д. - Значення спадщини А. С. Макаренка для профілактики адиктивної поведінки дітей (2013)
Рень Л. В. - Виховна система безпритульних дітей у педагогічному доробку А. С. Макаренка (2013)
Карпенко І. М. - Катарсична сутність педагогічної системи А. С. Макаренка (2013)
Краснова Н. П. - Структура характеристик педагогічного коллективу (2013)
Курліщук І. І. - Пріоритетні ідеї соціального виховання особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Сєваст’янова О. А. - Проблеми виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Бадер С. О. - Управління розвитком учнівського колективу у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Бєлецька І. В. - Вчення А. Макаренка про колектив і сучасність (2013)
Мішина Л. М. - Ідеї А. С. Макаренка про колектив у сучасному процесі формування корпоративної культури університету (2013)
Рассказова О. І. - Колективізм як основа виховання учнів в умовах інклюзивної освіти (2013)
Савінова Н. В. - Методологія дослідження мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення у контексті теорії дитячого колективу А. С. Макаренка (2013)
Харченко Л. П. - Колектив як фактор виховання цінностей школярів (2013)
Бублик О. І. - Покарання неповнолітніх правопорушників: шляхи гуманізації через формування відновного правосуддя та ювенальної юстиції (2013)
Дуванська К. О. - Профілактика правопорушень як напрямок соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми (2013)
Караман О. Л. - Імплементація педагогічного досвіду А. С. Макаренка в сучасну пенітенціарну систему України (2013)
Литвинова Н. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, Гринь О. В. (2013)
Мотунова Н. В. - Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у педагогічній творчості А. С. Макаренка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Хобин В. А. - Базовая система автоматического управления процессом экструдирования биополимеров, её особенности, задачи параметрического синтеза и анализа, Егоров В. Б. (2013)
Левинский В. М. - Пример создания динамического звена на языке SCL Step 7, Степанов М. Т. (2013)
Заволінковська В. В. - Побудова алгоритму регулювання холодопродуктивністю мультикомпресорної холодильної машини, Гончаренко О. О. (2013)
Зубренко К. С. - Автоматизація процесу сушки зерна. Доцільність та етапи впровадження (2013)
Сибирченко А. С. - Некоторые направления автоматизации хлебопечения (2013)
Селиванов А. П. - Проблемы создания абсорбционных холодильных аппаратов, работающих в условиях переменных температур воздуха окружающей среды, Титлов А. С. (2013)
Приян В. В. - Цифровая валюта Bitcoin (2013)
Соколова К. А. - Принцип роботи частотного перетворювача (2013)
Бугаєвська Г. В. - Проблеми функціональної грамотності особистості у контексті педагогічних ідей А. С. Макаренка (2013)
Бутенко Л. Л. - Антропологічні засади педагогічної теорії та практики А. С. Макаренка (2013)
Догадайло Н. І. - Макаренка у світовому освітньому просторі: історія та сьогодення, Ідеї А. С. (2013)
Ігнатович О. Г. - Ціннісно-смислове ставлення до педагогічної діяльності в теорії та практиці А. С. Макаренка (2013)
Луганська А. К. - Педагогічні здобутки Антона Макаренка у вітчизняній та світовій практиці (2013)
Полтавська О. М. - Проблеми культури спілкування у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Харченко С. Я. - Соціально-педагогічна антропологія А. С. Макаренка та сучасність (2013)
Чумак М. М. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх реалій (2013)
Шевченко Н. І. - Вітчизняні просвітителі в контексті соціально-педагогічного простору Лівобережної України (1863 р. – 90-і рр.) (2013)
Шумакова О. С. - Погляди А. С. Макаренка на процесс соціалізації і сучасність (2013)
Алєко О. А. - Вплив педагогічної спадщини А. С. Макаренка на соціалізацію і формування соціального досвіду дитини в родині (2013)
Бондаренко Н. Б. - Ціннісні орієнтири сімейного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, Крайнова Л. В. (2013)
Єпіхіна М. А. - А. С. Макаренко про проблеми виховання дітей у сім’ї (2013)
Ігнатенко К. В. - Проблеми сімейного виховання у спадщині А. С. Макаренка (2013)
Малькова М. О. - Родинне виховання у педагогічний спадщині А. С. Макаренко (2013)
Мальцева О. І. - Сім’я та школа як соціально-виховні інститути (в педагогічній спадщині Антона Макаренка (2013)
Тунтуєва С. В. - Жорстоке поводження з дітьми як порушення виховної функції сім’ї (2013)
Міма Н. О. - Взаємозв’язок трудового та патріотичного виховання в педагогічній спадщині А. Макаренка (2013)
Осипченко Н. І. - Вплив школи та сім’ї на розвиток трудового виховання молодших школярів (2013)
Отрощенко Н. Л. - Життєвість макаренківської системи трудового виховання підлітків у сучасних реаліях (2013)
Соловйова Т. Г. - Значення соціально-педагогічних ідей А. С. Макаренка у теорії та практиці трудового виховання молоді з особливими потребами (2013)
Котєнєва І. С. - А. С. Макаренко про естетико-екологічне виховання молоді (2013)
Кривенко О. В. - Педагогічне краєзнавство в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Павленко І. Г. - Впровадження гуманістичних ідей А. С. Макаренка у сучасну практику формування екологічної культури учнівської молоді (2013)
Ярита І. І. - Деякі аспекти естетичного виховання в поглядах А. С. Макаренка, Ерьоміна Н. М. (2013)
Андрєєв Ю. С. - Фізкультурно-спортивна робота як засіб перевиховання підлітків у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Драгнєв Ю. В. - Процес упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Носаль А. Г. - Педагогічні аспекти фізичного виховання молоді в спадщині А. С. Макаренка (2013)
Андреєва М. О. - Роль куратора академічної групи у формуванні колективу студентів з різним рівнем здоров’я та можливостей розвитку (2013)
Літовка О. П. - А. С. Макаренко про позицію вчителя в процесі навчання і виховання дітей (2013)
Луганцева О. Г. - Керівництво і лідерство в творчості та діяльності А. С. Макаренка: соціально-педагогічний аспект (2013)
Скоромна О. П. - Соціально-педагогічна підтримка молодої сім’ї у працях А. С. Макаренка (2013)
Харченко Л. Г. - Гендерний підхід до виховання хлопчиків (2013)
Шкурін А. І. - А. С. Макаренко про батьківський авторитет (2013)
Юрків Я. І. - Проблема сучасного сімейного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Качинський А. Б. - Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України, Агаркова Н. В. (2013)
Дорофеев Ю. И. - Построение математических моделей управляемых сетей поставок с учетом запаздываний потоков, Никульченко А. А. (2013)
Петров Э. Г. - Условия устойчивого функционирования социально-экономических систем, Губаренко Е. В. (2013)
Дубовой В. М. - Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами, Пилипенко І. В., Циганенко О. М. (2013)
Атаманюк И. П. - Информационная технология полиномиального прогнозирующего контроля безотказной работы технических систем, Кондратенко Ю. П. (2013)
Твердохліб І. П. - Оптимізація управління економічним розвитком регіону, Парасюк І. В. (2013)
Зайченко Ю. П. - Сравнительный анализ методов прогнозирования макроэкономических показателей Украины, Гасанов А. С. (2013)
Михайлюк В. О. - Сублінійний оптимальний наближений алгоритм реоптимізації для задачі про мінімальне вершинне покриття графа (2013)
Iovane G. - On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness, Kapustyan O. V., Paliichuk L. S., Pereguda O. V. (2013)
Лазаренко С. В. - Класифікація операторів однієї дискретної антисипаційної системи першого порядку, Макаренко О. С. (2013)
Кадомский К. К. - О задаче описания ситуации на основе прототипов, Каргин А. А. (2013)
Гадзаман І. В. - Побудова апроксимаційних поліномів та ізоліній дисперсії передбачених значень із використанням систем комп’ютерної математики, Баранецький В. І. (2013)
Байздренко Е. А. - Построение эквивалентных релейных управлений для нелинейных систем, Шушляпин Е. А. (2013)
Переверза К. В. - Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 2 (2013)
Кондрашова О. В. - Формування моделі взаємодії освіти, держави та бізнесу (2013)
Pavlenko O. - Implementation of the international standarts: conceptual approach (2013)
Панченко Л. Ф. - Імовірнісний складник інформаційно-освітнього середовища університету (2013)
Черевко С. В. - Формування здоров’язбережної компетенції у студентів ВНЗ: проблеми та перспективи (2013)
Альохина Г. В. - Розвиток культури міжконфесійного спілку-вання як крок до стабілізації міжконфесійних стосунків (2013)
Бондаренко Л. І. - Модель формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Будко А. В. - Сутність понять "контроль” та "оцінювання” навчально-пізнавальної діяльності (2013)
Ібрагімова А. Р. - Концептуальні підходи визначення ефективності використання наочних засобів навчання у психолого-педагогічній літературі (2013)
Кардашевська Г. Е. - Професійні ціннісні орієнтації майбутніх лікарів (2013)
Потуй Ю. П. - Проблема формування професійних цінностей у науковій літературі (2013)
Риб Г. Г. - Сутність поняття "професійна комунікація майбутніх медичних працівників середньої ланки” та її різновиди (2013)
Трякіна О. О. - Нові технології навчання дисциплін митного спрямування в процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Право” (2013)
Хохлова О. А. - Проблема формування економічної компетентності особистості у науковій літературі (2013)
Борзенко О. П. - Етапи організації дистанційного навчання в Канаді (2013)
Гладченко М. М. - Фінансова автономія університету як одна з передумов появи і розвитку стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Бенера В. Є. - Самостійна наукова робота студентів в університетській освіті України (1864 – 1883 рр.) (2013)
Скавронська О. М. - Організація соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, та неповнолітніми злочинцями в Україні (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ століття) (2013)
Храмцова К. В. - Естетичне виховання підлітків у позашкільних закладах України (історичний аспект) (2013)
Юшко О. В. - Фізичне виховання студентської молоді як науково-педагогічна проблема (2013)
Ковалёв В. И. - Дневник речевых наблюдений как средство развития коммуникативной компетентности в основной и старшей школе (2013)
Коган Ю. М. - До питання самостійної роботи з іноземної мови студентів заочного та дистанційного навчання, Леоненко О. С. (2013)
Лапінський В. В. - Мотивація навчальної діяльності шляхом застосування електронних засобів навчального призначення, Регейло І. Ю. (2013)
Цирікашвілі Г. З. - Розвиток англомовної компетенції учнів при навчанні граматики (2013)
Відомості про авторів (2013)
Павлов А. И. - Повышение адекватности имитационных моделей нелинейных диссипативных объектов (2014)
Скаковський Ю. М. - Використання технології "тонких клиєнтів" для створення інформаційної системи котельного відділення в ТЕЦ цукпозаводу, Бабков А. В. (2014)
Воинова С. А. - Проблематика управления экологической эффективностью предприятия пищевой промышленности (2014)
Khobin V. A. - The concept of extrudate process automatic control systems efficiency increase, Yegorov V. B. (2014)
Терлецький С. М. - Дослідження доцільності використання регулятора зі штучно - нейронно мережевим регулятором для управління процесом термісної обробки м’ясних виробів (2014)
Свитый И. Н. - Система поддержки принятия решений коммерческого директора зерноперегрузочного терминала при заключении договоров на перевалку зерна (2014)
Топораш Г. К. - Модельно – ориентированное проектирование программного обеспечения для встраиваемых систем в среде Matlab/Simulink , Мазур А. В., Ковальчук Д. А., Пушкин А. А. (2014)
Кравчук Р. К. - Автоматизация предприятий хлебопекарной промышленности Украины (2014)
Шпинковский А. А. - Способ синхронизации передаваемой информации с помощью псевдослучайных последовательностей, Шпинковская М. И., Шпинковский А. А. (2014)
Бабков А. В. - Розробка експериментального обладнання для дослідження управління процесом синтезу озона (2014)
Вашпанов Ю. А. - Multispectral images technology in polarized light в задачах автоматичної оцінки якості харчових продуктів (2014)
Левинский В. М. - Пример создания пользовательской веб-страницы для контроллера S7-1200 (2014)
Чубик Р. В. - Автоматизований вібропривод для тороїдальних вібромашин, Скварок Ю. Ю., Деньщиков О. Ю. (2014)
Дьякова А. A. - Многоканальная система сбора и обработки информации на базе контроллера ADuC7061, Мазур А. В., Ковальчук Д. А., Пушкин А. А. (2014)
Ковальчук Д. А. - Векторное управление синхронным электродвигателем, Мазур А. В. (2014)
Галимов Э. М. - В. И. Вернадский — ученый, мыслитель, гражданин (2013)
Чоха Ю. М. - Реалізація комплексного методу діагностування складних об’єктів у середовищі автоматизованої системи підтримки прийняття рішень (2013)
Діордієв В. Т. - Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах господарств АПК, Кашкарьов А. О. (2013)
Севастьянов А. К. - KAIRYO-KAIZEN- и PCM-DM–системы: сравнительный анализ. Часть I (2013)
Серая О. В. - Задача распределения ресурса при нечетко заданных исходных данных, Каткова Т.И. (2013)
Романенко В. Д. - Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры, Реутов А. А. (2013)
Богушевський В. С. - Система прийняття рішень у керуванні режимом дуття конвертерної плавки, Сухенко В. Ю. (2013)
Суздаль В. С. - Оптимизация управления выращиванием сцинтилляционных монокристаллов, Епифанов Ю. М. (2013)
Глушак В. В. - Cинтез структури системи захисту інформації з використанням позиційної гри захисника та зловмисника, Новіков О. М. (2013)
Демчишин М. В. - Співставлення чіткого та нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки, Левченко Є. Г. (2013)
Четырбок П. В. - Построение решающего правила для классификации образов на основе векторов ошибок (2013)
Мальцев А. Ю. - Канонический вид билинейной формы на паре пространств, находящихся в отношении двойственности (2013)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть III (2013)
Авдеенко Г. Ю. - Биопринтеры в медицине, Галкина А. В. (2013)
Безкаравайный Б. А. - Внедрение новых методов контроля знаний студентов на кафедре педиатрии с детскими инфекциями и детской хирургией (часть I), Волошин А. Н., Яковенко Н. А., Черепахина Л. П., Щербина А. С. (2013)
Булавенко О. В. - Железодефицитные состояния в различные периоды жизни женщины (2013)
Волобуєва Л. М. - Видовий склад та біологічні властивості стафілококів ендогенного походження що є збудниками піодермій, Русалов В. Л., Салманова О. М. (2013)
Волошина А. А. - Дослідження компонентного складу летких фракцій трави і квіток коров'яку звичайного, Кисличенко В. С., Журавель И. А., Бурда Н. Е. (2013)
Гонтова Т. М. - Вивчення амінокислотного складу густих екстрактів з трави та коренів живокосту лікарського (2013)
Дунаєв О. В. - Участь судово-медичиного експерта або лікаря при огляді трупа, Жадік С. В., Лосєв Ф. О., Тітенко С. В. (2013)
Дюбанов С. М. - Анализ реабилитационных мероприятий, поведенных Луганской специализированной фтизиопульмонологической МСЭК за 2010 – 2012 г.г., Клишина Л. С., Полякова В .Г., Стоянова Е. А., Баранова В. В. (2013)
Затильнікова О. О. - Елементний склад Iris Sibirica L. (2013)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля") та імуноактивного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно–некротичним процесом, Тютюннік О. А., Ходирев В. М. (2013)
Ивченко А. В. - Хирургическое лечение переломов поясничного и грудного отделов позвоночника с использованием транспедикулярной конструкции ”КОНМЕТ", Швец А. И., Ивченко Д. В., Антонова Т. С. (2013)
Кирик Х. А. - Морфометричний аналіз гемокапілярної ланки судинної оболонки очного яблука в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) (2013)
Кривенцов М. А. - Структурная организация тимуса крыс раннего постнатального периода при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Кутя С. А. - Особенности осморегулирующей функции почек при блокаде NO-синтаз (2013)
Лосев Ф. О. - Аналіз смертельних отруєнь етиловим алкоголем серед населення Луганської області за 2008-2012 p.p. (2013)
Лоскутова Т. О. - Перинатальні ускладнення при гіпертензивних розладах, асоційованих з тромбофілією (2013)
Луговськов О. Д. - Вплив космогеофізичних факторів на динаміку захворюваності вірусним гепатитом А (2013)
Лупырь С. А. - Результаты исследования гемодинамики зрительной системы у детей с амблиопией различного генеза, Пархомец Р. А, Погребняк А. Б. (2013)
Мороз Г. А. - Оценка и коррекция средствами лечебной физкультуры психоэмоционального статуса девушек первого года обучения в университете, страдающих ожирением (2013)
Онищенко С. И. - Ситуационный анализ ошибок на этапах изготовления несъмных протезов и их эксплуатации в течение гарантийного срока (2013)
Павлович Л. Б. - Застосування препарату "Гепадиф” у хворих на метаболічний синдром, Білоус І. І., Маслянко В. А., Васильєва Н. В. (2013)
Павлюченко А. К. - Физико-химические свойства крови при псориатическом артрите с офтальмопатиями, Лукашенко Л. В., Синяченко О. . (2013)
Пустовая О. А. - Свободнорадикальное окисление и его коррекция при ишемическом инсульте, Василенко В. Н., Рыбалка О. Ю., Пустовой А. Ю. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Динаміка змін системи ПОЛ-АОС, осмотичної стійкості еритроцитариних мембран і ендотоксикозу у чоловіків різного віку (2013)
Романова С. В. - Дослідження фармакологічної активності сухого екстракту з трави сочевиці харчової, Ковальов В. М., Дученко М. А. (2013)
Світлична К. С. - Розробка системи документації в умовах впровадження інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах (2013)
Соломенчук Т. М. - Коронарний атеросклероз і стан ліпідного обміну при хронічній хворобі нирок недіабетичного походження, Семеген-Бодак Х. В. (2013)
Тартинська Г. С. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави талабану польового (Thlaspi arvense L.) (2013)
Тащук В. К. - Хронобіологічна мотивація розвитку гострого інфаркта міокарда – зміни ліпідного обміну та функціонального стану міокарда, Бачинська І. В., Турубарова-Леунова Н. А., Поліщук О. Ю. (2013)
Благодаренко Є. А. - Активація МАПК під дією лей-енкефалинів в культурах клітин HL-1 та PC-12 (2013)
Барухович В. Я. - Ефективність застосування магнито-резонансної томографії як додаткового методу дослідження в оцінці аномалій розвитку сечових шляхів у плода, Кокоркін О. Д. (2013)
Борис Р. Я. - Гістологічне дослідження будови шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (2013)
Бука Г. Ю. - Изучение воздействия простациклина на состояние микроциркуляции в нижней конечности в комплексном хирургическом лечении облитерирующего атеросклероза у больных с сахарным диабетом, Долгополов В. В., Строило А. Б., Чайка О. О., Кононенко Д. А. (2013)
Бутов Д. О. - Вплив стандартної хіміотерапії на динаміку показників активності фагоцитозу крові у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Баранішин А. О. - Організаційно-методологічні особливості анестезіологічного забезпечення в амбулаторній хірургії (2013)
Беликова М. В. - Изменение содержания катехоламинов в плазме крови у людей при старении и болезни Паркинсона, Лукьянцева Г. В., Пастухова В. А. (2013)
Ванчуляк О. Я. - Cтруктурні зміни міокарда людини за умов гострої ішемії використанням кореляційного фазового лазерного аналізу (2013)
Гудзенко О. П. - Дослідження асортименту гепатопротекторів, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку, Левченко І. О., Козицька К. І. (2013)
Дяговець К. І. - Септація конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші в нормі та за умов дегідратації материнського організму (2013)
Кричковська А. М. - Удосконалення методики визначення складності текстів навчальних видань (на прикладі дисциплін базового напряму "фармація" за спеціальністю "технології фармацевтичних препаратів"), Громовик Б. П., Горілик А. В., Паращин Ж. Д., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Швед О. В., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2013)
Казаков В. Е. - Влияние мелатонина на психические функции в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, Лысенко Е. А. (2013)
Кушніренко І. В. - Місцевий імунітет та адгезивні властивості Сandida albicans у хворих з запальними та ерозивно-виразковими захворюваннями верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, Кудрявцева В. Є., Татарчук О. М., Єгорова С. Ю., Гірева Л. Р. (2013)
Лобанов Г. В. - Сравнительная оценка исходов хирургического лечения больных с переломами вертлужной впадины, Прудников Ю. В. (2013)
Порох Д. О. - Сутність професійно-етичних якостей та комунікативних навичок у вдосконалені вивчення іноземних мов у майбутніх медиків, Федорова К. В. (2013)
Тіщенко О. Б. - Рівень інтерлейкінів сироватки крові у хворихна хронічний некалькульозний холецистит, коморбідний із цукровим діабетом 2 типу, Пінський Л. Л., Овчаренко М. О., Клодченко М. М. (2013)
Токарева О. А. - Юність, опалена війною, Ярутина Н. М., Шутов Є. Ю. (2013)
Торопчин В. И. - Показатели энергетического метаболизма у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне синдрома хронической усталости и их коррекция антигомотоксическими препаратами в ходе медицинской реабилитации (2013)
Файзуллін О. В. - Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя винограду культурного в умовах гострого токсичного ураження печінки у щурів, вікликаного тетрахлоретаном (2013)
Хромих А. Г. - Актуальні аспекти захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від потрапляння фальсифікованої фармацевтичної продукції (2013)
Черкасова О. В. - Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2013)
Ярутіна Н. М. - Підготування середнього медичного персоналу у Луганському медичному училищі, Шутов Є. Ю. (2013)
Бобрышева М. А. - Олеогранулема как дерматологическая проблема, Дзюба В. О., Попов Д. А., Тимошенко В. Ю., Решетняк А. А., Романенко И. М., Кутенец А. С. (2013)
Дунаева В. С. - Патологические процессы в крупных кожных складках, Кравчук А. Ю., Романенко И. М., Высоцкая А. Л., Белоконов И. Е., Боброва А. Г., Шварева Т. И. (2013)
Свербиненко Л. П. - Псориаз в сочетании с другими кожными заболеваниями, Волошина Н. В., Вальданова Н. А., Шварева Т. И. , Романенко И. М., Хайминов Е. М. (2013)
Симоненко Ю. В. - Лабораторная диагностика красной волчанки, Надич Т. В., Романенко И. М., Боровик А. А., Висоцька А. Л., Крістова К. Г., Провізіон Л. Н. (2013)
Степовая А. Ю. - Алкоголизм. Дерматовенерологические аспекты, Митрохин К. В., Радионов В. Г., Романенко И. М. (2013)
Вітріщак С. В. - Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивно-оздоровчих комплексів, Погорелова І. О., Погорелов В. П., Гайдаш І. А. (2013)
Ковешніков В. Г. - Морфогенез загруднинної залози (огляд літератури), Лузін В. І., Волошин В. М., Кожем’яка І. Я. (2013)
Лук’янцева Г. В. - Ударно-хвильова терапія як один з засобів неінвазивного лікування у реабілітації хворих з порушеннями опорно-рухового апарату, Франк С. Ю., Пастухова В. А. (2013)
Івченко Т. В. - Зміст, форми та методи організації навчання в закладах професійно-технічної освіти України в 40-50-х роках ХХ століття (2014)
Марчук М. В. - Діяльність опікунсько-виховних закладів Буковини у контексті суспільної опіки дітей з особливими потребами (к. ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2014)
Сербалюк Ю. В. - Пошук шляхів забезпечення адресності соціальної допомоги у кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Жевакіна Н. В. - Особливості виникнення та перебігу конфліктів в соціальній роботі (2014)
Лях Т. Л. - Реформи з надання соціальних послуг в Україні (2014)
Махоткіна Л. Б. - Проблеми соціального батьківства в Україні (2014)
Абрамова К. А. - Технології соціально-педагогічної роботи з віл-інфікованими дітьми (2014)
Гевчук Н. С. - Технології соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів (2014)
Ігнатенко К. В. - Аналіз змісту підготовки прийомних батьків по програмі "Компетентне прийомне батьківство” (2014)
Мурашкевич О. А. - Використання Інтернету в профілактиці вживання психоактивних речовин підлітками (2014)
Соляник М. Г. - Соціально-педагогічна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: технологічний аспект (2014)
Степаненко В. І. - Діагностика сугестивності підлітків, схильних до асоціального впливу релігійних культів (2014)
Главацька О. Л. - Статеворольові стереотипи як соціокультурна основа гендерної соціалізації молоді в сучасній сім’ї (2014)
Маркова Н. В. - Соціальна робота з жертвами насильства на ґрунті гендеру (2014)
Горішна Н. М. - Курс "Соціальне консультування” у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників (2014)
Профатилова К. С. - Професійна підготовка соціальних працівників у системі вищої освіти України (2014)
Сватенков О. В. - Дослідження впливу художньо-творчої діяльності на адаптацію студентів-першокурсників до умов навчання у вузі (2014)
Спіріна Т. П. - Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Тимошенко Н. Є. - Етапи професійного зростання соціальних працівників в системі неперервної професійної освіти (2014)
Акіншева І. П. - Загальноосвітній навчальний заклад як агент формування політичної соціалізації (2014)
Гаміна Т. С. - Професійний авторитет та самоствердження спеціаліста соціальної сфери (2014)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна реабілітація осіб похилого віку (2014)
Іваненко Л. В. - Милосердя як концепт (2014)
Песоцька О. П. - Готовність до материнства як умова формування усвідомленого батьківства (2014)
Рень Л. В. - Проблеми особистісного розвитку дітей та підлітків під дією засобів масової інформації (2014)
Сергієнко А. В. - Генезис розвитку музично-естетичних цінностей особистості (2014)
Солодюк Н. В. - Теоретичні засади формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2014)
Тямало С. П. - Комплексна реабілітація вихованців як соціально-педагогічна проблема (2014)
Шеїна Л. О. - Тьюторство як комплексний соціальний психолого-педагогічний феномен (2014)
Кривко Я.П. - Аналіз особливостей висвітлення проблеми контролю навчальних досягнень школярів з математики у фахових періодичних виданнях (др. половина ХХ ст.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Севастьянов А. К. - KAIRYO-KAIZEN- И PCM-DM-системы: сравнительный анализ. Часть 2 (2013)
Matsuki V. - Theory, algorithm and condition for aggregating economic benefit and health damages of coal fuelcombustion, Bidyuk P. I. (2013)
Махорт А. П. - Про вплив на рівновагу в економічній системі нелінійної залежності структури споживання товарів від ціни (2013)
Tkanko O. V. - Using ontology for querying in relational database, Petrenko A. I. (2013)
Пустовойтов П. Е. - Оптимизация порядка передачи сообщений в узлах компьютерных сетей с учетом динамики трафика, Раскин Л. Г. (2013)
Зак Ю. А. - Критерии и методы сравнения нечётких множеств (2013)
Ліндер Я. М. - Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом, Пічкур В. В. (2013)
Панкратова Н. Д. - К построению модели равновесия экономической макросистемы, Шелест А. В. (2013)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень, Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. (2013)
Гарт Л. Л. - Проекционно-итерационная реализация метода условного градиента минимизации функционала в гильбертовом пространстве (2013)
Марценюк В. П. - Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда, Багрий-Заяць О. А. (2013)
Стефанишин Д. В. - Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1, Романчик К. Г. (2013)
Бидюк П. И. - Анализ качества оценок прогнозов с использованием метода комплексирования, Гасанов А. С., Вавилов С. Е. (2013)
Козуля Т. В. - Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища, Шаронова Н. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2013)
Тимофієва Н. К. - Про подібність задач комбінаторної оптимізації та універсальність алгоритмів (2013)
Кірік О. Є. - Розподіл ресурсів у розподільчих системах з оптимальним перерозподілом навантаження постачальників продукту (2013)
Лазаренко І. С. - Квазіоптимальне керування в задачах із мінімальною енергією для параболічних рівнянь із нелокальними крайовими умовами (2013)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень, Сидорова М. Г. (2013)
Недашківська Н. І. - Метод узгоджених парних порівнянь при оцінюванні альтернатив рішень за якісним критерієм (2013)
Бондаренко В. В. - Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением (2013)
Ткаченко Р. О. - Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках, Машевська М. В. (2013)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій, Стефанишин Д. В. (2013)
Дворщенко О. С. - Рейтингове оцінювання індивідуальної наукової діяльності в наукових установах у галузі природничих наук, Куликов В. М., П’ятчаніна Т. В. (2013)
Гарасим О. Р. - Вибір пошукової системи визначення наукового індексу цитованості (2013)
Сусь Б. А. - Системне дослідження традиційних проблемних навчальних питань фізики, Сусь Б. Б. (2013)
Максимовська Н. О. - Історія студентського дозвілля: соціально-виховний аспект, Максимовський М. І. (2014)
Мальцева О. І. - Піонерські загони як фактор комуністичного виховання школярів в УРСР (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2014)
Яковлева О. В. - Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні (2014)
Алаа Х. Малу - Психологические идеи аль-Фараби (2014)
Караман О. Л. - Філософські аспекти проблеми покарання (2014)
Краснова Н. П. - Типологія соціально-педагогічних технологій (2014)
Отрощенко Н. Л. - До питання соціально-професійної орієнтації в умовах сталого розвитку людської цивілізації (2014)
Архипова С. П. - Роль освіти в інтеграції й участі людей літнього віку в житті суспільства (2014)
КлочанЮ. В. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім’ї (2014)
Ковальчук І. А. - Фактори статеворольової соціалізації дітей (2014)
Литвинова Н. А. - Антинаркотична робота соціального педагога з батьками підлітків групи ризику на етапі формувального експерименту (2014)
Малков Д.Ю. - Ефективність соціально-педагогічних умов формування якостей особистості підлітків (2014)
Новікова О.Ю. - Соціально-педагогічна програма адаптації людей похилого віку с стаціонарних закладах соціального обслуговування в умовах інформаційного суспільства (2014)
Тунтуєва С. В. - Методи групової соціально-педагогічної роботи з жінками, постраждалими від насильства в сім’ї (2014)
Харченко Л. П. - Морально-естетичні особливості проведення соціальним педагогом ділових нарад та публічних виступів (2014)
Юрків Я. І. - Соціально-педагогічна профілактика конфліктів в учнівському колективі підлітків (2014)
Андрєєв Ю. С. - Причини виникнення підліткової агресії в сучасному середовищі (2014)
Дуванська К. О. - Передумови виникнення делінквентної поведінки в середовищі неповнолітніх (2014)
Золотова Г. Д. - Системний підхід до профілактики адиктивної поведінки дітей (2014)
Черних О. О. - Напрями дослідження проблеми формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті в науковій літературі (2014)
Бартош О. П. - До проблеми теоретичної підготовки бакалаврів соціальної роботи у Великій Британії (2014)
Голубченко Т. О. - Соціально-педагогічні аспекти готовності соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2014)
Ларіонова Н. Б. - Проектний метод у формуванні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних практик (2014)
Панченко М. В. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "Галузеве законодавство в соціальній роботі" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення (2014)
Савельчук І. Б. - Розвиток інноваційного потенціалу майбутніх соціальних працівників як орієнтир оновлення системи професійної підготовки (2014)
Тямало С. П. - Структура професійної готовності соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки в умовах реабілітаційного центру (2014)
Шабанов В. П. - Педагогічні умови громадської соціалізації студентів коледжу в поза навчальній діяльності (2014)
Шеплякова І. О. - Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Юрченко Є. О. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "Право соціального забезпечення" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення (2014)
Відомості про авторів (2014)
Павлишин В. І. - Шляхи розвитку та доля мінералогії в Україні (2009)
Мельников В. С. - Генетическое значение инверсионного перехода санидин/микроклин. 1. Флюидный фактор в трансформации двойниковой структуры щелочных (2009)
Grechanovsky А. E. - Influence of Structure, Character of Chemical Bonding and Elastic Properties on the Radiation Stability of Silicates, Phosphates, Brik A. B., Ponomarenko O. M. (2009)
Melnikov V. - Comparative Study of Bi-Te-Se-S Mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian Region of, Jeleň S., Bondarenko S., Balintová T., Ozdin D., Grinchenko A. (2009)
Шабалін Б. Г. - Синтез керамічних матриць на основі штучних сполук зі структурами цирконоліту, пірохлору і гранату, Тітов Ю. О. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимическая характеристика метабазитов коматиит-базальтовой ассоциации зеленокаменных структур Приазовского, Самборская И. А., Демедюк В. В. (2009)
Пономаренко О. М. - Розчинність деяких рідкіснометальних мінералів у різних геохімічних середовищах, Самчук А. І., Стадник В. О., Кураєва І. В. (2009)
Грехнев Н. И. - Геохимия техногенеза Дальнегорского горнопромышленного района южного Приморья России, Жовинский Э. Я. (2009)
Дерский Л. С. - Радиоспектроскопические характеристики стандарта циркона, Лариков А. Л. (2009)
Вишневский А. А. - Включение фазы SiО2 в хромшпинелиде из кимберлитов трубки "Интернациональная" (Якутия), Литвиненко Ю. А. (2009)
Кулиш Е. А. - Владимир Васильевич Аршинов и его Институт, Оноприенко В. И. (2009)
Мінералог Володимир Павлишин (до 70-річчя від дня народження) (2009)
10-й ювілей Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України (2009)
Наші автори (2009)
Аблонська Т. В. - Проблеми адаптації студентів до ВНЗ у сучасному середовищі (2014)
Бойко О. О. - Різноманітність прийомів і методів розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях з виробничої практики (2014)
Волчкова В. М. - Деякі аспекти адаптації студентів вищого навчального закладу в умовах формування згуртованого колективу у гуртожитку (2014)
Жигунова Г. В. - Технологія формування професійних умінь студентів зі спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації (2014)
Журавльова Г. С. - Проблема національно-родинного виховання студентів (2014)
Казьонова О. Л. - Педагогічні умови формування практичних умінь та навичок у студентів зі спеціальності 5.02020702 "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" (2014)
Китайчук Г. В. - Підготовка оглядової екскурсії на практичних заняттях з дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" у коледжі (2014)
Кузнєцова О. П. - Способи формування дизайнерського світогляду у студентів спеціальності 5.02020702 "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" (2014)
Тарасюк Н. М. - Розвиток креативності в професійній підготовці майбутніх модельєрів одягу (2014)
Трофимовська І. А. - Виховання у студентів естетики зовнішнього вигляду і поведінки (2014)
Шумакова О. С. - Форми та методи волонтерської діяльності студентів педагогічного коледжу (2014)
Бабич В. І. - Основи застосування авторського методичного прийому "Імпровізація та передбачення подій" в процесі підготовки майбутніх учителів у контексті виховання соціально здорових підлітків (2014)
Бадер С. О. - Критерії показники та рівні практичної готовності майбутніх вихователів до соціалізації старших дошкільників в умовах ДНЗ, Милокост Я. О. (2014)
Зінченко В. О. - Попередній моніторинг якості навчального процесу: результати дослідження (2014)
Карпінська Н. В. - Додаткова ноосферна освіта як складова технологій педагогічної взаємодії під час підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кім В. Р. - Методична складова процесу формування морально-правової готовності майбутніх правоохоронців у ВНЗ системи МВС України (2014)
Солодюк Н. В. - Організація інтерактивного навчання на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) студентів-медиків (2014)
Бойко Т. В. - Емоційно-поведінковий простір збереження здоров’я учнів загальноосвітньої школи (2014)
Букша С. Б. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров’я (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського