Чопей К. І. - Лікування запальних захворювань кишки біологічними препаратами, Тернущак Т. М., Пєрєдєрій В. Г., Чопей І. В. (2010)
Шерегій А. А. - Нові методи лікування діафізарних переломів (2010)
Рецензія на серію навчальних посібників із внутрішньої медицини (автори – професор Швець Н.І., доцент Бенца Т.М.), висунутих на здобуття державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки (2010)
Кандидатові медичних наук, професору Івану Гризі – 70 (2010)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: ефект Холла і вимірювання електрохімічних потенціалів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Литовченко В. Г. - Анізотропія провідності двошарового графену при стиску вздовж напрямків "крісла" і "зигзагу", Курчак А. І., Стріха М. В. (2014)
Музика К. М. - Обчислювальний експеримент в обґрунтуванні вибору функціонального мономеру для "штучного рецептора" на меламін (2014)
Кучеренко І. С. - Дослідження аналітичних характеристик амперометричних нікелевих перетворювачів за допомогою потенціостату "Palmsens" та його вітчизняного аналогу, Яковлева О. С., Солдаткін О. О., Мельник В. Г., Семеничева Л. М., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2014)
Джелали В. В. - Разработка измерительно-вычислительного компютеризированного комплекса для регистрации куллоновольтных характеристик и биосенсорной индикации патогенов, Чернышенко Д. Н., Кучма И. Ю., Короткова Н. А., Осолодченко Т. П. (2014)
Монастирський Л. С. - Сенсорні властивості гібридних композитів полі-3,4-етилендиоксітіофен – поруватий кремній, Аксіментьєва О. І., Оленич І. Б., Ярицька Л. І., Горбенко Ю. Ю. (2014)
Пам'яті академіка В. Ф. Мачуліна (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Прядко В. В. - Організаційно-економічний механізм як інструмент економічної безпеки підприємства, Гуцул Я. В. (2013)
Попова В. Д. - Необхідність інноваційного спрямування інвестиційних коштів на підприємствах: теоретичний аспект (2013)
Антипенко Є. Ю. - Методи врахування інтересів учасників у процесах управління ланцюгами постачання будівельно-інвестиційних проектів, Петрова О. Ю. (2013)
Станко Г. В. - Економічні та фінансові засади ефективного функціонування фермерських господарств у Чернівецькій області (2013)
Гангал Л. С. - Визначальні риси трансформації організаційно-правових форм підприємств аграрної сфери: світовий досвід та українські реалії (2013)
Рынкевич Н. С. - Формирование факторного пространства, характеризующего организационную культуру предприятия (2013)
Безродна С. М. - Виявлення резервів підвищення якості продукції в системі інноваційного розвитку (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінка ефективності адміністрування податків в Україні, Гусак Ю. Д. (2013)
Марич М. Г. - Оцінка ступеня розвитку іпотечного ринку України за 2010–2012 роки, Бондарук Н. І. (2013)
Винятинська Л. В. - Методика статичного дослідження платоспроможності промислових підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища (2013)
Кузьмак О. М. - Ризик ліквідності банківських установ: сутність та практика управління (2013)
Малахова О. Л. - Рейтингування банків України на основі відносних та абсолютних показників (2013)
Мацук З. А. - Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Механізм управління прибутковістю підприємства (2013)
Островська Н. С. - Банківський менеджмент як основа роботи банку (2013)
Посохов І. М. - Аналіз адекватності використання закордонних моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій (2013)
Потернак Ю. П. - Форми податкового контролю та їх реалізація (2013)
Куценко Т. М. - Напрями підвищення ефективності інструментів залучення іноземних інвестицій (2013)
Марич М. Г. - Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки комерційних банків України, Купчанко М. Я. (2013)
Полагнин Д. Д. - Сучасні альтернативи фінансового забезпечення підприємств сільського господарства України (2013)
Цимбалюк І. О. - Значення податку на доходи фізичних осіб у системі територіальних фінансів (2013)
Сокровольська Н. Я. - Інноваційні особливості формування місцевих бюджетів у сучасних умовах (2013)
Федишин М. П. - Роль фінансового моделювання грошових потоків у контексті оптимізації функції планування на підприємстві (2013)
Мікула Н. А. - Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів, Шахраюк-Онофрей С. І. (2013)
Ротар А. В. - Побудова програми статистичного спостереження інноваційних процесів у промисловості (2013)
Ваганова Л. В. - Комплексна система оцінювання рівня економічної безпеки підприємств машинобудування (2013)
Верхоглядова Н. І. - Соціо-еколого-економічний механізм державного регулювання уранової промисловості України, Сорокін О. Г. (2013)
Фарат О. В. - Формування механізму реалізації державної інвестиційної політики України та напрями його вдосконалення (2013)
Іваннікова Н. А. - Фактори розвитку трудового потенціалу регіону (2013)
Янковська В. А. - Теоретичні засади сутності ефективного банківського маркетингу та його функцій (2013)
Логунова Н. А. - Результативность развития круизной индустрии в контексте мировых тенденций (2013)
Євдокименко В. К. - Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень, Маценко Л. Ф. (2013)
Драбаніч А. В. - Оцінка економічної ефективності від удосконалення структури витрат на якість продукції легкої промисловості (2013)
Кузнецова С. О. - Обліково-інформаційне забезпечення АВС-аналізу на торговельних підприємствах (2013)
Жиглей І. В. - Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств у частині здійснення екологічних інвестицій, Зоріна О. А. (2013)
Семенець А. О. - Планування обсягів збуту продукції в системі управлінського обліку (2013)
Чернявська М. К. - Забезпеченість та ефективність використання основних засобів регіону: стан та перспективи (2013)
Рилєєв С. В. - Нематеріальні активи: окремі нормативно-правові аспекти обліку, Романчук А. Л. (2013)
Шматковська Т. О. - Формування раціональної організації облікового процесу операцій з необоротними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві (2013)
Цегелик Г. Г. - Використання економіко-математичних моделей для підтримки прийняття рішень у сфері сільського зеленого туризму, Петлін І. В. (2013)
Ратушняк С. М. - Методологічні засади інституціонального аналізу економічної безпеки (2013)
Петренко К. В. - Стратегія соціогуманітарного розвитку депресивних територій: методологічний підхід (2013)
Воронцова І. І. - Дефініції економічних категорій, що характеризують майновий стан підприємства: застосування теорії раціональних очікувань в контексті розвитку бухгалтерського обліку (2013)
Маник Т. О. - Аналогії між фізичними та економічними процесами (огляд) (2013)
Ворошан А. Д. - Інституціональні та неоінституціональні теорії: методологія та практичне застосування у господарському відтворенні (2013)
Рибіцька А. В. - "Капітал" та "позиковий капітал": економічна суть, еволюція понять (2013)
Сторінка редактора (2014)
Бєлашова О. В. - До питання верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей, Марусик У. І. (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я підлітків України (2014)
Сокольник С. В. - Постерадикаційний період гелікобактер-асоційованої виразкової хвороби в дітей, Сорокман Т. В., Сокольник С. О., Зимагорова Н. О. (2014)
Сміян О. І. - Характеристика мікробіоценозу товстої кишки в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, Василишин Х. І., Бинда Т. П., Козлова К. Г. (2014)
Малая Н. К. - Генетический полиморфизм секретоглобина SCGB1A1 и развитие легочной патологии у детей, Каладзе Н. Н., Малый К. Д. (2014)
Каличевская М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта (2014)
Косминіна Н. С. - Вплив екологічно несприятливого довкілля на формування тиреоїдної патології в дітей на фоні йодного дефіциту, Гнатейко О. З., Печеник С. О., Чайковська Г. С. (2014)
Каладзе Н. Н. - Роль адреналина в развитии артериальной гипертензии у детей и подростков, Зюкова И. Б. (2014)
Кондратьєв В. О. - Клініко-ехокардіографічна діагностика походження пролапсу мітрального клапана в дітей, Абатурова Н. І., Порохня Н. Г., Кунак О. В. (2014)
Пыхтина Л. А. - Социальные и биологические факторы риска отклонений физического развития у детей раннего возраста, перенесших перинатальные поражения центральной нервной системы, Филькина О. М., Назаров С. Б., Шанина Т. Г., Воробьева Е. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2014)
Абатуров А. Е. - Местная терапия острых фарингитов у детей, Герасименко О. Н., Высочина И. Л., Кривуша Е. Л., Ермолаева О. А., Беляева Т. В. (2014)
Высочина И. Л. - Противокашлевая терапия при острых респираторных заболеваниях у детей, Петренко Л. Л., Дитятковский В. А., Ивашина В. И., Токарева Н. М. (2014)
Юлиш Е. И. - Лихорадки у детей: тактика педиатра, Талалаенко А. (2014)
Юлиш Е. И. - Особенности клиники, диагностики, лечения микоплазменной пневмонии у детей, Чернышева О. Е., Конюшевская А. А., Талалаенко А. К. (2014)
Солдатский Ю. Л. - Выбор оптимального средства для местного лечения фарингита у детей, Онуфриева Е. К., Гаспарян С. Ф., Щепин Н. В., Стеклов А. М. (2014)
Слободян Е. И. - Санаторно-курортный потенциал в лечении больных на разных стадиях хронической болезни почек (2014)
Высочина И. Л. - Кашель: дифференцированные подходы к лечению, Петренко Л. Л., Дитятковский В. А. (2014)
Юлиш Е. И. - Дифференцированный подход к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей, Чернышова О. Е., Кривущев Б. И., Талалаенко А. К. (2014)
Юлиш Е. И. - Этиопатогенетическая терапия острых респираторных вирусных инфекций у детей, Чернышева О. Е. (2014)
Овчаренко С. С. - Биохимическая характеристика системного воспалительного ответа у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, Межирова Н. М., Кравцова Г. Д. (2014)
Клиническая эффективность иммуномодулятора Афлубин в лечении и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (2014)
Веселый С. В. - Лимфоматоидный гранулематоз легких и средостения у ребенка двух лет, Журило И. П., Литовка В. К., Латышов К. В. (2014)
Фисталь Э. Я. - Клинический случай менингококцемии у ребенка, осложнившейся обширным некрозом кожи, Солошенко В. В., Носенко В. М., Водолазская Г. Р., Гавриш И. А. (2014)
Рымаренко Н. В. - Инвазивный аспергиллез легких у ВИЧ-инфицированных детей (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Крамарев С. А. - Влияние мультипробиотика на показатели иммунитета при Эпштейна — Барр вирусной инфекции у детей, Выговская О. В., Тарадий Н. Н. (2014)
Памяти Валентина Павловича Слепцова (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Памяти профессора Л. Н. Сидоренко (2014)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова, А. П. Волосовца, Е. И. Юлиша "Роль прооксидантной и антиоксидантной систем при воспалительных заболеваниях органов дыхания" (Х.: Планета-Принт, 2013. — 496 с.) (2014)
Рецензия на национальный учебник "Педиатрия", т. I, под редакцией профессора В. В. Бережного (Киев, 2013, 1040 с.) (2014)
Абатуров А. Е. - Роль ДНК-сенсоров в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 2. Семейство HIN-200 протеинов, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
К юбилею профессора Юрия Васильевича Одинца (2014)
Чернишова Л. І. - Симпозіум № 169 "Імунологічні основи вакцинації", Волоха А. П., Лапій Ф. І. (2014)
Белопольский Н. Г. - Внутренние резервы для спасения Украины (2014)
Бєлєнцов В. М. - Криза регіонів України: соціально­економічний і політичний аспект (2014)
Благодарный А. И. - Выявление различий в особенностях экономического развития регионов, Коршикова И. А., Плужникова Е. А. (2014)
Вдовенко Ю. В. - Інструментарій та основні показники статистики інноваційної діяльності підприємств (2014)
Головінов О. М. - Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соціального партнерства в Україні, Головінов М. І. (2014)
Гончаренко М. В. - Критический анализ нововведений в законодательстве Украины о благотворительных организациях (хозяйственно­правовой аспект) (2014)
Гончаров В. М. - Формування адаптивної системи комплементарного розвитку АПК та суміжних галузей економіки України, Мартинов А. А. (2014)
Денисов В. Т. - О производственной кооперации с Украиной в пассажирском и транспортном самолетостроении, Панюшкина Л. В., Денисов Д. Д. (2014)
Дулік Т. О. - Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку, Александрюк Т. Ю. (2014)
Жилінська Л. О. - Розробка стратегії покращення рівня експорту продукції промислового підприємства, Печеник А. І. (2014)
Кір’ян T. - Соціально­економічний розвиток України в роки незалежності, Шаповал М.  (2014)
Ковалев В. Н. - Влияние характера труда на формирование общественных отношений в Украине (2014)
Корінєв В. Л. - Концептуальний підхід до прийняття управлінського рішення в умовах маркетингу (2014)
Костін Ю. Д. - Використання економіко­математичних моделей для прийняття стратегічних управлінських рішень на прикладі енергетичних підприємств, Мінкович О. В. (2014)
Котов Е. В. - 3D­печать как революционная технология неоиндустриальной модернизации экономики, Ляшенко В. И. (2014)
Крапівіна Г. О. - Проблеми оптимізації мотиваційного та інноваційного потенціалу персоналу діяльності туристичного типу, Багдасарова Д. Г. (2014)
Молдован О. О. - Реформування системи фіскальної підтримки малого підприємництва в Україні в контексті світового досвіду (2014)
Надрага В. І. - Методичні засади оцінювання професійних ризиків (2014)
Павлов К. В. - Тенденции и направления развития экономики здравоохранения белгородской области, Степчук М. А., Пинкус Т. М., Господынько Е. М. (2014)
Підоричева І. Ю. - Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною домінантою (2014)
Пожуєва Т. О. - Фінансова безпека — необхідна умова функціонування підприємства (2014)
Покатаєва О. В. - Державне регулювання цін на соціально­орієнтовані товари та послуги, Трохимець О. І. (2014)
Пушак Я. Я. - Суть та напрями використання бюджетного потенціалу регіону (2014)
Саблук П. Т. - Економічні центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою, Курило Л. І. (2014)
Семенов А. Г. - Особливості формування капіталу підприємства, Юсипчук Л. А. (2014)
Ситник Л. С. - Ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління, Бервенова Т. М. (2014)
Ткаченко А. - Сучасні підходи щодо оцінки ефективності діяльності суб’єкта господарювання, Філіпська Ю.  (2014)
Фирсов Е. А. - Основные направления совершенствования теории стоимости и ценообразования товаров (2014)
Хаджинова Е. В. - Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных предприятий (2014)
Холод С. Б. - Конкурентоспроможність як міра відповідності стратегії розвитку і стратегії організаційних змін, Грушевський С. В. (2014)
Чеботарьов В. А. - Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці (2014)
Чижевська Л. В. - Ідентифікація форм міжнародних розрахунків в системі бухгалтерського обліку, Зеленіна О. О., Романенко С. В.  (2014)
Гриньова В. М. - Інноваційний розвиток економіки України як стратегічний напрям підвищення її конкурентоспроможності у світі, Колодізєв О. М. (2014)
Куриляк Є. - Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС (2014)
Хобта В. М. - Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства, Лаврик У. В., Кладченко І. С. (2014)
Лернер Ю. И. - Формирование и использование банками резервов по активным операциям (2014)
Шамаева Н. П. - Построение ARIMA­модели формирования кооперации производства и науки в регионе (на примере Удмуртской Республики) (2014)
Швайка М. А. - Без активації діяльності банків істотних зрушень у розвитку виробництва не можна добитись. При сплаті 20 % за користування кредитом виробництво розвиватися не може, Наконечний В. М. (2014)
ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 45 РІЧЧЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА СЕМЕНОВА ГРИГОРІЯ АНТОНОВИЧА (2014)
АНОТАЦІЇ (2014)
АННОТАЦИИ (2014)
АBSTRACTS (2014)
Прядко В. В. - Організаційно-економічні механізми регулювання діяльності кредитних спілок в умовах мінливого середовища, Лисенко Ж. П. (2013)
Боровик П. М. - Податкова підтримка агробізнесу в Україні, Говорущак Л. О. (2013)
Климко Т. Ю. - Компаративний аналіз факторингових операцій та інших фінансових інструментів, Макарович В. К. (2013)
Черничук Л. Г. - Прогнозування та моделювання величини кредитної ставки вітчизняного кредитного ринку: моніторинг діяльності закордонних кредитних спілок, Махрова Є. Г., Прохоров Г. В. (2013)
Русул Л. В. - Особливості та необхідність впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні, Ватаман А. В. (2013)
Марченко О. І. - Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку, Погріщук Г. Б. (2013)
Рибіцька А. В. - Політика управління формуванням галузевого позикового капіталу (2013)
Вербівська Л. В. - Формування стратегії управління лояльністю персоналу сучасного підприємства (2013)
Гут Л. В. - Методологічні підходи до фінансового планування підприємств, Зігрюк О. О. (2013)
Лаготюк В. О. - Особливості діяльності агрохолдингів в Україні в сучасних умовах господарювання (2013)
Пригара І. О. - Стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні, Лустова А. Б., Пилипенко Д. М. (2013)
Сімченко Н. О. - Особливості проектно-орієнтованого управління якістю продукції поліграфічних підприємств, Мохонько Г. А. (2013)
Скляр Є. В. - Розробка моделей впливу різних факторів на рівень розвитку харчової та переробної промисловості (2013)
Хортюк Н. В. - Диверсифікація діяльності промислових підприємств як спосіб активізації інноваційного розвитку (2013)
Збродська О. В. - Ефективність використання елементів основного капіталу у сільськогосподарських підприємствах радіаційно забруднених територій (2013)
Ситник Н. С. - Інвестиційно-інноваційні механізми модернізації сфери товарного обігу (2013)
Гилка М. Д. - Аграрний бізнес в Україні: інституціональний аспект, Оліховська М. В. (2013)
Горбач Л. М. - Науково-методичні підходи до формування фінансово-економічного механізму регулювання природокористування (2013)
Дранович М. П. - Основні тенденції і проблеми формування та реалізації соціальної політики України, Шахраюк-Онофрей Є. В. (2013)
Євдокименко В. К. - Особливості стратегії відтворення видів економічної діяльності регіонів з метою прискорення зростання валової доданої вартості (2013)
Гудима Р. Р. - Необхідність трансформування транспортного потенціалу прикордонного регіону в умовах інтеграційних процесів (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Кооперація як організаційна форма сільськогосподарського виробництва в системі сталого розвитку сільських територій (2013)
Сукрушева Г. О. - Моделювання системи управління соціально-економічним розвитком регіону (2013)
Кузь В. І. - Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Воронцова І. І. - Внутрішній контроль операцій з немонетарними оборотними активами: організаційно-методичний аспект (2013)
Лучик Г. М. - Класифікація інформації у системі управління (2013)
Маценко Л. Ф. - Моделювання бухгалтерського обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками на основі теорії ігор (2013)
Топоркова О. В. - Роль бізнес-процесів в управлінському обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2013)
Євдокименко В. К. - До питання про моделювання розвитку рекреаційно-туристичних атракцій, Виклюк Я. І., Андрієнко В. Ф. (2013)
Маник Т. О. - Економічні та термоелектричні характеристики рекуператорів тепла, як альтернативних джерел електроенергії, Білинський-Слотило В. Р. (2013)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Михневич К. Г. - Острая недостаточность кровообращения. Шок, Курсов С. В. (2014)
Назыров Ф. Г. - Обоснование гастродуоденоанастомоза с экономной резекцией желудка в хирургии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Нишанов М. Ф. (2014)
Бадинов А. В. - Низкопоточная анестезия севофлюраном с обеспечением газообмена надгортанным воздуховодом I-­gel, Бадинова Н. В., Вязовик А. Я., Головченко А. В., Коляда Т. И., Мороз Д. А., Гукович Е. С., Пономарева Г. В., Ковтун А. В., Слюсарев В. П. (2014)
Бойко В. В. - Патогенетична роль гіпертригліцеридемії в ускладненнях післяопераційного періоду у хворих з ушкодженнями підшлункової залози, Горбенко К. В. (2014)
Черний В. И. - Применение препарата Эбрантил в комплексе гипотензивной терапии у родильниц с преэклампсией тяжелой степени, Костенко В. С., Бернадинер Е. А., Стецик В. Ю. (2014)
Пылаева Н. Ю. - Использование многокомпонентных полиионных коллоидно­гиперосмолярных растворов для периоперационной инфузионной терапии при операциях на аорте и магистральных сосудах (2014)
Дмитриев Д. В. - Клиническое обоснование использования высококалорийного энтерального питания при критических состояниях у детей (2014)
Лукьянчук В. Д. - Кислотно­-основное состояние у животных с гипоксией замкнутого пространства на фоне фармакопрофилактики новым координационным соединением германия, Сейфуллина И. И., Постернак Г. И., Шебалдова Е. А., Рисухина Н. В., Марцинко Е. Э. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Фармакокінетичний аналіз протекторної дії нового антигіпоксанту Вітагерм-­3 за умов гострої гіпоксії з прогресуючою гіперкапнією на етапі розподілу в органи, Постернак Г. І., Кравець Д. С., Шебалдова К. О. (2014)
Овчаренко С. С. - Оценка показателей активности эндотелия у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении (2014)
Георгіянц М. А. - Актуальні та дискусійні питання інфузійної терапії септичного шоку в дітей, Корсунов В. А. (2014)
Бойко В. В. - Особенности иммунного статуса у пострадавших с черепно­мозговой травмой при травматической болезни, Яковцов И. З., Крутько Е. Н., Лыхман В. Н., Ткачук А. Ю. (2014)
Шано В. П. - Выбор метода аутотрансфузии при операциях на абдоминальном отделе аорты и ее ветвях, Гуменюк И. В., Гладкая С. В., Струкова И. В., Чумак Г. В., Антонов Е. В., Гордиенко И. В. (2014)
Мищенко В. Н. - Немые инфаркты мозга (клинико-­неврологические и структурно-­функциональные особенности) (2014)
Холінергічна терапія при критичних станах центральної нервової системи. За матеріалами VI Національного конгресу анестезіологів (18–21 вересня, м. Львів) (2014)
Стаднік С. М. - Діагностичне значення запальних факторів у пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні брадіаритмій (2014)
Никонов В. В. - Случай сочетания токсической кардиомиопатии, осложненной кардиогенным шоком, и синдрома позиционного сдавливания с острой почечной недостаточностью, Курсов С. В., Феськов А. Э., Коршунов А. В., Полещук Е. Ю., Воронцов В. Л. (2014)
Савицкая И. Б. - Синдром обратимой задней энцефалопатии у беременной пациентки (клиническое наблюдение), Иевлева В. И., Гетманенко А. В., Карпенко В. Г., Супрун С. Н., Курсов С. Н. (2014)
Никонов В. В. - Инфаркт миокарда у больной с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (клиническое наблюдение), Савицкая И. Б., Бутко Л. В., Ярычкина Л. П., Григорьев А. Ю., Гончаров Г. В. (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Бурлова-Васильєва М. К. - Стан системи фібринолізу хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії, Кравченко Н. К., Мельник В. С. (2014)
Гаділія О. П. - Застосування низькомолекулярної органічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами, Тимошенко М. О., Остапченко Л. І. (2014)
Котюжинська С. Г. - Ліпопротеїнліпазна активність ліпідтранспортної системи при гіпергепаринемії, Васюк В. Л. (2014)
Демченко О. М. - Роль тиреоїдних гормонів у формуванні когнітивної функції (2014)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Андрейчин С. М. - Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Ольховський О. С. - Вплив тривалого введення тіолактону гомоцистеїну на вміст гідрогенсульфіду та показники про-антиоксидантної системи міокарда щурів різних вікових груп (2014)
Гарасимів І. М. - Жовчовидільна, поглинально-видільна та глікогенсинтезувальна функції печінки за умов гострого холодового стресу в експерименті (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Гістоморфологічне обґрунтування використання екстракту з трави люцерни посівної для корекції білкового обміну при патології печінки, Малоштан Л. М. (2014)
Хара М. Р. - Статеві відмінності метаболізму ацетилхоліну та структурних змін у міокарді при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2014)
Малоштан А. В. - Протизапальна й антимікробна активність песаріїв "Фітовагін” та їх складових частин, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Демид А. Є. - Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia Nummularia L.) (2014)
Зятковська О. Я. - Особливості ендотоксикозу в умовах скелетної травми, опіку та їх поєднання (2014)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку антиоксидантно-прооксидантного балансу в тканині печінки у динаміці політравми (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Посохова К. А. - Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (огляд літератури і результати власних досліджень), Сак І. Ю., Сампара С. Р. (2014)
Нечипорук В. М. - Роль тиреоїдних гормонів в обміні гомоцистеїну, Заічко Н. В., Мельник А. В., Корда М. М. (2014)
Чиж В. І. - Операційний контроль діяльності в стратегічному управлінні (2014)
Ареф’єв С. О. - Податкове адміністрування підприємства як спосіб податкової безпеки (2014)
Афанас’єва І. І. - Регламентація і реалізація облікової політики: міжнародний та вітчизняний досвіт (2014)
Басов М. Г. - Формування і ефективність використання інвестиційних ресурсів підприємств (2014)
Брікман Т. О. - Інвестування інноваційної діяльності на основі державно-приватного партнерства (2014)
Велентейчик Н. Ю. - Концепцептуальні основи регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Гавриленко І. О. - Державне регулювання ринку споживчих товарів (2014)
Дюбо О. М. - Система внутрішнього контролю за використанням ресурсів як засіб забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Завойських Ю. А. - Інструментарій формування політики міжрегіонального інноваційного співробітництва (2014)
Клітинський Ю. С. - Формування і оцінка бюджетного потенціалу регіону (2014)
Клюс Ю. І. - Аналіз вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства, Пархоменко О. П. (2014)
Корнієнко Ю. Ю. - Особливості процесу управління економічними ризиками на підприємстві, Тищенко А. Ю. (2014)
Костирко Л. А. - Перспективи формування адаптивної системи управління вартістю підприємств (2014)
Кудрявцева О.В. - Політика транскордонного співробітництва як складова регіональної політики (2014)
Ларікoв В. Ю. - Вплив реорганізаційних процесів на обліково-аналітичну систему підприємств (2014)
Ларікова Л. Ф. - Характеристика аудиторських процедур на різних етапах проведення аудиту (2014)
Літвінова І. М. - Використання інноваційного потенціалу підприємства в умовах зміни технологічного укладу, Андрєєв А. В., Параконний С. В. (2014)
Лобанов П. В. - Формування нафтотранспортної ФПГ як фактор підвищення економічної безпеки України (2014)
Манухіна М. Ю. - Методичні особливості аудиту нематеріальних активів (2014)
Мельнік М. А. - Економічні методи управління капіталом підприємства (2014)
Мітеллаєва К. О. - Наукові засади функціонування регіональної транспортної системи (2014)
Осипа Н. В. - Щодо визначення строків корисного використання гірничого устаткування (2014)
Пишкіна І. О. Плаксіна Є. К Виробян М. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу луганської області (2014)
Розмислов О. М. - Екологічна складова фінансового механізму соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Рязанова Н. О. - До питання про практичне використання консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній діяльності (2014)
Савицька Н. Л. - Логіко-історичний аналіз категорії господарського розвитку в економічній думці (2014)
Садовніков О. А. - Вибіркові і суцільні нагляди у фінансово – господарському контролі і аудиті, Сировой Г. В. (2014)
Степура В. В. - Удосконалення методичного інструментарію фінансового планування (2014)
Татарченко О. М. - Формування моделі розвитку міжрегіонального співробітництва (2014)
Тацій І. В. - Аналіз грошових потоків підприємства (2014)
Тищенко В. В. - Організаційна підтримка забезпечення фінансової безпеки підприємств (2014)
Третьяк А. В. - Анализ мировых тенденций развития металлургической промышленности (2014)
Филипенко Т. В. - Розробка та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві (2014)
Чеботарёв В. А. - Продовольственный рынок луганской области: основные тенденции развития и современное положение (2014)
Чиж А. Ю. - Податкове планування грошових зобов’язань підприємства (2014)
Чиж В. І. - Стратегії зниження виробничих затрат машинобудівних підприємств, Мініна Є. О. (2014)
Шабанова Ю. М. - Проблеми модернізації металургійних підприємств країни (2014)
Шаповалова О. М. - Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіонів, країни, Рябченко Г. С. (2014)
Шаповалова О. М. - Проблеми сталого розвитку регіональної економіки України, Кущак М. В. (2014)
Шаповалова С. М. - Кількісні та якісні аспекти управління ресурсами комерційного банку, Костіна А. І. (2014)
Шаповалова С. М. - Формування організаційної структури банку в сучасній українській економіці, Шаповалова А. С. (2014)
Шкода Н. П. - Визначення та етапи формування організаційно-економічного механізму (2014)
Шпаковська Н. І. - Управління кредитними ризиками банку (2014)
Shcholokova T. V. - Formation local and global equilibrium laws in the universal logistics systems (2014)
Климовицкий В. Г. - Повышение эффективности комбинированного лечения пострадавших с политравмой голени в раннем периоде травматической болезни, Шпаченко Н. Н., Салем Абдаллах Аль Шобаки, Золотухин С. Е., Баешко А. А. (2014)
Бур’янов О. А. - Біомеханічне обґрунтування малоінвазивних технологій лікування при переломах проксимального епіметафізу великогомілкової кістки (клініко-експериментальне дослідження), Кваша В. П., Шидловський М. С., Скобенко Є. О., Соболевський Ю. Л., Лакша А. М., Омельченко Т. М., Головчак А. В. (2014)
Grifka Joachim - Micro-Hip® — современный метод мини-инвазивного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в клинической практике (2014)
Пастернак Д. В. - Комбинированное применение местной и пероральной формы Кеторола в комплексном лечении болевого синдрома травматического и дегенеративно-воспалительного генеза, Солоницын Е. А., Боровой И. С., Герусов М. А. (2014)
Бабун Д. В. - Порушення антеградного кровообігу у хворих із переломами довгих кісток нижніх кінцівок після перенесеного металоостеосинтезу накісними пластинами, Жук П. М., Мазур В. П. (2014)
Орленко В. Л. - Патогенетическое обоснование применения бисфосфонатов при постменопаузальном остеопорозе (2014)
Білінський П. І. - Особливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Андрейчин В. А., Чужак В. І. (2014)
Стойко И. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния дистального отдела голени и стопы при повреждениях pilon в условиях наружной фиксации при помощи стержневых аппаратов, Бэц В. Г., Карпинский М. Ю., Бэц И. Г. (2014)
Борзых Ю. А. - Эффективность топического такролимуса в комплексном лечении келоидов (2014)
Мороз Д. М. - Оперативне лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей залежно від особливостей формування кульшових суглобів та їх скелетної зрілості (2014)
Гур’єв С. О. - Сучасна діагностика посттравматичного остеомієліту у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Ріджок В. В. (2014)
Лобас В. М. - Інформаційне забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги , Кравець О. А. (2014)
Бублик Л. А. - Экспериментальное биомеханическое обоснование транспедикулярного спондилодеза с вертебропластикой на основе изучения конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба, Лихолетов А. Н. (2014)
Гайко Г. В. - Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба, Торчинський В. П., Сулима О. М., Підгаєцький В. М., Осадчук Т. І., Калашніков О. В., Нізалов Т. В., Галузинський А. А., Козак Р. А. (2014)
Науменко Л. Ю. - Біомеханічні особливості функціонування пальців кистей в умовах деформації при застарілих ушкодженнях сухожилків розгиначів, Бондарук Д. О., Павленко І. Д. (2014)
Лоскутов А. Е. - Оценка состояния вертлужной впадины при асептическом некрозе головки бедренной кости по данным рентгенморфометрических исследований, Олейник А. Е., Алтанец А. В. (2014)
Курінний І. М. - Особливості реабілітації хворих із переломами головки променевої кістки після реконструктивних оперативних втручань, Страфун О. С. (2014)
Музиченко П. Ф. - Ендопротезування кульшового суглоба в людей старших вікових груп при внутрішньосуглобових переломах шийки стегна, Радомський О. А., Даниленко І. В., Вендолін В. Ю., Соломахін Г. Д. (2014)
Козопас В. С. - Травма таза при політравмі: догоспітальний етап надання допомоги (2014)
Конг Ма - Пояснично-тазовый ритм у больных поясничным остеохондрозом и дегенеративным поясничным спондилолистезом на этапах оперативного лечения, Колесниченко В. А. (2014)
Філіпчук В. В. - Ретроверсія кульшової западини у пацієнтів дитячого, підліткового та юнацького віку у разі синдрому фемороацетабулярного конфлікту (2014)
Лоскутов О. А. - Жесткостные и прочностные характеристики различных марок костного цемента на основе полиметилметакрилата и их изменение со временем, Васильченко Е. В., Амбражей М. Ю. (2014)
Кравченко А. И. - Недифференцированная дисплазия соединительной ткани опорно-двигательной системы (диагностика, лечение) (2014)
Філь А. Ю. - Сучасна тактика надання допомоги при скелетній травмі постраждалим із політравмою (огляд літератури), Філь Ю. Я. (2014)
Григорий Васильевич Бондарь (22.04.1932 — 27.01.2014) (2014)
Александр Петрович Сухин (18.04.1944–07.02.2014) (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Чайка В. К. - Состояние системы гемостаза, спектр генов тромбофилии и морфология последов у рожениц юго-восточного региона Украины с преэклампсией средней и тяжелой степени, Мертил Б. Ф. (2014)
Астахов В. М. - Гормональная функция системы "мать — плацента — плод" у беременных с артериальной гипотензией, Сун Ли (2014)
Морозова Н. И. - Возможности профилактики у женщин с нарушениями инволюции матки, Квашенко В. П., Бабенко О. М., Морозова Н. А., Еременко И. Н. (2014)
Чайка В. К. - Проблемы пациенток с экстрофией мочевого пузыря в репродуктивном возрасте, Железная А. А., Чайка К. В., Гайдадым В. В., Межова О. К. (2014)
Носенко О. М. - Передопераційна терапія лейоміоми матки, Скіданова К. А. (2014)
Моргунец О. Г. - Уровень сывороточного магния у женщин репродуктивного возраста с перитонеальным эндометриозом и его коррекция препаратом биоэлектра магнезиум форте, Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2014)
Рутинська Г. В. - Диференційоване лікування вагінального дисбіозу у дівчат препубертатного та пубертатного віку (2014)
Саєнко А. І. - Експресія субпопуляцій натуральних кілерних клітин у периферичній крові в жінок із вдалими та невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій, Носенко О. М. (2014)
Айзятулова Е. М. - Рівень інтерлейкіну-6 у сироватці периферичної крові та фолікулярній рідині в жінок у день забору яйцеклітин при проведенні допоміжних репродуктивних технологій, Чайка А. В. (2014)
Носенко О. М. - Вплив передопераційного призначення агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів перед видаленням ендометріом яєчників у пацієнток репродуктивного віку на морфофункціональний стан яєчників, Чужик О. І., Постолюк І. Г. (2014)
Гарагуля Г. А. - Особливості корекції клімактеричних розладів у жінок із хронічним обструктивним захворюванням легень, Чуйко В. І. (2014)
Оразов М. Р. - Клинико-анамнестическая характеристика больных с хроническим тазовым болевым синдромом, обусловленным аденомиозом (2014)
Левченко Л. А. - Реологические показатели конденсата выдыхаемого воздуха у недоношенных новорожденных с дыхательными нарушениями (2014)
Могілевкіна І. О. - Вивчення ставлення школярів до материнства і батьківства та рівня знань щодо плідності, вагітності, Перетятько В. О., Перетятько Г. А. (2014)
Самойленко Д. Г. - Місцеве лікування ішемічних ранових дефектів нижніх кінцівок із використанням модифікованих біологічних середовищ (2014)
Майлян Э. А. - Частота регистрации ДНК цитомегаловируса в различных биологических материалах у жителей Донецкого региона, Майлян Д. Э., Мороз Т. В., Дюкарева А. И. (2014)
Солошенко В. В. - Хирургическое лечение обширных дермальных ожогов у пострадавших в результате шахтных аварий , Носенко В. М. (2014)
Самойленко Г. Е. - Кожная аутопластика сложных дефектов наружного носа (2014)
Талалаєнко Ю. О. - Пієлонефрит, плацента і новонароджений (огляд літератури), Юліш Є. І., Талалаєнко О. К. (2014)
Квашенко В. П. - Аналіз сучасних підходів до оцінки оваріального резерву у світі, Вустенко В. В. (2014)
Александров Е. И. - Микрофлора и иммунологическая резистентность при кариесе зубов и заболеваниях пародонта на фоне сахарного диабета (2014)
Майлян Э. А. - Введение в клиническую иммунологию, клинико-лабораторная оценка иммунного статуса(лекция) (2014)
Гриценко Л. З. - Роль ацинетобактерий в возникновении проблемных инфекций, Колоколова Е. В., Колесникова А. Г., Мишин В. В., Ананьева М. Н. (2014)
Николенко О. Ю. - Хламидийная инфекция как вариант скрытой инфекции урогенитального тракта, Гриценко Л. З., Жадинский Н. В., Ананьева М. Н., Трифонова Е. С. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Кто должен преподавать репродуктивную медицину? (2014)
Батман Ю. А. - "Крок-3": рассуждения и предложения, Левченко Л. А., Линчевский Г. Л., Головко О. К. (2014)
Здоренко В. Г. - Застосування методу скінченних різниць в часовій області для контролю структурно-неоднорідних полікристалічних матеріалів, Лісовець С. М. (2014)
Сіянов О. І. - Параметри раціонального використання горизонтальних ферм металевих циліндричних сітчастих покриттів (2014)
Семко О. М. - Про новий метод гасіння газових факелів, Безкровна М. В., Виноградов С. А., Ягудіна Н. І. (2014)
Ходаніцька О. О. - Аналіз дії хлормекватхлориду на продукційний процес льону олійного сорту Орфей, Кур’ята В. Г. (2014)
Шевчук О. А. - Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві, Кришталь О. О., Шевчук В. В. (2014)
Березюк О. В. - Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп’ютерної програми "RegAnaliz" (2014)
Варналій З. С. - Теоретичні засади детінізації економіки України (2014)
Волоцький А. М. - Про один спосіб симетрування неповнофазного режиму електричних мереж, Девятко М. В., Милосердов В. О. (2014)
Діхтярук І. В. - Використання роз’єднувачів нового покоління для секціонування розподільних електричних мереж з джерелами розподіленої генерації (2014)
Демов О. Д. - Створення інформаційної бази електрозбереження промислових підприємств м. Вінниці, Шуллє Ю. А., Захаров В. В. (2014)
Тимохін О. В. - Підвищення ефективності передачі інформації по розподільних електричних мережах 0,4—10 кВ (2014)
Сінчук О. М. - Автономна вітроенергетична установка для підземних гірничих виробок залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Ягуп В. Г. - Оптимізація режиму живлення асинхронного двигуна в умовах несиметрії системи електропостачання, Ягуп К. В. (2014)
Черненко П. О. - Підвищення точності коригування місячного споживання електроенергії енергооб`єднання в задачі середньострокового прогнозування, Мартинюк О. В. (2014)
Яндульський О. С. - Локальне керування розосередженими джерелами енергії в перехідних режимах, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Коноплінський М. А. - Дослідження алгоритму ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна за різних тестових сигналів (2014)
Кулик В. В. - Оптимізація перетікань активної та реактивної потужностей у розподільних електромережах засобами розосередженого генерування, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. (2014)
Поточний А. І. - Оцінка експлуатаційної надійності елементів системи електропостачання електротехнічного комплексу для електробуріння, Федорів М. Й. (2014)
Гриб О. Г. - Особливості визначення часткового вкладу споживача у відповідальність за порушення синусоїдності кривої напруги, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2014)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів алюмінію на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смирнов І. В., Шаповалов К. П. (2014)
Мокін О. Б. - Ідентифікація математичних моделей оптимального руху електромобіля горизонтальним відрізком автомагістралі, Фолюшняк О. Д., Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Гладишевський М. В. (2014)
Пизіна Є. В. - Проблема адаптації майбутніх перекладачів технічної літератури до професійної перекладацької діяльності (2014)
Аляб’єва С. С. - Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми та державний інструментарій їх вирішення, Коваль К. О., Мензул О. М. (2014)
Тітова О. А. - Застосування ігрових прийомів для розвитку професійного діалогічного мовлення у майбутніх інженерів (2014)
Професору І. В. Кузьміну — 90 років (2014)
Абдулхаіров А. З. - Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг (2013)
Іваненко О. В. - Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем (2013)
Пурський О. І. - Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій, Мороз І. О. (2013)
Скриньковський Р. М. - PS-менеджмент: концепція та еволюція, Процюк Т. Б. (2013)
Словік О. М. - Сутність та основні ознаки професійної ідентифікації (2013)
Воловодюк С. С. - Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника (2013)
Бабин М. М. - Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий (2013)
Дробязко С. І. - Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондів (2013)
Голинський Ю. О. - Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів (2013)
Податок на прибуток підприємств: базовий період подання податкової декларації, строки подання податкових декларацій (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 1) (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 2) (2013)
Хто та на яких умовах може здійснювати некомерційну господарську діяльність? (ч. 3) (2013)
Яким чином відбувається включення неприбуткової установи чи організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ? (2013)
Буклет (2013)
Жук Ю. О. - Наукові основи логістичного управління підприємствами (2013)
Князевич А. О. - Механізм функціонування складових елементів інноваційної інфраструктури (2013)
Парубець О. М. - Науково-теоретичні підходи до класифікації мереж як форм взаємодії суб’єктів транспортної діяльності (2013)
Мягких І. М. - Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні (2013)
Вінник Т. А. - Збалансування складових фінансової політики на сучасному етапі розвитку України (2013)
Ткаченко С. А. - Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами (2013)
Шпачек М. - Применение сценариев при принятии инвестиционных решений в стратегическом планировании, Соучек И., Фотр И., Вацик Э. (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал Львівської області в контексті інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування адвокатської діяльності? (2013)
Які види витрат враховуються при оподаткуванні доходів адвокатів, які здійснюють незалежну професійну діяльність? (2013)
У яких правових режимах може проводитися адвокатська діяльність? (2013)
Встановлено граничні суми розрахунків готівкою (2013)
Утилізаційний збір з вересня 2013 року: кому не сплачувати (2013)
Погашення податкового зобов’язання платника податку за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість (2013)
Від редактора (2014)
Караченцев Ю. І. - Діагностика діабетичної енцефалопатії за даними психометричних тестів у хворих на цукровий діабет 2­го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Білецька О. М., Чернявська І. В., Мисюра К. В., Дорош О. Г., Черняєва А. О., Гасанова О. О., Кравчун Н. А. (2014)
Бобирьова Л. Є. - Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та принципи диференційованої терапії, Муравльова О. В., Городинська О. Ю. (2014)
Исмаилов С. И. - Нарушения углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом, Назыров Ф. Г., Азизов Б. А. (2014)
Фуштей І. М. - Внутрішньосерцева гемодинаміка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2­го типу, Гура Е. Ю. (2014)
Ташманова А. Б. - Оценка эффективности новой структурированной программы для обучения больных сахарным диабетом 1­го типа в Республике Узбекистан, Исмаилов С. И., Рахимова Г. Н., Абдуразакова З. К. (2014)
Чимпой К. А. - Генетична детермінація функціонального стану ендотелію в пацiєнтiв iз хронічними дифузними захворюваннями печінки з порушенням тиреоїдного гомеостазу, Пашковська Н. В., Гараздюк О. І., Павлюкович Н. Д. (2014)
Рахимджанова М. Т. - Изучение некоторых аспектов ведения больных сахарным диабетом 1­го типа с беременностью, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б. (2014)
Луценко Л. А. - Тактика ведення хворих з інциденталомами надниркових залоз (2014)
Полторак В. В. - Глимепирид (Aмарил®) в терапии больных сахарным диабетом 2­го типа (патофизиологическое обоснование и клиническая реализация), Кравчун Н. А., Горшунская М. Ю., Красова Н. С. (2014)
Пішак В. П. - Синдромна характеристика спадкової ендокринної патології, Ризничук М. О. (2014)
Паньків В. І. - Особливості лікування хворих на цукровий діабет 2­го типу із серцевою недостатністю (Огляд літератури) (2014)
Рихсиева Н. Т. - Первичный гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика,лечение, качество жизни (Обзор литературы) (2014)
Андрій Семенович Єфімов (до 85­річчя з дня народження) (2014)
Рецензія на монографію доктора медичних наук, професора кафедри внутрішньої медицини № 1 Одеського національного медичного університету Григорія Федотовича Генделеки "Превентивная диабетология (Белая книга профилактики сахарного диабета 2­го типа и его осложнений). Руководство для врачей". — Одесса, 2013. — 608 с. (2014)
Рецензія на підручник "Ендокринологія" за редакцією професора П.М. Боднара, видання третє, перероблене. — Вінниця: Нова книга, 2013. — 478 с. (2014)
Паламарчук В. А. - Влияние неселективной реиннервации гортани на основные характеристики голоса (2014)
Буклет (2013)
Попова М. М. - Державне регулювання розвитку виноградарсько–виноробної галузі в Україні: Сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Головко С. А. - Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК (2013)
Колєсніков Д. В. - Методичний підхід до визначення і оцінки взаємного впливу синергетичних ефектів у вертикально-інтегрованих структурах (2013)
Панасюк І. П. - Формування тарифної політики авіакомпанії (2013)
Жорова Є. Р. - Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління (2013)
Шевченко В. В. - Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю (2013)
Ткаченко С. А. - Обліково-економічне та аналітичне забезпечення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань в управлінні збереженням власності (2013)
Про проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" (ч. 1) (2013)
Про проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" (ч. 2) (2013)
Оподаткування податком на додану вартість постачання програмних продуктів та роялті (ч. 1) (2013)
Оподаткування податком на додану вартість постачання програмних продуктів та роялті (ч. 2) (2013)
Фещин Д. М. - Прогноз розмноження клопа шкідливої черепашки та загрози посівам колосових культур, Орлова О. М. (2012)
Топчій Т. В. - Хлібні клопи (2012)
Секун М. П. - Хімічний контроль чисельності шкідників ячменю ярого, Оничко В. І., Коваленко О. А. (2012)
Федоренко В. П. - Прихованохоботники: біологічні особливості розвитку в умовах Центрального Лісостепу України, Касьянов А. М. (2012)
Симонов В. Є. - Шкідливі організми на квітково-декоративних рослинах в теплицях і оранжереях м. Києва, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Деряга Є. В., Карплюк В. Г. (2012)
Лютко Л. М. - Колорадський жук та засоби захисту картоплі від нього (2012)
Деревенець К. А. - Якщо посіяли із запізненням (2012)
Сергієнко В. Г. - Фунгіциди нового асортименту (2012)
Положенець В. М. - Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі, Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2012)
Панченко Т. П. - Контроль якості плодових соків: визначення вмісту фосфористої кислоти та фосфіту алюмінію фотометричним методом, Чергіна О. Д., Чеботько Г. К. (2012)
Буклет (2013)
Ткаченко С. А. - Функціональне розвинення системи управління ? найважливіший фактор підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та виробничих об'єднань країни (2013)
Стеблянко М. Д. - Організаційно-економічна модель оптимального плану застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД у зовнішній торгівлі (2013)
Городиська Н. А. - Установлення мінімальної межі винагороди машинобудівних підприємств за реалізацію інжинірингових проектів (2013)
Іванова К. В. - Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками (2013)
Єфременко О. В. - Інвестиційна нерухомість та її визнання з метою обліку (2013)
Мороз О. В. - Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу, Воловодюк С. С. (2013)
Охріменко І. О. - Фінансові потоки в системі обов'язкового медичного страхування (2013)
Пукач О. О. - Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні (2013)
Заславська О. І. - Ризик-менеджмент банківських кредитно-інвестиційних проектів (2013)
Скриньковський Р. М. - Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компендіум (2013)
Скриньковський Р. М. - Параметри оцінки якості освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону, Янковська Л. А. (2013)
Туманян А. О. - Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 1) (2013)
Туманян А. О. - Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 1) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 3) (2013)
Буклет (2013)
Дергоусова А. О. - Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг (2013)
Шпандарук В. О. - Управління ризиками у системі управління персоналом підприємств (2013)
Шандова Н. В. - Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств (2013)
Свищук А. С. - Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки (2013)
Захаркін О. О. - Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємства (2013)
Бондар В. С. - Підходи щодо визначення економічної сутності терміна "інвестиції" (2013)
Глушко О. В. - Амортизація, як джерело фінансування відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва: обліково-аналітичний аспект (2013)
Пахненко О. М. - Застосування принципів мікрострахування на вітчизняному страховому ринку (2013)
Гузенко О. П. - Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України, Шварц О. В. (2013)
Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 1) (2013)
Договір відступлення права вимоги та факторинг - у чому різниця? Як захистити своє право на вимогу боргу? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 1) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 2) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 3) (2013)
Яким чином здійснюється оподаткування операцій банків з відступлення права вимоги та факторингових операцій? (ч. 4) (2013)
Від редактора (2014)
Болгов М. Ю. - Результаты длительного наблюдения за пациентами с доброкачественными очаговыми образованиями щитовидной железы, Таращенко Ю. Н., Янчий И. Р. (2014)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунитет и уровень С­реактивного белка у больных диффузным токсическим зобом с патологией сердца, Кулагина Ю. Ю. (2014)
Вернигородська М. В. - Рівень та структура первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету серед осіб молодого віку, Забур’янова В. Ю., Вернигородський С. В. (2014)
Рахимджанова М. Т. - Изучение течения беременности и ее исходов с анализом возможных факторов риска у больных сахарным диабетом 1­го типа, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б., Ахмедова М. С. (2014)
Шалімова А. С. - Ендотеліальна дисфункція та її корекція у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2­го типу (2014)
Крутиков Е. С. - Изменение показателей капилляроскопии у больных сахарным диабетом 1­го типа при развитии хронических осложнений, Житова В. А., Крутикова М. С. (2014)
Алимухамедова Г. А. - Особенности клинического течения случайно выявленных образований надпочечников (2014)
Урманова Ю. М. - Значение применения вопросника "Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста" у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально­селлярной области в до­ и послеоперационном периоде, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Марциник Е. Н. - Клинический случай сочетанного течения диффузного токсического зоба и аутоиммунной офтальмопатии, Чурсинова Т. В., Сердюк В. Н., Пастарус Л. Н., Крайняк Т. Л. (2014)
Кравчун Н. А. - Гиперкортицизм и ожирение, Полозова Л. Г., Попова С. С., Дорош Е. Г. (2014)
Бездетко Н. В. - Многоликий глимепирид: к вопросу о взаимозаменяемости пероральных сахароснижающих препаратов (2014)
Крутиков Е. С. - Влияние сниженной функции щитовидной железы на течение и развитие сосудистых осложнений сахарного диабета 2­го типа, Цветков В. А., Глушко А. С. (2014)
Сергієнко О. О. - Діазид МВ — новий гліклазид модифікованого вивільнення з однократним добовим прийомом (огляд літератури), Сергієнко В. О., Сергієнко Л. М. (2014)
Глоба Є. В. - Використання автоантитіл для диференційної діагностики різних типів цукрового діабету (огляд літератури), Зелінська Н. Б. (2014)
Гура Е. Ю. - Зміни системної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2­го типу залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка серця (2014)
Прудиус П. Г. - Досвід психологічної служби Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру в лікуванні цукрового діабету, Манжуловський Я. О., Слободянюк Г. Г. (2014)
ХV конгрес Світової федерації українських лікарських товариств (2014)
Академіку Миколі Дмитровичу Троньку — 70! (2014)
Ткаченко С. А. - Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об'єднаннями (2014)
Шевченко О. М. - Сучасні тенденції функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2014)
Онисенко Т. С. - Стратегії управління інноваційною діяльністю та їх вплив на конкурентоспроможність видавництв (2014)
Красніков Д. А. - Турецький досвід ефективних реформ в умовах лібералізації (2014)
Смоляр Л. Г. - Динамічні здатності підприємства та джерела їх виникнення, Козлюк Т. В. (2014)
Кошовий Б.-П. О. - Мотиваційні концепції потреб в управлінні демотивацією персоналу малих підприємств (2014)
Гнатик І. І. - Теоретичні основи формування цінової політики комерційного банку (2014)
Дем'янченко А. Г. - Дослідження методик оцінки транспортних інфраструктурних проектів (2014)
Консолідовані групи платників податків - бути чи не бути? (2014)
Як створити фермерське господарство (2014)
Як перейти на фіксований сільськогосподарський податок? (ч. 1) (2014)
Як перейти на фіксований сільськогосподарський податок? (ч. 2) (2014)
Кравченко М. В. - Новий етап бюджетної реформи і перспективи стабілізації державних фінансів України (2014)
Брітченко І. Г. - Вузы Украины на отечественном образовательном рынке МВА, Євіч Ю. Ю., Князевич А. О. (2014)
Кузьмін О. Є. - Експрес-діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств, Товстенюк О. В. (2014)
Подолянчук О. А. - Готова продукція як об'єкт обліку сільськогосподарських підприємств, Захарчук І. С. (2014)
Томашевська А. М. - Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності (2014)
Ткаченко С. А. - Пошук критерію оптимальності підсистеми аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об'єднаннями на базі загального методологічного підходу до проблеми ефективності (2014)
Шевчук Н. В. - Основні засади формування ефективного фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Концепція процесно-структурованого менеджменту, Процевят О. С., Цибульський Ю. І. (2014)
Реєстрація прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно: відмінності нової системи (ч. 1) (2014)
Реєстрація прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно: відмінності нової системи (ч. 2) (2014)
Щодо справляння орендної плати заземельні ділянки державної та комунальної власності (2014)
Мар’єнко Л. Б. - Зміни особистості при епілепсії як чинник психологічного патоморфозу захворювання, Вовк А. О., Мар’єнко К. М. (2014)
Сигатуллина М. И. - Клинические особенности фокальных кортикальных дисплазий у детей, Шамансуров Ш. Ш., Мирсаидова Н. А., Релова Х. Л. (2014)
Василовский В. В. - Клиническая характеристика гендерных различий при разных типах течения рассеянного склероза.Сообщение 2, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачева Т. Н. (2014)
Пономарев В. В. - Каротидно-кавернозное соустье, имитирующее синдром Толоза — Ханта: анализ 5 наблюдений и обзор литературы, Гончар А. А., Новиченко А. С. (2014)
Копчак О. О. - Вікові особливості взаємозв’язку між рівнем лептину та тяжкістю когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом (2014)
Агаркова О. В. - Нервово-м’язова збудливість периферичних нервів у гірників із хронічними попереково-крижовими радикулопатіями (2014)
Березин A. E. - Васкулярный эндотелиальный фактор роста-1 как предиктор неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с гипертонической болезнью III стадии. Результаты одногодичного наблюдения. Часть I, Лисовая O. A. (2014)
Ярошевский А. А. - Анализ использования хондропротекторов в комплексной терапии вертеброгенной дорсалгии (2014)
Фломин Ю. В. - Расстройства сна у пациентов с инсультом: выявление, клиническое значение и современные подходы к лечению (2014)
Хижняк М. В. - Сравнительная оценка ближайших, промежуточных и отдаленных результатов пункционных методов лечения дискогенных болевых синдромов поясничного отдела позвоночника у пациентов различных возрастных групп, Приймак Е. В. (2014)
Яворська В. О. - Застосування холіну альфосцерату в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Першина Ю. В., Бондар О. Б., Філіппов А. В., Белевцова Є. Н. (2014)
Григорова І. А. - Аспекти використання протисудомних препаратів у лікуванні хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, Куфтеріна Н. С. (2014)
Яркова С. В. - Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії (2014)
Школьник В. М. - Использование глюконата магния и калия в неврологической практике: лечение остаточных явлений ишемического инсульта (результаты открытого рандомизированного сравнительного параллельного исследования), Гавалко Ю. В., Погорелов А. В., Бараненко А. Н. (2014)
Кушнир Г. М. - Неврологические аспекты инсулиномы: обзор литературы и описание собственных наблюдений, Корсунская Л. Л., Микляев А. А., Матяжова Н. А., Сидоренко Н. А., Деревьева Е. А. (2014)
Негрич Т. І. - Пaтогенетична корекція фінголімодом розладів неврологічних та нейропсихологічних функцій у хворих на розсіяний склероз, Кирилюк С. Я. (2014)
Кузнецова С. М. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга пациентов, перенесших инсульт, Скачкова Н. А., Тархов Д. Ю. (2014)
Рейтинги профессиональных изданий Украины в международных наукометрических базах (2014)
Валентин Бублик: одно движение пальца — и Донбасс в Книге рекордов Гиннесса (2014)
Памяти Георгия Георгиевича Шанько (2014)
Ковтуненко К. В. - Особливості зростання інтелектуального капіталу промислового підприємства: класифікації чинників (2014)
Петровська І. П. - Субсидування як інструмент державного регулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні (2014)
Карий О. І. - Методика вибору оптимальних заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, Трач О. Ю. (2014)
Калюжна Н. Г. - Визначення показників оцінювання структурно-функціонального блоку системи управління підприємством (2014)
Мельник О. М. - Економічний розвиток людського капіталу в контексті капіталу здоров'я (2014)
Козаченко Л. А. - Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку, Крамаренко І. С. (2014)
Морозюк Н. В. - Організаційно-економічна модель самодостатніх сільських громад (2014)
Найда М. В. - Експертиза оцінки інноваційного потенціалу підприємства-виробника насосів (2014)
Яремчук Н. В. - Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області (2014)
Мишко О. В. - Управління якістю - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції (2014)
Обмеження щодо здійснення валютних операцій, які встановленні Постановою НБУ № 49 від 06.02.2014 року "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (ч. 1) (2014)
Обмеження щодо здійснення валютних операцій, які встановленні Постановою НБУ № 49 від 06.02.2014 року "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (ч. 2) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 1) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 2) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 3) (2014)
Козьменко О. В. - Аналіз функціонування страхових об'єднань в Україні та світі, Абрамітова Д. Р. (2014)
Борейко В. І. - Причини та шляхи розв'язання сучасних економічних проблем України (2014)
Понедільчук Т. В. - Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України (2014)
Семцов В. М. - Фінансові втрати України крізь призму прихованих економічних процесів (2014)
Слатвінська М. О. - Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів, Васютинська Л. А. (2014)
Комашко В. В. - Спеціальний слідчий експеримент: особливості визначення правової природи та поняття (2014)
Як отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами? (2014)
Як визначаються основне та допоміжне виробництво підприємства (2014)
Як визначаються основне та допоміжне виробництво підприємства (2014)
Федорців О. Є. - Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області, Лобода В. Ф., Добровольська Л. І. (2014)
Шульгай О. М. - Досвід корекції кишкових кольок у дітей раннього віку, Кабакова А. Б., Шульгай А.-М. А. (2014)
Гевкалюк Н. О. - Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ (2014)
Федорців О. Є. - Результати лікування дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології, Бугера О. П., Мельничук Л. Д. (2014)
Федорців О. Є. - Функція зовнішнього дихання у дітей з бронхіальною астмою, Васильєва Н. А., Волошин С. Б. (2014)
Федорців О. Є. - Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2014)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу, Федорців О. Є., Глушко К. Т. (2014)
Федорців О. Є. - Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію, Чорномидз І. Б., Бегош Н. Б. (2014)
Федорців О. Є. - Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя, Мудрик У. М., Воронцова Т. О. (2014)
Федорців О. Є. - Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей, Волошин О. Я., Чорномидз І. Б. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії (огляд літератури), Федорців О. Є., Мочульська О. М. (2014)
Ковтюк Н. І. - Якість життя та дисфункції сну у школярів, Нечитайло Ю. М. (2014)
Щербатюк Н. Ю. - Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (огляд літератури), Мудрик У. М., Горішній І. М. (2014)
Боброва В. І. - Клініко-морфологічні аспекти перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей різного віку, Кошова А. О., Воробієнко Ю. І. (2014)
Бабік І. В. - Особливості проявів астенічного синдрому та порушень вегетативної регуляції у дітей під час перебігу позашпитальної пневмонії, Няньковський С. Л. (2014)
Садова О. Р. - Якість життя та соціально-психологічні особливості підлітків з НР-асоційованим хронічним гастродуоденітом, Няньковський С. Л. (2014)
Сенаторова Г. С. - Проблемні питання нормативних показників діастолічної функції лівого шлуночка серця в новонароджених, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2014)
Гищак Т. В. - Патогенетична роль мелатоніну і кортизолу у формуванні первинною артеріальної гіпертензії в дитячому віці (2014)
Лучинський М. А. - Особливості стоматологічного статусу дітей з дизметаболічними нефропатіями, Лучинська Ю. І., Лучинський В. М. (2014)
Тяжка О. В. - Генетичні, імунні та клінічні особливості перебігу алергічних захворювань у дітей, Савенко Ю. О. (2014)
Марушко Ю. В. - Комплексне лікування хронічного гастродуоденіту у дітей з використанням цинку сульфату, Асонов А. О. (2014)
Сагаль І. Р. - Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей, Боярчук О. Р., Гаріян Т. В. (2014)
Мартиць Ю. М. - Порівняльна характеристика бруксизму у віковому аспекті (2014)
Маркін Л. Б. - Терапія загострення хронічних запальних процесів органів малого тазу з використанням антитромботичних засобів, Рачкевич О. С., Шатилович К. Л. (2014)
Бойчук А. В. - Вірус простого герпесу як кофактор у розвитку дисплазій і ракових процесів шийки матки у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини (огляд літератури), Худоб’як В. О., Сопель В. В. (2014)
Перебендюк Т. В. - Перинатальні наслідки інфікування стрептококом групи вагітних після ЕКЗ, Булавенко О. В., Михальчук М. А. (2014)
Коньков Д. Г. - Аналіз ролі плацентарних цитокінів в етіопатогенезі прееклампсії (2014)
Таран О. А. - Значення біомаркерів прогресії ендотеліальної дисфункції у ґенезі цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (2014)
Ринжук Л. В. - Сучасні погляди на механізми колонізації сечовивідних шляхів при безсимптомній бактеріурії у вагітних, Ринжук В. Є. (2014)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2014)
Фартушок Т. В. - Стан проблеми підліткової вагітності в умовах сьогодення у Львові та Львівській області (2014)
Маринчина І. М. - Прогностичне значення маркерів пренатального скринінгу при плацентарній дисфункції (2014)
Сюсюка В. Г. - Вплив тривожності жінок під час вагітності на стан новонароджених та перебіг їх раннього неонатального періоду, Котлова Ю. В. (2014)
Кравченко О. В. - Інтранатальні ризики у роділь з двійнею, Ткачик С. Я. (2014)
Пирогова В. І. - Корекція істміко-цервікальної недостатності у пацієнтки зі звичним невиношуванням, Вереснюк Н. С., Верніковcький І. В. (2014)
Іщак О. М. - Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок та недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор виникнення акушерських ускладнень, Франчук А. Ю., Ониськів Б. О. (2014)
Саврун С. С. - Досвід лікування вульвовагінітів у поєднанні з дисплазіями шийки матки, Чермак І. І., Тітов О. В. (2014)
Маляр В. В. - Корекція об’єму амніотичної рідини у вагітних при ідіопатичному маловодді (2014)
Коблош Н. Д. - Мікробіологічні та цитологічні паралелі стану шийки матки за наявності папіломовірусного інфікування (2014)
Зуб В. О. - Морфофункціональні показники матки й ендометрію у хворих із поліпозом ендометрію, Сенчук А. Я., Чермак І. І. (2014)
Усманова Т. Є. - Особливості акушерсько-гінекологічного статусу у пацієнток репродуктивного віку з доброякісними вузловими утвореннями молочних залоз, Філатов О. С. (2014)
Остафійчук С. О. - Партнерські пологи як профілактика акушерських та перинатальних ускладнень, Геник Н. І., Дрогомирецька Н. В. (2014)
Нарольська А. І. - Патологія шийки матки у хворих з доброякісними захворюваннями матки (2014)
Заболотна А. В. - Патоморфологічні особливості плацент у породіль із групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції, Сенчук А. Я., Маркуш І. М. (2014)
Банахевич Р. М. - Роль імуногістохімічного дослідження в уточненні етіологічних факторів рецидиву генітального пролапсу, Акимова К. Б., Вдовіченко О. А. (2014)
Бражук М. В. - Сучасні погляди на проблему ектопічної вагітності (2014)
Лимар Л. Є. - Ступінь крововтрати у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) та їх корекція (2014)
Хлібовська О. І. - Перебіг вагітності та родів у жінок із затримкою росту плода, Овчарук В. В., Дживак В. Г. (2014)
Кремень В. - Ціннісні орієнтири мережевого суспільства, Ткаченко В. (2013)
Гусельцева М. - Культурно-аналитический подход к социализации личности в транзитивном обществе (2013)
Боришевський М. - Концептуальні засади проблеми самотворення особистості (2013)
Донченко О. - Типи інтерсуб'єктивності (несвідоме в інтерперсональному просторі України) (2013)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія духовної сфери особистості (2013)
Карпенко З. - Медіаторно-евристичний потенціал аксіопсихології особистості в сучасному методологічному дискурсі (2013)
Кузікова С. - Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід (2013)
Климчук В. - Ціннісні орієнтири процесів трансформації мотиваційного дискурсу особистості (2013)
Дворник М. - Змішана методологія досліджень соціально-психологічних практик (2013)
Вірна Ж. - Аксіологія якості життя особистості (2013)
Волошина В. - Особливості об'єктивації особистісних цінностей майбут¬німи психологами у процесі професійної підготовки (2013)
Кормило О. - Вивчення ціннісної сфери молодшого школяра як суб'єкта учбової діяльності в умовах сучасної початкової освіти (2013)
Черенщикова Д. - Актуальні здібності у педагогічному спілкуванні викладача ВНЗ: порівняльний аналіз за статево-рольовою ознакою (2013)
Романюк Л. - Становлення цінностей особистості: концептуальна модель та її методологічний потенціал (2013)
Прокопів Л. - Комплексний підхід у вихованні і навчанні гіперактивних дошкільників (2013)
Милюзина О. - Аксіологічні аспекти психокорекції особистісного розвитку підлітка засобами народного мистецтва (2013)
Сітцева М. - Сутність та структура мультиплікаційного образу (2013)
Гринів О. - Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості (2013)
Турчин О. - Експресивна психотехніка як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2013)
Божок Н. - Психологічні особливості юнацького віку та їх вплив на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця (2013)
Юрчик О. - Гуманістичні засади психопрофілактики шкільного насильства (2013)
Осьодло В. - Суб'єктний підхід у психологічному супроводі професійного становлення офіцера (2013)
Жадан І. - Цінності в структурі політичної картини світу молоді: концептуальні засади дослідження (2013)
Горбунова В. - Психодіагностика цінностей у практиці командотворення (2013)
Тригуб Т. - Особливості медіауподобань лідерів та аутсайдерів (2013)
Гавриленко Я. - Перспективи якісного дослідження міжособистісної залежності у близьких взаєминах (2013)
Власенко І. - Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя (2013)
Савченко К. - Взаємозв'язок показника мотивації успіху та рівня актуалізації особистісних мотивів у студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту (2013)
Сватенкова Т. - Екзистенційні переживання у юнацькому вівці як чинник побудови ціннісно-орієнтаційного продукту (2013)
Склярук А. - Сучасний стан наукової концептуалізації категорії "проблемна сім'я" (2013)
Сенчук О. - Розвиток особистості та її життєстійкість у контексті подружніх стосунків (2013)
Чаусова Ю. - Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі (2013)
Вінтоняк В. - Методичні аспекти дослідження кар'єрних стратегій офіцерів (2013)
Ревякіна О. - Основні теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного здоров’я у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці (2013)
Наші автори (2013)
Contents (2013)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2013)
Редколегія (2014)
Артюх Т. М. - Оптимізація складу ювелірного сплаву на основі золота за показниками міцності та зносостійкості , Григоренко І. В. (2014)
Байдакова Л. І. - Особливості управління якістю товарів у торгівлі , Байдакова І. М. (2014)
Березовський Ю. В. - Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні (2014)
Бойко Г. А. - Визначення споживчих властивостей змішаної пряжі з волокнами льону олійного та поліефіру , Тулученко Н. В. (2014)
Бобирь С. В. - Товарознавчі властивості льоносировини для армування геотекстильних полотен , Кузьміна Т. О., Бабіч С. С. (2014)
Бучківська У. Б. - Дослідження механічних властивостей платтяно-костюмних тканин з використанням еластанових ниток (2014)
Ємченко І. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей оброблених целюлозних тканин , Міневич Г. Я., Оксенчук О. І. (2014)
Ємченко І. В. - Процеси масопереносу компонентів вогнебіозахисного покриття деревини , Микитин О. З., Гивлюд М. М. (2014)
Єрмолюк Р. С. - Світовий досвід переходу на використання водно-дисперсійних фарб для розмітки доріг (2014)
Пахолюк О. В. - Роль рослинних барвників у підвищенні рівня екологічної безпеки одягових тканин (2014)
Пелик Л. В. - Вітчизняні фільтрувальні текстильні матеріали із синтетичних волокон (2014)
Передрій О. І. - Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів , Ковальчук Н. М. (2014)
Шегинський О. В. Симчук С. Є. - Дослідження чинників, які впливають на формування асортименту нових синтетичних шкір (2014)
Ягелюк С. В. - Дослідження деформації стебел льону (2014)
Дзюбинський А. В. - Споживні властивості легкових автомобілів, Шух В. В. (2014)
Гавриляк М. Я. - Проблеми безпечності цукру білого за мікробіологічними показниками, Годзюр Т. (2014)
Голодюк Г. І. - Розрахунок конкурентоспроможності сиру "Голландського”, що реалізує ВАТ "Луцькхолдінг” (2014)
Гончар Л. А. - Застосування сумісного аналізу з метою оптимізації асортиментної політики торгівельного підприємства, Холодова О. Ю. (2014)
Дзюбинська О. В. - Споживні властивості цукру на ринку України, Кукевич І. А. (2014)
Медведкова І. І. - Обгрунтування можливості керування зберіганням продукції на основі культивованих грибів (2014)
Молоканова Л. В. - Вплив барвників з кизилу і терену на формування кольору ковбасних фаршевих систем, Квасніков А. А., Гавриліна Н. І. (2014)
Мороз Н. В. - Модель оцінювання та забезпечення якості зерна (2014)
Оносова І. А. - Використання маркерів аутентифікації органічних харчових продуктів: зарубіжний досвід , Шевчук Т. О. (2014)
Попова Н. О. - Використання нетрадиційної рослинної сировини при виробництві сиркових виробів , Баркалова А. І. (2014)
Речун О. Ю. - Стратегічна спрямованість розвитку роздрібної торговельної мережі (2014)
Ткачук В. В. - Ринок тютюнових виробів в Україні: реалії, проблеми, перспективи розвитку (2014)
Турчиняк М. К. - Актуальність використання нетрадиційних добавок у харчових продуктах (2014)
Ярошевич Т. С. - Використання пшона шліфованого у виробництві пшеничного хліба , Ярошевич О. М. (2014)
Дудла І. О. - Забезпечення суттєвих показників якості ювелірних виробів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грабовський С. - Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби (2014)
Таранов С. - До питання про теономію у Пауля Тілліха.. Культура та історія (2014)
Гуменюк С. - Острозькі книжники як продовжувачі святоотцівської традиції (2014)
Вільчинська С. - В. П. Петров: "шевченкізм" (філософсько-антропологічний зріз). До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка (2014)
Павлова Т. - Оценка инженерной деятельности с позиций этики Канта (2014)
Панасюк Б. - Щоб вижити, людина має змінити свої бажання (2014)
Кучера Т. - Біоетика: огляд найактуальніших проблем (2014)
Гаєвська О. - Загальноцивілізаційний зміст соціально-системної організації (2014)
Шморгун О. - М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму (2014)
Латышева В. - Формирование глобального рынка труда и проблема сохранения социальной идентичности личности (2014)
Шепетяк О. - Класифікація знаків у семіотиці Чальза Пірса (2014)
Северин-Мрачковська Л. - НТП: зворотний бік цивілізації (відображення наслідків у сучасній економічній теорії), Ісакова О. (2014)
Бевз Т. - Приютинське братство як форма людської самореалізації і феномен інтелектуальної культури (2014)
Тормахова В. - Xарактерні риси української поп-музики кінця XX-початку XXI століть (2014)
Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Круглий стіл до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського (Юрій Вільчинський, Броніслав Панасюк, Вадим Деркач, Мирослава Кругляк, Борис Мачульський) (2014)
Повага, як фундамент діалогічності. Інтерв’ю із польським філософом та теологом о. Яном Анджеєм Клочовським OP (2014)
Волковський В. - VIII Міжнародний Конгрес україністів. "Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції" (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) (2014)
Анотації (2014)
Бережний В. В. - Вплив комплексного лікування з включенням препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот на стан судин хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю. (2014)
Банадига Н. В. - Вивчення якості життя дітей з атопічним дерматитом в практиці педіатра, Гаріян Т. В., Фтьомова О. Я. (2014)
Боярчук О. Р. - Особливості клінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця у дітей (2014)
Тяжка О. В. - Застосування високих доз вітаміну Д в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з алергічними захворюваннями, Сельська З. В. (2014)
Загородня Я. М. - До питання пролонгованої жовтяниці у новонароджених. (Огляд літератури) (2014)
Левицька С. А. - Вплив поліморфізму С-511Т гена IL-1b на продукцію інтерлейкіна IL-1b у дітей, що часто і тривало хворіють, Гоженко А. І. (2014)
Гончарь М. О. - Стан функціональної адаптації серцево-судинної системи у дітей після хірургічної корекції вроджених вад серця (2014)
Левенець С. С. - Пневмонія у дітей: настанови, реалії, можливості, Ренчковська С. О., Пранік Н. Б. (2014)
Тяжка О. В. - Порушення метаболізму жирних кислот як один з етіопатогенетичних механізмів формування холелітіазу у дітей та можливі шляхи корекції виявлених порушень, Сміщук В. В., Брюзгіна Т. С. (2014)
Сліпачук Л. В. - Принципи вибору суміші для вигодовування дітей із харчовою алергією, Строй О. А., Казакова Л. М. (2014)
Синицька В. О. - Клінічні аспекти ювенільного ревматоїдного артриту, Чубата О. Б., Юрик І. Е. (2014)
Косовська Т. М. - Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці, Волошин О. Я., Чорномидз І. Б. (2014)
Марушко Ю. В. - Вміст антимікробних пептидів та клітинний склад ротоглоткового секрету в дітей з частими респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Марушко Ю. В. - Вміст хрому у волоссі дітей, Таринська О. Л. (2014)
Коренюк О. С. - Особливості терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку (2014)
Крицький І. О. - Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2014)
Крицький І. О. - Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (Польща) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2014)
Волянська Л. А. - Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок), Стеценко В. В., Федорчак О. Г. (2014)
Марущак М. І. - Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області, Мазур Л. П., Денефіль О. В. (2014)
Бойко Н. С. - Використання антиеметику домперидону для корекції порушення моторно-евакуаторної функції шлунку у дітей при ацетонемічному синдромі (2014)
Косминіна Н. С. - Порівняльна характеристика функціонального стану щитоподібної залози у дітей, які проживають в екологічно забруднених йододефіцитних регіонах з різними шляхами поступлення ксенобіотиків, Кеч Н. Р. (2014)
Мартиць Ю. М. - Порівняння поширеності бруксизму між дітьми в періоді пізнього змінного прикусу та дорослими (2014)
Пинда М. Я. - Епідеміологічні дослідження стану твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку міста Тернополя (2014)
Сенаторова Г. С. - Клінічні особливості перебігу різних форм бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Башкірова Н. В. (2014)
Бойчук А. В. - Сучасні аспекти ведення багатоплідної вагітності, Нікітіна І. М., Бегош Б. М. (2014)
Нагорная В. Ф. - Характеристика системы гемостаза после кесарева сечения у родильниц групп риска по тромбообразованию, Гонта Р. И., Бощенко Т. Г. (2014)
Кінаш Н. М. - Результати комплексної терапії у вагітних з хронічною венозною недостатністю, Геник Н. І., Моцюк Ю. Б. (2014)
Скрипник В. Я. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з метаболічним синдромом, Геник Н. І., Кінаш Н. М. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості ультразвукових параметрів матки та яєчників у жінок з мультифолікулярною структурою та жінок із полікістозом, Мартинишин О. Б. (2014)
Місюра А. Г. - Динаміка метаболічних порушень після гістеректомії у перименопаузальному періоді (2014)
Даниленко О. Г. - Патогенетичні аспекти вагітності що не розвивається (2014)
Макаренко М. В. - Порушення продукції чинників росту при плацентарній дисфункції, Кузьміна І. Ю. (2014)
Трохимович О. В. - Особливості клітинного та гуморального імунітету за умов ускладненого перебігу вагітності ранніх термінів (2014)
Пирогова В. І. - Лікування хронічного ендометриту у жінок з безпліддям, Козловський І. В., Голота Л. І. (2014)
Корнієнко В. Г. - Особливості психоемоційного стану у вагітних із загрозою передчасних пологів (2014)
Пирогова В. І. - Застосування дидрогестерону в комплексі лікування гіперпроліферативних процесів ендометрію у пацієнток з екстрагенітальною патологією, Гроховська М. В. (2014)
Нечай О. С. - Оптимізація методів пренатальної діагностики резус-конфлікту (2014)
Корінець Я. М. - Аналіз ефективності пренатальної діагностики у сім’ях з репродуктивними втратами в анамнезі, Прокопчук Н. М. (2014)
Школьник О. С. - Алельний поліморфізм локусу 405G/C гена VEGF (фактор росту ендотелію судин) у жінок з патологією системи кровообігу, Макух Г. В., Мар’ян О. В. (2014)
Тарасюк О. К. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок віком старше 30 років, Сторожук М. С. (2014)
Яремчук Т. П. - Кардіотокографічні особливості стану плода при сифілісі (2014)
Бегош Б. М. - Оцінка ефективності індивідуальної гормональної корекції при порушенні функції репродуктивної системи у жінок, Ониськів Б. О., Колочун Г. В. (2014)
Бойчук А. В. - Інфрачервона лазерна терапія як фактор елімінації вірусу папіломи людини з поверхні шийки матки, Бойко В. І., Нікітіна І. М. (2014)
Колесніченко І. С. - Діагностика та вибір тактики ведення хворих з лейоміомою матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Жабченко І. А. - Ретроспективна оцінка факторів ризику переношеної вагітності, Яремко Г. Є., Ліщенко І. С. (2014)
Косілова С. Є. - До питання патогенезу акушерських кровотеч (2014)
Лимар Є. А. - Організація спеціалізованої допомоги вагітним з політравмою: ризики і шляхи усунення (2014)
Маланчин І. М. - Віддаленні наслідки перенесеної преекламсії, Коптюх В. І., Франчук О. А. (2014)
Лимар Л. Є. - Ефективність реабілітації жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від ступеня ураження печінки (2014)
Геряк С. М. - Вагітність і артеріальна гіпертензія: підходи до патогенетичних механізмів забезпечення функціонального резерву системи матково-плацентарної гемодинаміки (огляд літератури), Гуменна І. Є. (2014)
Маркін Л. Б. - Комплексна терапія рецидивуючого хронічного генітального хламідіозу, Шахова О. В., Попович А. І. (2014)
Евдокимова В. В. - Лапароскопические вмешательства при неотложных состояниях в гинекологии посредством однопортового доступа (2014)
Якимчук Ю. Б. - Cучасні принципи діагностики, лікування та реабілітації хворих з позаматковою вагітністю (огляд літератури) (2014)
Артамонов Е. И. - Исследование особенностей износа и обзор конструкций фрикционных клиньев для выбора их рациональной конфигурации (2008)
Артемчук В. В. - Міцність з’єднання деталей з гарантованим натягом, відновлених шаровими покриттями (2008)
Баб’як М. О. - Модель роботи механізму пантографа електровоза, як механічної системи з пневматичним приводом (2008)
Васильев С. М. - Сравнительный анализ динамических характеристик турникетно-крепёжных устройств каткового, полозкового и клинового типов (2008)
Горобец В. Л. - Оценка сопротивления несущих конструкций подвижного состава циклическим нагрузкам с учетом влияния равномерной коррозии, Ягода Д. А., Ягода П. А. (2008)
Дзензерский В. А. - Автоматизированный производственный комплекс для формирования аккумуляторных батарей при их поточном производстве, Скосарь В. Ю., Буряк А. А., Дзензерский Д. В., Сиренко М. В., Лесничий В. Н., Бурылов С. В. (2008)
Ковтун Е. Н. - Оценка динамических характеристик вагонов-цистерн с разным уровнем недолива, Малый В. В., Маркова О. М. (2008)
Коротенко М. Л. - Особенности приемки подвижного состава зарубежного изготовления в части вписывания в габарит по ГОСТ 9238-83, Гаркави Н. Я. (2008)
Кравець В. В. - Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення, Кравець Т. В., Харченко О. В. (2008)
Куліченко А. Я. - Зміцнення поверхневого шару циліндричних деталей механізмів засобів транспорту обробкою інструментом з гнучкими робочими елементами (2008)
Ляпшин К. Н. - Применение методов идентификации для оценки параметров изгибных колебаний кузовов вагонов, Вучетич И. И., Клоков А. В., Балцкарс П. Я. (2008)
Новогрудський Л. С. - Про вплив електричного струму на механічні характеристики рейкової сталі, Оправхата М. Я., Зайцева Л. В. (2008)
Орлова А. М. - Иерархически-итерационный метод выбора параметров силовых характеристик и конструктивных решений подвешивания тележек грузовых вагонов, интегрированный в комплексную методику проектирования ходовых частей (2008)
Орлова А. М. - Исследование влияния состояния тележек грузовых вагонов на боковой износ гребней колес по результатам математического моделирования и обследования вагонов в эксплуатации, Лесничий В. С., Артамонов Е. И. (2008)
Орлова А. М. - Технико-экономическое обоснование применения комплексной модернизации ходовых частей грузовых вагонов с установкой износостойких элементов компании "А. Стаки" и "Амстед Рейл", Лесничий В. С., Харитонов Б. В. (2008)
Певзнер В. О. - Система диагностики пути на современном этапе (2008)
Рудакова Е. А. - Исследование динамических качеств сочлененного вагона-платформы на математических моделях, Орлова А. М. (2008)
Сенько В. И. - Прогнозирование численности парка грузовых вагонов, Гурский Е. П. (2008)
Bartak J. - Improving operating performance through modern training solutions, Schwerdtfeger M., Pometko S. (2008)
Левицкий И. Е. - Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах, Коробьева Р. Г. (2008)
Мямлін С. В. - Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами, Козаченко Д. М., Гаркаві Н. Я. (2008)
Лоза П. О. - Вибір раціонального з’єднання обмоток трансформаторів статичних перетворювачів у сучасних стендах для випробування тягових двигунів локомотивів (2008)
Мищенко Т. Н. - Показатели качества электроэнергии в тяговой сети на токоприемниках электровозов постоянного тока (2008)
Бондаренко И. А. - Предложения по оценке деформативности железнодорожного пути (2008)
Корженевич И. П. - Связь параметров подвижного состава и допускаемых скоростей при решении тормозной задачи на перевальных участках, Тодуа Т. Г., Торопов Б. И. (2008)
Беляев Н. Н. - Физическое и математическое моделирование процессов защиты зоны аэрации от загрязнения, Калашников И. В. (2008)
Зеленько Ю. В. - Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования (2008)
Лисняк В. М. - Математическое моделирование процесса нейтрализации облака цианистого водорода (2008)
Банніков Д. О. - Тиск сипучого матеріалу на стінки двоступінчастих ємнісних конструкцій (2008)
Клочко Б. Г. - Литые бетонные смеси для гидротехнического строительства, Ануфриева Е. В. (2008)
Нікіфорова Н. А. - Вплив комплексних поліфункціональних модифікаторів на корозійну стійкість арматури в бетоні (2008)
Пшінько О. М. - Проблеми забезпечення якості об’єктів залізничного транспорту, Нетеса М. І., Краснюк А. В. (2008)
Распопов А. С. - Продольные и крутильные колебания стержневых систем с древовидной или кольцевой структурой (2008)
Андрющенко В. А. - Метод структурного преобразования стохастических сетей для герт-моделирования технологических и экономических процессов, Скалозуб В. Вл. (2008)
Волощук В. В. - Об одном элементарном методе решения неопределенных уравнений в целых положительных числах (2008)
Вакуленко І. О. - Структурні перетворення в металі залізничного колеса від взаємодії з рейкою, Грищенко М. М. (2008)
Грищенко М. А. - Дослідження причин виникнення вищербин металу на поверхні кочення залізничних коліс (2008)
Спиридонова И. М. - Исследование влияния предварительной холодной пластической деформации на диффузию углерода и бора в борсодержащих сплавах на железной основе, Филоненко Н. Ю., Пиляева С. Б. (2008)
Вишнякова І. М. - Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті (2008)
Власюк В. Є. - Впливи інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства (2008)
Милых В. И. - Анализ гармонического состава переменного магнитного поля, связанного с вращающимся ротором турбогенератора, в режимах холостого хода и короткого замыкания, Полякова Н. В. (2013)
Китаев А. В. - Cхемы замещения электрических машин, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Ярымбаш Д. С. - Анализ энергоэффективности конструкции торцевых соединений боковых шинных пакетов и токоподводов печей графитации, Олейников А. М. (2013)
Сінолиций А. П. - P-q теорія миттєвої потужності для пристроїв активної фільтрації. Обмеження застосування, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Верещаго Е. Н. - Модель электрической дуги в MATLAB / SIMULINK, Костюченко В. И. (2013)
Остренко В. С. - Визначення температури igbt модуля перетворювача частоти при пуску асинхроного двигуна, Критська Т. В. (2013)
Орловський І. А. - Лабораторний стенд керування маніпулятором М10П від SCADA системи TRACE MODE, Крат О. І., Зав’язун П. П., Бірюков Ю. С. (2013)
Ершов А. В. - Влияние магнитного поля проводника на течение металла на торце проволоки в дуговом разряде, Зеленина Е. А. (2013)
Кулагін Д. О. - Спосіб апроксимації кривої намагнічування тягового асинхронного двигуна (2013)
Пожуєв В. І. - Визначення ефективності існуючих гідроенергетичних систем, Радченко В. В., Шкрабець Ф. П., Кучер В. Г., Кобець В. П. (2013)
Домбровська С. М. - Сучасні технології впровадження інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні (2013)
Сіцінський А. С. - Проблемні питання нормативно-правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення в Україні, Гетьманець А. Г. (2013)
Линник С. О. - Реалізація в Україні міжнародних стратегій щодо здорового харчування населення (2013)
Бєлай С. В. - Дослідження механізмів правового реагування з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2013)
Довгань В. І. - Інформаційне забезпечення державного управління у галузі ветеринарної медицини України (2013)
Кононович В. Г. - Теоретичні і правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2013)
Бондар Д. В. - Формування інноваційних механізмів підготовки студентів управлінських спеціальностей (2013)
Комар Ю. М. - Невирішені проблеми управління професійною підготовкою державно-управлінського персоналу нової формації, Колосов А. Г., Комар В. Ю. (2013)
Костенок І. В. - Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування: основні соціально-демографічні параметри (2013)
Адамчук С. В. - До проблеми визначення поняття кадрового потенціалу органу виконавчої влади (2013)
Реутов Е. В. - Информационное пространство регионального и муниципального управления: социологический анализ, Тришина Т. В. (2013)
Васильєв О. В. - Інституційне забезпечення економічної безпеки (2013)
Грицюк І. В. - Державна фінансова політика економічного зростання (2013)
Журба І. Є. - Науково-теоретичні засади економіки транскордонного співробітництва (2013)
Підгородецька С. М. - Напрями активізації інноваційного зростання окремих країн світу, Гернего Ю. О. (2013)
Селезньова О. В. - Основні засади використання програмно-цільового методу в національних економіках зарубіжних країн (2013)
Литвиненко Я. В. - Напрямки інноваційного розвитку України в період економічної кризи (2013)
Конєва І. І. - Особливості формування інвестиційного клімату в Україні (2013)
Луцков В. О. - Передумови досліджень впливу структурної політики на конкурентоспроможність національної економіки (2013)
Хаметов Т. И. - Определение качества функционирования системы управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, Букин С. Н. (2013)
Яворська Т. І. - Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Потапова Н. А. - Інформаційно-аналітична система логістичного адміністрування підприємств АПК (2013)
Агєєва І. В. - Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств (2013)
Гончаренко О. Г. - До питання вдосконалення управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Дем’янченко А. Г. - Підходи до визначення структур власності та управління в морських портах (2013)
Кучер О. В. - Сутність та зміст управлінських рішень підприємства (2013)
Лисенко О. А. - Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти (2013)
Нагара М. Б. - Фінансові можливості молокопереробних підприємств для проведення коучингу (2013)
Отливанська Г. А. - Методичні положення комплексного аналізу основних фондів, інвестицій та доходів оператора зв’язку (2013)
Скорук О. П. - Ефективність фермерських господарств України в аспекті розмірів їх землекористування, Зубар І. В. (2013)
Горлачук М. А. - Аграрний ринок в умовах глобалізації: циклічність розвитку, коекзистивність та продовольча безпека (2013)
Качуровський С. В. - Стратегічні задачі логістики складування в АПК (2013)
Яцкевич І. В. - Інтеграція як шлях підвищення ефективності підприємств (2013)
Білопільська О. О. - Прогнозування розвитку системи управління твердими побутовими відходами (2013)
Кулько І. В. - Оптимізація використання основних засобів машинобудівних підприємств України (2013)
Четверик О. В. - Сутність та особливості формування товарного асортименту підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2013)
Кудріна О. Ю. - Актуальні питання застосування режиму вільних економічних зон на депресивних територіях вугледобувних районів Сходу України (2013)
Ситников М. М. - Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону (2013)
Гофман М. О. - Стан попиту на молокопродукти у Хмельницькій області (2013)
Ніколіна І. І. - Теоретичні основи рейтингового управління соціальним розвитком регіону (2013)
Ковбасюк О. О. - Теоретичні аспекти кластерного розвитку зернової галузі (2013)
Захаркевич Н. П. - Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ "зеленої” економіки (2013)
Пашенцева Г. В. - Організаційні аспекти проведення екологічної ревізії рекреаційних територій (2013)
Макарчук О. Г. - Стійкий розвиток економіки як основа збалансованого природокористування (2013)
Надрага В. І. - Ризик як економічна категорія (2013)
Дражниця С. А. - Добробут населення України: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Матюх С. А. - Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг (2013)
Шевчук П. І. - Проблеми збалансування бюджету Пенсійного фонду України (2013)
Голинська О. В. - До питання змісту бюджетної політики та бюджетного механізму (2013)
Коляда Т. А. - Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України (2013)
Медвідь В. Ю. - Обґрунтування наукових підходів до визначення податкового потенціалу регіону як напрям регіонального розвитку (2013)
Рожко О. Д. - Соціальна спрямованість бюджетних видатків у сучасних умовах економічного розвитку України (2013)
Савчук В. А. - Світовий досвід адміністрування податків (2013)
Ластовенко О. В. - Концептуальні аспекти руху капіталу на ринку цінних паперів (2013)
Гагауз В. М. - Функції та принципи забезпечення позичок у кредитному менеджменті (2013)
Даниліна С. О. - Фінансова глобалізація та її вплив на Україну (2013)
Деркач Ю. Б. - Проблеми управління золотовалютними резервами України (2013)
Ружицький І. Ю. - Підходи до класифікації джерел формування доходів Державного бюджету України (2013)
Табенська Ю. В. - Реалізація європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в системі державного управління (2013)
Тягнирядно Л. Л. - Облікова політика підприємства щодо доходів, витрат та фінансових результатів (2013)
Кулик В. А. - Організація обліку основних засобів: методичний аспект (2013)
Кашуба Я. М. - Обґрунтування структури показників системи моніторингу підприємництва відповідно до концепції життєздатності (2013)
Краєвський В. М. - Моделювання оцінки людського капіталу як нематеріальної складової національного багатства (2013)
Макарова І. С. - Моделювання мотивації надання якісних адміністративних послуг у контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Заїкіна В. В. - Вдосконалення підготовки студентів–менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін (2013)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2013)
Інформація про "Університетські наукові записки" (2013)
Склад редакційної колегії (2013)
Інформація для авторів (2013)
Contents (2013)
Вихідні дані (2013)
Сєвка В. Г. - Механізм застосування інновацій для відтворення економічного потенціалу житлового будівництва та підвищення житлової забезпеченості, Гракова М. А. (2013)
Маматова Т. В. - Основні напрямки удосконалення соціального розвитку держави, Черниш О. І. (2013)
Омелянович Л. О. - Соціальні стандарти якості життя громадян, Гвасалія Д. С. (2013)
Рассулова Н. В. - Вдосконалення звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в установах охорони здоров’я, Легкошкур О. С. (2013)
Ардатьєва Т. І. - Теоретико-методичні основи обліку основних засобів природоохоронного призначення (2013)
Костенко Г. П. - Інтегральний показник як складова комплексної оцінки фінансового забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів (2013)
Гурій С. П. - Шляхи удосконалення механізмів державного управління прискореним розвитком регіонів України (2013)
Кирилюк А. І. - Напрямки удосконалення роботи механізмів регулювання соціально-економічних процесів в регіоні (2013)
Бережний А. І. - Емпатія як ефективний інструмент управління конфліктами в системі інноваційного розвитку закладів освіти (2013)
Чанглі В. С. - Теоретические основи процесса реформирования ЖКХ (2013)
Лук'яненко К. С. - Податкове регулювання в Україні (2013)
Баула О. В. - Макроекономічні аспекти розвитку фондового ринку України (2013)
Божидарнік Т. В. - Теоретико-методологічні засади імплементації зарубіжного досвіду регулювання ринку молока у вітчизняну практику (2013)
Булишева Д. В. - Особливості та шляхи зменшення ступеню забруднення приміських зон, Тютюнник Г. О. (2013)
Вісин В. В. - Кооперативний рух у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ ст., Вісина Т. М., Ліщук В. І. (2013)
Галазюк Н. М. - Державне регулювання ЗЕД вітчизняних підприємств: теоретичні аспекти, Галазюк Ю. О. (2013)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних перетворень: вибір пріоритетів та інструментів, Бардась В. М. (2013)
Гребенюк Ю. М. - Розвиток туризму в Закарпатській області, Лютак О. М. (2013)
Гринчуцький В. І. - Історико-економічний огляд діяльності фонду праці у Волинському регіоні між двома світовими війнами: 1919-1939 роки, Никитюк Т. Л., Баула О. В. (2013)
Зелінська О. М. - Державне регулювання і перспективи діяльності ТНК в Україні (2013)
Камінська І. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності активізації соціального діалогу на регіональному рівні, Коленда Н. В. (2013)
Ковальська Л. Л. - Теоретичні засади територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів держави, Речун О. Ю. (2013)
Корольчук Л. В. - Транскордонний регіон як глобальна логістична система (2013)
Кравчук О. Я. - Шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури (2013)
Кравчук П. Я. - Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його корпоративної безпеки, Дзюбинський А. В., Дзюбинська О. В. (2013)
Кривов`язюк І. В. - Місце конторолінгу і моніторингу в процесах прийняття та реалізації інвестиційних рішень на підприємстві, Кривов`язюк Л. В., Кривов`язюк О. І. (2013)
Лемішовська О. С. - Історичний аспект розвитку основних форм організації обліку (2013)
Матвєєв Є. Е. - Транскордонні аспекти інтеграційного вибору України, Тимечко І. Р. (2013)
Никитюк Т. Л. - Етапи наближення України до ЄС, Лещук В. П. (2013)
Полінкевич О. М. - Суть поняття "техносоціальна продуктивність" бізнес-процесі підприємств у новій економіці (2013)
Проданова Л. В. - Диспропорції структури та політика структурних перетворень національної економіки (2013)
Решетило Н. В. - Розвиток економіки інформаційного типу в галузях господарювання (2013)
Савош Л. В. - Особливості та перспективи транскордонного співробітництва Волині та Польщі у сфері туризму, Павлюк Л. В. (2013)
Стасюк В. В. - Специфічні аспекти імплементації механізмів державно-приватного партренства в підгалузь комунального водопостачання (2013)
Тимошук Г. О. - Розвиток транскордонного туризму в рамках єврорегіону "Буг", Лютак О. М. (2013)
Урбан О. А. - Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму (2013)
Клечковський Ю. Е. - Пшенична муха Phorbia secures та кореневі гнилі: взаємодія на озимій пшениці (2011)
Федоренко В. П. - Жуки родини коваликових, Гуляк Н. В. (2011)
Шам І. В. - Вплив систем обробітку грунту, Ременюк Ю. О., Макух Я. П. (2011)
Зеля А. Г. - Стійкі проти раку (2011)
Шушківська Н. І. - Основні шкідники гороху (2011)
Манько Ю. П. - Бур’яни у посівах озимої пшениці, Мустафа Кіраван (2011)
Лісовий М. П. - Особливості розмноження гриба, Голячук Ю. С. (2011)
Макух Я. П. - Пантера – дія м’яка і надійна (2011)
Устінова А. Ф. - Контролювання гумаю (2011)
Мельничук М. Д. - Потенційно шкідливі види турунів (Coleoptera, Carabidae), Микула О. С., Чайка В. М., Федоренко А. В. (2011)
Федоренко В. П. - Фітостан та прогноз, Чайка В. М., Неверовська Т. М., Бакланова О. В., Кравченко О. М. (2011)
Федоренко А. В. - Хлібні жуки - загроза триває (2011)
Брухаль Ф. Й . - Шкідливість бур'янів у посівах сої, Красюк Л. М. (2011)
Федоренко В. П. - Ентомофаги агробіоценозу гречки, Гордієнко О. В. (2011)
Баннікова К. В. - Пухирчаста сажка кукурудзи, Шевчук О. В. (2011)
Ігнат В. В. - Кравчик-головач (2011)
Голячук Ю. С. - Збудник фітофторозу картоплі, Лісовий М. П. (2011)
Касьянов А. М. - Капустяна попелиця на ярому ріпаку (2011)
Ретьман С. В. - Хвороби листя і колоса, Шевчук О. В., Горбачова Н. П. (2011)
Круть М. В. - Чорнобильській катастрофі 25 років (2011)
Титул, зміст (2013)
Рудик Р. І. - Органічне виробництво — перспектива отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, Приймачук Т. Ю., Фомічова О. В. (2013)
Ворона Л. І. - Погодні умови осіннього періоду вегетації та розвиток пшениці озимої за різних строків сівби, Сторожук В. В., Ткачук В. П., Швайка О. В., Іщук О. В. (2013)
Данкевич Є. М. - Стан та перспектива розвитку галузі ріпаківництва в Житомирській області, Ворона Л. І. (2013)
Радько Т. В. - Фітосанітарний стан насаджень картоплі залежно від застосування соломи, сидератів та мінеральних добрив, Радько В. Г., Матвійчук Н. Г. (2013)
Савчук О. І. - Вирощування квасолі за органічного виробництва, Мельничук А. О., Іваненко Л. А. (2013)
Мостовенко О. О. - Успадкування ознак у гібридів льону першого покоління, В’юнцов С. М. (2013)
Вишневська О. В. - Ефективність застосування біоінокулянтів при вирощуванні люпину вузьколистого в умовах Полісся, Тугуєва І. В. (2013)
Данілкова Т. В. - Збереженість картоплі (Solanum tuberosum L. ) залежно від строку садіння і обробки мікробіологічними препаратами в умовах передгір’я Карпат, Бородай В. В., Колтунов В. А. (2013)
Цуман Н. В. - Вплив удобрення на врожай озимого жита та родючість дерново-підзолистого ґрунту, Абдурагімова Т. В., Бондарчук Ю. В. (2013)
Ратошнюк В. І. - Еколого-географічні принципи сортової технології вирощування насіння люпину вузьколистого (2013)
Чернуський В. В. - Про можливість уніфікації та автоматизації окомірної оцінки селекційних зразків шляхом попередньої побудови графічних моделей стеблостою жита озимого і гороху польового (2013)
Кочик Г. М. - Теоретичні і практичні підходи до застосування хімічного захисту посівів пшениці озимої від бур’янів у регіоні Полісся України, Гуцалюк Л. С., Іваненко Л. А. (2013)
Гамаюнова В. В. - Формування продуктивності сої залежно від сорту, мінерального живлення та обробки насіння біопрепаратами на півдні України, Назарчук А. А. (2013)
Черненко О. В. - Особливості підготовки насіння стевії до посіву та технологія вирощування розсади з насіння в умовах Полісся, Кормільцев Б. Ф., Козлик Т. І. (2013)
Камінська О. М. - Готування льонотрести з використанням нового полімерного препарату (2013)
Венгер О. В. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб озимої пшениці, Венгер В. М., Якубенко І. В., Федорчук Н. А., Тимощук Т. М. (2013)
Хохлов В. В. - Біологічна активність дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення в різноротаційних сівозмінах (2013)
Лазаренко О. В. - Трансформація режиму вологості дерново-підзолистого ґрунту за різних способів основного обробітку в умовах Полісся, Гуцалюк Л. С. (2013)
Штанько І. П. - Досягнення селекції хмелю в світі та напрями удосконалення сортової структури насаджень в Україні (2013)
Стецюк О. П. - Елементи біологізації в технологічному процесі вирощування хмелю, Кириченко Л. П., Ільїнський Ю. М. (2013)
Кормільцев Б. Ф. - Використання ДДКамоду при мікроклональному розмноженні і збереженні in vitro сортів хмелю (Humulus Lupulus L. ), Черненко О. В., Дульнев П. Г. (2013)
Венгер О. В. - Ефективність застосування препаратів фірми "Кемтура агросолюшенс” для захисту хмелю від шкідників та хвороб, Венгер В. М., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2013)
Любченко В. В. - Механізація технологічної операції обрізування головних кореневищ маток хмелю (2013)
Савченко Ю. І. - Сапоніт знижує концентрацію важких металів у продукції свинарства, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2013)
Маменко О. М. - Залежність морфобіохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2013)
Гноєвий І. В. - Ефективність застосування консервованих кормів за пріоритетними технологіями їх заготівлі в годівлі великої рогатої худоби (2013)
Кивенко О. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців різних генотипів Поліської м’ясної породи (2013)
Приймачук Т. Ю. - Галузь тваринництва регіону Полісся: сучасний стан та проблеми розвитку, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю. (2013)
Рибак В. В. - Розвиток зеленого туризму в Україні, Трембіцька О. І. (2013)
Гноїлек Л. С. - Ефективність доз мінеральних добрив і норм висіву при вирощуванні льону-довгунцю (2013)
Ничипорук А. Г. - Влияние микроудобрений на урожайность валерианы лекарственной (2013)
Сатановська І. П. - Тривалість вегетаційного періоду різностиглих гібридів кукурудзи залежно від біологічних препаратів та погодних умов (2013)
Запарнюк В. І. - Якість зерна вики ярої в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Власенко О. О. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від системи удобрення та попередників на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті (2013)
Карпюк Н. А. - Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельних бугайців при різних типах годівлі (2013)
Аннотации (2013)
Завальнюк В. В. - Соціологічні методи антропологічного дослідження права (2014)
Заворотченко Т. М. - Методологічні основи механізму реалізації суб’єктивних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2014)
Пашко П. В. - Пропозиції до інституційного механізму забезпечення національних митних інтересів України, Пашко Д. В. (2014)
Карпенко Г. Л. - Історія трансформації Митного тарифу України (2014)
Калакайло Р. І. - Митне розслідування: поняття, зміст (2014)
Лазарчук К. Р. - Порядок переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу (2014)
Драпайло В. В. - Поняття та правова природа консультування з питань державної митної справи (2014)
Палій Н. Р. - Тактична операція "Затримання злочинця" при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою митних органів (2014)
Білоус-Осінь Т. І. - Процедура набуття статусу уповноваженого економічного оператора (2014)
Герман О. О. - Деякі питання функціонування пунктів пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України: нормативно-правовий аналіз (2014)
Хачатуров Е. Б. - Створення спільного комунального пароплавства як можлива підстава розвитку суднобудівної та судноремонтної галузі (2014)
Нікіша Д. О. - Інноваційні аспекти розвитку українського флоту, Левченко С. Г. (2014)
Сурілова О. О. - Забезпечення екологічної безпеки освоєння мінерально-сировинних ресурсів континентального шельфу України як функція державного управління (2014)
Черныш Т. В. - Понятие и сущность морского пиратства как преступления международного характера (2014)
Вихренко К. П. - Рибальський сектор як об’єкт міжнародного правового регулювання (2014)
Христич Д. Ю. - Терминологические проблемы порядка расследования столкновения судов (2014)
Хачатуров Е. Б. - Перспективи створення сумісного комунального пароплавства, Нікіша Д. О. (2014)
Нікіша Д. О. - Розгляд Проекту Закону "Про державну підтримку соціально-економічного експерименту щодо створення та ефективного функціонування Всеукраїнського учбово-науково-виробничого об’єднання морського та річкового транспорту" в рамках IV Всеукраїнської школи з морського права, Левченко С. Г. (2014)
Топчій Т. В. - Проти шкідників сходів (2012)
Цвей Я. П. - Обробіток грунту і забур'яненість посівів пшениці озимої, Бойчук О. В. (2012)
Сікура О. А. - Західний кукурудзяний жук, Андреянова Н. І., Бокшан О. Я., Сікура О. О. (2012)
Литвин О. П. - Бульбочкові довгоносики роду Sitona Germ., Федоренко В. П. (2012)
Баликіна О. Б. - Яблунева плодожерка (2012)
Коваленко Н. П. - Роль сівозмін (2012)
Розова Л. В. - Стійкість сортів черешні проти вишневої попелиці (2012)
Клечковський Ю. Е. - Розповсюдження гумаю, Могилюк Н. Т., Чебановська Г. Ф. (2012)
Сільськогосподарська нематологія як розділ науки захисту рослин (2012)
Князевич В. М. - Деякі питання діяльності приймальних відділень міських лікарень, Слабкий Г. О. (2009)
Абрамов В. В. - Особливості харчової поведінки та психологічного стану спортсменок, які займаються тхеквондо, Неханевич О. Б. (2009)
Доценко С. Я. - Ауторегуляція кровотоку передпліччя та механізми її порушення при артеріальній гіпертензії, Свистун С. І. (2009)
Камышный А. М. - Влияние экспериментального сахарного диабета на особенности экспрессии иммунной субъединицы протеасомы LMP-2 и проапоптотического белка р53 в тимусе у крыс со спонтанной гипертензией (2009)
Коляда Н. А. - Эпидемиологии хламидиозных риносинуситов у детей (2009)
Кулинич Р. Л.; Сычев Р. А. - Реверсия ренальной дисфункции путем комбинированной модуляции ренин-ангиотензиновой системы у больных гипертонической болезнью, Свистун С. И., Шевченко М. Н., Кулинич О. В., Першина Е. А. (2009)
Макаренко О. В. - Оцінка болезаспокійливої терапії НПЗП при експериментальному паркінсонізмі на фоні терапії бромкриптином (досвід власних досліджень) (2009)
Рябоконь Ю. Ю. - Случай неонатальной ветряной оспы у ребенка 11 дней, Усачева Е. В., Пахольчук Т. Н., Фирюлина О. М. (2009)
Сыволап В. В. - Влияние нолипрела на частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма сердца у больных мягкой и умеренной артериальной гипертензией, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Герасько М. П., Авраменко Н. Ф., Лихасенко И. В., Кравченко Т. В., Поливода С. В., Попова Н. В., Франскявичене Л. В. (2009)
Тугушев А. С. - Особенности артериального кровотока при циррозе печени, Туманская Н. В., Матерухин А. Н. (2009)
Усачова О. В. - Сучасні особливості перебігу та лікування ротавірусної інфекції у дітей, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Шульга О. В., Берестовая І. В., Маркова А. Б., Міщенко Ю. В., Турлюн В. А., Штіблер А. В. (2009)
Шевченко І. М. - Стан біоелектричної активності серця спортсменок-батутисток, Абрамов В. В. (2009)
Шевченко А. І. - Стан надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак молочної залози у Запорізькій області в період з 2003 до 2008 р.р., Шмикова О. В., Воробйов О. М. (2009)
Разнатовська О. М. - Сучасні питання колапсотерапії в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень, Шальмін О. С., Шевченко Р. М., Бобровнича Ю. М., Петров В. А., Євса В. А., Макарович А. Г. (2009)
Растворов А. А. - Возможные поражения легких при заболеваниях крови и ретикулоэндотелиальной системы, Герман А. К., Шарапова И. М., Костюк С. И., Стешина М. С. (2009)
Баранова И. И. - Особенности технологии и реологическое изучение гелевых основ с камедью рожкового дерева (2009)
Бірюкова С. В. - Дослідження мікробіологічної чистоти лікарського засобу "Мікодар", Колокова О. В., Пашнєв П. Д., Сятиня М. Л., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2009)
Васенда М. М. - Розробка складу та технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном B6 методом прямого пресування (2009)
Вишневська Л. І. - Хроматографічне дослідження мононастойок з лікарської рослинної сировини та настойки складної "Пнекофіт", Георгиянц В. А., Яковенко В. К., Бурд Н. Б., Хохлова К. О. (2009)
Запорожська С. М. - Вивчення біологічної і токсикологічної дії вітамінного перорального гелю для дітей, Малоштан Л. М., Грубник І. М. (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 2. Основные нормативные документы по валидации аналитических методик и организация процесса валидации, Мазулин А. В., Рева В. П., Падалко Г. В. (2009)
Киреев И. В. - Экспериментальное исследование антипсихотической и психостимулирующей активности дизамещенных 7-алкил-8-алкиламиноксантинов (2009)
Коритнюк Р. С. - Технологічні аспекти та номенклатура інфузійних розчинів, Борисенко Т. А., Давтян Л. Л. (2009)
Матвийчук А. В. - Исследование зависимости острой токсичности и диуретической активности от химической структуры N-R-амидов 4-(метоксалиламино) бензолсульфонил-оксаминовой кислоты (2009)
Мнушко З. М. - Фактори впливу на споживання протигрибкових лікарських препаратів, Тіманюк І. В., Пестун І. В., Скрильова Н. М. (2009)
Немченко А. С. - Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності, Кубарєва І. В., Бєліченко А. В., Косяченко К. Л. (2009)
Николаев В. А. - Исследование диуретической активности N-замещенных альфа-амидов(±)камфорной кислоты, Самура Б. А., Гриценко И. С., Цапко Е. А., Корниенко В. И. (2009)
Пестун І. В. - Складові забезпечення та оцінки ефективності управління фармацевтичними організаціями, Рогуля О. Ю. (2009)
Половко Н. П. - До питання стандартизації гелю з міконазолом (2009)
Пругло Є. С. - Експериментальне вивчення гіпохолестеринемічної дії деяких заміщених 1,2,4-тріазолу, Білай І. М., Білай А. І., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., Гоцуля Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2009)
Сафронюк С. Л. - Биофармацевтическая оценка альгинатных гелей с хлоргексидином методом биолюминесцентного анализа, Абдураманова Э. Р., Кацев А. М. (2009)
Соколова Л. В. - Фітосубстанція кавуна - перспективне джерело мінеральних речовин (2009)
Слободянюк М. М. - Оцінка потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів, Івченко А. В. (2009)
Шабельник К. П. - Антиоксидантна та антиамнестична активність амідів (6-R-4-оксо-4H-хіназолін-3-іл)оцтових кислот, Павлов С. В., Коваленко С. І., Белєнічев І. Ф. (2009)
Белай И. М. - Преподавание фармацевтической опеки средств современной контрацепции провизорам-интернам, Погорелец Е. А., Войтенко Г. И., Резниченко Г. И. (2009)
Титул, зміст (2014)
VІ Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2014)
Москаленко В. Б. - Состояние и перспективы развития центра ускорительной масс-спектрометрии Института прикладной физики НАН Украины, Данильченко С. Н., Дрозденко А. А., Сторижко В. Е., Чиванов В. Д., Чижов И. Г. (2014)
Романов С. М. - Оборудование компании Intertech для лабораторного анализа и научных исследований (2014)
Пугач В. М. - Позиційно-чутливий кремнієвий детектор для рентгенівської дифрактометрії швидкоплинних процесів (2014)
Сухомлинов А. Б. - Новые исследовательские приборы корпорации Shimadzu (2014)
Мирошниченко С. И. - Многосенсорные цифровые рентгеновские приемники, Невгасимый А. А. (2014)
Бродин М. С. - Двоенергетичний напівпровідниковий детектор рентгенівського та гамма-випромінювання, Весна В. Т., Дегода В. Я., Зайцевський І. Л., Кожушко Б. В. (2014)
Немова С. В. - Подготовка образцов для просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии: новые установки от Leica Microsystems для нанесения покрытий (2014)
Верцанова Е. В. - Решение научно-исследовательских задач с помощью настольного сканирующего электронного микроскопа Phenom ProX (2014)
Хохлов С. В. - Современное аналитическое оборудование компании "Термо Техно ЛЛС" для научных исследований и промышленных лабораторий, Смирный М. А. (2014)
Ружицкая К. В. - Технические решения компании Agilent Technologies как эффективный инструмент определения и мониторинга параметров пищевых продуктов, Дужак А. А. (2014)
Герцюк М. М. - Використання двомірної газової хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням для визначення складу продуктів піролізу з відпрацьованих автомобільних шин, Ковальчук Т., Капрал K., Лисиченко Г. В. (2014)
Воєвода В. М. - Використання портативних раманівських спектрометрів для експрес-контролю виробничих процесів та аналізу у польових умовах, Меленевський Д. О., Держипольський А. Г. (2014)
Косско И. А. - Особенности применения совмещенной системы ТГА-ДСК-ИК-ГХМС, трансферной линии TL-9000 для анализа органических объектов, Пашин Д. М., Валитов М. И. (2014)
Haroutiunian T. - Times Higher Education World University Rankings for 2012—2013 and Prospects of Science Development in Armenia (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Polischuk G. - Ice cream phase composition study using low temperature 1H NMR spectroscopy, Ivanov S., Krupska T., Turov T. (2013)
Polumbryk M. - Antioxidants in food systems. Mechanism of action, Ivanov S., Polumbryk O. (2013)
Rybak O. - Some aspects of the formation of emulsions and foams in food industry (2013)
Piddubniy V. - Assessment of prospects using the latest technology stabilization of beverage, Sova M., Shevchenko O. (2013)
Deriy O. - Refinement of the physical and chemical methods for the determination of sugars, Litvynchuk S., Meletev A., Nosenko V. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського