Монографії та методичні рекомендації співробітників ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", що вийшли друком у 2007 р. (2008)
Міжародні і національні з’їзди і конференції у 2008 році (2008)
До 80-річчя Петра Власовича Волошина (2008)
Професору Миколі Марковичу Мосійчуку — 80 років (2008)
Інні Григорівні Бистровій — 80 років (2008)
Сергію Петровичу Григоруку — 50 років (2008)
Бондаренко Л. І. - Історико-педагогічні аспекти підготовки викладачів до науково-педагогічної діяльності (2012)
Вітебська П. В. - Педагогічна концепція А. С. Макаренка щодо формування та реалізації педагогічного оптимізму вихователя (2012)
Діденко О. М. - Види експерименту в дидактичних дослідженнях українських науковців у 60 – 70 роках ХХ століття (2012)
Коваленко Т. В. - В. О. Сухомлинський про роль математики у розумовому розвитку молодших школярів, Єпіхіна М. А. (2012)
Кузьменко В. В. - Становлення та розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні до початку ХХ століття, Примакова В. В. (2012)
Лісковацька Х. М. - Становлення та розвиток порівняльної педагогіки як науки в Україні (перша половина ХХ століття) (2012)
Панасенко Е. А. - Напрями експериментів у галузі виховання у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (60 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (перша половина ХХ століття) (2012)
Спірідонова А. В. - Особистість учителя в творчості українських письменників другої половини ХІХ століття (2012)
Чаговець А. І. - Науково-педагогічна проблема заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (друга половина XX ст.), Притуляк Л. М. (2012)
Чумак Л. В. - Педагогічна деонтологія експліцитного періоду (2012)
Яценко В. В. - Етапи та провідні тенденції стану та розвитку питання заохочення кадрів дошкільного профілю в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Акуленко К. Ю. - Впровадження ідей соціального конструкціонізму в підготовку студентів-економістів засобами системи Moodle (2012)
Бєлкіна С. Д. - Підготовка студентів інженерних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності в умовах інформатизації суспільства (2012)
Бревнова Ю. А. - Место и роль информационно-коммуникационных технологий в современном образовании (2012)
Джичоная М. А. - Внедрение компьютерных технологий в учебном процессе. Метод проектов в преподавании иностранного языка (2012)
Ерохина Е. А. - Использование компьютерных технологий как эффективный метод обучения иностранному языку (2012)
Пінчук І. О. - Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій при підготовці майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2012)
Попель О. В. - Презентация в аспекте речевого мастерства (2012)
Чикіна Ю. Ю. - Професійна підготовка майбутнього вчителя географії в умовах комп’ютеризації та інформатизації освіти (2012)
Швецова Г. А. - Комп’ютерна графіка та її використання в практиці освітньої діяльності (2012)
Шевель Б. О. - Можливості формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за допомогою динамічних флеш-презентацій (2012)
Щербань І. Ю. - Застосування комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови у ВНЗ (2012)
Глоба О. П. - Науково-теоретичні та організаційно-педагогічні аспекти комплексної реабілітації та соціалізації молоді з порушеннями ОРА в умовах регіонального корекційно-реабілітаційного середовища (2012)
Сорокіна Г. О. - Луганська область як туристично привабливий регіон (2012)
Сейко Н. А. - Головні характеристики джерельної бази дослідження історії доброчинності у сфері освіти України (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Shandruk S. I. - Cognitive Aspects of Second-Language Aquisition (2013)
Герцовська Н. О. - Проблема гендеру в сучасній лінгвістиці: чоловіча і жіноча мова (2013)
Гоца Н. М. - Зоонімічна лексика як засіб репрезентації гендерних концептів у афро-американському жіночому романі (2013)
Дем’янеко О. Є. - Акультураційні стратегії та підготовка до міжкультурної взаємодії в полі етнічному просторі (2013)
Мартин Н. В. - Особливості англомовного політичного образу в медіапросторі (2013)
Негер О. Б. - Перейменування як ідентифікатор специфіки розвитку мотиваційної бази офіційної закарпатоукраїнської урбанонімії ХХ – поч. ХХІ ст. (2013)
Нуждак Л. В. - Вплив соціальних чинників на формування екологічного стану українських власних назв (2013)
Романова О. О. - Культурна комунікація як чинник розвитку соціокультурних процесів (2013)
Yemelyanova O. V. - Interiorized Self-evaluation as Explication of Self-concept (2013)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту військо в українській художній прозі ХХІ ст. (2013)
Бойко Ю. П. - Концептофреймова модель когнітивно-семантичного мікрополя складнопідрядного речення (2013)
Борковська І. П. - Адресант і адресат як основні компоненти мовної ділової комунікації (2013)
Брутман А. Б. - Реализация оптимизирующих стратегий речевого воздействия в рекламе отелей (на материале текстов современных травелогов) (2013)
Бурдейна О. Р. - Асоціативний зв’язок концепту insularity з концептами solitariness, isolation та narrow-mindedness (2013)
В’єнцко В. - Мотивація смислів фразеологічних одиниць з компонентами "коза" і "цап" (на матеріалі французької та української мов) (2013)
Волкова С. В. - Мифолорная образность америндской художественной прозы (на материале романа Скотта Момадэя "Дом, из рассвета сотворенный") (2013)
Володіна Т. С. - Зняття лексико-граматичних труднощів при перекладі німецькомовних наукових текстів з лінгвістики (2013)
Воробець П. О. - Роль синестезії у вербалізації ольфактивних відчуттів в сучасній німецькій мові (на матеріалі реклами парфумів) (2013)
Головацька Н. Г. - Когнітивний аспект давньоанглійських сенсорних дієслів (2013)
Голтвяниця Н. Ю. - Деякі зауваги щодо реалізації постулатів Г. П. Грайса у французьких інтернет-форумах (2013)
Дяків Х. Ю. - Особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах (2013)
Загребельная Н. В. - Передвижение по воде как когнитивный признак англоязычного ЛСП "Водное транспортное средство" (2013)
Ікалюк Л. М. - Вигуки-пейоративи у ранньоновоанглійській мові (2013)
Калита А. А. - Механізми породження та сприйняття мовленнєво-музичного твору, Марченко В. В. (2013)
Куликова В. Г. - Комунікативно-прагматичний зміст спонукального мовленнєвого акту поради (на матеріалі французької мови) (2013)
Луканинець Р. В. - Специфіка давньогрецьких міфонімів: лінгвокультурологічний аспект (2013)
Мармураш Л. П. - Когнітивна модель "Human person" (2013)
Михальчук Н. О. - Словотвір як основне джерело поповнення словника сучасної англійської мови (2013)
Мунтян Л. В. - Співвідношення термінів концепт-значення у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Наливайко М. Я. - Когнітивний аспект дослідження прізвиськ (2013)
Павловська Л. О. - Прагмасемантичний аналіз вербальних формул побажань в структурі ритуального дискурсу (2013)
Радченко О. А. - Вербалізація концепту frau у бідермарієвській картині світу Едуарда Мьоріке (2013)
Рись Л. Ф. - Медіа-дискурс як середовище концептуалізації іменникових композитів (2013)
Свердан Т. - Національна специфіка сприйняття та інтерпретації українцями фразеологізму буря в склянці води (2013)
Скрябіна В. Б. - Поняття "щирість" (2013)
Солощенко В. М. - Авторський стиль як засіб відображення світобачення письменниці (на матеріалі роману Ельфріди Єлінек "Піаністка") (2013)
Стисло І. Б. - Опозиція молодий – старий у словниках української мови (2013)
Сторчак О. Г. - Когнитивные компоненты концептов heavy и light (2013)
Трубіцина О. С. - Засоби композиційно-сюжетної організації сугестивного китаємовного медіа дискурсу: прагматичний аспект (2013)
Четова Н. Й. - Особливості ідентифікації художніх концептів уявного у фентезійній картині світу творів Дж. Р. Р. Толкіна (2013)
Чикиль М. Ю. - Вербализация логической оценки в текстах советской детской литературы (2013)
Шапочкіна О. В. - Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови (2013)
Шевніна Л. Є. - Класифікація жанрів підмови "туризм" на основі жанрового підходу (2013)
Архелюк В. В. - Характерні риси лінгвістики тексту та дискурсу (2013)
Бабенко О. В. - Проблематика малоформатних текстів: жанр притчі в сучасній літературі (2013)
Барнар Г. Б. - Time in Beckett’s Theatre (2013)
Білик О. І. - До проблеми типології жанрів передвиборчого дискурсу (2013)
Білоус Н. В. - Жанрові особливості теологічного тексту у релігійному перекладі (2013)
Варенко Т. К. - Особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах (на базі контексту веб-сайтів ВНЗ України та англомовних країн) (2013)
Венгринюк М. І. - Специфіка лексичного і граматичного вибору в науково-технічних текстах (на матеріалі фахових статей нафтогазового профілю), Веселовська Н. В., Мельник О. М. (2013)
Гузак А. М. - Комунікативна роль часових форм дієслів для вираження "особистого" та "колективного" у політичних промовах (на матеріалі виступів американських президентів) (2013)
Гураль О. Ю. - Роль чинника амбівалентності у процесі реконструкції концепту персонаж із постмодерністського тексту (2013)
Гуцол А. М. - Моделювання концептосфери матримоніальний конфлікт (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) (2013)
Дзюбенко О. М. - Динаміка розвитку концепту учитель (на матеріалі епітетів літературно-художнього дискурсу латинської, англійської та української мов) (2013)
Єременко Т. Є. - Реалізація категорії згоди/незгоди в англомовному дискурсі ділових переговорів, Юмрукуз А. А. (2013)
Зимич Є. В. - Особливості англомовного скрипту "Відвідування ресторану" у повсякденному дискурсі (2013)
Ілик О. І. - Дискурсивні слова: ознаки та критерії виділення (2013)
Калініченко М. М. - Дискурс літературної критики Едгара Алана По (2013)
Ковальська Н. А. - Релевантність економічного дискурсу (2013)
Крутько Т. В. - Образні порівняння в романі Дена Брауна "Inferno" (2013)
Кузнецова М. О. - Вторинний англомовний художній текст як когнітивно-комунікативний феномен (2013)
Легейда А. В. - Кіноадаптація у синергетичній парадигмі: у пошуках синього птаху міждисциплінарної методології (2013)
Нера Н. Я. - Мовна особистість крізь гендерні лінзи (2013)
Павлик В. І. - Жанр преси в журналістиці та лінгвістиці (2013)
Панченко К. І. - Лінгвістичні особливості текстів малої форми (2013)
Пастернак Т. А. - Комунікативна стратегія як конструктивна характеристика дискурсу (2013)
Планида Г. А. - Індивідуально-авторський підхід до вживання онімів в мемуарах Вінстона Черчилля (My Early Life) (2013)
Семашко Т. Ф. - Конотація назв кольору як форма мовної інтерпретації художнього дискурсу (2013)
Стецик Т. С. - Система лінгвістичних засобів вираження персуазивності в політичному дискурсі (2013)
Тараненко Л. І. - Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі (2013)
Цолін Д. В. - Релікти архаїчного західно-семітського дієвідмінювання в давньоєврейській поезії (2013)
Шевлякова Ю. О. - Особливості дискурсу Інтернет-ЗМІ (на матеріалі англомовних он-лайн журналів для підлітків) (2013)
Щерба О. В. - Особливості утворення та перекладу географічних назв як без еквівалентної лексики у турецькій мові (2013)
Яцкевич О. О. - Оцінна складова дескрипторів смаку вина у жанрі дегустаційних нотаток (2013)
Гончарук О. В. - Рольова гра як метод комунікативного підходу до вивчення української мови як іноземної (2013)
Дуплійчук О. - Модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми (2013)
Костін Я. А. - Статус інновацій та нововведень світових різновидів англійської як мови міжнародного спілкування (2013)
Онушканич І. В. - Закономірності перекладу науково-технічної літератури (2013)
Потапенко Л. В. - Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей (2013)
Чорній В. Я. - Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків (2013)
Алексахіна Т. О. - Специфіка флористичної фразеології із компонентом "назва квітки" (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2013)
Лаврухина В. Л. - Лингвокультурологический аспект фразеологизмов как объекта перевода (2013)
Совтис Н. М. - Білінгвізм як результат міжмовних контактів: причини виникнення та наслідки функціонування (2013)
Теренова С. І. - Поліпарадигмальність як наслідок функціонування мови у полі етнічному та полікультурному просторі (онтологічний і гносеологічний аспекти) (2013)
Педаченко Е. Г. - Генетические аспекты и возможности генной терапии дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков, Горбатюк К. И. (2008)
Цымбалюк В. И. - Экспериментальное моделирование черепно-мозговой травмы, Кочин О. В. (2008)
Орлов М. Ю. - Артериальные аневризмы головного мозга у детей (2008)
Зозуля Ю. А. - Антибактериальная терапия нозокомиальных инфекций в нейрохирургии с позиций доказательной медицины, Цымбалюк В. И., Ткачик И. П. (2008)
Шкут Д. Н. - Краниофациальная блок-резекция при злокачественных опухолях основания черепа, Шанько Ю. Г., Белоцерковский И. В. (2008)
Екимов А. А. - Сравнительная оценка результатов хирургического лечения оболочечных и нейроэпителиальных опухолей головного мозга с использованием стандартных методов и современных технологий в раннем послеоперационном периоде, Сакович В. П., Котляров Е. В., Шаляпин В. Г. (2008)
Паламар О. І. - Злоякісні пухлини основи черепа. Перспективи хірургічного втручання, Гук А. П. (2008)
Розуменко В. Д. - Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту організму при гліомах головного мозку в клініці та експерименті, Сутковой Д. А., Троян О. І., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2008)
Кущаев С. В. - Пункционная вертебропластика при травматических компрессионных переломах тел позвонков (2008)
Слинько Є. І. - Протезування міжхребцевих дисків на рівні поперекового відділу хребта з використанням задньобічного доступу, Іяд Аль-Кашкіш, Квасніцький О. М. (2008)
Федірко В. О. - Невралгія трійчастого нерва внаслідок стискання хребтовою артерією. Техніка мікросудинної декомпресії (2008)
Зеелигер А. - Оценка эффективности длительной интратекальной терапии резистентных болевых синдромов, Мельник Н. Ю. (2008)
Іванюшко О. В. - Клініко-біохімічне обгрунтування використання реосорбілакту при черепно-мозковій травмі, поєднаній з переломами кісток кінцівок (2008)
Березюк М. В. - Наблюдение успешного лечения больной по поводу внутрижелудочкового кровоизлияния, Цимейко О. А., Мороз В. В. (2008)
IV з’їзд нейрохірургів України (2008)
Хартія UEMS (Європейської Cпілки Медичних Фахівців) щодо навчання медичних спеціалістів в Європейському Союзі — статут з питань нейрохірургічної підготовки (лютий 2007 р. ) (2008)
Белошицкий В. В. - История киевской нейрохирургии. Профессор Леонид Александрович Корейша (1896–1973), Педаченко Е. Г. (2008)
Цимбалюк В. І. - Марк Карлович Бротман (2008)
До 90-річчя з дня народження Івана Петровича Пастушина (2008)
Володимиру Миколайовичу Деркачу — 50 (2008)
Андрушко Л. М. - Вплив білого кольору на психіку та фізіологічні функції людини, Ясінський В. П. (2013)
Баранюк Н. І. - Теоретичний аналіз компонентів організаційної культури, необхідних для ефективного розвитку організації (2013)
Венцик О. В. - Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення (2013)
Калька Н. М. - Історичний аспект дослідження андрогінності як моделі гендерного континууму, Гриців Н. С. (2013)
Лозинський О. М. - Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток Стародавніх Афін і Риму (2013)
Майорчак Н. М. - Історіогенез вивчення брехні у психолого-педагогічних дослідженнях (2013)
Семенів Н. М. - Сучасні методи дослідження проблематики міжетнічних взаємин на міжособистісному рівні (2013)
Сибірна Р. І. - Правові аспекти соціальної роботи з психічно хворими людьми, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2013)
Угрин О. Г. - Адаптація методик дослідження батьківської сім’ї (2013)
Галян І. М. - Психологічні особливості самоактуалізації майбутніх педагогів у процесі навчально-професійної діяльності, Дуб В. Г. (2013)
Кісіль З. Р. - Рівень якості професійно-практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій (2013)
Ковальчук З. Я. - Вплив генетично-психологічного комунікативно-рефлексивного тренінгу на формування ціннісних характеристик оптимізації педагогічної взаємодії (2013)
Кожушко-Лозинська І. І. - Психологічні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі вищого навчального закладу (2013)
Козирєв М. П. - Бар’єри педагогічного спілкування (2013)
Кузьо О. Б. - , Липак Г. І. Надання психологічної допомоги дітям молодшого шкільного віку, що стали учасниками булінгу (2013)
Сірко Р. І. - Структура "Я-концепції" студентів-психологів вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Газда І. І. - Проблема формування духовності у процесі професійного становлення особистості (2013)
Карпенко Є. В. - Корекція мазохістичної характерології як чинник фасилітації процесу самоактуалізації особистості (2013)
Сурмяк Ю. Р. - Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського, Кудрик Л. Г. (2013)
Галян О. І. - Мотиваційний аспект професійного вибору майбутніх психологів (на прикладі студентів Центру перепідготовки) (2013)
Жидецький Ю. Ц. - Пcихoлoгo-педaгoгiчнi чинники щacтя cтудентiв (2013)
Кузьо Л. І. - Особливості часової перспективи студентів із різними рівнями фахового вивчення англійської мови (2013)
Орищин Л. C. - Стрес і захисні стратегії сучасної молоді у професійній сфері (2013)
Александров Д. О. - Детерміністські засади особистісно-діяльнісного підходу до вивчення особистості працівника ОВС (2013)
Андрушко Я. С. - Психологічні засади навчально-виховного процесу майбутнього правоохоронця за кордоном і в Україні (2013)
Єсімов С. С. - Психолого-правові особливості забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості працівника міліції (2013)
Кісіль Р.-В. В. - Ідентифікація професійної стагнації та проявів деформації особи працівника ОВС як методика ранньої превенції корупційних правопорушень (2013)
Ковалів М. В. - Розвиток професіоналізму співробітників МВС України з огляду на їх мотивацію (2013)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів (2013)
Наугольник Л. Б. - Психологічні чинники розвитку стресу у працівників міліції, Наугольник Р. З. (2013)
Сахнік О. В. - Актуальні аспекти психологічного супроводження проходження служби працівниками Державної пенітенціарної служби України (2013)
Сковронська І. Ю. - Психологія мовної особистості у комунікативній діяльності правника (2013)
Черкашин А. І. - Психологічна характеристика професійно важливих якостей працівників органів внутрішніх справ (2013)
Дурняк Б. В. - Найстаріше фахове видання України з проблем поліграфії та видавничої справи, Мельников О. В. (2011)
Стефанишин О. В. - Людський потенціал і фінансове стимулювання його розвитку в умовах глобалізації (2011)
Штангрет А. М. - Комп’ютерні мережі як джерело інформації в Україні: сучасний стан і тенденції (2011)
Ніконенко У. М. - Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ (2011)
Безпалько І. Р. - Податкова амністія доходів населення: перспективи для України (2011)
Петрик І. В. - Розвиток малого та середнього бізнесу в Польщі (2011)
Палига Є. М. - Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу, Палига І. Є. (2011)
Швайка Л. А. - Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України, Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Холод З. М. - Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і шляхи оптимізації, Малярчук І. І. (2011)
Ковба Ж. М. - Формування асортименту як основна складова маркетингової товарної політики книгарні, Корнійчук А. П. (2011)
Хамула О. О. - Організаційно-економічний механізм управління реалізацією поліграфічної продукції в інтернет-мережі, Міценко Н. Г., Хамула О. Г. (2011)
Міценко Н. Г. - Засади регулювання діяльності підприємств оптової торгівлі, Хомицький А. І. (2011)
Крайник О. П. - Роль економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства (2011)
Папка О. С. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки страхових корпорацій (2011)
Котляров И. Д. - Совершенствование издательского оформления научной статьи (2011)
Гуманенко О. О. - Особливості типологічної характеристики рецензій на наукові твори (2011)
Конюхов С. В. - Міф як засіб маніпуляції в рекламі ЗМІ, Бедернічек Д. Ю., Шлома О. Ю., Василишин О. М. (2011)
Котляревська Т. В. - Вплив художнього образу на сприйняття читання інтернет-видань (2011)
Кулинич М. М. - Популяризація художніх творів на сторінках часопису "Вісник для русинів Австрійської держави" (2011)
Василишин О. М. - Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (юнацькі роки та військово-політична діяльність у 1914–1924 рр.) (2011)
Нестерчук М. М. - Полінаціональна преса Рівненщини 1917–1939 рр. у фондах обласного державного архіву (2011)
Михалюк М. В. - Економічна криза 1929–1933-х рр. у фейлетонах Романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло") (2011)
Дурняк Б. В. - Методи формування правил управління повноваженнями, Шведова Л. Е. (2011)
Пономаренко Є. В. - Аналіз провідних сайтів поліграфічних підприємств України на відповідність критеріям ефективності (2011)
Ковшова І. О. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для маркетологів (2011)
Пирч Н. М. - Про відкриті підгрупи у паратопологічних групах (2011)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритмів синтезу інформаційних компонент з іншими компонентами в рамках моделі якості книги, Назаренко О. М. (2011)
Піх І. В. - Синтез моделі факторів проектування книжкових видань, Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2011)
Овсяк О. В. - Декомпозиція і модель інформаційної підсистеми роботи з унітермами (2011)
Гілета І. В. - Імітаційна модель розрахунку вагових коефіцієнтів параметрів макета шпальти (2011)
Терницький С. В. - Метод дослідження технологічних зусиль висікання при виготовленні розгорток картонних паковань, Банах Ю. О., Чехман Я. І. (2011)
Шахбазов Я. О. - Проблема забезпечення довговічності основних деталей когенераційних машин, Білявський М. Л., Білявський Л. А., Стецько А. Є. (2011)
Книш О. Б. - Шляхи підвищення надійності ротаційних самонакладів зошитів брошурувальних машин, Хведчин Ю. Й., Козар В. Д. (2011)
Кузін М. О. - Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії (2011)
Естріна М. В. - Формування основних принципів моделювання систем офсетного друку (2011)
Величко О. М. - Тоновідтворення репродукцій за нейтрально-сірою шкалою, Зоренко Я. В. (2011)
Мервінський Р. І. - Аркушевий офсет: нові можливості в процесах друкування та оздоблення відбитків, Цуца Н. М., Циманек Я. (2011)
Румянцев Ю. М. - Вивчення впливу технологічних факторів на якість офсетних друкарських форм, Ясінський М. Ф., Стоянова Л. М., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2011)
Базілевська А. Г. - Сучасні тенденції виготовлення фотоальбомів, Зоренко О. В. (2011)
Скиба В. М. - Вплив підготовки поверхні пробільних елементів на їх тиражну якість, Осипова Т. Г. (2011)
Трунова І. О. - Екологічні проблеми використання полімерних матеріалів, Кононова О. О. (2011)
Гузела О. І. - Найголовніша заповідь (до 80-річчя з дня народження Р. М. Машталіра), Швайка Л. А. (2011)
Тимо О. - Ідея безкінечного як бажання у філософії Е. Левінаса (2014)
Ковтун Н. - Концептуальні підходи до осмислення співвідношення раціонального і вольового компонентів соціальної активності (2014)
Пивоварська К. - Постмодернізм, комунізм та віртуальність: через десятиліття після М. Епштейна (2014)
Зінченко В. - Критична соціальна філософія освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства (2014)
Брацун І. - Освіта як суспільна технологія (2014)
Більченко Є. - Проект модерну в ХХ-ХХІ столітті: універсалії, реконструкція та реструктуризація (2014)
Калуга В. - Властивості екзистенціалів самотності, печалі та нудьги, їх місце і роль у житті людини (2014)
Скалацька О. - Дуалізм моди в контексті філософських побудов Г. Зіммеля (2014)
Годзь Н. - Принцип трансдисциплінарності, історичний метод та проблема часу з позиції філософського аналізу сучасної екології (2014)
Литвин Я. - Феноменологічний дискурс дослідження культурологічних проблем Київською світоглядно-антропологічною школою у 70-80-х роках ХХ ст. (2014)
Ганаба С. - Методологічний потенціал транс дисциплінарного підходу в організації змісту навчання (2014)
Блоха Я. - Аналіз В. Г. Короленком головних ціннісних орієнтацій епох Відродження та Просвітництва (на основі поглядів М. Монтеня та Вольтера) (2014)
Доній Н. - Світовідчуття Нового часу як підґрунтя розвитку соціальної девіталізації особистості (2014)
Шевченко Г. - Адаптація особистості в умовах сучасності засобами ігрових практик (2014)
Артеменко А. - Онтологія топосу, Артеменко Я. (2014)
Амеліна С. - Суб’єкт-об’єктний картезіанський поділ як засадничий концептуальний принцип новоєвропейської ментальності (2014)
Дуденок В. - Сучасне філософське знання як прояв постнекласичної раціональності (2014)
Чижова Н. - Філософсько-освітній аналіз впливу постмодерної філософії на освіту в інформаційну епоху (2014)
Будько М. - Спільність із "чужим" через розуміння: дескрипції феномену гостинності у філософській герменевтиці (2014)
Качур К. - Аксіологічний потенціал сім’ї у світогляді сучасної особистості (2014)
Шевчук Д. - Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики (2014)
Dodonova V. - Postnonclasic horizons of social rationality, Dodonov R. (2014)
Скальська Д. - Філософсько-естетичні аспекти виникнення теорії гештальтів, Скальська М. (2014)
Шевчук К. - Концепція естетичного переживання в естетиці Романа Інгардена (2014)
Усікова Л. - Вплив ідей та духовної практики ісихазму на становлення естетичної думки Київської Русі (2014)
Гусір І. - Філософсько-культурологічне розуміння гуманізму в сучасній етиці (2014)
Личковах В. - Етноренесансна естетика Миколи Хвильового: культурно-історичні, соціально-політичні, національні ідентифікації в мистецтві (2014)
Залужна А. - Феномен естетичного крізь призму дихотомії "байдуже-небайдуже" у творчості А. Канарського (2014)
Воробйова Л. - Соціокультурна основа освітньої комунікації в епоху Нового часу (2014)
Мовчан В. - Діалектика всезагального й особливого – сутнісний вимір культури (2014)
Янковський С. - Аксіологічний аналіз феномену соціально-культурного світу: від ідентичності спільнот до ідентичності спільності в глобальному світі (2014)
Карповець М. - Антропологія міста: до питання культурної ідентичності городянина (2014)
Шаповал А. - Історія соціально-філософського вчення антитринітаріїв на території Речі Посполитої (2014)
Горбатюк К. І. - Локальний фібриноліз в хірургічному лікуванні травматичного внутрішньочерепного крововиливу, Готін О. С. (2008)
Белошицкий В. В. - Принципы моделирования черепно-мозговой травмы в эксперименте (2008)
Чувашова О. Ю. - Доопераційна функціональна магнітно-резонансна томографія як неінвазивний метод картування кори головного мозку при гліальних пухлинах функціонально важливих зон, Розуменко В. Д., Главацький О. Я., Хмельницький Г. В. (2008)
Скобская О. Е. - Дифференциально-диагностическое значение метода стволовых акустических вызванных потенциалов при переломе пирамиды височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы, Третьякова А. И. (2008)
Гуранда В. - Наш опыт хирургического лечения очагового ушиба головного мозга тяжелой степени лобной и височной локализации (2008)
Цімейко О. А. - Стан і перспективи хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку, Костюк М. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2008)
Лешко М. М. - Результати хірургічного лікування кіст крижового каналу (2008)
Педаченко Є. Г. - Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекової мікродискектомії, Тарасенко О. М. (2008)
Цимбалюк В. І. - Невриноми нервових стовбурів кінцівок: клініка, діагностика та лікування, Третяк І. Б., Тончев М. Д. (2008)
Слинько Є. І. - Найближчі та віддалені результати хірургічного лікування епендимом кінського хвоста, Карлійчук О. Г. (2008)
Дикан І. М. - Особливості діагностики рецидивів грижі міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта, Єрошкін О. А., Рябікін О. В. (2008)
Пятикоп В. А. - Отдаленные результаты лечения больных паркинсонизмом с помощью аутологичных нейроиндуцированных стромальных клеток (2008)
Семенова В. М. - Дослідження протипухлинної дії супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на клітини гліом в умовах культивування, Любич Л. Д., Лісяний М. І., Главацький О. Я., Стайно Л. П. (2008)
Семенова В. М. - Порівняльна цитоструктурна оцінка росту ембріональної нервової тканини людини в умовах культивування за різних способів її зберігання, Цимбалюк В. І., Пічкур Л. Д., Стайно Л. П. (2008)
Леонтьєв О. Ю. - Спостереження успішного реконструктивно-стабілізуючого втручання з приводу компресійно-дистракційного переломовивиху ТhІІІ хребця, Леонтьєв Ю. О., Перерва В. Ф., Притула М. О. (2008)
Семенова В. М. - Информация о работе школы-конференции "Методы культивирования клеток" (6–10 октября 2008 г., г. Санкт-Петербург) (2008)
Цимбалюк В. І. - Професор Сергієнко Тарас Михайлович (до 90-річчя від дня народження) (2008)
Белошицкий В. В. - Профессор Михаил Борисович Юкельсон (1867–1938) — первый руководитель нейрохирургической клиники в Киеве, Педаченко Е. Г. (2008)
ТДВ страхова компанія "Центр ділового страхування" (2008)
Памяти Юрия Александровича Воробьева (2008)
Данильян О. Г. - Місце та функції конфліктів у трансформаційний період розвитку суспільства (2014)
Дзьобань О. П. - Cоціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини, Жданенко С. Б. (2014)
Мануйлов Є. М. - Відповідальність як ціннісна константа буття правового суспільства, Калиновський Ю. Ю. (2014)
Прудникова О. В. - Філософський дискурс інформаційної культури (2014)
Годзь Н. Б. - Філософія та наука у пошуку моделей виходу з кризових станів: реалії та перспективи (2014)
Владленова І. В. - Концептуальне оформлення поняття "ідеологія": філософські підходи (2014)
Харитонова Н. В. - Ігрові елементи у розважальній діяльності сучасної людини (2014)
Требін М. П. - Феномен правового виховання у західному освітньовиховному просторі (2014)
Мелякова Ю. В. - Переосмысление права:к вопросу о методе (2014)
Герасіна Л. М. - Проблема впливу міжнародних організацій на сучасний світовий політичний процес (2014)
Романюк О. І. - Культура суспільства в контексті переходів до демократії (2014)
Зінченко О. В. - Еволюція ідей декларації прав людини і громадянина від 1789 р. до початку ХХІ ст (2014)
Поліщук І. О. - Політичні медіатехнології (2014)
Волвенко Н. М. - Сутність політичного дискурсу:експлікація концептуальних підходів (2014)
Сахань О. М. - Про використання соціальних мереж інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні (2014)
Васильєв Г. Ю. - Підтримка міжнародної безпеки —глобальна проблема людства (2014)
Головко І. В. - Основні принципи ефективного функціонування політичних інститутів перехідного суспільства: між ліберальною та неліберальною демократіями (2014)
Тімашова В. М. - Кратологія політичного владарювання суспільними справами в транзитній/модернізованій країні (2014)
Ткаченко В. С. - Специфіка функціонування органів самоорганізації населення в територіальних громадах України (2014)
Погрібна В. Л. - Теоретична соціологія вчора, сьогодні, завтра: в пошуках методологічних перспектив (2014)
Клімова Г. П. - Державна інноваційна політика у сфері вищої освіти України (2014)
Маркозова О. О. - Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини (2014)
Прохоренко Т. Г. - Стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві (2014)
Наталя Пилипівна Осипова (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінін М. В. - Джерела конфлікту в формуванні правової культури особи (2013)
Кишакевич Л. Ю. - Історико-правові засади реалізації фінансово-економічної політики в Західноукраїнській Народній Республіці (2013)
Макарчук В. С. - Східні кордони міжвоєнної Румунії (1918–1940 рр.): аспекти міжнародного права, Рудий Н. Я. (2013)
Маркова В. О. - Захист прав дитини крізь призму незаконної сексуальної експлуатації у мережі Інтернет (2013)
Паньонко І. М. - Суб’єкт злочину за кримінальним правом Київської Русі, Коваль В. А. (2013)
Скакун М. І. - Організаційно-правові основи формування і становлення системи юридичної освіти в УРСР (20-ті – середина 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Подорожна Т. С. - Особливості дефініцій в конституційному праві (2013)
Тарас М. В. - Роль міжнародного права у сфері захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (2013)
Шуміленко А. П. - До питання про недоторканність приміщень дипломатичних представництв (2013)
Бойко І. Й. - Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні (2013)
Долинська М. С. - Генезис нотаріату в Київській Русі (2013)
Дутко А. О. - Використання юридичних конструкцій у цивільному законодавстві (2013)
Морозов Г. В. - Щодо загальних проблем законодавства в галузі роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2013)
Ротар Д. П. - Правові засади фінансово-правової відповідальності бюджетних установ (2013)
Яворська О. С. - Звичаєве право як соціальний регулятор цивільних відносин (2013)
Гарасимів О. І. - Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Григоришин О. М. - Етапи виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, Суходольський А. Ю. (2013)
Дитюк В. З. - Нормативно-правові аспекти удосконалення забезпечення громадської безпеки на залізничному транспорті (2013)
Кобко Є. В. - Принцип моральності у сфері забезпечення техногенної безпеки (2013)
Ковалів М. В. - Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні (2013)
Крижановський А. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони громадського порядку під час проведення виборів і референдумів (2013)
Лещух А. Р. - Організаційні основи функціонування системи профілактики деліктів на місцевому рівні за законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення (2013)
Назар Ю. С. - Органи Державної фінансової інспекції як позивачі в адміністративних справах про зобов’язання зменшити бюджетні асигнування (2013)
Павлович-Сенета Я. П. - Місто у системі територіального устрою України: теоретико-правовий аспект (2013)
Чистоклетов Л. Г. - Особливості правоохоронної діяльності у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Ярема О. Г. - Діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України з охорони громадського порядку на залізничному транспорті (2013)
Брич Л. П. - Значення ознак складів правопорушень (залежно від їхнього функціонального призначення) у розмежуванні відповідних юридичних конструкцій (2013)
Василинчук В. І. - Правовий статус суб’єктів профілактики злочинів у бюджетній сфері, Сливенко В. Р. (2013)
Єськов С. В. - Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій (2013)
Максимів О. Д. - Історико-правовий аналіз розвитку політики в сфері боротьби зі злочинністю (2013)
Маркевич А. Р. - Кримінальна відповідальність за самоправство в історії вітчизняного кримінального права (2013)
Пахолюк О. І. - Проблемні питання протидії кримінальним правопорушенням у небанківській фінансовій сфері (2013)
Політова А. С. - Практика притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 149 КК та шляхи підвищення її ефективності (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання та функції прокуратури у євроінтеграційному вимірі (2013)
Сорока С. О. - Особливості виявлення та початкового етапу розслідування підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту чи використання, Марко С. І. (2013)
Хилюк С. В. - Nulla poena sine lege як складова принципу законності у практиці європейського суду з прав людини (2013)
Чорний Р. Л. - Проблеми поняття злочинів, передбачених у розділі І Особливої частини КК України (2013)
Щербина О. В. - Сучасні проблеми функціонування системи виконання покарань та їх вплив на ресоціалізацію засуджених (2013)
Якимова С. В. - Заохочення у системі заходів запобігання та протидії корупції за законодавством України (2013)
Яремко Г. З. - Спільність суспільно небезпечного діяння в асоціаціях норм про різні склади одного злочину (2013)
Варцаба В. М. - До питання взаємодії слідчих та експертних підрозділів (2013)
Захарко А. В. - Підстави проведення слідчим ОВС у кримінальному процесі огляду транспортного засобу, що перебуває у володінні особи (2013)
Максимишин Н. М. - Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України (2013)
Нор В. Т. - Цивільний позов у кримінальному процесі України та інших країн континентальної системи права: порівняльна характеристика, Ханас Х. Р. (2013)
Паславський М. І. - Встановлення ознак корумпованості співробітника органів внутрішніх справ (2013)
Сибірна Р. І. - Особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, Тибінка О. М. (2013)
Черепущак В. В. - Взаємодія органу досудового розслідування з оперативними підрозділами при виявленні і розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів (2013)
Андреєв Д. В. - Роль етносоціокультурних чиннників правосвідомості в структурі соціально-правової комунікації (2013)
Балинська О. М. - Психосеміотика у юриспруденції: до постановки проблеми, Бортняк А. Ф. (2013)
Гдакович М. С. - Висвітлення проблем правничої термінології на сторінках журналу "Часопись правнича" (1889–1912) (2013)
Кахнич В. С. - Методологічні аспекти дослідження правової освіти та науки у Львівському університеті (2013)
Кость С. П. - Правовий і юридичний газетні дискурси: питання диференціації (2013)
Лепіш Н. Я. - Функції актів тлумачення норм права (2013)
Ряшко В. І. - Науково-педагогічна діяльність Гегеля (2013)
Ряшко О. В. - Проблема захисту честі та гідності людини в західноєвропейській філософсько-етичній думці (2013)
Хірсін А. В. - Активізація самоорганізаційних механізмів суспільства та методологія правотворення (2013)
Шевців М. Б. - Механізм дії інтуїції у професійній творчості юриста (2013)
Юркевич Х. І. - Походження та еволюція поняття "представницький мандат" (2013)
Bartoszewski Jakub - Czlowiek, przyroda: przeciwienstwo, czy wspolbycie. Rozwiazanie Nicola Abbagnano (2013)
Гончаренко В. Г. - Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту (2013)
Азаренко Т. - Бікамеризм як проблема в конституційному процесі України (2013)
Токунова А. В. - Факторинг в оптимізації діяльності суб’єктів державної та комунальної власності: актуальність, форми, способи (2013)
Гарагонич О. В. - Етапи рейдерського захоплення акціонерних товариств (2013)
Вереша Р. В. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за законодавством зарубіжних держав (2013)
Колесник В. А. - Процесуальна визначеність повноважень слідчого, прокурора, суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Чеботарьова ю. а. - Жінки в місцях позбавлення волі: деякі проблемні питання (2013)
Камінська І. В. - "Електронний суд" як гарантія доступності правосуддя (2013)
Магрело М. - Прецедент, який не зобов’язує: деякі аспекти сутності рішень Європейського Суду з прав людини в правовій системі континентального права (2013)
Черненко З. С. - Юридична клініка як форма підготовки студентів-правників: на прикладі викладання медичного права (2013)
Антонюк Н. М. - Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах, Шкурик І. В. (2013)
Антонюк Н. М. - Особливості перекладу юридичної термінології в терміносистемі медичного права, Курбаль О. О., Савеленко І. С. (2013)
Панченко М. О. - Розмежування авторознавчої та судово-лінгвістичної експертизи (2013)
Ступаков О. С. - Використання можливостей операторів мобільного зв’язку, виробників мобільних операційних систем під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (2013)
До уваги авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2013)
Палига Є. М. - Особливості визначення конкурентоспроможності прикордонних регіонів, Гнатюк Я. І. (2011)
Лисяк Л. В. - Реформування бюджетної системи в Україні: стан та перспективи (2011)
Крайник О. П. - Вплив громадських організацій на формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва (2011)
Безпалько І. Р. - Перспективи використання світового досвіду податкової амністії в Україні (2011)
Млинко І. Б. - Контролінг маркетингової діяльності на промисловому підприємстві: питання теорії та практики (2011)
Бігальська О. Ю. - Роль малого бізнесу в зміцненні економічних основ домогосподарств України (2011)
Швайка Л. А. - Дослідження мотиваторів праці в умовах державних поліграфічних підприємств, Лепак М. М. (2011)
Холод З. М. - Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах, Шляхетко В. В. (2011)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні, Штангрет А. М., Мельников О. В. (2011)
Довгань Л. Є. - Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища, Мохонько Г. А. (2011)
Базилюк В. Б. - Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу (2011)
Хамула О. О. - Електронна та традиційна комерція: суть, зміст, спільні і відмінні риси, Міценко Н. Г., Хамула О. Г. (2011)
Гузела О. І. - Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (2011)
Радзіховська К. З. - Деякі аспекти практики формування господарських зв’зків торговельних підприємств у сучасних умовах (2011)
Головацька Л. В. - Товарна політика в системі управління маркетингом (2011)
Ковба Ж. М. - Науково-практичні аспекти комунікаційної діяльності в книжковій торгівлі, Дерев’янко І. О. (2011)
Ковба Ж. М. - Антикварна і букіністична торгівля між минулим та майбутнім, Колесник Ю. М. (2011)
Станюв Б. - Дитяча література і книга в сучасній польській науці (огляд джерел за 2000–2009 рр.) (2011)
Огар Е. І. - Книжка замість "мишки"? (дитина і читання в цифрову добу) (2011)
Качинська А. І. - Віртуальна реклама у файлообмінних мережах (на прикладі популярних українських торрент-трекерів) (2011)
Скочинець О. І. - Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу (2011)
Михайлович О. П. - Проблеми експериментального дослідження конотації спеціальної лексики (2011)
Ших Ю. А. - Суб’єкт-ініціатор освітньої інновації, Бедернічек Д. Ю., Василишин О. М. (2011)
Барабаш У. П. - Основні етапи видавничої діяльності мовознавчої комісії НТШ (2011)
Кулинич М. М. - Відгуки у "Віснику для русинів Австрійської держави" на галицькі москво- та полонофільські часописи другої половини ХІХ ст. (2011)
Сніцарчук. Л. В. - Пресознавча публіцистика української преси Галичини (1919–1939 рр.) як профетизм сучасної медіакритики (2011)
Василишин О. М. - Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (публіцистична, громадсько-політична та військова даяльність у 1925–1944 рр.) (2011)
Казьмірович Р. В. - Багаторівневе ієрархічне керування точністю макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів (2011)
Грабовський Є. М. - Автоматизація процесу управління контролем якості поліграфічної продукції (2011)
Стельмах І. М. - Дослідження апаратних і програмних засобів верстання журнальної продукції, Зоренко О. В. (2011)
Дурняк Б. В. - Способи використання інформаційних компонент для каліграфічних моделей, Сабат В. І., Назаренко О. М. (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційна технологія вибору та обчислення розмірів операції елімінування (2011)
Пономаренко Є. В. - Методика створення ефективного інтерфейсу Wев-сайту поліграфічного підприємства (2011)
Сеньківська Н. Є. - Фактори якості книжкового видання як компоненти ієрархічних моделей (2011)
Мусійовська М. М. - Моделювання тонопередачі, вираженої кількістю фарби на растрових точках (2011)
Шведова Л. Є. - Дослідження моделей управління повноваженнями (2011)
Скиба В. М. - Параметри зволоження у сучасних офсетних друкарських комплексах, Барчук Р. М., Осипова Т. Г., Величко О. М. (2011)
Крик М. Р. - Аналітичний метод розрахунку балансу тріадних фарб, Шовгенюк М. В., Занько Н. В. (2011)
Румянцев Ю. М. - Градаційна передача при друкуванні на пластику фарбами УФ-отвердіння (2011)
Кукура Ю. А. - Дослідження впливу властивостей фарб на якість відбитків у газетному офсетному друці, Романчук І. О. (2011)
Естріна М. В. - Класифікаційні елементи моделі системи друкування (2011)
Слободяник В. Г. - Зміна в’язкості емульсійного проявника в процесі вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм, Шибанов В. В. (2011)
Таран Т. В. - Вплив природи лігандів на кінетику процесу хімічного міднення та фізико-механічні властивості осадів, Лоїк Н. З. (2011)
Цуца Н. М. - Лакування: технології та матеріали, Антоник М. С., Цуца О. Ю. (2011)
Гузела О. І. - Між двох вершин (до 75-річчя від дня народження М. І. Долішнього), Швайка Л. А. (2011)
Титул, содержание (2013)
Ковалев А. М. - Инвариантные соотношения неавтономных систем дифференциальных уравнений с приложением в механике, Горр Г. В., Неспирный В. Н. (2013)
Харламова И. И. - Визуализация одного класса двухчастотных движений твердого тела, Харламов М. П., Савушкин А. Ю. (2013)
Зыза А. В. - О полиномиальных решениях с квадратичным инвариантным соотношением уравнений движения гиростата (2013)
Данилюк Д. А. - Движения гироскопа Гесса в параметрах Родрига–Гамильтона (2013)
Горр Г. В. - Прецессии гиростата в случае плоского годографа гиростатического момента, Щетинина Е. К. (2013)
Волкова О. С. - О прецессионных движениях гиростата в случае, когда гиростатический момент принадлежит горизонтальной плоскости (2013)
Возняк А. А. - Маятниковые движения гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил в случае переменного гиростатического момента (2013)
Котов Г. А. - Прецессии общего вида в задаче о движении гиростата, несущего два маховика с переменным гиростатическим моментом (2013)
Лесина М. Е. - Движение системы двух тел, соединенных неголономным шарниром, Гоголева Н. Ф. (2013)
Синенко А. И. - О кинематическом истолковании движения тяжелого твердого тела методом Пуансо (2013)
Грушковская В. В. - Асимптотические свойства траекторий нелинейной системы в случае резонанса четвертого порядка, Зуев А. Л. (2013)
Пузырев В. Е. - Критический случай устойчивости равномерных вращений несимметричного гироскопа, находящегося под действием демпфирующего момента, Савченко Н. В. (2013)
Позднякович А. Е. - Устойчивость равномерных вращений вокруг главной оси гироскопа Лагранжа с внутренними элементами, Пузырев В. Е. (2013)
Щербак В. Ф. - Идентификация моментов инерции твердого тела (2013)
Гладун А. В. - Управление и стабилизация вращательного движения спутника с помощью двух гиродинов (2013)
Юбилейные даты. Геннадий Викторович Горр (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Михаил Павлович Харламов (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Кадиевская И. А. - Проблема морального выбора личности (2014)
Решетніченко А. В. - Пізнавальні засоби управління процесами перетворень (2014)
Кулик А. В. - Представления философов эпохи возрождения о способах упорядочения хаоса (2014)
Дорожко І. І. - Профорієнтаційний потенціал сучасного родинного виховання: ризики і небезпеки (2014)
Кравцов Ю. С. - Cоціальна реальність у контексті правової освіти (2014)
Тіменик З. І. - Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. ХІХ- 80-х рр. ХХ ст.) (2014)
Троїцька О. М. - Методологічні орієнтири інтеграції толерантності в культурно-освітній простір (2014)
Шаталович И. В. - Идея детерминизма в мифолого-натурфилософском мировоззрении античности (2014)
Кондратьєва А. В. - Філософія освітнього менеджменту (2014)
Антонов О. В. - Социально-философский анализ условий легитимности государственной власти (2014)
Картечева Ю. О. - Психологічний образ характерників: етно-національний зріз (2014)
Коробко М. І. - Феномен Айн Ренд у сучасній соціально-етичній проблематиці (2014)
Хусейн Х. - Основні риси просвітницької філософії історії А. Р. Тюрго (2014)
Крапівник Г. О. - Кримінальний жанр як феномен культурного споживання (2014)
Агарков О. А. - Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект (2014)
Науменко М. В. - Мова соціології: проблема штучних та природних (повсякденних) понять (2014)
Шинкаренко В. Д. - Элементарные социальные ритуалы (2014)
Білан Є. О. - Практики підтримки здорового способу життя серед студентської молоді (2014)
Драгой П. І. - Ієрархія життєвих цінностей та стратегій сучасної української молоді (на прикладі дослідження учнівської молоді м. Орджонікідзе) (2014)
Кабанець Т. О. - Особливості втілення відносин любові в українській художній культурі (2014)
Кійков В. М. - Шляхи дослідження соціальної компетентності курсантів (2014)
Ковалевич Б. В. - Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі (2014)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура суспільства: підсумки соціологічних розвідок (2014)
Гордієнко Н. М. - Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами (2014)
Клименко А. Б. - Специфика методологии историко-философского исследования исихазма (2014)
Якуніна А. О. - Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей (2014)
Гриженко Л. В. - Прояви соціальних девіацій у міському просторі Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Баран І. В. - Антиукраїнська політика представників Руської православної церкви в Галичині у 1914-1915 роках (2014)
Яшин В. О. - Модернізація традиційної єврейської освіти на Херсонщині та Катеринославщині (др. пол ХІХ ст.) (2014)
Фесенко В. Ю. - Наука на тлі політики: сторінки біографії М.О. Валяшка (2014)
Горєлов Д. О. - Формування управлінських бізнес-процесів у структурі управління авторемонтного підприємства, Лаврова Ю. В. (2011)
Дорошенко Ю. А. - Стратегические аспекты развития промышленных холдингов, Глаголев С. Н., Антипов Е. А. (2011)
Донець Л. І. - Ризики диверсифікації господарської діяльності підприємства, Пруднікова Г. І. (2011)
Нестеренко В. Ю. - Рейдерство в Україні: оцінка сучасного стану, причини та перспективи розвитку (2011)
Анісімова О. М. - SWOT – аналіз підприємства як метод забезпечення розробки ефективної стратегії управління, Шикова Л. В. (2011)
Камышанченко Е. Н. - Динамика развития предприятия как сложной экономической системы, Растопчина Ю. Л. (2011)
Кирчата І. М. - Реструктуризація в системі забезпечення конкурентної стійкості підприємства, Шершенюк О. М. (2011)
Сологуб О. М. - Забезпечення економічної стабільності підприємства (2011)
Міщенко В. А. - Практичні аспекти контролінгу на підприємствах, Губська Л. І., Іменинник А. М. (2011)
Вербицкая В. И. - Информационное обеспечение маркетинговых решений (2011)
Бережний В. М. - Людський капітал: питання інноваційного розвитку, Кравчук Ю. Б. (2011)
Бікулова Д. У. - Інвестування в людський капітал як чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності та конкурентоспроможності економіки (2011)
Гольдфарб А. Г. - Интеллектуальный капитал предприятия (2011)
Горовий Д. А. - Синергетичний ефект у формуванні віртуального капіталу підприємства (2011)
Дмитриев И. А. - Прогнозирование развития транспортного комплекса с учетом циклов жизни его элементов (2011)
Пономарьова Н. М. - Особливості транспортного обслуговування суб`єктів ринку міжнародних вантажних перевезень, Пономарьов А. М. (2011)
Горова К. О. - Актуальність розробки та впровадження у виробництво вітчизняного дизельного двигуна для малолітражних вантажних автомобілів (2011)
Покатаєва К. П. - Фактори формування інтеграційної науково-технічної складової стратегії інноваційного розвитку країни, Попкова К. О. (2011)
Лук’янихін В. О. - Теоретико-методологічні підходи до розробки державних стратегій розвитку міських територій, Лук’янихіна О. А., Теліженко О. М., Циганенко О. В. (2011)
Шемаєва Л. Г. - Концептуальні підходи до оцінки стану фінансової безпеки сектору державних фінансів України (2011)
Мельник В. М. - Фіскальні та регулюючі ефекти адміністрування податку на прибуток в Україні, Борзенкова О. Д. (2011)
Ковальова Т. В. - Таргетування інфляції: зарубіжний досвід та необхідність впровадження в Україні, Бровко В. М. (2011)
Mayburov I. A. - Implementation of the concept of tax expenditures in the Russian Federation: the evaluation methodology of effects and efficiency, Leontyeva Y. V. (2014)
Vishnevskiy V. P. - Strategic directions of tax policy of Ukraine in the sphere of industrial development regulation, Chekina V. D. (2014)
Polovyan O. V. - Main directions of forming State strategy of sustainable regional development in Ukraine: realities and perspectives, Kazakova M. G. (2014)
Mazur Ju. O. - Evaluation of investment and innovative development of Ukrainian economy:evolutional approach (2014)
Sokolovska O. V - Modeling of budget spending of Donetsk region, Sokolovskyi D. B. (2014)
Gurnak O. V. - Taxation and economic growth: an evolutionary approach (2014)
Kravchenko O. O. - Ensuring of financial sustainability of railway transport in Ukraine (2014)
Shemiakina N. V. - Improving the practice of financial support of industrial development, Gorinenko A. S. (2014)
Matyushin O. V. - Improving the bank credit risk management by means of regulation of its branch concentration, Shkaeva T. I. (2014)
Garkushenko O. М. - Regulation of the solid household wastes generation and treatment in Ukraine: guidelines and priorities (2014)
Shevtsova G. Z. - Organized synergy as an imperative of integration strategies (based on the study of Russian chemical and petrochemical holdings (2014)
Mohylova A. Y. - Management of productive capital of cognac industry enterprises of Ukraine (2014)
Kasyanova N. V. - Diagnosing economic security of an industrial enterprise, Kasyanov A. V. (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Титул, зміст (2014)
Пастух І. М. - Мікротвердість модифікованого шару конструкційних сталей, азотованих в тліючому розряді, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Застосування переривчастих шліфувальних кругів на операціях безцентрового шліфування робочих поверхонь роликів підшипників, Денисюк В. Ю., Михалевич В. Т. (2014)
Кошель С. О. - Аналіз складного двокривошипного шестиланкового механізму основов’язальної машини, Кошель Г. В. (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання мікропористої гуми ножем з односторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Піпа Б. Ф. - Вплив режиму пуску круглов`язальної машини на динамічні навантаження, Чабан В. В. (2014)
Козлов Л. Г. - Визначення параметрів гальмівного клапана мехатронного привода гідроманіпулятора, Коріненко М. П., Антонюк А. О. (2014)
Піпа Б. Ф. - Ефективність використання маховика для зниження динамічних навантажень в приводі рукавичного автомату, Чабан О. В. (2014)
Греков С. П. - Влияние состояния угленосной толщи в зонах геологических нарушений на эндогенную пожароопастность, Всякий А. А., Рудницкий В. Б. (2014)
Бадьора Н. П. - Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень ін’єкційного закріплення ґрунтових масивів, Коц І. В. (2014)
Kulik T. - Mathematical modeling of intrusion molding, Burmistenkov O., Zlotenko B. (2014)
Ткачук В. П. - Дослідження шляхів зниження вібрацій пральних машин з горизонтальною віссю обертання (2014)
Головня О. В. - Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: фундаментальні принципи побудови (повідомлення ІІ), Параска Г. Б. (2014)
Карван С. А. - Вивчення доцільності використання суміші поліетиленгліколів різної молекулярної маси у якості антистатичних препаратів, Ганзюк А. Я., Параска О. А., Сокол Г. М. (2014)
Короленко А. В. - Маскирующие свойства пеностекла от ультрафиолетового и рентгеновского излучений, Маслов В. А., Тригуб С. Н., Товстокорый О. Н. (2014)
Прохорова І. А. - Експертна оцінка споживацьких властивостей тканини при її проектуванні, Рязанова О. Ю., Шуліченко Г. М. (2014)
Мокроусова О. Р. - Формування експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів мінеральними наповнювачами, Карван С. А., Козарь О. П. (2014)
Пелик Л. В. - Пріоритетне використання термостійких волокон у фільтрувальних текстильних матеріалах (2014)
Петегерич С. В. - Оцінка змін токсикологічних властивостей штучних шкір при їх стабілізації композиційними матеріалами на основі відходів поліетилентерефталату, Присяжна К. О., Іванішина Т. В., Мандзюк І. А. (2014)
Кулешова С. Г. - Розробка методики комп'ютерної візуалізації зовнішнього вигляду споживача, Славінська А. Л. (2014)
Базилюк Е. В. - Встановлення залежності між параметрами рукава та пройми в жіночих плечових виробах, Баннова І. М. (2014)
Казьмірова О. М. - Особливості проектування чоловічої натільної білизни для профілактики урологічних захворювань, Янцаловський О. Й., Лущевська О. М., Троян О. М. (2014)
Кудрявцева Н. В. - Визначення маси тіла жінок молодшої вікової групи для проектування одягу (2014)
Ганзюк А. Я. - Водорозчинні полімери вітчизняного виробництва у якості ефективних антистатичних агентів (2014)
Кулаков О. І. - Дослідження можливості отримання коагулянту із сапонітових аргілітів, Кушнір В. О. (2014)
Степанова Л. С. - Дослідження видалення забруднень різного походження водними розчинами СМЗ, Брюхова І. Г., Глова І. (2014)
Защепкіна Н. М. - Визначення натягу основних та утокових ниток при проектуванні базальтових тканин, Защепкіна К. О., Ілляшенко А. Г. (2014)
Засорнова І. О. - Розробка програмного модуля "Vishivanka” для заповнення довільної ділянки орнаменту вишивки подвійними хрестоподібними елементами і створення ПКВМ, Засорнов О. С. (2014)
Полішук О. С. - Моделювання частотного перетворювача в системі керування універсальною швейною машиною , Горященко С. Л., Голінка Є. О. (2014)
Zashchepkina N. - Protection of human respiratory system from the negative effects of environment, Terentieva N. (2014)
Осадчук О. В. - Деформаційні ефекти у напівпровідникових структурах, Осадчук Я. О. (2014)
Стецюк В. І. - Визначення власних резонансних частот конструкцій кварцових резонаторів (2014)
Любчик В. Р. - Практичне дослідження багаточастотного фазового методу вимірювання дальності багатьох об'єктів, Килимник О. М., Лесик В. М. (2014)
Рудак С. М. - Аналіз джерел формування широкосмугових вимірювальних сигналів для перетворювачів витрати на основі ентропійних оцінок шумів незавихреного та завихреного потоків, Мельничук C. І. (2014)
Liubchyk V. R. - Using of signals with rectangular envelope of spectrum with a minimum peak-factor for information security, Shiynkaruk O. M., Klepikovskyi A. V. (2014)
Красиленко В. Г. - Моделювання суміщеного з самонавчанням методу кластеризації фрагментів зображень за їх структурно-топологічними ознаками, Нікітович Д. В. (2014)
Пятін І. С. - Дослідження широкосмугових сигналів з двопозиційною фазовою маніпуляцією, Сорокатий Р. В., Лавренюк Ю. В. (2014)
Полікаровських О. І. - Прямий цифровий синтезатор частоти для фазованої антенної решітки із частотним скануванням, Мішан В. В., Вишневецький П. О. (2014)
Петрушак В. С. - Аналіз перетворювачів миттєвих значень напруги періодичного сигналу в цифровий код, Кравчук М. О. (2014)
Катеринчук І. С. - Методологія визначення характеристик широкосмугових імпульсно-кодових модуляторів, Іваньков Д. О., Бабій Ю. О. (2014)
Никитюк В. В. - Обґрунтування структури системи відбору фотоелектричних сигналів для визначення ступеня полімеризації стоматологічного матеріалу, Дозорський В. Г., Шадріна Г. М. (2014)
Говорущенко Т. О. - Математичний апарат підтримки вибору технології проектування та середовища програмування для програмного забезпечення (2014)
Pastukh O. A. - Mathematical model of information technology of transfer fuzzy information by quantum communication channel (2014)
Бойко Ю. М. - Моделювання фільтруючих пристроїв в цифрових телекомунікаційних сиcтемах за наявності комплексу завад з метою захисту інформації, Єрьоменко О. І., Навроцький В. О. (2014)
Боровик О. В. - Експертиза телекомунікаційних систем спеціального призначення за умов невизначеності, Бабій Ю. О., Боярчук В. В. (2014)
Осадчук О. В. - Мікроелектронний засіб для вимірювання вологості нафтопродуктів, Звягін О. С., Савицький А. Ю. (2014)
Лисогор В. М. - Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК, Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.2 (2014)
Шаповалов О. І. - Математична модель магнітодинамічного потоку в зоні реологічного переходу магнітострикційного перетворювача (2014)
Бондаренко О. В. - Диэлектрическая проницаемость комбинированной изоляции жил кабеля типа КСПП-1×4×1,2, Рябушей А. И., Рябушей И. И. (2014)
Филинюк Н. А. - Анализ метрологического обеспечения, разработки и применения иммитансных логических элементов, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Басалюк Н. М. - Стан методичної роботи в закладах корекційної освіти (2011)
Беркетова М. Г. - Особенности сенсорного и моторно-двигательного развития детей раннего возраста с синдромом Дауна (2011)
Вержиховська О. М. - Характеристика психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі (2011)
Георгієва Н. М. - Соціально-психологічна адаптація та зміни в емоційно-почуттєвому розвитку молодших школярів з порушенням зору (2011)
Гіренко Н. А. - Вивчення особливостей формування сенсорної сфери учнів з вадами розвитку в процесі трудового навчання (2011)
Гладченко І. В. - Педагогічні принципи організації ігрової діяльності в дошкільному закладі для розумово відсталих дітей (2011)
Глоба О. П. - Педагогічні умови соціальної інтеграції дітей і молоді з обмеженими психофізичними можливостями (2011)
Горскин Б. Б. - Особенности формирования представлений о числах у детей с нарушением интеллекта (2011)
Данільченко Є. В. - Формування орфографічних навичок в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках рідної мови (2011)
Дмитрієва І. В. - Особливості емоційно-особистісного ставлення розумово відсталих старшокласників до майбутньої сім’ї, Дмитрієва А. С. (2011)
Дмитрієва І. В. - Цілі освіти як складова процессу формування в школярів з особливими освітніми потребами життєвих компетентностей в умовах інклюзивного навчання, Липа В. О. (2011)
Колодная Н. А. - Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями в процессе получения среднего образования (2011)
Кострикін В. Я. - Фізична культура і спорт студентів з обмеженими можливостями як один з провідних засобів їх соціальної адаптації (2011)
Кравець Н. П. - Передумови формування основ читацької діяльності розумово відсталих учнів (2011)
Кузнецова М. С. - Особливості уявлення змісту описового географічного тексту розумово відсталими учнями старших класів (2011)
Легкий О. М. - Корекційно-розвивальна роль трудового навчання дітей з порушеннями зору (2011)
Лиска С. І. - Теорія і практика створення регіонального корекційно-реабілітаційного середовища для дітей з обмеженими психофізичними можливостями (2011)
Ляшко В. В. - Сприяння становленню індивідуального стилю діяльності у розумово відсталих школярів засобами трудового навчання (2011)
Манько О. Г. - Шляхи активізації розвитку мовлення учнів молодших класів допоміжної школи в процесі образотворчої діяльності, Шарніна М. В. (2011)
Миронова С. П. - Командний підхід до психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти (2011)
Никандрова Т. С. - Особенности использования воспитательных технологий в специальном образовании (2011)
Одинченко Л. К. - Педагогічні умови формування в розумово відсталих молодших школярів понять природо-географічного змісту, Головата А. О. (2011)
Подгаєцький А. В. - Особливості формування рухової діяльності у дітей із вадами зору (2011)
Поліщук О. А. - Теоретичні та практичні аспекти професійної орієнтації та трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я (2011)
Полулященко Ю. М. - Використання педагогічних технологій адаптивної фізичної культури і спорту в процесі соціальної інтеграції осіб з обмеженими можливостями (2011)
Рєзніченко Н. В. - Розвиток мовлення розумово відсталих першокласників на уроках протягом періоду навчання грамоти (2011)
Соломина Е. Н. - Календарь природы как средство формирования природоведческих знаний у учащихся с нарушениями интеллекта, Тушева Е. С. (2011)
Співак Л. А. - Педагогічні умови корекції процесу формування природознавчих понять в учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2011)
Cухоніна Н. С. - Оптимізація процесу навчання математики молодших школярів зі зниженим зором (2011)
Татьянчикова І. В. - Концептуальні основи розв’язання проблеми соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку (2011)
Товстоган В. С. - Обгрунтування методики вивчення професійно-трудової компетентності учнів допоміжної школи (2011)
Тушева Е. С. - Становление и развитие дидактики фенологических наблюдений и ведения календаря погоды (2011)
Хворова А. М. - Актуальные проблемы, состояние и перспективы современной украинской реабилитологии (2011)
Чеботарьова О. В. - До проблеми трудового виховання дошкільників із розумовою відсталістю (2011)
Чубенко О. В. - Організація роботи психолого-медико-педагогічних консиліумів в умовах НВК інтернатного типу для дітей з вадами розвитку (2011)
Шевцов А. Г. - Співвідношення між моделями корекційної педагогіки та корекційної андрагогіки у навчанні дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності (2011)
Яковлева С. Д. - Стан мотиваційно-поведінкових реакцій у дітей із затримкою психічного розвитку (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2014)
Маршавін Ю. М. - Методологічні засади оцінювання ефективності роботи Державної служби зайнятості України та її підрозділів (2014)
Бандур С. І. - Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення (2014)
Федоренко В. Г. - Євроінтеграція, економіка і ринок праці в Україні, Пінчук Ю. Б. (2014)
Щербак В. Г. - Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях, Щербак О. В. (2014)
Максимова Н. М. - Удосконалення трудового законодавства як важливий фактор модернізації інституційного забезпечення ринку праці України (2014)
Цивінська Т. М. - Теоретична сутність та роль планування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на ринку праці (2014)
Тарасюк С. О. - Сенсожиттєві орієнтації як основа розвитку особистості безробітного: постановка проблеми (2014)
Черкасов А. В. - Вплив демографічних факторів на перспективи розвитку системи вищої освіти, Родіонов О. В., Поліщук Д. І. (2014)
Дмитрієв-Заруденко В. В. - Проблеми операціоналізації показників оцінки задоволеності клієнтів Державної служби зайнятості України (2014)
Коваль О. П. - Щодо погашення заборгованості із заробітної плати найманих працівників внаслідок неплатоспроможності роботодавця, Пищуліна О. М. (2014)
Грамма О. В. - Професійна орієнтація в державній службі зайнятості: організаційно-методичний аспект (2014)
Жижко О. А. - Соціально-андрагогічний контекст професійної освіти маргінальних груп населення в Мексиці й Венесуелі (2014)
Гурманчук А. З. - Особливості політики Республіки Білорусь щодо стримання безробіття (2014)
Бондіні І. А. - Формування системи професійної орієнтації населення: організаційно-управлінські засади (2014)
Кучмук Р. Є. - Досвід застосування Закону України "Про зайнятість населення” (2014)
Барилюк В. Н. - Кожна послуга – на користь людям (2014)
Давискіба О. В. - Особливості організації педагогічної взаємодії в кіберпросторі (2012)
Краснопольський В. Е. - Використання web-технологій у кейс-методі (2012)
Кутепова Л. М. - Інформаційна адаптивна система діагностики якості навчання студентів як складова єдиного інформаційного освітнього простору (2012)
Меняйленко О. С. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічних спеціальностей у віртуальному освітньому просторі, Шевчук О. Б. (2012)
Монастирна Г. В. - Особливості реалізації педагогічної технології blended learning у закладах освіти, Бондаренко Т. В., Монастирний І. М. (2012)
Петренко Л. М. - Сучасні наукові підходи до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Пулім К. Ю. - Проектування методичної системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів до адміністрування та захисту інформації в комп’ютерних мережах в умовах становлення компетентнісного підходу (2012)
Тарнопольський О. Б. - Організаційні аспекти впровадження інтернет-технологій у процес підготовки майбутніх психологів у вищіх навчальних закладах, Пальм Г. А. (2012)
Філіппова Л. Л. - Методика навчання логічному програмуванню (2012)
Атаманчук Ю. М. - Використання єдиного інформаційного освітнього середовища для покращення навчально-виховного процесу у ВНЗ (2012)
Балашова С. С. - Роль ігрових технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції фахівців економічного профілю (2012)
Буряк О. О. - Інформаційні технології – складова ефективної організації самостійної роботи студентів педагогічного колледжу, Кечик О. О. (2012)
Власенко К. В. - Розвиток компонентів професійно важливих якостей майбутніх інженерів у ході навчання вищої математики (2012)
Гуревич Р. С. - Мобільне навчання - нова технологія професійної освіти ххі століття (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання портальних технологій у підготовці майбутнього педагога (2012)
Нижегородова М. В. - Методика оценивания эффективности обучения студентов в области сетевых технологий (2012)
Помян С. В. - Оценка профессиональной подготовки студентов вуза технических специальностей (2012)
Томіліна А. О. - Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови (2012)
Федорова Г. В. - Использование интернет и интерактивних технологий при изучении биогеохимии в экологических вузах (2012)
Черній М. М. - Використання соціального сервісу блогу у педагогічній діяльності (2012)
Шахова Н. В. - Опасный контент интернета как угроза информационно – психологической безопасности личности подростка (2012)
Тихоненко О. М. - Нормативно-правові основи боротьби з кіберзлочинністю в Україні, Тихоненко В. С. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Базілінська О. Я. - Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища, Кривошия О. А. (2013)
Борисенко З. М. - Важливий напрям реформування системи управління державними фінансами (2013)
Вержбицький П. М. - Особливості застосування сучасних методів оцінки кредитного ризику в Україні (2013)
Глущенко С. В. - Таргетування інфляції: загрози заоровадження в Україні, Болотова С. В. (2013)
Глущевський В. В. - Перспективи використання інформаційних технологій у процесі формування ефективно еколого-економічної політики регіону, Мержинський Є. К. (2013)
Григор'єв Г. С. - Політекономія капітапізму: феномен розподілу праці в новій економіці (2013)
Жук В. М. - Аналіз виникнення кризових явищ на валютному ринку (2013)
Ivakhnenkov S. - Ukrainian businesses' characteristics and the use of information technology: introduction to exploratory studies, Heorhiade A. (2013)
Камінський А. Б. - Концептуальні підходи до організації систем ризик-менеджменту споживчого кредитування (2013)
Krasnikova I. - Quantitative assessment of household poverty determination in Ukraine, Podvysotskaya T., Podvysotskiy Yu. (2013)
Кузьменко Л. Г. - Основні шляхи запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами природних монополій (2013)
Кузьменко В. П. - Тенденції змін показників соціально-економічного розвитку регіонів України, їх територіальна диференціація в умовах фінансово-економічної кризи, Кузьменко Н В. (2013)
Литвин А. В. - Порівняння підходів до оцінки фінансової стійкості страхових компаній (2013)
Lukianenko I. - Modeling of the innovative activity of the ukrainian industrial enterprises (2013)
Пугачова М. В. - Використання європейських індикаторів для дослідження українських економічних тенденцій (2013)
Сінельнік В. В. - Роль та місце ризик-менеджменту у забезпеченні фінансової надійності страхових компаній (2013)
Сєміколенова С. В. - Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні, Грабар А. П. (2013)
Стельмашенко Я. В. - Особливості модепювання сектору споживання та заощаджень домогосподарств за допомогою методів системної динаміки (2013)
Токарчук В. В. - Порівняльна оцінка ефективності діяльності підрозділів банку (2013)
Фарина О. І. - Аналіз індикаrорів фінансової стійкості економіки України (2013)
Шевченко О. О. - Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі, Альошин В. Б. (2013)
Бубін А. - Розвиток суспільного дошкільного виховання на Волині (початок ХХ ст.) (2014)
Зайченко І. - Проблеми фізичного виховання у творчій спадщині Г. Ващенка (1878-1967) (2014)
Мацук Л. - Ідеї правового виховання у філософсько-педагогічних системах (2014)
Мельничук М. - Проблеми розвитку позашкільної освіти у другій половині ХХ ст. (2014)
Собко Ю. - Микола Дарманський: педагог-новатор (2014)
Костів В. - Використання народознавчого матеріалу у підготовці майбутніх педагогів до вивчення рівня моральної вихованості школярів (2014)
Лазарович Н. - Готовність вихователів дошкільних навчальних закладів до формування народознавчої компетенції засобами етнорегіональної культури (2014)
Лисенко Н. - Соціально-педагогічні основи полікультурноїосвіти сучасної дитини: ДНЗ – родина – суспільство (2014)
Лисенко О. - Етнопедагогічна підготовка майбутнього педагога: стан і проблеми (2014)
Онофрійчук Л. - Аналіз стану підготовки студентів до управлінської діяльності в процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін дошкіль¬ного циклу (2014)
Орос І. - Забезпечення розвитку освіти засобами національно-культурних традицій національних меншин у Закарпатській області (2014)
Заранська Н. - Педагогічні умови прилучення дошкільників до духовних цінностей на заняттях музики (2014)
Мельничук О. - Іменні висловлення подяки як засіб формування комунікативного етикету (2014)
Нижникевич З. - Традиції морального виховання дітей в українські родині (2014)
Савчук В. - Драматургія і виховні функції українського вертепу (2014)
Червінська І. - Етновиховне середовище гірської школи: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Ящук І. - Розвиток форм виховання студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах України ХХ століття (2014)
Васянович Г. - Проблема адаптації студентської молоді до навчання у вишах України (2014)
Клепар М. - Вплив нетрадиційних уроків на навчання молодших школярів, Прокопчук О. (2014)
Кудярська Т. - Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників із мовленнєвими порушеннями (2014)
Савченко М. - Теоретичні засади формування комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку (2014)
Шафранський В. - Система підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах (2014)
Довідковий матеріал (2014)
Chizhenkova R. A. - Mathematical analysis of bibliometrical indices of investigations of influence of non-ionized radiation of different kinds upon the cortex (medline-internet) (2012)
Бецько О. С. - Ефективне впровадження соціокультурного потенціалу інтернет проектів в процес навчання іноземної мови (2012)
Бойко А. В. - Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу та психологічні аспекти викладання фтизіатрії та пульмонології на сучасному етапі, Степаненко В. О., Закрутько Л. І., Шаповалов В. П., Сливка В. І. (2012)
Бондаренко Т. В. - Психолого-педагогічні аспекти використання адаптивних інформаційних технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів-програмістів (2012)
Галенко А. М. - Використання корпусів текстів у процесі формування культурологічної компетентності студентів-філологів (2012)
Ганжела С. І. - Формування компетентностей учнів основної школи при навчанні геометрії з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Ганжела Л. С. (2012)
Гуменний О. Д. - Реалізація комунікаційно-кібернетичного гомеостазу директором ПТНЗ (2012)
Давискіба О. В. - Напрями адаптації дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: теоретичний аспект (2012)
Комиссаренко Е. В. - Межпредметная интеграция математики и спецдисциплин в подготовке специалистов агротехнологического профиля (2012)
Краснопольський В. Е. - Комп’ютерні тестові технології в іншомовній підготовці студентів немовних вишів (2012)
Кутепова Л. М. - Функціональні можливості адаптивних систем діагностики якості навчання студентів засобами інформаційних технологій (2012)
Майборода Л. А. - Інформаційно-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку (2012)
Меняйленко О. С. - Аналіз сучасних інформаційних експертних систем економічного напряму, Шевчук О. Б. (2012)
Монастирна Г.В. - Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у контексті сучасних загальнонаукових концепцій та методологічних підходів (2012)
Назаренко І. М. - Підвищення ефективності навчання іноземної мови майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Носуля П. В. - Засоби інформаційних технологій як чинник підвищення ефективності підготовки майбутніх вчителів фізики до організації навчально-експериментальної роботи (2012)
Ростока М. Л. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних в умовах інформатизації профтехосвіти (2012)
Руда С. В. - Особливості навчання майбутніх програмістів англійського монологічного мовлення з використанням Інтернет-ресурсів (2012)
Шаблій О. С. - Використання комунікативної граматики для навчання англійської мови курсантів військових вузів (2012)
Шалова Н. С. - Використання інформаційно-комунікативних технологій для формування професійної компетенції майбутніх перекладачів (2012)
Волкова Т. В. - Актуальність формування інформаційно-аналітичної компетентності в сфері захисту інформації в майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Гусленко І. Ю. - Впровадження експериментальної методики естетичного виховання студентів, розробленої на базі навчально-виховної комп’ютерної програми (2012)
Зарівна О. Т. - Навики перекладу як умова розвитку іншомовних здібностей студентів технічних навчальних закладів (2012)
Монастирний М. М. - Формування ІКТ-компетентностей учителя сучасної сільської школи (2012)
Потієнко В. О. - Засоби інформаційних технологій та їх роль у формуванні художньо-графічної культури старшокласників, Дорошенко Ю. О. (2012)
Юденкова О. П. - Формування готовності педагогічних працівників ПТНЗ до використання інноваційних виробничих технологій у педагогічній діяльності як провідна умова підготовки висококваліфікованих робітників поліграфічного профілю (2012)
Відомості про авторів (2012)
Балуєва Ю. - Мультимедійна презентація основних понять лінгвістики тексту на уроках української мови в старшій школі (2012)
Голуб Н. - Проблеми і перспективи реалізації компетентнісного підходу у навчанні української мови учнів 5 – 7 класів (2012)
Курінна А. - Словоцентрична робота в основній школі: психолінгвістичний аспект (2012)
Маркотенко Т. - Шляхи формування граматичного ладу мовлення у дітей дошкільного віку (2012)
Мордовцева Н. - Принципи та методи навчання у процесі роботи з текстами лінгвістичної спрямованості на уроках української мови (2012)
Пентилюк І. - Василь Сухомлинський про роль української мови і літератури у вихованні особистості учнів школи (2012)
Попова Л. - Твори-мініатюри як засіб підготовки учнів до складання власного висловлювання (2012)
Правова Н. - Значення аудіювання на уроках української мови під час усного практичного курсу (2012)
Прядка Я. - Роль риторики в соціалізації старшокласників (2012)
Резниченко Н. - Психологические аспекты развития связной русской речи учащихся 5-х классов в процессе работы над выразительными средствами художественного текста (2012)
Сенько І. - Проблема формування словникового запасу учнів з урахуванням принципу наступності (2012)
Солодюк Н. - Інтерактивний метод як лінгводидактична категорія (2012)
Бабенко Т. - Проблеми дослідницької діяльності студентів медичного коледжу (2012)
Базиль Л. - Літературне краєзнавство в системі професійної підготовки вчителя української мови і літератури (2012)
Бондаренко Г. - Метод проектів як засіб удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2012)
Борисенко В. - Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів, Караман С., Караман О. (2012)
Горошкіна О. - Лінгводидактичні засади викладання курсу "Методика викладання лінгвістичних дисциплін” у магістратурі (2012)
Данкеєва О. - Складники професійної компетентності майбутнього землевпорядника (2012)
Ємельова А. - Ідеї трудового виховання в спадщині освітніх діячів України кінця XIX – початку XX століття (2012)
Копусь О. - Упровадження сучасних підходів у фахову підготовку майбутніх магістрів-філологів (2012)
Лапіна В. - Визначення поняття "навчальний діалог” у науковій літературі (2012)
Лихачова К. - Засвоєння майбутніми економістами норм мовленнєвого етикету (2012)
Лобода С. - Історичний контекст розвитку проблеми педагогічної творчості вчителя як складова частина сучасного освітньо-інформаційного простору (2012)
Нежива Л. - Психолого-педагогічні особливості сприйняття старшокласниками різностильових текстів українського письменства (2012)
Починкова М. - Методичне забезпечення курсу "Сучасна українська мова з практикумом (практикум)” для майбутніх учителів початкових класів (2012)
Ткачов К. - Характеристика рівнів сформованості творчої активності студентів-майбутніх дизайнерів (2012)
Хоцкіна С. - Педагогічні чинники в процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Черних І. - Види мовленнєвої діяльності в професійному спілкуванні лікарів (2012)
Шевцова В. - Емоційно-смислові розділові знаки "?!” і "!?” як важлива складова формування пунктуаційної компетенції майбутнього філолога (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бережнюк І. Г. - Торговельні угоди як індикатор нетарифного регулювання ЗЕД, Стеблянко М. Д. (2013)
Булана В. В. - Система управління ризиками в митній сфері: сутність та базові принципи, Брендак А. І., Попель С. А. (2013)
Долобанько В. В. - Роль митниці в збереженні національної культурної спадщини, Корнійчук О. О., Дворнічена І. М. (2013)
Коновалов Ю. О. - Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Туржанський В. А. - Формування експортного потенціалу ринку тваринницької продукції Хмельницької області (2013)
Матвійчук Л. О. - Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (2013)
Гулько Л. Г. - Сутність та загальні засади фінансового моніторингу операцій з нерухомістю (2013)
Руда Т. В. - Характеристика безперервного професійного навчання працівників Державної митної служби України та Державної податкової служби України, Бабенко Б. І., Несторишен І. В. (2013)
Бабенко Б. І. - Значення телекомунікаційних засобів у здійсненні дистанційної підтримки системи підвищення рівня професійної компетентності працівників митниць Міндоходів України, Осатюк С. С., Дворнічена І. М. (2013)
Калашникова О. Л. - Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей (2013)
Неліпович О. В. - Сучасні світові тенденції створення та функціонування транспортно-логістичних центрів, Попель С. А., Мотюк К. Д. (2013)
Яковенко О. В. - Стратегічні пріоритети країн Європи в рамках Європейського митного союзу, Медвідь Ю. О. (2013)
Овчарук І. Г. - Проблема реалізації основного методу визначення митної вартості товарів, Царенко В. І. (2013)
Хома В. О. - Сінгапурська модель запобігання і протидії корупції: досвід для України, Молдован Е. С. (2013)
Пунда О. О. - Право на свободу пересування у контексті використання електронних пристроїв дистанційного контролю та систем інтелектуального відеоспостереження (2013)
Савченко О. О. - Сучасні тенденції в розвитку систем інтелектуального відеоспостереження, Царенко В. І., Жданова В. П. (2013)
Ляшук Р. М. - Функції духовної культури правоохоронця (2013)
Сітніков А. В. - Перспективи розвитку процесу навчання юридичним дисциплінам з використанням сучасних інтернет-технологій(тест Electronic justice"©) (2013)
Ужва Л. О. - Про момент закінчення контрабанди (2013)
Хома В. О. - Сучасне розуміння контрабанди на етапі її декриміналізації, Потушинська О. П., Пасєка П. В. (2013)
Бондар В. - Теорія і практика едукації педагогічних кадрів: традиційна та інноваційна парадигма (2014)
Kokiel A. - Education to values of the students of pedagogy in the Uniting Europe (2014)
Кузенко П. - Місце етнопедагогічної культури сучасного вчителя в умовах цивілізаційної глобалізації, Кузенко О. (2014)
Орбан-Лембрик Л. - Вплив явища глобалізації на освіту: етнопсихологічна складова інтеграційного простору (2014)
Червінська І. - Проблеми та перспективи розвитку етновиховного середовища гірської школи (2014)
Васянович Г. - Гуманітарна освіта майбутнього учителя: проблеми якості (2014)
Гуменюк І. - Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2014)
Кононенко В. - Теоретико-методологічні засади оновлення змісту мовної освіти (2014)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до використання етнопедагогіки в сучасному інтеркультурному просторі (2014)
Maciąg J. - Modern concepts of cultural integration of school’s social environment (2014)
Stelmasiak I. - The past, the present and the future of the Comprehensive Secondary School Complex no 2 in Biały Bór in the common educational space (2014)
Juszczak K. - Teachers’ education in the context of changing expectations in a contemporary society (2014)
Будник О. - Інноваційна парадигма формування етновиховного середовища початкової школи (2014)
Лисенко О. - Літературне краєзнавство як один із чинників організації туристичної діяльності (2014)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Саморегуляція як засіб розв’язування міжособистісних конфліктів у професійній діяльності педагога (2014)
Новосьолов О. - Соціокультурні чинники формування етновиховного середовища студентської молоді Прикарпаття (2014)
Чупахіна С. - Етновиховний простір сучасної початкової школи в контексті підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками першокласників (2014)
Шоробура І. - Вплив етновиховного простору на формування майбутніх учителів музики (2014)
Дмитрів Р. - Фізичний розвиток учнів різних соціальних груп: стан і перспективи дослідження в умовах полікультурного середовища (2014)
Костів В. - Полікультурний вимір соціалізації дітей у західноукраїнському регіоні (2014)
Лазарович Н. - Розвиток обдарованості у пошуково-дослідницькій діяльності дошкільників (2014)
Лисенко Н. - Пріоритети етнопедагогічної діяльності педагога ДНЗ у сучасному інформаційно-креативному просторі (2014)
Лисенко О. - Впровадження літературного краєзнавства в систему підготовки організаторів туристичної діяльності (2014)
Матішак М. - Етнокультурне виховання молодших школярів: психолого-педагогічні аспекти (2014)
Нижникевич З. - Формування духовно-моральної особистості школяра народно-педагогічними засобами (2014)
Довідковий матеріал (2014)
Скуріхін С. М. - Правосвідомість військовослужбовців Збройних Сил України: поняття та особливості (2014)
Кастарнов Д. Б. - Поняття "особа підозрюваного (обвинуваченого)" в кримінальному судочинстві (2014)
Бєліков Ю. М. - Алгоритми запобіжних заходів співробітниками недержавних охоронних організацій в умовах масових безладів та надзвичайного стану (2014)
Ілляшенко О. В. - Кримінологічна характеристика організованих злочинних груп і транснаціональних організацій, які займаються незаконною торгівлею органами і тканинами людини (2014)
Нікітін Ю. В. - Історико-правові аспекти протидії злочинності в Україні протягом Х–XIX ст.: основа сучасної внутрішньої безпеки України (2014)
Дорохіна Ю. А. - Суб’єктивна сторона злочинів проти власності (2014)
Ольховенко О. І. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України (2014)
Самбор М. А. - Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання (2014)
Котляренко О. П. - Повноваження суб’єктів реалізації правоохоронної функції у Збройних Силах України (проблемні аспекти конституційно-правового регулювання) (2014)
Чубар І. Ю. - Обмеження прав громадян України під час проходження військової служби (2014)
Александренко О. В. - Ще раз до питання про актуальні проблеми чинного Кримінального процесуального кодексу України, або який кодекс нам потрібен (2014)
Грищук А. Б. - Історіографія питання становлення і розвитку інституту державної служби в Україні (2013)
Заморська Л. І. - Галузь права як вираз правової нормативності: теоретико-правовий зміст (2013)
Маркова В. О. - Прокурор на захисті прав дітей, утвердження фундаментального принципу верховенства права (2013)
Марковський В. Я. - Українська історіографія з проблематики мовних відносин у Галичині в ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст.ст. (2013)
Мельник О. А. - Теоретико-правова проблематика удосконалення форм місцевої демократії участі: місцевий референдум та місцеві ініціативи (2013)
Ніжиборська Л. А. - Основні види соціально-нормативних регуляторів (2013)
Сенчук С. C. - До питання методології теоретико-правового дослідження правового порядку (2013)
Скакун М. І. - Питання ідейно-політичної роботи в організації навчального процесу на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (1944 – сер. 1950-х рр.) (2013)
Словська І. Є. - Розвиток вітчизняного парламентаризму в період Директорії (2013)
Федіна Н. В. - Професіоналізм як умова забезпечення справедливості в діяльності ОВС (2013)
Швед І. Я. - Діяльність підрозділів колишньої позавідомчої охорони СРСР у Республіці Казахстан у період її незалежності: адміністративно-правовий аспект (2013)
Шуміленко А. П. - Сучасна практика держав щодо встановлення дипломатичних відносин та обміну дипломатичними представництвами (2013)
Яновицька А. В. - Правове регулювання міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом (2013)
Бойко Н. М. - Відмінність договору позички від договору зберігання (2013)
Ващишин М. Я. - Юридичні факти у правовідносинах суперфіцію (2013)
Дутко А. О. - Договір як регулятор сімейних відносин: особливості конструкції (2013)
Махінчук В. М. - До питання альтернативних процедур вирішення суперечностей у підприємницькій діяльності (2013)
Навроцька Ю. В. - Строки судового розгляду в цивільному процесі України (2013)
Яновицька Г. Б. - Право споживача на безпеку придбаної продукції (2013)
Бліхар М. М. - Адміністративно-правові форми та методи регулювання інвестиційної діяльності (2013)
Габуда А. С. - Відмежування складу опору особам, наділеним владними повноваженнями, від однорідних адміністративних правопорушень (2013)
Дембіцька С. Л. - Про стан кадрового забезпечення органів державної влади і управління (2013)
Єсімов С. С. - Захист персональних даних у контексті розвитку динамічних інформаційних систем (2013)
Заєць О. М. - Реформування органів внутрішніх справ щодо розмежування повноважень блоку кримінальної міліції (2013)
Квак В. В. - Юрисдикційні колізії при вирішенні земельних спорів за участю органів публічної влади (2013)
Кісіль З. Р. - До питання проблематики удосконалення інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні, Макар І. М. (2013)
Кісіль Р.-В. В. - Порівняльний аналіз адміністративного права України та зарубіжних країн, Блавацька І. О. (2013)
Ковалів М. В. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Лепех Ю. С. - Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло (2013)
Ляшук Р. М. - Роль відділів прикордонної служби у системі діяльності органів забезпечення національної безпеки України, Хома В. О. (2013)
Мельник А. А. - Визначення адміністративними судами підсудності стосовно окремих категорій справ (2013)
Остапенко Л. О. - Охорона праці та її адміністративно-правовий захист (2013)
Сидор М. Я. - Щодо визначення фізичних осіб як суб’єктів адміністративного права та обсягу їхньої дієздатності і правоздатності (2013)
Стахура І. Б. - Адміністративно-правові засади планування профілактичної роботи громадських формувань з охорони громадського порядку (2013)
Бурдін В. М. - Закінчений злочин: спірні проблеми розуміння (2013)
Кирись Б. О. - Штраф як вид покарання за Кримінальним кодексом України 1960 р. (2013)
Кікінчук В. В. - Способи вчинення злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Конопельський В. Я. - Про ефективність реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у виправних колоніях України (2013)
Максимович Р. Л. - Істотна шкода як наскрізне кримінально-правове поняття (2013)
Мармура О. З. - Критерії відбору обставин для їх регламентації у вигляді ознак, що кваліфікують злочин (2013)
Щербина О. В. - Правове регулювання режиму в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби (2013)
Якимова С. В. - Протидія та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як злочину, що містить ознаки корупції (з огляду на міжнародні рекомендації) (2013)
Ясінь І. М. - Родовий та безпосередній об’єкти складу незаконного збагачення (ст. 368 2 КК України) (2013)
Єськов С. В. - Проблемні питання діяльності оперативних підрозділів ОВС України, спричинені недоліками кримінального процесуального законодавства (2013)
Кунтій А. І. - Тактика допиту неповнолітнього свідка під час розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (2013)
Пчеліна О. В. - Хабарництво як корупційний прояв: деякі аспекти розслідування (2013)
Римарчук Р. М. - Процесуальні положення суб’єктів кримінального переслідування на стадії досудового розслідування, Сорока C. О. (2013)
Балинська О. М. - Історія семіотики: від знаків речей до суспільних знакових систем (2013)
Бокало Н. І. - До питання генези ідеї рівності в праві: філософсько-правовий вимір (2013)
Боровська Г. С. - "Російська ідея" у філософсько-правовому вимірі (за М. О. Бердяєвим) (2013)
Горецька Х. В. - До питання методології філософсько-правового дослідження правової соціалізації (2013)
Левченков О. І. - Наявні соціальні відносини та їх правове опосередкування (2013)
Ряшко В. І. - Поліція в політико-правовій системі держави та суспільства у "Філософії права" Гегеля, Ряшко О. В. (2013)
Соломчак Х. Б. - Позитивна правова відповідальність людини: філософсько-правовий вимір (2013)
Алиев Сабухи Осман оглу - Уголовно-правовая характеристика преступления использования кредита не по целевому назначению в уголовном законодательстве Азербайджанской Республики (2013)
Ченстик Роберт - Управление риском в полицейских действиях (2013)
Деділова Т. В. - Показник інноваційності промислових підприємств України як сучасний інструмент стратегічного інноваційного менеджменту (2012)
Кирчата І. М. - Реструктуризація підприємства на основі розвитку його конкурентного потенціалу, Шершенюк О. М. (2012)
Нестеренко В. Ю. - Дослідження методів оцінювання економічного ризику в діяльності підприємства (2012)
Попадинець О. В. - Мережеві структури та кластеризація як тенденції розвитку підприємств в сучасній системі інформаційного типу (2012)
Рильков А. П. - Ієрархічність як складова структурованості економічної системи (2012)
Бабич А. П. - Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу підприємства (2012)
Бредіхін В. М. - Базові інструменти просування проектів в є-комерції (2012)
Демченко Н. В. - Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення, Касатонова І. А. (2012)
Дмитрієв І. А. - Соціально-економічна сутність малого підприємництва, проблеми його розвитку в Україні, Майборода Ю. В. (2012)
Лантух І. В. - Соціальний потенціал предприємництва як дієвий вектор розвитку сучасного суспільства (2012)
Василичев Д. В. - Методичні основи оцінки соціально-орієнтованих заходів поліпшення організації праці, Трифонов Г. Ф., Капліна О. Г. (2012)
Лугова В. М. - Актуальність мотивації неперервної освіти управлінського персоналу підприємства, Сєріков Д. О. (2012)
Олійникова Н. А. - Підвищення якості життя як прояв соціально-економічного розвитку (2012)
Дмитрієв І. А. - Методи планування економічного розвитку АТП з урахуванням факторів ризику (2012)
Пономарьова Н. М. - Теоретичні аспекти аутсорсінгу у сфері міжнародних автомобільних вантажних перевезень, Пономарьов А. М. (2012)
Міщенко В. А. - Особливості становлення транспортної логістики в АПК, Губська Л. І. (2012)
Абрамова О. С. - Характеристики податкових ризиків на макро- та мікрорівні у податковому плануванні (2012)
Бровко В. М. - Облікова політика як інструмент державного регулювання бухгалтерського обліку (2012)
Маліков В. В. - Особливості використання економіко-математичних моделей для прогнозування бюджетних надходжень, Дєгтяр О. А. (2012)
Машлякевич А. О. - Формування системи державної підтримки сільського господарства на основі лізингу (2012)
Растопчина Ю. Л. - Проблема продовольственной безопасности в национальной экономике, Ковалева Е. И. (2012)
Костенко Ю. О. - Аналіз діяльності страхових брокерів на страховому ринку України (2012)
Блага В. В. - Методика визначення інтервального прогнозу динаміки прибутку підприємства з урахуванням особливостей його діяльності (2012)
Ковальова Т. В. - До питання розвитку факторингу в Україні (2012)
Попкова К. О. - Формування інвестиційного портфеля підприємства у міжнародному середовищі, Покатаєва К. П. (2012)
Климчук Ю. В. - Особенности управления финансовой безопасностью в условиях нестабильного существования предприятия, Антонова Е. В. (2012)
Горовий Д. А. - Дослідження структури нематеріальних активів підприємств України (2012)
Єгорова Н. О. - Бухгалтерський облік як база прийняття управлінських рішень (2012)
Волкова Є. С. - Співробітництво руху Мустафи Кемаля та Радянської Росії та міжнародні відносини на початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Гвоздинський С. Л. - Регіональна держава як форма компромісу між унітаризмом та федералізмом (іспанський досвід) (2010)
Гончар Б. М. - Війна США в Афганістані і адміністрація Б. Обами, Гончар Ю. Б. (2010)
Гребенюк В. С. - Військово-морське суперництво Великобританії та Франції в Індії та Північній Америці в 1756–1763 рр. та розширення Британської колоніальної імперії (2010)
Жуков А. В. - Британский план раздела Китая и Турции, 1898 г. (2010)
Злоді З. - Хорватське державне право як складова національної ідеї: територіальний аспект, Нагірний М. З. (2010)
Ладига О. І. - Проблема участі фінських військ у війні протии Радянського Союзу у період з 1942 по 1944 рр. (2010)
Ласкавий Д. В. - Боротьба Великобританії за персько-месопотамську нафту, 1918−1928: підсумок (2010)
Набока А. В. - Политика США в Китае в 40-х годах ХХ века (2010)
Писаний Д. М. - Апологія рабства в надрах расизму: природничо-наукові, соціокультурні та культурно-історичні концепції кінця XVIII – середини XIX ст. (2010)
Русаков К. А. - Дипломатическое развязывание Крымской войны. Миссия князя А. С. Меншикова в Константинополь, Козлов Р. С. (2010)
Савенков В. В. - Першопрохідці другої (східної) Британської імперії. Томас Вегхорн (1800–1850) (2010)
Сверчкова Н. А. - Становление финансовой системы США после Войны за независимость, 1783–1795 гг. (2010)
Седнев С. С. - Г. Дж. Пальмерстон и англо-русский инцидент со шхуной "Виксен", 1836–1837 гг. (2010)
Фоміна О. В. - "Ідея імперії" та інтелектуальна еліта Великобританії: Редьярд Кіплінг, 1865−1936 рр. (2010)
Харьковский Р. Г. - Происхождение египетской политики Франции и ее результаты к 1831 г. (2010)
Ширяєв М. В. - "Афганська проблема" в англо-російських відносинах напередодні Першої світової війни (1911–1913 рр.) (2010)
Байкєніч Д. В. - Українські переселенці з Польщі на території Ворошиловградської області в 1944–1945 рр.: планування, кількість і географія розселення (2010)
Бернацький М. П. - Участь робітників УРСР у виборних органах влади у 70-і рр. ХХ ст. (2010)
Бодрухина І. М. - Зміни в соціально-побутових умовах життя шахтарів Ворошиловградської області після ХХ з’їзду партії (2010)
Гаухман М. В. - Концепція "національних проектів" у дослідженні національної політики на Правобережній Україні (1905-1914 рр.) (2010)
Гогохія Н. Т. - Символічний простір тоталітарних масових свят (на прикладі святкування 1-го травня в Радянській Україні у 1929–1939 рр.) (2010)
Гречишкіна О. С. - Політичне виховання у позашкільній роботі піонерської організації УРСР у 1929–1939 рр. (2010)
Заблоцька Н. В. - Політика радянської влади по відношенню до Російської Православної Церкви та віруючого населення УРСР початку 60-х рр. ХХ ст. (2010)
Ізмайлова К. В. - Хатнє господарство шахтарських родин Донбасуу 1965–1985 рр. (2010)
Комарницький Я. М. - Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого на території повоєнної Німеччини (1945–1949) (2010)
Маргулов А. Х. - Ассирійський лінгвоцид – українські реалії 20-30-х років XX століття (2010)
Місько В. В. - Становище українських політичних в’язнів у польських в’язницях упродовж 1919–1926 рр. (2010)
Грицьких Д. В. - Імперія Цин у зовнішній політиці Великої Британії 1830–1842 рр.: історіографія проблеми (2010)
Климов А. О. - Значущість повідомлень вчених Арабського халіфату ІХ–Х ст. в системі інформації історичних джерел про економічні взаємини Київської Русі з Хозарським каганатом, Краснікова О. В. (2010)
Ладига Л. І. - Сучасна українська історіографія судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації (20–30-і рр. ХХ ст.) (2010)
Радченко Н. М. - Джерела з історії музейної справи Луганщини, 1835 р. – початок ХХ ст. (2010)
Савенкова И. Ю. - Памфлет Дж. С. Бекингема "Пояснительный отчет о плане и цели лекций мистера Бекингема о восточном мире" (1830) как источник по истории борьбы в британском обществе вокруг монопольного статуса Ост-Индской компании (2010)
Тарасенко Н. А. - Изучение проблемы древнеегипетских терминов "вечности" "нехех" и "джет" в конце ХХ – начале XXI вв. (2010)
Шестопалець Д. В. - Біля витоків ісламо-християнської полеміки: пророк Мухаммад та делегація Наджрану (2010)
Бурьян М. С. - О. П. Машевський. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр.). – К.: "Аквілон-Плюс", 2010. – 792 с., Савенков В. В. (2010)
Ласкавый Д. В. - Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и территориальные споры (по материалам "круглого стола") (2010)
Стецюк Н. М. - Становище українського населення в Польщі після акції "Вісла" (2010)
Відомості про авторів (2010)
Волкова Є. С. - Переговори М. М. Муравйова з Мухамедом Алі та їх значення у врегулюванні турецько-єгипетського конфлікту 1832–1833 рр., Набока О. В. (2010)
Гончаренко А. В. - Східне питання та британсько-російські відносини (грудень 1876 – квітень 1877 рр.) (2010)
Гончаренко Л. Л. - О. Бісмарк та колоніальний рух в Німеччині в 1873 – 1882 рр. (2010)
Грицких Д. В. - Политика Великобритании в отношении Китая и деятельность эмиссаров Дж. Пальмерстона, 1838–1840 гг. (2010)
Ладига О. І. - Військово-стратегічне значення битв радянських армій проти фінських військ у червні-липні 1941 р. (2010)
Личко С. О. - Вільгельм ІІ та німецька колоніальна політика в Південній Африці у 1890–1896 рр. (2010)
Панченко Г. Ю. - Ідеї "єдиної Європи" в роботах німецьких та французьких просвітителів і політичних діячів XIX–XX ст. (2010)
Погорєлова І. С. - Сучасні українсько-китайські відносини: історія становлення та розвитку (2010)
Русаков К. А. - Война за Баварское наследство – последний конфликт Старой Европы (2010)
Савенкова И. Ю. - Джозайя Чайльд (1630–1699) как идеолог британской экспансии в Индии (2010)
Саранов С. В. - Історична еволюція алжирської політики Франції, 1564 – 1829 рр. (2010)
Седнев С. С. - Начало "эры Пальмерстона" во внешней политике Великобритании, 1830–1833 гг. (2010)
Харьковский Р. Г. - Политика Франции на Ближнем Востоке, 1814–1830 гг. (2010)
Ширяєв М. В. - Позиція США щодо обговорення "Сирійського питання" на Паризькій мирній конференції (січень–вересень 1919 р.), Зуєва А. О. (2010)
Шлеймович М. Й. - Місце ООН в російській концепції боротьби з міжнародним тероризмом (28 червня 2000 – 11 вересня 2001 р.) (2010)
Буканов Г. М. - Дослідження ліберальної течії національного руху у процесі державотворення на Україні на початку ХХ ст. (2010)
Гаухман М. В. - Російська національна політика щодо єврейського питання в Правобережній Україні (1905–1914 рр.) (2010)
Калініченко В. В. - Система селянського громадського управлінняв доколгоспному селі Наддніпрянської України: структура та механізми функціонування (1917–1930 рр.) (2010)
Ладига Л. І. - Національне питання в Україні у програмах партій та роботах громадських діячів (90-х рр. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.) (2010)
Мацко Н. С. - Імперські військові формування на Правобережній Україні та пов’язані з ними повинності (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2010)
Муц О. І. - Радянофільська періодика Західної України міжвоєнного періоду і тенденції висвітлення культурно-освітнього розвитку (2010)
Скіба В. М. - Визначення параметрів упливу алано-сарматських та тюрко-болгарських племен на етногенезу слов’ян Дніпровського лівобережжя в період Раннього Середньовіччя (2010)
Фірсов О. В. - Порівняльний аналіз військово-політичної діяльності гетьманів П. Сагайдачного та Б. Хмельницького (2010)
Чортенко А. М. - Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) (2010)
Чумак М. М. - Етнічний склад купецтва Лівобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Анікєєв Д. О. - Аналіз астрономічного жанру арабської географічної писемної традиції як початкового етапу накопичення знань про кочові людності Південно-Східної та Центральної Європи (2010)
Богданова Т. Г. - Радянська та російська історіографія англо-американських відносин на Далекому Сході наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Звагельський В. Б. - Каяла у "Слові о полку Ігоревім" (До 825-річчя геніального твору) (2010)
Ласкавий Д. В. - Історіографія міжнародної боротьби за нафту у Персії та Месопотамії у 1918−1928 рр. (2010)
Савенков В. В. - Британські парламентські папери 30-х рр. ХІХ ст. як джерело з історії розвитку транс-близькосхідних комунікацій Великобританії (2010)
Саидов З. А. - Биографические сведения об участниках первых походов Халифата на Восточный Кавказ (2010)
Ткаченко В. В. - Роль товариства "Просвіта" й наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові у розвитку вітчизняної науки та освіти (2010)
Відомості про авторів (2010)
Василенко В. А. - Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду та проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку (2008)
Губка А. В. - Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с калькулезным холециститом при конверсии во время выполнения лапароскопической холецистэктомии, Завгородний С. Н., Гайдаржи Е. И., Головко Н. Г., Кашникова Г. Н. (2008)
Денефіль О. В. - Зміни автономного балансу серцевого ритму тварин при дії адреналіну за різних типів погоди (2008)
Левадна А. В. - Визначення нейрон-специфічної енолази в крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадій (2008)
Лепшина С. М. - Использование неметрического двумерного шкалирования для оценки результатов лечения больных туберкулезом в динамике (2008)
Наконечный С. Ю. - Состояние коронарного русла, внутрисердечной гемодинамики и толерантность к физической нагрузке у больных ишемической болезнью сердца без и с инфарктом миокарда в анамнезе (2008)
Недельская С. Н. - Использование препаратов антиоксидантного действия в педиатрии, Мазур В. И., Солодова И. В., Мазур А. И., Жиленко И. А., Шумная Т. Е., Пащенко И. Н. (2008)
Норейко Б. В. - Значение легочных объемов в диагностике типов недостаточности функции внешнего дыхания, Гришун Ю. А. (2008)
Опрышко В. И. - Исследование взаимодействия карбамазепина и тиотриазолина на модели фармакорезистентной эпилепсии (2008)
Ратушняк Н. П. - Вплив аторвастатину на імунологічний статус хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2008)
Ратчик В. М. - Вплив підпечінкового холестазу на морфофункціональні зміни печінки і стан цитокінових реакцій у експериментальних тварин (2008)
Ревенько О. О. - Мікробіологічне навантаження статевих шляхів у жінок з порушеною репродуктивною функцією після штучного переривання вагітності в анамнезі (2008)
Сыволап В. В. - Особенности вариабельности сердечного ритма у больных атопическим дерматитом в зависимости от наличия сопутствующей бронхиальной астмы, Зарицкий А. С. (2008)
Силина Н. К. - Оценка состояния эндотелиальной системы у беременных с отягощенным акушерским анамнезом (2008)
Уланова В. А. - Вплив суппозиторіїв з екстракту шишок хмелю звичайного на перебіг експериментального вульвовагініту у щурів самиць, Гладченко О. М. (2008)
Щудро С. А. - Вплив навчання на стан здоров'я учнів старшої школи (2008)
Растворов А. А. - Редкие и труднодиагностируемые поражения легких, Шарапова И. М., Пирогов А. И. (2008)
Филатова О. А. - Сексуальная аверсия у женщин с дефектами слуха (2008)
Боева И. А. - Метод выбора тактики лечения у больных с остеоартрозом коленных суставов (2008)
Бугайцов С. Г. - Клинические случаи рака яичников, резистентного к химиотерапии, но чувствительного к иммунотерапии, Марченко А. И., Рыбин А. И. (2008)
Кутовой А. Б. - Обоснование и результаты применения дифференцированного подхода к хирургическому лечению разлитого перитонита у больных пожилого и старческого возраста (2008)
Петров В. А. - Диагностика плевральных выпотов и диссеминированных процессов в легкие на современном этапе, Скороходова Н. О., Евса В. А., Хлыстун В. Н., Зубов Г. В. (2008)
Скороходова Н. О. - Цитокінова регуляція у хворих на негоспітальну пневмонію з затяжним перебігом (2008)
Баранова И. И. - Сравнительная характеристика реопараметров гелеобразователей различного происхождения, Запорожская С. Н. (2008)
Бойко М. М. - Обґрунтування розробки аналітичного контролю виробництва фітохімічних засобів отримуваних за допомогою ультразвуку, Зайцев О. І. (2008)
Буряк В. П. - Спектральная характеристика лекарственных средств блокаторов кальциевых каналов, Тимошик Ю. В., Петренко В. В. (2008)
Бондар В. С. - Розробка методики ідентифікації вагінальних суппозиторіїв з флуконазалом та хлоргексидину біглюконатом за допомогою тонкошарової хроматографії, Бур'ян Г. О., Бур'ян К. О., Полуян С. М. (2008)
Вороніна Л. М. - Вплив екстракту з гички буряка звичайного "Бевугепатину" на деякі показники обміну речовин, Загайко А. Л., Кравченко Г. Б., Сенюк І. В., Файзуллін О. В. (2008)
Гусарова Т. Д. - Вивчення амінокислотного складу плодів Symphoricarpos Albus, Коваленко С. М., Губін Ю. І. (2008)
Дикий І. Л. - Мікробіологічне обґрунтування методу оптимальної деконтамінації таблеток "Югесфол", Башура О. Г., Пересадько І. Г., Грубник И. М. (2008)
Дмитриева М. В. - Анализ критических факторов и стандартизация испытаний на растворение в соответствии с требованиями дополнениями 2 ГФУ, Леонтьев Д. А. (2008)
Євтіфєєва О. А. - Кількісний аналіз двокомпонентної лікарської форми аптечного виготовлення на основі хлорамфеніколу, Бочкарьова А. Ю., Георгіянц В. А., Бурд Н. Б. (2008)
Куліш С. М. - Дослідження тіон-тіольної таутометрії 5-(піридин-2-іл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіону та 4-феніл-5-(піридин-2-іл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіону, Буряк В. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2008)
Коваленко С. М. - Експериментальне обґрунтування складу ректальних суппозиторіїв знеболюючої і жарознижуючої дії з новою біологічно-активною речовиною, Ромелашвілі О. С. (2008)
Кривошей О. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості та протимікробна активність іліденгідразидів (3-оксо-3,4-дигідро-2h-, Коваленко С. І., Комаровська-Порохнявець О. З. (2008)
Литвинова О. Н. - Изучение диуретической активности производных сукцинаминовых кислот (2008)
Лук'янчук В. Д. - Фармакологічний скринінг солей 2-(5-R1-4-R2-1,2,4-тріазоліл-3-тіо)ацетатних кислот на моделі гострогіпоксичного синдрому, Каплаушенко А. Г., Рєнзяк С. Я., Книш Є. Г., Кравець Д. С., Панасенко О. І. (2008)
Маковик Ю. В. - Спектральна характеристика S-похідних 5-(піридин-3-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-тіону, Буряк В. П., Книш Е. Г., Панасенко О. І. (2008)
Міщенко О. Я. - Вплив засобу "Поллентар" та його складових субстанцій на структуру м'язових волокон в умовах фізичного навантаження, Лар'яновська Ю. Б. (2008)
Писковацкий Ю. Г. - Идентификация и количественное определение эфирных масел в препарате "Бронхофит", Вишневская Л. И., Георгиянц В. А., Яковенко В. К., Хохлова Е. А. (2008)
Подплетняя Е. А. - Биохимические аспекты синергизма компонентов препарата "Индотрил", Кучеренко Л. И., Мамчур В. И., Слесарчук В. Ю., Стефаник М. И. (2008)
Тихонов А. И. - Изучение влияния ряда неводных растворителей на осмотические свойства комбинированного геля противовоспалительного действия, Михайленко В. В. (2008)
Ткач М. М. - Розробка складу і технології м'якої лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим. Повідомлення 1. Вивчення впливу допоміжних речовин на активність бактеріофага стафілококового, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І. (2008)
Чуб Е. В. - Разработка состава, технологии и исследование депигментирующего тоника, Башура А. Г., Баранова И. И. (2008)
Кочін І. В. - Поняття "компетентності" та "компетенції" у підготовці фахівців державної служби медицини катастроф, Ількаєв Д. В., Акулова О. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Литвин Ю. П., Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2008)
Михалюк Є. Л. - Сучасна оцінка показників фізичного розвитку людини під час навчальних занять зі спортивної медицини, Чечель М. М., Соловйова М. Г. (2008)
Павличенко В. И. - К методике преподавания медицинской паразитологии в вузе. Сообщение ІІІ. Медицинская арахнэнтомология, Емец Т. И., Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Титова Л. М. (2008)
Райкова Т. С. - Новейший маркетинг в фармации и его направления - раздел преподавания "Маркетинга в фармации" провизорам-интернам (2008)
Отдел фармакологического надзора ГФЦ МЗ Украины Запорожское региональное отделение. Информационное сообщение о подозреваемом побочном действии лекарственных препаратов (2008)
Ученый, изобретатель, рационализатор и просто хороший человек (2008)
Гріник Ю. - Про істотний спектр одного матричного неелептичного диференціального оператора (2009)
Кірік А. - Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2), Тищенко C. (2009)
Романенко І. - Розв’язність задачі Діріхле зі сталими коефіцієнтами в області з кутовою точкою (2009)
Самусенко П. - Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням у точці (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського