Кондіус І. С. - Методичні підходи до моделювання регіональних систем (2013)
Ропотан І. В. - Конвергенція сталого розвитку: поняття та сутність термінології (2013)
Різник Н. С. - Управління змінами при реалізації стратегії детінізації економіки регіону (2013)
Ступницький В. В. - Аналіз оцінки сучасного соціально-економічного становища України, Ступницька Н. І., Срібна Є. В. (2013)
Андрєєва Н. М. - Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва, Поляничко О. В. (2013)
Орел О. І. - Утилізація засобів хімізації сільського господарства як сучасна екологічна послуга (2013)
Трофимчук В. О. - Макроекономічна динаміка природоохоронних витрат (на прикладі поводження з відходами) (2013)
Алфьорова І. Є. - Розробка політики фінансування майна за допомогою ефекту фінансового важеля, Кувичко А. С. (2013)
Балан О. С. - Класифікація управлінських рішень при розробці та супроводі інвестиційного проекту промислового підприємства, Котляр О. А. (2013)
Должикова А. П. - Людський капітал підприємства: зміст та особливості економічної категорії (2013)
Задорожнюк Н. А. - Нейромаркетинг и его особенности (2013)
Кобець В. В. - Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства, Фісуненко П. А. (2013)
Літинська В. А. - Процес проведення оцінювання персоналу машинобудівних підприємств (2013)
Семенюк О. М. - Необхідність формування інноваційної стратегії розвитку промислових підприємств (2013)
Ткачук В. В. - Ідентифікаційна експертиза безалкогольного пива, Шейко П. Є. (2013)
Яркина Н. М. - Эффективное управление предприятиями рыбного хозяйства Украины через призму мировой рыбохозяйственной практики (2013)
Бурковська А. В. - Важливість і необхідність оцінки та контролю фінансового стану аграрного підприємства, Юрков В. О., Хабіров В. Р. (2013)
Ватаманюк - Зелінська У. З. - Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва (2013)
Галазюк Н. М. - Вплив фінансової глобалізації на розвиток і формування фінансового ринку України, Зелінська О. М. (2013)
Зайцева І. Ю. - Інвестування як домінанта економічного розвитку підприємств залізничного транспорту, Сиромятнікова О. О. (2013)
Крисоватий І. А. - Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні (2013)
Логвіновська С. І. - Концептуальнi пiдходи до спрощеної системи оподаткування в Україні (2013)
Мамченко К. Ю. - Оцінка формування депозитів домогосподарств залежно від обсягів доходів населення, Турбоба І. С. (2013)
Пиріг С. О. - Аналіз карткового ринку України: перспективи розвитку (2013)
Амбарчян М. С. - Дослідження характеру взаємозв’язку "частка власності – частка контролю -метод консолідації" (2013)
Башкова Д. О. - Аналіз корисності інформації бухгалтерської звітності при прийнятті рішень інвесторами та необхідність її поліпшення (2013)
Ксьонжик I. В. - Облік і структура основних засобів: МСБО та світовий досвід, Дяченко О. С. (2013)
Івасечко У. В. - Актуарні розрахунки страхової діяльності у системі обліку сучасних підприємств: суть, особливості та практичне значення (2013)
Юркова І. М. - Класифікація виробничих запасів на вугледобувних підприємствах (2013)
Бортнік С. М. - Вивчення тенденцій зміни доходів населення Волинської області, Іщук Х. В. (2013)
Логунова Н. А. - Экономическая оценка социальной эффективности круизного туризма (2013)
Нестуля О. О. - Лідерство давньоіндійських "Законів Ману" (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) (2013)
Кондрашихін А. Б. - Бюджетні процеси як предмет науки державного управління (2012)
Мамонов І. Л. - Публічне управління, державне управління, соціальна політика та місцеве самоврядування як складові соціального управління (2012)
Ричко О. В. - Вітчизняні аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики (2012)
Коник С. М. - Державотворення як управлінська категорія (2012)
Суший О. В. - Культурно-символічні засади національної ідентичності (2012)
Розпутенко І. В. - Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери в Україні в контексті політичного процесу, Москаленко С. О. (2012)
Купрійчук В. М. - Правове забезпечення розвитку гуманітарної політикив добу Директорії УНР (грудень 1918–1920 рр.) (2012)
Воронько Л. О. - Гендерна політика в системі державної служби: поняття і сутність (2012)
Гурковський В. І. - Захист іміджу Української держави в умовах інформаційної глобалізації (2012)
Маслова Л. А. - Моніторинг загроз розвитку суспільства в духовній сфері (2012)
Дармограй О. О. - Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності (2012)
Дорошенко В. С. - До питання про методологічні основи інституційної структури національного господарства (2012)
Жарая С. Б. - Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу (2012)
Петроє О. М. - Міжнародно-правові стандарти соціального діалогу в органах державного управління (2012)
Щербина С. В. - Механізм формування державної політики у сфері інформаційного забезпечення аграрного сектору економіки України (2012)
Криштоф Н. С. - Економічна політика розвитку підприємництва в умовах геоекономічних перетворень (2012)
Шевцова Ю. М. - Особливості роботи з молоддю в контексті людського розвитку: нова державна парадигма (2012)
Сіра І. Б. - Становлення інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні (2012)
Леньо Р. В. - Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України (2012)
Нестеряк Ю. В. - Регулювання та саморегуляція діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній в Україні (2012)
Рудалєва Л. В. - Роль держави у регулюванні посередницької діяльності банків України на фондовому ринку (2012)
Єрмолаєв Д. І. - Організація охорони органів державної влади та посадових осіб у США і СРСР (РФ) (2012)
Иманбердиев Д. Ч. - Организация государственной службы в Кыргызской Республике: современное состояние и проблемы (2012)
Кириченко О. В. - Персонал як фактор упровадження систем адміністративних послуг в органах публічної влади (2012)
Тимофієв В. Г. - Розв’язання конфліктів у сфері державної служби: ситуативний підхід (2012)
Сіоніхіна З. М. - Сутність і особливості професійної діяльності керівних кадрів ЦОВВ як джерело вимог до їхніх професійних компетенцій (2012)
Лисакова Л. І. - Визначення принципів оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні в умовах його модернізації (2012)
Кохан С. О. - Контроль як одна із основних функцій системи управління персоналом (2012)
Вернигор І. Ю. - Упровадження системи управління якістю послуг в органах виконавчої влади України: проблеми та шляхи їх розв’язання (2012)
Володарець С. В. - Умови реалізації механізмів державного управління регіональною системою підготовки робітничих кадрів (2012)
Гоголь Т. В. - Оцінка стану і результативності впливу органів державної влади на розвиток сільських територій (2012)
Гарькавий І. Б. - Обґрунтування регуляторів управління розвитком містообслуговуючої сфери в Україні (2012)
Юрченко Є. О. - Актуальні проблеми державного контролю у сфері містобудівної діяльності в Україні (2012)
Клюй О. О. - Проблема інституціонального забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні (2012)
Висоцька О. М. - Удосконалення діалогу органів влади і громадськості на регіональному рівні (2012)
Горбатюк В. В. - Доступ громадян до інформації: конституційно-правовий аспект, Горбатюк С. Є. (2012)
Крушинська С. П. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії державних органів з громадськістю у сфері освіти в Україні (2012)
Мордань О. О. - Нормативно-правове забезпечення соціального захисту посиротілих дітей: проблеми та напрями вдосконалення (2012)
Охріменко Н. М. - Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України в процесі здійснення нормотворчості (2012)
Соболь В. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження звернень громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві (2012)
Сильчук Т. В. - Правове забезпечення інституційного розвитку державного управління в Україні (2012)
Козловський В. В. - Інноваційність – іманентна складова соціально-орієнтованої моделі економічного розвитку України (2011)
Лутохіна Є. А. - Характер і мотивація праці в "новій економіці", Возна В. В. (2011)
Ткаченко С. Л. - Эпистемологическое сообщество и валютная интеграция в Европе (2011)
Roman К. - Рosition of polish economy in the international competitiveness rankings (2011)
Годес Н. В. - Розвиток теорії платіжного союзу і її значення для євразійського інтеграційного проекту (2011)
Казарінов Д. В. - Україна та її місце в регіональних валютних формуваннях Європи (2011)
Стояновська О. А. - Міжбюджетний перерозподіл в країнах з різним політичним устроєм (2011)
Флегантова А. Л. - Сучасні підходи до класифікації інновацій (2011)
Кузьменко О. Г. - ІРО як механізм гармонізації структур ринку і національних субєктів господарювання України в умовах інформаційного устрою мегаекономіки (2011)
Западнюк Е. А. - Современный менеджмент: управление знаниями и информацией на предприятии (2011)
Сорвиров Б. В. - Институциональные проблемы создания и развития инновационных фирм в современной рыночной экономике, Сорвирова В. В. (2011)
Кость К. О. - Оподаткування дивідендів як фактор прийняття інвестиційних рішень (2011)
Ярошенко О. Ф. - Визначення рівня економічної безпеки підприємства (2011)
Гуржій Н. М. - Концепція управління стратегічним маркетингом (2011)
Дмитрук Б. П. - Стан, проблеми й перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії: вітчизняний та зарубіжний досвід (2011)
Нізяєва С. А. - Запобігання конфлікту інтересів на публічній службі: проблеми законодавчого врегулювання (2011)
Соболенко И. А. - Формирование конкурентной среды в белорусской экономике на основе развития малых форм хозяйственной деятельности (2011)
Коваленко Н. О. - Перспективи застосування бізнес-планування на етапі комерційного співробітництіва авіакомпаній в умовах міжконтинентальної інтеграції (2011)
Сиборова О. Л. - Ukraine as potential center of nearsourcing:managing multicultural team, Піддубний А. С. (2011)
Зачосова Н. В. - Правові аспекти антикризового управління у системі фінансового менеджменту, Куценко Д. М. (2011)
Бушкова В. В. - Use of project method for development of socio-cultural competence, Рагузіна Л. Ю. (2011)
Коваль В. В. - Моделювання бізнес-процесів центру інформаційно-технічного обслуговування, Гладка Л. І. (2011)
Аблязов Д. Е. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи і державотворення в Україні" (2011)
Козловский В. В. - Круглий стіл "Україна в XXI столітті: тенденції та перспективи розвитку" (2011)
Тарасов В. М. - Дислокація військових частин механізованих (танкових) військ в інтересах оборони країни за умов невизначеності противника, Шевченко О. В. (2013)
Левшенко О. С. - Особливості побудови автоматизованих робочих місць при впровадженні інформаційної системи управління у діяльність установи, Радченко Я. О., Рибидайло А. А., Солошенко Н. В., Уварова Т. В. (2013)
Борисюк С. Л. - Напрямки зниження негативних наслідків імовірної глобальної зміни клімату на території України (2013)
Кононенко С. М. - Аналіз досвіду застосування відеоігор як компоненту системи імітаційного моделювання бойових дій, Заїка Л. А. (2013)
Хома В. В. - Показники оцінювання ефективності роботи військових комісаріатів з виявлення (залучення) громадян України на військову службу за контрактом (2013)
Зінченко А. О. - Метод селекції радіоімпульсів на фоні N-OFDM сигналів (2013)
Жаксиликов Р. Ф. - Особливості системи підготовки офіцерів вищої кваліфікації для внутрішніх військ МВС республіки Казахстан в сучасних умовах (2013)
Ахметова Е. Ж. - Професійно важливі якості викладача вищого військового навчального закладу (2013)
Скибицький Е. Г. - Структурно-функціональна модель особистісно-професійного саморозвитку курсантів військового ВВНЗ, Баяхметов С. У. (2013)
Гайдарли Г. С. - Підхід щодо удосконалення методики визначення бойових можливостей військових формувань високомобільних десантних військ при веденні десантно-штурмових дій (2013)
Раджапакса Й. К. - Проблемні питання застосування військово-морских сил в інтересах захисту економічної діяльності (2013)
Шумська К. О. - Матрична модель представлення OLAP систем, Бондарчук С. В., Галаган В. І., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2013)
Рома О. М. - Концептуальний підхід до побудови математичної моделі функціонування системи в умовах конфлікту за неповним інформаційним базисом, Дергильова О. В., Зінченко В. М. (2013)
Сініцин І. П. - Особливості автоматизації процесів первинного обліку наявних ресурсів військових частин Збройних Сил України, Сироватський Л. А., Милашенко Ю. І. (2013)
Гребеник О. М. - Щодо питання підвищення захищеності військової автомобільної техніки (2013)
Рудніцький І. А. - Вплив політики нейтралітету європейських нейтральних країн на трансформацію завдань військового співробітництва їх збройних сил, Грицай П. М., Голопатюк Л. С., Горбатюк А. О. (2013)
Шевченко В. Л. - Аналіз можливості аналітичної системи SAP business intelligence щодо управління оборонними ресурсами, Кірпічніков Ю. А., Федорієнко В. А. (2013)
Закалад М. А. - Проблеми воєнно-наукового супроводження створення автоматизованих систем управління військового призначення, Білєтов В. І., Феоктистов К. В. (2013)
Єжеєв М. Ф. - Методологічні засади розробки стратегії Азійської (східної) політики України (2013)
Устименко О. В. - Підготовка території країни до оборони (автомобільні дороги та мости) (2013)
Зотова І. Г. - Стан та перспективи розвитку автоматизованих систем управління військами (зброєю) передових країн світу, Голобородько М. Ю., Поривай О. В. (2013)
Кулажський В. І. - Аналіз можливих шляхів реалізації електронно-цифрового підпису в ERP-системі, Берестов Д. С., Кульчицький О. С. (2013)
Одноралов І. В. - Аналіз підходів до оцінки та управління ризиком при формуванні та реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я. (2013)
Швалючинський В. В. - Оптимізація рішення на розподіл виділеного льотного ресурсу для підтримки батальйонних тактичних груп у ході бою за допомогою методу динамічного програмування (2013)
Горбунов Є. А. - Проблема лінійного і нелінійного планування заходів при розробці стратегії воєнної безпеки, Возняк С. М., Полякова О. В., Болотнюк Р. В. (2013)
Гріненко О. І. - Аналіз системи контролю якості надання товарів і послуг в Збройних Силах України, Кутовий О. П., Шебланін Ю. М. (2013)
Гулак Ю. С. - Аналіз можливостей пошуково-рятувальних сил провідних країн світу щодо пошуку та підйому матеріальних носіїв секретної інформації з затоплених об’єктів (2013)
Ткаченко В. А. - Захист інформаційних ресурсів Сектору безпеки і оборони держави як фактор забезпечення інформаційної безпеки України, Рогов П. Д., Бухало Л. В. (2013)
Саричев Ю. О. - Методичний підхід до визначення предметних галузей у військовому стандарті з питань термінології інформаційної безпеки держави, Кацалап В. О., Дяченко І. Д. (2013)
Костенко Г. Ф. - Технологічний компонент педагогічного мистецтва, Чумаченко С. М. (2013)
Кацалап В. О. - Методика оцінки динаміки зміни бойового потенціалу протидіючих сторін (2013)
Борисюк С. Л. - Імовірні негативні наслідки для держави та її Збройних Сил від підтоплення території, що викликано глобальним потеплінням клімату (2013)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Модель вибору раціональної орієнтації арматури в залізобетонних оболонкових конструкціях фортифікаційних споруд (2013)
Чеканова І. В. - Роль і місце фінансового забезпечення Збройних Сил України в фінансовій системі держави в особливий (кризовий) період, Ткач І. М., Чумаченко С. М., Голота О. П. (2013)
Саганюк Ф. В. - Погляди щодо створення інтегрованої моделі управління ризиками довгострокового оборонного планування, Коваленко В. А., Голубєва О. М. (2013)
Зінченко А. О. - Модель відгука багатосекційної пірамідальної антенної решітки при вимірі параметрів радіоімпульсів на фоні OFDM сигналів, Слюсар Д. В. (2013)
Балянт Г. Р. - Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період, Гордій Н. Р. (2013)
Безгубенко В. Ю. - Концептуалізація державної власності (2013)
Быль А. В. - Система делегирования полномочий как важный элемент системы управления кредитным риском в банке (2013)
Галецька Т. І. - Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів (2013)
Галіцейська Ю. М. - Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи (2013)
Дрогоруб І. В. - Концептуальні підходи до з’ясування економічної сутності фінансових ресурсів банків (2013)
Єгоричева С. Б. - Сучасні аспекти класифікації банківських інновацій (2013)
Забчук Г. М. - Особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні (2013)
Ігнатова О. М. - Статистичне порівняння цінової політики банків різних форм власності (на прикладі АТ "Ощадбанк" та ПАТ "УніКредит Банк") , Мохамад О. В. (2013)
Іонін Є. Є. - Контроль якості кредитного портфеля банку на основі оцінки кредитоспроможності юридичної особи (2013)
Кузьмак О. М. - Хеджування як метод управління банківськими ризиками (2013)
Кучер Р. В. - Фінансова стійкість банків як запорука стабільності банківської системи України (2013)
Маринчак Л. Р. - Оцінка ефективного залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення вітчизняних банків (2013)
Мартин О. М. - Економічна безпека як складова національної безпеки (2013)
Мельник А. Т. - Функціонування системи гарантування залучених ресурсів у контексті забезпечення стабільності фінансової системи України (2013)
Руадн В. Я. - Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи в умовах стагнації вітчизняної економіки (2013)
Сороківська З. К. - Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг (2013)
Шаманська Н. В. - Сучасні тенденції прагматики та проблематики пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Шаманська О. С. - Сучасні мотиви та тенденції реалізації кредитної поведінки домогосподарствами в Україні (2013)
Шулик Ю. В. - Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні , Дубняк Л. В. (2013)
Вдовенко Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів рибного господарства у галузі аквакультури (2013)
Іващенко К. О. - Обліковий інформаційний ресурс суб’єктів водогосподарського комплексу (2013)
Левицька І. О. - Управлінський облік за центрами відповідальності "Витрати" в енергопостачальних компаніях (2013)
Осадча О. О. - Вплив елементів методики бухгалтерського обліку на результативність аналізу формування та використання прибутку (2013)
Панчук І. П. - Особливості обліку фінансових витрат за національними стандартами (2013)
Рура І. В. - Особливості організації і методики обліку медичних послуг у бюджетних установах (2013)
Стасюк В. В. - Механізм регулювання тарифів як чинник імплементації державно-приватного партнерства у водопровідно-каналізаційне господарство (2013)
Бредюк В. І. - Економіко-математичне моделювання динаміки пенсійного забезпечення в Україні , Джоші О. І. (2013)
Великоіваненко Г. І. - Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку , Трокоз Л. О. (2013)
Грицюк П. М. - Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України , Савич В. О. (2013)
Клебан Ю. В. - Планування діяльності підприємств на базі інтелектуального аналізу даних , Роман С. В. (2013)
Кмитюк Т. Л. - Методи та моделі мотивації персоналу: аналіз основних аспектів та проблем (2013)
Левченко В. П. - Формування оптимальної стратегії страхової компанії (2013)
Макаренко В. О. - Гармонійні паттерни як основа прогнозування розвитку макроекономічних процесів , Гончар О. М. (2013)
Новоселецький О. М. - Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням методів нечітко-множинного підходу, Якубець О. В. (2013)
Савич В. О. - Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств , Білан Б. С. (2013)
Соколовський Д. Б. - Чинники неефективного розподілу інвесторів за економічними системами (2013)
Герасимов Е. Л. - Формирование и развитие инновационной модели обучения в условиях экономики устойчивого развития, Герасимова Е. М. (2012)
Гаврилюк В. Т. - Об’єктивна необхідність прискорення науково-технічного прогресу (2012)
Казарінов Д. В. - Роль валютного регулювання в забезпеченні макроекономічної рівноваги реального сектора економіки України (2012)
Алтухова І. М. - Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в процесі міжнародної економічної інтеграції (2012)
Драч О. І. - Історичні засади становлення теорії стимулювання (2012)
Пожар Т. О. - Сучасний стан та проблеми фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю в Україні (2012)
Ганэ В. А. - Механизм хедхантинга для инновационного предприятия, Гончарук И. А. (2012)
Свиридко С. В. - Особливості використання сучасних методик аналізу ефективності рекламних компаній (2012)
Суворова С. Г. - Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах поширення електронної комерції (2012)
Ковтуненко К. В. - Особливості обліку інтелектуального капіталу на підприємстві (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Інвестиційний процес раціонального використання та охорони туристичних ресурсів (2012)
Шпильова Ю. Б. - Сталий розвиток роздрібної торгівлі України, Шпильовий І. М. (2012)
Шпак Л. І. - Формування системи оцінки персоналу на прикладі туристичних організацій (2012)
Сардак О. В. - Еластичність попиту в архітектурі маркетингових досліджень ринку праці (2012)
Дмитрук Б. П. - Аналіз ефективності використання ресурсів галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області з використанням метода Date Envelopment Analysis (DEA), Вітряк Т. Б. (2012)
Гуржій Н. М. - Розробка стратегічної програми маркетингового спостереження в торговельних підприємствах (2012)
Миколишин М. М. - Передумови формування емісійної політики банків (2012)
Саєнко О. О. - Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг внз I-IV рівня акредитації (2012)
Селезньова Н. О - Оцінка впливу руху матеріальних потоків на фінансовий стан та результати діяльності підприємства (2012)
Коноваленко Ю. В. - Використання міжпідприємницьких можливостей управління транспортним ризиком (2012)
Гук В. И. - Упрощенный метод расчета экономической эффективности установки горячего водоснабжения на основе солнечного коллектора, Чабанова А. В. (2012)
Тарасюк М. В. - Теоретичні засади державного податкового менеджменту (2013)
Башта О. І. - Проблематика управління знаннями в сфері ресурсозбереження , Іванова А. С. (2013)
Шевчук І. Б. - Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні (2013)
Бержанір А. Л. - Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах (2013)
Плець І. І. - Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України , Білий М. М. (2013)
Константюк Н. І. - Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки (2013)
Яркіна Н. М. - Державна політика розвитку рибного господарства України: передумови та цілі формування , Турега С. І. (2013)
Бойчик І. М. - Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика (2013)
Пазізіна К. В. - Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України , Пазізіна С. М. (2013)
Калініченко О. О. - Перспективи розвитку соціальної сфери (2013)
Мосійчук І. В. - Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери (2013)
Доронін А. В. - Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні (2013)
Тимощук Л. І. - Монетарні важелі розвитку економіки України (2013)
Дерманська Л. В. - Місце України у європейському інноваційному просторі (2013)
Николюк В. П. - Європейська боргова криза: виклик для економік Центрально-Східної Європи (2013)
Пойта І. О. - Пріоритетні напрями формування ринку послуг в умовах сталого розвитку (2013)
Якубів В. М. - Конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарських підприємств: фактори і передумови , Абрамик М. І., Бесенюк М. І. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання , Ногіна С. М., Піддубна Ю. С. (2013)
Васильківський Д. М. - Ресурсно-цільова оцінка реалізації стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Степанюк Г. С. - Оцінка ефективності проектів еколого-економічного реінжинірингу для техногенно небезпечних нафтогазових підприємств , Кушлик О. Ю. (2013)
Костецька Н. І. - Особливості стратегічного аналізу витрат хлібопекарських підприємств (2013)
Кучер А. В. - Переробка зерна озимої пшениці як важіль підвищення конкурентоспроможності агроформувань , Губська І. В. (2013)
Стефанишин Г. С. - Законодавчо-нормативна база як чинник ефективного обліку та використання основних засобів підприємств , Горин Г. В. (2013)
Цимбалюк О. В. - Методична схема комплексної оцінки технічних ризиків металургійного підприємства (2013)
Стецюк С. С. - Підвищення продуктивності як першоджерело зростання прибутковості підприємств м’ясопереробної галузі (2013)
Шубчік О. А. - Аналіз напрямків автоматизації системи збалансованих показників діяльності підприємства на основі сучасних програмних засобів (2013)
Парій І. В. - Розвиток енергогенеруючих підприємств: бар’єри та напрями (2013)
Глотова Д. В. - Вартісний підхід до управління бізнес-процесами підприємства (2013)
Михуринская Е. А. - Оценка особенностей пространственной структуры АР Крым , Пироженко О. Ю. (2013)
Кришталь Т. М. - Державно-приватне партнерство як основний механізм розвитку інфраструктури регіону (2013)
Легкий В. І. - Поняття і особливості категорії "зайнятість" в умовах трансформації економіки (2013)
Колосінський Є. Ю. - Вплив транспортної інфраструктури міста на територіальну організацію торговельної сфери (на прикладі міста Чернівці) (2013)
Білоус С. В. - Результати Євро-2012 для розвитку туристичної інфраструктури Львівської області (2013)
Андел І. В. - Регіональні аспекти використання основного капіталу (2013)
Химинець В. В. - Інституційні основи сталого розвитку Карпатського регіону в контексті синьої економіки (2013)
Ситар Л. Й. - Концепція комплексного оцінювання основного капіталу регіону (2013)
Пушкар М. Г. - Здоров'я населення та функціонування трудових ресурсів (2013)
Дуран М. М. - Демографічна ситуація Закарпатської області як фактор демографічного розвитку міст регіону , Федоришина Л. М. (2013)
Колодій А. В. - Економічний стан реформованих сільсько-господарських підприємств Львівської області та перспективи їх розвитку , Східницька Г. В. (2013)
Андрусів У. Я. - Інноваційний розвиток як чинник забезпечення технологічного розвитку регіонів (2013)
Шекета Є. Ю. - Аналіз та оцінка показників довготривалого безробіття у Карпатському регіоні України (2013)
Кустовська О. В. - Правові аспекти відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності , Копайгора Б. М. (2013)
Гулінчук Р. М. - Сутність потенціалу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Яковець Т. А. - Класифікація та роль капіталу в діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням специфіки лісової галузі (2013)
Трач О. Ю. - Енерговикористання твердих побутових відходів у стратегії сталого розвитку , Мащак Н. М. (2013)
Микитюк П. П. - Сучасний інструментарій ціноутворення в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємства (2013)
Дзьоба О. Г. - Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення (2013)
Гуржій Н. М. - Інноваційні технології в туристичній індустрії , Третинко А. В. (2013)
Крачок Л. І. - Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження (2013)
Шакіна Н. А. - Удосконалення організації стратегічного управління національним науково-технічним розвитком (2013)
Ширма В. В. - Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку рослинницької галузі сільськогосподарських підприємств (2013)
Гуцаленко Л. В. - Особливості відображення в обліку державної підтримки фермерських господарств , Здирко Н. Г. (2013)
Орлова В. К. - Концептуальні основи складання фінансової звітності за міжнародними стандартами , Кафка С. М. (2013)
Хорунжак Н. М. - Модернізація системи обліку бюджетних установ на основі комп’ютерних технологій: умови та принципи (2013)
Андросова О. Ф. - Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні , Аркатова Ю. В. (2013)
Ващенко Н. В. - Створення ефективної системи управління оборотними активами підприємства на основі діагностичного інструментарію , Максимович Ю. І. (2013)
Олійник Т. О. - Формування первісної вартості виробничих запасів , Музичук Р. В. (2013)
Очеретько Л. М. - Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість , Підлужна О. В. (2013)
Довбуш А. В. - Необхідність внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Урусова З. П. - Внутрішній аудит і контроль операцій комерційних банків України (2013)
Хома Д. М. - Внутрішній аудит процесу виробництва (2013)
Чорний В. С. - Статистичний аналіз зовнішньоторгівельних відносин України (2013)
Матвійчук М. З. - Удосконалення аудиту фінансової звітності в умовах невизначеності (2013)
Шашенко О. О. - Виробничі витрати на промисловому підприємстві: сутність, класифікація, види (2013)
Муравський В. В. - Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку (2013)
Панченко М. О. - Маркетингове інформаційне забезпечення системи менеджменту якості (2013)
Вікарчук О. І. - Еволюція формування інноваційної культури (2013)
Бабій П. С. - Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання (2013)
Шершньова Г. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження категорійного менеджменту та його інформаційно-комунікаційна підтримка , Ільєнко Ю. І. , Оліфірова Ю. О. (2013)
Лещик І. Б. - Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки , Пиріг Г. І. (2013)
Кінаш І. А. - Iнтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств (2013)
Кочкодан В. Б. - Імітаційна модель управління структурою капіталу: теоретичний аспект (2013)
Усик С. П. - Аналіз послуг мобільного зв’язку на ринку України , Пономаренко С. А. (2013)
Пацалюк К. О. - Складові елементи системи маркетингових комунікацій (2013)
Хижа Н. М. - Тактичні зміни рівня цін на товари в роздрібній торгівлі (2013)
Шевчун М. Б. - Особливості управління логістичними процесами на торговельних підприємствах (2013)
Манжос С. Б. - Формування наукових підходів до трактування економічної сутності категорії "Криза у банку" (2013)
Пахомова І. Г. - Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні , Єременко Д. Ю. (2013)
Хоша М. О. - Теоретичні аспекти щодо визначення сутності механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку (2013)
Азарян А. А. - Податок на нерухомість як один з інструментів бюджетно-податкової політики України , Турбоба І. С. (2013)
Маринчак Л. Р. - Моделі депозитних відсоткових ставок та їх вплив на ринкову дисципліну в банківському секторі (2013)
Корпанюк Т. М. - Особливості коливання курсу валют в комерційних банках України , Лоїк І. І. (2013)
Зеленська М. І. - Науково-методичні підходи до визначення сутності міжбанківського ринку (2013)
Хроніка подій. Повідомлення (2013)
Барміна Є. О. - Нейтралізація при перекладі конструктів дебітивної модальності (на матерiалi публiцистичного дискурсу) (2013)
Ворона О. В. - Переклад промовистих імен (на матеріалі казки-притчі Дж. Оруелла "Колгосп тварин"), Крисало О. В. (2013)
Воронова В. В. - Емоційно-експресивний синтаксис оригіналу та перекладів роману Стівена Кінга "Переслідуваний", Матвєєва С. А. (2013)
Грейцер С. А. - Особливості передачі національного колориту історичного роману при перекладі, Зайцева І. П. (2013)
Громова З. В. - Основні помилки при перекладі назв кінофільмів (2013)
Дорошенко І. В. - Специфіка відтворення символічного значення в перекладі роману Тоні Моррісон "Пісня Соломона", Матвєєва С. А. (2013)
Заїка І. Ю. - Лексико-семантичні трансформації при перекладі емотивної лексики роману Сола Беллоу "Гендерсон, повелитель дощу", Унукович В. В. (2013)
Крисало О. В. - Особливості перекладу повісті Е. Б. Вайта "Павутиння Шарлотти" ("Charlotte’s Web") українською та російською мовами (2013)
Кулікова А. Є. - Перекладацька компресія міжмовних субтитрів художніх фільмів, Головачова Ю. О. (2013)
Малыгина К. А. - Метеосимвол "ветер" в поэзии П. Б. Шелли (на материале "Оды западному ветру"): переводческий анализ (2013)
Микитюк І. М. - Звуконаслідувальна лексика: перекладознавчий аспект (2013)
Міщук І. М. - Особливості перекладу американського комп’ютерного сленгу українською мовою (2013)
Новицька О. А. - Фахові мови як об’єкт перекладознавчих і лінгвістичних досліджень (на матеріалі юридичних текстів новогрецької мови) (2013)
Павлюк А. Б. - Вероніка Черняхівська: закатований талант епохи "розстріляного відродження" (2013)
Попова В. О. - Проблема збереження метру при дублюванні римованих віршів у мультфільмах (на матеріалі мультфільму "Лоракс") (2013)
Соловей Г. С. - Політичний анекдот як жанр: крос-культурний та перекладацький аспекти (2013)
Суворова Я. І. - Лінгвокультурологічні проблеми трактування українських власних назв при перекладі (на матеріалі п’єси українського драматурга Неди Нежданої "Той, що відчиняє двері") (2013)
Ткачівська М. Р. - Цитати доби української незалежності в німецькомовних перекладах творів Ю. Андруховича (2013)
Французова К. С. - Лінгвоконцепт КОРПОРАТИВНІСТЬ-КОРПОРАЦІЯ у перекладі текстів корпоративного дискурсу (2013)
Янішевська Я. П. - Авторська та перекладацька інтерпретації внутрішнього світу людини в романі Ґрема Ґріна "Капітан і ворог", Пімус Є. О. (2013)
Алипа Р. А. - Фразеологизмы греческого происхождения в современном русском языке (2013)
Аліменко О. С. - Вплив піктографічних й ідеографічних форм писемності на становлення фонографічного письма (на матеріалі китайських і корейських письмових систем) (2013)
Бадасен Є. І. - Корелятивний зв’язок "ім’я – родина" в іменнику греків Приазов’я у порівнянні з російською та українською антропонімічними системами (2013)
Балакірєв К. О. - Відвід агресії як функція мовленнєвого етикету та механізм її реалізації (2013)
Белла М. В. - Гипертекст и его составляющие (2013)
Білоус І. Л. - Стратегії інтродукції антропонімів у сучасних німецьких публіцистичних текстах (2013)
Біскуб І. П. - Словотвірні особливості команд у сучасних операційних системах (на матеріалі PCLinuxOS 2010) (2013)
Бондарчук О. Ю. - Лінгвокультурна типологія "Aussteiger" у німецькомовному дискурсі (2013)
Бурдейна О. Р. - Метафоричні моделі концепту INSULARITY (2013)
Гончарова З. В. - Аспекты изучения феномена языковой игры в современной лингвистической литературе (2013)
Горлова Л. А. - Синтаксична сполучуваність прикметників зі значенням "ввічливий" та "пристойний" в німецькій мові (2013)
Гоян А. І. - Модифіковані фразеологізми у вербалізації концептів МКС (2013)
Григорів Н. М. - Аксіологічний підхід до вивчення гендерних стереотипів (2013)
Гуцол А. М. - Компонентний аналіз лексеми KONFLIKT (на матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел) (2013)
Дудченок О. С. - Лексичні засоби реалізації опозиції свої::чужі у політичному дискурсі (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції) (2013)
Дунаєвська О. В. - Теоретичні передумови лінгвокультурного аналізу ритуалу Хрещення дитини (на метеріалі британського релігійного дискурсу) (2013)
Євенчук О. Г. - Механічна метафора як вербалізатор концепту FAMILIE: конотативний аспект і дискурсивна специфіка (2013)
Єгорова А. В. - Категорії наративу як когнітивно-комунікативної події (2013)
Єфимчук Г. О. - Лексико-семантичні особливості репрезентації концепту ARROGANCE в англійській мові (2013)
Заньковська Г. Д. - Фреймова структура концепту КОНФЛІКТ (2013)
Кантур К. О. - Антропосемiчна евфемiя в концептуальному макрополi "Вiк та стан здоров’я людини" (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) (2013)
Козак С. В. - Фреймові структури на позначення людських почуттів у романі С. Цвейга "Нетерпіння серця", Ляльчук М. О. (2013)
Колесник О. С. - Лінгвокультурний вимір міфологічного семіозису (2013)
Кононенко Е. Н. - Имя концепта СЕМЬЯ: семантические и частеречные характеристики (2013)
Кравченко В. А. - О парцелляции сложноподчиненных предложений (2013)
Кравченко Н. К. - Контекст как лингвокогнитивная категория дискурс-анализа (2013)
Лащук О. М. - Образні характеристики бінарного концепту "DISTANZ" у німецькій лінгвокультурі (2013)
Лисецька Н. Г. - Стилістичне наповнення антивоєнного дискурсу на прикладі твору М. Рейвенгілла "Freedom and Democracy I hate you" (2013)
Лозицька М. П. - Особливості семантики гендерно маркованих фразеологізмів сучасної німецької мови (2013)
Пономаренко Л. А. - Визначення оптимальної величини часового інтервалу вільного доступу запитів споживачів (2013)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади ідентифікації проблемних ситуацій функціонування транспортно-логістичної системи в умовах невизначеності та ризик (2013)
Безугла К. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки (2013)
Веренич О. В. - Проблеми трансформаційної економіки в Україні, Подчасова Т. П. (2013)
Галушко В. Г. - Вероятностные модели определения положительной разности случайных объемов наличия и отправки грузов из терминала (2013)
Глущевський В. В. - Математичне моделювання структурної будови національної економічної системи (2013)
Єршова О. Л. - Концептуальні і методологічні проблеми, пов'язані з міжнародними статистичними даними в системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства (2013)
Кваша Т. К. - Вибір управлінського рішення у сфері економічної безпеки на основі багатокритеріальної моделі в умовах невизначеності (2013)
Кудрицька Н. В. - Моделювання вантажного потоку транспортної організації як логістичного процесу (2013)
Кутах О. П. - Параметрична логістична модель планування роботи різних видів транспорту (2013)
Матвєєва Ю. М. - Проблема зовнішнього державного боргу у перспективі подальшого розвитку України (2013)
Остапенко О. П. - Фінансові ризики виконання результативних показників бюджектних програм у збройних силах України (2013)
Резниченко Р. В. - Оптимізація прийняття рішень для закупівель і поставок на віртуальному підприємств, Тимашова Л. А. (2013)
Соболевська Л. І. - Підхід до формування методологічних засад дослідження стабільного функціонування фінансово-кредитних установ (2013)
Стрелюк О. В. - Математична модель оборотного капіталу у моделюванні операційної та фінансової діяльності підприємства (2013)
Tutova O. - Problem discription of determination of factors affecting HDI (2013)
Чистик О. М. - Адаптивна модель прогнозування фінансового забезпечення структурних елементів збройних сил України (2013)
Чуріканова О. Ю. - Застосування економіко-математичного моделювання з метою визначення ризику виникнення аварійних ситуацій на вугільній шахті (2013)
Щербань А. А. - Метод аналізу ієрархій у плануванні та прийнятті управлінських рішень при запровадженні інновацій у нафтосервісних підприємствах, Макарова М. В. (2013)
Хитріна Ю. А. - Концептуальні засади стійкого розвитку лісових ресурсів України (2013)
Яблоков І. В. - Механізми функціонування транспортно-логістичної системи в умовах невизначености, Бажан Л. І. (2013)
Кайдан Л. І. - Методичний підхід до інтелектуалізації моделювання процесів стабільного функціонування фінансово-кредитних установ, Духота Є. В. (2013)
Бибик С. П. - Статус усної практики в концепції історії української літературної мови (2013)
Бондаренко О. М. - Продуктивні прийоми перекладу безеквівалентної термінології (2013)
Гайда О. М. - Зміни в семантиці непохідних прийменників української мови XVI – XVII ст. (2013)
Калашник В. C. - Фразеологічна школа професора Віктора Ужченка в українському мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Мізін К. І. - Специфіка вербалізації концептів англ. BLOOD, нім. BLUT, укр. КРОВ і рос. КРОВЬ: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі усталених порівнянь) (2013)
Рєзнік В. Г. - Німецька термінологія права як особлива терміносистема (на матеріалі термінів адміністративного права Німеччини) (2013)
Романчук А. А. - Славянские личные имена на -ай в историческом русском ареале и вопрос о дославянском субстрате, Цвигун Ю. О. (2013)
Ситникова Е. В. - Принцип антропоцентризма в русской лингвистике (2013)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот” у фейлетонах Володимира Самійленка (2013)
Березовська Г. Г. - Номінація спіднього одягу в говірках Східного Поділля (2013)
Решетняк О. О. - Лінгвокультурологічні особливості внутрішньої форми біблійних символем з топонімом Єгипет (2013)
Тараненко О. Г. - Використання семного аналізу як засобу відтворення концептуалізації дійсності при перекладі (2013)
Шипицына Г. М. - Историко-лингвистический взгляд на социальные проблемы современности (2013)
Мельник Л. В. - Використання досвіду В. Д. Ужченка при укладанні "Фразеологічного словника української мови для дітей” (2013)
Серебряк М. В. - Проектування комп’ютерного діалектного фразеологічного словника з урахуванням пізнавального інтересу користувачів (2013)
Акимова Н. В. - Влияние специфики языка Интернета на появление избыточных для однозначного понимания речевых единиц (на примере текстов российских сайтов новостей) (2013)
Кочукова Н. І. - Сучасні тенденції використання метафори в заголовку науково-популярного тексту (2013)
Мисько І. Р. - Сакральні лексеми у творчості Юрія Клена (на прикладі функціонування агіонімів) (2013)
Навальна М. І. - Функціонування нових відонімних утворень у мові сучасної української публіцистики (2013)
Помирча С. В. - Вербалізація гумору як національної риси українців (за романом О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу...”), Яценко М. О. (2013)
Посмітна В. В. - Комунікативна стратегія формування позитивного іміджу захисника в дискурсі військових і правоохоронних періодичних видань України, Ябурова О. В. (2013)
Трифонов Р. А. - Метамовне позиціонування в публіцистиці Олександра Ірванця (2013)
Щербатюк В. С. - Синоніми для вираження "верхнього” простору в мовотворчості Ліни Костенко (2013)
Калько М. І. - Аспектологія українського дієслова: двокомпонентна теорія виду і проблема аспектуальних класів (2013)
Міроненко Т. В. - Стан і напрями дослідження дієслова в літературній та діалектній мовах (2013)
Щербакова В. О. - Функціонування експресивних прислівників у народних казках (2013)
Брикова І. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних регіонів у глобальному економічному просторі (2007)
Мунько М. - Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні (2007)
Євдокимова Ю. - Мале та середнє підприємництво в експортноорієнтованій стратегії розвитку України (2007)
Усенко О. - Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості) (2007)
Лиськова Л. - Пріоритети інноваційного розвитку україни в домінантах євроінтеграційних процесів (2007)
Пилипенко С. - Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції (2007)
Кравченко О. - Ринкова вартість компанії: методологія оцінки і шляхи максимізації (2007)
Альошина О. А. - Соціальна доктрина католицькрї церкви (2013)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква в Криму (ХІХ ст.) (2013)
Бойко Р. Ю. - Проблеми криптоуніанізму в Галичині у 1946 - на початку 1980-х рр. (2013)
Бондарчук В. О. - Бачення календарної реформи 1582 р. у полемічних творах "Апокрисис" та "Антиризис": порівняльний аналіз (2013)
Ганяк В. - До питання реконструкції життєпису автора "Антапології" (1631/1632) (2013)
Голій Р. В. - Конверсія уніатських храмів у Волинській губернії (на прикладі сільських приходів Дубенського повіту) (2013)
Дідух Т. Г. - Становище Греко-католицької церкви на території Дрогобицької області в період лібералізації у 1953-1958 рр. (2013)
Жилюк C. І. - Канонізація святих і грішних (2013)
Іценко О. Г. - Проблема "Польської автокефалії" в історико-релігієзнавчому дискурсі та практичній діяльності архієпископа Алексія (О. Я. Громадського) (2013)
Іщук О. В. - Засоби та наслідки протидії автокефальним змаганням в Україні з боку Московського Патріархату (1990-1992 рр.) (2013)
Кукурудза А. Р. - Релігійна реформа короля Реккареда у вестготській Іспанії (2013)
Мицько Р. - Пародійні культи як елемент сучасної культури (2013)
Рибко О. С. - Православна Церква на Волині в процесі суспільних перетворень початкового етапу Української революції (1917 рік) (2013)
Сичевський А. О. - Громади старовірів поморської згоди у Бердичівському районі Житомирщини в 1944-1963 рр. (2013)
Тарасюта К. С. - Наполеон в уявленнях іспанського духовенства початку ХІХ ст. (2013)
Ткачук А. А. - Наступ російського царату на римо-католицьке шкільництво на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2013)
Халецький О. В. - Світ як дієрозвій (uβrιζ) або універсально-історичний еволюціонізм, Халецька О. О. (2013)
Хитровська Ю. В. - Православно-католицькі взаємини у "Південно-Західному краї" наприківці XVІІІ - ХІХ ст. (2013)
Музичко О. Є. - "БІбліотека студентів-грузинів міста Одеси" у складі бібліотеки Новоросійського університету: обставини заснування та існування
Айстраханов Д. - Програмне забезпечення моделювання професійної компетентності випускників професійно-технічних закладів (2013)
Андрощук І. - Наукові підходи до управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період (2013)
Вітер С. - Критерії, показники та рівні сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів (2013)
Гладченко М. - Аналіз адаптаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти (2013)
Демченко А. - Структурні елементи готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах і експерементальна перевірка ефективності методики її формування (2013)
Демченко Н. - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі (2013)
Добротвор О. - Рефлексія як спосіб організації розуміння у навчальному процесі (2013)
Драч І. - Аналіз базових категорій компетентрісного підходу та їх співвідношення (2013)
Загородня А. - Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді (2013)
Зеліковська О. - Формування умінь реферування текстів у майбутніх перекладачів, Розгон І. (2013)
Калініна Л. - School education reform perespective in Czech Republic (2013)
Коновальчук С. - До питання визначення психологічних передумов формування професійної англомовної компетенції студентів факультету журналістики (2013)
Крамаренко А. - Підготовка викладачів до розвитку в майбутніх учителів початкової школи потребо-мотиваційної спрямованості еколого-педагогічної діяльності (2013)
Кулішенко П. - Планування виховного процесу як один з елементів розвитку професійної компетентності заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Курмаєв П. - Теоретичні та практичні аспекти державного регулювання вищої освіти в Україні (2013)
Левченко Н. - Професійне становлення старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-науковому комплексі (2013)
Малихіна В. - Теоретичний аспект управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Малихіна Я. - Проблеми формування активності навчально-пізнавальної діяльності студентів (2013)
Махиня Т. - Особливості самоосвіти викладачів внз в умовах інформатизації навчального процесу (2013)
Мисник І. - Методологічний аспект викладання теми "стехіометричні розрахунки" з курсу хімії загальноосвітньої та вищої школи (2013)
Монке О. - Театральне мистецтво у становленні духовної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти (2013)
Мороз Л. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів (2013)
Моцик Б. - Джерела інформації як основа змістового компонента інформаційного забезпечення управління якістю освіти в багатопрофільному ліцеї (2013)
Мусійчук С. - Концептуальна модель формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини у процесі професійної підготовки (2013)
Нехомяж О. - Формування країнознавчих понять в умовах навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи засобами підручника (2013)
Оніщенко Н. - Перспективи інноваційного розвитку університетських регіональних комплексів (2013)
Островерхова Н. - Пріоритетні організаційні механізми впровадження змісту освіти суб'єктами навчального процесу (2013)
Отрошко Т. - Особливості модернізації самостійної роботи майбутніх учителів інформатики за умов кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Петриченко Л. - Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди і закономірності упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi (2013)
Півень Н. - Роль викладача як одна з важливих умов удосконалення викладання української мови у вищах технічного профілю (2013)
Притуляк Л. - Етап широкого використання методів матеріального заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (80-ті – 90-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Приходько В. - Моніторинг оцінки якості громадянського виховання учнів в контексті продуктивної технології (2013)
Романова Г. - Технологія підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до дидактичного проектування (2013)
Рябокінь С. - Духовність як критерій якості освіти майбутнього спеціаліста (2013)
Самохін М. - Розвиток координації – основа підготовки волейболістів (2013)
Сіданіч І. - Особливості формування змісту духовно-морального виховання дітей у період розбудови системи шкільної освіти в українській соціалістичній радянській республіці (1917 – 1930) (2013)
Скиданчук С. - Методика навчання змiстового модуля спецiальної дисципліни майбутнiх iнженерiв-судномеханікiв з використанням навчального тренажера оператора суднових автоматичних котельних форсунок (2013)
Страшко С. - Позитивний вплив уроків фізичної культури з елементами таеквон-до на показники фізичного здоров’я учнів та формування в них мотивації до самостійних занять фізичними вправами, Гаврилюк В. (2013)
Тимошко Г. - Сучасні наукові погляди на організаційну культуру керівника знз в міждисциплінарному аспекті (2013)
Тумак Ю. - Фізичне виховання дітей та молоді як один із провідних напрямів діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства "січ"на буковині (початок ХХ ст.) (2013)
Тупчій А. - Методичні рекомендаціїщодо впровадження в процес навчання моделі формування фахової компетентності майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку (2013)
Ульянова В. - Контроль якості освіти за умов євроінтеграції (2013)
Упатова І. - Організація самоосвіти молодого вчителя (1970 – 1980-х рр.) (2013)
Фесік Л. - Модель адаптивного управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації (2013)
Харківська А. - Моделювання управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Хрульов О. - Роль позашкільної освіти в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітньої школи з профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Цибанюк О. - історичні аспекти становлення туристичної роботи ізшколярами Буковинського регіону австро-угорського та міжвоєного періодів (2013)
Шанскова Т. - Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні (2013)
Швецова Г. - Застосування комп’ютерної графіки при розробці електронного підручника (2013)
Яценко В. - Пepioдизaцiя становлення системи підготовки кадрів дошкільної освіти в історії вітчизняної педагогічної думки (початок ХХ ст. – 1941 р.) (2013)
Безсонова Л. М. - Морфологія логотипа в системі ідентифікаційної знакової (2011)
Вергунов С. В. - Современные тенденции и перспективы развития cad/cam/cae-систем. Часть 2. Перспективы, Вергунова Н. С. (2011)
Герасимюк К. О. - Особливості формування образу поліграфічної продукції методом прорізання (2011)
Голобородько В. М. - формування дизайн-ергономічних вимог до користувацького інтерфейсу web-сайтів, Опалєв М. Л. (2011)
Голуб І. М. - Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси , художнє оформлення, Дяків О. В. (2011)
Грисюк М. П. - Дитяча книга західної України видавництва, особливості, сучасний стан (2011)
Жубр В. А. - Разработка комплекса функциональных условий при проектировании упаковки с привлечением бионики (2011)
Іваненко Т. О. - Біфункціональність акцидентного шрифту: реклама і мультимедіа (2011)
Лагунова А. В. - Композиционное решение в дизайне текстильных изделий (Статья 2-ая) (2011)
Малік Т. В. - ОСобливості викладання середовищного дизайну в мистецьких вищих навчальних закладах (2011)
Махмудова Г. И. - Двусторонний футерованный трикотаж (2011)
Мироненко Н. Г. - Діяльність "Бойчукістів" на будянському фаянсовому заводі (1917-1941) (2011)
Олексієнко А. М. - Пошук концептуальних рішень архітектурного благоустрою та ландшафтного дизайну екоселищь для студентів, Мироненко Н. Г. (2011)
Рубець Ю. В. - Проблеми образотворення дитячих майданчиків м.Луцька (2011)
Сергиенко Е. Н. - Воздействие яркости и цветности освещения на восприятие интерьерной среды, Чабанова Е. А. (2011)
Смоляр О. В. - Історія та характеристика концептуального аналізу садово-паркового мистецтва Європи (2011)
Соболев А. В. - Особенности социальной ответственности и этики в области дизайна визуальных коммуникаций (2011)
Степанян Ю. Г. - Про ідеологему сучасного композиційного поступу, Ткачук В. І. (2011)
Терешкун А. В. - До питання дизайн-освіти в України: культурологічний аспект (2011)
Франків Р. Б. - Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні, Янів А. Ю. (2011)
Целуйко Ф. В. - Базовая методика обучения дизайнеров программам векторной графики (2011)
Яремчук О. М. - Маркувальні знаки в дизайні шрифтових аркушевих видань (2011)
Алексєєва О. М. - Мистецькі угрупування в художньому житті Криму 1900 – 1920- років (2011)
Голембовська Л. С. - Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису (2011)
Дзюба М. А. - Михайло Яремків: живописець та теоретик (2011)
Кишкурно Е. П. - Студийное движение в Харькове в конце XIX - начале ХХ века (2011)
Ковальова М. М. - Український портрет кінця XVII - XVIII століть як історико-культурне явище (2011)
Корнєв А. - Вплив козацтва на формування ідеалів української спільноти (2011)
Матвеева Ю. Г. - Прообразы храмовой завесы и иконография византийских литургических текстильных произведений VI в. (2011)
Одрехівський Р. В. - Солярні знаки у декоративному різьбленні церков в Галичині (2011)
Пинчук В. П. - Бернадский – портретист (2011)
Полтавець-Гуйда О. В. - Формальне композиційне рішення як основа твору образотворчого мистецтва (2011)
Сапак Н. В. - Тенденції розвитку меморіальної пластики півдня України ХІХ - початку ХХ ст. на прикладі некрополю міста Миколаєва (2011)
Сафонова Т. В. - Християнська символіка в українському екслібрисі (на прикладі образа святого Георгія) (2011)
Станіславська К. І. - Мистецько-видовищні ознаки сучасного боді-пейнтінгу (малювання на тілі) (2011)
Суховей А. Н. - Литературный дискурс в философии Платона (2011)
Чурсіна В. І. - Деякі аспекти формування творчої особистості (2011)
Щербакова О. О. - Стан дослідженості творчо педагогічної діяльності М.С. Самокиша в російському та українському мистецтвознавстві (2011)
Галонська О. І. - Шляхи становлення державної української музичної комедії (з історії театрального руху Харкова першої третини ХХ століття) (2011)
Городнянский Д. Л. - Теория восточной живописи как средство повышения выразительности киноязыка, Кирилин В. Ю. (2011)
Дзюбак Д. Р. - Тип фортепиано и музыкальные тексты Л. ван Бетховена (2011)
Карчова Ю. І. - Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX - XX століть (2011)
Курінна Г. В. - Концепт "конструкції" кіносценарію в контексті американської сценарної школи (2011)
Марценюк Г. П. - Формування зарубіжних духових шкіл та їх вплив на становлення українського тромбонового виконавства (2011)
Медведева В. В. - Театральная маска как один из способов трансформации сценического образа (2011)
Онученко Н. С. - Метод комплексной оценки знаний учащихся детских музыка льных школ по курсу сольфеджио (2011)
Шейко А. О. - Релігійна тематика у хоровій творчості Гоффредо Петрассі (2011)
Шемет Л. В. - Фольклористичний рух в Україні та діти (2011)
Шехтман А. М. - Исполнительский стиль Цары Леандер в контексте тенденций немецкой эстрады в канун второй мировой войны (2011)
Лозинский И. Е. - Основы организации кластерного разделения угольных шахт Добасса (2013)
Кулєш В. Г. - Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі (2013)
Благодарний О. І. - Стан розвитку малого підприємництва Донецької області у 2008 – 2011 роках, Юріна Н. О., Скобцова Г. В. (2013)
Инякин В. Н. - Проблемы теплоснабжения сельских регионов Донецкой области, Свистунова М. В. (2013)
Котов Е. В. - Государственно-частное партнерство: теоретико-методологические проблемы трактовки и содержания (2013)
Мєшкова Н. Л. - Економічна сутність ділової активності промислового підприємства (2013)
Головінов О. М. - Роль інформаційного ресурсу в національній економіці, Литвин В. В. (2013)
Далевська Н. М. - Роль конфлікту в еволюції акторів світового політико-економічного простору, Сорокіна Л. В. (2013)
Тульку Я. И. - Государственно-частное партнерство как инструмент активизации инновационной деяльности Украины: региональный аспект (2013)
Антонюк Д. А. - Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва Запорізької області (2013)
Тісунова В. М. - Роль та призначення корпоратизації в системі ринкових перетворень у регіоні (2013)
Абдуллаева М. Н. - Стратегия развития предприятий промышленного комплекса Узбекистана (2013)
Расулев А. Ф. - Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период (2013)
Кудріна О. Ю. - Пріоритети та напрямки реалізації промислового потенціалу регіонів України (2013)
Виговська Н. Г. - Місцеві фінанси як основа розвитку системи горизонтального бюджетного регулювання (2013)
Полуянов В. П. - Анализ дифференциации усредненных значений финансовых коэффициентов по видам экономической деятельности, Иванов Ю. В. (2013)
Землянкін А. І. - Визначення тенденцій та ефективності інвестиційної діяльності у регіоні, Савченко Т. Г. (2013)
Гуменюк В. В. - Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування (2013)
Маркус О. В. - Оцінка ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість (2013)
Герасименко А. Г. - Стратегічні бар’єри входження в ринок як джерело ринкової влади (2013)
Лебідь В. М. - Сучасний стан ринку зерна України, проблеми та перспективи розвитку, Прищепа К. Є. (2013)
Коваль В. В. - Оцінка динаміки розвитку ринку взаємозамінних телекомунікаційних послуг (2013)
Лисюк В. М. - Підтримка розвитку малого підприємництва на ринку побутових послуг, Шлафман Н. Л., Журавльова Т. О. (2013)
Штапаук Г. П. - Рухливість соціально-економічної структури споживчого попиту в Україні та її вплив на динаміку товарообігу комерційних підприємств (2013)
Харченко В. А. - Системний підхід до стратегічного управління підприємством (2013)
Побережна Н. М. - Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Колосова К. А. - Дослідження стійкості переробних підприємств АПК (2013)
Пономаренко Д. В. - Реструктуризация предприятий в свете нового налогового законодательства (2013)
Павлов К. В. - Социально-экономическая эффективность использования инвестиции и инноваций интенсивного типа, Кучеров А. В. (2013)
Парвіна Т. Г. - Концептуальні підходи формування механізмів реалізації знань (2013)
Чеботарьов Є. В. - Формування інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності агропродовольчих корпорацій (2013)
Тарасова І. І. - Основні поняття та характеристика категоріального апарату інтелектуального забезпечення підприємства (2013)
Шемяков О. Д. - Забезпеченість роботою як державна політика щодо реалізації права на працю та її вплив на розвиток виробничої демократії (2013)
Швець І. Б. - Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя, Федоренко Т. С. (2013)
Бєлєнцова Ю. В. - Ефективність підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (2013)
Богатырева В. В. - Управление человеческим капиталом в инновационной экономике (2013)
Юбилей выдающегося ученого – 85 лет академику Национальной академии и Национальной академии правовых наук Украины, доктору юридических наук, Заслуженному деятелю науки и техники Украины Валентину Карловичу Мамутову! (2013)
70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2013)
До 75-річчя академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, завідувача відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України А. І. Бутенка (2013)
75 років від дня народження доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України та Кримської академії наук, заслуженого працівник освіти Автономної Республіки Крим, завідувача кафедри менеджменту та маркетингу, засновника та декана факультету управління (1994 – 2012 рр.) Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Подсолонка Володимира Андрійовича (2013)
Известному экономисту-угольщику Л. Л. Стариченко – 75 лет (2013)
Поздравляем с юбилеем доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича! (2013)
Будзило М. А. - Способи функціональної організації навчальних приміщень художнього спрямування (2011)
Бондаренко І. В. - Екологічний підхід у проектуванні середовища: вимоги та переваги використання модульних об'єктів (2011)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування дизайну одягу як творчої проектно-художньої діяльності, Тимошевський В. І. (2011)
Іваненко Т. О. - Емоційний потенціал акцидентного шрифту (2011)
Квитка О. Л. - Лингвистические методы в анализе явлений современного визуального языка (2011)
Клевцов В. П. - О терминологии 3d-формообразования в интерфейсах САПР (2011)
Кузнецова І. О. - Використання гнутої фанери в елементах інтер'єра в стилі оп-арт, Арбузова К. М. (2011)
Луговський О. Ф. - Мистецтвознавчий аспект в практиці судномоделювання (2011)
Макарова А. Л. - Линия как формальный элемент визуального языка (Средства визуализации информации и образа в графическом дизайне) (2011)
Мараховський А. А. - Стилі в дизайні першої половини ХХ в. у контексті синтезу мистецтв (2011)
Опалєв М. Л. - Складова графічного дизайну в арт-об'єктах польських майстер-класів фестивалю "Кишенька Вінсента", Штадченко Ю. Б. (2011)
Островецька М. О. - Методика викладання дисципліни "маркетинг fashion-бізнесу" при підготовці спеціалістів в області дизайну одягу (2011)
Позняк А. Г. - Формирование торгового пространства с учетом особенностей поведения и восприятия его покупателем, Бондаренко И. В. (2011)
Поліщук Г. В. - Історичний аспект використання політипажу як наочного матеріалу на прикладі медичної літератури (2011)
Поліха Л. Я. - Дизайн господарсько-кооперативних видань Закарпаття початкуХХ століття (2011)
Романенко Н. Г. - Дизайн в контексті загальнолюдських цінностей, Афонін В. А., Галицька О. В. (2011)
Северин В. Д. - Выставочный дизайн в коммуникативном пространстве современного искусства (2011)
Беднар В. А. - Методологія розгляду творчості Олександра Грена у контексті розвитку українського авангардизму (2011)
Боднарчук В. Д. - Групові мистецькі акції у львівській професійній кераміці другої половини ХХ ст. (2011)
Борцова К. О. - Батальна графіка М. С. Самокиша (2011)
Виноградов В. - Романтична тенденція в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. ХІХ - 10-х рр. ХХ ст. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Поняття "образ" та "ікона" зі східнохристиянської перспективи (2011)
Гончарук О. - Портретна скульптура Львова 1960 - першої половини 1980-х років: традиції та новаторські рішення (2011)
Дзюба М. А. - Графіка художника-педагога Миколи Щерби (2011)
Дробот А. О. - Фольклорне мистецтво як джерело національного стилю нонконформістів. Теоретичний аспект. (мовою архівних матеріалів) (2011)
Евтушенко С. В. - Если обобщать (2011)
Жердев В. В. - Образы ветхозаветных священников в иконостасе русского храма в Бад-Наугайме (2011)
Зорко А. Є. - Методичні засади роботи над пейзажним етюдом (2011)
Ковальова М. М. - Основні етапи дослідження українського портрета кінця XVII - XVIII століть (2011)
Козловська Є. А. - Відображення образу козака у польському мистецтві кінця ХІХ- початку ХХ у контексті польсько-українських відносин (2011)
Лубенский В. И. - Колорит в живописи: теория и практика (2011)
Омельченко О. В. - Атрибутика и композиционно-стилистические формы мотива креста в иконографии св. Николая (2011)
Рубцов В. А. - Психологические типы художников и особенности их творческих подходов в керамике (2011)
Сапак Н. В. - Деякі аспекти розвитку художнього металу ХІХ - початку ХХ століття на прикладі архітектури міста Миколаєва (2011)
Тобілевич Г. М. - Декоративна пластика: термінологічний аспект (2011)
Урсу Н. О. - Храми-фортеці на теренах Хмельниччини, Березіна І. В. (2011)
Хамула Д. В. - Феноменология религиозного мифа в античности (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Метрологія і стандартизація як основа розвитку технічної культури на теренах України в давнині (2011)
Чурсіна В. І. - Побачити - значить зрозуміти (до питання професіоналізму у сучасному мистецтві молодих) (2011)
Шарибжанова А. А. - Символика власти османского султана: фантастические звериные образы на ятагане Cулеймана Великолепного, Шарибжанов Р. В., Терницкий С. Н. (2011)
Шулик А. Г. - Графічна діяльність В. Гаґенмейстера на тлі існування художньо-промислової школи у Кам'янці-Подільському (2011)
Яковець І. О. - До питання про сучасний музейний менеджмент: загальні поняття та методи управління (2011)
Апчел О. А. - Особливості тем і художні принципи документального театру (2011)
Бугайова В. О. - До проблеми професійного проведення сучасного весілля на Слобожанщині (2011)
Гладких А. В. - Штрихи твердої атаки та техніка їх виконання на духових інструментах (2011)
Гумарова Э. С. - Методологические основы выявления черт национальной стилистики в крымскотатарской песне и романсе (2011)
Козак О. І. - Музичний конфлікт у царині європейського симфонізму (2011)
Королевський В. В. - Розвиток ладо-функціонального слуху учасників аматорських хорових колективів (2011)
Кушнір А. Я. - Специфіка спадковості традицій в українському флейтовому мистецтві (2011)
Ларін Є. М. - Музична пам'ять в процесі підготовки диригента (2011)
Лошков Ю. І. - Домрове виконавство в Україні (початок ХХ ст.) (2011)
Марценюк Г. П. - Етапи становлення і розвитку Харківської виконавської школи тромбона (2011)
Попов Ю. К. - Артистизм С. Рахманинова и специфика его проявления в творческой деятельности русского музыканта (2011)
Рынденко О. В. - О программном пантеизме в творчестве Оливье Мессиана (2011)
Рудницький О. М. - Неокласичні тенденції у творчості Миколи Колесси -розвиток традиції та нове переосмислення (2011)
Семеренко Л. Ф. - Postludium Альфреда Шнитке (2011)
Соболєва О. Д. - Вплив української народної пісні на формування та розвиток співака-початківця (2011)
Федорченко А. С. - Мастера джазового вокала (2011)
Грошелев Д. Г. - Способ идентификации навигационных космических аппаратов при неполноте информации дальномерного кода, Кулабухов А. М. (2013)
Пріла О. А. - Фреймворк для розробки grid-застосувань з підтримкою різних типів обчислювальних задач великої розмірності (2013)
Загребнюк В. И. - Разложение цветных изображений на сингулярные компоненты, Насиров Ф. В. (2013)
Кумиш В. Ю. - Палітровий метод ефективного кодування цифрових відеозображень (2013)
Шкарупило В. В. - WS-BPEL-модификация метода TLC-верификации (2013)
Рубльов І. С. - Адаптивне проріджування ахроматичної компоненти у просторі сВХ2Х3 для стиску зображень (2013)
Канюк Г. І. - Удосконалення методів забезпечення точності систем автоматичного регулювання подачі повітря у домни, Попов М. А., Близниченко О. М., Андрєєв О. В. (2013)
Медведєв Р. Б. - Система керування температурним режимом блочної знесолюючої установки АЕС, Мердух С. Л. (2013)
Заїк В. І. - Синергетичний синтез ієрархічної системи керування технологічним комплексом цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2013)
Ярощук Л. Д. - Система керування екструзією полімерних виробів, Жученко О. А. (2013)
Гладченко А. Н. - Центробежная биметаллизация цилиндров двухчервячных конических экструдеров, Шевеля В. В., Зверлин В. Г. (2012)
Замота Т. Н. - Развитие площади пятна контакта при макроприработке поверхностей трения, Аулин В. В. (2012)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість легованих сталей, Бєлих С. С. (2012)
Довгаль А. Г. - Вплив часу розмелу на структуру і зносостійкість керамічних матеріалів на основі системи SiC-Al2O3 в парі з керамічним контртілом (2012)
Кузяев И. М. - Анализ температурных процессов в подшипниках скольжения с учетом трения, Анисимов В. Н. (2012)
Чернець М. В. - Аналіз впливу коригування зубів передачі з евольвентним черв’яком на її несучу здатність і довговічність, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Кубич В. И. - К методике определения пути трения в трибосопряжениях со сложным плоско-параллельным движением, Щаднев А. О., Ивщенко Л. И. (2012)
Свирид М. Н. - Трибологические параметры сталей в обработанных магнитным полем смазывающих материалах, Кудрин А. П., Приймак Л. Б. (2012)
Гордієнко О. А. - Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40, Ранський А. П. (2012)
Подчерняева И. А. - Кинетика и механизм фреттинг-коррозии электроискровых и лазерно-электроискровых ZrB2-содержащих покрытий на сплаве ВТ3-1, Духота А. И., Панашенко В. М., Панасюк А. Д., Блощаневич А. М. , Васильковская М. А. (2012)
Артемчук В. В. - Износостойкость слоистого железного покрытия, полученного программным электролизом (2012)
Хлопенко Н. Я. - Экспериментальные исследования циклической прочности и ударостойкости сильфонов выравнивающего устройства, Гаврилов С. А. (2012)
Бутаков Б. И. - Исследование физико-механических свойств поверхностного слоя валов, обкатанных роликами, Марченко Д. Д., Артюх В. А. , Зубехина А. В. (2012)
Пожбелко В. И. - Предельные тяговые свойства и законы трения растяжимых гибких тел в ременных передачах. Часть 2 (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение 1. Закономерности процесса изнашивания при трении в условиях граничной смазки (2012)
Скачков В. А. - Триботехнические характеристики металло-керамических углеродных композиционных материалов, Воденникова О. С. (2012)
Матвіїшин П. В. - Розрахунок зносостійкості і довговічності градієнтних покриттів при абразивному зношуванні, Гончар В. А. , Каплун П. В. , Каплун В. Г. (2012)
Кузьменко А. Г. - Новые методы и результаты исследований адгезионно-деформационной теории трения (АДД ТТ). Часть 1 (2012)
Янченко A. B. - Повышение триботехнических свойств чугунов с мелкозернистым компактным графитом бейнитной закалкой, Савуляк В. И. (2012)
Романюк В. В. - Чисельне прогнозування зношування поверхні за реалізаціями пучків випадкового процесу зношування в умовах невизначеностей інтенсивності зношування та волатильності у диференціальному рівнянні ІТО (2012)
Писаренко В. Г. - Розвиток теорії методу випробувань на знос за схемою конус‑три кульки для деталей точної механіки, Диха О. В. (2012)
Хорольский П. Г. - Методика прогнозирования тактико-технических характеристик космического тральщика, Дубовик Л. Г. (2013)
Россолов А. В. - Закономерности формирования спроса на услуги городского пассажирского транспорта (2013)
Смольянов А. П. - Перспективи автоматизованого управління позиціонуванням судна, Соколова Н. А. (2013)
Лаврухін О. В. - Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції, Долгополов П. В., Доценко Ю. В. (2013)
Ломотько Д. В. - Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Практичний аспект, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2013)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих пристроїв закріплення составів і загородження колій у сортувальних парках (2013)
Козаченко Д. М. - Дослідження допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка сетевой модели для выбора лечения субклинической сердечной недостаточности, Рак Л. И., Сватенко О. А. (2013)
Поликарпов А. А. - Прогнозирование риска изделий медицинской техники на основе нечеткой обработки измерительной информации (2013)
Становский А. Л. - Эволюционная оптимизация электро-технического оборудования со слабосвязанными элементами, Швец П. С., Торопенко А. В. (2013)
Гогунский В. Д. - Закон Бушуева – гарантия неполной трансформации серийных проектов в операционную деятельность, Становская И. И., Гурьев И. Н. (2013)
Кравец Н. С. - Использование решений Cloud Computing для создания электронного портфолио студента (2013)
Гудзь Т. В. - Віртуальні процедури електронного магазина (2013)
Канюк Н. В. - Етапи пошуку в WWW інформації, призначеної для аналізу політичних явищ, Пелещишин А. М. (2013)
Тріщ Г. М. - Система залежностей для оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Авраменко В. П. - Математическая модель преобразования данных в полиграфической системе, Парамонов А. К. (2013)
Щапов П. Ф. - Оценка эффективности параметрического контроля методом статистического моделирования, Камбаев И. И., Тищенко И. В. (2013)
Пархоменко О. М. - Математична модель для ергономічної оцінки акустичного середовища вітроенергетичної станції (2013)
Филипский Ю. К. - Численные методы определения отклика динамических систем, Фонарь Л. С., Брянский А. Э. (2013)
Доля В. К. - Визначення математичної моделі транспортної рухливості населення, Іванов І. Є. (2013)
Сердюк Н. Н. - Функциональная задача оценки влияния вредных производственных факторов на человека (2013)
Безрук В. М. - Сравнение стандартов телевизионного вещания методом анализа иерархий, Скорик Ю. В. (2013)
Утицких Т. А. - Способ витальной диагностики состояния гонад коров методом дискриминантного анализа, Аврунин О. Г., Гетманец О. М. (2013)
Бабич Н. И. - Нечеткая модель оценки комфортных условий при проектировании систем кондиционирования воздуха (2013)
Соковикова Н. С. - Оценка координат близких астероидов на ПЗС изображении, Саваневич В. Е., Безкровный М. М., Хламов С. В. (2013)
Борбулев С. И. - Методика расчета точек пересечения орбит метеоров потока с плоскостью, Волощук Ю. И., Черкас Ю. В. (2013)
Слипченко Н. И. - Определение оптимальной дальности пробега электромобиля с учетом его основных параметров, Письменецкий В. А., Гуртовой М. Ю., Махлова В. О. (2013)
Al-Janabi D. K. - Properties of continuous functions on a compact (2013)
Наумов В. С. - Формування множини альтернативних варіантів транспортно-технологічних систем доставки вантажів у контейнерах, Потаман Н. В., Вітер Н. С. (2013)
Нагорний Є. В. - Аналіз теоретичних підходів до вдосконалення логістичного управління в транспортних вузлах, Наумов В. С., Омельченко Т. О., Літвінова Я. В. (2013)
Рябушенко О. В. - Напрями моделювання соціальних ризиків дорожньо-транспортних пригод (2013)
Куимова Е. И. - Применение теории нечетких множеств для выбора поставщика, Логанина В. И., Учаева Т. В. (2013)
Новосядлий С. П. - Фізико-технологічні особливості формування металізації субмікронних арсенідгалієвих структур іонним фрезеруванням, Кіндрат Т. П., Мельник Л. В., Варварук В. М. (2013)
Мамонтов А. В. - Расчет оптимального звукопоглощающего покрытия помещения при многотональном шуме (2013)
Скачков В. О. - Моделювання газофазового ущільннення вуглецевих композитів за умов термоградієнта, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Мосейко Ю. В. (2013)
Плахотник В. Ю. - Оценивание координат сцинтилляций в детекторе гамма-камеры методом сплайн-аппроксимации, Малахов О. В. (2013)
Малахов О. В. - Перспективы применения метода магнитной памяти металлов к диагностике состояния металлов, Кочергин А. В., Девяткин Д. С. (2013)
Свирид М. М. - Механізм відновлення поверхні тертя дією магнітного поля на робоче середовище модифіковане діамагнетиком, Трофімов І. Л., Приймак Л. Б., Паращанов В. Г. (2013)
Лерман Л. Б. - Расчет магнитного поля, создаваемого двумя концентрическими круговыми токами, Шкода Н. Г., Шостак С. В. (2013)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Часть 11 (2013)
Roshanpur Sh. - Electron gas parameters change inside langmuir layer in electric propulsion devices (2013)
Пасечник А. М. - Влияние промышленных взрывов на устойчивость горных массивов с полостями (2013)
Мельник С. Р. - Застосування солей n-толуолсульфокислоти як каталізаторів естерифікації, Дзіняк М. Б., Старчевський В. Л. (2013)
Косенко О. І. - Формування структури нікельсилікагелів в умовах термо- та гідротермальної обробки, Кустовська А. Д. (2013)
Трус І. М. - Отримання сірчаної кислоти при електрохімічній переробці елюатів, що містять сульфати, Грабітченко В. М., Гомеля М. Д. (2013)
Остроумов С. М. - Удосконалення принципу суперпозиції концентрації речовин для водотоків, Кресін В. С., Лесов О. М. (2013)
Гумницкий Я. М. - Внешнедиффузионная кинетика адсорбции ионов аммония в присутствии других ионов, Сабадаш В. В., Мацуська О. В. (2013)
Радовенчик Я. В. - Освітлення природних вод з використанням флокулянтів, Костриця А. О., Радовенчик В. М. (2013)
Kuzyshyn O. - Multicomponent compositions of sulphurized rapeseed oil for lubrication of bronze – steel pair, Sirenko H., Midak L. (2013)
Пиш’єв С. В. - Одержання бітумних емульсій на основі поверхнево-активних речовин виробництва ЗАТ "ЗТОС "Барва", Гриценко Ю. Б., Топільницький П. І. (2013)
Куниця К. В. - Визначення раціональних умов фракційної кристалізації соняшникової олії пальмітинового типу із розплаву, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2013)
Макарук Л. Л. - Рівнево-ієрархічні функції піктограм та ідеограм (2013)
Марченко Ю. М. - Роль фламандского языка в Бельгии (2013)
Матвєєва С. А. - Формування термінологічного апарату інтернет-журналістики (2013)
Мігорян О. В. - Діахронно-структурні характеристики відіменникових префіксально-ономасіологічних категорій (2013)
Осовська І. М. - Внутрішня структура концепту Familie як метахтону концептополя Familienbeziehungen (2013)
Пастернак Т. А. - Організаційно-структурний аналіз наративу (2013)
Рогач О. О. - Етнічні спільноти: класифікаційна схема (2013)
Рогач Ю. І. - Структурно-семантичні особливості креолізованих текстів сучасних австралійських засобів масової інформації (2013)
Руденко Н. С. - Концепт ЭКОЛОГИЯ в современной гуманитарной парадигме (2013)
Савельєва Н. О. - Про деякі особливості становлення модальних дієслів у ранньоновоанглійській мові (2013)
Сазонова Є. О. - Фонетичні явища евфонії та какофонії в інтернет-ономастиці (2013)
Сафонова Н. М. - Студентська наукова стаття: методичні рекомендації до мовленнєвого оформлення структурних елементів (2013)
Сергієнко К. П. - Ввічливість як предмет лінгвістичних досліджень (2013)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека в свете современных антропоцентрических теорий (2013)
Стоянова І. Д. - Мовні засоби реалізації стратегії комунікативного маніпулювання у дискурсі антиутопії (2013)
Тихоновська Г. С. - Гендерні особливості засобів модифікації у мовленнєвих актах англійської мови (на матеріалі художнього дискурсу) (2013)
Тоненчук Т. В. - Особливості метафоризації іменників-соматизмів у складі англомовних фразеологізмів (2013)
Туленинова Л. В. - Концептуальная метафора как элемент построения индивидуально-авторской концептосферы (2013)
Федорова О. В. - Засоби репрезентації концептуальної категорії "стать" в сучасній англійській мові (2013)
Федотова Ю. Б. - Социолект студенческой молодежи современной Великобритании (2013)
Хенкіна Г. О. - Спільні й національно специфічні риси вираження емоційного стану людини (2013)
Шелудченко С. Б. - Термінологічний корпус науково-популярного дитячого стилю (на матеріалі статей журналу "National Geographic Kids"), Шелудченко О. В. (2013)
Шпак К. В. - Тюркські елементи румейської мови (2013)
Шульженко С. Є. - Трансформація англійських запозичень у сучасній японській мові (2013)
Юшак В. М. - Когнітивний підхід до вивчення словотворення (2013)
Ярема О. Б. - Алюзія у лінгвокультурному просторі тексту (2013)
Яремчук О. В. - Еліптичність та імпліцитність у газетному дискурсі (2013)
Волик Н. А. - Риторика и литература: аспекты взаимодействия (2013)
Воробкало М. О. - Поэтика театра Л. Петрушевской в современной критике (2013)
Евдокименко Е. А. - Синтез комического и трагического в современной русской драматургии о детях и подростках (2013)
Комаров С. А. - НЭП в изображении М. А. Булгакова (на материале фельетонов в "Накануне") (2013)
Лоповок В. Л. - Развитие и совершенствование речевой и культурологической компетенций в системе школьного далеведения (на материале перифраза далевской тематики), Теплицкая О. Н. (2013)
Лызлова С. М. - Гумберт Гумберт на "другом конце света” (на материале рассказа Л. Улицкой "Голубчик") (2013)
Нестерук В. В. - О некоторых особенностях малых жанров русской реалистической прозы конца ХХ – начала ХХІ века (2013)
Плотникова А. А. - Кинематографичность как приём в творчестве А. Н. Вертинского (2013)
Проніна Я. І. - Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Юрія Андруховича (2013)
Сатановська Г. С. - Засоби художньої реалізації антиномії "Рим" – "Провінція" в просторово-часовій структурі роману М.Юрсенар "Спогади Адріана" (2013)
Стасевич Ю. Ю. - Літературні твори як носії культурної пам'яті (2013)
Тертычная Н. Н. - Типология мужских персонажей в прозе В. Токаревой (2013)
Черниенко Л. В. - Писатели второй половины ХХ века о "тайнах русской души" (некоторые аспекты проблемы) (2013)
Барабанова Г. В. - Когнітивна візуалізація іншомовного професійно орієнтованого тексту в навчальних цілях (2013)
Бубнова Д. В. - Жанровий підхід до навчання ділового писемного мовлення магістрантів технічних спеціальностей (2013)
Martemjanowa G. M. - Ausbildung der Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht (2013)
Симоненко М. В. - Интегрированный урок английского языка и литературы как средство гармонизации двуязычной культуры (2013)
Федюк Г. М. - Інтернет-технології у дистанційному навчанні іноземної мови (2013)
Шевніна Л. Є. - Поняття жанрова компетенція та жанрова матриця у методиці навчання ділового писемного мовлення студентів немовних спеціальностей (2013)
Шевеля В. В. - Влияние микромеханических и реологических свойств термообработанной стали на трибологические показатели, Трытек А. C., Coкoлaн Ю. C. (2012)
Кузьменко А. Г. - Новые методы и результаты исследований адгезионно-деформационной теории трения (АДД ТТ) (Ч. 2) (2012)
Абрамов А. А. - Определение электроэрозионной составляющей износа наконечников токоподводящих мундштуков сварочных горелок, Завгородний В. В. (2012)
Гончар В. А. - Порівняльні дослідження зносостійкості зразків з різними властивостями в модельному абразивному середовищі (2012)
Кузьменко А. Г. - Испытания на трение и износ при внутреннем качении цилиндров со шпонкой и без, Решетник П. П. (2012)
Артемчук В. В. - Механизм изнашивания элементов автосцепного устройства подвижного состава (2012)
Киндрачук М. В. - Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии, Куцова В. З., Ковзель М. А., Гребенева А. В., Данилов А. П., Хлевна Ю. Л. (2012)
Шевеля В. В. - Обеспечение износостойкости фильерных решеток гранулирующих устройств, Кияница Е. В., Гладченко А. Н., Зверлин В. Г. (2012)
Кириченко В. І. - Композиційні матеріали із технічних олій: нанотехнології ефективного використання (2012)
Musiał J. - Some surface geometric structure parameters changes generated operational external loads (2012)
Вельбой В. П. - Дослідженні впливу попереднього напруження контактної поверхні тертя на її зношування (2012)
Писаренко В. Г. - Аналіз проблем зношування стволів стрілецької зброї (2012)
Дудчак Т. В. - Дослідження технологічних параметрів пресування на адгезійну міцність антифрикційних полімерних покриттів, Дудчак В. П., Остапенко Р. М. (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение II. Новые приборы и методы исследования граничных слоев трибосистем (2012)
Скачков В. А. - О прогнозировании коэффициентов теплопроводности и линейного теплового расширения многокомпонентных композитов, Баглюк Г. А., Воденникова О. С., Иванов В. И. (2012)
Романюк В. В. - Прогнозування зношування зміцнених робочих поверхонь інструменту за MATLAB-модулем "trwwf” для побудови пучкових реалізацій стохастичного процесу зношування в умовах оцінок лінійно-параболічного злому зношування й амплітуди стохастичної компоненти зношування (2012)
Moravec J. - The problem of modelling of testing of abrasive wear in area of forming of powder materials, Bohusova Z. (2012)
Кузьменко А. Г. - Закономерности проскальзывания при внутреннем и наружном качении цилиндров. Эксперимент (часть 1) (2012)
Посвятенко Е. К. - Розвиток уявлень про контактні явища та тертя в процесах різання матеріалів, Посвятенко Н. І. (2012)
Бобер М. В. - Особенности изменения в процессе износа триботехнических свойств стальных поверхностей упрочненных воздействием электрического разряда, Варченко В. Т., Аврамчук С. К., Волкогон В. М. (2012)
Диха О. В. - Теорія та експеримент методу трибологічних випробувань за схемою "циліндр-куля", Вельбой В. П., Диха М. О. (2012)
Дырда В. И. - Определение долговечности упруго-наследственных сред с использованием обобщенных критериев разрушения, Толстенко А. В., Калганков Е. В. (2013)
Крамар В. М. - Зносостійкість як енергетична характеристика міцності матеріалу в зоні тертя, Кіндрачук М. В., Лобурак В. Я. (2013)
Семчук Г. И. - Конструктивно-технологические характеристики культиваторных лап, Дудников А. А., Мелешко А. В., Гуленко В. В. (2013)
Тарасюк А. П. - Метод підвищення ефективності механічної обробки сполучуваних поверхонь деталей із полімерних композитів, Самчук В. В., Сичов Ю. І., Лях Б. Г. (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках. Краткая теория контрвращающихся воздушных винтов (2013)
Карачун В. В. - Гауссовая кривизна как средство уменьшения влияния N-волны гиперзвукового движения на сенсор, Мельник В. Н. (2013)
Атаманов Ю. Л. - Использование пневмоагрегата со встроенным резервуаром в ударных механизмах клеймения металлопроката, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2013)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в диффузорном канале с турбулизаторами, Дорошенко Е. В., Волянская Л. Г. (2013)
Леваничев В. В. - Модель течения расплава полимера (2013)
Русанов А. В. - Математическое моделирование и исследование физических процессов в проточных частях гидротурбин (2013)
Тимофеев Ю. В. - Оптимизация технологического обеспечения эксплуатационных свойств поверхностей закаленных крупномодульных зубчатых колес, Клочко А. А., Кравцов А. Н. (2013)
Ковальчук С. Б. - Розподіл внутрішніх та реактивних зусиль при згині композитних брусів (2013)
Яхно О. М. - Течія рідини з гідродинамічно активними додатками через канали змінного перерізу, Гнатів Р. М. (2013)
Тимчук С. А. - Оптимизация системы электроснабжения промышленного предприятия при ее реконструкции, Деренько Н. С. (2013)
Денисюк С. П. - Аналіз впливу нерівномірності споживання електроенергії, Базюк Т. М. (2013)
Панченко В. В. - Динамічні властивості системи "випрямляч з вольтододавальним перетворювачем – навантаження" (2013)
Филинюк Н. А. - Критериальная оценка эффективности токовых конвейеров, Лазарев А. А., Лищинская Л. Б., Стахов В. П. (2013)
Абдулин М. З. - Особенности процессов топливораздачи в струйно-нишевых системах, Серый А. А. (2013)
Алексеїк О. С. - Фізична модель процесу кипіння на пористій поверхні в обмежених умовах, Кравець В. Ю. (2013)
Чайковська Є. Є. - Інтегрована технологічна система виробництва біогазу (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу термітних графітованих сталей, Лазар В. Ф. (2013)
Семеній О. М. - Вплив матеріалу підкладки електродів для нанесення алмазоподібних плівок на якість біоаналізу, Рожицький М. М. (2013)
Мандзюк В. І. - Кінетика процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в пористий вуглецевий матеріал, Нагірна Н. І. (2013)
Солоха І. В. - Технологічні аспекти отримання керамічних адсорбентів на основі синтетичних цеолітів, Вахула Я. І., Пона М. Г., Чверенчук А. І. (2013)
Abstract&References (2013)
Васьковець Л. А. - Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність, Глущенко М. О. (2013)
Самойленко Н. Н. - Загрязнение муниципальных вод фармацевтическими препаратами и их производными, Ермакович И. А. (2013)
Наземцева Я. О. - Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення, Лазненко Д. О. (2013)
Сербінова Л. А. - Метод обґрунтування заходів для зниження запилення робочих зон при відкритих гірничих роботах (2013)
Сидорчук О. В. - Зовнішньодифузійна область адсорбції важких металів зі стічних вод, Гумницький Я. М. (2013)
Данилова Л. А. - Антиоксиданты из растительного сырья в технологии стабилизации пива, Мелетьев А. Е., Березка Т. А., Арутюнян Т. В. (2013)
Дубініна А. А. - Дослідження здатності коренеплодів редьки до накопичення нітратів і пестицидів, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2013)
Одарченко Д. М. - Спосіб виробництва заморожених напівфабрикатів на основі журавлини та калини, Одарченко М. С., Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2013)
Мардар М. Р. - Медико-біолоігічна оцінка хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Кордзая Н. Р. (2013)
Одарченко А. М. - Наукові основи формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом (2013)
Дубініна А. А. - Характеристика пігментного комплексу столового буряку та закономірності змін його кольору, Пенкіна Н. М., Черевична Н. І., Ольховська В. С. (2013)
Плотнікова Р. В. - Теоретичні та практичні передумови регулювання складу сольової системи молочної сировини, Гринченко Н. Г., Мороз О. В., Пивоваров П. П. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Біотехнологія кисломолочних напоїв з використанням сколотини та добавок із пряних овочів, Погарська В. В., Хоменко А. В., Кострова К. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології вітамінного плодово-ягідного морозива з використанням заморожених дрібнодисперсних добавок з рослинної сировини, Погарська В. В., Берестова А. А. (2013)
Шевеля В. В. - Влияние термообработки стали на формирование фрикционных связей и их диссипативные свойства, Трытек А. C. , Coкoлaн Ю. C. (2012)
Кубич В. И. - О механизме снижения трения и изнашивания в трибосопряжении "шейка-покрытие-вкладыш", Ивщенко Л. И. (2012)
Гнилиця І. Д. - Підвищення ресурсу роботи нітридокремнієвих аероабразивоструменевих сопел для очищення магістральних трубопроводів методом, Криль Я. А., Цап І. В. (2012)
Ранський А. П. - Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук, Диха О. В., Петрук Р. В. (2012)
Соловьев С. Н. - Практические аспекты создания магнитных масел, Трофимова Е. В. (2012)
Дудчак Т. В. - Методика дослідження адгезійної міцності і зносостійкості полімерних композиційних покриттів, Дудчак В. П., Остапенко Р. М. (2012)
Чернець М. В. - До питання про вплив кутового коригування та зношування зубів циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Чернець Ю. М. (2012)
Лобурак В. Я. - Підвищення експлуатаційних характеристик осаджених покриттів на сталі 12Х18Н10Т методом термодифузійної обробки, Лук’янюк М. В. (2012)
Писаренко В. Г. - Технологія інжекційного лиття порошкових зносостійких деталей точної механіки (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу зношування зубів черв’ячної передачі з евольвентним черв’яком на несучу здатність і довговічність, Чернець Ю. М. (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях (2012)
Похмурський В. І. - Вплив водню на зношування міді за кімнатних і підвищених температур, Василів Х. Б., Винар В. А. , Арендар Л. А. (2012)
Гальчук Т. Н. - Триботехнічні характеристики композитів на основі порошку сталі ШХ15, отриманих із відходів машинобудування (2012)
Антонюк Д. А. - Зносостійкість матеріалів в умовах зношування напівзакріпленим абразивом з локальними ударними навантаженнями та защемленням часток, Редька М. О. (2012)
Фабричнікова І. А. - Теоретичне визначення впливу сил тертя на миттєві сили різання, які викликають зношення бурякорізальних ножів (2012)
Кузьменко А. Г. - Всеобщий закон периодичности катастроф в неоднородных нелинейных динамических системах. Часть 1. Теорема о периодичности катастроф (2012)
Кузьменко А. Г. - Всеобщий закон периодичности катастроф в нелинейных динамических системах. Часть 2. Нелинейность систем – следствие их неоднородности (2012)
Каплун В. Г. - Дослідження впливу технологічних параметрів процесу зміцнення металів методом карбоазотування в тліючому розряді на зносостійкість, Паршенко К. А., Паршенко А. В. (2012)
Уманский А. П. - Влияние состава покрытий на основе интерметаллидов никеля на механизмы их изнашивания в условиях высокотемпературных трибоиспытаний, Полярус Е. Н. , Костенко А. Д., Терентьев А. Е. (2012)
Сорокатий Р. В. - Моделювання напружень і деформацій при дискретному електроконтактному зміцненні, Диха М. О., Диха К. О. (2012)
Кухарь В. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния заготовок при профилировании выпуклыми плитами с эксцентриситетом нагрузки , Николенко Р. С. (2012)
Чернець М. В. - До питання оцінки контактної міцності та довговічності черв’ячної передачі з архімедовим і евольвентним черв’яком з урахуванням впливу зношування зубів колеса, Чернець Ю. М. (2012)
Чернець М. В. - Узагальнена кумуляційна модель кінетики зношування підшипника ковзання. Ч.1. Лінійна і кумуляційна модель, Жидик В. Б. (2012)
Бутаков Б. И. - Триботехнические свойства пары трения после обкатывание роликами со стабилизацией рабочего усилия, Артюх В. А. (2012)
Аулін В. В. - Вплив модифікуючих фізичних полів на структуру та реологічні властивості композиційної моторної оливи (2012)
Дрогомирецький Я. М. - Моделювання температурних полів робочих поверхонь периферійного підшипника ковзання тришарошкового долота при терті, Василик А. В., Довжинський І. М., Долгопола Г. Є. (2012)
Кшивецький Б. Я. - Прогнозування довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини за допомогою математичної моделі (2012)
Прунько І. Б. - Оптимізація технологічних параметрів електроіскрового зміцнення деталей нафтогазового технологічного транспорту, Богатчук І. М., Криштопа С. І., Долішній Б. В. (2012)
Куликовский Р. А. - Прогнозирование структурного состояния износостойких метастабильных хромомарганцевых наплавочных материалов на основе железа (2012)
Марчук В. Є. - Процеси тертя та зношування у трибосистемах з дискретно - орієнтованою структурою. Повідомлення 1. Магнітні явища при терті поверхонь з дискретно-орієнтованою структурою, Морозов В. І., Духота О. І., Морозова І. В. (2012)
Broncek J. - Tribological research of the tribological pairs under vacuum conditions, Dzimko M., Winkelmann U., Takeichi Y. (2012)
Moravec J. - Identification of elastic - plastic deformation for different degrees of deformation for forming sheet metal by swivel bending (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно - деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение IV. Физическая адгезионно-гидродинамическая (АГД) модель трения и управление работоспособностью трибосистем в условиях граничной смазки (2012)
Кубич В. И. - Некоторые философские аспекты развития трибологии, Ивщенко Л. И. (2012)
Подчерняева И. А. - Особенности формирования и трибологического поведения многослойных износостойких ZrB2 - содержащих электроискровых и лазерно - электроискровых покрытий на титановом сплаве, Панашенко В. М., Духота А. И., Панасюк А. Д., Костенко А. Д. (2012)
Кузьменко А. Г. - Метод испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля-Ховарта (Br–Hv). Часть I. Теоретические основы метода, Вишневский О. А. (2012)
Кузьменко А. Г. - Метод испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля – Ховарта (Br–Hv). Часть II. Практическая реализация метода, Вишневский О. А. (2012)
Писаренко В. Г. - Аналіз напружено - деформованого і теплового стану трибосистеми "ствол - патрон" (2012)
Каплун В. Г. - Дослідження зносостійкості конструкційних сталей в водному середовищі при терті в парі з пропиленом, Паршенко К. А. (2012)
Сорокатий Р. В. - Геометричні параметри дискретної електромеханічної обробки і напружений поверхневий стан, Диха М. О. (2012)
Савчук А. М. - Кінетика зміни характеристик мастильного матеріалу в умовах недостатнього мащення (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Сокол В. Є. - Розробка та дослідження денормалізованої моделі даних для автоматизованої системи моніторингу параметрів іоносфери, Ткачук М. В., Шаповалов А. Г. (2013)
Karlov V. - Equivalent circuit of Х-shaped converter of complex reflection coefficient analyzer (2013)
Нечипоренко А. С. - Технические аспекты риноманометрии (2013)
Коваленко Н. В. - Семантико-вероятностная сеть для определения контекста видеопотока в системах видеонаблюдения, Антощук С. Г. (2013)
Стенин А. А. - Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов, Тимошин Ю. А., Мелкумян Е. Ю., Курбанов В. В. (2013)
Пількевич І. А. - Моделювання системи розпізнавання та аналізу текстових даних, Лобанчикова Н. М., Шульга І. В., Лазюта Р. С. (2013)
Семенов Е. В. - Программный компонент для обработки цифровых сигналов IFFT-NOISE GATE, Шведова В. В. (2013)
Garkusha G. - The service required quality ensure model of LTE technology downlink, Al-Dulaimi V., Al-Janabi V. (2013)
Косован Г. В. - Моделювання алгоритму генерування ключа шифрування інформації на основі динамічних систем, Кушнір М. Я., Політанський Л. Ф. (2013)
Власова В. А. - Модель процесса позиционирования элементов гомогенной беспроводной сенсорной сети (2013)
Агеев Д. В. - Синтез наложенных телекоммуникационных сетей с учетом единиц данных и применением многослойного графа (2013)
Борисенко А. С. - Адекватность моделей беспроводных сенсорных сетей в средах имитационного моделирования, Галкин П. В. (2013)
Вехбе Ф. - Параметрический синтез наложенных инфокоммуникационных сетей предприятия, Махмуд С. (2013)
Бабич Ю. О. - Анализ и оптимизация параметров режима эмуляции каналов в сетях мобильной связи, Никитюк Л. А. (2013)
Abstract and References (2013)
Болотіна Є. - Багатофакторна модель економічної поведінки (2013)
Коноваленко Ю. - Джерела та фактори транспортного ризику при здійсненні вантажних перевезень автомобільним транспортом (2013)
Пинда Р. - Антикризові програми уряду в регулюванні будівельної сфери України (2013)
Рямов С. - Специфічність трансакційних витрат як один з ключових факторів існування тіньового сектора господарства в країнах посттрансформаційної економіки (2013)
Цар О. - Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні (2013)
Шаманська Н. - Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог: сучасний стан і пріоритети (2013)
Skrzypek Е. - Uwarunkowania i metody pomiaru kapitału intelektualnego (2013)
В. Андрійчук - Особливості організації освітлювальних систем в умовах міського господарства та шляхи підвищення їх ефективності, Поталіцин С. (2013)
Буняк Н. - Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків (2013)
Кужда Т. - Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві (2013)
Любезна І. - Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2013)
Новікова Н. - Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики (2013)
Сівчук І. - Дослідження особливостей виникнення економічних конфліктів у господарській діяльності підприємств (2013)
Юзьвак Л. - Особливості розвитку теорії і методології сучасного управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Бочуля Т. - Інвентаризація інформаційних ресурсів: організаційний аспект підтвердження їх достовірності (2013)
Галушка Н. - Вексель в обліково-аналітичній практиці (2013)
Горин В. - Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість (2013)
Павлів В. - Аналіз напрямків інвестування недержавних пенсійних фондів (2013)
Химич І. - Фундаментальний аналіз фінансового ринку (2013)
Юрик Н. - Особливості нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу менеджера в умовах антикризового менеджменту (2013)
Герасименко А. - Механізми впливу переконуючої реклами на суспільний добробут (2013)
Смиричинський В. - Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах, Струтинська І. (2013)
Суховерха Ю. - Реалізація активного маркетингового адаптивного управління українськими переробними підприємствами (2013)
Ромусік Я. В. - Прямі іноземні інвестиції: світові тенденції та структурний розподіл в економіці України (2012)
Черненко О. Л. - Оцінювання структурних змін у промисловості України (2012)
Ущаповський К. В. - Стратегічні напрями розвитку електроенергетики України (2012)
Даніалі П. - Стан розвитку підприємств переробної галузі в регіональному аспекті: дослідження Київського регіону (2012)
Даніалі Ф. - Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України (2012)
Федишин М. П. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Чернівецької області в контексті ефективного планування грошових потоків (2012)
Petrenko Y. О. - Industrial city development under the influence of local taxation (2012)
Виецкая О. В. - Совершенствование налогообложения прибыли предприятий в украине на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц, Мазур Ю. О., Кошик Ю. В. (2012)
Єлецьких С. Я. - Удосконалення процесу управління фінансово стійким розвитком промислового підприємства (2012)
Проказа Т. В. - Дисконтирование денежных потоков коммерческого банка (2012)
Прокопенко Р. В. - Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях, Дзюба Б. П. (2012)
Кравченко О. А. - Концепция сценарного финансового планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте (2012)
Болотських Т. В. - Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку (2012)
Кравченко В. О. - Розвиток страхового ринку та методів аналізу показників страхової статистики (2012)
Пономаренко П. І. - Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту, Хавер В. М. (2012)
Любіч О. О. - Аналіз ризиків кредитування галузей як інструмент антикризових заходів, Домрачев В. М. (2012)
Яровий К. О. - Завдання і джерела контролю бух¬галтерського обліку на підприємстві (2012)
Берсуцький А. Я. - Информационное моделирование системы поддержки принятия решений в управлении развитием ресурсного потенциала предприятия (2012)
Квілінський О. С. - Формування додаткових переваг функціонування та розвитку малих підприємств (2012)
Томілін О. О. - Характеристика сучасного стану міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі (2012)
Мустафаєва С. Р. - Исследование спроса на рынке сельскохозяйственной техники украины (2012)
Гришко І. Л. - Позиціонування вугільної галузі у зовнішньому енергетичному балансі України (2012)
Афанасьев И. Е. - Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия (2012)
Мєшкова В. С. - Використання лізингу – перспективний шлях розвитку вугледобувної промисловості (2012)
Новикова М. В. - Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів (2012)
Ходарєва О. А. - Оптимизация управления производственными процессами хозяйствующих субъектов на основе парадигмы функционально-стоимостного анализа и функционально-стоимостного управления (2012)
Нусінов В. Я. - Організаційні засади створення інформаційної підсистеми стратегічного управління в умовах гірничо-збагачувальних підприємств України, Варава А. А. (2012)
Верескун М. В. - Механізм управління концентрацією та укрупненням капіталу як складова системи управління конкурентоспроможністю великих промислових підприємств (2012)
Рекова Н. Ю. - Економіко-математичне моделювання впливу інвестиційного податкового кредиту на інвестиційну діяльність суб’єктів економічних відносин, Стичінська О. О. (2012)
Каганова C. Д. - Аутсорсинг как инструмент формирования и укрепления конкурентных преимуществ предприятия (2012)
Виноградова О. Р. - Особенности разработки информационной системы для адаптивного планирования производства на промышленных предприятиях (2012)
Драчук Ю. З. - Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2012)
Сухіна О. О. - Особливості державно-приватного партнерства для галузі ЖКГ (2012)
Клунко Н. С. - Роль логістичної системи фармацевтичного підприємства у процесах його адаптації до роботи у глобальному середовищі (2012)
Демьянченко А. Г. - Функции и модели управления современным портом (2012)
Дубєй Ю. В. - Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств (2012)
Шишкіна І. О. - Рослинні залишки – перспективна сировина для виробництва біопалива на світовому ринку альтернативних джерел енергії (2012)
Руденко Ю. В. - Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Дрокіна Н. І. - Методичний підхід до оцінки комунікаційної системи підприємств машинобудування Донецької області (2012)
Ситнік І. В. - Модель формування соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні та напрями її реалізації, Гончаренко Т. В. (2012)
Лепа Р. Н. - Принятие решений в системе управления человеческим капиталом промышленных предприятий в кризисных условиях, Ляшок Н. Ю. (2012)
Гаркушенко О. Н. - Реализация принципов экологической политики в украине: реалии и перспективы (2012)
Шаталова Т. С. - Концептуальная модель регламентной поддержки развития интеллектуального потенциала персонала предприятия (2012)
Євсєєв А. Д. - Методологічні аспекти оцінки вартості інтелектуального капіталу (2012)
Дорофєєва Г. О. - Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования (2012)
Тютюнник Н. С. - Використання категорій "потенціал", "капітал" і "ресурс" у соціально-економічних дослідженнях, Ігнатова О. А. (2012)
Фоменко Г. Г. - Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників (2012)
Кадермєєва Д. С. - Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України (2012)
Чеботарьов Є. В. - Інвестиційні аспекти нормативно-правового забезпечення виробничо-комерційної діяльності продовольчих корпорацій (2012)
Ляшенко В. І. - Митний режим ввезення для переробки: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення, Осадча Н. В. (2012)
Author's references in harvard style (2012)
Brykova I. - Determinants of the international competitiveness of national regions in the global economic environment (2007)
Munko M. - Role of the domestic market and export-expansion development in economic growth (2007)
Yevdokymova Yu. - Small and medium-sized enterprises in the export-oriented strategy of Ukraine’s development (2007)
Usenko O. - Review of the impact of the Ukraine-EU free trade agreement on manufacturing industries (mechanical engineering, chemical and light industry) (2007)
Lyskova L. - Ukraine’s priorities in developing innovation in the context of eurointegrative processes (2007)
Pylypenko S. - Ukrainian-Russian trade and economic relations under global integration (2007)
Kravchenko O. - A company’s market value: the methodology of its valuation and methods for its maximization (2007)
Лук’яненко Д. - Стратегії глобального управління, Тимур К. (2008)
Поручник А. - Формування інституційних передумов системи глобального управління, Юлія Г. (2008)
Луцишин З. - Асиметрія та парадокс фінансової глобалізації (2008)
Столярчук Я. - Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу (2008)
Веремієнко Т. - Соціокультурна динаміка в процесі глобальних трансформацій (2008)
Пеллесова П. - Моравія та Сілезія крізь призму безробіття (2008)
Олефір А. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища, Владислав Т. (2008)
Лилик І. - Особливості поведінки споживачів у нових ринкових економіках (2008)
Мельник Т. - Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз (2008)
Lukianenko D. - Global management strategies, Tymur K. (2008)
Poruchnyk A. - The creation of institutional prerequisites for a system of global governance, Yulia G. (2008)
Lutsyshyn Z. - Asymmetry and paradox of financial globalization (2008)
Stolyarchuk Y. - Latest trends in international monopolization of capital (2008)
Veremienko T. - Cross-cultural behavior (dynamics) in the view of global transformations (2008)
Pellesova P. - The Moravian and Silesian region viewed through unemployment (2008)
Olefir A. - International trade in services developments in light of dynamic developments in competitive environment, Vladyslav T. (2008)
Lylyk I. - Specific features of consumer's behaviour in new market economies (2008)
Melnyk T. - The export potential of Ukraine: the methodology of assessment and analysis (2008)
Мозговий О. - Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу, Наталія С. (2009)
Панченко Є. - Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття, Марина Д. (2009)
Руденко-Сударєва Л. - Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації, Денис Г. (2009)
Іващук С. - Експортна стратегія в сучасній системі державного управління (2009)
Сацик В. - Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків (2009)
Фостик Б. - Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT (2009)
Чернявська О. - Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії (2009)
Брикова І. - Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства, Каріне Г. (2009)
Гурова Ю. - Механізми транснаціоналізації людського ресурсу (2009)
Мачок Є. - Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції (2009)
Бояр А. - Система власних ресурсів у формуванні бюджету європейського союзу (2009)
Лук'яненко Д. - Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку, Олена Т. (2010)
Циганкова Т. - Сучасні коаліції та угруповання сот у формуванні глобальної торгової політики, Ганна С. (2010)
Орєхова Т. - Фарид Формування інтеграційних пріоритетів арабських країн Близького Сходу в умовах трансформації глобального світоустрою, Аль М. (2010)
Вожняк М. Г. - Стабілізаційна політика як механізм забезпечення соціально-економічного згуртування: висновки з досвіду антикризового регулювання Польщі (2010)
Гончарук А. - Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи, Ольга У. (2010)
Баль-Вожняк Т. - Економічні мережі як ефективні механізми координації інноваційної діяльності (2010)
Дзебих І. - Оцінка інвестиційних проектів на прикладах газової і нафтової галузей промисловості України та Росії (2010)
Ладуба Т. - Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік (2010)
Мікула Н. - Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону, Олеся Д. (2010)
Петрашко Л. - Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США (2010)
Шевчук В. - Макроекономічні ефекти відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня в Україні (2010)
Циганкова Т. - Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності, Тетяна З. (2011)
Панченко Є. - Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій, Ольга Л. (2011)
Руденко-Сударєва Л. - Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній, Василь О. (2011)
Чужиков В. - Модернізація аграрної політики ЄС, Оксана В. (2011)
Петрашко Л. - Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці (2011)
Швидкий О. - Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку, Дзебих І. (2011)
Кравчук Н. - Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження (2011)
Брикова І. - Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації (2011)
Грищенко А. - Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Тіпанов В. - Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг, Дмитро Ч. (2011)
Циганкова Т. - Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі, Євдоченко О., Шелестович О. (2012)
Вожняк М. Г. - Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання (2012)
Сіденко С. - Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань, Кір’яков Д. (2012)
Луцишин З. - "Moral Hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки, Цвігун Т. (2012)
Фролова Т. - Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу (2012)
Солодковський Ю. - Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку, Довженко О. (2012)
Бал-Вожняк Т. - Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій у Польщі та Україні (2012)
Паценко О. - Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку, Молчанова Е. (2012)
Субочев О. - Аналіз взаємозв’язку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій (2012)
Філіпенко А. - Методологічний дискурс міжнародної економічної політики (2013)
Столярчук Я. - Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст, Свєтлов А. (2013)
Молчанова Е. - Трансформація вимог формування нового економічного порядку (2013)
Радзієвська С. - Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності (2013)
Ткаленко С. - Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів (2013)
Черницька Т. - Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва (2013)
Tsyhankova T. - Strategies of International Companies in Turbulent Marketing Environment, Olena Y., Nataliia Y. (2012)
Michał M. G. - On the Need for New Procedures for Analysing the Interrelationships between Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth (2012)
Sidenko S. - Strategy and Tactics of International Mergers and Acquisitions, Denys K. (2012)
Lutsyshyn Z. - Moral Hazard of Ukraine’s External Debt Increase under Economy Dollarization, Taras T. (2012)
Frolova T. - Corporate Strategies in Global Investment Business (2012)
Solodkovskyy Yu. - Prospective of Transformation of Current Models of the Global Pharmaceutical Market, Olha D. (2012)
Bal-Woźniak T. - About the Need of Institutionalisation of Organisational Behaviour for Overcoming the Innovation Blockade in Poland and Ukraine (2012)
Patsenko O. - Special Features of Development of the Present World Financial Market Structure, Ellana M. (2012)
Subochev O. - Analysis of Interrelations and Mutual Effect of Economic Growth and Foreign Investments (2012)
Геращенко С. О. - Аналіз зовнішньоекономічних векторів інтеграційного розвитку України (2013)
Іваненко І. А. - Компаративний аналіз режимів валютнoго курсу: світовий досвід та висновки для України (2013)
Вишневська О. М. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств України, Філатова О. А. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського