Іщенко Н. Г. - Категоріальна семантика похідних у сучасній німецькій мові (2013)
Калиущенко Ю. В. - Семантические и синтаксические актанты конструкций с ольфакторными глаголами (2013)
Карамишева Р. Д. - Фактологічна та подієва інформація у повідомленнях про стихійні лиха на Інтернет-сайтах (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал прислівників темпоральності (2013)
Косович О. В. - Інноваційні процеси у французькiй мовi: розвиток нового напрямку досліджень в теорії неологізації (2013)
Кхеліл О. І. - Парадигма гіпотактичних і паратактичних засобів на позначення умовного підрядного зв’язку в англійській мові (діахронний аспект) (2013)
Мозгова Я. О. - Експресивні властивості повтору (на матеріалі німецьких текстів репортажів) (2013)
Мойсей Л. Т. - Історична семасіологія категорії роду (2013)
Mygovych I. V. - Secondary nomination in the modern Еnglish language: affective lexical units (2013)
Парфіненко А. О. - Preventive чи preventative: до питання про критерії розрізнення афіксальних варіантів (на матеріалі сучасної англійської мови) (2013)
Плетенецька Ю.М. - Парадигма понять термінологічної системи кіно перекладу (2013)
Родюк М. В. - Дієприкметник в германських мовах (на матеріалі англійської, німецької та нідерландської мов) (2013)
Роман В. В. - Контекстуальное значение лексических заимствований (2013)
Савельєва Н. О. - Про вплив категорії особи на реалізацію деонтичної семантики модальними дієсловами (на матеріалі шекспірівських творів) (2013)
Семененко Г. М. - Трансформація парадигми займенників другої особи в пізньосередньо- і ранньоновоанглійському періодах: опозиція відмінку (2013)
Сімонова К. В. - Семантичні особливості мовленнєвого акту "комплімент" у ранньоновоанглійській мові (2013)
Сподарик О. В. - Функціоналізм – провідний принцип текстологічних досліджень (2013)
Усков Д. Ю. - Збереження у перекладі експресивно-емоційного забарвлення слова (2013)
Форостюк І. В. - Порівняльний аналіз фразеологічних еквівалентів із зоонімічним компонентом англійської, української та російської мов (2013)
Хоровець В. Є. - До питання про статус прийменників та їх особливості в англійській, українській та новогрецькій мовах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Золотарьова А. М. - Фактори формування інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Кальніченко О. Б. - Формування механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку України (2013)
Пєнцова А. Г. - Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації та її реалізація в Україні (2013)
Арутюнова О. Ю. - Теоретичні засади визначення сутності інновацій у ринкових умовах господарювання (2013)
Савинська О. В. - Мотивація найманої праці (2013)
Медяник Н. В. - Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку (2013)
Степанова Н. І. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент покращення економічного стану підприємств (2013)
Супрун Є. Г. - Проблеми організації інституціональних змін в Україні (2013)
Магдій А. С. - Теорія людського капіталу: передумови формування та основні положення (2013)
Черкова М. Ю. - Теоретична інтерпретація процесу інституціоналізації та його основні етапи (2013)
Дмитренкова М. Ю. - Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "МЕГАБАНК" (2013)
Калмикова О. А. - Проблемні аспекти управління кредитним ризиком банків (2013)
Колдашова О. В. - Управління депозитами в контексті оптимізації ресурсної бази банку (2013)
Біляєва В. Ю. - Оптимізація управління кредитним ризиком банку на основі методу Монте-Карло (2013)
Живов В. В. - Упровадження адаптивного механізму в процес управління ліквідністю банку (2013)
Супрунова К. А. - Теоретичний аналіз сутності поняття "цінні папери" (2013)
Уманець М. В. - Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінки ефективності депозитних програм банку (2013)
Шандиба А. В. - Cучасний стан і перспективи розвитку депозитної бази банків України (2013)
Задихайло А. С. - Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників та можливі шляхи їх вирішення в банках України (2013)
Письменна К. С. - Теоретичні аспекти управління доходами та витратами банку (2013)
Ольховська О. В. - Шляхи підвищення ефективності управління кредитною політикою банку (2013)
Івахно В. В. - Маркетинг та його специфіка в банківській сфері України (2013)
Дубровна Н. С. - Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінки ефективності програм щодо забезпечення ліквідності банку (2013)
Охмуш А. Г. - Формування процентної політики банку (2013)
Рязанов Р. С. - Відбір кредитних проектів на основі використання методу аналізу ієрархій (2013)
Смольянинова Ю. Є. - Шляхи підвищення дохідності банку з урахуванням його цінової політики на ринку банківських послуг (2013)
Скрипниченко Р. О. - Взаємозв'язок безробіття і трудової міграції українців (2013)
Копійка Я. С. - Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (2013)
Мартинова В. В. - Формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат і відображення їх у бухгалтерському обліку (2013)
Гагарінов О. В. - Досвід розвинутих країн у сфері малого підприємництва, Котляр А. А. (2013)
Ковбасюк Т. И. - Проблемы снижения депозитных ставок коммерческих банков Украины (2013)
Силич А. В. - Анализ модели бухгалтерского учета Великобритании. Возможности и последствия применения данных принципов в Украине (2013)
Яворовенко Е. В. - Структура основних засобів у бухалтерському обліку в Україні та за кордоном: аналіз та порівняння (2013)
Білопола О. М. - Використання зарубіжного досвіду для вирішення основних проблем малого підприємництва в Україні (2013)
Іушина В. Д. - Технологія управління станом соціально-психологічного клімату на підприємстві (2013)
Журавльова Х. К. - Підвищення ефективності використання робочого часу керівника за допомогою тайм-менеджменту (2013)
Пух К. О. - Закордонний досвід управління персоналом та його застосування на українських підприємствах (2013)
Солоцких В. В. - Визначення напрямів розвитку персоналу на українських підприємствах (2013)
Стасюк В. О. - Лідерство як елемент організаційної культури на підприємстві (2013)
Козлова В. Г. - Модель мотивації до навчання керівників (2013)
Друб В. М. - Ефект довіри як фактор підвищення ефективності управління персоналом в органах соціального захисту населення (2013)
Калмикова Ж. М. - Використання HR-метрик у менеджменті персоналу (2013)
Ладнай М. А. - Технологія реалізації антикризового менеджменту персоналу (2013)
Шершнева Ю. В. - Основные этапы и виды кадрового аудита на предприятии (2013)
Писаренко Ю. О. - Усовершенствование производственной адаптации на предприятии (2013)
Гайдукова Д. В. - Виды и инструменты нематериального стимулирования (2013)
Глівенко В. В. - Особливості оцінки устаткування на підприємстві (2013)
Гойко М. В. - Деякі аспекти оцінки майнових прав в Україні, Царенко І. М. (2013)
Черныш Е. А. - Особенности оценки задолженностей в современых услових развития предприятия, Кириллова А. С. (2013)
Логвінов Б. Ю. - Деякі аспекти формування та оцінки інститутів спільного інвестування (2013)
Цапова М. С. - Методичні підходи до оцінки виробничих запасів на підприємстві (2013)
Бойко І. Ю. - Особливості лістингу цінних паперів в Україні (2013)
Матвеєва Ю. І. - Основні проблеми оцінки вартості підприємств в Україні, Лактіонова Д. В. (2013)
Білівітя К. І. - Особливості оцінної діяльності на ринку транзакційних послуг (2013)
Сергієнко Н. В. - Особливості застосування різних підходів при оцінці вартості майна підприємства в Україні (2013)
Борисова А. К. - Оцінка трудового потенціалу як складного соціально–економічного явища (2013)
Компанійцева К. О. - Аналіз методів оцінювання трудового потенціалу персоналу підприємства (2013)
Шульга К. В. - Інститути спільного інвестування в Україні: перспективи розвитку (2013)
Рябуха В. С. - Особливості обліку та оцінки транспортних засобів на підприємстві (2013)
Мироненко Л. М. - Необхідність проведення оцінки вартості основних засобів підприємств (2013)
Литкін Є. Є. - Удосконалення обліку та оцінки активів підприємства в Україні (2013)
Лужинська К. А. - Конкурентна стратегія: сутність і основні характеристики (2013)
Мартіросян А. С. - Основні етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Овчар Т. В. - Вибір критеріїв формування структури збутової політики торгівельних підприємств (2013)
Гарматій О. В. - Текстуальна реалізація конфлікту в журналістських публікаціях: формотворчі чинники (за матеріалами сучасної періодики) (2013)
Мохонько Г. А. - Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні, Шендерівська Л. П. (2013)
Сороківська М. В. - Шляхи удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю небанківських фінансових установ (2013)
Савка В. В. - Соціально-економічна природа видатків бюджету та їх наукова класифікація (2013)
Папка О. С. - Визначення рівня недоотримання величини страхової премії, Сороківська Н.М. (2013)
Котляревський Я. В. - Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні (2013)
Щирба М. Т. - Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства, Щирба І. М. (2013)
Штангрет А. М. - Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства (2013)
Кіпчарська Я. М. - Запровадження механізмів забезпечення економічної безпеки в умовах поліграфічного підприємства (2013)
Мельников О. В. - Концепція розроблення інформаційного забезпечення управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Пасіка В. Р. - Удосконалення головного механізму кривошипних пресів (2013)
Гургаль Н. С. - Багатокритеріальний аналіз процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Репета В. Б., Сеньківський В. М. (2013)
Маїк В. З. - Інтегральні критерії оцінки параметрів елементу символа шрифту Брайля (2013)
Паламар О. О. - Експериментальні дослідження процесу штанцювання розгорток картонного паковання, Сторощук В. А. (2013)
Широков В. В. - Технологія синтезу немагнітних термітних чавунів, Жигун Ю. Ю. (2013)
Зачепа А. М. - Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні — європейський вимір (2013)
Брадов В. В. - Передумови зародження медіаринку України (2013)
Синєокий О. В. - Інститут музичного звукозапису в системі соціальних комунікацій: інформаційний аналіз східнонімецького досвіду (2013)
Швайка Л. А. - Економічний розвиток: оновлення парадигми та усунення суперечностей (2013)
Благун І. Г. - Історичний характер і періодизація розвитку фінансової науки (2013)
Музичка О. М. - Сучасні методичні підходи до аналізу та оцінки якості активів банку (2013)
Струк Н. Р. - Економічний аналіз логістичних процесів (2013)
Штангрет А. М. - Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства (2013)
Кіпчарська Я. М. - Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові її забезпечення (2013)
Мельников О. В. - Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу, Сеньківський В. М., Штангрет А. М. (2013)
Васюта С. В. - Альтернативні варіанти вибору графеми шрифту для електронних видань (2013)
Шахбазов Я. О. - Моделювання пластично деформованого шару при механічному обробленні деталей машин, Грінер І. М., Сторощук В. А. (2013)
Пасіка В. Р. - Зубчастий диференціал у кривошипно-важільному механізмі як фактор збільшення ходу вихідної ланки, Пилип Р. В. (2013)
Маїк В. З. - Аналіз впливу розміру і форми елементу символа шрифту Брайля на його інтегральні оцінки (2013)
Назар І. М. - Система контролю якості рулонного офсетного друку (2013)
Підсадочна О. М. - Розвиток лідерських якостей у студентів спецмедгрупи як складова професійно-орієнтованої фізичної підготовки, Федик К. І., Мельник О. С. (2013)
Козьменко О. В. - Філософські аспекти формування поняття ризику, Гвоздюкова С. М. (2014)
Д’яконова І. І. - Діяльність офшорних зон у міжнародних фінансових відносинах: значення та регулювання (2014)
Макаренко М. І. - Розвиток системи платежів у зоні євро (2014)
Сейранов Ю. - Консолідація регулювання фінансових ринків у Європейському Союзі в контексті досягнення фінансової стабільності, Мазило Т. В. (2014)
Андрухів-Садовська Н. Б. - Державна податкова адміністрація як суб’єкт зовнішнього контролю у спеціальних економічних зонах (2014)
Afanasyeva O. B. - Operational risk governance: the basel approach, Riabichenko D. O. (2014)
Бондаренко А. Ф. - Вплив диверсифікації кредитного портфеля на фінансові результати банку, Гуленок К. М., Стадник О. В. (2014)
Бурденко І. М. - Переваги та недоліки функціонування системи розкриття інформації ринку похідних фінансових інструментів України (2014)
Веріга Г. В. - Механізм валютного курсоутворення в системі таргетування інфляції на основі кошика валют (2014)
Гончаренко Т. П. - Посилення транспарентності банку на засадах корпоративної соціальної відповідальності, Заєць Є. Ю. (2014)
Дейнека О. В. - Теоретичні аспекти дослідження впливу державних видатків на економічне зростання (2014)
Демко І. І. - Організаційні підходи до методики аналізу фінансових ресурсів (2014)
Дехтяр Н. А. - Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків (2014)
Дудченко В. Ю. - Фінансово-бюджетна система Німеччини: сучасний стан і проблеми функціонування (2014)
Жулінська К. М. - Моделювання впливу видатків місцевих бюджетів на сталий розвиток регіону, Квачан О. С. (2014)
Колдовський А. В. - Аналіз моделей щодо валютних криз і валютного регулювання в умовах нестабільності економіки (2014)
Кравченко О. В. - Виплати працівникам: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку, Сидорук Т. С. (2014)
Макаренко І. О. - Концептуальні основи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку в різних системах професійних стандартів, Воронцова А. С. (2014)
Меда Н. С. - Поняття банківського товару і його зв’язок з категоріями "банківський продукт”, "банківська послуга” та "банківська операція” (2014)
Нагайчук Н. Г. - Інвестиційний потенціал страхового ринку України (2014)
Олійник В. М. - Нові вектори реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні, Лисенко В. С. (2014)
Пігуль Н. Г. - Типологія моделей фінансування розвитку соціальної сфери (2014)
Рябушка Л. Б. - Удосконалення механізму міжбюджетних відносин, Лапа А. Є. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Відповідність національної системи гарантування вкладів фізичних осіб світовим стандартам ефективності (2014)
Сомик А. В. - Підвищення довіри до банків в Україні (2014)
Sjurkalo B. I. - The system of state financial monitoring in Ukraine (2014)
Хомутенко Л. І. - Вплив глобалізаційних процесів на ринок банківських послуг України (2014)
Чала Ю. В. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності ТНК (2014)
Шурпенкова Р. К. - Організація аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві та критерії прийняття рішень (2014)
Щербина Т. В. - Теорії регіональної економічної інтеграції в контексті розвитку міжнародних відносин (2014)
Боженко А. С. - Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки (2014)
Бурдьо І. М. - Особливості контролю операцій з оподаткування будівельних підприємств податком на додану вартість (2014)
Дмитрієв Є. Є. - Антикризове управління банківською ліквідністю у США (2014)
Клюс М. І. - Організація інформаційних потоків і облікових даних у системі контролінгу (2014)
Коріньок Я. О. - Макропруденційна політика: сутність, завдання, інструменти (2014)
Небаба Н. О. - Вплив макро- та мікроекономічних чинників на розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Охріменко І. О. - Фінансовий механізм системи охорони здоров’я України (2014)
Павловська Є. О. - Теоретичне обґрунтування етапів трансформаційних змін державного боргу в Україні (2014)
Пономаренко О. О. - Достатність міжнародних резервів як фактор забезпечення фінансової стабільності (2014)
Соколенко К. О. - Обґрунтування поняття кредиту і стадій його руху (2014)
Білопола О. М. - Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності малих підприємств (2013)
Лисиченко Ю. О. - Стратегія "блакитного океану": базис стратегічного розвитку вітчизняних підприємств ювелірної галузі (2013)
Казмерчук М. Т. - Корпоративний кодекс як інструмент управління поведінкою персоналу підприємства (2013)
Хаунова Ю. М. - Управління ризиками в системі бюджетування підприємства (2013)
Тараненко А. Р. - Порівняльний аналіз методичних підходів щодо впровадження бюджетування на підприємстві (2013)
Зикунова Л. В. - Диверсифікація та її значення у розвитку компанії (2013)
Сенченко К. В. - Обґрунтування доцільності використання CVP-аналізу у процесі фінансового планування (2013)
Науменко О. В. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою його розвитку (2013)
Чернишова М. О. - Анагенез стратегічного потенціалу як результат управління розвитком (2013)
Дієсперова С. О. - Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління підприємством (2013)
Соляник Н. Ю. - Управління трудовим потенціалом на підприємстві (2013)
Омельченко Ю. С. - Особливості управління непрямими витратами на машинобудівних підприємствах (2013)
Марунич А. В. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства (2013)
Єскіна К. А. - Cоціокультурні аспекти безпеки організації (2013)
Ражановська А. В. - Аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі машинобудівного підприємства ДНВП "Об’єднання Комунар" (2013)
Мороз О. А. - Выявление латентных факторов воздействия на уровень экономической безопасности машиностроительных предприятий (2013)
Бухалина Ю. Ю. - Сущность безопасности организационного развития (2013)
Вінокурова О. О. - Порівняльний аналіз моделей життєвого циклу організації (2013)
Ходжакулыева С. К. - Сотрудничество между Украиной и Туркменистаном в экономической сфере (2013)
Лалієва Е. С. - Дискусійні питання безпеки діяльності персоналу підприємства (2013)
Лащенко В. А. - Діагностика ймовірності банкрутства як експрес-аналіз економічної безпеки підприємства (2013)
Попович К. В. - Етимологія та розвиток категорії "безпека" (2013)
Войтюк Д. І. - Сучасні підходи до визначення поняття логістичної інфраструктури (2013)
Чижова О. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства (2013)
Тропов О. В. - Побудова збутової політики промислового підприємства (2013)
Вірченко М. А. - Джерела залучення інвестиційних коштів в інноваційно активні підприємства (2013)
Сімакова В. С. - Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Блюсенко Т. С. - Проблеми здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податку на прибуток: ретроспективний аспект (2013)
Алексєєва А. О. - Обґрунтування основних організаційно-психологічних перешкод щодо підвищення рівня добровільності сплати податків (2013)
Гажа К. В. - Динаміка тіньового сектору економіки України в контексті міжнародних досліджень (2013)
Главацька Н. І. - Визначення передумов та наслідків ухилення від сплати податків (2013)
Човган Ю. М. - Сутність податкової політики держави (2013)
Гриценко В. Ю. - Інструментарій податкового регулювання підприємств реального сектору економіки (2013)
Довгаль Є. А. - Ухилення від оподаткування як основна причина появи тіньового сектору економіки (2013)
Житний І. І. - Аналіз стану податкової системи в контексті реформ, запроваджених Податковим кодексом України (2013)
Тимофєєва Н. О. - Місце та функції митних платежів у системі оподаткування України (2013)
Нагорний В. В. - Оцінка ефективності справляння місцевих податків та зборів у контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів (2013)
Зубкова О. В. - Теоретичний аналіз сутності адміністрування податків (2013)
Іовлєва О. В. - Визначення основних напрямів підвищення податкового потенціалу в сучасних умовах розвитку України (2013)
Кудрін Є. С. - Проблеми оподаткування сільськогосподарського сектору України (2013)
Легкий С. С. - Аналіз сплати податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками в Україні (2013)
Лабузова І. С. - Удосконалення адміністрування місцевих податків та зборів (2013)
Рудюк А. О. - Податкові наслідки інтеграційних процесів для України (2013)
Мазняк Ю. Г. - Заходи протидії тіньовій економіці України (2013)
Павлов С. В. - Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів (2013)
Павлова Н. В. - Особливості податкового регулювання підприємств авіаційної діяльності в Україні (2013)
Ракитіна А. Ю. - Особливості організації податкового планування на підприємстві (2013)
Ричкова С. М. - Роль податків у фінансовій стабільності країни (2013)
Симоненко І. О. - Податкова політика у сфері банківської діяльності (2013)
Старцев Ю. К. - Сутність та причини виникнення тіньової економіки (2013)
Вінниченко О. Л. - Аналіз закордонного досвіду використання спрощеної системи оподаткування (2013)
Олійник А. С. - Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в державних податкових інспекціях (2013)
Шостак М. В. - Відносини між контролюючими органами та платниками податків: сучасний стан і напрями вдосконалення (2013)
Сахарук Д. В. - Оцінка ролі податкової політики в соціальному розвитку держави (2013)
Вілл Є. І. - Тенденції розвитку готельних мереж у світі (2013)
Зінковська М. Л. - Розвиток національних та міжнародних готельних мереж в Україні (2013)
Дробот В. А. - Сучасний стан санаторно-курортної діяльності в Україні (2013)
Дадікян В. Ю. - Розробка маркетингової стратегії просування готельних послуг (2013)
Мішина І. В. - Сільський зелений туризм як напрям розвитку українського села (2013)
Соколовська І. В. - Особливості підготовки туристичних кадрів в Україні (2013)
Якуб Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку заповідників та національних парків України як об’єктів туристичного інтересу (2013)
Shtelma T. - The Role of Business Ethics in the Contemporary World (2013)
Бурдина Н. А. - Характеристика и оценка состояния химической промышленности в регионах Украины (2013)
Короленко Ю. Е. - Особливості місцевого оподаткування в Україні (2013)
Демшин М. Ю. - Коммуникационно-информационная платформа на базе QR-кодов в туристической отрасли (2013)
Панкратова Н. Д. - Системный подход к реализации информационной технологии линейки развития, Глушак Л. В. (2012)
Недашковская Н. И. - Оценивание чувствительности метода ДШ/МАИ к изменениям во множестве альтернатив (2012)
Haigh M. - Requirements engineering for business stakeholders: applying quality views framework to software (2012)
Яровий А. А. - Розробка нейромережевої інтелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрів плямових зображень у процесах профілювання лазерного променя, Власюк Р. С. (2012)
Романюк О. М. - Створення середовища виконання наукових додатків у Грід з використанням інструментаріїв GridSphere та Vine Toolkit як частини комплексного наукового шлюзу, Сапігора А. С., Свістунов С. Я., Марченко О. І. (2012)
Михалевич В. М. - К неопределенности в непараметрических схемах ситуаций задач принятия решения, Иваненко В. И. (2012)
Повещенко Г. П. - Модель індивідуального та групового формування експертних оцінок (2012)
Капустян О. А. - Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу, Ясінський В. В. (2012)
Федин С. С. - Обеспечение точности обобщенной интервальной оценки качества изделий, Зубрецкая Н. А. (2012)
Гарт Л. Л. - Проекційно-ітераційний алгоритм розв’язання некоректних інтегральних рівнянь Вольтера (2012)
Згуровский М. З. - Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 1, Зайченко Ю. П. (2012)
Горбатюк О.Д. - Сравнительный обзор методов линейных матричных неравенств и H∞-оптимизации применительно к задаче подавления внешних возмущений для стабилизации неустойчивого объекта, Мельник К.В. (2012)
Вороненко Ю. В. - Впровадження результатів наукових досліджень вчених академії в практичну охорону здоров’я у 2012 році, Вдовиченко Ю. П., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гойда Н. Г., Проценко О. С., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Бригинець Д. Д., Сохань Ю. О. (2013)
Слонецький Б. І. - Геронтологічні особливості інструментально-клінічних передумов перебігу гострого розлитого перитоніту, Ахмед М. О. Батавіл, Максименко М. В., Довженко А. Д., Вербицький І. В. (2013)
Возняк О. М. - Принципи діагностики у постановці хірургічного діагнозу велетенської аденоми гіпофіза, Майданник О. В. (2013)
Ноуреддин А. Ю. Шахин. - Диагностика и хирургическое лечение аневризм передней мозговой-передней соединительной артерии, Цимейко О. А., Скорохода И. И., Мороз В. В., Сидорак А. Д. (2013)
Шаверский А. В. - Диагностика и лечение медуллобластом мозжечка у детей, Орлов Ю. А., Михалюк В. С., Свист А. А., Плавский П. Н., Зябченко В. И., Малышева Т. А., Черненко О. Г. (2013)
Дорошенко О. М. - Оцінка стану маргінального пародонту в залежності від методики препарування опорних зубів під час виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів, Дорошенко М. В. (2013)
Леоненко П. В. - Біомеханічний аналіз вінірних конструкцій зубних шин на експериментальних багатовимірних моделях генералізованого пародонтиту, Крищук М. Г., Єщенко В. О. (2013)
Чорненький І. М. - Експериментальне дослідження ступеню адгезивності тканин кореневого дентину в залежності від ультразвукової технології підготовки поверхонь кореневого каналу (2013)
Мирзабаева Н. А. - Особливості клінічних проявів дисфункціональних розладів біліарного тракту на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння у осіб молодого віку (2013)
Ласиця Т. С. - Розробка та реалізація моделі комплексної навчальної програми щодо залучення медичних працівників до впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію, Безугла М. В. (2013)
Шкляєва О. П. - Ехокардіографічні предиктори ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2013)
Іовіца Т. В. - Визначення лактазної недостатності у дітей з атопічним дерматитом за допомогою водневого дихального тесту, Марушко Ю. В., Аль-Нажар М. А. (2013)
Калюжна Л. Д. - Сучасні методи діагностики шкірних захворювань, Мурзіна Е. О., Бардова К. О. (2013)
Паппа І. В. - Аналіз мутацій гену філаггріну у хворих на атопічний дерматит, що генетично обтяжені (2013)
Благодатний В. М. - Нові підходи в техніці мікробіологічних досліджень, Касьяненко І. І., Комасько М. І., Мороз Л. Г. (2013)
Губенко В. П. - Мануальна терапія в системі медичної реабілітації, Федоров С. М., Ткаліна А. В., Зачатко Т. М. (2013)
Чудна Р. В. - Математичні моделі прийняття рішень в медичній реабілітації, Владимиров О. А. (2013)
Бережной В. В. - Эффективность ирригационной терапии в комплексном лечении острого ринита у детей, Козачук В. Г., Рубан И. И., Гляделова Н. П., Чухрай Т. Г., Корнева В. В., Лищинская М. Р. (2013)
Бережний В. В. - Характеристика стану судинної стінки у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом та системним червоним вовчаком, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Марушко Є. Ю. (2013)
Вдовенко В. Ю. - Стан імунної системи та деякі показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М., Плескач О. Я., Степанова Є. І. (2013)
Гищак Т. В. - Характеристика епіфізарної секреції мелатоніну у дітей з первинною артеріальною гіпертензією, Марушко Ю. В., Злобинець А. С., Лисовець О. В. (2013)
Григоренко Л. В. - Динаміка показників стану здоров’я дитячого населення сільських районів Запорізької області (2013)
Дегтярь В. А. - Изменение тактики ведения больных с патологией удвоенной почки, Харитонюк Л. Н., Бойко М. В., Островская О. А., Обертинский А. В. (2013)
Дігтяр В. А. - Сучасні методи лікування інвагінації кишечнику у дітей, Барсук О. М., Савенко М. В., Інюшин С. В., Коваль С. В. (2013)
Дігтяр В. А. - Трансанальне ендоректальное низведення товстої кишки при хворобі гіршпрунга у дітей раннього віку, Гладкий О. П., Барсук О. М., Ашкіназі Б. Г. (2013)
Дігтяр В. А. - Лікування та медична реабілітація дітей хворих на метаепіфізарний остеомієліт, Лук’яненко Д. М. (2013)
Дігтяр В. А. - Використання ендоскопічних методів дослідження у дітей при патології шлунко-кишкового тракту, Садовенко О. Г., Барсук О. М., Щудро С. О., Валов В. Г., Камінська М. О. (2013)
Камінская М. О. - Лікувальна тактика при уповільненій консолідації переломів кісток у дітей (2013)
Кондрашова В. Г. - Мікробіоценоз кишечника у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Вдовенко В. Ю., Колпаков І. Є., Попова А. С., Ліщенко О. В., Гриценко Т. В., Кондрашова Н. С. (2013)
Кондрашова В. Г. - Оцінка системного залучення сполучної тканини при ізольованих аномальних хордах лівого шлуночка у дітей, які народилися від опромінених батьків, Шейко Л. П., Кондрашова Н. С. (2013)
Мартинюк В. Ю. - Перинатальні ураження нервової системи у дітей: клініка, діагностика, рання медико-соціальна реабілітація, Моісеєнко Р. О., Панасюк Л. О., Коноплянко Т. В., Невірковець А. А., Стеценко Т. І., Свистільник В. О., Назар О. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Стан гастропротекції при хронічному гастродуоденіті на фоні дефіциту цинку у дітей, Асонов А. О. (2013)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету у дітей з частими респіраторними захворюваннями, Зелена Н. А., Мельніков О. Ф., Мовчан О. С. (2013)
Марушко Ю. В. - Використання водневого дихального тесту для діагностики кишкових кольок у дітей грудного віку обумовлених лактазною недостатністю, Іовіца Т. В., Бойко Н. С., Гринішина Г. Г. (2013)
Марушко Р. В. - Нові підходи до лікування функціональної діареї у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2013)
Марушко Ю. В. - До питання харчування студентської молоді як чинника здорового способу життя, Таринська О. Л. (2013)
Марушко Р. В. - Особливості цитопротекторного потенціалу кишечника у дітей раннього віку з функціональними та хронічними запальними захворюваннями кишечника, Тищенко В. К. (2013)
Микалюк Л. В. - Ефективність стартової дезобструктивної терапії бронхіальної астми у дітей залежно від поліморфізму генів глютатіон-S-трансфераз GSTT1 та GSTM1 (2013)
Нагорна К. І. - Корекція обміну заліза і деяких мікроелементів у дітей з патологією біліарного тракту, Марушко Ю. В. (2013)
Охотнікова О. М. - Оцінка факторів ризику формування бронхолегеневої дисплазії та їх прогностичне значення щодо подальшого перебігу захворювання, Шарікадзе О. В., Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Іванова Т. П., Кирильчук К. Ю., Цицак І. А. (2013)
Романкевич І. В. - Ультразвукову дослідження судин голови та шиї у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Семенова И. А. - Особенности познавательной деятельности тугоухих детей с началом развития речи в 3-4 года (2013)
Смоляр Н. І. - поширеність хвороб пародонту в залежності від клінічних форм туберкульозу у дітей, мешканців територій радіаційного забруднення, Шило М. М., Безвушко Е. В. (2013)
Степанова Є. І. - Оцінка змін метаболітів оксиду азоту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Лавренчук Г. Й., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М. (2013)
Усачова О. В. - Вісцеральний токсокароз: особливості клінічного перебігу (клінічний випадок), Дралова О. А., Конакова О. В., Бондарева В. В. (2013)
Шунько Є. Є. - Особливості клінічної адаптації дітей від багатоплодової вагітності, Лакша О. Т., Подунай Н. О. (2013)
Щудро С. А. - Інформаційна технологія аналізу динаміки захворюваності підлітків (2013)
Бадюк В. М. - Новий неінвазивний метод пренатального тестування – визначення вільної ДНК плода у крові вагітної, Парпалей Є. І. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Про-запальний статус та інсулінорезистентність в генезі метаболічного синдрому (2013)
Головкова Т. А. - Особливості впливу на організм вагітних жінок важких металів довкілля як фактору ризику екозалежних репродуктивних порушень (2013)
Каминский В. В. - Комплексная профилактика фетоплацентарной недостаточности у женщин с хроническим вирусным гепатитом с на фоне ВИЧ-инфекции, Бдюлева А. В. (2013)
Біляков А. М. - Вивчення реакції симпато - адреналової системи при смертельних механічних травмах шляхом визначення вмісту катехоламінів в перикардіальній рідині у осіб з різною тривалістю вмирання (2013)
Воронов В. Т. - Двоякая детерминация травмы причинным основанием и внешним условием в модели судебно-медицинской закономерной связи (2013)
Дунаев А. В. - Приоритеты совершенствования судебно-медицинской оценки степени тяжести телесных повреждений шейного отдела позвоночника и лицевого скелета, Григоров С. М., Черкашина Л. В. (2013)
Зозуля В. М. - Експрес-аналіз раптової серцевої смерті шляхом дослідження тропоніна І (2013)
Костенко Є. Я. - Порівняльна характеристика методик визначення віку у дорослих за стоматологічним статусом, Гончарук-Хомин М. Ю. (2013)
Литвиненко М. В. - ВИЧ-ассоциированные Неходжкинские лимфомы в гинекологии (2013)
Мішалов В. Д. - Експертна оцінка стоматологічного статусу при ідентифікації особи, Михайличенко Б. В., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю. (2013)
Петрошак О. Ю. - Регламентація правових, законодавчих та етичних норм і вимог при виконанні наукових судово-медичних досліджень (2013)
Скурчак Т. Н. - Патоморфология надпочечников мёртворождённых от матерей, страдающих алкоголизмом и наркоманией (2013)
Піщиков В. А. - Патоморфоз захворювань як системний радіаційний синдром (2013)
Рибченко Л. А. - Оцінка вірогідності носійства мутації генів BRCA1/2 за допомогою манчестерської бальної системи та алгоритму Boadicea, Бичкова А. М., Скибан Г. В., Тімшина А. М., Клименко С. В. (2013)
Загорій Г. В. - Науково-практичне обгрунтування створення, виробництва та використання м'яких лікарських форм (МЛФ) у вигляді гелів, за парною детермінантою: "МЛФ - фармакотерапевтична ефективність" (на прикладі Хондроїтин-Фітофарм гель), Королюк В. С., Клименко І. В., Кирпач О. В., Буньківська А. С. (2013)
Соловйов О. С. - Науково-практичні заходи відносно втілення ефективних протидій щодо подання у засобах масової інформації (ЗМІ) неякісної, недобросовісної реклами ліків, парафармації та деяких продуктів харчування, вживання, Пономаренко М. С., Клименко І. В., Алєксєєва І. М., Дроздова А. О., Кирпач О. В. (2013)
Бекетова Г. В. - Диетотерапия при синдроме ацетонемической рвоты у детей, Гнатенко Т. Н. (2013)
Завадецька Е. П. - Значение атипичных клеток неясной этиологии в диагностике заболеваний шейки матки (обзор), Лунева А. Г., Олейник Е. А., Погорелая Л. И. (2013)
Козярин И. П. - Шалфей – пищевое и лекарственное средство, Липкан Г. Н., Ивахно А. П. (2013)
Лунева А. Г. - Талассемии (обзор), Федорова Т. Т., Олейник Е. А., Погорелая Л. И., Кривенко Е. А., Костина М. Ю., Кулаковская-Талах И. Л., Тахериан П. (2013)
Свистільник В. О. - Ранні епілептичні енцефалопатії дитячого віку, Коноплянко Т. В. (2013)
Федорова Т. Т. - Цитологическая диагностика изменений эндотелия матки (обзор), Лунева А. Г., Погорелая Л. И., Воронова Л. С. (2013)
Шевченко Я. В. - Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на липидный обмен у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2013)
Згуровський М. З. - Оброблення наукових даних в умовах інформаційного "буму", Петренко А. І. (2012)
Зайцев Д.А. - Ингибиторная сеть Петри, исполняющая произвольную заданную машину Тьюринга (2012)
Глоба Л. С. - Модель представления знаний на специализированном Интернет-портале в области сопротивления материалов, Новогрудская Р. Л. (2012)
Абдуллаева Н. А. - Нечеткое моделирование для оценивания и прогнозирования индекса устойчивости социальной среды (2012)
Морозов А. В. - Метод гілок та меж у гальмітоновій задачі про сільського листоношу, Панішев А. В. (2012)
Козуля Т. В. - Розв’язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпораційної екологічної системи, Шаронова Н. В. (2012)
Данчук В. Д. - Оптимізації пошуку шляхів по графу в динамічній задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного алгоритму, Сватко В. В. (2012)
Зак Ю. А. - Разбиение на подмножества и построение допустимых и оптимальных последовательностей выполнения множества заданий на нескольких машинах (2012)
Алишов Н. И. - Алгоритмы замены контейнеров-ключей при потоковом шифровании информации методом косвенного шифрования, Марченко В. А., Мищенко А. Н. (2012)
Згуровский М. З. - Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 2, Зайченко Ю. П. (2012)
Кологривов Я. І. - Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва (2012)
Бохонов Ю. Є. - Про один підхід до знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку (2012)
Баженов Н. А. - Обеспечение качества формирования концептуальной модели требований к программному обеспечению, Соколов Б. Н. (2012)
Кондратенко Н. Р. - Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру, Cнігур О. О. (2012)
Иваненко В. И. - К неопределенности в параметрических схемах ситуаций задач принятия решения, Михалевич В. М. (2012)
Демчишин М. В. - Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки, Левченко Є. Г. (2012)
Соболева Е. В. - Модификации критериев обобщенной полезности в задачах идентификации многокритериального выбора (2012)
Ясінський В. В. - Дослідження еволюції залишкових знань у великих навчальних системах, Болдак А. О. (2012)
Федин С. С. - Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности показателей качества на основе нейросетевого моделирования, Зубрецкая Н. А., Гончаров А. С. (2012)
Бідюк П. І. - Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності, Коновалюк М. М. (2012)
Желдак Т. А. - Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем (2012)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть I (2012)
Башняков О. М. - Умови практичної стійкості дискретних систем і функції Ляпунова, Пічкур В. В., Хітько І. В. (2012)
Чабаненко Д. М. - Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів (2012)
Вороненко Ю. В. - Науково-педагогічна діяльність молодих вчених академії, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Сулік Р. В., Клименко О. В., Гош Р. І., Смаглюк О. Є. (2013)
Вороненко Ю. В. - Досягнення Національної медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2012 рік на міжнародних теренах, Вдовиченко Ю. П., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Проценко О. С., Гойда Н. Г., Вернер О. М., Козярін І. П., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Бригинець Д. Д., Сохань Ю. О., Шендрик С. П., Савичук Н. О., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Ткаченко О. М., Кравчук Л. Г. (2013)
Слонецький Б. І. - Вікові ракурси інтестино-вісцеральних негараздів інтраопераційної інтестиносанації, Максименко М. В., Ахмед М. О. Батавіл, Довженко О. Д., Вербицький І. В. (2013)
Онул Н. М. - Захворюваність хворобами сечостатевої системи чоловічого населення, що проживає у містах Дніпропетровської області з різним ступенем техногенного забруднення довкілля (2013)
Селезньова І. Б. - Залежність рівня NT-proBNP від структурно-функціонального стану серця та залишкової функції нирок у хворих хронічною хворобою нирок v ст., які лікуються програмним гемодіалізом, Сторожук Б. Г., Сторожук Л. О., Веремій Л. Г., Агапова Н. П., Довгалюк Т. В. (2013)
Возняк О. М. - Передопераційна оцінка ендокринного статусу у хворих на пролактиноми і шляхи корекції гіпопітуїтарних розладів (2013)
Майданник О. В. - Аналіз клінічних проявів у хворих із велетенськими аденомами гіпофіза на основі 47 клінічних випадків пролікованих пацієнтів (2013)
Паламар О. І. - Хірургічні доступи у хворих із пухлинами латеральних відділів основи черепа з інтра-екстракраніальним ростом (2013)
Тиш І. І. - Вибір методу реваскуляризації головного мозку у хворих із мультифокальними оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, Цімейко О. А., Скорохода І. І., Мороз В. В., Авазашвілі І. Д. (2013)
Троян О. І. - Особливості хірургічної тактики при астроцитомах спинного мозку (2013)
Фрейдман Я. Ю. - Пухлини головного мозку супратенторіальної локалізації з інсультоподібним типом перебігу, особливості клініки та діагностики (2013)
Рубан А. М. - Бімануальна мініінвазивна техніка видалення заднього вітреошизису у пацієнтів на проліферативну діабетичну ретинопатію (2013)
Леоненко П. В. - Оцінка якості поверхні дентальних імплантатів за допомогою безконтактного інтерференційного 3d профілометру, Закієв І. М., Гогоці Г. А. (2013)
Бандажевский Ю. И. - Процессы антенатального и постнатального развития сирийских хомячков в условиях воздействия радиационно-химического фактора в составе пищевого продукта – зерна овса, выращенного на территории пострадавшей от аварии на ЧАЭС, Дубовая Н. Ф., Швартау В. В., Козярин І. П. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка та управління виробничою канцерогенною небезпекою у добувній промисловості (2013)
Іванько О. М. - Удосконалення санітарно-епідеміологічного нагляду за водопостачанням та водовідведенням в Збройних Силах України, Мельник О. В., Рожков А. В., Нихоца В. І. (2013)
Кальченко А. М. - Оцінка рівнів стигматизації та дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД серед працівників лікувально-профілактичних установ України (2013)
Козярін І. П. - Медико-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій у сучасній освітній сфері, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2013)
Салюков А. О. - Обґрунтування заходів вторинної та третинної профілактики виробничо-зумовленої офтальмологічної та онкологічної патології, викликаних природним ультрафіолетовим випромінюванням, Риков С. О., Варивончик Д. В. (2013)
Тарасюк О. О. - Довкілля як ризик-фактор для розвитку ускладнень бактерійної етіології при захворюванні на грип та ГРВІ (2013)
Бліхар В. Є. - Соціальний моніторинг як інструмент оцінки дієвості формулярної системи (2013)
Вороненко Ю. В. - Правова освіченість медичних працівників як обов’язкова складова професійної підготовки, Шекера О. Г. (2013)
Горачук В. В. - Досвід функціонування навчально-тренінгового центру персоналу в закладі охорони здоров’я, Карета О. О. (2013)
Зозуля А. И. - Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при церебро-васкулярных заболеваниях – составляющей общей реформы здравоохранения в Украине, Слабкий Г. А. (2013)
Костецька А. О. - Методика медико-соціального прогнозування ризику розвитку патології органа зору у дітей шкільного віку (2013)
Лунева А. Г. - Требования к преаналитическому этапу лабораторных исследований в соответствии международному стандарту ИСО 15189:2009, Абди М. Ш. (2013)
Мазепа Ю. С. - Оцінка скерованості використання ентеросорбентів в умовах поліклініки і стаціонару, Терещенко В. П. (2013)
Орлова Н. М. - Методологія комплексного медико-соціального аналізу регіональних особливостей стану здоров’я населення (2013)
Паламар Б. І. - Вивчення стану готовності київської міської клінічної лікарні № 3 до роботи в умовах позаштатних ситуацій мирного часу (2013)
Ісаєв С. Г. - Синтез та біологічна активність Д-(+)-глюкозиламонієвих солей 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот, Алферова Д. О., Гриценко І. С., Зупанець М. В., Павлій О. І. (2013)
Аракелян М. А. - Применение циклодекстринов для оптимизации биофармацевтических свойств, Бобрицкая Л. А. (2013)
Банна Н. І. - синтез і біологічні властивості калієвих солей R-бен-золоксамідоетанових кислот та 2-(R-бензолоксамідо-метил)-бензімідазолів (2013)
Бевз Н. Ю. - Кількісне визначення карведілолу в таблетках "Коріол" методом спектрофотометрії, Віслоус О. О., Георгіянц В. А. (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження жирнокислотного складу ліпофільних фракцій трави рути запашної та листя горіха грецького, Радченко А. П., Пилипчук Л. Б., Тодорова В. І., Буднікова Т. М. (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з полівінілпірролідоном та поліетиленгліколем методами квантово – хімічних розрахунків, Римар М. В. (2013)
Ветютнева Н. О. - Маркетингові дослідження біологічних препаратів кортексин і ретиналамин на сучасному фармацевтичному ринку, Шукаєва О. П. (2013)
Глущенко А. В. - Дослідження елементного складу надземної частини курая пагорбкового (salsola collina L.) (2013)
Гриценко В. І. - Дослідження фармакокінетики вивільнення тамсулозину гідрохлориду методом радіоактивних індикаторів, Рубан О. А., Краснопьорова А. П. (2013)
Ільїна Т. В. - До хемотаксономії видів Galium L. (секції Aparinoides (jord.) Gren., Asperuloides Pobed., Leptogalium Lange.). Повідомлення III (2013)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та біологічна активність 3-нітро-N-фенілантранілатів 9-аміно-2-метокси-5-нітроакридинію, Єрьоміна Г. О., Шевельова Н. Ю., Єрьоміна З. Г., Сокуренко І. А. (2013)
Ковалевська І.В. - Актуальність створення твердих лікарських засобів пролонгованої дії для лікування захворювань серцево-судинної системи (2013)
Куценко С. А. - Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей допоміжних речовин з метою отримання гранул зі складною настойкою (2013)
Опрошанська Т. В. - Вивчення гострої токсичності настоянки трави череди три роздільної (2013)
Пімінов О. Ф. - Аспекти та перспективи медичного застосування тутового шовкопряду і розробка моделі комплексного використання його гусені, Якущенко В. А., Нартов П. В. (2013)
Сааод Хайдар - Синтез и прогноз фармакологической активности производных 1-аллил-1Н-тетразол-5-тиола, Северина А. И., Георгиянц В. А. (2013)
Савченко Л. П. - Оцінка невизначеності приготування м’яких лікарських форм аптечного виготовлення (2013)
Спиридонов С. В. - Загальнобіологічний підхід до вивчення біохімічної структури метаболічних рослин (2013)
Штрімайтіс О. В. - Вивчення стабільності концентрованого розчину кальцію хлориду аптечного виготовлення, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2013)
Шульга Л. І. - Визначення попиту споживачів щодо стоматологічних фітопрепаратів місцевої дії (2013)
Девяткіна А. О. - Методи синтезу та біологічна активність анілідів заміщених 2-карбоксисукцинанілових кислот, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д. (2013)
Абу Шарк А. И. - Використання попереднього планування в процесі оптимізації цілеспрямованого синтезу біологічно активних речовин в ряду похідних 2-гідроки-4-оксо-4Н-піридо-піримідин-3-карбонової кислоти (2013)
Бевз Н. Ю. - Валідація методики кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду в очних краплях, Криванич О. В., Безуглий П. О. (2013)
Білоус С. Б. - Перспективи розробки м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування з наночастинками срібла (2013)
Ветютнева Н. О. - Впровадження письмових методик та протоколів в роботу аптечних закладів, як складова системи забезпечення якості лікарських засобів, Федорова Л. О., Убогов С. Г., Пилипчук Л. Б., Закидальська Т. В., Слєсаренко Т. М. (2013)
Власенко І. О. - Застосування полімерів у технології лікарських плівок, Давтян Л. Л. (2013)
Гудзь Н. І. - Обґрунтування показників якості та їх критеріїв прийнятності для розчинів, які застосовуються в замісній нирковій терапії (2013)
Давтян Л. Л. - Вивчення гострої токсичності гранул на основі сухого екстракту вівса посівного, Войтенко Г. М., Андрійчук Я. Р., Бойко Ю. А., Приступюк Л. О. (2013)
Загорій Г. В. - Ретроспективний аналіз та сучасний стан динаміки розвитку показника постійних та перемінних витрат при виробництві ліків на ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" за 1994-2013 рр. (тис. грн.) (2013)
Пуляєв Д. С. - Визначення виду та концентрації консервантів у складі гелю для лікування ревматичних захворювань (2013)
Рибачук В. Д. - Вплив допоміжних речовин на адсорбційну активність таблеток цеоліту природного (2013)
Соловйов О. С. - Системна стратегія і тактика законотворчого процесу розвитку фармації в Україні (2013)
Халавка М. В. - Розробка методики кількісного визначення нітазолу в мазі "Глітацид", Грудько К. В., Рубан О. А. (2013)
Шевченко В. О. - Забезпечення оптимальної області рН ін'єкційного розчину магнію сульфату, Бондар В. С., Ролік С. М., Пересадько І. Г. (2013)
Шматенко В. В. - Біофармацевтичні випробування мазі з офлоксацином і німесулідом за показником "мікробіологічна чистота", Тарасенко В. О. (2013)
Бережний В. В. - Вигодовування дітей першого року життя. Природне вигодовування, Козачук В. Г. (2013)
Дёмин А. В. - Новое применение моделирования индекса Кердо, Иванов А. И., Малый А. И., Фёдоров С. Н. (2013)
Демина Е.В. - Состояние слуха у пользователей плееров по данным тональной пороговой аудиометрии (2013)
Ігрунова К. М. - Фактор некрозу пухлин TNF-α як регулятор балансу мітозу і апоптозу у культурі клітин HEP-2, Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Соловйов С. О., Ватліцов Д. В. (2013)
Козярін І. П. - Вплив антиаліментарних чинників їжі на здоров’я людини, Івахно О. П. (2013)
Кочін І. В. - Наукове обґрунтування теоретико-методологічних і методичних основ можливих сценаріїв терористичних актів з використанням джерел іонізуючих випромінювань та медико-біологічні проблеми радіологічного ураження, Трошин Д. О., Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Ільїна В. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф. (2013)
Мирзабаєва Н. А. - Особливості клінічних проявів синдрому подразненого кишечнику на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння у осіб молодого віку (2013)
Нечай А. Ф. - Проблема диференційної діагностики епілепсії та неепілептичних пароксизмальних станів у дітей раннього віку (2013)
Радомський О. А. - Проблеми та перспективи остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки, Рябоконь П. В. (2013)
Соловйов С. О. - Деякі підходи до моделювання повторних випадків захворювання на ротавірусну інфекцію серед дітей України, Дзюблик І. В. (2013)
Сушко В. О. - Клінічні та респіраторні ураження у хворих на ХОЗЛ учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді, Швайко Л. І., Базика К. Д. (2013)
Шекера О. Г. - Конституційні основи охорони здоров’я громадян в Україні (2013)
Дмитрієв І. А. - Дослідження методів проведення змін на сучасних підприємствах, Курилова Н. М. (2013)
Антонюк Д. А. - Методологія оптимізації зв’язків між елементами інституціональної інфраструктури підприємництва (2013)
Огієнко С. О. - Актуальність проблеми управління запасами на торговельному підприємстві, Коваль Т. М. (2013)
Анісімова О. М. - Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів (2013)
Цуканова В. Я. - Управління змінами підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Кiєнко Л. В. (2013)
Бондаревська К. В. - Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення, Сорокотяга Т. Л. (2013)
Огієнко С. О. - Організаційна культура торговельного підприємства, Злобіна В. О. (2013)
Горова К. О. - Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві (2013)
Філіпішин І. В. - Управління персоналом промислових підприємств і комплексна оцінка його трудової діяльності (2013)
Лаврова Ю. В. - Оцінка результативності організації управлінської діяльності на підприємстві (2013)
Євтушенко В. А. - Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління (2013)
Власенко В. В. - Формування та розвиток професійної культури управлінського персоналу, Корчагіна Г. А. (2013)
Огієнко С. О. - Удосконалення ефективності збутової діяльності торговельного підприємства, Мижирицька А. А. (2013)
Цуканова В. Я. - Удосконалення процесу планування маркетингових досліджень на підприємстві, Логвіненко О. В. (2013)
Буднік М. М. - Формування та розвиток конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах роботи на ринку, Криворучко Є. С. (2013)
Жуков П. П. - Определение стоимости жилой недвижимости вторичного рынка для целей налогообложения (2013)
Стогул О. И. - Формирование системы управления эффективностью работы пассажирских автобусных станций (ПАС), Щеблыкина К. А. (2013)
Приходько Д. О. - Класифікація автовиробників України (2013)
Сорока К. О. - Теоретичні аспекти управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування, Бабенко Є. А. (2013)
Дмитрієв В. І. - Теоретичні аспекти стратегічних підходів до управління якістю пасажирських перевезень на підприємствах автомобільного транспорту, Бабич А. П. (2013)
Третяк В. П. - Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту розвитку соціальної інфраструктури організації залізничному транспорту з урахуванням його впливу на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Костюченко Е. А. - Построение системы формирования заработной платы сотрудника автотранспортного предприятия (АТП) на основе выявленного мотивационного ранга (2013)
Цуканова В. Я. Суркова М. К. - Удосконалення системи управління торговою мережею на умовах франчайзингу (2013)
Ганжерли А. О. - Потребности в системе взаимодействия реального и виртуального секторов экономики (2013)
Ковалевська А. В. - Марочний капітал як фактор забезпечення ринкової капіталізації підприємства (2013)
Пушкар Т. А. - Особливості економічної безпеки підприємств будівельної галузі, Дяченко К. С. (2013)
Майборода Ю. В. - Теоретико-методичні основи підприємницької діяльності в Україні (2013)
Котькалова-Литвин І. В. - Багатокритеріальна модель оптимізації структури капіталу підприємства (2013)
Манохин А. Ю. - Проблема теневого рынка занятости в России (на примере Тамбовской области) (2013)
Назыров К. З. - Роль государства в институциональном преобразовании трансформационной экономики (2013)
Максимюк Н. В. - Оценка государственного финансирования развития туризма в Украине (2013)
Городнюк А. Г. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства (2013)
Гуцал Г. В. - Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Курило А. В. - Анализ депозитных операций банка (2013)
Дацун А. О. - Сучасні тенденції в галузі інформаційного захисту підприємництва (2013)
Матвийчук М. Д. - Конкурентоспособность продукции как главная категория, определяющая уровень конкурентоспособности на макро- и микроуровнях (2013)
Попова Ю. В. - Сутність фінансової стійкості підприємства та заходи її забезпечення (2013)
Прокопенко Д. А. - Аналіз валютних ризиків та шляхи їх зниження (2013)
Хмелєва Н. А. - Теоретичні засади аналізу фінансового стану на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Каменюка Р. Ю. - Сучасні методи оцінки потенціалу підприємства (2013)
Бутова О. В. - Сучасні підходи до організації ефективної збутової діяльності підприємства (2013)
Комісаренко Т. В. - Особливості плану маркетингу як складової системи планування на підприємстві (2013)
Коршенко А. C. - Формування системи управління витратами на підприємстві (2013)
Замков А. В. - Методичні основи оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства (2013)
Лазненко О. В. - Сучасні проблеми оцінки трудового потенціалу підприємства (2013)
Шепеленко М. П. - Теоретичний аналіз сутності ефективності діяльності підприємства (2013)
Куник О. В. - Механізм управління виробничим потенціалом (2013)
Неудакіна М. В. - Особливості формування товарної політики торгових підприємств (2013)
Аксіньїн А. І. - Вибір фінансової стратегії підприємства скляного виробництва (2013)
Кривеженко В. В. - Управління фінансовою стійкістю банку як складова системи стратегічного управління (2013)
Абраамян Г. Г. - Механізми фінансування будівництва в Україні (2013)
Гончарова Н. С. - Формування фінансового механізму страхової компанії при трансфертному ціноутворенні (2013)
Єчина К. А. - Особливості сучасного кредитування підприємств (2013)
Кавчак І. Р. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки підприємства (2013)
Іваніна А. В. - Макроекономічний аналіз фінансового стану та рівня кредитного ризику домогосподарств (2013)
Міндіашвілі К. О. - Особливості управління ризиками кредитування сільськогосподарських підприємств (2013)
Педан В. А. - Підходи до визначення сутності поняття "вартість підприємства" (2013)
Пелипенко К. Ю. - Методи управління фінансовими ризиками діяльності підприємства (2013)
Попова К. О. - Виявлення тенденцій розвитку депозитного ринку України (2013)
Рябишев О. В. - Використання опціонного підходу до оцінки вартості власного капіталу підприємства (2013)
Шилькова А. О. - Перспективи розвитку Інтернет-банкінгу в Україні (2013)
Бондаренко Л. А. - Розвиток інноваційних процесів як основа зростання національної економіки України (2013)
Боярчук О. С. - Аналіз процесів інвестування в основний капітал промислових підприємств України (2013)
Деміденко А. В. - Статистична оцінка кредитної діяльності банків України (2013)
Крамаренко Я. В. - Аналіз соціального захисту населення України (2013)
Майєр Ю. В. - Проблема фінансового забезпечення функціонування системи охорони здоров’я України (2013)
Мицик Н. С. - Структура статистичної сукупності міжнародних грошових переказів на прикладі ПАТ КБ "Правекс-Банк" (2013)
Кіях Ю. В. - Статистичний аналіз пасивів банків України (2013)
Сокольська Т. А. - Стан та перспективи розвитку інвестиційних процесів в Україні (2013)
Мухіна Д. І. - Формування статистичної оцінки фінансової стійкості підприємства (2013)
Петрова О. О. - Аналіз процесів інноваційної діяльності в Україні (2013)
Черная О. В. - Теория полюсов роста: основные понятия и актуальность применения в региональной политике Украины (2013)
Половньова А. О. - Порівняльний аналіз рівня заробітної плати в Україні (2013)
Осипчук В. В. - Економіко-статистичний аналіз агрегованих макроекономічних показників (2013)
Цоцорина Н. І. - Прогнозування тенденцій розвитку промислового комплексу України з використанням економіко-математичного моделювання (2013)
Чумичева М. А. - Повышение информационной безопасности предприятия как один из способов минимизации бизнес-рисков (2013)
Середа К. В. - Національне багатство: основи статистичної оцінки (2013)
Беренич А. В. - Сучасний стан та використання лісових ресурсів України, Фастівець Т. О. (2013)
Вершиніна В. О. - Стан та загальна оцінка розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Гніцевич О. А. - Аналіз сучасної демографічної ситуації в Харківському регіоні, Плахотник М. В. (2013)
Д’яченко К. О. - Проблеми розвитку транспортного комплексу в Харківському регіоні (2013)
Карпова К. В. - Проблеми розвитку металургійного комплексу в Україні (2013)
Костильова О. М. - Дослідження водних ресурсів Харківської області та проблем їх використання (2013)
Кушниренко В. В. - Оцінка стану та перспективи розвитку хімічної промисловості України (2013)
Субота В. О. - Аналіз стану інвестиційної активності в Харківському регіоні (2013)
Ткаченко В. О. - Специфіка здійснення зовнішньоекономічної політики у Південному економічному районі України (2013)
Ульяніч К. В. - Проблеми реалізації соціальної політики в Україні (2013)
Чалый В. В. - Проблемы обеспечения энергетической безопасности в Украине (2013)
Черкашин С. В. - Сучасні тенденції розвитку агропромислового комплексу Харківського регіону (2013)
Яковенко Г. Ю. - Напрями реалізації державної демографічної політики в Україні (2013)
Жолудєв О. С. - Переваги впровадження процесного підходу (2013)
Маклакова М. Г. - Організація маркетингової діяльності підприємства в умовах кризи (2013)
Короп К. С. - Теоретичний підхід до сутності поняття "організаційна структура" (2013)
Польшина І. М. - Оцінка персоналу як важлива ланка його мотивації (2013)
Cмирнова А. І. - Роль інформації в процесі прийняття управлінських рішень (2013)
Собіна К. В. - Теоретичні особливості організації маркетингової діяльності підприємства (2013)
Шевцов О. В. - Роль бізнес-планування в розвитку підприємства (2013)
Ostapenko I. - Internal Training Center as an Alternative Way of Staff Development (2013)
Lebedyeva A. - The Substantiation of the Necessity for Implementing Electronic Commerce at the Enterprisе (2013)
Kamonina A. - Evolution of the Concept of Enterprise Strategy (2013)
Voloshko S. - Pricing Strategy as One of the Key Elements of Marketing Strategy (2013)
Антонова А. Е. - Соціальний бізнес-проект "Колесики" як крок до розвитку соціально орієнтованого бізнесу в Україні, Баскакова К. Ю. (2013)
Нуреев Р. М. - Методологические предпосылки современной экономической теории (ECONOMICS): тенденции развития (2014)
Дементьев В. В. - Власть, прибыль и экономический рост (2014)
Архиереев С. И. - Взаимосвязь доверия и институционального человеческого капитала (2014)
Базуева Е. В. - Методология выбора эффективной стратегии институциональных изменений (на примере системы институтов гендерной власти) (2014)
Артемова Т. И. - Институциональная теория как общее русло экономической мысли: ценностные основания становления (2014)
Кочетков С. В. - Институциональные свойства функционирования инновационного производства (2014)
Розмаинский И. В. - Гедонистическая культура и глобальный кризис (2014)
Гриценко А. А. - Экономическая политика Украины: институциональная и структурная составляющие (2014)
Вольчик В. В. - Институциональные изменения, коллективные действия и социальные ценности (2014)
Галушка З. І. - Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення (2014)
Левин С. Н. - "Рынки власти" и экономическая политика в современной России (2014)
Малкина М. Ю. - Институциональные аспекты системы межбюджетного выравнивания в современной России (2014)
Барсукова С. Ю. - Россия в ВТО: дискуссия в российских печатных СМИ, Коробкова А. Д. (2014)
Липов В. В. - Институциональная гетерогенизация и гибкая интеграция (2014)
Меркулова Т. В. - Экспериментальный и социологический методы измерения доверия (2014)
Шамуратова Н. Б. Кисикова Б. И. - Государственное регулирование экономики: вопросы теории, Бермухамбетова Б. Б. (2014)
Лемещенко П. С. - Информационная экономика: мировые тенденции и специфика развития в Республике Беларусь, Шумских Е. В. (2014)
Гайдай Т. В. - Проблема инновационного развития трансформационной экономики в контексте институционального порядка ограниченного доступа (2014)
Вахтина М. А. - Модель институциональных режимов легитимности как инструмент для анализа социально-экономических систем (2014)
Фомина Ю. А. - Исследование системы местного самоуправления на уровне городского муниципалитета: самоорганизация или вертикальное управление?, Фомин Э. В. (2014)
Саблин К. С. - Крупный бизнес в Кузбассе между социальной ответственностью и инновационной активностью (2014)
Колосовский А. М. - Европейская реиндустриализация: институциональные аспекты и применимость ее опыта для России и ее регионов (2014)
Цилибина В. М. - Институциональные аспекты рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Республики Беларусь (2014)
Ермишина А. В. - Тарифная политика в ЖКХ и электоральное поведение населения: механизмы взаимовлияния (2014)
Бондаренко И. А. - Новый институциональный порядок российских домохозяйств (2014)
Пономарева Т. Г. - Роль судостроения и международных морских перевозок в развитии транспортной системы России в условиях глобализации мировых рынков (2014)
Колмыкова Т. С. - Проблемы привлечения иностранных инвестиций, Харченко Е. В. (2014)
Задоя А. А. - Совокупный спрос как фактор и результат экономического роста (2014)
Пилипенко А. Н. - Роль гражданского общества в институциональной трансформации экономики Украины, Пилипенко Ю. И. (2014)
Груша А. В. - Институциональные проблемы налоговой политики в рамках интегрированных пространств (2014)
Длугопольський О. В. - Фіскальний федералізм та бюджетні реформи за умов фінансово-економічної кризи (2014)
Шмаков А. В. - Компенсация как эффективная форма гражданско-правового принуждения (2014)
Усачева Г. М. - Направления формирования нового хозяйственного порядка в контексте институционального подхода, Рыбникова Г. И. (2014)
Малый И. И. - Противоречия гражданской идентификации институтов государства в Украине (2014)
ГоліковаТ. В. - Реалізація принципу верховенства права у відтворенні економіки як індикатор якості її інституціонального середовища, Мельник В. П. (2014)
Бакланова Е. Г. - Path dependence: траектории постсоветских экономик (2014)
Коновалова О. Н. - Проблемы реализации государственной инновационной политики в России (2014)
Пирог Т. П. - Мікробні поверхнево-активні речовини. II. Ліпопептиди, Конон А. Д., Софілканич А. П. (2014)
Мокросноп В. М. - Микроводоросли как продуценты токоферолов, Золотарева Е. К. (2014)
Sviatenko О. V. - Application of immunoglobulin-binding proteins A, G, L in the affinity chromatography, Gorbatiuk O. B., Vasylchenko О. А. (2014)
Короткевич Н. В. - Одержання та характеристика флуоресцентних похідних рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини, Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Скамрова Г. Б. - Комбинированное действие электромагнитного излучения, ДНК-интеркаляторов, С60-фуллерена и кофеина на клетки буккального эпителия человека., Прилуцкий Ю. И., Евстигнеев М. П. (2014)
Fomina M. O. - Variability of coordination complexes of copper accumulated within fungal colony in the presence of copper-containing minerals (2014)
Рубан А. Н. - Эмульсификация растворов сывороточного альбумина человека и гиалуроновой кислоты в полидиметилсилоксане ПДМС-1000, Казанец А. И., Крупская Т. В., Туров В. В. (2014)
Дзяк Г. В. - Влияние биопрепаратов из сухих лецитинов сои и подсолнечника на липидный состав сыворотки крови, Шульга С. М., Адаб М., Дроздов А. Л., Глух И. С. (2014)
Марченко М. М. - Властивості сесквітерпенових лактонів культивованих in vitro Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen, Шелифіст А. Є., Чебан Л. М. (2014)
Akinloye O. A. - Some untoward effects associated with the use of the biopreparation from Picralima nitida seeds extract as antidiabetic agent, Balogun E. A., Omotainse S. O., Adeleye O. O. (2014)
Дацюк У. В. - Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання, Сабадашка М. В., Дацюк Л. О., Гнатуш А. Р., Сластья Є. А., Зотов А. М., Гержикова В. Г., Сибірна Н. О. (2014)
Ракша-Слюсарева О. А. - Використання вторинних продуктів перероблення ріпаку в харчовій промисловості, Круль В. О., Слюсарев О. А. (2014)
Хроніка (2014)
Рецензії (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Роменець В. - Предмет і принципи історико-психологічного дослідження (2013)
Гусельцева М. - Спадщина В. А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію (2013)
Слюсаревський М. - Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг, дисциплінарну побудову та науковий статус (2013)
Білокобильський О. - Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? (2013)
Синєокий О. - Диско-комунікація як особливе масове явище (2013)
Рак О. - Комунікативно-емпіричний метод політичної дії на свідомість громадян (2013)
Фурман А. - Психологічна служба університету: від моделі до технології, Надвинична Т. (2013)
Теслюк І. - Обґрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці (2013)
Ніжнік А. - Громадянськість та автономія особистості (2013)
Гера Т. - Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів (2013)
Заїка Є. - Особливості інтелектуального та особистісного розвитку студентів, які практикують трансцендентальну медитацію, Готвянський С. (2013)
Чернявська Т. - Психологічні аспекти актуалізації потреб підприємців (2013)
Гриджук І. - Стратегії пошуку роботи в умовах сучасного ринку праці (2013)
Савенкова І. - Хронопсихологічний портрет хворих на гастроентерологічні захворювання (2013)
Наші автори (2013)
Безусько Л. Г. - Перспективи використання пилку роду Plantago L. (Plantaginaceae Juss.) при визначенні антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені, Безусько А. Г., Цимбалюк З. М., Мосякін С. Л. (2007)
Федорончук М. М. - Види судинних рослин, описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: родина Apiaceae Lindl. (роди Sanicula L. - Trinia Hoffm.) (2007)
Кобів Ю. - Sempervivum marmoreum Griseb. (Crassulaceae) в Українських Карпатах: поширення, морфологія, ценотичні умови, популяційні параметри та охорона, Кіш Р., Глеб Р. (2007)
Гелюта В. П. - Urocystis trientalis (Berk. et Broome) B. Lindeb. - новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes), Андріанова Т. В., Голубцова Ю. І. (2007)
Тихоненко Ю. Я. - Географічне поширення роду Phragmidium Link (2007)
Змитрович І. В. - Новий вид роду Pachykytospora (Basidiomycota, Polyporales) із Жигулів (Європейська Росія), Малишева В. Ф., Спірін В. А. (2007)
Федоренко Н. М. - Нові та рідкісні види ліхенофільних грибів з України, Надєіна О. В., Кондратюк С. Я. (2007)
Слободян Я. М. - Пошук антагоністів Armillariella mellea (Fr. ex Vahl.) Karst в ялинкових і букових лісах Українських Карпат, Сірко М. О. (2007)
Дідух Я. П. - Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії (на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу), Хом'як І. В. (2007)
Тимченко І. А. - Моніторинг русурсів Thymus L. в Україні, Мінарченко В. М., Глущенко Л. А., Аніщенко І. М., Гурінович Н. В. (2007)
Фіцайло Т. В. - Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Phamno-Prunetea Rivas Godday et Carb. 1961 України (2007)
Селезська К. - Темпи росту ізолятів Aspergillus niger L. з контрастних умов існування, Бродський Л., Мусатенко Л., Нево Е., Вассер С. (2007)
Мартин Г. І. - Ультраструктура клітин зародка насіння Acer saccharinum L. і A. tataricum L., що відрізняються за станом спокою, Мусатенко Л. І. (2007)
Безсонова В. П. - Насіннєва продуктивність деревних рослин в умовах забрудненя довкілля хлором та його сполуками, Яковлєва-Носар С. О. (2007)
Джура Н. М. - Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L., Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2007)
Мушак П. О. - Внутрішньовидова та міжвидова реакція альгологчно чистих культур синьозелених водоростей на зміни умов вирощування (2007)
Андрієнко Т. Л. - Міжнародна програма "Важливі ботанічні території" (IPA) та перспективи її розвитку в Україні, Онищенко В. А. (2007)
Ситник К. М. - Ботанічні наукові школи України в ХХ сторіччі (2007)
Кондратюк С. Я. - Основа епохи розквіту географічного аналізу ліхенофлор (До 100-річчя від дня народження Марії Флоріанівни Макаревич) (2007)
Федір Львович Щепотьєв (До 100-річчя від дня народження) (2007)
Корженевський В. В. - Голубєв Віталій Миколайович (До 80-річчя від дня народження), Єна Ан. В. (2007)
Глущенко Л. А. - Міжнародна наукова конференція "Ліарські рослини: традиції та перспективи досліджень", Порада О. А. (2007)
Дідух Я. П. - Порівняльна оцінка енергетичних запасів екосистем України (2007)
Устименко П. М. - Рослинність заповідного масиву "Долина нарцисів": сучасний стан та динамічні тенденції, Дубина Д. В., Гамор Ф. Д. (2007)
Злобін Ю. А. - Взаємозумовленість формування вегетативної та генеративної сфер рослин: метод канонічних кореляцій, Кирильчук К. С., Тихонова О. М., Мельник Т. І. (2007)
Федорончук М. М. - Типи видів родини Poaceae, описаних з України: роди Agropyron P. Gaertn., Agrostis L., Agrotrygia Tzvelev, Apera Adans., Avena L., Briza L., Bromopsis (Dumort.) Fourr., Bromus L., Calamagrostis Adans., Мосякін С. Л., Шевера М. В., Губарь Л. М. (2007)
Оптасюк О. М. - Систематичний огляд роду Linum L. флори України (2007)
Данилик І. М. - Utricularia australis R. Br. (Lentibulariaceae) - новий вид для флори Прикарпаття, Соломахова В. А., Соломаха Т. Д., Цимбалюк З. М. (2007)
Гапон С. В. - Мохоподібні Диканського регіонального ландшафтного парку та їх участь в утворенні бріоугруповань (2007)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України видиепіфітних лишайників з урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру, Ходосовцева Ю. А. (2007)
Тихоненко Ю. Я. - Pucciniastrum arcticum (Lagerh.) Tranzschel - новий для України вид іржастих грибів, Голубцова Ю. І. (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Можлива роль супероксиддисмутази у саліцилатіндукованому нагромадженні пеоксидів у колеоптилях Triticum aestivum L. (2007)
Таран Н. Ю. - Адаптаційні реакції Deschampsia antarctica Desv. за умов Антарктики на дію оксидного стресу, Бацманова Л. М., Оканенко О. А. (2007)
Щербатюк М. М. - Структурно-метаболічні особливості інтеркалярного росту стебла (2007)
Ситник К. М. - Роль Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного в розвитку української фітобіології в ХХ-ХХІ сторіччях (2007)
Черевченко Т. М. - Життя і творчість академіка НАНУ Андрія Михайловича Гродзинського (до 80-річчя від дня народження) (2007)
Григорюк І. П. - Степан Степанович Костишин: віхи науково-педагогічної діяльності, Мусатенко Л. І., Ситник К. М. (2007)
Міркін Б. В. - Борейко В. Прорив в екологічну етику, Наумова Л. Г. (2007)
Ковтун Н. Я. - Роль морфологічної будови кутикули та вмісту зубних нашарувань у виникненні каріозного процесу пришийкової локалізації премолярів, Гасюк П. А. (2014)
Федірко Г. В. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини в умовах поєднаної травми нижньої щелепи та стегнової кістки на тлі гіпокінетичного остеопорозу, Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2014)
Левків М. О. - Морфологічна характеристика судинного русла привушної залози на різних термінах обтураційного холестазу (2014)
Гасюк П. А. - Особливості клінічного перебігу захворювань язика, Гасюк Н. В., Бєлінська Л. Д. (2014)
Залізняк М. С. - Патогенетичні механізми остеоартрозу в аспекті впливу на стан тканин пародонта (2014)
Матвійчук Х. Б. - Особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтиту на фоні стресу в пацієнтів з ускладненим перебігом виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2014)
Бойцанюк С. І. - Сучасні можливості ранньої діагностики карієсу зубів, Кузняк Б. В., Кузняк Л. В. (2014)
Возна І. В. - Ступінь інформованості молодого населення Запорізької області щодо правил гігієни порожнини рота (2014)
Лучинський М. А. - Особливості формування стоматологічної патології у дітей, які проживають у різних екологічних умовах (огляд літератури), Остапко О. І., Лучинська Ю. І. (2014)
Давидчак О. З. - Загальні прояви одонтогенної вогнищевої інфекції як критерії прогнозування постекстракційних альвеолітів, Черкашин С. І. (2014)
Турчин Р. С. - Сучасні аспекти хірургічного лікування осіб похилого віку, хворих на генералізований пародонтит, Пюрик В. П., Проць Г. Б. (2014)
Назаревич М. Р. - Вплив транскраніальної електростимуляції на гостру запальну реакцію у хворих із переломами виличних кісток та дуг, Стадович І. І. (2014)
Кузняк Н. Б. - Комплексний підхід у лікуванні вторинної адентії центрального різця верхньої щелепи, Калинчук А. І., Навольський Н. М. (2014)
Фастовець О. О. - Вивчення напружено-деформованих станів тканин протезного ложа при повному знімному протезуванні, Крижановський А. Є. (2014)
Фастовець О. О. - Спортивні шини в ортопедичній стоматології, Марікуца С. В. (2014)
Кіндій Д. Д. - Клініко-технологічні властивості основних матеріалів, які використовуються в ортопедичній стоматології, Кіндій В. Д., Малюченко М. М. (2014)
До ювілею відомого вченого (2014)
Мусатенко Л. І. - Фітогормонологія в Інституті М.Г. Холодного (від зародження до сьогодення), Ситник К. М. (2007)
Рудишина О. С. - Прогностичне значення підходів і розробок М.Г. Холодного на сучасному етапі вивчення фітогормонів (2007)
Гуменюк І. Д. - Пристосування Persicaria amphibia (L.) Delarbre до змін водного середовища, Мусатенко Л. І. (2007)
Веденічева Н. П. - Цитокініни в органах Phaseolus vulgaris L. в репродуктивний період розвитку (2007)
Перегрим О. М. - Структура поверхні листків видів Euphrasia L. флори України, Футорна О. А. (2007)
Лукаш О. В. - Види Iridaceae Juss. у заплаві Десни, Рак О. О., Подорожний Д. С. (2007)
Расевич В. В. - Структура популяцій Daphne Iaureola L. на межі їх ареалу, Дідух Я. П. (2007)
Коваленко І. М. - Прогноз стану популяцій рослин трав'яно-чагарничкового ярусу в лісових фітоценозах на основі кореляційно-регресивної моделі (2007)
Кирильчук К. С. - Вікова та віталітетна структура популяцій бобових на заплавних луках р. Псел (лісостепова зона) в умовах господарського користування (2007)
Якушенко Д. М. - Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат (2007)
Шевченко М. С. - Унікальне місцезнаходження Liparis loeselli (L.) Rich. в м. Києві, Тимченко І. А., Парнікоза І. Ю. (2007)
Кондратюк С. - Нові та рідкісні для Ізраїлю лишайники і ліхенофільні гриби з Верхньої Галілеї, Зеленко С., Нево Е., Вассер С. (2007)
Гелюта В. П. - Нові знахідки видів роду Mutinus Fr. (Phallaceae) в Україні, Висоцька О. П. (2007)
Андрієнко Т. Л. - Третє видання Червоної книги Білорусі, Дудка І. О. (2007)
Міркін Б. М. - "Біорізноманіття природних заповідників Керченського півострова". Збірник наукових праць, Ямалов С. М. (2007)
Войтенко Л. В. - ХІІ з'їзд Українського ботанічного товариства, Мінарченко В. М. (2007)
Павлов С. В. - Аналіз та перспективи використання волоконно-оптичних сенсорів в біомедицині, Азаров О. Д., Просоловський Р. В. (2010)
Курзанцева Л. И. - О построении интеллектуального адаптивного интерфейса на базе агентной технологии для компьютерных систем широкого назначения (2010)
Дементьєв Ю. В. - Застосування чисельного інтегрування кубічними сплайнами в пристроях обліку кількості енергоносія, Дементьєв В. Ю. (2010)
Роїк О. М. - Інформаційно-вимірювальна система діагностування функціонального стану людини на основі первинного інваріантного перетворювача, Перевозніков С. І., Снігур А. В., Яремко С. А. (2010)
Мокін О. Б. - Метод інтегрально-гармонійної ідентифікації засобів електротранспорту як нелінійних динамічних систем з нелінійністю, охопленою зворотнім зв’язком, Мокін Б. І. (2010)
Савчук Т. О. - Аналіз підходів до прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, Козачук А. В. (2010)
Лужецький В. А. - Щільність заповнення ряду натуральних чисел членамиокремої зворотної послідовності другого порядку, Михалевич В. М., Михалевич О. В., Каплун В. А. (2010)
Ратушняк Г. С. - Моделювання процесу інтелектуальної підтримки прийняття рішення щодо оцінки стану системи газопостачання методом парних порівнянь, Ободянська О. І. (2010)
Гладыш С. В. - Представление знаний об управлении инцидентами информационной безопасности посредством нечетких временных раскрашенных сетей Петри (2010)
Васюра А. С. - Дослідження застосування цифрових фільтрів для прийняття рішень на фінансових ринках, Васильєв І. В. (2010)
Бісікало О. В. - Концептуальне поєднання понять образного мислення та мовленнєвої діяльності (2010)
Дубовий В. М. - Оцінка релевантності інформаційних блоків сайтів задопомогою методу Seorank, Краковецький О. Ю. (2010)
Войтко В. В. - Розробка автоматизованої системи пошуку оптимальнихрішень з використанням теорії графів, Денисюк А. В., Гавенко О. В., Стахов А. О. (2010)
Кичак В. М. - Математична модель комірки пам’яті на базі халькогенідних склоподібних напівпровідників, Курилова Н. Г. (2010)
Бондарєв А. П. - Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів, Давіденко С. В., Давіденко І. Є. (2010)
Кучерук В. Ю. - Метод вимірювання параметрів на основі генератора хаотичних коливань, Маньковська В. С., Дудатьєв І. А. (2010)
Босак О. І. - Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федоровича, Савчук Г. М. (2011)
Янів Г. Я. - Українське книговидання фольклорної тематики у 60–70-х рр. ХІХ ст. (2011)
Ніконенко Л. М. - Художньо-технічні особливості рідкісних видань бібліотечних фондів Української академії друкарства (2011)
Василишин О. М. - Історія появи, становлення та розвитку газети "Вітебський кур’єр" (2011)
Маслій Н. Г. - Володимир Барвінський та його родинне оточення (2011)
Василик А. Р. - Багатогранність творчого доробку Михайла Рудницького (2011)
Василишин О. М. - "Вісти Покуття" як передвиборча трибуна для Дмитра Паліїва (2011)
Теремко В. І. - Контекстуальність видавничого виміру читання (2011)
Сеньківський В. М. - Альтернативні варіанти впливу композиційних факторів на структуру газетної полоси, Гілета І. В. (2011)
Васюта С. П. - Модель критеріїв зручності читання текстової інформації в електронних виданнях (2011)
Овсяк О. В. - Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних технологій і систем (2011)
Дурняк Б. В. - Оцінка інтелекту оперативного персоналу для обслуговування комп’ютерних систем та мереж в екстремальних ситуаціях, Груник І. С., Сікора Л. С. (2011)
Гавенко С. Ф. - Розрахунок альтернативних варіантів випуску видання, Піх І. В., Сеньківська Н. Є. (2011)
Жидецький Ю. Ц. - Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі України), Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Кулик С. О. - Моделі унітермів та інформаційної технології опису завдань на створення баз даних (2011)
Величко О. М. - Місце гібридних технологій у видавничо-поліграфічному комплексі України, Савченко К. І. (2011)
Цуца Н. М. - Лентикулярний друк, Дирда Ю. Ю. (2011)
Базілевська А. Г. - Сучасні тенденції виготовлення фотоальбомів, Зоренко О. В., Байдак О. Ю. (2011)
Байдак О. Ю. - Сучасний стан розвитку декоративного лакування, Гавриш А. П., Хохлова Р. А., Калініченко В. В. (2011)
Шахбазов Я. О. - Структурна схема технологічної системи механічної обробки робочих поверхонь деталей машин, Стецько А. Є., Стецько Ю. Б. (2011)
Сенкусь В. Т. - Особливості роботи механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з рухомою криволінійною напрямною, Босак В. О., Кузнєцов В. О., Кравчук І. М. (2011)
Романчук І. О. - Розробка конструкції вібропогашуючої пружної муфти для приводів машин та механізмів, Пасіка В. Р. (2011)
Сенчина К. Я. - Аналітичне обгрунтування зміни технологічного зусилля при розрізуванні картонної стрічки (2011)
Семенюк Е. П. - Екологічна Конституція Землі: ідея, концепція, перешкоди, Олянишен Т. В., Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2011)
Гузела О. І. - Життєдайна сила жінки (до 75-річчя з дня народження З. М. Холод) (2011)
Азаров О. Д. - Структурна організація АЦП з прогресуючими тривалостями тактів порозрядного наближення, Решетнік О. О., Муращеноко О. Г., Теплицький М.Ю. (2010)
Краснодубец Л. А. - Управление движением колесной платформы с тремя степенями свободы, Морозова Е. Ф. (2010)
Мокін В. Б. - Моделювання параметрів транспортної мережі в середовищі автоматизованої системи пошуку оптимальних рішень, Романюк О. Н., Войтко В. В., Сторчак В. Г., Гавенко О. В. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Імітансна логіка , Філинюк М. А. (2010)
Азаров О. Д. - Рекурсивні методи та алгоритми універсальних адитивних перетворень в АМ-системах числення, Черняк О. І. (2010)
Порєв Г. В. - Вдосконалена модель для визначення топологічної локальності в мережі інтернет (2010)
Исмайлов Б. Г. - Сравнительный анализ результатов различных подходовк моделированию системы защиты и нформации в распределенных сетях обслуживания (2010)
Теленик С. Ф. - Швидкий алгоритм визначення впливу неполадок елементів мережі доступу на якість обслуговування клієнтів, Ролік О. І., Ясочка М. В., Малюгін Д. В. (2010)
Мокін В. Б. - Технологія побудови інформаційної моделі транспортної мережі міста на основі геоінформаційних моделей її елементів, Сторчак В. Г. (2010)
Захарченко С. М. - Дослідження можливостей генетичного алгоритму в задачі кластеризації користувачів мережі Internet, Кондратенко Н. Р., Манаєва О. О. (2010)
Ремінний О. А. - Високошвикісний метод для відстеження міток у сканованих документах (2010)
Савчук Т. О. - Модифікований алгоритм побудови FP-дерев при аналізі надзвичайних ситуацій на залізниці, Юхимчук С. В., Вознюк А. В. (2010)
Роїк О. М. - Система діагностування функціонального стану людини на основі інваріантного перетворювача параметрів БАТ, Яремко С. А. (2010)
Азаров О. Д. - Методи цифрового калібрування відмовостійких ЦАП ізваговою надлишковістю, Кадук О. В., Дудник О. В., Росощук А.В. (2011)
Захарченко С. М. - Метод підвищення швидкодії АЦП із перерозподілом заряду за рахунок використання вагової надлишковості (2011)
Літвіх В. В. - Структурно-алгоритмічний метод підвищення точності у вольтметрах середньоквадратичної напруги, Кошарна Ж. М. (2011)
Ліщинська Л. Б. - Математична модель n-каскадного з'єднання багатопараметричних УПІn (2011)
Romanuke V. V. - A theorem on playing the strictly convex-concave continuous antagonistic game with the single positive first player coefficient at its pure strategy in the kernel (2011)
Ткаченко О. М. - Пошук векторів у кодових книгах при ущільненні мовлення на основі бінарного дерева, Грійо Тукало О. Ф. (2011)
Ткаченко И. С. - Установление взаимосвязей между последовательностями чисел Фибоначчи и Люка на основе свойств соответствующих им функций, Ткаченко М. И. (2011)
Краєвський В. О. - Математичне моделювання заключної стадії процесу згинання, Краєвський С. О., Михалевич О. В. (2011)
Лужецький В. А. - Методи багатоканального керованого хешування для комп’ютерної криптографії, Баришев Ю. В. (2011)
Штовба С. Д. - Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань, Панкевич О. Д., Мазуренко В. В. (2011)
Клятченко Я. М. - Метод характеристичних таблиць для оцінки повної достовірності (вірогідності) комбінаційних структур в умовах детермінованих вхідних спотворень, Тарасенко В. П., Тарасенко-Клятченко О. В. (2011)
Андрійчук М. Т. - Історія українського книговидання в рукописній спадщині Івана Калиновича (за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника) (2012)
Барабаш У. П. - Проблема усталення українського правопису на сторінках мовознавчих видань (2012)
Теремко В. І. - Автор у стратегічній системі видавництва (2012)
Огар Е. І. - Дитяча література як об’єкт вивчення в українській науці кінця XIX – початку XX ст. (2012)
Грет Г. П. - Вплив комунікаційної політики на діяльність видавництва, Міненко Д. І. (2012)
Якубенко Я. А. - Інформаційно-рекламна діяльність у книгорозповсюдженні України: до постановки питання (2012)
Савченко К. І. - Реологічні властивості гібридних фарб та фарб для друкування на невсотувальних матеріалах, Величко О. М. (2012)
Потапчук М. О. - Поліетилентерефталат: властивості та особливості задруковування (2012)
Дурняк Б. В. - Інформаційний базис стратегічного керування в ієрархічних структурах з багатомірною мережею, Груник І. С. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Цифровий контроль аналого-цифрового перетворення імпульсних сигналів для забезпечення точності визначення та стабілізації параметрів суміщення фарб (2012)
Казьмірович Р. В. - Двоступенева концепція проектування та розроблення уніфікованих засобів автоматизації вітчизняних поліграфічних машин і устаткування, Казьмірович О. Р. (2012)
Полюдов О. М. - Кінематика пристрою з гвинтовим ножем для утворення рельєфу на корінці книжкового блока при незшивному скріпленні, Герус О. І. (2012)
Терницький С. В. - Оцінка максимального крутного моменту в штанцювальному пресі плоскоциліндрового типу для виготовлення розгорток картонних паковань (2012)
Розум Т. В. - Концептуальні засади контролю на виробництві, Зоренко Я. В., Савченко К. І., Скиба В. М. (2012)
Сеньківський В. М. - Ієрархія факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, Кохан В. Ф., Мельников О. В., Лазаренко О. В. (2012)
Колесницький О. К. - Застосування нейронної мережі Кохонена для медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові, Журавська Ю. О. (2014)
Лозинська О. В. - Машинний переклад на основі правил для перекладу на українську жестову мову, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2014)
Лужецький В. А. - Методи ущільнення даних на основі відкидання послідовностей нулів та одиниць, Чеборака Т. М. (2014)
Пєтух А. М. - Модель інноваційної структури університету, Рейда О. М., Войтко В. В. (2014)
Ткаченко О. М. - Підхід до оцінювання тривалості фрагмента для пошуку музичного твору за заданим шаблоном, Грійо Тукало О. Ф. (2014)
Яшина О. М. - Структурно-аналітичне забезпечення процесу управління доступом до інформаційної системи торгівельної мережі супермаркету (2014)
Азаров О. Д. - Інформаційно-структурний підхід до вирішення проблеми міжз’єднань при реалізації повнофункціональної арифметики, Черняк О. І. (2014)
Стенцель Й. І. - Засіб контролю рівня рідинних середовищ з кільцевим рухом ультразвукового сигналу, Літвінов К. А., Рябіченко А. В., Шаповалов О. І. (2014)
Куклінський М. В. - Обґрунтування вибору показників та їх аргументів в задачі багатокритеріального синтезу авіаційно-космічної системи (2014)
Мокін Б. І. - Математична модель процесу самостійного засвоєння студентом навчальної дисципліни у міжлекційний період, Писклярова А. В., Мокін О. Б. (2014)
Ракитянська Г. Б. - Нейро-мережевий підхід до генерування сполучених нечітких баз знань на правилах і відношеннях (2014)
Шатовская Т. Б. - Построение графа связности в алгоритме кластеризации сложных объектов, Каменева И. В. (2014)
Комінарець Т. В. - Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди в поглядах на виховання особистості, Кучер О. А. (2013)
Кузьменко В. В. - Болонський процес в університетах зарубіжжя (2013)
Діщенко Т. В. - Персонал підприємства як важливий елемент конкурентоспроможності підприємства (2013)
Кузьмич Т. А. - Соотношение личностного и коллективного в процессе этновоспитания (2013)
Іщенко А. І. - Управління якістю як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств (2013)
Казанчук І. Ю. - Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання для предметів фізико-математичного циклу (2013)
Макашутіна А. О. - Декомпозиція виробничого потенціалу діяльності підприємства (2013)
Онуце І. В. - Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання для предметів природничого напряму, Стрюк Н. К. (2013)
Халлыев Г. М. - Брендинг как важная составляющая современного маркетинга (2013)
Возниця Б. В. - Ситуативний підхід до розвитку усного мовлення в учнів професійно-технічних навчальних закладів на уроках англійської мови (2013)
Крижановська Т. І. - Визначення проблем запровадження стратегічного управління та обґрунтування шляхів їх вирішення на підприємствах (2013)
Гаркуша О. В. - Бінарний урок як одна із форм реалізації міжпредметних зв’язків (2013)
Степаненко А. В. - Порядок документального оформлення обліку повернення товарів у роздрібній торгівлі (2013)
Гусь Т. Й. - Освітній моніторинг – технологія рефлексивної діяльності педагога та вихованця, Курдюк Н. М. (2013)
Міщенко А. М. - Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення (2013)
Дейнека С. М. - Урок як засіб формування професійної компетентності спеціалістів у системі професійно-технічної освіти (2013)
Павленко Л. В. - Методичні аспекти формування системи управління витратами на підприємстві (2013)
Жидкова І. В. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу (2013)
Лук’янова Т. В. - Облікове забезпечення розрахункових операцій підприємства: теоретичний аспект (2013)
Зіневич Т. В. - Використання літературної спадщини Г.С.Сковороди в естетичному вихованні дошкільнят (2013)
Руденко О. О. - Визначення понять "центр витрат" і "центр відповідальності" в діяльності виробничих підприємств (2013)
Керекеза Т. М. - Нетрадиционные формы работы с семьей (2013)
Ковальчук А. С. - Особливості обліку реалізації товарів у кредит та із розстрочкою платежу (2013)
Колесник Н. С. - Удосконалення мовленнєвої та лексичної компетентності курсантів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2013)
Піскун О. О. - Особливості організації та обліку торгівлі через мережу Інтернет (2013)
Комінарець Т. В. - Гуманістичний аспект фахової підготовки вчителів у післядипломній освіті відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (2013)
Пивовар К. О. - Сутність та облік розпродажу товарів в Україні (2013)
Кулакова О. В. - Формування соціокультурної компетенції в учнів за фахом "оператор ЕОМ" на уроках англійської мови (2013)
Вернигор Є. В. - Облік у сільському господарстві (2013)
Младзиевская Е. И. - Вопросы создания оперного театра во внешкольных учреждениях (2013)
Чабанова Л. О. - Переваги та проблеми впровадження і застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (2013)
Полєвіков І. О. - Херсонський науковий осередок УААН у єдиній акмеологічній освітній системі (2013)
Чан Тхі М. Н. - Сутність матеріальної відповідальності працівників (2013)
Решетько Т. О. - Розвиток особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії, біології та екології (2013)
Іванова В. Є. - Особливості сертифікації, маркування, етикування та штрих-кодування товарів в Україні (2013)
Сіліщенко О. П. - Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у політехнічному коледжі (2013)
Глощинська А. С. - Особливості надання різніх видів знижок (2013)
Терентьєва Н. О. - Сутність та структура кейс-методу: окремі аспекти, Недашківська Д. В. (2013)
Захарова О. В. - Особливості реалізації товарів у роздрібній торгівлі з використанням торгових автоматів (2013)
Ткаченко Л. Г. - Громадянське виховання дітей дошкільного віку (2013)
Сенча Я. В. - Дослідження технології обліку розрахунків з оплати праці, яка використовується на виробничих підприємствах України (2013)
Чуприненко М. Є. - Бесіда як метод ознайомлення дітей дошкільного віку з природою (2013)
Бублик М. О. - Практика нормування виробничих запасів на підприємстві як спосіб підвищення ефетивності їх використання (2013)
Бережна І. І. - Дидактична гра – невід’ємна складова активного навчання школярів на уроках хімії (2013)
Гога І. Г. - Особливості обліку паливно-мастильних матеріалів (2013)
Богданова О. М. - Застосування комп’ютерних технологій у початковій школі для підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2013)
Костишин К. В. - Обґрунтування сутності основних засобів як економічної категорії (2013)
Бочарова Т. М. - Активізація творчого мислення молодших школярів (2013)
Лужковська О. І. - Особливості валютних ризиків та можливі шляхи їх мінімізації (2013)
Войтович Л. В. - Реалізація мотиваційного компонента на уроках української літератури (2013)
Ражановська А. В. - Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік (2013)
Жиляєва Л. С. - Урок читання як засіб формування національної свідомості учнів початкових класів (2013)
Німець Л. В. - Аналіз підходів до визначення поняття "основні засоби" (2013)
Зіненко В. С. - Формування громадянськості молодших школярів на уроках "Я і Україна" (2013)
Нерода А. Ю. - Ліцензування торговельної діяльності в Україні (2013)
Костенко І. Г. - Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови (2013)
Скібіна К. К. - Особливості вендинг-бізнесу в умовах чинного законодавства України (2013)
Кузнецова Т. Ф. - Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на уроках у початкових класах (2013)
Шаталова Н. Ю. - Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення (2013)
Мануйлова Н. А. - Реалізація компаративної змістової лінії на уроках української і світової літератур (2013)
Нікітенко Г. М. - Удосконалення нормативного забезпечення обліку та звітності українських страхових підприємств (2013)
Негра Н. А. - Комунікативний метод як вид роботи щодо формування в учнів англомовних умінь та навичок (2013)
Кулик В. Ю. - Роль оплати праці в сучасних умовах господарювання та її вплив на трудовий потенціал підприємства (2013)
Остапенко В. В. - Особливості використання творчих завдань для розвитку комунікативних навичок молодших школярів (2013)
Петрусенко М. О. - Преимущества и недостатки современных форм оплаты труда (2013)
Прокопишина К. Н. - Рольова гра як метод розвитку в учнів навичок англомовної комунікації (2013)
Барбэ А. И. - Использование методов соционики в подборе персонала (2013)
Сапунова Л. А. - Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів у навчальному процесі (2013)
Друб В. М. - Проблеми сучасної системи управління персоналом в органах соціального захисту населення (2013)
Хавруняк К. А. - Формування комунікативної компетентності учнів за допомогою технології розвитку критичного мислення (2013)
Літвінова Ю. О. - Умови вдосконалення адаптації персоналу на підприємстві (2013)
Чорна С. О. - Формування креативного мислення учнів на уроках фізики (2013)
Юрасова Е. В. - Аналіз впливу факторів зростання продуктивності праці на ефективність використання трудових ресурсів (2013)
Бабич Н. А. - Інтегроване вивчення української літератури та предметів естетичного циклу в 10 класі (2013)
Артюх І. С. - Порівняльний аналіз концепцій якості трудового життя та гідної праці (2013)
Висоцька Т. А. - Формування навичок дослідницької діяльності на уроках української літератури в 10 класі (2013)
Стібель М. Г. - Особливості оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства (2013)
Воронюк І. В. - Використання комп’ютерних технологій в організації творчості молодших школярів: психолого-педагогічний аспект, Мовенко І. М. (2013)
Стасюк В. О. - Гендерний аспект у формуванні організаційної культури (2013)
Гондарева Г. В. - Рольові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки (2013)
Вдовенко В. В. - Формування системи підбору та найму персоналу на промисловому підприємстві (2013)
Кожухар М. В. - Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання (2013)
Попович К. В. - Інформаційна безпека та її вплив на функціональну діяльність організації (2013)
Пантелей Г. Г. - Роль уроків біології в розвитку в учнів навичок науково-дослідницької діяльності (2013)
Єскіна К. А. - Економічна безпека підприємства (2013)
Самойленко А. С. - Використання елементів журналістської творчості на уроках української літератури (2013)
Зосімова А. В. - Градація рівнів ефективності діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Тонка Ю. В. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні екологічної свідомості учнів на уроках географії (2013)
Попова О. І. - Необхідність упровадження в Україні зарубіжного досвіду у сфері економічної безпеки (2013)
Урсуленко Л. І. - Заохочення молодших школярів до мистецтва слова (2013)
Іванова А. В. - Сутність організаційних змін (2013)
Фащенко Л. Ф. - Коментоване письмо, коментоване управління – важливий прийом у формуванні орфографічних навичок учнів початкових класів (2013)
Ермоленко Е. А. - Эволюция взглядов на организацию (2013)
Черноусов С. В. - Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання підлітків у Чорнобаївському навчально-виховному комплексі (2013)
Кузьмін Д. А. - Життєвий цикл як інструментарій управління безпекою організації (2013)
Воронюк И. В. - Психологические особенности сферы отношений старшеклассников как условие успешности педагогического взаимодействия, Коротыч Л. Г. (2013)
Бухаліна Ю. Ю. - Забезпечення економічної безпеки підприємств як фактор ефективного їх функціонування (2013)
Іщенко Т. С. - Взаємини в родині як основний чинник становлення образу "Я" (2013)
Зінченко А. С. - Економічна сутність банкрутства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Яріш П. М. - Співвідношення формальних та неформальних складових в організаційній структурі (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2013)
Кохан В. В. - Сутність організаційних змін (2013)
Вихідні відомості (2013)
Марунич А. В. - Інформаційні технології в управлінні безпекою організації (2013)
Логвіненко І. І. - Сутність реструктуризації, підходи та методи (2013)
Касьянова Ю. В. - Теоретичні аспекти розвитку та безпеки організації (2013)
Сокол Г. В. - Формування депозитної політики банків (2013)
Шеретун А. С. - Особливості роботи Національного банку України з проблемними банками (2013)
Слєсарєва К. С. - Управління кредитними ризиками (2013)
Федяй О. В. - Сек’юритизація – ефективний механізм управління ризиками кредитного портфеля (2013)
Бикова Я. О. - Удосконалення методики оцінки якості кредитного портфеля банку на основі нечітко-множинного підходу (2013)
Жадан Ю. С. - Теоретичні аспекти платоспроможності банку (2013)
Поліхронова О. В. - Банківські ризики та методи управління ними (2013)
Кадигріб В. О. - Застосування кореляційно-регресійного аналізу при визначенні впливу стійкості банку на прибуток (2013)
Шевченко О. В. - Формування ефективного портфеля облігацій АТ "Ощадбанк" шляхом побудови оптимізаційної моделі (2013)
Пілат Г. І. - Актуальні питання розвитку іпотечного кредитування в Україні (2013)
Краснюк И. В. - Межстрановые миграции рабочей силы в мире и в Украине (2013)
Искандеров Я. Н. - Социальная составляющая устойчивого развития Туркменистана и Украины в условиях глобализации (2013)
Пуша М. С. - Кризи в економіці, їх види, сутність та наслідки (2013)
Дехтяренко І. В. - Аналіз методичних підходів та методів оцінки трудового потенціалу підприємства (2013)
Чепелєва Н. В. - Розвиток особистості у контексті психологічної герменевтики (2013)
Смульсон М. Л. - Психологічні засади розвитку інтелекту дорослих (2013)
Саннікова О. П. - Багатовимірна концепція особистості (2013)
Кузнєцов М. А. - Емоційна пам'ять як функціональний механізм самооцінки 21 особистості (2013)
Калюжна Є. М. - Тривожність та її значення у виникненні інфантильного неврозу, Вовна А. М. (2013)
Кандиба М. О. - Взаємозвязок професійного становлення особистості та розвитку її особистісних якостей (2013)
Козицька І. В. - Психологічні аналоги феномену антиномічності (2013)
Лукасевич О. А. - Суб’єкт, суб’єктність і вчинкова активність (2013)
Малина О. Г. - Патопсихологічний аналіз особливостей творчої діяльності хворих на шизофренію (2013)
Сошина Ю. М. - Психологічний аналіз наукових підходів щодо визначення ціннісно-смислової сфери особистості (2013)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний феномен особистісного росту (2013)
Ткалич М. Г. - Основні підходи до вивчення феномену самоактуалізації особистості в зарубіжній психології, Шутько Д. О. (2013)
Шевченко Н. Ф. - Функціонування професійної свідомості психолога в процесі психологічного консультування (2013)
Клопота Є.А. - Соціально-психологічний супровід професійного становлення осіб з глибокими порушеннями зору, Клопота О.А. (2013)
Паскевська Ю. А. - Технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2013)
Грандт В. В. - Особливості адаптаційного потенціалу фахiвців екстрених служб (2013)
Іщук О. В. - Психологія організаційної культури вищого навчального закладу: основні підходи (2013)
Овсяннікова В. В. - Особливості професійної кар’єри особистості (2013)
Саприкін Ю. М. - Теоретичний аналіз проблеми впровадження комплексного підходу до організації психологічного супроводу профорієнтаційної роботи в Україні (2013)
Титул, зміст (2011)
Майорова Т. - Державна інвестиційна реформа як головний важіль у соціально-економічній стабілізації України (2011)
Жук І. - Фінансові ресурси як основа соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Брикова І. - Роль метрополістичних інноваційних систем в реалізації національних конкурентних переваг (2011)
Лесько М. - Макрофінансові чинники використання податку на додану вартість в податковій політиці на сучасному етапі (2011)
Ткачук В. - Зарубіжний досвід становлення та розвитку кредитно-кооперативних систем (2011)
Диба В. - Концепція облікового механізму інтелектуальної власності в інноваційній економіці (2011)
Гончарук Я. - Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Козар А. - Інфраструктурний аспект функціонування та розвитку банківської системи України (2011)
Урванцева С. - Інвестиційні якості цінних паперів, Косенко О. (2011)
Тарлопов І. О. - Концепція внутрішньокорпоративного маркетингу у системі зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Антошкіна Л. І. - Продуктивність праці у промисловості України, Беседін В. Ф. (2014)
Бажан І. І. - Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційної моделі розвитку (2014)
Balanda A. L. - Institutions and social risks in ukraine: theoretical and practical aspects of the interconnection, Nadraga V. I. (2014)
Богашко О. Л. - Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2014)
Вороновський Б. І. - Економічні відносини на ринку освітніх послуг (2014)
Горпинич О. В. - Наслідки надконцентрації агропромислового виробництва і земельних ресурсів в Україні (2014)
Katkova T. I. - Analysis and modeling of the growth of the economy, Chirikov A. Y. (2014)
Польцин Я. - Эффективность рынка образовательных услуг (2014)
Рунчева Н. В. - Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях (2014)
Семикіна М. В. - Вплив інноваційного розвитку на процес сегментації ринку праці в умовах глобалізації, Красножон Н. С. (2014)
Соловйов Д. І. - Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі впровадження системи показників її ефективності (2014)
Ганіч Л. В. - Аналіз стану управління трудовим потенціалом працівників на мікрорівні (2014)
Курова Т. Г. - Математична модель оптового товарообороту підприємств торгівлі України, Заболотня К. О. (2014)
Олійник О. О. - Становлення підприємств холдингового типу у сільському господарстві України: теоретичний аспект, Олійник Т. І. (2014)
Передерій Л. В. - Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина ІІ) (2014)
Порватова Н. М. - Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програмного продукту (2014)
Рюміна Є. Л. - Використання наукових підходів та методів при формуванні рекреаційно­туристичних кластерних структур (2014)
Скрыль О. К. - Особенности трактовки экономической категории "экономическая устойчивость промышленных предприятий" (2014)
Антошкін В. К. - Рівень і якість життя населення регіонів та їх вплив на соціально­економічну безпеку (2014)
Бритвєнко А. С. - Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва соняшникової продукції (2014)
Кірова Л. Л. - Удосконалення механізму державної підтримки розвитку мережевих форм підприємництва в аграрному секторі прикордонних регіонів (2014)
Клименко А. А. - Формування та розвиток аграрного регіонального ринку (2014)
Mierzejewski D. J. - Energetic security and financial security of communities/regions. Economic conditions of local development, Pajak K. (2014)
Пелішенко В. П. - Сучасний стан та розвиток інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні, Куманецький С. А. (2014)
П’ятак І. В. - Шляхи реалізації програм соціально­економічного розвитку регіону на кластерних засадах (2014)
Міхов Л. І. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2014)
Ушенко Н. В. - Міграційний потенціал України: мотиваційно­потребовий аспект (2014)
Шаповалова Е. В. - Методологія розвитку та реалізації державної соціальної політики, Нікітіна Н. В. (2014)
Комарова І. В. - Сучасні тенденції державної фінансової підтримки аграрного сектору країн СНД (2014)
Малишенко К. А. - Електронні системи торгів та інформаційна ефективність фондового ринку (2014)
Степанова В. О. - Вплив чинників на динаміку золотовалютних резервів національного банку України (2014)
Георгієва А. І. - Особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово­комунального господарства України, Колесник Н. В. (2014)
Максименко С. Д. - Особливості прогнозування внутрішніх ліній психічного здоров’я особистості (2013)
Бойко Г. В. - Психологія переживання втрати роботи як життєвої події (2013)
Вірна Ж. П. - Адаптаційний профіль задоволеності життям особистості (2013)
Горбань Г. О. - Oсобистісний простір суб’єкта прийняття: соціально-психологічний аналіз (2013)
Грандт В. В. - Теоретичний аналіз проблеми здоров’я особистості в сучасних психологічних дослідженнях (2013)
Губа Н. О. - Вплив тривожності особистості на прояви обману у підлітковому віці, Неманежина А. О. (2013)
Лукасевич О. А. - Психологічний аспект проблеми здорової особистості (2013)
Сафіулліна Ю. В. - Соціально-психологічні особливості професійних установок та відповідальності особистості (2013)
Ткалич М. Г. - Типологія гендерних стереотипів особистості, Зінченко Т. П. (2013)
Карамушка Л. М. - Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти, Фелькель Т. Г. (2013)
Авдєєва С. О. - Теоретичний аналіз проблеми управління закладами інклюзивної освіти (2013)
Іванова Л. С. - Філософсько-психологічний аспект феномену "відчуження" людини в соціально-економічних структурах (2013)
Караваєва В. А. - Основні теоретичні підходи до вивчення проблеми трудоголізму в психології (2013)
Кацович Я. Ю. - Соціально-психологічні ефекти міжгрупової диференціації соціальних груп (2013)
Лукомська Ю. О. - Психологічні аспекти впровадження інновацій в організації (2013)
Овсяннікова В. В. - Проблеми психологічної адаптації персоналу організацій (2013)
Паскевська Ю. А. - PR-технологічний компонент в системі комунікаційного менеджменту (2013)
Поплавська А. П. - Теоретичний аналіз проблеми місту роботи психологічної служби промислового підприємства (2013)
Спіцина Л. В. - Соціально–психологічні ресурси вищого навчального закладу в забезпеченні якості вищої освіти (2013)
Хапілова В. П. - Соціально-психологічні особливості професійної підготовки конкурентоздатних фахівців соціальної сфери (2013)
Шевченко Н. Ф. - Аналіз поняття "професійна свідомість вчителя" у контексті проблематики педагогічної праці, Чепішко О. І. (2013)
Іщук О .В. - Чинники становлення професійної ідентичності студентів вищого навчального закладу (2013)
Самойлова А. Г. - Психологічні чинники формування особистості на етапі професійної підготовки (2013)
Титул, зміст (2011)
Мацелюх Н. - Основні теорії походження цін на фінансовому ринку (2011)
Прасолов І. - Регуляторні заходи у сфері розподілу прибутку підприємств як складова політики економічного зростання (2011)
Смирна О. - Цілі емісійної стратегії корпорацій та фінансовий контролінг: теоретичні аспекти взаємозв’язку (2011)
Гладченко Л. - Теоретичні основи бюджетного дефіциту: економічний і політичний ракурс (2011)
Корнацька Р. - Удосконалення бюджетування на рівні головного розпорядника бюджетних коштів – Національної академії медичних наук України (2011)
Діброва О. - Світова практика та детермінанти глобального проектного менеджменту (2011)
Ананьєв М. - Етапи еволюції фондових ринків (2011)
Уманців Ю. - Переваги та суперечності корпоративної форми підприємництва (2011)
Зінькевич Т. - Методичні підходи до обчислення страхових тарифів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, зокрема авто Каско (2011)
Рєпіна І. - Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства (2011)
Васюренко О. - Формування ефективного портфеля цінних паперів банку в умовах нормативних обмежень ведення банківсьї діяльності, Мусієнко О. (2011)
Онікієнко С. - Моральний ризик: регулювання діяльності внутрішніх інвесторів банку (2011)
Ткачук В. - Роль всеукраїнських асоціацій кредитних спілок в системі кредитної кооперації (2011)
Москвін С. - Проблемні питання розвитку ринку РЕПО в Україні (2011)
Дідух Я. П. - Географічний аналіз флори: минуле, сучасне, майбутнє (2007)
Єна Ан. В. - Короткий нарис історії географії рослин в Україні (2007)
Федорончук М. М. - Види судиних рослин,описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: родина Rosaceae Juss. (роди Amygdalus L., Cerasus Mill., Cotoneaster Medik., Prunus L., Pyrus L., Sorbus L., Spiraea L.) (2007)
Панченко С. М. - Популяція Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) у національному природному парку "Деснянсько-Старогутський", Рак О. О. (2007)
Чорна Г. А. - Рід Batrachium (DC.) S.F. Gray (Ranunculaceae) у флорі України (2007)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Флористичні особливості Андрашівського озера (Закарпатська рівнина) (2007)
Вакаренко Л. П. - Рослинність Замглайського екокоридору (Чернігівська обл.), Прядко О. І., Гелюта В. П. (2007)
Дубина Д. В. - Карта рослинності заповідного масиву "Долина нарцисів" (Закарпатська обл.), Устименко П. М. (2007)
Банік М. В. - Нові місцезнаходження Daphne sophia Kalen. (Thymeleaceae) в Україні, Тверентинова В. В., Волкова Р. Є., Атемасова Т. А., Атемасов А. А., Брезгунова О. О., Влащенко А. С., Гончаров Г. Л., Коноваленко С. В., Скоробогатов В. М. (2007)
Гелюта В. П. - Нові види Leccinum Gray (Boletaceae) в Україні, Висоцька О. П., Бесєдіна І. С. (2007)
Тихоненко Ю. Я. - Перші знахідки іржастих грибів (порядок Uredinales) в Ічнянському національному природному парку, Дудка І. О. (2007)
Придюк М. П. - Нові та ріднісні для України види роду Corpinus (Pers.: Fr.) Gray. 2. Представники секції Coprinus (2007)
Кирик М. М. - Морфолого-біологічні особливості Pythium ultimum var. ultimum Trow - збудника кореневої гнилі Brassica napus L., Зубова Т. І. (2007)
Данилюк К. М. - Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz (Cruciferae) - новий адвентивний вид у флорі Українських Карпат (2007)
Мігунова О. С. - Гаврило Іванович Танфільєв - видатний вітчизняний геоботанік і географ, Гладун Г. Б. (2007)
Мусатенко Л. І. - Пам'яті Олімпіади Борисівни Бойчук, Ситник К. М., Процко Р. Ф., Генералова В. М., Веденічева Н. П. (2007)
Ситник К. М. - Про нову книгу "Занимательная ботаника" (замість рецензії) (2007)
Гуменюк І. Д. - Важливе і корисне зібрання фітофізіологів (2007)
Онищенко В. О. - Координація управління державним боргом із грошово-кредитною та фіксальною політикою в системі забезпеченяя іфнансової безпеки, Тополь В. В. (2013)
Димченко О. В. - Економічна безпека комунальних підприємств у контексті антикризової стратегії розвитку (2013)
Кузняк Б. Я. - Стабільний розвиток сільського господарства - основа продовольчої безпеки України (2013)
Богдан Н. М. - Формування економічної безпеки регіону через реалізацію його економічних інтересів як умова забезпечення регіонального розвитку, Косяк А. П. (2013)
Мельник О. О. - Системи і методи планування економічної безпеки автотранспортного підприємства (2013)
Демченко Н. В. - Конкурентноспроможність національної економіки в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект (2013)
Іваненко І. А. - Іноземне інвестування агропромислового комплексу України, Коханевич Е. М. (2013)
Малинська Л. В. - Застосування принципу Парето при оптимізації динаміки процесів енергозбереження, Дубіщев В. П., Малинський С. М, Іщук В. І. (2013)
Переверзєва А. В. - Удосконалення методики розрахунку індексу людського розвитку в умовах глобалізації (2013)
Самородченко Г. В. - Основи формування людського капіталу аграрної сфери (2013)
Биба В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку будівельної галузі в Україні (2013)
Горланчук В. В. - Сучасні аспекти управління аграрною сферою економіки регіону (2013)
Заєць Т. А. - Напрями оптимізації розроблення державних програм соціально-економічного розвитку сільських територій, Краєвська Г. О. (2013)
Морозова Н. І. - З питання по відношенню категорій "рівень життя" і "якість життя" населення (2013)
Комеліна О. В. - Проблеми формування доходів населення в системі забезпечення соціальної стабільності в Україні (2013)
Попова Ю. М. - Компоненти рівня та якості життя населення міста в умовах сталого розвитку (2013)
Щербіна С. А. - формування та реалізація комплексу економіко-математичних моделей розвитку житлового будівництва в регіоні (2013)
Зелінська Г. О. - Етом-аналіз як інструмент діагностики РОС(на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Христенко О. В. - Напрями вдосконалення регіональних механізмів стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури (2013)
Коренюк П. І. - Виробництво екологічно чистої продукції як чинник підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів (2013)
Содержание (2014)
Булатова М. - Ренессанс, Просвещение, неоклассицизм и возрождение наследия древнегреческой цивилизации (2014)
Николаенко В. - Построение многолетней подготовки в современном футболе (2014)
Дорошенко Э. - Показатели технико-тактической деятельности как фактор управления подготовкой баскетболистов высокой квалификации (2014)
Осипенко А. - Роль системы оксида азота в процессах адаптации организма к физическим нагрузкам (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського