Чайковський А. - Визначені на вісі роз'вязки диференціальних рівнянь з запізненням аргументу (2009)
Будницька Т. - Топологічна класифікація афінни відображень з C В C (2009)
Лукова - Функції загального положення на тривимірних многовидах з межею, Пришляк Н. О. (2009)
Курченко О. - Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів (2009)
Зубченко В. - Гранична поведінка довгострокової відсоткової ставки в узагальненій стохастичній моделі відсоткової ставки Кокса – Інгерсолла - Росса (2009)
Яценко Я. - Формули знаходження максимізатора експотенційної функції корисності у біноміальній моделі ринку (2009)
Сумарюк М. - Степеневі ряди, що породжують вільні напівгрупи (2009)
Яровой Л. - Підвищення чутливості лазерних віброметрів у присутності завад, Степахно І. (2009)
Лісіна О. - Побудова 3D атомарних радіальних базисних функцій, що породжуються оператором Гельмгольца (2009)
Повний текст випуску №21 (2009)
Мітін Д. - Фрактальна апроксимація у просторах (Lp , 0 < p < 1), Назаренко М. (2008)
Задоянчук Н. - Про роз’язність нелінійних еволюційних рівнянь з М-псевдомонотонними некоерцитивними, Касьянов П. (2008)
Ільченко Ю. - Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта, Чайковський А. (2008)
Кічмаренко О. - Нечіткі диференціальні рівняння з запізненням, Скрипник Н. (2008)
Самусенко П. - Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь з виродженням і точкою повороту (2008)
Омелян О. - Інваріантність системи рівнянь хемотаксису відносно алгебри Галілея (2008)
Будницька Н. - Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях, Пришляк О. (2008)
Банна О. - Найпростіші мартингали найкращого наближення до дробового броунівського руху, Мішура Ю. (2008)
Вижва З. - Про статистичне моделювання випадкових полів на площині, Зражевський О. (2008)
Кубайчук О. - Асимптотика оцінки для баєсового порогу (2008)
Зайцев О. - Уточнення методу розв’язання газодинамічних задач, що мають особливість на вільній межі, Хорошилов О. (2008)
Мольченко Л. - Магнітопружне деформування ортотропних оболонок обертання з ортотропною електорпровідністю, Лоос І., Індіамінов Р. (2008)
Балога С. - Асимптотична еквівалентність систем диференціальних рівнянь (2008)
Вакал Ю. - Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами, Парасюк І. (2008)
Громик А. - Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей, Конет І (2008)
Попов В. - Гап’як І. Застосмування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами, Вакал Вакал, Є. Є. (2008)
Пришляк О. - Функції загального положення на поверхнях з межею (2008)
Дереч В. - Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу (2008)
Дарійчук Дарійчук - Рівномірна збіжність з ймвірністю одиниця вейвлет розкладу одного класу передгаусових випадкових процесів, І. І. (2008)
Моклячук М. - Робастна фільтрація однорідних та однорідно зв’язаних випадкових полів дискретного аргументу, Щестюк Н. (2008)
Андрущенко В. - Дослідження спектрів пружних коливань коротких суцільних циліндрів, Лібов Д., Якименко М. (2008)
Антонова В. - Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті, Зайцев О. (2008)
Мольченко Л. - Нелінійне деформування кільцевої пластини змінної жорсткостів в магнітному полі, Лоос І., Корнєєв С. (2008)
Наквасюк В. - Задачі електропереносу з розривними роз’язками (2008)
П'ятецька О. - Вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців (2008)
До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка (2008)
До 65-річчя від дня народження Володимира Васильовича Кириченка (2008)
До 80-річчя з дня народження Антона Юрійовича Лучки (2008)
Повний текст випуску №19 (2008)
Повний текст випуску №20 (2008)
Пирожкова А. О. - Особенности подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в младших классах (2013)
Шалацька Т. П. - Тріада "Автор – персонаж – читач" на матеріалі оповідань І. Чендея (2013)
Шкарлат Л. П. - Учебный процесс и духовно-нравственое воспитание в Симферопольском женском епархиальном училище (2013)
Дядченко О. В. - Ефективні форми роботи з формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Захарчук О. В. - Змістовий аспект реалізації моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Погорєлов А. В. - Сутність і шляхи реалізації проблеми формування в студентської молоді ціннісного ставлення до батьківства (2013)
Редькина Л. И. - Школьное дело и зарождение педагогической мысли в Древнем Китае (2013)
Безкоровайна О. В. - Формування міжкультурної толерантності студентів-філологів у контексті аксіологічної парадигми (2013)
Бєлая М. В. - Особливості вольової саморегуляції старшокласників (2013)
Большакова А. М. - Інноваційна готовність та часові перспективи в юнацькому віці (2013)
Варіна Г. Б. - Особливості дослідження моделі професійної стійкості майбутнього практичного психолога як компонента його професіоналізму (2013)
Гапеева И. В. - Классификация методов активного обучения иностранным языкам в неязыковых ВУЗах (2013)
Гармаш С. А. - Інформаційна компетентність як основний компонент інформаційної культури студента вищого навчального закладу (2013)
Горпініч Т. І. - Рецепт та інструкція лікарського препарату як основні жанри фармацевтичного дискурсу (2013)
Гузь В. В. - Відповідальне ставлення майбутніх фахівців до професійного навчання як чинник гармонізації освітнього простору, Гузь Н. В. (2013)
Гуртовенко Н. В. - Умови формування готовності до професійної діяльності педагогів у процесі вузівської підготовки (2013)
Дмитрієв В. Ю. - Концепція маркетингового менеджменту у сфері послуг ВНЗ (2013)
Дубініна О. М. - Деякі аспекти формування професійної компетентності з програмної інженерії у технічному вищому навчальному закладі (2013)
Дюженкова О. Ю. - Деякі аспекти написання навчальних посібників з вищої математики (2013)
Желамская Е. М. - Делегирование полномочий в менеджменте (2013)
Казанцева Л. І. - Розвиток дискурсивної діяльності дошкільників у світлі теорії дискурсу (2013)
Поліщук Н. П. - Концептуальні характеристики тексту в загальнонауковій лінгвістичній теорії (2013)
Зіненко І. М. - Особливості вивчення математики в старшій профільній школі за умов впровадження компетентнісного підходу (2013)
Моцовкина Е. В. - Организация социально-педагогической деятельности социального педагога по профилактике вредных привычек со старшеклассниками (2013)
Андрющенко В. П. - Влияние прекрасного в искусстве на эстетическое воспитане детей (2013)
Качко Ю. В. - До проблеми попередження та усунення синтаксично-стилістичних помилок у зв’язному мовленні молодших школярів: обґрунтування (2013)
Попова О. А. - Особенности формирования модели семейнх взаимоотношений в юношеском возрасте и их коррекция методами сказкотерапии (2013)
Лепинская В. О. - Философско-исторические концепции развития украинского этноса в современном педагогическом образовании (2013)
Заргарян И. В. - Анализ результатов педагогического эксперимента формирования колористического восприятия будущих дизайнеров в процессе изучения специальных дисциплин (2013)
Иноземцев В. А. - Вопросы жизни в педагогическом творчествен.и. пирогова и их актуальность для современного образования (2013)
Каткова Т. А. - Конфлікти між батьками та дітьми: причини та способи їх подолання, Зотова А. О. (2013)
Каткова Т. А. - Психолого-педагогічні аспекти взаємовідносин дітей і батьків у проблемних сім’ях, Катков В. В. (2013)
Каткова Т. А. - Дезадаптація студентів в умовах навчання у вищій школі як фактор прояву стрессу, Песоцька К. Г. (2013)
Фалько Н. М. - Культурно-освітній вимір гармонізації простору особистості: психологічний дискурс (2013)
Лемак О. І. - Формування основ професійної творчості майбутніх учителів української мови та літератури: постановка проблеми (2013)
Мороз С. Е. - Використання практико-орієнтованих технологій у процесі підготовки майбутніх товарознавців-експертів у митній справі до професійної діяльності (2013)
Мокеева Л. Н. - Роль педагогического коллектива во внедрении физической культуры и спорта в быт учащихся (2013)
Яценко В. В. - Використання нових інформаційних технологій в дистанційному навчанні (2013)
Яроцкая А. С. - Особенности психологических границ личности с контрзависимыми и созависимыми моделями взаимодействия (2013)
Ягенич Л. В. - Различия британского и американского вариантов английского языка на материалах профессионально направленной медицинской лексики, Мироненко Г. В. (2013)
Энгельке М. М. - Восприятие безопасности у пожилых людей (2013)
Шевчук І. В. - Роль куратора академічної групи в організації дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Комарова А. О. - Особливості формування професіонально-педагогічної спрямованності особистості майбутньго вчителя (2013)
Фазан Т. - Православ’я – основа виховання дитини поч. ХХ ст (2013)
Фазан В. В. - Просвіта монахів Києво-Печерської Лаври у ХVІІІ ст (2013)
Левдер А. І. - "Оповідання з історії України” І. П. Крип'якевича як зразок нового покоління навчальної літератури початку ХХ століття (2013)
Козубцов І. М. - Філософія науково-педагогічної ідеї синтезу моделі освітнього стандарту підготовки аспірантів (2013)
Мірошниченко В. Г. - Виховання ченців ранньохристиянської Європи у філософсько-релігійній думці ХІ-ХVІІІ століть (2013)
Бекирова Э. Ш. - Ислам в Крыму: современное состояние и перспективы развития, Халилев Р. А. (2013)
Гапонов А. И. - Особенности модульной системы обучения дисциплине "Высшая математика" студентов экономических ВУЗов (2013)
Черниш Н. І. - Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій (2012)
Теремко В. І. - Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання (2012)
Янів Г. Я. - Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) (2012)
Василишин О. М. - Антипольські настрої Дмитра Паліїва на сторінках часопису "Українські вісти" (2012)
Пономаренко Л. Г. - Актуальність теми та наявність проблеми в матеріалах соціального спрямування: моральний аспект (на прикладі "Дня" та "Голосу України") (2012)
Вербовий Р. М. - Дослідження елементів композиційно-графічного комплексу сучасного українського молодіжного журналу (2012)
Білограць Х. Р. - Сучасні можливості в інформаційному просторі та їх вплив на студентську пресу (2012)
Бессараб А. О. - Поділ періодичних наукових фахових видань України за цільовим призначенням (2012)
Палига Є. М. - Історичні трансформації господарств населення, Бігальська О. Ю. (2012)
Штангрет А. М. - Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань (2012)
Ніконенко У. М. - Фундаментальні підходи до проблеми глобалізації (2012)
Щерба О. І. - Прив’язаність споживачів до товарної марки та пошук ними різноманітності (2012)
Хома Д. М. - Удосконалення методики економічного аналізу (2012)
Холод З. М. - Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств, Шляхетко В. В. (2012)
Петрашова О. М. - Реінжиніринг техніко-технологічної сфери як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства (2012)
Палига Є. М. - Методичні засади створення підсистеми кадрової безпеки підприємства, Бурда І. Я. (2012)
Хамула О. О. - Нотатки щодо створення "ідеального" інтерфейсу інтернет-магазину, Яців М. Р., Хамула О. Г. (2012)
Передерієнко Н. І. - Конкуренція на гуртовому книготорговельному ринку України, Марковська О. К. (2012)
Якубенко Я. А. - Інформаційно-рекламна діяльність у книгорозповсюдженні України: до постановки питання (2012)
Гавенко С. Ф. - Інтегральний прогноз якості книжкових видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів зволожувального розчину (2012)
Гілета І. В. - Модель автоматизованої системи проектування газетної полоси (2012)
Естріна М. В. - Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2012)
Гургаль Н. С. - Дослідження поверхневої енергії паперових самоклеючих етикеткових матеріалів, Репета В. Б. (2012)
Кохан В. Ф. - Фізико-хімічні явища при очищенні робочих поверхонь змивними розчинами (2012)
Черниш Є. Ю. - Проектування біотехнологічних систем видалення важких металів з осадів стічних вод, Пляцук Л. Д. (2012)
Пижов В. В. - Ігнорування в Україні масового навчання вмінню плавати: причини і наслідки (2012)
Кукура Ю. А. - Педагог за покликанням (до 65-річчя від дня народження В. В. Шибанова) (2012)
Артьомов І. В. - Сучасні концепції міжнародних відносин (2012)
Банти Р. - Британский Закон о гражданстве 1981 г. (British Nationality Act) и его последствия для "цветных" иммигрантов (2012)
Волкова Є. С. - Формування російської політики стосовно Османської імперії в останній третині XVIII − на початку ХІХ ст. (2012)
Гребенюк В. С. - Англо-испанское колониальное противостояние во времена премьерства Р. Уолпола, 1721 – 1742 гг. (2012)
Зуева А. А. - Политика США в отношении Османской империи (1830 – 1914 гг.): основные этапы (2012)
Карпенко Н. М. - Концептуальные подходы к исследованию процесса "расказачивания" донских казаков (2012)
Ладига О. І. - Участь угорського військового контингенту у війні з СРСР (27.06.1941 – 8.05.1945 рр.) (2012)
Ласкавий Д. В. - Перська затока: "британське озеро" та / або "американське озеро"? (2012)
Личко С. О. - Колоніальна політика Вільгельма ІІ: Гельголанд-Занзібарський договір 1890 року (2012)
Маркова М. О. - Ідея "Єдиної Європи": віхи розвитку від періоду Середньовіччя до початку ХХ століття (2012)
Марченко Д. В. - Амрітсарський договір 1809 року та його вплив на розвиток британсько-сикхських відносин (2012)
Пилипенко В. В. - Еволюція політики США щодо Ірану (1989 – 2009 рр.) (2012)
Седнев С. С. - Возникновение англо-русского соперничества в Центральной Азии: первая половина XVIII века (2012)
Скиба А. Ю. - Участие полковника Э. М. Хауза в создании и деятельности научно-аналитического центра "Инквайри", 1917 – 1918 гг. (2012)
Щербатюк Д. В. - Основные проблемы формирования и развития Шанхайской организации сотрудничества (2012)
Водолага О. В. - Репрезентація образу щасливого радянського дитинства на сторінках періодичної преси України у роки повоєнної відбудови (2012)
Гомонай Н. О. - Багатовекторна зовнішня політика – необхідна умова реалізації нової геостратегії України після президентських виборів 2010 р. (2012)
Маргулов А. Х. - Репресії проти ассирійців України у 1930 х роках: хроніка протистояння (2012)
Сидорович Є. С. - Французькі підприємці, мігранти та переселенці на території Новоросії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. (за документами Повного Зібрання Законів Російської імперії) (2012)
Степанчук О. П. - Основні проблеми українського населення Холмщини в 20–30-х роках ХХ ст. (2012)
Чортенко А. М. - Студентство в діяльності українських політичних партій та молодіжних позапартійних організацій Наддніпрянщини напередодні Лютневої революції (середина 1914 – лютий 1917 рр.) (2012)
Писаный Д. М. - О некоторых аспектах освещения проблемы рабства Нового времени в творчестве выдающихся представителей советской и англо-американской историографии 1950 1960-х гг.: попытка сравнительного анализа (2012)
Фоміна О. В. - Мемуарна література як джерело з історії життя та творчості Редьярда Кіплінга (2012)
Климов А. О. - В. Я. Башкина, А. И. Поболелов. Луганск в трех столетиях. – Луганск : Изд-во "МАКСИМ", 2012. – 140 С.; ил. (2012)
Романько О. В. - Новое исследование о крымских партизанах: коллективный портрет на фоне мифов и некомпетентности. Рецензия на книгу: Поляков В. Е. Страшная правда о Великой Отечественной. Партизаны без грифа "Секретно". – М.: Яуза-пресс, 2011. – 448 С. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Альошина О. А. - Використання інформаційно-комунікативних технологій для ефективності організаційних форм навчання (2013)
Армейська Л. В. - Самоосвіта ефективна умова формування професійної компетентності вчителів малочисельних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2013)
Бган Т. С. - Розвиток логічного мислення як умова успішного навчання учнів школи, Клочко Н. І. (2013)
Бец Ю. І. - Гуманістичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників як аспект підвищення ефективності формування національних і загальнолюдських духовних цінностей, Мичковська В. Р. (2013)
Богдан Т. М. - Метод наочного моделювання як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку, Ісамбаєва В. Г. (2013)
Бoгрoва К. Б. - Теoретический анализ проблемы прoсoдическoгo кoмпoнента речи в психoлoгическoй науке (2013)
Большакова А. М. - Реалізованість як суб’єктивне переживання власної вичерпаності та особистісний потенціал людини (2013)
Бєсова О. Г. - До питання структури професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2013)
Вагіс А. І. - Синергетичний підхід до навчального процесу з фізики (2013)
Веклич Ю. І. - Значення кольорів у культурах народів світу у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи (2013)
Воронцова І. А. - "Польова екологія" - як важливий елемент формування екологічно-освідченного покоління, Влащенко С. В. (2013)
Волженцева И. В. - Динамика параметров психических состояний и умственной деятельности студентов в процессе использования звукоцветовой регуляции (2013)
Волківська Д. А. - Сучасні трактування поняття "Лідер" (2013)
Волкова Н. Г. - Характеристика вимог до підготовки вчителів іноземної мови в умовах ступеневої освіти (2013)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Зміст духовно-морального виховання учнів загальних шкіл України у середині ХІХ століття, Білецька С. А. (2013)
Гавриленко К. М. - Організація мовного навчання в контексті вирішення практичних інтерактивних завдань (2013)
Галібіна Н. А. - Теоретико-методичні аспекти навчання вищої математики студентів архітектурно-будівельних напрямів підготовки на засадах діяльнісного підходу (2013)
Галузяк В. М. - Характеристики освітнього середовища як фактору особистісного розвитку майбутніх учителів (2013)
Галущак І. Є. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів (2013)
Герасимова І. Г. - Андрагогічний підхід до формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери (2013)
Джурило А. П. - Освітні та соціальні реформи у сучасній німеччині: проблеми нерівності у системі освіти (2013)
Донченко Я. А. - До проблеми впровадження курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України: основні віхи розвитку (2013)
Заблоцька Л. М. - Використання інноваційних методів у процесі навчання англійської мови професійного спрямування (2013)
Зінчук Н. А. - Удосконалення змісту системи підготовки керівних кадрів освіти з фінансово-економічних питань (2013)
Казаннікова О. В. - Психологічний супровід агресивної дитини (2013)
Калініна О. Г. - Інституційні процедури управління якістю вищої освіти (2013)
Кошарна Н. В. - Генезис системи педагогічної підготовки вчителя у Швеції (2013)
Кравченя А. О. - Сучасні аспекти освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутніх учителів інформатики (2013)
Красовська О. О. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у галузі мистецької освіти на основі застосування інноваційних технологій (2013)
Крива М. В. - Формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності (2013)
Кучерук О. А. - Соціокультурний підхід до формування україномовної особистості учня основної школи (2013)
Лапшина І. С. - Автоматизація моніторингових досліджень як засіб підвищення якості освіти (2013)
Литвиненко О. М. - Загальні тенденції й особливості гуманістичного виховання дівчат на зламі часів (2013)
Лощилова М. А. - Организационно-педагогические условия формирования профессионального самоопределения обучающихся в процессе профильного обучения в Англии (2013)
Малихіна Я. А. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність ВНЗ (2013)
Машкіна С. В. - Етико-феноменологічні засади інноваційного поступу вищих навчальних закладів (2013)
Мегем О. М. - Генезис і сучасність методики навчання шкільної біологічної освіти в Україні (2013)
Мединський С. В. - Академічна спеціалізація як основна характеристика підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у коледжах США (2013)
Мінкіна Ю. В. - До проблеми формування екологічної культури майбутніх викладачів природничих дисциплін (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Мичковська В. Р. - Поняття "полікультура” та "полікультурне виховання" в сучасних наукових дослідженнях, Бец Ю. І. (2013)
Теремко В. І. - Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери (2012)
Якубенко Я. А. - Соціальна роль книги в культурі суспільства: до постановки питання (2012)
Василишин О. М. - Польське питання на сторінках тижневика "Батьківщина" (2012)
Василенко М. К. - Особливості розвитку журналістики-розслідування. Припустимі стандарти домислу і вимислу (2012)
Гридчина В. В. - Використання контрастивного методу в семіотичному дослідженні ділових видань (2012)
Огар Е. І. - Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики (2012)
Компанович М. С. - Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації (2012)
Штангрет А. М. - Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань (2012)
Бондарчук А. В. - Особливості здійснення операцій репо в Україні (2012)
Банера Н. П. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи в Україні (2012)
Босак І. П. - Класифікація та оцінка чинників ціноутворення (2012)
Щерба О. І. - Торговельна марка та її значення у виборі товару споживачами (2012)
Швайка Л. А. - Ефективність господарювання видавничо-поліграфічних підприємств державної та державно-корпоративної форм власності (2012)
Базилюк В. Б. - Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2012)
Василенко Ю. А. - Метод вибору оптимального підприємства (групи підприємств) при наданні позики, Поліщук В. В. (2012)
Передерієнко Н. І. - Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств, Котляревський Я. В. (2012)
Петрик І. В. - Соціально-економічний розвиток малого бізнесу у Львівській області (2012)
Сороківська Н. М. - Оцінювання рівня операційних ризиків страхових корпорацій (2012)
Халіна О. В. - Організаційні аспекти процесу управління економічною безпекою підприємства (2012)
Дурняк Б. В. - Моделювання і способи експериметнального дослідження елелктроприводів смугорозмотувальних і стрічконамотувальних механізмів поліграфічних машин, Забрамний А. А., Сорочинський О. М., Яремків Т. О. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Цифровий контроль статистичного вимірювання Lав координат для об’єктивного цифрового визначення кольорового відхилення, Морфлюк-Щур В. В. (2012)
Хамула О. Г. - Роль веб-типографіки для оформлення тексту електронних видань, Васюта С. П. (2012)
Пирч Н. М. - Про Р-властивість у паратопологічних групах (2012)
Кохан В. Ф. - Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, Мельников О. В., Кукура Ю. А. (2012)
Гургаль Н. С. - Взаємозв’язок між показником одностороннього змочування і поверхневою енергією етикеткових паперів, Репета В. Б., Новосад І. В., Маршалок І. Й., Шибанов В. В. (2012)
Кузін М. О. - Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з урахуванням умов фрикційних навантажень (2012)
Кавин О. М. - Перспективи розвитку міжнародного співробітництва вищими навчальними закладами України, Кавин Я. М. (2012)
Morozov N. - The process approach to the modeling of the system of quality management and cost accounting for the quality of the university (2012)
Мельник О. С. - Розробка удосконаленої схеми електрохімічного очищення стічних вод для підприємств з оборотним циклом водопостачання (2012)
Балушка Л. М. - Проблеми спортивного травматизму, Пістун А. І., Окопний А. М. (2012)
Мельников О. В. - Пам’яті вчителя (2012)
Лук’янова Г. Ю. - Залежність комплементарності праворозуміння від гетерогенності джерел права (2013)
Новіков В. В. - Інститут свободи совісті і віросповідання у системі прав людини (2013)
Шпак Ю. А. - Правове регулювання муніципальної нормотворчої діяльності у регламентах місцевих рад (2013)
Бориславська О. М. - Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв’язку (2013)
Висоцький В. М. - До питання про акумулятивну функцію політичних партій (2013)
Грищук А. Б. - Правосвідомість і моральність – соціально-психологічні цінності у діяльності державних службовців України (2013)
Кравчук В. М. - Відкликання голови виконавчого органу товариства (2013)
Пасайлюк І. В. - Зустрічний позов як засіб захисту прав та інтересів відповідача (2013)
Цимбрівський Т. С. - Позитивістська концепція міжнародного права (2013)
Бондаренко В. А. - Деякі питання реалізації адміністративно-правових норм (2013)
Бурбело О. А. - Ефективний фінансовий контроль за державними закупівлями – вагома складова економічної безпеки держави, Токар А. В. (2013)
Гулак О. В. - Щодо питання реформування державної системи забезпечення пожежної безпеки лісів в Україні (2013)
Дзюдзь М. С. - Ефективність засобів адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина в пенітенціарних установах: теоретичний аспект (2013)
Дитюк В. З. - Адміністративно-правове забезпечення громадської безпеки на об’єктах транспорту місцевими державними адміністраціями виконавчої влади (2013)
Єсімов С. С. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання інформаційної діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Ілюшик О. М. - Загальний порядок укладення адміністративних договорів правоохоронними органами (2013)
Ковалів М. В. - Тенденції розвитку управління вищою освітою в Україні, Корчинська М. Р., Апетик А. М. (2013)
Лозинський Ю. Р. - Форми і методи адміністративно-правової діяльності органів з протипожежної профілактики на залізничному транспорті (2013)
Назар Ю. С. - Права учасників бюджетного процесу в адміністративно-деліктному і бюджетно-деліктному провадженнях (2013)
Середа В. В. - Поняття та класифікація адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів (2013)
Хатнюк Ю. А. - Визначення поняття рейдерства та його характеристика у законодавстві України (2013)
Башта І. І. - Співвідношення оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та криміналістичної діяльності у виявленні і розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з Кримінальним кодексом УСРР 1922 і 1927 рр. (2013)
Бурда С. Я. - Покарання у виді довічного позбавлення волі за КК України як альтернатива смертної кари (2013)
Бурдін В. М. - Добровільна відмова та її кримінально-правове значення (2013)
Кирись Б. О. - Штраф як вид покарання за Кримінальним кодексом України 1960 р. (продовження) (2013)
Ковальчук В. П. - Історичні передумови встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної організації (2013)
Марін О. К. - Основний склад злочину: міркування щодо визначення поняття (2013)
Чорний Р. Л. - Змова про вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади: юридичний аналіз складу злочину (2013)
Яворська В. Г. - Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства (2013)
Андрусенко С. В. - Проблемні питання створення та функціонування суду присяжних в Україні (2013)
Басиста І. В. - Прогалини чинного КПК щодо унормування кримінальних проваджень на підставі угод (2013)
Гула Л. Ф. - Ознаки організованих злочинних груп: об’єкти оперативно-розшукового втручання (2013)
Гула Н. Л. - Виявлення підрозділами ДСБЕЗ злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2013)
Дмитрів Р. М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування протидії законній господарській діяльності (2013)
Жига І. П. - Правові основи протидії введенню в обіг на ринок України небезпечної продовольчої продукції (2013)
Захарова О. В. - Засади захисту інформації в інформаційних системах підрозділів МВС, Рудий А. Т. (2013)
Кунтій А. І. - Застосування спеціальних психологічних знань під час розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (2013)
Максимів Л. В. - Перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиційна перевірка): деякі проблемні аспекти (2013)
Малярова В. О. - Теоретичні основи формування методики розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Марко С. І. - Проблеми укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, Паславський С. І. (2013)
Мархевка О. В. - Критерії допустимості участі перекладача у кримінальному судочинстві (2013)
Молодик В. В. - Моделі правового регулювання діяльності прокурора у кримінальному провадженні (2013)
Палій Н. Р. - Предмет і способи одержання службовою особою митних органів неправомірної вигоди (2013)
Пришляк С. О. - Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування окремих кримінальних правопорушень (2013)
Ряшко О. В. - Деякі проблемні питання щодо значення та умов допустимості отримання доказів у кримінальному процесі (2013)
Сало О. М. - Правова регламентація проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Фальшовник Д. В. - Окремі аспекти удосконалення взаємодії підрозділів ДСБЕЗ з іншими державними органами щодо виявлення злочинів, пов’язаних із протидією законній господарській діяльності (2013)
Чорноус Ю. М. - Тактико-криміналістичне забезпечення міжнародної правової допомоги (2013)
Бортняк А. Ф. - Комунікативний підхід до розуміння правовідносин як середовища функціонування правових знаків (2013)
Кісіль Р.-В. В. - Гносеологічна парадигма інтерпретації феномена корупції у філософсько-правовій думці Стародавньої Японії (2013)
Кость С. П. - Параметри правового газетного дискурсу (2013)
Петрович З. З. - Вплив моралі на правосвідомість особи: філософсько-правовий вимір (2013)
Ряшко В. І. - Діалектика взаємозв’язку держави і громадянського суспільства у "Філософії права" Г. Гегеля, Ряшко О. В. (2013)
Саміло А. В. - Вплив людської агресії на суспільство в контексті правової антропології та напрями її подолання (2013)
Швед О. І. - Роль правового мас-медійного дискурсу у демократичних трансформаціях українського суспільства (2013)
Шевців М. Б. - Природно-правові концептуальні засади інтуїтивної культури юриста (2013)
Бурьян М. С. - Генрі Кіссинджер і проблема розбудови "нового світового порядку", Ткаченко К. А. (2013)
Богданова Т. Г. - Джон Хей та його роль у встановленні американо-англійської співпраці під час іспано-американської війни 1898 р. (2013)
Зотіков Д. А. - Проблема формування американської геополітичної моделі "Група двох" ("G-2") (2013)
Markova M. O. - Winston Churchill and the Development of Idea of the "United States of Europe" in 1943 (2013)
Панченко Г. Ю. - Чи був реальністю американський нейтралітет напередодні Другої світової війни? (2013)
Прус Д. С. - Територіально-політичний поділ світу у XXI столітті: Арктика в зовнішній політиці Європейського Союзу (2013)
Рютин В. В. - Становление разведывательной службы военного ведомства России в восточноазиатском регионе – аналитический аспект (1881–1894 гг.), Фалько С. А. (2013)
Садикова В. В. - Британсько-радянська "ядерна проблема" на перемовинах у Кемп-Девіді 22 грудня 1984 року (2013)
Фадікова О. Л. - Проблема диверсифікації шляхів постачання вуглеводнів до країн ЄС у контексті розбудови проектів "Північний потік" та "Південний потік" (2013)
Харковський Р. Г. - Англо-французька боротьба за Верхній Ніл. Фашодська криза 1898 р. (2013)
Ширяєв М. В. - Американські проекти врегулювання нагірно-карабаського конфлікту: критичний погляд Г. Л. Бондаревського, Якименко Л. М. (2013)
Горб Є. С. - Партійна конфігурація польської правиці в умовах парламентської демократії (2013)
Мальшина К. В. - Янко Плетерський та його погляди на словенське національне питання (2013)
Черняєв В. С. - Дредноутні перегони та військово-морська політика США на початку ХХ ст. (2013)
Галик В. М. - Взаємини та співробітництво Івана Франка із сеньйором Ставропігійського Інституту Ісидором Шараневичем (2013)
Галішевський В. А. - Місце Росії в українському історичному процесі крізь призму творчості Михайла Брайчевського (2013)
Єпик Л. І. - Організація діяльності практикумів з українознавства для радянського і партійного апарату в середині 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Задерейчук І. П. - Історія розвитку переробної галузі Криму у дорадянський період на прикладі консервної фабрики товариства "Ейнем" (2013)
Зеркаль М. М. - Історичні трансформації політики координуючих, представницьких та професійних органів етноменшин України до проблем освіти (1991 – 2012 рр.) (2013)
Краснікова О. В. - Політичні відносини Київської Русі з Хозарським каганатом у ІХ – Х століттях (2013)
Кульчицька О. В. - Д. З. Мануїльський: штрихи до портрета особистості (2013)
Левченко Ю. І. - Передумови окупації Румунією південно-західної території України в роки Другої світової війни (2013)
Петриків В. І. - Демографічний розвиток села Довге (Гірське) від середини XVII ст. до 1939 р. (2013)
Пилипович Т. В. - Українці у складі Війська Польського під час радянсько-польської війни 1939 року (2013)
Рожков М. В. - Військово-санітарний напрям діяльності Товариства Червоного Хреста в УСРР у 20-х рр. XX ст. (2013)
Крюков В. Г. - Задачі українського арабістичного джерелознавства в умовах розвитку європейської орієнталістики (історіографічний аспект) (2013)
Мірошніченко С. В. - Періодичний друк Харківської (Слобідсько-Української) губернії XIX – початку XX століття: основні тенденції та періодизація розвитку (2013)
Гоков О. А. - В. В. Будаков. Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 496 с. (2013)
Савенков В. В. - Anthony Webster. The Debate on the Rise of the British Empire. – Manchester : Manchester University Press, 2006. – 207 p., Савенкова І. Ю. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андросенко М. - Достатні умови умовного екстремуму для функцій багатьох змінних (2009)
Тищук Т. - Неперервні розв’язки нерівності (2009)
Ющенко Л. - Негативні результати у кусково-опуклому наближенні вищих порядків (2009)
Громик А. - Інтегральне зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах, Конет І. (2009)
Капустян О. - Якісна поведінка розв'язків неавтономного параболічного включення з трансляційно-компактною правою частиною, Шкляр Т. (2009)
Лакоза І. - Вплив зовнішнього збурення на властивості розв'язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією, Самойленко В. (2009)
Самойленко Ю. - Умови існування розривних розв’язків квазілінійного рівняння зі змінними коефіцієнтами (2009)
Сидоренко Ю. - Бінарні перетворення просторово-двовимірних інтегродиференціальних операторів і рівнянь Лакса, Чвартацький О. (2009)
Єршов А. - Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу (2009)
Каплуненко Д. - Границя для справедливої вартості контракту з опціоном дискретної моделі з випадковою еволюцією неризикового активу (2009)
Усольцева O. - Конзистентна оцінка в моделі виживання з похибками вимірювання (2009)
Сукретна А. - Наближений синтез оптимального обмеженого керування для параболічного процесу (2009)
До 70-річчя від дня народження Григорія Логвиновича Кулініча (2009)
До 100- річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова (2009)
Рудікова В. В. - Формування соціальної активності студентів педагогічних університетів (2013)
Більдіна М. О. - Обгрунтування проблеми формування системи взаємовідносин молодших школярів в позакласній діяльності (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Типологія сербської баянно-акордеонної школи у контексті жанрової парадигми (2013)
Козубцов І. М. - Зміст освітньо-професійної програми підготовки наукових керівників (консультантів) (2013)
Шелягова А. А. - К вопросу определения понятия "школьная библиотека" (2013)
Ковальчук О. М. - Готовність майбутніх учителів до самоуправління інноваційною діяльністю (2013)
Ярошинська О. О. - Категорія "середовище" та міждисциплінарних підхід у представленні моделей середовища (2013)
Алімасова Д. П. - Результати дисертаційного дослідження з теми: "Підготовка майбутніх менеджерів до використання нових інформаційних технологій у професійній діяльності” (2013)
Альохіна Н. В. - Формуванння комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2013)
Болгарін В. В. - Формування психолого-педагогічних знань у професійній діяльності керівного складу відокремлених структурних підрозділів ВНЗ, Болгаріна О. Ю. (2013)
Бухниева Е. А. - Методические аспекты деятельности учителя интегрированных предметов художественно-эстетического цикла (2013)
Вергазова Л. Г. - Педагогічний аспект у професійній підготовці майбутніх управлінців: проблеми і реальність (2013)
Абрамова М. В. - Системный анализ управления развитием высшего образования в Украине, Гордиенко Т. П. (2013)
Журавльова О. І. - Поведінкова компетентність як базисна складова професійної підготовкі сучасного менеджера (2013)
Кірєєва У. В. - Модель розвитку позитивної Я-концепції майбутніх соціальних педагогів (2013)
Кін О. М. - Зміст громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Когут У. П. - Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України, Вдовичин Т. Я. (2013)
Левун Н. І. - Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища (2013)
Линьова І. О. - Забезпечення якості вищої освіти – стратегічний пріоритет розвитку системи освіти України (2013)
Лук’яненко В. В. - Характеристика рівнів само ефективності в юнацькому віці (2013)
Мартиненко С. А. - Професійна компетентність, як складова професіоналізму особистості: психолого-педагогічний аспект (2013)
Матрос О. О. - Методичні аспекти у педагогічній діяльності І. Лужицького (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Наход С. А. - Психологічні фактори формування комп'ютерної залежності у дітей (2013)
Новик І. М. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування (2013)
Поперечна Л. Ю. - Особливості професійного розвитку вчителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти України (2013)
Пододіменко І. І. - Професійна підготовка бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії (2013)
Хітрова Г. - Характеристика критеріїв, показників, рівнів сформованості громадянськості у молоді в умовах вищої школи (2013)
Приходько В. М. - Професійна компетентність керівника як складова моніторингу управління якістю освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Проценко О. Б. - Акмеологія: історія та переспективи розвитку (2013)
Рикун А. А. - Дослідження рівня розвитку особистісних якостей майбутніх психологів (2013)
Рябокінь Л. М. - Психолого-педагогічні умови формування інтегративної готовності у майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Семенова Ю. Ю. - Волонтерська робота з дітьми та молоддю в Україні (кінець ХХ – початок ХХI століття) (2013)
Семиліт О. Є. - Роль імператорського російського музичного товариства у становленні професійної музичної освіти в Таврійській губернії (2013)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання молоді Великої Британії (2013)
Собянина Г. Н. - Системный подход в организации здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения (2013)
Гончар І. Г. - Головні умови реалізації ідей вільного виховання у поглядах К. Вентцеля (2013)
Райковська Г. О. - Цілісність інженерно-конструкторської підготовки у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Києнко-Романюк Л. А. - Науково-методична компетентність педагога в контексті завдань сучасної післядипломної освіти (2013)
Марченко А. А. - Шляхи реалізації професіограми вчителя образотворчого мистецтва в контексті вищої освіти (2013)
Трунова О. В. - Самостійна робота студентів у процесі формування стохастичної компетентності в економічних ВУЗах, Вінніченко Н. В. (2013)
Харькова Н. Н. - Аутентичные тексты как средство формирования социокультурной компетентности студентов-менеджеров (2013)
Чередниченко Л. А. - Проблема формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах етнічного розмаїття (2013)
Чернєва І. В. - Психологічні особливості стресу у період професійного самовизначення студентської молоді в період навчання у ВНЗ, Захарова К. І. (2013)
Шварп Н. В. - Упровадження інтерактивних методів навчання у підготовку майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2013)
Бондар Л. А. - Критерії оцінювання завдань самостійної роботи студентів-філологів з формування мовленнєвої компетентності (2013)
Калько О. В. - Конкурс "Печерськи каштани" как средство стимулирования творческой активности будущих дизайнеров одежды в процессе профессионального показа авторской коллекции (2013)
Овчинникова М. В. - Феномен синергетики як об’єкт вивчення в процесі підготовки майбутніх учителів математики до науково-дослідницької діяльності (2013)
Микитюк О. М. - Психолого-педагогічний діалог викладачів і студентів вищого навчального закладу, Зачепа А. М. (2012)
Мантуло Н. Б. - Дискурс як предмет піарознавчих студій (2012)
Гузенко Т. А. - Посилення ролі соціальних мереж в екологічній комунікації (2012)
Штангрет А. М. - Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти (2012)
Горін Н. О. - Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки (2012)
Гавриляк М. Я. - Методично-організаційні засади проведення товарознавчої експертизи (2012)
Ніконенко У. М. - Фактори впливу на формування цін сировинних ресурсів (2012)
Котляревський Я. В. - Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інформаційній безпеці України (2012)
Грет Г. П. - Реклама в системі маркетингової політики видавництва (за матеріалами науково-видавничого об’єднання "Дух і Літера", Міненко Д. І. (2012)
Шира Т. Б. - Вплив виробничо-господарської діяльності поліграфічного виробництва на організацію управлінського обліку витрат по видах діяльності (2012)
Караїм М. М. - Теоретичні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємства (2012)
Халіна О. В. - Теоретичні аспекти створення власної служби безпеки підприємства (2012)
Кавин О. М. - Гносеологічні засади забезпечення економічної стійкості підприємства (2012)
Бурда І. Я. - Механізм забезпечення кадрової безпеки в процесі формування та реалізації кадрової політики (2012)
Жидецька Х. В. - Кількісне оцінювання рівня кадрової безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Швайка Л. А. (2012)
Овсяк О. В. - Алгебра алгоритмів з багатозначним елімінуванням (2012)
Козелко М. А. - Модель конвертації абстрактних до типових графічних унітермів автоматів (2012)
Стахів Р. Б. - Методи опису графічних складових засобів захисту продукції масового попиту (2012)
Сеньківський В. М. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги, Мельников О. В., Кохан В. Ф. (2012)
Луцків М. М. - Побудова характеристики покриття растрового відбитка фарбою фарбової системи дукторно-ножового типу послідовно-паралельної структури, Рибак В. І., Назаренко О. М. (2012)
Ніщіменко І. В. - Синтез моделі факторів впливу на якість виготовлення гофрокартону, Кадиляк М. С., Сеньківський В. М., Зацерковна Р. С. (2012)
Ратушняк Ю. В. - Багатокритеріальний вибір альтернативних варіантів дизайну електронного видання для планшетного комп’ютера на основі нечіткого відношення переваги, Сеньківський В. М. (2012)
Чехман Я. І. - Дослідження зміни товщини офсетного полотнища по колу циліндра в процесі припрацювання, Кравчук І. М., Шустикевич А. І., Шустикевич М. В. (2012)
Бегень П. І. - Дослідження процесу фальцювання елементів картонних розгорток у пристроях з різними приводами робочих інструментів (2012)
Петрів Ю. І. - Технічні засоби і матеріали для шиття дротом внакидку малооб’ємних поліграфічних видань (2012)
Мицик Ю. - Один з вчителів М. П. Ковальського (Г. Ю. Гербільський) (2009)
Іваненко В. - Постать М. П. Ковальського в контексті соціокультурної ситуації на Дніпропетровщині 1960-1980-х років, Кавун М. (2009)
Дячок О. - Історико-правові аспекти в дослідженнях М. П. Ковальського (2009)
Атаманенко В. - Розвиток просторової організації Острога в останній чверті ХVІ – першій чверті ХVІІ ст. (за свідченнями описів міста) (2009)
Рибачок І. - Соціально-економічний розвиток міста Полонного в першій половині ХVІІ ст. (2009)
Борилюк Д. - Інвентарі Шепетівського ключа ХVІІІ ст. як джерело до вивчення населення краю (2009)
Бирук М. - Інвентарі Острожчини першої чверті ХVІІІ ст. як джерело вивчення господарського стану Острозької волості (2009)
Прищепа Б. - Розвиток Пересопниці за княжої доби (2009)
Казначеєва Л. - Благодійницька діяльність Волинського дворянського зібрання (2009)
Павлюк Г. - Вплив місцевої влади на становище пізньопротестантських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2009)
Клапчук В. - Проблеми полонинського господарства Гуцульщини в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століть (2009)
Дем’янюк О. - Волинська губернія в січні-лютому 1918 р. (2009)
Прищепа О. - Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) (2009)
Трофимович В. - Діяльність Служби безпеки ОУН(б) щодо матеріально забезпечення оонівського підпілля Волині і Полісся. 1945-1951 рр., Антонюк Я. (2009)
Борщевич В. - Православна духовна верства Волині в добу радянського тоталітаризму (2009)
Кузьмич М. - Цукрова промисловість Волинської області (1950-ті – перша половина 1960-х рр.) (2009)
Чура В. - Розпад партійних комітетів КПУ виробничих об’єднань Львова наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. (2009)
Жук М. - Характер влади Володислава Опольського у Галичині 1372-1378; 1385-1387 рр.: нумізматико-історіографічний аспект проблеми (2009)
Юрейко П. - Освальд Бальцер: медієвістична спадщина (2009)
Рябчикова Ф. - Практика проведення колективних монографічних досліджень етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1929-1930 рр.) (2009)
Смирнов А. - Громадсько-політична і церковна діяльність Степана Скрипника у 1930-1944 роках: історіографія проблеми (2009)
Атаманенко А. - Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси (2009)
Антощук Л. - Елементи джерелознавства та археографії в публікаціях журналу "The Ukrainian quarterly" ("Український квартальник") (2009)
Корнійчук Л. - Джерела до вивчення діяльності Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві "Зарево" (2009)
Хеленюк А. - Історичні біографії козацьких лідерів в творчості проф.. Любомира Винара (2009)
Марченко Н. - Українські періодичні видання чернечих орденів греко-католицької церкви в Канаді в другій половині ХХ століття (2009)
Виноградов Г. - Лінгвістична складова джерелознавчого аналізу в сучасній славістичній медієвістиці (2009)
Трофимович Л. - Підкарпатська Русь у контексті європейської політики (жовтень-грудень 1938 р.) (2009)
Десятничук І. - "Празька весна" 1968 р.: ініціативи регіонального самоврядування (2009)
Слесаренко А. - Громадянська ініціатива – Рух за громадянську свободу – в суспільно-політичному житті Чехословаччини 1988-1989 рр. (2009)
Банах В. - Російський лібералізм 1990-х років: ідеологія та практика (2009)
Лозинський П. - Система колективної безпеки країн Співдружності Незалежних Держав (1992-1999 рр.) (2009)
Каляєв А. - Збройні сили України у миротворчих операціях ООН і ОБСЄ (2009)
Луньков А. - Миротворчі контингенти Збройних сил України в операціях НАТО та СНД (2009)
Громик А. - Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах, Конет І. (2010)
Ільченко Ю. - Лінійні диференціальні рівняння в банаховому просторі з сильно p-позитивним операторним коефіцієнтом (2010)
Капустян О. - Про рекурентні властивості ω - граничних множин многозначних напівпотоків, Паньков А. (2010)
Самойленко Ю. - Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній (2010)
Фекета П. - Інваріантні многовиди одного класу розривних динамічних систем (2010)
Чайковський А. - Зображення розв’язку абстрактної задачі Коші (2010)
Бондаренко А. - Відображення тривимірних многовидів, Пришляк О. (2010)
Котляр А. - РРО-еквівалентність функцій на букеті з n кіл (2010)
Репетацька Г. - Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних (2010)
Кайдан Н. - Сагайдаки скінченних кілець (2010)
Зайцев О. - Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом, Хорошилов О. (2010)
Мелешко В. - Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів, Папков С., Токовий Ю. (2010)
До 85-річчя від дня народження О.О.Горошка (2010)
До 70-річчя від дня народження В.І.Розумнюка (2010)
Правила оформлення статей (2010)
Мельник І. А. - Уроки історії: застереження і мотив до дії. До питання актуальності вивчення та популяризації творчої спадщини і практичної діяльності Михайла Грушевського (2012)
Владімірська Р. Л. - Книговидання в системі соціальних комунікацій: стан висвітлення проблеми (2012)
Вовк І. О. - Видання літератури для і про наймолодших членів Пласту (2012)
Палига Є. М. - Методика відбору перспективних угод щодо злиття і поглинання компаній, Гомольська В. В. (2012)
Колосова В. П. - Глобалізація міжнародного фінансового ринку (2012)
Вознесенська С. І. - Особливості формування статистики державних видатків в Україні (2012)
Ніконенко У. М. - Макроекономічні індикатори відкритості глобальної економіки (2012)
Штангрет А. М. - Антикризове управління персоналом підприємства (2012)
Петрашова О. М. - Економічна безпека підприємства: суть та передумови удосконалення методичного забезпечення (2012)
Халіна О. В. - Організаційні аспекти процесу забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Кавин О. М. - Теоретичні аспекти економічної стійкості як передумови забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Караїм М. М. - Теоретичні аспекти визначення місця підприємства в ієрархічній структурі економічної безпеки (2012)
Швайка Л. А. - Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів, Сеньківський В. М., Мельников О. В. (2012)
Котляревський Я. В. - Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України (2012)
Юзевич В. М. - Інформаційна технологія оцінювання станів об’єктів із сталі в морському середовищі з сірководнем з використанням алгебри алгоритмів, Огірко О. І. (2012)
Ляшко О. С. - Подання семантики тексту через його статистичні показники, Миклушка І. З. (2012)
Козелко М. - Модель функціонування інструментальних засобів редактора графічних унітермів (2012)
Коляда Р. В. - Просторові матриці: аналіз і перспективи, Мельник О. М. (2012)
Дурняк Б. В. - Маркування товарів, що реалізуються, на основі використання друкарських технологій: стандарти та вимоги, Стахів Р. Б., Назаренко О.М. (2012)
Киричок Т. Ю. - Аналіз за методом "вартість–ефективність" застосування технології орловського офсетного друку для виготовлення української гривні, Нестеренко В. М. (2012)
Кохан В. Ф. - Оптимізація моделі факторів прогнозування якості очищення анілоксових валів (2012)
Ратушняк Ю. В. - Класифікація електронних видань для планшетних комп’ютерів (2012)
Пасіка В. Р. - Застосування механізмів зі змінною довжиною кривошипа у поліграфічному машинобудуванні (2012)
Кузін О. А. - Керування жаростійкістю залізоалюмінієвих сплавів з використанням мікролегування, Яцюк Р. А., Кузін М. О. (2012)
Терницький С. В. - Дослідження напружено-деформованого стану плоского штанцювального преса (2012)
Підсадочна О. М. - Особливості організації занять з фізичного виховання: з досвіду Української академії друкарства, Романчук О. В., Федик К. І. (2012)
Ткаченко В. М. - Подготовка студентов в классе эстрадного вокала к исполнительской деятельности (2013)
Пасічник О. С. - Оновлення змісту шкільної іншомовної освіти в Україні на початку ХХІ ст. (2013)
Іващенко М. В. - Особливості проектування методичної підготовки вчителя інформатики як тьютора в дистанційному навчанні (2013)
Рудакова О. А. - Психологические особенности кризиса в младшем школьном возрасте (2013)
Александрова В. В. - Формування культури мислення як психолого-педагогічна проблема професійної підготовки фахівця у вищих навчальних закладах (2013)
Алієва Е. Ш. - Актуальні питання концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики (2013)
Андреєва М. О. - Формування толерантності учнів початкової школи у інклюзивному навчальному закладі (2013)
Борисенко Т. Г. - Самореалізація майбутнього керівника хорового колективу в формуванні професійної компетентності (2013)
Вернигора Т. А. - Дошкільна освіта Великобританії: організація виховного процессу (2013)
Гринченко І. Б. - Аналіз сучасних інформаційно-педагогічних технологій в галузі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2013)
Демент М. О. - Аналіз результатів педагогічного експерименту у формуванні готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності (2013)
Єгоров Г. С. - Трансформації в шкільництві Франції у напрямі забезпечення освітньої якості (2013)
Жуковська Д. В. - Впровадження ресурсів Інтернет у процес навчання старшокласників основної школи (2013)
Заєць М. З. - Особливості інтеграції сучасної вітчизняної освіти у світову освітню систему (2013)
Іванова О. В. - Тестова технологія – ефективний спосіб контролю знань студентів (2013)
Калько І. В. - Наповнення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу гендерною тематикою як одна із умов формування гендерної культури студентської молоді (2013)
Касьянова О. М. - Моніторинг професійно-педагогічної діяльності викладача ВНЗ (2013)
Ковалькова Т. О. - Проблема формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2013)
Когут О. І. - Андрагогічна діагностика потреб у навчанні педагогічних працівників в системі післядипломної освіти, Києнко-Романюк Л. А. (2013)
Корчова О. М. - Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення лексико-семантичного рівня української мови у вищій школі (2013)
Кудашкіна О. З. - Теоретичні засади соціально-педагогічної програми кіберсоціалізації студентів технічних спеціальностей (2013)
Куліш О. В. - Тренінг розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів у ВНЗ (2013)
Кучерук О. С. - Законодавча база України як нормативно-правова умова забезпечення права на освіту для дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2013)
Мілаш О. О. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2013)
Наугольникова О. М. - Становлення і розвиток вищої економічної освіти в США (2013)
Павлюк О. М. - Роль вчителів передового педагогічного досвіду в висвітленні питань розвитку шкільної освіти в другій половині XX століття (2013)
Погосян К. М. - Професійне середовище як основа створення бренду випускника вищого навчального закладу (2013)
Прокоф’єва М. Ю. - Технологія проектування в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2013)
Пулина А. А. - Курс "Основы педагогического проектирования" в современном ВУЗе (2013)
Редькина Л. И. - Поликультурное воспитание. Воспитательные системы: зарубежный и отечественный опыт (2013)
Рябчиков М. Л. - Теоретичні основи формування виробничих умінь з експлуатації машино-тракторного парку у майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю, Апьонкін Ю. В. (2013)
Самусь Т. В. - Педагогічні та здоров’язбережувальні аспекти профілактики наркоманії серед студентської молоді, Росновський М. Г. (2013)
Соляник К. О. - Актуальні напрями дослідження можновладницьких садиб на землях Криму: кінець XVIII – початок XX століть (2013)
Фазан В. - Розвиток вивчення дидактики у вищих духовних закладах України кінець ХХ – початок ХХІ ст. (2013)
Чайка Н. М. - Педагогічні умови формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Шачкова Э. В. - Формирование духовных ценностей как важный фактор професиональной подготовки специалистов изобразительного искусства и дизайна, Франжуло В. А. (2013)
Твердохліб А. - Роль Івана (Іова) Борецького в становленні і розвитку Львівської братської школи (2013)
Гонтаренко І. С. - Застосування методу проектів із майбутніми вчителями гуманітарних дисциплін (2013)
Янжула О. В. - Безпосереднє та опосередковане спілкування у старшому шкільному віці (2013)
Селяметова У. С. - Пути развития музыкального мышления студентов в классе фортепиано в педагогическом ВУЗе (2013)
Мищишин І. Я. - Професійне вигоряння вчителя як наслідок професійних криз, Цюра С. Б. (2013)
Марчук О. О. - Проведення підсумкового контролю у церковнопарафіяльних школах Острозького повіту Волинської губернії на початку ХХ століття (2013)
Бондарчук А. Я. - Естетичне виховання студентів музично-педагогічних факультетів засобами української народної пісні (2013)
Эгизова Э. Д. - Анализ научной разработанности проблемы личностно-профессионального становления будущих учителей музыкального искусства (2013)
Василенко Н. В. - Форми розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів: європейський вимір (2013)
Попов М. М. - Виховна система освітнього закладу: сутність та основні компоненти (2013)
Калько О. В. - Основні етапи формування знань і вмінь у дизайн-освіті (2013)
Везетіу К. В. - Інтерпретація результатів вихідного рівня сформованості науково-методичної компетентності експериментальної та контрольної групп (2013)
Овчинникова М. В. - Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження системи підготовки майбутніх учителів математики до науково-дослідницької діяльності (2013)
Козубцов І. М. - Вимоги до моделі реалізації варіативності між видами наукової та науково-педагогічної діяльності вчених (2013)
Хілько Л. О. - Аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови, Тишакова Л. Т. (2013)
Бекирова Э. Ш. - Становление и развитие системы мусульманского образования в Украине (90-е г. ХХ в. – начало ХХI в.) (2013)
Алєксєєнко Д. - Побудова періодичного розв’язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь (2010)
Романенко І. - Розв’язність задачі діріхле зі змінними коефіцієнтами в області з кутовою точкою (2010)
Самойленко Ю. - Про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв’язку задачі коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (2010)
Чичурін О. - Про дослідження одного класу рівнянь шазі 14 - 20 (2010)
Герасименко В. - Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією, Бодрова А., Боровченкова М. (2010)
Цвір Ж. - Кластерні розклади в теорії квантових кінетичних рівнянь (2010)
Боднарчук І. - М’який розв’язок хвильового рівняння із загальною випадковою мірою (2010)
Вижва З. - Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів, Вижва А. (2010)
Мороз А. - Асимптотична поведінка функції вартості американського опціону у моделі Леві при необмеженому розширенні часового інтервалу, Шевченко Г. (2010)
Лимарченко О. - Совместное движение параболического резервуара с жидкостью со свободной поверхностью при импульсном силовом возбуждении, Семенова І. (2010)
Лях В. - Вивчення пружно-пластичної поведінки матеріалів при мікроіндентуванні сферичним індентором, Андрущенко В. (2010)
Хорошилов О. - Дослідження полів тиску у задачах аеродинаміки конічних тіл при наявності на їх поверхні інтенсивного поверхневого масопереносу (2010)
Граб М. - Про науково-організаційну діяльність академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті, Самойленко В. (2010)
Правила оформлення статей (2010)
Титул, содержание (2014)
Ярёменко О. Л. - Институциональные эффекты нетрадиционной денежно-кредитной поолитики: постепенная адаптация или финансовая сингулярность?, Дмитренко А. В. (2014)
Рябинина Л. Н. - Терминология и ее значение в теории и практике экономических отношений (2014)
Тарасевич В. Н. - Экономико-теоретическое знание: строение, структура и генезис в философско-научном измерении (2014)
Воробиенко П. П. - Проблемы развития широкополосного доступа к Интернету в Украине, Гранатуров В. М. (2014)
Яркина Н. Н. - Стратегия управления рыбохозяйственной деятельностью (2014)
Нагорная В. П. - Возможные угрозы сельскому хозяйству Украины с позиций экобезопасности, Савчук И. Г. (2014)
Асаул А. Н. - Структура трансакционных издержек в рамках этапов инвестиционно-строительного цикла, Иванов С. Н. (2014)
Юрчишин В. В. - Фундаментальные исследования инновационных проблем развития агропродовльственного сектора экономики (2014)
Дьяковська Г. - Концептуалізація соціальної пам’яті у соціально-філософському дискурсі (2013)
Скиртач В. - Проблематизація класичного суб’єкта (2013)
Петрушкевич М. - Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття друга (2013)
Лазарович Н. - Світоглядні засади та провідні тенденції сучасного соціокультурного простору в Україні (2013)
Голубович О. - Антропологічний вимір соціокультурного розвитку в ХХ ст. (2013)
Більченко Є. - Тілесність як основа духовної пам’яті: смерть тіла як формула смерті історії (2013)
Мальцева О. - Тематика та смислові акцентуації гумору і сатири постмодерної доби (соціально-філософський аналіз) (2013)
Шевчук К. - Поняття матерії і форми в онтології Романа Інгардена (2013)
Стрехалюк А. - Феномен піднесеного у класичній музиці: концепції і підходи (2013)
Григор’єва Н. - Системний метод як спосіб вимірювання рівня розуміння (2013)
Вишинський С. - Критика субраціональності і психологічних теорій у філософії традиціоналізму (2013)
Луковнікова Н. - Онтологічні аспекти панпсихізму О. М. Гілярова (2013)
Якубович М. - Шараф бін Камаля аль-Кримі – кримський філософ часів Золотої Орди (2013)
Іванов Є. - Японська модель соціального управління: спроба філософського осмислення (2013)
Мовчан М. - Визначення та інтерпретації страху: філософсько-антропологічний дискурс (2013)
Зайцев М. - Цивілізаційний вибір України як проблема культурної взаємодії (2013)
Козловський В. - Кант про інтелігібельну природу, або по той бік антропології (2013)
Зінякова В. - Проблема неперекладності "Шма" в іудейській традиції (2013)
Стеценко Л. - Естетика реклами: до постановки проблеми (2013)
Ляшко Л. - Екологічна естетика: до постановки проблеми (2013)
Купцова Т. - Теорія архетипів та їх гендерна складова (2013)
Вітер Д. - Методологічний дискурс постхристиянської теології (2013)
Марчук О. - Філософсько-культурологічний аналіз трансформації бачення в контексті античного театру (2013)
Муха О. - Кітч: смислові трансформації поняття у ХХ-ХХІ ст. (2013)
Ірдинєнко К. - Трансформації художньо-естетичного досвіду в мистецтві ХХ століття (2013)
Культенко В. - Естетичні засоби впливу у політиці (2013)
Годзь Н. - Час та його осягнення у філософських творах з позиції футурології (2013)
Витак Г. - Філософські основи арт-терапії (2013)
Гулько О. - Філософські рефлексії проектної свідомості (2013)
Гнатюк Е. - Проблема читання в структурі текстуального досвіду (2013)
Карповець М. - Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання (2013)
Кобзева О. - Ключові концепти гендерної теорії та гендерні відносини як соціально-філософська проблема (2013)
Жукова А. - Мрія про свободу у дослідженнях лібералізму (2013)
Дорожко І. - Філософсько-антропологічна концептуалізація родинного виховання (2013)
Малахова К. - Новоєвропейська філософія та термін "філософ" у текстах раннього європейського Просвітництва (2013)
Антоненко Т. Л. - Проблема цінностей та смислів в зарубіжній психології (2013)
Волженцева И. В. - Звукоцветовая регуляция психических состояний студентов в период учебной деятельности (2013)
Воробьева Е. П. - Проблема развития чувства юмора у старших дошкольников (2013)
Киселиця О. М. - Формування фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки "Здоров’я людини" при вивченні дисципліни "Загальна теорія здоров’я" (2013)
Любчак Н. М. - Теоретичні аспекти визначення сутності дослідницької компетентності майбутнього вчителя (2013)
Міщинська І. В. - Особливості розвитку університетської освіти в Україні (2013)
Мокляк В. - Основні напрями дослідженості проблеми студентського самоврядування університетів України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Москальова О. І. - До проблеми використання абстрактно-символічної наочності у навчальному процесі загальноосвітньої школи (70–90-ті рр. XX ст.) (2013)
Моторна С. Є. - Морально-орієнтаційний компонент психокомпетизаційної моделі та його експлікація до професії перекладача, Большакова М. Г. (2013)
Огороднійчук І. А. - Розвиток правової свідомості і правової культури майбутніх інженерів (2013)
Остапенко И. Н. - Подход к оптимизации учебного процесса экономического ВУЗа (2013)
Остапйовська І. І. - Розумове виховання молодших школярів засобами педагогічних мультимедійних технологій (2013)
Очеретенко С. В. - Роль та місце дистаційного навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців (2013)
Павленко М. А. - "Громадянська позиція" як науково-педагогічна категорія (2013)
Павлюк Г. С. - Формування гуманності в молодших школярів у практиці позакласної роботи початкової школи (2013)
Пагута Т. І. - Роль естетичного виховання в розвитку особистості молодшого школяра (2013)
Паньок Т. В. - Становлення вищої художньої освіти на початку ХХ століття (2013)
Погодаєва А. С. - Аналіз професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу (2013)
Правдюк О. В. - Антропологічний фактор у розвитку національної освіти півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Радченко С. П. - Використання мультимедійних матеріалів навчального спрямування в електронних курсах для закріплення знань, Бодненко Д. М., Юртин І. І. (2013)
Ревякіна О. Г. - Основні теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного здоров'я у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці (2013)
Рогоза В. В. - Методологія профорієнтаційної роботи в школі (2013)
Ружевич Я. І. - Механізм та послідовні етапи формування ціннісних орієнтацій старшокласників на уроках літератури (2013)
Сабатовська І. С. - Особливості професійної культури педагогів вищої школи в сучасних умовах (2013)
Савенко О. П. - Принцип формування ключових компетенцій в професійному самовизначенні молоді (2013)
Савченко Е. В. - Сопоставление профессиональной и учебной деятельности будущего инженера в процессе изучения фундаментальных дисциплин (2013)
Самойлов А. М. - Агресивність як форма девіантної поведінки підлітків (2013)
Cаркісова А. В. - Методика навчання механічному обладнанню вагона та його експлуатації майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі діяльнісно-змістовних моделей (2013)
Сегеда Н. А. - Антропофеномени музично-педагогічного професіоналізму (2013)
Сергеєва О. О. - Тренінг- спілкування як педагогічна складова навчання (2013)
Сизоненко І. Є. - Сучасні тенденції, які негативно впливають на розвиток відношення студентів до навчальної діяльності та можливості методів інтерактивної технології для їх корекції, Шалепа О. Г. (2013)
Сімкова І. О. - Методичні основи навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів (2013)
Скляр М. С. - Провідні фактори формування спеціальних умінь та навичок у старшокласників-каратистів (2013)
Склярова Т. Г. - Обучение учащихся эвристическим приемам средствами математики в классах академического уровня (2013)
Склярук А. В. - Зовнішні та внутрішні фактори (ресурси) сім’ї, як складові її соціально-психологічного потенціалу (2013)
Соджак К. С. - Принципи забезпечення інноваційного розвитку методичної роботи у ЗНЗ (2013)
Сойчук Р. Л. - Ретроспективний аналіз проблеми національної гордості особистості (2013)
Сокаль В. А. - Культура педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі технічного профілю (2013)
Суржик А. В. - Особливості підготовки студентів до мультикультурного спілкування (2013)
Сяська Н. В. - Ефективність формування англомовної лексичної компетентності у майбутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів (2013)
Теплюк А. А. - Проблема розвитку довільної поведінки дитини дошкільного віку (2013)
Терещук В. А. - Психолого-педагогічний аспект визначення поняття саморозвитку особистості (2013)
Тимошенко О. В. - Методичні вимоги до формування дослідницьких умінь у курсі вищої математики студентів біологічних спеціальностей (2013)
Улиська І. В. - Формування професійно значущих морально-вольових якостей майбутніх медичних працівників як педагогічна проблема (2013)
Федорова Я. В. - Стрес та його роль в навчальній діяльності студента (2013)
Халло О. Є. - Формування здорового способу життя учнів початкової школи (2013)
Холковська І. Л. - Етапи формування готовності майбутніх учителів до конструктивного розв’язання педагогічних конфліктів (2013)
Холод Д. А. - Здоров’язберігаючі технології у професійній підготовці майбутнього вчителя математики (2013)
Хмельникова Л. І. - Формування професійно-суб’єктної позиції студента, Слесарчук В. Ю. (2013)
Хоменко О. В. - Іншомовна підготовка американських бізнес-студентів у світлі мовної політики США (2013)
Циин Ху - Этноэстетическая культура личности как педагогическая категория (2013)
Цюк О. А. - Проблема забезпечення якості вищої освіти: європейські стандарти, критерії та показники (2013)
Чередниченко Л. А. - Етапи формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки (2013)
Черниш В. В. - Етапи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння (2013)
Шавровська Н. В. - Особливості підготовки магістрів педагогічних спеціальностей (2013)
Шаповалова О. В. - Сучасні підходи до управління якості освітнього моніторингу (2013)
Швачка Л. С. - Професійна підготовка викладача вищої школи на засадах компетентнісного підходу (2013)
Швець Г. Д. - Становлення методики викладання української мови як іноземної (2013)
Шумілова І. Ф. - Питання формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя в історії педагогіки (2013)
Якобчук Г. Р. - Готовність до школи – критерій продуктивності вихователя дитячого дошкільного закладу (2013)
Янченко Т. В. - Методи дослідження дитини у зарубіжній педології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
До читачів - Міжнародна наукова конференція молодих вчених до 70-річчя механіко-математичного факультету (2011)
Королюк В. - Принцип больших уклонений для случайных эволюций (2011)
Андросенко М. - Клас єдиності і локальні наближення розв‘язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь, Кашпіровський О. (2011)
Жеребко Т. - Про наближення конформного відображення многочленами в областях з кусково-гладкою межею (2011)
Пацюк О. - Множини Jа- самоспряжених розширень симетричних операторів ті їхні властивості (2011)
Бойко М. - Продовжуваність "вліво" неперервного розв'язку різницевого рівняння (2011)
Чайковський А. - Обмежені розв'язки абстрактного диференційного рівняння з запізненням аргументу (2011)
Дубовецька І. - Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності (2011)
Луз М. - Фільтри Вінера-Колмогорова для прогнозування стаціонарних процесів (2011)
Радченко В. - Існування розв’язків задач Коші для хвильових рівнянь із стохастичними мірами, Городня Д. (2011)
Стецюк О. - Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора з випадковим збуренням (2011)
Варварюк Ю. - Про лієву непростоту суми комутативного кільця і кільця з ненульовим центром, Лучко В., Петравчук А. (2011)
Дрозд Ю. - Про поліедри, які належать одному роду, Колесник П. (2011)
Раєвська І. - Локальні майже-кільця на неметациклічній p - групі Міллера-Морено (2011)
Раєвська М. - Локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Міллера-Морено (2011)
Скуратовський Р. - Побудова нормального базису скінченного поля за детермінований поліноміальний час (2011)
Ющенко Г. - Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності (2011)
Граб М. - Діяльність Київського університету у роки Другої Світової війни (2011)
До 85-річчя від дня народження Володимира Семеновича Королюка (2011)
До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка (2011)
До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка (2011)
До 70-річчя від дня народження Юрія Васильовича Козаченка (2011)
Правила оформлення статей (2011)
Вороненко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л.Шупика в 2012 році, Зозуля І. С., Вишнякова О. Б., Гош Р. І., Смаглюк О. Є. (2013)
Бишовець С. М. - Поєднання субарахноїдальної блокади та термінальної анестезії діафрагми для знеболювання лапароскопічних операцій (2013)
Дибкалюк С. В. - Можливості діагностики та інструментального контролю лікування синдрому компресії хребтової артерії, Герцен Г. І., Черняк В. А. (2013)
Кваченюк А. М. - Роль кальцитоніну в діагностиці медулярного раку щитоподібної залози, Рейзін Д. В., Кваченюк Д. А. (2013)
Козинец Г. П. - Лечение трофических язв с применением неинтенсивной инфузионной терапии и вакуум – дренажа, Васильчук Ю. М., Швец Р. И. (2013)
Кукуруз Я. С. - Роль та місце методики за принципами "скорочених операцій" (damagе control) в хірургії тяжкої абдомінальної травми, Шуригін О. Ю. (2013)
Пінчук В. Д. - Аналіз ефективності збільшувальної мамопластики в ранньому періоді спостереження (2013)
Слонецький Б. І. - Дренування тонкої кишки - провідний чинник корекції ентеропатії при гострому розлитому перитоніті, Максименко М. В., Ахмед М. О. Батавіл, Довженко О. Д., Вербицький І. В. (2013)
Ткач О. С. - Простий спосіб визначення висоти положення брів (2013)
Троян О. І. - Нозокоміальні інфекції в хірургії хребта та спинного мозку (2013)
Шкорботун В. О. - Кохлеарна імплантація з плануванням оптимального доступу до тимпанальних сходів завитки на основі 3d-реконструкції комп’ютерної томографії вискової кістки, Шкорботун Я. В. (2013)
Авазашвили И. Д. - Стентирование сонных артерий у больных из группы высокого хирургического риска, Цимейко О. А., Скорохода И. И., Мороз В. В., Тиш И. И. (2013)
Аксенов В. В. - Эндоскопическое удаление опухолей селлярной локализации, Паламар О. И., Аксёнов Р. В., Гук А. П. (2013)
Возняк О. М. - Результати гормоносупресивної терапії велетенських пролактином в світлі сучасних поглядів на їх лікування, Майданник О. В. (2013)
Герус С. В. - Особенности течения внутричерепных кровоизлияний перинатального периода у недоношенных новорожденных, Орлов Ю. А., Марущенко Л. Л., Проценко И. П., Щиров В. Н. (2013)
Гончарук О. М. - Компютерна та магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньомозкових гліальних пухлин, Фрейдман Я. Ю. (2013)
Гук М. О. - Клінічний випадок агресивного перебігу хвороби Кушинга, спричиненого інвазивною кортикотропіномою у пацієнта 63 років, Даневич О. О. (2013)
Загородній В. М. - Ендоваскулярні втручання при менінгеомах головного мозку (2013)
Кіт І. В. - Особливості виникнення субара хноїдального крововилива (2013)
Касьянов В. А. - Критерии прогноза при травме грудного отдела позвоночника и спинного мозга (2013)
Лисяный А. Н. - Возрастные особенности фенотипической характеристики медуллобластом, Кот Л. А., Голярник Н. А., Потапова А. И. (2013)
Лисяный А. Н. - Изучение фенотипических характеристик медуллобластом и глиом головного мозга, Потапова А. И., Кот А. Л. (2013)
Лисяный Н. И. - Содержание антител к вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу в крови больных с опухолями головного мозга, Потапова А. И., Лисяный А. Н., Ключникова А. И., Кот Л. А. (2013)
Марущенко М. О. - Імунологічні аспекти застосування кріо-методу в нейрохірургії (експериментальне дослідження) (2013)
Михалюк В. С. - Супраселлярные ликворные кисты головного мозга у детей (сравнение хирургических методов лечения), Орлов Ю. А., Шаверский А. В. (2013)
Муравський А. В. - Особливості вмісту нейротропних аутоантитіл у боксерів з легкими черепно-мозковими травмами (2013)
Орлов М. Ю. - Острые нарушения мозгового кровообращения как манифестация артерио-венозных мальформаций головного мозга у детей, Орлов Ю. А., Яроцкий Ю. Я. (2013)
Орлов Ю. А. - Проблемные вопросы лечения эпендимом головногомозга у детей, Шаверский А. В., Гайдаренко О. А. (2013)
Паламар О. І. - Краніобазальні доступи в краніофаціальній хірургії, їх зміна та розвиток (2013)
Проценко І. П. - Вибір лікувальної тактики при внутрішньочерепних крововиливах у новонароджених, Орлов Ю. О., Марущенко Л. Л., Медведенко Г. Ф. (2013)
Рибальченко С. В. - Оцінка якості життя у хворих з гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації при використанні метода внутрішньоартеріального введення хіміопрепаратів у складі комплексного лікування, частота виникнення ускладнень (2013)
Руденко В. А. - Зміни в імунному статусі хворих на розсіяний енцефаломієліт, Пічкур Л. Д., Цимбалюк В. І., Пічкур О. Л., Панфілов О. Д., Вербовська С. А. (2013)
Сидорак А. Д. - Досвід хірургічного лікування хворих з аневризмами дистальних сегментів передньої мозкової артерії, Цімейко О. А., Ноуреддін А. Ю. Шахін (2013)
Смоланка А. В. - Хірургічні доступи до кавернозних ангіом стовбуру головного мозку (2013)
Торчинская Н. В. - Сравнительные результаты применения митомицина с при хирургическом лечении первичной открытоугольной глаукомы непроникающей методикой с аппликациями в различных зонах оперативного вмешательства, Бакбардина Л. М., Бакбардина И. И., Симчук И. В. (2013)
Третяк І. Б. - Клініко-нейрофізіологічна діагностика в динаміці нейрохірургічного лікування травматичного ушкодження лицьового нерва, Третьякова А. І., Дем’янов М. А. (2013)
Хорошун А. П. - Післяопераційна реабілітація та якість життя хворих з гліальними пухлинами головного мозку (2013)
Цимбалюк В. І. - Особливості клінічного перебігу та антибіотикотерапії нозокоміальної пневмонії у хворих з черепно-мозковою травмою у ранньому періоді, Маковецький П. П. (2013)
Чебанюк С. В. - Стан церебральної гемодинаміки у хворих, які перенесли транзиторні ішемічні атаки (2013)
Шкіряк А. А. - Алкогольна інтоксикації та епілептичні напади в гострому періоді черепно-мозкової травми (2013)
Щеглов Д. В. - Артеріовенозні мальформації головного мозку. Сучасні погляди на проблему, Барканов А. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Найда А. В. (2013)
Щеглов Д. В. - Нейроофтальмологічні симптоми у хворих з мішкоподібними аневризмами головного мозку, Склярова А. І. (2013)
Бакбардина Л. М. - Особенности проведения факоэмульсификации при твердом ядре хрусталика и мелкой передней камере, Новак Л. П., Тутченко Н. Н., Новак Н. В., Бакбардина И. И. (2013)
Зольнікова А. Ю. - Фактори ризику виникнення ятрогенних розривів сітківки в мініінвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичнох ретінопатії, Риков С. О., Рубан А. М. (2013)
Рыков С. А. - Анатомические особенности экстрабульбарных мышц у детей первых 3-х лет жизни с содружественным сходящимся косоглазием, Акименко Е. В., Окуневич Т. А. (2013)
Слабкий Г. О. - Характеристика якості стаціонарної офтальмологічної допомоги, Риков С. О., Збітнєва С. В. (2013)
Герцен Г. І. - Своєчасність догоспітальної допомоги потерпілим внаслідок ДТП, Процик А. І., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В. (2013)
Герцен Г. І. - Перипротезні переломи стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба. причини виникнення, класифікація та лікування, Штонда Д. В. (2013)
Ковальчук В. М. - Малоінвазивний еластичний стабільний накістковий остеосинтез внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки: концепція та клінічне застосування (2013)
Панасенко С. І. - Оперативне лікування травматичної нестабільності грудино-ребрового каркасу, Шейко В. Д., Гур’єв С. О., Крижановський О. А. (2013)
Тарасенко О. М. - Аналіз методів лікування при травмі хребта та спинного мозку, Ліфаренко Є. Л. (2013)
Хом’яков В. М. - Функціональне лікування після реконструктивних втручань внаслідок поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті, Ліфаренко Є. Л., Канюка Є. В., Бойко О. М., Шимон Ю. Г. (2013)
Шейко В. Д. - Травматична асфіксія при тяжких ушкодженнях грудино-ребрового каркасу, Панасенко С. І., Крижановський О. А. (2013)
Захарычев В. Д. - Первичные ангиосаркомы средостения диагностика и лечение, Захарычева Е. В. (2013)
Коваленко А. Н. - Радиогенное снижение синтеза холестерина, как биологическое явление и маркер развития онкопатологии, Муравьева И. Н. (2013)
Родіонова В. В. - Аналіз онкологічної захворюваності як предиктор первинної інвалідності внаслідок новоутворень в Україні, Дроздов В. О. (2013)
Щербіна О. В. - ПЕТ-КТ в Україні: перший досвід, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Ашихмін А. В., Рабош Г. В. (2013)
Біда О. В. - Аналіз стану стоматологічного здоров'я та рівня зубного протезування населення в Україні, Струк В. І., Забуга Ю. І. (2013)
Леоненко П. В. - Аналіз функціональних наслідків дентальної імплантації у пацієнтів з метаболічними остеопатіями, Крищук М. Г., Єщенко В. О. (2013)
Савичук Н. О. - Корекція порушень стану колонізаційної резистентності порожнини рота у дітей з хронічними вірусними гепатитами, Корнієнко Л. В., Трубка І. О., Сафронова Л. А. (2013)
Чорненький І. М. - Експериментальне дослідження ступеню адгезивності металевих поверхонь кобальто - хромового сплаву штифтових конструкції в залежності від методів струминної абразивної обробки (2013)
Біляков А. М. - Значення кількісного вмісту катехоламінів в лікворі для діагностики тривалості перебігу смертельної механічної травми (2013)
Дунаєв О. В. - Експериментальні дослідження щодо визначення тривалості посттравматичного періоду при ушкодженнях шкіри тупими предметами, Филипчук О. В., Франчук В. В. (2013)
Зозуля В. М. - Порівняльний аналіз основ права, що регламентують виконання судово-медичних експертиз у деяких країнах близького сходу (2013)
Костенко Є. Я. - Практичне застосування та теоретичне обґрунтування ідентифікації внутрішньокісткових дентальних імплантатів з агресивним типом різьби, Белей О. Л., Мішалов В. Д. (2013)
Благодатний В. М. - Таксономічні різновиди мікроорганізмів роду Ersinia, Кирик Д. Л., Гавура В. В., Вернер О. М., Подорожня О. С., Титаренко С. М., Андрюшкіна Р. П. (2013)
Загорій Г. В. - Поглиблений аналіз динамічного ряду показників обсягів виробництва ліків та продуктивності праці на ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" за 1991 – 2013 рр. (2013)
Пономаренко М. С. - Науково-практичне обґрунтування ролі значення та відповідальності професорсько-викладацького складу у формуванні та навчанні основ ноофармацевтичного права, Соловйов О. С., Клименко І. В., Алєксєєва І. М., Кирпач О. В., Григорук Ю. М. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Стан церві кального епітелію у жінок з метаболічним синдромом (2013)
Ашаренкова О. В. - Сучасні світлотвердіючі композитні матеріали для естетичної реставрації зубів (лекція) (2013)
Бекетова Г. В. - Учбово-методичні аспекти підготовки фахівців з питань надання медико-соціальних послуг підліткам та молоді на етапі післядипломної освіти, Горячева І. П., Голоцван О. А., Алексеєнко Н. В., Солдатова О. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Деякі питання підготовки магістрів, Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С. (2013)
Возіанова С. В. - Особливості викладання дерматовенерології лікарям циклу спеціалізації "Загальна практика – сімейна медицина" (2013)
Гойда Н. Г. - Клінічна робота кафедр НМАПО імені П.Л.Шупика – основа навчальної та наукової роботи, Мурзіна Е. О. (2013)
Головченко Ю. І. - Питання становлення клінічного мислення у лікарів-інтернів за фахом "Неврологія", Федорець В. Г., Асауленко О. І., Колосова Т. В., Тріщинська М. А., Клименко О. В. (2013)
Дорошенко О. М. - Значення комп´ютерного тестування в системній оцінці знань курсантів, що навчаються на передатестаційних циклах з ортопедичної стоматології (2013)
Зарицький Г. А. - Модульний підхід до післядипломного навчання з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми (2013)
Колотуша В. Г. - Больовий синдром в плечелопатковій ділянці: деякі аспекти викладання для лікарів загальномедичної практики (2013)
Копчак О. В. - Викладання методики виготовлення вкладок для відновлення анатомічної форми та функції зубів лікарям практичної стоматології (лекція) (2013)
Копчак О. В. - Впровадження високотехнологічних методів естетичного відновлення коронок зубів із використанням вінірів в навчальний процес післядипломної підготовки стоматологів-терапевтів (лекція) (2013)
Копчак О. В. - Оптимізація післядипломного навчання фахівців з терапевтичної стоматології з питань застосування парапульпарних штифтів (пінів) для виконання естетичної реставрації зубів (лекція) (2013)
Косаковский А. Л. - Особенности проведения практических занятий в подготовке врачей по специальности "Сурдология", Шидловская Т. А., Кононов А. Е., Мощич А. П. (2013)
Марущенко М. О. - Особливості викладання нейрохірургії студентам стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи навчання (2013)
Матюха Л. Ф. - Мультидисциплінарний підхід на кафедрі сімейної медицини: пріоритети та перспективи, Коваленко О. Є. (2013)
Петрошак О. Ю. - Методологічні аспекти проведення практичного заняття "Клінічні та патоморфологічні прояви черепно- мозкової травми” (2013)
Цьоха І. О. - Щодо питання патогенетичних аспектів в навчанні лікарів, Кононець О. М. (2013)
Содержание (2013)
Ажицкая Н. Н. - Изучение влияния этанола на антигены А, В, Н при установлении групповой принадлежности крови по изосерологической системе АВО как одного из этапов идентификации личности, Голубинская Н. Б., Тишенко С. В., Смуглова Н. В. (2013)
Аль Касем Амин - Влияние ингибитора альфа-глюкозидазы на динамику IL-1β у больных псориазом и ожирением (2013)
Бабанин В. А. - Оптимизация показаний и противопоказаний к назначению узкополосной ультрафиолет В (311 нм) терапии у больных псориазом (2013)
Бабушкина Н. С. - Оценка стоматологического статуса детей, проживающих в различных геохимических районах Крыма (2013)
Бекирова Э. Ю. - Влияние витамина D на синтез цитокинов индуцированными мононуклеарными лейкоцитами у больных псориазом с D-дефицитом (2013)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунитет и уровень С-реактивного белка у больных хронической болезнью почек, находящихся на диализе, Климчук А. В. (2013)
Бисюк Ю. А. - Влияние полиморфизма C159T гена рецептора CD14 на антиэндотоксиновый иммунитет у взрослых больных бронхиальной астмой (2013)
Воронков Д. Е. - Коррекция нарушений микроциркуляции и обменных процессов, профилактика синдрома энтеральной недостаточности при перитоните, Костырной А. В., Баранников К. В. (2013)
Довгань А. А. - Роль гистероскопии в дифференциальной диагностике гиперпластических процессов эндометрия, субмукозной миомы матки и аденомиоза (2013)
Драненко Н. Ю. - Постперикардиотомный синдром: механизмы патогенеза и критерии диагноза (2013)
Душкин И. Ф. - Характеристика функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы у больных хронической сердечной недостаточностью в зависимости от клинической эффективности санаторно-курортной реабилитации (2013)
Ефетов К. А. - Синтез втор-бутилдодецен-2-оата, возможного аттрактанта представителей подсемейства Procridinae (Lepidoptera: Zygaenidae), Баевский M. Ю., Бекетов А. А., Паршкова Е. В., Поддубов А. И. (2013)
Завадский А. В. - К вопросу о цитологии антрохоанальных полипов, Завадская М. А. (2013)
Знаменская Л. К. - Спектр причинно-значимых аллергенов, вызывающих поллиноз у жителей Симферополя (2013)
Кальфа М. А. - Морфологические особенности диссеминированного туберкулёза легких на фоне ВИЧ-инфекции в зависимости от степени угнетения иммунитета, Филоненко Т. Г. (2013)
Кельмамбетова З. Р. - Влияние абдоминального ожирения на состояние системы гемостаза и системного воспаления при остром инфаркте миокарда (2013)
Клименко П. М. - Уростон в лечении эректильной дисфункции в сочетании с мочекаменной болезнью, Соболева Е. В., Шимкус С. Э., Чабанов В. А., Клименко Н. П. (2013)
Ковшар І. П. - Стан деяких показників гомеорезису ротової порожнини після установки вінірів, Макаренко О.А. (2013)
Костырной А. В. - Нарушения электрической активности желудка и кишечника при спаечной кишечной непроходимости, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С., Баранников К. В. (2013)
Костырной А. В. - Способ пластики пахового канала при рецидивных паховых грыжах в условиях инфицирования сетчатого импланта или его отторжения, Гройзик К. Л., Стаценко Е. А. (2013)
Кривенцов М. А. - Гистоморфометрическая характеристика тимуса крыс зрелого и предстарческого возрастов при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Куликов М. С. - Показатели саливации у ортопедических пациентов при протезировании конструкциями с опорой на имплантаты, Колючкина Е. А., Колбасин П. Н. (2013)
Левковська В. Ю. - Гігієнічна оцінка морського середовища в районі Одеської затоки (2013)
Леоненко С. Н. - Лапароскопическая адреналэктомия. Первый опыт, Селиванов А. В., Безруков О. Ф., Потапов А. Л., Глотов М. А. (2013)
Мороз Г. А. - Лечебная физкультура за годы независимости Украины: приобретения и утраты, Булич Е. Г. (2013)
Овсянникова Н. М. - Структурный анализ психофизиологических характеристик студентов разного пола (2013)
Перекотий Е. В. - Cравнительный анализ содержания меди в организме и её значимость для функционального состояния сердечно-сосудистой системы детей с разным объёмом двигательной активности, Евстафьева И. А., Евстафьева Е. В. (2013)
Притуло О. А. - Использование шампуня-геля для душа тербинакод в комплексной антимикотической терапии, Прохоров Д. В., Равлюк Д. А. (2013)
Северинова С. К. - Клиническая оценка осложнений в ортопедической стоматологии при протезировании несъемными конструкциями, Жиров А. И., Жирова В. Г., Шаблий В. Ф. (2013)
Сиротюк М. В. - ЭМГ-разновидности патофункционального состояния периферического мотонейрона при детском церебральном параличе (2013)
Сороколат Ю. В. - Перинатальные аспекты ведения детей с врожденными пороками сердца, Клименко Т. М., Карапетян О. Ю. (2013)
Федірко П. А. - Особливості стану кута передньої камери, передньої частини увеального тракту у людей, що зазнали впливу іонізуючої радіації, їх значення при виборі методу лікування відкритокутової глаукоми, Василенко В. В., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю., Шоломій Л. І., Строкова М. В. (2013)
Черноротов В. А. - Санаторно-курортная реабилитация больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с синдромом позвоночной артерии с учетом диагностически выявленных патогенетических факторов (2013)
Шейко С. О. - Кардіоциркуляторні розлади у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю І кардіоренальним синдромом (2013)
Эстрин С. И. - Роль мезенхимальных стволовых клеток в лечении экспериментального инфаркта миокарда, Михайличенко В. Ю. (2013)
Юр’єва Н. М. - Гендерно обумовлена специфіка клініко-психопатологічних проявів і соціального функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію (2013)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех - Роль глютеновой энтеропатии у больных псориазом (2013)
Korchagina E. O. - Comparative characteristics of disturbance of the regional blood flow in respiratory organs of patients with sarcoidosis according to radiological and radioisotope data (2013)
Timoshenko О. V. - Characteristics of respiratory function in patients with dust lung pathology based on clinical effectiveness of rehabilitation at sanatoriums at the south coast of the Crimea (2013)
Пикалюк В. С. - Современные возможности ликворотерапии постинсультных больных и детей с резидуальными энцефалопатиями, Корсунская Л. Л., Ткач В. В., Роменский А. О. (2013)
Федотова Л. А. - Гемостаз, фибринолиз при ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, Зорин В. Н., Пластун М. Ю. (2013)
Губська В. - Динаміка резервуара з рідиною з вільною поверхнею при обмеженні руху пружнім закріпленням (2011)
Косткін К. - Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана (2011)
Гап'як І. - Динаміка виділеної частинки в нескінченночастинковій системі (2011)
Герасименко В. - Еволюційні рівняння в функціональних похідних багаточастинкових систем, Федчун Ю. (2011)
Семків М. - Локальні розв'язки задач динамічного поширення однорідних та інтерфейсних тріщин (2011)
Харитонов О. - Дослідження ефективності комбінування великої та малої тяги при міжпланетних перельотах (2011)
Козак І. - Про відхилення розподілу числа конфігурацій заданого типу від розподілу Пуассона, Масол В. (2011)
Яровой Л. - Особливості роботи лазерного допплерівського віброметра з трихвилевим фотозмішуваням в нанометровому діапазоні (2011)
Щербіна А. - Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних (2011)
Баркова О. - Поступове навантаження поверхні пружного півпростору різними видами осесиметричних навантажень (2011)
Шворак М. - Аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі термопружності для двошарового циліндра (2011)
Богун Р. - Власні коливання рідини з пластинкою на її вільній поверхні в циліндричному резервуарі з довільним осесиметричним дном (2011)
Андросенко М. - Геометричні ознаки кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу з дискретним спектром, Кільчинський О., Клецька Т., Крижановська Т. (2011)
Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 – 03.01.2011) (2011)
Ігор Борисович Романенко (28.04.1975 – 09.02.2011) (2011)
Правила оформлення статей (2011)
Михайлов М. И. - Тактика противовирусной терапии гепатитов В и С у онкологических больных, Мамедов М. К. (2014)
Герасун О. Б. - Клініко-патогенетична характеристика основних дерматологічних проявів захворювань печінки, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М., Вольбин С. В., Лишенюк С. А. (2014)
Малинникова Е. Ю. - Клиническое и эпидемиологическое описание гепатита Е в Белгородской области – анклаве по этой инфекции, Поляков А. Д., Кюрегян К. К., Исаева О. Е., Михайлов М. И. (2014)
Герасун Б. А. - Зараження вірусним гепатитом В під час медичних втручань у сучасних умовах, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Зінчук О. М., Задорожний А. М., Мартинюк І. І., Прикуда Н. М., Гев Ю. О. (2014)
Рябіченко В. В. - Прогнозування перебігу хронічного гепатиту С, спричиненого вірусом 1 генотипу (2014)
Андрейчин Ю. М. - Активні форми кисню при поєднанні верхньощелепного синуситу і токсичного гепатиту в експерименті (2014)
Клінічні рекомендації: тактика ведення пацієнтів з інфекцією, викликаною вірусом гепатиту С (2013) (2014)
Реферати (2014)
Андросенко М. - Про обмежені розв'язки нескінченної симметричної п'ятидіагональної системи різницевих рівнянь, Кашпіровський О. (2012)
Харитонов О. - Урахування обмеженості тяги при оптимізації міжпланетних перельотів з комбінуванням ділянок великої та малої тяги (2012)
Громик А. - Інтегральні зображення розв'язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах, Конет І. (2012)
Азізбаєв Е. - Нелокальна за часом крайова задача для рівнянь руху однорідної балки, Меграліев Я. (2012)
Сєров М. - Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності, Ічанська Н. (2012)
Богданов В. - Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого стану, Сулим Г. (2012)
Дехтяр О. - Врахуваня обмеженності тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності (2012)
Каліон В. - Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в'язкою рідиною, Дідківська О. (2012)
Меліхов О. - Вплив зміннної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі (2012)
Токовий Ю. - Функції напружень тривимірної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра, Мелешко В. (2012)
Гук Н. - Про відновлення змінної жорсткості спостережуваної оболонки, Ободан Н. (2012)
Мосеєнков Борис Ілліч (18.02.1922 – 26.08.2011) (2012)
Мелешко В'ячеслав Володимирович (07.10.1951 – 14.11.2011) (2012)
П'ятецький Василь Олександрович (20.09.1941 – 19.02.2012) (2012)
Правила оформлення статей (2012)
Парасюк І. - Умови існування слабких квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем на ріманових многовидах, Рустамова А. (2012)
Романенко В. - Наближення обмеженого розв'язку абстрактного диференціального рівняння старшого порядку розв'язками задач Коші, Чайковський А. (2012)
Степанюк Г. - Однопараметричні сім'ї розв'язків диференціального рівняння другого порядку третього ступеня, що пов'язане з узагальненим рівнянням абеля другого порядку, Чичурін О. (2012)
Вижва З. - Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші, Федоренко К. (2012)
Дубовецька І. - Максимальна похибка прогнозу періодично корельованих послідовностей (2012)
Савченко А. - Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання (2012)
Синявська О. - Оцінка параметра хюрста дробового анізотропного вінерівського поля (2012)
ДудченкоІ. ДудченкоІ. - Алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв'язного сагайдака, Плахотник М. (2012)
Жуковська Т. - Відношення Ґрiна на деяких напівгрупах часткових ін'єктивних перетворень булеану (2012)
Журавльова Т. - Точна послідовність модулів і гомоморфізмів над черепичним порядком (2012)
Андросенко М. - Мінімізація функціоналу з невідомою функцією розподілу випадкової величини (2012)
Сукретна А. - Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією (2012)
Богданов В. - Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого і напруженого станів із розвантаженням матеріалу, Сулим Г. (2012)
До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського (2012)
Остап Степанович Парасюк (20.12.1921 – 22.11.2007) (2012)
Вільгельм Ілліч Фущич (18.12.1936 – 07.04.1997) (2012)
Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 – 28.09.2004) (2012)
Правила оформлення статей (2012)
Синельникова Л. Н. - О содержании этого выпуска (2010)
Синельникова Л. Н. - Современная дискурсивная "матрица" как показатель состояния общественного сознания (2010)
Джинджолия Г. П. - Нарративность как принцип организации дискурса (2010)
Розсоха В. А. - Социокультурная мотивация нарушения языковых и речевых норм (2010)
Соболева И. А. - Динамика вербальной агрессии и нарушение лингвоэкологического баланса в современном медиаполитическом дискурсе (2010)
Ковалёв В. И. - Суржик и актуальные проблемы речевой культуры в Украине (2010)
Пономарёва Т. А. - Интертекстуальность как одно из типологических свойств современного поэтического дискурса (2010)
Минаева Э. В. - Имбрикация концептов счастье и беда в русских и украинских паремиях (2010)
Грищенко Е. В. - Некоторые особенности современного рекламного мы-дискурса (на материале рекламы СМИ) (2010)
Молодыченко А. В. - Особые формы присоединительных конструкций как способ выражения авторского "я" в современном публицистическом дискурсе (2010)
Масленников И. С. - Обратная связь в педагогическом дискурсе и речевая компетентность педагога: точки соприкосновения (2010)
Унукович Е. А. - Телеграмма соболезнования как сжатый политический текст (2010)
Алфьорова Н. С. - Питальні речення в поетичному американському мовленні ХХ ст. (2010)
Кошман И. Н. - Антропонимы в русских публицистических текстах Украины (2010)
Мацько Д. С. - Особливості передвиборчого політичного дискурсу як типу комунікативної діяльності (на матеріалі виборчої кампанії 2008 року в США) (2010)
Розсоха А. В. - Ирония: история изучения и способы текстовой реализации (2010)
Щербакова Е. А. - Є ідея! Авторська розробка з риторики гармонізуючого діалогу як нового виду аудіовізуального елітарного дискурсу (2010)
Синельникова Л. Н. - Учимся учить (из опыта дистанционного обучения магистрантов) (2010)
Розсоха В. А. - Аудиокурс "Я говорю по-русски"как один из способов обучения разговорной речи студентов-иностранцев (2010)
Синельникова Л. Н. - Павловская О.Е., Трошева Т.Б. Русский язык и культура речи: курс лекций (Краснодар, 2009, Джинджолия Г. П. (2010)
VIII Международная научная конференция "Предъявление мира в гуманитарных дискурсах ХХI века" (Луганск, 23 – 25 апреля 2009 г.) (2010)
Международная научная школа для молодёжи "Политическая коммуникация" (Екатеринбург, 25—28 августа 2009 года) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Синельникова Л. Н. - О содержании этого выпуска (2012)
Синельникова Л. Н. - Нанолингвистика: векторы формирования (2012)
Джинджолия Г. П. - Метафорические предпосылки политического нарратива (2012)
Соболева И. А. - Ироническая дискурсивная стратегия как доминанта современного медиасознания (2012)
Розсоха В. А. - Лингвокультурный код слова homo (человек) в латинской фразеологии (2012)
Минаева Э. В. - Эссе в прагмалингвистическом осмыслении, Пономарева Т. А. (2012)
Масленников И. С. - Анализ и восприятие обратной связи через призму оценочного дискурса (2012)
Розсоха А. В. - Диалогичность как одно из основных лингвопрагматических свойств иронии (на материале произведений Н. Тэффи) (2012)
Унукович Е. А. - Жанр карикатуры как сжатый политический текст (2012)
Матросова И. В. - Специфика выражения оценки в гендерном дискурсе (2012)
Червинский П. П. - Лексемы советского песенного дискурса в контексте анализа идеологических парадигм (Польша, Силезский университет) (2012)
Квятковска Т. - Параллелизм заимствований в русском и польском языках (на примере иностранных слов с приставками супер-, архи-, экстра-) (Польша, Силезский университет) (2012)
Кошман И. Н. - Грамматика фамилий на -ко в современной русской речи Украины (Луганск, Східноукраїнський національный університет імені Володимира Даля) (2012)
Синельникова Л. Н. - XI Международная конференция "Дискурсология: язык, культура, общество" (Луганск, 17 — 26 мая 2012) Круглый стол "Дискурсология: от настоящего к будущему" (2012)
Дружбинский В. - С Сахалина — в Галичину: "добровольная" ссылка (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вороненко Ю. В. - Наукова діяльність співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика за 2012 рік, Вдовиченко Ю.П., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Проценко О. С., Шендрик С. П., Козярін І. П., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Бригинець Д. Д., Сохань Ю. О., Ігрунова К. М., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Кондрачук І. І. (2013)
Бабінець Л. С. - Можливості практичного застосування бальної системи m-annheim при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря, Захарчук У. М. (2013)
Джанелидзе Д. Т. - Взаимосвязь между инфекцией helicobacter pylori и уровнем депрессии у больных с перекрёстным синдромом, функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюнской болезнью (2013)
Доброва В. Є. - Вплив препарату "альтабор" на показники імунологічного аналізу крові людини і динаміку температури тіла при дослідженні противірусної ефективності, Саєнко Т. В., Шаламай А. С., Крутських Т. В. (2013)
Игрунова К. Н. - Инфузионная терапия эндотоксикоза, Яковлев Б. Ф. (2013)
Калюжна Л. Д. - Cпадкові хвороби з фоточутливістю в практиці сімейного лікаря, Мурзіна Е. О., Бардова К. О., Возіанова С. В. (2013)
Кондратенко М. А. - Вторинна профілактика ниркових ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію (2013)
Коцаба Ю. Я. - Ефективність комплексної програми корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря, Бабінець Л. С. (2013)
Лопух І. Я. - Оцінка ефективності застосування терліпресину у лікуванні хворих з гепаторенальним синдромом (2013)
Трофименко О. М. - Вплив препарату альфа-ліпону у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та синдромом підвищеної стомленості (2013)
Швець Н. І. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий профіль артеріального тиску та морфо-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію та тиреотоксикоз, Бенца Т. М., Цимбалюк І. Л., Пастухова О. А. (2013)
Гарницька А. В. - Вираженість неврологічного дефіциту та нейрометричні показники у хворих на діабетичну полінейропатію, Маньковський Б. М. (2013)
Губенко В. П. - Магнітно-резонансно-томографічні особливості у хворих вертеброгенними попереково-крижовими радикулопатіями і люмбоішіалгіями, Мельниченко Л. В., Губенко А. М., Соловйова В. С. (2013)
Зозуля І. С. - Ефективність застосування тромболітичної терапії при ішемічному церебральному інсульті, Мартинчук Ю. М. (2013)
Кіт І. В. - Перебіг фатального геморагічного інсульту (2013)
Колосинська О. О. - Оцінка самопочуття та якості життя хворих на розсіяний склероз з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (2013)
Корженевський Л. В. - Особливості перебігу епілепсії у осіб похилого віку, Корженевський Ю. Л. (2013)
Латоха І. О. - Перебіг гострих порушень мозкового кровообігу у хворих пенсійного віку, що лікувались амбулаторно (2013)
Литвин О. В. - Когнітивні порушення у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз (2013)
Мирзабаєва Н. А. - Роль вегетативной нервной системы в проявлении функциональных заболеваний органов пищеварения (2013)
Myrzabayeva N. A. - The role of the autonomic nervous system in the manifestation of functional diseases of the digestive system (2013)
Мурашко Н. К. - Особливості об'ємного мозкового кровообігу у пацієнтів, що страждають на гіпертензивну енцефалопатію з помірними когнітивними порушеннями, Макєєв С. С., Залісна Ю. Д. (2013)
Недолуга В. О. - Когнітивні порушення у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту (2013)
Оржешковський В. В. - Деякі нейрофізіологічні особливості перебігу алкогольної полінейропатії (2013)
Пасічник Г. П. - Психофізіологічний статус у хворих на аденому гіпофіза у передопераційному періоді та його корекція, Возняк О. М. (2013)
Савельєва-Кулик Н. О. - Музична терапія як метод активаційного лікування вегетативних дисфункцій у дітей (2013)
Смульська Н. О. - Геморагічні інсульти дитячого віку: причини виникнення, клінічна характеристика (2013)
Третьякова А. І. - Порівняльний аналіз ефективності лікування хворих із спондилогенною шийною мієлопатією (2013)
Цьоха І. О. - Клінічний випадок паранеопластичного неврологічного синдрому (2013)
Черкашина Л. В. - Особливості перебігу соматоформних розладів у молодому віці, Дорошенко М. М., Панченко М. С., Шкляр С. П., Дорошенко І. Г. (2013)
Шкляєва О. П. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в гострому періоді ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2013)
Боброва О. В. - Ревматичні та природжені вади серця в поєднані з артеріальною гіпертензією: стан гуморальних регуляторних субстанцій, Бортняк Н. В. (2013)
Гідзинська І. М. - Комплексна оцінка корекції факторів серцево-судинного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію та метаболічний синдром, Мороз Г. З., Кравченко А. М., Безугла М. В. (2013)
Дроздова И. В. - Качество жизни больных и инвалидов с врожденными пороками сердца, Мацуга О. Н., Демченко М. В., Суганяк К. А. (2013)
Коваль О. А. - Вивчення показників сегментарної систолічної функції лівого шлуночку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і ангиографично незміненими коронарними артеріями, Аносова Н. П., Хомич А. В., Романенко С. В. (2013)
Лисунець О. М. - Стан функції зовнішнього дихання у хворих з вродженими вадами серця у віддалений період після хірургічної корекції, Зубко І. М., Танцура О. В. (2013)
Соболь В. О. - Медикаментозна корекція порушень дофамінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням (2013)
Древіцька О. О. - Характерні особливості когнітивної сфери дітей молодшого шкільного віку з пограничними психічними розладами (2013)
Пилягина Г. Я. - Понятие когнитивно-эмоционального дисбаланса (дефицита) и его значение в патогенезе психической патологии и саморазрушающего поведения (2013)
Чернышев О. В. - К вопросу об этиологии болевого синдрома при вегето-сосудистой дистонии у подростков (2013)
Бруслова К. М. - Лікувальні заходи у дітей групи ризику з онкогематологічної патології, які зазнають впливу іонізуючого випромінення та інших негативних факторів довкілля, Кузнєцова О. Є., Цвєткова Н. М., Дербеньова Н. О., Чмут Л. О., Сила Л. В. (2013)
Калиниченко Т. О. - Антиоксидантний захист кріоконсервованої гемопоетичної тканини пуповинної крові, Аношина М. Ю., Балан В. В., Мінченко Ж. М., Глухенька Г. Т. (2013)
Косаковський А. Л. - Вплив цитостатиків на слизову оболонку носа при лікуванні онкогематологічної патології у дітей, Сегал В. В., Шатець В. О., Мощич О. П. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Частота алельного варіанта G20210A гена протромбіну у хворих на Ph-негативні хронічні мієлопроліферативні неоплазми, Клименко С. В. (2013)
Перехрестенко Т. П. - Вивчення ефективності лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію іматинібом, Дягіль І. С., Третяк Н. М., Дмитренко І. В. (2013)
Рибальська А. П. - Особливості мікробіологічних й імунологічних показників хворих на гостру мієлоїдну лейкемію та ризик розвитку інфекційно-запальних ускладнень. Повідомлення 2, Мельник О. А., Немировська Л. М., Скачкова Н. К., Федоровська О. О. (2013)
Третяк Н. М. - Клінічні фактори ризику виникнення інфекційно-запальних ускладнень у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію. Повідомлення 1, Басова О. В., Горяінова Н. В., Федоровська О. О., Рибальська А. П. (2013)
Шороп Є. В. - Цитофлуориметричне дослідження тромбоцитів крові хворих на ідіопатичний остеомієлофіброз з використанням тіазолового оранжевого, Баронська Л. В. (2013)
Бень І. І. - Гранулоцитарний анаплазмоз людини у західному регіоні україни: епідеміологічні та лабораторні дослідження, Білецька Г. В., Королюк О. В., Морочковський Р. C., Шульган А. М. (2013)
Жандарова Н. О. - Вплив жовтяничної форми гострого гепатиту с та інших анамнестичних факторів на ймовірність спонтанного кліренсу HCV (2013)
Живица Л. В. - Характеристика сонографических изменений гепатобилиарной системы при острых вирусных гепатитах, Живица Д. Г., Шапошникова Н. В., Пономаренко Г. Ф., Лымарь С. К. (2013)
Живиця Д. Г. - Дисгормональні порушення у хворих на ВІЛ-інфекцію, Самойленко О. В., Казека В. Г. (2013)
Покас О. В. - Формування біоплівок клінічними штамами умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених з різного біологічного матеріалу (2013)
Самборська І. Ф. - Норовірусна інфекція у дітей раннього віку за даними вірусологічних досліджень та клінічних спостережень, Костенко І. Г., Ковалишин Г. Г., Надрага О. Б., Литвин Г. О., Дзюблик І. В., Соловйов С. О., Вороненко С. Г. (2013)
Синетар Е. О. - Вплив наноаквахелатів металів на біологічні властивості pseudomonas aeruginosa, Брич О. І., Каплуненко В. Г., Колесніков М. М. (2013)
Кузнецова Л. В. - Застосування препарату "Імодин" в комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит, Круцько А. С. (2013)
Кузнецова Л. В. - Иммунологические показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных полипозным риносинуитом на фоне круглогодичного аллергического ринита при комплексном лечении иммодином, Шуляк М. А., Юркина А. В., Юръєв С. Д. (2013)
Удовенко Н. С. - Особливості продукції прозапальних (γ-ІНФ, ФНП-α) та протизапальних цитокінів (ІЛ - 10) у хворих на запальні захворювання очей герпесвірусної етіології (2013)
Благодатний В. М. - IT – технології в мікроскопічній діагностиці туберкульозу, Комасько М. І., Корешняк Р. В., Мояренко М. С. (2013)
Литвиненко Н. А. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів залежно від застосування різних схем протягом інтенсивної фази хіміотерапії (2013)
Панасюк О. В. - Порівняльна ефективність деяких фторхінолонових препаратів при завершенні інтенсивної фази антимікобактеріальної терапії хіміорезистентного туберкульозу легень, Мельник В. П., Дашиєва Т. П., Радиш Г. В., Петренко О. О. (2013)
Погребна М. В. - Профіль медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2013)
Сенько Ю. О. - Профіль медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2013)
Смоляр Н. І. - Поширеність хвороб пародонта в залежності від клінічних форм туберкульозу у дітей, мешканців територій радіаційного забруднення, Шило М. М., Безвушко Е. В. (2013)
Черенько С. О. - Частота первинної медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А., Погребна М. В., Барбова А. І. (2013)
Черенько С. О. - Частота і характер побічних реакцій від протитуберкульозної і антиретровірусної терапії у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Погребна М. В., Манів Л. Я. (2013)
Яшина Л. О. - Сучасні методи діагностики порушень мінерального обміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Гуменюк М. І., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Гуменюк Г. Л., Харченко–Севрюкова Г. С. (2013)
Дорошенко О. М. - Оцінка клінічної ефективності застосування лікувально-профілактичних заходів під час адаптації до знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів (2013)
Забуга Ю. І. - Клініко - лабораторне обгрунтування алгоритма діагностичних і лікувально - профілактичних заходів при виготовленні ортопедичних конструкцій для заміщення дефектів твердих тканин вітальних зубів, Біда О. В., Струк В. І. (2013)
Колосова Е. Ю. - Состояние слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта у больных сахарным диабетом II типа (2013)
Леоненко П. В. - Особливості формування кісткового ложа та його модифікація при дентальній імплантації у пацієнтів з метаболічними остеопатіями та генералізованим пародонтитом (2013)
Оснач Р. Г. - Застосування ортодонтичної мезіалізації жувальної групи зубів в комплексній реабілітації хворих з малими включеними дефектами зубних рядів (2013)
Чорненький І. М. - Експериментальне дослідження ступеню адгезивності тканин кореневого дентину в залежності від методики підготовки поверхонь (2013)
Дёмин А. В. - Увеличение продолжительности жизни людей, занимавшихся традиционной китайской гимнастикой, Фёдоров С. Н. (2013)
Зозуля А. І. - Організаційна структура надання медичної допомоги при цереброваскулярних зхворюваннях та її відповідність реформуванню галузі (2013)
Корецький І. В. - Формування медичних бізнес-процесів у амбулаторно-поліклінічних закладах, Орлова Н. М. (2013)
Костецька А. О. - Модель медико - соціалього моніторингу стану зору школярів (2013)
Паламар Б. І. - Вивчення особливостей кадрового забезпечення київських міських клінічних лікарень міста Києва на прикладі КМКЛ № 3 та готовності їх до роботи в умовах позаштатних ситуацій мирного часу, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми за кількісним вмістом катехоламінів в лікворі (2013)
Зарицький Г. А. - Правові, законодавчі та етичні аспекти при виконанні наукових морфологічних досліджень (2013)
Вороненко Н. Ю. - Порівняльна характеристика стану гіпоталамо-гіпофізарно яєчникової системи у жінок з синдромом полікістозних яєчників та з метаболічним синдромом (2013)
Загорій Г. В. - Ретроспективний аналіз результатів діяльності та сучасний стан розвитку контрактної товарної продукції у натуральних показниках (амп., уп. тлз) за 1990 – 2013 рр. (2013)
Соловйов О. С. - Науково-практичні обгрунтування, розробка, вдосконалення та запобігання порушень основ галузевого права. Фармація, Пономаренко М. С., Клименко І. В., Алєксєєва І. М., Кирпач О. В. (2013)
Убогов С. Г. - Щодо проблеми нормативно-правового регулювання питань якості лікарських засобів в умовах євроінтеграції України (2013)
Ананьян Е. Л. - Алюзія та її стилістичний потенціал в художньому тексті (на матеріалі англомовної емотивної прози) (2013)
Бернар Г. Б. - Тема-рематична структурованість діалогу у п’єсах Тома Стоппарда (2013)
Бублик Т. Є. - Оксиморон у системі тропеїки медитативної притчі (2013)
Винник О. Ю. - Структурно-семантичні та функційні особливості заголовків англомовних навчальних текстів з програмування (2013)
Грогодза І. Ю. - Функції евфемізмів у сучасному політичному дискурсі (на прикладі політичних промов Барака Обами) (2013)
Гуменюк Н. Г. - Прагма-комунікативні особливості англійського ділового листа (2013)
Клименко О. С. - Особливості перекладу творів Володимира Висоцького з циклу "Аліса в країні чудес" на англійську мову, Климова Н. І., Максимова Т. В. (2013)
Крамаренко М. Л. - Проявление лингвокультурных стереотипов в рекламном дискурсе, Савчук Э. О. (2013)
Крижанівська Г. Т. - Оцінна лексика як засіб реалізації ідеологічного потенціалу жанру "інтерв’ю-монолог" (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) (2013)
Крисало О. В. - Лінгвокультурні особливості перекладу збірки англомовного дитячого фольклору "Nursery rhymes" російською та українською мовами (2013)
Лесінська О. М. - Функція прислівників у створенні характеристики людини засобом іменникового словосполучення (2013)
Линтвар О. М. - Вираження елементів комічного в художньому тексті (2013)
Мініна О. В. - Структурно-семантичний потенціал зоопоетонімів у творі Кена Фоллетта "Світ без кінця" (2013)
Михайленко О. О. - Тип тексту і специфіка перекладу (2013)
Михайлюк Н. П. - Сутність поняття "прономінальна транспозиція" (2013)
Могельницька Л. Ф. - Композиція англомовних публіцистичних текстів кінематографічної проблематики: типологія інтродуктивних блоків (2013)
Петрик Т. В. - Біблійні прецедентні феномени у ченнелінг-дискурсі (2013)
Соколова І. В. - Інтертекстуальність як текстоутворююча категорія інформаційно-рекламних текстів (на матеріалі англомовної реклами) (2013)
Федотова О. І. - Медійний політичний текст: семантичний аспект (2013)
Яблонська-Юсик І. В. - Безсуфіксний словотвір віддієслівних іменників на матеріалі французької періодики (2013)
Башманівський О. Л. - Пряма і непряма номінація прикметників на позначення кольору – лінгвокультурні особливості перекладу (2013)
Bogdan V. V. - The similarity of formal arrangement of adjoining constructions and composite sentences (2013)
Гонта І. А. - Авіаційні полікомпонентні терміни з агентивними формантами -er, or, -ant, -ist (2013)
Гулідова І. С. - Структурно-семантичні особливості афоризмів американських поетичних текстів ХХ століття (2013)
Деркач Н. В. - Інтонація узагальнювальних афористичних висловлень в англомовному політичному виступі (2013)
Зимич Е. В. - Коммуникация сквозь призму антропоцентрической парадигмы (2013)
Зубенко К. В. - Логіко-семантичний принцип класифікації частин мови в європейському мовознавстві XIX – початку XX ст. (2013)
Іщенко Н. Г. - Категоріальна семантика похідних у сучасній німецькій мові (2013)
Калиущенко Ю. В. - Семантические и синтаксические актанты конструкций с ольфакторными глаголами (2013)
Карамишева Р. Д. - Фактологічна та подієва інформація у повідомленнях про стихійні лиха на Інтернет-сайтах (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал прислівників темпоральності (2013)
Косович О. В. - Інноваційні процеси у французькiй мовi: розвиток нового напрямку досліджень в теорії неологізації (2013)
Кхеліл О. І. - Парадигма гіпотактичних і паратактичних засобів на позначення умовного підрядного зв’язку в англійській мові (діахронний аспект) (2013)
Мозгова Я. О. - Експресивні властивості повтору (на матеріалі німецьких текстів репортажів) (2013)
Мойсей Л. Т. - Історична семасіологія категорії роду (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського