Ковальчук М. С. - Пляжні розсипи ільменіту на узбережжі Азовського моря (с. Урзуф) (2012)
Свивальнева т. В. - Особенности геологического строения и рудоносность Злобичского месторождения ильменита (2012)
Федорончук Н. А. - Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях, Сучков и. А. (2012)
Острянська І. Ю. - Літологія та декоративні властивості Велико-Кужелівського прояву карбонатного оніксу на Волино-Поділлі, Нестеровський В. А. (2012)
Жикаляк Н. В. - Возможности хранения CO2 в палеозойских осадочных отложениях Донбасса, Осетров В. В., Шеставин Н. С. (2012)
Селівачова У. М. - Особливості геологічного середовища та гранулометричного складу відкладів рукотворних Гнилецьких печер (урочище Церковщина), Стадніченко С. М. (2012)
Шехунова С. Б. - Літологічні особливості та пов’язані з ними екологічні аспекти розробки родовищ кам’яної солі методом підземного вилуговування (на прикладі Верхньострутинського та Слов’янського родовищ, Алєксєєнкова М. В. (2012)
Бублясь М. В. - Вплив природних електричних струмів і мікрогеодинамічних процесів на літогнез покривних відкладів, Бублясь В. М. (2012)
Гончаров В. Е. - Инновационные информационные геологические технологии в литологических исследованиях, Бабко И. Н., Каленская А. Н., Савельева Л. Р. (2012)
Петруняк М. Д. - Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище мінералоутворення, Черемісська О. М., Черемісський Ю. В. (2012)
Чебаненко Иван Ильич (2012)
Семененко Владимир Николаевич (2012)
Ларченков Евгений Павлович (2012)
Юшкин Николай Павлович (2012)
Дублянский Виктор Николаевич (2012)
Ткачук Лукьян Григорьевич (2012)
Титул, содержание (2010)
Лиховид А. П. - О реализации параллельного алгоритма для решения многоэкстремальных задач (2010)
Белоусов А. А. - Метод разрешающих функций для дифференциальных игр с интегральными ограничениями (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - Определение и исследование комбинаторных пространств, Сиренко С. И. (2010)
Дзюбенко К. Г. - Ортогональные разложения пространств и их применения (2010)
Норкин Б. В. - Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании (2010)
Бардадым Т. А. - Верхние оценки для оптимизационных задач межотраслевого планирования структурно-технологических изменений, Березовский О. А. (2010)
Полянко В. В. - Оптимізація структури розрідженої матриці для побудови ефективного обчислювального алгоритму (2010)
Кирилюк В. С. - Некоторые робастные решения в условиях риска и неопределенности (2010)
Лаптин Ю. П. - Решение некоторых задач планирования в условиях неопределенности, Лиховид А. П., Стрюкова Н. Н. (2010)
Петренюк Д. А. - Доведення існування півобертових Т-факторизацій повного графа порядку N=20 (2010)
Ненахов Э. И. - О матричных задачах оптимизации (2010)
Некрылова З. В. - Об особенностях моделей panel-данных, Шулинок Г. А. (2010)
Карпец Э. П. - Моделирование соотношения доходов и потребления населения (2010)
Донец Г. А. - Об одном подходе к решению логических комбинаторных задач, Кузнецов С. Т. (2010)
Лазебная Т. А. - Аналитическое исследование модели гуморальной иммунной реакции на антиген. ІІ (2010)
Бойко В. В. - Использование квадратичного приближения функций в PNK-методе, Кузьменко В. Н. (2010)
Шулинок И. Э. - Проблемы построения двухцветной линейной мозаики (2010)
Стецюк П. И. - О задаче оптимального соотношения между спросом и добавленной стоимостью в моделях Леонтьева, Кошлай Л. Б., Пилиповский А. В. (2010)
Донец Г. А. - О необходимых условиях Т-факторизации полных графов, Мироненко О. В. (2010)
Журбенко Н. Г. - Об одном алгоритме решения задачи выбора режимов энергосистемы, Шарифов Ф. А. (2010)
Горін В. В. - Гомологічне моделювання третинної структури білків (2010)
Титул, зміст (2014)
Ломтадзе Н. З. - Исследование улучшения адгезионных свойств обувной резины (2014)
Тхелидзе Н. Н. - Определение потери качества по видам пороков с помощью диаграмм Парето (2014)
Дворжак В. М. - Комп’ютерний аналіз кінематичних схем багатоланкових важільних механізмів основов’язальних машин, Орловський Б. В., Чудінович Ю. Ю. (2014)
Біла Т. Я. - Моделювання роботи приводу електропобутових пристроїв у режимах із навантаженням, що різко змінюється, Стаценко В. В., Теребій П. В. (2014)
Бурмістенков О. П. - Визначення основних параметрів раціонального використання електроенергії, Петко І. В., Біла Т. Я. (2014)
Сивова А. К. - Проектування робочої поверхні диску борони важкої, Пихтєєва І. В. (2014)
Камбій В. В. - Методи моделювання Grid-систем, Люта М. В., Козлова Я. Ю. (2014)
Попова Л. С. - Витоки інтегрального числення, Харитонова М. О. (2014)
Солдатенко Д. А. - Сучасні тенденції в розробці фірмового стилю та рекламних повідомлень із використанням етнічних форм (2014)
Трусова М. М. - Аналіз рекламної діяльності підприємств легкої промисловості України, Яцишина Л. К. (2014)
Броварська Н. О. - Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку кетчупу в Україні, Лабурцева О. І. (2014)
Литовченко К. Ю. - Маркетингові аспекти функціонування малого бізнесу у сфері розважальних послуг, Хоменко О. І. (2014)
Бондаренко С. М. - Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування, Ліфар К. В. (2014)
Бондаренко С. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства, Невмержицька А. А. (2014)
Бугас Н. В. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, Богданець І. С. (2014)
Гуріна Н. Д. - Обґрунтування стратегії участі підприємства у виставці, Кирилко Н. М., Гончаренко Х. А. (2014)
Медік А. О. - Удосконалення організації та стимулювання праці на підприємстві, Федоряк Р. М. (2014)
Овчарек В. Є. - Аналіз асортиментної політики дошки оголошень в електронній комерції, Шлегель О. О. (2014)
Паливода О. М. - Застосування Інтернет-технологій у діяльності підприємств сфери послуг, Зобенько Ю. В. (2014)
Попович В. М. - Розвиток системи православної богословської освіти в Україні: ретроспективний аналіз (2014)
Плаксина О. И. - Проблема устойчивого развития общества в материалах 23-го Всемирного философского конгресса (2014)
Остапець І. Ю. - Теоретичні моделі реалізації свободи в працях мислителів Нового часу (2014)
Карпова С. Г. - Религиозные экзистенциалисты о феномене кризиса (2014)
Сурков В. В. - Гюбріс як фактор формування злочинної особистості (2014)
Дьоміна О. В. - Радянські історії кохання на американський лад: феномен ремейку в сучасній кіноестетиці (2014)
Шелковіна А. В. - Стратегії репрезентацій гендерної ідентичності в практиках акціонізму на пострадянському просторі (2014)
Буричко З. О. - Справедливість як ключовий чинник відносин "людина – держава" у теорії Дж. Ролза (2014)
Гриженко Л. В. - Лідерство як соціальний феномен (2014)
Пиронкова О. Ф. - О процессах вынесения специализированной информации о психологическом за пределы профильного круга участников дискурса (2014)
Радіонова І. О. - Соціологічні концептуалізації постсучасного міста: тенденції та перспективи (2014)
Батюк А. Н. - Использование социально-коммуникационных технологий в процессе популя­ризации спортивных практик (2014)
Нечітайло І. С. - Використання ситуативних тестів в емпіричній соціології: евристичний потен­ціал та специфіка (2014)
Пивоварова Н. П. - Релігійність українців: тенденції десятиліття (2014)
Литовченко І. В. - Трансформація масової культури в умовах інформатизації, Іванова Ю. С. (2014)
Кльов М. В. - Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку (2014)
Евтягина И. В. - Возрастной терроризм: к постановке проблемы, Венжик Т. В. (2014)
Ступак Ф. Я. - Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров’я національного медичного університету імені О. О. Богомольця – 90 (2014)
Дітковська С. О. - Передумови створення та початки діяльності Українського товариства дружби та культурного зв’язку з зарубіжними країнами (2014)
Щелкунов А. О. - Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. під час перебудови (2014)
Яшин В. О. - Розвиток світської освіти серед єврейського населення Херсонщини та Катерино­славщини у другій половині ХІХ століття (2014)
Меліш О. О. - Виникнення македонського питання та формування політики Болгарії щодо його розв’язання (2014)
Георгієва М. Д. - До питання про трансформацію виробничих відносин в аграрному секторі економіки Болгарії (1985 – 1989 рр.) (2014)
Березняк Я. В. - Роль преславської учительської семінарії у пропаганді сільськогосподарських знань (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кучерук О. А. - Детерминанта сетевых коммуникаций в формировании массового сознания молодежи (2014)
Голубовська Л. Р. - Зміни місця і ролі освіти, культури та релігії у формуванні соціально-статусних цінностей міської молоді України (1990-2000-і роки) (2014)
Морарь М. В. - Толерантність як принцип політичної діяльності партійних лідерів (2014)
Гайданка Є. І. - Плюралізація партійної системи Польської Республіки: передумови та етапи становлення (2014)
Грачевська Т. О. - Міжнародні неурядові організації та їх внесок у проблему подолання бідності (2014)
Савка О. В. - Вплив євроінтеграції на регіональний розвиток Польщі (2014)
Баштанник О. В. - Дослідження кризи наднаціональності Європейського союзу в рамках полі­тико-інституційної парадигми (2014)
Мазур О. Г. - Політична участь в Україні: сучасна характеристика і тенденції реалізації (2014)
Якунин В. К. - Идеология ОУН: начало формирования (2014)
Гордієнко Н. М. - Забезпечення засвоєння особистістю з особливими потребами соціальних норм в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Нікілєв О. Ф. - Рецензія на монографію Н.Р. Романець "Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.)" (2014)
Бабаев А. М. - Влияние размещения тормозных колодок на колесе грузового вагона на эффективность его торможения, Даныш П. Д. (2008)
Варченко Е. В. - Модернизация системы вентиляции электровозов переменного тока ВЛ80, Чумак В. В., Оливсон В. М. (2008)
Гетьман Г. К. - Определение рациональных параметров номинального режима тяговых средств рельсового транспорта, Михайленко Ю. В., Арпуль С. В. (2008)
Грущак І. М. - Порівняльна оцінка впливу модернізації на напружено-деформований стан рами візку електровоза ВЛ60 (2008)
Донченко А. В. - Методика оцінки надійності та подовження терміну експлуатації конструкції залізничного транспортера Чорнобильської АЕС, Худієнко В. А., Шелейко Т. В. (2008)
Карташев В. В. - Предпосылки, применение и перспективы использования упрочнения методом упруго-пластической деформации (2008)
Макаренко Н. Г. - Методы и средства повышения ресурса трибосопряжений (2008)
Манашкин Л. А. - Оценка силы ударного взаимодействия колеса и рельса на стыке двух рельсов, Мямлин С. В., Приходько В. И. (2008)
Мельничук В. О. - Проблема підвищення швидкості вантажних поїздів, Пшінько О. М., Савчук О. М. (2008)
Троцкий М. В. - Анализ повреждений хребтовой балки четырехосных полувагонов после 22 лет эксплуатации, Шелейко Т. В. (2008)
Тэттэр В. Ю. - Пути повышения эффективности работы средств технического диагностирования подвижного состава, Тэттэр А. Ю. (2008)
Козаченко Д. М. - Оптимізація розподілу сортувальних колій між призначеннями плану формування, Березовий М. І., Коробйова Р. Г. (2008)
Лашков О. В. - Оптимізація місцевої роботи на ділянках залізниць, Коцар О. А. (2008)
Музикіна С. І. - Щодо питання необхідності створення логістичних центрів в Україні (2008)
Дубинець Л. В. - Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процессах, Шаповалов А. В. (2008)
Лоза П. О. - Покращення енергетичних властивостей стенда для випробувань колекторних тягових двигунів локомотивів (2008)
Каленик К. Л. - Обґрунтованість схеми укладання залізобетонних шпал замість непридатних дерев’яних (2008)
Корженевич І. П. - Забезпечення габаритних відстаней до опор і платформ при виправленні кривих (2008)
Финк В. К. - Промежуточное рельсовое скрепление КПП-5 в Казахстане, Косенко С. А. (2008)
Беляева В. В. - Моделирование нестационарного процесса загрязнения воздушной среды в помещении (2008)
Ивин В. Ф. - К вопросу образования озоновых дыр в атмосфере Земли и наличия областей с наинизшими значениями температуры воздуха (2008)
Машихина П. Б. - Математическое моделирование термического поражения людей при авариях (2008)
Радкевич А. В. - Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом, Яковлєв С. О., Шаптала О. І., Крамар І. Є. (2008)
Банников Д. О. - Исследование угла укладки зерен сыпучего материала на модели емкости (2008)
Нетеса Н. И. - Проектирование составов бетонов с рациональным зерновым составом компонентов, Паланчук Д. В. (2008)
Пшінько О. М. - Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення, Солдатов К. І., Краснюк А. В., Пшінько П. О. (2008)
Радкевич А. В. - Вероятностные методы решения задач управления парком дорожно-строительных машин, Яковлев С. О., Крамар И. Е. (2008)
Распопов А. С. - Применение топологических методов к расчету пространственных колебаний двух- и трехмерных стержневых систем (2008)
Сухоруков Б. Д. - Алгоритм вычисления ординат линий влияния по экспериментальным данным (2008)
Лагута В. В. - Постановка задачи определения продолжительности зон H-характеристики При расчетах на надежность технических объектов, Капица М. И. (2008)
Рибалка Р. В. - Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації, Гаврилюк В. І., Безруков В. В. (2008)
Солтысюк О. В. - Решения для автоматизации управления работой железнодорожных цехов промышленных предприятий, Египко О. Г. (2008)
Шиш В. О. - Використання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу для контролю технологічних процесів роботи залізничних господарств промислових підприємств, Чикін Ю. М. (2008)
Михальченко А. А. - Технологические переменные нормирования ресурсов по перевозкам на железной дороге (2008)
Окороков А. М. - Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичювальному процесі на величину параметра накопичення (2008)
Папахов О. Ю. - Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ, Окороков А. М., Логвінов О. М. (2008)
Сафроненко А. А. - Общий подход к структурному синтезу железнодорожных станций (2008)
Тумилович В. Н. - Современные аспекты модернизации подвижного состава для пригородных перевозок железных дорог (2008)
Вакуленко І. О. - Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації, Грищенко М. А. (2008)
Вакуленко І. О. - Етапи виникнення дислокаційної чарункової структури в холоднодеформованій вуглецевій сталі, Грищенко М. А., Грищенко М. М. (2008)
Митяев А. А. - Повышение качества переплава загрязненной алюминиевой стружки (2008)
Бабенко С. О. - Теоретичні підходи щодо проблеми підвищення ефективності перевезень (2008)
Бобиль В. В. - Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України (2008)
Власюк В. Є. - До особливостей проведення державної фінансової політики (2008)
Гетманенко О. В. - Особливості системи стимулів праці та мотиваційних процесів у залізничній галузі в період трансформації економіки України (2008)
Зеньчук Н. Ф. - Компьютеризация системы планирования и учёта выполнения плана на отделениях железной дороги (2008)
Зеньчук Н. Ф. - Совершенствование системы нормативов для планирования ремонтов подвижного состава и пути (2008)
Зова В. А. - Продуктивна зайнятість як основа механізму поєднання економічного зростання і соціального розвитку (2008)
Копитко В. І. - Державне регулювання структурних реформ на залізничному транспорті України (2008)
Крамаренко Г. А. - Цена инвестируемого капитала и факторы, ее определяющие, Бершадская И. Н. (2008)
Кудрицька Н. В. - Інвестиційне партнерство держави та бізнесу на транспорті: шляхи і проблеми (2008)
Мельник Т. С. - Застосування принципів маркетинг-логістики для впровадження нової послуги на пасажирському залізничному транспорті, Лобойко Л. М., Христофор О. В. (2008)
Мельник Т. С. - Планування та управління організацією на основі застосування стратегічних методів і матричних моделей, Христофор О. В. (2008)
Никифорук О. І. - Основні перспективи і наслідки вступу України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу для транспортного комплексу (2008)
Пащенко Ю. Є. - Стратегічні напрями і пріоритети розвитку транспортного сектору України згідно вимог Світової організації торгівлі (2008)
Пшінько О. М. - Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні, Бараш Ю. С., Верхоглядова Н. І., Корженевич І. П., Логвиненко А. В., Лобойко Л. М. (2008)
Саверський О. А. - Інтелектуальна власність як об’єкт обліку, Науменко В. Л., Фальчіян М. О. (2008)
Сафроненко А. А. - Общий подход к экономической оценке структуры железнодорожной станции (2008)
Семенцова О. В. - Діалектика ринку послуг з перевезень приміських пасажирів (2008)
Сначов М. П. - Реформування системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, Вернюк А. В. (2008)
Сначов М. П. - Особливості реформування системи оподаткування України, Янушевська Ю. В. (2008)
Широкова О. М. - Нові підходи реструктуризації залізничної галузі України (2008)
Шульга А. В. - Методи управління витратами виробництва, Семєйко Я. В. (2008)
Янчицкая Я. В. - Эффективность применения аутсорсинга на Белорусской железной дороге (2008)
Яровий І. М. - Характеристика алгоритму формування механізму управління соціально-трудовими відносинами підприємств авіаційного транспорту України (2008)
Корженевич И. П. - Экономические аспекты нормативных требований при проектировании реконструкции плана на перевальных участках, Тодуа Т. Г. (2008)
Авраменко Ю. О. - Особливості деформування та несуча здатність коротких сталезалізобетонних елементів з різними крайовими умовами сталевих складових (2013)
Бабич Є. М. - Підвищення міцності залізобетонних балок полімерною композицією, Довбенко В. С. (2013)
Бібік М. В. - Вибір оптимальних типів перерізів поперечної рами спортивного комплексу, Бібік В. М., Бжовська К. Г., Лавренко М. В. (2013)
Бібік В. М. - Порівняльний аналіз використання гарячекатаних і холодногнутих профілів у поперечній рамі одноповерхової виробничої будівлі, Бібік М. В., Винников П. Ю. (2013)
Бібік Д. В. - Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій із зовнішнім стрічковим армуванням, Нестеренко Т. М., Магас Н. М., Лещенко В. В. (2013)
Бурченя С. П. - Робота сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом, під навантаженням, Добрянський І. М., Шмиг Р. А. (2013)
Валовой О. І. - Критерії міцності бетону для загального випадку напруженого стану, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Гапченко С. А. - Розрахунок структурно-вантових конструкцій чисельним методом (2013)
Гарькава О. В. - Спрощена методика розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих елементів на основі дволінійних діаграм стану бетону та арматури (2013)
Гасенко А. В. - Чисельні дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних ребристих плит покриття, Кириченко В. А., Крупченко О. А. (2013)
Гудзь С. А. - Забезпечення стійкості сталевих балок-ригелів за рахунок жорсткості прогонів і хрестових в’язей (2013)
Довженко О. О. - Методика розрахунку стикових з’єднань збірно-монолітних конструктивних систем під доступне житло в Україні, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Бігдан А. О., Дакало Н. В. (2013)
Довженко О. О. - Шпонкові з’єднання збірних безбалкових перекриттів: капітельних та безкапітельних системи "КУБ-2,5", Погрібний В. В., Чурса Ю. В., Гриценко А. Г. (2013)
Золотова Н. М. - Влияние технологических факторов и вида нагружения на прочность соединения бетонных элементов акриловыми клеями, Гарбуз А. О., Скляров В. А. (2013)
Золотов М. С. - Повышение адгезионной прочности и долговечности модифицированных защитно-декоративных акриловых покрытий, Любченко М. А. (2013)
Золотов С. М. - Зависимость прочности, деформативности и вида разрушения акриловых клеев от характера нагружения (2013)
Колчунов Вл. И. - К образованию наклонных трещин последующих уровней в железобетонных составных конструкциях, Яковенко И. А., Усенко Н. В. (2013)
Лапенко О. І. - Комп’ютерне моделювання монолітної плоскої плити перекриття, підсиленої сталевою пластиною в розтягнутій зоні, Білокуров П. С., Гришко Г. І. (2013)
Лугченко Е. И. - Рационализация параметров перфорированных балок (2013)
Малюшицький О. В. - Вплив новітніх зварювальних технологій на виготовлення закладних деталей, Пенц В. Ф., Білярчик В. Р. (2013)
Микитенко С. М. - Аналіз основних розрахункових положень збірно-монолітного безбалкового безкапітельного каркаса (2013)
Mitrofanov V. P. - About necessity of the General Theory of Reinforced Concrete and its Role in the ADM Model Code, Pinchuk N. M., Mitrofanov P. B. (2013)
Павліков А. М. - Запровадження безкапітельно-безбалкової конструктивної системи у зведенні будівель в місті Полтава, Батіг А. В., Пасішнюк С. І. (2013)
Павліков А. М. - Кінематичний метод розрахунку міцності середньої плити перекриття безкапітельно-безбалкової конструктивної системи, Федоров Д. Ф., Батіг А. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Підготовка національних додатків до норм Єврокоду з навантажень і впливів, Махінько А. В., Дрижирук Ю. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Дослідження впливу корозійних пошкоджень на напружено-деформований стан сталевих труб магістрального нафтопроводу шляхом моделювання методом скінченних елементів, Семко О. В., Бескровна Ж. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Аналіз роботи профільованої стінки складеної балки, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Семко О. В. - Аналіз впливу пошкоджень труби-оболонки на напружено-деформований стан та несучу здатність трубобетонних елементів, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. (2013)
Семко О. В. - Автоматизація інженерних розрахунків вузлів з’єднання монолітного безбалкового пререкриття на зріз уздовж тіла колони, Дмитренко А. О., Дмитренко Т. А. (2013)
Стороженко Л. І. - Проблеми дослідження, проектування й будівництва сталезалізобетонних конструкцій (2013)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження клейових з’єднань бетону і сталі на розтяг, Горб О. Г. (2013)
Стороженко Л. І. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних конструкцій з винесеним армуванням, Муравльов В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Федорова О. В. - Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих поздовжньо армованих цегляних стовпів (2013)
Філоненко О. І. - Вплив повітропроникності конструкції на її теплозахисні властивості (2013)
Чирва В. М. - Дослідження напружено-деформованого стану фундаментної плити готельно-житлового комплексу та розрахунок нерівномірного осідання її основ в програмному комплексі "Ліра", Валовой О. І., Романенко К. М. (2013)
Чирва В. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок, посилених FRP-матеріалами, та обґрунтування економічної доцільності їх використання у практиці будівництва і реконструкції, Савченко А. А., Сухан О. П., Гришковець Т. Ю. (2013)
Шкурупій О. А. - Експериментальні та теоретичні дослідження несучої здатності нерозрізних залізобетонних балок (2013)
Шкурупій О. А. - Експериментальні дослідження граничного напружено-деформованого стану нерозрізних залізобетонних балок при короткочасному навантаженні, Лазарєв Д. М., Авраменко Ю. О., Лазарєва О. М. (2013)
Шкурупій О. А. - Аналіз розрахунку міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі існуючих деформаційних моделей, Митрофанов П. Б. (2013)
Биба В. В. - Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України, Гаташ В. С. (2013)
Бондар В. О. - Оцінка стаціонарних електродних потенціалів арматури залізобетонних конструкцій при її електрохімічній корозії, Бондар Л. В. (2013)
Бондарев Б. А. - Научно-практические обоснование получения кубовидного щебня из литого шлака доменного производства, Штефан Ю. В. (2013)
Воронцов О. В. - Моделювання об’єктів будівництва та машинобудування довільними дискретними значеннями числових послідовностей (2013)
Гузик Д. В. - Сушильна камера-циклон для сипких матеріалів, Мягкохліб Р. С. (2013)
Гузик О. Д. - Сучасна технологія вирощування та системи утримання кролів і звірів, Хазін В. Й. (2013)
Ермилов А. А. - Изменение температуры асфальтобетонной смеси при ремонте городских дорог (2013)
Запоточний Р. М. - Деформативність дослідної конструкції двобалкової нерозрізної збірно-монолітної прогонової будови моста (2013)
Івасенко В. В. - Класифікація елементів безбар’єрного простору вулично-дорожньої мережі та вимоги до них, Литвиненко Т. П. (2013)
Ільченко В. В. - Забезпечення точності геодезичних робіт при будівництві автомобільних доріг, Міщенко Р. А., Козарь В. І. (2013)
Ільченко В. В. - Сільські автомобільні дороги: сучасний стан і перспективи розвитку, Сергеєв О. С. (2013)
Кваша В. Г. - Проектування реконструкції моста через р. Сула біля с. Млини Полтавської області, Салійчук Л. В., Котенко В. Т., Нечипоренко М. В. (2013)
Костюк А. І. - Оцінка міцності, тріщиностійкості та деформативності попередньо напружених плит перекриття з керамзитобетону на карбонатному піску і цементно-зольному в’яжучому, Столевич І. А., Кравченко С. А., Зинченко С. В., Столевич О. І. (2013)
Кугаєвська Т. С. - Експериментальне обґрунтування доцільності визначення ступеня прогрівання теплоізоляційного боксу при дослідженні екзотермії цементу, Шульгін В. В. (2013)
Лещенко М. В. - Дослідження теплостійкості стінових огороджувальних конструкцій громадських будівель при їх термомодернізації, Галінська Т. А., Резніков А. А. (2013)
Литвиненко Т. П. - Екологічні принципи проектування автомобільних доріг (2013)
Литвиненко Т. П. - Закордонний досвід проектування шляхів для руху індивідуальних екологічних транспортних засобів, Смілянець Л. В., Іваніна О. В. (2013)
Недуєв Ю. М. - Мінеральна комплексна добавка для бетону, Сушко В. О. (2013)
Носач О. Б. - Техніко-економічне порівняння цегляних огороджувальних конструкцій (2013)
Педченко О. В. - Експериментальні дослідження параметрів мікроклімату тваринницьких будівель та культиваційних споруд (2013)
Редкін О. В. - Застосування проектного управління в будівельних інвестиційних проектах і програмах розвитку підприємств, Толкачов Д. М. (2013)
Світалка П. І. - Методика та результати визначення міцності соляних порід залежно від швидкості непружної деформації, Соловйов В. В., Бандуріна О. В. (2013)
Семко О. В. - Вплив взаємного розташування зовнішнього кута будинку та віконного прорізу на температуру внутрішньої поверхні кута, Юрін О. І. (2013)
Стечишин С. М. - міцність залізобетонних балок складеного перерізу прольотних будов мостів, розширених накладною плитою (2013)
Стороженко Л. І. - Технологія монтажу структурно-вантових конструкцій покриття укрупненими блоками, Дяченко Є. В., Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2013)
Тесёлкин А. И. - Новый подход к концепции автоматизированного проектирования в строительстве (2013)
Ткаченко І. В. - Комплексний та чотиривимірний підхід до проектування благоустрою автомобільних доріг, Литвиненко Т. П. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Нові норми розрахунку температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій, Олексієнко О. Б. (2013)
Філоненко О. І. - Аналіз енергоефективності стінових конструкцій залежно від їх архітектурно-конструктивних особливостей, Вельбой М. А. (2013)
Хазін В. Й. - Сучасні проблеми нормування і забезпечення теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій тваринницьких будівель, Кошлатий О. Б., Нестеренко С. В. (2013)
Черевко О. М. - Тривимірна візуалізація навантажень на конструкцію складної форми, Усенко Д. В. (2013)
Шульгін В. В. - Імовірнісне подання технічних характеристик теплоізоляційних матеріалів, Карюк А. М. (2013)
Шпилька М. М. - Дослідження динаміки вертикальних коливань автоевакуатора з урахуванням впливу додатково підпружиненого вантажу, Криворучко О. В. (2013)
Щербінін Л. Г. - Зведення каркасних монолітних багатоповерхових житлових і громадських будівель в обмежених умовах забудови без використання будівельних кранів (2013)
Югов А. М. - Особенности реконструкции силосных корпусов коксохимических заводов в стесненных условиях действующего промышленного предприятия, Петросян О. М., Капустина Е. П. (2013)
Югов А. М. - Применение несъемной опалубки для колонн при возведении каркасных зданий, Таран В. В. (2013)
Shkola A. V. - Interaction of Breasting and Mooring Dolphin Structures with Anisotropic Soil fill, Aniskin A. A. (2013)
Волощук В. М. - Прогнозування обсягів виробництва свинини при різних рівнях споживання та технологічних параметрах, Смислов С. Ю. (2012)
Лимар В. О. - Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги, Волощук В. М., Хатько І. В., Підтереба О. І. (2012)
Волощук В. М. - Малозатратная, биологически адаптированная, экономически безопасная технология однофазного содержания свиноматок в неотапливаемых помещениях, Перетятько Л. Г., Чертков Д. Д., Криця Я. П., Чертков Б. Д. (2012)
Сагло О. Ф. - Технологічні особливості та ефективність літньо-табірного утримання свиней, Перетятько Л. Г., Мікрюков О. В., Конкс Т. М., Павленко О. М., Говейко Т. С., Квілінський Я. В. (2012)
Березовский М. Д. - Відтворювальні якості свиноматок в системі гібридизації, Попова В. М., Цирик К. О., Огуренко В. С. (2012)
Хатько І. В. - Закономірності відкладення сала в різних частинах тулуба свиней англійської селекції (2012)
Рибалко В. П. - Стан і подальший напрямок селекційно-племінної роботи зі свинопоголів’ям червоної білопоясої породи (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність вирощування і відгодівлі молодняку свиней, Кузьменко М. В. (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність вирощування ремонтного і відгодівельного молодняку свиней, Гриценко С. М., Кузьменко М. В. (2012)
Вовк В. О. - Вплив комбінаційної здатності на репродуктивні якості свиней при чистопородному розведенні та схрещуванні, Ващенко П. А., Скрипка С. М. (2012)
Гришина Л. П. - Прогнозування продуктивності свиней за індексами росту в ранньому ентогенезі (2012)
Онищенко Л. В. - Селекційно-племінна цінність свиней на Миколаївщині, Данильчук М. І. (2012)
Баньковська І. Б. - Роль методичних підходів у створенні полтавської м’ясної породи свиней (2012)
Іванов В. О. - Продуктивність свиней різних генотипів за різних умов утримання, Романовська Л. В., Максименко О. О. (2012)
Остапчук П. С. - Комбінаційна здатність відтворних якостей свиноматок за умов міжпородного поєднання (2012)
Почерняєв К. Ф. - Оцінка генетичної різноманітності локальних порід свиней України за поліморфізмом мітохондріальної ДНК (2012)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусів F18/FUTI та F4/MUC4 у популяції свиней української м’ясної породи селекції Дніпропетровського СГІ, Балацький В. М., Сировнєв Г. І., Сметанін В. Т. (2012)
Близнюченко О. Г. - Некоректне створення математичних формул в селекційних наукових роботах (2012)
Коваленко В. Ф. - Історичні аспекти методології німецької школи у дослідженнях травлення свині, Юдіна К. Е. (2012)
Чирков О. Г. - Фактор цервікальної проникності при трансплантації ембріонів у свиней (2012)
Лобченко С. Ф. - Життєздатність сперматозоїдів кнура за умови інкубування в аутологічній спермальній плазмі, Лобченко В. О., Коваленко В. Ф. (2012)
Лобченко В. О. - Кількість жовтих тіл в яєчниках свині в дієструсі як показник рівня овуляції та потенціальної багатоплідності, Бондаренко О. М. (2012)
Бугров О. Д. - Динаміка показників рН в дистильованій, бідисцильованій і апірогенній воді в процесі збереження, Мартинюк І. М. (2012)
Семенов С. О. - Поширення генетично-інженерних конструкцій в потенційній комбікормовій сировині Полтавщини, Корінний С. М., Ремізова Ю. О. (2012)
Ісаков В. В. - Застосування екологічних кормів у годівлі свиней, Мазанько М. О., Бейдик Н. М. (2012)
Підтереба О. І. - Прогнозування обсягів виробництва свинини при різних рівнях споживання та технологічних параметрах, Смислов С. Ю., Одарюк М. М. (2012)
Біндюг Д. О. - Ритмічність росту тварин у взаємозв’язку із рівнем споживання корму (2012)
Кузьменко Л. М. - Гематологічні показники молодняка свиней при згодовуванні концентрованого соняшникового шроту (2012)
Канюка О. Ю. - Рівень фізико-хімічних показників м’яса свиней великої білої породи за останні 40 років (2012)
Тимошенко 3. І. - Поки живе освіта (із поетичної збірки "Слова мого серця") (2011)
Пахомов Ю. Н. - Ценностные аспекты суверенности: Украина и мир (2011)
Павлюк В. І. - Діалектика участі України в системі сучасного глобального поділу праці (2011)
Куценко В. І. - Роль освіти у розбудові інноваційної економіки та забезпеченні сталого розвитку, Гаращук О. В. (2011)
Грищенко І. М. - Вища освіта в системі досліджень економічних процесів (2011)
Крахмальова Н. А. - Активізація управлінської діяльності вищих навчальних закладів: маркетинговий аспект (2011)
Сєрік Ю. В. - Розвиток міжбанківського кредитування (2011)
Рихлицька Х. М. - Сутність сільського зеленого туризму та його роль в сучасних ринкових умовах (2011)
Сушко М. В. - Розвиток агропідприємств Чернігівщини в умовах посилення інтеграційних процесів (2011)
Мурейко Н. В. - Організаційно-методичні засади тестування як інноваційного контролю результатів праці студентів ВНЗ (2011)
Чернікова В. І. - Роль фінансового ризик-менеджменту в реалізації стратегії і тактики антикризового управління (2011)
Фендик В. М. - Аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання (2011)
Пушкар О. І. - Кластерний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіонів, Курбанов К. Р. (2011)
Контурова С. М. - Новые тенденции в системе управленния персоналом: система грейдов, Рудь Ю. Л., Крыга А. О. (2011)
Палеха О. Ю. - Управління якістю транспортного забезпечення туристичної сфери (2011)
Матвіїв М. Я. - Маркетинг благодійних організацій (2011)
Міхайленко В. М. - Економіко-математична модель управління тарифом на комунальні послуги із водопостачання та водовідведення, Анпілогов П. І. (2011)
Грабовецький Б. Є. - Аналіз рентабельності продукції на основі економіко-статистичних моделей, Мороз О. О., Пілявоз Т. М. (2011)
Буряк Р. І. - Методологічні підходи до оцінки якості діяльності підприємств аграрної сфери економіки (2011)
Шахматова Т. В. - Вплив студентського самоврядування на формування ділових якостей майбутніх спеціалістів (2011)
Астахова В. І. - Про розширення соціального пакету і можливостей соціального захисту викладачів і співробітників Народної української академії (2011)
Климко С. Г. - Теоретичні основи мотивації праці в класичних концепціях як базова ланка дослідження функціонування людського капіталу (2011)
Стрішенець О. М. - Міські торговельно-економічні зв'язки Тернопільщини XVI—XVIII століття (2011)
Капітанець Ю. О. - Еволюція поглядів на формування стратегічного управління підприємствами (2011)
Загороднюк І. М. - Наука - двигун прогресу (2011)
Степанова М. І. - Академічна мобільність - важливий чинник освітньої євроінтеграції України (2011)
Колодіна Л. С. - Весняне турне або бенефіс грації і мужності (2011)
Наші автори (2011)
Мандрікова К. О. - Принципи розумності, добросовісності, пропорційності: питання співвідношення (2014)
Задихайло Д. В. - Відносини економічної влади в системі правового господарського порядку (2014)
Задихайло Д. Д. - Прогалини у правовому забезпеченні функцій держави у сфері господарювання (2014)
Бочкова І. І. - Стан нормативно-правового регулювання діяльності на ринку біотехнологій в Україні (2014)
Калінчук О. О. - "Інновація" та "інноваційний продукт" як засоби законодавчого регулювання інноваційних відносин (2014)
Шимко А. Р. - Господарсько-правове забезпечення ціноутворення в обороті вторинних металів (2014)
Левченко Ю. І. - Окремі питання розвитку господарсько-правового регулювання некомерційного інвестування (2014)
Самойлова Н. І. - Господарсько-правова політика держави щодо розвитку інноваційних виробництв (2014)
Бронова Ю. Г. - Літакобудівна галузь як об'єкт господарсько-правового забезпечення (2014)
Циганок Р. О. - Приватні та публічні інтереси в правовому регулюванні сфери виробництва алкогольних напоїв (2014)
Погорецький М. А. - Виявлення зайняття гральним бізнесом оперативно-розшуковими підрозділами, Топорецька З. М. (2014)
Сергєєва Д. Б. - Поняття та сутність достовірності доказу як його властивості (2014)
Маринів В. І. - Історія інституту перегляду судових рішень у порядку апеляції та касації у кримінальному судочинстві України (2014)
Круглова А. Є. - Актуальні питання регулювання договірних відносин у сфері валютного дилінгу (2014)
Федоренко В. В. - Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики (2014)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Присяжнюк М. - На шляху до врожаю-2013 держава на боці аграріїв (2013)
Назаренко М. - Український АПК впевнено почувається на зовнішніх ринках (2013)
Новопашина С. - Коза как она есть (2013)
Гузєєв Ю. - Липованська червона острівна худоба України, Демчук М., Волошкевич О., Вінничук Д. (2013)
Ковальова С. - Вікова динаміка вмісту важких металів у м'язах качок (2013)
Пришедько В. - Інтенсивність формування бугаїв-плідників у ранньому онтогенезі (2013)
Вербельчук Т. - Продуктивні якості свиней при згодовуванні природних детергентів (2013)
Іванова-Сальнікова В. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней, Митрофанов О. (2013)
Ученые выведут кур, устойчивых к сальмонелле (2013)
Антибиотики в животноводстве (2013)
Гормоны? Теперь и в рыбе! (2013)
Крупные пасеки Канады (2013)
Шевченко Л. С. - Cтратегічне управління університетом:роль прогнозування вищої освіти (2014)
Гриценко О. А. - Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу (2014)
Макуха С. Н. - Постсоціалістичні країни в системі аграрних відносин ЄС і пріоритети України (2014)
Марченко О. С. - Соціально-економічні умови та проблеми розвитку краудфандингу в Україні (2014)
Федулова Л. І. - Інновації, ініційовані споживачами: можливості залучення торговельних мереж (2014)
Дарнопих Г. Ю. - Формування нематеріальної бази людського розвитку в умовах глобалізації (2014)
Короленко В. В. - Інноваційна діяльність як передумова сталого економічного розвитку (2014)
Можайкіна Н. В. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Носик О. М. - Науково-дослідна програма людського капіталу: становлення та структура (2014)
Яворська Л. М. - Особливості розвитку людського капіталу в трансформаційній економіці (2014)
Ярмак О. В. - Інноваційний розвиток: особливості та виміри в умовах економічної глобалізації (2014)
Нечипорук Л. В. - Теоретичні аспекти дослідження потреб споживачів страхових послуг (2014)
Кондратенко Д. В. - Поліпшення захисту прав споживачів у сфері страхових послуг (2014)
Тимощук О. В. - Теоретичні аспекти податкового регулювання страхової діяльності (2014)
Задихайло Д. В. - Економічна влада та концентрація капіталу суб’єктів господарювання (правові аспекти) (2014)
Битяк О. Ю. - Удосконалення компетенції нкре як суб’єкта організаційно-господарських повноважень (2014)
Гетьман І. В. - Пізнання та судження як герменевтичні домінанти в "досвідах" Мішеля Де Монтеня (2014)
Задихайло Д. Д. - Правове регулювання економічних відносин: реформування законодавчого забезпечення (2014)
Гладка О. В. - Технологія як складова предмета договору комерційної концесії (2014)
Денисов А. І. - Економічна безпека держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2014)
Плавшуда К. В. - Господарсько-правове забезпечення інноваційного розвитку металургійного комплексу України (2014)
Усатий В. О. - Національний промисловий комплекс як об’єкт господарсько-правової політики (2014)
Ціленко В. А. - Правове регулювання будівельної діяльності: склад будівельних правовідносин (2014)
Череповський Е. В. - Правова та функціональна природа організаційно-господарських відносин (2014)
Шимко А. Р. - Заготівля та переробка металобрухту: господарсько-правовий аспект (2014)
Білінська О. В. - Правові питання забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2014)
Суходубова І. В. - Динамічне тлумачення як засіб адаптації текстуальної форми законодавства до змін суспільних відносин (2014)
Шевченко Є. В. - До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміння (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Алпатова С. Д. - Языковая личность, прагматика и межкультурное общение (2013)
Андронік Н. П. - Методичні передумови навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів (2013)
Антонюк Г. Д. - Раціоналістичне обґрунтування соціально-правових ідей у вітчизняному освітньому просторі XVII – XVIII ст. (2013)
Баньоі В. Ф. - Лінгвокраїнознавчий потенціал української мікротопонімії (на прикладі назв географічних об’єктів басейну річки Ужа) (2013)
Беженар І. В. - Зміст мовного портфеля для навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів (2013)
Биконя О. П. - Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника (2013)
Бичек О. А. - Особливості організації літературних вечорів для майбутніх учителів-філологів (2013)
Bobyr S. L. - Cross-cultural communication awareness as a must of contemporary foreign language teachers (2013)
Богатикова Л. И. - Использование психотехнических игр для обучения групповому общению (2013)
Bohushevych N. V. - Using strips with lexical items to promote foreing language teacher-trainees’ vocabulary learning (2013)
Британ Ю. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами інтернет-ресурсів (2013)
Вовк О. І. - Формування комунікативно-когнітивної компетентності: організація й опрацювання навчального матеріалу (2013)
Wood-Gaiger V. - Living in global village (2013)
Гаценко І. О. - Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі (2013)
Гергуль С. М. - Самоосвітня діяльність учителя-філолога в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Горобченко Н. В. - Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови (2013)
Городнича Л. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання лінгвістичної казки на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Гриценко Г. В. - Засоби емоційного впливу на студентів-філологів під час проведення лекційного заняття (2013)
Грищенко С. В. - Професори та студенти університетів Росії у другій половині XIX – початку XX століття (2013)
Дідух О. О. - Лінгвістичні особливості англомовних дебатів (2013)
Yedomakha I. P. - Intonation pedagogy for non-native efl teacher-trainees: needs and problems (2013)
Ерыкина М. А. - Роль музыкально-поэтических материалов в обучении иностранному языку (2013)
Жаворонкова А. Р. - Концепт ‘revolution’: расширение значения в исторической и культурологической перспективах на примере языка СМИ (2013)
Zhukova T. V. - Implementation of academic writing teaching techniques at english classes (2013)
Заваринська І. Ф. - Етнолінгвокультурологічне зіставлення мотиваційної основи фразеологізмів з топонімним компонентом неблизькоспоріднених мов (2013)
Зайцева Н. Г. - Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США (2013)
Занина Е. Л. - К вопросу об обучении коммуникативной стратегии самохарактеризации в англоязычном письменном научном дискурсе (2013)
Извольская И. В. - Актуальное членение предложений научного стиля: проблемы лингводидактики (2013)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови формування соціокультурної компетенції під час читання на уроках німецької мови у старшій школі спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (2013)
Калініна Л. В. - Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики (2013)
Караєва Т. В. - Оцінювання навчального продукту за ознакою складності при навчанні іноземної мови (2013)
Карпенко Н. М. - Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов (2013)
Кміть О. В. - Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи (2013)
Ковалинська І. В. - Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації (2013)
Колодько Т. М. - Формування особистості майбутнього вчителя іншомовної культури у світлі особистісно орієнтованого підходу (2013)
Корогод Т. О. - До проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вищів під час навчання іншомовного професійного спілкування (2013)
Костенко А. А. - Розвивальне навчання в молодшій школі (2013)
Крупченко А. К. - Оценивание при компетентностном подходе: компонентный состав оценочной компетенции преподавателя иностранного языка неязыкового ВУЗа, Прилипко Е. В. (2013)
Крупченко А. К. - Аксиологический подход к построению модели повышения квалификации преподавателей / учителей иностранного языка (2013)
Кузнецов А. Н. - Реализация социоцентрической парадигмы при иноязычной подготовке сотрудников ВУЗов в целях интернационализации (2013)
Кузьменкова Е. А. - Компетентностный подход: игровые приемы в методике преподавания французского языка (2013)
Кузьменкова Ю. Б. - Проектная работа в рамках курса "Английский язык для МКО", Шиланкова М. П. (2013)
Левицкий А. Э. - Аспекты взаимодействия языков в контексте межкультурной коммуникации (2013)
Литвин С. В. - Навчання написання мотиваційних листів студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Ловгач Г. В. - Аудирование как неотъемлемый вид речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку, Гуд В. Г. (2013)
Марчук В. В. - Ціннісні орієнтації в структурі педагогічної свідомості (2013)
Маслов Ю. В. - Креативность и компетентность в иноязычной подготовке в военном ВУЗе: на пути к мирному сосуществованию (2013)
Мацнєва О. А. - Спецкурс "фонетика національних варіантів вимови англійської мови": цілі та зміст (2013)
Мірошник І. В. - Особливості укладання підсистеми вправ та реалізації моделі навчання учнів початкової загальноосвітньої школи англомовного граматичного матеріалу (2013)
Мороз Л. М. - Психологічні особливості студентів-полілінгвів у контексті формування їхньоЇ креативності (2013)
Назаренко А. Л. - Модель лекционного курса по страноведению в формате смешанного обучения (2013)
Олійник Т. І. - Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови, Афанасьєва В. Ю. (2013)
Павленко А. Е. - Гибридизация как механизм формирования территориального языкового варианта (на материале диалекта Шетландских островов) (2013)
Палієнко А. М. - Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи (2013)
Панзига О. М. - Цілі та зміст самостійної роботи з оволодіння майбутніми учителями німецькою мовою після англійської (2013)
Першукова О. О. - Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну (2013)
Петрова Г. А. - Инновационно-профильное обучение английскому языку при использовании различных видов речевой деятельности (2013)
Петрусевич Ю. А. - Комплекс завдань для інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів (2013)
Починок Т. В. - Развитие у студентов языкового ВУЗа социокультурной наблюдательности в процессе обучения межкультурному общению (2013)
Прокопчук М. М. - Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій у другій іноземній мові в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької ) (2013)
Ріхтер О. Є. - Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Роскопіна Ю. О. - Формування культурологічної компетентності майбутніх правників у процесі навчання іншомовного професійного спілкування на прикладі США (2013)
Сабирова Д. Р. - Аксиологические ориентиры западной и восточной культур (на примере США, России, Татарстана и Узбекистана) (2013)
Саєнко Н. В. - Про деякі чинники ефективності оволодіння іноземною мовою (2013)
Самойленко Н. Б. - Застосування тренінгового навчання у процесі формування міжкультурної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти (2013)
Семенова М. Г. - Екзистенційний інтелект студентів-психологів в аспекті теорії множинного інтелекту (2013)
Семенчук Ю. О. - Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів (2013)
Скакунова В. А. - Использование дидактических свойств интернет-сервиса SurveyMonkey для контроля речевых умений на занятиях по иностранному языку (2013)
Смелянська В. В. - Розвиток умінь англомовного аудіювання в самостійній роботі студентів (2013)
Смолина С. В. - Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности (2013)
Соломко З. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника (2013)
Стеченко Т. О. - Сучасні підходи щодо визначення поняття "інформаційна культура" майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Стрельцова Е. Ю. - Особенности преподавания курса "Литература Испании" (на примере драматического творчества П. де Кальдерона) (2013)
Стрілець С. І. - Оновлення підготовки майбутніх учителів початкових класів: актуальні тенденції та перспективи (2013)
Стрілецька С. В. - Професійна підготовка перекладача в галузі сільського господарства: проблеми і перспективи (2013)
Строганова О. А. - Эволюция морфологии причастия і и герундия в скотс (2013)
Тарнопольский О. Б. - Общеупотребительный деловой английский язык как основа профессионализации обучения английскому языку студентов первых курсов экономических и технических ВУЗов, Корнева З. М. (2013)
Тітова О. А. - Проблеми та перспективи навчання іноземної мови майбутніх інженерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Тонконог Л. М. - Сучасний стан педагогічної підготовки до раннього іншомовного навчання в Україні (2013)
Трикашна Ю. І. - Проектна методика формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів за допомогою автентичного художнього фільму (2013)
Труфкіна М. В. - Провідні аспекти формування дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Тютюнник О. М. - Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П. Юркевича (2013)
Тяллева И. А. - Обучение академическому письму как составляющая профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов (2013)
Умінська А. П. - Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики (2013)
Федоренко О. М. - До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей (2013)
Фоміних Н. Ю. - Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування) (2013)
Циган Л. В. - Принципи навчання майбутніх філологів усного перекладу (2013)
Шаронова А. В. - Зигфрид Ленц и самоидентификация в контексте группы 47 (2013)
Шастова І. В. - Підсистема вправ для навчання техніки читання учнів перших класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шмідт Т. М. - Врахування особливостей турецької мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Ярошенко О. В. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу (2013)
Березань М. О. - Пружно-пластичний аналіз несної спроможності протикарстового залізобетонного балочного фундаменту., Бабак Ю. С. (2014)
Коц І. В. - Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін’єктуванням., Бадьора Н. П. (2014)
Яндульский О. С. - Моделювання системи управління вітротурбіною та оптимізація параметрів регулятора., Марченко А. А., Гулий В. C. (2014)
Лещук О. Ю. - Модернізація системи подачі палива двигуна внутрішнього згорання генераторної установки. (2014)
Пересада С. М. - Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора., Трандафілов В. М. (2014)
Мокін О. Б. - Синтез закону керування оптимальним рухом електромобіля горизонтальним відрізком автомагістралі., Мокін Б. І., Фолюшняк О. Д., Лобатюк В. А. (2014)
Остапенко О. П. - Економічна ефективність теплонасосних станцій за умов зміни вартості паливно-енергетичних ресурсів та змінних режимів роботи., Бакум О. В. (2014)
Семенюк Н. В. - Структурування втрат потужності в електричній мережі з урахуванням взаємовпливу різних чинників (2014)
Бачурський Д. В. - До питання про поведінку домішок титану в електролітах магнієвих електролізерів., Червоний І. Ф. (2014)
Штовба С. Д. - Прогнозування трудомісткості розробки програмних систем за допомогою нечіткої гібридної моделі., Яковенко А. А. (2014)
Писаренко В. Г. - Зразки для випробувань листових металевих матеріалів на зсув., Савуляк В. В., Билічкіна В. Є. (2014)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси кормових та зернобобових культур Центрального та південного Уралу (за матеріалами експедиції 2010 р.), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Кір’ян В. М. - Генофонд кормових і зернобобових культур північно-східного регіону Європейської частини Російської федерації (за матеріалами експедиції 2009 року), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Порада О. А. - Генетичні ресурси лікарських рослин: збереження, вивчення та використання (2011)
Харченко Ю. В. - Формування та склад навчальної колекції малопоширених кормових культур, Кочерга В. Я. (2011)
Григоращенко Л. В. - Формування та склад навчальної колекції проса та малопоширених просовидних культур (2011)
Кривошеєва Л. М. - Ознакова колекція льону-довгунцю – джерело вихідного матеріалу для селекції на якість волокна (2011)
Байструк-Глодан З. В. - Ознакова колекція конюшини лучної (2011)
Сокол Т. В. - Визначення джерел гороху за стійкістю до збудників хвороб і шкідників для селекції в умовах східної частини Лісостепу України, Петренкова В. П. (2011)
Безугла О. М. - Нові сорти гороху Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН – складова Національного генбанку рослин України, Безуглий І. М., Кобизєва Л. Н., Потьомкіна Л. М. (2011)
Гибало В. М. - Помологічна оцінка інтродукованих сортів фундука, Москаленко Н. А. (2011)
Кириченко В. В. - Сорти – популяції як генофонд в селекції кондитерського соняшнику, Леонова О. В., Кривошеєва О. В., Рябчун В. К., Криворучко Т. М., Рогуліна Л. В. (2011)
Міщенко Л. Т. - Використання колекційного матеріалу томатів і картоплі для пошуку джерел стійкості до вірусних хвороб, Чигрин А. В., Бондус Р. О., Данілова О. І. (2011)
Харченко Ю. В. - Збереження місцевих та стародавніх сортів кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва, Кузьмишина Н. В., Харченко Л. Я. (2011)
Чернобай Л. М. - Вихідний матеріал для створення гібридів кукурудзи стійких проти шкідливих організмів в умовах Східного лісостепу України, Петренкова В. П., Боровська І. Ю., Баранова В. В. (2011)
Сікалова О. В. - Новый исходный материал кукурузы с комплексом ценных селекционных признаков и свойств, Івлева Т. В., Деркач І. Б., Чернобай Л. М. (2011)
Солонечний П. Н. - Розширення генетичного різноманіття ячменю ярого в результаті рекомбінації різновидностних і кількісних ознак, Козаченко М. Р., Васько Н. І. (2011)
Назаренко М. М. - Розширення різноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м´якої озимої (2011)
Колюча Г. С. - Створення інтрогресивних форм пшениці м’якої з генетичним матеріалом від споріднених видів злаків (2011)
Лиманська С. В. - Мінливість та зв’язки деяких морфологічних ознак амаранту (AmaranthusL.) (2011)
Головань Л. В. - Особливості кореляцій основних кількісних ознак квасолі звичайної, Пузік В. К., Попов В. М. (2011)
Петкевич З. З. - Кореляційна залежність між важливими господарськими ознаками у рису (2011)
Кондратенко С. І. - Аналіз поліморфізму мікросателітних локусів генотипів томата з різними ступенем стійкості до фузаріозу, Баштан Н. О., Лисак С. А., Яровий Г. І. (2011)
Рябчун В. К. - Особливості запилення колекційних зразків тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України, Мельник В. С., Зимогляд О. В. (2011)
Рябчун В. К. - Савелій Пилипович Лифенко (до 80-річчя від Дня народження), Богуславський Р. Л. (2011)
Рябчун В. К. - Пам’яті Лева Миколайовича Делоне (1991 – 1969 рр.), Гур’єва І. А. (2011)
Богуславський Р. Л. - Міжнародний симпозіум "Стратегії зберігання диких співродичів та місцевих форм культурних рослин у Європі", Паланга, Литва, 7-9 вересня 2011 р., Докукіна К. І., Горіна В. М. (2011)
Кабацюра А. А. - V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми землеробства і рослинництва" (Республіка Казахстан) (2011)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2011)
Реєстрація колекцій зразків генофонду рослин (2011)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з'їзди, семінари, наради в 2010 р. (2011)
Правила для авторів (2011)
Амосов О. Ю. - Стан інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств, Тимченко C. О. (2014)
Мельник О. Г. - Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах, Петришин Н. Я., Адамів М. Є. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Прогнозування ефективності рекламної діяльності на основі методів економічної динаміки, Антонець О. О. (2014)
Ареф'єва О. В. - Структурні перетворення на промислових підприємствах як фактор сталого розвитку (2014)
Прохорова В. В. - Методика оцінки рівня стійкості інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств, Мушников О. О. (2014)
Сысоев Ю. А. - Инженерно-логистический подход к созданию центров по ионно-плазменной обработке, Павленко Т. Ю., Морозова О. И. (2014)
Обидєннова Т. С. - Прогнозування результатів здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (2014)
Кобець С. П. - Управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств за допомогою сценарних методів прогнозування (2014)
Колєсніченко А. С. - Формування концепції державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Проценко В. М. - Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентної стратегії на засадах інноваційно спрямованого інвестування (2014)
Лях І. О. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на основі адаптивно-реноваційного підходу (2014)
Соболев В. Г. - Результаты кластеризации машиностроительных предприятий харьковской области по уровню реализации технологии менеджмента персонала (2014)
Альошин С. Ю. - Формування механізму управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2013)
Шемшученко Ю. С. - На шляху до оновлення Конституції України (2013)
Нагребельний В. П. - Правовий статус Національної академії наук України та проблеми його вдосконалення (2013)
Оніщенко Н. О. - Права і свободи дитини: вcтуп до проблеми Лаврик Г. В. Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації, Львова О. Л., Сунєгін С. О. (2013)
Лаврик Г. В. - Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) в Україні (2013)
Мельник І. А. - Питання права в депутатській спадщині Юліана Романчука, Мельник А. І. (2013)
Андреєв Д. В. - Національні чинники забезпечення дієвості соціально-правової комунікації влади та громади (2013)
Бедрій М. М. - Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень (2013)
Осташова В. О. - Ефективність правового самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні (2013)
Сацький П. В. - Суспільний статус ханських службовців і система кар'єрних заохочень в тюркських державах VI-VII ст. (2013)
Вовк О. О. - Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек (2013)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови за конституційними актами Республіки Польща (Другої Речі Посполитої) (2013)
Гольцова О. Є. - Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять (2013)
Кабанець О. С. - Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні (2013)
Капелюшна М. В. - Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори (2013)
Котенко М. В. - Системний спосіб тлумачення правових норм: поняття, ознаки та місце в системі правоінтерпретаційної діяльності (2013)
Нечипоренко А. О. - Поняття та генезис правоутворення в Україні (2013)
Холодницький Н. І. - Федеральні окружні прокурори Сполучених Штатів Америки: історико-правовий аналіз (2013)
Хутько Т. В. - Становлення судової системи в Таврійській губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Оніщук М. В. - Модернізація конституційної юстиції: шляхи удосконалення (2013)
Батанов О. В. - Муніципальна реформа в Україні з позиції доктрини сучасного муніципалізму (2013)
Ковалко Н. М. - Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини (2013)
Гулякевич А. В. - Верховенство норм Конституции как основа взаимодействия Парламента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь (2013)
Толкачова І. А. - Підстави набуття громадянства в Україні і країнах СНД (2013)
Гринюк Р. Ф. - Правове забезпечення інформаційного та технологічного аспекту надання адміністративних послуг, Синкова О. М. (2013)
Голікова К. О. - Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення (2013)
Костецька Т. А. - Конституційно-правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти (2013)
Соколенко О. Л. - Захист прав громадян як основна функція правової держави (2013)
Целуйко О. В. - Правове регулювання організації судових товарознавчих експертиз та експертних, товарознавчих досліджень в Україні (2013)
Чуприна Л. М. - Правова характеристика поняття "процесу" в бюджетному праві (2013)
Доманська М. І. - Щодо доцільності реалізації принципу колегіального розгляду судом справ про зміну правового статусу фізичної особи (2013)
Машевська К. О. - Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві (2013)
Меркулова К. О. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій (2013)
Сіряков О. І. - Проблеми унормування процедури відкриття нових автобусних маршрутів у контексті захисту прав підприємців (2013)
Сонюк О. В. - Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2013)
Шарабурина О. О. - Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом (2013)
Бондар І. В. - Способи забезпечення виконання зобов’язання у нотаріальному процесі (2013)
Гелич А. О. - Особливості господарських відносин за участю комерційних банків (2013)
Коструба А. В. - Понимание правопрекращающих юридических фактов с точки зрения оснований прекращения права собственности: гражданско-правовой аспект (2013)
Крисань Т. Є. - Щодо законних гарантій реалізації права власності фізичних осіб (2013)
Маріц Д. О. - Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Матвєєв П. С. - Проблеми державно-правового забезпечення відносин суб’єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України в контексті інноваційних правовідносин (2013)
Харченко Г. Г. - Акти суб’єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав (2013)
Циганчук Н. А. - Щодо необхідності прийняття Закону України "Про колективні переговори, договори і угоди" (2013)
Чернега А. П. - Лізингові "крила" цивільної авіації України (2013)
Головащук А. П. - Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Кубара У. М. - Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність (2013)
Логвін В. С. - Поняття нежитлового приміщення як об’єкта цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Критерії істотності порушення договору як підстави його розірвання (2013)
Павлюк Н. М. - Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів спадкових прав у Європейських країнах (2013)
Панченко І. М. - Деякі аспекти визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва (2013)
Пастернак В. М. - Форма правочину – невід’ємна частина його дійсності (2013)
Россильна О. В. - Історія становлення інституту представництва в господарському процесі (2013)
Черкасов О. В. - Окремі аспекти правовідновної відповідальності у трудовому праві (2013)
Каретник О. С. - Поняття інформації про фізичну особу (персональні дані) в цивільному праві України (2013)
Андрусів У. Б. - Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху (2013)
Ковальова М. В. - Деякі особливості патентної охорони промислової власності в Україні та в Європейському Союзі (2013)
Бондаренко О. О. - Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні (2013)
Воєводін Б. В. - Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі (2013)
Очеретна В. В. - Деякі питання набуття прав на географічні зазначення (2013)
Савич С. С. - Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні (2013)
Кулинич П. Ф. - Принцип плюралізму форм господарювання у правовому забезпеченні товарного сільськогосподарського землекористування в Україні (2013)
Бусуйок Д. В. - Поняття стандартизації та стандартів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової доктрини (2013)
Гайдай А. М. - Видобуток сланцевого газу в Україні: проблеми правової інстиляції (2013)
Гайдаржи Х. А. - Правові особливості реорганізації сільськогосподарського переробного кооперативу (2013)
Кулинич О. П. - Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи (2013)
Муравська М. Л. - Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин (2013)
Семчик О. В. - Поняття та зміст механізму реалізації права на землі залізничного транспорту України (2013)
Єні О. В. - Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції, Матієк Л. Г. (2013)
Мозгова В. А. - Поняття та рівні координації діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції (2013)
Робак В. А. - Незаконне поводження з вогнепальною зброєю (2013)
Ткачук В. Є. - Вища освіта як один із чинників запобігання злочинності (на основі результатів дослідження механізму протиправної поведінки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі) (2013)
Загиней З. А. - Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на прикладі розділу XVII Особливої частини КК України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг") (2013)
Яковець І. С. - Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація (2013)
Сарнавський О. М. - Норми про кримінальну відповідальність військовослужбовців у системі кримінального права України (2013)
Бондарчук В. В. - Ризик як правова категорія (2013)
В’юник М. С. - Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у Кримінальному процесуальному кодексі України та практиці європейського суду з прав людини (2013)
Головчак М. М. - Строки давності у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн (2013)
Горбачов Д. М. - Сучасні тенденції реформування розділу XVII Кримінального кодексу України (2013)
Дуюнова Т. В. - Сучасний стан наукової розробки проблем виконання покарання у виді довічного позбавлення волі (2013)
Карпенко І. М. - Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину (2013)
Колос О. В. - Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права (2013)
Марич М. І. - Чинники корупції та організованої злочинності в сучасному суспільстві (2013)
Мірошниченко І. С. - Використання зарубіжного досвіду соціально-правового захисту громадян похилого віку від злочинних посягань (2013)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України (2013)
Терлецький О. М. - Окремі проблеми забезпечення об’єктивності та незалежності судочинства в Україні (2013)
Жукорська Я. М. - Відповідальність міжнародних організацій за порушення міжнародно-правових зобов'язань: сучасний стан (2013)
Протопопова Т. В. - Отражение права на человеческое достоинство в Конституции Франции, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2013)
Отрош М. І. - Папа Римський як суверен Держави Міста Ватикан (2013)
Третьякова. Т. В. - Про формування провідних елементів міжнародного біоетичного права: глобального біоетичного праворозуміння, глобальної біоетичної правосвідомості, глобального біоетико-правового світогляду та глобальної біоетико-правової культури (2013)
Грачова В. В. - Становлення міжнародно-правових основ антитерористичного співробітництва держав (2013)
Лев М. О. - До питання розуміння визнання іноземного судового рішення в міжнародному приватному праві (2013)
Махарадзе А. - Влияние признаков, находящихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников преступления (2013)
Маркуш М. А. - Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз (2013)
Кугот Д. В. - Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках (2013)
Рябець Н. М. - Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ (2013)
Шайгарданова В. В. - Уніфікація норм міжнародного права (2013)
Батанов О. В. - Сучасний погляд на предмет муніципального права (2013)
Савчук К. А. - Фундаментальний курс міжнародного права охорони культурних цінностей (2013)
Рудий Н. Я. - Сирітські суди крізь призму історико-правового аналізу (2013)
Бевз С. І. - Процедури банкрутства: що нового? (2013)
XIX Всеросійська науково-практична конференція "Актуальні проблеми екологічного, земельного права і законодавства" (СОФРИНО-19) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2013)
V Міжнародна науково-практична конференція "Захист інтелектуальної власності" (2013)
Конференція в Інституті правових наук Центру суспільних наук Угорської академії наук (2013)
XI засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини та громадянина (2013)
КУП НАНУ поглиблює співпрацю з США (2013)
XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права (2013)
Синергія освітньої діяльності КУП НАНУ та Міжнародної академії економіки і права м. Монтрьо (Швейцарія) (2013)
Меморандум про співробітництво між КУП НАНУ та Університетом м. Сегед (Угорщина) (2013)
Парламентські слухання на тему: "Стан дотримання прав людини в Україні" (2013)
Гість КУП НАНУ – Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм (2013)
Студенти КУП НАНУ взяли участь у Літній школі "Безпека в небезпеці" в Дипломатичній академії України при МЗС України (2013)
КУП НАНУ – учасник спеціалізованого Міжнародного форуму з питань інтелектуальної власності (м. Сібіу, Румунія) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики" (2013)
Гість КУП НАНУ – консул Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні Мехді Багерпур (2013)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра (2013)
"Круглий стіл" "Практика застосування нового Кримінального процесуального кодексу" (2013)
Візит ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького до Грузії (2013)
50-річний ювілей доктора юридичних наук, професора Леоніда Рябошапка (2013)
До відома авторів (2013)
Волощук В. М. - Особливості селекційно-технологічних рішень та організаційних форм у сучасному свинарстві, Хатько І. В., Підтереба О. І., Ігнат Л. І. (2012)
Смислов С. Ю. - Перехід від сезонно-турового вирощування племінного молодняку свиней на потокову технологію виробництва (2012)
Волощук В. М. - Научное обоснование альтернативной технологии однофазного содержания свиней в неотапливаемых помещениях , Перетятько Л. Г., Чертков Д. Д., Криця Я. П., Чертков Б.Д. (2012)
Сагло О. Ф. - Технологічні особливості організації і використання зеленого конвеєру для свиней та гігієнічні вимоги (2012)
Вовк В. О. - Комбінаційна поєднуваність свиней різних генотипів, Ващенко П. А., Скрипка С. М. (2012)
Перетятько Л. Г. - Племінна база та перспективи збереження полтавської м’ясної породи свиней (2012)
Гришина Л. П. - Динаміка селекційних змін у популяції свиней великої білої породи, Акнєвський Ю. П. (2012)
Онищенко А. О. - Продуктивність різних ліній кнурів української м’ясної породи, Коробка А. В. (2012)
Почерняєв К. Ф. - Генетичне різноманіття мітохондріальних геномів свиней великої чорної породи, Ломако Д. В. (2012)
Ревенко О. І. - Характеристика свиней української м’ясної породи за імуногенетичними маркерами, Онищенко А. О. (2012)
Топиха В. С. - Оценка неравновесия по сцеплении и эффекта "Bottleneck" по локусам микросателлитов ДНК в разводимых в Украине популяциях свиней 57-61, Крамаренко С. С., Луговой С. И. (2012)
Баньковська І. Б. - Особливості дозрівання м’язової тканини в тушах свиней різних порід, Канюка О. Ю. (2012)
Гиря В. М. - Оцінка генетичного потенціалу кнурів-плідників, Волощук М. В., Погрібна Н. М. (2012)
Гришина Л. П. - Порівняльна оцінка продуктивних ознак свиней великої білої породи провідних господарств України (за даними ІІІ тому ДКПТ великої білої породи), Малик В. І. (2012)
Денисюк П. В. - Теоретичні й експериментальні основи застосування осциляції середовища розвитку гамет клітин ембріонів та організмів, Надєєн В. В., Корчан Н. О. (2012)
Семенов С. О. - Вітчизняні престартери на основі технології суміщених процесів, Троценко З. Г., Орєхова Т. Н. (2012)
Коваленко В. Ф. - Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней, Баньковська І. Б., Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Канюка О. Ю., Вагідова О. О., Біндюг Д. О. (2012)
Коваленко В. Ф. - Забійні якості свиней при використанні емульгованого жиру яловичини, Юхно В. М. (2012)
Кузьменко Л. М. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняка свиней при згодовуванні соняшникового шроту підвищеної кормової цінності (2012)
Андрійчук В. Ф. - Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у свиноматок, Ткачук В. І. (2012)
Єремко Л. С. - Продуктивність вико-вівсяних сумішок за різного співвідношення компонентів в умовах недостатнього зволоження лівобережного Лісостепу України, Олепір Р. В. (2012)
Сидоренко А. В. - Порівняльна оцінка кормової продуктивності амаранта залежно від технології вирощування, Олепір Р. В. (2012)
Білявський Ю. В. - Небезпечні хвороби насіннєвих посівів люцерни, Міняйло А. А., Матвєєва О. Ю. (2012)
Смислов С. Ю. - Використання інформаційних підсистем для прогнозування виробництва свинини в структурі триступінчатої селекційної піраміди, Підтереба О. І. (2012)
Менькач С. О. - Досвід Дніпропетровщини у підвищенні ефективності свинарства (2012)
Огуренко В. С. - Відтворювальні якості різних поєднань свиней породи ландрас датського та американського походження (2012)
Дикань О. С. - Генетична структура окремих порід і внутріпородних типів свиней за геномом катепсину В (2012)
Рудоман Г. С. - Молекулярно-генетичний моніторинг стійкості свиней різних порід до ентеропатогенних штамів бактерії Escherichia coli (2012)
Нор В. Ю. - Генетична структура порід свиней різного напрямку продуктивності за геном периліпіну (2012)
Канюка О. Ю. - Рівень креатиніну в окремих м’язах свиней різних генотипів (2012)
Горбатенко А. А. - Визначення усередненої видової рясності природного біорізноманіття агроландшафтів України (2012)
Рибалко В. П. - Червона білопояса порода свиней: історія створення, сучасний стан та стратегія подальшого її удосконалення (2012)
Абрамов С. А. - Загальна фізична підготовка студентів у волейболі, Кузьмінова М. І. (2013)
Аксенов М. О. - Планирование нагрузки в спорте (2013)
Антонов С. В. - Спрямований розвиток координаційних здібностей в удосконаленні технічної підготовленості юних стрільців із лука, Пітин М. П., Капаціл В. І. (2013)
Арзютов Г. Н. - Характеристика показателей физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров различной квалификации (2013)
Базілевський А. Г. - Формування рухових здібностей юних баскетболістів, Глазирін І. Д. (2013)
Бодренкова И. А. - Оценочные шкалы элементов сложности в черлидинге, Луценко Л. С., Лучко О. Р., Шепеленко Т. В. (2013)
Болотов О. О. - Формування спортивно-технічної майстерності студентів ВНЗ на етапі початкової підготовки в дзюдо (2013)
Болтовский А. Ю. - Анализ тренировочного процесса борцов (2013)
Бринзак С. С. - Підвищення ефективності взаємодії гравців студентської баскетбольної команди ураховуючи психологічну сумісність, Краснов В. П. (2013)
Булгаченко С. В. - Сходство и различия в технологии подготовки гимнастов и гимнасток высшей квалификации, Лебедева В. С., Коваль Т. В. (2013)
Вертель А. В. - Педагогическое тестирование как один из видов контроля и совершенствования подготовки спортсменов волейболистов, Фролова О. А. (2013)
Виноградський Б. А. - Механізми керування спеціалізованими руховими діями стрільців (2013)
Вихляєв Ю. М. - Особливості формування техніко-тактичних навичок підлітків на прикладі спортивного орієнтування, Доценко О. В. (2013)
Волік С. В. - Аналіз функціонування професійних футбольних клубів, Мулик В. В. (2013)
Врублевский Е. П. - Анализ распределения тренировочной нагрузки в годичном цикле у прыгунов на акробатической дорожке спортивных разрядов, Антонова Е. А. (2013)
Гаврилова Н. М. - Навчання виконанню бігових легкоатлетичних дисциплін студентів ВНЗ, Прус Н. М. (2013)
Гавроник В. И. - Взаимосвязь физической подготовки с нормативами по боевой подготовке гранатометчиков как основа повышения эффективности военно-прикладной физической подготовки военнослужащих (2013)
Ганчар О. І. - Мониторинг состояния результатов командного выступления сильнейших пловцов-студентов на всемирной универсиаде 2013 г. в Казани (Россия), Ганчар І. Л. (2013)
Гончаренко В. І. - Технологія фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа (2013)
Гончарук С. В. - Динамика показателей соревновательной деятельности в процессе подготовки высококвалифицированных гандболистов, Шиловских К. В. (2013)
Добрынская Н. В. - Моделирование соревновательной деятельности сильнейших спортсменок мира в легкоатлетическом семиборье (2013)
Долбишева Н. Г. - Всесвітні ігри серед військовослужбовців: динаміка, стан та перспективи виступів українських спортсменів, Скрипченко І. Т. (2013)
Донець І. О. - Обґрунтування теоретико-методичних основ контролю в дитячому футболі (2013)
Жиденко А. А. - Психофизиологические механизмы восприятия и скорость ответной реакции спортсмена на действие раздражителей (2013)
Жуков С. М. - Етапи технічної підготовки студентів у відділенні тенісу, Лукачіна А. В. (2013)
Загревский В. И. - Моделирование техники гимнастических упражнений на основе вариаций кинематических параметров рабочих положений и управляющих движений, Лукашкова И. Л., Моисеенко П. В., Загревская Л. В. (2013)
Задорожна О. Р. - Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Закорко І. П. - Використання елементів біомеханічного аналізу в навчально-тренувальному процесі дзюдоїстів високої кваліфікації (2013)
Карабуза М. М. - Сутність індивідуалізації тренувального процесу юних спортсменів (2013)
Киприч С. В. - Теоретические предпосылки совершенствования тренировочного процесс боксеров с учетом современных тенденций в развитии вида спорта (2013)
Кондак Н. М. - Оцінка рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості волейболісток 13–14 років, Гаврилко І. В. (2013)
Половников І. І. - Шляхи розвитку і вдосконалення техніки спортивної боротьби на сучасному етапі, Рубіс К. М. (2013)
Кривенцова І. В. - Ефективність викладання фехтування щодо формування фізичної культури особистості (2013)
Кучеренко В. С. - Психокорекційний характер підготовки спортсменів різної кваліфікації у традиційному карате–до, Добровольская Н. О., Середенко Л. П. (2013)
Латышев С. В. - Методика выявления предрасположенности борца к определенному типическому стилю противоборства (2013)
Лутовінов Ю. А. - Показники тренувальної роботи з юними важкоатлетами у мезоциклах підготовчого періоду річного макроциклу, Олешко В. Г., Лисенко В. М., Ткаченко К. В. (2013)
Leykin Mark G. - The tradition of naming new gymnastics stunts by the name of the first performer is good, but (2013)
Мухина И. С. - Роль двигательно-координационых способностей при подготовке к действиям в экстремальных ситуациях, Градусов В. А. (2013)
Насонкина Е. Ю. - Определение уровня скоростной подготовленности высококвалифицированных футболисток в процессе многолетней тренировки, Градусов В. А. (2013)
Наявко І. І. - Взаємозв’язок показників фізичного розвитку і спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду (2013)
Носко М. О. - Теоретичний аналіз біомеханічних основ рухових умінь і навичок старшокласників у процесі лижної підготовки, Лазаренко М. Г., Дейкун М. П. (2013)
Огарь Г. О. - Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій, Санжаров В. А., Ласиця В. І. (2013)
Омельченко О. С. - Особливості показників кардіоінтервалографії та велоергометрії спортсменів легкої ваги в академічному веслуванні (2013)
Политько Е. В. - Современные тенденции изменения модельных морфо-функциональных характеристик высококвалифицированных спортсменов-пловцов (2013)
Попичев М. И. - Функциональная роль альбумина сыворотки крови под влиянием интенсивных физических нагрузок у спортсменов-футболистов (2013)
Поплавський Л. Ю. - Порівняльна характеристика еволюційних етапів формування правил гри баскетбол та історичних етапів розвитку баскетболу як виду спорту, Маслова О. В., Бузовський О. А. (2013)
Пронтенко В. В. - Зв'язок сили м’язів рук з результатом у ривку гирі (2013)
Репко Е. А. - Методические основы скоростно-силовой подготовки скалолазов (2013)
Рыбальченко Т. П. - Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных бегунов на средние дистанции и их влияние на соревновательный результат (2013)
Розторгуй М. С. - Експериментальне обґрунтування алгоритму навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів (2013)
Руденик В. В. - Архитектоника процесса обучения технико-тактическим умениям (2013)
Саламаха О. Є. - Проблеми формування спортивно-технічної майстерності спортсменів (2013)
Самуйленко В. Е. - Методика создания двигательного стереотипа на дистанционных скоростях у высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Гатилова Г. Д., Еременко (Спичак Н. П.), Сологуб Л. Н. (2013)
Седляр Ю. В. - Техника четырехударного аритмичного кроля (2013)
Серебряков О. Ю. - Оценка видов подготовки хоккеистов различного игрового амплуа (2013)
Скляр М. С. - Ступінь сформованості спеціальних умінь та навичок у учнів старших класів загальноосвітньої школи під впливом регулярних занять карате (2013)
Славитяк О. С. - Количественная оценка физических нагрузок в атлетизме, Чернозуб А. А. (2013)
Смовженко А. М. - Загальні основи техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах, Шишацька В. І. (2013)
Собко И. Н. - Сравнительная характеристика физической подготовленности квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха и здоровых баскетболисток (2013)
Терещенко В. І. - Організація тренувального процесу в гирьовому спорті під час перехідного періоду підготовки, Лаврентьєв О. М., Буток О. В., Дашковська А. В. (2013)
Тимошенков В. В. - Формирование темпа при выполнении велосипедных локомоций (2013)
Тищенко В. А. - Индивидуализация психологической подготовки квалифицированных гандболистов (2013)
Товстоног О. Ф. - Алгоритм навчання техніці поштовху важкоатлетів на етапі початкової підготовки, Загура Ф. І., Зубков С. П. (2013)
Хассай Д. В. - Роль психологічної підготовки волейболістів у становленні їх як спортсменів вищої категорії, Нестеров О. С., Артеменко В. В. (2013)
Хіменес Х. Р. - Ефективність різних за спрямованістю диференційованих підходів до фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки, Линець М. М., Сосіна В. Ю. (2013)
Хижевский О. В. - Концентрированное развитие силы мышц верхних конечностей и туловища в структуре навыков дзюдо (2013)
Шиян В. Н. - Факторний аналіз показників фізичного стану бадмінтоністів 12-14 років у контексті спортивного відбору (2013)
Шльонська О. Л. - Оцінка ефективності подач м’яча кваліфікованих волейболістів в умовах змагальної діяльності, Гамалій В. В. (2013)
Щелкунов Д. А. - Теоретические основы прогнозирования спортивных способностей юных легкоатлетов, Щелкунова М. О., Ерохина Н. В., Поролова Т. А. (2013)
Акопян В. В. - Стойкость к абразивному изнашиванию детонационных покрытий из композиционных порошков системы TIB2-(Fe-Mo), Коновал В. П., Яковлева М. С., Гальцов К. Н., Бондаренко А. А. (2014)
Каплун В. - Розрахунок зносостійкості і довговічністі структурних елементів конструкцій з градієнтними дифузійними покриттями і метастабільними фазами в структурі матеріалів, Гончар В., Каплун П., Матвіїшин П. (2014)
Венцель Е. С. - Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин при эксплуатации, Щукин А. В., Коваль Р. Н. (2014)
Дворук В. І. - Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки, Борак К. В., Добранський С. С. (2014)
Войтов В. А. - Критерий оценки качества моторного масла для двухтактных двигателей внутреннего сгорания, Сысенко И. И., Кравцов А. Г. (2014)
Акимов И. В. Кубич В. И. - Оценка фрикционности модифицированных графитизированных сталей на малогабаритных образцах (2014)
Чернець М. - Вплив огранення вала на варіацію максимальних контактних тисків у підшипнику ковзання (2014)
Осипов М. Ю. - Исследование влияния структурного состояния сплавов на их сопротивляемость абразивному изнашиванию при повышенных температурах (2014)
Воронін С. В. - Дослідження трибологічних характеристик смектичного шару граничної плівки, Стефанов В. О. (2014)
Криштопа С. И. - Моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения в стендовых условиях. Часть 2 (2014)
Кузьменко А. Г. - Развитие методов контактной механики сжатых поверхностей. Часть 2 (2014)
Кухар В. В. - Фізичне моделювання технологічних характеристик при ковальському протягуванні заготовок з обкаткою у комбінованих бойках, Василевський О. В. (2014)
Кузьменко А. Г. - Испытания масляного слоя граничной смазки на отрыв по нормали (2014)
Диха О. В. - Комп`ютерне моделювання контактних навантажень в підшипниковому вузлі турбоагрегата, Сорокатий Р. В. (2014)
Прунько І. Б. - Дослідження процесу відновлення розмірних параметрів штоків насосів нафтогазового технологічного транспорту електроіскровим легуванням (2014)
Свідерський В. П. - Дослідження механічних і антифрикційних властивостей фторопластових карбопластиків модифікованих нанопорошками діоксиду цирконію, Константинова Т. Є., Глазунова В. А., Кириченко Л. М., Водяний В. І., Захарчук Ю. О. (2014)
Диха О. В. - Результати випробувань на знос конічних зразків зі сталі 45 в моторній оливі, Вельбой В. П., Гедзюк Т. В. (2014)
Олександренко В. П. - Вплив здатності сталі Х12 до релаксації мікронапружень на зносостійкість та довговічність в умовах тертя кочення, Кирилков В. А., Паршенко К. А., Мисліборський В. В. (2014)
Волощук В. М. - Технологія вирощування племінного молодняку свиней в умовах племзаводів Полтавської області, Замикула В. В., Смислов С. Ю., Підтереба О. І., Онищенко А. О., Сокирко М. П. (2013)
Онищенко Л. В. - Утримання та вирощування ремонтного молодняку свиней, Данильчук М. І. (2013)
Іванов В. О. - Вплив стресосхильності свиней на їх продуктивність, Волощук В. М., Іванова Л. О., Попова Н. В. (2013)
Волощук В. М. - Інформаційні системи у прогнозуванні розвитку галузі свинарства, Замикула В. В., Підтереба О. І., Смислов С. Ю, Онищенко А. О. (2013)
Денисюк П. В. - Селекція на великоплідність і багатоплідність (2013)
Акнєвський Ю. П. - Вплив поліморфізму гену рецептора меланокортину-4 на відгодівельні та м’ясні якості помісних, гібридних і чистопорідних свиней великої білої породи, Буслик Т. В., Гришина Л. П., Балацький В. М. (2013)
Самсонович В. А. - Особенности обменных процессов у свиней при интенсивных технологиях выращивания (2013)
Бабань О. А. - Ефективність застосування препарату Дінолітик для привчання кнурів до садки на чучело (2013)
Сідашова С. О. - Традиційні та інноваційні методики – фахівцям з відтворення свиней, Перетятько Л. Г., Сагло О. Ф. (2013)
Лобченко С. Ф. - Оцінка можливості використання естрального слизу для підготовки сперматозоїдів кнура до запліднення in vitro (2013)
Волощук В. М. - Актуальні питання оцінки комбікормів, Семенов С. О. (2013)
Семенов С. О. - Водорозчинний концентрат – фітогеник для стимуляції репродукції свиноматок та технологічної адаптації поросят, Троценко З. Г., Поспєлов С. В. (2013)
Семенов С. О. - Динаміка мікробіоценозу кишечнику у свиней за умов використання трансгенної сої, Зінов’єв С. Г., Біндюг О. А., Корінний С. М., Цивенко Т. М. (2013)
Біндюг Д. О. - Динаміка гематологічного стану крові свиней за різних умов годівлі (2013)
Рибалко В. П. - Свине сало не тільки корисний продукт харчування, але й лікувальний засіб (2013)
Сагло О. Ф. - Від церковно-учительської школи – до галузевого інституту, Шендрик Л. К. (2013)
Сагло А. Ф. - ХХ Международная научно-практическая конференция по свиноводству (2013)
Сагло А. Ф. - Міжнародна науково-практична конференція, Лядський І. К., Мікрюков О. В., Конкс Т. М., Павленко О. М., Говейко Т. С. (2013)
Сагло А. Ф. - Засідання Ради по породі дюрок (2013)
Волощук В. М. - Славний ювілей ветерана праці, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2013)
Жукова О. А. - Метод розігрування ситуацій у ролях як засіб підготовки соціальних педагогів до роботи з сім'ями,які опинилися в складних життєвих обставинах (2013)
Короткова Л. І. - Проектування регіональної моделі соціального партнерства. Кластерний підхід (2013)
Василенко О. М. - Ідеї суспільного виховання дітей дошкільного віку (друга половина ХІХ століття) (2013)
Волга А. Є. - Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії (2013)
Заболотна М. І. - Система вправ для навчання аудіювання старшокласників репортажів в умовах профільного навчання (2013)
Карпушина М. Г. - Система методів та форм навчання у формуванні вмінь вирішувати проблемні ситуації (2013)
Мартиненко С. А. - Трудове виховання періоду козацької доби (друга пол. ХVII-ХVIIІ ст. ): історико-педагогічний аспект (2013)
Петриченко Л. О. - Аналіз проблеми підвищення якості вищої педагогічної освіти на Україні (2013)
Притуляк Л. М. - Особливості використання педагогічно цінних ідей та досвіду минулих років у сучасних дошкільних установах (2013)
Сердюк В. Р. - Складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації, Гучок І. С. (2013)
Ульянова В. С. - Педагогічне дослідження - запорука якості освіти (2013)
Харківська А. А. - Система та методи оцінювання вищої освіти. Світовий та європейський досвід (2013)
Яценко В. В. - Провідні тенденції становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (початок ХХ ст. -1917 р. ) (2013)
Кудашкіна О. З. - Вебінар-одна із форм організації виховного процесу в контексті кіберсоціалізації студентів (2013)
Рябокінь С. І. - Обгрунтування критеріїв і показників ефективного моніторингу якості виховного процесу в педагогічному коледжі (2013)
Малихіна Я. А. - Підвищення якості вищої професійної освіти (2013)
Овсяннікова В. В. - Дослідження проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі (2013)
Білєр О. С. - Теоретичні засади бінарних цілей методики навчання комп'ютерних технічних засобів студентів педагогічних університетів (2013)
Гринь Л. О. - Система принципів вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру (2013)
Крутова Н. І. - Комп'ютерна телекомунікація як засіб розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Сидоренков Є. Є. - Дослідження ефективності використання "хмарних обчислень" у загальній методиці викладання фізики в середній загальноосвітній школі, Олевська Ю. Б. (2013)
Стадніченко Н. В. - Формування професійного спілкування майбутніх акторів засобами сценічного мовлення (2013)
Пономарьова Г. Ф. - Порівняльний аналіз системи оцінювання різних видів педагогічної практики в педагогічному ВНЗ (2013)
Ткаченко К. Г. - Роль і місце педагогічної практики як чинника формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Чернова С. В. - Критерії,показники та характеристика рівнів розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Білоусова Н. М. - Особливості психокорекції дитячої агресивності засобами арт-терапії (2013)
Бондарчук О. І. - Психологічні особливості взаємодії у віртуальних соціальних мережах (2013)
Буковська О. О. - Напрямки психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами (2013)
Вдовиченко А. В. - Особливості копінг – поведінки особистості у життєвих та професійних ситуаціях (2013)
Веселова Н. П. - Психологічні особливості комунікативних процесів у сім’ї (2013)
Волеваха І. Б. - Функції та завдання практичного психолога щодо забезпечення маркетингової діяльності організації, Волеваха С. В. (2013)
Ворожбит С. А. - Особливості стратегій соціально-психологічної адаптації студентів під впливом почуття довіри (2013)
Гавриленко В. Ю. - Визначення культурно-ціннісних пріоритетів молоді України, Білорусі та Росії (2013)
Гірченко О. Л. - Зміст та співвідношення визначень у поняттєвому апараті екологічної психології (2013)
Губко А. А. - Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен (2013)
Гупаловська В. - Здатність до інтимності як особистісна властивість, Гапон І. (2013)
Данильченко Т. В. - Феномен гендерної ідентичності в психології (2013)
Дерев’янко С. П. - Онтогенез розвитку здатності до розуміння та управління емоціями (2013)
Дроздов О. Ю. - Регіональні особливості геополітичних соціальних уявлень українців (2013)
Дроздова М. А. - Соціально-психологічні особливості змісту сучасних любовних романів (2013)
Духневич В. М. - Соціальний діалог з позиції когнітивного спілкування (2013)
Жорнова О. І. - Подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: результати емпіричного дослідження (2013)
Жорнова О. І. - Соціальна і політична психологія – для вищої освіти: інтеграція ідей і ресурсів (2013)
Корж Т. І. - Вплив позитивної спрямованості особистості на успішність професійної діяльності (2013)
Коротков П. В. - Профілактика та корекція девіантної поведінки молоді у діяльності соціальних служб (2013)
Кравчук О. В. - Соціальні уявлення як психологічний феномен (2013)
Куліш А. О. - Емпатія як фактор психологічно комфортної взаємодії учасників педагогічного процесу (2013)
Лісневська А. О. - Дискурси студентів з різними життєвими планами щодо свого майбутнього в Україні (2013)
Лашук В. Г. - Ситуація втрати стосунків як чинник переживання самотності (2013)
Лимар Р. С. - Феномен девіантної поведінки як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2013)
Ляховець Л. О. - Соціальний інтелект: поняття, функції, структура (2013)
Махній М. М. - Поняття людської долі в контексті життєвого світу особистості (2013)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Особливості рівневої структури саморегуляції екологічної свідомості (2013)
Отич Д. Д. - Динаміка копінг-стратегій майбутніх психологів (2013)
Панок В. Г. - До розуміння сутності поняття психологічної практики у прикладній психології (2013)
Панченко Т. С. - Ефективність впливу різних інститутів правової соціалізації на молодь, яка навчається (2013)
Позняк Т. М. - Розвиток креативних здібностей особистості (2013)
Примак Ю. В. - Позитивна особистісна ідентичність підлітка з нуклеарної сім’ї (2013)
Прядко Н. О. - Особливості оцінки студентами особистості викладача (2013)
Сіверс З. Ф. - Діалоги суб’єктів правозастосувальної практики в контексті когнітивної психології спілкування (2013)
Скок А. Г. - Особливості комунікативної толерантності студентів (2013)
Солдатова С. В. - Возможность. Соответствие личностного и ситуативного (2013)
Фролов П. Д. - Ментальні виміри інноваційної культури: досвід емпіричних досліджень (2013)
Халепа К. Ф. - Особливості психологічної допомоги дітям, які зазнали психологічної травми (2013)
Чепурна Г. Л. - Взаємозв’язок перфекціонізму з суверенністю психологічного простору молоді (2013)
Чистенко І. Г. - Особливості адаптації учнів різних вікових груп до стресових чинників (2013)
Шмаргун В. М. - Організація ментального досвіду та інтелектуальної компетентності особистості (2013)
Шушунова О. І. - Комунікативно-характерологічні особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Ющенко І. М. - Особистісне самовизначення як механізм адаптації до соціальних змін (2013)
Туровський А. - Квантово-хімічне моделювання кінетики та механізму гідролізу метилацетату в реакціях ферментативного і гомогенного каталізу хімотрипсином і серином, Киця А., Базиляк Л. (2013)
Блажеєвський М. - Окисно-відновний потенціал системи пероксомоносульфат/сульфат та його залежність від рН середовища, Коретнік О. (2013)
Яцишин М. - Вплив стану поверхні електродa з аморфного сплаву Al87Ni8Y5 на мікроструктуру та морфологію осаджених поліанілінових плівок, Демчина І., Решетняк О., Пандяк Н. (2013)
Іванчев С. - Поліетилен і його місце в сучасному полімерному матеріалознавстві (2013)
Федевич Є. - Розроблення методів одержання метилметакрилату (до 100-річчя від дня народження проф. Д. Толопка), Жизневський В. (2013)
Киця А. - Кінетичні особливості синтезу наночастинок срібла у водному середовищі, Гринда Ю., Медведевських Ю. (2013)
Ковбуз М. - Електрокаталітичні властивості аморфних металевих сплавів на основі заліза та алюмінію, Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. (2013)
Зінчук В. - Фотометричне визначення пероксомоносульфатної кислоти та нітриту за їхньої сумісної присутності (2013)
Макітра Р. - Залежність хроматографічних об’ємів затримуваних речовин від їхніх фізико-хімічних характеристик, Роговик В., Мідяна Г., Пальчикова О. (2013)
Дутка В. - Будова та електронні властивості діацильних дипероксидів, Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. (2013)
Зелінський А. - Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–, Федорчук А., Зелінська О., Гладишевський Р. (2013)
Макітра Р. - Розвиток промислового видобутку нафти в галичині у XIX ст., Семенюк М. (2013)
Пам’яті засновника львівської кристалохімічної школи, видатного вченого, професора Євгена Гладишевського (1924–2012) (2013)
Банах О. - Спомини про Т.М. Полонського (до 110-річчя від дня народження) (2013)
Банах О. - Спомини про професора М. Туркевича (2013)
Банах О. - До історії Луцького ЗНФ при Львівському університеті (2013)
Антонюк В. - Нові манозоспецифічні лектини однодольних рослин. Очистка та порівняльна характеристика, Панчак Л., Старикович М., Стойка Р. (2013)
Білецька Л. - Вплив інтоксикації катіонами кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у клітинах кісткового мозку щурів, Антоняк Г. (2013)
Титул, зміст (2013)
Лавринович О. В. - Вітання колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з нагоди 100-річчя від дня заснування (2013)
Головченко Л. М. - Про необхідність вдосконалення законодавства про судово-експертну діяльність в Україні (2013)
Рожнова В. В. - Определение основных понятий в новом УПК Украины как фактор обеспечения единого понимания и применения уголовно-процессуальной формы (2013)
Садченко О. О. - Потреби слідчої практики як відображення проблем і тенденцій її розвитку (2013)
Бочарова О. С. - Методы криминалистики как элементы познания, Дятлов О. М. (2013)
Мельников І. М. - Криміналістична вибухотехніка в системі науки криміналістики (2013)
Репешко П. І. - Щодо сутності судово-експертної діяльності як об’єкта державного регулювання (2013)
Мазниченко Ю. О. - Історичні аспекти становлення наукових засад інформатизації судово-експертної діяльності в 50–70-х роках ХХ століття (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Использование специальных знаний по новому УПК Украины, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Петряєв С. Ю. - Періодизація розвитку використання спеціальних знань у практиці розслідування злочинів в Україні (2013)
Парамонова Л. Ф. - Компетенция эксперта и специалиста в уголовном процессе Республики Казахстан: вчера, сегодня, завтра (2013)
Пиріг І. В. - Поняття та класифікація експертних методик і проблеми їх використання в експертній практиці (2013)
Рувін О. Г. - До питання щодо структури та змісту експертної методики з урахуванням вимог стандартів управління якістю, адаптованих в Україні, Полтавський А. О., Назаров В. В. Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Бондар М. Є. - Проблемні питання застосування експертних методик при проведенні конкретних досліджень (2013)
Рувін О. Г. - Поняття експертної методики як документа, його структура з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні, Палеха Ю. І., Полтавський А. О., Рудницька Я. Р. (2013)
Моїсєєв О. М. - Самоконтроль в експертному дослідженні, Перепічка О. І. (2013)
Михальчук Т. В. - Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Освидетельствование в системе следственных (розыскных) действий, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Бочарова О. С. - Автоматизированные информационно-поисковые системы для проведения экспертных исследований, связанных с опознанием личности, Буржинский В. А., Лысянный Ю. Ю., Ревинский В. В. (2013)
Когутич І. І. - Форми експерименту у кримінальному провадженні (2013)
Семенов В. В. - Участь спеціаліста в розслідуванні комп’ютерних злочинів, Прокопенко Г. І. (2013)
Буханченко О. А. - Кримінальні вибухи в Україні, Мамонов Є. В., Буханченко А. Г. (2013)
Удовенко Ж. В. - Організаційно-тактичні особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених жінками, Янкова Х. Г. (2013)
Кофанов А. В. - Актуальні питання розробки бортової навігаційної апаратури з елементами штучного інтелекту мобільного робота для розмінування вибухонебезпечних предметів, Приходько Ю. П. (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості досліджень текстів, виконаних на івриті (2013)
Свиридова Л. В. - Проблемні питання визначення віку автора тексту документа та перспективи їх дослідження (2013)
Ніколайчук Т. В. - Про можливості діагностичних досліджень рукописів, виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння, Соломаха Ю. В. (2013)
Будко Т. В. - Теоретичні аспекти експертної методики кримінально-правової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень (2013)
Бочарова О. С. - Криминалистические требования к элементам и средствам защиты от подделки ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты и их бланков (2013)
Куликовська В. С. - Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту (2013)
Сидоренко Л. А. - Возможности получения новой криминалистически значимой информации в ходе реконструкции скрытых меток цветных электрофотографических аппаратов (2013)
Пелюшок В. Г. - Особливості дослідження різного роду штрихів, що перетинаються зі штрихами, нанесеними електрофотографічним способом (2013)
Цымбал А. В. - Ключевые аспекты методических подходов при установлении абсолютного времени выполнения реквизитов документов с использованием газохроматографического метода исследований (2013)
Мельник Р. В. - АБІС "ТАИС”, як допомога при проведенні судово-балістичних досліджень (2013)
Бараняк В. М. - Можливості використання дифузно-копіювального методу для дослідження слідів вогнепальної зброї на одязі та тілі особи (2013)
Гончар Н. Б. - Характеристика трасологічних баз даних слідів підошов взуття у сусідніх державах та перспектива створення єдиної транснаціональної системи баз даних на основі європейської організації судово-експертних установ (2013)
Щукін О. Ю. - До питання криміналістичного дослідження рельєфних знаків на транспортних засобах, пошкоджених корозією, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Федосєєв М. А. - Використання науково-технічних засобів під час експертних досліджень ідентифікаційних номерів автомобілів (2013)
Скрипко Г. О. - Диференціація і класифікація поліефірних волокон за ідентифікаційними ознаками, встановленими методом поляризаційної мікроскопії, Лінючев Г. В., Добрянська О. Л. (2013)
Сич О. А. - Визначення нафтових вуглеводнів в спиртовмісних рідинах, Стальмахович С. І. (2013)
Ягодин А. Ф. - Установление ситуационных обстоятельств выстрела комплексной судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизой (2013)
Семененко О. О. - Особливості проведення електротехнічної експертизи приладів обліку електричної енергії щодо встановлення факту втручання в систему її обліку (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: класифікація атак на відмову (2013)
Бордюгов Л. Г. - Процесуальна природа і основні поняття судової інженерно-екологічної експертизи (2013)
Чередніченко А. П. - Історичні аспекти становлення та розвитку судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Чечіль Ю. О. - Визначення вартості несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної та небезпечної продукції, Горішній Є. І., Лук’янчук С. Ю., Шама Н. А., Брєль Я. Я. (2013)
Желавська О. О. - Визначення рівня зниження якості ювелірних виробів через наявність дефектів, пошкоджень та показників зносу (2013)
Рудакова Е. И. - Экспертные исследования изделий из кожи, Саганяк Е. А., Рудаков В. Л. (2013)
Кісіль Н. В. - Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру (2013)
Максимов C. Й. - Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми, Поліщук І. Ю. (2013)
Єліферов О. Б. - Встановлення елементів змісту та форми передач (програм) організацій мовлення при проведенні судової експертизи (2013)
Алікіна Н. В. - Завдання судово-психологічної експертизи за матеріалами відеозапису слідчої дії, Єгорова Т. М. (2013)
Алікіна Н. В. - Аналіз помилкових дій особистості у судово-психологічній експертизі (консультативний приклад) (2013)
Бурчинский В. Г. - Судебно-медицинская токсикология фальсификатов на основе этилового спирта, Кахановский Ф. Н. (2013)
Марченко О. М. - Вплив лужності, температури і вологості середовища на збереження клітин сперми, Івасишин Т. М. (2013)
Рев’яков І. С. - Визначення критеріїв культурних цінностей у судовій мистецтвознавчій експертизі, Скулкіна К. М. (2013)
Хіжняк Ю. С. - Проведення експертиз щодо підтвердження нарахування збитків при порушенні природоохоронного законодавства у випадку скидання стічних вод, Нестерук О. Г. (2013)
Пам'яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Від головного редактора (2013)
Солодкий В. Д. - Виконання вимог стратегії карпатської конвенції на прикладі чернівецької області, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Кобець А. С. - Природовідтворення агроландшафтів та зменшення екодеструктивного впливу аграрного виробництва дніпропетровської області на навколишнє середовище, Грицан Ю. І., Катан Л. І. (2013)
Шевченко О. А. - Міждисциплінарні дослідження в медичній екології для ефективного вирішення медико-соціальних проблем регіону, Дзяк М. В., Григоренко Л. В. (2013)
Пигулевский П. И. - О тектоническом строении, геодинамических и сейсмологических особенностях Кривбасса, Свистун В. К., Щербина С. В. (2013)
Шапар А. Г. - Вплив водосховищ на стан водних ресурсів басейну р. Дніпро, Скрипник О. О. (2013)
Шапарь А. Г. - Нарушение водоохранного законодательства как фактор, ускоряющий деградацию экосистемы р. Днепр, Емец Н. А., Скрипник О. А. (2013)
Хвесик М. А. - Екологічні проблеми басейну р. Дніпро та шляхи їх вирішення (2013)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області, Анісімова Л. Б. (2013)
Вергун О. М. - Регіональна оцінка впливу зарегульовання стоку р. Дніпро на екологічний стан геологічного середовища басейну та проблеми його відновлення, Середа К. А., Яковлєв Є. О. (2013)
Акімова О. Р. - Літологічна характеристика і геохімічний розподіл важких металів у поверхневих водах і донних відкладах київського мегаполісу, Кураєва І. В., Злобіна К. С. (2013)
Копач П. І. - Методологічні підходи до встановлення меж складних техноекосистем, Данько Т. Т., Горобець Н. В., Тараканова Н. П. (2013)
Копач П. И. - Технологические схемы отработки бортов карьеров с нарушенной устойчивостью массивов горных пород, Якубенко Л. В., Сова А. А. (2013)
Просандєєв М. І. - Особливості техногенних родовищ та деякі правові аспекти їх експлуатації (2013)
Чихрадзе Н. И. - Условия образования отходов минерального сырья в процессе добычи блоков облицовочного камня и пути их снижения, Хомерики С. К., Михельсон Р. В., Хомерики Д. Г. (2013)
Прокопенко В. І. - Взаємозв’язок економічних і екологічних проблем природокористування на сучасному етапі (2013)
Мормуль Т. Н. - Выбор землесберегающей технологии вскрытия и системы разработки месторождений в зависимости от их формы и размеров, Литвинов Ю. И. (2013)
Романенко А. О. - Районування кар'єрного поля за фактором стійкості бортів (2013)
Матухно О. В. - Обґрунтування економічної доцільності впровадження екологобезпечних способу та пристрою для електрохімічної регенерації електролітів (2013)
Хоха Ю. В. - Знешкодження фосфоровмісних органічних сполук у відновному середовищі, як альтернатива спалюванню, Жеребецька Л. С., Любчак О. В. (2013)
Савин Л. С. - Ресурсосберегающая технология получения газобетона для обеспечения экологической безопасности, Макарова В. М. (2013)
Makharadze L. I. - Locations of intermediate pump stations in multi-stage hydrotransport systems operating without flow break, Gelashvili V. D., Steryakova S. I. (2013)
Шапарь А. Г. - Аналитическая составляющая (база знаний) системы экологического мониторинга, Емец Н. А., Бугор А. Н. (2013)
Беляев Н. Н. - CFD прогнозирование процесса загрязнения воздушной среды на улицах, Русакова Т. И. (2013)
Волошко В. Л. - Деякі математичні аспекти застосування методу потенціала в задачах екології (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка впливу відвалу шлаку силікомарганцю на розподіл важких металів в ґрунтовому профілі, Спільник Н. В. (2013)
Сорока О. С. - Вплив акустичних хвиль на захисні властивості атмосфери, Чорнодольський Я. М. (2013)
Огородник А. М. - Прогнозування перенесення полютантів на території прилеглій до хвостоховищ видобувних і переробних підприємств (2013)
Топачевський А. О. - Духовні джерела здорового довкілля (2013)
Ангурець О. В. - Глобальні річкові проекти – загроза погіршення стану водних об’єктів (2013)
Шевяков О. В. - Еколого-естетичне виховання в контексті ідей сталого розвитку, Копоровський О. Е., Славська Я. А. (2013)
Chen D. - A systematic approach to risk management in its context – challenges and research issues, Asplund F., Östberg K. (2014)
Иванченко О. В. - Метод причинно-следственной декомпозиции аварий и инцидентов критических инфраструктур, Харченко В. С. (2014)
Prochazkova D. - Present concept of integral safety of nuclear facilities (2014)
Prochazkova D. - Crisis management principles and competent crisis plan, Prochazka J. (2014)
Дубницький В. Ю. - Порівняльний аналіз результатів планування нормативів банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики, Кобилін А. М. (2014)
Говорущенко Т. О. - Математичне моделювання специфікації вимог та характеристик програмного забезпечення, Красій А. В. (2014)
Буй Д. Б. - Формальные методы разработки программного обеспечения, Колегаев А. М. (2014)
Буй Д. Б. - Теорія нормалізації в реляційних базах даних (огляд), Пузікова А. В. (2014)
Конорев Б. М. - Прогнозирование вероятности скрытых дефектов критического по с заданной точностью, Сергиенко В. В., Харченко В. С., Жолткевич Г. М. (2014)
Маевский Д. А. - Верификация моделей надежности программного обеспечения, Маевская Е. Ю., Жеков О. П. (2014)
Яремчук С. А. - Информационная технология оценивания качества и повышения надежности программного обеспечения (2014)
Белобородов А. Ю. - Применение аппарата теории массового обслуживания для исследования процессов выявления и устранения уязвимостей программных средств, Горбенко А. В., Харченко В. С. (2014)
Туркин И. Б. - Анализ методов адаптивного управления энергопотреблением персональных компьютеров, Вдовитченко А. В., Самир А. С. (2014)
Кривцов А. Ю. - Аналіз зелених метрік та інструментів для оцінки енергоефективності програмного забезпечення, Гонтовий С. В. (2014)
Емельянов В. А. - Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений для процесса технической диагностики (2014)
Дегтярев А. Н. - Снижение уровня межсимвольной интерференции при многолучевом распространении радиоволн (2014)
Ivanov D. E. - A new parallel fault simulation algorithm of vlsi for multicore workstations (2014)
Романкевич В. А. - Самотестирование многопроцессорных систем с шинной архитектурой (2014)
Kupin A. I. - Usage of training methods to parameterization of multilayer neural computing structures for technological processes, Kumchenko Y. O. (2014)
Твердохлебов В. А. - Совмещение решений задач контроля, диагностирования и парирования дефектов (2014)
Долгов Ю. А. - Исследование точности определения параметров выборок малого объема различными методами (2014)
Мандзій Б. А. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним заміщувальним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Дмитриева О. А. - Управление шагом интегрирования при параллельной реализации обобщенных коллокационных блочных методов (2014)
Zaitseva E. - Investigation of multi-state system availability change depending on some components states, Levashenko V. (2014)
Лисенко С. М. - Метод виявлення поліморфного коду ботів ботнет-мереж, Савенко О. С., Нічепорук А. О. (2014)
Мазуренко Н. И. - Динамическая реконфигурация веб-системы на основе метрического анализа баз данных уязвимостей ОТS-компонентов, Харченко В. С., Горбенко А. В. (2014)
Дрозд М. А. - Проблема скрытых неисправностей для информационно-управляющих систем критического применения, Дрозд Ю. В. (2014)
Скобцов В. Ю. - Характеристические последовательности в контексте тестовой диагностики устройств с памятью (2014)
Tyurin S. F. - Fault tolerant logic element – FTLUT FPGA (2014)
Куланов В. А. - Проектирование гибких архитектур вычислительных систем на ПЛИС на примере реализации кодов Рида-Соломона, Перепелицын А. Е. (2014)
Клятченко Я. М. - Метод оцінки достовірності функціонування логічних мереж в умовах детермінованих спотворень вхідних даних, Тарасенко-Клятченко О. В., Тарасенко В. П., Тесленко О. П. (2014)
Харченко В. С. - Кооперация университетов и IT-индустрии: структура, результаты и перспективы в Украине, Скляр В. В. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Дацко О. В. - Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської Асоціації Університетів: змістові аспекти (2013)
Михайлик А. М. - Професійні компетентності сучасного вчителя: порівняльний аналіз українських та австрійських досліджень (2013)
Мохоньок З. А. - Ідеї ефективності школи в контексті розвитку теорії освітніх змін (2013)
Повалій Т. Л. - Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі (2013)
Світлична С. Ю. - Нормативно-правове забезпечення освітньо-виховної діяльності недільних шкіл у Великій Британії (2013)
Хоменко В. В. - Метод вивчення ситуацій як метод оволодіння методикою прийняття рішень під час підготовки менеджерів освіти Франції (2013)
Багінська О. В. - Синергетичний підхід до розвитку рухової функції школярів у процесі фізичного виховання (2013)
Ганчева В. І. - Аналіз діючого програмно-методичного забезпеченняДЮСШ у системі освіти (2013)
Єжова О. О. - Виховання особистості у новій соціокультурній реальності (2013)
Павицька К. М. - Проект як форма роботи з батьками щодо професійного самовизначення старшокласників (2013)
Повалій Л. В. - Особливості професійного самовизначення сільських дівчат-старшокласниць (2013)
Горицька О. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації структурної моделі формування професійної адаптивності в майбутніх економістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації (2013)
Гречаник О. Є. - Діяльність керівника навчального закладу з розвитку готовності педагогів до професійного самовдосконалення (2013)
Кобилянська І. М. - Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2013)
Корницька Ю. А. - Гіпертекст як засіб організації навчальної діяльності студентів ВНЗ (2013)
Лазоренко С. А. - Вплив комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності на динаміку показників соматичного здоров’я студентів (2013)
Мікулинська О. С. - Інноваційно-організаційний потенціал курикулуму в освітньому процесі вищої школи (2013)
Мороз І. О. - Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики (2013)
Огієнко О. І. - Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Розум К. В. - Компонентна структура готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями (2013)
Трегубенко О. М. - Тестовий контроль у підготовці майбутніх фахівців-географів (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій на практичних заняттях у контексті професійної підготовки вчителів географії (2013)
Шумський О. Л. - Педагогічна технологія формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів ВНЗ МВС України (2013)
Барсукова Н. С. - Шляхи cтимулювання навчально-професійної мотивації майбутніх учителів музики до вдосконалення виконавської майстерності (2013)
Беземчук Л. В. - Формування готовності майбутнього вчителя музики до оновлення змісту мистецької освіти (2013)
Благова Т. О. - Дитяче хореографічне аматорство у розвитку художньої самодіяльності в Україні (2013)
Дубровіна І. В. - Роль професійно-педагогічних задач учителя музичного мистецтва в контексті самоосвіти (2013)
Жиров О. А. - Основні чинники формування педагогічних поглядіві світоглядної позиції К. Василенка (2013)
Картава Ю. А. - Корекційна спрямованість музичного виховання дітей дошкільного віку з глибокими порушеннями зору (2013)
Комаровська О. А. - Особливості проявів обдарованості до мистецтва у дітей: за результатами експериментальних досліджень (2013)
Кондрацька Л.А. - Епістемічна стратегія реформування мистецької освіти: сотеріологічний дискурс (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського