Бойко І. - Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2014)
Кобилецький М. - Маґдебурзьке право у Литві (2014)
Кольбенко А. - Передумови прийняття та зміст Вестмінстерського статуту 1931 р. Утворення Британської співдружності націй (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Еволюція договору найму в Давньому Римі (2014)
Паславська Н. - Організація діяльності Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Сворак С. - Концепція народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах М. Грушевського (2014)
Сидорчук О. - Правова природа суду присяжних в Україні за Судовими статутами 1864 р. (2014)
Сирко М. - Цивільний кодекс Наполеона Бонапарта 1804 р. та його застосування на території Польщі (2014)
Федущак-Паславська Г. - Основні засади захисту порушеного права у давнину (2014)
Холодницький Н. - Зародження європейської концепції прокуратури та її рецепція у Сполучених Штатах Америки (2014)
Шандра Р. - Докази і доказування у західноукраїнських судах волоського права (XIV–XVIII ст.) (2014)
Шевчук Л. - Нотаріальна реформа 1864–1866 рр. в оцінках сучасників (2014)
Шуп’яна М. - Система додаткових покарань за Австрійським кримінальним законодавством другої половини ХІХ ст. (2014)
Рабінович С. - Ідеологічний чинник консолідації політичної нації в Україні (2014)
Кіт Х. - Роль адміністративного суду у збиранні доказів на стадії підготовчого провадження (2014)
Школик А. - Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями (2014)
Янюк Н. - Актуальні проблеми у регулюванні питань професійної етики публічних службовців (2014)
Кричковська М. - Становлення інститутів спільного інвестування (2014)
Лемик Р. - Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів, Сеник С. (2014)
Ліс В. - Конфіденційний характер журналістики у польському законодавстві (2014)
Пристай Т. - Коло правомочних осіб, які беруть участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльностії (2014)
Благодир А. - До питання про систематизацію знань про право соціального забезпечення Російської Федерації (2014)
Бурак В. - Охоронювані законом інтереси працівників як об’єкт правового захисту (2014)
Гураш В. - Правова природа суспільно-трудових відносин запозиченої (лізингової) праці (2014)
Денисюк М. - Щодо питання про законодавче поняття безробіття (2014)
Кіт О. - Акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права (2014)
Синчук С. - Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення (2014)
Стасів О. - Сучасне розуміння конституційного права на оплату праці (2014)
Тулупова Ю. - Диференціація правового регулювання праці та її вплив на правове становище суб’єктів трудового права (2014)
Чернявська Г. - Поняття, правові ознаки та види представництва під час реалізації права на соціальне забезпечння (2014)
Шумило М. - Соціально-економічні фактори як передумови виникнення пенсійної системи (2014)
Ващишин М. - Періодизація розвитку законодавства України про національну екологічну мережу (2014)
Шпарик Н. - Поняття та ознаки міжнародно-правового акта як джерела екологічного права України (2014)
Орловська Н. - Актуальні питання меж кримінально-правового впливу (2014)
Соловйова А. - Деякі проблеми кримінально-правової охорони власності (2014)
Когутич І. - Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики (2014)
Крикливець Д. - Правове регулювання інституту судового контролю: порівняльний аспект (2014)
Литвин Н. - Функція захисту за новим КПК України та її реалізація на стадії виконання вироку (2014)
Павлишин А. - Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2014)
Черниченко І. - Поняття та процесуально-правова суть відеоконфенції у кримінальному провадженні України (2014)
Шевчук М. - Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України (2014)
Максименко С. - Персоногенез як онтопсихологічна трансформація нужди (2010)
Титаренко Т. - Життєвий шлях особистості в постмодерністському дискурсі (2010)
Засєкіна Л. - Нейропсихолінгвістика vs патопсихолінгвістика у дослідженні особистості (на прикладі вивчення і реабілітації пацієнтів після інсульту) (2010)
Колісник О. - Психологічна практика духовного саморозвитку особистості (2010)
Литвин-Кіндратюк С. - Методологічні аспекти дослідження історіогенезу саморегуляції особистості (2010)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія духовної рефлексії (2010)
Тодорів Л. - Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб'єктивного досвіду у підлітків (2010)
Когутяк Н. - Каузометрія як метод геронтопсихології особистості (2010)
Яремчук О. - Суб'єктивний образ світу та етнокультурна міфотворчість особистості в її саморозвитку (2010)
Пеньковська Н. - Духовні вектори сучасної психотерапії (теоретичний аналіз) (2010)
Злобіна О. - Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості (2010)
Юрченко З. - Соціально-психологічні детермінанти насилля щодо особистості у сім'ї (2010)
Милюзина О. - Психологічні особливості естетичного сприймання підлітками народного мистецтва в контексті рецептивної естетики (2010)
Паненкова Ю. - Самооцінка у структурі адаптації обдарованих дітей: спроба теоретичного моделювання (2010)
Коропецька О. - Психологічні детермінанти самореалізації особистості (2010)
Хазратова Н. - Почуття власності і проблема порушень приватності у повсякденному житті (2010)
Боднар М. - Символічні формули етносу як детермінанти особистісного зростання студентської молоді (2010)
Савелюк Н. - Територіальна прив'язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз (2010)
Кормило О. - Теоретико-методичні засади оптимізації мотивації учіння молодших школярів (2010)
Адамська З. - Розвиток суб'єктності майбутніх психологів (2010)
Винницька У. - Імпровізація як засіб розвитку творчої особистості (2010)
Фокіна В. - Феноменологія музичних архетипів у просторі особистісного само здійснення (2010)
Карпенко З. - Аксіопсихологічний поворот у психології особистості: досвід методологічної реконструкції (2010)
Рибалка В. - Честь і гідність особистості як предмет теоретичної та практичної психології (2010)
Андрушко У. - Криза середини життя як умова розгортання духовних інтенцій особистості (2010)
Мацевко Н. - Феномен самоставлення у психології (2010)
Шишко О. - Прийомна сім'я як спосіб вирішення проблеми соціального сирітства (2010)
Наші автори (2010)
Боговін А. В. - Оцінка ступеня порушення фіторізноманіття антропогенно трансформованих екосистем (2013)
Царик Й. В. - Популяційний підхід до розв’язання актуальних питань функціонування екосистем і збереження біотичного різноманіття (2013)
Нікорич В. - Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу, Польчина С., Шиманський В., Скиба С. (2013)
Новицький М. Л. - Структурно-агрегатний склад сульфідних порід та техногенних субстратів на шахтних відвалах (2013)
Гончаренко І. В. - Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація, Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2013)
Нецветов М. В. - Морфологические и вибрационные особенности лещины древовидной на границе древостоя (2013)
Листопадська О. А. - Дендрологічний парк "Асканія-Нова" як полігон з вивчення консортивних зв'язків комах-філофагів із представниками роду Quercus L., Івашов А. В. (2013)
Глібовицька Н. І. - Липа серцелиста (Tilia cordata L.) як біоіндикатор стану забруднення урбанізованих територій важкими металами, Парпан В. І. (2013)
Рильський О. Ф. - Біоіндикація забруднення довкілля важкими металами з використанням пігментосинтезувальних бактерій (2013)
Мицик Л. П. - Показник висоти рослин – у наукових дослідженнях та публікаціях (2013)
Травлєєв А. П. - Безцінний енциклопедичний помічник географа, еколога, геоботаніка та природознавця широкого фахового профілю – Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – У 3-х част.: підручн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с., Білова Н. А. (2013)
Білова Н. А. - Шанда В. І. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології: монографія / В. І. Шанда; наук. ред. А. П. Травлєєв; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "КНУ". – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2013. – 247 с., Зверковський В. М. (2013)
До уваги авторів (2013)
Ткаченко В. - Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля (2011)
Хазратова Н. - Потреба у власності як соціально-психологічний феномен, Луценко М. (2011)
Массанов А. - Несприятливі емоційні стани та їх подолання в діяльності особистості (2011)
Радчук Г. - Суб'єктна позиція студента у середовищі вищого навчального закладу (2011)
Палій А. - Когнітивно-стильові детермінанти в структурі інтегральної індивідуальності (2011)
Адамська З. - Суб'єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів (2011)
Яковицька Л. - Особливості розвитку ціннісної сфери особи, зайнятої науково-технічною діяльністю (2011)
Кормило О. - Особливості розвитку емпатійності у студентів різного фахового спрямування (2011)
Черенщикова Д. - Суб'єктно-ціннісні особливості педагогічного спілкування у сучасному ВНЗ (2011)
Яценко Т. - Особливості внутрішньої динаміки психіки та її врахування у діагностико-корекційному процесі (2011)
Москалець В. - Смисл життя, свобода та відповідальність особистості у вченні Віктора Еміля Франкла (2011)
Ліщинська О. - Суб'єктивна інтерпретація фактів у процесі соціального пізнання як ресурс експлуатації в деструктивному культі (2011)
Хомик В. - Фактор межі в розвитку ідентичності юнаків у ситуаціях, що провокують на агресію (2011)
Данілова О. - Аналіз соціальної перцепції православної ікони методом історичної реконструкції (2011)
Глоба Л. - Психолінгвістичні аспекти сприйняття ірозуміння художнього тексту (2011)
Керечан О. - Гештальттерапія нарцисичних розладів особистості (2011)
Сватенкова Т. - Екзистенційні переживання у контексті розгортання життєвого шляху особистості в період юності (2011)
Титаренко Т. - Його величність випадок: несподівані конфігурації людського життя (2011)
Злобіна О. - Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей (2011)
Татенко В. - До питання про структуру і типологію інтимного життя (2011)
Донченко О. - Архетипи – спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності) (2011)
Карпенко З. - Онтологічне обґрунтування аксіологічної персонології (2011)
Савчин М. - Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології (2011)
Яремчук О. - Карнавальність як принцип актуалізації етнокультурного міфотворчого потенціалу особистості (2011)
Тодорів Л. - Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості (2011)
Сімак А. - Синергетична модель аксіопсихологічної детермінації копінг-поведінки особистості (2011)
Милюзина О. - Відображення наративної суб'єктності підлітка засобами народного мистецтва (2011)
Бабич М. - Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста (2011)
Заболоцька С. - Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства (2011)
Заміщак М. - Молодший шкільний вік як важливий етап становлення моральної самооцінки (2011)
Зимянський А. - Психолого-педагогічні засоби розвитку моральної самосвідомості підлітків (2011)
Турчин О. - Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі (2011)
Шишко О. - Депривація як чинник формування віктимності у дітей-сиріт (2011)
Шпак М. - Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень (2011)
Чіп Р. - Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистості в ранньому юнацькому віці (2011)
Наші автори (2011)
Медведев В. В. - Об оптимальной, допустимой и недопустимой плотности сложения распахиваемых почв, Бигун О. Н. (2013)
Дегтярьов В. В. - Якісний склад колоїдних форм гумусу у водотривких структурних агрегатах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України, Панасенко О. С. (2013)
Крохін С. В. - Лужногідролізований азот в цілинних і агрогенних ґрунтах лісостепу і степу України, Моргунова О. І. (2013)
Сіліч І. О. - Вміст рухомих форм важких металів в едафотопах рекреаційних та промислових зон Криворіжжя (2013)
Буньо Л. В. - Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L., Цвілинюк О. М., Карпин О. Л., Терек О. І. (2013)
Kacprzak A. - Properties and classification of soils developed from aeolian and flysch materials in the Wieliczka Foothills (Southern Poland), Salamon P. (2013)
Смага І. С. - Методологічні основи бонітетної оцінки ґрунтів та їх удосконалення (2013)
Кунах О. Н. - Пространственная организация сообщества мезопедо-бионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Мальцев Є. І. - Альгофлора лісової підстилки насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Лісопитомник", Негруля Д. М. (2013)
Черный С. Г. - Определение параметров линии почв черноземов Правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков "Ландсат-7", Абрамов Д. А. (2013)
Польчина С. М. - Пропозиції щодо удосконалення системи індексації ілювіальних ґрунтових горизонтів, Нікорич В. А., Шиманський В. (2013)
Травлеев А. П. - Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с., Горбань В. А. (2013)
Ивашов А. В. - Демидов А. А. Пространственная агроэкология и рекультивация земель / А. А. Демидов, А. С. Кобец, Ю. И. Грицан, А. В. Жуков. – Д., 2013. – 369 с. (2013)
До уваги авторів (2013)
Содержание (2013)
Сторінка редактора (2013)
Чернишова Л. І. - Фактори вродженого та адаптивного місцевого імунітету в дітей із первинними дефіцитами антитілоутворення, Якимович С. А., Чернишов А. В., Донськой Б. В., Стамболі Л. В. (2013)
Крючко Т. А. - Генетический полиморфизм Toll-подобного рецептора 4 — предиктор склонности к рецидивирующему течению хронического пиелонефрита у детей, Остапенко В. П., Кушнерева Т. В. (2013)
Сміян О. І. - Вплив препарату Ацидолак Юніор на кишкову мікрофлору дітей, хворих на хронічний тонзиліт, Мозгова Ю. А., Мощич О. П. (2013)
Звенігородська Г. Ю. - Досвід використання препарату Стимол® при гострому пієлонефриті в дітей, Гумінська Г. С., Демченко М. М., Педосенко О. Б., Шангутова Л. А., Кислова Ю. О., Конопліцька А. П. (2013)
Юлиш Е. И. - Особенности клинического течения и диагностики заболеваний глаз у детей, обусловленных персистирующими внутриклеточными инфекциями, Сухина Л. А., Лысенко А. Г., Бухановская Т. Н. (2013)
Сенаторова А. С. - Роль ростовых факторов (VEGF, TGF-1) и циклического гуанозинмонофосфата в формировании легочной гипертензии у детей с бронхолегочной дисплазией, Логвинова О. Л. (2013)
Абатуров А. Е. - Значение медико-социальных факторов в формировании отношения родителей к иммунопрофилактике, Агафонова Е. А., Седунова О. В. (2013)
Шадрин О. Г. - Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Шутова Е. В. (2013)
Филькина О. М. - Особенности реабилитации детей раннего возраста с выраженной задержкой нервно-психического развития, воспитывающихся в доме ребенка, Пыхтина Л. А., Назаров С. Б., Шанина Т. Г., Воробьева Е. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Ступенева антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом та супутньою алергічною патологією: у фокусі цефподоксиму проксетил, Шеф Г. Г., Мовчан О. С. (2013)
Куц Л. В. - Тригерні фактори дитячого віку в розвитку псоріазу (2013)
Шевченко Н. С. - Стан кісткової тканини, метаболічні та імунологічні порушення в патогенезі остеоартрозу в підлітковому віці (2013)
Закордонец Л. В. - Антибиотик-ассоциированная диарея: механизмы развития и возможности коррекции, Крамарев С. А., Береговая Т. В., Толстанова А. Н., Довбинчук Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Новые технологии в проведении рациональной антибиотикотерапии бактериальных респираторных инфекций у детей, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И. (2013)
Котова Н. В. - Медицинская запущенность — форма жестокого обращения с детьми (2013)
Никитина Н. А. - Врожденные аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, диагностика, лечение и профилактика (часть 2), Старец Е. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В., Сочинский А. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Дополнительное медикаментозное сопровождение антибактериальной терапии: необходимость или полипрагмазия? Часть 1. Пробиотики, Вертегел А. А. (2013)
Марушко Ю. В. - Доказательная база эффективности и безопасности ибупрофена в педиатрии, Тодыка Ю. И., Гарбар И. И. (2013)
Роговик Н. В. - Роль вітаміну А у хворих на муковісцидоз, Бобер Л. Й. (2013)
Юлиш Е. И. - Возможности "новых" макролидов в лечении бактериальных заболеваний органов дыхания (2013)
Дука Е. Д. - Дискуссионные вопросы иммунокоррекции у детей с повторными респираторными заболеваниями (2013)
Слєпов О. К. - Анатомічні особливості природженої діафрагмальної грижі в дітей різного віку, Весельський В. Л., Слєпов Є. О., Пономаренко О. П., Сорока В. П., Джам О. П., Ермолова Г. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Дифференцированный подход к проведению муколитической терапии при респираторной патологии у детей (2013)
Квашнина Л. В. - Иммуномодулирующие эффекты витамина D у детей (2013)
Кириленко В. А. - Педиатрические аспекты малярии, Кириленко Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Персистирующие герпесвирусные инфекции и их роль в заболеваемости детей из группы часто и длительно болеющих, Ярошенко С. Я. (2013)
Крамарев С. А. - Состояние апоптоза при острой Эпштейна — Барр вирусной инфекции у детей, Тарадий Н. Н., Выговская О. В. (2013)
Банадига Н. В. - Рідкісні форми менінгококової інфекції у дітей (клінічні спостереження) (2013)
Максимова С. М. - Буллезная эмфизема легких, осложненная спонтанным пневмотораксом. Случай из практики, Самойленко И. Г., Бухтияров Э. В. (2013)
Прохоров Е. В. - Клинический случай синдрома Мэллори — Вейсса у ребенка, Бельская Е. А., Мацынина М. А., Пошехонов А. С. (2013)
Лембрик І. С. - Сучасні погляди на синдром де Тоні — Дебре — Фанконі: дані літератури та опис клінічного випадку, Якимів С. І., Лесюк О. В. (2013)
Нагорная Н. В. - Мастоцитоз у детей: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение, Бордюгова Е. В., Коваль А. П., Дубовая А. В. (2013)
Слівінська-Курчак Х. Б. - Стан перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в новонароджених, які потребують проведення штучної вентиляції легень, Коржинський Ю. С., Микитин Я. М., Фіцала О. М. (2013)
Барінов Е. Ф. - Дидактика навчання гістології, цитології та ембріології: роль комп’ютерних технологій, Сулаєва О. М., Ніколенко О. Г., Бондаренко Н. Н., Гатіна К. І. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль RIG-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 2. Лиганды RLR и внутриклеточные сигнальные пути, ассоциированные с RLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Нагорная Н. В. - Симпозиум № 152 "Апластическая анемия у детей", Вильчевская Е. В., Бордюгова Е. В., Дудчак А. П., Марченко Е. Н. (2013)
Волощук В. М. - Інвестиційний проект промислового комплексу на 24 тисячі голів свиней у рік (2014)
Замикула В. В. - Економічна доцільність переводу племінних заводів з турової на потокову систему отримання опоросів (2014)
Грищенко Н. П. - Відгодівля молодняку свиней за різної щільності утримання (2014)
Іванов М. Ю. - Визначення якості гомогенізації гнойових стоків у резервуарах усереднювачах-накопичувачах, Іванов В. О. (2014)
Піскун В. І. - Ефективність технологій підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини (2014)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиноматок французької селекції залежно від умов їх утримання в період поросності (2014)
Березовський М. Д. - Проблемні питання з удосконалення племінного свинарства в Україні та їх вирішення (2014)
Іванов В. О. - Спосіб визначення стресостійкості свиней великої білої породи і ландрас, Іванова Л. О., Пласкальний А. І. (2014)
Іжболдіна О. О. - Огранолептична оцінка м’яса свиней різного походження (2014)
Стрижак Т. А. - Відтворювальні якості кнурів породи ландрас вітчизняної та зарубіжної селекції, Мартинюк І. М., Мірошникова О. С. (2014)
Стрижак Т. А. - М’ясна продуктивність молодняку свиней різних генотипів (2014)
Халак В. І. - Біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней -маркери раннього прогнозування якісного складу м’яса та сала (2014)
Денисюк П. В. - Детермінація статі шляхом використання осцилюючих умов середовища (2014)
Корнят С. Б. - Зміни кінематичних показників розмороженої сперми кнурів-плідників протягом інкубування, Андрушко О. Б., Шаран М. М., Яремчук І. М. (2014)
Сідашова С. О. - Функціональна асиметрія парних гонад самиць свиней і ВРХ: методологія вивчення, фундаментальні та прикладні аспекти, Сагло О. Ф. (2014)
Усенко С. О. - Особливості методичних підходів до штучного осіменіння свиней (2014)
Чирков О. Г. - Особливості і ризики застосування внутрішньоматкового катетера у зв’язку з особливостями просторової організації матки свині (2014)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців у період становлення статевої функції (2014)
Волощук В. М. - Розвиток внутрішніх органів свині за різних технологій годівлі, Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2014)
Засуха Ю. В. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової живої маси і вирівняності за нею, Грищенко С. М., Кузьменко М. В. (2014)
Семенов С. О. - Інтенсивність росту та відтворювальна здатність свиней за умов споживання ГМ-сої, Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Басова Л. В., Семенов Є. С. (2014)
Ксьонз І. М. - Економічна ефективність оздоровчих заходів від хламідіозу свиней, Цівенко Т. М., Смислов С. Ю. (2014)
Лепета Л. В. - Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва органічної продукції свинарства, Грубіч П. Ю., Мазанько М. О., Курман А. Ф., Пархоменко Є. А., Шетеля П. М., Матюх В. О., Кулініч С. М., Федорчук І. О., Юсупова В. С. (2014)
Коваль Ю. А. - Вплив умов утримання, генотипу та сезону року на відгодівельні показники продуктивності свиней (2014)
Кодак Т. С. - Відгодівельні якості гібридного молодняку, отриманого при різних варіантах поєднань материнських і батьківських форм (2014)
Мазанько М. О. - Біохімічні показники крові молодняку свиней при суттєво різних технологіях виробництва (2014)
Наріжна О. Л. - Відгодівельні якості чистопорідного та гібридного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопородними кнурами (2014)
Рибалко В. П. - Життєвий і науковий шлях професора Ф. К. Почерняєва (до 85-річчя від дня народження), Нагаєвич В. М. (2014)
Броварець О. О. - Прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту (2014)
Войтюк В. Д. - Структурно-функціональне обґрунтування системи технічного сервісу (2014)
Гевко Б. М. - Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії, Дячун А. Є., Комар Р. В., Босюк П. В. (2014)
Дударєв І. М. - Дослідження роботи вальцьового льонобрального апарата (2014)
Дідух В. Ф. - Дослідження впливу збурюючих сил на коливання машини, Бабарика С. Ф., Сацюк В. В., Поліщук М. М., Хомич Ю. А. (2014)
Захарчук В. І. - Екологічні показники колісного трактора при роботі на альтернативних паливах, Захарчук Ю. В. (2014)
Здобицький А. Я. - Економічна оцінка ефективності використання стаціонарного обгортача рулонів сінажу, Семен Я. В. (2014)
Ковалев М. М. - Повышение эффективности прессования льноволокна в кипы, Апыхин А. П., Лачуга Д. Ю., Толстушко Н. А. (2014)
Налобіна О. О. - Аналіз раціональних способів поливу культур в агрокліматичних умовах Рівненської області, Маркова О. В. (2014)
Налобіна О. О. - Дослідження динаміки роботи механізму струшування, Пуць В. С. (2014)
Паладійчук Ю. Б. - Дослідження енергосилових параметрів роботи у конвеєрі із коливним осьовим рухом шнека, Тарасюк Ю. М. Любачівський Р. О. (2014)
Панасюк С. Г. - Дослідження впливу температури та методів попередньої обробки сировини на процес сушіння, Лисик О. В. (2014)
Пидляк А. М. - Визначення впливу швидкості повітряного потоку на інтенсивність вентилювання насіннєвого матеріалу, Забродоцька Л. Ю. (2014)
Поліщук М. М. - Дослідження модулів пружності та в’язкості озерного сапропелю (2014)
Тарасюк С. С. - Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів (2014)
Теслюк В. В. - Ефективність передпосівного обробітку ґрунту під сівбу цукрових буряків (2014)
Федорусь Ю. В. - Аналіз впливу конструкцій бурякорізальних машин та їхніх робочих органів на якість стружки, Гунько Ю. Л., Поліщук М. С. (2014)
Хайлис Г. А. - Прокалывание почвы конусными иглами игольчатой бороны, Талах Л. А., Шевчук В. В. (2014)
Хвесик В. О. - Моделювання процесу сушіння насіння ріпаку, Кірчук Р. В. (2014)
Цизь К. Є. - Дослідження фізико-механічних властивостей насіння сої, Кірчук Р. В., Ришко А. В. (2014)
Шведик М. С. - Результати лабораторних досліджень з висіву насіння у свіжозораний ґрунт, Теслюк В. В. (2014)
Анотації (2014)
Нейкова Л. І. - Закордонні ринки: проблеми просування продукції молокопереробних підприємств України (2013)
Головченко С. І. - Системний моніторинг регіонального розвитку: встановлення тенденцій та визначення пріоритетів (2013)
Норченко А. В. - Аналіз та оцінка стану соціально-економічного розвитку конкурентоспроможності регіонів країни (2013)
Панюк Т. П. - Роль ринку праці в агропромисловому комплексі (2013)
Попадюк О. О. - Підвищення ефективності трудової діяльності працівників машинобудівних малих підприємств (2013)
Чирков С. О. - Вплив прямих іноземних інвестицій та інвестиційного клімату регіону (2013)
Шендерівська Л. П. - Критерії оцінки ефективності інвестицій (2013)
Смирнов С. М. - Обґрунтування шляхів забезпечення фінансової безпеки регіонів України (2013)
Бєлякова О. В. - Теоретичні підходи до формування механізму управління еколого-економічного розвитку України (2013)
Грущинська Н. М. - Глобалізаційні трансформації сучасної цивілізації (2014)
Мусієць Т. В. - Індикатори фінансової стабільності країн світу, Оглобля Я. О. (2014)
Андросюк Л. А. - Моделювання процесу прийняття управлінських рішень на поліграфічних підприємствах (2014)
Білик В. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання інфраструктурного розвитку регіону (2014)
Матвєєв В. В. - Значення мотивації в управлінні якістю продукції (2014)
Медведєв М. Г. - Cервіс-менеджмент: задачі та моделі, Романенко В. М., Шоха В. П. (2014)
Панюк Т. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі Рівненської області (2014)
Труш Ю. Л. - Обґрунтування проведення коригувальних та попереджуючих заходів в системі управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Чернін О. Я. - Елементи облікової політики підприємства щодо операцій з товарами (2014)
Чубучна О. В. - Соціально-економічна політика держави за умов змішаної економіки (2014)
Шпильова В. О. - Економічна політика держави щодо забезпечення антикризового фінансового менеджменту (2014)
Веклич В. О. - Правова основа покращення інвестиційного клімату в Україні: критичні моменти (2014)
Дичковський С. І. - Використання міжнародних освітніх критеріїв для впровадження системи менеджменту якості освіти в Україні (2014)
Левченко Ю. Г. - Інтелектуальний капітал та його роль у господарській діяльності підприємства (2014)
Мазник Л. В. - Етичне регулювання границь управління комунікаціями і проблеми маніпулювання суспільною свідомістю, Литвинець Л. Ф. (2014)
Це цікаво (2014)
Кондратьев А. В. - Проектирование форморазмеростабильных структур из полимерных композиционных материалов для конструкций космического назначения, Кириченко В. В., Харченко М. Е. (2014)
Прядицкий А. А. - Обзор исследований по проектированию сетчатых конструкций из композитов для авиа- и ракетостроения (2014)
Бекетова А. С. - Обзор авиационной техники с элементами конструкции, воспринимающими отрывные нагрузки (2014)
Заруцкий А. В. - Экспериментальное исследование долговечности образцов с упрочненными отверстиями. Сообщение 1. Регулярное нагружение (2014)
Бетин А. В. - Требования к шероховатости и волнистости поверхности свободнолетающей динамически подобной модели самолета, Бетин Д. А., Шакури А. (2014)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения. Учет многослойной структуры композита (2014)
Шупиков А. Н. - Термонапряженное состояние многослойных незамкнутых цилиндрических оболочек сложной формы в плане, Сметанкина Н. В., Свет Е. В. (2014)
Николаев А. Г. - Напряженное состояние в окрестности двух сфероидальных зерен в композите, Танчик Е. А. (2014)
Лось А. В. - Моделирование долговечности на износ подвижных узлов самолетных агрегатов с учетом предельных ограничений по условиям трения, Милых А. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Анализ лечения острой спаечной кишечной непроходимости, Криворотько И. В., Климова Е. М., Тарабан И. А., Грома В. Г., Жиленко И. И., Кордон Т. И., Евтушенко Д. А., Минухин Д. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Предоперационная эмболизация воротной вены: выбор доступа (2013)
Андрющенко В. П. - Раннє ентеральне харчування в хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту та його ускладнень: доцільність, методики, ефективність, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2013)
Kрышень В. П. - Лечебно-диагностическая тактика у больных с синдромом обтурационной желтухи, Рязанов Д. Ю., Полюдов А. А., Задорожный В. В., Рубан А. Г. (2013)
Лисицин Р. Г. - Медикаментозна профілактика виникнення капсулярної контрактури молочних залоз (2013)
Крыжановская И. В. - Дооперационная ультразвуковая диагностика рака желудка, Винник Ю. А., Абдуллаев Р. Я. (2013)
Горбенко К. В. - Новий метод хірургічного лікування хворих з розривами підшлункової залози (2013)
Старенький В. П. - Ультраструктура клеток немелкоклеточного рака легкого больных после химиорадиомодификации таксотером (2013)
Петренко Д. Е. - Изучение морфологических особенностей зоны межтелового инструментального спондилодеза с применением костного аутотрансплантата в эксперименте, Ашукина Н. А., Иванов Г. В., Мезенцев А. А. (2013)
Бойко В. В. - Тактика діагностики та лікування хворих з новоутвореннями заднього середостіння, Краснояружський А. Г., Корж П. І., Кріцак В. В. (2013)
Каминский И. В. - Оптимизация комплексной профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с учетом микробного спектра операционного поля и крови, Ильченко Ф. Н., Ляшенко Н. В., Сербул М. М., Сапегин В. И. (2013)
Абдуллаев И. А. - Клинико-лабораторное обоснование применения озонированного перфторана в комплексном лечении распространенных перитонитов (2013)
Лукьянов И. Э. - Динамика иммунологических факторов приобретенного иммунитета у больных урогенитально-протозойно-вирусной микст-инфекцией и возможности ее коррекции, Козин Ю. И., Беловол А. Н. (2013)
Готь Н. Р. - Хірургічна служба клінічної лікарні обласного підпорядкування: проблеми та напрями розвитку (2013)
Бойко В. В. - Профілактика і лікування паретичної післяопераційної непрохідності кишечника, Іванова Ю. В., Логачов В. К. (2013)
Белянский Л. С. - Выбор патогенетически обоснованного метода лечения пациентов со спортивной грыжей, Паламарчук В. И., Мялковский Д. С., Крестьянов Н. Е., Свисенко О. В. (2013)
Сыкал Н. А. - Лечение желудочных кровотечений язвенной этиологии (2013)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей, Фетисов С. А., Оклей Д. В. (2013)
Хазиев В. В. - Динамика антител к тиреопероксидазе после локального криовоздействия на щитовидную железу у больных с узловой патологией (2013)
Бенедикт В. В. - Післяопераційні сторонні тіла черевної порожнини. Причини, діагностика та лікування (2013)
Сипливый В. А. - Причина релапаротомии – редкое осложнение трансназальной интубации кишечника, Гузь А. Г., Петренко Г. Д., Петюнин А. Г., Мороз Е. Л., Гузь И. А. (2013)
Максименко С. Д. - Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості (2014)
Артемьева Т. В. - Корреляционные исследования юмора и Я-концепции студентов (2014)
Асланян Т. С. - Особливості сексуальних сценаріїв та фантазій сучасних жінок, Погромська Л. В. (2014)
Бацилєва О. В. - Оцінка ефективності психологічної роботи з вагітними групи ризику щодо виникнення порушень у формуванні материнської поведінки, Пузь І. В. (2014)
Болтакова Н. И. - Формирование устной речи у слабослышащих детей младшего школьного возраста (2014)
Бондаренко Л. О. - Особливості психологічної роботи з неповнолітніми дівчатами, залученими до секс-бізнесу (2014)
Бущак Г. А. - Взаємозв’язок когнітивно-стильових параметрів та особливостей навчальної діяльності в осіб юнацького віку (2014)
Варіна Г. Б. - Професійна стійкість майбутнього практичного психолога: шляхи та методи формування (2014)
Видолоб Н. О. - Актуальні аспекти формування особистості студента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ (2014)
Вознюк А. В. - Взаємозв’язок між складовими особистісного компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками та характеристиками керівників (2014)
Газда І. І. - Психологічні складові професійної надійності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Гончарук Н. М. - Методологічна схема психологічного аналізу комунікативної ситуації (2014)
Гоцуляк Н. Є. - Метoдoлoгiчнi ocнoви aнaлiзу прoблеми професійного caмoвизнaчення, Бабелюк О. В. (2014)
Грубі Т. В. - Дослідження відданості персоналу організації в державних службовців (2014)
Данчук Ю. П. - Роль вольового зусилля в регуляції рухової активності у підлітків (2014)
Докаш В. І. - Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст, Онуфрієва Л. А., Рудзевич І. Л. (2014)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості копінг-стратегій підлітків із різним соціально-психологічним статусом у класі (2014)
Дуткевич Т. В. - Особливості організації психологічної корекції асоціальної поведінки підлітків (2014)
Дуткевич Т. В. - Комунікативно-мовленнєва підготовка студентів аграрних спеціальностей до управлінської діяльності, Панчишина Т. А. (2014)
Жигайло Н. І. - Психологія професійного і духовного становлення керівника, Карпінська Р. І. (2014)
Жиляк Н. В. - Особливості реалізації суб’єктами смислових завдань з максимального прояву психомоторних якостей (2014)
Заржицкая О. А. - Социальные представления о теле у девушек подросткового и юношеского возраста: сравнительный анализ (2014)
Зємба Б. А. - Значення впливу правильної ієрархії цінностей вихованців дитячих будинків на їх життєві запити й потреби (2014)
Євдокимова Н. О. - Концептуальні підходи до формування майбутнього фахівця як суб’єкта правничої діяльності (2014)
Єгорова О. Б. - Прояв духовного потенціалу та негативних емоційних станів старшокласників, Кизим Г. С., Фесенко Т. С. (2014)
Єсип М. З. - Прагматична оцінка релігійних способів долаючої поведінки (2014)
Іванашко О. Є. - Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії, Вічалковська Н. К. (2014)
Камінська О. В. - Аналіз результатів емпіричного дослідження інтернет-залежності підлітків та юнаків (2014)
Кацович Я. Ю. - Соціально-психологічні детермінанти інгрупового фаворитизму ґендерних груп у соціальній взаємодії (2014)
Кобильнік Л. М. - Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі, Каткова Т. А. (2014)
Ковалёва Е. О. - Проблема психологической готовности мужчин к обретению статуса отцa (2014)
Конарева И. Н. - Психологические и физиологические особенности "коронарного" типа личности (обзор) (2014)
Кондратюк С. М. - Прояв психомоторики у різних типах професій (2014)
Крюкова О. В. - Тренінг "Психологічні основи соціального розвитку особистості в ранньому юнацькому віці": зміст і структура (2014)
Куриця А. І. - Взаємозв’язок прояву лідерських якостей з особливостями відповідальності студентів, Куриця Д. І. (2014)
Кучинова Н. М. - Психологічні особливості професійного мислення маркетологів (2014)
Левенець А. Є. - Базові моделі копінг-поведінки та механізми психологічного захисту працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2014)
Лукашевич О. М. - Громадянськість як результат громадянського розвитку особистості: психологічний дискурс (2014)
Максименко К. С. - Методология и психотехника реконструкции личностного "Я" в клинике заболеваний различного спектра (2014)
Маліцький А. А. - Соціально-психологічна адаптація студентів до умов фахового навчання (2014)
Маричева А. В. - Дискурсивные аспекты конституирования субъектности личности (2014)
Маслюк А. М. - До проблеми формування психіки українського народу (2014)
Нарытник Т. Т. - "Партнёрские роды" как фактор профилактики осложнений в родах, Осадчук С. В., Слободяник О. Я., Белая В. В. (2014)
Нигматуллина И. А. - Использование арт-терапевтических технологий в работе специалистов Лекотеки с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы (2014)
Осика К. С. - Психологічні особливості особистості юнаків-каратистів середнього рівня кваліфікації (2014)
Осика О. В. - Трансактний аналіз Е.Берна у психокорекційній роботі зі студентами (2014)
Панчук Н. П. - Оволодіння цінностями педагогічної професії у процесі професійної підготовки фахівця (2014)
Пилат Н. І. - The Effect of an Employee’s Professional Identification on Organizational Climate (2014)
Mieczysław Radochonski - Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburzen zachowania u dzieci i młodzieży, Lidia Perenc, Anna Radochonska (2014)
Сич В. М. - Особливості конфігурації структурних складових економічного самовизначення студентської молоді, Сич В. О. (2014)
Славіна Н. С. - Розвиток емоційної сфери та вольових якостей дитини як умова психологічної готовності до школи, Михальська С. А. (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз проблеми механізмів розвитку духовної самосвідомості особистості в юнацькому віці (2014)
Тарасюк Л. М. - Особливості становлення міжособистісної взаємодії дітей дошкільного віку (2014)
Хижняк А. А. - Вікові особливості прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-икладачів фізичного виховання (2014)
Цивильская Е. А. - Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере детей с детским церебральным параличом с нарушениями письма) (2014)
Чемеринская Д. И. - Программа социально-психологического тренинга развития управленческих способностей женщины-руководителя (2014)
Чепішко О. І. - Семантичні характеристики професійної свідомості майбутніх учителів на етапі підготовки у ВНЗ (2014)
Шамлян К. М. - Проблема емпіричного дослідження вольової сфери особистості (2014)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка людини, їжа, тілесність як феномени повсякденної реальності (частина 2) (2014)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження особливостей трансформації особистісного смислу професійної діяльності у молодих фахівців (2014)
Шибрук О. В. - Психологічні чинники і механізми формування професійної "Я-концепції" майбутніх рятівників (2014)
Шутько Д. О. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми професійної самоактуалізації особистості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Akimova T. A. - Strategies for future development of hub airport in Ukraine, Nadutenko T. V., Moiseeva N. O. (2014)
Andrienko M. M. - Choice of the effective economic development strategy by shipping companies, Novokreschenov I. O., Romanyuk N. I. (2014)
Сич Є. М. - Маркетингова модель транспортного сервісного центру залізничного транспорту, Андрієнко М. М., Сагай О. М. (2014)
Антоненко К. В. - Аналіз конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні, Паксютова Н. О. (2014)
Бойко О. В. - Логістика на ринку транспортних послуг країни (2014)
Бондар К. М. - Особливості інвестиційної діяльності в умовах трансформації вітчизняних молокозаводів, Ревуцька Н. В. (2014)
Вовк О. М. - Теоретичне забезпечення формування системи економічної безпеки на транспортних підприємствах, Бричок О. (2014)
Гайдаржийська О. М. - Напрями удосконалення управління кредитним ризиком, Чернікова О. Г. (2014)
Галабурда В. Г. - Методы определения синергетического эффекта транспорта (2014)
Городецька Л. О. - Підвищення інвестиційної привабливості залізниць України, Калініченко К. А. (2014)
Дмитренко Е. Д. - Проблеми підвищення енергоефективності та енергозбереження України, Кириленко О. М. (2014)
Івашина Є. М. - Особливості справляння екологічного податку за утилізацію транспортних засобів, Чібісова І. В. (2014)
Кислий В. М. - Фундаментальний зв’язок головних параметрів транспортного продукту (2014)
Новикова М. В. - Фінансовий супермаркет як форма інтеграції банків і страхових компаній, Свиридович М. С. (2014)
Рибак О. М. - Оцінка вартості інновацій в нематеріальні активи авіатранспортних підприємств (2014)
Слободяник C. П. - Український оборонно-промисловий комплекс у системі міжнародних економічних зв’язків (2014)
Тіхонова Н. О. - Методичні підходи до формування категоріального апарату в сфері виробництва харчових продуктів (2014)
Щепіна Т. Г. - Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2014)
Кожолянко Г. - Традиційна весільна обрядовість українців (Буковинське весілля) (2013)
Кожолянко О. - Збереження язичницького світогляду в українців-гуцулів у кінці ХХ – на початку XXI століття (2013)
Курінна М. - Календарна обрядовість чехів північного Приазов’я: міжетнічні взаємовпливи у другій половині XX – на початку XXI століття (2013)
Пилипак М. - Обряд сватання у весільній обрядовості східного Поділля (середина ХХ – початок XXI століття) (2013)
Олійник Н. - Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) (2013)
Петрова А. - Особливості розвитку сімейної обрядовості українців Потилігулля (2013)
Костенко Л. - Обхідні обряди, пов’язані із захистом урожаю від птахів на лівобережному Поліссі (2013)
Банадисєва К. - Вироби ткацтва в інтер’єрі традиційного житла українців Кодимщини (2013)
Галушка Н. - Принципи виховання дітей як метод міжпоколінного транслювання етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля і Північно-Західного Причорномор’я) (2013)
Загнітко А. - Типологічні вияви співвідношення мікроситуацій і національно-мовної ідентичності в малих містах Донеччини: статика й динаміка, Кудрейко І. (2013)
Литвин К. - Внесок Костянтина Карпинського в краєзнавчі дослідження Чернігівщини (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Сіренко С. - Місце традиційного рибальства в науковій спадщині професора Федора Баранова (2013)
Кукса Н. - Творча спадщина українського етнографа і фольклориста Марка Грушевського (2013)
Кузнецов В. - Неоязичництво в Україні як етнологічна проблема: огляд інтерпретацій в історіографії (2013)
Новосьолова Ю. - Теоретико-методологічні засади вивчення трапези як традиційної культури (2013)
Чумак М. - Національне і регіональне в етнологічних студіях Великопольського воєводства – партнера Харківської області (2013)
Проскурова С. - Дослідницький потенціал методу усної історії (на прикладі свідчень очевидців Чорнобильської катастрофи) (2013)
Сушко В. - Велика Вітчизняна війна в оповідях очевидців та учасників (2013)
Сінельнікова В. - Українці нижнього Поволжя: говірка як засіб збереження самоідентифікації (2013)
Піскун О. - Мовна та етнокультурна складові ідентифікаційних процесів (на матеріалах Південної Слобожанщини і Бєлгородщини: порівняльний аспект) (2013)
Грищенко І. - Антропоцентричність як домінанта сучасної фольклористики (2013)
Чікало О. - Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки (2013)
Іваннікова Л. - "Запорожская старина" Ізмаїла Срезневського: професійна поезія чи фальсифікація фольклору? (історіографія проблеми) (2013)
Козар Л. - Народна творчість у діяльності українських письменників кінця XIX – початку XX століття (Марко Кропивницький, Мусій Кононенко, Григорій Коваленко, Іван Коновал, Іван Зозуля, Одарка Романова, Наталя Кобринська) (2013)
Шалак О. - Фольклорні записи Михайла Коцюбинського на Поділлі: до проблеми методики фіксації (2013)
Лабащук О. - Продуктивність категорії мотиву для структурно-семантичних досліджень сучасного натального наративу (2013)
Телеуця В. - Урбаністичний контекст функціонування сучасного фольклору (2013)
Сокіл Г. - Фольклор у науковій діяльності Ярослава Пастернака (2013)
Кузьменко О. - Морфологія українських соціально побутових пісень: традиція і трансформація тексту (2013)
Магас Г. - Обрядова весільна пісенність Стрийщини як поетичне відображення локального шлюбного ритуалу (2013)
Коваль Г. - Рефрен як засіб увиразнення народнопісенного календарного тексту (2013)
Бобровницька Н. - Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття (2013)
Марфобудінова М. - Деякі аспекти новотворчості у фольклорі нижньої Наддніпрянщини (2013)
Ткаченко В. - З польових фольклорно-етнографічних досліджень весільного обряду на південно-західному Поділлі, Юрійчук М. (2013)
Woźniak A. - Tradycja wе wspуłczesnych społecznościach wiejskich w Polsce (2013)
Kość-ryżko K. - Narracje i wspomnienia a prawda historyczna w badaniach etnologicznych (2013)
Гайдученко Л. - Двохсотлітні досягнення казкознавства в німецькій "Енциклопедії казки" (2013)
Павлова А. - Лакальныя асаблівасці песень каравайнага абраду Гомельска-Чарнігаўскага Палесся (2013)
Завальнюк А. - Типологічні паралелі в купальських піснях східних слов’ян (2013)
Зінків І. - Дума і східні форми монодії (2013)
Марченко Н. - Багатовікова традиція поетичного мислення українця – одна з рис його етноментальності (2013)
Вовк О. - Інноваційні комп’ютерні технології в науковій діяльності етномузиколога (на матеріалах фонолабораторії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України) (2013)
Пилипчак М. - Народна музична спадщина в реаліях школи (2013)
Summaries (2013)
Про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Неспроможність кишкових анастомозів, Леонов А. В., Тарабан І. А., Логачев В. К., Леонов В. В. (2013)
Нишанов Ф. Н. - Выбор способа анастомоза у больных с хирургическими заболеваниями толстой кишки, Абдуллажанов Б. Р., Усманов У. Д., Отакузиев А. З. (2013)
Трофімов М. В. - Динамка рівня тирозину сироватки крові у хворих на кровоточиву виразку шлунка та дванадцятипалої кишки (2013)
Старенький В. П. - Ультраструктурные нарушения органелл клеток аденокарциномы Герена у крыс при воздействии облучения и химиотерапии (2013)
Іванчов П. В. - Морфологічні особливості та клініко-ендоскопічні характеристики гострокровоточивих пухлин шлунка, Венделовська Н. С. (2013)
Бесединська О. В. - Гістохімічні властивості білків мієлінових оболонок та осьових циліндрів периферійних нервів при цукровому діабеті, Давиденко І. С., Беседінський В. І. (2013)
Бойко В. В. - Иммунологическая характеристика различных видов миастении и тимом, Климова Е. М., Костя Ю. П., Самойлова А. П. (2013)
Бойко В. В. - Иммунологическое прогнозирование развития воспалительных инфильтратов и абсцессов после оперативных вмешательств на органах брюшной полости, Шевченко А. Н., Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Кулик И. А., Маметкулыев Б. Р., Багиров Н. В., Гордиенко Н. А. (2013)
Грінченко С. В. - Сучасні підходи антибактеріального лікування хворих з гострим сепсисом (2013)
Должковий С. В. - Застосування комплексної багатокомпонентної шкали з метою прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень при гострому панкреатиті (2013)
Шейко В. Д. - Вплив факторів вродженого імунітету на виникнення інфікованих обмежених рідинних скупчень при тяжкому гострому панкреатиті, Оганезян А. Г. (2013)
Мироненко Л. Г. - Факторы вирулентности и антибиотикорезистентность Еnterococcus faecium, выделенных от больных с нейрохирургической патологией (2013)
Перетятко О. Г. - Особливості антибіотикограм ентерококів, що резистентні до високих рівнів аміноглікозидів (2013)
Пономаренко С. В. - Чувствительность штаммов Staphylococcus aures, выделенных из разных экониш, к антибактериальным препаратам, Порт Е. В., Осолодченко Т. П., Литвиненко О. А., Щербак О. Н., Щтыкер Л. Г. (2013)
Малигон О. І. - Розподіл коагуляційних показників у плазмі крові донорів з урахуванням їх гендерної приналежності, віку та виду діяльності, Новак В. Л. (2013)
Насибова Э. М. - Внутренний медицинский аудит на основе регистрации критических инцидентов во время анестезиологических пособий при "малых" оперативных вмешательствах у детей (2013)
Винник Ю. А. - Медико-социальная экспертиза и трудовой прогноз у больных раком желудка после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2013)
Шевченко С. И. - Оценка психоэмоционального состояния больных с хирургическими заболеваниями щитовидной железы в зависимости от ее гормональной активности, Шевченко Р. С., Цыганенко О. С. (2013)
Логачев В. К. - Особенности хирургического лечения глубоких ожогов у пациентов пожилого и старческого возраста, Степовенко А. О., Исаев Ю. И., Григорьева Т. Г., Колесник Ю. П. (2013)
Бойко В. В. - Хирургия желчекаменной болезни и постхолецистэктомического синдрома, Доценко Г. Д., Доценко Д. Г. (2013)
Іванчов П. В. - Особливості клінічного перебігу гострокровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М. (2013)
Назыров Ф. Г. - Влияние резекции желудка на гомеостаз пищеварительных ферментов, Нишанов М. Ф., Турсунов Б. К. (2013)
Пеев С. Б. - Прогнозирование осложнений в послеоперационном периоде у пациентов со множественной травмой органов брюшной полости (2013)
Ольшанецкий А. А. - Инвагинация кишечника у взрослых, Новоскольцева И. Г. (2013)
До 55-річчя з дня народження професора Дуденка Володимира Григоровича (2013)
Алексей Николаевич Велигоцкий к 50-летию со дня рождения (2013)
Bulankina O. E. - Genesis of models` transfer and commercialization intellectual property products in world economic innovative development (2014)
Дзяд О. В. - Регіоналізація торгівлі як середовище для міжнародного інвестування, Пащенко О. В. (2014)
Красніков Д. А. - Розвиток експорту за збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України, Краснікова Н. О. (2014)
Крупський О. П. - Професійна етика як фактор становлення й розвитку соціально-відповідальної організаційної культури туристичного підприємства (2014)
Михайленко О. Г. - Державне регулювання сільського господарства в умовах глобалізації (2014)
Навроцька Н. А. - Розвиток інвестиційних процесів в умовах глобальної конкуренції (2014)
Нікілєва Л. О. - Особливості міжнародних партнерських відносин між суб’єктами підприємництва в інформаційному суспільстві (2014)
Нямещук Г. В. - Організаційні форми взаємодії освіти і науки в умовах глобалізації (2014)
Пирог О. В. - Постіндустріальне суспільство як парадигма розвитку національного господарства (2014)
Самойленко А. О. - Теоретико-методологічні аспекти інтелектуалізації міжнародного руху людських ресурсів у глобальній економіці (2014)
Сливенко В. А. - Тенденції та проблеми розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі (2014)
Стеблянко І. О. - Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи (2014)
Тимошенко Л. М. - Соціальна компонента в забезпеченні цивілізаційного поступу і перспективні форми її реалізації на національних теренах, Більська О. В. (2014)
Хамініч С. Ю. - Маркетинг освіти в умовах глобалізації, Суїма І. П. (2014)
Щипанова О. В. - Програмний підхід як основа державної політики з розвитку індустрії венчурного фінансування: світовий досвід (2014)
Довідка про авторів (2014)
Наукове видання (2014)
Волощук В. М. - Продуктивні та адаптативні якості поросят на дорощуванні залежно від генотипу та умов утримання, Повод М. Г., Василів А. П. (2013)
Волощук В. М. - Відгодівельні, забійні та м’ясні якості підсвинків м’ясних порід, Василів А. П. (2013)
Волощук В. М. - Особливості поведінки молодняку свиней різного походження за умов використання тесту "відкрите поле" та їх продуктивність, Халак В. І., Мартюшенко В. Л. (2013)
Манькач С. О. - Реконструкція приміщень – ефективний напрямок збільшення виробництва свинини (2013)
Онищенко Л. В. - Утримання та вирощування ремонтного молодняку свиней (2013)
Повод М. Г. - Вплив умов утримання на репродуктивні якості свиноматок, Волощук В. М. (2013)
Сідашова С. О. - Технологічний моніторинг заплідненості свиней при різних методах відтворення, Сагло О. Ф., Перетятько Л. Г., Погрібна Н. М. (2013)
Баньковська І. Б. - Характеристика процессу дозрівання м'язів динамічного типу в тушах свиней (2013)
Буслик Т. В. - Поліморфізм гена катепсину L у різних популяціях свиней, Балацький В. М., Корінний С. М. (2013)
Гарська Н. О. - Особливості остюкового волосся кнурів полтавської м’ясної породи, Перетятько Л. Г., Павленко О. М. (2013)
Гераніна Л. А. - Удосконалення продуктивних і племінних якостей свиней із застосуванням нових елементів відбору, добору та годівлі тварин (2013)
Манюненко С. А. - Характеристика обміну азоту та фізико-хімічних якостей м’яса свиней полтавської м’ясної породи за різних методів підбору (2013)
Метлицька О. І. - Зв’язок поліморфізмів гена периліпіну з відгодівельними якостями свиней великої білої породи, Нор В. Ю. (2013)
Онищенко А. О. - Промислове схрещування і гібридизація, їх ефективність у свинарстві (2013)
Рибалко В. П. - До свині з інтересом і вдячністю (2013)
Базалевич А. В. - Оцінка якості сперми кнурів миргородської породи за показниками придатності до заморожування (2013)
Горчин С. В . - Динамічні характеристики і морфологічні особливості сперміїв кнурів при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача, Шаран М. М ., Яремчук І. М . (2013)
Данчук О. В. - Пероксидне окислення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів заліза, Приступа Т. І., Данчук В. В., Андріїшин Ю. Т., Добровольський В. А., Чепурна В. А. (2013)
Денисюк П. В. - Розвиток ідеї застосування впливу умов середовища на організм з метою підвищення продуктивності, Надєєн В. В., Бондаренко О. М. (2013)
Держговський О. О. - Універсальний полізонд для відбору зразків шлункового хімусу свиней (2013)
Іванов В. О. - Морфометрична характеристика органів розмноження у свиней з різною стрессхильністю, Новікова Н. В. (2013)
Ільченко М. О. - Взаємозв’язок між біохімічними показниками сперми та її плазми у кнурів (2013)
Камбур М. Д. - Використання макроелементів тканинами молочної залози свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності за 21-у добу лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2013)
Канюка О. Ю. - Вміст протеїну в різних м’язах свиней, Цебржинський О. І. (2013)
Коваленко В. Ф. - Просторово-локальні особливості вмісту макроелементів у матці свині, Титаренко О. О. (2013)
Лобченко В. О. - Деякі аспекти біологічної різноякісності гамет (2013)
Лобченко С. Ф. - Дослідження дії додаткової кількості катіонів кальцію у середовищі на життєвість сперматозоїдів кнура поза організмом, Волощук В. М., Лобченко В. О. (2013)
Сварчевська О. З. - Стан глутатіонової антиоксидантної системи поросят у постнатальний період онтогенезу за дії біологічно-активної добавки (2013)
Огородник Н. З. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят (2013)
Чирков О. Г. - Академік О. В.Квасницький і його школа: дослідження з трансплантації ембріонів (2013)
Шерстюк Л. М. - Фізіологічний вплив хлориду натрію на організм молодняка свиней (2013)
Шостя А. М. - Вплив препарату "Байкал" ЕМ 1 У на процеси вільно-радикального перекисного окислення ліпідів та продуктивність свиней, Усенко С. О., Зінов’єв С. Г. (2013)
Семенов С. О. - Фізіологічні та практичні аспекти ефективності кормових добавок у свинарстві, Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Троценко З. Г. (2013)
Замикула В. В. - Вплив рівня неосновних виробничих витрат на прибуткове ведення галузі свинарства, Волощук В. М., Підтереба О. І. (2013)
Біндюг Д. О. - Баланс азоту та інкреція креатиніну за різних режимів годівлі свиней (2013)
Діденко Л. М. - Репродуктивні якості свиней вітчизняної селекції за різних методів розведення (2013)
Кузьменко Л. М. - Ефективність комбікормів з соняшниковим шротом підвищеної кормової цінності та різною структурою зернової групи у годівлі молодняка свиней (2013)
Лещенко В. О. - Упровадження сучасних методів відтворення свиней в умовах промислового комплексу (2013)
Мангура Л. Л. - Фізико-хімічна оцінка якості свинини (2013)
Скареднов Д. Ю. - Ефективність використання концентрату сухого білкового соєвого кормового в раціонах свиней на відгодівлі (2013)
Сировнєв Г. І. - Вплив поліморфізму гену альфа-фукозилтрансферази-1 на господарсько-корисні ознаки свиней у закритій популяції (2013)
Сагло А. Ф. - Международная конференция по свиноводству (2013)
Балог Б. - Про угорські громади в західній Пенсильванії (2012)
Woźniak A. - Watching television in contemporary polish villages (2012)
Поборцева Е. - К проблеме о регионально-локальных парадигмах мифологической прозы Гомельщины (2012)
Вергеенко С. - Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях (2012)
Лабащук О. - Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом (2012)
Длінна Т. - Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами (2012)
Скоряк А. - Функціонально-художня специфіка українського ярмаркового Фольклору (2012)
Халюк Л. - Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці (2012)
Бобровницька Н. - Народне віршування: жанрова специфіка (2012)
Гуменюк В. - Типологічні вияви співвідношення мікроситуацій і національно-мовної ідентичності в малих містах Донеччини: статика й динаміка (2012)
Вовк М. - Фольклористичний аналіз літературного твору: методологічний аспект (2012)
Іваннікова Л. - Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики півдня України (2012)
Шалак О. - Обрядовий фольклор Поділля в записах польської дослідниці Люцини Стадницької (2012)
Янковська Ж. - Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала На Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області) (2012)
Коваль-Фучило І. - Похорон на Дніпропетровщині і Херсонщині: сучасний стан побутування (2012)
Галацька В. - Особливості побутування сучасної ліричної пісні нижньої Наддніпрянщини (2012)
Козар Л. - Розвиток національної фольклористики наприкінці XIX – на початку XX століття: роль громад, історія їх створення та стан наукового вивчення (2012)
Мушкетик Л. - Mова й етнокультура угорців Закарпаття (2012)
Нємєц В. - Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX – початку XX століття (2012)
Коваленко С. - Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні (2012)
Гайдученко Л. - "Своє" і "чуже" в народних піснях українських німців на початку XX століття (2012)
Горбань І. - Внесок професора Наталі Шумади в дослідження фольклорної культури болгарської спільноти України (2012)
Червенко О. - Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях північного Приазов’я (2012)
Гуменюк О. - Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") (2012)
Яремко Б. - Космацький сопілкар Петро Реведжук ("Швидик") (2012)
Супрун-Яремко Н. - "Капельмейстер" Іван Якуб’як – скрипаль-лідер Верхнього Надпруття (2012)
Єфремова Л. - Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті (2012)
Ганудельова Н. - Приватна колекція гуцульських музичних інструментів Міхала Сметанки (село Брутовці, Словаччина): випадковість чи закономірність? (2012)
Ярмола В. - Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся (2012)
Рибак Ю. - Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича (2012)
Довгалюк І. - До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси (2012)
Добрянська Л. - Методика польових досліджень Володимира Гошовського під час роботи у Львівській консерваторії (2012)
Федоронько Л. - Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мелотипи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на Львівщині) (2012)
Скаженик М. - Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) (2012)
Філатова А. - Багатоголосна пісенна лірика затоплених сіл Середньої Наддніпрянщини (2012)
Постольников С. - До питання про роль баса в традиційній інструментальній музиці Центральної України (на прикладі виконавця Петра Плескача із села Веселівка Диканського району Полтавської області) (2012)
Іваницький А. - Логічні підстави ритміки в дослідженнях Філарета Колесси (2012)
Хай М. - Регіоналізм народно-інструментальної музики як передумова мелогеографії: методологія та структурно-типологічні методики дослідження (2012)
Чуркіна В. - Пріоритети збереження культурної спадщини етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів та глобалізації (2012)
Чаплик К. - Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення (2012)
Щербіна І. - Етномузична культура болгар України в умовах глобалізації (2012)
Тюрикова О. - Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження (2012)
Зінків І. - Новий погляд на походження терміна "кобза" (2012)
Лукашенко Л. - Музично-фольклористичні дослідження Північного Підляшшя (2012)
Гусак Р. - Джерела ладової основи весільної інструментальної музики Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) (2012)
Воропаєва Т. - Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1991–2011): ціннісний вимір (2012)
Рябчикова Ф. - Вивчення пам’яток традиційної культури в практиці етнографічного відділу волинського науково-дослідного музею (1920–1931) (2012)
Маклакова О. - Проблеми збереження зимового календарно обрядового фольклору (за матеріалами польових досліджень сіл Хмельницької області) (2012)
Чумак М. - Сучасні трансформації рушників українсько-російського пограниччя (2012)
Титул, зміст (2013)
Бошицький Ю. Л. - Київський університет права НАН України у 2013–2014 навчальному році: креативні інновації та перспективи розвитку (2013)
Шемшученко Ю. С. - Юридична наука як буття людини (до 75-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Віктора Федоровича Погорілка), Батанов О. В. (2013)
Гураль П. Ф. - Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток (2013)
Бакалінська О. О. - Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України (2013)
Бедрій М. М. - Досвід копного судочинства та перспективи відновного правосуддя в Україні (2013)
Костенко І. В. - Склад джерельної бази аналізу інституту наукової атестації й титулатури в Україні на тлі історії та права (2013)
Лук’янов Д. В. - Права людини в релігійних правових системах (2013)
Минькович-Слободяник О. В. - Співвідношення правової і політичної культур: до постановки проблеми (2013)
Музика І. В. - Поняття "джерело права" у працях представників вітчизняної соціологічної школи права кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Озель В. І. - Договірні засади шлюбних відносин в історії українського права (Х – перша половина XVІІ ст.) (2013)
Попова Н. О. - Між самостійністю і федеративністю: державно-правові ідеї української інтелігенції у 1850–1870-х рр. (2013)
Бондарук В. О. - Правова освіта в Замойській академії (1594–1784 рр.) (2013)
Капишін С. М. - Проблеми правозаконності в історичному розрізі (2013)
Лоджук М. Т. - Деякі аспекти формування ефективної системи надання безоплатної правової допомоги в Україні (на основі аналізу законопроекту про юридичні клініки) (2013)
Мельник А. І. - Романчука в утвердженні загального виборчого права та обстоюванні національних інтересів українців в Австро-Угорщині (2013)
Смуток М. В. - Застосування формули Радбруха в сучасній судовій практиці (2013)
Тоцький Б. А. - Принцип пропорційності: історичний аспект і теоретичні складові (2013)
Худояр Л. В. - Становлення принципу рівності у правовій ідеології українського козацтва наприкінці ХVІ – у першій третині ХVІІ століття (2013)
Шаганенко В. П. - Принципи формування системи права (2013)
Батанов О. В. - Муніципальне право в умовах глобалізації (2013)
Лукашенко А. А. - Особливості повноважень органів самоорганізації населення як специфічної форми демократії в Україні (2013)
Суржинський М. І. - Поняття громадянства та конституційне регулювання його основних засад у пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2013)
Щербанюк О. В. - Принципи транспарентності та гласності як реальні конституційні умови здійснення народовладдя (2013)
Гецко В. В. - Конституційно-правова відповідальність у структурі правового статусу народних депутатів україни та депутатів місцевих рад (2013)
Гетманцев Д. О. - Податкова кваліфікація дій платників ПДВ в контексті протидії ухиленню від оподаткування ПДВ (2013)
Ісаєва Н. К. - Оскарження рішень податкових органів та їх посадових осіб у контексті конституційних прав людини і громадянина в Україні (2013)
Корнева Т. В. - Правове та організаційне забезпечення електронного документообігу при переміщенні товарів через митний кордон України (2013)
Миронюк Р. В. - Окремі напрями удосконалення позасудового перегляду справ про адміністративне правопорушення (2013)
Поляков С. Ю. - Особливості статусу та місце збройних сил України у структурі сектору оборони держави (2013)
Саєнко С. І. - Принципи тлумачення норм адміністративного права (2013)
Щавінський В. Р. - Основні риси та функції адміністративної юстиції (2013)
Бабич В. Л. - Адміністративна відповідальність військовозобов’язаних та призовників за порушення вимог Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" (2013)
Короп О. В. - Організаційно-правові проблеми застосування вини як елементу складу податкового правопорушення (2013)
Коршун В. Ф. - Співвідношення інституту адміністративно-територіального устрою з принципами побудови державної влади (2013)
Литвинов Є. П. - Правовідносини в Інтернет-праві (2013)
Невмержицька О. С. - Правові засади здійснення розрахунків із застосуванням платіжних систем (2013)
Пасічник В. В. - Характерні риси дозвільного провадження у сфері захисту економічної конкуренції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Романенко Є. О. - Правовий статус отримувачів бюджетних коштів (2013)
Бондар І. В. - Особливості виконання рішень про поновлення на роботі: теорія та практика (2013)
Грамацький Е. М. - Деякі аспекти визначення права, що регулює автономію волі сторін (2013)
Курило М. П. - Щодо необхідності подовження окремих процесуальних строків (2013)
Маріц Д. О. - Прострочення боржника і кредитора в договірних зобов’язаннях з оплатної реалізації майна (2013)
Примак В. Д. - Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності (2013)
Пушай В. І. - До питання про способи заміни осіб у зобов’язаннях (2013)
Рибачок В. А. - Особливості визначення розміру державного мита та плати за вчинення іпотечного договору нотаріусами України (2013)
Ільків О. В. - Істотні умови договору купівлі-продажу житла (2013)
Лещенко Л. В. - Права на земельну ділянку у складі спадщини: деякі проблемні питання (2013)
Мамедова А. І. - Щодо способів розв`язання конфліктів у системі місцевого самоврядування (2013)
Пастернак В. М. - Особливості створення іноземної страхової компанії і страхової компанії з іноземними інвестиціями (2013)
Разбейко Н. В. - Деякі ознаки юридичних фактів у господарських відносинах (2013)
Россильна О. В. - Особливості представництва в господарському процесі в ХІХ–ХХ ст. (2013)
Бошицький Ю. Л. - Інтелектуальна власність в Україні: деякі питання публічного адміністрування (2013)
Борута М. В. - Превентивні заходи правоохоронних органів у сфері охорони авторського права (2013)
Рязанова Н. І. - Службові об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів держави: досвід Фінляндії (2013)
Селіваненко В. В. - Форми порушення та захист прав суспільства на об’єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (2013)
Кулинич П. Ф. - Правові питання застосування сівозміни у землеробстві України (2013)
Даниленко Б. В. - Земельне право: новий підхід до обґрунтування існування як самостійної галузі права (2013)
Міщук В. В. - Особливості правового режиму земель водного транспорту (2013)
Ришкова Л. В. - Правове регулювання охорони особливо цінних земель в умовах розвитку ринку земель (2013)
Семеняка В. В. - Формування кадрового потенціалу в галузі космічного права – нагальна проблема сьогодення (2013)
Chornous O. - Red lists and conservation of nature (on the example of Ukraine) (2013)
Гайдай А. М. - Становлення і розвиток конституційних засад екологічного права в УСРР-УРСР (1917–1977 рр.) (2013)
Кулинич О. П. - Визнання незаконним правового акта, що порушує право приватної власності на земельну ділянку (2013)
Куцевич О. П. - Досвід правового забезпечення консолідації земель у країнах Скандинавії та можливості його використання в Україні (2013)
Муравська М. Л. - Порядок створення штучних водойм у межах приватних земельних ділянок (2013)
Мягкоход Ю. В. - Спосіб захисту суб’єктивних земельних прав: формулювання поняття (2013)
Білаш О. В. - Проблеми відмежування незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь від суміжних складів злочинів (2013)
Дідик С. Є. - Від хабарництва до неправомірної вигоди суддів:еволюція законодавства (2013)
Єднак В. М. - Чи можуть бути суб'єктом постановлення завідомо неправосудного вироку народні засідателі та присяжні: до постановки проблеми (2013)
Жаровська Г. П. - Глобалізація як фактор якісних змін в організованому злочинному середовищі (2013)
Журавська З. В. - Основні детермінанти протиправної поведінки персоналу виправних колоній України (2013)
Кваша О. О. - Поняття рольового розподілу відповідальності за співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом, Горбачов Д. М. (2013)
Мочкош Я. В. - Необходимая оборона в уголовном праве: генезис, проблемы и предложения (2013)
Тарасевич Т. Ю. - Крайня необхідність під час здійснення медичної діяльності (2013)
Огнєв Т. Є. - Конфіскація транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину (ст. 332 КК України): окремі проблеми застосування (2013)
Острійчук О. П. - Місце показань в системі процесуальних джерел доказів (2013)
Перелигіна Р. В. - Соціальне і біологічне в особі жінки, яка вчиняє насильницький злочин (2013)
Терещук А. О. - Вогнепальна зброя та бойові припаси до неї як предмет злочину (2013)
Філь І. М. - Фармацевтичний працівник як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 140 КК України "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником" (2013)
Шевченко В. М. - Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як оперативно-розшуковий захід, який проводиться при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2013)
Яворська В. Г. - Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства (2013)
Ященко А. М. - Структура кримінально-правової норми: теоретичний аспект (2013)
Отрош М. І. - Завдання і компетенція конгрегацій Римської курії з управління Католицькою Церквою (2013)
Стрєльцова О. В. - Правові засади взаємовідносин між державою і громадянським суспільством (2013)
Товт М. М. - Деякі аспекти регулювання мовних відносин та реалізації мовних прав у світлі Закону 2012 року (2013)
Третьякова В. Г. - Про міжнародно-правові засади забезпечення пріоритетності захисту біоетичних прав людини (2013)
Бардіна О. О. - Проблематика принципу спільної, але диференційованої відповідальності держав за зміну клімату (2013)
Василенко О. С. - Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ (2013)
Коршенко А. В. - Міжнарожно-правові стандарти права особи на правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами (2013)
Кучер О. Б. - Стадія затвердження попередньо пред’явлених обвинувачень в практичній діяльності Міжнародного кримінального суду (2013)
Лабунська А. В. - Правовідносини Міжнародного валютного фонду з Організацією Об’єднаних Націй (2013)
Терещенко О. В. - Застосування принципу справедливості в суді (2013)
Шендеровська А. В. - Характеристика взаємовідносин між Україною та ЄС у візовій сфері у період 1991–2005 років (2013)
Шершньова О. А. - Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України (2013)
Бабурин С. Н. - Три тезиса о действующей Российской Конституции (2013)
Литвиненко К. О. - Міжнародно-правова оцінка пакту Молотова-Ріббентропа (2013)
Сафонова О. Ю. - Україна в міжнародно-правовому регулюванні вирішення торговельних спорів у СОТ (2013)
Хмельова І. Є. - Визнання та імунітет держав у міжнародному праві (2013)
Усенко І. Б. - Листування В.І. Вернадського як джерело з історії української юридичної науки (2013)
Лощихін О. М. - Актуальні проблеми сучасної муніципалістики та муніципального права (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ професора Юрія Бошицького з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні паном Вольфом Дітріхом Хаймом (2013)
VI Тодиківські читання (2013)
Перша міжнародна конференція "Актуальність юридичних праць Ганса Кельзена для сучасних України та Австрії" (2013)
Майстер-клас професора Герберта Шамбека (2013)
У КУП НАНУ відбувся брифінг до Дня Юриста "Актуальні питання діяльності юриста-міжнародника" (2013)
Круглий стіл на тему: "Сучасні підходи до розуміння сутності права" (2013)
Круглий стіл на тему: "Актуальні питання реформування судової системи України" (2013)
Круглий стіл з нагоди презентації монографії Олександра Петровича Моці "Дніпровська Русь" (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з керівником районної адміністрації Старе Місто м. Кошице, Словаччина (2013)
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська юридична освіта і наука" (2013)
Майстер-клас професора Віктора Дьоннінгхауза (Німеччина) (2013)
Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Л. Бошицький визнаний Юристом-вченим 2013 року (2013)
Делегація "Всесвітньої федерації миру" (Республіка Корея) відвідали КУП НАНУ (2013)
Перша міжнародна щорічна науково-практична конференція "Розвиток публічного адміністрування / The Public Administration Development" (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним та Повноважним Посолом України в Чорногорії (2013)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Почесним Консулом України в Чорногорії (2013)
Нові партнери КУП НАНУ у Словаччині (2013)
Редакційні повідомлення (2013)
Шевченко А. - Метод оцінювання ризиків з урахуванням впливу механізмів захисту інформації на параметри безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем під час інформаційних операцій, Кокотов О. (2014)
Talib A. - Improving throughput network using MIMO-beamforming, Hudhair A., Reznikov M., Khlaponin Yu. (2014)
Габрусенко Є. - Запобігання витоку інформації у бездротових мережах, Павлов В., Михальчук І. (2014)
Корченко А. - Метод фаззификации параметров на лингвистических эталонах для систем выявления кибератак (2014)
Смирнов А. - Имитационная модель NIPDS для обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационных системах и сетях, Дрейс Ю., Даниленко Д. (2014)
Журиленко Б. - Метод проектирования единичной системы технической защиты информации с вероятностной надежностью и заданными параметрами взлома (2014)
Туйчиев Г. - Сеть PES32-16, состоящая из шестнадцати раундовых функции (2014)
Васіліу Є. - Стеки протоколів квантової криптографії (2014)
Ковтун В. - Методы повышения производительности операции инвертирования в двоичном поле, Булах М. (2014)
Barannik V. - Creation of the rule for positional structural and weight numbers formation in conditions of codes formation with given length, Krasnorutskiy A. (2014)
Ковтун В. - Експериментальне дослідження методу побітового приховування даних у векторні зображення, Кінзерявий О. (2014)
Костирка О. - Стеганографічний алгоритм, стійкий до накладання шуму (2014)
Юдін О. - Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів, Бучик С. (2014)
Кононович В. - Вплив затримки прийняття заходів із захисту інформації на ризики інформаційної безпеки, Кононович І., Копитін Ю., Стайкуца С. (2014)
Вильский Г. - Кластерно-вероятностная методология исследования информационной безопасности движения морских судов (2014)
Мазур В. - Обзор проблем информационной безопасности международных платежных систем, Иванкевич А. (2014)
Передмова (2013)
Сичевський М. П. - Формування національної продовольчої системи: сучасність та перспективи, Полєщук О. Б., Коваленко О. В. (2013)
Романчук І. О. - Специфікації якості традиційних молочних продуктів (2013)
Кігель Н. Ф. - Принципи конструювання та застосування заквашувальних культур ІПР, Науменко О. В. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Гравіметричний метод визначення масової частки кісткових включень в фаршевих м´ясопродуктах, Охріменко Ю. І., Бондар С. В. (2013)
Даниленко С. Г. - Вплив лактобактерій на спонтанну мікрофлору м’яса, Кігель Н. Ф. (2013)
Франко О. В. - Бактеріальні препарати як додатковий "бар’єр" у виробництві ферментованих м’ясних продуктів, Даниленко С. Г., Недорізанюк Л. П. (2013)
Єресько Г. О. - Вплив геометричних параметрів зубчастих емульситаторів на структурно-механічні характеристики дрібнодисперсних фаршів, Вербицький С. Б. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження умов ферментації сирної маси у виробництві термокислотних сирів, Калмикова Г. Ф., Наріжний С. А. (2013)
Кігель Н. Ф. - Властивості кисловершкового масла, ароматизованого внесенням закваски в пласт, Єресько Г. О., Боднарчук О. В. (2013)
Жукова Я. Ф. - Вплив різних культур білої плісені на накопичення летких ароматичних сполук у м’яких сирах, Король Ц. О., Вакуленко М. М., Малова В. В. (2013)
Шугай М. О. - Безпечність та якість сиру: як поліпшити мікробіологічні показники молока-сировини, Кігель Н. Ф. (2013)
Хомічак Л. М. - Родина складноцвітих – перспективне джерело інуліну, Грушецький Р. І., Гриненко І. Г. (2013)
Передмова (2014)
Олійнічук С. Т. - Прогресивні технології біопалива з рослинної сировини, Сосницький В. В. (2014)
Дробот В. І. - Технологічні аспекти використання борошна спельти у хлібопеченні, Михонік Л. А., Семенова А. Б. (2014)
Грушецький Р. І. - Одержання синбіотика на основі інуліну та біфідобактерій, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г. (2014)
Батог Ю. О. - Лігніно-целюлозна біомаса як сировина для виробництва біоетанолу другого покоління, Олійнічук С. Т., Лисак Т. І., Коваль О. О. (2014)
Лисак Т. І. - Амінокислотний обмін в умовах отримання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2014)
Йовбак У. С. - Розробка желейної глазурі на основі морквяного пектиновмісного соку з додаванням комплексних структуроутворювачів, Оболкіна В. І. (2014)
Писарець О. П. - Вплив комплексних поліпшувачів на технологічний процес та якість виробів з кукурудзяним борошном, Дробот В. І. (2014)
Романчук І. О. - Порівняльний аналіз правового регулювання обов’язкових вимог до харчових продуктів в Україні, Митному та Європейському союзах (2014)
Вербицький С. Б. - Можливості експорту м’яса і м’ясних продуктів до країн-членів ЄС: вимоги та перспективи (2014)
Усатенко Н. Ф. - Експрес-метод оцінки якості м’ясних продуктів, Охріменко Ю. І. (2014)
Недорізанюк Л. П. - Вплив композицій бактеріальних препаратів на зниження залишкового вмісту нітриту натрію, Франко О. В., Войцехівська Л. У. (2014)
Боднарчук О. В. - Дослідження впливу способу активізації бакпрепарату у виробництві кисловершкового масла, Кігель Н. Ф., Єресько Г. О. (2014)
Гудима В. В. - Виділення, ідентифікація та вивчення властивостей молочнокислих бактерій із кефірних грибків та кефіру, Кігель Н. Ф. (2014)
Жукова Я. Ф. - Вплив часткової заміни хлориду натрію на хлорид калію на розвиток культур білої плісені Penicillium candidum та Geotrichum candidum у поживному середовищі, Король Ц. О., Малова В. В., Чуманська Г. С. (2014)
Вербицький С. Б. - Дослідження можливості долучення структурно-механічних характеристик рідких молочних продуктів до нормативних вимог щодо їх якості, Тесленко Л. П., Пацера Н. М. (2014)
Жукова Я. Ф. - Особливості накопичення діацетилу та ацетальдегіду упродовж ферментування вершків культурами L.lactis ssp. lactis biovar.diacetylactis, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Орлюк Ю. Т. - Процес визрівання сирів з двома видами плісені, Степанищев М. І. (2014)
Калмикова Г. Ф. - Процес визрівання сиру "Осінній" (2014)
Шугай М. О. - Мікробіологічна якість вітчизняних сирів, Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2014)
Коткова Н. С. - Оцінка варіації динаміки урожайності олійних культур в Україні, Коваленко О. В. (2014)
Шмаглій О. Б. - Розвиток інноваційної інфраструктури пивоваріння України (2014)
Сіра Ю. В. - Дослідження впливу ціноутворюючих чинників у виробництві молочної продукції (2014)
Бокій О. В. - Інвестиційно-інноваційна інфраструктура ринку продукції хлібопекарської галузі (2014)
Лукашенко Н. О. - Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток цукрових підприємств у бурякоцукровому комплексі України, Котков С. В. (2014)
Погребенник В. Д. - Активні методи виявлення ботнет-мереж, Хромчак П. Т. (2013)
Дрейс Ю. О. - Метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю за встановленими критеріями (2013)
Руженцев В. І. - Про особливості усічених диференціалів, що використовуються в колізійних атаках на алгоритми ґешування з Rijndael-подібними перетвореннями (2013)
Кущ С. М. - Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу, Прогонов Д. О. (2013)
Замула А. А. - Концептуализация информационных процессов и технологий в методе оценки рисков информационной безопасности, Черныш В. И., Землянко Ю. В. (2013)
Луцків А. М. - Особливості криптоаналізу у грід-середовищі, Лупенко С. А. (2013)
Грицюк Ю. І. - Комплексне оцінювання проектів впровадження системи захисту інформації, Кузьменко І. С. (2013)
Чекурін В. Ф. - Структура та функції інтегрованого програмно-технічного комплексу для автоматизації управління газотранспортною системою, Притула М. Г., Химко О. М. (2013)
Лагун А. Е. - Використання вейвлет-перетворення для приховування інформації в нерухомих зображеннях, Лагун І. І. (2013)
Якуб'як І. М. - Роль служб безпеки в підтримці фінансової стабільності роботи комерційних банків на основі використання інформаційних технологій, Максимук О. В., Марчук М. В. (2013)
Король О. Г. - Дослідження властивостей методу каскадного формування мас з використанням модульних перетворень, Пархуць Л. Т., Євсеєв С. П. (2013)
Дронюк І. М. - Моделювання загроз та графічний захист для матеріальних носіїв інформації (2013)
Нємкова О. А. - Покращення безпеки систем дистанційного керування, Чаплига В. М., Шандра З. А. (2013)
Пігур Н. В. - Показники та критерії оцінювання якості комплексної системи захисту інформації, Погребенник В. Д. (2013)
Іванюк В. М. - Аналіз перспективних напрямів удосконалення засобів виявлення закладних пристроїв у телефонних лініях, Хома В. В. (2013)
Хома В. В. - Суміщення засобів схемотехнічного та фізико-технічного моделювання в задачах захисту інформації, Кеньо Г. М. (2013)
Кеньо Г. В. - Моделювання акустичного каналу витоку інформації через відчинене вікно в захищеному приміщенні, Ляшенко М. О., Любчик Ю. Р. (2013)
Мороз Н. В. - Інституційна модель державного регулювання якості зерна: на шляху вдосконалення, Столярчук П. Г. (2013)
Родін С. О. - Технології зв’язку в системах охорони. Види та особливості застосування (2013)
Гриців О. І. - Криміналістика в комп’ютерних системах: процеси, готові рішення (2013)
Штогрин П. Т. - Дослідження реалізації методів розподілу ключів на базі систем еліптичних кривих для застосування в малопотужних безпровідних мережах (2013)
Козевич О. П. - Контентна фільтрація – технологія комплексного контролю Інтернет-ресурсів. Основні підходи і проблеми (2013)
Бакай О. В. - Особливості криптографічного захисту платіжних карток з магнітною смугою відповідно до вимог стандарту PCI DSS, Дудикевич В. Б., Лах Ю. В. (2013)
Від редакційної колегії (2010)
От редакционной коллегии (2010)
Шепітько В. Ю. - Реформування органів досудового слідства: за і проти (2010)
Журавель В. А. - Обставини, що підлягають з’ясуванню, у структурі криміналістичної методики (2010)
Терехович В. Н. - Проблема истинностного и ценностного в криминалистическом познании, Ниманде Э. В. (2010)
Білоус В. В. - Використання інформаційних технологій для забезпечення судового контролю за правомірністю порушення кримінальної справи (2010)
Шевчук В. М. - Системний характер функцій тактичних операцій та їх класифікація (2010)
Стоянов Н. М. - Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации, Шпак В. В. (2010)
Дудніков А. Л. - Правове та криміналістичне поняття способу вчинення злочину (2010)
Курман О. В. - Типізація способів учинення злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2010)
Бондаренко О. О. - Оцінювання та використання матеріалів ревізії при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушеннями бюджетного законодавства України, Степанюк Р. Л. (2010)
Булулуков О. Ю. - Наукове криміналістичне прогнозування та індивідуальне передбачення при прийнятті тактичних рішень (2010)
Алєксєйчук В. І. - Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств (2010)
Пономарев И. П. - Тактика допроса лица, ссылающегося на "цифровое алиби" (2010)
Капустіна М. В. - Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються медичними працівниками (2010)
Фунікова О. В. - Проблема навідних запитань у тактиці слідчих дій (2010)
Матюшкова Т. П. - Особливості тактики допиту жінок, потерпілих від насильницьких злочинів (2010)
Колесник І. А. - Тактика нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків (2010)
Кобилянський О. Л. - Особливості правової регламентації використання цифрових зображень у розкритті та розслідуванні pлочинів (2010)
Яремчук В. О. - Функції та форми участі спеціаліста під час проведення слідчих дій (2010)
Приходько О. В. - Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво, вчинене у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Максимюк О. Д. - Поняття злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: криміналістичний аналіз (2010)
Керик Л. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування доведення до самогубства (2010)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Про критерії оцінювання методик проведення судових експертиз в Україні, Балинян Т. Є., Дереча Л. М. (2010)
Рубис А. С. - О компетенции эксперта в решении вопросов правового характера, Мороз И. А. (2010)
Бордюгов Л. Г. - Системные исследования в ситуалогической экспертизе (2010)
Щербаковський М. Г. - Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи (2010)
Юсупов В. В. - Становлення та розвиток судової експертрології (2010)
Лозовий А. І. - Можливості судової експертизи в реалізації заходів щодо підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012, Яковлєв В. П. (2010)
Дьяченко А. Ф. - Ситуационные (ситуалогические) исследования: общие понятия и приложения к экспертизе видеозвукозаписи (2010)
Пиріг І. В. - Організація діяльності експертних установ України та забезпечення незалежності судової експертизи (2010)
Лук’яненко В. В. - Історико-правовий аспект розвитку управління спеціалізованими установами судових експертиз в Україні (2010)
Репешко П. И. - Судебная экспертиза в уголовном процессе Республики Болгария (2010)
Косміна Н. М. - Критерії відмежування експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від інших видів судових експертиз (2010)
Кралюк М. А. - Проведение экспертных исследований в условиях отсутствия вещественных доказательств, Кондрашов А. В., Гринь А. Н. (2010)
Жижина М. В. - Проблема диагностики пола по почерку в современных условиях и возможности ее решения, Орлова В. Ф., Смирнов А. В. (2010)
Шерстюк В. М. - Зразки для порівняльного дослідження при проведенні судових експертиз у господарському процесі, Лук’яненко В. В. (2010)
Шелковін А. О. - Поняття та класифікація зразків почерку й підписів, Шелковіна О. О. (2010)
Свиридова Л. В. - Особливості методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи (2010)
Сохранич Т. В. - Деякі актуальні питання підготування порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи, Абросимова В. Г., Смоліна О. М., Бочарова Н. Г., Сухорукова Л. Г. (2010)
Гайдамакина Д. И. - Об устойчивости общих признаков почерка при письме необычным пишущим прибором на необычной поверхности, Суетнова О. И. (2010)
Довженко О. В. - Особливості досліджень з питань наявності закликів у текстах документів, Савкина Т. В. (2010)
Бочарова О. С. - Предварительная экспертиза защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой, Дятлов О. М. (2010)
Тихонова В. І. - Дослідження документів, виготовлених за новітніми технологіями, Захарова Т. О. (2010)
Собакарь И. С. - Использование динамического метода воспроизведения следов взаимодействия при идентификации объектов с криволинейными контактирующими поверхностями, Коломийцев А. В., Сомов В. В., Никитюк В. Г., Шальков А. Е., Рудаков В. Л. (2010)
Козаченко І. М. - Механізм формування "штанц-марки" на перешкодах при пострілах із пневматичної зброї (2010)
Коломийцев А. В. - Применение численных методов аэродинамического проектирования для криминалистического исследования поражающих элементов травматического действия, Ларьков С. Н. (2010)
Кофанов А. В. - Практичні аспекти шляхів вирішення деяких ситуаційних і діагностичних питань при стрільбі з короткоствольної зброї (2010)
Калюжна Д. В. - Особливості утворення вогнепальних пошкоджень при пострілах з пістолета ПСМ і пристроїв самозахисту на його основі, Мамайчук Г. С. (2010)
Сапєлкін В. В. - Судово-медичний аспект балістичних досліджень патронів травматичної дії "Терен-12П" (2010)
Івасишин Т. М. - Правове та судово-експертне підґрунтя встановлення належності речовин до вибухових, Остапюк Ю. М. (2010)
Роман А. И. - Цифровые записи как вещественное доказательство в судебно-следственной и экспертной практике, Фатеева Л. Ю., Брендель О. И. (2010)
Струк І. О. - Сучасні вимоги до проведення експертного дослідження апаратів і носіїв цифрового відеозвукозапису, Харабуга Ю. С. (2010)
Брендель О. И. - Исследование признаков монтажа в звуковых файлах, записанных с помощью цифровых диктофонов (2010)
Шеметова Н. А. - Установление аутентичности фонограмм (2010)
Руднев В. А. - Установление дифференцирующих признаков для объектов ректификационного и дистиллятного способа производства, Климчук А. Ф., Карножицкий П. В., Пашкова О. М. (2010)
Лінючев Г. В. - Хіміко-фізичні методи дослідження метилону, етилону, бутилону – структурних похідних МДМА, МДЕА, МБДБ, Посільський О. О., Кахановський Ф. М., Шалига М. В. (2010)
Зарубіна М. В. - Дослідження метадону фізико-хімічними методами, Даньшина К. М. (2010)
Хлесткова О. О. - Сторонні домішки в ґрунтах і їх значення при проведенні судово-ґрунтознавчих експертиз (2010)
Заяць Н. О. - Методичні підходи до криміналістичного дослідження органічних пігментів у складі лакофарбових матеріалів (2010)
Свищев В. Н. - Об экспертном исследовании газового баллона, разрушенного внутренним давлением (2010)
Чукавин В. Н. - Изучение конструкторской документации как необходимая составляющая экспертного исследования при производстве металловедческих экспертиз: случай из экспертной практики (2010)
Труш А. М. - Экспертное исследование сливочного масла, Прокопенко А. А., Диюнова Н. Н. (2010)
Корчан Н. С. - Особенности исследования поперечной устойчивости колесных машин с шарнирно-сочлененной рамой при опрокидывании, Подригало М. А., Полянский А. С., Задорожняя В. В. (2010)
Придиба В. Т. - Результати розрахунку траєкторії руху екстрено загальмованого автомобіля при непрацюючому гальмівному механізмі правого переднього колеса (2010)
Стабровський О. І. - Дослідження параметрів руху транспортних засобів у процесі зустрічного та перехресного зіткнень (2010)
Жилінський Г. В. - Встановлення моменту виникнення небезпеки для руху на основі вимог Правил дорожнього руху України, Придиба В. Т. (2010)
Ковкін В. М. - Проблема експертного оцінювання маневру обгону на перехресті двоколісних транспортних засобів, Лубенцов А. В. (2010)
Хоробрых П. Н. - Этапы проведения и особенности исследования технического состояния транспортных средств, Малько Ю. Н., Хоробрых А. Н. (2010)
Болжеларський Я. В. - Установлення технічного стану рухомого складу залізниць у судовій залізнично-транспортній експертизі, Бобир Д. В. (2010)
Горбенко В. О. - Загальні положення судової електротехнічної експертизи та основні завдання, які стоять на сучасному етапі її розвитку (2010)
Рубис А. С. - Математическая проверка версии возникновения пожара от искр, образовавшихся в результате проведения огневых работ и аварийных режимов электросети, Анисяев А. М. (2010)
Каплін Р. Б. - Експертні дослідження з визначення факту невідповідності меж землекористування технічній документації, Радченко С. В. (2010)
Кучеренко Р. Й. - Особливості прийняття в експлуатацію будівель і споруд, право власності на які визнано судом, Пугачова Л. Ф. (2010)
Трошин С. В. - Определение поправочных коэффициентов при денежной оценке земельных участков, Давыдовский В. В. (2010)
Сукаленко С. В. - Проблемні питання, які виникають при проведенні експертиз щодо розподілу та визначення порядку користування неприватизованою земельною ділянкою (2010)
Полякова М. В. - Особливості експертних досліджень файлових структур, типових для функціювання окремих Інтернет-браузерів, Рукавішников В. С., Шабля О. М. (2010)
Харабуга Ю. С. - Актуальні проблеми призначення та проведення комплексної експертизи програмного забезпечення, Білий С. Б. (2010)
Виноградова М. М. - Спорные вопросы определения пределов компетенции судебных экспертов-экономистов (2010)
Капустник К. В. - Класифікація стратегічних рішень при проведенні економічних експертиз (2010)
Хомутенко О. В. - Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи, Кудряшова C. В. (2010)
Аніщенко О. В. - Узагальнення експертної практики при судово-економічних дослідженнях наслідків визнання договорів вексельного обігу недійсними, Андрусенко Г. О. (2010)
Савченко І. О. - Проблеми експертного дослідження застосування процедури зміни ціни в договорах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, Глущенко С. І. (2010)
Васильченко О. М. - Встановлення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій в обліку кредитної спілки (2010)
Гузенко Т. М. - Особливості проведення судово-економічних досліджень, пов’язаних із визначенням середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах і забезпечення робочими місцями інвалідів (2010)
Дідоборщ В. А. - Проведення економічних досліджень з питань, пов’язаних з визначенням розміру заборгованості за спожиту електроенергію (2010)
Маланчак В. Є. - Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з документуванням у бухгалтерському обліку виробничого браку, Тимкович П. В. (2010)
Овсянникова І. М. - Деякі особливості проведення експертних досліджень з питань пенсійного забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, які проходили службу в Збройних силах України (2010)
Сабадаш І. В. - Економічне дослідження операцій, пов’язаних зі спорудженням об’єкта будівництва забудовником за рахунок грошових коштів установників (2010)
Буколова В. В. - Проведення експертного дослідження, пов’язаного з економічним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств за відсутності фінансової звітності, Крижановська В. Б. (2010)
Новоселецкий И. Н. - Определение стоимости материального ущерба при многообъектных дорожно-транспортных происшествиях (2010)
Потанин М. В. - Особенности осмотра объектов исследования при проведении судебных автотовароведческих экспертиз, Прусаков А. О. (2010)
Середа О. В. - Проблеми визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів з малим строком експлуатації, Кравченко О. Г. (2010)
Ольховский В. А. - Судебно-медицинская, экспертная оценка повреждений различных структур шеи у живых лиц, Губин Н. В. (2010)
Свиридова Л. В. - Щодо комплексного використання ознак почерку та писемного мовлення в дослідженні рукописних текстів, Сохранич Т. В., Абросимова В. Г., Сиротенко-Кацман Н. В. (2010)
Хоша В. В. - Проблеми судової експертизи електропобутової техніки, Михальський О. О., Дмитрієв В. О., Нікітюк В. Г. (2010)
Бобрицкий С. М. - Методические аспекты комплексного исследования с целью выявления признаков монтажа в цифровой фотографии, Черный С. В. (2010)
Заніна Т. А. - Комплексне дослідження комп’ютерних програм щодо визначення ознак невідповідності ліцензійному програмному забезпеченню та встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику програмної продукції, Мануленко О. В., Копитько А. П. (2010)
Засідання "круглого столу": "Сучасні проблеми розвитку судової експертизи", присвяченого 10-річчю Севастопольського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (2010)
Валерій Юрійович Шепітько (2010)
Лідія Миколаївна Наместнікова (2010)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні операції з лапароскопічного доступу при хірургічній патології печінки, Загрійчук М. С., Солодкий А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Курбанов А. К. - Інтраопераційні та ранні післяопераційні ускладнення хірургічного лікування ахалазії стравоходу (2014)
Сабадош Р. В. - Неспроможність пронизних вен різних підгруп при гострому варикотромбофлебіті нижніх кінцівок (2014)
Пінчук В. Д. - Аналіз результатів виконання повторних операцій після ендопротезування жіночих грудей (2014)
Кондратюк В. А. - Емболізація ворітної вени як етап підготовки пацієнтів до розширеної правобічної резекції печінки (2014)
Лукавецький Н. О. - Вік пацієнта як фактор прогнозу хірургічного лікування раку стравоходу та кардіального відділу шлунка (2014)
Ризюк М. Д. - Порівняльна оцінка скринінгових показників коагуляційного гемостазу у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок (2014)
Копач Л. Є. - Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості, Гудима А. А., Гарасимів І. М. (2014)
Копитчак І. Р. - Морфофункціональні зміни в легенях при ізольованій та поєднаній травмах (2014)
Козак Д. В. - Вплив карбацетаму на антиоксидантно-прооксидантний баланс тканини серця, легень і печінки в динаміці політравми (2014)
Костів С. Я. - Післяопераційний гострий висхідний тромбофлебіт – хірургічне лікування (2014)
Шкварковський І. В. - Застосування вакуум-кавітаційних методів санації в лікуванні синдрому діабетичної стопи, Антонюк Т. В., Філіпець О. І. (2014)
Іванчов П. В. - Принципи лікувальної тактики при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка (2014)
Новицький О. В. - Досвід хірургічного лікування аденоматозних поліпів прямої кишки, Шевчук І. М., Шаповал А. Л. (2014)
Петрушенко В. В. - Лікувальна тактика при гастродуоденальних кровотечах виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Цимбалюк В. І. - Електростимуляція у відновному лікуванні наслідків ушкодження лицьового нерва, Цимбалюк Ю. В., Дем’янов М. А., Третяк І. Б. (2014)
Леськів І. М. - Алгоритм комплексної діагностики механічних жовтяниць з використанням променевих методів дослідження (2014)
Кучерук О. Є. - Клініко-неврологічна оцінка якості життя та результатів лікування хворих із травматичними ушкодженнями променевого нерва (2014)
Стець М. М. - Атиповий перебіг анаеробної неклостридіальної флегмони у хворих похилого віку, Галига Т. М., Кіндзер С. Л., Дубина В. Г. (2014)
Савчин В. С. - Активна хірургічна тактика в лікуванні опіків голови та шиї (2014)
Боднар О. Б. - Діагностика та показання до хірургічного лікування хронічного запору в дітей, зумовленого аномаліями розвитку та положення ободової кишки (2014)
Боднар П. Я. - Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями, Трач Росоловська С. В., Миколенко А. З. (2014)
Чепіль І. В. - Переваги використання провідникових методів знеболювання у відділенні судинної хірургії за допомогою апарата "Stimuplex” (2014)
Гощинський В. Б. - Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту, Бенедикт В. В., Пижевський О. А. (2014)
Чурпій І. К. - Характеристика мікробного пейзажу перитонеального ексудату у хворих на третинний перитоніт (2014)
Рибальченко В. Ф. - Гострий оментит у дітей: класифікація та вибір хірургічної тактики, Русак П. С. (2014)
Подпрятов С. С. - Електрозварювання i нестандартнi ситуацiї в проктологiї, Маринський Г. С., Уманець О. І. (2014)
Куцик Б. І. - Карциноїд апендикса: спостереження з практики, Чуба В. І., Ільїн О. В. (2014)
Мельников В. А. - Антибіотикотерапія при гнійно-некротичних флегмонах м’яких тканин, Когут Л. М. (2014)
Шідловський В. О. - Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту, Чорномидз А. В., Буката В. В. (2014)
Пюрик М. В. - Хірургічна тактика при лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит зі супутнім цукровим діабетом ІІ типу (2014)
Мальцева Л. А. - Целесообразность применения полимеразной цепной реакции (PCR) у хирургических пациентов с инфекционным эндокардитом, Кутовой А. Б., Мосенцев Н. Ф. (2014)
Семенюк Ю. С. - Хірургічна тактика при несвоєчасно діагностованому у хворого посттравматичному розриві заочеревинного відділу дванадцятипалої кишки, Ткач В. О., Мартинюк Р. Л. (2014)
Чурпій К. Л. - Лікування ускладнених форм діабетичної ангіопатії в умовах районної лікарні (2014)
Гудз І. М. - Ефективність імпульсної плантарної компресії як методу профілактики післяопераційних венозних тромбозів, Ткачук-Григорчук О. О. (2014)
Желіба М. Д. - Блискавична гангрена мошонки, Ошовський І. Н., Чорнопищук Р. М. (2014)
Цепінь А. В. - Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини, Мисак А. І., Твердохліб В. В. (2014)
Рибальченко В. Ф. - До питання про дренування черевної порожнини при апендикулярному перитоніті у дітей, Русак П. С., Доманський О. Б. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ендокринна хірургія в Західній Україні в другій половині ХХ та на початку XXI сторіч, Рибаков С. Й., Шідловський В. О. (2014)
Педаченко Є. Г. - Науково-технічний прогрес і перспективи сучасної нейротравматології (2006)
Белошицкий В. В. - Возможности генной и клеточной терапии в лечении черепно-мозговой травмы (2006)
Болюх А. С. - Можливості локального фібринолізу в лікуванні травматичниих епідуральних крововиливів (2006)
Кардаш А. М. - Пластика костных дефектов черепа сложной конфигурации титановыми пластинами, Гохфельд И. Г., Кардаш К. А. (2006)
Каджая М. В. - Лазерна стереолітографія в оптимізації пластики дефектів черепа при фронтально-базальних пошкодженнях (2006)
Щедренок В. В. - Современные технологии анализа летальности при сочетанной черепно-мозговой травме, Яковенко И. В., Могучая О. В., Григорян Г. А., Филиппов А. В., Янина Н. А., Соваков И. А. (2006)
Кравчук А. Д. - Современные технологии в неиротравматологии, Потапов АА., Корниенко Б. Н, Лихтерман П. Б, Гаврилов Д. Г., Захарова Н. Е. (2006)
Болюх А. С. - Магнітно-резонансна ангіографія при післятравматичному церебральному вазоспазмі (2006)
Новик Ю. Е. Зорин Н. А. Мосийчук Н. М. - Опыт минимально инвазивных вмешательств при подострых и хронических субдуральных гематомах (2006)
Ольхов В. М. - Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа (ПДЧ), Кириченко В. В., Венцковский И. Л., Чирка Ю. Л., Горбатюк К. И. (2006)
Перцов В. І. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Коростелев К. Е. - Дифференцированный подход к лечению внутрижелудочковых кровоизлияний, сопровождающих тяжёлую сочетанную черепно-мозговую травму, Сенько И. В. (2006)
Семисалов С. Я. - Математические методы доказательности при дифференциальной диагностике сотрясения и ушиба головного мозга легкой степени, Сайко Д. Ю., Гурьянов В. Г., Семисалова В. С., Качанова Е. В. (2006)
Підлісний С. С. - Пластика дефекту кісток черепа, Опанасець Н. С. (2006)
Касумов Р. Д. - Новый способ приготовления аллотрансплантатов в реконструктивной хирургии последствий тяжелой ЧМТ, Красношлык П. В. (2006)
Оришака М. І. - Тактика хірургічного лікування після-травматичних абсцесів головного мозку, Єрошкін О. А. (2006)
Григорьев Е. А. - Диагностические возможности транскраниальной ультрасонографии у детей грудного и ясельного возраста с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести, Ющак И. А., Горищак С. П., Табинский А. С. (2006)
Духовский А. Э. - Опыт использования титановых имплантатов изготовленных с применением компьютерного моделирования и стереолитогграфии в лечении больных с посттравматическими костными дефектами кранио-максилярной зоны, Марков А. В. (2006)
Ольхов В. М. - О малоинвазивном хирургическом лечении хронических субдуральных гематом (ХТСГ), Кириченко В. В., Ольхова И. В., Горбатюк К. И. (2006)
Марков А. В. - Стабильный металоостеосинтез фрагментов костей краниофациального перехода при первичной хирургической обработке краниобазальных повреждений, Духовский А. Э. (2006)
Дядечко А. О. - Методи нейровізуалізації в діагностиці назальної ліквореї (2006)
Данчин А. Г. - Хирургическая тактика при сочетанном кранио-орбитальном ранении — инородное тело левой орбиты, проникающее в область средней черепной ямки, Денисюк Н. Б., Данчин А. А., Денисюк Л. И. (2006)
Кузьменко Д. А. - Изучение показателей мозговой перфузии методом ОФЭКТ у больных с отсроченными проявлениями травматических повреждений головного мозга (2006)
Семисалов С. Я. - Прогнозирование исходов лечения субдуральных гематом острого периода травмы с помощью информационных технологий, Лях Ю. Е., Кардаш А. М., Журавлев В. В., Гурьянов В. Г. (2006)
Могучая О. В. - Организационные технологии при лечении больных с сочетанной черепно-мозговой травмой на догоспитальном этапе, Яковенко И. В., Щедренок В. В., Филиппов А. В., Федоров А. В., Аникеев Н. В. (2006)
Ющак И. А. - Особенности клинического течения ЧМТ средней степени тяжести у детей грудного возраста с перинатальным поражением головного мозга (2006)
Бурунсус В. Д. - Полифакторное сдавление головного мозга, Главан Ю. И., Марина И. Н., Постолаки Р. Б., Бодю А. П. (2006)
Бурунсус В. Д. - Двусторонние внутричерепные гематомы у пострадавших с краниоторакальными травмами (2006)
Морозов А. М. - Віддалені наслідки виробничої шахтної травми голови, Дмітрієв К. М. (2006)
Морозов А. М. - Стандартизація діагностики черепно-мозкової травми на вторинному рівні надання медичної допомоги, Гарус А. А. (2006)
Розуменко В. Д. - Инновационные технологии в дигностике и хирургическом лечении супратенториальных глиом медианной и парамедианной локализации, Шевелёв М. Н. (2006)
Лисяный Н. И. - Современные иммунотерапевтические технологии при лечении злокачественных опухолей (2006)
Sramka M. - Linac radiosurgery in extracerebral head and neck lesions, Parpaley Y., Durkovsky A., Viola A., Strmen P. (2006)
Зозуля Ю. П. - Можливості клінічного викоритання досліджень структурно-молекулярних порушень мітохондрій при гліомах мозку, Розуменко В. Д., Шамаєв М. І., Носов А. Т., Дмитренко В. В., Малишева Т. А., Васлович В. В. (2006)
Усатов С. А. - Метод wake-up анестезии у нейрохирургических больных, Шопин В. Н., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Орлов Ю. А. - Интраоперационное применение нейросонографии в детской нейрохирургической клинике, Марущенко Л. Л. (2006)
Орлов Ю. А. Михалюк В. С. - Нове технологии в хирургическом лечении гидроцефалии, обусловленной множественными ликворосодержащими объёмными образованиями (2006)
Берснев В. П. - Рациональная тактика хирургического удаления опухолей дна III желудочка у детей, Хачатрян В. А., Маматханов М. Р. (2006)
Самочерных К. А. - К проблеме о показаниях к краниофациальной реконструкции, Хачатрян В. А., Хацкевич Г. А. (2006)
Сирко А. Г. - Спиральная компьютерно-томографическая ангиография: возможности в предоперационной диагностике опухолей головного мозга, Симонова Е. В., Кирпа И. Ю., Марченко М. В. (2006)
Главацький О. - Локальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації, Хмельницький Г., Лисенко С., Кулик О., Данчук С. (2006)
Григорьев Е. А. - Интраоперационная ультрасонография, Горищак С. П., Ющак И. А., Табинский А. С. (2006)
Орлов Ю. А. - Кортикография при резекционных операциях у детей, страдающих симптоматической эпилепсией, Канайкин А. М., Марущенко Л. Л. (2006)
Хачатрян В. А. - Опухоли ствола мозга и парастволовые новообразования у детей (аспекты хирургического лечения), Ким А. В., Самочерных К. А. (2006)
Хачатрян В. А. - Хирургическое лечение гидроцефалии (новые аспекты классификации) (2006)
Ким А. В. - Хирургическое лечение пациентов детского возраста с повторным ростом опухолей головного мозга супратенториальной локализации, Хачатрян В. А. (2006)
Данилова А. К. - Влияние легкой черепно-мозговой травмы на динамику неврологических синдромов минимальной мозговой дисфункции у детей школьного возраста (2006)
Viola A. - Comparison of I–125 stereotactic brachytherapy and LINAC radiosurgery modalities based on physical dose distribution and radiobiological efficacy, Major T., Julow J. (2006)
Захаревич О. М. - Дослідження впливу in vitro анти CD–95 антитіл на життєздатність, проліферативну активність та апоптоз пухлин різного гістогенезу (2006)
Гридина Н. Я. - Дифференциальная диагностика нейрохирургической патологии головного мозга с помощью показателей поверхностного плазмонного резонанса на периферической крови пациентов, Ушенин Ю. В., Розуменко В. Д. (2006)
Трош Р. М. - Фенотипічна характеристика мембран клітин — новий напрямок в дослідженні біології пухлин, Лісяний О. М., Орлов Ю. О. (2006)
Розуменко В. Д. - Застосування новітніх лазерних технологій в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку, Тяглий С. В., Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Комаров Б. Г., Шевцова Т. П. (2006)
Розуменко В. Д. - Качество жизни и послеоперационное восстановительное лечение больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2006)
Любич Л. Д. - Дослідження фенотипу клітин пухлин головного мозку за профілем експресії мРНК цитокінів (2006)
Сельский М. С. - Транссептальный транссфеноидальный доступ в микрохирургии объемных образований хиазмально-селлярной области, Олешкевич Ф. В., Федулов А. С., Сакович И. И. (2006)
Julow J. - Experiences with the image fusion guided brachytherapy of brain tumours in the St. Johns’s Hospital, Budapest, ramka M., Viola A. (2006)
Лісяний М. І. - Дослідження протипухлинної дії активності деяких імуномодуляторів, Примушко Л. І., Лісяний О. М. (2006)
Парпалей Я. - Радиохирургия акустических неврином и менингиом задней черепной ямки — оценка отдалённых результатов лечения, Шрамка М., Хорват М., Дюрковский А. (2006)
Главацький О. - Електрохімічний лізис в нейроонкології, Шамаєв М., Черченко А., Лисенко С., Малишева Т., Хохлов О. (2006)
Черненко О. - Значення цитологічної діагностики в комплексі морфологічного дослідження при нейроонкології, Малишева Т. (2006)
Трош Р. М. - Менінгіоми петрокливальної локалізації. Особливості хірургічного лікування, Оніщенко П. М., Гудков В. В., Лисяний О. М., Федірко В. О. (2006)
Маринець М. І. - Комп’ютерна томографія в ранньому післяопераційному періоді у хворих з гліомами головного мозку, Смоланка В. І. (2006)
Усатов С. А. - Применение Wake-up анестезии при удалении глиальных опухолей головного мозга, Комаревцев А. С., Панкратьев Н. А., Хатем Баракат Юнис Заллум (2006)
Главацький О. - Нові місцеві гемостатики в нейроонкології, Хмельницький Г., Лисенко С., Данчук С. (2006)
Медяник И. А. - Качество жизни больных со злокачес-твенными опухолями головного мозга (2006)
Олюшин В. Е. - Специфическая противоопухолевая иммунотерапия в лечении больных злокачественными глиомами, Филатов М. В., Улитин А. Ю., Маслова Л. Н., Сафаров Б. И., Петров А. А., Фадеева Т. Н. (2006)
Розуменко В. Д. - Критерии диагностики продолженного роста супратенториальных глиом головного мозга при повторных оперативных вмешательствах, Мосийчук С. С. (2006)
Иванов А. Ю. - Венозный кровоток во время внутрисосудистых операций по поводу артериовенозных мальформаций головного мозга, Панунцев В. С., Кондратьев А. Н., Иванова Н. Е, Комков Д. Ю., Панунцев Г. К., Петров А. Е., Черепанова Е. В. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Методика хирургического лечения больных с артериальными аневризмами головного мозга, осложненных внутричерепными гематомами, Скороход А. А. (2006)
Sustickas G. - Clinical implication of size and site of ruptured cerebral aneurysms, Sirsinaitis S., Migauskas G., Gaideliene J., Bruzaite J., Grybas A. (2006)
Родин Ю. В. - Каротидная эндартэрэктомия у больных с контрлатеральной окклюзией внутренней сонной артерии, Винокуров Д. Л., Пичка В. В., Дюба Д. Ш. (2006)
Зозуля Ю. П. - Методика ендоваскулярної емболізації мозкових артеріальних аневризм спіралями, Костюк М. Р. (2006)
Орлов М. Ю. - Застосування ендоваскулярного та радіохірургічного методів у лікуванні АВМ головного мозку, Цімейко О. А., Литвак-Шевкопяс С. О., Костюк К. Р. (2006)
Чувашова О. Ю. - Функціональна магніто-резонансна томографія (ФМРТ) у визначенні перспектив хірургічного лікування артеріо-венозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Яковенко Л. М., Яцик В. А. (2006)
Зорин Н. А. - Предоперационная эмболизация ветвей наружной сонной артерии в хирургическом лечении супратенториальных менингиом, Сирко А. Г., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В. (2006)
Попова І. Ю. - Методика оперативного контролю реабілітаційного потенціалу хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Ліхачова Т. А. (2006)
Цімейко О. А. - Методика комбінованого хірургічне лікування множинних мозкових артеріальних аневризм, Скорохода І. І. (2006)
Векслер В. В. - Динаміка ультразвукових та електрофізіологічних показників на етапах хірургічного лікування АВМ, Чеботарьова Л. Л. (2006)
Олешкевич Ф. В. - Нейропротекторная терапия в хирургии артериальных аневризм головного мозга, Скороход А. А., Сельский М. С. (2006)
Глоба М. В. - Роль ультрасонографії в діагностиці та визначенні хірургічної тактики при гіпертонічній ангіопатії магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А., Костюк М. Р. (2006)
Семьошкін Д. М. - Застосування інтраопераційної допплерографії при оперативному втручанні на екстракраніальному відділі сонних артерій, Чернікова О. А., Синицький С. І., Оришака М. І. (2006)
Мороз В. В. - Моніторинг нітроксиду цереброспінальної рідини в гострому періоді розривів артеріальних аневризм головного мозку, Сенько Л. М., Цімейко О. А., Скорохода І. І., Нуреддін Шахін (2006)
Яцик В. А. - Досвід використання лікворошунтуючих систем у лікуванні АВМ головного мозку, ускладнених внутрішньошлуночковою геморагією (2006)
Алексеев С. П. - Ультразвуковая аспирация и активное дренирование инсультных гематом с венрикулярной геморрагией, Годлевский Д. О., Федорук А. Л., Барылик И. И. (2006)
Сон А. С. - Интраоперационные разрывы артериальных аневризм головного мозга и их прогнозирование, Хрущ А. В., Гуменюк В. Я., Герцев В. Н. (2006)
Колихан В. П. - Застосування лімфодилюції для лікування субарахноїдальних крововиливів в гострому періоді, Фрончко В. П., Міх Г. А. (2006)
Яковенко Л. М. - Мікрохірургічне лікування АВМ в ранні строки розриву мальформації, Яцик В. А. (2006)
Мельник И. А. - Ангиопластика и стентирование стенозирующих поражений магистральных артерий головы (2006)
Волощук С. Я. - Клініка, діагностика та лікування інсульт-гематом у дітей раннього віку, Венцківський І. Л., Берцун К. Т., Ольхова І. В., Обливач С. А. (2006)
Григорук С. П. - Опыт применения эндоваскулярных методов лечения при стенотическом поражении экстракраниальных отделов магистральных артерий головы, Зорин Н. А., Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Чередниченко Ю. В. - Использование современных технологий в эндоваскулярном лечении церебральных аневризм, Зорин Н. А., Мирошниченко А. Ю. (2006)
Перцов В. И. - Використання тіоцетама в гострому періоді черепно-мозгової травми, Дейніченко Ю. К., Бурлай В. З., Бєленічев И. Ф., Середа Д. А., Беліменко В. А., Івахненко Д. С., Козін М. В. (2006)
Макомела Н. М. - Мультиспіральна комп’ютерна томографія: прогнозування обсягу оперативних втручань на екстра- та інтракраніальних судинах, Синицький С. І. (2006)
Зорин Н. А. - Использование эндоваскулярных технологий для лечения стенотических поражений интракраниальных артерий, Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю., Раед Р. А. Собх (2006)
Костюк М. Р. - Застосування ендоваскулярної ангіопластики і стентування у лікуванні стенозів магістральних церебральних артерій, поєднаних з оклюзійними ураженнями у суміжних басейнах, Цімейко О. А. (2006)
Костюк М. Р. - Ангіопластика і стентування у лікуванні стенотичних уражень брахіоцефальних артерій, Цімейко О. А. (2006)
Слинько Е. І. - Сучасні та новітні технології в спинальній нейрохірургії (2006)
Педаченко Є. Г. - Малоінвазивна спинальна нейрохірургія: стан та перспективи, Хижняк М. В., Кущаєв С. В., Танасейчук А. Ф., Гарміш А. Р., Тарасенко О. М., Педаченко Ю. Є. (2006)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції для відновлення функцій у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2006)
Вербов В. В. - Современные методы лечения аномалии Киари и сирингомиелии (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічні технології лікування гриж міжхребцевих дисків грудного відділу хребта, Золотоверх А. М. (2006)
Гармиш А. Р. - Малоинвазивная чрезкожная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant” в лечении компрессионных переломов позвоночника, Педаченко Е. Г. (2006)
Лешко М. М. - Методика оперативного лікування кіст крижового каналу у дорослих (2006)
Бурик В. М. - Новітні технології фіксації хребта в нейрохірургічній практиці, Пастушин А. І., Вербов В. В. (2006)
Корж Н. А. - Современные технологии стабилизирующих операций при повреждениях позвоночника, Радченко В. А., Барыш А. Е. (2006)
Коростелев К. Е. - Концепция "Damage control” при лечении тяжёлых сочетанных травм позвоночника, Бадалов В. И., Сенько И. В. (2006)
Бублик Л. А. - Хирургическое лечение опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга, Семенов А. П. (2006)
Слинько Є. І. - Хірургічне лікування трьох випадків аневризматичних кісткових кіст верхньошийного відділу хребта, Золотоверх О. М. (2006)
Тарасенко О. М. - Профілактика компресійного перидурального фіброзу після поперекових мікродискектомій (2006)
Слынько Е. И. - Вентральная декомпрессия спинного мозга с последующим корпородезом телескопическими протезами, Леонтьев А. В. (2006)
Слынько Е. И. - Результаты оперативного лечения варикоза эпидуральных вен поясничного отдела позвоночника, Шинкарюк С. С. (2006)
Марков А. В. - Положительный опыт применения адресной терапии рубцово-спаечного эпидурита после дискэктомии на поясничном уровне, Духовский А. Э. (2006)
Слинько Є. І. - Преривчаста мієлотомія як альтернатива стандартній мієлотомії в хірургії інтрамедулярних пухлин спинного мозку, Муравський А. В., Троян О. І., Вербов В. В. (2006)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции при позвоночно-спинномозговой травме, Стегний С. А., Гохфельд И. Г., Митюшин И. И., Лихолетов А. Н. (2006)
Ольхов В. М. - Анализ проведения декомпрессивно-стабилизирующих операций при острой позвоночно-спиномозговой травме (ПСМТ), Обертинский В. А., Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Венцковский И. Л. (2006)
Зорин Н. А. - Пункционная вертебропластика в лечении переломов позвоночника при остеопорозе, Овчаренко Д. В., Кирпа Ю. И. (2006)
Слинько Є. І. - Відновлювальні операції у віддалений період хребетно-спинномозкової травми, Троян О. І., Муравський А. В., Дмитерко І. П. (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические доступы, используемые для удаления вентральных опухолей шейного отдела спинного мозга (2006)
Аль–Кашкиш Ияд Исхак - Хирургические лечение экстрамедуллярных опухолей, расположенных впереди спинного мозга (2006)
Зозуля Ю. А. - Спинальные артериовенозные мальформации: классификация, дифференцированная хирургическая тактика, результаты лечения, Слынько Е. И., Аль–Кашкиш Ияд Исхак (2006)
Волосюк Я. О. - Хірургічне лікування застарілих спонділолістезів з неврологічними проявами після неефективного лікування травм поперекового відділу (2006)
Слинько Є. І. - Результати мікрохірургічного лікування екстрамедулярних інтрадуральних менінгіом, Муравський А. В., Троян О. І. (2006)
Костицький М. М. - Cучасний нейроортопедичний підхід до лікування ускладнених пошкоджень хребта та спинного мозку грудопоперекового відділу хребта, Потапов О. І., Федак В. І., Костицька О. М. (2006)
Зорин Н. А. - Результаты лечения поясничных дискогенных радикулопатий с использованием лазерной вапоризации, Кирпа Ю. И., Зорина Т. В., Кирпа И. Ю., Овчаренко Д. В. (2006)
Золотоверх А. М. - Латеральний екстракавітарний доступ в хірургічному лікуванні гриж грудного відділу хребта, результати лікування (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського