Карпенко Л. К. - Об’єкт незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Киян М. Ш. - Виборчі технології: організаційно-правові аспекти взаємодії державної влади та електорату в Україні на початку XX століття (2014)
Клименко В. М. - Мета та завдання діяльності Державної служби охорони при МВС України (2014)
Клочко А. М. - Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері (2014)
Коваленко Л. П. - Теоретико-правові проблеми становлення та розвитку юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення (2014)
Коваль А. А. - Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Ковальова М. В. - Особливості адміністративно-правового режиму державної реєстрації суб’єктів господарювання (2014)
Ковальчук О. І. - Суспільне мовлення в інформаційній парадигмі "третьої хвилі": порівняльно-правовий аспект (2014)
Коломієць Н. В. - Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2014)
Комиляй Ю. В. - Правове регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України (2014)
Конопельський В. Я. - Соціально-правова природа диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (2014)
Конопльова Н. В. - Поняття і сутність права працівників на судовий захист (2014)
Концевой Р. С. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства Казахстану та України, яке регулює інформаційну діяльність телерадіоорганізацій (2014)
Кочур О. О. - Рівність як форма вираження буття фізичної особи (2014)
Кравчук В. М. - Філософсько-правовий вимір просторового буття людини (2014)
Кузьмінський О. О. - Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування (2014)
Кухарєв О. Є. - Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів (2014)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Зміст і напрями правової роботи вищих навчальних закладів у сучасних умовах (2014)
Лесь І. О. - Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР (2014)
Лисогорова Е. Н. - Историография страхового дела в Украине в период Новой экономической политики (1921–1929 гг.) (2014)
Логвін В. С. - Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень (2014)
Лукашевич С. Ю. - Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів (2014)
Лушер В. В. - Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2014)
Любчик О. А. - Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права (2014)
Марченко І. В. - Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності (2014)
Матвєєва Т. О. - Державний лад і право Давніх Афін (2014)
Мельник О. М. - Правова природа права інтелектуальної власності (2014)
Мірошниченко О. А. - Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2014)
Міщанюк С. М. - Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері спеціального водокористування (2014)
Ніколайчук А. І. - Сучасний стан захисту прав дітей (2014)
Новіков В. В. - Форми забезпечення громадської безпеки (2014)
Огій О. С. - Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві (2014)
Олішевський О. В. - Поняття соціально-шкідливої інформації (2014)
Орел Ю. В. - Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України за законодавством Київської Русі (2014)
Петренко О. І. - Поняття та види злочинів у сфері фізичної культури та спорту (2014)
Петрухін К. Є. - Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Попова О. О. - Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання, Калініченко А. П. (2014)
Потапенко І. - В. Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору (2014)
Рябець К. А. - Правове регулювання взаємодії органів державної виконавчої влади та громадськості у галузі використання і охорони водних об’єктів (2014)
Серегин В. А. - Визуальное (зрительное) прайвеси (2014)
Середа О. Г. - Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Синчук В. Л. - Система принципів контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Солодовніков А. Г. - Особливості тактики огляду місця події за фактом травмування на залізничному транспорті (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо укладення, зміни та припинення трудових договорів у Королівстві Іспанія (2014)
Степанюк Р. Л. - Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів, Заяць Д. Д. (2014)
Таликін Є. А. - Формування поняття господарського спору в контексті належної господарської юрисдикції (2014)
Тодуа Т. Л. К - вопросу гармонизации законодательства Украины и ЕС в сфере коммерческого посредничества (2014)
Токарєва К. С. - Окремі питання застосування строків накладення адміністративних стягнень (2014)
Топчий Н. В. - Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції (2014)
Тютюнник В. В. - Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (2014)
Устименко О. А. - Щодо можливості сприйняття тварини як суб’єкта цивільних прав: деякі загальнотеоретичні аспекти (2014)
Філатова Н. Ю. - Охорона і захист цивільних прав саморегулівними організаціями (2014)
Хараберюш О. І. - Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами (2014)
Цвірюк Д. В. - Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з персональними даними (2014)
Шаповалов А. В. - Щодо формування кадрового резерву в органах прокуратури України (2014)
Шестопалова Л. М. - Форма державного устрою як матриця соціального розвитку (2014)
Шульга Р. Р. - Засоби державно-правового регулювання якості надання туристичних послуг (2014)
Шум С. С. - Нормативно-правове регулювання отримання судовим експертом винагороди за проведення судової експертизи (2014)
Ясуник Л. І. - Система органів управління закордонними справами України (2014)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію О.І. Зозулі "Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України" (2014)
Гетманець О. П. - Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні: рецензія на монографію І.В. Солошкіної "Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання" (2014)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2008)
Яргсторф П. - Світові тенденції поліграфічної індустрії (2008)
Величко О. М. - Новий технічний поступ технологій друкарства (2008)
Гурьева Н. С. - Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab, Романий П. Г. (2008)
Іванчишин М. Г. - Тиражестійкість фотополімерних штампів, Маїк В. З., Лазаренко Е. Т. (2008)
Луцків М. М. - Генерування профілю крапки шрифта Брайля, Вакуліч Д. А. (2008)
Струтинський В. Б. - Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2008)
Пальчевський Б. О. - Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування, Антонюк Ю. І. (2008)
Киричок Т. Ю. - Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення, Маневич Ю. П. (2008)
Приставський З. М. - Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2008)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла (2008)
Желонкіна І. М. - Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом, Черня Б. О., Красильніков Г. Я. (2008)
Віхоть О. М. - Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини (2008)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах (2008)
Кузнецов В. О. - Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються, Іванко А. І. (2008)
Гавриш А. П. - Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці, Мельник О. О. (2008)
Кохановський В. О. - Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин (2008)
Морозов А. С. - Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення (2008)
Астратов Н. С. - Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги, Бондаренко С. Г., Мовчанюк О. М., Филипчак Т. Д. (2008)
Ковба Ж. М. - Маркетинг української художньої книжки (2008)
Корягин П. В. - Учет экологического и социального факторов при оценке экономической эффективности модернизации производства (2008)
Левчук О. М. - Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ (2008)
Харлан А. П. - Особливості тексту з погляду фахівців (2008)
Андрійчук М. Т. - Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини (2008)
Олійник В. Г. - Визначення липкості лакового шару в стосі, Побережець М. М. (2008)
Буряк В. Н. - Значимость изучения функционального состояния стволовых стриктур мозга при атопической форме бронхиальной астмы у детей, Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Дудко М. В., Махмутова А. Р. (2009)
Дарий В. И. - Комплексные иммунологические критерии в прогнозировании течения и исхода ишемического инсульта, Бут О. В., Баранова Е. В., Скачкова Н. А. (2009)
Дубова Г. В. - Елементний склад організму та шляхи його корекції у дітей з атопічним дерматитом, Коваль О. П. (2009)
Кондратьев В. А. - Рациональные подходы к лечению детей с токсико-аллергическими дерматитами, Ширикина М. В., Линник В. А., Воронова Г. Л. (2009)
Леженко Г. О. - Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на стан ренальної гемодинаміки у дітей, хворих на цукровий діабет, Пашкова О. Є., Недельська С. М., Каменщик А. В. (2009)
Маловічко Г. М. - Рівні в крові інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин-А в динаміці монотерапії антагоністом кальцію Лацидипіном у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Мороз С. М. - Особенности психофизиологических показателей у больных сердечно-сосудистой патологией (2009)
Недельская С. Н. - Особенности клиники и функции внешнего дыхания у детей с пыльцевой аллергией, Ярцева Д. А., Шевченко Е. А., Кизилова И. А., Махончук С. А., Хлебникова С. Д., Донченко И. А. (2009)
Недельская С. Н. - Особенности состояния поджелудочной железы и печени у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом, Мазур В. И., Солодова И. В., Шумная Т. Е., Пащенко И. Н., Мазур А. И., Дзюбенко Т. В. (2009)
Недельская С. Н. - Сезонный аллергический ринит: современные возможности диагностики и лечения, Кузнецова Е. Д., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Кляцкая Л. И., Жиленко И. А., Мазур В. И., Шумная Т. Е., Тарасевич Т. В., Шевченко Е. А., Кизилова И. А. (2009)
Недєльська С. М. - Алергія на тарганів: міф чи реальність?, Перцов В. И., Бессікало Т. Г. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Опыт применения Алантана плюс для лечения атопического дерматита у детей, Бочаров В. А., Резниченко Н. Ю., Белай И. М., Макурина Г. И., Хацко О. С., Кириченко Е. И. (2009)
Резниченко Ю. Г. - Применение Цераксона для нейропротекции и фармакотерапии при лечении бронхиальной астмы у детей, Белай И. М., Окул Т. И., Малюга В. Г., Токарева Н. С., Долгополова Н. Д., Резниченко Н. Ю. (2009)
Пухальська Н. С. - Частота гіперергічної чутливості до туберкуліну у дітей та підлітків з алергічними захворюваннями, Чернишова Л. І., Субботіна Н. І., Прелова М. А. (2009)
Сиволап В. Д. - Перебіг Q-інфаркту міокарда, що ускладнився гострою серцевою недостатністю, у хворих різних вікових груп, Бідзіля П. П., Бондаренко О. П., Кисельов С. М. (2009)
Сыволап В. В. - Антигипертензивная эффективность комбинированного препарата теночек у больных артериальной гипертензией, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Герасько М. П., Кравченко Т. В., Лихасенко И. В., Поливода С. В., Франскявичене Л. В. (2009)
Усачова О. В. - Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з харчовою алергією, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Шульга О. В., Берестова І. В., Пахольчук О. П. (2009)
Феклин В. А. - Респираторные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей раннего возраста, Клименко В. А., Кандыба В. П., Романова А. С., Давиденко Е. В., Древаль Д. Т., Халтурина Т. А., Гайдамака Л. Н. (2009)
Фофанова О. В. - Нові технології в діагностиці бронхіальної астми у дітей, Юрцева А. П. (2009)
Чернышева О. Е. - Персистирующие инфекции в генезе бронхиальной астмы у детей, Юлиш Е. И., Сорока Ю. А., Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. (2009)
Юлиш Е. И. - Факторы риска развития бронхообструктивного синдрома у детей первого года жизни, Сорока Ю. А., Басюк Е. С., Вакуленко С. И. (2009)
Вирина В. А. - Специфическая аллергодиагностика у детей и подростков методом ротационного прик-теста компакт-ланцетами, Мазенко О. В., Вирин А. Л. (2009)
Головін Р. Р. - Досвід використання специфічної імунотерапії (СІТ) у дітей Львовської області (2009)
Кобец Т. В. - Применение современных информационных технологий на курорте для оценки общих неспецифизических реакций у детей с рецидивирующим бронхитом, Василенко Ю. Ю. (2009)
Лейкіна В. В. - Інформативність факторів ризику формування бронхіальної астми в ранньому дитячому віці, Альошина Р. М. (2009)
Кряжев А. В. - Уровень костной щелочной фосфатазы у детей раннего возраста с проявлениями пищевой аллергии, Овчаренко Л. С., Вертегел А. А. (2009)
Нагорная Н. В. - Элементный состав организма детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Упорно рецидивирующая обструкция бронхов при простой гипоплазии легких у детей, Шульга Д. И. (2009)
Мокия-Сербина С. А. - Эффективность и безопасность применения Беродуала Н при приступе бронхиальной астмы у детей старшего возраста, Литвинова Т. В. (2009)
Пащенко І. В. - Сучасні підходи до профілактики харчової алергії у дітей раннього віку, Кизима Н. В., Круть О. С., Шульга А. О., Підкова В. Я., Бойко Л. О., Мироненко А. А., Апухтіна Н. М. (2009)
Мацюра О. І. - Труднощі формулювання діагнозу і лікування обструктивного синдрому у дітей з віддаленими наслідками бронхолегеневої дисплазії, Беш Л. В. (2009)
Беш Л. В. - Базисна терапія бронхіальної астми у дітей: наскільки адекватною вона є сьогодні, Новікевич С. З. (2009)
Недельская С. Н. - Новые возможности в диагностике аллергических заболеваний, Пахольчук O. П., Бессикало Т. Г., Солодова И. В., Мазур В. И., Жиленко И. А., Шумная Т. Е., Кляцкая Л. И. (2009)
Охотникова Е. Н. - Системная кортикостероидная терапия в неотложной педиатрической аллергологии (2009)
Цьорох А. О. - Психологічні особливості та аналіз вегетативного статусу пубертатного віку хворих на бронхіальну астму, Беш Л. В. (2009)
Бушуєва І. В. - Моніторинг реалізації ветеринарних препаратів та ветеринарних лікарських засобів підприємствами, що входять до складу системи "Укрзооветпромпостач" (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик (сообщение 5). Линейность и диапазон применения аналитической методики, Мазулин А. В. (2009)
Кучеренко Л. І. - Стандартизація показників і методів контролю якості таблеток Кардіотрил (2009)
Кононенко А. Г. - Вивчення гепатопротекторної активності екстракту листків кукурудзи в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Малоштан Л. М., Ткаченко М. Ф., Ковальов В. М. (2009)
Опрышко В. И. - Перспективный комбинированный противосудорожный препарат с нейропротекторными свойствами на основе фиксированной комбинации тиотриазолина и Карбамазепина, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Мамчур В. И., Кравченко К. А. (2009)
Немченко А. С. - Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи, Кубарєва І. В., Косяченко К. Л. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення осмотичних властивостей гелів Карбополу на основі гідрофільних неводних розчинників, Башура О. Г. (2009)
Тихонов О. І. - Кількісне визначення відновлювальних цукрів у меді натуральному порошкоподібному, Ємельянов А. В. (2009)
Дмитришин Б. Я. - Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу з педіатрії та його адаптація до умов кредитно-модульної системи навчання, Беш Л. В. (2009)
Педанов Ю. Ф. - Роль учебной литературы по физиологии при обучении в высших учебных заведениях, Гоженко А. И., Макулькин Р. Ф. (2009)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Занько Н. В. - Метод розрахунку балансу тріадних фарб, Шовгенюк М. В., Писанчин Н. С. (2008)
Петасюк Г. А. - Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности, Мельник В. Е., Петасюк О. У., Оксентюк О. М. (2008)
Величко О. М. - Сучасні тенденції виробництва білових товарів, Манілюк Л. О. (2008)
Ульченко С. О. - Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань, Макаренко А. О., Гетьман І. Т. (2008)
Степанець В. В. - Вплив технологічних факторів на кольоровідтворення при опорядженні картонного паковання, Кушлик Б. Р. (2008)
Киричок П. О. - Розробка системи контролю роботи друкарських машин, Несхозієвський А. В. (2008)
Нечипорчук О. М. - Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку, Розум Т. В. (2008)
Чепурна К. О. - Експериментальне дослідження ступеня спрацювання фарбових валиків (2008)
Кириченко І. О. - Друкування і закріплення відбитків на ПВХ-пластику, Саражинська В. С., Синяков І. М. (2008)
Пастернак С. І. - Дослідження кінематики формоутворення зубчастих коліс методом контурної обробки, Іщенко М. В., Рябека І. О. (2008)
Дробікова К. О. - Можливості підвищення продуктивності одноножових різальних машин, Шостачук Ю. О. (2008)
Гейчук В. М. - Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна" з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез (2008)
Петрук А. І. - Навантаження приводу великоформатних ниткозшивних машин та шляхи їх зменшення, Черня Б. О., Моргун О. Я. (2008)
Мамонов Ю. П. - Дослідження впливу геометричних параметрів ножа на зусилля розрізування стопи на паперорізальній машині, Білоус В. В. (2008)
Мамонов Ю. П. - Теоретичне визначення технологічних зусиль шиття скобою із сплющеного дроту, Веретільник Т. І. (2008)
Приставський З. М. - Визначення кінематичних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів, Шебунін В. В. (2008)
Кулак М. И. - Моделирование инновационной стратегии управления жизненным циклом специализированных журналов, Семеняко Н. М. (2008)
Ильина Л. Г. - Концепции подготовки электронных учебных изданий (2008)
Волкова Е. Г. - Творческое мышление и его роль в деятельности редактора (2008)
Шерстюк В. П. - До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень (2008)
Козак А. - Дюссельдорф - место встречи для специалистов упаковочной отрасли со всего мира (2008)
Мамонов Ю. П. - Підготовка до ліцензування спеціальності 8.020208 "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" за освітнім рівнем "магістр", Осипова Т. Г. (2008)
Киричок П. О. - Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах, Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. (2008)
Ловейкін В. С. - Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя, Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. (2008)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2008)
Клименко Т. Є. - Аналіз контрольно-вимірювальних приладів та технологій вимірювання для відтворення колірних характеристик відбитків (2008)
Гурьева Н. С. - Исследование влияния условий освещения на восприятие цвета (2008)
Лотоцька О. І. - Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин (2008)
Поліщук Г. В. - Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків, Величко О. М. (2008)
Zhelezarova D. I. - Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist, Balashev I. L. (2008)
Снігур Н. С. - Вплив активації поверхні поліпропіленової плівки на якість відбитків тамподруку (2008)
Кудрицька Т. М. - Психофізіологічні знання про людину - науково-обґрунтований шлях реалізації сучасних видавничо-поліграфічних технологій (2008)
Войтенко С. О. - Аналіз процесу друкування нумерації на високоякісних офсетних паперах, для акцидентної продукції з елементами захисту інформації (2008)
Козик А. М. - Повышение качества изображения и методы влияния на цветовую гамму в процессе флексографской печати (2008)
Шерстюк В. П. - Нанотехнології та друкарство, Гуменюк О. В. (2008)
Киричок Т. Ю. - Використання переваг гіпертекстових технологій в мережевій рекламі (2008)
Котляров В. П. - Способы и средства для не режимного совершенствования операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм, Анякин Н. И., Хамеди Фархуд (2008)
Хохлова Р. А. - Гібридні технології лакування (2008)
Степанець М. А. - Технологічні особливості виготовлення самоклеїльних етикеток на друкарсько-обробних лініях, Зоренко О. В., Степанець А. І. (2008)
Кривенко К. Ю. - Синтез виконавчих циклових механізмів поліграфічних машин зблокованих із пневматичним розвантажувачем, Моргун О. Я., Петрук А. І. (2008)
Ривак П. М. - Забезпечення стабільності роботи папероживильної системи у машинах аркушевого офсетного друку (2008)
Литвин О. В. - Визначення пружно-деформованого стану затискного патрону токарного верстата, Кушик В. Г. (2008)
Григорова З. В. - Витрати обігу книготорговельних підприємств та проблеми їх визначення (2008)
Барзилович О. М. - Маркетинг періодичних видань: проблема визначення поняття та основних функцій, Павлюк О. Р. (2008)
Гавриш О. А. - Математичне моделювання - основний крок до конкурентоспроможної позиції на ринку, Лапач С. М., Гриценко В. В. (2008)
Сірик М. В. - Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання (2008)
Кваско А. В. - Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність (2008)
Барнич Ю. О. - Газетне виробництво України, Сірик М. В., Фенько Ю. (2008)
Андросюк Л. А. - Оперативність виготовлення продукції, як один із визначальних факторів конкурентоспроможності газетних друкарень (2008)
Міронова Д. В. - Принципи редагування художнього перекладу (2008)
Левчук О. М. - Перша книга самостійного читання: споживчі критерії якості друків для дітей (2008)
Коханівський О. П. - Особливості вітчизняного стилю складання наукових видань, Копишинська О. О. (2008)
Кобыльник Е. О. - Создание орнаментов со стилистическими особенностями различных эпох и применение их в разработке фирменного стиля, Тютчева Л. Д., Буртной М. А., Вахлакова В. Ю. (2008)
Парійська Л. П. - Коваленко Борис Васильович - легенда вітчизняної поліграфії (2008)
Штангрет А. М. - Видання, варте уваги фахівців (2008)
Зоренко О. В. - Міжнародна конференція вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічної промисловості (2008)
Козак А. - 18-ая Дрезденская конференция по упаковке (2008)
Стародуб М. П. - Підвищення якості поверхонь пар тертя оздоблювально-зміцнюючою обробкою, Олійник В. Г., Лотоцька О. І. (2008)
Title (2012)
Table of contents (2012)
Onanko A. P. - Influence mechanical treatment, electrical current, changing of defect structure on inelastic characteristics of si + sio2 wafer-plates, gesi and sio2, Lyashenko O. V., Prodayvoda G. T., Vyzhva S. A., Onanko Y. A. (2012)
Grinevych V. S. - Influence of a precursor properties on the surface morphology of nanoscale tin dioxide films, Smyntyna V. A., Filevska L. M. (2012)
Kardashev K. D. - Local density of states of electrons in graphen, Kardashev D. L. (2012)
Tkach T. B. - Optimized relativistic model potential method and quantum defect approximation in theory of radiative transitions in spectra of multicharged ions (2012)
Nitsuk Yu. A. - Optical absorption and diffusion of cobalt in ZnS single crystals, Vaksman Yu. F., Purtov Yu. N. (2012)
Loboda A. V. - Electron-collisional spectroscopy of atoms and multicharged ions in plasma: ne atom and be-like ions (2012)
Iatsunskyi I. R. - Evolution of structural defects in silicon caused by high-temperature oxidation (2012)
Smyntyna V. A. - Influence of the surface on the spectrum of luminescence of cds nanocrystals in gelatine matrixs, Skobeeva V. M., Malushin N. V. (2012)
Prepelitsa G. P. - Nonlinear stochastic dynamics governing for quantum systems in external field: chaos theory and recurrence spectra analysis, Kuzakov V. M., Buyadzhi V. V., Solanikova E. P., Karpenko A. A. (2012)
Burlak G. M. - Luminescent properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte, Vilinskaya L. N. (2012)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization resonances for the lanthanides atoms: thullium spectrum, new data and effects (2012)
Borschak V. A. - Application of a sensor on the heterojunction CdS-Cu2S basis (2012)
Khetselius O. Yu. - Optics and spectroscopy of cooperative electron-gamma-nuclear processes in heavy atoms (2012)
Karakis Yu. N. - Optimyzation in conditions for CDS-сU2s heterophotocell shaping, Kutalova M. I., Zatovskaya N. P. (2012)
Ambrosov S. V. - Laser-photoionization method of separation of the isotopes: radiative parameters for alkali elements, Fedchuk A. P., Glushkov A. V., Lepikh Ya. I. (2012)
Kiss A. V. - Influence of nanocrystallite sizes on the absorption spectrum of cds nanocrystals, Smyntyna V. A., Zubritskiy S. V. (2012)
Kovalchuk V. V. - Nanoelectronic’s material for optic system (2012)
Kruglyak Yu. A. - Relativistic model dirac-fock approach to studying fe plasma emission spectra in a low inductive vacuum spark, Korchevsky D. A., Chernyakova Yu. G., Florko T. A. (2012)
Dragoev A. A. - Features of photocurrent relaxation in sensor-based cds crystals or features of photocurrent relaxation in crystals with fast and slow recombination centres, Ilyashenko A. S., Karakis Yu. N., Kutalova M. I. (2012)
Kuznetsova A. A. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of 2p-2s transition in mu-hydrogen, Kvasikova A. S., Shakhman A. N., Vitavetskaya L. A. (2012)
Ptashchenko O. O. - Effect of ammonia vapors on the breakdown characteristics of si and gaas p-n junctions, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R., Dovganyuk G. V. (2012)
Hrabovskiy O. V. - Calculation Procedure for the quantum-dimensional systems, Klimenko A. M., Lisovenko D. V. (2012)
Інформація для авторів наукового збірника "Фотоелектроніка" (2012)
Golomoziy V. V. - On coupling moment integrability for time-inhomogeneous Markov chains, Kartashov N. V. (2013)
Harlamov B. P. - Semi-Markov approach to the problem of delayed reflection of diffusion Markov processes (2013)
Indlekofer Karl-Heinz - On a conjecture of Erdos about additive functions (2013)
Ivanov A. V. - Consistency and asymptotic normality of periodogram estimator of harmonic oscillation parameters, Zhurakovskyi В. M. (2013)
Kartashov N. V. - Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series (2013)
Knopova V. - Compound kernel estimates for the transition probability density of a Levy process in R (2013)
Koroliuk V. S. - Storage impulsive processes on increasing time intervals, Manca R., D’Amico G. (2013)
Kulik A. M. - Lift zonoid order and functional inequalities, Tymoshkevych T. D. (2013)
Kulinich G. L. - Asymptotic behavior of the integral functionals for unstable solutions of one-dimensional Ito stochastic differential equations, Kushnirenko S. V., Mishura Y. S. (2013)
Limnios N. - Poisson approximation of processes with locally independent increments with Markov switching, Samoilenko I. V. (2013)
Luz M. M. - Minimax-robust filtering problem for stochastic sequence with stationary increments, Moklyachuk M. P. (2013)
Mishura Y. - Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel, Zubchenko V. (2013)
Petersson M. - Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes (2013)
Pupashenko D. S. - Asymptotic properties of corrected score estimator in autoregressive model with measurement errors, Shklyar S. V., Kukush A. G. (2013)
Shevchenko G. - Mixed stochastic delay differential equations (2013)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2009)
Зоренко О. В. - Проблеми паперозабезпечення у середньосерійному книжковому виробництві, Конончук М. В., Ткаченко Т. В. (2009)
Терентьєв С. О. - Вплив параметрів напилення керамічного покриття анілоксових валів на якість їх поверхневого шару, Розум Т. В. (2009)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання, Олянишен Т.В., Мельников О. В. (2009)
Морфлюк-Щур В. В. - Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання (2009)
Зенкін М. А. - Розробка механізму формування показників якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу, Єфіменко Н. А., Усіков І. Ю. (2009)
Цурін О. П. - Web-портал поліграфічних видань журналів, Антонович Є. В. (2009)
Козик А. М. - Явление муара во флексографской печати и методы его устранения (2009)
Новік М. А. - Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху (2009)
Маца Р. С. - Виконавчі механізми самонакладів з нижнім виводом напівфабрикату, проблеми і шляхи їх усунення (2009)
Котляров В. П. - Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин, Петренко А. Г., Микитенко И. М. (2009)
Менжинська Н. В. - Аналіз технологічних характеристик устаткування для термотрансферного друку, Гавенко С. Ф. (2009)
Котляревський Я. В. - Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України, Мельников О. В., Передерієнко Н. І. (2009)
Бояринова О. Є. - Використання маркетингових досліджень при розробці видавничого проекту (2009)
Сошинська Я. Є. - Дослідження факторів якості книготорговельного обслуговування, Дмитрик А. Г. (2009)
Котвіцький В. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти (2009)
Францева Н. Ю. - Проблема менеджменту випуску вузівської навчальної літератури (2009)
Тихоненко К. М. - Фінансова стратегія як важливий ланцюг в управлінні підприємством (2009)
Кукайло М. С. - Формування конкурентних переваг спеціалізованого видавництва на основі маркетингової стратегії (на матеріалах ДНВП "Картографія") (2009)
Юрасова Ю. С. - Соціальні та економічні проблеми менеджменту виставково-ярмаркової діяльності у книжковому бізнесі України (2009)
Корягин П. В. - К вопросу необходимости оценки экономической эффективности проектов по модернизации производства в химической промышленности с учетом социального и экологического факторов (2009)
Барзилович О. М. - Організація роботи менеджерів та прийняття рішень, Євдоніна О. С. (2009)
Хомич Л. Н. - Работа редактора над переизданием произведений классиков литературы, в частности устранение искажений авторского текста (на примере произведений В. С. Короткевича) (2009)
Куликова Е. В. - Влияние философских учений Николая Федорова и Александра Богданова на творчество Андрея Платонова в оценке современной русской и англоязычной критики (2009)
Оскерко В. В. - Василь Быков и его окружение, Петровичева Л. И. (2009)
Петровичева Л. И. - Основные подходы к исследованию книги, Богданович Е. Н. (2009)
Киричок П. О. - Текстовий контент сайту як жанр реклами, Дем’янова А. О. (2009)
Катрич О. П. - Порівняльний аналіз особливостей зображень виконаних різними технічними засобами (2009)
Герук Я. В. - Орнамент, як основний елемент в оформленні календарів (2009)
Величко О. М. - Міцність сучасного газетного паперу, Олійник В. Г., Юхимець А. (2009)
Логазяк I. Ю. - Мікроскопічний аналіз поверхневої структури та поперечного перерізу капронових ниток для зшивання книжкових блоків (2009)
Рибка Р. В. - Фізико-хімічні основи фіксації фарби в процесі друкування на флокованих поверхнях (2009)
Нетак В. Б. - Експлуатаційні властивості відбитків струминного друку (2009)
Дыдышко С. И. - Методика оценки качества печатных оттисков (2009)
Киричок П. О. - Структурна побудова мультизадачності процесів визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах, Морфлюк В. Ф. (2009)
Шевелёв А. А. - Создание латентных изображений с использованием стохастических растровых структур (2009)
Гужва І. Ю. - Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва (2009)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2009)
Гавриш А. П. - Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важко навантажених підшипників ковзання, Роїк Т. А., Ковальов В. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2009)
Онищук М. В. - Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинноорієнтованих програмних засобів, Морфлюк В. Ф. (2009)
Степанець В. В. - Стійкість висоти рельєфу крапки шрифту Брайля на картонному пакованні для медичних препаратів, Заворотний М. М. (2009)
Артюшина И. Л. - Методы регистрации и воспроизведения высококонтрастных оригиналов в системах с ограниченным динамическим диапазоном, Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. (2009)
Коханівський О. П. - Технологія відновлення раритетних науковотехнічних видань, Суглобов Д. С. (2009)
Гумен Г. М. - Комп’ютерна візуалізація графічних залежностей просторів вищих розмірностей (2009)
Кулишова Н. Е. - Исследование точности прогнозирования цвета растрового оттиска с помощью аналитических моделей, Иванникова О. А. (2009)
Вакуліч Д. А. - Дослідження впливу технологічних факторів на висоту елементів шрифту Брайля, Маїк В. З., Мотика М. Т. (2009)
Андрущенко В. В. - Дослідження надійності ниткошвейної машини БНШ-6А, Черня Б. О. (2009)
Панов С. Л. - Кінематичне дослідження шарнірно-важільного механізму привода ножа одноножевої різальної машини аналітичним методом, Юланова О. Р. (2009)
Романченко О. В. - Синтез кулісно-рейкового механізму та визначення кінематичних характеристик вивідних циліндрів самонакладу зошитів реверсивного типу, Приставський З. М. (2009)
Віхоть О. М. - Визначення зусиль друку в ротаційних тамподрукарських апаратах при задруковуванні круглих виробів (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідних процесів у слідкуючій мехатронній системі з електромашинним підсилювачем та виконавчим двигуном постійного струму, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2009)
Киричок П. О. - Перспективи використання стружки алюмінієвої бронзи у поліграфії, Роїк Т. А., Морозов А. С., Ковальов В. А., Савченко К. І. (2009)
Карпіловський П. Е. - Композиційні особливості та друкарські проблеми двокомпонентних маркувальних фарб, Сазоненко В. В., Воробйов В. І., Швець Ю. В. (2009)
Стеценко К. Д. - Волокниста маса для виготовлення офортного паперу, Чуркін В. В. (2009)
Якуцевич С. - Современные тенденции в создании и использовании бумаги для офсетной и цифровой печати, Ярка Н. (2009)
Нетак В. Б. - Фізико-хімічні особливості фарби для цифрового і широкоформатного струминного друку (2009)
Бурса О. В. - Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові (2009)
Котляревський Я. В. - Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств, Мельников О. В. (2009)
Андрійчук М. Т. - З історії видавничої діяльності в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) (2009)
Савченко К. - Огляд новин пакувальної і поліграфічної галузей (2009)
Мельников О. В. - Незабутні корифеї друкарства (2009)
Мосоров В. Я. - Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі (2013)
Шаховська Н. Б. - Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи (2013)
Савицький А. Й. - Інформаційно-аналітична система "Електронний кампус НТУУ "КПІ”, Мелкумян К. Ю., Габзовська О. Б., Ромашкевич Я. О. (2013)
Павликевич М. Й. - Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем (2013)
Федасюк Д. В. - Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки, Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. (2013)
Жарких Ю. С. - Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів, Лисоченко С. В., Сусь Б. Б., Третяк О. В. (2013)
Стефанович Т. О. - Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни (2013)
Жежнич П. І. - Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу, Гірняк М.Г. (2013)
Алєксєєва І. В. - Про створення в НТУУ "КПІ” комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО, Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б., Дутко А. , Тарабара І. (2013)
Сташевський З. П. - Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки, Грицюк Ю. І. (2013)
Березко О. Л. - Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу, Жежнич П. І., Пастух О. А. (2013)
Колодій Р. С. - Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle (2013)
Анохін В. М. - Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника "Економіка підприємства”, Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. (2013)
Чайківський Т. В. - Індивідуальні завдання в електронній дисципліні, Озірковський Л. Д., Біленька О. Б. (2013)
Мандрона М. - Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу, Сташевський З., Бурак Н. (2013)
Бущак Г. А. - Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів (2013)
Тимофеєва Ю. Р. - Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій, Тарасов Д. О. (2013)
Федасюк Д. В. - Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету, Макар В., Тушницький Р. (2013)
Поплавський М. - Прикладні технології формування іміджу лідера (2013)
Кочубей Л. - Політичні PR: тенденції становлення в Україні (2013)
Хавкіна Л. - Новітні параметри функціонування реклами в Україні у вимірах соціальної та приватної комунікації (2013)
Литвин А. - Сутнісний підхід до розуміння поняття "імідж" з погляду політичного іміджмейкінгу (2013)
Варич М. - Жанр огляду на сторінках спеціалізованих автомобільних видань (2013)
Соколова Н. - Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України (2013)
Гурбанська А. - Діалог культурно-історичної й персональної тематики з редакційно-видавничою діяльністю українських письменників (2013)
Грет Г. - Конкурентоздатність книготорговельного підприємства (2013)
Миколаєнко А. - Роль часопису "Смолоскип" у становленні однойменного видавничого осередку українців в еміграції (2013)
Семеренко С. - Товарна пропозиція як складова кон'юнктури книжкового ринку України (2013)
Злобіна О. - Субкультури в студентських комунікаціях (2013)
Стеценко К. - Особливості соціокомунікативної функції шоу-бізнесу в постіндустріальному суспільстві (2013)
Костиря І. - Політична культура як складова духовної культури суспільства: політико-комунікативний аспект (2013)
Шевель І. - Процес глобалізації світу культури (2013)
Єфанова К. - Друковані носії інформації в субкультурі ультрас (2013)
Петрова Л. - Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікативний підхід у дослідженні історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону (2013)
Прокопенко Л. - Соціально-комунікаційна діяльність бібліотек у формуванні інформаційного простору України (2013)
Гончарова О. - До питання авербальної складової ораторського виступу (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: подолання ізоляції від світових мистецьких процесів (2013)
Дерман Л. - Тіло людини в просторі комунікацій: образи сучасної моди (2013)
Литовка Я. - "World music" як нова комунікація музичних культур (2013)
Антоненко В. - Проблемні питання дефініції "культурна спадщина", Крупа І. (2013)
Козловський Є. - Порівняльний аналіз корпоративних культур у сучасних українських та іноземних підприємствах (2013)
Кузьменко Б. - Інтелектуальні робототехнічні системи у сфері культури і мистецтв (2013)
Остапенко Г. - Основні аспекти соціально-комунікаційних технологій мережі інтернет у студентському середовищі (2013)
До відома авторів (2013)
Третяк К. Р. - Апостеріорна оптимізація точності та надійності активної геодезичної мережі моніторингу Дністровської ГЕС, Краненброек Дж. В., Балан А. Ю., Ломпас О. В., Савчин І. Р. (2014)
Zablotskyy F. D. - Methodological steps of GNSS meteorology (2014)
Савчук І. В. - Дослідження кореляційних зв’язків параметрів іоносфери із сонячною і магнітною активностями (2014)
Марченко О. М. - Побудова матриці нормальних рівнянь для моделювання локального гравітаційного поля, Джуман Б. Б. (2014)
Янків-Вітковська Л. М. - Методика усереднення даних для побудови регіональної моделі іоносфери (2014)
Lityns’kyy V. - Calculation of optimal values of measured lenghts for accurate determination of small segments, Fys M., Pokotylo I., Lityns’kyy S. (2014)
Марченко О. М. - Редукування вертикальних градієнтів сили тяжіння на сферичну поверхню, Лук’янченко Ю. О. (2014)
Рябчій В. В. - Апроксимація функцій середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення їх допустимих значень, Трегуб М. В. (2014)
Джунь Й. В. - Про метод найменших квадратів, адаптований до закону похибок Пірсона-Джеффріса (2014)
Марченко О. М. - Про побудову моделей гравітаційного поля Землі за даними GOCE, Марченко Д. О., Лопушанський О. М. (2014)
Іванчук О. М. - Дослідження похибок збільшення (масштабу) цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106І (Суми, Україна) за допомогою спеціальних тест-об’єктів, Чекайло М. В. (2014)
Міхно П. Б. - Вдосконалення обліку порушених і рекультивованих земель (2014)
Перович І. Л. - Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів (2014)
Світлій пам’яті педагога, науковця, поета Ігора Садуковича Пандула (2014)
Світлій пам’яті відомого вченого-астронома, видатного спеціаліста в галузі селенодезії Віталія Степановича Кислюка (2014)
Світлій пам’яті видатного геодезиста та землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Киричок П. О. - Шановні колеги! (2009)
Киричок П. О. - Експериментальні дослідження процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки, Хмілярчук О. І. (2009)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій УФ-лаків і лакованих відбитків, Чуркін В. В., Стеценко К. Д. (2009)
Кулишова Н. Е. - Формализация процедуры принятия решения о выполнении треппинга на изображении, Кучменко Д. О. (2009)
Скиба В. М. - Оцінка технологічності CtP-систем, Олійник В. Г. (2009)
Кушлик Б. Р. - Актуальні аспекти дослідження надійності технологічного процесу виготовлення малотиражної продукції офсетним способом друку (2009)
Гуменюк О. В. - Класифікація основних елементів трибосистеми трафаретного друку (2009)
Зоренко Я. В. - Методика регресійного аналізу для оцінки чинників управління у системі "оригінал-відбиток" (2009)
Якуцевич С. - Розробка концепції комп’ютерних систем контролю та оцінки якості друкованої продукції, Войтенко С. О. (2009)
Зоренко О. В. - Систематизація обробних технологій для виробництва рекламної продукції, Федоренко К. О., Ткаченко Т. В. (2009)
Кулік Л. Й. - Типові технологічні процеси виготовлення картонної тари (2009)
Логазяк I. Ю. - Аналіз процесу скріплення книжкових блоків нитками (2009)
Козик А. М. - Допечатная подготовка и печать на гибких упаковочных материалах (2009)
Ловейкін В. С. - Новий метод дослідження динамічних моделей приводів машин з розподіленими параметрами, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2009)
Грибенюк О. О. - Підвищення надійності ниткозшивних машин, Шостачук Ю. О. (2009)
Палюх О. О. - Експериментальні дослідження кулачкового механізму обертового столу тамподрукарської машини ПТМ-200 (2009)
Несхозієвський А. В. - Розробка системи контролю роботи друкарського обладнання (2009)
Киричок Т. Ю. - Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л. (2009)
Бойчук Н. В. - Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону, Гавенко С. Ф., Вуйцик Л. Б., Гевусь О. І. (2009)
Груздева И. Г. - Исследование реологических свойств полиграфических лаков, Орлова А. О. (2009)
Олянишен Т. В. - Побудова моделі ринку друкованої продукції України, Штангрет А. М. (2009)
Передерієнко Н. І. - Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні, Котляревський Я. В. (2009)
Іванов-Ахметов В. М. - З історії глибокого друку (2009)
Вітаємо з ювілеєм! (2009)
Маханьков В. І. - Фотографія як спосіб відображення дійсності, Юштіна А. О. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення біологічної активності заморожених БАД із ягід методом біотестування, Крячко Т. В., Яницький В. В., Афанасьєва В. А., Максимова Н. П. (2009)
Перцевий Ф. В. - Дослідження механізму формування мікробіологічних властивостей желейної продукції з використанням добавок сканпро, Теймурова А. Т., Коваленко В. О., Дьяков О. Г. (2009)
Погожих М. І. - Технологія дієтичних добавок на основі крові великої рогатої худоби і рослинної сировини, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2009)
Погарська В. В. - Функціональні комбіновані добавки з молочної сироватки, каротиноїдів із гарбуза та рослинних антиоксидантів, Павлюк Р. Ю., Берестова А. А., Глубокий Д. О., Підгорна Н. І. (2009)
Малюк Л. П. - Установлення впливу екстракту полісахаридів оболонки насіння льону на біофлавоноїди плодово-ягідних соусів, Зіолковська А. В., Гурікова І. М. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Вплив кріогенного заморожування ягід з різними швидкостями на вегетативні форми мікроорганізмів, Соколова Л. М., Погарська В. В., Крячко Т. В., Максимова Н. П. (2009)
Постнов Г. М. - Визначення норм виходу анатомічних частин птиці імпортного походження, Дюкарева Г. І., Лазарев О. В. (2009)
Большакова В. А. - Розробка технології м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням композиції гідроколоїдів, Скуріхіна Л. А., Гринченко Н. Г. (2009)
Кучерук З. І. - Наукове обґрунтування рецептурного складу сухих сумішей для виробництва дієтичних безбілкових і безглютенових хлібобулочних виробів, Луньова О. С. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Активація рослинних біологічно активних речoвин та біополімерів фізичними методами, Дібрівська Н. В., Погарська В. В., Яницький В. В., Афанасьєва В. А., Крячко Т. В. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Кріогенне заморожування під час отримання функціональних каротиноїдних добавок з гарбуза, Погарська В. В., Маціпура А. С., Маціпура Т. С., Черноморд Н. О. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Низькотемпературна активація гідрофільних властивостей каротиноїдів під час переробки каротиновмісних овочів, Погарська В. В., Лосева С. М., Максимова Н. П., Маціпура А. С. (2009)
Юрченко С. Л. - Обґрунтування доцільності використання карагінанів у технології молочних десертів, Сабодаш Г. О., Коваленко С. М. (2009)
Коваленко В. О. - Перспективи розвитку технологій м¢ясних січених напівфабрикатів з використанням композицій протеолітичних ферментних препаратів, Горбань В. Г., Чернова Л. О. (2009)
Баль-Прилипко Л. В. - Iнноваційне технологічне рішення: м’ясний фітнес-стандарт, Осейко М. І. (2009)
Холодова О. А. - Дослідження білково-протеїназного комплексу борошна, підданого озонуванню, Сафонова О. М., Шуліка О. Ю. (2009)
Мазуренко І. К. - Пріоритетні напрямки в реформуванні національної системи технічного регулювання харчової галузі (2009)
Віннікова Л. Г. - Установлення раціональної масової частки нітриту натрію в напівкопчених ковбасах, Асауляк А. В., Чернер Є. І. (2009)
Тележенко Л. М. - Проблема перерозподілу води у швидкозаморожених фруктових десертах, Паскал Ю. Г. (2009)
Дубатовка Г. В. - Зберігання сирокопчених ковбас на основі м’яса птиці з термічною активацією сировини, Асауляк А. В., Врем’я І. Б. (2009)
Колесник А. О. - Tоварознавча експертиза м'ясних січених виробів, збагачених біоорганічним кальцієм, Колесник Т. Л. (2009)
Жигаленко І. Ю. - Дослідження граничної напруги зсуву міжфазних адсорбційних шарів білко-вмісної сировини та функціональних напівфабрикатів на її основі для емульсійних соусів, Колеснікова М. Б., Панікарова Б. О. (2009)
Черевична Н. І. - Mатематичне моделювання рецептури бісквітних напівфабрикатів з ксампаном, Самохвалова О. В., Полевич В. В. (2009)
Черевко О. І. - Дослідження функціональних можливостей апаратів для теплової обробки, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Лебединець І. В. (2009)
Черевко О. І. - Підвищення ефективності роботи роторного випарника, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз упровадження мембранних технологій під час обробки пектинового екстракту, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2009)
Погожих М. І. - Процес сушіння як енергоефективний перехід термодинамічної системи у стан рівноваги, Цуркан М. М. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз тенденцій розвитку світового ринку технічних засобів митного контролю для виявлення наркотичних речовин, Афукова Н. О., Кукса А. М. (2009)
Потапов В. О. - Методика визначення теплообмінних характеристик універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О. В., Білецький Е. В. (2009)
Дейниченко Г. В. - Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва, Мазняк З. О., Калішенко Ю. В. (2009)
Маяк В. І. - Закономірності тепловіддачі в процесі виробництва пастоподібних концентратів напоїв, Михайлов В. М. (2009)
Маяк В. І. - Дослідження соціально-економічної ефективності виробництва ПКН і цукатів за новою технологією, Михайлов В. М. (2009)
Єфремов Ю. І. - Функціональні можливості використання дикорослих грибів і класифікація процесів їх переробки, Михайлова С. В., Голуб Р. В., Глушач О. Ю. (2009)
Семенюк Д. П. - Удосконалення процесу холодильної обробки культивованих грибів, Куценко В. А., Головко М. П. (2009)
Любавіна О. О. - Дослідно-промислова установка кондиціювання води, Михайленко В. Г., Аксьонова О. Ф. (2009)
Постнов Г. М. - Аналіз ринку слайсерів та критерії їх вибору, Єфімова В. О. (2009)
Постнов Г. М. - Визначення інтенсивності випромінювання акустичної потужності ультразвукової установки, Чеканов М. А., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А. (2009)
Терешкін О. Г. - Дослідження впливу пари високого тиску на поверхневий шар коренеплодів, Дмитревський Д. В. (2009)
Ільюшко В. М. - Математичне моделювання процесу правки на роликовій правильній машині, Кравченко Л. К. (2009)
Кононенко Т. П. - Особливості організації та технічного оснащення сандвіч-барів, Єфімова В. О., Золотухіна І. В. (2009)
Костенко С. М. - Рефлектор для всебічного рівномірного опромінення приймача напівеліптичного перерізу (2009)
Дуб В. В. - Iнтенсифікація процесу зброджування пивного сусла, Колчін С. М. (2009)
Терешкін О. Г. - Ефективність упровадження машини для очищення плодів перцю солодкого на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М. А., Горєлков Д. В. (2009)
Михайлов В. М. - Дослідження процесу набухання клітковини картопляної торговельної марки potex, Димитриєвич Л. Р., Степанова Т. М. (2009)
Черевко О. І. - Оцінка якості пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини, Маяк О. А. (2009)
Сабадаш С. М. - Розрахунок ефективності уловлення пилу конічними циклонами, Якуба О. Р. (2009)
Синєкоп М. С. - Pозрахунок власних коливань циліндрів, Пархоменко Л. О. (2009)
Воінова С. О. - Задача управління процесом приготування паливної мазуто-водяной емульсії, Воінов О. П., Михайлов К. О. (2009)
Воінова С. О. - Можливості підвищення надійності технічних об’єктів з малим залишковим ресурсом (2009)
Ватренко О. В. - Перевірка стійкості поля кришок типу III-82 (2009)
Крайнюк Л. М. - Проблеми комплексної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О. (2009)
Лисюк Г. М. - Залежність інтенсивності забарвлення від умов зберігання розчинів кріас-порошку з суцвіття нагідок, Артамонова М. В., Туз Н. Ф. (2009)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту нітратів у різних сортах часнику, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2009)
Головко М. П. - Комплексна товарознавча оцінка якості макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М. М., Верешко Н. В. (2009)
Онищенко В. М. - Аналіз механічних характеристик натуральних ковбасних оболонок та методів їх визначення, Шубіна Л. Ю., Островерх І. С. (2009)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Визначення раціонального дозування насіння льону до пісочного печива, Лисюк Г. М. (2009)
Камсуліна Н. В. - Шляхи удосконалення рецептурного складу рибних фаршевих виробів, Ільдірова С. К. (2009)
Дюкарева Г. І. - Визначення вмісту йоду в паштетах, виготовлених з використанням напівфабрикату кісткового харчового та еламіну, Головко Т. М., Серік М. Л. (2009)
Сорокіна С. В. - Дослідження впливу нетрадиційної сировини на якість соняшникової олії під час зберігання, Карпенко З. П., М’ячиков О. В. (2009)
Крайнюк Л. М. - Основні принципи розробки методологічної основи проектування, Касілова Л. О., Старчаєнко О. Т., Набокова А. М., Станевич М. Д. (2009)
Крайнюк Л. М. - Системний підхід до управління якістю проектів підприємств ресторанного господарства, Касілова Л. О., Чорна Н. В., Набокова А. М., Станевич М. Д. (2009)
Захаренко В. О. - Зберігання листкового та головчастого салату, Іванова А. А., Толстік Е. В. (2009)
Одарченко М. С. - Дослідження випікання прісного листкового тіста та взаємозв'язок вологості та теплопровідності готових виробів, Андросов В. Ю. (2009)
Одарченко Д. М. - Напівфабрикат високого ступеня готовності із грибів глива звичайна, Одарченко А. М., Сесь А. М., Піддубний В. В. (2009)
Єфремов Ю. І. - Дослідження процесу структуроутворення під час виробництва зефіру, Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Карев М. О. (2009)
Мардар М. Р. - Oрганолептичний аналіз нових сортів хліба на основі диспергованого зерна пшениці, Кордзая Н. Р. (2009)
Гордієнко В. В. - Комплексна оцінка якості сметанних десертів, Сесь А. М., Прокудіна В. Ю., Михайлик В. І. (2009)
Діденко О. В. - Підвищення якості макаронних виробів, Балим В. Ю., Сесь А. М., Штих С. В. (2009)
Крайнюк Л. М. - Рецептура та проблеми контролю якості кулінарної продукції, Касілова Л. О., Крутовий Ж. А. (2009)
Дюкарева Г. І. - Дослідження якості молочного копреципітату з метою поліпшення якості клейковини тіста, Акмен В. О., Бєлякова Ю. М. (2009)
Варанкіна О. О. - Аналіз кількісного вмісту бета-каротину та вітаміну а в молочних продуктах, Кричковська Л. В. (2009)
Труфкаті Л. В. - Концептуальне обґрунтування розробки способу сушіння пряно-смакових фітокультур, Кобєлєва С. М. (2009)
Буханов В. Д. - Современные проблемы качественного питания и получения экологически чистых продуктов животного происхождения, Везенцев А. И., Науменко Л. И., Мячикова Н. И. (2009)
Мардар М. Р. - Зміна білкових речовин екструдованих зернових продуктів у разі збагачення їх білковими добавками, Валевська Л. О. (2009)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу харчових добавок на пористу структуру хлібобулочних виробів, Захаренко В. О., Кірьяков Ю. К. (2009)
Дейниченко Г. В. - Дослідження антиоксидантних властивостей водорості зостери, Івашина Л. Л., Півень О. М. (2009)
Дубініна А. А. - Дослідження хімічного складу ботанічних сортів гарбуза, районованих у Східній Україні, Летута Т. М., Попова Т. М. (2009)
Пивоваров П. П. - Hовий метод визначення коефіцієнта дифузії вологи під час обводнення сушеної рослинної сировини, Захаренко В. О. (2009)
Постнов Г. М. - Bизначення енергії ультразвукових коливань, що розсіялась під час ультразвукової обробки м’ясної сировини, Пак А. О., Чеканов М. А. (2009)
Селютіна Г. А. - Визначення шкідливих домішок у коньяку вітчизняного та зарубіжного виробництва, Овчиннікова І. Ф., Щербакова Т. В. (2009)
Синєкоп М. С. - Mодуль для задання аналітичної інформації та її конвертування мовою програмування с++, Півненко А. О. (2009)
Негру І. Ф. - Ферментативний каталіз як основа для ефективної переробки томатних вичавків, Капрельянц Л. В. (2009)
Левчук І. В. - Застосування капілярного електрофорезу для ідентифікації в насінні соняшнику гербіцидів класу хлорфеноксикарбонових кислот, Осейко М. І. (2009)
Черно Н. К. - Порівняльна характеристика фізико-хімічних властивостей інгібітору трипсину насіння люцерни та бад на його основі, Крусір Г. В., Русєва Я. П. (2009)
Черно Н. К. - Гідроліз хітину препаратами деяких гідролаз, Озоліна С. О., Гураль Л. С. (2009)
Крусір Г. В. - Застосування математичних методів для визначення раціональних режимів екстракції інгібітору панкреатичної амілази, Василів О. Б., Кушнір Н. А. (2009)
Дюкарева Г. І. - Аналіз якості цегли вітчизняних і російських виробників та виявлення можливості невірного кодування цегли згідно з УКТ ЗЕД, Акмен В. О. (2009)
Іванова А. А. - Експертиза зубних паст, що реалізуються на ринку України, Колесник Т. Л. (2009)
Волошин П. В. - Практичнi аспекти екологiчного монiторингу в Харкiвськiй областi, Василець К. К. (2009)
Янчева Л. М. - Використання навчально-інформаційних web-ресурсів у вищій школі підприємництва хдухт, Артеменко В. С., Вялкіна С. П. (2009)
Скуріхіна Л. А. - Використання СУБД Access у створенні інформаційної системи для вирішення технологічних задач м’ясного виробництва, Сибірякова І. Г., Кочарова Т. Р. (2009)
Симоненко В. І. - Сучасні тенденції організації самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій, Демченко Т. В. (2009)
Чаговець В. В. - Комплекс програм для самостійного вивчення тем дисципліни "інформатика", Землянко Ю. В. (2009)
Чаговець В. В. - Ділова гра: програмна реалізація і досвід застосування у підготовці інженерів-механіків, Карпенко Л. К., Землянко Ю. В. (2009)
Тімофєєва О. М. - Організація соціальних мереж, Тімофєєв О. В. (2009)
Вартанян В. М. - Огляд та аналіз інструментальних засобів систем комп’ютерної алгебри для реалізації інтервальних розрахунків, Ревенко Д. С. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Жежнич П. - Консолідація відкритих інформаційних ресурсів у туристичній сфері, Сопрунюк О. (2013)
Березький О. - Похибки перетворення типу "контур – контур” в автоматизованих системах опрацювання біомедичних зображень (2013)
Харченко О. - Стійкість розв’язків задачі оптимізації архітектури програмних систем, Боднарчук І., Галай І. (2013)
Гафіяк А. - Особливості розвитку ринку інформації та індустрії інформаційних технологій в умовах єдиного інформаційного простору (2013)
Гнатушенко В. - Інформаційна технологія підвищення просторової розрізненості цифрових супутникових зображень на основі ІСА- та вейвлет-перетворень, Кавац О. (2013)
Заплатинський В. - Програмний засіб виявлення наявності больових відчуттів у людини, Ковівчак Я. (2013)
Пелешко Д. - Дослідження використання операції деконволюції у реконструктивних методах усунення локальних спотворень, Клювак А., Ізонін І., Іванов Ю., Голубінська М. (2013)
Висоцька В. - Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В., Чирун Л. (2013)
Притула Н. - Розрахунок динаміки зміни об’єму акумульованого газу в газотранспортній системі, Гринів О., Химко О. (2013)
Тимощук П. - Фільтрування рангу на базі аналогової нейронної схеми визначення максимальних за величинами з множини сигналів (2013)
Вовк Н. - Консолідований інформаційний ресурс в факторинговій діяльності, Комова М. (2013)
Чкалов О. - Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted, Булах Б., Безносик О., Мацулевич О. (2013)
Lytvynenko V. - Synthesis of the wavelet-neural networks for the classification of mass spectra using clonal algorithm (2013)
Давидов М. - Синтез видимої артикуляції віртуального персонажа з аудіопотоку для системи сурдоперекладу (2013)
Яковина В. - Огляд та аналіз метрик оцінювання якості машинного перекладу, Масюкевич В. (2013)
Сердюк П. - Архітектура програмного забезпечення верифікації та автоматизованого тестування методів розв’язування задач математичної фізики, Том’як О. (2013)
Махун Д. - Дослідження технології створення прикладних аплікацій для ОС ANDROID, Демида Б. (2013)
Ковальчук А. - Бінарні операції та елементи алгоритму RSA при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень , Пелешко Д., Борзов Ю. (2013)
Берко А. - Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2013)
Гнатушенко В. - Дослідження самоподібних процесів передачі трафіку на основі ON/OFF моделі, Данладі Алі. (2013)
Мельник Р. - Моделі гіпотетичного образу для сегментування зображень за кумулятивними гістограмою та густиною пікселів, Каличак Ю. (2013)
Драґан Я. - Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкованого процесу, Никитюк В., Хвостівська Л. (2013)
Пелешко Д. - Модель утворення локальних спотворень зображення, Клювак А., Ковальчук А., Ізонін І., Голубінська М. (2013)
Ковальчук А. - Використання кватернарних дробово-лінійних фрактальних форм при шифруванні – дешифруванні зображень з елементами алгоритму RSA, Цмоць І., Ступень М. (2013)
Марковець О. - Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування, Козловська К. (2013)
Сидор А. - Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем, Теслюк В., Береговський В. (2013)
Грицюк М. - Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі, Грицюк Ю. (2013)
Чекурін В. - Математична модель структури газотранспортної системи, Притула М., Химко О. (2013)
Кравець П. - Нейроагентна модель прийняття рішень (2013)
Яковина В. - Використання марковських ланцюгів вищого порядку в задачах моделювання надійності програмного забезпечення, Сердюк П., Нитребич О., Федасюк Д. (2013)
Трофимчук О. - Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні, Кожухівська О., Бідюк П., Кожухівський А. (2013)
Жежнич П. - Інформаційна модель статті електронної енциклопедії, Гірняк М., Пастух О. (2013)
Дупак Б. - Аналіз модуляційного режиму в атомно-силовій мікроскопії на основі кантелівера механічного типу, Іванців Р., Кособуцький П. (2013)
Драґан Я. - Моделі схем реляційних баз даних, поданих модифікованою алґеброю алгоритмів, Кулик С., Овсяк В., Овсяк О. (2013)
Муляревич О. - Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів, Голембо В. (2013)
Шаховська Н. - Досвід розроблення електронного підручника "Основи теорії електронних кіл”, Голощук Р. (2013)
Мельник Р. - Класифікація поверхонь металів за статистичними ознаками зображення на основі дисперсії, Кожух І. (2013)
Lytvynenko V. - The inductive method for the synthesis of cooperative immune network to meet the challenges forecasting (2013)
Михальов О. - Діагностика авіаційних редукторів з використанням перетворення Гільберта-Хуанга і вейвлет-аналізу, Журавльов В., Сухомлин Р. (2013)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу теплового поля у паралелепіпеді з урахуванням складного теплообміну на його межі та внутрішніх джерел, Крук О. (2013)
Омаров М. - Моделювання тактики управління в автоматизованих системах керування, Сухомлінов А. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Adaptive fuzzy clustering for data with missing values based on the nearest prototype – centroid strategy, Shafronenko A. (2013)
Різник В. - Коди просторових симетрично-асиметричних множин (2013)
Dzelendzyak U. - Some dependence of Fibonacci’s numbers and golden chopping, Samotyy V., Dzelendzyak I. (2013)
Matsuki Y. - Empirical investigation of the theory of production function, with the data of alloy production in Ukraine, Bidyuk P., Kozyrev V. (2013)
Притула Н. - Оптимізація режимів роботи газотранспортних систем (2013)
Левус Є. - Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту, Бук С., Яворський Є. (2013)
Шпортько О. - Використання предикторів в процесі прогресуючого ієрархічного контекстно-незалежного стиснення зображень без втрат (2013)
Чабан О. - Огляд світової практики щодо впровадження медичних інформаційних систем та проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору, Бойко О. (2013)
Мінухін С. - Алгоритми мінімізації сумарного запізнювання робіт на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого гамільтонового шляху в графі та правил домінування (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Filyashkin M. K. - Data fusion schemes in aided navigation systems, Mukhina M. P. (2013)
Ivanov V. A. - Additive mixes of narrowband signal and noise parametrically transformations in not directional antenna helicopter, Zadorozhniy A. S. (2013)
Basansky A. А. - Mathematical modeling and measuring the occupied bandwidth emissions of DVB-T2 transmitters for monitoring purposes (2013)
Shkvarnitska T. Y. - Peculiarities of matched filters synthesis (2013)
Glushko O. V. - Structural parametric identification of recycle systems from real impulse responses, Tkachev R. Yu., Denishik S. S. (2013)
Sergeyev I. Yu. - Signal processing system of frequency and capacitance intelligent sensor, Seden I. V., Barkulov O. V. (2013)
Azarskov V. N. - Adaptive robust control of multivariable static plants with possibly singular transfer matrix, Zhiteckii L. S., Solovchuk K. Yu. (2013)
Ablesimov A. K. - Stability of automatic control systems, Yatskovsky V. S. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of cleanroom ventilation and air conditioning system, Fedosenko V. N., Andrienko E. I. (2013)
Melnyk O. S. - Programmables nanoelectronics gates, Trokhimenko N. V., Onyschuk O. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system of wind power plant, Kulbaka A. V., Boyko V. M. (2013)
Sushchenko O. A. - Features of computer-aided design of robust discrete controllers for information-measuring devices stabilization systems (2013)
Sineglazov V. M. - Optimal shape nesting of sheet materials with technological limitation, Osadchiy O. V., Burdak A. U. (2013)
Medvedev M. G. - Information technology in the organization of long-distance bus passenger transportation, Oleschenko L. M. (2013)
Chikovani V. V. - Bias compensation in differential Coriolis vibratory gyro, Tsiruk H. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Estimation of helicopter pilots training efficiency in the simulator, Shmelev Ju. M. (2013)
Sineglazov V. M. - Landmarks navigation system for unmanned aerial vehicles, Askerov Sh. I., Aksani A. R. (2013)
Shevchuk D. O. - Automated identification system baseds on the changing of the temperature field of aircraft elements (2013)
Gudz S. M. - Mathematical model of satellite communication systems’ radiomonitoring means distribution, Shurenok V. A., Rodionov A. V. (2013)
Sineglazov V. М. - Substantiation of adaptive self-adjusting system of autonomous wind power installation, Kozyrskyy V. V., Trehub M. І., Vasilenko О. S. (2013)
Asanov M. M. - Temperature measurement of photovoltaic cells surface, Zaliskyi M. Yu. (2013)
Chumachenko O. I. - Simulation modeling of multiprocessor systems based on neural networks, Luzhetskyi A. Y. (2013)
Sokolov G. E. - Building a computer model of an optoelectronic burglar alarm detector (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Bachynskyy R. - Signalization system with remote notification and control (2013)
Lobur M. - Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors, Holovatskyy R. (2013)
Tkachenko S. - Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling, Soprunyuk О. (2013)
Tymoshchuk P. - Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set (2013)
Vysotska V. - Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems, Chyrun L., Chyrun L. (2013)
Berko A. - Functionally logistic model of commercial content processing, Vysotska V., Chyrun L. (2013)
Rytsar B. - Simple method of obtaining of logic functions polynomials with given polarity of variables (2013)
Markelov O. - Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction (2013)
Halushko O. - Thermal analysis of composites in the termet system, Farmaga I., Shmigelskyi P. (2013)
Kryvyy R. - The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving, Luno A. (2013)
Korpyljov D. - The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing, Tkachenko S. (2013)
Holovatyy A. - Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control, Teslyuk V., Lobur M. (2013)
Stekh Y. - Some methods in software development recommendation systems, Artsibasov V. (2013)
Karkulovskyi B. - Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach, Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O. (2013)
Romaniuk A. - Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews, Romanyshyn M. (2013)
Krawiec P. - Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface, Konrad J. Waluś, Polasik Ja. (2013)
Olszewski Z. - Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety, Krawiec P. (2013)
Gajda A. - Conception of six-axis joystick, Krawiec P. (2013)
Vasyliuk Ia. - Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models, Teslyuk V., Denysyuk P. (2013)
Кolesnyk К. - Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator , Ziaei M., Neumann K.-H., Kretovych N. (2013)
Mazur V. - Research of automatization and formation of comfort zones, Strilka. Strilka. (2013)
Piontko N. - Segmentation of partially-blurred images using wavelet transform, Karpinski M. (2013)
Бачинський Р. В. - Контролер керування кроковими двигунами (2013)
Березко Л. О. - Реалізація керування багатосерверною системою, Рутило Б. І. (2013)
Березовський М. О. - Спосіб виконання кількох потоків команд на одному динамічно реконфігурованому процесорному ядрі (2013)
Бучма І. М. - Метрологічні характеристики алгоритмічних сумо-різницевих методів вимірювання фазових зсувів, Винничек Ю. Г. (2013)
Добуш А. Р. - Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях Галуа для реалізації в НВІС, Костик А. Т. (2013)
Глухов В. С. - Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа, Глухова О. В. (2013)
Глухов В. С. - Модель системи збору наукової інформації супутника "Іоносат-мікро", Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. (2013)
Говорущенко Т. О. - Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення (2013)
Колодчак О. М. - Інтелектуальний аналіз даних (2013)
Кочан Р. В. - Метод корегування нелінійності дводіапазонних АЦП з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги, Кочан О. В., Клим Г. І. (2013)
Корж Р. О. - Удосконалення електромагнітно-акустичних методів технічної діагностики, Притуляк Я. Г., Фестрига С. В. (2013)
Любчик О. С. - Комп’ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції, Микийчук М. М., Бубела Т. З. (2013)
Мельник В. А. - Концептуальні основи побудови складових частин самоконфігуровної комп’ютерної системи (2013)
Мороз І. В. - Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот (2013)
Николайчук Я. М. - Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів, Піх В. Я., Заведюк Т. О., Возна Н. Я. (2013)
Олексів М. В. - Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових НІХ-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку (2013)
Олещук О. В. - Моделювання нейронних мереж Кохонена на графічному процесорі, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2013)
Сало А. М. - Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом (2013)
Тарасенко В. П. - Частково-груповий перенос суматорів у скінченному полі GF(P), Тесленко О. К., Роговенко А. І. (2013)
Тимощук П. В. - Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів (2013)
Торубка Т. В. - Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів, Пуйда В. Я. (2013)
Чабан В. Й. - Параметрична чутливість виконавчого мотора комп’ютерної системи управління, Костючко С. М. (2013)
Шевчук Р. П. - Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільними помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань (2013)
Яковина В. С. - Використання засобів UML для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування, Парфенюк Ю. І. (2013)
Яцків В. В. - Метод мережевого кодування даних у системі залишкових класів (2013)
Demchuk M. B. - Injection front interpolation in real scale grouting models, Nakonechnyi O. G. (2013)
Титул, зміст (2013)
Білорус О. Г. - Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму (Частина 2) (2013)
Chychkalo-Kondratska I. - The new vectors of technoglobalizm, Bezrukova N. (2013)
Максименко А. В. - Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання міжнародних корпорацій (2013)
Krаmаrеnkо R. - Activity of megapolises on the international level as a factor of globalization (2013)
Soskin O. - Formation of country’s economic model in conditions of modern innovative-informational imperative, Matviychuk-Soskina N. (2013)
Stanek V. - Social state as a stratification system of sustainable and inclusive growth (2013)
Азизов Г. С. - О втором законе расширенного воспроизводства в пятисекторной модели экономики Украины (2013)
Тищенко В. Ф. - Діагностика вектора розвитку економіки знань: регіональний аспект (2013)
Kostiuk R. - Ukraine’s biotechnological production management organizing (2013)
Мацелюх Н. П. - Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу, Унинець О. М. (2013)
Mazaraki A. - National tourist brand: priorities and formation resources, Boiko M., Mykhailichenko G. (2013)
Ягельська К. Ю. - Особливості економічної енергії країни (2013)
Derevyanko O. - Building stakeholders’ trust through key (2013)
Stacho Z. - Talent management in organisations operating in Slovakia, Stachova K. (2013)
Судомир С. М. - Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування (2013)
Kryvoviaziuk I. - Implementation of a matrix approach to management of enterprise’s logistic development based on a concept of "Demand-Driven Techniques" (2013)
Строкович Г. В. - Принципи взаємодії підприємства з постачальниками та покупцями (2013)
Pukala R. - Efficient insurance protection management as a determinant of micro and small enterprises operational risk limiting (2013)
Wyszkowska Z. - Insurance as a significant factor of economic development in organizations, Janowski A. (2013)
Маценко О. М. - Контроллинг качества энергоресурсов как элемент эффективного управления предприятием, Овчаренко Д. Н. (2013)
Кочетков В. М. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі), Волошаненко Є. В. (2013)
Фесенко О. О. - Євроінтеграція України у секторі рибальства та аквакультури: можливі варіанти, загрози і переваги (2013)
Цимбалюк С. О. - Соціальний пакет: сутність і місце в системі розподільних відносин (2013)
Бурлуцький С. В. - Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина, Бурлуцька С. В. (2013)
Сметанко А. В. - Прикладные аспекты внутреннего аудита дебиторской задолженности в акционерных обществах Украины (2013)
Бугай Н. О. - Професія аудитора в Україні: сьогодення та майбутнє (2013)
Будкін В. С. - Казахстан: модель індустріально-інноваційного розвитку Рецензія на монографію Космамбетової Р. І. "Модель індустріально-інноваційного розвитку національної економіки" (2012) (2013)
Вовканич С. Й. - Дослідження розвитку трудового потенціалу та особливостей його використання в різних просторових формах організації українського суспільства Рецензія на монографію Чорного Р. С. "Розвиток трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства” (2013) (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології БАД із нетрадиційної лікарської та пряно-ароматичної рослинної сировини та їх використання в оздоровчих продуктах, Афанасьєва В. А., Яницький В. В., Крячко Т. В., Юр’єва О. О. (2009)
Перцевой Ф. В. - Споживні властивості коктейлів на основі молочних продуктів, яблучного соку, гарбузової пасти та "Ламідану”, Кущ С. П., Рудавська М. В. (2009)
Малюк Л. П. - Обґрунтування термінів зберігання плодово-ягідних соусів за умови введення консерванту, Зіолковська А. В. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу та інших БАР з використанням механодеструкції, Погарська В. В., Коробець Н. В., Максимова Н. П., Гапонцева О. В. (2009)
Перцевой Ф. В. - Дослідження зміни кислотності сирного продукту м’якого на основі сухого знежиреного молока з використанням борошна кукурудзи, Обозна М. В. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Розробка функціонального оздоровчого морозива з використанням наноструктурованих кріопаст із плодоовочевої сировини з рекордним вмістом БАР, Погарська В. В., Крячко Т. В., Берестова А. А., Глубокий Д. О., Максимова Н. П. (2009)
Маяк В. І. - Модельні схеми розробки нових ресурсозберігаючих способів виробництва високоякісних пастоподібніх концентратів напоїв (ПКН) і цукатів, Михайлов В. М., Ляшенко Б. В. (2009)
Плотнікова Р. В. - Дослідження закономірностей сорбції іонів кальцію із розчинів кальцієвмісних солей у рамках отримання молока з регульованим сольовим складом, Гринченко Н. Г., Пивоваров П. П. (2009)
Гурський П. В. - Дослідження впливу агару на реологічні характеристики паст закусочних, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2009)
Кайнаш А. П. - Дослідження терміну зберігання варених ковбас з овочевими добавками, Віннікова Л. Г. (2009)
Погарська В. В. - Функціональні оздоровчі плавлені сири, збагачені наноструктурованими добавками із хлорофіловмісних овочів та прянощів, Павлюк Р. Ю., Коробець Н. В., Юр'єва О. О., Максимова Н. П., Череватенко Л. М. (2009)
Павлюк Р. Ю. - Нове про вплив низькотемпературної кріодеструкції та "шокового" заморожування на активність окиснювальних ферментів плодів та овочів, Погарська В. В., Крячко Т. В., Лосєва С. М., Маціпура А. С., Глубокий Д. О., Стоєв C. С. (2009)
Притульська Н. В. - Функціональні композиції "Імпульс", "Енергія спорту" та "Drive" для продуктів спортивного харчування, Сєногонова Л. І. (2009)
Янчева М. О. - Сучасні технології заморожування м’ясних напівфабрикатів, Яковлева Ю. В. (2009)
Постнов Г. М. - Можливості промислових способів екстракції для отримання олії з нових видів сировини, Тимченко Ю. О. (2009)
Колесник А. О. - Дослідження впливу біоорганічного кальцію харчової кістки на функціонально-технологічні властивості м’яса в технології м’ясних січених виробів, Колесник Т. Л. (2009)
Федак Н. В. - Динаміка змін якості олії за умов тривалого термічного впливу, Діхтярь А. М., Тимчук С. М. (2009)
Євлаш В. В. - Вивчення реологічних властивостей начинок на основі фруктового пюре для борошняних кондитерських виробів антианемічної спрямованості, Чуйко Л. О., Акмен В. А. (2009)
Мурликіна Н. В. - Перспективи застосування емульгаторів гліцеридної природи в технологіях м’ясних продуктів, Янчева М. О. (2009)
Дюкарева Г. І. - Перспективи використання еламіну під час виробництва зефіру, Білецька Я. О. (2009)
Маяк В. І. - Нові ресурсозберігаючі способи виробництва пастоподібних концентратів напоїв і цукатів з плодово-ягідної сировини, Михайлов В. М., Ляшенко Б. В. (2009)
Юрченко С. Л. - Можливості використання натуральної рослинної сировини в технології функціональних напоїв, Колеснікова М. Б. (2009)
Большакова В. А. - Розробка технології посічених напівфабрикатів з м’яса кролів, Дроменко О. Б. (2009)
Искендеров И. В. - Пути использования мелассы в сахарной промышленности (2009)
Пивоварова О. П. - Дослідження стану води та вологоутримуючої здатності структурованих систем на основі альгінату натрію, Пивоваров Є. П. (2009)
Ільчакова Ж. О. - Дослідження загального хімічного складу та харчової цінності закусок емульсійного типу на основі квасолі (2009)
Мостепанюк О. С. - Вплив технологічних чинників на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості наповнювачів плодово-ягідних капсульних (2009)
Сабадош Г. О. - Дослідження міжфазних властивостей білків молока в технології отримання молочних десертів, Горальчук А. Б. (2009)
Тюрікова І. С. - Наукові дослідження з розробки технології виробництва екстрактів з волоського горіха, Рибак Г. М., Плахотін В. Я. (2009)
Пасічний В. М. - Обґрунтування параметрів сушіння грибів під час виробництва порошкоподібного напівфабрикату, Ястреба Ю. А. (2009)
Григоренко О. М. - Наукові підходи до формування раціонів харчування студентів (2009)
Махоніна М. Ю. - Вплив тривалості перемішування водної суспензії поліфункціональної добавки із насіння льону на її мікроструктуру, Рашевська Т. О. (2009)
Черевко О. І. - Удосконалення процесу концетрування хмелевих екстрактів, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольнік Д. В. (2009)
Михайлов В. М. - Теоретичне визначення ефекту інтенсифікації термообробки за умови комбінованого запікання кулінарної продукції, Дьяков О. Г., Шевченко А. О. (2009)
Дейниченко Г. В. - Cучасні методи і технічні засоби перевірки автентичності грошових знаків, Афукова Н. О. (2009)
Потапов В. О. - Підвищення енергоефективності конвективних процесів тепломасообміну шляхом регулювання швидкості теплоносія, Шевченко С. О. (2009)
Седо А. - Оптимізація рецептурного складу молочно-білкового фаршу з використанням йодовмісної добавки, Пивоваров П. П., Дейниченко Г. В., Крамаренко Д. П. (2009)
Черевко О. І. - Дослідження якості концентрованих продуктів із плодово-ягідної та овочевої сировини та розробка технологічних ліній їх виробництва, Маяк В. І., Постольнік Д. В. (2009)
Дейниченко Г. В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей ультрафільтраційних мембран типу ПАН, Мазняк З. О., Гафуров О. В. (2009)
Сабадаш С. М. - Ефективність конічних циклонів, Якуба А. Р. (2009)
Синєкоп М. С. - Дослідження впливу типу граничних умов на власні форми коливань циліндра, Пархоменко Л. О. (2009)
Самойленко С. О. - Корозійна стійкість конструкційних металів у розплавах поверхнево-активних речовин, Якименко Г. Я. (2009)
Терешкін О. Г. - Визначення раціональних режимів обробки коренеплодів під час їх очищення парою, Дмитревський Д. В. (2009)
Постнов Г. М. - До питання визначення тривалості ультразвукової обробки під час отримання водно-жирових емульсій, Червоний В. М. (2009)
Терешкін О. Г. - Визначення ефективного способу пароутворення для стравоварильного устаткування, Балик О. В. (2009)
Дейниченко Г. В. - Оцінка рівня концентрованої поляризації білка сколотин на поверхні напівпроникних мембран, Мазняк З. О., Алексієнко С. М. (2009)
Мисюра Т. Г. - Ієрархічна структурна схема процесно-апаратурних ефектів у робочому обсязі колонного віброекстрактора безперервної дії, Зав’ялов В. Л., Бодров В. С., Попова Н. В. (2009)
Тягун Г. В. - Расчет времени пребывания растворов и изменения технологических показателей в выпарной установке сахарного завода, Штангеев К. О., Грищенко Д. Г. (2009)
Михайлов В. М. - Аналіз поглядів на ієрархічну структуру, формування асортименту товарів та управління їх асортиментним складом, Чуйко А. М. (2009)
Дюкарева Г. І. - Визначення впливу НКХ та еламіну на жироутримуючі характеристики паштетів та стійкість паштетної емульсії, Головко Т. М., Серік М. Л. (2009)
Дубініна А. А. - Моніторинг безпечності гібридів перцю солодкого за вмістом нітратів, Летута Т. М., Кузяхметова А. А. (2009)
Крайнюк Л. М. - Проблеми удосконалення технологічних карт на кулінарну продукцію, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Старчаєнко О. Т., Манжос Н. В. (2009)
Савгіра Ю. О. - Взаємний вплив оксиду сірки (IV) і води під час їх поглинання зерном кукурудзи, Пілюгіна І. С. (2009)
Сорокіна С. В. - Дослідження якості нового кисломолочного продукту функціонального призначення, Карпенко З. П., Полупан В. В. (2009)
Чуйко А. М. - Покращення структурно-механічних характеристик морозива з добавками тваринного та рослинного походження, Шевченко О. Є., Дюкарева Г. І., Томашевська Р. Я. (2009)
Сорокіна С. В. - Збагачення кисломолочних напоїв нетрадиційною сировиною, Карпенко З. П. (2009)
Луньова О. С. - Вплив активації дріжджів на газоутворювальну здатність тіста для виробництва дієтичного хліба зі зниженим вмістом білка, Кучерук З. І. (2009)
Юдічева О. П. - Сучасні підходи до отримання екологічно безпечних продуктів харчування (2009)
Жук В. А. - Поживна цінність нових консервів з квасолі, Баля Л. В. (2009)
Колтунов В. А. - Порівняльна оцінка способів зберігання редису, Бєлінська Є. В. (2009)
Горячова О. О. - Збереження споживних властивостей плодів яблук під час виробництва натуральних яблучних соків (2009)
Будник Н. В. - Використання харчової кісткової пасти у технологіях виробництва м’ясних січених виробів, Олійник Н. В. (2009)
Суткович Т. Ю. - Використання вакууму для отримання збагачених соків та функціональних напоїв, Плахотін В. Я. (2009)
Голуб Б. О. - Стабілізація йоду у продуктах харчування для профілактики йододефіцитних захворювань, Рудавська Г. Б., Метельська Н. С. (2009)
Малигіна В. Д. - Доцільність запровадження системи управління безпечністю під час виробництва ковбасних виробів, Холодова О. Ю., Молоканова Л. В. (2009)
Миколів Т. І. - Підвищення біодоступності нутрієнтів зерна шляхом механоактивування, Сімахіна Г. О., Корихалова О. М. (2009)
Міщенко Т. В. - Колориметричне дослідження сушеної чорної смородини, Пак А. О., Погожих М. І. (2009)
Погожих М. І. - Дослідження зміни термодинамічного потенціалу системи, яка зневоднюється, Цуркан М. М. (2009)
Торяник О. І. - Дослідження спін-спінової релаксації у безбілковому тісті для виготовлення дієтичного хліба з добавками ксантану, Дьяков О. Г., Луньова О. С. (2009)
Потапов В. О. - Експериментальне визначення масообмінних характеристик харчової сировини, Мартинець І. С. (2009)
Головко М. П. - Вплив напівфабрикату кісткового харчового на фізико-хімічні та органолептичні властивості пісочного печива, Роговий І. С., Шидакова-Каменюка О. Г. (2009)
Онищенко В. М. - Хімічний склад кишок та вміст у них токсичних елементів, Янчева М. О., Островерх І. С. (2009)
Пестіна Г. О. - Оптимізація рецептурного складу реструктурованого напівфабрикату з дині, Торяник Д. О. (2009)
Головко Т. М. - Моделювання рецептурного складу паштетів, виготовлених з використанням НКХ та еламіну, Полевич В. В. (2009)
Дубініна А. А. - Вивчення бактерицидних властивостей плівок на основі природних компонентів, Летута Т. М., Круглова О. С. (2009)
Дюкарева Г. І. - Характеристика властивостей цегли будівельної та її експертна оцінка, Акмен В. А. (2009)
Шлапак О. С. - Дослідження споживчих переваг кремів для депіляції м. Луганська (2009)
Колесник Т. Л. - Експертиза якості полімерних пляшок для харчових продуктів, що реалізуються на ринку України, Іванова А. А. (2009)
Шумський О. В. - Попереджувальні інформаційні товарні знаки в контексті підвищення безпеки споживання товарів, Полікарпов І. С. (2009)
Янчева Л. М. - Інтерактивний комп'ютерний тестовий тренінг як засіб професійного навчання, Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2009)
Кухарьонок О. К. - Проблеми побудови комп'ютеризованого інформаційно-освітнього середовища університету, Коновалова Т. В. (2009)
Тімофєєва О. М. - Застосування технологій візуалізації, Тімофєєв О. В. (2009)
Артеменко В. С. - Комп'ютерна реалізація концепції бази електронних навчально-інформаційних ресурсів, Бубенець І. Г., Бурлакова Ж. В. (2009)
Савгіра Ю. О. - Використання програмного пакета Macromedia AuthorWare для розробки комп’ютерних засобів навчання з фізичної хімії, Кузнецова Т. О., Пілюгіна І. С. (2009)
Артеменко В. С. - Необхідність розробки електронних навчальних ресурсів для перепідготовки маркетологів, Бубенець І. Г., Бурлакова Ж. В. (2009)
Касілова Л. О. - Інформаційні технології як ефективний засіб активізації навчальної діяльності, Бурлакова Ж. В. (2009)
Колодач М. В. - Про інформаціологічний розвиток суспільства і освіти, Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, зміст (2013)
Тищенко О. П. - Ресурсний потенціал та господарство міських агломерацій: проблеми ефективного управління, Просяник Н. В. (2013)
Транченко О. М. - Оцінка галузевої конкурентоспроможності (на прикладі агропромислового комплексу) (2013)
Варламова М. Л. - Інвестиційно-інноваційна привабливість переробної галузі АПК (2013)
Яцкевич І. В. - Формування трансфертної ціни між учасниками – партнерами альянсу у сфері зв’язку та інформатизації (2013)
Глотова Д. В. - Вимірювання інтелектуального капіталу у процесі оцінки вартості підприємства (2013)
Стеценко В. А. - Методологічний підхід до визначення збалансованості маркетингового комплексу підприємства (2013)
Abdulkhairova E. - The strategy of agrarian labour market formation in Ukraine under globalization conditions (2013)
Згурська О. М. - Стан та тенденції розвитку молочної промисловості України (2013)
Максим В. Л. - Економіко-математична модель управління інвестиційними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Махсма М. Б. - Динаміка заробітної плати в сільському господарстві та її вплив на зайнятість сільського населення (2013)
Жабинець О. Й. - Фінансово-правові передумови формування страхового ринку в Україні (2013)
Звєряков О. М. - Асиметрія інформації та її вплив на забезпечення фінансової стійкості банківської діяльності (2013)
Тарасов І. Ю. - Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України (2013)
Голинський Ю. О. - Удосконалення касового планування грошових потоків органами казначейства України (2013)
Касперович Ю. В. - Формування неподаткових надходжень бюджету в системі фінансово-економічного регулювання (2013)
Azarova А. - Mathematical methods of identification of Ukrainian enterprises competitiveness level by fuzzy logic using, Zhytkevych О. (2013)
Квачук Я. О. - Роль міжнародних стандартів фінансової звітності в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК (2013)
Мельник Т. Ю. - Інформаційні аспекти контролювання фінансових результатів у бухгалтерському обліку і податкових розрахунках (2013)
Грандт В. В. - Особливості копінг-стратегій поведінки представників екстрених служб (2012)
Литвиненко С. А. - Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2012)
Приходько В. М. - Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Приходько М. І. - Психодіагностика функціональних детермінант професійної спрямованості студентів (2012)
Помиткін Е. О. - Емоційно-почуттєва взаємодія педагога з учнем як ознака духовної культури (2012)
Рудюк О. В. - Нормативна і ненормативна кризова феноменологія професіогенезу особистості (2012)
Саннікова О. П. - Конгруентність як інтегральна властивість особистості психолога (2012)
Чернобровкін В. М. - Психологічні особливості проблемних ситуацій педагогічної діяльності (2012)
Шевченко Н. Ф. - Специфіка становлення професійної свідомості психологів у вищому навчальному закладі (2012)
Грединарова О. М. - Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи (2012)
Іщук О. В. - Аналіз впливу організаційної культури вищого навчального закладу на становлення професійної ідентичності студентів (2012)
Поплавська А. П. - Теоретичний аналіз проблеми лояльності персоналу до організації (2012)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний зміст економічної категорії "гроші" (2012)
Ткалич М. Г. - Соціально-психологічні характеристики гендерних груп як суб’єктів гендерної взаємодії в організації, Кацович Я. Ю. (2012)
Білик Т. М. - Дослідження особливостей структури взаємозв’язків інтерперсонального стилю мовленнєвого іміджу особистості (2012)
Волкова Л. О. - Використання шарнірних ляльок (БЖД) у лялькотерапії (2012)
Лукасевич О. А. - Теоретичний аналіз проблеми моральної свідомості у молодшому шкільному віці (2012)
Овсяннікова В. В. - Суб'єктивні переживання самотності підлітків (2012)
Сторож О. В. - Характер як складова творчої соціалізації старшокласників (2012)
Шебанова В. І. - Метафора як спосіб вираження інтероцептивних відчуттів (2012)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Киричок Т. Ю. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки бакалаврів напряму 6.030302 "Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)", Киричок П. О., Мамонов Ю. П. (2010)
Побідаш І. Л. - Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів, Киричок П. О. (2010)
Киричок Т. Ю. - Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків, Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л., Гаврилюк П. Р. (2010)
Harri L. - Wplyw parametrow tasmy montazowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wykonanych cyfrowa metodaątermiczna (2010)
Гавриш А. П. - Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Михайленко К. С. - Способи ароматизації друкованої продукції, Степанець В. В. (2010)
Матко С. В. - Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом, Мельник Л. М. (2010)
Васютіна В. - Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій, Шерстюк В. П. (2010)
Котляров И. Д. - Показатели качества научного журнала (2010)
Токарь О. В. - Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания, Зильберглейт М. А. (2010)
Муленко М. Л. - Оцінка якості багатоколонкових текстових документів, Мартинюк В. Т. (2010)
Кириченко І. О. - Систематизація пластикових карток, Саражинська В. С., Олійник В. Г. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах, Козырев А. С., Шкуренко А. А. (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху (2010)
Котляров В. П. - Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения, Хаджи Моллабаши Хамидреза, Галина М. В. (2010)
Страшніков М. Б. - Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату, Панов С. Л., Віхоть О. М. (2010)
Ловейкін В. С. - Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів, Човнюк Ю. В., Рибалко В. М. (2010)
Іванко А. І. - Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукції (2010)
Романенко В. В. - Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения, Козырев А. С. (2010)
Серых И. И. - Электрогидравлический генератор колебаний, Новик Н. А., Елисеев Ю. В., Гнитецкий В. А. (2010)
Струтинський С. В. - Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА (2010)
Морозов А. С. - Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення (2010)
Тарасенко Ю. В. - Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи, Григорова З. В. (2010)
Кваско А. В. - Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності, Мануйлова А. С. (2010)
Передерієнко Н. І. - Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор ї х економічного зростання, Євдоніна О. С. (2010)
Шендерівська Л. П. - Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи, Слинявук О. С. (2010)
Іваненко С. В. - Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах, Кваско А. В. (2010)
Ковба Ж. М. - Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження, Барзилович О. М. (2010)
Ткаченко В. Ф. - Об одном методе оперативного планирования загрузки оборудования полиграфического предприятия, Набатова С. Н., Попов А. В., Еременко А. Ю. (2010)
Левчук О. М. - Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування (2010)
Андрійчук М. Т. - Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет "Громадська Думка" та "Рада") (2010)
Кобильнік К. - Нові партнери ВПІ (2010)
Киричок Т. Ю. - Тенденції розвитку енциклопедичних видань (2010)
Киричок П. О. - Шановні науковці! (2010)
Віцюк Ю. Ю. - Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Гавриш А. П., Мельник О. О. (2010)
Романенко В. В. - Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств, Козырев А. С. (2010)
Вуєць Л. Г. - Поділ фарбового шару при офсетному друку на металевих поверхнях, Костюченко Г. М. (2010)
Гуменюк О. В. - Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку (2010)
Предко Х. Б. - Рівняння хроматичних координат кольору, Крик М. Р., Шовгенюк М. В. (2010)
Козырев А. С. - Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики, Романенко В. В., Дубнюк В. Л. (2010)
Лотоцька О. І. - Сучасні фінішні методи підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням і хромуванням (2010)
Шебунін В. В. - Вплив законів періодичного руху на кінематичні характеристики механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів (2010)
Новік М. А. - Аналіз величини перебігу вихідного штока пневматичного багатопозиційного приводу з цифровим керуванням, Кучерук Ю. М. (2010)
Іванко А. І. - Обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод (2010)
Палюх О. О. - Аналіз принципових схем механізмів переміщення тампонів у тамподрукарських машинах (2010)
Ловейкін В. С. - Врахування ефекту відбиття хвиль від перешкоди при побудові теорії оптимальних гасників вібрації робочих органів машин, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю., Яворська А. В. (2010)
Лозовий П. І. - Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag (2010)
Журило Т. А. - Оцінка якості опорядження синтетичних ковбасних оболонок двокомпонентними флексографічними фарбами, Степанець В. В. (2010)
Морозов С. І. - Тенденції розвитку переробки металевих відходів, Морозов А. С. (2010)
Степанець А. І. - Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб, Хохлова Р. А. (2010)
Величко О. М. - Ступінь емульгування і закріплення гібридних фарб, Зоренко О. В., Олійник В. Г., Савченко К. І. (2010)
Григорова З. В. - Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства, Мудрієвська Ю. О. (2010)
Леспух О. В. - Фінансова стратегія в системі управління підприємством, Передерієнко Н. І. (2010)
Кваско А. В. - Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва (2010)
Котляров И. Д. - Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления (2010)
Паламарчук С. Ю. - Тенденції розвитку мотиваційної системи управління персоналом (2010)
Хімічева Г. І. - Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи менеджменту якості, Демиденко О. О., Зенкін А. С. (2010)
Дацюк І. В. - Сутнісна характеристика кризи підприємств (2010)
Побідаш І. Л. - Часописи галузі видавнича справа та редагування, Борисовська Г. (2010)
Мікульонок І. О. - Підготовка навчальних видань у НТУУ "Київський політехнічний інститут" (2010)
Тютчева Л. Д. - Методика створення елементів інформаційного дизайну, Ліхачьов С. О., Буртной М. А. (2010)
Іванов-Ахметов В. М. - Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту (2010)
Зоренко Я. - Першу декаду завершено гідно! (2010)
Одайник О. В. - Кольоропис (2010)
Величко О. М. - Впевнений поступ у майбутнє, Мамонов Ю. П. (2010)
Киричок Т. Ю. - Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків (2010)
Харченко О. В. - Розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси у єдиній системі повітряного спостереження в Україні, Богославець С. О. (2013)
Бородін О. Д. - Методика оцінювання рівня справності та оновлення парку літальних апаратів в ході реалізації програмних заходів щодо їх розвитку, Міцітіс А. К., Лагутін С. О., Хатунцева З. В. (2013)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до вирішення задач воєнно-економічного обґрунтування розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил ЗС України, Іванов В. Л., Семененко О. М., Манішин О. В. (2013)
Мавренков О. Є. - Алгоритм формування оптимального варіанту програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Леженін С. І. (2013)
Мавренков О. Є. - Методика управління ризиками при реалізації програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Улізько В. І. (2013)
Медведєв Г. А. - Аналіз принципів формування комплексів бортового обладнання тактичних літаків різних поколінь, Самойленко О. В., Сорокіна О. М. (2013)
Одноралов І. В. - Багатоваріантне управління державним оборонним замовленням (2013)
Соловйов О. В. - Пропозиції з організаційно-технічного забезпечення функціонування єдиної системи повітряного спостереження в Україні, Тишенко Д. О., Богославець С. О. (2013)
Тараненко В. В. - Шляхи розвитку авіаційних засобів ураження Збройних Сил України (2013)
Храмченко В. А. - Методика визначання обсягу резервного фонду літальних апаратів Збройних Сил України (2013)
Березанський В. Г. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на оптичні головки самонаведення з матричними приймачами випромінювання, Логвиненко М. М., Марченко В. Я. (2013)
Волинець В. Л. - Оцінне моделювання апертури фазованої антенної решітки та кутових параметрів РЛС для частотних діапазонів авіаційних систем ДРЛВіУ, Мамонова Н. Л. (2013)
Захарін Ф. М. - Сучасні тенденції розвитку інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем літальних апаратів, Пономаренко С. О., Ковтун В. І. (2013)
Коцуренко Ю. В. - Підхід до побудови математичної моделі оцінки ефективності бойового застосування тактичних літаків по повітряним цілям, Ігнатьєв М. М. (2013)
Міцітіс А. К. - Вибір критеріїв ефективності методами кореляційного аналізу, Хатунцева З. В. (2013)
Огороднійчук М. Д. - Методика розрахунку енергетичних і спектральних характеристик широкосмугових радіоліній зв’язку, Целіщев І. Ю., Шевченко Д. Г. (2013)
Семененко О. М. - Основні завдання контррадіоелектронної протидії сучасним бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту літака противника, Добровольський Ю. Б., Чекед І. В., Манішин О. В. (2013)
Станкевич С. А. - Підвищення просторової розрізненності аерознімання на основі субпіксельної реєстрації зображень, Шкляр С. В., Лубський М. С. (2013)
Федотов Б. М. - Оцінка енергетики РСА з багатоканальною прийомопередачею сигналів (2013)
Целіщев І. Ю. - Особливості та тенденції розвитку комплексів спеціалізованого бортового обладнання сучасних та перспективних літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління, Медведєв Г. А., Федотов Б. М. (2013)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Л-39 за межами призначених показників, Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б. (2013)
Добриденко О. М. - Методика оцінки можливості збільшення ресурсних показників літаків типу Л-39, Ковель П. П., Хіжун В. В. (2013)
Пащенко С. В. - Застосування методів логічного аналізу при корегуванні програм технічного обслуговування і ремонту старіючого парку військової авіаційної техніки, Самулєєв В. В. (2013)
Печура Д. С. - Методичні рекомендації щодо обґрунтування та визначення мінімального обсягу репрезентативної вибірки авіаційних засобів ураження (2013)
Ратніков І. М. - Методичні засади визначення граничних термінів експлуатації бортового обладнання літальних апаратів Збройних Сил України, Кубарь С. В. (2013)
Вознюк М. М. - Шляхи оновлення існуючого застарілого парку військових засобів вимірювань Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Шатров А. М. (2013)
Гришин В. М. - Визначення впливу наявних тріщин у конструкціях авіаційної техніки на її технічний стан, Вабіщевич О. В. (2013)
Карпінос Б. С. - Комп'ютерне моделювання експлуатаційних станів паливного колектору авіаційного двигуна, Лобунько О. П., Грень В. М., Коровін О. В. (2013)
Кузьмін С. М. - Аналіз впливу конструктивних елементів основної камери згоряння авіаційного двигуна на температурне поле газів у її вихідному перерізі, Грень В. М., Ляшенко В. О. (2013)
Кузьмін С. М. - Методичний підхід щодо удосконалення експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем рівня надійності, Шульгін А. А. (2013)
Майборода О. М. - Газодинамічні властивості води при числах М<1 (2013)
Ратніков І. М. - Методика вирішення задачі векторної оптимізації, що виникає при використанні принципу раціональної організації, Стах М. Я., Петров Р. М. (2013)
Федотов І. Н. - До питання застосування засобів неруйнівного контролю для перевірки технічного стану планера літака, Зварич В. І., Бойко А. П., Агамов Л. Г. (2013)
Хільченко М. Ф. - Застосування метода контролю частоти власних коливань для визначення технічного стану крила літака типу Л-39, Манулін Ю. О., Фурдило С. А. (2013)
Шумілін Г. О. - Удосконалення алгоритмів діагностування паливного колектора основної камери згоряння двигуна РД-33, Назаренко В. І., Карнаушенко В. М. (2013)
Згуровський М. - Шановні колеги! (2010)
Цыганенко А. М. - Биография продолжается (2010)
Артюшина И. Л. - Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений, Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. (2010)
Галицкий Д. В. - Фальцовка: условия равновесия с учетом сил трения, Силенко П. Н. (2010)
Гасов В. М. - Простые аналитические модели для анализа приоритетной обработки запросов в оперативной полиграфии, Постников М. Е., Постников В. М. (2010)
Ерофеева А. В. - Использование эффекта Патрикеева-Маллинза в трафаретной печати на латексных воздушных шарах, Кондратов А. П. (2010)
Панкин О. В. - Методика применения цветопробной видеовоспроизводящей системы в полиграфии (2010)
Сенаторов Л. Ю. - Силовые параметры конгревного тиснения при использовании различных декельных систем, Бобров В. И. (2010)
Фадейкина И. Н. - Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати, Грибкова О. Л., Перешивко Л. Я., Золотаревский В. И., Тамеев А. Р., Ванников А. В. (2010)
Куликов Г. Б. - Параметры, определяющие износ опор печатной пары ротационных печатных машин башенного типа, Разинкин Е. В. (2010)
Тимченко Ю. А. - Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом, Наумов В. А., Бурт И. В. (2010)
Кузьмин Б. А. - Анализ состояния и перспективы развития полиграфии России (2010)
Бирюков В. А. - Система сбалансированных показателей полиграфического предприятия (2010)
Степанова Г. Н. - Управление полиграфическим предприятием на основе механизма ключевых компетенций (2010)
Ненашев М. - Современная журналистика: состояние, тенденции, проблемы (попытка анализа) (2010)
Потапова Н. В. - К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы (2010)
Ахмаков С. Ю. - Лингвистическая энциклопедия и отражение универсума лингвистики (на примере Лингвистического энциклопедического словаря) (2010)
Ильина Л. Г. - Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста, Марголин Л. Н. (2010)
Буренин Н. А. - Методика статистического анализа данных оценок при исследовании массива учебных пособий, Петрушин В. Н., Никульчев Е. В. (2010)
Кузнецов Б. А. - Издательская политика в рыночных условиях современной России (2010)
Тулин Е. И. - Веб-дизайн 2.0 - проблема идентификации (2010)
Берснев В. П. - Клинический прогноз и трудовая адаптация в отдаленном периоде лечения травматических внутричерепных гематом, Иванова Н. Е., Касумов Р. Д., Курбанзаде Р. К. (2007)
Боряк А. Л. - Оценка исходов и качества жизни у больных с сочетанной черепно-мозговой травмой, Энглези А. П. (2007)
Бурлай В. З. - Улучшение качества жизни у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Перцов В. И., Дейниченко Ю. К., Беленичев И. Ф., Середа Д. А., Ивахненко Д. С., Нелепин С. Н., Белименко В. А., Козин М. В. (2007)
Гринів Ю. В. - Порівняльна оцінка якості життя хворих при пункційному та тотальному видаленні абсцесів головного мозку, Скрипко В. Д., Потапов О. І., Мартин А. Ю., Худецький Ю. П. (2007)
Гуранда Виорел - Дифференцированное лечение тяжелых очаговых ушибов головного мозга (2007)
Дзяк Л. А. - Результати впровадження протоколів лікування тяжкої черепно-мозкової травми з позицій доказової медицини(аналіз летальності та якості життя хворих), Зорін М. О., Сірко А. Г., Гришин В. І., Дудукіна С. О., Халімончик В. В., Магала Н. С. (2007)
Клигуненко О. М. - Вплив нейропротекторної інтенсивної терапії на якість життя хворих після тяжкої нейротравми, Дзяк Л. А., Зозуля О. О. (2007)
Дядечко А. А. - Оценка качества жизни больных с посттравматической назальной ликвореей (2007)
Дядечко А. А. - Определение критериев оценки качества жизни больных с HIV (2007)
Каджая Н. В. - Факторы, влияющие на качество жизни, связанного со здоровьем у больных с повторной легкой ЧМТ (2007)
Жарова Е. Н. - Восстановительное лечение зрительных нарушений после черепно-мозговой травмы, Иванова Н. Е., Кирьянова В. В. (2007)
Журавлев В. В. - Эффективность оказания помощи пострадавшим сельской местности с изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмой (2007)
Каджая Н. В. - Улучшение качества жизни больных с посттравматической эпилепсией, Дядечко А. А., Белошицкий В. В., Бондарь Т. С., Болюх А. С., Кузьменко Д. А. (2007)
Климаш А. В. - Влияние вида повреждения головного мозга и степени травматического дислокационного синдрома на исход черепно-мозговой травмы, Бахтияров А. К. (2007)
Курбанзаде Р. К. - Отдаленные результаты лечения травматических внутричерепных гематом, Берснев В. П., Иванова Н. Е., Касумов Р. Д. (2007)
Лихтерман Л. Б. - Качество жизни после хирургического и консервативного лечения хронических субдуральных гематом, Потапов А. А., Кравчук А. Д. (2007)
Мирзабаев М. Ж. - Качество жизни в отдаленном периоде травматических повреждений структур задней черепной ямки (ЗЧЯ), Муминов З. В. (2007)
Новик Ю. Е. - К вопросу о качестве жизни пациентов с подострыми и хроническими субдуральными гематомами и методам удаления гематом, Зорин Н. А., Мосийчук Н. М. (2007)
Ольхов В. М. - О результатах лечения хронических субдуральных гематом (ХСГ), Кириченко В. В., Горбатюк К. И., Чирка Ю. Л., Венцковский Л. О., Венцковский И. Л., Долгополова Р. А., Обертинский В. А., Ольхова И. В. (2007)
Панченко В. Н. - Оценка качества жизни больных после тяжелых черепно-челюстно-лицевых повреждений, Деркач В. Н. (2007)
Педаченко Є. Г. - Методичні підходи до оцінки якості лікування при черепно-мозковій травмі (2007)
Семисалов С. Я. - Оценка качества жизни оперированных больных с травматическими оболочечными гематомами, Качанов В. А., Качанова Е. В. (2007)
Сипитый В. И. - Анализ качества жизни больных с посттравматическими костными дефектами черепа после краниопластики корундовыми и титановыми имплантатами, Пятикоп В. А., Печерский Б. В., Гунько Б. В., Воробйов В. В., Бабалян Ю. А. (2007)
Скобская О. Е. - Зависимость качества жизни от стандартов лечения больных с переломом височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы с неврологическим дефицитом, Жданова В. Н. (2007)
Умирсеригов Б. У. - Качество жизни у лиц пожилого возраста при сочетанной черепно-мозговой травме, Мирзабаев М. Д. (2007)
Шкоба Я. В. - Деякі критерії якості життя хворих з травмами носа в поєднанні з нейротравмою, Абизов Р. А., Деркач В. М. (2007)
Алексеев С. П. - Динамика когнитивных расстройств (КР) после периартериальной симпатэктомии (ПАСЭ) внутренней сонной артерии (ВСА) у больных, перенесших ишемический инсульт (ИИ) в каротидном бассейне (КБ), Алексеева Р. И., Годлевский Д. О., Барылик И. И. (2007)
Иванова Н. Е. - Отдаленные результаты хирургического и консервативного лечения больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями, Панунцев В. С., Малыхина Л. В. (2007)
Tetsuo Kanno - Complex and Giant aneurysms of anterior circulation (2007)
Yoko Kato - Combined Microsurgical and Endovascular modalities for Complex Intracranial Aneurysms, Chen Lukui, Hirotoshi Sano, Takeya Watabe, Sadayoshi Watanabe, Tetsuo Kanno (2007)
Yoko Kato - Surgery in Brain AVMs, Minoru Yoneda, Hirotoshi Sano (2007)
Хиникадзе М. Р. - Результаты хирургических операций при гигантских артериальных аневризмах головного мозга, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка змін якості життя після ендоваскулярної ангіопластики і стентування стенотичних уражень магістральних церебральних артерій, Цімейко О. А. (2007)
Костюк М. Р. - Оцінка факторів ризику при ендоваскулярній емболізації церебральних аневризм спіралями і їх вплив на якість життя після операції, Цімейко О. А. (2007)
Литвак-Шевкопяс С. О. - Оценка качества жизни и результатов лечения у больных с артериовенозными мальформациями вертебро-базилярного бассейна в резидуальном периоде, Орлов М. Ю. (2007)
Мороз В. В. - Результати хірургічного лікування та оцінка якості життя у хворих, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм головного мозку на фоні церебрального ангіоспазму, Цімейко О. А. (2007)
Ольхов В. М. - Якість життя пацієнтів, оперованих з приводу нетравматичних внутрішньомозкових гематом (НВГ), Венцківський Л. О., Венцківський І. Л., Горбатюк К. І., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Обертинський В. А., Долгополова Р. А., Кудіна О. М., Ольхова І. В. (2007)
Панунцев В. С. - Качество жизни больных в течение первого года после эмболизации артериовенозных мальформаций гистакрилом, Иванова Н. Е., Андреева Е. С. (2007)
Рахматуллаева Д. С. - Сравнительная оценка качества жизни больных с каротидно-кавернозным соустьем, Шарифуллина Ф. К. (2007)
Скорохода І. І. - Результати хірургічного лікування та якість життя хворих, оперованих з приводу множинних артеріальних аневризм головного мозку, Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Мороз В. В. (2007)
Сон А. С. - К вопросу оценки социально-бытовой адаптации больных с последствиями мозгового инсульта, Мосенко С. В. (2007)
Герцев В. Н. - Нейропсихологическая оценка качества жизни в отдаленном периоде аневризматических интракраниальных кровоизлияний, Сон А. С. (2007)
Цімейко О. А. - Віддалені результати хірургічного лікування та якість життя пацієнтів, оперованих з приводу розривів артеріальних аневризм переднього півкільця артеріального кола великого мозку, Шахін Н., Мороз В. В. (2007)
Векслер В. В. - Оцінка стану церебральної гемодинаміки як складова визначення якості життя хворих, оперованих з приводу артеріовенозних мальформацій (АВМ) півкуль великого мозку, Чеботарьова Л. Л. (2007)
Яцик В. А. - Артеріовенозні мальформації (АВМ) головного з гемороагічними варіантами клінічних проявів. Критерії оцінки якості життя оперованих хворих, Яковенко Л. М. (2007)
Зорин Н. А. - Качество жизни пациентов оперированных различными методами в остром периоде разрыва церебральных аневризм, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П., Мирошниченко А. Ю. (2007)
Базунов М. В. - Качество жизни больных с опухолями области III желудочка после нейрохирургических мешательств, Вербова Л. Н. (2007)
Берснев В. П. - Профилактика осложнений в хирургии неврином вестибулокохлеарного нерва в результате применения нейрофизиологического интраоперационного мониторинга, Олюшин В. Е., Тастанбеков М. М., Фадеева Т. Н., Руслякова И. А., Чиркин В. Ю. (2007)
Близнюкова Е. Г. - Метастатические поражения головного мозга (2007)
Фадеева Т. Н. - Результаты хирургического лечения больных с опухолями задней черепной ямки при применении комплексного нейрофизиологического мониторинга, Олюшин В. Е., Руслякова И. А. (2007)
Главацький О. Я. - Прогнозування якості життя хворих з гліомами супратенторіальної локалізації після хірургічного лікування, Чепкій Л. П. (2007)
Семенова В. М. - Хіміотерапія при лікуванні хворих з гліомами супратенторіальної локалізації, її вплив на якість життя, Главацький О. Я. (2007)
Tetsuo Kanno - Accoustic schwannoma surgery — techniques of facial and cochlear nerve preservation (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных краниофарингиомами, Тухтаев Н. Х., Алтыбаев У. У. (2007)
Кариев Г. М. - Сравнение качества жизни у больных с краниофарингиомами, Алтыбаев У. У., Тухтаев Н. Х., Асадуллаев У. М. (2007)
Холиков Н. Х. - Качества жизни больных с окклюзионной гидроцефалией опухолевого генеза, Кариев Г. М. (2007)
Муминов М. Д. - Дисфункции лицевого нерва при опухолях мосто-мозжечкового угла, Кариев Г. М. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с менингиомами головного мозга с применением лазерного излучения, Федулов А. С., Шамкалович А. В., Сакович И. И., Коновалов П. В. (2007)
Олешкевич Ф. В. - Результаты хирургического лечения больных с аденомами гипофиза с применением лазерного излучения, Шамкалович А. В., Федулов А. С., Сакович И. И., Сельский М. С. (2007)
Олюшин В. Е. - Электрофизиологический мониторинг как метод профилактики интраоперационных и послеоперационных осложнений в хирургии парасагиттальных менингиом, Фадеева Т. Н., Улитин А. Ю., Чиркин В. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Аникин С. А. - Оценка состояния зрительных функций у пациентов, оперированных по поводу опухолей хиазмально-селлярной области в раннем послеоперационном периоде, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю., Тастанбеков М. М. (2007)
Пыхтин А. В. - Оценка качества жизни онкологических пациентов после малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе, Черненков В. Г., Мороз В. А. (2007)
Розуменко В. Д. - Исследование корреляции показателей качества жизни и уровня поверхностного плазмонного резонанса при использовании низкоинтенсивного лазерного излучения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П., Гридина Н. Я., Ушенин Ю. В. (2007)
Розуменко В. Д. - Принципы построения методик восстановительного лечения у больных с глиомами головного мозга, Хорошун А. П. (2007)
Ключка В. М. - Олігоастроцитома: чинники, що визначають якість життя хворого, Розуменко В. Д. (2007)
Тяглий С. В. - Застосування сучасних технологій з метою покращення якості життя у хворих з гліальними пухлинами лобово-скроневої локалізації, Савченко Є. І., Розуменко В. Д., Комаров Б. Г., Полковников А. Ю. (2007)
Сафаров Б. И. - Качество жизни больных с метастазами опухолей в головной мозг после хирургического лечения, Олюшин В. Е., Улитин А. Ю. (2007)
Сірко А. Г. - Якість життя хворих з метастатичними пухлинами головного мозку в післяопераційному періоді (2007)
Sramka M. - Оценка качества жизни пациентов после радиохирургического лечения опухолей мосто-мозжечкового угла головного мозга, Trompak O., Kralik G., Viola A. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни пациентов с парасагиттальными менингиомами, оперированных с использованием новых лазерных технологий, Чернов С. В. (2007)
Ступак В. В. - Качество жизни у больных с менингиомами основания черепа, оперированных с использованием ND-Yag-лазера, Калиновский А. В. (2007)
Задоянный Л. В. - Динамика функционального состояния зрительного анализатора у больных с повреждением базальных отделов мозга в послеоперационном периоде, Жданова В. Н., Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Задоянный Л. В. - Нейроофтальмологические показатели и их динамика у больных с внутричерепной гипертензией в послеоперационном периоде, Егорова Е. С., Братусь Н. Н. (2007)
Зозуля Ю. А. - Клинические особенности и молекулярно-биологические маркеры разных типов менингиом головного мозга, Шамаев М. И., Кваша М. С., Малышева Т. А. (2007)
Чудакова И. В. - Качество жизни больных, оперированных по поводу неврином слухового нерва (2007)
Абдуллаев Д. Д. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника после перкутанной вертебропластики, Юлдашев Р. М. (2007)
Алексеев С. П. - Опыт лечения вертеброгенных радикулопатий поясничного отдела у больных пожилого и старческого возраста, Федорук А. Л. (2007)
Бабаханов Ф. Х. - Оценка качества жизни у пациентов со спондилолистезом до и после операции, Джуманов К. Н., Юлдашев Р. М. (2007)
Благоразумова Г. П. - Возможности метода электростимуляции спинного мозга в реабилитации нейрохирургических больных, Иванова Н. Е., Панунцев В. С. (2007)
Бублик Л. А. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции в лечении опухолей позвоночника с компрессией спинного мозга (2007)
Бублик Л. А. - Перспективы улучшения качества жизни больных при хирургическом лечении позвоночно-спинномозговой травме, Гохфельд И. Г., Митюшин И. И. (2007)
Данчин А. А. - Эндоскопическая хирургия арахноидальных кист (2007)
Дяків В. - Результати хірургічного лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою на рівні шийного відділу, Струк Ю. (2007)
Доценко В. В. - Возможности переднего мини-доступа в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, Загородний Н. В., Вирани Я. (2007)
Загородний Н. В. - Хирургическое лечение спондилолистеза, Доценко В. В., Вирани Я. (2007)
Гончарук Е. А. - Оценка качества жизни пациентов после поясничной микродискэктомии, Сон А. С. (2007)
Гудак П. С. - Результати лікування та оцінка якості життя у хворих після відкритої поперекової мікродискектомії, Тиш І. І. (2007)
Guranda Viorel - Our experience in the surgical treatment of the lumbar disc hernia, Deliu Constantin (2007)
Кариев М. Х. - Качество жизни больных с метастатическими опухолями позвоночника и спинного мозга, Абдуллаев Д. Д. (2007)
Костицький М. М. - Оцінка якості життя хворих після мікродискектомії, Потапов О. І., Костицька О. М., Федак В. І. (2007)
Слынько Е. И. - Декомпрессивно-стабилизирующие операции боковыми и комбинированными доступами при травме тораколюмбарного отдела позвоночника, Леонтьев А. Ю. (2007)
Леонтьев А. Ю. - Результаты применения рекомендаций по профилактике пролежней у пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника и спинного мозга, Леонтьев Ю. А., Елисаветская И. И., Слынько Е. И., Назаренко О. С. (2007)
Ольхов В. М. - Результаты хирургического лечения патологии межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПМД) у жителей Винницкой области, Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Чирка Ю. Л., Венцковский И. Л., Венцковский Л. О., Шмерчук С. Г., Обертинский В. А., Долгополова Р. А., Кудина Е. М., Ольхова И. В. (2007)
Педаченко Є. Г. - Оцінка якості життя хворих у віддаленому періоді після мікродискектомій у поперековому відділі хребта проведених різними нейрохірургічними методиками, Хижняк М. В., Танасійчук О. Ф. (2007)
Педаченко Е. Г. - Перкутанная транспедикулярная стабилизирующая система "Sextant", Гармиш А. Р., Педаченко Ю. Е. (2007)
Педаченко Ю. Є. - Якість життя хворих після пункційної лазерної мікродискектомії з приводу шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромів (2007)
Перфильев С. В. - Качество жизни больных с повреждениями и некоторыми заболеваниями позвоночника в зависимости от методов стабилизации (2007)
Поляков Ю. Ю. - Опухоли спинного мозга, его оболочек, СМН с разрушением позвоночника. Качество жизни пациентов, Гуляев Д. А., Тастанбеков М. М. (2007)
Семисалов С. Я. - Цифровая вертебротермография в оценке качества жизни больных, оперированных по поводу дискогенного пояснично-крестцового радикулита, Абашин Г. В., Семисалова В. С. (2007)
Слынько Е. И. - Дифференцированный выбор хирургического доступа при вентральных опухолях шейного отдела спинного мозга с целью улучшения результатов хирургического лечения и качества жизни больных, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Пастушин А. И. (2007)
Пастушин А. И. - Оценка качества жизни больных после хирургического лечения интрадуральных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, Аль-Кашкиш Ияд Исхак, Слынько Е. И. (2007)
Золотоверх А. М. - Метод оценки результатов хирургического лечения дегенеративных поражений грудного отдела позвоночника, Слынько Е. И. (2007)
Квасніцький О. М. - Якість життя пацієнтів після протезування міжхребцевих дисків рухомими імплантатами, Слинько Є. І. (2007)
Стегний С. А. - Чрезкожная эндоскопическая дискэктомия — путь к ранней реабилитации и повышению качества жизни при грыжах межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, Бублик Л. А., Мытюшин И. И. (2007)
Стегний С. А. - Решение вопросов медико-социальной адаптации при травме пояснично-крестцового отдела позвоночника, Лобанов Г. В., Оксимец В. М. (2007)
Деркач В. М. - Оцінка якості життя хворих в гострий період після оперативного лікування — транспедикулярної фіксації з приводу ХСМТ, Татарчук М. М. (2007)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції спинного мозку для покращення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2007)
Юлдашев Р. М. - Качество жизни больных, оперированных в связи с грыжей поясничного межпозвонкового диска, Сабуренко Ю. Ф. (2007)
Ахмедиев М. М. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинномозговой грыжи в раннем возрасте (2007)
Борисова І. О. - Критерії якості життя дітей з гліомами зорових шляхів в післяопераційному періоді (2007)
Чеботарьова Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з легкою хребетно-спинномозковою травмою (ЗХСМТ) шийного відділу у співставленні з даними нейрофізіологічної діагностики, Сулій Л. М. (2007)
Духовский А. Э. - Лечения симптоматической эпилепсии у пациентов с нейрохирургической патологией, Варешнюк Е. В., Богоявленская А. А. (2007)
Федак Б. С. - Результаты хирургического лечения внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей, Духовский А. Э., Боднарук Р. Н. (2007)
Герус С. В. - Качество жизни недоношенных новорожденных с внутричерепными кровоизлияниями, Савчук В. В. (2007)
Кеворков Г. А. - Качество жизни у детей первого года жизни перенесших черепно-мозговую травму (2007)
Хачатрян В. А. - Оценка восстановлений функции после операции у детей с врожденными пороками развития позвоночника и спинного мозга, Еликбаев Г. М. (2007)
Хачатрян В. А. - Проблема хирургия эпилепсии, Лебедев К. Э., Маматханов М. Р. (2007)
Ким А. В. - Сравнительная оценка неврологического статуса у детей со стволовыми и парастволовыми новообразованиями в зависимости от зоны вовлечения ствола мозга в бластоматозный процесс, Хачатрян В. А., Самочерных К. А., Данилова А. К., Лебедев К. Э. (2007)
Марущенко Л. Л. - Оцінка якості життя дітей з постгеморагічною гідроцефалією, зумовленою перинатальними ураженнями ЦНС, Проценко І. П., Касьянов В. О. (2007)
Орлов Ю. А. - Исходы и качество жизни новорожденных с перинатальными внутричерепными геморрагиями, Касьянов В. А. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського