Онісіфорова В. Ю. - Інформація та комунікації в управлінні економічною безпекою підприємства (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Попова Т. В. - Економічні аспекти громадянського суспільства: вітчизняні та зарубіжні підходи (2014)
Проскура К. П. - Аналіз ровитку та ефективності застосування в Україні системи електронної податкової звітності (2014)
Проскуріна Н. М. - Маніпулювання фінансовими результатами: передумови, ознаки та способи виявлення (2014)
Пруднікова Г. І. - Розбудова напрямів диверсифікації діяльності торговельного підприємства в ринкових умовах господарювання (2014)
Приймук О. Р. - Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену (2014)
Пушкар Т. А. - Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств, Козін О. Є. (2014)
Селиванова Ю. В. - Современная парадигма конкурентоспособности и её детерминанты (2014)
Швець Н. В. - Оцінка впливу містоутворюючого підприємства на економіку міста, Бродський О. Л. (2014)
Сторожук О. В. - Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування, Немченко Т. А. (2014)
Святенко І. М. - Формування облікової політики підприємства відносно обліку основних засобів (2014)
Цятковська О. В. - Основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками (2014)
Творонович В. І. - Моделі синтезу альтернатив прогнозування розвитком великомасштабних об’єктів (2014)
Волкова Н. В. - Функціонування ринку праці в сегменті робітничих професій (2014)
Аджавенко М. Н. - Эффективность развития предприятий железнодорожного транспорта: системно-синергетический подход (2014)
Благой В. В. - Подход к интегральной оценке финансового состояния предприятия (2014)
Близнюк А. О. - Сутність економічної безпеки підприємства та її місце в загальній системі економічної безпеки суспільства (2014)
Болдовська К. П. - Шляхи розвитку експортного потенціалу газового комплексу туркменістану і створення багатоваріантної системи інфраструктурного забезпечення його реалізації (2014)
Деділова Т. В. - Загальна характеристика механізму ідентифікації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства (2014)
Кирчата І. М. - Реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування (2014)
Машлякевич А. О. - Мотивація персоналу в умовах економічної кризи (2014)
Мельник В. М. - Податкове навантаження на споживання, працю і капітал у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2014)
Бікулова Д. У. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів України в контексті поглиблення інтеграційних процесів, Бондаренко Н. В. (2014)
Какодей А. А. - BTL-технологии как эффективное направление рекламы, Евтюшина А. Э. (2014)
Більська О. В. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки (2014)
Василичев Д. В. - Формування процесу генерування ідей інноваційно-активним персоналом підприємства, Цвілий С. М. (2014)
Авраменко И. В. - Повышение конкурентоспособности предприятия кондитерской промышленности средствами портфельных инноваций (2014)
Токар І. І. - Механізм формування конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства (2014)
Пилипенко О. В. - Чинники формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів залізничного транспорту (2014)
Карман С. В. - Экономическая сущность понятия "потенциал", Богатырева А. Н. (2014)
Гойхман М. І. - Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики (2014)
Bolshenko S. - The Competitiveness Evaluation of Labor Potential of the Regions of Ukraine (2014)
Приходько Д. О. - Визначення стадії життєвого циклу бренду підприємства на базі кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Горовий Д. А. - Визначення вартості людського капіталу, інформаційних ресурсів та бренду промислових підприємств України (2014)
Андріяненков О. В. - Морфологічна оцінка простатопротекторної дії густого екстракту талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів, Зайченко Г. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники и патопсихологические закономерности формирования депрессивных реакций у больных болезнью Паркинсона (2012)
Азаб Хусейн - Клинико-лучевая диагностика костно-суставного туберкулеза. Алгоритм лучевой диагностики и дальнейшая тактика введения. Случай из клинической практики, Грицай А. А., Новиков Ю. Ю. (2012)
Бабкіна О. П. - Особливості змін гістологічних показників підшлункової залози при травмі протягом першої доби (2012)
Баранова В. В. - Эффективность психофизиологической подготовки к родам женщин с экстрагенитальной патологией и тревожными реакциями (2012)
Басакіна І. І. - Оптимізація складу та технології виробництва шипучих таблеток "Kомбітусин", Дмитрієвський Д. І., Шрам Н. А. (2012)
Біловол О. М. - Рівень еритропоетину у хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок з анемією різного ступеня тяжкості, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Без’язична Н. В. - Оцінка ступеня запалення слизової оболонки протезного ложа при лікуванні повної адентії із застосуванням м’яких підкладок базису (2012)
Бука Г. Ю. - Влияние цитотоксических штаммов H.pylori на микроциркуляцию гастродуоденальной слизистой, Комарчук В. В., Кононенко Д. А., Чайка О. О. (2012)
Винник Н. И. - Влияние пиоглитазона на показатели инсулинорезистентности у больных ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома (2012)
Волошина А. А. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині дивини звичайної, Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Гаєвська В. Ю. - Індивідуальне імунологічне прогнозування ризику розвитку пошкодження легень у хворих на системну склеродермію (2012)
Гайдаш И. А. - Цитогенетична аберація лімфоцитів крові дітей хворих позалікарняною пневмонією (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії(ICAM - 1) і рівень цитокінів у хворих пієлонефритом (2012)
Георгіянц В. А. - Порівняння методик кількісного визначення 1% розчину натрію броміду, Штрімайтіс О. В., Савченко Л. П., Бисага Є. І. (2012)
Овчаренко М. О. - Дискретний модуль вторинної медико-соціальної профілактики опіоїдної залежності та оцінка його ефективності, Казакова С. Є. Пінський Л. Л., Радченко Т. М. (2012)
Хохлова К. О. - Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної "Атерофіт-норма", Вишневська Л. І., Набока О. І., Гарна С. В. (2012)
Городецька І. Я. - Проблемні питання позиціонування дієтичних добавок з пробіотиками на вітчизняному фармацевтичному ринку, Чухрай І. Л. (2012)
Горяча Л. М. - Дослідження жирнокислотного складу у сировині амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), Журавель І. О. (2012)
Грудько И. В. - Исследование карбоновых кислот листьев, цветков и плодов донника лекарственного (Melilotus officinalis L.), Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2012)
Гунас І. В. - Соматотипологічні особливості площі поздовжнього та поперечного перерізу нирок і їх синусів у практично здорового населення Поділля юнацького віку, Шевчук Н. А., Тихолаз В. О., Башинська О. І. (2012)
Доброва В. Є. - Дослідження противірусної ефективності препарату "Aльтабор" за допомогою методики оцінки композитної змінної, Саєнко Т. В., Шаламай А. С. (2012)
Ермола Ю. А. - Локальные и системные изменения показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при экспериментальном перитоните, Фомочкина И. И., Кубышкин А. В. (2012)
Желнин Е. В. - Регенерация альвеолярной кости в условиях введения дексаметазона в эксперименте (2012)
Кобзева И. Н. - Профессионально-гигиеническая безопасность персонала при роботе с источниками ионизирующего излучения (2012)
Ковешников В. Г. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения и глутамата натрия на морфогенез тимуса в эксперименте, Берест А. Ю. (2012)
Комаревцева И. А. - Динамика содержания окислительномодифицированных белков в почечной ткани при введении аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в эксперименте, Фильчуков Д. А., Сенчий В. Н., Бриндак Д. В., Шипилова И. В. (2012)
Костенко Є. Я. - Клініко-експериментальне обгрунтування ідентифікації особи за внутрішньокістковими дентальними імплантантами, Белей О. Л. (2012)
Кутя С. А. - Закономерности изменений механико-пластических характеристик позвонков крыс молодого возраста при систематической гравитационной перегрузке с использованием средств, повышающих устойчивость к действию гипергравитации, Столоногов А. О., Лискевич Р. В. (2012)
Верескун Р. В. - Гистологическое строение диафизов плечевых костей при имплантации в большеберцовые кости гидроксилапатита, насыщенного железом (2012)
Карчевский С. А. - Особенности изучения треугольников поясничной области при реконструкции компьютерно-томографических изображений (2012)
Литвинчук Л. М. - Частота ретинальних ускладнень при міопії високого ступеня, Сергієнко А. М., Ріхард Г., Тутченко Л. П. (2012)
Луб’яна С. С. - Рівень вільного естріолу у вагітних із загрозою передчасних пологів, Макагонова В. В., Литкін Р. О. (2012)
Мацынина М. А. - Критерии диагностики вероятного развития аутоиммунного тиреоидита у детей с сахарным диабетом 1 типа (2012)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные изменения в тимусе крыс при систематическом воздействии гипергравитации и использовании физической защиты (2012)
Налапко К. К. - Ефективність ліпіну в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння та його вплив на показники метаболічної інтоксикації (2012)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки під впливом хронічної гіпертермії значного ступеню вираженності на фоні використання імуномодулятора рослинного походження Гінко-Білоба (2012)
Онищенко У. Є. - Кількісне визначення антоціанів в квітках рослин родини Мальвові (2012)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на клеточный иммунитет у пациентов с сухой формой ВМД, Евсюкова О. А. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на систему глутатиона в роговице при кератите в сочетании с конъюнктивитом, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Півоварова О. А. - Вплив ендогенних чинників на формування мукоціліарної недостатності у паціентів з цукровим діабетом 1 типу, Кулікова Р. С., Чхетія Т. А., Маньковський Б. М. (2012)
Потапенко П. И. - Случай диагностики желудочковых нарушений ритма высоких градаций как проявления синдрома некомпактного левого желудочка, Шаповалова С. Г. (2012)
Проніна О. М. - Імуногістохімічне дослідження макрофагальної ланки місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою маркера CD-68, Совгиря С. М. (2012)
Слободян О. М. - Багатофакторний регресійний аналіз печінкових вен у новонароджених людини (2012)
Соловьёва Е. А. - Содержание церулоплазмина в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста (2012)
Тарасова І. В. - Прогнозування розвитку ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом за умов мікроелементозу (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину на на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад при лікуванні в амбулаторних умовах (2012)
Уваров М. Б. - Состояние системы "протеолиз – антипротеолиз" - как одного из факторов ремоделирования дыхательных путей при бронхиальной астме в детском возрасте (2012)
Ханик Н. Л. - Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою, Петерчук І. І. (2012)
Шевель И. И. - Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных в крупном промышленном городе, Кий-Кокарева В. Г. (2012)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники використання засобів догляду порожнини рота соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2012)
Яковенко В. К. - Експериментальне вивчення гострої токсичності препарату "Kлімасед", Вишневський І. А. (2012)
Савенко Л. Д. - Особенности кинетокардиограммы кошек при разрушении миндалевидного тела головного мозга, Чурилин О. А. (2012)
Безсмертний Ю. О. - Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження) (2012)
Ковешніков В. Г. - Динаміка органометричних показників нирок щурів в умовах вродженого гіпотиреозу, Кузьменко Ю. Ю. (2012)
Могилевский С. Ю. - Влияние рутозида на процессы гликирования и пероксидации структур хрусталика при экспериментальном диабете, Гудзенко Е. А. (2012)
Грищук М. Г. - Гистологическое строение дентина нижнего резца белых крыс различного возраста после 60-ти дневной экстремальной гипертермии (2012)
Воробьев К. П. - Косвенные прогностические характеристики гуморального канала регуляции сердечным ритмом при оценке вероятности артериальной гипотензии во время предстоящей спино-эпидуральной анестезии, Пилипенко И. Б. (2012)
Непорада К. С. - Зміни протеиназно-ингибиторного потенціалу вологи передньої камери ока при травмі рогівки і корекції глутаргіном, Горлачова П. М. (2012)
Шутов Е. Ю. - Влияние 60-ти дневной ингаляции парами толуола на морфо-функциональное состояние проксимальных эпифизарных хрящей большеберцовых костей половозрелых белых крыс (2012)
Луговсков Д. А. - Рентгеноструктурное исследование костного вещества и дентина резца нижней челюсти крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола (2012)
Мироненко Т. В. - К вопросу диагностики вегетативных нарушений в раннем восстановительном периоде мозговых инсультов, Диденко Л. В. (2012)
Чухрай І. Л. - Вивчення ставлення батьків до проблеми обов’язкової імунізації дітей, Антончак З. П., Грушковська Д. Т. (2012)
Гетманец А. В. - Особенности химического состава большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Кучеренко С. Л. - Влияние имплантации в большеберцовую кость керамического гидроксилапатита и облучения объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями на строение ее проксимального эпифизарного хряща (2012)
Кочубей А. А. - Гистологическое строение альвеолярной кости нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена и тимэктомии (2012)
Глущенко Р. Н. - Биомеханические характеристики большеберцовых костей белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза после нанесения дырчатого дефекта (2012)
Яковенко В. В. - Гормональные изменения при изменении массы тела (2012)
Содержание (2012)
Информация о Международной конференции "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития" 17–18 октября 2012, Киев, Украина (2012)
Кобринский Б. А. - Современный взгляд на проблему построения регистров мониторинга заболеваний (2012)
Дюков А. А - Решения "КОРУС Консалтинг" для создания информационной системы медицинского учреждения и информатизации регионального здравоохранения (2012)
Лабораторная информационная система TerraLab (2012)
Майоров О. Ю. - Метод русел и джокеров в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2012)
Лях Ю. Е. - Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини, Выхованец Ю. Г., Остапенко В. І., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. (2012)
Ахметшин А. М. - Отображение и анализ многомерных медицинских данных в ортогональных информационных базисах, Ахметшин К. А. (2012)
Марценюк В. П. - Програмне середовище побудови штучних ЕКГ, Сарабун Р. О. (2012)
Шульгин В. И. - Измерение артериального давления на основе совместной обработки набора физиологических показателей, Джадуей А., Шульга Д. И., Наседкин К. В., Федотенко В. В. (2012)
Юматов Е. А. - "Информационная медицина" — новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и здоровья людей (2012)
Антонова-Рафі Ю. В. - Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об‘єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем, Антонов В. М. (2012)
Бокерия Л. А. - Технико-математический контроль кровообращения — состояние и перспективы, Лищук В. А., Газизова Д. Ш., Сазыкина Л. В., Шевченко Г. В. (2012)
Кнышов Г. В. - Сравнительный анализ эффективности применения информационно-энтропийного и статистических методов для оценки риска развития острой сердечной недостаточности, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Павлов В. А., Руденко Н. Н., Шаповалова В. В. (2012)
Григорьев А. И. - Роль академика В. В. Парина в развитии космических телемедицинских технологий, Орлов О. И., Баевский Р. М. (2012)
Файнзильберг Л. С. - Технология построения телемедицинской системы на основе генеративной модели порождения искусственной ЭКГ реалистической формы (2012)
Баевский Р. М. - Баллистокардиография и сейсмокардиография в российской космической медицине. Краткий исторический обзор, Фунтова И. И., Танк Й. (2012)
Кальниш В. В. - Характеристика надійності операторської діяльності методами структурної лінгвістики, Швець А. В. (2012)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В. (2012)
Чумаченко Д. И. - Информационная технология имитационной системы эпидемического процесса, Чумаченко Т. А., Чернышев Ю. К., Товстик А. В. (2012)
Рыжов А. А. - Модели знаний в системах дистанционного обучения. Частина III. Когнитивный прототип – естественный паттерн структуризации и представления декларативных знаний, Попов А. Н. (2012)
Вороненко Ю. В. - Опыт проведения дистанционного обучения on-line: тематическое усовершенствование на web-портале www.webcardio.org и в социальных сетях Facebook и Twitter, Долженко М. Н., Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Харченко Н. В. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні, Марценюк В. П., Сельський П. Р. (2012)
Положення "Про електронний реєстр пацієнтів", Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. №546, Київ (2012)
До ювілею Української Асоціації "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ). 20 років (2012)
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2012)
К юбилею Анатолия Ивановича Григорьева (2012)
К юбилею Юрия Афанасьевича Зозули (2012)
К юбилею Виктора Николаевича Соколова (2012)
MEDINFO 2013 14-й Всемирный Конгресс "Медицинская и информатика здравоохранения", 20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания. EFMI STC 2013 Специальная тематическая конференция (STC) "Данные и знания для медицинской поддержки принятия решений", 17–19 апреля 2013, Прага, Чешская Республика (2012)
Международная конференция "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития", 17–18 октября 2012, Киев, Украина. Материалы Конференции (2012)
Дьяченко О. В. - Митно-тарифне регулювання в системі детермінант зовнішньоторговельного сектора України, Литвин С. М. (2014)
Квактун О. О. - Особливості участі України на світовому ринку деривативів (2014)
Азизов Г. С. - Эффективность использования экспортного потенциала областей Украины (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення державного регулювання регіональної системи охорони здоров'я (2014)
Божанова В. Ю. - Конкурентоспроможність у сфері будівництва та соціально-економічний розвиток України, Мавріцина Г. В. (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення технології соціального аудиту (2014)
Квактун О. О. - Реальні екологічні інвестиції як дієвий інструмент сталого проектування та будівництва регіонів України (2014)
Савченко В. Ф. - Розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформаційної економіки (2014)
Соколова О. Є. - Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні, Акімова Т. А., Сулима Л. О. (2014)
Федорова В. А. - Економічні особливості та проблеми врегулювання діяльності монополій в Україні, Дмитренко В. О. (2014)
Святенко І. М. - Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва (2014)
Скачедуб С. А. - Інститут молодіжного іпотечного кредитування: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сліпченко Т. О. - Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність (2014)
Стефанишин В. В. - Розвиток фондового ринку України та його моделювання (2014)
Адлер О. О. - Оцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар'єрів вінницької області на прикладі ВАТ "Гніванський кар'єр", Мороз М. О. (2014)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства, Васютенко М. Р. (2014)
Волкова Н. В. - Проблеми та напрямки удосконалення оплати праці, Соломка Я. А., Русакевич М. С. (2014)
Дорошкевич К. О. - Мотивування працівників підприємств: сутність, сучасні моделі, особливості, Вороновська М. М., Удовиченко Т. Є. (2014)
Князь С. В. - Системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Комарницька Н. М. (2014)
Кожевніков І. Г. - Емпіричні моделі оцінки вартості розробки програмного забезпечення (2014)
Овсієнко О. В. - Феномен "нової фірми": сутність та причини виникнення (2014)
Ситник Г. В. - Поточне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2014)
Ступнікер Г. Л. - Аналіз чинників впливу на діяльність будівельних підприємств у регіональному аспекті, Спірідонова К. О., Киричук Ю. Л. (2014)
Усатенко О. В. - Управління виробничою поведінкою персоналу в системі менеджменту підприємства, Грошелева О. Г. (2014)
Шалімова Н. С. - Специфіка договірних відносин в аудиті як виду завдань з надання впевненості та їх вплив на зміст і формат договорів (2014)
Булатова О. В. - Розвиток європейської інтеграційної моделі в контексті формування інноваційної конкурентоспроможності країн (2014)
Кудирко Л. П. - Експортний потенціал річкового транспорту в Україні, Троцан А. В., Ємельянова О. Ю. (2014)
Мешко Н. П. - Оцінка факторів впливу на експортний потенціал ринку високотехнологічних послуг країн європейського союзу, Щитов Д. М. (2014)
Остапюк О. О. - Геоекономічний формат інтересів держав і глобальних еліт в умовах системної кризи (2014)
Чириченко Ю. В. - Прямі іноземні інвестиції у галузевому розрізі, Котко О. К. (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення управління модернізаційними процесами в системі охорони здоров'я України (2014)
Ковтун Н. С. - Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів (2014)
Пакуліна А. А. - Дослідження особливостей соціальної сфери України в умовах глобалізації економіки та аналіз трансформації її інституційного середовища, Пакуліна Г. С. (2014)
Панасенко Н. Л. - Комплексна оцінка транспортної системи та її підсистем в Україні, Іваник В. Б. (2014)
Подгорный В. В. - Управление экономикой региона – один из основных методов обеспечения его конкурентоспособности (2014)
Богатирьова Є. М. - Податкове навантаження як індикатор результативності податкових реформ в Україні (2014)
Гайдукович Д. С. - Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку (2014)
Горячева К. О. - Економіко-математична модель залучення банківського кредиту підприємствами промисловості України (2014)
Демська Ю. В. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання обліку резервів підприємства (2014)
Іксарова Н. О. - Особливості формування системи маркетингового управління на підприємствах будівельного комплексу на етапі посткризового розвитку (2014)
Карачина Н. П. - Концептуальні основи формування теорії соціальних функцій сучасного підприємства, Лазарчук О. В., Гребеньок І. В. (2014)
Лукан О. М. - Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства (2014)
Нікітіна А. В. - Удосконалення управління економічною безпекою автотранспортних підприємств (2014)
Ревуцька А. О. - Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств (2014)
Трифонова О. В. - Механізм управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств: сутність та принципи формування (2014)
Денищук П. М. - Формальна модель організаційної структури контингенту студентів університету (2014)
Клименюк М. М. - Моделювання планових рішень підготовки фахівців з вищою освітою в регіональному розрізі, Кочарян І. С. (2014)
Vovk M. S. - Testing the "pollution haven" theory: does ecological policy trigger international trade flows shifting? (2014)
Трофименко О. О. - Оцінювання співвідношення показників енергетичної безпеки та економічного виміру сталого розвитку в розрізі вартості електроенергії (2014)
Іщенко В. А. - Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин Вінницької області, Петрук В. Г. (2014)
Діденко Н. О. - Прямий синтез комплексів з нульвалентного кобальту та органічних сполук, Ранський А. П. (2014)
Большаніна С. Б. - Дослідження ефективності адсорбційного вилучення іонів феруму із розчинів з різною кислотністю , Івченко В. Д., Аблєєва І. Ю. (2014)
Толстошеєва А. В. - Проблеми формування кредитних ресурсів банків України (2014)
Середюк В. Б. - Прогнозування фінансових показників страхової компанії із застосуванням інструментарію нечіткої логіки (2014)
Чорнодід І. С. - Характеристика потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни (2014)
Сердюк Т. В. - Економічні аспекти зростання виробництва та використання ніздрюватих бетонів у будівництві житла в Україні, Августович Б. І. (2014)
Бялобржеський О. В. - Спектральне моделювання однофазного активного фільтро-компенсувального пристрою на базі автономного інвертора напруги (2014)
Дорошенко А. Л. - Режими роботи та алгоритми керування електромеханічними системами з машиною подвійного живлення та різними типами перетворювачів частоти (2014)
Бондаренко Є. А. - Оптимальне керування електробезпекою під час виконання робіт в електроустановках (2014)
Мороз В. І. - Аналіз впливу системи керування на параметричне проектування синхронних виконавчих двигунів магнітоелектричного збудження, Снітков І. Ф., Харчишин Б. М. (2014)
Островерхов М. Я. - Оптимальне керування електромеханічними системами з синхронними двигунами (2014)
Приймак Б. І. - Оптимізація векторно-керованого асинхронного генератора за високих швидкостей ротора (2014)
Заболотний А. П. - Вплив джерел генерації на структуру сільської електричної мережі, Дьяченко В. В., Даус Ю. В., Пилипенко О. С. (2014)
Веремійчук Ю. А. - Дослідження графіків електричних навантажень груп споживачів електричної енергії, Замулко А. І. (2014)
Гладь І. В. - Дослідження нелінійності групових електричних навантажень населених пунктів, Соломчак А. О. (2014)
Скачков В. О. - Методика розрахунку процесу ущільнення пористої структури вуглецевих композитів у пласкому реакторі, Іванов В. І., Бережна О. Р. (2014)
Подригало М. А. - Визначення раціональних параметрів динамічної стабілізації курсового кута при рисканні автомобіля, Клец Д. М. (2014)
Кириця І. Ю. - Особливості розрахунку параметрів напружено-деформованого стану та побудови діаграм пластичності в зоні локалізації деформації під час розтягу циліндричних зразків (2014)
Бортник Г. Г. - Цифровий метод спектрального оцінювання випадкових сигналів, Васильківський М. В., Стальченко О. В. (2014)
Богданова Н. М. - Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді, Коваль К. О., Мензул О. М. (2014)
Cędrowska A. - Muzyczna leksyka a eufemizmy semantycznego pola "seks” (2013)
Lackova M. - Formal expressive means of determination in phraseological units in related and unrelated languages (2013)
Varenko T. K. - Linguistic means of expressing emotivity in contemporary English young adult fiction (on the example of twilight by Stephenie Meyer) (2013)
Абрамов Р. А. - Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові (2013)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту музика в українській художній прозі 21 ст. (2013)
Бабенко О. В. - Структура і особливості фразеосемантичного поля емоцій особистості (на матеріалі англійської мови) (2013)
Бачишина О. Б. - Лексика на позначення простору в романі В. Шевчука "Дім на горі" (2013)
Берест Т. М. - Особливості семантики означень білий і чорний в українській поезії другої половини ХХ століття (2013)
Блажко М. І. - Вербалізація просторових параметрів ад’єктивними засобами на позначення звучання в сучасній німецькій мові (2013)
Бовкіт Х. І. - Соматичні фразеологізми при вивченні німецької мови студентами спеціальності "фізична реабілітація", Мельник М. М. (2013)
Будна М. В. - Диференційні конституанти функціонально-семантичної категорії завершеності (2013)
В’єнцко В. І. - Етносмисли у фразеологічних одиницях з лексемою-компонентом "глек" (2013)
Великорода В. Б. - Фрейм-аналіз пара текстуальних зв’язків у пресі, Шаблій С. В. (2013)
Венгринович А. А. - Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі "Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Görner und G. Kempcke”), Венгринович Н. Р. (2013)
Григорів Н. М. - Фреймове моделювання конструктів гендерної концептосистеми (2013)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях ділової тематики: когнітивно-риторичний аспект (2013)
Дерев’янко О. А. - Семантичні засоби вираження концептів повинності та необхідності в англомовному дискурсі (2013)
Ділай І. П. - Ментальні перформативи та дієслова про позиційного відношення в англійській мові (2013)
Драгомирецкий А. А. - Референция или референции высказывания (2013)
Дунаєвська О. В. - Теоретичні передумови дослідження ритуалу хрещення дитини з позиції фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів) (2013)
Дягілєва Ж. А. - Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом freund у німецькій мові (2013)
Єсипенко Н. Г. - Когнітивний зміст актуалізованого у тексті концепту (2013)
Заваринська І. Ф. - Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами - міфологемами (2013)
Задорожна О. І. - Deutsche phraseologismen mit bezeichnungen der artefakte (2013)
Зозуля М. О. - Фреймове моделювання у дослідженні концептуальної метафори в романах У. Голдінга (2013)
Іванів Р. О. - Концепт "душа" як компонент концептосфери "людина" та його реалізація в українській мовній картині світу (на матеріалі фразеології) (2013)
Ісмаїлова Е. А. - Лінгвокогнітивний аспект алюзивного функціонування англомовних антропонімів (2013)
Капак Ю. М. - Ідіоматична репрезентація концепту "дівчина" у сучасному німецькомовному дискурсі (2013)
Климків Є. М. - Фразеологічні засоби вираження релігійного складника в англійській національній свідомості (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал прислівників локативності (2013)
Ковтун В. В. - Семантична характеристика прикметника жовтий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Крайчинський Е. О. - Англійські та українські ЛО "музичний фольклор епохи Класицизму". Етнолінгвістичні студії (2013)
Кульчицький І. М. - Огляд підходів до семантичної класифікації дієслівної лексики, Лукач М. О. (2013)
Купіна І. О. - Функціонування фразеологічних одиниць на позначення граничності в засобах масової інформації (2013)
Лапиніна О. Л. - Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом у сучасній німецькій мові (2013)
Левченко О. П. - Вербалізації в термінах кольороназви рожевий (2013)
Лисенко Л. О. - Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із компонентом "любов" в англійській мові (2013)
Луканинець Р. В. - Фразеологічні одиниці у міфах Давньої Греції: лінгвокультурологічний аспект, Венжинович Н. Ф. (2013)
Матвієнків О. С. - Структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць у художньому постмодерністському тексті (2013)
Матіяш І. М. - Еволюція британської мовної картини світу у контексті динаміки семантичної структури лексеми "woman" (2013)
Махоніна Н. Г. - Модифікація емотивності фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії: табу страху (2013)
Мельник М. М. - Національно-культурні особливості німецьких фразеологізмів та використання їх зі студентами немовних спеціальностей, Бовкіт Х. І. (2013)
Миронова Т. Ю. - Семантика тривалої дії крізь авторські параметри англомовного тексту (2013)
Мицан Д. М. - Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української та польської мов (2013)
Мініч Л. М. - Синестезійні вияви у творах М. Вінграновського (2013)
Мойсеєнко Л. А. - Теоретико-методологічні засади досліджень фразеологічних одиниць (2013)
Наливайко М. Я. - Відпрізвищеві прізвиська жителів Львівщини (2013)
Негер О. Б. - Демографічний розвиток Закарпаття як універсальний чинник формування закарпатоукраїнського урбанонімікону (2013)
Нуждак Л. В. - Еколінгвістичні особливості української онімної лексики посттоталітарної доби (2013)
Нузбан О. В. - Структура багатозначності прикметника "твердий" у сучасній англійській мові (2013)
Огуй О. Д. - Позначення зеленого кольору в середньоверхньонімецькій мові (2013)
Орел І. І. - Роль національно-культурного компонента в утворенні семантики фразеологізмів сучасної німецької мови (2013)
Орленко О. В. - Семантична мережа сербського прийменника кроз (2013)
Островська О. М. - Експлікація дієслів-зв’язок оцінної семантики у художньому дискурсі (2013)
Падалка Р. М. - Фразеологізми в рекламних салоганах німецьких журналів, Ратушна О. І. (2013)
Панцьо С. Є. - Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні, Лісняк Н. І. (2013)
Пархоменко О. М. - Концепт "кохання" в українській, російській та французькій мовних картинах світу: порівняльний аспект (2013)
Плужникова Т. И. - Многозначные антропонимы-жаргонизмы, мотивированные зоонимами (2013)
Погрібна Т. А. - Культурно-обрядова мотивованість компонентів чеського народного календаря (на матеріалі паремій календарної тематики) (2013)
Поліщук В. Л. - Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми "вживання алкоголю" в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Помігуєва Л. П. - Специфіка функціонування метафоричної моделі концепту "Agricultural Plants” в англійській мові (2013)
Рудий В. Г. - Німецькі паремії з компонентом – "орнітонім" (2013)
Свердан Т. П. - Етнокультурна семантика фразеологізмів у структурі етномовної картини світу (2013)
Семенчук А. Б. - Вербалізація в англійській мові слоту об’єкт терористичної діяльності фреймової структури концепту тероризм (2013)
Смеречинська О. В. - Результативні конструкції типу: адвербіальна частка/прийменниковий додаток + sien/haben/модальне дієслово (2013)
Снєжик О. П. - Інтерпретації концепту mariage у французькій лінгвокультурі (2013)
Совтис Н. М. - Критерії виділення польських запозичень в українській мові (2013)
Стефурак О. В. - Когнітивно-прагматичні особливості концептуалізації фронтального напрямку у французькій мові (2013)
Таванець Н. В. - Семантичні новотвори в епістолярії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Тарасова В. В. - Лексико-семантичні лакуни на позначення засобів пересування в англійській, російській та українській мовах (2013)
Тоненчук Т. В. - Типи метонімічних перенесень у структурі англомовних соматичних фразеологізмів (2013)
Тронь А. А. - Вплив іменного компоненту сталих дієслівно-субстантивних сполучень на позначення категорії кратності в сучасному англомовному дискурсі (2013)
Угринюк Р. В. - Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2013)
Хомік О. Є. - Оберегова лексика та фразеологія української родильної обрядовості (2013)
Худолій А. О. - Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом, Нікітюк Л. М. (2013)
Цьомух О. П. - Лексикографічна та дискурсивна вербалізація концепту environment (2013)
Чепурна З. В. - Крилаті слова як особливий розряд фразеологізмів, Лисенко Г. Л. (2013)
Шевченко А. С. - Реконструкція концепту justicia/справедливість у межах посесивного фрейму (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) (2013)
Шкварчук С. С. - Функції епонімів Й. В. Гете як прецедент них феноменів німецької лінгвокультури (2013)
Богатирець В. В. - Future prospects for a thriving multiculturalism in Canada (2013)
Козьменко О. І. - Використання багатокультурного підходу до виховання в канадських старшокласників почуття національної ідентичності в школі (на прикладі дисципліни "англійська мова") (2013)
Кость Г. М. - Le programme de l’immersion française dans les ecoles elementaires de l’Ontario (apercu historique et pratique), Ткач С. С. (2013)
Просяннікова Я. М. - Інтерсеміотична функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії (2013)
Черненко В. О. - Особливості лексики канадського варіанту англійської мови: "псевдоканадизми" та власне "канадизми" (2013)
Щерба О. В. - Канадський полі культуризм: виникнення та розвиток, Желіско В. Ю. (2013)
Титул, cодержание (2014)
Бікман Є. С. - Технологія збагачення газу азотом при сайклінг-процесі на Тимофіївському та Куличихинському НГКР з одночасним виробництвом метанольного продукту, Єгоров С. О., Курочкін К. С. (2014)
Лобода В. В. - Дослідження і розробка спеціальних функціонально пов'язаних систем для підвищення ефективності роботи підземної модульної компресорної станції (ПМКС), Соловьев А. В., Манец Н. В., Зайцев М. В., Анастасьев Д.А. (2014)
Калинкевич Н. В. - Экспериментальное исследование воздействия на пограничный слой в безлопаточном диффузоре центробежного компрессора, Щербаков О. Н. (2014)
Сільвестров А. М - Виявлення закономірності у вібраціях об'єкта для діагностики та прогнозування його стану, Спінул Л. Ю., Скринник О.М., Уманська К. В. (2014)
Муравьев К. А. - Нейросетевой анализ показателей трещиностойкости сварных соединений конструкционных сталей, Макаренко В. Д., Евпак Т. Ф., Бондарев А. А. (2014)
Дядюра К. А. - Метрологическое обеспечение очистки воздуха от частиц в нанодиапазоне, Ткач А. В. (2014)
Божко А. Е. - V - Образный электромагнитный поршневой двигатель, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2014)
Жарков П. Е. - Создание дисковой запорно-регулирующей задвижки для загрязненных сред с изменяемой геометрией корпуса, Мороз В. В. (2014)
Пирогов А. Д. - Применение имитационных моделей при расчетах тепловых напрессовок ответственных соединений (2014)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование формирования макроструктуры отливок из легированной стали, Белич А. В. (2014)
Remnev А. І. - Calculating bending finned tubes heat transfer systems (2014)
К сведению авторов журнала (2014)
Анонс V Міжнародного медичного форуму (2014)
Bogdan N. S. - Methodology of creating an encapsulated dosage form with bee products. Report II, Tikhonov O. I. (2014)
Gureeva S. M. - Bioavailability research of solid medicinal forms by the example of bisoprolol fumarate tablets in relation to the biopharmaceutical classification system (2014)
Ярема І. О. - Розробка складу емульсійної основи при створенні лікарського косметичного засобу для застосування при андрогенній алопеції, Федоровська М. І. (2014)
Шматенко В. В. - Обгрунтування складу основи з метою створення м’якого лікарського засобу для лікування ранового процесу (2014)
Sviechnikova O. M. - The reactivity of substituted 6,9-dichloracridines, Kolesnyk S. V., Kolesnyk O. V. (2014)
Isaev S. G. - Synthesis, structure and research of the pharmacological activity of methyl esters of 6-nitro-N-phenilanthranilic acids, Yeryomina H. O., Zhukova T. V., Kryuchkova T. M., Zhegunova G. P. (2014)
Tsapko T. O. - Chemical modifications of 6-allylsulfonyl-4-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one as the approach for seaching new biologically active substances (2014)
Altukhov О. О. - Synthesis and properties of N-(2-(benzoylamino)(2-oxoindolin-3-ylidene)acetyl) amino acids ethyl esters (2014)
Shpychak О. S. - Investigation of the composition of active pharmaceutical ingredients in "Apised” capsules by the method of high performance liquid chromatography, Tikhonov O. I. (2014)
Blazheyevskiy M. Ye. - Quantitative determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate in "Ecocid S” disinfectant by cathodic voltammetry, Mozgova О. О. (2014)
Klimenko L. Yu. - Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard, Trut S. M., Poluyan S. М. (2014)
Kolisnyk Ya. S. - The study of the volatile oils composition obtained from vegetative and generative organs of Ballota nigra L., Kovaleva A. M., Goryacha O. V. (2014)
Bobritskaya L. O. - Marketing research of the market of drugs with the choleretic action, Arakelyan M. A., Popova N. V. (2014)
Kobets M. M. - Analysis of the drug assortment for treating nicotine dependence presented at the pharmaceutical market of Ukraine, Коbets Yu. M. (2014)
Zarichkova M. V. - Research of primary directions of the pharmacy specialists social protection in Ukraine on the basis of social protection in the European Union (2014)
Rybalkin M. V. - The study of the therapeutic action of the cell-associated antigens of Candida albicans and Candida tropicalis fungi (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2014)
Брюханов А. М. - Развитие нормативного обеспечения охраны труда в угольной промышленности Украины (2013)
Брюханов А. М. - Шахтный метан и повышение взрывобезопасности угольных шахт (2013)
Кочерга В. Н. - Методика расчета параметров бурения торцевых дегазационных скважин (над монтажным ходком), Юрченко Б. П., Яковенко Е. А., Тимофеева Н. Л. (2013)
Кочерга В. Н. - Прогноз и предотвращение проникновения метана на земную поверхность по тектоническим трещинам разрывных геологических нарушений (2013)
Лотоцкая О. М. - О расчете неопределенности измерения воздухопроницаемости гибких шахтных вентиляционных труб, Илющенко О. А., Шевцов С. А., Ашихмин В. Д. (2013)
Шевцов С. А. - О расчете неопределенности измерения валовых выбросов вредных веществ горящими породными отвалами, Мислявцев В. Н., Лотоцкая О. М., Илющенко О. А. (2013)
Безбородов В. А. - Совершенствование средств взрывозащиты газотранспортных систем газоподготовки и утилизации шахтного метана (2013)
Худолей О. Г. - Исследования влияния глубины ведения горных работ на величину зоны разгрузки в условиях глубоких шахт, Никифоров А. В., Мамлеев Ш. В. (2013)
Колосюк В. П. - Аналитическая оценка искробезопасности электрических цепей рудничного электрооборудования по стандартизированным характеристикам международной электротехнической комиссии (2013)
Колосюк В. П. - Повышение энергетической эффективности и безопасности в жилищно-коммунальном секторе (2013)
Мнухин А. Г. - Расчет времени реакции бесконтактного датчика тока короткого замыкания, Коротков В. В., Верховский Я. М., Пилецкий В. Г. (2013)
Иванилов В. Н. - Разработка требований безопасности к аппаратным средствам автономных электрических, электронных, программируемых электронных систем, Советова Е. И., Иванилов В. В. (2013)
Горохов А. А. - Аварийное электроснабжение обесточенных шахт (2013)
Китаева С. А. - Способы обеспечения безопасных уровней виброакустических характеристик высоконапорных насосных агрегатов для очистных комплексов (2013)
Кудинов Ю. В. - О механизме взрыва угольной пыли, Володин А. В. (2013)
Яковенко А. К. - Регулирование теплового режима в лавах со струговой технологией очистной выемки, отрабатывающих тонкие пласты на глубоких горизонтах, Майбенко Н. И., Плаксиенко О. В., Климов А. А., Васильева Н. А., Тишин Р. А., Маслова М. Ю. (2013)
Деревянский В. Ю. - Оценка интенсивности травматизма на угольных шахтах, Сергеев В. А. (2013)
Долженков А. Ф. - Использование научного подхода к выбору средств индивидуальной защиты строителей и шахтостроителей на основе анализа условий труда, Назарова В. В., Демидов И. А. (2013)
Зупанець І. А. - Корекція доксорубіциніндукованої гепатотоксичності похідними глюкозаміну та їх комбінаціями з кверцетином в експерименті на щурах, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Деркач Р. В. (2014)
Ryzhenko I. M. - The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of female rats with the alcoholic placental dysfunction, Asadullayeva N. Ya., Zaychenko G. V. (2014)
Maloshtan L. M. - The study of toxicological properties of "Metroxal” cream, Yurchenko V. Ye., Polovko N. P., Tymoshyna I. O. (2014)
Щокіна К. Г. - Вплив рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на перебіг тетрахлорометанового гепатиту у щурів (2014)
Tovchiga O. V. - Histopathological changes of the kidneys and liver in alloxan-induced diabetic mice treated with goutweed (Aegopodium podagraria L.) medicines, Synytsia V. O., Shtrygol’ S. Yu., Besditko N. V. (2014)
Торянік Е. Л. - Експериментальна оцінка впливу гідрохлоротіазиду на кислотно-лужний стан при обтяженій вагітності у щурів (2014)
П’ятницький Ю. С. - Вплив субстрату кріоконсервованої шкіри свині на імунну відповідь щурів з нормальним гомеостазом, Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. (2014)
Калапко О. М. - Гостра токсичність та гіпоглікемічна активність N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), Штриголь С. Ю., Папонов Б. В., Львов С. В. (2014)
Bukhtiyarova I. P. - The effect of raleukin on the values of glucose homeostasis of normoglycemic rats in glucose load, Drogovoz S. M., Ischenko O. M., Toryanik E. L. (2014)
Нальотов А. В. - Аналіз ефективності використання різних трикомпонентних схем ерадикації Helicobacter pylori у дітей з деструктивними змінами слизової оболонки дванадцятипалої кишки (2014)
Kotvitska A. A. - Modern problems of morbidity, clinical and epidemiological features of the psoriasis course in patients of the Kharkiv region, Carlo V. V. (2014)
Бездітко Н. В. - Невикористані можливості: фармакоепідеміологічний аналіз динаміки споживання статинів в Україні, Міщенко О. Я., Чинуш І. В., Адонкіна В. Ю., Бондарчук І. С. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2014)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін морфологічних показників нирок при механичній травмі різної давності (2012)
Бабанин В. А. - Супрессивный эффект узкополосной ультрафиолет В (311нм) терапии на лимфоцитарную инфильтрацию в очаге воспаления при бляшечном псориазе (2012)
Без'язична Н. В. - Ефективність ортопедичного лікування пацієтів з частковою адентією знімними протезами з м’якою підкладкою (2012)
Білаш С. М. - Реакція стінки фундального відділу шлунка при введення препарату "Платекс – плацентарний" на тлі гострого експериментального гастриту (2012)
Біловол О. М. - Особливості еритропоезу у хворих на хронічну серцеву недостатність з анемічним синдромом, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення амлодипіну бесилату методом інгібування хемілюмінесценціі, Бондаренко Н. Ю., Івашура М. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення цефалексину методом вольтамперометрії у вигляді його сульфоксиду, Лабузова Ю. Ю. (2012)
Бриндак Д. В. - Содержание нитрит-анионов и состояние системы антиоксидантной защиты при введении мезенхимальных стволовых клеток на фоне экспериментальной острой почечной недостаточности, Фильчуков Д. А. (2012)
Гайдаш І. А. - Сестринські хроматидні обміни в лімфоцитах дітей хворих на позашпитальні пневмонії (2012)
Городецька І. Я. - Дослідження фармацевтичного сегменту ринку спеціальних харчових продуктів мікробіологічного походження, Чухрай І. Л., Марків І. М. (2012)
Гунас І. В. - Вікові та статеві особливості комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат Поділля, Міщук Л. В. (2012)
Гунас І. В. - Регресійні моделі комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку у здорових юнаків-брахіцефалів в залежності від особливостей будови тіла, Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В., Варивода В. О. (2012)
Демьяненко И. А. - Возрастная динамика темпов гистогенеза трахеи и легких у человека в кариометрическом аспекте при различных типах имплантации (2012)
Дроздова А. О. - Вивчення специфічної активності пінного аерозолю методом in vitro, Лакатош В. М., Черняєв С. В., Давтян Л. Л. (2012)
Дунаєв О. В. - Дослідження особливостей біологічних тканин людини з метою визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень, Михайличенко Б. В., Сулоєв К. М. (2012)
Ершова И. Б. - Случай тонзиллита с синдромом менингизма, Монашова М. Г. (2012)
Єршова І. Б. - Спадкова схильність до ацетонемічного синдрому, Осичнюк Л. М., Тищенко Н. Е., Тищенко Е. П., Гавриш Л. І. (2012)
Лосєва О. Ф. - Визначення теплозберігаючих зон при інфрачервоній термометрії трупу, Лосєв Ф. О. (2012)
Журавель І. О. - Визначення кількісного вмісту лавсону у листі лавсонії неколючої (2012)
Иоффе Е. А. - Эндоскопическая оперативная гинекология – внедрение в практику. Опыт работы первых 18 месяцев, Шелыгин М. С. (2012)
Берест А. Ю. - Ультраструктурные особенности морфогенеза тимуса крыс после длительного употребления в пищу глутамата натрия (2012)
Карпенко Ю. І. - Досвід застосування клітинного трансплантату, що містить стовбурові клітини, при ділятаційній кардіоміопатії, Холодкова О. Л., Козлов В. П., Крижанівський Ю. М., Козлов Ю. В. (2012)
Кащенко С. А. - Анализ основних иммунологических показателей у крыс различных видов, Ерохина В. В., Гончарова М. В., Тикунова Т. А. (2012)
Клімочкіна О. М. - Характеристика вмісту аденілових нуклеотидів при впливі на клітину культури цераміду та синтетичних лейенкефалінів, Курскова М. С. (2012)
Коваленко Т. С. - Клінічна характеристика дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт (2012)
Колчин Ю. М. - Особливості діагностики та лікування у хворих з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Капранова Ю. С. (2012)
Кост’єв І. К. - Показники антиоксидантної системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування, Тєрьошин В. О. (2012)
Крамарев С. А. - Проблемы диагностики и лечения лямблиоза у детей, Ершова И. Б., Мочалова А. А. (2012)
Крохмаль І. П. - Вплив інтранатальної гіпоксії на виникнення патології нервової системи та мовленнєвий розвиток дитини, Крохмаль В. М. (2012)
Ксьонз І. В. - Кісти селезінки у дітей: 20 річний досвід діагностики та лікування 108 пацієнтів (2012)
Кутя С. А. - Грегор Иоганн Мендель – основоположник генетики (к 190 летию со дня рождения), Прохорова Н. С. (2012)
Лисаченко О. Д. - Зміни структурної організації міокарду щурів при гострому запаленні (2012)
Лісовська Т. В. - Біофорез і біопунктура препаратів біологічної медицини як альтернатива традиційному лікуванню хронічного ендометриту, Гусаківська О. В. (2012)
Маколінець К. В. - Морфологічні зміни в тканинах колінного суглоба щурів після комплексного лікування експериментального гонартрозу, Малишкіна С. В., Бенгус Л. М. (2012)
Миндрул М. А. - Уровень адипоцитокинов в системном кровотоке у больных с гнойно-деструктивными формами хронических неспецифических заболеваний легких в зависимости от индекса массы тела (2012)
Мочалова А. А. - Роль лямблиоза в паразитарной инфекции детей, Звягенцев А. C. (2012)
Мусієнко С. Г. - Жирнокислотний склад сировини лавру благородного, Кисличенко В. С. (2012)
Нестеренко З. В. - Рецидивирующий бронхит как фенотипический вариант острого бронхита у детей (2012)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на ревматоїдний артрит у фазі активності з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2012)
Обухова Н. В. - Влияние активатора плазминогена на остеопротегерин-зависимое нарушение функциональной интеграции иммунной, фибринолитической систем и системы цитокинов у больных ХОЗЛ, перенесших туберкулез легких (2012)
Рамский Р. С. - Кровоснабжение плечевой кости как критерий выбора уровня остеотомии при удлинении плеча, Пикалюк В. С., Куценко С. Н. (2012)
Савенко Л. Д. - Особенности интегральной реограммы тела кошек при разрушении миндалевидного тела головного мозга, Чурилин О. А. (2012)
Сайко Д. Ю. - Факторы формирования суицидального поведения у больных с психической патологией при болезни Паркинсона (2012)
Соловьёва Е. А. - Церулоплазмин в биосредах у женщин с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте (2012)
Соцька Я. А. - Вплив сучасного фітоентеросорбенту "Поліфіт П" на показники ліпопероксидації та концентрацію "середніх молекул" у крові хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, Тєрьошин В. О., Мірошніченко І. О., Старік А. Д. (2012)
Тарасова І. В. - Особливості вмісту міді у біосередовищах доношених новонароджених із перинатальною патологією, Клименко Т. М. (2012)
Тєрьошин В. О. - Оцінка ефективності нуклеїната при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, Декалюк І. В., Гаврилова Л. О., Бикадоров В. І. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації гепаліну та антралю при цирозі печінки, асоційованому з хронічною HCV-інфекцією, Баскаков І. М., Прудникова І. В., Шаповалова І. О. (2012)
Терешин В. А. - Анализ клинических особенностей инфекционного мононуклеоза у взрослых в современных условиях, Соцкая Я. А., Круглова О. В., Юган Я. Л. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад (2012)
Ткачук Х. О. - Обґрунтування доцільності розробки вітчизняних таблеток симвастатину, Шрам Н. А., Корж Ю. В. (2012)
Третьякевич З. М. - Інноваційний потенціал компетентностного підходу до викладанання пропедевтики педіатрії в умовах кредитно-модульної системи, Таловерова Л. І., Ричкова Т. А. (2012)
Труфанов Е. А. - Прогрессирование болезни Паркинсона у праворуких и леворуких больных (2012)
Ханик Н. Л. - Дослідженння пріоритетів споживачів аптечних, Левицька О. Р., Василюк В. Ю. (2012)
Холодкова Е. Л. - Роль гипертиреоза в ремоделировании печени крыс, Мещерякова Н. В. (2012)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники суб’єктивної оцінки стану тканин пародонту в соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2012)
Щербань Н. Г. - Обмен биогенных моноаминов и их предшественников в условиях модельного атерогенеза (2012)
Волошин Н. А. - Возрастные изменения щитовидной железы белых крыс при воздействии на организм гидрокортизона, Сапьянова О. К., Киреенкова К. В. (2012)
Гнатейко Н. О. - Дослідження показників мінерального обміну, активності лужної та кислої фосфатази у хворих із діафізарними переломами і розладами репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Клевета Г. Я. (2012)
Дурягина Л. Х. - Вплив психічного стану на перебіг захворювань тканин пародонту в клінічному аспекті (2012)
Сердюк В. Н. - Изучение восстановительного потенциала глутатиона в сетчатке и зрительном нерве с применением нейротропных препаратов при моделировании открытоугольной глаукомы у кроликов, Семенко В. В. (2012)
Игнатьев А. М. - Кинезотерапия в комплексном лечении больных с остеопорозом, Турчин Н. И. (2012)
Петровский В. В. - Пути оттока лимфы от пояснично-крестцового сплетения, Пикалюк В. С. (2012)
Чубенко С. С. - Доцільність та досвід використання селеніту натрію при лікуванні метаболічного синдрому, Дядик А. І., Чубенко Д. С. (2012)
Гетманец А. В. - Гистологическое строение середины диафиза большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Мирошниченко П. В. - Особенности прочности плечевых костей костей у крыс периода инволютивных изменений, находящихся на гиперхолестериновой диете (2012)
Ричкова Т. А. - Проблемні питання ранньої диференціальної діагностики суглобової патології у дітей на сучасному етапі (2012)
Булавенко О. В. - Современный взгляд на диагностику и иммуннопрофилактику ВПЧ-ассоциированных заболеваний (2012)
Кутя С. А. - Мобільні телефони та репродуктивна функція у чоловіків (2012)
Некролог пам’яті доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Фролова Валерія Митрофановича (14.08.1950 – 24.10.2012) (2012)
Провозвестник (Памяти выдающегося ученого, замечательного врача, талантливого педагога, человека большой души) (2012)
Титул, зміст (2014)
Симоненко В. - Аудит эффективности: проблемы адаптации и внедрения (2014)
Мельник Т. - Нетарифне регулювання у країнах ЄС, Пугачевська К. (2014)
Кіндзерський Ю. - Інститут державного замовлення в Україні: причини та наслідки функціональної деградації (2014)
Присяжнюк А. - Адаптивні механізми державного стимулювання кластерної організації економіки (2014)
Длугош І. - Предприятия как инвесторы в условиях биоэкономики (2014)
Красніков Д. - Постачання товарів державним замовникам: аналіз ризиків виникнення збитків (2014)
Чугунов І. - Формування дохідної частини бюджету українських губерній в середині ХІХ – на початку ХХ століття, Пасічний М. (2014)
Багдасарян А. - Проблемы интеграции рынка ценных бумаг на постсоветском пространстве (2014)
Губай М. - Аналітичне забезпечення управління адміністративними витратами банків (2014)
Шклярук К. - Бізнес-освіта: виклики часу і фактори розвитку, Бідюк А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Мельниченко С. - Готельні мережі на ринку туристичних послуг України, Бурак Т. (2014)
Розман А. - Бізнес-модель підприємства роздрібної торгівлі (2014)
Шульга О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні (2014)
Скалозуб Л. - Безпека операцій зі злиття та поглинання банків, Горбатюк Л. (2014)
Анісімова Л. - Стрес-тестування ризиків центральними банками (2014)
Зайчук С. - Послуги медичного страхування в Україні (2014)
Алексєєва А. - Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю, Ігнатенко Т. (2014)
Безверхий К. - Тестування системи внутрішньо-господарського контролю підприємства (2014)
Ніколенко Н. - Методологічні підходи до обліку операцій фінансової оренди (2014)
Коцеруба Н. - Оцінка операційних та фінансових ризиків у торгівлі (2014)
Аннєнков І. О. - Проект Миколаївського трубкового та електромеханічного заводу: задум і реалізація (1915-1918 рр.) (2013)
Аннєнкова Н. Г. - Вплив митної політики Росії у сфері металопромисловості на розвиток виробництва верстатної продукції на українських землях імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Антонюк Т. С. - Формування та експлуатація паровозів на Одеській залізниці (1864-1917 рр.) (2013)
Білоцерківська А. С. - Діяльність Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (2013)
Гамалія К. М. - Осягнення реалій оточуючого світу та перші проблиски наукової думки у Давньому Китаї (2013)
Геза А. В. - Історичні аспекти застосування кібернетики в медицині (2013)
Голубєва І. В. - Актуальні проблеми ортопедії та травматології в дослідженнях Інституту ім. проф. М. І. Ситенка (1907-1991 рр.) (2013)
Горбатенко В. Я. - Історія становлення і розвитку кафедри парогенераторобудування НТУ "ХПІ" з кінця ХІХ сторіччя до 1990 років, Єфімов О. В., Тютюнник Л. І. (2013)
Ермолов П. П. - Формализация структуры портала знаний по истории науки и техники (2013)
Звонкова Г.Л. - Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України: короткий історичний нарис (1972-1990 рр.) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Популяризація космології: віхи історії (до 170-річчя Каміля Фламмаріона) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Роль інституту проблем реєстрації інформації НАН України в інформатизації України (2013)
Кривоконь О. Г. - Будівництво Харківського тракторного заводу - завдяки чи всупереч радянському плануванню? (про що свідчать архівні матеріали) (2013)
Кунець В. В. - Діяльність лабораторії штучного осіменіння сільськогосподарських тварин інституту тваринництва НААН (2013)
Перевалова Л. В. - Розвиток природньо-правової доктрини: історія та сучасність (2013)
Пономарьов О. С. - Формування професійної відповідальності майбутнього інженера, Чеботарьов М. К. (2013)
Посвятенко Н. І. - До 105-річчя Валентина Миколайовича Бакуля (2013)
Радогуз С. А. - Роль професора В. Л. Кірпічова в організації Південно-Російського товариства технологів (2013)
Робак І. Ю. - Історія вітчизняної медицини та охорони здоров'я в персоналіях (здобутки років незалежності), Демочко Г. Л. (2013)
Руда С. П. - Історія життя і творчості відомого українського мікробіолога Л. Й. Рубенчика (2013)
Тарасенко І. А. - Процес ліквідації Харківського цементного заводу в 1976-1980 рр. (2013)
Татарчук В. В. - Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд (2013)
Шелкунова Н. Л. - Внесок професора Г. Я. Андрєєва в розвиток технології складально-розбиральних процесів із застосуванням індукційного нагріву у 50-х-70-х рр. ХХ ст. (2013)
Бреславський Д. В. - Дослідження з історії науки і техніки як вагомий чинник розвитку науки (2013)
Наші ювіляри Леонід Михайлович Бєсов (2013)
Самородов В. Б. - Гидрообъемно-механическая трансмиссия гусеничной машины с бесступенчатым регулированием скорости и радиуса поворота, Удод И. В. , Деркач О. И. (2014)
Туренко А. М. - Ходова лабораторія для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля, Клименко В. І., Сараєв О. В. (2014)
Бондаренко А. І. - Експериментальне дослідження процесу гальмування колісного трактора Fendt 936 Vario, Пелипенко Є. С. (2014)
Сергиенко Н. Е. - Влияние способов заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на их состояние, Сергиенко А. Н., Оверко Н. Е., Маренич А. Н. (2014)
Маслієв В. Г. - Дослідження залежності динамічних сил, що діють на путню структуру та транспортний засіб – від форми імпульсних збуджень , Макаренко Ю. В., Маслієв А. О. (2014)
Чепурной А. Д. - Экспериментальные исследования грузового вагона, Литвиненко А. В., Баранов А. Н., Шейченко Р. И., Бондаренко М. А. (2014)
Черв’яков С. Ю. - Режими руху електрорухомого складу з електромеханічним перетворювачем змінного струму на ділянці шляху для якого задано профіль та графік руху, Любарський Б. Г., Єрицян Б. Х., Глебова М. Л., Клименко О. В., Іваненко В. М. (2014)
Якунин Д. И. - Моделирование работы устройства с модифицированным линейным двигателем для наклона кузова скоростного подвижного состава , Картамышев А. О. (2014)
Волонцевич Д. О. - Оценка необходимой мощности двухпоточного механизма поворота гусеничной машины, Медведев Н. Г. , Зыонг Ши Хиеп (2014)
Атрошенко А. А. - Анализ влияния геометрической нелинейности на решение задачи об изгибе полосы (2014)
Веретельник О. В. - Напряженно-деформированное состояние элементов сайлентблока (2014)
Костенко Ю. В. - Влияние переменной массы на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты (2014)
Литвиненко А. В. - Методы и средства решения проблемы проектно-технологического обеспечения защищенности корпусов боевых бронированных машин, Ткачук Н. А., Грабовский А. В., Васильев А. Ю., Танченко А. Ю. (2014)
Сериков В. И. - Исследование природы и параметров колебательного процесса в технологическом механизме (2014)
Скрипченко Н. Б. - Особенности распределения контактных давлений при контакте тел конечных размеров по поверхностям близкой формы при варьировании их геометрических размеров (2014)
Реферати (2014)
Гуртовая Ю. В. - Отражение "эпохи застоя" в повседневной жизни советского учителя: актуально ли сегодня? (2013)
Горбаньов В.В. - Поміщицьке господарство Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Дворкін І. В. - Джерела з історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Єремєєва І. В. - Театральний Харків кінця ХІХ ст. у спогадах сучасників (2013)
Жуков С. М. - Законовчителі земських шкіл Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Захарченко Є. Ю. - Конструирование образа духовенства в украинских паремиях и проблема роли священника в позднеимперском обществе Российской империи (2013)
Зеркаль М. М. - Дослідження історичних змін в системі перепідготовки педагогічних кадрів для шкіл з етнічним компонентом навчання (1990-2000-і роки) (2013)
Кабачек В. В. - До питання про кооперацію кустарів на початку непу (2013)
Конюшенко Ю. А. - Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду (2013)
Кравченко Р. І. - Тюремна школа у Харкові (кінець ХІХ ст.) (2013)
Малиновська Н. М. - Наукова діяльність А. П. Ковалівського в історіографії (2013)
Мешковая С. І. - Аналіз нормативно-правових документів щодо радянських громадян, позбавлених виборчого права (1926-1930 рр.) (2013)
Москалець В. К. - Благодійна діяльність єврейських підприємців Дрогобича і Борислава як індикатор модерності (2013)
Мотенко Я. В. - Друкарська справа в Україні у середині XV – XVI ст, Шишкіна Є. К. (2013)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій (2013)
Пілянський С. Я. - Проблематика спільного життя єврейських общин та організації ОУН-УПА, на території сучасної Західної України, в період 1939-1943 рр. (2013)
Тахтаулова М. Ю. - До питання номінації харківських вулиць: загальноросійська та регіональна складові на рубежі ХІХ-ХХ ст (2013)
Телуха С. С. - До питання про вектори української дипломатіі в роки незалежності (2013)
Харламов М. І. - Деякі історичні аспекти боротьби з пожежами на селі в УСРР у 1921-1927 рр. (2013)
Харченко А. В. - Купецька родина Харківської губернії наприкінці XVIII – на початку XX ст.: історико-демографічне дослідження (2013)
Мавров Г. И. - Сравнительное гистологическое исследование герпес-ассоциированной и идиопатической многоморфной экссудативной эритемы, Запольский М. Э., Большаков Л. Л. (2013)
Прохоров Д. В. - Комплексная иммуногистохимическая диагностика диспластических невусов (2013)
Сокол О. А. - Использование полугнездной полимеразной цепной реакции для выявления ДНК Treponema pallidum у больных сифилисом, Белозоров А. П. , Мілютіна Е. И. , Частий Т. В., Демедецкая О. А. , Мавров Г. И., Унучко С. В., Губенко Т. В., Бондаренко Г. М., Дунаева Г. А. (2013)
Солошенко Э. Н. - Оценка диэлектрической проницаемости эритроцитов при выявлении сенсибилизациик анестезирующему средству артифрин с помощью метода КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2013)
Шухтин В. В. - Влияние квертулина на биохимические показатели сыворотки крови крыс с иммунодефицитом, Гоженко А. И., Левицкий А. П., Шухтина И. Н. (2013)
Бондаренко Г. М. - Урогенитальный микоплазмоз: акцент на эффективности антибиотикотерапии, Федорович Т. В. (2013)
Гулей Л. О. - Стан мікроциркуляторного русла у жінок репродуктивного віку хворих на вугрову хворобу (2013)
Калюжна Л. Д. - Застосування цифрового USB мікроскопа в діагностиці новоутворень шкіри, Ошивалова О. О., Остапенко С. П., Турик Н. В. (2013)
Кузнецова М. Ю. - Влияние пелоидов и рапы Сакского озера на клиническое течение и состояние иммунитета у больных бляшечным псориазом (2013)
Савенкова В. В. - Характеристика імунного статусу хворих на хронічний червоний вовчак залежно від стадії захворювання, Солошенко Е. М., Білозоров О. П. (2013)
Смолиенко В. Н. - Изменения неспецифических протеолитических ферментов сыворотки крови у больных варикозной болезнью осложненной микробной экземой в зависимости от проводимого комплексного лечения (2013)
Волкославская В. Н. - Организационные и лечебные аспекты борьбы с гнойной инфекцией кожи и подкожной клетчатки на железнодорожном транспорте, Байгушева М. В., Царев А. В., Яременко Л. Ф. (2013)
Дунаева Г. А. - К вопросу об этиологии острой язвы вульвы Липшютца – Чапина, Дунаева А. Е. (2013)
Правила для авторов (2013)
Тележенко Л. М. - Вплив інгредієнтного складу та технології виготовлення на формування якості круп’яних запіканок, Кашкано М. А. (2014)
Красіна І. Б. - Розробка технології функціонального бісквіту з використанням харчових волокон, Хандамова Т. С., Ткачова Ю. Н. (2014)
Іоргачова К. Г. - Піноутворювачі в технології кондитерських виробів, Гордієнко Л. В., Макарова О. В., Капетула С. М. (2014)
Ткаченко Н. А. - Харчова, біологічна, енергетична цінність напоїв кисломолочних для дитячого харчування "Біолакт", Авершина А. С., Назаренко Ю. В. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Використання хмелю у хлібопекарному виробництві. Технологічні та медико-біологічні аспекти, Соколова Н. Ю., Кожевнікова В. О. (2014)
Георгiєва А. В. - Дослідження фізико-хімічних показників пшеничного борошна та тіста, збагаченого біологічно активними речовинами (2014)
Красіна І. Б. - Дослідження реологічних властивостей жувальних цукерок на ізомальтулозі, Куракіна А. Н., Баранова З. А. (2014)
Іоргачова К. Г. - Харчова цінність бісквітних напівфабрикатів на основі нехлібопекарських видів борошна, Черно Н. К., Макарова О. В., Котузакі О. М. (2014)
Солоницька І. В. - Структурно-механічні властивості хліба, виготовленого за технологією відкладеного випікання, Пшенишнюк Г. Ф., Битка Т. В. (2014)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив зерна жита на біотехнологічні властивості тіста та якість хліба, Битка М. В. (2014)
Хомич Г. П. - Використання відходів дикорослої сировини у кондитерському виробництві, Ткач Н. І. (2014)
Макарова О. В. - Використання рослинної сировини з антисептичними властивостями в технології зернового хліба, Пшенишнюк Г. Ф., Єгорова А. В., Іванова Г. С. (2014)
Коркач Г. В. - Зміна структурно-реологічних властивостей зефіру з синбіотичним комплексом, Павловський С. М., Боровик І. О. (2014)
Камбулова Ю. В. - Дослідження реологічних властивостей розчинів пектинів, альгінату натрію та їх комплексів, Соколовська І. О. (2014)
Крусір Г. В. - Обґрунтування розробки кормової добавки з відходів виноробства, Севастьянова О. В., Соколова І. Ф. (2014)
Георгiєва А. В. - Дослідження можливостей виробництва хліба, збагаченого біологічно активними речовинами (2014)
Щелакова Р. П. - Використання кукурудзяного борошна при приготуванні пшеничного хліба (2014)
Крусір Г. В. - Оцінка небезпечних факторів технології листкових виробів, Кондратенко І. П. (2014)
Дишкантюк О. В - Використання гліцерину для вдосконалення процесу екстракції антоціанів, Москвічова О. М. (2014)
Мардар М. Р - Мікробіологічна безпечність зернових хлібців з рослинними добавками, Єгорова А. В., Євдокимова Г. Й., Труфкаті Л. В., Значек Р. Р. (2014)
Симоненко Ю. М. - Застосування інертних газів та кріогенних технологій у харчовій галузі (2014)
Крусір Г. В. - Дослідження процесу метанового бродіння стоків, Севастьянова О. В., Русєва Я. П., Дерюгіна К. І. (2014)
Анонс VII Міжнародного форуму "Комплексне забезпечення лабораторій" (2014)
Ковтуненко В. А. - Строение 2-арилгидразонов 1R-3-(4-пиридинил)-1,2,3-пропантрионов, Потиха Л. М., Бульда Т. С., Зубатюк Р. И., Шишкин О. В. (2014)
Лещева Е. В. - Синтез 4,4,6-триметил-8-R-4Н-пирроло(3,2,1-ij)хинолин-1,2-дионов, Медведева С. М., Шихалиев Х. С. (2014)
Kalchenko O. I. - Complexation of calix(4)arene hydroxymethyl-phosphonic acid with tryptophan and N-acetyl-tryptophan amide, Cherenok S. O., Rodik R. V., Mely Y., Klymchenko A. S., Gorbatchuk V. V., Kalchenko V. I. (2014)
Кемський С. В. - Синтез 7-карбоксіалкілтіо-5,6,7,8-тетрагідро-1Н-піразоло(3,4-e)(1,4)діазепін-4-онів, Больбут А. В., Вовк М. В. (2014)
Kulikovska K. Yu. - Enhancement of the base for 3,7-disubstituted(1,2,4)triazolo(4,3-a)pyrazin-8(7H)-one derivatives as promising pharmaceutical agents, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Zhuravel I. O., Kovalenko S. M. (2014)
Сабєров В. Ш. - Синтез і антимікробна активність прекарбенових та металокарбенових сполук ряду імідазолу, Марічев К. О., Короткіх М. І., Швайка О. П., Родік Р. В., Драпайло А. Б., Пехтерева Т. М., Комаровська-Порохнявець О. З., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2014)
Глиняна Н. В. - Синтез і антимікробна активність металокарбенових сполук ряду триазолів, Сабєров В. Ш., Кнішевицький А. В., Короткіх М. І., Швайка О. П., Папаяніна О. С., Комаровська-Порохнявець О. З., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2014)
Украинец И. В. - Метилзамещенные анилиды 4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2Л6,1-бензотиазин-3-карбоновой кислоты. Синтез, спектральные характеристики и биологические свойства, Петрушова Л. А., Дзюбенко С. П. (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез нових піразолін-тіазолів та їх біологічна активність (2014)
Украинец И. В. - N-Фенетил-2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо(1,2-а)пиримидин-3-карбоксамиды как возможные противовирусные агенты, Таран Е. А., Березнякова Н. Л. (2014)
Капустянський І. Ю. - Цілеспрямований синтез 4-О-арил- і 4-N-алкіл/арилхіназолінів для дослідження JNK-кіназної активності, Коваленко С. М., Євсєєва Л. В., Заремба О. В. (2014)
Виноградов В. В. - Антиоксидантная активность пиридилгидразонов ароматических альдегидов, Николаевский А. Н., Хижан Е. И. (2014)
Глуховцева К. Д. - Художньо-мовна практика Тараса Шевченка як чинник розвитку літературної норми (2014)
Дхея Султан Юсуф - Концепт у синергетичному детермінізмі (2014)
Книшенко Н. П. - Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі (2014)
Мізін К. І. - Специфіка перекладу українською мовою англійських і німецьких гендерно маркованих сталих словосполучень (2014)
Соснина Л. В. - Ономасиологические классы квазикомпозитов (2014)
Станко Д. В. - Номінативне та понятійне поле концепту SATISFACTION (2014)
Ляшчынская В. А. - Фразеалагічная канцэптуалізацыя эмоцыі сораму ў беларускай мове (2014)
Царьова І. В. - Вербалізація обрядів шлюбного дня в українських східнослобожанських говірках (2014)
Шкуран О. В. - Малопродуктивні та непродуктивні моделі компаративних фразем з об’єктами-зоономінантами Середнього Подінців’я (2014)
Пожидаєва І. В. - Епістолярний дискурс: лінгвістичні традиції й когнітивно-прагматичний потенціал для можливих маніпуляцій у блогосфері (2014)
Скорофатова А. О. - Лексичні особливості текстів нормативно-правових актів (2014)
Стасюк Н. В. - Семантичні та прагматичні ознаки мовленнєвого акту заклику (на матеріалі українського політичного дискурсу) (2014)
Шлапаков О. С. - Лингвостилистические особенности речевого акта "пожелание” в английском, французском, украинском и русском язиках (2014)
Шленьова М. Г. - Мовний образ атмосферних явищ (дощ, хмари, райдуга) в поезії Василя Голобородька (2014)
Ковальова Н. О. - Значення семантичного суб’єкта в складнопідрядному допустовому реченні (2014)
Старченко О. А. - Словотвірні та синтаксичні терміногнізда як вияв системності термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2014)
Відомості про авторів (2014)
Лазарук Я. - Гравітаційний тектогенез Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Заяць Х., Побігун І. (2013)
Стефаник Ю. - Визначення коефіцієнтів активності горючих компонентів природного газу за модернізованим рівнянням стану Ван-дер-Ваальса, Кульчицька-Жигайло Л., Герльовський Ю. (2013)
Владика В. - Методика експериментального визначення коефіцієнта вилучення газу на зразках порід-колекторів, Нестеренко М., Балацький Р. (2013)
Бучинська І. - Умови утворення вугілля пласта n8 Львівсько-Волинського басейну за геохімічними даними, Лазар Г., Савчинський Л., Шевчук О. (2013)
Наумко І. - Еволюційний характер процесів флюїдопереносу і локалізації міді в основних вулканітах трапової формації Західної Волині (на прикладі Лучичівської товщі), Павлюк М., Нестерович Н., Федоришин Ю., Тріска Н. (2013)
Яремчук Я. - Вплив органічної речовини на склад та генезу глинистих мінералів відкладів кам’яної солі Передкарпатського прогину, Гринів С. (2013)
Любчак О. - Термодинамічна модель будови органічної речовини вугілля за його елементним складом, Хоха Ю., Храмов В. (2013)
Гарасимчук В. - Гідродинамічне моделювання та оцінка еколого-геохімічних характеристик ґрунтових вод сільської місцевості (на прикладі с. Новосілка Львівської області), Паньків Р., Камінецька Б. (2013)
Кушнір С. - Причини відмінності хімічного складу природного газу в родовищах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Кость М., Пальчикова О. (2013)
Карабин В. - Гідрохімія головних іонів р. Білий Черемош (2013)
Паньків Р. - Екологічна оцінка якості вод верхньої частини басейну Західного Бугу, Кость М., Сахнюк І., Гарасимчук В., Майкут О., Мандзя О., Козак Р., Пальчикова О. (2013)
Наумко І. - Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій (за матеріалами міжнародної наукової конференції) (2013)
Бак С. М. - Періодичні біжучі хвилі в дискретному рівнянні sin-Гордона на двовимірній ґратці (2013)
Гудима У. В. - Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень, Гнатюк В. О. (2013)
Konet I. M. - The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits, Pylypiuk T. M. (2013)
Кукурба В. Р. - Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями (2013)
Лісовська В. П. - Модель управління зернопереробним підприємством з гістерезисним перемиканням інтенсивності обслуговування, Ігнатова Ю. В., Іващенко Л. В. (2013)
Нікітін А. В. - Стійкість за першим наближенням стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертових просторах, Шевчук С. Ф. (2013)
Пелещак Р. М. - Топологія чисельного розв’язку двовимірного рівняння Пуассона з неоднорідністю у вигляді ряду з узагальнених функцій, Дорошенко М. В. (2013)
Поселюжна В. Б. - Нестаціонарний колокаційно-ітеративний метод розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами (2013)
Семчишин Л. М. - Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab (2013)
Сорич В. А. - Наближення сум згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в рівномірній метриці, Сорич Н. М. (2013)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями методом верхньої релаксації, Сидорук В. А. (2013)
Ясинський В. К. - Про існування сильних розв’язків дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь зі всією передісторією та з інтегральними контракторами, Дорошенко І. В., Антонюк С. В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Величко Д. М. - Правовий аналіз звільнення працівників за скороченням штату: історичні аспекти і проблемні питання (2013)
Олійник І. Л. - Особливості процесу добору кандидатів до вищого корпусу державної служби України, Балашов А. М. (2013)
Бєлікова О. В. - Адміністративна відповідальність за порушення митних правил (2013)
Браславський Р. Г. - Процедури застосування способів забезпечення сплати податків і зборів (2013)
Данієлян С. А. - Оподаткування платників єдиного податку першої групи (2013)
Дорошенко Д. П. - Складові фінансового законодавства: проблеми визначення (2013)
Єлєазаров О. П. - Еволюція фінансово-правового регулювання безготівкових розрахунків (2013)
Кисильова К. В. - Правове регулювання строків давності сплати податків та зборів (2013)
Кунєв Ю. Д. - Методологічні та теоретичні аспекти розвитку адміністративного процесу (2013)
Ларіна О. В. - Особливості оцінювання бюджетної заборгованості з податку на додану вартість при оподаткуванні супутніх послуг (2013)
Латковський П. П. - Питання правового регулювання бюджетного контролю в Україні (2013)
Лещенко О. В. - Організаційно-правова форма національного банку України (2013)
Попова С. М. - Організаційно-правові засоби стягнення податкового боргу територіальними органами міністерства доходів і зборів України, Попова Л. М. (2013)
Соколенко О. Л. - Контроль та нагляд за діяльністю правоохоронних органів України (2013)
Фуглевич К. А. - Стан наукових досліджень правової природи адміністративних послуг (2013)
Яцкін Р. О. - Суспільні відносини з бюджетного контролю як предмет правового регулювання (2013)
Бульба О. М. - Підстави криміналізації самоправства: окремі аспекти (2013)
Івлєв М. М. - Методологічні засади дослідження проблеми протидії насильству в збройних силах України (2013)
Федоренко Т. О. - Проблеми гуманізації у функціонуванні механізму запобігання та протидії дитячій і молодіжній злочинності, Погребняк С. В. (2013)
Заворотченко Т. М. - Міжнародні гарантії політичних прав і свобод громадян як можливість існування універсальних міжнародних стандартів прав людини (2013)
Чорноус Ю. М. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (2013)
Кісельов А. М. - Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань (2013)
Сторожев Р. І. - Практичні рекомендації з розвитку президентського кадрового резерву "Нова еліта нації” (2013)
Анікеєнко В. М. - Необхідність проведення інституціональних перетворень в агропромисловому комплексі України (2013)
Білинська М. М. - Основні напрями співпраці міжнародних організацій з органами державної влади України в забезпеченні права дитини на охорону здоров’я, Жилка К. І. (2013)
Криворучко Ю. М. - Правовий механізм регулювання взаємодії органів державної влади з громадськістю (2013)
Мерзляк А. В. - Інституціональний механізм державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України: сутність та складові, Гурбик Ю. Ю. (2013)
Ткач Є. Ю. - Напрями оптимізації вітчизняної сфери охорони здоров’я в Україні (2013)
Бікулов Д. Т. - Порівняння показників місцевих бюджетів промислових регіонів України (2013)
Козаченко Ю. П. - Джерела фінансування місцевого самоврядування (2013)
Вараниця А. С. - Демографічна ситуація в Україні як об’єктивна умова розробки та здійснення державної молодіжної житлової політики (2013)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (2013)
Круглий стіл "Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк М. - Гідрогеохімічна характеристика силурійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину в контексті проблеми "сланцевого” газу, Паньків Р., Медвідь Г. (2013)
Нестеренко М. - Фільтраційна неоднорідність порід-колекторів та її вплив на нафтогазонасичення продуктивного розрізу Субботінського нафтового родовища, Владика В., Балацький Р., Колодій І. (2013)
Безручко К. - Вплив катагенетичного чинника на колекторські властивості та газонасиченість пісковиків Донбасу (2013)
Герльовський Ю. - Глибини утворення нафти Субботінського родовища на Прикерченському шельфі Чорного моря (за співвідношенням ізомерів бутану), Колодій І. (2013)
Любчак О. - Вплив термічної історії катагенезу природних бітумів на перерозподіл ізотопів вуглецю між структурними одиницями алканів, Хоха Ю. (2013)
Хоха Ю. - Геолого-геохімічні та геотехнологічні особливості торф’яних родовищ Львівської області, Яковенко М., Лук’янчук Д. (2013)
Максимук С. - Вуглеводневі гази приповерхневих відкладів Ліпчанської площі Закарпатського прогину (2013)
Галамай А. - Умови соленагромадження в Передкарпатському баденському солеродному басейні (дослідження процесу кристалізації придонних кристалів галіту) (2013)
Ступка О. - Тектонічне районування Українських Карпат: сучасний стан, проблеми (2013)
Кушнір С. - Геохімічні і гідрогеологічні особливості Локачинського газового родовища (Львівський палеозойський прогин), Кость М., Паньків Р., Сенів О., Козак Р. (2013)
Павлюк М. - Міжнародна конференція "Сланцевий газ як енергетичний міст – від горючих копалин до зеленої енергії”, Колтун Ю., Куровець І. (2013)
Пам’яті Романа Степановича Копистянського (2013)
Пам’яті Юрія Васильовича Стефаника (2013)
Пам’яті Романа Григоровича Макітри (2013)
Козлов Д. В. - Київський митрополит Володимир: становлення особистості (2013)
Побережник О. О. - Образ Києва в житті та творчості Андрія Миколайовича Муравйова (2013)
Хитровська Ю. В. - Відчуження українського правобережного селянства від православної церкви у першій половині XIX ст. (2013)
Ховрич С. М. - Відрядження українських учених як важлива складова міжнародних наукових зв’язків у другій половині XIX — на початку XX ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини) (2013)
Удод О. А. - Модернізація і становлення української нації, Юрій М. Ф. (2013)
Кругляк М. Е. - Самогубства як вияв духовної кризи студентства підросійської України на початку ХХ ст. (2013)
Цецик Я. П. - Аграрні відносини на Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2013)
Малюта О. В. - Український ринок в економічних системах Російської та Австро-Угорської імперій другої половини XIX — початку XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості) (2013)
Пилипенко О. Є. - Експорт цукру з українських земель Російської імперії до Персії напередодні й у роки Першої світової війни (2013)
Мартинюк О. В. - Російський націоналізм початку ХХ ст. на Правобережжі в контексті виборів до Державної думи (2013)
Махінько А. І. - З історії кадетських корпусів в Україні (2013)
Герасименко М. В. - Військовий міністр УНР Олександр Жуковський: малодосліджені сторінки діяльності (2013)
Гриневич Л. В. - Український голод 1928–1929 рр. у радянському пропагандистському дискурсі (2013)
Cipko S. - Time Capsule: Michael Luchkovich And The Famine (2013)
Гнатюк Н. Ф. - Будівництво та реконструкція комунального господарства Києва — нової столиці Радянської України (1934–1940 рр.) (2013)
Рамазанов Ш. Ш. - СРСР — Німеччина: хто планував розпочати війну?, Ігнатова Л. Р. (2013)
Медведовська А. Ф. - До питання про сучасну українську історіографію Голокосту (2013)
Скуратовський А. К. - Валентин Михайлович Бережков — людина дивовижної долі, Янковий В. В. (2013)
Головко В. В. - Антикризові заходи у гірничо-металургійній галузі України (1999–2002 рр.): історія та наслідки (2013)
Лисенко С. І. - Діалог культур і проблема українського євразiйства в сучасній українській iсторіографiї (2013)
Клюйков Р. С. - Ідеальний алгоритм індукції, Клюйков С. Ф. (2013)
Бикова Т. Б. - Нова книга і нові підходи у дослідженні проблематики голоду (2013)
Костилєва С. О. - Про п’ятий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 14 грудня 2012 р.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ткачук В. А. - Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах Київської митрополії XVI–XVII ст. (2013)
Єгоров В. В. - Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х — 1880-х рр. (2013)
Сажок О. В. - Бібліотечна діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства у 90-х рр. ХІХ ст. (2013)
Смишляк А. В. - Церковна музика та церковно-хорове виконавство останньої чверті XIX ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського) (2013)
Малюта О. В. - Становлення української наукової природничо-технічної термінології на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії у XIX — на початку XX ст. (2013)
Лановюк Л. П. - Славетні імена: перші декани сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту (2013)
Зенич І. В. - Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Київщині (2013)
Попов В. Ж. - Мешканці міст України в умовах зміни влади у 1917–1920 рр. (2013)
Кушнір В. К. - Видатний учений Микола Миколайович Боголюбов (2013)
Сосніна К. В. - Організація дитячих екскурсій в УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги) (2013)
Гриневич Л. В. - Український голод 1928–1929 рр. як наслідок радянської голодотворної політики (2013)
Корогодський Ю. М. - Голод у єврейських землеробських колоніях України (1932–1933 рр.): історіографія проблеми (2013)
Рамазанов Ш. Ш. - Причини поразки Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни, Ігнатова Л. Р. (2013)
Костючок О. В. - Функціонування Софійського заповідника в роки нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2013)
Курьянович А. В. - Особенности избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва (1990 г.) (2013)
Лихолат А. О. - Тенденції розвитку науково-технологічної сфери України на сучасному етапі (2013)
Лисенко С. І. - Природа литовсько-руської державності в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи (2013)
Боєва С. Ю. - Основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва в сучасній Україні (2013)
Махінько А. І. - Становлення профільної школи у сучасній Україні: проблеми і перспективи (2013)
Махно О. В. - Відмова України від ядерного статусу та ствердження позитивного міжнародного іміджу держави (2013)
Шпак В. І. - Українське книговидання на межі тисячоліть (2013)
Щупак І. Я. - Книга про невідомий голод 1928–1929 рр. (2013)
Костилєва С. О. - Про українських благодійників часів Великого голоду 1932–1933 рр. (2013)
Погорєлов А. А. - Нова книга на актуальну тематику Другої Світової війни (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тахташова Д. Р. - Клинико-психопатологические закономерности формирования суицидального поведения в структуре депрессивного эпизода биполярного аффективного расстройства (2014)
Кришталь Є. В. - Сексуальні розлади та особливості поведінки у хворих на депресію, Луценко О. Г., Марченко В. Г. (2014)
Герасименко Л. А. - Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин (2014)
Луценко О. Г. - Стилі виховання, особливості психо- і сомато-сексуального розвитку пацієнтів із біполярним афективним розладом, Лісовик Д. О. (2014)
Пірогов І. Ф. - Клінічні особливості диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок уживання психоактивних речовин (2014)
Кирєєва О. М. - Особливості предикторів повторного епізоду рекурентного депресивного розладу у продромальному періоді (2014)
Rакнмаn L. V. - Clinical and therapeutic levels of pathomorphosis of treatment-resistant depression, Маrкоvа М. V. (2014)
Дроздова И. В. - Артериальная гипертензия в фокусе психокардиологии, Степанова Л. Г., Яковенко Н. А., Емец М. Н. (2014)
Омельянович В. Ю. - Влияние социально-психологических фрустрирующих факторов на структуру личностной семантической самооценки сотрудников органов внутренних дел (2014)
Слюсарь В. В. - Диагностика ургентной аддикции у работников негосударственных предприятий с различными донозологическими паттернами употребления психоактивных веществ (2014)
Лакинський Р. В. - Клініко-психопатологічні і психодіагностичні особливості осіб із депресіями, які скоїли суїцидальні спроби (2014)
Бєляєва О. Е. - Модель медико-психологічного супроводу підлітків із ожирінням, Маркова М. В. (2014)
Кришталь Т. В. - Функциональность семьи при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у женщин (2014)
Синіцька Т. В. - Індивідуально-психологічні особливості студентів з адиктивною поведінкою (2014)
Храмцова В. В. - Психологическая составляющая индивидуальных программ реабилитации пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Погорелко О. В. - Психологічні предиктори в генезі аутоагресивної поведінки підлітків (2014)
Чистова О. О. - Особливості подружньої взаємодії у жінок із генітальним ендометріозом (2014)
Хоржевський В. В. - Визначення механізмів розвитку порушень функціональності сім'ї за безпліддя у чоловіків (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід лікування хворих на псоріаз із використанням аутогенних тренінгів як ефективного методу психокорекції (2014)
Страшок О. А. - Процессы свободнорадикального окисления и формирование неспецифических адаптационных реакций при алкогольном абстинентном синдроме (2014)
Захарова А. Н. - Продукты окисления белков и липидов при острой алкогольной интоксикации и синдроме алкогольной зависимости (2014)
Малев А. Л. - Сравнительный психометрический анализ когнитивных расстройств вследствие сосудистых заболеваний головного мозга, Товажнянская Е. Л., Захарова А. Н., Калиберденко В. Б. (2014)
Voronkova V. G. - Receptions of human dimension in the context of anthropological discourse of humanistic management (2014)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Філософсько-історичні витоки концептуалізації наративного історіописання (2014)
Пунченко О. П. - Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні (2014)
Савченко С. В. - Теоретико-исторические основания становления информационного общества как нового типа общества "знаний" (2014)
Сеник Р. М. - Мова як суб’єкт і об’єкт філософії (2014)
Богаченко В. В. - Творчість як основний модус самовдосконалення особистості в умовах сучасних соціокультурних трансформацій (2014)
Путров С. Ю. - Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Хлєбнікова А. А. - Методологія аналізу мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору (2014)
Попов С. М. - Розвиток теорії автопоезису як суперпозиція дії зворотних зв’язків у складних соціальних геополітичних системах (2014)
Кучера Т. М. - Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України: соціально-філософський аналіз (2014)
Білогур В. Є. - Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості (2014)
Троїцька О. М. - Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання (2014)
Сидоренко С. В. - Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст (2014)
Мельник В. В. - Соціально-філософська концептуалізація мегасоціуму як глобального організму в контексті синергетичної методології (2014)
Осипенко Л. О. - Моделювання інформаційно-комунікативного процесу складних соціальних систем (2014)
Воропаєва В. Г. - Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст (2014)
Кивлюк О. П. - Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти (2014)
Сташкевич О. О. - Роль інтелектуальних потреб в розвитку особистості (2014)
Рыжкова Д. С. - Враждебность как фактор формирования идентичности (2014)
Філіппов В. Л. - Деконструкція культури у философемах Дерріди (2014)
Бех Ю. В. - Технології управління інтелектуальним капіталом в організації (2014)
Швець Д. Є. - Когнітаріат в системі управління вищою освітою Німеччини як джерело соціальної раціональності (2014)
Сапа Н. В. - Державне регулювання інноваційно-технологічним розвитком України як один із напрямів виходу із кризи (2014)
Малахова Ж. Д. - Состояние аграрного сектора экономики Украины (2014)
Наші автори (2014)
Воропаєва Т. - Витоки української ідентичності (2008)
Пасько І. - Наукові школи в українському "провінційному" й "столичному" вимірі: культурологічний аспект (2008)
Шептицька Т. - Феномен "тутешності" в українській літературі 1920-1930-х років (2008)
Петрушкевич М. - Проблема мудрості у системі "Схід – Захід" (2008)
Шевчук Д. - Постмодерний стан культури: пропозиція концептуального осмислення (2008)
Шевчук К. - Концепція твору мистецтва в естетиці Романа Інгардена (2008)
Надюкова О. - Феномен страху в японській культурі на прикладі сучасного кіно (2008)
Карповець М. - Місто в просторі і простір в місті (2008)
Щеглова Н. - Витоки кіберпанку в сучасній культурі (2008)
Янковська Ж. - М. В. Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами) (2008)
Ємець Т. - Пріоритети засновників та реалії сьогодення (з історії НАНУ) (2008)
Сорочук Л. - Архаїчні смисли фольклорно-обрядової традиції в етнокультурні українців (2008)
Маключенко В. - Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком) (2008)
Терещук В. - Особливості весільної обрядовості на Рокитнівщині (за матеріалами зібраними у селах Глинне, Залав’я та Рокитне) (2008)
Смирнова Т. - Магнатські маєтки – культурно-мистецькі осередки Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століть (2008)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Сташенко М. О. - Відомий і невідомий Шевченко (2014)
Гавриш І. І. - Комплекс методик дослідження сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності (2014)
Євтодюк А. В. - Аксіологічні засади сучасної системи освіти України (2014)
Нечипорук О. В. - Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога (2014)
Павленко Л. П. - Як утворюються слова в українській мові (2014)
Семенова О. В. - Професіоналізм учителя образотворчого мистецтва у вимірах художньо-творчої компетентності (2014)
Смольська Л. М. - Одухотворений прагматизм як напрямок соціального дизайну в полі уваги післядипломної освіти (2014)
Соловей Л. А. - Діагностика рівнів сформованості інтонаційного самоконтролю студентів мистецьких факультетів (2014)
Ханіна М. О. - Побудова системи корпоративної освіти як складової конкурентного потенціалу установи (2014)
Щоголєва Л. О. - Моніторинг якості освіти: теоретико-методологічний аспект (2014)
Якубовська М. С. - Архетип творчості Василя Гея як парадигма формування культурологічної компетенції студентів технічних університетів (2014)
Васильчук Н. В. - Освітній моніторинг як метод управління якістю науково-методичної роботи (2014)
Ірійчук С. С. - Адаптація першокласника до англомовного спілкування (2014)
Никитюк Л. М. - Закріплення знань про корінь слова і спільнокореневі слова (2014)
Іванців М. І. - Методичні підходи до ознайомлення молодших школярів із функціональною залежністю в процесі роботи над складеними типовими задачами (2014)
Савош В. О. - ІІ етап LI Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Кобель Г. П., Сокол Н. П. (2014)
Прокопів Н. А. - Розвиток графічних умінь і навичок учнів як засіб корекції проявів девіантної поведінки (2014)
Гребенюк М. П. - Двічі лауреат Нобелівської премії (2014)
Челноков М. - Феномен тунанлегів (2014)
Гетьман В. - Етнос як географічне явище (2014)
Момот Т. - Етнологія міста в Україні: становлення та історія (2014)
Зюбровський А. - Етап перебування хліба у печі в традиційному хлібопеченні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ–ХХ столітті (2014)
Конопка В. - Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України (2014)
Федечко Х. - Традиційні народні вірування і повір’я про гуцульського скрипаля (2014)
Кривенко А. - Осика в традиційних демонологічних уявленнях волинян (на основі польових етнографічних матеріалів) (2014)
Конта Р. - Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект (2014)
Заруба М. - Образи польських королев в "Хроніці Польщі" Яна Длугоша: особливості джерела та його інформаційний потенціал (2014)
Литвинчук Н. - Лозоплетіння на Сумщині: історія розвитку та сучасний стан (2014)
Бондаренко О. - Дослідження економічного розвитку міст Російської імперії в 1775–1870 рр. у радянській історіографії (2014)
Кудінов Д. - Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір (2014)
Кудінова (Скоряк) А. - Дослідження українських ярмарків ХІХ – початку ХХІ ст. у статтях збірника наукових праць "Етнічна історія народів Європи" (2014)
Терес Н. - Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна, Кравчук М. (2014)
Коваленко Н. - Сільськогосподарські з’їзди та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Козій В. - Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Бишовець І. - Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови (2014)
Дем’яненко А. - Олександр Зінов’єв: становлення ученого, письменника, громадянина (радянський період) (2014)
Кошіль Г. - Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження (2014)
Юрченко В. - Вплив ярмаркування на розвиток галузей народного господарства України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Коробка М. - Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2014)
Машкевич С. - Київський трамвай у період Першої світової війни (2014)
Трохименко О. - Історична пам’ять як складова німецької етнонаціональної свідомості (2014)
Харченко Н. - Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф. А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Палієнко О. - Науково-організаційна робота академіка В. В. Фролькіса в Академії медичних наук України (1993–1999 рр.) (2014)
Ігнатенко І. - "Ідеальна жінка": уявлення про жіночу красу в СРСР у 1920–1930-ті роки, Оприско О. (2014)
Молоткіна В. - Комсомол як філія комуністичної партії в українському молодіжному русі в 1920–1930-і рр. (2014)
Васильєва М. - Матеріали демографічної статистики та їх інтерпретація у дослідженні молодої сім’ї в поліетнічному складі населення Одещини (2014)
Деркач С. - Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI століття (2014)
Автушенко І. - Міжнародні програми соціально-професійної адаптації звільнених військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція наукового обґрунтування автоматизації біблотек вищих навчальних закладів України (2014)
Щербак Є. - Зміна гендерних ролей у сучасних хореографічних практиках (2014)
Гончаров О. - Міжнародна науково-практична конференція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", Терес Н. (2014)
Наші автори (2014)
Бабінець Л. С. - Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології, Галабіцька І. М. (2013)
Бассов О. І. - Основні принципи лікування післяопераційних ран у практиці лікаря загальної практики/сімейної медицини: сучасний погляд на проблему, Соболєв Д. В. (2013)
Бігуняк Т. В. - Клініко-генетичні особливості фенілкетонурії (2013)
Корицький Г. І. - Oрганізація гастроентерологічної служби в тернопільській області: реалії та перспективи (2013)
Христич Т. М. - Деякі питання клінічного перебігу хронічного легеневого серця, Телекі Я. М., Багрій В. М., Волощук В. М., Крайс І. І. (2013)
Ляхович Р. М. - Ускладнена торакальна травма: сучасні підходи до діагностики та надання екстреної догоспітальної медичної допомоги згідно з клінічними протоколами (2013)
Акермі Ж. - Стан мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у хворих різних вікових груп з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2013)
Буртняк А. М. - Довготривалий прогноз у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю, Іркін О. І. (2013)
Вакалюк І. І. - Стан толерантності до фізичних навантажень залежно від типу інсулінемії у хворих із метаболічним синдромом і постінфарктним кардіосклерозом (2013)
Вакуленко Д. В. - Вплив диференційованого масажу на фрактальний портрет хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта (2013)
Воронцова Л. Л. - Інтегральні показники лейкограми периферійної крові у хворих на ішемічну хворобу серця після аортокоронарного шунтування та стентування коронарних артерій, Кривохацька Ю. О., Діденко С. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація вставного відділу великих слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Гривенко І. С. - Антропометрія та сонографія щитоподібної залози у дітей різних вікових груп та їх місце у профілактиці йододефіцитних захворювань, Гривенко С. Г., Барановський Ю. Г., Томін В. А., Глотов А. Ю. (2013)
Гудима А. А. - Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями, Ляхович Р. М., Джус М. Я., Кіцак Я. М. (2013)
Давидчак О. З. - Прогностичні критерії локальних клінічних симптомів хронічного періодонтиту в патогенезі постекстракційних альвеолітів, Черкашин С. І. (2013)
Данильчук Г. О. - Вплив комплескного лікування на функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей з пролапсом мітрального клапана, які часто хворіють на респіраторні захворювання (2013)
Катеренчук І. П. - Вплив вазостату і кораргіну на показники вазорегулювальної функції судинного ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу, Погребняк О. О. (2013)
Ковальов С. В. - Похідні фенолкарбонових та гідроксикоричних кислот видів ожини (2013)
Корнага С. І. - Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень під час підтримувальної фази лікування (2013)
Коцаба Ю. Я. - Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Матюха Л. Ф. (2013)
Лісничук Н. Є. - Морфологічний стан артикулярних та періартикулярних тканин великих суглобів при експериментальному ураженні підшлункової залози, Волков К. С., Демків І. Я. (2013)
Магулка І. В. - Поетапна реабілітація пацієнтів з наслідками перенесеного внутрішньомозкового крововиливу (2013)
Мерецький В. М. - Морфологічні зміни у внутрішніх органах у періоді ранніх проявів після черепно-мозкової травми за умов цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Мисула І. Р. - Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих на остеоартроз, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Салайда І. М., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Лавріненко О. М. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Вивчення локального органного кровотоку шлунково-кишкового тракту у хворих із синдромом портальної гіпертензії, Дзюбановський І. Я., Романюк Т. В. (2013)
М’якінькова Л. О. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь (2013)
Одрехівська І. А. - Морфофункціональний стан елементів скронево-нижньощелепних суглобів при захворюванні на артроз, Черкашин С. І. (2013)
Павлов С. В. - Вплив тіольних антиоксидантів на розвиток мітохондріальної дисфункції при моделюванні гострої ішемії головного мозку (2013)
Палій І. Г. - Нові можливості фітотерапевтичної корекції біліарного сладжу у хворих з патологією жовчного міхура, Заїка С. В., Парік Сундер Лал, Ліфанов А. В. (2013)
Петринич О. А. - Застосування комбінації S-амлодипіну з лізиноприлом у хворих на гіпертонічну хворобу у практиці сімейного лікаря (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічна структура м’язової тканини та імуногістохімічна характеристика ангіогенезу після трансплантації аспірату кісткового мозку та гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки за умов експериментальної ішемії, Домбровський Д. Б., Паляниця С. С., Панченко Л. А., Сірман В. М. , Шаблій В. А. (2013)
Семенова С. В. - Альтернативні підходи до вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу (2013)
Сергєєв С. В. - Фармакотерапія анемічного синдрому у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання (2013)
Стоєва Т. В. - Апаратне очищення повітря в реабілітації дітей з бронхіальною астмою: динаміка топічних показників, Зубаренко О. В., Кравченко Л. Г., Бондаренко Т. О. (2013)
Шимон В. М. - Реабілітаційно відновне лікування при ушкодженнях гомілковостопного суглоба, Шерегій А. А. (2013)
Шимон В. М. - Синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки і його вплив на колінний суглоб при остеоартрозі, Пушкаш І. І. (2013)
Ярема Н. І. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, вегетативні та метаболічні порушення у хворих на іхс у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Федонюк Л. Я. - Малі форми клапанної дисплазії, їх роль у розвитку набутих вад серця, Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П., Семенюк Т. О. (2013)
Ілащук Т. О. - Роль основних біомаркерів некрозу та запалення в розвитку хронічної серцевої недостатності у післяінфарктному періоді через 1 рік спостереження (2013)
Камінська М. О. - Обґрунтування використання опіоїдних пептидів для оптимізації процесу регенерації травматичного дефекту кістки (2013)
Безпалова Н. М. - Зміни антропометричних показників у дівчат-студенток з переважанням нормотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи під дією фізичних навантажень (2013)
Андріюк Л. В. - Мануальна краніотерапія в лікуванні цефалгій, Якимович В. В., Пилипчук І. Й. (2013)
Бойко Т. В. - Взаємозв’язок між ступенем остеодефіциту й ендогенною інтоксикацією у хворих на хронічний гастродуоденіт (2013)
Борисенко Н. В. - Вегетативна дисфункція та варіабельність серцевого ритму у хворих з метаболічним синдромом, Катеренчук І. П., Ярмола Т. І. (2013)
Буряк В. В. - Корекція прозапальної активації у хворих на серцеву недостатність, Візір В. А., Попльонкін Є. І. (2013)
Довганич Ю. Є. - Вивчення частоти ураження патогенними штамами helicobacter pylori у хворих на диспепсію, Колесник П. О. (2013)
Ждан В. М. - Лікування порушень мікробіоценозу порожнини рота в практиці сімейного лікаря, Бабаніна М. Ю., Бабаніна С. М., Лебідь В. Г., Кошка О. Я. (2013)
Журавльова Л. В. - Спосіб лікування хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та хронічного гепатиту токсичного генезу, Тимошенко Г. Ю. (2013)
Казанцева Т. В. - Mетаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром, Білецький С. В., Петринич О. А. (2013)
Колесник П. О. - Поширеність респіраторних алергічних захворювань серед населення м. Ужгород в залежності від наближеності місця проживання до автомагістралей, Петріщак В. В. (2013)
Кулемзіна Т. В. - Застосування немедикаментозних методів при лікуванні та реабілітації пацієнтів з ураженнями суглобів, Красножон С. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану у хворих на цироз печінки (2013)
Решетилов Ю. И. - Отоларингологические проявления при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, Коляда Н. А., Кузнецова Л. Ф., Редько И. И., Проценко Н. Н. , Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В. (2013)
Самогальська О. Є. - Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом, Олійник Н. М., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Гаріян М. П., Мерецька І. В. (2013)
Стародуб Є. М. - Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря, Шостак С. Є., Боровик І. О., Бенч Т. С. (2013)
Тюріна В. Ф. - Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі, Самогальська О. Є., Марків І. М., Гаріян М. П. (2013)
Бакалюк Т. Г. - Особливості застосування методів фізичної реабілітації у хворих з остеоартрозом колінних суглобів із зниженною щільністю кісткової тканини в санаторних умовах (2013)
Сміян С. І. - Оцінка кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з остеоартрозом на тлі метаболічного синдрому, Гусак С. Р., Даньчак С. В., Соліляк О. В. (2013)
Швед М. І. - Особливості антиоксидантного захисту у хворих у віддаленому періоді інфаркту міокарда в поєднанні з остеоартрозом, Прокопович О. А., Мартинюк Л. П., Сидоренко О. Л., Михайлів Л. М., Гурський В. Т., Марцинкевич Т. В. (2013)
Шимон В. М. - Синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки і його вплив на колінний суглоб при остеоартрозі, Пушкаш І. І. (2013)
Якименко О. О. - Вплив комплексного лікування з включенням лікувальної фізкультури на якість життя та перебіг остеоартрозу, Єфременкова Л. Н., Кравчук О. Є., Скиданова І. М. (2013)
Андрощук О. С. - Побудова комп’ютерних систем навчання з елементами штучного інтелекту (2014)
Антонець В. Ф. - Педагогічний контроль у підготовці юних волейболістів, стан, проблеми та шляхи їх реалізації (2014)
Березюк В. П. - Критерії та показники ефективності польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бунєєв Т. В. - Особливості проведення групових занять під час вивчення військово-спеціальних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі (2014)
Козачко А. О. - Міжпредметні зв’язки інженерної графіки як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних вищих навчальних закладів, Козачко О. М. (2014)
Купчишина В. Ч. - Виховні ідеали епохи Античності та епохи Відродження: порівняльний аспект (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості методики використання змішаного методу в навчанні іншомовного говоріння на західноукраїнських землях (1918–1939 рр.) (2014)
Лемешко О. В. - Застосування мультимедійних засобів як складової інформаційних систем у процесі вивчення англійської мови курсантами вищих військових навчальних закладів (2014)
Мішеніна Т. М. - Реалізація принципу ізоморфності у процесі структурування змісту підручника для майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Окопна Я. В. - Соціолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх туристичних менеджерів німецькою мовою як другою іноземною (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження впливу інноваційної діяльності в ході становлення викладача-початківця (2014)
Савіцька В. В. - Аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної професійної діяльності (2014)
Серховець С. В. - Сутність та зміст кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів (2014)
Сінкевич С. В. - Методика використання імітаційних засобів на польових заняттях з військово-спеціальних дисциплін (2014)
Суслов Т. О. - Психолого-педагогічне забезпечення формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Райко В. В. - Професійна компетентність як основа професіоналізму майбутніх офіцерів тилу Державної прикордонної служби України, Федик О. Л. (2014)
Шемчук Л. О. - Критерії, показники і рівні сформованості корпоративної культури майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2014)
Голярдик Н. А. - Очікування як психологічний процес і його вплив на формування та перебіг стресового стану особистості, Фрадинська А. П. (2014)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах: сутність та її структурні компоненти (2014)
Дем’янюк К. Д. - Розвиток інженерної інтуїції курсантів-прикордонників під час вивчення загальнотехнічних дисциплін, Матохнюк Л. О. (2014)
Журавльов В. В. - Вимоги до особистості і кваліфікації тренера-психолога в ході тренінгової підготовки керівників до професійно-управлінської діяльності (2014)
Кузьменко Ю. В. - Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ (2014)
Левенець А. Є. - Особливості стратегій стрес-долаючої поведінки працівників кримінально-виконавчої служби (2014)
Лигун Н. В. - Психологічні детермінанти управління персоналом органів внутрішніх справ (2014)
Мірошник З. М. - Рольовий етап як головна детермінанта рольової структури особистості (2014)
Поліщук М. М. - Роль інженерної психології у професійній підготовці персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Топольницька Г. Ю. - Культура викладача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького як складова професійної майстерності (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Глухов С. І. - Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення військової техніки зв’язку (2013)
Гурський Т. Г. - Аналіз методів кодування мови для використання в радіомережах з пакетною комутацією (2013)
Копієвська В. С. - Аналітичний розрахунок рівня комплексно - сполученого відгуку сигналу після додаткового стробування відліків аналого – цифрового перетворювача (2013)
Любарський С. В. - Місце та роль мережевої розвідки в моделях інформаційного протиборства (2013)
Максимов В. В. - Аналітична модель об’єму службової інформації протоколу OSPF, Самойлюк А. О. (2013)
Масесов М. О. - Рекомендації щодо впровадження стандарту безпроводового зв’язку IEEE 802.22 у системах радіозв’язку спеціального призначення, Панченко І. В., Бондаренко Л. О., Малих В. В. (2013)
Ольшанський В. В. - Оцінка просторово-часових можливостей станцій завад у відповідь по подавленню радіозасобів з ППРЧ (2013)
Романюк А. В. - Методика оцінки показників функціонування епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами (2013)
Самойлов І. В. - Застосування інтелектуальних технологій для видобування нечітких відношень з експериментальних даних (2013)
Симоненко О. А. - Аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів для побудови системи управління вузлами радіомереж класу MANET, Уманець Я. Л., Романюк В. А., Сова О. Я. (2013)
Слюсар В. І. - Багатокаскадна I/Q-демодуляція OFDM-сигналів при їх одноканальному аналого-цифровому перетворенні, Сердюк П. Є. (2013)
Субач І. Ю. - Методологічні основи проектування системи підтримки прийняття рішень аналізу несправностей оператором інформаційної мережі (2013)
Чевардін В. Є. - Реалізація генератора Dual_EC_DRBG на основі подвійного скалярного множення точок еліптичної кривої зі змінними параметрами, Ізофатов Д. О., Сокіл Г. В. (2013)
Шинкарук О. М. - Підвищення роздільної здатності активних радіолокаційних засобів охорони кордону з використанням алгоритму кореляційного оцінювання сигналів в приймачі, Чесановський І. І., Іванов А. В. (2013)
Скирда І. Ю. - Оснащення ультразвуковими апаратами лікувальних закладів України та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи ХСкирда І.Ю., Петішко О.П., Пантелєєва Т.І.Оснащення ультразвуковимиапаратами лікувальних закладів України та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи, Петішко О. П., Пантелєєва Т.І. (2014)
Абатуров О. Є. - Молекулярні особливості розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей із хелікобактерною інфекцією, асоційованою з CagA(+)-штамами Н.pylori, Герасименко О. М. (2014)
Боровик І. О. - Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Бабінець Л. С., Шостак С. Є., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є. (2014)
Кулаєць В. М. - Особливості психоневрологічних розладів у хворих із часто рецидивуючою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2014)
Резніченко Н. Ю. - Нормалізація біотопів за допомогою пробіотиків у жителів індустріальних центрів (2014)
Майкова Т. В. - Особливості функціонального стану жовчного міхура, сфінктера Одді та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Мосійчук Л. М., Петішко О. П. (2014)
Присяжнюк В. П. - Вікові особливості вмісту окремих про- та протизапальних цитокінів у крові хворих на цироз печінки невірусної етіології (2014)
Русин В. І. - Динаміка імунологічних показників на фоні терапії із використанням пробіотиків та псиліуму у хворих iз хронічним панкреатитом після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к оптимизации диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности, Швец О. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Биологическая терапия болезни Крона в Украине, Рассохина О. А., Бутова А. Ю. (2014)
Губская Е. Ю. - Применение дыхательных тестов с целью улучшения результатов лечения целиакии, Чичула Ю. В., Купчик Л. М. (2014)
Antonio Ascione - Комбинация пегинтерферона альфа-2а и рибавирина более эффективна для лечения хронического вирусного гепатита С, чем комбинация пегинтерферона альфа-2b и рибавирина, Massimo De Luca, Maria Teresa Tartaglione, Filippo Lampasi, Giovan Giuseppe Di Costanzo, Alfonso Galeota Lanza, Francesco Paolo Picciotto, Giuseppina Marino-Marsilia, Luca Fontanella, Gioacchino Leandro (2014)
Косинська С. В. - Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування (2014)
Степанов Ю. М. - Методи ендоскопічного гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Крилова О. О., Фещенко С. І. (2014)
Степанов Ю. М. - Еволюція зондових методів досліджень в гастроентерології: огляд і власні дослідження, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В. (2014)
Ткач С. М. - Безопасность и потенциальные риски длительного применения ингибиторов протонной помпы (2014)
Чернявский В. В. - Воспаление при хронических заболеваниях печени и возможные подходы к лечению, Сизенко А. К., Гвоздецкая Л. С. (2014)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! (2014)
Бунін С. Г. - Новий підхід до побудови радіомереж із самоорганізацією AD-HOC і MANET з надширокосмуговими імпульсними сигналами, Плотник К. О. (2013)
Єрохін В. Ф. - Методика вибору довжини кодової послідовності для високонадійних радіоліній управління, Залужний О. В., Раєвський В. М. (2013)
Калиновський Ю. Ю. - Бездротова система зв’язку з кораблями морської охорони на базі Wi-Fi технологій (2013)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу об’єктової електромагнітної сумісності засобів (2013)
Кувшинов О. В. - Оцінка ймовірності подавлення засобів радіозв’язку, Ольшанський В. В., Макарчук В. І. (2013)
Мазулевський О. Є. - Аналіз прихованих каналів витоку інформації в телекомунікаційних системах військового застосування (2013)
Маньківський В. Б. - Аналітична модель оцінки пропускної спроможності мережі MPLS в режимі тунелювання (2013)
Овсянніков В. В. - Аналіз каналів витоку мовної інформаціїволоконно-оптичними лініями зв’язку, що проходять через об’єкти інформаційної діяльності, Паламарчук С. А., Паламарчук Н. А., Черниш Ю. О. (2013)
Романюк В. А. - Напрямки підвищення ефективності функціонуваннятактичних мобільних радіомереж (2013)
Самохвалов Ю. Я. - Аналіз моделей побудови систем повнотекстового пошуку документів у системі електронного документообігу Збройних Сил України, Єрмоленко В. М. (2013)
Фомін М. М. - Алгоритм вибору маршруту мережі технології MPLS, Могилевич Д. І. (2013)
Чевардін В. Є. - Аналіз властивостей генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Шевченко В. С. (2013)
Чумак В. К. - Можливість використання технології MIMO для підвищення ефективності передачі даних каналами короткохвильвого радіозв’язку, Руденко Д. М., Залужний О. В. (2013)
Ільяшенко В. А. - Податкова система: проблеми оподаткування та шляхи удосконалення (2014)
Жердецька Л. В. - Обґрунтування методичних засад оцінки достатності власного капіталу для покриття ризиків банківської діяльності (2014)
Кіянчук І. М. - Система справляння митних платежів в Україні (2014)
Нікончук В. В. - Формування моделі українського фондового ринку під впливом фінансово-промислової інтеграції (2014)
Пилипенко В. В. - Показатели развития рынка ипотечного кредитования в Украине, Губская И. В. (2014)
Мезенцева Н. М. - Управління заробітною платою на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Харочкіна О. В. (2014)
Петришина Н. С. - Проблеми обліку готової продукції та її реалізації, Перун Р. В. (2014)
Петришина Н. С. - Готова продукція та особливості її обліку, Радзіонова О. O. (2014)
Сулима М. О. - Нефінансова звітність банків: обліково-аналітичний аспект (2014)
Длугопольська Т. І. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності фірми (2014)
Лагоцька Н. З. - Результативність та ефективність маркетингу: сутність понять та підходи до вибору показників (2014)
Луференко Л. Ю. - Креатив в рекламній діяльності молокопереробних підприємств (2014)
Петриченко П. А. - Генезис маркетингу взаємин: теорії, школи та моделі (2014)
Боднар О. В. - Формування цін і витрат на виробництво зерна в сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Бойко А. В. - Сільське господарство україни у світовому економічному просторі (2014)
Жалдак Г. П. - Аналіз структури соціальних інновацій підприємств України (2014)
Мазур Г. Ф. - Наукові засади розвитку агропромислового виробництва України (2014)
Тимофієва Г. С. - Організація страхування вантажів у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2014)
Федун І. Л. - Диверсифікація інноваційного розвитку агропромислового виробництва України (2014)
Черниш О. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторгівельних відносин продукції АПК (2014)
Єпіфанова І. М. - Проблеми формування системи управління основним капіталом на виробничих підприємствах країни, Малікова О. М. (2014)
Бурова Т. А. - Зовнішній моніторинг діяльності підприємств промисловості (2014)
Годованець О. В. - Теоретичні засади податкового планування діяльності міжнародних корпорацій (2014)
Левченко В. О. - Управління логістичною системою підприємства, Удалих О. О. (2014)
Нагайчук В. В. - Оцінка та контроль якості прибутку підприємства, Кашпрук А. В. (2014)
Рудковський О. В. - Організація системи корпоративної безпеки підприємств (2014)
Харинович-Яворська Д. О. - Роль нейромережевих систем у формуванні конкурентної стратегії торговельного підприємства (2014)
Шавкун Г. П. - Удосконалення оцінки ефективності системи управління витратами промислового підприємства (2014)
Шевлюга О. Г. - Формування системи показників оцінки складових техніко-технологічного розвитку промислового підприємства (2014)
Лігоненко Л. О. - Управління закупівельною діяльністю на підприємствах торгівлі: концептуальні рішення (2014)
Пасічник О. А. - Дослідження факторів впливу на рееміграційні настрої, Овчиннікова О. Р. (2014)
Хайлук С. О. - Визначення таксономічних категорій елементів банківської системи та їх дефункціоналізацій (2014)
Урсуленко Г. В. - Сучасні методи формування мінімального обсягу капіталу для покриття збитків від операційного ризику (2014)
Адамик В. В. - Проблема бідності крізь призму "соціального вакууму", Мельник А. Ф. (2014)
Апарова О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття економічної політики (2014)
Васильківський Д. М. - Методичні основи обґрунтування стратегічних напрямів розвитку економічного потенціалу відповідно до рівня зовнішньої дії (2014)
Васькова Ю. І. - Фінансова безпека підприємства – провідна складова економічної безпеки та засіб попередження кризи підприємств (2014)
Воронкова О. М. - Формування понятійного апарату управління процесом оподаткування (2014)
Журба І. Є. - Обґрунтування показників результативності та ефективності науково-технічної та інноваційної політики казахстану: міжнародний аспект (2014)
Медвідь В. Ю. - Діалектика сутності, причин та наслідків регіонального економічного розвитку (2014)
Середа В. І. - Стратегія шопінгу проти революції, Гончаренко І. В. (2014)
Завора Т. М. - Оптимізація активних та пасивних заходів державної політики зайнятості у контексті забезпечення соціальної безпеки, Берест О. C. (2014)
Марцонь О. В. - Сучасний стан солідарної системи пенсійного забезпечення в україні: показники діяльності та напрямки вдосконалення (2014)
Махнович О. О. - Концепційний підхід до оцінки інноваційних процесів в суспільному виробництві (2014)
Павлюк К. В. - Підвищення ефективності бюджетних видатків у сфері охорони здоров’я на основі механізмів державно-приватного партнерства (2014)
Савєльєва Ю. М. - Генезис теоретичних поглядів на становлення поняття "науковий потенціал" (2014)
Цимбал Л. І. - Параметри розвитку вищої освіти в системі національної економіки (2014)
Матюх С. А. - Новітня інституціональна структура світового ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів (2014)
Островерхова Н. М. - Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи (2014)
Джус І. І. - Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями (2014)
Андросович К. А. - Поняття взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї при проектуванні розвитку обдарованості учня (2014)
Пионтковський-Выхватень Б. А. - Подходы развития образовательной деятельности с одаренными детьми (2014)
Протас О. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Особливості правового регулювання програмування спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада) (2014)
Дігтяренко Л. І. - Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу творчої обдарованості особистості учня в закладах нового типу (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського