Сюсюка В. Г. - Вплив тривожності жінок під час вагітності на стан новонароджених та перебіг їх раннього неонатального періоду, Котлова Ю. В. (2014)
Кравченко О. В. - Інтранатальні ризики у роділь з двійнею, Ткачик С. Я. (2014)
Пирогова В. І. - Корекція істміко-цервікальної недостатності у пацієнтки зі звичним невиношуванням, Вереснюк Н. С., Верніковcький І. В. (2014)
Іщак О. М. - Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок та недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор виникнення акушерських ускладнень, Франчук А. Ю., Ониськів Б. О. (2014)
Саврун С. С. - Досвід лікування вульвовагінітів у поєднанні з дисплазіями шийки матки, Чермак І. І., Тітов О. В. (2014)
Маляр В. В. - Корекція об’єму амніотичної рідини у вагітних при ідіопатичному маловодді (2014)
Коблош Н. Д. - Мікробіологічні та цитологічні паралелі стану шийки матки за наявності папіломовірусного інфікування (2014)
Зуб В. О. - Морфофункціональні показники матки й ендометрію у хворих із поліпозом ендометрію, Сенчук А. Я., Чермак І. І. (2014)
Усманова Т. Є. - Особливості акушерсько-гінекологічного статусу у пацієнток репродуктивного віку з доброякісними вузловими утвореннями молочних залоз, Філатов О. С. (2014)
Остафійчук С. О. - Партнерські пологи як профілактика акушерських та перинатальних ускладнень, Геник Н. І., Дрогомирецька Н. В. (2014)
Нарольська А. І. - Патологія шийки матки у хворих з доброякісними захворюваннями матки (2014)
Заболотна А. В. - Патоморфологічні особливості плацент у породіль із групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції, Сенчук А. Я., Маркуш І. М. (2014)
Банахевич Р. М. - Роль імуногістохімічного дослідження в уточненні етіологічних факторів рецидиву генітального пролапсу, Акимова К. Б., Вдовіченко О. А. (2014)
Бражук М. В. - Сучасні погляди на проблему ектопічної вагітності (2014)
Лимар Л. Є. - Ступінь крововтрати у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) та їх корекція (2014)
Хлібовська О. І. - Перебіг вагітності та родів у жінок із затримкою росту плода, Овчарук В. В., Дживак В. Г. (2014)
Кремень В. - Ціннісні орієнтири мережевого суспільства, Ткаченко В. (2013)
Гусельцева М. - Культурно-аналитический подход к социализации личности в транзитивном обществе (2013)
Боришевський М. - Концептуальні засади проблеми самотворення особистості (2013)
Донченко О. - Типи інтерсуб'єктивності (несвідоме в інтерперсональному просторі України) (2013)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія духовної сфери особистості (2013)
Карпенко З. - Медіаторно-евристичний потенціал аксіопсихології особистості в сучасному методологічному дискурсі (2013)
Кузікова С. - Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід (2013)
Климчук В. - Ціннісні орієнтири процесів трансформації мотиваційного дискурсу особистості (2013)
Дворник М. - Змішана методологія досліджень соціально-психологічних практик (2013)
Вірна Ж. - Аксіологія якості життя особистості (2013)
Волошина В. - Особливості об'єктивації особистісних цінностей майбут¬німи психологами у процесі професійної підготовки (2013)
Кормило О. - Вивчення ціннісної сфери молодшого школяра як суб'єкта учбової діяльності в умовах сучасної початкової освіти (2013)
Черенщикова Д. - Актуальні здібності у педагогічному спілкуванні викладача ВНЗ: порівняльний аналіз за статево-рольовою ознакою (2013)
Романюк Л. - Становлення цінностей особистості: концептуальна модель та її методологічний потенціал (2013)
Прокопів Л. - Комплексний підхід у вихованні і навчанні гіперактивних дошкільників (2013)
Милюзина О. - Аксіологічні аспекти психокорекції особистісного розвитку підлітка засобами народного мистецтва (2013)
Сітцева М. - Сутність та структура мультиплікаційного образу (2013)
Гринів О. - Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості (2013)
Турчин О. - Експресивна психотехніка як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2013)
Божок Н. - Психологічні особливості юнацького віку та їх вплив на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця (2013)
Юрчик О. - Гуманістичні засади психопрофілактики шкільного насильства (2013)
Осьодло В. - Суб'єктний підхід у психологічному супроводі професійного становлення офіцера (2013)
Жадан І. - Цінності в структурі політичної картини світу молоді: концептуальні засади дослідження (2013)
Горбунова В. - Психодіагностика цінностей у практиці командотворення (2013)
Тригуб Т. - Особливості медіауподобань лідерів та аутсайдерів (2013)
Гавриленко Я. - Перспективи якісного дослідження міжособистісної залежності у близьких взаєминах (2013)
Власенко І. - Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя (2013)
Савченко К. - Взаємозв'язок показника мотивації успіху та рівня актуалізації особистісних мотивів у студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту (2013)
Сватенкова Т. - Екзистенційні переживання у юнацькому вівці як чинник побудови ціннісно-орієнтаційного продукту (2013)
Склярук А. - Сучасний стан наукової концептуалізації категорії "проблемна сім'я" (2013)
Сенчук О. - Розвиток особистості та її життєстійкість у контексті подружніх стосунків (2013)
Чаусова Ю. - Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі (2013)
Вінтоняк В. - Методичні аспекти дослідження кар'єрних стратегій офіцерів (2013)
Ревякіна О. - Основні теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного здоров’я у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці (2013)
Наші автори (2013)
Contents (2013)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2013)
Редколегія (2014)
Артюх Т. М. - Оптимізація складу ювелірного сплаву на основі золота за показниками міцності та зносостійкості , Григоренко І. В. (2014)
Байдакова Л. І. - Особливості управління якістю товарів у торгівлі , Байдакова І. М. (2014)
Березовський Ю. В. - Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні (2014)
Бойко Г. А. - Визначення споживчих властивостей змішаної пряжі з волокнами льону олійного та поліефіру , Тулученко Н. В. (2014)
Бобирь С. В. - Товарознавчі властивості льоносировини для армування геотекстильних полотен , Кузьміна Т. О., Бабіч С. С. (2014)
Бучківська У. Б. - Дослідження механічних властивостей платтяно-костюмних тканин з використанням еластанових ниток (2014)
Ємченко І. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей оброблених целюлозних тканин , Міневич Г. Я., Оксенчук О. І. (2014)
Ємченко І. В. - Процеси масопереносу компонентів вогнебіозахисного покриття деревини , Микитин О. З., Гивлюд М. М. (2014)
Єрмолюк Р. С. - Світовий досвід переходу на використання водно-дисперсійних фарб для розмітки доріг (2014)
Пахолюк О. В. - Роль рослинних барвників у підвищенні рівня екологічної безпеки одягових тканин (2014)
Пелик Л. В. - Вітчизняні фільтрувальні текстильні матеріали із синтетичних волокон (2014)
Передрій О. І. - Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів , Ковальчук Н. М. (2014)
Шегинський О. В. Симчук С. Є. - Дослідження чинників, які впливають на формування асортименту нових синтетичних шкір (2014)
Ягелюк С. В. - Дослідження деформації стебел льону (2014)
Дзюбинський А. В. - Споживні властивості легкових автомобілів, Шух В. В. (2014)
Гавриляк М. Я. - Проблеми безпечності цукру білого за мікробіологічними показниками, Годзюр Т. (2014)
Голодюк Г. І. - Розрахунок конкурентоспроможності сиру "Голландського”, що реалізує ВАТ "Луцькхолдінг” (2014)
Гончар Л. А. - Застосування сумісного аналізу з метою оптимізації асортиментної політики торгівельного підприємства, Холодова О. Ю. (2014)
Дзюбинська О. В. - Споживні властивості цукру на ринку України, Кукевич І. А. (2014)
Медведкова І. І. - Обгрунтування можливості керування зберіганням продукції на основі культивованих грибів (2014)
Молоканова Л. В. - Вплив барвників з кизилу і терену на формування кольору ковбасних фаршевих систем, Квасніков А. А., Гавриліна Н. І. (2014)
Мороз Н. В. - Модель оцінювання та забезпечення якості зерна (2014)
Оносова І. А. - Використання маркерів аутентифікації органічних харчових продуктів: зарубіжний досвід , Шевчук Т. О. (2014)
Попова Н. О. - Використання нетрадиційної рослинної сировини при виробництві сиркових виробів , Баркалова А. І. (2014)
Речун О. Ю. - Стратегічна спрямованість розвитку роздрібної торговельної мережі (2014)
Ткачук В. В. - Ринок тютюнових виробів в Україні: реалії, проблеми, перспективи розвитку (2014)
Турчиняк М. К. - Актуальність використання нетрадиційних добавок у харчових продуктах (2014)
Ярошевич Т. С. - Використання пшона шліфованого у виробництві пшеничного хліба , Ярошевич О. М. (2014)
Дудла І. О. - Забезпечення суттєвих показників якості ювелірних виробів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грабовський С. - Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби (2014)
Таранов С. - До питання про теономію у Пауля Тілліха.. Культура та історія (2014)
Гуменюк С. - Острозькі книжники як продовжувачі святоотцівської традиції (2014)
Вільчинська С. - В. П. Петров: "шевченкізм" (філософсько-антропологічний зріз). До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка (2014)
Павлова Т. - Оценка инженерной деятельности с позиций этики Канта (2014)
Панасюк Б. - Щоб вижити, людина має змінити свої бажання (2014)
Кучера Т. - Біоетика: огляд найактуальніших проблем (2014)
Гаєвська О. - Загальноцивілізаційний зміст соціально-системної організації (2014)
Шморгун О. - М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму (2014)
Латышева В. - Формирование глобального рынка труда и проблема сохранения социальной идентичности личности (2014)
Шепетяк О. - Класифікація знаків у семіотиці Чальза Пірса (2014)
Северин-Мрачковська Л. - НТП: зворотний бік цивілізації (відображення наслідків у сучасній економічній теорії), Ісакова О. (2014)
Бевз Т. - Приютинське братство як форма людської самореалізації і феномен інтелектуальної культури (2014)
Тормахова В. - Xарактерні риси української поп-музики кінця XX-початку XXI століть (2014)
Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Круглий стіл до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського (Юрій Вільчинський, Броніслав Панасюк, Вадим Деркач, Мирослава Кругляк, Борис Мачульський) (2014)
Повага, як фундамент діалогічності. Інтерв’ю із польським філософом та теологом о. Яном Анджеєм Клочовським OP (2014)
Волковський В. - VIII Міжнародний Конгрес україністів. "Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції" (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) (2014)
Анотації (2014)
Бережний В. В. - Вплив комплексного лікування з включенням препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот на стан судин хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю. (2014)
Банадига Н. В. - Вивчення якості життя дітей з атопічним дерматитом в практиці педіатра, Гаріян Т. В., Фтьомова О. Я. (2014)
Боярчук О. Р. - Особливості клінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця у дітей (2014)
Тяжка О. В. - Застосування високих доз вітаміну Д в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з алергічними захворюваннями, Сельська З. В. (2014)
Загородня Я. М. - До питання пролонгованої жовтяниці у новонароджених. (Огляд літератури) (2014)
Левицька С. А. - Вплив поліморфізму С-511Т гена IL-1b на продукцію інтерлейкіна IL-1b у дітей, що часто і тривало хворіють, Гоженко А. І. (2014)
Гончарь М. О. - Стан функціональної адаптації серцево-судинної системи у дітей після хірургічної корекції вроджених вад серця (2014)
Левенець С. С. - Пневмонія у дітей: настанови, реалії, можливості, Ренчковська С. О., Пранік Н. Б. (2014)
Тяжка О. В. - Порушення метаболізму жирних кислот як один з етіопатогенетичних механізмів формування холелітіазу у дітей та можливі шляхи корекції виявлених порушень, Сміщук В. В., Брюзгіна Т. С. (2014)
Сліпачук Л. В. - Принципи вибору суміші для вигодовування дітей із харчовою алергією, Строй О. А., Казакова Л. М. (2014)
Синицька В. О. - Клінічні аспекти ювенільного ревматоїдного артриту, Чубата О. Б., Юрик І. Е. (2014)
Косовська Т. М. - Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці, Волошин О. Я., Чорномидз І. Б. (2014)
Марушко Ю. В. - Вміст антимікробних пептидів та клітинний склад ротоглоткового секрету в дітей з частими респіраторними захворюваннями, Мовчан О. С. (2014)
Марушко Ю. В. - Вміст хрому у волоссі дітей, Таринська О. Л. (2014)
Коренюк О. С. - Особливості терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку (2014)
Крицький І. О. - Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2014)
Крицький І. О. - Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (Польща) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2014)
Волянська Л. А. - Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок), Стеценко В. В., Федорчак О. Г. (2014)
Марущак М. І. - Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області, Мазур Л. П., Денефіль О. В. (2014)
Бойко Н. С. - Використання антиеметику домперидону для корекції порушення моторно-евакуаторної функції шлунку у дітей при ацетонемічному синдромі (2014)
Косминіна Н. С. - Порівняльна характеристика функціонального стану щитоподібної залози у дітей, які проживають в екологічно забруднених йододефіцитних регіонах з різними шляхами поступлення ксенобіотиків, Кеч Н. Р. (2014)
Мартиць Ю. М. - Порівняння поширеності бруксизму між дітьми в періоді пізнього змінного прикусу та дорослими (2014)
Пинда М. Я. - Епідеміологічні дослідження стану твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку міста Тернополя (2014)
Сенаторова Г. С. - Клінічні особливості перебігу різних форм бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Башкірова Н. В. (2014)
Бойчук А. В. - Сучасні аспекти ведення багатоплідної вагітності, Нікітіна І. М., Бегош Б. М. (2014)
Нагорная В. Ф. - Характеристика системы гемостаза после кесарева сечения у родильниц групп риска по тромбообразованию, Гонта Р. И., Бощенко Т. Г. (2014)
Кінаш Н. М. - Результати комплексної терапії у вагітних з хронічною венозною недостатністю, Геник Н. І., Моцюк Ю. Б. (2014)
Скрипник В. Я. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з метаболічним синдромом, Геник Н. І., Кінаш Н. М. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості ультразвукових параметрів матки та яєчників у жінок з мультифолікулярною структурою та жінок із полікістозом, Мартинишин О. Б. (2014)
Місюра А. Г. - Динаміка метаболічних порушень після гістеректомії у перименопаузальному періоді (2014)
Даниленко О. Г. - Патогенетичні аспекти вагітності що не розвивається (2014)
Макаренко М. В. - Порушення продукції чинників росту при плацентарній дисфункції, Кузьміна І. Ю. (2014)
Трохимович О. В. - Особливості клітинного та гуморального імунітету за умов ускладненого перебігу вагітності ранніх термінів (2014)
Пирогова В. І. - Лікування хронічного ендометриту у жінок з безпліддям, Козловський І. В., Голота Л. І. (2014)
Корнієнко В. Г. - Особливості психоемоційного стану у вагітних із загрозою передчасних пологів (2014)
Пирогова В. І. - Застосування дидрогестерону в комплексі лікування гіперпроліферативних процесів ендометрію у пацієнток з екстрагенітальною патологією, Гроховська М. В. (2014)
Нечай О. С. - Оптимізація методів пренатальної діагностики резус-конфлікту (2014)
Корінець Я. М. - Аналіз ефективності пренатальної діагностики у сім’ях з репродуктивними втратами в анамнезі, Прокопчук Н. М. (2014)
Школьник О. С. - Алельний поліморфізм локусу 405G/C гена VEGF (фактор росту ендотелію судин) у жінок з патологією системи кровообігу, Макух Г. В., Мар’ян О. В. (2014)
Тарасюк О. К. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок віком старше 30 років, Сторожук М. С. (2014)
Яремчук Т. П. - Кардіотокографічні особливості стану плода при сифілісі (2014)
Бегош Б. М. - Оцінка ефективності індивідуальної гормональної корекції при порушенні функції репродуктивної системи у жінок, Ониськів Б. О., Колочун Г. В. (2014)
Бойчук А. В. - Інфрачервона лазерна терапія як фактор елімінації вірусу папіломи людини з поверхні шийки матки, Бойко В. І., Нікітіна І. М. (2014)
Колесніченко І. С. - Діагностика та вибір тактики ведення хворих з лейоміомою матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Жабченко І. А. - Ретроспективна оцінка факторів ризику переношеної вагітності, Яремко Г. Є., Ліщенко І. С. (2014)
Косілова С. Є. - До питання патогенезу акушерських кровотеч (2014)
Лимар Є. А. - Організація спеціалізованої допомоги вагітним з політравмою: ризики і шляхи усунення (2014)
Маланчин І. М. - Віддаленні наслідки перенесеної преекламсії, Коптюх В. І., Франчук О. А. (2014)
Лимар Л. Є. - Ефективність реабілітації жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від ступеня ураження печінки (2014)
Геряк С. М. - Вагітність і артеріальна гіпертензія: підходи до патогенетичних механізмів забезпечення функціонального резерву системи матково-плацентарної гемодинаміки (огляд літератури), Гуменна І. Є. (2014)
Маркін Л. Б. - Комплексна терапія рецидивуючого хронічного генітального хламідіозу, Шахова О. В., Попович А. І. (2014)
Евдокимова В. В. - Лапароскопические вмешательства при неотложных состояниях в гинекологии посредством однопортового доступа (2014)
Якимчук Ю. Б. - Cучасні принципи діагностики, лікування та реабілітації хворих з позаматковою вагітністю (огляд літератури) (2014)
Артамонов Е. И. - Исследование особенностей износа и обзор конструкций фрикционных клиньев для выбора их рациональной конфигурации (2008)
Артемчук В. В. - Міцність з’єднання деталей з гарантованим натягом, відновлених шаровими покриттями (2008)
Баб’як М. О. - Модель роботи механізму пантографа електровоза, як механічної системи з пневматичним приводом (2008)
Васильев С. М. - Сравнительный анализ динамических характеристик турникетно-крепёжных устройств каткового, полозкового и клинового типов (2008)
Горобец В. Л. - Оценка сопротивления несущих конструкций подвижного состава циклическим нагрузкам с учетом влияния равномерной коррозии, Ягода Д. А., Ягода П. А. (2008)
Дзензерский В. А. - Автоматизированный производственный комплекс для формирования аккумуляторных батарей при их поточном производстве, Скосарь В. Ю., Буряк А. А., Дзензерский Д. В., Сиренко М. В., Лесничий В. Н., Бурылов С. В. (2008)
Ковтун Е. Н. - Оценка динамических характеристик вагонов-цистерн с разным уровнем недолива, Малый В. В., Маркова О. М. (2008)
Коротенко М. Л. - Особенности приемки подвижного состава зарубежного изготовления в части вписывания в габарит по ГОСТ 9238-83, Гаркави Н. Я. (2008)
Кравець В. В. - Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення, Кравець Т. В., Харченко О. В. (2008)
Куліченко А. Я. - Зміцнення поверхневого шару циліндричних деталей механізмів засобів транспорту обробкою інструментом з гнучкими робочими елементами (2008)
Ляпшин К. Н. - Применение методов идентификации для оценки параметров изгибных колебаний кузовов вагонов, Вучетич И. И., Клоков А. В., Балцкарс П. Я. (2008)
Новогрудський Л. С. - Про вплив електричного струму на механічні характеристики рейкової сталі, Оправхата М. Я., Зайцева Л. В. (2008)
Орлова А. М. - Иерархически-итерационный метод выбора параметров силовых характеристик и конструктивных решений подвешивания тележек грузовых вагонов, интегрированный в комплексную методику проектирования ходовых частей (2008)
Орлова А. М. - Исследование влияния состояния тележек грузовых вагонов на боковой износ гребней колес по результатам математического моделирования и обследования вагонов в эксплуатации, Лесничий В. С., Артамонов Е. И. (2008)
Орлова А. М. - Технико-экономическое обоснование применения комплексной модернизации ходовых частей грузовых вагонов с установкой износостойких элементов компании "А. Стаки" и "Амстед Рейл", Лесничий В. С., Харитонов Б. В. (2008)
Певзнер В. О. - Система диагностики пути на современном этапе (2008)
Рудакова Е. А. - Исследование динамических качеств сочлененного вагона-платформы на математических моделях, Орлова А. М. (2008)
Сенько В. И. - Прогнозирование численности парка грузовых вагонов, Гурский Е. П. (2008)
Bartak J. - Improving operating performance through modern training solutions, Schwerdtfeger M., Pometko S. (2008)
Левицкий И. Е. - Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах, Коробьева Р. Г. (2008)
Мямлін С. В. - Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами, Козаченко Д. М., Гаркаві Н. Я. (2008)
Лоза П. О. - Вибір раціонального з’єднання обмоток трансформаторів статичних перетворювачів у сучасних стендах для випробування тягових двигунів локомотивів (2008)
Мищенко Т. Н. - Показатели качества электроэнергии в тяговой сети на токоприемниках электровозов постоянного тока (2008)
Бондаренко И. А. - Предложения по оценке деформативности железнодорожного пути (2008)
Корженевич И. П. - Связь параметров подвижного состава и допускаемых скоростей при решении тормозной задачи на перевальных участках, Тодуа Т. Г., Торопов Б. И. (2008)
Беляев Н. Н. - Физическое и математическое моделирование процессов защиты зоны аэрации от загрязнения, Калашников И. В. (2008)
Зеленько Ю. В. - Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования (2008)
Лисняк В. М. - Математическое моделирование процесса нейтрализации облака цианистого водорода (2008)
Банніков Д. О. - Тиск сипучого матеріалу на стінки двоступінчастих ємнісних конструкцій (2008)
Клочко Б. Г. - Литые бетонные смеси для гидротехнического строительства, Ануфриева Е. В. (2008)
Нікіфорова Н. А. - Вплив комплексних поліфункціональних модифікаторів на корозійну стійкість арматури в бетоні (2008)
Пшінько О. М. - Проблеми забезпечення якості об’єктів залізничного транспорту, Нетеса М. І., Краснюк А. В. (2008)
Распопов А. С. - Продольные и крутильные колебания стержневых систем с древовидной или кольцевой структурой (2008)
Андрющенко В. А. - Метод структурного преобразования стохастических сетей для герт-моделирования технологических и экономических процессов, Скалозуб В. Вл. (2008)
Волощук В. В. - Об одном элементарном методе решения неопределенных уравнений в целых положительных числах (2008)
Вакуленко І. О. - Структурні перетворення в металі залізничного колеса від взаємодії з рейкою, Грищенко М. М. (2008)
Грищенко М. А. - Дослідження причин виникнення вищербин металу на поверхні кочення залізничних коліс (2008)
Спиридонова И. М. - Исследование влияния предварительной холодной пластической деформации на диффузию углерода и бора в борсодержащих сплавах на железной основе, Филоненко Н. Ю., Пиляева С. Б. (2008)
Вишнякова І. М. - Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті (2008)
Власюк В. Є. - Впливи інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства (2008)
Милых В. И. - Анализ гармонического состава переменного магнитного поля, связанного с вращающимся ротором турбогенератора, в режимах холостого хода и короткого замыкания, Полякова Н. В. (2013)
Китаев А. В. - Cхемы замещения электрических машин, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Ярымбаш Д. С. - Анализ энергоэффективности конструкции торцевых соединений боковых шинных пакетов и токоподводов печей графитации, Олейников А. М. (2013)
Сінолиций А. П. - P-q теорія миттєвої потужності для пристроїв активної фільтрації. Обмеження застосування, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Верещаго Е. Н. - Модель электрической дуги в MATLAB / SIMULINK, Костюченко В. И. (2013)
Остренко В. С. - Визначення температури igbt модуля перетворювача частоти при пуску асинхроного двигуна, Критська Т. В. (2013)
Орловський І. А. - Лабораторний стенд керування маніпулятором М10П від SCADA системи TRACE MODE, Крат О. І., Зав’язун П. П., Бірюков Ю. С. (2013)
Ершов А. В. - Влияние магнитного поля проводника на течение металла на торце проволоки в дуговом разряде, Зеленина Е. А. (2013)
Кулагін Д. О. - Спосіб апроксимації кривої намагнічування тягового асинхронного двигуна (2013)
Пожуєв В. І. - Визначення ефективності існуючих гідроенергетичних систем, Радченко В. В., Шкрабець Ф. П., Кучер В. Г., Кобець В. П. (2013)
Домбровська С. М. - Сучасні технології впровадження інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні (2013)
Сіцінський А. С. - Проблемні питання нормативно-правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення в Україні, Гетьманець А. Г. (2013)
Линник С. О. - Реалізація в Україні міжнародних стратегій щодо здорового харчування населення (2013)
Бєлай С. В. - Дослідження механізмів правового реагування з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2013)
Довгань В. І. - Інформаційне забезпечення державного управління у галузі ветеринарної медицини України (2013)
Кононович В. Г. - Теоретичні і правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2013)
Бондар Д. В. - Формування інноваційних механізмів підготовки студентів управлінських спеціальностей (2013)
Комар Ю. М. - Невирішені проблеми управління професійною підготовкою державно-управлінського персоналу нової формації, Колосов А. Г., Комар В. Ю. (2013)
Костенок І. В. - Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування: основні соціально-демографічні параметри (2013)
Адамчук С. В. - До проблеми визначення поняття кадрового потенціалу органу виконавчої влади (2013)
Реутов Е. В. - Информационное пространство регионального и муниципального управления: социологический анализ, Тришина Т. В. (2013)
Васильєв О. В. - Інституційне забезпечення економічної безпеки (2013)
Грицюк І. В. - Державна фінансова політика економічного зростання (2013)
Журба І. Є. - Науково-теоретичні засади економіки транскордонного співробітництва (2013)
Підгородецька С. М. - Напрями активізації інноваційного зростання окремих країн світу, Гернего Ю. О. (2013)
Селезньова О. В. - Основні засади використання програмно-цільового методу в національних економіках зарубіжних країн (2013)
Литвиненко Я. В. - Напрямки інноваційного розвитку України в період економічної кризи (2013)
Конєва І. І. - Особливості формування інвестиційного клімату в Україні (2013)
Луцков В. О. - Передумови досліджень впливу структурної політики на конкурентоспроможність національної економіки (2013)
Хаметов Т. И. - Определение качества функционирования системы управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, Букин С. Н. (2013)
Яворська Т. І. - Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Потапова Н. А. - Інформаційно-аналітична система логістичного адміністрування підприємств АПК (2013)
Агєєва І. В. - Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств (2013)
Гончаренко О. Г. - До питання вдосконалення управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Дем’янченко А. Г. - Підходи до визначення структур власності та управління в морських портах (2013)
Кучер О. В. - Сутність та зміст управлінських рішень підприємства (2013)
Лисенко О. А. - Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти (2013)
Нагара М. Б. - Фінансові можливості молокопереробних підприємств для проведення коучингу (2013)
Отливанська Г. А. - Методичні положення комплексного аналізу основних фондів, інвестицій та доходів оператора зв’язку (2013)
Скорук О. П. - Ефективність фермерських господарств України в аспекті розмірів їх землекористування, Зубар І. В. (2013)
Горлачук М. А. - Аграрний ринок в умовах глобалізації: циклічність розвитку, коекзистивність та продовольча безпека (2013)
Качуровський С. В. - Стратегічні задачі логістики складування в АПК (2013)
Яцкевич І. В. - Інтеграція як шлях підвищення ефективності підприємств (2013)
Білопільська О. О. - Прогнозування розвитку системи управління твердими побутовими відходами (2013)
Кулько І. В. - Оптимізація використання основних засобів машинобудівних підприємств України (2013)
Четверик О. В. - Сутність та особливості формування товарного асортименту підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2013)
Кудріна О. Ю. - Актуальні питання застосування режиму вільних економічних зон на депресивних територіях вугледобувних районів Сходу України (2013)
Ситников М. М. - Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону (2013)
Гофман М. О. - Стан попиту на молокопродукти у Хмельницькій області (2013)
Ніколіна І. І. - Теоретичні основи рейтингового управління соціальним розвитком регіону (2013)
Ковбасюк О. О. - Теоретичні аспекти кластерного розвитку зернової галузі (2013)
Захаркевич Н. П. - Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ "зеленої” економіки (2013)
Пашенцева Г. В. - Організаційні аспекти проведення екологічної ревізії рекреаційних територій (2013)
Макарчук О. Г. - Стійкий розвиток економіки як основа збалансованого природокористування (2013)
Надрага В. І. - Ризик як економічна категорія (2013)
Дражниця С. А. - Добробут населення України: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Матюх С. А. - Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг (2013)
Шевчук П. І. - Проблеми збалансування бюджету Пенсійного фонду України (2013)
Голинська О. В. - До питання змісту бюджетної політики та бюджетного механізму (2013)
Коляда Т. А. - Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України (2013)
Медвідь В. Ю. - Обґрунтування наукових підходів до визначення податкового потенціалу регіону як напрям регіонального розвитку (2013)
Рожко О. Д. - Соціальна спрямованість бюджетних видатків у сучасних умовах економічного розвитку України (2013)
Савчук В. А. - Світовий досвід адміністрування податків (2013)
Ластовенко О. В. - Концептуальні аспекти руху капіталу на ринку цінних паперів (2013)
Гагауз В. М. - Функції та принципи забезпечення позичок у кредитному менеджменті (2013)
Даниліна С. О. - Фінансова глобалізація та її вплив на Україну (2013)
Деркач Ю. Б. - Проблеми управління золотовалютними резервами України (2013)
Ружицький І. Ю. - Підходи до класифікації джерел формування доходів Державного бюджету України (2013)
Табенська Ю. В. - Реалізація європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в системі державного управління (2013)
Тягнирядно Л. Л. - Облікова політика підприємства щодо доходів, витрат та фінансових результатів (2013)
Кулик В. А. - Організація обліку основних засобів: методичний аспект (2013)
Кашуба Я. М. - Обґрунтування структури показників системи моніторингу підприємництва відповідно до концепції життєздатності (2013)
Краєвський В. М. - Моделювання оцінки людського капіталу як нематеріальної складової національного багатства (2013)
Макарова І. С. - Моделювання мотивації надання якісних адміністративних послуг у контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Заїкіна В. В. - Вдосконалення підготовки студентів–менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін (2013)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2013)
Інформація про "Університетські наукові записки" (2013)
Склад редакційної колегії (2013)
Інформація для авторів (2013)
Contents (2013)
Вихідні дані (2013)
Сєвка В. Г. - Механізм застосування інновацій для відтворення економічного потенціалу житлового будівництва та підвищення житлової забезпеченості, Гракова М. А. (2013)
Маматова Т. В. - Основні напрямки удосконалення соціального розвитку держави, Черниш О. І. (2013)
Омелянович Л. О. - Соціальні стандарти якості життя громадян, Гвасалія Д. С. (2013)
Рассулова Н. В. - Вдосконалення звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в установах охорони здоров’я, Легкошкур О. С. (2013)
Ардатьєва Т. І. - Теоретико-методичні основи обліку основних засобів природоохоронного призначення (2013)
Костенко Г. П. - Інтегральний показник як складова комплексної оцінки фінансового забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів (2013)
Гурій С. П. - Шляхи удосконалення механізмів державного управління прискореним розвитком регіонів України (2013)
Кирилюк А. І. - Напрямки удосконалення роботи механізмів регулювання соціально-економічних процесів в регіоні (2013)
Бережний А. І. - Емпатія як ефективний інструмент управління конфліктами в системі інноваційного розвитку закладів освіти (2013)
Чанглі В. С. - Теоретические основи процесса реформирования ЖКХ (2013)
Лук'яненко К. С. - Податкове регулювання в Україні (2013)
Баула О. В. - Макроекономічні аспекти розвитку фондового ринку України (2013)
Божидарнік Т. В. - Теоретико-методологічні засади імплементації зарубіжного досвіду регулювання ринку молока у вітчизняну практику (2013)
Булишева Д. В. - Особливості та шляхи зменшення ступеню забруднення приміських зон, Тютюнник Г. О. (2013)
Вісин В. В. - Кооперативний рух у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ ст., Вісина Т. М., Ліщук В. І. (2013)
Галазюк Н. М. - Державне регулювання ЗЕД вітчизняних підприємств: теоретичні аспекти, Галазюк Ю. О. (2013)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних перетворень: вибір пріоритетів та інструментів, Бардась В. М. (2013)
Гребенюк Ю. М. - Розвиток туризму в Закарпатській області, Лютак О. М. (2013)
Гринчуцький В. І. - Історико-економічний огляд діяльності фонду праці у Волинському регіоні між двома світовими війнами: 1919-1939 роки, Никитюк Т. Л., Баула О. В. (2013)
Зелінська О. М. - Державне регулювання і перспективи діяльності ТНК в Україні (2013)
Камінська І. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності активізації соціального діалогу на регіональному рівні, Коленда Н. В. (2013)
Ковальська Л. Л. - Теоретичні засади територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів держави, Речун О. Ю. (2013)
Корольчук Л. В. - Транскордонний регіон як глобальна логістична система (2013)
Кравчук О. Я. - Шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури (2013)
Кравчук П. Я. - Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його корпоративної безпеки, Дзюбинський А. В., Дзюбинська О. В. (2013)
Кривов`язюк І. В. - Місце конторолінгу і моніторингу в процесах прийняття та реалізації інвестиційних рішень на підприємстві, Кривов`язюк Л. В., Кривов`язюк О. І. (2013)
Лемішовська О. С. - Історичний аспект розвитку основних форм організації обліку (2013)
Матвєєв Є. Е. - Транскордонні аспекти інтеграційного вибору України, Тимечко І. Р. (2013)
Никитюк Т. Л. - Етапи наближення України до ЄС, Лещук В. П. (2013)
Полінкевич О. М. - Суть поняття "техносоціальна продуктивність" бізнес-процесі підприємств у новій економіці (2013)
Проданова Л. В. - Диспропорції структури та політика структурних перетворень національної економіки (2013)
Решетило Н. В. - Розвиток економіки інформаційного типу в галузях господарювання (2013)
Савош Л. В. - Особливості та перспективи транскордонного співробітництва Волині та Польщі у сфері туризму, Павлюк Л. В. (2013)
Стасюк В. В. - Специфічні аспекти імплементації механізмів державно-приватного партренства в підгалузь комунального водопостачання (2013)
Тимошук Г. О. - Розвиток транскордонного туризму в рамках євро регіону "Буг", Лютак О. М. (2013)
Урбан О. А. - Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму (2013)
Клечковський Ю. Е. - Пшенична муха Phorbia secures та кореневі гнилі: взаємодія на озимій пшениці (2011)
Федоренко В. П. - Жуки родини коваликових, Гуляк Н. В. (2011)
Шам І. В. - Вплив систем обробітку грунту, Ременюк Ю. О., Макух Я. П. (2011)
Зеля А. Г. - Стійкі проти раку (2011)
Шушківська Н. І. - Основні шкідники гороху (2011)
Манько Ю. П. - Бур’яни у посівах озимої пшениці, Мустафа Кіраван (2011)
Лісовий М. П. - Особливості розмноження гриба, Голячук Ю. С. (2011)
Макух Я. П. - Пантера – дія м’яка і надійна (2011)
Устінова А. Ф. - Контролювання гумаю (2011)
Мельничук М. Д. - Потенційно шкідливі види турунів (Coleoptera, Carabidae), Микула О. С., Чайка В. М., Федоренко А. В. (2011)
Федоренко В. П. - Фітостан та прогноз, Чайка В. М., Неверовська Т. М., Бакланова О. В., Кравченко О. М. (2011)
Федоренко А. В. - Хлібні жуки - загроза триває (2011)
Брухаль Ф. Й . - Шкідливість бур'янів у посівах сої, Красюк Л. М. (2011)
Федоренко В. П. - Ентомофаги агробіоценозу гречки, Гордієнко О. В. (2011)
Баннікова К. В. - Пухирчаста сажка кукурудзи, Шевчук О. В. (2011)
Ігнат В. В. - Кравчик-головач (2011)
Голячук Ю. С. - Збудник фітофторозу картоплі, Лісовий М. П. (2011)
Касьянов А. М. - Капустяна попелиця на ярому ріпаку (2011)
Ретьман С. В. - Хвороби листя і колоса, Шевчук О. В., Горбачова Н. П. (2011)
Круть М. В. - Чорнобильській катастрофі 25 років (2011)
Титул, зміст (2013)
Рудик Р. І. - Органічне виробництво — перспектива отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, Приймачук Т. Ю., Фомічова О. В. (2013)
Ворона Л. І. - Погодні умови осіннього періоду вегетації та розвиток пшениці озимої за різних строків сівби, Сторожук В. В., Ткачук В. П., Швайка О. В., Іщук О. В. (2013)
Данкевич Є. М. - Стан та перспектива розвитку галузі ріпаківництва в Житомирській області, Ворона Л. І. (2013)
Радько Т. В. - Фітосанітарний стан насаджень картоплі залежно від застосування соломи, сидератів та мінеральних добрив, Радько В. Г., Матвійчук Н. Г. (2013)
Савчук О. І. - Вирощування квасолі за органічного виробництва, Мельничук А. О., Іваненко Л. А. (2013)
Мостовенко О. О. - Успадкування ознак у гібридів льону першого покоління, В’юнцов С. М. (2013)
Вишневська О. В. - Ефективність застосування біоінокулянтів при вирощуванні люпину вузьколистого в умовах Полісся, Тугуєва І. В. (2013)
Данілкова Т. В. - Збереженість картоплі (Solanum tuberosum L. ) залежно від строку садіння і обробки мікробіологічними препаратами в умовах передгір’я Карпат, Бородай В. В., Колтунов В. А. (2013)
Цуман Н. В. - Вплив удобрення на врожай озимого жита та родючість дерново-підзолистого ґрунту, Абдурагімова Т. В., Бондарчук Ю. В. (2013)
Ратошнюк В. І. - Еколого-географічні принципи сортової технології вирощування насіння люпину вузьколистого (2013)
Чернуський В. В. - Про можливість уніфікації та автоматизації окомірної оцінки селекційних зразків шляхом попередньої побудови графічних моделей стеблостою жита озимого і гороху польового (2013)
Кочик Г. М. - Теоретичні і практичні підходи до застосування хімічного захисту посівів пшениці озимої від бур’янів у регіоні Полісся України, Гуцалюк Л. С., Іваненко Л. А. (2013)
Гамаюнова В. В. - Формування продуктивності сої залежно від сорту, мінерального живлення та обробки насіння біопрепаратами на півдні України, Назарчук А. А. (2013)
Черненко О. В. - Особливості підготовки насіння стевії до посіву та технологія вирощування розсади з насіння в умовах Полісся, Кормільцев Б. Ф., Козлик Т. І. (2013)
Камінська О. М. - Готування льонотрести з використанням нового полімерного препарату (2013)
Венгер О. В. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб озимої пшениці, Венгер В. М., Якубенко І. В., Федорчук Н. А., Тимощук Т. М. (2013)
Хохлов В. В. - Біологічна активність дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення в різноротаційних сівозмінах (2013)
Лазаренко О. В. - Трансформація режиму вологості дерново-підзолистого ґрунту за різних способів основного обробітку в умовах Полісся, Гуцалюк Л. С. (2013)
Штанько І. П. - Досягнення селекції хмелю в світі та напрями удосконалення сортової структури насаджень в Україні (2013)
Стецюк О. П. - Елементи біологізації в технологічному процесі вирощування хмелю, Кириченко Л. П., Ільїнський Ю. М. (2013)
Кормільцев Б. Ф. - Використання ДДКамоду при мікроклональному розмноженні і збереженні in vitro сортів хмелю (Humulus Lupulus L. ), Черненко О. В., Дульнев П. Г. (2013)
Венгер О. В. - Ефективність застосування препаратів фірми "Кемтура агросолюшенс” для захисту хмелю від шкідників та хвороб, Венгер В. М., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2013)
Любченко В. В. - Механізація технологічної операції обрізування головних кореневищ маток хмелю (2013)
Савченко Ю. І. - Сапоніт знижує концентрацію важких металів у продукції свинарства, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2013)
Маменко О. М. - Залежність морфобіохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2013)
Гноєвий І. В. - Ефективність застосування консервованих кормів за пріоритетними технологіями їх заготівлі в годівлі великої рогатої худоби (2013)
Кивенко О. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців різних генотипів Поліської м’ясної породи (2013)
Приймачук Т. Ю. - Галузь тваринництва регіону Полісся: сучасний стан та проблеми розвитку, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю. (2013)
Рибак В. В. - Розвиток зеленого туризму в Україні, Трембіцька О. І. (2013)
Гноїлек Л. С. - Ефективність доз мінеральних добрив і норм висіву при вирощуванні льону-довгунцю (2013)
Ничипорук А. Г. - Влияние микроудобрений на урожайность валерианы лекарственной (2013)
Сатановська І. П. - Тривалість вегетаційного періоду різностиглих гібридів кукурудзи залежно від біологічних препаратів та погодних умов (2013)
Запарнюк В. І. - Якість зерна вики ярої в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Власенко О. О. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від системи удобрення та попередників на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті (2013)
Карпюк Н. А. - Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельних бугайців при різних типах годівлі (2013)
Аннотации (2013)
Завальнюк В. В. - Соціологічні методи антропологічного дослідження права (2014)
Заворотченко Т. М. - Методологічні основи механізму реалізації суб’єктивних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2014)
Пашко П. В. - Пропозиції до інституційного механізму забезпечення національних митних інтересів України, Пашко Д. В. (2014)
Карпенко Г. Л. - Історія трансформації Митного тарифу України (2014)
Калакайло Р. І. - Митне розслідування: поняття, зміст (2014)
Лазарчук К. Р. - Порядок переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу (2014)
Драпайло В. В. - Поняття та правова природа консультування з питань державної митної справи (2014)
Палій Н. Р. - Тактична операція "Затримання злочинця" при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою митних органів (2014)
Білоус-Осінь Т. І. - Процедура набуття статусу уповноваженого економічного оператора (2014)
Герман О. О. - Деякі питання функціонування пунктів пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України: нормативно-правовий аналіз (2014)
Хачатуров Е. Б. - Створення спільного комунального пароплавства як можлива підстава розвитку суднобудівної та судноремонтної галузі (2014)
Нікіша Д. О. - Інноваційні аспекти розвитку українського флоту, Левченко С. Г. (2014)
Сурілова О. О. - Забезпечення екологічної безпеки освоєння мінерально-сировинних ресурсів континентального шельфу України як функція державного управління (2014)
Черныш Т. В. - Понятие и сущность морского пиратства как преступления международного характера (2014)
Вихренко К. П. - Рибальський сектор як об’єкт міжнародного правового регулювання (2014)
Христич Д. Ю. - Терминологические проблемы порядка расследования столкновения судов (2014)
Хачатуров Е. Б. - Перспективи створення сумісного комунального пароплавства, Нікіша Д. О. (2014)
Нікіша Д. О. - Розгляд Проекту Закону "Про державну підтримку соціально-економічного експерименту щодо створення та ефективного функціонування Всеукраїнського учбово-науково-виробничого об’єднання морського та річкового транспорту" в рамках IV Всеукраїнської школи з морського права, Левченко С. Г. (2014)
Топчій Т. В. - Проти шкідників сходів (2012)
Цвей Я. П. - Обробіток грунту і забур'яненість посівів пшениці озимої, Бойчук О. В. (2012)
Сікура О. А. - Західний кукурудзяний жук, Андреянова Н. І., Бокшан О. Я., Сікура О. О. (2012)
Литвин О. П. - Бульбочкові довгоносики роду Sitona Germ., Федоренко В. П. (2012)
Баликіна О. Б. - Яблунева плодожерка (2012)
Коваленко Н. П. - Роль сівозмін (2012)
Розова Л. В. - Стійкість сортів черешні проти вишневої попелиці (2012)
Клечковський Ю. Е. - Розповсюдження гумаю, Могилюк Н. Т., Чебановська Г. Ф. (2012)
Сільськогосподарська нематологія як розділ науки захисту рослин (2012)
Князевич В. М. - Деякі питання діяльності приймальних відділень міських лікарень, Слабкий Г. О. (2009)
Абрамов В. В. - Особливості харчової поведінки та психологічного стану спортсменок, які займаються тхеквондо, Неханевич О. Б. (2009)
Доценко С. Я. - Ауторегуляція кровотоку передпліччя та механізми її порушення при артеріальній гіпертензії, Свистун С. І. (2009)
Камышный А. М. - Влияние экспериментального сахарного диабета на особенности экспрессии иммунной субъединицы протеасомы LMP-2 и проапоптотического белка р53 в тимусе у крыс со спонтанной гипертензией (2009)
Коляда Н. А. - Эпидемиологии хламидиозных риносинуситов у детей (2009)
Кулинич Р. Л.; Сычев Р. А. - Реверсия ренальной дисфункции путем комбинированной модуляции ренин-ангиотензиновой системы у больных гипертонической болезнью, Свистун С. И., Шевченко М. Н., Кулинич О. В., Першина Е. А. (2009)
Макаренко О. В. - Оцінка болезаспокійливої терапії НПЗП при експериментальному паркінсонізмі на фоні терапії бромкриптином (досвід власних досліджень) (2009)
Рябоконь Ю. Ю. - Случай неонатальной ветряной оспы у ребенка 11 дней, Усачева Е. В., Пахольчук Т. Н., Фирюлина О. М. (2009)
Сыволап В. В. - Влияние нолипрела на частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма сердца у больных мягкой и умеренной артериальной гипертензией, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Герасько М. П., Авраменко Н. Ф., Лихасенко И. В., Кравченко Т. В., Поливода С. В., Попова Н. В., Франскявичене Л. В. (2009)
Тугушев А. С. - Особенности артериального кровотока при циррозе печени, Туманская Н. В., Матерухин А. Н. (2009)
Усачова О. В. - Сучасні особливості перебігу та лікування ротавірусної інфекції у дітей, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Шульга О. В., Берестовая І. В., Маркова А. Б., Міщенко Ю. В., Турлюн В. А., Штіблер А. В. (2009)
Шевченко І. М. - Стан біоелектричної активності серця спортсменок-батутисток, Абрамов В. В. (2009)
Шевченко А. І. - Стан надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак молочної залози у Запорізькій області в період з 2003 до 2008 р.р., Шмикова О. В., Воробйов О. М. (2009)
Разнатовська О. М. - Сучасні питання колапсотерапії в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень, Шальмін О. С., Шевченко Р. М., Бобровнича Ю. М., Петров В. А., Євса В. А., Макарович А. Г. (2009)
Растворов А. А. - Возможные поражения легких при заболеваниях крови и ретикулоэндотелиальной системы, Герман А. К., Шарапова И. М., Костюк С. И., Стешина М. С. (2009)
Баранова И. И. - Особенности технологии и реологическое изучение гелевых основ с камедью рожкового дерева (2009)
Бірюкова С. В. - Дослідження мікробіологічної чистоти лікарського засобу "Мікодар", Колокова О. В., Пашнєв П. Д., Сятиня М. Л., Попович В. П., Федоритенко Н. О. (2009)
Васенда М. М. - Розробка складу та технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном B6 методом прямого пресування (2009)
Вишневська Л. І. - Хроматографічне дослідження мононастойок з лікарської рослинної сировини та настойки складної "Пнекофіт", Георгиянц В. А., Яковенко В. К., Бурд Н. Б., Хохлова К. О. (2009)
Запорожська С. М. - Вивчення біологічної і токсикологічної дії вітамінного перорального гелю для дітей, Малоштан Л. М., Грубник І. М. (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик. Сообщение 2. Основные нормативные документы по валидации аналитических методик и организация процесса валидации, Мазулин А. В., Рева В. П., Падалко Г. В. (2009)
Киреев И. В. - Экспериментальное исследование антипсихотической и психостимулирующей активности дизамещенных 7-алкил-8-алкиламиноксантинов (2009)
Коритнюк Р. С. - Технологічні аспекти та номенклатура інфузійних розчинів, Борисенко Т. А., Давтян Л. Л. (2009)
Матвийчук А. В. - Исследование зависимости острой токсичности и диуретической активности от химической структуры N-R-амидов 4-(метоксалиламино) бензолсульфонил-оксаминовой кислоты (2009)
Мнушко З. М. - Фактори впливу на споживання протигрибкових лікарських препаратів, Тіманюк І. В., Пестун І. В., Скрильова Н. М. (2009)
Немченко А. С. - Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності, Кубарєва І. В., Бєліченко А. В., Косяченко К. Л. (2009)
Николаев В. А. - Исследование диуретической активности N-замещенных альфа-амидов(±)камфорной кислоты, Самура Б. А., Гриценко И. С., Цапко Е. А., Корниенко В. И. (2009)
Пестун І. В. - Складові забезпечення та оцінки ефективності управління фармацевтичними організаціями, Рогуля О. Ю. (2009)
Половко Н. П. - До питання стандартизації гелю з міконазолом (2009)
Пругло Є. С. - Експериментальне вивчення гіпохолестеринемічної дії деяких заміщених 1,2,4-тріазолу, Білай І. М., Білай А. І., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., Гоцуля Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2009)
Сафронюк С. Л. - Биофармацевтическая оценка альгинатных гелей с хлоргексидином методом биолюминесцентного анализа, Абдураманова Э. Р., Кацев А. М. (2009)
Соколова Л. В. - Фітосубстанція кавуна - перспективне джерело мінеральних речовин (2009)
Слободянюк М. М. - Оцінка потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів, Івченко А. В. (2009)
Шабельник К. П. - Антиоксидантна та антиамнестична активність амідів (6-R-4-оксо-4H-хіназолін-3-іл)оцтових кислот, Павлов С. В., Коваленко С. І., Белєнічев І. Ф. (2009)
Белай И. М. - Преподавание фармацевтической опеки средств современной контрацепции провизорам-интернам, Погорелец Е. А., Войтенко Г. И., Резниченко Г. И. (2009)
Титул, зміст (2014)
VІ Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2014)
Москаленко В. Б. - Состояние и перспективы развития центра ускорительной масс-спектрометрии Института прикладной физики НАН Украины, Данильченко С. Н., Дрозденко А. А., Сторижко В. Е., Чиванов В. Д., Чижов И. Г. (2014)
Романов С. М. - Оборудование компании Intertech для лабораторного анализа и научных исследований (2014)
Пугач В. М. - Позиційно-чутливий кремнієвий детектор для рентгенівської дифрактометрії швидкоплинних процесів (2014)
Сухомлинов А. Б. - Новые исследовательские приборы корпорации Shimadzu (2014)
Мирошниченко С. И. - Многосенсорные цифровые рентгеновские приемники, Невгасимый А. А. (2014)
Бродин М. С. - Двоенергетичний напівпровідниковий детектор рентгенівського та гамма-випромінювання, Весна В. Т., Дегода В. Я., Зайцевський І. Л., Кожушко Б. В. (2014)
Немова С. В. - Подготовка образцов для просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии: новые установки от Leica Microsystems для нанесения покрытий (2014)
Верцанова Е. В. - Решение научно-исследовательских задач с помощью настольного сканирующего электронного микроскопа Phenom ProX (2014)
Хохлов С. В. - Современное аналитическое оборудование компании "Термо Техно ЛЛС" для научных исследований и промышленных лабораторий, Смирный М. А. (2014)
Ружицкая К. В. - Технические решения компании Agilent Technologies как эффективный инструмент определения и мониторинга параметров пищевых продуктов, Дужак А. А. (2014)
Герцюк М. М. - Використання двомірної газової хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням для визначення складу продуктів піролізу з відпрацьованих автомобільних шин, Ковальчук T., Капрал K., Лисиченко Г. В. (2014)
Воєвода В. М. - Використання портативних раманівських спектрометрів для експрес-контролю виробничих процесів та аналізу у польових умовах, Меленевський Д. О., Держипольський А. Г. (2014)
Косско И. А. - Особенности применения совмещенной системы ТГА-ДСК-ИК-ГХМС, трансферной линии TL-9000 для анализа органических объектов, Пашин Д. М., Валитов М. И. (2014)
Haroutiunian T. - Times Higher Education World University Rankings for 2012—2013 and Prospects of Science Development in Armenia (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Polischuk G. - Ice cream phase composition study using low temperature 1H NMR spectroscopy, Ivanov S., Krupska T., Turov T. (2013)
Polumbryk M. - Antioxidants in food systems. Mechanism of action, Ivanov S., Polumbryk O. (2013)
Rybak O. - Some aspects of the formation of emulsions and foams in food industry (2013)
Piddubniy V. - Assessment of prospects using the latest technology stabilization of beverage, Sova M., Shevchenko O. (2013)
Deriy O. - Refinement of the physical and chemical methods for the determination of sugars, Litvynchuk S., Meletev A., Nosenko V. (2013)
Silchuk T. - Rye-wheat bread production at the restaurants, Kovalenko A. (2013)
Bilko M. - The regulation doses of sulfur dioxide with the aid of preparations, based on glutathione of yeasts in the production of pink table wine, Tenetka A. (2013)
Litvynchuk S. - Using of infrared reflectance spectra of sunflower meal for determination its moisture content, Hutsalo I., Nosenko T., Nosenko V. (2013)
Kalinovska T. - Substantiation of using wine-making secondary products as alternative raw material for confectionery industry, Obolkina V. (2013)
Babich I. - The influence of technological treatments on physical and chemical structure of wine (2013)
Dotsenko V. - The development of the restaurants’ chain in the capital region of Ukraine, Arpul O., Bondar N., Iemchuk T., Dudkina O. (2013)
Nosenko T. - Analysis of near infrared reflectance spectrum of rape seed with different content of erucic acid, Hutsalo I., Nosenko V., Levchuk I., Litvynchuk S. (2013)
Shiyan P. - Investigation of organic impurities movement by accelerating column of alcohol which is under pressure lower than atmospheric, Boyarchuk Ya. (2013)
Shevchenko O. - Features and benefits analysis of transient processes in food technology, Artem R., Piddubniy V. (2013)
Samiylenko S. - Entropy analysis of heat exchanging appliances, Vasylenko S., Shutyuk V. (2013)
Shesterenko V. - Research of the features of reactive power compensation in the combined system of food industry, Sydorchuk I. (2013)
Evtushenko O. - Exploration of occupational injuries in food industry of Ukraine, Klepikov I. (2013)
Khamutovska I. - Attraction of foreign investment to Ukraine: problems and solutions (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for Authors (2013)
Ковальчук В. Б. - Принципи конституційної держави у структурі сучасної національної правової ідеології (2014)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади взаємовідносин між державою і кооперативними організаціями в Україні (2014)
Середа В. В. - Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види (2014)
Адамовський В. І. - Правове регулювання відновлення прав необґрунтовано репресованих громадян в Росії (90–і роки ХХ ст.) (2014)
Крамар С. І. - Органи самоврядування та судочинства польської громади міста Кам’янець на Поділлі (XV–XVIII ст.ст.) (2014)
Іщук С. І. - Місце засобів масової інформації у правовому механізмі взаємодії громадянського суспільства та державної влади (2014)
Посикалюк О. О. - Особисті немайнові права фізичних осіб як об’єкт цивільно-правової охорони в романській, германській та англо-американській системах приватного права (2014)
Кісель В. Й. - Проблема дуалізму приватного права та її трансформація в Україні (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правовий аналіз права володіння та права власності за Галицьким цивільним кодексом 1797 року (2014)
Левандовскі К. М. - До питання правового статусу ембріона людини (2014)
Скок Л. В. - Особливості процедури зберігання заповітів: практика ФРН та України (2014)
Костяшкін І. О. - Соціальна функція власності на землю у правовій доктрині (2014)
Суєтнов Є. П. - Додаткові права приватних власників у відносинах з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2014)
Сушик О. В. - Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД (2014)
Орендарець О. О. - Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки” (2014)
Стефанчук М. М. - Сучасні тенденції реформування порядку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурором (2014)
Омельчук О. М. - Характеристика юридико-кримінологічних підстав криміналізації суспільно-небезпечних діянь (2014)
Нікіфорова Т. І. - Юридична природа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Видолоб Ю. Л. - Становлення законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх у ранній період радянської влади (1927–1924 рр.) (2014)
Загодіренко П. О. - Щодо підстав кримінально-правової кваліфікації діянь співучасників (2014)
Кравчук О. В. - Процесуальна регламентація статусу керівника судово-експертної установи в кримінальному процесі, Арешонков В. В. (2014)
Сорока А. З. - Спосіб вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України як елемент криміналістичної характеристики (2014)
Туманянц А. Р. - Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування: досвід Франції і Німеччини (2014)
Камчатна Д. І. - Предмет оскарження під час досудового розслідування (2014)
Григорьєва О. І. - Запобіжні заходи, що обмежують право на свободу пересування: історичний аспект (2014)
Курбатова І. С. - Правові засади загальносоціального запобігання злочинам щодо осіб похилого віку (2014)
Камінська І. В. - Механізм заповнення адміністративних посад в судах загальної юрисдикції як гарантія незалежності суддів (2014)
Семенець-Орлова І. А. - Сучасні тенденції управління актуальними освітніми змінами на прикладі зарубіжного досвіду (2014)
Завгородня С. П. - Вплив глобалізаційних тенденцій на державне управління економічною безпекою (2014)
Гасюк І. Л. - Законодавство в сфері фізичної культури та спорту провідних країн світу (2014)
Онищук І. І. - Концептуальні основи впровадження правового моніторингу в діяльність органів державної влади (2014)
Нестеряк Ю. В. - Розвиток інформаційного законодавства в контексті становлення інформаційного суспільства: зарубіжний досвід (2014)
Фалко Ю. В. - Організація державних закупівель: зарубіжний досвід та практика України (2014)
Корнієнко Т. О. - Державне регулювання у сфері телекомунікацій: деякі термінологічні аспекти (2014)
Книш П. В. - Технологія ситуаційного центру як метод ухвалення державно-управлінських рішень (2014)
Шпекторенко І. В. - Професійна компетентність державного службовця (2014)
Дубицький В. В. - Модернізація державної служби України: кадровий аспект (2014)
Шевчук І. В. - Залучення молоді як умова підвищення ефективності діяльності державної служби (2014)
Сухінін Д. В. - Окремі аспекти вдосконалення технологій та моделей оцінювання якості муніципальних послуг (2014)
Далевська Н. М. - Еволюція світового політико-економічного простору: витоки інституціональних особливостей (2014)
Шевченко Р. Ю. - Моніторинг міжнародних відносин у галузі туризму: економіко-географічний та геополітичний аспекти (2014)
Гернего Ю. О. - Індекси інноваційного розвитку країн світу, Підгородецька С. М. (2014)
Стеченко Д. М. - Інтеграція виробництв як об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування, Жигалкевич Ж. М. (2014)
Рудковський О. В. - Структурні елементи системи корпоративної безпеки (2014)
Чернихівська А. В. - Сучасні інструменти екологічного оцінювання впливу антропогенної діяльності на довкілля (2014)
Надрага В. И. - Эффективность государственных институтов и формирование социальных рисков: теоретические аспекты взаимосвязи (2014)
Чайковська І. І. - Застосування сучасних інформаційних технологій для моделювання економічних процесів на основі фрактального аналізу (2014)
Вавринчук М. П. - Політика реформ щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті болонського процесу (2014)
Заїкіна В. В. - Компетентісна освіта і управління педагогічними ризиками при викладанні математичних дисциплін (2014)
Персоналії (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Hrabovska O. - Employing starch cryogenic structures for quercetine encapsulation, Danylevych O., Gordienko A. (2013)
Lugovska O. - Influence particle size of emulsions on quality and stability of beverages, Sydor V. (2013)
Maksyutov R. - Technology development of kumis functional drink, Solovieva E., Mamtsev A., Kozlov V. (2013)
Simakhina G. - Studying the phase transitions "Water – ice” in plant raw materials, Naumenko N., Khalapsina S. (2013)
Ivanov S. - Use of mineral additives in the production of meat products, Pasichnyi V., Olishevskyi V., Marynin A., Tymoshenko I. (2013)
Maslikov M. - Unit for food’s temperature control during their refrigeration, Policshuk G. (2013)
Pastukh H. - Research on the ways of the pectin extraction from the potatoes, Grytsay Ju., Hrabovskyi Ye. (2013)
Topchiy O. - Vegetable oils utilization in the recipes of meat pates, Kotlyar E. (2013)
Olyanska S. - Chemical reagents for intensification of diffusion juice purification, Tsirulnikova V. (2013)
Lysyi O. - Effect of hydrocolloids on the stability of fruit fillings, Pichkur V., Zapotocka O., Hrabovska O., Kovbasa V., Smirnova Ye. (2013)
Melnyk L. - Methods of recovering schungite’s adsorptive properties after processing red beet juice, Melnyk Z., Kryvorotko V. (2013)
Guts V. - Research consistency of disperse systems by gravitational penetration method, Ivanova M. (2013)
Zotkina L. - Calculation of geometrical parameters of the cossettes scalder, Verkhola G., Tkachuk N. (2013)
Shevchenko O. - Hydrodynamics and mass transfer in gas-liquid media for wastewater treatment of food businesses, Bondar O., Piddubnyi V. (2013)
Osypenko O. - Сoncentration of fusel oil in alcohol column, Dolomakin Yu, Osypenko V. (2013)
Taneva D. - Effects of work-related stress on workers’ health, Kralchev D., Prokopov Ts. (2013)
Evtushenko O. - Causal relationship occupation injury in the food industries, Evtushenko O. (2013)
Hovorushko T. - The origin and essence of money. Modern point of view, Sytnyk I. (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for authors (2013)
Пирнач А. М. - Динамика облачности во время землетрясения, Белый Т. А. (2012)
Тимофеев В. Е. - Роль атмосферной циркуляции в формировании озоновой аномалии в Южном полушарии (2012)
Кабашников В. П. - Исследование путей переноса атмосферных аэрозолей в Восточноевропейском регионе по данным сети AERONET методом кластерного анализа, Акулинин А. А., Данилевский В. А., Калинская Д. В., Корчемкина Е. Н., Метельская Н. С., Милиневский Г. П., Бовчалюк А. П., Петручук A., Соболевский П. (2012)
Шевченко О. Г. - Характеристика хвилі тепла літнього сезону 2010 року на території України (2012)
Шедеменко І. П. - Верифікація даних Європейської бази E-OBS щодо приземної температури повітря та кількості опадів у адміністративних областях України, Краковська С. В., Гнатюк Н. В. (2012)
Мартазінова В. Ф. - Аномальність погодних умов Антарктичного півострова в районі розташування Української антарктичної станції "Академік Вернадський", Клок С. В. (2012)
Данова Т. Є. - Характеристики вологовмісту та інтенсивності вологопереносу над Антарктичним материком, Прокоф’єв О. М. (2012)
Осадчий В. І. - Природні умови формування хімічного складу води водних об’єктів національного природного парку "Прип’ять - Стохід" (2012)
Білецька С. В. - Аналіз ґрунтового покриву басейну р. Рось та оцінка його впливу на надходження гумусових речовин у річкову мережу, Осадча Н. М. (2012)
Ігнатенко І. І. - Особливості міграції молібдену у водних об’єктах, що зазнають впливу золовідвалів Трипільської теплоелектростанції, Холодько О. П., Линник П. М. (2012)
Горбачова Л. О. - Часова однорідність характеристик водного стоку в басейні річки Боржава, Бібік В. В. (2012)
Гопченко Є. Д. - Зливові опади на території Півдня України, Овчарук В.А., Кічук Н.С. (2012)
Литвин М. Ю. - Випадання опадів на похилу поверхню в теплий період року, Іванченко І. І. (2012)
Христюк Б. Ф. - Прогнозування середніх, максимальних та мінімальних за декаду витрат води на Верхньому Дунаї (2012)
Пазинич В. Г. - Постгляціальні явища та ландшафти Полісся – походження озер та параболічних дюн (2012)
Кривошеїн О. О. - Моделювання продуктивності одновидових агроекосистем на основі використання різних за масштабом ґрунтових карт (2012)
Дворецька І. В. - Особливості динаміки загального вмісту озону в сучасний період (2012)
Іванов Б. О. - Експериментальні дослідження основних метрологічних характеристик оптоелектронного датчика метеорологічної дальності видимості в лабораторних умовах, Осіс В. Б. (2012)
Запольський Є. Л. - Застосування підігріву проти насичення ємнісного сенсора вологості повітря, Латенко В. І., Скрипник І. Ю., Філь С. О. (2012)
Пам’яті Ганни Михайлівни Пірнач (2012)
Мартазінова В. Ф. - Сучасний та майбутній стан середньорічної температури повітря північної частини Антарктичного півострова західного сектора Антарктиди, Клок С. В. (2012)
Скриник О. Я. - Особливості формування крупномасштабного плямистого забруднення місцевості точковим миттєвим джерелом (2012)
Лєсков Б. Н. - Фізичні умови утворення штучних кристалічних хмар та їх часова стабільність (2012)
Заболоцька Т. М. - Характеристика умов розвитку тривалих злив та гроз у різні сезони 2012 року, Шпиталь Т. М. (2012)
Олексієнко І. М. - Кліматичний прогноз заморозку на території України (2012)
Осадча Н. М. - Баланс стоку гумусових речовин у каскаді Дніпровських водосховищ (2012)
Линник П. М. - Компонентний склад розчинених органічних речовин у воді річки Рось та його сезонні зміни, Іванечко Я. С. (2012)
Осипенко В. П. - Розчинені органічні речовини у воді верхньої ділянки Канівського водосховища (2012)
Клебанов Д. О. - Оцінка виносу сполук важких металів водами р.Дунай у сучасний період, Осадча Н. М. (2012)
Горбачова Л. О. - Адаптація гідрологічної моделі "Опади-стік" MIKE 11 до гірських річок (2012)
Манукало В. О. - Мережа гідрологічних спостережень у басейні річки Південний Буг: історія розвитку, сучасний стан та можливості (2012)
Гопченко Є. Д. - Проблеми визначення розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2012)
Шакірзанова Ж. Р. - Довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняних водопіль річок лівобережжя середнього Дніпра з використанням програмного комплексу, Андреєвська Г. М., Бойко В. М. (2012)
Ищук А. А. - Построение водосбора р.Десна с использованием средств пространственного анализа геоинформационных систем (ГИС), Шумов С. Н., Ищук А. А., Курбатський А. С. (2012)
Пазинич В. Г. - Долини Трубежа та Остра – можливий шлях тимчасового стоку повеневих вод Десни (2012)
Банах Р. М. - Зміни добового ходу загального вмісту озону над Києвом у сучасний період, Дворецька І. В., Уманець А. П., Савенець М. І. (2012)
Панченко Г. Г. - Методика визначення повної вуглецевоємності продукції, робіт та послуг (2012)
Лаптєв Г. В. - Прискорене визначання 90Sr у зразках рослинності з використанням методу рідинно-сцинтиляційної спектрометрії, Пірнач Л. С., Дивак Т. І. (2012)
Пазинич В. Г. - Чи глобальне потепління є насправді глобальним?, Haliw O. (2012)
Бліхар В. Є. - Аналіз нормативно-правових засад розвитку формулярної системи в Україні (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні впливи холецистектомії на формування і перебіг хронічного панкреатиту, Назарчук Н. В. (2014)
Боднар Р. Я. - Особливості клінічних проявів інфаркту міокарда з гіперурикемією (2014)
Бочаров В. А. - Роль мікробних асоціацій в розвитку інфекцій з ушкодженням шкіри, Гладчук В. Є., Бочарова В. В. (2014)
Вілігорська К. В. - Дисметаболічні порушення обміну щавлевої кислоти як провокаційний фактор розвитку хронічного обструктивнго захворювання легень, Хухліна О. С. (2014)
Гулей Л. О. - Ефективність комбінованої фармакотерапії хворих на хронічні дерматози із супутньою патологією гепатобіліарної системи, Денисенко О. І., Перепічка М. П. (2014)
Гутор Н. С. - Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих із супутньою лямбліозною інвазією (2014)
Дахим І. С. - Хімічний склад трави стокроток багаторічних (bellis perennis l.), Марчишин C. М. (2014)
Ждан В. М. - Оптимізація корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з метаболічним синдромом у практиці сімейного лікаря, Катеренчук І. П. (2014)
Залявська О. В. - Стан метаболізму компонентів сполучної тканини у хворих на реактивний артрит, Хухліна О. С., Каушанська О. В., Гайдичук В. С. (2014)
Змарко Ю. К. - Ступінь активності кислої фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції, Авдєєв О. В. (2014)
Коробко Д. Б. - Вивчення антирадикальної та мітопротективної дії ряду оригінальних 7-арилалкіл-8-гідразинопохідних 1,3-диметилксантину (2014)
Козак Д. В. - Вегетативна регуляція серцевого ритму та стан центральної гемодинаміки в динаміці політравми (2014)
Лимар Л. Є. - Олігоменорея на тлі хронічних гепатитів: оптимізація діагностики та лікування (2014)
Логойда Л. С. - Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах, Зарівна Н. О., Івануса І. Б. (2014)
Ляхович Р. М. - Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Бадрах О. К., Герасимів І. М. (2014)
Миронюк І. С. - Результати хронометражу послуги консультування і тестування на віл з ініціативи медичного працівника в практиці сімейного лікаря, Перегінець І. Б. (2014)
Мисула І. Р. - Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів у санаторних умовах, Бакалюк Т. Г. (2014)
Наконечна С. С. - Дослідження впливу густого екстракту фіалки на морфологічну структуру печінки щурів за умов гострого тетрахлорметанового гепатиту, Марчишин С. М., Пида В. П. (2014)
Побігун Н. Г. - Динаміка змін кальцій-фосфорного обміну та стану кісткової тканини за умов зниженої функції щитоподібної залози та хронічного стресу, Ємельяненко І. В. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Обґрунтування корекції порушень імунної системи при ентеральному застосуванні кріоксенодерми в динаміці експериментального алергічного дерматиту, Бондаренко Ю. І., Сатурська Г. С. (2014)
Регеда М. С. - Порушення функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у бронхах морських свинок у пізній період розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Русин В. І. - Віддалені результати лікування хворих на гострий варикотромбофлебіт великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Русин В. І. - Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії під впливом l-аргініну l-глутамат, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М. (2014)
Салій М. І. - Лакунарний інсульт: актуальність, проблематика та деякі клінічні особливості (2014)
Салій З. В. - Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку, Шкробот С. І., Іванчишин М. В. (2014)
Сміян С. І. - Оцінка тяжкості серцевої недостатності та її змін у динаміці лікування хворих на токсичний зоб, Кравців В. В., Добридень Г. П. (2014)
Ступницька Г. Я. - Ефективність легеневої реабілітації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від індексу маси тіла (2014)
Федорук О. С. - Морфологічне обґрунтування використання озонованого фізіологічного розчину за умов лікування експериментального пієлонефриту, Візнюк В. В. (2014)
Хухліна О. С. - Особливості патогенезу взаємообтяження хронічного обструктивного захворювання легень, хронічного панкреатиту за їх коморбідного перебігу, Воєвiдка О. С., Урсул О. О. (2014)
Хухліна О. С. - Роль оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у патогенезі остеоартрозу, артеріальної гіпертензії та ожиріння за їх коморбідного перебігу, Каньовська Л. В., Танас О. В. (2014)
Шумко Г. І. - Вільнорадикальне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму, в динаміці лікування (2014)
Ющишена О. В. - Жирні кислоти листя, стебел та суцвіть вітексу священного (vitex agnus-castus l.), Цуркан О. О., Корабльова О. А. (2014)
Jucov Alina - Cytomegalovirus infection and inflammatory bowel disease, Turcan Svetlana (2014)
Андріюк Л. В. - Натуропатичні методи в реабілітації хворих з наслідками перенесеного крововиливу в мозок, Магулка І. В. (2014)
Бабінець Л. С. - Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування, Галабіцька І. М., Боцюк Н. Є., Качмар О. А. (2014)
Бабінець Л. С. - Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу, Дроняк Ю. В., Цибульська Л. С., Депутат Б. М. (2014)
Бабінець Л. С. - Порівняльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії, Назарчук Н. В., Мігенько Б. О., Гніздюх І. О., Марченкова Н. О. (2014)
Бабінець Л. С. - Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування, Мігенько Л. М., Квасніцька О. С., Цибік О. В. (2014)
Бойко Т. В. - Вік, як предиктор розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2014)
Величко В. І. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей із бронхіальною астмою на фоні надмірної маси тіла, Венгер Я. І., Саід О. В., Данильчук Г. О. (2014)
Волошина О. Б. - Псевдорезистентна гіпертензія у практиці сімейного лікаря, Бусел С. В., Саморукова В. В., Удовиця В. О., Дукова О. Р., Чайка А. О., Бугерук В. В., Лисий І. С., Дичко Т. О. (2014)
Волков К. С. - Електронномікроскопічні зміни серця і легень в динаміці після експериментальної політравми, Козак Д. В. (2014)
Журавльова Л. В. - Вплив особливостей раціону на стан жовчного міхура у хворих на метаболічний синдром, Моїсеєнко Т. А. (2014)
Захарчук У. М. - Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Складанюк Л. І., Рябоконь С. С., Сивирин І. О., Войцехівська Т. В. (2014)
Климнюк С. І. - Можливості таргетної терапії хелікобактеріозів, Кованова Е. М., Творко М. С. (2014)
Коломійченко Ю. А. - Використання системи moodle для самостійної роботи променевих діагностів та сімейних лікарів в системі післядипломної освіти, Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2014)
Мазур Л. П. - Основні механізми прямого впливу вірусу гепатиту С на щитоподібну залозу (2014)
Матейко Г. Б. - Діагностичний пошук при синдромі лімфаденопатії з погляду лікаря-інфекціоніста, Горбаль Н. Б. (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на негоспітальну пневмонію, Кулинич Т. О., Кулинич О. В. (2014)
Михайловська Н. С. - С-реактивний білок як один із компонентів діагностики та стратифікації кардіоваскулярного ризику в практиці сімейного лікаря, Міняйленко Л. Є. (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих з супутньою гіпофункцією щитоподібної залози, Олійник Т. В. (2014)
Медвідь І. І. - Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії, Бабінець Л. С., Герасимець І. І., Ялінська Г. П., Боровик І. О. (2014)
Мельник Н. А. - Дисліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця, Бабінець Л. С., Творко В. М., Боднар С. Я., Безкоровайна Т. О. (2014)
Самогальська О. Є. - Застосування пероральних цукрознижувальних препаратів у лікуванні хворих на цукровий діабет ІІ типу, Тюріна В. Ф., Тюріна О. П., Марків І. М., Мерецька І. В. (2014)
Самогальська О. Є. - Застосування тіотриазоліну і квамателу у комплексному лікуванні гастропатій у хворих на цукровий діабет, Марків І. М., Тюріна В. Ф., Мерецька І. В. (2014)
Самогальська О. Є. - Аналіз клініко-економічної ефективності схем терапії хворих на ішемічну хворобу серця, Лазарчук Т. Б., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Зейда О. А., Мерецька І. В. (2014)
Хвисюк О. М. - Досвід проведення заочного циклу спеціалізації за фахом "загальна практика – сімейна медицина", Марченко В. Г., Коломійченко Ю. А., Жеребкін В. В., Жадан І. А. (2014)
Хухліна О. С. - Сучасні підходи до ведення пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом на тлі ожиріння, Мандрик О. Є., Косар Л. Ю., Воєвідка О. С. (2014)
Бойко Н. В. - Топографічні зміни основних фізико-технічних показників якості вовни ярок породи прекос із різним виходом митої вовни, Корх І. В. (2013)
Великанов В. В. - Некоторые показатели крови, как маркеры эндогенной интоксикации у поросят при токсической гепатодистрофии (2013)
Волощук В. М. - Розробка об’ємно-планувальних і технологічних рішень промислового комплексу моноблокового типу для свинарства (2013)
Горбунов Л. В. - Кріоконсервування ембріонів ссавців при пасивному охолодженні в горловині посудини Дьюара, Саліна А. С., Данильченко В. В. (2013)
Добродеева Л. Т. - Хромосомные патологии, вызывающие нарушения репродуктивной способности лошадей (2013)
Долгая М. Н. - Изменение морфологических и биохимических показателей крови при спонтанной эзофагостомозной инвазии крупного рогатого скота, Братушкина Е. Л., Минич А. В. (2013)
Дробязко О. В. - Імпортна генерація породи шароле в Донецькій області, Дорошенко К. І. (2013)
Калашников В. А. - Терапевтическая эффективность препаратов "Адсорбин" и "Экофильтрум" при лечении поросят, больных токсической гепатодистрофией, Великанов В. В., Игнатенко А. С. (2013)
Карлова Л. В. - Особливості екстер’єру корів української червоної молочної породи різного генетичного походження (2013)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз етапів формування живої маси у курей різного напряму продуктивності (2013)
Коваленко В. Н. - Использование терминальных хряков зарубежной селекции в системе воспроизводства свиней, Гнатюк С. И. (2013)
Копилова К. В. - Генетична структура різних порід великої рогатої худоби за молекулярно-генетичними маркерами, Шельов А. В., Березовський О. В., Копилов К. В., Россоха В. І. (2013)
Корнієнко О. О. - Аналіз результатів племінного використання атестованих плідників орловської рисистої породи, Мирось В. В. (2013)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм купруму в годівлі підсисних свиноматок та їх поросят-сисунів (2013)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм купруму в годівлі ремонтних свинок (2013)
Ляшенко Н. В. - Продуктивність свиноматок другого опоросу української м'ясної породи в залежності від їх віку та живої маси, Медвєдєв В. О. (2013)
Малик В. І. - Прогнозування прибутковості свинарства за допомогою прикладних програм, Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Стрижак Т. А. (2013)
Михальченко С. А. - Ефективність використання згущеної післяспиртової барди при відгодівлі бугайців, Цуп В. І., Василів А. П. (2013)
Остапчук П. С. - Особливості будови тіла, продуктивність та відтворювальна здатність овець цигайської породи за чистопородного розведення і схрещування в умовах криму, Ємельянов С. А. (2013)
Павленко Б. М. - Определение микрофлоры и обработка препуция быков-производителей для снижения бактериальной загрязнённости спермопродукции, Павленко М. П., Гужвинская С. А., Павленко Л. М., Гадзевич Д. В. (2013)
Парасочка І. Ф. - Специфіка алелофонду великої чорної породи свиней (2013)
Піскун В .І. - Оптимізація витрат на внесення добрив у грунт під планований врожай культур, Пенцов В. М. (2013)
Помітун І. А. - Формування бажаних генотипів, генеалогічної структури стада та результати оцінки овець, створюваного спеціалізованого м’ясного напряму продуктивності, Косова Н. О., Рязанов П. О., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Кравцов А. В. (2013)
Савельєва М. С. - Біологічна якість генофондної спермопродукції чистопородних та помісних бугаїв-плідників симентальської породи після тривалого кріозберігання (2013)
Савченко Ю. І. - Ефективність використання дерті люпину безалкалоїдного при відгодівлі бугайців у Поліській зоні України, Савчук І. М., Савченко М. Г., Гончарова К. В., Чорна Л. І., Камінський В. М. (2013)
Сахацький Г. І. - Вплив інбридингу й аутбридингу на гематологічні та біохімічні показники крові у свиней, Омельчук В. І. (2013)
Сікун М. В. - Ефективність застосування окремих технологічних рішень вирощування молодняку свиней на основі використання вологих кормів різної консистенції (2013)
Хватова М. А. - Порівняльна оцінка ефективності різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (2013)
Церенюк О. М. - Ретроспективний аналіз продуктивності свиней уельської породи вітчизняної селекції (2013)
Церенюк О. М. - Розвиток свиней в залежності від стресостійкості, Корх І. В., Акімов О. В., Бутенко В. О. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Боляк А. А. - Параметри ефективної змагальної діяльності та відбору юних гімнастів віком 9-10 років, Помазан А. А. (2014)
Єрмакова Т. С. - Розвиток ідеї формування культури здоров’я особистості у світовій педагогічній думці (2014)
Іваній І. В. - Фізична культура як феномен розвитку соціокультурної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Клименченко В. Г. - Особенности методики проведения совместного занятия по физическому воспитанию со студентами основной и специальной медицинских групп, Кривенцова И. В., Горбань И. Ю., Махонин И. Н. (2014)
Куделко В. Е. - Конкурентоспроможність освітньої послуги за напрямом підготовки "Менеджмент у спорті" на освітянському ринку України, Куделко А. М. (2014)
Омельченко О. С. - Організаційно-методичні аспекти експериментальної тренувальної програми для спортсменів легкої ваги в академічному веслуванні (2014)
Остапенко Ю. А. - Профессионально-значимые психофизиологические качества информационно-логической группы специальностей при реализации экспериментальной программы профессионально-прикладной физической подготовки студентов (2014)
Павленко Т. В. - Фізичні вправи оздоровчої гімнастики у підвищенні показників фізичного і функціонального розвитку студентів (2014)
Ровная О. А. - Морфофункциональные особенности спортсменок синхронного плавания высшего уровня мастерства, Подригало Л. В., Ермаков С. С., Прусик К., Цеслицка М. (2014)
Серорез Т. Б. - Можливості підвищення фізичного стану здоров’я студентів різними режимами бігових навантажень (2014)
Скляр М. С. - Кореляційний аналіз показників фізичної та технічної підготовленості каратистів старшого шкільного віку (2014)
Фединяк Н. В. - Вплив занять оздоровчого плавання на біологічний вік та функціональні можливості людей 30-35 літнього віку (2014)
Щербашин Я. С. - Олимпийское образование как средство гуманистического воспитания школьников (2014)
Тофикхи Ашгхар - Влияние кратковременных добавок кофеина на реакцию и напряжение иммунной системы спортсменов-мужчин, Амегхани Акрам, Джамали Али, Кваракханлон Бахрам Джамали (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Vykhliaiev Y. M. - Physical rehabilitation of functional violations and deformations of children foot, Ardasheva O. E. (2014)
Gusarevich A. V. - Technical training of qualified athletes , specializing in the high jump with a running start, with additional funds (2014)
Derkach V. N. - On the question of periodization training content and Paralympic athletes with disorders of the musculoskeletal system in the light of the general theory of sports training, Yedinak G. A. (2014)
Dubinskaya O. Y. - Applied problems of physical education students of economic specialties, Salatenko I. A. (2014)
Zolotova А. D. - Technology prevention of addictive behavior in children as part of a healthy lifestyle (2014)
Ivanii I. V. - Methodological basis for the formation of physical culture personality (2014)
Levchenko V. A. - State adaptation reserves cardiorespiratory system first-year students with varying degrees of physical fitness in terms of treadmill test, Bublyk S. A., Drapchak I. M., Faichak R. I., Vashkevych S. I. (2014)
Makarova E. V. - Basic provisions of international classifications as criteria for evaluating the health status of rehabilitation of persons with disabilities (2014)
Maksymenko I. G. - Study of the effectiveness of the traditional system of training 6-10-years-old involved in football, Dmor Samer Majed (2014)
Serebryak V. V. - Features of cadets’ adaptation universities Ukrainian Interior Ministry to study the art of sambo, Popov S. V. (2014)
Serorez T. B. - Methodical features dispensing exercise, used in extracurricular activities to improve health students, Navka P. I. (2014)
Fedak S. S. - Physical examination performed by the international military operations in mountainous terrain (2014)
Ahmadizadeh Zahra - Investigating the relation between organizational climate and organizational citizenship behavior in the physical education offices employees in Mazandaran province, Hefzollesan Mehrdad, Ghalehgir Sohrab, Yadollahzadeh Robab, Heydarinezhad Sedighe (2014)
Instructions for authors (2014)
Содержание (2014)
Дорошенко С. И. - Два уточнения класификации бессоюзных сложных предложений (2014)
Гулак А. Т. - Трагически высокая жизнь Андрея Болконского (Стилистическая структура образа персонажа в романе Л. Н. Толстого "Война и мир") (2014)
Бушев А. Б. - Исследование политического дискурса и языковая личность (2014)
Дорофеев Ю. В. - Отражение вариативности языка в художественном тексте (2014)
Нестеренко К. В. - Способы представления оценки в "Истории моего современника" В. Г. Короленко (2014)
Мозговой В. И. - Функционально-семантические трансформации коннотативной онимной лексики в правовом поле и принципы ее воспроизведения в документах (2014)
Акимова Н. В. - Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации (2014)
Герасименко И. А. - Средства экспликации цвета в языке русского фольклора (2014)
Ермакова Н. В. - Особенности креолизованных текстов в речевом жанре "девичий альбом" (2014)
Майданюк Д. В. - Логоэпистематика как новое направление лингвокультурологии (2014)
Пожидаева И. В. - Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта патриотизм) (2014)
Манаенко Г. Н. - Семантическая специфика синтаксической подсистемы осложненного предложения (2014)
Минина Н. С. - Частица вот в позиции абсолютного начала стихотворения (2014)
Пушкарь О. П. - Приемы языковой игры в повести Сергея Довлатова "Заповедник" (2014)
Радчук О. В. - Семантические типы понятия отсутствие как отражение изменений в грамматике русского языка (2014)
Токарев Г. В. - О синонимах в русском языке (2014)
Скоробогатова Е. А. - Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья первая) (2014)
Клипатская Ю. А. - Характеристика музыкального дискурса как сферы коммуникации (на примере рок-культуры) (2014)
Штых Ю. Г. - Факторы возникновения многозначности в каламбуре (2014)
Пустовалова Н. И. - Композиционно-семантическая организация стихотворения Арсения Тарковского "Посредине мира" (2014)
Юрьева Ж. А. - Понятие языковой личности в современном лингвистическом дискурсе (2014)
Пехарева М. В. - Глубина текста как характеристика идиостиля (2014)
Лаушкина И. П. - Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) (2014)
Долгая Е. А. - Литературно-эстетическая проблематика переписки Н. В. Станкевича, Синявина Л. В. (2014)
Гармаш Л. В. - Гностические мотивы в романе В. Я. Брюсова "Алтарь победы": танатологический аспект (2014)
Маханьков Е. А. - Малая проза Г. Газданова как объект литературоведческих исследований: некоторые итоги и перспективы (2014)
Козлова А. Г. - Библейский мотив исхода в лирике Бориса Чичибабина и Александра Городницкого (2014)
Надозирная Т. В. - Деконструкция кода массовой литературы в "Еmpire V" и "Batman Apollo" В. Пелевина (2014)
Бушуев С. Д. - Застосування моделі "Нова Башта Р2М" в управлінні проектами розвитку освіти, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2014)
Гордєєва І. О. - Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків (2014)
Егорченкова Н. Ю. - Информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ, Лисицин А. Б. (2014)
Колеснікова К. В. - Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів (2014)
Науменко Т. О. - Запровадження інтеграційного підходу для генерації знань в інноваційний процес у проектній діяльності (2014)
Oganov A. - Conflict free implementation of strategic project management office at the entitie level utilizing "evaporated cloud” diagram, Gogunsky V. (2014)
Оберемок И. И. - Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами (2014)
Осауленко І. А. - Управління змінами портфеля регіональних проектів (2014)
Рибак А. І. - Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Частина 1. Державні програми та фінансування, Азарова І. Б. (2014)
Семко І. Б. - Методика формування портфеля проектів підприємств енергетичної галузі (2014)
Сидорчук О. В. - Метод визначення концептуального плану програм розвитку молочарства, Тригуба А. М. (2014)
Tanaka H. - Master of Science in Management of Technology (MSc. MOT) Education – Benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine, Bushuyev S. (2014)
Тесленко П. О. - Портфельне управління еволюційним розвитком вищих навчальних закладів (2014)
Доманецька І. М. - Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем, Матейко Я. В., Федусенко О. В., Хроленко В. М., Федусенко А. О. (2014)
Коляда А. С. - Латентно-семантический подход для анализа информации из наукометрических баз данных (2014)
Майстренко В. В. - Оцінка ефективності державного нагляду за охороною праці у вугільній галузі (2014)
Шабала Є. Є. - Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ, Клюєва В. В. (2014)
Гайна Г. А. - Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища, Тістол Н. В. (2014)
Горда О. В. - Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу "тріщина" (2014)
Полтораченко Н. І. - Нечітка багатокритеріальна задача розміщення (2014)
Чуприна Х. М. - Інтегрована єдина енергетична модель будівлі (2014)
Белощицкий А. А. - Определение близости векторов в проектно-векторном пространстве образовательных сред, Белощицкая С. В., Бронин С. В. (2014)
Білощицький А. О. - Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей, Діхтяренко О. В. (2014)
Рафальська О. О. - Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (2014)
Щербина А. А. - Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения, Терейковская Л. А. (2014)
Зельцер Р. Я. - Технология производства работ по совмещенному монтажу строительних конструкций и технологического оборудования, Лучинский С. А. (2014)
Катаєва Є. Ю. - Модель розподілу трудових ресурсів за особистісними характеристиками, Матус П. А. (2014)
Корченко О. Г. - Верифікація нейромережевих методів розпізнавання кібератак, Терейковський І. А. (2014)
Иносов С. В. - Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра, Корниенко В. М., Гречуха В. В. (2014)
Уманець І. М. - Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки (2014)
Целовальникова Є. А. - Прогнозирование кризисных явлений в сфере морских контейнерных перевозок (2014)
Федоренко В. П. - Інституту захисту рослин - 65!, Круть М. В. (2011)
Федоренко В. П. - Міжнародний проект, Пилипенко Л. А. (2011)
Стефановська Т. Р. - Фітофаги міскантусу гігантського, Льюїс Е. Е., Лікар Я. О., Рахметов Д. Б., Підліснюк В. В. (2011)
Антоненко О. Ф. - Стійкість сортів ярого ріпаку, Сімінський І. А., Манішевський В. М. (2011)
Ярошенко Л. М. - Знищення дводольних бур'янів у посівах ярого ячменю (2011)
Запольська Н. М. - Чому посилюються хвороби коренеплодів цукрових буряків, Шендерик К. М. (2011)
Положенець В. М. - Захист картоплі від фітофторозу, Плотницька Н. М., Немерицька Л. В. (2011)
Бакалова А. В. - Біопрепарати для чорної смородини (2011)
Венгер В. М. - Несправжня борошниста роса у насадженнях хмелю, Федорчук Н. А., Венгер В. В. (2011)
Федоренко А. В. - Алгоритми прогнозування динаміки чисельності хлібних жуків (2011)
Хом'юк С. О. - Особливості проростання насіння ваточника сірійського (2011)
Пилипенко Л. А. - Сучасні фітосанітарні ризики (2011)
Черній А. М. - Оленка волохата (2011)
Чайка В. М. - Екологічні чинники фітосанітарного стану агроценозів, Федоренко А. В., Міняйло А. А., Гриб О. Г. (2011)
Касьянов А. М. - Хрестоцвіті блішки (2011)
Гутянський Р. А. - Грунтове внесення Фабіану в посівах сої (2011)
Іващенко О. О. - Актуальне питання технології (2011)
Шевчук Л. М. - Сіра гниль на суниці, Чмих С. В. (2011)
Онищенко О. І. - Моніторинг хвороб капусти червоноголової, Рудой С. А. (2011)
Хареба О.В. - Захист рослин огірка (2011)
Зеля А. Г. - Дослідження вогнищ раку картоплі, Мельник П. О., Макар Т. Й., Яковець П. І., Євчакова О. В., Маковецька О. І. (2011)
Журналу "Карантин і захист рослин" - 15 років (2011)
Бублик Л. І. - Екотоксикологічні аспекти, Прокоп'юк Н. П., Крук І.В. (2011)
Сігарьова Д. Д. - Паразитичні нематоди хмелю, Бабич А. Г., Бабич О. А. (2011)
Губін О. І. - Нематодні хвороби та їх збудники (2011)
Венгер В.М. - Індекс пероноспорозної погоди, Федорчук Н.А., Дереча О.А., Венгер В.В. (2011)
Макух Я. П. - Забур'янення посівів цукрових буряків (2011)
Розова Л. В. - Обмеження чисельності грушевої медяниці (2011)
Гродський В. А. - До методики феромонного моніторингу комах-шкідників (2011)
Бакалова А. В. - Стійкість смородини чорної (2011)
Марченко А. Б. - Екологічні аспекти, Панчук О.М. (2011)
Хом'юк С. О. - Красивий і небезпечний ваточник сірійський (2011)
Запорожан В. М. - Біоетичні та деонтологічні принципи у роботі наукових та лікувальних закладів Національної академії медичних наук України, Шкіряк-Нижник З. А., Горовенко Н. Г., Ципкун А. Г. (2014)
Утко Н. А. - Трансгенные мыши в медико-биологических исследованиях (обзор литературы), Лабунец И. Ф., Бутенко Г. М. (2014)
Давыдов В. В. - Карбонильный стресс как неспецифический фактор патогенеза (обзор литературы и собственных исследований), Божков А. И. (2014)
Пасечникова Н. В. - Гистологические и электронно-микроскопические особенности идиопатической и герпесассоциированной многоморфной экссудативной эритемы, Кутасевич Я. Ф., Мавров Г. И., Думброва Н. Е., Запольский М. Э., Молчанюк Н. И., Зборовская А. В. (2014)
Ватутин Н. Т. - Роль гиперальдостеронизма и перспективы применения антагонистов альдостерона при резистентной артериальной гипертензии (обзор литературы), Шевелёк А. Н., Дегтярева А. Э., Касем С. С. (2014)
Коренєв М. М. - Метаболічні порушення у формуванні ендотеліальної дисфункції у аідлітків з артеріальною гіпертензією та різною масою тіла, Богмат Л. Ф., Носова О. М., Яковлева І. М., Ніконова В. В., Бессонова І. М. (2014)
Коваленко В. Н. - Роль одиночных нуклеотидных полиморфизмов и микроРНК в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы (обзор литературы), Кучменко Е. Б., Мхитарян Л. С. (2014)
Заболотний Д. І. - Клініко-діагностична характеристика тяжких порушень слуху у дітей на основі комплексного клінічного та молекулярно-генетичного обстеження, Розкладка А. І., Бєлякова І. А., Холоденко Т. Ю., Микитенко Д. О., Луценко В. І., Лоза Т. П., Вакуленко Л. М., Гайовий В. П., Лаврова К. В. (2014)
Старенький В. П. - Модернізація дистанційної променевої терапії в Україні: світовий досвід, проблеми та перспективи, Авер’янова Л. О. (2014)
Фещенко Ю. І. - Особливості розповсюдження туберкульозу та оцінка протитуберкульозних заходів в Україні, Мельник В. М., Черенько С. О., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2014)
Гринь В. К. - Влияние хирургической тактики в стадии шока у пострадавших от взрывной шахтной травмы на результаты лечения, Фисталь Э. Я., Солошенко В. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Ефективність впливу тривалої прямої електростимуляції сідничного нерва після його повного перетину та нейрорафії на відновлення функціонального стану нервово-м’язового апарату у кролів, Цимбалюк Ю. В., Золотоверх О. М., Гацький О. О., Татарчук М. М., Медведєв В. В. (2014)
Міхньов В. А. - Морфологічні зиіни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації, Андрейчин Ю. М., Дацко Т. В. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Морфологічні субстрати хронічної кардіотоксичної дії малих доз сулеми та застосування кардіопротекторів, Стеченко Л. О., Камінський Р. Ф. (2014)
Шеметун О. В. - Дослідження персистенції радіаційно-індукованого цитогенетичного ефекту в лімфоцитах периферичної крові людини, Талан О. О., Пілінська М. А. (2014)
Гриновець В. С. - До 110-річчя від дня народження дійсного члена АН УРСР Олександра Федоровича Макарченка, Магльований А. В., Гриновець І. С. (2014)
Мороз В. М. - Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів: 3-тє вид., переробл. і доповн. / Під ред. П. М. Боднара.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 480 с. (2014)
ІІ Національний конгрес Асоціації радіологів України (Київ, 26-28 березня 2014 р.) (2014)
Академіку НАМН України М. Д. Троньку — 70 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України Б. Н. Маньковському — 50 років (2014)
Аркадій Федорович Фролов (2014)
Григорій Васильович Бондар (2014)
Балашова Ю. В. - Тренінгові технології формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (2011)
Бахов І. С. - Взаємозв’язок культури і освіти у формуванні міжкультурної компетентності студентів університету (2011)
Білецька Г. А. - Роль краєзнавчої освіти у професійній підготовці майбутніх екологів (2011)
Білий Л. Г. - Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2011)
Блажук О. А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційних технологій (2011)
Богданова І. М. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх соціальних працівників (2011)
Бугайчук К. Л. - Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища (2011)
Войцехівський О. Л. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності за напрямком "Охорона та захист державного кордону” (2011)
Воротняк Л. І. - Деякі аспекти підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах України та США (2011)
Галімов Ю. А. - Комплексний підхід до забезпечення якості підготовки фахівців (2011)
Генсерук Г. Р. - Форми групової роботи з майбутніми перекладачами із застосуванням освітніх веб-ресурсів, Романишина О. Я. (2011)
Грищук З. Є. - Особливості професійної діяльності фахівців аграрного профілю в контексті педагогічної аксіології (2011)
Дяков С. І. - Особливості методики розробки тестів для загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін і їх застосування у вищій військовій школі (2011)
Калаур С. М. - Практичні аспекти професійної діяльності соціального педагога з педагогічно занедбаними підлітками (2011)
Калаур С. М. - Теоретичні підходи до професійної діяльності соціального педагога із педагогічно занедбаними дітьми (2011)
Карабін О. Й. - Роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2011)
Козловський Ю. М. - Проблема моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: термінологічний аналіз (2011)
Нечипор Н. М. - Безпека освітнього середовища як важлива складова військово-освітнього процесу (2011)
Пастирська І. Я. - Загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін у вітчизняній педагогіці другої половини XX – початку XXI століття (2011)
Прусак В. Ф. - Компетентнісний підхід до формування системи екологічної підготовки дизайнера (2011)
Романишина Л. М. - Взаємозв’язок здоров’язберігаючих технологій з педагогічними технологіями підготовки фахівців у сучасних умовах, Островська Н. Д., Богданюк О. Д. (2011)
Ставицький О. М. - Сутність та зміст поняття "професійне виховання” у вищій освіті, Серватюк Л. В., Халілова М. Р. (2011)
Тюріна В. О. - Професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи з соціальними сиротами та педагогічно занедбаними дітьми щодо попередження вчинення ними правопорушень (2011)
Андрощук О. Ю. - Вплив негативних психічних станів офіцера-прикордонника на його службову діяльність (2011)
Вальчук О. А. - Основні результати емпіричного дослідження розвитку комунікативних і когнітивних компонентів іншомовних здібностей студентів вищого навчального закладу, Дубовий К. В. (2011)
Вашеняк І. Б. - Функціональна асиметрія: генетичні аспекти її формування (2011)
Вербанова Т. В. - Особливості впливу умов соціальної групової ізоляції на психічне здоров’я курсантів навчальних центрів Державної прикордонної служби України (2011)
Волобуєва О. Ф. - Творча компетентність викладача вищої школи: психологічний аспект (2011)
Гречко Т. П. - Програма психокорекції негативних емоційних станів особистості водіїв автотранспорту після перебування їх в особливих умовах професійної діяльності. Практичні рекомендації психологам щодо її реалізації (2011)
Дідух М. Л. - Категоризація поняття етнічного архетипу та проблема його відмежування від етнічного стереотипу (2011)
Кононенко С. В. - Теорія і практика формування правосвідомості у майбутніх юристів (2011)
Горбатюк Я. В. - Сутність та зміст інформатизації Державної авіаційної служби України (2014)
Гусар О. А. - Авіаційний персонал: оновлене поняття (2014)
Довженко Є. В. - Концептуальні засади кодифікації національного законодавства про автомобільний транспорт (2014)
Кулиев И. О. - Перспективы правового регулирования космического туризма в международном космическом праве, Халилов З. З. (2014)
Юрченко М. В. - Система державного управління авіаційним транспортом (2014)
Букалерова Л. А. - Нормативная база развития международного сотрудничества в сфере образования (опыт Российской Федерации), Шагиева Р. В. (2014)
Маложон О. І. - Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV-XVI ст.) (2014)
Пильгун Н. В. - Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні, Смітюх А. С. (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо правового регулювання економічної функції держави в умовах сучасних ринкових перетворень (2014)
Хірсін А. В. - Концептуальний зміст правової інтеграції: сучасні дискусії та шляхи конструктивного діалогу (2014)
Беззубов Д. О. - Проблеми визначення адміністративної опініоніки в системі юридичних наук (2014)
Гончарук С. Т. - Трансформація принципів адміністративного процесу в адміністративному судочинстві, Бєлкін Л. П. (2014)
Мойсей Л. О. - Доктринальні дослідження конституційного права людини на житло (2014)
Нікітіна З. В. - Публічно правові елементи правового статусу речей, на які поширено режим нерухомої речі (2014)
Пашинська В. В. - Межі правового регулювання фінансування державних цільових програм: особливості визначення та властивості (2014)
Сопілко І. М. - Методологічні засади наукового осмислення концепції інформаційного суспільства (2014)
Білоусов В. М. - Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу, Ходаківська А. Ю. (2014)
Власов І. М. - Авторське право і хмарні обчислення (2014)
Волкова А. В. - Механізм правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом (2014)
Холод Р. В. - Поняття судового захисту житлових прав фізичних осіб (2014)
Власюк А. В. - Щодо адміністративно-правового регулювання порядку провадження господарської діяльності в Україні (2014)
Козирєва В. П. - Особливості розгляду господарських спорів у сфері інтелектуальної власності, Гаврилішин А. П. (2014)
Малишко В. М. - Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні, Присяжнюк І. О. (2014)
Яцухненко Є. С. - REDD+ як механізм міжнародно-правового захисту світових лісових екосистем, розташованих в країнах, що розвиваються (2014)
Джурич О. Б. - Судова процедура в Республіці Сербія (європейський шлях розвитку) (2014)
Заєць О. М. - Протидія правопорушення у сфері страхування: порівняльно-правовий аспект (2014)
Лепський С. І. - Співвідношення предмету фінансових розслідувань з іншими галузями знань (2014)
Мотлях О. І. - Виконання експертами-поліграфологами тактико-комунікативної діяльності у проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, Потильчак А. О. (2014)
Рощина І. О. - Підстави кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з особливою жорстокістю, Гуменюк К. В. (2014)
Сопілко І. М. - Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі, Череватюк В. Б. (2014)
Шишка Р. Б. - Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін (2014)
Калюжний Р. А. - Суспільна безпека як перспективний напрям розвитку адміністративного права (2014)
Костюк В. Л. - Актуальні проблеми методології науки трудового права (2014)
Корнєєв Ю. В. - Міжнародне право і співробітництво України в екологічній сфері, Яцишин Р. В. (2011)
Федорченко Н. В. - Щодо визначення змісту зобов’язань оператора з паркування автотранспорту (2011)
Александров О. В. - Земські і міські установи 1870-1880-х років в оцінці О. Кониського (2011)
Подковенко Т. О. - Право в контексті філософсько-правового осмислення (2011)
Широкова-Мурараш О. Г. - Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили, Кельбас Н. С. (2011)
Бойченко О. В. - Проблеми правового регулювання права людини на інформацію в Україні, Ончурова О. О. (2011)
Бучинська А. Й. - Правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування за законодавством Польщі та України (2011)
Глибіна Г. М. - Сутність адміністративно-правового статусу політичних партій в Україні (2011)
Діхтієвський П. В. - Державне управління і виконавча влада: співвідношення, тенденції сучасного розвитку (2011)
Сопілко І. М. - Методологічні засади виокремлення інформаційного права в системі права України (2011)
Теремцова Н. В. - Теоретико-правові проблеми розширення Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи (2011)
Вавженчук С. Я. - Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (2011)
Великанова М. М. - Теоретичні питання укладення цивільно-правових договорів (2011)
Паращук Л. Г. - Принципи та цінності цивільного права (2011)
Починок К. Б. - Організаційні засади діяльності технічних комітетів зі стандартизації в Україні (2011)
Тараненко Л. С. - Про проблеми захисту прав на майнові і земельні паї членів аграрних підприємств з участю сільськогосподарської дорадчої служби (2011)
Яфонкін А. О. - Роль і значення бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, Яфонкіна Ю. А. (2011)
Верченко В. П. - Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів (2011)
Доляновська І. М. - Шляхи попередження сексуальної експлуатації дітей в туризмі: досвід України (2011)
Жук І. Л. - Сутність, показники та критерії ефективності праці засуджених в пенітенціарних установах України, Неживець О. М. (2011)
Мотлях О. І. - Місце психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа в кримінальному судочинстві України (2011)
Потильчак А. О. - Окремі кримінологічні аспекти призначення громадських робіт як альтернативного виду покарання (2011)
Ротнова І. Б. - Історико-правові аспекти визнання прокурора суб’єктом кримінального провадження (2011)
Улибіна В. О. - Кримінально-правовий аспект фінансової неплатоспроможністі банків (2011)
Хорт І. В. - Методологія дослідження механізму правового захисту особи в кримінальному судочинстві (2011)
Сопілко І. М. - І Міжнародна наукова конференція "Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку", Великанова М. М. (2011)
Вельчинська О. В. - Хімія 5-заміщених урацилів та їх протипухлинна активність, Шарикіна H. I., Ніженковська І. В., Коваленко Е. О. (2010)
Владимиров О. Ю. - Отримання і проведення фармако-технологічних випробувань сухих екстрактів, що входять до складу добавки дієтичної "Капілярол Форте", Гарна С. В. (2010)
Гарна С. В. - Обґрунтування складу лікарського засобу седативної дії, Русинов А. І., Георгіянц В. А., Маслова Н. Ф., Лукашов С. В. (2010)
Гриценко В. І. - Актуальність створення лікарських препаратів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Рубан О. А. (2010)
Грубник І. М. - Технологічні властивості гелів на основі карагінанів, Ніколайчук Н. О. (2010)
Коритнюк Р. С. - Інфузійні розчини на ринку України, Гульпа B. C., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Коритнюк О. Я., Руденко В. В. (2010)
Кошелєв О. С. - Зміни нейрофізіологічних показників функціонального стану фронтального неокортексу та гіпокампа на фоні дії похідних аргінін-вазопресину (2010)
Панасенко О. І. - Використання УФ-спектрофотометричного методу при дослідженні якості багатокомпонентної мазі "Фастин-1", Буряк В. П., Юрченко І. О., Мельник І. В., Винокурова І. С., Волошина А. А., Коротіна О. В. (2010)
Прийменко А. О. - Синтез, физико-химические, биологические свойства и масс-спектрометрическое изучение некоторых производных тиaзoлo, Кандыбей К. И., Прийменко Б. А., Просяник А. В. (2010)
Тлиг Мабрук - Разработка технологии производства геля с натрия гипохлоритом для наружного применения, Гладышев В. В., Соловьева В. П., Бирюк И. А. (2010)
Чубка М. Б. - Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми уролесану, Вронська Л. В., Грошовий Т. А., Сур С. В., Шалаша В. Я. (2010)
Аллуш Ахмед Бен Аллела - Удосконалення нейропротекторної терапії оперізуючого лишаю (2010)
Блохіна А. С. - Імуномодулююча терапія при кандидозах шкіри.ускладнених левуридами (2010)
Бочаров В. А. - Роль структур позаклітинного матриксу дерми в розвитку косметологічних дефектів шкіри, Грицай О. Д., Бочарова В. В., Волинська О. В., Хорунжа А. В. (2010)
Бочаров В. А. - Эпилюминесцентная компьютерная дерматоскопия в диагностике пигментных образований кожи, Макурина Г. И., Чешенко Д. В. (2010)
Бочаров Д. В. - Напрямки хронотерапії екземи (2010)
Бочарова-Мараховська Г. В. - Дисморфофобії в косметологічній практиці, Свистунов І. В., Онищенко О. М., Іваченкова О. В., Петрашкевич Н. А. (2010)
Бочарова В. В. - Синхронізуюча терапія атопічного дерматиту (2010)
Гладчук B. C. - Ступінь алергенних властивостей різних видів грибів - вплив на характер клінічних проявів мікоалергії (2010)
Головкин A. B. - Сравнительная характеристика диатермокоагуляции и криодеструкции в лечении доброкачественных новообразований кожи, Веретельник А. В., Резниченко Н. Ю. (2010)
Гунькова В. В. - Застосування імунопрепаратів в системі комплексного лікування хронічних піодермій (2010)
Ежов В. В. - Перспективы интеграции технологий СПА в санаторно-курортный комплекс Украины, Гоженко Е. А., Овчаренко А. А., Бобков А. С. (2010)
Корнієвський Ю. І. - Лікування себореї та вугрів фітокремом "Лоци", Бочаров В. А., Корнієвська В. Г., Мітла О. Л. (2010)
Куц Л. В. - Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням метаболічних порушень (2010)
Лусаіеф Мохамед Сабрі бен Моктар - Патофізіологічні особливості феномену Кебнера при псоріазі (2010)
Лисянська Г. П. - Застосування гелеутворювачів органічної природи в сучасних косметичних засобах, Пухальська І. О., Пухальська Д. М. (2010)
Резніченко Н. Ю. - Досвід використання системних поліпробіотиківу комплексному лікуванні хворих на вугрову хворобу, Дюдюн А. Д., Резніченко Ю. Г., Красько М. П., Веретельник О. В., Кравчук A. M., Пантюшенко Л. І. (2010)
Резниченко Н. Ю. - Профилактика обострений герпесвирусной инфекции как осложнения инвазивных косметологических процедур, Резниченко Ю. Г., Красько Н. П. (2010)
Турчина И. П. - Ошибки косметологов в решении косметологических проблем, Паламарчук Е. Б., Швайко К. О., Дзигим И. Ю., Попович Ю. А. (2010)
Турчина И. П. - Эффективность мази "Илон" при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, Ковалева Т. Д., Иваченкова Е. В., Дзигим И. Ю., Сажнева Я. Ю. (2010)
Хадрі Салім Бен Абделхафід - Плоба в системі комплексного лікування вогнищевої алопеції (2010)
Бочаров В. А. - Дискусійні питання робочої програми з косметології для курсантів різних спеціальностей, Дарій B. I., Крайдашенко О. В., Макуріна Г. І., Турчіна І. П., Бочарова В. В., Резніченко Н. Ю., Гладишев В. В., Корнієвський Ю. І., Бушуєва І. В. (2010)
Бочаров В. А. - Інтеграційні складові викладання косметології та "косметологічні" напрямки роботи СНТ у медичному вузі, Куц Л. В., Бондаренко Г. О., Якубська Н. С., Турчіна І. П., Макуріна Г. І., Бочарова В. В., Пуган Г. В., Турко О. С. (2010)
Резниченко Н. Ю. - Законодательная база и особенности последипломного преподавания косметологии, Бочаров В. А., Резниченко Ю. Г., Резниченко Г. И., Коваленко Ю. Б., Макурина Г. И., Веретельник А. В., Красько Н. П., Головкин А. В., Турчина И. П. (2010)
Чопей І. В. - Суспільна охорона здоровя та її значення у впровадженні сімейної медицини в Україні (2011)
Пасічник І. П. - Роль лікаря загальної практики в профілактиці синдрому жорстокого ставлення до дитини (2011)
Імре Р. - Зміни стану здоров’я населення та надання медичної допомоги на первинному рівні, Ласло К. (2011)
Албок Є. Й. - Залізодефіцитна анемія: глобальність проблеми, сучасні можливості її корекції в клінічній практиці (2011)
Михалко Я. О. - Метаболічний синдром та патологія шлунково-кишкового тракту (2011)
Ремез О. І. - Проблеми профілактики остеонекрозу щелеп при лікуванні метастатичної хвороби кісток бісфосфонатами, Костенко Є. Я. (2011)
Цигика Д. Й. - Епідеміологія білатерального раку молочних залоз, Готько Є. С. (2011)
Чопей І. В. - Запальні захворювання кишки: нові підходи до лікування, Чопей К. І., Тернущак Т. М. (2011)
Чухрієнко Н. Д. - Особливості діагностики, клініки та вибір оптимальної терапії пневмонії у осіб похилого віку, Шапкаріна О. В. (2011)
Бичков М. А. - Чинники ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів, що тривало вживають нестероїдні протизапальні препарати (2011)
Кушнір О. В. - Периферійна гемодинаміка у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму двох генів, зв’язок із тяжкістю дисбіозу кишки (2011)
Резуненко О. В. - Порушення кальцій-фосфорного обміну у хворих на хронічний безкам’яний холецистит та гіпертонічну хворобу (2011)
Чопей І. В. - Особливості діагностики та лікування хворих із раком носової частини глотки, Плоскіна В. Ю., Гечко М. М., Куцин О. О. (2011)
Братасюк А. М. - Ефективність послідовної ерадикаційної терапії у нр-позитивних хворих із ерозивно-виразковими ураженнями шлунка в осіб похилого та старечого віку (2011)
Василенко А. М. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатностю з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку, Шейко С. О. (2011)
Винниченко Л. Б. - Використання антигомотоксичних препаратів у комплексній терапії хронічних панкреатитів, Мелеховець О. К., Болотнікова Н. В. (2011)
Дикий Б. В. - Циклічні сезонні ритми в системі нетрадиційних методів фізичної реабілітації хворих із хронічними соматичними захворюваннями, Гечко М. М. (2011)
Дебрецені К. О. - Клініко-імунні показники у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, Чопей І. В., Ніколайчук М. В. (2011)
Долгош М. Ю. - Виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань у працівників залізничного транспорту, Гнетило С. С., Бурдейна Н. О., Пілка О. Д. (2011)
Єлоєва З. В. - Прогностичне значення метаболітів статевих гормонів при вірусному гепатиті а у дітей (2011)
Заздравнов А. А. - Особливості медикаментозної реабілітації уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит (2011)
Заремба Є. Х. - Застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на хронічну серцеву недостатність, Кашаєва Г. Х.., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2011)
Іваньо Н. В. - Розповсюдженість артеріальної гіпертензії та бажання хворих лікуватися, Корабельщикова М. А., Свистак В. В., Іваньо Т. В. (2011)
Ілько А. В. - Особливості етіологічних чинників розвитку гастродуоденопатій у окремої категорії працівників, Чопей І. В., Варваринець А. В., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю. (2011)
Кірсанова М. П. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Товт-Коршинська М. І., Бугір М. М. (2011)
Колесник П. О. - Серологічний моніторинг антигелікобактерних антитіл при гастродуоденальних та позагастральних захворюваннях, асоційованих з Helicobacter pylori, Веждел М. І., Дрозд С. І., Дербак М. А., Сабінін О. А. (2011)
Маді Ю. І. - Модулюючий вплив мінеральної води "шаянська" на показники рн шлунка та стравоходу у хворих із гелікобактернегативними кислото залежними станами (2011)
Оспанова Т. С. - Значення скринінгу мікроальбумінурії для раннього виявлення патологій нирок, Семидоцька Ж. Д., Авдєєва О. В., Більченко О. С., Бездітко Т. В., Чернякова І. О., Хіміч Т. Ю., Болокадзе Є. О., Веремєєнко О. В. (2011)
Пасієшвілі Л. М. - Якість життя пацієнтів з органічною та функціональною патологіями кишки на тлі остеохондрозу хребта, Андруша А. Б. (2011)
Пулик О. Р. - Зміни когнітивних функцій у хворих, що перенесли мозковий інсульт (2011)
Ростока-Резнікова М. В. - Можливості корекції порушень оксидантного гомеостазу у хворих на бронхіальну астму, поєднану з функціональною диспепсією, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2011)
Русин В. І. - Визначення нейропсихічних порушень у хворих на цироз печінки із проявами печінкової енцефалопатії та методи їх корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Товт-Коршинська М. І. - Особливості психоемоційного стану та схильність до гострих респіраторних захворювань у курців тютюну різної статі, Рудакова С. О. (2011)
Трускавецький Б. Л. - Зіставлення ехокардіографічного та рентгенологічного методів у діагностиці патологічних змін правого шлуночка (2011)
Фейса С. В. - Застосування ультрафонофорезу німіду-гелю у комплексному лікуванні хворих із периартрозами великих суглобів, Проць В. А. (2011)
Фейса С. В. - Ендогенна інтоксикація та можливості її медикаментозної корекції у пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки, Чопей І. В. (2011)
Федусяк В. Т. - Визначення осіб підвищеного ризику щодо виникнення терапевтичних ускладнень при гострих респіраторних вірусних захворюваннях, Товт-Коршинська М. І., Зимокосова О. В., Корабельщикова М. О., Смагіна Л. К. (2011)
Хір М. М. - Можливості комплексної профілактики повторних інсультів в умовах первинної медико-санітарної допомоги, Куцин О. О., Кедик А. В. (2011)
Черкасов Е. В. - Апонекроз в тимусі щурів при опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні (2011)
Чопей І. В. - Оцінка ефективності комбінованого використання ерадикаційної- та феротерапії для лікування інфікованих Нelicobacter pylori хворих з супутньою залізодефіцитною анемією, Албок Є. Й., Студеняк В. М. (2011)
Чопей І. В. - Вплив комплексного використання мінеральної води "Поляна квасова" та озонотерапії на кислотоутворюючу функцію шлунка у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на етапі санаторно-курортного лікування, Мигович І. І. (2011)
Чопей І. В. - Роль 5-аміносаліцилової кислоти у профілактиці дисплазій слизової оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті, Тернущак Т. М., Братасюк А. М. (2011)
Чопей К. І. - Психологічні особливості у хворих на неспецифічний виразковий коліт (2011)
Чопей К. І. - Ефективність будесоніду-ммхтм та інфліксімабу у хворих із середнім ступенем важкості неспецифічного виразкового коліту, Палатка К., Пєрєдєрій В. Г., Чопей І. В. (2011)
Заремба В. С. - Динаміка показників ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів у хворих зі синдромом діабетичної стопи при комплексному лікуваннні з використанням корвітину та озонотерапії, Миськів А. В. (2011)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,05% метиленовим синім при лазерному опроміненні, Кустрін Т. Б., Дорохова О. Е. (2011)
Келемен І. Я. - Множинні переломи ребер при закритій травмі грудної клітки. хірургічна тактика, Савула М. М., Дідик В. С. (2011)
Пантьо В. В. - Зміна антибіотикорезистентності музейного та клінічного штамів золотистого стафілококу від впливу лазерного випромінювання різної довжини хвиль, Ніколайчук В. І., Пантьо В. І. (2011)
Русин В. І. - Лікування венозних трофічних виразок, Корсак В. В., Діккер Г. М., Митровка Б. А. (2011)
Русин В. І. - Рентгенологічні методи в алгоритмі діагностики обструктивного раку товстої кишки, Русин А. В., Чобей С. М., Буцко Є. С., Куценко А. Ю. (2011)
Саричев Л. П. - Мінімально інвазивне розблокування нирки у хворих на сечокам’яну хворобу, ускладнену обструкцією верхніх сечових шляхів, Сухомлин С. А., Саричев Я. В., Пустовойт Г. Л., Устенко Р. Л. (2011)
Бобик Ю. Ю. - Деякі аспекти репродуктивного здоров’я вагітних в умовах природного йодного дефіциту, Леміш Н. Ю. (2011)
Глушко Л. В. - Організаційні аспекти підготовки лікарів-інтернів в умовах міської поліклініки з відділенням загальної практики сімейної медицини, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З. (2011)
Рогач І. М. - Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я підлітків закарпатської області та шляхи його покращення, Бобик Ю. Ю., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Пацкань І. І. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз підготовки та кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Качала Л. О., Шніцер Р. І. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз якісних характеристик керівних кадрів охорони здоров’я Закарпатської області, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2011)
Рогач І. М. - Аналіз роботи служби швидкої медичної допомоги Закарпатської області за період 2008 – 2010 років, Шустова Н. В., Козодаєв С. П. (2011)
Черешнюк Г. С. - Якість надання медичної допомоги (за даними висновків робочої групи з вивчення причин смертності населення м. вінниці за 2010 рік), Діденко Л. О., Пірникоза А. В., Процек О. Г., Пилипчук В. Л., Грабович Л. О., Гранківський П. В. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського