Банах О. - Спомини про професора М. Туркевича (2013)
Банах О. - До історії Луцького ЗНФ при Львівському університеті (2013)
Антонюк В. - Нові манозоспецифічні лектини однодольних рослин. Очистка та порівняльна характеристика, Панчак Л., Старикович М., Стойка Р. (2013)
Білецька Л. - Вплив інтоксикації катіонами кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у клітинах кісткового мозку щурів, Антоняк Г. (2013)
Іртищева І. О. - Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект, Обозна А. О. (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів (2014)
Красноруцький О. О. - Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством (2014)
Майданевич П. Н. - Финансовые инструменты: виды и порядок отражения в учете (2014)
Пасемко Г. П. - Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації, Бага Л. Г. (2014)
Статівка Н. В. - Підвищення вартості робочої сили в сільському господарстві України (2014)
Стройко Т. В. - Стратегічні аспекти розвитку галузі мобільного зв’язку як пріоритетного елементу національної інфраструктури Україні (2014)
Ходаківський Є. І. - Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством (2014)
Ponomar’ova М. S. - Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions, Chernega I. I., Chernega Yu. S. (2014)
Бабенко В. О. - Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Бутрим О. В. - Економічні аспекти низьковуглецевого розвитку рослинництва як шлях збереження родючості ґрунтів (2014)
Герелиця Н. Є. - Прогнозування логістичних процесів у сільськогосподарському виробництві (2014)
Гоменюк М. О. - Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу (2014)
Горох О. В. - Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України (2014)
Данкевич В. Є. - Вплив глобалізації на ринок земель сільськогосподарського призначення (2014)
Довжик О. О. - Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови, Гаркуша С. А. (2014)
Єфімова Л. М. - Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2014)
Зюкин Д. А. - Повышение эффективности распределения средств государственной поддержки производства зерна (2014)
Мокляк М. В. - Тенденції формування попиту і пропозиції на ринку аграрної продукції у Полтавській області (2014)
Писаренко С. В. - Організаційно-економічні засади антикризового управління сільськогосподарським підприємством, Миколенко І. Г. (2014)
Прокопчук О. А. - Агрокорпорації: перспектива чи загроза розвитку аграрної економіки і сільських територій (2014)
Проценко Н. М. - Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами (2014)
Руденко Є. М. - Порядок проведення санаційної реструктуризації сільськогосподарських підприємств (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості фінансового планування в аграрних підприємствах (2014)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2014)
Стегней М. І. - Особливості антикризового управління капіталом банків, Мороз І. Ф. (2014)
Шевченко С. В. - Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики (2014)
Шовкун Л. В. - Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств, Савельєва О. М. (2014)
Зуб О. М. - Критеріальні ознаки і особливості економічної безпеки держави (2014)
Колесніков Д. В. - Аналіз чутливості виробничої моделі в системі гарантування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства (2014)
Лещенко Л. О. - Аналіз прибутку підприємств, його види та функції (2014)
Македонська Ю. О. - Створення та функціонування агрохолдингів на Україні як один із напрямів підвищення ефективності використання землі (2014)
Попова М. М. - Сутність економічної ефективності підприємств АПК України – від класиків політекономії до реалій сучасності (2014)
Чайка Т. О. - Оцінка вартості інтелектуальної ренти аграрних підприємств (2014)
Скоромна О. Ю. - Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2014)
Слюсаренко А. В. - Зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків країни: теоретичний та практичний аспекти (2014)
Фоменко Л. Г. - Теоретичні аспекти застосування маркетингу в управлінні виробництвом малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення (2014)
Цьона Н. Б. - Основні підходи до оцінки фінансової кризи на підприємстві (2014)
Наливайченко К. В. - Оптимізація діяльності компаній щодо створення електронного інформаційного продукту (2014)
Концеба С. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику в регіоні (2014)
Титул, зміст (2013)
Лавринович О. В. - Вітання колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з нагоди 100-річчя від дня заснування (2013)
Головченко Л. М. - Про необхідність вдосконалення законодавства про судово-експертну діяльність в Україні (2013)
Рожнова В. В. - Определение основных понятий в новом УПК Украины как фактор обеспечения единого понимания и применения уголовно-процессуальной формы (2013)
Садченко О. О. - Потреби слідчої практики як відображення проблем і тенденцій її розвитку (2013)
Бочарова О. С. - Методы криминалистики как элементы познания, Дятлов О. М. (2013)
Мельников І. М. - Криміналістична вибухотехніка в системі науки криміналістики (2013)
Репешко П. І. - Щодо сутності судово-експертної діяльності як об’єкта державного регулювання (2013)
Мазниченко Ю. О. - Історичні аспекти становлення наукових засад інформатизації судово-експертної діяльності в 50–70-х роках ХХ століття (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Использование специальных знаний по новому УПК Украины, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Петряєв С. Ю. - Періодизація розвитку використання спеціальних знань у практиці розслідування злочинів в Україні (2013)
Парамонова Л. Ф. - Компетенция эксперта и специалиста в уголовном процессе Республики Казахстан: вчера, сегодня, завтра (2013)
Пиріг І. В. - Поняття та класифікація експертних методик і проблеми їх використання в експертній практиці (2013)
Рувін О. Г. - До питання щодо структури та змісту експертної методики з урахуванням вимог стандартів управління якістю, адаптованих в Україні, Полтавський А. О., Назаров В. В. Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Бондар М. Є. - Проблемні питання застосування експертних методик при проведенні конкретних досліджень (2013)
Рувін О. Г. - Поняття експертної методики як документа, його структура з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні, Палеха Ю. І., Полтавський А. О., Рудницька Я. Р. (2013)
Моїсєєв О. М. - Самоконтроль в експертному дослідженні, Перепічка О. І. (2013)
Михальчук Т. В. - Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Освидетельствование в системе следственных (розыскных) действий, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Бочарова О. С. - Автоматизированные информационно-поисковые системы для проведения экспертных исследований, связанных с опознанием личности, Буржинский В. А., Лысянный Ю. Ю., Ревинский В. В. (2013)
Когутич І. І. - Форми експерименту у кримінальному провадженні (2013)
Семенов В. В. - Участь спеціаліста в розслідуванні комп’ютерних злочинів, Прокопенко Г. І. (2013)
Буханченко О. А. - Кримінальні вибухи в Україні, Мамонов Є. В., Буханченко А. Г. (2013)
Удовенко Ж. В. - Організаційно-тактичні особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених жінками, Янкова Х. Г. (2013)
Кофанов А. В. - Актуальні питання розробки бортової навігаційної апаратури з елементами штучного інтелекту мобільного робота для розмінування вибухонебезпечних предметів, Приходько Ю. П. (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості досліджень текстів, виконаних на івриті (2013)
Свиридова Л. В. - Проблемні питання визначення віку автора тексту документа та перспективи їх дослідження (2013)
Ніколайчук Т. В. - Про можливості діагностичних досліджень рукописів, виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння, Соломаха Ю. В. (2013)
Будко Т. В. - Теоретичні аспекти експертної методики кримінально-правової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень (2013)
Бочарова О. С. - Криминалистические требования к элементам и средствам защиты от подделки ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты и их бланков (2013)
Куликовська В. С. - Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту (2013)
Сидоренко Л. А. - Возможности получения новой криминалистически значимой информации в ходе реконструкции скрытых меток цветных электрофотографических аппаратов (2013)
Пелюшок В. Г. - Особливості дослідження різного роду штрихів, що перетинаються зі штрихами, нанесеними електрофотографічним способом (2013)
Цымбал А. В. - Ключевые аспекты методических подходов при установлении абсолютного времени выполнения реквизитов документов с использованием газохроматографического метода исследований (2013)
Мельник Р. В. - АБІС "ТАИС”, як допомога при проведенні судово-балістичних досліджень (2013)
Бараняк В. М. - Можливості використання дифузно-копіювального методу для дослідження слідів вогнепальної зброї на одязі та тілі особи (2013)
Гончар Н. Б. - Характеристика трасологічних баз даних слідів підошов взуття у сусідніх державах та перспектива створення єдиної транснаціональної системи баз даних на основі європейської організації судово-експертних установ (2013)
Щукін О. Ю. - До питання криміналістичного дослідження рельєфних знаків на транспортних засобах, пошкоджених корозією, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Федосєєв М. А. - Використання науково-технічних засобів під час експертних досліджень ідентифікаційних номерів автомобілів (2013)
Скрипко Г. О. - Диференціація і класифікація поліефірних волокон за ідентифікаційними ознаками, встановленими методом поляризаційної мікроскопії, Лінючев Г. В., Добрянська О. Л. (2013)
Сич О. А. - Визначення нафтових вуглеводнів в спиртовмісних рідинах, Стальмахович С. І. (2013)
Ягодин А. Ф. - Установление ситуационных обстоятельств выстрела комплексной судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизой (2013)
Семененко О. О. - Особливості проведення електротехнічної експертизи приладів обліку електричної енергії щодо встановлення факту втручання в систему її обліку (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: класифікація атак на відмову (2013)
Бордюгов Л. Г. - Процесуальна природа і основні поняття судової інженерно-екологічної експертизи (2013)
Чередніченко А. П. - Історичні аспекти становлення та розвитку судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Чечіль Ю. О. - Визначення вартості несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної та небезпечної продукції, Горішній Є. І., Лук’янчук С. Ю., Шама Н. А., Брєль Я. Я. (2013)
Желавська О. О. - Визначення рівня зниження якості ювелірних виробів через наявність дефектів, пошкоджень та показників зносу (2013)
Рудакова Е. И. - Экспертные исследования изделий из кожи, Саганяк Е. А., Рудаков В. Л. (2013)
Кісіль Н. В. - Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру (2013)
Максимов C. Й. - Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми, Поліщук І. Ю. (2013)
Єліферов О. Б. - Встановлення елементів змісту та форми передач (програм) організацій мовлення при проведенні судової експертизи (2013)
Алікіна Н. В. - Завдання судово-психологічної експертизи за матеріалами відеозапису слідчої дії, Єгорова Т. М. (2013)
Алікіна Н. В. - Аналіз помилкових дій особистості у судово-психологічній експертизі (консультативний приклад) (2013)
Бурчинский В. Г. - Судебно-медицинская токсикология фальсификатов на основе этилового спирта, Кахановский Ф. Н. (2013)
Марченко О. М. - Вплив лужності, температури і вологості середовища на збереження клітин сперми, Івасишин Т. М. (2013)
Рев’яков І. С. - Визначення критеріїв культурних цінностей у судовій мистецтвознавчій експертизі, Скулкіна К. М. (2013)
Хіжняк Ю. С. - Проведення експертиз щодо підтвердження нарахування збитків при порушенні природоохоронного законодавства у випадку скидання стічних вод, Нестерук О. Г. (2013)
Пам'яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Від головного редактора (2013)
Солодкий В. Д. - Виконання вимог стратегії карпатської конвенції на прикладі чернівецької області, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Кобець А. С. - Природовідтворення агроландшафтів та зменшення екодеструктивного впливу аграрного виробництва дніпропетровської області на навколишнє середовище, Грицан Ю. І., Катан Л. І. (2013)
Шевченко О. А. - Міждисциплінарні дослідження в медичній екології для ефективного вирішення медико-соціальних проблем регіону, Дзяк М. В., Григоренко Л. В. (2013)
Пигулевский П. И. - О тектоническом строении, геодинамических и сейсмологических особенностях Кривбасса, Свистун В. К., Щербина С. В. (2013)
Шапар А. Г. - Вплив водосховищ на стан водних ресурсів басейну р. Дніпро, Скрипник О. О. (2013)
Шапарь А. Г. - Нарушение водоохранного законодательства как фактор, ускоряющий деградацию экосистемы р. Днепр, Емец Н. А., Скрипник О. А. (2013)
Хвесик М. А. - Екологічні проблеми басейну р. Дніпро та шляхи їх вирішення (2013)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області, Анісімова Л. Б. (2013)
Вергун О. М. - Регіональна оцінка впливу зарегульовання стоку р. Дніпро на екологічний стан геологічного середовища басейну та проблеми його відновлення, Середа К. А., Яковлєв Є. О. (2013)
Акімова О. Р. - Літологічна характеристика і геохімічний розподіл важких металів у поверхневих водах і донних відкладах київського мегаполісу, Кураєва І. В., Злобіна К. С. (2013)
Копач П. І. - Методологічні підходи до встановлення меж складних техноекосистем, Данько Т. Т., Горобець Н. В., Тараканова Н. П. (2013)
Копач П. И. - Технологические схемы отработки бортов карьеров с нарушенной устойчивостью массивов горных пород, Якубенко Л. В., Сова А. А. (2013)
Просандєєв М. І. - Особливості техногенних родовищ та деякі правові аспекти їх експлуатації (2013)
Чихрадзе Н. И. - Условия образования отходов минерального сырья в процессе добычи блоков облицовочного камня и пути их снижения, Хомерики С. К., Михельсон Р. В., Хомерики Д. Г. (2013)
Прокопенко В. І. - Взаємозв’язок економічних і екологічних проблем природокористування на сучасному етапі (2013)
Мормуль Т. Н. - Выбор землесберегающей технологии вскрытия и системы разработки месторождений в зависимости от их формы и размеров, Литвинов Ю. И. (2013)
Романенко А. О. - Районування кар'єрного поля за фактором стійкості бортів (2013)
Матухно О. В. - Обґрунтування економічної доцільності впровадження екологобезпечних способу та пристрою для електрохімічної регенерації електролітів (2013)
Хоха Ю. В. - Знешкодження фосфоровмісних органічних сполук у відновному середовищі, як альтернатива спалюванню, Жеребецька Л. С., Любчак О. В. (2013)
Савин Л. С. - Ресурсосберегающая технология получения газобетона для обеспечения экологической безопасности, Макарова В. М. (2013)
Makharadze L. I. - Locations of intermediate pump stations in multi-stage hydrotransport systems operating without flow break, Gelashvili V. D., Steryakova S. I. (2013)
Шапарь А. Г. - Аналитическая составляющая (база знаний) системы экологического мониторинга, Емец Н. А., Бугор А. Н. (2013)
Беляев Н. Н. - CFD прогнозирование процесса загрязнения воздушной среды на улицах, Русакова Т. И. (2013)
Волошко В. Л. - Деякі математичні аспекти застосування методу потенціала в задачах екології (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка впливу відвалу шлаку силікомарганцю на розподіл важких металів в ґрунтовому профілі, Спільник Н. В. (2013)
Сорока О. С. - Вплив акустичних хвиль на захисні властивості атмосфери, Чорнодольський Я. М. (2013)
Огородник А. М. - Прогнозування перенесення полютантів на території прилеглій до хвостоховищ видобувних і переробних підприємств (2013)
Топачевський А. О. - Духовні джерела здорового довкілля (2013)
Ангурець О. В. - Глобальні річкові проекти – загроза погіршення стану водних об’єктів (2013)
Шевяков О. В. - Еколого-естетичне виховання в контексті ідей сталого розвитку, Копоровський О. Е., Славська Я. А. (2013)
Chen D. - A systematic approach to risk management in its context – challenges and research issues, Asplund F., Östberg K. (2014)
Иванченко О. В. - Метод причинно-следственной декомпозиции аварий и инцидентов критических инфраструктур, Харченко В. С. (2014)
Prochazkova D. - Present concept of integral safety of nuclear facilities (2014)
Prochazkova D. - Crisis management principles and competent crisis plan, Prochazka J. (2014)
Дубницький В. Ю. - Порівняльний аналіз результатів планування нормативів банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики, Кобилін А. М. (2014)
Говорущенко Т. О. - Математичне моделювання специфікації вимог та характеристик програмного забезпечення, Красій А. В. (2014)
Буй Д. Б. - Формальные методы разработки программного обеспечения, Колегаев А. М. (2014)
Буй Д. Б. - Теорія нормалізації в реляційних базах даних (огляд), Пузікова А. В. (2014)
Конорев Б. М. - Прогнозирование вероятности скрытых дефектов критического по с заданной точностью, Сергиенко В. В., Харченко В. С., Жолткевич Г. М. (2014)
Маевский Д. А. - Верификация моделей надежности программного обеспечения, Маевская Е. Ю., Жеков О. П. (2014)
Яремчук С. А. - Информационная технология оценивания качества и повышения надежности программного обеспечения (2014)
Белобородов А. Ю. - Применение аппарата теории массового обслуживания для исследования процессов выявления и устранения уязвимостей программных средств, Горбенко А. В., Харченко В. С. (2014)
Туркин И. Б. - Анализ методов адаптивного управления энергопотреблением персональных компьютеров, Вдовитченко А. В., Самир А. С. (2014)
Кривцов А. Ю. - Аналіз зелених метрік та інструментів для оцінки енергоефективності програмного забезпечення, Гонтовий С. В. (2014)
Емельянов В. А. - Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений для процесса технической диагностики (2014)
Дегтярев А. Н. - Снижение уровня межсимвольной интерференции при многолучевом распространении радиоволн (2014)
Ivanov D. E. - A new parallel fault simulation algorithm of vlsi for multicore workstations (2014)
Романкевич В. А. - Самотестирование многопроцессорных систем с шинной архитектурой (2014)
Kupin A. I. - Usage of training methods to parameterization of multilayer neural computing structures for technological processes, Kumchenko Y. O. (2014)
Твердохлебов В. А. - Совмещение решений задач контроля, диагностирования и парирования дефектов (2014)
Долгов Ю. А. - Исследование точности определения параметров выборок малого объема различными методами (2014)
Мандзій Б. А. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним заміщувальним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Дмитриева О. А. - Управление шагом интегрирования при параллельной реализации обобщенных коллокационных блочных методов (2014)
Zaitseva E. - Investigation of multi-state system availability change depending on some components states, Levashenko V. (2014)
Лисенко С. М. - Метод виявлення поліморфного коду ботів ботнет-мереж, Савенко О. С., Нічепорук А. О. (2014)
Мазуренко Н. И. - Динамическая реконфигурация веб-системы на основе метрического анализа баз данных уязвимостей ОТS-компонентов, Харченко В. С., Горбенко А. В. (2014)
Дрозд М. А. - Проблема скрытых неисправностей для информационно-управляющих систем критического применения, Дрозд Ю. В. (2014)
Скобцов В. Ю. - Характеристические последовательности в контексте тестовой диагностики устройств с памятью (2014)
Tyurin S. F. - Fault tolerant logic element – FTLUT FPGA (2014)
Куланов В. А. - Проектирование гибких архитектур вычислительных систем на ПЛИС на примере реализации кодов Рида-Соломона, Перепелицын А. Е. (2014)
Клятченко Я. М. - Метод оцінки достовірності функціонування логічних мереж в умовах детермінованих спотворень вхідних даних, Тарасенко-Клятченко О. В., Тарасенко В. П., Тесленко О. П. (2014)
Харченко В. С. - Кооперация университетов и IT-индустрии: структура, результаты и перспективы в Украине, Скляр В. В. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Дацко О. В. - Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської Асоціації Університетів: змістові аспекти (2013)
Михайлик А. М. - Професійні компетентності сучасного вчителя: порівняльний аналіз українських та австрійських досліджень (2013)
Мохоньок З. А. - Ідеї ефективності школи в контексті розвитку теорії освітніх змін (2013)
Повалій Т. Л. - Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі (2013)
Світлична С. Ю. - Нормативно-правове забезпечення освітньо-виховної діяльності недільних шкіл у Великій Британії (2013)
Хоменко В. В. - Метод вивчення ситуацій як метод оволодіння методикою прийняття рішень під час підготовки менеджерів освіти Франції (2013)
Багінська О. В. - Синергетичний підхід до розвитку рухової функції школярів у процесі фізичного виховання (2013)
Ганчева В. І. - Аналіз діючого програмно-методичного забезпеченняДЮСШ у системі освіти (2013)
Єжова О. О. - Виховання особистості у новій соціокультурній реальності (2013)
Павицька К. М. - Проект як форма роботи з батьками щодо професійного самовизначення старшокласників (2013)
Повалій Л. В. - Особливості професійного самовизначення сільських дівчат-старшокласниць (2013)
Горицька О. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації структурної моделі формування професійної адаптивності в майбутніх економістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації (2013)
Гречаник О. Є. - Діяльність керівника навчального закладу з розвитку готовності педагогів до професійного самовдосконалення (2013)
Кобилянська І. М. - Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2013)
Корницька Ю. А. - Гіпертекст як засіб організації навчальної діяльності студентів ВНЗ (2013)
Лазоренко С. А. - Вплив комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності на динаміку показників соматичного здоров’я студентів (2013)
Мікулинська О. С. - Інноваційно-організаційний потенціал курикулуму в освітньому процесі вищої школи (2013)
Мороз І. О. - Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики (2013)
Огієнко О. І. - Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Розум К. В. - Компонентна структура готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями (2013)
Трегубенко О. М. - Тестовий контроль у підготовці майбутніх фахівців-географів (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій на практичних заняттях у контексті професійної підготовки вчителів географії (2013)
Шумський О. Л. - Педагогічна технологія формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів ВНЗ МВС України (2013)
Барсукова Н. С. - Шляхи cтимулювання навчально-професійної мотивації майбутніх учителів музики до вдосконалення виконавської майстерності (2013)
Беземчук Л. В. - Формування готовності майбутнього вчителя музики до оновлення змісту мистецької освіти (2013)
Благова Т. О. - Дитяче хореографічне аматорство у розвитку художньої самодіяльності в Україні (2013)
Дубровіна І. В. - Роль професійно-педагогічних задач учителя музичного мистецтва в контексті самоосвіти (2013)
Жиров О. А. - Основні чинники формування педагогічних поглядіві світоглядної позиції К. Василенка (2013)
Картава Ю. А. - Корекційна спрямованість музичного виховання дітей дошкільного віку з глибокими порушеннями зору (2013)
Комаровська О. А. - Особливості проявів обдарованості до мистецтва у дітей: за результатами експериментальних досліджень (2013)
Кондрацька Л.А. - Епістемічна стратегія реформування мистецької освіти: сотеріологічний дискурс (2013)
Король А. М. - Сутність поняття методики навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах (2013)
Куценко С. В. - Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю (2013)
Маруфенко О. В. - Голосозміцнюючий потенціал особистості як основа моделювання стратегії забезпечення голосового здоров’я майбутнього вчителя мистецтва (2013)
Медведєва Є. В. - Стимулювання в майбутніх учителів музики позитивної мотивації до співробітництва з учнями (2013)
Меттіні Е. - Художня освіта і перетворення особистості: виклик до закону необхідності (2013)
Мировська Ю. І. - Педагогічні принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів хореографії (2013)
Ничкало С. А. - Виховний ресурс мистецтва архітектури (2013)
Петренко М. Б. - Обґрунтування критеріїв та показників сформованості концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики (2013)
Радієвська А. А. - Методи і прийоми стимулювання суб’єктивної зацікавленості учнів молодших класів до розвитку творчих здібностей у ліцеях мистецтв (2013)
Руденко І. В. - Загальні висновки результатів дослідження формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва (2013)
Савченко Р. А. - Особливості навчальної взаємодії викладача та студентів у процесі формування музично-педагогічної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Сегеда Н. А. - Методологічні орієнтири вивчення проблеми гармонізації культурно-освітнього простору майбутнього музиканта-педагога (2013)
Сєрих Л. В. - Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2013)
Смирнов В. А. - Культура і культурація в сучасній освіті (2013)
Сулаєва Н. В. - Неформальна мистецька освіта студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (2013)
Хе Ївень. - Звукотворча воля як основа художнього інтонування фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2013)
Хусаинова Г. А. - Особенности развития системы музыкального образования Казахстана в контексте евроинтеграционных процессов (2013)
Бабміндра Д. І. - Наукова передумова земельної реформи-формування підприємств різних форм власності, Буша Д. В., Пекшин С. В., Недвига М. О. (2013)
Єлець О. П. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бєлова Ю. Г. (2013)
Касян С. Я. - Е-логістика в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Сутність антикризового управління підприємством, Скляренко К. В. (2013)
Нізяєва С. А. - Вартісно-орієнтоване управління в забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Приймак Н. С. - Розробка та обгрунтування альтернативних стратегій розвитку підприємства (2013)
Шеремета К. Ю. - Фактори,які впливають на зовнішньоекономічному діяльність підприємств (2013)
Баштанник О. И. - Эволюционная модель планирования производства (2013)
Лось В. О. - Аналіз рівня інтелектуального капіталу як індикатора надійності банківської установи (2013)
Максишко Н. К. - Моделювання впливу фундаментальних факторів на довірчий інтервал прогнозу динаміки цін на ринку енергоносіїв, Чеверда С. С. (2013)
Замула І. В. - Документування витрат по операціях з атмосферним повітрям, Кірейцева Г. В. (2013)
Боримська К. П. - Заходи мінімізації ризику втрати конфіденційної облікової інформації в ході надання аутсорсингових послуг:організаційні аспекти (2013)
Бабенко С. М. - Актуальні проблеми зайнятості сільського населення та продуктивності праці в аграрних регіонах (2013)
Білоусова А. О. - Глобальний вимір інноваційного і людського розвитку України (2013)
Волковець Т. В. - Роль прийняття податкового кодексу України у розвитку економічних інструментів управління природокористуванням (2013)
Еш. С. М. - Генезис і сучасна парадигма понять "Криза" та "Антикризове управління" (2013)
Зухба О. М. - Домогосподарство як інститут:функціональний аспект дослідження (2013)
Коваль Я. Б. - Індикатори економічної оцінки впливу громадських організацій на розвиток підприємства в Україні (2013)
Колобердянко І. І. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності України за умов глобалізації, Калантарова А. Р. (2013)
Малімон В. В. - Методичні підходи до оцінки сформованості регіональних ринків медичного туризму (2013)
Переверзєва А. В. - Формування економічної культури:національні реалії та виклики сучасності (2013)
Пилипенко А. Н. - Границы участия государства в экономике (2013)
Приварникова И. Ю. - Сравнение менеджмента персонала в Японии и Украине, Тертышная О. О. (2013)
Табалова О. Є. - Фінансові інструменти конвергенції сталого розвитку регіонів України (2013)
Урусова З. П. - Розвиток сучасного страхового ринку України (2013)
Андросова О. Ф. - Динамика ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні, Лапа Ю. В. (2013)
Бугай В. З. - Інновації як основа розвитку комерційного банку в умовах нестабільності фінансового середовища, Сіра Н. В. (2013)
Варламова І. С. - Проблема дебіторської заборгованості та шляхи її вирішення в посткризовий період (2013)
Долбнєва Д. В. - Взаємовплив банків та підприємств у контексті банківського кредитування в Україні (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення механізму формування фінансових потоків в аграрній сфері економіки (2013)
Линенко А. В. - Удосконалення механізму іпотечного кредитування в Україні, Єременко Д. Ю. (2013)
Савіна Л. О. - Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування, Клочкова Л. В. (2013)
Череп А. В. - Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України, Комісаренко О. А. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Рудик C. - Маємо змоделювати земельні відносини так, щоб ніщо не заважало зміцнювати економіку України (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Про проблеми — за круглим столом (2014)
Чернов В. - Як орендована земля стала "соціальними ОСГ" (2014)
Коросташов О. - Перед землею — всі рівні (2014)
Колядинська Т. - Чи можна розірвати замкнуте коло?, Звірко В. (2014)
Ясиновський В. - Не цербером, а помічником (2014)
Сакаль О. - Напрями удосконалення земельного обліку як інституціональної основи сталого розвитку територій, Третяк Н. (2014)
Новаковська І. - Cучасні проблеми організації сільськогосподарських землекористувань (2014)
Дорош Й. - Місце і роль схеми землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель, Стецюк М. (2014)
Шипулін В. - Перспектива земельного адміністрування (2014)
Щодо регулювання взаємовідносин замовників і розробників документації із землеустрою (2014)
Щодо деяких питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрації прав (2014)
Спадщина може перейти у державну власність, якщо вона відкрилася в період з 1 січня до 1 липня 2003 року (2014)
Деякі особливості встановлення та зміни меж населених пунктів (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Заец А. Ю. - Гарантоспособность океанотехнических систем при воздействии внешних ледовых нагрузок, Крамарь В. А. (2014)
Скарга-Бандурова И. C. - Модели оценки экологической безопасности региона, Рязанцев А. И. (2014)
Prochazkova D. - Determination of seismic hazard and its contribution to seismic risk of nuclear facility (2014)
Prochazkova D. - Results of project FOCUS (2014)
Prochazkova D. - Model of critical infrastructure safety management, Prochazka J. (2014)
Говорущенко Т. О. - Використання ретроспективного аналізу (backcasting) на етапі проектування для забезпечення якості програмного забезпечення (2014)
Цибаєв Є. І. - Оцінка часу виконання програм, Зайцев В. Г., Плахотний М. В. (2014)
Федосеева А. А. - Оценка требований к программному обеспечению фармацевтического предприятия на основе Safety-Case методологии (2014)
Негуриця Д. С. - Адаптивність та адаптованість програмного забезпечення систем критичного призначення (2014)
Буй Д. Б. - Сложность операций в базах данных (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Скарга-Бандурова И. C. - Повышение качества программного обеспечения систем критического назначения с использованием методов статического анализа, Коваленко Я. П. (2014)
Маевский Д. А. - Определение авторства программного обеспечения по исходному коду программ, Чербаджи Ю. П. (2014)
Ivanchenko O. V. - Optimization of the test control of software critical application, Yavkun Y. L., Tomashpolskaya A. A. (2014)
Туркин И. Б. - Энергосберегающие функции программного обеспечения мобильных устройств, Вдовитченко А. В., Самир С. А. (2014)
Тарасюк О. М. - Способы решения проблемы неравномерного распределения времени удержания среды передачи в беспроводных сетях (2014)
Плахтеев А. П. - Система мониторинга лесных пожаров на основе сенсорных сетей, Орехов А. А., Плахтеев П. А. (2014)
Горбенко А. В. - Сравнительный анализ методов восстановления пропущенных данных времени измерения доступности сервера В системах "Облачных вычислений", Дубницкий В. Ю., Рубан В. И. (2014)
Романкевич В. А. - Об одном методе модификации реберных функций GL-моделей, Морозов К. В., Фесенюк А. П. (2014)
Лаврищева Е. М. - От информационных технологий к безопасным нанотехнологиям (2014)
Долгов А. Ю. - Повышение точности оценок параметров контрольной выборки малого объёма при распределении Вейбулла (2014)
Комлевая Н. О. - Сравнительный анализ двух подходов при решении задачи классификации, Комлевой А. Н., Тимченко Б. И. (2014)
Маевский Д. А. - Метрики "Оттенков зеленого" в программном обеспечении, Маевская Е. Д., Дрозд А. В. (2014)
Klym H. - Methodological approach and treatment algorithms for PAL data of nanomaterials using computer-based systems, Ingram A., Kochan R. (2014)
Волочій Б. Ю. - Метод аналізу ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів відповідального призначення, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2014)
Поночовный Ю. Л. - Модели готовности двухканальной информационно-управляющей системы с учетом обновления программных средств, Сиора А. А., Харченко В. С. (2014)
Меленец А. В. - Многоверсионная модель защиты облака от DDoS-атаки (2014)
Лукашенко В. В. - Сравнительный анализ и оптимизация протоколов для сетей с низкой чувствительностью к задержкам (2014)
Епифанов А. С. - Методы доопределения законов функционирования программируемых логических интегральных схем (2014)
Романкевич А. М. - О формировании функций управления для генератора последовательностей двоичных векторов, Майданюк И. В., Романкевич В. А. (2014)
Защелкин К. В. - Решение проблемы классификации блоков контейнера при JPEG-атаке на стеганографический метод Бенгама-Мемона-Эо-Юнг, Ищенко А. А., Иванова Е. Н. (2014)
Каменских А. Н. - Модель устройства обнаружения неисправностей самосинхронных схем, Тюрин С. Ф. (2014)
Щербаченко С. С. - Метод моделирования сбоев оперативной памяти FPGA внесением дефектов на уровне регистровых связей, Стрюк О. Ю., Резуненко А. А., Сенаторов А. А. (2014)
Брошеван Е. В. - Масштабируемая реализация алгоритмов шифрования на ПЛИС: алгоритм IDEA, Перепелицын А. Е., Харченко В. С. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Короткова Ю. М. - Методи навчання мов у вищих навчальних закладах освіти Греції та Республіки Кіпр у другій половині XX століття (2013)
Сбруєва А. А. - Освіта обдарованих і талановитих: організаційні засади та тенденції розвитку міжнародного співробітництва (2013)
Цьома С. П. - Концептуальні засади здоров’язбережувального виховання молодших школярів у Болгарії (2013)
Чухно Л. А. - Прогностичні зміни в системі навчання технічно обдарованих студентів Німеччини у зв’язку з введенням єдиних стандартів вищої освіти в Європі (2013)
Тищенко І. В. - Нормативно-правове урегулювання діяльності ректорів університетів України у XIX столітті (2013)
Вдовина Т. Ю. - Християнська етика як засіб духовно-морального виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Власенко Л. В. - Загальна характеристика методів навчання іноземних мов, Чала К. М. (2013)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспект (2013)
Єжова О. О. - Моделювання здоров’яспрямованої діяльностінавчальних закладів (2013)
Колесник О. О. - Питання етики спілкування в мережі Інтернет на уроках інформатики (2013)
Кравець І. Л. - Сутнісні характеристики альтернативної освіти як педагогічного поняття (2013)
Кухарєва О. С. - Ретроспективний аналіз вивчення початків аналізу в старшій школі (2013)
Лазарєв М. О. - Методи творчої діяльності в евристичній освіті (2013)
Латишева Т. В. - Метод семантичного осмислення підлітками поетичної та музичної інтонацій на уроках літератури й музики (2013)
Лось О. В. - Про деякі аспекти попередження та виправлення помилок в іншомовному мовленні (2013)
Проценко І. І. - Способи формування професійно-творчих умінь у процесі евристичного діалогу (2013)
Тимощук І. В. - Потенціал іноземної мови у вихованні гуманістичних цінностей (2013)
Хижняк А. В. - Форми та методи професійного самовизначення міських старшокласниць у сім’ї (2013)
Білокопитов В. І. - Процес забезпечення якості у вітчизняній системі вищої освіти: рекомендації щодо подальшого впровадження (2013)
Дворніченко Л. Л. - Методологічні засади дослідження професійної орієнтації у сучасній освіті (2013)
Дзюба Л. Г. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх учителів початкових класів до ознайомлення молодших школярів з ІКТ (2013)
Завидівська Н. - Особливості інтегративного навчання здоров’язбереження у системі фізичного виховання вищої школи (2013)
Коваленко О. О. - Факторно-критеріальна модель оцінювання рівнів сформованості самостійності у студентів медичних коледжів (2013)
Кодимський С. С. - Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти, Чайченко Н. Н. (2013)
Маслов Р. В. - Соціально-педагогічні передумови створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів в умовах модернізації освіти (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід як основа розвитку потенціалів особистості майбутнього вчителя (2013)
Нізовцев А. В. - Розробка моделі професійної компетентності інженера (2013)
Осадець М. М. - Особливості мотиваційної сфери студентів до занять фізичною культурою (2013)
Савченко Р. А. - Формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів і музичних керівників дошкільних навчальних закладів у процесі навчальної практики (2013)
Сімкова І. О. - Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу (2013)
Чикалова М. М. - Педагогічні умови розвитку мотивації студентів у процесі підготовки фахівців для сфери міжнародного туризму (2013)
Шишкін Г. О. - Формування готовності студентів до застосування інтегрованих знань (2013)
Данченко О. М. - Заходи щодо удосконалення системи надання послуг соціальними службами з соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді (2013)
Дуванська К. О. - Теоретичні аспекти делінквентної поведінки неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема (2013)
Ліфарєва Н. В. - Проблема соціально-педагогічної підтримки вторинної соціалізації людей похилого віку (2013)
Агапшук С. С. - Використання вчителями біології дискусій на уроках в основній школі (2013)
Бабенко О. М. - Навчальні можливості мережі Інтернет у вивченні хімії (2013)
Вакалюк Т. А. - Теоретичне обґрунтування необхідності підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників (2013)
Генкал С. Е. - Особливості структури уроку біології у профільних класах (2013)
Гиря О. О. - Розвиток логічного мислення учнів у процесі розв’язання хімічних задач (2013)
Грицай Н. Б. - Методика навчання біології як самостійна галузь науково-педагогічних знань (2013)
Зіненко І. М. - Створення навчальних текстів з математики, спрямованих на активізацію та збагачення різних форм кодування інформації (2013)
Ліцман Ю. В. - Використання електронних засобів навчання на уроках хімії основної школи, Марченко Л. І. (2013)
Міронець Л. П. - Використання кімнатних рослин під час формування спеціальних (ботанічних) понять (2013)
Рибалко Л. М. - Екологізація змісту природничо-наукової освіти – результат застосування еколого-еволюційного підходу (2013)
Тitle (2014)
Content (2014)
Shlapatska L. M. - Intrinsic defect in B-lymphoblastoid cell lines from patients with X-linked lymphoproliferative disease type 1. I. Cell surface phenotype and functional studies, Kovalevska L. M., Gordiienko I. M., Sidorenko S. P. (2014)
Hussain A. - Growth inhibitory and adjuvant therapeutic potential of aqueous extract of Triticum aestivum on MCF-7 and HeLa cells, Gheewala T. M., Vas A. J., Shah K., Goala P., Khan S., Hinduja S., Sharma C. (2014)
Gerashchenko O. - Involvement of human beta-defensin-2 in regulation of malignant potential of cultured human melanoma cells, Zhuravel E., Skachkova O., Khranovska N., Pushkarev V., Pogrebnoy P., Soldatkina M. (2014)
Voeykova І. М. - Use of xenogeneic vaccine modified with embryonal nervous tissue antigens in the treatment of B16?melanoma-bearing mice, Fedosova N. І., Karaman О. М., Yudina О. Y., Didenko G. V., Lisovenko G. S., Evstratieva L. М., Potebnya G. P. (2014)
Pyaskovskaya O. N. - Dynamics of changes of antioxidant system indexes during the growth of two Lewis lung carcinoma variants, Sorokina L. V., Kolesnik D. L., Boichuk I. V., Melnikov O. R., Solyanik G. I. (2014)
Shevchuk Z. - Number of Langerhans cells is decreased in premalignant keratosis and skin cancers, Filip A., Shevchuk V., Kashuba E. (2014)
Smorodin E. P. - The characterization of IgG antibodies to GalNAc beta-terminated glycans of gastric cancer survivors, Sergeyev B. L., Kurtenkov O. A. (2014)
Soares S. - The role of nt590 P21 gene polymorphism in the susceptibility to nasopharyngeal cancer, Catarino R., Breda E., Medeiros R., Bravo I. (2014)
Gevorkyan L. - Anticancer efficacy of hydroxyethylthiamine diphosphate in vivo, Gambashidze K. (2014)
Horacek J. M. - Biochip array technology and evaluation of serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia, Kupsa T., Vasatova M., Jebavy L., Zak P. (2014)
Cherepenko E. - In search of molecular approaches to improving cancer therapy efficacy, Telegeev G. (2014)
Grigoriy Vasilievich Bondar (2014)
Барабаш О. В. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів хореографії в процесі професійної підготовки (2012)
Беземчук Л. В. - Забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури (2012)
Бережна С. В. - Індивідуальна робота зі студентами (2012)
Білоусова Л. І. - Формування позитивних мотивів самоосвіти в майбутніх педагогів, Кисельова О. Б., Уліцька О. М. (2012)
Боцюра О. А. - Індивідуальний підхід у процесі формування самоосвітньої діяльності студентів (2012)
Васильєва К. І. - Підготовка майбутніх педагогів до роботи в межах інклюзивного овітнього простору, Хребтова Н. П. (2012)
Волкова О. Г. - Соціально-психологічна адаптація першокурсників як умова забезпечення особистісно-професійного розвитку студентів, Жванія Т. В. (2012)
Григорова Л. С. - Особливості навчання обдарованої молоді у вищих навчальних закладах (2012)
Гризун Л. Е. - Розвиток навчально-пізнавальної активності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу за умов їх структурування на засадах інтеграції знань (2012)
Гузенко Г. М. - Тестові технології як один із засобів забезпечення індивідуального підходу до підготовки майбутнього вчителя, Гайдученко Ю. О. (2012)
Єльчанінова Т. М. - Забезпечення професійного становлення майбутніх психологів-викладачів у процесі фахової підготовки (2012)
Іноземцева С. В. - Особливості організації навчально-виховного процесу зі студентами з особливими потребами (2012)
Каліна К. Є. - Проблема індивідуального підходу в історико-педагогічній думці (2012)
Кучерук О. С. - Індивідуальний підхід до студента з обмеженими освітніми можливостями в умовах інклюзії у вищому навчальному закладі, Бойчук Ю. Д. (2012)
Лук’янченко О. М. - Підготовка майбутніх учителів музики до забезпечення індивідуального підходу в організації виховної роботи в школі (2012)
Микитюк С. О. - Принципи ресурсного підходу в реалізації стандартів педагогічної освіти (2012)
Радченко Л. П. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки в процесі науково-дослідницької роботи (2012)
Сінопальнікова Н. М. - Модульне навчання як один із напрямів індивідуалізації навчання студентів-логопедів, Туренко Н. М. (2012)
Соколовський В. В. - Індивідуальні особливості курсантів вищих військових навчальних закладів та їх урахування у навчально-виховному процесі (2012)
Стаканкова Т. П. - Створення умов для самореалізації студентів (2012)
Тимченко І. В. - Урахування індивідуальних особливостей, потенційних можливостей студентів і їх реалізація в навчальній, науковій, виховній діяльності (2012)
Ткаченко О. Б. - Законодавчо-нормативна база оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ (90 рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Тучина Н. В. - Формування позитивної мотивації у процесі підготовки вчителя іноземних мов (2012)
Фомін В. В. - Актуалізація проблем індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді (історико-педагогічний аспект) (2012)
Харченко Л. П. - Технології забезпечення індивідуального підходу у підготовці вчителя, Курко К. В. (2012)
Шиловцева Н. В. - Роль середовища у розвитку особистості студента творчих спеціальностей (2012)
Шмоніна Т. А. - Індивідуальна траєкторія навчання іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів, Бойчук Ю. Д. (2012)
Щербак І. М. - Індивідуальний підхід до формування професійних умінь і навичок майбутнього вчителя (2012)
Якушко Н. М. - Стимулювання студентів до самостійної діяльності, самоосвіти, самовиховання, Сіра І. Т., Біла Л. І., Янц Н. Д. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Гейна К. М. - Динаміка вікової структури щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра у зв’язку з промислом, Кутіщев П. С. (2014)
Кражан С. А. - Вирощування цьоголіток коропа в ставах Іркліївського риборозплідника рослиноїдних риб із застосуванням традиційних органічних добрив, Коба С. А., Рибак І. А. (2014)
Тучапська А. Я. - Ефективність сумісного застосування органічних добрив та культивованих безхребетних для підвищення рибопродуктивності вирощувальних ставів (2014)
Грициняк І. І. - Історія розвитку заводського відтворення осетрових видів риб (огляд), Симон М. Ю. (2014)
Грициняк І. І. - Молекулярно-генетичні маркери та методи їх ідентифікації у сучасному рибництві (огляд), Залоїло О. В., Залоїло І. А., Борисенко Н. О. (2014)
Чернік В. В. - Шляхи підвищення ефективності транспортування живої риби (2014)
Грициняк І. Й. - Тематична бібліографія з питань застосування лікарських і профілактичних препаратів у аквакультурі, Швець Т. М. (2014)
Відомий вчений-біолог. До 70-річчя від дня народження Бучацького Леоніда Петровича (2014)
Вчений-гідробіолог. До 75-річчя від дня народження Кражан Сталіни Анатоліївни (2014)
До 75-річчя від дня народження Думік Ольги Михайлівни (2014)
Титул, содержание (2014)
Ефимов А. В. - Выбор оптимальных параметров теплоносителей при разработке системы глубокой утилизации теплоты уходящих из котельных агрегатов газов, Гончаренко А. Л., Касилов О. В., Гончаренко Л. В. (2014)
Бобух А. А. - Повышение энергосбережения закрытого централизованного теплоснабжения города при реконструкции центрального и модернизации индивидуального тепловых пунктов, Ковалёв Д. А. (2014)
Минкович А. В. - Разработка концепции комплексной программы организационно-экономических мероприятий мотивации труда персонала энергетических предприятий, Костин Д.Ю. (2014)
Кирисов И. Г. - Особенности энергосберегающих технологий в системах электроснабжения дейсвующих промышленных предприятий, Овчаренко Т. И. (2014)
Болотских Н.Н. - Совершенствование ленточных двухтрубных газовых инфракрасных нагревателей (2014)
Похомова Ю. - Інноваційні процеси та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2014)
Хоботова Э.Б. - Оксидный состав шлакощелочных вяжущих на основе отвальных доменных шлаков, Калмыкова Ю. С., Дубовик А.Ю. (2014)
Маляренко В.А. - Возможности интеграции электроэнергии в системах горячего водоснабжения ЖКХ, Щербак И. Е., Колотило И. Д, Лысак Л.В. (2014)
Щербаков С. Б. - Особливості застосування зволоження процесу горіння в камерах згоряння газопарових установок (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2014 р. (2014)
Мацевитый Юрий Михайлович (2014)
Abstracts (2014)
Кільницький О. - Энергетическая безопасность: вызовы внешние и внутренние (2014)
Пример оформления статьи (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Александрова В. А. - Применение средств йоги для развития гибкости высококвалифицированных танцоров (2014)
Ананьєва Т. Г. - Комплексна фізична реабілітація чоловіків середнього віку після переломовивихів беннета та роланда на поліклінічному етапі, Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. (2014)
Ашанин В. С. - Коррекция учебно-тренировочного процесса курсантов государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с учетом особенностей природных катастроф различных регионов Украины, Байбак А. Ю., Байбак И. В., Бугорский В. А. (2014)
Бабій В. Г. - Аналіз стану фізичної підготовленості студенток при заняттях ритмічною гімнастикою (2014)
Блавт О. З. - Тестовий контроль як системоутворюючий чинник фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (2014)
Бодренкова И. А. - Совершенствование техники работы с предметом в черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Бойченко К. Ю. - Вивчення рівня функціонального стану організму спортсменок за допомогою нових методичних підходів (2014)
Большакова И. В. - Мировые рекорды и возраст пловцов при достижении наивысших спортивных результатов (2014)
Бондар А. С. - Теоретичні засади дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні, Котляр С. М., Тихонова Н. В. (2014)
Бугорская О. А. - Влияние геополитических и социальных факторов на совершенствование техники фехтования народов Руси в период с VII по XIV вв., Бугорский В. А., Липейко В. Ф., Лялюшко А. А. (2014)
Волік С. В. - Формування іміджу футбольних клубів України, Мулик В. В. (2014)
Гант Е. Е. - Характеристика скоростно-силовых качеств и психологических особенностей подростков, Голых Р. С. (2014)
Грибан Г. П. - Передумови створення методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Гружевський В. О. - Історично обумовлені особливості фізичної культури кримськотатарського народу (2014)
Довганик М. С. - Зміни в серцево-судинній системі чоловіків та жінок протягом тривалих занять оздоровчим бігом, Чичкан О. А., Стрельченко В. В., Яворський О. Г. (2014)
Зорик М. М. - Застосування лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації хворих на жовчнокам’яну хворобу, Ніконець А. В. (2014)
Красота В. М. - Військово-прикладна фізична підготовка курсантів (2014)
Мандюк А. Б. - Порівняльний аналіз тестів рівня фізичної підготовленості в Україні та зарубіжних країнах, Ярошик М. Я., Літкевич О. А. (2014)
Мусхаріна Ю. Ю. - Підготовка вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів в історичному аспекті (2014)
Наявко І. І. - Критерії визначення спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду (2014)
Ніколаєнко В. В. - Управління підготовкою юних футболістів на основі індивідуальних особливостей розвитку дитячого організму (2014)
Прудникова М. С. - Особенности, проблемы и перспективы развития экстремального вида велосипедного спорта (ВМХ) (2014)
Тропин Ю. Н. - Анализ технико-тактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля после изменений правил соревнований, Бойченко Н. В. (2014)
Фаворитов В. М. - Особливості та ефективність методики направленого розвитку гнучкості юних гімнасток 6–7 років, Сілявіна К. А. (2014)
Фединяк Н. В. - Антиейджингова програма для чоловіків та жінок 50–60 років (2014)
Шестерова Л. Е. - Исследование соревновательной деятельности высококвалифицированных бегуний-спринтеров в эстафетном беге 4x100 м, Погребняк Н. О. (2014)
Ясько Л. В. - Оценка индекса массы тела у студентов специальной медицинской группы в процессе физического воспитания (2014)
Осипов О. Ф. - Методи демонтажу крупнопанельних будинків перших масових серій, Тугай Я. Б. (2013)
Левiн В. М. - Вплив форми граничної поверхні на опис деформування бетону співвідношеннями теорії течії, Шабельник С. В. (2013)
Васильченко Г. М. - Натурні дослідження теплофізичних характеристик зовнішніх стін з вентильованими фасадними системами (2013)
Кравець В. А. - Системи аспірації та газоочистки у міксерних відділеннях сталеливарних цехів (2013)
Менейлюк О. І. - Зведення полегшених монолітних перекриттів на будівельному майданчику, Шавва К. І., Таран В. В. (2013)
Чайка В. О. - Формування мікроклімату в жилих квартирах панельних будівель при зовнішньому утепленні фасаду, Філімонова О. С. (2013)
Биков В. Ю. - Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, Спірін О. М., Лупаренко Л. А. (2014)
Романовський О. Г. - Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах, Чеботарьов М. К. (2014)
Авшенюк Н. М. - Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище (2014)
Сущенко Л. О. - Стратегія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу (2014)
Рибалка В. В. - Визначення особистості та суспільно-…-особистісна орієнтація професійної підготовки й інтелектуальної праці психологів і педагогів (2014)
Черкашин А. І. - Сучасні освітні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Bohdan Zh. - Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher technical educational establishment (2014)
Книш А. Є. - Структура особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів (2014)
Михайличенко В. Е. - Психолого-педагогические аспекты процесса развития личности, Грень Л. Н. (2014)
Лабскір В. М. - Загальні показники участі харків'ян в Олімпійських іграх у 1952-2012 роках, Любієв А. Г., Борейко Н. Ю., Юшко О. В., Тіняков А. О. (2014)
Рябченко Л. О. - Шляхи розвитку особистості майбутнього спеціаліста (2014)
Фіногєєва Т. Є. - Формування особистості майбутніх інженерів-педагогів у процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2014)
Ланских М. В. - Управленческая подготовка как компонент профессионального образования студентов факультета психологии: инновационные технологии (2014)
Кобец В. Н. - Личностный подход в изучении готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности (2014)
Шидловская Н. А. - Переходные процессы в RLC-цепи с гетерогенной плазмоэрозионной нагрузкой, Захарченко С. Н. (2014)
Щерба А. А. - Моделирование нелинейного сопротивления электроискровой нагрузки для синтеза цепи разряда конденсатора по временным характеристикам, Супруновская Н. И., Иващенко Д. С. (2014)
Ivankov V. F. - Numerical simulation of losses and heating in the constructional elements of transformers of ferromagnetic steel, Basova A. V., Khimjuk I. V. (2014)
Зирка С. Е. - Моделирование трехфазного трансформатора как системы с сосредоточенно-распределенными параметрами, Мороз Ю. И. (2014)
Михальський В. М. - Керування вхідною реактивною потужністю матричних перетворювачів, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2014)
Липківський К. О. - Особливості процесів зміни вихідної напруги регуляторів спрямленого струму, побудованих на основі трансформаторно-ключових виконавчих структур, Можаровський А. Г. (2014)
Щербак Я. В. - Динамические характеристики выпрямителя с широтно-импульсной модуляцией, Ивакина Е. Я. (2014)
Акинин К. П. - Релейно-векторная система управления бесконтактными двигателями с постоянными магнитами с датчиком тока в звене постоянного тока (2014)
Милых В. И. - Динамика силовых действий в турбогенераторах с разными зубцово-пазовыми структурами в номинальном режиме работы, Полякова Н. В. (2014)
Голенков Г. М. - Электромеханические характеристики коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов, Аббасян Мохсен. (2014)
Буйний Р. О. - Автоматичне секціонування розподільних електричних мереж напругою 6–10 кВ із застосуванням роз'єднувачів нового покоління, Діхтярук І. В., Зорін В. В. (2014)
Божко І. В. - Джерело живлення для імпульсних електроразрядних технологій обробки води, Кобильчак В. В. (2014)
Мельник В. Г. - Дистанционное измерение сверхмалых разностей температуры посредством дифференциальных резисторных термодатчиков, Новик А. И., Рубанчук М. П., Василенко А. Д. (2014)
Мелещук Д. В. - Коаксиальный термометрический мост с эквипотенциальной защитой, Михаль А. А., Варша З. Л. (2014)
Брагинец И. А. - Повышение помехоустойчивости фазовых лазерных дальномерных систем, Зайцев Е. А., Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А., Ниженский А. Д. (2014)
Борщев П. И. - Прецизионное измерение диэлектрических параметров высоковольтной изоляции под рабочим напряжением, Ободовский В. Д. (2014)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф.Жаркіна (2014)
Белоусова Л. И. - Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы, Житенева Н. В. (2014)
Глушак О. М. - Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2014)
Литвинова С. Г. - Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи (2014)
Гребеник Л. І. - Використання комп'ютерного моделювання лабораторних робіт на практичних заняттях з біологічної хімії, Прімова Л. О., Берест О. Б. (2014)
Кобильник Т. П. - Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки "Інформатика", Когут У. П. (2014)
Спірін О. М. - Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування, Шевчук П. Г. (2014)
Балалаєва О. Ю. - Аналітичний огляд електронних ресурсів для вивчення латинської мови (2014)
Кривонос О. М. - Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики (2014)
Морзе Н. В. - Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу, Варченко-Троценко Л. О. (2014)
Попова М. А. - Середовище навчально-дослідницької діяльності учнів на основі поєднання онтологічного інтерфейсу і ГІС-технологій, Бревус С. М. (2014)
Мосійчук В. С. - Досвід застосування вебінарів у профорієнтаційній роботі серед абітурієнтів, Руденко Н. М., Процько І. В. (2014)
Петков А. А. - Определение сложности заданий при контроле усвоения языковых выражений, Петкова М. А. (2014)
Букшина Т. Ф. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД "Україніка наукова" (1998–2012 рр.) (2014)
Лупаренко Л. А. - Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень (2014)
VIІІ Всеукраїнський фестиваль науки (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (9 квітня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (23 квітня 2014 р.) (2014)
Гриценко П. Ю. - Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.) (2014)
Голубець М. А. - Геосоціосистемологія – теоретична основа еколого-суспільно-економічного прогресу (2014)
Протасов О. О. - Техно-екосистема: неминуче зло чи крок до ноосфери? (2014)
Дегтярев А. В. - Эволюция ракетно-космических разработок КБ "Южное", Горбулин В. П. (2014)
Локтєв В. М. - Що день грядущий нам готує? (2014)
Рущицький Я. Я. - Про науковий шлях Олександра Миколайовича Гузя: факти і віхи життя (з нагоди присудження Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України) (2014)
Манг Г. А. - Обчислювальна структурна механіка та її застосування: у спогадах та в контексті особливих зв’язків з НАН України (2014)
Відгук на книгу "А.П. Александров та українська наука: до 110-річчя від дня народження вченого" (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Жовинського (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф. Жаркіна (2014)
Бадюл П. О. - Оцінка ефективності фізичних методів реабілітації постраждалих з глибокими ураженнями кінцівок (2009)
Визир В. А. - Сосудистое ремоделирование и экстракраниальный кровоток у пациентов с артериальной гипертензией, ассоциированной с окклюзионно-стенотическим поражением сонных и позвоночных артерий в процессе терапии комбинированным препаратом Кадуэт, Буряк В. В. (2009)
Гайдаржи Е. И. - Анализ электрокардиографических нарушений у пациентов с калькулезным холециститом после лапароскопической холецистэктомии (2009)
Завгородняя Т. С. - Динамика изменений остроты зрения и данных кератотопографии роговицы в ходе рефракционной терапии PARAGON CRT у пациентов с миопией, в зависимости от степени, Литвиненко Е. Е. (2009)
Кихтенко Е. В. - Сравнительный анализ патологических изменений гемато-энцефалического барьера новорожденных, перенесших интранатальную асфиксию, и новорожденных, подвергшихся воздействию смешанной гипоксии (2009)
Кривенко В. В. - Порівняльний аналіз клініко-лабораторних та інструментальних показників у хворих на ішемічну хворобу серця та у пацієнтівз поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень (2009)
Кузнецова И. В. - Морфологический субстрат полисистемной дисфункции при критических состояниях различного генеза, Шевченко Т. И. (2009)
Ляшко С. В. - Гіпертонічна хвороба і гіпокситерапія: співвідношення ефективності та вартості лікування (2009)
Мангуренко О. І. - Відновлення біологічної стійкості організму тяжкообпечених, Баштан Л. П., Бойко К. А., Войт В. Ф., Кучеренко О. А., Коритний М. В. (2009)
Милица К. Н. - Методика ненатяжной герниопластики в условиях невозможности сведения краев грыжевых ворот (2009)
Недельская С. Н. - Сравнительная характеристика проявлений сезонных респираторных симптомов у детей в Запорожской области, Бессикало Т. Г., Пахольчук О. П., Марчук Н. Н. (2009)
Опрышко В. И. - Изучение анальгетических свойств нового комбинированного противосудорожного препарата (2009)
Передерій В. Г. - Ефективність дієти з повним та неповним обмеженням лактози у пацієнтів з різним ступенем дефіциту лактази, Пучков К. С., Чернявський В. В., Харченко А. С. (2009)
Познанская Е. А. - Сравнение антигипертензивных и дезагрегантных свойств Бисопролола и Эпросартана мезилата у больных артериальной гипертензией (2009)
Пухальская Н. С. - К вопросу химиопрофилактики и превентивного лечения туберкулеза у детей и подростков в современных эпидемиологических условиях, Чернышова Л. И., Прелова М. А., Субботина Н. И. (2009)
Різник О. І. - Особливості внутрішньосерцевої системної гемодинаміки та вмісту ендотеліна -1 у хворих похилого віку на післяінфарктний кардіосклероз у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2009)
Самаали Хишем - Упруго-эластические свойства артериальных сосудов и состояние симпатадреналовой системы у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и стабильной стенокардии (2009)
Соколюк Т. В. - Дослідження впливу Діакамфу на деякі показники ліпідного обміну та ЕКГ за умов дитизонованого цукрового діабету у кролів, Горбенко Н. І., Мерзлікін С. І., Подгайний Д. Г. (2009)
Шевченко Б. Ф. - Функциональное состояние печени, желчного пузыря и уровень холецистокинина сыворотки крови при холецистите, Ягмур В. Б., Бабий А. М., Ягмур С. С., Мельниченко Л. Я., Кудрявцева В. Е., Домашнева Н. А. (2009)
Авраменко А. І. - Дослідження констант комплексоутворення сірковмісних бензпіримідинів із солями міді та заліза, Нікітін В. О., Коваленко С. І., Пряхін О. Р., Калугіна С. М., Посилкіна Ю. Ю. (2009)
Богуцька О. Є. - Пластмасові контейнери як вид сучасного пакування при виробництві настойки Гретавоск, Тихонов О. І., Шевченко А. О. (2009)
Волошина В. А. - Скрининг новых производных 1,2,4-триазола и 1,2,4-триазоло, Сапегин И. Д., Коваленко С. И., Берест Г. Г., Билый А. К. (2009)
Гоцуля А. С. - Діуретична активність 4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх S-похідних, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2009)
Кашута В. Е. - Исследование острой токсичности и антидиуретической активности сульфамоильных 6-хлорзамещенных акридина (2009)
Кейтлин И. М. - Валидация аналитических методик (сообщение 4). Специфичность или селективность метода, предел обнаружения, предел количественного определения, Мазулин А. В., Падалко Г. В., Рева В. П. (2009)
Куринной А. В. - Разработка технологической схемы производства новой оригинальной лекарственной формы полигексаметиленгуанидин фосфата для терапии и профилактики микробных инвазий полости рта и гортани, Гладышев В. В. (2009)
Киреев И. В. - Влияние замещенных и аннелированных производных ксантина на физическую работоспособность животных (2009)
Лисянська Г. П. - Про перспективність ректального застосування Еналаприлу малеату в терапії артеріальної гіпертензії, Гладишев В. В., Кечин І. Л. (2009)
Мабрук Тлиг - Разработка экстемпоральной технологии раствора натрия гипохлорита для инфузий и методов контроля его качества, Гладышев В. В. (2009)
Мартыновский А. А. - Эфиры и амиды акридинил-9-тиоуксусных кислот, Мельник И. В., Красных Е. А., Самко А. В., Волик Т. А. (2009)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка хіміотерапевтичного лікування хворих на рак ендометрію, Подгайна М. В. (2009)
Парченко В. В. - Протизапальна активність S-похідних 5-(фуран-2-іл)-4-R-1, 2,4-тріазол-3-тіонів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Свінтозельський О. О., Самура Б. А. (2009)
Половко Н. П. - Реологические исследования спиртовых гелей полиакриловой кислоты (2009)
Смойловская Г. П. - Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья тысячелистника щетинистого флоры юго-востока Украины, Мазулин А. В., Гречаная Е. В. (2009)
Тетерич Н. В. - Обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях, Котвіцька А. А. (2009)
Тимошик Ю. В. - Спектрофотометричне визначення Амлодипіну бесилату в його лікарських формах (2009)
Тихонов О. І. - Вибір допоміжних речовин для розробки ветеринарного препарату Антисепт-Апі, Ковальова О. О., Руденко М. В. (2009)
Ткач М. М. - Розробка складу і технології м'якої лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим. Експериментальне обґрунтування складу та технології гелю з бактеріофагом стафілококовим, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І., Стрілець О. П. (2009)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості кишково-розчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової, отриманих методом прямого пресування, Грошовий Т. А. (2009)
Фуклева Л. А. - Фітохімічне вивчення ефірної олії тим'яну кримського (Thymus tauricus L.) флори України, Мазулін О. В. (2009)
Шкроботько П. Ю. - Количественное определение сложных эфиров биологически активных веществ в таблетках валерианы разных производителей (2009)
Юр'єва Г. Б. - Вивчення жирнокислотного складу гомеопатичного базисного препарату Lilium, Тихонов О. І. (2009)
Авраменко М. О. - Мотиви та засоби залучення студентів до заочної форми навчання, Пряхін О. Р., Жадько В. А., Портна О. О. (2009)
Кочін І. В. - Шляхи удосконалення якості підготовки лікарів України на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф у контексті Болонського процесу, Акулова О. М., Гайволя О. О., Ількаєв Д. В., Шило І. Ф., Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2009)
Левченко Л. А. - Основные педагогические направления в неонатологии, Воробьева О. В., Головко О. К., Балахонова О. Н., Лаврова Н. С. (2009)
Педанов Ю. Ф. - Роль учебной литературы по анатомии человека при обучении в высших учебных заведениях, Гоженко А. И., Макулькин Р. Ф. (2009)
Пухальська Н. С. - Проблеми викладання туберкульозу у вищих навчальних медичних закладах (2009)
Чернега Г. В. - Оптимизация промежуточного и конечного контроля знаний студентов при изучении медицинской и физколлоидной химии, Похмелкина С. А. (2009)
Гнатів З. Я. - Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній практиці (2014)
Діденко О. В. - Науково-методичне забезпечення розвитку професійно-технічної освіти в сучасних умовах: проблеми і перспективи (2014)
Долинський Є. В. - Використання продуктів компанії Google для професійної підготовки майбутніх перекладачів, Юркова В. П. (2014)
Дука М. В. - Відбір текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури (2014)
Калинюк Н. В. - Професійна комунікативна компетентність у структурі готовності офіцерів-прикордонників до професійної діяльності, Діденко О. В. (2014)
Козубцов І. М. - Генезис поняття компетентності в науково-педагогічній літературі, Козубцова Л. М. (2014)
Крецька Ю. А. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов адаптації майбутніх вчителів іноземної мови до професійної діяльності (2014)
Окопна Я. В. - Цілі формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх працівників туристичної сфери німецькою мовою як другою іноземною (2014)
Тульська О. Л. - Формування дослідницьких умінь майбутніх екологів під час практичної підготовки, Дячук А. О. (2014)
Теличко Н. В. - Розуміння сутності концепції формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2014)
Чудик А. В. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу як педагогічна проблема (2014)
Швець Д. В. - Особливості діагностики сформованості готовності майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку (2014)
Адамчук О. В. - Поради керівнику щодо попередження та подолання мобінгу серед підлеглих (2014)
Заболотний С. М. - Методи психорегуляції та їх вплив на зменшення психічного напруження у спортсменів-прикордонників під час їх підготовки до змагань в умовах проходження навчання у вищому військовому навчальному закладі (2014)
Комар Т. В. - Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості (2014)
Опихайло О. Б. - Характер зв’язку психологічних властивостей особистості з різними формами прояву гумору (2014)
Россова М. М. - Розвиток навичок застосування прихованого психологічного впливу вчителем на учнів у системі "вчитель-учень” за допомогою соціально-психологічного тренінгу (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Іонов І. А. - Волков Дмитро Андрійович – корифей вітчизняного конярства (2014)
Волков Д. А. - Лабораторія конярства Інституту тваринництва НААН – науковий центр іппології в Україні (до 70-річчя заснування), Ткачова І. В., Корнієнко О. О., Кураксіна В. О. (2014)
Гузеев Ю. В. - Изображения лошади на петроглифах древними степными народами Евразии, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2014)
Кунец В. В. - История отечественного чистокровного коннозаводства (cредина XVIII – начало XX ст.), Ткачева И. В., Гончаренко Л. В., Вартовник М. С. (2014)
Стрижак Т. А. - Дібрівський племінний кінний завод, історія та сучасність, Лабунець С. С., Лабунець А. С., Ткачова І. В., Стрижак В. В. (2014)
Кунец В. В. - Анатолию Андреевичу Бондарю – коллеге и другу (2014)
Бєлікова К. В. - Моніторингові дослідження використання тракененської породи коней в Україні (2014)
Буренко А. В. - Результати розіграшу традиційних призів для коней орловської рисистої породи у розрізі ліній та маточних родин (2014)
Волков Д. А. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку новоолександрівської ваговозної породи коней в Україні, Лютих С. В. (2014)
Герман Ю. И. - Сохранение местных генетических ресурсов в коневодстве республики Беларусь, Чавлытко В. И., Горбуков М. А. (2014)
Гладій М. В. - Деякі аспекти збереження генофонду вітчизняних порід коней України, Бондаренко О. В., Вишневський Л. В., Ільницька Т. Є. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка трирічних жеребців орловської рисистої породи (2014)
Корнієнко О. О. - Порівняльна характеристика селекційних ознак популяції коней російської рисистої породи україни та російської федерації як передумова для відокремлення та формування українського внутрішньопородного типу, Волков Д. А., Ткачова І. В., Гданська К. В., Алещенко О. О. (2014)
Корнієнко О. О. - Оцінка селекційних ознак сучасних маточних родин і гнізд рисистих порід України та перспективи їх подальшого розвитку, Гданська К. В. (2014)
Корнієнко О. О. - Сучасний стан орловської рисистої породи України, Гданська К. В. (2014)
Латка О. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення української верхової породи коней (2014)
Алещенко О. О. - Вивчення ступеня відповідності фактичних даних до теоретично очікуваних при досліджені гомозиготності у популяції коней рисистих порід, Тур Г. М., Россоха В. І. (2014)
Куриленко Ю. Ф. - Оцінка генетичних дистанцій між популяціями коней за використання ISSR-маркерів, Супрун І. О. (2014)
Россоха В. І. - Генетичні особливості жеребців новоолександрівської ваговозної породи у розрізі господарств України, Бровко О. В., Алещенко О. О., Тур Г. М. (2014)
Россоха В. І. - Моніторинг генетичних змін у популяціях коней української верхової породи, Ковальова Т. М., Тур Г. М. (2014)
Россоха В. І. - Дослідження генетичної структури заводських порід коней за використання мікросателітних локусів ДНК, Шкавро Н. М. (2014)
Храброва Л. А. - Влияние инбридинга на гомозиготность лошадей орловской рысистой породы, Блохина Н. В. (2014)
Егоров Б. В. - Целесообразность использования влаготепловой обработки при производстве комбикормов для лошадей, Цюндык А. Г. (2014)
Жукорський О. М. - Годівля спортивних коней, Ткачова І. В. (2014)
Гончаренко Л. В. - Особливості поведінки коня та безпека проведення експериментальних досліджень, Шевченко М. С. (2014)
Кукла О. Л. - Методичні основи формування собівартості вирощування коней різних напрямів використання (2014)
Лютих С. В. - Зв'язок молочної продуктивності кобил Дібрівського кінного заводу з показниками промірів, індексів та параметрів вимені (2014)
Рязанов П. О. - Деякі особливості виховання бойових коней для лицарських турнірів (оглядова) (2014)
Соболь О. М. - Рабочие качества лошадей разного происхождения в условиях фермерских и крестьянских хозяйств Близнецовского района Харьковской области (2014)
Тарадайко А. П. - Порівняльна оцінка хімічного складу молока кобил новоолександрівської ваговозної породи та кумису (2014)
Тарасенко О. О. - Конструкція зимової підкови для коней Л-1, Петрушко М. П., Луценко М. В. (2014)
Jackowski M. - Estimation of the effective normal draught strength of the horses team working on the rout Palenica Białczańska – Włosienica in the year 2012, Bartmańska K. (2014)
Jackowski M. - Tourism attraction of the three - days horse rallies, Bartmańska K. (2014)
Jackowski M. - Tourism activity of the hucul horses stud Gładyszów, Bartmańska K. (2014)
Андрійчук А. В. - Вплив фізичних навантажень на гематологічний профіль коней української верхової породи (2014)
Березовський А. В. - Ефективність боротьби з ектопаразитозами коней в умовах гірських пасовищ, Тимошенко Н. В. (2014)
Березовський А. В. - Вплив тренінгу в умовах середньогір’я на функціональний стан коней, Фотіна Т. І., Дворська Ю. Е. (2014)
Винярська А. В. - Ветеринарний супровід у конярстві, Стибель В. В., Подоляк В. П., Наличник Я. А. (2014)
Зон Г. А. - Результати епізоотологичного мониторингу лептоспірозу коней в Сумській області, Кузнєцова О. Ю. (2014)
Луценко М. В. - Взаимосвязь типа высшей нервной деятельности с эффективностью использования лошадей в различных сферах, Петрушко Н. П., Тарасенко А. А. (2014)
Пяткіна О. О. - Реакції організму спортивних коней на тренувальні навантаження у екстремальних умовах (2014)
Сергиенко С. С. - Ранняя подготовка будённовских и донских лошадей в России, Иванова Н. В., Сергиенко Г. Ф. (2014)
Стефурак Ю. П. - Природна резистентність коней різних порід, Пасайлюк М. В., Стефурак І. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Александров О. В. - Фінансовий моніторинг. Транспарентність і нові принципи ведення бізнесу: виклики сучасного фінансового світу, Зубарєв М. О. (2014)
Артеменко В. О. - Характеристика чинників впливу на ефективність функціонування оборотних активів підприємств аграрного сектору (2014)
Бабина В. П. - Статистический подход к оценке риска кредитного портфеля коммерческого банка, Тозик Р. С. (2014)
Бартош О. М. - Управлінський облік, як основа ефективної системи управління банком (2014)
Гончаренко О. О. - Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу, Дземішкевич І. О. (2014)
Давиденко Л. М. - Метод сценариев как способ управления инновационным потенциалом предприятия, Баннікова З. В. (2014)
Залєтов О. М. - Макропруденційний нагляд та регулювання страхового ринку (2014)
Кондіус І. С. - Економіко-математичні засади прогнозування рівня конвергенції регіонів (2014)
Лазня А. В. - Науково-методичні підходи до визначення та вибору індикаторів фінансової стабільності банківської системи (2014)
Лезговко О. М. - Оптимизация параметров перестраховочной защиты как компромисс доходности и устойчивости системы страхования (2014)
Литвиненко О. Д. - Фінансування будівельних компаній в умовах кризи (2014)
Луців О. В. - Напрями формування інвестиційного потенціалу регіонів України (2014)
Макарова Г. С. - Шляхи максимізації економічного потенціалу будівельних підприємств України (2014)
Мусієнко О. М. - Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу, Маслова А. Ю., Савченко Г. О. (2014)
Огієнко В. І. - Наукові підходи до визначення ролі цін активів у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, Луняков О. В. (2014)
Ребрик М. А. - Система внутрішніх лімітів валютного ризику банку (2014)
Рогова Н. В. - Аналіз форм та методів державного регулювання цін та процесів ціноутворення (2014)
Рогожнікова Н. В. - Peculiarities of the Commercial Banks Functioning as a Part of the Credit System, Іванова І. В. (2014)
Фімяр С. В. - Ways of Improvement of Banking Government Regulation in Ukraine, Рагузіна Л. Ю. (2014)
Хасанов Ш. Ш. - Global Practice of Electronic Banking and its Observation While Implementing into the Uzbekistan (2014)
Юркевич О. М. - Роль та значення страхових компаній в інвестиційному процесі (2014)
Болдова А. А. - Інтеграція ринку фінансових послуг у глобалізоване світове середовище, Бреус К. М., Вітренко Л. О. (2013)
Боримська К. П. - Захист бухгалтерської інформації в обліковій політиці з метою оподаткування: організаційні аспекти (2013)
Воронкова О. М. - Інституціональні засади податкового менеджменту (2013)
Воронченко О. В. - Особливий податок на цінні папери в Україні, Жешко С. М. (2013)
Ганусик Ю. Б. - Причини та наслідки інфляції: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Говорушко Т. А. - Особливості управління системою фінансової логістики підприємства в ринковому середовищі, Обушна Н. І., Собко Н. М. (2013)
Горбачова А. О. - До питання формування пруденційної політики у контексті ризик-орієнтованого підходу до регулювання фінансової системи (2013)
Ільєнко О. В. - Формування маркетингової складової стратегії міжнародної підприємницької безпеки (2013)
Ланова М. І. - Державна підтримка переробних підприємств АПК через механізм справляння ПДВ (2013)
Мацелюх Н. П. - Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект (2013)
Мігус І. П. - Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти (2013)
Міночкіна О. М. - Синтез наукових напрямів і підходів стосовно проблем дослідження власності (2013)
Панасюк О. В. - Генезис системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні (2013)
Параниця Н. В. - Взаємодія фінансових і промислових секторів економіки України: аналіз показників (2013)
Побулавець Н. Л. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на економіку (2013)
Савченко К. В. - Можливості використання фінансової політики держави для стабілізації національної економіки (2013)
Сидоренко О. М. - Ключові управлінські механізми в системі державного фінансового контролю (2013)
Сотніченко О. А. - Митне регулювання товарообігу в контексті міжнародної інтеграції (2013)
Унинець-Ходаківська В. П. - Сучасна фіскальна політика на фінансових ринках (2013)
Черкасова С. В. - Перспективи розвитку діяльності ІСІ у вітчизняній системі інституційного інвестування, Сороківська М. В. (2013)
Шара Є. Ю. - Деякі особливості оцінки запасів (2013)
над випуском працювали (2013)
Содержание (2014)
Швачко Л. П. - Епітеліально-мезенхімальна трансформація в канцерогенезі, Холод О. В. (2014)
Чешук В. Є. - Підвищена мамографічна щільність як фактор ризику розвитку раку молочної залози (2014)
Шляховенко В. О. - Епігеномні зміни в клітинах експериментального лейкозу при блокуванні синтезу поліамінів, Вербиненко А. В., Міліневська В. О. (2014)
Палійчук О. В. - Дослідження показників метаболізму заліза у хворих на рак яєчника, Бондар В. М., Поліщук Л. З., Чехун В. Ф. (2014)
Ryabtseva O. D. - Individual prognosis of serous ovarian cancer survival patients based on adhesion and proliferation of tumor cells, Antipova S. V., Lukianova N. Y., Nadirashvili M. A., Polishchuk L. Z., Chekhun V. F. (2014)
Шапочка Д. О. - Особливості експресії NF-кB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем, Залєток С. П., Гнидюк М. І. (2014)
Ганусевич І. І. - Зв’язок матриксних металопротеїназ-2 та -9 із регіонарним і віддаленим метастазуванням раку шлунка людини, Гуменюк Л. Д., Осинський Д. С., Ковельська А. В., Бубновська Л. М., Мамонтова Л. А., Осинський С. П. (2014)
Винник Ю. А. - Результаты хирургического лечения местно-распространенного рака проксимального отдела желудка, Олексенко В. В., Ефетов С. В., Алиев К. А. (2014)
Думанский Ю. В. - Возможности ультразвукового мониторинга злокачественных опухолей яичника в режиме дуплексного сканирования с целью оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии, Шкарбун К. Д. (2014)
Глузман Д. Ф. - Миелодиспластические синдромы и ионизирующая радиация, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Родионова Н. К., Завелевич М. П., Иванивская Т. С., Полудненко Л. Ю., Украинская Н. И., Швыдка М. С. (2014)
Коваль А. І. - Гістологічні критерії диференційної діагностики справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів та їх зв’язок із наявністю мутації JAK2 V617F, Костюкевич О. М., Клименко С. В., Дмитренко І. В. (2014)
Міщенюк О. Ю. - Прогностична цінність атипових тромботичних епізодів для ймовірності подальшої верифікації Ph-негативних мієлопроліферативних новоутворень (2014)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2014)
Григорий Васильевич Бондарь (2014)
Волошин В. М. - Будова селезінки (огляд літератури) (2014)
Банахевич Р. М. - Результати гістологічних досліджень біоптатів слизової піхви та зв'язок матки у жінок з рецидивом генітального пролапсу, Гриценко П. О. (2014)
Волошина І. С. - Оцінка методами геометричної морфометрії морфологічної мінливості сім’яних пухирців статевозрілих щурів (2014)
Гаджиева А. У. - Развитие интраперикардиального отдела краниальных полых вен крыс в постнатальном онтогенезе, Блинова С. А. (2014)
Грінівецька Н. В. - Особливості розподілу глікопротеїнів в структурах підшлункової залози новонароджених щурів після антенатального антигенного впливу (2014)
Грицина І. В. - Гранульоматозний міокардит із фульмінантним дебютом (2014)
Дмитрієва Е. О. - Експериментальне обгрунтування застосування матеріалу Easy-Graft та динаміка якості життя після його використання у хворих на генералізований пародонтит II ступеня (2014)
Ключко С. С. - Иммуногистохимический анализ распределения различных популяций лимфоцитов в структурах желудка крыс после внутриутробного введения антигена (2014)
Кривенцов М. А. - Динамика структурных преобразований лимфатических узлов крыс после однократного воздействия ионизирующего фотонного излучения, Куцая В. В. (2014)
Курик О. Г. - Нейроендокринні пухлини (карциноїди) шлунка і кишечника – рання діагностика і мініінвазивні ендоскопічні втручання, Яковенко В. О., Баздирєв В. В., Боднар Л. В. (2014)
Назарова Д. І. - Морфологічна характеристика серця нутрії, Крамар С. Б., Жаріков М. Ю., Кузнецова О. В., Крамар Г. Ю., Кожушко В. В. (2014)
Неханевич О. Б. - Вплив тренувальних навантажень у футболі на морфологію внутрішніх структур серця з малими аномаліями розвитку, Криволап Н. В. (2014)
Пикалюк В. С. - Местная реакция тканей на полипропиленовый сетчатый эндопротез при его имплантации в ткани передней брюшной стенки и возможные пути её уменьшения, Гривенко С. Г., Шаланин В. В., Хатипов А. С., Журавель Е. А., Асанова З. В. (2014)
Потапов В. О. - Гістологічна та імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та ендометрія у хворих на лейоміому матки та гіперплазію ендометрія, Донська Ю. В., Медведєв М. В. (2014)
Сулаева О. М. - Роль запалення у розвитку гострих кровотеч з виразок гастродуоденальної зони, Барінов Е. Ф., Кондратенко П. Г., Жаріков С. О., Раденко Є. Є. (2014)
Сырма Е. И. - Морфологические изменения кожи при введении наночастиц серебра, Скобеева Т. М., Ульянов В. А. (2014)
Ульянова Н. А. - Возрастные особенности строения оболочек глазного яблока (2014)
Шаторная В. Ф. - Анализ модифицирующего влияния цитратов золота, серебра и железа на эмбриотоксичность ацетата свинца в эксперименте, Каплуненко В. Г., Чекман И. С., Гарец В. И., Белецкая Э. Н., Нефедова Е. А., Онул Н. М. (2014)
Шпонька І. С. - Експресія маркерів СD117 та Kі-67 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах різних морфологічних варіантів і локалізації, Яковенко В. Р. (2014)
Лукьянчук О. В. - Оптимизация и обоснование алгоритма гистологического исследования конус-биоптатов шейки матки, Роша Л. Г. (2014)
Маркевич В. Э. - Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей, Кириленко Е. А., Петрашенко В. А., Заблоцкая Т. Ю., Билоконь М. А. (2014)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2014)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2014 году (2014)
V ювілейний міжнародний медичний форум (2014)
Максименко С. Д. - Основні методи дослідження особистості та категорія нужди (2014)
Алексєєва Т. В. - Психологічні особливості уявлень студентів ВНЗ про відповідальність у процесі професійного становлення (2014)
Ахметзянова А. И. - Исследование вербального интеллекта в структуре готовности к школьному обучению слабовидящих детей (2014)
Бабатіна С. І. - Характеристика структури та змісту розвивально-корекційної програми, спрямованої на розвиток темпоральних характеристик особистості в студентському віці (2014)
Бацилєва О. В. - Психологічні аспекти вагітності жінок пізнього репродуктивного віку, Пузь І. В. (2014)
Блинова О. Є. - Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді (2014)
Видолоб Н. О. - Актуальні аспекти міжособистісних взаємин у колективі студентів-психологів (2014)
Віговська О. О. - Самореалізація як ознака конструктивного самозбереження особистості (2014)
Вірна Ж. П. - Професійний простір особистості: від ознак дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання (2014)
Володченко М. А. - Діагностика та аналіз сформованості у майбутніх учителів поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту (2014)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз комунікативного акту та його логічно-змістової структури (2014)
Гоцуляк Н. Є. - Аналіз терапевтичного аспекту катарсису в психодрамі (2014)
Густодымова В. С. - Опросник "Определение психологической зависимости" (2014)
Дідик Н. М. - Дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2014)
Дуткевич Т. В. - Стиль поведінки у конфлікті керівника загальноосвітнього навчального закладу як чинник конфліктності вчителів (2014)
Жизномірська О. Я. - Консультування батьків і вчителів з питання оптимізації розвитку самоствердження особистості підліткового віку (2014)
Івашкевич Е. З. - Психологічні підвалини міжособистісних взаємин та структури соціального інтелекту особистості (2014)
Камінська О. В. - Психологічна модель залежності від азартних онлайн-ігор (2014)
Квасник Г. В. - Дослідження суб’єктивних уявлень про гумор асоціативним методом (2014)
Кизим Г. С. - Духовний розвиток студентів-психологів як необхідна умова їх фахової підготовки для роботи з обдарованими дітьми (2014)
Кобець О. В. - Роль рівнів професійної правової свідомості у структурі юридичної діяльності (2014)
Конарева И. Н. - Особенности кардиоинтервалограммы у представителей поведенческих паттернов А и Б в условиях функциональных проб (2014)
Кононенко С. В. - Комунікативні здібності як індикатори рівнів сформованості психологічної культури курсантів МВС, Майко Н. С. (2014)
Конюх О. І. - Етноцентризм як один із аспектів прояву самоставлення особистості (2014)
Кормило О. М. - Психічні стани та їх зв’язок зі страхом у дитячому віці (2014)
Кочубей О. С. - Психологічні особливості підготовки викладачів перекладу в мовному ВНЗ (2014)
Крюкова О. В. - Дослідження довіри до людей і соціальної толерантності як складових соціального розвитку особистості у ранній юності (2014)
Куриця Д. І. - Соціально-організаційні та психологічні особливості державного управління як одного із видів соціального управління, Куриця А. І. (2014)
Кучинська І. О. - Особливості громадянського формування молоді у контексті трансформації виховної діяльності в 20–30-х рр. ХХ століття (2014)
Лаврова М. Г. - Детерминирующая роль эмоционального интеллекта в формировании стратегий стресс-преодолевающего поведения у сотрудников таможенных органов, Смокова Л. С. (2014)
Лукашевич О. М. - Становлення понять "громадянськість" і "громадянський розвиток" в основних психологічних теоріях (2014)
Маєр Ю. В. - Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій як критеріїв соціалізації дітей-сиріт та гімназистів (2014)
Макаренко Н. М. - Контекстное обучение практического психолога для работы с одарёнными детьми (2014)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2014)
Маричева А. В. - Интерсубъективность как фактор семиотичности симптомообразования в субъекта (2014)
Мірошник З. М. - Побудова професіограми викладача вищої педагогічної школи: рольовий підхід, Талаш І. О. (2014)
Михальська С. А. - Психологічні особливості людей похилого віку (2014)
Мудрик А. Б. - Психологічний аналіз особливостей прояву професійних деформацій особистості на різних етапах її професіоналізації (2014)
Janusz Miąso - Personalistyczna koncepcja człowieka jako baza dla pedagogiki medialnej – wymiar rozumności, wolności i odpowiedzialności (2014)
Омельченко І. М. - Принципи та методи діагностики хронотопу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теорія і практика іншомовної комунікативної взаємодії у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Опалюк Т. Л. - Структура адаптивного навчання студентів, що реалізується на інтерактивній основі (2014)
Осика К. С. - Особливості психомоторних здібностей юнаків-каратистів (2014)
Осика О. В. - Індивідуальна психологія А.Адлера в психокорекційній роботі зі студентами (2014)
Maрeк Палюх - Аксіологія соціальної роботи: теоретичний аспект (2014)
Панчук Н. П. - Особистісні ціннісні орієнтації як результат самовизначення майбутнього фахівця (2014)
Пацкань И. В. - Психологические особенности виртуального общения (2014)
Руда Н. Л. - Категорія політичного лідерства як предмет психологічного аналізу (2014)
Сазонова О. В. - Дослідження співвідношення між домінуючими копінг-стратегіями, рівнем тривожності та самооцінки учнів (2014)
Смокова Л. С. - Особливості етнічної ідентичності та акультураційних стратегій у контексті міжкультурних взаємодій (2014)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної саморефлексії особистості в юності (2014)
Ставицька С. О. - Соціально-психологічні особливості реалізації потреби в саморозвитку, самооцінки життєвих цілей та самоставлення як компонентів розвитку самосвідомості в юнацькому віці (2014)
Столяренко О. Б. - Поняття міжособистісних взаємин у контексті проблем розвитку особистості дитини (2014)
Токарева Н. М. - Особливості моделювання особистісних конструктів підлітків у сім’ях різного типу (2014)
Толков О. С. - Психологічні особливості спрямованості особистості студентів (2014)
Устинова Н. В. - Особливості встановлення психологічного контакту з підлітками співробітниками кримінальної міліції у справах дітей, Устинов Д. В. (2014)
Федосєєва І. В. - До проблеми теоретико-емпіричного вивчення соціально-психологічної компетентності старшокласників у спілкуванні (2014)
Халік О. О. - Тривожність на початкових етапах професійного становлення особистості (2014)
Хупавцева Н. О. - Особистісний розвиток школярів у діяльності з читання художніх творів (2014)
Царькова О. В. - Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами (2014)
Чеканська О. А. - Науково-організаційні засади становлення психологічної науки на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Шамлян К. М. - Особливості вольової організації особистості студентів (2014)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка людини, їжа, тілесність як феномени повсякденної реальності (частина 1) (2014)
Dorota Jankowska - Relacje interpersonalne w procesie kształcenia akademickiego – pomiedzy nauczycielem akademickim a studentem (2014)
Яроцька А. С. - Феномен групового міфа малої групи як колективного суб’єкта (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Евтифеев С. Л. - Применение боридных покрытий для увеличения износостойкости пар трения скольжения, Овчаренко А. В. (2013)
Гутыря С. С. - Характеристики прочности трубчатых осей при развитии усталостной трещины, Хомяк Ю. М., Де Мигель Й. А. (2013)
Сурьянинов Н. Г. - Применение теории графов для описания топологических связей стержневых систем, Корниенко Ю. В. (2013)
Голофеева М. А. - Составление бюджета неопределенностей при ультразвуковом методе контроля качества изделий из синтеграна, Тонконогий В. М., Балан В. А. (2013)
Черниенко В. В. - Перестройка атомов в сплавах эвтектического состава, Граменицкий В. А., Тигарев В. М. (2013)
Чаюн И. М. - Совершенствование прочностной расчетной схемы канатов (2013)
Хіхловський А. Б. - Дослідження пружної віддачі підйомних закритих канатів після їх виготовлення і наступної витяжки, Курган В. О. (2013)
Буюкли И. М. - Точность формы в продольном сечении при хонинговании глухих отверстий, Колесник В. М. (2013)
Мелентьев Р. Ю. - Опреденение площади срезаемых структурных фаз при алмазном сверлении полимерных композиционных материалов (2013)
Максимов В. Г. - Основи методів діагностування електронних систем керування автомобілем, Ніцевич О. Д., Дрома І. А. (2013)
Петров Л. М. - Фізико-математична модель робочого процесу ведучого мосту автомобіля ионирования (2013)
Cтрельцов О. В. - Исследование математической модели взаимодействий "грунт — колесо” для колесного робота, Ладыгин А. В. (2013)
Кишневский В. А. - Математическая модель оборотных систем охлаждения с рециркуляцией части продувок на предвключенный осветлитель, Чиченин В. В., Ахрамеев В. Г. (2013)
Шуляк И. Д. - Влияние полиакрилатных ингибиторов на слабокислотный катионит в установках обработки продувочной воды оборотных систем охлаждения турбіни (2013)
Зайцев С. В. - Газохроматографическое определение коэффициентов распределения в системе "трансформаторное масло — ионол — экстрагент”, Кишневский В. А., Гуляенко А. Б. (2013)
Хлопицкий А. А. - Перспективы развития переработки твердых шлаковых отходов тепловых электростанций в готовые продукты, Макарченко Н. П. (2013)
Кулик М. П. - Підвищення екологічної безпеки теплових електростанцій (2013)
Давыдов В. О. - Метод расчета температуры горения произвольной смеси газообразного углеводородного топлива при произвольном избытке воздуха, Бондаренко А. В. (2013)
Dobrovolskaya T. S. - The influence of resource restrictions on the control system’s decision making as to the structural change of the control object (2013)
Булгар В. В. - Регулируемый электропривод постоянного тока безредукторной лебедки пассажирского лифта, Бойко А. А., Ивлев Д. А. (2013)
Абдулкарим Х. Г. - Исследование возможности применения несимметричных обмоток в асинхронных двигателях (2013)
Бесараб О. М. - Кореляційний аналіз впливу сучасних побутових електроприладів на комерційні показання лічильників, Бондарчук А. С., Соколов Я. О. (2013)
Колесникова Е. В. - Моделирование слабо структурированных систем проектного управления (2013)
Павленко В. Д. - Интерполяционный метод идентификации нелинейных систем на основе моделей Вольтерра с использованием тестовых полиимпульсных сигналов, Масри М. М. (2013)
Kharchenko V. P. - An integrated approach realization for the remotely piloted aircraft systems development at the National aviation university, Prusov D. Е. (2013)
Дрозд М. А. - Повышение контролепригодности цифровых компонентов систем критического применения (2013)
Дрозд Ю. В. - Развитие арифметической операции в компонентах компьютерных систем (2013)
Мазурков М. И. - Генератор ключевых последовательностей на основе дуальных пар бент-функций, Барабанов Н. А., Соколов А. В. (2013)
Дронюк І. М. - Підвищення рівня безпеки документообігу на основі нових методів захисту та ідентифікації документів (2013)
Загребнюк В. И. - Метод выделения границ на цветных изображениях, Насиров Ф. В. (2013)
Кавицкая В. С. - Модель представления знаний для систем управления знаниями, Любченко В. В., Лысюк А. В. (2013)
Dobrozhan O. A. - Structural and microstructural properties of ZnO thin films obtained by spray pyrolysis technique, Opanasyuk A. S., Bolshanina S. B. (2013)
Ситников В. С. - Исследование характеристик цифрового полосового фильтра при изменении его коэффициентов, Яковлева И. Д., Цвек Т. Р. (2013)
Shyshkin O. A. - Fusion reactivity enhancement in D-3He plasma due to 3He additive heating, Moskvitin A. O., Moskvitina Yu. K. (2013)
Брем В. В. - Визначення вмісту водню у фторидно-оксидних флюсах, Кожухар В. Я., Буга С. П. (2013)
Ерайзер Л. М. - Графічне відображення процесів підготовлення руди до галургій-ного перероблення, Іванченко Л. В. (2013)
Ерайзер Л. М. - Робоча діаграма вилуговування полімінеральних руд в сульфатний спосіб, Іванченко Л. В. (2013)
Янушевская Е. И. - Взаимодействие полигексаметиленгуанидина с ионами Pb(II), Супрунчук В. И., Букет А. И. (2013)
Бутырина Т. Е. - Особенности электролиза воды в условиях неравновесной низкотемпературной плазмы, Тищенко А. П., Трещук С. В. (2013)
Гринь Г. И. - Исследование кинетики процесса высаливания и кристаллизации в технологии карбоната калия, Панасенко В. В., Лавренко А. А. (2013)
Семкина Е. В. - Электрохимическая импедансная спектроскопия анодных оксидов алюминия и ниобия, Токарева И. А., Байрачный Б. И. (2013)
Смотраев Р. В. - Определение кинетических характеристик процесса абсорбции диоксида серы электрохимически обработанным поглотительным раствором, Манидина Е. А. (2013)
Вецнер Ю. И. - Исследование систем "карбамид — азотнокислотная вытяжка”, Савенков А. С., Белогур И. С. (2013)
Рыщенко И. М. - Нейросетевое моделирование в технологии NP-удобрений, Савенков А. С., Ведь М. В., Белогур И. С. (2013)
Коваленко И. Л. - Влияние хлоридов феррума(ІІІ) и купрума(ІІ) на термическое разложение ене-ргонасыщенных систем на основе аммиачной селитры (2013)
Василенко І. А. - Дослідження умов синтезу модифікованих пігментів з певним розміром частинок (2013)
Слабун І. О. - Аналіз даних і рекомендації щодо визначення константи рівноваги конверсії СО водяною парою і витратних коефіцієнтів виробництва аміаку, Товажнянський Л. Л., Маршала В. А. (2013)
Авіна С. І. - Вплив технологічних параметрів на відновлення металів платинової групи, Лобойко О. Я. (2013)
Сорочкина Е. А. - Исследование характеристик пористой структури сорбентов на основе гидратированных оксидов циркония и алюминия, Смотраев Р. В. (2013)
Півоваров О. А. - Математичне моделювання кінетики вилуговування золота з рудних концентратів розчинами, виготовленими на основі плазмохімічно обробленої води, Воробйова М. І., Василенко І. А. (2013)
Матросов О. С. - Одержання комплексних сполук індоліл-3-оцтової кислоти з біометалами, Груздєва О. В. (2013)
Резніченко В. В. - Технологічні стадії комплексної переробки вторинної вольфрамвмісної сировини, Резніченко Г. М., Бутенко А. М. (2013)
Фролова Л. А. - Синтез хромсодержащих пигментов на основе отхода металлургического производства, Пивоваров А. А., Цепич Е. Г. (2013)
Кримець Г. В. - Очистка стічних вод від фосфоровмісних полютантів, Астрелін І. М., Федоров О. С. (2013)
Косогіна І. В. - Коагуляційний реагент з відходів глиноземних виробництв, Астрелін І. М., Стасюк Н. В. (2013)
Кисилевская А. Ю. - Алгоритм оценки безопасности и качества минеральных вод в Украине (2013)
Прокоф’єва Г. М. - Шляхи розробки екологічно безпечних технічних мийних засобів спеціального призначення, Савічєва К. Ю., Сударушкіна Т. В. (2013)
Довбій Т. А. - Дослідження структури та дисперсного складу композиційного порошкового матеріалу на основі металічного нікелю та ультрадисперсних алмазів, одержаного методом хімічного відновлення Ni із аморфного осаду гідроксокарбонату ніколу, Лобойко О. Я., Козуб П. А. (2013)
Гринь Г. І. - Вплив технологічних параметрів на процеси нікелювання синтетичних алмазів, Панасенко В. В., Бондаренко Л. М. (2013)
Тертышный О. А. - Получение сорбентов карбонизацией рисовой шелухи для очистки воды от нефтепродуктов, Тертышная Е. В., Гура Д. В. (2013)
Гура Д. В. - Определение технологических параметров процесса получения кремний-углеродных композиций из отходов рисового производства методами термодинамических и кинетических исследований, Сорока П. Г. (2013)
Поповенко Н. С. - Економічні засади забезпечення сталого розвитку промислових підприємств, Лапіна І. С., Кула М. В. (2013)
Prokopovich L. V. - Museums at belles-lettres: cultural and economical effects of indirect advertising (2013)
Оборський Г. О. - Одеський національній політехнічний університет. Родовід, Бондар В.І., Лебідь В. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Сичов М. Ю. - Баланс кальцію та фосфору в організмі перепелів за різних рівнів жиру в комбікормах (2012)
Кривенок М. Я. - Аргінін і лізин у комбікормах для курей-несучок промислового стада (2012)
Барсуков Д. А. - Озонирование в птицеводстве (2012)
Це цікаво (2012)
Томяк В. А. - Інноваційне обладнання ВО "ТЕХНА” для птахівництва, Квітко В. В. (2012)
Гладин Д. - Светодиодное освещение – прогрессивные технологии в сельском хозяйстве (2012)
Баланчук І. М. - Забійні якості каченят за різних рівнів обмінної енергії у комбікормах (2012)
Ткачук С. А. - Динаміка вмісту макроелементів у трубчастих кістках японського перепела, Заболотна В. П. (2012)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Вітаємо Видавничий дім ЕФПІТ з ювілеєм! (2012)
Іонов І. А. - Звіт про участь представників Українського відділення ВНАП у XXIV Всесвітньому конгресі з птахівництва (2012)
Гончаров Ф. І. - Оборотне водопостачання птахівничих комплексів: еколого-економічний ефект та технічні засоби його реалізації, Решетюк В. М., Штепа В. М. (2012)
Кулибаба Р. А. - Молекулярная диагностика энтеритов гусей разной вирусной этиологии, Юрко П. С., Белецкая А. В. (2012)
Іонов І. А. - Підсумки проведення XIII Української конференції з птахівництва з міжнародною участю (18-20 вересня 2012 р.) (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – опыт, создающий результат (2012)
Кузьмин А. А. - Тримикозин – новый противомикробный препарат для птицеводства, Боровко А. Н., Сахацкий И. Н., Шкляр В. В. (2012)
Марчишина Є. І. - Нові вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, Плічко С. В. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Линия продуктов Микофикс® (2012)
Черкашенко М. В. - Кафедре "Гидравлические машины" им. академика Г. Ф. Проскуры – 100 лет (2014)
Бойко А. В. - Численное исследование эффективности уравнительной камеры за регулирующей ступенью на разных режимах работы, Усатый А. П., Авдеева Е. П. (2014)
Веремеенко И. С. - Развитие экспериментальной базы гидротурбостроения в ИПМаш НАН Украины, Русанов А. В., Дедков В. Н., Агибалов Е. С., Гладышев С. В. (2014)
Черкашенко М. В. - Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов (2014)
Вурье Б. А. - Системы гидропневмоагрегатов, Гордюхин А. А. (2014)
Веремеенко И. С. - Особенности оценки частоты продольных колебаний ротора гидроагрегата, Андрющенко С. А. (2014)
Русанов А. В. - Математическое моделирование течения жидкости и анализ характеристик потока в подводе гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЭС, Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Рябов А. В. (2014)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочих процессов гидротурбин с применением новых конструктивных решений для различных диапазонов напоров, Дранковский В. Э., Круп Е. С., Вахрушев О. С. (2014)
Колычев В. А. - Приближенный метод расчета кинематических параметров потока в проточной части радиально-осевой гидротурбины, Тыньянова И. И. (2014)
Лурье З. Я. - Поэтапная многокритериальная оптимизация качающих узлов шестеренных насосов внутреннего зацепления по заданному рабочему объему, Гасюк А. И. (2014)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора компрессора, Колодяжна Л. В., Колесник А. А. (2014)
Яхно О. М. - Гідродинамічні процеси магнітних сферичних шарнірів просторових систем приводів у вигляді рухомих октаедричних структур, Струтинський С. В. (2014)
Зайончковський Г. Й. - Визначення запасів стійкості та протифлатерних властивостей гідравлічних слідкуючих рульових приводів систем керування літаків (2014)
Рикуніч Ю. М. - Визначення запасів працездатності пневматичних електромагнітних клапанів (2014)
Свобода Д. Г. - Исследование влияния условий течения жидкости на интегральные характеристики осевого насоса с быстроходностью ns = 570, Жарковский А. А. (2014)
Русанов А. В. - Численное исследование и анализ рабочего процесса в проточной части осевой поворотно-лопастной гидротурбины, Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Городецкий Ю. В. (2014)
Панченко А. И. - Методика проектирования элементов вытеснительных систем гидровращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Миронов К. А. - Совершенствование проточных частей радиально-осевых гидротурбин, Яковлев Л. К., Гулахмадов А. А. (2014)
Иваницкая Е. П. - К вопросу влияния диаметра поршня одноштокового гидравлического цилиндра на переходные процессы гидравлического модуля (2014)
Андренко П. М. - Динамічний синтез мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2014)
Полушкин К. А. - Алгоритм синтеза схем гидропневмоагрегатов (2014)
Рябов А. В. - Совместные пульсационные и вибрационные испытания модельной гидротурбины ПЛ-20, Катасонов А. Е., Бондаренко А. В., Трубаев А. И., Водка А. А., Ульянов Ю. Н. (2014)
Шевченко Н. Г. - Комплекс программ для расчета параметров штанговой скважинной насосной установки, Коваль Е. С., Шудрик А. Л. (2014)
Римчук Д. В. - Оптимізація процесу радіальної деформації оболонки вибухового пакера, Цибулько С. В. (2014)
Аврунин Г. А. - Этапы развития и достижения современного объемного гидропривода, Мороз И. И. (2014)
Гусак О. Г. - Робочий процес малогабаритного осьового ступеня свердловинного насоса, Неня В. Г., Матвієнко О. А. (2014)
Авершин А. Г. - Разработка эффективной формы воздухозаборника гоночного автомобиля ХАДИ 31, Солодов В. Г. (2014)
Завьялов П. С. - Математическое моделирование низкочастотных пульсаций давлений в отсасывающих трубах жестколопастных гидротурбин и обратимых гидромашин, Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А. (2014)
Косторной С. Д. - Модель течения, учитывающая особенности граничных условий реальной жидкости (2014)
Ценципер А. И. - Безопасность и техника защиты фонтанных скважин, Зеленский М. В. (2014)
Фатеева Н. Н. - Алгоритм оценки параметрической надежности гидропневмоагрегатов (2014)
Барилюк Е. И. - Роль демпфирования в снижении скорости износа уплотнительных поверхностей малогабаритного электромагнитного клапана (2014)
Педаченко Є. Г. - Сучасні принципи та стан надання невідкладної допомоги при черепно-мозковій травмі в Україні(програмана доповідь) (2005)
Педаченко Є. Г. - Шляхи забезпечення доступності та якості нейрохірургічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я в Україні, Лехан В. М., Гук А. П. (2005)
Ольхов В. М. - Клинико-эпидемиологическая характеристика и пути усовершенствования неотложной помощи при черепно-мозговой травме в сельской местности Украины (2005)
Шлапак І. П. - Особливості інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової травми в гострому періоді: конфлікт інтересів, Пилипенко М. М. (2005)
Шлапак І. П. - Особливості інтенсивної терапії при тяжкій ЧМТ в гострому періоді: погляд з позиції доказової медицини, Пилипенко М. М. (2005)
Шлапак І. П. - Епідеміологічне дослідження смертності від ЧМТ в Україні, Бурчинський В. Г., Пилипенко М. М. (2005)
Белошицкий В. В. - Перспективы клеточной и генной терапии при острой черепно-мозговой травме (2005)
Белименко В. А. - Особливості проведення анестезії у хворих з важкою ЧМТ, Бурлай В. З., Савченко Є. І., Дейніченко Ю. К. (2005)
Перцов В. І. - Лікувально-діагностичні заходи при поєднаній тяжкій черепно-мозковій травмі, Бурлай В. З., Івахненко Д. С., Дейніченко Ю. К., Савченко Є. І. (2005)
Чміль Л. Р. - Напрямки аналізу статистичних даних, як основного наукового методу у дослідженні епідеміології чeрепно-мозкової травми (ЧМТ) (2005)
Семисалов С. Я. - Прогнозирование функциональных исходов хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний в остром периоде черепно-мозговой травмы, Лях Ю. Г., Константинов В. С., Гурьянов В. В. (2005)
Семисалов С. Я. - Дифференцированное лечение субдуральных гематом в острый период черепно-мозговой травмы, Журавлев В. В., Мухина В. И., Семисалова В. С. (2005)
Чернов О. Л. - Використання низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання в комплексній терапії потерпілих з контузійним ураженням головного мозку, Огурцов С. Д. (2005)
Болюх А. С. - Вплив церебрального вазоспазму на найближчі результати лікування хворих з гострими внутрішньочерепними травматичними крововиливами (2005)
Морозов А. Н. - Объективизация алгоритма компьютерно-томографического исследования в острый период черепно-мозговой травмы, Гарус А. А. (2005)
Морозов А. М. - Порівняльна оцінка деяких інструментальних методів діагностики черепно-мозкової травми, Гарус А. А. (2005)
Морозов А. М. - Комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми, Робак О. П., Гарус А. А. (2005)
Сипитый В. И. - Комплексная неотложная нейрохирургическая помощь больным с сочетанной черепно-лицевой травмой, Рузин Г. П., Бабалян Ю. А., Кутовой И. А., Волосов Е. В., Котляревский Ю. А., Гунько Б. В. (2005)
Педаченко Є. Г. - Діагностика та лікування вогнищевих уражень головного мозку у ВІЛ-інфікованих хворих, Дядечко А. О. (2005)
Дядечко А. O. - Діагностика та лікування ранньої ліквореї, Скобська О. Є. (2005)
Каджая Н. В. - Особенности дифференцированного лечения внутримозговых гематом при повторной черепно-мозговой травме, Семисалов С. Я., Константинов В. С. (2005)
Макеєв С. С. - Показники мозкової перфузії і структурні зміни при вогнищевих травматичних ушкодженнях головного мозку у гострому періоді черепно-мозкової травми, Кузьменко Д. А. (2005)
Шевага В. М. - Вивчення відношень між гормонами кори наднирників з метою прогнозування перебігу та визначення обсягу невідкладної допомоги хворим із тяжкою черепно-мозковою травмою (ЧМТ), Нетлюх А. М. (2005)
Коваль А. А. - Транзиторный синдром несахарного диабета у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Аксенов В. В., Коновалов С. В., Брыгарь В. А., Коновалов Е. С. (2005)
Комаров В. В. - Опыт применения малоинвазивных операций при лечении хронических субдуральных гематом, Аксенов В. В., Коновалов С. В., Брыгарь В. А., Коновалов Е. С. . (2005)
Цімейко О. А. - Особливості хірургічної тактики в гострому періоді розривів артеріальних аневризм головного мозку(програмна доповідь), Сон А. С., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2005)
Яковенко Л. М. - Невідкладні нейрохірургічні втручання при артеріо-венозних мальформаціях головного мозку, Шамаєв М. І., Мороз В. В., Малишева Т. А., Яцик В. А. (2005)
Шамаєв М. І. - Причини вітальних ускладнень в хірургії артеріовенозних мальформацій головного мозку, Яковенко Л. М., Малишева Т. А., Мороз В. В., Яцик В. А. (2005)
Задоянний Л. В. - Відновлення порушених зорових функцій у хворих аневризмами судин головного мозку, Жданова В. М. (2005)
Аксьонов В. В. - Аналіз лікування хворих на порушення мозкового кровообігу в центрі для надання допомоги хворим на церебро-васкулярні захворювання обласної клінічної лікарні м. Одеси, Бригар В. А., Слободянюк О. С., Спінул О. А. (2005)
Робак О. П - Диференційна діагностика гострих порушень мозкового кровообігу методами КТ та МРТ, Чувашова О. Ю., Сухачев С. В., Гетьман О. М., Робак К. О. (2005)
Цімейко О. А - Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених церебральним вазоспазмом, Мороз В. В. (2005)
Зорин Н. А. - Лечение аневризм интракраниального отдела внутренней сонной артерии в остром периоде, Чередниченко Ю. В., Григорук С. П, Мирошниченко А. Ю. (2005)
Зорин Н. А. - Выбор тактики хирургического лечения больныхс внутримозговыми гипертоническими кровоизлияниями, Плющев И. Е. (2005)
Костюк М. Р. - Інтраопераційний тромболізис при розвитку тромбоемболічних ускладнень під час ендоваскулярної емболізації церебральних аневризм спіралями, що відділяються, Цімейко О. А. (2005)
Орлов М. Ю. - Факторы, определяющие тактику дифференцированного лечения АВМ головного мозга, Литвак-Шевкопяс С. О., Плавский П. Н. (2005)
Орлов Ю. А. - Неотложные состояния в детской нейрохирургии, их диагностика и лечение (программный доклад) (2005)
Кеворков Г. А. - Современные принципы лечебно-диагностических мероприятий при ЧМТ у детей разных возрастных групп (2005)
Вербова Л. Н. - Гипертензионно-дислокационные синдромы и лечебная тактика при них (2005)
Марущенко Л. Л. - Неотложная нейрохирургическая помощь при родовой черепно-мозговой травме (2005)
Вишневская Л. А. - Реанимационно-анестезиологическая помощь при неотложных состояниях у детей с нейрохирургической патологией, Глоба М. В. (2005)
Чернышов С. А. - Опыт использования препарата Choline alfoscerate в восстановительный период при тяжелой черепно-мозговой травме у детей (2005)
Проценко І. П. - Невідкладні стани при дисфункціях шунта віддаленого післяопераційного періоду у дітей з гідроцефалією (2005)
Григорьев Е. А. - Тактика лечения новорожденных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями, Горищак С. П. (2005)
Шаверский А. В. - Критические состояния при опухолях головного мозга у детей младшего возраста (2005)
Слинько Є. І. - Ургентна нейрохірургічна допомога при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі на Україні (програмна доповідь) (2005)
Тяглий С. В. - Транспедикулярна фіксація системою "Мост” при травмах хребта та спондіолістезах: власний досвід, Савченко Є. І., Євченко Т. І. Ксензов А. Ю., Зайцев Ю. В., Комаров Б. Г., Полковніков О. Ю., Савченко М. Є. (2005)
Слинько Є. І. - Сучасні методи стабілізації травматичних пошкоджень краніо-вертебрального з’єднання, результати оперативних втручань, Пастушин А. І., Бурик В. М., Вербов В. В. (2005)
Слинько Є. І. - Результати лікування хворих із травмою грудного та поперекового відділу хребта із використанням поліаксіальних транспедикулярних систем фіксації, Вербов В. В., Муравський А. В. (2005)
Слинько Є. І. - Сучасні методи стабілізації шийного відділу хребта при його травматичному ушкодженні, результати хірургічного лікування, Вербов В. В., Бурик В. М., Бринкач І. С. (2005)
Шевага В. М. - Хірургічне лікування травматичних ушкоджень шийного відділу хребта та спинного мозку як спосіб профілактики невідкладних станів при спінальній травмі, Дяків В. В., Козловський А. Ю., Кобилeцький О. Я. (2005)
Слинько Є. І. - Особливості лікування хворих з відкритими пошкодженнями хребта та спинного мозку, Муравський А. В., Вербов В. В. (2005)
Слинько Є. І. - Особливості лікування хворих з інфекційно-запальними ускладненнями при травмі хребта та спинного мозку, Муравський А. В., Вербов В. В. (2005)
Підлісний С. С. - Досвід застосування різних методів стабілізації в гострий період ускладненої шийної спінальної травми (2005)
Шутка В. Я. - Мініінвазивний метод лікування медіанних гриж поперекового відділу хребта (2005)
Загородний Н. В. - Хирургическое лечение спондилолистеза, Доценко В. В., Сергеев С. А., Круглов И. А. (2005)
Доценко В. В. - Повторные операции на поясничном отделе позвоночника при дегенеративных заболеваниях, Вовкогон В. Б. (2005)
Розуменко В. Д. - Неотложные состояния в нейроонкологии: лечебная тактика(программный доклад) (2005)
Тяглий С. В. - Хірургічні доступи та методологія видалення гліальних пухлин лобово-скроневої локалізації, Савченко Є. І., Ксензов А. Ю., Зайцев Ю. В., Полковніков О. Ю., Євченко Т. І., Комаров Б. Г., Савченко М. Є. (2005)
Салдан З. В. - Доцільність використання вітамінів С та РР в невідкладній нейроонкології (2005)
Робак О. П. - Томографічна семіотика вклинень головного мозку при об’ємних ураженнях методами КТ і МРТ, Сухачов С. В., Чувашова О. Ю., Гетьман О. М., Робак К. О. (2005)
Робак О. П. - Рентгенологічна та нейровізуалізуюча діагностика об’ємних процесів селярної ділянки, Чувашова О. Ю., Робак К. О., Сухачов С. В., Гетьман О. М. (2005)
Лапоногов О. О. - Принципи лікування епілептичного статусу, Костюк К. Р. (2005)
Гук М. О. - Невідкладне хірургічне лікування аденоми гіпофіза з внутрішньопухлинним крововиливом (2005)
Могила В. В. - Особенности удаления инородных тел при оружейно-взрывном ранениии головы мирного времени, Семкин К. В. (2005)
Орлов Ю. А. - Применение ликворошунтирующих операций в комплексе лечения детей с медуллобластомой мозжечка, Шаверский А. В., Плавский Н. В. (2005)
Дубина Г. І. - Вибір лікувальної тактики та попередні результати хірургічного лікування закритого пошкодження плечового сплетення, поєднаного з черепно-мозковою травмою (2005)
Шамаев М. И. - Современные подходы к классификации опухолей центральной нервной системы, Малышева Т. А. (2005)
Читаева Г. Е. - Общепринятые и новые аспекты применения препарата церебролизин, Никифорова А. Н., Сапон Н. А. (2005)
Швецов В. Л. - Конденсационно-теплофикационная паротурбинная установка КТ-100-6,7 для строительства ОПЭБ с РУ СВБР-100, Кожешкурт И. И., Пальков С. А., Пальков И. А. (2014)
Русанов А. В. - Разработка проточной части ЦСД паровой турбины Т-125/150-12,8 на основе использования современных компьютерных технологий, Шубенко А. Л., Култышев А. Ю., Билан В. Н., Степанов М. Ю., Сенецкий А. В., Пащенко Н. В. (2014)
Бойко А. В. - Влияние способа сохранения пропускной способности направляющей решетки на результаты пространственной оптимизации, Говорущенко Ю. Н., Баранник В. С. (2014)
Лапузин А. В. - Об аэродинамической эффективности решеток профилей сопловых лопаток мощных паровых турбин, Субботович В. П., Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Швецов В. Л., Кожешкурт И. И., Конев В. А. (2014)
Гнесин В. И. - Влияние парциального подвода в трехступенчатом отсеке осевого компрессора на нестационарные нагрузки и колебания рабочих лопаток, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Колесник А. А. (2014)
Халатов А. А. - Двухструйное пленочное охлаждение плоской поверхности: влияние внешней турбулентности, Панченко Н. А., Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2014)
Готовский М. А. - Физические особенности интенсификации теплообмена для сред с высокими числами Прандтля в области перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения, Сухоруков Ю. Г., Георгиевский Н. В. (2014)
Тарасов А. И. - Об учете температурного фактора в расчетах охлаждения газовых турбин, Долгов А. И. (2014)
Петельчиц В. Ю. - CFD-моделирование пленочного охлаждения пластины с входным цилиндрическим участком (2014)
Сербин С. И. - Разработка методов расчета характеристик нестационарного рабочего процесса в низкоэмиссионных камерах сгорания ГТД, Мостипаненко А. Б., Козловский А. В., Ванцовский В. Г., Вилкул В. В. (2014)
Епифанов С. В. - Использование априорной информации при синтезе моделей запуска, Сиренко Ф. Ф., Суховей С. И. (2014)
Уханова М. Г. - Особенности методики расчета регулирующих клапанов, работающих на вскипающей воде, для подогревателей высокого давления отечественных и зарубежных АЭС, Трифонов Н. Н., Святкин Ф. А., Есин С. Б., Григорьева Е. Б. (2014)
Ванеев С. М. - Исследование и анализ использования программного комплекса FlowVision HPC при расчете характеристик струйно-реактивной турбины, Гетало В. В., Королев С. К. (2014)
Черноусенко О. Ю. - Сопоставление 2D- и 3D расчетных моделей оценки остаточного ресурса высокотемпературных элементов паровой турбины (2014)
Шульженко Н. Г. - Оценка ползучести корпуса регулирующего клапана паровой турбины К-325, Колядюк А. С. (2014)
Сухинин В. П. - Ресурс паровой турбины, Пугачева Т. Н. (2014)
Петреня Ю. К. - О вибрационных характеристиках статоров мощных турбогенераторов, Антонюк О. В., Гаврилов С. Н., Гаев А. В. (2014)
Бондаренко Г. А. - Применение блочно иерархического подхода к проектированию и оптимизации системы ВРА для центробежного компрессора, Юрко И. В. (2014)
Сниховский Е. Л. - К вопросу формирования алгоритма диагностирования технического состояния парокомпрессионных холодильных машин, Клепанда А. С., Петухов И. И., Шерстюк А. В. (2014)
Косторной С. Д. - Новый подход к решению обратной задачи центробежного насоса, Давиденко А. К., Марченко Л. К. (2014)
Кєсова Л. О. - Аналіз шляхів утилізації тепла димових газів котлів маневрових енергоблоків ТЕС, Шелешей Т. В., Дрогальчук К. А. (2014)
Титар С. С. - Дослідження охолодження в’язких нафтопродуктів протягом їх зберігання та транспортування в залізничних цистернах, Зайцев Д. В. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Оніщенко І. Г. - Українсько-російські відносини: економічний аспект (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання оптимальної топологічної структури вертикально інтегрованої компанії (2013)
Гуткевич С. О. - Особливості діяльності видавничо-поліграфічних підприємств, Андросюк Л. А., Барзилович О. М. (2013)
Шендерівська Л. П. - Конкурентний рівень видавничо-поліграфічного комплексу (2013)
Касьянова Н. В. - Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства (2013)
Веклич В. О. - Правові аспекти інвестиційної діяльності: проблеми та можливі шляхи вирішення їх подолання (2013)
Кузьмінова О. В. - Інформаційна логістика як об’єкт управління добувного підприємства (2013)
Безкоровайний О. I. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону (2013)
Титул, зміст (2014)
Онищенко В. П. - Онтологічний контекст економічної кризи (2014)
Мазур О. Є. - Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України (2014)
Лютий І. О. - Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні, Мороз П. А. (2014)
Радіонов Ю. Д. - Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів (2014)
Бородіна О. М. - Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію, Прокопа І. В. (2014)
Залізко В. Д. - Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення (2014)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення, Руснак А. Д. (2014)
Пасхавер Б. Й. - Аграрні реформи: історія та сучасність (2014)
Поляков М. В. - Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету (2012)
Макогон Ю. В. - Международный трансфер знаний в условиях глобализации мировой экономики, Медведкин Т. С. (2012)
Мешко Н. П. - Інноваційна домінанта в сучасній освітній парадигмі, Тарабара О. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського