Суходубова І. В. - Динамічне тлумачення як засіб адаптації текстуальної форми законодавства до змін суспільних відносин (2014)
Шевченко Є. В. - До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміння (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Алпатова С. Д. - Языковая личность, прагматика и межкультурное общение (2013)
Андронік Н. П. - Методичні передумови навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів (2013)
Антонюк Г. Д. - Раціоналістичне обґрунтування соціально-правових ідей у вітчизняному освітньому просторі XVII – XVIII ст. (2013)
Баньоі В. Ф. - Лінгвокраїнознавчий потенціал української мікротопонімії (на прикладі назв географічних об’єктів басейну річки Ужа) (2013)
Беженар І. В. - Зміст мовного портфеля для навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів (2013)
Биконя О. П. - Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника (2013)
Бичек О. А. - Особливості організації літературних вечорів для майбутніх учителів-філологів (2013)
Bobyr S. L. - Cross-cultural communication awareness as a must of contemporary foreign language teachers (2013)
Богатикова Л. И. - Использование психотехнических игр для обучения групповому общению (2013)
Bohushevych N. V. - Using strips with lexical items to promote foreing language teacher-trainees’ vocabulary learning (2013)
Британ Ю. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами інтернет-ресурсів (2013)
Вовк О. І. - Формування комунікативно-когнітивної компетентності: організація й опрацювання навчального матеріалу (2013)
Wood-Gaiger V. - Living in global village (2013)
Гаценко І. О. - Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі (2013)
Гергуль С. М. - Самоосвітня діяльність учителя-філолога в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Горобченко Н. В. - Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови (2013)
Городнича Л. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання лінгвістичної казки на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Гриценко Г. В. - Засоби емоційного впливу на студентів-філологів під час проведення лекційного заняття (2013)
Грищенко С. В. - Професори та студенти університетів Росії у другій половині XIX – початку XX століття (2013)
Дідух О. О. - Лінгвістичні особливості англомовних дебатів (2013)
Yedomakha I. P. - Intonation pedagogy for non-native efl teacher-trainees: needs and problems (2013)
Ерыкина М. А. - Роль музыкально-поэтических материалов в обучении иностранному языку (2013)
Жаворонкова А. Р. - Концепт ‘revolution’: расширение значения в исторической и культурологической перспективах на примере языка СМИ (2013)
Zhukova T. V. - Implementation of academic writing teaching techniques at english classes (2013)
Заваринська І. Ф. - Етнолінгвокультурологічне зіставлення мотиваційної основи фразеологізмів з топонімним компонентом неблизькоспоріднених мов (2013)
Зайцева Н. Г. - Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США (2013)
Занина Е. Л. - К вопросу об обучении коммуникативной стратегии самохарактеризации в англоязычном письменном научном дискурсе (2013)
Извольская И. В. - Актуальное членение предложений научного стиля: проблемы лингводидактики (2013)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови формування соціокультурної компетенції під час читання на уроках німецької мови у старшій школі спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (2013)
Калініна Л. В. - Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики (2013)
Караєва Т. В. - Оцінювання навчального продукту за ознакою складності при навчанні іноземної мови (2013)
Карпенко Н. М. - Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов (2013)
Кміть О. В. - Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи (2013)
Ковалинська І. В. - Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації (2013)
Колодько Т. М. - Формування особистості майбутнього вчителя іншомовної культури у світлі особистісно орієнтованого підходу (2013)
Корогод Т. О. - До проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вищів під час навчання іншомовного професійного спілкування (2013)
Костенко А. А. - Розвивальне навчання в молодшій школі (2013)
Крупченко А. К. - Оценивание при компетентностном подходе: компонентный состав оценочной компетенции преподавателя иностранного языка неязыкового ВУЗа, Прилипко Е. В. (2013)
Крупченко А. К. - Аксиологический подход к построению модели повышения квалификации преподавателей / учителей иностранного языка (2013)
Кузнецов А. Н. - Реализация социоцентрической парадигмы при иноязычной подготовке сотрудников ВУЗов в целях интернационализации (2013)
Кузьменкова Е. А. - Компетентностный подход: игровые приемы в методике преподавания французского языка (2013)
Кузьменкова Ю. Б. - Проектная работа в рамках курса "Английский язык для МКО", Шиланкова М. П. (2013)
Левицкий А. Э. - Аспекты взаимодействия языков в контексте межкультурной коммуникации (2013)
Литвин С. В. - Навчання написання мотиваційних листів студентів немовних вищих навчальних закладів (2013)
Ловгач Г. В. - Аудирование как неотъемлемый вид речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку, Гуд В. Г. (2013)
Марчук В. В. - Ціннісні орієнтації в структурі педагогічної свідомості (2013)
Маслов Ю. В. - Креативность и компетентность в иноязычной подготовке в военном ВУЗе: на пути к мирному сосуществованию (2013)
Мацнєва О. А. - Спецкурс "фонетика національних варіантів вимови англійської мови": цілі та зміст (2013)
Мірошник І. В. - Особливості укладання підсистеми вправ та реалізації моделі навчання учнів початкової загальноосвітньої школи англомовного граматичного матеріалу (2013)
Мороз Л. М. - Психологічні особливості студентів-полілінгвів у контексті формування їхньоЇ креативності (2013)
Назаренко А. Л. - Модель лекционного курса по страноведению в формате смешанного обучения (2013)
Олійник Т. І. - Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови, Афанасьєва В. Ю. (2013)
Павленко А. Е. - Гибридизация как механизм формирования территориального языкового варианта (на материале диалекта Шетландских островов) (2013)
Палієнко А. М. - Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи (2013)
Панзига О. М. - Цілі та зміст самостійної роботи з оволодіння майбутніми учителями німецькою мовою після англійської (2013)
Першукова О. О. - Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну (2013)
Петрова Г. А. - Инновационно-профильное обучение английскому языку при использовании различных видов речевой деятельности (2013)
Петрусевич Ю. А. - Комплекс завдань для інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів (2013)
Починок Т. В. - Развитие у студентов языкового ВУЗа социокультурной наблюдательности в процессе обучения межкультурному общению (2013)
Прокопчук М. М. - Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій у другій іноземній мові в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької ) (2013)
Ріхтер О. Є. - Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Роскопіна Ю. О. - Формування культурологічної компетентності майбутніх правників у процесі навчання іншомовного професійного спілкування на прикладі США (2013)
Сабирова Д. Р. - Аксиологические ориентиры западной и восточной культур (на примере США, России, Татарстана и Узбекистана) (2013)
Саєнко Н. В. - Про деякі чинники ефективності оволодіння іноземною мовою (2013)
Самойленко Н. Б. - Застосування тренінгового навчання у процесі формування міжкультурної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти (2013)
Семенова М. Г. - Екзистенційний інтелект студентів-психологів в аспекті теорії множинного інтелекту (2013)
Семенчук Ю. О. - Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів (2013)
Скакунова В. А. - Использование дидактических свойств интернет-сервиса SurveyMonkey для контроля речевых умений на занятиях по иностранному языку (2013)
Смелянська В. В. - Розвиток умінь англомовного аудіювання в самостійній роботі студентів (2013)
Смолина С. В. - Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности (2013)
Соломко З. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника (2013)
Стеченко Т. О. - Сучасні підходи щодо визначення поняття "інформаційна культура" майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Стрельцова Е. Ю. - Особенности преподавания курса "Литература Испании" (на примере драматического творчества П. де Кальдерона) (2013)
Стрілець С. І. - Оновлення підготовки майбутніх учителів початкових класів: актуальні тенденції та перспективи (2013)
Стрілецька С. В. - Професійна підготовка перекладача в галузі сільського господарства: проблеми і перспективи (2013)
Строганова О. А. - Эволюция морфологии причастия і и герундия в скотс (2013)
Тарнопольский О. Б. - Общеупотребительный деловой английский язык как основа профессионализации обучения английскому языку студентов первых курсов экономических и технических ВУЗов, Корнева З. М. (2013)
Тітова О. А. - Проблеми та перспективи навчання іноземної мови майбутніх інженерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Тонконог Л. М. - Сучасний стан педагогічної підготовки до раннього іншомовного навчання в Україні (2013)
Трикашна Ю. І. - Проектна методика формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів за допомогою автентичного художнього фільму (2013)
Труфкіна М. В. - Провідні аспекти формування дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Тютюнник О. М. - Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П. Юркевича (2013)
Тяллева И. А. - Обучение академическому письму как составляющая профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов (2013)
Умінська А. П. - Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики (2013)
Федоренко О. М. - До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей (2013)
Фоміних Н. Ю. - Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування) (2013)
Циган Л. В. - Принципи навчання майбутніх філологів усного перекладу (2013)
Шаронова А. В. - Зигфрид Ленц и самоидентификация в контексте группы 47 (2013)
Шастова І. В. - Підсистема вправ для навчання техніки читання учнів перших класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шмідт Т. М. - Врахування особливостей турецької мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Ярошенко О. В. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу (2013)
Березань М. О. - Пружно-пластичний аналіз несної спроможності протикарстового залізобетонного балочного фундаменту., Бабак Ю. С. (2014)
Коц І. В. - Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін’єктуванням., Бадьора Н. П. (2014)
Яндульский О. С. - Моделювання системи управління вітротурбіною та оптимізація параметрів регулятора., Марченко А. А., Гулий В. C. (2014)
Лещук О. Ю. - Модернізація системи подачі палива двигуна внутрішнього згорання генераторної установки. (2014)
Пересада С. М. - Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора., Трандафілов В. М. (2014)
Мокін О. Б. - Синтез закону керування оптимальним рухом електромобіля горизонтальним відрізком автомагістралі., Мокін Б. І., Фолюшняк О. Д., Лобатюк В. А. (2014)
Остапенко О. П. - Економічна ефективність теплонасосних станцій за умов зміни вартості паливно-енергетичних ресурсів та змінних режимів роботи., Бакум О. В. (2014)
Семенюк Н. В. - Структурування втрат потужності в електричній мережі з урахуванням взаємовпливу різних чинників (2014)
Бачурський Д. В. - До питання про поведінку домішок титану в електролітах магнієвих електролізерів., Червоний І. Ф. (2014)
Штовба С. Д. - Прогнозування трудомісткості розробки програмних систем за допомогою нечіткої гібридної моделі., Яковенко А. А. (2014)
Писаренко В. Г. - Зразки для випробувань листових металевих матеріалів на зсув., Савуляк В. В., Билічкіна В. Є. (2014)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси кормових та зернобобових культур Центрального та південного Уралу (за матеріалами експедиції 2010 р.), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Кір’ян В. М. - Генофонд кормових і зернобобових культур північно-східного регіону Європейської частини Російської федерації (за матеріалами експедиції 2009 року), Чапурін В. Ф., Буравцева Т. В., Малишев Л. Л. (2011)
Порада О. А. - Генетичні ресурси лікарських рослин: збереження, вивчення та використання (2011)
Харченко Ю. В. - Формування та склад навчальної колекції малопоширених кормових культур, Кочерга В. Я. (2011)
Григоращенко Л. В. - Формування та склад навчальної колекції проса та малопоширених просовидних культур (2011)
Кривошеєва Л. М. - Ознакова колекція льону-довгунцю – джерело вихідного матеріалу для селекції на якість волокна (2011)
Байструк-Глодан З. В. - Ознакова колекція конюшини лучної (2011)
Сокол Т. В. - Визначення джерел гороху за стійкістю до збудників хвороб і шкідників для селекції в умовах східної частини Лісостепу України, Петренкова В. П. (2011)
Безугла О. М. - Нові сорти гороху Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН – складова Національного генбанку рослин України, Безуглий І. М., Кобизєва Л. Н., Потьомкіна Л. М. (2011)
Гибало В. М. - Помологічна оцінка інтродукованих сортів фундука, Москаленко Н. А. (2011)
Кириченко В. В. - Сорти – популяції як генофонд в селекції кондитерського соняшнику, Леонова О. В., Кривошеєва О. В., Рябчун В. К., Криворучко Т. М., Рогуліна Л. В. (2011)
Міщенко Л. Т. - Використання колекційного матеріалу томатів і картоплі для пошуку джерел стійкості до вірусних хвороб, Чигрин А. В., Бондус Р. О., Данілова О. І. (2011)
Харченко Ю. В. - Збереження місцевих та стародавніх сортів кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва, Кузьмишина Н. В., Харченко Л. Я. (2011)
Чернобай Л. М. - Вихідний матеріал для створення гібридів кукурудзи стійких проти шкідливих організмів в умовах Східного лісостепу України, Петренкова В. П., Боровська І. Ю., Баранова В. В. (2011)
Сікалова О. В. - Новый исходный материал кукурузы с комплексом ценных селекционных признаков и свойств, Івлева Т. В., Деркач І. Б., Чернобай Л. М. (2011)
Солонечний П. Н. - Розширення генетичного різноманіття ячменю ярого в результаті рекомбінації різновидностних і кількісних ознак, Козаченко М. Р., Васько Н. І. (2011)
Назаренко М. М. - Розширення різноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м´якої озимої (2011)
Колюча Г. С. - Створення інтрогресивних форм пшениці м’якої з генетичним матеріалом від споріднених видів злаків (2011)
Лиманська С. В. - Мінливість та зв’язки деяких морфологічних ознак амаранту (AmaranthusL.) (2011)
Головань Л. В. - Особливості кореляцій основних кількісних ознак квасолі звичайної, Пузік В. К., Попов В. М. (2011)
Петкевич З. З. - Кореляційна залежність між важливими господарськими ознаками у рису (2011)
Кондратенко С. І. - Аналіз поліморфізму мікросателітних локусів генотипів томата з різними ступенем стійкості до фузаріозу, Баштан Н. О., Лисак С. А., Яровий Г. І. (2011)
Рябчун В. К. - Особливості запилення колекційних зразків тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України, Мельник В. С., Зимогляд О. В. (2011)
Рябчун В. К. - Савелій Пилипович Лифенко (до 80-річчя від Дня народження), Богуславський Р. Л. (2011)
Рябчун В. К. - Пам’яті Лева Миколайовича Делоне (1991 – 1969 рр.), Гур’єва І. А. (2011)
Богуславський Р. Л. - Міжнародний симпозіум "Стратегії зберігання диких співродичів та місцевих форм культурних рослин у Європі", Паланга, Литва, 7-9 вересня 2011 р., Докукіна К. І., Горіна В. М. (2011)
Кабацюра А. А. - V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми землеробства і рослинництва" (Республіка Казахстан) (2011)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2011)
Реєстрація колекцій зразків генофонду рослин (2011)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з'їзди, семінари, наради в 2010 р. (2011)
Правила для авторів (2011)
Амосов О. Ю. - Стан інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств, Тимченко C. О. (2014)
Мельник О. Г. - Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах, Петришин Н. Я., Адамів М. Є. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Прогнозування ефективності рекламної діяльності на основі методів економічної динаміки, Антонець О. О. (2014)
Ареф'єва О. В. - Структурні перетворення на промислових підприємствах як фактор сталого розвитку (2014)
Прохорова В. В. - Методика оцінки рівня стійкості інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств, Мушников О. О. (2014)
Сысоев Ю. А. - Инженерно-логистический подход к созданию центров по ионно-плазменной обработке, Павленко Т. Ю., Морозова О. И. (2014)
Обидєннова Т. С. - Прогнозування результатів здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (2014)
Кобець С. П. - Управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств за допомогою сценарних методів прогнозування (2014)
Колєсніченко А. С. - Формування концепції державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Проценко В. М. - Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентної стратегії на засадах інноваційно спрямованого інвестування (2014)
Лях І. О. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на основі адаптивно-реноваційного підходу (2014)
Соболев В. Г. - Результаты кластеризации машиностроительных предприятий харьковской области по уровню реализации технологии менеджмента персонала (2014)
Альошин С. Ю. - Формування механізму управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2013)
Шемшученко Ю. С. - На шляху до оновлення Конституції України (2013)
Нагребельний В. П. - Правовий статус Національної академії наук України та проблеми його вдосконалення (2013)
Оніщенко Н. О. - Права і свободи дитини: вcтуп до проблеми Лаврик Г. В. Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації, Львова О. Л., Сунєгін С. О. (2013)
Лаврик Г. В. - Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) в Україні (2013)
Мельник І. А. - Питання права в депутатській спадщині Юліана Романчука, Мельник А. І. (2013)
Андреєв Д. В. - Національні чинники забезпечення дієвості соціально-правової комунікації влади та громади (2013)
Бедрій М. М. - Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень (2013)
Осташова В. О. - Ефективність правового самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні (2013)
Сацький П. В. - Суспільний статус ханських службовців і система кар'єрних заохочень в тюркських державах VI-VII ст. (2013)
Вовк О. О. - Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек (2013)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови за конституційними актами Республіки Польща (Другої Речі Посполитої) (2013)
Гольцова О. Є. - Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять (2013)
Кабанець О. С. - Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні (2013)
Капелюшна М. В. - Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори (2013)
Котенко М. В. - Системний спосіб тлумачення правових норм: поняття, ознаки та місце в системі правоінтерпретаційної діяльності (2013)
Нечипоренко А. О. - Поняття та генезис правоутворення в Україні (2013)
Холодницький Н. І. - Федеральні окружні прокурори Сполучених Штатів Америки: історико-правовий аналіз (2013)
Хутько Т. В. - Становлення судової системи в Таврійській губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Оніщук М. В. - Модернізація конституційної юстиції: шляхи удосконалення (2013)
Батанов О. В. - Муніципальна реформа в Україні з позиції доктрини сучасного муніципалізму (2013)
Ковалко Н. М. - Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини (2013)
Гулякевич А. В. - Верховенство норм Конституции как основа взаимодействия Парламента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь (2013)
Толкачова І. А. - Підстави набуття громадянства в Україні і країнах СНД (2013)
Гринюк Р. Ф. - Правове забезпечення інформаційного та технологічного аспекту надання адміністративних послуг, Синкова О. М. (2013)
Голікова К. О. - Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення (2013)
Костецька Т. А. - Конституційно-правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти (2013)
Соколенко О. Л. - Захист прав громадян як основна функція правової держави (2013)
Целуйко О. В. - Правове регулювання організації судових товарознавчих експертиз та експертних, товарознавчих досліджень в Україні (2013)
Чуприна Л. М. - Правова характеристика поняття "процесу" в бюджетному праві (2013)
Доманська М. І. - Щодо доцільності реалізації принципу колегіального розгляду судом справ про зміну правового статусу фізичної особи (2013)
Машевська К. О. - Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві (2013)
Меркулова К. О. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій (2013)
Сіряков О. І. - Проблеми унормування процедури відкриття нових автобусних маршрутів у контексті захисту прав підприємців (2013)
Сонюк О. В. - Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2013)
Шарабурина О. О. - Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом (2013)
Бондар І. В. - Способи забезпечення виконання зобов’язання у нотаріальному процесі (2013)
Гелич А. О. - Особливості господарських відносин за участю комерційних банків (2013)
Коструба А. В. - Понимание правопрекращающих юридических фактов с точки зрения оснований прекращения права собственности: гражданско-правовой аспект (2013)
Крисань Т. Є. - Щодо законних гарантій реалізації права власності фізичних осіб (2013)
Маріц Д. О. - Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Матвєєв П. С. - Проблеми державно-правового забезпечення відносин суб’єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України в контексті інноваційних правовідносин (2013)
Харченко Г. Г. - Акти суб’єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав (2013)
Циганчук Н. А. - Щодо необхідності прийняття Закону України "Про колективні переговори, договори і угоди" (2013)
Чернега А. П. - Лізингові "крила" цивільної авіації України (2013)
Головащук А. П. - Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Кубара У. М. - Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність (2013)
Логвін В. С. - Поняття нежитлового приміщення як об’єкта цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Критерії істотності порушення договору як підстави його розірвання (2013)
Павлюк Н. М. - Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів спадкових прав у Європейських країнах (2013)
Панченко І. М. - Деякі аспекти визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва (2013)
Пастернак В. М. - Форма правочину – невід’ємна частина його дійсності (2013)
Россильна О. В. - Історія становлення інституту представництва в господарському процесі (2013)
Черкасов О. В. - Окремі аспекти правовідновної відповідальності у трудовому праві (2013)
Каретник О. С. - Поняття інформації про фізичну особу (персональні дані) в цивільному праві України (2013)
Андрусів У. Б. - Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху (2013)
Ковальова М. В. - Деякі особливості патентної охорони промислової власності в Україні та в Європейському Союзі (2013)
Бондаренко О. О. - Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні (2013)
Воєводін Б. В. - Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі (2013)
Очеретна В. В. - Деякі питання набуття прав на географічні зазначення (2013)
Савич С. С. - Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні (2013)
Кулинич П. Ф. - Принцип плюралізму форм господарювання у правовому забезпеченні товарного сільськогосподарського землекористування в Україні (2013)
Бусуйок Д. В. - Поняття стандартизації та стандартів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової доктрини (2013)
Гайдай А. М. - Видобуток сланцевого газу в Україні: проблеми правової інстиляції (2013)
Гайдаржи Х. А. - Правові особливості реорганізації сільськогосподарського переробного кооперативу (2013)
Кулинич О. П. - Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи (2013)
Муравська М. Л. - Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин (2013)
Семчик О. В. - Поняття та зміст механізму реалізації права на землі залізничного транспорту України (2013)
Єні О. В. - Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції, Матієк Л. Г. (2013)
Мозгова В. А. - Поняття та рівні координації діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції (2013)
Робак В. А. - Незаконне поводження з вогнепальною зброєю (2013)
Ткачук В. Є. - Вища освіта як один із чинників запобігання злочинності (на основі результатів дослідження механізму протиправної поведінки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі) (2013)
Загиней (Тростюк) З. А. - Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на прикладі розділу XVII Особливої частини КК України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг") (2013)
Яковець І. С. - Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація (2013)
Сарнавський О. М. - Норми про кримінальну відповідальність військовослужбовців у системі кримінального права України (2013)
Бондарчук В. В. - Ризик як правова категорія (2013)
В’юник М. С. - Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у Кримінальному процесуальному кодексі України та практиці європейського суду з прав людини (2013)
Головчак М. М. - Строки давності у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн (2013)
Горбачов Д. М. - Сучасні тенденції реформування розділу XVII Кримінального кодексу України (2013)
Дуюнова Т. В. - Сучасний стан наукової розробки проблем виконання покарання у виді довічного позбавлення волі (2013)
Карпенко І. М. - Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину (2013)
Колос О. В. - Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права (2013)
Марич М. І. - Чинники корупції та організованої злочинності в сучасному суспільстві (2013)
Мірошниченко І. С. - Використання зарубіжного досвіду соціально-правового захисту громадян похилого віку від злочинних посягань (2013)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України (2013)
Терлецький О. М. - Окремі проблеми забезпечення об’єктивності та незалежності судочинства в Україні (2013)
Жукорська Я. М. - Відповідальність міжнародних організацій за порушення міжнародно-правових зобов'язань: сучасний стан (2013)
Протопопова Т. В. - Отражение права на человеческое достоинство в Конституции Франции, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2013)
Отрош М. І. - Папа Римський як суверен Держави Міста Ватикан (2013)
Третьякова. Т. В. - Про формування провідних елементів міжнародного біоетичного права: глобального біоетичного праворозуміння, глобальної біоетичної правосвідомості, глобального біоетико-правового світогляду та глобальної біоетико-правової культури (2013)
Грачова В. В. - Становлення міжнародно-правових основ антитерористичного співробітництва держав (2013)
Лев М. О. - До питання розуміння визнання іноземного судового рішення в міжнародному приватному праві (2013)
Махарадзе А. - Влияние признаков, находящихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников преступления (2013)
Маркуш М. А. - Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз (2013)
Кугот Д. В. - Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках (2013)
Рябець Н. М. - Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ (2013)
Шайгарданова В. В. - Уніфікація норм міжнародного права (2013)
Батанов О. В. - Сучасний погляд на предмет муніципального права (2013)
Савчук К. А. - Фундаментальний курс міжнародного права охорони культурних цінностей (2013)
Рудий Н. Я. - Сирітські суди крізь призму історико-правового аналізу (2013)
Бевз С. І. - Процедури банкрутства: що нового? (2013)
XIX Всеросійська науково-практична конференція "Актуальні проблеми екологічного, земельного права і законодавства" (СОФРИНО-19) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2013)
V Міжнародна науково-практична конференція "Захист інтелектуальної власності" (2013)
Конференція в Інституті правових наук Центру суспільних наук Угорської академії наук (2013)
XI засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини та громадянина (2013)
КУП НАНУ поглиблює співпрацю з США (2013)
XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права (2013)
Синергія освітньої діяльності КУП НАНУ та Міжнародної академії економіки і права м. Монтрьо (Швейцарія) (2013)
Меморандум про співробітництво між КУП НАНУ та Університетом м. Сегед (Угорщина) (2013)
Парламентські слухання на тему: "Стан дотримання прав людини в Україні" (2013)
Гість КУП НАНУ – Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм (2013)
Студенти КУП НАНУ взяли участь у Літній школі "Безпека в небезпеці" в Дипломатичній академії України при МЗС України (2013)
КУП НАНУ – учасник спеціалізованого Міжнародного форуму з питань інтелектуальної власності (м. Сібіу, Румунія) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики" (2013)
Гість КУП НАНУ – консул Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні Мехді Багерпур (2013)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра (2013)
"Круглий стіл" "Практика застосування нового Кримінального процесуального кодексу" (2013)
Візит ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького до Грузії (2013)
50-річний ювілей доктора юридичних наук, професора Леоніда Рябошапка (2013)
До відома авторів (2013)
Волощук В. М. - Особливості селекційно-технологічних рішень та організаційних форм у сучасному свинарстві, Хатько І. В., Підтереба О. І., Ігнат Л. І. (2012)
Смислов С. Ю. - Перехід від сезонно-турового вирощування племінного молодняку свиней на потокову технологію виробництва (2012)
Волощук В. М. - Научное обоснование альтернативной технологии однофазного содержания свиней в неотапливаемых помещениях , Перетятько Л. Г., Чертков Д. Д., Криця Я. П., Чертков Б.Д. (2012)
Сагло О. Ф. - Технологічні особливості організації і використання зеленого конвеєру для свиней та гігієнічні вимоги (2012)
Вовк В. О. - Комбінаційна поєднуваність свиней різних генотипів, Ващенко П. А., Скрипка С. М. (2012)
Перетятько Л. Г. - Племінна база та перспективи збереження полтавської м’ясної породи свиней (2012)
Гришина Л. П. - Динаміка селекційних змін у популяції свиней великої білої породи, Акнєвський Ю. П. (2012)
Онищенко А. О. - Продуктивність різних ліній кнурів української м’ясної породи, Коробка А. В. (2012)
Почерняєв К. Ф. - Генетичне різноманіття мітохондріальних геномів свиней великої чорної породи, Ломако Д. В. (2012)
Ревенко О. І. - Характеристика свиней української м’ясної породи за імуногенетичними маркерами, Онищенко А. О. (2012)
Топиха В. С. - Оценка неравновесия по сцеплении и эффекта "Bottleneck" по локусам микросателлитов ДНК в разводимых в Украине популяциях свиней 57-61, Крамаренко С. С., Луговой С. И. (2012)
Баньковська І. Б. - Особливості дозрівання м’язової тканини в тушах свиней різних порід, Канюка О. Ю. (2012)
Гиря В. М. - Оцінка генетичного потенціалу кнурів-плідників, Волощук М. В., Погрібна Н. М. (2012)
Гришина Л. П. - Порівняльна оцінка продуктивних ознак свиней великої білої породи провідних господарств України (за даними ІІІ тому ДКПТ великої білої породи), Малик В. І. (2012)
Денисюк П. В. - Теоретичні й експериментальні основи застосування осциляції середовища розвитку гамет клітин ембріонів та організмів, Надєєн В. В., Корчан Н. О. (2012)
Семенов С. О. - Вітчизняні престартери на основі технології суміщених процесів, Троценко З. Г., Орєхова Т. Н. (2012)
Коваленко В. Ф. - Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней, Баньковська І. Б., Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г., Канюка О. Ю., Вагідова О. О., Біндюг Д. О. (2012)
Коваленко В. Ф. - Забійні якості свиней при використанні емульгованого жиру яловичини, Юхно В. М. (2012)
Кузьменко Л. М. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняка свиней при згодовуванні соняшникового шроту підвищеної кормової цінності (2012)
Андрійчук В. Ф. - Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у свиноматок, Ткачук В. І. (2012)
Єремко Л. С. - Продуктивність вико-вівсяних сумішок за різного співвідношення компонентів в умовах недостатнього зволоження лівобережного Лісостепу України, Олепір Р. В. (2012)
Сидоренко А. В. - Порівняльна оцінка кормової продуктивності амаранта залежно від технології вирощування, Олепір Р. В. (2012)
Білявський Ю. В. - Небезпечні хвороби насіннєвих посівів люцерни, Міняйло А. А., Матвєєва О. Ю. (2012)
Смислов С. Ю. - Використання інформаційних підсистем для прогнозування виробництва свинини в структурі триступінчатої селекційної піраміди, Підтереба О. І. (2012)
Менькач С. О. - Досвід Дніпропетровщини у підвищенні ефективності свинарства (2012)
Огуренко В. С. - Відтворювальні якості різних поєднань свиней породи ландрас датського та американського походження (2012)
Дикань О. С. - Генетична структура окремих порід і внутріпородних типів свиней за геномом катепсину В (2012)
Рудоман Г. С. - Молекулярно-генетичний моніторинг стійкості свиней різних порід до ентеропатогенних штамів бактерії Escherichia coli (2012)
Нор В. Ю. - Генетична структура порід свиней різного напрямку продуктивності за геном периліпіну (2012)
Канюка О. Ю. - Рівень креатиніну в окремих м’язах свиней різних генотипів (2012)
Горбатенко А. А. - Визначення усередненої видової рясності природного біорізноманіття агроландшафтів України (2012)
Рибалко В. П. - Червона білопояса порода свиней: історія створення, сучасний стан та стратегія подальшого її удосконалення (2012)
Абрамов С. А. - Загальна фізична підготовка студентів у волейболі, Кузьмінова М. І. (2013)
Аксенов М. О. - Планирование нагрузки в спорте (2013)
Антонов С. В. - Спрямований розвиток координаційних здібностей в удосконаленні технічної підготовленості юних стрільців із лука, Пітин М. П., Капаціл В. І. (2013)
Арзютов Г. Н. - Характеристика показателей физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров различной квалификации (2013)
Базілевський А. Г. - Формування рухових здібностей юних баскетболістів, Глазирін І. Д. (2013)
Бодренкова И. А. - Оценочные шкалы элементов сложности в черлидинге, Луценко Л. С., Лучко О. Р., Шепеленко Т. В. (2013)
Болотов О. О. - Формування спортивно-технічної майстерності студентів ВНЗ на етапі початкової підготовки в дзюдо (2013)
Болтовский А. Ю. - Анализ тренировочного процесса борцов (2013)
Бринзак С. С. - Підвищення ефективності взаємодії гравців студентської баскетбольної команди ураховуючи психологічну сумісність, Краснов В. П. (2013)
Булгаченко С. В. - Сходство и различия в технологии подготовки гимнастов и гимнасток высшей квалификации, Лебедева В. С., Коваль Т. В. (2013)
Вертель А. В. - Педагогическое тестирование как один из видов контроля и совершенствования подготовки спортсменов волейболистов, Фролова О. А. (2013)
Виноградський Б. А. - Механізми керування спеціалізованими руховими діями стрільців (2013)
Вихляєв Ю. М. - Особливості формування техніко-тактичних навичок підлітків на прикладі спортивного орієнтування, Доценко О. В. (2013)
Волік С. В. - Аналіз функціонування професійних футбольних клубів, Мулик В. В. (2013)
Врублевский Е. П. - Анализ распределения тренировочной нагрузки в годичном цикле у прыгунов на акробатической дорожке спортивных разрядов, Антонова Е. А. (2013)
Гаврилова Н. М. - Навчання виконанню бігових легкоатлетичних дисциплін студентів ВНЗ, Прус Н. М. (2013)
Гавроник В. И. - Взаимосвязь физической подготовки с нормативами по боевой подготовке гранатометчиков как основа повышения эффективности военно-прикладной физической подготовки военнослужащих (2013)
Ганчар О. І. - Мониторинг состояния результатов командного выступления сильнейших пловцов-студентов на всемирной универсиаде 2013 г. в Казани (Россия), Ганчар І. Л. (2013)
Гончаренко В. І. - Технологія фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа (2013)
Гончарук С. В. - Динамика показателей соревновательной деятельности в процессе подготовки высококвалифицированных гандболистов, Шиловских К. В. (2013)
Добрынская Н. В. - Моделирование соревновательной деятельности сильнейших спортсменок мира в легкоатлетическом семиборье (2013)
Долбишева Н. Г. - Всесвітні ігри серед військовослужбовців: динаміка, стан та перспективи виступів українських спортсменів, Скрипченко І. Т. (2013)
Донець І. О. - Обґрунтування теоретико-методичних основ контролю в дитячому футболі (2013)
Жиденко А. А. - Психофизиологические механизмы восприятия и скорость ответной реакции спортсмена на действие раздражителей (2013)
Жуков С. М. - Етапи технічної підготовки студентів у відділенні тенісу, Лукачіна А. В. (2013)
Загревский В. И. - Моделирование техники гимнастических упражнений на основе вариаций кинематических параметров рабочих положений и управляющих движений, Лукашкова И. Л., Моисеенко П. В., Загревская Л. В. (2013)
Задорожна О. Р. - Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Закорко І. П. - Використання елементів біомеханічного аналізу в навчально-тренувальному процесі дзюдоїстів високої кваліфікації (2013)
Карабуза М. М. - Сутність індивідуалізації тренувального процесу юних спортсменів (2013)
Киприч С. В. - Теоретические предпосылки совершенствования тренировочного процесс боксеров с учетом современных тенденций в развитии вида спорта (2013)
Кондак Н. М. - Оцінка рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості волейболісток 13–14 років, Гаврилко І. В. (2013)
Половников І. І. - Шляхи розвитку і вдосконалення техніки спортивної боротьби на сучасному етапі, Рубіс К. М. (2013)
Кривенцова І. В. - Ефективність викладання фехтування щодо формування фізичної культури особистості (2013)
Кучеренко В. С. - Психокорекційний характер підготовки спортсменів різної кваліфікації у традиційному карате–до, Добровольская Н. О., Середенко Л. П. (2013)
Латышев С. В. - Методика выявления предрасположенности борца к определенному типическому стилю противоборства (2013)
Лутовінов Ю. А. - Показники тренувальної роботи з юними важкоатлетами у мезоциклах підготовчого періоду річного макроциклу, Олешко В. Г., Лисенко В. М., Ткаченко К. В. (2013)
Leykin Mark G. - The tradition of naming new gymnastics stunts by the name of the first performer is good, but (2013)
Мухина И. С. - Роль двигательно-координационых способностей при подготовке к действиям в экстремальных ситуациях, Градусов В. А. (2013)
Насонкина Е. Ю. - Определение уровня скоростной подготовленности высококвалифицированных футболисток в процессе многолетней тренировки, Градусов В. А. (2013)
Наявко І. І. - Взаємозв’язок показників фізичного розвитку і спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду (2013)
Носко М. О. - Теоретичний аналіз біомеханічних основ рухових умінь і навичок старшокласників у процесі лижної підготовки, Лазаренко М. Г., Дейкун М. П. (2013)
Огарь Г. О. - Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій, Санжаров В. А., Ласиця В. І. (2013)
Омельченко О. С. - Особливості показників кардіоінтервалографії та велоергометрії спортсменів легкої ваги в академічному веслуванні (2013)
Политько Е. В. - Современные тенденции изменения модельных морфо-функциональных характеристик высококвалифицированных спортсменов-пловцов (2013)
Попичев М. И. - Функциональная роль альбумина сыворотки крови под влиянием интенсивных физических нагрузок у спортсменов-футболистов (2013)
Поплавський Л. Ю. - Порівняльна характеристика еволюційних етапів формування правил гри баскетбол та історичних етапів розвитку баскетболу як виду спорту, Маслова О. В., Бузовський О. А. (2013)
Пронтенко В. В. - Зв'язок сили м’язів рук з результатом у ривку гирі (2013)
Репко Е. А. - Методические основы скоростно-силовой подготовки скалолазов (2013)
Рыбальченко Т. П. - Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных бегунов на средние дистанции и их влияние на соревновательный результат (2013)
Розторгуй М. С. - Експериментальне обґрунтування алгоритму навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів (2013)
Руденик В. В. - Архитектоника процесса обучения технико-тактическим умениям (2013)
Саламаха О. Є. - Проблеми формування спортивно-технічної майстерності спортсменів (2013)
Самуйленко В. Е. - Методика создания двигательного стереотипа на дистанционных скоростях у высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Гатилова Г. Д., Еременко (Спичак Н. П.), Сологуб Л. Н. (2013)
Седляр Ю. В. - Техника четырехударного аритмичного кроля (2013)
Серебряков О. Ю. - Оценка видов подготовки хоккеистов различного игрового амплуа (2013)
Скляр М. С. - Ступінь сформованості спеціальних умінь та навичок у учнів старших класів загальноосвітньої школи під впливом регулярних занять карате (2013)
Славитяк О. С. - Количественная оценка физических нагрузок в атлетизме, Чернозуб А. А. (2013)
Смовженко А. М. - Загальні основи техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах, Шишацька В. І. (2013)
Собко И. Н. - Сравнительная характеристика физической подготовленности квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха и здоровых баскетболисток (2013)
Терещенко В. І. - Організація тренувального процесу в гирьовому спорті під час перехідного періоду підготовки, Лаврентьєв О. М., Буток О. В., Дашковська А. В. (2013)
Тимошенков В. В. - Формирование темпа при выполнении велосипедных локомоций (2013)
Тищенко В. А. - Индивидуализация психологической подготовки квалифицированных гандболистов (2013)
Товстоног О. Ф. - Алгоритм навчання техніці поштовху важкоатлетів на етапі початкової підготовки, Загура Ф. І., Зубков С. П. (2013)
Хассай Д. В. - Роль психологічної підготовки волейболістів у становленні їх як спортсменів вищої категорії, Нестеров О. С., Артеменко В. В. (2013)
Хіменес Х. Р. - Ефективність різних за спрямованістю диференційованих підходів до фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки, Линець М. М., Сосіна В. Ю. (2013)
Хижевский О. В. - Концентрированное развитие силы мышц верхних конечностей и туловища в структуре навыков дзюдо (2013)
Шиян В. Н. - Факторний аналіз показників фізичного стану бадмінтоністів 12-14 років у контексті спортивного відбору (2013)
Шльонська О. Л. - Оцінка ефективності подач м’яча кваліфікованих волейболістів в умовах змагальної діяльності, Гамалій В. В. (2013)
Щелкунов Д. А. - Теоретические основы прогнозирования спортивных способностей юных легкоатлетов, Щелкунова М. О., Ерохина Н. В., Поролова Т. А. (2013)
Акопян В. В. - Стойкость к абразивному изнашиванию детонационных покрытий из композиционных порошков системы TIB2-(Fe-Mo), Коновал В. П., Яковлева М. С., Гальцов К. Н., Бондаренко А. А. (2014)
Каплун В. - Розрахунок зносостійкості і довговічністі структурних елементів конструкцій з градієнтними дифузійними покриттями і метастабільними фазами в структурі матеріалів, Гончар В., Каплун П., Матвіїшин П. (2014)
Венцель Е. С. - Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин при эксплуатации, Щукин А. В., Коваль Р. Н. (2014)
Дворук В. І. - Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки, Борак К. В., Добранський С. С. (2014)
Войтов В. А. - Критерий оценки качества моторного масла для двухтактных двигателей внутреннего сгорания, Сысенко И. И., Кравцов А. Г. (2014)
Акимов И. В. Кубич В. И. - Оценка фрикционности модифицированных графитизированных сталей на малогабаритных образцах (2014)
Чернець М. - Вплив огранення вала на варіацію максимальних контактних тисків у підшипнику ковзання (2014)
Осипов М. Ю. - Исследование влияния структурного состояния сплавов на их сопротивляемость абразивному изнашиванию при повышенных температурах (2014)
Воронін С. В. - Дослідження трибологічних характеристик смектичного шару граничної плівки, Стефанов В. О. (2014)
Криштопа С. И. - Моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения в стендовых условиях. Часть 2 (2014)
Кузьменко А. Г. - Развитие методов контактной механики сжатых поверхностей. Часть 2 (2014)
Кухар В. В. - Фізичне моделювання технологічних характеристик при ковальському протягуванні заготовок з обкаткою у комбінованих бойках, Василевський О. В. (2014)
Кузьменко А. Г. - Испытания масляного слоя граничной смазки на отрыв по нормали (2014)
Диха О. В. - Комп`ютерне моделювання контактних навантажень в підшипниковому вузлі турбоагрегата, Сорокатий Р. В. (2014)
Прунько І. Б. - Дослідження процесу відновлення розмірних параметрів штоків насосів нафтогазового технологічного транспорту електроіскровим легуванням (2014)
Свідерський В. П. - Дослідження механічних і антифрикційних властивостей фторопластових карбопластиків модифікованих нанопорошками діоксиду цирконію, Константинова Т. Є., Глазунова В. А., Кириченко Л. М., Водяний В. І., Захарчук Ю. О. (2014)
Диха О. В. - Результати випробувань на знос конічних зразків зі сталі 45 в моторній оливі, Вельбой В. П., Гедзюк Т. В. (2014)
Олександренко В. П. - Вплив здатності сталі Х12 до релаксації мікронапружень на зносостійкість та довговічність в умовах тертя кочення, Кирилков В. А., Паршенко К. А., Мисліборський В. В. (2014)
Волощук В. М. - Технологія вирощування племінного молодняку свиней в умовах племзаводів Полтавської області, Замикула В. В., Смислов С. Ю., Підтереба О. І., Онищенко А. О., Сокирко М. П. (2013)
Онищенко Л. В. - Утримання та вирощування ремонтного молодняку свиней, Данильчук М. І. (2013)
Іванов В. О. - Вплив стресосхильності свиней на їх продуктивність, Волощук В. М., Іванова Л. О., Попова Н. В. (2013)
Волощук В. М. - Інформаційні системи у прогнозуванні розвитку галузі свинарства, Замикула В. В., Підтереба О. І., Смислов С. Ю, Онищенко А. О. (2013)
Денисюк П. В. - Селекція на великоплідність і багатоплідність (2013)
Акнєвський Ю. П. - Вплив поліморфізму гену рецептора меланокортину-4 на відгодівельні та м’ясні якості помісних, гібридних і чистопорідних свиней великої білої породи, Буслик Т. В., Гришина Л. П., Балацький В. М. (2013)
Самсонович В. А. - Особенности обменных процессов у свиней при интенсивных технологиях выращивания (2013)
Бабань О. А. - Ефективність застосування препарату Дінолітик для привчання кнурів до садки на чучело (2013)
Сідашова С. О. - Традиційні та інноваційні методики – фахівцям з відтворення свиней, Перетятько Л. Г., Сагло О. Ф. (2013)
Лобченко С. Ф. - Оцінка можливості використання естрального слизу для підготовки сперматозоїдів кнура до запліднення in vitro (2013)
Волощук В. М. - Актуальні питання оцінки комбікормів, Семенов С. О. (2013)
Семенов С. О. - Водорозчинний концентрат – фітогеник для стимуляції репродукції свиноматок та технологічної адаптації поросят, Троценко З. Г., Поспєлов С. В. (2013)
Семенов С. О. - Динаміка мікробіоценозу кишечнику у свиней за умов використання трансгенної сої, Зінов’єв С. Г., Біндюг О. А., Корінний С. М., Цивенко Т. М. (2013)
Біндюг Д. О. - Динаміка гематологічного стану крові свиней за різних умов годівлі (2013)
Рибалко В. П. - Свине сало не тільки корисний продукт харчування, але й лікувальний засіб (2013)
Сагло О. Ф. - Від церковно-учительської школи – до галузевого інституту, Шендрик Л. К. (2013)
Сагло А. Ф. - ХХ Международная научно-практическая конференция по свиноводству (2013)
Сагло А. Ф. - Міжнародна науково-практична конференція, Лядський І. К., Мікрюков О. В., Конкс Т. М., Павленко О. М., Говейко Т. С. (2013)
Сагло А. Ф. - Засідання Ради по породі дюрок (2013)
Волощук В. М. - Славний ювілей ветерана праці, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2013)
Жукова О. А. - Метод розігрування ситуацій у ролях як засіб підготовки соціальних педагогів до роботи з сім'ями,які опинилися в складних життєвих обставинах (2013)
Короткова Л. І. - Проектування регіональної моделі соціального партнерства. Кластерний підхід (2013)
Василенко О. М. - Ідеї суспільного виховання дітей дошкільного віку (друга половина ХІХ століття) (2013)
Волга А. Є. - Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії (2013)
Заболотна М. І. - Система вправ для навчання аудіювання старшокласників репортажів в умовах профільного навчання (2013)
Карпушина М. Г. - Система методів та форм навчання у формуванні вмінь вирішувати проблемні ситуації (2013)
Мартиненко С. А. - Трудове виховання періоду козацької доби (друга пол. ХVII-ХVIIІ ст. ): історико-педагогічний аспект (2013)
Петриченко Л. О. - Аналіз проблеми підвищення якості вищої педагогічної освіти на Україні (2013)
Притуляк Л. М. - Особливості використання педагогічно цінних ідей та досвіду минулих років у сучасних дошкільних установах (2013)
Сердюк В. Р. - Складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації, Гучок І. С. (2013)
Ульянова В. С. - Педагогічне дослідження - запорука якості освіти (2013)
Харківська А. А. - Система та методи оцінювання вищої освіти. Світовий та європейський досвід (2013)
Яценко В. В. - Провідні тенденції становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (початок ХХ ст. -1917 р. ) (2013)
Кудашкіна О. З. - Вебінар-одна із форм організації виховного процесу в контексті кіберсоціалізації студентів (2013)
Рябокінь С. І. - Обгрунтування критеріїв і показників ефективного моніторингу якості виховного процесу в педагогічному коледжі (2013)
Малихіна Я. А. - Підвищення якості вищої професійної освіти (2013)
Овсяннікова В. В. - Дослідження проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі (2013)
Білєр О. С. - Теоретичні засади бінарних цілей методики навчання комп'ютерних технічних засобів студентів педагогічних університетів (2013)
Гринь Л. О. - Система принципів вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру (2013)
Крутова Н. І. - Комп'ютерна телекомунікація як засіб розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Сидоренков Є. Є. - Дослідження ефективності використання "хмарних обчислень" у загальній методиці викладання фізики в середній загальноосвітній школі, Олевська Ю. Б. (2013)
Стадніченко Н. В. - Формування професійного спілкування майбутніх акторів засобами сценічного мовлення (2013)
Пономарьова Г. Ф. - Порівняльний аналіз системи оцінювання різних видів педагогічної практики в педагогічному ВНЗ (2013)
Ткаченко К. Г. - Роль і місце педагогічної практики як чинника формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Чернова С. В. - Критерії,показники та характеристика рівнів розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Білоусова Н. М. - Особливості психокорекції дитячої агресивності засобами арт-терапії (2013)
Бондарчук О. І. - Психологічні особливості взаємодії у віртуальних соціальних мережах (2013)
Буковська О. О. - Напрямки психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами (2013)
Вдовиченко А. В. - Особливості копінг – поведінки особистості у життєвих та професійних ситуаціях (2013)
Веселова Н. П. - Психологічні особливості комунікативних процесів у сім’ї (2013)
Волеваха І. Б. - Функції та завдання практичного психолога щодо забезпечення маркетингової діяльності організації, Волеваха С. В. (2013)
Ворожбит С. А. - Особливості стратегій соціально-психологічної адаптації студентів під впливом почуття довіри (2013)
Гавриленко В. Ю. - Визначення культурно-ціннісних пріоритетів молоді України, Білорусі та Росії (2013)
Гірченко О. Л. - Зміст та співвідношення визначень у поняттєвому апараті екологічної психології (2013)
Губко А. А. - Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен (2013)
Гупаловська В. - Здатність до інтимності як особистісна властивість, Гапон І. (2013)
Данильченко Т. В. - Феномен гендерної ідентичності в психології (2013)
Дерев’янко С. П. - Онтогенез розвитку здатності до розуміння та управління емоціями (2013)
Дроздов О. Ю. - Регіональні особливості геополітичних соціальних уявлень українців (2013)
Дроздова М. А. - Соціально-психологічні особливості змісту сучасних любовних романів (2013)
Духневич В. М. - Соціальний діалог з позиції когнітивного спілкування (2013)
Жорнова О. І. - Подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: результати емпіричного дослідження (2013)
Жорнова О. І. - Соціальна і політична психологія – для вищої освіти: інтеграція ідей і ресурсів (2013)
Корж Т. І. - Вплив позитивної спрямованості особистості на успішність професійної діяльності (2013)
Коротков П. В. - Профілактика та корекція девіантної поведінки молоді у діяльності соціальних служб (2013)
Кравчук О. В. - Соціальні уявлення як психологічний феномен (2013)
Куліш А. О. - Емпатія як фактор психологічно комфортної взаємодії учасників педагогічного процесу (2013)
Лісневська А. О. - Дискурси студентів з різними життєвими планами щодо свого майбутнього в Україні (2013)
Лашук В. Г. - Ситуація втрати стосунків як чинник переживання самотності (2013)
Лимар Р. С. - Феномен девіантної поведінки як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2013)
Ляховець Л. О. - Соціальний інтелект: поняття, функції, структура (2013)
Махній М. М. - Поняття людської долі в контексті життєвого світу особистості (2013)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Особливості рівневої структури саморегуляції екологічної свідомості (2013)
Отич Д. Д. - Динаміка копінг-стратегій майбутніх психологів (2013)
Панок В. Г. - До розуміння сутності поняття психологічної практики у прикладній психології (2013)
Панченко Т. С. - Ефективність впливу різних інститутів правової соціалізації на молодь, яка навчається (2013)
Позняк Т. М. - Розвиток креативних здібностей особистості (2013)
Примак Ю. В. - Позитивна особистісна ідентичність підлітка з нуклеарної сім’ї (2013)
Прядко Н. О. - Особливості оцінки студентами особистості викладача (2013)
Сіверс З. Ф. - Діалоги суб’єктів правозастосувальної практики в контексті когнітивної психології спілкування (2013)
Скок А. Г. - Особливості комунікативної толерантності студентів (2013)
Солдатова С. В. - Возможность. Соответствие личностного и ситуативного (2013)
Фролов П. Д. - Ментальні виміри інноваційної культури: досвід емпіричних досліджень (2013)
Халепа К. Ф. - Особливості психологічної допомоги дітям, які зазнали психологічної травми (2013)
Чепурна Г. Л. - Взаємозв’язок перфекціонізму з суверенністю психологічного простору молоді (2013)
Чистенко І. Г. - Особливості адаптації учнів різних вікових груп до стресових чинників (2013)
Шмаргун В. М. - Організація ментального досвіду та інтелектуальної компетентності особистості (2013)
Шушунова О. І. - Комунікативно-характерологічні особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Ющенко І. М. - Особистісне самовизначення як механізм адаптації до соціальних змін (2013)
Туровський А. - Квантово-хімічне моделювання кінетики та механізму гідролізу метилацетату в реакціях ферментативного і гомогенного каталізу хімотрипсином і серином, Киця А., Базиляк Л. (2013)
Блажеєвський М. - Окисно-відновний потенціал системи пероксомоносульфат/сульфат та його залежність від рН середовища, Коретнік О. (2013)
Яцишин М. - Вплив стану поверхні електродa з аморфного сплаву Al87Ni8Y5 на мікроструктуру та морфологію осаджених поліанілінових плівок, Демчина І., Решетняк О., Пандяк Н. (2013)
Іванчев С. - Поліетилен і його місце в сучасному полімерному матеріалознавстві (2013)
Федевич Є. - Розроблення методів одержання метилметакрилату (до 100-річчя від дня народження проф. Д. Толопка), Жизневський В. (2013)
Киця А. - Кінетичні особливості синтезу наночастинок срібла у водному середовищі, Гринда Ю., Медведевських Ю. (2013)
Ковбуз М. - Електрокаталітичні властивості аморфних металевих сплавів на основі заліза та алюмінію, Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. (2013)
Зінчук В. - Фотометричне визначення пероксомоносульфатної кислоти та нітриту за їхньої сумісної присутності (2013)
Макітра Р. - Залежність хроматографічних об’ємів затримуваних речовин від їхніх фізико-хімічних характеристик, Роговик В., Мідяна Г., Пальчикова О. (2013)
Дутка В. - Будова та електронні властивості діацильних дипероксидів, Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. (2013)
Зелінський А. - Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–, Федорчук А., Зелінська О., Гладишевський Р. (2013)
Макітра Р. - Розвиток промислового видобутку нафти в галичині у XIX ст., Семенюк М. (2013)
Пам’яті засновника львівської кристалохімічної школи, видатного вченого, професора Євгена Гладишевського (1924–2012) (2013)
Банах О. - Спомини про Т.М. Полонського (до 110-річчя від дня народження) (2013)
Банах О. - Спомини про професора М. Туркевича (2013)
Банах О. - До історії Луцького ЗНФ при Львівському університеті (2013)
Антонюк В. - Нові манозоспецифічні лектини однодольних рослин. Очистка та порівняльна характеристика, Панчак Л., Старикович М., Стойка Р. (2013)
Білецька Л. - Вплив інтоксикації катіонами кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у клітинах кісткового мозку щурів, Антоняк Г. (2013)
Іртищева І. О. - Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект, Обозна А. О. (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів (2014)
Красноруцький О. О. - Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством (2014)
Майданевич П. Н. - Финансовые инструменты: виды и порядок отражения в учете (2014)
Пасемко Г. П. - Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації, Бага Л. Г. (2014)
Статівка Н. В. - Підвищення вартості робочої сили в сільському господарстві України (2014)
Стройко Т. В. - Стратегічні аспекти розвитку галузі мобільного зв’язку як пріоритетного елементу національної інфраструктури Україні (2014)
Ходаківський Є. І. - Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством (2014)
Ponomar’ova М. S. - Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions, Chernega I. I., Chernega Yu. S. (2014)
Бабенко В. О. - Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Бутрим О. В. - Економічні аспекти низьковуглецевого розвитку рослинництва як шлях збереження родючості ґрунтів (2014)
Герелиця Н. Є. - Прогнозування логістичних процесів у сільськогосподарському виробництві (2014)
Гоменюк М. О. - Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу (2014)
Горох О. В. - Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України (2014)
Данкевич В. Є. - Вплив глобалізації на ринок земель сільськогосподарського призначення (2014)
Довжик О. О. - Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови, Гаркуша С. А. (2014)
Єфімова Л. М. - Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2014)
Зюкин Д. А. - Повышение эффективности распределения средств государственной поддержки производства зерна (2014)
Мокляк М. В. - Тенденції формування попиту і пропозиції на ринку аграрної продукції у Полтавській області (2014)
Писаренко С. В. - Організаційно-економічні засади антикризового управління сільськогосподарським підприємством, Миколенко І. Г. (2014)
Прокопчук О. А. - Агрокорпорації: перспектива чи загроза розвитку аграрної економіки і сільських територій (2014)
Проценко Н. М. - Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами (2014)
Руденко Є. М. - Порядок проведення санаційної реструктуризації сільськогосподарських підприємств (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості фінансового планування в аграрних підприємствах (2014)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2014)
Стегней М. І. - Особливості антикризового управління капіталом банків, Мороз І. Ф. (2014)
Шевченко С. В. - Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики (2014)
Шовкун Л. В. - Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств, Савельєва О. М. (2014)
Зуб О. М. - Критеріальні ознаки і особливості економічної безпеки держави (2014)
Колесніков Д. В. - Аналіз чутливості виробничої моделі в системі гарантування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства (2014)
Лещенко Л. О. - Аналіз прибутку підприємств, його види та функції (2014)
Македонська Ю. О. - Створення та функціонування агрохолдингів на Україні як один із напрямів підвищення ефективності використання землі (2014)
Попова М. М. - Сутність економічної ефективності підприємств АПК України – від класиків політекономії до реалій сучасності (2014)
Чайка Т. О. - Оцінка вартості інтелектуальної ренти аграрних підприємств (2014)
Скоромна О. Ю. - Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2014)
Слюсаренко А. В. - Зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків країни: теоретичний та практичний аспекти (2014)
Фоменко Л. Г. - Теоретичні аспекти застосування маркетингу в управлінні виробництвом малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення (2014)
Цьона Н. Б. - Основні підходи до оцінки фінансової кризи на підприємстві (2014)
Наливайченко К. В. - Оптимізація діяльності компаній щодо створення електронного інформаційного продукту (2014)
Концеба С. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику в регіоні (2014)
Титул, зміст (2013)
Лавринович О. В. - Вітання колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з нагоди 100-річчя від дня заснування (2013)
Головченко Л. М. - Про необхідність вдосконалення законодавства про судово-експертну діяльність в Україні (2013)
Рожнова В. В. - Определение основных понятий в новом УПК Украины как фактор обеспечения единого понимания и применения уголовно-процессуальной формы (2013)
Садченко О. О. - Потреби слідчої практики як відображення проблем і тенденцій її розвитку (2013)
Бочарова О. С. - Методы криминалистики как элементы познания, Дятлов О. М. (2013)
Мельников І. М. - Криміналістична вибухотехніка в системі науки криміналістики (2013)
Репешко П. І. - Щодо сутності судово-експертної діяльності як об’єкта державного регулювання (2013)
Мазниченко Ю. О. - Історичні аспекти становлення наукових засад інформатизації судово-експертної діяльності в 50–70-х роках ХХ століття (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Использование специальных знаний по новому УПК Украины, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Петряєв С. Ю. - Періодизація розвитку використання спеціальних знань у практиці розслідування злочинів в Україні (2013)
Парамонова Л. Ф. - Компетенция эксперта и специалиста в уголовном процессе Республики Казахстан: вчера, сегодня, завтра (2013)
Пиріг І. В. - Поняття та класифікація експертних методик і проблеми їх використання в експертній практиці (2013)
Рувін О. Г. - До питання щодо структури та змісту експертної методики з урахуванням вимог стандартів управління якістю, адаптованих в Україні, Полтавський А. О., Назаров В. В. Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Бондар М. Є. - Проблемні питання застосування експертних методик при проведенні конкретних досліджень (2013)
Рувін О. Г. - Поняття експертної методики як документа, його структура з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні, Палеха Ю. І., Полтавський А. О., Рудницька Я. Р. (2013)
Моїсєєв О. М. - Самоконтроль в експертному дослідженні, Перепічка О. І. (2013)
Михальчук Т. В. - Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції (2013)
Лукьянчиков Е. Д. - Освидетельствование в системе следственных (розыскных) действий, Лукьянчиков Б. Е. (2013)
Бочарова О. С. - Автоматизированные информационно-поисковые системы для проведения экспертных исследований, связанных с опознанием личности, Буржинский В. А., Лысянный Ю. Ю., Ревинский В. В. (2013)
Когутич І. І. - Форми експерименту у кримінальному провадженні (2013)
Семенов В. В. - Участь спеціаліста в розслідуванні комп’ютерних злочинів, Прокопенко Г. І. (2013)
Буханченко О. А. - Кримінальні вибухи в Україні, Мамонов Є. В., Буханченко А. Г. (2013)
Удовенко Ж. В. - Організаційно-тактичні особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених жінками, Янкова Х. Г. (2013)
Кофанов А. В. - Актуальні питання розробки бортової навігаційної апаратури з елементами штучного інтелекту мобільного робота для розмінування вибухонебезпечних предметів, Приходько Ю. П. (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості досліджень текстів, виконаних на івриті (2013)
Свиридова Л. В. - Проблемні питання визначення віку автора тексту документа та перспективи їх дослідження (2013)
Ніколайчук Т. В. - Про можливості діагностичних досліджень рукописів, виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння, Соломаха Ю. В. (2013)
Будко Т. В. - Теоретичні аспекти експертної методики кримінально-правової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень (2013)
Бочарова О. С. - Криминалистические требования к элементам и средствам защиты от подделки ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты и их бланков (2013)
Куликовська В. С. - Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту (2013)
Сидоренко Л. А. - Возможности получения новой криминалистически значимой информации в ходе реконструкции скрытых меток цветных электрофотографических аппаратов (2013)
Пелюшок В. Г. - Особливості дослідження різного роду штрихів, що перетинаються зі штрихами, нанесеними електрофотографічним способом (2013)
Цымбал А. В. - Ключевые аспекты методических подходов при установлении абсолютного времени выполнения реквизитов документов с использованием газохроматографического метода исследований (2013)
Мельник Р. В. - АБІС "ТАИС”, як допомога при проведенні судово-балістичних досліджень (2013)
Бараняк В. М. - Можливості використання дифузно-копіювального методу для дослідження слідів вогнепальної зброї на одязі та тілі особи (2013)
Гончар Н. Б. - Характеристика трасологічних баз даних слідів підошов взуття у сусідніх державах та перспектива створення єдиної транснаціональної системи баз даних на основі європейської організації судово-експертних установ (2013)
Щукін О. Ю. - До питання криміналістичного дослідження рельєфних знаків на транспортних засобах, пошкоджених корозією, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Федосєєв М. А. - Використання науково-технічних засобів під час експертних досліджень ідентифікаційних номерів автомобілів (2013)
Скрипко Г. О. - Диференціація і класифікація поліефірних волокон за ідентифікаційними ознаками, встановленими методом поляризаційної мікроскопії, Лінючев Г. В., Добрянська О. Л. (2013)
Сич О. А. - Визначення нафтових вуглеводнів в спиртовмісних рідинах, Стальмахович С. І. (2013)
Ягодин А. Ф. - Установление ситуационных обстоятельств выстрела комплексной судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизой (2013)
Семененко О. О. - Особливості проведення електротехнічної експертизи приладів обліку електричної енергії щодо встановлення факту втручання в систему її обліку (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: класифікація атак на відмову (2013)
Бордюгов Л. Г. - Процесуальна природа і основні поняття судової інженерно-екологічної експертизи (2013)
Чередніченко А. П. - Історичні аспекти становлення та розвитку судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Чечіль Ю. О. - Визначення вартості несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної та небезпечної продукції, Горішній Є. І., Лук’янчук С. Ю., Шама Н. А., Брєль Я. Я. (2013)
Желавська О. О. - Визначення рівня зниження якості ювелірних виробів через наявність дефектів, пошкоджень та показників зносу (2013)
Рудакова Е. И. - Экспертные исследования изделий из кожи, Саганяк Е. А., Рудаков В. Л. (2013)
Кісіль Н. В. - Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру (2013)
Максимов C. Й. - Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми, Поліщук І. Ю. (2013)
Єліферов О. Б. - Встановлення елементів змісту та форми передач (програм) організацій мовлення при проведенні судової експертизи (2013)
Алікіна Н. В. - Завдання судово-психологічної експертизи за матеріалами відеозапису слідчої дії, Єгорова Т. М. (2013)
Алікіна Н. В. - Аналіз помилкових дій особистості у судово-психологічній експертизі (консультативний приклад) (2013)
Бурчинский В. Г. - Судебно-медицинская токсикология фальсификатов на основе этилового спирта, Кахановский Ф. Н. (2013)
Марченко О. М. - Вплив лужності, температури і вологості середовища на збереження клітин сперми, Івасишин Т. М. (2013)
Рев’яков І. С. - Визначення критеріїв культурних цінностей у судовій мистецтвознавчій експертизі, Скулкіна К. М. (2013)
Хіжняк Ю. С. - Проведення експертиз щодо підтвердження нарахування збитків при порушенні природоохоронного законодавства у випадку скидання стічних вод, Нестерук О. Г. (2013)
Пам'яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Від головного редактора (2013)
Солодкий В. Д. - Виконання вимог стратегії карпатської конвенції на прикладі чернівецької області, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Кобець А. С. - Природовідтворення агроландшафтів та зменшення екодеструктивного впливу аграрного виробництва дніпропетровської області на навколишнє середовище, Грицан Ю. І., Катан Л. І. (2013)
Шевченко О. А. - Міждисциплінарні дослідження в медичній екології для ефективного вирішення медико-соціальних проблем регіону, Дзяк М. В., Григоренко Л. В. (2013)
Пигулевский П. И. - О тектоническом строении, геодинамических и сейсмологических особенностях Кривбасса, Свистун В. К., Щербина С. В. (2013)
Шапар А. Г. - Вплив водосховищ на стан водних ресурсів басейну р. Дніпро, Скрипник О. О. (2013)
Шапарь А. Г. - Нарушение водоохранного законодательства как фактор, ускоряющий деградацию экосистемы р. Днепр, Емец Н. А., Скрипник О. А. (2013)
Хвесик М. А. - Екологічні проблеми басейну р. Дніпро та шляхи їх вирішення (2013)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області, Анісімова Л. Б. (2013)
Вергун О. М. - Регіональна оцінка впливу зарегульовання стоку р. Дніпро на екологічний стан геологічного середовища басейну та проблеми його відновлення, Середа К. А., Яковлєв Є. О. (2013)
Акімова О. Р. - Літологічна характеристика і геохімічний розподіл важких металів у поверхневих водах і донних відкладах київського мегаполісу, Кураєва І. В., Злобіна К. С. (2013)
Копач П. І. - Методологічні підходи до встановлення меж складних техноекосистем, Данько Т. Т., Горобець Н. В., Тараканова Н. П. (2013)
Копач П. И. - Технологические схемы отработки бортов карьеров с нарушенной устойчивостью массивов горных пород, Якубенко Л. В., Сова А. А. (2013)
Просандєєв М. І. - Особливості техногенних родовищ та деякі правові аспекти їх експлуатації (2013)
Чихрадзе Н. И. - Условия образования отходов минерального сырья в процессе добычи блоков облицовочного камня и пути их снижения, Хомерики С. К., Михельсон Р. В., Хомерики Д. Г. (2013)
Прокопенко В. І. - Взаємозв’язок економічних і екологічних проблем природокористування на сучасному етапі (2013)
Мормуль Т. Н. - Выбор землесберегающей технологии вскрытия и системы разработки месторождений в зависимости от их формы и размеров, Литвинов Ю. И. (2013)
Романенко А. О. - Районування кар'єрного поля за фактором стійкості бортів (2013)
Матухно О. В. - Обґрунтування економічної доцільності впровадження екологобезпечних способу та пристрою для електрохімічної регенерації електролітів (2013)
Хоха Ю. В. - Знешкодження фосфоровмісних органічних сполук у відновному середовищі, як альтернатива спалюванню, Жеребецька Л. С., Любчак О. В. (2013)
Савин Л. С. - Ресурсосберегающая технология получения газобетона для обеспечения экологической безопасности, Макарова В. М. (2013)
Makharadze L. I. - Locations of intermediate pump stations in multi-stage hydrotransport systems operating without flow break, Gelashvili V. D., Steryakova S. I. (2013)
Шапарь А. Г. - Аналитическая составляющая (база знаний) системы экологического мониторинга, Емец Н. А., Бугор А. Н. (2013)
Беляев Н. Н. - CFD прогнозирование процесса загрязнения воздушной среды на улицах, Русакова Т. И. (2013)
Волошко В. Л. - Деякі математичні аспекти застосування методу потенціала в задачах екології (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка впливу відвалу шлаку силікомарганцю на розподіл важких металів в ґрунтовому профілі, Спільник Н. В. (2013)
Сорока О. С. - Вплив акустичних хвиль на захисні властивості атмосфери, Чорнодольський Я. М. (2013)
Огородник А. М. - Прогнозування перенесення полютантів на території прилеглій до хвостоховищ видобувних і переробних підприємств (2013)
Топачевський А. О. - Духовні джерела здорового довкілля (2013)
Ангурець О. В. - Глобальні річкові проекти – загроза погіршення стану водних об’єктів (2013)
Шевяков О. В. - Еколого-естетичне виховання в контексті ідей сталого розвитку, Копоровський О. Е., Славська Я. А. (2013)
Chen D. - A systematic approach to risk management in its context – challenges and research issues, Asplund F., Östberg K. (2014)
Иванченко О. В. - Метод причинно-следственной декомпозиции аварий и инцидентов критических инфраструктур, Харченко В. С. (2014)
Prochazkova D. - Present concept of integral safety of nuclear facilities (2014)
Prochazkova D. - Crisis management principles and competent crisis plan, Prochazka J. (2014)
Дубницький В. Ю. - Порівняльний аналіз результатів планування нормативів банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики, Кобилін А. М. (2014)
Говорущенко Т. О. - Математичне моделювання специфікації вимог та характеристик програмного забезпечення, Красій А. В. (2014)
Буй Д. Б. - Формальные методы разработки программного обеспечения, Колегаев А. М. (2014)
Буй Д. Б. - Теорія нормалізації в реляційних базах даних (огляд), Пузікова А. В. (2014)
Конорев Б. М. - Прогнозирование вероятности скрытых дефектов критического по с заданной точностью, Сергиенко В. В., Харченко В. С., Жолткевич Г. М. (2014)
Маевский Д. А. - Верификация моделей надежности программного обеспечения, Маевская Е. Ю., Жеков О. П. (2014)
Яремчук С. А. - Информационная технология оценивания качества и повышения надежности программного обеспечения (2014)
Белобородов А. Ю. - Применение аппарата теории массового обслуживания для исследования процессов выявления и устранения уязвимостей программных средств, Горбенко А. В., Харченко В. С. (2014)
Туркин И. Б. - Анализ методов адаптивного управления энергопотреблением персональных компьютеров, Вдовитченко А. В., Самир А. С. (2014)
Кривцов А. Ю. - Аналіз зелених метрік та інструментів для оцінки енергоефективності програмного забезпечення, Гонтовий С. В. (2014)
Емельянов В. А. - Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений для процесса технической диагностики (2014)
Дегтярев А. Н. - Снижение уровня межсимвольной интерференции при многолучевом распространении радиоволн (2014)
Ivanov D. E. - A new parallel fault simulation algorithm of vlsi for multicore workstations (2014)
Романкевич В. А. - Самотестирование многопроцессорных систем с шинной архитектурой (2014)
Kupin A. I. - Usage of training methods to parameterization of multilayer neural computing structures for technological processes, Kumchenko Y. O. (2014)
Твердохлебов В. А. - Совмещение решений задач контроля, диагностирования и парирования дефектов (2014)
Долгов Ю. А. - Исследование точности определения параметров выборок малого объема различными методами (2014)
Мандзій Б. А. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним заміщувальним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Дмитриева О. А. - Управление шагом интегрирования при параллельной реализации обобщенных коллокационных блочных методов (2014)
Zaitseva E. - Investigation of multi-state system availability change depending on some components states, Levashenko V. (2014)
Лисенко С. М. - Метод виявлення поліморфного коду ботів ботнет-мереж, Савенко О. С., Нічепорук А. О. (2014)
Мазуренко Н. И. - Динамическая реконфигурация веб-системы на основе метрического анализа баз данных уязвимостей ОТS-компонентов, Харченко В. С., Горбенко А. В. (2014)
Дрозд М. А. - Проблема скрытых неисправностей для информационно-управляющих систем критического применения, Дрозд Ю. В. (2014)
Скобцов В. Ю. - Характеристические последовательности в контексте тестовой диагностики устройств с памятью (2014)
Tyurin S. F. - Fault tolerant logic element – FTLUT FPGA (2014)
Куланов В. А. - Проектирование гибких архитектур вычислительных систем на ПЛИС на примере реализации кодов Рида-Соломона, Перепелицын А. Е. (2014)
Клятченко Я. М. - Метод оцінки достовірності функціонування логічних мереж в умовах детермінованих спотворень вхідних даних, Тарасенко-Клятченко О. В., Тарасенко В. П., Тесленко О. П. (2014)
Харченко В. С. - Кооперация университетов и IT-индустрии: структура, результаты и перспективы в Украине, Скляр В. В. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Дацко О. В. - Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської Асоціації Університетів: змістові аспекти (2013)
Михайлик А. М. - Професійні компетентності сучасного вчителя: порівняльний аналіз українських та австрійських досліджень (2013)
Мохоньок З. А. - Ідеї ефективності школи в контексті розвитку теорії освітніх змін (2013)
Повалій Т. Л. - Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі (2013)
Світлична С. Ю. - Нормативно-правове забезпечення освітньо-виховної діяльності недільних шкіл у Великій Британії (2013)
Хоменко В. В. - Метод вивчення ситуацій як метод оволодіння методикою прийняття рішень під час підготовки менеджерів освіти Франції (2013)
Багінська О. В. - Синергетичний підхід до розвитку рухової функції школярів у процесі фізичного виховання (2013)
Ганчева В. І. - Аналіз діючого програмно-методичного забезпеченняДЮСШ у системі освіти (2013)
Єжова О. О. - Виховання особистості у новій соціокультурній реальності (2013)
Павицька К. М. - Проект як форма роботи з батьками щодо професійного самовизначення старшокласників (2013)
Повалій Л. В. - Особливості професійного самовизначення сільських дівчат-старшокласниць (2013)
Горицька О. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації структурної моделі формування професійної адаптивності в майбутніх економістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації (2013)
Гречаник О. Є. - Діяльність керівника навчального закладу з розвитку готовності педагогів до професійного самовдосконалення (2013)
Кобилянська І. М. - Застосування ризик-орієнтованого підходу при формуванні у студентів компетенцій з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2013)
Корницька Ю. А. - Гіпертекст як засіб організації навчальної діяльності студентів ВНЗ (2013)
Лазоренко С. А. - Вплив комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності на динаміку показників соматичного здоров’я студентів (2013)
Мікулинська О. С. - Інноваційно-організаційний потенціал курикулуму в освітньому процесі вищої школи (2013)
Мороз І. О. - Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики (2013)
Огієнко О. І. - Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Розум К. В. - Компонентна структура готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями (2013)
Трегубенко О. М. - Тестовий контроль у підготовці майбутніх фахівців-географів (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій на практичних заняттях у контексті професійної підготовки вчителів географії (2013)
Шумський О. Л. - Педагогічна технологія формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів ВНЗ МВС України (2013)
Барсукова Н. С. - Шляхи cтимулювання навчально-професійної мотивації майбутніх учителів музики до вдосконалення виконавської майстерності (2013)
Беземчук Л. В. - Формування готовності майбутнього вчителя музики до оновлення змісту мистецької освіти (2013)
Благова Т. О. - Дитяче хореографічне аматорство у розвитку художньої самодіяльності в Україні (2013)
Дубровіна І. В. - Роль професійно-педагогічних задач учителя музичного мистецтва в контексті самоосвіти (2013)
Жиров О. А. - Основні чинники формування педагогічних поглядіві світоглядної позиції К. Василенка (2013)
Картава Ю. А. - Корекційна спрямованість музичного виховання дітей дошкільного віку з глибокими порушеннями зору (2013)
Комаровська О. А. - Особливості проявів обдарованості до мистецтва у дітей: за результатами експериментальних досліджень (2013)
Кондрацька Л.А. - Епістемічна стратегія реформування мистецької освіти: сотеріологічний дискурс (2013)
Король А. М. - Сутність поняття методики навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах (2013)
Куценко С. В. - Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю (2013)
Маруфенко О. В. - Голосозміцнюючий потенціал особистості як основа моделювання стратегії забезпечення голосового здоров’я майбутнього вчителя мистецтва (2013)
Медведєва Є. В. - Стимулювання в майбутніх учителів музики позитивної мотивації до співробітництва з учнями (2013)
Меттіні Е. - Художня освіта і перетворення особистості: виклик до закону необхідності (2013)
Мировська Ю. І. - Педагогічні принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів хореографії (2013)
Ничкало С. А. - Виховний ресурс мистецтва архітектури (2013)
Петренко М. Б. - Обґрунтування критеріїв та показників сформованості концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики (2013)
Радієвська А. А. - Методи і прийоми стимулювання суб’єктивної зацікавленості учнів молодших класів до розвитку творчих здібностей у ліцеях мистецтв (2013)
Руденко І. В. - Загальні висновки результатів дослідження формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва (2013)
Савченко Р. А. - Особливості навчальної взаємодії викладача та студентів у процесі формування музично-педагогічної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Сегеда Н. А. - Методологічні орієнтири вивчення проблеми гармонізації культурно-освітнього простору майбутнього музиканта-педагога (2013)
Сєрих Л. В. - Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2013)
Смирнов В. А. - Культура і культурація в сучасній освіті (2013)
Сулаєва Н. В. - Неформальна мистецька освіта студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (2013)
Хе Ївень. - Звукотворча воля як основа художнього інтонування фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2013)
Хусаинова Г. А. - Особенности развития системы музыкального образования Казахстана в контексте евроинтеграционных процессов (2013)
Бабміндра Д. І. - Наукова передумова земельної реформи-формування підприємств різних форм власності, Буша Д. В., Пекшин С. В., Недвига М. О. (2013)
Єлець О. П. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бєлова Ю. Г. (2013)
Касян С. Я. - Е-логістика в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Сутність антикризового управління підприємством, Скляренко К. В. (2013)
Нізяєва С. А. - Вартісно-орієнтоване управління в забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Приймак Н. С. - Розробка та обгрунтування альтернативних стратегій розвитку підприємства (2013)
Шеремета К. Ю. - Фактори,які впливають на зовнішньоекономічному діяльність підприємств (2013)
Баштанник О. И. - Эволюционная модель планирования производства (2013)
Лось В. О. - Аналіз рівня інтелектуального капіталу як індикатора надійності банківської установи (2013)
Максишко Н. К. - Моделювання впливу фундаментальних факторів на довірчий інтервал прогнозу динаміки цін на ринку енергоносіїв, Чеверда С. С. (2013)
Замула І. В. - Документування витрат по операціях з атмосферним повітрям, Кірейцева Г. В. (2013)
Боримська К. П. - Заходи мінімізації ризику втрати конфіденційної облікової інформації в ході надання аутсорсингових послуг:організаційні аспекти (2013)
Бабенко С. М. - Актуальні проблеми зайнятості сільського населення та продуктивності праці в аграрних регіонах (2013)
Білоусова А. О. - Глобальний вимір інноваційного і людського розвитку України (2013)
Волковець Т. В. - Роль прийняття податкового кодексу України у розвитку економічних інструментів управління природокористуванням (2013)
Еш. С. М. - Генезис і сучасна парадигма понять "Криза" та "Антикризове управління" (2013)
Зухба О. М. - Домогосподарство як інститут:функціональний аспект дослідження (2013)
Коваль Я. Б. - Індикатори економічної оцінки впливу громадських організацій на розвиток підприємства в Україні (2013)
Колобердянко І. І. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності України за умов глобалізації, Калантарова А. Р. (2013)
Малімон В. В. - Методичні підходи до оцінки сформованості регіональних ринків медичного туризму (2013)
Переверзєва А. В. - Формування економічної культури:національні реалії та виклики сучасності (2013)
Пилипенко А. Н. - Границы участия государства в экономике (2013)
Приварникова И. Ю. - Сравнение менеджмента персонала в Японии и Украине, Тертышная О. О. (2013)
Табалова О. Є. - Фінансові інструменти конвергенції сталого розвитку регіонів України (2013)
Урусова З. П. - Розвиток сучасного страхового ринку України (2013)
Андросова О. Ф. - Динамика ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні, Лапа Ю. В. (2013)
Бугай В. З. - Інновації як основа розвитку комерційного банку в умовах нестабільності фінансового середовища, Сіра Н. В. (2013)
Варламова І. С. - Проблема дебіторської заборгованості та шляхи її вирішення в посткризовий період (2013)
Долбнєва Д. В. - Взаємовплив банків та підприємств у контексті банківського кредитування в Україні (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення механізму формування фінансових потоків в аграрній сфері економіки (2013)
Линенко А. В. - Удосконалення механізму іпотечного кредитування в Україні, Єременко Д. Ю. (2013)
Савіна Л. О. - Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування, Клочкова Л. В. (2013)
Череп А. В. - Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України, Комісаренко О. А. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Рудик C. - Маємо змоделювати земельні відносини так, щоб ніщо не заважало зміцнювати економіку України (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Про проблеми — за круглим столом (2014)
Чернов В. - Як орендована земля стала "соціальними ОСГ" (2014)
Коросташов О. - Перед землею — всі рівні (2014)
Колядинська Т. - Чи можна розірвати замкнуте коло?, Звірко В. (2014)
Ясиновський В. - Не цербером, а помічником (2014)
Сакаль О. - Напрями удосконалення земельного обліку як інституціональної основи сталого розвитку територій, Третяк Н. (2014)
Новаковська І. - Cучасні проблеми організації сільськогосподарських землекористувань (2014)
Дорош Й. - Місце і роль схеми землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель, Стецюк М. (2014)
Шипулін В. - Перспектива земельного адміністрування (2014)
Щодо регулювання взаємовідносин замовників і розробників документації із землеустрою (2014)
Щодо деяких питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрації прав (2014)
Спадщина може перейти у державну власність, якщо вона відкрилася в період з 1 січня до 1 липня 2003 року (2014)
Деякі особливості встановлення та зміни меж населених пунктів (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Заец А. Ю. - Гарантоспособность океанотехнических систем при воздействии внешних ледовых нагрузок, Крамарь В. А. (2014)
Скарга-Бандурова И. C. - Модели оценки экологической безопасности региона, Рязанцев А. И. (2014)
Prochazkova D. - Determination of seismic hazard and its contribution to seismic risk of nuclear facility (2014)
Prochazkova D. - Results of project FOCUS (2014)
Prochazkova D. - Model of critical infrastructure safety management, Prochazka J. (2014)
Говорущенко Т. О. - Використання ретроспективного аналізу (backcasting) на етапі проектування для забезпечення якості програмного забезпечення (2014)
Цибаєв Є. І. - Оцінка часу виконання програм, Зайцев В. Г., Плахотний М. В. (2014)
Федосеева А. А. - Оценка требований к программному обеспечению фармацевтического предприятия на основе Safety-Case методологии (2014)
Негуриця Д. С. - Адаптивність та адаптованість програмного забезпечення систем критичного призначення (2014)
Буй Д. Б. - Сложность операций в базах данных (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Скарга-Бандурова И. C. - Повышение качества программного обеспечения систем критического назначения с использованием методов статического анализа, Коваленко Я. П. (2014)
Маевский Д. А. - Определение авторства программного обеспечения по исходному коду программ, Чербаджи Ю. П. (2014)
Ivanchenko O. V. - Optimization of the test control of software critical application, Yavkun Y. L., Tomashpolskaya A. A. (2014)
Туркин И. Б. - Энергосберегающие функции программного обеспечения мобильных устройств, Вдовитченко А. В., Самир С. А. (2014)
Тарасюк О. М. - Способы решения проблемы неравномерного распределения времени удержания среды передачи в беспроводных сетях (2014)
Плахтеев А. П. - Система мониторинга лесных пожаров на основе сенсорных сетей, Орехов А. А., Плахтеев П. А. (2014)
Горбенко А. В. - Сравнительный анализ методов восстановления пропущенных данных времени измерения доступности сервера В системах "Облачных вычислений", Дубницкий В. Ю., Рубан В. И. (2014)
Романкевич В. А. - Об одном методе модификации реберных функций GL-моделей, Морозов К. В., Фесенюк А. П. (2014)
Лаврищева Е. М. - От информационных технологий к безопасным нанотехнологиям (2014)
Долгов А. Ю. - Повышение точности оценок параметров контрольной выборки малого объёма при распределении Вейбулла (2014)
Комлевая Н. О. - Сравнительный анализ двух подходов при решении задачи классификации, Комлевой А. Н., Тимченко Б. И. (2014)
Маевский Д. А. - Метрики "Оттенков зеленого" в программном обеспечении, Маевская Е. Д., Дрозд А. В. (2014)
Klym H. - Methodological approach and treatment algorithms for PAL data of nanomaterials using computer-based systems, Ingram A., Kochan R. (2014)
Волочій Б. Ю. - Метод аналізу ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів відповідального призначення, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2014)
Поночовный Ю. Л. - Модели готовности двухканальной информационно-управляющей системы с учетом обновления программных средств, Сиора А. А., Харченко В. С. (2014)
Меленец А. В. - Многоверсионная модель защиты облака от DDoS-атаки (2014)
Лукашенко В. В. - Сравнительный анализ и оптимизация протоколов для сетей с низкой чувствительностью к задержкам (2014)
Епифанов А. С. - Методы доопределения законов функционирования программируемых логических интегральных схем (2014)
Романкевич А. М. - О формировании функций управления для генератора последовательностей двоичных векторов, Майданюк И. В., Романкевич В. А. (2014)
Защелкин К. В. - Решение проблемы классификации блоков контейнера при JPEG-атаке на стеганографический метод Бенгама-Мемона-Эо-Юнг, Ищенко А. А., Иванова Е. Н. (2014)
Каменских А. Н. - Модель устройства обнаружения неисправностей самосинхронных схем, Тюрин С. Ф. (2014)
Щербаченко С. С. - Метод моделирования сбоев оперативной памяти FPGA внесением дефектов на уровне регистровых связей, Стрюк О. Ю., Резуненко А. А., Сенаторов А. А. (2014)
Брошеван Е. В. - Масштабируемая реализация алгоритмов шифрования на ПЛИС: алгоритм IDEA, Перепелицын А. Е., Харченко В. С. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Короткова Ю. М. - Методи навчання мов у вищих навчальних закладах освіти Греції та Республіки Кіпр у другій половині XX століття (2013)
Сбруєва А. А. - Освіта обдарованих і талановитих: організаційні засади та тенденції розвитку міжнародного співробітництва (2013)
Цьома С. П. - Концептуальні засади здоров’язбережувального виховання молодших школярів у Болгарії (2013)
Чухно Л. А. - Прогностичні зміни в системі навчання технічно обдарованих студентів Німеччини у зв’язку з введенням єдиних стандартів вищої освіти в Європі (2013)
Тищенко І. В. - Нормативно-правове урегулювання діяльності ректорів університетів України у XIX столітті (2013)
Вдовина Т. Ю. - Християнська етика як засіб духовно-морального виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Власенко Л. В. - Загальна характеристика методів навчання іноземних мов, Чала К. М. (2013)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспект (2013)
Єжова О. О. - Моделювання здоров’яспрямованої діяльностінавчальних закладів (2013)
Колесник О. О. - Питання етики спілкування в мережі Інтернет на уроках інформатики (2013)
Кравець І. Л. - Сутнісні характеристики альтернативної освіти як педагогічного поняття (2013)
Кухарєва О. С. - Ретроспективний аналіз вивчення початків аналізу в старшій школі (2013)
Лазарєв М. О. - Методи творчої діяльності в евристичній освіті (2013)
Латишева Т. В. - Метод семантичного осмислення підлітками поетичної та музичної інтонацій на уроках літератури й музики (2013)
Лось О. В. - Про деякі аспекти попередження та виправлення помилок в іншомовному мовленні (2013)
Проценко І. І. - Способи формування професійно-творчих умінь у процесі евристичного діалогу (2013)
Тимощук І. В. - Потенціал іноземної мови у вихованні гуманістичних цінностей (2013)
Хижняк А. В. - Форми та методи професійного самовизначення міських старшокласниць у сім’ї (2013)
Білокопитов В. І. - Процес забезпечення якості у вітчизняній системі вищої освіти: рекомендації щодо подальшого впровадження (2013)
Дворніченко Л. Л. - Методологічні засади дослідження професійної орієнтації у сучасній освіті (2013)
Дзюба Л. Г. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх учителів початкових класів до ознайомлення молодших школярів з ІКТ (2013)
Завидівська Н. - Особливості інтегративного навчання здоров’язбереження у системі фізичного виховання вищої школи (2013)
Коваленко О. О. - Факторно-критеріальна модель оцінювання рівнів сформованості самостійності у студентів медичних коледжів (2013)
Кодимський С. С. - Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти, Чайченко Н. Н. (2013)
Маслов Р. В. - Соціально-педагогічні передумови створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів в умовах модернізації освіти (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід як основа розвитку потенціалів особистості майбутнього вчителя (2013)
Нізовцев А. В. - Розробка моделі професійної компетентності інженера (2013)
Осадець М. М. - Особливості мотиваційної сфери студентів до занять фізичною культурою (2013)
Савченко Р. А. - Формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів і музичних керівників дошкільних навчальних закладів у процесі навчальної практики (2013)
Сімкова І. О. - Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу (2013)
Чикалова М. М. - Педагогічні умови розвитку мотивації студентів у процесі підготовки фахівців для сфери міжнародного туризму (2013)
Шишкін Г. О. - Формування готовності студентів до застосування інтегрованих знань (2013)
Данченко О. М. - Заходи щодо удосконалення системи надання послуг соціальними службами з соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді (2013)
Дуванська К. О. - Теоретичні аспекти делінквентної поведінки неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема (2013)
Ліфарєва Н. В. - Проблема соціально-педагогічної підтримки вторинної соціалізації людей похилого віку (2013)
Агапшук С. С. - Використання вчителями біології дискусій на уроках в основній школі (2013)
Бабенко О. М. - Навчальні можливості мережі Інтернет у вивченні хімії (2013)
Вакалюк Т. А. - Теоретичне обґрунтування необхідності підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників (2013)
Генкал С. Е. - Особливості структури уроку біології у профільних класах (2013)
Гиря О. О. - Розвиток логічного мислення учнів у процесі розв’язання хімічних задач (2013)
Грицай Н. Б. - Методика навчання біології як самостійна галузь науково-педагогічних знань (2013)
Зіненко І. М. - Створення навчальних текстів з математики, спрямованих на активізацію та збагачення різних форм кодування інформації (2013)
Ліцман Ю. В. - Використання електронних засобів навчання на уроках хімії основної школи, Марченко Л. І. (2013)
Міронець Л. П. - Використання кімнатних рослин під час формування спеціальних (ботанічних) понять (2013)
Рибалко Л. М. - Екологізація змісту природничо-наукової освіти – результат застосування еколого-еволюційного підходу (2013)
Тitle (2014)
Content (2014)
Shlapatska L. M. - Intrinsic defect in B-lymphoblastoid cell lines from patients with X-linked lymphoproliferative disease type 1. I. Cell surface phenotype and functional studies, Kovalevska L. M., Gordiienko I. M., Sidorenko S. P. (2014)
Hussain A. - Growth inhibitory and adjuvant therapeutic potential of aqueous extract of Triticum aestivum on MCF-7 and HeLa cells, Gheewala T. M., Vas A. J., Shah K., Goala P., Khan S., Hinduja S., Sharma C. (2014)
Gerashchenko O. - Involvement of human beta-defensin-2 in regulation of malignant potential of cultured human melanoma cells, Zhuravel E., Skachkova O., Khranovska N., Pushkarev V., Pogrebnoy P., Soldatkina M. (2014)
Voeykova І. М. - Use of xenogeneic vaccine modified with embryonal nervous tissue antigens in the treatment of B16?melanoma-bearing mice, Fedosova N. І., Karaman О. М., Yudina О. Y., Didenko G. V., Lisovenko G. S., Evstratieva L. М., Potebnya G. P. (2014)
Pyaskovskaya O. N. - Dynamics of changes of antioxidant system indexes during the growth of two Lewis lung carcinoma variants, Sorokina L. V., Kolesnik D. L., Boichuk I. V., Melnikov O. R., Solyanik G. I. (2014)
Shevchuk Z. - Number of Langerhans cells is decreased in premalignant keratosis and skin cancers, Filip A., Shevchuk V., Kashuba E. (2014)
Smorodin E. P. - The characterization of IgG antibodies to GalNAc beta-terminated glycans of gastric cancer survivors, Sergeyev B. L., Kurtenkov O. A. (2014)
Soares S. - The role of nt590 P21 gene polymorphism in the susceptibility to nasopharyngeal cancer, Catarino R., Breda E., Medeiros R., Bravo I. (2014)
Gevorkyan L. - Anticancer efficacy of hydroxyethylthiamine diphosphate in vivo, Gambashidze K. (2014)
Horacek J. M. - Biochip array technology and evaluation of serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia, Kupsa T., Vasatova M., Jebavy L., Zak P. (2014)
Cherepenko E. - In search of molecular approaches to improving cancer therapy efficacy, Telegeev G. (2014)
Grigoriy Vasilievich Bondar (2014)
Барабаш О.В. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів хореографії в процесі професійної підготовки (2012)
Беземчук Л.В. - Забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури (2012)
Бережна С.В. - Індивідуальна робота зі студентами (2012)
Білоусова Л.І. - Формування позитивних мотивів самоосвіти в майбутніх педагогів, Кисельова О.Б., Уліцька О.М. (2012)
Боцюра О.А. - Індивідуальний підхід у процесі формування самоосвітньої діяльності студентів (2012)
Васильєва К.І. - Підготовка майбутніх педагогів до роботи в межах інклюзивного овітнього простору, Хребтова Н.П. (2012)
Волкова О.Г. - Соціально-психологічна адаптація першокурсників як умова забезпечення особистісно-професійного розвитку студентів, Жванія Т.В. (2012)
Григорова Л.С. - Особливості навчання обдарованої молоді у вищих навчальних закладах (2012)
Гризун Л.Е. - Розвиток навчально-пізнавальної активності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу за умов їх структурування на засадах інтеграції знань (2012)
Гузенко Г.М. - Тестові технології як один із засобів забезпечення індивідуального підходу до підготовки майбутнього вчителя, Гайдученко Ю.О. (2012)
Єльчанінова Т.М. - Забезпечення професійного становлення майбутніх психологів-викладачів у процесі фахової підготовки (2012)
Іноземцева С.В. - Особливості організації навчально-виховного процесу зі студентами з особливими потребами (2012)
Каліна К.Є. - Проблема індивідуального підходу в історико-педагогічній думці (2012)
Кучерук О.С. - Індивідуальний підхід до студента з обмеженими освітніми можливостями в умовах інклюзії у вищому навчальному закладі, Бойчук Ю.Д. (2012)
Лук’янченко О.М. - Підготовка майбутніх учителів музики до забезпечення індивідуального підходу в організації виховної роботи в школі (2012)
Микитюк С.О. - Принципи ресурсного підходу в реалізації стандартів педагогічної освіти (2012)
Радченко Л.П. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки в процесі науково-дослідницької роботи (2012)
Сінопальнікова Н.М. - Модульне навчання як один із напрямів індивідуалізації навчання студентів-логопедів, Туренко Н.М. (2012)
Соколовський В.В. - Індивідуальні особливості курсантів вищих військових навчальних закладів та їх урахування у навчально-виховному процесі (2012)
Стаканкова Т.П. - Створення умов для самореалізації студентів (2012)
Тимченко І.В. - Урахування індивідуальних особливостей, потенційних можливостей студентів і їх реалізація в навчальній, науковій, виховній діяльності (2012)
Ткаченко О.Б. - Законодавчо-нормативна база оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ (90 рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Тучина Н.В. - Формування позитивної мотивації у процесі підготовки вчителя іноземних мов (2012)
Фомін В.В. - Актуалізація проблем індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді (історико-педагогічний аспект) (2012)
Харченко Л.П. - Технології забезпечення індивідуального підходу у підготовці вчителя, Курко К.В. (2012)
Шиловцева Н.В. - Роль середовища у розвитку особистості студента творчих спеціальностей (2012)
Шмоніна Т.А. - Індивідуальна траєкторія навчання іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів, Бойчук Ю.Д. (2012)
Щербак І.М. - Індивідуальний підхід до формування професійних умінь і навичок майбутнього вчителя (2012)
Якушко Н.М. - Стимулювання студентів до самостійної діяльності, самоосвіти, самовиховання, Сіра І.Т., Біла Л.І., Янц Н.Д. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Гейна К. М. - Динаміка вікової структури щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра у зв’язку з промислом, Кутіщев П. С. (2014)
Кражан С. А. - Вирощування цьоголіток коропа в ставах Іркліївського риборозплідника рослиноїдних риб із застосуванням традиційних органічних добрив, Коба С. А., Рибак І. А. (2014)
Тучапська А. Я. - Ефективність сумісного застосування органічних добрив та культивованих безхребетних для підвищення рибопродуктивності вирощувальних ставів (2014)
Грициняк І. І. - Історія розвитку заводського відтворення осетрових видів риб (огляд), Симон М. Ю. (2014)
Грициняк І. І. - Молекулярно-генетичні маркери та методи їх ідентифікації у сучасному рибництві (огляд), Залоїло О. В., Залоїло І. А., Борисенко Н. О. (2014)
Чернік В. В. - Шляхи підвищення ефективності транспортування живої риби (2014)
Грициняк І. Й. - Тематична бібліографія з питань застосування лікарських і профілактичних препаратів у аквакультурі, Швець Т. М. (2014)
Відомий вчений-біолог. До 70-річчя від дня народження Бучацького Леоніда Петровича (2014)
Вчений-гідробіолог. До 75-річчя від дня народження Кражан Сталіни Анатоліївни (2014)
До 75-річчя від дня народження Думік Ольги Михайлівни (2014)
Титул, содержание (2014)
Ефимов А. В. - Выбор оптимальных параметров теплоносителей при разработке системы глубокой утилизации теплоты уходящих из котельных агрегатов газов, Гончаренко А. Л., Касилов О. В., Гончаренко Л. В. (2014)
Бобух А. А. - Повышение энергосбережения закрытого централизованного теплоснабжения города при реконструкции центрального и модернизации индивидуального тепловых пунктов, Ковалёв Д. А. (2014)
Минкович А. В. - Разработка концепции комплексной программы организационно-экономических мероприятий мотивации труда персонала энергетических предприятий, Костин Д.Ю. (2014)
Кирисов И. Г. - Особенности энергосберегающих технологий в системах электроснабжения дейсвующих промышленных предприятий, Овчаренко Т. И. (2014)
Болотских Н.Н. - Совершенствование ленточных двухтрубных газовых инфракрасных нагревателей (2014)
Похомова Ю. - Інноваційні процеси та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2014)
Хоботова Э.Б. - Оксидный состав шлакощелочных вяжущих на основе отвальных доменных шлаков, Калмыкова Ю. С., Дубовик А.Ю. (2014)
Маляренко В.А. - Возможности интеграции электроэнергии в системах горячего водоснабжения ЖКХ, Щербак И. Е., Колотило И. Д, Лысак Л.В. (2014)
Щербаков С. Б. - Особливості застосування зволоження процесу горіння в камерах згоряння газопарових установок (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2014 р. (2014)
Мацевитый Юрий Михайлович (2014)
Abstracts (2014)
Кільницький О. - Энергетическая безопасность: вызовы внешние и внутренние (2014)
Пример оформления статьи (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Александрова В. А. - Применение средств йоги для развития гибкости высококвалифицированных танцоров (2014)
Ананьєва Т. Г. - Комплексна фізична реабілітація чоловіків середнього віку після переломовивихів беннета та роланда на поліклінічному етапі, Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. (2014)
Ашанин В. С. - Коррекция учебно-тренировочного процесса курсантов государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с учетом особенностей природных катастроф различных регионов Украины, Байбак А. Ю., Байбак И. В., Бугорский В. А. (2014)
Бабій В. Г. - Аналіз стану фізичної підготовленості студенток при заняттях ритмічною гімнастикою (2014)
Блавт О. З. - Тестовий контроль як системоутворюючий чинник фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (2014)
Бодренкова И. А. - Совершенствование техники работы с предметом в черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Бойченко К. Ю. - Вивчення рівня функціонального стану організму спортсменок за допомогою нових методичних підходів (2014)
Большакова И. В. - Мировые рекорды и возраст пловцов при достижении наивысших спортивных результатов (2014)
Бондар А. С. - Теоретичні засади дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні, Котляр С. М., Тихонова Н. В. (2014)
Бугорская О. А. - Влияние геополитических и социальных факторов на совершенствование техники фехтования народов Руси в период с VII по XIV вв., Бугорский В. А., Липейко В. Ф., Лялюшко А. А. (2014)
Волік С. В. - Формування іміджу футбольних клубів України, Мулик В. В. (2014)
Гант Е. Е. - Характеристика скоростно-силовых качеств и психологических особенностей подростков, Голых Р. С. (2014)
Грибан Г. П. - Передумови створення методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Гружевський В. О. - Історично обумовлені особливості фізичної культури кримськотатарського народу (2014)
Довганик М. С. - Зміни в серцево-судинній системі чоловіків та жінок протягом тривалих занять оздоровчим бігом, Чичкан О. А., Стрельченко В. В., Яворський О. Г. (2014)
Зорик М. М. - Застосування лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації хворих на жовчнокам’яну хворобу, Ніконець А. В. (2014)
Красота В. М. - Військово-прикладна фізична підготовка курсантів (2014)
Мандюк А. Б. - Порівняльний аналіз тестів рівня фізичної підготовленості в Україні та зарубіжних країнах, Ярошик М. Я., Літкевич О. А. (2014)
Мусхаріна Ю. Ю. - Підготовка вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів в історичному аспекті (2014)
Наявко І. І. - Критерії визначення спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду (2014)
Ніколаєнко В. В. - Управління підготовкою юних футболістів на основі індивідуальних особливостей розвитку дитячого організму (2014)
Прудникова М. С. - Особенности, проблемы и перспективы развития экстремального вида велосипедного спорта (ВМХ) (2014)
Тропин Ю. Н. - Анализ технико-тактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля после изменений правил соревнований, Бойченко Н. В. (2014)
Фаворитов В. М. - Особливості та ефективність методики направленого розвитку гнучкості юних гімнасток 6–7 років, Сілявіна К. А. (2014)
Фединяк Н. В. - Антиейджингова програма для чоловіків та жінок 50–60 років (2014)
Шестерова Л. Е. - Исследование соревновательной деятельности высококвалифицированных бегуний-спринтеров в эстафетном беге 4x100 м, Погребняк Н. О. (2014)
Ясько Л. В. - Оценка индекса массы тела у студентов специальной медицинской группы в процессе физического воспитания (2014)
Осипов О. Ф. - Методи демонтажу крупнопанельних будинків перших масових серій, Тугай Я. Б. (2013)
Левiн В. М. - Вплив форми граничної поверхні на опис деформування бетону співвідношеннями теорії течії, Шабельник С. В. (2013)
Васильченко Г. М. - Натурні дослідження теплофізичних характеристик зовнішніх стін з вентильованими фасадними системами (2013)
Кравець В. А. - Системи аспірації та газоочистки у міксерних відділеннях сталеливарних цехів (2013)
Менейлюк О. І. - Зведення полегшених монолітних перекриттів на будівельному майданчику, Шавва К. І., Таран В. В. (2013)
Чайка В. О. - Формування мікроклімату в жилих квартирах панельних будівель при зовнішньому утепленні фасаду, Філімонова О. С. (2013)
Биков В. Ю. - Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, Спірін О. М., Лупаренко Л. А. (2014)
Романовський О. Г. - Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах, Чеботарьов М. К. (2014)
Авшенюк Н. М. - Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище (2014)
Сущенко Л. О. - Стратегія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу (2014)
Рибалка В. В. - Визначення особистості та суспільно-…-особистісна орієнтація професійної підготовки й інтелектуальної праці психологів і педагогів (2014)
Черкашин А. І. - Сучасні освітні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Bohdan Zh. - Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher technical educational establishment (2014)
Книш А. Є. - Структура особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів (2014)
Михайличенко В. Е. - Психолого-педагогические аспекты процесса развития личности, Грень Л. Н. (2014)
Лабскір В. М. - Загальні показники участі харків'ян в Олімпійських іграх у 1952-2012 роках, Любієв А. Г., Борейко Н. Ю., Юшко О. В., Тіняков А. О. (2014)
Рябченко Л. О. - Шляхи розвитку особистості майбутнього спеціаліста (2014)
Фіногєєва Т. Є. - Формування особистості майбутніх інженерів-педагогів у процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2014)
Ланских М. В. - Управленческая подготовка как компонент профессионального образования студентов факультета психологии: инновационные технологии (2014)
Кобец В. Н. - Личностный подход в изучении готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности (2014)
Шидловская Н. А. - Переходные процессы в RLC-цепи с гетерогенной плазмоэрозионной нагрузкой, Захарченко С. Н. (2014)
Щерба А. А. - Моделирование нелинейного сопротивления электроискровой нагрузки для синтеза цепи разряда конденсатора по временным характеристикам, Супруновская Н. И., Иващенко Д. С. (2014)
Ivankov V. F. - Numerical simulation of losses and heating in the constructional elements of transformers of ferromagnetic steel, Basova A. V., Khimjuk I. V. (2014)
Зирка С. Е. - Моделирование трехфазного трансформатора как системы с сосредоточенно-распределенными параметрами, Мороз Ю. И. (2014)
Михальський В. М. - Керування вхідною реактивною потужністю матричних перетворювачів, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2014)
Липківський К. О. - Особливості процесів зміни вихідної напруги регуляторів спрямленого струму, побудованих на основі трансформаторно-ключових виконавчих структур, Можаровський А. Г. (2014)
Щербак Я. В. - Динамические характеристики выпрямителя с широтно-импульсной модуляцией, Ивакина Е. Я. (2014)
Акинин К. П. - Релейно-векторная система управления бесконтактными двигателями с постоянными магнитами с датчиком тока в звене постоянного тока (2014)
Милых В. И. - Динамика силовых действий в турбогенераторах с разными зубцово-пазовыми структурами в номинальном режиме работы, Полякова Н. В. (2014)
Голенков Г. М. - Электромеханические характеристики коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов, Аббасян Мохсен. (2014)
Буйний Р. О. - Автоматичне секціонування розподільних електричних мереж напругою 6–10 кВ із застосуванням роз'єднувачів нового покоління, Діхтярук І. В., Зорін В. В. (2014)
Божко І. В. - Джерело живлення для імпульсних електроразрядних технологій обробки води, Кобильчак В. В. (2014)
Мельник В. Г. - Дистанционное измерение сверхмалых разностей температуры посредством дифференциальных резисторных термодатчиков, Новик А. И., Рубанчук М. П., Василенко А. Д. (2014)
Мелещук Д. В. - Коаксиальный термометрический мост с эквипотенциальной защитой, Михаль А. А., Варша З. Л. (2014)
Брагинец И. А. - Повышение помехоустойчивости фазовых лазерных дальномерных систем, Зайцев Е. А., Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А., Ниженский А. Д. (2014)
Борщев П. И. - Прецизионное измерение диэлектрических параметров высоковольтной изоляции под рабочим напряжением, Ободовский В. Д. (2014)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф.Жаркіна (2014)
Белоусова Л. И. - Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы, Житенева Н. В. (2014)
Глушак О. М. - Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2014)
Литвинова С. Г. - Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи (2014)
Гребеник Л. І. - Використання комп'ютерного моделювання лабораторних робіт на практичних заняттях з біологічної хімії, Прімова Л. О., Берест О. Б. (2014)
Кобильник Т. П. - Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки "Інформатика", Когут У. П. (2014)
Спірін О. М. - Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування, Шевчук П. Г. (2014)
Балалаєва О. Ю. - Аналітичний огляд електронних ресурсів для вивчення латинської мови (2014)
Кривонос О. М. - Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики (2014)
Морзе Н. В. - Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу, Варченко-Троценко Л. О. (2014)
Попова М. А. - Середовище навчально-дослідницької діяльності учнів на основі поєднання онтологічного інтерфейсу і ГІС-технологій, Бревус С. М. (2014)
Мосійчук В. С. - Досвід застосування вебінарів у профорієнтаційній роботі серед абітурієнтів, Руденко Н. М., Процько І. В. (2014)
Петков А. А. - Определение сложности заданий при контроле усвоения языковых выражений, Петкова М. А. (2014)
Букшина Т. Ф. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД "Україніка наукова" (1998–2012 рр.) (2014)
Лупаренко Л. А. - Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень (2014)
VIІІ Всеукраїнський фестиваль науки (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (9 квітня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (23 квітня 2014 р.) (2014)
Гриценко П. Ю. - Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.) (2014)
Голубець М. А. - Геосоціосистемологія – теоретична основа еколого-суспільно-економічного прогресу (2014)
Протасов О. О. - Техно-екосистема: неминуче зло чи крок до ноосфери? (2014)
Дегтярев А. В. - Эволюция ракетно-космических разработок КБ "Южное", Горбулин В. П. (2014)
Локтєв В. М. - Що день грядущий нам готує? (2014)
Рущицький Я. Я. - Про науковий шлях Олександра Миколайовича Гузя: факти і віхи життя (з нагоди присудження Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського