Свистун Н. О. - Структурно-семантична характеристика дієслівних односкладних речень (на матеріалі повісті Марії Матіос "Солодка Даруся") (2013)
Семегин Т. С. - Меліоративна естетична оцінка людини крізь призму сленгу (2013)
Семен Г. Я. - Стилістичне використання фразеологічних одиниць у романі Дж. Брейна "Шлях нагору" (2013)
Семененко Г. М. - Граматичний маркер третьої особи однини теперішнього часу дієслів у ранньоновоанглійській мові (2013)
Семотюк О. В. - Вставлені компоненти неконструктивного і конструктивного типів (2013)
Сидельникова Л. В. - Методологічні засади дослідження еволюції системи літерних знаків французького письма (2013)
Сізова Л. В. - Граматичний зміст категорії перфектності англійського дієслова (2013)
Скубашевська О. С. - Структура зв’язного постмодерністського дискурс-тексту, Кротенко Л. Б. (2013)
Слива Т. В. - Роль контекста в актуализации образних значений слов (2013)
Сокириська О. С. - Аудитивний аналіз англійських висловлень відмови, актуалізованих мовцями високого соціокультурного рівня (2013)
Соловцова О. В. - Іллокуція як складник мовленнєвого акту: формальні, семантичні й прагматичні параметри (2013)
Солощенко В. М. - Ретроспективний аналіз інтерпретації поняття "дискурс" (лінгвістичний аспект) (2013)
Станіслав О. В. - Сепаратизація як особливість синтаксису французьких сюрреалістів (на матеріалі творів Г. Аполлінера, А. Бретона, Л. Арагона) (2013)
Стасів М. В. - З’ясувальне речення як об’єкт дослідження в сучасному мовознавстві (2013)
Стецик Т. С. - До методологічного апарату лінгвістичного вивчення політичного дискурсу (2013)
Сторожук І. Ю. - Лінгвальний статус складених дієслів з займенниковими прислівниками напряму у працях лінгвістів (2013)
Сухенко В. Г. - Специфіка слова як мовної одиниці та мовного образу (2013)
Талавіра Н. М. - Безартиклеві дискурсивні маркери в англомовних журнальних статтях (2013)
Тимофєєва І. С. - Семантична трансформація речень з предикатами стану (2013)
Тимчишин Л. С. - Англіцизми в сучасній німецькій мові (2013)
Тиха У. І. - Лінгвостилістична комбінаторика жанрового пародіювання у постмодерністських текстах (2013)
Труба Г. М. - До питання про функціональну взаємодію категорій становості та аспектуальності (2013)
Турчин М. М. - Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики, Турчин В. В. (2013)
Фахурдінова М. А. - Вираження семантики спонукання до дії в ранньонововерхньонімецькій мові за допомогою аналітичної конструкції tun+інфінітив (2013)
Філоненко Н. Г. - Пунктуаційні засоби вираження безсполучникового зв’язку у романі Мішеля Уельбека La carte et le territoire (2013)
Черниш О. А. - Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі (2013)
Шабайкович І. В. - Kommunikativ-pragmatische kohärenzmarker im dialogischen text (2013)
Шулик Р. Т. - Текстові речення-висловлення як прагматично побудовані знаки передачі інформації (2013)
Яблонська-Юсик І. В. - Суфіксальний спосіб творення віддієслівних іменникових форм (2013)
Яцышина Н. В. - Частеречная классификация лексических единиц современного английского язика: постановка проблемы (2013)
Галюк І. Б. - Динаміка розвитку організаційних систем: нове бачення та розуміння (2013)
Гривнак О. В. - Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах, Бала О. І. (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретичне позиціювання бенчмаркінгової стратегії підприємтва (2013)
Дарміць Р. З. - Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності, Горішна Г. П. (2013)
Дороніна О. А. - Управління заробітною платою на підприємстві в контексті реалізації Концепції гідної праці (2013)
Завербна М. С. - Планування витрат підприємства з урахуванням чинника часу (2013)
Захарченко Я. Л. - Сертифікація персоналу: системний підхід (2013)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Концепція інтегрованого кластерного менеджменту та її основні інструменти (2013)
Комаринець С. О. - Взаємозв’язок між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства (2013)
Космина Ю. М. - Аналізування факторів, які впливають на поведінку персоналу підприємства в сучасних ринкових реаліях (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концептуальні підходи щодо дослідження конкурентоспроможності людського капіталу в постіндустріальному суспільстві (2013)
Масюк В. М. - Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства (2013)
Подольчак Н. Ю. - Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств, Ковальчук Г. Р. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах, Дорош І. М., Дорош О.І. (2013)
Поплавська Ж. В. - Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку, Полянська А. С. (2013)
Скворцов І. Б. - Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства, Швед Л. Р. (2013)
Тодощук А. В. - Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Тревого О. І. - Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу зі світової економічної кризи, Швецова М. Б. (2013)
Фалович В. А. - Система Kaizen: від робочого місця (5S) до ланцюга поставок (TFM) (2013)
Герасименко А. Г. - Маніпуляція ринковою інформацією як елемент стратегії домінування (2013)
Горбаль Н. І. - Тенденції розвитку світового та українського рекламних ринків, Романишин С. Б. (2013)
Довбенко В. І. - Умови формування потенціалу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Іваницька Н. Б. - Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств (2013)
Малиновський Ю. В. - Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства, Цьвок Д. Р. (2013)
Мельник О. Г. - Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики, Нагірна М. Я. (2013)
Михальчишин Н. Л. - Особливості виявлення ознак антиконкурентної поведінки банківських структур (2013)
Мусій Я. М. - Концентрація банківського сектора України як чинник забезпечення його конкурентоспроможності (2013)
Ситник Й. М. - Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання (2013)
Скребець І. В. - Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства (2013)
Захарчин Г. М. - Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства (2013)
Бець М. Т. - Особливості реалізації конкурентної політики еколого-інноваційними підприємствами у регіоні (2013)
Відоменко І. О. - Інвестиційна стратегія – інструмент формування конкурентної переваги виноробних підприємств, Калугіна К. О. (2013)
Гвоздю С. Ю. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційних витрат промислових підприємств (2013)
Крупін В. Є. - Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти, Злидник Ю. Р. (2013)
Ободец Р. В. - Методические подходы по созданию инновационных структур на территории СНГ (2013)
Скворцов Д. І. - Економічне оцінювання інноваційності ендогенного розвитку підприємств машинобудування (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств України (2013)
Бублик М. І. - Державне регулювання техногенних збитків у національному господарстві на засадах політики "зеленої” економіки (2013)
Грицак Н. І. - Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері постачання електроенергії, Скорик Г. І. (2013)
Йонек-Ковальська І. - Джерела конкурентних переваг виробників гірничо-видобувного обладнання на міжнародних ринках: результати опитування (2013)
Савіцька О. П. - Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України, Савіцька Н. В. (2013)
Сенів Л. А. - Розвиток людського капіталу як шлях зростання добробуту населення України (2013)
Ткачук І. Я. - Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні (2013)
Турек М. - Оцінювання міжнародної конкуренції на ринку гірничо-видобувного обладнання, Йонек-Ковальська І. (2013)
Голуб Р. - Принципи формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Науменко Т. О. - Модель регіональної системи економіки знань, Доценко С. М. (2013)
Точинська Й. В. - Моделювання факторів якості освіти (2013)
Кузьмін О. Є. - Організування діяльності інноваційних креативних колективів на машинобудівних підприємствах, Горячка О. О. (2013)
Мельник О. Г. - Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, Дутко З. М. (2013)
Гарасим Л. С. - Науково-практичні засади удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг (2013)
Бублик М. І. - Динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві (2013)
Оболенський О. - Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення понять, Лукін С. (2013)
Попок А. - Конституційне закріплення моделей державно-конфесійних відносин у пострадянських державах, Решетніков Ю. (2013)
Овдін О. - Особливості організації переписів населення 2011 р. у Європейському Союзі (2013)
Квітка С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення бізнесу як соціально-політичного актора (2013)
Самбук О. - Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина ІI) (2013)
Сидоренко Н. - Протиріччя в організації державної влади за парламентсько-президентської республіки (2013)
Петрушевська В. - Теоретичні аспекти організації й функціонування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Олещенко В. - Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації (2013)
Олещенко В. - Трансформаційні процеси в політичних елітах України та Росії в перехідному періоді: порівняльний аналіз (2013)
Рудніцька Р. - Роль аудиту в оцінюванні ефективності державного управління: світовий досвід розвитку (2013)
Пухкал О. - Роль громадянського суспільства у протидії політичній корупції в Україні, Тіньков А. (2013)
Лунячек В. - Питання методики і дидактики викладання у вищій школі для аспірантів галузі науки "Державне управління" (2013)
Шаров Ю. - Тенденції запровадження ціннісно-орієнтованого проектного підходу в публічному управлінні, Молоканова В. (2013)
Кринична І. - Досвід державного контролю за використанням інноваційних технологій біоінженерії в Сполучених Штатах Америки, Григорова М. (2013)
Колесніков Б. - Державна інвестиційна політика в соціально-психологічному вимірі, Батраченко І. (2013)
Кернес Г. - Державна політика як механізм експлікації інтересів еліт (2013)
Павелко Н. - Система державного регулювання страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Дяченко Н. - Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування в Україні (2013)
Швидун В. - Особливості державного управління розвитком післядипломної педагогічної освіти країн Європи (2013)
Лещенко В. - Правові аспекти міграційної політики в Україні, Дергач А. (2013)
Рябцев Г. - Організація державних закупівель на ринку нафтопродуктів України (2013)
Серьогін С. - Соціальний статус державного службовця: аналіз функціональної складової, Хожило І. (2013)
Калашник Н. - Професійне навчання державних службовців Китайської Народної Республіки як чинник ефективності державної служби (2013)
Скоропад О. - Основні засади концепцій бюрократії та їх вплив на сучасну державну службу (2013)
Недвига М. - Принципи кадрової політики державного агенства земельних ресурсів України в період його становлення (2013)
Лукашева Н. - Когнітивно-орієнтаційний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Погребняк Ю. - Готовність державних службовців до управління соціальними проектами: структурно-функціональний аналіз (2013)
Кізілов Ю. - Проблеми та сучасний стан проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2013)
Летучий Д. - Стилі управління державними службовцями в Україні наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2013)
Сухінін Д. - Критерії муніципального виконання стосовно якості місцевих послуг: досвід Канади (2013)
Заблоцький В. - Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та чинники їх імплементації в українських умовах (2013)
Савенкова С. - Вітчизняний досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гончарова Т. - Сучасний інформаційно-комунікаційний інструментарій підвищення ефективності надання муніципальних послуг в Україні (2013)
Муркович Л. - Світова практика залучення громадян до участі в управлінні місцевими справами (2013)
Поп’юк Л. - Сутність управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Николаева Т. Ю. - Структура и свойства быстрозакаленных многокомпонентных припойных сплавов на основе меди, Носенко В. К., Брехаря Г. П., Назаренко Г. А., Балан В. З. (2013)
Глотка Т. А. - Повышение свойств сложнолегированного титанового сплава ВТ25У путем объемного структурирования с применением интенсивной пластической деформации, Ольшанецкий В. Е., Шевченко В. Г., Джуган А. А. (2013)
Черноиваненко Е. А. - Исследование морфологии фронта γ→α перекристаллизации при обезуглероживании железных сплавов, легированных a- стабилизаторами (2013)
Ольшанецкий В. Е. - Об особенностях развития мартенситных превращений в никельсодержащих аустенитных сталях при деформации сжатием, Снежной Г. В. (2013)
Мороз А. Н. - Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М, Глотка А. А., Боляк В. Р. (2013)
Недоля А. В. - Розрахункова оцінка енергетичного стану нанокластера аустеніту на основі Fe-C, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Мазур В. И. - Залежність структури та властивостей силуміну після твердіння від стану рідкого сплаву, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В. (2013)
Молчанов Л. С. - Позапічна десульфурація рідкого чавуну в контексті завдань вітчизняної металургії, Нізяєв К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов О. М., Синегін Є. В. (2013)
Пашинская Е. Г. - Структурная модификация меди методом холодной прокатки со сдвигом (2013)
Сиротюк А. М. - Особливості корозійного пітингоутворення на металевих поверхнях за циклічного навантаження (2013)
Канашевич Г. В. - Виникнення напружень у оптичному склі від термоелектричного впливу електронного потоку (2013)
Быковский О. Г. - Влияние состояния поверхности твердого тела на характеристики смачивания его расплавом, Самойлов В. Е., Ольшанецкий В. Е., Лаптева А. Н., Бусов А. В., Воронин Д. Я. (2013)
Лунев В. В. - Резервы повышения пластичности термообработанных высокоуглеродистых сталей, Брыков М. Н., Ткаченко С. Н. (2013)
Малинов Л. С. - Повышение свойств среднеуглеродистых низколегированных сталей изотермической закалкой из межкритического интервала температур (МКИТ), создающей многофазную структуру, Бурова Д. В. (2013)
Ткаченко С. Н. - Поверхностное легирование конструкционных материалов ответственного назначения из высокоуглеродистых материалов с целью повышения коррозионной стойкости и износостойкости (2013)
Жданов О. О. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру та фізико-механічні властивості деформованих сталей 20 і 20Х13 (2013)
Полишко С. А. - Исследование комплексного влияния фосфора и элементов-модификаторов на прочностные и пластические свойства стали 07ЮТ, Санин А. Ф., Носова Т. В. (2013)
Олексієнко С. В. - Спосіб реактивно-флюсового паяння алюмінію, Куликовський Р. А., Мартиненко В. О., Ющенко С. М. (2013)
Шулаев В. М. - Современные вакуумные электропечи "ОТТОМ" ТМ и перспективы их использования для высокотемпературной пайки изделий из высоколегированных сталей, Листопад Д. А., Карпенко А. В. (2013)
Волков А. Е. - Повышение качества и улучшение технологических свойств металлов с использованием метода "Обратного и Всестороннего Винтового прессования" (2013)
Поляков С. П. - Методика вимірювання газової температури плазмового струменю лінійним та ентальпійним калориметричними зондами, Фенько І. І., Йовченко А .В. (2013)
Boyko V. - Melting behavior and artificial aging of Al-Mg-Si-Mn novel casting alloy containing Li, Prach O., Mykhalenkov K. (2013)
Пономаренко І. В. - Підвищення конструктивної міцності шатунних болтів іонним бомбардуванням (2013)
Коваленко Т. А. - Влияние интенсивной пластической деформации на старение α+β - титанового сплава (2013)
Грабовський В. Я. - Дослідження зміни службових характеристик теплостійкої штампової сталі 5Х3В3МФС (ДИ23) при легуванні її азотом, Канюка В. І., Сліпченко О. О. (2013)
Чигиринский В. В. - Замкнутая пространственная задача теории пластичности, Шейко С. П. (2013)
Агафонов С. А. - Об устойчивости стационарного движения гироскопа в кардановом подвесе, Костюшко И. А., Швыдкая С. П., Куземко А. В. (2013)
Лятуринский В. А. - Моделирование послесварочного напряженно-деформированного состояния коробчатых крановых балок с криволинейными швами, Сидоренко М. В. (2013)
Попов С. Н. - Алгоритм расчета энергии контактного взаимодействия режущего инструмента баровой машины в условиях изнашивания с закрепленным абразивом, Андриенко С. В. (2013)
Ольшанецький В. Ю. - Про оптимізацію складу маловуглецевої жаростійкої сталі 03Х3СЮ, Нестеров О. В., Денисенко Л. М., Джуган О. А. (2013)
Винокур Б. Б. - Развитие общества и металлы. Бразилия (2013)
Кулагін Д. О. - Особливості задачі раціонального керування модулем вектора потокозчеплення тягового асинхронного двигуна дизель-поїзда (2013)
Ильченко М. Е. - Потенциальная помехоустойчивость систем связи с автокорреляционным приемом шумового сигнала, Калинин В. И., Нарытник Т. Н., Дидковский Р. М. (2013)
Банкет В. Л. - Дифференциальные методы модуляции/демодуляции квадратурных АМ сигналов для квазистационарных каналов, Персин А. Д. (2013)
Николайчук Н. В. - Новые двоичные рекурсивные сверточные коды (2013)
Лапин В. А. - Потенциальные свойства двухзаходного цилиндрического спирального излучателя в качестве элемента МІМО-антенны, Иконников С. Н., Маковеенко Д. А. (2013)
Narytnik T. M. - Information transmission methods with through the use of stochastic signals, Didkowsky R. M. (2013)
Балута М. Ю. - Представление пространственно-временных блочных кодов дисперсионными матрицами (2013)
Gofaizen O. V. - Construction of equidistant grid in uniform color space, uniformly filling color gamut transmitted and reproduced by television systems, Pilyavskiy V. V. (2013)
Baliar V. B. - Quality degradation due to quadarature impairments in DVB-T/ DVB-T2 systems (2013)
Выходец А. A. - Особенности передачи стереофонических сигналов в системах цифрового радиовещания (2013)
Баляр В. Б. - Контроль якості роботи системи цифрового ТВ мовлення на рівні транспортного потоку, Узюма К. А. (2013)
Sulima N. N. - The applicability of PID-controllers to the loudspeakers with an electromechanical feedback (2013)
Горбачев М. Н. - Трехмерные пространственные модели периодических энергетических негармонических процессов в системах электропитания радиотехнических устройств (2013)
Полікаровських О. І. - Дослідження параметрів шуму прямих цифрових обчислювальних синтезаторів, Троцишин І. В. (2013)
Bilousov S. I. - The local and special automated systems of notification of civil defence, Malyavin I. P. (2013)
Кузнецова А. В. - Стратегии атак на квантовые протоколы защиты информации (2013)
Правила подготовки и оформления рукописей (2013)
Аджиєва Л. С. - Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861–1917 рр.) (2014)
Ботіка Т. С. - Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів (2014)
Буйських Ю. - Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою (2014)
Ващенко В. В. - Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда (2014)
Гребцова И. С. - Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. (2014)
Кауненко И. И. - Этническая идентичность молодёжи молдаван республики Молдова: социо-психологический аспект (2014)
Ковальська М. С. - Релігійні погляди Джона Морлі (2014)
Левченко В. В. - Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы) (2014)
Лєснікова Г. В. - До проблеми визначення "зони виходу" східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження) (2014)
Петрова К. А. - Дитячий алкоголізм на сторінках періодичних видань на півдні України на початку ХХ століття (2014)
Пищемуха В. Г. - Премия Карла Великого города Аахен как отражение истории европейской интеграции (2014)
Польовий М. А. - Застосування методів математичної статистики для аналізу функціонування регіональних хлібних ринків в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку XX ст. (2014)
Поспєлов А. С. - Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках (2014)
Серебряннікова Н. І. - Стратегії виживання під час перебудови: на матеріалах автобіографічних розповідей (2014)
Тюхтенева С. П. - Множественность видов денег у современных алтайцев (2014)
Шагапова Г. Р. - Обряды перехода (гадания) в играх башкирских мальчиков (2014)
Шахин Ю. В. - Социальная природа информбюровского движения в югославской историографии (2014)
Содержание (2014)
Колесник М. Ю. - Аспиринорезистентность и экспрессия рецепторов тромбоцитов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа, Сыволап В. В. (2014)
Сыволап В. Д. - Мозговой натрийуретический пептид и структурно-функциональное ремоделирование сердца при хронической сердечной недостаточности с избыточной массой тела и ожирением, Лашкул Д. А., Абрамов А. В., Манукян А. М. (2014)
Сиволап В. Д. - Прогностичне значення рівнів GDF 15 і NTproBNP та ехокардіографічних показників у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду та безсимптомну діастолічну дисфункцію, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Кавацюк О. О. - Фенотипічні особливості та вегетативний баланс у пацієнтів різного віку з аневризмою висхідного відділу аорти (2014)
Лашкул З. В. - Соціально-гігієнічне дослідження факторів ризику серцево-судинних захворювань серед лікарів різних фахових груп, з’ясування ставлення лікарів до проблем профілактики, Курочка В. Л. (2014)
Ярковая С. В. - Состояние церебральной венозной гемодинамики при хронической ишемии головного мозга и пути ее коррекции (2014)
Махаринська О. С. - Можливості прогнозування результату лікування нетяжкої негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу або хронічну серцеву недостатність, Іманова Н. І., Лебединська М. М. (2014)
Півоварова О. А. - Зміна компонентів неспецифічного захисту респіраторної системи при цукровому діабеті (2014)
Візір В. А. - Судинна кальцифікація та плазмовий рівень остеопонтину в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом, Абрамов А. В., Садомов А. С., Овська О. Г. (2014)
Тугушев А. С. - Коррекция почечной дисфункции у больных с декомпенсированным течением цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Каулько А. Н., Петраш А. Н. (2014)
Михалюк Є. Л. - Ритм серця, центральна гемодинаміка і фізична працездатність у бігунів на середні дистанції, Малахова С. Н., Діденко М. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Цитологический статус конъюнктивы и изменения качественного состава слезы у пациентов с синдромом "сухого глаза" после инстилляций современных топических фторхинолонов, Брижань А. А. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Хирургическая активация естественного увеосклерального оттока и факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы в комбинированном лечении больных с сочетанием глаукомы и катаракты, Гайдаржи Т. П. (2014)
Ясінський Р. М. - Перекисне окислення білків і ліпідів та антиоксидантна система у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований уперше діагностований туберкульоз легень залежно від вираженості імунодефіциту та клініко-рентгенологічних змін, Федорець А. В., Макарович А. Г., Коваленко О. О., Мірошниченко Д. В. (2014)
Годован В. В. - Асоціація поліморфізму CYP2E1*6 гена CYP2E1 із ризиком розвитку та тяжкістю перебігу хронічного гепатиту С, Остапчук К. В. (2014)
Чугунов В. В. - Медико-психологические предикторы продромального периода повторного эпизода рекуррентного депрессивного расстройства, Киреева Е. Н. (2014)
Осокина О. И. - Исследование жизненных смыслов и ценностных ориентаций у больных, перенесших манифестный приступ шизофрении, Абрамов В. А., Путятин Г. Г., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Денисов Е. М., Голоденко О. Н. (2014)
Банахевич Р. М. - Результати оперативних втручань у жінок із рецидивом пролапсу заднього сегмента піхви, Барковський Д. Є. (2014)
Евтушенко В. М. - Иммуногистохимические исследования микроциркуляторного русла предстательной железы человека в раннем постнатальном онтогенезе (2014)
Яценко О. В. - Взаємозв’язок хронічної обструктивної хвороби легенів та ішемічної хвороби серця: питання патогенезу та стратегія лікування (2014)
Авраменко Н. В. - Вспомогательные репродуктивные технологии (2014)
Сыволап В. Д. - Острый инфаркт миокарда у пациента с миокардиальным мостиком, Назаренко Е. В., Киселев С. М., Бондаренко А. П., Попович Е. В., Брик А. В., Балашова И. Г. (2014)
Косенко С. В. - Використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2 типу в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта (повідомлення 1), Балабан І. О., Гайошко О. Б., Ільницька О. М., Яцинович Н. М., Іванов С. О., Музиченко Н. І. (2014)
Шебанін В. С. - Зерновиробництву України – інноваційний розвиток (2014)
Червен І. І. - Щодо розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Україні, Кареба М. І. (2014)
Вишневська О. М. - Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств (2014)
Кіщак І. Т. - Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області, Корнєва Н. О. (2014)
Марчук Л. П. - "Зелена" економіка : суперечності та перспективи розвитку (2014)
Крилова І. Г. - Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України (2014)
Криленко В. І. - Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України (2014)
Калашнікова Т. В. - Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств (2014)
Буга Н. Ю. - Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах (2014)
Климаш Н. І. - Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах, Бляшук С. Г. (2014)
Цуркан Н. В. - Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України (2014)
Крачок Л. І. - Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз (2014)
Висоцький Т. М. - Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні (2014)
Сус Л. В. - Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва (2014)
Данильченко Р. В. - Міжнародний досвід функціонування та регулювання зернового ринку (2014)
Кормишкін Ю. А. - Механізм державної підтримки рослинництва (2014)
Антипова Л. К. - Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів (2014)
Маркова Н. В. - Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України (2014)
Єфімова Н. М. - Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни (2014)
Аврамчук Б. І. - Формування висоти еспарцету посівного залежно від елементів технології в правобережному лісостепу України (2014)
Гойсюк Л. В. - Особливості водоспоживання кабачка за різних строків сівби та схем розміщення рослин в умовах західного Лісостепу України (2014)
Гроза В. І. - Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла (2014)
Гребенюк Н. В. - Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6- місячного віку (2014)
Черлінка В. Р. - Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву (2014)
Ліннік А. Ю. - Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка (2014)
Чорний С. Г. - Алгоритмізація процесу оптимального керування узагальненим показником якості для складних структур, Жиленков А. О., Козаченко Л. М., Тітов І. Л. (2014)
Подгуренко В. С. - Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2011)
Киричок П. О. - Експериментальні дослідження геометричних параметрів циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній обробці, Лотоцька О. І. (2011)
Хмілярчук О. І. - Вибір систем автоматизованого проектування (2011)
Киричок Т. Ю. - Дослідження кольоровідтворення на одно- та двошаровому папері спеціального призначення, Нестеренко В. М., Талімонова Н. Л. (2011)
Скиба В. М. - Вплив друкарського контакту на зміну мікрогеометрії елементів друкарської форми (2011)
Морфлюк В. Ф. - Засоби цифрового визначення та стабілізації паралельності переднього краю листа у листових друкарських машинах (2011)
Зоренко Я. В. - Дослідження системи "оригінал—відбиток" із визначенням впливу її параметрів на стабільність процесу репродукування плоским офсетним друком (2011)
Роїк Т. А. - Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків, Райченко О. Ю. (2011)
Киричок П. О. - Структурна організація програмно-технічних засобів цифрового контролю якості кольоровідтворення, Морфлюк-Щур В. В. (2011)
Дробязко Т. О. - Підготовка зволожувального розчину та систем зволоження у виробничих умовах, Зоренко О. В., Байдак О. Ю. (2011)
Ловейкін В. В. - Метод графів зв’язку у задачах математичного моделювання брахістохрон за наявності сил тертя та опору середовища, Човнюк Ю. В., Шимко Л. С. (2011)
Олянишен Т. В. - Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище, Сторожук В. М., Піх І. В., Мельников О. В. (2011)
Шостачук Ю. О. - Дослідження точності позиціонування транспортувальних пристроїв конвеєрного типу тамподрукарської машини ТДМ-300, Гриценко Д. С. (2011)
Іванко А. І. - Транспортно-передавальні пристрої книжково-журнальних блоків у потоковому виробництві, Шостачук П. П. (2011)
Черня Б. О. - Експлуатаційні властивості друкарського апарату флексодрукарських аркушевих машин, Шостачук О. П. (2011)
Палюх О. О. - Визначення залежностей для синтезу законів руху вихідних ланок обертових механізмів тамподрукарських машин (2011)
Зоренко О. В. - Формні матеріали для вибіркового лакування, Хохлова Р. А., Гавриш А. П. (2011)
Морозов А. С. - Металізовані фарби для продукції рекламного спрямування, Гаврищака Є. Ю., Кіча В. К. (2011)
Дем’яненко О. М. - Значення стратегічного аналізу для ефективної розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства (2011)
Цурін О. П. - Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ (2011)
Іванов-Ахметов В. М. - Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників, Секірін Є. П. (2011)
Пшеничний Ю. В. - Студентські книжкові проекти — переможці на конкурсі "Мистецтва книги" (2011)
Лазаренко Е. Т. - До 80-річчя з дня народження Олександра Миколайовича Полюдова (2011)
Вітання з ювілеєм Юрія Олександровича Барнича (2011)
Савченко К. - Співпраця з ТОВ СП "Європрінт" (2011)
Содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Интенсивная терапия политравмы с позиций современных международных рекомендаций, Йовенко И. А., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Передерий М. Н. (2013)
Васильєв Г. О. - Синдром травматичного здавлювання/роздавлювання (краш­синдром), Васильєв А. Г., Недашківський С. М. (2013)
Лоскутов О. А. - Гостра серцева недостатність, Шлапак І. П. (2013)
Чепкий Л. П. - Віхи становлення анестезіології в Україні: спогади професора Чепкого. До 100-­річчя з дня народження М. М. Амосова та 90-­річчя А. І. Тріщинського, Пилипенко М. М. (2013)
Лоскутов О. А. - Влияние глубины анестезии на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций, Судакевич С. Н., Шлапак И. П., Тодуров Б. М. (2013)
Ващук Ф. С. - Инфузионно-трансфузионная терапия для восполнения акушерских кровотечений, Жежер А. А., Гончаренко Д. А. (2013)
Філик О. В. - Динаміка показників гемостазу в дітей із септичним шоком, Бойків Н. Д. (2013)
Целуйко В. И. - Распространенность факторов риска тромбоэмболических и геморрагических осложнений среди больных с фибрилляцией предсердий, Ополонская Н. А. (2013)
Шлапак І. П. - Аналіз летальності та оцінка ефективності ранньої протекції верхніх дихальних шляхів при правці тяжкого ступеня, Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Недашківський С. М. - Актуальні питання діагностики та інтенсивної терапії при отруєннях снодійними, Дзюба Д. О. (2013)
Колесников А. Н. - Применение тразодона (Триттико) для премедикации при плановых хирургических вмешательствах, Чернуцкий С. О., Стасюк В. Н. (2013)
Шлапак І. П. - Гіпоглікемічний синдром, Галушко О. А. (2013)
Куновський В. В. - Больовий синдром та шляхи його нівелювання у комплексному хірургічному лікуванні хворих з невідкладною абдомінальною патологією, Квіт А. Д. (2013)
Стаднік С. М. - Гострий коронарний синдром: тромболітична терапія або коронарна інтервенція? (2013)
Щур О. І. - Динаміка рівня кортизолу при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком (2013)
Яковлева Л. М. - Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли аортокоронарне шунтування, Перемот Я. О. (2013)
Коломаченко В. И. - Бупивакаин для региональной анестезии: обзор литературы и собственный опыт, Кривобок В. И., Фесенко В. С. (2013)
Галушко О. А. - Сучасні рекомендації та українські реалії в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту (2013)
Бондар М. В. - Бензодіазепіни в практиці лікаря медицини невідкладних станів, Доморацький О. Е. (2013)
Бишовець С. М. - Злоякісна гіпертермія (2013)
Дмитриев Д. В. - Клинический опыт использования 6% ГЭК 130/0,4 при периоперативных кровотечениях у детей, или Зачем нужны 6% ГЭК 130/0,4 в педиатрии. Взгляд на проблему, Шумило А. В. (2013)
Вартанова Н. А. - Ятрогенные повреждения трахеи в практике анестезиолога (2013)
Побачив світ перший всеукраїнський підручник з анестезіології та інтенсивної терапії для системи післядипломної освіти (2013)
Содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Юрию Юрьевичу Кобеляцкому — 50 лет! (2013)
Академіку М. М. Амосову — 100 років (2013)
Биркун А. А. - Пациент без сознания: неотложная диагностика и лечение (2013)
Олійник Г. А. - Патофізіологія холодового шоку (2013)
Шипулин В. П. - Врачебная тактика в случае неалкогольной жировой болезни печени в сочетании с билиарным сладжем (2013)
Сыкал Н. А. - Программированная лапароскопия в лечении перитонита (2013)
Колесников А. Н. - Применение холинергической фармакотерапии при ишемических инсультах в вертебробазилярном бассейне, Стасюк В. Н., Чернуцкий С. О., Дергунов Д. В. (2013)
Лысенко В. И. - Столбняк: коварность и рациональная терапия. Клинический случай успешного лечения, Голянищев М. А., Карамушко И. В. (2013)
Чепкий Л. П. - Коллоидно-­гиперосмолярный раствор Гекотон® открывает новые возможности при проведении реанимационных мероприятий в терапии критических состояний (2013)
Козинець Г. П. - Особливості використання препаратів довенних імуноглобулінів у дітей із термічною травмою в гострому періоді опікової хвороби, Осадча О. І., Боярська Г. М., Коваленко О. М., Циганков В. П. (2013)
Олійник Г. А. - Помилки та тактика лікування скальпованих ран та дефектів м’яких тканин кінцівок, Григор’єва Т. Г., Супрун О. С. (2013)
Васкес Абанто Х. Э. - Законодательство Украины и работа медика в медицине неотложных состояний (2013)
Подрез Е. В. - Динаміка судинного тонусу при використанні методики комбінованої центральної а2а ­NMDA седації з фентанілом (2013)
Брик Р. П. - Комплексна інтенсивна терапія гепатоінтестинальної дисфункції та метаболічних розладів у хворих із діабетичним кетоацидозом (2013)
Черний В. И. - Особенности инфузионно­трансфузионной терапии и антитромботической профилактики при обширных резекциях печени в онкохирургии, Олейников К. Н., Колганова Е. А., Бубнов C. А., Михаленко А. Г. (2013)
Полторацький В. Г. - Летальність при sпоєднаній черепно-­мозковій травмі (2013)
Щур О. І. - Динаміка рівня гістаміну при хімічному нейролізисі в пацієнтів із колоректальним раком (2013)
Целуйко В. Й. - Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від поліморфізму T­786C промотору гена ендотеліальної NO-­синтази, Яковлева Л. М., Лучков А. Б. (2013)
Новые горизонты анестезиологии, интенсивной терапии критических состояний и лечения боли (2013)
Петков А. В. - Критерии отбора пациентов для мини­инвазивных и гибридных коронарных реваскуляризаций, Скибо Ю. Н., Поливенок И. В., Бойко В. В. (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2011)
Лабецька М. Т. - Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969–2011 рр., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2011)
Киричок Т. Ю. - Класифікація пошкоджень банкнот в обігу (2011)
Скиба В. М. - Друкувальні властивості офсетних форм (2011)
Морфлюк В. Ф. - Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами, Чуркін В. В. (2011)
Кушлик Б. Р. - Аналіз поведінки водно-фарбової емульсії у процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм (2011)
Кирилюк А. В. - Дослідження ламінування листівок, Зоренко О. В. (2011)
Роїк Т. А. - Вибір програмного забезпечення для комп’ютерних видавничих систем, Лемешко Д. І. (2011)
Морозов А. С. - Особливості переробки металевих відходів і використаних поліграфічних матеріалів (2011)
Гуменюк О. В. - Високі технології поліграфії (2011)
Когут П. П. - Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу (2011)
Стоцько Р. З. - Особливості проектування системи незалежного енергозабезпечення (2011)
Іванко А. І. - Автоматизоване проектування пристрою для обробки корінця книжкового блока засобами SolidWorks, Кухарук Д. Г. (2011)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску приводного механізму за критерієм середньоквадратичного відхилення прискорень, Бортун В. А. (2011)
Романенко В. В. - Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв (2011)
Ловейкін В. С. - Кінематично-силовий аналіз резонансних режимів коливань дебалансних вібраційних дозаторів сипких матеріалів, Човнюк Ю. В., Тисленко О. Б., Дитюк А. І. (2011)
Савченко К. І. - Дослідження властивостей друкарських фарб, Величко О. М., Розум Т. В. (2011)
Хохлова Р. А. - Технологічні властивості сучасних клеїв для незшивного клейового скріплення, Кирильчук К. О. (2011)
Дем’яненко О. М. - Cистема фінансового контролінгу як елемент ефективно побудованої та реалізованої фінансової стратегії підприємства (2011)
Шендерівська Л. П. - Ризики інвестиційної діяльності, Копайгора О. В. (2011)
Харлан А. П. - Редакційно-видавнича діяльність Михайла Грушевського (2011)
Киричок П. - Олена Михайлівна Величко (2011)
Киричок П. - Шановні колеги! (2012)
Киричок Т. Ю. - Застосування друкованої електроніки для створення активних захисних елементів банкнот (2012)
Савченко К. І. - Відтворення кольору струминним друком, Зоренко О. В., Величко О. М. (2012)
Нечипоренко Н. А. - Технологические аспекты офсетной печати на металлизированных подложках без термосушки, Шелудько С. А., Бердовщикова А. В. (2012)
Лазаренко Е. Т. - Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксових валів флексографічних друкарсьских машин, Кохан В. Ф., Мельников О. В., Лазаренко О. В. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів подачі аркушів листових друкарських машинах, Карпенко І. С. (2012)
Сеньківський В. М. - Математична модель алгоритму привідного верстання газетної публікації, Гілета І. В. (2012)
Ткаченко В. П. - Дослідження ефективності застосування адаптивного метода растрування у флексографському способі друку, Попов О. В., Ястреб Ю. О. (2012)
Кохановський О. П. - Технологія відновлення в електронному виді раритетних видань довідкового характеру, Бриндзя О. Л. (2012)
Гавенко С. Ф. - Дослідження факторів впливу на кути розкривання книжкових блоків, Логазяк І. Ю., Туряб Л. В. (2012)
Зенкін А. С. - Адаптація системи збалансованих показників для оцінки якості складання машин, Шишкевич К. І. (2012)
Ловейкін В. С. - Особливості впливу демпфування на коефіцієнт ефективності симетрично-консольного віброізолятора телескопічної стріли автокрана, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2012)
Гавриш А. П. - Вплив технології оброблення підшипників поліграфічних машин на якість друкованої продукції, Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2012)
Шостачук Ю. О. - Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту, Гриценко Д. С. (2012)
Іванко А. І. - Ротаційне обрізування аркушевого матеріалу у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Семеняга С. О. (2012)
Коркішко І. С. - Ефективність сумісного використання друкарських і оздоблювальних модулів для виготовлення поліграфічної продукції, Шостачук Ю. О. (2012)
Проць Я. І. - Дослідження конструкцій струменевих живильників листового матеріалу, Федорів П. С., Цяпута Ю. О., Скочиляс В. В. (2012)
Котляров В. П. - Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії, Короткий Д. В. (2012)
Новік М. А. - Порівняння статичних характеристик багатопозиційних приводів з цифровим керуванням, Дідовець В. Є. (2012)
Науменко О. В. - Визначення основних технічних параметрів дослідного взірця віброножової різальної машини (2012)
Хохлова Р. А. - Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань (2012)
Гургаль Н. С. - Зміна поверхневої енергії флексографічних фото полімерних форм у процесі їх виготовлення, Репета В. Б., Шибанов В. В. (2012)
Морозов А. С. - Методи виготовлення алюмінієвих пігментів для використання в поліграфічній промисловості, Сухіна Є. Г., Гуща О. В., Безкоровайна Д. В. (2012)
Грет Г. П. - Вплив організаційної структури управління роздрібного книготорговельного підприємства на збут (2012)
Сошинська В. Є. - Роль збірника наукових праць "Технологія і техніка друкарства" у системі науково-професійної комунікації (2012)
Лузан М. В. - Професійна орієнтація сучасної молоді у процесі технологічної підготовки (2012)
Зоренко Я. - Осінні студії молодих науковців на конференції "Printing Future Days 2011" (2012)
Зоренко О. В. - Гідне поцінування флагмана професійної видавничо-поліграфічної періодики (2012)
Маїк В. - Вітання з 60-річчям Угрина Ярослава Михайловича (2012)
Киричок П. - Шановні колеги! (2012)
Киричок Т. Ю. - Вплив металографічного друку на міцнісні характеристики банкнотного паперу, Гуща О. В. (2012)
Роїк Т. А. - Формування властивостей нових зносостійких деталей на основі відходів алюмінієвих сплавів для поліграфічних машин, Дорфман І. Є. (2012)
Морозов А. С. - Вірогідність виникнення та умови розвитку тріщини в наповнених полімерах обмеженої товщини (2012)
Кохановський О. П. - Автоматизація процесу створення складних публікацій в InDesign на основі скриптів Java Script, Циганенко К. В. (2012)
Чепурна К. О. - Вплив технологічного середовища на властивості фарбових валиків (2012)
Морфлюк В. Ф. - Об’єктивне визначення кута відхилення пристрою натягу полотна паперу та його стабілізація у рулонних друкарських машинах (2012)
Ловейкін В. С. - Синтез широкосмугових активних віброзахисних пристроїв для вантажопідйомних кранів з мехатронними системами управління демпфуванням, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2012)
Науменко О. В. - Побудова розрахункової схеми для визначення вертикального зусилля віброрізання (2012)
Зенкін А. С. - Особливості створення верстатів для складання з’єднань з термодією, Оборский І. Л., Остапук Ю. В. (2012)
Ярка Н. В. - Матеріали для виготовлення друкарських форм лазерним гравіюванням, Маїк В. З. (2012)
Скрипка М. В. - Папір для друкування фотографій: структура, властивості, класифікація, Хмілярчук О. І., Лотоцька О. І. (2012)
Шевченко І. Б. - Основні засади формування місії підприємств поліграфічної промисловості (2012)
Митрякова О. Л. - Возможности проблемно-ориентированного консультирования в решении бизнес-проблем принтмедиаиндустрии, Цыганенко А. М. (2012)
Киричок П. О. - Соціальні комунікації в глобальній інформаційній мережі: досягнення і загрози (2012)
Цурін О. П. - Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них (2012)
Пам’яті Едуарда Тимофійовича Лазаренка (2012)
Пшеничний Ю. - Літня практика — навчання і творчість (2012)
Киричок А. П. - Роль Євгена та Бориса Патонів у розвитку науки та технікм України (2012)
Передмова (2013)
Стойко C. М. - Букові праліси Карпат як об’єкт світової природної спадщини ЮНЕСКО (2013)
Дебринюк Ю. М. - Концептуальні засади плантаційного лісовирощування в Україні (2013)
Стадник А. П. - Теоретико-методологічні основи управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування (2013)
Заїка В. К. - Природне залісення та лісівничо-екологічні і морфофізіологічні особливості формування лісостанів на покинутих сільськогосподарських землях північно-західного Поділля, Криницький Г. Т., Іваницький Р. С. (2013)
Миклуш С. І. - Ландшафтно-рекреаційні ознаки лісів лісопаркових частин зелених зон населених пунктів, Миклуш Ю. С. (2013)
Копій Л. І. - Аналіз залежності основних таксаційних показників березово-соснових деревостанів від чинників середовища – передумова формування високопродуктивних лісових екосистем західного Полісся, Гончар В. М., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л. (2013)
Коба В. П. - Оцінювання періодичності пожеж у лісах південного макросхилу головного пасма Кримських гір (2013)
Возьняк А. - Cинтаксономія та синфітосозологічна категоризація чорновільхових лісів західного Поділля, Сорока М. І. (2013)
Матвеева Р. Н. - Репродуктивное развитие кедровых сосен разного географического происхождения на участке "Шахматово" в зеленой зоне города Красноярска, Буторова О. Ф., Кичкильдеев А. Г., Нарзяев В. В. (2013)
Мазепа В. Г. - Тенденції зміни екологічних факторів у відтворених природним шляхом лісостанах Львівського Розточчя, Криницька О. Г. (2013)
Плугатар Ю. В. - Дубові ліси гірського Криму: поширення, продуктивність, типологічна структура, Ковальов М. С., Плугатар С. О. (2013)
Шлапак В. П. - Особливості проходження фенологічних фаз інтродукованих сортів чорниці високорослої (Vaccinium corimbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак А. Ф., Пиж’янова А. А. (2013)
Крамарець В. О. - Популяційно-генетична мінливість ялини європейської (Рicea abies (L.) H. Karst.) в Українських Карпатах за результатами аналізу ядерної ДНК, Гут Р. Т., Дзялук А. (2013)
Фізик І. В. - Лісівничо-екологічні засади ведення лісового господарства у смерекових лісах Закарпаття, Копій Л. І. (2013)
Лавний В. В. - Особливості природного поновлення деревних порід у букових пралісах Великоберезнянщини, Заяць М. В. (2013)
Пилипенко О. І. - Лісомеліоративна значущість експедиції професора В. В. Докучаєва, Юхновський В. Ю. (2013)
Дебринюк Ю. М. - Посівні якості насіння модрини у насадженнях Західного регіону України, Веремчук Ю. С. (2013)
Олексійченко Н. О. - Залежність початку цвітіння гарноквітучих кущів від кліматичних змін у районі міста Києва, Бреус Н. Ю. (2013)
Ковалевський С. Б. - Морозостійкість перспективних культиварів роду Рhiladelphus L. в умовах міста Києва, Китаєв О. І., Костенко С. М. (2013)
Фучило Я. Д. - Підвищення ефективності лісокультурних робіт шляхом застосування стимуляторів росту рослин і гідрогелів у свіжих суборах Волинського Полісся, Кайдик В. Ю. (2013)
Лакида П. І. - Параметрична структура соснових лісів Східного Полісся України, Матушевич Л. М. (2013)
Миклуш С. І. - Дешифрування різнопланових космічних знімків для оцінювання груп порід, Часковський О. Г., Гаврилюк С. А. (2013)
Каганяк Ю. Й. - Адаптація системи прогнозу продуктивності соснових деревостанів до умов інтенсивного ведення лісового господарства (2013)
Мєшкова В. Л. - Прогнозування загрози поширення дубової двоплямистої вузькотілої златки у насадженнях на межі із суцільними зрубами, Кукіна О. М. (2013)
Краснов В. П. - Використання забрудненої радіонуклідами недеревної продукції у лісах Полісся України в сучасний період (2013)
Попович В. В. - Температурний режим техноедафотопів сміттєзвалищ та його вплив на природні фітомеліоративні процеси (2013)
Максимів Л. І. - Концепція формування нефінансової звітності підприємств як підгрунтя для ведення соціально відповідального бізнесу в Україні, Фомічева Т. Є. (2013)
Загвойська Л. Д. - Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі (2013)
Соловій І. П. - Еколого-економічна оцінка наслідків закриття вугільних шахт у контексті досягнення сталого розвитку гірничопромислових територій, Безик Я. В. (2013)
Голубець В. М. - Шляхи підвищення ресурсу роботи обладнання лісового комплексу (2013)
Білик Б. В. - Щодо системи підресорювання двовісних балансирних лісовозних розпусків, Шевченко Н. В. (2013)
Бехта П. А. - Математичне моделювання та оптимізація процесу сушіння солом’яної стружки в циклонно-спіральній сушарці, Козак Р. О. (2013)
Гайда С. В. - Основи формування класифікатора вторинних деревинних ресурсів (2013)
Башуцька У. Б. - Наукова співпраця із зарубіжними університетами та необхідність її розширення (2013)
Ісіков В. П. - Мікологічні карти деревних рослин (2013)
Криницький Г. Т. - Біоіндикація – ключ до пізнання довкілля, Сорока М. І. (2013)
Бондаренко В. Д. - Літературознавець про образи лісу в літературі (2013)
Возьняк А. - Рецензія на навчальний посібник "Геоботаніка: тлумачний словник", Сорока М. І. (2013)
Юхновський В. Ю. - Пилипенко Олексій Іванович: портрет вченого-лісівника, агролісомеліоратора (з нагоди 75-річчя від дня народження), Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2013)
Криницький Г. Т. - Бондаренко Володимир Данилович: лісівник, учений, поет (з нагоди 75-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Павлюк В. В. (2013)
Миклуш С. І. - Кучерявий Володимир Панасович: учений-лісівник, педагог, еколог (з нагоди 75-річчя від дня народження), Рябчук В. П., Горошко М. П., Гузь М. М., Дудин Р. Б. (2013)
Туниця Ю. Ю. - Ювілей професора Григорія Томковича Криницького, Бондаренко В. Д., Миклуш С. І. (2013)
Фурдичко О. І. - Стадник Анатолій Петрович: вчений, агролісомеліоратор, еколог, лісівник, педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження), Лавров В. В., Поляков О. Ф., Плугатар Ю. В. (2013)
Пилипенко О. І. - Юхновський Василь Юрійович: покликання бути лісівником, ученим, педагогом (з нагоди 60-річчя від дня народження), Малюга В. М., Дударець С. М. (2013)
Лакида П. І. - Гойчук Анатолій Федорович: портрет вченого-лісівника (з нагоди 60-річчя від дня народження), Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М., Юхновський В. Ю., Завада М. М., Гриб В. М. (2013)
Максимів Л. І. - Соловій Ігор Павлович: учений, економіст-еколог, педагог, патріот (з нагоди 50-річчя від дня народження), Загвойська Л. Д., Дубовіч І. А., Дебринюк Ю. М. (2013)
Третяк П. Р. - Черневий Юрій Іванович: науковець, педагог, митець (з нагоди 50-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Миклуш С. І. (2013)
Криницький Г. Т. - Національний лісотехнічний університет України: ретроспектива та перспективи розвитку, Дудок В. В. (2013)
Бондаренко В. Д. - Життєві дороги і праця на лісовій ниві професора Владислава Тинецького (до 180-річчя від народження) (2013)
Горошко М. П. - Бутейко Олександра Іванівна – відомий український фахівець у царині лісознавства та практичного лісівництва (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Сівак В. К. - Пам’яті професора Володимира Дмитровича Солодкого (30.03.1957–15.07.2013 рр.) (2013)
Лакида П. І. - Пам’яті професора Анатолія Васильовича Цилюрика (2.03.1935–16.11.2013 рр.), Маурер В. М., Сендонін С. Є. (2013)
Шлапак В. П. - Пам’яті професора Василя Івановича Білоуса (8.12.1925–14.12.2013 рр.), Криницький Г. Т., Лакида П. І., Ткач В. П. (2013)
Ткач В. П. - Пам’яті професора Павла Петровича Бадалова (10.12.1924–4.07.2013 рр.), Лось С. А. (2013)
Ткач В. П. - Пам’яті Івана Івановича Смольянінова (6.07.1926–15.07.2013 рр.), Распопіна С. П. (2013)
До уваги авторів (2013)
Андрієвський І. Ю. - Сучасні підходи до формування та розвитку знань через впровадження новітніх технологій (2013)
Вельчинська О. В. - Схематизація як один з прийомів візуалізації теоретичних постулатів хімічної науки при вивченні "летких” отрут в курсі "Токсикологічна хімія” (2013)
Воскобойнік О. Ю. - Оптимізація навчального процесу з органічної хімії у студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (2013)
Герасимець І. І. - Досвід та перспектива викладання дисципліни "Медична хімія” у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання (2013)
Геряк С. М. - Формування компетентності молодих лікарів шляхом створення реальних життєвих ситуацій для студентів (2013)
Горпініч Т. І. - Методика навчання англомовного читання майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів (2013)
Гребеник М. В. - Горизонти співпраці нмапо імені П. Л. Шупика та ТДМУ імені і. Я. Горбачевського, Боярчук О. Р. (2013)
Гук О. М. - Проблема зміцнення здоров’я шкільної молоді в системі підготовки вчителів фізичної культури в Україні у період 1917–1939 рр (2013)
Донченко Н. В. - Сучасні методи навчання при викладанні технології ліків на сучасному етапі розвитку вищої медичної школи (2013)
Ільченко С. І. - Особливості організації сестринської практики англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи, Коренюк О. С., Ярошевська Т. В. (2013)
Кирилів М. В. - Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі, Бекус І. Р., Демид А. Є. (2013)
Ковальчук А. П. - Актуальні питання викладання онкології для студентів медичних вузів та формування клінічного мислення у майбутніх лікарів (2013)
Корнага С. І. - Етика і деонтологія в навчальному процесі студента-медика, Денефіль О. В., Мандзій З. П. (2013)
Краснов В. В. - Проблеми формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів (2013)
Кульчицький В. Й. - Особистісно-орієнтований підхід до виховання у педагогічних ідеях В. Сухомлинського (2013)
Матвійчук Б. О. - Шляхи підвищення ефективності навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Хірургія” на очному циклі інтернатури, Заремба В. С., Бочар В. Т., Матвійчук О. Б., Павловський І. М., Голик Ю. Й., Федчишин Н. Р., Квіт А. Д., Стасишин А. Р. (2013)
Михалків М. М. - Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету, Демид А. Є., Чубка М. Б., Івануса І. Б. (2013)
Поляцко К. Г. - Методика оцінки оволодіння практичними навичками інтернами-хірургами на кафедрі хірургії післядипломної освіти (2013)
Сон А. С. - Особливості підвищення якості підготовки викладачів на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського Національного Медичного Університету, Добровольський В. В., Перькова Г. В. (2013)
Трач Росоловська С. В. - Особливості організації та проведення навчання англомовних іноземних студентів на курсі судової медицини ТДМУ імені І. Я. Горбачевського (2013)
Унгурян Л. М. - Мотивація студентів у процесі навчання, шляхи мотивації до навчання, Чернецька Г. В., Образенко М. С. (2013)
Федчишин Н. Є. - Методичні аспекти навчального процесу з іноземними студентами на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою (2013)
Федчишин Н. О. - Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки (2013)
Фурдела М. Я. - Досвід організації підготовки студентів-іноземців до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК” (2013)
Шатило В. Й. - Інтеграція вищої медичної освіти до європейських стандартів (2013)
Рецензія на підручник "Хірургія” авторського колективу за редакцією чл.-кор. НАМН України, д-ра мед. наук, проф. Л. Я. Ковальчука (2013)
Провідному закладу післядипломної освіти НМАПО імені П. Л. Шупика – 95 років (2013)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колегія (2014)
Андрощук О. С. - Модель виявлення порушників законодавства на державному кордоні із застосуванням ієрархічного нечіткого логічного виводу, Михайленко О. В. (2014)
Воронін А. М. - Оптимальний багатокритеріальний розподіл обмежених ресурсів, Зіатдінов Ю. К., Пермяков О. Ю., Варламов І. Д. (2014)
Гогонянц С. Ю. - Прогноз ефективності універсальних розвідувальних та розвідувально-ударних авіаційних комплексів, Улещенко О. А. (2014)
Грабчак В. І. - Апроксимація сили опору повітря руху снарядів аналітичними функціями, Косовцов Ю. М., Бондаренко С. В. (2014)
Єрошин Б. Ф. - Алгоритм розрахунку коефіцієнта можливості ВПС ООДК щодо здійснення прикордонного контролю в пункті пропуску, Гетманюк С. П., Бурлін В. В. (2014)
Заклевський Д. Є. - Порівняльний аналіз переліків MCTL та DSTL США, Юрченко О. В. (2014)
Ковтун С. О. - Результати аналізу параметрів приймача сигналів з лінійною частотною модуляцією при енергетично прихованому режимі роботи, Стейскал А. Б. (2014)
Кузьмін Е. О. - Практичні прийоми дослідження безперервних ланцюгів Маркова, Лук’янчук В. М. (2014)
Ліпатов А. О. - Захист систем супутникового зв’язку від радіоелектронного придушення, Мазниченко Ю. А., Черкасова Ю. О., Бондаренко О. Є. (2014)
Масесов М. О. - Аналіз рекомендацій МСЕ-Т, що нормують якість цифрових трактів зв’язку, і оцінка можливості їх застосування при експлуатації мереж зв’язку спеціального призначення, Станович О. В., Бондаренко Л. О., Мальцева І. Р. (2014)
Масесов Н. А. - Оценка качества передачи речи в сетях связи специальных потребителей с использованием IP-протокола, Панченко И. В., Бондаренко Л. А., Малых В. В. (2014)
Нагорнюк О. А. - Методика автоматизованого визначення параметрів сигналу та розпізнання виду модуляції засобами радіомоніторингу в умовах апріорної параметричної невизначеності, Писарчук О. О., Павлюк В. В. (2014)
Павленко А. Г. - Формування інформаційної моделі технічного стану обладнання військових літальних апаратів за характеристиками перехідних режимів функціонування, Ряшин В. В. (2014)
Пермяков О. Ю. - Метод підвищення метрологічної надійності засобів вимірювань бортових інформаційно-управляючих систем космічних апаратів дистанційного зондування Землі, Прібилєв Ю. Б., Дудко О. В. (2014)
Ракушев М. Ю. - Спосіб реалізації обчислювальних схем розрахунку матриці Якобі рішення диференціального рівняння на основі багатовимірних диференціальних перетворень, Тищенко М. Г. (2014)
Семанишин Л. М. - Моделирование двухфазных течений в турбулентном потоке в водоемах (2014)
Слюсарчук О . О. - Прогнозування результатів виконання завдань повітряної розвідки із застосуванням засобів радіолокації (2014)
Тристан А. В. - Модель системи планування розподілу ресурсу в інформаційно-обчислювальній мережі автоматизованої системи управління, Бусигін Ю. Г., Чернега В. М. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Модель системи оцінки рівня захищеності інформації на основі нейромережі (2014)
Шуренок В. А. - Методика кластеризації групових об’єктів радіомоніторингу за критерієм непротиріччя (2014)
Юфа Є. А. - Аналітична модель визначення середнього часу функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення при управлінні відновленням радіоелектронної техніки (2014)
Павленко М. А. - Принципы построения перспективных тренажерных систем подготовки операторов АСУ динамическими объектами, Тимочко А. И., Степанов Г. С., Чернов В. Г. (2014)
Чопа Д. А. - Підхід щодо визначення показників рівня навченості під час вивчення військово-технічних дисциплін, Москаленко Д. Р. (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо термінологічного аспекту проблеми національної безпеки України, Лисицин Е. М. (2014)
Дюзь-Крятченко О. П. - Щодо проблеми запобігання внутрішнього конфлікту в умовах реальної загрози його виникнення, Лисицин Е. М., Грищенко В. П. (2014)
Конотопець М. М. - Щодо доцільності прийняття рішень на створення чи переформування військового підрозділу, Семененко О. М., Водчиць О. Г., Столінець С. Л. (2014)
Левченко М. А. - До питання перспектив розвитку озброєння і військової техніки, тактики зенітних ракетних військ, Паталаха В. Г. (2014)
Ревуцький А. В. - Відносна перевага як головний фактор завоювання абсолютної переваги у військовому конфлікті (2014)
Козубцов И. Н. - Философско-технические подходы к решению некоторых научно-педагогических парадоксов (2014)
Черняк О. Р. - Тенденції розвитку кіберзагроз у світовому інформаційному просторі, Федулов О. В. (2014)
Вимоги оформлення статтей (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2012)
Киричок Т. Ю. - Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу, Когут П. П. (2012)
Зенкін М. А. - Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів, Несхозієвський А. В. (2012)
Кириченко І. О. - Вплив технологічних режимів друкування на закріплення фарби на пластикових картках, Савченко К. І., Синяков І. М. (2012)
Скиба В. М. - Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку (2012)
Зоренко Я. В. - Вплив технологій мінімізації сумарної кількості фарб на стабільність оптичних параметрів відбитка офсетного друку (2012)
Івженко Д. О. - Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення, Хохлова Р. А. (2012)
Кохановський О. П. - Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU, Сіряк Ю. В. (2012)
Пархоменко Н. О. - Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами, Лукомець Л. В. (2012)
Анякін М. І. - Дослідження технології лазерного фрезерування, Наєбі Мехді, Жук Р. О., Кондрашев П. В., Степура О. М. (2012)
Хмілярчук О. І. - Оцінка якості гарячого тиснення фольгою на шкірі та замінниках шкіри, Чепурна К. О., Екгардт Ю. В. (2012)
Кулинич І. В. - Дослідження процесу транспортування та викладання віддрукованої продукції на приймальний стапель аркушевих друкарських машин, Шостачук Ю. О. (2012)
Іванко А. І. - Конструкція пристрою для безупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях, Маржієвський Р. В. (2012)
Палюх О. О. - Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200 (2012)
Гавриш А. П. - Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні, Шевчук А. В., Роїк Т. А., Ковальов В. А., Віцюк Ю. Ю. (2012)
Новосельская О. А. - Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей, Пенкин А. А., Губарев А. А., Темрук В. И., Соловьева Т. В. (2012)
Морозов А. С. - Паперотвірні властивості макулатурного волокна та перспективи його використання (2012)
Киричок П. О. - Дослідження друкарсько-технічних характеристик паперу для виготовлення цінних паперів на безформальдегідній основі, Гордін О. В., Талімонов О. Ю. (2012)
Луценко А. О. - Система розподілу обов’язків щодо державної та громадської підтримки видавничо-книготорговельної галузі України (2012)
Барнич І. В. - Якість і культура обслуговування у книжковому магазині (2012)
Пархоменко Н. О. - Методичні аспекти підвищення якості послуг у сфері транспортної логістики, Молдован В. І., Хоменко О. В. (2012)
Мельниченко А. А. - Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу, Киричок А. П. (2012)
Киричок П. О. - Відкриття в НТУУ "КПІ" підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 "Зв’язки з громадськістю" та магістрів за спеціальністю 8.03030202 "Зв’язки з громадськістю", Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2012)
Чому "Парадигма" (1998)
Сеник Л. - Розкопати Помпеї (1998)
Пікулик Н. - Драма багатовимірності буття, або Принципова неспроможність лінеарності (1998)
Криса Б. - Острозька поетична школа (1998)
Завадка Б. - Поняття "народний часопис" у галицькій публіцистиці середини ХІХ ст. (1998)
Ільницький М. - Філософія "бронзових м’язів": Порівняльна характеристика спортивних віршів К. Вєжинського і Б.-І. Антонича (1998)
Комариця М. - Інтерпретація міфологічного Дунаю в українській баладі (1998)
Содомора А. - Ритм життя в поетичному слові Горація (1998)
Лисенко Н. - Прекрасна незнайомка "Ілаялі" (1998)
Шкраб’юк П. - Пожовклі картинки (1998)
Сенатович О. - Бережанська ментальність Богдана Лепкого (1998)
Пікулик Н. - Давня Україна у прозі Богдана Лепкого (1998)
Нахлік О. - Філософія Б. Лепкого-поета (1998)
Криса Б. - Поетичний хронотоп Богдана Лепкого (1998)
Нахлік Є. - Б. Лепкий про ідейні шукання та особистість П. Куліша (1998)
Чопик Г. - Польські обрії Б. Лепкого (1998)
Мельник Я. - 1908 рік у житті Івана Франка (1998)
Франко І. - Історія моєї хвороби. Листи з 1908 року (1998)
Лучук О. - Ще один український "Гамлет" (Інтерпретація Гната Хоткевича) (1998)
Шекспір В. - Гамлет. Трагедія в 5 діях (1998)
Вальо М. - Захер-Мазох і Галичина (1998)
Захер-Мазох Л. Р. фон - Свято обжинок (1998)
Липа Ю. - Офіра (1998)
Лучук Т. - Володимир Лучук і серболужецька поезія (1998)
Лучук В. - Лужицькі візії (1998)
Кужель Л. - Українські табірні видання в Польщі (1918-1924) (1998)
Киричок П. - Шановні колеги! (2013)
Шевчук А. В. - Дослідження друкарсько-технічних характеристик банкнотного паперу на безформальдегідній основі, Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Талімонов О. Ю., Маслюк В. О. (2013)
Несхозієвська Т. М. - Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин (2013)
Сарапулова О. О. - Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку, Шерстюк В. П. (2013)
Шевченко Я. О. - Дослідження якості відтворення бланків майнових сертифікатів, Зоренко О. В., Скиба В. М., Байдак О. Ю. (2013)
Кохановський В. О. - Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин (2013)
Кулішова Н. Є. - Підготовка стереозображень для дитячих видань, Федоренко О. О. (2013)
Кондрашев П. В. - Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики (2013)
Віцюк Ю. Ю. - Контактна взаємодія абразивного інструменту та поверхонь оброблення деталей друкарських машин при суперфінішуванні абразивними брусками, Роїк Т. А., Олійник В. Г., Гавриш А. П. (2013)
Кушлик-Дивульська О. І. - Інформаційна модель страхування активу з урахуванням франшизи на страхові рішення ризикофобів, Штабалюк П. І., Савчук Л. О. (2013)
Волкотруб Л. М. - М. О. Максимович — видатний український видавець ХІХ ст. (2013)
Іванов-Ахметов В. М. - Гравюра: історичний огляд і основні різновиди мистецької техніки (2013)
Романко А. - Встановлення наукових зв’язків у сфері редагування між ВПІ НТУУ "КПІ" та UGSM "Monarch Business School Switzerland (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2013)
Киричок Т. Ю. - Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування (2013)
Несхозієвський А. В. - Дослідження впливу піддекельного матеріалу на кінематику зони друкарського контакту та параметри якості друку (2013)
Кульбич І. К. - Оцінка якості відбитків при цифровому друці, Лотоцька О. І. (2013)
Зигуля С. М. - Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах (2013)
Зоренко О. В. - Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів, Кочемасов О. С., Кочемасов Ю. С., Байдак О. Ю. (2013)
Морфлюк В. Ф. - Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку, Морфлюк-Щур В. В., Банделовський С. В. (2013)
Гавриш А. П. - Динамічне зміцнення поверхонь композитних деталей тертя друкарських машин тонким шліфуванням, Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Киричок П. О. (2013)
Котляров В. П. - Технологія та обладнання для очищення друкарських форм, Ткачук М. Г. (2013)
Романенко В. В. - Нові конструктивні рішення при вимірюванні енергетичних параметрів лазерного випромінювання для потреб поліграфічних виробництв (2013)
Морфлюк В. Ф. - Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах, Карпенко І. С. (2013)
Осипова Т. Г. - Геометричні передумови побудови композиції в сюрреалістичних ілюстраціях, Харук Є. С. (2013)
Мельников О. В. - Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі, Сеньківський В. М., Штангрет А. М., Семенюк Е. П. (2013)
Владленова І. В. - Трансформація природи людини: виклик сучасних технологій (за Ю. Габермасом) (2014)
Крисаченко В. С. - Українсько-московські відносини (2014)
Панфілов О. Ю. - Світоглядні виміри сучасної освіти, Соболєва С. М. (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема свободи й відповідальності в соціокультурних умовах інформаційного суспільства, Прудникова О. В. (2014)
Бурлука О. В. - Самоосвіта як один із засобів самовизначення особистості (2014)
Шапіро О. О. - Семантичні засади моделювання комунікативного дискурсу в інтернет-просторі (2014)
Кальницький Е. А. - Генеза концептуальних підходів до розуміння сутності й специфіки феномену "комунікації" в контексті розвитку інформаційного суспільства (2014)
Мухіна І. Г. - Ціннісні аспекти радянського освітньо-культурного простору: актуальність дослідження (2014)
Шанідзе Н. О. - Філософські підходи до соціалізації особистості в умовах інформатизації суспільства та освіти (2014)
Осипова Н. П. - Соціально-правовий аспект європейського підходу до миру і злагоди між народами (до 290-річчя від дня народження Імануїла Канта) (2014)
Коваленко І. І. - Громадянська культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві (2014)
Зінченко О. В. - Конституції африканських держав про захист прав людини (2014)
Романюк О. І. - Унітаризм VS федералізація: проблема державного устрою України в контексті конституційної реформи (2014)
Куц Г. М. - Формування спільної європейської ідентичності: проблеми та перспективи (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг територій у контексті осі "суспільство — держава" (2014)
Поліщук І. О. - Політична культура постсоціалістичних України та Польщі: особливості трансформацій, Лур’є В. К. (2014)
Волвенко Н. М. - Проблеми індивідуальності в умовах соціально-політичних трансформацій (2014)
Матушкіна С. В. - Концептуальний вимір етнополітики в Україні (2014)
Антонова О. С. - Роль парламентських фракцій у здійсненні реформування Верховної Ради України (2014)
Нурмухометова М. Г. - Вироблення стратегічного курсу розвитку україни за умов парламентсько-президентської форми правління (2014)
Хайтам Ніамах Рахім - Мас-медійні дискурси політичних подій: теоретичний аналіз (2014)
Клімова Г. П. - Історія Болонського процесу: аксіологічні орієнтири розвитку європейської вищої освіти (2014)
Погрібна В. Л. - Критерії оцінки ефективності соціальної політики: від теорії до практики, Волянська О. В. (2014)
Маркозова О. О. - Вплив вольових якостей людини на досягнення успіху в ситуації вибору (2014)
Шевченко Н. В. - Соціальне партнерство в освіті: символічний інтеракціонізм як методологічна орієнтація (2014)
Топчий Т. В. - Безперервна освіта як системне середовище формування особистості (2014)
Крячко В. І. - Структура сигніфікативного поля етнорелігійного простору в етносоціології релігії (2014)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики алкоголізму в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2014)
Прохоренко Т. Г. - Справедливість як чинник соціальної стабільності (2014)
Політична ідентичність як ресурс демократичної трансформації українського суспільства (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Петрушенко В. - Проблематизація поняття істини в сучасній філософії (2014)
Кадикало А. - Проблемність визначення свідомості та штучний інтелект (2014)
Джигіта А. - Потік свідомості та іманентний час у феноменологічній концепції Едмунда Гусерля (2014)
Петрушенко О. - Утопія як проективна інтелектуальна конструкція (2014)
Паньків О. - Сприйняття часу в інтернет-просторі (2014)
Онищук О. - Сучасна людина у просторі віртуальної реальності: особливості соціально-культурної трансформації (2014)
Мазур Л. - До питання про співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності: самоідентифікація індивіда як механізм соціальної пам’яті (2014)
Мамчак С. - Супранаціональне розширення громадянської солідарності як основа інклюзивного формування публічності (аналіз ідей Ю. Габермаса) (2014)
Чурсінова О. - Соціально-антропологічні аспекти сучасної української філософії техніки (2014)
Хвойницька Х. - Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є) (2014)
Мазурик М. - Аналіз російськими мислителями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. онтологічного розуміння добра і зла в патристиці (2014)
Головей В. - Платонівська критика мистецтва в контексті становлення дискурсу репрезентацій (2014)
Антонець М. - Впровадження естетотерапевтичних технологій та новітніх тренінгів у викладанні етики та естетики, Соляник А. (2014)
Гончаренко О. - Семіотичні аспекти логіки Степана Балея (2014)
Повторєва С. - Ґендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності, Шадських Ю. (2014)
Федорів Л. - Особливості некласичного розуміння трансцендентного: деякі аспекти та підходи (2014)
Саноцька Н. - Репрезентація жінки в творчості Лесі Українки (2014)
Боріння з долею у творчому горінні (Круглий стіл присвячений творчості Лесі Українки) (2014)
Нагорняк О. - Contra spem spero – життєве кредо поетеси (2014)
Возняк І. - Проблема зв’язку людини та природи у творчості Лесі Українки (2014)
Мовчан В. - Тема судьбы в творчестве Леси Украинки (2014)
Петрушенко В. - Співвідношення волі та відповідальності у драмі Лесі Українки "Камінний господар” (2014)
Ярова К. - Мовленнєвий етикет комунікативного акту в епістолярному дискурсі (На матеріалах листів Лесі Українки) (2014)
Дрогомирецька М. - Неоромантизм Лесі Українки (2014)
Тіпцов М. - Особисті роздуми про твір "Бояриня”Лесі Українки (2014)
Дробот О. - Стилістична роль звертань у творчості Лесі Українки (2014)
Козелко І. - Філософська думка в творчості Лесі Українки (2014)
Іванців О. - Біблійні антропоніми у творчості Лесі Українки (2014)
Петрушенко О. - Леся Українка: міркування про утопію (2014)
Гірна Н. - Внесок Лесі Українки у розвиток українського модернізму (2014)
Карівець І. - Передмова до есею Барбари Скарґи (2014)
Скарґа Б. - "На початку було слово” (2014)
Карівець І. - Дослідження індійської філософії в Україні: історично-філософський та лінгвістичний підходи (Рецензія на монографію Завгороднього Ю. Ю. "Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.)”: – К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с.) (2014)
Козаченко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку технічного сервісу машин АПК (2014)
Кириченко А. Н. - Исследование причин отказов и снижение ресурса гидростатическкой трансмиссии зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б, Войтюк В. Д. (2014)
Бабицкий Л. Ф. - Развитие средств мобильного технического средства для растениеводства при изменяющихся климатических условиях, Соболевский И. В. (2014)
Думенко К. М. - Відновлення працездатного стану вітчизняних зернозбиральних комбайнів, Комісарова Л. О., Шевченко К. С. (2014)
Москалевич В. Ю. - Обеспечение надежности рабочих органов с виброударными механизмами (2014)
Олексюк В. П. - Прогнозування довговічності рам двигунів сільськогосподарських машин, Матвіїшин А. Й., Ферендюк О. В. (2014)
Блезнюк О. В. - Ефективність пар тертя технічного призначення, Білаш О. В. (2014)
Попович П. В. - Підвищення корозійної стійкості металоконструкцій машин для рослинництва, Рибак Т. І., Бортник І. М., Миць В. І. (2014)
Борак К. В. - Дослідження силової взаємодії робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом, Добранский С. С., Блезнюк О. В. (2014)
Бойко А. І. - Визначення середнього наробітку на відмову ріжучих елементів сошників прямого посіву під дією зовнішніх факторів середовища, Павлюченко І. С. (2014)
Лімонт А. С. - Витрата палива при використанні навантажувачів та щільність упаковок льонотрести, Климчук В. М. (2014)
Коломієць С. М. - Обгрунтування параметрів культиваторів-розпушників для передпосівного обробітку грунту (2014)
Дідух В. Ф. - Обгрунтування профілю скребка транспортера, Кірчук Р. В., Поліщук М. М. (2014)
Ферендюк О. В. - Зниження енергоємності процесу фрезерування грунту і методика проведення лабораторних випробувань фрезерного культиватора, Олексюк В. П. (2014)
Цьонь О. П. - Обгрунтування вибору обладнання для проведення експериментальних досліджень активних плоских ножів, Сташків М. Я., Цьонь Г. Б. (2014)
Довбуш Т. А. - Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам, Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2014)
Бабій А. В. - Динамічна модель енергозберігаючого приводного механізму косарки, Бабій М. В. (2014)
Павельчук Ю. Ф. - Результати експериментальних досліджень апаратів точного висіву насіння, Пришляк В. М., Лотоцький Р. І. (2014)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге составной кривой, Обыхвост А. В., Хессро Монтасер (2014)
Демко О. А. - Продуктивність зернозбиральних комбайнів як похідна флуктацій урожайності поля, Демко А. А., Надточій О. В. (2014)
Тарельник В. Б. - Влияние температури формирования антифрикционных баббитовых покрытия на поверхностную энергию стальной подложки, Дзюба А. В., Бакай Г. А. (2014)
Каденко В. С. - Аналіз методів підвищення довговічності грунтообробних робочих органів (2014)
Довжик М. Я. - Оценка уплотнения грунта под следом колеса транспортного средства, Татьянченко Б. Я., Соларёв А. А. (2014)
Тимчук В. М. - Обгрунтування переходу на рівень стандартизованих сировинних ресурсів в системі трансферу технологій, Осипова Л. С. (2014)
Демко О. А. - Закономірності впливу тривалості експлуатації зернозбиральних комбайнів на їх технічний стан, Демко А. А., Надточій О. В. (2014)
Козаченко О. В. - До методики випробування та прогнозування технічного стану сільськогосподарської техніки, Блезнюк О. В., Шкрегаль О. М., Дроботенко О. А. (2014)
Шкрегаль О. М. - Застосування сучасних діагностичних методів та засобів підвищення технічного рівня машин, Лимаренко В. О., Рильський Д. О. (2014)
Сорокін С. П. - Обгрунтування періодичності ТО і ресурсу форсунок тракторних дизелів, Романюк Г. С., Курасов Р., Отрода Д. (2014)
Зиков В. В. - Удосконалення технічного обслуговування тракторів ФГ "Альянс" Харківської області (2014)
Кириченко В. Е. - Методы борьбы с шумом и вибрацией при эксплуатации зерноуборочных комбайнов, Болоташвили З. У., Гайда А. С. (2014)
Шевченко С. А. - Підвищення надійності машин методом превентивної заміни елементів при наявності інкубаційного періоду розвитку дефектів (2014)
Брюховецький А. М. - Пристрій для обробки дизельного палива перед згорянням, Коршенко К. В. (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження трибологічних та електромагнітних властивостей металовмістних композитів на основі вуглепластиків, Макаренко Д. О., Лукашенко М. І., Мосінян А. Г., Муранов Є. С. (2014)
Антощенков Р. В. - Спосіб та вимірювальна система для визначення енергетичних витрат мобільної машини, Антощенков В. М. (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження захисного шару утвореного силікато-фулереновим геомодифікатором, Харченко Б. Г., Кабат О. С., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2014)
Криса Б. - Любомир Сеник. Літературознавець і письменник (2004)
Шкраб'юк П. - Любомир Сеник: ювілейна сильветка (2004)
70 років чистого сумління (Інтерв'ю Мар'яни Савки з Любомиром Ссником) (2004)
Яремчук-Роздольська І. - Досвід тоталітаризму в романному форматі (2004)
Моторнюк І. - Грані психологічної прози (2004)
Пікулик Н. - "...I стане земля спрагла джерелом вод” (2004)
Нахлік Є. - "Ustep” III частини "Dziadow” А. Міцкевича – "Медный всадник” О. Пушкіна - "Сон”. Шевченка: текст і прототекст (2004)
Мельник Я. - Псевдо-климентини: причинки Івана Франка (2004)
Корнійчук В. - Франкові "Картки любові” (2004)
Тихолоз Б. - "Влада творчого духа” (Поетична філософія книги І. Франка "Semper tiro”) (2004)
Пастух Т. - Поетичне мислення Івана Франка (За збіркою "Semper tiro”) (2004)
Бондар Л. - Одна з Франкових "любовних історій” (2004)
Денисюк І. - Літературна готика і Франкова проза (2004)
Луцак С. - Внутрішня організація роману Івана Франка "Перехресні стежки” (2004)
Гузар З. - Оповідання І. Франка "Гава”: образ дитини-підприємця (2004)
Ощипок Н. - Михайло Мочульський: повернення із забуття (2004)
Піхманець Р. - Листи Василя Стефаника як джерело вивчення його життя і творчості (2004)
Седляр О. - Повість А. Чайковського. "Своїми силами” як джерело до вивчення його життя та громадської діяльності у 60-70-их pp. XIX ст., Якимович Б. (2004)
Густей У. - Володимир Винниченко та Микола Чайковський: сонячна фантасмагорія (2004)
Галета О. - Дон Кіхот як лицар художнього образу (Український індивідуалізм за працями Юра Меженка) (2004)
Комариця М. - Перстені долі Євгена Маланюка (2004)
Крупач М. - Літературно-артистичне товариство "Веселка” (1922-1923) (2004)
Сирота Л. - Сонце як образ-маніфест української літератури 1920-30-х років (2004)
Слободян Н. - Морально-етичний аспект проблеми вибору в українській прозі 1920-х рр. (2004)
Танчин К. - Щоденник - саморозкриття письменника (2004)
Ільницький М. - Містерія Йорданської ночі (2004)
Солецький О. - Картина барокового світу в дослідженнях Валерія Шевчука (2004)
Шевчук В. - Винахідник Борис Грабовський та його "Космічний біофактор” (2004)
Політичне становище України (2004)
Діалог між народами - без посередника (2004)
Дві концепції для України (2004)
Українська трагедія (2004)
Необільшовизм - антидемократія в дії (2004)
Московський синдром, опозиція і "вектори” (2004)
Українці, відчуйте свою силу і правду (2004)
"Не служи двом богам” (2004)
"Геть від Москви” (2004)
Імператив нації (2004)
Патріот. Воїн. Громадський діяч (2004)
Простір Слова, наповненого серцем (2004)
Тривожна теорія Етьєна Фермеерса з християнським сподіванням і надією (2004)
Меженко Ю. - Мистецтво іде своїми шляхами (2004)
Моторнюк І. - Нове прочитання Франкового "Мойсея” (2004)
Горинь В. - На шляхах непокори (2004)
Войтюк О. - Крехівський монастир: чотири сторіччя духовності (2004)
Анасевич Я. М. - Продукція супероксиду в тонкій кишці щурів при гіпо- та гіпермелатонінеміях, Цебржинський О. І. (2011)
Гулєвський А. К. - Вплив низькомолекулярної фракції кордової крові на фагоцитарну активність лейкоцитів, підданих гіпотермічному зберіганню, Горіна О. Л., Мойсеєва Н. Н. (2011)
Десятський В. В. - Плавальна поведінка і агресивність киндлінгових щурів в умовах модуляції продукції оксиду азоту (2011)
Єрошенко Г. А. - Морфологічна характеристика тканинних базофілів при хронічному катаральному гінгівіті, Гасюк Н. В., Калиниченко М. В. (2011)
Зайцев А. В. - Спосіб прижиттєвого зняття реплік з твердих тканин зубів, Ніколішин А., Коваль В., Іваницький І. (2011)
Кащенко С. А. - Органометричні показники селезінки білих щурів після введення їм циклофосфану та імунофану, Золотаревська М. В. (2011)
Кащенко С. А. - Виявлення морфологічних особливостей лімфоїдних утворень тонкої кишки при забарвленні нативного препарату, Морозова О. М. (2011)
Кащенко С. А. - Органометричні показники лімфатичних вузлів щурів різних вікових груп, Петізіна О. М. (2011)
Крижна С. І. - Активність гемсинтетази мітохондрій кори головного мозку при порушенні порфіринового обміну (2011)
Лебединець Д. В. - Нейропротекция при ишемическом инсульте: эффективность применения криоконсервированных фетальных нервных клеток, Останкова Л. В., Останков М. В., Лебединець В. В., Гольцев А. М. (2011)
Ольховський В. О. - Морфо-клінічне обгрунтування ринопластики артеризованими клаптями зі шкіри лоба, Рузін Г. П. (2011)
Погоріла І. В. - Ефекти роздільного та сумісного застосування похідного пептидамідобензофенону та діазепаму на показники рухової активності щурів у тесті відкритого поля (2011)
Попова Л. Д. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у м'язовій тканині щурів із флегмоною м'язів, Щербань М. Г., Васильева И. М. (2011)
Фролова Г. А. - Вплив вибіркової стимуляції активності нейромедіаторніх систем на модифікації тривожної поведінки білих щурів, Федотова Ю. О., Соболев В. І. (2011)
Селькіна Г. Б. - Каріометрична характеристика епітелію спинки язика, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Харченко С. В. (2011)
Абасова Л. І. - Застосування комбінованої терапії у хворих артеріальною гіпертензією, що асоціюється з метаболічним синдромом, Дашдаміров Р. Л., Бахшалієв А. Б. (2011)
Алієва Т. Т. - Взаємозв'язок чинників кардіоваскулярної ризику з індексом клініко-метаболічного статусу у жінок з цукровим діабетом типу 2 (2011)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Особливості параметрів центральної гемодинаміки при симультанних оперативних втручаннях у хворих з жовчокам’яною хворобою (2011)
Громова А. М. - Левоноргестрелвміщуюча гормональна система "Мірена" в профілактиці та лікуванні естрогенозалежної гінекологічної патології, Добровольська Л. М., Лихачев В. К., Дудченко А. А., Макаров О. Г. (2011)
Друзь О. В. - Сімейний стан та психосоматичний статус як фактори ризику-антиризику формування залежності від опіоїдів (2011)
Крилова О. О. - Біохімічні показники запалення, ендотоксемії, фіброзу, холестазу у хворих на різні форми хронічного панкреатиту, Согіна Т., Шевченко Б., Ратчик В. М. (2011)
Марков Ю. І. - Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги, Слабкий Г. О. (2011)
Ніколішин А. К. - Особливості дослідження мікробної флори порожнини рота та характеристика чутливості грибів роду candida до сучасних протигрибкових препаратів у хворих з кандидозним стоматитом на тлі цукрового діабету типу 1, Ступак О. П., Ступак П. П. (2011)
Попович І. Ю. - Порівняльна характеристика силерів для постійної обтурації кореневих каналів, Гасюк Н. В., Єрошенко Г. А. (2011)
Похилько В. І. - Медична ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії у новонароджених з асфіксією порівняно зі стандартним комплексом лікування на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового мониторингу (2011)
Пянтковська Н. С. - Клініко-параклінічні характеристики у дітей що хворіють на цукровий діабет (2011)
Рибалов О. В. - Результати вивчення біопотенціалів власне жувальних м'язів у хворих з різним ступенем гіпермобільності головки скронево-нижньощелепного суглоба, Москаленко П. А., Семененко Ю. І. (2011)
Стецюк Р. А. - Досвід застосування комбінації препаратів Кепри і Ламікталу при лікуванні синдрому Леннокса – Гасто (2011)
Ткаченко П. І. - Клініко-цитологічні показники ефективності комплексного методу лікування гострого альвеоліту у дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Стафіло-стрептодермія як причина виникнення флегмон щелепно-лицевої ділянки у дітей, Іщейкін К. Є., Білоконь С., Гуржій О. (2011)
Ткаченко П. І. - Алгоритм обстеження хворих з кістами бічної ділянки шиї, Резвіна К. Ю. (2011)
Філіппова О. Ю. - Морфологічні параметри неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів у хворих із патологією біліарного тракту (2011)
Шешукова О. В. - Клініко-імунологічні паралелі при хронічних періодонтитах тимчасових зубів (2011)
Литвиненко Н. В. - Епідеміологічні аспекти гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії в сільських мешканців Полтавського регіону, Кривчун А. М. (2011)
Шкурупій О. А. - Можливості внутрішньопротокової санації гіпохлоритом натрію в комплексному лікуванні гострого холангіту (2011)
Ніколішин А. К. - Застосування антисептичних та гемостатичних засобів при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту, Геранін С. І. (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Патогенез опікової хвороби (частина І), Харченко С. В., Костенко А. Г. (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Патогенез опікової хвороби (частина ІІ), Харченко С. В., Костенко А. Г. (2011)
Черно В. С. - Роль фізичних факторів та компонентів біофізичних явищ у філогенетичному формуванні просторової структурної організації синусів твердої оболонки головного мозку (2011)
Помогайбо В. М. - До питання про пренатальну свідомість (2011)
Шарбенко Т. В. - Європейська кредитно-трансферна система та європейський простір вищої освіти (2011)
Ковальов Є. В. - Рецензія на підручник "Фармакологія" (2011)
Petrovych J. M. - Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development (2014)
Viatkin P. S. - Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture (2014)
Voytsekhovskyy V. B. - Dynamics of production assets and evaluation of investments to ensure their reproduction, Voytsekhovska Y. V., Syrvatka P. B. (2014)
Havran V. J. - Formation of the favorable information and investment environment as a basis of developing structural business shell, Novakivskyi I. I. (2014)
Hrechyn B. D. - The biomass usage as an energy source in choosing the enterprise’s location (2014)
Demkiv Y. V. - Problems of effective enterprise’s business model developing in current market conditions (2014)
Dubodelova A. V. - Trends of hotel industry development in lviv region, Kulyniak I. Ya., Malkush Kh. Yu. (2014)
Iermakova O. A. - Transformation of regional policy in terms of innovation-based economy (2014)
Kulinich T. V. - Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use (2014)
Kuzjo N. E. - The use of economic-mathematical modeling and modern technologies in the optimization of enterprise’s marketing distribution policy, Kosar N. S. (2014)
Lisovs’ka L. S. - Innovation utility formation (2014)
Logachova L. - Strategic directions for sustainable development of Ukraine, Logachova O. (2014)
Pavlenko I. G. - The importance of the client in forming marketing policy of communications in the market of hotel services (2014)
Polishchuk О. А. - Ways of solving problems of graduates on the labour market: interaction of educational institutions and employers (2014)
Strychalska-Rudzewicz A. - Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland (2014)
Sumets O. M. - Factors of logistics development at the present stage of market transformations (2014)
Tisunova V. M. - The strategic direction of the interaction between agricultural enterprises and enterprises with other types of the economic activities, Mardar D. O. (2014)
Trach O. - Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city (2014)
Shandrivska О. - Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment , Kuzyak V., Beck O. (2014)
Chukhray N. I. - Logistic approaches to economic-mathematical modeling of pricing influence in government procurement, Melnikov O. S., Smyryczynskiy V. V. (2014)
Yurynets O. - Multi-level marketing strategy for competitiveness ensuring of automobile enterprises, Tomyuk O. (2014)
Danylevych N. M. - Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine, Yastrubskyy M. Ya., Kuznyetsov Ya. V. (2014)
Janczewska D. - Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure (2014)
Dyubina A. V. - Formation of scientific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory, Dyubina K. O., Kopets G. R. (2014)
Kryvych Ya. M. - Banking risks: Enhancing requirements concerning risk management and information disclosure , Makarenko I. O. (2014)
Layko O. I. - Management of investment flows in ukrainian economy (2014)
Matviy I. Ye. - Outsoursing as an effective instrument of projects management (2014)
Myskin Y. I. - Genesis of tax administration (2014)
Chmielecki M. - The use of facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method– research results from Poland (2014)
Tsohla O. O. - Diversification of activities for enterprise (2014)
Ukrayinets A. I. - Ways of object-oriented program management approach implementation in industrial enterprises activities (2014)
Chagovets L. О. - Econometric modelling of economic security in business operations management , Nevezhin V. P., Zakharova О. V. (2014)
Корнійчук В. - Поет почуття і поет думки (2008)
Ільницький М. - Біля джерел наукового франкознавства (2008)
Тихолоз Б. - "...Слух, отворений на голоси духів": поетична демонологія Івана Франка (2008)
Грицак Я. - Між семітизмом й антисемітизмом: Іван Франко та єврейське питання (2008)
Комариця М. - "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка (2008)
Мельник Я. - "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів (2008)
Завадка Б. - Релігієзнавча лектура в особистій бібліотеці Івана Франка (2008)
Кульчицька-Жигайло І. - Поетична христологія Івана Франка (2008)
Федорак Н. - Особливості стилю Галицько-Волинського літопису (2008)
Пікулик Н. - Самобутній християнський гуманізм - фундаментальна ідея давньоукраїнської літератури (2008)
Криса Б. - Необароко Юрія Липи (2008)
Бондар Л. - Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят (2008)
Захарчук В. - "Печать Каїна" в українській літературі XX століття (2008)
Ярема С. - Про авторство останніх двох праць П. Карманського (2008)
Сеник Л. - Ідеалізм Богдана-Ігоря Антонина (2008)
Тепла Ю. - Література і суспільне життя у концепції Миколи Гнатишака (2008)
Крупач М. - "Таємниця" Євгена Маланюка (2008)
Пастух Т. - Герметична поезія та київська школа (2008)
Федорів У. - Літературний канон і цензура: захист чи тиск (2008)
Крохмальний Р. - Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу (2008)
Марків Р. - Міфілогізм "Лісової пісні" (2008)
Мартинюк В. - Баланс форми і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" (2008)
Криса Б. - Концепція людини в поезії українського бароко (2008)
Лещишин З. - Внутрішній монолог: до питання дефініції (2008)
Гірняк М. - Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції (2008)
Білецький Л. - Перспективи літературно-наукової критики (2008)
Ільницький М. - Леонід Білецький - дослідник Олександра Потебні (2008)
Ільницький М. - Чи був український авангард? (2008)
Сеник Л. - Про поетичне слово у вимірах всесвіту душі (2008)
Сироїд Д. - Цінна праця з української медієвістики (2008)
Горинь В. - Співець подзвіння гострених мечів (2008)
Бобирьов В. М. - Морфологічні зміни у тканинах печінки експериментальних щурів при тривалому надходженні прооксидантів та корекції їх тіотриазоліном, Цвєткова Я. А., Островська Г. Ю. (2011)
Бойчук Т. М. - Корегуючий вплив мелатоніну на функцію морфологічно змінених нирок, Петришен О. І. (2011)
Горлачова П. М. - NO – ергічна система вологи передньої камери ока за умов ушкодження рогівки та експериментальної корекції глутаргіном, Непорада К. С. (2011)
Григорь’єва Г. С. - Вплив есміну на метаболізм білків та біохімічні показники в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2011)
Корольов В. О. - Особливості єпітеліо – мезенхімних відносин у ранньому гістогенезі підшлункової залози у людини, Георгиєвськая Л. С., Апухтін Ю. П. (2011)
Короткий О. Г. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на вміст ТБК-активних продуктів, відновленого глутатіону та активність глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності, Пилипенко С. В., Гайда Л. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2011)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження похідних сукцинамінових кислот (2011)
Мачоган В. І. - Морфофункціональна характеристика пародонту щурів, Волков К. С., Єрошенко Г. А. (2011)
Насибуллін Б. А. - Особливості реакцій популяцій клітин периферичної крові і лімфоїдної тканини на дію тривалого іммобілізаційно-емоційного стресу, Змієвський А. В., Павлова О. С. (2011)
Савохина М. В. - Изучение ульцерогенного и местнораздражающего действия метакрукса, Таран А. В. (2011)
Скотнікова Л. В. - Системна дія нових модифікованих хірургічних ниток на вільнорадикальні процеси в крові щурів за умов хірургічної травми на тлі хронічного психоемоційного стресу, Костенко В. О. (2011)
Спаська А. М. - Особливості кровопостачання яєчка чоловіків зрілого віку в нормі (2011)
Степаненко О. Ю. - Динаміка вікових змін макроанатомічних показників мозочка людини (2011)
Степанчук А. П. - Будова передсердних порожнин серця людини (2011)
Сухарєв Ю. С. - Методи детоксикації ентеротоксинів Escherichia coli, Гужвинська С. О. (2011)
Сухомлин А. А. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на активність орнітиндекарбоксилази, α-амілази та NO-ергічну систему слинних залоз за умов гіпергастринемії, Непорада К. С., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2011)
Труш В. В. - Вплив помірних фізичних навантажень, що моделювалися шляхом примусового плавання, на функціональний стан локомоторного скелетного м'яза білих щурів (2011)
Фалалєєва Т. М. - Особливості складу вуглеводного компоненту глікопротеїнових рецепторів слизової оболонки шлунка за умов профілактичного введення гліпролінів у щурів в умовах cтрес-індукованих уражень, Берегова Т. В., Самоніна Г. Е., Ященко А. М. (2011)
Цирюк О. І. - Вплив тривалого введення омепразолу на слизову оболонку шлунка, Ященко А. М., Харчук І. В., Харченко М. М., Берегова Т. В. (2011)
Шепітько В. І. - Характеристика структурних елементів селезінки при трансплантації кріоконсервованої плаценти, Кацай В. В., Шепітько К. В. (2011)
Шепітько В. І. - Реакція структурних елементів яєчника на одноразову підшкірну трансплантацію плаценти, Шепітько К. В., Калашник В. М. (2011)
Шумейко О. Г. - Обгрунтування застосування екстракту з мідії чорноморської (Mytilus galloprovincialis Lam.) У комплексній інтенсивній терапії панкреонекрозу (2011)
Ходоровська А. А. - Стрес - індуковані морфофункціональні порушення паренхіми щитоподібної залози, Бойчук Т. М., Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П. (2011)
Агаєв А. А. - Вплив зловживання кухарською сіллю на захворюваність населення артеріальною гіпертензією (2011)
Алієва Т. Т. - Комплексна терапія цукрового діабету типу 2 і її вплив на показники клініко-метаболічного статусу у чоловіків (2011)
Амбросова Т. Н. - Терапевтический потенциал лосартана у больных с артериальной гипертензией и ожирением, Ковалева О. Н., Ащеулова Т. В. (2011)
Андрух П. Г. - Система психотерапії та реабілітації емоційних порушень й сполучених розладів в осіб із залежністю від психоактивних речовин (2011)
Барановський Ю. Г. - Рання лектиногістохімічна діагностика і алгоритм вживання STERI-STRIP та світлолікування для профілактики формування келоїдних рубців, Ильченко Ф. Н., Гривенко С. Г. (2011)
Бублій Т. Д. - Порівняльна характеристика зубних паст з відбілюючим ефектом, Гасюк Н. В., Петрученко Н. В. (2011)
Голованова І. - Динаміка захворюваності на грип та грві робітників скляно-фарфорової промисловості, Гапон В., Філатова В., Фошина А. (2011)
Громова А. М. - Динаміка змін кровообігу в матково-плацентарному та плодово-плацен-тарному басейнах при прееклампсії, Ліхачов В. К., Добровольска Л. М., Мартиненко В. Б., Макаров О. Г. (2011)
Жураківський В. М. - Сучасні принципи лікування фіброміоми матки у жінок з екстрагенітальною патологією (2011)
Курсов С. В. - Транспорт кисню у хворих з абдомінальним сепсисом при середній оцінці за шкалою Арасне-ІІ (2011)
Литвиненко Н. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією І стадії, Тупиця І. О., Самарченко Л. А. (2011)
Личковська Н. - Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Фафула Р., Єфремова У., Воробець З. (2011)
Мамедова Н. Ф. - Вплив антиоксидантной системи на перебіг і результат вагітності після екстракорпорального запліднення і перенесення ембріона, Багирова Х. Ф. (2011)
Мельничук Г. М. - Дослідження впливу комплексного лікування на цитокіновий профіль ротової рідини у разі генералізованого пародонтиту (2011)
Мельникова С. В. - Функціональний стан вегетативної нервової системи у лікарів-стоматологів після амбулаторного прийому., Запорожець Т. М., Саник О. В (2011)
Москаленко П. О. - Патогенетичні аспекти в лікуванні гіпермобільності суглобової головки нижньої щелепи., Рибалов О. В., Яценко О. І. (2011)
Мусаєва А. В. - Аналіз структури артеріальної гіпертензії серед населення вимушених переселенців жіночої статі працездатного віку (2011)
Панченко М. С. - Медико - психологічний моніторинг: диференційна діагностика та оцінка рівня психосоціальної значимості вегетативних соматоформних розладів у молодому віці (2011)
Потяженко М. М. - Хронобіологічний підхід до терапії артеріальної гіпертензії в комбінаціїї з ожирінням, Люлька Н. О., Шепітько К. В., Соколюк Н. Л., Гаєвський С. О., Яруліна Д. Б. (2011)
Редька І. В. - Стан мозкового кровообігу у дітей із сенсорними дефектами, Шмалєй С. В. (2011)
Ткаченко П. І. - Недоліки в діагностиці та лікуванні переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду дротяними шинами, Ідашкіна Н. Г. (2011)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічні аспекти загоєння шкіри та підшкірної клітковини при гнійній рані щелепно-лицевої ділянки у дітей, хворих на гострий одонтогенний остеомієліт тіла нижньої щелепи, Іщейкін К. Є., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Білоконь Н. П. (2011)
Юзбашев Г. І. - Ефективність підходів по комплексного лікування синдрому роздратованої кишки (2011)
Білаш С. М. - Вивчення морфофункціональних змін шлунка щурів при запаленні викликаним Л-карагіненом та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І. (2011)
Гасюк Ю. А. - Цитогенетичні та ультраструктурні зміни неопластичної клітини, Веклич Ю. С. (2011)
Нідзельський М. - Аналітичний огляд факторів, що впливають на стоматологічний статус спортсменів, Римар М., Зінкевич К., Ємець А. (2011)
Похилько В. І. - Роль генетичної детермінанти в розвитку критичних станів у дітей (2011)
Сухомлин Т. А. - Патогенетичні механізми ушкодження легень при опіковій хворобі, Нетюхайло Л. Г. (2011)
Чорна І. В. - Молекулярні механізми множинної резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів, Висоцький І. Ю. (2011)
Доценко В. І. - Методика проведення лабораторно-практичних занять з курсу "Медична і біологічна фізика" в умовах кредитно-модульної системи, Лобач Н. В., Сілкова О. В., Ткаченко Ю. П., Тронь Н. В. (2011)
Іщейкін К. Є. - Впровадження інноваційних методів викладання у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" в умовах ECTS, Салій А. В. (2011)
Харченко С. В. - Профілізація викладання медичної хімії для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів (2011)
П’ятикоп В. А. - Використання нейроіндукованих стромальньих стовбурових аутоклітин в лікуванні хворих на хворобу Паркінсона, Масловський С. Ю., Щегельська Е. А. (2011)
Професор Ященко А. М. (2011)
Сидорчук О. - Обґрунтування структури процесу визначення кон-цептуального плану програм (портфелів) проектів, Тригуба А., Сидорчук Л., Бондаренко В. (2013)
Сидорчук О. - Виробничі ситуації у проектах збирання олійних культур, Панюра Я., Березовецький С. (2013)
Шолудько П. - Методика побудови структурно-функціональної моделі технологічної системи на прикладі комплексу захисту рослин, Шолудько Я. (2013)
Тимочко В. - Ідентифікація параметрів виробничо-технічних ресурсів портфеля проектів сільсько-господарського підприємства, Падюка Р. (2013)
Сидорчук О. - Результати дослідження термінів початку технологічних операцій сівби озимих культур на підставі методів статистичного імітаційного моделювання, Івасюк І., Українець В., Луб П., Тригуба І. (2013)
Городецький І. - Використання методів менеджменту безпеки процесів в аграрному виробництві, Мазур І., Городецька Н., Ковальчук Ю. (2013)
Маланчук О. - Головні принципи створення моделей для управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Степований В. - Сировинна і матеріально-технічна база для інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах (2013)
Оліфер О. - Застосування методу засвоєного обсягу для контролю вартості проектів з оптимізації виробничих структур підприємств лісового господарства (2013)
Сидорчук О. - Обґрунтування виробничої структури пунктів технічного обслуговування тракторів ХТЗ, Кузьмінський Р., Барабаш Р., Михалюк М. (2013)
Бойко І. - Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої технічної системи, Бондаренко О., Савченко В. (2013)
Дмитрів В. - Термоанемометричний вимірювач пульсуючих потоків двофазних середовищ, Дмитрів І., Максимів І. (2013)
Смільський В. - Системне моделювання складу aгро ґрунтів (2013)
Пахолюк А. - Завантаження зерна із засіку в умовно стаціонарні сортувальні машини, Сподарик В. (2013)
Дмитрів Г. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу виробництва біогазу, Дмитрів В. (2013)
Петренко О. - Вплив вібрації на показники простої та складної рухової реакції водіїв (2013)
Лиса О. - Оцінка якості сільськогосподарської продукції і вибір оптимального варіанту, Мідик А.-В. (2013)
Барабаш Г. - Особливості обґрунтування режимів роботи машинних агрегатів з використанням сучасних енергетичних засобів, Зубко В., Барабаш О., Щур Т. (2013)
Дідух В. - Визначення параметрів, що характеризують положення стебел льону відносно вальців бральної секції, Дударєв І. (2013)
Дмитрів В. - Імітатор інтенсивності молоковіддачі при експериментальних дослідженнях доїльних апаратів, Дмитрів І. (2013)
Левко С. - Результати експериментальних досліджень процесу ущільнення стеблових рослинних матеріалів (2013)
Банга В. - Методика калібрування вимірювача крутного моменту приводу обертових елементів, Дмитрів В., Банга Ю. (2013)
Швець О. - Аналіз результатів математичного опису руху насіння ріпаку по сепарувальній площині електрофрикційного сепаратора (2013)
Шевчук Р. - Обґрунтування параметрів валків плющилки насіння олійних культур, Шевчук В. (2013)
Ковалишин С. - Дослідження коефіцієнтів тертя насіння дрібно насіннєвих сільськогосподарських культур, Дадак В. (2013)
Крупич Р. - Дослідження вагових показників плодів горіхоплідних культур (2013)
Ракул О. - Теоретичне дослідження ударного вигину плодоніжки кукурудзи при відокремленні качанів (2013)
Лаврик Ю. - Аналіз електромагнітних систем електронних пульсаторів доїльних апаратів (2013)
Банга В. Банга Ю. - Дослідження нерівномірності видачі комбікормів індивідуальним дозатором (2013)
Білик С. - Стендове обладнання для дослідження характеристик висів-них апаратів сівалок, Диня В., Фльонц І., Солтисюк В., Лотоцький Р. (2013)
Гевко Б. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування трубчастим скребковим конвеєром, Ляшук О., Дячун А. (2013)
Гевко Б. - Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії, Дячун А., Комар Р., Босюк П. (2013)
Ляшук О. - Динамічна модель процесу подачі сапропелів до розкидаючих робочих органів, Дячун А., Гевко І. (2013)
Магац М. - Дослідження процесу витікання молока з однокамерного доїльного стакана із перепускним клапаном (2013)
Дацюк Р. - Пневматичний регулятор тиску наддуву повітря в двигунах газобалонних автомобілів, Божок А., Дацюк О. (2013)
Клендій М. - Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в горизонтальних площинах (2013)
Габрієль Ю. - Алгоритм управління астатичного регулятора електронно-керованого ПНВТ дизеля, Щур Т., Паславський В., Ямнюк Ю. (2013)
Калахан О. - Визначення відносного градієнту напружень методом скінченно-елементного аналізу, Івасів В., Яциняк І., Гриців В. (2013)
Пономаренко О. - Концентрація напружень у півплощині з круговою сегментною виточкою на краю (2013)
Гуменюк Р. - Спосіб виготовлення склеєного з’єднання арматурні стержні-гільза на основі шару наповнювача із суміші базальтоволокно-епоксидна смола ЕДП (2013)
Студент М. - Вплив карбону в порошкових дротах системи Fe-Cr-C-Al на відносну зносостійкість покриттів за умов граничного мащення, Калахан О., Ступницький Т., Гвоздецький В., Шабатура О., Кульматицький В. (2013)
Виходець В. - Дослідження просторового механізму із застосуванням способів перетворення проекцій, Ніщенко І., Коруняк П., Стукалець І. (2013)
Мягкота С. - Просвітлення багатошарової прозорої структури з допомогою двох додаткохвих шарів, Білий Я., Кушнір О. (2013)
Іванкова О. - Використання електродугової металізації при ремонті корпусних деталей машин, Федоряка В. (2013)
Боярчук В. - Дослідження функціональних та вартісних показників малих гідроелектростанцій, Бабич М., Шолудько В., Кригуль Р. (2013)
Боярчук В. - Розробка експериментального стенда для дослідження ефективності застосування слідкуючих за сонцем пристроїв, Сиротюк В., Сиротюк С., Гальчак В., Болтянський Б. (2013)
Боярчук В. - Дослідження сонячного теплового повітряного колектора, Гальчак В., Сиротюк В., Сиротюк С., Мусій Р., Когут М. (2013)
Чумакевич В. - Дослідження асинхронного двигуна як складової електромеханічної системи електротрактора, Прокопенко К., Загуста І. (2013)
Василів К. - Математична модель трифазно-однофазного модулятора напруги безконтактної системи збудження асин-хронізованого генератора, Гошко М., Герман А., Яциків М., Левонюк В. (2013)
Дерпак О. - Термінологія з енергетики та її відображення у вітчизняній лексикографії (2013)
Korenko M. - Application 8D method for problems solving, Krocko V., Zitnak M., Foldesiova D., Adamik M., Allo S., Kuzenko L. (2013)
Adamik M. - CBN tools wear development during high speed machining of S600 bohler steel and its influence on machined surface, Krocko V., Korenko M., Allo S., Kuzenko D. (2013)
Findura P. - The effect of spatial distribution of seeds on biomass production, Turan J., Krocko V., Kristof K., Ponjican O., Valachova Z., Gasperak J., Kovalyshyn S. (2013)
Galik R. - Effect of ambient tem-perature on the tensile strength of teat cup liners, Bodo S., Dubenova M., Shchur T. (2013)
Tkac Z. - Assessment of suitability for use of biodegradable fluids on the basis of an accelerated durability test of tractor hydrostatic pump, Tulik J., Sevcik P., Raso M., Mykhaljuk M. (2013)
Mojzis M. - Optimization of logistics in the chosen company, Ivan M., Tymochko V. (2013)
Мельник О. - Душа та дух персонажів Михайла Яцкова: усвідомлення дисоціації (2009)
Мориквас Н. - Степан Чарнецький і Генрик Збєжховський: останні представники "музівської" богеми (2009)
Галета О. - "Акорди" Івана Франка: спроба само-репрезентації (2009)
Шелюх О. - На межі літературознавства і мемуаристики (проблема інтертекстуальності) (2009)
Госовська М. - Феміністичні моделі прози Івана Франка: до проблеми наукового і художнього мислення (2009)
Зубрицька М. - Поетика "зеленого" часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу (2009)
Ільницький М. - Пейзажі з вікна (віконна призмав поезії Б.-І. Антонича) (2009)
Гаврилів Т. - "На брамах Європи": Львів та ідея Європи в Йозефа Рота (2009)
Лучук І. - Лугосадівські літературні маніфести (2009)
Крохмальний Р. - Поетика паралельного світу: кумулятивна інтерпретація тексту "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького (2009)
Федорак Н. - "Веселий цвинтар" – "Contra spem spero" Василя Стуса (2009)
Вознюк О. - Імагологічна візія України Юзефа Лободовського (2009)
Гірняк М. - Між Сциллою і Харибдоювласної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича "Фердидурке") (2009)
Мартинюк В. - Принцип абсурдного в дискурсі абсурду (2009)
Лещишин З. - Monolog wypowiedziany – односторонній діалог: функціонування в європейській романістиці ХХ століття (2009)
Мельник Я. - "Поет зради" Івана Франка. Голоси польської преси: pro і contra (2009)
Адам Міцкевичта його сучасні звинувачі. СПб., 1897 (2009)
Голоси академічної молоді в справі д-ра Івана Франка. Львів, 1897 (2009)
Ільницький Д. - Богдан Ігор Антоничі Львівський університет (2009)
Список навчальних курсів Богдана Ігоря Антонича (2009)
Диплом магістра філософії Богдана Ігоря Антонича (2009)
Ільницький М. - У Шевченковому слові – Шевченків зміст (2009)
Старовойт І. - Антонич/Antonicz. Біографічний метод і замісна терапія (2009)
Мельничук Б. - Микола Ільницький як осмислювач художньо-історичної літератури (2010)
Шалата М. - Микола Ільницький як поет (2010)
Мельник Я. - Франкознавчі студії Миколи Ільницького (2010)
Ігнатів Н. - "І серце знов знаходить слово": антоничезнавчі студії М. Ільницького (2010)
Крохмальний Р. - Кошик зі смерекового коріння: до проблеми когерентності деяких літературознавчих засад Миколи Ільницького (2010)
Котик І. - Значення праць Миколи Ільницького в процесі осмислення поезії Нью-йоркської групи в Україні (2010)
Гнатюк М. - Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка (2010)
Куца Л. - "З усіх солодких, любих слів…" Івана Франка як тип двосуб’єктної ліричної поезії (2010)
Легкий М. - Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) (2010)
Теплий І. - Форми засвоєння іншомовного тексту в літературно-науковій діяльності Івана Франка (2010)
Франко А. - Концептуальні міркування щодо проблеми формування передумов створення перших українських енциклопедій (за  матеріалами особистих архівів Ф. Вовка та І. Франка), Франко О. (2010)
Бацевич Ф. - Модуси сприйняття світу, об’єктивна (референційна) модальність і типологія текстів (2010)
Луцак С. - Синергетичні параметри українського літературно-критичного і метакритичного дискурсу межі ХІХ–ХХ століть (2010)
Лучук І. - Питання мистецтва поетичного в українських літературних маніфестах 20-х років ХХ століття (2010)
Цар Ю. - Поняття "аперцепції" в системі категорій психологічної концепції Олександра Потебні (2010)
Ільницький Д. - У проекції двох дзеркал: Інґарден і Антонич у феноменологічному дискурсі (2010)
Заєць І. - Основні засади використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру (2014)
Тревого І. - Продуктивний рік міжнародної, наукової та громадської діяльності ЗГТ, Денисов О., Грицюк Т. (2014)
Дрбал А. - Професор Адольф Веніамінович Буткевич (1914–1983) – завідувач кафедри космічної геодезії і астрономії Львівської політехніки (до 100-річчя від дня народження), Тревого І. (2014)
Маліцький А. - Аналіз наземних лазерних 3D-сканерів та сфера їх застосування, Лозинський В. (2014)
Войтенко С. - Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва , Іванчук О., Карпінський Ю., Тревого І. (2014)
Тревого І. - Особливості метрологічної атестації еталонних геодезичних базисів, Цюпак І. (2014)
Літинський В. - Методика визначення інтервалів нівелірних рейок електронним тахеометром, Віват А., Покотило І., Літинський С., Герасименко Є. (2014)
Сейка З. - Методологія розрахунку координат постійної опорної станції за системою ASG-EUPOS (2014)
Горб А. - Експериментальні дослідження точності місцевизначення користувачів у мережевому RTK-режимі, Федоренко Р., Шатохіна К. (2014)
Фис М. - Порівняльний аналіз формул для потенціалу та його радіальних похідних тришарових кульових та еліпсоїдальних планет, Голубінка Ю., Юрків М. (2014)
Заблоцький Ф. - Точність вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GPS-спостережень, Савчук М. (2014)
Дутчин М. - Дослідження точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд на стадії ущільнення грунтів , Грицюк Т., Ничвид М. (2014)
Дейнека Ю. - Досвід виконання геодезичного контролю за технічним станом об’єктів паливно-енергетичного комплексу, Озімбловський Р., Петров С. (2014)
Калиніченко Ю. - Концептуальні засади правового регулювання земельних відносин, Сай В. (2014)
Панас Р. - Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель як основа збереження їх родючості, Маланчук М. (2014)
Перович І. - Математичне моделювання земель адміністративно-територіальних одиниць (2014)
Рябчій В.А. - Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок, Рябчій В.В., Трегуб М., Совгіренко А. (2014)
Ванчура Р. - Проблеми виникнення нових накладок та шляхи запобігання їм (2014)
Єрошенко Г. А. - Морфометрична характеристика слинних залоз щурів після введення прозерину і платифіліну, Цуканов Д. В., Шепітько І. В., Гнідець В. А. (2011)
Казначєєва М. С. - Дослідження розподілу активності цитохромоксидази в тканинах цибулі ріпчастої різних за рівнем стійкості до хвороб сортів, Цебржинський О. І. (2011)
Крижна С. І. - Прооксидантно-антиоксидантна система головного мозку щурів при експериментальній порфіринопатії, Березнякова А. І. (2011)
Малиш П. М. - Чи розмножуються тромбоцити іn vіtro?, Кондрашев С. О., Фролова О. В., Гусакова В. Я., Щоголева Н. Б., Саргсян В. Р., Маснева Л. П. (2011)
Полясний В. О. - Вплив аспірації палеоцеребелярної кори на формування вогнищ елептогенезу в корі головного мозку щурів з резистентною формою епілептичного синдрому (2011)
Прибитько І. Ю. - Вплив ваготомії пілоричного сфінктера на евакуацію з шлунка різних доз жиру у собак, Харченко М. М. (2011)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліефірів на рівень ендогенної інтоксикації в організмі щурів (2011)
Торянік Е. Л. - Гіпотензивна дія гідрохлортіазиду в умовах індометаційної і вазоренальної гіпертензії (2011)
Чеботар Л. Д. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи серця щурів в умовах гіпофункції епіфізу на тлі розвитку адреналінової міокардіодистрофії (2011)
Чеботар Л. Д. - Вплив гіпермелатонінемії на функціональний стан серця щурів в умовах адреналінової міокардіодистрофії (2011)
Цвєткова Я. А. - Морфологічні та метаболічні зміни у тканинах сім’яників експериментальних щурів за умов хронічної інтоксикації, Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського