Шульга Н. А. - Нестационарные упругоэлектрические колебания полого шара с импедансными граничными условиями, Григорьева Л. О., Кириченко А. А. (2014)
Грачева Л. И. - Термонапряженное состояние цилиндрической теплозащитной оболочки при изменении угла намотки углеродного наполнителя (2014)
Лимарченко О. С. - Влияние пружинного закрепления на динамику цилиндрического резервуара с жидкостью, находящегося на подвижной платформе, Ткаченко Р. В. (2014)
Мейш В. Ф. - Неосесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки, Галаган О. Г., Мельник В. М. (2014)
Аврамов К. В. - Хаотические колебания пластинок при их двустороннем взаимодействии с потоком движущейся жидкости, Стрельникова Е. А. (2014)
Каминский А. А. - Начальное разрушение вязкоупругой изотропной пластины с двумя коллинеарными трещинами одинаковой длины, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю. А. (2014)
Ларин В. Б. - Алгоритмы решения одностороннего квадратного матричного уравнения и задача уточнения параметров модели (2014)
Мартынюк А. А. - К теории устойчивости движения на конечном интервале, Хорошун А. С. (2014)
Закржевский А. Е. - Динамика нестабилизированного космического аппарата при раскрытии упругой пантографной конструкции, Хорошилов В. С. (2014)
Мицик Ю. - Доповнення до листування М. П. Ковальського (2012)
Атаманенко В. - Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині (2012)
Бирук М. - Села Острозької волості в кінці ХVІІ ст. (2012)
Ліщук С. - Навчальний процес у Волинській духовній семінарії (1796-1825 рр.) (2012)
Іванов С. - Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації (3.07.1941 – 10.01.1944) (2012)
Трофимович В. - Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ, Близняк М. (2012)
Шандра І. - Біржові комітети як представницькі установи підприємців пореформеного періоду (2012)
Богданець С. - Дипломатична діяльність Василя Панейка: між соборністю українських земель і "галицьким сепаратизмом" (2012)
Рудько С. - Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період (2012)
Рибак І. - Сільськогосподарська колонія "Здравниця": унікальний історичний досвід боротьби з сухотами, Демочко Г. (2012)
Барабаш Ю. - Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 роках (2012)
Смирнов А. - Ставлення Павла Скоропадського до Православної Церкви в роки Другої світової війни (2012)
Кривизюк Л. - Роль бронетанкових військ у досягнення успіху Мелітопольської наступальної операції (2012)
Антонюк Я. - Взаємовідносини Служби Безпеки ОУН(б) з Червоною армією на території Волині та Полісся (1944 – 1945 рр.) (2012)
Невмита Ю. - Зміни в підходах до формування сільськогосподарської номенклатури Черкащини в 50-х роках ХХ століття (2012)
Вєдєнєєв Д. - Пам’ять про Велику Вітчизняну війну і проблеми забезпечення інформаційної безпеки української держави (2012)
Маркевич М. - Козацьке літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія (2012)
Савчук І. - Хмельниччина на сторінках журналу "Україна" (2012)
Яремчук В. - Форми "кооперації" між владою та наукою в українській радянській історіографії (2012)
Гуменюк Т. - Культурно-мистецьке життя Львівщини в другій половині 1940-х – першій половині 1980-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2012)
Клинова Г. - Грушевськознавство у науковому доробку Олександра Домбровського (2012)
Мазепа О. - "Записки УГГТ" як джерело до вивчення діяльності Товариства (2012)
Шушкевич Ю. - Реакція комуністичної преси на діяльність НРУ на Рівненщині в 1989-1991 роках (2012)
Владига О. - Археографічна спадщина Михайла Грушевського в сучасній українській історіографії (2012)
Стопчак М. - Діяльність дипломатичних представництв Директорії УНР в країнах Антанти в сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Футала В. - Консервативний рух Західної України міжвоєнної доби ХХ ст. у працях зарубіжних дослідників (2012)
Трофимович Л. - Вітчизняна історіографія про українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу в 1938 – 1939 рр. (2012)
Петрович В. - Організація доступу до документів Національного архівного фонду України (2012)
Потапенко Я. - Перспективи осмислення соматичної проблематики в сучасній історичній антропології (2012)
Мокляк Я. - Лемківщина на парламентських виборах Другої Речі Посполитої (2012)
Плевако І. - Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40 – 80 рр. ХХ ст. (2012)
Атаманенко А. - Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об’єднаннями (2012)
Чорна Н. - Політика Європейського Союзу щодо країн Центрально-Східної Європи (кін. 80-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2012)
Левик Б. - Військова безпека Грузії у період 1991 – 2011 рр. (військово-історичний аспект) (2012)
Сипко Б. - Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995 – 2007 рр.) (2012)
Стадніченко Р. - Геополітичні смисли сучасної політики України (2012)
Трофимович В. - Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.). – К.: Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с., Шишкін І. (2012)
Близняк М. - Проблеми Острогіани (2012)
Трофимович В. - Круглий стіл "Політика пам’яті в Україні" (Острог, 23 березня 2012 р.) (2012)
Дарморіз О. - Національна ідентичність як чинник міжкультурної комунікації в сучасному світі (2012)
Шевченко С. - Ідентичність людини в сучасних умовах: роздуми над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Маккуоррі (2012)
Мазур Л. - Проблема співвідношення індивідуальної і колективної ідентичності (2012)
Самчук О. - Феномен наративної ідентичності особистості: етичний вимір (2012)
Поліщук О. - Збентежена ідентичність у колективній дії соціальної групи (2012)
Литвинчук О. - Від маргінальності до кризи ідентичності: філософський аспект (2012)
Грекова Н. - Етнічний світогляд як основа національної самосвідомості (2012)
Папаяні І. - Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичності особи (2012)
Артеменко А. - Ідентичність як дискурс (2012)
Марійко С. - Пошуки ідентичності "homo virtualis" в умовах сучасного соціуму (2012)
Костюк Л. - Етнічна ментальність українців: соціокультурна традиція та проблеми ідентичності (2012)
Шевчук О. - Етнічна ідентичність у сучасній Україні (2012)
Сарабун О. - Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альберта Камю (2012)
Гаєвська С. - Феноменологічно-екзистенційні підходи до проблеми специфіки людського буття (2012)
Берегуляк І. - Подвійність світів у філософії Григорія Сковороди і Мартіна Бубера (2012)
Кірюхін Д. - Людина та природа: проблема справедливості (2012)
Колісник О. - Ментальні феномени філософії свідомості Дж. Сьорля (2012)
Ніколенко К. - Креативність як соціокультурний фактор існування людства (2012)
Мовчан М. - Феномен страху: його класифікація і рівні (2012)
Брилинська Б. - Феномен межі в контексті проблем гносеології (2012)
Вишинський С. - До проблеми співвідношення онтологічних дискурсів "philosophia perennis" (2012)
Сафонік Л. - Сенс життя людини у філософії першої половини ХХ століття (2012)
Синиця А. - Прагматизація смислу і значення в поствітгенштайніанській аналітичній філософії (2012)
Бочуля О. - Повсякденність як предмет гуманітарної рефлексії (2012)
Матицин О. - Філософсько-естетичні основи східнохристиянської художньої традиції (2012)
Киричок О. - Поліфункціональність антропологічної та політичної лексики у слов’янському перекладі "Epistola canonica" Григорія Ниського (2012)
Шевчук К. - Естетичний досвід та емансипація суспільства у філософії Дж. Ваттімо (2012)
Москвич О. - Хронотоп фотографічного зображення (2012)
Саліженко Ю. - Ідея як пізнавальна та естетична цінність у творах концептуального мистецтва (2012)
Будько М. - На перетині "світів": феномен гостинності у філософському вимірі віртуальності (2012)
Войтків Л. - Віра і розум – предмет осмислення в українській філософії ХІХ століття (2012)
Дудченко В. - Потенціал і нові горизонти духовного оновлення українського суспільства (2012)
Даниленко М. - Соціально-психологічні детермінанти релігійного світогляду Т. Шевченка (2012)
Коновалова І. - Євразійство у творчій спадщині П. М. Біціллі (2012)
Якубович М. - Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд (2012)
Гергун А. - Справедливість та межі традиції: відповідь Джона Ролза комунітаристам (2012)
Качуріна Л. - Філософія та емпіричні науки: взаємозв’язки, спільні та відмінні риси (2012)
Тіменик З. - Ідея істинності та повноти (між) релігійних комунікацій і модель "(етнос-народ-нація)" (2012)
Берегова Г. - Філософський підхід до освітньо-виховного процесу в аграрних ВНЗ (2012)
Ганаба С. - "Людиновимірний" характер освіти в контексті концепту складності (2012)
Левченко Л. - Дослідження гендерних процесів у соціальній структурі суспільства (2012)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: транспорт спінів і квантовий спіновий ефект холла в концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Сакун Т. М. - Процессы релаксации возбуждения в молекулярных системах при различных температурах (2014)
Кухтин С. М. - Метод модуляционной лазерной спектроскопии в задачах измерения потерь ИК-излучения в газах, Мачехин Ю. П., Черняков Э. И. (2014)
Погорелов С. В. - Измерение температурной зависимости факторов эффективности поглощения платинового болометра на длине волны излучения 1,06 мкм, Сафронов Б. В., Балкашин В. П., Приз И. А. (2014)
Свинаренко А. А. - Детектування рідбергівських автоіонізаційних резонансів в спектрі іттербію: нові спектральні дані та ефекти (2014)
Товстюк Н. К. - Оптичні дослідження інтеркальованих шаруватих кристалів як матеріалів функціональної електроніки (2014)
Лепіх Я. І. - Шляхи інтелектуалізації оптико-електронного сенсора, Іванченко І. О., Будіянська Л. М., Сантоній В. І. (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Альошина О. А. - Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви (2012)
Баковецька О. О. - Вплив польського повстання 1830 – 1831 рр. на положення Римо-католицької церкви в Україні (2012)
Балухтіна О. М. - Розвиток церковного землеволодіння на Півдні України в 1877 – 1913 рр. (за матеріалами статистичних збірників) (2012)
Бернацький В. Р. - Закриття культових споруд на Волині-Житомирщині у 1920 – 1930-х рр. (2012)
Білак Г. І. - Церковна комунікація як спосіб євангелізації в умовах інформаційного суспільства (2012)
Бойко Р. Ю. - Проблеми оновлення християнства в контексті протестантської теології ХХ ст. (2012)
Бондарчук Я. В. - Духовний подвиг "блаженної пам’яті великого старця" Івана Вишенського (2012)
Бондарчук В. - Дискусія щодо перебігу Берестейського собору 1596 р. у полемічних творах "Апокрисис" та "Антиризис": порівняльний аналіз (2012)
Буравський О. А. - Соціально-економічне становище Римо-католицької церкви в Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) (2012)
Бутинський В. - Перший візит патріарха Московського і всієї Руси Кирила в Україну в контексті духовно-ідеологічних рефлексій віруючих УПЦ КП, Шевченко В. (2012)
Ворон О. П. - Стан і тенденції розвитку між православних відносин у незалежній Україні (2012)
Галуйко Р. М. - Богословська полеміка іконоборців та іконо шанувальників на Константинопольсько-Влахернському соборі 754 р. (2012)
Гергелюк М. - Собор чи псевдособор у Харкові? (До 20-ліття події) (2012)
Дідух Т. - Активізація діяльності греко-католицького духовенства на Тернопільщині у 1953-1958 рр. (2012)
Захара І. С. - Релігійність у житті і творчості Івана Франка (2012)
Зражевський С. М. - Неоязичництво як феномен релігійної культури ХХ-ХХІ ст. (2012)
Іщук О. В. - Ієрархічні суперечності та між церковна полеміка як вияв кризи українського автокефального руху 1990-1993 рр. (2012)
Ларькіна Л. М. - Правова основа організації діяльності комісій сприяння діючому антицерковному законодавству у 60-х рр. ХХ ст. на території Рівненської та Волинської областей (2012)
Липка О. Р. - Відповідь християнства на моральний занепад українського суспільства (2012)
Лупій О. І. - Місії греко-католицьких священників на Волині в міжвоєнний період (2012)
Лях М. В. - Релігійне життя на Ратнівщині у ХVІ – ХVІІ ст. (2012)
Охріменко Г. В. - Джерела для вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї: на основі наукових досліджень представників Київської Духовної Академії (2012)
Павлюк Т. В. - Релігійний чинник у Балканській кризі (2012)
Паніна Л. А. - Сучасна релігійна ситуація на Рівненщині: статистичний огляд (2012)
Сініцький А. Ц. - Релігійний фактор у формуванні національної ідентичності українства (2012)
Тарасюта К. С. - Французько-іспанська війна 1808-1814 рр. та Католицька церква очима польських солдат і офіцерів великої армії (2012)
Третяк Л. М. - Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950-1960-х рр. (2012)
Туров І. В. - Учение хасидов о миссии Цадика (2012)
Шаправський С. А. - Символічне трактування окремих зображень на православних могильних надгробках (2012)
Шкрібляк М. В. - Зовнішньополітичні пріоритети гетьмана Богдана Хмельницького і Українська Церква у першій половині ХVІІ ст. (2012)
Шостак І. В. - Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2012)
Штука С. В. - Вплив Йосифа Сліпого на підпільну діяльність ГКЦ в радянській Україні (1946 – 1963 рр.) (2012)
Якуніна К. І. - Регіональне відображення зовнішньополітичного аспекту протистояння між СРСР і Ватиканом у 1944-1953 рр.: на прикладі Рівненської та Волинської обл. (2012)
Гнидка М. М. - Діяльність Православного релігійного фонду та його регламент (2012)
Титул, зміст (2014)
Лук'янчук О. В. - Проблемний підхід у діагностиці та лікуванні раку шийки матки, Рибін А. І. (2014)
Куценко Н. Л. - Спектр алерген-специфічних IgE серед полтавської популяції та залежність їх синтезу від наявності поліморфізмів Toll-подібних рецепторів, Ізмайлова О. В., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2014)
Лисенко О. С. - Морфологічна характеристика використання остеотропних композицій на основі модифікованої біокераміки в експерименті, Левицький А. П., Борисенко А. В., Віт В. В. (2014)
Мішина М. М. - Визначення стану клітинного й гуморального імунітету, неспецифічної резистентності та активності прозапальних цитокінів при гнійно-запальному процесі, спричиненому S. aureus (2014)
Мозгова Ю. А. - Роль інтерлейкінів 17 та 18 у патогенезі гнійно-запальних процесів, спричинених K. pneumoniae (2014)
Терещенко Л. О. - Стан глутатіонової редокс-системи в тимусі та селезінці щурів за умов хронічної дії низькоінтенсивного γ-опромінення у низьких дозах і його корекція, Мардашко О. О. (2014)
Стороженко Г. В. - Корекція індукованих етанолом порушень ліпідного профілю у тканинах щурів (2014)
Романова Ю. Г. - Оценка состояния слизистой оболочки полости рта крыс под воздействием мономера метилметакрилата и стоматологического геля "Профиал", Ульянов В. А., Бреус В. Е. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Обґрунтування використання рослинного засобу "Медикабол" при порушеннях білкового обміну, Малоштан Л. М., Шаталова О. М. (2014)
Бурлова-Васильєва М. К. - Хронометричні тести у оцінці згортання за атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії, Катрій Т. Б., Савчук О. М., Кравченко Н. К., Мельник В. С., Шандюк В. Ю. (2014)
Вакуленко В. І. - Визначення механічної стабільності дентальних імплантатів за допомогою частотно-резонансного аналізу, Гончаренко Є. В., Шнайдер С. А., Ковшар І. П. (2014)
Кочерга З. Р. - Значення генотипічних і фенотипічних маркерів для визначення спадкової схильності до розвитку затримки внутрішньоутробного розвитку плода (2014)
Мироненко Т. В. - Допплерографические особенности кровотока в сонных артериях у пациентов после перенесенной легкой черепно-мозговой травмы, сочетанной с поражением лицевого черепа в остром периоде, Федорковский С. А., Стасюк С. Г., Корниенко К. В. (2014)
Антоненко П. Б. - Лабораторні показники крові у хворих на туберкульоз залежно від генотипу CYP2Е1 (2014)
Дєньга О. В. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексної профілактики вторинного карієсу зубів, Цибульська В. А. (2014)
Малярчук І. В. - Поліморфізм гена PAI-1 і особливості терапії варфарином (2014)
Фіщук Л. Є. - Асоціація поліморфних варіантів гена eNOS з ризиком розвитку гіпертонічної хвороби у жінок, Горовенко Н. Г. (2014)
Артьоменко В. В. - Порівняльні аспекти характеристики регуляції кардіоритму матері, плода і новонародженого при фізіологічній вагітності та плацентарній дисфункції (2014)
Новицька І. К. - Експериментальне вивчення на різних моделях дисфункції слинних залоз ефективності застосування ремінералізуючого гелю для профілактики карієсу зубів (2014)
Трушкевич А. А. - Анализ клинического случая изолированной формы экстрагенитального эндометриоза, Филоненко Т. Г., Мысенко А. Д., Стефанович А. А. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2014)
Альошина О. А. - З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині (2012)
Баковецька О. О. - Товариство Ісуса в Україні в кінці ХVІІІ – ХІХ ст.: організація та діяльність (2012)
Бегей О. І. - Особливості розвитку чернецтва Старосамбірщини у ХІІІ – ХVІІ ст. (2012)
Бойко Р. Ю. - Проблеми осмислення релігії в філософії англійського емпіризму ХVІ – ХVІІІ ст. (2012)
Бондарчук В. - Берестейська унія і релігійне законодавство Речі Посполитої: дискусія на сторінках "Апокрисиса" та "Антиризиса" (2012)
Василишин І. В. - До історії впорядкування та нової редакції Типика о. Ісидора Дольницького (2012)
Владиченко Л. Д. - Досвід діяльності громадських об’єднань при центральних органах виконавчої влади в Україні як суб’єктів державно-конфесійних відносин (2012)
Ганяк В. Й. - Социніанізм – правонаступник європейського антитринітаризму ХVІ ст. (2012)
Кащук О. Я. - Роль Римського єпископа у засудженні аріанського вчення на І Вселенському соборі в Нікеї (2012)
Кравець О. П. - Причини і передумови виникнення та поширення баптизму в Німеччині, Україні й Польщі: компаративний аналіз (2012)
Крюкова О. С. - Діяльність Римо-католицької церкви в період воєнного стану в Польщі (2012)
Лагодич М. - Відновлення Православної Церкви в радянській Галичині (2012)
Лупій О. І. - Отець Петро Табінський – апологет церковної єдності (2012)
Луцан І. В. - Провідні тенденції релігійних процесів на теренах Північної Буковини у контексті суспільних трансформацій кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Мельник А. І. - До історії творення Богом людини (2012)
Мороз О. В. - Гуманістичні засади релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Нікіфоров К. С. - Навчальний процес як складова сучасної вищої духовної освіти в Донецькій області (1991 – 2010 р.р.) (2012)
Охріменко Г. В. - Наукові пошуки професорів та студентів Київської Духовної Академії у сфері церковно-релігійної історії (2012)
Прах Б. А. - Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) (2012)
Слубська А. Я. - Вектори взаємодії церкви, держави та громадянського суспільства в Україні в роки незалежності (2012)
Сокот Т. М. - Специфіка діяльності Немирівської Свято-Троїцької ставропігійної жіночої обителі на Поділлі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2012)
Туров І. В. - Мистика и реали мира сего в вероучении хасидов: история исследования (2012)
Филипчук С. В. - Релігієвибір сучасних ромів на Закарпатті: протестантизм (2012)
Шкріб ляк М. В. - Запровадження унії на Правобережній Україні: досвід Львівської та Перемиської єпархій (2012)
Шостак І. В. - Законодавче закріплення статусу Римо-католицької церкви в Російській імперії у першій половині ХІХ століття (2012)
Титул, зміст (2013)
Кондратов В. Т. - Наука схемотехника (2013)
Полікаровських О. І. - Теоретичні основи підвищення якості спектральних характеристик високошвидкісних обчислювальних синтезаторів частоти (dds), Троцишин І. В. (2013)
Кочан В. О. - Дослідження невиключеної похибки неоднорідності термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля, Васильків Кочан Н., Рощупкін О. (2013)
Дементьєв Ю. В. - Контроль кількості спирту та спиртового продукту, Дементьєв С. Ю. (2013)
Таранчук А. А. - Пьезорезонансные измерительные преобразователи с внешним mems –управлением, Підченко С. К., Мишан В. В. (2013)
Кучерук В. Ю. - Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу, Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Паламарчук Є. А. (2013)
Заболотный А. В. - Техническая реализация аддитивных тестов в емкостном первичном преобразователе диэлькометрического влагомера нефтепродуктов (2013)
Чумаков В. И. - Применение генераторов сверхсильных магнитных полей в магниторазведке земной коры, Столярчук А. В., Таранчук А. А. (2013)
Ковтун Л. О. - Покращення методу електротензометрії для застосування при дослідженнях міцності виробів електронної техніки, Ройзман В. П., Яновицький О. К. (2013)
Филинюк Н. А. - Анализ метрологического обеспечения, разработки и применения иммитансных логических элементов, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2013)
Кичак В. В. - Застосування переходів джозефсона для побудови пристроїв перетворення імпульсно-потенціального коду в частотно-імпульсний, Гузь М. Д. (2013)
Перекрестов І. С. - Зміни параметрів сигналу в радіоканалах з різними формами розширення спектра, Борщова Л. М. (2013)
Бортник Г. Г. - Метод покращення шумових властивостей тракту аналого-цифрового перетворення аналізаторів фазового дрижання, Васильківський М. В., Бортник О. Г. (2013)
Семенов А. О. - Моделювання коефіцієнтів передачі і відбиття прямокутного хвилеводу з феритовим зондом вибірних нвч ватметрів багатомодової потужності, Семенова О.О., Шутило М. А., Луцький Є. Ф., Зубарєв О. В. (2013)
Гула І. В. - Усунення мертвої зони при вимірюваннях фазових зсувів сигналів фазометром коінциденції, Горященко К. Л. (2013)
Боднарчук І. О. - Побудова та аналіз моделі якості архітектури програмногозабезпечення (2013)
Ремінний О. А. - Еволюція в підходах до автоматизації ключовими словами (2013)
Клещёв Г. М. - Интегрированная сквозная система автоматизации проектных работ и новая технология с использованием штамп- полуфабрикатов (2013)
Вяткин С. И. - Романюк С. А. (2013)
Обідник М. Д. - Метод розпаралелення рендерингу та засоби для його реалізації, Романюк С. О. (2013)
Савенко Я. В. - Дослідження моделей біологічних об’єктів за результатами клінічної діагностики, Нелін Є. А., Репа Ф. М. (2013)
Безвесільна О. М. - Підвищення точності вимірювань геометричних параметрів фітопланктону за відеозображеннями проб води з водних об’єктів, Подчашинський Ю. О., Єльнікова Т. О., Шавурський Ю. О. (2013)
Стенцель Й. І. - Фізичні та математичні моделі перенесення теплової енергії в біологічне середовище, Злепко С.М., Павлов С.В. (2013)
Сулима Н. Н. - Цифровая обработка сигналов и электромеханическая обратная связь в методах слухового протезирования, Перекрёстов И.С. (2013)
Бєлов В. С. - Визначення фазових станів у багатопозиційних маніпуляціях з квадратурним представленням інформації, Бєлов А. С. (2013)
Горошко А. В. - Про застосування гаусової суміші для статистичної обробки емпіричних даних, Ройзман В.П. (2013)
Горященко С. Л. - Часова нестабільність параметрів тензодатчиків із постійним навантаженням та їх автоматична компенсація, Горященко К. Л. (2013)
Голевич О. Б. - Використання хаотичних сигналів у багатоканальних надширокосмугових системах зв'язку, Пивовар О. С. (2013)
Михалевський Д. В. - Система передачі високоякісних звукових сигналів без втрат, Наугольних Є. С., Мельник В. М. (2013)
Браїловський В. В. - Завадостійка інформаційна система на світлових променях, Пислар І. В., Рождественська М. Г. (2013)
Захарченко Н. В. - Скрытность передачи в системах связи с хаотическими сигналами, Горохов C. М., Корчинский В. В., Радзимовский Б. К. (2013)
Козьяков С. В. - Метод оцінювання вмотивованості праці іт - фахівців промислового підприємства (2013)
Толбатов С. В. - Модель аналізу методів визначення оцінки складності робіт (2013)
Гофайзен О. В. Пилявский В. В. - Метод построения границ области цветов в равноконтрастном цветовом пространстве, передаваемых и воспроизводимых тв системами (2013)
Богомаз О. В. - Аналіз результатів іспиту Крок-1 з нормальної фізіології у студентів-іноземців ВНМУ (з російськомовною та англомовною формами навчання) (2014)
Бойцанюк С. І. - Організація лекційного процесу для студентів стоматологічного факультету в умовах навчання за кредитно-модульною системою (2014)
Бурлака Б. С. - Застосування комунікаційно-когнітивного підходу у викладанні предмета "Промислова технологія парфумерно-косметичних засобів” у студентів провізорів-косметологів (2014)
Вовченко М. Б. - Вплив різноманітних методів навчання на успішність студентів 1 та 2 курсів при вивченні анатомії людини в ЗДМУ (2014)
Гарасимів І. М. - Особливості викладання медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я україни (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні основи викладання фармакології антиангінальних лікарських засобів (2014)
Данилевич Ю. О. - Застосування принципів ейдетики при викладанні дисципліни "Oперативна хірургія та топографічна анатомія”, Коврига М. Ф. (2014)
Дейкало І. М. - Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи, Герасимчук П. О., Копитчак І. Р., Ковальчук А. О. (2014)
Демчук М. Б. - Особливості викладання менеджменту та маркетингу у фармації в умовах кредитно-модульної системи навчання (2014)
Дорошенко О. М. - Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В. (2014)
Кліщ Г. І. - Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок, Федчишин Н. О., Єлагіна Н. І. (2014)
Кормило О. М. - Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги, Слободянюк О. Л., Литвиненко І. В., Боровик І. О. (2014)
Кравець Н. Я. - Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології, Грод І. М., Шевчик Л. О. (2014)
Кривенький Т. П. - Особливості інтеграції навчального процесу, які спрямовані на підвищення фахової підготовки студентів-стоматологів у ДВНЗ "Івано-франківський національний медичний університет”, Назарук Р. М., Тучак О. І., Воронич-Семченко Н. М. (2014)
Кульчицький В. Й. - Історико-педагогічні проблеми розвитку патріотичного виховання в Україні ІІ половини ХХ століття (2014)
Куровська В. О. - Проблема культури та виховання особистості під час викладання фізіології (2014)
Кущ О. Г. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології, імунології Запорізького державного медичного університету для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (2014)
Леськів І. М. - Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології на третьому курсі медичного факультету, Жулкевич І. В., Галайчук І. Й., Загурська Н. О. (2014)
Манащук Н. В. - Організація навчального процесу за кредитно - модульною системою для студентів стоматологічного факультету на курсі пародонтології, Чорній Н. В. (2014)
Мізюк В. М. - Використання тестового контролю знань студентів при вивченні дисципліни "Внутрішня медицина” (2014)
Місяченко М. М. - Актуальні питання методологічного покращення якості викладання предмета "Внутрішня медицина” для студентів стоматологічного факультету (2014)
Нікіфоров О. А. - Особливості навчання та рейтингового оцінювання знань студентів-іноземців у вивченні основ клінічної генетики на медичному факультеті за умов кредитно-модульної системи освіти (2014)
Омельчук С. Т. - Актуальні питання нейропсихонутриціології у професійній підготовці студентів медико - психологічного фаху (частина 1), Велика Н. В., Аністратенко Т. І. (2014)
Перепелиця О. О. - Особистісно-орієнтований підхід в організації позааудиторної роботи учнів на підготовчому відділенні для громадян України Буковинського Державного Медичного Університету (2014)
Пида В. П. - Використання віртуальних програм для викладання фармакології у студентів фармацевтичного факультету (2014)
Пішак В. П. - Студентське наукове товариство як перша сходинка до формування творчого потенціалу науковця, Кривчанська М. І., Ризничук М. О. (2014)
П’ятночка І. Т. - Роль сімейного лікаря в боротьбі з туберкульозом, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2014)
Рогальський І. О. - Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті, Чорненький М. В., Калинюк Н. М., Сопіга М. О. (2014)
Семенець А. В. - Застосування хмарних технологій при побудові інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ (2014)
Сон А. С. - Педагогічний такт викладача вищого навчального закладу, напрямки рішення, Добровольський В. В., Горанський Ю. І. (2014)
Сорокман Т. В. - Наукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О. (2014)
Сорокман Т. В. - Шляхи удосконалення якості освіти у вищому медичному навчальному закладі, Сокольник С. В., Швигар Л. В., Підвисоцька Н. І., Макарова О. В. (2014)
Федчишин Н. О. - Тестування як метод навчання і контролю знань студентів при вивченні німецької мови (2014)
Шовкова Н. І. - Шляхи адаптації проведення виробничої лікарської практики з профілактики стоматологічних захворювань згідно з кредитно-модульною системою навчання на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ (2014)
Зятковська О. Я. - Особливості кредитно-модульної системи навчання студентів фармацевтичного факультету з дисципліни "Лабораторна діагностика” (2014)
Кульбашна Я. А. - Модель формування професійної компетентності майбутнього стоматолога, Нагірний Я. П. (2014)
Тишковець М. П. - Багатий доробок науковця (2014)
Завальнюк А. Х. - Деякі зауваження до змісту навчального посібника В. Т. Бачинського із співавторами "Первинний огляд трупа на місці виявлення” (Чернівці, 2010), Юхимець І. О., Кравець О. Ф. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Панькевич А. І. - Ускладнення операції атипового видалення зуба мудрості, Колісник І. А., Гоголь А. М., Богашова Л. Я. (2014)
Гутьєррес С. А. Г. - Застосування активного біосилікатного цементу BiodentineТМ при видаленні верхівки кореня зуба. Клінічний випадок (2014)
де Камарго І. С. - Відмінні тимчасові реставрації. Клінічний випадок (2014)
Риберт Ю. О. - Покривні протези з телескопічними коронками як завершальний етап лікування пацієнтів із поєднаними ураженнями скронево-нижньощелепного суглоба і оклюзійною патологією, Нестор Р. А. (2014)
Волосовець Т. М. - Сучасні стратегії міждисциплінарного запобігання інфекційному ендокардиту: стоматологічні аспекти, Дорошенко О. М. (2014)
Клiніка "І-Дент" – стоматологічний подарунок Чернівцям (2014)
Хассель А. - Ключові фактори успішного протезування, Бульєн А . (2014)
Левандовський Р. А. - Біомеханічний кут функціонування резекційної апаратури на верхній щелепі (2014)
Лещук Є. С. - Порівняльна оцінка функціональної придатності повних знімних пластинкових протезів з та без еластичних підкладок (2014)
Шефер О. - Сучасна функціональна діагностика з використанням матеріалу для реєстрації прикусу Futar® "Kettenbach". Досвід застосування, Віттшток Ф. (2014)
Борисенко А. В. - Гігієнічний стан порожнини рота у пацієнтів похилого віку у віддалені терміни після імплантації, Столяр В. Г. (2014)
Заболотний Т. Д. - Ефективність застосування мінеральних вод у комплексній терапії захворювань пародонта. Огляд літератури, Шилівський І. В., Немеш О. М., Курочка І. М., Швець І. Є. (2014)
Климентьєв В. Г. - Оптимізація методики встановлення імплантатів у горбово-крилоподібний шов (2014)
Воловар О. С. - Лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба препаратами гіалуронової кислоти. Огляд літератури. Частина І., Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Погранична Х. Р. - Порівняльна характеристика остеосинтезу суглобового відростка нижньої щелепи прямою пластиною і пластиною з внутрішньокістковим стержнем, Огоновський Р. З. (2014)
Ципан С. Б. - Чинники ризику розвитку основних стоматологічних захворювань у дітей із розладами аутистичного спектра, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Смоляр Н. І. - Основні показники кальцій-фосфорного обміну у дітей з множинним карієсом, яким проводили санацію під загальним знеболенням, та їхня інформативність, Солонько Г. М. (2014)
Біденко Н. В. - Локалізація контактних пунктів на аппроксимальних поверхнях коронок тимчасових молярів, Татченко А. О., Лютіков О. І. (2014)
Сороченко Г. В. - Експериментальна оцінка ефективності казеїнфосфопептиду — аморфного фосфату кальцію у період вторинної мінералізації емалі постійних зубів (2014)
До ювілею Леоніда Максимовича Мунтяна (2014)
Бондаренко Ю. І. - Іван Горбачевський – український вчений світової слави, Гонський Я. І., Лотоцька О. В. (2014)
Толстанов О. К. - Аспекти підготовки й підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України, Осійчук М. С., Волосовець О. П., П’ятницький Ю. С., Булах І. Є. (2014)
Осійчук М. С. - Методика визначення галузевого рейтингу та його показників, Волосовець О. П., Булах І. Є. (2014)
Осійчук М. С. - Моніторинг як важлива складова покращення якості освіти, Волосовець О. П., П’ятницький Ю. С., Баранніков К. В., Соколова Л. В., Мельник І. В., Фаріон Т. І., Поліщук М. О. (2014)
Вороненко Ю. В. - Досвід НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн, Латишев Є. Є., Михальчук В. М. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Реорганізація післядипломної освіти – важливий аспект наступного розвитку охорони здоров’я в Україні (2014)
Мороз В. М. - Досягнення та перспективи організації навчального процесу в контексті європейської інтеграції у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л. (2014)
Запорожан В. М. - Інноваційні підходи до підготовки сучасного лікаря (2014)
Амосова К. М. - Оцінка знань студентів-випускників за результатами державного іспиту 2012/2013 навчального року, Мостбауер Г. В., Калініна С. Ю., Кричинська І. В. (2014)
Лісовий В. М. - Проблеми організації навчання у рамках програми отримання подвійного диплома, Капустник В. А., Завгородній І. В., Семенова Н. В. (2014)
Черних В. П. - Компетентнісний підхід у розробці стандартів вищої фармацевтичної освіти, Гриценко І. С., Огарь С. В., Віннік Л. М. (2014)
Ждан В. М. - "Болонський процес” і Україна: Реалії, міфи і перспективи, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Салій А. В., Шешукова О. В. (2014)
Думанський Ю. В. - Застосування сучасних педагогічних технологій для підвищення якості підготовки лікарів у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Івнєв Б. Б., Первак М. Б., Басій Р. В, Владзимирський А. В. (2014)
Никоненко О. С. - Удосконалення технологій зворотного зв’язку в організації самостійної роботи лікарів у післядипломній освіті, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2014)
Колесник Ю. М. - Реалії і перспективи болонського реформування у ВНЗ України, Нерянов Ю. М., Авраменко М. О., Гейченко К. І. (2014)
Дзяк Г. В. - Досвід роботи щодо підвищення якості підготовки іноземних студентів, Перцева Т. О., Науменко Л. Ю., Горбунова Г. В. (2014)
Хвисюк О. М. - Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Соболєва І. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Сергієнко О. І., Бортний М. О., Коломійченко Ю. А. (2014)
Зіменковський Б. С. - Кредитно-модульна система у контексті реформування англомовного навчання іноземних студентів на додипломному етапі у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Серветник М. І., Чухрай Н. Л., Солонинко І. І. (2014)
Івченко В. К. - Фундаменталізація як основа підготовки майбутнього лікаря у контексті європейського освітнього простору, Сімрок В. В., Бибик В. В., Неловкіна Берналь О. А., Шпетна С. А. (2014)
Рожко М. М. - З досвіду роботи навчально-практичних центрів університету, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О. (2014)
Бойчук Т. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі Буковинського державного медичного університету, Геруш І. В., Ходоровський В. М. (2014)
Вороненко Ю. В. - Шляхи подолання негативних наслідків трансформації знань у системі післядипломної медичної освіти – створення професійної спіралі знань, Мінцер О. П. (2014)
Децик О. З. - Актуальність формування інтегральних знань та навичок з паліативної допомоги у майбутніх лікарів, Ерстенюк Г. М., Золотарьова Ж. М. (2014)
Поканевич О. В. - Деякі аспекти формування особистості студента за умов впровадження кредитно - модульної системи освіти, Матяш М. М., Худенко Л. І. (2014)
Титул, зміст (2013)
Приймак М. В. - Системи масового обслуговування в умовах стохастичної періодичності та можливості їх дослідження, Мацюк О. В., Маєвський О. В. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание общих правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. сообщение 4 (2013)
Квасніков В. П. - Математична модель похибки вимірювання координатно-вимірювальних машин, Хаейн Т. М. (2013)
Абдалхамід Д. - Динамічна модель газового реактора, Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2013)
Ковтун Л. О. - Оцінка вірогідності контролю вологості оптично-прозорих листових матеріалів (офсетного паперу) (2013)
Ошаровская Е. В. - Оценка спектральных свойств сеточных телевизионных объектов, Солодкая В. И. (2013)
Бондаренко О. В. - Компенсація дисперсії сигналу за допомогою оптичного волокна з анізотропними властивостями, Манько О. О., Стащук О. М., Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2013)
Троцишин И. В. - Проблемы измерения частоты радиосигналов с априори неизвестным временем доступа к сигналу и пути ее решения, Шокотько Г. Ю. (2013)
Горященко К. Л. - Аналіз спектральних складових сумарного сигналу для багатошкального фазового методу аналізу стану лінії зв’язку. повідомлення 2 (2013)
Сулима Н. Н. - Классическая обратная связь в громкоговорителях (2013)
Дубровин В. С. - Способ формирования линейно изменяющегося сигнала, Никулин В. В. (2013)
Троцишина Н. І. - Пристрої з програмованими ЦАП і АЦП для оброблення радіосигналів (2013)
Гула І. В. - Метод багатократної коінциденції пакетів імпульсів для застосування у фазометричних пристроях підвищеної точності (2013)
Поремський Ю. В. - Оптимізація процесу тестування програмного забезпечення з великою кількістю вхідних параметрів, Васьковський О. В., Сотнікова А. С. (2013)
Полікаровських О. І. - Принципи побудови структурних одиниць перспективних прямих цифрових синтезаторів частоти, Троцишин І. В. (2013)
Федоров Д. М. - Удосконалення методу співвідношень кольорових компонент для виділення обрисів обличчя (2013)
Ремінний О. А. - Модель процесу автоматизованого тестування користувацьких інтерфейсів в умовах багатопродуктових компаній (2013)
Савенко Я. В. - Дослідження математичних моделей зондування біологічних об’єктів, Нелін Є. А., Репа Ф. М. (2013)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі неінвазивних методів діагностики стану здоров'я людини при інфекційному захворюванні, Літвінов К. А., Рябіченко А. В., Петросян Л. І. (2013)
Ткачук Р. А. - Дослідження можливостей виявлення рівня нейротоксикації людини методом фотонної електроретинографії, Кузь В. І. (2013)
Клещёв Г. М. - Качество штампов - важнейший фактор повышения конкурентоспособности, Семёнов В. В., Клещев М. Г., Маковская М. Н. (2013)
Хлевний А. О. - Метод оцінки якості системи управління технологічною підготовкою виробництва (2013)
Павленко П. М. - Метод багатокритеріального вибору комплексу мотивації ІТ - фахівців промислового підприємства, Козьяков С. В. (2013)
Синюк О. М. - Зменшення втрат енергії в приводах із гібридними кроковими двигунами, Горященко С. Л. (2013)
Шпорт М. М. - Імовірнісний показник наявності радіозв’язку при вирішенні задач оперативно-службової діяльності ДПСУ (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание первой группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 5 (2013)
Литвиненко Н. І. - Розроблення структури та алгоритму роботи системи підтримки прийняття рішень при здійсненні пересувань сухопутних військ, Литвиненко О. І. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание второй группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 6 (2013)
Привітання (2014)
Литвин М. - Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами. Досвід упровадження в Україні (2014)
Затинайко О. - Політика безпеки та воєнно_політичні відносини Угорщини, Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. (2014)
Шишолін П. - Оцінювання діяльності прикордонних підрозділів у контексті підтримання прикордонної безпеки, Суботін В., Ананьїн О. (2014)
Воробйов Г. - Розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України (2014)
Руснак І. - Регулювання діяльності державної авіації України як фактор підтримання безпеки виконання суб’єктами державної авіації покладених завдань, Хижняк В. (2014)
Радковець Ю. - Погляди на створення системи інформаційної безпеки України та її Збройних Сил, Левченко О., Косогов О. (2014)
Тимошенко Р. - Загальні методологічні положення воєнно-економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування, Загорка О. (2014)
Чепков І. - Пропозиції до структури та змісту системи наукових досліджень при формуванні й реалізації військово-технічної політики держави, Борохвостов І. (2014)
Автори випуску 4’2013 (2014)
Резюме (2014)
Берегова Г. Д. - Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь (2013)
Гусак К. О. - Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс (2013)
Дмитренко М. Й. - Система цінностей як ядро корпоративної культури (2013)
Зуєв В. М. - Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу (2013)
Кайс З. В. - Залучення соціальних інститутів до графіті-дискурсу як шлях подолання вандалізму (2013)
Костроміна Г. М. - Людиноцентричність знання в досократівській філософії (2013)
Муратова И. А. - Философско-образовательный аспект античного диалога (2013)
Покулита І. К. - Ідеї вітчизняного мелосу в розкритті культурно-освітніх смислів історії української культури (2013)
Препотенська М. П. - Антропологія міста у контексті екзистенціального аналізу (2013)
Гуцол С. Ю. - Между мифосом и мелосом, Гуцол К. В. (2013)
Ложкин Г. В. - Представления о методологии развития личности в спортивно-педагогической деятельности, Колосов А. Б. (2013)
Москаленко О. В. - Стуктурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості (2013)
Чаплин И. В. - Проблема отсутствия единой базы околосмертных переживаний в русскоязычной среде (2013)
Шопіна М. О. - Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у навчальній діяльності (2013)
Дрозд П. Г. - Роль керівника в системі управління закладами шкільної освіти (2013)
Нікітіна Н. С. - Використання самоконтролю як засобу мотивації студентів у вивченні іноземної мови у немовних ВНЗ (2013)
Tyshchenko M. - Modern tools to design multimedia reports by radio engineering students (2013)
Титул, зміст (2014)
Полуян О. - Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії (2014)
Олексін Ю. - Удосконалення професійного розвитку слухачів курсів у контексті нових форм і методів освіти дорослих, Філіппова З. (2014)
Ляхоцька Л. - Інформаційне забезпечення наукової діяльності навчального закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Гончар А. - Готовність особистості до вибору професійної підприємницької діяльності (2014)
Покроєва Л. - Модель організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Бирка М. - Концептуальні засади управління професійним розвитком учителів природничо-математичних дисциплін (2014)
Шпичак І. - Психологічна підготовка керівника навчального закладу до роботи в умовах соціально-економічних змін (2014)
Віднічук М. - Формування культури мислення учнів в дослідно-експериментальній роботі Малої академії наук, Андрєєв О. (2014)
Покришень Д. - Творчі дослідницькі завдання з інформаційних технологій (2014)
Калашник Л. - Види закладів інтернатної форми опіки дітей-сиріт у КНР (2014)
Нагорна О. - Особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Демченко В. - Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, що працюють з обдарованими учнями, та організаційно-методичні засади її формування засобами методичної роботи (2014)
Котяш І. - Теоретико-методологічні засади вивчення епістолярію (2014)
Мандрик Н. - Із кола питань про Галицьке Євангеліє 1266-1301 років (2014)
Саприкіна О. - Нетрадиційна герменевтика як засіб інтерпретації творів Оноре де Бальзака (2014)
Безлюдний О. - Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності (2014)
Кукла О. - Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу (2014)
Шурин О. - Еспериментальне дослідження формування емпатійної культури майбутніх учителів початкових класів у фаховій підготовці (2014)
Айзенбарт М. - Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського (2014)
Русіна Н. - Методика підготовки та проведення автоматизованого тестового контролю знань у процесі підготовки майбутніх техніків-землевпорядників (2014)
Франчук С. - Деякі методичні аспекти підготовки спеціалістів будівельного профілю (на прикладі побудови тіней в ортогональних проекціях), Крівцов В. (2014)
Джеджула О. - Сучасні підходи до проектування змісту технічної освіти у ВНЗ (2014)
Малик Л. - Вітчизняна педагогічна думка про формування в особистості елементів культури праці (2014)
Турчик І. - Фізичне виховання у шкільній освіті Італії (2014)
Овадюк О. - Духовні цінності – провідні орієнтири розвитку сучасної особистості (2014)
Терлецька Л. - Соціально-педагогічні функції професійної діяльності вчителя як наставника у творчій спадщині В. Сухомлинського (2014)
Бордюк В. - Формувальні можливості курсу "Християнсь ка етика" для розвитку моральних цінностей старшокласників (2014)
Куцак Ю. - Драматичне виховання дітей та молоді країн західнослов’янського світу у світлі емпіричних досліджень (кін. ХХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Ковальський Р. - Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським естрадно-інструментальним колективом (2014)
Бенещук Р. - Висвітлення проблеми художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами хореографії у працях 1950-1990 років (2014)
Саєнко Н. - Забезпечення художньо-естетичного розвитку студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Бечко Я. - Конотативно-асоціативні компоненти лексико-семантичних варіантів ад’єктиву нім. heib релевантні в аспекті фразеотворення (2014)
Волянюк І. - Актуальність вивчення ономастики в школі (2014)
Денисюк Л. - Фoрмувaння cпецiaлiзoвaнoї кoмунiкaтивнoї кoмпетенцiї у гaлузi говоріння, Трофімчук В., Данілова Н. (2014)
Дзюбишина Н. - Раннє навчання іноземним мовам як одне з актуальних завдань мовної політики Німеччини (2014)
Кунцевич С. - Профессионализация как определяющий принцип преподавания на продвинутом этапе языкового образования (2014)
Мисан І. - Методика роботи над фразеологізмами в ДНЗ (2014)
Михальчук Н. - Ефективність комунікативно зорієнтованого навчання підлітків іноземній мові (2014)
Мороз Л. - Вивчення лінгвокраїнознавчого аспекту в процесі оволодіння іноземними мовами, Король О. (2014)
Оксенюк О. - Рівненська українська гімназія: 90-річна історія формування громадянської компетентності в учнів, Кравчук М. (2014)
Прокоф’єва М. - Емпирічні дослідження дослідницько-рефлексивного компонента в структурі готовності майбутнього вчителя до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2014)
Скорофатова З. - Формування у старших дошкільників навичок доречного використання антонімів у мовленні (2014)
Тєлєжкіна О. - Застосування проектної технології на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах (2014)
Лавренчук А. - Стратегічні орієнтири розвитку післядипломної освіти в Україні (2014)
Гавлітіна Т. - Концептуальні ідеї випереджувальної післядипломної освіти (2014)
Андрощук І. - Управління розвитком професійної компетентності педагога в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти (2014)
Вальчук О. - Професійне зростання вчителя у системі науково-методичної діяльності (2014)
Васильченко Л. - Науково-методичний супровід готовності педагогів до підвищення якості природничо-математичної освіти, Волярська О. (2014)
Вашеняк І. - Система світоглядних орієнтацій та ідеологічних уявлень сучасних педагогів і проблеми її формування (2014)
Веліховська А. - Розвиток професіоналізму вчителів засобами мережних технологій: соціально-педагогічний сервіс (2014)
Вознюк А. - Особливості використання кейс-методу для розв’язання управлінських проблем керівниками освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Вронська В. - Формування психологічної компетентності фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Давидюк Н. - Інтеграція загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: традиційні та інноваційні напрями розвитку (2014)
Загорний М. - Інноваційна модель розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації (2014)
Клясен Н. - Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика (2014)
Коваль Л. - Підходи до індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації (2014)
Крутова Н. - Використання технології синквейнів у процесі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації (2014)
Мурована Н. - Організаційно-педагогічні умови розвитку інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти (2014)
Олійник І. - Педагогічна технологія розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів (2014)
Остапйовський І. - Актуальність ідей К. Д. Ушинського та А. С. Макаренка у формуванні професійного іміджу педагогів (2014)
Сергеєва Л. - Механізми управління конкурентоспроможністю професійного навчального закладу (2014)
Смольська Л. - Управління змінами: школа позитивного конструктивну (2014)
Стойкова В. - Проблеми підготовки менеджерів освіти до організації мережевого профільного навчання (2014)
Суботюк В. - Педагогічні вимоги до екологічного виховання молодших школярів в умовах світових глобалізаційних процесів (2014)
Ткачук В. - Управління розвитком професійної компетентності вихователя в умовах адаптивного управління дошкільним навчальним закладом (2014)
Турчик І. - Соціально-психологічний клімат як елемент корпоративної культури навчального закладу, Щоголєва Л. (2014)
Цимбалюк І. - Концептуальні засади розвитку системи неперервної, випереджувальної післядипломної педагогічної освіти як складової неперервності розвитку особистості (2014)
Шевченко О. - Педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителів іноземної мови у післядипломній педагогічній освіті (2014)
Щоголєва Л. - Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою, Вознюк В. (2014)
Юрчук О. - Сучасні психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності вихователів ДНЗ (2014)
Ященко Е. - Формування готовності педагогічних кадрів до моніторингу якості освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (2014)
Іванова І. Б. - Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі (2014)
Давиденко Г. В. - Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення (2014)
Овсянникова О. А. - Специфика компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании и его применение в процессе обучения студентов вуза (2014)
Hutyrova Miluse - Follow-up care for adolescents with risk behaviour (2014)
Годорожа Л. М. - Відстоювання національних інтересів і духовного розвитку українського народу в діяльності А. С. Синявського (2014)
Шамич О. М. - Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я (2014)
Ожема І. С. - Дошкільна освіта; шкільне та професійне навчання інвалідів у ФРН (2014)
Пузіков Д. О. - Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні (2014)
Григорчук Т. В. - Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціальної сфери (2014)
Красненко О. В. - Сутність корпоративної культури в системі вищої освіти (2014)
Сердюк Л. З. - Психологічні особливості студентів з інвалідністю (2014)
Лазуренко С. І. - Психофізіологічні механізми стресу (2014)
Клопота Є. А. - Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору (2014)
Ruzicka Michal - The quality of aftercare in the Czech Republic (2014)
Лазуренко С. І. - Адаптація та адаптаційні можливості людини, Білошицький С. В., Семенов А. М. (2014)
Чабан О. Г. - Шляхи створення ефективної системи медичної реабілітації (2014)
Білошицький С. В. - Відновлення функціонального стану спортсменів з особливими потребами масажем та структурованою водою (2014)
Кубрак Р. М. - Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Мацегоріна Н. В. - Застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу в дорослих (2014)
Семенов А. М. - Відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою та масажем (2014)
Содержание (2014)
Авдєєва І. М. - Проблеми інтеграції системи освіти Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя в освітній простір Російської Федерації, Адоніна Л. В. (2014)
Вакулова Т. В. - Этнополитический конфликт как научное понятие и социальный феномен (2014)
Вільш І. - Інтелектуальний капітал людини в контексті стійких індивідуальних рис її особистості (2014)
Долженко А. И. - Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения (2014)
Ковалёва Н. С. - Специфика воспитательного пространства внешкольных учреждений (2014)
Кондрашихина О. А. - Предикторы любовных аддикций у женщин: возрастной аспект, Моисеева В. В. (2014)
Гура Л. М. - Организационно-методические аспекты формирования социально-психологической готовности студентов гуманитарных вузов к педагогической деятельности, Авдеева И. Н. (2014)
Бадалова М. В. - Мыслительные установки практического психолога как фактор решения профессиональных задач (2014)
Кадышева Л. Б. - Предпочтение в выборе копинг-стратегий у студентов гуманитарных специальностей, Никишина Е. О. (2014)
Кондрашихина О. А. - Представления студентов-психологов об идеальном и типичном преподавателе вуза, Медведева С. А. (2014)
Курганська Л. О. - Професійна маргінальність як втрата професійної ідентичності (2014)
Пономаренко И. Л. - Эмоциональное выгорание в учебной деятельности у студентов различных специальностей (2014)
Сиволобов В. С. - Кредитная установка как фактор профессионального выгорания (2014)
Фоміних Н. Ю. - Комп’ютерно орієнтоване середовище іншомовної підготовки майбутніх інженерів з інформаційних технологій як об’єкт педагогічного проектування (2014)
Кадышева Л. Б. - Коррекция страхов в младшем школьном возрасте, Головнина Н. С. (2014)
Литвинчук Л. М. - Психокорекційна робота з хворими на наркоманію засобами мистецтва: теоретичні аспекти та перспективи (2014)
Адонина Л. В. - Концептуально-методические основы и содержание спецкурса "История методики преподавания мировой литературы в средних учебных заведениях Украины" (2014)
Бакулина А. С. - Методика преподавания английского языка как основного иностранного студентам дневного отделения, обучающимся по специальности "Социальная работа" (2014)
Домнич С. П. - К вопросу о некоторых аспектах преподавания стилистики русского языка иностранным студентам-филологам в вузах Украины (2014)
Халезова Л. В. - Использование концепции "якорей карьеры" Эдгара Шейна во внеаудиторной и аудиторной работе по иностранному языку со студентами экономических специальностей (2014)
Малюкова Е. Ю. - Особенности фразеологических микросистем "материальное богатство / материальная бедность" в русском языке (2014)
Макаренко Л. В. - Форми та функції інтертекстуальності в поезії Юрка Покальчука, Івченко К. М. (2014)
Генералюк Л. С. - Шевченківський універсалізм: роль музики у творчості поета-художника (2014)
Корній Л. П. - Тарас Шевченко і Микола Лисенко: націокультурні та музично-стильові рефлексії (2014)
Рощенко О. Г. - Поетика "Заповіту" Тараса Шевченка в опері Миколи Лисенка – Михайла Старицького "Тарас Бульба" (2014)
Волосатих О. Ю. - Віктор Косенко: музика для театру. Нездійснені оперні задуми (2014)
Кузик В. В. - Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких (2014)
Немкович О. М. - Перші шевченкознавчі розвідки Станіслава Людкевича в контексті української культури кінця ХIХ – початку ХХI століть (2014)
Чекан Ю. І. - Із хорової шевченкіани Валентина Сильвестрова (компаративний етюд) (2014)
Калениченко А. П. - Шевченкіана Рейнгольда Глієра у першому наближенні (2014)
Копоть І. Є. - Повість Тараса Шевченка "Музикант" і "Преціоза" Карла Марії Вебера (2014)
Рожок В. І. - Мистецтво опери: реформаторський потенціал та історичні шляхи його втілення (2014)
Касьянова О. В. - Хореографічні інтерпретації репертуару в Оперній студії (2014)
Шейко В. М. - Особливості культурологічно-мистецької освіти України: стан та перспективи, Каністратенко М. М. (2014)
Омельченко Т. А. - Маестро звука (2014)
Волошина Т. К. - Пам’ять нашої історії (Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 101, кн. 2 : Зі спадщини майстрів : зб. ст. / ред.-упоряд. К. І. Шамаєва. – К., 2013. – 496 с.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Анотації (2014)
Білозоров О. П. - Молекулярное типирование микроорганизма Treponema pallidum, подвид pallidum (обзор литературы), Сокол О. (2013)
Біловол А. М. - Энтомодермоскопия как современный метод диагностики чесотки, Ткаченко С. (2013)
Гладчук В. Є. - Функциональное состояние нейтрофилов у шахтеров, больных микозом стоп (2013)
Запольський М. Е. - Особенности иммуноцитокинового статуса у пациентов с герпес-ассоциированной многоморфной экссудативной эритемой (2013)
Літус О. І. - Сучасні можливості серологічної діагностики сифілісу (порівняльний аналіз), Кутова В., Білоконь О., Бондаренко Г., Мавров Г., Щербакова Ю. (2013)
Мавров Г. І. - Инфекции, передающиеся половым путем, и социальная характеристика клиентов женщин коммерческого секса, Щербакова Ю., Пиньковська Л., Миронюк В. (2013)
Чеховська Г. С. - Дерматоскопическая оценка в ранней диагностике онихомикозов (2013)
Болотна Л. А. - Использование дерматокосметических средств "DUCREY" в лечении псориаза волосистой части головы (2013)
Дащук A. М. - Динамика регресса клинических проявлений у больных псориазом при комплексной терапии нарушений обмена ингибиторов клеточного цикла, Пустова Н. (2013)
Добржанська Є. І. - Порушення регуляторних адаптаційних механізмів у хворих на псоріаз (2013)
Левченко О. О. - Алгоритм обследования больных тяжелыми дерматозами, находящихся на длительной системной терапии глюкокортикостероидными гормонами (2013)
Солошенко Е. М. - Дискусійні питання діагностичної цінності шкірних проб в прогнозуванні лікарської хвороби (2013)
Правила для авторов (2013)
Безверхий К. В. - Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект (2014)
Боднар О. В. - Окремі аспекти формування облікової політики підприємства стосовно витрат на виробництво продукції (2014)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз тенденцій розвитку бухгалтерського обліку (2014)
Корягін М. В. - Удосконалення обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємств сфери електронної комерції, Плотніченко І. Б. (2014)
Кулікова Н. Т. - Проблеми адекватності принципів та елементів методу бухгалтерського обліку умовам розвитку інформаційного суспільства (2014)
Метелиця В. М. - Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі (2014)
Остапчук С. М. - Бухгалтерський облік використання земель сільськогосподарського призначення: сучасний стан та потенційні можливості його удосконалення (2014)
Павлюковець М. П. - Концепція побудови сучасної системи обліку на сільськогосподарському підприємстві в умовах інтернет-технологій (2014)
Сук Л. К. - Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції, Сук П. Л. (2014)
Утенкова К. О. - Облік основних засобів за національними і міжнародними стандартами (2014)
Goel S. - Detection of Earnings Management: The Best Fit Model in India (2014)
Віленчук О. М. - Стан та перспективи розвитку аграрного страхування в Україні (2014)
Жмурко І. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку солідарної пенсійної системи України (2014)
Кучеренко Т. Є. - Управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств, Ткачук І. В. (2014)
Мороз О. В. - Фінансові аспекти ідентифікації сучасних прихованих економічних процесів, Семцов В. М. (2014)
Рудик В. К. - Роль та завдання пенсійного менеджменту як невід’ємного елементу становлення вітчизняної пенсійної системи (2014)
Skrypko T. О. - Trends for Innovation Business Development in Lviv Region (2014)
Зоценко О. К. - Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України (2014)
Зубчик С. М. - Оцінка ефективності системи внутрішньогосподарського контролю хлібопекарських підприємств (2014)
Климаш Н. І. - Застосування методики трендового аналізу для визначення імовірності розвитку кризових явищ на підприємстві (2014)
Сметанко О. В. - Удосконалення методики планування внутрішнього аудиту із застосуванням карти-ризиків за показниками вартісно-орієнтованої системи управління акціонерним товариством (2014)
Заяць В. М. - Організація підготовки фахівців у сфері оціночної діяльності, Заяць Р. В. (2014)
Лимар О. Ф. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як фактор підвищення ефективності їх діяльності (2014)
Могилова М. М. - Інституціональне забезпечення переоцінки основних засобів сільського господарства в сучасних умовах (2014)
Федорченко Б. С. - Кластерний аналіз біоенергетичного потенціалу областей України (2014)
Відомості про авторів (2014)
Мельниченко А. А. - Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти (2013)
Stepien T. - New perspectives of higher education and research policy on European level with era as a decisive geopolitical factor (2013)
Vynoslavska O. - Ways of development of corporate social responsibility at technical university in the light of EBEN 2013 annual conference, Pampukha L. (2013)
Бабатіна С. І. - Синдром академічної прокрастинації і соціальна відповідальність у студентському віці (2013)
Блохіна І. О. - До проблеми соціальної відповідальності вищої освіти в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Социальная ответственность и проблема естественнонаучных её предпосылок (2013)
Винославська О. В. - Соціальний та психологічний контракти як умови реалізації принципів глобального договору у вищому навчальному закладі (2013)
Волянюк Н. Ю. - Психологический потенциал социальной ответственности субъекта деятельности, Ложкин Г. В. (2013)
Гур В. І. - Етично-ціннісні засади відповідальності за сьогодення і майбутнє (2013)
Гущина Т. Ю. - Воспитание социальной ответственности личности: возрастной аспект (2013)
Козловець О. А. - Соціальна відповідальність випускника технічного ВНЗ, Левтун І. І., Хворостина О. В. (2013)
Лободинська О. М. - Формування соціальної відповідальності у випускників ВНЗ як чинника успішного працевлаштування (2013)
Магазинщикова І. П. - Екологічна складова соціальної відповідальності випускника ВНЗ (2013)
Пузырев Е. В. - Воспитание ответственности студентов (2013)
Сингаївська А. М. - Плагіат як люстро вищої освіти (2013)
Анацька Н. В. - Екологічні аспекти соціальної відповідальності (2013)
Ангелов Г. В. - Національна культура та проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців, Кананихіна О. М., Соловей А. О. (2013)
Гусак К. О. - Етико-світоглядні засади освіти як умова розвитку соціальної відповідальності (2013)
Гуцол С. Ю. - Социальная ответственность личности как принцип социокультурного проектирования, Гуцол К. В. (2013)
Залеська Р. О. - Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві (2013)
Калініна О. В. - Особливості відповідальної взаємодії між керівником та підлеглим (2013)
Кононенко С. А. - Вплив світогляду на соціально відповідальну поведінку сучасного фахівця (2013)
Кононець М. О. - Вплив моральнісного розвитку на професійну соціалізацію майбутніх інженерів (2013)
Конюшенко Ю. В. - Соціальна відповідальність та культура працівників бібліотек (2013)
Мелащенко О. М. - Соціальна відповідальність випускника технічного університету як орієнтир макрорівня національного розвитку (2013)
Ніколайчук А. В. - Соціальна відповідальність студента та культура (2013)
Панов С. Ф. - Социальная ответственность будущих моряков при изучении стандартной английской фразеологии профессиональной направленности, Ковальчук В. С. (2013)
Stepien T. - The new learning culture? ICT and competences in engineers’ higher education (2013)
Апишева А. Ш. - Инженерно-техническая предметная деятельность как фактор изменения социальных ценностей (2013)
Девтерова Т. В. - Взаємозв'язок мотивації і формування соціальної відповідальності магістра технічного університету (2013)
Жирун О. А. - Відповідальність як передумова соціально-психологічної трансформації майбутніх фахівців (2013)
Мейтарчан С. Ю. - Психологічні аспекти формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів (2013)
Москаленко О. В. - Роль смислової сфери особистості у формуванні соціальної відповідальності майбутніх інженерів (2013)
Савельєва В. С. - Формування соціальної відповідальності у студентів-менеджерів у технічному університеті (2013)
Федченко В. О. - Напрями формування екологічної складової соціальної відповідальності майбутніх авіаційних (2013)
Цимбал І. В. - Відповідальне ставлення студентів технічних спеціальностей до читання іншомовних текстів з фаху (2013)
Чукавіна Т. Е. - Удосконалення системи викладання психологічних дисциплін у майбутніх інженерів, Чукавіна А. Д. (2013)
Panov S. - Social responsibility approaching fluency work for seamen: pre-intermediate vs. advanced students, Vasylyshyna N., Tastan Y. (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності (2013)
Казаков М. А. - Лженаука як перетворена форма наукової діяльності: постановка проблеми (2013)
Кузьменко Н. І. - Університет як унікальний суб'єкт соціального пізнання (філософський дискурс), Демченко О. О. (2013)
Порев С. М. - Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень (2013)
Савчин Г. В. - Історія естетичного – логіка розвитку людської чуттєвості (2013)
Федорова І. І. - Компетентнісний підхід як управлінський механізм реорганізації системи вищої освіти України, Житник М. М. (2013)
Вихляєв Ю. М. - Педагогічні умови формування спеціальних умінь та навичок у спортивному орієнтуванні, Доценко О. В. (2013)
Сейдаметова З. С. - Принципи економіки університетів, Темненко В. А. (2013)
Чиченьова О. М. - Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа (2013)
Stepien T. - New learning culture? Information and communication technologies (ICT) and competences in engineers’ higher education (2013)
Левашов С. П. - Апробация метода частотно-резонансной обработки данных дистанционного зондирования Земли на рудных объектах в различных регионах мира, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Петрановская М. А. (2014)
Баженов В. Г. - Метод и аппаратура для измерения напряжённости электрических полей при геолого-геофизических исследованиях, Якимчук Н. А., Грузин С. В., Пидлисна И. С. (2014)
Левашов С. П. - О возможности применения технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ для выбора мест заложения поисковых скважин на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Пидлисна И. С. (2014)
Азімов О. Т. - Інформаційно-аналітичне забезпечення регіональної оцінки мінливості товщин відкладів, перспективних на пошуки вуглеводнів, Даргейко Л. Ф. (2014)
Устенко Є. В. - Сучасні погляди на теорію вуглеводневих систем, Петруняк В. Д., Вижва С. А. (2014)
Лубков М. В. - Процес охолодження океанічної літосфери (2014)
Дрогицкая Г. М. - Особенности глубинного строения эндогенных рудных районов, расположенных на древних щитах (2014)
Хачай О. А. - Кинематические и динамические характеристики медленных деформационных волн в породном массиве как отклик на взрывные воздействия, Хачай O. Ю., Климко В. К., Шипеев О. В. (2014)
Маркова М. Н. - Исследование и возможности практического применения высших производных магнитного потенциала для решения задач магнитометрии, Лапина Е. П. (2014)
Сабзиев Э. Н. - Алгоритм определения траектории течения жидкости по рельефу, Оруджов Г. Г., Пашаев А. Б. (2014)
Простолупов Г. В. - Наземно-подземная гравиметрия на Верхнекамском месторождении калийных солей, Щербинина Г. П. (2014)
Михеева Т. Л. - Прямые задачи магнитометрии в классе неоднородно намагниченных горизонтальных цилиндрических тел, внешний контур которых аппроксимирован прямолинейными отрезками, Панченко Н. В. (2014)
Божежа Д. Н. - Применение мобильных геофизических методов для обследования инженерно-геологических условий проблемного участка в городе, Прилуков В. В., Пидлисна И. С., Петрановская М. А. (2014)
Кураева И. В. - Математическое моделирование форм миграции тяжелых металлов в почвенных растворах техногенно загрязненных территорий (2014)
Яковенко О. В. - Моделювання забруднення ґрунтів кадмієм у зоні впливу Горлівського хімічного заводу, Кураєва І. В., Філатов В. Ф., Д’яченко Н. О., Дуброва Н. О., Павлюк С. Д. (2014)
Меньшов О. І. - Перші результати атмомагнітного контролю стану довкілля на прикладі міста Київ (2014)
Блинов В. Ф. - Потепление климата Земли – следствие эволюции Солнечной системы (2014)
Дубровина С. В. - Проблемы современного электронного картографирования на примере создания автонавигационных карт (2014)
Борзих О. І. - Інновації моніторингу карантинних шкідливих організмів у рослинництві України (2013)
Гаврилюк Л. Л. - Інновації захисту рослин — виробництву, Круть М. В. (2013)
Андрійчук Т. О. - Стійкість сортів картоплі проти фузаріозного в’янення, Хомяк В. В. (2013)
Аньол О. Г. - Досвід застосування Вертімеку 018 ЕС, к.е. проти павутинних кліщів на яблуні, Власова О. Г., Гродський В. А. (2013)
Бакай І. Д. - Ефективність препаратів Гумісол, Байкал, Ембіонік та їх вплив на урожай пшениці озимої і ярої в умовах Північного Лісостепу України, Василенко М. Г. (2013)
Венгер В. М. - Ефективність застосування акарицидів проти павутинного кліща на хмелю, Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2013)
Гаманова О. М. - Захист гіркокаштана звичайного від каштанової мінуючої молі (2013)
Горновська С. В. - Південна соняшникова шипоноска (Mordellidae, Mordellistena parvulliformis Stshegol — Bar. 1930) в Північно-східному Степу України, Федоренко В. П. (2013)
Грицюк Н. В. - Вплив комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої (2013)
Гунчак В. М. - Контроль деяких регульованих шкідливих організмів у західному регіоні України (2013)
Даскалюк О. П. - Використання природних регуляторів росту в інтегрованому захисті рослин, Войняк В. І., Мойса І. І., Бундук Ю. М. (2013)
Журавчак Т. М. - Нематоцидна дія фтористого сульфурилу, Романко В. О., Бокшан О. Я. (2013)
Зеля Г. В. - Тестування селекційного матеріалу картоплі на стійкість проти раку та виділення джерел стійкості, Зеля А. Г., Олійник Т. М. (2013)
Зеля А. Г. - Вплив препаратів різної природи на збудника раку картоплі — Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Нікорюк М. Г., Зеля Г. В., Макар Т. Й., Метельська А. Г. (2013)
Знаменський О. П. - Оцінка та відбір сортів картоплі української селекції на стійкість проти колорадського жука (2013)
Іванська А. О. - Деякі особливості біології ентомофага хойойї (Chouioia cunea Yang) та обґрунтування його сезонної колонізації проти американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury), Кордулян Р. О., Мороз М. М. (2013)
Карелов А. В. - Характеристика українських сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) за допомогою новітніх молекулярних маркерів генів помірної стійкості проти іржастих грибів, Козуб Н. О., Созінов І. О., Созінов О. О., Лікар С. П., Блюм Я. Б. (2013)
Ковалишина Г. М. - Генетичне різноманіття сортів пшениці озимої за стійкістю проти бурої іржі (2013)
Конверська В. П. - Оцінка ефективності різних видів та популяцій трихограми для регуляцій чисельності лускокрилих шкідників капусти (2013)
Крим І. В. - Визначення стійкості картоплі проти збудника бурої бактеріальної гнилі в лабораторних умовах (2013)
Кузнєцова Л. М. - Перспективи використання Bacillus thuringiensis проти ільмового листогриза Galerucella luteola (Chrysomelidae:galerucinae), Крижко А. В., Ткаленко Г. М., Вєтрова В. В. (2013)
Лісовий М. П. - Наукові основи генетичного захисту рослин в Україні, Лісова Г. М. (2013)
Лісовий М. П. - Характеристика колекційного матеріалу пшениці озимої за стійкістю проти хвороб, Лісова Г. М., Афанасьєва О. Г., Бойко І. А., Довгаль З. М. (2013)
Малиш І. Ю. - Стеблоїди та насіннєїди родини Apionidae: співвідношення та динаміка чисельності на різних видах конюшини, Федоренко В. П. (2013)
Мельник А. Т. - Вплив метеофакторів на розвиток альтернаріозу у лісостеповій зоні України, Андрійчук Т. О., Шевага Г. М., Кирик М. М. (2013)
Михайленко С. В. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб листя ячменю ярого (2013)
Пилипенко Л. А. - Моніторинг карантинних видів фітопаразитичних нематод в Україні, Подберезко І. М. (2013)
Решетова Є. Д. - Захист грибів у закритому ґрунті, Федоренко В. П. (2013)
Рибак Р. Л. - База даних "Фітосанітарні вимоги країн-членів СОТ" в умовах міжнародного фітосанітарного співробітництва, Жабенко О. В., Бундук Ю. М., Метельська А. Г. (2013)
Сергієнко В. Г. - Шкідливість сухої плямистості картоплі, Богданович С. В. (2013)
Сікура О. А. - Перспектива застосування ентомопатогенів проти західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), Бокшан О. Я., Штейфан З. В., Сікура О. О. (2013)
Сігарьова Д. Д. - Взаємовідносини між хижими грибами і нематодами та їх використання у біологічному захисті рослин, Калатур К. А. (2013)
Скрипник Н. В. - Фітофтороз коренів суниці (Phytophthora fragariae Hickman) — небезпечне карантинне захворювання, Макарук О. М. (2013)
Скорейко А. М. - Вплив живильного середовища на ріст і розвиток Phytophthora cactorum Schroet (2013)
Сніжок О. В. - Прихованохоботники на ріпаку озимому в Західному Лісостепу України (2013)
Сторчоус І. М. - Вплив гербіцидів на мiкрoфлору ґрунту (2013)
Сухарева Р. Д. - Тривалість розвитку та динаміка чисельності золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди в умовах Західного Лісостепу України, Бабич А. Г. (2013)
Тактаєв Б. А. - Створення стійких проти бульбової нематоди (Ditylenchus destructor Thorne) сортів картоплі з комплексом господарськи цінних ознак, Сігарьова Д. Д., Бомок С. К. (2013)
Тимошенко О. П. - Вплив мікрохвильової обробки насіння на ураження рослин пшениці ярої кореневими гнилями (2013)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація параметрів глибинного культивування гриба роду Trichoderma, Гораль С. В. (2013)
Ткачова С. В. - Шкідливість личинок хлібних п’явиць на посівах пшениці ярої, Федоренко В. П. (2013)
Трибель С. О. - Захист рослин — реальний напрям збільшення виробництва рослинницької продукції, Стригун О. О. (2013)
Устінова А. Ф. - Визначення карантинних, буферних та регульованих зон при виявленні карантинних видів бур’янів, Мунько Д. Д. (2013)
Хомяк В. В. - Залежність ризогенної активності мікропагонів айви від способу їх укорінення (2013)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику арахісового зерноїда (Caryedon gonagra Fabr.) та визначення ступеня його небезпеки для центральної України (2013)
Шевага Г. М. - Спосіб прискореного розмноження безвірусних рослин картоплі, перспективних для Західного Лісостепу України, Мельник А. Т., Кирик М. М. (2013)
Шевага Г. М. - ЗТ-ПЛР-діагностика перспективних сортів картоплі для Західного Лісостепу України, Слободян С. О., Олійник Т. М., Грицай Р. В., Кирик М. М. (2013)
Юсько Л. С. - Ризик інтродукції в Україну нових збудників вірозів і бактеріозів цибулі, Бокшан О. Я., Садляк А. М. (2013)
Яковлєв Р. В. - Методика оцінки токсичності інсектицидів для медоносної бджоли, Секун М. П. (2013)
Ярошенко Л. М. - Біологічні особливості та аналіз фітосанітарного ризику пасльону лінійнолистого (Solanum elaeagnifolium Cav.) для території України, Пилипенко Л. А. (2013)
Правила для авторів (2013)
Онисько С. - Концептуальні засади формування ефективної системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Кіц М. (2014)
Губені Ю. - Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці, Сватош М. (2014)
Дроздяк І. - Продовольча безпека України: проблеми і перспективи (2014)
Шульга О. - Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика (2014)
Щербата І. - Стратегія розвитку трудової активності населення сільських регіонів, Василенька Н., Бернацька І. (2014)
Черевко Г. - Хміль в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Szymanska E. - Regional investment differentiation in polish pig farms (2014)
Гилка М. - Аналіз тенденцій в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності (2014)
Березівський З. - Стан і перспективи економічного розвитку агропромисловго комплексу Львівської області, Березівська О. (2014)
Яців С. - Концентрація молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах, Яців О. (2014)
Андрющенко А. - Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини (2014)
Сікора О. - Збереження та розвиток людського потенціалу села (2014)
Зозуля-Бахір І. - Підвищення зайнятості в сільському господарстві (2014)
Янишин Я. - Експортно-імпортні можливості зерновиробництва в агропідприємствах Кам’янка-Бузького району Львівської області (2014)
Ткачук В. - Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах (2014)
Корчинський І. - Архітектоніка інфраструктури аграрної сфери України (2014)
Дудич Г. - Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин (2014)
Павленчик Н. - Диверсифікація діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Щурик М. - Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора на засадах сталого розвитку, Тодорюк С. (2014)
Самойлік М. - Концептуальні засади управління вторинними ресурсами у регіоні (2014)
Колодійчук І. - Стале землекористування в карпатському регіоні: оцінка та проблеми, Колодійчук В. (2014)
Самойлік М. - Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика (2014)
Черевко Г. - Математичне моделювання використання енергії сонця для гарячого водопостачання і охолодження молока на молочно-товарній фермі, Савченко Є. (2014)
Пасічник Т. - Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA, Хірівський Р., Панасюк О. (2014)
Гавука І. - Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект (2014)
Сиротюк Г. - Наукові здобутки студентів (2014)
Титул, содержание (2014)
Нефедов Ю. И. - Гидроударная система отопления без потребления энергии от внешних источников (2014)
Пирогов А. Д. - Возможности самоэнергетического аудита интегрированных технологий на крупном машиностроительном предприятии (2014)
Шубенко О. Л. - Перевод малой теплоэлектроцентрали на сжигание местного топлива в объемах, обеспечивающих ее работу в летнее время, Бабак М. Ю., Сенецький О. В., Роговий С. В. (2014)
Мезеря А. Ю. - Аналіз факторів, які впливають на фізико - механічні властивості ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі, Занихайло Є. О. (2014)
Побігайло В. А. - Комплекс "реактор – керований шунт", як спосіб підвищення ефективності обмеження струмів короткого замикання в виробничих системах електропостачання, Калінчик В. П. (2014)
Гулей А. Б. - Оценка зависимости температуры дымовых газов на выходе из топки парового котла ТП - 81 от нерасчетных присосов воздуха через неплотности в ограждении топки, Ключка Е. П. (2014)
Мехович С. А. - Опыт использования промышленных кластеров как инструмента инновационного развития, Фадеев А. В. (2014)
Білостоцька І. Ю. - Розвиток страхового захисту в аграрному секторі, Временко Л. В. (2014)
Орфанова М. М. - Напрямки покращення екологічної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу України (2014)
Про основні показники роботи паливно - енергетичного комплексу за січень - березень 2014 р. (2014)
Abstracts (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 470, квітень 2014 р. (2014)
Пример оформления статьи (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Величко О. М. - Вибір методів загального оцінювання ризиків у сфері технічного регулювання, Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. (2013)
Коломиец Л. В. - Некоторые аспекты метрологического обеспечения учета пищевой и ликёро-водочной продукции, Новикова А. И., Злобин Р. В., Новиков В. И. (2013)
Братченко Г. Д. - Вимірювально-обчислювальний комплекс для повірки електровимірювальних приладів, Попенака А. М., Петрище М. О., Крутов С. Л. (2013)
Щербина Ю. В. - Елементи практичної реалізації частотного тесту генераторів криптографічних перетворень, Волков С. Л. (2013)
Дяченко О. Ф. - Визначення геометричних параметрів блока-модуля лінійного тягового електродвигуна гусеничної машиниі (2013)
Корчинский В. В. - Условие обеспечения энергетической скрытности хаотических сигналов при передаче конфиденциальной информации, Казакова Н. Ф., Манько В. О. (2013)
Banzak G. V. - Influence of factor variation on size of an optimum level of maintenance service, Banzak O. V., Leshchenko О. I. (2013)
Алфвітний покажчик (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Рожок В. І. - Хорові сцени в опері Віталія Губаренка "Загибель ескадри" (2014)
Нестьева М. И. - В союзе с композитором (2014)
Остроухова Н. В. - Твори Віталія Губаренка на одеській сцені (2014)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Перетини реального та ірреального в хоровій драматургії опери Віталія Губаренка "Вій" (2014)
Чепалов О. І. - Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені (2014)
Полянська Г. М. - Музичне узагальнення класичної лексики академічної хореографії в балеті Віталія Губаренка "Комуніст" ("Обов’язок, і віра, і любов") (2014)
Стасюк С. А. - "…Что движет солнце и светила": оперные новеллы о любви (2014)
Зуєв С. П. - "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери (2014)
Шмельова Н. О. - Моноопера Віталія Губаренко "Самотність" – творчий союз композитора і співака (2014)
Поліщук Ю. І. - "Монологи Джульєтти" Віталія Губаренка: від авторської партитури до сценічної реалізації (2014)
Батовська О. М. - Невідомі сторінки хорової музики a cappellа Віталія Губаренка (2014)
Луніна А. Є. - Володимир Сіренко: "Ідеї, утілені в опері, сьогодні дуже актуальні…" (про оперу-ораторію Віталія Губаренка "Згадайте, братія моя") (2014)
Лащенко С. К. - И вновь об Александре Пушкине, Петре Чайковском и современном режиссёрском театре (2014)
Тітова Г. І. - Дмитро Смолич: початок творчого шляху (2014)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2014)
Щербакова М. Н. - Дух творчества и человеческого тепла (2014)
Рожок В. І. - Корифеї українського духового виконавства (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Скороходов В. П. - Выдающиеся личности (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Цайтц В. Б. - Майбутнім поколінням виконавців на духових інструментах (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Гуменюк Т. К. - Корифеї української фортепіанної школи (Київська фортепіанна школа. Імена та часи : монографія / авт. проекту Т. О. Рощина; авт.-упоряд. Т. О. Рощина, О. В. Ринденко; ред. О. В. Сахарова, О. Є. Степанюк. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – 630 с.) (2014)
Давидов М. А. - Питання сучасного виконавства на духових інструментах (Апатский В. Н. Актуальные проблемы духового музыкально- исполнительского искусства / В. Н. Апатский. – К. : Задруга, 2013. – 588 с.) (2014)
Круль П. Ф. - Наукове дослідження і навчальний посібник для учнів духових класів музичних навчальних закладів (Апатский В. Н. Актуальные проблемы духового музыкально-исполнительского искусства / В. Н. Апатский. – К. : Задруга, 2013. – 588 с.) (2014)
Табуреткин Б. Ф. - Один из самых авторитетных специалистов на всём постсоветском пространстве (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе: учебное пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / В. Т. Посвалюк. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2014)
Онищенко В. Ф. - Онтологический контекст экономического кризиса (2014)
Мазур Е. Е. - Организационные патологии системы государственного регулирования розничной торговли Украины (2014)
Лютый И. А. - Противоречия процессов финансиализации и их влияние на экономический рост в Украине, Мороз П. А. (2014)
Радионов Ю. Д. - Прогнозирование и планирование как инструмент эффективного управления и использования бюджетных средств (2014)
Бородина Е. Н. - Аграрное развитие и саморазвитие общин: модернизация через взаимную адаптацию (теоретико-методологический аспект), Прокопа И. В. (2014)
Зализко В. Д. - Экономический потенциал сельских территорий: генезис, структура, свойства, приоритеты усиления (2014)
Гнибиденко И. Ф. - Трансформация рынка труда на селе: перспективы оптимизации неформальной занятости сельского населения, Руснак А. Д. (2014)
Пасхавер Б. И. - Аграрные реформы: история и современность (2014)
Титул, содержание (2014)
Рязанов В. Т. - Экономическая политика после кризиса: станет ли она снова кейнсианской? (2014)
Харазишвили Ю. М. - Адаптивный подход к определению стратегических ориентиров экономической безопасности Украины, Дронь Е. В. (2014)
Лигоненко Л. А. - Интеллектуальный капитал предприятия: научно-методические основы и результаты оценки (2014)
Клименко О. В. - Развитие сиситемы регулирования рынков небанковских финансовых услуг в Украине (2014)
Мудрак Р. П. - Экспорт украинского продовольствия: состояние, тенденции, причины (2014)
Бобко А. Н. - Экономика лесоводства начинается с использования земельных угодий по назначению (2014)
Прокопа И. В. - Физико-экономическая парадигма современной теории и практики хозяйствования (2014)
Титул, содержание (2014)
Поздравления (2014)
Дашутин Г. П. - Наш краеугольный камень – созидание. 20 лет концерну "Укрросметалл" (2014)
Жарков П. Е. - История создания и созидания. 50 лет АО "НПАО ВНИИкомпрессормаш" (2014)
Олишевич А. А. - АО "Полтавский турбомеханический завод" в модернизации энергетики Украины (2014)
Ванеев С. М. - Кадры компрессоростроителей вырастают в Сумах, Парафейник В. П. (2014)
Аннопольский Д. В. - Перспективы использования адиационных методов очистки дымовых газов и диагностики оборудования длятопливоподготовки, Бабушкина С. И., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Мелякова Е. А., Прохоренко Е. М., Сагайдачный М. А. (2014)
Концевич В. Г. - Параметрическое моделирование теплообменника с помощью интеллектуального языка программирования iLogic, Наружный Д. В. (2014)
Бубликов В. Б. - Высокопрочный чугун с шаровидным графитом – уникальный конструкционный материал современного машиностроения (2014)
Тарельник В. Б. - Ремонт шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием, Марцинковский В. С. (2014)
Десятніков І. В. - Трансформація поміщицьких господарств України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Savchenko S. - Transnational corporations effect on the economy of developing countries, Savchenko M. (2014)
Skrypnyk A. - Soil balance formalization problem, Galaieva L. (2014)
Дмитрук Б. П. - Нарощування обсягів видобутку сланцевого газу як передумова формування енергетичної незалежності України, Гирник Л. В. (2014)
Чередніченко С. В. - Прогнозування тенденцій світового ринку металопродукції та експортної діяльності металургійної галузі України (2014)
Нусінова О. В. - Аналіз розкриття інформації про стан корпоративного управління акціонерних товариств (2014)
Касьянова Н. В. - Концепція формування виробничої структури інтегрованої енергетичної компанії, Левшова Ю. О. (2014)
Олійник В. М. - Оптимізація ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу (2014)
Лебідь І. О. - Особливості управління репутацією підприємства (2014)
Гвоздь В. М. - Управление комплексной бесконтактной системой защиты электроустановок (2014)
Димченко Н. С. - Інноваційна поведінка менеджера та її роль в управлінській діяльності (2014)
Краус К. М. - Українська практика управління маркетингом малих торговельних підприємств (2014)
Грибан Н. Г. - Становлення стратегічного управління на підприємствах переробки аграрної продукції (2014)
Скрипник А. В. - Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору, Проскура К. П. (2014)
Камінський А. Б. - Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних історій в Україні (2014)
Годес Н. В. - Генезис трансформації фінансового ринку республіки Білорусь: переваги і недоліки (2014)
Румянцев Н. В. - Многомерная оптимизация параметров торговой системы в рыночных условиях, Кольчик С. О. (2014)
Ревенко Д. С. - Интегральные модели экономической устойчивости предприятия и инструментальные средства ее визуализации и диагностики, Лыба В. А. (2014)
Медведева М. И. - Моделирование производственного процесса с ненадежным оборудованием (2014)
Тарасова О. О. - Управління розвитком регіону засобами моделювання (2014)
Яцина В. В. - Модель оцінки економічної ефективності аутсорсингу при виробництві товарів промислового призначення (2014)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2014)
Наші автори (2014)
Summary (2014)
Запрошуємо авторів до співпраці (2014)
Уварова Т. - Ментальність: культурологічний аспект (2012)
Красноруцкая О. - Теория идентичности и феноменологическая концепція тела в исследовании телесных практик (2012)
Ivanyk S. - Kulturowo-historyczne uwarunkow ania powstania filozoficznej szkoły Lwowskiej i jej gałęzi ukrainskiej (2012)
Сухина И. - Аксиологическое понимание инкультурации и культурной идентичности личности (2012)
Zabratanska K. - "Nowa tozsamosc” w kontekscie kultury globalnej (2012)
Миколаєнко І. - Глобалізаційна культура як альтернатива культурній ідентичності. Ґенеза і перспективи розвитку (2012)
Жаде З. - Креативность идентичности: российский выбор (2012)
Караваєв В. - Українська національна ідентичність як об’єкт державної політики (2012)
Троян В. - Особливості та основні тенденції сучасного українського регіоналізму (2012)
Кузьменко О. - Національна ідентичність та її межі: до питання формування образу "Іншого" (2012)
Савенець А. - Клопоти з ідентичністю іншого в сучасному перекладознавчому дискурсі (2012)
Матицин О. - Етапи ранньої творчості М. В. Гоголя у дзеркалі преси (на прикладі газети "Сєвєрная пчєла") (2012)
Корнійчук Т. - Проблеми релігійної ідентичності в "Наталці Полтавці" І. П. Котляревського (2012)
Янковська Ж. - Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (2012)
Хорунжа Г. - Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан (2012)
Бабій Н. - Довбуш і Бешт у бароковій культурі Прикарпаття (2012)
Семенович А. - Проблеми ідентичності в сучасній Україні (2012)
Журмій Н. - Пошуки політичної ідентичності українців на прикладі регіональних особливостей скульптурних пам’ятників (2012)
Шабацюк А. - "Нова" мовна політика в Україні як небезпека для мовної ідентичності та ускладнення співіснування культур, Пономаренко Я. (2012)
Абрашкевічус Г. - Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців (2012)
Gordeeva Y. - Kwestia dziedzictwa radziekiego i zmian w przestrzeni miejskiej Kiszyniowa na łamach mołdawskiej prasy rosyjskojęzycznej (2012)
Jumakanova M. - Koncepcja "mniejszego zła” w kreowaniu obrazu Rosji we wspołczesnej kazachstanskiej historiografii (2012)
Малюгина О. - Проблема национальной идентичности в контексте миграционных процессов в современной России (2012)
Tarkhan-Mouravi G. - Some characteristics of identity among ethnic groups in Georgia and the Caucasus (2012)
Ключник Р. - Вплив чинника ідентичності на політичні процеси в Бельгії (2012)
Тверезовська Н. - Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів, Мельничук Т. (2012)
Павлова Г. - Якість освіти як аксіологічна категорія (2012)
Петрушкевич М. - Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд) (2012)
Киселиця С. - Двовір’я в Україні як спадок "чужої" ідентичності (2012)
Грищенко І. - Специфіка суб’єкт-суб’єктивного моделювання етнічного інакшого у фольклорі (2012)
Удуд М. - Традиційна обрядовість як складова збереження національної ідентичності (2012)
Красовська І. - Семантика обрядового простору у весіллі Сокирянщини 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Галуйко Р. - Поява нових ікон у ХХІ ст. в Україні (2012)
Мельник Д. - Втеча з дому як стратегія здобуття екзистенційної ідентичності (2012)
Мала Т. - Політика мультикультуралізму в сучасних поліетнічних суспільствах (2012)
Ганаба С. - "Homo comlexus" як образ людини інформаціонального суспільства (2012)
Гергун А. - Модернізація та ідентичність у контексті глобалізації (2012)
Добридень О. - Споживацька ідентифікація в Україні в умовах глобалізації (2012)
Рябокляч В. - Проблема співвідношення локальних та глобальних ідентичностей (2012)
Зражевська Н. - Про діалог культури і субкультур (2012)
Шевчук О. - Етнічна самосвідомість та етнічна ідентичність у сучасній Україні (2012)
Гриценко В. - Традиційна культура як парадигма ідентифікатів (2012)
Наумкіна О. - Культурна ідентичність українського етносу (2012)
Божко Н. - Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв’язків кінця ХVІ – початку ХVІІ століття, Цубов Л. (2012)
Месхидзе Д. - Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" (2012)
Папаяні І. - Наративний підхід у вивченні релігійної ідентичності (2012)
Кравчук М. - Релігія як чинник само ідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса (2012)
Бондарчук Л. - Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур (2012)
Більченко Є. - Перші симптоми "смерті історії" в культурі Заходу: етика та естетика руху хіпі (2012)
Зражевська Н. - Культура і субкультура: стосунки взаємозалежності (2012)
Колос Д. - Український кінематограф ХХІ століття: постмодерністський прорив (2012)
Карповець М. - Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача (2012)
Сухина И. - Культура информационного типа: контуры философской концептуализации (2012)
Kancik E. - Politics and network society (2012)
Косюк О. - Публіцистика й публіцистичність як дискурс та інтеркурс у царинах культури і масової комунікації (2012)
Шевчук К. - Матеріальне/імматеріальне буття творів електронного мистецтва (2012)
Чабак Л. - Проблеми сприйняття творів мистецтва в інформаційному суспільстві (2012)
Єфімова А. - Практики "публічного мистецтва" та їх відображення в Інтернет-просторі (2012)
Нікітіна І. - Вплив звукових рядків на відвідувача музею (2012)
Каспарі О. - Художній пантеїзм у творчості Василя Кікіньова (2012)
Левицька В. - Проблема позашкільного художнього виховання учнів у культурологічних наукових дослідженнях (2012)
Шевчук О. - Соціокультурний феномен кордону, його види і способи подолання (2012)
Ємець Т. - Внесок Київської старої громади в українське націєтворення (2012)
Сорочук Л. - Культурно-просвітницькі ідеї Кирило-Мефодіївського товариства (2012)
Янковська Ж. - Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції (2012)
Мікула О. - Гумористичні колядки у дослідженні Олени Пчілки (на основі розвідки "Украинские колядки. Текст волынский") (2012)
Шевчук Д. - Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології (2012)
Вербець В. - Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді (2012)
Морозов С. - Філософські засади нової парадигми освіти (2012)
Нестеренко В. - Культурний центр у системі культури: до методології дослідження, Зайцев М. (2012)
Островерхова Н. М. - Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи (2014)
Тесленко В. В. - Самоосвіта старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Волощук І. С. - Інтелект та інші складові психіки людини (2014)
Петрович О. Б. - Особливості розвитку літературної обдарованості старшокласників (2014)
Федорова Н. Ф. - Виховання особистості та процес її формування у сім’ї, Соколовська Н. Б., Баранова М. А. (2014)
Олійник С. С. - Розкриття креативного потенціалу учнів на уроках фізики через призму естетичного виховання (2014)
Веселка Ю. Б. - Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів (2014)
Коробко Т. Ю. - Особистісний супровід дитини для розкриття математичних здібностей, Куриленко Н. Я. (2014)
Луценко Л. В. - Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку, Педько І. В. (2014)
Камишин В. В. - Рекомендації та алгоритми управління навчальним процесом з урахуванням основних домінант та рівнів домагань студентів (2014)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "локус контроль" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Лук’янчук Н. В. - Тренінг комунікативності обдарованих старшокласників (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей (2014)
Шевенко А. М. - У чому криється феномен обдарованої дитини? (2014)
Прашко О. В. - Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості (2014)
Інформація (2014)
Абрамович Г. М. - Педагогічне значення співпраці з сім’ями у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2008)
Адамський В. Р. - Факультет соціального виховання Кам’янець-Подільського інституту народної освіти: структура, завдання, організація навчального процесу (2008)
Барнич О. В. - Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів (2008)
Бекірова Л. Е. - Анализ категориального аппарата профессиональной готовности будущего учителя начальных классов к применению интерактивных технологий обучения (2008)
Берека В. Є. - Погляд М.М.Дарманського на сутність принципів менеджменту в освіті та їх трансформація на магістерську підготовку майбутніх управлінців (2008)
Бєжанова Н. Л. - Спецкурс "Формування оцінювальних умінь у молодших школярів” як аспект підготовки вчителя в післядипломній освіті (2008)
Блажевич О. І. - Топоніміка як важливий чинник у формуванні в студентської та учнівської молоді любові до історії та культури рідного краю (на прикладі вивчення топонімів і мікротопонімів села Баглайки Красилівського району Хмельницької області) (2008)
Блажевич Ю. І. - Використання в курсі "Релігієзнавство” матеріалів регіональної історії з теми "Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз релігійної ситуації в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. та в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.)” (2008)
Вавринчук М. П. - Школознавство: галузь педагогічної науки (2008)
Воротняк Л. І. - Особливості педагогічної технології формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах (2008)
Гайдамашко І. А. - Подолання агресії як актуальна соціально-педагогічна проблема (2008)
Галус О. М. - Концептуальне підґрунтя управління процесом адаптації особистості в умовах реформування вищої школи (2008)
Гамрецька Г. С. - Проблеми соціогуманітарної освіти майбутніх учителів початкової школи як викладачів курсу "Я і суспільство” (2008)
Горелікова Т. Г. - Алгоритм розвитку організаційної культури керівника вищого медичного навчального закладу І-ІІ р.а. (2008)
Гуцал Л. А. - Шкільна природнича освіта у нормативних документах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2008)
Дарманська І. М. - Управлінський аспект правової підготовки майбутніх учителів (2008)
Денищик О. І. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів (2008)
Дорош Г. О. - Сприймання художньої правди через гуманістичну спрямованість літературного твору (за романом В.Барки "Жовтий князь”) (2008)
Заредінова Е. Р. - Виховний та крос-культурний аспект формування морально-ціннісних взаємин у кримськотатарській сім’ї (2008)
Кірсанова О. В. - Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косівської кераміки (2008)
Кузь Ю. М. - Аналіз теорії та практики правової підготовки майбутніх офіцерів (на прикладі Національної академії Державної прикордонної служби України) (2008)
Кулик О. Є. - Фактори ефективної організації процесу творчої самореалізації майбутніх інженерів (2008)
Кустовська І. М. - Формування професійно значущих умінь та навичок як основна складова процесу підготовки майбутніх економістів (2008)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності у структурі методичної компетентності майбутнього вчителя української мови, Грибан Г. В. (2008)
Левчик І. Ю. - Умови забезпечення успішності у навчанні студентів з боку особистісно орієнтованого підходу: американський досвід (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дошкілля України: полікультурний простір етнопедагогічної освіти дітей (2008)
Марцинюк В. Г. - Навчальні технології підготовки майбутніх менеджерів у ВНЗ США (2008)
Мафтин Л. В. - Сучасні підходи до проблеми українознавства (2008)
Машкіна Л. А. - Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до роботи з сім’єю (2008)
Мергут О. О. - Основні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів до застосування різновидів друкованої реклами в процесі формування позитивного іміджу організації (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми формування комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (2008)
Онофрійчук Л. О. - Підготовка фахівців дошкільної освіти: історичний аспект (2008)
Пісоцька Л. С. - Організація системи маркетингу навчально-виховних послуг ДНЗ та управління нею (2008)
Поляновська О. Р. - Позакласна виховна робота як один із шляхів профілактики правопорушень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2008)
Пунда К. В. - Інновації – один із перспективних шляхів якісної освіти (2008)
Роговець О. В. - Громадянська культура як складова етнокультури особистості (2008)
Савіцька Г. І. - Підготовка студентів до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (2008)
Северіна Т. М. - Формування готовності майбутніх педагогів до особистісного та професійного самовдосконалення (2008)
Семчакевич С. Л. - Особливості оцінювання школярів на уроках музики (2008)
Соловей М. В. - Регіональний аспект краєзнавчо-пошукової роботи учнів загальноосвітніх шкіл у другій половині ХХ століття (2008)
Сухович Г. А. - Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (2008)
Табере В. М. - Засади розвитку іншомовної компетентності як чинника підвищення якості професійної підготовки лікарів (2008)
Ткачук Г. О. - Знання рідної мови – основа гуманітаризації освітнього процесу у вищих педагогічних закладах (2008)
Швець Т. В. - Використання методу проектів на заняттях з української літератури (2008)
Шквир О. Л. - Професіограма менеджера освіти (2008)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання старшокласників у процесі вивчення географічних курсів (2008)
Машіка В. Ю. - Оцінка ефективності біолазеротерапії у дітей, хворих на персистуючу бронхіальну астму середньо-тяжкого перебігу, за клініко-функціональними та імунологічними показниками (2013)
Білак В. М. - Стан реактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, під впливом лікування методом спелеотерапії, Чонка Я. В., Білак І. Д. (2013)
Троцький Г. М. - Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього віку з перинатальним контактом із ВІЛ (2013)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників метаболічної активності ефекторних клітин (нейтрофілів, еозинофілів) у верифікації бронхіальної астми фізичної напруги в дітей, Бєлашова О. В., Марусик У. І., Григола О. Г. (2013)
Маляр В. В. - Особливості адаптаційних процесів у немовлят, народжених матерями у разі ідіопатичного багато- і маловоддя (2013)
Іванова Л. А. - Ефективність лікування загострення бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку з урахуванням генетичних маркерів (2013)
Корчинська О. О. - Материнські та перинатальні наслідки, повязані з кесаревим розтином: порівняльний аналіз із досвідом колег зі Словаччини, Гульпе К. Ю. (2013)
Юрцева А. П. - Сучасні підходи до діагностики харчової алергії у дітей та основні принципи дієтотерапії, Фофанова О. В., Лотовська Т. В. (2013)
Horlenko O. M. - Disbiotical changes in the children with diarrea syndrom, Hema N. M., Dubinina U. G., Polyak M. A., Halay B. M. (2013)
Cмоланка І. Ю. - Верукозна та атрофічно пігментна форма червоного плескатого лищаю: клінічний випадок лінійної форми захворювання (клінічний випадок), Руснак Д. І. (2013)
Сочка Н. В. - Дисфункція ендотелію у дітей з артеріальною гіпертензією (2013)
Мотрюк В. Б. - Застосування нейровізуалізації для діагностики вегетативних дисфункцій у дітей та корекція порушень мозкового кровоплину (2013)
Клітинська О. В. - Особливості організації надання кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям Закарпаття (2013)
Мочалов Ю. Ю. - Порівняльна характеристика результатів застосування еластопротекторів різного типу в дитячій щелепного-лицевій хірургії (2013)
Майданник В. Г. - Аускультація органів дихання з точки зору біоакустики та цифрових технологій, Ємчинська Є. О., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. (2013)
Богадельніков І. В. - Освіченість або інтелігентність (2013)
До відома авторів (2013)
Савельєва М. - "Рецепція ідей" як неможливість збереження особистісної творчої ідентичності (2013)
Метельова Т. - Полівалентність само ідентифікації у добу глобалізації (2013)
Павлов В. - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности (2013)
Бернюков А. - Велика онтологічна одісея ХХ століття (на прикладі онтологічних проектів Е. Гусерля, М. Хайдегера, М. Гартмана та К. Попера) (2013)
Борканюк А. - Національна ідентичність як одна з ключових категорій полікультурної освіти (2013)
Вишинський С. - Европейський проект: між традицією та(після)модерном (2013)
Гордієнко Д. - Античний спадок як чинник європейської ідентичності України (2013)
Гончаренко Е. - Лабиринты ускользающей идентификации (2013)
Загребельний І. - "Християнська ідентичність" як наслідок деесенціалізації релігії (2013)
Висоцький А. - Антропологічне, соціологічне, політологічне та комунікаційне розуміння поняття "зіткнення культур" (2013)
Фокшей Д. - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі (2013)
Могдальова І. - Феномен Чужого у філософії Е. Гусерля, Фесенко А. (2013)
Носова Г. - Концептуалізація національної, етнічної, культурної ідентичностей в історичному вимірі. Криза ідентичності за умов глобалізації (2013)
Білик Г. - Стратегії конструювання ідентичності для Іншого (2013)
Олещенко М. - Проблема культурної ідентичності особистості в добу симулякрів (2013)
Kazmierczak A. - Kim jestem? Proba okreslenia tozsamosc człowieka wspołczesnego (2013)
Унгурян І. - Трансформація духовності людини в процесі сучасної культурної ідентифікації, Цинтила О. (2013)
Шевченко О. - Феномен крос культурної ідентичності в інформаційному суспільстві (2013)
Kancik E. - Identity creation on the Internet, that is, the virtual identity of a modern man (2013)
Логвінов А. - Самоідентифікація етнічних груп в етнонаціональних конфліктах, Чальцева О. (2013)
Чижова Н. - Місце і роль комунікації в культурному діалозі (2013)
Остринська Л. - Людина vs. Природа: діалог чи протистояння?, Цинтила О. (2013)
Чернишова Т. - Транскультурна модель розвитку сучасної культури в умовах глобалізації як нове осмислення проблеми співвідношення уніфікації та відмінностей (2013)
Чайковский Я. - Мультикультурализм: между научным осмыслением и практическим воплощением, Швец О. (2013)
Гордієнко Н. - Феномен глобального міста: проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі, Юріна І. (2013)
Радзік Р. - Українці серед націй Центрально-Східної Європи (чинники націє творчих процесів) (2013)
Нагорняк Т. - Поєднання регіональної і національної ідентичності українців у процесі національного брендингу (2013)
Лучак А.-М. - Контркультура як альтернативна модель ціннісних орієнтацій для сучасного споживацького суспільства (2013)
Чечотка А. - Порубіжна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Gordeeva Y. - Cluj-Napoca and Lviv: power and urban space in the second half of the 20th century (2013)
Ясінський М. - Каузальні та епохальні прообрази часу (2013)
Wasiuta O. - Kształtowanie identyfikacji etniczno-kulturowej i wielokulturowej mniejszosci ukrainskiej w Polsce (2013)
Гузенина С. - К проблемам теоретико-методологического анализа феномена образа Родины (2013)
Халюк Л. - Концепт "малої вітчизни" в усній прозі українців-переселенців Польщі (2013)
Сфімова А. - Мистецькі практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ ст. як чинник формування ідентичності міст (2013)
Кобрин М. - Вплив літургійної реформи ІІ Ватиканського собору на культово-обрядові практики Української греко-католицької церкви (2013)
Голопич І. - Види соціокультурної ідентичності (2013)
Палій К. - Коли ідентичність не значить ідентифікація: чужі серед своїх (2013)
Соколовська Г. - Культурно-религиозная идентичность немцев юга Украины в ХІХ веке (2013)
Карабін О. - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців в трансформаційний період (2013)
Olszanecka N. - Swiadomosc narodowa ukrainskich zydow (2013)
Семусєва Д. - Проблеми національної ідентичності кримських татар та їх інтеграція в українське суспільство (2013)
Studenna-Skrukwa M. - Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia (2013)
Пак О. - Проблеми ісламської ідентичності в Україні (2013)
Адамський В. Р. - Становлення Кам’янець-Подільського університету: візія сучасників (2008)
Артюшина М. В. - Особистісна готовність студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності (2008)
Барановська В.М. - Проблеми впровадження нових інформаційних технологій в педагогічних закладах освіти (2008)
Берека В. Є. - Формування професійної компетентності майбутнього менеджера освіти (2008)
Біницька К. М. - Гуманістичне виховання на уроках музики засобами народної педагогіки та фольклору (2008)
Біницька О. П. - Проблема формування економічних знань населення в умовах ринкової економіки (2008)
Галус О. М. - Організаційно-педагогічна діяльність ВНЗ з адаптації майбутніх учителів: управлінський аспект (2008)
Гандабура О. В. - Теоретичний аналіз поняття професійного саморозвитку майбутніх учителів (2008)
Горбатюк Р. М. - Педагогічна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у контексті системного підходу (2008)
Гуцал Л. А. - Проблема періодизації розвитку шкільної природничої освіти (2008)
Дарманська І. М. - Функції державних службовців сфери управління освітою (1991-2008 рр.) (2008)
Денищик О.І. - Студентське самоврядування – важлива педагогічна умова формування моральної культури майбутніх фахівців у галузі права (2008)
Загіка О. О. - Особливості формування технологічної культури педагога в умовах інноваційного розвитку професійно-технічної освіти (2008)
Зданевич Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до використання творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку (2008)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні (2008)
Корнієнко В. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення професіоналізму викладачів вищих навчальних закладів СБ України, Артюшин Г. М. (2008)
Лепікаш Н. Г. - Аналіз структури практичної підготовки майбутніх менеджерів в економіці в умовах ступеневої освіти (2008)
Лєпіхова Н. В. - Розвиток професійної компетентності керівників шкіл засобами проектування (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дитинство в Україні: стратегії й тактика поступу у майбутнє (2008)
Машкіна Л. А. - Використання технології контекстного навчання в процесі професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти (2008)
Михаськова М. А. - Методична підготовка майбутніх учителів музики в процесі вивчення курсу "Музична педагогіка” (2008)
Морозова О. О. - Обґрунтування актуальності формування музично-педагогічної спрямованості учителів музики (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми використання ідей школи гуманістичного виховання в процесі становлення особистості вчителя (2008)
Онуфрійчук Л. П. - Необхідність формування ноосферного світогляду молоді, Онуфрійчук А. М. (2008)
Панькова Н. В. - Взаємодія вчителя початкових класів і батьків у вихованні підростаючого покоління (2008)
Пірошенко С. Ю. - Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури (2008)
Пісоцька Л. С. - Розвиток управління дошкільною освітою в Україні у 70-80 рр. ХХ ст (2008)
Поляновська О. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчально-виховної роботи з дітьми-сиротами в закладах інтернатного типу (2008)
Римар Р. С. - Хорова діяльність дитячо-юнацьких колективів Хмельниччини в період незалежності України (2008)
Романишина Л. М. - Профільна школа в системі неперервної професійної підготовки фахівців з прикладної математики, Кучерук О. Я. (2008)
Савіцька Г. І. - Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки студентів (на прикладі курсу "Основи корекційної педагогіки”) (2008)
Самойленко О. М. - Сучасні підходи до оцінки і перспектив розвитку дистанційної освіти (2008)
Соловей М. В. - Навчальні екскурсії у загальноосвітніх школах України у 20-х роках ХХ століття (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського