Боровик П. М. - Проблеми виконання місцевих бюджетів, Ярова І. В. (2009)
Буряк П. Ю. - Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи, Блащук-Дев’яткіна Н. З. (2009)
Вешневська А. В. - Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору (2009)
Гилка М. Д. - Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області (2009)
Гринюк Н. А. - Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2009)
Дзюба Т. Г. - Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності (2009)
Єршова Г. В. - Пріоритети державного стимулювання процесів модернізації виробництва в умовах економічної кризи (2009)
Кікена Т. І. - Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України (2009)
Кнейслер О. В. - Практичні засади управління активами страхової компанії (2009)
Ксьондз С. М. - Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення, Матющенко О. В., Ревякін В. О. (2009)
Кужій Л. М. - Фактори впливу на дивідендну політику банків України (2009)
Македон В. В. - Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинання компаній (2009)
Мірко Н. В. - Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції (2009)
Немкович О. Б. - Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів (2009)
Нечепуренко С. О. - Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи (2009)
Перепьолкіна О. О. - Банківська система України в умовах дестабілізації економіки (2009)
Рудковська Є. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності країн ЦСЄ та Балтії за умов становлення в них соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки (2009)
Салій Н. Ю. - Сутність банківського фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2009)
Старостенко Г. Г. - Соціально-економічні проблеми інтеграції України до Європейського Союзу, Квасницька Р. С., Подсядло Л. П. (2009)
Тимоць М. В. - Інвестиційне та фінансове забезпечення інноватики для потреб збереження та поліпшення земель (2009)
Шаманська О. І. - Державне регулювання інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості (2009)
Щурик М. В. - Пріоритетні напрями фінансування аграрного сектору Карпатського макрорегіону (2009)
Юревич Л. М. - Структурні особливості інвестиційної політики в Україні (2009)
Demko I. - Quality estimation of stock indices in Ukraine (2009)
Бударіна Н. О. - Вплив сучасної фінансової кризи на прямі іноземні інвестиції (2009)
Кучерівська С. С. - Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя (2009)
Марченко А. Ю. - Класифікація ризиків іпотечних цінних паперів (2009)
Медведкіна Є. О. - Перспективи та наслідки транс націоналізації банківської системи України, Месечко І. М. (2009)
Михайловська І. М. - Формування стратегії страхування транспортних ризиків (2009)
Невмержицька О. В. - Реоганізація як метод оздоровлення комерційних банків (2009)
Семкова Л. В. - Україна в процесах транснаціоналізації світової економіки в умовах фінансової кризи (2009)
Сорочинська Н. А. - Страховий ринок в умовах світової та національної фінансової кризи (2009)
Теребус О. М. - Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні (2009)
Туровцева І. Г. - Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних економічних систем (2009)
Шимко О. В. - Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку (2009)
Вітлінський В. В. - Математичні моделі оцінки інфляційного ризику і його динаміки, Коляда Ю. В., Пертен С. І. (2009)
Галецька Т. І. - Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів, Топішко О. І. (2009)
Глущенко О. О. - Моделювання поведінки нелегального підприємця в процесі "відмивання" доходів (2009)
Сорокіна Л. В. - Вартісна складова в системі фінансового менеджменту дорожньо-будівельного підприємства (2009)
Сявавко М. С. - Підвалини економетрії другого покоління (2009)
Тимків В. П. - Поняття нечіткої балансової моделі (2009)
Левашов С. П. - Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участков в ДДВ по результатам обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Вижва С. А. - Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики, Безродна І. М., Козіонова О. О. (2012)
Ковалев А. А. - О структурной позиции редкометального оруденения на о. Северном (Новая Зеландия), Горяйнов С. В. (2012)
Дрогицкая Г. М. - Построение 3D сейсмогеологической модели Кировоградского рудного района (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2012)
Шафранська Н. В. - Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС (2012)
Шулейкин В. Н. - О природе биполярных вариаций атмосферного электрического поля (2012)
Карпенко В. М. - Функція детермінованої ймовірності в динамічних задачах геофізики, Стародуб Ю. П. (2012)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційні аспекти аналізу динаміки фізичної точки у неоднорідному півпросторі, Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2012)
Лубков М. В. - Про вплив сучасних розломно-блокових рухів ДДЗ на гравітаційне поле (2012)
Миненко П. А. - Модели поглощения собственного гравитационного поля планетами (2012)
Михеева Т. Л. - Решение обратной задачи магнитометрии по векторным измерениям аномального магнитного поля, Панченко Н. В. (2012)
Миронцов Н. Л. - Об одном возможном методе повышения эффективности решения обратных задач каротажного зондирования (2012)
Левашов С. П. - Опыт применения мобильных геофизических методов для установления причин деформации зданий, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Левашов С. П. - О возможности изучения структуры зон развития многолетнемерзлых пород мобильными геоэлектрическими методами, Червоный Н. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Меньшов О. І. - Сучасні магнітні дослідження природних об’єктів. Інформаційний аспект, Сухорада А. В., Хоменко Р. В., Круглов О. В. (2012)
Сухарев В. А. - О взаимосвязи параметров космических объектов в масштабе Галактики (2012)
Кулинкович А. Е. - Цикличность солнечной активности и прогнозирование планетарных природных и социальных бедствий, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2011)
Левашов С. П. - Новые данные о перспективах нефтегазоносности Восточной части Азово-Черноморского региона Украины, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2011)
Соловьев В. Д. - Новые данные о перспективности шельфа Антарктического полуострова на нефть и газ (по результатам геофизических исследований), Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2011)
Євдощук М. І. - Теоретичні засади інтеграції України в Європейську систему газозабезпечення, Ісаєва І. М. (2011)
Меньшов О. І. - Геологічна інформативність магнітних досліджень при пошуках вуглеводнів. Стан проблеми, Сухорада А. В. (2011)
Жуков М. Н. - Оцінка щільності розподілу спектральної яскравості на основі композиційної моделі в задачах дистанційних зондувань Землі, Тішаєва А. М., Тішаєв І. В. (2011)
Азімов О. Т. - Про геофізичний варіант передачі інформації з надр Землі на її поверхню (2011)
Дрогицкая Г. М. - Расслоенность земной коры Ингулецкого мегаблока (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2011)
Демедюк В. В. - Геохимические особенности палеоархейских эндербитов Орехово-Павлоградской структуры УЩ (Васильковский участок) (2011)
Костенко Н. В. - Провідні петротипи гранітоїдів Дійського масиву, їх петрографія, геохімія, типізація та кореляція з гранітоїдами Брненського масиву (Чехія) (2011)
Курганський В. М. - Вивчення тонкошаруватих порід-колекторів нижнього сармата Русько-Комарівського родовища за даними промислової геофізики, Колісніченко В. Г., Маляр В. О. (2011)
Зейгельман М. С. - Обратная задача магниторазведки: особенности технологии поиска многовариантных решений, Панченко Н. В. (2011)
Михеева Т. Л. - Методика моделирования магнитоактивных источников сложной конфигурации (2011)
Миронцов Н. Л. - Методы факторизации двумерной обратной задачи электрического и индукционного каротажа (2011)
Вдовина Е. П. - Анализ системы уравнений статического поля в неоднородных средах (2011)
Левашов С. П. - Оперативное картирование зон увлажнения и водоносных потоков на участке строительства новой ветки метрополитена, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2011)
Данилов О. В. - Збереження, систематизація та Пошук наукової інформації в електронній формі (2011)
Снетко П. П. - Энергетика геологических процессов Земли (2011)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові аспекти за доби Центральної Ради, Сурник В. М. (2009)
Барановська В. М. - Використання педагогічних програмних засобів при підготовці майбутніх вчителів початкової школи (2009)
Барицька О. А. - Модель інтеграції комп’ютерних технологій у систему фахової підготовки майбутніх учителів музики (2009)
Берека В. Є. - Впровадження інноваційних технологій в систему підготовки менеджерів освіти (2009)
Бєкірова Л. Е. - Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Біницька К. М. - Реформування вищої педагогічної освіти в Республіці Польща (2009)
Біницька О. П. - Удосконалення процесу навчання при формуванні у школярів економічних знань (2009)
Бойченко М. А. - Особливості сучасної федеральної політики США в сфері управління загальною середньою освітою (2009)
Вовк В. П. - Психологічна культура як умова професіоналізму майбутнього вчителя (2009)
Галасюк Н. О. - Проблема формування загальнонавчальних умінь молодших школярів на сучасному етапі (2009)
Галус О. М. - Адаптація майбутніх учителів за умов навчання у ступеневому ВНЗ: управлінський аспект (2009)
Головачук Н. І. - Сучасні підходи до організації культури праці на заняттях з методики трудового навчання в педагогічних ВНЗ (2009)
Григор’єва А. А. - Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів (2009)
Грицяк Л. Д. - Середовище загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт пізнання та аналізу суб’єктами управління (2009)
Дарманська І. М. - Становлення управлінця: погляд на проблему (2009)
Деснова І. С. - Модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу (2009)
Дибач А. І. - Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2009)
Зелений В. І. - Патріотичне виховання як одна із функцій сучасного навчального закладу, Зубок М. І. (2009)
Калініна Л. М. - Верифікація стану управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у освітній практиці (2009)
Колеснікова С. М. - Аналіз елементів підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями початкової школи за допомогою теорії графів, Нездоровін В. П. (2009)
Колодійчук Л. С. - Проектування самостійної роботи студентів агарних вищих навчальних закладів (2009)
Коцюба О. В. - Педагогічна компетентність вчителя з правових дисциплін (2009)
Крутій К. Л. - Технологія формування полікультурної особистості дошкільника (2009)
Лопухівська А. В. - Особливості соціального становлення учнів сільської школи (2009)
Машкіна Л. А. - Використання технології проблемного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів (2009)
Михаськова М. А. - Особливості методичного забезпечення курсу "Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти (2009)
Мотозюк Л. М. - Професійна самосвідомість як фактор творчої активності молодого керівника навчального закладу, Дубина Л. Г. (2009)
Моцна Т. А. - Стан організації практики з позакласної виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2009)
Нагорний Я. В. - Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ (2009)
Найда Ю. М. - Персональний стиль А. Г. Гаєвського та творчі особливості його музики (2009)
Общанський В. Л. - Транспонування пісенного репертуару як оволодіння навичками гри на слух: з досвіду роботи (2009)
Огородник Л. М. - Стереотип як соціально-психологічний феномен у контексті підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності (2009)
Осадчий В. В. - Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів (2009)
Рагозіна В. В. - Результати формування базових компетентностей молодших школярів засобами музичного мистецтва (2009)
Романовська Л. І. - Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків (2009)
Ружицька М. Ф. - Психологічна підготовка майбутнього вчителя музики до концертних виступів як спосіб удосконалення виконавської майстерності (2009)
Семчакевич С. Л. - Теоретичні аспекти проблеми визначення навчальних досягнень учнів на уроках музики в загальноосвітніх школах (2009)
Слоневська І. Б. - Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу (2009)
Снісаренко О. С. - Підготовка педагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи з проблем євроінтеграції, Сніцар Л. П. (2009)
Суховірський О. В. - Критерії відбору прикладного програмного забезпечення автоматичного створення розкладу занять (2009)
Федорчук О. С. - Модернізація вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2009)
Федух Г. Я. - Інноваційні підходи до формування творчої особистості (2009)
Царук С. М. - Десять заповідей співака Олександра Мишуги (2009)
Шоробура І. М. - Ретроспективний аналіз шкільної географічної освіти в середині ХХ століття (2009)
Яківчук Г. В. - Результативність виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору (2009)
Ящук І. П. - Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) (2009)
Дем’янишин В. Г. - Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров’я в Україні, Сіташ Т. Д. (2010)
Бобох Н. М. - База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості (2010)
Карлін М. І. - Необхідність врахування фінансової спроможності регіонів в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Лубкей Н. П. - Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів (2010)
Луцик А. І. - Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні (2010)
Осадчук О. С. - Самостійність місцевих бюджетів як фактор зміцнення регіональної привабливості (2010)
Письменна Т. В. - Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту (2010)
Піхоцький В. Ф. - Фінансовий контроль як одна з найважливіших функцій державного управління (2010)
Притула Т. М. - Роль інститутів Європейського Союзу у здійсненні моніторингу за фінансовими потоками (2010)
Русін В. М. - Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування (2010)
Синчак В. П. - Спостереження як метод державного фінансового контролю за сплатою податків суб’єктами малого підприємництва, Ярмоленко Ю. Ю. (2010)
Собкова Н. Д. - Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні (2010)
Сухарська І. Я. - Вплив нормативно-правового забезпечення податкової політики на інститут підприємництва (2010)
Ясеновська Т. Б. - Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення (2010)
Алькема В. Г. - Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень (2010)
Володько О. В. - Совершенствование механизма формирования капитала как необходимое условие устойчивого развития предприятия (2010)
Волошин Л. І. - Використання інноваційних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи їх усунення (2010)
Георгієв В. А. - Методика сегментарного аналізу як інструмент сценарного підходу до управління підприємством (2010)
Іванчук Т. Г. - Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку малого підприємництва в Україні (2010)
Іващук О. В. - Інноваційні методи управління ризиками підприємств газової галузі України (2010)
Коришко Н. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами в сучасних умовах господарювання (2010)
Кривицька О. Р. - Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні (2010)
Левицька О. О. - Концептуальні підходи відображення в обліку інформації про фінансові результати підприємницької діяльності (2010)
Левицька С. О. - Організація облікового процесу: критерії ефективності, практика впровадження, Юхименко-Назарук І. А. (2010)
Ліпич Л. Г. - Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища, Глубіцька Т. В. (2010)
Проскуріна Н. М. - Аналітичні процедури як детермінанти підвищення якості сучасного професійного аудиту (2010)
Степанчук С. С. - Проблеми застосування антикризового фінансового управління підприємством, Брюшкова Н. О. (2010)
Фатенок-Ткачук А. О. - Практика оподаткування дивідендів емітентом корпоративних прав, Замойська К. П. (2010)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності фінансових ризиків страхових компаній (2010)
Яковенко О. В. - Механізм бюджетування на підприємстві: складові та фактори впливу (2010)
Горин В. П. - Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки (2010)
Деркач М. І. - Роль місцевих органів влади у забезпеченні сталого розвитку країни (2010)
Динь І. М. - Запровадження єдиного соціального внеску в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Градова О. В. (2010)
Красовська Ю. В. - Покращення фінансування як чинник екологозбалансованого підходу у використанні осушуваних земель (2010)
Петрушка О. В. - Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України (2010)
Топішко Н. П. - Теоретичні засади соціального захисту населення (2010)
Грицюк Н. О. - Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності (2010)
Коломийчук Н. М. - Роль і значення державного фінансового контролю у соціально-економічному розвитку суспільства (2010)
Литвин М. В. - Концептуальні засади глобалізації як основа формування єдиного банківського простору (2010)
Поддубняк Д. Б. - Рейтинговий інструментарій іпотечного ринку (2010)
Хопчан В. М. - Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування, Хопчан М. І. (2010)
Анісімова О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства в процесі адаптації до світового ринку (2010)
Герчаківський С. Д. - Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України (2010)
Кравчук Н. Я. - Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку (2010)
Крамарчук С. П. - Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2010)
Кутикіна К. М. - Класифікація засобів нетарифного регулювання (2010)
Соловей О. Л. - Організація і функціонування європейського ринку електричної енергії: досвід, перспективи, інновації (2010)
Войтенко О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України (2010)
Галецька Т. І. - Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення (2010)
Кнейслер О. В. - Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування (2010)
Петрущак Б. М. - Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки (2010)
Свірський В. С. - Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку (2010)
Слободян Т. І. - Коопераційні форми міжнародного науково-технічного співробітництва підприємств (2010)
Сохацька О. М. - Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України, Стрельбіцька Н. Є. (2010)
Топішко І. І. - Реформування відносин власності на землю: шлях до обезземелення селянства чи утвердження їх трудового права?, Топішко О. І. (2010)
Володько Л. П. - Нечетко-множественная оценка качества банковских услуг (2010)
Іващук О. Т. - Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля, Забчук Г. М., Дзюбановська Н. В. (2010)
Кайданович Д. Б. - Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження (2010)
Ковальчук В. М. - Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки (2010)
Ковальчук О. Я. - Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції, Бубняк М. М. (2010)
Коровій Б. В. - Моделювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі методології нечіткої логіки (2010)
Руська Р. В. - Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання, Іващук О. Т., Пласконь С. А. (2010)
Сорокіна Л. В. - Прогнозування грошових потоків за допомогою удосконалення нечітких систем (2010)
Спасів Н. Я. - Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей (2010)
Кулинкович А. Е. - 35 лет развития украинской геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2010)
Гончаров В. Е. - Практическая информатизация стратиграфических исследований, Каленская А. Н., Пупова М. А. (2010)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб швидкого вирішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з використанням кінцево-елементних апроксимацій (2010)
Бондар К. М. - Геофізичні дослідження ранньослов’янського поселення поблизу Обухова, Віршило І. В., Хоменко Р. В., Петраускас О. В., Шишкін Р. Г., Скиба А. В. (2010)
Вандышева К. В. - Тектонофизический анализ гравитационного поля: идея, теория, методика и геологические результаты, Кадышева Е. В., Филатов В. В. (2010)
Вдовина Е. П. - Справедливость законов геометрической оптики для геопотенциальных полей в неоднородных средах как теоретическая основа гравитационной томографии (2010)
Зейгельман М. С. - К истолкованию магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2010)
Миронцов Н. Л. - Повышение пространственного разрешения при решении задач гравиметрии и магнитометрии (2010)
Миненко П. А. - Обратная задача гравиметрии и магнитометрии с итерационными поправками на основе фильтрующих функций моментов невязок поля (2010)
Рева М. В. - Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів, Руденко Т. В., Єгорова Н. С., Андрієвська Л. П. (2010)
Вижва С. А. - Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії, Безродна І. М., Безродний Д. А. (2010)
Демедюк В. В. - Изотопный возраст постколлизионных жильных гранитов в Терноватской структуре (Приазовский мегаблок УЩ) (2010)
Есипчук К. Е. - Определение качества химических анализов гранитов, Коновал Н. М., Семка Л. В. (2010)
Корчин В. А. - Термобарическое петрофизическое прогнозное моделирование вещественного состава глубинных горизонтов литосферы при интерпретации материалов глубинного сейсмического зондирования, Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2010)
Костенко Н. В. - Про склад і об’єми гранітоїдних комплексів Волинського мегаблоку Українського щита за результатами інтерпретації петрогеохімічних даних (2010)
Шабатура О. В. - Реконструктивна непараметрична геодинамічна класифікація гранітоїдів за петрофізичними даними (на прикладі порід Українського щита) (2010)
Шацилло А. В. - Ангаро-витимский батолит-гигант: первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород и тектонические следствия, Федюкин И. В. (2010)
Костріков С. В. - Фрактальні дослідження флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу (2010)
Левашов С. П. - Практический опыт поисков и картирования геоэлектрическими методами скоплений свободного метана на шахтах Донбасса, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2010)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения и картирования с помощью геоэлектрических методов аномалий типа "залежь углеводородов" в разломных зонах кристаллических массивов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2010)
Портнов В. С. - Оценка прогнозных запасов месторождений магнетитовых руд, Юров В. M., Ревa Н. В., Турсунбаева А. К., Пузеева М. П. (2010)
Продайвода Г. Т. - Математичне моделювання дисперсії і розсіювання сейсмічних хвиль в складнопобудованих колекторах нафти і газу, Хірнова Г. К. (2010)
Назаревич А. В. - Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон (2010)
Назаревич А. В. - Метеотемпературні поля в масивах порід (як фактор впливу на результати деформографічних спостережень на РГС "Берегове” у Закарпатті), Микита А. Ю. (2010)
Назаревич Л. Є. - Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень), Стародуб Г. Р. (2010)
Скакальська Л. В. - Про сейсмічність зони Оашського розлому, Малицький Д. В. (2010)
Фріндт М. Т. - Структура бази даних зсувних зміщень в районі автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (2010)
Биндич Т. Ю. - Використання даних космічної зйомки та сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової варіабельності ґрунтів, Агрес Н. П. (2010)
Кошляков О. Є. - Дослідження змін екологічного стану гідродинамічної складової системи підземних вод території м. Луганська, Мокієнко В. І., Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2010)
Меньшов О. І. - Перший досвід застосування атмомагнітометрії в Україні (на прикладі Київського мегаполісу) (2010)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові процеси за доби Гетьманату (2010)
Андрущенко В. П. - Модернізація моделі педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття, Бондар В.І. (2010)
Барна О. В. - Мета навчання інформатики в основній школі за умов розвитку суспільства знань (2010)
Бендерець Н. М. - Дистанційне навчання в сучасній освітній діяльності і формування педагогічної майстерності (2010)
Биков В. Ю. - Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі (2010)
Бідюк Н. М. - Основні принципи професійного навчання безробітних в Україні (2010)
Білик В. В. - Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти (2010)
Білоусова Л. І. - Комунікаційна компетентність у ракурсі ключових якостей людини суспільства сталого розвитку, Хачіров Т. С. (2010)
Біницька О. П. - Фінансування вищої освіти в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України (2010)
Варгата О. В. - Якість управління естетичним вихованням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Воротняк Л. І. - Формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах засобами іноземних мов (2010)
Галус О. М. - Сутність процесу адаптації особистості за умов навчання у ВНЗ (2010)
Глобін О. І. - Використання освітніх інтернет-ресурсів у навчанні математики в профільній школі (2010)
Данилюк О. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (2010)
Дем’яненко В. М. - Приведення рівня фахової підготовки вчителів інформатики у відповідність до вимог сучасного інформаційного суспільства (2010)
Дзеба М. М. - Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах (2010)
Дзюба П. М. - Особистісно орієнтоване навчання щодо підготовки курсантів вищого військового навчального закладу у контексті розвитку його особистості (2010)
Долинський Є. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх перекладачів (2010)
Заверуха С. І. - Творча особистість в системі музичної педагогіки (2010)
Засєкіна Т. М. - Теоретико-методичні основи формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2010)
Казакова Н. В. - Оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за вимогами кредитно-модульної системи (2010)
Калініна Л. М. - Проектування автоматизованої системи управління "Колегіум” із застосуванням мережевих інформаційних технологій (2010)
Карташова Л. А. - Концептуальні засади інформаційно-технологічної системи навчання майбутнього вчителя, Мадзігон В. М. (2010)
Кащук А. О. - Документальне управління педагогічною практикою майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах України (2010)
Коваленко Д. В. - Комп’ютерно-орієнтована система навчання математики в 5-6 класах (2010)
Ковальська О. П. - Інформаційне забезпечення управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Кудикіна Н. В. - Методологічні засади дослідження проблеми лідерства в освіті (2010)
Кустовська І. М. - Мотивація студентів до навчання як загальна психолого-педагогічна проблема (2010)
Кучерук О. Я. - Особливості мотивації навчальної діяльності студентів напряму "прикладна математика” (2010)
Лапінський В.В. - Створення електронних засобів навчання – ретроспектива і завдання (2010)
Лашевська Г. А. - Використання ресурсів Інтернету під час вивчення теми "Роль хімії в житті суспільства” (2010)
Липська Л. В. - Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті (2010)
Литвиненко О. В. - Підготовка вчителів-предметників до використання освітніх веб-ресурсів в умовах організації процесу навчання в основній школі (2010)
Мартинюк О. В. - Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів (2010)
Медведєва М. О. - Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі (2010)
Мозолюк Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання, Карташова Л. А. (2010)
Моцик Р. В. - Методичні аспекти підготовки вчителя початкових класів до використання нових інформаційних технологій (2010)
Наумчук І. А. - Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника позашкільного навчального закладу як важлива складова його професійної культури (2010)
Осіпа Л. В. - Особливості розробки курсів за вибором з інформатики у профільному навчанні (2010)
Пірко М. В. - Про розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації сучасної освіти України (2010)
Ребрина В. А. - Шкільна інформатика та олімпіадний рух на Хмельниччині: історія та перспективи (2010)
Регейло І. Ю. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти (2010)
Самойленко Н. І. - Курси за вибором з інформатики у системі профільного навчання у старшій школі, Семко Л. П. (2010)
Семененко І. М. - Застосування методів інтерактивного навчання на уроках систематизації й узагальнення навчального матеріалу з інформатики (2010)
Семененко Н. В. - Порівняльний аналіз електронних засобів навчання математики та інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ (2010)
Скрипка Г. В. - Аналіз результатів дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями математики (2010)
Соловей М. В. - Краєзнавча робота школярів у педагогічній думці України другої половини ХХ століття (2010)
Спориніна Т. Т. - Навчання та контроль на уроках інформатики, Мар’янчук І. М. (2010)
Суховірський О. В. - Виховання культури спілкування на уроках з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Тверезовська Н. Т. - Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання, Янковська О. Й. (2010)
Тичинська О. В. - Проблема консультування в галузі освіти в зарубіжних країнах (2010)
Тополєва Р. М. - Формування інформаційної культури в початковій школі (2010)
Фют І. В. - Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ (2010)
Шишкіна М. П. - Сучасний стан та шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення (2010)
Шоробура І. М. - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Яшанов М. С. - Застосування віртуальних машин у фаховій підготовці вчителя технологій (2010)
Яшанов С. М. - Особливості організації навчального процесу в умовах професійно-орієнтованого інформаційного середовища (2010)
Telizhenko O. M. - Analisis оf Air Transfer Models, Naichuk O. A. (2013)
Древаль О. Ю. - Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній, Щербак В. В. (2013)
Бурлакова І. М. - Еколого-економічний потенціал використання біогазових технологій у сільському господарстві, Кубатко О. В., Зябіна Є. І. (2013)
Маценко О. М. - Методичні засади оцінки еколого-економічної ефективності функціонування малих гідроелектростанцій, Німко С. І., Овчаренко Д. М. (2013)
Смоленніков Д. О. - Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку (2013)
Боронос В. Г. - Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні, Остріщенко Ю. В. (2013)
Ilina M. V. - Tourism-and-Recreation Sector Performance in Ukraine: Integral Estimation of MediumТerm Trends in the Regions (2013)
Соляник О. М. - Аналіз взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіону, Єрмак О. М. (2013)
Сментина Н. В. - Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій (2013)
Храпко В. Н. - Инвестиционные рынки и прямые иностранные инвестиции в посткризисных условиях (2013)
Пудичева Г.О. - Порядок розроблення и збалансованої системи показників для енергетичного господарства загальноосвітньої школи (2013)
Huttmanová E. - Evaluation of the Сurrent State of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Vavrek R. - Applications of Topsis Technique for Selecting the Most Efficient Municipality in the Selected District in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Димченко О. В. - Методичні можливості оцінки синергетичних ефектів інституційних перетворень комунальних підприємств у контексті підвищення їх інвестиційної привабливості, Ільяшенко Ю. Г. (2013)
Мортеза Раджаб Заде - Развитие понятия "социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Глівенко С. В. - Мотиваційні особливості представників бізнес-еліти в контексті вивчення теорії поколінь (2013)
Швиндина А. А. - Особенности управления процессом трудовой адаптации работников в проектных организациях, Вишневская О. М. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні (2013)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2013)
Проскуряков О. - Дбаючи про екологію довкілля, у Мінприроди дбають передовсім про життя (2014)
Сташук В. - Водогосподарський комплекс України: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Пащенко А. - Останніми роками аграрії Полтавщини засівають свої лани лише зерном високих репродукцій (2014)
Дудкін І. - На батьківщині козацтва сільськогосподарські інспектори ретельно перевіряють дотримання аграріями й трейдерами умов внутрішніх і зовнішніх контрактів (2014)
Мефьодова Л. - У Держсільгоспінспекції Дніпропетровської області кадрову політику формують на засадах компетентності, об'єктивності спеціалістів (2014)
Драпак Б. - У спадок майбутнім поколінням ми повинні передати щонайменше розораних, забруднених, занехаяних лугів-берегів і сільськогосподарських угідь (2014)
Віднік А. - Хроніка спланованого поступу сільгоспінспекторів Рівненщини (2014)
Романченко В. - Наша служба забезпечує фітосанітарну безпеку України й сприяє виконанню державою міжнародних угод щодо карантину і захисту рослин, Челомбітко А., Башинська О. (2014)
Томич І. - Далеко не найперша з-поміж країн ЄС Італія на підтримку села й аграрного господарства виділяє більше половини свого бюджету (2014)
Орінічєва Ж. - Сьогодні НАК "Украгролізинг" управляє команда молодих реалістів і миттєвих зрушень на краще не обіцяє (2014)
Шувар І. - Ми говоримо сидерація - розуміємо органічне землеробство (2014)
Захарчук О. - Подаємо оновлені сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік, Загинайло М., Лівандовський А., Таганцова М. (2014)
Боднар О. - Поки що доступна ціна на хліб формується за рахунок ... злиденності хлібопекарських підприємств (2014)
Супіханов Б. - Аграріям і зернотрейдерам корисно буде проаналізувати посівні площі, врожайність, валовий збір та експорт нішевих культур (2014)
Власов В. - Не чітко поки що проглядається присутність України на іранському ринку зерна й рослинної олії, Ткач Г. (2014)
Прес-служба редакції - Безглютеновий амарант (2014)
Рибалка О. - Новий продукт здорового харчування на основі ячменю ваксі, висівок чорнозерної пшениці та борошна льону стане вашими ефективними ліками від тяжких недуг (2014)
Орєшкін М. - Дирижаблями цілком реально вже сьогодні сіяти зернові, підживлювати, обробляти посіви й вивозити врожай з поля (2014)
Жукорський О. - У раціонах при відгодівлі свиней можна частково або повністю пшеницю замінити збіжжям тритикале, Саприкін В., Косов Н., Газієв Б. (2014)
Прес-служба редакції - Найбільш інтенсивно свіжозібране зерно дозріває при 15-30 °С (2014)
Мандигра М. - Проаналізуємо можливі шляхи потрапляння й рівні ураження зерна та кормів пліснявілими грибками, Куцан О., Руденко Є., Брезвін О. (2014)
Радченко Л. - По-різному впливає посуха на ріст, розвиток і продуктивність озимої пшениці, Радченко А. (2014)
Даценко О. - Пивоварний ячмінь з натурою 610 г/л вважається хорошим, а 680-700 - відмінним (2014)
Ратошнюк В. - Люпин вузьколистий у бобово-злакових сумішках на зелений корм і зернофураж доволі продуктивний в зоні Полісся (2014)
Мокрієнко В. - Запізнення із сівбою кукурудзи в зоні Лісостепу на 10-15 днів - це мінус 25-30% продуктивності рослин (2014)
Надточій І. - Чудотворний женьшень, корінь якого живе до 300 років, успішно проізростає і в зонах Полісся та Лісостепу України, Надточій С. (2014)
Тищенко В. - Звернемося ще раз до спадкових відмінностей форм проса за технологічними якостями й біохімічним складом зерна, Чекалін М., Баташова М. (2014)
Красиловець Ю. - При культивуванні ячменю наголос варто робити на правильному виборі сорту й ретельному дотриманні агротехнології, Крупченко Л. (2014)
Прес-служба редакції - Сире збіжжя дихає у 30 різів енергійніше аніж сухе (2014)
Марков І. - Агрономам варто поновити в пам'яті діагностичні ознаки хвороби сої та біолого-екологічні особливості розвитку їх збудників (2014)
Круть М. - Мова піде про особливості розвитку та ареал заселення попелиць - великої та звичайної злакової, ячмінної, кукурудзяної (2014)
Сикало А. - Диплодіоз сильніше уражує посіви кукурудзи тоді, коли червень і липень - сухі, а серпень і вересень - вологі (2014)
Прес-служба редакції - Урожай уберігають ... комахи - добровільні санітари зернових посівів (2014)
Прес-служба редакції - Після тривожного сигналу "щура-розвідника" до отруєної приманки не підійде жоден з членів популяції (2014)
Мандреа А. - Привабливою виглядає глибока переробка пшениці з погляду отримання клейковини й крохмалю (2014)
Зозуля А. - Новітнє покоління протруйників пригнічує не лише грибкові інфекції, а й знижує кількість грунтових і сходових шкідників, Бойко І., Макаренко М. (2014)
Прес-служба редакції - Сьогодні цукрове сорго варто розглядати як високорентабельну альтернативу кукурудзі й цукровому буряку (2014)
Григоренко Я. - Практика показує, що вкрай важливо стимулювати сходи насіння водночас із протруюванням (2014)
Прес-служба редакції - Чи треба орати грунт під кукурудзу (2014)
Анішин С. - Схоже, що чимало аграріїв повністю так і не усвідомили важливості калію для живлення рослин (2014)
Прес-служба редакції - Залежно від вологості злаки поділяють на чотири категорії - сухі, середньої сухості, вологі й сирі (2014)
Наливайко Н. - То чим же для нас усе-таки доводиться цукор? (2014)
Прес-служба редакції - Довіряйте виробникам продуктів, як і синоптикам, з великою обережністю (2014)
Прес-служба редакції - Якщо інгредієнти пельменів сховані за словами "спеції" чи "рослинний білок", значить у них є соя, ароматизатори, підсилювачі смаку (2014)
Гаріна С. - Присутність свинцю і кадмію в пшениці вкрай необхідно гармонізувати з міжнародними нормами, Тарасенко Р., Новожилова С. (2014)
Перевертун М. - Миргородська оздоровниця заслужено вважається перлиною українського санаторного лікування (2014)
Прес-служба редакції - Перелік анотацій до наукових статей, опублікованих у фаховому журналі "Зерно і хліб" № 1 за 2014 рік (2014)
Полозенко Д. В. - Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні (2014)
Кваша С. М. - Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення національним виробництвом, Власов В. І., Кривенко Н. В., Духницький Б. В. (2014)
Залізко В. Д. - Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки (2014)
Kozak L. V. - Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine (2014)
Тулуш Л. Д. - Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2014)
Білоченко А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України (2014)
Velychko O. P. - Modeling of decisions made by a member of the servicing cooperative in the system of modification and logistics of grain storage (2014)
Саблук П. Т. - Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою, Курило Л. І. (2014)
Дієсперов В. С. - Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності (2014)
Коваленко О. В. - Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії (2014)
Петер М. В. - Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (2014)
Спасенко Ю. О. - Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП (2014)
Єфімцева Л. О. - Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи (2014)
Микитюк В. М. - Організація особистих селянських господарств у коперативи: світовий досвід і можливості для України (2014)
Kuts T. V. - Extension activity for the development of competitive and sustainable agriculture: experience of Colorado state university (the USA), Zarytska N. P. (2014)
Руда Н. С. - Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні (2014)
Береговий К. В. - Принципи формування продовольчої безпеки України (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії (2014)
Чудовська В. А. - Особливості ціноутворення в органічному виробництві (2014)
Krachok L. I. - The Formation of the Organizational and Economic Mechanism of Technological Security of Agrarian Sector (2014)
Гаваза Є. В. - Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Павлик П. В. - Про навчання наукових кадрів (2014)
Зінченко В. В. - Фундаментальна наукова праця Української школи глобалістики (2014)
Реферати (2014)
Пам’ять про Юрія Панасовича Коломійця (2014)
Автори номера (2014)
Безнарытний А. М. - Исследование электромагнитной совместимости обратной тяговой сети с устройствами сигнализации, централизации и блокировки, Гаврилюк В. И., Романцев И. О., Щека В. И. (2014)
Марценюк Л. В. - Організація вантажних перевезень в україні в умовах реформування (2014)
Музикін М. І. - Вплив "вікон" на пропускну спроможність залізничного напрямку, Нестеренко Г. І. (2014)
Baliichuk O. YU. - Influence of feeding electric energy quality on heating of the auxiliary machines of ac electric rolling stock, Dubynets l. V., Dukhnovskyi O. M., Marenych O. O., Marenych O. L. (2014)
Бондаренко Ю. С. - Передумови експериментального дослідження електромагнітної сумісності тягового асинхронного електроприводу в структурі системи тягового електропостачання постійного струму (2014)
Нікітенко А. В. - Імовірнісно-статистичний і кореляційно-спектральний аналізи струму рекуперації електрорухомого складу постійного струму, Костін М. О. (2014)
Вакуленко І. О. - Оцінка необерненої ушкоджуваності при втомі вуглецевої сталі, Перков О. М., Кнапінскі М., Болотова Д. М. (2014)
Калініна Н. Є. - Вибір матеріалу та технологія виготовлення заготовок із алюмінієвого сплаву АК6, Мамчур С. І., Мусіна К. О., Грекова М. В., Лопаткіна Т. К. (2014)
Капустян А. Е. - Получение сварных изделий из спеченных титановых сплавов, Овчинников А. В., Вакуленко И. А. (2014)
Босов А. А. - Производная функции множества по мере и её применение (теоретические основы инвестиционных задач), Лоза П. А. (2014)
Гайдамака А. В. - Модели кинематики и динамики цилиндрических роликоподшипников железнодорожного транспорта (2014)
Горячев Ю. К. - Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий, Куропятник А. С., Измайлов М. Р. (2014)
Вайчунас Г. - Упруго-фрикционный скользун для тележки грузового вагона, Мямлин С. В., Босов А. А., Панасенко В. Я., Клименко И. В., Федоров Е. Ф. (2014)
Мямлин В. В. - Исследование функционирования различных структурных вариантов гибких потоков для ремонта вагонов при помощи имитационного моделирования (2014)
Myamlin S. V. - Experimental Research of dynamic qualities of freight cars with bogies of different designs, Ten O. O., Neduzha L. O. (2014)
Радкевич А. В. - Організація системи матеріального забезпечення будівництва, Арутюнян І. А. (2014)
Марченко Н. В. - Механізм цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу (2014)
Кулинкович А. Е. - Историческая миссия геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2009)
Бахмутов В. Г. - Глибинна будова земної кори западини Палмер (західне узбережжя Антарктичного півострова) за даними геофізичних досліджень, Корчагін І. М., Левашов С. П., Якимчук М. А., Соловйов В. Д. (2009)
Гончаров В. Є. - Інформаційний аналіз в стратиграфії, Шевякова З. П., Пупов А. В., Каленська Г. М. (2009)
Дрогицкая Г. М. - Повышение достоверности геологической модели центральной части Украинского щита на основе комплексирования сейсмических методов ГСЗ и МОВЗ (2009)
Лоссовский Е. К. - О чистой априорной математике как главной, опорной идейно-конструктивной части современного теоретического естествознания. Обозрение (2009)
Лубков М. В. - Еволюція теплових полів ДДЗ в період активізації рифта (2009)
Негруца В. З. - К созданию геохронометрической модели эонотемы (2009)
Архіпов О. І. - Картування границь нафтогазоносних ділянок за даними наземного спектрометрування, Станкевич С. А., Титаренко О. В. (2009)
Дегтярь Р. В. - Новые представления формы проявления отжима угольного пласта в очистном забое с увеличением глубины разработки (2009)
Левашов С. П. - Оперативное обнаружение и картирование водоносных горизонтов и подземных водных потоков с помощью геоэлектрических методов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Лисенко А. В. - Аналіз геохімічної зональності та вмісту рудних компонентів Федорівської титаноносної інтрузії габроїдів на основі цифрового аналізу даних, Подчашинський Ю. О., Скиба Г. В., Ремезова О. О. (2009)
Локтєв В. С. - Взаємозв’язок тектонічної деформованості порід та нафтогазоносності структур, Черняков О. М. (2009)
Меньшов О. І. - Педомагнетизм нафтогазоперспективних територій (на прикладі ДДЗ), Сухорада А. В., Буковський В. П. (2009)
Рудько Г. І. - Використання ГІС-технологій при оцінці запасів родовищ корисних копалин, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2009)
Семенова С. Г. - Можливості прогнозу фазового стану вуглеводнів у покладах за сейсмічними даними, Ковальов Д. М., Семенець О. І. (2009)
Товстюк З. М. - Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень, Єфіменко Т. А., Седлерова О. В., Лазаренко І. В., Головащук О. П. (2009)
Харченко М. В. - Уточнення ресурсної бази вуглеводнів Закарпаття, Коваль А. М., Довжок Т. Є., Юник Н. В., Маслюк О. О. (2009)
Ажиханов Н. Т. - Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде (2009)
Анікеєв С. Г. - Геофізичний моніторинг стану геологічного середовища в процесі ліквідації калійного рудника "Нова Голинь”, Шуровський О. Д. (2009)
Васильченко А. О. - Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері (2009)
Віршило І. В. - Просторовий аналіз індустріального забруднення грунтів Північної Астурії (Іспанія) за даними петромагнітних і геохімічних досліджень, Бондар К. М. (2009)
Выжва С. А. - Комплексные геофизические изыскания с целью оценки инженерно геологических условий при строительстве высотных зданий, Дейнеко С. И., Дыняк А. А. (2009)
Кошляков О. Є. - Застосування геоінформаційного підходу при вивченні динаміки ґрунтових вод на територіях міст (2009)
Левашов С. П. - Оперативные геофизические изыскания при ремонте разрушенных мостов и дорог, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Назаревич А. В. - Особливості процесів у вогнищах на прикладі катастрофічних Суматранських землетрусів (2009)
Назаревич А. В. - Масштабно-енергетичні кореляційні співвідношення для вогнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична верифікація, Назаревич Л. Є. (2009)
Шафранська Н. В. - Структурно-парагенетичний аналіз тектонічних структур в середовищі ГІС (2009)
Шевчук В. В. - Розробка засобів комп’ютерного моделювання селевої небезпеки в межах Карпатського регіону, Іванік О. М., Лавренюк М. В. (2009)
Карпенко В. Н. - Модель динамического уравнения годографа (модель ДУГ), Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2009)
Миненко Р. В. - Применение устойчивых решений обратной задачи теории потенциала в промышленных технологиях, Миненко П. А. (2009)
Миронцов Н. Л. - Решение прямых и обратных задач электрического и индукционного каротажа методом интегральных (полных) токов (2009)
Пугин А. В. - Применение аналитических аппроксимаций для учета влияния сторонних масс при трансформациях гравитационного поля, Веселкова Н. В. (2009)
Симанов А. А. - Новые методы сжатия геофизической информации при формировании баз данных (2009)
Сухина І. - Про релігійні засади культури: аксіологічна інтерпретація (2012)
Більченко Є. - Одісей без Ітаки: антропологічний портрет сучасності у світлі діалогічної культурології (2012)
Матицин О. - Проблема відображення понять "час" і "позачасове" в образотворчому мистецтві Європи (2012)
Стрехалюк А. - Піднесене у кіномистецтві: філософські рефлексії (2012)
Баранова Н. - Естетичні погляди С. Т. Кольриджа як теоретична основа англійського романтизму (2012)
Ірдинєнко К. - Постмодернізм у мистецтві: новітні тенденції (2012)
Стовпець О. - Соціально-філософський погляд на культурно-історичні типи глобалізації (2012)
Дарморіз О. - Інтертекстуальність як риса інформаційної культури (2012)
Левчук-Хмара М. - Образ і поняття закону в давньогрецькій культурній традиції (2012)
Козловський В. - Ньоютонівська фізика та її антропологічні конотації: кантівські візії (2012)
Білан Т. - Модель людини в інтеракціях літературно-філософської традиції (2012)
Бурий А. - До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму (2012)
Борканюк А. - Людина як віртуальний конструктор (2012)
Крохмаль Н. - Торгівля як форма соціального метаболізму (2012)
Поліщук О. - Колективна дія соціальної групи у процесі соціалізації особистості (2012)
Шаровська Н. - Особистісний вияв естетизму (на прикладі романтичної концепції артистизму) (2012)
Мазур Л. - "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності (2012)
Петрушкевич А. - Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури (2012)
Синиця А. - Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії (2012)
Гергун А. - Контекст і судження: справедливість поза межами традиції (2012)
Метельова Т. - Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується (2012)
Черниш М. - Проблема ідентичності в сучасному багатокультурному суспільстві: європейський досвід (2012)
Артеменко А. - Проблема ідентичності в соціально-філософських дослідженнях 2000-х років (2012)
Вишинський С. - Візії пост сучасності: постмодернізм та інтегральний традиціоналізм (2012)
Буяшенко В. - Філософсько-правовий аспект ідеї соціального піклування (2012)
Петрушкевич М. - Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття перша (2012)
Костюк Л. - Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності (2012)
Годзь Н. - Філософські підстави розгляду майбутнього та його вплив на науку (2012)
Сергієнко В. - Деякі проблеми духовних процесів у сучасній Україні (2012)
Літвінчук Л. - Просвітницькі витоки андрагогічної освіти: український контекст (2012)
Якубович М. - Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Щепанський В. (2012)
Даниленко М. - Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування (2012)
Стратонова Н. - Проблема взаємозв’язку дохристиянських вірувань у писемній культурі Київської Русі в контексті їх висвітлення в сучасній науковій літературі (2012)
Радченко О. - Суб’єкт – суб’єктність як метод морального впливу на сучасну українську молодь (2012)
Карівець І. - Діалогічна і трансцендентальна інтерсуб’єктивність (2012)
Пустовойт В. - До питання про аналіз непередбачуваних наслідків реалізації утопічних соціальних конструктів (2012)
Прудченко І. - Семантика і діалектика функціонування понять "зміст освіти" і "зміст навчання" (2012)
Киселиця С. - Епістемологічне підґрунтя віри (2012)
Добко Т. - Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження (2012)
Завійський Р. - Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії (2012)
Ривак Т. Б. - Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) (2013)
Маркін Л. Б. - Ефективність парентерального застосування прогестерону при невиношуванні вагітності у жінок з ендокринним безпліддям, Семенина Г. Б. (2013)
Заремба Н. І. - Рівні хронічної захворюваності у студентів-медиків за результатами диспансерного спостереження, Гутор Т. Г., Гупало І. В. (2013)
Поляков Є. О. - Рівень медичного забезпечення установ державної кримінально-виконавчої служби України та його вплив на стан здоров’я пенітенціарного населення, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Степаненко А. В. - Роль галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у забезпечені принципів раціональної фармакотерапії, Бліхар В. Є. (2013)
Стернюк Ю. М - Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургічного лікування, Вовк В. С., Березюк М. І. (2013)
Федущак А. Л. - До питання методології досліджень з історії лікознавства України, Юрейко О. В., Сагач Ю. А. (2013)
Роговик Н. В. - Особливості комплаєнсу в системі лікар-батьки-пацієнт в лікуванні дітей, хворих на муковісцидоз. Повідомлення І., Зіменковський А. Б., Коржинський Ю. С., Бобер Л. Й., Девіняк О. Т. (2013)
Костяна К. В. - Порівняння документації з призначення ліків у стаціонарних закладах охорони здоров’я в Україні та Великій Британії, Зіменковський А. Б. (2013)
Немченко А. С. - Прогнозування реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги хворим на грип, Сімонян Л. С. (2013)
Вінницька Р. Б. - Одержання шиконіну і його естерів з коренів та калусної культури Lithospermum officinale erythrorhizon, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Петріна Р. О., Стадницька Н. Є., Кричковська А. М., Новіков В. П. (2013)
Галькевич І. Й. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання бупропіону на двох типах колонок для твердофазної екстракції, Зіменковський Б. С., Тарнавська Я. Г. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Городнича О. Ю. - Нераціональне застосування лікових комбінацій як фактор ризику виникнення дерматологічних ускладнень фармакотерапії, Зіменковський А. Б. (2013)
Балацька Н. І. - Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D та його корекція (2013)
Гойда Н. Г. - Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні, Гуцол Л. П. (2013)
Москв’як-Лесняк Д. Є. - Прогностичні тенденції у стані захворюваності та смертності жінок України з причини раку молочної залози (С50) на період до 2025 року, Рудень В. В. (2013)
Зіменковський А. Б. - Проблема професійної термінології та систематизації в сучасних медичних технологічних стандартах, Федущак О. А., Єремеєва Т. В., Сагач Ю. А. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про сучасний стан класифікації епілептичних нападів та епілепсії (2013)
Федущак А. Л. - Історичні паралелі вищої медичної освіти України часів другої світової війни, Сагач Ю. А. (2013)
Rohovyk N. V. - Features of compliance in the "doctor – parents – patient system" in the treatment of children with cystic fibrosis. Communication II, Zimenkovsky А. B., Korzhynskyy Y. S., Bober L. Y., Lyga O. V., Devinyak О. T. (2013)
Горачук В. В. - Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей, Криштопа Б. П. (2013)
Яковлева Л. В. - Практика споживання нооотропних лікарських засобів, Рибка А. В. (2013)
Степаненко А. В. - Аналіз результатів впровадження формулярної системи в практику роботи медичних закладів Тернопільської області на прикладі лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторних умовах, Бліхар В. Є. (2013)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез та антитрипаносомна активність піразоло-тіазолідинонів, Зіменковський Б. С., Роман О. М., Філіп Грельйе, Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Алексєєв О. М. - Визначення складності тестових завдань методом попарних порівнянь (2010)
Асанова З. Р. - Педагогічні умови виховання учнів молодшого шкільного віку засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (2010)
Бабічева М. Г. - Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови в умовах полікультурного простору (2010)
Барбашова І. А. - Забезпечення музичного сенсорного розвитку молодших учнів засобами шкільних підручників (2010)
Білоусова Л. І. - Проблеми модульного структурування навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань, Гризун Л. Е. (2010)
Біницька О. П. - Використання різних методів навчання при викладанні економічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах (2010)
Богів Е. І. - Формування професійної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей (2010)
Ващенко Л. Ф. - Можливості дидактичних ігор для корекції уваги в гіперактивних учнів, Тіміргазієва І. Р. (2010)
Величко О. Г. - Ефективність діяльності вищого навчального закладу як функція повноти нормативно-методичного забезпечення, Іващенко В. П., Ясев О. Г., Рожков О. Д. (2010)
Вовк В. П. - Особливості професійної адаптації молодих учителів до роботи в сучасній школі (2010)
Ворожбіт В. В. - Потенціал образотворчого мистецтва у духовно-моральному вихованні дітей (історико-педагогічний аспект) (2010)
Галус О. М. - Наукові підходи та закономірності педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі (2010)
Гладкова В. М. - Продуктивна Я-концепція як акмеологічна умова самовдосконалення менеджера освіти (2010)
Глушок Л. М. - Застосування інтерактивних методів при викладанні англійської мови у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Горчакова О. А. - Особливості розвитку міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів освіти (2010)
Долинський Є. В. - Форми, методи і засоби формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання, Романишина Л. М. (2010)
Дяков І. В. - Погляди С. Ф. Русової на окремі проблеми розвитку позашкільної освіти (2010)
Іщук Т. В. - Психологічні чинники формування позитивної мотивації професійного становлення студентів-першокурсників (2010)
Казакова Н. В. - Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в оздоровчих таборах (2010)
Калініна Л. М. - Стан інформаційного забезпечення управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу, Моцик Б. В. (2010)
Каліночкіна Ю. М. - Здійснення науково-методичного супроводу впровадження профільного навчання в умовах освітнього округу (2010)
Карташова Л. А. - Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін (2010)
Катеринюк Н. І. - Методика вивчення обчислювальних процесів на мові програмування Паскаль у ХГПА, Салтиков В. О. (2010)
Крищук Б. С. - Форми педагогічної та культурно-просвітницької роботи товариства "Просвіта” на Поділлі (1906-1923 рр.) (2010)
Кучерук О. Я. - Аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2010)
Мазуренок Н. І. - Формування комунікативної компетенції у студентів вищих педагогічних навчальних закладів на заняттях з німецької мови (2010)
Маріонда І. І. - Нормування оцінки фізичного навантаження курсантів вищих військових навчальних закладів (2010)
Марусинець М. М. - Професійна рефлексія як чинник самовдосконалення особистості майбутнього педагога (2010)
Махиня Т. А. - Наукові засади побудови моделі системи розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у підвищенні кваліфікації (2010)
Махінов В. М. - Вплив соціокультурного фактора на формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя (2010)
Машкіна Л. А. - Підготовка студентів до проведення пробних уроків у початковій школі (2010)
Місяць Є. Г. - Задачі з "аномальною” умовою як засіб формування логічного мислення молодших школярів, Берека В. П. (2010)
Мозолюк Т. М. - Готовність ІТ-фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності як складова професійної готовності (2010)
Мотозюк Л. М. - Інтенсифікація діяльності викладацького складу вищих навчальних закладів щодо формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2010)
Нагорний Я. В. - Використання Інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови як фактор оптимізації навчання (2010)
Найда Ю. М. - Інструментальна концертно-виконавська практика викладачів факультету мистецтв як складова науково-творчої діяльності ХГПА (історичний аспект: 2000 – 2010 рр.), Найда В. Ю. (2010)
Огородник Л. М. - Проблема організації роботи з обдарованими дітьми та вдосконалення навчального процесу у контексті модернізації освітньої парадигми (2010)
Олійник Н. А. - Теоретичні основи формування виконавських вмінь та навичок студентів у музично-сценічній діяльності (2010)
Онищенко О. І. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів у дослідженнях українських вчених (2010)
Орловська О. В. - Роль педагогічної практики у підготовці майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2010)
Пальшкова О. І. - Впровадження дидактичної моделі формування професійної культури майбутніх учителів початкової ланки на заняттях у вищій школі (2010)
Парфанович І. І. - Функціональні можливості соціальних структур з питань підтримки й організації життєдіяльності неповнолітніх дівчат (2010)
Петрук О. М. - Проблема інтегрованого підходу до процесу навчання в науковій літературі (2010)
Пісоцька Л. С. - Організація системи управління в контексті розвитку дошкільної освіти (2010)
Поляков А. О. - Юридична клінічна освіта: історичний досвід і сучасність (2010)
Пулатова Л. Й. - Мовна особистість учителя: комунікативна компетенція та мовленнєва поведінка (2010)
Пустовіт Г. П. - Категорії "Я” і моя майбутня професія” як чинник становлення особистості у позашкільному навчальному закладі (2010)
Римар Р. С. - Історія театру в Кам’янці-Подільському до 30-х рр. ХХ століття (2010)
Савіцька Г. І. - Проблема "професійного вигорання” в контексті підготовки майбутніх працівників освітніх закладів (2010)
Саєнко Н. В. - Методологічні підходи до забезпечення культурологічної підготовки майбутніх інженерів (2010)
Севастьянова О. М. - Світоглядна підготовка вчителів початкових класів: філософсько-освітня інтерпретація (2010)
Слюзко А. М. - Біоетика і науково-художня книга, Слюзко В. І. (2010)
Собко Ю. Ю. - М. М. Дарманський – реформатор освіти на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІст.) (2010)
Сусліна І. В. - Тренінгові технології як важлива складова навчання міжкультурної комунікації магістрів у педагогічних ВНЗ засобами іноземних мов, Воротняк Л. І. (2010)
Ткачук Г. О. - Теоретичні основи збагачення мовлення школярів експресивною лексикою, Дорош Г. О. (2010)
Чорненька С. І. - Основні аспекти художньо-естетичного виховання учнів на уроках музики (2010)
Шапошнікова Л. М. - Методи організації самостійної роботи студентів як шлях до самонавчання іноземних мов (2010)
Шевцова Н. П. - Розвиток системи дошкільних закладів для дітей раннього віку в Криму (2010)
Шквир О. Л. - Теоретичні аспекти ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів (2010)
Шоробура І. М. - Бойовий гопак як етнонаціональна система психофізичного вдосконалення особистості (2010)
Янкович О. І. - Ідеї технологізації освіти у педагогічній думці України (ХVІІІ – перша половина ХХ ст.) (2010)
Ярощук І. Д. - Оптимізація процесу адаптації молодого фахівця економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності (2010)
Ясак Т. М. - Комп’ютерно орієнтоване навчально-методичне забезпечення уроків української мови у 8-9 класах гімназії (2010)
Яцишин Р. М. - Прогресивні погляди на естетичне виховання у спадщині освітян України (2010)
Базылева М. Н. - Человеческий капитал и его мотивационные особенности в современной Беларуси (2014)
Богдан Н. И. - Инновации для инклюзивного развития регионов Беларуси, Вархурст С. (2014)
Гудкова А. А. - Формализация основных этапов государственного администрирования научно-технологического развития России, Турко Т. И. (2014)
Карпенко Е. М. - Оценка формирования и воспроизводства человеческих ресурсов Гомельской области, Карпенко В. М. (2014)
Корсак М. М. - Инновационная система информационного обеспечения образовательной деятельности ВУЗа, Сурдо А. П. (2014)
Левитская А. П. - Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития (2014)
Слонимский А. А. - Региональные кластеры: европейский опыт и белорусские возможности для инновационного развития, Слонимская М. А. (2014)
Шефер М. - Повышение эффективности и качества образования (2014)
Штефаница А. - Развитие информационного общества: Польша и Республика Молдова (2014)
Алексеенко Л. Ф. - Новое направление в оплате труда работников коммерческих организаций в Республике Беларусь (2014)
Зленко А. М. - Аутплейсмент – мистецтво звільнення персоналу (2014)
Камоцкая Н. И. - Повышение эффективности энергетического сектора Республики Беларусь (2014)
Карпов В. М. - Теоретичні та практичні основи прискорення залізничних перевезень, Никифорук О. І. (2014)
Кляуззе В. П. - Организация предоставления средств индивидуальной защиты (2014)
Макаренко А. П. - Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою, Меліхова Т. О., Чакалова Н. С. (2014)
Матвієнко А. Т. - Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні (2014)
Паламарчук О. М. - Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні (2014)
Романова Е. С. - Тарифные системы оплаты труда: характеристика и направления развития в условиях рыночной экономики (2014)
Федулова Л. І. - Інтеграційно-мережевий потенціал забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2014)
Худякова И. В. - Аутсорсинг в транспортно-логистической сфере Республики Беларусь (2014)
Бабець І. Г. - Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки, Сергієнко С. В. (2014)
Біла С. О. - "Зелена" економіка: стратегічнйи пріоритет реформ на регіональному рівні (2014)
Волосович С. В. - Об’єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин (2014)
Дерев’янко С. І. - Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Егоров А. В. - Механизм воспроизводства финансовых кризисов в экономике Беларуси (2014)
Кристиневич С. А. - Институциональные изменения в переходной экономике: модели и механизмы (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Студінський В. А. - Український цивілізаційний простір: історико-економічний вимір (2014)
Ущаповский К. В. - Методология создания и функционирования рынка электроэнергии Украины, Минкович А. В., Костин Ю. Д. (2014)
Балашевич М. И. - Влияние присоединения стран СНГ к ВТО на международную торговлю услугами, Куделевич Д. А. (2014)
Балджи М. Д. - Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв’язків України (2014)
Костик Е. П. - Глобальные и региональные тенденции мировых потоков прямых иностранных инвестиций (2014)
Курадовец А. И. - Внешнеэкономические факторы модернизации экономики Республики Беларусь (2014)
Селицкая Е. Н. - Проблемы и пути повышения экспортного потенциала лесопромышленного комплекса Республики Беларусь (2014)
Тетеринец Т. А. - Модернизация системы прогнозирования и планирования социально-экономического развития в Республике Бералусь в условиях евроинтеграции, Чиж Д. А. (2014)
Боголиб Т. М. - Инструменты реализации бюджетной политики на местном уровне (2014)
Воронкова О. М. - Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України (2014)
Гордей О. Д. - Основні аспекти системного підходу в процесі фінансування соціальної сфери (2014)
Козарезенко Л. В. - Фонд цільового капіталу як альтернатива бюджетного фінансування розвитку людського потенціалу (2014)
Леваєва Л. Ю. - Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ (2014)
Микитюк І. С. - Бюджетне планування як елемент управління бюджетом (2014)
Назарова С. Ф. - Налогообложение встранах-членах Таможенного союза (2014)
Дідух Я. П. - Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля, Вашеняк Ю. А. (2013)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2013)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: роди Phlomis L., Salvia L., Satureja L., Ziziphora L. (Lamiaceae) (2013)
Двірна Т. С. - Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2013)
Краснова А. М. - Еволюція підроду Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova гідрофільного роду Typha L. (2013)
Арапетьян Е. Р. - Зберігання насіння ендемічних видів флори Криму Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) та Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) у рідкому азоті (–196° С) (2013)
Щербакова О. Ф. - Поліваріантність елементарних модулів у структурі річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. (Ranunculaceae), Новосад К. В. (2013)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Словечансько-Овруцького кряжа в XIII ст. н. е., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г., Корнієнко О. М. (2013)
Ольшанський І. Г. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид флори України, Орлов О. О. (2013)
Звягінцева К. О. - Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова (2013)
Дудка І. О. - Перша в Україні знахідка Peronospora verbenae на Verbena officinalis, Гайова В. П., Коритнянська В. Г. (2013)
Майорова О. Ю. - Сучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат, Грицак Л. Р., Терехова Г. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Дробик Н. М. (2013)
Мельник В. І. - Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині, Логвиненко І. П. (2013)
Безсмертна О. О. - Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae), Гелюта В. П. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Автентичні матеріали деяких видів роду Hieracium L. (Asteraceae) Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) (2013)
Вірченко В. М. - Колекція мохоподібних В.В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Шевера М. В. (2013)
Коршиков І. І. - Зміни кількісно-розмірних характеристик ядерець та ядер у клітинах насіння Pinus pallasiana D. Don (заповідні й антропогенно змінені території степової зони України), Лаптєва О. В., Ткачова Ю. О. (2013)
Кузьмина Т. М. - Формування і розвиток насінного зачатка та жіночого гаметофіту в Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales) (2013)
Лукаш О. В. - Тетяна Леонідівна Андрієнко (до 75-річчя вченої), Онищенко В. А., Карпенко Ю. О., Коломійчук В. П. (2013)
Рудик Г. О. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Эхинацея в Украине", Гайдаржи М. М., Меньшова В. І. (2013)
Міркін Б. М. - Синтаксономія лісів Деснянсько-Старогутського парку. Рецензія: Панченко С.М. Лісова рослинність Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський": монографія, Наумова Л. Г. (2013)
Балашов Л. С. - Рослинність боліт. Рецензія: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони, Козак М. І. (2013)
Міркін Б. М. - Є.М. Брадіс: учений, учитель, людина. Рецензія: Андрієнко Т.Л. Модестівна. Розповідь про вчителя (2013)
Бурда Р. І. - Інвазії чужорідних видів у Голарктиці. Міжнародний симпозіум "Борок-IV" (22–28 вересня 2013, селище Борок, Ярославська обл. Росія) (2013)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум "Нова ера в прикладній ліхенології" (23 серпня 2013 р., м. Почеон, Республіка Корея), Дівакар П., Хо Д.-С. (2013)
Кошкіна І. М. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (18–22 червня 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим, Україна), Литвинюк Н. А., Ольшанський І. Г., Зав’ялова Л. В. (2013)
Гончаренко І. В. - Autospecies – програма для комп’ютерного набору латинських назв видів рослин, Сенчило О. О. (2013)
Абрашкевичус Г. - Влияние исторической памяти на улучшение взаимопонимания (на примере паралелей в судьбах народов Крыма и Литвы) (2013)
Козак О. - Русинское движение в современной Украине (2013)
Jakimowicz M. - Kryzys tozsamosci na przykładzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z Galicji Wschodniej na Dolny Sląsk (2013)
Онопко О. - Державна політика міфотворчості як чинник політичної ідентифікації індивіда (2013)
Молдавська Т. - Радянська ідентичність та її вплив на формування сучасних суспільних стереотипів людей похилого віку (за матеріалами усно історичних джерел Півдня України) (2013)
Гайворонюк Н. - Українська ідентичність під кутом зору національної безпеки (2013)
Kuzminska K. - Kształtowanie tozsamosci narodowej poprzez język w aspekcie społecznym i lingwistycznym (2013)
Moskwa D. - W poszukiwaniu tozsamosci narodowej – "russku” czy "rossijskij narod”? (2013)
Зуриет Ж. - Государственная стратегия формирования гражданской идентичности России (2013)
Plinska W. - Rzeczy, miejsca, idée – transgraniczny ruch ludzi i przedmiotow na Południowym Podlasiu na przełomie lat 80. i 90. XX w. jako generator więzi (2013)
Біловус Л. - Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) (2013)
Zabratanska K. - Pojęcie rownosci w kontekscie społecznej partycypacji kobiet w Polsce (2013)
Ущаповська К. - Моральна деградація сучасної молоді (2013)
Хір А. - Національно-етнічний вплив на формування театрально-видовищних будівель і споруд Закарпаття (2013)
Дем’янова Н. - Пошук етнокультурної ідентичності в творчості українських художників (2013)
Годзь Н. - Питання стереотипів "Свій" - "Чужий" та група стереотипів "ворог" - "друг" у народних українських казках у призмі розгляду питання ідентичності та футурології (2013)
Коломийчук О. - Етнічна ідентичність бойків крізь призму календарної звичаєво-обрядової практики: міфологічний аспект (2013)
Комінярська І. - Україноцентричні пошуки національної ідентичності в трилогії Уласа Самчука "OST" (2013)
Сафіюк О. - Національна ідентичність художнього світу Дж. Джойса та В. Підмогильного (2013)
Budzynski R. - Miasto wielokrotnie kolonizowane – Tallin w reportazach estonskich Jozefa Mackiewicza (2013)
Пасічник О. - Топос Кременця в епістолярній спадщині Юліуша Словацького (2013)
Bielska K. - Tworczosc Sary Kane jako przykład konfliktu tozsamosci we wspołczesnym teatrze (2013)
Сінкевич О. - Особливості формування драматичного мистецтва та архітектури театрів Волині (2013)
Марченко І. - Проблеми культурної ідентичності у ХІХ ст. (на прикладі відновлювальних робіт у київській Кирилівській церкві) (2013)
Orlik A. - Kształtowanie się tozsamosc narodowej w Europie Spodkowo-Wschodniej (2013)
Коновалова В. - Проблеми ідентичності "сконструйованої людини" (2013)
Слободян В. - Особливості комунікації в Інтернеті (2013)
Шевчук О. - Культура і топографія: територія як чинник формування культурної ідентичності (2013)
Мельник Ю. - Подільське духівництво та його вплив на релігійне життя українських сімей у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Bilska K. - Tozsamosc narodowa w polityce lturalnej Unii Europejskiej (2013)
Dziekanski P. - The regional identity of the inhabitants of Swietokrzyskie in conditions of globalization (2013)
Єкатеринчук А. - До питання про перспективи формування української нації як політичної або етнокультурної спільноти (2013)
Тур М. - Культурна ідентичність у вирі суперечливих процесів глобалізації світу (2013)
Павлов Ю. - Постмодерністські версії "деідентифікації" сучасної людини (2013)
Самчук Р. - Плюралізація чи анігіляція ідентичності в невизначених координатах сучасності (2013)
Глушко Т. - Криза ідентичності як біфуркативний вектор суспільного розвитку: соціально-економічний аспект (2013)
Кириченко М. - Парадокс розототожнення і деідентифікація "ніщо" (2013)
Ганаба С. - Образ людини епохи "плинної модерності" (2013)
Потапенко Л. - Стереотип як засіб репрезентації "Іншого": компаративний аспект (2013)
Шевчук Д. - До проблеми ідентифікації "друга" у сфері політики (2013)
Бєлікова С. - "Fast food" у контексті крос культурної комунікації (2013)
Скринька Н. - Культурна ідентичність у контексті самовизначення (2013)
Кучера І. - Етнічна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Бондаревич І. - Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення (2013)
Куда П. - Ідентичність як співвідношення індивідуальної та суспільної самосвідомості (2013)
Тіменик З. - Ідентифікаційні процеси сприйняття Бога в українській філософії релігії (зі спадщини С. Гогоцького, О. Козлова, П. Ліницького, митрополита Іларіона (Огієнка)) (2013)
Олійников В. - Початок відділення Західної церкви від Східної (1054) (2013)
Клімук І. - Формування релігійної ідентичності у підлітковому віці (2013)
Месхидзе Д. - Традиционные виды спорта и этническая идентичность басков (2013)
Акименко О. - Проблеми конструювання національної ідентичності в просторі сучасної медіа-культури України (2013)
Дудченко В. - Визначальна роль духовності в соціокультурній ідентичності українського суспільства (2013)
Гарбарук А. - Етнічна ідентичність волинських поляків в умовах полі культурності українського суспільства (2013)
Гаврош О. - Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття (2013)
Джафарова С. - Іван Франко та українська культура ХІХ століття (2013)
Колос Д. - Українські ігрові фільми 1990-х: у пошуках свободи (2013)
Смирнова Т. - Філіп Плятер – духовний спадкоємець та продовжувач справи Тадеуша Чацького (2013)
Сипко Б. - "Свої" чи "чужі": соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995-2007 рр.) (2013)
Кольвах А. - Політична ідентичність і графіті (2013)
Саакян О. - Вплив політичної ідентичності на електоральний вибір 2004 і 2010 років: електоральний розкол України (2013)
Стельмах В. - Політична ідентичність і політична соціалізація (2013)
Семенова Д. - Національне у структурі ідентичності в українських пригодницьких романах середини ХХ ст. (2013)
Шеломанова-Булавка Ю. - Волинський дерев’яний храм у контексті ідентичності та культурної традиції (2013)
Латишева Л. - Традиційне житло і будівельна обрядовість болгар Бессарабії (Одещина), Латишева Г. (2013)
Дацій Н. В. - Принципи дії соціальної держави щодо підтримання соціального статусу і життєвих потреб населення території (2013)
Кротінов В. О. - Сутність та особливості контролю суду ЄС у системі європейського управління (2013)
Половцев О. В. - Формалізація прийняття рішень у державному управлінні: формування підходів до моделювання та прогнозування процесів (2013)
Решетніченко А. В. - Кластеризація публічного адміністрування процесів стратегічного розвитку, Кірєєва О. Б. (2013)
Дацій О. І. - Механізм розподілу та перерозподілу доходів суб’єктів фінансових відносин країни (2013)
Казюк Я. М. - Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні (2013)
Мареніченко В. В. - Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу (2013)
Сиченко В. В. - Перспективи та можливості ефективного функціонування системи державної соціальної політики України (2013)
Сиченко О. О. - Соціальний діалог та інформатизація суспільства в державній політиці України (2013)
Ченцов В. В. - Атрибутивні параметри розвитку митної системи (2013)
Юрченко Є. О. - Функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Гаман С. М. - Особливості конфліктів в митних органах України (2013)
Сорока Л. С. - Особливості науково-методичного забезпечення розвитку людського потенціалу митних органів: світовий досвід і вітчизняні реалії, Івашов М. Ф., Івашова Л. М., Ужва Л. О. (2013)
Шпекторенко І. В. - Профілювання посадових компетенцій з поетапним використанням процесного, функціонального та компетентнісного підходів (2013)
Васильєва Н. В. - Концептуальні підходи до підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади з надання адміністративних послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Теоретичні засади державного управління еколого-економічними системами на регіональному рівні (2013)
Сілюкова С. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України (2013)
Чикаренко І. А. - Кластерна модель інноваційного розвитку території: сучасний стан, проблеми та кращі практики (2013)
Вітрух І. П. - Удосконалення методів управління розвитком державної енергетичної політики та запровадження енергоощадних заходів з урахуванням чинника ризику в машинобудуванні, Лакомська Н. І. (2013)
Найдюк С. В. - Забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади на прикладі Міністерства доходів і зборів України (2013)
Гагаріна С. Г. - Механізми управлінського впливу держави на розвиток інтелектуального потенціалу креативного суспільства (2013)
Куренна Т. О. - Теоретичні аспекти державного фінансового контролю в аграрному секторі економіки України (2013)
Нікішина М. В. - Основні напрямки формування державної політики щодо інтеграції іммігрантів (2013)
Корнієвський С. В. - Нормативно-правове забезпечення економічної політики як чинник її ефективної реалізації (2013)
Парубчак І. О. - Основні аспекти сучасних суспільно-політичних та управлінських відносин у системі міжнародного співробітництва (2013)
Аджалімова Е. Р. - Використання аналітично-синтетичного методу в корекції порушень читання розумово-відсталих учнів молодших класів (2011)
Аніщенко І. М. - Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Іноземна мова” за умов кредитно-модульної системи навчання, Федорова О. В. (2011)
Бабічева М. Г. - Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов (2011)
Баля С. А. - Моніторинг навчальних досягнень учнів як об’єкт стандартизації якості освіти (2011)
Берека В. Є. - Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів (2011)
Берека В. П. - Логічні аспекти мовної комунікації на уроках математики, Місяць Є. Г. (2011)
Бідюк Н. М. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Біницька О. П. - Економічна підготовка майбутніх вихователів: на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011)
Бродовська А. М - Формування природничої компетентності старшого дошкільника в процесі використання особистісно орієнтованого підходу (2011)
Вовк В. П. - Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій, Михайлишин Р. І. (2011)
Ворожбіт В. В. - Духовно-моральне виховання в українських гімназіях у середині ХІХ століття (2011)
Галус О. М. - До проблем педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів в умовах реформування вищої школи (2011)
Гладкова В. М. - Загальнометодологічні підходи акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера освітнього закладу (2011)
Гладуш В. А. - Роль громадсько-педагогічних організацій у становленні післядипломної освіти учителів спеціальної школи на початку ХХ ст (2011)
Глушок Л. М. - Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості (2011)
Голова Н. І. - Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування (2011)
Гребень О. В. - Проблеми шкільної освіти в місті Проскурові напередодні Великої Вітчизняної війни (1940–1941 н. р.) (2011)
Грязнов І. О. - Система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України, Усачик Н. М. (2011)
Гуменюк В. В. - Сучасні форми організації навчання керівників ЗНЗ у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Дарманська І. М. - Компетентність і компетенції управлінських кадрів сфери освіти: поняття та сутнісна характеристика (2011)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Взаємодія традиційних і новітніх підходів до вивчення пунктуації у 8 класі (2011)
Дубина Л. Г. - Педагогічні конфлікти та способи їх розв’язання, Вашеняк І. Б. (2011)
Дубовий К. В. - Психологічні особливості реалізації індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача іноземних мов (2011)
Дудчак Г. І. - Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти: сутність, структура (2011)
Дяченко М. Д. - Формування засад професіоналізму в процесі навчання майбутніх журналістів (2011)
Закордонець Г. В. - Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови (2011)
Зданевич Л. В. - Деякі аспекти студентської дезадаптації в процесі навчання (2011)
Зосименко О. В. - Особливості структурної організації проектної діяльності студентів (2011)
Ігнатьєва А. І. - Соціальна спрямованість національної освітньої системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2011)
Ілініцька Н. С. - Культурно-мистецькі традиції Поділля як формотворчий музичний чинник (2011)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів денного перебування (2011)
Каленик І. В. - Актуальні проблеми формування концертмейстерських якостей при опануванні курсу "Концертмейстерський клас” у студентів музично-педагогічних факультетів (2011)
Кашперський В. П. - Модель управління якістю професійної підготовки студента у вищому мистецькому навчальному закладі (2011)
Кащук А. О. - Теоретичні засади розробки механізмів управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів (2011)
Коваль О. Є. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи (2011)
Ковальська О. П. - Правова освіта як важлива складова навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект (2011)
Кожевніков В. М. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил США, Великої Британії, Німеччини (2011)
Кожедуб Л. Г. - Контроль у навчанні читання оригінальних художніх текстів на старшому етапі мовних вищих навчальних закладів (2011)
Колеснікова С. М. - Інтеграція як дидактичний засіб оновлення змісту освіти в початкових класах (2011)
Костін Я. А. - Педагогічна миследіяльність як основна складова навчання іноземної мови студентів ВНЗ (2011)
Котлярчук Г. Й. - Взаємозв’язок естетичного і екологічного виховання як необхідна складова всебічного розвитку особистості (2011)
Криськів М. Й. - Культура мовлення як умова успішного спілкування (2011)
Крищук Б. С. - Внесок товариства "Просвіта” у становлення системи дошкільного виховання на Поділлі (1918–1920 рр.) (2011)
Кудирко В. І. - Картографічні поняття про умовність карт в шкільному курсі загальної географії (2011)
Кулик О. Є. - Сприятливе соціально-психологічне середовище як умова творчої самореалізації майбутніх інженерів (2011)
Кучерук О. Я. - Самостійна робота студентів як фактор ефективної підготовки фахівців з прикладної математики (2011)
Мацько В. П. - Інтертекстуальне прочитання філологічних праць Василя Зборовця (2011)
Машкіна Л. А. - Концептуальні засади вальдорфської педагогіки (2011)
Метенько В. Ф. - Розвиток творчих здібностей школярів на уроках музики через виконання творчих завдань (2011)
Михаськова М. А. - Методологічні засади аналізу професійної діяльності педагога-музиканта на сучасному етапі (2011)
Міщинська І. В. - Професійна гуманітарна освіта в контексті загальноосвітніх тенденцій в сучасному освітньому просторі (2011)
Моцна Т. А. - Використання творів письменників української діаспори на уроках літератури і у позакласній роботі зі школярами (2011)
Набока О. Г. - Психологічні аспекти організації навчально-професійної діяльності студентів (2011)
Назаренко Г. І. - Гуманістично-орієнтовані технології навчання дорослих педагогів (2011)
Наумчук І. А. - Проблеми розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Общанський В. Л. - До проблеми концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музики (2011)
Овод Ю. В. - Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі дистанційної освіти (2011)
Огородник Л. М. - Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці (2011)
Осадча К. П. - Аналіз понять "компетенція” та "компетентність” у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2011)
Осадчий В. В. - Теорія і практика організації мобільної технології навчання у педагогічному університеті (2011)
Петльована Л. Л. - Інноваційна діяльність викладача іноземної мови як одна з педагогічних умов професійної адаптації майбутніх економістів (2011)
Петровський С. С. - Проектна діяльність в історії педагогічної теорії та практики (2011)
Продан І. В. - Розробка системи формування професійної культури майбутніх дизайнерів одягу засобами самостійної роботи у ВНЗ (2011)
Романишин А. М. - Технологія формування виховної компетентності у майбутніх офіцерів у ВВНЗ (2011)
Саєнко Н. В. - Структурні компоненти змісту культурологічної підготовки студентів технічних ВНЗ (2011)
Сас О. О. - Вплив різних факторів на процес формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку (2011)
Семенцова Ю. М. - Роль класичних мов в освітньому процесі Європи та України (XV – кінець ХІХ століття) (2011)
Сєргєєва О. В. - Формування етики професійної діяльності у навчальних програмах перекладацької практики майбутніх перекладачів у Великій Британії (2011)
Синчишина О. А. - Проблема дидактичної культури викладача навчального закладу в психолого-педагогічних дослідженнях (2011)
Сисоєва С. О. - Дослідження проблем неперервної професійної освіти: генезис понять, Соколова І. В. (2011)
Сіткар С. В. - Конструктивна інтерференція діагностичних умінь у підготовці інженера-педагога у галузі автотранспорту (2011)
Скальська О. В. - Модель іншомовної діяльності учнів з використанням роздавальних додаткових навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі (2011)
Скрипник С. В. - Менеджмент ефективності інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Слюзко А. М. - Науковий дискурс навколо генетично модифікованих організмів (2011)
Стадник В. В. - Шляхи підвищення ефективності військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України (2011)
Суховірський О. В. - Аналіз науково-дослідницьких робіт комп’ютерної тематики учнів-членів Малої академії наук України у Хмельницькій області (2011)
Тарасова О. В. - Роль активних методів в інтенсифікації навчального процесу при підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин (2011)
Ткачук Г. О. - Удосконалення культури мовлення у процесі роботи над конструкціями з прийменником по, Дорош Г. О. (2011)
Товчигречка Л. В. - Особливості двомовної освіти в Україні (2011)
Третько В. В. - Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин (2011)
Федорчук О. С. - Особливості інформатичної підготовки майбутніх правознавців у вищому навчальному закладі в умовах інформатизації суспільства та освіти (2011)
Федух І. С. - Роль взаємодії "викладач-студент” у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій студентів сучасного ВНЗ (2011)
Харахады С. И. - Обучение первоклассников произношению специфических звуков крымскотатарского языка на уроках обучения грамоте (2011)
Шквир О. Л. - Досвід ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів (2011)
Шоробура І. М. - Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи, Ворник М. М. (2011)
Шубіна В. Б. - Роль фортепіанного ансамблю у формуванні професійних музичних умінь та навичок майбутніх вчителів музики (2011)
Juszczak K. - Edukacja do życia w starości wyzwaniem współczesnych społeczeństw (2011)
Яківчук Г. В. - Фольклорно-пошукова діяльність майбутнього вчителя музики (2011)
Андрущишина Т. - Статеве виховання дітей з обмеженими можливостями. Християнський погляд (2011)
Осадчий В. П. - Особливості впливу географічного середовища на формування та типологію видових ознак народних ремесел (2011)
Феуєрман В. В. - Моральне та естетичне виховання підлітків у сучасному суспільстві (2011)
Strona pzrednia (2013)
Spis treści (2013)
Anszczak M. - Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej (2013)
Bondarenko V. V. - Project-oriented management of industrial production of fire and rescue equipment by means of geometric modelling, RAK Yu. P. (2013)
Jabłońska K. - Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych, Sobieraj A. (2013)
Ковалышин В. В. - Подход к математическому моделированию развития и тушения пожаров, возникающих в каналах различными средствами (2013)
Харин В. В. - Проблемные аспекты профессиональной адаптации молодых специалистов ФПС ГПС МЧС России, Шишков М. В., Лазарева Э. В., Шавырина Т. А., Удавцова Е. Ю. (2013)
Баланюк В. М. - Флегматизация газоаэрозольной смесью горючих систем, Журбинский Д. А. (2013)
Stacey R. - EUFOFINET: European Collaboration to Improve Preparation and Response to Wildfires and Response to Wildfires and Forest Fires in Europe, Piwnicki J., Szczygieł R. (2013)
Chmiel M. - Klasyfikacja, oznaczanie i podział pojazdów pożarniczych, Markowski T., Kowalczyk A. (2013)
Gałaj J. - Przegląd hybrydowych modeli pożaru, Oleksy M. (2013)
Roguski J. - Symulator szkolenia kierowców wozów bojowych PSP z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualnej VBS2, Wantoch-Rekowski R., Krakowski K., Leśniewski Z., Strojewski I., Kowalski A., Stopniak M. (2013)
Кузык А. Д. - Математическое моделирование распространения лесного пожара с учетом ветра и рельефа, Карабын О. А. (2013)
Porowski R. - Budynek do ćwiczeń pożarowych dla ratowników KSRG: Analiza wymagań i przykładowe rozwiązania, Małozięć D., Kielin J., Majka A., Lesiak P. (2013)
Порошин А. А. - Пожарная охрана промышленных предприятий, Матюшин Ю. А., Бобринев Е. В., Кондашов А. А., Маштаков В. А., Харин В. В., Дежкин В. О. (2013)
Jopek T. - Analiza zdarzenia – studium przypadku: "Pożar hali produkcyjnej w zakładzie przetwórstwa mięsnego eksport import JBB w Łysych" (2013)
Recenzenci 2013 (2013)
Wytyczne dla autorów (2013)
Nagrody (2013)
Najważniejsze wydarzenia (2013)
Немчінов О. М. - Реформи локального рівня адміністративно-територіального устрою країн Центрально-Східної Європи у 1945–1990 рр. (2013)
Суміна Ю. М. - Ретроспективний аналіз взаємодії влади та громадянського суспільства (2013)
Басій Р. В. - Структура системи державного управління медичною освітою в Україні (2013)
Брус Т. М. - Удосконалення процедури надання адміністративних послуг в органі публічного управління, Даньшина Ю. В. (2013)
Дурман М. О. - Один із принципів формування державної регуляторної політики (2013)
Івашова Л. М. - Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення, Івашов М. Ф. (2013)
Клиновий Д. В. - Упровадження підходів проектного менеджменту в процесі модернізації системи державного управління природними ресурсами в Україні, Мороз В. В. (2013)
Клюєв М. М. - Роль і місце конституційного контролю в системі державних інститутів (2013)
Ковальська Н. М. - Сучасний контекст феномена сфери соціально-побутових послуг у напрямі розвитку державної соціальної політики (2013)
Проніна О. В. - Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами (2013)
Сиченко О. О. - Системний підхід щодо розвитку соціального діалогу органів державної влади та бізнесу (2013)
Сиченко В. В. - Цільове програмування як метод управлінської діяльності органів державної влади, Тухтарова Т. К. (2013)
Фесак С. А. - Особливості державного регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні (2013)
Філіппова В. Д. - Комплексний підхід до формування ефективної державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Халецька А. А. - Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення, Березовський Д. О. (2013)
Чечель О. М. - Принципи та механізм державного регулювання економіки (2013)
Письменна І. І. - Дотримання морально-етичних засад у процесі реалізації принципу наступності в системі державної служби (2013)
Терентьєв О. М. - Професійний простір державної служби України: нормативно-правові основи (2013)
Гаман М. В. - Механізм формування фінансових ресурсів регіону (2013)
Драган І. В. - Структура інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування (2013)
Карташов Є. Г. - Концептуальні напрями формування моделі державного управління збалансованим соціоекологоекономічним розвитком територій (2013)
Ольшанський О. В. - Консолідація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад на засадах децентралізації владних повноважень (2013)
Трещов М. М. - Комплексний методологічний підхід до визначення ресурсного забезпечення місцевих бюджетів (2013)
Бакуменко Л. С. - Нові методи контролю за переміщенням товарів – шлях до посилення митної безпеки України, Воронцова Г. В. (2013)
Ковальов В. Г. - Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави, Гармаш Є. В. (2013)
Комаров О. В. - Світова та європейська практика з реалізації механізмів управління кордонами та адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної безпеки (2013)
Белец Ж. А. - Програмно-цільове бюджетування як контрольний механізм у системі державного фінансового контролю (2013)
Дурман О. Л. - Застосування системного підходу до аналізу інформаційної системи управління вищим навчальним закладом (2013)
Кривогубова О. Є. - Загальний огляд проблеми державного регулювання генетично модифікованих організмів (2013)
Коваленко Т. Ю. - Соціальні стандарти у сфері санаторно-курортного забезпечення: аналіз міжнародних конвенцій (2013)
Сорочинська О. Л. - До історії побудови першого вітчизняного тепловоза (2009)
Роговий В. М. - Підтримка українською еміграцією національної політехніки на чужині (2009)
Черниш І. М. - Організація навчального процесу у Харківському хіміко-технологічному інституті імені C.М. Кірова у повоєнні роки (1945–1949 рр) (2009)
Ларін А. О. - Развитие теории колебаний механических систем в кораблестроении (2009)
Ферчук А. М. - Започаткування в Україні державної системи правової охорони промислової власності 1918 р. (2009)
Таргоня Н. С. - Історія машиновипробувань у творчій спадщині академіка Леоніда Погорілого (2009)
Філіпович Є. О. - Роль і місце Російського технічного товариства та сільсько-господар-ського наукового комітету України в історії Національного університету водного господарства та природокористування, Філіпович Ю. Ю. (2009)
Федоренко І. В. - Питання щодо умов створення в Україні науково-технічних шкіл у середині ХХ століття (2009)
Татарчук В. В. - Інженер–авіаконструктор Володимир Петрович Григор’єв: віхи біографії (2009)
Школьна О. В. - Борис Лисін — засновник промислово-мистецького силікатознавства (2009)
Шингельский М. Я. - Передумови і історія створення кінного трамваю у Львові (2009)
Бліхар В. Є. - Аналіз проблем стану здоров’я населення, пов’язаних із хворобами системи кровообігу, в Тернопільській області (2014)
Ковальчук О. Л. - Синдром загального венозного повнокров’я в абдомінальній хірургії як прояв коморбідності, Герасимюк Н. І. (2014)
Ступницька Г. Я. - Фібринолітична активність плазми крові у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ожирінням, Федів О. І. (2014)
Гребеник М. В. - Оцінка індексу коморбідності у хворих на гострий інфаркт міокарда, Люта О. Т., Микуляк В. Р. (2014)
Ковальчук О. Л. - Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією, Мисак А. І., Твердохліб В. В., Нестерук О. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Ретроспективний аналіз результатів стаціонарного лікування хворих із хронічними дифузними захворюваннями печінки в тернопільській області, Романюк Т. В. (2014)
Дирик В. Т. - Вплив виробничого середовища на стан тканин ротової порожнини (2014)
Скрипник І. М. - Порівняльна оцінка ефективності та безпечності раннього та довготривалого лікування середніми терапевтичними дозами розувастатину та аторвастатину у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дубровінська Т. В. (2014)
Кузик Ю. І. - Ішемічний інсульт екстракраніального ґенезу: огляд літератури та аналіз випадку, Гудима Т. М. (2014)
Сорокман Т. В. - Найбільш значимі чинники розвитку виразкової хвороби у дітей, Сокольник С. В., Андрійчук Д. Р., Макарова О. В. (2014)
Кріпка О. І. - Поєднання гіперурикемії з артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності, Боднар Р. Я. (2014)
Боднар Р. Я. - Зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів крові хворих на інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією (2014)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і його комплексна терапія із застосуванням фелодипіну, Брек В. В., Петренко Т. О. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Поширеність алергічних захворювань серед дитячого населення Тернопільської області, Федорців О. Є. (2014)
Бойко Т. В. - Індекс маси тіла як предиктор формування вторинного остеопорозу в пацієнтів із поєднаною патологією органів травлення (2014)
Кущ О. Г. - Частота виявлення метицилінрезистентних стафілококів серед студентів Запорізького регіону (2014)
Швед М. І. - Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію, Шманько О. В. (2014)
П’ятночка І. Т. - Про рецидиви туберкульозу легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2014)
Костів С. Я. - Каваплікація в попередженні тела при післяопераційних ілеофеморальних венозних тромбозах, Венгер І. К., Ненашко І. А. (2014)
Одрехівська І. А. - Диференційна діагностика морфофункціонального стану елементів СНЩС при захворюванні на артрозо-артрит і артроз, Черкашин С. І. (2014)
Кривокульський Б. Д. - Стан системи гемостазу при злоякісних пухлинних захворюваннях жіночих статевих органів, Жулкевич І. В., Кривокульський Д. Б. (2014)
Лимар Л. Є. - Вплив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (2014)
Максимлюк В. І. - Корекція окиснювальних процесів у печінці при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю (2014)
Корнійчук О. П. - Порівняльний аналіз ефективності низькоінтенсивного лазерного випромінювання синього та червоного спектрів на staphylococcus aureus, виділених з ротової порожнини, Панас М. А., Бариляк А. Я., Панас М. І., Швидка З. Я., Султан Я. Г. (2014)
Гарасимів І. М. - Особливості функціонального стану печінки в умовах гострої виразки шлунка (2014)
Доброродній А. В. - Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2014)
Козак Д. В. - Вплив карбацетаму на динаміку показників цитолізу та вміст циркулюючих імунних комплексів в умовах політравми (2014)
Регеда М. С. - Показники системно-антисистемних взаємовідношень у бронхах морських свинок в патогенезі експериментальної бронхіальної астми та корекція їх порушень тіотриазоліном, Колішецька М. А. (2014)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку другої стадії гарячки, Роговий Ю. Є. (2014)
Мерлєв Д. І. - Динаміка функціонального стану нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А. (2014)
Данилевич Ю. О. - Просторові характеристики відділів серця при перикардитах (2014)
Заєць Т. А. - Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в ранній період краніоскелетної травми та їх корекція клітинною терапією, Гудима А. А. (2014)
Герасимюк І. Є. - Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті, Гданський С. М. (2014)
Сас П. А. - Порушення ферментативної ланки антиоксидантного захисту тканини нирок при гострому ураженні легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Стаханська О. О. - Організація проведення стоматологічних планових оглядів на основі телемедичних технологій на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Виткалов В. Г. - Сучасна наукова діяльність у мистецтвознавчому векторі досліджень: за матеріалами VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культурна динаміка України в світовому просторі" (2012)
Безугла Р. І. - Протогламур. Боротьба з візуальною демонстративністю у період Античності (2012)
Бєлявіна Н. Д. - Французький королівський двір XVII століття – осередок концертування віртуозів-інструменталістів (2012)
Мазепа Т. - Європейські й українські музичні товариства у вимірі столичних культур XVIII-ХІХ ст. (2012)
Смирнова Т. В. - Музичне виконавство у магнатських маєтках Волині (кінець XVІІІ - перша третина ХІХ ст.) (2012)
Бермес І. Л. - Співоче товариство "Дрогобицький боян": тяглість традицій (2012)
Береговська Х. - Творче формування Святослава Гординського у школі Олекси Новаківського (2012)
Матола О. О. - Становлення аматорського музичного театру в Україні (2012)
Мудренко А. В. - Сценічне мистецтво українського театру корифеїв: риси високої художності (2012)
Процик Л. Л. - Репертуар театру ім. І.Франка 20-х років XX ст.: орієнтація на творчий пошук (2012)
Круп’як Ю. І. - Взаємодія простору та пластичного об’єму (за взірцями української скульптури першої третини ХХ століття) (2012)
Ластовецький М. А. - Станіслав Людкевич у спогадах Миколи Колеси (2012)
Єфімeнко А. Г. - Перспективи вивчення художньо-естетичних та теологічних аспектів літургічної творчості першої половини ХХ століття (2012)
Паріс О. А. - Діяльність Євгена Цегельського в контексті розвитку українського хорового мистецтва Галичини першої половини ХХ сторіччя (2012)
Смирна Л. В. - Українські художники-нонконформісти - учасники європейських виставок (1970-1980-ті роки) (2012)
Білозуб Л. М. - Національна музична мова українських композиторів ХХ-ХХІ ст. (2012)
Виткалов С. В. - Народознавчий чинник художньої практики Рівненської області: спроба мистецтвознавчого аналізу (2012)
Степанюк І. В. - Хореографічна культура Волині в контексті танцювального мистецтва України (2012)
Мойсюк О. С. - Сакральні тканини Житомирського Полісся: проблеми дослідження, осередки виробництва, регіональні особливості (2012)
Костенко Д. О. - Проблеми забудови м. Києва у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2012)
Романова О. Ю. - Мистецтвознавчий аналіз весільних дукачів Середньої Наддніпрянщини ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Корнішева Т. Л. - Становлення професійних засад хорового диригування в Україні (2012)
Дем’янова Н. О. - Звіроформи як відгук тотемізму в українському образотворчому мистецтві: етно-національна специфіка (2012)
Плахта С. Л. - Тенденції імпресіонізму у мистецтві закарпатської школи живопису (2012)
Пархоменко Г. А. - Метаморфози античної стилістики в творчості А. Гауді (2012)
Стоян С. П. - Символізм у творчості молодих українських художників: нова хвиля (2012)
Чорна О. С. - Оригамі в класичних та сучасних теоріях систематизації мистецтва (2012)
Оборська С. В. - Синтез звуку і кольору у звуковому дизайні: історіографічні підходи (2012)
Смоляр О. В. - Особливості створення дизайну новітніх функціонально-просторових та художньо-образних типів готельно-ресторанних комплексів у стилі "неомодерн" (2012)
Бондар І. С. - Образний потенціал архітектурного дизайну постмодернізму (2012)
Михальчук В. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей (2012)
Гай К. - Арт-ринок Західної Європи та США XX ст.: історичні аспекти становлення та передумови розвитку (2012)
Олійник В. А. - Книжкова графіка Сергія Якутовича (2012)
Пастеляк Н. - Поемність у формотворчих засадах фортепіанного доробку В. Барвінського (2012)
Коменда О. І. - Жанрово-інтонаційні джерела тематизму камерної кантати Олександра Козаренка "П’єро мертвопетлює" (2012)
Іванова Ю. Ю. - Дуалізм мистецького синтезу у циклі хорових поем В. Скуратовського "П’ять струн України" (2012)
Драган О. В. - Виконавська інтерпретація у творчості диригента (на прикладі діяльності Я. Вощака) (2012)
Гусаченко Т. О. - Пісенні цикли І. Шамо: тема - ідея – образ (2012)
Кущ Є. В. - До питання тембрової виразності електромузичних інструментів (2012)
Супрун О. В. - Питання комунікативних особливостей джазового мистецтва (2012)
Дьяченко В. В. - Виникнення і розвиток мистецьких технологій у звукорежисурі (2012)
Медведєва А. О. - Театральна маска як атрибут сценічного дійства (2012)
Апчел О. А. - Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури (2012)
Мельничук О. М. - Фаустівські метаморфози в символістській драмі Якова Мамонтова "Дівчина з арфою" (2012)
Черніговець О. М. - Дитячий ігровий театр північно-західного регіону України другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст. як форма традиційної культури (2012)
Радзієвський В. О. - Сучасні музичні субкультури у контексті субкультурології (2012)
Мерлянова О. А. - Танець у контексті сімейної обрядовості (2012)
Сахно М. В. - Категоріальний апарат конкурсної хореографії (2012)
Бігус О. О. - Балетмейстерський контекст творчих портретів В. Чуперчук та А. Зібаровської (2012)
Комарніцький І. О. - Сакральний вимір гостинності (2012)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецький потенціал Рівненщини як предмет наукового дослідження (2012)
Димченко С. С. - Науковий доробок Миколи Гордійчука в контексті українського музикознавства другої пол. XX - початку XXI ст. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Грабельников В. А. - Організація регулювання системою міського громадського пасажирського транспорту, Шевченко О. В. (2013)
Красноштан О. М. - Функціонування громадського транспорту під час організації міжнародніх масових заходів, Єфременко О. М. (2013)
Жилинков А. А. - Модель дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Капский Д. В. - К вопросу аналитического сравнения данных аварийности во времени, Осипов В. А. (2013)
Лямзин А. О. - Оценка потенциала системы "Транзит" промышленных сити - районов, Хара М. В. (2013)
Трушевський В. Е. - Особливості введення додаткових стоп-ліній на регульованих перехрестях (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование сонорных согласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Энглези И. П. - Классификация пунктов правил дорожного движения Украины в разрезе причинно-следственного анализа дорожно-транспортных происшествий, Полетайкин А. Н., Паршиков С. И. (2013)
Банников В. А. - К вопросу экспериментального определения воздушного сопротивления движению автомобиля и сопротивления качению колеса (2013)
Макійов М. М. - До питання використання існуючих моделей відведення шин щодо прогнозування курсової стійкості руху автомобіля (2013)
Осипенко М. А. - Щодо поліпшення лінгвістичної підтримки технічних дисциплін за напрямом "автомобільний транспорт", Задунайська О. В. (2013)
Попов Д. В. - Перспективы использования водотопливных смесей в дизелях, Чухаркин А. В. (2013)
Шуклинов С. Н. - Моделирование процесса торможения автомобиля с адаптивным частично автоматизированным гидравлическим тормозным приводом (2013)
Дугельный В. Н. - К вопросу анализа основных факторов, влияющих на износостойкость асфальтобетона и объемы продуктов его износа, Логунов А. Ю., Воловненко Е. Г. (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Лупаренко Г. В. - Внесок конструкторів танків в розробку тракторної техніки (2010)
Печенюк І. С. - Давньоруська ручна метальна зброя (лук і стріли) як джерело вивчення історії науки і техніки (2010)
Печенюк С. І. - Бронепотяги - фортеці на рейках (2010)
Синьков М. В. - До 50-річчя створення принципово нового наукового напрямку - комп'ютерної томографії. Пріоритетна розробка НТУУ – Київський політехнічний інститут", Закидальський А. І., Цибульська Є. О. (2010)
Філіпович Є. О. - Історія створення Київського середнього сільськогосподарського гідротехнічного училища - предтечі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (2010)
Боярінова Ю. Є. - Історія та розвиток методів гіперкомплексного подання інформації (2010)
Хоменко Л. Г. - Создание отечественной вычислительной техники второго поколения, начало отхода от базовых принципов Дж. Неймана (1963-1966) (2010)
Оніпко Т. В. - Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р. (2010)
Потапенко Л. Л. - Формування системи методів і засобів снігоборотьби на залізницях України (друга половина XIX-перша половина XX ст.) (2010)
Христич А. С. - Международное сотрудничество ученых Киевского политехнического института в разработке альтернативных источников энергии (2010)
Бакаєва Л. А. - Український період життя і діяльності видатного вченого-оптика В.П. Лінника (2010)
Єрмолов П. П. - Профессор И. К. Бондаренко - основатель научной школы в области автоматизации радиоизмерений на СВЧ (2010)
Писаревська Н. В. - Борис Букреєв - людина що поєднала XIX та XX століття, Баштова Л. С. (2010)
Баштова Л. С. - Ф.Ф. Терещенко – славетний нащадок відомого роду (2010)
Єрмолов П. П. - Доповіді з історії досліджень у галузі радіотехнологій на 23-му Міжнародному конгресі з історії науки і техніки (Будапешт, 28 липня – 2 серпня 2009 р.) (2010)
Гринь Г. І. - Історія створення промислового виробництва нітратної кислоти в Україні (кінець ХІХст. – поч. ХХ ст), Кузнєцов П. В. (2010)
Лупаренко Г. В. - До історії підготовки інженерів сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування у Київському політехнічному інституті (2010)
Міщенко Н. М. - Штучний інтелект: історія однієї ідеї академіка В. М. Глушкова (2010)
Соколов В. Ю. - Розвиток виробничих технологій та становлення хімії як окремої галузі науки й освіти в Україні у ХVІІІ ст.: європейський контекст (2010)
Харук А. І. - Деякі питання історії вітчизняного літакобудування періоду 70-х – 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Білоцький О. В. - Віталій Никифорович Гриднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів (2010)
Перелигіна Л. С. - До маловідомого з життя І.І. Сікорського (2010)
Чернега Д. Ф. - М.І. Мозговой – випускник КПІ, видатний інженер (2010)
Антoнeнкo K. Б. - Кількісний аналіз культурного сліду технічного прогресу (2011)
Єрмолов П. П. - Передісторія розвитку радіотехнологій в Криму (2011)
Фірсов О. В. - Автомобілі системи "Луцький" (2011)
Хоменко Л. Г. - Електричні моделі-аналоги і сіткові аналогові математичні машини в Україні (2011)
Хоменко Л. Г. - Біля витоків сучасної електронної цивілізації: безсмертний подвиг вченого, Шульга О. М. (2011)
Павловська В. В. - Проблема стійкості фігур рівноваги гравітуючої рідкої маси, що обертається, в працях вчених XVIII-XIX ст. (2011)
Гороховатська О. Я. - Науково-технічна школа в галузі автоматичного керування академіка О.Г. Івахненка, Жабін С. О. (2011)
Баштова Л. С. - Мужня людина та вчений з світовим ім’ям, Казанцева Л. В. (2011)
Лупаренко Г. В. - Маловідомі розробки конструктора Л.І. Горлицького (2011)
Татарчук В. В. - Забуте ім’я піонера повітроплавання та авіації: інженер-технолог Ернст Карлович Гарф (2011)
Наумов О. О. - Методика визначення індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків в національній валюті клієнтів комерційного банку, Сучок С. В. (2014)
Богославець І. С. - Оптимальна кредитна політика комерційного банку, Краєвий Р. О. (2014)
Краснова І. В. - Методи і моделі оптимізації кредитних портфелів комерційних банків в умовах нестабільного ринку, Ізвєкова Н. І. (2014)
Буткалюк В. А. - Рабочий класс Украины: положение и перспективы в современных социально-экономических условиях (2014)
Натарова О. В. - Визначення державного сектору економіки: національний та міжнародний підходи (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Моніторинг основних детермінант сукупного попиту в Україні, Ремізова І. А. (2014)
Ковч Т. Б. - Роль фінансової стійкості та безпеки бюджетної системи в розвитку національної економіки (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського