Коновалов А. Е. - Кинофестиваль как фактор социальной институционализации артхаусного кинематографа (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення (2014)
Лендьел М. О. - Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції (2014)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави (2014)
Струнін П. А. - Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи (2014)
Трофименко А. В. - Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді (2014)
Берест Р. Я. - Профспілки східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови, Берест І. Р. (2014)
Чучалін О. П. - Доля православної церкви в умовах запровадження нового радянського законодавства 1920 -1930 рр. (2014)
Резніков В. В. - До питання про антибільшовицький рух на Куп’янщині в 1919-1921 рр. (2014)
Кривошеїн В. В. - Політика брендингу і політична самоорганізація територій у міждисциплінарному полі (2014)
Наумкіна С. М. - Рецензія на монографію Мазур О. Г. "Концептуалізація політичного режиму в контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні" (2014)
Ремешевська І. В. - Методологічні підходи до визначення економічних втрат промислового підприємства від негативного впливу на навколишнє середовище (2014)
Матвеева И. В. - Экологическое нормирование действия радиационного фактора на биоту озерной экосистем (2014)
Шевченко Р. Ю. - Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) (2014)
Кондратенко О. М. - Аналіз діючих фтч дизелів нетрадиційної конструкції на відповідність сучасним нормам екологічних показників, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесу масообміну при перетворенні вуглекислого газу у метан біологічним методом, Левко О. Б. (2014)
Петрусенко В. П. - Оцінка ризиків для людини при впливі одного або декількох порогових токсикантів (2014)
Переварюха А. Ю. - Динамическая модель критического состояния популяции (2014)
Авраменко А. Є. - Визначення стану екологічної безпеки поверхневих і підземних вод центральної частини Полтавської області (2014)
Удод В. М. - Наукове обгрунтування використання показників асиміляційного потенціалу та асиміляційноі ємності для екологічної оцінки стану гідроекосистем річок, Вільдман І. А. (2014)
Кудрявська Т. Б. - Прогнозування стану довкілля при використанні математичного моделювання абортивності біоінди-катора, Дячко А. О. (2014)
Назаренко Е. А. - Проблеми забруднення фторидами ґрунтів і вод геохімічної провінції (на прикладі Полтавської області), Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2014)
Іващенко Т. Г. - Оцінка екологічного стану ґрунтів територій сакського державного хімічного заводу, Пушкарьова І. Д. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка ступеня забруднення грунтових вод важкими металами поблизу підприємств цивільної авіації, Дмитруха Т. І., Радомська М. М., Трофімов І. Л. (2014)
Тимощук О. А. - Аналіз викидів парникових газів внаслідок пожеж на сільськогосподарських угіддях, Шмарін С. Л. (2014)
Гомеля М. Д. - Вплив аерації та електролізу на зниження вмісту заліза, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Петрова М. А. - Очищення рідких радіоактивних відходів від цезію-137 із застосуванням глинистих сорбентів, модифіко-ваних фероціанідами заліза та міді (2014)
Калініхін О. М. - Визначення оптимальних умов процесу транспортування кам’яновугільних фусів (2014)
Барсукова Г. А. - Вивчення доцільності окиснення вихідного залізовмісного розчину різними окисниками, Вакал С. В., Карпович Е. О. (2014)
Бездєнєжних Л. А. - Одержання біопалива на основі соапстоку, Перфілова Н. О., Мартинова Т. В., Сокур М. І. (2014)
Шмандій В. М. - Зменшення рівня екологічної небезпеки від пилових викидів зернових елеваторів, Климець В. В., Бахарєв В. С. (2014)
Bedzay A. - Complex combination of analytical methods for the quantitative determination of fluacizine in solutions, biological material and air, Щербина О. М., Михалічко Б. М. (2014)
Большаніна С. Б. - Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами, Гурець Г. М., Балабуха Д. С., Міляєва Д. В. (2014)
Святенко А. І. - До питання експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах без регенерації активного мулу, Дяденко Н. М., Бояр С. В., Гученко М. І. (2014)
Пасічник А. М. - Моделювання та дослідження пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, Шуть С. П., Клен О. М. (2013)
Мороз Б. І. - До питання моделювання загроз інформаційній безпеці, Ткачова О. К., Кірюхіна А. І. (2013)
Войцещук А. Д. - Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави (2013)
Левыкин В. М. - Модели представления журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалый С. Ф., Богатов Е. О. (2013)
Пасічник А. М. - Розбудова логістичних транспортно-митних комплексів із застосуванням технології "сухий порт”, Прус Л. Р., Полока С. О. (2013)
Жир С. І. - Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю, Мірошніченко С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Данилко О. І. (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорных моделей показателей эффективности бизнес-процессов и мероприятий ОУ, Гниденко О. С. (2013)
Сохацький А. В. - Прогнозування динаміки вихорових слідів літаків: проблеми та перспективи (2013)
Іваник Є. Г. - Діагностування і розрахунок міцнісних параметрів оболонкових конструкцій транспортних систем за дії термомеханодифузійних навантажень, Ванкевич П. І., Вітрух І. П., Вільковський Є. К. (2013)
Завгородний В. В. - Информационная технология разработки специализированной СППР оперативного управления производством полупроводниковых изделий, Шевченко И. В., Шостак В. Ф., Щербак С. С. (2013)
Мороз Б. І. - Управління знаннями на основі масивів неструктурованих текстів у службових документах, Костенко Д. Є. (2013)
Спиридонов В. Н. - К вопросу применения модели в контуре автоматизированного управления сложным техническим объектом, Разгонов С. А. (2013)
Говоруха В. Б. - Застосування теорії нечітких множин до інформаційних систем, Лебідь О. Ю. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду з використанням перетворень на еліптичних кривих (2013)
Бондаренко Б. М. - Выделение признаков в задаче идентификации состояния электромагнитного реле в системах железнодорожной автоматики по акустическому сигналу, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2013)
Левыкин И. В. - Математическая модель жизненного цикла процесса выпуска полиграфической продукции (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Левыкин В. М. - Концепция представления требований к информационной системе, Евланов М. В. (2013)
Холод С. Б. - Організаційна структура управління проектно-орієнтованих організацій (2013)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури контейнерних терміналів на прикладі транспортного інвестиційного сервісу "ТІС”, Кущенко Є. С. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання функціонування пункту пропуску на основі марковських процесів, Горбушина А. Б. (2013)
Мороз Б. І. - Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Трофімов О. В. (2013)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування експортно-імпортного вантажопотоку через митницю "Д” на основі факторного кореляційно-регресійного аналізу (2013)
Халіпова Н. В. - Моделювання вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Шевченко И. В. - Модель структуры информационно-аналитической системы управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников, Левыкин В. М. (2013)
Пасічник А. М. - Дослідження ефективності створення логістичних транспортно-митних комплексів на основі методу аналізу ієрархій, Мальнов В. С., Кравчук С. С. (2013)
Мороз Б. И. - Использование усовершенствованной управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex, Викторов В. В. (2013)
Костенко В. В. - Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронних мереж, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2013)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності функціонування станцій стикування колій різної ширини за рахунок упровадження логістичних технологій (2013)
Савченко Л. А. - Обґрунтування раціональності вибору транспортного забезпечення логістики (2013)
Яковенко В. О. - Задачі пошуку та класифікації службових документів в інформаційних системах митної служби, Петренко І. В. (2013)
Кузнецов К. А. - Системный анализ и математическая модель работы дистрибьюторской компании, Громов В. А. (2013)
Пасічник В. А. - Розрахунок та дослідження нелінійного циліндричного згину конструктивних елементів на основі пластин, Гончаренко Д. О., Криницький Я. А. (2013)
Сохацький О. А. - Можливості застосування теплоенергетичних параметрів доменної плавки на практиці (2013)
Ульяновська Ю. В. - Постановка задачі комплексного оцінювання якості знань студента з навчальної дисципліни, Майстренко Т. С. (2013)
Деревянко И. И. - Алгоритм анализа экспериментальных тензометрических измерений опытной конструкции МСО из ПКМ, Кочусов Ю. А., Потапов А. М., Самусенко А. А. (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Корченко А. - Метод формирования лингвистических эталонов для систем выявления вторжений (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс криптографических AES-подобных примитивов нелинейной подстановки, Белецкий А., Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Бессалов А. - Мощность семейства эллиптических кривых, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Дихтенко А., Цыганкова О. (2014)
Samoilenko D. - Authentication scheme on fractal sets (2014)
Олексійчук А. - Безключові геш-функції регістрового типу, Король К. (2014)
Гончар С. - Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом (2014)
Блінцов В. - Захищений мережний інформаційний ресурс як синергетична система, Самойленко Д. (2014)
Шиян А. - Типування суспільних інститутів за методом кодування діяльності індивіда як елемент інформаційної безпеки (2014)
Конахович Г. - Методика вибору проектного рішення для розгортання захищеної мережі LTE, Одарченко Р., Ткаченко В. (2014)
Яремчук Ю. - Алгебраїчні моделі асиметричних криптографічних систем (2014)
Богданович В. - Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки, Висідалко А. (2014)
Азарсков В. - Параметры прогнозирования и идентификации атак в информационно-комуникационных системах, Гизун А., Грехов А., Скворцов С. (2014)
Васіліу Є. - Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів (2014)
Горбенко Ю. - Аналіз стійкості популярних криптоситем проти квантового криптоаналізу на основі алгоритму Гровера, Ганзя Р. (2014)
Белецкий А. - Программно-моделирующий комплекс SCSPS алгоритма поточного шифрования, Навроцкий Д., Семенюк А. (2014)
Юдін О. - Загрози державним інформаційним ресурсам: терміни та визначення, Бучик С. (2014)
Barannik V. - Method of image reconstruction based on two-level decoding of linear transforms, Turenko S. (2014)
Охрименко А. - Арифметика с отложенным переносом для целых чисел (2014)
Ковтун В. - Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення, Кінзерявий О., Стокіпний О. (2014)
Домарєв Д. - Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі системного підходу (2014)
Смирнов А. - Статистические свойства трафика на основе BDS-тестов для реализации системы обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационные сети, Дрейс Ю., Даниленко Д. (2014)
Левченко Є. - Рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки, Прус Р. (2014)
Коломыцев М. - Безопасность пользовательских процедур аутентификации Web-приложений, Носок С., Грайворонский Н. (2014)
Волонцевич Д. О. - Синтез нових кінематичних схем бортових планетарних коробок передач основного танку на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машини, Веретенніков Є. О. (2013)
Врублевський І. Й. - Точність наближеного розрахунку параметрів еліптичних коливань під час швидкісного вібротранспортування (2013)
Грабчак В. І. - Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів, Бондаренко С. В. (2013)
Деркач І. І. - Стан та проблеми розвитку автоматизованих систем контролю технічного стану складних технічних систем (2013)
Залипка В. Д. - Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів (2013)
Зубков А. Н. - Самонаведение ракеты на наземную цель при знакопеременном целефоновом контрасте, Юнда В. А., Залуцкая И. З., Коленников А. П. (2013)
Куприненко А. Н. - Синтез вариантов проектных гипотез технического облика перспективных типов боевых бронированных машин, Голуб В. А. (2013)
Ткачук П. П. - Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Литвин В. В., Лучук Е. В. (2013)
Мандрус В. І. - Спосіб побудови вихідної характеристики гідротрансформатора при спільній роботі з двигуном (2013)
Поздняков Е. К. - Повышение точности определения периода вращения антенных систем РЛС пассивными многопозиционными комплексами при помощи автокорреляционной функции, Ткаченко В. Н., Коротков В. В. (2013)
Попков Б. О. - Математична модель оцінки ефективності ураження цілей за даними пристрілювальної гармати для реактивних снарядів та снарядів з "відповідачем” у системі GPS-трекер (2013)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних бронетранспортерів, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2013)
Грабчак В. І. - Аналітична модель ураження артилерійської батареї противника з урахуванням своєчасності її виявлення, Супрун В. М., Заскока А. М., Сокіл Б. І. (2013)
Шабатура Ю. В. - Формалізація задачі та математична модель системи контролю адекватності управління наземними рухомими об’єктами, Мількович І. Б. (2013)
Лоза І. В. - Методичний апарат аналізу результатів оборонного планування (2013)
Salnik Y. - Mini-uav flight and payload automated control system, Matala I., Pashuk Y. (2013)
Сєлюков О. В. - Постановка задач оптимізації процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об’єкта радіоелектронної техніки (2013)
Рудковський О. М. - Інтегрування системи тренажерів в процес бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ (2013)
Редакційна колегія (2014)
Minayeva Т. S. - Theoretical and methodological bases of an evaluation of functional development of international companies’ activities for Antirecession management goals (2014)
Norio T. - Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects, Tanaka H., Bushuyev S. (2014)
Андриевская В. А. - Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании (2014)
Берневек Т. И. - Задачи маркетинга по этапам жизненного цикла проекта приобретения морского транспортного судна (2014)
Берулава Д. З. - Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст (2014)
Бушуев С. Д. - Тестология в управлении проектами, Ященко Ю. Г., Дмитриев К. А., Неизвестный С. И. (2014)
Гайдукова Н. В. - Теория возможностей при формировании портфеля проектов (2014)
Гловацкая С. Н. - Подход к оценке ценности проектов международной деятельности (2014)
Катаев Д. С. - Организационная модель проектно-операционной деятельности промышленных предприятий (2014)
Колесникова Е. В. - Развитие теории проектного управления: закон Воробьева Ю. Л. о влиянии риска на успешность портфеля проектов (2014)
Омельчук А. О. - Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки (2014)
Павліха Н. В. - Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем, Марчук Ю. В. (2014)
Рач Д. В. - Классификация рисков проекта с позиции деятельностной модели проекта (2014)
Рибак А. І. - Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування, Азарова І. Б. (2014)
Тесля Ю. М. - Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б., Латишева Т. В. (2014)
Цюцюра М. І. - Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2014)
Берзлев О. Ю. - Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері, Білощицький А. О. (2014)
Федушко С. С. - Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників, Білущак Г. І. (2014)
Чемерис М. М. Отамась В. В. - Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Бородавка Є. В. - Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan, Квасневський В. М. (2014)
Пасічник О. О. Бурба О. І. - Визначення оптимального варіанта інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору (2014)
Білощицький А. О. - Перетворення файлів різних типів до єдиного формату, Діхтяренко О. В., Лященко Т. О. (2014)
Бушуєв С. Д. - Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання, Білощицький А. О., Гогунський В. Д. (2014)
Маляр М. М. - Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ, Штимак А. Ю. (2014)
Минаев Ю. Н. Филимонова О. Ю. - Интеллектуальный анализ временных рядов. Сингулярные декомпозиции и гранулярный компьютинг в задачах интеллектуального анализа временных рядов, Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2014)
Дичко А. О. - Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами, Єремєєв І. С., Гузовський М. Є. (2014)
Кондрук Н. Е. - Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації (2014)
Наукове видання (2014)
Адах Н. А. - Семантика індивідуально-авторських кольороназв у поетичній мові Василя Барки (2008)
Архангельська А. М. - Культурна значущість форми як стимул номінації вибору імені чоловіка у акті мовотворення (2008)
Бобрикова Ю. В. - Естетичні функції слова в контексті поетичної культури (2008)
Бибик С. П. - Побутовизм як лінгвокультурема (2008)
Вокальчук Г. М. - Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики (2008)
Гаврилюк Н. В. - Суфіксальні іменники-новотвори неокласиків у контексті поетичного мовлення 20-30-х років ХХ ст. (2008)
Галаур С. П. - Явище префіксально-прийменникової кореляції: історія вивчення та перспективи дослідження (2008)
Грицик Н. - Ключові образи у поезії Віри Вовк (2008)
Засєкіна С. А. - Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках (2008)
Максимчук В. В. - Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) (2008)
Мандрик Н. В. - Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення (2008)
Носенко І. Ю. - Лексико-семантична диференціація власне-відносних прикметників (2008)
Поліщук О. Г. - Індивідуально-авторські прикметники-композити у поетичному лексиконі ХХ століття (2008)
Ричагівська Ю. Є. - Можливості складносурядних одиниць віршового мовлення у стилістичній площині (2008)
Сербіна Т. Г. - Диференціація приєднувальних та парцельованих конструкцій в історичному екскурсі (2008)
Степанова О. І. - Синоніміка прикметникових лексем та їх місце в художніх текстах Миколи Хвильового (2008)
Сюта Г. М. - Лексико-семантичні параметри індивідуального поетичного словника Тадея Карабовича (2008)
Тимочко О. Б. - Метафора як визначальний елемент ідіолекту письменника (2008)
Цапук І. В. - Семантична специфіка оказіональних номінацій у поезії Ліни Костенко (2008)
Чеберяк А. М. - Специфіка функціонування мовленнєвого жанру "відкритий лист" в мережі Інтернет (2008)
Чемеркін С. Г. - Модифікація ознак сакрального стилю в Інтернеті (2008)
Шевчук Т. Б. - Структурно-семантичні відношення в словотвірних ланцюгах (2008)
Шульжук Н. В. - Проблеми опису українського діалогічного мовлення (2008)
Слотницька І. В. - Ситуативні завдання на уроках української мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (2008)
Бакай Н. - Художній час і простір у творах В. Підмогильного "Військовий літун" та "Третя революція" (2008)
Банацька Н. - Як у краплині води (2008)
Білоус О. - Чудо і трансцендентність історичного мислення у "Повісті врем’яних літ" (2008)
Білоус П. - Тип ренесансного лицарства у поемі "Про острозьку війну" Симона Пекаліда (2008)
Бурченя В. - "Вогненні стовпи" Романа Іваничука в контексті палімпсестного письма (2008)
Гнатюк М. І. - Літературна критика, її предмет і завдання (2008)
Годунок З. В. - Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового (2008)
Демедюк Н. В. - Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового (2008)
Дмитрук О. - Вимір "природне/штучне" у романі Юрія Косача "Еней та життя інших" (2008)
Капленко О. М. - Феномен "сценарного" стилю оповіді авангардиста Леоніда Скрипника (2008)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в теоретико-літературних концепціях М. Бахтіна (2008)
Когут О. - Концепт масової політичної свідомості "маленької людини" та симулякру "людини-гвинтика" у сюжетах сучасної української драматургії (2008)
Корнійчук Т. - Особливості композиції нотаток Павла Тичини (2008)
Крикавська О. - Жанрологічний аспект вивчення біографічного письма (2008)
Матчук А. - Слово як феномен буття (2008)
Мельничук О. - Винниченківські впливи в драматургії Я. Мамонтова (2008)
Миненко Ю. - Барокова символіка геральдичної поезії (2008)
Пастух Х. - Наративна стратегія як система у романі Емілії Бронте "Буреверхи" (2008)
Поліщук Я. - Ре-візії минулого в сучасній літературі (2008)
Саковець С. - Міфопоетика творчості Василя Стуса (2008)
Степанець В. О. - Міфи та архетипи: їх місце і роль в історичних драмах Івана Кочерги (2008)
Тхорук Р. - Драма Михайла Старицького "Не судилось": авторська тема й читацькі стратегії (2008)
Томчук Л. - Жіноча меланхолія як текст (2008)
Ходюк О. - Сецесія як стиль перехідної доби у поетичному циклі Галини Комарівни "Над Чорним морем" (2008)
Хмель В. А. - Діалог шляхетності в колядковому полі українців і поляків (2008)
Єрмоленко С. Я. - "До словечка, до слів’ятка притулися, може, так хоч мови рідної навчишся" (2008)
Сюта Г. М. - "На каторзі жорстоких віршів так тяжко душить слово-жорно…" (2008)
Содержание (2013)
Успехи лидерства (2013)
Русанов А. В. - Использование современных компьютерных технологий для создания высокоэффективных проточных частей турбин радиально-осевого типа (2013)
Греков В. Ф. - Об устойчивости тонкостенных цилиндров, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2013)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та прогнозування ефективності роботи газосепараторів промислових установок газових та газоконденсатних родовищ, Маренок В. М., Логвин А. В., Настенко О. В., Синельник Р. А. (2013)
Смирнов А. В. - Расчетные исследования динамических характеристик уплотнений компрессора высокого давления, Гадяка В. Г., Лейких Д. В., Зинченко И. Н. (2013)
Бондарев А. А. - Исследование свариваемости магниевого сплава МА2 электронным лучом в вакууме, Нестеренков В. М. (2013)
Радзієвський В. Н. - Особливості створення композиційного матеріалу з металевою матрицею в об’ємі довільної форми, Будник А. Ф., Петренко Є. А. (2013)
Дядюра К. А. - Научное обоснование взаимодействия заинтересованных сторон в организационных системах (2013)
Божко А. Е. - Принципиальные особенности функционирования электромагнитного поршневого двигателя, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2013)
Москаленко В. Б. - Устройство для осушки и восстановления изолирующего газа ускорительного масс-спектрометра, Чижов И. Г., Павленко Ю.А., Дрозденко А.А. (2013)
Жеманюк П. Д. - Комплексное влияние технологических операций на структуру и свойства отливок из жаропрочного никелевого сплава, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2013)
Кукуй Д. М. - Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств противопригарных покрытий, модифицированных наноструктурированными материаламив, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Слово к читателю (2013)
Яковлєв Є. О. - Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України (2014)
Бурачек В. Г. - Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга, Малик Т. Н., Олинович А. С., Прокопенко А. Л. (2014)
Новохацька Н. А. - Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі, Трофимчук О. М. (2014)
Ваколюк М. В. - Вимірювання концентрації СО2 в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами (2014)
Горова А. І. - Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій, Бучавий Ю. В., Павличенко А. В., Миронова І. Г. (2014)
Анпілова Є. С. - Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС, Клименко В. І., Крета Д. Л., Трофимчук О. М. (2014)
Цікало О. В. - Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих, Іванюта С. П. (2014)
Удод В. М. - Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій, Абу Діб С. М. (2014)
Романчук К. Г. - Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС, Стефанишин Д. В. (2014)
Повстень В. О. - Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення, Коршун М. М., Дмитруха Т. І. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм (2014)
Хруник С. Я. - Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості (2014)
Ошкадер А. В. - Оценка современного экологического состояния артезианских скважин на территории Керченского полуострова (2014)
Попов М. О. - Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки, Семко І. Д., Козак І. (2014)
Полумієнко С. К. - Щодо оцінки сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Симонов И. Н. - Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии (2014)
Толчевська О. Є. - ГІС технології в землеустрої, Коняєв Ю. Г. (2014)
Стрижак О. Є. - Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу (2014)
Васянин В. А. - Структуры данных и процедуры редукции маршрутов в задачах распределения потоков в коммуникационных сетях, Ушакова Л. П. (2014)
Радчук В. В. - Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть вторая), Гречановский А. Е., Брик А. Б., Шабалин Б. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Поета О. М. - Порівняльна характеристика імунотропної активності диклофенаку натрію, мелоксикаму та целекоксибу, Мамчур В. Й. (2009)
Родинський О. Г. - Механізми функціонування компонентів спинномозкових рефлекторних дуг за умов гіпертироксинемії (2009)
Федоренко Ю. В. - Динаміка метаболічного і функціонального стану печінки за умов дії фтору на фоні біопротекторів (2009)
Макаренко О. В. - Вибір знеболюючого засобу при експериментальному паркінсонізмі за умов леводопотерапії (2009)
Шепетько M. В. - Парадоксальне поєднання ефектів ліпосом: посилення катехоламінової вазоконстрикції та гіпотензивна дія, Соловьов A. І. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінації трамадолу і дротаверину на структурно-функціональну організацію головного мозку (2009)
Шпонька І. С. - Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком’язових пухлин матки, Потапов В. О., Медведєв М. В., Гончарова Г. С. (2009)
Жильчук В. Є. - Фармакологічна корекція кардіотоксичного впливу антрациклінових протипухлинних антибіотиків у хворих на рак молочної залози, Бездєнєжних Н. О., Козловський В. О., Кудрявець Ю. Й. (2009)
Перцева Т. О. - Аналіз причин та структури загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Плєханова О. В. (2009)
Гриб В. А. - Характер ураження периферійних нервів у взаємозв’язку з функціональним станом гепатоцитів за даними С13-метацетинового дихального тесту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2009)
Хомазюк Т. А. - "Маскована" артеріальна гіпертензія у жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням у період перименопаузи, Горач Н. В., Пшенянікова О. Л. (2009)
Абрагамович О. О. - Вплив небівололу на веґетативну реґуляцію ритму серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, Файник А. Ф., Нечай О. В., Давимука М. І., Сороківський М. С. , Яковина І. Я., Файник О. А. (2009)
Чухрієнко Н. Д. - Щодо проблеми впровадження діагностики пневмоцистозу: верифікація пневмоцистної пневмонії у хворого з онкогематологічною патологією, Козлова О. Є., Каплан П. Ю., Ніколаєнко Т. П., Сидоренко І. В., Паша Н. С. (2009)
Педаченко Є. Г. - Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Єрошкін О. А. (2009)
Маргітіч С. В. - Дослідження показників велоергометрії у зв’язку з енергетичними рівнями рухового режиму хворих на бронхіальну астму (2009)
Дитятковський В. О. - Проблемні питання специфічної алерговакцінації у дітей, хворих на поліноз, та шляхи їх вирішення, Дука К. Д. (2009)
Шайда О. О. - Cтан когнітивних функцій у хворих при оперативних втручаннях на щитовидній залозі (2009)
Кузьмінова Н. В. - Ремоделювання екстракраніальних судин і функціональний стан судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу (2009)
Гайдук Т. А. - Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Кондратьєв В. О. - Клінічний перебіг негоспітальних пневмоній у дітей і ефективність антибактеріальної терапії, Єгоренко О. В., Огнянова В. О. (2009)
Литвин Ю. П. - Аналіз використання малоінвазивного металоостеосинтезу, Кушніренко А. Г., Гулай А. М. (2009)
Калмиков С. А. - Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу (2009)
Філіпченко Л. Л. - Морфологія хронічного гастриту в осіб, що проживають у радононебезпечному регіоні, Іщенко Л. О. (2009)
Канюра О. А. - Комплексний підхід до розвитку профілактики стоматологічних захворювань у дітей (2009)
Самойленко А. В. - Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі інгаляційної глюкокортикостероїдної терапії, Бабенко В. М. (2009)
Мірчук Б. М. - Вплив адаптогенних та остеотропних препаратів на біофізичні параметри ротової рідини та клітин букального епітелію при ортодонтичному лікуванні, Дєньга А. Е., Дєньга Е. М. (2009)
Шевченко В. Н. - Динаміка фізичного та статевого розвитку дівчат з інвертованим пубертатом (2009)
Надворний М. М. - Оцінка інформативності показників якості морської води, Ковальчук Л. Й. (2009)
Левченко О. Є. - Вивчення впливу подразнюючої речовини морфоліду пеларгонової кислоти на репродуктивну функцію (2009)
Содержание (2014)
Вишневский В. П. - Роль налогов в возвышении Восточной Азии: эволюционный аспект, Вишневская Е. Н., Гурнак А. В. (2014)
Тарасевич В. Н. - Государство: причины возникновения и качественные признаки (2014)
Ляшенко В. И. - Институциональное обеспечение структурных трансформаций промышленного региона, Колесникова А. В., Ляшенко С. В. (2014)
Курбатова М. В. - Новый государственный менеджмент в российской системе высшего профессионального образования (2014)
Капогузов Е. А. - Институциональные факторы успешности реформ государственного управления (2014)
Попова О. Ю. - Обоснование экономических условий эффективной реализации экологоориентированных решений на предприятиях, Заричанская Е. В. (2014)
Носова О. В. - Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития (2014)
Апатова Н. В. - Рыночные функции социальных компьютерных сетей (2014)
Сысоев С. А. - Социальный капитал и стабильность экономического развития (2014)
Соколовская Е. В. - Экономическая природа недобросовестной налоговой конкуренции (2014)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2014)
Самаль С. А. - Институциональные предпосылки перехода Украины и Беларуси к устойчивому развитию, Мельник Л. Г., Колесников А. В., Ермоленков В. В., Сиренко С. Н. (2014)
Мельников В. В. - Роль факторов поведенческой адаптации в регулировании инновационной активности посредством контрактной системы России (2014)
Король С. Я. - Методологические основы учета социальной ответственности бизнеса (2014)
Кравцов О. О. - Деякі питання оцінки інвестицій в суспільні блага (2014)
Галабурда Н. К. - Институциональная трансформация. Методологические уроки постсоциалистического реформирования (2014)
Гоосен Е. В. - Государственно-частное партнерство как фактор выбора долгосрочной стратегии развития малого инновационного предпринимательства, Никитенко С. М., Ковригина С. В. (2014)
Козик Л. В. - Институциональные преобразования государственной собственности в условиях реформирования белорусской экономики (2014)
Селименков Р. Ю. - Институты развития как инструмент государственного управления экономикой (2014)
Кухарская Н. А. - Институциональные проблемы государственной политики повышения капитализации регионов, Сараева И. Н. (2014)
Попов Е. В. - Институциональный дизайн в сетях, Казакова Д. М. (2014)
Шергелашвили Е. В. - Институциональная нота в инновационном развитии (2014)
Шевченко В. В. - Институт защиты коммунальной собственности, Инякин В. Н. (2014)
Пыжев И. С. - Воздействие корпоративных слияний на организацию и управление бизнесом: теоретические аспекты, Руцкий В. Н. (2014)
Юрманова Е. А. - Современные кооперативные организации в контексте институционально-эволюционной теории (2014)
Шевченко В. В. - Роль теории предельной полезности в совершенствовании института мотивации работников предприятий (2014)
Пичковская-Шевченко О. В. - Перспективы совершенствования стратегий интернационализации белорусских промышленных предприятий (2014)
Юргель Н. В. - Институционализация фирмы: теоретические аспекты (2014)
Ксензов С. В. - Базовые институты белорусского и ирландского этносоциумов, Ксензова В. Э. (2014)
Клишова Е. В. - Экономическая рациональность в институциональной концепции В. Голубничего (по материалам архива В. Голубничего), Колесник И. В. (2014)
Нелин Д. В. - Некоторые вопросы эволюции институтов организации горнозаводской промышленности Урала XVIII в. (2014)
Антыкуз В. М. - Проблема распределения доходов в институциональной теории (2014)
Таушанжи К. П. - Образование и экономика: проблемы и суждения, Яниогло А. И. (2014)
Родинський О. Г. - Механізми формування ураження центральної та периферичної нервової системи за умов експериментального цукрового діабету, Гузь В. А. (2009)
Захараш М. П. - Історичні аспекти становлення військово-медичної служби СБ України, Волошин В. О., Бережний А. Б., Кравченко А. М., Тітов Г. І., Зозуля Д. В. (2009)
Опришко В. І. - Вплив комбінованого введення габапентину та анальгетиків на больовий синдром при підвищеній судомній готовності мозку (2009)
Хижняк О. М. - Сіальованість поверхневих глікопротеїнів мембран клітин крові при онкозахворюваннях, Зіненко Т. О. (2009)
Перцева Т. О. - Особливості перебігу порушень серцевого ритму та провідності у хворих із поєднанням ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень за даними ретроспективного аналізу, Фесенко О. В. (2009)
Плєханова О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: вплив природи загострення на рівень деяких біохімічних показників мокротиння та крові (2009)
Перцева Т. О. - Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ, Конопкіна Л. І. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функціональної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими гіпертензивними церебральними і кардіальними кризами, Візір В. А., Нагорний В. В. (2009)
Варун О. Е. - Порівняльна ефективність медикаментозної й психологічної підготовки в дітей перед операцією, Снисарь В. І. (2009)
Павлова Ю. В. - Труднощі діагностики міокардиту, Василенко А. М., Тамамшева А. А., Троян Н. Ю. (2009)
Маргітіч С. В. - Обґрунтування використання показників вегетативного тонусу при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму (2009)
Мокрозуб В. В. - Активність фагоцитарної ланки імунітету при дисбіотичних станах урогенітальної системи, спричинених Staphylococcus aureus, та можливість їх корекції препаратами пробіотиків, Бабенко Л. П., Воронкова О. С., Полішко Т. М, Вінніков А. І. (2009)
Сакович В. М. - Пробіотики у лікуванні вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів, Шерстюк А. І. (2009)
Толмачова С. Р. - Клініко-психологічна характеристика юнаків із первинною артеріальною гіпертензією, Ніконова В. В., Носова О. М., Ахназарянц Е. Л. (2009)
Вишневський В. А. - Аналіз патології внутрішніх органів у хворих на остеоартроз великих суглобів, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Ославський О. М. - Динаміка змін показників антиоксидантного захисту ротової рідини дітей зі скупченим положенням зубів і катаральним гінгівітом під впливом комплексного лікування (2009)
Корж В. П. - Показники імунного статусу спортсменів, які тренують витривалість, при тривалих і прогресивно зростаючих фізичних навантаженнях (2009)
Пєшкова О. В. - Типи синдрому перетренованості у спортсменів ігрових видів спорту (2009)
Глазунов О. А. - Показники стану тканин пародонта в осіб, які проживають у промисловому регіоні, Семенов К. А., Фесенко В. І., Гавриленко А. Г., Нагібіна Є. Б. (2009)
Микитенко Д. О. - Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази серед породіль Київського регіону, Тимченко О. І. (2009)
Пельо І. М. - Токсичність та деякі сторони токсикодинаміки комбінованого фунгіциду Сульфокарбатіону ПК, Шкарапута Л. М, Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2009)
Грищенко С. В. - Гігієнічна оцінка стану довкілля Донецької області: проблеми, чинники ризику і території підвищеної екологічної небезпеки, Іщєйкіна Ю. О. (2009)
Москвяк Н. В. - Формування адаптації школярів молодших класів на сучасному етапі (2009)
Штепа О. П. - До 75-річчя заснування міської санепідстанції м.Дніпропетровська, Моргачова В. І., Касьяненко В. Д. (2009)
Професор Ігор Сергійович Мащенко (до 70-річчя дня народження) (2009)
Лехан В. М. - Професор Ковров Яків Григорович (до 85-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2009)
Професор Гордіюк Микола Михайлович (до 70-річчя від дня народження) (2009)
Кришень В. П. - Рецензія на підручник "Хірургія. Т. І" / за ред. Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2007. – 445c. (2009)
Чергінець В. І. - Рецидивний бронхіт у дітей, Ільченко С. І. (2009)
Дроздов О. Л. - Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка і лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам`яті, Чорна В. І. (2009)
Волощук Н. І. - Статевий диморфізм фармакологічної активності та токсичності диклофенаку натрію у щурів з ад’ювантним артритом (2009)
Корж В. П. - Особливість фармакологічної дії екзогенного фосфокреатину при інтенсивних фізичних навантаженнях (2009)
Науменко Л. Ю. - Виховна робота по запобіганню ізоляціонізму та ксенофобії серед студентів Дніпропетровської державної медичної академії, Святенко Т. В. (2009)
Гайдук Т. А. - Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією, Шостакович-Корецька Л. Р. (2009)
Маргітіч С. В. - Динаміка функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні (2009)
Плющев І. Є. - Рейтингова модель діагностики стану хворих із ГВМК. Застосування рейтингової моделі для розподілу хворих на групи з типовим клінічним перебігом захворювання, Гладка О. М. (2009)
Мороз С. М. - Психологічні детермінанти психосоматичних розладів у пульмонології (2009)
Ляшко С. В. - Вплив гіпокситерапії на стан нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії (2009)
Македонський І. О. - Оцінка якості життя та віддалених результатів лікування пацієнтів з уродженими вадами розвитку, які супроводжуються порушеннями функції сечостатевої системи (2009)
Моногарова Н. Є. - Клінічна характеристика різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній (2009)
Тарайра И. - Турбулентность ритма сердца как предиктор неблагоприятного прогноза после инфаркта миокарда (2009)
Погорєлов О. В. - Когнітивні порушення та неспецифічна активація нейрональних структур у пацієнтів із церебральним атеросклерозом (2009)
Кушніренко А. Г. - Пролонговані внутрішньокісткові блокади в ортопедо-травматологічній практиці, Гулай А. М. (2009)
Драгомирецька М. С. - Біохімічне дослідження ротової рідини пацієнтів у процесі ортодонтичного лікування (2009)
Куляс В. М. - Оцінка впливу викидів теплоелектростанцій на вміст металів у волоссі дітей, Єрмаченко О. Б., Жданов В. В., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2009)
Вайнер В. О. - Про стан професійної захворюваності на вугільних шахтах міста Першотравенська, Чабан О. А., Архипова Т. В. (2009)
Іщєйкіна Ю. О. - Гігієнічний аналіз особливостей сучасної соціально- економічної та демографічної ситуації в різних регіонах України, Грищенко С. В. (2009)
Павлова Ю. В. - Стійка втрата працездатності хворих на міокардит у великому промисловому місті (2009)
Кафедрі медико-соціальної експертизи 30 років (2009)
Калюжна Т. Г. - Аксіологічний аспект інновацій як передумова зростання професіоналізму майбутнього вчителя (2014)
Меттини Э. - Философские и методологические задачи инновационного развития высшего образования: от исполнителя к творцу (2014)
Смирнов В. А. - Университет: инновационный путь развития (2014)
Бойчевська І. Б. - Особливості професійної соціалізації вчителів іноземної мови в Німеччині (2014)
Год Б. В. - "Інтелекуальний туризм" як чинник розвитку вітчизняної освіти (XІV–XVIII ст.) (2014)
Дєнічева О. І. - Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя (2014)
Коржилова О. Ю. - Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток (2014)
Нестеренко І. Б. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі (науково-педагогічні розвідки) (2014)
Скиба К. М. - Перспективи імплементації європейських підходів до формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вишах України (2014)
Хоменко О. В. - Іноземні мови у вищих економічних освітніх закладах Китаю (2014)
Ябурова О. В. - Структурно-функціональні характеристики міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2014)
Бєлікова Н. О. - Сучасні технології навчання в теоретичній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Голік О. В. - Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої у процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології (2014)
Грицай Н. Б. - Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Кобилянська І. М. - Практичні аспекти формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів фінансово-економічного коледжу (2014)
Коркішко О. Г. - Педагогічні основи активізації самостійної роботи студентів (2014)
Кучеренко І. А. - Кредо вищої освіти – формування професійної компетентності вчителя-словесника нової формації (2014)
Лазарєв М. І. - Метод навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів на основі подвійної інтеграції, Попов М. В. (2014)
Лазарєва Т. А. - Структура інноваційного змісту творчої професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2014)
Лук’янчук С. Ф. - Напрями інноваційного розвитку педагогічної освіти в США у контексті проблеми полі культурності (2014)
Постоленко І. С. - Психолінгвістичний підхід до дистанційного навчання іноземних мов (2014)
Процько Є. С. - Аналіз навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії (2014)
Разенкова Н. В. - Розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей у самоосвітній діяльності (2014)
Рускуліс Л. В. - Використання інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2014)
Скиба А. О. - Використання здоров’язбережувальних технологій для зміцнення фізичного здоров’я студентів напряму підготовки "Швейне виробництво" (2014)
Бокун І. А. - Шляхи розвитку мотивації професійного вдосконалення викладачів кафедри іноземних мов ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (2014)
Хом’юк В. В. - Математична компетентність майбутнього інженера: аналіз феномену (2014)
Бондаренко Н. Б. - Підготовка магістрів до реалізації професійної педагогічної управлінської діяльності, Ляшова Н. М. (2014)
Годлевська К. В. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Ковтун І. М. - Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів-філологів (2014)
Костюк В. В. - Портфоліо у професійній журналістській освіті (2014)
Понзель У. В. - Проблема інтердисциплінарності у професійній підготовці майбутнього педагога (2014)
Умерова Г. А. - Место и роль аналитической компетентности в структуре профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Артерчук Т. О. - Машинний переклад в опрацюванні студентами-правниками німецькомовних юридичних текстів (2014)
Вітюк О. І. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні природничо-математичних дисциплін у коледжах (2014)
Крамаренко Т. В. - Сучасні інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології навчання у вищій школі, Мединська С. І. (2014)
Леоненко А. В. - Патріотичне виховання в контексті підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності (2014)
Лоза Т. В. - Готовність старших підлітків до самостійного життя як соціально-педагогічна проблема (2014)
Марцева Л. А. - Особистісно орієнтований підхід як методологічна засада системи професійної підготовки молодших спеціалістів технічного профілю (2014)
Проценко І. І. - Рефлексивно-оцінна діяльність суб’єктів навчання у процесі евристичної діалогової взаємодії (2014)
Сазонов Є. О. - Критерії ефективності позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього закладу (2014)
Саяпіна С. А. - Науково-дослідна робота як засіб розвитку творчого потенціалу особистості студента (2014)
Сидоренко Н. В. - Інноваційна культура як вищий прояв загальнокультурних професійних та особистісних якостей учителя (2014)
Стельмах Н. В. - Педагогічна творчість як фактор самореалізації особистості педагога (2014)
Тимчук Л. І. - Наративне навчання у медіапросторі (2014)
Хом’як О. А. - Особливості виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Шмалей С. В. - Интеллектуальная культура в профессиональной педагогической деятельности, Щербина Т. И. (2014)
Кочерга О. М. - Використання тренінгу в професійному становленні майбутнього вчителя (2014)
Красовська О. О. - Удосконалення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Лисенко С. А. - Гра як метод активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи з математики (2014)
Семенова Л. В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (2014)
Хижняк І. А. - Лінгводидактична підготовка вчителя початкових класів у руслі соціокультурних тенденцій сучасності (2014)
Ярошинська О. О. - Освіта як невід’ємний конструкт поняття "освітнє середовище професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів" (2014)
Гладуш В. А. - Розвиток теорії логопедії в Україні: історичний аспект (2014)
Шацкая М. А. - Технология формирования коммуникативных способностей у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2014)
Ковач І. В. - Результати коригувальної дії біофлавоноїдів на тверді тканини зубів щурів в умовах експерименту, Штомпель Г. В., Макаренко О. А. (2010)
Шпонька О. В. - Прогнозування ризику онкотрансформації та результатів медикаментозної терапії у жінок із дисплазією епітелію шийки матки (2010)
Полевик І. В. - Оцінка церебропротекторних властивостей цитохрому С за умови гіпоксії, що виникає при моделюванні космічної хвороби руху (2010)
Заічко Н. В. - Вплив гідроген сульфіду на систему гемостазу щурів, Платонова Т. М., Чернишенко Т. М., Гриненко Т. В., Юсова О. І. (2010)
Бондар Г. В. - Методи внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії при раку молочної залози, Сєдаков І. Є., Хоменко А. В., Балашова О. І. (2010)
Яворський В. В. - Визначення впливу запаморочення на якість життя хворих похилого віку на гіпертензивну енцефалопатію (2010)
Мурашко Н. К. - Стан перфузії головного мозку у хворих на артеріальну гіпертензію, Самаалі Хішем (2010)
Дзяк Л. А. - Можливості комплексної терапії хронічної недостатності мозкового кровообігу у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Терещенко Л. А., Гайдук Т. І. (2010)
Потапов В. О. - Шляхи підвищення ефективності хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки у жінок репродуктивного віку, Медведєв М. В., Зіненко Т. О., Польщиков П. І. (2010)
Шейко С. О. - Порушення ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від стадії ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Дитятковська Є. М. - Сучасні підходи до зняття загострення сезонного алергічного риніту, Родкіна І. А., Білецька С. В., Бендецька Ю. В. (2010)
Скороходова Н. О. - Диференційна діагностика інфільтративних неонкологічних процесів у легенях у сучасних умовах, Хлистун В. М. (2010)
Македонський І. О. - Сучасні підходи до медичної абілітації пацієнтів із загальним урогенітальним синусом (2010)
Шутурмінський В. Г. - Дослідження неспецифічної резистентності ротової рідини в користувачів знімними частковими протезами, виготовленими з різних матеріалів, Кравченко Л. С. (2010)
Деньга О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей з патологією опорно-рухового апарату, Жук Д. Д., Іванов В. С., Коновалов Н. Ф. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Втрата постійних зубів та розповсюдженість зубо-щелепних деформацій у дорослих, Мирчук Б. М., Дєньга О. В. (2010)
Маргітіч С. В. - Динаміка показників велоергометрії при респіраторному тренуванні хворих на бронхіальну астму (2010)
Васильченко В. В. - Клініко-морфологічне обгрунтування використання ранньої торакотомії у хворих із перфоративними формами туберкульозу легенів, Савенков Ю. Ф. (2010)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічне обґрунтування можливості застосування сорбентів-замутнювачів у схемах водопідготовки з використанням освітлювачів-рециркуляторів, Омельчук С. Т. (2010)
Куляс В. М. - Мікробіоценоз слизових оболонок зіва й носа дітей при інгаляційному впливі пилу багатокомпонентного хімічного складу, Єрмаченко О. Б., Трунова О. А., Пономарьова І. Б., Садеков Д. Р., Котов В. С., Дмитренко О. А. (2010)
Штепа О. П. - Автоматизація та компютеризація бактеріологічних лабораторій, Пономарьова Т. М., Жаданос Н. М., Чебанова О. В., Петрова В. О., Бразалук Л. В. (2010)
Яловенко О. І. - Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів (2010)
Вітовська О. П. - Оцінка рівнів задоволення хворих на первинну глаукому наданою їм медичною допомогою в Україні (2010)
Професор В. Й. Мамчур (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Гребень А. С. - Оценка возможностей использования спутниковых снимков национальной системы ДЗЗ СИЧ-2 для решения тематических задач сельского хозяйства Украины (2014)
Триснюк В. М. - Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу, Радчук І. В., Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2014)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України (2014)
Томченко О. В. - Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень (2014)
Дудар Т. В. - Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок, Ведмеденко І. В., Станкевич С. А. (2014)
Дмитруха Т. І. - Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності (2014)
Новохацька Н. А. - Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів (2014)
Удод В. М. - Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус, Жукова О. Г. (2014)
Олійник О. Я. - Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням, Кузьмич І. С. (2014)
Степова Н. Г. - Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі, Калугін Ю. І., Кушка О. М. (2014)
Василенко О. А. - Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах, Поліщук О. В., Василенко Л. О. (2014)
Анпілова Є. С. - Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець (2014)
Красовський Г. Я. - Розроблення технології визначення коефіцієнтів розораності земельних масивів, Толчевська О. Є. (2014)
Заграй Я. М. - Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості, Ребренюк А. В. (2014)
Бідюк П. І. - Порівняння методів оцінювання валютних ризиків, Трофимчук О. М., Черниш Л. Д. (2014)
Флакс Л. В. - Метод подбора товаров-заменителей на основании близости покупательских свойств (2014)
Гостюшкин В. В. - Графические процессоры в задачах биоинформатики, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Бази даних для перевірки адекватності моделей СППР із забезпечення техногенної безпеки промислового міста, Василь’єва О. І. (2014)
Стрижак О. Є. - Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем, Горборуков В. В., Франчук О. В., Попова М. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Перцева Т. О. - Клінічні та імунологічні особливості патології нижніх дихальних шляхів в епідемічний період, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2010)
Чергінець В. І. - Результати застосування багатофункціонального інгалятора для індукції та збору харкотиння у дітей раннього віку, Ільченко С. І. (2010)
Перцева Т. О. - Роль оцінки показників глікемії та інсулінорезистентності в алгоритмах вибору цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маляр К. Ю. (2010)
Моногарова Н. Є. - Проблеми раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиційні пневмонії (2010)
Коцарєв О. С. - Морфологічні особливості медикаментозної стимуляції сурфактанта як головної адаптаційної системи легень, Мунтян О. С., Хрипкова О. О. (2010)
Крамарьова В. Н. - Фактор Віллебранда та антикоагулянтна активність протеїну С у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2010)
Шейко С. О. - Вплив комплексної терапії на функціональні порушення нирок у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Анікєєва Т. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при атеросклеротичному ураженні екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця (2010)
Дроздова І. В. - Кардіоваскулярний ризик, пов’язаний із підвищенням артеріального тиску та наявністю нозогеній (2010)
Василенко А. М. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит при різних ступенях серцевої недостатності та на тлі лікування, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Діагностична значущість зорових викликаних потенціалів при церебральних ішемічних порушеннях внаслідок церебрального атеросклерозу (2010)
Воронін К. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних із гіпертензивними розладами, Лоскутова Т. О., Бен С. Н. (2010)
Рибалка В. В. - Особливості психоемоційного реагування дітей в різні періоди туберкульозної інфекції (2010)
Малевич О. Є. - Промиваючий дренаж при лікуванні флегмон щелепно-лицьової локалізації, Шарипов М. В. (2010)
Чернов Д. В. - Деякі аспекти лікування остеомієліту щелепних кісток в осіб з імунодефіцитними станами, Комок О. А., Шмат С. М., Пивоваров М. Ю., Шмат Р. С. (2010)
Зінченко Ю. В. - Ефективність черезстравохідної електрокардіостимуляції при тріпотінні передсердь I типу у хворих з ожирінням (2010)
Неханевич О. Б. - Біоелектрична активність серця та вегетативна регуляція спортсменок, які займаються важкою атлетикою та тхеквондо (2010)
Комський М. П. - Клінічні особливості перебігу хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи (2010)
Штомпель Г. В. - Динаміка стану неспецифічної резистентності в порожнині рота у дітей 3-6 років м. Дніпропетровська (2010)
Богомолов А. Є. - Вивчення мітогенних властивостей антигенних комплексів умовно патогенних грибів, Зайков С. В. (2010)
Стусь В. П. - Взаємозв’язок захворювань сечостатевої системи із вмістом важких металів у біосубстратах, Білецька Е. М., Губар І. О. (2010)
Коршун О. М. - Аналітичне забезпечення еколого-гігієнічного моніторингу залишкових кількостей імідазолінонових гербіцидів (2010)
Фурсов І. В. - Гігієнічне значення деяких параметрів фізико-хімічних властивостей хромомагнезитового пилу і його вплив на здоров'я населення, Єрмаченко О. Б. (2010)
Тітов Г. І. - Організаційні аспекти функціонування системи медико-санітарного забезпечення особового складу органів СБ України в режимі повсякденної готовності (2010)
Дзяк Г. В. - Современные представления о биологических свойствах лецитина (лекция для врачей), Дроздов А. Л., Шульга С. М., Глух А. И., Глух И. С. (2010)
Школьник В. М. - Альтернативні методи лікування больового синдрому, Чепа А. В. (2010)
Ширикіна М. В. - Клінічний випадок хвороби Гоше у дитини, Кондратьєв В. О., Забудська О. Г., Мошик Л. Г., Авраменко Н. І. (2010)
Члену-кореспонденту АМН України, доктору медичних наук, професору О. В. Люлько – 75 років (2010)
Професор П. Т. Сягайло (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Нємець К. - Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем, Грушка В. (2014)
Бейдик О. - Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір (2014)
Смирнов І. - Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі пам’яток Першої Світової війни (2014)
Покляцький С. - Новий погляд на дослідження понятійно-термінологічних аспектів (на прикладі категорії умови життя населення) (2014)
Mostova I. - Modern trends in global urbanization process and the role of migration (2014)
Beidyk O. - Bird-watching as a component of ecotourism in the USA: a demographic and economic analysis, Novosad N. (2014)
Nowicka K. - Concrete and water. Searching for new possibilities of the tourist function development in Tricity, Szmytkowska M. (2014)
Нємець Л. - Ретроспективний аналіз містоутворюючих функцій міста Харкова, Мазурова А. (2014)
Кулєшова Г. - Науково-інноваційні аспекти розвитку міста Харкова, Озерська Т. (2014)
Нємець Л. - Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області, Барило І. (2014)
Джаман В. - Етнічна структура населення Центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області), Джаман Я. (2014)
Сегіда К. - Структурні чинники зміни рівня народжуваності в Харківській області, Кіндякова О. (2014)
Гудзеляк І. - Старіння населення України, Стефаник У. (2014)
Корнус О. - Територіальні особливості статево-вікової структури населення Сумської області (2014)
Федій О. - Територіальна організація сільського розселення Полтавської області (2014)
Яковлєва Ю. - Кластеризація міських соціогеосистем регіону за особливостями системного соціально-економічного розвитку (на прикладі Донецької області) (2014)
Корнус А. - Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України (2014)
Потапова А. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області, Лемехова А. (2014)
Ткачук Л. - Державне регулювання розвитку туризму у КНР (2014)
Капустин А. - Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина Фасо. І. Исследование энергетической ситуации, Бели Б., Козловский Р., Алёшин А., Лунёв Е. (2014)
Вірченко П. - Особливості розвитку альтернативної енергетики в Донецькій області, Кравченко К. (2014)
Бережний В. - Методичні засади вивчення антропогенної трансформації довкілля (на прикладі Куп’янського району Харківської області) (2014)
Гаман Н. - Закони та принципи соціально-економічного тематичного картографування на прикладі проектування логістичних карт (2014)
Грушка В. - Моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області (2014)
Лапушняк М. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня життя населення регіону (2014)
Погребський Т. - Особливості захворюваності та смертності населення України (2014)
Телебєнєва Є. - Трудові ресурси як складова соціально-економічного потенціалу Харківського регіону (2014)
Пасевич Ю. - Застосування факторного аналізу в дослідженні ринку праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області) (2014)
Шпурік К. - Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області (2014)
Ліхван В. - Сільськогосподарські підприємства у структурі аграрного виробництва Харківської області (2014)
Майстер А. - Оцінка факторів сільськогосподарського освоєння території Волинської області (2014)
Полевич І. - Прогнозування обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Горовий Г. - Історико-географічні передумови інвестування господарства Галичини в другій половині ХIХ – початку ХХ століття (2014)
Добровольська Н. - Підходи до оптимізації землеробства Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання (2014)
Панкратьєва В. - Територіальні особливості та напрями удосконалення системи освіти Луганської області (2014)
Нємець Л. - Мала Батьківщина очима видатного суспільного географа, Кандиба Ю. (2014)
Наші автори (2014)
Правила оформлення та подання статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Лиман І. І. - Справа про наглядача Бердянської митної застави титулярного радника Крижанівського, Єременко М. М. (2013)
Колесников К. М. - "Перша елевтерія” Херсонеса та проблема визначення статусу міста 40-х рр. до н. е. – 140-х рр. н. е. у вітчизняній історіографії (2013)
Дячок О. О. - Джерела до історії торгових, митних і податкових відносин у Галицько-Волинському князівстві (2013)
Жиброва Т. В. - Из истории таможенного и питейного управления южнорусских уездов: "ценовные росписи” XVII в. как исторический источник (2013)
Мазепа О. М. - Дослідження проблем міської і територіальної геральдики України в "Додатках до Бюлетеня УГГТ” (2013)
Виноградов Г. М. - Роль транс’європейського торговельного "Великого бурштинового шляху” в римсько-варварському дипломатично-військовому співробітництві (2013)
Алексаха А. Г. - Деякі тенденції розвитку європейської торгівлі у пізньому середньовіччі та в нові часи (2013)
Корнацький І. А. - Бахмутська прикордонна митниця у XVIII ст.: біля витоків митної справи Донеччини (2013)
Малиновский Б. В. - Ставка поземельной подати в колониях иностранцев на территории Российской империи (рубеж XVIII и XIX вв.) (2013)
Морозов О. В. - Еволюція митного тарифу в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Поташнікова Г. В. - Матеріально-соціальне забезпечення працівників митних установ Російської імперії в 60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2013)
Архірейський Д. В. - Митно-тарифна складова радянської митної справи наприкінці непу (2013)
Новотоцьких А. В. - Торговельний договір та Митна конвенція між СРСР і Туреччиною 1927 р.: історія прийняття, особливості, значення (2013)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз в СРСР як форма військово-економічної співпраці країн-союзників у ІІ Світовій війні (2013)
Атаманенко А. Є. - Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя (2013)
Рева Т. М. - Налоговые преобразования: исторический опыт и современность (2013)
Блануца А. В. - |Огляд| Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х рр. XV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с. : іл. ISBN 978-966-496-217-6 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мамчур В. Й. - Патоморфологічний стан слизової оболонки шлунка та особливості обміну NO при експериментальному моделюванні гострої кровоточивої виразки, Мунтян С. О., Кришень В. П., Трофімов М. В., Макаренко О. В. (2010)
Чергінець В. І. - Порушення в легенях новонароджених щурів при експериментальному моделюванні нормобаричної гіпероксії, Ільченко С. І. (2010)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти формування тромбофілії за хронічної гіперцистеїнемії у щурів (2010)
Машейко І. В. - Діагностична цінність визначення концентрації та фукозильованості альфа-1-кислого глікопротеїну при хронічних мієлолейкозах, Бразалук О. З. (2010)
Візір В. А. - Величина об′ємного мозкового кровотоку та рівень гомоцистеїну плазми у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Буряк В. В., Попльонкін Є. І. (2010)
Василенко А. М. - Вплив дисбалансу цитокінової системи на структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит із різними функціональними класами серцевої недостатності, Павлова Ю. В. (2010)
Погорєлов О. В. - Нейропсихологічні розлади у пацієнтів із гемісферними ішемічними порушеннями та їх залежності від нейродинаміки стовбурового та кіркового рівня (2010)
Перцева Т. О. - Показники функції ендотелію у чоловіків, що палять, із хронічним обструктивним захворюванням легенів, Гашинова К. Ю., Єфімова Н. О. (2010)
Корпусенко І. В. - Ефективність модифікованих колапсохірургічних втручань у хворих на туберкульоз легень, Бакулін П. Є., Савенков Ю. Ф. (2010)
Сорокіна О .Ю. - Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою (2010)
Василенко А. М. - Особливості функціональних змін у нирках у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка, Шейко С. О. (2010)
Ермакович И. И. - Применение препарата Вазонат в лечении больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом, Чернышов В. А. (2010)
Окладникова С. Л. - Особливості клінічного перебігу гестаційного і хронічного піелонефриту у вагітних, Крутіков Є. С., Николаєв В. М. (2010)
Линник М. І. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз, її вплив на розвиток та можливість прогнозування епідеміологічної ситуації в Україні (2010)
Мирончук Л. В. - Рентгенографія ліктьового суглоба в постравматичному періоді у практиці медико-соціальної експертизи (2010)
Юр’єва Л. М. - Синдром "позбавлення батьківського піклування", Гура Е. І. (2010)
Калмиков С. А. - Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція (2010)
Баранник С. І. - Прогнозування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Родинська Г. О., Губарь І. О. (2010)
Омельчук С. Т. - Определяющее значение особенностей механизма действия соединений класса трикетонов на теплокровных животных при оценке их опасности для человека, Ковальчук Н. Н., Сасинович Л. М. (2010)
Щудро С. А. - Вікові та гендерні особливості характеру підлітків, Дроздова І. В., Журавель Т. О. (2010)
Гінзбург В. Г. - Якість медичної допомоги в акушерських стаціонарах очима пацієнтів (2010)
Волошин В. О. - Актуальні питання взаємодії медичної служби СБ України з іншими військовими та відомчими формуваннями медичної служби в Україні в умовах повсякденної готовності, Тітов Г. І. (2010)
Крячкова Л. В. - Аналіз існуючих підходів до оцінки результатів діяльності систем охорони здоров’я (2010)
Професор Неруш Петро Опанасович (до 70-річчя з дня народження) (2010)
Лехан В. М. - Професійна та громадська діяльність І. В. Лешко-Попеля (до 150-річчя від дня народження), Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. IV. Энтропия Цаллиса и неэкстенсивная термодинамика (2014)
Белоголовский М. А. - Функция распределения прозрачностей сильно сжатых разупорядоченных слоев диэлектрика (2014)
Namlyeyeva Yu. V. - Theoretical investigations of the idealized model for the mushy region, Taranets R. M. (2014)
Луньов С. В. - Ефективна маса густини станів електронів ∆1-мінімуму зони провідності кристалів германію (2014)
Локтионов И. К. - Применение осциллирующих потенциалов взаимодействия для моделирования равновесных свойств простых жидкостей, Терехов С. В., Рубцова О. А. (2014)
Труханов А. В. - Методика расчета постоянства коэффициентов гигантского магниторезистивного эффекта в многослойных квазиодномерных структурах, Труханов С. В., Шарко С. А. (2014)
Гаджиалиев М. М. - Экспериментальное определение барического коэффициента края зоны проводимости арсенида галлия, Пирмагомедов З. Ш., Эфендиева Т. Н. (2014)
Синякина С. А. - Влияние высокого гидростатического давления на процесс дегидратации ксерогеля системы ZrO2–3 mol% Y2O3, Горбань О. А., Константинова Т. Е. (2014)
Варюхин В. Н. - Разработка метода 3D деформационного структурообразования в условиях сочетания деформаций кручения и сжатия, Кулик И. А., Белоусов Н. Н., Пашинская Е. Г. (2014)
Подрезов Ю. Н. - Роль сдвиговых деформаций консолидации порошковых материалов, Вербило Д. Г., Евич Я. И. (2014)
Воропаев В. С. - Исследование влияния параметров процесса асимметричной прокатки на формирование структуры и свойств порошкового проката, Гогаев К. О., Подрезов Ю. Н., Назаренко В. А. (2014)
Пашинская Е. Г. - Влияние технологии волочения со сдвигом на структуру и свойства низкоуглеродистой проволоки, Варюхин В. Н., Максакова А. А., Максаков А. И., Толпа А. А., Макарова А. В. (2014)
Шемченко Е. И. - Cпектрофотометрия нормального отражения и брюстеровское отражение от алмазоподобных пленок нитрида углерода CNx и CNx:Euy, Свиридов В. В., Радкевич Н. А. (2014)
Федоренкова Л. И. - Температурное воздействие электролитной плазмы на структуру поверхности металла (2014)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти організації медичної допомоги в Україні (2010)
Філіппов Ю. О. - Оцінка надання медичної допомоги хворим на жовчнокам’яну хворобу за обсягом виконання клінічних протоколів у деяких областях України, Зигало Е. В. (2010)
Дзяк Л. А. - Прогнозування функціональних наслідків внутрішньочерепних крововиливів внаслідок розриву артеріовенозних мальформацій, Мітрофанов К. В., Скрипник О. Ф. (2010)
Сергеєв С. В. - Особливості розвитку транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію, Мурашко Н. К. О (2010)
Дукельський О. О. - Психологічні особливості хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій (2010)
Горовенко Н. Г. - Асоціація поліморфних варіантів генів ACE та AT2R1 з розвитком перинатальної патології у новонароджених, Кир’яченко С. П., Россоха З. І. (2010)
Кусткова Г. С. - Діагностичне значення циркадних ритмів при гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби, Мурашко Н. К. (2010)
Шейко С. О. - Фактор некрозу пухлини- α та показники еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (2010)
Катеренчук І. П. - Ефективність вазонату® в комплексному лікуванні хворих зі стабільною стенокардією, Ткаченко Л. А., Вакуленко К. Є. (2010)
Калмиков С. А. - Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації (2010)
Ігнащук О. В. - Вплив терапії ноофеном на стан автономної нервової системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Сєркова В. К. (2010)
Білов О. В. - Пломбування штучної екстраплевральної порожнини, морфологічні і рентгенологічні аспекти, Мальцев І. О., Литвяков Ю. М., Савенков Ю. Ф., Корпусенко І. В. (2010)
Рой І. В. - Біомеханічні показники ходи у хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Драч Л. О. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Необхідність обґрунтування положення – тяжка термічна травма як критичний стан (2010)
Доманський А. М. - Результати хірургічного лікування хворих з наслідками поліструктурних пошкоджень передпліччя і кисті (2010)
Дитятковський В. О. - Клінічна ефективність перорального і підшкірного методів алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз (2010)
Громов О. В. - Вплив стимуляторів остеогенезу на стан кісткової тканини альвеолярного відростка старих щурів (2010)
Семенов К. А. - Техніка вимірювання величини відкривання рота (2010)
Комський М. П. - Визначення можливості проведення сцинтиграфії при різних формах остеомієліту нижньої щелепи, Дроздов О. Л. (2010)
Стусь В. П. - Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону, Білецька Е. М., Головкова Т. А. (2010)
Сидоренко Т. П. - Вплив різних чинників на процес формування здоров’я здорових підлітків, Бердник О. В. (2010)
Левченко О. Є. - Вплив рецептур "Сирень" та "Черемуха" на функцію серцево-судинної системи експериментальних тварин в умовах алкогольної інтоксикації, Мохорт М. А., Торбін В. Ф. (2010)
Кузьмінов Б. П. - Субхронічний інгаляційний вплив формальдегіду на стан дихальних шляхів та імунну систему морських свинок, Бісярін Ю. В., Кузьмінов Ю. Б., Зазуляк Т. С., Грушка О. І., Зазуляк І. А. (2010)
Хоп’як Н. А. - Метод знешкодження кубового залишку виробництва диметилсульфоксиду за допомогою екосорбенту глауконітоліту на Львівському підприємстві "Галичфарм" - "Корпорація Артеріум", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Крупка Н. О., Матисік С. І., Зуб С. Т., Грималюк Б. Т. (2010)
Надворний М. М. - Зростання поширеності трансмісивних гельмінтозів в Одеському регіоні, Олійник В. А., Ковальчук Л. І. (2010)
Щудро С. А. - Виявлення особливостей реагування на захворювання у підлітків, Дроздова І. В., Буряк Л. І., Журавель Т. О. (2010)
Хобзей М. К. - Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні, Іпатов А. В., Коробкін Ю. І., Мороз О. М. (2010)
Гінзбург В. Г. - Структурна перебудова системи охорони здоров’я на регіональному рівні: досягнення та завдання (2010)
До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2010)
Професор Л. Ю.Науменко (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Професор О. І. Сукманський (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Корягін Ю. А. - Становлення та розвиток громадського лікарського руху на Катеринославщині, Гніненко І. К., Семенова Л. С. (2010)
Титул, зміст (2014)
Бобрик К. Ю. - Створення злочинної організації як прояв організованої злочинності та різновид організованої злочинної діяльності (2014)
Бояров В. І. - Деякі питання організації і тактики огляду місця події під час розслідування масових заворушень, Глінська-Тарасова Н. В. (2014)
Глущенко С. В. - Принципи спеціалізації та інстанційності в діяльності Вищого спеціалізованого суду (2014)
Голей В. П. - Процеси залучення та повернення іноземних кредитів під гарантії Уряду України: історіографічний аспект (2014)
Горян Е. В. - Антимонопольне регулювання діяльності холдингових компаній в США, Англії, ФРН та Україні: порівняльно-правовий аналіз, Карасик О. О. (2014)
Єряшов Є. К. - Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів авіаційної діяльності – юридичних осіб (2014)
Дехтярев Ю. П. - Юридическая ответственность за травматизм профессиональных спортсменов (сравнительный анализ правовых подходов к данной проблеме в Англии и Франции), Жуляев В. В. (2014)
Заяць Н. Я. - Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи (2014)
Коломієць Н. В. - Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: правовий аналіз понять "підстави" та "умови" (2014)
Ляш А. О. - Підтримання державного обвинувачення в суді: правова природа, суть і значення (2014)
Мироненко О. В. - Мета і підстави застосування запобіжних заходів за новим кпк україни (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Ірландії (2014)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза: деякі проблемні питання та сучасні можливості, Абрамова В. М. (2014)
Тракало Р. І. - Міжнародно-правові стандарти судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя (2014)
Юринець Ю. Л. - Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: пошук витоків у первісних суспільствах (2014)
Юрчишин В. М. - Правове забезпечення функціональної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні (2014)
Яремко Г. З. - Гранична межа покарання у виді штрафу (2014)
Яценко О. В. - Структура і зміст правового статусу судді під час здійснення судочинства (2014)
Шпачук А. О. - Провадження на підставі угод (2014)
Боговская Е. А. - К вопpосу об организационно-правовом регулировании иммунопрофилактики гепатита B лиц, участвующих в оказании медицинской помощи (2014)
Булеца С. Б. - До питання про компенсацію моральної шкоди (2014)
Булеца С. Б. - Правові проблеми захисту прав медичних працівників (2014)
Грачева Т. Ю. - Правовые аспекты ответственного самолечения, Самусь И. В. (2014)
Гурылёва М. Э. - К вопросу реализации прав пациента через свободу фармацевтических назначений врача (2014)
Гурылёва М. Э. - Правовое обеспечение деятельности банков пуповинной крови в России (2014)
Єні О. В. - Замісна підтримувальна терапія: особливості законодавчого регулювання в Україні (2014)
Коваль А. М. - До проблеми обґрунтування використання терміну "охороноздоровче право" в наукових дослідженнях (2014)
Коваль М. В. - Законодавча обумовленість терміну "охороноздоровче" право України (2014)
Ковальова О. М. - Досвід викладання біоетики студентам вищого медичного навчального закладу, Ащеулова Т. В., Амбросова Т. М., Смирнова В. І., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Гончарь О. В. (2014)
Коляденко Н. В. - Принципи біоетики як морально-правова основа розвитку системи охорони здоров’я в Україні (2014)
Курило Т. М. - Викладання охороноздоровчого права в системі післядипломної медичної освіти (2014)
Курило Т. М. - Розвиток законодавства України про охорону здоров’я під час проведення реформ галузі (2014)
Насырова А. Н. - Организационные аспекты оказания помощи при бешенстве (2014)
Ніндипова В. І. - Адміністративно-правові норми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин потребують удосконалення (2014)
Олефір А. О. - Проблеми нормативного регулювання особливостей здійснення державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2014)
Прокопенко Н. О. - Міждисциплінарна стратегія розвитку охороноздоровчого права, Прокопенко В. В. (2014)
Прокопенко Н. О. - Напрямки розвитку взаємодії між охороноздоровчим правом та законодавством у сфері екології та містобудування, Прокопенко О. В. (2014)
Рогова О. Г. - Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону здоров’я (2014)
Сажієнко Н. В. - Щодо дефініції міжнародного права охорони здоров’я (2014)
Таранюк Г. П. - Кризис здравоохранения в Украине: институциональный аспект (2014)
Терованесов А. М. - Правова основа впровадження вітчизняної системи обов’язкового медичного страхування (2014)
Триньова Я. О. - Використання біометричних даних: погляд з позиції de lege lata (2014)
Шаповалова П. К. - К вопросу формирования нормативов юридической работы в сфере здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Шаповалова П. К. - Региональный стандарт по ведению дел в судах для юридического отдела регионального министерства (департамента) здравоохранения, Шаповалов К. А. (2014)
Від редакції (2014)
Солтис Дж. - Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т. Шевченка (2014)
Айріян К. Б. - Важливість запровадження інституту конституційної скарги для повноцінного захисту та відновлення порушених прав особи (2014)
Чернишевич О. В. - Виконавча влада в Україні на рубежі XX–XXI століть: правовий та історичний аспект (2014)
Головкін О. - Особливості та класифікація позовів у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2014)
Скільський І. І. - Окремі аспекти визначення меж судового розгляду стосовно кола осіб (2014)
Вереша Р. В. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект) (2014)
Корж В. П. - Проблеми усунення юридичних колізій в окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Гончар В. П. - Мета та підстави обмеження гласності судового процесу (2014)
Колесник Ю. B. - Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України (2014)
Тютьков І. В. - Щодо визначення поняття та складу функцій взаємодії Воєнної організації держави у системі адміністративно-правових відносин (2014)
Мойсей Л. О. - Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців (2014)
Давиденко О. І. - Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності (2014)
Тракало Р. І. - Роль слідчого судді у досудовому розслідуванні (2014)
Антонюк Н. М. - Діти в прийомних сім’ях: проблематика перекладу, Дробаха О. В. (2014)
Шовкова Т. А. - Зміст граматичної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Внукова Ю. А. - Неосудність та обмежена осудність як кримінально-правові категорії (2014)
Волошенко О. В. - Способи зміни та підміни (2014)
Бобох Н. М. - Механізм оподаткування нерухомого майна як складова податкового механізму держави (2012)
Дем’янчук О. І. - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів, Шевчук Н. А. (2012)
Десятнюк О. М. - Суб’єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України (2012)
Гупаловська М. Б. - Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення (2012)
Іваницька М. П. - Стабілізація місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Каспрук А. Ю. - Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів (2012)
Корень Н. В. - Модернізація механізму управління капітальними видатками як складової інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Крупей Н. С. - Економічна сутність податків та їх функції (2012)
Кулай А. В. - Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи (2012)
Левицька С. О. - Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку, Тимошенко І. О. (2012)
Литвиненко Я. В. - Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2012)
Рошило В. І. - Система фінансового забезпечення місцевих органів влади, Ковалевич Д. А. (2012)
Серебрянський Д. М. - Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика, Новицька Н. В. (2012)
Сидорович О. Ю. - Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України (2012)
Синчак В. П. - Ретроспектива наукових підходів до інтерпретації податкового стимулювання, Крушинська А. В. (2012)
Тимошенко М. В. - Динаміка бюджету та окремі аспекти модернізації економіки (2012)
Шулюк Б. С. - Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства (2012)
Алмашій Я. І. - Особливості туристичної діяльності у регіональному контексті (2012)
Антонюк О. І. - Система інформаційного забезпечення як елемент фінансового менеджменту, Мицак О. В., Осадчук Ю. М. (2012)
Артюшок В. С. - Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку (2012)
Артюшок К. А. - Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського Полісся (2012)
Бутов А. М. - передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології (2012)
Глухова В. І. - Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Чубка О. Ю. (2012)
Гончарова В. Г. - Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку (2012)
Давидов Г. М. - Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості, Черновол О. М. (2012)
Жарікова О. О. - Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту (2012)
Ізмайлова Н. В. - Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи (2012)
Кармазіна Н. В. - Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону (2012)
Коваль В. М. - Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми (2012)
Костецький В. В. - Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства (2012)
Костриченко В. М. - Економічне обґрунтування цінових рішень в анробізнесі (2012)
Кошелєва О. Г. - Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2012)
Кузьмінська К. І. - Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату (2012)
Левицька І. О. - Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії (2012)
Левицька С. О. - Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці, Андрєєва А. О. (2012)
Левицький В. В. - Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість (2012)
Легенчук С. Ф. - Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів (2012)
Матюха М. М. - Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій (2012)
Миколишин М. М. - Банки як емітенти цінних паперів: досвід Польщі (2012)
Нападовська Л. В. - Концептуальні засади формування управлінської звітності, Матюха М. М. (2012)
Олійник Я. В. - Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу в Україні (2012)
Орлова В. О. - Концепція розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Півняк Ю. В. - Системний підхід у забезпеченні фінансової безпеки підприємства, Почечун О. І., Суха М. С. (2012)
Позняковська Н. М. - Подання фінансової звітності суб’єктів державного сектора (2012)
Позов А. Х. - Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності (2012)
Пушкарь І. В. - Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів (2012)
Свірко С. В. - Методологічні та методично-організаційні положення формування інформаційного ресурсу суб’єкта господарської діяльності, Осадча О. О. (2012)
Слюсаренко К. В. - Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу, Романюк І. (2012)
Стащук О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства, Андрійчук М. П. (2012)
Стащук О. В. - Структура капіталу підприємства в контексті досягнення його фінансової стійкості, Гриценюк А. В. (2012)
Твардовська Л. М. - Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки, Півняк Ю. В., Чабаненко М. В. (2012)
Ткаченко С. А. - Характеристика сучасної практики організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2012)
Томілін О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України (2012)
Харчук Ю. Ю. - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Царенко О. В. - Технологія управління реалізації аутсорсингу (2012)
Чумак О. В. - Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства, Савченко І. Г. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Працівник і бухгалтерський облік: соціалізм чи демократія??? (2012)
Юрченко О. А. - Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємств (2012)
Аверкина М. Ф. - Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики (2012)
Давидюк Т. В. - Облікова інформація в системі управління людським капіталом (2012)
Драч О. І. - Актуальні проблеми оцінки стимулювання працівників підприємств (2012)
Карлін М. І. - Необхідність дотримання законів фіскальної соціології при соціально-економічних перетвореннях в Україні (2012)
Мех Л. М. - Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України, Шевченко О. С. (2012)
Топішко Н. П. - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (2012)
Алексеєнко Л. М. - Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів, Стецько М. В., Радова Н. В. (2012)
Андрос С. В. - Інституційно-структурні перетворення фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації (2012)
Бондаренко Л. А. - Санаційний банк як інструмент оздоровлення проблемних активів банківської системи України (2012)
Герасимчук В. Г. - Фінансування програм інноваційного розвитку (2012)
Гордієнко В. О. - Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України (2012)
Грудзевич І. Т. - Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України, Трачук І. А. (2012)
Ґудзь Т. П. - Причини та наслідки зміни валютного курсу національного грошової одиниці (2012)
Джусов А. А. - Особенности рынка ценных бумаг эпохи глобализации (2012)
Дмитриева Е. Н. - Теоретические основы конкуренции в банковском секторе (2012)
Засанська С. В. - Аналіз електронних платіжних систем на фінансовому ринку (2012)
Івасишина Н. В. - Фактори, що впливають на імовірність настання ДТП та враховуються при тарифікації, Малашенко Ю. А. (2012)
Клімчик В. В. - Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави (2012)
Козак Г. О. - Планування рівня податкового навантаження як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку (2012)
Корнієнко О. В. - Впровадження трансфертного ціноутворення в українських банках та його наслідки (2012)
Кривицька О. Р. - Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні, Чичилінський М. В. (2012)
Крищук Ю. В. - Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем (2012)
Кузьмак О. М. - Вдосконалення функціонального забезпечення ризик-менеджменту у банках України (2012)
Мартин О. М. - Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України (2012)
Новак С. М. - Процентні свопи: причини та механізм синтезу (2012)
Оксенюк К. І. - Світовий досвід формування кластер них структур (2012)
Потишняк О. М. - Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів (2012)
Савич В. І. - Фінансові інституції в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Левандівський О. Т. (2012)
Смоленюк Р. П. - Формування інвестиційного потенціалу агропромислового виробництва в Україні (2012)
Стецюк В. М. - Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні, Толстенко О. Ю. (2012)
Чкан І. О. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Шаварина М. П. - Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку (2012)
Шендригоренко М. Т. - Проблемні питання обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України, Кондратенко О. О. (2012)
Шимко О. В. - Венчурне інвестування як важливий напрям інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Розвиток теоретичних моделей дослідження податкової поведінки (2012)
Дзюбановська Н. В. - Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку (2012)
Заблоцький Т. М. - Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку (2012)
Кармелюк Г. І. - Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство (2012)
Кононенко А. Ф. - Управління фінансовим результатом консолідованих банків на підставі адаптованої моделі В. С. Кромонова, Тодосейчук Г. С. (2012)
Новоселецький О. М. - Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейронечітких мереж, Лопацька І. В. (2012)
Піскунова О. В. - Податкова реформа та стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Моделі і методи фінансового прогнозування і плінування розвитку ЖКГ (2012)
Хайлук С. О. - Двокрокова модель оцінки ефективності діяльності банків з урахуванням нечітких параметрів (2012)
Язлюк Б. О. - Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення митної справи в Україні (2013)
Вакульчик О. М. - Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора, Харламова І. Д. (2013)
Чириченко Ю. В. - Ризики подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки (2013)
Платонов О. І. - Основи ефективності мультимодальних перевезень (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД (2013)
Сагарьова Д. О. - Генезис постмитного контролю в Україні (2013)
Войтов С. Г. - Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів (2013)
Пилипенко Г. М. - Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації (2013)
Навроцька Н. А. - Інвестиційний клімат як характеристика глобального інвестиційного простору (2013)
Геращенко С. О. - Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції, Петруня В. Ю. (2013)
Анисимов Е. Г. - Методология формального описания взаимодействия государств – участников экономических союзов, Сауренко Т. Н., Липатова Н. Г. (2013)
Мещеряков А. А. - Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Зайцев В. Є. - Роль спільних підприємств у розвитку національного господарства України, Малюта І. А., Бендосенко М. В. (2013)
Заячковська Г. А. - Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг: міжкультурний підхід (2013)
Петрова Г. Є. - Економічна безпека сучасної зовнішньої торгівлі України (2013)
Коляда С. П. - Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності, Алмаз Л. О., Гребенок О. О. (2013)
Пасічник Т. О. - Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення (2013)
Кущенко Д. І. - Роль інноваційних технологій у модернізації митних органів України (2013)
Камушков О. С. - Розвиток малого та середнього бізнесу у світі (2013)
Ткач В. О. - Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу на умовах франчайзингу в Україні, Хомич Г. М. (2013)
Атаман Ю. О. - Дослідження еластичних властивостей артерій нижніх кінцівок в осіб похилого віку, хворих на тяжку артеріальну гіпертензію (2011)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності ушкоджень селезінки, Долотін С. О., Новіков О. І. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення ампіциліну та оксациліну в препараті ампіокс за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Карпова С. П. (2011)
Ведерникова І. О. - Використання методу хімічної конденсації для синтезу частинок феритів – об’єктів магнітної нанофармації (2011)
Шевколенко М. В. - Результаты хирургического лечения больных содружественной эзотропией с малыми углами девиации, спланированного с помощью набора компенсаторов косоглазия призменных КК-42, Акименко Е.В. (2011)
Мочалова А. А. - Адаптационные возможности у интеллектуально одаренных детей младшего школьного возраста, Ершова И. Б., Черкасова С. Н., Чернова Е. В., Гаврыш Л. И. (2011)
Бабак О. Я. - Оцінка ефективності сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) та вітчизняного гепатопротектору антралю у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною сполученою патологією гепатобіліарної системи, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Соцька Я. А., Круглова О. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Вадзюк С. Н. - Вплив роботи за персональним комп`ютером на гостроту зору, контрастну чутливість та кольоровідчуття у дітей старшого шкільного віку з еметропічною рефракцією, Ульяницька Н. Я. (2011)
Вансович В. Є. - Зміни функціональної активності клітинних мембран, пероксидні та нітрергічні порушення в патогенетичних механізмах експериментальної печінкової недостатності, Пшеничний В. І., Циповяз С. В., Вастьянов Р. С. (2011)
Гарна С. В. - Розробка промислової технології нового оригінального фітохімічного лікарського засобу "Cедавіт", Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Голубенко М. Ю. - Вміст мікро-, макроелементів в крові вагітних з піелонефритом, які проживають в Одеському регіоні на фоні плацентарної дисфункції (2011)
Гунас І. В. - Особливості кореляцій сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками здорових міських юнаків екто-мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Іванов І. Ю. (2011)
Дикая Э. А. - Иммунологический аспект профилактики гнойных осложнений острого деструктивного панкреатита, Никонова Е.М. (2011)
Дудник С. В. - Деякі напрями профілактики передчасної смертності чоловіків (2011)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на деструктивні форми бешихи в ході хірургічного лікування (2011)
Щербак В. В. - Изменение показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при выздоровлении после острой и хронической экспериментальной пневмонии, Кубышкин А. В., Алиев Л. Л., Федосов М. И. (2011)
Гарник Т. П. - Вітчизняний препарат артишоку колючого (Cynara scolymus L.) – артіхол: механизми фармакологічної дії та клінічна ефективність при патології гепатобіліарної системи, Фролов В. М. (2011)
Зєльоний І. І. - Цитокіновий профіль крові хворих з рецидивуючими формами бешихи (2011)
Зінчук О. М. - Лістеріоз: загроза злоров'ю людини у XXI сторіччі, Кіселик І. О., Гудима Т. В. (2011)
Зозуля В. М. - Морфологічні особливості ушкоджень, незахищених одягом ділянок грудної клітки і живота, що заподіяні пістолетними патронами "Флобер" 4 мм (2011)
Зупанец И. А. - Изучение фармакокинетики лекарственного препарата "Корвитин®", Подпружников Ю. В., Шаламай А. С., Безуглая Н. П. (2011)
Иоффе И. В. - Современные подходы к лечению псевдокист поджелудочной железы, Шаповалов Н. А., Зинченко А. В., Пелешенко А. С., Бабенко С. В., Кононов В. Н., Дяченко М. Ю., Нестер О. Е., Мыценко Д. Н. (2011)
Казакова С. Е. - Распространенность психической патологии и ВИЧ-инфекции в городах и районах Луганской области, Чхетиани Р. Б., Жабенко Н. Ю., Набокина В. В., Вольных Ю. В., Муштай Н. В., Ушакова Т. И. (2011)
Камоцький Б. В. - Порівняльний аналіз випадків самогубств за даними судово-медичної експертизи, Недоступ М. Ф. (2011)
Кацуба І. К. - Дослідження фенольних сполук листя мати-й-мачухи, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на активність ферментів системи антиоксидатного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Особливості регенераційних змін структурних компонентів паренхіми надниркових залоз на тридцяту добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І. (2011)
Коваленко О. Є. - Особливості перебігу гіпертонічної енцефалопатії у хворих з гіпотиреозом, Литвин О. В. (2011)
Компанієць К. М. - Патогенетичне обгрунтування застосування еспа-ліпону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Кудінова В. В. - Діагностика гормональних порушень в системі мати-плацента-плід у вагітних зі звичним невиношуванням в анамнезі (2011)
Черенько С. О. - Активність туберкульозного процесу в операційному матеріалі легень хворих на вперше діагностований туберкульоз залежно від терміну протитуберкульозної хіміотерапії, Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Барбова А. І. (2011)
Кузнецова Г. В. - Наркоман и общество. Об оптимизации реабилитационных программ для лиц с опийной наркозависимостью, Ромашова Т. И., Брайнерд Дж., Чудновский А. А. (2011)
Лещинський Т.П. - Рівень інтерлейкінів у вагітних із залізодефіцитними анеміями, Лещинська М.А., Бірюкова О.О. (2011)
Лісова Г. В. - Особливості клінічного перебігу коморбідної патології у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2011)
Лісовська Т. В. - Реамберин в лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки, Гусаківська О. В., Лісовська Н. В. (2011)
Марута Н. О. - Динаміка показників інтерферонового статусу крові у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні комбінації реамберину та циклоферону, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2011)
Мироненко Т. В. - К вопросу дифференциации опухолевых и сосудистых заболеваний головного мозга, Шамрай М. Г. (2011)
Мироненко Т. В. - Нейро–психічний статус у студентів медичного факультету, Гайдаш М. К. (2011)
Мосієнко Г. П. - Стан вегетативної нервової системи у підлітків з функціональною диспепсією (2011)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови білої пульпи селезінки після використання імуномодулюючого препарату інозин (2011)
Пересадин Н. А. - Гуманистические основы творческого наследия, история жизни, болезни и смерти выдающегося писателя-романтика, Фролов В. М. Александр Грин. (2011)
Петизина О. Н. - Влияние имунофана на строение подмышечных лимфатических узлов крыс (2011)
Победьонний А. Л. - Зміни імунної системи при черепно-мозковій травмі та можливість їх корекції (2011)
Провизион А. Н. - Случай развития герпетической экземы капоши у больной, длительно страдающей дерматитом Бреллока, Провизион Л. Н., Гусак О. С., Высоцкая А. Л., Юсифова Рашида (2011)
Радионов С. Н. - Количественные изменения макроглиальных клеток кортико-медиальной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами, Савенко Л. Д. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові підлітків, які хворіють на соматизовані депресивні розлади, Височин Є. В., Рачкаускене І. Г., Погребняк Л. Л. (2011)
Рябенко Э. Б. - Из опыта эпидрасследования семейного случая заболевания легионеллезом в Краснодонском регионе, Рябенко Н. Б., Яровой В. В., Потапенко Л. И., Мирошниченко И. А. (2011)
Савка І. Г. - Діагностичні морфологічні ознаки площини перелому малої гомілкової кістки та їх значення в судово-медичній практиці (2011)
Сірко А. Г. - Вплив показників внутрішньочерепного тиску після операції на результати лікування тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Смоланка В. І. - Зміни кісткової тканини у хворих з епілепсією, Орос М. М. (2011)
Соболь С. П. - Здоров’я студентів-медиків та роль окремих чинників, що впливають на його формування (2011)
Сущук Н. А. - Дослідження полісахаридних комплексів та органічних кислот листя та пагонів смородини чорної, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2011)
Тартинська Г. С. - Дослідження жирнокислотного складу насіння, трави та стулок стручечків Thlaspi arvense L., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2011)
Тєрьошин В. О. - Вплив фітозасобу Гепар-ПОС на показники системи глутатіона у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом, Круглова О. В., Тищенко Д. В. (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату аміксину на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на рекурентнй депресивний розлад різного ступеню важкості при лікуванні в амбулаторних умовах (2011)
Тернинко І. І. - Порівняльне вивчення анатомічних діагностичних ознак трави фенхелю звичайного та кропу запашного, Кисличенко В. С, Хворост О. П. (2011)
Ткач Г. Ф. - Растрова електронна мікроскопія кісток щурів, які знаходилися під впливом гіпоосмолярної гіпергідрії, Погорєлов М. В, Голобородько Л. В. (2011)
Ткачук З. Ю. - Противірусна дія препарату Нуклекс на віруси грипу, парагрипу та пташиного грипу in vitro, Зарубаєв В. В., Семерникова Л. І. (2011)
Топоркова О. А. - Психотерапия в повышении иммунного статуса лиц, перенесших инсульт (2011)
Трофименко О. М. - Концентрація "середніх молекул" у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці медичної реабілітації при застосуванні сучасного фітопрепарату артишоку екстракт здоров´я та комбінованого фітозасобу інтеллану (2011)
Чухрай І. Л. - Аналіз динаміки арсеналу препаратів для лікування кишкових дисбіозів, включених у державний формуляр лікарських засобів України, Грушковська Д. Т. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шелигіна О. А. - Дінаміка лейкотрієнів С4/D4/Е4 в комплексному лікуванні хворих з лейоміомою матки, Сімрок В. В. (2011)
Шульга Л. І. - Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору, Журавель І. О., Пімінов О. Ф., Кисличенко В. С., Файзуллін О. В. (2011)
Лузін В. І. - Вплив умов стрептозотоцинового діабету на стан кісткової тканини у ділянці нанесеного дефекту у щурів статевозрілого віку, Івченко А. В. (2011)
Казаков В. Е. - Современные взгляды на психопатологию последствий черепно-мозговой травмы (2011)
Рецензія на навчальний посібник "Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / |М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.|; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого” (2011)
Марута Н. А. - Общие закономерности формирования депрессивного эпизода у больных рассеянным склерозом, Данилова М. В., Череднякова Е. С. (2011)
Зварич О. В. - Інституційні засади судового збору і державного мита (2013)
Вакульчик О. М. - Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні, Єдинак Т. С., Книшек О. О. (2013)
Мещеряков А. А. - Інвестиційна безпека держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Губа М. О. - Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні, Губа О. І. (2013)
Краснікова Н. О. - Глобальні детермінанти сучасного торговельного протекціонізму (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД (2013)
Єдинак Т. С. - Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України, Єдинак В. Ю. (2013)
Платонов О. І. - Ланцюг поставок у мультимодальних перевезеннях (2013)
Івашина О. Ф. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки, Ковтун Н. С. (2013)
Навроцька Н. А. - Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації (2013)
Маляр Д. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління (2013)
Куриляк В. Є. - Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації, Живко М. А., Літовченко Б. В. (2013)
Васильєва В. Г. - Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог, Татаренко Н. М. (2013)
Горб К. М. - Використання системи паблік рилейшнз в управлінні міжнародним туризмом (2013)
Навроцька Н. Г. - Про ідентифікацію виробів з хутра за УКТ ЗЕД, Вишнікіна О. В. (2013)
Чорний В. С. - Особливості статистичного аналізу митних правопорушень в Україні, Матійчук Л. П. (2013)
Пасічник Т. О. - Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Стеблянко М. Д. - Особливості використання методів нетарифного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах (2013)
Пасічник К. С. - Стандартизація економічної інформації в системі економічної безпеки національної економіки (2013)
Олефіренко Т. В. - Першопричини виникнення та об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного виробництва в умовах інтеграції у світову систему господарських відносин (2013)
Івашова Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктурного забезпечення експорту зерна в Україні, Атамас О. П. (2013)
Лузан Ю. Я. - Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України (2014)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади фукціонування м’ясного скотарства в Україні, Радько В. І. (2014)
Галаган Т. І. - Еколого-економічні основи використання рекультивованих земель степового Придніпров’я (2014)
Канцевич С. І. - Удосконалення методики прогнозування у тваринництві, Синявіна Ю. В. (2014)
Литвинов А. І. - Сільськогосподарська продукція: проблема якості (2014)
Скрипник А. В. - Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області, Воловоденко Л. В. (2014)
Шебаніна О. В. - Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку, Галунець Н. І. (2014)
Шукалович В. Ф. - Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі (2014)
Спасенко Ю. О. - Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці (2014)
Volodin S. A. - Conceptual approaches to research on innovative potential for natural sugar substitutes on example of stevia, Novitskiy K. O. (2014)
Цуркан Н. В. - Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах південного Степу України (2014)
Наторіна А. О. - Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні (2014)
Vasiltsova O. V. - Analysis of fixed assets for bakery enterprises in imperfect accounting practices (2014)
Грицаєнко М. І. - Розвиток наукового забезпечення аграрного виробництва (2014)
Дікарев О. А. - Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України (2014)
Palamarchuk M. M. - Ways of domestic maize competitive ability increasement under present-day conditions (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Sainskyi D. A. - Consideration of world trends towards hop and hop products market as a component of management mechanism of branch development (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Ситнику Віктору Петровичу – 75 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Денега І. О. - Моделювання молекулярних процесів, які призводять до хвороби Паркінсона, в клітинах метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, Климишин Н. І., Сибірна Н. О., Стасик О. В., Стасик О. Г. (2014)
Семесюк Н. І. - Високий рівень прозапальних цитокінів фактора некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну 1beta та інтерлейкіну 6 у кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як прогностичний фактор рецидиву захворювання, Жильчук А. В., Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Воронцова А. Л., Жильчук В. Є., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Чумак В. В. - Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону, Панчук Р. Р., Манько Н.О., Гаврилюк Д. Я., Кобилінська Л. І., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика наднирників і нирок щурів за умов передзабійного стресу під час використання біологічно активних речовин (2014)
Горбулінська О. В. - Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) , Хохла М. Р., Міщенко Л. Т., Гачкова Г. Я., Сибірна Н. О. (2014)
Сабадашка М. - Природний поліфенольний комплекс із виноградного вина має протекторний вплив за умов радіоіндукованого нітративного стресу в аорті щурів, Сибірна Н. (2014)
Бішко О. І. - Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Отчич О. О. - Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії, Мажак К. Д., Санагурський Д. І. (2014)
Кушкевич І. - Дисиміляційна сульфітредуктаза безклітинних екстрактів кишкових сульфатвідновлювальних бактерій, Фафула Р. (2014)
Басюл О. В. - Ферментування плодових тіл Pleurotus ostreatus з використанням лактобактерій, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Маленька У. - Вплив саліцилової кислоти на вміст вільних амінокислот і проліну в рослин пшениці та кукурудзи за умов посухи, Кобилецька М., Терек О. (2014)
Заболотна В. П. - Ефективність симбіозу рослин сої з Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum 646, Коць С. Я., Маліченко С. М. (2014)
Ребров С. - Кажани роду вухань (Plecotus) у Луганській області (2014)
Ковальчук О. М. - Пізньоміоценові костисті риби з місцезнаходження Покшешти (Республіка Молдова), Марарескул В. А., Обаде Т. Ф. (2014)
Онопрієнко В. П. - Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) зі середньої частини басейну Дніпра, Пєсков В. М., Митяй І. С. (2014)
Іванець О. Р. - Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O. F. Muller, 1785 (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя (2014)
Куцериб Т. М. - Трансформація ґрунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів’я басейну Дністра, Царик Й. В. (2014)
Сосновський Є. В. - Таксономічне різноманіття фікусів (Ficus L., Moraceae Link) у колекціях ботанічних садів України (2014)
Царик Й. В. - Рецензії (2014)
Ogneviuk V. - Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya, Sysoieva S. (2014)
Кузнецова Н. - Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні (2014)
Halytska М. - Research education іn the context of cultural approach (2014)
Ткаченко Л. - Інтенції творчості у суспільстві знань (2014)
Kuzmenko О. - Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world еxperience (2014)
Demyanenko N. - Pedagogic innovation: from terminological reasoning to justifying the inttroduction of criteria (2014)
Mospan N. - National qualifications frameworks: the current state of play (2014)
Сергєєва В. - Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя (2014)
Кульбашна Я. - Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2014)
Козак Л. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології (2014)
Овчаренко Н. - Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Сотська Г. - Організаційно-методична система формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2014)
Горохова Т. - Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології (2014)
Folvarochnyi І. - The development of social problems of enligtenment activities in the field of education of adults (2014)
Slipchuk V. - Formation and development of the pharmaceutical science in Ukraine (second half of XX – beginning of XXI centuries) (2014)
Вовк М. - Досвід вивчення усної народної творчості у класичних університетах України 1950 – 1980-х рр. (2014)
Регейло І. - Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. (2014)
Сівак Н. - Розвиток поняття соціалізація у педагогічних працях педагогів періоду ХІХ – ХХ ст. (2014)
Солкарян Л. - Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні (2014)
Фарбак Т. - Особистість М. О. Лавровського в освітньому просторі Харківського університету (2014)
Литвин Л. - Концепція освіти Т. Фліднера та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2014)
Binytska К. - To the problems of economic education in the Republic of Poland at the beginning of the XXI century (2014)
Побірченко Н. - Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології, Сергєєнкова О. (2014)
Редько С. - До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу (2014)
Honchar А. - Psychological potential of school graduates in choosing a profession of market economy (2014)
Сіренко Ю. М. - Медико-соціальні проблеми кардіологічної допомоги в Україні: шляхи вирішення (2014)
Волосовець Т. М. - Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтернами за спеціальністю "стоматологія" — важлива складова формування майбутнього спеціаліста, Дорошенко О. М., Бакшутова Н. О., Павленко М. О., Дорошенко М. В. (2014)
Вишневский В. А. - Деловая игра как активный метод обучения студентов и врачей-интернов (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Опыт профилактической работы врачей-интернов по специальности "стоматология в организованных детских коллективах" (2014)
Михайловська Н. С. - Роль міждисциплінарної інтеграції у підготовці фахівців загальної практики — сімейної медицини (2014)
Іванова Н. С. - Оптимізація педагогічної діяльності в молодих викладачів медичних вузів клінічних кафедр післядипломної освіти (2014)
Шищук В. Д. - Поширення хвороб кістково-м’язової системи серед населення Сумської області (2014)
Зиновьев Э. В. - Состояние здоровья лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (жителей Харьковской области), за 2011 год (2014)
Сміян О. І. - Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Плахута В. А. (2014)
Магзумов И. Х. - Клинические аспекты и выбор тактики лечения эхинококкоза печени, осложненного механической желтухой, Пулатов М. М. (2014)
Свинаренко А. В. - Радіохіміотерапія раку прямої кишки і шляхи зниження її токсичності (2014)
Васильєв Л. Я. - Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу впливу спеціальних методів лікування на появу других пухлин, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Солодовніков A. С. (2014)
Винник Ю. А. - Влияние неоадъювантной химиолучевой терапии на пролиферативную и апоптотическую активность рака щитовидной железы, Васько А. Р., Горбенко В. Н., Гаргин В. В. (2014)
Грабарь В. В. - Взаимосвязь между конституциональными и социальными факторами и бесплодием (2014)
Чернуский В. Г. - Роль реакций замедленной гиперчувствительности при бронхиальной астме у детей (2014)
Шейко С. О. - Дизрегуляція еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Карпенко Є. О. - Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих з патологією нирок (2014)
Бондаренко А. В. - Корекція дисбіотичних станів і стабілізація мікробіоти (2014)
Савенков В. І. - Метод профілактики післяопераційних рецидивів у хворих на гідронефроз ІІ–ІІІ стадій, що мають порушення синтезу сполучної тканини (2014)
Крамний І. О. - Клініко-променева діагностика цитомегаловірусних змін легень у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Вороньжев І. О., Лімарєв С. В., Сорочан О. П. (2014)
Глущенко С. В. - Гипергомоцистеинемия как предиктор развития и прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени (2014)
Горбулич А. В. - Мониторинг внутрибрюшного давления у оперированных больных (2014)
Пам’яті професора Ярослава В’ячеславовича Пішеля (2014)
Памяти профессора Юлия Леонидовича Шалькова (2014)
Лискина И. В. - Современная клинико-морфологическая классификация идиопатических интерстициальных пневмоний, Моногарова Н. Е. (2008)
Колесник А. П. - Прогностические факторы у больных с немелкоклеточным раком легкого (2008)
Абдуллін Р. Ф. - Особливості морфологічної будови шкірних дерматофібром у дітей (2008)
Булавенко О. В. - Трансформуючий фактор росту бета1 як маркер порушень гістогенезу ендометрія та прогнозу перебігу недостатності лютеїнової фази, Біктіміров В. В. (2008)
Галахин К. А. - Новый неоадъювант (ГА-40) в комплексном лечении больных меланомой кожи, Коноваленко В. Ф., Гордиенко Т. В. (2008)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні особливості денерваційних змін скелетних м'язів, деякі клінічні та морфо-електрофізіологічні залежності у хворих із застарілими ушкодженнями нервів нижньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г., Гайович В. В. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические особенности аденоматоза тяжелой и умеренной степени в зависимости от состояния эндометрия у женщин в репродуктивном периоде и пременопаузе, Баударбекова М. М. (2008)
Ульянов В. О. - Морфологічні зміни стінки матки у нащадків опромінених попередників, Напханюк В. К., Горянова Н. О. (2008)
Тертышный С. И. - Морфогенез микроциркуляторных расстройств в стволе мозга при осложненных полушарных инсультах (2008)
Булик Р. Є. - Вплив зруйнування супрахіазматичних ядер гіпоталамуса на циркадіанну щільність рецепторів мелатоніну 1А у нейронах гіпокампа щурів (2008)
Гріненко Т. Ю. - Окисна модифікація білків, гормональний профіль та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах великого промислового міста: корегуючий вплив мілдронату та оксибралу (2008)
Тржецинский С. Д. - Влияние вазопрессина на функциональное состояние панкреатических островков поджелудочной железы у интактных и диабетических животных, Колесник Ю. М., Абрамов А. В. (2008)
Абрамова А. В. - Особенности синтеза белка c-Fos и катехоламинов энокринооцитами мозгового вещества надпочечных желез при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Колесник Ю. М. (2008)
Бойко В. В. - Морфологическая характеристика легочной ткани и плевральных сращений при выполнении декортизации легкого с применением биполярной коагуляции в эксперименте, Макаров В. В., Малоштан А. В., Омельченко В. Ф. (2008)
Жумыкина О. И. - Иммуноморфологическая оценка нарушений дифференцировки клеток в коже больных псориазом при лечении метатрексатом, Притуло О. А., Загорулько А. К., Филоненко Т. Г. (2008)
Загорулько А. К. - Морфология заживления раны в постпиллинговом реабилитационном периоде с применением сурфактантсодержащего препарата "Бронхоальвеолярный защитный комплекс", Игнатьева Л. В., Филоненко Т. Г., Кокорина Е. П. (2008)
Тимошенко С. Г. - Патологоанатомические изменения нейронно-ядерных структур продолговатого мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксизом разной степени выраженности (2008)
Сыволап В. В. - Особенности агрегации тромбоцитов и вегетативного баланса у практически здоровых лиц с дефектом массы тела 88-91, Жеманюк С. П. (2008)
Шевченко И. Н. - Судебно-медицинская экспертиза по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи работниками лечебно-профилактических учреждений Запорожской области, Туманская Л. М., Таланов Н. С., Бирюков Н. Г., Олейник А. И., Куртев А. В. (2008)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Лодатко Є. О. - Структурне моделювання педагогічного експерименту (2014)
Резван О. О. - Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів (2014)
Суслов Т. О. - Моделювання системи удосконалення професійно-екологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Білецька Г. А. - Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах (2014)
Мельничук Т. Ф. - Виховання патріотизму та національного імунітету для збереження культурної спадщини українського народу (2014)
Кісельова О. Г. - Особливості навчання фармацевтичної номенклатури студентів вищих медичнх навчальних закладів (2014)
Семененко І. Є. - Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Березюк В. П. - Прогалини навчального процесу з тактики прикордонної служби (2014)
Нідзієва В. А. - Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Візнюк В. В. - Настанова як педагогічна умова формування професійної надійності у майбутніх керівників навчальних закладів (2014)
Павинська Н. А. - Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Козак Л. В. - Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології (2014)
Волкова Н. І. - Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського