Жибер Т. В. - Ефективність планування бюджету м. Києва в період економічної кризи (2014)
Сибірянська Ю. В. - Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні, Волочай А. С. (2014)
Кривошлик Т. Д. - Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Смирнова Е. А. - Бенчмаркетинг в страховом предпринимательстве (2014)
Шутаєва О. О. - Деякі підходи до оцінки якості життя населення з позиції концепції добробуту (2014)
Сушко В. І. - Класифікація моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств, Павлюк Т. С. (2014)
Краєвий О. Д. - Методи і моделі процесу ефективного забезпечення розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах економіко-технологічної і вертикальної інтеграції, Богославець О. І. (2014)
Бідюк П. І. - Побудова і застосування байєсівських мереж, Терентьєв О. М., Жиров О. Л., Гавриленко О. В. (2014)
Титул, зміст (2009)
Климова І. Г. - Система інтересів учасників інвестиційного процесу (2009)
Козик В. В. - Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції, Ємельянов О. Ю., Політанська О. Л. (2009)
Бутник О. О. - Розвиток регіональної фінансово-інвестиційної політики (2009)
Криворучко О. В. - Оцінка переваг використання єврооблігацій для залучення інвестицій (2009)
Куліш Г. П. - Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці, Кравченко К. В. (2009)
Олексюк О. І. - Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості (2009)
Комірна В. В. - Місцеві органи управління та місцевий ринок як інститути регіональної політики (2009)
Афендікова В. І. - Проблеми регіонального розвитку у контексті європейської інтеграції України та глобалізації (2009)
Корягіна Т. В. - Деякі аспекти правового регулювання корпоративних відносин в Україні (2009)
Лепьохін О. В. - Концепція ефективного менеджменту конкурентоспроможності підприємств (2009)
Царенко О. В. - Методологічні аспекти формування конкурентних переваг галузі (2009)
Чорний О. О. - Формування контрольного середовища до вимог управління машинобудівним підприємством (2009)
Ананьева Е. П. - Проблемы формирования меритократии постиндустриального общества в свете педагогического наследия К. Д. Ушинского (2013)
Бєлікова Ю. А. - Наукова категорія "професійний саморозвиток": аспекти аналізу в історичній ретроспективі (2013)
Гайдученко Ю. О. - Зміст національного виховання підростаючого покоління у творчій спадщині українських письменників другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. (2013)
Кислий О. Є. - Археологічна спадщина та археологічна діяльність як фактор розвитку нового напрямку сучасної педагогіки (2013)
Козубцов І. М. - Генезис філософської категорії поняття методологія в дисертаційній роботі : педагогічний аспект (2013)
Лабінська Б. І. - Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867-1939 рр. ) (2013)
Огієнко Д. П. - Впровадження традиційних народних ремесел у початкових школах Чернігівщини(друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) (2013)
Рябовол Л. Т. - Нові підходи до відбору та структурування змісту правознавства у старшій школі (2013)
Яценко В. В. - Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-ті - 1941 р. ) (2013)
Білозуб Л. М. - Формування національної свідомості майбутніх акторів засобами художньої літератури (2013)
Гончаренко Ю. В. - Формування психофізичної сфери молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2013)
Кравченя А. О. - Особливості індивідуального стилю діяльності вчителя інформатики, Харківська А. А. (2013)
Луценко О. А. - Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції, Приходько Г. В. (2013)
Романюк К. О. - Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності старших дошкільників: експериментальне обґрунтування (2013)
Сойчук Р. Л. - Проблема національної гордості в сучасному українському суспільстві (2013)
Титова Н. М. - Особливості національного виховання майбутніх учителів технологій на прикладі вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Гладченко М. М. - Аналіз теоретико-методологічних засад бенчмаркінгу в контексті стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Дідківська О. Г. - Напрями вдосконалення механізмів регулювання професійної освіти В Україні (2013)
Лисак О. Б. - Визнання документів про освіту як важлива умова європейської мобільності студентів (2013)
Малихіна Я. А. - Аналіз впливу складових зовнішнього середовища на управління діяльністю ВНЗ (2013)
Ульянова В. С. - Характеристика еволюційного розвитку науки і практики управління (2013)
Харківська А. А. - Зміст експериментальної перевірки системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Голованова Т. П. - Структурні компоненти та зміст підготовленості соціальних педагогів до організації просвітницької діяльності з попередження насильства в сім'ї (2013)
Гуренко О. І. - Сутність полікультурної компетентності, критерії та рівні її сформованості у майбутніх соціальних педагогів (2013)
Калашник Л. С. - Національне виховання дітей-сиріт в умовах системи соціального піклування (досвід КНР) (2013)
Кириченко С. В. - Методи виявлення обдарованих дітей та психолого-педагогічні умови їх розвитку в Австралійському Союзі (2013)
Локарєва Г. В. - Соціально-педагогічна реабілітація засобами інформаційної системи творів мистецтва (2013)
Олексюк Н. С. - Теоретико-методичні засади попередження та подолання насильства в сім'ї (2013)
Андрєєв А. М. - Методичні особливості використання лабораторних робіт з творчими завданнями, у процесі вивчення фізики (2013)
Бєлікова І. В. - Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Гончаренко О. В. - Використання активних педагогічних методів у навчальному процесі в рамках підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) (2013)
Гринь Л. О. - Діагностично-прогнозувальний етап процесу вокальної підготовки майбутнього актора (2013)
Задорожна І. П. - Оволодіння майбутніми вчителями англомовною компетентністю у читанні в процесі самостійної роботи (2013)
Канатнікова О. А. - Проблеми формування культури ділового спілкування майбутніх юристів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Клочко А. Г. - Шляхи формування читацької компетенції у майбутніх вихователів (2013)
Кокнова Т. Т. - Процедура проведення навчально-ігрової діяльності як засобу формування професійних якостей у майбутніх перекладачів (2013)
Костюк Ю. С. - Сучасні підходи щодо модернізації уроків фізичної культури учнів сільської малокоплектної школи (2013)
Луніна В. Ю. - Розвиток творчого потенціалу вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти як психолого-педагогічна проблема (2013)
Маковецька Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі туризму до організації туристичної діяльності осіб похилого віку (2013)
Маляров О. М. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності (2013)
Михайлова А. Г. - Мотиваційний компонент як категорія акмеологічної позиції майбутнього фахівця (2013)
Надточій Н. О. - Психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації навчання (на матеріалі навчання англійської мови) (2013)
Пшенична О. С. - Навчальна система "Математична статистика": основні можливості та ефективність використання в підготовці психологів (2013)
Стеганцева П. Г. - Построение нетривиальных примеров как инструмент глубокого изучения материала, Белоус О. Г. (2013)
Тимощук О. С. - Методичні аспекти навчання охорони праці майбутніх вчителів технологій (2013)
Тимощук І. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням: переваги та недоліки (2013)
Чаговець А. І. - Вплив мовленнєвої культури на професійну діяльність майбутніх вихователів (2013)
Щука Г. П. - Організація практик у процесі навчання бакалаврів напряму підготовки "Туризм" (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Жукова В. - Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства (2014)
Науменко Л. - Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) (2014)
Сербін О. - Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів (2014)
Галицька С. - Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування, Медвідь Т. (2014)
Казимі П. - Провідний центр бібліотечної освіти Азербайджанської Республіки, Кунанець Н. (2014)
Лямець А. - Дари як джерело комплектування фондів Александрійської бібліотеки (2014)
Сніцарчук Л. - Дослідницьке двадцятиліття науковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (2014)
Дарибаева Г. - Изучение, сохранение и популяризация творческого наследия Тараса Шевченко в Казахстане (2014)
Федотова С. - Библиотека Российской академии наук к 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко (2014)
Керзюк О. - Скарби шевченкіани Британської бібліотеки (2014)
Шемаєва Г. - Новий імпульс розвитку вітчизняного бібліотекознавства (2014)
Рогова П. - Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи розвитку, проблеми забезпечення доступу, Хемчян І. (2014)
Кулинкович А. Е. - Докембрийская галакто-геологическая историография Украинского щита, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2008)
Левашов С. П. - Возможности геоэлектрических методов при изучении перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов Днепровско-Донецкой впадины, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2008)
Меньшов О. І. - До питання про використання методів магнітометрії при вивченні властивостей покладів вуглеводнів, Сухорада А. В., Буковський В. П. (2008)
Нургалиев Д. К. - Применение геоинформационных технологий для прогнозирования зон нефтегазонакопления, Чернова И. Ю., Бильданов Р. Р. (2008)
Полівцев А. В. - Проблеми та результати створення петрофізичних моделей нетрадиційних колекторів родовищ ДДЗ, Рибак Л. А., Кондратьєва Н. А., Філатова Т. І., Сахарук С. П., Рябуха В. В. (2008)
Семёнова С. Г. - Прогнозирование залежей углеводородов по данным сейсморазведки, Семенец О. И., Ковалёв Д. М. (2008)
Анікеєв С. Г. - Про методику моделювання складнопобудованих середовищ у гравірозвідці (2008)
Гейхман А. М. - Використання засобу направленого підсумовування для більш ефективного послаблення кратних хвиль методом SRME (2008)
Горбунов В. І. - Миттєві оцінки ефективної дисперсії швидкості поширення сейсмічних коливань, Скляров С. О. (2008)
Грищук П. І. - Аналіз сучасних методологічних і теоретичних підходів для вирішення задачі комплексної інтерпретації гравімагнітометрії (2008)
Карпенко О. М. - Морфологічні характеристики кривих каротажу в аспекті розв’язання прикладних геолого-геофізичних задач, Онищук О. М. (2008)
Кузьменко П. М. - Побудова 3D – швидкісних моделей за сейсмічними даними 2D, Тищенко А. П., Мироненко В. І., Коровніченко Є. Є., Безхижко О. М., Лобасов О. П. (2008)
Миненко П. А. - Проблема единственности устойчивых решений обратной линейной задачи гравиметрии и магнитометрии (2008)
Сергій Г. Б. - Деякі питання спрощеного підходу до оцінки ймовірностей достовірності комплексної інтерпретації (2008)
Симанов А. А. - Первичная обработка гравиметрических данных на основе ГИС технологий (2008)
Соловьев В. Д. - Магнитные аномалии и геофизические неоднородности земной коры Южного хребта Скоша и котловины Поуэлл (Западная Антарктика), Бахмутов В. Г., Козленко Ю. В., Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А. (2008)
Рева Н. В. - О влиянии тонкого проводящего слоя на интегральные характеристики незаземленной индукционной петли, Руденко Т. В. (2008)
Фурман В. В. - Комп’ютерна симуляція гравітаційних аномалій в електронних таблицях. Стаття І. Основи скінченно-елементного підходу, Хом’як М. М., Хом’як Л. М. (2008)
Анциферов А. В. - Класифікатор для вугільних підприємств України, Воробйов С. О., Глухов О. О., Набокова В. В., Анциферов В. А. (2008)
Артеменко Г. В. - Геохимия гранитоидов и вулканических пород Гуляйпольского блока (Приазовский мегаблок УЩ), Швайка И. А., Татаринова Е. А., Калинин В. И. (2008)
Гончаров В. Є. - Геологічна наукова мультианімація. Теорія і практика мультианімаційного зображення геологічних об’єктів, Пупов А. В. (2008)
Лисенко А. В. - Дослідження геохімічних особливостей титаноносних інтрузій засобами інформаційно-комп’ютерних технологій обробки і стиснення вимірювальної інформації (на прикладі Федорівської інтрузії Коростенського плутону), Подчашинський Ю. О., Скиба Г. В., Ремезова О. О. (2008)
Макаренко А. М. - Застосування цифрових методів обробки зображень до фотографій шліфів гірських порід, Марченков Д. Ф. (2008)
Нагорский В. А. - Распознавание образов в геологии – проблемы применения сегодня, Горлицкий Б. А., Скворцов В. В. (2008)
Самборская И. А. - Геохимические данные о генезисе расслоенного ультрамафит-мафитового комплекса Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок) УЩ, Артеменко Г. В., Мартынюк А. В. (2008)
Барладін О. В. - Використання космознімків Ikonos і QuickBird для створення картооснов ГІС великих водних об’єктів, Ярошук П. Д. (2008)
Костріков С. В. - Компонентне ГІС-моделювання середовища водозбірних басейнів (2008)
Мкртчян О. С. - Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу із геологічною структурою (на прикладі західної частини вододільно-верховинських та полонинських Карпат), Чупило Г. Р. (2008)
Азімов О. Т. - Комплексний аналіз даних аерокосмічних і геолого-геофізичних досліджень тектонічної будови південного борту ДДЗ (у зв’язку з оцінкою перспектив нафтогазоносності) (2008)
Анікеєв С. Г. - Геотектонічна природа аномальних гравімагнітних полів Бориславсько-Покутського покриву Українських Карпат, Степанюк В. П., Мончак Л. С. (2008)
Берковськая В. В. - Радиоактивность и защита экологии (2008)
Вербицький С. Т. - Аналіз можливості застосування сейсмічного моніторингу для прогнозування небезпечних геодинамічних явищ у соляних шахтах, Сапужак І. Я., Стасюк А. Ф. (2008)
Малицький Д. В. - Про деякі особливості моделювання вогнища землетрусу, Муйла О. О. (2008)
Назаревич А. В. - Деформаційні провісники закарпатських землетрусів: методики виділення та результати анaлізу, Назаревич Л. Є. (2008)
Левашов С. П. - Геофизические исследования структуры кристаллического массива при строительстве опор моста, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Якимчук Ю. Н. (2008)
Левашов С. П. - Комплексные геофизические исследования при строительстве автомобильных дорог, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В. (2008)
До 60-річчя С. М. Cерьогіна (2012)
Серьогін С. М. - Радянський досвід професійної освіти державно-управлінських кадрів, Бородін Є. І. (2012)
Дрешпак В. М. - Інформаційний, комунікативний, семіотичний простори державного управління: спільне, відмінне та особливе (2012)
Бородін Є. І. - Концептуальні засади державного управління музейною справою в Україні: нормативно-правовий аспект, Шапаренко Т. І. (2012)
Сичова В. В. - Думська опозиція в системі державного управління дореволюційної Росії (2012)
Максименко О. І. - Удосконалення діяльності районних державних адміністрацій в етнонаціональній сфері (2012)
Сидоренко Н. С. - Формування адміністративної культури органу державної влади в Україні (2012)
Лагно В. Т. - Державне управління розвитком єврорегіональної інноваційної системи (2012)
Артеменко І. В. - Парламентська діяльність політичних партій в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Хохич І. М. - Концептуальні засади співпраці органів влади України з міжнародними організаціями щодо розвитку громадянської активності молоді (2012)
Баштанник В. В. - Результативність та ефективність механізмів державної регіональної політики (2012)
Титаренко О. М. - Роль держави в подоланні "цифрової нерівності": міжнародний досвід для України (2012)
Юрченко Є. О. - Розвиток механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні (2012)
Задорожна М. І. - Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект (2012)
Губанова Г. В. - Механізми імплементації європейських стандартів виборчого права до українського законодавства (2012)
Шевченко С. О. - Обґрунтування концепції ефективного державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти в Україні (2012)
Швидун В. М. - Перспективи розвитку системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні в контексті інтеграції освітніх систем (2012)
Денисенко О. В. - Можливості небанківських фінансових ринків країни у формуванні інвестиційного капіталу держави та регіонів (2012)
Бондарева А. Ф. - Модернізація державної політики щодо друкованих ЗМІ: досвід Росії (2012)
Дубич К. В. - Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великобританії (2012)
Чернецький В. Ю. - Вплив держави на формування моделей організації охорони здоров’я в зарубіжних країнах (2012)
Діденко О. Г. - Удосконалення патріотичного виховання молоді в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Сівак Н. М. - Безпечне природне середовище як елемент системи національної безпеки України: сучасні виклики, загрози та ризики, Павлун Ю. І. (2012)
Польська І. Е. - Особливості впровадження механізмів державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах (2012)
Попов С. А. - Державно-управлінські нововведення масового характеру: систематизація факторів опору (2012)
Шпекторенко І. В. - Процесуальний підхід до формалізації управлінських функцій та завдань державних службовців (2012)
Антонова О. В. - Європейський досвід формування стратегічної компетентності керівного персоналу державної служби (2012)
Чикаренко О. О. - Орієнтири стратегічних змін державної податкової служби України в контексті реформування інституту державної служби (2012)
Недвига М. О. - Сучасні вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державного агентства земельних ресурсів України (2012)
Ангелов Ю. В. - Особливі умови трансформаційних процесів у системі державного управління (2012)
Калашник Н. С. - Класифікація форм самоосвіти державних службовців (2012)
Денисов М. Д. - Теорія та практика управління знаннями: досвід Кримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, Мустафаєва У. С., Сидоров В. М. (2012)
Прокопенко Л. Л. - Реформування територіальної організації влади в Польщі: досвід для України, Шумляєва І. Д. (2012)
Матвеєва О. Ю. - Запровадження децентралізованої моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні (2012)
Сухінін Д. В. - Моніторинг та оцінювання в діяльності органів місцевого самоврядування як предмет наукового аналізу (2012)
Федорчак О. В. - Оцінювання стратегій розвитку регіонів: етапи та схеми (2012)
Пахомова О. М. - Особливості впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх у місті (2012)
Волкова Н. В. - Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою: кластерний підхід (2012)
Лазарєва Л. О. - Регіональні омбудсмени: аналіз міжнародного досвіду (2012)
Літвінов О. В. - Аналіз факторів результативності прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування, Літвінова Н. М. (2012)
Казюк Я. М. - Організаційно-управлінські підходи до оподаткування суб’єктів господарювання на місцевому рівні (2012)
Писаренко В. П. - Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування (2012)
Гончарук Н. С. - Компетенція суб’єктів Російської Федерації у сфері правових основ місцевого самоврядування (2012)
Полюшкін С. С. - Використання можливостей соціально-економічного прогнозування в управлінні сталим розвитком міста (2012)
Шумік І. В. - Дослідження інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування з питань функціонування й розвитку соціальної сфери (2012)
Бойченко С. В. - Систематизація видового складу мікробіологічної фази у складі авіаційних палив, Шкільнюк І. О., Новак А. О. (2014)
Vovk O. - Ecological properties of aviation fuels and biofuels fuels sustainability, Iakovlieva A., Lomotko A. (2014)
Vovk О. - Aircraft noise: assessment and mitigation, Reshetnik M. (2014)
Гарасимчук С. М. - Биохимический метод получения этилового спирта, Азаренкова А. А., Бойченко М. С., Барановський М. Н. (2014)
Кіндрачук М. В. - Градієнтні композиційні покриття для робочих поверхонь накладокгальмівних пристроїв, Тісов О. В., Стебелецька Н. М., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2014)
Панін В. В. - Очищення від забруднень палив для газотурбінних двигунів, Вареник А. В. (2014)
Єременко В. С. - Методика статистичної діагностики дефектності виробів з композитів, Сунетчієва С. Р. (2014)
Васильєв Д. В. - Багатокритеріальний синтез безконфліктних траєкторій польоту повітряних кораблів (2014)
Ільницький Л. Я. - Принципи побудови універсальної вимірювальної антени, Щербина О. А., Мартиновченко К. В. (2014)
Романов О. Ю. - Обґрунтування вибору методу та засобів моделювання мереж на кристалі, Лисенко О. М. (2014)
Бараннік В. В. - Модель загроз безпеки відеоінформаційного ресурсу систем відеоконференцзв’язку, Власов А. В., Тарнополов Р. В. (2014)
Галата Л. П. - Відмовостійка файлова система, Максимов Ю. О. (2014)
Даник Ю. Г. - Оцінювання ризику реалізації кібернетичних загроз складним інформаційним системам, Шестаков В. І., Чернишук С. В. (2014)
Катеринчук І. С. - Метод оцінки ефективності функціонування телекомунікаційної системи спеціального призначення, Рачок Р. В., Мул Д. А., Басараб О. К. (2014)
Ryabukha Yu. M. - The distributed coding of three-dimensional structures of video data (2014)
Sidchenko S. A. - Method of complex information and psychological document analysis, Saprykina T. V. (2014)
Юдін О. К. - Технологія компресії для скорочення обсягу трансформант на основі кодування їх бінарного представлення, Бойко Ю. П. (2014)
Юдін О. К. - Оцінка ефективності обробки зображень з втратою якості в інформаційно-телекомунікаційних системах, Kуц Ю. В., Олешко Т. І., Школьник А. Ю. (2014)
Averyanova Yu. A. - In-flight weather data obtaining and exchange for operative flight path correction (2014)
Chubko L. S. - Features of creating bases of geospatial data for air navigation problems, Yasenev S. O. (2014)
Каран Є. В. - Методика дослідження множинного втомного пошкодження зразків з отворами (2014)
Левківський О. П. - Особливості підготовки поверхонь деталей для нанесення функціональних покриттів (2014)
Соколова О. Є. - Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів (2014)
Борисенко Є. Г. - Фрактально-статистичний аналіз коливання рівнів води річки Трубіж, Гроза В. А., Лещинський О. Л. (2014)
Гроза В. А. - Екологічні аспекти експлуатації газової свердловини, Антонів О. М. (2014)
Казанок А. В. - Очищення нафтозабруднених стічних вод за допомогою біосорбентів, Матвєєва О. Л. (2014)
Кутлахмедов Ю. О. - Вплив радіоактивно забрудненого навколишнього середовища на стан здоров’я населення на прикладі Дубровицького району Рівненської області, Боруль Н. В. (2014)
Артюшин Г. М. - Методичні аспекти дослідження системи перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів України (2009)
Артюшина М. В. - Розвиток готовності до інноваційної діяльності шляхом тренінгових методик навчання (2009)
Берека В. Є. - Погляди М.М.Дарманського на організаційні проблеми ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти (2009)
Боднар І. Є. - Проблеми запровадження змін у системі загальної середньої освіти (2009)
Бойко І. І. - Професійна компетентність керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2009)
Варгата О. В. - Реалізація функцій методичної роботи в контексті підготовки педагогів до здійснення естетичного виховання учнів (2009)
Василенко Ю. М. - Моніторинг якості дистанційної освіти: зарубіжний досвід (2009)
Веліканова О. Г. - Використання даних моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі (2009)
Вовк В. П. - До проблеми розвитку психологічної компетентності в майбутніх учителів, Хлівна О. М. (2009)
Гавлітіна Т. М. - Моделювання науково-дослідної експериментальної роботи керівника на шляху до школи майбутнього (2009)
Галус О. М. - Моделювання структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти (2009)
Гуменюк В. В. - Актуальні проблеми управління науково-методичною роботою керівників ЗНЗ в сучасних умовах (2009)
Григор’єва А. А. - Творчі здібності та їх розвиток у студентської молоді (2009)
Дороніна М. С. - Істинність і прагматизм сучасних досліджень у сфері управління організаційною поведінкою, Доронін А. В. (2009)
Думанська Г. В. - Розвиток творчих здібностей учнів у процесі виконання практичних робіт з теми "Клімат" (2009)
Дутка Г. Я. - Комплексний підхід до моделювання змісту фундаментальної математичної освіти у професійній підготовці економістів (2009)
Єльникова Г. В. - Деякі питання підготовки керівника навчального закладу на основі розроблення його професійно-кваліфікаційної характеристики (2009)
Єльникова О. В. - Розробка моделі інформаційної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Загіка О. О. - Практика використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі вищого професійного училища (2009)
Зданевич Л. В. - Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку (2009)
Зінчук Н. А. - Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості аналітичної компетентності майбутніх менеджерів (2009)
Зоткіна Н. М. - Особливості формування мислительних процесів у дітей з різними формами ферментопатії (2009)
Казакова Н. В. - Удосконалення взаємодії вчителя початкових класів і батьків шляхом використання інтерактивних форм роботи (2009)
Кальба Я. Є. - Вчинок як мета, засіб та критерій ефективності виховної роботи школи (2009)
Клімкіна Н. Г. - Професійна орієнтація підлітків із неповних сімей як чинник позитивної адаптації в соціумі (2009)
Коваленко Л. В. - Упровадження інтерактивних технологій навчання як фактор професійно-особистісного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2009)
Ковальчук П. П. - Управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти на основі моніторингових досліджень (2009)
Колодійчук Л. С. - Діяльнісний підхід при проектуванні системи технічних знань (2009)
Кравченко Г. Ю. - Аналіз становлення системи післядипломної педагогічної освіти України та розвитку її управлінської структури (2009)
Кротік Н. Л. - Автентичний текст як універсальна дидактична одиниця для оволодіння іноземною мовою та іншомовною культурою (2009)
Кузьменко Л. В. - Самоактуалізація як умова оптимізації самостійної життєдіяльності старшокласників шкіл-інтернатів нового типу (2009)
Лєпіхова Н. В. - Розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема (2009)
Маслов В. І. - Закономірності управління як теоретична основа керівництва навчальними закладами, Олійник В. В. (2009)
Машкіна Л. А. - Формування професійного інтересу в майбутніх вихователів у процесі педагогічної практики (2009)
Мельник В. К. - Управлінська компетентність як фактор професійного розвитку керівника школи в системі післядипломної освіти (2009)
Мокану Г. Я. - Наукові підходи до моделювання професійної компетентності керівника освітнього закладу (2009)
Набок М. В. - Соціальна ефективність державного управління освітою в місті, районі: підходи, критерії та параметри (2009)
Полякова Г. А. - Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості (2009)
Почуєва О. О. - Теоретичний аспект сутності поняття "педагогічний колектив” загальноосвітнього навчального закладу в науковій літературі (2009)
Радецька І. А. - Формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів трудового навчання (2009)
Ріктор Т. Л. - Роль системи освіти у формуванні управлінської еліти держави: проблеми та перспективи (2009)
Ростовська В. І. - Концептуальні підходи до системи управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Самойленко О. М. - Розвиток дистанційної освіти у вищих навчальних закладах шляхом комп'ютеризації навчального процесу (2009)
Сенчук Ж. О. - Моделювання системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Сич В. М. - Ґендерний підхід як важлива умова ефективного управління сучасним вищим навчальним закладом (2009)
Скрипник С. В. - Моделювання процесу формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи (2009)
Соловей М. В. - Підготовка магістрів до експертизи діяльності навчального закладу (2009)
Тюрін В. П. - Інноваційні моделі управління освітньою галуззю в м.Кам’янці-Подільському (2009)
Федоров Г. В. - Маркетинг в освітніх закладах (2009)
Хлівна О. М. - Психологічна допомога обдарованим дітям в сучасному педагогічному та соціальному середовищі (2009)
Чернуха-Гадзецька К. М. - До моделі професійної компетентності керівника позашкільного навчального закладу (2009)
Шаповалова І. А. - Визначення рівня компетентності вчителів англійської мови (2009)
Шоробура І. М. - Особливості розвитку шкільної географічної освіти у Франції (2009)
Щоголєва Л. О. - Реалізація моделі формування управлінської компетентності керівників закладів освіти (2009)
Яківчук Г. В. - Теоретичні основи виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики (2009)
Андреєва Т. Т. - Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2011)
Арцишевський Р. А. - В. О. Сухомлинський про духовний розвиток молодших школярів (2011)
Ацегейда І. П. - Значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для реалізації сучасних методів екологічної освіти та виховання (2011)
Бабій І. В. - Ідеї Василя Сухомлинського щодо морального виховання особистості (2011)
Барановська В. М. - Проблема формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії (2011)
Барбашова І. А. - Загальна характеристика сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці (2011)
Березівська Л. Д. - Принцип індивідуального підходу до учнів початкової школи у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Бех І. Д. - В. Сухомлинський: два періоди дитинства – два образи Я (2011)
Бєлан Г. В. - Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Белоусько А. М. - В. О. Сухомлинський про взаємини в системі "викладач-студент”, Ханова О. В. (2011)
Бібік Н. М. - Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів (2011)
Блажевич Ю. І. - Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського і її творче використання в освітньому просторі Китаю, Блажевич О. І. (2011)
Богуш А. М. - Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В. Сухомлинського: реалії і перспективи (2011)
Бондар Л. С. - Погляди В. О. Сухомлинського на розвиток обдарованості дітей (2011)
Бондарчук Г. П. - Морально-етична складова соціалізації молодших школярів у координатах педагогіки В. Сухомлинського (2011)
Бреславська А. Б. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у навчанні молодших школярів (2011)
Бричок С. Б. - Проблема вивчення особистості школяра у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Буракова Н. О. - Питання шкільної гігієни учнів у науковому доробку В. О. Сухомлинського (2011)
Бутенко О. Г. - Концепція Василя Сухомлинського з виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків (2011)
Бучківська Г. В. - Проектування етнохудожнього середовища професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті реалізації ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Васянович Г. П. - Методологічна культура учителя у наукових пошуках Василя Сухомлинського (2011)
Вашуленко М. С. - Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука успіху навчання молодших школярів (2011)
Вергунова В. С. - Погляди В. Сухомлинського щодо формування естетичного досвіду молодших школярів (2011)
Волинець Ю. О. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти у процесі дослідницької діяльності (2011)
Волошина Г. П. - Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Гаврилюк С. М. - Педагогічний супровід розвитку дитячої творчості в контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2011)
Гайдученко Ю. О. - Провідні ідеї та їх термінологічне вираження у концепції шкільно-сімейного виховання В. О. Сухомлинського (2011)
Галус О. М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини (2011)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Аналіз впливу змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості школяра у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Гергуль С. М. - Проблема самоосвіти вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Годлевська К. В. - В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів (2011)
Гордуз Н. О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і сучасність (2011)
Греськова В. В. - Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки (2011)
Губ’як В. Д. - Організація діяльності дитячих літніх оздоровчих закладів на засадах педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Деркач В. Ф. - Уроки мислення серед природи – один з найголовніших засобів формування особистості молодшого школяра (2011)
Дичківська І. М. - Креативність як складова інноваційної діяльності педагога в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Доманюк О. М. - Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу (2011)
Дубина Л. Г. - Педагогічна режисура В. О. Сухомлинського, Вашеняк І. Б. (2011)
Дяченко Л. М. - В. Сухомлинський про дошкілля та початкову освіту (2011)
Завгородня Т. К. - Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу (2011)
Залізняк А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників (2011)
Заліток Л. М. - Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського (2011)
Зарудня О. М. - Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В. Сухомлинського (2011)
Зданевич Л. В. - Оптимізм учителя та учня у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Іщенко Л. В. - Проблема розвитку мовленнєвої творчості дітей 5-6 років (2011)
Іщук Т. В. - Проблема морального виховання школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Казакова Н. В. - Морально-етичний портрет учителя початкових класів у педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського (2011)
Казанжи І. В. - Формування духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів (2011)
Калініченко Н. А. - Проблеми любові і вимогливості у вихованні дітей (2011)
Кальчук М. І. - Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2011)
Каплунова К. А. - В. О. Сухомлинський про формування колективних взаємин у дітей старшого дошкільного віку (2011)
Карпенко М. І. - В. Сухомлинський про проблему формування культури здоров’я учнів початкової школи (2011)
Кирлан О. В. - Шляхи формування асоціативного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Клысбаева Н. А. - О традициях семейного воспитания детей в контексте идей В. А. Сухомлинского (2011)
Коберник Г. І. - Формування громадянських якостей школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Кобилянська Л. І. - "…кожна людська особистість неповторна” (ідеї В. О. Сухомлинського у професійній підготовці сучасних гувернерів) (2011)
Ковальська О. П. - Діяльність керівників ЗНЗ щодо забезпечення правової освіти учнів початкової школи у контексті педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського (2011)
Ковальчук Г. П. - Проблема фізичного виховання та зміцнення здоров’я школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Кодлюк Я. П. - Технологія формування в молодших школярів уміння вчитися в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Колосова Н. М. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку (2011)
Коновальчук М. В. - Сучасні концепції креативної освіти молодших школярів: проблеми та перспективи (2011)
Конькина Е. В. - Воспитание культуры здоровья дошкольника средствами фольклора (2011)
Корнієнко Н. А. - Психологічні аспекти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2011)
Кочерга О. М. - Підготовка студентів до роботи з батьками як важлива складова професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізаційних змін (2011)
Кузь В. Г. - Сухомлиністика – нова парадигма елітного виховання (2011)
Кукура Г. А. - Використання технічних засобів навчання у діяльності педагогів початкової школи (2011)
Куліш Р. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в організації навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу (2011)
Кутова С. О. - Самовиховання як чинник розвитку особистості молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Лисенко Н. В. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського: етнокультурний дискурс, Будник О. Б. (2011)
Литвиненко С. А. - Соціально-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів: творче осмислення спадщини В. О. Сухомлинського (2011)
Лісовська Т. А. - Використання ідей В. О. Сухомлинського в музичному вихованні старших дошкільників (2011)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя початкової школи (2011)
Любашина В. В. - Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників засобами ігрової діяльності (2011)
Мазуренок Н. І. - Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В. Сухомлинського, Мазуренок М. В. (2011)
Майборода Н. О. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему патріотичного виховання дітей сільських навчально-виховних комплексів (2011)
Марусинець М. М. - Організація навчальної взаємодії у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Матішак М. В. - Педагогічні умови формування етновиховного середовища початкової школи (2011)
Мацько В. П. - Виховний потенціал художнього слова Василя Сухомлинського (2011)
Машкіна Л. А. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів (2011)
Мелешко В. В. - Розвиток педагогічної системи сільської початкової школи у контексті гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Мельникова И. В. - Особенности совершенствования научных способов понимания личности ребёнка у будущих педагогов (2011)
Миринюк Н. І. - Погляди В. О. Сухомлинського щодо інтеграції краси і слова на уроках літератури, Миринюк В. М. (2011)
Морозова О. О. - Концепція естетичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Москвина А. В. - Интеллектуальное развитие младших школьников: диалог с В. А. Сухомлинским (2011)
Навозняк Л. Л. - Особливості морального виховання учнів засобами фольклору в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2011)
Наточій А. М. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до виховної роботи з дітьми (2011)
Науменко Н. М. - Культура педагогической деятельности учителя начальных классов в контексте идей В. А. Сухомлинского (2011)
Невмержицька О. В. - Формування цінностей особистості у натуралізмі (2011)
Новосьолов О. В. - Соціокультурне середовище і розвиток особистості (2011)
Нор К. Ф. - Прийоми розумового розвитку учнів початкових класів у дидактичній системі В. О. Сухомлинського (2011)
Онишків З. М. - Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – початкова школа”: шляхи забезпечення наступності (2011)
Орєхова Л. І. - Традиціїї та новаторстово педагогічної системи В. Сухомлинського у професійній підготовці педагогів (2011)
Паламарчук Л. Б. - Етнопедагогічні ідеї творчості В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутнього вчителя (2011)
Петренко О. Б. - Ідеї статеворольової соціалізації дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Петриченко Л. О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті вирішення сучасних проблем (2011)
Пилипчук Л. Г. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всестороннього розвитку дитини (2011)
Пироженко Л. В. - Проблеми змісту освіти у спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Писарчук О. Т. - Формування освітньо-розвивального середовища початкової школи в педагогічному досвіді В. Сухомлинського (2011)
Підлипняк І. Ю. - Втілення ідей В. О. Сухомлинського до вирішення проблеми логіко-математичного розвитку (2011)
Пісоцька Л. С. - Управління дошкільним навчальним закладом крізь призму ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Поліщук О. В. - Правове виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Поніманська Т. І. - Виховання як гуманістична взаємодія у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Присакар В. В. - Формування громадянської позиції особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2011)
Рындак В. Г. - Воспитание у младшего школьника уважительного отношения к миру в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского (2011)
Різак Т. М. - Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у спеціалізованому навчально-виховному комплексі "Пролісок” (2011)
Розгон В. В. - Гуманістичні ідеї виховання В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів (2011)
Савченко О. Я. - Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей (2011)
Сараєва О. В. - Погляди сухомлиністів на початкову освіту (2011)
Січко І. О. - Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Слюзко В. І. - Слово як засіб формування моральної свідомості особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Слюзко А. М. (2011)
Соколовська О. С. - Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2011)
Степанець І. О. - До питання забезпечення єдності дошкільної та початкової загальної освіти у формуванні готовності дітей до навчальної діяльності, Репко І. П. (2011)
Стеценко Н. М. - Роль ручної праці у розвитку особистості дитини старшого дошкільного віку (2011)
Стражнікова І. В. - Підготовка вчителів початкових класів України у контексті європейського розвитку (на основі сучасних педагогічних досліджень) (2011)
Тарапака Н. В. - Використання ідей В. О. Сухомлинського у вирішенні актуальних проблем взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини (2011)
Телячий Ю. В. - Книга про наболіле: "Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы” (2011)
Терещук Г. В. - Актуальність ідей В. Сухомлинського у проблемі трудового виховання і навчання сучасних підлітків (2011)
Ткаченко З. Ю. - Невичерпне джерело мудрості (2011)
Тоцька Т. П. - Оновлення змісту дошкільної освіти через використання інформаційних технологій (за результатами роботи ДНЗ "Ялинка”, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня м. Бровари Київської області) (2011)
Федяєва В. Л. - Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського (2011)
Хайруліна В. М. - Пізнавати серцем (2011)
Хмизова О. В. - Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Худзей О. О. - Проблема виховання обдарованої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Цимбалару А. Д. - Особливості формування варіативних моделей освітнього простору у вітчизняній початковій школі (2011)
Цюпак І. М. - Впровадження ідей В. Сухомлинського у виховний процес дошкільних закладів Херсонщини (2011)
Челпаченко Т. В. - Роль слова в дидактической системе В. А. Сухомлинского (2011)
Шквир О. Л. - Проблема педагогічних досліджень у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Шоробура І. М. - Складові педагогічної системи В. О. Сухомлинського, Бернадська Л. В. (2011)
Щербина В. Ю. - Дошкільне виховання дітей у сім’ї в спадщині В. Сухомлинського (2011)
Якименко С. І. - Досвід минулого – реалії сьогодення (2011)
Яківчук Г. В. - Роль хорового мистецтва у вихованні особистості майбутнього вчителя (2011)
Ярова М. В. - Втілення ідей В. Сухомлинського в процес естетичного виховання школярів (2011)
Запорожець А. О. - Дослідження стехіометричної суміші "повітря–паливо" органічних сполук. Частина 1. Алкани (2014)
Глазок О. М. - Математичний метод розв’язання задач обчислювальної гідродинаміки (2014)
Малярчук В. О. - Математичне забезпечення відображення моделей понять, Кононюк А. Ю., Малінкін І. В. (2014)
Несен О. О. - Аналіз складових програмного забезпечення електронної бібліотеки та напрями вдосконалення (2014)
Meleshko O. O. - Elliptic curve cryptography, Kovalskiy O. O. (2014)
Петренко А. Б. - Аналіз часових атак на апаратний шифратор персонального засобу криптографічного захисту інформації ШИПКА, Шматок О. С., Шматок С. А., Агеєнко Є. О. (2014)
Петренко А. Б. - Захист інформаційних потоків у мобільних мережах cтандарту CDMA2000, Єлізаров А. Б., Шматок С. А., Ващук В. О. (2014)
Чунарьова А. В. - Методи підвищення стійкості стеганосистем до несанкціонованого доступу, Потапенко Є. О. (2014)
Юдін О. К. - Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам, Бучик С. С., Чунарьова А. В., Варченко О. І. (2014)
Lutsyk O. - Modeling of passenger flow at city railway transport stations, Stepanchuk O., Yanovsky P. (2014)
Міщенко А. В. - Ресурсна оптимізація циклічних процесів лінійного типу функціонування авіатранспортного комплексу (2014)
Юн Г. М. - Декомпозиція мережі авіамаршрутів, Марінцева К. В. (2014)
Боруль Н. В. - Чорнобильська катастрофа в публікаціях офіційних періодичних видань Дубровицького району Рівненської області (2014)
Воскобійник В. А. - Вплив групування мостових опор на розмив ґрунту, Нікішов В. І., Воскобойник О. А., Воскобійник А. В. (2014)
Бойченко С. В. - Визначення факторів, що впливають на величину втрат легких вуглеводнів від випаровування з бензинів у резервуарах горизонтальних сталевих, Шутко В. М., Чернобаєва Н. А. (2014)
Boichenko S. V. - Peculiarities of the development and implementation of aviation biofuels in Ukraine, Vovk O. O., Iakovlieva A. V., Boichenko M. S. (2014)
Франчук Г. М. - Комплексна оцінка якості водних екосистем, забруднених скидами стічних вод аеропорту, Маджд С. М., Бондарук А. В. (2014)
Франчук Г. М. - Оцінка канцерогенного впливу важких металів на якість питної води поблизу авіапідприємств, Маджд С. М., Антропченко А. К. (2014)
Матвєєва О. Л. - Дослідження інтенсивності біодеградації целюлозовмісних матеріалів у ґрунтах різного типу, Трофімов І. Л., Муравицька Є. В. (2014)
Матвєєва О. Л. - Дослідження ефективності очищення р. Рокач с. м. т. Гостомель від антропогенних забруднень, Тихорська А. П. (2014)
Андреєва Т. М. - Тавтологічні фразеологізми в українській мові (2013)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвопрагматичні особливості вербалізації гендерних стереотипів в іспанській мові (2013)
Андрусяк І. В. - Телескопія в сучасній англійській мові: соціолінгвістичний аспект (2013)
Андрухович А. А. - Ґендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини (2013)
Антоненко Н. П. - Изоморфы "круга" и "вращения" в структуре психологических ассоциативов восточных славян (на материале русских волшебных сказок) (2013)
Антонов О. В. - Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях (2013)
Асмукович І. В. - Структурно-синтаксичні особливості авіаційної фахової мови (на матеріалі радіообміну англійською мовою) (2013)
Афанасьєва О. М. - Наукова полеміка: риторико-аргументативний аспект (2013)
Бабире О. В. - Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови (2013)
Бадзюнь О. Є. - Лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди в англійському дискурсі (2013)
Базан О. М. - Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? (2013)
Басюк Л. М. - Національно-культурна специфіка комунікативної поведінки учасників парламентського дискурсу Великої Британії та США (2013)
Безпаленко А. М. - Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія (2013)
Берегова О. А. - Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці (2013)
Біскуб І. П. - Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід (2013)
Блажко М. І. - Семантична структура перцептивних і градуальних прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання (2013)
Боднар І. М. - Об’єкт та суб’єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект (2013)
Бойко О. О. - Мовленнєвий жанр усної реклами у контексті проблем прикладної лінгвістики (на матеріалі французької мови) (2013)
Бойко Т. В. - Вербалізаця ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE / КОХАННЯ (на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII–XIV століть) (2013)
Бойчук Н. В. - Переклад як засіб міжкультурної комунікації (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах (2013)
Бондарук Л. В. - Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста "Імена країв: ім’я") (2013)
Борисенко Н. Д. - Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікатів (на матеріалі британської драми) (2013)
Боцман А. В. - Явище анаплазії у процесі формування футуральних структур у германських мовах (2013)
Бочарнікова А. М. - Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського ГАТУ № 46 (2013)
Брацкі А. - Українська мова у творчості Томаша Падури (2013)
Бурбело В. Б. - Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі (2013)
Вакулик И. И. - Формирование научной картины мира в современном языковом пространстве (2013)
Василик А. - Канто Джакомо Леопарді "All’italia" в українському перекладі Михайла Рудницького. До питання про стратегію перекладу (2013)
Вереш М. Т. - Структурні особливості німецьких християнсько-богословських термінів-композитів (2013)
Волгіна О. О. - Стилістична інформація і концепт (2013)
Воскобойник-Шпинта Г. М. - Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури (2013)
Гаврецька Х. М. - Особливості словотвору юридичної термінології у сучасній літературній мові гінді (2013)
Гармаш О. Л. - Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови (2013)
Гач Н. О. - Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) (2013)
Гнатюк Л. П. - Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови (2013)
Годісь Ю. Я. - Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" (2013)
Гриценко С. П. - Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу (кожух, каптан, жупан, свита, плащ) (2013)
Данильченко І. В. - Відношення причини в структурі англомовного журнального дискурсу:віковий аспект (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах (2013)
Вихідні дані (2013)
Клішта А. В - Забезпечення функціонування гіромагнітної курсовертикалі при магнітних збуреннях, Нестеренко О. І. (2014)
Кузнецова С. В. - Анализ влияния параметров сборочного оборудования на величину относительного смещения осей соединяемых деталей при автоматизированной сборке, Симаков А. Л., Пантелеев Е. Ю. (2014)
Скуднева О. В. - Структура навигационно-пилотажного комплекса для транспортных летательных аппаратов (2014)
Аврутов В. В. - Определение угловой скорости поворота объекта с помощью электрического контура (2014)
Головач С. В. - Экспериментальное исследование характеристик лазерного гироскопа (2014)
Мироненко П. С. - Модель погрешности осевого микромеханического акселерометра в условиях вибрации, Демьяненко В. В., Демьяненко Т. В. (2014)
Артюхина Н. К. - Классификация и аберрационный анализ зеркальных анастигматов с монолитом из двух зеркал (2014)
Овсієнко О. В. - Дослідження оберненого розсіювання фотонів в лінійному прискорювачі Siemens Oncor, Будник М. М. (2014)
Міхеєнко Л. А. - Матричний випромінювач на основі галогенної лампи, Анікієнко Н. В. (2014)
Колобродов В. Г. - Стенд для вимірювання характеристик інтраокулярних лінз, Кучугура Є. О. (2014)
Кучеренко О. К. - Влияние излучательной способности модели абсолютно черного тела на измерение эквивалентной шуму разности температур тепловизора, Ермоленко М. А. (2014)
Серый К. Н. - Исследование возможностей компьютерного моделирования для решения задачи тепловой дефектометрии, Протасов А. Г., Глущенко А. В. (2014)
Тымчик Г. С. - Анализ электромагнитно-акустического преобразователя с угловым вводом возбуждения ультразвуковой волны, Подолян А. А. (2014)
Маслов В. П. - Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття (2014)
Ковтун Ю. Ю. - Порівняльний аналіз методу "інтегруючої сфери" та гоніометричного методу визначення світлового потоку, Маркін М. О., Корнага В. І., Рибалочка А. В., Агінський Ю. А. (2014)
Колобродов В. Г. - Методи зменшення шумів зображень у тепловізорах з мікроболометричною матрицею, Костирко І. М. (2014)
Цыбульник С. А. - Эффективное средство защиты резервуаров от ветровой нагрузки. часть 2. моделирование ветровой нагрузки (2014)
Канашевич Г. В. - Перспективи використання поверхневої електронно-променевої обробки оптичного і технічного скла, Голуб М. В., Антонюк В. С., Слєпцов В. Ф. (2014)
Лукашенко А. Г. - Фізична науково-технічна модель дослідження мікроконтролерів, Чичужко М. В., Лукашенко В. М. (2014)
Антонюк В. С. - Дослідження характеристик біологічних об'єктів методами атомно-силової та растрової електронної мікроскопії, Фіалковський П. О., Бондаренко М. О., Філіппова М. В. (2014)
Аль-Мзіраві Ахмед Малік Лазім - Методи визначення просторової роздільної здатності медичного тепловізора, Колобродов М. С., Пінчук Б. Ю. (2014)
Тимчик Г. С. - Моніторинг зміни температур при лазерній терапії, Терещенко М. Ф., Печена М. Р. (2014)
Шуляк А. П. - Комплекс кардиомониторинга пациентов в повседневных условиях, Шачиков А. Д. (2014)
Яненко О. П. - Прилад для світлотерапії та опромінення акупунктурних точок, Михайленко С. В. (2014)
Ніколов М. О. - Кількісна оцінка яскравості сцинтиграфічних зображень кісток, Коваленко М. М., Кліщ А. А., Ярошенко О. Ю. (2014)
Скицюк В. І. - Дослідження критичних випадків дії лікувальних засобів на біотехнічний об’єкт, Клочко Т. Р. (2014)
Скицюк В. І. - Пандана зона шорсткості технологічного об’єкту, Діордіца І. М. (2014)
Андреева И. В. - Морфометрические особенности толщины лобковой кости при разных формах запирательного отверстия, Щербакова Н. Р., Виноградов А. А., Руденко Е. Ф., Гончаров А. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Бойко В. В. - Экспериментальные особенности гистоморфологии шва в зависимости от способа наложения межтрахеального анастомоза, Шкурат А. Н., Горголь Н. И. (2010)
Височин Є. В. - Цитокіновий профіль крові та показники мікрогемодинаміки у підлітків з соматизованими депресивними розладами при застосуванні релаксилу та імуноплюсу, Рачкаускас Г. С., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А., Клімова Л. П. (2010)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану на показники перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на синдром психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Гук А. П. - Распределение черепно-мозговой травмы у взрослого населения г. Донецка по месяцам года и дням недели, Семисалов С. Я., Жиляев Р. А., Козинский А. В. (2010)
Ермакова Н. Ю. - Морфология слизистой оболочки полости рта лабораторных крыс на 14 сутки после криовоздействия и системного лечения экстрактами селезенки и пчелиного подмора, Чиж Н. А., Шкодовская Н. Ю., Сынчикова О. П., Марченко Л. Н. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Сучасні підходи до гірудорефлексотерапії при захворюваннях серцево–судинної системи, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2010)
Калашникова С. Н. - Варианты кровоснабжения яичников женщин зрелого возраста в зависимости от соматотипа, Жарова Н. В. (2010)
Калашніков А. В. - Ефективність лікування хворих із діафізарними переломами кісток нижньої кінцівки за допомогою сучасних технологій остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П. (2010)
Кононов В. М. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Фролов В. М. - Вплив поліоксидонію на динаміку показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на синдром хронічної втоми поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом, Кузнєцова Л. В., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Лежньова Т. В. - Порушення клітинного складу фундальних залоз шлунку щурів за умов дії хронічної гіпертермії середнього ступеню важкості (2010)
Лузин В. И. - Ультраструктура минерала плечевой кости у белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовой кости, Прочан В. Н. (2010)
Мелещенко А. В. - Кариометрическое исследование зон надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии и в условиях фармакокоррекции Гинкго билоба, Терновская Е. В. (2010)
Москаленко Р. А. - Диференціація паренхіми щитоподібної залози в умовах впливу модельованого мікроелементозу, Романюк А. М., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І., Сущенко С. М. (2010)
Мостовой С. О. - Репаративный остеогенез нижней челюсти у потомства самок нелинейных белых крыс, подвергнутых в период беременности свинцовому отравлению, получавшего на протяжении всего исследования ацетат свинца, Плеханова К. А., Пикалюк. В. С. (2010)
Прудникова І. В. - Ефективність комбінації гепаліну та антралю в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням та його вплив на рівень середніх молекул та показники ліпопероксидації (2010)
Радіонова С. І. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих шизофренією після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2010)
Рачкаускас Г. С. Фролов В. М. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні поліоксидонію, Кутько І. І., Пересадін М. О. (2010)
Рублевська Н. І. - Вплив аерогенного навантаження забруднюючими речовинами на рівень адаптації дітей (2010)
Селиванова О. В. - Воздействие серосодержащих препаратов на степень воспалительного процесса при моделированном бактериальном конъюнктивите (2010)
Сікора В. З. - Трансформація клітин крові щурів зрілого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму, Приходько О. О. (2010)
Соцька Я. А. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу бонджигару на стан мікрогемодинаміки у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом при проведенні медичній реабілітації, Гарник Т. П., Санжаревська І. В. (2010)
Ткач Г. Ф. - Вікові особливості остеометричних показників скелета тварин в умовах впливу гіпергідратації організму (2010)
Усенко В. А. - Информативные методы диагностки бронхообструктивного синдрома и его выраженности (2010)
Фомина К. А. - Органометрические показатели щитовидной железы после двухмесячного воздействия тиотриазолина , Сикора В. В., Стрыга А. С., Ступин В. А. (2010)
Чащева О. Г. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на соматизовані депресивні розлади при застосуванні комбінації поліоксидонію і мелітору (2010)
Черкасова В. С. - Мікрогемодинамічні порушення у жінок із рецидивуючим генітальним герпесом та їх корекція імупретом, Гарник Т. П. (2010)
Сиволап В. В. - Особливості функціональної активності тромбоцитів у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу на фоні цукрового діабету 2 типу, Колесник М. Ю. (2010)
Вайсерман О. М. - Гормезис та його можлива роль у геронтологічних дослідженнях (2010)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й. (2010)
Умаров Ф. Х. - Паттерны репаративной регенерации кости (2010)
Лахижа М. І. - Європеїзація публічної адміністрації: досвід Республіки Болгарія (2013)
Тарасенко Т. М. - Розвиток понятійно-категоріального апарату у сфері державної молодіжної політики (2013)
Калитюк Л. О. - Моделювання розвитку української держави: етнонаціональний аспект (2013)
Мартьянов Д. С. - Управління мережею Інтернет: зміна парадигм у політичній свідомості (2013)
Юрчук Л. М. - Механізм державного регулювання процесу активізації громадської діяльності освітян Вінниччини (2013)
Мельниченко О. А. - Мінімальна заробітна плата як засіб державного регулювання трудових доходів населення, Гулій Р. М. (2013)
Швидун В. М. - Зарубіжний досвід державного управління впровадженням інновацій у діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Овдін О. В. - Моніторинг міграції українських громадян до держав-членів Європейського Союзу (2013)
Дмитренко Г. В. - Державне регулювання ринку фінансових послуг (2013)
Орлатий М. К. - Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області, Величко А. Є. (2013)
Долгий М. Л. - Удосконалення державного управління веденням агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях, Терент’єва А. В. (2013)
Григорова М. О. - Державне управління процесами забезпечення біолого-генетичної безпеки: досвід Європейського Союзу (2013)
Дікінов А. Х. - Інноваційна активність як один з основних чинників розвитку економіки регіону (на прикладі Північнокавказького федерального округу Російської Федерації), Джанаєва З. О. (2013)
Коваленко Т. Ю. - Зарубіжний досвід правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей (Республіка Білорусь) (2013)
Максимчук О. С. - Пріоритетні напрями державного управління процесами розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості в Україні (2013)
Ульянченко Ю. О. - Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України (2013)
Литвиновська П. С. - Моделювання корисності та ризику рішень щодо державно-приватного партнерства, Дем’янчук Б. О. (2013)
Леось О. Ю. - Удосконалення корпоративного управління в Україні: проблеми та напрями, Нікітіна А. А. (2013)
Антонова О. В. - Кейс-метод як складова формування професійно орієнтованого мовлення державних службовців, Павленко Л. В. (2013)
Шпекторенко І. В. - Лояльність як якість персоналу: до проблеми формування та оцінювання (2013)
Кринична І. П. - Сучасні підходи до формування іміджу державного службовця (2013)
Сорокіна Н. Г. - Етизація професійної поведінки публічного службовця в сучасних умовах державотворення в Україні (2013)
Виноградова Н. Л. - Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей (2013)
Сухінін Д. В. - Інтеграція підходів оцінювання, моніторингу та контролю в системах управління якістю на рівні місцевого самоврядування (2013)
Щегорцова В. М. - Теоретичні засади управління персоналом публічної служби (2013)
Дяченко Н. П. - Прогнозні оцінки впливу лідерства на державну службу України (2013)
Новосяд В. В. - Муніципальні системи Республіки Білорусь та України: системно-структурний аналіз (2013)
Муркович Л.І. - Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення (2013)
Заблоцький В. В. - Шляхи розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті реформування (2013)
Ковальчук В. Г. - Удосконалення механізму державного управління сталим розвитком регіону (2013)
Оленковська Л. П. - Нормативно-правове забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Смаль С. В. - Державний патерналізм у соціальній сфері: регіональна специфіка (на прикладі Санкт-Петербурга) (2013)
Родинський О. Г. - Стан умовно-рефлекторної і орієнтовно-дослідницької діяльності щурів різного віку за умов алоксанового цукрового діабету, Гузь В. А., Гузь Л. В. (2011)
Литвинова О. М. - Вплив похідних аренсульфамідів дикарбонових кислот на функціональну активність центральної нервової системи (2011)
Шарун А. В. - Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології, Крушинська Т. Ю. (2011)
Макаренко О. В. - Фармакоекономіка: науково-методичні аспекти учбової дисципліни (2011)
Хара М. Р. - Дозозалежні впливи l-аргініну на регуляцію серця автономною нервовою системою, Дорохіна A. M. (2011)
Пішак В. П. - Бета-адреноблокатори: класифікація, механізми впливу, Кривчанська М. І., Пішак О. В., Грицюк М. І. (2011)
Анікєєва Т. В. - Стан мікроелементів при атеросклерозі екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця (2011)
Шейко С. О. - Особливості систолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому (2011)
Приходько Н. П. - Особливості ремоделювання серця, показників цитокінового обміну та рівня аутоантитіл до білка теплового шоку 60 у хворих на прогресуючу стенокардію (2011)
Михайліченко Д. С. - Аналіз результатів Європейського бліц-дослідження гострих коронарних синдромів на базі КОШМД м. Дніпропетровська (2011)
Кебкало А. Б. - Методи локальної стимуляції репаративних процесів у хворих із панкреонекрозом, Парацій З. З., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Панина С. С. - Системные воспалительные реакции у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких профессиональной этиологии и возможные пути их коррекции, Санина Н. А. (2011)
Артеменко М. В. - Закономірності метастазування раку молочної залози в залежності від імуногістохімічних показників біологічної агресивності, Асєєв О. І., Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф. (2011)
Гринюк С. В. - Особливості проведення бактеріального контролю за післяопераційними ускладненнями ран у хірургічних хворих, Лебединська Н. Ю. (2011)
Кутовий О. Б. - Хірургічне лікування хворих з ускладненою формою подагри, Косульников С. О., Тарнапольський С. О., Кравченко К. В., Бєсєдін О. М. (2011)
Комський М. П. - Зрушення при оцінці в балах місцевих ознак гострого травматичного і одонтогенного остеомієлітів нижньої щелепи (2011)
Моногарова Н. Є. - Лейоміоматоз легенів: Опис клінічного випадку (2011)
Мокієнко А. В. - Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану лікувальних грязей (пелоїдів) Шаболатського (Будакського) лиману, Ніколенко С. І., Недолуженко Д. І. (2011)
Михалюк Є. Л. - Фізіологічний профіль тхеквондистів високого класу, Сиволап В. В., Ткаліч І. В. (2011)
Засипка Л. Г. - Стан здоров’я населення в зонах інтенсивного сільськогосподарського виробництва, Ворохта Ю. М., Бабієнко В. В., Степанова Л. В. (2011)
Загороднюк Ю. В. - Комплексна гігієнічна оцінка якості води водозабору, питної води та технологічної схеми водопідготовки фільтрувальної станції водоочисних споруд комунального підприємства "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”, Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю., Василиненко М. І. (2011)
Омельянець М. І. - Оцінка стану нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, Хоменко І. М. (2011)
Скочко Т. П. - Ґендерні аспекти формування здоров’я підлітків (2011)
Козярін І. П. - Гігієнічні проблеми щодо нормативно-правового забезпечення функціонування спеціалізованих дошкільних навчальних закладів для дітей з порушенням зору та мовлення, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2011)
Литвин Ю. П. - Проблеми державного регулювання системи медичної підготовки окремих категорій немедичних працівників, Гулай А. М., Беспалий В. В. (2011)
Крячкова Л. В. - Чутливість системи охорони здоров’я до очікувань населення - фундаментальна ціль діяльності та перспективний напрямок розвитку галузі (2011)
Професор Е.Г. Топка (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Пам’яті професора К.В. Попової (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Лось А. В. - Основные положения метода обеспечения долговечности подвижных самолетных узлов в условиях кососимметричного нагружения (2013)
Редько А. А. - Выбор в первом приближении конструктивно-силовой схемы крыла на этапе эскизного проектирования (2013)
Тиняков Д. В. - Анализ особенностей геометрических параметров крыльев по виду в плане современных самолетов транспортной категории (2013)
Рыженко А. И. - Профилирование дозвуковых воздухозаборников двухконтурных турбореактивных двигателей, Цуканов Р. Ю. (2013)
Захаренко В. А. - Обтекание решетки профилей при больших и малых углах атаки (2013)
Жила В. Г. - Енергетичний смисл індуктивного опору несучої поверхні (2013)
Щербакова Ю. А. - Равновесие круговой пластины, ослабленной несимметричным диаметральным разрезом (2013)
Карпов Я. С. - Получение сверхлегкого армирующего материала на основе углеродного ровинга, Гаврилко В. В., Вамболь А. А. (2013)
Фролов Е. А. - Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки, Манаенков И. В., Носенко О. Г. (2013)
Гайдачук В. Е. - Анализ создания терморазмеростабильных конструкций космического назначения из углерод-углеродных композиционных материалов, Харченко М. Е., Санин А. Ф. (2013)
Сысоев Ю. А. - Тепловой режим катодов технологических источников плазмы с различным типом охлаждения (2013)
Шипуль О. В. - Расчет тепловых потоков при термоимпульсной обработке с форкамерно-факельным поджогом, Цегельник Е. В., Малашенко В. Л., Красовский С. А. (2013)
Чубенко А. С. - Экологически чистая утилизация отходов жизнедеятельности, Кобрин В. Н., Вамболь В. В. (2013)
Головань К. В. - Анализ этапов разработки экспертных систем на основе высокоуровневых знаниеориентированных моделей (2013)
Смусенок С. А. - Анализ способов представления иерархических структур в реляционных базах данных с использованием стресс-тестов, Трубилко А. В., Фурманов А. А. (2013)
Мельников М. С. - Кодирование авиационных деталей из трубчатых заготовок и его применение в системах автоматизированного проектирования, Зайцев В. Е. (2013)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального алгоритма оценки относительного сдвига лазерных спекл-изображений шероховатой поверхности, Аксёнов Е. А. (2013)
Нечипорук Н. В. - Теоретические исследования процессов распыления химических или биологически активных компонентов в целях защиты окружающей среды с использованием БПЛА, Соловьев О. В., Еременко С. М., Кобрина Н. В., Трухмаев О. А. (2013)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2013)
Антонова К. В. - Вплив дисциплін гуманітарного блоку на процес адаптації іноземних студентів на початковому етапі навчання у медичних університетах України (2012)
Артерчук Т. О. - Моральне виховання майбутнього юриста при вивченні німецької мови (2012)
Балабуст Н. Ю. - Навчально-виховні аспекти підготовки педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.): історіографічний вимір (2012)
Берека В. Є. - Модульний принцип організації позааудиторної навчальної діяльності студентів (2012)
Бех І. Д. - Життя особистості у просторі духовності (2012)
Білоусова Л. І. - Специфіка і складники успішності виховної роботи куратора з першокурсниками, Ольховський Є. О. (2012)
Блажевич Ю. І. - Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий чинник виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти (2012)
Блажеєва З. Д. - Застосування виховних педагогічних технологій у підготовці майбутніх педагогів, Григор’єва А. А. (2012)
Борець І. В. - Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі (2012)
Бржозовська С. І. - Історичні витоки фольклору (2012)
Бровчак Л. С. - Організація студентського самоврядування як важлива умова формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2012)
Будянська В. А. - Модель культури ділового спілкування майбутніх економістів (2012)
Вальчук А. М. - Роль релігійних іммортологічних ідей у формуванні свідомості сучасної української молоді (2012)
Виговський Л. А. - Екологічне виховання як фактор підвищення рівня екологічної свідомості студентської молоді, Виговська Т. В. (2012)
Войтік О. О. - Сучасні підходи до використання інноваційних технологій у навчанні іноземним мовам у вищих навчальних закладах (2012)
Гавриленко Л. М. - Удосконалення педагогічної майстерності викладача співу (2012)
Галус О. М. - До проблем моніторингового дослідження особливостей дидактичної адаптації студентів вищих педагогічних навчальних закладів на освітньо-кваліфікаційному рівні "молодший спеціаліст” (2012)
Гладкова В. М. - Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера вищого навчального закладу (2012)
Головачук Н. І. - Розвиток моральності майбутніх учителів початкових класів як невід’ємний елемент виховної роботи (2012)
Гринченко І. Б. - Процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в країнах Європи і в Україні (2012)
Гуменюк О. Г. - Напрями адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ (2012)
Давкуш Н. В. - Особистісно зорієнтований підхід як основа виховної роботи з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (2012)
Данилюк С. С. - Психолого-педагогічні умови організації навчальної діяльності студентів у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Дарманська І. М. - Формування управлінської компетентності у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів з позиції виховної роботи (2012)
Дармороз Г. А. - Виховання і розвиток особистості з використанням лінгвокраїнознавчих знань (2012)
Денищик О. І. - Теоретичні та практичні аспекти виховання студентської молоді в дусі толерантності (2012)
Джуринський П. Б. - Формування здоров’язберігаючого способу життя в історико-соціальній ретроспективі (від реліктових цивілізацій до епохи Середньовіччя) (2012)
Долинський Є. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі майбутніх перекладачів (2012)
Дяченко М. Д. - Виховання духовно-творчої особистості майбутнього журналіста як педагогічна проблема (2012)
Желанова В. В. - Педагогічні задачі контекстного типу як засіб формування рефлексивної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Закордонець Г. В. - Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови (2012)
Зеленська О. П. - Деякі напрямки культурологічного виховання майбутніх правоохоронців у позааудиторний час (2012)
Іванова Н. Г. - Формування професійно важливих якостей – важлива умова успішного виховання майбутніх фахівців (2012)
Ісакова І. М. - Психолого-педагогічні основи формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2012)
Казакова Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації роботи з учнівським самоврядуванням (2012)
Катинська Л. Л. - Морально-етичні проблеми виховання студентської молоді, Гриб І. І. (2012)
Катинська Л. Л. - Студентські колективи та їх самоврядні структури як фактор формування особистості майбутніх професіоналів, Цаль-Цалько О. В. (2012)
Катревич Л. В. - Роль професійної діяльності учителів гуманітарного профілю в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2012)
Кір’ян М. М. - Соціокультурна адаптація студентської молоді в інтегрованому освітньому середовищі (2012)
Корницька Л. А. - Виховний потенціал етнодизайну у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2012)
Крутій К. Л. - Дезадаптаційні феномени як причина та наслідок порушення психічного і психологічного здоров’я дитини, Зданевич Л. В. (2012)
Кушнірук М. В. - Вплив індивідуальних здібностей студентів на якість навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю (2012)
Лисак Г. О. - Сучасні методи контролю професійної підготовленості студентів з гуманітарних дисциплін (2012)
Литвинова Н. В. - Модель формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі виробничої діяльності (2012)
Мазуренок Н. І. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу на заняттях з іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах, Мазуренок М. В. (2012)
Мамон О. В. - Формування адекватної самооцінки студентів у процесі колективної роботи з Інтернет-ресурсами (2012)
Мартинюк О. В. - Технології формування навичок самостійної дослідницької діяльності магістрантів-перекладачів (2012)
Матвійчук Л. А. - Огляд сучасних педагогічних технологій та їх впровадження в навчальний процес вищих шкіл (2012)
Матущак О. В. - Морально-етичне виховання сучасної молоді в умовах полікультурності (2012)
Мачинська Н. І. - Роль і місце дисциплін психолого-педагогічного циклу у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця в умовах магістратури вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2012)
Машкіна Л. А. - Організаційно-методичні засади виховного процесу у вищій школі (2012)
Мотозюк Л. М. - Роль педагогічного комунікативного впливу у розвитку особистості сучасного студента (2012)
Невмержицька О. В. - Християнський виховний ідеал у спадщині Памфіла Юркевича (2012)
Олійник В. В. - Виховання сучасної молоді у вищій школі: проблеми і перспективи (2012)
Олійник І. В. - Про роль соціології у гендерному вихованні студенток, Чернявська О. А. (2012)
Омельчук О. М. - Вплив суспільної моралі на поведінку людини (2012)
Павлик О. Б. - Типологія стилів виховання (2012)
Парамоненко Л. М. - Особливості педагогічних підходів у формуванні професійного іміджу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики в позанавчальній діяльності (2012)
Погребняк С. В. - Модель формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до правовиховної роботи (2012)
Роганова М. В. - Культурно-виховне середовище вищого навчального закладу як один з чинників виховання духовної культури сучасного студента (2012)
Романенкова Ю. В. - Місце експерименту в мистецькому освітньому полі сучасної України (2012)
Ростомова Л. М. - Ненормативна лексика: до питання про культуру спілкування студентства (2012)
Руснак І. С. - Студентське самоврядування як засіб формування управлінських умінь майбутніх фахівців (2012)
Садикова О. К. - Розвиток полікультурної компетенції як одна з вимог сучасного виховання (2012)
Сас О. О. - Використання методу проектів в процесі викладання курсу "Дошкільна лінгводидактика”: виховний потенціал (2012)
Северіна Т. М. - Особистісно-професійна корекція як метод формування особистісної зрілості майбутнього педагога (2012)
Селюкова Т. В. - Трансформація цінностей як фактор морально-етичних проблем у вихованні студентської молоді, Андріїв Н. О. (2012)
Скиба М. Є. - Культурологічні та морально-етичні проблеми виховання студентської молоді (2012)
Слюзко В. І. - Система виховної роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2012)
Смалиус Л. Н. - Роль виховного ідеалу у професійному становленні майбутніх психологів (2012)
Сорокіна Г. О. - Використання ділових ігор в процесі підготовки фахівців туристичної галузі (2012)
Старовойт І. Й. - Деонтологічні засади професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2012)
Федорчук О. С. - Вплив процесу формування фахово-інформатичної компетентності на становлення та розвиток професійної Я-концепції майбутніх правознавців (2012)
Філінюк В. А. - Виховний складник лінгвістичних дисциплін у розвитку мовної особистості майбутнього філолога (2012)
Хітрова Г. В. - Характеристика структурно-функціональної моделі громадянського виховання студентської молоді в навчально-виховному процесі ВНЗ (2012)
Хорошайло О. С. - Ціннісний потенціал базової освіти в духовно-моральному вихованні студентів (2012)
Чайка І. А. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутнього педагога засобами інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ (2012)
Шавровська Н. В. - Готовність педагога до виховного впливу на молодь, Шавровська В. Н. (2012)
Шевель Б. О. - Критеріальний апарат діагностування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Шевчишен М. Ю. - Виховний потенціал географії у розвитку особистості сучасного студента (2012)
Шоробура І. М. - Педагогічна майстерність майбутнього вчителя: виклики сучасності (2012)
Шумакова О. С. - Сучасні підходи до професійної підготовки студентів-волонтерів (2012)
Щербина Д. В. - Структурна модель творчої комунікативної позиції майбутніх учителів (2012)
Яворська І. О. - Роль соціального педагога в організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2012)
Яківчук Г. В. - Самоосвітня діяльність як умова виховання особистості майбутнього вчителя музики (2012)
Ярова М. В. - Деякі аспекти сучасної диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2012)
Ященко Е. М. - Комунікативна культура особистості та структурні компоненти її формування у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2012)
Святенко Т. В. - Педагогічні підходи у практиці викладання медичних дисциплін, Степаненко В. М. (2011)
Дзяк Г. В. - Оцінка частоти призначення непрямих антикоагулянтів у хворих на гострий коронарний синдром з наявністю фібриляції передсердь неклапанного генезу та тромбоемболічних ускладнень в анамнезі та оптимізація цієї терапії у хворих середнього та високого ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень, Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С. (2011)
Ханюков А. А. - Тактика медикаментозного лечения пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей) и сахарным диабетом, Писаревская О. В. (2011)
Дзяк Г. В. - Поливитаминные препараты для парентерального питания (лекция для врачей и студентов), Дроздов А. Л., Кошелев О. С., Лoзовик О. М. (2011)
Перцева Т. А. - Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, Перцева Н. О., Мищенко Н. А., Братусь Е. В. (2011)
Сиренко Ю. Н. - Оценка показателей артериального давления у больных с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна и при его сочетании с ХОЗЛ, Михеева К. В. (2011)
Завізіон В. Ф. - Рак молочної залози: деякі погляди на стандарти медикаментозного лікування та пошук методів оптимізації терапії (2011)
Огоренко В. В. - Можливості застосування психотерапії при онкопатології головного мозку на етапах діагностики і лікування в доопераційному періоді (2011)
Дитятковська Є. М. - Темпи і характер динаміки рівня цитокінів під впливом АСІТ у хворих на поліноз (2011)
Македонський І. О. - Клінічні можливості систем з біологічним зворотним зв'язком у лікуванні нетримання сечі у дітей з екстрофією сечового міхура, Піддубна О. П. (2011)
Спіріна І. Д. - Особливості внутрішньої картини хвороби у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування, в залежності від вираженості больового синдрому, Леонов С. Ф., Феденко Є. С. (2011)
Любарець Т. Ф. - Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому, Антомонов М. Ю. (2011)
Андрух П. Г. - Загальна патоперсонологія осіб з різними формами хімічної залежності (2011)
Соловьёва Е. А. - Ртуть в биосредах здоровых женщин различных возрастных групп репродуктивного периода, Чурилов А. В., Козлов К. П. (2011)
Гончарова Г. С. - Експресія bcl-2 та bax у гладком'язових пухлинах тіла матки (2011)
Сіньковська О. О. - Визначення показників неспецифічної резистентності та біоценозу порожнини рота у дітей з целіакією (2011)
Вичалковська Н. А. - Стан біоценозу порожнини рота у дітей з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП під впливом фізіофармакотерапії в динаміці (2011)
Перцева Т. О. - Рівень а1-антитрипсину (ААТ) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), Гашинова К. Ю., Віклієнко Ю. І. (2011)
Гаркавий С. С. - Вивчення поведінки метил трет-бутилового ефіру (МТБЕ) у системі "ґрунт-ґрунтові води" як етап встановлення його гігієнічного нормативу в ґрунті, Омельчук С. Т., Брюзгіна Т. С. (2011)
Загороднюк Ю. В. - Закономірності утворення хлорорганічних сполук у процесах очищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних споруд міста Нікополь), Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю., Василиненко М. І. (2011)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування та стану й ефективності забезпечення населення радіоактивно забруднених територій чистими продуктами харчування (2011)
Дзигал Н. Д. - Умови праці та онкологічна захворюваність працівників коксохімічного заводу, Євтушенко В. В., Кондакова Л. Г., Єсін Г. П., Корнілов В. М., Іващенко Н. М., Гуржий М. В., Догадаєва І. І. (2011)
Іпатов А. В. - Основи оптимізації реабілітаційного процесу інвалідів з хронічними соматичними захворюваннями, Павлов В. О., Мороз С. М., Кущ І. П. (2011)
Лехан В. Н. - Вплив сучасних методів фінансування лікарень на якість планового стаціонарного лікування пацієнтів хірургічного профілю, Павленко М. В. (2011)
Іпатов А. В. - Інформаційна технологія аналізу інвалідності внаслідок артеріальної гіпертензії, Коробкін Ю. І., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Професор Ю.К. Больбот (до 60-річчя від дня народження) (2011)
Дзяк Г. В. - Погляд в минуле – вектор в майбутнє (до 95-річчя рідної медичної академії) (2011)
Шандала М. Г. - Гигиена как научная и практическая основа профилактической медицины (2011)
Дзяк Г. В. - Розповсюдженість факторів ризику серцево-судинних захворювань та ураження "органів-мішеней" артеріальної гіпертензії у жінок з прееклампсією в анамнезі, Колеснік Т. В., Останіна Т. Г., Писаревська О. В. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка клінічних симптомів полінозу під впливом різних курсів АСІТ (2011)
Ханюков А. А. - Статины (аторвастатин) в комплексном лечении пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей), Люлька Ю. П. (2011)
Потапов В. А. - Репродуктивне здоров’я жінок при лейоміомі матки, Медведев М. В., Степанова Д. Ю., Польщиков П. І., Еллумі Мутана (2011)
Матяш М. М. - Динаміка психологічних особливостей у віддаленому періоді ЗЧМТ у осіб, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи, в результаті комплексного лікування (2011)
Данилова М. В. - Клініко - психопатологічна характеристика депресивних розладів при розсіяному склерозі (2011)
Огоренко В. В. - Внутрішня картина захворювання при пухлинах головного мозку (2011)
Полякова С. О. - Використання лімфологічних методів лікування у фтизіатричній та пульмонологічній практиці (2011)
Кальбус О .І. - Структурно-морфологічні зміни головного мозку та формування когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу (2011)
Соловьёва Е. А. - Ртуть в биосредах у женщин с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте, Чурилов А. В., Козлов К. П. (2011)
Смуглов Е. П. - Эффективность и целесообразность использования Вазоната в комплексной терапии ишемической болезни сердца, Шадчнева Н. А., Зорин В. Н., Кузнецов Н. С., Сахалтуев А. Д., Пластун М. Ю. (2011)
Калініченко Ю. А. - Прояви основних хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту в ротовій порожнині та комплексний підхід до ортодонтичного етапного лікування підлітків з відповідною патологією (2011)
Вороненко В. В. - Порівняльна оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних антропогенних чинників на стан здоров’я населення України, Скалецький Ю. М., Торбін В .Ф. (2011)
Штепа О. П. - Порівняльний аналіз документопотоку в санепідслужбі м. Дніпропетровська, Касьяненко В. Д. (2011)
Снісар А. В. - Прогнозування інвалідизації пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень (2011)
Сірко А. Г. - Ускладнення після проведення декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми: їх профілактика та лікування (2011)
25 років кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії (1986 - 2011) (2011)
Бобриков С. А. - Цифровая система управления непрерывным дозатором сыпучих материалов, Пичугин Е. Д. (2014)
Герасимяк Р. П. - Покращення якості електромеханіч-ної системи механізмів з підвище-ною інерційністю, Савич С. П., Бабійчук О. Б., Савич В. С. (2014)
Копчак Б. Л. - Aпроксимація перехідних функцій поліномами дробового порядку (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Результаты расшифровки и анализа макрогенетических программ гибридных электромеханических объектов, Гайдаенко Ю. В. (2014)
Шевченко В. П. - Синхронный двигатель при частотном регулировании, Бабийчук О. Б. (2014)
Пуйло Г. В. - Эффективность применения обмоток с высокотемпературной сверхпрово-димостью в силовых трансформаторах, Насыпаная Е. П. (2014)
Ставинский А. А. - Метод сравнительного анализа статических электромагнитных систем, отличающихся структурой и конфигурацией элементов, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2014)
Маевский Д. А. - Установившиеся режимы в связанных двухпроводных линиях передачи, Семенюг А. Н., Кучеренко Г. М. (2014)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги, Чибеліс В. І., Чуняк Ю. М. (2014)
Кунгурцев А. Б. - Интерфейс для общения пользователей с информационными системами на естественном языке, Поточняк Я. В. (2014)
Малафеев Е. А. - Применение упрощенной геометрии для детализации конкретних учатков 3d – ланшафта, Ситников В. С. (2014)
Защелкин К. В. - Подход к решению проблемы перерождения блоков изображения-контейнера при jpeg-атаке на стегосистему, Иванова Е. Н. , Ищенко А. А. (2014)
Рувинская В. М. - Автоматизация проверки правил экспертной системы для монито-ринга работы компьютерной сети, Тройнина А. С., Беркович Е. Л., Черненко А. Ю. (2014)
Брюховецкий А. А. - Адаптивная нечеткая модель обнаружения вторжений в компьютерных сетях на основе искусственных иммунных систем, Скатков А. В., Селькин А. А. (2014)
Ільканич К. І. - Інноваційний підхід до інформатизації наукових медичних періодичних видань, Різничок С. В. (2014)
Богучарский С. И. - Сегментация изображений в больших базах данных с использованием плотности распределения информации, Машталир В. П. (2014)
Нестерюк А. Г. - Анализ моделирования химического реактора как логико-динамической системы, Гурский А. А., Денисенко А. В. (2014)
Дзензерский В. А. - Контроль энергетического состояния химического источника тока им-пульсным методом, Плаксин C. В., Житник Н. Е., Ширман О. И. (2014)
Лехан В. М. - Oцінка випускниками вищих медичних навчальних закладів I-II рівня акредитації відповідності їх освітньої підготовки сучасним професійним вимогам, Венгрин Н. А., Максименко О. П. (2011)
Потапов В. А. - Сучасні аспекти діагностики та лікування лейоміоми матки, Степанова Д. Ю. (2011)
Топка Е. Г. - Значення морфо-функціональних особливостей дренажних систем яєчка та сім’яних пухирців у розвитку простатовезикуліту, Байбаков В. М., Русін А. В. (2011)
Перцева Т. О. - ХОЗЛ: рівень ААТ у сироватці крові та частота загострень захворювання, Гашинова К. Ю., Віклієнко Ю. І. (2011)
Микитенко Д. О. - Застосування сучасних методів доімплантаційного генетичного дослідження, Підгорна О. В., Тимченко О. І. (2011)
Волошина І. М. - Плазмовий вміст тканинних біомаркерів при гіпертонічній хворобі (2011)
Перцева Т. О. - Обґрунтування додаткових показань до призначення бронходилятаторів пролонгованої дії хворим на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І. (2011)
Фесенко О. В. - Вегетативна регуляція серцево-судинної системи та порушення серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2011)
Ханюков О. О. - Стан системи цитокінів та рівень С-реактивного білка плазми крові у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (2011)
Дитятковська Є. М. - Вплив АСІТ пилковими алергенами на стан Т-клітинної ланки імунітету у хворих на поліноз (2011)
Русин В. І. - Ультрасонографія та радіоізотопна діагностика функціонального стану венозного русла системи нижньої порожнистої вени до та після хірургічного лікування, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2011)
Грома В. Г. - Клініко-анатомічні паралелі у хворих з гострими порушеннями брижового кровотоку (2011)
Сірко А. Г. - Пластика дефектів черепа після декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Русин В. І. - Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Маді Ю. Ю. (2011)
Яриніч К. В. - Безпосередні результати комбінованого лікування асцитної форми раку яєчників ІІІ–ІV стадії, Столярова О. Ю. (2011)
Лоскутова Т. О. - Генний поліморфізм залежно від ступеня тяжкості прееклампсії, Воронін К. В. (2011)
Медведєв М. В. - Перспективи терапії агоністами гонадоліберину перед емболізацією маткових артерій (2011)
Воронин К. В. - Бактериальный вагиноз беременных: проблемы и решения, Чуйко В. И., Бен Саада Нахла (2011)
Данилова М. В. - Клініко-психопатологічні особливості рекурентного депресивного розладу при розсіяному склерозі (2011)
Кондратьєв В. О. - Серцева діяльність у здорових дітей за даними ехокардіографії, Вакуленко Л. І., Порохня Н. Г., Ткаченко Н. П., Андрейченко І. І. (2011)
Тітов Г. І. - Диспансеризація як основа системних лікувально-профілактичних заходів у структурі медичного забезпечення служби безпеки України (2011)
Косенко К. М. - Вплив вібрації та гірничорудного пилу на біохімічні показники тканин ясен щурів та методи їх корекції, Глазунов О. А. (2011)
Крамарьова Ю. С. - Перспективи використання тетранатрієвої солі етилендіамінтетраацетату як екстрагенту важких металів з осадів міських стічних вод (2011)
Білецька Е. М. - Сучасний стан захворюваності сечостатевої системи жіночого населення промислового регіону, Онул Н. М., Кукіна Г. О. (2011)
Агарков В. И. - Закономерности частоты возникновения и распространения болезней, связанных с расстройством психики и поведения населения при макроэкономических кризисах в условиях крупного промышленного региона, Грищенко С. В., Евтушенко Е. И. (2011)
Варшавский Я. С. - Эриксонианская и нейролингвистическая психотерапия психоза шизофренического спектра (клинический случай), Куликович А. Ю. (2011)
Професор М. М. Паранько (до 80-річчя від дня народження) (2011)
До 100-річчя з дня народження професора М.Я. Шелюга (2011)
Пам’яті літературного редактора наукового журналу "Медичні перспективи" кандидата філологічних наук Т.А. Крищенко (2011)
Абрамович Г. М. - Моральне виховання дітей дошкільного віку в світлі надбань української етнопедагогіки, Софіян Л. Г. (2012)
Алешко В. Ф. - Використання етнокультурного виховного потенціалу в ознайомленні дошкільників з природним довкіллям, Бродовська А. М. (2012)
Andrzejewska A. - Zagrożenia cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży nowym wyzwaniem dla współczesnego pedagoga i rodzica (2012)
Антипець О. О. - Теорія і практика етнізації дітей засобами наукової спадщини М. А. Маркевича (2012)
Барташук О. Ю. - Професійна спрямованість викладання етнології в системі підготовки українських філологів (2012)
Bednarek J. - Nowe kompetencje społeczno-medialne XXI w. (2012)
Бойко О. В. - Навчання англійської мови як фактор активізації мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (2012)
Борбич Н. В. - Аналіз рівня сформованості соціальної компетентності студентів педагогічного коледжу (2012)
Борин Г. В. - Формування моральної культури особистості у процесі професійної підготовки (2012)
Будник О. Б. - Іван Франко про етновиховання української молоді (2012)
Васянович Г. П. - Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка (2012)
Вовк М. В. - Народознавчі тенденції Івана Франка в розвитку музичної етнопедагогіки (2012)
Грижак М. В. - Діагностика батьківсько-дитячих відносин як умова надання просвітницької консультативної допомоги неповній сім’ї (2012)
Гуренко О. І. - Полікультурний ресурс професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Данильчук Л. О. - Ризики та небезпеки мережі Інтернет: до проблеми інформаційної захищеності дітей (2012)
Двіжона О. В. - Використання засобів позитивної психотерапії як інтерактивних технологій навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти (2012)
Демидова Ю. О. - Визначення рівня сформованості пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності (2012)
Дмитрів Р. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів до використання народних рухливих ігор в етновиховному просторі початкової школи (2012)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів дошкілля до формування етичних основ особистості вихованців (2012)
Долинський Є. В. - Аналіз наукових поглядів на структуру інформатичної компетентності студентів університетів (2012)
Доманова О. О. - Освітня діяльність дошкільних навчальних закладів нового типу: самореалізація дитини (2012)
Єфімчук О. М. - Специфіка професійної підготовки вчителя хореографії у педагогічному ВНЗ (2012)
Жорняк Н. - Специфіка туристської підготовки канадського корінного населення у провінції Британська Колумбія (2012)
Журат Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування (2012)
Зарединова Э. Р. - Социокультурный подход в моделировании учебно-воспитательного процесса в условиях многонационального общества, Бакшиш Э. Н. (2012)
Заредінова Е. Р. - Формування крос-культурних цiнностей учнів у школах АР Крим як наукова проблема, Зіядінова Р. І. (2012)
Зброєва Н. Б. - Виховний потенціал культурних традицій у рамках сучасного японського сімейного виховання (2012)
Ібраімова Л. Р. - Формування міжкультурної комунікації школярів у системі крос-культурних цінностей (2012)
Казакова Н. В. - Реалізація принципів педагогічної моралі у професійній діяльності педагога, Пісоцька Л. С. (2012)
Кєжковска І. - Етнокультурні цінності у громадянському вихованні учнівської молоді в Польщі (2012)
Кирста Н. Р. - Формування лексичної компетенції старших дошкільників засобами поетичних творів українських письменників (2012)
Кіт Г. І. - Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, Гриндій І. В. (2012)
Клепар М. В. - Формування ціннісних орієнтацій у процесі професійного зростання педагога-музиканта (2012)
Ковальчук З. Я. - Психолого-технологічні особливості процесу оптимізації навчання (2012)
Kokiel A. - Przestrzeń edukacji aksjologicznej studentów pedagogiki (2012)
Корицька Г. Р. - Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми використання засобів її реалізації на уроках української мови (2012)
Костів В. І. - Відновлення родинної культури поколінь – основа подолання сучасної кризи сімейних відносин (2012)
Кравець Н. С. - Організаційні аспекти реалізації екологічного виховання у навчально-виховному процесі дошкільних закладів України 90-ті рр. ХХ ст. (2012)
Красна В. В. - Освітнє середовище як чинник професійної підготовки вчителя музики (2012)
Лазарович Н. Б. - Творчо-обдарований дошкільник у полікультурному середовищі (2012)
Lewicka-Zelent A. - Empathy among the members of isolated culture, Korona K. (2012)
Лизун І. Ф. - Особливості соціальної адаптації підлітків із сімей трудових мігрантів (2012)
Лисенко Н. В. - Актуальні напрями удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів ДНЗ: соціальне замовлення сьогодення (2012)
Лисенко О. М. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці майбутніх фахівців ДНЗ (2012)
Лисенко-Гелемб’юк К. М. - Саморегуляція особистості в умовах підготовки педагогів до професійної діяльності (2012)
Макаренко О. П. - Малі фольклорні жанри у гуманістичному ставленні до особистості (2012)
Максимович О. М. - Писанка як засіб духовного виховання, Поясик О. І. (2012)
Марусинець М. М. - Етнопсихологічні аспекти освіти Закарпатського краю (2012)
Марчій-Дмитраш Т. М. - Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Мафтин Л. В. - Виховні ідеали українського народу у змісті початкової освіти України і європейський контекст (2012)
Мацук Л. О. - Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до природи рідного краю (2012)
Maciąg J. - Organisational factors of the career in the evaluation of female teachers of the early school education (2012)
Машкіна Л. А. - Теоретичні засади педагогічної технології "Школа діалогу культур" (2012)
Микитишин В. О. - Роль жінок-просвітян м. Хмельницького у культурно-освітньому розвитку краю (2012)
Михаськова М. А. - Модель професійної діяльності викладача: категоріальний аналіз проблеми (2012)
Новосьолов О. В. - Сутнісна характеристика змісту поняття "соціокультурні чинники етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу" (2012)
Олинець Т. В. - Особливості формування крос-культурних цінностей студентів вищих навчальних закладів (2012)
Олійник В. В. - Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (50 – 80-ті роки ХХ ст.) (2012)
Олійник М. І. - Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії (2012)
Паламарчук Л. Б. - Етноідентифікаційний ресурс курсу "Етнопедагогіка" (2012)
Пашков В. В. - Українська етнопедагогіка і питання національного виховання (2012)
Перепелюк І. Р. - Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід (2012)
Повалій Л. В. - Етнопедагогічні джерела педагогіки гуманізму (2012)
Попик О. П. - Виховання творчої особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва в позашкільних навчальних закладах (2012)
Постовий В. Г. - Етногенез і етнопедагогіка української сім’ї в контексті глобальних перипетій сьогодення (2012)
Прашко О. В. - Застосування форм комунікативного впливу на розвиток соціально-комунікативної активності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Примакова В. В. - Виховний потенціал народознавства в професійній діяльності вчителів початкових класів (2012)
Прокопчук О. - Формування професіоналізму в дошкільній освіті Великої Британії в руслі впровадження нових фахових кваліфікацій (2012)
Птащук І. В. - Виховання дітей засобами слова в українській народній педагогіці (2012)
Рего Г. І. - Зміст навчально-виховної діяльності в угорськомовних та неугорськомовних дошкільних закладах Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Рідкодубська А. А. - Теоретичні аспекти соціальної адаптації дітей в процесі творчої діяльності у позашкільному закладі (2012)
Розгон В. В. - Тенденції та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття (2012)
Романюк К. О. - Формування міжетнічної толерантності дошкільників: особистісно зорієнтовані технології (2012)
Романюк С. З. - Етнокультурні засади рідномовної освіти зарубіжних українців у полікультурному соціумі англомовних країн (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади (2012)
Рускуліс Л. В. - Ознайомлення із національно-культурною специфікою мовленнєвого етикету українців у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми вчителями української мови (практичний аспект) (2012)
Руснак І. С. - Методологічні засади формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору (2012)
Семенов О. С. - Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формування здорової особистості дитини 6-го року життя, Семенова Н. І. (2012)
Ситник Н. І. - Українсько-канадські зв’язки як чинник розвитку полікультурної освіти в Україні (2012)
Сірант Н. П. - Виховання дітей у молодій сім’ї (2012)
Слюзко В. І. - Роль вербальних засобів у формуванні основ морально-свідомої особистості на засадах народної педагогіки (2012)
Смолінська О. Є. - Професійна ідентифікація майбутнього вчителя в культурно-освітньому просторі педагогічного університету (2012)
Stelmasiak I. - The educational potential of Józef Maria Hoene-Wroński’s philosophy in the context of post-modernity – contribution to research (2012)
Струннікова Д. І. - Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки, Квасецька Я. А. (2012)
Труш Н. В. - Народні рухливі ігри в системі засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку (2012)
Філінюк В. А. - Наповнення народознавчим матеріалом змісту лінгводидактичних дисциплін у підготовці вчителя початкової школи (2012)
Фуштей Л. І. - Деінституалізація форм соціальної опіки дітей в умовах сьогодення (2012)
Харахады С. И. - Состояние развития устной речи первоклассников в процессе обучения грамоте крымскотатарского языка в учебниках и учебных пособиях (2012)
Харук Т. Я. - Мережа закладів соціального виховання в Україні (20-30 роки ХХ століття) (2012)
Чашечнікова Н. В. - Народний танець як фактор формування особистості молодшого школяра (2012)
Червінська І. Б. - Педагогічна взаємодія вчителя та учня в освітньо-виховному середовищі гірської школи (2012)
Чернишова А. М. - Український народний танець як засіб відродження національної культури (2012)
Чумак Л. В. - Спорідненість наукової педагогічної деонтології та української народної педагогічної деонтології (2012)
Чупахіна С. В. - Діяльність педагога в умовах інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ (2012)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання на сучасному етапі, Шоробура О. О. (2012)
Щербакова К. Й. - Формування навичок безпеки життя в контексті самореалізації особистості дошкільника, Макаренко Л. В. (2012)
Щербакова Н. М. - Формування пізнавальної самостійності школяра в контексті розвитку його особистості (2012)
Juszczak K. - Edukacja międzykulturowa w działaniu nauczyciela (2012)
Яблонська Т. М. - Психологічний супровід процесу реалізації рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Якубова Л. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор панкреатоеюноанастомоза на основании опыта выполнения 200 операций панкреатодуоденальной резекции, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Клименко М. В. (2014)
Трофімов М. В. - Особливості лікування виразкової шлунково–кишкової кровотечі у вагітних (2014)
Орехов А. А. - Оптимизация хирургической тактики при острой спаечной непроходимости кишечника, Бондарев Р. В. (2014)
Исаев Г. Б. - Функциональное состояние эндокринных клеток антрального отдела желудка, содержащих серотонин, при неспецифическом язвенном колите, Алиева А. М. (2014)
Салютін Р. В. - Забезпечення якості трансплантата кишечнику, Паляниця С. С., Давидова Т. І., Панченко Л. А., Мельничук І. М., Буслович О. В., Соколов М. Ф. (2014)
Борота А. В. - Лапароскопические и Notes эндовидеохирургические вмешательства по поводу заболеваний толстой кишки, Момот Н. В., Совпель О. В., Мирошниченко Е. Ю., Борота А. А. (2014)
Гамидов А. Н. - Профилактика спаечного процесса в брюшной полости у больных при распространенном перитоните (2014)
Бабабейли Э. Ю. - Лечение непаразитарных кист печени (2014)
Четвериков С. Г. - Проблема остаточной полости и местных рецидивов при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Закария Мохаммад Ахмад (2014)
Попов В. В. - Применение тесемочного бандажа восходящей части аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции стеноза клапана аорты, Большак А. А. (2014)
Котенко О. Г. - Предоперационная эмболизация воротной вены: динамика портального давления, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Русин В. І. - Тактика хірургічного лікування атипових форм гострого варикотромбофлебіту, Ряшко М. І., Сірчак С. С., Лопіт В. М., Краснопольська О. С. (2014)
Біляєва О. О. - Роль ентеросорбентів у лікуванні ускладненої варикозної хвороби, Коржик Н. П., Миронов О. М., Балінська М. І., Ємець В. В. (2014)
Панов В. М. - Удосконалення доступу під час виконання поперекової симпатичної блокади у хворих з приводу ішемії тканин нижніх кінцівок, Фесенко У. А., Куцин В. М. (2014)
Кирилюк А. А. - Применение электросварочных технологий в видеоторакоскопической хирургии легких, Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Севергин В. Е., Мартынюк В. А., Аграхари А., Поляк С. Д., Козяр О. Н., Тронина Е. Ю. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и факторы, влияющие на результаты хирургического лечения внутримозговой гематомы при изолированной черепно–мозговой травме, Патрикян Д. А., Егунян М. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Клініко–морфологічне обгрунтування доцільності використання ангіосомних шкірно–жирових клаптів з тім’яної та скроневої ділянок, Скікевич М. Г., Ставицький С. О., Локес К. П., Цветкова І. В. (2014)
Усманова Т. Э. - Оптимизация подходов к хирургическому лечению больных по поводу доброкачественных узловых образований грудных желез (2014)
Корнацька А. Г. - Сучасні можливості профілактики інтраопераційних ускладнень при органозберігальних втручаннях на органах малого таза, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2014)
Полінкевич Б. С. - Роль Helicobacter pylori у виникненні патологічних процесів у травному каналі, Пікас П. Б. (2014)
Стасенко А. А. - Вплив хірургічного втручання на імунні процеси в організмі (2014)
Прилуцька С. В. - Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії (2014)
Никовская Г. Н. - Биотехнология утилизации осадков муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В. (2014)
Юсова Е. И. - Активация плазминогена низкомолекулярной стрептокиназой и эффект фибрина (2014)
Nozdrenko D. M. - C60 fullerene effect on the dynamics of fatigue processes in rat soleus muscle after ischemia-reperfusion, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2014)
Шканд Т. В. - Экстракция полипептидов из альгинатных гидрогелей in vitro и in vivo, Рошаль А. Д., Чиж Н. А., Вареников А. С., Черановский В. О., Сандомирский Б. П. (2014)
Кучма М. Д. - Виявлення та характеристика плоских еритроїдних колоній у напівтвердих культуральних середовищах, Шаблій В. А., Кирик В. М., Світіна Г. М., Прокопець Ю. К., Індиченко Т. М., Цупіков О. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2014)
Декина С. С. - Иммобилизация лизоцима в криогель поливинилового спирта, Романовская И. И., Овсепян А. М., Молодая А. Л., Пашкин И. И. (2014)
Туров В. В. - Особенности замерзания воды в криозащитной среде со спермиями быка, инкорпорированной в матрицу гидрофобного кремнезема, Крупская Т. В., Галаган Н. П. (2014)
Галенова Т. І. - Виділення та характеристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на моделі діабету 2-го типу, Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Трохимчук Т. Ю. - Диагностические характеристики иммуноэнзимной тест-системы повышенной чувствительности для выявления ВИЧ-инфекции, Сердюк В. Г., Ганова Л. А., Горлов Ю. И., Михалап С. В., Спивак Н. Я. (2014)
Андріяш Г. С. - Мутантні штами мікроорганізмів — продуцентів лізину та треоніну, Заболотна Г. М., Шульга С. М. (2014)
Степанюк С. В. - Тест-система для виявлення та генотипування високопатогенного вірусу пташиного грипу А H5N1 методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу, Найденов В. Г., Співак М. Я. (2014)
Зареи Дарки Б. - Производительность системы культивирования микроводорослей при естественном освещении, Король О. Н., Геворгиз Р. Г. (2014)
Рецензія (2014)
Антошкіна Л. І. - Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво (2014)
Бритвєнко А. С. - Олійно-­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості (2014)
Герасименко Г. О. - Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації (2014)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму (2014)
Єлісєєнко О. В. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України (2014)
Knyazhenko I. I. - Theoretical aspects of development of Ukrainian agricultural market in conditions of globalization, Simonov R. V. (2014)
Кравцова О. М. - Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст (2014)
Літвінова В. О. - Економічна ефективність: сутність та форми (2014)
Рунчева Н. В. - Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні (2014)
Савушкін Д. І. - Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі (2014)
Стеченко Д. М. - Організаційно-­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­-туристичних послуг, Безуглий І. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти (2014)
Фролова Г. І. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні (2014)
Авраменко І. В. - Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства (2014)
Вареник О. Ф. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку, Марченко В. М. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інноваційна парадигма кластероутворення (2014)
Кіосєва І. А. - Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств, Маркова Н. О. (2014)
Настич В. Г. - Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства (2014)
Олійник О. О. - Обліково-­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес-­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств, Олійник Т. І. (2014)
Передерій Л. В. - Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві (2014)
Антошкін В. К. - Економічна та національна безпека регіонів (2014)
Носирєв О. О. - Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки (2014)
Макаренко Ю. П. - Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків (2014)
Руда Р. В. - Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства (2014)
Ткаль Я. С. - Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації (2014)
Пашков В. В. - Реалізація інноваційної концепції післядипломної педагогічної освіти: структурно-функціональна характеристика (2014)
Утюж И. Г. - Симулятивные смыслы современного образования (2014)
Тарасюк Л. С. - Осмысление проблемы целостности через категории "часть" и "целое" (2014)
Чантурия А. В. - Семиотические сценарии глобализации Г. Сонессона и реалии украинской культуры (2014)
Сердюк О. О. - Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз (2014)
Рогова О. Г. - Духовні сенси ультуроцентричної освіти (2014)
Крапівник Г. О. - Гра в детективі (2014)
Лобода Ю. О. - Когнітивні основи військової стратегії: І. Кант і К. фон Клаузевиць (2014)
Рахмайлов Є. В. - Соціоонтологія Хайдеггера в його екзістенційній онтології та феноменології (2014)
Колесник О. О. - Теоретико-методологічні засади упровадження мережних форм управління у регіональному освітньому просторі (2014)
Крячко В. І. - Опціональні методи дослідження в етносоціології релігії (2014)
Скляренко К. О. - Методологічні підходи вивчення міста крізь призму його повсякденності (2014)
Ковальчук А. Є. - Особливості уявлень про майбутнє в контексті сучасного міста (2014)
Волошин О. В. - Проблема активізації участі молоді у молодіжному громадському русі (2014)
Барчій І. М. - Криза контркультури в США в другій половині ХХ століття, Шафраньош О. І. (2014)
Коновалов А. Е. - Кинофестиваль как фактор социальной институционализации артхаусного кинематографа (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення (2014)
Лендьел М. О. - Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції (2014)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави (2014)
Струнін П. А. - Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи (2014)
Трофименко А. В. - Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді (2014)
Берест Р. Я. - Профспілки східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови, Берест І. Р. (2014)
Чучалін О. П. - Доля православної церкви в умовах запровадження нового радянського законодавства 1920 -1930 рр. (2014)
Резніков В. В. - До питання про антибільшовицький рух на Куп’янщині в 1919-1921 рр. (2014)
Кривошеїн В. В. - Політика брендингу і політична самоорганізація територій у міждисциплінарному полі (2014)
Наумкіна С. М. - Рецензія на монографію Мазур О. Г. "Концептуалізація політичного режиму в контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні" (2014)
Ремешевська І. В. - Методологічні підходи до визначення економічних втрат промислового підприємства від негативного впливу на навколишнє середовище (2014)
Матвеева И. В. - Экологическое нормирование действия радиационного фактора на биоту озерной экосистем (2014)
Шевченко Р. Ю. - Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) (2014)
Кондратенко О. М. - Аналіз діючих фтч дизелів нетрадиційної конструкції на відповідність сучасним нормам екологічних показників, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесу масообміну при перетворенні вуглекислого газу у метан біологічним методом, Левко О. Б. (2014)
Петрусенко В. П. - Оцінка ризиків для людини при впливі одного або декількох порогових токсикантів (2014)
Переварюха А. Ю. - Динамическая модель критического состояния популяции (2014)
Авраменко А. Є. - Визначення стану екологічної безпеки поверхневих і підземних вод центральної частини Полтавської області (2014)
Удод В. М. - Наукове обгрунтування використання показників асиміляційного потенціалу та асиміляційноі ємності для екологічної оцінки стану гідроекосистем річок, Вільдман І. А. (2014)
Кудрявська Т. Б. - Прогнозування стану довкілля при використанні математичного моделювання абортивності біоінди-катора, Дячко А. О. (2014)
Назаренко Е. А. - Проблеми забруднення фторидами ґрунтів і вод геохімічної провінції (на прикладі Полтавської області), Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2014)
Іващенко Т. Г. - Оцінка екологічного стану ґрунтів територій сакського державного хімічного заводу, Пушкарьова І. Д. (2014)
Маджд С. М. - Оцінка ступеня забруднення грунтових вод важкими металами поблизу підприємств цивільної авіації, Дмитруха Т. І., Радомська М. М., Трофімов І. Л. (2014)
Тимощук О. А. - Аналіз викидів парникових газів внаслідок пожеж на сільськогосподарських угіддях, Шмарін С. Л. (2014)
Гомеля М. Д. - Вплив аерації та електролізу на зниження вмісту заліза, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Петрова М. А. - Очищення рідких радіоактивних відходів від цезію-137 із застосуванням глинистих сорбентів, модифіко-ваних фероціанідами заліза та міді (2014)
Калініхін О. М. - Визначення оптимальних умов процесу транспортування кам’яновугільних фусів (2014)
Барсукова Г. А. - Вивчення доцільності окиснення вихідного залізовмісного розчину різними окисниками, Вакал С. В., Карпович Е. О. (2014)
Бездєнєжних Л. А. - Одержання біопалива на основі соапстоку, Перфілова Н. О., Мартинова Т. В., Сокур М. І. (2014)
Шмандій В. М. - Зменшення рівня екологічної небезпеки від пилових викидів зернових елеваторів, Климець В. В., Бахарєв В. С. (2014)
Bedzay A. - Complex combination of analytical methods for the quantitative determination of fluacizine in solutions, biological material and air, Щербина О. М., Михалічко Б. М. (2014)
Большаніна С. Б. - Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами, Гурець Г. М., Балабуха Д. С., Міляєва Д. В. (2014)
Святенко А. І. - До питання експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах без регенерації активного мулу, Дяденко Н. М., Бояр С. В., Гученко М. І. (2014)
Пасічник А. М. - Моделювання та дослідження пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, Шуть С. П., Клен О. М. (2013)
Мороз Б. І. - До питання моделювання загроз інформаційній безпеці, Ткачова О. К., Кірюхіна А. І. (2013)
Войцещук А. Д. - Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави (2013)
Левыкин В. М. - Модели представления журналов регистрации событий в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалый С. Ф., Богатов Е. О. (2013)
Пасічник А. М. - Розбудова логістичних транспортно-митних комплексів із застосуванням технології "сухий порт”, Прус Л. Р., Полока С. О. (2013)
Жир С. І. - Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю, Мірошніченко С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Данилко О. І. (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорных моделей показателей эффективности бизнес-процессов и мероприятий ОУ, Гниденко О. С. (2013)
Сохацький А. В. - Прогнозування динаміки вихорових слідів літаків: проблеми та перспективи (2013)
Іваник Є. Г. - Діагностування і розрахунок міцнісних параметрів оболонкових конструкцій транспортних систем за дії термомеханодифузійних навантажень, Ванкевич П. І., Вітрух І. П., Вільковський Є. К. (2013)
Завгородний В. В. - Информационная технология разработки специализированной СППР оперативного управления производством полупроводниковых изделий, Шевченко И. В., Шостак В. Ф., Щербак С. С. (2013)
Мороз Б. І. - Управління знаннями на основі масивів неструктурованих текстів у службових документах, Костенко Д. Є. (2013)
Спиридонов В. Н. - К вопросу применения модели в контуре автоматизированного управления сложным техническим объектом, Разгонов С. А. (2013)
Говоруха В. Б. - Застосування теорії нечітких множин до інформаційних систем, Лебідь О. Ю. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду з використанням перетворень на еліптичних кривих (2013)
Бондаренко Б. М. - Выделение признаков в задаче идентификации состояния электромагнитного реле в системах железнодорожной автоматики по акустическому сигналу, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2013)
Левыкин И. В. - Математическая модель жизненного цикла процесса выпуска полиграфической продукции (2013)
Інформація. Семінари (2013)
Шановні автори! (2013)
Левыкин В. М. - Концепция представления требований к информационной системе, Евланов М. В. (2013)
Холод С. Б. - Організаційна структура управління проектно-орієнтованих організацій (2013)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури контейнерних терміналів на прикладі транспортного інвестиційного сервісу "ТІС”, Кущенко Є. С. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання функціонування пункту пропуску на основі марковських процесів, Горбушина А. Б. (2013)
Мороз Б. І. - Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Трофімов О. В. (2013)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування експортно-імпортного вантажопотоку через митницю "Д” на основі факторного кореляційно-регресійного аналізу (2013)
Халіпова Н. В. - Моделювання вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Шевченко И. В. - Модель структуры информационно-аналитической системы управления качеством процесса выращивания монокристаллов полупроводников, Левыкин В. М. (2013)
Пасічник А. М. - Дослідження ефективності створення логістичних транспортно-митних комплексів на основі методу аналізу ієрархій, Мальнов В. С., Кравчук С. С. (2013)
Мороз Б. И. - Использование усовершенствованной управляемой дисциплины обслуживания информационных потоков для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex, Викторов В. В. (2013)
Костенко В. В. - Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронних мереж, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2013)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності функціонування станцій стикування колій різної ширини за рахунок упровадження логістичних технологій (2013)
Савченко Л. А. - Обґрунтування раціональності вибору транспортного забезпечення логістики (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського