Андрєєва С. - Лихварство, обіг капіталів та робочої сили між Запоріжжям і Кримом у період Нової Січі (1734–1775 рр.) (2010)
Давиденко Ю. - Діяльність польської підпільної організації "Меч і Плуг" у період 1939–1944 рр., Жмака А. (2010)
Зубик Н. - Королівська влада та англійський театр тюдорівської доби: формування релігійно-політичного світогляду населення (2010)
Картелян О. - Діяльність О. Г. Тройницького на службі у Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії (2010)
Агасиев И. К. - Переселение немецких колонистов из Южной Украины на Северный Кавказ (вторая половина XIX – начало XX вв.) (2010)
Корхова О. - До питання про вивчення наукової спадщини Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891 рр.) (2010)
Коник О. - Херсонський депутат граф Іван Стенбок-Фермор і авіація у Російській імперії (2010)
Скус О. - Греко-католицька церква в умовах інкорпорації Правобережної України російським царизмом (2010)
Полякова Л. - Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні (1996–2004рр.) (2010)
Ситняківська С. - Ремісничі навчальні заклади півдня України у системі освіти України в ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Ковальчук М. - Операції повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ на Херсонщині й південній Київщині у серпні – вересні 1919 р. (2010)
Кузьменко Ю. - Механізми рекрутування партійно-радянської номенклатури УРСР у період перебудови (1985–1991 рр.) (2010)
Савченко І. - Виховання дітей в умовах невеликих міст в 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. (до історії міської повсякденності) (2010)
Савченко О. - Регіональна політика польської влади стосовно західноукраїнських земель у 20-30-х рр. ХХ ст. та її наслідки для соціально-економічного становища краю (2010)
Вегерчук С. - Етнодемографічне і політичне тло української колонізації Карпато-Причорномор`я в ХІІ – першій половині ХІІІ століття (2010)
Цибуленко Л. - Формат і механізми "Нового порядку" окупаційної влади на Херсонщині 1941–1944 рр., Цибуленко Г. (2010)
Павленко В. - Асканія-Нова: історія у світлі нового бачення, Іванічева А. (2010)
Коник Ю. - Використання солдатів у межових роботах у другій половині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (на прикладі південноукраїнських губерній) (2010)
Красовський В. - Будівництво внутрішньоміського залізничного транспорту та його роль у розбудові міст Південної України (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), Іщенко А. (2010)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія в Донбасі в другій половині 1980-х рр. (2010)
Дем’янюк О. - Особливості функціонування місцевих органів влади на Волині за доби Гетьманату П. Скоропадського (2010)
Герінбург О. - Формування земської демографічної статистики в Херсонській губернії: запозичення і новації (2010)
Федорченко О. - Матеріальне становище поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Таврійської і Херсонської губерній) (2010)
Ковальчук І. - Рейди групи "Тютюнник" і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 р. (2010)
Андрєєва С. - Сень Д. В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII – начало XVIII в.) (2010)
Лавренченко Г. К. - Большие возможности мира сжиженных и сжатых газов (2009)
Lavrenchenko G. K. - The means for world of liquefied and compressed gases (2009)
Лавренченко Г. К. - Вклад профессора А.П. Клименко и его школы в создание научных основ углеводородных энерготехнологий (2009)
Lavrenchenko G. K. - Contribution of professor A.P. Kleemenko and his school into creation of scientific bases of hydrocarbon energy technologies (2009)
Калашников О. В. - Развитие "машинной термодинамики" углеводородов (2009)
Kalashnikov O. V. - Development of "machine thermodynamics" of hydrocarbons (2009)
Лавренченко Г. К. - Разработка микрокриогенной системы на многокомпонентном рабочем теле, реализующей модифицированный цикл Клименко (2009)
Lavrenchenko G. K. - Creation of microcryogenic systems on multicomponent working bodies realized a modify Kleemenko's cycle (2009)
Лавренченко Г. К. - Снижение удельного энергопотребления при производстве жидкого кислорода в ВРУ среднего давления , Швец С. Г. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Decrease of specific energy consumption during manufacture of liquid oxygen in ASP of average pressure , Shvets S. G. (2009)
Громов А. Ф. - Азотные и азотно-кислородные воздухоразделительные установки средней производительности нового поколения , Почуева Н. Н. (2009)
Gromov A. F. - Nitric and nitric-oxygen air separation plants of average productivity of new generation, Pochueva N. N. (2009)
Буткевич И. К. - Особенности режимов работы криогенных гелиевых установок и систем (2009)
Butkevich I. K. - Features of operating modes of cryogenic helium plants and systems (2009)
Бровко А. Д. - Создание современного производства продуктов разделения воздуха на Новороссийском кислородном заводе , Леонтьев А. А., Сычёв В. Б. (2009)
Brovko A. D. - Creation of modern manufacture of air separation products in Novorossiysk oxygen factory , Leontyev A. A., Sychev V. B. (2009)
Бондаренко В. Л. - Промышленное применение вихревых и пульсационных охладителей в технологиях извлечения редких газов , Лосяков Н. П., Симоненко Ю. М. (2009)
Bondarenko V. L. - Industrial application of vortical and pulsating chillers in extraction technologies of rare gases , Losyakov N. P., Simonenko Yu. M. (2009)
Вассерман А. А. - Банки данных и автоматизированные информационные системы по теплофизическим свойствам газов и жидкостей , Мальчевский В. П. (2009)
Vasserman A. A. - Databanks and automated information systems on thermophysical properties of gases and liquids , Malchevskiy V. P. (2009)
Файнштейн В. И. - Оценка степени приближения к опасным условиям работы конденсаторов*испарителей воздухоразделительных установок (2009)
Fainshtein V. I. - Estimation of approximation degree to dangerous operating conditions of condensers*evaporatorsof air separation plants (2009)
Поска А.-Й. - Новые высокоэффективные самодействующие клапаны для поршневых компрессороввысокого давления , Стриога Д. (2009)
Poska A.-J. - New high-performance self-active valves for high pressure reciprocating compressors , Strioga D. (2009)
Фирсов С. Н. - Построение отказоустойчивого измерительного блока акселерометров бесплатформенной инерциальной навигационной системы беспилотного летательного аппарата, До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Амброжевич А. В. - Опережающие исследования процесса внешнего и внутреннего обтекания беспилотного летательного аппарата с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем на основе комплексной газотермодинамической модели, Бойчук И. П., Карташев А. С. (2008)
Кладун Е. А. - Упругое взаимодействие акустической волны с круглой пластиной (2008)
Мельник В. Н. - Дифракционные эффекты на оболочках (2008)
Долматов А. И. - К вопросу о влиянии типоразмера абразивного инструмента на эффективность планетарного шлифования плоских поверхностей, Курин М. А. (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование принципиального подхода к решению задач деформирования тонкостенных осесимметричных оболочек (2008)
Горбачев А. А. - Определение шероховатости при глубинном шлифовании с помощью планетарно-шлифовальной головки (2008)
Борисевич В. К. - Проблемы многофакторного моделирования импульсных процессов при изготовлении оболочек двойной кривизны, Молодых С. И., Третьяк В. В. (2008)
Жулай Ю. А. - Теоретический анализ динамической устойчивости системы "шнекоцентробежный насос – трубопроводы" с нетрадиционной областью существования кавитационных автоколебаний (2008)
Шкабура В. А. - Математическая модель газодинамических процессов для численных исследований течения газов в рабочем колесе турбокомпрессора с общим рабочим колесом (2008)
Тропина А. А. - Исследование основных параметров потока неравновесной плазмы в канале плазмотрона (2008)
Харченко В. С. - Модели безотказности и готовности встроенных мультидиверсных систем, Скляр В. В., Сиора А. А., Белый Ю. А. (2008)
Антюфеев В. И. - Сравнительный анализ алгоритмов совмещения изображений в корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппаратов, Быков В. Н. (2008)
Баранник В. В. - Рекуррентное трехмерное полиадическое декодирование в направлении, начиная с младших элементов., Карпенко С. В. (2008)
Коробчинский К. П. - Численная оценка последствий взрыва водорода в атмосфере, Скоб Ю. А., Угрюмов М. Л., Шенцов В. В. (2008)
Дружинин Е. А. - Системный анализ стадий и этапов жизненного цикла разработки сверхлегких и легких летательных аппаратов, Погудина О. К., Яшин С. А. (2008)
Кучер А. Г. - Максимизация вероятности безотказной работы на основе рационального выбора резервных элементов воздушных судов авиакомпании при ограниченой сумме финансирования, Мустафа А.С. Мустафа (2008)
Авилов И. С. - Комплексно–сопряженная модель инерционного стартового устройства легкого беспилотного летательного аппарата, Амброжевич М. В., Середа В. А. (2008)
Карачун В. В. - Особенности функционирования приборов и систем инерциальной навигации в акустических полях (2008)
Крашаница Ю. А. - О восстановлении поля скоростей по кинематическим и динамическим характеристикам в задаче озеена, Шаляль Ф. (2008)
Толмачев Н. Г. - Модели измерения параметров би-вещества на основе геометрических форм его квантов (2008)
Смовзюк Л. В. - Экспериментальное исследование деформированного состояния пластин ступенчато-переменной толщины (2008)
Воробьев Ю. А. - Анализ исследований по сверлению смешанных пакетов из композиционных материалов и титановых сплавов, Николенко А. И., Воробьев А. Ю. (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование определения параметров импульса давления в формующей камере (2008)
Батыгин Ю. В. - Электродинамические процессы в индукционной индукторной системе с прямоугольной формой рабочей зоны, Сериков Г.С., Сериков Г. С. (2008)
Чесноков А. В. - Исследование влияния трансверсального армирования на прочность плетеного композиционного материала, Бакст Е. Е. (2008)
Амброжевич А. В. - Аппаратно-программный инструментарий исследования рабочих процессов пульсирующих воздушно-реактивных двигателей, Бойчук И. П., Силевич В. Ю. (2008)
Бокучава Г. B. - Термоэлектрические свойства карбида бора, полученного различными методами, Карумидзе Г. С., Корж А. Ф., Широков Б. М. (2008)
Варбанец Р. А. - Определение фазы начала сгорания топлива в задачах математического моделирования рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания, Морозов А. И., Михайлов Д. Ю. (2008)
Самедов А. С. - Комплексная методика выбора состава защитных покрытий для лопаток газовых турбин, Усубалиев Т. Б. (2008)
Планковский С. И. - Импрегнированный катод на основе скандата бария, Островский Е. К., Цегельник Е. В. (2008)
Герасименко В. П. - Загрязнение атмосферы выхлопными газами газотурбинных двигателей, Осипов В. В. (2008)
Слободян В. А. - Исследование информативности тестовых фигур с применением корреляционного анализа (2008)
Замирец Н. В. - Оптимизация затрат на создание компонентой архитектуры космического изделия, Щеголь В. А. (2008)
Бабич Ю. - Проблема научности в эстетических теориях XIX века (2009)
Долга Н. - Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості (2009)
Завгородня Л. - Аналіз та інтерпретація як текстуальні стратегії смислотворення, Тимошенко Ю. (2009)
Ильинская Н. - Проблема "литература и христианство" в научной рецепции (2009)
Большакова А. - Авторская фокализация и концепт мира. Статья вторая (2009)
Валуева Н. - Жанрообразующая форма "путешествия" в детективах "фандоринского цикла" Б. Акунина (2009)
Варченко Н. - "Как мучительно быть русским…": к вопросу о концепции национального характера в творчестве М. Горького (2009)
Висоцький А. - Одінічне у "сазі про херда та острів’ян" (2009)
Зайдлер Н. - Концепт честі в повісті Д. Міщенка "Дике поле" (2009)
Кекова С. - Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" (2009)
Кочетова С. - Стихотворения О. Мандельштама "Адмиралтейство" и "Есть иволги в лесах" в интерпретации Н. О. Нильсона (2009)
Невярович Н. - Типы гротескных смещений в жанре "новой" русской сказки (на примере произведений Л. Петрушевской "Пуськи бятые" и "Дикие животные сказки") (2009)
Пашкуров А. - Диалог в художественном мире романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2009)
Чечуй Є. - Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція XVIII століття (2009)
Шестакова Э. - Кавказ – главный герой рассказа И. А. Бунина "Кавказ". Статья вторая (2009)
Шлапак І. - Функціональна роль "промовляючих" імен Дж. Джойса (на матеріалі книги "Поминки за Фіннеганом") (2009)
Шумило Н. - Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського (2009)
Димитренко Л. - Мова поетичного твору та її когнітивна специфіка (2009)
Заболотська О. - Символіка простору і межі у романі В. Фолкнера "Галас і шаленство" (2009)
Зуброва О. - Способи утворення нових одиниць сучасної англійської комп’ютерної лексики (2009)
Москвичова О. - Трансформація структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовних британських поетичних текстах ХІХ-ХХ століть (лінгвосеміотичний аспект) (2009)
Большакова А. - Рождение теории автора: генезис и полемический спектр. Cтатья первая (2009)
Дербенёва Л. - Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема (2009)
Ильинская Н. - Рецепция модернизма в русском поэтическом процессе конца ХХ века (теоретический аспект) (2009)
Алексеева Н. - Антитеза "христианство-язычество" в литературном контексте ХХ столетия (2009)
Вісич О. - Рецепція нон-фініто в творчій спадщині Лесі Українки (2009)
Головачева А. - А. П. Чехов и Ч. Диккенс: рождественские сюжеты (2009)
Грушко С. - "Новая оптика жизни": к вопросу о своеобразии творческого метода Томаса Манна (2009)
Кочерга С. - Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" (2009)
Мацапура В. - О роли и функциях деталей в поэме Гоголя "Мертвые души" (2009)
Пашкуров А. - Поэтика молитвы и богообщения в русской женской поэзии рубежа XVIII–XIX веков, Аликова Е. (2009)
Юферева Е. - Специфика переживания времени в поэтических дневниках (2009)
Кочетова С. - Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень…" на французском языке, Луценко О. (2009)
Любченко О. - Література абсурду в сучасному перекладознавстві (2009)
Хан О. - Особливості перекладу реалій у контексті детективної оповіді (2009)
Лебедєва А. - Роль запозичень з англійської мови у формуванні сучасного російського сленгу (на матеріалі лексикографічних джерел) (2009)
Шипко М. - Специфіка антропоніма як одиниці номінації в англійській мові (2009)
Немченко І. - Глибоке прочитання спадщини геніального співця України (2009)
Большакова А. - Феномен "исчезновения автора". Статья вторая (2009)
Бистрова О. - Поетика малої прози Ф. Достоєвського в аспекті поглядів Д. Чижевського (на матеріалі повісті "Дядечкін сон") (2009)
Головачева А. - И. И. Дмитриев в контексте драматургии А. П. Чехова (2009)
Зубченко О. - Первый из "второго ряда": о своеобразии прозы П. Д. Боборыкина (2009)
Климчук О. - Образ поколения в воспоминаниях А. Наймана "Славный конец бесславных поколений" (2009)
Кочерга С. - Асоціативне поле "італійського" інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі" (2009)
Крижановский Н. - М. О. Меньшиков и А. П. Чехов: к вопросу о взаимовлиянии критика и писателя (2009)
Мацапура В. - Индивидуальный стиль Гоголя и его характерные особенности (2009)
Пасекова Н. - О некоторых литературно-критических взглядах В. Набокова (2009)
Попович А. - Мифопоэтические образы смерти в поэзии М. Муравьева (2009)
Самарин А. - Проблема типологии современного драматургического римейка (2009)
Степанова А. - Проблема міста у зарубіжному літературознавстві 1990-2000-х років: підходи до дослідження (2009)
Хомчак Е. - Cимволическая интерпретация концептов (на материале романов И. А. Гончарова) (2009)
Шестакова Э. - Философские основания ошибки в мире Н. В. Гоголя. Статья первая (2009)
Юрасова Ю. - Функциональная роль авторской маски в цикле рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе (2009)
Петренко Н. - Особливості гендерної ідентифікації суб’єкта в американській поезії (2009)
Шлапак И. - Антопонимия Джеймса Джойса в аспекте "открытого произведения" Умберто Эко (2009)
Ильинская Н. - Рецензия на монографию Л. В. Садыковой "Русское эссе ХХ века. Художественное своеобразие. Динамика жанра" (2009)
Шестакова Е. - Рецепція реципієнта (рецензія на науковий посібник Червінської О. В., Зварича І. М., Сажиної А. В. "Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: теоретично-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури: Науковий посібник". – Чернівці, 2009) (2009)
Удалов В. - Складові літературознавства у просторі цілісно-системного дослідження (2010)
Черткова Н. - "В уме своем я создал мир иной": поэтический мир как литературоведческая проблема. Статья первая (2010)
Висоцький А. - Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна "Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого") (2010)
Дейнега В. - Метафизическая роль смешного и трагического в романе В. Набокова "Камера обскура" (2010)
Кекова С. - К методологии духовно-эстетического анализа поэтического текста: С. Л. Франк о литературе (2010)
Лефанова А. - Функціональна роль суперечностей у структурі книги О. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (2010)
Литовченко Н. - Образ пророка-мессии в сборнике Андрея Белого "Золото в лазури". Статья первая (2010)
Лугова Т. - Гіпотеза М. С. Грушевського про виникнення української літератури (2010)
Оришака О. - Мифологема цикады и ее трансформации в поэзии А. Тарковского. Статья первая (2010)
Попович А. - Мифологема золотого века в поэтической рецепции Н. Карамзина (2010)
Рыбинцева Р. - Борис Мильштейн. Новое имя в русском современном литературном зарубежье (2010)
Самарин А. - Русская драматургия рубежа XX–XXI столетий: проблемы изучения (2010)
Стеценко Н. - Народознавчі мотиви у ранній творчості М. Гоголя, Чикалова Т. (2010)
Сулейманова Н. - Образ маски в художественной системе романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2010)
Тырышкина Е. - "Короткого, горького счастья всплеск…" Р. Ивнева: принципы означивания и механизмы формирования читательской реакции (2010)
Мішуков О. - Мистецтво як фактор історичного розвитку людської свідомості (нотатки до лекції) (2010)
Борисова Т. - Критерии стереотипности персонажа художественного произведения (2010)
Главацька Ю. - Гносеологічні властивості тексту англомовної байки (2010)
Дербенёва Л. - Художник с литературным "дыханием". Рецензия на монографию В. И. Мацапуры: "Н. В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики" (2010)
Соболь В. - Псалтырь как творческий инспиратор и ключ, или на мистических высотах откровения (2010)
Рубцов А. И. - История создания, этапы становления, состояние и перспективы развития ОАО "Криогенмаш" (2009)
Rubtsov A. I. - History of creation, stages of formation, condition and prospects of development of JSC "Cryogenmash" (2009)
Каминский О. Н. - Реализация компанией ОАО "Криогенмаш" концепции "производство под заказ" (2009)
Kaminsky O. N. - Realization of the concept "manufacture under order" by company JSC "Cryogenmash" (2009)
Буткевич И. К. - Особенности одно- и двухконтурных криогенных гелиевых систем (2009)
Butkevich I. K. - Features one- and two-circuit cryogenic helium systems (2009)
Лапшин А. А. - Системы автоматизации воздухоразделительных установок и кислородных станций производства ОАО "Криогенмаш" (2009)
Lapshin A. A. - Automation systems of air separation units and oxygen plants by manufacture of JSC "Cryogenmash" (2009)
Гринь Н. П. - Поршневые воздушные компрессорные машины нового поколения для ВРУ, реализующих циклы среднего и высокого давлений , Наталуха Ю. Б., Смирнов А. В. (2009)
Grin N. P. - Piston air compressor of new generation for ASP realizing cycles of average and high pressure, Nataluha Y. B., Smirnov A. V. (2009)
Павлов Н. В. - Использование современных комплектующих и материалов при создании криогенного оборудования для газовых технологий , Чадымов В. А. (2009)
Pavlov N. V. - Using of modern components and creation of cryogenic equipment for gas technologies, Chadymov V. A. (2009)
Недоступ В. И. - Особенности термодинамической поверхности и структура уравнения состояния жидкости (2009)
Nedostup V. I. - Features of thermodynamic surface and structure of equation of state for fluid (2009)
Вассерман А. А. - Аналитическое описание теплофизических свойств воздуха и его компонентов и составление таблиц справочных данных (2009)
Vasserman A. A. - Analytical description of thermophisical properties of air and its components and development of reference data tables (2009)
Рубан А. Г. - Международный опыт обновления газобаллонного парка производителей технических газов (2009)
Ruban A. G. - International experience of upgrading cylinder fleets of technical gases manufactures (2009)
Чижиченко В. П. - Взрывобезопасность кислородных баллонов парка производителей технических газов (2009)
Chizhichenko V. P. - Explosion safety of oxygen cylinders of technical gases manufactures (2009)
Бондаренко В. Л. - Конденсационные системы обогащения Ne-He-смеси и опыт их использования на Нижнетагильском металлургическом комбинате , Лущик А. А., Андреев А. Г., Дьяченко Т. В. (2009)
Bondarenko V. L. - Condensation systems of Ne-He mixture enrichment and experience of their using on Nignetagil metallurgical combine , Luschik A. A., Andreev A. G., Diachenko T. V. (2009)
Амброжевич А. В. - Метод оценки энергетического совершенства импульсных тепловых машин с газообразным рабочим телом, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В., Ларьков С. Н. (2008)
Кулик А. С. - Построение математических моделей испытательной климатической камеры типа тепло-холод-влага, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Кулик А. С. - Эффективность избыточных систем стабилизации и ориентации космических аппаратов с двигателями-маховиками, Суббота А. М., Резникова О. В. (2008)
Марюхненко В. С. - Анализ показателей надежности сложных информационных управляющих систем с группами отказов различного происхождения (2008)
Пустовойтов В. П. - Влияние турбовинтовых двигателей на силу сопротивления самолета и статическую силовую устойчивость самолета по скорости полета (2008)
Чесноков А. В. - Исследование влияния технологических параметров плетения на структуру поверхностного слоя (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование определения напряженно-деформированного состояния тонкостенных осесимметричных оболочек (2008)
Курин М. А. - Траектория микрорезания шлифующего зерна при плоском планетарном шлифовании периферией круга (2008)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки энергетического совершенства двухступенчатых беспилотных летательных аппаратов, Карташев А. С., Середа В. А., Яшин С. А. (2008)
Барышева Е.С. - Исследование структуры течения в центробежной ступени компрессора авиационного двигателя, Бойко Л. Г., Борисов В.С., Дрынов О. Н. (2008)
Жукова-Бойко Т. Н. - Основы расчетно-экспериментальной методики прогнозирования ресурса газоразрядных полых высокоэмиссионных катодов электрореактивных двигателей, Нестеренко С. Ю., Оранский А. И. (2008)
Огиенко С. A. - Особенности взаимодействия электрического зонда с плазмой, генерируемой ускорителем, Сетракова Я. А. (2008)
Бокучава Г. B. - Высокотемпературный термоэлектрический генератор, Карумидзе Г. С., Широков Б. М. (2008)
Толмачев Н. Г. - Определение параметров фотона и магнитного монополя в их электромагнитном взаимодействии (2008)
Анютин А. Н. - Оценка величины потерь в компрессорной решетке с наклонными или изогнутыми в окружном направлении лопатками, Буслик Л. Н., Волов А. Г., Демин А. Е. (2008)
Барышев В. И. - Реализация бесконтурного частотного дискриминатора на цифровых элементах, Мазуренко А. В., Печенин В. В. (2008)
Латкин М. А. - Оценка длительности и стоимости проектов с учетом негативного воздействия рисков, Илюшко В. М. (2008)
Лавренченко Г. К. - Десятый семинар по проблемным вопросам совершенствования производств продуктов разделения воздуха (2010)
Lavrenchenko G. K. - The tenth seminar on problem aspects of air separation products manufacture perfection (2010)
Бондаренко В. Л. - Результаты испытаний макетного образца термоакустического охладителя , Сурьянинова Н. Н. (2010)
Bondarenko V. L. - Prototype pattern test results of a thermo-acoustic refrigerator, Surianinova N. N. (2010)
Буткевич И. К. - Способы форсирования криогенных гелиевых систем (2010)
Butkevich I. K. - Forcing ways of cryogenic helium systems (2010)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 1. Получение азота под давлением (2010)
Шалаев Д. Ю. - Особенности компрессоров компании "Man Turbo" для современных криогенных воздухоразделительных установок (2010)
Shalaev D.Yu. - Features of "Man Turbo" compressors for modern cryogenic air separation plants (2010)
Леонтьев А. А. - Повышение эффективности жидкостных ВРУ среднего давления при их создании или модернизации , Бровко А. Д. (2010)
Leontyev A. A. - Liquid average pressure ASP progress in their creation or modernization , Brovko A. D. (2010)
Домашенко А. М. - Криогенное оборудование для децентрализованного снабжения потребителей сжиженным природным газом , Лапшин А. Г., Довбиш А. Л. (2010)
Domashenko A. M. - Cryogenic equipment for decentralized consumer supply of liquefied natural gas, Lapshin A. G., Dovbish A. L. (2010)
Артёменко С. В. - Оценка термодинамической эффективности азеотропных смесей хладагентов с низкими значениями потенциала глобального потепления , Семенюк Ю. В., Железный В. П. (2010)
Artemenko S. V. - Thermodynamic efficiency of low GWP azeotropic refrigerant mixtures, Semenyuk Yu. V., Zhelezny V. P. (2010)
Левин И. В. - Применение насосов компании "Cryostar" в эффективных газовых технологиях и криогенном оборудовании , Машункин Б. М., Уткин В. Н. (2010)
Levin I. V. - "Cryostar" pumps application in the efficient gas technologies and cryogenic equipment , Mashunkin B. M., Utkin V. N. (2010)
Богорош А. Т. - Про упругость многокомпонентных тугоплавких пленок, Воронов С. А., Черный И. Ю., Бубулис А. (2008)
Чесноков А. В. - Анализ напряженного состояния стержня в подающем узле установки автоматизированной сборки армирующих каркасов (2008)
Репалова О. Н. - Визуализация процесса приграничной кристаллизации при вынужденном движении нелинейно-вязкой жидкости по трубопроводам и каналам (2008)
Толмачев Н. Г. - Идентификация физических параметров би-вещества в константах геометрических форм его квантов (2008)
Молодых С. И. - Проектирование и исследование технологии импульсного деформирования фрезерованных панелей двойной кривизны, Третьяк В. В., Молодых Л. С. (2008)
Куликов Г. Г. - Обеспечение потребных характеристик короткого взлета и посадки самолета с ТВВД, Котенко П. С., Фатиков В. С., Ищук В. П. (2008)
Малахов А. В. - Гидродинамика разделения многофазных смесей на основе воды, Ткаченко И. В. (2008)
Тарасова В. А. - Математическая модель течения двухфазного теплоносителя через капиллярно-пористую структуру испарителя контурной тепловой трубы (2008)
Бойко Л. Г. - Влияние угла установки лопаток входного направляющего аппарата на эксплуатационные характеристики газотурбинного двигателя, Карпенко Е. Л. (2008)
Матвеенко В. Т. - Результаты исследования характеристик циклов газотурбинных двигателей с промежуточным охлаждением, промежуточным подогревом газа и турбиной перерасширения, Очеретяный В. А. (2008)
Воробьев Ю. С. - Динамическое напряженно-деформированное состояние лопатки при ударе по входной кромке, Чернобрывко М. В. (2008)
Шкабура В. А. - Исследование особенностей работы турбокомпрессора с общим рабочим колесом в газотурбинных двигателях (2008)
Костюк В. Е. - Влияние входной неравномерности потока на гидравлическое сопротивление отрывного диффузора камеры сгорания авиационного ГТД. 1. математическая модель и ее верификация, Кирилаш Е. И. (2008)
Кумченко Я. А. - Автономный нетрадиционный летательный объект космического энергообеспечения при его работе в глубоком космосе. Модель "КАШТУЛ-1" (2008)
Радченко А. Н. - Теплоиспользующая установка с испарительным конденсатором для охлаждения циклового воздуха газотурбогенератора, Горин В. В., Сапармамедов А. Н. (2008)
Буряченко А. Г. - Испытательная база и методическое обеспечение испытаний ответственных изделий авиационной техники, Ранченко Г. С. (2008)
Абрамов А. Д. - Обнаружение сигнала по совокупности выборок для виброакустического контроля конструкций бортовых устройств, Петрунина Т. А. (2008)
Баранник В. В. - Метод восстановления двоичных одномерных плавающих структурных чисел, Хаханова А. В. (2008)
Ларьков С. Н. - Метод отображения результатов численного моделирования задач механики сплошной среды (2008)
Истомин В. И. - Автоматизированная система для очистки нефтесодержащих вод энергетических установок, Тверская С. Е., Веселов В. А. (2008)
Мазорчук М. С. - Формирование программы развития производственного предприятия на основе анализа портфеля инновационных проектов, Павленко Т. Ю., Коновалова Е. В. (2008)
Хорольский П. Г. - Проектирование инвестиционно привлекательных сложных технических систем (2008)
Харитонов Ю. Н. - Основные задачи базовых функций управления проектом реконструкции (2008)
Лавренченко Г. К. - "Криоген-Экспо-2009": от сохранения достигнутого — к росту объёмов производства (2010)
Lavrenchenko G. K. - "Cryogen-Expo-2009": from preservation of achieved to high rates of growth (2010)
Буткевич И. К. - Обеспечение высокого уровня надёжности криогенных гелиевых систем (2010)
Butkevich I. K. - Ensuring of high safety level of cryogenic helium systems (2010)
Рутковский Ю. А. - Резонансные волновые процессы во всасывающих системах поршневых компрессоров (2010)
Rutkovskiy Ju. A. - Resonant wave processes in suction systems of piston compressors (2010)
Кортиков А. В. - Современные типы воздухоразделительных установок ОАО "Криогенмаш" для получения технического кислорода , Тарасова Е. Ю., Агекян Г. А. (2010)
Kortikov A. V. - "Cryogenmash" modern air separation plants for technical oxygen production, Tarasova E. Yu., Agekyan G. A. (2010)
Кузьменко И. Ф. - Установки сжижения природного газа на базе детандерных азотных циклов, Передельский В. А., Довбиш А. Л. (2010)
Kuzmenko I. F. - Natural gas liquefaction units on the base of expander nitrogen cycles, Peredelskiy V. A., Dovbish A. L. (2010)
Лавренченко Г. К. - Выставки "PCVEXPO" и "GASSUF": повышение информационного потенциала , Швец С. Г. (2010)
Lavrenchenko G. K. - "PCVEXPO" and "GASSUF": increase of information potential, Shvets S. G. (2010)
Троценко А. В. - Влияние составляющих эксергетических потерь на характеристики двухпоточных теплообменников , Поддубная М. В. (2010)
Trotsenko A. V. - The influence of the exergic losses components on the two-flows heat exchangers characteristics , Poddubnaya M. V. (2010)
Пятничко А. И. - Результаты обследования полигонов ТБО Украины для установления объёмов добычи и состава биогаза , Жук Г. В., Баннов В. Е. (2010)
Piatnichko A. I. - Results of MSW area inspection in Ukraine for establishment of biogas extraction and structure volumes , Zhuk G. V., Bannov V. E. (2010)
Тарасенко И. А. - Создание криогенного комплекса для производства и хранения жидкого азота в ОАО "Сургутнефтегаз" , Руцкий С. В. (2010)
Tarasenko I. A. - Creation of cryogenic complex for liquid nitrogen manufacture and storage in "Surgutneftegas" , Rutskiy S. V. (2010)
Капитанова Л. В. - Влияние параметров амортизации на нагруженность стоек шасси при перемещении самолета по неровному аэродрому, Любченко Н. А. (2008)
Амброжевич А. В. - Классификация и оценки функционального совершенства ствольных комплексов с летательными аппаратами на основе критериев подобия, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В., Ларьков С. Н. (2008)
Минтюк В. Б. - Точность, сходимость и устойчивость метода рэлея-ритца при различных базисах. (2008)
Курин М. А. - Определение длины дуги контакта абразивного зерна с деталью при глубинном планетарном шлифовании плоских поверхностей (2008)
Кулик А. С. - Восстановление измерений навигационной системы в режиме реального времени, Фирсов С. Н., До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Ватик М. Хуссейн - Моделирование процесса навигации динамической системы на основе обработки видеоизображения (2008)
Амброжевич А. В. - Комплексная траекторная модель летательного аппарата, Середа В. А. (2008)
Fayad А. Shalal - Численная реализация начально-краевой задачи Озеена движения телесного профиля вблизи поверхности раздела (2008)
Редчиц Д. А. - Численное моделирование нестационарных турбулентных отрывных течений при обтекании ротора Савониуса (2008)
Меняйлов А. В. - Применение эволюционных методов для решения задач оптимизации компрессоров газотурбинных двигателей, Трончук А. А., Угрюмова Е. М. (2008)
Гоцуленко В. В. - Теоретическое описание автоколебаний вибрационного горения в модели жидкостного реактиного двигателя (2008)
Спесивцев В. В. - Геометрические характеристики ударно-волновой структуры и параметры газа первой бочки сверхзвуковой струи (2008)
Толмачев Н. Г. - Гипотеза би-вещества как источника тахионной энергии (2008)
Бугаенко О. М. - Механизмы дополнительного диспергирования жидкой фазы биосорбента в разгонном устройстве многофазного газогенератора, Нечипорук Н. В., Гусев Ю. А., Чигрин В. С. (2008)
Хитрова Е. Ю. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административных самолетов на этапе их проектирования, Рябков В. И., Бабенко Ю. В. (2008)
Щеголь В. А. - Риски в инновационных проектах создания космической техники, Коновалова Е. В. (2008)
Лавренченко Г. К. - Криогенные комплексы производства и отгрузки СПГ, его приёма, хранения и регазификации в системе международной торговли, Копытин А. В. (2010)
Lavrenchenko G. K. - Cryogenic complexes of LNG production and uploading, its acceptance, storage and regasification in the international trade system , Kopytin A. V. (2010)
Пятничко А. И. - Анализ эффективности производства работы при регазификации СПГ , Онопа Л. Р., Лавренченко Г. К. (2010)
Piatnichko A. I. - Efficiency analisys of work production in LNG regasification, Onopa L. P., Lavrenchenko G. K. (2010)
Пятничко А. И. - Оптимизация состава растворов вода-амины как абсорбентов установки извлечения биометана из биогаза , Иванов Ю. В., Крушневич Т. К. (2010)
Piatnichko A. I. - Optimization of water-amine solutions consentration as absorbents in a unit of biomethane extraction from biogas , Ivanov Ju. V., Krushnevich T. K. (2010)
Иванов К. А. - Современные атмосферные испарители криогенных жидкостей, Павлов Н. В. (2010)
Ivanov K. A. - Modern atmospheric vaporizers of cryogenic liquids, Pavlov N. V. (2010)
Кузьменко И. Ф. - Технология комплексной переработки шахтного газа с получением товарного сжиженного метана, Рубцов А. И., Довбиш А. Л., Мельниченко А. А. (2010)
Kuzmenko I. F. - Technology of mine gas complex processing along with commercial liquid methane production, Rubtsov A. I., Dovbish A. L., Melnichenko A. A. (2010)
Лавренченко Г. К. - Особенности эффективного машинного оборудования установок ожижения и реконденсации природного газа , Швец С. Г. (2010)
Lavrenchenko G. K. - Efficient machinery for liquefaction and recondensation of natural gas, Shvets S. G. (2010)
Горбачёв С. П. - Технология производства СПГ на газораспределительных станциях при повышенном содержании диоксида углерода в сетевом газе , Люгай С. В., Самсонов Р. О. (2010)
Gorbachiov S. P. - LNG production technology at gas-distribution stations in condition of high content of carbon dioxide in gas pipelines , Ljugay S. V., Samsonov R. O. (2010)
Лавренченко Г. К. - Успешная презентация газового проекта (2010)
Lavrenchenko G. K. - Successful presentation of a gas project (2010)
Троценко А. В. - Определение константы Генри на основе кубических уравнений состояния, Валякина А. В. (2010)
Trotsenko A. V. - Henry's constant determination on the base of cubic equations of state, Valiakina A. V. (2010)
Бухолдин Ю. С. - Повышение эффективности и надёжности компрессорных станций магистральных газопроводов, Северин А. С., Татаринов В. М., Шахов С. В. (2010)
Bukholdin Ju. S. - High efficiency and safety of main gas pipeline compressor stations, Severin O. S., Tayarinov V. M., Shakhov S. V. (2010)
Ямпольская О. И. - Комплексы для проведения освидетельствования баллонов для сжатых и сжиженных газов (2010)
Yampolskaya O. I. - Complexes for inspection of cylinders for compressed and liquefied gases (2010)
Сеник М. Г. - Производство перлита в мобильных комплексах для изоляции криогенного оборудования при его сооружении, Коротаев Э. Г. (2010)
Senik M. G. - Perlite production in mobile complexes for cryogenic equipment insulation in the process of its building , Korotaev E. G. (2010)
Амброжевич А. В. - Малоресурсный метод численного моделирования течений в геометрических областях сложной формы, Бойчук И. П., Ларьков С. Н., Середа В. А. (2008)
Гайдачук А. В. - Математическое моделирование процесса отверждения композиционной ремонтной накладки, Смовзюк Л. В., Шевцова М. А. (2008)
Курин М. А. - Определение угла ориентации режущего зерна относительно вектора скорости резания при планетарном шлифовании плоских поверхностей (2008)
Чесноков А. В. - Перспективы улучшения качества углерод-углеродных композиционных материалов, Гайдачук А. В., Потапов А. М., Гурин И. В. (2008)
Чернобрывко М. В. - Математическое моделирование соединения элементов конструкций с использованием импульсных источников энергии (2008)
Рева О. М. - Модель проблемної ситуації в системах управління повітряним рухом, Селезньов Г. М. (2008)
Игнатов В. А. - Необходимые условия оптимального управления обработкой сигналов в интегрированных аэрокосмических навигационных системах, Кудренко С. А., Вельдяскина М. И., Никулин В.И. (2008)
Зосимович Н. В. - Роботизированая система с комбинированным управлением ДПЛА для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга окружающей среды (2008)
Проскура Г. А. - Наблюдаемость инструментальных погрешностей интегрированной бесплатформенной инерциальной навигационной системы и методика их оценивания, Кортунов В. И. (2008)
Симонов В. Ф. - Адаптивная система управления беспилотным летательным аппаратом Т-10, Амелина И. В. (2008)
Бандура И. Н. - Исследование оптимального алгоритма демпфирования космического аппарата, Дыбская И. Ю., Пхайко И. В. (2008)
Безручко К. В. - Прогнозирование характеристик электрохимических аккумуляторов систем электроснабжения ракетно-космических комплексов, Давидов А. О., Кадигроб Т. С., Ширинский С. В. (2008)
Бойко Л. Г. - Математическая модель газотурбинного двигателя с повенцовым описанием многоступенчатого осевого компрессора и ее практическое применение, Карпенко Е. Л. (2008)
Гарин А. О. - Технологический источник для ионной очистки поверхностей лопаток гтд перед осаждением покрытий (2008)
Герасименко В. П. - Параметрический анализ характеристик кольцевого диффузора, Осипов Е. В. (2008)
Толмачев Н. Г. - Альтернативные пути исследования основ вещества (2008)
Гарин В. О. - Оценка эффективности защиты термокатода в электродуговом плазмотроне, Богославец Ю. А. (2008)
Василенко А. С. - Мониторинг рельефа земной поверхности с помощью космических радиолокационных комплексов, Съедина Ю. В., Съедин Ю. В., Шишкин Д. В. (2008)
Еремеев О. И. - Мера информативности участков изображений, Пономаренко Н. Н. (2008)
Бушуев С. Д. - Проектное финансирование на модели Earn Value, Бушуева Н. С., Ярошенко Р. Ф. (2009)
Скакун В. О. - Методи та моделі управління ризиком в проектах модернізації потенційно небезпечних об’єктів, Рак Ю. П. (2009)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 3. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури (2009)
Тесля Ю. М. - Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті, Оберемок І. І., Тімінський О. Г. (2009)
Бушуєв С. Д. - Управління довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних моделей, Гоц В. В. (2009)
Гладка О. М. - Управління проектами як прийняття рішень: побудова матриці осіб, що приймають рішення протягом життєвого циклу проекту (2009)
Рач Д. В. - Влияние характеристик денежного потока на показатели оценки жизнеспособности проекта (2009)
Голубятніков В. Т. - Аналіз та оцінка конкурентного середовища при техніко-економічному обґрунтуванні проектів (2009)
Кушнарев А. В. - Генетический код продукта проекта, Литвинченко А. А. (2009)
Коваленко Н. В. - Критеріальний підхід до управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній (2009)
Россошанская О. В. - Качественная основа количественного аспекта компетентностной методологии в управлении проектами (2009)
Рач В. А. - Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів, Борзенко-Мірошніченко А. Ю. (2009)
Гайда А. Ю. - Визначення складових якості навчальних матеріалів автоматизованих систем навчання (2009)
Пилипенко А. И. - Особенности разработки количественных методов управления проектами в сфере культуры и искусства (2009)
Тесленко П. А. - Стратегия и тактика развития проектов на основе закона Тернера-Руденко (2009)
Бєлова Н. М. - Порівняльний аналіз проектів стратегій судноплавної компанії (2009)
Лапкина И. А. - Особенности применения проектной терминологии в программах воссоздания танкерного флота, Петрова Е. С. (2009)
Покатілов І. П. - Проект створення світового морського реєстру України як напрям підвищення конкурентоспроможності українського суднобудування (2009)
Ігнатова О. В. - Практичне застосування системно-процесного представлення функціональної діяльності організацій, Самоздра М. М., Сень О. М. (2009)
Аронова В. В. - Управління комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрування змінами в системі маркетингу (2009)
Дібніс Г. І. - Проектування організаційних структур адміністративних систем управління на основі цільового підходу, Шаріпова О. С., Денісенко І. В. (2009)
Рач В. А. - Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин, Коляда О. П. (2009)
Рач В. А. - Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств, Бирюков О. В. (2009)
Лавренченко Г. К. - Что сдерживает более широкое использование природного газа как моторного топлива? (2010)
Lavrenchenko G. K. - What does restrain the wider use of natural gas as a motor fuel? (2010)
Бондаренко В. Л. - Оптимизация геометрических размеров адсорберов, используемых в технологиях очистки редких газов, Лосяков И. А., Симоненко О. Ю., Дьяченко О. В., Симоненко Ю. М. (2010)
Bondarenko V. L. - Optimization of adsorbers geometrical sizes, used in cleaning technologies of rare gases, Losyakov I. A., Simonenko O. Yu., Diachenko O. V., Simonenko Yu. M. (2010)
Кравченко М. Б. - Аналитическое исследование противоточных теплообменников (2010)
Kravchenko M. B. - Analytical research of counterflow heat exchangers (2010)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 2. Характеристики узла извлечения азота, Чуклин А. П. (2010)
Taran V. N. - Calculation features of air rectification. 2. Knot descriptions of nitrogen extraction, Chuclin A. P. (2010)
Буткевич И. К. - Автоматизация криогенных гелиевых установок и систем: проблемы и пути решения (2010)
Butkevich I. K. - Automatization of cryogenic helium plants and systems: problems and solutions (2010)
Рубан А. Г. - Оценка эффективности применения облегчённых стальных баллонов высокого давления при обеспечении потребителей техническими газами (2010)
Ruban A. G. - Estimating usage efficiency of lightweight high pressure steel cylinders for supplying consumers with technical gases (2010)
Фетисов А. Б. - Влияние наддува тёплого газа в проточную часть криогенного турбодетандера на его эффективность, Смирнов Е. Н. (2010)
Fetisov A. B. - The efficiency influence of warm gas boost into the flowing channel of a cryogenic turbo-expander, Smirnov E. N. (2010)
Хупавко К. В. - Десятилетний опыт эксплуатации станции разделения воздуха компании "SIAD", Гордиенко П. В. (2010)
Чижиченко В. П. - Анализ причин взрывов кислородных баллонов: комментарий к Луганской трагедии (2010)
Chizhichenko V. P. - Analysis of reason of explosions of oxygen cylinders: comment to Luhansk tragedy (2010)
Павлов Н. В. - Группы безопасности для сосудов, работающих под давлением криогенных, высокочистых, токсичных и взрывоопасных газов, Иванов К. А. (2010)
Pavlov N. V. - Safety group for vessels, working under pressure of cryogenic, high-clean, toxic and explosive gases, Ivanov K. A. (2010)
Бушуева Н. С. - Системная формализация управления проектами в рамках проактивного подхода к развитию организаций, Мысник Л. Д., Олексеенко М. Н. (2009)
Рибак С. О. - Державна інноваційна політика в контексті розбудови конкурентної економіки (2009)
Ляшенко О. М. - Семантика загроз діяльності підприємства (2009)
Казиева Р. К. - Кластерные и репродуктивные форматы бизнеса: миссия предпринимательства и экономическое развитие (2009)
Тесля Ю. М. - Гармонизация на основе несиловой самоорганизации, Курилко О. Н. (2009)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 4. Методологічні положення моделювання проектів сприяння процесам розвитку організації (2009)
Дибнис Г. И. - Адміністративне управління формуванням і розвитком організаційної культури на підприємстві, Оникиенко Е. В., Ромахова О. А. (2009)
Тімінський О. Г. - Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення (2009)
Афтанюк О. В. - Многокритериальная оценка эффективности проектов при недетерминированных WBS (2009)
Рамазанов С. К. - Интегральная модель эколого-экономического управления прораммой (проектом) как сложной системой на основе знаний и нечеткой логики (2009)
Шаров О. І. - До формування структури бачення "траєкторії вищої освіти" України в контексті проектно-орієнтованого суспільства (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Правове забезпечення впровадження проектно-орієнтованого управління системою вищої освіти на регіональному рівні (2009)
Рач В. А. - Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів, Коляда О. П., Антонян О. А. (2009)
Россошанская О. В. - Риск, как категория компетентностного похода в управлении проектами, Рач Д. В. (2009)
Качанов С. О. - Моделювання оцінки ризику для процедур діяльності з державного нагляду і контролю (2009)
Тесленко П. А. - Модель управления движения галсами на основе закона Тернера-Руденко (2009)
Фатеев Н. В. - Бюджетирование в системе управления проектами и программами судоремонтного предприятия, Запорожец И. М. (2009)
Солоп О. Г. - Проектно-орієнтоване управління в організаціях з жорсткими обмеженнями (2009)
Дибнис Г. И. - Определение совокупности работ контрольно-аналитического обеспечения административного управления кадровой подсистемой предприятия, Оникиенко Е. В., Ромахова О. А. (2009)
Шишкова Н. Л. - Організаційний аспект управління проектом санації вугільного підприємства (2009)
Бузько І. Р. - Потенціал організаційної стійкості підприємства в умовах його трансформації, Королевська Н. Ю. (2009)
Рач В. А. - Проблеми захисту інформації в управлінні проектами в епоху економіки знань (2009)
Бушуєв С. Д. - Формування цінності в діяльності проектно-орієнтованих організації, Бушуєва Н. С. (2009)
Верба В. А. - Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії (2009)
Кравченко О. М. - Програми стратегічного розвитку регіону: переваги та недоліки (2009)
Молоканова В. М. - Модель життєвого циклу як основа проектного управління (2009)
Кузьмичов А. І. - Електронно-таблична реалізація мережевої моделі проекту (2009)
Ігнатова О. В. - Структурно-логічна модель системної організації діяльності організацій з жорсткими обмеженнями (2009)
Ляшенко Н. Є. - Проблеми оцінки інтелектуальних активів в управлінні (2009)
Фініков Т. В. - Нагальні завдання та змістовні принципи проектно-орієнтованого реформування вищої освіти України, Шаров О. І. (2009)
Аніщенко В. О. - Розвиток лідерства і мотивація персоналу в освітній сфері на матеріалах Чернігівського регіону, Ткаленко Н. В. (2009)
Жованик В. І. - Моделювання динаміки підсумку академічних ресурсів ВНЗ (2009)
Лихолобов Е. А. - Розробка технології управління персоналом підприємства (2009)
Царенко Н. В. - Вибір інструментарію обґрунтування заходів при формуванні корпоративної культури промислового підприємства (2009)
Мартинов А. А. - Деякі аспекти аналізу затрат на інноваційну діяльність підприємства (2009)
Пилипенко А. І. - Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблемні питання (2009)
Медведєва О. М. - Особливості малих інноваційних підприємств в аспекті управління проектами та концепції корпоративної соціальної відповідальності, Євдокимова А. В. (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Обґрунтування приналежності наукового дослідження за темою "Методологічні основи проектно-орієнтованого управління системою вищої освіти на регіональному рівні" до наукової спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами (2009)
Кривуля П. В. - Родовое разнообразие систем показателей: частные концепты разработок СП-проектов на предприятиях, Дорошко М. В. (2009)
Дибнис Г. И. - Систематизация работ по управлению предприятием и задачи их гармонизации, Попова Н. Н. (2009)
Рач В. А. - Цінністно-орієнтовані стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості, Гладка О. М. (2009)
Россошанская О. В. - "Проект" и "проектирование" как базовые категории компетентностного подхода в социокультурной деятельности, Журавлева Н. В. (2009)
Сенченко М. - Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання ― 2012 рік (2013)
Виходець О. - Комунікаційні засади поведінки редакторів видавництв та ЗМІ (2013)
Афонін О. - Видавнича стратегія в українському вимірі (2013)
Коржановська Т. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис авторефератів дисертацій") (2013)
Колесникова Т. - Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокоїінтелектуалізації бібліотечної професії (2013)
Іващенко В. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження, Палійчук Р. (2013)
Тишевська-Шапошник О. - Формування позитивного туристичного іміджу харківського регіону в ЗМІ (2013)
Чеховська І. - Все йде, все змінюється (2013)
Кузнєцов О. - Контент-аналіз як засіб виявлення ступеня новизни публікацій, Кузнецов А. (2013)
Біланич Г. - Зародження газетної справи на Закарпатті (2013)
Афонін О. - Вчителько моя (2013)
Мельник В. - Внесок Ольги Грушевської в розвиток вітчизняної бібліотечної справи (2013)
Саприкін О. - Інформаційна експансія, інформаційна війна та інформаційна атака у засобах масової інформації на прикладі Євро-2012 (2013)
Філіпова Л. - Бібліотечні колекції з україністики у CША, Варлагіна М. (2013)
Васьківська О. - VІ Міжнародна конференція видавців, поліграфістів і розповсюджувачів друку в Мінську (2013)
Навчальний семінар з питань систематизації документів за Універсальною десятковою класифікацією (2013)
І відомі письменники, і яскраві дебютанти (2013)
До сторіччя Андрія Малишка (2013)
Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей у науково-практичний журнал "Вісник Книжкової палати" (2013)
Колегія Держкомтелерадіо відзначила якісно новий рівень роботи відомства у минулому році (2013)
Звіт про діяльність Правління Благодійної організації "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" за період з 16 лютого 2012 року до 27 лютого 2013 року (2013)
Мельник В. - Біля витоків нової науки (2013)
Коржановська Т. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис авторефератів дисертацій") (2013)
Постельжук О. - Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Струнгар А. - Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект (2013)
Довгань О. - Функціонування інформації в контексті діяльності служби "Віртуальна бібліографічна довідка" — об'єднаного проекту освітянських бібліотек (2013)
Назаровець С. - Підтримка руху відкритого доступу в українському бібліотекознавстві (2013)
Швецова-Водка Г. - Розвиток теорії книгознавства у другій половині ХХ — на початку XXI століття (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. - Юридична література у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку ХХ століття (2013)
Лоза Г. - Створення друкарні та видавництва Київського політехнічного інституту (1898—1925) (2013)
Конта Р. - Етнологічна діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська та діаспорна історіографія та діаспорна історіографія (2013)
Книжкова палата України презентувала нове книгосховище і модернізовані системи зберігання друкованої продукції (2013)
Визначено переможців щорічної премії "Українська книжка року" (2013)
Кудлач В. - Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України: проблеми збереження,ідентифікації, наступності та доступу (2013)
Книжкова виставка в Каїрі зібрала весь арабський книжковий світ (2013)
Скляренко Є. - Українcька книга на виставці у Мінську (2013)
Олійник О. - Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек (2013)
Бангкок — Всесвітня Столиця Книги 2013 року (2013)
Лавренченко Г. К. - Содействие развитию глобальной отрасли низкотемпературных технических газов (2010)
Lavrenchenko G. K. - The assistance to develop global branch of low-temperature industrial gases (2010)
Кортиков А. В. - Создание современного комплекса по производству продуктов разделения воздуха в г. Полевской, Тарасова Е. Ю., Шитиков В. В. (2010)
Kortikov A. V. - Creation of modern complex for production of air separation products by Polevskoy, Tarasova E. Yu., Shitikov V. V. (2010)
Черемных О. Я. - Создание оборудования нового поколения для хранения и транспортирования продуктов разделения воздуха (2010)
Cheremnikh O. Ya. - Creating a new generation of equipment for storage and transportation products of air separation (2010)
Смирнов А. В. - Разработка поршневого компрессора блочной конструкции 4ВМ10-55/71М1 для воздухоразделительных установок среднего давления, Гринь Н. П., Наталуха Ю. Б. (2010)
Smirnov A. V. - Development piston compressor block design 4VM10-55/71M1 for air separation plants medium pressure, Grin N. P., Nataluha Y. B. (2010)
Атабегова Е. А. - Схемные, конструкторские и технологические решения, используемые при создании эффективных СПГ-установок, Людковский П. Г., Пуртов С. Н. (2010)
Atabegova E. A. - Scheme design and technological solutions used in setting up effective LNG plants, Lyudkovskiy P. G., Purtov S. N. (2010)
Дабахов С. И. - Техническое обеспечение ксеноновых медицинских технологий, Завадских Р. М., Костромитина Г. Г., Наумов С. А., Шиляев А. Г., Беляев Ю. И. (2010)
Dabakhov S. I. - The technical support of xenon medical technologies, Zavadskikh R. M., Kostromitina G. G., Naumov S. A., Shilyaev A. G., Belyaev Y. I. (2010)
Вассерман А. А. - Автоматизированная система по теплофизическим свойствам рабочих веществ низкотемпературной техники , Козловский С. В., Мальчевский В. П. (2010)
Vasserman A. A. - Automated system on thermophysical properties of working fluids for lowtempereture technics, Kozlovsky S. V., Malchevsky V. P. (2010)
Бондаренко В. Л. - Предотвращение аварий и потерь газа в технологической линии очистки неоногелиевой смеси, вызванных коррозией оборудования, Лосяков Н. П., Кислый А. Н., Грандов А. А., Тарапата В. В., Шишов А. Г. (2010)
Bondarenko V. L. - Prevention of accidents and gas losses caused by equipment corrosion at the technological line of cleaning neon-helium mixtures, Losyakov N. P., Kislyy A. N., Grandov A. A., Tarapata V. V., Shishov A. G. (2010)
Дабахов С. И. - Реконструкция ацетиленовой станции ОАО "Завод Уралтехгаз", Завадских Р. М., Лаптев Н. Н., Семёнов В. Н. (2010)
Dabakhov S. I. - A reconstruction of the acetylene station by "Zavod Uraltechgaz", Zavadskikh R. M., Laptev N. N., Semenov V. N. (2010)
Плиса Г. - Аналітичний огляд щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи: оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях за 2012 рік, Фідельська А. (2013)
Кравчук В. - Особливості редакційної підготовки спеціалізованих періодичних видань про образотворче мистецтв (2013)
Періодичні та продовжувані видання випуск яких розпочато у 2012 році (2013)
Стародубцева Л. - "Summa summarum theoretica": между Сциллой всеобщего и Харибдой единичного (2013)
Білоцерківська А. - Науковий космодром Переяславщини (2013)
Білоус В. - Лінгвістичне забезпечення — важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2013)
Коханова І. - Вузькі фахові дисципліни як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) (2013)
Біла Л. - Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики, Копилова А. (2013)
Вітушко А. - Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів, Струнгар А. (2013)
Мар'їна О. - Cоціально-комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльност (2013)
Смоляр І. - Універсальний підсобний фонд НБУВ як складова бібліотечно-інформаційного обслуговування, Туровська Л. (2013)
Федотова О. - До історичної практики заборони друкованого слова (2013)
Устіннікова О. - Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії (2013)
Марціняк Н. - Форми та методи книжкової торгівлі в Україні (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) (2013)
Філіпова Л. - Морально-етичні заходи запобігання інформаційній небезпеці в Інтернеті (2013)
Кулаковська І. - Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження (2013)
Біличенко О. - Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства та її вплив на художню літературу (2013)
Возный А. М. - Разработка и реализация инновационных проектов и программ развития наукоемких производств, Гайда А. Ю., Кошкин К. В., Шамрай А. Н. (2009)
Снітко Є. О. - Вибір способу забезпечення технічної реалізації будівельних проектів засобами механізації (2009)
Тесленко П. А. - Составляющие и ограничения управления проектом по аналогии движения парусника галсами (2009)
Дорош М. С. - Інтеграція систем управління проектами в систему організації на різних етапах розвитку, Ребенок А. В. (2009)
Аніщенко В. О. - Особливості оцінки інноваційної сприйнятливості виробничих систем, Ткаленко Н. В. (2009)
Ванюшкин А. С. - Методики формирования портфеля организационных проектов развития экономики государства (2009)
Надьон Г. О. - Аналітичне підґрунтя діагностики кризи в діяльності підприємства (2009)
Вороная Н. Ю. - Некоторые аспекты проектного управления программами социально-экономического развития предприятия (2009)
Попова Н. М. - Оцінка впливу гармонізації на результат роботи підприємства, Березовський Ю. В. (2009)
Афтанюк О. В. - Оценка надежности программ развития при недетерминированной структуре работ (2009)
Тимофієва Є. С. - Головні риси комп’ютерної системи вдосконалення процесу управління проектами реформування гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2009)
Попов С. О. - Проблема ризикових ситуацій в проектах поставок металоресурсів, Новак Г. Г. (2009)
Медведєва О. М. - Класифікація проектів сприяння процесам розвитку організації на основі чотирьохелементної моделі системи, Чугуєвець С. С. (2009)
Россошанская О. В. - Метод построения базовых функций принадлежности на основе лингвистической переменной "характер развития системы" (2009)
Коляда О. П. - Математична модель оцінки проектів стратегічного портфелю вищого навчального закладу (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Профіль проекту модернізації регіональної системи вищої освіти (2009)
Кошкін К. В. - Моделювання управління академічними ресурсами вищого навчального закладу, Жованик В. І. (2009)
Гладка О. М. - Зацікавленість ключових учасників проекту девелопменту нерухомості в цінності продукту протягом його життєвого циклу (2009)
Гайдамака О. М. - Управління розвитком кадрового потенціалу організації, Лебідь В. М., Вавулін Л. С. (2009)
Новопісна К. В. - Чинники, що впливають на формування логістичних витрат підприємства (2009)
Пантелеєв В. П. - Про використання поняття "концепція" в дослідженнях внутрішньогосподарського контролю підприємств (2009)
Колосовський О. М. - Особливості процесів ініціації в проектах використання відходів для отримання альтернативних палив (2009)
Шаріпова О. С. - Систематизація бізнес-процесів, що реалізуються при адміністративному управлінні в інтегрованих підприємницьких структурах (2009)
Дмитрук Є. В. - Можливості використання моделі впливу репутації підприємства на рівень його економічної безпеки (2009)
Макеев С. А. - Управление проектами в избирательной кампании, Фоменко Г. В. (2009)
Скотна Н. - Проблема особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Шпак О. - Якісний освітній простір учителя економіки, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Вачевський М. - Використання інноваційних педагогічних технологій у системі освіти професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Ашиток Н. - Синергетичний підхід до осмислення проблем професійної підготовки соціальних педагогів (2013)
Лазурчак І. - Реалізація оптимізаційних схем засобами комп’ютерної математики, Лазурчак Л. (2013)
Мадзігон В. - Підприємництво та підприємство, вибір підприємницької ідеї та реєстрація підприємства (2013)
Ромащенко І. - Самоосвіта викладача як один із факторів модернізації освіти (2013)
Малик Л. - Економічні передумови розвитку туризму в Карпатському регіоні (2013)
Тарара А. - Технології розвитку творчих технічних здібностей учнів (2013)
Панасюк Н. - Структура моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Проценко О. - Реалізація концепції неперервної педагогічної освіти в зарубіжних країнах: досвід Греції (2013)
Сидоренко Л. - Сучасні технології навчання освітньої галузі "Основ здоров’я та ФК” (2013)
Гоцинець І. - Формування професійно-методичної компетентності студентів у шкільному курсі німецької мови та методики її викладання (2013)
Стрельчук Я. - До проблеми комунікативного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Ковальчук З. - Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії (2013)
Марченко Є. - До питання розвитку музичного смаку шкільної молоді (2013)
Фрайт І. - Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Турчин Т. - Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти (2013)
Маринін І. - Характеристика оркестрових сопілок Гулашевського та Цинкалова з позиції еволюційних процесів народно-інструментального виконавства (2013)
Броварник М. - Особливості організації виховного процесу у вищому навчальному закладі, Мачинська Н. (2013)
Галів М. - "Професійне” шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) (2013)
Кобрій О. - Особливості визначення змісту професійно-педагогічної підготовки студентів непедагогічних спеціальностей (2013)
Швидків М. - Психолого-педагогічні аспекти роботи співака над художнім образом згідно ідей К. Станіславського (2013)
Кульчицька Н. - Фортепіанна творчість для молоді Володимира Губи в системі музично-педагогічної освіти, Німилович О. (2013)
Турянський П. - Музичний обрядовий фольклор українців у художньо-естетичному вихованні молоді, Василик Д. (2013)
Скварок О. - Іменники-локативи як твірна база у системі українського словотвору (2013)
Фрайт М. - Вокально-методичні принципи як основа практичної діяльності П.В. Голубєва – одного із засновників української вокальної школи (2013)
Рєзнік О. - Дослідження зон темперації настройки у контексті аналізу історичної еволюції розвитку музичних звукорядів (2013)
Олексюк М. - Особливості аналітичного мислення майбутнього вчителя музики (2013)
Голубінка Х. - Виразність диригентського жесту як складова невербального спілкування (2013)
Перішко І. - Теоретичні основи організації праці маркетолога в сфері туристичних послуг (2013)
Шандалюк Т. - Шляхи активізації мислення підлітків у процесі слухання музики (2013)
Ісаєва С. - Рекомендації Томаса Гордона щодо гармонізації діяльності вчителя у школі (2013)
Левкович Р. - Філософське обґрунтування маркетингу в умовах підготовки майбутніх фахівців підприємництва (2013)
Гурій М. - Інформатизація суспільства в умовах глобалізації, Біян Н. (2013)
Бушуев С. Д. - Организационные формы управления девелоперскими проектами в динамическом окружении, Мгбере Ч. (2010)
Макеев С. А. - Использование процессного подхода для управления проектом формирования лояльности персонала металлургического предприятия, Фоменко Г. В. (2010)
Данченко О. Б. - Підходи до управління ризиками банку, Занора В. О., Боркун А. І., Шевченко А. М. (2010)
Тригубенко О. В. - Ценность продукта как фактор успеха реализации проекта (2010)
Чернов С. К. - Психологическая готовность менеджеров для успешной реализации проекта в условиях научно-производственного комплекса, Михайлова М. В. (2010)
Тесленко П. А. - Трансформация модели качественных свойств процессов проектов в модель состояний системы, Гогунский В. Д. (2010)
Геращенко Н. О. - Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку (2010)
Чередниченко М. С. - Разработка процедур технолого-экономического анализа процессов управления вагонными парками операторов железнодорожного транспорта (2010)
Ігнатова О. В. - Розробка інструменту системної реалізації пакету робіт "проведення доперевірочнго аналізу" фази планування проектів перевірок, Пятаченко Т. А., Дубіков Р. Є. (2010)
Афтанюк О. В. - Учет нестабильных экономических условий при расчете и оптимизации NPV проекта (2010)
Вороная Н. Ю. - Организационно-управленческая структура предприятия при проектном управлении развитием (2010)
Гладка О. М. - Математичне моделювання ціннісно-орієнтованих процесів розробки та прийняття стратегічних віхових рішень (2010)
Шамрай А. Н. - Методика формирования и оптимизации бюджета портфеля проектов судостроительного предприятия (2010)
Дмитрук Е. В. - Модели экономической безопасности предприятия и его репутации, Ляшенко А. Н., Таращанский М. Т. (2010)
Дібніс Г. І. - Систематизація об’єктів адміністративного управління на підприємстві (2010)
Павленко О. О. - Використання проектного підходу при впровадженні навчальних інновацій, Глівенко С. В., Лук'янихін В. О. (2010)
Рач В. А. - Особливості комерційного аспекту проектного аналізу регіональних освітніх проектів, Борзенко-Мірошніченко А. Ю. (2010)
Кравченко О. М. - Сутність і призначення інвестиційного модуля в програмах регіонального розвитку (2010)
Россошанська О. В. - Формування команди управління реалізацією проекту на основі компетентністного підходу, Бірюков О. В. (2010)
Медведєва О. М. - Концептуальна модель механізму несилової взаємодії елементів культурного простору проекту (2010)
Синкова К. В. - Удосконалення інформаційної системи моніторингу регуляторної макроекономічної політики регіону, Стельмашенко О. О. (2010)
Коляда О. П. - Метод формування стратегічного портфелю проектів вищого навчального закладу (2010)
Білущак Т. М. - Зброя середньовічного Львова (за актовими джерелами) (2013)
Воробйов Г. П. - Підготовка офіцерів для Сухопутних військ Збройних Сил України: історія та перспективи (2013)
Голубко В. Є. - "Лицарська легенда” листопадових 1918 р. боїв за Львів, Рутар В. Є. (2013)
Гула Р. В. - Особливості патріотичного виховання в лавах Червоної Армії у роки громадянської війни (на матеріалах України) (2013)
Гулай В. В - Ескалація українсько-польської конфліктної взаємодії в Західній Україні у вересні 1939 р. (2013)
Дем’янюк О. Й. - Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914 р.) (2013)
Зайцев О. Ю. - Формування воєнно-політичної стратегії і тактики ОУН (1929–1939) (2013)
Кузьмук О. І. - Воєнна організація України у світлі поглядів на сектор безпеки і оборони держави (2004–2010 рр.) (2013)
Куций А. Ф. - Становлення та функціонування старшинських кадрів українських армій у роки національно-визволь­них змагань 1917–1921 рр.: історіографія проблеми (2013)
Панас Н. Б. - Олександр Петрович Греків на службі в українських арміях у 1918 р. (2013)
Терський С. В. - Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни (2013)
Хома І. Я. - Основні засади формування та діяльності військ української Червоної Армії в радянській історіографії (2013)
Чірікалов О. С. - Евакуації військ (сил) радянським флотом на Чорному морі у 1941 – першій половині 1942 рр. (2013)
Якимович Б. З. - Роль і значення Хотинської битви в європейській воєнній історії XVII ст. (2013)
Куравський В. Г. - Досвід застосування вертольотів армійської авіації у локальних війнах і збройних конфліктах (1946–1975 рр.) (2013)
Мрака І. Б. - Геостратегічне значення східного кордону у військово-політичній думці ІІ Речі посполитої (2013)
Питльована Л. Ю. - Американська зовнішньополітична експансія кінця ХІХ – початку ХХ століття у дослідженнях В.Е. Вільямса (2013)
Пошедін О. І. - Еволюція взаємовідносин Франції з НАТО (2013)
Шукалович А. М. - Ольстер як дестабілізуючий фактор англо-ірландських відносин на початку 1920-х рр. (за матеріалами української преси Галичини) (2013)
Шумка А. В. - Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст., Черник П. П. (2013)
Харук А. І. - Проблема розвитку артилерії дивізійної ланки: порівняльно-історичний аспект (2013)
Ткачук П. П. - Дослідження з проблем військової безпеки пострадянських республік колишнього СРСР (2013)
Білодід В. П. - Рівень поінформованості командирів Червоної армії про танкові війська вермахту напередодні війни (1939–1941 рр.) (2008)
Голик М. М. - Тарас Боровець – один з організаторів повстанського руху в роки Другої світової війни (2008)
Забзалюк Д. Є. - Організація релігійного життя в УПА (2008)
Ільницька У. В. - Паблік рилейшнз у системі комунікацій збройних сил демократичних країн світу: аналіз досвіду (2008)
Кабачинський М. І. - Матеріально-технічна та фінансова допомога зарубіжних країн і міжнародних організацій прикордонним військам України у 1991–2003 рр (2008)
Куцька О. М. - Жіночий тероризм наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, Мельник В. А. (2008)
Лукачик Л. В. - Організація призову до Збройних Сил Західноукраїнської Народної Республіки (2008)
Муравський О. І. - Студентство України за демократичне вирішення питання військової підготовки наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст (2008)
Підлісний А. Р. - Висвітлення військовими ЗМІ морально-психологічного забезпечення військовослужбовців українського миротворчого контингенту (2004–2006 рр.) (2008)
Плазова Т. І. - Історіографічні та археографічні джерела про діяльність Українського партизансько-повстанського штабу в боротьбі за відновлення суверенітету України (2008)
Попович О. І. - Становлення і розвиток систем протиракетної оборони США і СРСР на початку другої половини XX століття (2008)
Пулим О. В. - Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин Української Народної Республіки, Юрчук О. О. (2008)
Рєпін І. В. - Карпатсько-Дуклінська операція: аналіз планування та задуму (вересень 1944 р.) (2008)
Рудь М. С. - Сучасний погляд на витоки польсько-радянської війни 1920 року (2008)
Сидоров С. В. - Особливості тактики дій механізованих і танкових військ за досвідом війни в кореї (1950–1953 рр.), Стрижевський В. В. (2008)
Скробач Б. М. - Кавалерія Збройних Сил УНР в польсько-радянській війні 1920 р. та особливості її застосування в оборонних боях і контрнаступі (травень-жовтень 1920 р.) (2008)
Ткачук П. П. - Командні кадри Сухопутних військ Галицької армії 1918–1919 рр (2008)
Томюк І. М. - Військово-політична діяльність у період становлення влади Української Центральної Ради, Антоник І. Д. (2008)
Черник П. П. - Україна – Ірак: геополітичне тестування (2008)
Шипка Н. П. - Легітимація політичної суб’єктності національних меншин в Україні (2008)
Юристовський О. І. - З історії депортації населення Українських Бескидів (2008)
Яровий В. Г. - Досвід реформування оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на межі тисячоліть (2008)
Олексюк М. М. - Боротьба з проявами міжнародної злочинності в умовах глобалізації: основні напрямки, цілі та засоби, Орлов С. Ф. (2008)
Уманець Н. А. - Зрушення в діяльності інституту сім’ї в умовах суспільства, що змінюється (2008)
Вилко В.М. - Розвиток поглядів на інформаційно-психологічне забезпечення застосування збройних сил у воєнних конфліктах другої половини XX століття, Грицюк В. М. (2008)
Гетьманчук М. П. - Суспільно-політичний рух у Західній Україні міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.), Шипка Н. П. (2008)
Федоренко В. В. - Розвиток тактики за досвідом локальних війн кінця ХХ – початку ХХІ століть (2008)
Возный А. М. - Проектирование эффективной организационной структуры управления стоимостью портфеля проектов судостроительного предприятия, Кошкин К. В., Шамрай А. Н., Фарионова Т. А. (2010)
Ігнатова О. В. - Статистичний інструментарій як складова системи дослідження процеса формування позитивної громадської думки, Овчіннікова Г. О., Міхальова О. М. (2010)
Красівський О. Я. - Методика оцінки результативності програм стимулювання народжуваності, Матвіїшин Є. Г., Нєма О. С. (2010)
Мгбере Ч. О. - Оптимизация управления изменениями в мобильных системах управления проектами (2010)
Тесленко П. А. - Аналитическое обоснование управляющего воздействия в проектах движения галсами (2010)
Сахно Є. Ю. - Процес об’єднання двох інформаційних систем при управлінні проектами розвитку підприємства, Кунденко А. В., Двоєглазова М. В. (2010)
Рач В. А. - Научная ценность диссертационных исследований и пути ее повышения в области управления проектами и программами (2010)
Черепаха Г. С. - Продуктно-енвайронментальний підхід до формування команди проекту в дисципліні "Динамічне лідерство в управлінні проектами" (2010)
Коляда О. П. - Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 2. Модель остаточного відбору проектів у стратегічний портфель проектно-орієнтованого вищого навчального закладу (2010)
Гриша О. В. - Синергетичні аспекти управління pr проектами у періоди нестабільності та криз, Гриша Б. С. (2010)
Морозова И. В. - Лизинговые проекты: понятие, участники, классификационные признаки, Лапкина И. А., Бондарь А. В. (2010)
Кошкин К. В. - Особенности управления электоральными проектами на примере президентской избирательной кампании 2010 года в Николаевской области, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2010)
Фатеев Н. В. - Бюджетирование в системе проектно-управляемого промышленного предприятия, Чернова Л. С. (2010)
Яни А. Ю. - Оценка операционных рисков с учетом стохастической зависимости между факторами на основе дерева отказов (2010)
Медведєва О. М. - Особливості застосування положень теорії несилової взаємодії для системного вирішення задач діяльності по проекту сприяння процесам розвитку організації (2010)
Бирюков О. В. - Обоснование требований к таксономии и соотношению между уровнями компетенций при совокупной профессиональной оценке проектных менеджеров (2010)
Россошанская О. В. - Культурный контекст проекта как элемент компетентностного похода в управлении проектами (2010)
Чорна М. В. - Обґрунтування понятійного апарату теорії конкурентостійкості (2010)
Житний П. Є. - Відновлення корисності та продовження життєвого циклу активу (2010)
Таращанский М. Т. - Типологический подход к анализу конфликтных ситуаций, Киселева Т. В. (2010)
Демчак І. М. - Державне регулювання на ринку сільськогосподарської техніки, Шклярська А. В., Шишкін Ю. В. (2013)
Куровська Н. О. - Концептуальні підходи до кредитування сільськогосподарських підприємств (2013)
Завалевська В. О. - Дослідження рівня зайнятості та безробіття сільського населення України (2013)
Ширма В. В. - Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку сільського господарства України (2013)
Шишкіна К. І. - Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія та світовий досвід її визначення (2013)
Свиноус І. В. - Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств, Микитюк Д. М. (2013)
Гончар Т. І. - Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва в Кіровоградській області, Тегляй О. М. (2013)
Соколова А. О. - Історичні аспекти становлення та перспективи розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на Волині, Дудченко Н. В. (2013)
Севостьянова О. Л. - Обґрунтування актуальних проблем, що стримують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Луганській області (2013)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади функціонування молокопереробної промисловості Київської області (2013)
Кисляченко М. Ф. - Еколого-економічні перспективи розвитку овочівництва закритого ґрунту в умовах ринкових відносин в Україні (2013)
Демчак І. М. - Економічні аспекти ефективності виробництва продукції вівчарства в Україні, Завалевська В. О., Антонік І. І., Трофімова Г. В., Гримблат С. О., Шапаренко Л. В. (2013)
Касіян Р. Л. - Економічна ефективність виробництва молока і напрями її підвищення (2013)
Філіна О. О. - Ефективність виробництва хлібобулочної продукції у Рівненській області (2013)
Витоптова В. А. - Ефективність виробництва і реалізації зерна в Кіровоградській області, Бондаренко Н. А. (2013)
Хоменко Т. М. - Україна та її місце на міжнародному експортному зерновому ринку, Завалевська В. О., Журба Д. С. (2013)
Нога Д. Г. - Кругообіг оборотних активів аграрних підприємств та ефективність їх використання в сучасних умовах господарювання (2013)
Митченок О. О. - Оцінка рівня споживання і витрат населення на продукти харчування в Україні та світі, Нігаєва О. Е. (2013)
Коркішко О. Г. - Проблеми та напрями залучення різних джерел інвестицій для виробництва й інфраструктури в аграрному секторі економіки України (2013)
Якубець Л. В. - Напрями зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах плодоконсервної промисловості (2013)
Чорна Р. М. - Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі (2013)
Гладун Б. М. - Резерви підвищення продуктивності праці на ремонті сільськогосподарських машин (2013)
Бохан Т. М. - Ефективність застосування комбінованих агрегатів при підготовці ґрунту та прямій сівбі зернових культур у Донецькій області (2013)
Реквізити видання (2013)
Копитько О. О. - Менеджмент змін при впровадженні проектно-орієнтованого управління в організаціях (2010)
Шамрай А. Н. - Повышение конкурентоспособности судостроительного предприятия за счет бюджетирования различных видов его деятельности (2010)
Мироненко Н. А. - Применение элементов концепции бережливого производства в условиях рецессии на машиностроительном предприятии, Островский И. Р. (2010)
Адаменко Т. М. - Критерії вибору інструментарію стратегічного управління затратами промислового підприємства (2010)
Рач В. А. - Застосування статистичних методів дослідження інформаційних потоків в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Святошенко Т. Ф. (2010)
Федусенко Е. В. - Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей, Федусенко А. А., Цюцюра Н. И. (2010)
Тесленко П. А. - Управление по отклонениям организационно-технической системой в условиях возмущений (2010)
Рач В. А. - Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития, Бурков В. Н. (2010)
Медведєва О. М. - Обґрунтування інтерактивного підходу до розвитку організацій на основі методології управління проектами (2010)
Россошанська О. В. - Оцінка рівня розвитку організації з позиції компетентністного підходу до управління проектами (2010)
Левіна О. І. - Проблеми управління матеріальними ресурсами в умовах переходу вищого навчального закладу до проектно-орієнтованої організації (2010)
Філатов А. С. - Особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проектами (2010)
Данченко О. Б. - Математична модель ідентифікації ризиків технологічного процесу обробки деталей, Занора В. О., Боркун А. І. (2010)
Ратушняк О. Г. - Управління еколого-економічними ризиками інноваційних енергозберігаючих проектів у будівництві (2010)
Комишова Г. І. - Методи оцінки ризиків у проекті (2010)
Менайлов О. М. - Місія як інструмент управління якістю проектів розвитку у галузі будівництва, Романенко Г. М. (2010)
Гладка О. М. - Моделювання цінностей в проектах девелопменту нерухомості на основі системи збалансованих показників (2010)
Кошкин К. В. - Использование международных стандартов на системы менеджмента для управления коммунальным имуществом в Николаевской области, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2010)
Покотілов І. Ф. - Принципові підходи до підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі України (2010)
Калмыков А. В. - Системный подход к программам преобразований телекоммуникационных предприятий (2010)
Козицкий Д. В. - Инновации в подходах к управлению через проекты в компаниях области информационных технологий (2010)
Потьомкіна О. В. - Використання методології управління проектами розвитку підприємств: теоретичний аспект (2010)
Россошанська О. В. - Спеціалізації як інструмент розвитку спеціальностей з позиції компетентністного підхіду (на прикладі галузей знань "Культура" і "Мистецтво"), Пилипенко А. І. (2010)
Дібніс Г. І. - Функціональний та процесний підхід до адміністративного управління на підприємстві (2010)
Шаріпова О. С. - Роль та особливості адміністративного управління при гармонізації виконання управлінських робіт (2010)
Скорик В. В. - Донор короткостеблості жита озимого(Secale cereale L.) Гном 2 (2013)
Василюк П. М. - Надбання національної селекції – сорт пшениці м’якої озимої Благо, Вожегова Р. А., Орлюк А. П., Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2013)
Броновицька М. А. - Особливості формування сортових ресурсів смородини чорної (Ribes nigrum L.) в Україні (2013)
Поліщук В. В. - Якість насіння та продуктивні властивості ліній О-типу цукрових буряків за понижених температур (2013)
Скорик В. В. - Результати тривалого спрямованого добору на короткостеблість жита озимого (Secale cereale L.) (2013)
Хахула В. С. - Реакція пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на тривалість вимушеного спокою і час відновлення весняної вегетації, Василюк П. М., Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Соколюк Л. П. (2013)
Кутовенко В. Б. - Вплив фотосинтетично активної радіації на врожайність бобу овочевого в умовах Лісостепу України, Гаврилюк Н. С. (2013)
Сіленко В. О. - Результати вивчення айви звичайної (Суdonіа oblonga Mill.) у маточнику, Трохимчук В. А., Яремко Н. О. (2013)
Пиж’янова А. А. - Вплив сорту і типу пагона на укорінюваність зелених стеблових живців голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.), Балабак А. Ф. (2013)
Джафарова В. Е. - Особенности развития апомиктических растений (Pyrus communis L.) / (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.) в условиях in vitro, Голышкин Л. В., Долматов Е. А., Ташматова Л. В. (2013)
Остапенко В. М. - Стійкість перспективних сортів малини (Rubusidaeus L.) проти основних хвороб зі стебловою формою прояву, Градченко С. І., Маковкін І. М. (2013)
Горган Н. О. - Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС (2013)
Стригун В. М. - Вплив добору на структуру гібридної популяції у гороху овочевого (2013)
Корнєєва М. О. - Аналіз комбінаційної здатності ліній буряку цукрового упродовж двох циклів рекурентного добору, Фалатюк Л. В. (2013)
Шевель Л. О. - Нові сорти айстри однорічної (Callistephus chinensis (L) Nees) української селекції (2013)
Бобось І. М. - Насіннєва продуктивність видів гуньби (2013)
Заморський В. В. - Товарні властивості плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від конструкції насаджень (2013)
Ящук Н. О. - Відповідність показників якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) вимогам стандарту залежно від сортових особливостей та факторів вирощування (2013)
Козенко А. О. - Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні, Дроща П. В., Данюк Т. А. (2013)
Коломієць Л. А. - Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції, Власенко В. А., Кочмарський В. С., Кириленко В.В. (2013)
18 травня 2013 року – День науки в Україні (2013)
Титульні сторінки (1999)
Мицик Ю. А. - Микола Ковальський. (До 70-річчя з дня народження) (1999)
Бутич І. Л. - Публікація документів у "Чтениях в историческом обществе Нестора-летописца” (1999)
Боряк О. О. - Порфирій Мартинович про текстологічні засади записування і публікації українських народних дум. (За матеріалами епістолярної спадщини фольклориста) (1999)
Войцехівська І. Н. - Проблеми археографії у творчості В. С. Іконникова (1999)
Капраль М. М. - Археографічна комісія наукового товариства ім. Шевченка у Львові. (Нарис історії діяльності) (1999)
Кіржаєв С. М. - Деякі зауваження щодо археографічної діяльності УНТ. (Чи існувала в товаристві окрема Археографічна комісія?) (1999)
Мариновськнй Ю. Ю. - Касожський етнос і гіпотеза про початок міста Черкаси в Х–ХІ ст. (1999)
Русіна О. В. - До атрибуції вкладних записів Лаврашівського Євангелія (1999)
Гнатенко Л. А. - Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток (1999)
Мицик Ю. А. - Огляд джерел з історії України та Росії ХV–ХІХ ст. в зібраннях ФРН (1999)
Толочко О. П. - Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Густинський літопис. (До питання про реконструкцію архетипу) (1999)
Дашкевич Я. Р. - Типологія актів з історії щоденного життя Львова. (Вірменська колонія кінця XVI – початку XVII ст.) (1999)
Абросимова С. В. - Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею, Мицик Ю. А. (1999)
Ворончук І. О. - Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині XVI – середині XVII ст. (1999)
Gmiterek H. - Мłоdzież Kijowszczyzny w Akademіі Zamojskiej (1595–1784) (1999)
Майборода Р. В. - Джерела з історії прикарпатського села XVIII ст. (табель панщини с. Воля Брижавська 1776 р.) (1999)
Пасько І. В. - До історії Батуринського палацу. (На матеріалах листування К. Г. Розумовського з М. І. Воронцовим) (1999)
Матяш І. Б. - Перший вищий навчальний заклад архівного профілю в Україні. (З історії Київського археологічного інституту) (1999)
Ляхоцький В. П. - Перші історичні та книгознавчі студії Івана Огієнка (1999)
Дубровіна Л. А. - Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918-1934) (1999)
Пиріг Р. Я. - Документи "окремої папки” ЦК КП(б)У як історичне джерело (1999)
Гирич І. Б. - М. Грушевський і М. Василенко. (До історії творчих взаємин) (1999)
Потульницький В. А. - Український науковий інститут у Варшаві (1930–1939) (1999)
Семчинський С. В. - Післявоєнна румунська історична періодика (1999)
Франчук Є. І. - Еволюція поняття "Книга” як об’єкта книгознавства та джерелознавства (1999)
Ульяновський В. І. - Родинна хроніка останньої чверті XVI ст, Яковенко Н. М. (1999)
Дзюба О. М. - Невідомий уривок з "Перестороги” (1999)
Гнатенко Л. А. - Костомарівський список Сказання Чорноризця Храбра "О письменах” (1999)
Русіна О. В. - До історії монастирського господарства на Сіверщині. (Випис 1606 р. путивльського Молчинського монастиря) (1999)
Шандра. В. С. - Листи П. П. Чубинського з Архангельська до О. І. Кістяківської (1864–1865) (1999)
Врублевський В. Г. - Українська Академія наук і Українське наукове Товариство (1999)
Ільченко І. М. - Три промови Василя Липківського, Пилявець Л. Б., Преловська І. М. (1999)
Данильченко О. П. - Етнічна ситуація на Півдні України в 20-х роках за документами ЦДАВО України (1999)
Юркова О. В. - "Важно, щоб безумством тремтіла ваша душа...”. (З епістолярної спадщини М. Є. Слабченка) (1999)
Федорук Я. О. - Відгук Василя Гарасимчука на IX том "Історії України-Руси” М. Грушевського (1999)
Ричка В. М. - Ще одна неопублікована стаття В. О. Пархоменка із збірки "Полуднева Україна” (1999)
Рубльов О. С. - Невідомі документи до біографії Л. Д. Дмитерка за матеріалами його слідчої справи 1933 р. (1999)
Кот С. І. - Маловідомий документ з історії руйнування пам’яток Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни (1999)
Верба І. В. - З епістолярної спадщини Олександра Оглоблина. (Листи до Ніни Синявської. 1973–1978), Заруба В. М. (1999)
Верба І. В. - Ульяновський В. Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета, Рубльов О. С. (1999)
Ульяновський В. І. - Magna est veritas et praevalebit (1999)
Пиріг Р. Я. - Доробки зарубіжного грушевськознавства (1999)
Забіяка І. М. - Василь Горленко і "Киевская старина” (1999)
Німчук В. В. - Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи, Боряк Г. В. (1999)
Калакура Я. С. - Від архівознавства до архівософії (1999)
Русіна О. В. - Українська Дмитріада (1999)
Мицик Ю. А. - Важлива археографічна публікація (Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документиі матеріали 1899–1944) (1999)
Шевченко Ю. Ю. - Собор и время. (По поводу монографии Н. Н. Никитенко "Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской”. Киев, 1999. 291 с.) (1999)
Боряк Г. В. - Археографічна комісія та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. 1992–1998, Маврін О. О. (1999)
Серії видавничої програми Археографічної комісії й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 1988–1998 (1999)
Видання Археографічної комісії й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 1988–1998 (1999)
Пам’яті Ореста Ярославовича Мацюка (1999)
Молоканова В. М. - Синергетичне бачення як методологічна основа розвитку управління проектами (2010)
Завгородній Є. Є. - Стандарти організації як інструмент системи управління якістю, Снітко Є. О. (2010)
Игнатова Е. В. - Особенности развития экспорто-ориентированной деятельности предприятий Луганской области, Гелецкая А. А. (2010)
Данченко Е. Б. - Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия (2010)
Рибакова Т. О. - Особливості реалізації консалтингового проекту (2010)
Тесленко П. А. - Эволюционная теория и синергетика в управлении проектами (2010)
Димо О. Б. - Використання нейронної мережі Кохонена у проектах розпізнавання рекламних текстів, Морозова Г. С. (2010)
Антонян О. А. - Організаційний механізм реалізації методу трансформації показників діяльності суб’єкта господарювання службою безпеки для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки (2010)
Різник Н. С. - Проектно-орієнтований підхід до формування цільової комплексної програми економічної безпеки регіону (2010)
Рач В. А. - Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности, Россошанская О. В., Медведева Е. М. (2010)
Телиженко А. М. - Управление конфигурацией функциональных подсистем проектно-управляемых организаций на этапах жизненного цикла продукции производственно-технического назначения, Дядюра К. А. (2010)
Шарко Е. Р. - Операционное управление процессом разработки управленческого продукта (2010)
Тимофіїв С. Г. - Оптимізація процесів реформування в складних проблемних ситуаціях, Тимофієва Є. С. (2010)
Ляшенко Н. Є. - Сутність і склад нематеріального компоненту вартості підприємства (2010)
Артеменко В. О. - Структура чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств АПК, Мельник С. І. (2010)
Геращенко Н. О. - Використання ціннісного підходу у формуванні цілей проекту соціального розвитку (2010)
Козицкий Д. В. - Теоретические и практические аспекты управления портфелями проектов (на примере стандартных и инновационных методов компаний сферы информационных технологий), Мартынюк А. Н. (2010)
Гладка О. М. - Моделі розрахунку вартості проміжної конфігурації продукту проекту та вартісної оцінки альтернативних рішень у стратегічній вісі проекту девелопменту нерухомості (2010)
Бірюков О. В. - Оцінка компетентності команди управління проектом в ситуаціях дублювання компетенцій її членами (2010)
Левіна О. І. - Балансова модель визначення потреби в приміщеннях як ресурсу портфелю освітніх проектів ВНЗ (2010)
Середіна О. Г. - Контекстний підхід до управління змістом спільних навчальних проектів (2010)
Масауд С. - Классификация медицинских проектов как основа определения компетенций проектных менеджеров (2010)
Корецька Н. І. - Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень (2010)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Особливості проектів кластеризації регіонального освітнього простору (2010)
Бадах Ю. Г. - Червона Армія напередодні війни 1941 р. (2009)
Борискін Ю.В. - Еволюція лицарського обладунка часів Столітньої війни: захисне озброєння англійського та французького лицарства (2009)
Галайко Б. М. - Військовий вишкіл молоді у діяльності Української військової організації (2009)
Гузенко І. М. - Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Україні (2009)
Івахів О. С. - СРСР як Радянська імперія (2009)
Казмірчук Р. В. - Аналіз розвитку та основні тенденції застосування хімічної зброї в сучасних збройних конфліктах, Безбах В. Г. (2009)
Кирея В. В. - Матеріально-технічна база Військово-Повітряних Сил Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919 рр.) (2009)
Лозинський П. І. - Історичний досвід військово-технічного співробітництва України з країнами СНД в галузі протиракетної оборони (2009)
Лойко О. М. - Комплектування Збройних сил Франції на контрактній основі: історія і досвід, Папікян А. Л. (2009)
Луньков А. В. - Історичні уроки трагічних подій у вересні 2001 р. у США (2009)
Нагірняк А. Я. - Богдан Хмельницький – видатний стратег і полководець (2009)
Питльована Л. Ю. - Теодор Рузвельт: реформізм та експансія у США на зламі ХІХ–ХХ століть (2009)
Рєпін І. В. - Словацьке національне повстання – передумова проведення військами Червоної Армії Східнокарпатської операції (2009)
Рудий В. А. - Гетьман Іван Виговський – політик, дипломат, полководець (2009)
Ткачук П. П. - Сухопутні війська збройних сил європейських держав від Середньовіччя до Першої світової війни: ретроспективний аналіз (2009)
Тумашов А. В. - Передумови та історичні наслідки розпаду СРСР та Організації Варшавського Договору, Саєвич Й. Й. (2009)
Черник П. П. - Геополітичний вимір сучасних українсько-білоруських взаємин (2009)
Шумка А. В. - Інформаційне протистояння в ході грузинсько-російського конфлікту (8–12 серпня 2008 р.) (2009)
Юрчук О. О. - Танковий розгром під Дубно: хто винен? (2009)
Попко С. М. - Особливості дій незаконних збройних формувань на території Республіки Ірак (2009)
Радецький В. Г. - Особливості матеріально-технічного забезпечення українських контингентів під час виконання завдань у миротворчих операціях (2009)
Соловей В. Г. - Прикордонні конфлікти на Волині у 20-х рр. ХХ ст (2009)
Колісник Ю. М. - Дискурс іноземномовної комунікації у призмі сучасної лінгвістики (2009)
Мельничук Н. Ю. - Філософсько-світоглядний аспект трактування "злочину” та "покарання” на тлі військових походів Княжої доби (2009)
Гетьманчук М. П. - Сторінки історії про примусову репатріацію радянських громадян після Другої світової війни (2009)
Ярошенко Р. Ф. - Управление успехом финансируемых проектов на модели стратегического доверия заинтересованных сторон (2008)
Снитко Е. А. - Стоимость обеспечения средствами механизации строительного проекта на условиях лизинга и субподряда (2008)
Лисицин А. Б. - Технология структурно-продуктового планирования девелоперских проектов, Бушуева Н. С., Тесля Ю. Н. (2008)
Зачко О. Б. - Оптимізація структури портфелю проектів в системі забезпечення безпеки життєдіяльності, Рак Ю. П., Рак Т. Є. (2008)
Тімінський О. Г. - Алгоритм побудови календарно-сітьової моделі проекту з елементами проактивності (2008)
Ігнатова О. В. - Проектне вирішення питання розробки системи показників оцінки діяльності органів управління на регіональному рівні, Баранова Н. О. (2008)
Шаров О. І. - Проблеми розвитку системи управління вищою освітою України в сучасних умовах (2008)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Платформа моделювання процесу розвитку регіональної освіти (2008)
Михайлов К. М. - Модели развития системы высшего образования региона (2008)
Коляда О. П. - Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи (2008)
Драгомиров В. В. - Управління інформаційним зв’язком в проекті перетворення вищого навчального закладу до відповідності сучасним вимогам, Казарєзов А. Я. (2008)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 2. Концептуальні моделі взаємодії (2008)
Рач Д. В. - Учет характера денежного потока как фактора риска при расчете показателей эффективности проекта (2008)
Яни А. Ю. - Выбор эффективной комбинации действий по минимизации рисков судостроительных проектов (2008)
Молоканова В. М. - Система управління інтелектуальними активами при реалізації інноваційних проектів, Сивопляс Ю. В. (2008)
Ляшенко Н. Є. - Інтелектуальний продукт як результат інноваційної діяльності підприємства (2008)
Родіонов О. В. - Аналіз потреби підприємств в консультаційних послугах (2008)
Аронова В. В. - Формування комплексу інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління розвитком системи маркетингу (2008)
Ляшенко О. М. - Використання проектного підходу щодо забезпечення економічної безпеки холдингу (2008)
Колосов А. Н. - Определение организационной устойчивости предприятия в период кризиса (2008)
Голубятнікова Н. В. - Проектне управління вартістю реальних інвестицій у соціально-виробничій системі (2008)
Россошанська О. В. - Модель представлення компетенцій в рамках компетентностного підходу в управлінні проектами (2008)
Гладкая Е. Н. - Корпоративная культура и культура управления проектами в организации: изменения при внедрении проектного подхода (2008)
Медведєва О. М. - Інтроформаційні моделі розрахунку прояву зацікавлених сторін в середовищі проекту: нечітка постановка (2011)
Рак Ю. П. - Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд, Зачко О. Б. (2011)
Шаров О. І. - Особливості проектів компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів (2011)
Бирюков О. В. - Оценка компетентности команды управления проектом с учетом эффекта синергии (2011)
Гладка О. М. - Формалізація методу прийняття стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту нерухомості (2011)
Leitch D. - The Project Team Approach as the means of Improving the Performance of Local Self-Government in Ukraine (2011)
Данченко О. Б. - Метод управління собівартістю виготовлення деталей з врахуванням ризиків, Боркун А. І., Занора В. О. (2011)
Дымо А. Б. - Программная реализация проекта системы автоматизированного реферирования, Морозова А. С. (2011)
Лукутин О. В. - Основные положения использования методологии управления проектами в торгующих социально-экономических системах (2011)
Шапа М. М. - Дослідження питань моделювання об’єктів управління у безпеці життєдіяльності (2011)
Чернова Л. С. - Технологии оптимизации деятельности научного сектора экономики Украины (2011)
Мироненко М. А. - Використання підходів школи ефективного управління Іочі Уено як основи концепції Lean Production на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Гізенко М. М. (2011)
Голінка І. В. - Роль та місце стандартизації у підтримці інновацій в економіці знань (2011)
Родіонов О. В. - Врахування конкурентних переваг при формуванні структури коефіцієнту ділової репутації підприємства, Артеменко В. О. (2011)
Тридід О. М. - Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості (2011)
Лепа Р. Н. - Модель развития организации в системе ситуационного управления предприятием (2011)
Шаріпова О. С. - Систематизація зв'язків, які визначають форми інтеграції підприємницьких структур в агропромисловому комплексі (2011)
Кривуля П. В. - Развитие промышленного предприятия на основе объединения форм диверсификации и комбинирования производства, Дёмина В. В. (2011)
Фінагіна О. В. - Необхідність оцінювання конкурентостійкості підприємства (2011)
Россошанская О. В. - Проектно-компетентностный подход к экономической опасности (2011)
Дорошко М. В. - Інтерпретація інформованості ОПР згідно до існуючих тлумачень економічної безпеки (2011)
Гнилицька Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень (2011)
Баланда А. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку (2011)
Рибникова Н. О. - Проектування раціонального рівня економічної безпеки підприємства: особливості задачі резервування адаптаційного ресурсу (2011)
Макарова М. В. - Оцінювання економічної безпеки інвестиційних проектів з інформатизації підприємства, Білоусько Т. М. (2011)
Борискін Ю. В. - Нові публікації джерел До історії столітньої війни (1337-1453) (2009)
Бураков Ю. В. - До історії виникнення та розвитку ядерної програми Ісламської Республіки Ірак, Саранюк Н. В. (2009)
Дем’янюк О. Й. - Волинська губернія в період присутності німецьких військ в Україні у 1918 р (2009)
Куцька О. М. - Пропагандистська робота військово-політичного керівництва Великобританії в період Другої світової війни та у перші повоєнні роки (2009)
Лозинський П. І. - Миротворча діяльність воєнно-політичного союзу країн-членів Співдружності Незалежних Держав – Організації договору про колективну безпеку (2009)
Луньков А. В. - Досвід морально-психологічного забезпечення підрозділів Збройних Сил України у миротворчій місії в Іраку у 2003–2005 р.р. (2009)
Моргун М. В. - Організаційні структури броньових частин українських армій в 1917–1920 рр. (2009)
Питльована Л. Ю. - Глобалізація американської зовнішньої політики наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: військові аспекти (2009)
Плазова Т. І. - Бойові дії Армії УНР восени 1920 р. (2009)
Ратніков Б. М. - Тенденції розвитку воєнного мистецтва за досвідом морських десантних операцій в Криму у 1941–1943 рр. (2009)
Терський С. В. - Боярство Південної Волині напередодні розпаду Галицько-Волинської держави (2009)
Урожай О. В. - Розв’язання проблем угорських меншин: історичний контекст і сучасні умови європейської демократії та інтеграції (2009)
Харук А. І. - Проектування та виробництво літаків-винищувачів в Україні (1916–1941 рр.) (2009)
Хованець М. І. - Витоки створення оркестру духових інструментів в Українському січовому стрілецтві (2009)
Гапон Н. П. - Гендерні дослідження та перспективи розвитку соціально-гуманітарного знання (2009)
Ільницька У. В. - Перформансна комунікація як політична технологія та складова іміджевої PR-стратегії збройних сил (2009)
Петрухін В. С. - Національна психологія військовослужбовця як об’єкт інформаційно-психологічного впливу, Черник П. П. (2009)
Поляруш Б. Ю. - Українське місто: конструювання соціальної реальності (2009)
Шумка А. В. - На шляху пошуку української національної ідеї, Сивак О. І. (2009)
Ткаленко Н. В. - Інтервальна модель впровадження інновації (2011)
Чеботарьов В. А. - Інноваційно-структурні перетворення: методологічна парадигма дослідження та економіко-математична оцінка, Дюбо О. М. (2011)
Голінка І. В. - Застосування системного підходу для створення інноваційно-орієнтованої системи стандартизації (2011)
Єлісєєва О. К. - Оптимізаційна модель розвитку економічних систем (2011)
Ігнатова О. В. - Особливості розрахунку трудомісткості перевірки місцевих зборів та ресурсних платежів для інноваційних проектів податкових перевірок обласного рівня (2011)
Гелюх О. В. - Система збалансованих показників як інструмент оцінки розвитку диверсифікованих видів діяльності підприємства (2011)
Кудріна О. Ю. - Експертна діагностика стану менеджменту підприємства (2011)
Бистров А. Г. - Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій (2011)
Тісунова В. М. - Організаційне забезпечення ринкових перетворень у сільському господарстві (на прикладі Луганської області) (2011)
Лихолобов Е. А. - Технології управління персоналом в контексті формування організаційної поведінки (2011)
Чумаченко И. В. - Формирование адаптивной команды проекта, Доценко Н. В., Косенко Н. В., Сабадош Л. Ю. (2011)
Родіонов О. В. - Економічні та конкурентні переваги розвитку репутації підприємства, Артеменко В. О. (2011)
Лисенко К. О. - Особливості розвитку підприємництва аграрного сектору в ринкових умовах (2011)
Михайленко В. М. - Метод нечіткого визначення оптимального рівня запасу цільового продукту в умовах здійснення проекту розвитку системи водопостачання міста, Соловей О. Л. (2011)
Покотілов І. П. - Ймовірнісно-статистична модель оцінки перспективного обсягу транспортної роботи у морській галузі (2011)
Занора В. О. - Експертний метод аналізу ризиків промислового підприємства (2011)
Дьоміна В. В. - Порівняння засобів та призначення диверсифікації та комбінування виробництва (2011)
Кривуля П. В. - Организационное трение: понятие и влияние на темпы инвестиционного процесса, Штапаук С. С. (2011)
Ван Х. - Адміністрування функціонування комерційного комплексу зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах (2011)
Саінчук А. О. - Порівняльний аналіз інструментів в проектах реструктуризації (2011)
Белощицкий А. А. - Понятийный базис методологии проектно-векторного управления высшими учебными заведениями (2011)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Офіс управління портфелем проектів регіонального освітнього кластеру (2011)
Рач В. А. - Модель опису людських ресурсів в проектах розвитку вищих навчальних закладів, Осік О. О. (2011)
Медведєва О. М. - Середовище взаємодії зацікавлених сторін проекту як об’єкт управління проекту сприяння процесам розвитку організації (2011)
Россошанська О. В. - Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як сфери економічної науки (2011)
Горбач Т. В. - Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій (2013)
Калачова І. В. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку, Шубравська О. В., Прокопенко К. О. (2013)
Фризоренко А. О. - Енергетичний баланс України: від теорії до практики, Божко С. І. (2013)
Бабанін О. С. - Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі (2013)
Чебанов О. О. - Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007–2010 рр, Збаразcька Л. О. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду, Чаплигіна О. В. (2013)
Щурик М. В. - Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної, Чеверда Н. М. (2013)
Жукович І. А. - Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку (2013)
Ковтун Н. В. - Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів (2013)
Чекотовський Е. В. - Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки, Потапова М. Ю. (2013)
Дегтярьова І. О. - Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону (2013)
Линник С. О. - Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними (2013)
Хроніка (2013)
Бураков Ю. В. - Мемуари учасників Львівсько-Сандомирської наступальної операції як історичне джерело (2010)
Годій М. В. - Особливості застосування танкової армії під час введення у прорив в ході Львівсько-Сандомирської операції, Куцька О. М. (2010)
Грицюк В. М. - Застосування кавалерійського корпусу у фронтовій наступальній операції (2010)
Кожевніков В. М. - Вогневе ураження противника артилерією 1-го Українського фронту у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Кривизюк Л. П. - Застосування танкових об’єднань у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Рєпін І. В. - Воєнно-політична та стратегічна обстановка на західному напрямку німецько-радянського фронту (червень 1944 р.) (2010)
Романовський Я. Я. - Застосування видів збройних сил і родів військ у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Смогоржевська І. А. - Визволення Львівщини як важливий етап Львівсько-Сандомирської операції (2010)
Фтемов Ю. О. - Особливості інженерного забезпечення радянських військ під час оборони Сталінграда, Куцька О. М., Мілютін В. А. (2010)
Хлонь С. Є. - Особливості застосування танкових армій у Проскурівсько-Чернівецькій операції (2010)
Гетьманчук М. П. - Голодомор в Українській СРР 1932–1933 рр. та реакція на нього українського населення міжвоєнної Польщі (2010)
Гребенюк М. В. - Американський погляд на війну в Перській затоці 1991 року як на революцію у військовій справі (2010)
Питльована Л. Ю. - Концепція експансіонізму США кінця ХІХ – початку ХХ століття Вольтера Лафібера (2010)
Ткачук А. - Викладацький склад кадетських корпусів на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Фуртес О. О. - Військова еміграція УНР у боротьбі за державність (2010)
Юрчук О. О. - Колісно-гусеничні танки середини 20-х – середини 30-х років ХХ ст.: помилкова ідея чи невдала реалізація? (2010)
Бліхар В. С. - Ієрархія цінностей як життєво значима засада формування особистості (2010)
Колісник Ю. М. - Компоненти та категорії тексту і дискурсу від ХХ ст. по теперішній час: ретроспективний аналіз (2010)
Панасюк К. В. - Філософія професіоналізму в контексті мовної компетенції офіцера-військовика (2010)
Сидоренко Л. В. - Взаємини Західної України і Польщі другої половини ХХ століття в аспекті діалогу культур (2010)
Гетьманчук М. П. - Стереотипні уявлення про сталінізм в російсько-українських стосунках доби СРСР, Андрушко Л. М. (2010)
Бушуєв С. Д. - Життєвий цикл хмарних технологій управління проектами та програмами (2011)
Швиндина А. А. - Особенности управления проектно-ориентированной организацией (2011)
Шаров О. І. - Підстави розроблення освітнього проекту компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів (2011)
Белощицкий А. А. - Понятийный базис методологии проектно-векторного управления образовательными средами (2011)
Єфремов О. С. - Методологічні основи забезпечення інноваційного розвитку економічних систем (2011)
Бистров А. Г. - Систематизація підходів до класифікації інновацій (2011)
Королевська Н. Ю. - Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні (2011)
Часовський С. А. - Проблематика та особливості розвитку глобального фінансового ринку (2011)
Сущенко О. А. - Розвиток управління мережевими формами взаємодії бізнес-структур, Буздаков Л. М. (2011)
Попова Н. М. - Оцінка значущості впливу чинників на формування передумов до гармонізації управлінської діяльності (2011)
Саінчук А. О. - Реінжиніринг аутсорсинга бізнес-процесу (2011)
Фатеев Н. В. - Механизмы регулирования стоимости в проектах и программах судоремонтного предприятия, Запорожец И. М. (2011)
Ярема Я. Р. - Потенціал використання відходів як сировини для створення нової продукції, Свинороєв Ю. О. (2011)
Родионова О. Ю. - Элементы маркетингового потенциала предприятий региона (2011)
Шконда В. В. - Соціальна корпоративна відповідальність як складова соціальної політики держави, Кальянов А. В. (2011)
Воробьёва О. Ю. - Благотворительность и меценатство как компонент корпоративной социальной ответственности бизнеса (2011)
Блінова Н. С. - Комерційна програма як метод управління розвитком сфери культури, Спицина Н. С. (2011)
Максименко М. А. - Актуальность арт-практик в современном социокультурном пространстве (2011)
Медведєва О. М. - Опис станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії, Россошанська О. В. (2011)
Безрученко В. С. - Концепция проектного менеджмента системы государственного финансового мониторинга на основе современных информационных технологий, Риппа С. П., Саченко А. А. (2011)
Рач Д. В. - Метод графического представления показателей освоенного объема (2011)
Кривуля П. В. - Аналитический расчет сроков начала внедрения проектов реинвестиционной прогрессии (2011)
Коваль В. С. - Проектна архітектура інформаційного порталу дистанційного навчання засобами семантичного вебу, Лендюк Т. В., Ріппа С. П. (2011)
Рач В. А. - Структуризация схематической, ситемной и сервисной моделей проекта с позиций базовых положений триадной парадигмы управления проектами, Мохаммад А. (2011)
Моргун А. С. - Стійкість підпірних стінок за МГЕ, Балатюк А. Д. (2013)
Кулик В. В. - Оптимальне керування потоками потужності в неоднорідних електричних мережах з дальніми електропередачами. , Вишневський С. Я. (2013)
Мокін Б. І. - Оцінка потужності, яка може бути отримана вітроенергетичною установкою з вітрового потоку, створюваного залізничним потягом. , Мокін О. Б., Базалицький В. П., Горенюк В. В. (2013)
Чепурний М. М. - Особливості застосування парокомпресійних теплонасосних установок, Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. (2013)
Остапенко О. П. - Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних і промислових джерелах теплоти за умови змінних режимів роботи., Валігура І. О., Коваленко А. Д. (2013)
Лебедь О. М. - Фізичні механізми формування структури епітаксійних шарів монокристалів GaAs під час вирощування з рідкої фази. (2013)
Мусаєв В. Г. - Дискретний метод та системно-структурний аналіз динамічних задач у магістральних трубопроводах зі зміною тиску на початку та витрати в кінці., Імамалієв Е. Б., Гусейнов Н. Е. (2013)
Бендерук Ю. А. - Підбір константних параметрів методу рою часток за методом імітації відпалу під час розв’язання задачі розподілу виробничого навантаження., Месюра В. І. (2013)
Бісікало О. В. - Огляд методів автоматичного анотування текстів., Назаров І. О. (2013)
Молоканова В. М. - Дослідження синергетичних рівнів проектно-орієнтованого розвитку підприємства (2011)
Колосов А. М. - Створення моделі захисту соціальних інтересів при продажі українських підприємств (2011)
Мирошниченко Ю. О. - Особливості прийняття управлінських рішень відповідно до фаз проектного циклу (2011)
Белощицкий А. А. - Векторный метод целедостижения в проектах образовательных сред (2011)
Родіонов О. В. - Розробка механізму стратегічного управління якістю вищої освіти (2011)
Россошанська О. В. - Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії, Медведєва О. М. (2011)
Гайдабрус Б. В. - Системный сценарий программы повышения IT готовности, Дружинин Е. А. (2011)
Черкасов А. В. - Теоретико-методичні основи розробки проектів управління якістю життя населення (2011)
Шаріпова О. С. - Сутність аутстафінгу в системі технологій менеджменту персоналу та його види, Седова І. М. (2011)
Gaydamaka O. M. - Influence of agrarian policy on development of farming businesses in Ukraine, Lebid V. M., Lebed N. V. (2011)
Рак Ю. П. - Ідентифікація проектів у портфелях та програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій, Саченко А. О., Зачко О. Б., Палій І. О. (2011)
Покотилова О. І. - Сучасний стан і моделювання розвитку товарного асортименту підприємств харчової промисловості України (2011)
Тимофієва Є. С. - Проблеми оптимального реформування та шляхи їх подолання (2011)
Кретова А. Ю. - Оцінка майбутньої ефективності діяльності промислового підприємства (2011)
Колосова Е. А. - Управление рентабельностью продукции в условиях ценовой неопределенности на рынке (2011)
Рач В. А. - Особенности построения проектных сетей лечебных проектов, Масауд С. (2011)
Голубятніков В. Т. - Формалізація процесу вибору постачальника медичної продукції при оцінці стратегії реформування сфери охорони здоров'я, Куцин І. М. (2011)
Стрельбіцька Н. Є. - Інтеґрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками, Боднар Д. І. (2011)
Іванов В. Л. - Методи зниження економічного ризику (2011)
Рач Д. В. - Метод освоенного объема в задачах управления рисками в проектах (2011)
Євдокимова А. В. - Концептуальна модель активності громад для задач формування портфелю грантових проектів соціально-економічного розвитку громад, які підтримуються міжнародними організаціями (2011)
Дубовиков М. М. - Розробка алгоритму математичної моделі диференціювання капіталів товаровиробників на вільному ринку (2011)
Фінагіна О. В. - Соціальні трансформації та особливості їх інституціоналізації в українському суспільстві, Поддубняк В. В. (2011)
Шаров О. І. - Інструментальна підтримка процесів прийняття управлінських рішень в освітніх проектах (2011)
Маматова Т. В. - Застосування настанов ISO 10006 щодо управління якістю в проектах на різних етапах підготовки магістрів за спеціальністю "Управління проектами" (2012)
Молоканова В. М. - Дослідження проектно-орієнтованого розвитку на основі еволюційної теорії цінностей (2012)
Медведева Е. М. - Сущность взаимодействия в системе знаний Р2М и особенности его реализации в украинской бизнес-среде (2012)
Кратт О. А. - Управление качеством проектов преодоления социально-экономических последствий закрытия угольных шахт, Ярембаш А. И. (2012)
Кравченко М. В. - Тіньова економіка як самоорганізоване явище в системі соціально-економічних відносин суспільства: підходи до вивчення (2012)
Михальченко Г. Г. - Регіональні особливості розвитку населення (2012)
Труніна І. М. - Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Тюлєнєв Г. Д. - Принципові основи посилення економічної безпеки вищого навчального закладу (2012)
Григорян Т. Г. - Применение когнитивного моделирования в оценке портфелей проектов повышения безопасности АЭС, Квасневский Е. А., Кошкин К. В. (2012)
Голубятніков В. Т. - Аналіз та прогнозування ефективності рекламної діяльності в проектах розвитку індустрії розваг, Захарчук В. В. (2012)
Аронова В. В. - Інноваційно-проектний підхід до управління змінами в маркетинговій діяльності на підприємстві (2012)
Шапран О. Є. - Роль екологічного маркетингу у формуванні іміджу соціально відповідального бізнесу (2012)
Дубровін В. О. - Оцінювання продукту організаційного проекту за моделлю ділової досконалості, Тавлуй І. П. (2012)
Морозюк Н. С. - Індикатори оцінювання продовольчої безпеки (2012)
Желобкова М. В. - Інтегрована система управління як засіб забезпечення безпечності харчових виробництв (2012)
Овсянко О. М. - Діагностика як інструмент визначення впливу демографічних факторів на безпеку суб’єктів господарювання (2012)
Бондаренко О. С. - Модель формування цілісної системи кредитної кооперації (2012)
Матейчик В. П. - Методичні підходи до управління екологічними аспектами в проектах поводження з відходами, Хрутьба В. О. (2012)
Крап Н. П. - Методологія управління проектами туристичних потоків на основі кластерного аналізу, Юзевич В. М. (2012)
Шаров О. І. - Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту (2012)
Россошанська О. В. - Сутність економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств з позиції різних зацікавлених сторін в контексті вартісного підходу до управління (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського