Абраамян А. В. - Право международных договоров (2014)
Казарина А. Р. - Основные направления унификации правовой системы Украины и законодательства Европейского Союза (2014)
Гридасов В. Г. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности некоммерческих организаций (2014)
Ткаченко И. Ю. - Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (2014)
Пясецкая А. И. - Правовое регулирование осуществления экспортно-импортных операций Украины в условиях ВТО (2014)
Середня А. В. - Понятие государственного контроля за предпринимательской деятельностью (2014)
Набока С. А. - Исторический аспект формирования систем коллективной безопасности (2014)
Базаров А. М. - Захист прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шеховцева К. В. - Особливості правового захисту іноземних інвесторів в Україні (2014)
Влашпенко Д. В. - Правове регулювання онлайн торгівлі (2014)
Воргуль Т. В. - Правове регулювання зовнішньої реклами в Україні (2014)
Чердаков С. Ю. - Правове регулювання китайсько-українських відносин у сфері інвестування (2014)
Векліч З. В. - Адаптація норм внутрішнього законодавства до законодавства Європейського Союзу в разі вступу України до ЄС (2014)
Рудакова К. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання лізингових операцій в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Кучава К. О. - Проблеми гендерної рівності у сфері трудових відносин в Україні (2014)
Горбунова Д. І. - Правове регулювання транспортно-експедиторської діяльності (2014)
Копійка Я. С. - Економічна сутність ТНК і особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності на території України (2014)
Гринько Т. М. - Правові аспекти регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет на території України (2014)
Куніцин О. М. - Правове регулювання у сфері венчурного бізнесу в Україні (2014)
Мисько Н. С. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Нестеренко Є. Є. - Правове регулювання стандартизації та сертифікації в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Фімушкіна В. А. - Правові аспекти виробництва та експорту продукції скляної промисловості (2014)
Буклей Г. В. - Співвідношення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні та Європейському Союзі (2014)
Вавенко А. Е. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Твердохліб О. В. - Міжнародно-правове регулювання надання взаємної допомоги митними органами України (2014)
Борщевська В. Д. - Правові аспекти виробництва та експорту молочної продукції в Україні (2014)
Журавльова Н. М. - Правове регулювання реклами алкогольних та тютюнових виробів в Україні і країнах ЄС (2014)
Волошина Т. О. - Проблеми адаптації законодавства України до принципів права ЄС (2014)
Макєєва К. Ю. - Міжнародно-правовий звичай як одна з форм регулювання взаємовідносин між суб’єктами (2014)
Силич А. В. - Вирішення інвестиційних спорів у міжнародних організаціях (2014)
Сиров В. В. - Проблеми регулювання природних монополій (2014)
Водолазская Е. В. - Правовое регулирование валютного контроля и пути его совершенствования в Украине (2014)
Федорчак О. В. - Проблематика антимонопольного законодавства в Україні (2014)
Сиваш Ю. М. - Реформування прав та обов’язків органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Нгуєн Тху Хує. - Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму (2014)
Марунич А. В. - Обґрунтування концептуальних характеристик інтелектуально-кадрової безпеки та її місце в забезпеченні розвитку підприємства (2014)
Зязев В. В. - Правове регулювання інформації з обмеженим доступом (2014)
Богданова Я. І. - Проблематика захисту прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Татарова В. С. - Особливості правового регулювання мережі Інтернет (2014)
Ющик Я. С. - Особливості аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Боднар О. В. - Напрями розвитку методики аналізу формування і використання матеріальних ресурсів у виробництві (2014)
Леоненко А. О. - Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва (2014)
Галущак А. В. - Виды, формы и методы экономического анализа (2014)
Вдовиченко А. С. - Система экономических показателей и область их применения в целях анализа явлений и процессов (2014)
Быстро В. В. - Экономический анализ в системе реализации функций управления (2014)
Константинович Г. Ю. - Принцип комплексности в экономических исследованиях (2014)
Нерода А. Ю. - Принцип комплексності в економічних дослідженнях (2014)
Вихорь К. Р. - Напрями розвитку методики аналізу витрат за статтями калькуляції (2014)
Ковалівська О. О. - Принцип системності в економічних дослідженнях (2014)
Захарова О. В. - Напрями розвитку методики аналізу стану та використання основних фондів (2014)
Біленко А. О. - Формування системи принципів економічного аналізу (2014)
Лопатіна К. А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сучасних організацій в умовах глобалізації (2014)
Барсученко А. С. - Застосування інструментів прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі (2014)
Валежная М. С. - Современное состояние венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине (2014)
Дєнєжко К. А. - Переваги та недоліки участі України в Митному союзі, Жиліна Ю. П. (2014)
Білокудря Т. С. - Поняття "фінансові результати" як об'єкт бухгалтерського обліку (2014)
Квітко С. О. - Узагальнення основних теоретичних підходів до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Костенецька Т. Г. - Саймон Кузнець як видатний економіст (2014)
Харченко О. Г. - Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів, Боднарчук І. О., Галай І. О. (2012)
Сидоров Н. А. - Экология программного обеспечения. Учебная программа (2012)
Мучник М. М. - Скелетизация графических образов печатных и рукописных символов (2012)
Муниб М. Б. - Использование модифицированного метода Недлера-Мида для численного решения задачи мягкой посадки в теоретико-игровой постановке (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Defining Minimal Scope of Measurements for Maintainability Analysis, Shaposhnikova K. V. (2012)
Сидорова Н. М. - Групова динаміка та комунікації в інженерії програмного забезпечення (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Calculation of Metric’s Abnormal Values of Software, Kostiv М. М. (2012)
Заболотня Т. М. - Вибір програмного забезпечення для підтримки контролю досягнення цілей, Каковський В. О. (2012)
Сидоров М. О. - Монреальський прем'єр-форум ІТ-фахівців, Морозова Т. Ю., Мендзебровський І. Б. (2012)
Радішевський М. Ф. - Звіт про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Інженерія програмного забезпечення 2012" (2012)
Титул, зміст (2012)
Сердечная недостаточность в 2011 году: новые данные. Интервью с профессором Л. Г. Воронковым (2012)
Вступне слово до публікації про сучасну термінологію (2012)
Чайковський Ю. Б. - Використання оновленого списку гістологічної термінології в морфології та кардіології, Луцик О. Д., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Силкина Ю. В. - Гистогенетические аспекты формирования синдромов предвозбуждения желудочков (2012)
Применение антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона как вспомогательный метод лечения нарушений репродуктивной функции (мета-анализ) (2012)
Роль С-реактивного білка при цереброваскулярних захворюваннях (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 1), Жадан А. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Переможці проекту "Післядипломне навчання" за 2011 рік (2012)
Відповіді на тестові завдання за друге півріччя 2011 року (2012)
Барна О. М. - Раміприл: надійний контроль артеріального тиску з додатковими перевагами. Фокус на органопротекцію (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Беловол А. Н. - Терапевтический потенциал мельдония при остром коронарном синдроме, Князькова И. И. (2012)
Бурчинский С. Г. - Постинсультная депрессия: проблема выбора препарата-антидепрессанта (2012)
Косарев В. В. - Фармакотерапия ишемической болезни сердца: в фокусе - цитопротекторы, Бабанов С. А. (2012)
Бобров В. А. - Современные подходы к назначению диуретиков у женщин в постменопаузальный период с артериальной гипертензией и остеопорозом, Боброва Е. В., Медведенко О. И., Макаревский А. И., Давыдова И. В. (2012)
Копчак О. О. - Вивчення ефективності тривалого застосування мемантину в лікуванні когнітивних порушень у хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (2012)
Курило Т. М. - Нормотворча політика ради Європи в сфері управління охороною здоров'я (2012)
Меморандум про глобальний захист здоров'я через партнерство (2012)
Здобутки і перспективи кардіологічної служби України (2012)
Титул, зміст (2013)
Дуда О. К. - Сучасна терапія хронічного вірусного гепатиту с: які можливі побічні ефекти нас очікують?, Байдалюк І.А. (2013)
Губская Е. Ю. - Роль и место препаратов урсодезоксихолевой кислоты в лечении хронической патологии печени и гепатобилиарной системы (2013)
Ювченко П. В. - Алиментарная неофобия: новое название пищевой избирательности (2013)
Колиушко Г. И. - Редкие формы инфаркта миокарда (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Бабак О. Я. - Патогенетичне обґрунтування використання метаболічно активного засобу l-аргініну-l-глутамат при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній з хронічним некалькульозним холециститом, Фадєєнко Г.Д., Фролов В.М., Круглова О.В. (2013)
Іванов В. П. - Клінічна ефективніcть і фармакологічна безпека розувастатину у хворих з артеріальною гіпертензією і структурним ремоделюванням сонних артерій (2013)
Журавлева А. К. - Особенности формирования метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (2013)
Сірчак Є. С. - Динаміка лабораторних маркерів дисфункції ендотелію у хворих з ускладненими формами цирозу печінки (2013)
Бабієнко В. В. - Аргінін у профілактичній медицині: проблема корекції аліментарного дефіциту прекурсорів NO (2013)
Коньков Д. Г. - Особливості перебігу вагітності у жінок з субхоріальними гематомами на фоні гестаційної ендотеліопатії (2013)
Платформа для комунікації між фахівцями: так оцінили міжнародний симпозіум "досконала клінічна практика у сфері педіатричної коінфекції віл/туберкульоз" лікарі україни (2013)
Орієнтуватися на потреби пацієнтів (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Арепьева В. А. - Оптимизация ежедневного объема выпуска козинаков компании "ОВИН" (2014)
Безус А. І. - Оптимізація виробництва лінії фіточаю ТМ "Карпатська лічниця" ПК "Екопродукт" (2014)
Бойченко О. В. - Оптимизация вегетарианского рациона питания человека с учетом текущих цен на продукты (2014)
Брехунова Е. С. - Оптимизация объемов производства молочной продукции предприятия "Галичина" (2014)
Воскобойникова В. В. - Оптимизация перевозки нефти от стран-экспортеров странам-потребителям (2014)
Гаримович Б. Р. - Оптимизация объемов производства мороженого предприятия компании "Геркулес" (2014)
Гузей Л. А. - Оптимизация объемов выпуска тортов кондитерской фабрики "Лучиано" (2014)
Дзегилевич А. С. - Оптимизация выпуска изделий швейной промышленности (2014)
Иснюк М. Н. - Оптимизация объемов выпуска хлебобулочных изделий предприятия (2014)
Кляшов И. С. - Оптимизация на предприятии производства холодных соусов (2014)
Колєснік В. Ю. - Дослідження репрезентативної системи людини як задача математичної статистики (2014)
Краснюк И. В. - Расчет ежедневного оптимального объема выпуска готовых салатов на предприятии "Класс" (2014)
Мерщанская А. П. - Оптимизация производства хлебобулочных изделий в сети магазинов "Кулиничи" (2014)
Отлейкина П. В. - Расчет оптимального плана транспортировки продукции корпорации Roshen за границу (2014)
Пономаренко Т. С. - Разработка оптимального распределения самолетов по маршрутам компании "Хорс" (2014)
Нгуен Тхи Фьюнг Ань. - Оптимизация объемов производства изделий быстрого приготовления (2014)
Старченко О. А. - Оптимизация перевозки молочной продукции для супермаркетов "Сильпо" (2014)
Столяренко В. В. - Оптимізація обсягів випуску цукерок кондитерської компанії "АВК" (2014)
Столярова А. О. - Оптимізація випуску комбікорму для тваринництва та птахівництва (2014)
Тимченко А. И. - Оптимизация работы пиццерии (2014)
Харченко Д. В. - Визначення впливу державного фінансування на ефективність науково-технічної діяльності (2014)
Чеперис Ю. С. - Оптимізація обсягів вирощування овочів у Харківській області (2014)
Шевцов И. В. - Оптимизация плана производства продукции предприятия кондитерской промышленности (2014)
Шурміль М. І. - Розроблення оптимального плану випуску кондитерської продукції підприємства харчової промисловості (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп'янський машинобудівний завод" (2014)
Гончаренко О. М. - Системний підхід до інформаційних технологій при прийнятті управлінських рішень (2014)
Копичинська А. С. - Удосконалення методичних рекомендацій щодо аналізу та покращення стану соціально-психологічного клімату в колективі для успішного впровадження стратегій організаційного розвитку підприємств (2014)
Лизенкова П. Ю. - Підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства (2014)
Мармель О. О. - Використання операційних пріоритетів для реалізації операційної стратегії підприємства (2014)
Оганесян М. Г. - Удосконалення мотиваційного механізму інноваційної діяльності підприємства (2014)
Різниченко Д. Д. - Управління процесами організаційних перетворень на підприємстві (2014)
Пащенко О. І. - Побудова структурно-функціональної моделі оптимізації процесу антикризового управління на промисловому підприємстві за допомогою стандарту IDEF0 (2014)
Степаненко Н. М. - CRM-система як інструмент персоніфікованого маркетингу (2014)
Усікова Т. М. - Сучасний стан дистанційного навчання в Україні (2014)
Ільченко В. О. - Ризики розробки та впровадження інноваційних продуктів і методи їх зниження (2014)
Краснікова О. С. - Методичний підхід до оцінювання якості управління діяльністю інноваційно активного персоналу (2014)
Кулінова Т. М. - Визначення поняття кадрової безпеки підприємства та фактори впливу на неї (2014)
Молчанова Т. В. - Аналіз загроз кадровій безпеці на ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" (2014)
Осова В. О. - Методичний підхід до формування бренда підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України (2014)
Шевчук А. Ю. - Особливості концепції інноваційного маркетингу сучасного підприємства (2014)
Шевчук М. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням чинників інноваційного ринку (2014)
Воробьева Е. С. - Анализ способов проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей (2014)
Голозубова Ю. В. - Аналіз методів нарахування амортизації та їх порівняльна характеристика (2014)
Демина А. Ю. - Проблемы оценки нематериальных активов предприятия и пути их решения (2014)
Коваленко В. Г. - Роль оплати праці в сучасних умовах господарювання (2014)
Сімавонян М. С. - Особливості відображення та основні принципи проведення інвентаризації на підприємствах (2014)
Лобас Ю. С. - Особливості державного регулювання цін в Україні (2014)
Ермакова Ю. А. - Анализ причин возникновения кредитной задолженности банков (2014)
Руденко О. О. - Визначення витрат операційної діяльності підприємства у міжнародному та національному законодавстві (2014)
Синявіна О. М. - Сутність та класифікація овердрафту (2014)
Иванова Е. О. - Основные направления усовершенствования системы управления персоналом на государственной службе (2014)
Левицька Н. А. - Особливості управління керівним персоналом в органах державної служби України (2014)
Клычев А. Х. - Современные тенденции развития институциональных теорий государства (2014)
Довранов А. Б. - Институциональные аспекты исследования глобальных проблем человечества (2014)
Бутко Т. В. - Сучасний стан моралі в Україні (2014)
Голобородько В. В. - Социальные стереотипы поведения современной молодежи (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Проблема трудоустройства молодых специалистов в Украине (2014)
Хохлова А. Ю. - Проблема манипуляции сознанием потребителей посредством рекламы (2014)
Титул, зміст (2012)
Скрипник Н. В. - Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної нейропатії (огляд літератури) , Гриб В. А., Дідушко О. М. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: роль постпрандиальной гликемии (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть 1) (2012)
Несукай Е. Г. - Блокаторы бета-адренорецепторов и эректильная дисфункция (2012)
Найштетік І. М. - Патологія щитоподібної залози у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Сахарный диабет - новости и перспективы (2012)
Комбинированные режимы терапии на основе пиоглитазона при сахарном диабете 2-го типа в борьбе за смягчение сердечно-сосудистых факторов риска: обсервационное когортное исследование (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 2), Жадан А. В., Ещенко К. Н. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Звягинцева Т. Д. - Билиарный панкреатит, Шаргород И. И. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Христич Т. Н. - Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов в лечении больных хроническим панкреатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями органов пищеварения (2012)
Барна О. М. - Раміприл: класика кардіопротекції при артеріальній гіпертензії, Базилевич А. Я., Гриневич О. В. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Кравчун Н. А. - Ингибитор дипептилпептидазы-4 онглиза в повседневной клинической практике, Земляницына О. В., Чернявская И. В., Олейникова С. П., Хижняк О. О., Воропай Т. И., Балюк М. А., Касярум В. П., Лихоносов П. Н., Титова Ю. А. (2012)
Музь В. А. - Возможности Цитофлавина в лечении липоидного некробиоза у подростков, больных сахарным диабетом, Зубкова С. Т., Самсон А. Я. (2012)
Глонти С. - Распространенность тиреоидной патологи у беременных в условиях умеренного йододефицита (2012)
Золотарева Н. А. - Мексикор в лечении стабильной стенокардии и артериальной гипертензии, Медянка Ю. С. (2012)
Беловол А. Н. - Функциональные свойства нейтрофилов и тромбоцитов у больных диабетической нефропатией в динамике лечения с применением тиклопидина, Топчий И. И., Тверетинов А. Б., Кириенко А. Н., Щербань Т. Д. (2012)
Боженко Н. Л. - Клопідогрель: антитромбоцитарна терапія при атеротромбозі, Федак Л. М., Масняк Л. В., Горон Н. Ю. (2012)
Novo Nordisk открывает новый R&D-центр (2012)
Фармацевтическая компания Novo Nordisk обновила свой официальный сайт www.novonordisk.com (2012)
Novo Nordisk названа самой устойчивой компанией в мире в 2011 году (2012)
Нове вагоме поновлення національної академії медичних наук України (2012)
Титул, зміст (2013)
Зозуля І. С. - Транзиторні ішемічні атаки у вертебрально-базилярній системі, зумовлені патологією шийного відділу хребта, Несукай В.Г. (2013)
Стаднік С. М. - Цереброкардіальний синдром в неврологічній практиці (2013)
Цветкова О. А. - Коррекция метаболического синдрома и эндотелиальной дисфункции ингибитором апф диротоном (лизиноприлом), Грачева Е.В. (2013)
Оржешковський В. В. - Міопатії, асоційовані з ендокринними захворюваннями (2013)
Дифференциальный клинический профиль кандесартана по сравнению с другими блокаторами рецепторов ангиотензина (2013)
Киношенко К. Ю. - Oценка состояния правого желудочка в клинической практике (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Данилов А. Б. - Кормагнезин® (магния сульфата гептогидрат) в лечении мигрени (2013)
Нуньес Синтас Д. - Головная боль напряжения: использование препарата гамалате-B6, Лопес Поуса С. (2013)
Тітов І. І. - Сучасні можливості фармакореабілітації потерпілих з тяжким забоєм головного мозку, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Нестор І. І., Королюк В. Д. (2013)
Вороненко Ю. В. - Принципи і напрями нормотворчості україни у сфері охорони здоров’я, Гойда Н.Г., Курило Т.М. (2013)
Зозуля А. І. - Результати соціального дослідження серед різних категорій населення та медичних працівників (2013)
Гунина Л. М. - Применение препарата кардонат для повышения толерантности к физическим нагрузкам, Безуглая В.В., Багаури О.В. (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І.М. (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан щодо надання допомоги дітям з особливими потребами в тернопільському регіоні (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Титул, зміст (2013)
Барна О. Н. - Эволюция ингибиторов апф: фокус на зофеноприл (2013)
Іванов В. П. - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурно-функціональний стан лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Никифорова Л. Н. - Пороки трехстворчатого клапана: гемодинамические и клинические аспекты трехстворчатой недостаточности, Радченко О.В. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Лапшин О. В. - Комбінована антигіпертензивна терапія – сучасний тренд лікування (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Мошковська Ю. О. - "Одна таблетка на добу" – стратегія підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Відповіді на тестові завдання, Переможці за 2012 рік проекту "Дистанційне Навчання", "Школа превентивної кардіології", "Ази імунології для практикуючого лікаря від академії розвитку медичної освіти" (2013)
Романова Е. Н. - Патофизиологические механизмы влияния ингибиторов АПФ на аритмогенез у больных с фибрилляцией предсердий, Соломенчук Т.Н. (2013)
Лишневская В. Ю. - Выбор бета-адреноблокатора трудному пациенту (2013)
Мошковська Ю. О. - Використання коректорів метаболізму – сучасний підхід комбінованої терапії хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Чучелина О. А. - Современная тактика медикаментозной ренопротекции у пациентов с хроническими заболеваниями почек, Годлевская О.М. (2013)
Жердьова Н. М. - Корекція центральних проявів діабетичної нейропатії (2013)
Зупанец И. А. - Оценка взаимозаменяемости азимеда – биоэквивалентность доказана!, Безуглая Н.П., Либина В.В., Орлова И.Н., Кудрис И.В., Кувайсков Ю.Г. (2013)
Проценко Г. О. - Альтернативний підхід до лікування остеоартрозу з коморбідними станами, Іванова К. А. (2013)
Романів О. П. - Суїцид: сучасні підходи до профілактики, Хаустова О.О. (2013)
Іванов В. П. - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурне ремоделювання лівого шлуночка і сонних артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією протягом 6 місяців лікування (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Кабінет людини похилого віку – практичний крок до здорової старості (2013)
Чоловіче здоров’я: чим зумовлений "падіж" сильної статі? (2013)
Титул, зміст (2012)
Луцик О. Д. - Використання нового списку міжнародних термінів з гістології людини в морфології та клініці органів травного тракту, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2012)
Helicobacter Pylori в развивающихся странах. Всеобщие рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации (август 2010), обновленные (2012)
Кравчун Н. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: клиника, диагностика, терапия, Земляницина О. В., Тяжелова О. В. (2012)
Mastalerz L. - Антилейкотриеновые препараты в лечении бронхиальной астмы, Kumik J. (2012)
Гапонова О. Г. - Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома (2012)
Просоленко К. О. - Cучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому (2012)
Шалімова А. С. - Aнтигіпертензивна терапія у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні хронічної хвороби нирок I-III стадій (2012)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів з хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті, Русин Б. Р., Мерецький В. М., Шманько О. В., Смаглій Г. Я., Медвідь І. А., Чайка О. В. (2012)
Бойко Т. Й. - Ефективність використання комплексного пробіотичного препарату в корекції дисбіозу кишечника у хворих з хронічними запальними захворюваннями кишечника, Тропко Л. В., Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Толстикова Т. М., Мосалова Н. М. (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 1) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 2) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Титул, зміст (2012)
Стратифікація ризику у первинній профілактиці серцево-судинних захворювань: системи оцінки, додаткові маркери і техніки візуалізації (2012)
Сердечно-сосудистые заболевания неуклонно "молодеют" (2012)
Мищенко Т. С. - Использование препарата мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией: данные исследования "Каскад", Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2012)
Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим з наслідками ішемічного інсульту, при оклюзіях і стенозах прецеребральних та мозкових артерій, які не викликають розвиток мозкового інфаркту (2012)
Междисциплинарные дискуссии: "Значение нефропротекции в кардиологической практике" (2012)
Звягинцева Т. Д. - Хронический гастрит, Гаманенко Я. К. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Лесной И. И. - Применение габапентина для премедикации при хирургических вмешательствах в онкоурологии, Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Галак И. И., Наумчук Г. В., Белка К. Ю. (2012)
Барна О. М. - Можливості профілактики атеросклерозу із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту: проекція на раміприл, Ярема Н. І. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Фіксовані комбінації препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії: сучасність і перспективи. Інтерв'ю з професором Ягенським А. В. (2012)
Мурашко Н. К. - Стенооклюзуючі ураження брахіоцефальних і хребтових артерій, Сулік Р. В. (2012)
Карпов Ю. А. - Комбинированная антигипертензивная терапия - приоритетное направление в лечении артериальной гипертензии (2012)
Долженко М. Н. - Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, Лучинская Ю. А. (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана та артеріальна гіпертензія: місце інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, Мелень Ю. П. (2012)
Соловьян А. Н. - Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий: частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий (2012)
Копчак О. О. - Ефективність Гліатиліну в лікуванні хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом, Полетаева К. М., Холін В. О., Тараканова О. В., Бачинська Н. Ю. (2012)
Борзенкова Л. М. - Клініко-функціональні особливості різних стадій хронічного порушення мозкового кровообігу (2012)
Активное долголетие с компанией Юнифарм, Инк (2012)
Медична допомога при кардіопатології: розумний баланс при веденні хворого (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Диагностика атеросклеротического поражения сонных артерий и периферических артерий нижних конечностей в практике кардиолога, Кузнецов И. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Барна О. М. - Корекція дисліпідемій в контексті превентивної кардіології: чи всі проблеми вирішуються призначенням статинів? (2012)
Скибчик В. А. - Превентивна кардіологія: омега-3 поліненасичені жирні кислоти для корекції порушень обміну тригліцеридів (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Губская Е. Ю. - Существует ли универсальный лекарственный препарат для лечения хронической патологии печени и гепатобилиарной системы? (2012)
EuroPRevent 2012: форум обґрунтованих надій на успіхи у серцево-судинній профілактиці (2012)
Органопротективныые возможности блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Интервью с Е. В. Карпенко (2012)
Долженко М. М. - Особливості лікування пацієнтів з поліорганною патологією: застосування блокаторів бета-адренорецепторів у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Конопляник Л. І., Лимар Ю. В., Волошенюк І. О. (2012)
Використання торасеміду в лікуванні серцевої недостатності (2012)
Беловол А. Н. - Метаболическая терапия при ишемической болезни сердца у лиц пожилого возраста, Князькова И. И. (2012)
Драпкина О. М. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и фиброз: гепатокардиальные связи (2012)
Сокуренко Л. М. - Морфологические исследования действия лекарственных веществ в токсикологии (2012)
Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічний риніт (2012)
Титул, зміст (2013)
EUROPREVENT 2013 – головна подія профілактичної медицини з фокусом на превентивні підходи до лікування артеріальної гіпертензії (2013)
Ещенко К. Н. - Сердечно-сосудистая система и курение, Жадан А. В., Шустваль Н. Ф. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Дранник Г. Н. - Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (часть 1) (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Скрипник Н. В. - Метаболічна терапія – перспективний патогенетичний напрям лікування цукрового діабету (2013)
Пацієнти для нас – на першому місці: Інтерв'ю з керівником з операційної діяльності компанії MSD Альпером Альптекін (2013)
Должен ли торасемид быть петлевым диуретиком выбора при систолической сердечной недостаточности? (2013)
Ухолкина Г. Б. - Статины – прошлое, настоящее, будущее (2013)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D та його роль у регуляції метаболічних розладів при цукровому діабеті (2013)
Журавлева Л. В. - Патогенетические аспекты формирования сосудистых поражений при артериальной гипертензии и сахарном диабете: основные направления их терапевтической коррекции, Ильченко И. А. (2013)
Тодуров І. М. - Хірургічне лікування цукрового діабету 2-го типу, асоційованого з морбідним ожирінням, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Состояние эндотелия у больных сахарным диабетом 1-го типа и метаболической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2013)
Погребняк О. О. - Безпека гіполіпідемічної терапії симвастатином і комбінованим препаратом, що містить L-аргініну гідрохлорид та інозин, та їх вплив на показники якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу (2013)
Журавлева А. К. - Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Бобронникова Л. Р. (2013)
Раптова зупинка серця: соціальна спрямованість допомоги (2013)
Жижко О. А. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці тьюторів для роботи з дорослими в Мексиці й Венесуелі (2014)
Огієнко О. І. - Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Танько Є. В. - Розвиток поняття "самостійна робота" в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії (2014)
Хоменко О. В. - Економічне зростання як запорука мовної експансії Китаю (2014)
Чернякова Ж. Ю. - Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період (2014)
Гладуш В. А.Шляхи вдоскон - алення професійної підготовки логопедів в Україні (1960-ті рр.) (2014)
Год Б. В. - Виховний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості у творчому доробку О. Строніна, Пилипенко В. В. (2014)
Лях Г. Р. - Становлення та розвиток ідеї трудової школи в історії педагогіки, Карелін М. В. (2014)
Прокоф’єва Л. Б. - Вивчення наукової та педагогічної спадщини вчених Новоросійського університету засобами сучасних технологій навчання (2014)
Старостіна О. В. - Значущість психолого-педагогічних засад системи Е. Стоунса на сучасному етапі розвитку освіти (2014)
Тишик І. С. - Міжетнічна толерантність у площині канонічного національного українського наративу (2014)
Шарата Н. Г. - Методи управління діяльністю університетів у ХІХ столітті на західноукраїнських землях (2014)
Алексєєва М. І. - Мовна компетенція як складова моделі іншомовної комунікативної компетентності (2014)
Басанець Л. М. - Вплив факторів навчального середовища на фізичний розвиток і психофункціональний стан учнів кадетського корпусу, Іванова О. І., Проценко В. В., Єрофєєва К. І., Свідлов Ю. І. (2014)
Науменко С. О. - Опрацювання та інтерпретація результатів тестування засобами електронних таблиць Microsoft Excel (2014)
Особов І. П. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі організації освітнього процесу (2014)
Стріхар О. І. - Освітні технології реалізації інтегрованого підходу у процесі навчання музичному мистецтву (2014)
Василенко В. А. - Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів (2014)
Василенко М. Є. - Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності в аудиторній роботі (2014)
Кириченко Л. Г. - Застосування аксіологічного підходу в підготовці майбутніх фахівців сфери культури в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (2014)
Козубцов І. М. - Реалізація теорії розвитку методологічної компетентності аспірантів на основі моделі діяльності (2014)
Кононец Н. В. - Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Кузько М. С. - Доцільність застосування методик медіаосвіти при підготовці майбутніх гідрогеологів (2014)
Лазарєв О. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу (2014)
Лейко С. В. - Особливості викладання та зміст математичної освіти майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки (2014)
Майковська В. І. - Вплив інноваційних процесів на трансформацію вищої освіти як суспільного інституту (2014)
Можаровська О. Е. - Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці (2014)
Павленко А. Ю. - Модель формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Тупченко В. В. - Вивчення іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації при підготовці майбутніх маркетологів (2014)
Улановська А. С. - Модернізація вищої освіти: характеристика понятійного апарату дослідження (2014)
Чекан О. І. - Система дослідження та класифікація комп’ютерно-орієнтованих завдань (2014)
Андрущенко А. О. - Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови (2014)
Антонченко М. О. - Організація дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базурін В. М. - Особливості розвитку складових дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики в процесі навчання інформатики у ВНЗ (2014)
Головко В. А. - Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії (2014)
Дубяга С. М. - Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ, Шевченко Ю. М., Фефілова Т. В. (2014)
Дурманенко О. Л. - Етапи моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Іваній О. М. - Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителів (2014)
Мартиненко О. В. - Формування педагогічної компетентності вчителя математики та економіки, Ковтун Г. І. (2014)
Павицька К. М. - Специфіка виховання поваги до дитини у студентської молоді (2014)
Панішева О. В. - Потенціал різних видів діяльності студентів щодо формування їхньої готовності до роботи в класах гуманітарного профілю (2014)
Пахненко І. І. - Формування у магістрантів-філологів уявлень про цільові настанови та зміст лінгвістичних курсів у вищому навчальному закладі (2014)
Пшенична Л. В. - Рейтинг викладача як індикатор якості освіти (2014)
Салтикова А. І. - Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму, Хурсенко С. М. (2014)
Томенко О. А. - Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі використання елементів олімпійської освіти (2014)
Жульова С. І. - Формування еколого-валеологічної культури молоді (2014)
Повалій Л. В. - Взаємодоповнююча роль школи і сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Сікалюк А. І. - Аналіз сутності поняття "цінність" у теоретичних наукових джерелах (2014)
Циплюк А. М. - Генеза вихідних понять здоров’язбережувального навчання дітей дошкільного віку (2014)
Щербакова І. М. - Психологічний аналіз психоаналітичних практик дослідження духовності (2014)
Гуменюк В. В. - Інноваційні зміни організації післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіональному просторі (2014)
Мармаза О. І. - Формування інноваційної компетентності керівника навчального закладу в процесі магістерської підготовки (2014)
Титул, зміст (2012)
Диагностика и классификация сахарного диабета (2012)
Объявлены результаты Origin - самого крупного и продолжительного в мире рандомизированного клинического исследования среди пациентов с предиабетом и ранним сахарным диабетом (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть II) (2012)
Целуйко В. И. - Некомпактная кардиомиопатия левого желудочка, Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана: патогенетичні механізми виникнення, перебіг, класифікація, Мелень Ю. П. (2012)
Целуйко В. Й. - Вплив прихильності до медикаментозного лікування на прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, Перемот Я. О., Яковлева Л. М., Перемот С. Д. (2012)
Світлик Г. В. - Прогностичне значення інтервалу QT при гострому інфаркті міокарда, Гарбар М. О., Базилевич А. Я. (2012)
Новини сайту Medscape (2012)
Соціальне опитування виявило, що кардіологи щасливі, одружені, не користуються Twitter (2012)
Ткаченко В. І. - Проект уніфікованого клінічного протоколу ведення цукрового цукрового діабету 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги, Ліщишина О. М., Степаненко А. В. (2012)
Відкриття олімпійського дому в Києві (2012)
Підписано перший в Україні Меморандум щодо боротьби із розсіяним склерозом (2012)
Впровадження референтних цін на ліки: коли чекати на нову якість життя пацієнтів? (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Легочная гипертепзия при врождеппых пороках сердца, Жадан А. В., Ещенко К. П. (2012)
Тестовые вопросы для самокоптроля (2012)
Журавльова А. К. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу і ожиріння (2012)
Дубров С. А. - Применение кеторолака для периоперационного обезболивания, Жеребцова П. В. (2012)
Хаустова О. О. - Психосоматичний підхід до менеджменту хронічних захворювань: взаємовплив стресу та імунітету (2012)
Борисенко М. І. - Механізми формування патології гастродуоденальної зони при хронічній вогнищевій інфекції носо- і ротоглотки, Чайковський Ю. Б. (2012)
Пробиотики и пребиотики (2012)
Соловйова Г. А. - Ефективність схем лікування ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Полшкова С. Г. - Аутоагрессия: психосоматические механизмы и взаимоотношения (клинический случай) (2012)
Ягмур В. Б. - Динамика показателей фиброза у больных циррозом печени при лечении с применением препарата Урсосан, Ягмур С. С., Кудрявцева В. Е., Мельниченко Л. Я., Дементий П. П. (2012)
Шелест А. Н. - Иммуновоспалительные и вазоактивные эндотелиальные факторы у больных с Helicobacter pylori-Негативными гастропатиями и роль анемии при хронической сердечной недостаточности, Бойко А. Н., Рынчак П. И., Ковалева Ю. А., Шелест Б. А., Шушляпин О. И., Ломакина О. В., Тучинская М. А. (2012)
Сучасна формула здоров'я: три молочні продукти і посильна активність протягом дня (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2012)
Конгрес Європейського товариства кардіологів (2012)
Пітт Б. - Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину в лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю та зменшеною фракцією викиду лівого шлуночка. Висновки дослідження HЕААL (2012)
Жарінов О. Й. - Еволюція антигіпертензивної терапії. Час нових фіксованих комбінацій (2012)
Катеренчук І. П. - Триметазидин у комплексній терапії ішемічної хвороби серця та асоційованих кардіологічних станів (2012)
Барна О. М. - Труднощі в лікуванні артеріальної гіпертензії: які питання може вирішити лерканідипін?, Лапшин О. В. (2012)
Казмирчук В. Е. - Принципы интерпретации результатов общего анализа крови при оценке иммунного статуса, Мальцев Д. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Кияк Ю. Г. - Електрокардіографічна діагностика дилатаційних кардіоміопатій, Юзич І. А. (2012)
Савенков М. П. - Водный дисбаланс и диуретическая терапия у больных артериальной гипертензией, Иванов С. Н., Постникова З. В., Михайлусова М. П. (2012)
Германюк Т. А. - Вивчення фармацевтичного ринку пероральних цукрознижуючих лікарських засобів у Вінницькій області та вибір мінімально витратної схеми лікування цукрового діабету 2-го типу, Івко Т. І. (2012)
Профілактика заради виживання (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2013)
Клінічні дослідження, які змінили кардіологію: ішемічна хвороба серця (2013)
Лисенко Г. І. - Діагностика стабільної стенокардії на рівні первинної медичної допомоги, Ященко О. Б., Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Коляденко К. В. - Організація викладання шкірних та венеричних хвороб на медичному факультеті університету св. володимира наприкінці xix – на початку xx століття як приклад для оптимізації навчання студентів медичних вузів сьогодні (2013)
Лапшин О. В. - Диагностика аутоиммунных механизмов заболеваний миокарда, Гетьман О. И. (2013)
Гуцол Л. П. - Аналіз асортименту гомеопатичних лікарських засобів на фармацевтичному ринку україни (2013)
Лызиков А. А. - Аутовенозные реконструкции аорто-подвздошного сегмента у пациентов с высоким риском инфекционных осложнений (2013)
Панченко Л. М. - Показники гуморального імунітету у сироватці крові та синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінних суглобів на різних стадіях, Герасименко С. І., Соколовська О. Р., Нечипоренко Р. В. (2013)
Чернишов О. В. - Етіопатогенетичні фактори та клінічні особливості соматоформного синдрому болю у підлітків (2013)
Бутко Я. О. - Вивчення лікувальної дії мазі з метилпреднізолону ацепонатом і керамідами в умовах експериментального алергічного дерматиту, Дроговоз С. М., Ляпунов М. О. (2013)
Трачук Л. Є. - Комплаєнс при лікуванні артеріальної гіпертензії: психокорекційна програма оптимізації (2013)
Кузнєцов А. А. - Діагностичне та прогностичне значення інтегральної оцінки динаміки біоелектричної активності головного мозку в гострий період мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Науменко Г. М. - Системний підхід до медико-психологічної реабілітації жінок з лейоміомою матки в післяопераційний період, Москаленко О. В. (2013)
Щерба В. В. - Вплив інгібіторів NO-синтази на експресію цитокінів і стан сполучної тканини при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту, Корда М. М. (2013)
Яковлева Л. М. - Генетичні аспекти антигіпертензивної ефективності інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Інноваційні технології в лікуванні порушень ритму серця – шлях до здоров’я та кращої якості життя українців (2013)
Титул, зміст (2012)
Бутко Е. А. - Кардиомиопатия Такотсубо (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Казмирчук В. Е. - Принципы интерпретации данных иммунограммы, Мальцев Д. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Барна О. М. - Універсальні протективні властивості раміприлу: від сповільнення розвитку цукрового діабету до життєзберігаючих властивостей, Базилевич А. Я. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Мустафаева Е. Л. - Изучение эффективности применения золмитриптана в форме ородисперсных таблеток для купирования приступа мигрени (2012)
Світлик Г. В. - Аритмії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (2012)
Александрук О. Д. - Очікувана ефективність співпраці хворих на хронічні алергічні дерматози з лікарем (2012)
Хаустова Е. А. - Современная стратегия диагностики и терапии депрессий (2012)
Чайковський Ю. Б. - Використання оновленого списку міжнародних термінів із гістології людини в морфології та клініці нервових хвороб, Луцик О. Д., Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2012)
Геращенко С. Б. - Морфологічні зміни периферичних нервів при токсичних нейропатіях, викликаних протипухлинними препаратами, Дєльцова О. І. (2012)
Конгрес кардіологів: об'єднати зусилля для ефективного і правильного лікування артеріальної гіпертензії (2012)
Всеукраїнська соціальна ініціатива "60+ Кардіо" - курс на тривале та якісне життя українців (2012)
Перелік лікарських засобів заборонених до рекламування які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2013)
Журавльова Л. В. - Ураження міокарда на фоні цукрового діабету: фокус на патогенетичні та діагностичні особливості кардіоміопатії, Сокольнікова Н. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Фундаментальні взаємозв’язки фармакології, гомеопатії та нанофармакології (2013)
Стаднік С. М. - Біль у ділянці серця – кардіалгія або…? (2013)
Барна О. М. - Можливості коензиму Q10 в кардіологічній практиці: від корекції окислювального стресу до кардіологічного континууму (2013)
Кірієнко І. А. - Віл-асоційований туберкульоз, Регнер В. П. (2013)
Почепцова Е. Г. - Неспецифический аортоартериит, Целуйко В. И. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Дранник Г. Н. - Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (часть 2) (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Перцева Т. О. - Кашель: патогенетически обоснованный выбор терапии, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Целуйко В. И. - Оценка эффективности антитромбоцитарной терапии и полиморфизма гена CYP2C19 цитохрома P450 у пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий, Крейндель К. Л. (2013)
Ярема Н. І. - Інгібітор апф з діуретиком – препарати вибору при лікуванні пацієнток з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом (2013)
Коляденко К. В. - Організація вітчизняної дерматологічної служби наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2013)
Презентація автоматизованої системи відстеження ліків унеможливить надалі обіг фальсифікату в україні (2013)
Титул, зміст (2012)
Диагностика и классификация сахарного диабета (2012)
Свищенко Е. П. - Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа: в поисках оптимальной антигипертензивной терапии, Ярынкина Е. А. (2012)
Соколова Л. К. - Метаболический синдром и ассоциированные с ним заболевания: критерии диагностики, принципы терапии. Обзор литературы и собственные данные (2012)
Скрипник Н. В. - Гепатопротекція - шлях до подолання інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом (огляд літератури), Гриб В. А., Білик Л. Я. (2012)
Коваленко О. Є. - Особливості церебрального кровопостачання як основа для топічної діагностики та патогенетичної терапії. Профілактика та корекція лікування ендотеліальної дисфункції як одного з провідних механізмів у розвитку ішемічного інсульту та його ускладнень, Литвин О. В. (2012)
Васильчук І. С. - Вестибулопатії: частота розвитку, типи перебігу, діагностичні та лікувальні підходи, Козлова О. О., Трінус К. Ф., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2012)
Лазебник Л. Б. - Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на функцию почек и печени у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп, Комиссаренко И. А., Левченко С. В., Михеева О. М., Сильвестрова С. Ю., Петраков А. В. (2012)
Целуйко В. И. - Аномалии строения коронарных артерий (часть 1), Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Целуйко В. И. - Аномалии строения коронарных артерий (часть 2), Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Звягинцева Т. Д. - Фармакотерапия кислотозависимых заболеваний, Шаргород И. И. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Журавлева Л. В. - Эффективность применения блокаторов Н2-рецепторов гистамина у больных с хроническими заболеваниями печени в сочетании с кислотозависимыми заболеваниями, Цивенко О. И., Лахно О. В. (2012)
Жуковська А. С. - Вивчення впливу ω-3 поліненасичених жирних кислот на розподіл, локалізацію та експресію білка коннексину 43 В серці при цукровому діабеті, Шиш А. М., Мойбенко О. О., Бенова Т., Трібулова Н., Вайсман П. (2012)
Полякова Л. І. - Експериментальне вивчення протипухлинної дії нової гормональної комбінації на моделі ксенографтів раку передміхурової залози людини, Салівоник О. А., Чайковська Л. В., Сачинська О. В., Резніков О. Г. (2012)
Антиейджинг - не боротьба з віком, а низка профілактичних заходів задля якісного і тривалого життя (2012)
"Охорона здоров'я 2012": місце зустрічі старих та нових партнерів (2012)
У столиці стартує програма контролю над цукровим діабетом (2012)
Титул, зміст (2013)
Керівництво Європейського товариства кардіологів / Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії (ЄТК/ЄАКТХ) з тактики лікування пацієнтів з вадами серцевих клапанів (2013)
Целуйко В. И. - Феохромоцитома (часть 1), Мищук Н. Е. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Целуйко В. И. - Феохромоцитома (часть 2), Мищук Н. Е. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Журавльова Л. В. - Роль та місце фіксованих комбінацій препаратів у сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії, Філоненко М. В. (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Андриевская С. А. - Комбинированная терапия артериальной гипертензии – вызов будущему (2013)
Междисциплинарные дискуссии. Тема: "Розувастатин в контексте снижения сердечно-сосудистой смертности: взгляд с позиций кардионеврологии" (2013)
Хомазюк Т. А. - Актуальные вопросы метаболической терапии в общей врачебной практике (2013)
Барна О. Н. - Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии при сахарном диабете: комплексный подход (2013)
Добровольский А. В. - Фиксированная комбинация амлодипина и аторвастатина в терапии пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний: достижения и перспективы (2013)
Давыдова И. В. - Подходы к дифференцированной терапии блокаторами β-адренорецепторов больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2013)
Клабнік A. - Хронічна серцева недостатність у жінок. Короткий огляд з акцентом на нових маркерах якості терапії, Мурін Я. (2013)
Десять ключових здобутків у кардіології. Новини конгресу ESC 2013 – Амстердам (2013)
Горбась І. М. - Епідеміологічна ситуація щодо артеріальної гіпертензії у сільській популяції україни, Смирнова І. П., Вакалюк І. П., Кайдашев І. П., Кваша О. О., Срібна О. В., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Скочко О. В., Борисенко Н. В., Якимчук В. М., Волинський А. І., Зінковський О. Л. (2013)
Сушинский В. Э. - Опыт применения фиксированной комбинации ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и диуретика в лечении артериальной гипертензии (2013)
Целуйко В. И. - Применение витрум кардио омега-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией в сочетании с ишемической болезнью сердца или гиперхолестеринемией, Бутко Е. А. (2013)
Долженко М. М. - Оцінка частоти виникнення стенозів шунтів у пацієнтів через 1 рік після аортокоронарного шунтування, Лучинська Ю. О. (2013)
Борис Тодуров: "Счастье – делать то, за что люди тебе благодарны" (2013)
Всесвітній день серця: проект "Національна Телемедична Мережа" (2013)
Це повинні знати всі! (2013)
"Зробимо вік 60+ активним!" (2013)
Титул, зміст (2013)
Зозуля А. І. - Геморагічний інсульт: етіологія, патогенез, клініка, лікування (огляд літератури), Кіт І. В. (2013)
Барна О. М. - Небіволол: поза межами вікової специфіки (2013)
Від здорового способу життя – до активного довголіття (2013)
Волков В. И. - Интенсивная гиполипидемическая терапия: "за" и "против" (2013)
Осовська Н. Ю. - Зокардіс (Зофеноприл, Берлін-хемі) в лікуванні та профілактиці артеріальної гіпертензії у пацієнтів високого ризику (2013)
Барна О. М. - Ефективна та результативна серцево-судинна профілактика: наскільки вагоме місце займає розувастатин? (2013)
Приходько В. Ю. - Оптимизация антигипертензивной терапии у больных с высоким метаболическим риском: результаты исследования "ИДЕАЛЬ", Кононенко Е. А., Кашковский Д. О., Гоголь О. В., Приходько В. М. (2013)
Preston R. A. - Дослідження комбінованої терапії амлодипіном та аторвастатином у хворих з супутніми артеріальною гіпертензією і дисліпідемією: дослідження Respond, Harvey P., Herfert O., Dykstra G., Jukema J. W., Sun MF., Gillen D. (2013)
Целуйко В. И. - Инфаркт миокарда правого желудочка, Почепцова Е. Г. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Вацеба Т. С. - Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність, Скрипник Н. В. (2013)
Демченко А. В. - Вплив препарату метамакс на когнітивні функції у хворих на хронічну ішемію мозку, Ревенько А. В., Волік А. О. (2013)
Стаднік С. М. - Вплив артеріальної гіпертензії на когнітивні функції хворих з поєднаною кардіоцеребральною патологією (2013)
Зозуля А. І. - Догоспітальний етап геморагічного інсульту, Кіт І. В., Камінський А. О. (2013)
Вітаємо лауреата "National Scholar Award – 2013" (2013)
Як збільшити тривалість життя українців? (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 р. № 350-р "Про призначення Рудика С. Я. Головою Державного агентства земельних ресурсів України" (2014)
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 р. № 65 "Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт" (2014)
Тревого І. С. - Фундаментальна геодезична мережа як основа метрологічного забезпечення сучасних супутникових технологій, Цюпак І. М. (2014)
Рябчій В. А. - Визначення середніх за результатами рівноточних вимірювань однієї величини, Рябчій В. В. (2014)
Савчук І. Г. - Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв’язках прикордонних з Росією регіонів України (2014)
Станкевич С. А. - Геоінформаційний сервіс оброблення даних для оцінювання стану рослинності урбанізованих територій, Пєстова І. О. (2014)
Титаренко О. В. - Використання ГІС для прогнозування покладів вуглеводнів за дистанційними та геолого-геофізичними даними (2014)
Курач Т. М. - Організаційні та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень (2014)
Абрамович О. В. - Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки (2014)
Ровенчак І. І. - Шкільні карти материків та частин світу С. Рудницького 1920 року, Цюцюра Л. Ю. (2014)
До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки (2014)
Пам’яті відомого геодезиста і землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Володченко А. - Юбіквітні атласи для мобільних пристроїв: підходи та реалізації на прикладі ілюстративних міні-атласів (2014)
Тревого І. С. - Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2014", Савчук С. Г., Денисов О. М., Четверіков Б. В. (2014)
Даценко Л. М. - Про захист дисертаційних робіт у 2013 р., Лященко А. А., Паляниця Б. Б. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Красовський В. В. - Теоретичні основи створення колекції субтропічних плодових культур у Хорольському ботанічному саду (2014)
Рудик Р. І. - Екстрагування ксантогумолу та гірких речовин з хмелю (2014)
Трокоз В. О. - Перспективи використання гідрофільних біологічно активних речовин лялечок Дубового шовкопряда (2014)
Орлюк Т. М. - Вплив постійного магнітного поля і намагніченої водопровідної води на морфологічні показники крові курчат-бройлерів (2014)
Лисак О. О. - Таксономічний аналіз різних форм і відгалужень Японського коропа коі (Cyprinus carpio koi) в ареалі (2014)
Мельничук Т. М. - Мікробіотехнологічні основи інтродукції корисних мікроорганізмів у ризосферу помідора, Патика В. П. (2014)
Довгань С. В. - Сучасні методи довгострокового прогнозу розмноження комплексу шкідливих видів комах зернових культур з використанням компютерною технологією в Степу України (2014)
Кучер Л. І. - Вплив ресурсозберігаючих технологій на вміст калію в сільськогосподарських рослинах (2014)
Станкевич С. В. - Шкідники ріпаків озимого і ярого у східному та центральному Лісостепу України, Кава Л. П. (2014)
Ткаченко М. А. - Ефективність комплексної хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів правобережного Лісостепу (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на водно-фізичні властивості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Сальніков С. М. (2014)
Крук О. П. - Вплив віку забою молодняку великої рогатої худоби на його м'ясну продуктивність (2014)
Гуменюк Ю. О. - До питання визначення сил і моментів у перерізах розпушувальної лапи культиватора довільної геометричної форми (2014)
Титул, зміст (2013)
Цукровий діабет 2-го типу. Витяг з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2013)
Клінічні дослідження, які змінили кардіологію: цукровий діабет (2013)
Спільна справа – протидія хронічним захворюванням (2013)
Власенко М. В. - Цукровий діабет: діагностика і моніторинг (2013)
Скибчик В. А. - Профілактика та лікування серцево-судинної патології при цукровому діабеті: комплексний підхід (2013)
Соловьян А. Н. - Применение ингибиторов апф у больных с артериальной гипертензией и неклапанной фибрилляцией предсердий: фокус на эналаприл, Муштенко Л. А. (2013)
Лазарев П. А. - Торасемид в повседневной практике (2013)
Стаднік С. М. - Значення маркерів запалення у патогенезі кардіо- та цереброваскулярної патології (2013)
Мурашко Н. К. - Психофармакотерапия кардионеврологических больных (2013)
Формувати соціальну відповідальність у людей старшого віку (2013)
Целуйко В. И. - Стабильная ишемическая болезнь сердца, Яковлева Л. Н. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Беловол А. Н. - Антигипертензивная терапия у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких, Князькова И. И. (2013)
Журавльова Л. В. - Показники кардіогемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Ватутин Н. Т. - Влияние препарата адвокард на течение острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST, Колесников В. С. (2013)
Долженко М. Н. - Влияние блокаторов ренин-ангиотензиновой системы на нарушение ритма и показатели вариабельности сердечного ритма у больных после операции аортокоронарного шунтирования, Лучинская Ю. А., Круглова А. Ю., Мымренко С. Н. (2013)
Курята А. В. - Влияние средних доз симвастатина на липидный спектр крови, уровень системного воспаления в условиях вторичной профилактики ишемической болезни сердца, Бардаченко Н. И. (2013)
Соломенчук Т. М. - Ефективність розувастатину у хворих на артеріальну гіпертен- зію високого кардіоваскулярного ризику, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Климкович О. Ю., Слабий О. М., Полторак Л. В., Процько В. В. (2013)
Яковлева Л. М. - Вплив поліморфізму T-786C гена ендотеліальної NO-СИНТАЗИ на прогноз та ефективність статинів у хворих з ішемічною хворобою серця при тривалому спостереженні, Целуйко В. Й. (2013)
Рыткис И. С. - Клинико-психопатологические особенности привычного табакокурения и инициального этапа формирования табачной зависимости у студенческой молодежи (2013)
Целуйко В. И. - Влияние клинико-анамнестических факторов на оценку прогноза у больных с неклапанной формой фибрилляции предсердий, Ополонская Н. А. (2013)
Головна виставка охорони здоров’я (2013)
Бойко Г. М. - Діагностика несприятливих психічних станів та їх корекціїя у спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, Бабич Н. Л. (2014)
Вихляєв Ю. М. Доценко О. В. - Моделювання процесу навчання підлітків спеціальним умінням і навичкам у спортивному орієнтуванні (2014)
Завадська М. М. - Ефективність використання лікувальної фізичної культури у формуванні "шкільної зрілості" дітей, Голінко М. В. (2014)
Заікіна Г. Л. - Ефективність використання програми фізичної реабілітації в поєднанні з арттерапією для нормалізації вегетативного балансу дітей із вегетативними порушеннями, Ткаченко Ю. Ю. (2014)
Кондрацька Г. Д. - Перевірка ефективності умов формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури, Чепелюк А. В. (2014)
Корносенко О. К. - Медико-біологічні фактори збереження та зміцнення здоров’я дівчат юнацького віку засобами оздоровчої аеробіки (2014)
Лукоянова К. В. - Формування здорового способу життя студентів ВНЗ засобами фізичної культури та спорту (2014)
Лякішева А. В. - Соціально-педагогічні особливості адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі, Грицюк Л. К. (2014)
Мацейко І. І. - Фізична підготовленість та її зв’язок з руховою активністю школярів 7–17 років, Галандзовський С. М. (2014)
Петрочко Ж. В. - Концепція школи, дружньої до дитини: основні положення та терміни (2014)
Руденко А. М. - Організація реабілітаційно-оздоровчої роботи серед дітей із дефектами нижніх кінцівок в умовах СДНЗ, Звіряка О. М., Беспалова О. О. (2014)
Ситник О. А. - Особливості формування психоемоційного стану учнів під впливом зовнішніх факторів (2014)
Фаласеніді Т. М. - Соціальне та психічне здоров’я учнів з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги (2014)
Фастівець А. В. - Стан сформованості діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2014)
Гозак С. В. - Гігієнічне вивчення "шкільної зрілості" дітей старшого дошкільного віку, Філоненко О. О., Парац А. М. (2014)
Дяченко Ю. Л. - До проблеми валеологічного аспекту життєдіяльності сучасних підлітків (2014)
Іванова О. І. - Комплексна оцінка фізичного розвитку та психофункціонального стану дітей 6-річного віку, Басанець Л. М., Ніколаєнко О. І. (2014)
Калиниченко И. А - Вікові аспекти спортивного відбору та орієнтації дітей до занять складно-координаційними видами спорту, Скиба О. А. (2014)
Мякота О. Г. - Модель здорового способу життя як ключова складова компетентнісної підготовки висококваліфікованих медичних працівників, Римар М. П. (2014)
Платонова А. Г. - Дослідження взаємозв’язків між особливостями фізичного здоров’я і рівнем гігієнічних знань школярів, Подригало Л. В., Ровна О. А., Толстопльот Е. В., Кліменко О. А. (2014)
Подригало Л. В. - Методологічні підходи до організації рекреації, оздоровлення й реабілітації дітей шкільного віку, Платонова А. Г. (2014)
Старченко А. Ю. - Дитячий фітнес як один з ефективних засобів покращення здоров’я і фізкультурної освіченості дітей дошкільного віку (2014)
Бернацький М. В. - Поліпшення якості води як фактор здоров’я людини (2014)
Босенко А. І. - Фізична працездатність та динаміка частоти серцевих скорочень студенток із різним рівнем рухової активності при тестуванні навантаженням за замкнутим (2014)
Веселовський А. П. - Психолого-педагогічні особливості розвитку самоактуалізації студентів спортсменів, Ільчишин І. П. (2014)
Гузак О. Ю. - Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання студентів (2014)
Заікіна Г. Л. - Проблема психічної готовності як ефективності психологічної підготовки боксерів, Гапон В. О. (2014)
Зенкевич В. М. - Методика розвитку рівноваги в дітей з інтелектуальною недостатністю на уроках фізичної культури та здоров’я, Зенкевич С. О. (2014)
Корж Ю. М. - Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (2014)
Кравченко А. І. - Особливості застосування бделоакупунктури при втомі у спортсмені-футболістів із сенсорними ураженнями (2014)
Латіна Г. О. - Фізіолого-гігієнічна оцінка ефективності впровадження освітньої та оздоровчої здоров’язбережувальних технологій у початкову ланку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лукаш І. В. - Особливості організації навчального процесу з фізичного виховання майбутніх учителів початкових класів (2014)
Луценко Л. С. - Аквааеробіка у фізичному вихованні як засіб підвищення фізичної активності, Шепеленко Т. В., Лучко О. Р. (2014)
Могильний Ф. В. - Ефективність застосування методики оперативного педагогічного контролю на уроках з фізичної культури (2014)
Новік С. М. - Виховання здатності до адекватної соціальної самооцінки підлітка-спортсмена (2014)
Осипенко Є. В. - Динаміка показників фізичної підготовленості студенток у різні періоди навчального процесу (2014)
Осипенко Є. В. Герасимов І. Г. - Використання моніторингових технологій у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді (2014)
Ровна О. О. - Теоретико-методичні проблеми викладання дисципліни "Теорія та методика медико-біологічних наукових досліджень в спорті" у підготовці магістрів зі спеціальності "спорт" (2014)
Рубіс К. М. - Урахування анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму в побудові навчально-виховного процесу зі спортивної боротьби (2014)
Твердохліб М. М. - Оцінка стану фізичного розвитку дітей шкільного віку в динаміці навчального процесу, Дяченко С. В. (2014)
Шаяхметова Є. Ш. - Підвищення фізичної працездатності кваліфікованих боксерів, Муфтахіна Р. М., Лінтварєв А. Л. (2014)
Антонішина В. Л. - Основи формування креативності в дітей старшого дошкільного віку (2014)
Багрій І. П. - Про взаємозв’язок розвитку науки про занятість і заняттєвої терапії на шляху сприяння здоров’ю людини (2014)
Березкіна О. О. - Проблеми здоров’я і здорового способу життя учнівської молоді й умови їх оптимізації (2014)
Бойко А. Е. - Зміст і методи формування комунікативної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів (2014)
Бойчук Ю. Д. - Наукові дискусіїта їх використання у процесі викладанні курсу "Основи екології" студентам неекологічних спеціальностей, Пальчик О. О., Дехтярьова О. О., Зуб О. В. (2014)
Бріжата І. А. - Оздоровлення студентської молоді засобами фізичної культури в міжвузівському регіональному центрі (2014)
Будинкевич С. Н. - Особливості самовиховання особистості в структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, Чепелюк А. В., Кізло Н. Б. (2014)
Воропаєв Д. С. - Заходи оптимізації психофізіологічного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Єжова О. О. (2014)
Грицюк С. А. - Рухова активність як засіб подолання розумової втоми молодших школярів (2014)
Іваненко Л. М. - Спосіб життя батьків як детермінанта здоров’я дітей (2014)
Кириленко Г. В. - Вплив комунікацій на формування мотивів та інтересів студентів щодо фізичного самовдосконалення, Кириленко О. І. (2014)
Кириленко Л. Г. - Визначення пріоритетності кольоротерапії у формуванні основ здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку, Власенко Н. В. (2014)
Кириченко В. І. - Пріоритети виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Колоколов В. О. - Можливі шляхи визначення рівня фізичної підготовленості майбутніх фахівців служби цивільного захисту України до виконання професійних обов’язків, Пономаренко Р. В. (2014)
Лукащук-Федик С. В. - Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів до проблеми формування та збереження репродуктивного здоров’я (2014)
Лянной Ю. О. - Зміст професійної підготовки магістрів з фізичної реабілітації в університетах Канади (2014)
Міхеєнко О. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування здоров’язміцнювальної поведінки майбутніх фахівців зі здоров’я людини (2014)
Самоненко С. Б. - Рухова пам’ять як критерій диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку, Багінська О. В. (2014)
Согоконь О. А. - Пріоритети фізичного виховання для оздоровлення та вихованості студентської молоді (2014)
Старченко С. О. - Неперервна підготовка у формуванні предметно-професійної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Рогоза М. В. - Тягово-энергетические характеристики шахтных бесконтактных электровозов с тиристорными преобразователями переменного напряжения, Папаика Ю. А., Бородай В. А., Якимец С. Н. (2014)
Оксанич А. П. - Экспериментальное исследование распределения температур и определение температурных градиентов в кристалле и расплаве полуизолирующего арсенида галлия большого диаметра, Андросюк М. С., Тербан В. А. (2014)
Притчин С. Э. - Разработка методики измерения остаточных напряжений в подложках арсенида галлия (2014)
Ізотов В. Ю. - Залежність інтегральної ємності та внутрішнього опору суперконденсаторів на базі ацетонітрилу від температури, Клюй М. І., Кольцов І. В., Бурлака І. М., Гавриков Д. С., Цжі Ю. (2014)
Тарасенко М. Г. - Переваги і проблеми кількісного розвитку малої гідроенергетики та шляхи їх розв’язання, Зінь М. М., Підгайний Ю. Б. (2014)
Давиденко Л. В. - Моделювання електроспоживання у складних виробничих системах з урахуванням латентних взаємозв’язків у сукупності показників енергоефективності, Давиденко В. А. (2014)
Волошко А. В. - Щодо моніторингу якості електричної енергії, Харчук А. Л. (2014)
Перекрест А. Л. - Идентификация процессов в системах отопления учебных зданий, Карайбида Т. В. (2014)
Власенко Р. В. - Комп’ютеризований комплекс дослідження фільтруючих ланцюгів для споживачів з нелінійним навантаженням, Бялобржеський О. В. (2014)
Калінчик В. П. - Аналіз показників нерівномірності графіків навантаження промислових підприємств, Розен В. П., Скачок О. В. (2014)
Lyashenko V. - The concentrator of the fire extinguishing system, Zagirnyak M., Zinoviev A., Soloviev Y., Guennadi Ossokine (2014)
Невлюдов И. Ш. - Разработка программного обеспечения для цифровой обработки информации при её голосовом вводе, Перепелица И. Д., Мосьпан Д. В., Милютина С. С. (2014)
Доброскок В. Л. - Cовершенствование цветовой модели HSV для решения технологических задач, Погарский А. В. (2014)
Уваров Б. М. - Обеспечение высокой надежности электронной аппаратуры на этапе проектирования, Зиньковский Ю. Ф. (2014)
Romanuke V. - Pixel-to-scale standard deviations ratio optimization for two-layer perceptron training on pixel-distorted scaled 60-by-80-images in scaled objects classification problem (2014)
Владов С. І. - Дослідження процесу кровообігу в басейні середньої мозкової артерії за наявності симптому ішемічного інсульту, Мосьпан В. О., Юрко О. О., Аврунін О. Г. (2014)
Завгородній В. В. - Концепція створення єдиного інформаційного освітнього простору України на прикладі дистанційного навчання IT-студентів, Ялова К. М. (2014)
Черней Е. І. - Обгрунтування та вдосконалення основних технологічних параметрів розробки родовища мідєвмісних базальтів комбінованою гірничою технологією, Калько А. Д., Ігнатюк Р. М., Пахаренко В. Л., Глінчук В. М. (2014)
Лабинский К. Н. - Обоснование эффективной величины заходки при буровзрывной технологии проведения горных выработок (2014)
Ткачук И. В. - Особенности формирования магнитно-абразивного инструмента при магнитно-абразивной обработке в условиях больших рабочих зазоров кольцевого типа, Майборода В. С., Джулий Д. Ю. (2014)
Мищенко И. В. - Решение задачи надежности элементов конструкций при внешнем случайном кинематическом воздействии, Вамболь С. А. (2014)
Корнієнко Я. М. - Дослідження роботи механічного диспергатора, Корсак І. І., Семененко Д. С., Гайдай С. С. (2014)
Букреева О. С. - Структура системо-мыследеятельностного комплекса системы нормативно-технического обеспечения этапов жизненного цикла изделий машиностроения (2014)
Аблєєв О. Г. - Оцінка зниження ризику для здоров’я населення внаслідок переробки окисників ракетного палива (2014)
Удод В. М. - Екологічний підхід в оцінці ефективності внутрішньоводоймних процесів водних систем річок Кальміус та Інгулець, Вільдман І. Л., Жукова О. Г. (2014)
Алєксєєва Т. М. - Біоіндикація як метод екологічної оцінки стану природного навколишнього середовища (2014)
Аблєєва І. Ю. - Дослідження складу та структури бурового шламу з метою обґрунтування вибору методу його подальшої утилізації, Пляцук Л. Д., Будьоний О. П. (2014)
Авраменко А. Є. - Характеристика сучасного стану якості підземних і поверхневих вод південної частини Полтавської області, Никифоров В. В. (2014)
Коцюба І. Г. - Екологічна оцінка рекреаційного лісокористування на території природно-заповідного фонду Житомирської області (2014)
Радченко Н. А. - До питання про національну та культурну ідентичність (2009)
Бондаренко М. К. - Визначення ідентичності країни на прикладі австрійської реклами (2009)
Карповець М. В. - Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії В. Беньяміна (2009)
Чума Б. П. - Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії: історія та історіографія проблеми (2009)
Лозко Г. С. - Постхристиянська модель національно-екзистенційної методології (2009)
Вербець В. В. - Динаміка формування ідентифікаційних моделей самовизначення в студентському середовищі, Вербець О. В. (2009)
Косянчук О. О. - Міжкультурні взаємозв’язки в епоху українського Ренесансу та Бароко (2009)
Сизова В. С. - Проблема діалогу культур у сучасному науковому дискурсі, Сизова Т. С. (2009)
Чернієнко В. О. - Нова європейська ідентичність як об’єкт соціального проектування (2009)
Воропаєва Т. С. - Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1993 - 2008) (2009)
Гулай В. В. - Досвід міжетнічної комунікації періоду Другої Світової війни та проблеми формування нового типу ідентичності в Україні (2009)
Полухтович Т. Г. - Ідентичність української культури (2009)
Ковальчук А. І. - Естетизм як світоглядний принцип в українській культурі ХVІІІ – поч. ХІХ ст. і його роль у формуванні національної ідентичності українців (2009)
Терешкова Т. С. - Специфіка української національної ідентичності в умовах глобалізації культури (2009)
Мазука Л. І. - Самоідентифікація мешканців Криму в координатах культурної традиції (2009)
Штурхецький С. В. - Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих компаній (2009)
Савенець А. М. - Шейлок як чужий: трансформація образу єврея в українських перекладах "Венеціанського купця" Вільяма Шекспіра (2009)
Шумейко А. С. - Росія – "своя" чи "чужа" для об’єднаної Європи: попередні підсумки інформаційно-пропагандиського забезпечення "газової" війни початку 2009 р. (2009)
Сабадош Р. Й. - Вплив міграції на розвиток європейської ідентичності в Україні та ЄС (2009)
Мутіна Н. А. - Від "чужого" до "ворога": механізм формування "образу ворога" в Російсько-Грузинській інформаційній війні 2008 року в оцінці європейських ЗМІ (2009)
Олійник Н. Я. - "За Еускаді, за її волю": етнополітичний конфлікт у Країні Басків у баченні українських праворадикалів (2009)
Орішко А. В. - Національно-релігійна ідентичність у реаліях сьогодення (2009)
Мещерякова К. Ю. - Проблеми формування спільної європейської ідентичності в умовах полікультурності (2009)
Чернова Л. Є. - До питання про суб’єкт етнонаціональної культури (2009)
Єкатеринчук А. А. - До питання про ідентичність україномовного православного населення на Північному Підляшші. Роль мови в процесі етнічного самовизначення (2009)
Козловець М. А. - Глобалізований світ як супермаркет нестабільних ідентичностей (2009)
Юрик Я. М. - До питання культурологічного та філософського аспекту використання ідентичності в архітектурі громадських центрів міст Західної України (на прикладі Львова) (2009)
Ємець Т. М. - Становлення української ідентичності Володимира Антоновича (2009)
Бондарук С. О. - Міжнародний краєзнавчий туризм як чинник розвитку національної ідентичності (2009)
Рагозина Т. Э. - Культурная память и идентичность (2009)
Янковська Ж. О. - Символіка різних форм хліба в календарній обрядовості українців (2009)
Сорочук Л. В. - Етновияви та особливості семантики архетипу родючості в українській календарній обрядовості (2009)
Сабов В. І. - Розпад мезонів з врахуванням інстантонів, Сабо Т. А. (1997)
Гайсак М. М. - К вопросу о массовом спектре барионов и мезонов в квазирелятивистской потенциальной модели, Лендел В. И., Петрецкий П. С., Санисло Л. Л. (1997)
Андреянов В. М. - Енергетичне калібрування електронного випромінювання мікротрона по відношенню виходів фотоподілу торію та нептунію, Парлаг О. М., Пилипченко В. А., Хіміч І. І. (1997)
Андреянов В. М. - Відношення перерізів електрозбудження ізомерних станів для двох стабільних ізотопів срібла, Русин В. В., Удод В. А., Хіміч І. В., Шомко Л. М. (1997)
Богачова С. П. - Утворення ексимерних молекул КrF* в плазмових струях на сумішах Не-Кr-F2 і Не-Кr-SF6, Рогулич В. С., Шевера В. С. (1997)
Алджубури Х. И. - Возбуждение спектральных линий кадмия в области 120-360 нм при электрон-атомных столкновениях, Соскида М.-Т. И., Шимон Л. Л. (1997)
Алджубури Х. И. - Возбуждение спектральных линий цинка в области 120-360 нм при электрон-атомных столкновениях (1997)
Альдургам Н. - Стимулированная десорбция возбужденных частиц при электронном облучении поверхности окисленного вольфрама покрытого натрием, Гарга И. И., Кляп М. П., Поп С. С. (1997)
Небола И. И. - (3+d)-мерное обобщенное описание структуры некоторых кристаллов с (4ах4ах4а)-решеткой, Иваняс А. Ф., Довка Н. Д., Шкирта И. Н. (1997)
Бунда В. В. - К вопросу о методиках направленного поиска и оптимизации составов высокотемпературных сверхпроводников, Бунда С. А. (1997)
Горват А. А. - Вклад динаміки доменних границь в діелектричну проникність кристалів сегнетоелектриків-напівпровідників SbSj та Sn2P2S6, Молнар О. О., Наконечний Ю. С. (1997)
Герзанич Е. И. - Фазовая р,Т,х- диаграмма сегнетоэлектрических кристаллов (PbySn1-y)2P2(SexS1-x)6, Сливка А. Г., Гуранич П. П., Шуста В. С., Бобела В. А. (1997)
Жихарев В. Н. - Экспериментальные и теоретические исследования переполяризаций монокристаллов Sn2P2S6, Попик Ю. В., Сейковский И. Д. (1997)
Козусенок О. В. - Особливості частотно-температурних залежностей електропровідності в напівпровідникових сполуках Сd2P3J і Сd2P3Br, Попик Ю. В., Брудка В. П., Гасинець С. М., Гам М. С. (1997)
Сабов С. С. - Термоэлектрические свойства теллурида германия в окрестности полиморфного и сегнетоэлектрического фазового перехода, Беца В. В., Гебеш В. Ю., Попик Ю. В. (1997)
Примаченко В. В. - Исследование структурно-реологических свойств вибролитых зернистых масс из ZrO2, стабилизированного СаО, в зависимости от вида и количества диспергирующих добавок, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Кущенко П. А., Семененко О. М., Шишковский Д. А. (2013)
Примаченко В. В. - Влияние количества Сr2О3 на кинетику изменения фазового состава и структуры корундохромоксидных огнеупоров при высокой температуре, Мартыненко В. В., Привалова Н. Г., Шулик И. Г., Гальченко Т. Г. (2013)
Примаченко В. В. - Исследование структурно-реологических свойств вибролитой зернистой корундооксидцирконийсиликатной массы и освоение технологии изготовления из нее тиглей, Чаплянко С. В., Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Ткаченко Л. П. (2013)
Логвинков С. М. - Термолиз фенолформальдегидных связующих корундографитовых огнеупоров, Борисенко О. Н., Остапенко И. А. (2013)
Примаченко В. В. - Исследования по изготовлению хромоксидного плавленого зернистого материала и определение его свойств, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И., Привалова Н. Г. (2013)
Саенко С. Ю. - Получение высокоплотной цирконовой керамики, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Сурков С. Е., Савина С. А., Миронова А. Г., Прудывус Е. А., Питак Я. Н. (2013)
Светличный Е. А. - Получение керамики ZrO2 — 3 % Y2O3 из наноразмерного порошка и изучение ее свойств (2013)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и количества разжижающих добавок на растекаемость вибролитых шамотнокордиеритовых масс, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Костырко И. Ю., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А. (2013)
Питак Я. Н. - Строение системы СаО—MgO—Fe2O3—А12Оз в области субсолидуса, Песчанская В. В., Питак О. Я., Юзенко Н. А., Дубовис В. Г. (2013)
Бригинець Р. В. - Властивості поверхні оксиду алюмінію різного фазового складу, Свідерській В. А. (2013)
Шабанова Г. Н. - Влияние некоторых щелочных добавок на первую ступень разложения доломита, Тараненкова В. В., Дяков С. С, Кузьменков Е. Д. (2013)
Ворожбіян Р. М. - Порівняльні характеристики глиноземистих цементів з використанням відходів хімічних підприємств, Шабанова Г. М., Корогодська А. М., Рищенко Т. Д., Красюк К. О. (2013)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и количества высокоглиноземистого цемента на свойства теплоизоляционных бетонов на основе шамотного легковесного заполнителя, Мартыненко В. В., Казначеева Н. М., Костырко И. Ю., Крахмаль Ю. А., Кущенко К. И., Криворучко П. П., Тишина Т. Г. (2013)
Примаченко В. В. - Зависимость шлакоустойчивости образцов из сухой корундовой смеси от вида добавки гексаалюмината кальция, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2013)
Примаченко В. В. - Исследование влияния температуры окружающей среды на свойства глиноземсодержащих бетонных смесей, содержащих комплексную добавку с противоморозным эффектом, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2013)
Примаченко В. В. - Исследование влияния количества нормального электрокорунда на свойства низкоцементной глиноземошпинельной вибрационной бетонной смеси и образцов из нее, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н. (2013)
Калмыкова Ю. С. - Шлакощелочные вяжущие на основе отвальных доменных шлаков металлургических предприятий Украины (2013)
Корогодская А. П. - Оценка вяжущих свойств тройных алюминатов и хромитов щелочноземельных элементов, Шабанова Г. Н. (2013)
Шабанова Г. Н. - Расчетная оценка температур службы сегнетокерамических барийстронциевых титанатов, Христич Е. В., Логвинков С. М. (2013)
Песчанская В. В. - Исследование структурно-фазовых превращений в композиции "высокоглиноземистый цемент — микрокремнезем", Онасенко Ю. А., Питак Я. Н. (2013)
Скородумова О. Б. - Исследование влияния предыстории волокнообразующих золей этилсиликата на морфологические характеристики кремнеземистого волокна, Олейник Д. Ю., Шило Д. И., Гончаренко Я. Н., Гонтар Т. Б., Шуба И. В. (2013)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и эрбия при температуре 1100 °С, Корниенко О. А., Макудера А. О., Самелюк А. В., Спасенова Л. Н. (2013)
Дайнеко Е. Б. - Состав и свойства низкотемпературного электротехнического фарфора с использованием курьяновского пирофиллита, Федоренко Е. Ю., Глущенко Н. Ю., Борисенко А. В. (2013)
Федоренко О. Ю. - Розширення сировинної бази виробництва кислотостійкої кераміки, Рищенко М. I., Коц Л. С., Бурик О. А., Щукіна Л. П., Вернигора К. П. (2013)
Присяжна Л. В. - Технологічні принципи отримання керамічного клінкеру на основі важкоспікливої глинистої сировини, Федоренко О. Ю., Дьяков С. С., Гопта А. Ю. (2013)
Брагіна Л. Л. - Жаростійкі покриття для захисту трубчастих деталей теплообмінників, Борова В. В., Воронов Г. К., Курякін М. О., Губаренко А. М. (2013)
Саввова О. В. - Формування апатитоподібного шару на поверхні кальційсилікофосфатних склокерамічних матеріалів в умовах живого організму, Брагіна Л. Л., Малишкіна С. В., Бабіч О. В. (2013)
Шалигіна О. В. - Силікатні покриття коричневої гами кольорів для захисту побутової техніки, Одинцова О. П. (2013)
Шалигіна О. В. - Захисні безпігментні покриття сірого кольору для порошкової електростатичної технології, Павелкова В. А., Гавриліна Л. О. (2013)
Лісачук Г. В. - Шляхи інтенсифікації процесів фазоутворення в масах та поливах для санітарного фарфору, Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Павлова Л. В., Островна Ю. Д., Гренішена О. О. (2013)
Брагіна Л. Л. - Легкоочисні хімічно стійкі композиційні покриття, Курякін М. О., Соболь Ю. О., Капінос М. М. (2013)
Курякін М. О. - Вплив типів каталізаторів окиснення на самоочищення композиційних покриттів, Брагіна Л. Л., Рєдіна А. О. (2013)
Карасик Т. Л. - Влияние оксидов щелочноземельных металлов на свойства жаростойких покрытий (2013)
Пітак Я. М. - Дослідження можливості використання відпрацьованих каталізаторів як сировини для отримання кольорових полив, Чиркіна М. А., Пітак О. Я., Чиркіна І. А. (2013)
Примаченко В. В. - Доработка и пересмотр методик испытаний огнеупоров и технической керамики ПАО "УКРНИИО имени А. С. Бережного" в 2012 году, Мартыненко В. В., Дуников А. В., Литвин М. Л., Пензева Т. С., Реброва Е. Н. (2013)
Беляева Л. В. - Исследование стабильности метрологических характеристик стандартных образцов открытой пористости при продлении их срока действия, Литвиненко Т. П., Коршенко А. С. (2013)
Реферати статей (2013)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2013)
Горват А. А. - Особливості кінетики фазового переходу і роду в моно- і полідоменних сегнетоелектричних кристалах, Кайнц Д. І., Наконечний Ю. С. (1998)
Rubish V. V. - Baryon mass spectra with QCD-type screened potential (1998)
Бунда В. В. - Кінетика росту шаруватого кристалу із газової фази (1998)
Булеца Е. П. - Опис структури шпінелі в концепції надпросторової симетрії, Горват А. А., Небола І. І. (1998)
Бунда В. В. - Магнітне впорядкування і надпровідність в оксокупратах диспрозію та вісмуту (1998)
Мельниченко Т. М. - Залежність енергії утворення і об'єму мікропорожнин від структури скла в потрійних системах АS-S(Sе)-І, Феделеш В. І., Юркін І. М., Рубіш В. М. (1998)
Бунда С. О. - Вплив γ- опромінення на властивості високотемпературного надпровідника Y1Ba2Cu3O7-δ (1998)
Мельниченко Т. М. - Про параметр Грюнайзена і об'ємну деформацію сітки скла халькогенідів миш'яку в рамках концепції вільного об'єму, Феделеш В. І., Юркін І. М. (1998)
Маr'yаn М. І. - Self-organization and dissipative structure formation in non-cristalline materials (1998)
Mikla V. I. - Study of transport and trapping in SbxSe1-x alloys, Nagy Yu. Yu., Mikla V. V., Mateleshko A.V. (1998)
Небола І. І. - Композиційні особливості складних кристалів та їх прояв у динаміці ґратки (1998)
Slivka A. G. - Critical phenomena in Sn2Р2S6 ferroelectric crystals under high pressure, Gerzanich E. I., Guranich P. P., Shusta V. S., Kedyulich V. M. (1998)
Гайсак М. І. - Використання двовимірного базису для визначення енергій автоіонізаційних станів гелієподібних систем, Довганич М. М., Онисько В. В. (1998)
Guranich Р. Р. - Phsісаl proреrtіеs оf lithium tetraborate single crystals at hydrostatic pressure, Gеrzаnісh Е. І., Lukасh Р. М., Ноlоvеy V. М., Ноlоvеy М. І. (1998)
Беца В. В. - Вплив легування та термообробки на термоелектричні властивості PbTe, Гебеш В. Ю., Попик Ю. В., Сабов С. С. (1998)
Симулик В. М. - 100 років відкриття електрона та його сучасна теорія, Кривський І. Ю. (1998)
Guranich Р. Р. - Influence of pressure on ferroelastic phase transition in Cu6PS5Br and Cu6PS5I crystals, Studenyak І. Р., Кranjcec М., Lukасh Р. М., Коvасs Gy. S., Gеrzаnісh Е. І. (1998)
Рущанський К. З. - Використання наближення аксіально-симетричних сил для розрахунку фононного спектру в кристалі In4Se3, Грабар О. О. (1998)
Берча Д. М. - Роль і природа пікоподібних густин станів у фізиці сильно анізотропних напівпровідників, Шнайдер М., Хархаліс Л. Ю., Берча А. І. (1998)
Сливка О. Г. - Особливості Е-Т-діаграми кристалу Sn2Р2S6, Кедюлич В. М., Герзанич О. І., Гуранич П. П., Шуста В. С. (1998)
Студеняк І. П. - Особливості температурної поведінки краю власного поглинання суперioнних провідників Cu6PS5Cl (1998)
Молнар А. А. - Измерительная система для исследования электрофизических свойств сегнетоэлектриков (1998)
Іваняс О. Ф. - Генезис структури та особливості дисперсії фононного спектру для ряду: NaTl, BIF3, CaF2, ZnS, Ge, Коперльос Б. М. (1998)
Шкирта І. М. - Трансформаційні особливості узагальненої динамічної матриці складних кристалів сімейства з (2а х 2а х 2а)-надграткою (1998)
Беца В. В. - Технологія одержання і термоелектричні властивості монокристалів сполук в системах Tl2S(Se) – TlS2(Se2), Галаговець І. В., Переш Є. Ю., Попик Ю. В., Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Сабов С. С. (1998)
Кrіvsкy І. Yu. - On thе longitudinal electromagnetic waves, Sіmulik V. М. (1998)
Бокотей О. О. - Аномальна поведінка теплопровідності власних сегнетоелектриків в околі точки Ліфшиця, Височанський Ю. М. (1998)
Сусліков Л. М. - Взаємодія ортогонально-поляризованих мод в кристалах із структурою халькопіриту, Гадьмаші З. П. (1998)
Сусліков Л. М. - Новий метод вимірювання дисперсії двопроменезаломлення анізотропних кристалів, Гадьмаші З. П., Кун С. В., Переш Є. Ю. (1998)
Пальок В. Ю. - Вплив утворення поверхневого рельєфу на ефективність голографічного запису, Дорогович Й. М., Мальованик М. М. (1998)
Шелегеда Б. Г. - О перерастании экономических кризисов в дефолт: Украина в сравнении с другими странами, Корнев М. Н. , Шарнопольская О. Н. , Василишина Л. Н. (2014)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до оцінки eфeктивнocтi пpoмиcлoвoї cпeцiaлiзaцiї peгioнaльнoгo гocпoдapcькoгo кoмплeкcу: управлінський аспект, Шумська Г. М. (2014)
Заблодська І. В. - Європейський досвід транскордонного співробітництва та його використання в Україні, Канцурова К. В. (2014)
Керимова У. К. - Развитие малого предпринимательства в Казахстане (2014)
Драгун Н. П. - Всегда ли эффективны "жесткие" формы интеграции и координации деятельности организаций на рынке?, Ивановская И. В. (2014)
Полякова Е. І. - Удосконалення використання трудового потенціалу України в контексті посилення інтеграційних процесів (2014)
Евдокимов Ф. И. - Управление инвестиционными проектами при заданном сроке реализации, Гавва В. М., Розумная Н. В. (2014)
Перерва П. Г. - Розвиток методів вартісної оцінки нематеріальних активів та об’єктів інтелекутальної власності, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2014)
Надтока Т. Б. - Оценка уровня социально-экономического развития коксохимического предприятия, Виноградов А. Г. (2014)
Мізіна О. В. - Інтегральна оцінка використання та відтворення майна промислового підприємства, Мізіна К. А. (2014)
Мирошниченко Г. Б. - Проблеми економічної оцінки результатів роботи енергетичної служби підприємства (2014)
Красовська Ю. В. - Оцінка потенціалу в системі менеджменту водогосподарської організації, Красовський В. Р. (2014)
Шабельнікова Є. А. - Дослідження ризиків незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування (2014)
Гончаров В. М. - Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємств АПК, Колесніков Д. В. (2014)
Захарова О. В. - Удосконалення системи показників оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства, Городничук Н. В. (2014)
Куліков Г. Т. - Оцінка стану і тенденцій витрат на утримання робочої сили (2014)
Назарова Г. В. - Сутність та роль соціально-психологічного клімату в управлінні персоналом підприємства, Романов А. Д. (2014)
Ушенко Н. В. - Джерела відтворення людського капіталу як основа задоволення особистих та суспільних потреб (2014)
Кірнос І. О. - Співвідношення соціального та економічного в суспільному розвитку: систематизація світового досвіду (2014)
Макарова М. В. - Запровадження інформаційних систем управління персоналом в діяльність страхової компанії, Ручка Т. І. (2014)
Леонов О. Л. - Векторы развития социально-трудовых отношений и трудового законодательства в Украине (2014)
Ляшов Д. А. - Анализ факторов, влияющих на потери рабочего времени на предприятиях Украины (2014)
Шелест Е. С. - К вопросу о риске инвестирования в человеческий капитал (2014)
Окландер М. А. - Психографічні моделі поведінки споживача (2014)
Ярим-Агаєв О. М. - Методичний підхід щодо оцінки парку легкових автомобілів України, Письменний О. А. (2014)
Амельницька О. В. - Формування системи логістичного аудиту фінансових потоків на енергопостачальному підприємстві (2014)
Фігун Н. В. - Індекс ефективності логістики (LPI) як показник конкурентоспроможності та потенціалу країни, Білошевська О. Б. (2014)
Постан М. Я. - Моделирование работы портового контейнерного терминала с учетом неравномерности прибытия транспортных средств, Савельева И. В. (2014)
Соколовська З. М. - Моделювання операційної діяльності морського порту, Яценко Н. В. (2014)
Івченко І. Ю. - Моделювання процесів обслуговування і відновлення виробничого апарату підприємства, Івченко О. І. (2014)
Наумова М. А. - Исследование модели потребления методами теории оптимального управления (2014)
Клепікова О. А. - Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства (2014)
Донець О. С. - Економіко-математичне моделювання ризику банкрутства страхової компанії, Донець Т. М., Шабля А. І. (2014)
Ілляшенко С. М. - Інтернет-маркетинг науково-освітніх послуг (2014)
Терованесов М. Р. - Інерційність як універсальна часова характеристика розвитку системи вищої освіти (2014)
Івашко Л. М. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні та реалізації основних положень дисципліни "Електронна комерція" (2014)
Нікоряк Н. - Конверсійні засади кінорецепції за класичним зразком: специфіка кінотексту В. Бортка "Тарас Бульба” (2009)
Червінська О. - Постредагування класики: здійснення Чічікова (2009)
Барабанова О. - З історії українського романтичного руху: творчість М. Петренка (2009)
Ваховська Н. - Карнавальна топографія інакшості в повісті Ф. К. Деліуса "Груші Ріббека” (2009)
Сізова К. - Зображення людини як художній вимір літературного напряму (2009)
Смирнов В. - Принципы фольклоризма в художественной системе И. С. Тургенева (2009)
Школа В. - Міфологеми "нової людини” в українській драматургії 20-30 рр. ХХ століття (2009)
Біляшевич Р. - Особливості поліфонічного співіснування голосів-ідеологій у біблійній літературі (2009)
Мітроусова Т. - Ізоморфізм просторових моделей і стилістики в романах "Улісс” і "Фіннеганів помин” (2009)
Ничко О. - Imago України та українців у журналістській та фікційній свідомості Джона Стейнбека (2009)
Саїді Н. - Образ людожера як архетипальне уособлення інфернального у французькій літературі ХХ століття (2009)
Силин В. - Макродиалог повести Альбера Камю "Посторонний” (2009)
Шаповал О. - Роман В. Голдінга "Зрима темрява”: особливості проблематики і поетики (2009)
Варецька С. - Мультикультуральний чинник роману "Бляшаний барабан” Гюнтера Граса (2009)
Зимомря І. - Австрійська мала проза ХХ століття: феномен мультикультурності (2009)
Козлик І. - Проблема "літературознавство і мультикультуралізм” у площині методологічної та теоретичної рефлексії (стаття друга) (2009)
Лановик М. - Мультикультуралізм як проблема сучасного літературознавства (2009)
Штанюк О. - Тема розпаду як ферментивний дроб новітньої нігерійської літератури: досвід Чинуа Ачебе (2009)
Козачук Н. - Інтертекстуальність як ознака стилю Валерія Шевчука (2009)
Маценка С. - Інтерес до "іншого” як обґрунтування ідеї культурної багатоманітності: "Верді. Роман опери” Франца Верфеля та "Ренесанс Верді” (2009)
Попадинець О. - Особливості художньої трансформації фольклорно-міфологічних мотивів у художню канву романів "Роб Рой” В. Скотта та "Кармелюк” М. Старицького (2009)
Рубан А. - Интертекстуальность прозы Л. Н. Андреева (2009)
Боренко В. - Термінологічні аспекти жанрового визначення роману-епопеї (2009)
Зощук Н. - Специфіка драматургічної адаптації фабули А. Мердок "Чорний принц” (2009)
Колошук Н. - Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процесу сучасності: українська ситуація (2009)
Ситник Н. - Жанрові особливості фентезі Д. Р. Р. Толкіна (2009)
Довбуш О. - Семіосфера як генератор інтра- та інтеркультурних перекладів (2009)
Драненко Г. - Міфокритика та рецептивна теорія: продуктивний діалог (2009)
Лохман Н. - Ритмо-фонетическая организация художественного текста: оригинал и перевод (на материале сказки А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц” и перевода на русский язык Н. Галь) (2009)
Науменко Н. - Нові тональності співучої Америки: студії перекладів одного вітменівського вірша (2009)
Чотарі В. - Поетичний переклад як вияв зіткнення світоглядних систем (на матеріалі Книги Псалмів) (2009)
Мацевко-Бекерська Л. - Наратологічна проекція концепту "герой” (2009)
Панченко В. - Наративна точка зору і реалізація розповідної стратегії в романі Д. Г. Лоуренса "Сини і коханці” (2009)
Сіверська С. - Вплив мультикультурності на наративні особливості автобіографічного інтертексту кінця ХХ – початку ХХІ століття (2009)
Сокол М. - Комунікативні функції передмови як паратексту (2009)
Лисенко-Ковальова Н. - Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки, Рябініна І. (2009)
Пагут О. - Діотима: перверсія здорового глузду (типологія жіночих архетипів у романі Р. Музіля "Людина без властивостей”) (2009)
Штохман Л. - Концепції точки зору в перспективі феміністичної наратології (2009)
Рихло П. - Духовно-естетичні виміри німецькомовного модерну: Рецензія на монографію Є. Волощук "Чарівна флейта модерну” (2009)
Пам’яті академіка Дмитра Затонського (2009)
Затонський Д. - Post scriptum (2009)
Вишневська-Пилипишин С. - Українська самобутність у полеміці "малоросів” і росіян 70-90-х рр. ХІХ ст.: предметність критичних оцінок (2009)
Головій О. - Неореалістичний тип персонажа у творчості В. Винниченка та Гр. Тютюнника (2009)
Дерикоз О. - Інтертекстуальні компоненти останнього роману А. Мердок (2009)
Кирилова Т. - Маргінеси "чужої” мови в романі Джені Ерпенбек "Словник” (2009)
Криворучко С. - Мотив свободи в романі Мілана Кундери "Безсмертя” (2009)
Маланій Н. - Художнє втілення проблеми національного в міжнаціональних конфліктах (2009)
Бандровська О. - Імагологічний аспект сучасного англійського роману (2009)
Басняк Т. - Грегор фон Реццорі: зразок передчуття постмодерністського стилю (2009)
Калашник О. - Візіонерський тип творчості: поезія і живопис (2009)
Кшевецький В. - Архітектоніка полістрофічних нерівнострофічних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (2009)
Луцак С. - Доцільність застосування психофізіологічного концепту домінанти в літературознавчій когнітивістиці (2009)
Мочернюк Н. - Діалогічна парадигма поетичної творчості С. Гординського (2009)
Нестелєєв М. - Принцип нірвани в художній структурі повісті В. Підмогильного "Остап Шаптала” (фройдівський інстинкт смерті та буддизм) (2009)
Висоцька Н. - Концепція мультикультуралізму і питання естетики (2009)
Дзись Г. - Інтертекстуальність малої прози Х. Л. Борхеса (2009)
Жигун С. - Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.) (2009)
Кавакін А. - Інтертекст як прояв деканонізації міметичного способу художнього зображення в сучасному романі (2009)
Козлик І. - Проблема "літературознавство і мультикультуралізм” у площині методологічної та теоретичної рефлексії (стаття перша) (2009)
Коршунова С. - Интертекстуальный дискурс в романе Л. Улицкой "Медея и её дети” (2009)
Левицька О. - Інтертекстуальний дискурс роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2009)
Мармазова Л. - Своеобразие интертекстуальности в пьесе Т. Стоппарда "Изобретение любви” (2009)
Рихло П. - Історія і людська доля в німецькомовній ліриці Буковини (2009)
Чернокова Е. - Интертекстуальность как мимесис модернизма: поэма Э. Паунда "Хью Селвин Моберли” (2009)
Шимчишин М. - Гарлемський ренесанс як пролог мультикультуралізму (2009)
Канчура Є. - Інтертекстуальність як особливість жанру фентезі (на прикладі романів Террі Претчетта) (2009)
Левко У. - Адаптація античної парадигми у "марсіанському міфі” наукової фантастики (на матеріалі прози Станіслава Лема) (2009)
Матійчак А. - Жанрові моделі романів Айріс Мердок (2009)
Дзик Р. - Феномен сповіді в літературних жанрових інтерпретаціях (2009)
Рахнянський В. - Антропологія пам’яті в есеїстичній автобіографії Р. Родріґеза "Голод пам’яті” (2009)
Лаврієнко Т. - Підстави вибору порівняльно-типологічного методу для окреслення морально-етичних концептів у творчості Г. Квітки-Основ’яненка, Ч. Б. Брауна та Н. Готорна (2009)
Скрипник І. І. - Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів (2009)
Шутяк Л. - Тематична спільність як інтертекстуальний чинник: приклад Вірджинії Вулф і Віслави Шимборської (2009)
Яковенко С. - Вигнання з "дому” природи: "Серце пітьми” Джозефа Конрада і польська традиція (2009)
Кравець Я. - Франкомовна Гончаріана: досягнення і перспективи (історичний аспект) (2009)
Лановик З. - Мультикультуралізм у Біблійних проекціях: герменевтична проблема порозуміння (2009)
Нікоряк Н. - Рецептивні ресурси кіносценарію О. Довженка "Земля” (2009)
Сажина А. - Реклама як чинник філософії побуту та культури повсякденності (2009)
Трефяк Н. - Категорія стилю в рецептивній естетиці як міждисциплінарній науці (2009)
Шестакова Э. - "В каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца – жар и жуть…”: Рецензия на монографию Е. Л. Лавровой "М. Цветаева: основополагающие принципы бытия” (2009)
Червінська О. - Після Потебні, після Білецького, після Чижевського, після Затонського: сучасна українська літературознавча думка в межах ідей герменевтики та рецептивної теорії (2010)
Лановик М. - Психолінгвістична теорія О. Потебні у перекладознавстві: витоки, становлення, розвиток (2010)
Дзик Р. - Олександр Потебня і теорія інтертекстуальності (2010)
Донченко Л. - Міфологічні параметри необарокової прози Валерія Шевчука (2010)
Кейван І. - Епічне фентезі Романа Костенка "Міф” (сон Бога) (2010)
Криницька Н. - Мультикультурний вимір доробку Урсули Ле Гуїн (2010)
Матвиенко О. - Градчаны и Прага: две стороны "пражского феномена” (на материале романа Г. Майринка "Вальпургиева ночь”) (2010)
Нікоряк Н. - Генологічні версії кіносценарію як літературного тексту (2010)
Сенькевич Т. - Поэтика современного русскоязычного исторического романа ("Князь Мстиславский” О. Ждана) (2010)
Тузков С. - Антиевангелие Ф. Достоевского "Бесы”: Николай Ставрогин и Петр Верховенский (2010)
Юферева О. - Синтетичний жанр і контамінаційна єдність: теоретичні аспекти (2010)
Галиева М. - Семантика образа змеи в художественной системе Э. Т. А. Гофмана и М. Цветаевой (типологический аспект) (2010)
Ісапчук Ю. - Образ провінційного міста у прозі австрійської письменниці Інгеборг Бахман (2010)
Коршунова С. - Модель "иного мира” в романе Л. Улицкой "Казус Кукоцкого”: традиционное и оригинальное (2010)
Ничко О. - Індивідуальний імагообраз італійця у публіцистиці Джона Стейнбека (2010)
Чернокова Е. - Поэзия Д. Г. Лоренса: смерть как символ и символ как смерть образа? (2010)
Любімова О. - Метрика і ритміка поетичних творів Володимира Самійленка (на матеріалі віршів 80-х років ХІХ ст.) (2010)
Паладян К. - Початки силабо-тонічної версифікації в румунській літературі (2010)
Протасова С. - Віршові форми Василя Мови (Лиманського) (на матеріалі поетичних творів 60-х – 70-х років ХІХ століття) (2010)
Волковинська І. - Образні системи в п’єсах М. Гоголя "Ревізор” і Ю. Словацького "Фантазій”: взаємодія тектонічних і атектонічних форм (2010)
Зощук Н. - Містичний компонент мердоківської драми "Італійка” в аспекті жанрової конверсії (2010)
Кремінська І. - Своєрідність художнього простору п’єси "Марко в пеклі” І. Кочерги (2010)
Попова А. - От драматизации истории к исторической драме (историзм в творчестве Ф.-Р. де Шатобриана и Ж. де Сталь) (2010)
Федоряка Л. - Прийоми реалізації сатири у п’єсі Т. Неша "Останнє бажання й заповіт Саммера” (2010)
Дробіт І. - Апокрифіча історія в романах Дж. Барнса "Папуга Флобера” та "Історія світу в 10 ½ розділах” (2010)
Копач О. - Ознаки постмодерної естетики в романі Д. Фаулза "Подруга французького лейтенанта” (2010)
Бігун О. - Євангельський топос подвижництва у творчості Тараса Шевченка й Адама Міцкевича (2010)
Останіна Г. - Східні мотиви "Бейрутських оповідань” А. Кримського (2010)
Сарапин В. - Художнє осмислення національної культурної ідентичності у п’єсах "Казак-стихотворец” О. Шаховського і "Наталка Полтавка” І. Котляревського (2010)
Зимомря І. - Творчий доробок Томаса Бернгарда: дискурс рецепції (2010)
Кевешлігеті О. - Концепти життя, смерті та вірування у прозі, етнографічних студіях Ф. Потушняка (2010)
Зимомря М. - У світлі нових вимірів, Зимомря І. (2010)
Антоненко О. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні фізичного експерименту в курсі загальної фізики (2014)
Ачкан В. В. - Використання прикладних задач у процесі вивчення похідної в курсі алгебри та початків аналізу в класах різних профілів (2014)
Бакум З. П. - Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості, Ємельова А. П. (2014)
Бардус І. О. - Використання інформаційних технологій для самостійного розв’язування задач із фізики майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю (2014)
Бєлова Ю. Ю. - Дизайн-освіта у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2014)
Бєльчев П. В. - Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки (2014)
Богданов І. Т. - Засоби зв’язку і комунікацій: історичний та педагогічний аспект (2014)
Бондаренко І. М. - Психолого-педагогічні засади з розвитку творчих здібностей в системі підготовки вчителів (2014)
Бурназова В. В. - Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку (2014)
Буянов П. Г. - Особливості формування функціональної графічної грамотності в майбутніх учителів технології (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості засвоєння історичних понять учнями 7-х класів (2014)
Вертипорох Д. Я. - Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя середньої школи (2014)
Войтків Г. В. - Модернізація професійної діяльності педагога під час формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі (2014)
Горбатюк Л. В. - Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема, Хоменко В. Г. (2014)
Гур’янова О. В. - Використання творчої педагогічної взаємодії на заняттях із технологій (2014)
Дубінець І. В. - Категорія музичного мислення у психологічній і фаховій літературі (2014)
Дейнека О. М. - Використання опорно-довідкових конспектів під час формування теоретичних знань учнів професійних училищ (2014)
Дима Я. Ю. - Емулятори вимірювальних приладів як інструмент ІКТ для реалізації міжпредметних зв’язків фізики та математики, Лапека І. В., Саєнко О. В. (2014)
Загороднова В. Ф. - Навчання і виховання національно свідомої мовної особистості з аксіологічних позицій (2014)
Жигірь В. І. - Теоретичні основи змісту професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ (2014)
Жуков С. М. - Структура духовності, особливості її розвитку протягом життя (вікові кризи) (2014)
Коваль Л. В. - Концептуальні засади формування змісту технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Лазаренко А. С. - Особливості творчого підходу до розв’язування фізичних задач (2014)
Малихін А. О. - Досвід професійно-методичної підготовки вчителів у країнах Західної Європи: реалії та перспективи розвитку (2014)
Маркова Є. С. - Підготовка майбутніх учителів-гуманітаріїв до організації комп’ютерного контролю (на прикладі використання табличного процесора МS Excel) (2014)
Онищенко С. В. - Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології (2014)
Паращук Р. В. - Освітнє середовище формування професійної компетентності фахівців з інформаційної безпеки (2014)
Райковська Г. О. - Інформаційні технології у графічній підготовці інженерно-технічних фахівців (2014)
Рашковський П. О. - Використання наочних матеріалів мережі Internet на уроках з природничих дисциплін (2014)
Рябко А. В. - Сюжетні задачі фізичного змісту як засіб пропедевтики фізики у 5–6 класах загальноосвітньої школи (2014)
Самсутіна Н. М. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Сліпухіна І. А. - Особистнісно орієнтована освіта: практика проблемного навчання студентів технічного університету, Калініченко О. В. (2014)
Стешенко В. В. - Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України) (2014)
Сосницька Н. Л. - Особливості формування змісту шкільної фізичної освіти на початку ХХ ст. (2014)
Тарасенко Б. М. - Міждисциплінарний підхід як головна концепція в гуманістичній традиції французької фізико-математичної освіти, Шишкін Г. О., Тарасенко М. В. (2014)
Тверезовська Н. Т. - Реалізація програмних документів у підготовці аграріїв, Блозва А. І. (2014)
Ткачук С. І. - Сутність та структура підготовки вчителя технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури (2014)
Трифонова О. М. - Формування компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти, Садовий М. І. (2014)
Халабузар О. А. - Педагогічна культура як інтегративний концепт професійної підготовки майбутнього вчителя (2014)
Хован І. В. - Формування дослідницьких здібностей учнів основної школи у процесі діяльності Малої академії наук (2014)
Чемоніна Л. В. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти учнів (2014)
Чулкова Л. О. - Концепція комунікативної дидактики в німецькій педагогіці (2014)
Шарко В. Д. - Профорієнтаційна робота як вид діяльності вчителя фізики у профільній школі, Грабчак Д. В. (2014)
Шатковська Г. І. - Дидактичні принципи, умови і закономірності фундаменталізації навчання студентів (2014)
Яблочніков С. Л. - Тлумачення поняття "інформаційний освітній простір” у межах системно-кібернетичного підходу (2014)
Бушаков В. А. - Вірш Бекара Чобан-заде "Булутлар" і хмари як образи-символи у міфології та літературі (2008)
Гуляк А. Б. - Необорима сила любові (інтимна лірика Миколи Вороного), Кейда Ф. Ф. (2008)
Зарицька Л. В. - Листування І. Франка з Клементиною Попович (2008)
Нікольченко М. В. - Концепт "зайвої людини" в оповіданні В’ячеслава Потапенка "Чарівниця" (2008)
Павленко О. Г. - Парадигма перевисвітлення: між Шлеймахером і Рікером (2008)
Романенко Л. В. - Інтерпретація постаті Устима Кармалюка в романі М. Старицького "Разбойник Кармелюк" (2008)
Федюшина І. В. - Неоготичний дискурс в українській поезії ХХ століття: шляхи поступування (2008)
Хоровець В. С. - Категорія "діалогічність" у теоретичному висвітленні (2008)
Хорошков М. М. - Екзистенційний дискурс повістевої прози І.Чендея (2008)
Челбарах В. В. - Поезія Сильвестра Яричевського та український передсимволізм рубежу ХІХ-ХХ віків (2008)
Балабан О. О. - Метафора як семантична універсалія (2008)
Васильєва Е. В. - Перелік навичок і умінь, необхідних при написанні наукового дослідження іноземною мовою (2008)
Вініченко М. М. - The bible vocabulary from A to Z: принципи побудови (2008)
Гаврилін А. В. - Вивчення особливостей мовленнєвої поведінки чоловіків і жінок кінця ХХ - початку ХХІ століття (2008)
Гусева Е. И. - Критерии терминологичности и корреляция "термин - слово общего языка" (2008)
Казніна М. М. - До питання історії правопису новогрецької мови (2008)
Канна В. Ю. - Використання топонімів як засобів увиразнення (2008)
Кутна Ю. Б. - Дослідження народних казок у світлі теорії наративного дискурсу (2008)
Морєва Г. Г. - Філософські питання мовознавства: категорія кількості (2008)
Орєхов В. В. - Комунікативна організація прислівних складнопідрядних речень з випущеною темою-підметом (2008)
Павлова Г. О. - Мова та релігія як важливі чинники у формуванні етнокультурної ідентичності греків Приазов’я в умовах глобалізації (2008)
Тарапатов М. М. - Проблема використання перекладацьких трансформацій у перекладі галузевих технічних текстів та інструкцій користувача (2008)
Таранець В. Г. - Фонетичні субстратні ознаки в давньоєвропейських мовах (до питання впливу Трипільського субстрату) (2008)
Шепітько С. В. - Концепт "home": аналіз смислового утворення (2008)
Горяшко В. А. - Распространение волн в отрезке волновода с острым гофром, Слипченко Т. М., Тарасов Ю. В. (2011)
Борулько В. Ф. - Определение источников в одномерной решетке электрических диполей на основе принципа минимальной пространственной протяженности решения, Вовк С. М. (2011)
Николаенко А. П. - СНЧ-импульс в Карымшино, связанный с гамма-вспышкой 27.12.04, Щекотов А. Ю. (2011)
Ханкина С. И. - О распадной неустойчивости электронных волн и эффекте Вавилова-Черенкова, Яковенко В. М. (2011)
Булгаков А. А. - Эллипсоидальные свойства коэффициентов отражения от мелко-cлоистой периодической структуры полупроводник-диэлектрик в магнитном поле, Федорин И. В. (2011)
Аверков Ю. О. - Зависимость частот поверхностных электро-магнитных состояний в фотонных кристаллах от параметров двухслойной диэлектрической элементарной ячейки, Белецкий Н. Н., Яковенко В. М. (2011)
Корниенко Ю. В. - Фильтрация изображений, принадлежащих конечномерному функциональному пространству (2011)
Николаев С. В. - Исследование особенностей генерации твердотельных лазеров на красителях при поперечном способе возбуждения, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2011)
Булгаков А. А. - Медленные волны в периодической структуре с магнитоактивными полупроводниковыми слоями, Кононенко В. К. (2011)
Ефимов Б. П. - Возбуждение переходного излучения в миллиметровом диапазоне электронными сгустками, падающими на проволочный экран, Кулешов А. Н., Пономаренко C. С. (2011)
Лукин К. А. - Экспериментальная оценка помехоустойчивости шумового импульсного радиолокатора ближнего действия в условиях воздействия непрерывных активных помех, Канцедал В. М., Кулик В. В., Коновалов В. М., Могила А. А., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г. (2011)
Кириченко А. Я. - Полый полушаровой диэлектрический резонатор для диэлектрометрии жидкостей, Когут А. Е., Кутузов В. В., Максимчук И. Г., Носатюк С. О., Солодовник В. А. (2011)
Кошовий Г. І. - Cистемний підхід до дослідження дофрактальних дифракційних ґраток (2011)
Галан А. Ю. - Выбор параметров алгоритма на базе метода роя частиц для синтеза антенных решеток с секторной диаграммой направленности, Борискин А. В. (2011)
Ganapolskii E. M. - Microwave effective electromagnetic response of sandwich like magnetic composite, Tarasov Yu. V. , Shostenko L. D. (2011)
Ганапольский Е. М. - Дефазировка собственных мод квазиопти-ческого цилиндрического резонатора со случайно-неоднородной боковой поверхностью, Тарасов Ю. В., Шостенко Л. Д. (2011)
Линкова А. М. - Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя (2011)
Лукин К. А. - Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний, Мачехин Ю. П., Данаилов М. Б., Татьянко Д. Н. (2011)
Дзюбенко М. И. - Декомпозиция лазерно-индуциро-ванных эмиссионных спектров, Кулишенко Д. Ф., Приемко А. А., Колпаков С. Н. (2011)
Андренко С. А. - Применение HCN-лазера для измерения фазовых характеристик одномерных проволочных решеток, Каменев Ю. Е. (2011)
Прохоров Э. Д. - Импедансные характеристики диода с туннельными и резонансно-туннельными границами, Боцула О. В., Клименко О. А. (2011)
Стороженко И. П. - Перспективы использования диодов Ганна на основе GaN, AlN и InN, Аркуша Ю. В. (2011)
Стороженко И. П. - О резонансной частоте диодов Ганна на основе варизонных полупроводников AlGaAs, GaPAs и GaSbAs, Животова Е. Н. (2011)
Лобзов Л. Д. - Параметры вторично-электронных процессов в однородных ВЧ-СВЧ электрических полях резонаторных структур (2011)
Горошко А. И. - Заграждающий фильтр побочных гибридных мод полого диэлектрического волновода субмиллиметрового диапазона длин волн, Киселев В. К. (2011)
Кириченко А. Я. - Идентификация питьевой воды природных источников Харьковского региона с использованием температурной зависимости их коэффициента преломления, Голубничая Г. В. (2011)
Петров C. И. - Оптическая перестройка спектральных характеристик квантово-каскадных структур для спектроскопического обнаружения взрывчатых веществ, Клименко М. В., Шулика А. В. (2011)
Иванов В. К. - Определение комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей коаксиальными зондами с использованием подложек из метаматериала, Силин А. О., Стадник А. М. (2011)
Семен Яковлевич Брауде (2011)
Безчотнікова С. В. - Модифікація образу "Царства Небесного" в легендах хрестоносців XII–XIV ст. (2009)
Бернадська Н. І. - Роман у діалогах В. Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи": пошуки нової форми (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського