Пінчук А. - Удосконалення державного регулювання ринків страхових послуг у контексті євроінтеграції України (2013)
Хірамагомедов М. - Механізми державної підтримки виробництва зерна в Україні (2013)
Шкуропат О. - Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами (2013)
Ольмезов В. - Правосвідомість громадян як об’єкт державного управління в інформаційному суспільстві (2013)
Шехірєв В. - Управління знаннями про радіаційну безпеку населення як складова частина професіоналізації публічного адміністрування (2013)
Сиченко О. - Державне регулювання діяльності недержавних некомерційних організацій (2013)
Серьогін С. - Професійна компетентність керівних кадрів державної служби, Серьогіна Н. (2013)
Бондаренко Є. - Ритуал в організаційній культурі державної служби: зміст і функції (2013)
Кузнецова М. - Еволюція наукових поглядів щодо модернізації управління державною службою (2013)
Маланчій М. - Моделювання професійних якостей посадових осіб прикордонної служби України (2013)
Марутян Р. - Модернізація системи підготовки фахівців у сфері національної безпеки України (2013)
Бобровська О. - Корпоративний імідж міст: теоретичні і методологічні підходи до формування, Липовська Н. (2013)
Хмара К. - Об’єднання територіальних громад у контексті пропозицій відповідного проекту Закону України, Шаров Ю. (2013)
Теодорович Д. - Моделі місцевого самоврядування: вітчизняний та польський досвід (2013)
Гончарова Т. - Концепція системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з надання муніципальних послуг (2013)
Заблоцький В. - Фундаментальні конструкти формування системи місцевого самоврядування в Європі та Україні: компаративний аналіз (2013)
Кіян С. - Інформаційно-аналітичний модуль системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Абрамович Г. М. - Застосування надбань української етнопедагогіки в дошкільних навчальних закладах (2007)
Абрамчук О. В. - Моральні орієнтири у вихованні сучасної молоді (2007)
Адамський В. Р. - Українська наукова еліта як об’єкт політичних репресій на початку 1920-х років (2007)
Барановська В. М. - Нові інформаційні технології – ефективний засіб активізації навчального процесу для підготовки майбутнього вчителя (2007)
Берека В. Є. - Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів освіти (2007)
Бричок Б. П. - Сутність педагогічної культури викладача ВНЗ (2007)
Бричок С. Б. - Сутність і зміст процесу педагогічної взаємодії: особистісно орієнтований вимір (2007)
Будас Ю. О. - Формування особистості вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності (2007)
Галус О. М. - Управління процесом професійної адаптації студентів до навчання у ступеневому педагогічному ВНЗ (2007)
Горішна Н. М. - Особливості взаємодії у процесі соціальної роботи (2007)
Дарманська І. М. - Роль дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу в педагогічній діяльності керівника навчального закладу, Діденко О. В. (2007)
Дудчак Г. І. - Проблема самоосвітньої діяльності майбутніх учителів в історико-педагогічному контексті (2007)
Дусь Н. А. - Модель формування культури педагогічного спілкування в майбутніх учителів початкових класів (2007)
Ємельянова Т. В. - Основні вектори розвитку освіти ХХІ століття (2007)
Кадемія М. Ю. - Електронний навчальний посібник на інтерактивній основі, Шестопалюк О. В. (2007)
Казакова Н. В. - Взаємодія вчителя з батьками учнів при здійсненні завдань фізичного виховання у позакласній роботі (2007)
Красна В. В. - Сутність та структура педагогічної комунікації (2007)
Крутій К. Л. - Особливості організації різних типів індивідуальних мовленнєвих занять з дітьми дошкільного віку, Зданевич Л. В. (2007)
Кузь Ю. М. - Правова підготовка майбутніх офіцерів як багатогранний процес (2007)
Куць І. О. - Використання засобів національного тіловиховання для розвитку фізичних якостей студентів (2007)
Лисенко Н. В. - Етнокультурна компетентність сучасного педагога: психолого-педагогічний аспект (2007)
Машкіна Л. А. - Інноваційні технології в професійній підготовці педагогічних кадрів (2007)
Михаськова М. А. - Проблеми формування музичних знань студентів як складової частини фахової компетентності майбутніх вчителів музики (2007)
Огородник Л. М. - Використання тренінгових технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів англійської мови (2007)
Петренко О. Б. - Гендерний аспект професійної підготовки жінки-вчителя (2007)
Пісоцька Л. С. - Організаційно-технологічні зміни у підходах до управління розвитком дошкільної освіти (2007)
Плахтій В. І. - Теоретичні засади вивчення рівня розвитку моральної свідомості особистості (2007)
Поліщук В. А. - Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства (2007)
Поліщук Ю. Й. - Підготовка майбутніх учителів до участі у соціально-педагогічній діяльності молодіжних об’єднань (2007)
Потапчук Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя: сучасний контекст (2007)
Присакар В. В. - Міжетнічна толерантність у структурі формування національно-культурних цінностей учнівської молоді (2007)
Савчук І. В. - Модель педагогічної системи та умови формування естетичних смаків школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2007)
Сиротенко А. Й. - Яким повинен бути сучасний вчитель (2007)
Слоневська І. Б. - Григорій Сковорода: портрет в інтер’єрі бароко (2007)
Соловей М. В. - Дитяча бездоглядність: окремі висновки з історії і сучасної соціально-педагогічної практики в умовах притулку для неповнолітніх, Гуцалюк О. М. (2007)
Стеценко Н. М. - Використання мультимедійних презентацій в процесі підготовки вчителів, Стеценко В. П. (2007)
Ткаченко Т. В. - Технологія мультимедіа для дистанційного навчання, Шевченко Л. С. (2007)
Федорчук Е. І. - Підготовка студентів до використання сучасних педагогічних технологій (2007)
Черкасова Т. М. - Проблема формування естетичного ставлення до буття в сучасної молоді (2007)
Шахов В. І. - Рейтингова технологія контролю як засіб удосконалення навчання у вузі, Калашнік Н. В. (2007)
Шоробура І. М. - Проблеми вдосконалення уроку географії у 80-90-і роки ХХ століття (2007)
Ящук І. П. - Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу у вищій школі (2007)
Бортнік Ж. - Форми реалізації екзистенційної свідомості у сучасній монодрамі: сповідь vs скарга (2012)
Годунок З. - Особливості функціонування категорії жанру (на прикладі творчості Миколи Хвильового) (2012)
Головій О. - Дискурс неореалізму в українській літературній критиці доби модерну: концепція Миколи Зерова (2012)
Губарєва С. - Новий концепт "чорної маски": досвід Гео Шкурупія (2012)
Даниленко І. - Загальні тенденції модифікації жанрового канону молитви в українській ліриці ХХ століття (2012)
Дємєхіна Д. - Образ упиря в романтичних баладах С. Руданського та А. Міцкевича (2012)
Загоруйко Н. - Лінгвістичні студії Івана Світличного в епістолярії (2012)
Кир’янчук І. - Поезія Михайла Ореста: проблема філософії буття (2012)
Кирильчук О. - Постколоніальний вимір сучасної історичної прози (на прикладі роману Василя Кожелянка "Конотоп") (2012)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики епістолярної спадщини Василя Стефаника (2012)
Ковальчук Г. - Ксантиппа як літературний персонаж української письменниці-емігрантки Людмили Коваленко (2012)
Криловець Н. - Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2012)
Лавринович Л. - Художня інтерпретація ідеї часопростору в романі О. Токарчука "Prawiek i inne czasy" (2012)
Матвєєва Т. - Гріх як абсолют світу абсурду (за романом Панаса Мирного та І. Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") (2012)
Миненко Ю. - Дещо про автора "Лементу міщан острозьких 1636 року" (2012)
Мислива В. - Інтертекстуально-феміністична комунікація життя та творчості Сільвії Плат і Оксани Забужко (2012)
Назарук В. - Тематичні паралелі книги "Діоптра" Віталія та "Строф" Івана Франка (2012)
Нечиталюк І. - Письменники другого плану кінця ХІХ – початку ХХ століття і канон української літератури (2012)
Поліщук Я. - Реінтерпретація пам’яті в сучасному українському романі (2012)
Пухонська О. - Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті діалогу традиції з новаторством (2012)
Саковець С. - Актуалізація архетипу дитини у творчості В. Стуса (2012)
Тимочко О. - Особливості словникового представлення авторських новотворів у сучасній лексикографії (2012)
Усач Н. - Художній час та простір в романі Уласа Самчука "Марія" (2012)
Хмель В. - Апологія фривольного в "Декамероні" Бокаччо та сороміцькій ліриці українців (2012)
Юречко О. - Психоаналітичні моделі в оповіданні Валер’яна Підмогильного "В епідемічному бараці" (2012)
Юрчук О. - Модифікація соцреалістичного кітчу (на прикладі роману "Собор" О. Гончара) (2012)
Титул, зміст (2014)
Шинкаренко В. И. - Конструкционно-продукционная модель структур данных на логическом уровне, Ильман В. М., Забула Г. В. (2014)
Нікітченко М. С. - Першопорядкові композиційно-номінативні логіки із узагальненими реномінаціями, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2014)
Акуловский В. Г. - Согласованное описание алгоритмов в рамках алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2014)
Панченко Т. В. - Швидка або якісна розробка? (2014)
Пашко С. В. - NP-трудность задач оптимизации коллективного преследования (2014)
Погорілий С. Д. - Дослідження шаблонів синхронізації та їх використання в технології GPGPU, Верещинський О. А. (2014)
Погорілий С. Д. - Принципи проектування GPGPU-застосувань на основі мереж Петрі, Вітель Д. Ю. (2014)
Насиров Е. М. - Паралелізація невід’ємної факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності (2014)
Дорошенко А. Ю. - Формалізоване проектування та генерація паралельної програми чисельного прогнозування погоди, Бекетов О. Г., Прусов В. А., Тирчак Ю. М., Яценко О. А. (2014)
Назаренко А. М. - Схема параллельного решения задачи дифракции SH-волн на системе некруговых трещин в бесконечной упругой среде, Панченко Б. Е., Пилипенко С. А. (2014)
Панченко Б. Е. - Кластерное решение задачи о дифракции упругих волн на системе жестких цилиндрических включений произвольного поперечного сечения, Сайко И. Н. (2014)
Лукьянова Е. А. - Применение компонентных сетей Петри в задачах верификации параллельных распределённых систем (2014)
Попов О. В. - Блочний алгоритм перетворень Хаусхолдера для комп’ютерів гібридної архітектури, Рудич О. В. (2014)
Guba A. A. - Traversal of arbitrary sequences of UCM symbolic transitions for test generation (2014)
Чебанюк О. В. - Підхід до уточнення поведінкових моделей програмного забезпечення з використанням паттернів проектування (2014)
Лаврищева Е. М. - Парадигмы программирования сборочного типа в программной инженерии (2014)
Мороз Г. Б. - Регрессивное тестирование: методы и будущие направления исследований, Плис А. В. (2014)
Колчин А. В. - Метод статической проверки полноты и непротиворечивости в формальных моделях распределенных программных систем, Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2014)
Крывый С. Л. - Разработка и обоснование алгоритмов на основе семантических свойств, Максимец А. Н. (2014)
Марулин С. Ю. - Генерация SQL-запросов в задаче согласования данных электронного документа и таблиц базы данных (2014)
Глушко І. М. - Формальна семантика агрегатних операцій мультимножинної табличної алгебри (2014)
Лихацкий И. А. - Сравнительна характеристика методик объектно-реляцонного преобразования (2014)
Шабінський А. С. - Змішана тематично-сутнісна онтологія у покращеній тематичній векторній моделі (2014)
Чистякова И. С. - Онтолого-ориентированная интеграция данных в Семантическом Вебе (2014)
Григорян Р. Д. - Медико-физиологические программные симуляторы: необходимость и проблемы, Дериев И. И., Аксенова Т. В., Лиссов А. Н. (2014)
Завадський І. О. - Завадостійкий код на основі скінченного автомата та подання чисел у двобазисній системі числення (2014)
Яловец А. Л. - Методы моделирования поведения агентов в мультиагентной системе "Навигация" (2014)
Палагин А. В. - Развитие формальных моделей, алгоритмов, процедур, разработки и функционирования программной системы "Инструментальный комплекс онтологического назначения”, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. С. (2014)
Terletskyi D. O. - Mathematical foundations for designing and development of intelligent systems of information analysis, Provotar O. I. (2014)
Парасюк И. Н. - Методы взаимодействия и координации в мультиагентных системах на основе нечеткой логики высшего типа, Ершов С. В. (2014)
Комлевая Н. О. - Проектирование специализированной компьютерной системы для проведения пульмонологического диагностирования, Комлевой А. Н., Чернега К. С. (2014)
Марченко О. О. - Розробка семантико-синтаксичної моделі природної мови за допомогою методів невід’ємної тензорної і матричної факторизації (2014)
Вознюк Т. Г. - Алгоритм побудови шестивимірного тензора для задачі пошуку прихованих семантичних зв’язків в корпусах природномовних текстів (2014)
Тарануха В. Ю. - Евристичний алгоритм морфолексичного аналізу для невідомих слів (2014)
Крак Ю. В. - Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову: алгоритмічна реалізація, Бармак О. В., Романишин С. О., Ізотов А. В. (2014)
Кривонос Ю. Г. - Розробка архітектури програмного забезпечення для інтерактивного навчання жестовій мові, Крак Ю. В., Тернов А. С., Лісняк М. П. (2014)
Куссуль Н. М. - Програмно-технічний комплекс автоматичної географічної прив’язки супутникових даних КС ДЗЗ "Січ-2", Басараб Р. М., Кравченко О. М., Лавренюк М. С., Кригін В. М., Рева К. В. (2014)
Глибовець А. М. - Пошукова система наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою (2014)
Васильев А. О. - Орбитально-орбитальные поляризуемости в полуэмпирических расчетах дипольных электрических поляризуемостей углеводородов, Высоцкий Ю. Б. (2012)
Фомина Е. С. - Квантово-химический анализ термодинамики димеризации алифатических амидов на поверхности раздела фаз вода/воздух, Беляева Е. А., Смирнов Я. Ю., Высоцкий Ю. Б. (2012)
Приседский В. В. - Кристаллографический анализ систем скольжения, линейных и поверхностных дефектов в структуре перовскита, Волкова Е. И. (2012)
Матвиенко В. Г. - Флюидные фазовые равновесия в системе диоксид углерода диэтиленгликоль – -бутиролактон при повышенных давлениях, Нифантова Л. С., Траховцов Н. Ю., Кулик В. В. (2012)
Александров В. Д. - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе карбонат натрия десятиводный – сульфат натрия десятиводный методом ДТА, Соболев А. Ю. (2012)
Сазонова О. І. - Деякі уточнення стану аніонів молібдену(VI) у підкислених водних розчинах, Білоусова К. Є., Розанцев Г. М., Щепіна Н. Д. (2012)
Гетьман Е. И. - Получение и изучение NaGd9(SiO4)6O2, Борисова Е. В., Лобода С. Н., Игнатов А. В. (2012)
Толкунов В. С. - Синтез новых производных 3-амино-5-метил-4-сульфаниламидоизоксазолов (2012)
Мисик Р. Д. - 6-Оксо-6Н-бензо|C|хромен-3,8-дисульфохлорид та сульфаміди на його основі, Білоус В. В., Мисик Д. Д. (2012)
Смирнова О. В. - Антиокисдантная и прооксидантная активность гиматомелановых кислот в процессах радикально-цепного окисления, Бережной В. С., Ефимова И. В., Хилько С. Л. (2012)
Рыбаченко В. И. - Таутомерные равновесия и антирадикальная активность имино-производных госсипола, Дикун А. М., Илькевич Н. С., Чотий К. Ю., Гребенюк Л. В. (2012)
Рыбаченко В. И. - Комплексообразующая и реакционная способности полиподандов на основе тритон Х-100, Шредер Г., Невечеря О. И., Чотий К. Ю., Семенова Р. Г. (2012)
Ефимова И. В. - Об особенностях радикально-цепного окисления кумола и аскорбиновой кислоты (2012)
Помещенко А. И. - Синергетический эффект некоторых фенольных соединений и супероксид-аниона в ингибировании процесса окисления кумола, Ефимова И. В., Опейда Й. А. (2012)
Суйков С. Ю. - Формування тестового набору даних та оцінки ефективності моделей розподілу н-октанол/вода, Яковлева А. В., Луцик О. І. (2012)
Голубев А. В. - Плазмохимическая переработка коксового газа с получением ацетилена, Збыковский Е. И., Збыковский А. И., Дюбанов А. В. (2012)
Бутузова Л. Ф. - Технологические характеристики нетрадиционных коксовых шихт на основе углей Донбасса, Маковский Р. В., Ветров И. В., Бутузов Г. Н. (2012)
Бутузова Л. Ф. - Возможности управления процессами термической деструкции нетрадиционных угольных шихт Донбасса путем введения добавок химических веществ, Маковский Р. В., Кулакова В. О., Ветров И. В. (2012)
Сафин В. А. - Термохимолиз разновосстановленных углей Донбасса, Бутузова Л. Ф., Стефанова М., Коренкова И. Н. (2012)
Ржесик К. А. - О тротиловом эквиваленте взрыва изобутана при утечке из компрессорной системы, Матвиенко В. Г., Бирюков А. Н. (2012)
Крутько І. Г. - Термічний аналіз модифікованих кам’яновугільних пеків, Каулін В. Ю., Сацюк К. О. (2012)
Крутько І. Г. - Коалесценція водних кам’яновугільних емульсій на мінеральних волокнистих матеріалах, Пульникова Ю. В. (2012)
Хилько С. Л. - Реологические характеристики водоугольных суспензий из углей ряда метаморфизма, Самойлик В. Г. (2012)
Хилько С. Л. - Влияние рН среды на поверхностные реологические характеристики смесей цетилтриметиламмоний бромида и солей гуминовых кислот, Ковтун А. И. (2012)
Клименко А. А. - О возможности получения глинозема из отходов угле- и горнодобывающей промышленности методом спекания бесщелочного сырья с известняком, Вечерко В. Н., Кукоба Л. И., Шаповалов В. В., Ванин В. И. (2012)
Горбатко С. В. - Метод керамической наплавки как способ восстановления шамотной футеровки шахтной печи (2012)
Волкова О. І. - Міжпредметні зв’язки у викладанні курсу "Компонентна база радіоелектронних засобів", Мнускіна І. В. (2012)
Титул, зміст (2014)
Джаббар Б. Г. - Современные подходы к оценке функциональной подготовленности квалифицированных футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. (2014)
Ніколаєнко В. - Тренерський підхід до підготовки юних футболістів, Воронова В. (2014)
Сушко Р. - Особенности оценки технико-тактической подготовленности квалифицированных баскетболистов при накоплении утомления, Аассад А.-Ф. М. (2014)
Ткаченко В. - Особливості підготовки велосипедистів вісокої кваліфікації до індивідуальної гонки на шоссе (2014)
Гриньова Т. - Динаміка морфофункціональних показників хлопців віком 10-13 років під впливом занять різними відами туризму (2014)
Жарова І. - Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації в осіб із первинною конституціонально-екзогенною формою ожиріння (2014)
Когут І. - Гуманізація освіти та суспільства як передумова формування теорії адаптивної фізичної культури (2014)
Король С. - Обгрунтування програми з фізичного виховання навчальної секції "Спортивне орієнтування" для студентів технічних спеціальностей (2014)
Красота В. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів, Ольховий О., Романчук С. (2014)
Лазарєва О. - Оцінювання рівня реабілітаційного потенціалу хворих із вертеброгенною патологією (2014)
Манжуловський В. - Фізична реабілітація жінок з ішемічною хворобою серця на санаторно-курортному етапі, Андріяш Р. (2014)
Марченко О. - Ключевые компоненты физической реабилитации при вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Ломаковський А. (2014)
Ніканоров О. - Застосування засобів фізичної реабілітації у спортсменів ігрових видів спорту після реконструкції передньої схрещеної зв'язки (на прикладі дослідження тонусу чотириголового м'яза стегна) (2014)
Потокій В. - Особливості застосування СКЕНАР-терапії у фізичній реабілітації осіб після перенесеного ішемічного інсульту (2014)
Загревський В. - Компьютерный синтезтехники спортивных упражнений на основе управления конечным состоянием биомеханических систем (2014)
Олешко В. - Біомеханічна структура техніки поштовху штанги важкоатлетів високої кваліфікації залежно від масо-зростових і статевих відмінностей (2014)
Сутула В. - Особливості застосування методів математичної статистики у науковому дослідженні галузі фізичної культури і спорту (2014)
Борисейко В. - Організаційні аспекти Олімпійських ігор і Юнацьких Олімпійських ігор: схожість та відмінність (2014)
Губанова Л. - Валеологическое воспитание школьников и олимпийское движение, Каримова Д. (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту: стан та перспективи розвитку (2014)
Лях-Породько О. - Особливості підготовки та участь українських спортсменів у Другій Російській Олімпіаді 1914 року (2014)
Саїнчук М. - Сучасне ігрове дозвілля молоді як поглиблення кінестезійної відчуженості тілесності (2014)
Yarmolyuk O. - Environmental legacy of the olympiads (2014)
Титул, зміст (2014)
Гамалій В. - Оцінка результатів змагальної діяльності у волейболі, Шльонська О. (2014)
Губа В. - Развитие специфических координационных способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, Коновалов В. (2014)
Дзогій Т. - Відновлення працездатності кваліфікованих веслувальників на байдарках із використанням комплексу позатренувальних засобів (2014)
Козак А. - Обгрунтування доцільності діагностики координаційних здибностей тенісистів на початковому етапі підготовки, Ібраімова М. (2014)
Лісенчук Г. - Підвищення рівня командних і групових взаємодій юних футболістів, Перепелиця П., Хоменко О. (2014)
Ніколаєнко В. - Моніторинг складу професійних та дитячо-юнацьких команд за віком як інструмент аналізу та оцінки ефективності процесу багаторічної підготовки футболістів, Балан Б. (2014)
Плетенецька А. - Фактори, що забезпечують ефективну змагальну діяльність у швидкісному бігу на роликових ковзанах (2014)
Древел Х. С. - Особенности спортивной подготовки футболистов в Ираке (2014)
Баннікова Р. - Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації постінсультних хворих із руховою дисфункцією, Магнушевський Ю. (2014)
Вітомський В. - Застосування засобів фізичної реабілітації після хірургічної корекції коарктації аорти, Лазарєва О., Демідова О. (2014)
Доценко Ю. - Особливості психофізичної підготовленості студентів, які навчаються на гірничих факультетах, Семененко В. (2014)
Жарова І. - Загальні підходи до побудови програми фізичної реабілітації в залежності від форми ожиріння, Кравчук Л. (2014)
Катерина У. - Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять фізичного виховання, Коловс М. (2014)
Марченко О. - Социальный и биологический смысл движения и его роль в формировании здоровья человека, Дешевий Е., Куценко В. (2014)
Мосейчук Ю. - Взаємозв'язок рівня рухової активності та показників маси та складу тіла жінок першого зрілого віку, Мороз О. (2014)
Ольховий О. - Стан системи функціонування фізичного виховання закладів вищої освіти (2014)
Потокій В. - Ефективність аутогенного тренування при лікування спастичного стану м'язів у осіб після перенесеного ішемічного інсульту в пізній відновлювальний період (2014)
Kormiltsev V. - The dynamic of heart rate variability under the physical rehabilitation process in office workers with low back pain (2014)
Лях-Породько О. - Значення Першої та Другої російських олімпіад у розвитку спортивного та олімпійського руху ветеранів культури і спорту в Україні (2014)
Татарчук І. - Змістове наповнення термінів руху ветеранів фізичної культури і спорту в Україні (2014)
Терещук М. - Особливості розвитку гольфу в Європі (2014)
Бандура О. О. - Правознавство та природничі науки: проблема взаємних зв’язків (2011)
Костицький М. В. - Філософський аналіз суверенітету та його носіїв (2011)
Токарська А. С. - Комунікативна природа права і правової комунікації (2011)
Патей-Братасюк М. Г. - Норма права в контексті основних типів праворозуміння (2011)
Павлишин О. В. - Семіотичний аналіз права в контексті праксеологічних досліджень (2011)
Івченко Ю. В. - Право і закон, свобода і справедливість як важливі компоненти особистої самореалізації людини незалежно від її статевої приналежності (2011)
Лаврик О. А. - Свобода віросповідання людини як суб’єкивне юридичне право, його забезпечення в Україні (2011)
Шиманська К. В. - Філософія антитолітаризму Ханни Арендт (2011)
Титов В. Д. - Філософсько-правові погляди Томаса Джеферсона (2011)
Костицька М. М. - Критика безпосереднього застосування філософії у радянському кримінальному процесі (стосовно доказів і доказування) (2011)
Береза Н. В. - Правові цінності та принципи як основоположні засади розвитку кримінального права України (2011)
Бровко Н. І. - Соціальні та культурні витоки торгівлі людьми: історична ретроспектива й сучасність (2011)
Шкварок Л. В. - Функції договору в приватному праві (2011)
Шумейко О. В. - Основні підходи до дослідження сім’ї в системі соціально-гуманітарного знання (2011)
Гриценко С. - Латиномовна термінологія як невід’ємний компонент фахової підготовки сучасних правознавців (2011)
Петрова Г. М. - Проблематизація концепту відповідальності:етико-філософський підхід (2011)
Середа Г. - Шановні автори та читачі! (2010)
Кузьмін Р. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини (2010)
Грошевий Ю. - Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти, Тітко І. (2010)
Фріс П. - Контроль у кримінально-правовій політиці (2010)
Хавронюк М. - Щодо правил визначення санкції з більш суворим покаранням (2010)
Костенко О. - Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання "натуралістського" типу) (2010)
Скрипнюк О. - Універсальність Конституції України як джерела права (2010)
Литвак О. - Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста, Кучеренко І. (2010)
Панов М. - Кримінальна відповідальність та її підстава (2010)
Ярмиш Н. - Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою (2010)
Олійник В. - Удосконалення охорони державної таємниці України крізь призму аналізу законодавства держав-учасниць СНД (2010)
Погорецький М. - Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу, Сухачова І. (2010)
Капліна О. - Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності, Дроздов О. (2010)
Дерев'янко І. - Щодо проблем використання припущень під час доказування у кримінальних справах (2010)
Константінов С. - Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення (2010)
Якимчук Н. - Сучасні проблеми правового регулювання порядку відшкодування шкоди державою (2010)
Козьяков І. - Правові аспекти забезпечення безпеки надрокористування (2010)
Бринцев В. - Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2010 року № 2453-IV: перспективи усунення недоліків у роботі судів та нові проблеми (2010)
Проценко І. - Проблемні питання прокурорського нагляду у сфері земельних правовідносин (на прикладі роботи органів прокуратури Одеської області) (2010)
Шило А. - Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва (2010)
Рахманберды Т. - Восстановительное правосудие: понятие, история развития (публікується російською мовою) (2010)
Коріняк О. - Правові аспекти конституційного та судового контролю в сфері захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України (2010)
Юрію Шемшученку – 75! (2010)
Міжнародна конференція "Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів" (2010)
Хроніка міжнародних зв'язків (2010)
Артемова А. В. - Методика оценивания затрат при производстве продукции, Грищенко М. А., Лисняк Д. В. (2014)
Гетьман О. О. - Обґрунтування вибору ефективної методики оцінки персоналу сучасними підприємствами, Колєснік О. С. (2014)
Бабкін Д. О. - Управління продуктивністю праці на підприємстві, Малежикова А. О. (2014)
Бабкін Д. О. - Антикризове управління трудовими ресурсами, Нікітіна О. А. (2014)
Базецкая А. И. - Взаимосвязь экономических тенденций развития автотранспорта с мотивационным фоном сотрудников АТП (2014)
Безуглий А. О. - Аналіз системи фінансування державних суб'єктів господарювання дорожньої галузі (2014)
Бєляєва Н. С. - Економіко-математичне моделювання розподілу витрат підприємства на постійну та змінну складові на прикладі підприємства легкої промисловості (2014)
Чебанова Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу на промислових підприємствах в умовах кризи (2014)
Доценко А. В. - Захисне інвестування як засіб збереження квазіренти при впровадженні ноу-хау, Доценко Г. В. (2014)
Герасименко Б. О. - Обґрунтування доцільності залучення позикових коштів для реалізації інвестиційного проекту (2014)
Головко О. Г. - Сучасні проблеми та перспективи управління фінансовою стійкістю підприємства, Ковальов О. Є., Губарев О. О. (2014)
Іванілов О. С. - Маркетинг як ключова функція управління якістю на підприємствах залізничного транспорту, Гришко О. А. (2014)
Губська Н. В. - Удосконалення алгоритму визначення імовірності банкрутства підприємства, Ахновська І. О. (2014)
Гудкова В. П. - Оцінка ефективності функціонування і розвитку підприємств пасажирського транспорту (2014)
Іванченко В. О. - Проблеми та перспективи організації охорони праці в фермерських господарств Кіровоградської області (2014)
Іванова О. А. - Оцінка економічної ефективності логістиних рішень сучасного підприємства (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Значимість фондового ринку для сучасної економіки України (2014)
Козіна К. Г. - Конкурентоспроможність автотранспортних підприємств як економічна категорія (2014)
Тютюнникова С. В. - Неравенство доходов населения: основные тенденции и формы, Кулиш О. С. (2014)
Кузьмін Є. С. - Впровадження ефективних технологій виробництва, зберігання, транспортування і просування молочної продукції на ринок та формування джерел їх фінансування (2014)
Онісіфорова В. Ю. - Інформація та комунікації в управлінні економічною безпекою підприємства (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Попова Т. В. - Економічні аспекти громадянського суспільства: вітчизняні та зарубіжні підходи (2014)
Проскура К. П. - Аналіз ровитку та ефективності застосування в Україні системи електронної податкової звітності (2014)
Проскуріна Н. М. - Маніпулювання фінансовими результатами: передумови, ознаки та способи виявлення (2014)
Пруднікова Г. І. - Розбудова напрямів диверсифікації діяльності торговельного підприємства в ринкових умовах господарювання (2014)
Приймук О. Р. - Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену (2014)
Пушкар Т. А. - Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств, Козін О. Є. (2014)
Селиванова Ю. В. - Современная парадигма конкурентоспособности и её детерминанты (2014)
Швець Н. В. - Оцінка впливу містоутворюючого підприємства на економіку міста, Бродський О. Л. (2014)
Сторожук О. В. - Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування, Немченко Т. А. (2014)
Святенко І. М. - Формування облікової політики підприємства відносно обліку основних засобів (2014)
Цятковська О. В. - Основні аспекти облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками (2014)
Творонович В. І. - Моделі синтезу альтернатив прогнозування розвитком великомасштабних об’єктів (2014)
Волкова Н. В. - Функціонування ринку праці в сегменті робітничих професій (2014)
Аджавенко М. Н. - Эффективность развития предприятий железнодорожного транспорта: системно-синергетический подход (2014)
Благой В. В. - Подход к интегральной оценке финансового состояния предприятия (2014)
Близнюк А. О. - Сутність економічної безпеки підприємства та її місце в загальній системі економічної безпеки суспільства (2014)
Болдовська К. П. - Шляхи розвитку експортного потенціалу газового комплексу туркменістану і створення багатоваріантної системи інфраструктурного забезпечення його реалізації (2014)
Деділова Т. В. - Загальна характеристика механізму ідентифікації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства (2014)
Кирчата І. М. - Реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування (2014)
Машлякевич А. О. - Мотивація персоналу в умовах економічної кризи (2014)
Мельник В. М. - Податкове навантаження на споживання, працю і капітал у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2014)
Бікулова Д. У. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів України в контексті поглиблення інтеграційних процесів, Бондаренко Н. В. (2014)
Какодей А. А. - BTL-технологии как эффективное направление рекламы, Евтюшина А. Э. (2014)
Більська О. В. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки (2014)
Василичев Д. В. - Формування процесу генерування ідей інноваційно-активним персоналом підприємства, Цвілий С. М. (2014)
Авраменко И. В. - Повышение конкурентоспособности предприятия кондитерской промышленности средствами портфельных инноваций (2014)
Токар І. І. - Механізм формування конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства (2014)
Пилипенко О. В. - Чинники формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів залізничного транспорту (2014)
Карман С. В. - Экономическая сущность понятия "потенциал", Богатырева А. Н. (2014)
Гойхман М. І. - Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики (2014)
Bolshenko S. - The Competitiveness Evaluation of Labor Potential of the Regions of Ukraine (2014)
Приходько Д. О. - Визначення стадії життєвого циклу бренду підприємства на базі кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Горовий Д. А. - Визначення вартості людського капіталу, інформаційних ресурсів та бренду промислових підприємств України (2014)
Андріяненков О. В. - Морфологічна оцінка простатопротекторної дії густого екстракту талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів, Зайченко Г. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники и патопсихологические закономерности формирования депрессивных реакций у больных болезнью Паркинсона (2012)
Азаб Хусейн - Клинико-лучевая диагностика костно-суставного туберкулеза. Алгоритм лучевой диагностики и дальнейшая тактика введения. Случай из клинической практики, Грицай А. А., Новиков Ю. Ю. (2012)
Бабкіна О. П. - Особливості змін гістологічних показників підшлункової залози при травмі протягом першої доби (2012)
Баранова В. В. - Эффективность психофизиологической подготовки к родам женщин с экстрагенитальной патологией и тревожными реакциями (2012)
Басакіна І. І. - Оптимізація складу та технології виробництва шипучих таблеток "Kомбітусин", Дмитрієвський Д. І., Шрам Н. А. (2012)
Біловол О. М. - Рівень еритропоетину у хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок з анемією різного ступеня тяжкості, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Без’язична Н. В. - Оцінка ступеня запалення слизової оболонки протезного ложа при лікуванні повної адентії із застосуванням м’яких підкладок базису (2012)
Бука Г. Ю. - Влияние цитотоксических штаммов H.pylori на микроциркуляцию гастродуоденальной слизистой, Комарчук В. В., Кононенко Д. А., Чайка О. О. (2012)
Винник Н. И. - Влияние пиоглитазона на показатели инсулинорезистентности у больных ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома (2012)
Волошина А. А. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині дивини звичайної, Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Гаєвська В. Ю. - Індивідуальне імунологічне прогнозування ризику розвитку пошкодження легень у хворих на системну склеродермію (2012)
Гайдаш И. А. - Цитогенетична аберація лімфоцитів крові дітей хворих позалікарняною пневмонією (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії(ICAM - 1) і рівень цитокінів у хворих пієлонефритом (2012)
Георгіянц В. А. - Порівняння методик кількісного визначення 1% розчину натрію броміду, Штрімайтіс О. В., Савченко Л. П., Бисага Є. І. (2012)
Овчаренко М. О. - Дискретний модуль вторинної медико-соціальної профілактики опіоїдної залежності та оцінка його ефективності, Казакова С. Є. Пінський Л. Л., Радченко Т. М. (2012)
Хохлова К. О. - Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної "Атерофіт-норма", Вишневська Л. І., Набока О. І., Гарна С. В. (2012)
Городецька І. Я. - Проблемні питання позиціонування дієтичних добавок з пробіотиками на вітчизняному фармацевтичному ринку, Чухрай І. Л. (2012)
Горяча Л. М. - Дослідження жирнокислотного складу у сировині амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), Журавель І. О. (2012)
Грудько И. В. - Исследование карбоновых кислот листьев, цветков и плодов донника лекарственного (Melilotus officinalis L.), Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2012)
Гунас І. В. - Соматотипологічні особливості площі поздовжнього та поперечного перерізу нирок і їх синусів у практично здорового населення Поділля юнацького віку, Шевчук Н. А., Тихолаз В. О., Башинська О. І. (2012)
Доброва В. Є. - Дослідження противірусної ефективності препарату "Aльтабор" за допомогою методики оцінки композитної змінної, Саєнко Т. В., Шаламай А. С. (2012)
Ермола Ю. А. - Локальные и системные изменения показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при экспериментальном перитоните, Фомочкина И. И., Кубышкин А. В. (2012)
Желнин Е. В. - Регенерация альвеолярной кости в условиях введения дексаметазона в эксперименте (2012)
Кобзева И. Н. - Профессионально-гигиеническая безопасность персонала при роботе с источниками ионизирующего излучения (2012)
Ковешников В. Г. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения и глутамата натрия на морфогенез тимуса в эксперименте, Берест А. Ю. (2012)
Комаревцева И. А. - Динамика содержания окислительномодифицированных белков в почечной ткани при введении аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в эксперименте, Фильчуков Д. А., Сенчий В. Н., Бриндак Д. В., Шипилова И. В. (2012)
Костенко Є. Я. - Клініко-експериментальне обгрунтування ідентифікації особи за внутрішньокістковими дентальними імплантантами, Белей О. Л. (2012)
Кутя С. А. - Закономерности изменений механико-пластических характеристик позвонков крыс молодого возраста при систематической гравитационной перегрузке с использованием средств, повышающих устойчивость к действию гипергравитации, Столоногов А. О., Лискевич Р. В. (2012)
Верескун Р. В. - Гистологическое строение диафизов плечевых костей при имплантации в большеберцовые кости гидроксилапатита, насыщенного железом (2012)
Карчевский С. А. - Особенности изучения треугольников поясничной области при реконструкции компьютерно-томографических изображений (2012)
Литвинчук Л. М. - Частота ретинальних ускладнень при міопії високого ступеня, Сергієнко А. М., Ріхард Г., Тутченко Л. П. (2012)
Луб’яна С. С. - Рівень вільного естріолу у вагітних із загрозою передчасних пологів, Макагонова В. В., Литкін Р. О. (2012)
Мацынина М. А. - Критерии диагностики вероятного развития аутоиммунного тиреоидита у детей с сахарным диабетом 1 типа (2012)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные изменения в тимусе крыс при систематическом воздействии гипергравитации и использовании физической защиты (2012)
Налапко К. К. - Ефективність ліпіну в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння та його вплив на показники метаболічної інтоксикації (2012)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки під впливом хронічної гіпертермії значного ступеню вираженності на фоні використання імуномодулятора рослинного походження Гінко-Білоба (2012)
Онищенко У. Є. - Кількісне визначення антоціанів в квітках рослин родини Мальвові (2012)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на клеточный иммунитет у пациентов с сухой формой ВМД, Евсюкова О. А. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на систему глутатиона в роговице при кератите в сочетании с конъюнктивитом, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Півоварова О. А. - Вплив ендогенних чинників на формування мукоціліарної недостатності у паціентів з цукровим діабетом 1 типу, Кулікова Р. С., Чхетія Т. А., Маньковський Б. М. (2012)
Потапенко П. И. - Случай диагностики желудочковых нарушений ритма высоких градаций как проявления синдрома некомпактного левого желудочка, Шаповалова С. Г. (2012)
Проніна О. М. - Імуногістохімічне дослідження макрофагальної ланки місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою маркера CD-68, Совгиря С. М. (2012)
Слободян О. М. - Багатофакторний регресійний аналіз печінкових вен у новонароджених людини (2012)
Соловьёва Е. А. - Содержание церулоплазмина в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста (2012)
Тарасова І. В. - Прогнозування розвитку ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом за умов мікроелементозу (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину на на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад при лікуванні в амбулаторних умовах (2012)
Уваров М. Б. - Состояние системы "протеолиз – антипротеолиз" - как одного из факторов ремоделирования дыхательных путей при бронхиальной астме в детском возрасте (2012)
Ханик Н. Л. - Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою, Петерчук І. І. (2012)
Шевель И. И. - Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных в крупном промышленном городе, Кий-Кокарева В. Г. (2012)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники використання засобів догляду порожнини рота соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2012)
Яковенко В. К. - Експериментальне вивчення гострої токсичності препарату "Kлімасед", Вишневський І. А. (2012)
Савенко Л. Д. - Особенности кинетокардиограммы кошек при разрушении миндалевидного тела головного мозга, Чурилин О. А. (2012)
Безсмертний Ю. О. - Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження) (2012)
Ковешніков В. Г. - Динаміка органометричних показників нирок щурів в умовах вродженого гіпотиреозу, Кузьменко Ю. Ю. (2012)
Могилевский С. Ю. - Влияние рутозида на процессы гликирования и пероксидации структур хрусталика при экспериментальном диабете, Гудзенко Е. А. (2012)
Грищук М. Г. - Гистологическое строение дентина нижнего резца белых крыс различного возраста после 60-ти дневной экстремальной гипертермии (2012)
Воробьев К. П. - Косвенные прогностические характеристики гуморального канала регуляции сердечным ритмом при оценке вероятности артериальной гипотензии во время предстоящей спино-эпидуральной анестезии, Пилипенко И. Б. (2012)
Непорада К. С. - Зміни протеиназно-ингибиторного потенціалу вологи передньої камери ока при травмі рогівки і корекції глутаргіном, Горлачова П. М. (2012)
Шутов Е. Ю. - Влияние 60-ти дневной ингаляции парами толуола на морфо-функциональное состояние проксимальных эпифизарных хрящей большеберцовых костей половозрелых белых крыс (2012)
Луговсков Д. А. - Рентгеноструктурное исследование костного вещества и дентина резца нижней челюсти крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола (2012)
Мироненко Т. В. - К вопросу диагностики вегетативных нарушений в раннем восстановительном периоде мозговых инсультов, Диденко Л. В. (2012)
Чухрай І. Л. - Вивчення ставлення батьків до проблеми обов’язкової імунізації дітей, Антончак З. П., Грушковська Д. Т. (2012)
Гетманец А. В. - Особенности химического состава большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Кучеренко С. Л. - Влияние имплантации в большеберцовую кость керамического гидроксилапатита и облучения объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями на строение ее проксимального эпифизарного хряща (2012)
Кочубей А. А. - Гистологическое строение альвеолярной кости нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена и тимэктомии (2012)
Глущенко Р. Н. - Биомеханические характеристики большеберцовых костей белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза после нанесения дырчатого дефекта (2012)
Яковенко В. В. - Гормональные изменения при изменении массы тела (2012)
Содержание (2012)
Информация о Международной конференции "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития" 17–18 октября 2012, Киев, Украина (2012)
Кобринский Б. А. - Современный взгляд на проблему построения регистров мониторинга заболеваний (2012)
Дюков А. А - Решения "КОРУС Консалтинг" для создания информационной системы медицинского учреждения и информатизации регионального здравоохранения (2012)
Лабораторная информационная система TerraLab (2012)
Майоров О. Ю. - Метод русел и джокеров в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2012)
Лях Ю. Е. - Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини, Выхованец Ю. Г., Остапенко В. І., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. (2012)
Ахметшин А. М. - Отображение и анализ многомерных медицинских данных в ортогональных информационных базисах, Ахметшин К. А. (2012)
Марценюк В. П. - Програмне середовище побудови штучних ЕКГ, Сарабун Р. О. (2012)
Шульгин В. И. - Измерение артериального давления на основе совместной обработки набора физиологических показателей, Джадуей А., Шульга Д. И., Наседкин К. В., Федотенко В. В. (2012)
Юматов Е. А. - "Информационная медицина" — новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и здоровья людей (2012)
Антонова-Рафі Ю. В. - Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об‘єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем, Антонов В. М. (2012)
Бокерия Л. А. - Технико-математический контроль кровообращения — состояние и перспективы, Лищук В. А., Газизова Д. Ш., Сазыкина Л. В., Шевченко Г. В. (2012)
Кнышов Г. В. - Сравнительный анализ эффективности применения информационно-энтропийного и статистических методов для оценки риска развития острой сердечной недостаточности, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Павлов В. А., Руденко Н. Н., Шаповалова В. В. (2012)
Григорьев А. И. - Роль академика В. В. Парина в развитии космических телемедицинских технологий, Орлов О. И., Баевский Р. М. (2012)
Файнзильберг Л. С. - Технология построения телемедицинской системы на основе генеративной модели порождения искусственной ЭКГ реалистической формы (2012)
Баевский Р. М. - Баллистокардиография и сейсмокардиография в российской космической медицине. Краткий исторический обзор, Фунтова И. И., Танк Й. (2012)
Кальниш В. В. - Характеристика надійності операторської діяльності методами структурної лінгвістики, Швець А. В. (2012)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В. (2012)
Чумаченко Д. И. - Информационная технология имитационной системы эпидемического процесса, Чумаченко Т. А., Чернышев Ю. К., Товстик А. В. (2012)
Рыжов А. А. - Модели знаний в системах дистанционного обучения. Частина III. Когнитивный прототип – естественный паттерн структуризации и представления декларативных знаний, Попов А. Н. (2012)
Вороненко Ю. В. - Опыт проведения дистанционного обучения on-line: тематическое усовершенствование на web-портале www.webcardio.org и в социальных сетях Facebook и Twitter, Долженко М. Н., Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Харченко Н. В. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні, Марценюк В. П., Сельський П. Р. (2012)
Положення "Про електронний реєстр пацієнтів", Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. №546, Київ (2012)
До ювілею Української Асоціації "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ). 20 років (2012)
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2012)
К юбилею Анатолия Ивановича Григорьева (2012)
К юбилею Юрия Афанасьевича Зозули (2012)
К юбилею Виктора Николаевича Соколова (2012)
MEDINFO 2013 14-й Всемирный Конгресс "Медицинская и информатика здравоохранения", 20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания. EFMI STC 2013 Специальная тематическая конференция (STC) "Данные и знания для медицинской поддержки принятия решений", 17–19 апреля 2013, Прага, Чешская Республика (2012)
Международная конференция "Информатизация здравоохранения в Украине: Перспективы развития", 17–18 октября 2012, Киев, Украина. Материалы Конференции (2012)
Дьяченко О. В. - Митно-тарифне регулювання в системі детермінант зовнішньоторговельного сектора України, Литвин С. М. (2014)
Квактун О. О. - Особливості участі України на світовому ринку деривативів (2014)
Азизов Г. С. - Эффективность использования экспортного потенциала областей Украины (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення державного регулювання регіональної системи охорони здоров'я (2014)
Божанова В. Ю. - Конкурентоспроможність у сфері будівництва та соціально-економічний розвиток України, Мавріцина Г. В. (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення технології соціального аудиту (2014)
Квактун О. О. - Реальні екологічні інвестиції як дієвий інструмент сталого проектування та будівництва регіонів України (2014)
Савченко В. Ф. - Розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформаційної економіки (2014)
Соколова О. Є. - Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні, Акімова Т. А., Сулима Л. О. (2014)
Федорова В. А. - Економічні особливості та проблеми врегулювання діяльності монополій в Україні, Дмитренко В. О. (2014)
Святенко І. М. - Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва (2014)
Скачедуб С. А. - Інститут молодіжного іпотечного кредитування: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сліпченко Т. О. - Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність (2014)
Стефанишин В. В. - Розвиток фондового ринку України та його моделювання (2014)
Адлер О. О. - Оцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар'єрів вінницької області на прикладі ВАТ "Гніванський кар'єр", Мороз М. О. (2014)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства, Васютенко М. Р. (2014)
Волкова Н. В. - Проблеми та напрямки удосконалення оплати праці, Соломка Я. А., Русакевич М. С. (2014)
Дорошкевич К. О. - Мотивування працівників підприємств: сутність, сучасні моделі, особливості, Вороновська М. М., Удовиченко Т. Є. (2014)
Князь С. В. - Системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Комарницька Н. М. (2014)
Кожевніков І. Г. - Емпіричні моделі оцінки вартості розробки програмного забезпечення (2014)
Овсієнко О. В. - Феномен "нової фірми": сутність та причини виникнення (2014)
Ситник Г. В. - Поточне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2014)
Ступнікер Г. Л. - Аналіз чинників впливу на діяльність будівельних підприємств у регіональному аспекті, Спірідонова К. О., Киричук Ю. Л. (2014)
Усатенко О. В. - Управління виробничою поведінкою персоналу в системі менеджменту підприємства, Грошелева О. Г. (2014)
Шалімова Н. С. - Специфіка договірних відносин в аудиті як виду завдань з надання впевненості та їх вплив на зміст і формат договорів (2014)
Булатова О. В. - Розвиток європейської інтеграційної моделі в контексті формування інноваційної конкурентоспроможності країн (2014)
Кудирко Л. П. - Експортний потенціал річкового транспорту в Україні, Троцан А. В., Ємельянова О. Ю. (2014)
Мешко Н. П. - Оцінка факторів впливу на експортний потенціал ринку високотехнологічних послуг країн європейського союзу, Щитов Д. М. (2014)
Остапюк О. О. - Геоекономічний формат інтересів держав і глобальних еліт в умовах системної кризи (2014)
Чириченко Ю. В. - Прямі іноземні інвестиції у галузевому розрізі, Котко О. К. (2014)
Бобришева О. В. - Удосконалення управління модернізаційними процесами в системі охорони здоров'я України (2014)
Ковтун Н. С. - Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів (2014)
Пакуліна А. А. - Дослідження особливостей соціальної сфери України в умовах глобалізації економіки та аналіз трансформації її інституційного середовища, Пакуліна Г. С. (2014)
Панасенко Н. Л. - Комплексна оцінка транспортної системи та її підсистем в Україні, Іваник В. Б. (2014)
Подгорный В. В. - Управление экономикой региона – один из основных методов обеспечения его конкурентоспособности (2014)
Богатирьова Є. М. - Податкове навантаження як індикатор результативності податкових реформ в Україні (2014)
Гайдукович Д. С. - Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку (2014)
Горячева К. О. - Економіко-математична модель залучення банківського кредиту підприємствами промисловості України (2014)
Демська Ю. В. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання обліку резервів підприємства (2014)
Іксарова Н. О. - Особливості формування системи маркетингового управління на підприємствах будівельного комплексу на етапі посткризового розвитку (2014)
Карачина Н. П. - Концептуальні основи формування теорії соціальних функцій сучасного підприємства, Лазарчук О. В., Гребеньок І. В. (2014)
Лукан О. М. - Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства (2014)
Нікітіна А. В. - Удосконалення управління економічною безпекою автотранспортних підприємств (2014)
Ревуцька А. О. - Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств (2014)
Трифонова О. В. - Механізм управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств: сутність та принципи формування (2014)
Денищук П. М. - Формальна модель організаційної структури контингенту студентів університету (2014)
Клименюк М. М. - Моделювання планових рішень підготовки фахівців з вищою освітою в регіональному розрізі, Кочарян І. С. (2014)
Vovk M. S. - Testing the "pollution haven" theory: does ecological policy trigger international trade flows shifting? (2014)
Трофименко О. О. - Оцінювання співвідношення показників енергетичної безпеки та економічного виміру сталого розвитку в розрізі вартості електроенергії (2014)
Іщенко В. А. - Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин Вінницької області, Петрук В. Г. (2014)
Діденко Н. О. - Прямий синтез комплексів з нульвалентного кобальту та органічних сполук, Ранський А. П. (2014)
Большаніна С. Б. - Дослідження ефективності адсорбційного вилучення іонів феруму із розчинів з різною кислотністю , Івченко В. Д., Аблєєва І. Ю. (2014)
Толстошеєва А. В. - Проблеми формування кредитних ресурсів банків України (2014)
Середюк В. Б. - Прогнозування фінансових показників страхової компанії із застосуванням інструментарію нечіткої логіки (2014)
Чорнодід І. С. - Характеристика потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни (2014)
Сердюк Т. В. - Економічні аспекти зростання виробництва та використання ніздрюватих бетонів у будівництві житла в Україні, Августович Б. І. (2014)
Бялобржеський О. В. - Спектральне моделювання однофазного активного фільтро-компенсувального пристрою на базі автономного інвертора напруги (2014)
Дорошенко А. Л. - Режими роботи та алгоритми керування електромеханічними системами з машиною подвійного живлення та різними типами перетворювачів частоти (2014)
Бондаренко Є. А. - Оптимальне керування електробезпекою під час виконання робіт в електроустановках (2014)
Мороз В. І. - Аналіз впливу системи керування на параметричне проектування синхронних виконавчих двигунів магнітоелектричного збудження, Снітков І. Ф., Харчишин Б. М. (2014)
Островерхов М. Я. - Оптимальне керування електромеханічними системами з синхронними двигунами (2014)
Приймак Б. І. - Оптимізація векторно-керованого асинхронного генератора за високих швидкостей ротора (2014)
Заболотний А. П. - Вплив джерел генерації на структуру сільської електричної мережі, Дьяченко В. В., Даус Ю. В., Пилипенко О. С. (2014)
Веремійчук Ю. А. - Дослідження графіків електричних навантажень груп споживачів електричної енергії, Замулко А. І. (2014)
Гладь І. В. - Дослідження нелінійності групових електричних навантажень населених пунктів, Соломчак А. О. (2014)
Скачков В. О. - Методика розрахунку процесу ущільнення пористої структури вуглецевих композитів у пласкому реакторі, Іванов В. І., Бережна О. Р. (2014)
Подригало М. А. - Визначення раціональних параметрів динамічної стабілізації курсового кута при рисканні автомобіля, Клец Д. М. (2014)
Кириця І. Ю. - Особливості розрахунку параметрів напружено-деформованого стану та побудови діаграм пластичності в зоні локалізації деформації під час розтягу циліндричних зразків (2014)
Бортник Г. Г. - Цифровий метод спектрального оцінювання випадкових сигналів, Васильківський М. В., Стальченко О. В. (2014)
Богданова Н. М. - Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді, Коваль К. О., Мензул О. М. (2014)
Cędrowska A. - Muzyczna leksyka a eufemizmy semantycznego pola "seks” (2013)
Lackova M. - Formal expressive means of determination in phraseological units in related and unrelated languages (2013)
Varenko T. K. - Linguistic means of expressing emotivity in contemporary English young adult fiction (on the example of twilight by Stephenie Meyer) (2013)
Абрамов Р. А. - Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові (2013)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту музика в українській художній прозі 21 ст. (2013)
Бабенко О. В. - Структура і особливості фразеосемантичного поля емоцій особистості (на матеріалі англійської мови) (2013)
Бачишина О. Б. - Лексика на позначення простору в романі В. Шевчука "Дім на горі" (2013)
Берест Т. М. - Особливості семантики означень білий і чорний в українській поезії другої половини ХХ століття (2013)
Блажко М. І. - Вербалізація просторових параметрів ад’єктивними засобами на позначення звучання в сучасній німецькій мові (2013)
Бовкіт Х. І. - Соматичні фразеологізми при вивченні німецької мови студентами спеціальності "фізична реабілітація", Мельник М. М. (2013)
Будна М. В. - Диференційні конституанти функціонально-семантичної категорії завершеності (2013)
В’єнцко В. І. - Етносмисли у фразеологічних одиницях з лексемою-компонентом "глек" (2013)
Великорода В. Б. - Фрейм-аналіз пара текстуальних зв’язків у пресі, Шаблій С. В. (2013)
Венгринович А. А. - Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі "Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Görner und G. Kempcke”), Венгринович Н. Р. (2013)
Григорів Н. М. - Фреймове моделювання конструктів гендерної концептосистеми (2013)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях ділової тематики: когнітивно-риторичний аспект (2013)
Дерев’янко О. А. - Семантичні засоби вираження концептів повинності та необхідності в англомовному дискурсі (2013)
Ділай І. П. - Ментальні перформативи та дієслова про позиційного відношення в англійській мові (2013)
Драгомирецкий А. А. - Референция или референции высказывания (2013)
Дунаєвська О. В. - Теоретичні передумови дослідження ритуалу хрещення дитини з позиції фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів) (2013)
Дягілєва Ж. А. - Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом freund у німецькій мові (2013)
Єсипенко Н. Г. - Когнітивний зміст актуалізованого у тексті концепту (2013)
Заваринська І. Ф. - Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами - міфологемами (2013)
Задорожна О. І. - Deutsche phraseologismen mit bezeichnungen der artefakte (2013)
Зозуля М. О. - Фреймове моделювання у дослідженні концептуальної метафори в романах У. Голдінга (2013)
Іванів Р. О. - Концепт "душа" як компонент концептосфери "людина" та його реалізація в українській мовній картині світу (на матеріалі фразеології) (2013)
Ісмаїлова Е. А. - Лінгвокогнітивний аспект алюзивного функціонування англомовних антропонімів (2013)
Капак Ю. М. - Ідіоматична репрезентація концепту "дівчина" у сучасному німецькомовному дискурсі (2013)
Климків Є. М. - Фразеологічні засоби вираження релігійного складника в англійській національній свідомості (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал прислівників локативності (2013)
Ковтун В. В. - Семантична характеристика прикметника жовтий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Крайчинський Е. О. - Англійські та українські ЛО "музичний фольклор епохи Класицизму". Етнолінгвістичні студії (2013)
Кульчицький І. М. - Огляд підходів до семантичної класифікації дієслівної лексики, Лукач М. О. (2013)
Купіна І. О. - Функціонування фразеологічних одиниць на позначення граничності в засобах масової інформації (2013)
Лапиніна О. Л. - Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом у сучасній німецькій мові (2013)
Левченко О. П. - Вербалізації в термінах кольороназви рожевий (2013)
Лисенко Л. О. - Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із компонентом "любов" в англійській мові (2013)
Луканинець Р. В. - Фразеологічні одиниці у міфах Давньої Греції: лінгвокультурологічний аспект, Венжинович Н. Ф. (2013)
Матвієнків О. С. - Структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць у художньому постмодерністському тексті (2013)
Матіяш І. М. - Еволюція британської мовної картини світу у контексті динаміки семантичної структури лексеми "woman" (2013)
Махоніна Н. Г. - Модифікація емотивності фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії: табу страху (2013)
Мельник М. М. - Національно-культурні особливості німецьких фразеологізмів та використання їх зі студентами немовних спеціальностей, Бовкіт Х. І. (2013)
Миронова Т. Ю. - Семантика тривалої дії крізь авторські параметри англомовного тексту (2013)
Мицан Д. М. - Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української та польської мов (2013)
Мініч Л. М. - Синестезійні вияви у творах М. Вінграновського (2013)
Мойсеєнко Л. А. - Теоретико-методологічні засади досліджень фразеологічних одиниць (2013)
Наливайко М. Я. - Відпрізвищеві прізвиська жителів Львівщини (2013)
Негер О. Б. - Демографічний розвиток Закарпаття як універсальний чинник формування закарпатоукраїнського урбанонімікону (2013)
Нуждак Л. В. - Еколінгвістичні особливості української онімної лексики посттоталітарної доби (2013)
Нузбан О. В. - Структура багатозначності прикметника "твердий" у сучасній англійській мові (2013)
Огуй О. Д. - Позначення зеленого кольору в середньоверхньонімецькій мові (2013)
Орел І. І. - Роль національно-культурного компонента в утворенні семантики фразеологізмів сучасної німецької мови (2013)
Орленко О. В. - Семантична мережа сербського прийменника кроз (2013)
Островська О. М. - Експлікація дієслів-зв’язок оцінної семантики у художньому дискурсі (2013)
Падалка Р. М. - Фразеологізми в рекламних салоганах німецьких журналів, Ратушна О. І. (2013)
Панцьо С. Є. - Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні, Лісняк Н. І. (2013)
Пархоменко О. М. - Концепт "кохання" в українській, російській та французькій мовних картинах світу: порівняльний аспект (2013)
Плужникова Т. И. - Многозначные антропонимы-жаргонизмы, мотивированные зоонимами (2013)
Погрібна Т. А. - Культурно-обрядова мотивованість компонентів чеського народного календаря (на матеріалі паремій календарної тематики) (2013)
Поліщук В. Л. - Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми "вживання алкоголю" в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Помігуєва Л. П. - Специфіка функціонування метафоричної моделі концепту "Agricultural Plants” в англійській мові (2013)
Рудий В. Г. - Німецькі паремії з компонентом – "орнітонім" (2013)
Свердан Т. П. - Етнокультурна семантика фразеологізмів у структурі етномовної картини світу (2013)
Семенчук А. Б. - Вербалізація в англійській мові слоту об’єкт терористичної діяльності фреймової структури концепту тероризм (2013)
Смеречинська О. В. - Результативні конструкції типу: адвербіальна частка/прийменниковий додаток + sien/haben/модальне дієслово (2013)
Снєжик О. П. - Інтерпретації концепту mariage у французькій лінгвокультурі (2013)
Совтис Н. М. - Критерії виділення польських запозичень в українській мові (2013)
Стефурак О. В. - Когнітивно-прагматичні особливості концептуалізації фронтального напрямку у французькій мові (2013)
Таванець Н. В. - Семантичні новотвори в епістолярії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Тарасова В. В. - Лексико-семантичні лакуни на позначення засобів пересування в англійській, російській та українській мовах (2013)
Тоненчук Т. В. - Типи метонімічних перенесень у структурі англомовних соматичних фразеологізмів (2013)
Тронь А. А. - Вплив іменного компоненту сталих дієслівно-субстантивних сполучень на позначення категорії кратності в сучасному англомовному дискурсі (2013)
Угринюк Р. В. - Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2013)
Хомік О. Є. - Оберегова лексика та фразеологія української родильної обрядовості (2013)
Худолій А. О. - Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом, Нікітюк Л. М. (2013)
Цьомух О. П. - Лексикографічна та дискурсивна вербалізація концепту environment (2013)
Чепурна З. В. - Крилаті слова як особливий розряд фразеологізмів, Лисенко Г. Л. (2013)
Шевченко А. С. - Реконструкція концепту justicia/справедливість у межах посесивного фрейму (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) (2013)
Шкварчук С. С. - Функції епонімів Й. В. Гете як прецедент них феноменів німецької лінгвокультури (2013)
Богатирець В. В. - Future prospects for a thriving multiculturalism in Canada (2013)
Козьменко О. І. - Використання багатокультурного підходу до виховання в канадських старшокласників почуття національної ідентичності в школі (на прикладі дисципліни "англійська мова") (2013)
Кость Г. М. - Le programme de l’immersion française dans les ecoles elementaires de l’Ontario (apercu historique et pratique), Ткач С. С. (2013)
Просяннікова Я. М. - Інтерсеміотична функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії (2013)
Черненко В. О. - Особливості лексики канадського варіанту англійської мови: "псевдоканадизми" та власне "канадизми" (2013)
Щерба О. В. - Канадський полі культуризм: виникнення та розвиток, Желіско В. Ю. (2013)
Титул, cодержание (2014)
Бікман Є. С. - Технологія збагачення газу азотом при сайклінг-процесі на Тимофіївському та Куличихинському НГКР з одночасним виробництвом метанольного продукту, Єгоров С. О., Курочкін К. С. (2014)
Лобода В. В. - Дослідження і розробка спеціальних функціонально пов'язаних систем для підвищення ефективності роботи підземної модульної компресорної станції (ПМКС), Соловьев А. В., Манец Н. В., Зайцев М. В., Анастасьев Д.А. (2014)
Калинкевич Н. В. - Экспериментальное исследование воздействия на пограничный слой в безлопаточном диффузоре центробежного компрессора, Щербаков О. Н. (2014)
Сільвестров А. М - Виявлення закономірності у вібраціях об'єкта для діагностики та прогнозування його стану, Спінул Л. Ю., Скринник О.М., Уманська К. В. (2014)
Муравьев К. А. - Нейросетевой анализ показателей трещиностойкости сварных соединений конструкционных сталей, Макаренко В. Д., Евпак Т. Ф., Бондарев А. А. (2014)
Дядюра К. А. - Метрологическое обеспечение очистки воздуха от частиц в нанодиапазоне, Ткач А. В. (2014)
Божко А. Е. - V - Образный электромагнитный поршневой двигатель, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2014)
Жарков П. Е. - Создание дисковой запорно-регулирующей задвижки для загрязненных сред с изменяемой геометрией корпуса, Мороз В. В. (2014)
Пирогов А. Д. - Применение имитационных моделей при расчетах тепловых напрессовок ответственных соединений (2014)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование формирования макроструктуры отливок из легированной стали, Белич А. В. (2014)
Remnev А. І. - Calculating bending finned tubes heat transfer systems (2014)
К сведению авторов журнала (2014)
Анонс V Міжнародного медичного форуму (2014)
Bogdan N. S. - Methodology of creating an encapsulated dosage form with bee products. Report II, Tikhonov O. I. (2014)
Gureeva S. M. - Bioavailability research of solid medicinal forms by the example of bisoprolol fumarate tablets in relation to the biopharmaceutical classification system (2014)
Ярема І. О. - Розробка складу емульсійної основи при створенні лікарського косметичного засобу для застосування при андрогенній алопеції, Федоровська М. І. (2014)
Шматенко В. В. - Обгрунтування складу основи з метою створення м’якого лікарського засобу для лікування ранового процесу (2014)
Sviechnikova O. M. - The reactivity of substituted 6,9-dichloracridines, Kolesnyk S. V., Kolesnyk O. V. (2014)
Isaev S. G. - Synthesis, structure and research of the pharmacological activity of methyl esters of 6-nitro-N-phenilanthranilic acids, Yeryomina H. O., Zhukova T. V., Kryuchkova T. M., Zhegunova G. P. (2014)
Tsapko T. O. - Chemical modifications of 6-allylsulfonyl-4-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one as the approach for seaching new biologically active substances (2014)
Аltukhov О. О. - Synthesis and properties of N-(2-(benzoylamino)(2-oxoindolin-3-ylidene)acetyl) amino acids ethyl esters (2014)
Shpychak О. S. - Investigation of the composition of active pharmaceutical ingredients in "Apised” capsules by the method of high performance liquid chromatography, Tikhonov O. I. (2014)
Blazheyevskiy M. Ye. - Quantitative determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate in "Ecocid S” disinfectant by cathodic voltammetry, Mozgova О. О. (2014)
Klimenko L. Yu. - Determination of validation characteristics of the UV-spectrophotometric method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of standard, Trut S. M., Poluyan S. М. (2014)
Kolisnyk Ya. S. - The study of the volatile oils composition obtained from vegetative and generative organs of Ballota nigra L., Kovaleva A. M., Goryacha O. V. (2014)
Bobritskaya L. O. - Marketing research of the market of drugs with the choleretic action, Arakelyan M. A., Popova N. V. (2014)
Kobets M. M. - Analysis of the drug assortment for treating nicotine dependence presented at the pharmaceutical market of Ukraine, Коbets Yu. M. (2014)
Zarichkova M. V. - Research of primary directions of the pharmacy specialists social protection in Ukraine on the basis of social protection in the European Union (2014)
Rybalkin M. V. - The study of the therapeutic action of the cell-associated antigens of Candida albicans and Candida tropicalis fungi (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2014)
Брюханов А. М. - Развитие нормативного обеспечения охраны труда в угольной промышленности Украины (2013)
Брюханов А. М. - Шахтный метан и повышение взрывобезопасности угольных шахт (2013)
Кочерга В. Н. - Методика расчета параметров бурения торцевых дегазационных скважин (над монтажным ходком), Юрченко Б. П., Яковенко Е. А., Тимофеева Н. Л. (2013)
Кочерга В. Н. - Прогноз и предотвращение проникновения метана на земную поверхность по тектоническим трещинам разрывных геологических нарушений (2013)
Лотоцкая О. М. - О расчете неопределенности измерения воздухопроницаемости гибких шахтных вентиляционных труб, Илющенко О. А., Шевцов С. А., Ашихмин В. Д. (2013)
Шевцов С. А. - О расчете неопределенности измерения валовых выбросов вредных веществ горящими породными отвалами, Мислявцев В. Н., Лотоцкая О. М., Илющенко О. А. (2013)
Безбородов В. А. - Совершенствование средств взрывозащиты газотранспортных систем газоподготовки и утилизации шахтного метана (2013)
Худолей О. Г. - Исследования влияния глубины ведения горных работ на величину зоны разгрузки в условиях глубоких шахт, Никифоров А. В., Мамлеев Ш. В. (2013)
Колосюк В. П. - Аналитическая оценка искробезопасности электрических цепей рудничного электрооборудования по стандартизированным характеристикам международной электротехнической комиссии (2013)
Колосюк В. П. - Повышение энергетической эффективности и безопасности в жилищно-коммунальном секторе (2013)
Мнухин А. Г. - Расчет времени реакции бесконтактного датчика тока короткого замыкания, Коротков В. В., Верховский Я. М., Пилецкий В. Г. (2013)
Иванилов В. Н. - Разработка требований безопасности к аппаратным средствам автономных электрических, электронных, программируемых электронных систем, Советова Е. И., Иванилов В. В. (2013)
Горохов А. А. - Аварийное электроснабжение обесточенных шахт (2013)
Китаева С. А. - Способы обеспечения безопасных уровней виброакустических характеристик высоконапорных насосных агрегатов для очистных комплексов (2013)
Кудинов Ю. В. - О механизме взрыва угольной пыли, Володин А. В. (2013)
Яковенко А. К. - Регулирование теплового режима в лавах со струговой технологией очистной выемки, отрабатывающих тонкие пласты на глубоких горизонтах, Майбенко Н. И., Плаксиенко О. В., Климов А. А., Васильева Н. А., Тишин Р. А., Маслова М. Ю. (2013)
Деревянский В. Ю. - Оценка интенсивности травматизма на угольных шахтах, Сергеев В. А. (2013)
Долженков А. Ф. - Использование научного подхода к выбору средств индивидуальной защиты строителей и шахтостроителей на основе анализа условий труда, Назарова В. В., Демидов И. А. (2013)
Зупанець І. А. - Корекція доксорубіциніндукованої гепатотоксичності похідними глюкозаміну та їх комбінаціями з кверцетином в експерименті на щурах, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Деркач Р. В. (2014)
Ryzhenko I. M. - The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of female rats with the alcoholic placental dysfunction, Asadullayeva N. Ya., Zaychenko G. V. (2014)
Maloshtan L. M. - The study of toxicological properties of "Metroxal” cream, Yurchenko V. Ye., Polovko N. P., Tymoshyna I. O. (2014)
Щокіна К. Г. - Вплив рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на перебіг тетрахлорометанового гепатиту у щурів (2014)
Tovchiga O. V. - Histopathological changes of the kidneys and liver in alloxan-induced diabetic mice treated with goutweed (Aegopodium podagraria L.) medicines, Synytsia V. O., Shtrygol’ S. Yu., Besditko N. V. (2014)
Торянік Е. Л. - Експериментальна оцінка впливу гідрохлоротіазиду на кислотно-лужний стан при обтяженій вагітності у щурів (2014)
П’ятницький Ю. С. - Вплив субстрату кріоконсервованої шкіри свині на імунну відповідь щурів з нормальним гомеостазом, Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. (2014)
Калапко О. М. - Гостра токсичність та гіпоглікемічна активність N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), Штриголь С. Ю., Папонов Б. В., Львов С. В. (2014)
Bukhtiyarova I. P. - The effect of raleukin on the values of glucose homeostasis of normoglycemic rats in glucose load, Drogovoz S. M., Ischenko O. M., Toryanik E. L. (2014)
Нальотов А. В. - Аналіз ефективності використання різних трикомпонентних схем ерадикації Helicobacter pylori у дітей з деструктивними змінами слизової оболонки дванадцятипалої кишки (2014)
Kotvitska A. A. - Modern problems of morbidity, clinical and epidemiological features of the psoriasis course in patients of the Kharkiv region, Carlo V. V. (2014)
Бездітко Н. В. - Невикористані можливості: фармакоепідеміологічний аналіз динаміки споживання статинів в Україні, Міщенко О. Я., Чинуш І. В., Адонкіна В. Ю., Бондарчук І. С. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2014)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін морфологічних показників нирок при механичній травмі різної давності (2012)
Бабанин В. А. - Супрессивный эффект узкополосной ультрафиолет В (311нм) терапии на лимфоцитарную инфильтрацию в очаге воспаления при бляшечном псориазе (2012)
Без'язична Н. В. - Ефективність ортопедичного лікування пацієтів з частковою адентією знімними протезами з м’якою підкладкою (2012)
Білаш С. М. - Реакція стінки фундального відділу шлунка при введення препарату "Платекс – плацентарний" на тлі гострого експериментального гастриту (2012)
Біловол О. М. - Особливості еритропоезу у хворих на хронічну серцеву недостатність з анемічним синдромом, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення амлодипіну бесилату методом інгібування хемілюмінесценціі, Бондаренко Н. Ю., Івашура М. М. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення цефалексину методом вольтамперометрії у вигляді його сульфоксиду, Лабузова Ю. Ю. (2012)
Бриндак Д. В. - Содержание нитрит-анионов и состояние системы антиоксидантной защиты при введении мезенхимальных стволовых клеток на фоне экспериментальной острой почечной недостаточности, Фильчуков Д. А. (2012)
Гайдаш І. А. - Сестринські хроматидні обміни в лімфоцитах дітей хворих на позашпитальні пневмонії (2012)
Городецька І. Я. - Дослідження фармацевтичного сегменту ринку спеціальних харчових продуктів мікробіологічного походження, Чухрай І. Л., Марків І. М. (2012)
Гунас І. В. - Вікові та статеві особливості комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат Поділля, Міщук Л. В. (2012)
Гунас І. В. - Регресійні моделі комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку у здорових юнаків-брахіцефалів в залежності від особливостей будови тіла, Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В., Варивода В. О. (2012)
Демьяненко И. А. - Возрастная динамика темпов гистогенеза трахеи и легких у человека в кариометрическом аспекте при различных типах имплантации (2012)
Дроздова А. О. - Вивчення специфічної активності пінного аерозолю методом in vitro, Лакатош В. М., Черняєв С. В., Давтян Л. Л. (2012)
Дунаєв О. В. - Дослідження особливостей біологічних тканин людини з метою визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень, Михайличенко Б. В., Сулоєв К. М. (2012)
Ершова И. Б. - Случай тонзиллита с синдромом менингизма, Монашова М. Г. (2012)
Єршова І. Б. - Спадкова схильність до ацетонемічного синдрому, Осичнюк Л. М., Тищенко Н. Е., Тищенко Е. П., Гавриш Л. І. (2012)
Лосєва О. Ф. - Визначення теплозберігаючих зон при інфрачервоній термометрії трупу, Лосєв Ф. О. (2012)
Журавель І. О. - Визначення кількісного вмісту лавсону у листі лавсонії неколючої (2012)
Иоффе Е. А. - Эндоскопическая оперативная гинекология – внедрение в практику. Опыт работы первых 18 месяцев, Шелыгин М. С. (2012)
Берест А. Ю. - Ультраструктурные особенности морфогенеза тимуса крыс после длительного употребления в пищу глутамата натрия (2012)
Карпенко Ю. І. - Досвід застосування клітинного трансплантату, що містить стовбурові клітини, при ділятаційній кардіоміопатії, Холодкова О. Л., Козлов В. П., Крижанівський Ю. М., Козлов Ю. В. (2012)
Кащенко С. А. - Анализ основних иммунологических показателей у крыс различных видов, Ерохина В. В., Гончарова М. В., Тикунова Т. А. (2012)
Клімочкіна О. М. - Характеристика вмісту аденілових нуклеотидів при впливі на клітину культури цераміду та синтетичних лейенкефалінів, Курскова М. С. (2012)
Коваленко Т. С. - Клінічна характеристика дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт (2012)
Колчин Ю. М. - Особливості діагностики та лікування у хворих з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Капранова Ю. С. (2012)
Кост’єв І. К. - Показники антиоксидантної системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування, Тєрьошин В. О. (2012)
Крамарев С. А. - Проблемы диагностики и лечения лямблиоза у детей, Ершова И. Б., Мочалова А. А. (2012)
Крохмаль І. П. - Вплив інтранатальної гіпоксії на виникнення патології нервової системи та мовленнєвий розвиток дитини, Крохмаль В. М. (2012)
Ксьонз І. В. - Кісти селезінки у дітей: 20 річний досвід діагностики та лікування 108 пацієнтів (2012)
Кутя С. А. - Грегор Иоганн Мендель – основоположник генетики (к 190 летию со дня рождения), Прохорова Н. С. (2012)
Лисаченко О. Д. - Зміни структурної організації міокарду щурів при гострому запаленні (2012)
Лісовська Т. В. - Біофорез і біопунктура препаратів біологічної медицини як альтернатива традиційному лікуванню хронічного ендометриту, Гусаківська О. В. (2012)
Маколінець К. В. - Морфологічні зміни в тканинах колінного суглоба щурів після комплексного лікування експериментального гонартрозу, Малишкіна С. В., Бенгус Л. М. (2012)
Миндрул М. А. - Уровень адипоцитокинов в системном кровотоке у больных с гнойно-деструктивными формами хронических неспецифических заболеваний легких в зависимости от индекса массы тела (2012)
Мочалова А. А. - Роль лямблиоза в паразитарной инфекции детей, Звягенцев А. C. (2012)
Мусієнко С. Г. - Жирнокислотний склад сировини лавру благородного, Кисличенко В. С. (2012)
Нестеренко З. В. - Рецидивирующий бронхит как фенотипический вариант острого бронхита у детей (2012)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на ревматоїдний артрит у фазі активності з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2012)
Обухова Н. В. - Влияние активатора плазминогена на остеопротегерин-зависимое нарушение функциональной интеграции иммунной, фибринолитической систем и системы цитокинов у больных ХОЗЛ, перенесших туберкулез легких (2012)
Рамский Р. С. - Кровоснабжение плечевой кости как критерий выбора уровня остеотомии при удлинении плеча, Пикалюк В. С., Куценко С. Н. (2012)
Савенко Л. Д. - Особенности интегральной реограммы тела кошек при разрушении миндалевидного тела головного мозга, Чурилин О. А. (2012)
Сайко Д. Ю. - Факторы формирования суицидального поведения у больных с психической патологией при болезни Паркинсона (2012)
Соловьёва Е. А. - Церулоплазмин в биосредах у женщин с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте (2012)
Соцька Я. А. - Вплив сучасного фітоентеросорбенту "Поліфіт П" на показники ліпопероксидації та концентрацію "середніх молекул" у крові хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, Тєрьошин В. О., Мірошніченко І. О., Старік А. Д. (2012)
Тарасова І. В. - Особливості вмісту міді у біосередовищах доношених новонароджених із перинатальною патологією, Клименко Т. М. (2012)
Тєрьошин В. О. - Оцінка ефективності нуклеїната при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, Декалюк І. В., Гаврилова Л. О., Бикадоров В. І. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації гепаліну та антралю при цирозі печінки, асоційованому з хронічною HCV-інфекцією, Баскаков І. М., Прудникова І. В., Шаповалова І. О. (2012)
Терешин В. А. - Анализ клинических особенностей инфекционного мононуклеоза у взрослых в современных условиях, Соцкая Я. А., Круглова О. В., Юган Я. Л. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад (2012)
Ткачук Х. О. - Обґрунтування доцільності розробки вітчизняних таблеток симвастатину, Шрам Н. А., Корж Ю. В. (2012)
Третьякевич З. М. - Інноваційний потенціал компетентностного підходу до викладанання пропедевтики педіатрії в умовах кредитно-модульної системи, Таловерова Л. І., Ричкова Т. А. (2012)
Труфанов Е. А. - Прогрессирование болезни Паркинсона у праворуких и леворуких больных (2012)
Ханик Н. Л. - Дослідженння пріоритетів споживачів аптечних, Левицька О. Р., Василюк В. Ю. (2012)
Холодкова Е. Л. - Роль гипертиреоза в ремоделировании печени крыс, Мещерякова Н. В. (2012)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники суб’єктивної оцінки стану тканин пародонту в соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2012)
Щербань Н. Г. - Обмен биогенных моноаминов и их предшественников в условиях модельного атерогенеза (2012)
Волошин Н. А. - Возрастные изменения щитовидной железы белых крыс при воздействии на организм гидрокортизона, Сапьянова О. К., Киреенкова К. В. (2012)
Гнатейко Н. О. - Дослідження показників мінерального обміну, активності лужної та кислої фосфатази у хворих із діафізарними переломами і розладами репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Клевета Г. Я. (2012)
Дурягина Л. Х. - Вплив психічного стану на перебіг захворювань тканин пародонту в клінічному аспекті (2012)
Сердюк В. Н. - Изучение восстановительного потенциала глутатиона в сетчатке и зрительном нерве с применением нейротропных препаратов при моделировании открытоугольной глаукомы у кроликов, Семенко В. В. (2012)
Игнатьев А. М. - Кинезотерапия в комплексном лечении больных с остеопорозом, Турчин Н. И. (2012)
Петровский В. В. - Пути оттока лимфы от пояснично-крестцового сплетения, Пикалюк В. С. (2012)
Чубенко С. С. - Доцільність та досвід використання селеніту натрію при лікуванні метаболічного синдрому, Дядик А. І., Чубенко Д. С. (2012)
Гетманец А. В. - Гистологическое строение середины диафиза большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Мирошниченко П. В. - Особенности прочности плечевых костей костей у крыс периода инволютивных изменений, находящихся на гиперхолестериновой диете (2012)
Ричкова Т. А. - Проблемні питання ранньої диференціальної діагностики суглобової патології у дітей на сучасному етапі (2012)
Булавенко О. В. - Современный взгляд на диагностику и иммуннопрофилактику ВПЧ-ассоциированных заболеваний (2012)
Кутя С. А. - Мобільні телефони та репродуктивна функція у чоловіків (2012)
Некролог пам’яті доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Фролова Валерія Митрофановича (14.08.1950 – 24.10.2012) (2012)
Провозвестник (Памяти выдающегося ученого, замечательного врача, талантливого педагога, человека большой души) (2012)
Титул, зміст (2014)
Симоненко В. - Аудит эффективности: проблемы адаптации и внедрения (2014)
Мельник Т. - Нетарифне регулювання у країнах ЄС, Пугачевська К. (2014)
Кіндзерський Ю. - Інститут державного замовлення в Україні: причини та наслідки функціональної деградації (2014)
Присяжнюк А. - Адаптивні механізми державного стимулювання кластерної організації економіки (2014)
Длугош І. - Предприятия как инвесторы в условиях биоэкономики (2014)
Красніков Д. - Постачання товарів державним замовникам: аналіз ризиків виникнення збитків (2014)
Чугунов І. - Формування дохідної частини бюджету українських губерній в середині ХІХ – на початку ХХ століття, Пасічний М. (2014)
Багдасарян А. - Проблемы интеграции рынка ценных бумаг на постсоветском пространстве (2014)
Губай М. - Аналітичне забезпечення управління адміністративними витратами банків (2014)
Шклярук К. - Бізнес-освіта: виклики часу і фактори розвитку, Бідюк А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Мельниченко С. - Готельні мережі на ринку туристичних послуг України, Бурак Т. (2014)
Розман А. - Бізнес-модель підприємства роздрібної торгівлі (2014)
Шульга О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні (2014)
Скалозуб Л. - Безпека операцій зі злиття та поглинання банків, Горбатюк Л. (2014)
Анісімова Л. - Стрес-тестування ризиків центральними банками (2014)
Зайчук С. - Послуги медичного страхування в Україні (2014)
Алексєєва А. - Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю, Ігнатенко Т. (2014)
Безверхий К. - Тестування системи внутрішньо-господарського контролю підприємства (2014)
Ніколенко Н. - Методологічні підходи до обліку операцій фінансової оренди (2014)
Коцеруба Н. - Оцінка операційних та фінансових ризиків у торгівлі (2014)
Абєлєнцев В. М. - Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини, Лур’є А. Й., Нестеренко М. Ю. (2013)
Агрес Н. П. - Прогнозування нових об'єктів пошуку вуглеводнів в обрамленні Чутівсько-Білухівського штоку за структурно-геоморфологічними дослідженнями, Фільова Г. О., Олійник О. А. (2013)
Амджади Азиз - Сравнительная характеристика химического состава грунтовых вод Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадин Ирана (2013)
Андреев В. В. - Оценка состава и парагенезиса пикроильменитов из осадочных комплексов для прогнозирования их коренных источников, Корховой А. А., Чуенко А. В. (2013)
Василенко О. Л. - Структурно-тектонічні особливості південно-східного сегменту Дніпровсько-Донецького рифтогену (з позиції здвигової тектоніки) (2013)
Височанський І. В. - Геологічні фактори формування несклепінних пасток в особливих зонах нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецького авлакогена (2013)
Загороднов А. В. - Интрузивные внедрения и соляные диапиры, как каналы тепломассопереноса (2013)
Зарицкий А. П. - Зональные особенности нефтегазонакопления Днепровско-Донецкой впадины, Зарицкий П. В. (2013)
Клевцов А. А. - Метаморфические породы крупнообломочного материала из угольных пластов Донецкого бассейна (2013)
Локтєв А. А. - Перспективи нарощення вуглеводневої сировинної бази Закарпатської газоносної області (на прикладі Залузького субрегіонального підняття) (2013)
Лутков В. С. - К проблеме формирования геохимических и металлогенических провинций, Чуенко А. В. (2013)
Міщенко Л. О. - Перспективи дорозвідки верхньовізейських газоконденсатних покладів Котелевського родовища (2013)
Мокрицкая Т. П. - Изменение свойств дисперсных грунтов в зоне влияния "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Коник О. С. (2013)
Прибилова В. М. - Характеристика експлуатаційних ресурсів підземних вод масиву Агармиш та їх раціональне використання, Бондарчук Г. В. (2013)
Святенко Г. Є. - Деякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища, Височанський І. В., Дюков О. Г., Масалітіна Ю. М. (2013)
Стебельська Г. Я. - Перспективи виявлення пропущених об’єктів на родовищах вуглеводнів, що тривалий час перебувають в розробці (2013)
Суярко В. Г. - Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу), Пересадько В. А. (2013)
Терещенко В. А. - Закономерности традиционного и нетрадиционного газонакопления в аспекте гидрогеологической и катагенетической зональности (на примере Днепровско-Донецкой впадины) (2013)
Василевська Я. В. - Територіальний розподіл туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області (на основі кластерного аналізу) (2013)
Данова Т. Є. - Особливості просторово-часового розподілу аномалій температурно-вологісних характеристик повітря в північному полярному регіоні, Мельник Є. А. (2013)
Кобилін П. О. - Підходи до визначення поняття "соціальна інфраструктура" (2013)
Кулєшова Г. О. - Суспільно-географічні особливості формування інвестиційної привабливості Харківського регіону, Озерська Т. В. (2013)
Мацук Ю. М. - Зміни грозової активності на території України в ХХ та на початку ХХІ сторіччя (2013)
Нємець Л. М. - Особливості транспортно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості Донецької області, Сегіда К. Ю., Яковлева Ю. К. (2013)
Опара В. М. - Соціально-економічне значення орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні в Україні, Домбровська О. А. (2013)
Панкратьєва В. В. - Моделювання траєкторії розвитку системи освіти Луганської області (2013)
Погребський Т. Г. - Суспільно-географічні особливості системи охорони здоров’я Волинської області (2013)
Полєвич І. О. - Особливості експорту та імпорту послуг в Харківській області (2013)
Полонский А. Б. - Влияние скандинавского колебания на температуру воздуха в восточной Европе, Кибальчич И. А. (2013)
Прокоф’єв О. М. - Аналіз режиму хмарності Антарктиди (2013)
Сегіда К. Ю. - Внутрішньорегіональні особливості формування людського капіталу Харківської області (2013)
Телебєнєва Є. Ю. - Особливості розвитку економічного потенціалу Харківського регіону та його складові (2013)
Шинкаренко Д. А. - Особливості транспортного комплексу великого міста (2013)
Яворська В. В. - Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні (2013)
Абрамов И. Б. - К вопросу воздействия космогенных факторов на геодинамические процессы и их учета при проектировании и эксплуатации объектов повышенной опасности, Абрамов К. И., Удалов И. В., Чомко Ф. В., Чомко Д. Ф. (2013)
Завальный А. П. - Мероприятия по охране подземных вод при эксплуатации накопителей промышленных отходов (2013)
Кудрик И. Д. - Особенности оценки экологического риска при использовании подземных вод Керченского полуострова, Ошкадер А. В. (2013)
Петин А. Н. - Изменение запасов и качества подземных вод в условиях интенсивной эксплуатации водоносных горизонтов на территории Белгородской области, Погорельцев И. А., Уколов И. М., Кононова М. В. (2013)
Потапенко Г. Є. - Вміст пестицидів у підземних водах та ґрунтах Донеччини (2013)
Прибилова В. М. - Оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище та особливості накопичення забруднювачів в зоні розміщення Зміївської ТЕС (Харківська область) (2013)
Сердюкова О. О. - Гідрогеохімічні особливості фтора у зоні гіпергенезу Донбасу та деякі аспекти його впливу на організм людини (2013)
Яковлев В. В. - Глобальная трещиноватость Юзовской площади и ее гидрогеологическое значение, Ананьев С. Н. (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Внесок Г. П. Дубінського у розвиток метеорології і кліматології (до 100-річчя від дня його народження) (2013)
Пам’яті професора І. Ю. Левицького (2013)
Реферати (2013)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2013)
Аннєнков І. О. - Проект Миколаївського трубкового та електромеханічного заводу: задум і реалізація (1915-1918 рр.) (2013)
Аннєнкова Н. Г. - Вплив митної політики Росії у сфері металопромисловості на розвиток виробництва верстатної продукції на українських землях імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Антонюк Т. С. - Формування та експлуатація паровозів на Одеській залізниці (1864-1917 рр.) (2013)
Білоцерківська А. С. - Діяльність Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (2013)
Гамалія К. М. - Осягнення реалій оточуючого світу та перші проблиски наукової думки у Давньому Китаї (2013)
Геза А. В. - Історичні аспекти застосування кібернетики в медицині (2013)
Голубєва І. В. - Актуальні проблеми ортопедії та травматології в дослідженнях Інституту ім. проф. М. І. Ситенка (1907-1991 рр.) (2013)
Горбатенко В. Я. - Історія становлення і розвитку кафедри парогенераторобудування НТУ "ХПІ" з кінця ХІХ сторіччя до 1990 років, Єфімов О. В., Тютюнник Л. І. (2013)
Ермолов П. П. - Формализация структуры портала знаний по истории науки и техники (2013)
Звонкова Г.Л. - Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України: короткий історичний нарис (1972-1990 рр.) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Популяризація космології: віхи історії (до 170-річчя Каміля Фламмаріона) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Роль інституту проблем реєстрації інформації НАН України в інформатизації України (2013)
Кривоконь О. Г. - Будівництво Харківського тракторного заводу - завдяки чи всупереч радянському плануванню? (про що свідчать архівні матеріали) (2013)
Кунець В. В. - Діяльність лабораторії штучного осіменіння сільськогосподарських тварин інституту тваринництва НААН (2013)
Перевалова Л. В. - Розвиток природньо-правової доктрини: історія та сучасність (2013)
Пономарьов О. С. - Формування професійної відповідальності майбутнього інженера, Чеботарьов М. К. (2013)
Посвятенко Н. І. - До 105-річчя Валентина Миколайовича Бакуля (2013)
Радогуз С. А. - Роль професора В. Л. Кірпічова в організації Південно-Російського товариства технологів (2013)
Робак І. Ю. - Історія вітчизняної медицини та охорони здоров'я в персоналіях (здобутки років незалежності), Демочко Г. Л. (2013)
Руда С. П. - Історія життя і творчості відомого українського мікробіолога Л. Й. Рубенчика (2013)
Тарасенко І. А. - Процес ліквідації Харківського цементного заводу в 1976-1980 рр. (2013)
Татарчук В. В. - Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд (2013)
Шелкунова Н. Л. - Внесок професора Г. Я. Андрєєва в розвиток технології складально-розбиральних процесів із застосуванням індукційного нагріву у 50-х-70-х рр. ХХ ст. (2013)
Бреславський Д. В. - Дослідження з історії науки і техніки як вагомий чинник розвитку науки (2013)
Наші ювіляри Леонід Михайлович Бєсов (2013)
Шабловский Я. О. - Твёрдофазные трансформации и преемственность кристаллических структур (2012)
Войтенко Т. А. - Особливості методів одержання монокристалів ВТНП матеріалів на основі рідкісноземельних елементів (2012)
Маркова Н.В. - Слабосвязанный кислород в купрате бария–иттрия, нестехиометричном по катионам и легированном Nd, Sm и Gd, Приседский В.В. (2012)
Русаков В. Ф. - Экранирующие свойства ниобий-титанового сплава, Чабаненко В. В., Васильев С. В., Nabiałek A., Кучук Е. И. (2012)
Приседский В. В. - Равновесия точечных дефектов в ряду метатитанатов щелочно-земельных элементов, Волкова Е. И., Мнускина И. В. (2012)
Завадский Я. В. - Квантово-химический анализ термодинамических параметров димеризации метиловых эфиров карбоновых кислот на поверхности раздела фаз вода/воздух, Беляева Е. А., Высоцкий Ю. Б. (2012)
Дмитрук А. Ф. - Кислотный гидролиз крахмала в среде субкритической воды, Лесишина Ю. О., Володченко И. И. (2012)
Постников В. А. - Термоциклический анализ процессов плавления и кристаллизации пальмитиновой и стеариновой кислот, Щебетовская Н. В., Горбань С. В. (2012)
Столяренко Г. С. - Іоно-радикальні реакції в гетерофазних озонних системах NOx SO2–O2–H2О в зоні розряду, Громико А. В. (2012)
Даценко В. В. - Кинетические параметры контактного вытеснения меди цинком из сульфатных растворов, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Добриян М. А. (2012)
Зайцев И. С. - Поверхностно-активные и фоточувствительные свойства нового произвдного бензодитиа-краун-эфира в монослоях, Соловьева Д. О., Зайцев С. Ю. (2012)
Зайцев И. С. - Полимерные монослои с иммобилизованным амфифильным производным бензодитиа-краун-эфира на воде и солях ртути, Соловьева Д. О., Царькова М. С., Зайцев С. Ю. (2012)
Лящук С. Н. - Реакции циклоприсоединения 2-арилиденамино-1,3-тиазолов к тиоальдегид-S,S-диоксидам, Дорошенко Т. Ф. (2012)
Зайцева В. В. - Взаимодействие между молекулами мономеров в массе и смесях с растворителем, Тюрина Т. Г., Штонда А. В. (2012)
Марічев К. О. - Синтез і перетворення макроциклічних карбеноїдів ряду азолів, Короткіх М. І., Кисельов А. В., Папаяніна О. С., Дударенко Г. В., Швайка О. П. (2012)
Потапенко Э. В. - Кинетика и механизм окисления ацетофенона озоном в уксусной кислоте, Андреев П. Ю., Погорелова И. П. (2012)
Годованець Н. М. - Аніонні комплекси купруму(і). синтез та кристалічна структура (ОC4H8NH2), Михалічко Б. М., Щербина О. М., Михалічко О. Б. (2012)
Голубев А. В. - Компьютерное моделирование распределения охлаждающего газа в установках сухого тушения кокса, Збыковский Е. И., Дюбанов А. В., Топоров А. А. (2012)
Єрохін В. А. - Дослідження впливу аерації на процес культивування штаму PSEUDOMONAS SP. PS-17 – продуцента поверхнево-активних речовин, Карпенко О. В. (2012)
Гусакова Л. Г. - Технологические аспекты получения тонкой керамики на основе ниобата калия - натрия методом шликерного литья, Спиридонов Н. А., Раков В. Ф., Погибко В. М., Кисель Н. Г. (2012)
Хоботова Э. Б. - Минералогический состав отвального доменного шлака ПАО "Мариупольский металлургический комбинат", Калмыкова Ю. С. (2012)
Посторонко А. И. - Применение высокомолекулярных флокулянтов в технологии приготовления рассолов, Марченко И. Л. (2012)
Агаркова Ю. В. - Исследование возможности очистки сточных вод с помощью сополимеров малеинового ангидрида, Булавин А. В., Тюрина Т. Г., Зайцева В. В. (2012)
Хоботова Э. Б. - Активизация учебной работы при изучении дисциплины "Экология человека", Уханёва М. И., Грайворонская И. В. (2012)
Самородов В. Б. - Гидрообъемно-механическая трансмиссия гусеничной машины с бесступенчатым регулированием скорости и радиуса поворота, Удод И. В. , Деркач О. И. (2014)
Туренко А. М. - Ходова лабораторія для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля, Клименко В. І., Сараєв О. В. (2014)
Бондаренко А. І. - Експериментальне дослідження процесу гальмування колісного трактора Fendt 936 Vario, Пелипенко Є. С. (2014)
Сергиенко Н. Е. - Влияние способов заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на их состояние, Сергиенко А. Н., Оверко Н. Е., Маренич А. Н. (2014)
Маслієв В. Г. - Дослідження залежності динамічних сил, що діють на путню структуру та транспортний засіб – від форми імпульсних збуджень , Макаренко Ю. В., Маслієв А. О. (2014)
Чепурной А. Д. - Экспериментальные исследования грузового вагона, Литвиненко А. В., Баранов А. Н., Шейченко Р. И., Бондаренко М. А. (2014)
Черв’яков С. Ю. - Режими руху електрорухомого складу з електромеханічним перетворювачем змінного струму на ділянці шляху для якого задано профіль та графік руху, Любарський Б. Г., Єрицян Б. Х., Глебова М. Л., Клименко О. В., Іваненко В. М. (2014)
Якунин Д. И. - Моделирование работы устройства с модифицированным линейным двигателем для наклона кузова скоростного подвижного состава , Картамышев А. О. (2014)
Волонцевич Д. О. - Оценка необходимой мощности двухпоточного механизма поворота гусеничной машины, Медведев Н. Г. , Зыонг Ши Хиеп (2014)
Атрошенко А. А. - Анализ влияния геометрической нелинейности на решение задачи об изгибе полосы (2014)
Веретельник О. В. - Напряженно-деформированное состояние элементов сайлентблока (2014)
Костенко Ю. В. - Влияние переменной массы на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты (2014)
Литвиненко А. В. - Методы и средства решения проблемы проектно-технологического обеспечения защищенности корпусов боевых бронированных машин, Ткачук Н. А., Грабовский А. В., Васильев А. Ю., Танченко А. Ю. (2014)
Сериков В. И. - Исследование природы и параметров колебательного процесса в технологическом механизме (2014)
Скрипченко Н. Б. - Особенности распределения контактных давлений при контакте тел конечных размеров по поверхностям близкой формы при варьировании их геометрических размеров (2014)
Реферати (2014)
Гуртовая Ю. В. - Отражение "эпохи застоя" в повседневной жизни советского учителя: актуально ли сегодня? (2013)
Горбаньов В.В. - Поміщицьке господарство Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Дворкін І. В. - Джерела з історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Єремєєва І. В. - Театральний Харків кінця ХІХ ст. у спогадах сучасників (2013)
Жуков С. М. - Законовчителі земських шкіл Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Захарченко Є. Ю. - Конструирование образа духовенства в украинских паремиях и проблема роли священника в позднеимперском обществе Российской империи (2013)
Зеркаль М. М. - Дослідження історичних змін в системі перепідготовки педагогічних кадрів для шкіл з етнічним компонентом навчання (1990-2000-і роки) (2013)
Кабачек В. В. - До питання про кооперацію кустарів на початку непу (2013)
Конюшенко Ю. А. - Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду (2013)
Кравченко Р. І. - Тюремна школа у Харкові (кінець ХІХ ст.) (2013)
Малиновська Н. М. - Наукова діяльність А. П. Ковалівського в історіографії (2013)
Мешковая С. І. - Аналіз нормативно-правових документів щодо радянських громадян, позбавлених виборчого права (1926-1930 рр.) (2013)
Москалець В. К. - Благодійна діяльність єврейських підприємців Дрогобича і Борислава як індикатор модерності (2013)
Мотенко Я. В. - Друкарська справа в Україні у середині XV – XVI ст, Шишкіна Є. К. (2013)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій (2013)
Пілянський С. Я. - Проблематика спільного життя єврейських общин та організації ОУН-УПА, на території сучасної Західної України, в період 1939-1943 рр. (2013)
Тахтаулова М. Ю. - До питання номінації харківських вулиць: загальноросійська та регіональна складові на рубежі ХІХ-ХХ ст (2013)
Телуха С. С. - До питання про вектори української дипломатіі в роки незалежності (2013)
Харламов М. І. - Деякі історичні аспекти боротьби з пожежами на селі в УСРР у 1921-1927 рр. (2013)
Харченко А. В. - Купецька родина Харківської губернії наприкінці XVIII – на початку XX ст.: історико-демографічне дослідження (2013)
Батлук В. А. - Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці, Романцов Е. В. (2013)
Гречка І. П. - Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів, Клітной В. В., Свинаренко М. С. (2013)
Грицюк А. В. - Расчётный метод исследования пульсаций давления в сервоприводе регулятора дизеля, Григорьев А. Л., Врублевский А. Н., Овчинников А. А. (2013)
Доманський І. В. - Перспективи розвитку схемотехнічних рішень зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниці (2013)
Дорундяк Л. М. - Математична постановка і числовий аналіз задачі про рух повітряного потоку в циклоні, Лютий Є. М., Тисовський Л. О., Ляшеник А. В. (2013)
Душкин В. Д. - Математическая модель дифракции волн на периодической плоскопараллельной системе импедансных лент (2013)
Іваніцькая О. П. - Типізація та моделювання гідравлічних модулів з одноштоковим гідравлічним циліндром (2013)
Колісніченко Е. В. - Аналіз стану та тенденція використання комерційних програмних пакетів для одно- та двокомпонентної суміші, Найда М. В., Ткачук Ю. Я., Хованський С. О. (2013)
Кондратенко О. М. - Моделювання тепло- та масообмінних процесів у фільтрі твердих частинок дизеля. Частина 4: Розрахункове дослідження робочих характеристик фільтра, Строков О. П. (2013)
Кононенко А. П. - Модель рабочего процесса эрлифта с учётом структуры газожидкостных образований снарядного водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кононенко А. П. - Совершенствование гидроимпульсаторов изменением гидравлических параметров ударного трубопровода, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2013)
Лебедєв А. Ю. - Визначення критерія кавітації лабіринтно-гвинтового насоса (2013)
Левтеров А. М. - Анализ математических моделей механизма сажеобразования при сжигании углеводородных топлив, Левтерова Л. И. (2013)
Левтеров А. М. - Численное моделирование рабочего цикла дизеля с непосредственным впрыском. Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота, Левтерова Л. И. (2013)
Мазур О. С. - Сравнительный анализ двух подходов к исследованию параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы (2013)
Максимова М. О. - Метод визначення параметрів синусоїдальних відбивачів інфрачервоних обігрівачів (2013)
Межуєв В. І. - Оцінка ефективності інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання (2013)
Мигущенко Р. П. - Дослідження системи управління вібраційним об'єктом, Кропачек О. Ю., Семенченко А. С., Матяш К. В. (2013)
Ніколаєнко Л. М. - Дослідження робочого процесу вихрового ступеня за допомогою обчислювального експерименту, Лугова С. О., Салтанов С. І., Котенко О. І. (2013)
Новіков Ф. В. - Умови формування пружних переміщень у технологічній системі при механічній обробці, Іванов І. Є. (2013)
Новіков Ф. В. - Математична модель визначення шорсткості поверхні при абразивній обробці, Нежебовський В. В., Шкурупій В. Г. (2013)
Оверко В. С. - Моделирование течения крови в патологически искривлённых сосудах, Бескровная М. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Функция Ламберта в задаче баллистики материальной точки, Ольшанский С. В. (2013)
Семко А. Н. - Перспективы применения импульсных струй жидкости для тушения газовых факелов, Бескровная М. В., Украинский Ю. Д., Виноградов С. А., Грицына И. Н. (2013)
Хавін В. Л. - Застосування нейромережевої моделі для прогнозування стану матеріалу при високошвидкісному деформуванні, Автономова Л. В., Марусенко С. І. (2013)
Янютин Е. Г. - Начальное деформирование упругого полупространства при кинематическом воздействии, Богдан Д. И., Толбатов Е. Ю. (2013)
Мавров Г. И. - Сравнительное гистологическое исследование герпес-ассоциированной и идиопатической многоморфной экссудативной эритемы, Запольский М. Э., Большаков Л. Л. (2013)
Прохоров Д. В. - Комплексная иммуногистохимическая диагностика диспластических невусов (2013)
Сокол О. А. - Использование полугнездной полимеразной цепной реакции для выявления ДНК Treponema pallidum у больных сифилисом, Белозоров А. П. , Мілютіна Е. И. , Частий Т. В., Демедецкая О. А. , Мавров Г. И., Унучко С. В., Губенко Т. В., Бондаренко Г. М., Дунаева Г. А. (2013)
Солошенко Э. Н. - Оценка диэлектрической проницаемости эритроцитов при выявлении сенсибилизациик анестезирующему средству артифрин с помощью метода КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2013)
Шухтин В. В. - Влияние квертулина на биохимические показатели сыворотки крови крыс с иммунодефицитом, Гоженко А. И., Левицкий А. П., Шухтина И. Н. (2013)
Бондаренко Г. М. - Урогенитальный микоплазмоз: акцент на эффективности антибиотикотерапии, Федорович Т. В. (2013)
Гулей Л. О. - Стан мікроциркуляторного русла у жінок репродуктивного віку хворих на вугрову хворобу (2013)
Калюжна Л. Д. - Застосування цифрового USB мікроскопа в діагностиці новоутворень шкіри, Ошивалова О. О., Остапенко С. П., Турик Н. В. (2013)
Кузнецова М. Ю. - Влияние пелоидов и рапы Сакского озера на клиническое течение и состояние иммунитета у больных бляшечным псориазом (2013)
Савенкова В. В. - Характеристика імунного статусу хворих на хронічний червоний вовчак залежно від стадії захворювання, Солошенко Е. М., Білозоров О. П. (2013)
Смолиенко В. Н. - Изменения неспецифических протеолитических ферментов сыворотки крови у больных варикозной болезнью осложненной микробной экземой в зависимости от проводимого комплексного лечения (2013)
Волкославская В. Н. - Организационные и лечебные аспекты борьбы с гнойной инфекцией кожи и подкожной клетчатки на железнодорожном транспорте, Байгушева М. В., Царев А. В., Яременко Л. Ф. (2013)
Дунаева Г. А. - К вопросу об этиологии острой язвы вульвы Липшютца – Чапина, Дунаева А. Е. (2013)
Правила для авторов (2013)
Андренко П. М. - Розрахункові дослідження робочого процесу в гідравлічній гальмівній системі літака у режимі гальмування, Блошенко Р. Ю. (2013)
Антонова И. В. - Нечёткая экспертная система прогноза риска в страховании профзаболеваний (2013)
Борисенко А. С. - Моделирование и расчёт антенн для ZigBee сети (2013)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта (2013)
Григорьев А. Л. - Блочная матричная структура и симметрия дискретных динамических моделей гидромеханических узлов, Геворкян Ю. Л. (2013)
Душкин В. Д. - Моделирование дифракции волн на периодических системах лент, расположенных на двух сторонах диэлектрического слоя (2013)
Качаненко І. В. - Реконструкція рентгенівських томограм для неповного набору проекцій, Нетреба А. В. (2013)
Кондратенко А. Н. - Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твёрдых частиц дизеля. Часть5: расчётное исследование гидравлического сопротивления фильтра с цеолитовой насыпкой, Строков А. П. (2013)
Литвин О. М. - Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за допомогою розривного інтерлінаційного сплайну, використовуючи криволінійні трикутники та трапеції, Першина Ю. І., Прохорова О. М. (2013)
Назаренко О. М. - Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з ефектом запізнення в n-вимірному просторі (2013)
Немченко Т. А. - Деякі властивості голоморфних розв’язків рівняння Aw’=w (2013)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ температуры шлифования, Гершиков И. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Моделирование колебаний осциллятора линейно-переменной массы при импульсном нагружении, Ольшанский С. В. (2013)
Плаксій Ю. А. - Підвищення точності реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації (2013)
Плаксій Ю. А. - Еталонна тригонометрична кватерніонна модель преце-сійного типу обертання твердого тіла (2013)
Пляцук Л. Д. - Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях, Черныш Е. Ю. (2013)
Подвойський Ю. А. - Уточнення алгоритму і особливості розрахунку математичної моделі пульсацій тиску від вихрових джгутів у відсмоктуючій трубі гідротурбіни, Зав’ялов П. С., Кухтенков Ю. М. (2013)
Прохоренко О. В. - Числові та аналітичні методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестиційних проектів, Прохоренко А. О. (2013)
Русанов А. В. - Обобщение неявной схемы расщепления для моделирования стационарных и нестационарных газодинамических процессов (2013)
Сергиенко А. Н. - Методика описания неровностей профиля дороги при моделировании подвески автомобиля с рекуператором энергии колебаний, Медведев Н. Г., Любарский Б. Г., Беляев С. Н., Шушляпин С. В. (2013)
Степук А. В. - Особливості деформування П-подібної тонкостінної конструкції при ударі, Автономова Л. В., Бондар С. В. (2013)
Фатеева Н. Н. - Применение метода Байеса в диагностике гидропневмоагрегатов (2013)
Хорев О. Н. - Моделирование рабочего процесса в проточной части радиально-осевой насос-турбины (2013)
Шевченко О. О. - Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів, Іванова І. М. (2013)
Янютин Е. Г. - Колебания мембраны, контактирующей с упругим основанием, при импульсном нагружении, Егоров П. А. (2013)
Тележенко Л. М. - Вплив інгредієнтного складу та технології виготовлення на формування якості круп’яних запіканок, Кашкано М. А. (2014)
Красіна І. Б. - Розробка технології функціонального бісквіту з використанням харчових волокон, Хандамова Т. С., Ткачова Ю. Н. (2014)
Іоргачова К. Г. - Піноутворювачі в технології кондитерських виробів, Гордієнко Л. В., Макарова О. В., Капетула С. М. (2014)
Ткаченко Н. А. - Харчова, біологічна, енергетична цінність напоїв кисломолочних для дитячого харчування "Біолакт", Авершина А. С., Назаренко Ю. В. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Використання хмелю у хлібопекарному виробництві. Технологічні та медико-біологічні аспекти, Соколова Н. Ю., Кожевнікова В. О. (2014)
Георгiєва А. В. - Дослідження фізико-хімічних показників пшеничного борошна та тіста, збагаченого біологічно активними речовинами (2014)
Красіна І. Б. - Дослідження реологічних властивостей жувальних цукерок на ізомальтулозі, Куракіна А. Н., Баранова З. А. (2014)
Іоргачова К. Г. - Харчова цінність бісквітних напівфабрикатів на основі нехлібопекарських видів борошна, Черно Н. К., Макарова О. В., Котузакі О. М. (2014)
Солоницька І. В. - Структурно-механічні властивості хліба, виготовленого за технологією відкладеного випікання, Пшенишнюк Г. Ф., Битка Т. В. (2014)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив зерна жита на біотехнологічні властивості тіста та якість хліба, Битка М. В. (2014)
Хомич Г. П. - Використання відходів дикорослої сировини у кондитерському виробництві, Ткач Н. І. (2014)
Макарова О. В. - Використання рослинної сировини з антисептичними властивостями в технології зернового хліба, Пшенишнюк Г. Ф., Єгорова А. В., Іванова Г. С. (2014)
Коркач Г. В. - Зміна структурно-реологічних властивостей зефіру з синбіотичним комплексом, Павловський С. М., Боровик І.О. (2014)
Камбулова Ю. В. - Дослідження реологічних властивостей розчинів пектинів, альгінату натрію та їх комплексів, Соколовська І. О. (2014)
Крусір Г. В. - Обґрунтування розробки кормової добавки з відходів виноробства, Севастьянова О.В., Соколова І. Ф. (2014)
Георгiєва А.В. - Дослідження можливостей виробництва хліба, збагаченого біологічно активними речовинами (2014)
Щелакова Р.П. - Використання кукурудзяного борошна при приготуванні пшеничного хліба (2014)
Крусір Г.В. - Оцінка небезпечних факторів технології листкових виробів, Кондратенко І. П. (2014)
Дишкантюк О. В - Використання гліцерину для вдосконалення процесу екстракції антоціанів, Москвічова О. М. (2014)
Мардар М. Р - Мікробіологічна безпечність зернових хлібців з рослинними добавками, Єгорова А. В., Євдокимова Г. Й., Труфкаті Л. В., Значек Р. Р. (2014)
Симоненко Ю. М. - Застосування інертних газів та кріогенних технологій у харчовій галузі (2014)
Крусір Г. В. - Дослідження процесу метанового бродіння стоків, Севастьянова О. В., Русєва Я. П., Дерюгіна К. І. (2014)
Анонс VII Міжнародного форуму "Комплексне забезпечення лабораторій" (2014)
Ковтуненко В. А. - Строение 2-арилгидразонов 1R-3-(4-пиридинил)-1,2,3-пропантрионов, Потиха Л. М., Бульда Т. С., Зубатюк Р. И., Шишкин О. В. (2014)
Лещева Е. В. - Синтез 4,4,6-триметил-8-R-4Н-пирроло(3,2,1-ij)хинолин-1,2-дионов, Медведева С. М., Шихалиев Х. С. (2014)
Kalchenko O. I. - Complexation of calix(4)arene hydroxymethyl-phosphonic acid with tryptophan and N-acetyl-tryptophan amide, Cherenok S. O., Rodik R. V., Mely Y., Klymchenko A. S., Gorbatchuk V. V., Kalchenko V. I. (2014)
Кемський С. В. - Синтез 7-карбоксіалкілтіо-5,6,7,8-тетрагідро-1Н-піразоло(3,4-e)(1,4)діазепін-4-онів, Больбут А. В., Вовк М. В. (2014)
Kulikovska K. Yu. - Enhancement of the base for 3,7-disubstituted(1,2,4)triazolo(4,3-a)pyrazin-8(7H)-one derivatives as promising pharmaceutical agents, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Zhuravel I. O., Kovalenko S. M. (2014)
Сабєров В. Ш. - Синтез і антимікробна активність прекарбенових та металокарбенових сполук ряду імідазолу, Марічев К. О., Короткіх М. І., Швайка О. П., Родік Р. В., Драпайло А. Б., Пехтерева Т. М., Комаровська-Порохнявець О. З., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2014)
Глиняна Н. В. - Синтез і антимікробна активність металокарбенових сполук ряду триазолів, Сабєров В. Ш., Кнішевицький А. В., Короткіх М. І., Швайка О. П., Папаяніна O. С., Комаровська-Порохнявець О. З., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2014)
Украинец И. В. - Метилзамещенные анилиды 4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2Л6,1-бензотиазин-3-карбоновой кислоты. Синтез, спектральные характеристики и биологические свойства, Петрушова Л. А., Дзюбенко С. П. (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез нових піразолін-тіазолів та їх біологічна активність (2014)
Украинец И. В. - N-Фенетил-2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо(1,2-а)пиримидин-3-карбоксамиды как возможные противовирусные агенты, Таран Е. А., Березнякова Н. Л. (2014)
Капустянський І. Ю. - Цілеспрямований синтез 4-О-арил- і 4-N-алкіл/арилхіназолінів для дослідження JNK-кіназної активності, Коваленко С. М., Євсєєва Л. В., Заремба О. В. (2014)
Виноградов В. В. - Антиоксидантная активность пиридилгидразонов ароматических альдегидов, Николаевский А. Н., Хижан Е. И. (2014)
Глуховцева К. Д. Глуховцева К. Д. - Художньо-мовна практика Тараса Шевченка як чинник розвитку літературної норми (2014)
Дхея Султан Юсуф. - Концепт у синергетичному детермінізмі (2014)
Книшенко Н. П. Книшенко Н. П. - Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі (2014)
Мізін К. І. Мізін К. І. - Специфіка перекладу українською мовою англійських і німецьких гендерно маркованих сталих словосполучень (2014)
Соснина Л. В. Соснина Л. В. - Ономасиологические классы квазикомпозитов (2014)
Станко Д. В. Станко Д. В. - Номінативне та понятійне поле концепту SATISFACTION (2014)
Ляшчынская В. А. Ляшчынская В. А. - Фразеалагічная канцэптуалізацыя эмоцыі сораму ў беларускай мове (2014)
Царьова І. В. Царьова І. В. - Вербалізація обрядів шлюбного дня в українських східнослобожанських говірках (2014)
Шкуран О. В. Шкуран О. В. - Малопродуктивні та непродуктивні моделі компаративних фразем з об’єктами-зоономінантами Середнього Подінців’я (2014)
Пожидаєва І. В. Пожидаєва І. В. - Епістолярний дискурс: лінгвістичні традиції й когнітивно-прагматичний потенціал для можливих маніпуляцій у блогосфері (2014)
Скорофатова А. О. Скорофатова А. О. - Лексичні особливості текстів нормативно-правових актів (2014)
Стасюк Н. В. Стасюк Н. В. - Семантичні та прагматичні ознаки мовленнєвого акту заклику (на матеріалі українського політичного дискурсу) (2014)
Шлапаков О. С. Шлапаков О. С. - Лингвостилистические особенности речевого акта "пожелание” в английском, французском, украинском и русском язиках (2014)
Шленьова М. Г. Шленьова М. Г. - Мовний образ атмосферних явищ (дощ, хмари, райдуга) в поезії Василя Голобородька (2014)
Ковальова Н. О. Ковальова Н. О. - Значення семантичного суб’єкта в складнопідрядному допустовому реченні (2014)
Старченко О. А. Старченко О. А. - Словотвірні та синтаксичні терміногнізда як вияв системності термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2014)
Відомості про авторів (2014)
Лазарук Я. - Гравітаційний тектогенез Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Заяць Х., Побігун І. (2013)
Стефаник Ю. - Визначення коефіцієнтів активності горючих компонентів природного газу за модернізованим рівнянням стану Ван-дер-Ваальса, Кульчицька-Жигайло Л., Герльовський Ю. (2013)
Владика В. - Методика експериментального визначення коефіцієнта вилучення газу на зразках порід-колекторів, Нестеренко М., Балацький Р. (2013)
Бучинська І. - Умови утворення вугілля пласта n8 Львівсько-Волинського басейну за геохімічними даними, Лазар Г., Савчинський Л., Шевчук О. (2013)
Наумко І. - Еволюційний характер процесів флюїдопереносу і локалізації міді в основних вулканітах трапової формації Західної Волині (на прикладі Лучичівської товщі), Павлюк М., Нестерович Н., Федоришин Ю., Тріска Н. (2013)
Яремчук Я. - Вплив органічної речовини на склад та генезу глинистих мінералів відкладів кам’яної солі Передкарпатського прогину, Гринів С. (2013)
Любчак О. - Термодинамічна модель будови органічної речовини вугілля за його елементним складом, Хоха Ю., Храмов В. (2013)
Гарасимчук В. - Гідродинамічне моделювання та оцінка еколого-геохімічних характеристик ґрунтових вод сільської місцевості (на прикладі с. Новосілка Львівської області), Паньків Р., Камінецька Б. (2013)
Кушнір С. - Причини відмінності хімічного складу природного газу в родовищах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Кость М., Пальчикова О. (2013)
Карабин В. - Гідрохімія головних іонів р. Білий Черемош (2013)
Паньків Р. - Екологічна оцінка якості вод верхньої частини басейну Західного Бугу, Кость М., Сахнюк І., Гарасимчук В., Майкут О., Мандзя О., Козак Р., Пальчикова О. (2013)
Наумко І. - Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій (за матеріалами міжнародної наукової конференції) (2013)
Бак С. М. - Періодичні біжучі хвилі в дискретному рівнянні sin-Гордона на двовимірній ґратці (2013)
Гудима У. В. - Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень, Гнатюк В. О. (2013)
Konet I. M. - The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits, Pylypiuk T. M. (2013)
Кукурба В. Р. - Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями (2013)
Лісовська В. П. - Модель управління зернопереробним підприємством з гістерезисним перемиканням інтенсивності обслуговування, Ігнатова Ю. В., Іващенко Л. В. (2013)
Нікітін А. В. - Стійкість за першим наближенням стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертових просторах, Шевчук С. Ф. (2013)
Пелещак Р. М. - Топологія чисельного розв’язку двовимірного рівняння Пуассона з неоднорідністю у вигляді ряду з узагальнених функцій, Дорошенко М. В. (2013)
Поселюжна В. Б. - Нестаціонарний колокаційно-ітеративний метод розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами (2013)
Семчишин Л. М. - Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab (2013)
Сорич В. А. - Наближення сум згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в рівномірній метриці, Сорич Н. М. (2013)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями методом верхньої релаксації, Сидорук В. А. (2013)
Ясинський В. К. - Про існування сильних розв’язків дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь зі всією передісторією та з інтегральними контракторами, Дорошенко І. В., Антонюк С. В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Величко Д. М. - Правовий аналіз звільнення працівників за скороченням штату: історичні аспекти і проблемні питання (2013)
Олійник І. Л. - Особливості процесу добору кандидатів до вищого корпусу державної служби України, Балашов А. М. (2013)
Бєлікова О. В. - Адміністративна відповідальність за порушення митних правил (2013)
Браславський Р. Г. - Процедури застосування способів забезпечення сплати податків і зборів (2013)
Данієлян С. А. - Оподаткування платників єдиного податку першої групи (2013)
Дорошенко Д. П. - Складові фінансового законодавства: проблеми визначення (2013)
Єлєазаров О. П. - Еволюція фінансово-правового регулювання безготівкових розрахунків (2013)
Кисильова К. В. - Правове регулювання строків давності сплати податків та зборів (2013)
Кунєв Ю. Д. - Методологічні та теоретичні аспекти розвитку адміністративного процесу (2013)
Ларіна О. В. - Особливості оцінювання бюджетної заборгованості з податку на додану вартість при оподаткуванні супутніх послуг (2013)
Латковський П. П. - Питання правового регулювання бюджетного контролю в Україні (2013)
Лещенко О. В. - Організаційно-правова форма національного банку України (2013)
Попова С. М. - Організаційно-правові засоби стягнення податкового боргу територіальними органами міністерства доходів і зборів України, Попова Л. М. (2013)
Соколенко О. Л. - Контроль та нагляд за діяльністю правоохоронних органів України (2013)
Фуглевич К. А. - Стан наукових досліджень правової природи адміністративних послуг (2013)
Яцкін Р. О. - Суспільні відносини з бюджетного контролю як предмет правового регулювання (2013)
Бульба О. М. - Підстави криміналізації самоправства: окремі аспекти (2013)
Івлєв М. М. - Методологічні засади дослідження проблеми протидії насильству в збройних силах України (2013)
Федоренко Т. О. - Проблеми гуманізації у функціонуванні механізму запобігання та протидії дитячій і молодіжній злочинності, Погребняк С. В. (2013)
Заворотченко Т. М. - Міжнародні гарантії політичних прав і свобод громадян як можливість існування універсальних міжнародних стандартів прав людини (2013)
Чорноус Ю. М. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (2013)
Кісельов А. М. - Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань (2013)
Сторожев Р. І. - Практичні рекомендації з розвитку президентського кадрового резерву "Нова еліта нації” (2013)
Анікеєнко В. М. - Необхідність проведення інституціональних перетворень в агропромисловому комплексі України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського