Єременко О. В. - Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу (2010)
Карагьёзов П. Д. - Славянский литературный партицентризм. Постановка проблемы (2010)
Тамбур И. - "Ukrainiec" или "ukraińczyk". Тенденция к соответствию с системой как мотивация создания новых наименований жителей государств в польском языке (2010)
Шляхова Н. М. - Повернення автора: закономірність чи випадковість? (2010)
Ахтелик А. - Венеция – время праздника и время карнавала (2010)
Виларова-Ангелова М. Д. - Специфические особенности функционирования болгарских глаголов положения на славянском фоне (2010)
Грачова Т. М. - Етико-психологічні концепти повісті Б. Антоненка-Давидовича "Смерть" (2010)
Гусева Е. И. - Экспликация, вуализация и другие виды репрезентации значения в знаке языка (2010)
Дворянкін В. О. - Функціонування назв людини за характерними ознаками частин тіла в українських східностепових говірках Південної Донеччини (2010)
Канна В. Ю. - Конотативні процеси у топонімній лексиці (2010)
Кравченко В. А. - Перифразовые обозначения лиц в газетном тексте (2010)
Ситникова Е. В. - Фразеологические единицы со значением ‘характеристика человека’ в русском и греческом языках (2010)
Шепітько С. В. - Науковий дискурс: історичний, соціолінгвістичний та лінгвокогнітивний аспекти (2010)
Шепітько С. В. - Методологічні засади вивчення проблеми колоратурної композити, Свецинська К. О. (2010)
Войтонь Р. - Славянская мифология. современные литературные инспирации: ведьмак, ведьмы и вампиры... (Анджей Сапковский: Сага о ведьмаке) (2010)
Волошина О. В. - Методологические основы изучения понятия правда/истина в институциональном дискурсе (2010)
Казніна М. М. - До питання історії формування новогрецької мови та її правопису (2010)
Каллен Ю. В. - Типологія лексичних одиниць у митному дискурсі (2010)
Лугова Т. М. - Культурно-історична школа українського літературознавства і М. С. Грушевський (2010)
Мельнікова Ю. О. - Художній часопростір роману "Quid est veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви (2010)
Нетреба М. М. - Языковое оформление персуазивных модусных категорий в современных публицистических текстах (2010)
Островская-Кнапик А. - Польские, чешские и русские фразеологизмы с глаголом "скакать" (2010)
Подгайская И. М. - Семантическая классификация фразеологических единиц с глаголами физического восприятия в английском и украинском языках, Леонова В. В. (2010)
Сардарян К. Г. - Інтимна лірика у творчості Валерія Кіора (2010)
Федорова Ю. Г. - Типи англомовних газетних заголовків (2010)
Швець В. М. - Арго серед різних соціальних груп сучасної Греції, Якушина М. Г. (2010)
Галич О. А. - Феміністична проза Галини Тарасюк (2010)
Балабан О. О. - Інтрига гендерних пізнань у лінгвістиці (на матеріалі англійської та російської мов) (2010)
Васильєва Е. В. - Значення гендерних маркерів при перекладі офіційно-ділових промов (2010)
Мороз О. А. - Гендерні стереотипи у фразеології (на матеріалі фразеологічних конотацій чоловічих і жіночих особових імен) (2010)
Семашко Т. Ф. - Гендерна лінгвістика в системі сучасної мовознавчої науки (2010)
Жарікова Ю. В. - Бінарна опозиція чоловік/жінка у румейській та новогрецькій мовних картинах світу (2010)
Зарицька Л. В. - До питання про соціальне становище жінки в епістолярії Івана Франка (на матеріалі листів письменника до Ольги Рошкевич, Уляни Кравченко та Климентини Попович) (2010)
Луценко Л. О. - "Женский зритель" Элизы Хейвуд. Поэтологическая новизна авторского журналистского проекта (2010)
Новицька О. А. - Гендерний аспект образності малої прози Антона Крушельницького (на матеріалі оповідання "Зневіра") (2010)
Сучкова О. С. - Проблеми гендерної рівності в українській літературі II пол. ХХ ст. (на матеріалі комедії В. Минка "Не називаючи прізвищ") (2010)
Відомості про авторів (2010)
Правила оформлення та подання рукописів до вісника маріупольського державного гуманітарного університету (2010)
Соляник О. М. - Диверсифікація АПК шляхом залучення інвестицій до виробництва та використання біоенергетичних ресурсів, Нєсвєтов О. O., Пелих В. В. (2014)
Jonathan E. N. - Forest economics and the need for conservation: the Nigerian challenge (2014)
Шинкарчук С. О. - Методичне забезпечення оцінки трансформацій соціо-еколого-економічної системи в умовах техногенезу (2014)
Комеліна О. В. - Вплив глобалізаційних процесів на становлення підприємницького потенціалу України, Чайкіна А. О. (2014)
Домашенко М. Д. - Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства на світовому ринку (2014)
Прохоренко О. В. - Інтеграційні та зворотні процеси промислових підприємств України: деякі аспекти (2014)
Колмыкова Т. С. - Роль международной интеграции в инновационном развитии национального промышленного комплекса, Лукьянихин В. А., Мин Л. (2014)
Baistriuchenko N. O. - Analysis of Asset Management System in a Private Enterprise, Oladapo A. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Проблемні аспекти облікового відображення бонусних програм лояльності клієнтів (2014)
Харченко Т. О. - Оцінка впливу інноваційної складової на рівень розвитку Сумського регіону, Курило А. О. (2014)
Фурсова Н. А. - Забезпечення соціальної безпеки в системі вимог просторово-мережевого розвитку (2014)
Сукач М. - Щелевое резание пластически деформируемого суглинка, Филонов Ю., Новиков Р. (2014)
Бондаренко А. - Моделирование подводного забоя, образованного струйным грунтозаборным устройством, Франчук В. (2014)
Шепель Т. - Модель заполнения ковша при разработке слабых водонасыщенных грунтов (2014)
Ромасевич Ю. - Синтез оптимального керування рухом вантажопідйомними кранами, Ловейкін В. (2014)
Ловейкін В. - Побудова фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, Шевчук О. (2014)
Човнюк Ю. - Енергосиловий критерій оптимізації режимів руху мостових кранів при їх пуску та гальмуванні, Діктерук М., Почка К. (2014)
Діктерук М. - Уточнена математична модель коливань вантажу при повороті крана підйомно-транспортної машини, Човнюк Ю., Почка К. (2014)
Черноусенко Г. - Принципы конструирования, изготовления и эксплуатации смесителей для производства поризованых бетонов (2014)
Гарнець В. - Теорія і практика створення бетоноформувальних агрегатів (БФА), Човнюк Ю., Зайченко С., Шаленко В., Приходько Я. (2014)
Мачишин Г. - Робочі органи машин та механізмів для очищення поверхонь будівельної техніки (2014)
Смірнов В. - Конструктивні особливості комбінованого ківшово-шнекового бурильного обладнання, Головань В. (2014)
Пелевін Л. - Підвищення ефективності режиму роботи розпушувача, Мельниченко Б. (2014)
Мачишин Г. - Математична модель теплових процесів при роботі полімерно-абразивної щітки, Абрашкевич Ю., Човнюк О. (2014)
Пелевін Л. - Гідравлічний гасник динамічних коливань, Карпенко М. (2014)
Смірнов В. - Факультету автоматизації і інформаційних технологій - 50 років (2014)
Сукач М. - Співробітництво з Польською академією наук в науковій та видавничій діяльності (2014)
До ювілею професора Михайла Сукача (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рецензенти статей (2014)
Телелим В. М. - Моніторинг в системі військової освіти, Приходько Ю. І. (2014)
Алещенко В. І. - Актуальні проблеми формування культури службових відносин у майбутніх офіцерів (2014)
Афанасьєв А. О. - Форми військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях (2014)
Барков В. І. - Обгрунтування критеріїв оцінювання навчального заняття з фізичного виховання (2014)
Вітченко А. О. - Неперервність підготовки військових педагогів: від компетентності до професіоналізму та майстерності (2014)
Гайдур Г. І. - Особливості застосування моделювання мереж у навчальному процесі (2014)
Галкіна В. Д. - Компетентнісний підхід як методологічна основа професійної підготовки військових фахівців (2014)
Гніденко М. П. - Проблеми інформатизації освіти (2014)
Гриценко А. В. - Самовизначення юнака та виховний вплив історичних прикладів (2014)
Гузенко І. М. - Особливості реагування на конфлікт у педагогічному колективі, Кожевніков В. М. (2014)
Даник Ю. Г. - Історичні передумови створення Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, Супрунов Ю. М. (2014)
Дерев’янчук А. Й. - Інформаційне забезпечення вивчення військово-технічних дисциплін, Москаленко Д. Р. (2014)
Заболотний В. Д. - Розроблення ієрархічних моделей якості освіти випускника ВВНЗ, Зельницький А. М., Черних О. Б. (2014)
Зельницький А. М. - Теоретичні та методологічні засади моніторингових досліджень якості підготовки військових фахівців, Черних Ю. О. (2014)
Карпова-Чемерис Л. І. - Етична культура: проблеми та шляхи її формування у майбутнього військового лідера (2014)
Ковальова С. М. - Кейс-метод як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам (2014)
Козубцов І. М. - Суть процесу розвитку індивідуальних творчих компетенцій і здібностей у аспірантів, Козубцова Л. М. (2014)
Ляпа М. М. - Шляхи удосконалення системи підготовки військового резерву, Трофименко П. Є., Демидко Л. С., Панченко О. Л. (2014)
Мітягін О. О. - Психологічна підготовка курсантів в процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі, Рибчук О. О., Войтех О. В. (2014)
Настрадін В. П. - Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів (2014)
Олійник Л. В. - Експериментальні результати впровадження методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2014)
Панасюк К. В. - Риторика як одна з провідних навчальних дисциплін у формуванні професіоналізму майбутнього офіцера-військовика (2014)
Сафронов О. В. - Особливості функціонування системи створення зразків озброєння та військової техніки колишнього СРСР, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С. (2014)
Топчій О. В. - Диференційований підхід як засіб індивідуалізації навчання іноземних мов у виші (2014)
Цюрупа М. В. - Антропоцентричний зміст міжнародного гуманітарного права як галузі знання і навчальної дисципліни та проблеми її вивчення, Марценківський В. Т. (2014)
Шемчук В. А. - Обгрунтування педагогічних умов розвитку професійно-стратегічного мислення офіцерів (2014)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2014)
Ванівська О. І. - Основні підходи до аналізу мовних даних у корпусній лінгвістиці (2012)
Дегтярьова І. О. - Особливості формування та структурно-семантичної організації англомовної баскетбольної термінології (2012)
Дубравська Д. М. - Внесок корпусної лінгвістики у сучасну лексикографію (2012)
Ємельянова Є. С. - Термінолексика як компонент комунікативної культури фахівців аграрної сфери (2012)
Зубань О. М. - Автоматизований лінгвістичний аналіз в електронному підручнику з української мови (2012)
Ісаєва О. С. - Терміни і термінотворення як важливі компоненти професійно-орієнтованої лексики, Шумило М. Ю. (2012)
Карачун Ю. Г. - Продуктивні моделі творення складних іменників в сучасній англійській терміносистемі (на матеріалі підмови із електротехніки) (2012)
Коваль О. П. - Семантико-функціональні особливості терміна настільного та великого тенісу (2012)
Коваль Р. С. - Термінологія реабілітації – сучасний стан та перспективи дослідження (2012)
Кравченко Т. П. - Морфологічна адаптація запозичених термінів економіки АПК (2012)
Кундис Л. Т. - Національні корпуси іспанської мови (2012)
Легостаєва О. М. - Антонімія у медико-правовій термінолексиці (2012)
Липка С. І. - Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел) (2012)
Лук’янець Г. Г. - Семантичні особливості англійських складних кольороназв: досвід корпусного дослідження (2012)
Медведь М. М. - Шляхи поповнення неологізмами сучасної української видавничо-поліграфічної термінології (2012)
Минзак О. В. - Зв’язок антонімії та полісемії: коефіцієнт антонімічності загальновживаних та термінологічних антонімів (на матеріалі англійської юридичної термінології) (2012)
Мороз А. В. - Дериваційні особливості німецької та української фахових мов торгівлі (2012)
М’ягкота І. В. - Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики (2012)
Надточій Ю. М. - Структура англоамериканізмів-термінів в політичній підсистемі сучасної німецької мови (2012)
Ничко О. Я. - Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів Дж. Стейнбека "The Grapes of Wrath", "East of Eden", "The Winter of our Discontent", "Tortilla Flat") (2012)
Павлова О. І. - Роль і місце абревіації в системі термінотворення (2012)
Панцьо С. Є. - Про укладання словника фразеологізмів у художній мові Бориса Харчука (2012)
Рахуба В. И. - Семантические особенности терминологии автомобилестроения (2012)
Сагата Ю. І. - Соціолінгвістичні та корпусні методи дослідження інноваційних процесів у фразеології (на прикладі польських фразеологізмів з компонентом-назвою тварини) (2012)
Скорейко-Свірська І. П. - Особливості формування української науково-технічної термінології в ХХ столітті під впливом запозичень англомовного походження (2012)
Соловій В. З. - Специфіка функціонування термінів під впливом контексту (2012)
Стегніцька Л. В. - Статус відпрізвищевих утворень в англійській стоматологічній лексиці (2012)
Холодій І. О. - Структурно-семантичні характеристики синонімічних одиниць соціологічної термінології сучасної англійської мови (2012)
Шишліна О. П. - Колороніми у термінах рослинництва сучасної німецької мови (2012)
Янсон В. В. - Скорочення у складі англомовної лексики сфери освіти, Лежньов С. М. (2012)
Бистров Я. В. - Лінгвокогнітивний потенціал біографічного наративу роману Пітера Акройда "The Last Testament of Oscar Wilde" (2012)
Бігун О. А. - До проблеми "зла" у творчості Т. Шевченка: христологічна інтерпретація (2012)
Блинова І. А. - Психологія внутрішнього діалогу (на матеріалі української та французької прози) (2012)
Брацка М. В. - Імагологічні аспекти історичної романістики Теодора Томаша Єжа (2012)
Бродська О. О. - Артур Шніцлер та Василь Стефаник: взаємодія художніх систем (2012)
Ботнаренко Н. М. - Мала проза В. Стефаника і А. Чехова у літературно-художніх шуканнях перехідного періоду в українській та російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Бублейник Л. В. - Интертекст как явление межкультурной коммуникации (2012)
Ващенко Ю. А. - Французький "регіональний" роман і українська "химерна" проза: типологічні жанрові риси (2012)
Вдовенко Т. А. - Многомерность пространственных измерений в художественных произведениях (2012)
Венгринович Н. Р. - Міжнаціональний інваріант художньої системи натуралізму в генетико-типологічних вимірах (2012)
Волковецька Н. - Діалог минулого і сучасного у романах Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" та Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи" (2012)
Гальчук О. В. - Орфічні мотиви й образи в поезії Володимира Кобилянського (2012)
Гарасим Т. О. - До типології образів головних героїв романів ініціації (за романами "Культ" Л. Дереша, "Лелека і льоля" М. Нагача, "Дванадцять" Н. МакДонелла) (2012)
Гончарук Р. А. - Символізм колоронімів в оригінальній та перекладній поезії (2012)
Данильченко О. Ю. - Ренесансно-гуманістичні традиції творення образів у ХVІ та ХІХ століттях: компаративний аналіз (2012)
Двуличанська О. А. - Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського (2012)
Дімова В. І. - Критерії художньої майстерності в поетиках Мартіна Опіца та Митрофана Довгалевського (2012)
Дрозда А. П. - Світ раціональних емоцій Юрія Тарнавського (2012)
Думчак І. М. - Проблема існування митця в суспільстві в новелі Аскольда Мельничука "Дерево світла" та новелістиці українських письменників ХХ ст.: порівняльно-типологічне зіставлення (2012)
Дяків Ю. О. - Драматургія Бернарда Шоу: дискурсивна дійсність та її інтерпретація (2012)
Єфименко В. А. - Сучасні інтерпретації традиційних казкових сюжетів (2012)
Задорожна О. В. - Характеристики казки як своєрідного жанру народної творчості (2012)
Здражко А. Є. - Види авторського звертання до образу дитини у перекладних творах дитячої літератури (2012)
Ільків А. В. - Роль письменницького епістолярію в українсько-польських літературних взаєминах кінця ХІХ століття: на матеріалах листування І. Франка із Е. Ожешко (2012)
Кісілюк Н. Ю. - Форми художнього часу у романах Марка Вовчка та Джорджа Еліота (2012)
Кобута С. - Художня реалізація концепту "державна зрада" в романах Івана Багряного "Сад гетсиманський" та Джорджа Орвелла "1984": порівняльний аспект (2012)
Колмыкова Е. А. - Концепция художника в критическом наследии О. Уайльда и М. Кузьмина (2012)
Котяш І. А. - Історія епістолярію в українському та польському літературознавстві (2012)
Крук А. А. - Концепт долі у художньому світі Т. Гарді та в українській літературі: естетичний аспект аналізу (2012)
Лаврієнко Т. Я. - "Життя серця" як магістральна традиція української та американської літератур (2012)
Лісова Ю. О. - Методика лінгвокогнітивного дослідження стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі (2012)
Лісовська І. В. - Анімалізація - діючий прийом створення комічних образів у прозі О. Гакслі та романі В. Винниченка "Сонячна машина" (2012)
Лопушанський Я. М. - Рецепція творчості Карла Еміля Францоза в Україні, Коцюба І. П. (2012)
Лубас О. С. - Особливості творення і проблематика художнього образу у сучасному жіночому оповіданні США і України (Дж. Вайнер і І. Роздобутько) (2012)
Лугова Т. М. - Методологія М. С. Грушевського – літературознавця в контексті порівняльно-історичних студій (2012)
Малишівська І. В. - Трансформація екзистенціалістських концепцій Ж.-П. Сартра та А. Камю у творчості англійських письменників середини ХХ століття (А. Мердок, В. Голдінг, К. Уілсон) (2012)
Махова К. С. - Езопові сюжети в українській байці першої половини ХІХ століття (2012)
Мельник О. В. - Художня рецепція і трансформація образів та мотивів творів Ф. Шиллера у творчості М. Маркевича (2012)
Мельнікава А. М. - Гісторыя як фактар нацыянальнай ідэнтычнасці (паводле публіцыстыкі Вацлава Ластоускага (2012)
Мислива В. М. - Фаустівські мотиви як інтертекстуальне тло повісті "Інопланетянка" Оксани Забужко (2012)
Михальчук Н. О. - Своєрідність абсурду в творах В. Шекспіра (2012)
Нісевич С. І. - "Прерафаелітське братство" і "Молода муза" в типологічному аспекті (2012)
Осипов П. І. - Спочатку / споконвіку було Слово? (до проблеми тлумачення та перекладу відомих рядків Й. В. Гете) (2012)
Плетньова О. Ю. - Розвиток української казкової прози в середині ХХ ст. (2012)
Поневчинська Н. В. - Композиційна структура англомовної епіграми ХІV – ХІХ сторіччя (2012)
Попадинець О. О. - Проблема національного характеру в історичних романах В. Скотта і М. Старицького (2012)
Присяжна О. Д. - Наративні стратегії у прозі Дмитра Макогона (2012)
Романенко Н. В. - Типологія художнього осмислення проблеми вимушеної міграції у творчості В. Стефаника, Е. Хемінгуея та Дж. Стейнбека (2012)
Сенчило Н. О. - Типологія жіночих образів у турецькій соціальній новелі першої половини ХХ століття (2012)
Скалевська Г. О. - Фрагментарна поетика Гері Снайдера крізь призму українського перекладу (2012)
Снітовська О. Й. - Компаративний аналіз інтелектуалізму як явища культурно-літературного процесу (2012)
Сподарик О. В. - Постмодерна характеристика полікодового художнього тексту (2012)
Сухомлинов О. М. - Проблема етики воєнного часу в "Чорному потоці" Леопольда Бучковського (2012)
Тиха У. І. - Пастиш як вияв гіперрецептивності літератури постмодернізму (2012)
Ткачук О. П. - Російський дискурс творчості Джозефа Конрада (2012)
Трухан О. І. - Антропологічна складова катастрофічного дискурсу у "романі-свідченні" С. Алексієвич "Чорнобиль: хроніка майбутнього" та романі Айрін Забитко "Невмите небо" (2012)
Турчанська О. С. - Проблема конформізму / нонконформізму жінки у повісті О. Кобилянської "Царівна" та романі Е. Гаскелл "Дружини і дочки" (2012)
Турчин М. М. - Семантично-тропеїчні прояви поетизації художньої прози Л. Фойхтвангера у романі "Die Hässliche Herzogin Margarete Maultasch", Турчин В. В. (2012)
Улюра Г. А. - Сучасна українська проза в перекладах російською мовою: досвіди і практики (2012)
Халюк Л. - Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці (2012)
Хрущ Л. М. - Гендерні особливості поезії Сильвії Плат та Елізабет Бішоп (2012)
Циганюк О. М. - Італійські ренесансні епітафії з трактату Якоба Понтана (1594) в українських поетиках ХVІІ ХVІІІ ст.: особливості комунікаційного процесу (2012)
Чепелик О. А. - Флористивчна символіка в ліриці французьких та російських символістів (2012)
Чик Д. Ч. - Жанрова специфіка "фізіологічного нарису" в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2012)
Шевченко-Савчинська Л. Г. - Новолатинська література – класична область пограниччя культур. Український аспект (2012)
Штохман Л. М. - Феміністична наратологія: оповідний текст як об’єкт контекстуального аналізу (2012)
Ясній Я. О. - "На високій полонині" Станіслава Вінценза на тлі польських творів гуцульської тематики (2012)
Госовська М. Є. - Феміністична літературна критика у контексті літературознавчої практики Івана Франка (2012)
Задільська Г.М. - Різновиди комплементації дієслів у ранньоновоанглійський період (2012)
Конопленко Л. О. - Критерії відбору професійно-орієнтованих текстів для навчання оглядового читання майбутніх спеціалістів з інформаційної безпеки (2012)
Криловець Н. - Філософія творчості в поезії Ліни Костенко (2012)
Накашидзе І. С. - Особливості художнього образу мікробатьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст. (2012)
Новоселецька С. В. - English as a Second Language and Canadian Multuculturalism, Сімак К. В. (2012)
Романова О. О. - Формування професійної мовленнєвої культури студентів-нефілологів (2012)
Шевчук Н. В. - Психолінгвістичні передумови формування іншомовної компетентності курсантів (2012)
Шемуда М. Г. - Формування іншомовної граматичної компетенції: фактори впливу (2012)
Шкловська О. Н. - Ways of Promoting Interpretative Outcomes of the Text Setting (2012)
Савченко В. Ф. - Сутність та особливості венчурного капіталу, Шатирко Д. В. (2014)
Селінний М. М. - Напрями розвитку біоекономіки України (2014)
Дьякон А. А. - Світові рейтинги університетів як інструмент конкурентної боротьби на міжнародному ринку освітніх послуг (2014)
Королевич В. В. - Реструктуризация жилищного фонда в Республике Беларусь (2014)
Анопрієнко В. О. - Техніко-економічний стан та динаміка розвитку рекреаційної інфраструктури (2014)
Полковниченко С. О. - Формування ринку землі в Україні в контексті економічної безпеки, Седнівець М. М. (2014)
Царук А. Ю. - Система економіко-екологічного моніторингу залізорудного гірничо-збагачувального виробництва (2014)
Ремньова Л. М. - Основні чинники впливу інвестиційної політики на розвиток інвестиційних процесів у будівельній галузі, Басенко К. О. (2014)
Ладонько Л. С. - Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо активізації інноваційної діяльності у світлі євроінтеграційних процесів України, Філіпова Н. В., Прокопенко К. Г. (2014)
Карпенко Н. Л. - Основні тенденції ринку робітничих професій Чернігівської області (2014)
Каленюк І. С. - Детермінанти інтелектуального лідерства в сучасному глобалізованому світі, Цимбал Л. І. (2014)
Гарафонова О. И. - Управление изменениями: стратегический подход при формировании конкурентного потенциала предприятия и технология достижения успеха в инновациях (2014)
Гмиря В. П. - Роль системи банківського кредитування в розвитку аграрного виробництва (2014)
Демченко М. Ю. - Китайська Народна Республіка на шляху зміцнення та інтернаціоналізації юаня (2014)
Товстиженко О. В. - Соціальний захист населення: сутність та проблеми його фінансування, Марченко Н. А., Приходько М. М. (2014)
Голуб К. В. - Модернізація механізму довгострокового кредитування як інструмента попередження кризових явищ в економіці (2014)
Майковська В. І. - Сутність ефективного мерчандайзингу при просуванні товарів Private Label, Солониченко Т. С. (2014)
Нарытник Т. Н. - Методи передачі інформації стохастичними сигналами, Дидковский Р. М. (2014)
Банкет В. Л. - Формирование сигналов синхронизации многочастотных сигналов OFDM, Персин А.Д. (2014)
Сухарьков О. В. - Низкочастотный передающий тракт для цифровой связи между подводными объектами (2014)
Рожновская И. Ю. - Исследование антенной решетки с цилиндрическими спиральными элементами для МІМО-систем (2014)
Николайчук Н. В. - Экспериментальное определение зависимости верхней границы свободного расстояния перфорированных РСК от длины кодирующего регистра при фиксированной скорости кода (2014)
Онацкий А. В. - Протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых (2014)
Polikarovskykh O. I. - Direct digital frequency synthesizer based on Fibonacci codes (2014)
Ikonnikov S. N. - Stochastic method for evaluating interference from the imt mobile stations to the ground station of radiodetermination service (2014)
Gofaizen O. V. - The resultant image quality in the light-to-light video path of infocommunication applications (2014)
Baliar V. B. - Efficiency study of algorithms applied in DVB-T/ DVB-T2 systems at presence of phase noise (2014)
Наритник Т. М. - Аналіз технічних та експлуатаційних характеристик сучасних мікрохвильових систем розподілу сигналів цифрового мовлення, Гофайзен О. В., Баляр В. Б. (2014)
Gofaizen O. V. - The method of determination boundaries in uniform color space of color gamut transmitted and reproduced by TV and other imaging systems, Pilyavskiy V. V. (2014)
Баляр В. Б. - Спотворення в цифрових потоках MPEG при зниженні технічної якості роботи аудіовізуальної системи (2014)
Самусь Н. - Сіткове кодування зображення за алгоритмом EDGEBREAKER, Ошаровська О. В. (2014)
Сулима Н. Н. - Громкоговорители с комбинированной электромеханической обратной связью, основанной на ПИД-управлении (2014)
Выходец А. В. - Особенности чм приема при размещении DRM+ передатчика в зоне обслуживания передатчиков с ЧМ, Выходец А. А. (2014)
Гофайзен О. В. - Испытательные объекты для оценки качества ТВ изображения объёмной сцены, Скалянчук Н. А. (2014)
Zaharchenko M. V. - Efficiency of partly errors correction in ARQ DTS based on timer signal construction, Khomych S. V., Belova J. V., Sevasteev E. O. (2014)
Корбан В. Х. - Радиолокационное обнаружение радиоактивного аэрозоля в атмосферном воздухе, Дегтярева Л. Н., Корбан Д. В. (2014)
Правила подготовки и оформления рукописей (2014)
Богуцький Ю. П. - Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації, Шейко В. М. (2013)
Го Кай - Китайське художнє скло ХХ ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку) (2013)
Кравченко О. В. - Постмодерністський контекст теоретичного моделювання сучасної культурної політики (2013)
Дяченко М. В. - Філософсько-етичні мотиви в романі І. О. Гончарова "Обломов": цивілізаційний вимір (2013)
Виткалов С. В. - Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") (2013)
Коржів О. Ю. - Трансформація культури в епоху глобалізації (2013)
Марційчук Ю. І. - Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації (2013)
Остропольська З. М. - Культурологічні й етичні виміри господарсько-економічних процесів в умовах цивілізаційного розвитку (2013)
Фільова Т. В. - Культурний розвиток 1920 — поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР (2013)
Воєводін О. П. - Людина. Суспільство. Культура (2013)
Наконечна О. В. - Матеріальний артефакт як об’єкт культурологічного дослідження (2013)
Борова А. Ю. - Жанрові ознаки сучасних творів зі структурою "квест" (2013)
Радзієвський В. О. - Про загальні особливості й основи систематизації субкультур в Україні в 1941-1945 рр. (2013)
Рябуха Н. О. - Специфіка виконавської інтерпретації в системі трансформації культурних парадигм постмодернізму (2013)
Куриленко І. А. - Рецепція постмодернізму як культурної парадигми: теоретичний аспект (2013)
Ландяк О. М. - Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах (2013)
Первишева І. Б. - Вплив комп’ютерних технологій, монтажних форм і прийомів на становлення та розвиток Інтернет-простору (2013)
Верещагіна Н. В. - Візантійські інсигнії князя Володимира та культурно-історичні реалії періоду утвердження Московського самодержавства (2013)
Панков Г. Д. - Аскетичні аспекти в православній танатології (2013)
Рибалко С. Б. - Костюмні традиції архіпелагу Рюкю: кін. ХІХ — початок ХХІ ст. (2013)
Кікоть А. А. - Театралізація костюма на сцені й у житті (2013)
Петрик В. В. - Аграрні культи, церемонії, свята й бенкети у світській Візантійській культурі (2013)
Понікаровська Н. А. - Доля в контексті вивчення танатичних уявлень східних слов’ян (категорія заложних покійників) (2013)
Скляренко О. А. - Українська традиційна лялька як носій етнічності в сучасній культурі (2013)
Русавська В. А. - Антропологічний вимір гостинності (2013)
Ляховська О. С. - Культура сервісу під час надання послуг харчування в круїзному туризмі (2013)
Шкуркіна В. М. - Умови виникнення графічних форм знаків-символів (на прикладі клинопису, єгипетських та китайських ієрогліфів) (2013)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення в українському театрі: проблема періодизації (2013)
Косачова О. О. - Методика застосування емоційних підказок на телебаченні (2013)
Прудников А. А. - Видовищна специфіка вуличного театру (2013)
Алфьорова З. І. - Парадокси стандартизації сучасної мистецької екранної освіти в Україні (2013)
Кабула О. В. - Становлення та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект (2013)
Щербак Є. В. - Трансформація жіночих образів у світовому балетному спектаклі "Весна священна" (2013)
Козеняшев Є. А. - Iван Козаченко — народний майстер із Луки (2013)
Гончаров О. І. - Оркестри (ансамблі) баянів та акордеонів. Проблеми репертуару (2013)
Барвік С. Г. - Становлення виконавської майстерності особистості музиканта (2013)
Блінков О. Л. - Еволюція джазового акомпанементу на контрабасі та специфіка його викладання, Газдюк Г. Г. (2013)
Наші автори (2013)
Богуцький Ю. П. - Цивілізаційно-циклічні парадигми історико-культурологічних трансформацій як складові процесів самоорганізації суспільства, Шейко В. М. (2014)
Кравченко О. В. - Постколоніальний дискурс національної культури та політики (2014)
Блажеєвська Ю. М. - До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру (2014)
Остропольська З. М. - Культурологічні й етичні виміри господарсько-економічних процесів в умовах цивілізаційного розвитку (стаття друга) (2014)
Іванова І. Б. - Ораторське мистецтво як чинник лінгводидактичних настанов у соціокультурному просторі сучасної України, Канонихіна Н. В., Харамурза О. С. (2014)
Піщанська В. М. - Жінка в культурі українського козацтва (2014)
Дяченко М. В. - Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу (2014)
Шадурський В. Г. - Євангельські оповіді про Ісуса Христа: інтригуючі фрагменти (2014)
Уманець О. В. - Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня (2014)
Петрова І. В. - Трансформація культурних практик аристократії за часів "галантного" століття (2014)
Пашков К. В. - Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг (2014)
Русавська В. А. - Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій ХІХ ст. (2014)
Прима В. В. - Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі (2014)
Рибалко С. Б. - Японський традиційний костюм в економічній моделі (2014)
Колпакова Н. Я. - Агіографія св. Георгія в пам’ятках книжної писемності Візантії та Київської Русі (2014)
Гнидка К. О. - Фольклорні традиції як запорука збереження культурної самобутності народу в умовах глобалізації (2014)
Пісклова І. С. - Національна ідентичність як аспект формування традиційної танцювальної культури Cлобожанщини (2014)
Островська К. В. - Історія та розвиток кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури (2014)
Семенова Н. М. - Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру (2014)
Розіна О. Ф. - Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко (2014)
Бортник К. В. - Еволюція новаторства балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро" від постановки М. Петіпа та Л. Іванова до версії Ф. Рідмана (2014)
Крайнікова Т. С. - Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів (2014)
Косачова О. О. - Специфіка ведення дискусій у політичних ток-шоу на вітчизняному телебаченні (2014)
Коваленко Ю. Б. - Сучасний телевізійний репортаж: жанрові та мистецькі ознаки (2014)
Кікоть А. А. - Сучасні дослідження костюма: культурологічний підхід (2014)
Шевчук Ю. С. - Художнє кіно як туристична реклама (2014)
Лошков Ю. І. - Диригентське оркестрове виконавство США (2014)
Гладких А. В. - Технологічні складові професійної майстерності виконавців на духових інструментах (2014)
Верещака А. О. - Музичний фестиваль у системі маркетингу (2014)
Гнатишин О. Є. - Концептуальність у дослідженні української церковної музики П. Маценка: від аналізу ірмолоя до генези явища (2014)
Чайковська В. Б. - Про специфіку музично-звукових структур у контексті екранного образу (2014)
Алжнєв Ю. Б. - До проблеми відродження традиційного народно-інструментального музикування (2014)
Зимогляд Н. Ю. - Фортепіанне виконавство України в 30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Гуріна А. В. - Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова (2014)
Воскобойнікова Ю. В. - Принципи богослужбового співу святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь) (2014)
Білозуб Л. М. - Національні традиції у творчості українських композиторів ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Шейко В. М. - Трансгресія культури, науки та цивілізації: генеза й еволюція сучасного суспільства (2014)
Кравченко О. В. - "Схід" як чинник української національно-культурної ідентифікації (2014)
Александрова М. В. - Трансформація української традиційної культури (2014)
Щедрін А. Т. - Релігійно-філософський рух "Нової Ери" (2014)
Радзієвський О. В. - Основні та другорядні субкультури в Україні (2014)
Рибалко С. Б. - Острівні мотиви в мистецтві Японії першої третини ХХ ст. (2014)
Петрова І. В. - Інтелектуальний та видовищний otіum у Давньому Римі (2014)
Михалюк О. І. - Культурні відносини Кримського ханства першої половини ХІІІ–ХVІІІ ст. у контексті дипломатії та етикету (2014)
Чуйко В. О. - Християнська аксіоскладова народної святково-обрядової традиції (2014)
Щербань А. Л. - Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика (2014)
Петрик В. В. - Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії (2014)
Азарцева Л. С. - Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне (2014)
Сімейкіна Н. М. - Шекспір у сучасному інформаційному просторі (2014)
Давва В. В. - Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917–1920 рр. (2014)
Жадан В. Б. - Становлення етики гедонізму в античній філософії (2014)
Шуляков І. М. - Систематизація культурних лакун за моделлю процесу міжкультурного спілкування (2014)
Копилова Н. О. - Образ андрогіна як культурна метафора досконалої людини: від романтичного ідеалу до сучасності (2014)
Смірнова О. О. - Магічна практика в контексті художньої творчості (2014)
Рзаєва Н. С. - Мистецька спадщина класика українського кінематографа О. Довженка (2014)
Походзей П. І. - Творчість В. С. Тольби в контексті еволюції української музично-театральної культури др. пол. ХХ ст. (2014)
Божко Л. Д. - Паломництво як соціальна практика мобільності та складова сучасного туризму (2014)
Борис І. О. - Процес становлення професії актора та режисера (2014)
Алфьорова З. І. - Модернізація фахової медіаосвіти під впливом новітніх тенденцій розвитку (факультет кіно-, телемистецтва ХДАК) (2014)
Онищенко С. М. - Створення схем позиціювання елементів, як окремий етап комбінаторного формоутворення костюма (2014)
Кікоть А. А. - Мистецтво костюма: методологія дослідження (2014)
Яніна-Ледовська Є. В. - Балет "Весна священна" в трактуванні українських хореографів (1998–2013) (2014)
Мізяк В. Д. - Харківська "шекспіріана" останньої чверті ХХ ст. "Титани злодійства" (2014)
Медведєва В. В. - Семіотичний аспект мистецтва гриму (2014)
Туркаві М. - Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві (2014)
Котенко Я. М. - Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму (2014)
Харитонова В. Ф. - Творчість Т. Г. Шевченка в оперному жанрі (2014)
Єрошенко О. В. - Творчість І. Рупіна в контексті ґенези музичного мистецтва естради в Російській імперії (2014)
Польська І. І. - Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві (2014)
Данільчишин Ю. М. - Акустика голосового апарату й акустична будова голосу (2014)
Верещака А. О. - Формування іміджу естрадного виконавця (2014)
Вішленков М. П. - Скоромовки як засіб розвитку вокально-хорової дикції (2014)
Наші автори (2014)
Шейко В. М. - Системоутворююча роль освіти в процесах становлення інформаційного суспільства (2013)
Божко Л. Д. - Трансформаційні зміни наукової проблематики з досліджень туризму в СРСР у період 60–80–х рр. ХХ ст. (2013)
Синєокий О. В. - Метаморфози комунікативного розвитку української школи рок-музики в джерелах звукозапису 1960-1990 рр. (2013)
Кравченко О. В. - Громадські культурні стратегії як чинник публічної політики в Україні (2013)
Слівіна К. І. - Проблеми музейництва на сторінках суспільно-політичних та науково-популярних видань 20-30-х рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) (2013)
Зеленюк Г. О. - До історії створення мережі парків м. Київ (2013)
Савчук О. М. - Релігійна проблематика на шпальтах часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) (2013)
Русавська В. А. - Гостинність у Давньому Римі на прикладі епістолярної спадщини Цицерона та Плінія Молодшого (2013)
Бірюкова Т. Л. - Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки, Спрінсян В. Г. (2013)
Малик Г. Д. - Компетентнісний профіль документознавця (2013)
Ліхачова Т. Е. - Інформаційні системи пошуку плагіату в студентських наукових працях в умовах Інтернет-простору: технології, методи, моделі, Побіженко І. О., Побіженко В. В. (2013)
Виходець О. М. - Соціально-комунікативні засади діяльності Speech-writer (2013)
Кондратюк М. О. - Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах (2013)
Хащина Х. О. - Програмне забезпечення інформаційних систем в архівах органів державної влади (2013)
Лосієвський І. Я. - Документні пам’ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика (2013)
Ситніков Д. Е. - Аналіз веб-сайтів органів місцевої влади як механізму забезпечення права доступу до публічної інформації, Тітова О. В. (2013)
Баюш О. О. - Процеси інформатизації сільських бібліотек Одещини (2013)
Матвієнко О. В. - Комунікативна діяльність у мережі Інтернет: теоретико-методологічні підходи до аналізу соціалізації студентської молоді, Остапенко Г. І. (2013)
Чижинок Г. П. - Вираження авторського "Я" в газетних жанрах журналістики (2013)
Барна Н. В. - Еволюція рекламного дискурсу та становлення інституцій рекламної діяльності, Волинець О. О. (2013)
Несін В. П. - Комунікаційні моделі сільської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства (2013)
Шкуркіна В. М. - Сакральна інформація як контент символьної комунікації (2013)
Маркова В. А. - Дослідження книжкової комунікації: семіотичний підхід (2013)
Грицюта Н. М. - Наукові дослідження етики реклами в Росії та Україні (2013)
Жукова В. П. - Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень (2013)
Мар’їна О. Ю. - Використання краудсорсинг-технологій у діяльності зарубіжних бібліотек (2013)
Абакумова В. І. - Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва, Литвиненко Н. К. (2013)
Грабар Н. Г. - Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації (2013)
Сулім А. А. - Мережева комунікація як об’єкт медіакритики (2013)
Коваленко І. П. - Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) (2013)
Мельник С. А. - Педагогічний супровід формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах аксіологізації освіти, Чуркіна В. Г. (2013)
Галацин К. О. - Моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх інженерів (2013)
Максимовська Н. О. - Анімація в сучасних зарубіжних дослідженнях: соціально-виховний аспект (2013)
Кухаренко А. Л. - Роль медіаосвіти у формуванні гуманістичних цінностей особистості (2013)
Хендрик О. Ю. - Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності розвитку соціальності студентів-хореографів засобами хореографії (2013)
Кучерявий А. О. - Предмет і засоби комунікації між суб’єктами управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей (2013)
Наші автори (2013)
Богуцький Ю. П. - Реформування науково-освітньої галузі в умовах глобалізаційно-цивілізаційних культурологічних трансформацій сучасного соціуму, Шейко В. М. (2014)
Воронова Л. М. - Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі ХХ–ХХІ ст., Мартем’янова Н. С. (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Український період видавництва "Смолоскип" (1992–2013): трансформації редакційно-видавничого процесу (2014)
Полупанов Д. С. - Соціальна політика П. Врангеля в Криму та Північній Таврії (2014)
Русавська В. А. - Святкова гостинність у побутовій культурі ХІХ ст. (2014)
Божко Л. Д. - Історіографія досліджень туризму за доби незалежності України (2014)
Бірьова О. Ю. - Харків — полкове місто Слобожанщини (2014)
Шемаєв О. О. - Бібліотечний напрям у біографії відомого вченого-ветеринара професора М. В. Рязанцева (1856-1930) (2014)
Кушнаренко Н. М. - Вища бібліотечна освіта України в контексті гендерного підходу (2014)
Філіпова Л. Я. - Наукові школи соціальної інформатики та напрями її розвитку в Україні (2014)
Сищенко С. В. - Комунікатизація навчально-виховного процесу у вищій бібліотечно-інформаційній школі України (2014)
Макаренко П. Д. - Інфраструктура інтелектуальної власності в Україні: комунікаційний аспект, Шемаєва Г. В. (2014)
Степанов В. Ю. - Соціокультурний простір сучасності (2014)
Моісєєва Н. І. - Глобалізаційні тенденції у сфері соціальних комунікацій (2014)
Давидова І. О. - Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою (2014)
Спасенова Ю. М. - Термінологічний аналіз понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси" (2014)
Тодорова Є. М. - Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) (2014)
Тітов С. В. - Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії, Тітова О. В. (2014)
Кухаренко А. Л. - Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості (2014)
Ткаченко Т. П. - Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України (2014)
Дєгтяр А. О. - Внутрішні комунікації підприємства як чинник мотивації персоналу, Бублій М. П. (2014)
Мазоренко М. О. - Медіаантропологія як міждисциплінарна парадигма мас-медійних досліджень (2014)
Жукова В. П. - Архітектура та дизайн бібліотек: історія і сучасність (2014)
Терентьєва Г. П. - Основи патентно-кон’юнктурних досліджень для студентів документно-інформаційного профілю навчання (2014)
Галацька В. Л. - Засоби декодування принципів режисерської системи К. С. Станіславського в театральній журналістиці незалежної України (2014)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2014)
Бойцов Є. С. - Трансформація структури комунікації в процесі розвитку оптичних медіа (2014)
Дроздова О. В. - Сучасні погляди на проблему уніфікації та стандартизації торговельної документації (2014)
Козиряцька С. А. - Медична журналістика в системі масової комунікації (2014)
Шкуркіна В. М. - Системні символи: соціокомунікативний аспект (2014)
Єфанова К. В. - Соціальні комунікації в субкультурі навколо футболу (2014)
Парфенюк Н. В. - Особливості полемічного тексту кінця XVI–першої половини XVII ст.: інформаційно-психологічна складова (2014)
Блажеєвська Ю. М. - До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру (2014)
Крайнікова Т. С. - Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів (2014)
Федоренко О. Г. - Сутність і структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя технологій (2014)
Білик О. М. - Соціалізація іноземних студентів як педагогічна проблема (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2011)
Березняков И. Г. - Комбинированная антигипертензивная терапия: теоретические предпосылки и доказательная база (2011)
Ещенко К. Н. - Перикардиты у беременных, Жадан А. В., Шустваль Н. Ф. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, Гаманенко Я. К. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Бронхиальная астма и гастроэзофагеальная болезнь – фармакологический подход к лечению (2011)
Лазебник Л. Б. - Фамотидин (квамател) в 7-дневной терапии неосложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Васильев Ю. В., Фирсова Л. Д., Машарова А. А., Зеленикин С. А., Чикунова Б. З. (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю (2011)
Андрейчин М. А. - Клініко-патогенетичне обґрунтування ентеросорбційної терапії інфекційних хвороб, Ніколаєв В. Г., Йосик Я. І., Бідованець О. Ю. (2011)
Барнетт О. Ю. - Cучасні рекомендації європейського товариства кардіологів з фібриляції передсердь: акцент на профілактику тромбоемболічних ускладнень (2011)
Чернышов В. А. - Постпищевая липемия: возможности коррекции фибратами (2011)
Оржешковський В. В. - Деменції (огляд літератури). Частина 2. Деякі інші форми деменції. Лікування деменції, Невмержицька Н. Н. (2011)
Мойсеєнко В. О. - Патогенетичне обґрунтування використання лозартану (сентору) у хворих на хронічні хвороби нирок з безсимптомною гіперурикемією, Осташевська Т. Г., Карпенко О. В. (2011)
Аденома простаты – не приговор при условии своевременной диагностики (2011)
Простамол уно снижает риск прогрессирования доброкачественной гиперплазии предстательной железы: новые данные (2011)
Скорая помощь для глаз (2011)
Ретранслятори життя зблизька (2011)
Сидорова М. В. - ОксиЛік та Цинкіт – універсальні антиоксиданти для лікування вікової макулярної дегенерації (2011)
Диклофенак: дослідження раніше невідомих механізмів дії (2011)
Целуйко В. И. - Динамика NT-proBNP у больных дилатационной кардиомиопатией при шестимесячном наблюдении, Матвийчук Н. В., Киношенко К. Ю. (2011)
Перцева Н. О. - Роль статинов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у больных с метаболическим синдромом, Турлюн Т. С. (2011)
Титул, зміст (2011)
Конгрес Європейського товариства кардіологів 2011 р (2011)
Четыре новых Руководства по кардиологии 2011 года (2011)
Рекомендации ESC по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий 2011 года (2011)
Горячие сессии европейского конгресса кардиологов (Париж, Франция, 2011): завершенные исследования по сердечно-сосудистой фармакотерапии (2011)
Свищенко Е. П. - Эффективность антигипертензивной терапии фиксированной комбинацией периндоприла 10 мг и индапамида 2,5 мг в открытом многоцентровом исследовании "вектор жизни" у больных с плохо контролируемой артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета 2-го типа, Ярынкина Е. А. (2011)
Багрий А. Э. - Проспективное открытое исследование эффективности, переносимости и органопротекторных свойств карведилола компании Dr.Reddy’s (Карвидекс) у больных артериальной гипертензией и хронической ишемической болезнью сердца пожилого возраста с дополнительными факторами риска, Приколота О. А., Багрий Е. А., Приколота А. В. (2011)
Лечение сердечной недостаточности: есть ли место диуретикам? Интервью с профессором Целуйко В. И. (2011)
Место Трифаса в терапии хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии (2011)
Некоторые аспекты применения статинов в кардиологии. Интервью с профессором Багрием А. Э. (2011)
Целуйко В. И. - Дисплазии: синдром Марфана, дополнительная хорда, Почепцова Е. Г. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Волкова Ю. В. - Роль выбора препаратов для профилактики стрессового повреждения желудочно-кишечного тракта в комплексе интенсивной терапии травматической болезни у пациентoв с политравмой, Хижняк А. А. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Шевченко А. О. - Лечение артериальной гипертензии у лиц старшего возраста (2011)
Головач І. Ю. - Використання коректорів метаболізму на основі мельдонію дигідрату: сучасний підхід у комбінованій терапії ішемічних захворювань серця, Авраменко О. М. (2011)
Долженко М. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий актор ризику ішемічної хвороби серця, Базилевич А. Я., Лимар Ю. В., Конопляник Л. І., Волошенюк І. О. (2011)
Барна О. Н. - Новости диабетологии: от сердечно-сосудистого контроля и профилактики до интенсивной инсулинотерапии, Полторак В. В., Кравчун Н. А. (2011)
Катеренчук І. П. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з метаболічним синдромом, Овчаренко Л. К., Циганенко І. В., Катеренчук О. І. (2011)
Nouwen A. - Сахарный диабет 2-го типа как фактор риска развития депрессии: системный обзор и мета-анализ, Winkley K., Twisk J., Lloyd C. E., Peyrot M., Ismail K., Pouwer F. (2011)
Жердева Н. Н. - Тревожно-депрессивные состояния при сахарном диабете: клинический случай (2011)
Мурашко Н. К. - Тромболитическая терапия в неврологии: личный опыт, Марухно Ю. И., Галуша А. И., Чемер Н. М. (2011)
Цукровий діабет: партнерство виробників заради пацієнтів (2011)
Маргітич М. О. - Дослідження процесу іонізації із збудженням метастабільних атомів Sr електронним ударом (1998)
Беседа Й. З. - Дослідження ефективних перерізів збудження короткоперioдних ізомерних станів ядер в фотоядерних реакціях, Бохінюк В. С., Гутій А. І., Осипенко А. П., Пащенко Н. В., Саболчі М. Т., Хіміч І. В., Шабалина Л. О. (1998)
Гутій А. І. - Особливості утворення електронно-позитронних пар, Саболчі М. Т. (1998)
Капустей М. М. - Розрахунок збуджених енергетичних рівнів ядра 42Са в методі колективних змінних, Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (1998)
Кириченко А. Г. - Дослідження динаміки руху космічних об'єктів на геостацioнарних орбітах, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М., Демчик М. І. (1998)
Лендел О. І. - Aсиметричні моди масових розподілів уламків фотоподілу ядра торію-232, Маслюк В. Т., Парлаг О. О., Сікора Д. І. (1998)
Соколюк І. В. - Про кореляцію механічних і фізичних властивостей матеріалів із структурою атомних ядер, Жигуц Ю. Ю. (1998)
Бохінюк В. С. - Структура енергетичних залежностей виходів уламків фотоподілу торію поблизу бар'єру поділу, Осипенко А. П., Пилипченко В. А., Пилипченко Ю. В., Хіміч І. В. (1998)
Марушка В. І. - Надпружне розсіяння електронів на метастабільних атомах барію, Угрин С. Ю., Шафраньош I. I. (1998)
Соколюк І. В. - Структура активаційних рівнів ядер 109 47Ag62, 115 49In66, 111 48Cd63 (1998)
Братійчук М. В. - Колориметричні спостереження низькоперигейних ШНТ в Ужгороді на протязi 1992-1996 років. Каталог і попередня класифікація, Гвардіонов А. Б., Мотрунич Я. М., Міхнов О. А., Найбауер І. Ф., Ужва Т. В. (1998)
Суховія М. І. - Iонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом, Шафраньош І. І., Шимон Л. Л. (1998)
Хіміч І. В. - Стаціонарні стани нуклонів в деформованому потенціалі Вудса-Саксона в рамках адіабатичного підходу (1998)
Studenyak I. P. - Low-temperature luminescence in Cu6PS5Br superionic crystals, Kranjcec M., Bunda V. V., Azhniuk Yu. M., Kovacs Gy. S., Panko V. V. (1998)
Студеняк І. П. - Природа екситон-фононної взаємодії та статичного структурного розупорядкування в кристалах Сu6РS5Вr(І) (1998)
Лазур В. Ю. - Про асимптотичний розклад розв`язків квантовомеханічної задачі трьох кулонівських центрів, Хома М. В., Пучков В. Л. (1998)
Швалагін І. В. - Моделювання вмісту водяної пари в атмосфері, Каблак Н. І., Осипенко М. М. (1998)
Шовак І. І. - Електрорушійна сила в градієнтних структурах АІ-<Аs2S3+Ме>-АІ, Ме(АI, Вi) (1998)
Кедюлич В. М. - Вплив просторово-неоднорiдних електричних полів на діелектричну проникність сегнетоелектрика, Герзанич О. І., Сливка О. Г., Лукач П. М. (1998)
Митровцій В. В. - Mультикритична поведінка власних одновісних сегнетоелектриків типу Sn2Р2S6, Височанський Ю. М., Грабар О. О., Мотря С. Ф., Перечинський С. І. (1998)
Мазур В. М. - Aналіз благородних металів на мікротроні М-30, Стець М. В., Бузаш В. М., Шпеник О. Б. (1998)
Сливка О. Г. - Oсобливості баричної поведінки константи Kюрі-Bейсса в сегнетоелектриках типу зміщення (1998)
Стець М. В. - Mікротронний технецій 99m для ядерної медицини, Гошовський М. В., Бузаш В. М., Воловик Н. В., Iлющенко В. Г., Ганич П. П., Кобаль І. Ю., Шпеник О. Б., Чубарь В. О., Маслюк В. Т. (1998)
Небола І. І. - Композиційні закономірності структури та особливості фононних спектрів сімейства кристалів з (2ах2ах2а) ~ надграткою, Іваняс О. Ф., Шкирта І. М., Кайнц Д. І., Довка М. Д. (1998)
Маr'yаn М. І. - Bistability thermoinduction and dissipative structure formation in the non-crystalline materials (1998)
Гранцев В. І. - ВКС нейтрон - протон в реакції 2H(d,pd) при енергії 13.6 МeВ, Дряпаченко І. П., Пірнак Віт. М., Поворозник О. М., Пшедзял А. П., Рознюк Ю. С., Руденко Б. А., Стружко Б. Г., Пилипченко В. А. (1998)
Височанський Ю. М. - Природа хімічного зв'язку та край власного поглинання в кристалах СuІпР2S6, Ковач Д. Ш., Митровцій В. В., Микайло О. А., Студеняк І. П. (1998)
Владіміров В. А. - Про термодинамічні обмеження на функції стану середовища що релаксує та еквівалентність двох описів інваріантних хвильових структур (1998)
Гуранич П. П. - Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості та фазові переходи в сегнетоелектриках (Sn1-xIn2/3x)2P2S6, Лукач П. М., Товт В. В., Герзанич О. І., Шуста В.С. (1998)
Різак В. М. - Відтворення густини фононних станів з теплових експериментів: розрахункові можливості, Різак І. М., Лендєл О. І., Коссей І. П., Маслюк В. В. (1998)
Шпак І. І. - Дисперсія світла в кристалічному та склоподібному CdAs2, Семак Д. Г. (1998)
Шпак І. І. - Вплив іонізуючих випромінювань на зміну показника заломлення халькогенідних стекол, Соколюк І. В., Семак Д. Г. (1998)
Сливка О. Г. - Термодинамічні характеристики всестороннього стиснення кристалів сімейства Sn2Р2S6 (1999)
Кайнц Д. І. - Вплив доменної структури SbSJ на його фізичні властивості, Горват А. А. (1999)
Гуйван М. М. - Оптимізація компонентного складу газорозрядної HgBr-ексимерної лампи, Малінін О. М., Шимон Л. Л. (1999)
Дробнич В. Г. - Модельні гамільтоніани системи "метал - атом, що рухається" (1999)
Ажнюк Ю. М. - Спектри фотолюмінесценції опромінених високоенергетичними електронами кристалів CdS1-xSex, Гомоннай О. В., Гоєр Д. Б., Мегела І. Г., Романова Л. Г. (1999)
Мельниченко Т. М. - Термокінетичні діаграми час-температура- перетворення для розплавів системи Аs-Sе, Куценко Я. П., Коцак Я. Я., Мельниченко Т. Д. (1999)
Мельниченко Т. М. - Одержання аморфних сплавів в системі Іn - Sb - Sе, Штець П. П., Мельниченко Д. П. (1999)
Бандуріна Л. О. - Динамічна поляризовність нижчих рівнів атомів магнію та кальцію, Гайсак М. І., Зацаринний О. І. (1999)
Мікла В. В. - Край оптичного поглинання некристалічних напівпровідників АsхSе1-х при х = 0÷0.15, Сливка В. Ю., Михалько І. П., Надь Ю. Ю. (1999)
Плекан Р. М. - Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 16С та 58Ni в адіабатичному підході, Капустей М. М., Х1міч І. В. (1999)
Lengyel V. I. - Configuration interaction method for describing spin-orbital effects in the quark-antiquark systems, Rubish V. V., Chalupk S., Salak M. (1999)
Богачова С. П. - Розрахунок збудження атома ba електронним ударом з основного та метастабільного станів: метод r-матриці з псевдостанами, Гедеон В. Ф., Зацарінна Т. О., Зацарінний О. І., Лендьел В. І., Кочер К. А. (1999)
Гайсак I. I. - Врахування спін-спінової взаємодії в одночастинковому рівнянні Дірака, Морохович В. С. (1999)
Медведєв С. Ю. - Особливості поглинання іонізуючого випромінювання в біосистемах на квантово-фізичному рівні, Гедеон В. Ф., Герзанич С. О. (1999)
Булеца Е. П. - Аналіз динаміки ґратки кристалічної структури типу шпінелі. Надпросторовий підхід, Іваняс О. Ф., Небола І. І. (1999)
Лазур В. Ю. - Інтегральні рівняння Додда-Грайдера в задачі про одноелектронну перезарядку, Халус Л. М. (1999)
Кедик І. В. - Однопроменевий фоторефрактивний фільтр новин на основі Sn2P2S6, Грабар О. О., Гурзан М. І., Сливка В. Ю. (1999)
Mikla V. I. - Light-induced changes in amorphous selenium films containing Sb additives, Mikhalko I. P., Mikla V. V., Nagy Yu. Yu. (1999)
Ломпей Р. Р. - Принцип еквівалентності та випромінювання точкових зарядів, Медведєв С. Ю. (1999)
Дробнич О. В. - Дипольна ізингівська модель для кристалів сім'ї Sn2P2S6, Височанський Ю. М. (1999)
Берча Д. М. - Динамічні властивості субхалькогеніду індію, Рущанський К. З., Хархаліс Л. Ю. (1999)
Гунда Б. М. - Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію, Пуга П. П., Соломон А. М., Головей В. М., Пуга Г. Д. (1999)
Студеняк І. П. - Вплив технологічних умов вирощування на фазовий перехід та край оптичного поглинання кристалів CuInP2S6, Ковач Д. Ш., Митровцій В. В., Гурзан М. І., Микайло О. А., Височанський Ю. М. (1999)
Тегза І. М. - Нелінійний профіль температури в тропосфері і точність визначення відстані до штучних супутників землі, Швалагін І. В. (1999)
Катернога А. В. - Теорія збурень для релятивістської задачі двох кулонівських центрів в наближені об'єднаного атома, Лазур В. Ю., Мигалина С. І. (1999)
Блецкан Д. І. - Вплив методу одержання на спектри фотопровіденості шаруватих кристалів GеS, Маляр Й. Й., Микуланинець С. В., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура халькогенидов кремния, Ворошилов Ю. В., Алексик Л. В. (1999)
Bletskan D. I. - Structure and photo-electric properties of crystals PbGa2S4 and PbGa2S4, Voroshilov Yu. V., Durdinets I. M., Kabacij V. M., Golovey V. M. (1999)
Шафраньош І. І. - ЛЮДВИК ЛЮДВИКОВИЧ ШИМОН (до 65-річчя від дня народження) (1999)
Титул, зміст (2011)
Janowska H. - Химиопрофилактика гастроинтестинального рака аспирином, Hooper P., Jankowski J. A. (2011)
Kozielewicz D. - Натуральный лейкоцитарный интерферон альфа (Alfaferone) в комбинации с рибавирином в лечении больных с циррозом печени, связанным с вирусным гепатитом С: опыт авторов, Dybowska D., Halota В., Drozdz В. (2011)
Majewska A. - Манифестация целиакии у пожилых лиц, Niemczyk S., Staszkow M., Matuszkiewicz-Rowinska J. (2011)
Сергиенко Е. И. - Распространенные гельминтозы пищеварительного тракта человека, Звягинцева Т. Д. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Карсил® Форте – від досліджень до клінічної практики (2011)
Звягинцева Т. Д. - Хроническая дуоденальная непроходимость, Шаргород И. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Целуйко В. И. - Пороки сердца и беременность (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Фадєєнко Г. Д. - Ураження гастродуоденальної ділянки у хворих на цукровий діабет: клініко-популяційні аспекти, Чернишов В. А. (2011)
Колесникова Е. В. - Современные представления и способы коррекции гепаторенального синдрома (2011)
Гриднев А. Е. - Лекарственный панкреатит, Богун Л. В. (2011)
Визин®– "скорая помощь" для глаз в личной аптечке (2011)
Соловьева Г. А. - Гепа-Мерц в лечении алкогольного и неалкогольного стеатогепатита, Кваченюк Е. Л. (2011)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов протонной помпы в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2011)
Долженко М. М. - Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з ішемічною хворобою серця за допомогою комп’ютерної томографії, Базилевич А. Я., Шараєвський О. А. (2011)
Бур’янов О. А. - Аналіз ефективності габапентину у периопераційному знеболюванні при артроскопічних оперативних втручаннях, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Горячие сессии европейского конгресса кардиологов (Париж, Франция, 2011): завершенные исследования (информация для гастроэнтерологов) (2011)
Вірусні гепатити: час діяти (2011)
Студеняк І. П. - Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР2Sе6, Митровцій В. В., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Гурзан М. І., Височанський Ю. М. (1999)
Данило Т. І. - Асиметрія в розсіянні лептонів та протонів, Сабов В. І., Любка М. Я. (1999)
Швалагін І. В. - Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників землі, Каблак Н. І., Клімік В. У., Миронов М. Т., Осипенко М. М. (1999)
Васільєва Г. В. - Радіохімічне дослідження уламків поділу ядер важких елементів в системі водний розчин - селективний сорбент, Осипенко А. П., Стрелко В. В., Фрадкін О. М. (1999)
Мар'ян М. І. - Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи, Сливка І. М. (1999)
Кедюлич В. М. - Вплив температури і гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристала Sn2Р2S6, Сливка О. Г., Герзанич О. І., Гуранич П. П., Шуста В. С., Лукач П. М. (1999)
Лендьел В. - Застосування методу накладання конфігурацій до опису спін-спінового розщеплення у легких мезонах, Фекете Ю., Халупка С., Салак М. (1999)
Росола І. Й. - Оптичні властивості стекол розрізу Gе20Аs14SхSе52-xJ14 (1999)
Горват А. А. - Діелектричні властивості SbSJ у електричних, механічних та температурних полях, Кайнц Д. І., Наконечний Ю. С. (1999)
Опачко І. І. - Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів (1999)
Опачко І. І. - Особливості лазерної очистки ілюмінаторів (1999)
Бунда В. В. - Дослідження надпровідних властивостей кераміки СdBа2Саn-ІСunОх, Марійчук Р. Т., Бунда С. О., Попович П. П., Соломон А. М. (1999)
Височанський Ю. М. - Дослідження природи проміжкової квазі-антиполярної фази в кристалах СuСrР2S6, Студеняк І. П., Митровцій В. В., Молнар О. О., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Кажіпе В. (1999)
Габорець В. В. - Дослідження внутрішнього тертя в халькогенідних стеклах на звукових частотах, Горват А. А. (1999)
Мазур В. М. - Заселення ізомерних станів ізотопів барію в реакціях (γ,N), Біган З. М., Маринець Т. Й., Пилипченко Ю. В. (1999)
Гуйван М. М. - Дослідження можливості підвищення вихідних характеристик високочастотної НgВr/НgСl-ексимерної лампи, Малінін О. М., Шимон Л. Л. (1999)
Тегза І. М. - Порівняльна оцінка моделей для визначення вологої складової атмосферної поправки у відстань до штучних супутників землі (1999)
Папп В.-Ф. З. - Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у УФ області спектру (1999)
Селищев П. А. - Возникновение пространственно-периодических диссипативных структур плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом кремнии (1999)
Бунда В. В. - Незвичайна температурна трансформація спектрів люмінесценції в шаруватих кристалах ВіОСl:Ті (1999)
Мікla V. І. - Тransient and steady-state behavior of electrical contacts to pure and alloyed amorphous selenium, Nagy Yu. Yu., Мікla V. V. (1999)
Колінько М. І. - Процедура Чеді—Коeна для низькосиметричних середовищ, Невідомський А. Г. (1999)
Парлаг О. О. - Про спектральний склад природньої гамма-активності, Стець М. В., Маслюк В. Т., Пуга П. П., Сенинець І. А. (1999)
Пирога С. А. - Вивчення фотохімічних реакцій у монокристалах СdJ2 з домішкою міді методом ЕПР (1999)
Блецкан Д. І. - Електропровідність і термостимульована провідність шаруватих кристалів GеS, одержаних різними методами, Мадяр Й. Й., Микуланинець С. В., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Политипизм дихалькогенидов олова, Ворошилов Ю. В., Алексик Л. В. (1999)
Блецкан Д. И. - Структура и фононные спектры кристаллических и стеклообразных полупроводников типа МІІАІVВ3VI, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Кабаций В. Н., Мигалко П. П., Стефанович В. А. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура и особенности формирования колебательных спектров Рb2GеS4, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Мигалко П. П., Стефанович В. А., Кабаций В. Н. (1999)
Блецкан Д. І. - Оптичні властивості і ЕПР стекол GеS2 І GеSе2, модифікованих телуром, Юркович Н. В., Кабацій В. М., Митровцій І. М., Миголинець І. М., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура и особенности формирования колебательных спектров Рb2GеS4, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Мигалко П. П., Стефанович В. А., Кабаций В. Н. (1999)
Білак Ю. Ю. - Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень (1999)
Гайсак І. І. - Спектр мас кварконіїв з врахуванням тензорних сил, Лендєл В. І., Морохович В. С. (1999)
Гунда Б. М. - Багатофункціональна установка для дослідження рентгенолюмінесценції та термостимульованої люмінесценції (1999)
Логойда Р. П. - Іон-фотонна емісія α-Аl2О3, Коноплев О. М., Бундаш Й. Й. (1999)
Булеца Е. П. - Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу АuСu3, Довка М. В., Іваняс О. Ф., Небола І. І. (1999)
Пинзеник В. П. - Оптимізація форми та вивчення механічних напруг навколо дентальних імплантатів при різних навантаженнях, Потапчук А. М., Шаркань Й. П., Рибак В. Я., Рубіш Ю. Ю., Токач В. І., Потапчук Т. А. (1999)
Титул, зміст (2014)
Від головного редактора (2014)
Гошовський С. В. - Мінерально-сировинна база України. Стаття 1. Щодо необхідності внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, Красножон М. Д., Люта Н. Г., Василенко А. П., Костенко М. М. (2014)
Шаталов Н. Н. - Петрово-Гнутовский рудоносный структурный узел Приазовского мегаблока Украинского щита (2014)
Мокряк І. М. - До питання про положення південно-західної границі Східноєвропейської платформи (2014)
Лебідь В. П. - Резерв пошуку великих родовищ вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому розсуві, Раковська О. Л. (2014)
Рудько Г. І. - Вивчення зсувних процесів засобами геоінформаційних систем і методами дистанційного зондування Землі (на прикладі Тернопільської області), Захарчук Ю. В., Петришин В. Ю. (2014)
Яковлєв Є. О. - Визначальні еколого-геологічні ризики впливу видобутку сланцевого газу в нафтогазоносних басейнах України (2014)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Титул, зміст (2011)
Menees D. S. - Симптомный стеноз каротидной артерии: какое лечение предпочтительнее?, Bates E. R. (2011)
Hart Robert G. - Инсульт: что нового? Результаты 10 основных исследований, проведенных в 2009–2011 гг. Часть 1, Oczkowski Wieslaw J. (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим на мігрень (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим на вегето-судинну дистонію (2011)
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы при некоторых кардиомиопатиях (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Аутоиммунный гепатит, Чернобай А. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Раден Б. Х. А. - Недавно открытые побочные эффекты ингибиторов протонного насоса Доказательства в пользу фундопликации при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?, Шойрлен M., Фильсер Я., Штайн Х. Я., Гермер К. T. (2011)
Березняков И. Г. - Лечение больных с внебольничными пневмониями в амбулаторных условиях (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Мурашко Н. К. - Хронічне порушення мозкового кровообігу: акцент на діагностику та лікування, Сулік Р. В. (2011)
Хаустова Е. А. - Терапия деменции: от эффективности к повышению качества жизни пациента, Безшейко В. Г., Клебан Е. И. (2011)
Морозова О. Г. - Мігрень і церебральний інсульт: коморбідність та необхідність превентивної терапії, Ярошевський О. А. (2011)
Оржешковський В. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування міастенії гравіс (2011)
Приходько В. Ю. - Гепатопротекторы в терапевтической практике, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А. (2011)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Нейрофізіологічні особливості діагностики та лікування периферичних проксимальних мото-сенсорних невропатій (2011)
Chih-Fu Lin - Сравнение местной инфильтрации теноксикамом и внутривенного введения теноксикама для послеоперационного обезболивания при герниорафии, Kar-Lok Wong, Ying-Lun Chan, Jinn-Ming Wang, Kuo-Hwa Wu, Tze-Taur Wei (2011)
Кузьмінова Н. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих високого кардіального ризику (2011)
Щоб слово "лікар" звучало гордо! (2011)
В Києві пройшов медичний конгрес, присвячений темі антистаріння (2011)
Сучасна кардіологія: кваліфікований підхід до хворих на всіх етапах медичної допомоги (2011)
Рух дарує життя (2011)
Шманько І. І. - Етапи на шляху поступального розвитку (1950-1960 роки) (2000)
Хіміч І. В. - Вільгельм Ілліч Фущич - член-кореспондент національної академії наук України (2000)
Сливка В. Ю. - Пам'яті професора В.І. Лендьєла (17.04. 1934 - 21.01.2000), Височанський Ю. М., Шимон Л. Л., Лазур В. Ю. (2000)
Мікlа V. І. - Effects of sрасе сhаrgе as determined from the trаnsіеnt рhоtосurrеnt wave forms, Мікlа V. V., Slivка V.Yu. (2000)
Студеняк І. П. - Дослідження краю оптичного поглинання в кристалах Sn2Р2S6 та SnP2S6, Митровцій В. В., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Гурзан М. І., Височанський Ю. М. (2000)
Костик Р. І. - Механізм збудження локальних п'ятихвилинних коливань в атмосфері Сонця (2000)
Горват А. А. (мол.) - Релятивістська сферична модель ефекту Штарка у водневоподібному іоні, Лазур В. Ю., Рейтій О. К. (2000)
Опачко І. І. - Четвертьстолітній етап лазерно-плазмових досліджень Ужгородському держуніверситеті (2000)
Герзанич О. І. - Фазові переходи і критичні явища в кристалах групи АIV2BV2СVI6 при високих тисках, Сливка О. Г., Гуранич П. П., Шуста В. С., Кедюлич В. М., Лукач П. М. (2000)
Сагарда В. В. - Кабінет методики викладання фізики і підготовка вчителів фізики в умовах університету (2000)
Братійчук М. В. - Спостереження штучних супутників Землі в УжДУ: прикладні і фундаментальні аспекти, Кириченко А. Г., Єпішев В. П. (2000)
Булеца Е. П. - Композиційні особливості твердих розчинів сполук із структурою типу шпінелі та їх прояв в динаміці ґратки, Небола І. І., Іваняс О. Ф., Кіндрат В. Я. (2000)
Мазур В. М. - Збудження метастабільних станів ядер при непружньому розсіюванні гамма-квантів (2000)
Микуланинець С. В. - Масспектрометричний аналіз складу повітря та газових включень в соляних пластах підземного відділення Української алергологічної лікарні, Шаркань Й. П., Чонка Я. В., Лемко І. С., Січка М. Ю., Бочкай С. С. (2000)
Гайсак М. - Опис екзотичних тричастинкових атомних систем у методі гіперсферичних координат, Надь М., Онисько В. (2000)
Лазур В. Ю. - Перше борнівське наближення із спотвореними хвилями, Халус Л. М. (2000)
Опачко I. I. - Про ефективність іонізації плазми лазерно-стимульованим електронним пучком в наближенні білого шуму (2000)
Юркович Н. В. - Структурні неоднорідності некристалічних матеріалів та їх моделювання, Мар'ян М. І., Миголинець І. М. (2000)
Сабов В. І. - Маси псевдоскалярних мезонів в низькоенергетичній квантовій хромодинаміці, Євич М. Я., Мага Ю. І. (2000)
Попович П. П. - Флуктуаційні ефекти у високотемпературних надпровідниках системи YBa2Cu3O7-δFx, Бунда В. В., Сливка В. Ю. (2000)
Качурик І. І. - Тричленні рекурентні співвідношення для коефіцієнтів рака квантової алгебри Uq(su2) (2000)
Лукач П. М. - Динамічний зсув температур фазових переходів у сегнетоелектриках (Sn1-xІn2/3x)2Р2S6 при високих гідростатичних тисках (2000)
Довгошей М. І. - Формування границі підкладка - плівка складних халькогенідів та властивості їх гетероструктур, Кондрат О. Б., Попович Н. І., Качер І. Е. (2000)
Snеgrsky А. V. - Electron-impact ionization of D2O molecule: single-ionization partial cross section, Zаvilopulo А. N. (2000)
Міца В. М. - Динамічна стійкість і розміри ланцюгових кластерів в широкозонних некристалічних напівпровідниках, Химинець В. В. (2000)
Блецкан Д. І. - Промислове вирощування монокристалів сапфіру видозміненим методом Кіропулоса, Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков A. І., Пекар Я. М., Цифра В. І. (2000)
Блецкан Д. І. - Полиморфизм и механизм фазовых превращений в соединениях типа АIVВVI, Ворошилов Ю. В., Мадяр Й. Й. (2000)
Шафраньош І. І. - Структурні зміни азотистих основ нуклеїнових кислот, викликані низькоенергетичними електронами, Петрушко І. А., Славік В. М., Суховія М. І. (2000)
Сусліков Л. M. - Особливості двозаломлення кристалів твердих розчинів CuGа(S1-хSех)2, Гадьмаші З. П. (2000)
Лазур В. Ю. - ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, ПРОФЕСОРУ ІВАНОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ХІМІЧУ - 65 (2000)
Довгошей М. І. - ДОЦЕНТУ МІЦІ ВОЛОДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ - 50, Шманько І. І. (2000)
Лисенко О. А. - Рудна мінералізація Берестівської зеленокам’яної структури (Український щит, Західне Приазов’я), Меркушин І. Є., Бобров О. Б. (2014)
Калашник А. А. - Новые прогнозно-оценочные критерии в технологии прогнозирования формирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (2014)
Войтенко Ю. И. - Физико-химические основы новых методов интенсификации газодобычи из плотных песчаников (2014)
Лебідь В. П. - Аналіз нафтогазопроявів у докембрійському кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецького розсуву з метою прогнозу будови продуктивних пасток, Раковська О. Л. (2014)
Зинчук Н. Н. - Изменение некоторых минералов кимберлитов под воздействием траппов (2014)
Зинчук Н. Н. - Основные ассоциации вторичных минералов в кимберлитах и их значение, Зинчук М. Н. (2014)
Зинчук Н. Н. - Петрофизические свойства кимберлитов и вмещающих их пород перспективных территорий Восточно-Европейской платформы, Зинчук М. Н. (2014)
Кузин А. М. - О флюидах в образовании наклонных разрывных нарушений (2014)
Павлунь М. М. - Про науково-прикладне значення деяких надзвичайно несподiваних iдей академiка В. I. Вернадського (до 150-рiччя з дня народження), Зiнчук М. М. (2014)
Шимон Л. Л. - Фізичний факультет на порозі третього тисячоліття (2000)
Попик Ю. В. - Його життя - цілюще джерело (Туряниця Іван Дмитрович 23.02.1937-30.06.1993), Лукша О. В. (2000)
Лукша О. В. - Фірцак Юрій Юрійович (01.06.1944 - 02.05.1992) (2000)
Гадьмаші З. П. - Особливості краю власного поглинання монокристалів Нg3Те2Сl2, Сусліков Л. М., Панько В. В., Переш Є. Ю., Стефанович В. О. (2000)
Кабаль Р. В. - Двопроменезаломлення в кристалах Sn2P2S6 при високих гідростатичних тисках, Гуранич П. П., Герзанич О. I. (2000)
Кириченко А. Г. - Визначення періодичних складових зміни тривалості доби (2000)
Клімик В. У. - Автоматизація астрометричної обробки, ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних об’єктів (2000)
Дробнич В. Г. - Поверхневі плазмони та взаємодія зарядів із їх електричними зображеннями в системі "метал-атом", Єсаулов В. О., Шароді І. С. (2000)
Качурик І. І. - Розклади хвильової функції частинки змінної маси по незвідних представленнях групи де Сітера SO (1,4) (редукція SO (1,4) ІSO (3)) (2000)
Рубіш В. М. - Структура ближнього порядку у склах системи Sb2S3 – SbI3, Штець П. П., Рубіш В. В., Семак Д. Г. (2000)
Контрош Є. Е. - Кривизна у високоенергетичному рр та рр розсіянні, Контрош К. Є., Лендел О. I. (2000)
Лазур В. Ю. - Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлювальними змінними, Рейтій О. К., Катернога А. В. (2000)
Хома М. В. - Функція Гріна квантовомеханічної задачі двох кулонівських центрів, Лазур В. Ю., Карбованець М. І. (2000)
Мацо А. М. - Визначення постійної та періодичної складової систематичних похибок зоряних каталогів для геостаціонарної зони, Стародубцева О. Є., Ужва Т. В. (2000)
Шарга Б. М. - Вплив антимікробної речовини bacillus subtilis ВS 934 на проникну залежність, хемотаксис, мембранний вольтаж та рух іонів клітин Еrvіnіа Аmylоvorа, Даугелавичус Р., Бакіене Е. (2000)
Євич Р. М. - Динаміка ґратки шаруватого кристалу SnР2S6, Грабар О. О., Височанський Ю. М. (2000)
Горват А. А. - Динаміка доменних границь у сегнетоелектричних кристалах, Кайнц Д. І., Наконечний Ю. С. (2000)
Попик Ю. В. - Электронное состояние поверхности и ее влияние на свойства сегнетоэлектриков - полупроводников, Жихарев В. Н. (2000)
Мікла В. І. - Струми терморозрядження аморфних фото провідників SbxSe1-x, Надь Ю. Ю. (2000)
Поляк А. В. - Чисельна оптимізація парціальних тисків робочої суміші ексимерної НgВr/НgІ лампи, Гуйван М. М., Малінін О. М. (2000)
Гуйван М. М. - Збудження ексимерних молекул НgВr та НgСl в плазмі височастотного розряду через діелектрик, Малінін О. М. (2000)
Біланич В. С. - β - релаксація в халькогенідах миш’яку (2000)
Гнатич М. - Квантово-полевые методы в теории развитой турбулентности, Стеглик М., Юрчишин М. (2000)
Попович П. П. - Визначення тензора електропровідності для мультитермінальних вимірювань у випадку інжекції струму по осі С (2000)
Капустей М. М. - Розрахунок спектру ядер 6Не та 18Ne в адіабатичній моделі ядра, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2000)
Блецкан Д. І. - Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них, Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков А. І., Пекар Я. М. (2000)
Чаварга М. М. - Відносний рух солітонів у світлоносному ефірі Дискусії (2000)
Небола І. І. - Завідувачу кафедри електронних систем, доценту ЛУКШІ ОЛЕГУ ВАСИЛЬОВИЧУ - 50 (2000)
Титул, зміст (2011)
Pickup J. C. - Гликемический контроль у больных сахарным диабетом 1-го типа при длительном мониторировании глюкозы в режиме реального времени в сравнении с самоконтролем уровня глюкозы крови, Freeman S. C., Sutton A. J. (2011)
Маньковский Б. Н. - Частота выявления новых случаев сахарного диабета 2-го типа и эффективность сахаросни- жающей терапии у впервые выявленных пациентов: результаты исследования Diabetter (2011)
У больных сахарным диабетом добавление фибрата к статину не принесло дополнительной пользы: результаты исследования Accord Lipid (2011)
"Руководство по лечению сахарного диабета 2-го типа будет опубликовано в 2012 году". Интервью с профессором медицины Эндрю Болтоном (2011)
Интервенционная кардиология: путь к сердцу. Интервью с профессором Ю. Н. Соколовым (2011)
Маньковский Б. Н. - Лечение диабетической полинейропатии: какова доказательная база? (2011)
Бобров В. А. - Метамакс: новые возможности в профилактике и лечении микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета, Боброва Е. В., Клименко Л. В., Перепельченко Н. А., Давыдова И. В., Макаревский А. И. (2011)
Волков В. И. - Медикаментозная коррекция диабетической дислипидемии: доказанные возможности и перспективные стратегии, Серик С. А. (2011)
Головач И. Ю. - Клинические примеры эффективности ибандроновой кислоты (препарат Бонвива) при постменопаузальном остеопорозе: от доказательной медицины к постели больного, Яшина Е. Г. (2011)
Научно-практический симпозиум "Диабет и сердце" (2011)
Яковлева Л. Н. - Легочная артериальная гипертензия (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Пищевая аллергия, Чернобай А. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Большова О. В. - Застосування альфа-ліпоєвої кислоти в комплексному лікуванні порушень ліпідного обміну у дітей та підлітків, хворих на вроджений гіпотиреоз, Музь В. А., Малиновська Т. М. (2011)
Пиоглитазон – препарат, снижающий риск инсульта, инфаркта миокарда и смерти: ключевая составляющая современного подхода к оптимальному лечению сахарного диабета 2-го типа (2011)
Михайличенко Т. Е. - Оптимизация диагностики диабетической энцефалопатии, Маньковский Б. Н. (2011)
Головач І. Ю. - Нейропатичний біль у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів та ефективність застосування Тебантину, Семенів І. П., Чіпко Т. М., Лазоренко О. О., Власенко А. М., Матійко В. М. (2011)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан жовчного міхура і жовчовивідних шляхів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2011)
Хабибуллина М. - Опыт ведения женщин с артериальной гипертензией в период пременопаузы на амбулаторном этапе (2011)
Орлик О. С. - Вплив клінічних характеристик хворих на цукровий діабет на розвиток діабетичної полінейропатії різного ступеня тяжкості, Маньковський Б. М. (2011)
Нобелівська премія з фізіології та медицини – 2011 (2011)
Цукровий діабет: новини (2011)
Перелік циклів тематичного удосконалення на 2012 рік (2011)
Ланських Є. В. - Розробка системи розрахунку параметрів мереж WiMax, Михальченко Д. О. (2014)
Ланських Є. В. - Підвищення надійності даних в системах хмарних обчислень, Литвиненко А. О. (2014)
Підгорний М. В. - Інформатизація виробничих процесів транспортної інфраструктури (2014)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційна технологія в оцінці конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів, Стеценко І. В., Позній В. В., Скакун Н. А. (2014)
Саух В. М. - Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного Інтернет-ресурсу, Оксамитна Л. П., Фесенко Т. В., Поздняков С. О. (2014)
Sharapov V. M. - The application of parallel oscillatory circuit in the circuits with piezoelectric transformer, Petrishchev O. N., Savin V. G., Bazilo K. V., Kisil T. Yu. (2014)
Сотула Ж. В. - Расчет акустического поля биморфного пьезоэлектрического излучателя (2014)
Лега Ю. Г. - Управління проектом в класі організаційно-технічних систем, Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. (2014)
Кожухівська О. А. - Розроблення системи підтримки прийняття рішень для оцінювання фінансових ризиків (2014)
Тарандушка Л. А. - Eкономіко-математична модель оптимізації процесу впровадження вищим навчальним закладом дистанційного навчання (2014)
Якименко Ю. Г. - Aналіз методів компенсації негативного впливу динамічного оточення на проект, Якименко Ю. Г. (2014)
Антонов А. С. - Анализ основных методов определения двуокиси азота в выбросах автотранспорта, Ишанин Г. Г. (2014)
Жицька Л. І. - Екологічна оцінка впливу функціонування АЗС на атмосферу міста Сміла (2014)
Рубан Д. П. - Дослідження впливу турбонаддуву на показники дизеля CY4102BZQ (2014)
Стеценко І. В. - Моделювання надійності технологічної машини, Титарчук А. О. (2014)
Вовк Р. Б. - Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів (2014)
Рудь М. П. - Розрахунок параметрів електронного потоку низькоенергетичної електронної гармати Пірса, Коваленко Ю. І., Годованець Я. В., Мацепа С. М., Канашевич Г. В. (2014)
Колісник А. М. - Розрахунок потужності генератора станції коронного розряду за допомогою комп’ютерної програми, Поляков С. П. (2014)
Поляков С. П. - О затратах на термоядерный абсурд, Калейников Г. Е., Беспалько С. А. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Формулирование целей, Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Технология анализа, Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. (2014)
Титул, содержание (2006)
Голодников А. Н. - О непараметрическом критерии Неймана – Пирсона для проверки сложной гипотезы об одном среднем (2006)
Вагис А. А. - Об одном информационном неравенстве в теории сложности задач оптимизации и процедур индуктивного вывода (2006)
Пепеляев В. А. - Об оценке эффективности оптимизационных метаэвристических стратегий (2006)
Ненахов Е. І. - Моделювання впливу зовнішніх цінових шоків на економіку України, Домрачев В. М., Бойко В. В. (2006)
Стецюк П. И. - Лагранжевая оценка для максимального разреза графа с заданными количествами вершин в обоих подмножествах разбиения, Березовский О. А. (2006)
Семенова Н. В. - Гарантирующие и оптимистические решения задач целочисленной оптимизации с выпуклыми квадратичными функциями ограничений (2006)
Шулинок И. Э. - Однородные натуральные арифметические графы с нечетным числом вершин, Каюров В. Ю. (2006)
Токарева О. Н. - К вопросу оптимизации нелинейных колебательных систем (2006)
Петренюк Д. А. - Існування кубічних розкладів графа (2006)
Лаптин Ю. П. - Некоторые задачи построения описанных эллипсоидов (2006)
Атоев К. Л. - Оптимальное управление нормализацией энергетического баланса клетки (2006)
Билецкий В. И. - Вычислительные особенности решения задач проектирования криволинейного профиля (2006)
Лавров Л. Г. - Расширение оптимизационной модели межотраслевого баланса для учета движения основных фондов и трудовых ресурсов, Карпец Э. П. (2006)
Бойко В. В. - Алгоритм допусков для решения задач комбинаторной оптимизации (ЗКО) , Гольденгорин Б. И., Кузьменко В. Н. (2006)
Горбачук В. М. - Свойства и сложность задач двухуровневого программирования, Шулинок Г. А. (2006)
Лиховид А. П. - Вычислительные эксперименты по применению R-алгоритмов для решения одного класса задач нелинейного программирования (2006)
Журбенко Н. Г. - Об одном методе расчета тепловых схем, Лаптин Ю. П. (2006)
Ненахов Э. И. - Экстремальные задачи с коническими ограничениями (2006)
Донец Г. А. - Алгоритмы раскраски плоских графов (2006)
Стецюк П. И. - Об уточнении лагранжевых двойственных оценок в бинарных и булевых квадратичных задачах, Пардалос П. М. (2006)
Пепеляева Т. А. - Об управлении финансовыми стратегиями на рынке ценных бумаг (2006)
Лега Ю. Г. - Багатоагентний підхід до побудови імітаційної моделі стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності, Прокопенко Т. О. (2013)
Стеценко І. В. - Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем, Василевська О. В. (2013)
Лисицына Е. С. - Генерация перестановок в стохастических генераторах (2013)
Щокін В. П. - Компенсація коливального характеру перехідних процесів в системах нейрокерування, Щокіна О. В. (2013)
Кочкарев Ю. А. - Метод реализации булевых функций с помощью ортогональных подинтервалов, Бурмистров С. В., Панаско Е. Н. (2013)
Utkina T. Yu. - Development of the multiple criteria model of qualitative assessment of modern pulse reflectometers (2013)
Lukashenko V. M. - Determination method of efficiency units for conditional similarity criterion, Chichuzhko М. V., Lukashenko D. А., Lukashenko V. А. (2013)
Нечипоренко О. В. - Классификационная схема моделей баз данных для лазерных технологических комплексов, Миценко С. А. (2013)
Нестеренко С. А. - Методика и инструментальные средства проектирования гетерогенных мультисервисных сетей в среде специализированной САПР, Иванова Л. В. (2013)
Al Sharif Waseem - Models and methods of test synthesis for multilevel network systems, based on Petri nets, Martynyuk A.N., Nesterenko S.A. (2013)
Sharapov V. М. - Сharacteristics improvement of the piezoelectric electro-acoustic transducers with additional contours, Sotula Zh. V., Bazilo К. V., Kunitskaya L. G., Salagor A. M. (2013)
Kisil T. Yu. - Improving the method of measurement of viscous peloid substances, Medvedeva E. Ya. (2013)
Петренко А. М. - Дифузійно-немонотонний розподіл часу безвідмовної роботи як найбільш адекватний закон для електричних установок (2013)
Костьян Н. Л. - Метод идентификации интегральных моделей линейных динамических объектов (2013)
Ситник О. О. - Застосування методу квадратур для чисельних розрахунків лінійних диференціальних рівнянь, Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2013)
Ключка К. М. - Моделювання динаміки електричних кіл на основі непараметричних інтегральних моделей (2013)
Сахно Є. Ю. - Управління механізмами фінансування енергоощадних проектів, Маргасов Д. В. (2013)
Гончаров А. В. - Оцінка амплітуди радіосигналу при асиметрично-ексцесній адитивній заваді із застосуванням усічених поліномів Кунченка, Уманець В. М. (2013)
Боровик А. І. - Спрощена методика розрахунку верстатних пристроїв на точність (2013)
Некоз О. І. - Дослідження інтенсивності зношування лез ножа вовчка, Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Хом’як А. В. (2013)
Жицька Л. І. - Оцінка стану поводження з відходами тукових виробництв (на прикладі ПАТ "Азот" м. Черкаси), Гончаренко Т. П. (2013)
Загоруйко Н. В. - Оцінка ризику розвитку анемії серед дітей молодшого кільного віку від вживання води з підвищеним вмістом нітратів в Черкаській області (2013)
Свояк Н. І. - Інвентаризація сміттєприймальних майданчиків міста Черкаси (2013)
Fabrikant I. I. - Theoretical studies of dissociative attachment: from gas phase to condensed phase (2000)
Kalinin A. P. - Study of elastic and inelastic atoms and molecules interaction by small angle fast molecular beam method (2000)
Bressi G. - Infrared emission induced by electrons moving in noble gases and liquids, Carugno G., Conti E., Del Noce C., Iannuzzi D., Borghesani A. F. (2000)
Szmytkowski Cz. - Recent progress in absolute total cross section measurements for electron scattering from molecular targets at low and intermediate energy range, Możejko P. (2000)
Zubek M. - Elastic and inelastic electron scattering by atoms and molecules in the backward direction (2000)
Goyer D. B. - Investigation of formation and annealing of radiation defects in III-V semiconductors under electron irradiation, Megela I. G., Gomonnai A. V., Azhniuk Yu. M. (2000)
Mason N. J. - Experimental studies of transient molecules by electron impact, Jones N. C., Kaminski L., Tegeder P., Kendall P. (2000)
Fabrikant I. I. - Theory of electron-molecule collisions in the sub-meV range (2000)
Maslyuk V. T. - The effect of elementary particles emission at the heavy nuclei fission fragments mass distribution, Parlag O. O., Lendel O. I., Marinets T. I., Bondarenko V. V. (2000)
Mason N. J. - Molecular spectroscopy probed by synchrotron radiation and electron scattering, Jones N. C., Kaminski L., Tegeder P., Kendall P. (2000)
Robouch B. V. - Ternary elemental zinc blende tetrahedra size, shapes, preferences as deduced from EXAFS observations, Kisiel A. (2000)
Bercha A. I. - Energy states and type of (GaAs)n/(AlAs)m short-period superlattices, Bogdan R., Glukhov K. (2000)
Cebulski J. - Magnetophonon Spectroscopy of ZnxCdyHg1-x-yTe, Polit J., Sheregii E. M. (2000)
Bandurin Yu. A. - Continuum radiation during ion bombardment of metals (2000)
Lengyel V. - Spin Effects in Quarkonia, Fekete Yu., Haysak I. (2000)
Snegursky A. V. - Threshold peculiarities of electron-impact dissociative ionization of polyatomic molecules: pyridine (2000)
Kapustey M. M. - The adiabatic three-particle shell model of nucleus, Khimich I. V., Plekan R. M., Pojda V. YU. (2000)
Kelman V. A. - Discharge in indium iodide vapor for laser on In 451.1 nm self-terminating transition, Rybak A. S., Shpenik Yu. O., Zhmenyak YU. V. (2000)
Możejko P. - Elastic cross section calculations for electron scattering on polyatomic molecular targets: XY4(X = C, Si, Ge; Y = H, F, Cl), XF6(X = S, W, U), C2F6 and C6Y6(Y = H, F), Żywicka-Możejko B., Szmytkowski Cz. (2000)
Olszewski R. - Electron impact excitation of nitric oxide, Zubek M. (2000)
Puga P. P. - Thermostimulated luminescence and X-ray luminescence in undoped Li2B4O7 single crystals, Hunda B. M. (2000)
Imre A. I. - Study of direct and resonance processes in collisions of electrons with atoms and ions (2000)
Shafranyosh I. I. - Measurement of cross section of superelastic electron scattering from magnesium, Marushka V. I. (2000)
Mielewska B. - Absolute differential cross sections for electron scattering in nitrogen in the angular range from 120° to 180°, Zubek M., King G. C. (2000)
Tomaka G. - Controlling of the thermal stress in the multiple quantum wells using magnetophonon spectroscopy, Sheregii E. M., Cebulski J., Sciuk W., Strupiński W., Dobrzański L. (2000)
Moroz V. - RHEED and EELS investigation of Pd/Al bimetallic system, Matolin V., Mašek K. (2000)
Bogachev G. G. - On the configuration mixing effects in the excitation of ZnII and CdII lines at electron-atom collisions (2000)
Borovik A. A. - Total electron excitation cross sections for low-energy autoionizing states in lithium, Krasilinec V. N., Zatsarinny O. I. (2000)
Chernyshova I. V. - Cross sections for slow electron scattering by cadmium atoms, Kontros J. E., Shpenik O. B., Szótér L. (2000)
Dudich M. I. - Doubly-charged ions formation during multiphoton ionisation of Ba atoms, Suran V. V., Bondar I. I. (2000)
Feyer V. M. - Peculiarities of slow electron scattering by Si-p(100) surface, Popik T. Yu., Shpenik O. B., Popik Yu. V., Erdevdy M. M. (2000)
Gomonai A. I. - Three-photon spectroscopy of neutral samarium, Kudelich O. I., Nemeth A. N. (2000)
Gomonai A. N. - Excitation of laser transitions from the 4d95s2 2D5/2,3/2- levels of Cd+ion in electron-ion collisions, Imre A. I., Vukstich V. S., Hutych Yu. I. (2000)
Simulik V. M. - Further development of the classical electrodynamical model of atom, Krivsky I. Yu. (2000)
Haysak M. I. - Hyperspherical approach in few-body systems, Dovhanich M. M., Onysko V. V. (2000)
Kurik M. V. - Studies of the bile crystallization structure for patients with liver pathologies, Siksai L. T., Bandurin O. Yu. (2000)
Bondar I. I. - Nonresonant mixing of metastable levels of Ba atoms by laser radiation, Suran V. V., Dudich M. I. (2000)
Guivan M. M. - Population density of B2∑+1/2 - state of mercury monobromide and monochloride in excimer radiation sources, Malinin A. N., Shimon L. L. (2000)
Борзих О. І. - Всеукраїнський науково-дослідний інститут захисту рослин в 30-ті роки ХХ сторіччя: недосліджені сторінки історії (2011)
Бакай І. Д. - Оцінка фітосанітарного стану посівів озимої пшениці в Північному Лісостепу та Південному Степу України (2011)
Бублик Л. І. - Eкотоксикологічна оцінка застосування фунгіцидів для захисту посівів люпину та сої, Балюх О. В. (2011)
Бублик Л. І. - Визначення піретроїдів у ріпаковій олії методом грх-мс на капілярних колонках, Крук І. В., Крук В. І. (2011)
Венгер В. В. - Несправжня борошниста роса хмелю та ефективність нового системного фунгіциду Акробат МЦ, в.г. проти неї (2011)
Венгер В. М. - Захист хмелю від великого люцернового довгоносика, Лукашевич Н. А. (2011)
Венгер О. В. - Вплив способів обробітку ґрунту в міжряддях хмільників на забур’яненість і урожайність культури (2011)
Волкова І. В. - Діагностика вірусу скручування листя картоплі за використання культури клітин ссавців, Бова Т. О. (2011)
Дмитрук О. О. - Ризики поширення вірусу аукуба мозаїки картоплі в агроценозах України, Тимошенко О. П., Коломієць Л. П. (2011)
Запольська Н. М. - Ураженість коренеплодів цукрових буряків хворобами при високій температурі (2011)
Конверська В. П. - Оцінка перспективності використання трихограми для контролю чисельності Grapholitha molesta Busk. у персикових садах в умовах Лісостепу України (2011)
Лісовий М. П. - Плямистості листя на ячмені ярому, Мовчан Ю. В. (2011)
Лісова Г. М. - Расовий склад популяції збудника бурої іржі пшениці в зоні Північного Лісостепу України в 2004—2007 роках (2011)
Лісовий М. П. - Піренофороз — прогресуюча хвороба озимої пшениці, Швець І. С. (2011)
Лютко Л. М. - Біологічні параметри озимої совки (Agrotis segetum Schiff.) при отруєнні інсектицидами (2011)
Михайленко С. В. - Захист ячменю ярого від хвороб листя (2011)
Москалець В. В. - Обґрунтування агрозаходів щодо покращення стану ґрунту та продуктивності тритикале озимого, Москалець Т. З. (2011)
Оничко В. І. - Шкідники тритикале ярого та роль мінеральних добрив у регулюванні їх чисельності, Коваленко О. А., Секун М. П. (2011)
Пилипенко Л. А. - Аналіз ймовірності інтродукції фітопаразитичних нематод з імпортованою продукцією (2011)
Пучков О. В. - Особливості формування карабідофауни (Coleoptera, Carabidae) на перелогах та в агроценозі озимої пшениці Північного Лісостепу України, Гаврилюк Н. М. (2011)
Сергієнко В. Г. - Вплив біологічних препаратів на активність окисно-відновних ферментів рослин томатів, Чергіна О. Д. (2011)
Сторчоус І. М. - Стійкість бур’янів до гербіцидів (2011)
Федоренко А. В. - Вплив сонячної активності на динаміку чисельності хлібних жуків, Федоренко В. П. (2011)
Трибель С. О. - Звичайний павутинний кліщ на смородині чорній, Бакалова А. В. (2011)
Трибель С. О. - Фітосанітарний стан агроценозів сої та інтегрований захист рослин, Стригун О. О. (2011)
Федорчук Н. А. - Якість шишок хмелю залежно від застосування пестицидів (2011)
Черній А. М. - Методика визначення резистентності тетраніхоїдних кліщів до акарицидів, Власова О. Г., Аньол О. Г. (2011)
Черній А. М. - Екологічні ніші і їх роль у формуванні фауни членистоногих яблуневого саду, Баликіна О. Б. (2011)
Вільчинська Д. В. - Дослідження посухостійкості рослин вченими Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ — початок ХХ століття) (2011)
Правила для авторів (2011)
Бабак О. Я. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні антигомотоксичних препаратів, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Гришко Л. Ю. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез интактных половозрелых крыс (2010)
Благодаренко Г. Б. - Особливості стану хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з субклінічною тиреоїдною дисфункцією (2010)
Бука Г. Ю. - Экспериментальное обоснование использования селективной периартериальной симпатэктомии в коррекции тонуса двенадцатиперстной кишки (2010)
Антипов Н. В. - Изучение влияния морфотипа крестца на функционирование пояснично-крестцового сочленения, Зубарев В. А. (2010)
Василенко И. В. - Морфологические особенности слизистой оболочки желудка при эрозивно-язвенном поражении у больных с хроническим панкреатитом и избыточной массой тела, Баланцова Э. Л. (2010)
Височин Є. В. - Вплив поліоксидонію на динаміку прозапальних цитокінів у крові підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. Мулік Є. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Гайко Г. В. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини в умовах аліментарного D-гіпо- та гіпервітаминозу в експерименті, Калашніков О. В., Апуховська Л. І., Калашніков А. В., Бруско А. Т., Василевська В. М., Безусяк А. І., Лотоцькая О. Ю. (2010)
Гарник Т. П. - Показникі мікрогемоциркуляції та цитокінового профілю крові у хворих на синдром психоемоційного вигорання при застосуванні комбінованого фітозасобу інтелану, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2010)
Гришко Л. Ю. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Грищенко Н. Г. - Динамика цитокинового профиля периферической крови у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием при индукции суперовуляции в программе экстракорпорального оплодотворения, Грищенко В. И., Чайка В. К., Гольцев А. Н., Геродес А. Г. (2010)
Гусак Є. В. - Мікроелементний склад довгих та мішаних кісток скелета в нормі, Погорєлов М. В., Ткач Г. Ф., Данильченко С. М., Бумейстер В. І., Гордієнко О. В., Сікора В. З., Суходуб Л. Ф. (2010)
Дєдух Н. В. - Перебудова кісткової тканини в ділянці імплантації титанових зразків з бактерицидними покриттями, Малишкіна С. В., Білоус В. А., Попова Н. Г. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность полиоксидония при ЛОР-заболеваниях у детей с частыми ОРВИ и влияние препарата на систему антиоксидантной защиты, Пересадин Н. А. (2010)
Єлізарова Т. О. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кузнєцова Л. В. (2010)
Ермоленко Т. А. - Профилактика структурно-функциональных изменений костной ткани на фоне терапии агонистом гонадотропин-рилизинг гормона, Игнатьев А. М., Тумасян К. П. (2010)
Журавльова Ю. П. - Індивідуальна анатомічна мінливість конвекситальної частини твердої оболони головного мозку людини (2010)
Икрамов В. Б. - Индивидуальная анатомическая изменчивость челюстно-лицевого аппарата у мужчин и женщин зрелого возраста (2010)
Кащенко С. А. - Морфологический анализ сперматогенеза половозрелых крыс (2010)
Kornieieva M. A. - Development of the cavernous sinus in the fetal period: a morphological study (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Зміни структурної організації нирки щурів на початковому етапі розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2010)
Лузин В. И. - Минерализация костей скелета при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Коротун В. А. (2010)
Мішалов В. Д. - Судово-медична оцінка інтоксикації метилоном, Ольховський В. О., Дунаєв О. В., Самохін А. В., Шечук М. М. (2010)
Пастухова В. А. - Корреляционные связи между органометрическими признаками органов репродуктивной системы под воздействием гипертермии и физической нагрузки, Санькова Л. Ю., Стклянина Л. В., Чистолинова Л. И. (2010)
Петрушанко Т. А. - Медикаментозная коррекция стоматологических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Емельянова Н. Ю. (2010)
Попович В. І. - Характер структурно-морфологічних змін в глотковому мигдалику при хронічному епіфарингіті Епштейн-Барр вірусної етіології, Геник Я. І., Багрій М. М., Лешак В. І., Пілецька Л. І. (2010)
Сак А. Е. - Структурные предпосылки дистрофических поражений инсерционного аппарата тел позвонков в условиях функциональных перегрузок, Сак Н. Н. (2010)
Сикора В. З. - Органогенез селезёнки половозрелых крыс при введении им гидрокортизона, Федонюк Л. Я. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність сучасного вітчизняного препарату лаферобіону при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності (2010)
Тєрьошин В. О. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні імуноактивного препарату поліоксидонію (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Ефективність використання сучасного імуноактивного препарату поліоксидонія у хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Малиш Л. Ф. (2010)
Торопчин В. І. - Показники системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Трофименко О. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Чащева О. Г. - Концентрація прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на морфологічні показники мікроциркуляторного русла у хворих на герпетичну хворобу (2010)
Щербань Н. Г. - Изучение биохимических механизмов и параметров токсичности флотационного коллектора в остром токсикологическом эксперименте, Мясоедов В. В., Шевченко Е. А., Кривонос К. А. (2010)
Лузин В. И. - Минеральный состав большеберцовой кости при имплантации в нее биогенного гидроксилапатита, насыщенного цинком в различных концентрациях, Грек О. А. (2010)
Обращение Ассоциации кардиологов Украины к Российскому кардиологическому обществу (2014)
Звернення президії та правління Асоціації кардіологів України до медичної спільноти України (2014)
Радченко Г. Д. - Перебіг артеріальної гіпертензії залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця, Муштенко Л. О. (2014)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба Г. О. (2014)
Березин A. E. - Предсказующая ценность C-реактивного протеина у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного мозгового ишемического инсульта, Лисовая O. A. (2014)
Nesukay E. G. - Treatment of stable angina in Ukraine: CLASSICA study (2014)
Бабий Л. Н. - Взаимосвязь между толерантностью к физической нагрузке, функциональным состоянием левого желудочка сердца и уровнем альдостерона в крови у больных, перенесших инфаркт миокарда, при длительном наблюдении, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Остапчук У. Ю., Кисилевич Л. Ф., Хоменко Ю. О., Следзевская И. К. (2014)
Жарінов О. Й. - Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом, Студнікова В. В., Надорак О. П., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Тыць С. Н. - Анализ деятельности региональной реперфузионной сети Луганской области, Гуков А. Г., Шаповалов Н. А., Некраса А. И., Луговсков А. Д., Перцова Ю. Г. (2014)
Батушкин В. В. - Изменения внутрисердечной гемодинамики и уровней провоспалительных цитокинов под влиянием зофеноприла и лизиноприла в постинфарктный период у больных с сопутствующей артериальной гипертензией, Ашдари М., Гема А. И., Комаревич Н. А. (2014)
Сычев О. С. - Определение дисфункции ушка левого предсердия у больных c фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Гетьман Т. В. (2014)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении десяти лет после кардиоверсии (2014)
Шевелёк А. Н. - Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на биоэлектрическую активность сердца у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий (2014)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G1639A гена VKORC1 в індивідуалізації терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Коваленко В. М. - Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю. (2014)
Clark A. L. - Альманах-2013: cерцева недостатність (2014)
До відома авторів (2014)
Кратт О. А. - Споживачі переваги послуг вищої освіти, Глазков О. Л. (2014)
Боголіб Т. М. - Освітній та науковий фандрайзинг в Україні (2014)
Ґудзь П. В. - Інтерактивні технології як аспект методики викладання економічних дисциплін (2014)
Василів В. Б. - Управління взаємовідносинами з споживачами освітніх послуг університету на основі CRM-систем, Швець Ф. Д. (2014)
Артюхіна М. В. - Маркетинг партнерських відносин в управлінні каналами розподілення освітніх послуг, Носульська Г. О. (2014)
Румянцев Н. В. - Гибкая производственная система с комбинированной переналадкой и потерей заказов (2014)
Медведева М. И. - Моделирование гибкой производственной системы с переналадкой, ненадежным оборудованием, потерей заказа и особым поведением в свободном состоянии (2014)
Подлужна Н. О. - Обґрунтування ролі знань в ефективному управлінні підприємством (2014)
Подлевська О. М. - Роль інтелектуального потенціалу в розвитку України (2014)
Кораблінова І. А. - Роль корпоративного навчання у формуванні компетенцій інфокомунікаційних компаній, Степаненко Я. В. (2014)
Донцова А. Ю. - Професійний розвиток як умова зростання конкурентоспроможності персоналу (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний інтелект у процесі трудової діяльності (2014)
Крикавський Є. В. - Система стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів, Добуш Ю. Я. (2014)
Тєлєтов О. С. - Напрями розвитку українських промислових підприємств в умовах світових інтеграційних процесів, Провозін М. В. (2014)
Нурманбекова Г. К. - Экономический механизм функционирования зернового рынка Казахстана (2014)
Кравченко Р. С. - Ретроспективный анализ форм сотрудничества государства и частного сектора в рамках концепции ГЧП (2014)
Чорноус О. І. - Управління зовнішнім боргом України: проблеми і шляхи ви¬рішення, Попова А. О. (2014)
Соловцова О. П. - Стратегічне планування розвитку міст: досвід країн Європи та Америки (2014)
Гранатуров В. М. - Проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь (2014)
Артьомова А. Ю. - Соціальна складова у механізмі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2014)
Перевозчикова Н. О. - Особливості формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Касьянова Н. В. - Рефлексивне управління діяльністю комерційного банку, Тарасова О. О., Сотнікова К. В. (2014)
Меліхов А. А. - Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств Донецького регіону (2014)
Чукурна О. П. - Особливості ціноутворення на продукцію машинобудування (2014)
Бородіна О. О. - Управління інвестиційним проектом вугледобувного підприємства в період його реалізації (2014)
Харченко В. А. - Управління грошовими потоками у процесі розвитку підприємства, Кравченко А. А. (2014)
Крикавський Є. В. - Маркетингові дослідження тенденцій ринку фармацевтичних препаратів, Косар Н. С., Питуляк Н. С. (2014)
Гриценко С. И. - Становление и развитие аграрной логистики в Украине (2014)
Кірносова М. В. - Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві (2014)
Савіна Н. Б. - Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни (2014)
Матюніна М. В. - Методичні засади оцінки ефективності управління маркетинговим потенціалом інтегрованих підприємств машинобудування, Бєда К. М. (2014)
Сініцина Т. А. - Формування системи маркетингової діяльності страхової компанії (2014)
Павелко В. Ю. - Оцінка рівня якості послуг аеропортового комплексу (2014)
Глубіцька Т. В. - Дослідження непрямих аспектів функціонування еколого-економічної системи підприємства (2014)
Фалевич А. С. - Экологический депозит в системе финансовых инструментов экономики природопользования (2014)
Борзих О. І. - Фітосанітарна безпека України (2012)
Афанасьєва О. Г. - Джерела стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб, Бойко І. А., Довгаль З. М., Голосна Л. М. (2012)
Бакай І. Д. - Ефективність застосування біостимуляторів та мікродобрив на посівах ярої пшениці У Північному Лісостепу України, Василенко М. Г., Тогачинська О. В. (2012)
Бублик Л. І. - Хроматографічні методи контролю якості плодових соків за критерієм залишкових кількостей пестицидів, Панченко Т. П., Чеботько Г. К. (2012)
Гуляк Н. В. - Родина коваликів (Elateridaе) на посівах кукурудзи (аналітичний огляд) (2012)
Дмитренко Н. М. - Роль ентомофагів у регулюванні чисельності листовійок — філофагів (2012)
Запольська Н. М. - Кореневі виділення рослин — фактор формування фунгістазису ґрунту, Шендрик К. М. (2012)
Ігнат В. В. - Прогноз чисельності кравчика-головача, Бахмут О. О. (2012)
Кавецький В. М. - Вплив фосфорних добрив на швидкість метаболічних процесів в озимій пшениці та детоксикацію гліфосату, Юрченко Т. В., Кавецький С. В. (2012)
Ковалишина Г. М. - Насіннєва інфекція зерна пшениці озимої та захист від неї, Муха Т. І., Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З., Заїма О. А. (2012)
Константинова М. С. - Зменшення пестицидного навантаження при захисті виноградного розсадника від ґрунтових шкідників (2012)
Крючкова Л. О. - Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу, Грицюк Н. В. (2012)
Лісова Г. М. - Експресія генів стійкості пшениці до збудника бурої іржі в умовах Лісостепу України в 2000—2010 рр. (2012)
Мар’юшкіна В. Я. - Проблеми збереження біорізноманіття на закрайках полів як результат антропогенної трансформації рослинності, Ярошенко Л. М. (2012)
Москалець В. В. - Продуктивність агрофітоценозу тритикале озимого залежно від конкурентного впливу бур’янів, Москалець Т. З. (2012)
Нагорна Л. В. - Ефективність дії фунгіцидів та їх сумішей проти хвороб абрикоса (2012)
Пилипенко Л. А. - Основи фітосанітарного контролю продукції, що імпортується до України (2012)
Подберезко І. М. - Моніторинг амброзії полинолистої та динаміки засміченості нею території України (2012)
Рубан М. Б. - Трипси — небезпечні шкідники зернових злакових культур, Біляк С. М., Лікар Я. О. (2012)
Секун М. П. - Неонікотиноїди в аграрному виробництві (2012)
Сергієнко В. Г. - Вплив сортових особливостей на розвиток сухої плямистості картоплі, Богданович С. В. (2012)
Сігарьова Д. Д. - Комплексне ураження сільськогосподарських культур грибами і нематодами, Калатур К. А. (2012)
Скрипник Н. В. - Структура популяції збудника фітофторозу томатів (2012)
Сторчоус І. М. - Актуальна та потенційна забур’яненість посівів озимої пшениці (2012)
Таранухо Ю. М. - Жовта плямистість малини, Таранухо М. П., Китаєв О. І., Кривошапка В. А. (2012)
Ткаленко Г. М. - Біоконтроль поширення основних хвороб салату-латуку в закритому ґрунті (2012)
Топчій Т. В. - Стійкі сорти озимої пшениці і їх роль в регулюванні чисельності сисних фітофагів (аналітичний огляд) (2012)
Трибель C. О. - Хімічний метод: успіхи — проблеми — перспективи, Стригун О. О. (2012)
Устінова А. Ф. - Натуралізація та акліматизація адвентивних рослин в умовах вторинного ареалу (2012)
Ящук В. У. - Фітогормони в овочівництві, Дульнєв П. Г., Ковбасенко Р. В., Фурман В. А., Ковбасенко В. М. (2012)
Лисенюк О. Ю. - Попелиці кісточкових насаджень, Федоренко В. П. (2012)
Дейнека О. А. - Фітосанітарний моніторинг західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в Луганській області, Старченко С. В., Арістова А. І. (2012)
Костюк Л. А. - Економічна оцінка застосування нової системи захисту суниці проти білої плямистості в умовах Центрального Лісостепу України, Русін О. О. (2012)
Малиш І. Ю. - Довгоносики родини Apionidae на посівах конюшини, Федоренко В. П. (2012)
Куян В. Г. - Закономірності накопичення важких металів у насадженнях яблуні протягом періоду вегетації, Овезмирадова О. Б. (2012)
Правила для авторів (2012)
Анненкова Е. С. - Флорентийський миф Евдокии Ростопчиной (2014)
Атрошенко Г. І. - Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева, Дьяченко Н. С. (2014)
Ачкан Л. С. - Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець (2014)
Бикова Т. В. - Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" – "чужий" у "гуцульському" тексті початку ХХ століття (2014)
Бокшань Г. І. - Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" (2014)
Бондар Л. О. - Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня…": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій (2014)
Васильців Я. Б. - Іспанські зацікавлення Володимира Самійленка (2014)
Венгринюк Х. Ю. - Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" (2014)
Горболіс Л. М. - Україноцентризм життєтворчості Григорія Костюка (2014)
Грищенко О. В. - Архітектурна візія Києва в романі "Місто з химерами" О. Ільченка (2014)
Гурдуз А. І. - Міфопоетика "жіночого" містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні (2014)
Гуцол М. І. - Рецепція традиційного сюжету "подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією (2014)
Данильчук О. М. - Взаємозв’язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінґа (за романами "Керрі" та "Мертва зона") (2014)
Дмитренко В. І. - Оніричний простір повісті "Смерть" Б. Антоненка-Давидовича (2014)
Журба С. С. - Жанровий еклектизм українського авангардного роману (2014)
Елисеенко А. П. - Публикация глав романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" в оценке критики (журнал "Числа" 1930–1934 гг.) (2014)
Зварич О. Р. - Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") (2014)
Ільків А. В. - Між двох світів: поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського (2014)
Йолкіна Л. В. - Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави, Чорнобаєв О. В. (2014)
Кавун Л. І. - Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" (2014)
Кандюк-Лебідь С. В. - Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах (2014)
Капура О. М. - Фольклоризм ліричної поезії Михайла Старицького та Андрія Малишка (2014)
Кірячок М. В. - Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" (2014)
Кравченко Я. П. - Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остен (2014)
Ледняк Ю. В. - Образна система драми Ж. Ануя "Медея", Ледняк Г. В., Скорик А. О. (2014)
Лисак В. С. - Героїчне й трагічне минуле України у творчому моделюванні А. Малишка і В. Чапленка (2014)
Лищенко Н. Ф. - Одесский городской текст и карнавальная традиция (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського