Білинська М. М. - Основні напрями співпраці міжнародних організацій з органами державної влади України в забезпеченні права дитини на охорону здоров’я, Жилка К. І. (2013)
Криворучко Ю. М. - Правовий механізм регулювання взаємодії органів державної влади з громадськістю (2013)
Мерзляк А. В. - Інституціональний механізм державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України: сутність та складові, Гурбик Ю. Ю. (2013)
Ткач Є. Ю. - Напрями оптимізації вітчизняної сфери охорони здоров’я в Україні (2013)
Бікулов Д. Т. - Порівняння показників місцевих бюджетів промислових регіонів України (2013)
Козаченко Ю. П. - Джерела фінансування місцевого самоврядування (2013)
Вараниця А. С. - Демографічна ситуація в Україні як об’єктивна умова розробки та здійснення державної молодіжної житлової політики (2013)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (2013)
Круглий стіл "Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк М. - Гідрогеохімічна характеристика силурійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину в контексті проблеми "сланцевого” газу, Паньків Р., Медвідь Г. (2013)
Нестеренко М. - Фільтраційна неоднорідність порід-колекторів та її вплив на нафтогазонасичення продуктивного розрізу Субботінського нафтового родовища, Владика В., Балацький Р., Колодій І. (2013)
Безручко К. - Вплив катагенетичного чинника на колекторські властивості та газонасиченість пісковиків Донбасу (2013)
Герльовський Ю. - Глибини утворення нафти Субботінського родовища на Прикерченському шельфі Чорного моря (за співвідношенням ізомерів бутану), Колодій І. (2013)
Любчак О. - Вплив термічної історії катагенезу природних бітумів на перерозподіл ізотопів вуглецю між структурними одиницями алканів, Хоха Ю. (2013)
Хоха Ю. - Геолого-геохімічні та геотехнологічні особливості торф’яних родовищ Львівської області, Яковенко М., Лук’янчук Д. (2013)
Максимук С. - Вуглеводневі гази приповерхневих відкладів Ліпчанської площі Закарпатського прогину (2013)
Галамай А. - Умови соленагромадження в Передкарпатському баденському солеродному басейні (дослідження процесу кристалізації придонних кристалів галіту) (2013)
Ступка О. - Тектонічне районування Українських Карпат: сучасний стан, проблеми (2013)
Кушнір С. - Геохімічні і гідрогеологічні особливості Локачинського газового родовища (Львівський палеозойський прогин), Кость М., Паньків Р., Сенів О., Козак Р. (2013)
Павлюк М. - Міжнародна конференція "Сланцевий газ як енергетичний міст – від горючих копалин до зеленої енергії”, Колтун Ю., Куровець І. (2013)
Пам’яті Романа Степановича Копистянського (2013)
Пам’яті Юрія Васильовича Стефаника (2013)
Пам’яті Романа Григоровича Макітри (2013)
Козлов Д. В. - Київський митрополит Володимир: становлення особистості (2013)
Побережник О. О. - Образ Києва в житті та творчості Андрія Миколайовича Муравйова (2013)
Хитровська Ю. В. - Відчуження українського правобережного селянства від православної церкви у першій половині XIX ст. (2013)
Ховрич С. М. - Відрядження українських учених як важлива складова міжнародних наукових зв’язків у другій половині XIX — на початку XX ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини) (2013)
Удод О. А. - Модернізація і становлення української нації, Юрій М. Ф. (2013)
Кругляк М. Е. - Самогубства як вияв духовної кризи студентства підросійської України на початку ХХ ст. (2013)
Цецик Я. П. - Аграрні відносини на Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2013)
Малюта О. В. - Український ринок в економічних системах Російської та Австро-Угорської імперій другої половини XIX — початку XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості) (2013)
Пилипенко О. Є. - Експорт цукру з українських земель Російської імперії до Персії напередодні й у роки Першої світової війни (2013)
Мартинюк О. В. - Російський націоналізм початку ХХ ст. на Правобережжі в контексті виборів до Державної думи (2013)
Махінько А. І. - З історії кадетських корпусів в Україні (2013)
Герасименко М. В. - Військовий міністр УНР Олександр Жуковський: малодосліджені сторінки діяльності (2013)
Гриневич Л. В. - Український голод 1928–1929 рр. у радянському пропагандистському дискурсі (2013)
Cipko S. - Time Capsule: Michael Luchkovich And The Famine (2013)
Гнатюк Н. Ф. - Будівництво та реконструкція комунального господарства Києва — нової столиці Радянської України (1934–1940 рр.) (2013)
Рамазанов Ш. Ш. - СРСР — Німеччина: хто планував розпочати війну?, Ігнатова Л. Р. (2013)
Медведовська А. Ф. - До питання про сучасну українську історіографію Голокосту (2013)
Скуратовський А. К. - Валентин Михайлович Бережков — людина дивовижної долі, Янковий В. В. (2013)
Головко В. В. - Антикризові заходи у гірничо-металургійній галузі України (1999–2002 рр.): історія та наслідки (2013)
Лисенко С. І. - Діалог культур і проблема українського євразiйства в сучасній українській iсторіографiї (2013)
Клюйков Р. С. - Ідеальний алгоритм індукції, Клюйков С. Ф. (2013)
Бикова Т. Б. - Нова книга і нові підходи у дослідженні проблематики голоду (2013)
Костилєва С. О. - Про п’ятий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 14 грудня 2012 р.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ткачук В. А. - Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах Київської митрополії XVI–XVII ст. (2013)
Єгоров В. В. - Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х — 1880-х рр. (2013)
Сажок О. В. - Бібліотечна діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства у 90-х рр. ХІХ ст. (2013)
Смишляк А. В. - Церковна музика та церковно-хорове виконавство останньої чверті XIX ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського) (2013)
Малюта О. В. - Становлення української наукової природничо-технічної термінології на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії у XIX — на початку XX ст. (2013)
Лановюк Л. П. - Славетні імена: перші декани сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту (2013)
Зенич І. В. - Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Київщині (2013)
Попов В. Ж. - Мешканці міст України в умовах зміни влади у 1917–1920 рр. (2013)
Кушнір В. К. - Видатний учений Микола Миколайович Боголюбов (2013)
Сосніна К. В. - Організація дитячих екскурсій в УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги) (2013)
Гриневич Л. В. - Український голод 1928–1929 рр. як наслідок радянської голодотворної політики (2013)
Корогодський Ю. М. - Голод у єврейських землеробських колоніях України (1932–1933 рр.): історіографія проблеми (2013)
Рамазанов Ш. Ш. - Причини поразки Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни, Ігнатова Л. Р. (2013)
Костючок О. В. - Функціонування Софійського заповідника в роки нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2013)
Курьянович А. В. - Особенности избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва (1990 г.) (2013)
Лихолат А. О. - Тенденції розвитку науково-технологічної сфери України на сучасному етапі (2013)
Лисенко С. І. - Природа литовсько-руської державності в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи (2013)
Боєва С. Ю. - Основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва в сучасній Україні (2013)
Махінько А. І. - Становлення профільної школи у сучасній Україні: проблеми і перспективи (2013)
Махно О. В. - Відмова України від ядерного статусу та ствердження позитивного міжнародного іміджу держави (2013)
Шпак В. І. - Українське книговидання на межі тисячоліть (2013)
Щупак І. Я. - Книга про невідомий голод 1928–1929 рр. (2013)
Костилєва С. О. - Про українських благодійників часів Великого голоду 1932–1933 рр. (2013)
Погорєлов А. А. - Нова книга на актуальну тематику Другої Світової війни (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тахташова Д. Р. - Клинико-психопатологические закономерности формирования суицидального поведения в структуре депрессивного эпизода биполярного аффективного расстройства (2014)
Кришталь Є. В. - Сексуальні розлади та особливості поведінки у хворих на депресію, Луценко О. Г., Марченко В. Г. (2014)
Герасименко Л. А. - Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин (2014)
Луценко О. Г. - Стилі виховання, особливості психо- і сомато-сексуального розвитку пацієнтів із біполярним афективним розладом, Лісовик Д. О. (2014)
Пірогов І. Ф. - Клінічні особливості диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок уживання психоактивних речовин (2014)
Кирєєва О. М. - Особливості предикторів повторного епізоду рекурентного депресивного розладу у продромальному періоді (2014)
Rакнмаn L. V. - Clinical and therapeutic levels of pathomorphosis of treatment-resistant depression, Маrкоvа М. V. (2014)
Дроздова И. В. - Артериальная гипертензия в фокусе психокардиологии, Степанова Л. Г., Яковенко Н. А., Емец М. Н. (2014)
Омельянович В. Ю. - Влияние социально-психологических фрустрирующих факторов на структуру личностной семантической самооценки сотрудников органов внутренних дел (2014)
Слюсарь В. В. - Диагностика ургентной аддикции у работников негосударственных предприятий с различными донозологическими паттернами употребления психоактивных веществ (2014)
Лакинський Р. В. - Клініко-психопатологічні і психодіагностичні особливості осіб із депресіями, які скоїли суїцидальні спроби (2014)
Бєляєва О. Е. - Модель медико-психологічного супроводу підлітків із ожирінням, Маркова М. В. (2014)
Кришталь Т. В. - Функциональность семьи при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у женщин (2014)
Синіцька Т. В. - Індивідуально-психологічні особливості студентів з адиктивною поведінкою (2014)
Храмцова В. В. - Психологическая составляющая индивидуальных программ реабилитации пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Погорелко О. В. - Психологічні предиктори в генезі аутоагресивної поведінки підлітків (2014)
Чистова О. О. - Особливості подружньої взаємодії у жінок із генітальним ендометріозом (2014)
Хоржевський В. В. - Визначення механізмів розвитку порушень функціональності сім'ї за безпліддя у чоловіків (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід лікування хворих на псоріаз із використанням аутогенних тренінгів як ефективного методу психокорекції (2014)
Страшок О. А. - Процессы свободнорадикального окисления и формирование неспецифических адаптационных реакций при алкогольном абстинентном синдроме (2014)
Захарова А. Н. - Продукты окисления белков и липидов при острой алкогольной интоксикации и синдроме алкогольной зависимости (2014)
Малев А. Л. - Сравнительный психометрический анализ когнитивных расстройств вследствие сосудистых заболеваний головного мозга, Товажнянская Е. Л., Захарова А. Н., Калиберденко В. Б. (2014)
Voronkova V. G. - Receptions of human dimension in the context of anthropological discourse of humanistic management (2014)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Філософсько-історичні витоки концептуалізації наративного історіописання (2014)
Пунченко О. П. - Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні (2014)
Савченко С. В. - Теоретико-исторические основания становления информационного общества как нового типа общества "знаний" (2014)
Сеник Р. М. - Мова як суб’єкт і об’єкт філософії (2014)
Богаченко В. В. - Творчість як основний модус самовдосконалення особистості в умовах сучасних соціокультурних трансформацій (2014)
Путров С. Ю. - Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Хлєбнікова А. А. - Методологія аналізу мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору (2014)
Попов С. М. - Розвиток теорії автопоезису як суперпозиція дії зворотних зв’язків у складних соціальних геополітичних системах (2014)
Кучера Т. М. - Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України: соціально-філософський аналіз (2014)
Білогур В. Є. - Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості (2014)
Троїцька О. М. - Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання (2014)
Сидоренко С. В. - Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст (2014)
Мельник В. В. - Соціально-філософська концептуалізація мегасоціуму як глобального організму в контексті синергетичної методології (2014)
Осипенко Л. О. - Моделювання інформаційно-комунікативного процесу складних соціальних систем (2014)
Воропаєва В. Г. - Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст (2014)
Кивлюк О. П. - Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти (2014)
Сташкевич О. О. - Роль інтелектуальних потреб в розвитку особистості (2014)
Рыжкова Д. С. - Враждебность как фактор формирования идентичности (2014)
Філіппов В. Л. - Деконструкція культури у философемах Дерріди (2014)
Бех Ю. В. - Технології управління інтелектуальним капіталом в організації (2014)
Швець Д. Є. - Когнітаріат в системі управління вищою освітою Німеччини як джерело соціальної раціональності (2014)
Сапа Н. В. - Державне регулювання інноваційно-технологічним розвитком України як один із напрямів виходу із кризи (2014)
Малахова Ж. Д. - Состояние аграрного сектора экономики Украины (2014)
Наші автори (2014)
Воропаєва Т. - Витоки української ідентичності (2008)
Пасько І. - Наукові школи в українському "провінційному" й "столичному" вимірі: культурологічний аспект (2008)
Шептицька Т. - Феномен "тутешності" в українській літературі 1920-1930-х років (2008)
Петрушкевич М. - Проблема мудрості у системі "Схід – Захід" (2008)
Шевчук Д. - Постмодерний стан культури: пропозиція концептуального осмислення (2008)
Шевчук К. - Концепція твору мистецтва в естетиці Романа Інгардена (2008)
Надюкова О. - Феномен страху в японській культурі на прикладі сучасного кіно (2008)
Карповець М. - Місто в просторі і простір в місті (2008)
Щеглова Н. - Витоки кіберпанку в сучасній культурі (2008)
Янковська Ж. - М. В. Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами) (2008)
Ємець Т. - Пріоритети засновників та реалії сьогодення (з історії НАНУ) (2008)
Сорочук Л. - Архаїчні смисли фольклорно-обрядової традиції в етнокультурні українців (2008)
Маключенко В. - Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком) (2008)
Терещук В. - Особливості весільної обрядовості на Рокитнівщині (за матеріалами зібраними у селах Глинне, Залав’я та Рокитне) (2008)
Смирнова Т. - Магнатські маєтки – культурно-мистецькі осередки Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століть (2008)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Сташенко М. О. - Відомий і невідомий Шевченко (2014)
Гавриш І. І. - Комплекс методик дослідження сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності (2014)
Євтодюк А. В. - Аксіологічні засади сучасної системи освіти України (2014)
Нечипорук О. В. - Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога (2014)
Павленко Л. П. - Як утворюються слова в українській мові (2014)
Семенова О. В. - Професіоналізм учителя образотворчого мистецтва у вимірах художньо-творчої компетентності (2014)
Смольська Л. М. - Одухотворений прагматизм як напрямок соціального дизайну в полі уваги післядипломної освіти (2014)
Соловей Л. А. - Діагностика рівнів сформованості інтонаційного самоконтролю студентів мистецьких факультетів (2014)
Ханіна М. О. - Побудова системи корпоративної освіти як складової конкурентного потенціалу установи (2014)
Щоголєва Л. О. - Моніторинг якості освіти: теоретико-методологічний аспект (2014)
Якубовська М. С. - Архетип творчості Василя Гея як парадигма формування культурологічної компетенції студентів технічних університетів (2014)
Васильчук Н. В. - Освітній моніторинг як метод управління якістю науково-методичної роботи (2014)
Ірійчук С. С. - Адаптація першокласника до англомовного спілкування (2014)
Никитюк Л. М. - Закріплення знань про корінь слова і спільнокореневі слова (2014)
Іванців М. І. - Методичні підходи до ознайомлення молодших школярів із функціональною залежністю в процесі роботи над складеними типовими задачами (2014)
Савош В. О. - ІІ етап LI Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Кобель Г. П., Сокол Н. П. (2014)
Прокопів Н. А. - Розвиток графічних умінь і навичок учнів як засіб корекції проявів девіантної поведінки (2014)
Гребенюк М. П. - Двічі лауреат Нобелівської премії (2014)
Челноков М. - Феномен тунанлегів (2014)
Гетьман В. - Етнос як географічне явище (2014)
Момот Т. - Етнологія міста в Україні: становлення та історія (2014)
Зюбровський А. - Етап перебування хліба у печі в традиційному хлібопеченні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ–ХХ столітті (2014)
Конопка В. - Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України (2014)
Федечко Х. - Традиційні народні вірування і повір’я про гуцульського скрипаля (2014)
Кривенко А. - Осика в традиційних демонологічних уявленнях волинян (на основі польових етнографічних матеріалів) (2014)
Конта Р. - Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект (2014)
Заруба М. - Образи польських королев в "Хроніці Польщі" Яна Длугоша: особливості джерела та його інформаційний потенціал (2014)
Литвинчук Н. - Лозоплетіння на Сумщині: історія розвитку та сучасний стан (2014)
Бондаренко О. - Дослідження економічного розвитку міст Російської імперії в 1775–1870 рр. у радянській історіографії (2014)
Кудінов Д. - Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір (2014)
Кудінова (Скоряк) А. - Дослідження українських ярмарків ХІХ – початку ХХІ ст. у статтях збірника наукових праць "Етнічна історія народів Європи" (2014)
Терес Н. - Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна, Кравчук М. (2014)
Коваленко Н. - Сільськогосподарські з’їзди та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Козій В. - Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Бишовець І. - Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови (2014)
Дем’яненко А. - Олександр Зінов’єв: становлення ученого, письменника, громадянина (радянський період) (2014)
Кошіль Г. - Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження (2014)
Юрченко В. - Вплив ярмаркування на розвиток галузей народного господарства України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Коробка М. - Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2014)
Машкевич С. - Київський трамвай у період Першої світової війни (2014)
Трохименко О. - Історична пам’ять як складова німецької етнонаціональної свідомості (2014)
Харченко Н. - Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф. А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Палієнко О. - Науково-організаційна робота академіка В. В. Фролькіса в Академії медичних наук України (1993–1999 рр.) (2014)
Ігнатенко І. - "Ідеальна жінка": уявлення про жіночу красу в СРСР у 1920–1930-ті роки, Оприско О. (2014)
Молоткіна В. - Комсомол як філія комуністичної партії в українському молодіжному русі в 1920–1930-і рр. (2014)
Васильєва М. - Матеріали демографічної статистики та їх інтерпретація у дослідженні молодої сім’ї в поліетнічному складі населення Одещини (2014)
Деркач С. - Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI століття (2014)
Автушенко І. - Міжнародні програми соціально-професійної адаптації звільнених військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція наукового обґрунтування автоматизації біблотек вищих навчальних закладів України (2014)
Щербак Є. - Зміна гендерних ролей у сучасних хореографічних практиках (2014)
Гончаров О. - Міжнародна науково-практична конференція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", Терес Н. (2014)
Наші автори (2014)
Бабінець Л. С. - Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології, Галабіцька І. М. (2013)
Бассов О. І. - Основні принципи лікування післяопераційних ран у практиці лікаря загальної практики/сімейної медицини: сучасний погляд на проблему, Соболєв Д. В. (2013)
Бігуняк Т. В. - Клініко-генетичні особливості фенілкетонурії (2013)
Корицький Г. І. - Oрганізація гастроентерологічної служби в тернопільській області: реалії та перспективи (2013)
Христич Т. М. - Деякі питання клінічного перебігу хронічного легеневого серця, Телекі Я. М., Багрій В. М., Волощук В. М., Крайс І. І. (2013)
Ляхович Р. М. - Ускладнена торакальна травма: сучасні підходи до діагностики та надання екстреної догоспітальної медичної допомоги згідно з клінічними протоколами (2013)
Акермі Ж. - Стан мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у хворих різних вікових груп з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2013)
Буртняк А. М. - Довготривалий прогноз у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю, Іркін О. І. (2013)
Вакалюк І. І. - Стан толерантності до фізичних навантажень залежно від типу інсулінемії у хворих із метаболічним синдромом і постінфарктним кардіосклерозом (2013)
Вакуленко Д. В. - Вплив диференційованого масажу на фрактальний портрет хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта (2013)
Воронцова Л. Л. - Інтегральні показники лейкограми периферійної крові у хворих на ішемічну хворобу серця після аортокоронарного шунтування та стентування коронарних артерій, Кривохацька Ю. О., Діденко С. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація вставного відділу великих слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Гривенко І. С. - Антропометрія та сонографія щитоподібної залози у дітей різних вікових груп та їх місце у профілактиці йододефіцитних захворювань, Гривенко С. Г., Барановський Ю. Г., Томін В. А., Глотов А. Ю. (2013)
Гудима А. А. - Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями, Ляхович Р. М., Джус М. Я., Кіцак Я. М. (2013)
Давидчак О. З. - Прогностичні критерії локальних клінічних симптомів хронічного періодонтиту в патогенезі постекстракційних альвеолітів, Черкашин С. І. (2013)
Данильчук Г. О. - Вплив комплескного лікування на функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей з пролапсом мітрального клапана, які часто хворіють на респіраторні захворювання (2013)
Катеренчук І. П. - Вплив вазостату і кораргіну на показники вазорегулювальної функції судинного ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу, Погребняк О. О. (2013)
Ковальов С. В. - Похідні фенолкарбонових та гідроксикоричних кислот видів ожини (2013)
Корнага С. І. - Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень під час підтримувальної фази лікування (2013)
Коцаба Ю. Я. - Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Матюха Л. Ф. (2013)
Лісничук Н. Є. - Морфологічний стан артикулярних та періартикулярних тканин великих суглобів при експериментальному ураженні підшлункової залози, Волков К. С., Демків І. Я. (2013)
Магулка І. В. - Поетапна реабілітація пацієнтів з наслідками перенесеного внутрішньомозкового крововиливу (2013)
Мерецький В. М. - Морфологічні зміни у внутрішніх органах у періоді ранніх проявів після черепно-мозкової травми за умов цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Мисула І. Р. - Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих на остеоартроз, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Салайда І. М., Левицька Л. В., Коваль В. Б., Лавріненко О. М. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Вивчення локального органного кровотоку шлунково-кишкового тракту у хворих із синдромом портальної гіпертензії, Дзюбановський І. Я., Романюк Т. В. (2013)
М’якінькова Л. О. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь (2013)
Одрехівська І. А. - Морфофункціональний стан елементів скронево-нижньощелепних суглобів при захворюванні на артроз, Черкашин С. І. (2013)
Павлов С. В. - Вплив тіольних антиоксидантів на розвиток мітохондріальної дисфункції при моделюванні гострої ішемії головного мозку (2013)
Палій І. Г. - Нові можливості фітотерапевтичної корекції біліарного сладжу у хворих з патологією жовчного міхура, Заїка С. В., Парік Сундер Лал, Ліфанов А. В. (2013)
Петринич О. А. - Застосування комбінації S-амлодипіну з лізиноприлом у хворих на гіпертонічну хворобу у практиці сімейного лікаря (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічна структура м’язової тканини та імуногістохімічна характеристика ангіогенезу після трансплантації аспірату кісткового мозку та гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки за умов експериментальної ішемії, Домбровський Д. Б., Паляниця С. С., Панченко Л. А., Сірман В. М. , Шаблій В. А. (2013)
Семенова С. В. - Альтернативні підходи до вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу (2013)
Сергєєв С. В. - Фармакотерапія анемічного синдрому у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання (2013)
Стоєва Т. В. - Апаратне очищення повітря в реабілітації дітей з бронхіальною астмою: динаміка топічних показників, Зубаренко О. В., Кравченко Л. Г., Бондаренко Т. О. (2013)
Шимон В. М. - Реабілітаційно відновне лікування при ушкодженнях гомілковостопного суглоба, Шерегій А. А. (2013)
Шимон В. М. - Синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки і його вплив на колінний суглоб при остеоартрозі, Пушкаш І. І. (2013)
Ярема Н. І. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, вегетативні та метаболічні порушення у хворих на іхс у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Федонюк Л. Я. - Малі форми клапанної дисплазії, їх роль у розвитку набутих вад серця, Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П., Семенюк Т. О. (2013)
Ілащук Т. О. - Роль основних біомаркерів некрозу та запалення в розвитку хронічної серцевої недостатності у післяінфарктному періоді через 1 рік спостереження (2013)
Камінська М. О. - Обґрунтування використання опіоїдних пептидів для оптимізації процесу регенерації травматичного дефекту кістки (2013)
Безпалова Н. М. - Зміни антропометричних показників у дівчат-студенток з переважанням нормотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи під дією фізичних навантажень (2013)
Андріюк Л. В. - Мануальна краніотерапія в лікуванні цефалгій, Якимович В. В., Пилипчук І. Й. (2013)
Бойко Т. В. - Взаємозв’язок між ступенем остеодефіциту й ендогенною інтоксикацією у хворих на хронічний гастродуоденіт (2013)
Борисенко Н. В. - Вегетативна дисфункція та варіабельність серцевого ритму у хворих з метаболічним синдромом, Катеренчук І. П., Ярмола Т. І. (2013)
Буряк В. В. - Корекція прозапальної активації у хворих на серцеву недостатність, Візір В. А., Попльонкін Є. І. (2013)
Довганич Ю. Є. - Вивчення частоти ураження патогенними штамами helicobacter pylori у хворих на диспепсію, Колесник П. О. (2013)
Ждан В. М. - Лікування порушень мікробіоценозу порожнини рота в практиці сімейного лікаря, Бабаніна М. Ю., Бабаніна С. М., Лебідь В. Г., Кошка О. Я. (2013)
Журавльова Л. В. - Спосіб лікування хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та хронічного гепатиту токсичного генезу, Тимошенко Г. Ю. (2013)
Казанцева Т. В. - Mетаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром, Білецький С. В., Петринич О. А. (2013)
Колесник П. О. - Поширеність респіраторних алергічних захворювань серед населення м. Ужгород в залежності від наближеності місця проживання до автомагістралей, Петріщак В. В. (2013)
Кулемзіна Т. В. - Застосування немедикаментозних методів при лікуванні та реабілітації пацієнтів з ураженнями суглобів, Красножон С. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану у хворих на цироз печінки (2013)
Решетилов Ю. И. - Отоларингологические проявления при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, Коляда Н. А., Кузнецова Л. Ф., Редько И. И., Проценко Н. Н. , Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В. (2013)
Самогальська О. Є. - Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом, Олійник Н. М., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Гаріян М. П., Мерецька І. В. (2013)
Стародуб Є. М. - Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря, Шостак С. Є., Боровик І. О., Бенч Т. С. (2013)
Тюріна В. Ф. - Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі, Самогальська О. Є., Марків І. М., Гаріян М. П. (2013)
Бакалюк Т. Г. - Особливості застосування методів фізичної реабілітації у хворих з остеоартрозом колінних суглобів із зниженною щільністю кісткової тканини в санаторних умовах (2013)
Сміян С. І. - Оцінка кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з остеоартрозом на тлі метаболічного синдрому, Гусак С. Р., Даньчак С. В., Соліляк О. В. (2013)
Швед М. І. - Особливості антиоксидантного захисту у хворих у віддаленому періоді інфаркту міокарда в поєднанні з остеоартрозом, Прокопович О. А., Мартинюк Л. П., Сидоренко О. Л., Михайлів Л. М., Гурський В. Т., Марцинкевич Т. В. (2013)
Шимон В. М. - Синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки і його вплив на колінний суглоб при остеоартрозі, Пушкаш І. І. (2013)
Якименко О. О. - Вплив комплексного лікування з включенням лікувальної фізкультури на якість життя та перебіг остеоартрозу, Єфременкова Л. Н., Кравчук О. Є., Скиданова І. М. (2013)
Андрощук О. С. - Побудова комп’ютерних систем навчання з елементами штучного інтелекту (2014)
Антонець В. Ф. - Педагогічний контроль у підготовці юних волейболістів, стан, проблеми та шляхи їх реалізації (2014)
Березюк В. П. - Критерії та показники ефективності польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бунєєв Т. В. - Особливості проведення групових занять під час вивчення військово-спеціальних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі (2014)
Козачко А. О. - Міжпредметні зв’язки інженерної графіки як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних вищих навчальних закладів, Козачко О. М. (2014)
Купчишина В. Ч. - Виховні ідеали епохи Античності та епохи Відродження: порівняльний аспект (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості методики використання змішаного методу в навчанні іншомовного говоріння на західноукраїнських землях (1918–1939 рр.) (2014)
Лемешко О. В. - Застосування мультимедійних засобів як складової інформаційних систем у процесі вивчення англійської мови курсантами вищих військових навчальних закладів (2014)
Мішеніна Т. М. - Реалізація принципу ізоморфності у процесі структурування змісту підручника для майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Окопна Я. В. - Соціолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх туристичних менеджерів німецькою мовою як другою іноземною (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження впливу інноваційної діяльності в ході становлення викладача-початківця (2014)
Савіцька В. В. - Аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної професійної діяльності (2014)
Серховець С. В. - Сутність та зміст кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів (2014)
Сінкевич С. В. - Методика використання імітаційних засобів на польових заняттях з військово-спеціальних дисциплін (2014)
Суслов Т. О. - Психолого-педагогічне забезпечення формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Райко В. В. - Професійна компетентність як основа професіоналізму майбутніх офіцерів тилу Державної прикордонної служби України, Федик О. Л. (2014)
Шемчук Л. О. - Критерії, показники і рівні сформованості корпоративної культури майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2014)
Голярдик Н. А. - Очікування як психологічний процес і його вплив на формування та перебіг стресового стану особистості, Фрадинська А. П. (2014)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах: сутність та її структурні компоненти (2014)
Дем’янюк К. Д. - Розвиток інженерної інтуїції курсантів-прикордонників під час вивчення загальнотехнічних дисциплін, Матохнюк Л. О. (2014)
Журавльов В. В. - Вимоги до особистості і кваліфікації тренера-психолога в ході тренінгової підготовки керівників до професійно-управлінської діяльності (2014)
Кузьменко Ю. В. - Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ (2014)
Левенець А. Є. - Особливості стратегій стрес-долаючої поведінки працівників кримінально-виконавчої служби (2014)
Лигун Н. В. - Психологічні детермінанти управління персоналом органів внутрішніх справ (2014)
Мірошник З. М. - Рольовий етап як головна детермінанта рольової структури особистості (2014)
Поліщук М. М. - Роль інженерної психології у професійній підготовці персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Топольницька Г. Ю. - Культура викладача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького як складова професійної майстерності (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Глухов С. І. - Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення військової техніки зв’язку (2013)
Гурський Т. Г. - Аналіз методів кодування мови для використання в радіомережах з пакетною комутацією (2013)
Копієвська В. С. - Аналітичний розрахунок рівня комплексно - сполученого відгуку сигналу після додаткового стробування відліків аналого – цифрового перетворювача (2013)
Любарський С. В. - Місце та роль мережевої розвідки в моделях інформаційного протиборства (2013)
Максимов В. В. - Аналітична модель об’єму службової інформації протоколу OSPF, Самойлюк А. О. (2013)
Масесов М. О. - Рекомендації щодо впровадження стандарту безпроводового зв’язку IEEE 802.22 у системах радіозв’язку спеціального призначення, Панченко І. В., Бондаренко Л. О., Малих В. В. (2013)
Ольшанський В. В. - Оцінка просторово-часових можливостей станцій завад у відповідь по подавленню радіозасобів з ППРЧ (2013)
Романюк А. В. - Методика оцінки показників функціонування епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами (2013)
Самойлов І. В. - Застосування інтелектуальних технологій для видобування нечітких відношень з експериментальних даних (2013)
Симоненко О. А. - Аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів для побудови системи управління вузлами радіомереж класу MANET, Уманець Я. Л., Романюк В. А., Сова О. Я. (2013)
Слюсар В. І. - Багатокаскадна I/Q-демодуляція OFDM-сигналів при їх одноканальному аналого-цифровому перетворенні, Сердюк П. Є. (2013)
Субач І. Ю. - Методологічні основи проектування системи підтримки прийняття рішень аналізу несправностей оператором інформаційної мережі (2013)
Чевардін В. Є. - Реалізація генератора Dual_EC_DRBG на основі подвійного скалярного множення точок еліптичної кривої зі змінними параметрами, Ізофатов Д. О., Сокіл Г. В. (2013)
Шинкарук О. М. - Підвищення роздільної здатності активних радіолокаційних засобів охорони кордону з використанням алгоритму кореляційного оцінювання сигналів в приймачі, Чесановський І. І., Іванов А. В. (2013)
Скирда І. Ю. - Оснащення ультразвуковими апаратами лікувальних закладів України та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи ХСкирда І.Ю., Петішко О.П., Пантелєєва Т.І.Оснащення ультразвуковимиапаратами лікувальних закладів України та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи, Петішко О. П., Пантелєєва Т.І. (2014)
Абатуров О. Є. - Молекулярні особливості розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей із хелікобактерною інфекцією, асоційованою з CagA(+)-штамами Н.pylori, Герасименко О. М. (2014)
Боровик І. О. - Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Бабінець Л. С., Шостак С. Є., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є. (2014)
Кулаєць В. М. - Особливості психоневрологічних розладів у хворих із часто рецидивуючою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (2014)
Резніченко Н. Ю. - Нормалізація біотопів за допомогою пробіотиків у жителів індустріальних центрів (2014)
Майкова Т. В. - Особливості функціонального стану жовчного міхура, сфінктера Одді та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Мосійчук Л. М., Петішко О. П. (2014)
Присяжнюк В. П. - Вікові особливості вмісту окремих про- та протизапальних цитокінів у крові хворих на цироз печінки невірусної етіології (2014)
Русин В. І. - Динаміка імунологічних показників на фоні терапії із використанням пробіотиків та псиліуму у хворих iз хронічним панкреатитом після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к оптимизации диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности, Швец О. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Биологическая терапия болезни Крона в Украине, Рассохина О. А., Бутова А. Ю. (2014)
Губская Е. Ю. - Применение дыхательных тестов с целью улучшения результатов лечения целиакии, Чичула Ю. В., Купчик Л. М. (2014)
Antonio Ascione - Комбинация пегинтерферона альфа-2а и рибавирина более эффективна для лечения хронического вирусного гепатита С, чем комбинация пегинтерферона альфа-2b и рибавирина, Massimo De Luca, Maria Teresa Tartaglione, Filippo Lampasi, Giovan Giuseppe Di Costanzo, Alfonso Galeota Lanza, Francesco Paolo Picciotto, Giuseppina Marino-Marsilia, Luca Fontanella, Gioacchino Leandro (2014)
Косинська С. В. - Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування (2014)
Степанов Ю. М. - Методи ендоскопічного гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Крилова О. О., Фещенко С. І. (2014)
Степанов Ю. М. - Еволюція зондових методів досліджень в гастроентерології: огляд і власні дослідження, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В. (2014)
Ткач С. М. - Безопасность и потенциальные риски длительного применения ингибиторов протонной помпы (2014)
Чернявский В. В. - Воспаление при хронических заболеваниях печени и возможные подходы к лечению, Сизенко А. К., Гвоздецкая Л. С. (2014)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! (2014)
Бунін С. Г. - Новий підхід до побудови радіомереж із самоорганізацією AD-HOC і MANET з надширокосмуговими імпульсними сигналами, Плотник К. О. (2013)
Єрохін В. Ф. - Методика вибору довжини кодової послідовності для високонадійних радіоліній управління, Залужний О. В., Раєвський В. М. (2013)
Калиновський Ю. Ю. - Бездротова система зв’язку з кораблями морської охорони на базі Wi-Fi технологій (2013)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу об’єктової електромагнітної сумісності засобів (2013)
Кувшинов О. В. - Оцінка ймовірності подавлення засобів радіозв’язку, Ольшанський В. В., Макарчук В. І. (2013)
Мазулевський О. Є. - Аналіз прихованих каналів витоку інформації в телекомунікаційних системах військового застосування (2013)
Маньківський В. Б. - Аналітична модель оцінки пропускної спроможності мережі MPLS в режимі тунелювання (2013)
Овсянніков В. В. - Аналіз каналів витоку мовної інформаціїволоконно-оптичними лініями зв’язку, що проходять через об’єкти інформаційної діяльності, Паламарчук С. А., Паламарчук Н. А., Черниш Ю. О. (2013)
Романюк В. А. - Напрямки підвищення ефективності функціонуваннятактичних мобільних радіомереж (2013)
Самохвалов Ю. Я. - Аналіз моделей побудови систем повнотекстового пошуку документів у системі електронного документообігу Збройних Сил України, Єрмоленко В. М. (2013)
Фомін М. М. - Алгоритм вибору маршруту мережі технології MPLS, Могилевич Д. І. (2013)
Чевардін В. Є. - Аналіз властивостей генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Шевченко В. С. (2013)
Чумак В. К. - Можливість використання технології MIMO для підвищення ефективності передачі даних каналами короткохвильвого радіозв’язку, Руденко Д. М., Залужний О. В. (2013)
Григоров О. B. - Кабельний кран нової конструкції, Окунь А. О. (2014)
Григоров О. В. - Инженерные и информационные аспекты решения задачи о передвижении кранов мостового типа в среде MS EXCEL, Степочкина О. В. (2014)
Кондратюк О. Л. - Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Скоркін А. О. (2014)
Юрич A. Р. - Пристрій для оцінювання напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони (2014)
Скрипченко Н. Б. - Распределение контактных давлений при контакте тел конечных размеров по поверхностям близкой формы при варьировании контактных площадок (2014)
Попов C. В. - Малогабаритні розчинозмішувальні установки, Васильев А. В. (2014)
Васильєв А. В. - Підвищення ефективності стрічкового шліфування, Попов C. В., Костенко О. С. (2014)
Архипов О. Г. - Дослідження сталі JIS G3458 STPA22 після тривалої експлуатації, Ревенко С. А., Іванченко В. В., Карпюк Л. В., Штонда Ю. М. (2014)
Лебедев В. Г. - Рациональные температуры при шлифовании некоторых наплавленных и напыленных на рабочие поверхности деталей сталей, сплавов и химических соединений, Клименко Н. Н., Чумаченко Т. В. (2014)
Дёмин Д. А. - Управление качеством в литейном производстве: технологические аспекты в выборе оптимальных стратегий технического перевооружения (2014)
Левыкин И. В. - Реализация задач удаленных издательских систем с помощью системы управления виртуализацией ovirt, Андронова Е. С. (2014)
Евсеев С. П. - Сравнительный анализ международной законодательной базы в сфере защиты персональных данных, Король О. Г., Огурцов В. В. (2014)
Левыкин И. В. - Разработка имитационной модели технологического производства с использованием средства Arena, Мазур И. В. (2014)
Білянкіна Т. І. - Анализ инновационной сферы Украины и характеристика основных проблем ее развития (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора оборудования проектного офиса в условиях нечеткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Кшановський І. П. - Про мажоранти зростання аналітичних в проколеній площині функцій, Івасик Г. В. (2014)
Павленко Е. П. - Выбор методологии разработки программного обеспечения для страховой компании, Криворотенко И. А., Айвазов В. А. (2014)
Лобашов А. О. - Моделирование функционирования транспортной сети после изменения ее параметров (2014)
Нагорний О. Ю. - Теоретичні властивості капсульовваних модельних систем на основі NаKMЦ (2014)
Линник І. Е. - Концепція розвитку транспортної схеми м. Чугуєва, Сосіпатров А. М., Никитенко Ю. В. (2014)
Поліновський В. В. - Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформації, Огурцов М. І. (2014)
Доронина Ю. В. - Оценка структурно-функциональной значимости элементов в информационных системах экологического мониторинга, Рябовая В. О. (2014)
Радзієвська І. Г. - Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження, Мельник О. П., Бєлінська А. П., Лисова І. В., Овсяннікова Т. О. (2014)
Філоненко Д. В. - Щодо питання розкладання хлориду амонію в реакторі-змішувачі відділення дистиляції содового виробництва, Шестопалов О. В. (2014)
Галстян А. Г. - Спосіб отримання 4-амінобензойної кислоти –напівпродукту для синтезу анестезуючих препаратів (2014)
Нетреба А. О. - Раціональні умови кристалізації воскоподібних речовин із соняшникової олії, Гладкий Ф. Ф. (2014)
Бахарева А. Ю. - Загрязнение атмосферы городов газообразными выбросами из канализационных сетей, Семенов Е.А. (2014)
Харыбина Ю. В. - Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках, Питак Я. Н., Питак О. Я. (2014)
Острога Р. О. - Кінетика капсулювання гранульованих мінеральних добрив органічною оболонкою (2014)
Прасолов Є. Я. - Гармонізація взаємодії в системі "оператор – машина – середовище", Кулик О. В. (2014)
Лаврова И. О. - Исследование влияния кавитационной обработки на качественные показатели водомазутных эмульсий, Аммар Валид Саид (2014)
Гонтар Т. Б. - Усовершенствование нормативного обеспечения процесса получения экзотермических смесей для горячего ремонта огнеупорных футеровок, Скородумова О. Б., Гончаренко Я. Н. (2014)
Діхтенко К. М. - Кінетичні дослідження та моделі отримання азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазових родовищ (2014)
Куниця К. В. - Визначення показників якості продуктів фракціювання соняшникової олії насиченого типу, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф., Кіщенко В. А., Левчук І. В. (2014)
Мельник А. П. - Щодо кінетики і термодинаміки взаємодії інгібованої соляної кислоти зі сталлю свердловинного обладнання, Дегтярьов Д. О. (2014)
Варанкіна О. О. - Дослідження впливу норми внесення кориці на органолептичні показники якості напоїв бродіння спеціального типу, Тонюк М. Л., Косс А. Н. (2014)
Евлаш В. В. - Формирование пористости сушенного мяса говядины при СТП-сушке, Немирич А. В., Максименко А. Е., Гриценко О. Ю. (2014)
Калинина Е. Д. - Хранимоспособность молочных гидролизованных сгущенных консервов с сахаром, Коваленко А. В. (2014)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование нелинейного, Венгеров И. Р. (2014)
Базалеев Н. И. - Термография дефектных структур при циклической активации упругими напряжениями, Брюховецкий В. В., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М. (2014)
Москвина И. И. - Вероятность взрывов газовоздушной смеси в газифицированной квартире из-за аварий на газораспределительном пункте (2014)
Костенко Ю. В. - Влияние переменной жесткости связей на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты (2014)
Ільяшенко В. А. - Податкова система: проблеми оподаткування та шляхи удосконалення (2014)
Жердецька Л. В. - Обґрунтування методичних засад оцінки достатності власного капіталу для покриття ризиків банківської діяльності (2014)
Кіянчук І. М. - Система справляння митних платежів в Україні (2014)
Нікончук В. В. - Формування моделі українського фондового ринку під впливом фінансово-промислової інтеграції (2014)
Пилипенко В. В. - Показатели развития рынка ипотечного кредитования в Украине, Губская И. В. (2014)
Мезенцева Н. М. - Управління заробітною платою на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Харочкіна О. В. (2014)
Петришина Н. С. - Проблеми обліку готової продукції та її реалізації, Перун Р. В. (2014)
Петришина Н. С. - Готова продукція та особливості її обліку, Радзіонова О. O. (2014)
Сулима М. О. - Нефінансова звітність банків: обліково-аналітичний аспект (2014)
Длугопольська Т. І. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності фірми (2014)
Лагоцька Н. З. - Результативність та ефективність маркетингу: сутність понять та підходи до вибору показників (2014)
Луференко Л. Ю. - Креатив в рекламній діяльності молокопереробних підприємств (2014)
Петриченко П. А. - Генезис маркетингу взаємин: теорії, школи та моделі (2014)
Боднар О. В. - Формування цін і витрат на виробництво зерна в сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Бойко А. В. - Сільське господарство україни у світовому економічному просторі (2014)
Жалдак Г. П. - Аналіз структури соціальних інновацій підприємств України (2014)
Мазур Г. Ф. - Наукові засади розвитку агропромислового виробництва України (2014)
Тимофієва Г. С. - Організація страхування вантажів у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2014)
Федун І. Л. - Диверсифікація інноваційного розвитку агропромислового виробництва України (2014)
Черниш О. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторгівельних відносин продукції АПК (2014)
Єпіфанова І. М. - Проблеми формування системи управління основним капіталом на виробничих підприємствах країни, Малікова О. М. (2014)
Бурова Т. А. - Зовнішній моніторинг діяльності підприємств промисловості (2014)
Годованець О. В. - Теоретичні засади податкового планування діяльності міжнародних корпорацій (2014)
Левченко В. О. - Управління логістичною системою підприємства, Удалих О. О. (2014)
Нагайчук В. В. - Оцінка та контроль якості прибутку підприємства, Кашпрук А. В. (2014)
Рудковський О. В. - Організація системи корпоративної безпеки підприємств (2014)
Харинович-Яворська Д. О. - Роль нейромережевих систем у формуванні конкурентної стратегії торговельного підприємства (2014)
Шавкун Г. П. - Удосконалення оцінки ефективності системи управління витратами промислового підприємства (2014)
Шевлюга О. Г. - Формування системи показників оцінки складових техніко-технологічного розвитку промислового підприємства (2014)
Лігоненко Л. О. - Управління закупівельною діяльністю на підприємствах торгівлі: концептуальні рішення (2014)
Пасічник О. А. - Дослідження факторів впливу на рееміграційні настрої, Овчиннікова О. Р. (2014)
Хайлук С. О. - Визначення таксономічних категорій елементів банківської системи та їх дефункціоналізацій (2014)
Урсуленко Г. В. - Сучасні методи формування мінімального обсягу капіталу для покриття збитків від операційного ризику (2014)
Адамик В. В. - Проблема бідності крізь призму "соціального вакууму", Мельник А. Ф. (2014)
Апарова О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття економічної політики (2014)
Васильківський Д. М. - Методичні основи обґрунтування стратегічних напрямів розвитку економічного потенціалу відповідно до рівня зовнішньої дії (2014)
Васькова Ю. І. - Фінансова безпека підприємства – провідна складова економічної безпеки та засіб попередження кризи підприємств (2014)
Воронкова О. М. - Формування понятійного апарату управління процесом оподаткування (2014)
Журба І. Є. - Обґрунтування показників результативності та ефективності науково-технічної та інноваційної політики казахстану: міжнародний аспект (2014)
Медвідь В. Ю. - Діалектика сутності, причин та наслідків регіонального економічного розвитку (2014)
Середа В. І. - Стратегія шопінгу проти революції, Гончаренко І. В. (2014)
Завора Т. М. - Оптимізація активних та пасивних заходів державної політики зайнятості у контексті забезпечення соціальної безпеки, Берест О. C. (2014)
Марцонь О. В. - Сучасний стан солідарної системи пенсійного забезпечення в україні: показники діяльності та напрямки вдосконалення (2014)
Махнович О. О. - Концепційний підхід до оцінки інноваційних процесів в суспільному виробництві (2014)
Павлюк К. В. - Підвищення ефективності бюджетних видатків у сфері охорони здоров’я на основі механізмів державно-приватного партнерства (2014)
Савєльєва Ю. М. - Генезис теоретичних поглядів на становлення поняття "науковий потенціал" (2014)
Цимбал Л. І. - Параметри розвитку вищої освіти в системі національної економіки (2014)
Матюх С. А. - Новітня інституціональна структура світового ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів (2014)
Островерхова Н. М. - Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи (2014)
Джус І. І. - Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями (2014)
Андросович К. А. - Поняття взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї при проектуванні розвитку обдарованості учня (2014)
Пионтковський-Выхватень Б. А. - Подходы развития образовательной деятельности с одаренными детьми (2014)
Протас О. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Особливості правового регулювання програмування спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада) (2014)
Дігтяренко Л. І. - Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу творчої обдарованості особистості учня в закладах нового типу (2014)
Федоринова Н. Є. - Від тих, кому дано багато, багато очікують (2014)
Бабова Н. С. - Формування творчої особистості в умовах акмеологічного освітнього простору криворізького жовтневого ліцею, Заячук О. В. (2014)
Гарвасюк І. Г. - Пихологічний супровід обдарованої дитини (2014)
Євдокименко Л. М. - Роль школи та родини у розвитку обдарованої дитини (2014)
Камишин В. В. - Визначення групової системи переваг учасників навчально-виховного процесу за допомогою медіани Кемені (2014)
Чудакова В. П. - "Локус контролю" як складова інтегральної характеристики "самоусвідомлення себе як професіонала" – критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Лук’янчук Н. В. - Тренінг комунікативності для старшокласників як інтерактивний метод отримання нової інформації (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Поескова Г. И. - Какие умения необходимы одаренному ребенку для того, чтобы преуспеть в жизни (2014)
Давиденко І. Ю. - Виховуємо красотою танцю (2014)
Романовська Д. Д. - Рибак Л. В. Стратегія психологічного супроводу підготовки обдарованих учнів до наукової роботи (2014)
Інформація (2014)
Мамедов Б. Ш. - Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно-реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vп ≥ 0 (2013)
Попов С. Н. - Анализ влияния химического состава жаропрочных сталей и температурного градиента на прочность сварных соединений (2013)
Коваль О. С. - Исследование структур чугуна, модифицированного Si-Ba (2013)
Котляр А. В. - Моделирование процесса шлифования валков прокатных станов на вальцешлифовальных станках, Любимый Ю. Н. (2013)
Святуха А. А. - Собираемость соединений с натягом при тепловой сборке с использованием покрытий, Плахотникова И. Б. (2013)
Ванюшкин А. С. - Модель формирования портфелей инвестиционных проектов (2013)
Бондарєв С. І. - Удосконалення процесу транспортування молока та організація його переробки, Сарана В. В., Свердюк Б. А. (2013)
Себко В. В. - Повышение точности измерений температурных параметров контролируемой пробы пищевого красителя за счёт реализации многопараметрового метода измерительного контроля, Литвинова Ю. Л., Ляшенко К. И. (2013)
Кісельов Є. М. - Побудова системи віддаленого моніторингу передінфарктних станів (2013)
Нефьодов Л. І. - Алгоритм оцінки економічної ефективності впровадження інфармаційної технології у торговельну огранізацію, Маркозов Д. О., Ільге І. Г., Беспалий В. О. (2013)
Батракова А. Г. - Математическая модель обработки и интерпретации данных подповерхностногозондирования дорожных одежд (2013)
Рапин В. В. - Влияние аргументной фазовой обратной связи на характеристики автоколебательной системы (2013)
Шуляков В. М. - Аналіз використання методу субтрактивної кластерізації при створені нечітких регуляторів електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів (2013)
Бельчева А. В. - Модель оценки качества пространственных данных для ГИС-приложений (2013)
Гаєвська В. О. - Управління інформаційними, матеріальними і фінансовими потоками в системах постачання населенню нефасованої питної води, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Поляков Е. А. - Требования к нормированию динамических характеристик средств измерений для обеспечения качественного восстановления входных сигналов (2013)
Кудрявцева М. С. - Модель организационной структуры управления проектной деятельностью электроэнергетического предприятия (2013)
Данильченко А. О. - Модифікація генетичного алгоритму для вирішення задачі про паросполучення зі зникаючими дугами (2013)
Ноздрачова К. Л. - Визначення "мертвої зони" при ультразвуковому контролі виробів циліндричної форми (2013)
Гринь С. А. - Использование установки кипящего слоя для сушки повареной соли, Филенко О. Н., Якибчук В. В. (2013)
Хижняк О. С. - Біотехнологічні аспекти отримання комплексного препарату, який містить різні штампи пробіотичних культур, Краснопольський Ю. М. (2013)
Литвиненко О. А. - Фракціонування пальмової олії з використанням детергентів (2013)
Хитрова И. В. - Выбор катализаторов для обезвреживания многокомпонентных углеводородных смесей, Гарбуз Ю. М., Новожилова Т. Б. (2013)
Демидов И. Н. - Использование жирных кислот соапстока для получения бутиловых эфиров жирных кислот, Муниршавкат Садик, Гранкина К. В. (2013)
Грицаенко И. В. - Альтернативные виды топлив на основе растительных масел, Федоренко И. А. (2013)
Бєлінська А. П. - Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування, Кричковська Л. В., Жирнова С. В., Петров С. О. (2013)
Рой В. Ф. - Проблеми використання бактерицидних індукційних ламп, Рой Ю. В. (2013)
Червоный И. Ф. - Процесс водородного восстановления трихлорсилана, Реков Ю. В., Головко О. П. (2013)
Русанов М. Г. - Актуальні проблеми підвищення безпеки життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання, Ремзі І. В. (2013)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование сопряженного теплообмена в системе "массив-полость", Венгеров И. Р. (2013)
Кшановський І. П. - Критерій скінченності - типу аналітичних в проколеній площині функцій (2013)
Яловенко С. Н. - Чёрный предел. Часть 10.1 продолжение теории относительности (2013)
Кузнєцова І. В. - Методологія виробництва стевії (Stevia rebaudiana) як сировини гарантованої якості (2013)
Титул, зміст (2014)
Кордун О. І. - Визначення кількості сонячної радіації, що потрапляє на поверхню будівлі або споруди (2014)
Беспаев А. А. - Принципы усиления железобетонных конструкций фиброармированными пластиками, Тулебаев К. Р. (2014)
Поздєєв С. В. - Інтерпретація результатів вогневих випробувань залізобетонних балок для оцінки іхньої межі вогнестійкості, Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Щіпець С. Д., Кропива М. О. (2014)
Шармаков Є. Л. - Експериментальні дослідження сумісної роботи сталевого профільованого настилу і залізобетонної плити (2014)
Серая Ю. И. - Обеспечение длительной эксплуатациии стальных конструкций производственных зданий, Нотыч Н. И. (2014)
Agocs Z. - Cycle and foot bridge over the river Morava between Slovakia and Austria, Bezak A., Vanko M. (2014)
Любин А. Е. - Особенности требований к качеству стали для кожухов доменных печей с учетом термических воздействий технологического процесса (2014)
Абрашкевич Ю. Д. - Полімерно-абразивні щітки для очищення металопрокату, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2014)
Умови друкування (2014)
Обкладинка (2014)
Анонс Другої польсько-української міжнародної конференції (2014)
Вітаємо з 80-річчям Альберта Івановича Лантуха-Лященко (2014)
Васильєв А. В. - Дослідження особливостей позначень граничних виконавчих розмірів на робочих кресленнях дюймової системи вимірів, Попов С. В., Одринський О. Ю. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Индикаторный коэффициент полезного действия - интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя (2014)
Нефёдов Л. И. - Математическая модель выбора программного обеспечения с учетом нечеткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Каткова Т. И. - Аддитивная оптимизация распределения активов предприятия по выбранным стратегическим направлениям (2014)
Семенов А. А. - Ультрафиолетовое излучение для обеззараживания сыпучих пищевых продуктов (2014)
Мисник Л. Д. - Організаційні аспекти реалізації тестової технології для контролю знань студентів (2014)
Лежнева О. І. - Раціональна організація руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (2014)
Вовк О. В. - Создание уникального логотипа при брендировании территории, Некрасова Н. М., Романишена І. В. (2014)
Раскин Л. Г. - Прогнозирование нечетко заданного временного ряда, Хазим Ямен , Головко В. А. (2014)
Маркозов Д. О. - Математична модель оптимізації вартості і терміну управління багатономенклатурни ми запасами (2014)
Шатовская Т. Б. - Разработка веб-сервиса для предоставления услуг хранения данных, Марин В. О. (2014)
Харченко К. В. - Методы и средства разработки программных приложений для операционной системы андроид (2014)
Журило А. Г. - Построение перспективных изображений при отражении картинной лоскости, Сивак Е. М, Адашевская И. Ю. (2014)
Коробкова О. М. - Вдосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльності в Україні (2014)
Ткачук Н. В. - Концепция и информационная технология повышения эффективности применения систем управления корпоративной ИТ-инфраструктурой, Сокол В. Е. (2014)
Сухорольський М. А. - Оператор гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів, Івасик Г. В. (2014)
Добрицкая Н. Ф. - Метод обобщения опытных данных при выделении водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой, Трошенькин Б. А. (2014)
Кищенко В. А. - Комплексный подход в идентификации природных и модифицированных жиров (2014)
Левчук І. В. - Методологія скринінгу залишкових кількостей екотоксикантів в сировині, оліях та жирах (2014)
Могилянська Н. О. - Дослідження впливу антиоксидантів на гальмування окислювальних процесів в спредах (2014)
Матківська І. Я. - Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом, Атаманюк В. М., Барна І. Р. (2014)
Колесникова М. Б. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування механізму утворення крохмальних дисперсій в технології соусів на основі плодово-ягідної сировини, Андрєєва С. С. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Розробка біотехнолоії м’ясних продуктів (2014)
Калинина Е. Д. - Применение ферментных препаратов β-галактозидазы для гидролиза лактозы молока и исследование углеводного состава молока гидролизованного при производстве сгущенных молочных консервов с сахаром, Коваленко А. В., Корнилова О.В. (2014)
Новикова В. Е. - Влияние растворов солей и замораживания-оттаивания на содержание метгемоглобинов А и F, Пих Л. А., Тимченко Н. Н. (2014)
Назаренко Ю. В. - Біотехнологічні особливості спільного культивування триштамової заквашувальної композиції біфідобактерій з мезофільними молочнокислими лактококами (2014)
Пивоваров Є. П. - Вивчення процесу гелеутворення в оболонках капсульваних продуктів з позиції квантово-хімічного моделювання, Кондратюк Н. В. (2014)
Пивоваров Е.П. - Перспективы использования яичной скорлупы в технологии сладких блюд на основе пектина, Кондратюк Н.В., Степанова Т.М. (2014)
Риндюк Д. В. - Исследование влияния давления прессования и влажности материала на плотность гранул рыбной муки, Лементар С. Ю., Бондаренко К. В. (2014)
Семеняко О. Г. - Формування параметрів якості поверхні при ізостатичному поверхневому деформуванні, Чередніков О. М. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Краткий анализ состояния теории и проектирования воздушно-реактивных двигателей на современном этапе (2013)
Попов С. М. - Дослідження впливу титану на зносостійкість вуглецевохромистих сплавів при ударно-абразивному зношуванні (2013)
Васильченко Т. А. - Экспериментальные исследования планетарного привода кривошипных прессов (2013)
Мороз В. І. - Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних напіввагонів, Фомін О. В., Братченко О. В., Фомін В. В. (2013)
Ноздрачова К. Л. - Особливості ультразвукового контролю протяжних виробів (2013)
Кроль О. С. - Моделирование шпиндельного узла обрабатывающего центра, Бурлаков Е. И. (2013)
Ванюшкин А. С. - Доказательства действенности показателей диверсификации портфеля инвестиционных проектов (2013)
Ревенчук І. А. - Математичні моделі геометричних перетворювань при візуалізації 3D об'єктів (2013)
Баляр В. Б. - Суб'єктивно-статистична оцінка технічної якості роботи системи DVB-T2 на рівні транспортного потоку (2013)
Левыкин И. В. - Моделирование процесса выбора СУС для разработки удалённой информационной аналитической издательской системы, Хорошевский А. И. (2013)
Копп В. Я. - Автоматизация процессов управления сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри, Качур С. А. (2013)
Бельчева А. В. - Модель минимизации временных затрат реализации ГИС-проекта с учетом полноты информационного обеспечения, Манакова Н. О. (2013)
Корчинский В. В. - Модель шумового сигнала для передачи конфиденциальной информации (2013)
Гаєвська В. О. - Управління проектами будівництва об'єктів виробництва питної води з підземних джерел, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Лошаков В. А. - Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE С MIMO, Лихограй В. Г., Ал-Джанаби Хуссам Дхеа, Нух Таха Насиф (2013)
Іовенко О. В. - Програмний комплекс "автоекзаменатор "Охорона праці". Задачі, які вирішує комплекс в навчальному процесі, Кот Т. М., Малишев В. В., Кошуков О. В., Перлій В. М. (2013)
Василенко Ю. А. - Анализ вероятностных характеристик при комбинированном многостанционном доступе, Хуссейн Я. Т. (2013)
Федякіна З. П. - Купажування олій з оптимізованим жирнокислотним складом, Матвєєва Т. В., Шаповалова І. Є., Петік І. П. (2013)
Кузнецова Л. Н. - Получение низкоплавкой фракции пальмового масла, Папченко В. Ю., Демидов И. Н. (2013)
Свідло К. В. - Визначення потенційних ризиків технології хлібців "томатних" геродієтичного призначення, Липова Ю. Ю. (2013)
Березуцкий В. В. - Разработка проточного активатора воды, Березуцкая Н. Л., Халиль В. В. (2013)
Штамбург В. В. - Гетерофазный синтез триалкилортоформиатов в присутствии полиэтиленгликоля-9 (2013)
Кіщенко В. А. - Визначення сквалену - унікального фітостериту ліпідів методом газорідинної хроматографії, Левчук І. В., Осейко М. І., Голубець О. В., Литвиненко О. А. (2013)
Мойсейко Ю. В. - Піроущільнення пористих композитів за низької температури (2013)
Кириченко А. Г. - Макрокинетические закономерности термокаталитического распада углеродсодержащих газов на металлах подгруппы железа. Часть 1 (2013)
Рудяк Ю. А. - Визначення абсолютних значень та величин співвідношення оптико-механічних констант прозорих діелектриків, Ткаченко Г. І., Грибков О. В., Шостак Д. І. (2013)
Тиньянова І. І. - Моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем радіально-осьової гідротурбіни (2013)
Дунев А. А. - Алгоритм работы программного пакета MAXWELL 3D, применяемого для численного анализа магнитного поля в двигателе с катящимся ротором (2013)
Педченко А. Ю. - Математичне моделювання фізичних полів у викочастотному індукційному плазмотроні (2013)
Белянин Р. В. - Анализ влияния способа изготовления медной катанки на характеристики медной проволоки (2013)
Пасхавер Б. Й. - Сучасний стан продовольчої безпеки (2014)
Шарий Г. І. - Сучасні земельні відносини на селі (2014)
Столяров В. В. - Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації (2014)
Канцевич С. І. - Оцінка економічної ефективності виробництва молока залежно від його якості, Русько Н. П., Бакшеєв М. М. (2014)
Пугачов М. І. - Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи, Мельник А. О. (2014)
Стасіневич С. А. - Управління ціновими ризиками на біржовому ринку цукру (2014)
Саблук П. Т. - Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби, Тофан І. М. (2014)
Рябоконь В. П. - Оптимізація ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства, Колесніков Д. В. (2014)
Буняк Н. М. - Життєвий цикл товару "сорт" (2014)
Fedun I. L. - Institute of public-private partnerships as a condition for increasing innovation and investment activity in agribusiness of Ukraine (2014)
Олійничук С. Т. - Спиртове виробництво та енергетична безпека України, Коткова Н. С. (2014)
Уткіна Г. А. - Тріада "знання – інформація – нові знання" як базовий вектор розвитку сучасного суспільства (2014)
Шинкаренко М. С. - Економіко-правові особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Савицький Е. Е. - Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах (2014)
Лаврук Н. А. - Мотивація трудової діяльності жінок (2014)
Поліщук А. О. - Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США (2014)
Сичова О. Д. - Підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Забуранний С. В. - Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України (2014)
Лузан О. Ю. - До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Наконечна О. - Гайдеггер: постмодерністські конотації (2010)
Шевчук Д. - Проблема відродження класичної традиції в сучасній політичній філософії: Ханна Арендт, Лео Штраус (2010)
Кучер Т. - Естетична свідомість крізь призму феномена "молодіжної культури" (2010)
Карповець М. - Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття (2010)
Шевчук К. - Вплив мас-медіа на формування нової суспільної реальності (2010)
Більченко Є. - Те, що лякає "Я": філософсько-культурологічна інтерпретація образу "Чужого", або "Воно" в бутті людини (2010)
Петлевич Н. - Характерні особливості персоналізму (2010)
Малюта К. - Поняття циклічності, вічного та плинного часу філософії ісмаїлізму (2010)
Бутченко Т. - Проектування політичної ідентичності суспільства: межі здійсненого (2010)
Артеменко А. - Українська ідентичність у проекті європейського прикордоння (2010)
Богера Х. - Сміх як вияв ідентичності народної культури (2010)
Волков О. - Ідентифікація маси і медіатор дискурсу (2010)
Козловець М. - Світовий комунікативний простір і національна ідентифікація (2010)
Лавлинский Р. - Ідентичність і стереотипи: український контекст (2010)
Майданюк І. - Національна ідентичність і право на самовизначення: погляд Пантелеймона Куліша (2010)
Глопич І. - Християнська ідентичність за часів глобалізації (2010)
Дичковська Г. - Самолегітимація як ядро ідентичності українства (ХІХ – поч. ХХІ ст.), Радченко О. (2010)
Кондратюк Л. - Церковно-духовна музика як засіб збереження моральної православної ідентичності в українській духовно-академічній філософії (2010)
Квасюк Л. - Онтологія шанування святих у східнохристиянській традиції (за "Треносом" Мелетія Смотрицького) (2010)
Корнійчук Ю. - Проблема православної ідентичності в контексті розвитку екуменічного руху (2010)
Мельник В. - Страх божий у особистісно-духовній ідентичності (2010)
Марковський Б. - Міфорелігійний символ та проблема само ідентифікації особистості (2010)
Назаренко М. - Есхатологічна свідомість: до проблеми онтології (2010)
Ткач І. - Подвійність релігійної ідентичності на прикладі творчості Григорія Сковороди (2010)
Зайцев М. - Культурна реальність як безпосередність індивідуального буття (2010)
Петрушкевич М. - Проблема символу і природи творчості у психоаналізі (2010)
Мініч А. - Проблема пошуку ціннісно-нормативних засад господарської діяльності у сучасну добу (2010)
Ландяк О. - Конструювання ідентичності у телесеріалах українського походження (2010)
Мамедов Б. Ш. - Анализ современной трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы воздушно-реактивных двигателей при взлёте, полёте, посадке (2013)
Попов С. М. - Дослідження впливу залишкового аустениту та твердої надлишкової фази на зносостійкость наплавлювальних сплавів (2013)
Кроль О. С. - Твердотельное моделирование и исследование шпиндельного узла обрабатывающего центра, Кроль А. А., Бурлаков Е. И. (2013)
Марченко А. В. - Параметризація дифузорного блоку напрямного апарату відцентрового насоса (2013)
Евланов М. В. - Анализ возможностей применения подходов к самоорганизации отдельных сервисов в сервис-ориентированных информационных системах, Неумывакина О. Е., Карамышева А. Ю. (2013)
Конкин Р. В. - Методы ранжирования данных с учётом свойств нечётких систем (2013)
Лаврухін О. В. - Формування параметру безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції (2013)
Никитина А. В. - Система автоматизированного тестирования серверной части web-приложений (2013)
Мозолевич Г. Я. - Підвищення конкурентоспроможності залізничих перевезень шляхом управління параметрами вантажних поїздопотоків (2013)
Воргуль А. В. - Адаптация цифровой системы передачи информации к метеорному каналу, Сулейман Ю. Х. (2013)
Стерин В. Л. - Маршрутизация с балансировкой нагрузки по длине очереди на узлах телекоммуникационной сети, Вавенко Т. В., Еферов Д. М. (2013)
Білова Т. Г. - Формування основних показників для ієрархічної системи моніторингу документообігу, Ярута В. О., Побіженко І. О. (2013)
Бізюк А. В. - Оптимізаційна задача вибору комплексу поліграфічного захисту, Бізюк І. Г. (2013)
Біленко О. І. - Вимоги до купчастості стрільби кінетичної зброї несмертельної дії, Пащенко В. В. (2013)
Грабовський О. В. - Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальнихсистем (2013)
Карнаухов М. А. - Принципы разработки графическо-логического движка для игровых приложений на ОС Android (2013)
Заміховський Л. М. - Рекомендації щодо вибору діагностичних параметрів при прогнозуванні залишкової довговічності нафтогазового обладнання, Лисканич М. В., Джус А. П., Лисканич О. М. (2013)
Киричек А. А. - Алгоритм фильтрации для системы определения плагиата в программном коде, Амонс А. А., Киричек Г. Г. (2013)
Корчинский В. В. - Конфиденциальная система связи на основе псевдослучайной перестройки рабочей частоты и таймерных сигналов (2013)
Шаповалова С. І. - Оптимізація архітектури Web-систем, Лазуренко О. І. (2013)
Ліщина В. О. - Проблеми формування етичного кодексу інженерів програмного забезпечення (2013)
Лозовский И. Н. - Сравнение подходов Code FirsT и Database First в построении хранилища данных веб-приложений на платформе ASP.Net. (2013)
Муниб М. Б. - Многокритериальная оптимизация в задачах управления (2013)
Калуш В. В. - Влияние состояния ходовых рельс на точность измерения положения контактного рельса в тоннеле метрополитена, Наконечный А. А., Подорожняк А. А., Поляков Е. А., Полярус А. В., Сидоров В. В. (2013)
Свид І. В. - Оптимізація інформаційного забезпечення системи множинного доступу з кодовим розподілом каналів (2013)
Швець О. О. - Програмна реалізація розрахунку значень коефіцієнтів логістичної регресії для аналізу факторів впливу хворих на атеросклероз, Настенко Є. А. (2013)
Бутенко Э. О. - Селективное удаление фенолов из промышленных сточных вод при помощи слоистых двойных гидроксидов, Капустин А. Е. (2013)
Дуденко Н. В. - Математичне моделювання овочевих консервів із заданими споживними властивостіми, Ольховська В. С. (2013)
Шавкун В. В. - Очистка отстойника полигона твердых бытовых отходов от фенолов, Капустин А. Е., Бутенко Э. О. (2013)
Гликин М. А. - Паровая конверсия высокомеолекулярных углеводородов в расплаве высокотемпературного теплоносителя, Шовкопляс Ю. А. (2013)
Коц Л. С. - Смачивание керамической поверхности как фактор, определяющий биостойкость фасадной керамики, Федоренко О. Ю., Лесных Н. Ф., Щукина Л. П. (2013)
Литвинчук М. Ю. - Контактний опір шару коксової пересипки, Шилович І. Л. (2013)
Діхтенко К. М. - Дослідження утворення азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазових родовищ (2013)
Мазур Е. В. - Методика определения пористости и удельной поверхности жмыха масличных культур, Евтушенко С. Л., Катасонова Н. Г., Литвиненко Е. А. (2013)
Петік І. П. - Зниження вмісту продуктів окиснення в оліях, які пройшли нейтралізацію в розчині, що містить етанол (2013)
Саввова О. В. - Дослідження впливу кристалізаційної здатності на температурний коефіцієнт лінійного розширення кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту титану, Шадріна Г. М. (2013)
Петрухін С. Ю. - Результати експертно-аналітичного оцінювання впливу типового військового об'єкту на стан навколишнього природного середовища, Пісня Л. А. (2013)
Барсукова Г. В. - Аналіз науково-інформаційних джерел щодо отримання легкофільтруючих осадів Fe(OH)3, Карпович Е. О., Вакал С. В. (2013)
Дем'яненко Д. В. - Дослідження ефективності екстракту листя липи на моделі ад'ювантного артриту у щурів, Бєлік Г. В., Тимченко Н. М. (2013)
Климаш А. А. - Испытание каталитически-стабилизированных газогорелочных устройств в энерготехнологических высокотемпературных печных процессах, Соловьёв Г. И. (2013)
Кравец В. Ю. - Влияние клэффициента заполнения на инетнсивность теплоотдачи в зоне испарения двухфазного термосифона, Конышин В. И., Бехмард Голамреза, Салий Я. Н. (2013)
Ляшенко В. П. - Определение параметров управления движущегося сосредоточенного источника тепла (2013)
Ногин Н. В. - Периодическое движение вязкой несжимаемой жидкости по неограниченной цилиндрической трубе (2013)
Глотка О. А. - Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту (2013)
Алалі М. - Технологічні засоби отримання наносорбентів на основі вуглецевих матеріалів, Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л. (2013)
Слесаренко А. П. - Визуальные исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых процессов на согласованных дисплеях, Кобринович Ю. О. (2013)
Добрицкая Н. Ф. - Метод измерения поверхности порошкообразных и гранулированных сплавов, Трошенькин В. Б., Зипунников Н. Н. (2013)
Бережна Г. В. - Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках (2013)
Дятлова В. В. - Трансформація системи державного нагляду й контролю у сфері господарської діяльності в Україні: нормативно-правові засади та їх практична реалізація, Вознюк С. В. (2013)
Жадан О. В. - Соціально-економічне значення нормування праці в сучасному суспільстві (2013)
Стойка А. В. - Активізація процесів модернізації національного виробництва в межах поліпшення інвестиційного клімату, Пипко С. О., Черкаський І. Б. (2013)
Шмиголь Н. М. - Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище, Кайнара Д. О., Антонюк А. А. (2013)
Азарян О. М. - Прогнозування розвитку сфери розваг та відпочинку: міжнародний досвід, Мартинов І. Ю. (2013)
Ґудзь П. В. - Прийняття управлінських рішень на основі оцінки ефективності використання економічного потенціалу Запорізької області, Сосніна В. Л. (2013)
Кас’Яненко О. В. - Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону (2013)
Петрушевський Ю. Л. - Законодавчі аспекти регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства України (2013)
Cтах А. Ю. - Правові питання у сфері надання житлово-комунальних послуг (2013)
Тесленок І. М. - Особливості формування і реалізації регіональних проектів, Замаєнко М. І. (2013)
Юхновська Ю. О. - Розробка системи управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах України, Риженко О. М. (2013)
Яган М. Є. - Дослідження зарубіжного досвіду з розвитку енергетичного сектору (2013)
Ткачова О. К. - Застосування методу експертного оцінювання при прийнятті управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки (2013)
Турба О. О. - Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб’єктний виміри (2013)
Корінєв В. Л. - Особливості капіталізації вітчизняних підприємств (2013)
Кравченко О. С. - Обґрунтування альтернативних сценаріїв розвитку підприємства на основі когнітивного підходу (2013)
Пуліна Т. В. - Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону, Коротунова О. В., Замбурська О. С. (2013)
Венгерова О. В. - Оцінювання ефективності податкового стимулювання як фактора збільшення бюджетних надходжень (2013)
Гудима О. В. - Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні (2013)
Комазов П. В. - Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні, Борт О. В. (2013)
Леoсь О. Ю. - Інвестиційна діяльність як особлива сфера банківської діяльності, Федішина В. В. (2013)
Морщ Я. І. - Сучасні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні (2013)
Нетудихата К. Л. - Міжфірмові мережі та інновації, Писаренко М. М. (2013)
Никитенко О. К. - Розробка рекомендацій щодо впровадження систем видобутку знань для прогнозування фінансових ринків (2013)
Чала О. А. - Сучасна податкова система: інноваційні процеси (2013)
Дугієнко Н. О. - Проблеми формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку агропромислового комплексу, Кельдер Т. Л. (2013)
Кравченко Т. О. - Особливості розвитку людського капіталу в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Кримська Л. О. - Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, Коваль М. О. (2013)
Сачовський І. М. - Місце фермерських господарств у сільському господарстві Тернопільщини (2013)
Павлішина Н. М. - Державна політика зайнятості як чинник успішного працевлаштування випускника вищого навчального закладу (2013)
Хлюст Л. П. - Реклама как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций, Вербицкая Н. О. (2013)
Круглий стіл "Податкові ініціативи Міністерства доходів і зборів України в контексті виконання національного плану дій на 2013 рік” (2013)
III Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток України і регіонів” (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Сенченко М. - Книжковій палаті України ― 95 років, що далі? (2014)
Мураховський А. - Поточна статистика випуску книг і брошур у 2013 році, Буряк С. (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2014)
Пасічник Л. - Славетні земляки у пам'яті нащадків (2014)
Маловська І. - Еволюція становлення науково-інформаційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, Скаченко О. (2014)
Зоріна Н. - База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (2014)
Соколов В. - Книжкові зібрання козацької старшини наприкінці XVII—XVIII ст (2014)
Мацюк О. - Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова (2014)
Федотова О. - Книгознавець, бібліограф, літератор Юрій Никифорук (Мережаний): повернення знаних постатей української культури (2014)
Черниш Н. - Грузинська тема у видавничій діяльності Миколи Бажана (2014)
Остапенко Г. - Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб соціалізації студентської молоді (2014)
Маркова В. - Формат книги у комунікативному вимірі (2014)
Сташків М. - Причащаймось дивом поетичного слова (2014)
Кудлач В. - Експертиза стародруків кириличного шрифту. Ділова зустріч (2014)
Калін М. А. - Спосіб зварювання чавуну, Емдін А. О. (2013)
Попов С. Н. - Численное моделирование влияния технологических параметров контактной сварки на прочность соединения (2013)
Рындяев В. И. - Кинематико-силовой анализ адаптивного привода конвейера (2013)
Медведев В. С. - Аналитическое определение геометрических параметров очага деформации при прокатке фланцевых профилей. Сообщение 2, Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2013)
Хлобистова О. А. - Вибір методу захисту інформації в системах документообігу, Гладка М. В. (2013)
Самісько Т. О. - Основні етапи розвитку наукової думки з прогнозування параметрів мережі автомобільних доріг (2013)
Павленко Е. П. - Разработка модуля защиты информационной системы полиграфического предприятия, Криворотенко И. А., Айвазов В. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Метод определения степени тяжести аденокарциномы желудка, Жуков В. И., Порван А. П., Моисеенко А. С., Фам Тхи Хуэн Чанг (2013)
Костюченко Л. В. - Особливості розвитку транспортного обслуговування в умовах глобалізації (2013)
Новоселов С. П. - Исследование методов динамического наблюдения за объектом на охраняемой территории с помощью распределенной системы видеонаблюдения, Дудченко С. С. (2013)
Шевченко Е. Л. - Онтологическая модель представления знаний для семантического аннотирования профиля процесса (2013)
Муниб М. Б. - Использование нейронной сети обратного распространения ошибки для построения нейроконтроллеров (2013)
Наумейко И. В. - Анализ псевдо-хаотического поведения кейсианских моделей экономики, Альрефаи Валид Ахмед, Аль-Азави Рази Джабур (2013)
Саенко В. И. - Метод оценивания оптимальности проектирования информационного сервиса, Коленцева Т. А. (2013)
Шипулін В. Д. - ГІС-підтримка управління орендою нерухомого майна, Білоконєва О. В. (2013)
Вовк А. В. - Исследование технологии переиздания на примере дореволюционных книг, Бельчева А. В., Тришина И. В. (2013)
Сокольський О. Л. - Дослідження ефекту розбухання при екструзійному формуванні полімерних профілів, Романченко М. А., Коваленко К. Г. (2013)
Сівецький В. І. - Моделювання гідродинаміки та гомогенізації полімерних композицій в динамічному змішувачі екструдера, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Рослов О. В. (2013)
Сокольський О. Л. - Підвищення рівнотовщинності термоформованих полімерних виробів, Слісаренко І. В. (2013)
Русанов М. Г. - Теоретичні аспекти практичних занять із вивчення впливу забруднення повітря на працездатність людини, Красногорська В. В., Почтар Н. В. (2013)
Юрченко Г. О. - Дослідження кінетичних параметрів процесу вилучення нікол (ІІ) гідроксиду буферним розчином амоніаку й амоній хлориду, Бутенко А. М., Лавренко А. О., Блінков М. А. (2013)
Мельник А. П. - Оцінка адсорбційних властивостей амідованої лляної олії в розчинах соляної кислоти, Дегтярьов Д. О., Малік С. Г. (2013)
Лабжинський В. А. - Розробка мультиагентної системи обробки даних для забезпечення екологічного моніторингу (2013)
Пристайлов С. О. - Исследование влияния условий и факторов процесса сушки ПЭТФ-гранулята, Власюк С. А. (2013)
Червинский В. П. - К вопросу применения электробуров при бурении нефтегазовых скважин, Василенко В. В., Голубенко В. П. (2013)
Маланяк Д. В. - Особливості гідрометалупгійної переробки мідьвмісної сировини, Нестеренко Т. М., Червоний І. Ф. (2013)
Шурчкова Ю. А. - Исследование влияния метода дискретно-импульсного ввода энергии на свойства воды, Дубовкина И. А. (2013)
Слободюк Р. Є. - Моделювання технології десертної продукції, виготовленої з використанням оклейстеризованого механічно зруйнованого крохмалю, на основі методу системного аналізу, Прасол Д. Ю. (2013)
Казаков Д. Д. - Вплив вхідних параметрів на процес сушіння молока, Якуба С. М., Сабадаш С. М. (2013)
Толстохатько В. А. - Моделювання розвитку території міста з використанням космічних знімків, Євсюков М. С. (2013)
Святуха А. А. - Особенности тепловой сборки деталей неподвижных соединений подшипниковых узлов скольжения, Плахотникова И. Б. (2013)
Севостьянов И. В. - Методика расчета параметров гидроимпульсной установки для потокового виброударного фильтрования дисперсных пищевых отходов (2013)
Грабовський О. В. - Регуляризація визначення показників якості функціонування ІВС з врахуванням нечіткості інформації, Волков С. Л., Скопа О. О. (2013)
Толстохатько В. А. - Прогнозування стану лісів з використанням космічних знімків і засобів ГІС, Поморцева О. Є., Тарнопільска Н. П. (2013)
Гринь О. М. - Розвиток технології алюмінію з вторинної сировини, Бредихін В. М., Червоний І. Ф., Маняк М. О. (2013)
Полоусова Н. В. - Использование паралингвистических средств в корпоративной интернет-коммуникации (на примере постов англоязычных корпоративных блогов) (2013)
Кузнєцова І. В. - Вивчення умов екстракції при отриманні концентрату із листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertroni) сушеної (2013)
Филоненко Д. В. - Анализ направлений усовершенствования реактора-смесителя отделения дистилляции содового производства, Шестопалов А. В. (2013)
Потетенко О. В. - Численное исследование пространственного течения в проточной части высоконапорного гидроагрегата, Дранковский В. Э., Цехмистро Л. М., Вахрушева О. С. (2013)
Бейнер Н. В. - Анализ особенностей формирования гидротермического режима в пруде – охладителе Запорожской АЭС, Бейнер П. С. (2013)
Гунько В. М. - Электронная структура допированного металлами анатаза, рассчитанная с периодическими граничными условиями и в кластерном приближении (2014)
Гічан О. І. - Бістабільні стани на зарядженій міжфазній межі (2014)
Zaulychnyy Ya. V. - Morphological and electronic characteristics of nanoalumina alone and in high-temperature (fumed) and low-temperature (mechanical) mixtures with nanosilica, Ilkiv V. Ya., Zarko V. I., Karpetz M. V., Pereginiak M. V., Petrovska S. S., Gun’ko V. M. (2014)
Кутаров В. В. - Адсорбция в открытых цилиндрических микропорах, Шевченко В. Н., Зуб Ю. Л. (2014)
Шмалько В. М. - Фрактальные свойства углеродных отложений из коксовой камеры, Зеленский О. И., Брагинский А. М. (2014)
Папаянина Е. С. - Образование графеноподобных частиц при восстановлении оксида графита, Савоськин М. В., Вдовиченко А. Н., Родыгин М. Ю., Компанец М. А., Опейда И. А. (2014)
Халамейда С. В. - Гідротермальне модифікування ванадій-молібден-оксидних каталізаторів окиснювального дегідрування пропану, Коновалова Н. Д., Зажигалов В. О., Зарко В. І. (2014)
Редькина А. В. - Дегидрирование пропана на VxOy/H-Ti-MCM-41, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н. (2014)
Черный A. A. - Низкотемпературная наномодификация поверхности нержавеющей стали ионными пучками, Maщeнкo С. В., Гoнчaрoв В. В., Зaжигaлов В. A. (2014)
Волошина Ю. Г. - Алкілування толуолу метанолом до стиролу на модифікованому лужними металами цеоліті Х, Іваненко В. В., Патриляк Л. К., Пертко О. П., Патриляк К. І., Яковенко А. В. (2014)
Остафійчук Б. К. - Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою, Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Кузишин М. М., Ващинський В. М., Микитейчук П. М., Іванічок Н. Я., Мерена Р. І. (2014)
Гончарук Е. В. - Агрегативная и седиментационная стабильность водных суспензий наноалмазов в присутствии пирогенного кремнезема, Зарко В. И., Богатырев В. М., Terpilowski K., Chibowski E. (2014)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, синтезованих на базальтовій луcці, Журавський С. В., Гуня Г. М., Приходько Г. П., Махно С. М., Горбик П. П., Картель М. Т. (2014)
Процак І. С. - Гідрофобізація поверхні пірогенного кремнезему полідиметилсилоксанами в присутності алкілкарбонатів, Тьортих В. А., Гончарук О. В., Больбух Ю. М., Козакевич Р. Б. (2014)
Макарова Е. В. - Влияние концентрации водорастворимых полимеров на реологические свойства водоугольных суспензий антрацита, Макаров А. С., Савицкий Д. П., Боровик Н. И. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей на непрерывных потоках. Краткая теория однорядных гребных винтов (2013)
Попов С. М. - Модель росту центрів кристалізації при ультразвуковомуподрібненні зміцнюючої фази твердих наплавлених сплавів (2013)
Попов С. В. - Дослідження гідродинамічних явищ плоского шліфування периферією круга, Северин Т. О. (2013)
Прасолов Є. Я. - Вдосконалення агрегату для розкидання мінеральних добрив, Педора Є. В., Бочарова Я. А. (2013)
Фомін О. В. - Впровадження круглих труб в якості складових елементів рам вантажних вагонів (2013)
Сапожников Н. Е. - Оценка точности и быстродействия при вероятностной форме представления информации, Моисеев Д. В., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2013)
Ярощук Л. Д. - Налаштування нечіткої системи керування режимом пуску процесу екструзії полімерів, Жученко О. А. (2013)
Муниб М. Б. - Нейросетевое управление в задачах преследования (2013)
Кунгурцев А. Б. - Модель процесса определения требований к программному продукту, Калинина С. А., Новикова Н. А. (2013)
Сакало Є. С. - Аналіз процесів роботи динамічних об'єктів (2013)
Шатоха О. В. - Инструмент KPI и методология Agile: современные подходы в управлении проектами (2013)
Ледовской В. В. - Программное обеспечение для построения цифровой модели рельефа поверхности по интерференционной картине, Думин П. М. (2013)
Скляров Н. В. - Задачи совершенствования автотехнических экспертиз дорожно-транспортных происшествий (2013)
Зубрецкая Н. А. - Нейросетевое прогнозирование уровня качества промышленной продукции (2013)
Машошин Д. А. - Адаптивная обработка нестационарных временных рядов на основе нечеткого подхода (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорной модели реализации жизненого цикла процесса выбора мероприятий, Гниденко О. С. (2013)
Корчинський В. В. - Метод моделирования шумовых сигналов для систем передачи конфиденциальной информации (2013)
Сазонова М. С. - Розв’язання деяких нескінченновимірних нелінійних задач розбиття множини споживачів на сфери обслуговування підприємствами (2013)
Прихно Ю. Е. - Методика реализации мультипроекта развития судоходной компании (2013)
Шароватова О. П. - Професійна орієнтація, у тому числі осіб з особливими потребами, як провідний фактор формування сучасних прогресивних фахівців (2013)
Бельчева А. В. - Метод генерации тестового информационного обеспечения ГИС (2013)
Висоцкая Е. В. - Прогнозирование заболеваемости расстройствами психики непсихотического характера среди сельского населения Украины, Коростий В. И., Зинченко Е. Н., Порван А. П., Страшненко А. Н. (2013)
Пархоменко О. М. - Застосування геоінформаційних технологій для оцінки ергономічних умов в системі "працівник-вітроенергетична установка-середовище”, Сєріков Я. О. (2013)
Кузнецов В. Г. - Модель экономического ущерба от ненадёжности силового оборудования, участвующего в регулировании режимов системы тягового электроснабжения (2013)
Захарченко Н. В. - Эффективность применения корректирующих блоковых таймерных кодов в адаптивних системах с решающей обратной связью, Гаджиев М. М., Мартынова Е. Н., Лысенко С. И. (2013)
Землянський О. Н. - Прогнозирование концентрации "тяжелого газа" после залпового выброса, Снитюк В. Е. (2013)
Матюхов Д. В. - Пошук та використання математичної моделі розчинності соняшникової олії в етиловому спирті (2013)
Мельник А. П. - Дослідження одержання кисень- і азотовмісних похідних жирних кислот амідуванням лляної олії, Малік С. Г. (2013)
Радовенчик В. М. - Використання часток магнетиту в процесах очищення стічних вод від нафтопродуктів, Романенко М. І., Черняк В. Ю. (2013)
Шмельков В. В. - Кинетика осаждения кристаллов хлорида натрия в жидкостях содового производства, Райко В. Ф., Цейтлин М. А. (2013)
Рябоконь Н. В. - Оптимизация процесса охлаждения сгущенных молочных консервов с плодово-ягодными сиропами, Осьмак Т. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. (2013)
Папченко В. Ю. - Нові наукові розробки у галузі харчових технологій (2013)
Пилипенко Д. И. - Биофизический анализ действия тока в условиях электронаркоза, Великий А. А., Яшков И. О. (2013)
Саблин О. И. - Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта (2013)
Рябушенко О. В. - Аналіз методів оцінки ризиків дорожньо-транспортних пригод (2013)
Гапотій В. Д. - До створення персональних баз даних в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні (2013)
Заворотченко Т. М. - Міжнародне і національне право: проблеми співвідношення (2013)
Ковальська В. В. - Місце і роль професійної правосвідомості в різних видах юридичної діяльності (2013)
Шурупова К. В. - Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громадян (2013)
Берназюк Я. О. - Послання президента України та його вплив на бюджетний процес та грошово-кредитну сферу (2013)
Бєлікова О. В. - Адміністративна відповідальність як засіб примусового забезпечення виконання бюджетного законодавства України, Погребняк С. В. (2013)
Єлєазаров О. П. - Особливості здійснення безготівкових розрахунків за чинним законодавством України (2013)
Коваль О. О. - Дискусійні питання у визначенні об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2013)
Попова С. М. - Проведення територіальними органами міністерства доходів і зборів України консультативно-роз’яснювальної роботи, Попова Л. М. (2013)
Яцкін Р. О. - Бюджетний контроль як засіб виявлення і захід попередження порушень бюджетного законодавства України (2013)
Єршова С. І. - Основні напрями й форми участі держави у сфері господарювання (2013)
Боєва О. С. - Участь профспілок у захисті трудових прав працівників (2013)
Олійник І. Л. - Система професійної підготовки вищого корпусу державної служби (2013)
Костенко В. О. - До питання економіко-правового забезпечення співвідношення між охороною землі та її раціональним використанням (2013)
Алієв Р. В. - Громадський контроль за умовно-достроково звільненими від відбування покарання як основний засіб забезпечення громадського порядку (2013)
Босак К. С. - Співвідношення традицій зі звичаями та їх запобіжна роль у профілактиці злочинності (2013)
Бульба О. М. - Особистість злочинця, який вчиняє самоправство: кримінологічна характеристика (2013)
Івлєв М. М. - Стан наукової розробки проблеми протидії насильству в збройних силах України (2013)
Кашкаров О. О. - Система службових злочинів за чинним кримінальним кодексом України (2013)
Макаров В. О. - Генеза санкцій за злочини проти моральності у кримінальному праві України (2013)
Чебан О. М. - Основні кримінологічні ознаки особи, схильної до безпритульного способу життя (2013)
Гоч Н. В. - Характеристика способів вчинення ухилень від сплати єдиного внеску та їх типові сліди (2013)
Грищенко Н. В. - До проблеми взаємодії слідчого та захисника в реаліях застосування нового КПК України (2013)
Карабут Л. В. - Окремі проблеми правової регламентації кримінальної процесуальної діяльності суду присяжних у кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року (2013)
Марченко Н. В. - Система покарань у кримінальному законодавстві держав латинської америки: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Демидова-Петрова Е. В. - Специальное предупреждение преступности несовершеннолетних (по материалам республики Татарстан) (2013)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2013)
Круглий стіл "Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Земський Ю. - Польські прокламації напередодні Січневого повстання 1863 р. у боротьбі за прихильність селян Правобережної України (2011)
Саранча В. - Стан військової дисципліни в Кременчуцькому гарнізоні під час Першої світової війни (2011)
Капарулін Ю. - Неопублікована праця О. О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі (2011)
Срібняк І. - Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.) (2011)
Сидорчук Т. - Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака (2011)
Алєксєєнко А. - Особливості експонування науково-технічної документації під час проведення виставкових заходів (2011)
Макієнко О. - На сторожі архівної спадщини: сторінки історії Лебединського архівного гуртка (20-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Заболотна І. - Внесок Івана Крип’якевича у розроблення правил видання історичних джерел (2011)
Палієнко М. - Між Тарновом та Прагою: джерела до історії заснування українського архівного осередку в Чехословаччині (2011)
Хльобас Н. - Звітні документи в Університеті Св. Володимира (2011)
Романовський Р. - Взаємовідносини між архівами, бібліотеками та музеями у висвітленні часопису "Архейон": історичний аспект проблеми (2011)
Власенко В. - До історії міжвоєнної української політичної еміграції на Балканах (2011)
Гаранін О. - Дослідження архівної україніки в Німеччині (на прикладі навчальних програм Українського вільного університету у Мюнхені за 1991–2001 рр.) (2011)
Бурім Д. - Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) (за матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини) (2011)
Левченко Л. - Видання пам’яток документальної історичної спадщини американського народу (2011)
Крячок М. - Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах (2011)
Катренко А. - "Слава Вам, невтомному діячеві на рідному полі!...", Катренко Я. (2011)
Горбатюк М. - Листи Андрія Ніковського до Миколи Аркаса як джерело до вивчення історії Одеської і Миколаївської "Просвіт" (2011)
Мальдзіс А. - Друзі нашої культури (2011)
Дмитрієнко М. - Діалог через листування: значення епістолярію як історичного джерела, Іщенко Я. (2011)
На спомин Євгенія Васильовича Старостіна (2011)
Памяти товарища (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2014)
Сеидуманов Ж. - Современное состояние национального книгоиздания в Казахстане (2014)
Водолазька С. - Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Геращенко М. - Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист знаменних дат вищого навчального закладу, Чухліб Т. (2014)
Романуха З. - Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного (2014)
Філіпова Л. - Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту: загальні принципи та методика, Шелестова А. (2014)
Соколов В. - Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI—XVIII ст (2014)
Біловус Л. - Рецепція творчої постаті Тараса Шевченка в періодиці української діаспори США (2014)
Сахневич Ю. - для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга" (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) (2014)
Лавріненко Л. - Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект (до 190-річчя з дня народження К. Ушинського) (2014)
Проценко Т. - Формування інформаційної культури користувачів (2014)
Крайнікова Т. - Споживчі патерни медіаповедінки: cуть і роль у культурі медіаспоживання (2014)
Горбенко Г. - Проблеми застосування соціальної реклами в управлінні суспільними процесами в Україні (2014)
Шкуркіна В. - Особливості виникнення огамічної та рунічної знакових систем як засобів символьної комунікації (2014)
Моісєєва Н. - Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації (2014)
Горбатюк М. - Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацьких відносин у 1921 році, Жукова О. (2012)
Коломієць Н. - Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України (до 15-ї річниці створення партії) (2012)
Титаренко О. - Вірменське населення Харкова в період німецької окупації в оцінці органів НКВС (2012)
Миронець Н. - Спогади Миколи Зайцева (2012)
Магурчак А. - Звіт про нараду українських послів і голів місій 18–22 червня 1919 р. у Відні (за фондами National Archives of Canada) (2012)
Демченко Т. - Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й, Іваницька С. (2012)
Катренко А. - Професор О. Ф. Кістяківський – захисник у суді селян Чигиринського повіту Київської губернії (1877 р.), Катренко Я. (2012)
Старовойтенко І. - Листи Федора Шульги до Євгена Чикаленка (2012)
Горбач Ю. - Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907–1915) (2012)
Гураль О. - Судово-слідчі справи Вероніки Черняхівської 1929 і 1938 рр. як джерело для відтворення її просопографічного портрета (2012)
Шаповал А. - Документи особового фонду академіка О. П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими, Коваленко С. (2012)
Ніколіна І. - Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.: огляд архівних джерел (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурний аналіз документної інформації творчих листів (2012)
Тарасенко І. - Важливе джерело з історії України (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Петренко О. - Дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи: аналітичний огляд книжкових видань за 2013 рік (2014)
Віщук О. - Участь редактора у виборі тем для дитячих текстів (2014)
Антоник О. - Український видавничий рух як спосіб творення якісного культурного продукту в умовах Другої світової війни (2014)
Градун Е. - Популяризація національної культурної спадщини (2014)
Скаченко О. - Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) (2014)
Білоус В. - Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу (2014)
Луцишина Т. - Електронний каталог як основний інформаційний ресурс бібліотек ВНЗ Західного регіону України у сучасному веб-просторі (2014)
Перунін В. - Історична топоніміка Зарічненщини і державність Київської Русі (2014)
Соколов В. - Бібліотеки церковних братств в Україні у XVI—XVIII ст. (2014)
Рогальова І. - Аналітичний огляд журналів 1950—1953 років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України (2014)
Крайнікова Т. - Функції культури медіаспоживання (2014)
Гусак О. - Основні тенденції поведінки аудиторії сучасних інтернет-ЗМІ (2014)
Грипич С. - Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії як об'єкт наукових досліджень 1950—1990 років (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2014)
Курбан О. - Базові основи аналізу соціальних комунікацій (2014)
Панченко Є. - Об'єднані українською книгою (2014)
IV Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" 9—13 квітня 2014 р (2014)
Заїченко Т. - Бібліотечний буктрейлер (2014)
Черный А. П. - Управление качеством преобразования энергии в электроприводах переменного тока: проблема и пути ее решения, Бердай Абдельмажид (2014)
Козакевич І. А. - Адаптивний спосіб компенсації нелінійних властивостей інвертора напруги для бездатчикового векторного керування на низьких частотах обертів (2014)
Сердюк А. А. - Экспериментальное исследование влияния кавитационных процессов на характеристики электромеханической системы насосного комплекса (2014)
Кравец А. М. - Технико-экономические показатели насосных комплексов при использовании электромеханической системы снижения динамических нагрузок (2014)
Юхименко М. Ю. - Синтез систем управления импульсными преобразователями переменного напряжения на базе анализа энергетических процессов (2014)
Федоров М. М. - Рабочий цикл электродвигателей крановых механизмов сталеплавильного цеха № 1 публичного акционерного общества "новокраматорский механический завод", Ткаченко А. А., Корниенко С. В. (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Розпізнавання генетичних програм функціонального класу складних електромеханічних систем за інформацією його довільного представника, Гайдаєнко Ю. В., Кобзенко Л. М., Отрішко П. В. (2014)
Безкоровайный В. С. - Математические модели магнитного поля намагниченного поверхностного слоя металла, Ливцов Ю. В., Тарасенко О. В., Яковенко В. В. (2014)
Ченчевой В. В. - Природа аномального роста потерь в электротехнической стали в режиме глубокого насыщения, Родькин Д. И., Огарь В. О. (2014)
Мельничук Л. М. - Визначення економічного еквівалента реактивної потужності та механізми його застосування в системі оплати за передавання реактивної електроенергії (2014)
Плєшков П. Г. - Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм регулювання напруги під навантаженням силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток "трикутник/зигзаг з нулем", Зінзура В. В., Некрасов А. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Литвин А. - Типологія поняття "умови” в науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Руденко Л. - Розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців: методологічні аспекти (2013)
Данильчук Л. - До питання дослідження поняття "компетентність” (2013)
Моторна Л. - Зміст професійної компетентності викладача ВНЗ (2013)
Клак І. - Моделювання процесу формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх учителів-філологів (2013)
Заволока С. - Формування навичок іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців туристичної сфери, Яслинська К. (2013)
Гордійчук Ю. - Формування лексичної компетенції студентів-економістів як складової професійного мовлення, Причина Ю. (2013)
Лопутько О. - Впровадження нових методів навчання іноземної мови у навчальний процес ВНЗ МВС України (2013)
Керекеша О. - Досвід використання авторської інтерактивної технології "пункт призначення” у літній мовній школі (2013)
Якимович Т. - Модернізація науково-методичного забезпечення професійної підготовки (2013)
Даценко В. - Підвищення ефективності навчання хімії у технічному ВНЗ (2013)
Микитюк О. - Формування у вчителів компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-дослідницької діяльності учнів (2013)
Колісник-Гуменюк Ю. - Сучасні інтерактивні технології навчання (2013)
Гаврищук І. - Особливості формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника механічних технологій (2013)
Зданевич Л. - Аналіз рівнів готовності майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми за рефлексивно автодидактичним компонентом (за результатами контрольного експерименту) (2013)
Онищенко В. - Професійна Я-концепція особистості: психологічні та ноологічні контексти ідентифікації (2013)
Анцибор А. - Психодинамічні системи конденсованого досвіду: Д. Келлі та можливості експресивно забарвлених конструктів як чинників розвитку аутсайдерського світобачення (2013)
Андрушко Я. - Теоретичний аналіз психологічних аспектів професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2013)
Колечко О. - Соціально-психологічний феномен девіантного материнства (2013)
Дурняк Л. - Шкільна медіація як засіб вирішення конфліктів серед підлітків (2013)
Погорєлова Т. - Службовий етикет як механізм виховання морально-етичних якостей майбутніх прокурорів (2013)
Захарчук М. - Зміна освітньої парадигми у шкільній системі навчання дітей у США (2013)
Похлєбаєва Д. - Основні етапи становлення і розвитку освіти менеджерів у Великобританії (2013)
Васянович Г. - Психолого-педагогічні ідеї адмірала Степана Осиповича Макарова (2013)
Антонюк Г. - Ідеї суспільного прогресу й освіти у працях Феофана Прокоповича (2013)
Васянович Г. - Спільні пошуки: Україна – Польща (Інформація про V науковий форум: "Інтердисциплінарність педагогіки і її дисциплін”) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2008)
Дзюбенко К.Г. - Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума (2008)
Березовский О.А. - Двойственные оценки для задачи о максимальном К-клабе, Жереб К.А. (2008)
Онопчук Ю.Н. - Нестационарные процессы управления движением в условиях неопределенности, Чикрий Ал.А. (2008)
Бойко С.В. - Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках (2008)
Стецюк П.И. - ЛП-ориентированная верхняя оценка для числа устойчивости графа на основе p-колес, Бутенко С.И., Лиховид А.П. (2008)
Гуляницький Л.Ф. - До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізації (2008)
Донец Г.А. - О хроматическом числе натуральных арифметических графов с тремя образующими, Шулинок И.Э. (2008)
Чикрий Г.Ц. - О задаче сближения для затухающих колебательных движений (2008)
Кирилюк В.С. - Полиэдральные меры риска и робастные решения, Бабанин А.С. (2008)
Карпец Э.П. - Прогнозирование бюджетных показателей на базе расширенной эконометрической модели таблиц ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК (2008)
Ненахов Э.И. - Решение некоторых оптимизационных задач с квадратичными ограничениями (2008)
Некрылова З.В. - Об особенностях моделей с дискретными зависимыми переменными (2008)
Бардадым Т.А. - Особенности замены переменных при использовании избыточных ограничений (2008)
Вовк Л.Б. - Об одной стационарной модели управления запасами, Кнопов А.П. (2008)
Колечкина Л.Н. - О нахождении Парето-оптимальных решений в многокритериальных комбинаторных задачах на множестве размещений (2008)
Лаптин Ю.П. - Оптимизационные задачи с блочной системой нелинейных ограничений-равенств (2008)
Журбенко Н.Г. - Алгоритм проектирования на политоп (2008)
Химич А.Н. - Решение задачи взвешенных наименьших квадратов с приближенно заданными исходными данными, Николаевская Е.А. (2008)
Гаращенко Ф.Г. - Об одном механизме авторегуляции процесса дыхания в организме и его математической модели, Лановенко И.И., Грабова Н.И. (2008)
Бойко В.В. - Применение комбинированного метода выпуклого программирования в задачах финансовой математики, Кузьменко В.Н. (2008)
Семенова Н.В. - Условия оптимальности в векторных задачах комбинаторной оптимизации (2008)
Перекрест А. Л. - Турбинное регулирование производительности насосных станций, Карпенко О. А. (2013)
Потапов А. Л. - Определение параметров асинхронных двигателей с использованием псевдосигналов напряжения и тока, Ромашихин Ю. В., Мосюндз Д. А. (2013)
Ромашихіна Ж. І. - Декомпозиція сигналу електрорушійної сили обмоток статора для діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронного двигуна, Калінов А. П., Луценко І. А. (2013)
Ноженко В. Ю. - Управление параметрами вынуждающей силы двухвального дебалансного вибровозбудителя вибрационной площадки (2013)
Тытюк В. К. - Управление движением мультикоптера по критерию эффективности преобразования ресурсов (2013)
Юхименко М. Ю. - Особенности коммутационных процессов электроприводов переменного тока с транзисторным преобразователем напряжения (2013)
Хребтова О. А. - Определение момента асинхроного двигателя при трогании, Ченчевой В. В., Огарь В. А. (2013)
Конох И. С. - Эмуляция сигналов объектов управления в электромеханических системах с использованием нечетких логических контроллеров, Найда В. В. (2013)
Некрасов В. О. - Математична модель системи магнітного підвісу класичної геометріЇ, Донченко Р. М. (2013)
Синчук И. О. - Оценка электрических параметров тяговых контактных сетей железорудных шахт, Харитонов А. А. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Перелік авторів (2013)
Сергієнко С. А. - Вступ до вищого навчального закладу: питання підготовки абітурієнтів та шляхи покращення професійно-орієнтаційної та агітаційної роботи (2014)
Романенко С. С. - Практика проведення науково-методичного семінару "Інформаційні технології в освіті", Чорний О. П. (2014)
Костенко П. П. - Удосконалена конструкція панорамної головки для зйомки віртуальних 3d турів, Пожар Я. А., Злочевський С. А. (2014)
Мамчур Д. Г. - Місце кафедри систем автоматичного управління та електроприводу в спільноті електромеханіків (2014)
Гордієнко Н. О. - До ювілею Тараса Григоровича Шевченка, Алєксєєва Ю. О., Родькін Д. Й. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2009)
Донец Г.А. - Алгоритм поиска значений линейной функции на лексикографически упорядоченных перестановках, Колечкина Л.Н. (2009)
Шарифов Ф.А. - Методы решения задачи выбора режимов объединенной энергосистемы по активной мощности (2009)
Доценко С.И. - О ситуациях равновесия в задаче поочередного преследования (2009)
Бойко В.В. - Об оценках в задаче о р-медианах, Гольденгорин Б.И., Кузьменко В.Н. (2009)
Дзюбенко К.Г. - Непрерывность линейного функционала и стохастический интеграл (2009)
Пепеляева Т.В. - Об одной задаче управления стохастической динамической системой (2009)
Карпец Э.П. - Проблемы прогнозирования сбалансированных экономических структур, Кикоть А.Ф., Панасенко С.В. (2009)
Билецкий В.И. - Об одной задаче распределения земляных масс и алгоритме ее решения (2009)
Чикрий А.В. - О многократной поимке убегающего (2009)
Шулинок Г.А. - О минимальном числе образующих полного подграфа NA-графа (2009)
Мироненко О.В. - Існування Т-факторизації непарного порядку для симетричних дерев (2009)
Сіренко С.І. - Про теоретичне дослідження методу ОМК-Н (2009)
Вовк Л.Б. - Моделирование и создание алгоритмов для финансовых моделей, Кнопов А.П. (2009)
Некрылова З.В. - О моделях с зависимой переменной непрерывного и дискретного вида (2009)
Ненахов Э.И. - Об одной линейной модели обмена (2009)
Бигдан В.Б. - Модели управления потоками данных в процессах распределенного поиска оптимальных решений (2009)
Черный Ю.М. - Оценка достоверности результатов направленного поиска оптимальных решений (2009)
Горбачук В.М. - Сравнительный анализ равновесий Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для дифференцированных продуктов (2009)
Лаптин Ю.П. - Некоторые нелинейные оптимизационные задачи сетевой структуры, Крошко Д.Л. (2009)
Стецюк П.И. - Задачи оптимизации для выбора электрических нагрузок в энергосистеме, Лиховид А.П., Пилиповский А.В. (2009)
Журбенко Н.Г. - Метод модельных теплообменников в расчетах тепловых схем, Чумаков Б.М. (2009)
Попов О.В. - Оптимізація паралельних алгоритмів розв’язування задач з розрідженими матрицями (2009)
Лазебная Т.А. - О некоторых вопросах моделирования иммунной реакции гуморального типа (2009)
Астахов В. М. - Особливості піхвової рідини у пацієнток з порушеним мікробіоценозом статевих шляхів, Ауссі Марван, Жулковський В. В. (2013)
Бабенко О. М. - Возможности коррекции артериального давления у беременных с гестационной гипертензией (2013)
Мацынин А. Н. - Эндотелий-зависимая вазодилятация, как маркер эндотелиальной дисфункции у беременных с йодным дефицитом (2013)
Бабляк С. Д. - Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією: український внесок у європейську мозаїку (2013)
Дорофеев А. Э. - Анкетирование как метод выявления нестероидных противовоспалительных средств-зависимых гастропатий, Осадчая В. О., Осадчий М. Б. (2013)
Зубенко И. В. - К вопросу о дифференцированном выборе методики кинезотерапии при дисметаболическом синдроме (2013)
Иващенко В. В. - Закономерно ли волнообразное течение диабетической ангиопатии при "идеальной" ее профилактике, Иващенко А. В. (2013)
Коновалова-Кушнир Т. А. - Механизмы развития синдрома раздраженного кишечника у больных Донецкого промышленного региона (2013)
Грищенко І. І. - Гігієнічна характеристика регіональних особливостей фізичних факторів довкілля в україні (2013)
Лепшина С. М. - Случай анемии тяжелой степени у больного туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью, принимающего клофазимин, Сердюк О. В., Тищенко Е. В., Ракитянский А. А. (2013)
Уманський В. Я. - Оцінка результатів діагностики функціонального стану гірників, постраждалих внаслідок гострого отруєння монооксидом вуглецю, Зябліцев С. В., Новосельська В. В., Бочарова О. А. (2013)
Щудро С. А. - Сучасні регіональні аспекти впливу екологічних факторів на захворюваність підлітків (2013)
Борзых Ю. А. - Биофизические свойства келоидных рубцов различной степени давности (2013)
Куц Л. В. - Біопсихосоціальні та генетичні аспекти псоріазу (2013)
Шагов Е. А. - Влияние микроэлементного состава волос на эффективность лечения больных очаговой алопецией (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського