Плетенецька А. О. - Експертна оцінка додобової летальності багатопрофільної лікарні (2014)
Макаренко А. Н. - Влияние направленной мышечной тренировки на приобретение общесистемной резистентности к стрессовым условиям различного генеза, Карандеева Ю. К. (2014)
Курганський С. В. - Вплив розвитку водяного горіха (Trapa natans) на умови нагулу молоді риб Київського водосховища, Бузевич О. А. (2014)
Добрянська Г. М. - Порівняльна характеристика екологічного стану вирощувальних ставів Львівського рибкомбінату, Мельник А. П., Сярий Б. Г., Кориляк М. З. (2014)
Хандожівська А. І. - Живлення європейського харіуса (Thymallus thymallus L.) річок Закарпаття в сучасних умовах, Кражан С. А., Мрук А. І., Коба С. А. (2014)
Грициняк І. І. - Біологічне значення та токсичність важких металів для біоти прісноводних водойм (огляд), Колесник Н. Л. (2014)
Коваленко В. О. - Шляхи оптимізації та прогнозування вирощування цьоголіток коропових видів риб в умовах півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2014)
Тучапська А. Я. - Культивування гіллястовусих ракоподібних для підвищення забезпеченості цьоголіток коропа природними кормами (огляд), Кражан С. А. (2014)
Рудь Ю. П. - Молекулярна діагностика Yersinia ruckeri, Циганок І. O. (2014)
Талабішка Є. М. - Остеологічна характеристика чотирьох видів роду Gobio і Romanogobio з деякими зауваженнями щодо статусу колишнього підроду Rheogobio (2014)
Видатний фахівець рибогосподарської галузі. До 80-річчя Миколи Васильовича Гринжевського (2014)
Свінціцький А. С. - Сучасні засади діагностики та лікування бронхіальної астми в осіб похилого віку (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок вазоренальної гіпертензії, зумовленої стенозом правої та лівої ниркових артерій на грунті фібромускулярної дисплазії, Голик О. М., Рак Н. О. (2014)
Міщенко Т. С. - Bторинна профілактика в пацієнтів із лакунарними інфарктами, Харіна К. В., Лінська Г. В. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (продовження) (2014)
Губергриц Н. Б. - Рациональный подход к лечению сочетанных функциональных заболеваний органов пищеварения, Лукашевич Г. М., Голубова О. А. (2014)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан жовчного міхура у хворих на метаболічний синдром залежно від особливостей раціону, Моїсеєнко Т. А. (2014)
Коньков Д. Г. - Современные аспекты медикаментозного лечения гирсутного синдрома: сравнительный анализ между антиандрогенными препаратами (обзор), Коньков Г. Д. (2014)
Власенко М. В. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті. Типові помилки практикуючого лікаря (2014)
Свінціцький А. С. - Роль місцевої терапії в лікуванні хворих на остеоартроз (2014)
Катеренчук І. П. - Гострий і хронічний суглобовий біль: оптимізація терапії нестероїдними протизапальними засобами в загальнолікарській практиці, Ярмола Т. І. (2014)
Харламова А. М. - Диалипон в комплексной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу, Лазарева Е. В., Мельниченко А. С., Городник Г. А. (2014)
Матюшко М. Г. - Постгерпетична невралгія – правильний діагноз та оптимальне лікування (літературний огляд і власні дослідження), Плетінка О. О., Тимрієнко А. В., Ралець Н. В. (2014)
Мардзвік В. М. - Досвід застосування препарату Медітан у пацієнтів із вторинним синдромом неспокійних ніг, Мардзвік М. В. (2014)
Бобрик Н. В. - Особливості поширеності розсіяного склерозу у світі: огляд літератури та результати власних досліджень на теренах Волинської області (2014)
Makarevich A. - Respiratory muscles status changes during chronic obstructive pulmonary disease progression, Lemiasheuskaya S., Pochtavcev A., Lemiasheuski A., Nedzvedz M. (2014)
Бойчук А. В. - Вірус простого герпесу як кофактор у розвитку дисплазій і ракових процесів шийки матки в жінок, які інфіковані вірусом папіломи людини (огляд), Худоб’як В. О. (2014)
Красько Н. П. - Контактный дерматит в практике косметолога, Резниченко Н. Ю., Равлюк Д. А., Левченко О. А. (2014)
Родионова И. А. - Дифференциальная диагностика тромбоцитопений у пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и пациентов с ВИЧ-инфекцией (на примере клинических случаев), Скрипниченко С. В., Скрипниченко Т. С. (2014)
Свінціцький А. С. - Навчання лікарів упродовж професійного життя – вимога часу (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина ІI) (2014)
Медичні події (2014)
Передплата (2014)
Свінціцький А. С. - Документ вражаючої сили. Маніфест медицини (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина ІІІ) (2014)
Цицурін Ф. С. - Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань (2014)
Панчишин Ю. М. - Клінічні особливості перебігу стабільної стенокардії з гіпохолестеролемією залежно від величини індексу де Рітіса, Гук-Лешневська З. О., Мостова О. Ф., Шулюк Ю. В. (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок антифосфоліпідного синдрому, Заремба-Федчишин О. В., Шевчун-Пудлик О. М. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (2014)
Журавлева Л. В. - Место фитотерапии в лечении пациентов с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями, Александрова Н. К. (2014)
Палій І. Г. - Психосоматичні порушення у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту: особливості клінічного перебігу та підходів до лікування, Заїка С. В., Миршук Н. М., Чернова І. В. (2014)
Таран А. - Досвід застосування пульс-терапії при деяких аутоімунних захворюваннях (на прикладі клінічних випадків), Остафійчук А. (2014)
Зайцев И. А. - Эффективность Сирина у больных хроническим вирусным гепатитом С, Кириенко В. Т., Дюкарева А. И., Ерохина И. И., Заплотная А. А., Миронова Т. С. (2014)
Свістільнік Р. В. - Використання габапентину (Медітану) в клінічній практиці невролога з позиції доказової медицини (2014)
Svintsitskyy A. S. - Current principles of diagnosis and treatment of ankylosing spondylitis (2014)
Скрипник Н. В. - Індивідуалізована інсулінотерапія хворих на цукровий діабет – попередження розвитку та прогресування мікро- та макросудинних ускладнень (2014)
Чернега Н. В. - Запоры у детей и их лечение, Денисова М. Ф., Музыка Н. Н. (2014)
Віленський Ю. Г. - Вадим Миколайович Іванов: велетень духу й науки, Свінціцький І. А. (2014)
Свінціцький І. А. - Життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка: медичні аспекти (до 200-річчя від дня народження) (2014)
Медичні події (2014)
Аврамко Т. О. - Міжкультурна комунікативна компетенція (2012)
Бабенко Т. В. - Теоретична модель формування естетичної культури особистості засобами іноземних мов (2012)
Баранова О. В. - К вопросу об использовании коственных речевых актов в межкультурной коммуникации (2012)
Бєляков О. О. - Особливості художнього моделювання розщепленої особистості (когнітивний аспект) (2012)
Бойко О. Т. - Невербальні засоби спілкування у системі міжкультурної комунікації у системі міжкультурної комунікації (2012)
Бордюк Л. В. - Ідеологічний аспект концепту позитивного мислення в американській лінгвокультурі (2012)
Ботвінко О. М. - Прагматичні модифікації висловлень презирства в англомовному діалогічному дискурсі (2012)
Бялик В. Д. - Функціональна парадигма вивчення мовних явищ: шляхи еволюції (2012)
Ваврінчік Р. Я. - Сучасна англомовна проповідь як перформативний макро-мовленнєвий акт (2012)
Vasylyshyna N. M. - Impact of social-linguistic differences and psychological barriers on intercultural cоmmunication (2012)
Верьовкіна О. Є. - До питання про універсальні концепти когнітивної системи людини (2012)
Влох Н. М. - Мовленнєва специфіка англомовного постмодерністського художнього тексту (2012)
Вовчанська Л. С. - Комунікативна міжкультурна взаємодія працівників правоохоронних органів (2012)
Габелко О. М. - Категорія ввічливості як складова мовного етикету в сучасній англійській мові (2012)
Галицька О. Б. - Таксономічний аспект дослідження дискурсу (огляд) (2012)
Ємельянова О. В. - Співбесіда з працевлаштування як статусно маркована комунікативна ситуація (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Замашна С. М. - Особливості культури Австралії та їх вербальне відображення (2012)
Зінченко В. В. - Дискурс як аналітична соціальна онтологія і гносеологія людини (2012)
Ihina Z. - Cultural peculiarities of communicative passport (2012)
Каллен Ю. В. - Ситуації в митному дискурсі (2012)
Кассіна Т. А. - Кросскультурна компетенція: пошук інноваційних методичних підходів у практиці навчання студентів іноземців, Стребуль Л. О. (2012)
Киквидзе З. З. - Пути развития гендерной лингвистики в Грузии (и не только) (2012)
Коваленко Н. В. - Концепції маркетингу в аспекті синергетичності з його термінологічним складом, Герошенко І. О. (2012)
Козак С. В. - Комунікативні стратегії як засіб маніпулятивного впливу в англомовних прес-релізах (2012)
Курагіна Л. П. - Особливості шляхів табуювання тематичної групи "гроші" (за матеріалами сучасної німецької та української преси та електронних ресурсів) (2012)
Литвиненко Н. - Моделі мовленнєвих ситуацій у медичній комунікації (2012)
Макаренко Ю. В. - Ціннісні орієнтири Інтернет-дискурсу (2012)
Макарук Л. Л. - Специфіка сучасного англомовного мас-медійного дискурсу (2012)
Манюх Н. Б. - Асоціативний потенціал концепту Батьківщина у процесі вивчення української мови як іноземної (2012)
Марунько О. А. - Претеритальний кон’юнктив як засіб вираження евазії у сучасній німецькій мові (2012)
Мотузкова Е. П. - Идентичность как объект изучения культурологических студий (2012)
Міщенко А. Л. - Теорія мовленнєвих актів та інструктивні тексти (2012)
Ніколаєва Т. Д. - Вербалізація сучасних політичних міфологем консервативної та ліберал-демократичної партій Великобританії (2012)
Огієнко І. С. - Дискурс та підходи до його аналізу: погляди на проблему сучасних англомовних дослідників (2012)
Остапович О. Я. - Експресивно-модальні фрази у сучасній німецькій Інтернет-комунікації, Менів І. В. (2012)
Пасовец И. И. - Апеллятивность в текстах молитв (на матери але неметкого языка) (2012)
Перегінчук У. Д. - Жанрова класифікація економічного дискурсу (2012)
Пільгуй (Колесник) Н. М. - Науковий агротехнічний дискурс у функціональному аспекті (2012)
Побережник Н. О. - Особливості звертання на "ти/ви" у сучасній німецькій та українській мовах (2012)
Поліщук В. Л. - Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов) (2012)
Попова О. В. - Динамічна стабільність норм англійської літературної мови (2012)
Почепинская С. М. - Онимы в структуре художественного диалога (2012)
Раду А. І. - Когнітосфера рекламного дискурсу: процеси мовної та екстрамовної індивідуалізації і глобалізації (2012)
Рибіна Н. В. - Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів, Кошіль Н. Є. (2012)
Романова О. О. - Проблеми формування комунікативних компетентностей студента у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) (2012)
Румянцева Е. А. - Гипертекст как способ коммуникации на электронной бирже (2012)
Руснак К. С. - Метафорична концептуалізація економічної кризи в мові сучасної української преси (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Жанрова специфіка сегментної структури родової концептосфери давньоанглійської епічної поезії (квантитативний аспект) (2012)
Саєнко Н. С. - Розвиток когнітивних здібностей студентів у навчанні іноземних мов (2012)
Семегин Т. С. - Когнітивна лінгвістика: історія становлення і сьогодення (2012)
Сидельникова Л. В. - Символічна природа алфавітного письма (2012)
Семенюк І. С. - Дискурсна гетерогенність недійних текстів: лінгвокогнітивний аспект, Хорошун О. О. (2012)
Сорокіна Л. Є. - Методологічні засади вивчення комунікативно-прагматичних та комунікативно-дискурсивних аспектів мовленнєвої маніпуляції з урахуванням гендерного фактору (2012)
Стецик Т. С. - До категорії риторики як засобів переконання електорату (2012)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "чиновник": принципи виділення й опису (2012)
Сутуліна Л. Г. - Проблема дослідження сучасних лінгвометафорологічних підходів (2012)
Tarnavska O. M. - Age as a social interaction factor (2012)
Тимінська Х. В. - Функціональна семантика німецьких експресивів (2012)
Топчий О. Ю. - Актуализация референции в диалогическом дискурсе (2012)
Трубіцина О. С. - Перцепція авторської індивідуалізації у процесі адаптації газетного тексту сучасної китайської мови як різновид міжкультурної комунікації (2012)
Хомік О. Є. - Особливості комунікативної ситуації в текстах українських оберегових замовлянь (2012)
Чайка Л. В. - Гендерні аспекти аналізу вербальних конфліктів (2012)
Чепіль О. Я. - Концептуальна основа теорії мовної комунікації (2012)
Черниш Л. З. - Das wienerische im kontexteder interkulturellen kommunikation (2012)
Четова Н. Й. - Лінгвоконцептуальний простір уявного в поетиці англомовного класичного фентезі: методика дослідження (на матеріалів творів Дж. Р. Р. Толкіна) (2012)
Шевченко М. Ю. - Роль фактору адресата в дискурсі преси (2012)
Щерба О. В. - Мова та міжкультурна комунікація, Желіско В. Ю. (2012)
Шикиринська О. Б. - Напрями міждисциплінарних студій в історичному розвої (2012)
Яким З. М. - Німецько-українські лінгво-культурні взаємини ХVІ- ХІХ ст. та історичні передумови їхнього виникнення (2012)
Янко Н. А. - Про прагматичну спрямованість політичного детективу (на матеріалі "The moscow club" Дж. Файндера) (2012)
Яремко М. В. - Мовчання у мовленнєвій комунікації (2012)
Барабанова Г. В. - К понятию когнитивной визуализации при обучении студентов технического вуза иноязычному профессионально-ориентированному чтению (2012)
Биконя О. П. - Мета та зміст самостійного оволодіння англомовним діловим писемним мовленням майбутніми економістами (2012)
Білозерська Т. В. - Організація самостійної роботи студентів як одна з форм професійної підготовки студентів-перекладачів (2012)
Бовкіт Х. І. - Використання спортивних фразеологізмів на заняттях німецької мови як засобу розширення лексичного запасу студентів немовних внзів, Мельник М. М. (2012)
Вікторова Л. В. - Критерії відбору навчального матеріалу з румунської мови та формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів СБ України (2012)
Володько А. М. - Компетентісний підхід до навчання студентів-перекладачів усного перекладу науково-технічних текстів (2012)
Гавриленко К. М. - Навчання студентів немовних вузів професійній міжкультурній комунікації (2012)
Golub T. - Formation des futurs enseignants de francais a l’usage des technologies d’information et de communication d’enseignement (2012)
Горпініч Т. І. - Сучасні парадигми формування дискурсивної компетенції медика (2012)
Гошовська Л. М. - Концепція і структура посібника з англійської мови професійного спрямування для студентів спеціальності "Фізична реабілітація" (2012)
Гудзяк А. М. - Гуманізація процесу підготовки сучасного вчителя іноземної мови (2012)
Денисенко М. В. - Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної професійної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції, Осідак В. В. (2012)
Дорда С. В. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів юридичного факультету (2012)
Єфімова О. М. - Міжпредметні зв’язки у процесі навчання іноземним мовам та їх вплив на якість підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2012)
Колісник В. Ю. - Ставлення майбутніх інженерів-програмістів до вивчення іноземної мови (2012)
Колодько Т. М. - Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя (2012)
Корж Т. М. - Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки (2012)
Левчик І. Ю. - Огляд методів навчання іншомовного професійного спілкування майбутніх психологів у вітчизняній педагогіці (2012)
Мокра О. М. - Професіоналізація навчання у початковій вищій освіті Франції, Білецька С. М. (2012)
Мороз Л. В. - До проблеми міжкультурної комунікації: навчання перекладу, Дуброва А. С. (2012)
Петровська Ю. В. - Використання стратегії перефразування для навчання майбутніх судноводіїв вести судновий журнал (2012)
Романова О. О. - Формування професійної мовленнєвої культури студентів-нефілологів (2012)
Селюжицкая Л. Н. - Деловая игра как средство формирования профессиональных коммуникативнык компетенций студентов экономического вуза (2012)
Семенчук Ю. О. - Підготовка студентів-економістів до написання та презентації доповіді на наукову конференцію (2012)
Халезова Л. В. - Спеціальні комунікативні навички як ключ до успіху у кар’єрі економіста-міжнародника (2012)
Чорна М. М. - Понятійний апарат професійної іншомовної підготовки майбутніх менеджерів туризму (2012)
Швець Г. Д. - Навчально-методичне забезпечення курсу "Вступ до перекладознавства" для іноземних студентів (2012)
Шевкопляс Л. В. - Критерії відбору навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2012)
Антипов Н. В. - Топографо-анатомические особенности кровоснабжения бедра в средней трети, значимые при проведении оперативных вмешательств, Жиляев Р. А., Зарицкий А. Б., Жиляева Е. Н. (2010)
Бабак С. В. - Изменения в структуре каналов и кровеносных сосудов бедренных костей крыс при снятии опорной нагрузки (2010)
Барсуков А. Н. - Становление структур твёрдых и мягких тканей челюстно-лицевого аппарата человека на 8-ой неделе эмбрионального развития (2010)
Барков А. В. - Возобновление процессов репаративной регенерации у больных с несрастающимися переломами бедренной кости, Барков А. А. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на показники клітинної ланки імунітету при лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Височин Є. В. - Вплив фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на стан мікрогемоциркуляції та активність ферментів антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А. (2010)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану на рівень середніх молекул у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Геник І. Д. - Вміст макроелементів у кістковій тканині в осіб різної статі зрілого віку прикарпатського регіону у віковому аспекті (2010)
Гетманец А. В. - Особенности роста и формообразования большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава, Лузин В. И. (2010)
Гладка О. М. - Вплив мінерального бальзаму на рівень секреторного імуноглобуліну А ротової рідини (2010)
Годована О. І. - Застосування матеріалу "Остеопласт-К" для заміщення вертикальних кісткових дефектів при генералізованому пародонтиті (2010)
Гончар С. В. - Морфометричні зміни клітинного складу тканин нирки при використанні розсмоктувальних ниток після експериментальної нефротомії у віддалені строки (2010)
Григорьева Е. А. - Лектингистохимические особенности суставного хряща крыс с моделированным остеоартрозом, Волошин Н. А. (2010)
Ульянчич Н. В. - Возможность использования кальцийфосфатной керамики в качестве носителя лекарственных средств, Иващенко Е. A., Уварова И. В., Ксензова О. В., Свирид Е. С., Проценко Л. С., Будилина О. Н., Дацкевич О. В. (2010)
Дмитриева Э. А. - Химический состав регенерата при заполнении костного дефекта материалами EasyGraft и ТКФ (2010)
Дубінін С. І. - Структурний аналіз стінки жовчного міхура жінки в зимовий період, Передерій Н. О. (2010)
Єльський В. М. - Паратиреоїдний гормон як маркер перебігу гострого періоду травматичної хвороби, Зябліцев С. В., Пiщулiна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А. (2010)
Жук В. Ю. - Морфологічне та імуногістохімічне дослідження плаценти при урогенітальному мікоплазмозі (2010)
Жук И. В. - Эффективность сезонной коррекции кислотоустойчивости эмали зубов у детей (2010)
Житников А. Я. - Включение 3Н-глюкозы и 35S-сульфата натрия созревающими хондроцитами эпифизарных хрящей длинных и коротких костей некоторых позвоночных (2010)
Заболотна І. І. - Результати використання "Вітафтору" у пацієнтів з некаріозними ураженнями зубів (2010)
Зеленецький І. Б. - Еволюція уявлень про вроджений вивих стегна (2010)
Золотова-Гайдамака Н. В. - Морфологические изменения в остеоцитах в условиях моделированной гипокинезии, Родионова Н. В. (2010)
Калашніков А. В. - Фактори, що зумовлюють виникнення тривалої тимчасової втрати працездатності та інвалідності при лікувані діафізарних переломів великогомілкової кістки, Малик В. Д. (2010)
Новак В. П. - Гістогенез деяких сполучнотканинних елементів опорно-рухового апарату в експерименті, Мельниченко А. П. (2010)
Калашніков А. В. - Принципи оптимізації табелів оснащення ортопедо-травматологічних відділень для лікування діафізарних переломів кісток нижньої кінцівки, Вдовіченко К. В. (2010)
Калініченко Ю. А. - Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини у підлітків з ортодонтичною патологією на фоні хронічних розладів травлення, Сіротченко Т. А., Кретініна Г. В. (2010)
Камінський Р. Ф. - Окисно-відновні процеси як основа розвитку патологічних змін міокарда та важлива ланка лікувальної дії фармпрепаратів за хронічної ртутної інтоксикації, Колесова Н. А., Чайковский Ю. Б. (2010)
Климовицкий В. Г. - Биомеханическое обоснование выбора метода консервативного лечения экстензионных чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей, Жилицын Е. В., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2010)
Климовицкий В. Г. - Влияние мягкотканного компонента повреждения на показатели иммунитета пострадавших с травмой таза, Пастернак Д. В., Черныш В. Ю., Донченко Л. И., Степура А. В., Шпаченко Н. Н. (2010)
Колінко Я. О. - Стан провідникового апарату та мікроциркуляторного русла сідничого нерва щура на сьому добу після дії загальної глибокої гіпотермії (2010)
Кононов В. М. - Стан системи антиоксидатного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням, в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Кореньков О. В. - Мікроструктурні особливості загоєння перелому довгої кістки скелету в умовах надлишкового надходження до організму солей важких металів (2010)
Костицька О. М. - Регенерація ушкодженого міжхребцевого диску при трансплантації аутологічних клітин, Малишкіна С. В., Пошелок Д. М. (2010)
Кошак С. Ф. - Хронічний остеомієліт і хондрит ребер та грудини: діагностика і хірургічне лікування, Беляк О. В., Петришин О. С., Секела М. В., Рак Л. М. (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Хомутянська Н. І., Декалюк І. В. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на динаміку показників мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на синдром хронічної втоми на тлі хронічного безкамяного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Кутя С. А. - Влияние поперечных гравитационных перегрузок на органные характеристики костей крыс разного возраста (2010)
Кущ О. Г. - Дослідження PLA+-лімфоцитів-хелперів в децидуальній тканині матки породіль, Волошин М. А. (2010)
Літовка І. Г. - Вплив мелатоніну на ліпіди кісткової тканини дорослих щурів, Вєсельський С. П., Березовський В. Я., Заморська Т. М. (2010)
Лузин В. И. - Функциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и деминерализованного костного матрикса, Бережной Е. П. (2010)
Лузин В. И. - Особенности роста и формообразования большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксиапатитного материала ОК-015, легированного марганцем в различных концентрациях, Пляскова Ю. С. (2010)
Лузин В. И. - Рост и формообразования костей скелета при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного медью, Стрий В. В. (2010)
Мартюк В. І. - Порівняльна рентгенографія та ультрасонографія в діагностиці травматичного дистального епіфізеоліза променевої кістки "без зміщення епіфіза" у дітей, Шевченко С. Д., Яковенко І. Г. (2010)
Мороз Г. А. - Калий крови крыс при гипергравитационном воздействии и его коррекции (2010)
Павлів Х. - Особливості динаміки вмісту мінеральних елементів в коренях постійних зубів різного ступеня сформованості, Масна З. (2010)
Панченко Л. М. - Вплив збагаченого тромбоцитами фібринового гелю на клоногенну активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини in vitro, Калашников А. В., Зубенко А. Г. (2010)
Пикалюк В. С. - Иммунограмма спортсменов-стайеров: клинические сдвиги и метаболическая коррекция, Пилипчук В. В. (2010)
Погорєлов М. В. - Застосування пористого нанокомпозитного матеріалу для заміщення кісткового дефекту в умовах гіпергідратації організму (2010)
Полівода О .М. - Остеоінтеграція імплантатів з корундової кераміки в умовах магнітотерапії, Дедух Н. В., Щербина І. О. (2010)
Поляченко Ю. В. - Трансплантація мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, як метод клітинної стимуляції ангіогенезу у хворих на хронічну ішемію кінцівок, Дрюк М. Ф., Домбровський Д. Б. (2010)
Прокушенкова Е. Г. - Лимфоидные структуры кардиальной части желудка суточных поросят (2010)
Проніна О. М. - Експериментальне обгрунтування варіантів кровозабезпечення піднебіння людини і шляхи розвитку його колатерального кровообігу, Скрипніков М. С., Білич А. М., Половик О. Ю., Данильченко С. І. (2010)
Проценко Е. С. - Морфометрические особенности звездчатых ретикулоэндотелиоцитов печени плодов и новорожденных, рожденных от матерей с железодефицитной анемией (2010)
Прудникова І. В. - Вплив комбінації гепаліну та антралю на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Цитокіновий профіль крові та показники мікрогемодинаміки у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні імуномодулятору поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2010)
Радченко В. О. - Дегенеративні захворювання суміжних (до оперованого) сегментів хребта, Федак В. І. (2010)
Рамский Р. С. - Оптимизация уровня остеотомии при удлинении плеча у больных ахондроплазией с анатомо-биомеханических позиций, Пикалюк В. С., Куценко С. Н., Павелко А. В. (2010)
Рыбалко Л. М. - Остеоассоциированные микроэлементы в волосах женщин в пре- и постменопаузальном периоде, Зяблицев С. В., Синяченко О. В., Варфоломеева Е. В. (2010)
Сак А. Е. - Изменения кровоснабжения вентрального отдела позвоночника в условиях экспериментальной гипокинезии (2010)
Семенов А. Н. - Электронно-микроскопическое изучение кардиопротекторного действия производных D-(+)-глюкозамина при фуразолидоново-алкогольной кардиомиопатии у белых крыс (2010)
Сіротченко Т. А. - Скрінінгова ультрасонометрія в оцінці вікових показників міцності кісткової тканини у дітей, Бобришева І. В., Кувічка І. М., Бобришева А. О., Луганський Д. Є. (2010)
Сікора В. З. - Структурно-функціональна характеристика крові щурів старечого віку в умовах дії солей важких металів, Приходько О. О. (2010)
Соцька Я. А. - Показники мікрогемодинаміки та ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, при застосуванні комбінованого фітозасобу бонджигару при проведенні медичної реабілітації, Фролов В. М., Санжаревська І. В., Дорогінська Л. І. (2010)
Смирнов С. Н. - Взаимодействие десимпатизации и тиреоидных гормонов в организации ритмов ДНК-синтетической и митотической активности эпителиоцитов языка неполовозрелых крыс (2010)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности тимуса плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Галата Д. И. (2010)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности селезенки детей, умерших в возрасте от 1 до 6 месяцев, от ВИЧ-инфицированных матерей, Шерстюк С. А., Ремнева Н. А. (2010)
Тєрьошин В. О. - Показники мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Височіна Г. В., Санжаревська І. В. (2010)
Ткач Г. Ф. - Морфогенез кісток скелету щурів старечого віку в умовах гіпергідратації організму (2010)
Ткаченко В. М. - Вплив тютюнопаління батьків на стан механічної рани нащадків в експерименті, Комісова Т. Є., Губіна-Вакулік Г. І. (2010)
Тяжелов А.А. - Клинико-антропометрические особенности строения и функции межберцового синдесмоза, Гончарова Л.Д., Климовицкий В.Г., Качур Е.Ю. (2010)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та фагоцитарну активність моноцитів у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні поліоксидонієм та мелітором (2010)
Чугин С. В. - Влияние внутриутробного введения антигена на формирование лимфоидной ткани паренхиматозных органов крыс в раннем постнатальном периоде, Щербаков М. С., Вовченко М. Б. (2010)
Чугуй Е. В. - Влияние локальной криотерапии на иммунологические процессы у детей первого года жизни при коррекции врожденной косолапости, Воропаев В. Н., Илюшенко Ю. К., Мельник П. В., Титова Е. Н. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив гепадифу на функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2010)
Алещенко И. Е. - Лечение переломов бедренной кости, осложненных остеомиелитом, Барков А. В., Горяникова И. Н. (2010)
Андреева О. В. - Формообразование нижней челюсти белых крыс различного возраста под влиянием повышенного уровня глюкокортикоидов и их ингибитора (2010)
Астраханцев Д. А. - Прочностные характеристики нижней челюсти белых крыс при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, Соляная М. В., Морозов В. Н., Голубков П. Э. (2010)
Бессалова Е. Ю. - Структура поведения белых крыс при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2010)
Бикова-Труедсон Н. І. - Показники системи інтерферону у хворих з хронічним безкам’яним холециститом, сполученим з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Благініна І. І. - Значення рівня сечової кислоти в підвищенні серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит, Блудова Н. Г., Реброва О. О., Ребров Б. О. (2010)
Бойко В. В. - Особливості регенерації кісткових структур і м'яких тканин при реваскуляризації глибоких відморожень, Миловидова Г. Е., Ісаєв Ю. І., Логачов В. К., Мосейко Н. Ю., Налча І. І. (2010)
Глущенко Р. Н. - Рост и формообразование большеберцовых костей белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза при нанесении дырчатого дефекта (2010)
Горяникова И. Н. - Морфология репаративного процесса при пластике биоимплантантом "Тутопласт", Сорокина И. В., Кублицкая О. В. (2010)
Гречишкина Т. Ф. - Эффект длительного действия низких концентраций экзогенных факторов химической природы на эндокриноциты желудка, Никифорова М. А., Шабалина М. Л. (2010)
Губина-Вакулик Г. И - Последействие метил-третбутилового эфира в семенниках крысы в условиях холодового стресса, Завгородний И. В., Бачинский Р. О., Колоусова Н. Г. (2010)
Дишлюк Н. В. - Морфофункціональні особливості стравохідного мигдалика курей на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2010)
Дорофеева Н. Г. - Влияние вредных факторов производства на развитие заболеваний челюстно-лицевой области (2010)
Дорошенко Т. В. - Досвід використання хомвіо-ревмана в лікуванні хворих на остеоартроз та гіперурекемію, Півоварова О. А. (2010)
Ивченко А. В. - Химический состав костного регенерата в условиях экспериментального стрептозотоцинового диабета (2010)
Калікін К. Г. - Застосування фотограмметрії в морфологічних дослідженнях (2010)
Камишний О. М. - Вплив імунної дизрегуляції на механізми формування ендокринної патології, Любомирська В. А., Гриневич І. В., Буга Т. М. (2010)
Коваленко Ю. В. - Аналіз стану гуморального імунітету у пацієнтів із загостренням хронічного періодонтиту (2010)
Ковешніков В. Г. - Показники органометрії селезінки за умов впливу на організм толуолу, Волошин В. М., Волошина І. С. (2010)
Ковешников В. Г. - О морфологии межпозвонкового диска сегмента LV-SI, Еремин А. В. (2010)
Ковешников В. Г. - Строение белой пульпы селезенки половозрелых крыс находившихся под влиянием бисфосфоната "Зомета" на ультрамикроскопическом уровне, Стаценко Е. А., Нужная Е. К. (2010)
Ковешніков В. Г. - Динаміка змін органометричних показників надниркових залоз щурів під впливом толуолу та тіотріазоліну, Бєлік І. А., Смірнов С. М. (2010)
Козлова Н. В. - Комплексный подход в лечении больных метаболическим синдромом (МС), сочетанным с хроническим панкреатитом (ХП), Ярцева С. В., Ватанская И. Ю., Нетруненко Л. В., Иванова О. Б. (2010)
Колич Н. Б. - Критерії класифікації клоакальної сумки птахів (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Кривецький В. В. - Внутрішньоутробний розвиток первинних ядер скостеніння хребців у людини, Кривецький І. В. (2010)
Криштофорова Б. В. - Структрно-функщональні особливості кісткової тканини новонароджених свійських тварин, Лемещенко В. В. (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Порівняльний аналіз ультраструктурних змін нирки при дії екзогенного та ендогенного чинників, Стеченко Л. А., Куфтирева Т. П., Шевченко О. О. (2010)
Куликова Р. С. - Состояние костно-суставной системы при сахарном диабете 2 типа, Пивоварова О. А., Чхетия Т. А., Соляник Ф. Т., Дубинина С. М. (2010)
Кочубей А. А. - Особенности прочности нижней челюсти белых крыс разного возраста в условиях тимэктомии, Лузин В. И. (2010)
Кучеренко С. Л. - Морфометрическое исследование проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями (ОКИ ЭМП) (2010)
Левченко Н. В. - Процессы роста и формообразование нижней челюсти белых крыс под влиянием циклофосфана (2010)
Лінніченко О. Р. - Використання механотерапії в комплексному лікуванні болю у нижній ділянці спини, Півоварова О. А., Ярцева С. В. (2010)
Лузин В. И. - Особенности минерализации костей скелета белых крыс различного возраста после воздействия условий экстремальной хронической гипертермии, Смоленчук С. М., Грищук М. Г., Бахилов К. В., Корявый Н. В. (2010)
Лузин В. И. - Рост костей скелета при воздействии на организм паров толуола, Шутов Е. Ю., Луговсков Д. А., Скоробогатов А. Н. (2010)
Лузин В. И. - Рост костей скелета при имплантации в большеберцовые кости биогенного гидроксилапатита, насыщенного различными металлами, Лубенец А. А., Астраханцев Д. А., Верескун Р. В., Петросянц С. В., Новоскольцева И. Г., Стрий В. В., Рудой Б. С., Соляная М. В., Морозов В. Н. (2010)
Лукьянов В. Г. - Особенности течения и лечения больных с остеомиелитами челюстей у больных с иммунодефицитом и наркоманов, Сенченко А. М., Копельян Е. В. (2010)
Макар Б. Г. - Варіантна анатомія перегородки клиноподібної та лобових пазух у людей зрілого віку, Бамбуляк А. В., Дячук І. І. (2010)
Машихина Л. А. - Возможности изучения анатомических структур головы методом компьютерной томографии, Романьков И. А. (2010)
Миловидова А. Э. - Морфологические особенности мелатонин-содержащих клеток слизистой оболочки желудка в норме и при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (2010)
Недоступ М. Ф. - Ставлення працівників правоохоронних органів щодо проблем ВІЛ/СНІДу, Костилєв Д. В. (2010)
Носкова А. В. - Химический состав нижней челюсти белых крыс под влиянием производных барбитуровой кислоты (2010)
Олійник І. Ю. - Кількісний аналіз ендокринних клітин слизової оболонки шлунка при хронічному атрофічному гастриті, Рудь О. М., Курик О. Г. (2010)
Пастухова В. А. - Морфологическое исследование семенников крыс при воздействии на организм умеренной гипертермии (2010)
Пивоварова О. А. - Влияние метаболического синдрома на разитие остеоартроза, Дорошенко Т. В., Линниченко Е. Р., Масляева Н. Ю. (2010)
Притуло Л. Ф. - Антиэндотоксиновый иммунитет у детей с перитонитом, Григорьева В. А., Джансыз К. Н., Шаевский Д. В. (2010)
Притуло Л. Ф. - Влияние патогенетической иммунокоррекции на состояние антиэндотоксинового иммунитета у детей с септическим шоком и тяжелым сепсисом, вызванного грам-отрицательной инфекцией, Шаевский Д. В., Джансыз К. Н., Рыбников А. П. (2010)
Притуло Л. Ф. - Рівні цитокінів клітинного і гуморального профілю з різними формами гострого гематогенного остеомієліту у дітей в залежності від типу збудника (2010)
Прочан В. Н. - Химический состав костей скелета у белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовой кости (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на показники клітинної ланки імунітету в хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Разумний Р. В. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки (2010)
Родионова Н. В. - Структурно-функциональные изменения остеогенных клеток в условиях снятия опорной нагрузки, Онищенко А. Н., Маркевич А. А. (2010)
Рябоконь Е. Н. - Оценка интенсивности накопления фтора в минерализованных тканях, Катурова Г. Ф., Северин Н. Ф., Баглык Т. В., Стеблянко Л. В. (2010)
Самойленко А. А. - Использование раневого отделяемого для получения обогащенной тромботитами аутоплазмы (2010)
Северина-Смирнова А. С. - Прочностные характеристики нижней челюсти при имплантации биогенного гидроксилапатита в большеберцовую кость и пероральном применении "Биомина", Лузин В. И. (2010)
Селиванова О. В. - Состояние глутатионовой системы при экспериментальном конъюнктивите (2010)
Скрипник О. И. - Иммунопатологические сдвиги у детей 5-15 лет, проживающих в экологически неблагоприятном промышленном регионе, Загайнова Н. Н. (2010)
Ульянов А. В - Изменения иммунитета как фактор риска возникновения красного плоского лишая, Копельян Н. Н. (2010)
Федченко С. Н. - Ультраструктурные особенности cеротонинпродуцирующих клеток желудка крыс после введения золедроновой кислоты и ее комбинации с гидрокортизоном (2010)
Фролов В. М. - Вплив сучасного фітозасобу ентобану на показники клітинного імунітету у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними збудниками, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2010)
Хомич В. Т. - До морфології селезінки фазанів, Мельник В. В. (2010)
Чащева О. Г. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Чередникова М. А. - Чешуя затылочной кости и ее роль в организации формы черепа в вековом аспекте (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2010)
Шилова Ю. В. - Химический состав костного регенерата при СКЭНАР-воздействии, Лузин В. И. (2010)
Шкондин А. Н. - О сочетании пневмокониоза и гиперсенситивного пневмонита, Реута Л. И., Лопастинская Н. К. (2010)
Шпуліна О. О. - Проблема росту захворюваності на злоякісні пухлини порожнини рота і глотки та смертності онкологічних хворих в умовах промислового регіону (2010)
Щербакова Н. Р. - Морфометрические особенности запирательной борозды (2010)
Олійник В. А. - Динаміка рівнів антитіл до рецептора ТТГ у хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією в процесі тиреостатичної терапії, Булдигіна Ю. В., Терехова Г. М., Шляхтич С. Л. (2013)
Ковзун О. І. - Вплив іонів калію та літію на рівень експресії кінази глікогенсинтази в адренокортикоцитах морських свинок, Левчук Н. І., Пушкарьов В. М., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2013)
Чернышев С. В. - Оценка отдаленных результатов при органосохраняющих операциях на щитовидной железе (2013)
Михальчишин Г. П. - Рівень інтерлейкіну-1В та його кореляційні взаємозв’язки у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2013)
Рыков С. А. - Особенности диагностики морфологических разновидностей диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии, Сук С. А., Пархоменко О. Г., Пархоменко Е. Г. (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Тихонова Т. М. - Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету (2013)
Абедимова Р. А. - Характеристика изменений биоэлектрической активности головного мозга у детей с сахарным диабетом 1 типа (2013)
Гончарова О. А. - Метаболическое ожирение при нормальной массе тела. Нерешенные вопросы диагностики, Парцхаладзе В. И., Ильина И. М. (2013)
Пастер И. П. - Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 1 типа. IV. Клинические исследования по применению стволовых клеток для лечения осложнений основного заболевания, Тронько Н. Д. (2013)
Цимбал Т. С. - Особливості патогенезу та лікування ранніх стадій діабетичної нефропатії (огляд літератури та власні дані) (2013)
Алтуніна Н. В. - Цинк: клініко-біохімічні паралелі (огляд літератури), Бондарчук О. М. (2013)
Большова О. В. - Клінічний випадок цукрового діабету 1 типу в поєднанні з целіакією в дитячому віці, Пахомова В. Г., Спринчук Н. А. (2013)
Новини (2013)
Пост-реліз (2013)
Содержание (2014)
Каминский А. А. - Механика длительного разрушения вязкоупругих тел с трещинами: теория, эксперимент (обзор) (2014)
Декрет В. А. - Численное исследование устойчивости слоистого композита при одноосном сжатии слоев наполнителя, Зеленский В. С., Быстров В. М. (2014)
Максимюк В. А. - Напряженное состояние гибких композитных оболочек с подкрепленными отверстиями, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2014)
Ковальчук П. С. - Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек с присоединенной массой при взаимодействии с внутренним потоком жидкости, Крук Л. А., Пелых В. А. (2014)
Скосаренко Ю. В. - Собственные колебания ребристой цилиндрической оболочки, взаимодействующей с упругим основанием (2014)
Шульга Н. А. - О собственных формах колебаний пьезоэлектрических круглых пластин с диаметральными разрезами электродов, Левченко В. В. (2014)
Киракосян Р. М. - Напряженно-деформированное состояние двухслойной круглой ортотропной пластинки с малой сдвиговой жесткостью, Степанян С. П. (2014)
Содержание (2013)
Мирошник М. А. - Система сравнения моделей реальных биполярных транзисторов, использующих эффект Эрли, Цехмистро Р. И., Омаров М. А. (2013)
Кривенко Н. В. - Аналіз методів прогнозування для визначення майбутнього стану технічних параметрів суднового обладнання (2013)
Аль-Самараи Ш. Ф. А. - Беспроводная передача энергии к труднодоступным объектам на дальности прямой видимости на основе сфокусированной многопозиционной антенной системы (2013)
Можаєв О. О. - Методи керування трафіком в мультисервісних мережах, Казімірова В. В., Можаєв М. О. (2013)
Замирец Я. О. - Исследование методов и алгоритмов определения центра звезд при вычислении их координат в датчиках звездной ориентации космических аппаратов, Лебедь В. А. (2013)
Сотник С. В. - Современные средства проектирования технологической оснастки, Малафеев Д. А. (2013)
Замирец О. Н. - Влияние случайных шумов в астроизмерительных системах на погрешность ориентации спутников при решении задач дистанционного зондирования Земли, Замирец О. О., Долженко М. В. (2013)
Іванович В. В. - Вибір методу та моделі прогнозування показника надійності агрегатів систем автоматичного управління суднових енергетичних установок (2013)
Тимошенко Р. І. - Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії, Загорка О. М., Колесніков В. О. (2014)
Чеканова І. В. - Стратегічне управління екологічною безпекою на об’єктах військової діяльності, Лисенко О. І., Кисельов В. Б. (2014)
Сафронов О. В. - Аналіз критеріїв та умов стійкості коливань аеродинамічних поверхонь керування надзвукових літаків на трансзвукових швідкостях польоту, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Свєшніков С. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світіі, Павліковський А. К., Ковальчук П. А. (2014)
Бойко Р. В. - Обгрунтування структури, змісту та розвитку воєнно-економічних досліджень в Україні, Васюхно С. І., Семененко О. М., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2014)
Романченко О. А. - Аналіз та пропозиції до побудови інформаційної системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил), Пивовар О. П. (2014)
Половінкін І. М. - Оцінювання якості моделей, що використовуються для моделювання процесів управління людськими ресурсами, Лаптєв О. А., Турейчук А. М. (2014)
Хлонь С. Є. - Кореляція процесів захисту критичної інфраструктури та підготовки території держави до оборони, Пеньковський В. І., Глушкевич О. Л., Устименко О. В. (2014)
Кулажський В. І. - Вибір засобів криптографічного захисту інформації для захисту ERP-системи від несанкціонованого доступу до її інформаційних ресурсів, Берестов Д. С., Кульчицький О. С., Тернавський І. О. (2014)
Кірпічніков Ю. А. - Обґрунтування вимог до каналів зв'язку для роботи АРМ ЄСУ АГП ЗС України, Кондратенко Ю. В., Федорієнко В. А., Петрушен М. В., Головченко О. В. (2014)
Леонов В. В. - Методичний підхід щодо формування агрегованого показника ефективності реалізації державної цільової оборонної програми розвитку озброєння, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2014)
Прокопенко О. С. - Особливості щорічного оцінювання, визначення рейтингу офіцерського складу та фактори, що впливають на їх об’єктивність (2014)
Наливайко А .Д. - Аналіз розвитку оборонної промисловості Швеції в умовах євроінтеграційних процесів, Леонов В. В., Поляєв А. І. (2014)
Щипанський П. В. - Напрямки розвитку родів авіації та родів військ Повітряних Сил в перспективній структурі Збройних Сил України, Пуховий О. В., Степанов Г. С. (2014)
Рибидайло А. А. - Підходи щодо оцінки собівартості та ціни інформаційних технологій, Бобров С. В., Поривай О. В., Уварова Т. В., Панадій К. В. (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Аналіз причин подій в Україні у 2013-2014 роках, Лисицин Е. М., Панкратов Є. Є. (2014)
Голобородько М. Ю. - Загальний підхід щодо створення та розробки технічних умов, Зотова І. Г., Ворона Т. О., Левшенко О. С. (2014)
Гаценко С. С. - Проблема розподілу інформаційних потоків в автоматизованих системах управління військами (силами) Збройних Сил України, Кальницький Ю. М., Гельвейчук О. М. (2014)
Корнилов А. А. - О некоторых вопросах возникновения и распространения терроризма в Казахстане (2014)
Соколов К .О. - Пропозиції щодо приведення термінології використання геоінформаційних систем до єдиного розуміння та впровадженню геоінформаційних систем в діяльність структурних підрозділів Міністерства оборони України, Гудима О. П., Іонкін О. В., Ткаченко В. А. (2014)
Горбенко А. Ю. - Можливість підвищення ефективності дослідження якості http-послуг за рахунок використання імітаційних моделей, Горбенко О. В. (2014)
Ворович Б. О. - Державний контроль глобальних інформаційних та соціальних мереж, як основа завчасного виявлення терористичних угрупувань та їх намірів, Рогов П. Д., Мороз Я. О. (2014)
Сурков О. О. - Аналіз підходів щодо оцінювання ризиків у ході довгострокового оборонного планування (2014)
Голобородько М. Ю. - Методи числової оцінки рівня захищеності інформації у сегменті корпоративної інформаційної системи, Курченко О. А., Кирись О. С. (2014)
ВІдомості про авторів (2014)
Kolomiiets A. M. - Bridging the information and digital divide at higher educational institutions, Klymenko A. O. (2014)
Литвинова С. Г. - Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжний досвід (2014)
Алєксєєв О. М. - Адаптивні можливості імітаційної моделі тестового контролю знань, Король О. М. (2014)
Дементієвська Н. П. - Застосування інтерактивних онлайнових моделювань під час виконання демонстраційного експерименту з фізики (2014)
Диховичний О. О. - Застосування інформаційної функції для аналізу і підвищення ефективності тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2014)
Колос К. Р. - Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кучерук О. А. - Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики (2014)
Лаврентьєва Г. П. - Методичні рекомендації з оцінювання психолого-педагогічних характеристик якості електронних освітніх ресурсів (2014)
Особов І. П. - Сучасний етап організації освітнього процесу з урахуванням особливостей використання інформаційно-комунікаційних технології (2014)
Сальник І. В. - Сучасні підходи до визначення віртуального навчального середовища в дидактиці фізики (2014)
Фамілярська Л. Л. - Мобільність як перспективна складова сучасного освітнього процесу (2014)
Бойчук И. П. - Комплексный подход к преподаванию теоретической механики с использованием информационно-коммуникационных технологий, Морозова О. И., Бойчук Т. В. (2014)
Василенко С. В. - Smart Notebook як ІКТ-засіб розвитку дослідницької компетентності, Кирда А. В. (2014)
Геращенко А. П. - Використання ІКТ на уроках географії на прикладі тестових програм для перевірки знань учнів (2014)
Горбачевська О. П. - ІТ-готовність викладачів філологічних спеціальностей університету як чинник інтенсифікації навчального процесу іноземних студентів (2014)
Добровольська Н. Л. - Комп’ютерно-інтегровані технології у процесі навчання іноземних мов бакалаврів комп’ютерних спеціальностей (2014)
Науменко О. М. - Методика підготовки занять з вивчення хімічних технологічних процесів з використанням Інтернет-ресурсів (2014)
Огнівчук Л. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ із застосуванням технологій Е-learning (2014)
Сергієнко В. П. - Використання вбудованої системи аналізу тестових завдань в LCMS Moodle, Кухар Л. О., Галицький О. В., Микитенко П. В. (2014)
Муковіз О. П. - Проектування моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2014)
Умрик М. А. - Використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання сучасних мов програмування, Біляй Ю. П. (2014)
Герасименко І. В. - Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук (2014)
Годз О. В. - Аналіз відображення наукових досліджень з проблем освіти і виховання в початковій школі в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (2014)
Олексюк В. П. - Упровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ (2014)
Пастовенський О. В. - Розвиток мережної взаємодії громадських і державних структур в управлінні загальною середньою освітою (2014)
Семенець А. В. - Концепція побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом, Ковалок В. Ю. (2014)
Литвак О. Г. - Методика викладання онтологічного інжинирінгу для студентів галузей "Економіка" і "Менеджмент", Лашина М. (2014)
Мартинюк Л. А. - Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх інформаційних технологій (2014)
Абрамович С. Д. - Стихотворение И. Жданова "Портрет отца” как художественная структура (2009)
Алексенко С. В. - Неологізми в англомовній пресі та способи їх перекладу (2009)
Альошина І. Г. - Деякі особливості дієслівного словотвору у романських мовах (діахронічний аспект) (2009)
Антонюк С. М. - Збереження емоційно-експресивного забарвлення слова при перекладі (2009)
Бернар Г. Б. - Стилістичні функції авторської ремарки у п’єсах Семюеля Беккета (за п’єсами "Кінець партії”, "Усі, хто помре” та "Остання плівка Краппа”) (2009)
Бобровська Т. П. - Феномен сміхової культури особистості (2009)
Бондар С. І. - Психологічні особливості перекладу тексту іноземної мови студентами немовних факультетів (2009)
Бурковська Л. Д. - Власна назва як засіб комічного (2009)
Вишпольська В. Ф. - Дослідження стану сформавоності базової компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2009)
Вільчинська Т. В. - Латинська мова як важливе джерело запозичень (2009)
Водолазкин Е. Г. - Историографическая традиция православного славянства (2009)
Волошина Н. В. - До питання генези новаторського стилю Ернеста Хемінгуея (2009)
Горячок І. В. - Розвиток критичного мислення старшокласників під час вивчення публіцистичних творів (2009)
Грабовий П. М. - Особливості функціонування українського молодіжного сленгу на регіональному рівні (2009)
Грицева А. П. - Комунікативний статус частки та (на матеріалі творів Марії Матіос) (2009)
Гуйванюк Н. В. - Типи еквівалентнтів речень у сучасній українській мові (2009)
Гулик О. І. - Давні слов’янські імена як твірні основи мікротопонімів півночі Львівщини (2009)
Дармороз Г. А. - Роль та функції перекладача у контексті ділового спілкування (2009)
Денисюк В. В. - Фразеологізм "біла голова” в системі фемінітивів української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2009)
Дмитрошкін Д. Е. - Композитиви з використанням власних назв як окремий тип лексичних одиниць (2009)
Добровольская Д. М. - О формировании лексических навыков при профессионально-ориентированном чтении, Добровольская Л. В. (2009)
Добровольская Л. В. - Интеграция Украины в европейский процесс: к проблеме учебного материала, Магомедова Л. П. (2009)
Долинський Є. В. - Інтегроване навчання як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх перекладачів (2009)
Дорофєєва О. М. - Прагматичний аспект використання гри слів у англомовній журнальній публіцистиці (2009)
Дуденко О. В. - Улюблений – синій (до кольоропису Михайла Стельмаха) (2009)
Дутчак Н. М. - Категорія демінутивності у сучасній лінгвістиці: словотвірно-семантичний аспект (2009)
Ємець О. В. - Інтертекстуальні тропи як проблема стилістики і перекладу (2009)
Жолобова Т. Д. - Диференційований підхід до вибору фахової лексики (2009)
Ивасишена Т. В. - Символизация архитектонических форм драматургии Л. Андреева (2009)
Ігнатьєва О. І. - Статус парадоксу як маркера комічного у фантастичних текстах гумористичного дискурсу (2009)
Ільницька Л. Л. - Метафора в сучасному англомовному політичному дискурсі (2009)
Католіна Н. В. - Лінгвостилістичні характеристики дискурсу англійських замовлянь (2009)
Кобяков О. О. - Кількісно-якісні характеристики мовчазних ситуацій в англомовному художньому дискурсі (2009)
Кобякова І. К. - Квантитативні параметри номінацій концепту "гумор” (2009)
Коваленко Н. Л. - До питання впровадження євростандартів у навчальний процесс при вивченні іноземних мов у немовних ВНЗ (2009)
Коваль І. В. - Формування іншомовних граматичних навичок при навчанні говорінню (2009)
Козубай В. І. - Погляд на переклад через призму фразеологічного калькування (2009)
Концева С. В. - Особливості розвитку значень політичних термінів англійської мови у процесі детермінологізації (2009)
Концева С. В. - Професійна спрямованість майбутніх перекладачів – важлива складова мотивації студентів до навчального процессу (2009)
Крамар В. Б. - Переклад інвертованих синтаксичних одиниць (2009)
Кудлей О. П. - Українська тема у річищі художньо-естетичних пошуків лорда Байрона (2009)
Кухар Л. А. - Способи формування стилістичної значущості в композитах (2009)
Лисак Г. О. - Підготовка викладачів гуманітарних дисциплін до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів (2009)
Литвак С. Я. - Вид як морфологічна категорія англійського дієслова (2009)
Мазур Т. С. - Процес запозичення іншомовних слів як шлях взаємозбагачення мов (2009)
Малюська З. В. - Переклад іншомовних текстів у немовному вищому навчальному закладі (2009)
Макар І. С. - Лексичні мікросистеми як визначники ідіостилю письменника (2009)
Медведюк Л. Г. - Літературно-критична думка ХХ ст. про творчість Сомерсета Моема (2009)
Мельник Ю. П. - Засадничі принципи й напрямки класичного та новітнього синтаксису (2009)
Мельник Я. Г. - Макро- и микроструктуры в современной лингвистике, Шехтер В. Г. (2009)
Михайличенко Н. Є. - Назви поселень України на -авець, -ивець (-ливець) (2009)
Молотай С. М. - Труднощі навчання аудіювання, пов’язані з особливостями акту слухання і мовленнєвої діяльності слухача та шляхи їх подолання (2009)
Морська Л. М. - Інтерактивний метод викладання англійської мови у вищому навчальному закладі (2009)
Нагорна О. О. - Процеси деформації англомовних етномаркованих фразеологізмів (2009)
Нагнибіда Л. С. - Граматична структура мистецтвознавчих метафор (2009)
Нізамутдінов Ф. М. - Способи передачі культурологічної інформації в текстах ЗМІ, Ганущак Н. В. (2009)
Нізамутдінов Ф. М. - Цитатне мовлення як складова англомовних текстів новин ЗМІ, Мельник М. В. (2009)
Ніконова В. Г. - Модель трагічного в поетиці Шекспіра (2009)
Новіцька Л. В. - Антропонімія повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…” (2009)
Нюня Т. Л. - Роль метафори у творенні англійських економічних термінів (2009)
Панькова Т. В. - Підрядне означальне речення у структурно-семантичному та комунікативному планах (на матеріалі твору Kate Chopin "The Awakening”) (2009)
Папушина В. А. - Проблеми інтерпретації романа К. Рансмайра "Останній світ” (2009)
Пасічник О. С. - Особливості використання методу проектів у змісті вітчизняних підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Пеливан О. К. - Понятие вежливости в историческом аспекте (2009)
Подлевська Н. В. - Формування поняття про культуру спілкування в учнів у процесі розвитку їх читацьких умінь (2009)
Приймак І. В - Образи дітей у белетристиці Любові Яновської (2009)
Прокоф’єв Г. Л. - Риторичне питання як мовленнєва дія (2009)
Пупурс І. В. - Європейський імідж романтизованого Єгипту (на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози XIX ст.) (2009)
Ребенко М. Ю. - Адаптація як прийом творчої модифікації при перекладі (2009)
Рокаш О. М. - Таємниці Веллінгтон-Хауз і англійська поезія 1914–1915 рр. (2009)
Романенко Я. А. - Перевод как объект лингвистического исследования, Гришан И. А., Доронкина Н. Е., Михнева Ю. Р. (2009)
Романюга Н. В. - Особливості передачі англійською мовою ритмічної організації тексту як одного з елементів авторського стилю Василя Стефаника (2009)
СадиковА О. К. - Модальні частки для вираження емоцій у німецькій розмовній мові (2009)
Сергеева О. В. - Системный статус английских артиклей (2009)
Сиротенко В. П. - То в чому ж специфіка дитячої літератури? (2009)
Скиба К. М. - Особливі види навчальної діяльності, що сприяють розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів (2009)
Скіданова К. Ю. - Структурні характеристики англійських етнофобізмів (2009)
Сніцар І. В. - До питання про зміст навчального матеріалу з англійської мов (2009)
Спивачук В. О. - Жанровые особенности рассказов А.И. Куприна "Чёрная молния” и П.С. Романова "Русская душа” (2009)
Станіславова Л. Л. - Функції пейзажних описів у повісті Гр. Тютюнника "Вогник далеко в степу” (2009)
Статкевич Л. П. - Легендарно-міфологічні мотиви у поемі Томаса Стернза Еліота "Безплідна земля” (2009)
Телегіна Н. І. - Основні лексичні, синтаксичні та стилістичні засоби вираження психологічного стану героя (на матеріалі роману Дж. Грішема "Фірма”), Плисак Д. В. (2009)
Тендітна Н. М. - Біблійна тематика романів Євгена Пашковського (2009)
Терещенко Л. В. - Особливості використання пропріативів у байках Г. Сковороди, Є. Гребінки, Л. Боровиковського (2009)
Ткач В. О. - Викладання світової літератури у вищій школі (2009)
Торчинська Н. М. - Термінологічне мікрополе на позначення складників синтаксичних структур у репрезентології (2009)
Торчинський М. М. - Екстралінгвальна інформація як складник денотатно-квалітативної характеристики власних назв (2009)
Турчин М. М - Стилістично-морфологічні опозиції у романах Е.М. Ремарка "Три товариші”, "Час жити і час помирати”, "Чорний обеліск”, Турчин В. М. (2009)
Федорончук Н. М. - Структурні компоненти креативної складової професійного мислення викладачів, Малій Н. Ю. (2009)
Царалунга І. Б. - Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу (2009)
Чайка Л. В. - Вербальні конфлікти: варіант класифікації (2009)
Черевченко В. В. - Міфологічні витоки української народної чарівної казки (2009)
Черевченко О. М. - Конотативні особливості українського поетичного дискурсу початку ХХ ст. (2009)
Черноватий Л. М. - Особливості перекладу громадсько-політичної термінології української мовою, Гайдабура І. А. (2009)
Чумак Н. А. - Лінгвокультурологічний аспект лексичного фону слова (2009)
Шабат-Савка С. Т. - Комунікативний акт поради та його реченнєва реалізація (2009)
Шамаєва Ю. Ю. - Методологічні принципи дослідження образної складової емоційного концепту (на прикладі концепту радість) (2009)
Швачко С. О. - Семантичне буття числівників (еволюційні вектори) (2009)
Школяр Н. В. - Система персонажів у творах малої епічної форми (2009)
Якимчук А. П. - Теорія полісистеми як основа вибору перекладацької стратегії (2009)
Яніцька Н. Р. - Вербалізація культу мертвих в українському мікротопонімічному просторі (на матеріалі мікротопонімії центральних і східних районів Львівщини) (2009)
Kritsberg R. Ya. - Language Contacts in American English: Assimilative Aspect (2009)
Mykhaylenko V. V. - An Overview of Translation Evaluation Issues (2009)
Nagachevska O. O. - Contemporary Interpretations of Gothic Literary Tradition (2009)
Yesypenko N. H. - A Lexical Semantic Approach to the Concept Realisation in Literary Text (2009)
Zhovtan О. L. - Style as Specific Problem of Translation (2009)
Міщинська І. В. - Особливості застосування пізнавальних стратегій при вивченні іноземної мови (2009)
Романенко О. Н. - Ефективність роботи студентів над перекладами німецьких науково-технічних текстів (2009)
Title, contents (2013)
Burlak O. P. - Putative mechanisms of bacterial effects on plant photosystem under stress, de Vera J.-P., Yatsenko V., Kozyrovska N. O. (2013)
Matvienko M. G. - Variety of functions and effects of kisspeptin, Pustovalov A. S., Dzerzhinsky N. E. (2013)
Nazir Z. - Stem cell – based gene therapy, Irshad S. (2013)
Kovalova O. A. - Nonchromosomal cytogenetic analysis of mammal somatic cells, Bezdeneznykh N. A., Kudryavets Y. I. (2013)
Levchenko S. M. - Studies on interaction of oligoadenylates with proteins in vitro by MALDI-TOF mass spectrometry, Rebriev A. V., Tkachuk V. V., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Tkachuk Z. Yu. (2013)
Gorbatiuk O. B. - Construction, expression, functional characterization and practical application of fusion protein SPA-BAPmut, Okunev O. V., Nikolaev Yu. S., Svyatenko O. V., Kordium V. A. (2013)
Vislovukh A. A. - Isoforms of elongation factor eEF1A may be differently regulated at post-transcriptional level in breast cancer progression, Naumovets M. G., Kovalenko M. I., Groisman R. S., Groisman I. S., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2013)
Компанець І. В. - Титр інтерферону та 2', 5'-олігоаденілат-синтетазна активність у лімфоцитах тимусу щурів за гіпергастринемії, спричиненої омепразолом, Короткий О. Г., Карповець Т. П., Пилипенко С. В., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Янковський Д. С. (2013)
Garmanchuk L. V. - MI1 – derivative of maleimide inhibits cell cycle progression in tumor cells of epithelial origin, Denis E. O., Nikulina V. V., Dzhus O. I., Skachkova O. V., Ribalchenko V. K., Ostapchenko L. I. (2013)
Shuvalova N. S. - Maintenance of mesenchymal stem cells culture due to the cells with reduced attachment rate, Maslova O. A., Sukhorada O. M., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2013)
Shkarina K. A. - In vitro model for study the interaction between tumor and stromal cells, Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I. (2013)
Вірченко Т. І. - Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990–2010 років (2012)
Грачова Т. М. - Естетична природа художнього світобачення Є. Гуцала (2012)
Давиденко І. О. - Символічний простір повісті "Літній лебідь на зимовому березі" Ю. Мушкетика (2012)
Дуркалевич В. В. - У пошуках власного міфу: до генеалогії творчості Бруно Шульца (2012)
Козлов Р. А. - Хронотопіка драматичної прози Івана Франка (2012)
Коновалова М. М. - Дихотомічна модель хронотопу в новелістичному циклі Уласа Самчука "Віднайдений рай" (2012)
Леончик О. М. - Фактуальне та фікціональне в романі Реї Галанакі "Життя Ізмаїла Ферік паші" (2012)
Мельничук І. В. - Макабричні образи і мотиви в українській бароковій поезії XVI – XVII століття (2012)
Порядна О. О. - Значення перекладацької діяльності І. Франка в українській літературній полісистемі (2012)
Рикев К. Р. - Милош: болгарские контекстуализации (2012)
Романенко Л. В. - Історична тематика в сучасній українській літературі (на матеріалі творів про подільського ватажка народних месників – Устима Кармалюка) (2012)
Сардарян К. Г. - Шевченківські мотиви у творчості грецьких літераторів Приазов’я (А. Шапурми, Л. Кір’якова) (2012)
Хаджи А. Ю. - Мотив свободи у романах В. Діброви "Бурдик" та Дж. Керуака "В дорозі" (2012)
Хорошков М. М. - Літературні дискусії другої половини ХІХ ст. як спосіб генерування нових мистецьких ідей (2012)
Крючкова Е. С. - Способы создания имиджа политических деятелей (на материале еженедельника "2000") (2012)
Леміш Н. Є. - Зіставний аналіз складових каузального комплексу в різноструктурних мовах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Грачова Т. М. - Декларація М. Хвильовим власних культурологічних констант у памфлеті "Апологети писаризму" (2012)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Микитичів дуб" (2012)
Євмененко О. В. - Художнє осмислення народницького руху у романі "Перші хоробрі" О. Соколовського (2012)
Коновалова М. М. - У пошуках шляхів розвитку української еміграційної літератури в епоху МУРу (на матеріалі статті І. Багряного "Думки про літературу") (2012)
Магас Л. І. - Використання сюжетів з фольклору в поемах І. Франка (2012)
Мараховська Н. В. - Наративна стратегія роману Рейчел Каск "Аrlington Рark" (2012)
Мельничук І. В. - Інтертекстуальність любовного дискурсу у поезії Ганни Чубач (2012)
Назаренко Н. І. - Проза Анни Бронте на українських теренах (2012)
Нікольченко Т. М. - Поезія горя і сліз (невольнича пісенність українського народу періоду Великої Вітчизняної війни), Нікольченко М. В. (2012)
Павленко О. Г. - Художній переклад як предмет теоретичної рефлексії (2012)
Романенко Л. В. - Кохання у творчості Дари Корній (за романами "Гонихмарник" і "Тому, що ти є") (2012)
Сардарян К. Г. - Незабутні імена: Федір Федорович Шебаніц (2012)
Хорошков М. М. - Літературно-критичні погляди М. Драгоманова та Б. Грінченка як вияв антиколоніального дискурсу української культури (2012)
Чубукина О. В. - Роман Ф. А. Эмина "Непостоянная Фортуна, или Похождение Мирамонда" и европейские бестселлеры XVIII века: опыт концептуального сопоставления (2012)
Шишкина И. Е. - Русский роман-фельетон в 60-х годах ХІХ столетия: "Петербургские трущобы" В. В. Крестовского (2012)
Вітренко А. В. - Характеристика семантики німецьких та українських прислів’їв про працю (2012)
Гордієнко О. В. - Народна етимологія як один із шляхів креації дериваційних елементів (на матеріалі сучасної англійської мови), Кечеджі О. В. (2012)
Дворова К. В. - Структурні особливості німецьких прислів’їв про кохання (2012)
Паничок Т. Я. - Афіксація як типологічно характерний спосіб словотворення в німецькій мові (2012)
Полтавець Ю. С. - Історія та вживання терміна "атракція" в мовознавчій традиції (2012)
Прима В. В. - Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні (2012)
Литвиненко Г. С. - Система архетипної фіксації інформації у контексті архетипного поля народної пісні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Бумбур Ю. М. - Герменевтика і поезія (2011)
Вялкова І. О. - Маріупольські альманахи 1991-2010 рр. (2011)
Дуркалевич В. В. - Стратегія "текст у тексті" у творах Івана Франка і Бруно Шульца (2011)
Коновалова М. М. - "Вітрами й сонцем бог мій шлях намітив": лірично-біографічна сповідь Олени Теліги (2011)
Мельничук І. В. - Феномен дзеркальної гри набутками культури у романі Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" (2011)
Сардарян К. Г. - Перипетії долі поета Леонтія Хонагбея (2011)
Хорошков М. М. - Метафізичний простір у новелах М. Яцкова, Ю. Будяка, О. Плюща, Катрі Гриневичевої (2011)
Абашина В. Н. - Идиоматичные синтаксические конструкции: фактор коммуникативной организации (2011)
Гарюнова Ю. О. - Вербалізація етичної оцінки в кінокритичному дискурсі (2011)
Гутникова А. В. - История развития модели, Швец В. М. (2011)
Мороз О. А. - Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти (2011)
Олійник С. В. - Декодування семантичного обсягу оцінних фразеологічних одиниць англійської та української мов за допомогою засобів когнітивної лінгвістики (2011)
Орєхов В. В. - Історія вивчення актуального членування речення (2011)
Романова Н. В. - Семантичне поле щастя в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Швець В. М. - Різновиди арго соціальних груп сучасної Греції та деякі їх особливості (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Title, contents (2013)
Швед А. Д. - Сколько нужно стволовых клеток? (Проблема банкирования пуповинной крови) (2013)
Iatsyshyna A. P. - MGMT expression: insights into its regulation. 1. Epigenetic factors (2013)
Marunych R. Yu. - Regulation of hexokinase and glucose-6-phosphate dehydrogenase genes expression at norm and pathology (2013)
Malanchuk O. M. - Generation of monoclonal antibody against protein phosphatase 5, Ovcharenko G. V., Tykhonkova I. O., Khoma O. S., Chorna U. V., Rubak M. P., Palchevskyy S. S. (2013)
Starykovych M. O. - Mitotic activity of anti-histone H1 sIgA-antibodies from milk of healthy mothers, Stoika R. S., Kit Yu. Ya. (2013)
Palchevska O. L. - Embryonically induced β-catenin haploinsufficiency attenuates postnatal heart development and causes violation of foetal genes program, Balatskii V. V., Andrejeva A. O., Macewicz L. L., Piven O. O., Lukash L. L. (2013)
Dergai O. V. - Interaction of ubiquitin ligase CBL with LMP2A protein of Epstein-Barr virus occurs via PTB domain of CBL and does not depend on adaptor ITSN1, Dergai M. V., Gudkova D. O., Tsyba L. O., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V. (2013)
Leibenko L. V. - Phylogenetic analysis of influenza A(H1N1)pdm viruses isolated in Ukraine during the 2009–2010 pandemic season, Polischuk V. P., Mironenko A. P. (2013)
Пальчиковська Л. Г. - Антивірусні властивості рослинних флавоноїдів – інгібіторів синтезу ДНК і РНК, Васильченко О. В., Платонов М. О., Старосила Д. Б., Порва Ю. І., Римар С. Ю., Атаманюк В. П., Самійленко С. П., Рибалко С. Л. (2013)
Pashynska V. A. - Model mass spectrometric study of competitive interactions of antimicrobial bisquaternary ammonium drugs and aspirin with membrane phospholipids, Kosevich M. V., Gomory A., Vekey K. (2013)
Kvasko O. Yu. - Increasing of antioxidant and superoxide dismutase activity in chicory transgenic plants, Matvieieva N. A. (2013)
Title, contents (2013)
40 Years of Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (2013)
Negrutska V. V. - Design and study of telomerase inhibitors based on G-quadruplex ligands, Dubey L. V., Ilchenko M. M., Dubey I. Ya. (2013)
El'skaya A. V. - Specific features of protein biosynthesis in higher eukaryotes, Negrutskii B. S., Shalak V. F., Vislovukh A. A., Vlasenko D. O., Novosylna A. V., Lukash T. O., Veremieva M. V. (2013)
Soldatkin A. P. - Biosensors. A quarter of a century of R&D experience, Dzyadevych S. V., Korpan Y. I., Sergeyeva T. A., Arkhypova V. N., Biloivan O. A., Soldatkin O. O., Shkotova L. V., Zinchenko O. A., Peshkova V. M. (2013)
Filonenko V. V. - PI3K/mTOR/S6K signaling pathway – new players and new functional links (2013)
Gordiyuk V. V. - Novel epigenetic markers of early epithelial tumor growth and prognosis, Kondratov A. G., Gerashchenko G. V., Kashuba V. I. (2013)
Dmitrenko V. V. - From reverse transcription to human brain tumors, Avdieiev S. S., Areshkov P. O., Balynska O. V., Bukreieva T. V., Stepanenko A. A., Chausovskii T. I., Kavsan V. M. (2013)
Kozyrovska N. O. - Crosstalk between endophytes and a plant host within information-processing networks (2013)
Tsyba L. O. - ITSN protein family: regulation of diversity, role in signalling and pathology, Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Nikolaienko O. V., Dergai O. V., Kropyvko S. V., Novokhatska O. V., Morderer D. Ye., Gryaznova T. A., Gubar O. S. (2013)
Title, contents (2013)
Kordium V. A. - 40 years within two epochs of two millennia (2013)
Potopalsky A. I. - Molecular genetic biotechnologies – the way to the welfare of the people and increasing of agriculture profitability, Bolsunova O. I., Zaika L. A. (2013)
Tkachuk Z. Yu. - 2'-5'-Oligoadenylates as a "tool" of innate immunity (2013)
Telegeev G. D. - Development of molecular oncohematology in Ukraine, Dybkov M. V., Dubrovska A. N., Miroshnichenko D. A., Tyutyunnykova A. P., Maliuta S. S. (2013)
Lukash L. L. - Regulation of mutagenesis by exogenous biological factors in the eukaryotic cell systems (2013)
Kunakh V. A. - Evolution of cell populations in vitro : peculiarities, driving forces, mechanisms and consequences (2013)
Tukalo M. A. - Recognition of tRNAs with a long variable arm by aminoacyl-tRNA synthetases, Yaremchuk G. D., Kovalenko O. P., Kriklivyi I. A., Gudzera O. I. (2013)
Alexeeva I. V. - Synthesis and study on biological activity of nitrogen-containing heterocyclic compounds – regulators of enzymes of nucleic acid biosynthesis, Shved A. D. (2013)
Livshits L. A. - Human genome mutation and rearrangement studies – the way to investigate monogenic and complex disease pathogenesis, Kravchenko S. A., Nechyporenko M. V., Pampukha V. M., Hryshchenko N. V., Livshyts G. B., Soloviov O. O., Tatarskyy P. F., Fesai O. A., Chernushyn S. Yu. (2013)
Yarmoluk S. M. - Rational design of protein kinase inhibitors, Nyporko A. Yu., Bdzhola V. G. (2013)
Shved A. D. - Development of the system for gene therapy of AIDS on the basis of antisense RNAs, Kukharenko O. P. (2013)
Title, contents (2013)
Melnykova N. M. - The areas of application for plant lectins, Mykhalkiv L. M., Mamenko P. M., Kots S. Ya. (2013)
Iatsyshyna A. P. - MGMT expression: insights into its regulation. 2. Single nucleotide polymorphisms, Pidpala O. V., Lukash L. L. (2013)
Чередник Ю. О. - Раннє виявлення та групова ідентифікація штамів Mycobacterium tuberculosis за допомогою SNP-аналізу зі шпилькоподібними праймерами, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Бояршин К. С. - Роль тРНК Про в претрансферном редактировании аланина пролил-тРНК синтетазой, Присс А. Е., Крикливый И. А., Коваленко О. П., Яремчук А. Д., Тукало М. А. (2013)
Vislovukh A. A. - mRNAs coding for A1 and A2 isoforms of translation factor eEF1A demonstrate different half-lives while A1 and A2 proteins are similarly stable in MCF7 cells, Gralievska N. L., Naumovets M. G., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2013)
Rudenko E. E. - Genetic and epigenetic changes of GPX1 and GPX3 in human clear-cell renal cell carcinoma, Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Bogatyrova O. O., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I. (2013)
Kucherenko A. M. - The role of IL6 and ESR1 gene polymorphisms as immunological factors of pregnancy maintenance, Vorobiova I. I., Rudakova N. V., Livshits L. A. (2013)
Беньковська Л. К. - Молекулярна мімікрія та її можлива роль у виникненні хибних результатів тестування на анти-HCV, Іванська Н. В., Сергеєва Т. А. (2013)
Терпиляк О. І. - Аналіз розподілу алельних варіантів генів HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 і HLA-G серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності нез’ясованого ґенезу, Сосніна К. О., Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Микула М. І. (2013)
Sudakov O. O. - Geometric filters for protein–ligand complexes based on phenomenological molecular models, Balinskyi O. M., Platonov M. O., Kovalskyy D. B. (2013)
Novokhatska O. V. - Differential recognition of ITSN2/Ese2 by the SH2 domains of Fyn, Abl1, PLCg1 and PI3KR1 in mouse tissues, Pankivskyy S. V., Dergai M. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2013)
Кордюм В. А. - Проблема "начала" – формулировка и попытка анализа, Шувалова Н. С. (2013)
Title, contents (2013)
Sakhno L. O. - Plant biomass increase: recent advances in genetic engineering (2013)
Zarudnaya M. I. - Phylogenetic study on structural elements of HIV-1 poly(A) region. 1. PolyA and DSE hairpins, Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M. (2013)
Zaporozhan V. M. - Impact of siRNA transfection on tumor development under experimental pathology of thyroid gland, Maryniuk G. S., Kholodkova O. L., Bubnov V. V., Andronov D. U. (2013)
Skorokhod O. M. - Adaptor protein TDRD7 is co-localized with ribosomal protein S6 kinases S6K1 and S6K2 in cell lines of different tissue origin, Khoruzhenko A. I., Filonenko V. V. (2013)
Kovalska V. B. - Towards the anti-fibrillogenic activity of phthalocyanines with out-of-plane ligands: correlation with self-association proneness, Losytskyy M. Yu., Chernii S. V., Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Yarmoluk S. M., Volkov S. V. (2013)
Macewicz L. L. - Correlation of mutagenesis level with expression of reparative enzyme O 6 -methylguanine DNA methyltransferase during establishment of cell lines in vitro, Kushniruk V. O., Iatsyshyna A. P., Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Akopyan G. R., Huleuk N. L., Mykytenko D. O., Lukash L. L. (2013)
Галаева М. В. - Генетическое разнообразие генофонда мягкой озимой пшеницы по аллелям связанного с морозоустойчивостью микросателлитного локуса Xgwm182-5D, Файт В. И., Сиволап Ю. М. (2013)
Талалаев А. С. - Еспресія низькомолекулярних білків теплового шоку у проростках Pisum sativum L. за умов зміненої гравітації (2013)
Розенберг Е. Э. - Пошук генів – потенційних маркерів агресивності і метастазування раку простати людини, Прудникова Т. Ю., Геращенко Г. В., Григорьева Э. В., Кашуба В. И. (2013)
Gulkovskyi R. V. - EPHA1 gene SNPs analysis in population of Ukraine, Chernushyn S. Y., Kravchenko S. A., Bychkova G. M., Livshits L. A. (2013)
Didan Yu. V. - Lepidine Orange derivative as a new dye for sensitive fluorescent detection of DNA, Kryvorotenko D. V., Negrutska V. V., Dubey I. Ya. (2013)
Vardevanyan P. O. - Thermodynamic analysis of DNA complexes with methylene blue, ethidium bromide and Hoechst 33258, Antonyan A. P., Hambardzumyan L. A., Shahinyan M. A., Karapetian A. T. (2013)
Куклин А. В. - Критерії оцінки результатів мікромасив-експерименту з дослідження транскриптому гепатоцитів щура під впливом інтерферону альфа, Токовенко Б. Т., Оболенская М. Ю. (2013)
Title, contents (2014)
Saade E. - Epigenetics: What it is about?, Ogryzko V. V. (2014)
Roka-Moya Y. M. - Novel aspects of platelet aggregation, Bilous V. L., Zhernossekov D. D., Grinenko T. V. (2014)
Obolenskaya M. Yu. - The start of systems biology in Ukraine, Tokovenko B. T., Kuklin A. V., Frolova A. A., Rodriguez R. R., Dotsenko V. A., Dragushchenko O. O. (2014)
Kavsan V. M. - Structure and function of oncogene-transfected immortal cells, Kulagova T. A., Kuznetsova T. A., Semenkova G. N., Stepanenko A. A., Vassetzky Y. S. (2014)
Zarudnaya M. I. - Phylogenetic study on structural elements of HIV-1 poly(A) region. 2. USE domain and TAR hairpin, Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M. (2014)
Bazalii A. V. - Interaction between adaptor proteins Ruk/CIN85 and Tks4 in normal and tumor cells of different tissue origins, Samoylenko A. A., Petukhov D. M., Rynditch A. V., Redowicz M.-J., Drobot L. B. (2014)
Kosova A. A. - Ku80 interaction with apurinic/apyrimidinic sites depends on the structure of DNA ends, Khodyreva S. N., Lavrik O. I. (2014)
Garbuzova V. Yu. - T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke, Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A. V. (2014)
Chorna I. V. - Effect of anticancer drugs on breast cancer cells sensitive and resistant to doxorubicin: expression of mRNAs of TGF-β and its receptors, Fedorenko O. V., Stoika R. S. (2014)
Lykhova A. A. - Suppression of tumorigenicity and metastatic potential of melanoma cells by transduction of interferon gene, Kudryavets Yu. I., Bezdenezhnykh N. A., Semesiuk N. I., Adamenko I. N., Vorontsova A. L. (2014)
Koulintchenko M. V. - Specificity of DNA import into isolated mitochondria from plants and mammals, Ibrahim N., Klimenko E. S., Konstantinov Yu. M., Weber-Lotfi F., Dietrich A. (2014)
Weber-Lotfi F. - DNA import competence and mitochondrial genetics, Mileshina D. V., Ibrahim N., Koulintchenko M. V., D'Souza G. G. M., Saxena V., Konstantinov Yu. M., Lightowlers R. N., Dietrich A. (2014)
Morderer D. Ye. - Ca/calmodulin-dependent phosphorylation of endocytic scaffold ITSN1, Nikolaienko O. V., Skrypkina I. Ya., Rymarenko O. V., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2014)
Avdieiev S. S. - Growth suppression activity of bradykinin antagonists in glioma cells, Gera L., Hodges R., Vassetzky Y. S., Kavsan V. M. (2014)
Frank-Kamenetskii M. - In memoriam: Victor I. Danilov (1936-2014) (2014)
Title, contents (2014)
Ioudinkova E. S. - Folded genome as a platform for the functional compartmentalization of the eukaryotic cell nucleus, Gavrilov A. A., Razin S. V. (2014)
Sklyar I. V. - Translocations affecting human immunoglobulin heavy chain locus, Iarovaia O. V., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2014)
Trosiuk T. V. - Structural dissection of human translation elongation factor 1Bγ (eEF1Bγ): expression of full-length protein and its truncated forms, Liudkovska V. V., Shalak V. F., Negrutskii B. S., El’skaya A. V. (2014)
Dubrovska A. M. - Low-density microarray analysis of TGFβ1-dependent cell cycle regulation in human breast adenocarcinoma MCF7 cell line, Souchelnytskyi S. S. (2014)
Shablii V. A. - Mesenchymal and trophoblast immunophenotype of multipotent stromal cells from human placenta, Kuchma M. D., Kyryk V. M., Svitina H. M., Shablii Yu. M., Lukash L. L., Lobintseva G. S. (2014)
Varyvoda O. Yu. - Mice with pituitary tumor transforming gene ( pttg ) knockout demonstrate increased urinary space in renal corpuscles, Yashchenko A. M., Lutsyk A. D., Bilyy R. O., Afanasiev S. V., Filyak Ye. Z., Stoika R. S. (2014)
Kondratov A. G. - Comparative analysis of epigenetic markers in plasma and tissue of patients with colorectal cancer, Nekrasov K. A., Lototska L. V., Panasenko G. V., Stoliar L. A., Lapska Y. V., Kolesnyk O. O., Shchepotin I. B., Rynditch A. V., Kashuba V. I. (2014)
Rogulska O. Yu. - Adhesion and proliferation of adipose derived mesenchymal stromal cells on chitosan scaffolds with different degree of deacetylation, Petrenko Yu. O., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N., Petrenko O. Yu. (2014)
Budzanivska I. G. - Nucleotide and amino acid sequences of a coat protein of an Ukrainian isolate of Potato virus Y : comparison with homologous sequences of other isolates and phylogenetic analysis, Ovcharenko L. P., Kharina A. V., Boubriak I. I., Polischuk V. P. (2014)
Dotsenko V. A. - Mathematical modeling of folate-related processes in human placenta, Obolenskaya M. Yu. (2014)
Mykuliak V. V. - The mechanisms of substrates interaction with the active site of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations, Kornelyuk A. I. (2014)
Fedak G. - A critical review of a book entitled "Mobile genetic elements and plasticity of plant genomes", written by prof. V. A. Kunakh (Kyiv: Logos, 2013) (2014)
Dragavtsev V. A. - A critical review of V. A. Kunakh’s monography "Mobile genetic elements and plant genome plasticity" (Kiyv: Logos, 2013; 288 p. ISBN 978-966-171-721-2) (2014)
Амосов О. Ю. - Наукові основи управління виробництвом у хімічному комплексі регіону (2010)
Дєгтяр А. О. - Принципи управління бюджетними інвестиціями, Гончаренко М. В. (2010)
Лопушинський І. П. - Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему (2010)
Крюков О. І. - Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави (2010)
Євсєєва Г. П. - Вплив соціокультурних факторів на формування державної мовної політики в Україні (2010)
Котуков О. А. - Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального добробуту, Копилова Н. А. (2010)
Кучабський О. Г. - Еволюція адміністративно-територіальних систем: теоретико-методологічний аспект (2010)
Міненко В. Л. - Методологічні аспекти аналізу економічної активності населення, зайнятості і безробіття (2010)
Орлов О. В. - Онтології як інструмент удосконалення категоріального апарату науки "державне управління" (2010)
Лопушняк Г. С. - Принципи формування та реалізації державної соціальної політики (2010)
Попок А. А. - Діяльність змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (2010)
Романенко К. М. - Маркетингова теорія як концептуальна складова державного управління (2010)
Сичова В. В. - Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI – поч. XX ст. (2010)
Соколовський С. І. - Психологічне здоров'я державного службовця як морально-етична вимога професійної діяльності (2010)
Солових В. П. - Політична та адміністративна складові в державному управлінні: ознаки, функції та суперечності взаємовідносин (2010)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика у сфері інформаційного протиборства: теоретіко-методологічний аспект (2010)
Труш О. О. - Методологічні засади компаративної політики у сфері цивільного захисту (2010)
Бєльська Т. В. - Моделі взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2010)
Волянська М. Р. - Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання (2010)
Серенок А. О. - Сервісна електронна взаємодія в системі електронного уряду (2010)
Стороженко О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "система державного управління у сфері культури" (2010)
Лазор О. Я. - Правовий статус муніципальної служби в Російській Федерації: досвід для України, Лазар І. Г. (2010)
Корж В. П. - Конституційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні (2010)
Глухачов Є. Ф. - Підвищення ефективності механізмів захисту довкілля в умовах економічної кризи, Настечко О. Д. (2010)
Касьяненко Л. М. - Категорія "процес" у фінансовому праві (2010)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи регулювання земельно-орендних відносин, Юхно А. С. (2010)
Остапенко О. Г. - Правовий статус інститутів самоорганізації населення в Україні (2010)
Россіхіна Г. В. - Класифікація фінансово-правових норм (2010)
Россіхін В. В. - Вирішення народногосподарських завдань за рахунок використання в СРСР праці ув'язнених в 1930-і рр. (2010)
Заяць В. С. - Інститут судового представництва при розгляді спорів публічно-правового характеру в римському праві та особливості його рецепції в адміністративне судочинство (2010)
Сорока М. О. - Поняття "процесуальний строк" в адміністративному судочинстві (2010)
Гладка Т. І. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні (2010)
Турчинов І. Є. - Проблеми визначення правового статусу територіальних громад в Україні (2010)
Орос І. І. - Історичний досвід і основні ідеї про систему селянського громадського управління у процесі підготовки селянської реформи 1861 р. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Державні посади як базова складова інституту державної служби України: понятійно-категоріальний аппарат (2010)
Шапоренко О. І. - Економічні та екологічні аспекти використання генетично модифікованих організмів (2010)
Балашов А. М. - Сільські території України в контексті формування суспільного розвитку (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми забезпечення фінансового контролю в діяльності національних театрів України (2010)
Домбровська С. М. - Трансформація державного управління освітньою політикою України в контексті подальшого реформування та стабілізації (2010)
Жадан О. В. - Трансформація соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві (2010)
Левченко Н. М. - Фіксований сільськогосподарський податок як найдієвіший важіль державного регулювання економічних процесів в АПК (2010)
Молодченко Т. Г. - Реформування податкової системи в Україні: передумови й альтернативи (2010)
Пасемко Г. П. - Зміст і генеза системи державного регулювання аграрних відносин (2010)
Статівка Н. В. - Інституційні особливості державного регулювання розвитку земельних відносин в Україні (2010)
Чечель О. М. - Економічна безпека в контексті державної економічної політики України (2010)
Ковальова О. М. - Формування, запровадження та розвиток комунальної власності в Україні (2010)
Косенко А. В. - Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки (2010)
Куліков А. І. - Проблеми державного управління геоінвестиційними процесами в умовах кризи (2010)
Ботезат О. П. - Комплексний підхід в плануванні використання земельних ресурсів (2010)
Ісаєнко Д. В. - Державна політика у сфері забезпечення стійкого функціонування будівельної галузі (2010)
Бульба В. Г. - Механізми підвищення ефективності роботи територіальних центрів м. Харкова, Меляков А. В. (2010)
Карпенко В. В. - Особливості застосування системного підходу при дослідженні комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Колісниченко Н. М. - Ефективна підготовка депутатів: проблемність визначення стандартів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Досвід адміністративної реформи на рівні органів місцевого самоврядування міста Харкова (2010)
Ворона П. В. - Досвід формування та роботи місцевої влади Бельгії (уроки для України) (2010)
Чуйко З. Д. - Фактори забезпечення національної безпеки України в контексті євроінтеграції (2010)
Івашина О. Ю. - Вплив держави на становлення соціального партнерства у сфері регулювання оплати праці у країнах світу та Україні (2010)
Шкільова Н. В. - Державне регулювання інформаційного забезпечення ріелторської діяльності: світовий досвід і Україна (2010)
Волошина Н. П. - Влияние инфекционного фактора на состояние гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом, Василовський В. В., Черненко М. Е. (2013)
Волошин-Гапонов І. К. - Особенности содержания тау-протеина в сыворотке крови больных гепатоцеребральной дегенерацией (2013)
Дубенко А. Е. - Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной артериальной гемодинамики в вертебробазилярном бассейне у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника, Калашников В. И., Тягнирядко А. К. (2013)
Мищенко Т. С. - Особенности структурно-функциональных изменений головного мозга у больных с фатальными кардиоэмболическими инсультами, Бокатуева В. В., Лебединец В. В. (2013)
Мяловицька О. А. - Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття), Дідкова Ю. П. (2013)
Сальникова В. В. - Особенности течения симптоматической парциальной эпилепсии у детей разных возрастных групп (2013)
ХодаківськийО. А. - Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів, Черешнюк І. Л. (2013)
Яворська В. О. - Зміни у кровопостачанні у хворих, що перенесли бойову черепно-мозкову травму різного ступеня важкості, Черненко І. І., Федченко Ю. Г., Бондар О. Б., Бондар Б. Є. (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки (2013)
Брюханов О. В. - Оптимізація ресоціалізації пацієнтів з психічною залежністю від психоактивних речовин на фоні використання антидепресанту Триттіко (тразодон) (2013)
Галацан О. В. - Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права, Шаповалов В. В. (мол.), Омельченко В. О. (2013)
Діхтяр А. Ю. - Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність (2013)
Друзь О. В. - Наявність депресивних епізодів в анамнезі і поточний афективний статус осіб, залежних від опіоїдів (2013)
Зінченко О. М. - Регіональні особливості захворюваності на психічні та поведінкові розлади сільського населення України (2013)
Лобойко Л. И. - Динамика состояния психоэмоциональной сферы женщин в послеродовом периоде в контексте адаптации системы "мать — ребенок" (2013)
Марута Н. А. - Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза, Панько Т. В. (2013)
Никанорова Ю. В. - Особенности клинико-психопатологической структуры тревожных расстройств с суицидальным поведением (2013)
Омельянович В. Ю. - Гендерные особенности влияния алекситимии на структуру механизмов психологической защиты и копинг-поведение у сотрудников овд с нарушениями психической адаптации (2013)
Піонтковська О. В. - Стан психічного здоров’я батьків дітей з онкологічною пато логією (2013)
Романів О. П. - Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС, Хаустова О. О. (2013)
Шиндер В. В. - Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія (2013)
Юр’єва Л. М. - Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами, Вишниченко С. І. (2013)
Явдак И. А. - Терапевтические возможности использования растительных антидепрессантов в лечении депрессивных расстройств (2013)
Бурчинський С. Г. - Мелатонин и его возможности в неврологической практике (2013)
Демина Е. В. - Результаты лечения лиц, подвергшихся длительным звуковым нагрузкам (плееры), Розкладка А. И., Журавлев А. С. (2013)
Крюков О. І. - Демократична модернізація системи влади в контексті діяльності політико-управлінської еліти (2010)
Приходченко Л. Л. - Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів (2010)
Древаль Ю. Д. - Формування теорії парламентаризму та наука державного управління (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне управління людським капіталом: системологічні основи (2010)
Кравченко М. В. - Система соціального захисту населення як об’єкт наукових досліджень (2010)
Малиш Н. А. - Теоретичні засади побудови макроекономічних моделей державної політики (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до формалізації категоріального апарату науки "Державне управління" (2010)
Гнидюк Н. А. - Механізм координації політики європейської інтеграції в системі державно-управлінських відносин (2010)
Карамишев Д. В. - Державна політика щодо запровадження в Україні страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, Рогова О. Г. (2010)
Кузнецов А. О. - Державне управління в галузі житлово-комунального господарства: напрямки реформування, Бовдуй С. С. (2010)
Левченко Н. М. - Форми та методи державної підтримки інноваційного розвитку АПК (2010)
Мокрецов С. Є. - Державна політика щодо забезпечення належної якості життя як визначальний чинник впливу на репродуктивний стан здоров’я населення (2010)
Купалов Р. О. - Формування в Україні адаптаційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища до умов глобалізації (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування бюджетної системи України: історичний аспект (2010)
Олійник Н. І. - Професійне управління житловим фондом як запорука його надійної експлуатації (2010)
Пасемко Г. П. - Економічні засади державного регулювання ринку землі (2010)
Рідей Н. М. - Управління педагогічною інноватикою: освіта для сталого розвитку (2010)
Соболь Р. Г. - Напрями вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні (2010)
Собченко В. В. - Про єдину систему збору та обліку внесків (2010)
Чала Н. Д. - Особливості державного стимулювання базисних інновацій як головного чинника економічного розвитку України (2010)
Хмельков А. В. - Вектори модернізації системи державного фінансового контролю (2010)
Солоха М. Т. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України (2010)
Лєрмонтова Ю. О. - Особливості державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій (2010)
Ульянченко Ю. О. - Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку кластерів (2010)
Газарян С. В. (Краснопьорова) - Розвиток людського потенціалу як позитивний чинник впливу на ефективність професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2010)
Семенов В. М. - Історичні витоки мовної регіоналізації України (2010)
Черчатий О. І. - Регіональне управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти (2010)
Мирна Н. В. - Експертна оцінка формування та реалізації державної регіональної політики (2010)
Фесенко Н. С. - Становлення та розвиток європейської політики безпеки і оборони (2010)
Зигало О. А. - Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції (2010)
Шевченко В. І. - Світовий досвід використання суспільних ресурсів системою охорони здоров’я: напрями підвищення ефективності (2010)
Стрельцов В. Ю. - Формування європейського мовного простору як передумова розвитку європейського врядування (2010)
Ворона П. В. - Регіональні та республіканські аспекти функціонування виборчої системи Франції (2010)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади медичного забезпечення діяльності галузі фізичної культури і спорту (2010)
Ліпенцев А. В. - Нормативно-правове забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України, Чорнобиль І. Є. (2010)
Пантелейчук І. В. - Політичний режим в Україні: проблеми демократичного транзиту (2010)
Росенко М. І. - Парламентська опозиція: сутність і політичний імідж, участь у політичному житті (2010)
Степанов В. Ю. - Сучасна політика органу влади: комунікативний аспект (2010)
Луценко С. М. - Особливості інформаційного забезпечення в державно-управлінській діяльності (2010)
Владимиров М. В. - Сучасні теорії влади: методологія та традиції (2010)
Брейде В. Є. - Асимптотичні оцінки середнього значення функції Смарандча, Куліш В. С. (2013)
Вербицкий В. В. - Предобуславливание седловых матриц с использованием неполного обобщенного разложения Холесского, Иванищева И. Н. (2013)
Лопотко О. В. - Интегральное представление положительно определенных функций одной переменной, связанных с оператором d (2013)
Музичук Ю. А. - Метод граничних інтегральних рівнянь в крайових задачах Робіна, отриманих у результаті перетворення Лагерра мішаних задач для еволюційних рівнянь (2013)
Lelechenko A. V. - Exponential Carmichael function (2013)
Shchogolev S. A. - On a reduction of nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients to a some special kind (2013)
Tran The Vinh - Inversive congruential generator of the complex pseudo-random numbers, Varbanets P. (2013)
Асланов С. К. - Температурная неустойчивость процессов в газовом факеле и низкочастотный режим пульсационного горения, Трофименко М. Ю. (2013)
Дудик М. В. - Аналітичний розв'язок плоскої задачі про когезійну зону передруйнування у з'єднувальному матеріалі біля вершини міжфазної тріщини (2013)
Кривий О. Ф. - Взаємодія міжфазних тріщини та включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2013)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в ячейке однонаправленного композиционного материала, образованного четырьмя цилиндрическими волокнами, Танчик Е. А. (2013)
Рачинская А. Л. - Быстрое вращение спутника в среде с сопротивлением по круговой орбите (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Предметна сфера науки державного управління (2011)
Корабльова Н. С. - Політична довіра як чинник уникання соціумних ризиків, Лебець В. С. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Обґрунтування прийняття державно-управлінських рішень на основі прогнозування (2011)
Бульба В. Г. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності функцій держави (2011)
Єлагін В. П. - Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі розбудови соціальної держави (2011)
Ільченко Н. М. - Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід (2011)
Кіктенко О. В. - Концептуальні засади дослідження фондового ринку як об'єкта державного управління (2011)
Кузнецов А. О. - Синтез організаційних структур в органах державної влади: теоретичний аспект, Бондаренко О. Г. (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до еволюційного моделювання у державному управлінні (2011)
Лунячек В. Е. - Модернізація змісту підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" спеціалізації "Управління освітою" (2011)
Орлов О. В. - Інновації як нова парадигма управління (2011)
Поживілова О. В. - Наукове забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України: методологія дисертаційного дослідження (2011)
Євсєєва Г. П. - До питання про український менталітет і формування української національної ідеї, Архипенко Л. М. (2011)
Мельниченко О. А. - Проблеми та перспективи поліпшення пенсійного забезпечення населення України (2011)
Боклаг В. А. - Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування (2011)
Домбровська С. М. - Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України (2011)
Коваленко М. М. - Держава та актуальні проблеми банківської системи України (2011)
Малиш Н. А. - Макроекономічні засади державного регулювання економіки (2011)
Надточій А. О. - Розвиток трирівневої пенсійної системи України: проблеми та перспективи (2011)
Непомнящій О. М. - Особливості реалізації державних програм житлового будівництва (2011)
Соболь Р. Г. - Вплив держави на розвиток страхового ринку в Україні: правовий аспект (2011)
Ісаєнко Д. В. - Нормативно-правова складова державної політики у сфері житлового будівництва (2011)
Олійник В. О. - Конкурентноспроможність сільськогосподарської продукції як складова продовольчої безпеки України в умовах глобалізації (2011)
Приходько Р. В. - Сучасний стан структури органів державного управління у сфері протидії виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (2011)
Рябічко О. В. - Державна політика регулювання підприємницької діяльності: механізми формування (2011)
Ткачова О. К. - Актуальні проблеми підвищення якості управління в митній службі (2011)
Туркіна І. Є. - Судові процедури та їх вплив на процес державного управління (2011)
Шуригіна Н. Ю. - Державні заходи щодо виходу страхового ринку України з кризового стану (2011)
Бобровська О. Ю. - Комунальна власність як економічний базис формування, існування й розвитку місцевого самоврядування, Замковий О. І. (2011)
Ульянченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів на кластерних засадах (2011)
Байло Н. П. - Діяльність органів державного управління щодо розробки регіональних програм розвитку музичної культури (2011)
Ляшевська О. І. - Характеристика індикаторів сталого економічного розвитку регіону (2011)
Черчатий О. І. - Оптимізація регіонального управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти (2011)
Шевченко А. С. - Державна підтримка розвитку бізнесу як запорука виконання містом своєї економічної функції (2011)
Павлов О. І. - Українське селянство як дзеркало процесу державотворення (2011)
Радченко О. В. - Політичні технології взаємодії органів державної влади та суспільства, Погорєлий С. С. (2011)
Древаль Ю. Д. - Ціннісний аспект парламентаризму (2011)
Сичова В. В. - Інститут політичної опозиції як складова системи публічного управління (2011)
Шубін С. П. - Проблеми політичного PR у державному управлінні та методологія їх вирішення (2011)
Біла Г. М. - Роль органів влади в забезпеченні соціально-економічних прав працівників (2011)
Глубоченко К. О. - Класифікація соціальних комунікацій у системі державного управління за ознаками їх спрямованості (2011)
Петраков С. І. - Моделі державного регулювання інформаційної сфери: закордонний досвід (2011)
Сумська В. В. - Консультативно-дорадчі органи з питань розвитку підприємництва як інституції лобіювання інтересів суб'єктів малого та середнього бізнесу (2011)
Ясюкевич О. А. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку об'єктів промислової власності в Україні (2011)
Чуприна Ю. Ю. - Судова влада як чинник розбудови правової держави в Україні (2011)
Лазор О. Я. - Інституційний механізм реалізації кадрової політики в органах державної влади України, Моздір О. Я. (2011)
Клімова С. М. - Фінансовий контроль проходження публічної служби (2011)
Савченко Б. Г. - Підготовка і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Гончарова А. О. - Дипломатична служба як складова частина державної служби України (2011)
Говоруха В. В. - Напрями вдосконалення механізмів функціонування органів державного управління в умовах трансформації технологій зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на них, Даник Ю. Г., Клевець В. В. (2009)
Корженко В. В. - Вплив національної культури на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту, Писаренко Ж. А. (2009)
Мартиненко В. М. - Демократичне врядування: від практики до теорії чи від теорії до практики?, Нужнова Ю. А. (2009)
Древаль Ю. Д. - Інституалізація парламентської опозиції (2009)
Мельтюхова Н. М. - Закони та принципи державного управління (2009)
Пасемко Г. П. - Актуальні аспекти теорії земельної ренти в парадигмі державного регулювання аграрних відносин (2009)
Радченко О. В. - Національна ідея України – ціннісний підхід (2009)
Разумовський С. О. - Категорії економічної поведінки: мотивація підприємництва (2009)
Усаченко Л. М. - Співпраця органів державної влади з інститутами громадянського суспільства (2009)
Дуравкіна Н. О. - Феномен виборчої культури в ціннісно-політичному дискурсі державного управління (2009)
Коробко І. В. - Генезис смислового поля суб’єктивного фактора в історії суспільної думки (2009)
Михайлець Л. М. - Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців (2009)
Пшенична Л. В. - Болонський процес у його генезисі та розвитку (2009)
Ревенко Т. В. - Роль соціальної реклами в управлінні соціальними процесами сучасного суспільства (2009)
Карамишев Д. В. - Економічні складові державного регулювання поцесів ресурсно-інвестиційного забезпечення в системі охорони здоров’я, Удовіченко Н. М. (2009)
Кириченко О. А. - Держава на фінансовому ринку України в умовах глобальної фінансової кризи, Кім Ю. Г. (2009)
Клімушин П. С. - Електронне врядування в інформаційному суспільстві та підготовці магістрів державного управління і публічного адміністрування (2009)
Коротич О. Б. - Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів (2009)
Кузнякова Т. В. - Правові та економічні механізми державного регулювання розвитку українського книговидання в умовах економічної кризи (2009)
Пантелейчук І. В. - Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації (2009)
Плеханов Д. О. - Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства (2009)
Сиченко В. В. - Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти (2009)
Статівка Н. В. - Проблеми підвищення продуктивності сільського господарства та формування нової державної аграрної політики в Україні (2009)
Шевченко О. О. - Критерії та показники оцінки регіональної продовольчої безпеки (2009)
Окіс О. Я. - Проблеми професійного розвитку державних службовців (2009)
Бібленко С. Б. - Сучасний стан організаційної структури закладів державного технічного нагляду України (2009)
Боклаг В. А. - Інтегровані земельно-інформаційні системи як механізм удосконалення управління земельними ресурсами (2009)
Гринь Є. Л. - Політика розвитку агробізнесу в Україні в напрямі захисту внутрішнього продовольчого ринку (2009)
Захарова С. Г. - Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних ресурсів країни (2009)
Караков С. В. - Основні ознаки інновацій у державній промисловій політиці (2009)
Коваленко Н. В. - Сучасна держава як ключовий економічний інститут (2009)
Малімон В. І. - Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в умовах глобалізації (2009)
Мельник О. О. - Інструменти впливу інститутів влади на стимулювання розвитку середнього класу в Україні (2009)
Бєлоусова О. С. - Лізинг як засіб державної підтримки розвитку промисловості України (2009)
Рибачук В. Л. - Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління (2009)
Чулаков П. І. - Необхідність розробки регіональної державної політики розвитку легкої промисловості (2009)
Бойко-Бойчук О. В. - Проблеми міста як підґрунтя ефективного управління його розвитком (2009)
Конотопцев О. С. - Передвиборчі програми політичних партій і блоків на парламентських виборах як відбиття перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні (2009)
Краснопьорова С. В. - Екстраполяція ринкових принципів на службу в органах місцевого самоврядування та її професіоналізацію (2009)
Кучабський О. Г. - Організаційно-управлінські реформи в контексті вдосконалення адміністративно-територіальної структури в Україні (2009)
Осадчук С. В. - Фінансова та бюджетна самодостатність території (2009)
Остапенко О. Г. - Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика (2009)
Макаренко О. Є. - Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин (2009)
Скрипченко Н. М. - Діяльність органів публічної влади на місцевому рівні в контексті реалізації принципів стійкого розвитку (2009)
Єлагін В. П. - Соціальна держава та принцип субсидіарності в системі владних відносин провідних держав світу (2009)
Колісніченко Н. М. - Нова освітня парадигма в підготовці суб’єктів політичної діяльності: можливості та загрози (2009)
Стрельцов В. Ю. - Формування та розвиток концепції європейського врядування (2009)
Шамраєва В. М. - Забезпечення норм службової етики у структурах державної влади США (2009)
Степаненко С. В. - Аргументація євроатлантичного курсу України: "за” та "проти” (2009)
Ткаченко В. С. - Критерії оцінки зовнішньоекономічної конкурентноздатності галузей національного виробництва (2009)
Міненко В. Л. - Узгодження державних механізмів регулювання та механізмів саморегулювання на ринку праці в умовах адаптації до світового економічного простору (2009)
Акімов В. В. - Контрольно-ревізійна служба в системі державного регулювання економіки. Функціональні аспекти (2009)
Денисюк С. Ф. - Повноваження правоохоронних органів у міграційній сфері (2009)
Джафарова О. В. - Забезпечення законності в діяльності Антимонопольного комітету України (2009)
Набока Л. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади (2009)
Тучак М. О. - Деякі питання запобігання та протидії корупції (2009)
Шатрава С. О. - Заходи забезпечення безпеки – основні напрямки діяльності судової міліції (2009)
Бутенко В. І. - Особливості реалізації процесуальної правосуб’єктності адміністративного суду (2009)
Денисюк Д. С. - Класифікація адміністративних послуг у діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Іванцов В. О. - Суб’єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів (2009)
Леонідова О. О. - Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері телекомунікацій (2009)
Походзіло Ю. М. - Трудова допомога як напрямок діяльності у сфері громадського піклування останньої третини XIX – поч. XX ст. в Україні (2009)
Романяк М. М. - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України як суб’єкт дозвільної діяльності (2009)
Синицький П. В. - Внутрішньовідомчий контроль та його функціональне призначення в контрольно-наглядовій діяльності ДСО при МВС України (2009)
Щерба А. В. - Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування (2009)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Агро-2014: Нам є чим пишатися (2014)
Бісюк І. Ю. - Науково обґрунтована система моніторингу блутангу в Україні (2014)
Прохорятова О. В. - Сучасна етіологічна структура інфекційних хвороб з респіраторним синдромом у свиней, Кольчик О. В. (2014)
Stegniy B. T. - Detecting the presence of salmonella in various biological objects with simultaneous serological typing basic options based on the polymerase chain reaction, Gerilovych A. P., Arefiev V. L., Glebova K. V. (2014)
Максимович І. А. - Електрокардіографія у собак: Аритмії за порушення функції автоматизму (частина 4), Слівінська Л. Г. (2014)
Кошевой В. П. - Використання наночастинок СeO2 та GdEuVO4 спільно з каплаестролом для реабілітації гонад у корів, Федоренко С. Я., Науменко С. В., Іванченко М. М., Клочков В. К., Малюкін Ю. В. (2014)
Соколюк В. М. - Формування складу води, що використовується для напування тварин у господарствах західної біогеохімічної зони України, Засєкін Д. А. (2014)
Головаш С. П. - Стимуляція і синхронізація охоти в корів на молочних комплексах (2014)
Панченко В. І. - Вакцинація – важливий захід профілактики сказу (2014)
Королев А. Г. - Жизнь и научная деятельность профессора Петра Андреевича Гордеева (к 100-летию со дня смерти (2014)
Захарчук О. І. - Проблеми токсокарозу людини й тварин на Буковині, Гараздюк Г. В. (2014)
Потоцький М. К. - Необхідний у повсякденній праці (2014)
Дзюндзюк В. Б. - Модернізація органів влади: перехід від публічного адміністрування до публічного менеджменту (2009)
Липовська Н. А. - Інтерпретація комунікативної компетентності державних службовців в психологічному дискурсі, Марценюк О. О. (2009)
Міненко В. Л. - Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект (2009)
Пасемко Г. П. - Сінергетичні аспекти регулювання аграрних відносин: питання методології (2009)
Половцев О. В. - Лінгвістичні підходи до формалізації експертних оцінок в задачах державного управління (2009)
Приходченко Л. Л. - Принципи державного управління як теорія та забезпечення ефективності (2009)
Сичова В. В. - Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України (2009)
Солових В. П. - Концепція "соціальної держави" та її вплив на державне управління (2009)
Степанов В. Ю. - Електронний уряд: проблеми реалізації (2009)
Труш О. О. - Історичний розвиток державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2009)
Фоміцька Н. В. - Концептуальні засади поділу та реалізації влади (2009)
Харченко Л. В. - Становлення соціально-політичних процесів та їх вплив на подальше формування еліти на українських територіях (2009)
Лозинська Т. М. - Концепція тривимірної товарної типології в державному управлінні розвитком продовольчого ринку (2009)
Боковикова Ю. В. - Питання землекористування (управлінський аспект) (2009)
Бублій М. П. - Методологічні засади формування міграційної політики в Україні (2009)
Горячук В. Ф. - Теоретичні аспекти державного регулювання процесу капіталізації в умовах трансформації економіки України (2009)
Дегтярьова І. О. - Підприємництво як складова конкурентоспроможності регіону: управлінський аспект (2009)
Коротич О. Б. - Принципи державної регіональної політики (2009)
Кринична І. П. - Управління процесами радіаційно-безпечної життєдіяльності населення України: медико-соціальні аспекти (2009)
Лунячек В. Е. - Стратегія розвитку освіти України в контексті загальноцивілізаційних тенденцій (2009)
Мартиненко В. О. - Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом (2009)
Зелінська Н. С. - Удосконалення механізму упорядкування АТУ: регіональний рівень (2009)
Покотило Т. В. - Форми, методи та інструментарій державного регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні (2009)
Швидич О. І. - Структурно-функціональне забезпечення управління промисловою безпекою (2009)
Шевченко О. М. - Використання методики SWOT- аналізу для розробки стратегії державного управління міграційними процесами (2009)
Шенкаренко О. В. - Особливості формування управлінської команди освітньої організації (2009)
Соколова Т. А. - Вплив навчання на зростання кар’єрного потенціалу державних службовців в Україні (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Розвиток кадрового потенціалу державної служби радянського періоду: історична ґенеза (2009)
Конотопцев О. С. - Використання елементів методології стратегічного планування при визначенні пріоритетних напрямків територіальної реформи в Україні (2009)
Григориу А. А. - Роль местных публичных органов в процессе управления государственными делами в Молдове (2009)
Протас В. М. - Управління стратегічним розвитком міста (2009)
Скрипник О. А. - Проблеми розвитку української системи охорони здоров’я в контексті удосконалення організації управління на регіональному і місцевому рівнях (2009)
Дацюк І. П. - Створення механізму соціального захисту військовослужбовців на основі принципів суспільної взаємодії (2009)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади (2009)
Мамонтова Е. В. - Етикет державної символіки як універсальна норма офіційної комунікації: зовнішньополітичний аспект (2009)
Стрельцов В. Ю. - Новітні методи управління інтеграційними процесами в ЄС (2009)
Соболь Р. Г. - Ефективність державного регулювання у сфері страхування: закордонний досвід (2009)
Шамраєва В. М. - Спільна міграційна політика ЄС в контексті євроінтеграційних устремлінь України (2009)
Гладка Т. І. - Освіта в інноваційній політиці ФРН (2009)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання регіонального розвитку в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи: методологічний аспект, Гончаренко М. В. (2009)
Денисюк С. Ф. - Громадська експертиза діяльності правоохоронних органів України: правові засади та організація проведення (2009)
Джафарова О. В. - Проблемні питання дозвільної діяльності у сфері пошуку корисних копалин та їх видобування (2009)
Соловйов В. М. - Законність як елемент моніторингу ефективності законодавства (2009)
Клімова С. М. - Реформування публічних фінансів України на шляху розбудови правової держави (2009)
Савков А. П. - Ринкові принципи та виборчий процес (2009)
Бречко А. В. - Адміністративний позов як форма захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин (2009)
Проців О. Р. - Державне регулювання видачі дозволів на право полювання в Австро-Угорській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Проданик В. М. - Шляхи протидії бюрократизму в системі державної служби України (2009)
Орел О. В. - Комплексні структурні елементи наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Семко С. О. - Правовий статус депутатських фракцій у міських, обласних, районних радах та організаційні форми їх роботи (2009)
Бухтатий О. Є. - Конституційно-правові засади державного управління в інформаційній сфері: цілі, завдання, функції та існуючі протиріччя (2009)
Троян І. М. - Поняття та особливості державної служби в органах пожежного нагляду (2009)
Лазаренко С. А. - Організаційна діяльність державного службовця – керівника як складова раціоналізації державного управління (2009)
Рум’янцев О. В. - Роль і призначення волосного суду за реформою 19 лютого 1861 р. (2009)
Мих О. В. - Контроль в органах виконавчої влади: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Усаченко Л. М. - Громадська експертиза рішень органів державної влади як форма громадського контролю (2009)
Арістова І. В. - Система державного управління в Україні: концептуальні та правові засади, Сергєєв А. В., Сергєєва Л. М. (2008)
Болдуєв М. В. - Державне управління як фактор розвитку економіки країни (2008)
Бунецький Л. Л. - Трансформація інституційних процесів в Україні: пострадянська деінституціоналізація та особливості становлення політичних інститутів (2008)
Ворона П. В. - Передвиборчі програми політичних партій: сучасний етап розвитку громадянського суспільства (2008)
Древаль Ю. Д. - До питання про теорію переходу від авторитаризму до демократії (2008)
Друк Ю. Я. - Зміст та основні складові модернізації політичної системи України (2008)
Пасемко Г. П. - Деонтологічна парадигма державного регулювання аграрних відносин (2008)
Радченко О. В. - Система стримувань та противаг гілок влади як ціннісний імператив українського політикуму (2008)
Бєльська Т. В. - Демократичний транзит: специфічна риса сучасного суспільно-політичного процесу (2008)
Іваницький О. В. - Девіантна поведінка молоді в Україні: чинники виникнення та державні заходи подолання (2008)
Коняєва В. В. - Удосконалення кваліфікаційних вимог щодо державних послуг (2008)
Сулімова С. І. - Гендерні відносини як конструкт прав людини, прав жінок (2008)
Алексєєв В. М. - Реформування державно-управлінських відносин щодо потреби наукового обґрунтування (2008)
Бражко О. В. - Система регіонального управління у сфері зайнятості (2008)
Іваницький О. О. - Господарський механізм у системі державного регулювання економіки, Косенко В. В. (2008)
Клімова С. М. - Основні напрямки реформування місцевих бюджетів в Україні (2008)
Мамонтова Е. В. - Формування регіонального образу як складова державотворчого процесу (2008)
Омельчук В. В. - Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України (2008)
Павлов О. І. - Сільський розвиток як предмет наукового аналізу (2008)
Петровський П. М. - Правові засади здійснення державної гуманітарної політики (2008)
Псарьов Г. Ю. - Підготовка кадрів муніципальних службовців: у контексті теорії та практики регіонального розвитку (2008)
Рогова О. Г. - Основні напрямки реформування системи охорони здоров’я України (2008)
Россіхін В. В. - Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи (2008)
Россіхіна Г. В. - Деякі аспекти щодо питання податкового планування в Україні (2008)
Рудченко І. В. - Інститути функціонування ринку праці в Україні (2008)
Чабанова Ю. В. - Кадровий потенціал державних службовців Управління ветеринарної медицини в Харківській області (2008)
Покотило Т. В. - Науково-методологічні засади державного регулювання інвестиційного процесу в перехідній економіці України (2008)
Васильєва О. І. - Актуальні питання вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Кравченко М. В. - Регіональні пріоритети державної політики у сфері соціального захисту населення України (2008)
Краснопьорова С. В. - "Служба” як базове поняття професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2008)
Логвиненко В. І. - Житлово-комунальне господарство: закордонний і вітчизняний досвід його реформування та розвитку (2008)
Селютіна Н. Ф. - Самооцінка регіональної політико-адміністративної еліти, що функціонує у спеціалізованій (експертній) свідомості (2008)
Гулевська С. Ф. - Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної соціальної політики (2008)
Чурсін В. П. - Конституційно-правові санкції в системі відповідальності у сфері місцевого самоврядування (2008)
Щерба А. В. - Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського