Титул, зміст (2011)
Гречкосій І. Д. - Розробка заходів антикризового управління підприємств для подолання інноваційно-інвестиційної кризи в Україні (2011)
Валінкевич Н. В. - Макроекономічні важелі модернізації підприємств харчової промисловості в умовах глобального ринкового простору (2011)
Вишневецька О. В. - Динаміка відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості (2011)
Фрум О. Л. - Методичний підхід до виявлення внутрішніх криз розвитку підприємства (2011)
Купріна Н. М. - Реструктуризація промислових підприємств: актуальні аспекти проведення, Степанова Г. В. (2011)
Відоменко І. О. - Проблемні питання оцінки використання виробничих ресурсів підприємства, Ковернега Т. А., Шекера С. С. (2011)
Харківський Д. Ф. - Удосконалення інвестиційної стратегії розвитку сільського господарства Одеської області, Каламан О. Б. (2011)
Гончарук А. Г. - Інвестиційна привабливість промислового підприємства як об’єкт управління, Яцик А. А. (2011)
Тарасова О. В. - Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України, Міхов М. М. (2011)
Головченко Т. М. - Інноваційний розвиток підприємства та його фінансове забезпечення, Остапенко А. С. (2011)
Євтушевська О. О. - Зарубіжний досвід організації інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Сулевський В. В. - Злиття та поглинання як фактор підвищення вартості підприємств (2011)
Гончарук А. Г. - Теоретичні аспекти управління якістю на підприємстві виноробства, Гагауз І. Г. (2011)
Козак К. Б. - Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах, Щиголь О. В. (2011)
Коєва Ж. В. - Використання теорії систем і системного аналізу в управлінні інтегрованими структурами в економіці (2011)
Крюкова І. О. - Продовольча безпека Одеської області: сучасний стан та проблеми її забезпечення (2011)
Нехайчук Д. В. - Про створення оптового ринку сільськогосподарської продукції як передумови успішної реалізації кластерного підходу в агросекторі Автономної Республіки Крим (2011)
Бурдейна Н. М. - Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства (2011)
Голубьонкова О. О. - Маркетинг як чинник підвищення конкурентоздатності вищих навчальних закладів, Ракша К. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Харківський Д. Ф. - Пріоритетні напрями стратегічного розвитку аграрної сфери, Каламан О. Б. (2012)
Нікішина О. В. - Оцінка стану продовольчої безпеки Одеського регіону (2012)
Філиппова С. В. - Особливості діагностики рівня економічної безпеки виноробних підприємств, Нізяєва С. А. (2012)
Купріна Н. М. - Оцінка конкурентоспроможності діяльності промислових підприємств: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Волощук Л. О. - Особливості застосування методів вартісної оцінки інтелектуального капіталу у фінансовому аналізі, Скороходова Л. В., Церковна О. М. (2012)
Лясковський О. В. - Управління економічними ризиками на харчовому підприємстві, Шутов Є. П. (2012)
Євтушевська О. О. - Особливості визначення податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України (2012)
Гончарук А. Г. - Про фактори інвестиційної привабливості харчових підприємств, Яцик А. А. (2012)
Тарасова О. В. - Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності підприємств (2012)
Караван С. І. - Інноваційна діяльність як невід’ємна складова забезпечення інвестиційної привабливості підприємств (2012)
Балан О. С. - Життєвий цикл інвестиційного проекту та інвестиційні рішення (2012)
Ткаченко О. Б. - Перспективи інноваційного розвитку виноробних підприємств, Волошина Т. М., Кобзар К. В. (2012)
Козак К. Б. - Вплив професійно-кваліфікаційного просування працівників на продуктивність праці, Доценко Є., Маліновська К. (2012)
Тараканов М. Л. - Регіональний фактор становлення сировинного сектору ринка молочної продукції, Лисюк В. М., Маковеєв А. П. (2012)
Ніценко В. С. - Сучасні тенденції виробництва сільськогосподарської продукції в Одеському регіоні, Добрянська Н. А., Нікіфорчук А. А. (2012)
Підсумки конкурсу на найкращий дипломний проект, магістерську роботу випускників ОНАХТ 2011 року (2012)
Титул, зміст (2012)
Нікішина О. В. - Сучасні трансформації відтворювальних процесів на внутрішньому ринку зерна (2012)
Ступницька Т. М. - Щодо питання про визначення та класифікацію основного капіталу промислового підприємства, Гула О. С. (2012)
Мартиновський В. С. - Сучасний стан та оцінка ефективності виробництва підприємств кондитерської промисловості України, Ігнатенко В. О. (2012)
Ощепков О. П. - Аналіз стану та відтворення основних засобів на підприємствах зернопереробної галузі, Пужанська В. М. (2012)
Мартиновський В. С. - Роль амортизаційної політики у підвищенні ефективності діяльності підприємств кондитерської промисловості, Данілова А. М. (2012)
Купріна Н. М. - Напрямок забезпечення економічної безпеки підприємств плодоовочевоконсервної промисловості, Степанова Г. В. (2012)
Мартиновський В. С. - Теоретичні підходи до категорії якості в умовах ринку, Фрум О. Л., Ковгунова А. В. (2012)
Харківський Д. Ф. - Особливості сучасного управління інноваційним розвитком зерновиробних та зернопереробних підприємств, Петренко О. П. (2012)
Кокодей Т. О. - Планування багатокомпонентної стратегії підприємства харчової промисловості (2012)
Корсікова Н. М. - Використання бенчмаркингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі, Соколова Л. С. (2012)
Мельничук О. І. - Державне регулювання спиртової галузі України (2012)
Седікова І. О. - Стратегії просування продукції підприємств пивоварної галузі, Килинчук О. Є. (2012)
Агеєва І. М. - Проблеми розвитку ринку коньяку в Україні, Бревнов А. А. (2012)
Мізерака М. Ю. - Розрахунок вартості рекламної кампанії із використанням нечіткого методу групового урахування аргументів (НМГУА) (2012)
Титул, зміст (2012)
Котлик С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності технологічного обладнання, Малих С. В. (2012)
Немченко В. В. - Забезпечення економічної безпеки підприємства, Малішевська В. В. (2012)
Канашкіна І. В. - Оцінка інвестиційної привабливості харчового підприємства (2012)
Тарасова О. В. - Проблеми формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості (2012)
Колодійчук А. В. - Кластери як інноваційна форма організації промисловості (2012)
Дашко І. М. - Необхідність управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (2012)
Євтушевська О. О. - Методи управління трудовими ресурсами: японський досвід та особливості його трансформації в Україні, Голубєв В. А. (2012)
Козак К. Б. - Інноваційні підходи до навчання та розвитку персоналу на прикладі ВНЗ, Бучинська Є. Б. (2012)
Степанова Г. В. - Основи методичного підходу до оцінки ефективності діяльності персоналу (2012)
Салип Ю. О. - Дослідження концептуальних підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Антонюк П. О. - Особливості динаміки споживчих цін на ринках олії та цукру, Антонюк О. П. (2012)
Пастухова Т. Ю. - Сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості у світі (2012)
Волкова С. Ф. - Стан та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості України, Золотухіна А. О. (2012)
Немченко В. В. - Фінансово-економічна безпека та її значення в підготовці фахівців, Іванченкова Л. В., Ткачук Г. О. (2012)
Купріна Н. М. - Аудит ефективності як інструмент контролю в системі управління конкурентоспроможністю та ефективністю діяльності підприємств харчової промисловості, Дойчева К. С. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Удосконалення нормативно-правового поля фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів (2012)
Іванченкова Л. В. - Поняття підприємництва та його екологічна спрямованість (2012)
Титул, зміст (2012)
Шпак А. П. - Деякі аспекти стратегії перспективного розвитку АПК Білорусі (2012)
Басюркіна Н. Й. - Особливості і наслідки процесів укрупнення в агропромисловій сфері України (2012)
Нікішина О. В. - Пріоритети національної зернової політики та механізми їх реалізації в умовах глобалізації економіки (2012)
Пармаклі Д. М. - Земельний потенціал Республіки Молдова: проблеми ефективного використання (2012)
Глушков В. Є. - Теоретичні основи економічної безпеки, Рогатіна Л. П. (2012)
Тодоріч Л. П. - Кількісні методики аналізу економічної стійкості підприємства (2012)
Гончарук А. Г. - Економічна безпека як фактор інвестиційної привабливості харчового підприємства, Яцик А. А. (2012)
Харківський Д. Ф. - Роль та значення моніторингу в антикризовому управлінні підприємством, Тарасевич А. П. (2012)
Іванченко Д. Ф. - Організаційно-економічні механізми підвищення прибутку підприємств виноградовиноробної галузі (2012)
Павлов О. І. - Зміст економічної безпеки підприємства (2012)
Савенко І. І. - Вплив людського капіталу на економічну безпеку підприємства (2012)
Філиппова С. В. - Зміна впливу факторів формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах прискорення НТП, Ван Тао. (2012)
Мілінчук О. В. - Особливості формування системи бюджетів підприємства з врахуванням стадії життєвого циклу (2012)
Панченко М. О. - Методика оцінки рівня задоволеності споживачів у харчовій продукції (2012)
Харківський Д. Ф. - Науковий підхід як головний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Пожарчук Ю. В. (2012)
Євтушевська О. О. - Створення систем підтримки прийняття рішень у туристичному бізнесі (2012)
Заєць М. А. - Розгляд сучасних концепцій логістичного управління підприємством, Скоморохін Д. В. (2012)
Ткачук Т. І. - Місце продовольчої проблеми в системі національної безпеки, Черкасова Г. М. (2012)
Верхівкер Я. Г. - Продовольча безпека ринку нектарів та соковмісних напоїв в Україні як елемент економічної безпеки підприємств, Дроздов В. А. (2012)
Хмельнюк М. Г. - Стійкий розвиток і холодильне господарство як необхідна умова економічної безпеки України (2012)
Седікова І. О. - Органічне зерновиробництво: можливості та перспективи розвитку, Коренман Є. М. (2012)
Седікова І. О. - Логістичний інформаційний простір підприємств зернопродуктового підкомплексу, Седіков Д. В. (2012)
Ткачук Г. О. - Аудиторське підтвердження ефективності оренди в системі управління фінансовою безпекою підприємства (2012)
Савенко І. І. - Ключові компетенції навчальних закладів (2012)
Найда І. С. - Теоретичні та прикладні аспекти розвитку агроформувань на засадах соціоекономіки (2012)
Немченко В. В. - Економіко-екологічна безпека агропромислового комплексу України (2012)
Крусир Г. В. - Екологічна безпека як одна із складових економічної безпеки (2012)
Мельник Л. Г. - Організаційно-економічні передумови забезпечення продовольчої безпеки на основі екополісного підходу, Шкарупа О. В. (2012)
Ситник К. М. - Еволюція еволюційної ідеї (до ювілею Ч. Дарвіна) (2009)
Ільїнська А. П. - Таксономічний аналіз роду Raphanus L. (секція Raphanistrum; Brassicaceae) (2009)
Красняк О. І. - Hedera helix L. (Araliaceae) на території національного природного парку "Голосіївський", Тищенко О. В. (2009)
Беднарська І. О. - Festuca x polovina Bednarska — новий для науки нотовид у флорі України (2009)
Мойсієнко І. І. - Carex secalina Willd ex Wahlenb.(Cyperaceae) на Тилігульському лимані, Соломаха В. А., Соломаха Т. Д. (2009)
Тарасов В. В. - Нові для флори Дніпропетровської області види — Elytrigia maeotica (Procud.) Procud.та Cleistogenes serotina (Link.) Keng. (Poaceae) (2009)
Багрікова Н. О. - Fumaria capreolata L. (Fumariaceae) — новий адвентивний вид у флорі України (2009)
Ткаченко В. С. - Підсумки натурного пасовищного експерименту з випасання коней у Хомутовському степу, Гелюта В. П., Генов А. П., Лисенко Г. М., Яровий С. С. (2009)
Змитрович I. В. - Типи гiф полiпороїдних та плевротоїдних грибів: термінологічна ревізія, Малишева В. Ф., Малишева К. Ф. (2009)
Генкал С. І. - Нові дані щодо морфології, екології та поширеннюThalassiosira coronifera Pr.-Lavr.(Bacillariophyta), Серенько Л. М. (2009)
Фомішина Р. М. - Роль хлорофілази в адаптації рослин до умов освітлення, Сиваш О. О., Захарова Т. О., Золотарьова О. К. (2009)
Попович Г. Б. - Розвиток репродуктивних структур у деяких видів роду Spiraea L. i Aruncus sylvestris Rafin. (Spireoideae, Rosaceae) (2009)
Перегрим О. М. - Анатомічна будова та ультраструктура поверхні насінин видів роду Euphrasia L. (Orobanchaceae) флори України, Вакуленко Т. Б. (2009)
Ситник К. М. - Великий Вчений, видатний Громадянин, щирий Друг українських біологів (до 80-річчя Евіатара Нево) (2009)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Лев Сергійович Балашов (до 80-річчя вченого), Дідух Я. П., Дубина Д. В. (2009)
Янковський О. Й. - Степан Іванович Ковальчук (до 75-річчя вченого), Кучинська О. П. (2009)
Кордюм Є. Л. - З нагоди 70-річчя Олени Макарівни Недухи, Шевченко Г. В. (2009)
Куземко А. А. - XVII Міжнародний симпозіум "Огляд рослинності Європи" (2009)
Зав’ялова Л. В. - VIII Міжнародна конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність", Ільїнська А. П., Коротченко І. А., Любінська Л. Г., Мосякін А. С. (2009)
Ситник К. М. - Валентин Миронович Багнюк (8.11.1941 — 13.02.2009), Мельничук Д. О., Золотарьова О. К. (2009)
Титул, зміст (2013)
Басюркіна Н. Й. - Методологічні засади дослідження організаційно-правових форм у великотоварному агропромисловому виробництві (2013)
Романюк С. А. - Аналіз сучасних підходів до формування державної політики регіонального розвитку (2013)
Дашко І. М. - Сучасний стан та особливості розвитку підприємств харчової промисловості, Сторчоус Т. В. (2013)
Миронюк Т. І. - Контролінг в системі прийняття управлінських рішень підприємств харчової промисловості (2013)
Козак К. Б. - Мотиваційна політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності (2013)
Монтік О. Н. - Оптимізація управління асортиментною політикою промислового підприємства (2013)
Голубьонкова О. О. - Актуальні аспекти оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Купріна І. О. (2013)
Пожарчук Ю. В. - Сировинна база як фактор забезпечення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств України (2013)
Євтушевська О. О. - Інноваційна стратегія як генеральний план дій у сфері інноваційної діяльності підприємства (2013)
Крамаренко І. С. - Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в агропродовольчій сфері Миколаївської області (2013)
Шталь Т. В. - Аналіз кризи зовнішньої заборгованості України, Ланець Н. О. (2013)
Чернякова Р. А. - Формування оптимальної структури капіталу підприємства (2013)
Нікішина О. В. - Деформації відтворювальних процесів на ринку насіння зернових культур (2013)
Харківський Д. Ф. - Управління формуванням ринку продукції виноградарства, Каламан О. Б., Каламан Ю. Б. (2013)
Мельник І. В. - Аналіз і напрямки розвитку ринку пивоварної галузі України, Литвинчук А. І., Дужко Л. В., Омельчук С. В. (2013)
Ткачук Г. О. - Фінансова безпека підприємства: оцінка ефективності управління та оцінка ризиків (2013)
Петруха С. В. - Динамізація економіко-академічного сектору харчової промисловості України, Петруха Н. М. (2013)
Іванченкова Л. В. - Природна рента та екологічний податок (2013)
Титул, зміст (2014)
Козак К. Б. - Наукові основи дослідження продовольчої безпеки України (2014)
Несененко П. П. - Роль та значення творчості Річарда Кантільйона для розвитку теорії аграрних відносин та економічної науки взагалі (2014)
Тарнавський М. Т. - Передумови та наслідки ринкової трансформації економік європейських країн (на прикладі України і Польщі) (2014)
Дудка Т. В. - Сучасний стан та оцінка прибутковості діяльності підприємств кондитерської промисловості України, Хмурківська О. С. (2014)
Мартиновський В. С. - Оцінка перспектив розвитку хлібопекарської промисловості України та забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції, Кучма Т. І. (2014)
Митяй О. В. - Вплив економічних ризиків нa фінaнсову безпеку aгрaрних підприємств (2014)
Негоденко В. С. - Формування економічного потенціалу підприємств харчової промисловості (2014)
Ощепков О. П. - Аналіз стану економічного потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі (2014)
Ангєлов Г. В. - Психолого-етичні аспекти сучасного управління персоналом, Черкаський А. В. (2014)
Лазарєва Є. В. - Дослідження динаміки змін якості кадрового потенціалу підприємств з виробництва виноградних вин (на прикладі Одеського регіону), Світлична В. С. (2014)
Мартиновський В. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку кондитерської галузі України, Сьоміна Ю. О. (2014)
Нікішина О. В. - Секторний аналіз доданої вартості товарів на інтегрованому ринку борошна (2014)
Петренко О. П. - Вплив концентрації виробництва на ефективність зернової галузі (2014)
Голобородько Я. О. - Діагностика потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Євтушевська О. О. - Принципи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств з виробництва молочних продуктів (2014)
Манзій О. П. - Домінанти економічної безпеки інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2014)
Тарасова О. В. - Основні проблеми і напрями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України, Пастир А. В. (2014)
Маркова Т. Д. - Особливості обліку виробництва і реалізації готової продукції на підприємствах харчової промисловості, Ілуца А. Я. (2014)
Антонюк П. О. - Перспективи розвитку біоетанольного виробництва в Україні (2014)
Ільїнська А. П. - Таксономічний аналіз роду Conringia Heist. ex Fabr. (Brassicaceae) (2009)
Лукаш О. В. - Систематична структура флори Східного Полісся (2009)
Панченко С. М. - Еколого-ценотична приуроченість адвентивного виду Axyris amaranthoides L. (Chenopodiaceae) у національному природному парку "Деснянсько-Старогутський" (2009)
Ольшанський І. Г. - Морфологічна будова та ультраструктура поверхні насінин видів родини Juncaceae Juss. флори України (2009)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів родів Kickxia, Antirrhinum, Misopates, Chaenorhinum, Cymbalaria флори України (2009)
Лоя В. В. - Нове місцезнаходження Spiranthes spiralis (L.) Chevall.(Orchidaceae Juss.) в Україні (2009)
Кваковська І. М. - Знахідка Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в Українських Карпатах (2009)
Борсукевич Л. М. - Нове місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze на території Львівської області (2009)
Пашкевич Н. А. - Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини, Фіцайло Т. В. (2009)
Майстрова Н. В. - Різноманітність фитопланктону Київського водосховища (2009)
Гайова В. П. - Перші знахідки гриба Sclerotinia minor Jagger (Sclerotiniaceae) на орхідних в Україні, Гелюта В. П., Уманець О. Ю. (2009)
Леонтьєв Д. В. - Мікроміцети (Myxomycetes) Національного природного парку "Подільські Товтри", Дудка І. О., Кривомаз Т. І. (2009)
Ткаченко Ф. П. - Нові знахідки грибів, занесених до Червоної книги України (Одеська обл.), Попова О. М., Бабенко О. А. (2009)
Христова Т. Є. - Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах, Пюрко О. Є., Мусієнко М. М. (2009)
Шелюк Ю. С. - Концентрація хлорофілу а фітопланктону р. Тетерів та її динаміка (2009)
Коршиков І. І. - Алозимний поліморфізм дерев з різною формою шишки популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір’я та Малого Полісся, Ліснічук А. М., Великоридько Т. І., Калафат Л. О. (2009)
Ситник К. М. - Диверситологія як основа збалансованого розвитку. Рецензія на книгу: Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология (2009)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Дмитро Васильович Дубина (до 60-річчя вченого), Дідух Я. П., Мовчан Я. І., Балашов Л. С., Ткаченко В. С., Устименко П. М., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Чорна Г. А., Куземко А. А. (2009)
Шнюкова Є. І. - До 80-річчя від дня народження Олени Григорівни Судьїної (2009)
Нор В. Ю. - Поліморфна система периліпінового гену у селекційних програмах по покращенню відгодівельних якостей свиней, Метлицька О. І (2014)
Федорова О. В. - Сезонна мінливість цитогенетичних показників Bos taurus, Костенко С. О. (2014)
Варганова А. Д. - Порівняльна характеристика зміни гідроеколочного режиму у 2011-2013 РР. на прикладі озер Київської області, Арсан В. О., Бабенко Г. І., Максін В. І. (2014)
Лесняк Ю. І. - Удосконалення способів забору сперми та основні характеристики еякуляту японського перепела (Coturnix Japonica), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2014)
Гаврись І. Л. - Проходження початкових етапів органогенезу помідора за використання регуляторів росту рослин (2014)
Лендел В. Ф. - Вплив строків сівби на ріст і розвиток, величину врожаю та якісні показники плодів гарбуза мускатного в умовах Західного Лісостепу (2014)
Логінова І. В. - Оцінка фотосинтетичної діяльності рослин кукурудзи з використанням портативного приладу Флоратест за різних рівнів азотного живлення, Сарахан Є. В., Сонько Р. В., Стародуб М. Ф. (2014)
Овчарук О. В. - Продуктивність сортів квасолі в умовах Західного Лісостепу (2014)
Бикін А. В. - Вплив удобрення на продуктивність кукурудзи на зерно за прямої сівби, Тарасенко О. В. (2014)
Позняковський Ю. В. - Жирнокислотний склад ліпідів м’яса молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах (2014)
Ломова Н. М. - Вплив меду, маточного молочка та бджолиного обніжжя на хімічний склад йогурту, Сніжко О. О. (2014)
Кретов О. А. - Морфогенез заднього відділу травної системи перепілки японської (Coturnix coturnix japonica), Дурхам Исмаил аль Альнаби (2014)
Красовський В. В. - Субтропічні плодові культури в аспекті Ботаніко-екологічної освіти Хорольського ботанічного саду (2014)
Соваков О. В. - Конструктивні особливості і меліоративна ефективність полезахисних лісових смуг (2014)
Заіка Р. Ю. - Юридична природа відповідальності без вини (2014)
Матвійчук А. О. - Практичні проблеми та тенденції захисту особистого немайнового права на інформацію, що стосується навколишнього природного середовища (за матеріалами судової практики) (2014)
Самбор М. А. - Зміни до загальних положень про провадження у справі про адміністративне правопорушення та протоколу про адміністративне правопорушення за часів незалежності України: адекватність потребам (2014)
Азаров Ю. І. - Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави, Письменний Д. П., Хабло О. Ю. (2014)
Григор’єва О. В. - Правові засади запобігання кримінальній агресії (2014)
Нікітін Ю. В. - Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства (2014)
Александренко О. В. - До питання про визначення поняття та класифікацію серійних сексуальних вбивств (2014)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 223-2 Кримінального кодексу України (2014)
Маньковський Л. К. - Варіанти призначення неповнолітньому більш м’якого виду покарання, ніж передбачено законом (2014)
Мороз А. О. - Соціально-правова обумовленість злочину,передбаченого ст. 397 КК України (2014)
Мороз В.Г. - Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину (2014)
Пономарьова М. С. - Загальна характеристика кримінально-правової охорони об’єктів культурної спадщини України (2014)
Решнюк А. В. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо охорони життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2014)
Стойко С. М. - Вчення про біосферу — наукова основа її охорони (2009)
Куземко А. А. - Європейський досвід класифікації трав'яної рослинності в Чеській Республіці (2009)
Оптасюк О. М. - Порівняльна морфологія квітки видів роду Linum L. (Linaceae), пошире них в Україні (2009)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Linaria Mill. (Scrophulariaceae s. l.) флори України (2009)
Ільїнська А. П. - Нові дані про поширення деяких адвентивних видів (Brassicaceae) у західних регіонах України (2009)
Гелюта В. П. - Нові знахідки видів роду Erysiphe на Catalpa bignonioides в Україні, Дзюненко О. О., Кук Р. Т. А., Ісіков В. П. (2009)
Фіцайло Т. В. - Crataegus x dunensis Cin. (Rosaceae) — новий вид для флори України, Орлов О. О. (2009)
Василенко С. М. - Нові дані про поширення Diphelypaea coccinea (M. Bieb.) Nicolson (Orobanchaceae) у Криму (2009)
Кочергіна А. В. - Перша знахідка Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. (Dianemataceae, Myxomycetes) у рівнинній частині України, Леонтьєв Д. В. (2009)
Бухтіярова Л. М. - Огляд досліджень Bacillariophita в Українському Поліссі. І (2009)
Голубцова Ю. І. - Нові для України види копрофільних аскоміцетів. ІІ. Дискоміцети (2009)
Андріанова Т. В. - Матеріали до вивчення фітотрофної мікобіоти Казахстанського Алтаю, Кизметова Л. А. (2009)
Джаган В. В. - Перші відомості про дискоміцети Ічнянського національного природного парку, Дудка І. О. (2009)
Шиян Н. М. - Гербарна колекція Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, Лисенко Г. М. (2009)
Заіменко Н. В. - Тетяна Михайлівна Черевченко (до 80-річчя вченого), Буюн Л. І., Мороз П. А., Ковальська Л. А., Гапоненко М. Б. (2009)
Сергій Якович Кондратюк (до 50-річчя вченого) (2009)
Мосякін А. С. - "NEOBIOTA 2008: на шляху до синтезу". Хроніки V Європейської конференції з питань біологічних інвазій (2009)
Пам'яті Надії Прохорівни Масюк (01.10.1930—13.03.2009) (2009)
Кобів Ю. Й. - Глобальні кліматичні зміни як загроза видовій біорізноманітності високогір’я Українських Карпат (2009)
Мосякін А. С. - Огляд основних гіпотез інвазійності рослин (2009)
Гапон С. В. - Епіфітні бріоугруповання ландшафтного заказника "Чорноліський" (Кіровоградська обл.) (2009)
Шиндер О. І. - Поширення та стан популяцій Crocus reticulatus Stev. ex Adams (Iridaceae) і Tulipa quercetorum Klok. & Zoz (Liliaceae) на території Східного Поділля (2009)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Еколого-ценотичні особливості та поширення Typha laxmannii Lepech та T. schuttleworthii Koch et Sond. на Закарпатті (2009)
Лукаш О. В. - Адвентизація флори судинних рослин Східного Полісся (2009)
Панченко С. М. - Ценопопуляції Chelidonium majus L. (Papaveraceae) в лісах Новгород-Сіверського Полісся, Кондратенко В. М. (2009)
Цимбалюк З. М. - Особливості пилкових зерен представників родин Hippuridaceae і Callitrichaceae, Мосякін С. Л. (2009)
Федорончук М. М. - Аналіз ендемізму Caryophyllaceae Juss. флори України (2009)
Орлов О. О. - Перші випадки здичавіння Macleaya cordata (Willd.) R. Br. (Papaveraceae) в Україні, Губарь Л. М. (2009)
Ольшанський І. Г. - Географічний аналіз Juncaceae Juss. флори України (2009)
Жигаленко О. А. - Нова знахідка Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) з Лівобережного лісостепу (Україна), Данилик І. М., Андрієнко Т. Л. (2009)
Бухтіярова Л. М. - Огляд досліджень Bacillariophita в Українському Поліссі. ІІ (2009)
Мусієнко М. М. - Молекулярні механізми індукції захисних реакцій рослин в умовах посухи, Жук І. В. (2009)
Стойко С. М. - Володимир Іванович Чопик (до 80-річчя вченого), Барна М. М. (2009)
Ситник К. М. - Роль і завдання Українського ботанічного товариства (2009)
Кондратюк С. Я. - Академік Олександр Васильович Фомін (02.05.1867—16.10.1935) — фундатор ботанічної наукової школи, ботанічних установ і періодичних видань, Капустян В. В., Шевера М. В. (2009)
Нікифоров О. Р. - Особливості життєвого циклу та морфоструктура рослин реліктового ендеміка Гірського Криму Lamium glaberrimum (K. Koch) Taliev (Lamiaceae) (2009)
Зав’ялова Л. В. - Доповнення до адвентивної флори Чернігівського Полісся (2009)
Ясіньська A. K. - Pinus uliginosa G.E. Neumann ex Wimm. — новий таксон для української флори, Якушенко A. K., Собєрайська K., Третяк П. Р., Iшкуло Г. (2009)
Данилюк К. М. - Знахідка Allium carinatum L. (Alliaceae) на території регіонального ландшафтного парку "Надсянський" (Українські Карпати) (2009)
Данилик І. М. - Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla(Cyperaceae) — новий вид для флори України, Гончаренко В. І. (2009)
Любінська Л. Г. - Знахідка Centaurea iberica Trev. на Поділлі (2009)
Генкал С. І. - До морфології, таксономії, екології та поширення Pleurosira laevis (Bacillariophyta), Ярошенко Л. П. (2009)
Корнійчук Н. М. - Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні р. Тетерів, Шелюк Ю. С. (2009)
Тугай Т. І. - Споживання глюкози штамами Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi з ознаками радіоадаптивності, Василевська А. І., Артишкова Л. В., Наконечна Л. Т., Вдовиченко М. В. (2009)
Сивоконь О. В. - Гриби роду Lycoperdon Pers. на території Лівобережної України. I. Видова різноманітність і морфологічні комплекси (2009)
Генералова В. М. - АБК та гібереліни в органах проростків Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L., Васюк В. А., Мусатенко Л. І. (2009)
Бараненко В. В. - Пероксидне окиснення ліпідів у листках Sium latifolium L. за різних умов водозабезпечення (2009)
Бриков В. О. - Ультраструктура мітохондрій у клітинах різних ростових зон кореня Pisum sativum L. при кліностатуванні (2009)
Царенко П. М. - Визначна дата української альгології (75 років фікологічному підрозділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України), Виноградова О. М. (2009)
Дмитрієв О. П. - Дмитро Михайлович Гродзинський (до 80-річчя вченого), Дідух Я. П., Кордюм Є. Л. (2009)
Блажевич Р. Ю. - Віктор Iванович Парфьонов (до 75-річчя від дня народження), Гапієнко О. С., Риковський Г. Ф., Бєломєсяцева Д. Б. (2009)
Козеко Л. Є. - Робочий семінар ФЄБТ "Адаптаційний потенціал рослин", Кордюм Є. Л. (2009)
Андрієнко Т. Л. - Нове видання Литовської Червоної книги (2009)
Мельник М. А. - Накопичення крохмалю і польова зимостійкість у деяких груп садових троянд, Лях В. О. (2013)
Зеленянська Н. М. - Антитранспіранти для успішної адаптації мікроклонів винограду (2013)
Баб’яж А. І. - Аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму селекційних матеріалів цукрових буряків з ознаками автофертильності та автостерильності (2013)
Перегудова О. С. - Виявлення вірусу аспермії томатів у рослинах орхідних природної флори Київської області, Коротєєва Г. В., Компанець Т. А., Поліщук В. П. (2013)
Кліх Л. В. - Шляхи зменшення накопичення стронцію в організмі тварин (2013)
Рибицька А. М - Розвиток вірусної інфекції у модельній системі "Nicotiana tabacum – вірус тютюнової мозаїки" під впливом ендофітних бактерій, Харіна А. В., Козировська Н. О. (2013)
Щербакова Ю. В. - Морфометричні показники гонад та рівень статевих стероїдів у кішок залежно від віку та фази статевого циклу, Смолянінов Б. В. (2013)
Рідей Н. М. - Системний аналіз екологічного стану агроландшафтів ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція", Горбатенко А. А. (2013)
Стародубцев В. М. - Актуальні екологічні процеси в Сулинській затоці Кременчуцького водосховища, Фесенко Н. В., Власенко І. С., Сергієнко А. Ю. (2013)
Сухомуд О. Г. - Вміст клейковини в зерні тритикале ярого залежно від рівня азотного живлення, Любич В. В. (2013)
Сидорук Г. П. - Ботанічний склад та урожайність бобово-злакового травостою залежно від удобрення (2013)
Кучер Л. І. - Ефективність застосування мінімального обробітку ґрунту (2013)
Городній М. М. - Отримання органо-мінерального добрива пролонгованої дії, Грищенко О. В., Генгало О. М. (2013)
Шевчук О. В. - Агрохімічна та економічна оцінка альтернативних систем удобрення цукрових буряків у Західному Лісостепу (2013)
Москалець В. В. - Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоценозах тритикале озимого на синекологічному рівні, Москалець Т. З. (2013)
Івченко В. М. - Вплив екстрактів з амброзії полинолистої на лабораторну схожість насіння різних культур (2013)
Данченко О. О. - Підвищення вмісту вітаміну Е в раціоні гусей в передзабійний період як спосіб стабілізації ліпідів у іхньому м’ясі, Рубан Г. В., Здоровцева Л. М. (2013)
Веретинська І. А. - Вивчення хімічного складу насіння льону для використання в технології виробництва січених напівфабрикатів, Сухенко Ю. І. (2013)
Трачук Є. Г. - Вплив згодовування ентеро-активу на фізико-хімічні властивості жирової тканини, Кучерявий В. П. (2013)
Кривохижа Є. М. - Вивчення дії кислотного мийного засобу з різними інгібіторами корозії на стан доїльного устаткування (2013)
Завірюха Г. А. - Вплив метаболітів вакцинного штаму E. COLI IBM-1 на лабораторних тварин, Васильєва Т. Б. (2013)
Арнаута О. В. - Збереженість еритроцитів та динаміка змін концентрації іонів калію і натрію крові тварин залежно від способу її консервування (2013)
Зібцева О. В. - Насадження на території громадських будівель м. Вишгорода Київської обл., Зібцев М. C. (2013)
Слюсар С. І. - Зміна таксономічного складу колекції рослин родини Cupressaceae bartl. в умовах незахищеного ґрунту ботанічного саду НУБІП України (2013)
Сидоренко І. О. - Вплив вологості ґрунтів на ріст і розвиток саджанців видів роду Rhododendron l. в умовах м. Києва (2013)
Ловейкін В. С. - Кінематичний аналіз грейфера для лісоматеріалів, Лимар П. В. (2013)
Анікіна О. П. - Сільськогосподарські періодичні та продовжувані видання в Україні в роки війни 1941-1945 рр. та у повоєнну п'ятирічку (2013)
Байдак Л. А. - Засновник прісноводної радіоекології в Україні І. П. Лубянов. Сучасний стан та перспективи подальшого вивчення радіоекології Дніпропетровського водосховища (2013)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (2013)
Виноградова О. В. - Забезпечення кадрового потенціалу у галузі природничих наук у ХТІ на початку ХХ століття (2013)
Гайдай О. М. - Функціонування буряко-цукрового заводу в Червоно-Ярузькому маєтку Харитоненків (2013)
Грабовська І. М. - Постколоніальна гендерна теорія в структурі соціогуманітарного знання сучасної України (2013)
Гутник М. В. - Розвідка вугільних родовищ на Україні у XVIII - на початку ХІХ ст. (2013)
Єфімов О. В. - Історико-методологічні аспекти розвитку стандартизації, управління якістю і сертифікації промислової продукції, Тютюнник Л. І., Іванова Л. А., Гаркуша Т. А., Стельник О. В. (2013)
Ісаєва О. І. - Дослідження А. С. Бориневича з питань сільського господарства (2013)
Кривоконь О.Г. - Розвиток тракторобудування в Україні: між минулим та майбутнім (2013)
Кунець В. В. - Становлення наукових досліджень з проблем штучного осіменіння в інституті тваринництва НААН (2013)
Меньшиков С. О. - Внесок харківських вчених в розвиток атомної енергетики (2013)
Овчаренко Ю. С. - Науковий доробок Б. Є. Вєркіна в галузі фізики низьких температур (2013)
Окладна М. Г. - Інтеграційні процеси в Європі в епоху Нового часу: сучасні підходи світової та української науки (2013)
Олейник Н. Н. - К истории становления и развития системы образования и науки на Слобожанщине и в Белгородском крае (XVIII- начале XXI вв.), Олейник Ю. А. (2013)
Панюс М. В. - Степан Зенонович Гжицький - визначний науковець і педагог (2013)
Присяжнюк М. В. - Спеціалізовані господарства: окремі сторінки витоків насінництва у контексті розвитку галузі в Європі та Російській імперії (2013)
Прохорова О. М. - О развитии теории особых точек плоских алгебраических кривых после 18 века (2013)
Радогуз С.А. - Брати-Кірпічови - родина видатних науковців та педагогів (2013)
Робак І. Ю. - Організація боротьби з особливо небезпечними інфекціями в Харкові на початку ХХ ст. (2013)
Стрелко О. Г. - Внесок С. Д. Карейші в розвиток науки про залізничні станції та вузли (2013)
Татарчук В. В. - Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ ст.-1914р.): загальний огляд (2013)
Фесенко В. Ю. - Науково-дослідна діяльність професора Миколи Валяшка у галузі спектрографії (2013)
Наші ювіляри. Храмов Юрій Олексійович (2013)
Мосякін А. С. - Чарльз Дарвін та екологічні пояснення біотичних інвазій: історичний аналіз та сучасні концепції (2009)
Протопопова В. В. - Види-трансформери у флорі північного Причорномор’я, Шевера М. В., Мосякін С. Л., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д., Васильєва Т. В., Петрик С. П. (2009)
Джус М. А. - Особливостi поширення та еколого-ценотична характеристика видiв роду Vinca L. у флорi Білорусі, Молчан О. В., Кухарева Л. В., Спиридович Е. В., Юрин В. М. (2009)
Берко Й. М. - Розвиток і морфоструктура парціального суцвіття Verbascum phlomoides L. (Scrophulariaceae), Грицина М. Р. (2009)
Дрімлюга Н. Г. - Історія дослідження систематики роду Campanula L. (2009)
Нікіфоров О. Р. - Вторинне цвітіння Silene jailensis N. I. Rubtzov (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму (2009)
Хом’як І. В. - Нова знахідка Cypripedium сalceolus L. (Orchidaceae) на Житомирському Поліссі, Дідух Я. П. (2009)
Кучеревський В. В. - Новий для України вид Klasea bulgarica (Acht. et Stoj.) Holub та його поширення в Європі, Ташев О. M., Сіренко Т. В., Шоль Г. Н. (2009)
Бойко Г. В. - Нові відомості щодо адвентивних видів з роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України (2009)
Жигаленко О. А. - Лісова рослинність Ічнянського національного природного парку (2009)
Гелюта В. П. - Друга знахідка Helvella monachella (Scop.) Fr. (Helvellaceae, Ascomycota) в Україні, Надєіна О. В., Димитрова Л. В. (2009)
Сивоконь О. В. - Гриби роду Lycoperdon Pers. на території Лівобережної України. ІІ. Ключ для визначення видів (2009)
Коршиков І. І. - Сполученість алозимної мінливості із забарвленням насіння Pinus sylvestris L. у популяціях Кременецького Горбогір’я та Малого Полісся, Ліснічук А. М., Великоридько Т. І., Калафат Л. О. (2009)
Мусатенко Л. І. - Академік Євген Пилипович Вотчал — засновник прикладної фітофізіології в Україні (до 145-річчя від дня народження), Мусієнко М. М., Христова Т. Є. (2009)
Ювілейна дата української мікології та ботаніки (75-річчя члена-кореспондента НАН України Ірини Олександрівни Дудки) (2009)
Ніна Анатоліївна Бісько (до 60-річчя вченого) (2009)
Зверковський В. М. - Анатолій Павлович Травлєєв (до 80-річчя вченого), Мицик Л. П., Цвєткова Н. М. (2009)
Протопопова В. В. - Професору Каролю Литовському — 70 років, Ільїнська А. П., Целка З., Єна А. В., Тохтарь В. К. (2009)
Ситник К. М. - Геніальний вчений, видатна людина (пам’яті Армена Леоновича Тахтаджяна) (2009)
Кондратюк С. Я. - Яскрава мить життя Ніни Сергіївни Голубкової (28.01.1932—24.08.2009), Блюм О. Б., Ситник К. М. (2009)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Роль біорізноманітності на сучасному етапі цивілізації (2010)
Устименко П. М. - Раритетний фітоценофонд України: структура та аналіз, Дубина Д. В., Вакаренко Л. П. (2010)
Дідик Л. В. - Рослинний покрив Козарського лісового урочища на південному заході Чернігівщини (2010)
Жиляєв Г. Г. - Cубпопуляційна та популяційна динаміка Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в умовах заповідання (Чорногора, Карпати) (2010)
Домаранський А. О. - Знеліснення Правобережжя Cереднього Подніпров’я у межах Кіровоградської області: сучасний стан і тенденції (2010)
Федорончук М. М. - Питання охорони видів Сaryophyllaceae України (2010)
Мельник В. І. - Нові відомості про поширення рідкісних видів флори Волинського Полісся, Баранський О. Р., Володимирець В. О., Рак О. О., Шиндер О. І. (2010)
Зав’ялова Л. В. - Систематична структура урбанофлори Чернігова (2010)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості роду Digitalis L. (Scrop hulariaceae s.l.), Мосякін С. Л. (2010)
Дідух Я. П. - Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин Центрального Поділля та прилеглих територій, Вашеняк Ю. А., Федорончук М. М. (2010)
Борсукевич Л. М. - Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) — представник нового для флори України роду (2010)
Гайова В. П. - Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) на Ephedra distachya L. (2010)
Тихоненко Ю. Я. - Сучасний стан систематики грибів підвідділу Pucciniomycotina (2010)
Недуха О. М. - Вміст і форми целюлози у листках екоформ Sium latifolium L. на стадії вегетативного росту (2010)
Нужина Н. В. - Трихоми у рослин роду Billbergia Thunb. (Bromeliaceae) як додаткова таксономічна ознака та екофізіологічне пристосування, Коломієць Т. В. (2010)
Кірпенко Н. І. - Фракційний склад білків у біомасі альгологічно чистих та змішаних культур водоростей (2010)
Тарасова О. С. - Другий Європейський конгрес з природоохоронної діяльності (ЕССВ 2009) "Охорона природи: від науки до практики", Гудкова Н. В. (2010)
Голуб В. Б. - Рослинність Словаччини. Рослинні угруповання Словаччини. 4. Високогірна рослинність / За ред. Я. Климент, М. Валахович, Дубина Д. В., Ніколайчук Л. Ф., Сорокін О. М. (2010)
Коваль Е. З. - Гриби заповідників та національних природних парків України / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, Т. В. Андріанова, В. П. Гайова, Ю. Я. Тихоненко, М. П. Придюк, Ю. І. Голубцова, Т. І. Кривомаз, В. В. Джаган, Д. В. Леонтьєв, О. Ю. Акулов, О. В. Сивоконь (2010)
Федорончук М. М. - Василь Ілліч Стефаник (02.01.1939—07.01.2010), Чопик В. І., Величко М. В., Чорней І. І., Буджак В. В. (2010)
Перегрим О. М. - В Українському ботанічному товаристві (2010)
Дороніна Т. О. - Ґендерний вимір освітнього менеджменту: аналіз дискурсивних практик (2014)
Захарчук М. Є. - Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США, Закаулова Ю. В. (2014)
Канарова О. В. - Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі (2014)
Кочубей Т. Д. - Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії (2014)
Литвинова С. Г. - Розвиток навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу як наукова проблема (2014)
Максимов А. С. - Проблема выбора образовательных систем, Арабаджи Л. И. (2014)
Мачинська Н. І. - Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу (2014)
Молчко У. Б. - Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського (2014)
Паршук С. М. - Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи (2014)
Прийма С. М. - Основні положення синергетичної методології відкритої освіти, Вороненко О. В. (2014)
Регейло І. Ю. - Підготовка фахівців вищої кваліфікації в Україні в 1930-1939 роках (2014)
Сизоненко І. Г. - Правова соціалізація особистості дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії у соціально-культурному середовищі освітнього закладу (2014)
Скриль О. І. - Милосердя як основоположна категорія християнської етики (2014)
Солодка А. К. - Крос-культурний тренінг: фасилітація взаємодії (2014)
Везиров Т. Г. - Подготовка будущих магистров в системе интеграции вузов на основе виртуальной информационно-образовательной среды (2014)
Давиденко Л. Ф. - Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації (2014)
Маковецька Н. В. - Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму (2014)
Овсянникова К. Ю. - Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми (2014)
Осадчий В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів, Осадча К. П. (2014)
Пшенична Н. С. - Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією (2014)
Ревнюк Н. І. - Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання (2014)
Тітова О. А. - Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою, Жукова Т. В. (2014)
Шаповалова Т. Г. - Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології (2014)
Шишкіна М. П. - Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу (2014)
Аджігеряєва С. Е. - Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності (2014)
Євсюков О. Ф. - Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі "Педагогіка вищої школи" (2014)
Журавльова Л. С. - До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах, Кисличенко В. А. (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки (2014)
Конох А. П. - Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму (2014)
Конох О. Є. - Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі (2014)
Кулінка Ю. С. - Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології (2014)
Марущак В. С. - Про деякі особливості духовного виховання майбутнього вчителя при вивченні українознавства (2014)
Нечипоренко К. С. - Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу (2014)
Омельяненко Г. А. - Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Позднякова О. Л. - Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру (2014)
Сватьєв А. В. - Організація та зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України (2014)
Семчук С. І. - Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій (2014)
Стручаева Т. М. - Направления методической поддержки учителя начальных классов у последипломный период, Олексенко Т. Д. (2014)
Тарасова А. П. - Культурологический подход к обучению детей, испытывающих трудности в обучении математики, Садовски М. В., Шаталова Е. В. (2014)
Шевченко Ю. М. - Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня, Дубяга С. М. (2014)
Шлєіна Л. І. - Розвиток навчальної самостійності майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2014)
Білюнас А. В. - Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи (2014)
Волікова М. М. - Позиція А.С. Макаренка щодо морально-етичної складової статевого виховання: контекстний підхід (2014)
Душечкіна Н. Ю. - Інтеграція економічної та екологічної освіти у вимірах сталого розвитку (2014)
Єрмак Г. В. - Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект (2014)
Ковач А. Й. - Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.) (2014)
Корж О. О. - Формування релігійно-національної ідентичності як педагогічна проблема (2014)
Кунінець О. О. - Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л. В. Неймана (2014)
Кучина К. О. - Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку ХХІ століття (2014)
Литвиненко С. Г. - Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн (2014)
Майструк О. М. - Боротьба В. Н. Каразіна за відкриття Харківського університету (початок ХІХ століття) (2014)
Нетребіна О. Ю. - Моделювання мультимедійної педагогічної технології формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму (2014)
Оверко Н. Я. - Концептуальні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у контексті модернізації освіти (2014)
Петрович О. Б. - Створення творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та майбутніх учителів-словесників (2014)
Постильна О. О. - Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти (2014)
Притула О. Л. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах (2014)
Столбов Д. В. - Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка (2014)
Яковенко І. О. - Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття) (2014)
Ситник К. М. - Великий природознавець Олександр Алоїзович Яната (до 90-річчя заснування "Українського ботанічного журналу") (2010)
Ткаченко В. С. - Рослинність острова Зміїного, Дідух Я. П., Коротченко І. А. (2010)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Синтаксономічна різноманітність лісової рослинності долини Тиси та її приток, Устименко П. М., Дубина Д. В. (2010)
Клименко Ю. О. - Зміни насаджень старовинних парків — пам’яток садово-паркового мистецтва Вінницької області (2010)
Ігнатюк О. А. - Різноманітність локальних популяцій Galanthus plicatus (Amaryllidaceae) у різних умовах довкілля, Діденко С. Я. (2010)
Федорончук М. М. - Види родини Poaceae, описані з України: роди Сleistogenes Keng, Dactylis L., Elymus L., Elytrigia Desv., Eragrostis Wolf, Festuca L., Мосякін С. Л., Шевера М. В., Губарь Л. М. (2010)
Дремлюга Н. Г. - Campanula talievii Juz. — рідкісний ендемічний вид у флорі Криму, Зиман С. М. (2010)
Нікіфоров О. Р. - Особливості розвитку та морфоструктура рослин реліктового ендеміка Гірського Криму Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W. Ball (Brassicaceae) (2010)
Ільїнська А. П. - Реакція на зволоження насінин видів надтриби Brassicidinae V. Avet. (Brassicaceae) флори України, Ниценко Л. М. (2010)
Перегрим О. М. - Таксономічний огляд роду Euphrasia L. (Orobanchaceae) у флорі України (2010)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Scrophularia L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України (2010)
Соколова О. І. - Нові місцезнаходження видів рослин, занесених до Червоної книги України, на території Донецького та Старобільського степів, Бережний М. В., Бутилкіна Н. Ю. (2010)
Недуха О. М. - Розподіл іонів кальцію у клітинах мезофілу та епідермісу листків повітряно-водної та суходільної екоформ Sium latifolium L. (2010)
Фомішина Р. М. - Вплив кліностатування на активність ферментів метаболізму тетрапірольних сполук проростків Hordeum vulgare L., Сиваш O. O., Захарова Т. О., Золотарьова О. К. (2010)
Голубець М. А. - Степану Михайловичу Стойку — 90 років, Кагало О. О., Козловський М. П. (2010)
Ситник К. М. - Олексій Олексійович Созінов (до 80-річчя від дня народження вченого), Кордюм Є. Л. (2010)
Придюк М. П. - И. С. Саркина. Грибы знакомые и незнакомые / Справочник-определитель грибов Крыма (2010)
Мусиенко Н. Н. - Е. Б. Кириченко. Экофизиология мяты: продукционный процесс и адаптационный потенциал, Таран Н. Ю., Бацманова Л. М. (2010)
Дідух Я. П. - Пам’яті колеги і друга — професора А. І. Кузьмичова, Дубина Д. В., Кучерява Л. Ф., Протопопова В. В., Ткаченко В. С., Шевера М. В. (2010)
Товажнянський Л. Л. - В. Л. Кірпічов і досягнення НТУ "ХПІ" в галузі механіки та машинобудування (2013)
Гамалія В. М. - Розвиток мікрології та фітопаталогії в Київському університеті у другій половині ХІХ століття (2013)
Гутник М. В. - Наукові школи механіки та математики на Інженерно-фізичному факультеті НТУ "ХПІ", Морачковський О. К. (2013)
Демуз І. О. - Наукові медичні товариства України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. у джерелах дорадянського періоду (2013)
Звонкова Г. Л. - Харківський фізико-технічний інститут НАН України: короткий історичний нарис (2013)
Кисільова Т. О. - Проблемні питання організації рентгенівської допомоги та підготовки спеціалістів-рентгенологів у 1920-ті роки в Лівобережній Україні (2013)
Кілочицька Т. В. - Генезис деяких понять нелінійної динаміки в працях вітчизняних вчених (початок ХХ ст.) (2013)
Корольов А. Г. - Історія Лабораторії вивчення хвороб молодняка у Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медецини" (2013)
Кривошипін О. М. - Залучення приватних інвестицій для залізничного будівництва Російської імперії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Кушлакова В. В. - "Вісник природознавства" Харківського наукового товариства та його внесок у розвиток природничих наук у 1920-ті роки (2013)
Кушлакова Н. М. - Харківське відділення Імператорського російського технічного товариства в системі робітничої освіти (1890-ті - 1916 рр.): основні напрями та результати (2013)
Литвинко А. С. - Использование методологии историко-научных исследований для изучения современной научной картины мира (2013)
Павлова Г. В. - Харьковские исследователи Донецкого каменноугольного кряжа, Семененко Л. П. (2013)
Ржевцева Н. Л. - Науковий внесок вчених Білорусі у міжнародну конференцію КриМіКо (1991-2011 рр.) (2013)
Рычков А. В. - Н. И. Вавилов и Т. Д. Лысенко: внедренческие альтернативы (2013)
Савчук В. С. - Наукова біографія видатного конструктора ракетно-космічної техніки В. М. Ковтуненка як предмет дослідження, Чаплиць О. О. (2013)
Соловйова Л. М. - Роль В. Є. Тімонова в розвитку гідротехніки вільних рік Російської імперії (2013)
Тарасенко І. А. - Започаткування Балаклійського цементного заводу (2013)
Торохова М. В. - Внесок А. І. Дельвіга в розвиток водозабезпечення Москви: Митищинський водогін (1853 - 1866 рр.) (2013)
Ушенко П. А. - Відповідь на виклик - рушійна сила історії, Братута Е. Г. (2013)
Храмова-Баранова О. Л. - Історія розвитку квантової і прецизійної метрології в другій половині ХХ ст. (2013)
Христич А. С. - Подготовка специалистов паро- и газотурбинистов в Киевском политехническом институте (конец ХІХ - ХХ вв.), Татарчук В. В. (2013)
Якимюк О. Л. - Діяльність і долі науковців, причетних до становлення і розвитку Одеської радіологічної лабораторії (2013)
Скляр В. М. - Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Кірпічовські читання в історії еауки і техніки", Гутник М. В. (2013)
Наші ювіляри. Пилипчук Олег Ярославович (2013)
Титул, зміст (2012)
До 80-річчя Сергія Дмитровича Крижицького (2012)
Степанчук В. М. - Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат, Рижов С. М., Погорілець О. Г. (2012)
Ніколова А. В. - Абсолютна хронологія ямної культури Північного Надчорномор’я у світлі дендродат (2012)
Снитко І. О. - Ще раз про межі Ольвійського поліса (2012)
Голубєв А. М. - Однолезова зброя з довгим клинком кочовиків VII—VIII cт., Голубєва І. В. (2012)
Сушко А. О. - Керамічні світильники з Київського Подолу (2012)
Возний І. П. - Військовий обладунок і спорядження вершника Х—ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом і Середнім Дністром, Федорук А. В. (2012)
Скакун Н. М. - Нові дослідження на трипільському поселенні Бодаки, Цвек О. В., Гусєв С. О., Матєва Б. І., Терьохіна В. В. (2012)
Буйських А. В. - Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена, Секерська Н. М. (2012)
Назарчук В. І. - Незвичайний каліптер з Ольвії (2012)
Боровик Т. Д. - Поховання 241 могильника золотоординського часу на Кіровоградщині (2012)
Лаптєв О. О. - Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині, Аксьонов В. С. (2012)
Петраускас О. В. - Слов’янські глинобитні печі поселення Обухів 2 останньої чверті І тис. (техніко-технологічні особливості побудови та експлуатації), Коваль О. А. (2012)
Володарець-Урбанович Я. В. - До історії вивчення волинцевських старожитностей, Пуголовок Ю. О. (2012)
Магомедов Б. В. - Рец.: Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи (2012)
Гаврилюк Н. О. - Рец.: К.И. Ташбаева Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая (I тыс. до н. э.) (2012)
Конференція дослідників Більського городища (2012)
Григор’єв Геннадій Павлович (1937—2012) (2012)
Дідух Я. П. - Якими будуть наші ліси? (2010)
Жиляєв Г. Г. - Субпопуляційна структура як функція віталітетного складу та її роль у саморегуляції популяцій Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) (2010)
Кобів Ю. Й. - Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат (2010)
Безусько Л. Г. - Нові палеокліматичні реконструкції для аллереду та пізнього дріасу рівнинної частини України, Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2010)
Ільїнська А. П. - Реакція на зволоження насінин видів надтриби Sisymbriidinae V. Avet. (Brassicaceae) флори України, Ниценко Л. М. (2010)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Achillea L., Anthemis L., Arctium L., Мосякін С. Л., Федорончук М. М., Шевера М. В. (2010)
Оптасюк О. М. - Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України (2010)
Кучеревський В. В. - Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae): питання систематики, хорології, екологічної приуроченості, Цуренков А. Д. (2010)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Придніпровської височини, Шиндер О. І., Діденко С. Я. (2010)
Лобачевська О. В. - Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. — новий адвентивний вид моху для флори України, Соханьчак Р. Р. (2010)
Андрик Є. Й. - Humulus japonicus Siebold. et Zucc. (Cannabacea) — новий адвентивний вид флори України, Балог Л., Шевера М. В. (2010)
Гапон С. В. - Епіфітні бріоугруповання Лісостепу України: аналіз флори і бріосинтаксономія (2010)
Аверчук А. С. - Поширення Cetraria steppae (Savicz) Karnef. на південному сході України (2010)
Кравець В. С. - Роль кальцію в регуляції фосфоліпази D за дії цитокінінів, Kолесников Я. С., Kретинін С. В., Бондаренко О. М., Романов Г. О. (2010)
Ситник К. М. - Onyshchenko V. A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine (2010)
Миркин Б. М. - Onyshchenko V. A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine, Мартиненко В. Б., Наумова Л. Г. (2010)
Андрієнко Т. Л. - Парфенов В. И., Дубовик Д. В., Клакоцкая Т. Н. и др. Сосудистые растения национального парка "Припятский", Лукаш О. В. (2010)
Дідух Я. П. - "Червона книга України. Рослинний світ". Післямова (2010)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Artemisia L., Aster L., Barkhausia Moench., Carduus L., Carlina L., Мосякін С. Л., Корнієнко О. М., Федорончук М. М. (2010)
Гречишкіна Ю. В. - Класичні місцезнаходження таксонів флори України, описаних з території м. Києва, та їх охорона (2010)
Онищенко В. А. - Середня площа ареалу виду як показник флористичної унікальності ценозу та флори (2010)
Протопопова В. В. - Аналіз видового складу кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики, Шевера М. В., Аніщенко І. М., Терентьєва Н. Г. (2010)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія роду Verbascum L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України (2010)
Безусько Л. Г. - Нові палінологічні характеристики відкладів голоцену болота Троїцьке (Миколаївська обл., Україна) (2010)
Перегрим М. М. - Охорона рідкісних і зникаючих видів флори України ex situ в контексті реалізації глобальної та європейської стратегій збереження рослин (2010)
Джаган В. В. - Нові знахідки макроміцетів, занесених до "Червоної книги України", Придюк М. П., Сенчило О. О. (2010)
Виноградова О. М. - Нові та рідкісні для України водорості з печер і гротів Національного природного парку "Подільські Товтри", Михайлюк Т. І. (2010)
Савченко К. Г. - Sporisorium cenchri (Lagerh.) Vanky — новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes), Гелюта В. П., Уманець О. Ю. (2010)
Леонтьєв Д. В. - Міксоміцети Національного природного парку "Синевир", Дудка І. О., Кочергіна А. В., Кривомаз Т. І. (2010)
Овруцька І. І. - Утворення лігніну та активність неспецифічної пероксидази в листках рослин Sium latifolium L. за різних умов водного режиму (2010)
Ситник К. М. - Про історію і сучасний стан генетики в НАН України. Рецензія на книгу: Кунах В. А. Розвиток генетики в Національній академії наук України (2010)
Розанцев Г. М. - Процеси комплексоутворення в розведених розчинах Nb6O198- - WO42- - H+ - H2O при співвідношенні СNb:CW=1:5, Вавілова С. М., Дробишев Є. Ю., Семенова К. О. (2011)
Ганнова Ю. Н. - Оксигенация в смешаннолигандной системе кобальт(II) фенантролин-аланилаланин, Шаповалов В. В., Фурман Е. В. (2011)
Беляева Е. А. - Термодинамические параметры димеризации транс-моноеновых карбоновых кислот на межфазной поверхности вода/воздух, Фомина Е. С., Высоцкий Ю. Б. (2011)
Александров В. Д. - К вопросу о диаграмме состояния резорцин – пирокатехин, Щебетовская Н. В. (2011)
Постников В. А. - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе ацетат натрия тригидрат – сульфат натрия декагидрат, Нижник В. В., Соболь О. В., Соболев А. Ю. (2011)
Приседский В. В. - Особенности начальной стадии реакции синтеза многокомпонентного купрата, Мнускина И. В., Волкова Е. И. (2011)
Неділько С. А. - Вплив заміщення у ВТНП фазах Bi2Sr2CaCu2O8+d кальцію на кадмій, Наумова Д. Д. (2011)
Зенькович О. Г. - Надпровідні Pb-вмісні купрати (2011)
Приседский В. В. - Kислородная стехиометрия твердых растворов Y1-yLayBa2Cu3Ox, Удодов И. А., Маркова Н. В., Мысник И. В. (2011)
Папаянина Е. С. - Постакустическое действие водной среды на оксид графита, Савоськин М. В., Вдовиченко А. Н., Родыгин М. Ю., Носырев И. Е., Бурховецкий В. В., Горбань О. А., Бородкина И. Г. (2011)
Куликовская О. В. - Термически активированные процессы в поликристаллических образцах нитратов натрия, калия, рубидия, цезия и галогенидов лития, Шаповалов В. В., Ванин В. И. (2011)
Игнатов А. В. - Твердые растворы в системе Pb8−xPrxNa2(PO4)6□2−x/2Ox/2, Гетьман Е. И., Лобода С. Н., Мухаммед А. Б. Абдуль Джабар, Яблочкова Н. В. (2011)
Ефимова И. В. - Влияние структуры катиона на антиоксидантные свойства O2- супрамолекулярной системы в процессах радикально цепного окисления кумола (2011)
Рыбаченко В. И. - Структура и состояние в растворах альдиминов госсипола, Илькевич Н. С., Макарова Р. А., Чотий К. Ю., Гребенюк Л. В. (2011)
Леонова Н. Г. - Устойчивость к термоокислительной деструкции эпокси-кремнеземных композитов катионной полимеризации, Михальчук В. М., Белошенко В. А. (2011)
Афонин А. А. - Синтез пентациклических аналогов кантинона через индолопирилиевые интермедиаты, Кибальный А. В., Семенов Н. С., Дуленко В. И. (2011)
Смирнова О. В. - Антиокисдантная и прооксидантная активность гуминовой кислоты в процессах радикально-цепного окисления, Ефимова И. В., Хилько С. Л., Опейда И. А., Рыбаченко В. И. (2011)
Толкунов В. С. - Новый одностадийный метод получения 1-(2-карбоксифенил)-бензотиено(2,3-c)пиридинов, Ересько А. Б., Хижан А. И. (2011)
Хилько С. Л. - Механохимическое сульфирование гуминовых кислот (2011)
Хилько С. Л. - Синергизм действия в смесях цетилтриметиламмоний бромида и солей гуминовых кислот, Ковтун А. И. (2011)
Мысык Д. Д. - Замещенные 2-(аренсульфонил-(3-карбазол-9-ил-2-гидроксипропил)-амино)-уксусной кислоты и морфолин-2-онa на основе 9-оксиранилметил-9н-карбазола и глицина, Ветров И. В., Галат В. Ф. (2011)
Карпенко Е. В. - Оптимизация процесса экстракции биосурфактантов, синтезированных бактериями рода RHODOCOCCUS, Прыстай М. В., Макитра Р. Г., Пальчикова Е. Я. (2011)
Крутько І. Г. - Мінеральний волокнистий матеріал як коалесцуючий елемент водних кам’яновугільних емульсій, Пульникова Ю. В. (2011)
Бутузова Л. Ф. - Вплив хімічної обробки шихт на кінетичні параметри процесу піролізу вугілля, Бондалєтова В. О., Маковський Р. В., Дедовець Д. І. (2011)
Филатов Ю. В. - Явление снижения реакционной способности доменного кокса и повышения его прочности после реакции с СО2 во временном интервале при внепечной обработке кокса растворами неорганических веществ, Ильяшов М. А., Коломийченко А. И., Емченко А. В., Лащенко И. Н., Збыковский Е. И., Томко В. А. (2011)
Луньова О. В. - Основні термічні технології переробки твердих побутових відходів (2011)
Луцык А. И. - Реакционная хроматография продуктов коксохимического производства, Портнянский В. Ю., Суйков С. Ю., Денисенко Ю. И., Иващенко Е. Ю. (2011)
Даценко В. В. - Регенерация отработанных технологических растворов травления α-латуней, Хоботова Э. Б., Ларин В. И. (2011)
Крутько И. Г. - Извлечение сероуглерода из головной фракции сырого бензола раствором аммиака. Состав и свойства органической и водной фаз, Кипря А. В., Комаров А. С. (2011)
Прилипко Ю. С. - Взаимосвязь между условиями получения и свойствами редкоземельных манганитоперовскитов (2011)
Дмитрук А. Ф. - Антирадикальная активность растительных экстрактов, полученных в среде субкритической воды, Лесишина Ю. О., Володченко И. И. (2011)
Малеев В. Б. - Изменение дисперсности и концентрации пыли над поверхностью шахтного комплекса, Гого В. Б., Скорынин Н. И., Малеев А. В., Кудрявцев А. А. (2011)
Топоров А. А. - Особенности прогнозирования работы химического оборудования с помощью модифицированного гамма процентного ресурса, Боровлев В. Н., Третьяков П. В., Акусова А. А. (2011)
Осокин В. В. - Об условиях формирования в малоподвижной среде изобутано-воздушной смеси, особенностях воспламенения от источника зажигания и горения ее при открывании емкости с изобутаном, Ржесик К. А., Бирюков А. Н. (2011)
Гороховский А. Н. - Теория и практика стехиометрии уравнений химических реакций (2011)
Черевченко Т. М. - Запилювальні стратегії в орхідних (Orchidaceae), Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2010)
Нікіфоров О. Р. - Біоекологічні особливості та структура рослин Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirn. (Poaceae), Корженевський В. В. (2010)
Перегрим М. М. - Новий для флори України міжродовий гібрид Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) M. Peregrym et Kuzemko, comb. nov. (Orchidaceae), Куземко А. А. (2010)
Мельник В. І. - Нові відомості про географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Euphorbia volhynica Besser ex Racib. (Euphorbiaceae), Глінська С. О., Савчук Л. А. (2010)
Дідух Я. П. - До питання про співвідношення понять "екосистема", "ґабітат", "біотоп" та "екотоп", Кузьманенко О. Л. (2010)
Шиян Н. М. - Колекція Ж. Е. Жілібера Національного гербарію України (KW), Оптасюк О. М., Зав’ялова Л. В. (2010)
Бурда Р. І. - Третє видання "Червоної книги України. Рослинний світ" (2010)
Борсукевич Л. М. - Нові місцезнаходження Glyceria declinata Breb. (Poaceae) в Українських Карпатах, Данилюк К. М. (2010)
Єна А. В. - Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. (Chenopodiaceae) — новий таксон для флори Криму, Євсеєнков П. Є. (2010)
Шиндер О. І. - Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Південнопридніпровської височини в долині р. Нетеки та стан їхніх популяцій, Козир Є. В. (2010)
Дудка І. О. - Перші відомості про дискоміцети Дунайського біосферного заповідника, Зикова М. О. (2010)
Савченко К. Г. - Melanotaenium cingens (Bеck) Magnus (Melanotaeniaceae, Ustilaginales) — новий вид в Україні, Гелюта В. П. (2010)
Ординець О. В. - Нові та маловідомі для України види кортиціоїдних грибів, Юрченко Є. О. (2010)
Макогон І. В. - Якість пилку та насіннєва продуктивність Picea pungens Engelm. у зоні викидів металургійних підприємств Донбасу, Коршиков І. І. (2010)
Стойко С. М. - Ян Чержовський — ботанік і міжнародний діяч у галузі охорони природи (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Іван Семенович Косенко (до 70-річчя від дня народження), Дубина Д. В., Зиман С. М., Грабовий В. М., Куземко А. А. (2010)
Козловський М. П. - Михайло Андрійович Голубець (до 80-річчя від дня народження), Марискевич О. Г., Кагало А. А., Лобачевська О. В., Царик Й. В. (2010)
Слободян В. М. - Михайло Петрович Слободян (до 90-річчя від дня народження), Вірченко В. М. (2010)
Ситник К. М. - Цілісна картина фітодемографії. Ю. А. Злобін. Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точка росту (2010)
Міркін Б. М. - Рослинність Чеської Республіки. 2. Рудеральна, бур’яново-польова, скельна рослинність та угруповання осипів, Наумова Л. Г., Ямалов С. М. (2010)
Перегрим О. М. - В Українському ботанічному товаристві (2010)
Андрик Є. Й. - Міжнародна наукова конференція "Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат", присвячена 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая, Кіш Р. Я., Шевера М. В., Джахман Р. В., Когут Е., Піфко Д. (2010)
Кордюм Є. Л. - Оцінка таксономічного та філогенетичного значення мікроморфологічних ознак на прикладі даних порівняльно-ембріологічного метода (2010)
Мосякін С. Л. - Прагматична філогенетична класифікація спорових судинних рослин флори України, Тищенко О. В. (2010)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів Asteraceae флори України: рід Centaurea L., Мосякін С. Л., Федорончук М. М. (2010)
Кобів Ю. Й. - Типи та причини раритетності на прикладі видів рослин Українських Карпат (2010)
Оптасюк О. М. - Нові дані до поширення Linum basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz. (Linaceae) на території Хмельницької області, Люблінська Л. Г. (2010)
Протопопова В. В. - Види трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття, Шевера М. В., Чорней І. І., Токарюк А. І., Буджак В. В., Коржан К. В. (2010)
Гапон С. В. - Нові для науки асоціації та субасоціації мохової рослинності Лісостепу України (2010)
Панченко С. М. - Структура популяцій Corydalis cava та C. solida (Fumariaceae) в лісах Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський", Кондратенко В. М. (2010)
Змитрович І. В. - Про морфогенію гіфальних елементів поліроїдних і плевротоїдних грибів, Малишева В. Ф., Малишева О. Ф. (2010)
Акулов О. Ю. - Перша знахідка Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds. (Corticiaceae) в Україні, Джаган В. В., Сенчило О. О., Сухомлин М. М. (2010)
Тихоненко Ю. Я. - Гриби роду Melampsora Cast. в Україні (2010)
Савченко К. Г. - Melanustilospora ari (Cooke) Denchev (Urocystales) на Arum elongatum Stеven в Україні, Дзюненко О. О., Гелюта В. П. (2010)
Коршиков І. І. - Особливості генетичної структури локальної популяції Pinus sylvestris L. на залізорудному відвалі Криворіжжя, Красноштан О. В. (2010)
Чемеріс О. В. - Активність окисних, целюлозолітичних екзоферментів та деякі фізіологічні показники штамів Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (Basidiomycota), Древаль К. Г., Бойко М. І. (2010)
Андрієнко Т. Л. - Єлизавета Модестівна Брадіс як видатний флорист (до 110-річчя від дня народження) (2010)
Титул, зміст (2014)
Важнича О. М. - Наночастинки срібла: антибактеріальні та антифунгальні властивості, Боброва Н. О., Ганчо О. В., Лобань Г. А. (2014)
Kізуб І. В. - Участь протеїнкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 2, Клименко К. І., Соловйов А. І. (2014)
Петруша Ю. Ю. - Синтез та біологічна активність похідних 1,2,3,4-­тетрагідроакридину, Омельянчик Л. О. (2014)
Гончар-­Чердаклі Л. Г. - Дослідження домінантного міжпівкульного впливу антиконвульсантів на електрофізіологічні показники функціонування мозку, Осадчук К. О., Ворожбит А. П. (2014)
Цивунін В. В. - Дослідження психотропних властивостей потенційних рослинних антиконвульсантів, Штриголь С. Ю., Загинайченко Б. А. (2014)
Лук'янчук В. Д. - Порівняльна оцінка фармакологічної активності координаційних сполук біс(цитрато)германатів та станатів на моделі закритої черепно­мозкової травми, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2014)
Мокляк Є. В. - Уміст еритропоетину при корекції похідним 3­гідроксипіридину гострого стресу з різним ступенем ушкодження системи еритрону, Власенко Н. О., Важнича О. М. (2014)
Сапегiн В. I. - Вплив L­лiзину есцинату на локальний кровообiг у стiнцi кишечника за умов моделювання iнтраабдомiнальної гiпертензiї (2014)
Семенченко О. М. - Експериментальне вивчення противиразкової активності трави деяких видів роду Salvia L. на моделі спиртово­преднізолонової виразки шлунка в щурів, Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2014)
Тозюк О. Ю. - Порівняльна оцінка впливу натрію 2-­(тетразоло(1,5-­с)хіназолін­-5-­ілтіо)-­ацетату та бемітилу на процес відновлення фізичної працездатності щурів, Степанюк Г. І. (2014)
Ярош О. К. - Параметри фармакокінетики таблеток "Ангіолін" у крові щурів після перорального введення, Нагорна О. О., Кучеренко Л. І., Бідненко О. С. (2014)
Shayakhmetova G. M. - Testicular damage in rats after co­administration of anti­tuberculosis drugs in different combinations (2014)
Дроговоз С. М. - Опасность передозировки гипотензивных препаратов, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С., Торяник Э. Л., Кононенко А. В. (2014)
Шеремета Л. М. - Гепатотоксичність лікарських засобів при клінічному застосуванні (2014)
Добреля Н. В. - Розвиток європейського законодавства в сфері використання тварин у наукових експериментах, Стрєлков Є. В., Бухтіарова Т. А. (2014)
Владислав Матвійович Овруцький. 1936–2014 (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
To authors (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Андрусяк І. П. - Ідея ґендерної рівності у поглядах Михайла Драгоманова (2014)
Сворак С. Д. - О. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя (2014)
Греченко В. А. - Становлення навчальних закладів із підготовки кадрів міліції в Харкові (1943–1990 рр.) (2014)
Качмар Б. М. - Проблеми протидії організованій злочинності та удосконалення кримінального і кримінального процесуального законодавства на сучасному етапі розвитку України, Юхно О. О. (2014)
Озар В. Г. - Виявлення органами досудового розслідування ознак злочинів, пов’язаних із катуванням (2014)
Семеногов І. В. - Предмет злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків: теоретико-правовий аналіз (2014)
Федосов О. С. - Особливості розкриття розбійних нападів на банківські установи (2014)
Ященко А. М. - Деякі аспекти індивідуалізації покарання при його призначенні (пункт 3 частини 1 статті 65 КК України) (2014)
Гамалій О. Л. - Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян (2014)
Капустіна К. О. - Деякі питання діяльності правоохоронних органів закордонних країн, що виконують покарання у вигляді громадських та виправних робіт (2014)
Карпенко М. М. - Адміністративна діяльність підрозділів Служби безпеки України (2014)
Крєпакова М. Ю. - Поняття та система принципів адміністративної діяльності міліції (2014)
Небрат О. О. - Деякі аспекти надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Салманова О. Ю. - Види адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства, порядок та строки їх застосування (2014)
Синчук В. Л. - Форми та методи контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Карчевський К. А. - Родинний критерій поняття "афілійована особа" (в контексті правового режиму правочинів із заінтересованістю) (2014)
Кузьмінський О. О. - Розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комерційне (фірмове) найменування (2014)
Шевченко Н. Л. - Структура заробітної плати: теоретичні проблеми (2014)
Рецензії (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Почесному директорові Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України академіку К. М. Ситнику — 85 років (2011)
Ситник К. М. - Ботаніка в сучасному світі, Курдюк М. Г. (2011)
Стойко C. М. - Основи фітосозології та її завдання в збереженні фітогенофонду і фітоценофонду (2011)
Дубина Д. В. - Синантропізація ценофлор приморських гео комплексів України, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2011)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Chondrilla L., Chrysanthemum L., Cineraria L., Cirsium Mill., Cnicus L., Crepis L., Echinops L., Galatella Cass., Gnaphalium L., Helichrysum L., Inula L., Мосякін С. Л., Корнієнко О. М., Федорончук М. М. (2011)
Нікіфоров О. Р. - Сезонний розвиток та структура пагонів Silene jailensis (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму (2011)
Кучеревський В. В. - Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz, Баранець М. О., Сіренко Т. В. (2011)
Коржан К. В. - Систематична структура урбанофлори Чернівців (2011)
Єна А. В. - Гербарій у поліпропіленових файлах. Про новий спосіб зберігання гербарних зразків (2011)
Солоненко А. М. - Водорості солончаків Шелюгівського поду (Запорізька область), Яровий С. О. (2011)
Кондратюк Т. О. - Мікроскопічні гриби, виявлені на пошкоджених оздоблювальних матеріалах стін (штукатурці та фарбі) всередині приміщень, Наконечна Л. Т., Харкевич О. С. (2011)
Віннікова О. І. - Різноманітність мікобіоти і фітоедафону у різних фітоценозах крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.) (2011)
Акулов О. Ю. - Нові та маловідомі для території України види мікофільних грибів. I. Роди Acrodontium, Nodulisporium, Rhinotrichella (2011)
Ткаченко Ф. П. - Нова знахідка Leucoagaricus wichanskyi (Pilat) Bon et Boiffard для степової зони України, Попова О. М., Бабенко О. А. (2011)
Ординець О. В. - Нові відомості про гриби родини Lachnocladiaceae в Україні, Юрченко Є. О. (2011)
Безусько Л. Г. - Палінологічні дослідження відкладів квартеру України в працях О. Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження), Безусько A. Г., Арап Р. Я. (2011)
Джаган В. В. - Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку "Деснянсько-Старогутського" / І. О. Дудка, М. П. Придюк, Ю. І. Голубцова, Т. В. Андріанова, К. К. Карпенко, Андрієнко Т. Л. (2011)
Булах О. В. - Світлана Миколаївна Зиман: 50 років у науці, Шиян Н. М., Царенко О. М., Дрімлюга Н. Г. (2011)
Стойко С. М. - Внесок професора Івана Волощука в розвиток лісової геоботаніки, екології, охорони природи і ландшафту (до 75-річчя вченого) (2011)
Ільїнська А. П. - Людина, яка творила добро (до 95-річчя від дня народження професора Дарини Микитівни Доброчаєвої), Протопопова В. В., Шевера М. В. (2011)
Ситник К. М. - Видатні вчені-жінки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (2011)
Федорончук М. М. - Числа хромосом та їх значення для систематики Caryophyllaceae Juss. (2011)
Величко М. В. - Процес видоутворення шляхом поліплоїдії як інструмент адаптації рослин, Стефаник В. І., Чорней І. І., Буджак В. В. (2011)
Єна А. В. - Sagina maritima G. Don (Caryophyllaceae) — новий вид флори України, Євсєєнков П. Є., Свірін С. О. (2011)
Давидов Д. А. - Нові види для флори лісів Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2011)
Борсукевич Л. М. - Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати), Данилюк К. М. (2011)
Барановський Б. О. - Знахідка Ruppia maritimа L. (Ruppiaceae) у континентальних водоймах України (2011)
Крецул О. А. - Рідкісні види флори Національного природного парку "Білоозерський" (2011)
Куземко А. А. - Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України, Козир М. С. (2011)
Петров М. Ф. - Про північну межу природного поширення Acer tataricum L. (Aceraceae) на Київському Поліссі (2011)
Віннікова О. І. - Ґрунтова мікобіота та фітоедафон крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.) (2011)
Іваненко О. М. - Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу (м. Київ) (2011)
Акулов О. Ю. - Нові та маловідомі для території України види мікофільних грибів. I. Родів Calcarisporium, Gonatobotryum, Nematogonum, Sympodiophora (2011)
Бойко Т. О. - Нові для України види ліхенофільних грибів з природного заповідника "Єланецький степ", Ходосовцев О. Є. (2011)
Бацманова Л. М. - Прооксиданти-антиоксиданти в листках пшениці степового екотипу за дії пероксиду водню, Таран Н. Ю., Мусієнко М. М. (2011)
Клименко О. М. - Анатомічні особливості листків Nuphаr lutea (L.) Smith (Numphaceae) (2011)
Черевченко Т. М. - Роль Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України у створення Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чувікіна Н. В. (2011)
Шиян Н. М. - Гербарій Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW) у цифрах і документах (1921—1931 рр.) (2011)
Андрієнко Т. Л. - Флора і рослинність республіканського ландшафтного заказника "Єльня", Лукаш О. В. (2011)
Бесеганич І. В. - Вірі Юріївні Мандрик — 80 років, Сабадош В. І., Андрик Є. Й., Шевера М. В., Колесник О. Б. (2011)
Сабадош В. І. - Василю Івановичу Комендарю — 85 років, Андрик Є. Й., Бесеганич І. В., Шевера М. В. (2011)
Андрик Є. Й. - Юрію Юрійовичу Петрусу — 70 років, Бесеганич І. В., Сабадош В. І., Шевера М. В. (2011)
Куземко А. А. - Сьома зустріч Робочої групи з дослідження ксерофітних трав’янистих екосистем Європи, Парнікоза І. Ю. (2011)
Шиян Н. М. - Сибірський форум із проблем вивчення та збереження рослинного світу Євразії, Корнієнко О. М. (2011)
Дідух Я. П. - ХІХ нарада Робочої групи "Огляд рослинності Європи" Міжнародної асоціації науки про рослинність, Куземко А. А., Багрикова Н. О. (2011)
Амбарчян М. С. - Управління периметром консолідації як елемент управління банківською групою (2014)
Безручук С. Л. - Висвітлення проблем якості облікової інформації в літературних джерелах, Ковальова Н. М. (2014)
Лайчук С. М. - Об’єкти суттєвості в обліковій політиці підприємства (2014)
Мазур В. П. - Суттєвість і аудиторський ризик при здійсненні аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Момонт Т. В. - Особливості організації бухгалтерського обліку підприємствами туристичної сфери (2014)
Скалюк Р. В. - Бухгалтерський облік грошових потоків бюджетних установ (2014)
Солонінко К. С. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності продукції, Фіїнцева Я. О. (2014)
Шиманська К. В. - Стан діяльності підприємств готельного господарства в Україні та особливості: обліково-контрольний аспект, Остапенко Я. О. (2014)
Богоявленська Ю. В. - Маркетинг персоналу як інструмент розвитку соціальної відповідальності машинобудівних підприємств, Олійник Г. І. (2014)
Данилко В. К. - Використання інноваційних технологій як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі, Дідківський С. А. (2014)
Кушніренко О. М. - Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності продовольчого сектора України (2014)
Микитенко А. М. - Сутність та характерні ознаки позикового капіталу у системі формування капіталу підприємства (2014)
Оверчук А. В. - Теоретичні аспекти фінансового планування (2014)
Пєтухова О. М. - Науковий парк як джерело інноваційного розвитку (2014)
Боронос В. Г. - Порівняльний аналіз застосування інструментарію оцінки потенціалу підприємства з метою впливу на результати його діяльності (2014)
Виговська Н. Г - Розвиток взаємодії фінансового та громадського контролю земельних відносин в Україні, Стеблянко О. Л. (2014)
Корзун О. М. - Особливості розміщення тимчасово вільних коштів вищих навчальних закладів на депозитних рахунках в банках (2014)
Кравчук А. В. - Теоретичні засади розвитку перестрахування, Кириченко І. І. (2014)
Новак О. С. - Класифікація ризиків сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2014)
Оксенюк О. І. - Аналіз системи пільг з ПДВ та втрат бюджету (2014)
Бруханський Р. Ф. - Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Гнилицька Л. В. - Розвиток теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Крупка Я. Д. - Облікове забезпечення лізингового інвестування: вітчизняний і зарубіжний аспекти (2014)
Саїнський Д. А. - Оцінка результативності заходів державної підтримки вітчизняного хмелярства (2014)
Фролова Л. В. - Детермінанти технології процесу розробки та прийняття управлінських рішень в системі управління розвитком підприємства, Кравченко О. С. (2014)
Ситник К. М. - Віковічні події в історії Інституту ботаніки імені Миколи Холодного НАН України (до 90-річчя Інституту) (2011)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Біорізноманітність, наука і суспільство (2011)
Шиян Н. М. - Рід Paeonia L. (Paeoniaceae) у флорі України (2011)
Цимбалюк З. М. - Порівняльне паліноморфологічне дослідження деяких родів Orobanchaceae флори України (2011)
Данилик І. М. - Нове місцезнаходження Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae) в Україні, Борсукевич Л. М. (2011)
Оптасюк О. М. - Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України, Коротченко І. А. (2011)
Альошкіна У. М. - Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва (2011)
Бухтіярова Л. М. - Bacillariophyta Правобережного Лісостепу України. І. Південно-Придніпровська та Південно-Подільська височинні області (2011)
Борисова О. В. - Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України, Чорна Г. А. (2011)
Щербак В. І. - Фітопланктон водойм мегаполіса (на прикладі м. Києва), Семенюк Н. Є. (2011)
Савченко К. Г. - Нові знахідки рідкісного сажкового гриба Microbotryum holostei (de Bary) Vanky (Microbotryomycetes) в Україні, Гелюта В. П., Джаган В. В. (2011)
Пірогов М. В. - Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) M.S. Cole & D. Hawksw. (Bionectriaceae) — новий для мікобіоти України вид ліхенофільного гриба (2011)
Тихоненко Ю. Я. - Перша в Україні знахідка іржастого гриба Melampsoridium hiratsukanum S. Ito (2011)
Коршиков І. О. - Таксономічний статус Pinus kochiаna Klotzsch. еx Koch з Гірського Криму за даними порівняльних популяційно-генетичних досліджень, Подгорний Д. Ю., Калафат Л. О., Пірко Я. В. (2011)
Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Микола Миколайович Мусієнко (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Чорний О. П. - Формування графіка процесу навчання фахівців інженерних спеціальностей, Лашко Ю. В., Коваль Т. П. (2013)
Кузнецова І. А. - Контроль знань як необхідна складова навчального процесу (2013)
Носач Є. В. - Комп’ютеризована навчальна система з дисципліни "Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем управління" (2013)
Грицюк О. С. - Використання сучасних педагогічних технологій у математичній підготовці майбутніх інженерів (2013)
Билина Ю. Л. - Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування за допомогою інтерактивного методу навчання CASE-STUDY (2013)
Ніколаєнко А. М. - Проектування системи автоматизації за допомогою MICROSOFT VISUAL BASIC, Чумак Є. Т., Таран Ю. П. (2013)
Чепкунов Р. А. - Визначення параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна за паспортними даними під час введення в експлуатацію асинхронного електропривода (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Кобів Ю. Й. - Периферійні популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат (2011)
Коровякова Т. О. - Онтогенетична та віталітетна структури популяцій лучного різнотрав’я на заплавних луках р. Псел в умовах пасовищної дигресії (2011)
Клименко Г. О. - Онтогенетична структура ценопопуляцій рідкісних видів рослин на території Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2011)
Панченко С. М. - Методи картування при вивченні екології популяцій рідкісних видів рослин (2011)
Ольшанський І. Г. - Рід Juncus L. (Juncaceae) у флорі України, Федорончук М. М. (2011)
Дмитрах Р. І. - Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath в Україні: поширення, морфологія, еколого-ценотична приуроченість (2011)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія родуLagotis Gaertn. у зв’язку з його таксономічним положенням (2011)
Оптасюк О. М. - Типіфікація видів родини Salicaceae Lindl., описаних із території України, Шевера М. В. (2011)
Кузьмішина І. І. - Знахідка Phyteuma orbiculare L. (Campanulaceae) на Волинській височині, Войтюк В. П., Коцун Л. О. (2011)
Прядко О. І. - Linnaea borealis L. в Україні (2011)
Войцехович А. О. - Нові та цікаві знахідки представників родів Printzina R. H. Thomps. et Wujek та Trentepohlia C.F.P. Martius (Trentepohliaceae, Chlorophyta), Димитрова Л. В. (2011)
Андріанова Т. В. - Нові для України види анаморфних грибів із Лівобережного Полісся. 1. Гіфоміцети родів Cladosporium, Fusicladium, Passalora, Ramularia (2011)
Гелюта В. П. - Golovinomyces greeneanus (U. Braun) Heluta (Erysiphales) — новий для України вид борошнисторосяних грибів, Коритнянська В. Г. (2011)
Прилуцький О. В. - Поширення, екологічні та созологічні особливості Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. (Agaricales) в Україні (2011)
Коломійчук В. П. - Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області), Перегрим М. М., Надєіна О. В. (2011)
Ситник К. М. - Інтелектуальне розмаїття як фактор наукового поступу (2011)
Дідух Я. П. - Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу, Вашеняк Ю. А. (2011)
Конограй В. А. - Аналіз флори території Кременчуцького водосховища, Расевич В. В., Осипенко В. В. (2011)
Шиян Н. М. - Aldrovanda vesiculosa L. у басейні р. Прип’яті, Андрієнко Т. Л. (2011)
Беднарська І. О. - Festuca macutrensis Zapal. у флорі Центрального Полісся. I. Особливості анатомо-морфологічної диференціації, Орлов О. О. (2011)
Дідух А. Я. - Особливості онто-морфогенезу Trapa natans L. (Trapaceae) (2011)
Нікіфоров О. Р. - Елементарний пагін та сезонний розвиток рослин Silene jailensis (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму (2011)
Ільїнська А. П. - Будова зародка видів родини Brassiaceae флори України, Ниценко Л. М. (2011)
Усічено А. С. - Рідкісні види афілофороїдних грибів з Національного природного парку "Гомільшанські ліси" (Харківська обл.) (2011)
Рифф Л. Е. - Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton et P. Wilson (Apiaceae) — нова для території України адвентивна рослина (2011)
Гелюта В. П. - Видова диференціація комплексу Magnicellulatae (Podosphaera, Erysiphales) на зібраних в Україні матеріалах, Уманець К. С., Гайова В. П. (2011)
Бойко С. М. - Зміна ізоферментного складу культури гриба Schizophyllum commune Fr. (Вasidiomycetes) залежно від віку міцелію (2011)
Леонтьєв Д. В. - Міксоміцети Галицького національного природного парку (Івано-Франківська обл..), Дудка І. О., Кочергіна А. В. (2011)
Морозова І. І. - Нові знахідки міксоміцетів Comatricha filamentosa Meyl. та Reticularia olivacea (Ehrenb.) Fr. (Myxomycota) в Україні (2011)
Якубенко Б. Є. - "Зелена книга України" — важливий державний документ, Шаброва С. І. (2011)
Андріанова Т. В. - Поступ мікології в Міжнародний рік біорізноманіття (2010) (2011)
Головатий М. Ф. - Світ і Україна в контексті важливіших векторів геополітичного розвитку людства (2013)
Дахно І. І. - Геополітика "На сопках Маньчжурії” (2013)
Бондар Ю. В. - Дифамаційні видання як засіб політичної боротьби (2013)
Гольцов А. Г. - Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування (2013)
Dikarev О. І. - Transatlantic diplomacy in securitisation of shale gaz’s political risks (2013)
Медвідь Ф. М. - Україна в геополітичній доктрині Юрія Липи, Баран В. В. (2013)
Пробийголова Н. В. - Політичні партії як суб'єкт формування політичного міфу (2013)
Толстов С. В. - Європейський союз як суб’єкт міжнародних відносин, Дікарєв О. І. (2013)
Салманов А.Т. - Суспільна думка як посередник між інститутами влади та громадянським суспільством (2013)
Кальянов А. В. - Культурні права громадан України в сучасному правовому просторі (2013)
Комаров В. А. - Про державні гарантії у трудових відносинах в Україні (2013)
Омельчук В. В. - Еволюція державно-церковних та канонічних актів та їх співвідношення у правовій системі візантійської імперії (2013)
Подоляка С. А. - Напрями вдосконалення організаційно-правових засад щодо реалізації адміністративних процедур у прокурорській діяльності (2013)
Хорт І. В. - Правове регулювання діяльності суб’єктів охоронної діяльності та шляхи його вдосконалення (2013)
Щокін Р. Г. - Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності: теоретико-правовий аналіз (2013)
Кравченко Т. А. - Співвідношення легітимності та стабільності публічної влади в сучасній державно-правовій науці (2013)
Моцар М. М. - Проект програми легалізації дистанційних форм зайнятості в Україні (2013)
Роженко Д. В. - Щодо поняття та класифікації судових рішень, ухвалених у письмовому провадженні (2013)
Сімех Р. П. - Методика проведення прокурорської перевірки у сфері оподаткування (2013)
Подоляка А. М. - Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення безпеки дорожнього руху в Україні (2013)
Близнюк А. С. - Інноваційна модель формування маркетингового менеджменту туристичних підприємств України (2013)
Коноплястий Є. В. - Управління екологічною та соціально-економічною системами міста Києва (2013)
Поп’юк Б. С. - Використання параметричної моделі планування прибутку при прийнятті управлінських рішень (2013)
Туриніна О. Л. - Особливості педагогічної взаємодії з майбутніми психологами (2013)
Денисенко Л. П. - Основні напрями вдосконалення соціально-психологічних властивостей керівника ліцею для оптимізації його управлінської діяльності (2013)
Біда С. О. - Трансформації особистісного смислу в контексті теорії мімічних масок (2013)
Відомості про авторів (2013)
Відомості видавництва (2013)
Круть М. В. - Вчений-мислитель (2013)
Міщенко Л. Т. - Вірус чи стрес? Вплив екстремальних погодних умов на уражуваність злакових культур вірусами, прояв симптомів захворювань, Дуніч А. А., Решетник Г. В., Поліщук В. П. (2013)
Клечковський Ю. Е. - Почорніння деревини винограду. Поширення та шкідливість в Одеській області, Кульмінська Л. О., Конуп Л. О. (2013)
Дмитренко Н. М. - Фенологічні особливості домінантних видів листовійок Передгірного Криму, Неверовська Т. М. (2013)
Гродський В. А. - Не запізнись з обробкою! Температура та вологість у кроні дерева, Бахмут О. О. (2013)
Русін О. О. - Оцінка токсичної дії фунгіцидів проти збудника Ramularia tulasnei Sacc. (2013)
Чорнобров О. Ю. - Адаптація оздоровлених біоенергетичних рослин, Клюваденко А. А., Маурер В. М., Мельничук М. Д. (2013)
Симонов В. Є. - Карантинні організми на рослинах — розповсюдження у 2012 та прогноз поширення у 2013 роках в Україні, Романченко В. О., Челомбітко А. Ф., Башинська О. В. (2013)
Сторчоус І. М. - Лабораторії гербології ІЗР — 10 років (2013)
Стригун О. О. - Особливості нормування інсектицидних протруйників насіння зернових культур (2013)
Матюха В. Л. - Продуктивність пшениці озимої залежно від ЕПШ бур'янів та захисту від них посівів (2013)
Гордієнко О. В. - Вплив строків сівби на чисельність попелиць у посівах гречки, Яковлєв Р. В. (2013)
Ткаленко Г. М. - Шкідливий ентомокомплекс овочевих культур у закритому грунті (2013)
Гродський В. А. - Нове в захисті яблуні від парші (2013)
Поліщук А. А. - Шкідливі організми — особливості розвитку в посівах ріпаку в умовах 2012 р. та рекомендації щодо захисту в 2013 р., Крук І. В., Чайка В. М., Неверовська Т. М. (2013)
Борзих О. І. - Американський білий метелик на Черкащині, Скрипник Н. В. (2013)
Романченко В. О. - Львівська обласна фітосанітарна лабораторія, Челомбітко А. Ф., Кіш Н. М. (2013)
Юськів Н. Б. - Виявлення та діагностика соснової деревинної нематоди в зразках деревини хвойних порід, Наконечна Н. Д. (2013)
Орлов О. О. - Поширення та еколого-ценотичні особливості Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) в Україні, Якушенко Д. М. (2011)
Данилюк К. М. - Новий локалітет Pedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae) на території України, Борсукевич Л. М. (2011)
Солтис-Лелек А. - Критичний перегляд зразків роз із гербарію природного заповідника "Медобори" (2011)
Дідух А. Я. - Паліноморфологічні особливості видів роду Trapa L. (Trapaceae) флори України, Цимбалюк З. М., Мазур Т. П. (2011)
Безсмертна О. О. - Dryopteris villariі (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. (Dryopteridaceae) — новий вид у флорі України (2011)
Кондратюк С. Я. - Нові види ліхенофільних грибів роду Zwackhiomyces (Xanthopyreniaceae, Ascomycota) з провінції Есфахан, Іран, Зареї-Даркі Б., Хаєддін С. (2011)
Андріанова Т. В. - Нові для України види анаморфних грибів з Лівобережного Полісся. 2. Целоміцети родів Apiocarpella, Marssonina та Monochaetia (2011)
Тихоненко Ю. Я. - Борошнисторосяні та іржасті гриби природного заповідник "Ґорґани", Гелюта В. П. (2011)
Гайова В. П. - Нові для України види грибів (Ascomycota) із природного заповідника "Ґорґани" (2011)
Змитрович І. В. - Про таксономічне положення двох маловідомих помірно-термофільних траметоїдних грибів (2011)
Косаківська І. В. - Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази у листках рослин різних типів екологічних стратегій, Конторська О. О., Устінова А. Ю. (2011)
Козеко Л. Є. - Оцінка стану рослин за дії несприятливих змін екологічних факторів із використанням білка теплового шоку 70 кДа (Hsp70), Артеменко О. А., Заславський В. А., Дідух A. Я., Рахметов Д. Б., Мартинюк Г. М., Дідух Я. П., Кордюм Є. Л. (2011)
Сергій Леонідович Мосякін (до 50-річчя вченого) (2011)
Кондратюк С. Я. - Зінаїді Іванівні Вєтровій — 80 років. Вітаємо ювіляра!, Михайлюк Т. І. (2011)
Гапоненко М. Б. - Володимир Гаврилович Собко (до 80-річчя вченого), Лебеда А. П., Левон Ф. М., Мороз П. А., Рахметов Д. Б. (2011)
Чубірко М. М. - Пам’яті та вдячності гідний (2011)
Комендар В. І. - Пам'яті професора Віри Юріївни Мандрик, Петрус Ю. Ю., Бесеганич І. В., Андрик Є. Й., Сабадош В. І., Колесник О. Б. (2011)
Ситник К. М. - Всеукраїнська конференція "Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011—2020 роки", Дудка І. О., Дідух Я. П., Кордюм Є. Л., Мусатенко Л. І., Мосякін С. Л., Кондратюк С. Я., Дубина Д. В., Федорончук М. М., Ільїнська А. П. (2011)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум "Лишайники як джерело невивчених біоресурсів", Дівакар П., Хо Т.-С. (2011)
С эксклюзивным Юбилеем, господа харьковские политехники! (2013)
Бомба А. Я. - Комплексний аналіз поведінки системи "свердловини-тріщини-пласт" в елементах площадного заводнення, Сінчук А. М. (2013)
Ванин В. А. - Метод интегрального представления и его применение для построения и исследования разностных схем со слабой аппроксимацией повышенного порядка (2013)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта и радиального зазора (2013)
Гомозов Є. П. - Математичні моделі та оптимізація кредитного ризику, Кулагіна К. М. (2013)
Григорьев А. Л. - Использование интегралов Дюамеля для расчёта импульсов давления и скорости течения вязкой жидкости по трубопроводу (2013)
Грицюк А. В. - Выбор параметров гидропневмомеханического регулятора автомобильного дизеля для реализации принципа адаптивного управления топливоподачей, Григорьев А. Л., Врублевский А. Н., Сафонов С. Б., Овчинников А. А. (2013)
Грицюк В. И. - Устойчивый метод идентификации модели (2013)
Губський С. О. - Спрощення розрахунків для оцінки та прогнозування технічного стану металоконструкцій кранів, Окунь А. О. (2013)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Квазиравномерный предел левитановских почти периодических функций (2013)
Егоров С. В. - Метод семантического сжатия текста, Егорова И. Н. (2013)
Загородня Т. М. - Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень (2013)
Ламнауер Н. Ю. - Загальна модель розподілу лінійних розмірів деталей та її застосування для поліпшення якості виробів (2013)
Литвин О. М. - Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за відомими її проекціями вздовж взаємно перпендикулярних ліній, Першина Ю. І. (2013)
Мигущенко Р. П. - Оцінка стаціонарності вібраційних процесів паливної системи дизельних двигунів (2013)
Немченко Т. А. - Неоднорідне рівняння і його голоморфні розв’язки (2013)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси при наявності сухого тертя, Ольшанський С. В. (2013)
Потаніна Т. В. - Задача генезису при розпізнанні технічного стану обладнання енергоблоків ТЕС і АЕС (2013)
Семко А. Н. - Особенности численного моделирования те-чения в гидропушке, Куликова Н. А. (2013)
Хацько Н. Е. - Результаты моделирования совместной работы систем управления и навигации (2013)
Чикунов П. О. - Параметрическая идентификация и настройка динамической модели оперативного прогноза ассортимента продукции соледобывающего предприятия, Криводубский О. А. (2013)
Янютин Е. Г. - Идентификация параметров нестационарно колеблющейся системы "балка-масса", Егоров П. А. (2013)
Ватковська М. Г. - Досвід Росії, Білорусі та Естонії щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти (2014)
Долот В. Д. - Поняття менеджменту й маркетингу в системі охорони здоров’я, Лещенко В. В. (2014)
Євмєшкіна О. Л. - Проблеми державного стратегічного планування в Україні (2014)
Кривонос Л. В. - Державне регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи розвитку (2014)
Сірик В. В. - Повноваження органів виконавчої влади щодо призначення на посади керівників державних комерційних підприємств в Україні (2014)
Якимчук А. Ю. - Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні (2014)
Кіктенко О. В. - Державний вплив на капіталізацію фондового ринку (2014)
Павелко Н. І. - Організаційно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Степанов В. Ю. - Механізм стратегічного управління розвитком транспортного комплексу (2014)
Чикаренко І. А. - Підхід до управління інноваційним розвитком на основі моделі потрійної спіралі (2014)
Дульфан С. Б. - Діяльність місцевих органів влади щодо збалансованого розвитку транспортної системи міста (2014)
Манзя М. В. - Ретроспективний аналіз формування та концептуальні напрями подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Федорчук Є. Д. - Проблеми й перспективи розвитку регіонального транспортного комплексу в аспекті державного управління (2014)
Арабаджи К. Г. - Державна сімейна політика в Україні в умовах соціальних реформ (2014)
Долотенко Є. В. - Особливості державного управління системою охорони здоров’я в Україні (2014)
Педак І. С. - Концептуальний погляд на стратегію формування нової соціальної політики в Україні (2014)
До уваги авторів (2014)
Августин Р. Р. - Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку (2014)
Гальків Л. І. - Застосування інструментарію декомпозиції коефіцієнта джині в оцінці нерівності розподілу особистих доходів населення, Вільчинська О. М. (2014)
Шарий К. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної політики України (2014)
Кулько І. В. - Кластеризація як форма інноваційного розвитку машинобудівної галузі України (2014)
Мазуренко В. П. - Законодавча основа прикордонного співробітництва в Європейському союзі та Україні (2014)
Оглобіна В. О. - Особливості антикризової політики в корпоративному секторі економіки України (2014)
Салькова І. Ю. - Стан виробництва та перспективи інтеграції українських виробників зерна у світовий ринок (2014)
Дворнік М. О. - Статистичні методи оцінювання рівня кіберзлочинності на основі опитування домогосподарств (2014)
Огаренко Т. Ю. - Регресійна модель кількості вступників до вищих навчальних закладів регіону (2014)
Антонюк А. А. - Проблеми управління персоналом на підприємствах страхування та шляхи їх вирішення (2014)
Ащаулов В. В. - Урахування ситуації на ринку при формуванні маркетингової стратегії підприємства (2014)
Вакарчук Т. С. - "Людський потенціал” та "людський капітал”: порівняльна характеристика (2014)
Григор’єв С. М. - Деякі тактичні заходи підвищення ефективності ресурсозбереження в металургії спеціальних сталей (2014)
Жилінська Л. О. - Розробка комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Мартиненко Д. О. - Планування як системний процес формування перспективного спрямування маркетингу (2014)
Мякотіна Н. А. - Людський капітал: індикатори та модель оцінювання (2014)
Нусінова О. В. - Особливості національної концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2014)
Попова В. Д. - До побудови функціональної моделі системи управління логістичними потоками у виробництві (2014)
Саннікова С. Ф. - Застосування індексного методу для аналізу ефективності використання ресурсів підприємства (2014)
Семенов А. Г. - Роль фінансового аналізу у формуванні фінансової стратегії підприємства, Ярошевська О. В. (2014)
Трохимець О. І. - Вплив попиту споживачів на виникнення інноваційних форм стаціонарних торговельних форматів в Україні (2014)
Тунік А. Г. - Формування асортиментної політики в ТОВ "Амстор” при дослідженні попиту на продукцію (2014)
Юхновська Ю. О. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України (2014)
Яркіна Н. М. - Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти) (2014)
Давидкова Н. М. - Банківський сектор економіки як об’єкт державного регулювання (2014)
Калюга О. О. - Вплив банківського іпотечного кредитування на розвиток фондового ринку в Україні (2014)
Корінєв В. Л. - Тенденції та особливості забезпечення економічної безпеки підприємств АПК (2014)
Иванова Ю. В. - Тенденции развития индустрии гостеприимства в Республике Беларусь, Зенюк Л. А. (2014)
До уваги авторів (2014)
Андрушків Б. М. - Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств – основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Бахрушин В. Є. - Динаміка окремих показників національних рахунків України (2014)
Баранник Л. Б. - Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії, Баранник Є. С. (2014)
Оглобліна В. О. - Етапи розвитку антикризового регулювання економіки України (2014)
Сікорський Д. О. - Побудова процесу захисту інформації на основі міжнародного стандарту з інформаційної безпеки (2014)
Сінгуцький О. В. - Сучасні проблеми впровадження енергозбереження в Україні (2014)
Ставицький А. В. - Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні, Прокопенко О. О. (2014)
Чернелевська О. Л. - Побудова ефективної китайської економіки як приклад для наслідування Україною (2014)
Алєксєєв С. Б. - Визначення поняття "ресурсний потенціал підприємства”, Жебокритський Є. І. (2014)
Болдуєв М. В. - Удосконалення облікової політики підприємств стосовно підготовки та подання консолідованої звітності (2014)
Гончарук П. А. - Конкурентоспроможність – необхідна умова функціонування підприємства (2014)
Григор’єв С. М. - Економічна ефективність утилізації тугоплавких металів із техногенних відходів прецизійних сплавів (2014)
Дороженко Л. І. - Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Жилінська Л. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва машинобудівного підприємства, Печеник А. І., Жилінський Я. Є. (2014)
Закаблук Г. О. - Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку трудових ресурсів (2014)
Корінєв В. Л. - Урахування конкурентоспроможності продукції при обґрунтуванні напряму маркетингової діяльності підприємства (2014)
Корінєв В. Л. - Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії, Ащаулов В. В. (2014)
Кулько-Лабинцева І. В. - Аналіз структури основних засобів ПАТ "Мотор Січ” (2014)
Леміш К. М. - Упровадження аутсорсингових рішень у процес реструктуризації підприємства (2014)
Мартиненко Д. О. - Механізм маркетингового планування на підприємстві (2014)
Омельчак Г. В. - Концептуальні основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств (2014)
Пожуєва Т. О. - Підвищення ефективності управління персоналом у ринкових умовах (2014)
Покатаєва О. В. - Стратегія розвитку потенціалу машинобудівного комплексу України, Коротаєва Ю. В. (2014)
Федішина А. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств України, Сердюк В. В., Сухарева С. О. (2014)
Цуркан І. М. - Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Герасимова І. Ю. (2014)
Шалімова Н. С. - Удосконалення форматів аудиторських звітів за наслідками обов’язкового аудиту публічних акціонерних товариств (2014)
Shmygol N. - Valuation methods of control and audit risk connected with the computer system usage (2014)
Верещака І. М. - Теоретичні основи формування державного боргу (2014)
Турба О. О. - Ресурсні складники інноваційної діяльності: стратегічні напрями планування (2014)
До уваги авторів (2014)
Ганжа Н. В. - Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги: досвід України та Латвії (2014)
Ганзицька Т. С. - Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні (2014)
Моісеєнко Д. М. - "Перехідна держава” та "постсоціалістична держава”: співвідношення понять (2014)
Телійчук В. Г. - Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946–1953) роки (2014)
Гриценко В. Г. - Адміністративно-правові засоби запобігання проступкам у сфері безпеки дорожнього руху (2014)
Сибірцева Є. Ю. - Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора на стадії виконання судових рішень в адміністративному судочинстві України (2014)
Соболь Є. Ю. - Категорії адміністративно-правової моделі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації й захисту прав та свобод інвалідів (2014)
Шалагінова А. В. - Співвідношення понять "учасник” і "суб’єкт” адміністративного процесу (2014)
Кальян К. В. - До питання щодо змісту податкових процедур стягнення коштів за податковим боргом (2014)
Коваль О. О. - До питання вдосконалення нормативно-правової бази щодо порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні (2014)
Покатаєва О. В. - Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні, Головко Є. Є. (2014)
Скоробогач В. І. - Розуміння податку як правової категорії – передумова міцної побудови податкової системи (2014)
Чернадчук Т. О. - Правові засади організації та інформаційної безпеки платіжних систем: окремі питання (2014)
Гамбург І. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку законодавства України про технічне регулювання у сфері господарювання (2014)
Смолярова М. Л. - Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Абакумова Ю. В. - Співучасть у злочині та в кримінальному проступку: до постановки проблеми (2014)
Алієв Р. В. - Роль персоналу відділу соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання покарань щодо мінімізації міжгрупових і особистісних конфліктів серед засуджених (2014)
Драгоненко А. О. - Статус особи, що надає неправомірну вигоду (2014)
Макаров В. О. - Проблеми дослідження санкцій за злочини проти моральності в українському кримінальному праві (2014)
Товмазова Є. М. - Об’єкт кримінально-правової охорони неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (2014)
Фомічов К. С. - Основні зміни в законодавстві щодо доказування і протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (2014)
Грищенко Н. В. - До проблеми використання поліграфа в сучасних умовах (2014)
Дорохіна Ю. А. - Злочини проти власності: методологічні основи та напрями дослідження (2014)
Степанов П. Л. - Процесуальний порядок досудового провадження звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2014)
Ворощук В. Б. - Становление и развитие института колоний-поселений в уголовно-исполнительной системе России (2014)
Круглий стіл "Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення” (2014)
До уваги авторів (2014)
Ситник Г. П. - Про нову конфігурацію постійно діючих органів управління цивільного захисту на державному рівні, Андреєв С. О. (2014)
Алюшина Н. О. - Компетентнісно орієнтоване наставництво як складова цілісного навчального процесу в професійній підготовці державних службовців (2014)
Капінос М. С. - Форсайтні методи дослідження як інструмент визначення конституційного устрою (2014)
Котенко С. Л. - Особливості становлення та розвитку державної фінансової політики (2014)
Смирнова Н. С. - Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки Франції (2014)
Ігнатенко О. П. - Нормативно-правове регулювання сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Пошедін О. І. - Європейська політика згуртування 2014–2020: орієнтири для України (2014)
Щербина С. В. - Державна політика забезпечення продовольчої безпеки України (2014)
Духаніна Т. І. - Державна влада в Україні в контексті глобальних трансформацій (2014)
Пірен М. І. - Елітне лідерство для турбулентного українського суспільства (2014)
Петроє О. М. - Основні напрями вдосконалення державного управління соціогуманітарним розвитком на регіональному рівні (2014)
Орлов О. В. - Проблеми формування та розвитку управлінської еліти (2014)
Бідзюра І. П. - Мультикультуралізм: сутність явища та основні проблеми, Абдулкеримов Т. Ю. (2014)
Головатий М. Ф. - Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн (2014)
Козловець М. А. - Політична еліта як чинник цивілізаційного поступу України (2014)
Гольцов А. Г. - Євразійський союз як неоімперський проект Російської Федерації (2014)
Іщук С. І. - Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні (2014)
Пригунов П. Я. - Сучасні підходи до формування державної політики у сфері забезпечення безпеки підприємництва в контексті розбудови громадянського суспільства в Україні (2014)
Абдулкеримов Т. Ю. - Проблема полікультурної Європи: крах мультикультуралізму? (2014)
Бодров А. В. - Класифікація неурядових організацій в сучасній науковій літературі (2014)
Санченко С. П. - Засади і механізми формування та практичної реалізації політики соціального захисту громадян: українська практика (2014)
Филиппов Р. В. - Концептуальные вопросы негосударственного обеспечения безопасности и предпринимательской деятельностив Украине (2014)
Заросило В. О. - Система профілактики адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку, Заросило В. В. (2014)
Недюха М. П. - Нормативно-правове забезпечення здобуття середньої освіти в умовах сільської місцевості: законодавчі ініціативи, Подоляка А. М. (2014)
Скрипнюк В. М. - Передумови і форми системи демократичної публічної влади в сучасній державно-правовій теорії (2014)
Бистрик Г. М. - Принцип законності і засоби його правового забезпечення у функціонуванні механізму держави (2014)
Шашкова-Журавель І. О. - Міжнародно-правові аспекти регламентації праці ув’язнених, Журавель М. І. (2014)
Астіон С. І. - Удосконалення правової організаці розмежування бюджетних відносин в Україні (2014)
Кушнір О. В. - Державне управління підприємницькою діяльністю: питання теорії і методології дослідження (2014)
Панчук І. О. - Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях) в контексті досвіду вітчизняного державотворення (2014)
Соркін Б. В. - Відносини в системі державного управління як предмет правового регулювання (2014)
Толстенко В. Л. - Державно-правовий режим і його роль у визначенні форми держави (2014)
Ульмер М. М. - Характеристика суб’єктивних та об’єктивних передумов реалізації права касаційного оскарження (2014)
Дахно І. І. - Концептуальні хиби у змісті дисципліни "Міжнародні економічні відносини” (2014)
Денисенко М. П. - Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму, Терещенко Н. М. (2014)
Шконда В. В. - Зарубіжний досвід в галузі соціалізації розподілу благ у контексті соціоекономіки, Кальянов А. В. (2014)
Біленчук П. Д. - Інноваційні засоби підготовки управлінських кадрів: ноотехнології і грід-технології, Медвідь Ф. М., Шульга Ю. О. (2014)
Литвиненко В. І. - Особливості визначення змісту діяльності підрозділів економічної безпеки підприємств та їх фахівців (2014)
Утвенко В. В. - Управління житлово-комунальною сферою міст України в контексті діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Марченко С. М. - Оцінювання чинників формування та реалізації маркетингової логістичної системи ціноутворення підприємств сільськогосподарського машинобудування (2014)
Алмамедов Р. Г. - Забезпечення сталого економічного розвитку і формування глобальних управлінських стратегій (2014)
Ігнатенко А. В. - Аналіз в процесі управління фінансами як засіб забезпечення ефективності функціонування банків (2014)
Литвинов С. В. - Класифікація засобів, способів та форм захисту прав платників податків (2014)
Михайлюк О. В. - Модель управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2014)
Олишевский А. С. - Элементы системы управления человеческими ресурсами как составная часть системы управления персоналом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуаціям (2014)
Омельченко О. В. - Теоретичні передумови стратегічного аналізу протистояння підприємств-конкурентів (2014)
Романенко А. М. - Обґрунтування необхідності спрощення процедур міжнародної торгівлі (2014)
Солопенко C. Р. - Механізм формування та реалізації прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту бібліотеки (2014)
Шестак М. Л. - Теоретико-методологічне обґрунтування та сутнісна характеристика поняття "державна інвестиційна політика” (2014)
Мельниченко О. В. - Роль особистості у відносинах з державою, Кудренко О. В. (2014)
Василевський А. М. - Організаційно-управлінська модель забезпечення адаптації молодих працівників СБУ до умов професійної діяльності (2014)
Хращевський А. О. - Основні заходи щодо підвищення стимулюючої ролі мотиваційних складових у менеджменті морських портів України (2014)
Варзарь И. М. - Теоретико-историологический взгляд на дилогию "революция — реформа” в Украине эпохи достижения ею политико-государственной независимости (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Абдулкеримов Т. Ю. - Мультикультурализм и самобытность: в поисках ценностного согласия в обществе, Бидзюра И. П. (2014)
Варзарь И. М. - Теоретико-историологический взгляд на дилогию "революция – реформа” в Украине эпохи достижения ею политико-государственной независимости (2014)
Дахно І. І. - Про національну пам’ять (2014)
Дікарєв О. І. - "Утопічність” "культурного повороту” в світовій політиці (2014)
Костючков С. К. - Структурно-функціональні особливості системи міжнародних відносин у першій декаді ХХІ століття (2014)
Тімашова В. М. - Супутня структурна атрибутика політичної сфери абстрактно взятого сучасного суспільства: соціальна система (2014)
Гулиев С. - Политика Европейского Союза на Южном Кавказе (2014)
Гусейнов М. Й. - Державне забезпечення соціально-економічного розвитку і формування соціально орієнтованої ринкової економіки (2014)
Кравченко А. І. - Цінності як соціальний, суспільний феномен: теоретичне осмислення сутнісного змісту і соціально-філософська характеристика (2014)
Непоп Л. В. - Особливості методологічних підходів ЄС до ведення візових діалогів у контексті підтримки громадянського суспільства (2014)
Соркін Б. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття державного управління (2014)
Александров Ю. В. - Вплив соціальних факторів на правове ставлення до проституції: історія і сучасність (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського