Малишева Ю. В. - Проблема ефективності застосування санкцій ради безпеки ООН до країн-порушників режиму нерозповсюдження ядерної зброї (2013)
Охота Я. В. - Визначення "жорстокого поводження" (2013)
Шелпякова Т. В. - Колективні трудові права працівників за законодавством ЄС (2013)
Шендеровська А. В. - Характеристика угоди про реадмісію осіб між Україною та ЄС та її виконання Україною (2013)
Маркуш М. А. - Соціальна сутність змагальності (2013)
Богданович А. С. - Безготівкові розрахунки із використанням електронних платіжних засобів як комплексний правовий субінститут (2013)
Гурова А. М. - Рефлексивне мислення в механізмі подолання психологічних бар’єрів при допиті (2013)
Литвиненко К. О. - Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права (2013)
Лятіна О. І. - Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин (2013)
Омельянович О. Т. - Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби із неправомірними вигодами за зловживання впливом (ст. 369-2 КК) (2013)
Сюсько М. М. - Перспективи запровадження прямого державного фінансування політичних партій в Україні (2013)
Падалко Р. К. - Конституційні основи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю України по забезпеченню економічної безпеки (2013)
Приходько Х. В. - Сучасне дослідження проблем теорії конституційного права України (2013)
Мяловицька Н. А. - Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві (2013)
Студенти КУП НАН України взяли участь у "ХІІ осінніх юридичних читаннях" (2013)
V Київська міжнародна модель ООН (2013)
V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2013)
КУП НАНУ поглиблює українсько-французькі зв’язки у галузі юридичної освіти і науки (2013)
Науково-практична конференція "Інновація та кращі практики гендерної освіти" (2013)
КУП НАНУ провів Міжнародну науково-практичну конференцію у Будапешті (2013)
Круглий стіл на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" (2013)
Методичний семінар з питань належної підготовки конституційних звернень для внесення на розгляд Конституційного Суду України (2013)
Команда КУП НАНУ взяла участь у VІ Міжнародному правничому конкурсі ім. В.М. Корецького з європейського права у галузі прав людини (2013)
Круглий стіл на тему: "Захист прав вразливих груп населення: за результатами зустрічі з Омбудсменом України" (2013)
Круглий стіл на тему: "Права людини як авторитет діяльності держав" (2013)
IІ Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста" (2013)
Круглий стіл на тему: "Проблеми регулювання суспільної і громадської безпеки в Україні: науковий погляд" (2013)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина" (2013)
Участь ректора КУП НАНУ Ю. Бошицького у Міжнародній науково-практичній конференції "Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України" (2013)
Редакційні повідомлення (2013)
Автономова Л. В. - Деформирование П-образной тонкостенной конструкции с рёбрами жёсткости при ударе шаром, Бондарь С. В., Степук А. В. (2014)
Андренко П. М. - Параметричні дослідження гідравлічного гасителя пульсацій тиску з автоматичним підстроюванням параметрів, Свинаренко М. С., Рємєтова А. Х. (2014)
Богучарский С. И. - Обработка изображений на основе комбинированного векторного квантования с использованием полуконтролируемого обучения (2014)
Бойко Д. А. - Метод визуализации патологических структур на маммограммах с использованием послойного наложения, Филатова А. Е. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта, радиального зазора и изгиба колец (2014)
Григорьев А. Л. - Модернизация метода характеристик для расчёта интенсивных импульсов нагнетания жидкости (2014)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Асимптотически почти периодические функции Левитана в пространствах Фреше (2014)
Зайончковський Г. Й. - Математичне моделювання експлуатаційних змін технічного стану малогабаритних електромагнітних клапанів, Федоричко Я. Б. (2014)
Козьмин Ю. С. - Математическое моделирование объектов с распределёнными параметрами для управления процессами кристаллизации (2014)
Кошовий А. Г. - Метод інтегральних рівнянь в задачах розсіювання акустичних хвиль дофрактальними гратками, Кошовий Г. І. (2014)
Курпа Л. В. - Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R-функций и сплайн-аппроксимации, Осетров А. А., Шматко Т. В. (2014)
Лебедєв А. Ю. - Підвищення технічного рівня лабіринтно-гвинтового насоса за рахунок вдосконалення його робочих органів (2014)
Любарский Б. Г. - Определение рационального угла наклона кузова скоростного электропоезда с тяговым приводом на основе реактивного индуктивного двигателя с аксиальным магнитным потоком (2014)
Мазур О. С. - Динамічна стійкість багатошарових пластин складної форми, Ткаченко В. В. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина1. Математична модель (2014)
Мигущенко Р. П. - Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик, Кропачек О. Ю., Артьомов М. П. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжённое состояние пористого мате-риала в области между четырьмя сфероидальными порами, Танчик Е. А. (2014)
Ольшанский В. П. - ВБК–приближение в расчётах колебаний осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением, Ольшанский С. В. (2014)
Пильов В. В. - Удосконалення опису зносу паливних струменів тангенційним вихором робочого тіла в об’ємі камери згоряння дизеля (2014)
Плаксій Ю. А. - Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла (2014)
Степанов М. С. - Моделювання теплового режиму в технологічній системі охолодження шліфувального верстату, Гасанов М. І., Волошкіна І. В. (2014)
Сіренко Ф. Ф. - Особливості застосування методу найменших квадратів при параметричній ідентифікації спрощеної статичної характеристики ГТД на ділянці запуску (2014)
Тропина А. А. - Численная оценка плазменных методов измерения скорости в сверхзвуковом потоке газа (2014)
Федосов А. В. - Математическое моделирование профиля поперечного сечения сляба в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок (2014)
Хавін В. Л. - Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера, Автономова Л. В., Марусенко С. І. (2014)
Щеглов В. И. - Об одном эффекте деформирования упругого полого шара при воздействии на него сферического температурного поля специального вида (2014)
Глибовець М. М. - Передмова (2013)
Глибовець М. М. - Грід знань (2013)
Жежерун О. П. - Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації, Мельничук В. М. (2013)
Афонін А. О. - Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань, Лялецький О. В. (2013)
Шкільняк С. С. - Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів (2013)
Порхун О. В. - Встановлення діаrнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону (2013)
Марченко О. О. - Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів (2013)
Касьянюк В. С. - Кластеризація даних з використанням теоріЇ можливостей, Малютенко Л. М. (2013)
Шкільняк О. С. - Транзиційні композиційно-номінативні модельні логіки та їх числення (2013)
Євтушенко О. Я. - Меметичний алгоритм для евклідової задачі Штейнера (2013)
Шабінський А. С. - Онтології, ймовірнісні тематичні моделі та тематичні карти у онтолого-керованих інформаційних системах (2013)
Didmanidze I. - Artificial neural network and ways of its optimization for some problems, Kakhiani G. (2013)
Гороховський С. С. - Порівняння ефективності застосування мов Scala, Erlang і Haskell в умовах багатоядерних архітектур, Кравченко М. В. (2013)
Глибовець А. М. - Агентно-базоване моделювання (2013)
Тrygub R. - Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system, Тrygub O., Gorborukov V. (2013)
Анісімова Л. А. - Протоколи електронного голосування (2013)
Schneider C. - Cross-platform native software development for mobile operating systems (Android, IOS, Windows 8 RT), Hermann H., Hiinftgen K. (2013)
Finsterbusch M. - Optimized channel selection for multi-radio ІЕЕЕ 802.11 backbones, Hiinftgen K., Schmidt P. (2013)
Donadze M. - General aspects of corporation management based on information systems, Khujadze N., Didmanidze D. (2013)
Мазур Р. Ф. - Передбачуваність стану з 'єднання при маршрутизації в опортуністичних мережах (2013)
Бублик В. В. - До питання електронного навчання програмуванню (2013)
Олецький О. В. - Про застосування марковських процесів прийняття рішень для автоматизованого добору навчальних матеріалів у системах Blended Learning (2013)
Конюшенко О. В. - Методи персоналізації в системах електронного навчання агентного типу (2013)
Didmanidze I. - The use of opposing parties' reconciliation model for learning organization and knowledge management, Tkhilaisvili R. (2013)
Didmanidze I. - Simulation in educational process, Khujadze N., Didmanidze D. (2013)
Ковальчук Н. - Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом, Чорней Р.К. (2013)
Галкін О. А. - Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин (2013)
Галковська Л. О. - Алгоритми розв'язання розподіленої задачі задоволення обмежень (2013)
Demchuk M. - Verificaions of grouing models (2013)
Didmanidze I. - Choose of the compression schema, Tkhilaisvili R. (2013)
Didmanidze I. - Preforecast time-series analysis of financial data, Kakhiani G. (2013)
Юрій Вікторович Бондарчук (13.10.1955-12.07.2013) (2013)
Голод І. П. - Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора), Терентьєва Ю. Г. (2013)
Костишин Е. М. - Сильно нерозкладні матричні зображення для одного ласу напівгруп, Тертична О. М. (2013)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз зіркового графа з одним нескінченним променем, Нижник Л. П. (2013)
Гердій О. Ю. - Конструкції n-напівметрик (2013)
Kriukova G. V. - On synchronization of randomly coupled oscillators (2013)
Щестюк Н. Ю. - Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних моделей ціноутворення акцій, Фарфур А. (2013)
Прокопець В. М. - Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної діалектичної функції до моделювання оптичних властивостей нанокомпозиту Au/PTFE (2013)
Кудря В. Ю. - Спектральні прояви взаємодії оліоаденілату з високомолекулярними білками (2013)
Попович О. В. - Соціогенезис психічних розладів та механізми компенсації в суспільстві (2014)
Шегута М. А. - Рациональная реконструкция истории философии: проблема понимания, объяснения, интерпретации и критического мышления (2014)
Кулик А. В. - Учение Ф. Ницше о должном отношении к хаосу (2014)
Громов В. Е. - Философский поиск духовного смысла человека и гуманитарный кризис в современном украинском обществе (2014)
Карпова С. Г. - Проблема "кризи" у філософії Ортега-і-Гассета (2014)
Крапівник Г. О. - Гібридизація форм детективного жанру як відображення сучасного культурного процесу (2014)
Бурдейна Т. Л. - Трансляція етнокультурних сенсів через національну кухню (2014)
Нивня А. А. - Эволюция ритуала от древности к современности (2014)
Грекова В. С. - Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи особистості (2014)
Рєзніков С. І. - Науковий та релігійний дискурси у методології філософсько-освітнього дослідження феномена духовності (2014)
Великодна Є. М. - Медіа-освіта як система забезпечення здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі (2014)
Кривітченко О. О. - Євромайдан - майдан як біополітичні спільності нового типу, що самоорганізуються (2014)
Кривошеїн В. В. - Імідж міста: соціально-політичний вимір (2014)
Журбенко Е. В. - Национализм и интернационализм в спорте: теоретические концепции и практические проявления (2014)
Знаковська Н. М. - Проблеми девіантної поведінки в сучасному українському молодіжному середовищі (2014)
Кокора Н. В. - Оцінка населенням Сходу України ролі Української православної церкви Московського патріархату в житті суспільства (2014)
Літошенко Ю. В. - Біполярність України – фактор соборності українського народу (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм: концептуальне поле суміжних понять у соціологічній рефлексії (2014)
Кльов М. В. - Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки (2014)
Колесник О. О. - Мережна парадигма управління в освіті як складова інформаційного суспільства (2014)
Боднарчук О. В. - Політична самоорганізація громадян України у соціальних мережах (2014)
Веденєєв В. О. - Теоретичні засади соціокультурного виміру сучасного процесу самоідентифікації громадян України (2014)
Чумаков Д. Д. - Проблема розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті його взаємодії з інститутом держави (2014)
Антохів-Сколоздра О. М. - Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом (2014)
Майор О. А. - Відродження та розвиток німецького федералізму в повоєнний час (2014)
Ступак Ф. Я. - Бальзак і Україна (2014)
Берест І. Р. - Огляд політичної ситуації в східній Галичині у часі появи та роботи профспілок (2014)
Білан Г. І. - Нарис історії Придніпровської залізниці (1920 – 1940 рр.), Кузьменко А. Ю., Тимчак І. В., Шаров А. С. (2014)
Ковальська-Павелко І. М. - Історична регіоналістика, історичне краєзнавство та історична урбаністика: демаркація предметних полів (2014)
Демичева А. В. - Дніпропетровськ – центр урбаністичних студій (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей (2014)
Греченко В. А. - Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана (2014)
Стецюк Б. Р. - Інститут оскарження судових рішень у правовій системі гетьманщини (2014)
Безпалова О. І. - Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Гамалій О. Л. - Права громадян як об’єкт адміністративно-правового захисту органами державної влади (2014)
Капустіна К. О. - Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Салманова О. Ю. - Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу (2014)
Синчук В. Л. - Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності (2014)
Sopilnyk R. L. - State Judicial Administration of Ukraine: status, system of terms (2014)
Чумак В. В. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь (2014)
Яценко В. П. - Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Батиргареєва В. С. - Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму, Нетеса Н. В. (2014)
Бабич А. А. - Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України (2014)
Байлов А. В. - Питання визначення початкового моменту кримінально-правової охорони життя людини (2014)
Босак К. С. - Поняття і види традицій та звичаїв у системі заходів запобігання злочинності (2014)
Літвінов М. Ю. - Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю (2014)
Марков В. В. - Принципи належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв, Савченко Р. Р. (2014)
Новікова К. А. - Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід (2014)
Олейник В. Н. - Общеправовые цели, задачи и основные направления обеспечения общественной безопасности (2014)
Олійник О. В. - Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів (2014)
Петрова І. А. - Особливості виявлення правоохоронцями зловживань при обігу нафтопродуктів (2014)
Романюк В. В. - Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності на території східних областей України у другій половині 50-х років ХХ ст. (2014)
Саламатова М. В. - Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Шевченко Н. Л. - До проблеми визначення категорії "заробітна плата" (2014)
Лантінов Ю. Ф. - Взаємопов’язаність правочинів як окрема ознака значного правочину господарського товариства (2014)
Нечаєва К. О. - Співвідношення понять "відумерла спадщина" та "безхазяйне майно" (2014)
Сідей О. В. - Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами (2014)
Бобро Н. В. - Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців (2014)
Греченко В. А. - Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.) : в 3 т. – Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) / ; Держ. н.-д. ін-т МВС України. – Київ :(ДНДІ МВС України), 2012. – 686 с. (2014)
Горобець С. В. - Біомінералізація магнітних наночастинок бактеріальними симбіонтами людини, Горобець О. Ю., Бутенко К. О., Чиж Ю. М. (2014)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів, Гарець В. І., Білецька Е. М., Онул Н. М., Нефьодова О. О., Островська С. С., Степанов С. В., Діхно Н. І. (2014)
Грицай Д. В. - Перспективы лечения анемий клетками фетальной печени, иммобилизированными в макропористых альгинат-желатиновых носителях, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко Ю. А., Петренко А. Ю. (2014)
Перцева Т. А. - Эпизоды бронхиальной астмы при беременности – связь с вирусной инфекцией и подходы к лечению, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2014)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антибактеріальної терапії хворих на негоспітальну пневмонію ІV клінічної групи (2014)
Крутиков С. Н. - Тяжесть поражения печени, характер бактериемии и бактерицидная активность сыворотки крови у больных циррозом, Криворутченко Ю. Л., Постникова О. Н., Крутикова М. С., Логадырь Т. А. (2014)
Дыкан И. Н. - Безрамочное радиохирургическое лечение множественных метастазов головного мозга, Грязов А. Б., Андрийченко Е. Г., Земскова О. В., Кручок И. В., Денисенко М. М., Спасиченко И. П. (2014)
Бєлослудцева К. О. - Особливості тяжких негоспітальних пневмоній у ВІЛ-інфікованих хворих (2014)
Чайка В. А. - Сочетанная травма в условиях мирного времени (2014)
Білянський Л. С. - Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування рецидивної пахвинної грижі, Свисенко О. В., Нетеса С. І. (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз результатів дослідження біоптатів слизової піхви у жінок з рецидивом генітального пролапсу, Акимова К. Б., Гриценко П. О., Рожньов Є. Ю. (2014)
Волков А. О. - Влияние метода анестезии при операции кесарево сечение на память, восприятие и речь (2014)
Вакуленко Л. І. - Особливості біоелектричної активності серця у дітей з хронічним пієлонефритом (2014)
Мокія-Сербіна С. О. - Стан когнітивної сфери у дітей 5-6-річного віку з аліментарним дефіцитом заліза, Чечель В. В. (2014)
Герасименко О. М. - Роль ад’ювантних засобів при лікуванні хелікобактерної інфекції у дітей (2014)
Виклюк І. В. - Методика діагностики та відновлення кукси зуба із різним ступенем нахилу при дефектах твердих тканин і захворюваннях пародонта, Ожоган З. Р. (2014)
Абатуров О. Є. - Динаміка змін вмісту лактоферину при ротавірусному гастроентериті у дітей раннього віку, Степанова Ю. Ю. (2014)
Єпанчінцева О. А. - Післяопераційна фібриляція передсердь (2014)
Шапарь А. Г. - Роль экосистемы водосборного бассейна р. Днепр в обеспечении качества жизни и здоровья населения Украины (2014)
Белецкая Э. Н. - Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы), Онул Н. М., Безуб О. В. (2014)
Омельчук С. Т. - Морфо-функціональний стан печінки та зміни біохімічних показників крові щурів, які зазнали дії наночасток сульфіду свинцю у віддалені терміни дослідження, Алексійчук В. Д. (2014)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу анілінопіримідинів, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Білоус С. В. (2014)
Палій Г. К. - Обґрунтування застосування антимікробних перев’язувальних матеріалів у хірургії, Назарчук О. А., Кулаков О. І., Палій В. Г., Назарчук С. А., Палій Д. В., Кордон Ю. В., Гончар О. О. (2014)
Гуменюк Г. Л. - Захворюваність на саркоїдоз органів дихання в південному та північному регіонах України (2014)
Пилипенко І. І. - Шановні читачі та автори! (2014)
Данилко В. К. - Статистичне забезпечення управління екологічними витратами, Данилко С. В. (2014)
Задорожна Р. П. - Концептуальні засади статистичного дослідження сектора фінансових корпорацій (2014)
Babalola Yi. A. - Corporate Capital Structure and Its Market Value in Nigeria (2014)
Шульга С. В. - Когнітивні пастки в аудиті (2014)
Kistersky L. L. - Aid Resources Management for Economic Reforms in Ukraine (2014)
Пузанов І. І. - Вплив експортоорієнтованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання (2014)
Rollis I. - Implications of the Association Agreement for Public Administration in Ukraine (2014)
Чернелевська О. Л. - Історична трансформація уявлень про антимонопольне регулювання (2014)
Гулевич О. Ю. - Деякі аспекти дослідження впливу соціального капіталу нації на економічні відносини в соціально орієнтованій економіці, Тарасенко А. Г. (2014)
Білик Д. В. - Нові методологічні підходи розрахунку оплати послуг фінансових посередників у національних рахунках (2014)
Моцний Ф. В. - Лінійні наближення в економічних розрахунках (2014)
Karpov V. I. - Aspects of Implementing Distance Education in Ukraine, Mazur M. P., Tovmachenko N. M. (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2012)
Від редколегії (2012)
Чабай В. П. - Доля останніх неандертальців Східної Європи (2012)
Товкайло М. Т. - Неолітична кераміка з домішкою черепашкових рачків Ostracoda (до проблеми походження кардіумної кераміки в Україні) (2012)
Зінько В. М. - Боспорське місто Тірітака у VІ — на початку V ст. до н. е. (за матеріалами розкопок 2007—2010 рр.) (2012)
Кузнєцова Т. М. - Бідолашний Орік (2012)
Козак Д. Н. - Ранньо-слов’янське поселення поблизу села Хрінники Рівненської області, Прищепа Б. А. (2012)
Моця О. П. - Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень (2012)
Козубовський Г. А. - Дані нумізматики про торгівельні шляхи в Україні в середині XІV ст. (2012)
Коваленко О. В. - Стратифіковані кургани доби бронзи Сторожівського могильника, Куштан Д. П., Луговий Р. С. (2012)
Ніколова А. В. - Поховання культури Бабине Сугоклейської Могили, Разумов С. М. (2012)
Шапцев М. С. - Астрагал з графіті з городища Кара-Тобе (2012)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні рештки з поселення Обухів 2 (2012)
Сергєєва М. С. - Косторізна справа у стародавньому Колодяжині (2012)
Русяєва А. С. - Węcowski Marek. Sympozion czyli wspуlne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX—VII wiek p. n. e.) (2012)
До ювілею С.Я. Ольговського (2012)
З наукового життя 2011 р. (2012)
Винники — новий археологічний осередок в Україні (2012)
До 90-річчя Михайла Петровича Кучери (2012)
До 75-річчя Олега Васильовича Сухобокова (1937—2008) (2012)
Світлій пам’яті Бориса Андрійовича Шрамка (2012)
Відкритий лист редколегії журналу "Археологія" до мас-медіа України (2012)
Титул, зміст (2012)
Шелехань О. В. - Бойові сокири скіфського типу з Північного Причорномор’я (2012)
Колесниченко А. М. - Фігурний келих із Пантикапея та розповсюдження дутого у форму скла у Північному Надчорномор’ї в I — середині II ст., Островерхов А. С. (2012)
Дзнеладзе О. С. - До історії вивчення сарматського намиста (2012)
Рудич Т. О. - Антропологічний склад населення давньоруських міст Середнього Подніпров’я (2012)
Пуголовок Ю. О. - Еволюція житла роменської культури (2012)
Позіховський О. Л. - Пам’ятки культури кулястих амфор в околицях Острога, Бунятян К. П. (2012)
Косько О. - Ритуальний об’єкт населення причорноморської культурної спільноти доби ранньої бронзи на р. Сян, Клочко В. І., Ольшевський А. (2012)
Євдокимов Г. Л. - Скіфський курган 10 біля с. Мала Лепетиха у Нижньому Подніпров’ї, Данилко Н. М., Могилов О. Д. (2012)
Гопкало О. В. - Про дату скляних жетонів у черняхівському ареалі (2012)
Горбаненко С. А. - Мисливство носіїв юхнівської культури, Каравайко Д. В. (2012)
Недопако Д. П. - Технологічне дослідження залізних виробів XI—XIII ст. з розкопок біля с. Кощіївка на Київщині (2012)
Залізняк Л. Л. - Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії (2012)
Бессонова С. С. - Визначний дослідник старожитностей України (пам’яті Галини Іванівни Смирнової) 135-142, Скорий С. А. (2012)
Магомедов Б. В. - Рец.: Л. Вакуленко. Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси) (2012)
До 60-річчя Юрія Володимировича Буйнова (2012)
До ювілею Наталії Михайлівни Секерської (2012)
Пам’яті Володимира Володимировича Рубана (2012)
Титул, зміст (2012)
Яковлева Л. А. - Прикраси з мушель верхнього палеоліту України (2012)
Овчинников Е. В. - Розписна кераміка канівської групи Кукутень-Трипілля (2012)
Ніколаєв М. І. - Хронологія декрету на честь Протогена на ґрунті синхронізації епонімного календаря Ольвії (2012)
Савельєва К. С. - Теракотові статуетки римських воїнів з Північно-Західного Причорномор'я, Савельєв О. К. (2012)
Шрамко Б. А. - Основні етапи розвитку орного хліборобства (2012)
Церна С. В. - Антропоморфна кам'яна статуетка з поселення Рудь кукутень-трипільської культури (2012)
Чорновол Д. К. - Інтер'єр будівель небелівської локальної групи трипільської культури (2012)
Кройтор Р. В. - Археозоологічний комплекс з поселення Уч-Баш (2012)
Фіалко О. Є. - Поховання дівчат зі зброєю в скіфському кургані на Херсонщині (2012)
Шатіло Л. О. - До реконструкції даху будівель кукутень-трипільської культури (2012)
Горбаненко С. А. - Сільське господарство жителів Битицького городища (2012)
Колеснікова В. А. - Археологічні установи Української академії наук у перші роки її існування (2012)
Косаківський В. А. - Дослідник подільського краю (до 90-річчя від дня народження Івана Івановича Зайця), Рудь В. С. (2012)
Козюба В. К. - До 130-річчя Іллі Михайловича Самойловського (2012)
Гаврилюк Н. О. - Вітчизняне кримознавство (Рец. на серію видань "Біобібліографія кримознавства", 2004—2010 рр., вип. 1—12, за ред. проф. А. А. Непомнящого) (2012)
Рековець Л. І. - Світовий археозоологічний конгрес в Парижі: підсумки і перспективи археозоології в Україні, Павліна Е. С. (2012)
До 75-річчя Анни Станіславівни Русяєвої (2012)
До 80-річчя Валентини Іванівни Нєпріної (2012)
До 90-річчя Ісака Бенціоновича Клеймана (2012)
Юрію Васильовичу Кухарчуку — 60! (2012)
До 60-річчя Володимира Павловича Білозора (2012)
Пам’яті Івана Тихоновича Чернякова (2012)
Вшанування пам’яті професора Євгена Васильовича Черненка (2012)
Антонов О. Є. - Процеси перетворення енергії в електромеханічних та напівпровідникових перетворювачах нових типів, Михальський В. М., Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С., Мисак Т. В., Поліщук С. Й., Шаповал І. А., Чопик В. В., Філоменко А. А. (2014)
Шидловський А. К. - Моделювання режимів роботи статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінного струму в ОЕС України , Жаркін А. Ф., Новський В. О., Малахатка Д. О. (2014)
Кириленко О. В. - Низькочастотні коливання режимних параметрів об’єднаних енергосистем та запобігання системним аваріям, Буткевич О. Ф., Рибіна О. Б. (2014)
Авраменко В. М. - Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС, Черненко П. О., Прихно В. Л., Мартинюк О. В., Юнєєва Н. Т., Колесникова Н. Ф. (2014)
Стогній Б. С. - Створення регіональної системи моніторингу перехідних режимів, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Пилипенко Ю. В. (2014)
Стогній Б. С. - Інтелектуальний вимірювальний перетворювач та нормативне забезпечення комунікаційного середовища високовольтних електроенергетичних об’єктів, Кириленко О. В., Танкевич Є. М., Сопель М. Ф., Блінов І. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є., Гречко В. В. (2014)
Гриневич Ф. Б. - Вимірювальні системи для електроенергетики з імпедансними, оптичними та оптоволоконними сенсорами, Монастирський З. Я. (2014)
Мазуренко Л. І. - Розвиток теорії, вдосконалення математичних моделей, дослідження електричних машин і електромеханічних систем, Гребеніков В. В., Джура О. В., Попович О. М., Бібік О. В., Головань І. В., Шуруб Ю. В., Романенко В. І. (2014)
Божко И. В. - Основы теории электромагнитных процессов в технологических системах обработки материалов, Захарченко С. Н., Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П., Фальковский Н. И. (2014)
Волков І. В. - Розробка програмного комплексу для математичного моделювання і моніторингу спеціалізованих нелінійних електричних систем, Подольний С. В. (2014)
Липківський К. О. - Вдосконалення методів аналізу та засобів регулювання напруги в джерелах живлення електротехнологічного обладнання, Мартинов В. В., Руденко Ю. В., Можаровський А. Г., Халіков В. А. (2014)
Титко О. І. - Засоби підвищення надійності енергетичних електричних машин (2014)
Таранов С. Г. - Развитие методов экстремального регулирования применительно к трехфазным сетям, Тесик Ю. Ф., Карасинский О. Л., Пронзелева С. Ю. (2014)
Шидловська Н. А. - Деякі питання забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів, Васецький Ю. М., Мислович М. В. (2014)
Кузнецов В. Г. - Використання динамічних та нечітких математичних моделей при аналізі якості електричної енергії, Тугай Ю. І., Шполянський О. Г., Тугай І. Ю. (2014)
Юрченко О. М. - Високочастотні транзисторні перетворювачі для високоефективних систем електроживлення технологічних установок , Юрченко М. М., Гуцалюк В. Я., Павловський В. О., Герасименко П. Ю., Твердохліб Ю. О., Гурін В. К. (2014)
Щерба А. А. - Метод регулирования и стабилизации динамических параметров разрядных токов накопительных конденсаторов, Супруновская Н. И., Розискулов С. С., Белецкий О. А. (2014)
Содержание (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть I. Начально-краевые задачи и точные поглощающие условия для прямоугольного канала Флоке, Кривчикова А. А., Сиренко Ю. К. (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть II. Некоторые закономерности в поведении нестационарных и установившихся полей в прямоугольном канале Флоке, Кривчикова А. А. (2012)
Кривенко Е. В. - Влияние штыря в полудисковом частично экранированном квазиоптическом диэлектрическом резонаторе на частоту генератора на диоде Ганна, стабилизированного им, Кириченко А. Я., Луценко В. И., Когут А. Е. (2012)
Фітьо В. М. - Точність аналізу оптичної дифракції на рельєфних ґратках методом зв’язаних хвиль, Яремчук І. Я., Бобицький Я. В. (2012)
Борулько В. Ф. - Применение принципа минимума протяженности для экстраполяции пространственного спектра комплекснозначных источников, Вовк С. М. (2012)
Кириленко А. А. - Волноводная диафрагма с вертикальной ступенчатой щелью и полосовой фильтр на ее основе, Приколотин С. А., Сенкевич С. Л. (2012)
Хоменко С. И. - Исследование рефракционных свойств тропосферы с помощью радиоинтерферометра, Хлопов Г. И., Халамейда Д. Д. (2012)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные волны в плазмоподобной среде, граничащей со слоисто-периодической структурой, Белецкий Н. Н., Яковенко В. М. (2012)
Булгаков А. А. - Поверхностные состояния в мелкослоистой периодической структуре в магнитном поле, Федорин И. В. (2012)
Володенко А. В. - Характеристики излучения металлического волноводного резонатора с наклоненным зеркалом, Гурин О. В., Дегтярев А. В., Маслов В. А., Свич В. А., Сенюта В. С., Топков А. Н. (2012)
Лукин К. А. - Исследование энергетических характеристик автогенераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе резких p–n-переходов, Максимов П. П. (2012)
Николаев С. В. - Исследование новых твердотельных активных сред на основе промышленных полиуретановых компаундов, активированных красителями, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2012)
Бекиров Б. Э. - Резонансная ячейка спектрометра ЭПР для исследований образцов с высокой проводимостью, Иванченко И. В., Попенко Н. А., Чернобровкин Р. Е. (2012)
Киселев В. К. - Применение терагерцевой лазерной техники для исследования влияния ГВЧ-излучения на опухолевые процессы, Маколинец В. И., Митряева Н. А., Радионов В. П. (2012)
Содержание (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть 3. Элементы спектральной теории, Кривчикова А. А., Сиренко Ю. К. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть I. Формулы Френеля для операторов рассеяния, Сиренко Ю. К. (2012)
Щербак В. В. - Нетривиальные режимы кросс-поляризации в каскадах скрещенных ленточных решеток (2012)
Сахненко Н. К. - Нестационарный отклик моды круглого волновода на изменение диэлектрической проницаемости в сердцевине (2012)
Пазынин В. Л. - О возможности строгого моделирования компрессии частотно-модулированных импульсов в полых регулярных волноводах (2012)
Горобец В. Н. - Доплеровские спектры узкополосных сигналов, отраженных кораблями различных классов (2012)
Кудряшев В. В. - Формирование когерентных радиометрических изображений 8-мм диапазона длин волн с помощью наземного шумового радара с синтезированием диаграммы направленности, Лукин К. А., Паламарчук В. П., Выплавин П. Л. (2012)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные состояния на границе фотонный кристалл–плазмоподобная среда во внешнем магнитном поле, Белецкий Н. Н., Тарапов С. И., Харченко А. А., Яковенко В. М. (2012)
Луценко В. И. - Использование вложенных полу-марковских процессов для описания нестационарных сигналов и полей, Луценко И. В., Масалов С. А., Хоменко С. И. (2012)
Лукин К. А. - Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах, Максимов П. П., Шиян Ю. А. (2012)
Прохоров Э. Д. - Эффективность генерации диодов с резонансно-туннельными границами в "сэндвич"-варианте, Боцула О. В., Клименко О. А., Стороженко И. П. (2012)
Стороженко И. П. - Резонансные частоты диодов Ганна на основе варизонных полупроводниковых нитридов (2012)
Алексеев Г. А. - Асимптотические разложения в нелинейной теории лучевых приборов М-типа (2012)
Безбородов В. И. - Оценка влияния дефектов на качество композитов с использованием квазиоптической поляризационно-частотной рефлектометрии в субтерагерцевой области, Киселев В. К., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Мизрахи С. В., Яновский М. С. (2012)
Губин А. И. - Сравнительный анализ подходов к микроволновому методу исследования проводников при скользящих углах падения волны, Лавринович А. А., Миронов И. И., Черпак Н. Т. (2012)
Кокодий Н. Г. - Измерение размеров микрочастиц оптическим методом с цифровой обработкой картины рассеяния света, Лизогубенко С. В., Кайдаш М. В. (2012)
Курбатов С. В. - Історична ґенеза теоретичного дискурсу університету (2013)
Пономарьов О. С. - Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні (2013)
Резнік С. Н. - Hermeneutic task of pedagogy (2013)
Браніцька Т. Р. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери в Росії (2013)
Дубініна О. М. - Отображение фундаментальных видов профессиональной деятельности специалиста области программной инженерии в цикле математических дисциплин (2013)
Головешко Б. Р. - Соціальні функції лідерства та його роль у професійній діяльності сучасного фахівця з інформаційних технологій (2013)
Олійник Л. В. - Активні методи навчання та їх роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління (2013)
Орел В. В. - Проблеми гуманізації вищої школи в Україні (2013)
Агапова М. О. - Самоконтроль та самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2013)
Будник О. Б. - Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності (2013)
Яковенко Т. В. - Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації (2013)
Донцов А. В. - Системність як основа формування моральної культури майбутніх учителів у процесі сімейного виховання (2013)
Микитюк С. О. Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід - Implementation of the resource-based approach in the system of future teacher training: international experience (2013)
Гура Т. В. - Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності майбутні ІТ-фахівців (2013)
Фальова О. Є. - Актуальний психоемоційний стан кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей (2013)
Содержание (2012)
Перов А. О. - Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть I. Классическая решетка, Кириленко А. А., Сенкевич С. Л. (2012)
Моторненко А. П. - Волноводно-диэлектрический резонатор с резонансным короткозамыкающим поршнем, Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть II. Сходимость проекционных приближений, Сиренко Ю. К. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть III. Рассеяние волн на резонирующих неоднородностях, Сиренко Ю. К. (2012)
Белоус О. И. - Азимутальные колебания в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе с дифракционной решеткой, Пазынин В. Л., Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2012)
Веселовская А. Б. - Двухчастотное зондирование водяных капель эллипсоидальной формы, Войтович О. А., Линкова А. М., Хлопов Г. И. (2012)
Дзюба В. П. - О возможности применения РЛС "Буревестник" для навигации в районах Мирового океана с интенсивным судоходством, Еремка В. Д., Зыков А. Ф., Мыценко И. М., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. (2012)
Луценко В. И. - Прогнозирование коэффициента преломления тропосферы в произвольной точке пространства по результатам измерения метеопараметров в опорных пунктах, Луценко И. В., Сытник О. В., Ань Н. С., Гудков В. Н. (2012)
Hayakawa M. - The ionospheric precursor to the 2011 march 11 earthquake as based on the Japan-pacific subionospheric VLF/LF network observation, Hobara Y., Rozhnoi A., Solovieva M., Ohta K., Izutsu J., Nakamura T., Yasuda Y., Yama-guchi H., Kasahara Y. (2012)
Лукин К. А. - Когерентное сложение мощности в лавинно-генераторных диодах, Максимов П. П. (2012)
Омиров А. А. - О перспективах создания коаксиального магнетрона коротковолновой части миллиметрового диапазона длин волн (2012)
Чистяков К. И. - Анализ и расчет распределения высокочастотного поля неоднородной резонаторной системы магнетрона (2012)
Гурко А. А. - Повышение информативности контроля параметров колебательной системы магнетрона на низком уровне мощности, Чистяков К. И. (2012)
Дзюбенко М. И. - Дифракция когерентного излучения на поверхностях с негауссовой статистикой шероховатости, Колпаков С. Н., Попов И. В., Приемко А. А. (2012)
Дзюбенко М. И. - 50 лет лазерам в Институте радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Корниенко Ю. В. (2012)
Александр Александрович Кураев. Сергей Александрович Масалов (2012)
Авторский указатель ТОМ 3 (17), 2012 (2012)
Кремень В. Г. - Категорії "простір” і "середовище”: особливості модельного подання та освітнього застосування, Биков В. Ю. (2013)
Вишневский М. И. - Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты (2013)
Кудин В. А. - Гносеологические истоки современной педагогики (2013)
Іван Зязюн - Психопедагогіка московської психологічної школи (2013)
Нелля Ничкало - Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку (2013)
Бех І. Д. - Рефлексивно-експліцитний метод у формуванні морально стійкої особистості (2013)
Романовський О. Г. - Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти (2013)
Васянович Г. П. - Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів (2013)
Прокопенко І. Ф. - Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції (2013)
Глузман О. В. - Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти, Комарова А. О. (2013)
Товажнянский Л. Л. - Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут” (2013)
Гуревич Р. С. - Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів (2013)
Момчева-Гардева Г. - Проектно-орієнтований підхід і дослідження як педагогічні технології у вищій освіті (2013)
Олійник В. В. - Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема (2013)
Бабаев В. Н. - Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования (2013)
Джорж Белан. - Освіта для сталого розвитку (2013)
Стоянова Т. С. - Можливості міжнародного співробітництва у вищій освіті (2013)
Ніколае Іліаш - Вплив освіти на якість гуманітарно-технічного потенціалу в Румунії, Інга Чоара, Іосіф Андраш, Сорін Раду (2013)
Титул, зміст (2014)
Pisaryuk S. N. - Economic efficiency's analysis of retail chain supermarket operational activity (2014)
Аверчев О. В. - Вплив генотипу на економічну ефективність вирощування круп’яних культур в умовах причорноморського степу України (2014)
Ангеловська О. В. - Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні, Синяєва Л. В. (2014)
Андрущенко О. С. - Теоретичні засади функціонування фермерських господарств, Кальченко С. В. (2014)
Арестенко Т. В. - Маркетинг підприємств АПК - комунікаційна складова, Арестенко В. В. (2014)
Ашмарина Т. И. - Экономическое обоснование сроков службы сельскохозяйственной техники (2014)
Байдала В. В. - Формування системи показників оцінки рівня розвитку біоекономіки в Україні (2014)
Бакіна Т. В. - Економічний розвиток як зміна якісних параметрів економічної системи (2014)
Баханова М. В. - Аналіз ефективності впровадження комплексу маркетингових комунікацій комерційними банками України (2014)
Богатырева А. Н - Оценка трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования (2014)
Бурова Л. И. - Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций, Шведюк В. А. (2014)
Бутенко В. М. - Інституційні засади розвитку соціального партнерства в Україні (2014)
Валентієва О. В. - Проблеми проциклічної поведінки інституційних інвесторів, Гноєвий В. Г. (2014)
Васильєва О. О. - Продуктивність праці в сільському господарстві: фактори та шляхи підвищення (2014)
Власенко Т. В. - фактори рентабельності виробництва зернових культур в Запорізькому регіоні (2014)
Воробйова О. С. - Розвиток зерновиробництва в Степовій зоні України, Воронянська О. В. (2014)
Греджева Т. В. - Формування фінансового результату від страхової діяльності (2014)
Гунченко О. В. - Стан та тенденції ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств України (2014)
Гурська І. С. - Особливості та економічна ефективність розвитку молочного скотарства у господарських формуваннях Тернопільської області (2014)
Данкевич В. Є. - Ефективність використання земельних ресурсів для забезпечення продовольчих потреб населення (2014)
Данкевич Є. М. - Реалізація інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки у контексті стратегії розвитку інтегрованого виробництва (2014)
Застрожнікова І. В. - Економічне регулювання розвитку сільського господарства в регіональному агрокомплексі (2014)
Захарова Н. Ю. - Фінансово-економічні чинники зміцнення фінансового стану аграрних підприємств (2014)
Зінов’єв Ф. В. - Конкурентний потенціал туристичного підприємства та його реалізація, Короленко Ю. М. (2014)
Кальченко С. В. - Оптимізація класифікації господарств населення (2014)
Карпенко А. В. - Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні (2014)
Качанова Л. С. - Определение эффективности систем производства высококачественных жидких органических удобрений на животноводческих предприятиях и их использование в растениеводстве (2014)
Кибенко В. А. - Формирование учетной политики и организация учета долгосрочных финансовых инвестиций (2014)
Колос З. В. - Ефективність використання виробничого потенціалу підприємств АПК (2014)
Кравченко Н. О. - Оцінка факторів ефективної реалізації потенціалу туристичної галузі Криму (2014)
Курило Л. І. - Інституційне забезпечення формування інтелектуального капіталу (2014)
Лузан О. Ю. - Інституційні засади формування ефективності і конкуренто-спроможності сільгосппідприємств (2014)
Лукіна Г. І. - "Відплив інтелекту" як основна проблема міжнародної міграції робочої сили (2014)
Мазуренко О. В. - Управління біологічними активами в галузі свинарства (2014)
Майданевич Ю. П. - Проблемы развития рынка молочной промышленности Украины, Сухаренко А. П. (2014)
Маргіта Н. О. - Напрями підвищення ефективності управління бюджетними видатками, Маргіта М. В. (2014)
Маркова С. В. - Формування потенціалу конкурентоспроможності підприємства - виробника продукції промислового призначення на внутрішньому та зовнішніх ринках, Жиденко В. В., Олійник О. М. (2014)
Павловський Д. В. - Особливості формування сировинної бази виробництва молокопродукції у Житомирській області (2014)
Плаксін О. А. - Особливості формування земельних відносин (2014)
Речка К. М. - Концепції інвестицій в історії економічної думки (2014)
Світовий О. М. - Економічна сутність та функції податку на додану вартість у зернопродуктовому підкомплексі України (2014)
Синяєва Л. В. - Напрями збільшення витрат на оплату праці в кризових умовах (2014)
Судомир С. М. - Проблеми виявлення потенціалу розвитку організації (2014)
Сурженко Н. В. - Організація виробництва винограду в Україні (2014)
Сурженко Н. В. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю, Агєєва І. В. (2014)
Терновський В. О. - Аналіз давальницьких операцій в аспекті розвитку переробних підприємств України (2014)
Трофимчук А. Б. - Організаційні аспекти розвитку ринку вторинної сировини (2014)
Трусова Н. В. - Фінансова складова ресурсного відтворення сільськогосподарських підприємств (2014)
Христенко Г. М. - Економічна ефективність зернового господарства та чинники її формування (2014)
Чирва О. Г. - Аналітична оцінка конкурентоспроможності економічної системи Причорноморського регіону (2014)
Чкан А. С. - Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві, Ганза І. В. (2014)
Шкуратов О. І. - Удосконалення системи організації лізингових операцій в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Шквиря Н. О. - Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Щебликіна І. О. - Управління ціновою політикою на сучасних підприємствах, Щебликіна З. В., Симонова К. С. (2014)
Карман С. В. - Подходы к определению категории экономического роста, Горбань Т. С. (2014)
Ковальова О. В. - Нормативно-правові рамки становлення інституту саморегулювання в аграрному секторі економіки України (2014)
Мельник О. П. - Сава Филимонович Манзій – вчений, людина, особистість (2013)
Акиншевич І. Ю. - Перерозподіл галактон'югатів у пренатальному органогенезі нирок щурів, що розвивалися під впливом еналапріла, Шаповалова О. Ю. (2013)
Алієва О. Г. - Вплив внутрішньоутробної антигенної дії на постнатальний розвиток центрального брижового лімфатичного вузла щурів, Сирцов В. К., Потоцька О. І., Зідрашко Г. А., Сидоров І. В. (2013)
Alitalo I. - History of nordic horses (2013)
Баженов Д. В. - Особливості морфологічної конституції м'язової оболонки стравоходу птахів, Петрова М. Б. (2013)
Баймишев Х. Б. - Венозный отток крови из пальцев крупного рогатого скота, Баймишев М. Х. (2013)
Барсукова В. В. - Особливості імунних структур тонкої кишки мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі (2013)
Белкин В. Ш. - Капилляризация миокарда памирского яка (POEPHAGUS GRUNNIENS), Хейман А., Астахов О. Б., Гуторов С. Л. (2013)
Богданович І. О. - Мінливість пропорцій скелетних елементів апарату наземної локомоції птахів (2013)
Борзяк Э. И. - Проблема длительного сохранения анатомических препаратов, Путалова И. Н. (2013)
Бородиня В. І. - Особливості росту і розвитку молочної залози телиць в пренатальному періоді онтогенезу, Клець А. Ю. (2013)
Брошко Є. О. - Структурні та біомеханічні особливості великого-мілкової кістки деяких наземних хребетних (2013)
Будник А. Ф. - Сравнительная характеристика структуры простаты детей грудного возраста и взрослых мужчин, Богатырёва О. Е., Пшукова Е. М. (2013)
Волошин Н. А. - Виготовлення анатомічних препаратів зі збереженням природного забарвлення та корозійних препаратів трубчастих органів з використанням модельних акрилових фарбників, Савельєв Н. А., Світлицький А. А., Гончарова Н. Г. (2013)
Габолева А. Р. - Сравнительная гистоморфология селезенки рыб, Кцоева И. И. (2013)
Gavrilin P. N. - Peculiarities of structural and functional organization of domestic bull’s lymph nodes parenchyma (BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.), Prokushenkova E. G., Masjuk D. N., Perepechaeva N. G. (2013)
Головацький А. С. - Розвиток і становлення топографії легеневих, непарної та півнепарної вен у зародків людини впродовж шстого тижня пренатальнорго онтогенезу, Гецко О. І., Росола Т. Ф., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Добрянська Е. С., Палапа В. Й. (2013)
Головко Н. П. - Узагальнення впливу професійної діяльності попередників-викладачів,професорів на навчання та професійну підготовку студентів факультету ветеринарної медицини (2013)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та гістохімічна характеристика спинномозкових вузлів свійського собаки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. (2013)
Григорьев В. С. - Количественное изменение клеточного состава в лимфатических узлах у свиней в раннем постнатальном онтогенезе (2013)
Гусова Б. Д. - Влияние биологически активных добавок на гематологические показатели радужной форели, при содержании в бетонных каналах, Агаева Т. И., Козырев С. Г., Уртаева А. А. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості топографії і будови імунних утворень проміжної зони залозистої частини шлунка курей віком від 120 до 300 діб (2013)
Енчу В. З. - Топография холинергических нервных сплетений в капсуле и связках скакательного сустава у крупного рогатого скота (2013)
Журенко О. В. - Структурні зміни в органах і тканинах морських свинок при введенні суспензії з самок сетарій, Кронглевський Є. В. (2013)
Зирук И. В. - Аспарагинаты в рационах подсвинков, Салаутин В. В., Чечоткина Е. О., Симонова М. П., Федотова О. В. (2013)
Ильющенкова М. А. - Лимфоидная ткань в простате мальчиков, Усович А. К. (2013)
Каранашева В. А. - Физическое развитие и массо-ростовые показатели школьников нальчика (2013)
Карпенко Е. А. - Гистоархитектоника костей свободной грудной конечности совы ушастой, Мельник О. П. (2013)
Карповський В. І. - Морфологічні показники крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи за умов згодовування наноаквахелатів біогенних металів, Криворучко Д. І., Карповський П. В. (2013)
Клименко О. М. - Вікові зміни параметрів органометрії зябрового апарату CAREASSIUS AURATUS GIBELIO BLOCH, Присяжнюк Н. М., Куновський Ю. В. (2013)
Ковальова І. М. - Особливості біомеханіки дихання рукокрилих (MAMMALIA, CHIROPTERA) під час польоту та в АНОП, Тараборкін Л. А. (2013)
Ковтун М. Ф. - Природа та назва новоописаних судин хвоста напівводяних гризунів, Закревська І. П. (2013)
Козак О. Ю. - Особливості будови яйцеклітин ссавців та риб, Мазуркевич Т. А. (2013)
Колич Н. Б. - Деякі аспекти патоморфології інфекційної анемії котів, Панкратьєва Я. (2013)
Коломоец Т. А. - Експресія глікополімерів із вуглеводною детермінантною галактози при розвитку шкіри у ембріонів людини, Мартинюк О. В., Шаповалова О. Ю. (2013)
Костюк А. В. - Клітинний склад часточок клоакальної сумки індиків (2013)
Костюк В. К. - Онтогенез лімфатичного русла шлунка свійського бика (2013)
Костюк В. К. - Порівняльна морфометрична характеристика лімфатичного русла серозної оболонки шлунка, Максименко О. М. (2013)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу качок (2013)
Криштофорова Б. В. - Динаміка щільності добових трубчастих кісткових органів і їх окремих ділянок у телят (2013)
Кувеньов А. О. - Сучасні уявлення про будову твердої оболонки головного мозку людини та тварин (2013)
Кузіна Н. С. - Особливості архітектоніки легеневих артерій у ягнят новонародженого періоду (2013)
Куліда М. А - Морфологічні зміни при хронічному гнійному запаленні середнього вуха у собак (2013)
Панченко А. И. - Основные направления гидрофикации мобильной техники, Волошина А. А., Обернихин Ю. П. (2013)
Лурье З. Я. - Об оценке насосных агрегатов с механическим и гидравлическим приводами для разрыва нефтяных пластов, Цехмистро Л. Н., Заяц Т. А. (2013)
Андренко П. М. - Синтез пасивних гасителів пульсацій тиску, ДмитрієнкоО. В. (2013)
Панченко А. И. - Математическая модель насосной станции с приводным двигателем, Волошина А. А., Панченко И. А. (2013)
Беликов А. С. - Теоретическое обоснование применения пневморезервуаров для герметизации трубопроводов и емкостей, Чаплыгин А. С., Голендер В. А., Капленко Г. Г. (2013)
Агуреев И. Е. - К вопросу математического описания процесса функционирования поршневых двигателей внутреннего сгорания, Малиованов М. В., Хмелев Р. Н. (2013)
Панченко А. И. - Методика проектирования элементов распределительных систем гидровращателей планетарного типа, Волошина А. А., Засядько А. И. (2013)
Беликов А. С. - Принятие оптимальных решений при минимизации потерь времени в пути следования к объектам ЧС, Шаломов В. А., Голендер В. А., Чаплыгин А. С., Шаранова Ю. Г. (2013)
Ломейко О. П. - Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах, Кулінченко В. Р., Каптановський В. Д. (2013)
Рогач Ю. П. - Контроль та діагностика стану операторів мобільної техніки (2013)
Юдовинський В. Б. - Моделювання технологічного процесу виготовлення деталей, Кюрчев С. В., Пеньов О. В. (2013)
Зуев А. А. - Современные аспекты имитационного моделирования (2013)
Рогач Ю. П. - Основні підходи до розробки системи управління на підприємствах АПК, Лущенков В. Л., Головін С. В. (2013)
Болтянська Н. І. - Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом, Мовчан С. І., Болтянський О. В. (2013)
Степанов Д. В. - Механізація розбирання дрібної риби (2013)
Зуєв О. О. - Спрощена метода логіко-імітаційного моделювання операцій технічного обслуговування мобільної техніки (2013)
Болтянська Н. І. - Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах , Болтянський О. В. (2013)
Кухаренко П. М. - Обґрунтування вимог до робочих органів посівних машин для енергозберігаючих технологій, Липка О. Ю. (2013)
Стефановский А. Б. - О влиянии температурных условий на расход топлива легковыми автомобилями (2013)
Янаков В. П. - Основні підходи до аналізу тристадійної моделі замісу тіста, Івженко О. В., Самек Я. В. (2013)
Лебедєв А. Ю. - Математичне моделювання течії робочої рідини в лабіритно-гвинтовому насосі, Мальцев Я. І. (2013)
Кюрчев С. В. - Результати дослідження раціональної величини швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі, Колодій О. С. (2013)
Стефановський О. Б. - Застосування магнітно-реологічних рідин в автомобільній техніці (2013)
Бойко О. В. - Ергономічні аспекти покращення процесу обрізування плодових дерев, Бойко В. С. (2013)
Мохнатко І. М. - Способи і засоби для очищення повітря від пилу в кабінах тракторів (2013)
Яцух О. В. - Охорона праці жінок (2013)
Яцух О. В. - Революційна технологія зберігання та транспортування плодів (2013)
Гранкіна О. В. - Оцінка надійності та безпечності системи "людина-машина-середовище" в аграрному виробництві, Гранкін С. Г. (2013)
Мілаєва І. І. - Особливості роторних двигунів (2013)
Сєра К. М. - Теоретичне обґрунтування режимів приводу вентилятора виноградного обприскувача (2013)
Комар А. С. - Визначення ризику відмов машинно-тракторного агрегату на підприємствах АПК (2013)
Мілаєва І. І. - Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні (2013)
Осада Т. Н. - Методологические аспекты повышения эффективности экономического управления охраной труда на предприятиях (2013)
Рогач Ю. П. - Особливості професійної захворюваності в АПК України в сучасних умовах, Комар А. С. (2013)
Камінський В. Ф. - Осушені торфовища – найперспективніші угіддя України для енергетичних культур, Ткачов О. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Енергетична оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур при зрошенні, Малярчук М. П., Найдьонова В. О., Малярчук А. С. (2013)
Ратошнюк В. І. - Проблеми екології земель сільськогосподарського призначення правобережного Полісся, Ратошнюк Т. М. (2013)
Гера О. М. - Особливості накопичення нітратного азоту просапними культурами на осушуваних органогенних ґрунтах (2013)
Хисамутдинов Н. Ш. - Влияние различных доз и способов применения наноструктурной водно-фосфоритной суспензии на урожайность и качество зеленой массы кукурузы, Яппаров И. А., Ткаченко Н. А. (2013)
Юла В .М. - Управління продукційними процесами пшениці за агробіологічним контролем розвитку елементів продуктивності, Олійник К. М. (2013)
Моторний В. А. - Формування елементів структури врожаю пшениці озимої залежно від строків сівби (2013)
Камінська В.В. - Формування урожайності і якості зерна ячменю ярого залежно від попередника та системи удобрення, Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2013)
Пелех Л. В. - Вплив удобрення та норм висіву на ріст і розвиток вівса в суміші з бобовими культурами в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Асанішвілі Н. М. - Ефективність елементів технології вирощування кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу (2013)
Дударчук І. С. - Вплив удобрення та строків сівби на фотосинтетичні показники сортів ріпаку озимого (2013)
Пиндус В. В. - Вплив елементів біологізації технології на якісні показники насіння сої (2013)
Кургак В. Г. - Раціональне використання природних кормових угідь України (2013)
Шаронова Н. Л. - Экспериментальная оценка эффективности применения нанопрепарата при выращивании огурцов в условиях защищенного грунта, Дегтярева И. А., Дегодюк С. Э. (2013)
Фурман В. А. - Застосування фунгіциду Танос 50 на овочевих культурах (2013)
Щербина О. З. - Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за масою насіння з рослини, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2013)
Голик С. І. - Формування ринку зерна (2013)
До 100-Річчя НМАУ ІМ. П. І. Чайковського (2013)
Привітання генерального директора Юнеско Ірини Бокової (Irina Bokova) (2013)
Привітання президента України Віктора Януковича (2013)
Привітання прем’єр-міністра України Миколи Азарова (2013)
Привітання голови Верховної Ради України Володимира Рибака (2013)
Привітання Володимира – Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви (2013)
Привітання директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Ганни Скрипник (2013)
Привітання ректора Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Ігоря Пилатюка (2013)
Привітання ректора Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової Олександра Сокола (2013)
Привітання ректора Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва Олексія Скрипника (2013)
Привітання ректора Харківської державної академії культури Володимира Шейка (2013)
Привітання ректора Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського Олександра Соколова (2013)
Привітання ректора Білоруської державної академії музики Катерини Дулової (2013)
Привітання ректора Казахського національного університету мистецтв Аймана Мусахаджиєва (2013)
Привітання директора Кам’янського державного історико-культурного заповідника Галини Таран (2013)
Привітання регіональної громадської організації "Українці Москви" (2013)
Привітання ректора Королівського університету (Queen’s University) у Кінгстоні (Канада) Даніеля Вульфа (Daniel Woolf) (2013)
Привітання директора музичного факультету (Schulich School of Music) університету Макгілла (McGill University) у Монреалі (Канада) Шона Фергусона (Sean Ferguson) (2013)
Рожок В. І. - Слово ректора (2013)
Вєркіна Т. Б. - Консерваторське братерство (2013)
Дулова К. М. - Зв’язки вищих музичних навчальних закладів Білорусі та України (2013)
Даннік К. - Виконавство і навчання гри на мідних духових у НМАУ ім. П. І. Чайковського (2013)
Золозова Т. В. - Володимир Горовиць (2013)
Жук Л. С. - Вітання з Канади, Жук І. С. (2013)
Станкевич Є. - Музичні контакти Києва з Краковом (2013)
Копиця М. Д. - Історія Академії у постатях її керівників (2013)
Малозьомова О. І. - Роль Антона Рубінштейна в реорганізації музичної освіти в Києві (2013)
Гусарчук Т. В. - Володимир Пухальський: феномен творчої особистості (2013)
Шамаєва К. І. - Фелікс Блюменфельд у Києві (2013)
Антонюк В. Г. - Педагогічний подвиг Миколи Кондратюка (2013)
Антонюк О. В. - Володимир Рожок – ректор Академії (2013)
Волосатих О. Ю. - Відомі "невідомі кияни" – Абрам і Матвій Гозенпуди (2013)
Москаленко В. Г. - Життєве credo професора Арсенія Котляревського (2013)
Мурзіна О. І. - Історія однієї долі: Надія Горюхіна (2013)
Омельченко Т. А. - Науково-педагогічна діяльність піаністки Жанни Хурсіної в Київській консерваторії 1970–1990-х років (2013)
Каравацька Л. І. - Майстер: життєвий і творчий шлях Льва Венедиктова (2013)
Чекан Ю. І. - Євген Станкович: три штрихи до портрета (2013)
Посвалюк В. Т. - Меценатство: минуле й сучасність, Волосатих О. Ю. (2013)
Наукове життя НМАУ Ім. П. І. Чайковсього Захисти на здобуття наукового ступеня (2013)
Прокопв В. М. - Посібник для виконавців усієї мідної групи (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / Валерий Посвалюк ; к 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2013)
Берегова О. М. - Сучасні методики формування і вдосконалення виконавського апарату трубача (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / Валерий Посвалюк ; к 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2013)
Бугаєва О. В. - Музичні миттєвості: штрихи до біографії митця (Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: за матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – К. : Дух і літера, 2011. – 376 с. ; DVD. Лунина А. Композитор – маленькая планета / Анна Лунина. – К. : Дух і літера, 2013. – 736 с. ; іл.) (2013)
Дьячкова О. А. - "Київ музичний напередодні відкриття Київської консерваторії. Сезон 1912–1913" (2013)
Лауреати ювілейного року Кафедра спеціального фортепіано № 1 Кафедра спеціального фортепіано № 2 (2013)
Андрущенко Т. І. - Сторічний ювілей Академії очима її вихованців, Крупина В. О. (2013)
Державні відзнаки (2013)
Відомості про авторів (2013)
Покажчик публікацій "Часопису…" За 2008–2013 Роки. №№ 1(1) – 4(21) (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до статей (2013)
Добрянський І. - Вплив радіаційного опромінення на напружено-деформований стан залізобетонної балкової конструкції, Іваник Є., Добрянська Л. (2013)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів для системи з трьома одиницями техніки, Говда О. (2013)
Бубняк Т. - Про розподіл меридіальних і кругових напружень на поверхні сфероїдального включення, Якимець В. (2013)
Шпак Л. - Варіаційно-моментний ітераційний процес у задачах теплопровідності пластин (2013)
Олійник Р. - Структура ґратки квазіфільтрів лівих конгруенцій на групі з одиницею (2013)
Добрянський І. - Дослідження впливу залишкових напружень поверхні стальної балки на пониження її довговічності в умовах лазерної обробки (2013)
Добрянський І. - Дослідження технічного стану будівельних конструкцій споруди складу добавок ВАТ "Миколаївцемент”, Барабаш В., Фамуляк Ю., Боднар Ю., Шмиг Р. (2013)
Бобало Т. - Міцність сталебетонних балок із комбінованим армуванням порівняно з розрахунком за ДБН в.2.6:2009 , Бліхарський З., Ільницький Б., Крамарчук А. (2013)
Мазурак А. - Технологія виготовлення багатошарових стін торкретуванням, Костирка Н., Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В., Калітовський В. (2013)
Мазурак А. - Дослідження сумісної роботи бетону і торкретобетону, Ковалик І., Михайлечко В. (2013)
Білозір В. - Визначення необхідної довжини анкерування фібри в бетоні, Височенко А. (2013)
Боднарчук Т. - Розрахунок залізобетонних балок із зовнішнім стрічковим армуванням на дію поперечних сил методом фермової аналогії, Нікіфоряк С. (2013)
Лопатка С. - Вплив вітрового навантаження на зміну напряму вітру з висотою, Михайлечко В. (2013)
Бурченя С. - Експериментально-теоретичні дослідження деформацій прогину сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом (2013)
Шмиг Р. - Обґрунтування доцільності застосування сталевого просічновитяжного листа як робочої арматури у залізобетонних балкових конструкціях, Добрянський І., Бурченя С., Нікіфоряк С. (2013)
Гарбариніна В. - Реалізація проектів модернізації житлово-комунальних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, Матвіїшин Є., Фабрика Ю. (2013)
Канафоцький Р. - Моделювання роботи розрізної плитної прогонової будови моста, Мурин А., Федячко К. (2013)
Ванік М. - Технічне обстеження основних несучих конструкцій перекриття і даху об’єкта реконструкції нежитлової будівлі, Воробець М., Гнатюк О. (2013)
Лапчук М. - Результати експериментальних досліджень окремо стоячих паль зі штучними основами за дії горизонтальних навантажень (2013)
Шевчук Г. - Металевий каркас із телескопічними колонами для швидкого спорудження житлових будинків (2013)
Бліхарський Я. - Ефективність додаткового армування позацентрово стиснутих залізобетонних колон, підсилених за дії експлуатаційного рівня навантаження, Хміль Р. (2013)
Степанюк А. - Традиції та нові тенденції проектування громадських центрів сільських поселень у сучасних умовах, Кюнцлі Р. (2013)
Савчак Н. - Подібності та відмінності формування архітектури в поселеннях і поза їх межами (на прикладі Прикарпаття) (2013)
Єгоров Ю. - Тенденції та закономірності формування просторової композиції історичних міст України (2013)
Мер’є О. - Архітектура дерев’яних гаївок Галичини першої чверті ХХ сторіччя (2013)
Сільник О. - Вплив неоекспресіонізму у творах Ееро Саарінена на роботи сучасних українських архітекторів (2013)
Габрель М. - Особливості розвитку історичного села в Україні, Черевко Н. (2013)
Юрик Я. - Відображення ідентичності в сучасній житловій архітектурі історичного міста (2013)
Фамуляк Я. - Особливість формування підприємств мотельних господарств в Україні, Качура Т. (2013)
Баранович А. - Тенденції вливу технологічних процесів на архітектурні вирішення рибницьких ферм (2013)
Волошенко О. - Витоки формування закладів громадського харчування (за літературними джерелами) (2013)
Задорожний Б. - Вплив художника А. Мухи на творчість сучасних митців-вітражистів (2013)
Вербицька У. - Особливості вітчизняного та закордонного досвіду проектування житлових будинків у сформованій щільній забудові історичного центру міста (2013)
Дида О. - Концептуальна модель підвищення архітектурної атрактивності міста (на прикладі м. Рогатина Івано-Франківської області) (2013)
Баб’як В. - Архітектурна складова у вирішенні проблеми соціалізації мігрантів (2013)
Топилко С. - Планувальна структура рільничих угідь містечок Галичини (2013)
Гнідець Р. - Вираження суті простору церковних будівель через зміст і форму його проявлення (2013)
Федячко К. - Аналіз вітчизняного досвіду формування комунікаційно-транспортних вузлів середніх та малих міст Львівської області (2013)
Козак Г. - Рекреаційні ресурси українського села як основа організації сільського туризму (2013)
Диба Ю. - Поховання архітекторів у Давній Русі у світлі українських легенд про будівничих (2013)
До 100-річчя років від дня народження Івана Васильовича Базарника (2013)
Андрію Васильовичу Мазураку – 50 років (2013)
Бухкало С. І. - Удосконалювання методів оцінки знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Гавриличенко И. Г. - Экспериментальные исследования теплогидродинамических процессов выпаривания при плёночном течении жидкости, Данилов Ю. Б. (2014)
Малеваный М. С. - Кінетичні особливості екологічної безпеки технології утилізації токсичних компонентів окиснювача ракетного палива, Аблеев А. Г. (2014)
Ільїна К. О. - Перспективи використання геотермальних ресурсів України, Денисова А. Є. (2014)
Боднарь И. А. - Анализ энергетической эффективности теплонасосных установок с использованием тепла грунтовых вод, Денисова А. Е., Бухкало С. И. (2014)
Ульєв Л. М. - Застосування методу табличного алгоритму "Каскад" i робота з сітковою діаграмою, Гарев А. О, Миронов А. Н. (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ, Ильченко М. В. (2014)
Козуля Т. В. - Оцінка екологічного стану регіонів України за методом компараторної ідентифікації, Білова М. О. (2014)
Шаронова Н. В. - Моделювання природно-техногенних систем та комплексна екологічна оцінка якості довкілля, Козуля М. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Побудова імітаційної моделі інтегрованої схеми ХТС із застосуванням ПЗ UniSim Design, Болдирев С. О., Гарев А. О., Миронов А. М. (2014)
Ємельянова Д. І. - Методично-інформаційне забезпечення комплексної еколого-економічної оцінки стану природно-техногенних об’єктів (2014)
Ульєв Л. М. - Проект пинч-реконструкции действующей установки стабилизации нефти, Кержакова М. О. (2014)
Руднева Л. Л. - Деякі можливості комплексної переробки рослинної сировини, Бухкало С. І. (2014)
Білоус О. В. - Вплив рослинних екстрактів на стабілізацію соняшникової олії до процесів окиснення, Демидов І. М. (2014)
Ольховская О. И. - Опыт организации производства, развития и эксплуатации объектов альтернативной энергетики в Швеции (2014)
Невмивака Д. В. - Определение адсорбции моноацилглицеролов на границе раздела фаз масло – вода, Демидов И. Н. (2014)
Любавіна О. О. - Дослідження факторів, що впливають на стійкість негазованої мінеральної води "Березівська", Михайленко В. Г., Півень О. М., Аксьонова О. Ф. (2014)
Добрунов Д. Є. - Вплив попередньої обробки безлушпинного ядра соняшника на ступінь вилучення олії, Перевалов Л. І., Півень О. Н. (2014)
Брагина Л. Л. - Особенности синтеза стеклопокрытий с легко- и самочищающейся поверхностью, Курякин Н. А, Соболь Ю. О., Капинос М. Н., Редина А. А. (2014)
Брагина Л. Л. - Композиционные покрытия для защиты деталей теплообменников мусоросжигательных установок, Ровенский О. И., Воронов Г. К., Губаренко А. М., Боровая В. В. (2014)
Брагина Л. Л. - Архитектурно-строительные стекла с низкоэмиссонными энергосберегающими покрытиями, Яицкий С. Н., Машкин В. В. (2014)
Миронова Г. И. - Определение водостойкости стеклофритт и защитных стеклоэмалевых покрытий для баков водонагревателей (2014)
Вознюк О. В. - Синтез та протипухлинна активність нових похідних 3-меркапто-2H-|1,2,4| тріазин-5-ону, Гаврилюк Д. Я., Демчук І. Л., Лесик Р. Б. (2014)
Добровольний О. О. - Дослідження сортів хмелю як вихідної сировини екстракту з підвищеним вмістом пренілових флавоноїдів, Шаламай А. С., Шматенко О. П., Проценко Л. В. (2014)
Андріанов К. В. - Дослідження жирних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha piperita L., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Демидяк О. Л. - Амінокислотний склад листків хризантеми низькорослої (2014)
Соколова Л. В. - Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей таурину, Грищук О. Л., Лозовий В. П., Бердей І. І. (2014)
Кучеренко Л. І. - Розробка оптимального складу і технології таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом прямого пресування, Хромильова О. В. (2014)
Ковальов В. В. - Розробка складу мазевої основи на підставі реологічних досліджень (2014)
Проскочило А. В. - Розробка технології твердих капсул із ліпофільним комплексом трави підмаренника справжнього, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В., Бреусова С. В. (2014)
Клименко Л. Ю. - Розробка підходів до валідації уф-спектрофотометричних методик кількісного визначення в судово-токсикологічному аналізі: лінійність та діапазон застосування, Петюнін Г. П. (2014)
Смалюх О. Г. - Стандартизація багатокомпонентного рослинного лікарського засобу, Сур С. В. (2014)
Рев’яцький І. Ю. - Інформатизація фармацевтичної та медичної допомоги інфузійної терапії для дітей з уродженими вадами серця, Авраменко І. Ю., Ковальський Р. Я. (2014)
Шостак Т. А. - Маркетинговий аналіз асортименту лікарських препаратів на рослинній основі для лікування дерматологічних захворювань, що сприяють загоєнню ранових процесів у другій та третій фазах, Калинюк Т. Г. (2014)
Онишків О. І. - Огляд ринку лікарських засобів для лікування геморою (2014)
Глущенко О. М. - Аналіз фармацевтичного ринку протиалергічних лікарських засобів в Україні (2014)
Качерай Ю. В. - Аналіз стану екстемпорального виготовлення лікарських засобів для дітей (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення терапевтичної дії асоційованих інактивованих клітин грибів Candida Albicans та Candida Tropicalis, Філімонова Н. І., Стрельников Л. С. (2014)
Заморський І. І. - Вплив статинів на функціональний стан нирок щурів та вміст прозапальних цитокінів у плазмі крові при токсичній формі гострої ниркової недостатності, Геруш О. В., Зеленюк В. Г. (2014)
Степанова К. О. - Вивчення нешкідливості нових песаріїв "Клімедекс" (2014)
Вадзюк Ю. С. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на дифузний токсичний зоб (2014)
Мусоєв С. М. - Судова фармація: аналіз масштабів і тенденцій наркозалежності в республіці таджикистан (2014)
Гудзь Н. І. - Особливості розробки тестових завдань із дисципліни "Загальна фармакокінетика", Калинюк Т. Г., Корецька А. М. (2014)
Огарь С. В. - Фармацевтична хімія, її роль у підготовці фахівців фармації, Леонова С. Г. (2014)
Кайдалова А. В. - Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні, Посилкіна О. В. (2014)
Полова Ж. М. - Нормативні аспекти ветеринарної фармації (2014)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Марценюк В. П., Белей С. Я., Грошовий Т. А. (2014)
До ювілею видатного технолога, педагога та науковця Тимофія Григоровича Калинюка (2014)
Бейлах О. Д. - Особливості розвитку дизайнерської практики у промисловому дизайні періоду 1970-80-их років ХХ століття (2012)
Гавшина О. В. - Стиль "гламур". Формообразование в стиле "гламур", Мироненко В. П. (2012)
Гнецько З. І. - Інтеграція природи та дизайну в дитячих дошкільних закладах (2012)
Dmytryuk S. - Peculiarities of art and design higher education in Great Britain (2012)
Звенігородська Ю. В. - Март Стам як засновник вищої художньо-промислової освіти у Берліні (2012)
Кохан Н. М. - Протоленд-арт как средство гармонизации окружающей среды. Древние времена и современность (2012)
Крайняя Ю. В. - Военный дизайн и элементы графического дизайна в оформлении боевой техники, Кулишов М. В., Максимова-Кулишова Е. Н. (2012)
Максимова-Кулішова О. М. - Формування інтер’єрного простору засобами інтеграції зимового саду, Урбановська Н. В. (2012)
Олексієнко А. М. - Трансформація народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Пантус Н. М. - Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку, Козелець Т.І. (2012)
Петрук Т.В. - Стиль панк-рок. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В.П. (2012)
Питель І. В. - Календар в інтер’єрі (2012)
Рай Л. П. - Гумор – ефективний засіб впливу в рекламі, Білик А. А. (2012)
Свириденко С. С. - Цыганский народный костюм. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В. П. (2012)
Снісар Н. О. - Художньо-естетичне виховання засобами мистецтва як фактор духовного розвитку студентів-дизайнерів (2012)
Старкова Г. В. - Віртуальні розваги як предмет історико-культурних рефлексій. В пошуках відправної точки (2012)
Юрик Я. М. - Твори фотографіки в міському середовищі (2012)
Гончаренко А. - Образи героїв художньої літератури в міській скульптурі України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Гавриил Петрович Храповицкий) (2012)
Кадурина А. О. - Мир символики произведения "Алиса в стране чудес" в литературе и архитектурной среде, Гринченко Е. Ю. (2012)
Мазова Е. В. - Художественное пространство станковых произведений А. Тышлера как воплощение театрализванной модели мира (2012)
Немцова В. С. - Станковая живопись Ирины Погореловой (2012)
Прилипченко Н. С. - Орнаментація художніх текстильних виробів народними майстрами Харківської губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2012)
Cич М. О. - Основні тенденції в парковій скульптурі XVIII-XIX ст. (2012)
Таран И. В. - Художественные аспекты создания образа Петра Столяренко (2012)
Хоменко К. О. - Два портрети Борисівського майстра П. І. Ігнатьєва (2012)
Александрова О. А. - Вокально-хоровое творчество Г. В. Свиридова в аспекте современной музыковедческой етодологи (2012)
Билык Е. Н. - Вокальная подготовка иностранных студентов направления "театральное искусство" как составляющая их социокультурной адаптации, Ерошенко Е. В. (2012)
Дубільєр І. Й. - Творчість Олександра Рудянського (до питання втілення дитячої тематики в інструментальному концерті композитора) (2012)
Інюточкіна Н. В. - Діапазон діяльності концертмейстера вокально-фортепіанного дуету (2012)
Кікоть А. А. - Мистецтво костюма і естетичний ідеал (2012)
Коновалова И. Ю. - "Бергамасская сюита" К. Дебюсси как отражение стилевой индивидуальности композитора (2012)
Куприяненко Э. Б. - Композиционная фактурака к компонент и главный "опознавательный знак" камерно-инструментального жанра (2012)
Насонова К. Ю. - Роль мультиплікацій них фільмів у процесі соціальної адаптації та формуванні світоглядних орієнтирів (2012)
Семикозов А. А. - Мандолина и инструменты ее семейства в западноевропейском музыкальном искусстве XIV – середины XVII ст. (2012)
Слюсаренко Т. О. - Ансамблеве бандурне виконавство Західної України другої половини ХХ – поч. ХХI століття: особливості буття та розмаїття форм (2012)
Ульянова В. С. - Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми розвитку музично-творчих здібностей підлітків (2012)
Цыцырев В.Н. - Фестивали русского народного творчества как сос тавляющая современной художественной культуры Харькова (2012)
Чень Жуньсюань. - Мировоззренческие и стилевые основы импрессионизма в фортепианной музыке Китаяї (2012)
Червинская Н.В. - Стилематика генделевского письма в полифонии И. Брамса (2012)
Шмідт А.А. - Духовный жанр в творчестве С. Рахманинова: особенности трактовки (2012)
Новак В. П. - С. Ф. Манзій – вчений, педагог, організатор (2013)
Лемещенко В. В. - Динаміка корелятивних взаємозв'язків структурних компонентів печінки і магістральних вен у телят новонародженого періоду (2013)
Мазуркевич А. Й. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на морфологічні зміни печінки щурів при експериментальному хронічному токсичному гепатиті, Золтан Н. І., Сердюков Я. К., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 25–120 діб (2013)
Майструк М. І. - Перерозподіл рецепторів лектину сочевиці в органогенезі підшлункової залози у типово і атипово імплантованих зародків людини (2013)
Мароунек M. - Ферментаційні спектри у сліпій кишці дорослих домашніх кролів і диких зайців, Міста Д., Волєк З., Савка О. Г., Калачнюк Л. Г., Калачнюк Г. І. (2013)
Мельник В. В. - Топографія та морфологія селезінки гусей (2013)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба звичайного канюка (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологічні особливості тазостегнового суглоба деяких представників родини ібісових, Друзь Н. В. (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників роду лебедів genus cygnus, Нікітов В. П. (2013)
Miteva R. - Prostate-specific antigen in human and canine semen - a comparative study, Antonov A. (2013)
Нехайчук О. В. - Особливості структури ниркової миски у добових ягнят (2013)
Новак В. П. - Екстра- та інтраорганна іннервація капсули колінного суглоба, Бевз О. С. (2013)
Петровський О. Є. - Будова внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої кишки у ссавців та її морфологічні особливості, Дець О. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Зміни морфології та біохімії клітин кісткового мозку під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Шаймарданова Л. Р., Рудик О. С. (2013)
Провалова О. П. - Гістологічні зміни тканин матки у самок дрібних м'ясоїдних із патологією репродуктивної системи мікоплазмової етіології (2013)
Прокушенкова О. Г. - Морфологічні особливості легень поросят неонатального періоду (2013)
Путалова И. Н. - Морфофункциональные преобразования брыжеечных лимфатических узлов и печени в условиях воздействия высоких доз натрия селенита, Зайко О. А., Синдирева А. В., Конвай В. Д. (2013)
Пшукова Е. М. - Влияние профессиональной деятельности матери на антропометрические показатели новорожденного ребёнка, Будник А. Ф. (2013)
Ratiani L. R. - The investigation of erithrocytes spherulation in reproductive and menopausal women, Dgebuadze M. A., Intskirveli N. A., Ormotsadze G. L., Sanikidze T. V. (2013)
Рудик С. К. - Богоявленська школа практичного землеробства (1790-1797), Глухий О. Б. (2013)
Рудик С. К. - Ставлення О. І. Кандиби (О. Олеся) до революційних подій 1905 та 1917-1919 років, Молдован О. Г. (2013)
Рудик С. К. - Развитие подъязычного аппарата у млекопитающих, Стегней Н. М. (2013)
Рудик С. К. - Тваринництво та лікувальна справа в добу гетьманщини, Юрченко В. В. (2013)
Рудик С. К. - Ветеринар В. Королів – перший комісар шевченківської могили, Ярошинська В. В. (2013)
Рябуха В. А. - Клинико-морфологические возможности применения биологически активных точек в свиноводстве, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Рябуха В. А. - Морфология биологически активных точек крупного рогатого скота и их стимуляция перед осеменением, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Семченко В. В. - Гистогенез в аспекте онтогенетического развития организма, Тельцов Л. П., Хонин Г. А., Степанов С. С., Максимовская А. А., Мелешков С. Ф., Шведов С. И. (2013)
Sivrev D. P. - Using of P40 technique for brain sheet plastination, Hamza S. R., Dimitrov N. D., Georgieva A. I. (2013)
Складнева Е. Ю. - Топография и морфометрические показатели регионарных лимфатических узлов мочевого пузыря собак, Чумаков В. Ю. (2013)
Стегней Ж. Г. - Вікові зміни морфометричних показників тимуса каченят (2013)
Степанова И. П. - Влияние больших доз ионизирующей радиации на развитие и строение зрительного нерва (2013)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка дії важких металів на морфологічні структури органів поросят (2013)
Ткачук С. А. - Біомеханічні критерії видової належності м’яса великої рогатої худоби залежно від віку (2013)
Хамза С. Р. - Грелин-позитивные клетки в организме крыс, Вилкова И. В., Сиврев Д. П., Димитров Н. Д. (2013)
Хибхенов Л. В. - Сравнительно-анатомические и морфометрические показатели половых органов самок домашних яков, коз и овец породы буубэй, Алдарова Е. Ю. (2013)
Хомич В. Т. - Морфологія стравохідного мигдалика качок віком від 25 до 120 діб, Усенко С. І. (2013)
Хонин Г. А. - Научная морфологическая школа профессора Ю. Ф. Юдичева, Семченко В. В., Таскаев И. И., Шведов С. И. (2013)
Чайковський Ю. Б. - Вплив малих доз сулеми на нервову та імунну системи, Літус В. І., Сокуренко Л. М., Шамало С. М., Шобат Л. Б. (2013)
Черкасов В. Г. - Історія бальзамування, Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2013)
Шарандак В. І. - Особливості виготовлення натуральних еластичних анатомічних препаратів серця, Хащина Г. Ю. (2013)
Шатковська О. В. - Формування гіпотарзуса в ембріогенезі птахів різних адаптивних груп (2013)
Юркова Е. А. - Экспериментальная блокада желудочного сплетения при оперативных вмешательствах на желудке (2013)
Яценко І. В. - Аналіз впливу наноаквахелату срібла на живу масу курчат-бройлерів у ході їх відгодівлі, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Савченко Б. М. - Механізми фізико-хімічних перетворень в сумішах поліефірів (2014)
Резанова Н. М. - Вплив добавок метилкремнезему на мікро- та макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/полівініловий спирт, Цебренко М. В., Мельник І. А., Коршун А. В. (2014)
Качан Р. В. - Антисептика рук, Андреєва О. А., Строкань А. П. (2014)
Здоренко В. Г. - Підвищення ефективності роботи механізму накатування полотна круглов`язальних машин, Олійник О. Ю., Піпа Б. Ф. (2014)
Захарченко Т. Л. - Исследование возможности реализации эффективной вычислительной архитектуры на реконфигурируемых логических устройствах (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання повсті ножем з двосторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Сурьянинов Н. Г. - Фундаментальные решения осесимметричной задачи изгиба цилиндрической оболочки, Корниенко Ю. В. (2014)
Колиско М. І. - Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості, Щербань В. Ю. (2014)
Олійник О. Ю. - Вплив швидкості в’язання в’язальної машини на міцність пряжі, Здоренко В. Г., Піпа Б. Ф. (2014)
Скрипник Ю. О. - Прилад для оцінки властивостей текстильних матеріалів за їх електричними параметрами, Василенко М. П., Скрипник І. Ю. (2014)
Березін Л. М. - Визначення навантаженості в’язальних голок, як складова розв’язку задач надійності (2014)
Чабан В. В. - Експериментальні дослідження динаміки механічних систем з пружними в`язями, Піпа Б. Ф. (2014)
Примаков О. А. - Економічна ефективність конопляної галузі в сучасних умовах виробництва, Маринченко І. О., Козорізенко М. П. (2014)
Козарь О. П. - Технологічні особливості взуттєвих шкіряних матеріалів з мінеральним наповненням, Коновал В. П., Wozniak B. (2014)
Галавська Л. Є. - Дослідження капілярності двошарового кулірного трикотажу для виготовлення функціональної білизни, Литвиненко Н. М., Боброва С. Ю. (2014)
Мокроусова О. Р. - Електроповерхневі явища в технологічних процесах виробництва шкіри (2014)
Колиско М. І. - Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості, Щербань В. Ю. (2014)
Кизимчук О. П. - Трикотаж як основа композиційних матеріалів, Здоренко В. Г., Єрмоленко І. В. (2014)
Катрук О. В. - Аналіз динамічних явищ в технологічній системі при фрезеруванні корпусних деталей, Гнатейко Н. В., Румбешта В. О. (2014)
Пелик Л. В. - Оцінювання надійності фільтрувальних термостійких матеріалів в умовах реальної експлуатації (2014)
Денисенко Л. О. - Шляхи поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві, Кучерявенко Ю. О. (2014)
Бугас Н. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства, Вовк Т. І. (2014)
Яренко А. В. - Концептуальне дослідження парадигм каналів розподілу глобального маркетингу (2014)
Бердник К. А. - Управління прибутком на підприємстві та шляхи поліпшення цього процесу, Гончаров Ю. В. (2014)
Костюк Г. В. - Формування позитивного іміджу підприємства, Сторожук В. В. (2014)
Авдєєва Ю. С. - Обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів щодо її реалізації, Бокій В. І. (2014)
Федорова А. С. - Сучасні проблеми у процесі відбору та найму персоналу в організації, Бокій В. І. (2014)
Гончаров Ю. В. - Удосконалення стратегії розвитку підприємства, Лапчик Ю. Ю. (2014)
Настич Т. П. - Державне регулювання функціонування закладів культури та мистецтва в Україні (2014)
Зайцева О. І. - Вибір гнучких стратегічних методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації (2014)
Гарафонова О. І. - Реструктуризація та реінжиніринг бізнес-процесів - напрями проведення організаційних змін в умовах подолання системної кризи на підприємстві (2014)
Schlett Andras - Agriculture and employment the results of the transition in Hungarian agriculture, Beke Judit (2014)
Валага Л. Ю. - Ефективність адаптації національної системи технічного регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу (2014)
Гончаренко І. В. - Активізація інвестиційного процесу в Україні, Шумська К. О. (2014)
Гончаров В. М. - Розвиток ринку м’ясної продукції як запорука продовольчої безпеки на регіональному рівні, Бондарська О. М. (2014)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства, Стегней М. І., Паук М. І. (2014)
Кошкалда І. В. - Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні, Статівка Н. В. (2014)
Олейник А. В. - Оценка влияния комплексности и системности на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Рыбак М. А. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальний капітал та інтелектуальний продукт: економічна природа та сутність, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Перебийніс В. І. - Стратегічні напрями удосконалення логістики і маркетингу насіння соняшнику (2014)
Пугачов Н. И. - Глобальная синхронизация данных в информационных системах – важный фактор в обеспечении эффективности логистической деятельности агрохолдингов (2014)
Солошенко Р. В. - Положения системно-синергетического подхода к совершенствованию механизма эффективного функционирования экономики (2014)
Shevchenko S. V. - Global problems of world civilization development at modern stage (2014)
Андріанова І. К. - Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств, Бричка А. Ю. (2014)
Ажаман І. А. - Промислове та цивільне будівництво як пріоритетний напрям розвитку сільських територій (2014)
Ангеліна І. А. - Зовнішній державний фінансовий контроль незалежних органів-регулювальників: світовий досвід і Україна (2014)
Бездітко О. Є. - Формування системного управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2014)
Брік С. В. - Особливості проведення факторингових операцій для первісного кредитора, Мардус Н. Ю. (2014)
Дем’яненко Н. В. - Збереження сільських територій на основі стратегічного управління інноваціями в сільськогосподарських підприємствах Миргородського району Полтавської області (2014)
Зборовська Ю. Л. - Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України в контексті глобалізації (2014)
Коломієць Н. О. - Операції страхування та порядок їх оподаткування, Павліченко В. М. (2014)
Комісаренко Є. М. - Моніторинг системи сталості розвитку аграрних підприємств (2014)
Малюк С. О. - Генезис поняття стратегічного планування діяльності підприємств (2014)
Нестеренко Г. Б. - Оптимізація економічних відносин міста та приміської зони, Малахова С. О., Ступень Р. М. (2014)
Попова Ю. М. - Роль транснаціоналізації світової економіки в активізації інвестиційної діяльності України, Юренко К. Д. (2014)
Проданчук М. А. - Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку (2014)
Світовий О. М. - Особливості застосування методів нарахування амортизації у зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Семенда Д. К. - Рівень інтенсифікації виробництва молока та оцінка його ефективності в аграрних формуваннях Черкащини, Семенда О. В. (2014)
Сухомлін Л. В. - Реформування економіко-правових положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарської нерухомості, Ганьшина А. О. (2014)
Тимофієва Г. С. - Стимулювання інвестиційної діяльності як фактор посилення конкурентних переваг аграрних підприємств на світових ринках, Жирок Н. В., Мітенко І. В. (2014)
Урусова З. П. - Особливості ревізії, що проводиться на вимогу правоохоронних органів, Пилип’юк О. М. (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі (2014)
Шабінський О. В. - Проблеми розробки стратегії управління економічною безпекою підприємств агросектора (2014)
Шелудько Р. М. - Агропромисловий комплекс як основа продовольчої безпеки України, Шелудько Л. В. (2014)
Ломовських Л. О. - Управління маркетингом та економічна ефективність виробництва продукції, Фатуллаєва Я. О. (2014)
Пономарьова М. С. - Сутність оплати праці та матеріаьного стимулювання в умовах трансформаційних змін, Заворуєва А. С. (2014)
Білоусова М. М. - Застосування нечіткої логіки для оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2014)
Гуля Ю. В. - Використання брендингу в контексті підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств (2014)
Козеренко І. А. - Взаємозв’язок факторів та параметрів оптимізації складування контейнерних вантажів в рамках логістичного центру морського порту (2014)
Костіна Т. Ю. - Інвестиційна привабливість фермерських господарств в Україні (2014)
Онуфрій В. М. - Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, Бровдій В. В. (2014)
Поліщук Я. П. - Проблеми та перспективи соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій (2014)
Рябуха І. С. - Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства, Скринник М. О. (2014)
Шовкопляс О. О. - Ефективність системи управління трудовими ресурсами аграрних підприємств Луганської області (2014)
Савчук О. П. - Дослідження стратегічних завдань поліпшення демографічної ситуації в Хмельницькій області (2013)
Акулов М. Г. - Макроекономічне моделювання: ретроспективний аспект та сьогодення, Петровський С. А. (2013)
Янчук М. Б. - Методичний підхід до постановки синергічних цілей інтеграції авіабудівних підприємств України (2013)
Яровий А. М. - Філософські проблеми системної трансформації економіки України (2013)
Романець І. В. - Удосконалення національної моделі технологічних парків України (2013)
Літинська А. М. - Фактори розвитку і функціонування галузей харчової промисловості, Давидюк О. А., Данилишина Л. О. (2013)
Білоконний П. Г. - Інформаційний аналіз управління в системах соціально – вимірювального експерименту, Драбаніч А. В. (2013)
Боковець В. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах застосування кластерної моделі економіки регіонів, Корольова А. Р., Іванов В. В. (2013)
Акулов М. Г. - Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України, Янішевський Я. А. (2013)
Жукова О. А. - Оцінювання кредитоспроможності позичальника, Грек І. П. (2013)
Юрчишена Л. В. - Оцінка фінансової стійкості комерційного банку, Подолян С. В. (2013)
Драбаніч А. В. - Ліквідність комерційного банку: оцінка та особливості управління, Максимець І. О. (2013)
Мулик І. В. - Кредитно – інвестиційна діяльність банків: сутність та значення для економіки України (2013)
Даценко Г. В. - Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій, Громова А. Є., Громова О. Є. (2013)
Войтко С. В. - Бізнес-процес формування платформи дистанційної освіти в Україні, Кулинич О. О. (2013)
Лисак А. Р. - Основні підходи формування цільових програм реструктуризації аграрного сектора регіону: стратегічний аспект (2013)
Чорна Л. О. - конкурентоздатністю сучасного підприємства, Швед В. В. (2013)
Кібальник Л. О. - Регіональні механізми адаптації до геоекономічних змін (2013)
Лиман В. В. - Емпіричне дослідження ризиків використання електронної платіжної системи WebMoney, Сахно А. А (2013)
Одінцова Н. Г. - Мотивація персоналу банку як ключовий фактор підвищення ефективності праці в умовах розвитку економічної діяльності (2013)
Корнєєв М. В. - Особливості управління ресурсним потенціалом окремих суб’єктів фінансового сектору на регіональному рівні (2013)
Драбаніч А. В. - До питання аналізу фінансової стійкості страхових операцій по окремим видам страхування (2013)
Юрчишена Л. В. - Стан та проблеми недофінансування видатків місцевих бюджетів, Куріпко Л. Ю. (2013)
Акулов М. Г. - Модель оптимального регулювання інвестиційного портфеля комерційного банку, Романенко Д. Ю. (2013)
Боднар Т. П. - Особливості зведеного обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, Трачук Т. В. (2013)
Євась Т. В. - Оцінка фінансово-майнового стану сільськогосподарського підприємства (2013)
Яровий А. М. - Методологічні інновації економічної науки в контексті переходу до нової парадигми постмодернізму (2013)
Титул, зміст (2014)
Рязанов В. Т. - Економічна політика після кризи: чи стане вона знову кейнсіанською? (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України, Дронь Є. В. (2014)
Лігоненко Л. О. - Інтелектуальний капітал підприємства: науково-методичні засади та результати оцінювання (2014)
Клименко О. В. - Розвиток сиситеми регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Мудрак Р. П. - Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини (2014)
Бобко А. М. - Економіка лісівництва починається з використання земельних угідь за призначенням (2014)
Прокопа І. В. - Фізико-економічна парадигма сучасної теорії і практики господарювання (2014)
Адаменко Л. В. - Застосування альтернативних методів визначення токсичності дезінфекційних засобів (2013)
Бойко Г. В. - Інтеграція програмного модуля історії хвороби тварин в експертну систему "внутрішні хвороби тварин", Бойко Н. І., Міцевський М. О. (2013)
Бойко Г. В. - Організація самостійної роботи студента при викладанні дисципліни "ветеринарна токсикологія" за допомогою платформи moodle, Шевченко О. В. (2013)
Бородиня В. І. - Вплив прив’язного і безприв’язного утримання на захворюваність нетелей і первісток на мастит, Гончаренко В. Б. (2013)
Влізло В. В. - Стан жовчоутворення та жовчовиділення за лікування корів, хворих на жирову гепатодистрофію, Приступа О. І. (2013)
Деркач С. С. - Кореляція віку та породи до прояву акушерської та гінекологічної патології у сук, Вальчук О. А., Пономарьова О. С. (2013)
Жук Ю. В. - Застосування препарату Мінерасол для стимуляції відтворної функції корів, Стецюра Л. Г., Бобошко О. М. (2013)
Забарна І. В. - Удосконалення моніторингових досліджень продукції птахівництва з кількісного визначення тилозину методом ELISA, Якубчак О. М. (2013)
Знагован С. Ю. - Підвищення адаптаційних здатностей коней до фізичних навантажень за допомогою біологічно активних речовин рослинного походження, Ладиш І. О., Бублик В. М. (2013)
Карповський В. І. - Використання метаболітів білкового та вуглеводного обміну молочною залозою корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Криворучко Д. І., Постой Р. В., Ландсман А. О., Шумак Р. В. (2013)
Кліх Л. В. - Підготовка магістрів у НУБіП України за спеціальністю "ветеринарна медицина", Духницький В. Б. (2013)
Якубчак О. М. - Вплив раціону із картопляних чіпсів на біохімічні показники крові лабораторних щурів, Кондрасій Л. А. (2013)
Кос’янчук Н. І. - Аналіз вимог нормативних документів щодо забезпечення здоров’я тварин, Тютюн А. І. (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфофункціональний статус кісткової системи новонароджених ссавців та птахів у взаємозв’язку з їх життєздатністю (2013)
Куевда Н. Н. - Влияние пробиотика Эмпробио с экстрактом расторопши на белоксинтезирующую функцию печени при гепатопатии лошадей (2013)
Лемещенко В. В. - Особливості структури стінки інтраорганних артерій і вен легенів у ягнят добового віку, Кузіна Н. С. (2013)
Локес-Крупка Т. П. - Біохімічні показники сироватки крові за гепатоліпідозу у свійських котів, Цвіліховський М. І. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Топографія і морфологія дивертикула Меккеля у качок віком від 150 до 240 діб (2013)
Мазуркевич А. Й. - Життєздатність та проліферативна активність мезенхімальних стовбурових клітин лінійних мишей C 57BL/6 залежно від умов виділення первинного матеріалу, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2013)
Остапюк М. П. - Система контролю за якістю та безпечністю кормів, кормових добавок і преміксів в Україні, Меженська Н. А., Якубчак О. М. (2013)
Меженський А. О. - Вдосконалення класифікації увеїтів у коней (2013)
Ніщеменко М. П. - Вплив комплексу незамінних амінокислот на активність ферментів органів травлення перепелів та їх м’ясну продуктивність, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А. (2013)
Обруч М. М. - Характеристика показників рентгенограм грудної порожнини собак і котів за комп’ютерної рентгенографії (2013)
Палюх Т. А. - Застосування препарату Мінковіт для нормалізації складу хутра норок в критичні періоди їх життя, Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2013)
Панікар І. І. - Становлення показників імунної системи поросят віком до двох тижнів, Коваленко В. Л., Носик Н. І. (2013)
Передера С. Б. - Самостійна робота студента – запорука безперервної освіти майбутнього фахівця, Лавріненко І. В., Передера О. О., Коне М. С., Жерносік І. А. (2013)
Самуйленко А. Я. - Обеспечение экологической безопасности в биотехнологии производства и применения препартов для ветеринарии, Еремец В. И., Скотникова Т. А., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Бобровская И. В., Люлькова Л. С. (2013)
Самуйленко А. Я. - Экопробиотики для АПК – инновационное направление биотехнологии, Еремец В. И., Неминущая Л. А., Скотникова Т. А., Павленко И. В., Бобровская И. В., Школьников Е. Э. (2013)
Степченко Л. М. - Динаміка активності α-амілази у різних відділах шлунково-кишкового каналу страусенят за впливу біологічно активної кормової добавки "Гумілід", Коляда С. Г. (2013)
Палишнюк К. Ю. - Сучасний стан щодо питання вмісту залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукції птахівництва, Ткачук С. А. (2013)
Ткачук С.А. - Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясних напівфабрикатів за мікробіологічними показниками (2013)
Тютюн А. І. - Моніторинг поширення генетично модифікованих харчових продуктів та сировини в Україні, Кос’янчук Н. І., Міськевич З. С. (2013)
Якимчук О. М. - Вплив дієтичної кормової добавки Ренальцин та препаратів фірми "-Heel" на гематологічні показники котів із синдромом хронічної ниркової недостатності, Іванченко Н. Ю., Маринюк М. О., Цвіліховський М. І. (2013)
Якубчак О. М. - Значення аналізу ризиків у ланцюзі виробництва безпечних і якісних харчових продуктів, Деркач І. М. (2013)
Якубчак О. М. - Щодо токсичності хлорованої водопровідної води, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2013)
Якубчак О. М. - Загальне бактеріальне обсіменіння молока – один з основних показників його якості, Оленіч Л. О., Таран Т. В. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність Промектину 1 %-го ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Гончаренко В. П., Шаганенко В. С., Кулініч О. В., Сисак О. О. (2013)
Галат М. В. - Особливості перебігу токсоплазмозу у кіз (2013)
Литвин В. П. - Перспективи використання пробіотичних препаратів при вирощуванні поросят, Литвиненко В. М., Поліщук В. В., Сорокіна Н. Г. (2013)
Литвиненко В. М. - Асоційований перебіг діарей у телят, патолого-анатомічні зміни та лікування, Салата О. С. (2013)
Литвин В. П. - Новий лікарський засіб – Декантоній, Поліщук В. В., Литвиненко В. М., Гомзиков О. М., Мельник В. В. (2013)
Литвиненко О. П. - Епізоотична ситуація з ехінококозу свиней на території України (2013)
Митрофанов С. В. - Змішані інвазії кіз у період вагітності та лактації, Сорока Н. М. (2013)
Прус М. П. - Поширення бабезіозу великої рогатої худоби в Україні, Перин В. В. (2013)
Прус М. П. - Біохімічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу Рефектину, Комбітрему та Рафензолу, Кручиненко О. В., Шабалін О. М. (2013)
Прус М. П. - Сезонна динаміка трансмісивних хвороб собак (бабезіоз, ерліхіоз) у Києві, Шайдюк М. В., Захарчук О. В. (2013)
Соловйова Л. М. - Порівняльна ефективність антигельмінтиків за аскарозно-трихурозної інвазії свиней, Дога І. В. (2013)
Камінський В. Ф. - Використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України у контексті світового стабільного розвитку, Сайко В. Ф. (2013)
Балюк С. А. - Стан ґрунтів України та шляхи підвищення їх родючості в умовах оптимізації земельних ресурсів України, Медведєв В. В., Захарова М. А. (2013)
Дегодюк Е. Г. - Досвід вітчизняної і зарубіжної науки з проблем стабілізації землекористування (2013)
Яцук І. П. - Шляхи раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості, Жилкін В. А.,  Панасенко В. М. (2013)
Вожегова Р .А. - Зрошуване землеробство в умовах оптимізації землекористування Степової зони України (2013)
Тараріко О. Г. - Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату та прояву водної ерозії,  Сиротенко О. В.,  Ільєнко Т. В., Кучма Т .Л. (2013)
Квітко Г. П. - Багаторічні трави як фактор стабільного розвитку землеробства України, Поліщук І. С., Мазур В. А., Протопіш І. Г., Корнійчук О. В., Гетман Н. Я., Демидась Г. І. (2013)
Коваленко А. М. - Оптимізація використання зрошуваних земель у південному Степу України (2013)
Шевченко А. М. - Еколого-меліоративна кваліфікація земель – основа їх сталого використання, Боженко Р. П. (2013)
Белоліпський В. О. - Еколого-економічна оптимізація сівозмін при формуванні агроландшафтів, Полулях М. М. (2013)
Корнійчук М. С. - Захист рослин в адаптивних агротехнологіях за оптимізації землекористування України (2013)
Демидов О. А. - Про землекористування і облік земельних ресурсів та об’єктів рекультивації на прикладі Дніпропетровської області (2013)
Бойко О. В. - Розвиток транспортного ринку країни: інституціональний підхід (2013)
Войченко Т. О. - Планування як інструмент комплексного управління суміжними видами транспорту, Тимощук О. М. (2013)
Гудкова В. П. - Проблематика зарубіжних досліджень у сфері перевезення пасажирів (2013)
Колесникова Н. М. - Стимулювання участі приватного сектору у наданні транспортних послуг на основі аутсорсингу, Романченко В. В. (2013)
Котлубай В. О. - Відродження прибережних пасажирських перевезень в системі морського туризму України (2013)
Романенко О. П. - Місце і значення транспортних послуг, Кучерук Г. Ю. (2013)
Пацьора О. В. - Фази розвитку контрейлерних перевезень вантажів (2013)
Андрієнко М. М. - Логістичне забезпечення вантажних перевезень на залізничному транспорті (2013)
Бакалінський О. В. - Вплив імантентних особливостей транспортної послуги на поведінку пасажирів залізниць (2013)
Белінська М. Г. - Методичні підходи до розподілу доходів від пасажирських перевезень різних суб’єктів господарювання (2013)
Двуліт З. П. - Управлінські заходи щодо зменшення шуму та вібрацій на залізницях, Букреєва К. С. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Складові логістичних ресурсів підприємств залізничного транспорту, Левченко О. В. (2013)
Пасічник В. І. - Науково-технічне та економічне обгрунтування формування тарифів на транспортні послуги в сучасних умовах, Крищенко С. О., Коломійченко В. А. (2013)
Підлісний П. І. - Напрями удосконалення стимулювання ефективної праці на підприємствах залізничного транспорту в період його реформування, Паткевич Н. О., Мнишенко О. О. (2013)
Пилипенко О. В. - Напрями стратегій розвитку ст. Київ – пас. в умовах реформування залізничного транспорту, Загамула Т. П. (2013)
Cеник Г. П. - Зміст механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту (2013)
Стрілець А. І. - Євроінтеграція як стратегічний напрямок розвитку залізничного транспорту України, Реброва А. Ю. (2013)
Христофор О. В. - Концептуальні засади стратегічного планування на залізничному транспорті України (2013)
Стасишен М. С. - Науково-технічний прогрес – основа зростання продуктивності праці на залізничному транспорті, Ногова О. В. (2013)
Талавіра Є. В. - Діагностика ефективності фінансування інноваційного відтворення парку вантажних залізничних вагонів (2013)
Аверічев І. М. - Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України (2013)
Горошко К. О. - Оцінка сучаного стану та перспективні шляхи розвитку внутрішнього водного транспорту України (2013)
Садловська І. П. - Державне регулювання розвитку транспорту та підвищення якості та ефективності пасажирських і вантажних перевезень (2013)
Сімкова Т. О. - Економіко-математична модель забезпечення управління якістю аеропортових послуг (2013)
Андрєєва О. В. - До питання про застосування інноваційних технологій навчання при вивченні дисципліни "гроші та кредит" студентами ВНЗ (2013)
Бакаєва І. Г. - Стратегічне планування діяльності підприємства, Нестеренко К. В. (2013)
Бєлова А. І. - Системно-універсальні перешкоди на шляху розбудови в регіонах промислового виробництва інноваційно-інформаційного типу (2013)
Боднарюк І. Л. - Прогнозування фондових індексів ПФТС та UX засобами Ms excel (2013)
Вовк О. М. - Методичний інструментарій оцінювання вартості потенціалу підприємства за доходним підходом (2013)
Григорак М. Ю. - Концептуальні засади розвитку логістичної інфраструктури в умовах економіки знань (2013)
Двуліт З. П. - Сучасні інформаційні системі і технології в управлінні організаціями: використання в навчальному процесі crm – системи "парус – менеджмент та маркетинг" корпорації "парус", Лучникова Т. П. (2013)
Двуліт З. П. - Сучасний стан організації наукових досліджень в Україні, Мельник О. Г. (2013)
Козаков В. Г. - Дослідження стратегічного розвитку промислових підприємств в Україні (2013)
Костюченко Л. В. - Управління організаційними змінами в ланцюгах поставок (2013)
Кравченко О. О. - "Доступність" житла як відображення доходів населення України, Кулінська К. А. (2013)
Крупка А. Я. - Фінансування культури і мистецтва з місцевих бюджетів: стан і тенденції розвитку (2013)
Кудіна І. О. - Формування облікової політики бюджетних установ: організаційно-методичний аспект, Гладчук О. О. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Управління ресурсами у ланцюгах постачань (2013)
Мединська Т. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний режим оподаткування аграрного бізнесу в Україні (2013)
Мельник Т. С. - Матричні моделі дослідження задоволеності споживачів послуг транспортної компанії (2013)
Орловська О. В. - Інтеграційний вібір україни: перспективи, проблеми, перешкоди для розбудови національного господарства, Бєлова А. І. (2013)
Радзієвська С. О. - Цивілізаційний фактор у міжнародному менеджменті та його значення в євразійській інтеграції (2013)
Ревуцька О. Є. - Аналіз сучасного стану антимонопольної політики в Україні (2013)
Стасишен М. С. - Теоретико-економічні чинники впливу на величину заробітної плати в Україні, Гуцол В. В. (2013)
Тvoronovych V. - Generalized dynamical systems and large-scale objects as objects of long-term prognosis (2013)
Хаймінова Ю. В. - Напрями взаємодії кредитно-фінансових установ та підприємств морегосподарського комплексу (2013)
Чала О. В. - Формування системи управління організаційним знанням підприємства як інтегруючою складовою інтелектуального капіталу (2013)
Чигринець О. А. - Концепції підвищення ефективності праці персоналу (2013)
Мельник Л. Г. - Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку, Дегтярьова І. Б. (2012)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання водокористування в регіоні: інституціональні засади та напрями вдосконалення, Бардась В. М., Бусел Р. В. (2012)
Матюха В. В. - Щодо питання комплексної економічної оцінки мінерально-ресурсного потенціалу (2012)
Колмакова В. М. - Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки (2012)
Сотник І. М. - Аналіз екологічних втрат від виробництва продукції в регіонах України, Киричок В. О. (2012)
Сабадаш В. В. - Урегулювання екологічних конфліктів: економіко-організаційні передумови "зеленої" економіки, Бобильов С. М., Мельник Л. Г. (2012)
Башта О. І. - Аналіз можливості заміни традиційних джерел тепло-енергопостачання в рекреаційних підприємствах АР Крим на основі відновлюваної енергії (2012)
Кирилюк Є. М. - Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем, Прощаликіна А. М. (2012)
Мельник Л. Г. - Індустріальний метаболізм як основа управління розвитком підприємств і макроекономічних систем (2012)
Перова М. Б. - Вирішення конфлікту при передоплаті за електроенергію, Метляхін О. І. (2012)
Мартиненко М. В. - Інформаційні засади управління організаційними знаннями підприємства (2012)
Московкін В. М. - Технологічний зовнішньоторговельний бенчмаркинг у системі країн Шанхайської організації співробітництва з використанням бази даних Trade Map, Суботіна О. О. (2012)
Карлик Ю. Ю. - Вплив рівня державної підтримки на економічний механізм функціонування фермерських господарств, Бігдан М. Г. (2012)
Фролов С. М. - Вирішення проблем розмежування доходів і видатків між державними і місцевими бюджетами у контексті реалізації політики держави у прикордонних областях (2012)
Панасенко Г. О. - Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 2) (2012)
Багдасарян А. М. - Проблеми реформи пенсійної системи, стабільності фінансової системи і розвитку ринку капіталу в країнах з перехідною економікою (2012)
Сіташ Т. Д. - Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування (2012)
Дериколенко О. М. - Урахування чинників ризику в процесі вибору інноваційних проектів (2012)
Хвищун Н. В. - Підходи до формування та оцінки ефективності стратегії міста (2012)
Несторенко Т. В. - Теоретичні основи сталого розвитку житлово-комунального господарства (2012)
Горемикіна Ю. В. - Формалізація даних та методичні підходи у контексті оцінки ефективності соціальних послуг (2012)
Рябенков О. В. - Напрями удосконалення політики управління фінансовими результатами промислового підприємства (2012)
Вороненко В. І. - Оптимальне використання земельних ресурсів як передумова еколого-економічної безпеки (2012)
Кубатко О. В. - Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства, Терещенко І. В., Руденко Т. В. (2012)
Лямцев О. В. - Організаційно-економічний інструментарій забезпечення еколого збалансованого розвитку автотранспортного комплексу (2012)
Чернєй В. В. - Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів (2014)
Джужа О. М. - Злочинець або особа, яка вчинила злочин (порівняльний аналіз), Горлач С. В. (2014)
Лук’янчиков Є. Д. - Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2014)
Брисковська О. М. - Проблеми доказування фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Нєбитов А. А. - Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: аналіз складу злочину (2014)
Вознюк А. А. - Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті (2014)
Колб С. О. - Кримінологічна характеристика злочину, пов’язаного з незаконним заволодінням транспортними засобами організованими злочинними угрупованнями, Гаркуша А. В. (2014)
Хасанов М. Х. - Способи формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами в дівчат–студенток, Чорноштан М. С. (2014)
Сіренко А. П. - Характеристика способів знищення, підроблення або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Чернявський С. С. - Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: досвід застосування нового кримінального процесуального кодексу України (2014)
Печерський О. В. - Доступ до публічної інформації в Україні: теоретико-правовий підхід (2014)
Амелін О. В. - Електронна (комп’ютерна) інформація: нормативно-правове визначення в законодавстві України (2014)
Медвідь Л. П. - Правове закріплення та реалізація економічних прав і свобод військовослужбовців (2014)
Рогатюк І. В. - Прокурорський нагляд як гарантія законності й обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування (2014)
Патик А. А. - Підслідність злочинів на досудовому розслідуванні за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Панчишин М. Я. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2014)
Горбенко Д. А. - Особливості психологічної служби в органах внутрішніх справ України (2014)
Пікуля Т. О. - Сучасні підходи до класифікації держав світу (2014)
Трачук Т. А. - Культурно-просвітницька та культурно-рекреативна функції українського телебачення (2012)
Зозуля Н. Ю. - Практичні аспекти професіоналізації студентів-документознавців (2012)
Єжижанська Т. С. - Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Осадча М. П. (2012)
Білущак Т. М. - Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакета, Москалюк Ю. О. (2012)
Рибак І. А. - Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд (2012)
Біль М. М. - Моніторинг ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці (регіональний аспект) (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського