Ковальчук А. Ю. - , Сорока Л. В. Становлення антинаркотичної політики: досвід Швеції (2014)
Костенко І. В. - Організаційно-правове забезпечення персональних даних в діяльності правоохоронних органів України (2014)
Толстенко В. Л. - Форма державного устрою як складова поняття форми держави: до методології дослідження (2014)
Корчак О. В. - Методологічні засади дослідження становлення і розвитку трудового права України (2014)
Кушнір О. В. - Правове регулювання підприємницької діяльності та формування державної економічної політики (2014)
Лісовська Ю. П. - Адміністративно-правова діяльність недержавних органів та організацій як структурних елементів системи забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Лушер В. В. - Питання інформатизації органів Прокуратури України (2014)
Шестак М. Л. - Основоположні засади державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Руль Ю. В. - Методика оптимізації прийняття рішень, Руль Н. Ю. (2014)
Шконда В. В. - Особливості функціонування кластерів на рівні регіону, Кальянов А. В. (2014)
Фещенко О. Л. - Механізм комплексного управління та забезпечення фінансової стійкості банку, Сініцин О. О. (2014)
Юсеф Н. Н. - Сучасні моделі росту відкритої економіки (2014)
Колесник В. М. - Про підходи до класифікації витрат промислового підприємства (2014)
Короташ Я. О. - Підтвердження факту внесення вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (2014)
Соколов О. О. - Моделювання еколого-економічної ефективності зовнішньої торгівлі країни в умовах глобалізації (2014)
Шестак М. Л. - До питання про сутність поняття "інвестиції” у сучасній економічній науці (2014)
Руль Ю. В. - Психофізична діагностика стану кори і підкорки півкуль великого мозку (2014)
Konczanin M. - The status of the profession of a speech therapist in Great Britaіn and France (2014)
Małachowska E. - Methods used in stimulating speech development in children (2014)
Szafrańska K. - Drama for persons with intellectual disabilities (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Каменская Т. Г. - Социально-гуманистическая реальность в образовательных технологиях (2013)
Огаренко Т. О. - Концептуальні положення дії механізмів формування соціальних засад правової держави (2013)
Ганжа О. В. - Концептуалізація поняття "соціальна зрілість” у працях класиків соціологічної думки (2013)
Мосаєв Ю. В. - Відображення концепту "тілесність” у межах соціології постмодернізму (2013)
Бондаренко О. В. - Умови й чинники трансформації української корпоративної культури (2013)
Бородіна Д. Л. - Сучасні глобалізаційні процеси в архітектурі і їхній вплив на імідж міста (2013)
Васильченко О. А. - Використання ігротерапії в соціальній роботі зі старшими підлітками (2013)
Ганчев О. І. - Соціологічна характеристика структури та процесу соціальної адаптації мігрантського мікросоціуму (на прикладі сезонних трудових міграцій болгар Бессарабії у Фінляндію) (2013)
Грінченко С. І. - Потенціал соціології в системі наукового управління суспільством (2013)
Зацепіна Н. О. - Соціально-психологічні аспекти туристської цінності як елементу задоволеності якістю послуг туристської індустрії (2013)
Коломоєць Т. Г. - Соціальна сфера реалізації професійного потенціалу працівників корекційних закладів освіти (2013)
Кравченкова Г. М. - Паблік рілейшинз як соціальний інститут: нормативний і організаційний підхід (2013)
Орешета Ю. В. - "Ідентифікація” та "професійна ідентифікація”: теоретична інтерпретація понять (2013)
Чумак О. В. - Аспекти впливу на соціальне самопочуття та соціальний настрій населення (2013)
Шепелєва Г. А. - Діти-сироти як специфічна соціальна група (2013)
Довгаль І. В. - Особливості вдосконалення соціального діалогу на регіональному рівні (2013)
Сірий Є. В. - Соціологічний аналіз діяльності ЗМІ у впровадженні аграрних перетворень: контент-аналіз земельної проблематики (2013)
Гордієнко Н. М. - Шляхи засвоєння соціальних норм молоддю з інвалідністю (2013)
Дубініна Я. П. - Управління освітою в регіоні: соціологічний аспект (2013)
Хомяк М. Я. - Аналіз сучасних проблем сім’ї та народжуваності в Україні (2013)
Батюк А. М. - Вплив PR та реклами на активізацію фізичної активності (2013)
Озимко М. В. - Теоретичні засади взаємодії професійної освіти та ринку праці в умовах модернізації українського суспільства, Цимбалюк Н. М. (2013)
Стадник А. Г. - Безробіття як соціальна проблема (2013)
Ядранський Д. М. - Соціальні аспекти наукового управління (2013)
Коваленко Ю. П. - Дослідження гендерних стереотипів у вітчизняній та зарубіжній соціології (2013)
Cкідін Л. О. - Ігрова презентація соціальної взаємодії як методологічна проблема сучасної соціології (2013)
Хрустальов Ф. С. - Дослідження соціокультурних вимірів споживання запорізької молоді (2013)
Батюк А. М. - Соціологічна парадигма аналізу категорій "спорт” та "фізична культура” (2013)
Волошин О. В. - Соціологічна інтерпретація категорії "громадський порядок” (2013)
Ганжа О. В. - Технoлoгічний кoнтекст пoняття "сoціaльна зрілість” у межах соціологічного дискурсу (2013)
Гордієнко Н. М. - Соціальна норма як феномен: поняття, сутність, цінність для суспільства (2013)
Діденко Д. С. - Генеза дискурсу феномену "соціальний час” (2013)
Коваленко Ю. П. - Гендерні стереотипи як невід’ємний атрибут повсякденного мислення (2013)
Скляренко К. О. - Структурування повсякденності: спроба методологічної експлікації (2013)
Химович О. - Стереотип: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації (2013)
Агарков О. А. - Безробіття як соціальна проблема та об’єкт соціальної роботи: регіональний аспект (2013)
Грінченко С. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження суспільного потенціалу сучасного суспільства (2013)
Довгаль І. - Галузеві аспекти вдосконалення соціального діалогу (2013)
Камишова Т. М. - Соціальна перспектива – людиновимірність, Куликова Л. А. (2013)
Кінашевський Д. О. - Комп’ютерні ігри як соціальна технологія дозвілля (2013)
Коваль В. О. - Особливості впливу соціокультурного поля на формування девіантності як антипоказника здоров’я (2013)
Ковальчук А. Є. - Майбутнє в сучасному світі: глобальні тенденції та актуальні суспільні фантазми (2013)
Петренко Л. А. - Дисфункциональность современной семьи как основная причина возникновения гендерного насилия (2013)
Піронкова О. Ф. - Семантико-стилістичні та сентенційні особливості формування вербально-поведінкових практик взаємодії з психічно хворими періоду Середньовіччя (2013)
Шевелєва О. В. - Специфіка структурування українського поля літератури (2013)
Ядранська О. В. - Концептуальні засади дослідження впливу інформації на суспільну стабільність (2013)
Пиріжок О. В. - Людський капітал як об’єкт соціологічного аналізу (2013)
Хомяк М. Я. - Рівень життя населення України та людська свідомість як основний чинник його підвищення (2013)
Хрустальов Ф. С. - Соціокультурні особливості споживання сучасної української молоді (2013)
Ядранский Д. Н. - Категория "труд” в процессе социальных трансформаций (2013)
Пелін О. В. - Комбіновані методи дослідження соціальних проблем карпатського єврорегіону (2013)
Солдатова В. - Методы визуальной социологии в исследовании фотографии как инструмента регуляции социального поведения (2013)
Чигрин В. О. - Типові методичні помилки в організації та проведенні соціологічних досліджень електорального характеру, Гугнін Е. А. (2013)
Хижняк О. В. - Колективна соціальна дія в індивідуалістичній і колективістській культурах (2013)
Могілевська В. М. - Моніторингові дослідження в позашкільній освіті як інструмент підвищення професійних компетентностей педагогів (2013)
Шапошнікова І. В. - Професіоналізації студента в соціальному середовищі ВНЗ (2013)
Швець Д. Є. - Соціотехнологічні засади управління вищою освітою в індустріальному та постіндустріальному (інформаційному) суспільстві, Швець Л. М. (2013)
Городецька О. Г. - Електоральні преференції українських виборців в умовах зміни виборчої системи (2013)
Климанська Л. Д. - Політичний дискурс соціальної проблеми як комунікативна технологія (2013)
Туляков О. О. - Уявлення про харизматичного лідера в масовій свідомості українського суспільства (2013)
Шинкаренко О. Є. - Американська модель електорального маркетингу: проблеми електоральних опитувань (2013)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі Аргентини (2013)
Устич С. І. - Система індексації та моніторингу як інноваційний інструмент аналізу й управління транскордонним співробітництвом (2013)
Рахмайлов В. В. - Типологія та генеза сепаратизму в науковій літературі: до постановки проблеми (2013)
Скідін Л. О. - Театралізовані політичні конфлікти як різновид перформативної соціальної взаємодії (2013)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Будьте з нами ще довгі-довгі роки (2014)
Яблонський В. А. - Концепція розвитку біотехнології відтворення тварин на 2014–2020 роки, Любецький В. Й., Кошевой В. П., Харенко М. І., Калиновський Г. М. (2014)
Бісюк І. Ю. - Сучасний стан і проблеми контролю транскордонних емерджентних інфекцій тварин в Україні та світі (2014)
Потоцький М. К. - Інфекційні хвороби промислових диких тварин, Тютюн А. І., Колганов О. В. (2014)
Приходько Ю. О. - Особливості клінічного прояву й патолого-анатомічних змін за дипілідіозу собак і котів, Лаптій О. П. (2014)
Плугатирьов В. П. - Причини та лікування неплідності корів-первісток та високопродуктивних корів за гіпофункції яєчників, Довгопол В. Ф., Романенко Є. В. (2014)
Mezhenska N. - European experience concerning automation of modern laboratory of microbiological testing food and feed, Garkavenko T., Semenchukova I. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Цитогенетичний контроль мезенхімальних стовбурових клітин Кісткового мозку коня на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф. (2014)
Богач М. В. - Патогістоморфологічні зміни в органах курей при експериментальному райєтинозі, Степанова Н. О. (2014)
Рудик С. К. - Гідна наслідування (до 90-річчя київської школи ветеринарних морфологів), Стегней М. М. (2014)
Яніцький В. Й. - І знову про тимпанію… (2014)
Вітаємо ювілярів! (2014)
Головкова М. М. - Особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект) (2014)
Коробченко А. А. - Місце природознавства в навчальних планах загальноосвітньої школи (1786–1917 рр.) (2014)
Старостина О. В. - Педагогічні ідеї Е. Стоунса в контексті розвитку педагогічної науки (2014)
Арабаджи Т. Д. - Готовність до професійного самовизначення спортсменів після закінчення спортивної кар’єри (2014)
Бабич В. І. - Характеристика теоретичної складової моделі педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до формування соціального здоров’я підлітків (2014)
Баталкіна В. І. - Інноваційні методи викладання предмета "Історія науки і техніки”, Андрєєва К. О. (2014)
Бахмат Л. В. - Готовність до професійної педагогічної діяльності як наукова проблема (2014)
Бєляєв С. Б. - Суть і зміст технологічної підготовки вчителя (2014)
Бирка М. Ф. - Розвиток концепції неперервної освіти в Україні (2014)
Борхович С. М. - Педагогічні форми позааудиторної роботи бакалаврів теології з використанням Інтернет-технологій (2014)
Бочарникова Т. Ф. - Квазіпрофесійна діяльність як чинник успішного формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Буданова Л. Г. - Визначення понять "моніторинг” та "моніторинг освіти” в сучасній педагогіці (2014)
Вавіліна С. Г. - Критерії оцінювання рівня сформованості вмінь професійно орієнтованого читання англомовних піар-текстів у майбутніх журналістів (2014)
Відоменко Д. Д. - Сутність професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування (2014)
Вітер О. В. - Якість освіти як пріоритетний напрям освітньої політики уряду Іспанії (2014)
Волкова Н. П. - До питання про підготовку майбутніх соціальних педагогів до здійснення професійно спрямованої комунікації (2014)
Воскобойник Т. А. - Професійно-педагогічна компетентність майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Глінчук Л. М. - Теоретичні засади формування управлінської компетентності керівників оздоровчих закладів (2014)
Гнатюк В. В. - Психолого-педагогічні умови формування музичної культури майбутніх учителів початкових класів, Гелета О. В. (2014)
Григораш В. В. - Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного процесу (2014)
Гришко Ю. А. - Розвиток ціннісних установок на самореалізацію в педагогічній діяльності майбутніх викладачів та вчителів, Гончаренко С. Ф., Петрова Г. М. (2014)
Данилюк С. С. - Подкаст як засіб формування професійної компетентності сучасних фахівців (2014)
Драч І. І. - Організаційно-педагогічні умови та засоби компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх фахівців (2014)
Дундюк В. О. - Компетентнісний підхід як чинник становлення професійної ідентичності фахівця (2014)
Жидких Т. М. - Психолого-педагогічний тренінг як форма підготовки колективу навчального комплексу "коледж – академія” до впровадження організаційно-педагогічних умов управління комплексом (2014)
Коваль В. О. - Професійно значущі якості майбутніх учителів-філологів (2014)
Кожушко С. П. - Питання підготовки майбутніх фахівців до професійної взаємодії у психолого-педагогічних дослідженнях (2014)
Корінчук Н. Ю. - Формування математичних компетентностей у майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кудінов Д. В. - Підготовка керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кучменко О. Б. - Місце біологічних дисциплін у системі підготовки фахівців-психологів (2014)
Леоненко Н. А. - Вплив міжетнічних відносин на процес громадянського виховання в загальноосвітньому просторі (2014)
Лисенко С. А. - Особливості риторичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Лялина А. И. - Взаимодействие государства и гражданского общества в образовательной и воспитательной сфере Украины (2014)
Маковецька Н. В. - Урахування особливостей спортивно-оздоровчого туризму в процесі підготовки фахівців туристичної галузі (2014)
Мармаза О. І. - Функція організовування у контексті модернізації управління навчальним закладом (2014)
Маслюк Л. П. - Наиболее распространённые типы интерференции при изучении французского языка как второго иностранного (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Компонентно-структурний аналіз феномена "культура професійного діалогу майбутніх медичних працівників” (2014)
Остасюк З. А. - Умови формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики, Смокович Т. В. (2014)
Петренко В. О. - Обґрунтування актуальності проблеми підготовки майбутніх менеджерів до професійної міжкультурної взаємодії (2014)
Підлубна О. М. - Діяльність та функції пілотів цивільної авіації (2014)
Плачинда Т. С. - Самоконтроль та самовдосконалення в процесі професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Понікаровська С. В. - Професійна орієнтація: приклад США та Великої Британії (2014)
Радченко М. А. - Інтерактивні технології навчання в професійному становленні майбутніх спеціалістів (2014)
Сергеєва Л. М. - Технологія оцінювання ефективності діяльності професійно-технічного навчального закладу (2014)
Сущенко Л. О. - Особливості реалізації експериментального спецкурсу "Технологія наукового пошуку” як складової практичної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Сущенко Р. В. - Парадигмальні зміни в професійній підготовці нового інженера залізничного транспорту (2014)
Тарасенко Р. О. - Концептуальні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Тарасова В. В. - Риторична культура як складова професійно-комунікативної компетенції майбутніх корекційних педагогів (2014)
Трегуб С. Є. - Щодо моделі формування культури фахового мовлення майбутніх фармацевтів у процесі підготовки у ВМНЗ (2014)
Трофімук К. В. - Спрямування змісту професійної підготовки на усвідомлення сутності культури професійного спілкування майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи (2014)
Хатунцева С. М. - Формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки (2014)
Чаговець А. І. - Сучасний вихователь ДНЗ: вимоги суспільства до нього, Сирова Ю. В. (2014)
Шевцова Н. П. - Исследование проблемы экономического воспитания детей в условиях семьи и дошкольного учреждения (2014)
Шумельчик Л. Б. - Професійна підготовка майбутнього гірничого інженера в умовах зміни парадигми інженерної освіти (2014)
Акімова О. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації професійно орієнтованої роботи учнів початкової школи (2014)
Бочарова О. А. - Підтримка розвитку здібностей обдарованих учнів у болгарських школах: напрями змін (2014)
Верховська М. В. - Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітних навчальних закладів як педагогічна проблема (2014)
Дорош Г. О. - Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури, Ткачук Г. О. (2014)
Крамаренко А. М. - Динаміка рівнів сформованості екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2014)
Позднякова О. Л. - Формування творчої особистості в умовах виховної системи санаторної школи-інтернату (2014)
Гиренко И. В. - Педагогические условия формирования готовности студентов к профессиональной идентификации в процессе обучения иностранному языку в техническом ВУЗе (2014)
Грибок Н. М. - Характеристика змістовної складової "духовне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2014)
Гура О. І. - Методи активізації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі (2014)
Демідова Ю. Є. - Проблема психологічної готовності студентів-психологів до професійної діяльності психолога (2014)
Забіяка І. М. - Інформаційне навчальне середовище університету як чинник підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей (2014)
Кіщак О. С. - Мотиваційно-ціннісні орієнтири, що визначають ставлення студентів до занять фізичним вихованням (2014)
Кравченко В. М. - Основні напрями модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи (2014)
Лепьохіна О. І. - Стан репродуктивного здоров’я студенток класичного приватного університету (2014)
Литвиненко О. В. - Чинники, що впливають на пред’явлення фахових термінів на початковому етапі роботи з іншомовною термінологією у ВТНЗ (2014)
Сазанович Л. В. - Формування навичок академічного письма на заняттях з англійської мови в медичному ВНЗ (2014)
Фунтікова О. О. - Практика як складова практичної підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів (2014)
Чевичелова О. О. - Особливості виховання толерантності як компонента полікультурної компетентності у студентів ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Титул, зміст (2013)
Шемшученко Ю. С. - До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
Батанов О. В. - Права меншин в умовах глобалізації: проблеми становлення та реалізації (2013)
Балагура О. В. - Основні напрями державно-правового регулювання міжетнічних відносин у зарубіжних країнах, Стрєльникова І. Ю. (2013)
Бернюков А. М. - Основні методологічні засади правової гносеології (2013)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Церковне законодавство: природа та особливості (2013)
Десятник В. О. - Методологія давньогрецьких філософів та сучасна філософія права (2013)
Дудар С. К. - Об’єкт юридичної науки: проблема визначення (2013)
Зінченко О. В. - Юридичні конструкції: провідний напрям у формуванні теоретичної та практичної юриспруденції (2013)
Сокальська О. В. - Інститут тюремного ув’язнення на українських землях у X–XVI ст.: історико-правовий аналіз (2013)
Тарахонич Т. І. - Принцип рівності в системі загальних принципів права (2013)
Чаплюк О. І. - Соціальна обумовленість правотворчості як теоретико-правова проблема (2013)
Щербініна О. В. - Історичні етапи становлення правового забезпечення підприємництва в Україні з ІХ до початку ХХ ст. (2013)
Костюк О. М. - Методологія дослідження нормативного тлумачення (2013)
Невмержицька Н. О. - Деякі аспекти уніфікації як одного із способів правової інтеграції в європейський простір (2013)
Нужний С. С. - Правове забезпечення інтересів селянства та реалізація права власності на землю в ході столипінської аграрної реформи (2013)
Осядла М. В. - Правове відображення свободи в основних концепціях праворозуміння (2013)
Повар О. В. - Свобода дитини у вітчизняній філософії права (2013)
Радейко Р. І. - Безпосередні та опосередковані форми лобіювання у правотворчій діяльності (на прикладі законодавчої діяльності Верховної Ради України) (2013)
Сирко М. В. - Зобов’язальне право за Французьким Цивільним кодексом 1804 р. (2013)
Хахулина Ю. В. - Правовая регламентация аффиляции: украинская практика и зарубежный опыт (2013)
Рудик П. А. - Особливості процедури внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (2013)
Гаєва Н. П. - Критичний аналіз Закону України "Про громадські об’єднання":деякі міркування (2013)
Заворотченко Т. М. - Гарантії реалізації конституційних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2013)
Коваль Н. В. - Класифікація координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України (2013)
Куненко І. С. - Види конституційного процесу: поняття та особливості реалізації (2013)
Пустовіт Ж. М. - Співвідношення функцій Верховної Ради України з функціями інших вищих органів державної влади (2013)
Бак В. І. - Взаємовідносини Президента України та Верховної Ради України у сфері формування органів публічної влади (2013)
Боберська К. Г. - Право на зайняття підприємницькою діяльністю в конституційних та нормативно-правових актах України 1710-1991 рр. (2013)
Огурцов О. П. - Законодавчі основи конституційно-правового статусу осіб без громадянства в Україні (2013)
Чернишевич О. В. - Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект (2013)
Береза А. В. - Вплив соціалістичної спадщини на адміністративні реформи у Східній Європі (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про податковий обов’язок платника податку (2013)
Бевз С. І. - Державна регуляторна політика України в контексті поглядів Г. Кельзена (2013)
Кравченко В. Г. - Зміни в адміністративно-правовому регулюванні працевлаштування трудових мігрантів в Україні (2013)
Романенко Є. О. - Юридична природа державних цільових програм (2013)
Руденко О. О. - Поняття та види організаційних технологій у системі управління органами прокуратури України (2013)
Чекотовська О. Е. - Організаційно-правові засади органів державної виконавчої влади в сфері електронного документообігу (2013)
Шинкарук Н. В. - Поняття адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері електроенергетики (2013)
Юшкова В. В. - Соціально-економічні передумови адміністративно-правової охорони відносин у сфері трансплантології (2013)
Балух В. С. - Нормативно-правові основи формування системи альтернативного вирішення спорів в Україні (2013)
Гостюк В. І. - Правові засади та механізм державного регулювання туристичної галузі України (2013)
Кучер Т. М. - Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків (2013)
Пададименко Н. В. - Правове регулювання захисту колективних трудових прав в Україні та ЄС: порівняний аспект (2013)
Петрина В. Н. - Розрахунки за інкасовими дорученнями між суб’єктами господарювання України: проблеми правового регулювання (2013)
Похиленко І. С. - Категорії справедливості, добросовісності та розумності у господарському судочинстві (2013)
Рибачок В. А. - Окремі аспекти становлення інституту довічного утримання (2013)
Шинкарук О. В. - Цивільно-правові способи захисту ділової репутації юридичної особи (2013)
Федорченко Н. В. - Правовідносини з надання послуг як об’єкт правового регулювання (2013)
Бадила О. О. - Принцип змагальності та його вплив на забезпечення доказів у цивільному процесі: теорія, судова практика, законодавство (2013)
Білик О. О. - Співвідношення фактичної сепарації і режиму окремого проживання подружжя в сімейному праві України (2013)
Кравченко І. І. - Проблеми звернення стягнення на однокімнатну квартиру боржника: виконавча та судова практика (2013)
Журба І. О. - Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус (2013)
Фурса Є. Є. - Вжиття консулом заходів щодо охорони спадкового майна: теоретичні, законодавчі та практичні аспекти (2013)
Мельниченко О. В. - Правове становище подружжя за законодавством України та країн ЄС (2013)
Яремова І. В. - Розвиток законодавства та наукової думки про виникнення права власності на українських землях до першої половини XVII століття (2013)
Гордієнко С. Г. - Конфіденційна інформація та "таємниці": їх співвідношення (2013)
Кулініч О. О. - Застосування вибачення як способу захисту прав при неправомірному використанні фотографічного твору: огляд судової практики (2013)
Бондаренко О. О. - Визначення поняття промислового зразка (2013)
Бурлуцький О. В. - Розгляд проблеми захисту права на наукове відкриття в умовах НТП України (2013)
Іваненко І. П. - Про створення в Україні електронних державних реєстрів охоронних документів на об’єкти промислової власності (2013)
Лузан А. В. - Вплив галузевого структурування правової охорони винаходів на практичний механізм дотримання прав та законних інтересів їх творців (2013)
Романюк Т. В. - Суть та зміст поняття "корисна модель" в Україні та світі (2013)
Чурилова Т. М. - Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2013)
Муравська М. Л. - Створення штучних водних об’єктів: цільове призначення чи цільове використання земельної ділянки? (2013)
Загиней З. А. - Правова експертиза як засіб виявлення недоліків тексту кримінального закону України: загальнотеоретичний аспект (2013)
Ігнатов О. М. - Можливий вплив геліогеофізичних факторів на організм майбутніх злочинців у ранньому онтогенезі, Григор’єв П. Є. (2013)
Волинець Р. А. - Добровільна відмова від вчинення злочину: аналіз змісту приписів заохочувальних норм кримінального кодексу ФРН (2013)
Літвінов Є. В. - Предмет касаційного оскарження у кримінальному провадженні: окремі питання правозастосування, Бабанли Р. Ш. (2013)
Жук О. М. - Особливості підготовки та порядок звільнення жінок з установ виконання покарань (2013)
Ященко А. М. - Спеціальна конфіскація: деякі аспекти застосування (2013)
Андрусяк Г. М. - Сучасні тенденції розвитку кримінально-правового регулювання права на необхідну оборону (2013)
Головчак М. М. - Щодо проблеми встановлення диференційованих строків давності в кримінальному кодексі України (2013)
Дробот В. О. - Мирова юстиція в кримінальному провадженні Федеративної Республіки Німеччини (2013)
Євмін А. М. - Провадження в суді касаційної інстанції за статутом кримінального судочинства (2013)
Єднак В. М. - Удосконалення кримінально-правових санкцій за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, вчинене з корисливих мотивів (2013)
Наконечна І. М. - Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину (2013)
Пєнязькова О. О. - Відмежування злочинів та адміністративних правопорушень, що посягають на охорону земель (2013)
Рєзаєва Л. О. - Організована злочинність в установах виконання покарань: основні етапи становлення (2013)
Солдатенко А. А. - Поняття та види приховування злочину у кримінальному праві (2013)
Харко Д. М. - Окремі питання відмежування виконавця злочину від підбурювача до злочину (2013)
Черниченко І. В. - Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції (2013)
Шевченко Е. В. - Поняття виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2013)
Савчук К. О. - Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві, Мельничук О. І. (2013)
Гулиев А. - Сближение культур и цивилизаций (2013)
Скрильник О. О. - Особливості відповідальності в сучасному міжнародному праві (2013)
Хорошаєв Є. С. - Використання досвіду Болгарії у процесі реформування фіскального права на шляху до ЄС (2013)
Грачова В. В. - Роль ради безпеки ООН та Генеральної Асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом (2013)
Кучер О. Б. - Еволюція статусу потерпілих у міжнародному кримінальному праві: від Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії до Міжнародного кримінального суду (2013)
Малишева Ю. В. - Проблема ефективності застосування санкцій ради безпеки ООН до країн-порушників режиму нерозповсюдження ядерної зброї (2013)
Охота Я. В. - Визначення "жорстокого поводження" (2013)
Шелпякова Т. В. - Колективні трудові права працівників за законодавством ЄС (2013)
Шендеровська А. В. - Характеристика угоди про реадмісію осіб між Україною та ЄС та її виконання Україною (2013)
Маркуш М. А. - Соціальна сутність змагальності (2013)
Богданович А. С. - Безготівкові розрахунки із використанням електронних платіжних засобів як комплексний правовий субінститут (2013)
Гурова А. М. - Рефлексивне мислення в механізмі подолання психологічних бар’єрів при допиті (2013)
Литвиненко К. О. - Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права (2013)
Лятіна О. І. - Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин (2013)
Омельянович О. Т. - Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби із неправомірними вигодами за зловживання впливом (ст. 369-2 КК) (2013)
Сюсько М. М. - Перспективи запровадження прямого державного фінансування політичних партій в Україні (2013)
Падалко Р. К. - Конституційні основи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю України по забезпеченню економічної безпеки (2013)
Приходько Х. В. - Сучасне дослідження проблем теорії конституційного права України (2013)
Мяловицька Н. А. - Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві (2013)
Студенти КУП НАН України взяли участь у "ХІІ осінніх юридичних читаннях" (2013)
V Київська міжнародна модель ООН (2013)
V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2013)
КУП НАНУ поглиблює українсько-французькі зв’язки у галузі юридичної освіти і науки (2013)
Науково-практична конференція "Інновація та кращі практики гендерної освіти" (2013)
КУП НАНУ провів Міжнародну науково-практичну конференцію у Будапешті (2013)
Круглий стіл на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" (2013)
Методичний семінар з питань належної підготовки конституційних звернень для внесення на розгляд Конституційного Суду України (2013)
Команда КУП НАНУ взяла участь у VІ Міжнародному правничому конкурсі ім. В.М. Корецького з європейського права у галузі прав людини (2013)
Круглий стіл на тему: "Захист прав вразливих груп населення: за результатами зустрічі з Омбудсменом України" (2013)
Круглий стіл на тему: "Права людини як авторитет діяльності держав" (2013)
IІ Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста" (2013)
Круглий стіл на тему: "Проблеми регулювання суспільної і громадської безпеки в Україні: науковий погляд" (2013)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина" (2013)
Участь ректора КУП НАНУ Ю. Бошицького у Міжнародній науково-практичній конференції "Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України" (2013)
Редакційні повідомлення (2013)
Автономова Л. В. - Деформирование П-образной тонкостенной конструкции с рёбрами жёсткости при ударе шаром, Бондарь С. В., Степук А. В. (2014)
Андренко П. М. - Параметричні дослідження гідравлічного гасителя пульсацій тиску з автоматичним підстроюванням параметрів, Свинаренко М. С., Рємєтова А. Х. (2014)
Богучарский С. И. - Обработка изображений на основе комбинированного векторного квантования с использованием полуконтролируемого обучения (2014)
Бойко Д. А. - Метод визуализации патологических структур на маммограммах с использованием послойного наложения, Филатова А. Е. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта, радиального зазора и изгиба колец (2014)
Григорьев А. Л. - Модернизация метода характеристик для расчёта интенсивных импульсов нагнетания жидкости (2014)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Асимптотически почти периодические функции Левитана в пространствах Фреше (2014)
Зайончковський Г. Й. - Математичне моделювання експлуатаційних змін технічного стану малогабаритних електромагнітних клапанів, Федоричко Я. Б. (2014)
Козьмин Ю. С. - Математическое моделирование объектов с распределёнными параметрами для управления процессами кристаллизации (2014)
Кошовий А. Г. - Метод інтегральних рівнянь в задачах розсіювання акустичних хвиль дофрактальними гратками, Кошовий Г. І. (2014)
Курпа Л. В. - Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R-функций и сплайн-аппроксимации, Осетров А. А., Шматко Т. В. (2014)
Лебедєв А. Ю. - Підвищення технічного рівня лабіринтно-гвинтового насоса за рахунок вдосконалення його робочих органів (2014)
Любарский Б. Г. - Определение рационального угла наклона кузова скоростного электропоезда с тяговым приводом на основе реактивного индуктивного двигателя с аксиальным магнитным потоком (2014)
Мазур О. С. - Динамічна стійкість багатошарових пластин складної форми, Ткаченко В. В. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина1. Математична модель (2014)
Мигущенко Р. П. - Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик, Кропачек О. Ю., Артьомов М. П. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжённое состояние пористого мате-риала в области между четырьмя сфероидальными порами, Танчик Е. А. (2014)
Ольшанский В. П. - ВБК–приближение в расчётах колебаний осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением, Ольшанский С. В. (2014)
Пильов В. В. - Удосконалення опису зносу паливних струменів тангенційним вихором робочого тіла в об’ємі камери згоряння дизеля (2014)
Плаксій Ю. А. - Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла (2014)
Степанов М. С. - Моделювання теплового режиму в технологічній системі охолодження шліфувального верстату, Гасанов М. І., Волошкіна І. В. (2014)
Сіренко Ф. Ф. - Особливості застосування методу найменших квадратів при параметричній ідентифікації спрощеної статичної характеристики ГТД на ділянці запуску (2014)
Тропина А. А. - Численная оценка плазменных методов измерения скорости в сверхзвуковом потоке газа (2014)
Федосов А. В. - Математическое моделирование профиля поперечного сечения сляба в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок (2014)
Хавін В. Л. - Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера, Автономова Л. В., Марусенко С. І. (2014)
Щеглов В. И. - Об одном эффекте деформирования упругого полого шара при воздействии на него сферического температурного поля специального вида (2014)
Глибовець М. М. - Передмова (2013)
Глибовець М. М. - Грід знань (2013)
Жежерун О. П. - Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації, Мельничук В. М. (2013)
Афонін А. О. - Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань, Лялецький О. В. (2013)
Шкільняк С. С. - Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів (2013)
Порхун О. В. - Встановлення діаrнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону (2013)
Марченко О. О. - Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів (2013)
Касьянюк В. С. - Кластеризація даних з використанням теоріЇ можливостей, Малютенко Л. М. (2013)
Шкільняк О. С. - Транзиційні композиційно-номінативні модельні логіки та їх числення (2013)
Євтушенко О. Я. - Меметичний алгоритм для евклідової задачі Штейнера (2013)
Шабінський А. С. - Онтології, ймовірнісні тематичні моделі та тематичні карти у онтолого-керованих інформаційних системах (2013)
Didmanidze I. - Artificial neural network and ways of its optimization for some problems, Kakhiani G. (2013)
Гороховський С. С. - Порівняння ефективності застосування мов Scala, Erlang і Haskell в умовах багатоядерних архітектур, Кравченко М. В. (2013)
Глибовець А. М. - Агентно-базоване моделювання (2013)
Тrygub R. - Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system, Тrygub O., Gorborukov V. (2013)
Анісімова Л. А. - Протоколи електронного голосування (2013)
Schneider C. - Cross-platform native software development for mobile operating systems (Android, IOS, Windows 8 RT), Hermann H., Hiinftgen K. (2013)
Finsterbusch M. - Optimized channel selection for multi-radio ІЕЕЕ 802.11 backbones, Hiinftgen K., Schmidt P. (2013)
Donadze M. - General aspects of corporation management based on information systems, Khujadze N., Didmanidze D. (2013)
Мазур Р. Ф. - Передбачуваність стану з 'єднання при маршрутизації в опортуністичних мережах (2013)
Бублик В. В. - До питання електронного навчання програмуванню (2013)
Олецький О. В. - Про застосування марковських процесів прийняття рішень для автоматизованого добору навчальних матеріалів у системах Blended Learning (2013)
Конюшенко О. В. - Методи персоналізації в системах електронного навчання агентного типу (2013)
Didmanidze I. - The use of opposing parties' reconciliation model for learning organization and knowledge management, Tkhilaisvili R. (2013)
Didmanidze I. - Simulation in educational process, Khujadze N., Didmanidze D. (2013)
Ковальчук Н. - Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом, Чорней Р.К. (2013)
Галкін О. А. - Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин (2013)
Галковська Л. О. - Алгоритми розв'язання розподіленої задачі задоволення обмежень (2013)
Demchuk M. - Verificaions of grouing models (2013)
Didmanidze I. - Choose of the compression schema, Tkhilaisvili R. (2013)
Didmanidze I. - Preforecast time-series analysis of financial data, Kakhiani G. (2013)
Юрій Вікторович Бондарчук (13.10.1955-12.07.2013) (2013)
Голод І. П. - Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора), Терентьєва Ю. Г. (2013)
Костишин Е. М. - Сильно нерозкладні матричні зображення для одного ласу напівгруп, Тертична О. М. (2013)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз зіркового графа з одним нескінченним променем, Нижник Л. П. (2013)
Гердій О. Ю. - Конструкції n-напівметрик (2013)
Kriukova G. V. - On synchronization of randomly coupled oscillators (2013)
Щестюк Н. Ю. - Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних моделей ціноутворення акцій, Фарфур А. (2013)
Прокопець В. М. - Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної діалектичної функції до моделювання оптичних властивостей нанокомпозиту Au/PTFE (2013)
Кудря В. Ю. - Спектральні прояви взаємодії оліоаденілату з високомолекулярними білками (2013)
Попович О. В. - Соціогенезис психічних розладів та механізми компенсації в суспільстві (2014)
Шегута М. А. - Рациональная реконструкция истории философии: проблема понимания, объяснения, интерпретации и критического мышления (2014)
Кулик А. В. - Учение Ф. Ницше о должном отношении к хаосу (2014)
Громов В. Е. - Философский поиск духовного смысла человека и гуманитарный кризис в современном украинском обществе (2014)
Карпова С. Г. - Проблема "кризи" у філософії Ортега-і-Гассета (2014)
Крапівник Г. О. - Гібридизація форм детективного жанру як відображення сучасного культурного процесу (2014)
Бурдейна Т. Л. - Трансляція етнокультурних сенсів через національну кухню (2014)
Нивня А. А. - Эволюция ритуала от древности к современности (2014)
Грекова В. С. - Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи особистості (2014)
Рєзніков С. І. - Науковий та релігійний дискурси у методології філософсько-освітнього дослідження феномена духовності (2014)
Великодна Є. М. - Медіа-освіта як система забезпечення здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі (2014)
Кривітченко О. О. - Євромайдан - майдан як біополітичні спільності нового типу, що самоорганізуються (2014)
Кривошеїн В. В. - Імідж міста: соціально-політичний вимір (2014)
Журбенко Е. В. - Национализм и интернационализм в спорте: теоретические концепции и практические проявления (2014)
Знаковська Н. М. - Проблеми девіантної поведінки в сучасному українському молодіжному середовищі (2014)
Кокора Н. В. - Оцінка населенням Сходу України ролі Української православної церкви Московського патріархату в житті суспільства (2014)
Літошенко Ю. В. - Біполярність України – фактор соборності українського народу (2014)
Рахмайлов В. В. - Сепаратизм: концептуальне поле суміжних понять у соціологічній рефлексії (2014)
Кльов М. В. - Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки (2014)
Колесник О. О. - Мережна парадигма управління в освіті як складова інформаційного суспільства (2014)
Боднарчук О. В. - Політична самоорганізація громадян України у соціальних мережах (2014)
Веденєєв В. О. - Теоретичні засади соціокультурного виміру сучасного процесу самоідентифікації громадян України (2014)
Чумаков Д. Д. - Проблема розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті його взаємодії з інститутом держави (2014)
Антохів-Сколоздра О. М. - Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом (2014)
Майор О. А. - Відродження та розвиток німецького федералізму в повоєнний час (2014)
Ступак Ф. Я. - Бальзак і Україна (2014)
Берест І. Р. - Огляд політичної ситуації в східній Галичині у часі появи та роботи профспілок (2014)
Білан Г. І. - Нарис історії Придніпровської залізниці (1920 – 1940 рр.), Кузьменко А. Ю., Тимчак І. В., Шаров А. С. (2014)
Ковальська-Павелко І. М. - Історична регіоналістика, історичне краєзнавство та історична урбаністика: демаркація предметних полів (2014)
Демичева А. В. - Дніпропетровськ – центр урбаністичних студій (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей (2014)
Греченко В. А. - Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана (2014)
Стецюк Б. Р. - Інститут оскарження судових рішень у правовій системі гетьманщини (2014)
Безпалова О. І. - Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Гамалій О. Л. - Права громадян як об’єкт адміністративно-правового захисту органами державної влади (2014)
Капустіна К. О. - Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Салманова О. Ю. - Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу (2014)
Синчук В. Л. - Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності (2014)
Sopilnyk R. L. - State Judicial Administration of Ukraine: status, system of terms (2014)
Чумак В. В. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь (2014)
Яценко В. П. - Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Батиргареєва В. С. - Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму, Нетеса Н. В. (2014)
Бабич А. А. - Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України (2014)
Байлов А. В. - Питання визначення початкового моменту кримінально-правової охорони життя людини (2014)
Босак К. С. - Поняття і види традицій та звичаїв у системі заходів запобігання злочинності (2014)
Літвінов М. Ю. - Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю (2014)
Марков В. В. - Принципи належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв, Савченко Р. Р. (2014)
Новікова К. А. - Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід (2014)
Олейник В. Н. - Общеправовые цели, задачи и основные направления обеспечения общественной безопасности (2014)
Олійник О. В. - Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів (2014)
Петрова І. А. - Особливості виявлення правоохоронцями зловживань при обігу нафтопродуктів (2014)
Романюк В. В. - Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності на території східних областей України у другій половині 50-х років ХХ ст. (2014)
Саламатова М. В. - Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Шевченко Н. Л. - До проблеми визначення категорії "заробітна плата" (2014)
Лантінов Ю. Ф. - Взаємопов’язаність правочинів як окрема ознака значного правочину господарського товариства (2014)
Нечаєва К. О. - Співвідношення понять "відумерла спадщина" та "безхазяйне майно" (2014)
Сідей О. В. - Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами (2014)
Бобро Н. В. - Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців (2014)
Греченко В. А. - Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.) : в 3 т. – Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) / ; Держ. н.-д. ін-т МВС України. – Київ :(ДНДІ МВС України), 2012. – 686 с. (2014)
Горобець С. В. - Біомінералізація магнітних наночастинок бактеріальними симбіонтами людини, Горобець О. Ю., Бутенко К. О., Чиж Ю. М. (2014)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів, Гарець В. І., Білецька Е. М., Онул Н. М., Нефьодова О. О., Островська С. С., Степанов С. В., Діхно Н. І. (2014)
Грицай Д. В. - Перспективы лечения анемий клетками фетальной печени, иммобилизированными в макропористых альгинат-желатиновых носителях, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко Ю. А., Петренко А. Ю. (2014)
Перцева Т. А. - Эпизоды бронхиальной астмы при беременности – связь с вирусной инфекцией и подходы к лечению, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2014)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антибактеріальної терапії хворих на негоспітальну пневмонію ІV клінічної групи (2014)
Крутиков С. Н. - Тяжесть поражения печени, характер бактериемии и бактерицидная активность сыворотки крови у больных циррозом, Криворутченко Ю. Л., Постникова О. Н., Крутикова М. С., Логадырь Т. А. (2014)
Дыкан И. Н. - Безрамочное радиохирургическое лечение множественных метастазов головного мозга, Грязов А. Б., Андрийченко Е. Г., Земскова О. В., Кручок И. В., Денисенко М. М., Спасиченко И. П. (2014)
Бєлослудцева К. О. - Особливості тяжких негоспітальних пневмоній у ВІЛ-інфікованих хворих (2014)
Чайка В. А. - Сочетанная травма в условиях мирного времени (2014)
Білянський Л. С. - Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування рецидивної пахвинної грижі, Свисенко О. В., Нетеса С. І. (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз результатів дослідження біоптатів слизової піхви у жінок з рецидивом генітального пролапсу, Акимова К. Б., Гриценко П. О., Рожньов Є. Ю. (2014)
Волков А. О. - Влияние метода анестезии при операции кесарево сечение на память, восприятие и речь (2014)
Вакуленко Л. І. - Особливості біоелектричної активності серця у дітей з хронічним пієлонефритом (2014)
Мокія-Сербіна С. О. - Стан когнітивної сфери у дітей 5-6-річного віку з аліментарним дефіцитом заліза, Чечель В. В. (2014)
Герасименко О. М. - Роль ад’ювантних засобів при лікуванні хелікобактерної інфекції у дітей (2014)
Виклюк І. В. - Методика діагностики та відновлення кукси зуба із різним ступенем нахилу при дефектах твердих тканин і захворюваннях пародонта, Ожоган З. Р. (2014)
Абатуров О. Є. - Динаміка змін вмісту лактоферину при ротавірусному гастроентериті у дітей раннього віку, Степанова Ю. Ю. (2014)
Єпанчінцева О. А. - Післяопераційна фібриляція передсердь (2014)
Шапарь А. Г. - Роль экосистемы водосборного бассейна р. Днепр в обеспечении качества жизни и здоровья населения Украины (2014)
Белецкая Э. Н. - Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы), Онул Н. М., Безуб О. В. (2014)
Омельчук С. Т. - Морфо-функціональний стан печінки та зміни біохімічних показників крові щурів, які зазнали дії наночасток сульфіду свинцю у віддалені терміни дослідження, Алексійчук В. Д. (2014)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу анілінопіримідинів, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Білоус С. В. (2014)
Палій Г. К. - Обґрунтування застосування антимікробних перев’язувальних матеріалів у хірургії, Назарчук О. А., Кулаков О. І., Палій В. Г., Назарчук С. А., Палій Д. В., Кордон Ю. В., Гончар О. О. (2014)
Гуменюк Г. Л. - Захворюваність на саркоїдоз органів дихання в південному та північному регіонах України (2014)
Пилипенко І. І. - Шановні читачі та автори! (2014)
Данилко В. К. - Статистичне забезпечення управління екологічними витратами, Данилко С. В. (2014)
Задорожна Р. П. - Концептуальні засади статистичного дослідження сектора фінансових корпорацій (2014)
Babalola Yi. A. - Corporate Capital Structure and Its Market Value in Nigeria (2014)
Шульга С. В. - Когнітивні пастки в аудиті (2014)
Kistersky L. L. - Aid Resources Management for Economic Reforms in Ukraine (2014)
Пузанов І. І. - Вплив експортоорієнтованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання (2014)
Rollis I. - Implications of the Association Agreement for Public Administration in Ukraine (2014)
Чернелевська О. Л. - Історична трансформація уявлень про антимонопольне регулювання (2014)
Гулевич О. Ю. - Деякі аспекти дослідження впливу соціального капіталу нації на економічні відносини в соціально орієнтованій економіці, Тарасенко А. Г. (2014)
Білик Д. В. - Нові методологічні підходи розрахунку оплати послуг фінансових посередників у національних рахунках (2014)
Моцний Ф. В. - Лінійні наближення в економічних розрахунках (2014)
Karpov V. I. - Aspects of Implementing Distance Education in Ukraine, Mazur M. P., Tovmachenko N. M. (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2012)
Від редколегії (2012)
Чабай В. П. - Доля останніх неандертальців Східної Європи (2012)
Товкайло М. Т. - Неолітична кераміка з домішкою черепашкових рачків Ostracoda (до проблеми походження кардіумної кераміки в Україні) (2012)
Зінько В. М. - Боспорське місто Тірітака у VІ — на початку V ст. до н. е. (за матеріалами розкопок 2007—2010 рр.) (2012)
Кузнєцова Т. М. - Бідолашний Орік (2012)
Козак Д. Н. - Ранньо-слов’янське поселення поблизу села Хрінники Рівненської області, Прищепа Б. А. (2012)
Моця О. П. - Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень (2012)
Козубовський Г. А. - Дані нумізматики про торгівельні шляхи в Україні в середині XІV ст. (2012)
Коваленко О. В. - Стратифіковані кургани доби бронзи Сторожівського могильника, Куштан Д. П., Луговий Р. С. (2012)
Ніколова А. В. - Поховання культури Бабине Сугоклейської Могили, Разумов С. М. (2012)
Шапцев М. С. - Астрагал з графіті з городища Кара-Тобе (2012)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні рештки з поселення Обухів 2 (2012)
Сергєєва М. С. - Косторізна справа у стародавньому Колодяжині (2012)
Русяєва А. С. - Węcowski Marek. Sympozion czyli wspуlne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX—VII wiek p. n. e.) (2012)
До ювілею С.Я. Ольговського (2012)
З наукового життя 2011 р. (2012)
Винники — новий археологічний осередок в Україні (2012)
До 90-річчя Михайла Петровича Кучери (2012)
До 75-річчя Олега Васильовича Сухобокова (1937—2008) (2012)
Світлій пам’яті Бориса Андрійовича Шрамка (2012)
Відкритий лист редколегії журналу "Археологія" до мас-медіа України (2012)
Титул, зміст (2012)
Шелехань О. В. - Бойові сокири скіфського типу з Північного Причорномор’я (2012)
Колесниченко А. М. - Фігурний келих із Пантикапея та розповсюдження дутого у форму скла у Північному Надчорномор’ї в I — середині II ст., Островерхов А. С. (2012)
Дзнеладзе О. С. - До історії вивчення сарматського намиста (2012)
Рудич Т. О. - Антропологічний склад населення давньоруських міст Середнього Подніпров’я (2012)
Пуголовок Ю. О. - Еволюція житла роменської культури (2012)
Позіховський О. Л. - Пам’ятки культури кулястих амфор в околицях Острога, Бунятян К. П. (2012)
Косько О. - Ритуальний об’єкт населення причорноморської культурної спільноти доби ранньої бронзи на р. Сян, Клочко В. І., Ольшевський А. (2012)
Євдокимов Г. Л. - Скіфський курган 10 біля с. Мала Лепетиха у Нижньому Подніпров’ї, Данилко Н. М., Могилов О. Д. (2012)
Гопкало О. В. - Про дату скляних жетонів у черняхівському ареалі (2012)
Горбаненко С. А. - Мисливство носіїв юхнівської культури, Каравайко Д. В. (2012)
Недопако Д. П. - Технологічне дослідження залізних виробів XI—XIII ст. з розкопок біля с. Кощіївка на Київщині (2012)
Залізняк Л. Л. - Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії (2012)
Бессонова С. С. - Визначний дослідник старожитностей України (пам’яті Галини Іванівни Смирнової) 135-142, Скорий С. А. (2012)
Магомедов Б. В. - Рец.: Л. Вакуленко. Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси) (2012)
До 60-річчя Юрія Володимировича Буйнова (2012)
До ювілею Наталії Михайлівни Секерської (2012)
Пам’яті Володимира Володимировича Рубана (2012)
Титул, зміст (2012)
Яковлева Л. А. - Прикраси з мушель верхнього палеоліту України (2012)
Овчинников Е. В. - Розписна кераміка канівської групи Кукутень-Трипілля (2012)
Ніколаєв М. І. - Хронологія декрету на честь Протогена на ґрунті синхронізації епонімного календаря Ольвії (2012)
Савельєва К. С. - Теракотові статуетки римських воїнів з Північно-Західного Причорномор'я, Савельєв О. К. (2012)
Шрамко Б. А. - Основні етапи розвитку орного хліборобства (2012)
Церна С. В. - Антропоморфна кам'яна статуетка з поселення Рудь кукутень-трипільської культури (2012)
Чорновол Д. К. - Інтер'єр будівель небелівської локальної групи трипільської культури (2012)
Кройтор Р. В. - Археозоологічний комплекс з поселення Уч-Баш (2012)
Фіалко О. Є. - Поховання дівчат зі зброєю в скіфському кургані на Херсонщині (2012)
Шатіло Л. О. - До реконструкції даху будівель кукутень-трипільської культури (2012)
Горбаненко С. А. - Сільське господарство жителів Битицького городища (2012)
Колеснікова В. А. - Археологічні установи Української академії наук у перші роки її існування (2012)
Косаківський В. А. - Дослідник подільського краю (до 90-річчя від дня народження Івана Івановича Зайця), Рудь В. С. (2012)
Козюба В. К. - До 130-річчя Іллі Михайловича Самойловського (2012)
Гаврилюк Н. О. - Вітчизняне кримознавство (Рец. на серію видань "Біобібліографія кримознавства", 2004—2010 рр., вип. 1—12, за ред. проф. А. А. Непомнящого) (2012)
Рековець Л. І. - Світовий археозоологічний конгрес в Парижі: підсумки і перспективи археозоології в Україні, Павліна Е. С. (2012)
До 75-річчя Анни Станіславівни Русяєвої (2012)
До 80-річчя Валентини Іванівни Нєпріної (2012)
До 90-річчя Ісака Бенціоновича Клеймана (2012)
Юрію Васильовичу Кухарчуку — 60! (2012)
До 60-річчя Володимира Павловича Білозора (2012)
Пам’яті Івана Тихоновича Чернякова (2012)
Вшанування пам’яті професора Євгена Васильовича Черненка (2012)
Антонов О. Є. - Процеси перетворення енергії в електромеханічних та напівпровідникових перетворювачах нових типів, Михальський В. М., Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С., Мисак Т. В., Поліщук С. Й., Шаповал І. А., Чопик В. В., Філоменко А. А. (2014)
Шидловський А. К. - Моделювання режимів роботи статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінного струму в ОЕС України , Жаркін А. Ф., Новський В. О., Малахатка Д. О. (2014)
Кириленко О. В. - Низькочастотні коливання режимних параметрів об’єднаних енергосистем та запобігання системним аваріям, Буткевич О. Ф., Рибіна О. Б. (2014)
Авраменко В. М. - Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС, Черненко П. О., Прихно В. Л., Мартинюк О. В., Юнєєва Н. Т., Колесникова Н. Ф. (2014)
Стогній Б. С. - Створення регіональної системи моніторингу перехідних режимів, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Пилипенко Ю. В. (2014)
Стогній Б. С. - Інтелектуальний вимірювальний перетворювач та нормативне забезпечення комунікаційного середовища високовольтних електроенергетичних об’єктів, Кириленко О. В., Танкевич Є. М., Сопель М. Ф., Блінов І. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є., Гречко В. В. (2014)
Гриневич Ф. Б. - Вимірювальні системи для електроенергетики з імпедансними, оптичними та оптоволоконними сенсорами, Монастирський З. Я. (2014)
Мазуренко Л. І. - Розвиток теорії, вдосконалення математичних моделей, дослідження електричних машин і електромеханічних систем, Гребеніков В. В., Джура О. В., Попович О. М., Бібік О. В., Головань І. В., Шуруб Ю. В., Романенко В. І. (2014)
Божко И. В. - Основы теории электромагнитных процессов в технологических системах обработки материалов, Захарченко С. Н., Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П., Фальковский Н. И. (2014)
Волков І. В. - Розробка програмного комплексу для математичного моделювання і моніторингу спеціалізованих нелінійних електричних систем, Подольний С. В. (2014)
Липківський К. О. - Вдосконалення методів аналізу та засобів регулювання напруги в джерелах живлення електротехнологічного обладнання, Мартинов В. В., Руденко Ю. В., Можаровський А. Г., Халіков В. А. (2014)
Титко О. І. - Засоби підвищення надійності енергетичних електричних машин (2014)
Таранов С. Г. - Развитие методов экстремального регулирования применительно к трехфазным сетям, Тесик Ю. Ф., Карасинский О. Л., Пронзелева С. Ю. (2014)
Шидловська Н. А. - Деякі питання забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів, Васецький Ю. М., Мислович М. В. (2014)
Кузнецов В. Г. - Використання динамічних та нечітких математичних моделей при аналізі якості електричної енергії, Тугай Ю. І., Шполянський О. Г., Тугай І. Ю. (2014)
Юрченко О. М. - Високочастотні транзисторні перетворювачі для високоефективних систем електроживлення технологічних установок , Юрченко М. М., Гуцалюк В. Я., Павловський В. О., Герасименко П. Ю., Твердохліб Ю. О., Гурін В. К. (2014)
Щерба А. А. - Метод регулирования и стабилизации динамических параметров разрядных токов накопительных конденсаторов, Супруновская Н. И., Розискулов С. С., Белецкий О. А. (2014)
Содержание (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть I. Начально-краевые задачи и точные поглощающие условия для прямоугольного канала Флоке, Кривчикова А. А., Сиренко Ю. К. (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть II. Некоторые закономерности в поведении нестационарных и установившихся полей в прямоугольном канале Флоке, Кривчикова А. А. (2012)
Кривенко Е. В. - Влияние штыря в полудисковом частично экранированном квазиоптическом диэлектрическом резонаторе на частоту генератора на диоде Ганна, стабилизированного им, Кириченко А. Я., Луценко В. И., Когут А. Е. (2012)
Фітьо В. М. - Точність аналізу оптичної дифракції на рельєфних ґратках методом зв’язаних хвиль, Яремчук І. Я., Бобицький Я. В. (2012)
Борулько В. Ф. - Применение принципа минимума протяженности для экстраполяции пространственного спектра комплекснозначных источников, Вовк С. М. (2012)
Кириленко А. А. - Волноводная диафрагма с вертикальной ступенчатой щелью и полосовой фильтр на ее основе, Приколотин С. А., Сенкевич С. Л. (2012)
Хоменко С. И. - Исследование рефракционных свойств тропосферы с помощью радиоинтерферометра, Хлопов Г. И., Халамейда Д. Д. (2012)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные волны в плазмоподобной среде, граничащей со слоисто-периодической структурой, Белецкий Н. Н., Яковенко В. М. (2012)
Булгаков А. А. - Поверхностные состояния в мелкослоистой периодической структуре в магнитном поле, Федорин И. В. (2012)
Володенко А. В. - Характеристики излучения металлического волноводного резонатора с наклоненным зеркалом, Гурин О. В., Дегтярев А. В., Маслов В. А., Свич В. А., Сенюта В. С., Топков А. Н. (2012)
Лукин К. А. - Исследование энергетических характеристик автогенераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе резких p–n-переходов, Максимов П. П. (2012)
Николаев С. В. - Исследование новых твердотельных активных сред на основе промышленных полиуретановых компаундов, активированных красителями, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2012)
Бекиров Б. Э. - Резонансная ячейка спектрометра ЭПР для исследований образцов с высокой проводимостью, Иванченко И. В., Попенко Н. А., Чернобровкин Р. Е. (2012)
Киселев В. К. - Применение терагерцевой лазерной техники для исследования влияния ГВЧ-излучения на опухолевые процессы, Маколинец В. И., Митряева Н. А., Радионов В. П. (2012)
Содержание (2012)
Величко Л. Г. - Двумерно-периодические решетки. Часть 3. Элементы спектральной теории, Кривчикова А. А., Сиренко Ю. К. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть I. Формулы Френеля для операторов рассеяния, Сиренко Ю. К. (2012)
Щербак В. В. - Нетривиальные режимы кросс-поляризации в каскадах скрещенных ленточных решеток (2012)
Сахненко Н. К. - Нестационарный отклик моды круглого волновода на изменение диэлектрической проницаемости в сердцевине (2012)
Пазынин В. Л. - О возможности строгого моделирования компрессии частотно-модулированных импульсов в полых регулярных волноводах (2012)
Горобец В. Н. - Доплеровские спектры узкополосных сигналов, отраженных кораблями различных классов (2012)
Кудряшев В. В. - Формирование когерентных радиометрических изображений 8-мм диапазона длин волн с помощью наземного шумового радара с синтезированием диаграммы направленности, Лукин К. А., Паламарчук В. П., Выплавин П. Л. (2012)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные состояния на границе фотонный кристалл–плазмоподобная среда во внешнем магнитном поле, Белецкий Н. Н., Тарапов С. И., Харченко А. А., Яковенко В. М. (2012)
Луценко В. И. - Использование вложенных полу-марковских процессов для описания нестационарных сигналов и полей, Луценко И. В., Масалов С. А., Хоменко С. И. (2012)
Лукин К. А. - Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах, Максимов П. П., Шиян Ю. А. (2012)
Прохоров Э. Д. - Эффективность генерации диодов с резонансно-туннельными границами в "сэндвич"-варианте, Боцула О. В., Клименко О. А., Стороженко И. П. (2012)
Стороженко И. П. - Резонансные частоты диодов Ганна на основе варизонных полупроводниковых нитридов (2012)
Алексеев Г. А. - Асимптотические разложения в нелинейной теории лучевых приборов М-типа (2012)
Безбородов В. И. - Оценка влияния дефектов на качество композитов с использованием квазиоптической поляризационно-частотной рефлектометрии в субтерагерцевой области, Киселев В. К., Кулешов Е. М., Нестеров П. К., Мизрахи С. В., Яновский М. С. (2012)
Губин А. И. - Сравнительный анализ подходов к микроволновому методу исследования проводников при скользящих углах падения волны, Лавринович А. А., Миронов И. И., Черпак Н. Т. (2012)
Кокодий Н. Г. - Измерение размеров микрочастиц оптическим методом с цифровой обработкой картины рассеяния света, Лизогубенко С. В., Кайдаш М. В. (2012)
Курбатов С. В. - Історична ґенеза теоретичного дискурсу університету (2013)
Пономарьов О. С. - Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні (2013)
Резнік С. Н. - Hermeneutic task of pedagogy (2013)
Браніцька Т. Р. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери в Росії (2013)
Дубініна О. М. - Отображение фундаментальных видов профессиональной деятельности специалиста области программной инженерии в цикле математических дисциплин (2013)
Головешко Б. Р. - Соціальні функції лідерства та його роль у професійній діяльності сучасного фахівця з інформаційних технологій (2013)
Олійник Л. В. - Активні методи навчання та їх роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління (2013)
Орел В. В. - Проблеми гуманізації вищої школи в Україні (2013)
Агапова М. О. - Самоконтроль та самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2013)
Будник О. Б. - Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності (2013)
Яковенко Т. В. - Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації (2013)
Донцов А. В. - Системність як основа формування моральної культури майбутніх учителів у процесі сімейного виховання (2013)
Микитюк С. О. Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід - Implementation of the resource-based approach in the system of future teacher training: international experience (2013)
Гура Т. В. - Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності майбутні ІТ-фахівців (2013)
Фальова О. Є. - Актуальний психоемоційний стан кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей (2013)
Содержание (2012)
Перов А. О. - Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть I. Классическая решетка, Кириленко А. А., Сенкевич С. Л. (2012)
Моторненко А. П. - Волноводно-диэлектрический резонатор с резонансным короткозамыкающим поршнем, Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть II. Сходимость проекционных приближений, Сиренко Ю. К. (2012)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть III. Рассеяние волн на резонирующих неоднородностях, Сиренко Ю. К. (2012)
Белоус О. И. - Азимутальные колебания в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе с дифракционной решеткой, Пазынин В. Л., Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2012)
Веселовская А. Б. - Двухчастотное зондирование водяных капель эллипсоидальной формы, Войтович О. А., Линкова А. М., Хлопов Г. И. (2012)
Дзюба В. П. - О возможности применения РЛС "Буревестник" для навигации в районах Мирового океана с интенсивным судоходством, Еремка В. Д., Зыков А. Ф., Мыценко И. М., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. (2012)
Луценко В. И. - Прогнозирование коэффициента преломления тропосферы в произвольной точке пространства по результатам измерения метеопараметров в опорных пунктах, Луценко И. В., Сытник О. В., Ань Н. С., Гудков В. Н. (2012)
Hayakawa M. - The ionospheric precursor to the 2011 march 11 earthquake as based on the Japan-pacific subionospheric VLF/LF network observation, Hobara Y., Rozhnoi A., Solovieva M., Ohta K., Izutsu J., Nakamura T., Yasuda Y., Yama-guchi H., Kasahara Y. (2012)
Лукин К. А. - Когерентное сложение мощности в лавинно-генераторных диодах, Максимов П. П. (2012)
Омиров А. А. - О перспективах создания коаксиального магнетрона коротковолновой части миллиметрового диапазона длин волн (2012)
Чистяков К. И. - Анализ и расчет распределения высокочастотного поля неоднородной резонаторной системы магнетрона (2012)
Гурко А. А. - Повышение информативности контроля параметров колебательной системы магнетрона на низком уровне мощности, Чистяков К. И. (2012)
Дзюбенко М. И. - Дифракция когерентного излучения на поверхностях с негауссовой статистикой шероховатости, Колпаков С. Н., Попов И. В., Приемко А. А. (2012)
Дзюбенко М. И. - 50 лет лазерам в Институте радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Корниенко Ю. В. (2012)
Александр Александрович Кураев. Сергей Александрович Масалов (2012)
Авторский указатель ТОМ 3 (17), 2012 (2012)
Кремень В. Г. - Категорії "простір” і "середовище”: особливості модельного подання та освітнього застосування, Биков В. Ю. (2013)
Вишневский М. И. - Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты (2013)
Кудин В. А. - Гносеологические истоки современной педагогики (2013)
Іван Зязюн - Психопедагогіка московської психологічної школи (2013)
Нелля Ничкало - Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку (2013)
Бех І. Д. - Рефлексивно-експліцитний метод у формуванні морально стійкої особистості (2013)
Романовський О. Г. - Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти (2013)
Васянович Г. П. - Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів (2013)
Прокопенко І. Ф. - Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції (2013)
Глузман О. В. - Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти, Комарова А. О. (2013)
Товажнянский Л. Л. - Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут” (2013)
Гуревич Р. С. - Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів (2013)
Момчева-Гардева Г. - Проектно-орієнтований підхід і дослідження як педагогічні технології у вищій освіті (2013)
Олійник В. В. - Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема (2013)
Бабаев В. Н. - Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования (2013)
Джорж Белан. - Освіта для сталого розвитку (2013)
Стоянова Т. С. - Можливості міжнародного співробітництва у вищій освіті (2013)
Ніколае Іліаш - Вплив освіти на якість гуманітарно-технічного потенціалу в Румунії, Інга Чоара, Іосіф Андраш, Сорін Раду (2013)
Титул, зміст (2014)
Pisaryuk S. N. - Economic efficiency's analysis of retail chain supermarket operational activity (2014)
Аверчев О. В. - Вплив генотипу на економічну ефективність вирощування круп’яних культур в умовах причорноморського степу України (2014)
Ангеловська О. В. - Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні, Синяєва Л. В. (2014)
Андрущенко О. С. - Теоретичні засади функціонування фермерських господарств, Кальченко С. В. (2014)
Арестенко Т. В. - Маркетинг підприємств АПК - комунікаційна складова, Арестенко В. В. (2014)
Ашмарина Т. И. - Экономическое обоснование сроков службы сельскохозяйственной техники (2014)
Байдала В. В. - Формування системи показників оцінки рівня розвитку біоекономіки в Україні (2014)
Бакіна Т. В. - Економічний розвиток як зміна якісних параметрів економічної системи (2014)
Баханова М. В. - Аналіз ефективності впровадження комплексу маркетингових комунікацій комерційними банками України (2014)
Богатырева А. Н - Оценка трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования (2014)
Бурова Л. И. - Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций, Шведюк В. А. (2014)
Бутенко В. М. - Інституційні засади розвитку соціального партнерства в Україні (2014)
Валентієва О. В. - Проблеми проциклічної поведінки інституційних інвесторів, Гноєвий В. Г. (2014)
Васильєва О. О. - Продуктивність праці в сільському господарстві: фактори та шляхи підвищення (2014)
Власенко Т. В. - фактори рентабельності виробництва зернових культур в Запорізькому регіоні (2014)
Воробйова О. С. - Розвиток зерновиробництва в Степовій зоні України, Воронянська О. В. (2014)
Греджева Т. В. - Формування фінансового результату від страхової діяльності (2014)
Гунченко О. В. - Стан та тенденції ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств України (2014)
Гурська І. С. - Особливості та економічна ефективність розвитку молочного скотарства у господарських формуваннях Тернопільської області (2014)
Данкевич В. Є. - Ефективність використання земельних ресурсів для забезпечення продовольчих потреб населення (2014)
Данкевич Є. М. - Реалізація інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки у контексті стратегії розвитку інтегрованого виробництва (2014)
Застрожнікова І. В. - Економічне регулювання розвитку сільського господарства в регіональному агрокомплексі (2014)
Захарова Н. Ю. - Фінансово-економічні чинники зміцнення фінансового стану аграрних підприємств (2014)
Зінов’єв Ф. В. - Конкурентний потенціал туристичного підприємства та його реалізація, Короленко Ю. М. (2014)
Кальченко С. В. - Оптимізація класифікації господарств населення (2014)
Карпенко А. В. - Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні (2014)
Качанова Л. С. - Определение эффективности систем производства высококачественных жидких органических удобрений на животноводческих предприятиях и их использование в растениеводстве (2014)
Кибенко В. А. - Формирование учетной политики и организация учета долгосрочных финансовых инвестиций (2014)
Колос З. В. - Ефективність використання виробничого потенціалу підприємств АПК (2014)
Кравченко Н. О. - Оцінка факторів ефективної реалізації потенціалу туристичної галузі Криму (2014)
Курило Л. І. - Інституційне забезпечення формування інтелектуального капіталу (2014)
Лузан О. Ю. - Інституційні засади формування ефективності і конкуренто-спроможності сільгосппідприємств (2014)
Лукіна Г. І. - "Відплив інтелекту" як основна проблема міжнародної міграції робочої сили (2014)
Мазуренко О. В. - Управління біологічними активами в галузі свинарства (2014)
Майданевич Ю. П. - Проблемы развития рынка молочной промышленности Украины, Сухаренко А. П. (2014)
Маргіта Н. О. - Напрями підвищення ефективності управління бюджетними видатками, Маргіта М. В. (2014)
Маркова С. В. - Формування потенціалу конкурентоспроможності підприємства - виробника продукції промислового призначення на внутрішньому та зовнішніх ринках, Жиденко В. В., Олійник О. М. (2014)
Павловський Д. В. - Особливості формування сировинної бази виробництва молокопродукції у Житомирській області (2014)
Плаксін О. А. - Особливості формування земельних відносин (2014)
Речка К. М. - Концепції інвестицій в історії економічної думки (2014)
Світовий О. М. - Економічна сутність та функції податку на додану вартість у зернопродуктовому підкомплексі України (2014)
Синяєва Л. В. - Напрями збільшення витрат на оплату праці в кризових умовах (2014)
Судомир С. М. - Проблеми виявлення потенціалу розвитку організації (2014)
Сурженко Н. В. - Організація виробництва винограду в Україні (2014)
Сурженко Н. В. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю, Агєєва І. В. (2014)
Терновський В. О. - Аналіз давальницьких операцій в аспекті розвитку переробних підприємств України (2014)
Трофимчук А. Б. - Організаційні аспекти розвитку ринку вторинної сировини (2014)
Трусова Н. В. - Фінансова складова ресурсного відтворення сільськогосподарських підприємств (2014)
Христенко Г. М. - Економічна ефективність зернового господарства та чинники її формування (2014)
Чирва О. Г. - Аналітична оцінка конкурентоспроможності економічної системи Причорноморського регіону (2014)
Чкан А. С. - Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві, Ганза І. В. (2014)
Шкуратов О. І. - Удосконалення системи організації лізингових операцій в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Шквиря Н. О. - Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Щебликіна І. О. - Управління ціновою політикою на сучасних підприємствах, Щебликіна З. В., Симонова К. С. (2014)
Карман С. В. - Подходы к определению категории экономического роста, Горбань Т. С. (2014)
Ковальова О. В. - Нормативно-правові рамки становлення інституту саморегулювання в аграрному секторі економіки України (2014)
Мельник О. П. - Сава Филимонович Манзій – вчений, людина, особистість (2013)
Акиншевич І. Ю. - Перерозподіл галактон'югатів у пренатальному органогенезі нирок щурів, що розвивалися під впливом еналапріла, Шаповалова О. Ю. (2013)
Алієва О. Г. - Вплив внутрішньоутробної антигенної дії на постнатальний розвиток центрального брижового лімфатичного вузла щурів, Сирцов В. К., Потоцька О. І., Зідрашко Г. А., Сидоров І. В. (2013)
Alitalo I. - History of nordic horses (2013)
Баженов Д. В. - Особливості морфологічної конституції м'язової оболонки стравоходу птахів, Петрова М. Б. (2013)
Баймишев Х. Б. - Венозный отток крови из пальцев крупного рогатого скота, Баймишев М. Х. (2013)
Барсукова В. В. - Особливості імунних структур тонкої кишки мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі (2013)
Белкин В. Ш. - Капилляризация миокарда памирского яка (POEPHAGUS GRUNNIENS), Хейман А., Астахов О. Б., Гуторов С. Л. (2013)
Богданович І. О. - Мінливість пропорцій скелетних елементів апарату наземної локомоції птахів (2013)
Борзяк Э. И. - Проблема длительного сохранения анатомических препаратов, Путалова И. Н. (2013)
Бородиня В. І. - Особливості росту і розвитку молочної залози телиць в пренатальному періоді онтогенезу, Клець А. Ю. (2013)
Брошко Є. О. - Структурні та біомеханічні особливості великого-мілкової кістки деяких наземних хребетних (2013)
Будник А. Ф. - Сравнительная характеристика структуры простаты детей грудного возраста и взрослых мужчин, Богатырёва О. Е., Пшукова Е. М. (2013)
Волошин Н. А. - Виготовлення анатомічних препаратів зі збереженням природного забарвлення та корозійних препаратів трубчастих органів з використанням модельних акрилових фарбників, Савельєв Н. А., Світлицький А. А., Гончарова Н. Г. (2013)
Габолева А. Р. - Сравнительная гистоморфология селезенки рыб, Кцоева И. И. (2013)
Gavrilin P. N. - Peculiarities of structural and functional organization of domestic bull’s lymph nodes parenchyma (BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.), Prokushenkova E. G., Masjuk D. N., Perepechaeva N. G. (2013)
Головацький А. С. - Розвиток і становлення топографії легеневих, непарної та півнепарної вен у зародків людини впродовж шстого тижня пренатальнорго онтогенезу, Гецко О. І., Росола Т. Ф., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Добрянська Е. С., Палапа В. Й. (2013)
Головко Н. П. - Узагальнення впливу професійної діяльності попередників-викладачів,професорів на навчання та професійну підготовку студентів факультету ветеринарної медицини (2013)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та гістохімічна характеристика спинномозкових вузлів свійського собаки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. (2013)
Григорьев В. С. - Количественное изменение клеточного состава в лимфатических узлах у свиней в раннем постнатальном онтогенезе (2013)
Гусова Б. Д. - Влияние биологически активных добавок на гематологические показатели радужной форели, при содержании в бетонных каналах, Агаева Т. И., Козырев С. Г., Уртаева А. А. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості топографії і будови імунних утворень проміжної зони залозистої частини шлунка курей віком від 120 до 300 діб (2013)
Енчу В. З. - Топография холинергических нервных сплетений в капсуле и связках скакательного сустава у крупного рогатого скота (2013)
Журенко О. В. - Структурні зміни в органах і тканинах морських свинок при введенні суспензії з самок сетарій, Кронглевський Є. В. (2013)
Зирук И. В. - Аспарагинаты в рационах подсвинков, Салаутин В. В., Чечоткина Е. О., Симонова М. П., Федотова О. В. (2013)
Ильющенкова М. А. - Лимфоидная ткань в простате мальчиков, Усович А. К. (2013)
Каранашева В. А. - Физическое развитие и массо-ростовые показатели школьников нальчика (2013)
Карпенко Е. А. - Гистоархитектоника костей свободной грудной конечности совы ушастой, Мельник О. П. (2013)
Карповський В. І. - Морфологічні показники крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи за умов згодовування наноаквахелатів біогенних металів, Криворучко Д. І., Карповський П. В. (2013)
Клименко О. М. - Вікові зміни параметрів органометрії зябрового апарату CAREASSIUS AURATUS GIBELIO BLOCH, Присяжнюк Н. М., Куновський Ю. В. (2013)
Ковальова І. М. - Особливості біомеханіки дихання рукокрилих (MAMMALIA, CHIROPTERA) під час польоту та в АНОП, Тараборкін Л. А. (2013)
Ковтун М. Ф. - Природа та назва новоописаних судин хвоста напівводяних гризунів, Закревська І. П. (2013)
Козак О. Ю. - Особливості будови яйцеклітин ссавців та риб, Мазуркевич Т. А. (2013)
Колич Н. Б. - Деякі аспекти патоморфології інфекційної анемії котів, Панкратьєва Я. (2013)
Коломоец Т. А. - Експресія глікополімерів із вуглеводною детермінантною галактози при розвитку шкіри у ембріонів людини, Мартинюк О. В., Шаповалова О. Ю. (2013)
Костюк А. В. - Клітинний склад часточок клоакальної сумки індиків (2013)
Костюк В. К. - Онтогенез лімфатичного русла шлунка свійського бика (2013)
Костюк В. К. - Порівняльна морфометрична характеристика лімфатичного русла серозної оболонки шлунка, Максименко О. М. (2013)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу качок (2013)
Криштофорова Б. В. - Динаміка щільності добових трубчастих кісткових органів і їх окремих ділянок у телят (2013)
Кувеньов А. О. - Сучасні уявлення про будову твердої оболонки головного мозку людини та тварин (2013)
Кузіна Н. С. - Особливості архітектоніки легеневих артерій у ягнят новонародженого періоду (2013)
Куліда М. А - Морфологічні зміни при хронічному гнійному запаленні середнього вуха у собак (2013)
Панченко А. И. - Основные направления гидрофикации мобильной техники, Волошина А. А., Обернихин Ю. П. (2013)
Лурье З. Я. - Об оценке насосных агрегатов с механическим и гидравлическим приводами для разрыва нефтяных пластов, Цехмистро Л. Н., Заяц Т. А. (2013)
Андренко П. М. - Синтез пасивних гасителів пульсацій тиску, ДмитрієнкоО. В. (2013)
Панченко А. И. - Математическая модель насосной станции с приводным двигателем, Волошина А. А., Панченко И. А. (2013)
Беликов А. С. - Теоретическое обоснование применения пневморезервуаров для герметизации трубопроводов и емкостей, Чаплыгин А. С., Голендер В. А., Капленко Г. Г. (2013)
Агуреев И. Е. - К вопросу математического описания процесса функционирования поршневых двигателей внутреннего сгорания, Малиованов М. В., Хмелев Р. Н. (2013)
Панченко А. И. - Методика проектирования элементов распределительных систем гидровращателей планетарного типа, Волошина А. А., Засядько А. И. (2013)
Беликов А. С. - Принятие оптимальных решений при минимизации потерь времени в пути следования к объектам ЧС, Шаломов В. А., Голендер В. А., Чаплыгин А. С., Шаранова Ю. Г. (2013)
Ломейко О. П. - Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах, Кулінченко В. Р., Каптановський В. Д. (2013)
Рогач Ю. П. - Контроль та діагностика стану операторів мобільної техніки (2013)
Юдовинський В. Б. - Моделювання технологічного процесу виготовлення деталей, Кюрчев С. В., Пеньов О. В. (2013)
Зуев А. А. - Современные аспекты имитационного моделирования (2013)
Рогач Ю. П. - Основні підходи до розробки системи управління на підприємствах АПК, Лущенков В. Л., Головін С. В. (2013)
Болтянська Н. І. - Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом, Мовчан С. І., Болтянський О. В. (2013)
Степанов Д. В. - Механізація розбирання дрібної риби (2013)
Зуєв О. О. - Спрощена метода логіко-імітаційного моделювання операцій технічного обслуговування мобільної техніки (2013)
Болтянська Н. І. - Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах , Болтянський О. В. (2013)
Кухаренко П. М. - Обґрунтування вимог до робочих органів посівних машин для енергозберігаючих технологій, Липка О. Ю. (2013)
Стефановский А. Б. - О влиянии температурных условий на расход топлива легковыми автомобилями (2013)
Янаков В. П. - Основні підходи до аналізу тристадійної моделі замісу тіста, Івженко О. В., Самек Я. В. (2013)
Лебедєв А. Ю. - Математичне моделювання течії робочої рідини в лабіритно-гвинтовому насосі, Мальцев Я. І. (2013)
Кюрчев С. В. - Результати дослідження раціональної величини швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі, Колодій О. С. (2013)
Стефановський О. Б. - Застосування магнітно-реологічних рідин в автомобільній техніці (2013)
Бойко О. В. - Ергономічні аспекти покращення процесу обрізування плодових дерев, Бойко В. С. (2013)
Мохнатко І. М. - Способи і засоби для очищення повітря від пилу в кабінах тракторів (2013)
Яцух О. В. - Охорона праці жінок (2013)
Яцух О. В. - Революційна технологія зберігання та транспортування плодів (2013)
Гранкіна О. В. - Оцінка надійності та безпечності системи "людина-машина-середовище" в аграрному виробництві, Гранкін С. Г. (2013)
Мілаєва І. І. - Особливості роторних двигунів (2013)
Сєра К. М. - Теоретичне обґрунтування режимів приводу вентилятора виноградного обприскувача (2013)
Комар А. С. - Визначення ризику відмов машинно-тракторного агрегату на підприємствах АПК (2013)
Мілаєва І. І. - Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні (2013)
Осада Т. Н. - Методологические аспекты повышения эффективности экономического управления охраной труда на предприятиях (2013)
Рогач Ю. П. - Особливості професійної захворюваності в АПК України в сучасних умовах, Комар А. С. (2013)
Камінський В. Ф. - Осушені торфовища – найперспективніші угіддя України для енергетичних культур, Ткачов О. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Енергетична оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур при зрошенні, Малярчук М. П., Найдьонова В. О., Малярчук А. С. (2013)
Ратошнюк В. І. - Проблеми екології земель сільськогосподарського призначення правобережного Полісся, Ратошнюк Т. М. (2013)
Гера О. М. - Особливості накопичення нітратного азоту просапними культурами на осушуваних органогенних ґрунтах (2013)
Хисамутдинов Н. Ш. - Влияние различных доз и способов применения наноструктурной водно-фосфоритной суспензии на урожайность и качество зеленой массы кукурузы, Яппаров И. А., Ткаченко Н. А. (2013)
Юла В .М. - Управління продукційними процесами пшениці за агробіологічним контролем розвитку елементів продуктивності, Олійник К. М. (2013)
Моторний В. А. - Формування елементів структури врожаю пшениці озимої залежно від строків сівби (2013)
Камінська В.В. - Формування урожайності і якості зерна ячменю ярого залежно від попередника та системи удобрення, Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2013)
Пелех Л. В. - Вплив удобрення та норм висіву на ріст і розвиток вівса в суміші з бобовими культурами в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Асанішвілі Н. М. - Ефективність елементів технології вирощування кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу (2013)
Дударчук І. С. - Вплив удобрення та строків сівби на фотосинтетичні показники сортів ріпаку озимого (2013)
Пиндус В. В. - Вплив елементів біологізації технології на якісні показники насіння сої (2013)
Кургак В. Г. - Раціональне використання природних кормових угідь України (2013)
Шаронова Н. Л. - Экспериментальная оценка эффективности применения нанопрепарата при выращивании огурцов в условиях защищенного грунта, Дегтярева И. А., Дегодюк С. Э. (2013)
Фурман В. А. - Застосування фунгіциду Танос 50 на овочевих культурах (2013)
Щербина О. З. - Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за масою насіння з рослини, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2013)
Голик С. І. - Формування ринку зерна (2013)
До 100-Річчя НМАУ ІМ. П. І. Чайковського (2013)
Привітання генерального директора Юнеско Ірини Бокової (Irina Bokova) (2013)
Привітання президента України Віктора Януковича (2013)
Привітання прем’єр-міністра України Миколи Азарова (2013)
Привітання голови Верховної Ради України Володимира Рибака (2013)
Привітання Володимира – Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви (2013)
Привітання директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Ганни Скрипник (2013)
Привітання ректора Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Ігоря Пилатюка (2013)
Привітання ректора Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової Олександра Сокола (2013)
Привітання ректора Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва Олексія Скрипника (2013)
Привітання ректора Харківської державної академії культури Володимира Шейка (2013)
Привітання ректора Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського Олександра Соколова (2013)
Привітання ректора Білоруської державної академії музики Катерини Дулової (2013)
Привітання ректора Казахського національного університету мистецтв Аймана Мусахаджиєва (2013)
Привітання директора Кам’янського державного історико-культурного заповідника Галини Таран (2013)
Привітання регіональної громадської організації "Українці Москви" (2013)
Привітання ректора Королівського університету (Queen’s University) у Кінгстоні (Канада) Даніеля Вульфа (Daniel Woolf) (2013)
Привітання директора музичного факультету (Schulich School of Music) університету Макгілла (McGill University) у Монреалі (Канада) Шона Фергусона (Sean Ferguson) (2013)
Рожок В. І. - Слово ректора (2013)
Вєркіна Т. Б. - Консерваторське братерство (2013)
Дулова К. М. - Зв’язки вищих музичних навчальних закладів Білорусі та України (2013)
Даннік К. - Виконавство і навчання гри на мідних духових у НМАУ ім. П. І. Чайковського (2013)
Золозова Т. В. - Володимир Горовиць (2013)
Жук Л. С. - Вітання з Канади, Жук І. С. (2013)
Станкевич Є. - Музичні контакти Києва з Краковом (2013)
Копиця М. Д. - Історія Академії у постатях її керівників (2013)
Малозьомова О. І. - Роль Антона Рубінштейна в реорганізації музичної освіти в Києві (2013)
Гусарчук Т. В. - Володимир Пухальський: феномен творчої особистості (2013)
Шамаєва К. І. - Фелікс Блюменфельд у Києві (2013)
Антонюк В. Г. - Педагогічний подвиг Миколи Кондратюка (2013)
Антонюк О. В. - Володимир Рожок – ректор Академії (2013)
Волосатих О. Ю. - Відомі "невідомі кияни" – Абрам і Матвій Гозенпуди (2013)
Москаленко В. Г. - Життєве credo професора Арсенія Котляревського (2013)
Мурзіна О. І. - Історія однієї долі: Надія Горюхіна (2013)
Омельченко Т. А. - Науково-педагогічна діяльність піаністки Жанни Хурсіної в Київській консерваторії 1970–1990-х років (2013)
Каравацька Л. І. - Майстер: життєвий і творчий шлях Льва Венедиктова (2013)
Чекан Ю. І. - Євген Станкович: три штрихи до портрета (2013)
Посвалюк В. Т. - Меценатство: минуле й сучасність, Волосатих О. Ю. (2013)
Наукове життя НМАУ Ім. П. І. Чайковсього Захисти на здобуття наукового ступеня (2013)
Прокопв В. М. - Посібник для виконавців усієї мідної групи (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / Валерий Посвалюк ; к 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2013)
Берегова О. М. - Сучасні методики формування і вдосконалення виконавського апарату трубача (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / Валерий Посвалюк ; к 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2013)
Бугаєва О. В. - Музичні миттєвості: штрихи до біографії митця (Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: за матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – К. : Дух і літера, 2011. – 376 с. ; DVD. Лунина А. Композитор – маленькая планета / Анна Лунина. – К. : Дух і літера, 2013. – 736 с. ; іл.) (2013)
Дьячкова О. А. - "Київ музичний напередодні відкриття Київської консерваторії. Сезон 1912–1913" (2013)
Лауреати ювілейного року Кафедра спеціального фортепіано № 1 Кафедра спеціального фортепіано № 2 (2013)
Андрущенко Т. І. - Сторічний ювілей Академії очима її вихованців, Крупина В. О. (2013)
Державні відзнаки (2013)
Відомості про авторів (2013)
Покажчик публікацій "Часопису…" За 2008–2013 Роки. №№ 1(1) – 4(21) (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до статей (2013)
Добрянський І. - Вплив радіаційного опромінення на напружено-деформований стан залізобетонної балкової конструкції, Іваник Є., Добрянська Л. (2013)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів для системи з трьома одиницями техніки, Говда О. (2013)
Бубняк Т. - Про розподіл меридіальних і кругових напружень на поверхні сфероїдального включення, Якимець В. (2013)
Шпак Л. - Варіаційно-моментний ітераційний процес у задачах теплопровідності пластин (2013)
Олійник Р. - Структура ґратки квазіфільтрів лівих конгруенцій на групі з одиницею (2013)
Добрянський І. - Дослідження впливу залишкових напружень поверхні стальної балки на пониження її довговічності в умовах лазерної обробки (2013)
Добрянський І. - Дослідження технічного стану будівельних конструкцій споруди складу добавок ВАТ "Миколаївцемент”, Барабаш В., Фамуляк Ю., Боднар Ю., Шмиг Р. (2013)
Бобало Т. - Міцність сталебетонних балок із комбінованим армуванням порівняно з розрахунком за ДБН в.2.6:2009 , Бліхарський З., Ільницький Б., Крамарчук А. (2013)
Мазурак А. - Технологія виготовлення багатошарових стін торкретуванням, Костирка Н., Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В., Калітовський В. (2013)
Мазурак А. - Дослідження сумісної роботи бетону і торкретобетону, Ковалик І., Михайлечко В. (2013)
Білозір В. - Визначення необхідної довжини анкерування фібри в бетоні, Височенко А. (2013)
Боднарчук Т. - Розрахунок залізобетонних балок із зовнішнім стрічковим армуванням на дію поперечних сил методом фермової аналогії, Нікіфоряк С. (2013)
Лопатка С. - Вплив вітрового навантаження на зміну напряму вітру з висотою, Михайлечко В. (2013)
Бурченя С. - Експериментально-теоретичні дослідження деформацій прогину сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом (2013)
Шмиг Р. - Обґрунтування доцільності застосування сталевого просічновитяжного листа як робочої арматури у залізобетонних балкових конструкціях, Добрянський І., Бурченя С., Нікіфоряк С. (2013)
Гарбариніна В. - Реалізація проектів модернізації житлово-комунальних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, Матвіїшин Є., Фабрика Ю. (2013)
Канафоцький Р. - Моделювання роботи розрізної плитної прогонової будови моста, Мурин А., Федячко К. (2013)
Ванік М. - Технічне обстеження основних несучих конструкцій перекриття і даху об’єкта реконструкції нежитлової будівлі, Воробець М., Гнатюк О. (2013)
Лапчук М. - Результати експериментальних досліджень окремо стоячих паль зі штучними основами за дії горизонтальних навантажень (2013)
Шевчук Г. - Металевий каркас із телескопічними колонами для швидкого спорудження житлових будинків (2013)
Бліхарський Я. - Ефективність додаткового армування позацентрово стиснутих залізобетонних колон, підсилених за дії експлуатаційного рівня навантаження, Хміль Р. (2013)
Степанюк А. - Традиції та нові тенденції проектування громадських центрів сільських поселень у сучасних умовах, Кюнцлі Р. (2013)
Савчак Н. - Подібності та відмінності формування архітектури в поселеннях і поза їх межами (на прикладі Прикарпаття) (2013)
Єгоров Ю. - Тенденції та закономірності формування просторової композиції історичних міст України (2013)
Мер’є О. - Архітектура дерев’яних гаївок Галичини першої чверті ХХ сторіччя (2013)
Сільник О. - Вплив неоекспресіонізму у творах Ееро Саарінена на роботи сучасних українських архітекторів (2013)
Габрель М. - Особливості розвитку історичного села в Україні, Черевко Н. (2013)
Юрик Я. - Відображення ідентичності в сучасній житловій архітектурі історичного міста (2013)
Фамуляк Я. - Особливість формування підприємств мотельних господарств в Україні, Качура Т. (2013)
Баранович А. - Тенденції вливу технологічних процесів на архітектурні вирішення рибницьких ферм (2013)
Волошенко О. - Витоки формування закладів громадського харчування (за літературними джерелами) (2013)
Задорожний Б. - Вплив художника А. Мухи на творчість сучасних митців-вітражистів (2013)
Вербицька У. - Особливості вітчизняного та закордонного досвіду проектування житлових будинків у сформованій щільній забудові історичного центру міста (2013)
Дида О. - Концептуальна модель підвищення архітектурної атрактивності міста (на прикладі м. Рогатина Івано-Франківської області) (2013)
Баб’як В. - Архітектурна складова у вирішенні проблеми соціалізації мігрантів (2013)
Топилко С. - Планувальна структура рільничих угідь містечок Галичини (2013)
Гнідець Р. - Вираження суті простору церковних будівель через зміст і форму його проявлення (2013)
Федячко К. - Аналіз вітчизняного досвіду формування комунікаційно-транспортних вузлів середніх та малих міст Львівської області (2013)
Козак Г. - Рекреаційні ресурси українського села як основа організації сільського туризму (2013)
Диба Ю. - Поховання архітекторів у Давній Русі у світлі українських легенд про будівничих (2013)
До 100-річчя років від дня народження Івана Васильовича Базарника (2013)
Андрію Васильовичу Мазураку – 50 років (2013)
Бухкало С. І. - Удосконалювання методів оцінки знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Гавриличенко И. Г. - Экспериментальные исследования теплогидродинамических процессов выпаривания при плёночном течении жидкости, Данилов Ю. Б. (2014)
Малеваный М. С. - Кінетичні особливості екологічної безпеки технології утилізації токсичних компонентів окиснювача ракетного палива, Аблеев А. Г. (2014)
Ільїна К. О. - Перспективи використання геотермальних ресурсів України, Денисова А. Є. (2014)
Боднарь И. А. - Анализ энергетической эффективности теплонасосных установок с использованием тепла грунтовых вод, Денисова А. Е., Бухкало С. И. (2014)
Ульєв Л. М. - Застосування методу табличного алгоритму "Каскад" i робота з сітковою діаграмою, Гарев А. О, Миронов А. Н. (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ, Ильченко М. В. (2014)
Козуля Т. В. - Оцінка екологічного стану регіонів України за методом компараторної ідентифікації, Білова М. О. (2014)
Шаронова Н. В. - Моделювання природно-техногенних систем та комплексна екологічна оцінка якості довкілля, Козуля М. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Побудова імітаційної моделі інтегрованої схеми ХТС із застосуванням ПЗ UniSim Design, Болдирев С. О., Гарев А. О., Миронов А. М. (2014)
Ємельянова Д. І. - Методично-інформаційне забезпечення комплексної еколого-економічної оцінки стану природно-техногенних об’єктів (2014)
Ульєв Л. М. - Проект пинч-реконструкции действующей установки стабилизации нефти, Кержакова М. О. (2014)
Руднева Л. Л. - Деякі можливості комплексної переробки рослинної сировини, Бухкало С. І. (2014)
Білоус О. В. - Вплив рослинних екстрактів на стабілізацію соняшникової олії до процесів окиснення, Демидов І. М. (2014)
Ольховская О. И. - Опыт организации производства, развития и эксплуатации объектов альтернативной энергетики в Швеции (2014)
Невмивака Д. В. - Определение адсорбции моноацилглицеролов на границе раздела фаз масло – вода, Демидов И. Н. (2014)
Любавіна О. О. - Дослідження факторів, що впливають на стійкість негазованої мінеральної води "Березівська", Михайленко В. Г., Півень О. М., Аксьонова О. Ф. (2014)
Добрунов Д. Є. - Вплив попередньої обробки безлушпинного ядра соняшника на ступінь вилучення олії, Перевалов Л. І., Півень О. Н. (2014)
Брагина Л. Л. - Особенности синтеза стеклопокрытий с легко- и самочищающейся поверхностью, Курякин Н. А, Соболь Ю. О., Капинос М. Н., Редина А. А. (2014)
Брагина Л. Л. - Композиционные покрытия для защиты деталей теплообменников мусоросжигательных установок, Ровенский О. И., Воронов Г. К., Губаренко А. М., Боровая В. В. (2014)
Брагина Л. Л. - Архитектурно-строительные стекла с низкоэмиссонными энергосберегающими покрытиями, Яицкий С. Н., Машкин В. В. (2014)
Миронова Г. И. - Определение водостойкости стеклофритт и защитных стеклоэмалевых покрытий для баков водонагревателей (2014)
Вознюк О. В. - Синтез та протипухлинна активність нових похідних 3-меркапто-2H-|1,2,4| тріазин-5-ону, Гаврилюк Д. Я., Демчук І. Л., Лесик Р. Б. (2014)
Добровольний О. О. - Дослідження сортів хмелю як вихідної сировини екстракту з підвищеним вмістом пренілових флавоноїдів, Шаламай А. С., Шматенко О. П., Проценко Л. В. (2014)
Андріанов К. В. - Дослідження жирних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha piperita L., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Демидяк О. Л. - Амінокислотний склад листків хризантеми низькорослої (2014)
Соколова Л. В. - Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей таурину, Грищук О. Л., Лозовий В. П., Бердей І. І. (2014)
Кучеренко Л. І. - Розробка оптимального складу і технології таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом прямого пресування, Хромильова О. В. (2014)
Ковальов В. В. - Розробка складу мазевої основи на підставі реологічних досліджень (2014)
Проскочило А. В. - Розробка технології твердих капсул із ліпофільним комплексом трави підмаренника справжнього, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В., Бреусова С. В. (2014)
Клименко Л. Ю. - Розробка підходів до валідації уф-спектрофотометричних методик кількісного визначення в судово-токсикологічному аналізі: лінійність та діапазон застосування, Петюнін Г. П. (2014)
Смалюх О. Г. - Стандартизація багатокомпонентного рослинного лікарського засобу, Сур С. В. (2014)
Рев’яцький І. Ю. - Інформатизація фармацевтичної та медичної допомоги інфузійної терапії для дітей з уродженими вадами серця, Авраменко І. Ю., Ковальський Р. Я. (2014)
Шостак Т. А. - Маркетинговий аналіз асортименту лікарських препаратів на рослинній основі для лікування дерматологічних захворювань, що сприяють загоєнню ранових процесів у другій та третій фазах, Калинюк Т. Г. (2014)
Онишків О. І. - Огляд ринку лікарських засобів для лікування геморою (2014)
Глущенко О. М. - Аналіз фармацевтичного ринку протиалергічних лікарських засобів в Україні (2014)
Качерай Ю. В. - Аналіз стану екстемпорального виготовлення лікарських засобів для дітей (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення терапевтичної дії асоційованих інактивованих клітин грибів Candida Albicans та Candida Tropicalis, Філімонова Н. І., Стрельников Л. С. (2014)
Заморський І. І. - Вплив статинів на функціональний стан нирок щурів та вміст прозапальних цитокінів у плазмі крові при токсичній формі гострої ниркової недостатності, Геруш О. В., Зеленюк В. Г. (2014)
Степанова К. О. - Вивчення нешкідливості нових песаріїв "Клімедекс" (2014)
Вадзюк Ю. С. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на дифузний токсичний зоб (2014)
Мусоєв С. М. - Судова фармація: аналіз масштабів і тенденцій наркозалежності в республіці таджикистан (2014)
Гудзь Н. І. - Особливості розробки тестових завдань із дисципліни "Загальна фармакокінетика", Калинюк Т. Г., Корецька А. М. (2014)
Огарь С. В. - Фармацевтична хімія, її роль у підготовці фахівців фармації, Леонова С. Г. (2014)
Кайдалова А. В. - Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні, Посилкіна О. В. (2014)
Полова Ж. М. - Нормативні аспекти ветеринарної фармації (2014)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Марценюк В. П., Белей С. Я., Грошовий Т. А. (2014)
До ювілею видатного технолога, педагога та науковця Тимофія Григоровича Калинюка (2014)
Бейлах О. Д. - Особливості розвитку дизайнерської практики у промисловому дизайні періоду 1970-80-их років ХХ століття (2012)
Гавшина О. В. - Стиль "гламур". Формообразование в стиле "гламур", Мироненко В. П. (2012)
Гнецько З. І. - Інтеграція природи та дизайну в дитячих дошкільних закладах (2012)
Dmytryuk S. - Peculiarities of art and design higher education in Great Britain (2012)
Звенігородська Ю. В. - Март Стам як засновник вищої художньо-промислової освіти у Берліні (2012)
Кохан Н. М. - Протоленд-арт как средство гармонизации окружающей среды. Древние времена и современность (2012)
Крайняя Ю. В. - Военный дизайн и элементы графического дизайна в оформлении боевой техники, Кулишов М. В., Максимова-Кулишова Е. Н. (2012)
Максимова-Кулішова О. М. - Формування інтер’єрного простору засобами інтеграції зимового саду, Урбановська Н. В. (2012)
Олексієнко А. М. - Трансформація народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Пантус Н. М. - Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку, Козелець Т.І. (2012)
Петрук Т.В. - Стиль панк-рок. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В.П. (2012)
Питель І. В. - Календар в інтер’єрі (2012)
Рай Л. П. - Гумор – ефективний засіб впливу в рекламі, Білик А. А. (2012)
Свириденко С. С. - Цыганский народный костюм. Исторические предпосылки и современное состояние, Мироненко В. П. (2012)
Снісар Н. О. - Художньо-естетичне виховання засобами мистецтва як фактор духовного розвитку студентів-дизайнерів (2012)
Старкова Г. В. - Віртуальні розваги як предмет історико-культурних рефлексій. В пошуках відправної точки (2012)
Юрик Я. М. - Твори фотографіки в міському середовищі (2012)
Гончаренко А. - Образи героїв художньої літератури в міській скульптурі України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Гавриил Петрович Храповицкий) (2012)
Кадурина А. О. - Мир символики произведения "Алиса в стране чудес" в литературе и архитектурной среде, Гринченко Е. Ю. (2012)
Мазова Е. В. - Художественное пространство станковых произведений А. Тышлера как воплощение театрализванной модели мира (2012)
Немцова В. С. - Станковая живопись Ирины Погореловой (2012)
Прилипченко Н. С. - Орнаментація художніх текстильних виробів народними майстрами Харківської губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2012)
Cич М. О. - Основні тенденції в парковій скульптурі XVIII-XIX ст. (2012)
Таран И. В. - Художественные аспекты создания образа Петра Столяренко (2012)
Хоменко К. О. - Два портрети Борисівського майстра П. І. Ігнатьєва (2012)
Александрова О. А. - Вокально-хоровое творчество Г. В. Свиридова в аспекте современной музыковедческой етодологи (2012)
Билык Е. Н. - Вокальная подготовка иностранных студентов направления "театральное искусство" как составляющая их социокультурной адаптации, Ерошенко Е. В. (2012)
Дубільєр І. Й. - Творчість Олександра Рудянського (до питання втілення дитячої тематики в інструментальному концерті композитора) (2012)
Інюточкіна Н. В. - Діапазон діяльності концертмейстера вокально-фортепіанного дуету (2012)
Кікоть А. А. - Мистецтво костюма і естетичний ідеал (2012)
Коновалова И. Ю. - "Бергамасская сюита" К. Дебюсси как отражение стилевой индивидуальности композитора (2012)
Куприяненко Э. Б. - Композиционная фактурака к компонент и главный "опознавательный знак" камерно-инструментального жанра (2012)
Насонова К. Ю. - Роль мультиплікацій них фільмів у процесі соціальної адаптації та формуванні світоглядних орієнтирів (2012)
Семикозов А. А. - Мандолина и инструменты ее семейства в западноевропейском музыкальном искусстве XIV – середины XVII ст. (2012)
Слюсаренко Т. О. - Ансамблеве бандурне виконавство Західної України другої половини ХХ – поч. ХХI століття: особливості буття та розмаїття форм (2012)
Ульянова В. С. - Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми розвитку музично-творчих здібностей підлітків (2012)
Цыцырев В.Н. - Фестивали русского народного творчества как сос тавляющая современной художественной культуры Харькова (2012)
Чень Жуньсюань. - Мировоззренческие и стилевые основы импрессионизма в фортепианной музыке Китаяї (2012)
Червинская Н.В. - Стилематика генделевского письма в полифонии И. Брамса (2012)
Шмідт А.А. - Духовный жанр в творчестве С. Рахманинова: особенности трактовки (2012)
Новак В. П. - С. Ф. Манзій – вчений, педагог, організатор (2013)
Лемещенко В. В. - Динаміка корелятивних взаємозв'язків структурних компонентів печінки і магістральних вен у телят новонародженого періоду (2013)
Мазуркевич А. Й. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на морфологічні зміни печінки щурів при експериментальному хронічному токсичному гепатиті, Золтан Н. І., Сердюков Я. К., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 25–120 діб (2013)
Майструк М. І. - Перерозподіл рецепторів лектину сочевиці в органогенезі підшлункової залози у типово і атипово імплантованих зародків людини (2013)
Мароунек M. - Ферментаційні спектри у сліпій кишці дорослих домашніх кролів і диких зайців, Міста Д., Волєк З., Савка О. Г., Калачнюк Л. Г., Калачнюк Г. І. (2013)
Мельник В. В. - Топографія та морфологія селезінки гусей (2013)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба звичайного канюка (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологічні особливості тазостегнового суглоба деяких представників родини ібісових, Друзь Н. В. (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників роду лебедів genus cygnus, Нікітов В. П. (2013)
Miteva R. - Prostate-specific antigen in human and canine semen - a comparative study, Antonov A. (2013)
Нехайчук О. В. - Особливості структури ниркової миски у добових ягнят (2013)
Новак В. П. - Екстра- та інтраорганна іннервація капсули колінного суглоба, Бевз О. С. (2013)
Петровський О. Є. - Будова внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої кишки у ссавців та її морфологічні особливості, Дець О. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Зміни морфології та біохімії клітин кісткового мозку під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Шаймарданова Л. Р., Рудик О. С. (2013)
Провалова О. П. - Гістологічні зміни тканин матки у самок дрібних м'ясоїдних із патологією репродуктивної системи мікоплазмової етіології (2013)
Прокушенкова О. Г. - Морфологічні особливості легень поросят неонатального періоду (2013)
Путалова И. Н. - Морфофункциональные преобразования брыжеечных лимфатических узлов и печени в условиях воздействия высоких доз натрия селенита, Зайко О. А., Синдирева А. В., Конвай В. Д. (2013)
Пшукова Е. М. - Влияние профессиональной деятельности матери на антропометрические показатели новорожденного ребёнка, Будник А. Ф. (2013)
Ratiani L. R. - The investigation of erithrocytes spherulation in reproductive and menopausal women, Dgebuadze M. A., Intskirveli N. A., Ormotsadze G. L., Sanikidze T. V. (2013)
Рудик С. К. - Богоявленська школа практичного землеробства (1790-1797), Глухий О. Б. (2013)
Рудик С. К. - Ставлення О. І. Кандиби (О. Олеся) до революційних подій 1905 та 1917-1919 років, Молдован О. Г. (2013)
Рудик С. К. - Развитие подъязычного аппарата у млекопитающих, Стегней Н. М. (2013)
Рудик С. К. - Тваринництво та лікувальна справа в добу гетьманщини, Юрченко В. В. (2013)
Рудик С. К. - Ветеринар В. Королів – перший комісар шевченківської могили, Ярошинська В. В. (2013)
Рябуха В. А. - Клинико-морфологические возможности применения биологически активных точек в свиноводстве, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Рябуха В. А. - Морфология биологически активных точек крупного рогатого скота и их стимуляция перед осеменением, Миллер Т. В., Остякова М. Е. (2013)
Семченко В. В. - Гистогенез в аспекте онтогенетического развития организма, Тельцов Л. П., Хонин Г. А., Степанов С. С., Максимовская А. А., Мелешков С. Ф., Шведов С. И. (2013)
Sivrev D. P. - Using of P40 technique for brain sheet plastination, Hamza S. R., Dimitrov N. D., Georgieva A. I. (2013)
Складнева Е. Ю. - Топография и морфометрические показатели регионарных лимфатических узлов мочевого пузыря собак, Чумаков В. Ю. (2013)
Стегней Ж. Г. - Вікові зміни морфометричних показників тимуса каченят (2013)
Степанова И. П. - Влияние больших доз ионизирующей радиации на развитие и строение зрительного нерва (2013)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка дії важких металів на морфологічні структури органів поросят (2013)
Ткачук С. А. - Біомеханічні критерії видової належності м’яса великої рогатої худоби залежно від віку (2013)
Хамза С. Р. - Грелин-позитивные клетки в организме крыс, Вилкова И. В., Сиврев Д. П., Димитров Н. Д. (2013)
Хибхенов Л. В. - Сравнительно-анатомические и морфометрические показатели половых органов самок домашних яков, коз и овец породы буубэй, Алдарова Е. Ю. (2013)
Хомич В. Т. - Морфологія стравохідного мигдалика качок віком від 25 до 120 діб, Усенко С. І. (2013)
Хонин Г. А. - Научная морфологическая школа профессора Ю. Ф. Юдичева, Семченко В. В., Таскаев И. И., Шведов С. И. (2013)
Чайковський Ю. Б. - Вплив малих доз сулеми на нервову та імунну системи, Літус В. І., Сокуренко Л. М., Шамало С. М., Шобат Л. Б. (2013)
Черкасов В. Г. - Історія бальзамування, Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2013)
Шарандак В. І. - Особливості виготовлення натуральних еластичних анатомічних препаратів серця, Хащина Г. Ю. (2013)
Шатковська О. В. - Формування гіпотарзуса в ембріогенезі птахів різних адаптивних груп (2013)
Юркова Е. А. - Экспериментальная блокада желудочного сплетения при оперативных вмешательствах на желудке (2013)
Яценко І. В. - Аналіз впливу наноаквахелату срібла на живу масу курчат-бройлерів у ході їх відгодівлі, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Савченко Б. М. - Механізми фізико-хімічних перетворень в сумішах поліефірів (2014)
Резанова Н. М. - Вплив добавок метилкремнезему на мікро- та макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/полівініловий спирт, Цебренко М. В., Мельник І. А., Коршун А. В. (2014)
Качан Р. В. - Антисептика рук, Андреєва О. А., Строкань А. П. (2014)
Здоренко В. Г. - Підвищення ефективності роботи механізму накатування полотна круглов`язальних машин, Олійник О. Ю., Піпа Б. Ф. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського