Месхидзе Д. - Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" (2012)
Папаяні І. - Наративний підхід у вивченні релігійної ідентичності (2012)
Кравчук М. - Релігія як чинник само ідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса (2012)
Бондарчук Л. - Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур (2012)
Більченко Є. - Перші симптоми "смерті історії" в культурі Заходу: етика та естетика руху хіпі (2012)
Зражевська Н. - Культура і субкультура: стосунки взаємозалежності (2012)
Колос Д. - Український кінематограф ХХІ століття: постмодерністський прорив (2012)
Карповець М. - Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача (2012)
Сухина И. - Культура информационного типа: контуры философской концептуализации (2012)
Kancik E. - Politics and network society (2012)
Косюк О. - Публіцистика й публіцистичність як дискурс та інтеркурс у царинах культури і масової комунікації (2012)
Шевчук К. - Матеріальне/імматеріальне буття творів електронного мистецтва (2012)
Чабак Л. - Проблеми сприйняття творів мистецтва в інформаційному суспільстві (2012)
Єфімова А. - Практики "публічного мистецтва" та їх відображення в Інтернет-просторі (2012)
Нікітіна І. - Вплив звукових рядків на відвідувача музею (2012)
Каспарі О. - Художній пантеїзм у творчості Василя Кікіньова (2012)
Левицька В. - Проблема позашкільного художнього виховання учнів у культурологічних наукових дослідженнях (2012)
Шевчук О. - Соціокультурний феномен кордону, його види і способи подолання (2012)
Ємець Т. - Внесок Київської старої громади в українське націєтворення (2012)
Сорочук Л. - Культурно-просвітницькі ідеї Кирило-Мефодіївського товариства (2012)
Янковська Ж. - Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції (2012)
Мікула О. - Гумористичні колядки у дослідженні Олени Пчілки (на основі розвідки "Украинские колядки. Текст волынский") (2012)
Шевчук Д. - Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології (2012)
Вербець В. - Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді (2012)
Морозов С. - Філософські засади нової парадигми освіти (2012)
Нестеренко В. - Культурний центр у системі культури: до методології дослідження, Зайцев М. (2012)
Островерхова Н. М. - Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи (2014)
Тесленко В. В. - Самоосвіта старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Волощук І. С. - Інтелект та інші складові психіки людини (2014)
Петрович О. Б. - Особливості розвитку літературної обдарованості старшокласників (2014)
Федорова Н. Ф. - Виховання особистості та процес її формування у сім’ї, Соколовська Н. Б., Баранова М. А. (2014)
Олійник С. С. - Розкриття креативного потенціалу учнів на уроках фізики через призму естетичного виховання (2014)
Веселка Ю. Б. - Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів (2014)
Коробко Т. Ю. - Особистісний супровід дитини для розкриття математичних здібностей, Куриленко Н. Я. (2014)
Луценко Л. В. - Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку, Педько І. В. (2014)
Камишин В. В. - Рекомендації та алгоритми управління навчальним процесом з урахуванням основних домінант та рівнів домагань студентів (2014)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "локус контроль" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Лук’янчук Н. В. - Тренінг комунікативності обдарованих старшокласників (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей (2014)
Шевенко А. М. - У чому криється феномен обдарованої дитини? (2014)
Прашко О. В. - Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості (2014)
Інформація (2014)
Абрамович Г. М. - Педагогічне значення співпраці з сім’ями у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2008)
Адамський В. Р. - Факультет соціального виховання Кам’янець-Подільського інституту народної освіти: структура, завдання, організація навчального процесу (2008)
Барнич О. В. - Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів (2008)
Бекірова Л. Е. - Анализ категориального аппарата профессиональной готовности будущего учителя начальных классов к применению интерактивных технологий обучения (2008)
Берека В. Є. - Погляд М.М.Дарманського на сутність принципів менеджменту в освіті та їх трансформація на магістерську підготовку майбутніх управлінців (2008)
Бєжанова Н. Л. - Спецкурс "Формування оцінювальних умінь у молодших школярів” як аспект підготовки вчителя в післядипломній освіті (2008)
Блажевич О. І. - Топоніміка як важливий чинник у формуванні в студентської та учнівської молоді любові до історії та культури рідного краю (на прикладі вивчення топонімів і мікротопонімів села Баглайки Красилівського району Хмельницької області) (2008)
Блажевич Ю. І. - Використання в курсі "Релігієзнавство” матеріалів регіональної історії з теми "Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз релігійної ситуації в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. та в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.)” (2008)
Вавринчук М. П. - Школознавство: галузь педагогічної науки (2008)
Воротняк Л. І. - Особливості педагогічної технології формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах (2008)
Гайдамашко І. А. - Подолання агресії як актуальна соціально-педагогічна проблема (2008)
Галус О. М. - Концептуальне підґрунтя управління процесом адаптації особистості в умовах реформування вищої школи (2008)
Гамрецька Г. С. - Проблеми соціогуманітарної освіти майбутніх учителів початкової школи як викладачів курсу "Я і суспільство” (2008)
Горелікова Т. Г. - Алгоритм розвитку організаційної культури керівника вищого медичного навчального закладу І-ІІ р.а. (2008)
Гуцал Л. А. - Шкільна природнича освіта у нормативних документах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2008)
Дарманська І. М. - Управлінський аспект правової підготовки майбутніх учителів (2008)
Денищик О. І. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів (2008)
Дорош Г. О. - Сприймання художньої правди через гуманістичну спрямованість літературного твору (за романом В.Барки "Жовтий князь”) (2008)
Заредінова Е. Р. - Виховний та крос-культурний аспект формування морально-ціннісних взаємин у кримськотатарській сім’ї (2008)
Кірсанова О. В. - Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косівської кераміки (2008)
Кузь Ю. М. - Аналіз теорії та практики правової підготовки майбутніх офіцерів (на прикладі Національної академії Державної прикордонної служби України) (2008)
Кулик О. Є. - Фактори ефективної організації процесу творчої самореалізації майбутніх інженерів (2008)
Кустовська І. М. - Формування професійно значущих умінь та навичок як основна складова процесу підготовки майбутніх економістів (2008)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності у структурі методичної компетентності майбутнього вчителя української мови, Грибан Г. В. (2008)
Левчик І. Ю. - Умови забезпечення успішності у навчанні студентів з боку особистісно орієнтованого підходу: американський досвід (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дошкілля України: полікультурний простір етнопедагогічної освіти дітей (2008)
Марцинюк В. Г. - Навчальні технології підготовки майбутніх менеджерів у ВНЗ США (2008)
Мафтин Л. В. - Сучасні підходи до проблеми українознавства (2008)
Машкіна Л. А. - Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до роботи з сім’єю (2008)
Мергут О. О. - Основні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів до застосування різновидів друкованої реклами в процесі формування позитивного іміджу організації (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми формування комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (2008)
Онофрійчук Л. О. - Підготовка фахівців дошкільної освіти: історичний аспект (2008)
Пісоцька Л. С. - Організація системи маркетингу навчально-виховних послуг ДНЗ та управління нею (2008)
Поляновська О. Р. - Позакласна виховна робота як один із шляхів профілактики правопорушень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2008)
Пунда К. В. - Інновації – один із перспективних шляхів якісної освіти (2008)
Роговець О. В. - Громадянська культура як складова етнокультури особистості (2008)
Савіцька Г. І. - Підготовка студентів до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (2008)
Северіна Т. М. - Формування готовності майбутніх педагогів до особистісного та професійного самовдосконалення (2008)
Семчакевич С. Л. - Особливості оцінювання школярів на уроках музики (2008)
Соловей М. В. - Регіональний аспект краєзнавчо-пошукової роботи учнів загальноосвітніх шкіл у другій половині ХХ століття (2008)
Сухович Г. А. - Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (2008)
Табере В. М. - Засади розвитку іншомовної компетентності як чинника підвищення якості професійної підготовки лікарів (2008)
Ткачук Г. О. - Знання рідної мови – основа гуманітаризації освітнього процесу у вищих педагогічних закладах (2008)
Швець Т. В. - Використання методу проектів на заняттях з української літератури (2008)
Шквир О. Л. - Професіограма менеджера освіти (2008)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання старшокласників у процесі вивчення географічних курсів (2008)
Машіка В. Ю. - Оцінка ефективності біолазеротерапії у дітей, хворих на персистуючу бронхіальну астму середньо-тяжкого перебігу, за клініко-функціональними та імунологічними показниками (2013)
Білак В. М. - Стан реактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, під впливом лікування методом спелеотерапії, Чонка Я. В., Білак І. Д. (2013)
Троцький Г. М. - Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього віку з перинатальним контактом із ВІЛ (2013)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників метаболічної активності ефекторних клітин (нейтрофілів, еозинофілів) у верифікації бронхіальної астми фізичної напруги в дітей, Бєлашова О. В., Марусик У. І., Григола О. Г. (2013)
Маляр В. В. - Особливості адаптаційних процесів у немовлят, народжених матерями у разі ідіопатичного багато- і маловоддя (2013)
Іванова Л. А. - Ефективність лікування загострення бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку з урахуванням генетичних маркерів (2013)
Корчинська О. О. - Материнські та перинатальні наслідки, повязані з кесаревим розтином: порівняльний аналіз із досвідом колег зі Словаччини, Гульпе К. Ю. (2013)
Юрцева А. П. - Сучасні підходи до діагностики харчової алергії у дітей та основні принципи дієтотерапії, Фофанова О. В., Лотовська Т. В. (2013)
Horlenko O. M. - Disbiotical changes in the children with diarrea syndrom, Hema N. M., Dubinina U. G., Polyak M. A., Halay B. M. (2013)
Cмоланка І. Ю. - Верукозна та атрофічно пігментна форма червоного плескатого лищаю: клінічний випадок лінійної форми захворювання (клінічний випадок), Руснак Д. І. (2013)
Сочка Н. В. - Дисфункція ендотелію у дітей з артеріальною гіпертензією (2013)
Мотрюк В. Б. - Застосування нейровізуалізації для діагностики вегетативних дисфункцій у дітей та корекція порушень мозкового кровоплину (2013)
Клітинська О. В. - Особливості організації надання кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям Закарпаття (2013)
Мочалов Ю. Ю. - Порівняльна характеристика результатів застосування еластопротекторів різного типу в дитячій щелепного-лицевій хірургії (2013)
Майданник В. Г. - Аускультація органів дихання з точки зору біоакустики та цифрових технологій, Ємчинська Є. О., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. (2013)
Богадельніков І. В. - Освіченість або інтелігентність (2013)
До відома авторів (2013)
Савельєва М. - "Рецепція ідей" як неможливість збереження особистісної творчої ідентичності (2013)
Метельова Т. - Полівалентність само ідентифікації у добу глобалізації (2013)
Павлов В. - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности (2013)
Бернюков А. - Велика онтологічна одісея ХХ століття (на прикладі онтологічних проектів Е. Гусерля, М. Хайдегера, М. Гартмана та К. Попера) (2013)
Борканюк А. - Національна ідентичність як одна з ключових категорій полікультурної освіти (2013)
Вишинський С. - Европейський проект: між традицією та(після)модерном (2013)
Гордієнко Д. - Античний спадок як чинник європейської ідентичності України (2013)
Гончаренко Е. - Лабиринты ускользающей идентификации (2013)
Загребельний І. - "Християнська ідентичність" як наслідок деесенціалізації релігії (2013)
Висоцький А. - Антропологічне, соціологічне, політологічне та комунікаційне розуміння поняття "зіткнення культур" (2013)
Фокшей Д. - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі (2013)
Могдальова І. - Феномен Чужого у філософії Е. Гусерля, Фесенко А. (2013)
Носова Г. - Концептуалізація національної, етнічної, культурної ідентичностей в історичному вимірі. Криза ідентичності за умов глобалізації (2013)
Білик Г. - Стратегії конструювання ідентичності для Іншого (2013)
Олещенко М. - Проблема культурної ідентичності особистості в добу симулякрів (2013)
Kazmierczak A. - Kim jestem? Proba okreslenia tozsamosc człowieka wspołczesnego (2013)
Унгурян І. - Трансформація духовності людини в процесі сучасної культурної ідентифікації, Цинтила О. (2013)
Шевченко О. - Феномен крос культурної ідентичності в інформаційному суспільстві (2013)
Kancik E. - Identity creation on the Internet, that is, the virtual identity of a modern man (2013)
Логвінов А. - Самоідентифікація етнічних груп в етнонаціональних конфліктах, Чальцева О. (2013)
Чижова Н. - Місце і роль комунікації в культурному діалозі (2013)
Остринська Л. - Людина vs. Природа: діалог чи протистояння?, Цинтила О. (2013)
Чернишова Т. - Транскультурна модель розвитку сучасної культури в умовах глобалізації як нове осмислення проблеми співвідношення уніфікації та відмінностей (2013)
Чайковский Я. - Мультикультурализм: между научным осмыслением и практическим воплощением, Швец О. (2013)
Гордієнко Н. - Феномен глобального міста: проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі, Юріна І. (2013)
Радзік Р. - Українці серед націй Центрально-Східної Європи (чинники націє творчих процесів) (2013)
Нагорняк Т. - Поєднання регіональної і національної ідентичності українців у процесі національного брендингу (2013)
Лучак А.-М. - Контркультура як альтернативна модель ціннісних орієнтацій для сучасного споживацького суспільства (2013)
Чечотка А. - Порубіжна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Gordeeva Y. - Cluj-Napoca and Lviv: power and urban space in the second half of the 20th century (2013)
Ясінський М. - Каузальні та епохальні прообрази часу (2013)
Wasiuta O. - Kształtowanie identyfikacji etniczno-kulturowej i wielokulturowej mniejszosci ukrainskiej w Polsce (2013)
Гузенина С. - К проблемам теоретико-методологического анализа феномена образа Родины (2013)
Халюк Л. - Концепт "малої вітчизни" в усній прозі українців-переселенців Польщі (2013)
Сфімова А. - Мистецькі практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ ст. як чинник формування ідентичності міст (2013)
Кобрин М. - Вплив літургійної реформи ІІ Ватиканського собору на культово-обрядові практики Української греко-католицької церкви (2013)
Голопич І. - Види соціокультурної ідентичності (2013)
Палій К. - Коли ідентичність не значить ідентифікація: чужі серед своїх (2013)
Соколовська Г. - Культурно-религиозная идентичность немцев юга Украины в ХІХ веке (2013)
Карабін О. - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців в трансформаційний період (2013)
Olszanecka N. - Swiadomosc narodowa ukrainskich zydow (2013)
Семусєва Д. - Проблеми національної ідентичності кримських татар та їх інтеграція в українське суспільство (2013)
Studenna-Skrukwa M. - Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia (2013)
Пак О. - Проблеми ісламської ідентичності в Україні (2013)
Адамський В. Р. - Становлення Кам’янець-Подільського університету: візія сучасників (2008)
Артюшина М. В. - Особистісна готовність студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності (2008)
Барановська В.М. - Проблеми впровадження нових інформаційних технологій в педагогічних закладах освіти (2008)
Берека В. Є. - Формування професійної компетентності майбутнього менеджера освіти (2008)
Біницька К. М. - Гуманістичне виховання на уроках музики засобами народної педагогіки та фольклору (2008)
Біницька О. П. - Проблема формування економічних знань населення в умовах ринкової економіки (2008)
Галус О. М. - Організаційно-педагогічна діяльність ВНЗ з адаптації майбутніх учителів: управлінський аспект (2008)
Гандабура О. В. - Теоретичний аналіз поняття професійного саморозвитку майбутніх учителів (2008)
Горбатюк Р. М. - Педагогічна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у контексті системного підходу (2008)
Гуцал Л. А. - Проблема періодизації розвитку шкільної природничої освіти (2008)
Дарманська І. М. - Функції державних службовців сфери управління освітою (1991-2008 рр.) (2008)
Денищик О.І. - Студентське самоврядування – важлива педагогічна умова формування моральної культури майбутніх фахівців у галузі права (2008)
Загіка О. О. - Особливості формування технологічної культури педагога в умовах інноваційного розвитку професійно-технічної освіти (2008)
Зданевич Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до використання творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку (2008)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні (2008)
Корнієнко В. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення професіоналізму викладачів вищих навчальних закладів СБ України, Артюшин Г. М. (2008)
Лепікаш Н. Г. - Аналіз структури практичної підготовки майбутніх менеджерів в економіці в умовах ступеневої освіти (2008)
Лєпіхова Н. В. - Розвиток професійної компетентності керівників шкіл засобами проектування (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дитинство в Україні: стратегії й тактика поступу у майбутнє (2008)
Машкіна Л. А. - Використання технології контекстного навчання в процесі професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти (2008)
Михаськова М. А. - Методична підготовка майбутніх учителів музики в процесі вивчення курсу "Музична педагогіка” (2008)
Морозова О. О. - Обґрунтування актуальності формування музично-педагогічної спрямованості учителів музики (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми використання ідей школи гуманістичного виховання в процесі становлення особистості вчителя (2008)
Онуфрійчук Л. П. - Необхідність формування ноосферного світогляду молоді, Онуфрійчук А. М. (2008)
Панькова Н. В. - Взаємодія вчителя початкових класів і батьків у вихованні підростаючого покоління (2008)
Пірошенко С. Ю. - Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури (2008)
Пісоцька Л. С. - Розвиток управління дошкільною освітою в Україні у 70-80 рр. ХХ ст (2008)
Поляновська О. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчально-виховної роботи з дітьми-сиротами в закладах інтернатного типу (2008)
Римар Р. С. - Хорова діяльність дитячо-юнацьких колективів Хмельниччини в період незалежності України (2008)
Романишина Л. М. - Профільна школа в системі неперервної професійної підготовки фахівців з прикладної математики, Кучерук О. Я. (2008)
Савіцька Г. І. - Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки студентів (на прикладі курсу "Основи корекційної педагогіки”) (2008)
Самойленко О. М. - Сучасні підходи до оцінки і перспектив розвитку дистанційної освіти (2008)
Соловей М. В. - Навчальні екскурсії у загальноосвітніх школах України у 20-х роках ХХ століття (2008)
Сусліна І. В. - Обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарного циклу в умовах ступеневої освіти регіональних педагогічних навчальних закладів (2008)
Суховірський О. В. - Вимоги до інтерфейсу прикладних програмних засобів для початкової школи (2008)
Тімашева Т. М. - Проблеми формування самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2008)
Удіна О. М. - Діагностика самостійності у дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) (2008)
Федорчук О. С. - Формування аксіологічного компоненту інформатичної компетентності при підготовці майбутніх правознавців (2008)
Філінюк В. А. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з абетковим матеріалом на уроках навчання грамоти (2008)
Фольваркова-Плахтій В. І. - Сучасне дитинство і засоби масової інформації (2008)
Хоптяна О. В. - Ігрова діяльність як засіб підвищення ефективності правового виховання учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів (2008)
Шоробура І. М. - Дидактична концепція В.О.Сухомлинського та її використання в школах України (2008)
Ящук І. П. - Напрями підготовки та вимоги до вчителя у 20-ті роки ХХ століття (2008)
Наєнко М. - Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? (2014)
Просалова В. - Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків (2014)
Пастух Т. - Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві (2014)
Турган О. - Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків (2014)
Бернадська Н. - Естетичний критерій аналізу літературного твору: від неокласиків до сьогодення (2014)
Сінченко О. - Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми (2014)
Николенко О. - Крестный путь Николая Зерова на Соловки (2014)
Поліщук Я. - Славістичні амбіції Михайла Драй-Хмари (2014)
Кузьменко В. - Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим (2014)
Поліщук В. - Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків (2014)
Нарівська В. - "Персональна історія" Віктора Петрова, або не шостий у гроні (2014)
Александрова Г. - Компаративні студії Павла Филиповича: поза межами часу і нації (2014)
Бросаліна О. - Ігор Качуровський, сьомий неокласик: літературна спадкоємність у дзеркалі біографії (2014)
Демська-Будзуляк Л. - Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи (2014)
Пухонська О. - Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського (2014)
Вірченко Т. - Принципи канонізації художніх творів у літературно-критичному спадку неокласиків (2014)
Бібліографія основних наукових, навчально-методичних і літературно-критичних праць Михайла Наєнка (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Vladimirov L. V. - Improve dialog categorization of the methods for risk assessment of еnvironmental danger economical activities, Hristova К. G. (2013)
Kinash I. P. - Social infrastructure as an economic category (2013)
Antonuk V. P. - Public consumption in the context of sustainable development: requirement for modernization, Kuznetsova D. V. (2013)
Mekhovich S. A. - Technology reengineering as a tool for post-crisis readjustment of mechanical engineering enterprises in Ukraine, Kostenko A. A. (2013)
Kovachev N. I. - Study of the environmental noise pollution in production economical activities, Vladimirov L. V. (2013)
Dyakova A. A. - Strategy of the food industry innovative-investment development program in Ukraine (2013)
Mirchev A. - Controlling effect on the economic security of engineering enterprise conducting foreign economic activity, Kryvoruchko L. B. (2013)
Левашов С. П. - Опыт применения мобильных геофизических технологий для поисков залежей углеводородов в кристаллических породах , Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н., Пидлисна И. С. (2013)
Кулик В. В. - Підвищення інформативності радіоактивного каротажу при визначенні параметрів нетрадиційних колекторів газу, Бондаренко М. С. (2013)
Дрогицкая Г. М. - Морфология поверхностей Мохо и К2 в Кировоградском рудном районе (Украинский щит) по сейсмическим данным (2013)
Есипович С. М. - Новые данные о сочленении Одесско-Джанкойского рифтогена с Индоло-Кубанским прогибом, Галко Т. Н., Евдощук Н. И. (2013)
Лубков М. В. - Процес деформування океанічних літосферних плит у зоні субдукції (2013)
Зейгельман M. С. - Задача восстановления контура гравитирующего тела. Методика поиска многовариантных решений обратной задачи, Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2013)
Маркова М. Н. - Высшие производные магнитного поля, их исследование и возможности практического использования для решения задач магнитометрии, Лапина Е. П. (2013)
Бахова Н. И. - Тепловые неоднородности и накопление термоупругих напряжений в геологической среде (2013)
Орлюк М. І. - Курська магнітна аномалія: аналіз аномального магнітного поля за даними наземних, стратосферних та супутникових зйомок, Марченко А. В., Бакаржієва М. І. (2013)
Меньшов О. І. - Архітектура педомагнітної бази даних. Постановка задачі, Сухорада А. В., Хоменко Р. В., Круглов О. В. (2013)
Стахів І. Р. - Вплив забрудненого повітряного середовища на стан здоров’я населення за 2001-2010 рр. (2013)
Дзюба О. В. - Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних, Демидов В. К., Данилов О. В. (2013)
Біттер О. А. - Основні чинники розвитку особистих селянських господарств, Франчук І. Б. (2009)
Бондар І. В. - Internet-магазин як складова малого та середнього бізнесу в Україні: привабливість та проблеми (2009)
Височин І. В. - Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту (2009)
Георгієв В. А. - Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства (2009)
Іванчук Н. В. - Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства (2009)
Козак Л. В. - Моделі взаємозв’язку у формуванні цінового механізму в АПК (2009)
Корнус В. Г. - "Касовий" метод визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість – як механізм поповнення обігових коштів підприємства (2009)
Котенко Т. Ю. - Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції (2009)
Левицький В. В. - Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства (2009)
Малецька О. І. - Теоретичні засади дослідження персоналу сільськогосподарських підприємств (2009)
Мальчик М. В. - Конкурентоспроможність промислових підприємств (2009)
Ніколаєнко І. В. - Методи та інструменти визначення підприємницького ризику (2009)
Попівняк Ю. М. - Втрати підприємства та особливості їх класифікації (2009)
Рудик О. Р. - Вибір фінансових індикаторів кризових явищ на підприємстві (2009)
Скакун В. А. - Оцінка ефективності управління бізнес-процесами підрядних будівельних підприємств (2009)
Arndt Kümpel M. A. - Agriculture as a strategic asset class: ethics, ecology and economics (2009)
Безвух С. В. - Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи (2009)
Бігдаш В. Д. - Удосконалення формування оперативної та фінансової стратегії банківсько-страхової діяльності в Україні, Литвиненко Р. Я. (2009)
Боровик П. М. - Проблеми виконання місцевих бюджетів, Ярова І. В. (2009)
Буряк П. Ю. - Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи, Блащук-Дев’яткіна Н. З. (2009)
Вешневська А. В. - Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору (2009)
Гилка М. Д. - Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області (2009)
Гринюк Н. А. - Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2009)
Дзюба Т. Г. - Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності (2009)
Єршова Г. В. - Пріоритети державного стимулювання процесів модернізації виробництва в умовах економічної кризи (2009)
Кікена Т. І. - Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України (2009)
Кнейслер О. В. - Практичні засади управління активами страхової компанії (2009)
Ксьондз С. М. - Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення, Матющенко О. В., Ревякін В. О. (2009)
Кужій Л. М. - Фактори впливу на дивідендну політику банків України (2009)
Македон В. В. - Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинання компаній (2009)
Мірко Н. В. - Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції (2009)
Немкович О. Б. - Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів (2009)
Нечепуренко С. О. - Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи (2009)
Перепьолкіна О. О. - Банківська система України в умовах дестабілізації економіки (2009)
Рудковська Є. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності країн ЦСЄ та Балтії за умов становлення в них соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки (2009)
Салій Н. Ю. - Сутність банківського фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2009)
Старостенко Г. Г. - Соціально-економічні проблеми інтеграції України до Європейського Союзу, Квасницька Р. С., Подсядло Л. П. (2009)
Тимоць М. В. - Інвестиційне та фінансове забезпечення інноватики для потреб збереження та поліпшення земель (2009)
Шаманська О. І. - Державне регулювання інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості (2009)
Щурик М. В. - Пріоритетні напрями фінансування аграрного сектору Карпатського макрорегіону (2009)
Юревич Л. М. - Структурні особливості інвестиційної політики в Україні (2009)
Demko I. - Quality estimation of stock indices in Ukraine (2009)
Бударіна Н. О. - Вплив сучасної фінансової кризи на прямі іноземні інвестиції (2009)
Кучерівська С. С. - Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя (2009)
Марченко А. Ю. - Класифікація ризиків іпотечних цінних паперів (2009)
Медведкіна Є. О. - Перспективи та наслідки транс націоналізації банківської системи України, Месечко І. М. (2009)
Михайловська І. М. - Формування стратегії страхування транспортних ризиків (2009)
Невмержицька О. В. - Реоганізація як метод оздоровлення комерційних банків (2009)
Семкова Л. В. - Україна в процесах транснаціоналізації світової економіки в умовах фінансової кризи (2009)
Сорочинська Н. А. - Страховий ринок в умовах світової та національної фінансової кризи (2009)
Теребус О. М. - Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні (2009)
Туровцева І. Г. - Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних економічних систем (2009)
Шимко О. В. - Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку (2009)
Вітлінський В. В. - Математичні моделі оцінки інфляційного ризику і його динаміки, Коляда Ю. В., Пертен С. І. (2009)
Галецька Т. І. - Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів, Топішко О. І. (2009)
Глущенко О. О. - Моделювання поведінки нелегального підприємця в процесі "відмивання" доходів (2009)
Сорокіна Л. В. - Вартісна складова в системі фінансового менеджменту дорожньо-будівельного підприємства (2009)
Сявавко М. С. - Підвалини економетрії другого покоління (2009)
Тимків В. П. - Поняття нечіткої балансової моделі (2009)
Левашов С. П. - Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участков в ДДВ по результатам обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Вижва С. А. - Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики, Безродна І. М., Козіонова О. О. (2012)
Ковалев А. А. - О структурной позиции редкометального оруденения на о. Северном (Новая Зеландия), Горяйнов С. В. (2012)
Дрогицкая Г. М. - Построение 3D сейсмогеологической модели Кировоградского рудного района (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2012)
Шафранська Н. В. - Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС (2012)
Шулейкин В. Н. - О природе биполярных вариаций атмосферного электрического поля (2012)
Карпенко В. М. - Функція детермінованої ймовірності в динамічних задачах геофізики, Стародуб Ю. П. (2012)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційні аспекти аналізу динаміки фізичної точки у неоднорідному півпросторі, Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2012)
Лубков М. В. - Про вплив сучасних розломно-блокових рухів ДДЗ на гравітаційне поле (2012)
Миненко П. А. - Модели поглощения собственного гравитационного поля планетами (2012)
Михеева Т. Л. - Решение обратной задачи магнитометрии по векторным измерениям аномального магнитного поля, Панченко Н. В. (2012)
Миронцов Н. Л. - Об одном возможном методе повышения эффективности решения обратных задач каротажного зондирования (2012)
Левашов С. П. - Опыт применения мобильных геофизических методов для установления причин деформации зданий, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Левашов С. П. - О возможности изучения структуры зон развития многолетнемерзлых пород мобильными геоэлектрическими методами, Червоный Н. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Меньшов О. І. - Сучасні магнітні дослідження природних об’єктів. Інформаційний аспект, Сухорада А. В., Хоменко Р. В., Круглов О. В. (2012)
Сухарев В. А. - О взаимосвязи параметров космических объектов в масштабе Галактики (2012)
Кулинкович А. Е. - Цикличность солнечной активности и прогнозирование планетарных природных и социальных бедствий, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2011)
Левашов С. П. - Новые данные о перспективах нефтегазоносности Восточной части Азово-Черноморского региона Украины, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2011)
Соловьев В. Д. - Новые данные о перспективности шельфа Антарктического полуострова на нефть и газ (по результатам геофизических исследований), Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2011)
Євдощук М. І. - Теоретичні засади інтеграції України в Європейську систему газозабезпечення, Ісаєва І. М. (2011)
Меньшов О. І. - Геологічна інформативність магнітних досліджень при пошуках вуглеводнів. Стан проблеми, Сухорада А. В. (2011)
Жуков М. Н. - Оцінка щільності розподілу спектральної яскравості на основі композиційної моделі в задачах дистанційних зондувань Землі, Тішаєва А. М., Тішаєв І. В. (2011)
Азімов О. Т. - Про геофізичний варіант передачі інформації з надр Землі на її поверхню (2011)
Дрогицкая Г. М. - Расслоенность земной коры Ингулецкого мегаблока (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2011)
Демедюк В. В. - Геохимические особенности палеоархейских эндербитов Орехово-Павлоградской структуры УЩ (Васильковский участок) (2011)
Костенко Н. В. - Провідні петротипи гранітоїдів Дійського масиву, їх петрографія, геохімія, типізація та кореляція з гранітоїдами Брненського масиву (Чехія) (2011)
Курганський В. М. - Вивчення тонкошаруватих порід-колекторів нижнього сармата Русько-Комарівського родовища за даними промислової геофізики, Колісніченко В. Г., Маляр В. О. (2011)
Зейгельман М. С. - Обратная задача магниторазведки: особенности технологии поиска многовариантных решений, Панченко Н. В. (2011)
Михеева Т. Л. - Методика моделирования магнитоактивных источников сложной конфигурации (2011)
Миронцов Н. Л. - Методы факторизации двумерной обратной задачи электрического и индукционного каротажа (2011)
Вдовина Е. П. - Анализ системы уравнений статического поля в неоднородных средах (2011)
Левашов С. П. - Оперативное картирование зон увлажнения и водоносных потоков на участке строительства новой ветки метрополитена, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2011)
Данилов О. В. - Збереження, систематизація та Пошук наукової інформації в електронній формі (2011)
Снетко П. П. - Энергетика геологических процессов Земли (2011)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові аспекти за доби Центральної Ради, Сурник В. М. (2009)
Барановська В. М. - Використання педагогічних програмних засобів при підготовці майбутніх вчителів початкової школи (2009)
Барицька О. А. - Модель інтеграції комп’ютерних технологій у систему фахової підготовки майбутніх учителів музики (2009)
Берека В. Є. - Впровадження інноваційних технологій в систему підготовки менеджерів освіти (2009)
Бєкірова Л. Е. - Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Біницька К. М. - Реформування вищої педагогічної освіти в Республіці Польща (2009)
Біницька О. П. - Удосконалення процесу навчання при формуванні у школярів економічних знань (2009)
Бойченко М. А. - Особливості сучасної федеральної політики США в сфері управління загальною середньою освітою (2009)
Вовк В. П. - Психологічна культура як умова професіоналізму майбутнього вчителя (2009)
Галасюк Н. О. - Проблема формування загальнонавчальних умінь молодших школярів на сучасному етапі (2009)
Галус О. М. - Адаптація майбутніх учителів за умов навчання у ступеневому ВНЗ: управлінський аспект (2009)
Головачук Н. І. - Сучасні підходи до організації культури праці на заняттях з методики трудового навчання в педагогічних ВНЗ (2009)
Григор’єва А. А. - Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів (2009)
Грицяк Л. Д. - Середовище загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт пізнання та аналізу суб’єктами управління (2009)
Дарманська І. М. - Становлення управлінця: погляд на проблему (2009)
Деснова І. С. - Модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу (2009)
Дибач А. І. - Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2009)
Зелений В. І. - Патріотичне виховання як одна із функцій сучасного навчального закладу, Зубок М. І. (2009)
Калініна Л. М. - Верифікація стану управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у освітній практиці (2009)
Колеснікова С. М. - Аналіз елементів підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями початкової школи за допомогою теорії графів, Нездоровін В. П. (2009)
Колодійчук Л. С. - Проектування самостійної роботи студентів агарних вищих навчальних закладів (2009)
Коцюба О. В. - Педагогічна компетентність вчителя з правових дисциплін (2009)
Крутій К. Л. - Технологія формування полікультурної особистості дошкільника (2009)
Лопухівська А. В. - Особливості соціального становлення учнів сільської школи (2009)
Машкіна Л. А. - Використання технології проблемного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів (2009)
Михаськова М. А. - Особливості методичного забезпечення курсу "Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти (2009)
Мотозюк Л. М. - Професійна самосвідомість як фактор творчої активності молодого керівника навчального закладу, Дубина Л. Г. (2009)
Моцна Т. А. - Стан організації практики з позакласної виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2009)
Нагорний Я. В. - Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ (2009)
Найда Ю. М. - Персональний стиль А. Г. Гаєвського та творчі особливості його музики (2009)
Общанський В. Л. - Транспонування пісенного репертуару як оволодіння навичками гри на слух: з досвіду роботи (2009)
Огородник Л. М. - Стереотип як соціально-психологічний феномен у контексті підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності (2009)
Осадчий В. В. - Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів (2009)
Рагозіна В. В. - Результати формування базових компетентностей молодших школярів засобами музичного мистецтва (2009)
Романовська Л. І. - Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків (2009)
Ружицька М. Ф. - Психологічна підготовка майбутнього вчителя музики до концертних виступів як спосіб удосконалення виконавської майстерності (2009)
Семчакевич С. Л. - Теоретичні аспекти проблеми визначення навчальних досягнень учнів на уроках музики в загальноосвітніх школах (2009)
Слоневська І. Б. - Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу (2009)
Снісаренко О. С. - Підготовка педагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи з проблем євроінтеграції, Сніцар Л. П. (2009)
Суховірський О. В. - Критерії відбору прикладного програмного забезпечення автоматичного створення розкладу занять (2009)
Федорчук О. С. - Модернізація вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2009)
Федух Г. Я. - Інноваційні підходи до формування творчої особистості (2009)
Царук С. М. - Десять заповідей співака Олександра Мишуги (2009)
Шоробура І. М. - Ретроспективний аналіз шкільної географічної освіти в середині ХХ століття (2009)
Яківчук Г. В. - Результативність виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору (2009)
Ящук І. П. - Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) (2009)
Дем’янишин В. Г. - Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров’я в Україні, Сіташ Т. Д. (2010)
Бобох Н. М. - База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості (2010)
Карлін М. І. - Необхідність врахування фінансової спроможності регіонів в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Лубкей Н. П. - Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів (2010)
Луцик А. І. - Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні (2010)
Осадчук О. С. - Самостійність місцевих бюджетів як фактор зміцнення регіональної привабливості (2010)
Письменна Т. В. - Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту (2010)
Піхоцький В. Ф. - Фінансовий контроль як одна з найважливіших функцій державного управління (2010)
Притула Т. М. - Роль інститутів Європейського Союзу у здійсненні моніторингу за фінансовими потоками (2010)
Русін В. М. - Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування (2010)
Синчак В. П. - Спостереження як метод державного фінансового контролю за сплатою податків суб’єктами малого підприємництва, Ярмоленко Ю. Ю. (2010)
Собкова Н. Д. - Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні (2010)
Сухарська І. Я. - Вплив нормативно-правового забезпечення податкової політики на інститут підприємництва (2010)
Ясеновська Т. Б. - Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення (2010)
Алькема В. Г. - Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень (2010)
Володько О. В. - Совершенствование механизма формирования капитала как необходимое условие устойчивого развития предприятия (2010)
Волошин Л. І. - Використання інноваційних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи їх усунення (2010)
Георгієв В. А. - Методика сегментарного аналізу як інструмент сценарного підходу до управління підприємством (2010)
Іванчук Т. Г. - Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку малого підприємництва в Україні (2010)
Іващук О. В. - Інноваційні методи управління ризиками підприємств газової галузі України (2010)
Коришко Н. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами в сучасних умовах господарювання (2010)
Кривицька О. Р. - Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні (2010)
Левицька О. О. - Концептуальні підходи відображення в обліку інформації про фінансові результати підприємницької діяльності (2010)
Левицька С. О. - Організація облікового процесу: критерії ефективності, практика впровадження, Юхименко-Назарук І. А. (2010)
Ліпич Л. Г. - Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища, Глубіцька Т. В. (2010)
Проскуріна Н. М. - Аналітичні процедури як детермінанти підвищення якості сучасного професійного аудиту (2010)
Степанчук С. С. - Проблеми застосування антикризового фінансового управління підприємством, Брюшкова Н. О. (2010)
Фатенок-Ткачук А. О. - Практика оподаткування дивідендів емітентом корпоративних прав, Замойська К. П. (2010)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності фінансових ризиків страхових компаній (2010)
Яковенко О. В. - Механізм бюджетування на підприємстві: складові та фактори впливу (2010)
Горин В. П. - Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки (2010)
Деркач М. І. - Роль місцевих органів влади у забезпеченні сталого розвитку країни (2010)
Динь І. М. - Запровадження єдиного соціального внеску в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Градова О. В. (2010)
Красовська Ю. В. - Покращення фінансування як чинник екологозбалансованого підходу у використанні осушуваних земель (2010)
Петрушка О. В. - Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України (2010)
Топішко Н. П. - Теоретичні засади соціального захисту населення (2010)
Грицюк Н. О. - Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності (2010)
Коломийчук Н. М. - Роль і значення державного фінансового контролю у соціально-економічному розвитку суспільства (2010)
Литвин М. В. - Концептуальні засади глобалізації як основа формування єдиного банківського простору (2010)
Поддубняк Д. Б. - Рейтинговий інструментарій іпотечного ринку (2010)
Хопчан В. М. - Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування, Хопчан М. І. (2010)
Анісімова О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства в процесі адаптації до світового ринку (2010)
Герчаківський С. Д. - Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України (2010)
Кравчук Н. Я. - Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку (2010)
Крамарчук С. П. - Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2010)
Кутикіна К. М. - Класифікація засобів нетарифного регулювання (2010)
Соловей О. Л. - Організація і функціонування європейського ринку електричної енергії: досвід, перспективи, інновації (2010)
Войтенко О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України (2010)
Галецька Т. І. - Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення (2010)
Кнейслер О. В. - Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування (2010)
Петрущак Б. М. - Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки (2010)
Свірський В. С. - Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку (2010)
Слободян Т. І. - Коопераційні форми міжнародного науково-технічного співробітництва підприємств (2010)
Сохацька О. М. - Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України, Стрельбіцька Н. Є. (2010)
Топішко І. І. - Реформування відносин власності на землю: шлях до обезземелення селянства чи утвердження їх трудового права?, Топішко О. І. (2010)
Володько Л. П. - Нечетко-множественная оценка качества банковских услуг (2010)
Іващук О. Т. - Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля, Забчук Г. М., Дзюбановська Н. В. (2010)
Кайданович Д. Б. - Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження (2010)
Ковальчук В. М. - Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки (2010)
Ковальчук О. Я. - Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції, Бубняк М. М. (2010)
Коровій Б. В. - Моделювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі методології нечіткої логіки (2010)
Руська Р. В. - Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання, Іващук О. Т., Пласконь С. А. (2010)
Сорокіна Л. В. - Прогнозування грошових потоків за допомогою удосконалення нечітких систем (2010)
Спасів Н. Я. - Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей (2010)
Кулинкович А. Е. - 35 лет развития украинской геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2010)
Гончаров В. Е. - Практическая информатизация стратиграфических исследований, Каленская А. Н., Пупова М. А. (2010)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб швидкого вирішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з використанням кінцево-елементних апроксимацій (2010)
Бондар К. М. - Геофізичні дослідження ранньослов’янського поселення поблизу Обухова, Віршило І. В., Хоменко Р. В., Петраускас О. В., Шишкін Р. Г., Скиба А. В. (2010)
Вандышева К. В. - Тектонофизический анализ гравитационного поля: идея, теория, методика и геологические результаты, Кадышева Е. В., Филатов В. В. (2010)
Вдовина Е. П. - Справедливость законов геометрической оптики для геопотенциальных полей в неоднородных средах как теоретическая основа гравитационной томографии (2010)
Зейгельман М. С. - К истолкованию магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2010)
Миронцов Н. Л. - Повышение пространственного разрешения при решении задач гравиметрии и магнитометрии (2010)
Миненко П. А. - Обратная задача гравиметрии и магнитометрии с итерационными поправками на основе фильтрующих функций моментов невязок поля (2010)
Рева М. В. - Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів, Руденко Т. В., Єгорова Н. С., Андрієвська Л. П. (2010)
Вижва С. А. - Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії, Безродна І. М., Безродний Д. А. (2010)
Демедюк В. В. - Изотопный возраст постколлизионных жильных гранитов в Терноватской структуре (Приазовский мегаблок УЩ) (2010)
Есипчук К. Е. - Определение качества химических анализов гранитов, Коновал Н. М., Семка Л. В. (2010)
Корчин В. А. - Термобарическое петрофизическое прогнозное моделирование вещественного состава глубинных горизонтов литосферы при интерпретации материалов глубинного сейсмического зондирования, Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2010)
Костенко Н. В. - Про склад і об’єми гранітоїдних комплексів Волинського мегаблоку Українського щита за результатами інтерпретації петрогеохімічних даних (2010)
Шабатура О. В. - Реконструктивна непараметрична геодинамічна класифікація гранітоїдів за петрофізичними даними (на прикладі порід Українського щита) (2010)
Шацилло А. В. - Ангаро-витимский батолит-гигант: первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород и тектонические следствия, Федюкин И. В. (2010)
Костріков С. В. - Фрактальні дослідження флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу (2010)
Левашов С. П. - Практический опыт поисков и картирования геоэлектрическими методами скоплений свободного метана на шахтах Донбасса, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2010)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения и картирования с помощью геоэлектрических методов аномалий типа "залежь углеводородов" в разломных зонах кристаллических массивов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2010)
Портнов В. С. - Оценка прогнозных запасов месторождений магнетитовых руд, Юров В. M., Ревa Н. В., Турсунбаева А. К., Пузеева М. П. (2010)
Продайвода Г. Т. - Математичне моделювання дисперсії і розсіювання сейсмічних хвиль в складнопобудованих колекторах нафти і газу, Хірнова Г. К. (2010)
Назаревич А. В. - Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон (2010)
Назаревич А. В. - Метеотемпературні поля в масивах порід (як фактор впливу на результати деформографічних спостережень на РГС "Берегове” у Закарпатті), Микита А. Ю. (2010)
Назаревич Л. Є. - Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень), Стародуб Г. Р. (2010)
Скакальська Л. В. - Про сейсмічність зони Оашського розлому, Малицький Д. В. (2010)
Фріндт М. Т. - Структура бази даних зсувних зміщень в районі автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (2010)
Биндич Т. Ю. - Використання даних космічної зйомки та сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової варіабельності ґрунтів, Агрес Н. П. (2010)
Кошляков О. Є. - Дослідження змін екологічного стану гідродинамічної складової системи підземних вод території м. Луганська, Мокієнко В. І., Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2010)
Меньшов О. І. - Перший досвід застосування атмомагнітометрії в Україні (на прикладі Київського мегаполісу) (2010)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові процеси за доби Гетьманату (2010)
Андрущенко В. П. - Модернізація моделі педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття, Бондар В.І. (2010)
Барна О. В. - Мета навчання інформатики в основній школі за умов розвитку суспільства знань (2010)
Бендерець Н. М. - Дистанційне навчання в сучасній освітній діяльності і формування педагогічної майстерності (2010)
Биков В. Ю. - Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі (2010)
Бідюк Н. М. - Основні принципи професійного навчання безробітних в Україні (2010)
Білик В. В. - Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти (2010)
Білоусова Л. І. - Комунікаційна компетентність у ракурсі ключових якостей людини суспільства сталого розвитку, Хачіров Т. С. (2010)
Біницька О. П. - Фінансування вищої освіти в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України (2010)
Варгата О. В. - Якість управління естетичним вихованням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Воротняк Л. І. - Формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах засобами іноземних мов (2010)
Галус О. М. - Сутність процесу адаптації особистості за умов навчання у ВНЗ (2010)
Глобін О. І. - Використання освітніх інтернет-ресурсів у навчанні математики в профільній школі (2010)
Данилюк О. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (2010)
Дем’яненко В. М. - Приведення рівня фахової підготовки вчителів інформатики у відповідність до вимог сучасного інформаційного суспільства (2010)
Дзеба М. М. - Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах (2010)
Дзюба П. М. - Особистісно орієнтоване навчання щодо підготовки курсантів вищого військового навчального закладу у контексті розвитку його особистості (2010)
Долинський Є. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх перекладачів (2010)
Заверуха С. І. - Творча особистість в системі музичної педагогіки (2010)
Засєкіна Т. М. - Теоретико-методичні основи формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2010)
Казакова Н. В. - Оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за вимогами кредитно-модульної системи (2010)
Калініна Л. М. - Проектування автоматизованої системи управління "Колегіум” із застосуванням мережевих інформаційних технологій (2010)
Карташова Л. А. - Концептуальні засади інформаційно-технологічної системи навчання майбутнього вчителя, Мадзігон В. М. (2010)
Кащук А. О. - Документальне управління педагогічною практикою майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах України (2010)
Коваленко Д. В. - Комп’ютерно-орієнтована система навчання математики в 5-6 класах (2010)
Ковальська О. П. - Інформаційне забезпечення управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Кудикіна Н. В. - Методологічні засади дослідження проблеми лідерства в освіті (2010)
Кустовська І. М. - Мотивація студентів до навчання як загальна психолого-педагогічна проблема (2010)
Кучерук О. Я. - Особливості мотивації навчальної діяльності студентів напряму "прикладна математика” (2010)
Лапінський В.В. - Створення електронних засобів навчання – ретроспектива і завдання (2010)
Лашевська Г. А. - Використання ресурсів Інтернету під час вивчення теми "Роль хімії в житті суспільства” (2010)
Липська Л. В. - Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті (2010)
Литвиненко О. В. - Підготовка вчителів-предметників до використання освітніх веб-ресурсів в умовах організації процесу навчання в основній школі (2010)
Мартинюк О. В. - Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів (2010)
Медведєва М. О. - Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі (2010)
Мозолюк Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання, Карташова Л. А. (2010)
Моцик Р. В. - Методичні аспекти підготовки вчителя початкових класів до використання нових інформаційних технологій (2010)
Наумчук І. А. - Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника позашкільного навчального закладу як важлива складова його професійної культури (2010)
Осіпа Л. В. - Особливості розробки курсів за вибором з інформатики у профільному навчанні (2010)
Пірко М. В. - Про розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації сучасної освіти України (2010)
Ребрина В. А. - Шкільна інформатика та олімпіадний рух на Хмельниччині: історія та перспективи (2010)
Регейло І. Ю. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти (2010)
Самойленко Н. І. - Курси за вибором з інформатики у системі профільного навчання у старшій школі, Семко Л. П. (2010)
Семененко І. М. - Застосування методів інтерактивного навчання на уроках систематизації й узагальнення навчального матеріалу з інформатики (2010)
Семененко Н. В. - Порівняльний аналіз електронних засобів навчання математики та інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ (2010)
Скрипка Г. В. - Аналіз результатів дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями математики (2010)
Соловей М. В. - Краєзнавча робота школярів у педагогічній думці України другої половини ХХ століття (2010)
Спориніна Т. Т. - Навчання та контроль на уроках інформатики, Мар’янчук І. М. (2010)
Суховірський О. В. - Виховання культури спілкування на уроках з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Тверезовська Н. Т. - Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання, Янковська О. Й. (2010)
Тичинська О. В. - Проблема консультування в галузі освіти в зарубіжних країнах (2010)
Тополєва Р. М. - Формування інформаційної культури в початковій школі (2010)
Фют І. В. - Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ (2010)
Шишкіна М. П. - Сучасний стан та шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення (2010)
Шоробура І. М. - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Яшанов М. С. - Застосування віртуальних машин у фаховій підготовці вчителя технологій (2010)
Яшанов С. М. - Особливості організації навчального процесу в умовах професійно-орієнтованого інформаційного середовища (2010)
Telizhenko O. M. - Analisis оf Air Transfer Models, Naichuk O. A. (2013)
Древаль О. Ю. - Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній, Щербак В. В. (2013)
Бурлакова І. М. - Еколого-економічний потенціал використання біогазових технологій у сільському господарстві, Кубатко О. В., Зябіна Є. І. (2013)
Маценко О. М. - Методичні засади оцінки еколого-економічної ефективності функціонування малих гідроелектростанцій, Німко С. І., Овчаренко Д. М. (2013)
Смоленніков Д. О. - Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку (2013)
Боронос В. Г. - Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні, Остріщенко Ю. В. (2013)
Ilina M. V. - Tourism-and-Recreation Sector Performance in Ukraine: Integral Estimation of MediumТerm Trends in the Regions (2013)
Соляник О. М. - Аналіз взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіону, Єрмак О. М. (2013)
Сментина Н. В. - Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій (2013)
Храпко В. Н. - Инвестиционные рынки и прямые иностранные инвестиции в посткризисных условиях (2013)
Пудичева Г.О. - Порядок розроблення и збалансованої системи показників для енергетичного господарства загальноосвітньої школи (2013)
Huttmanová E. - Evaluation of the Сurrent State of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Vavrek R. - Applications of Topsis Technique for Selecting the Most Efficient Municipality in the Selected District in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Димченко О. В. - Методичні можливості оцінки синергетичних ефектів інституційних перетворень комунальних підприємств у контексті підвищення їх інвестиційної привабливості, Ільяшенко Ю. Г. (2013)
Мортеза Раджаб Заде - Развитие понятия "социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Глівенко С. В. - Мотиваційні особливості представників бізнес-еліти в контексті вивчення теорії поколінь (2013)
Швиндина А. А. - Особенности управления процессом трудовой адаптации работников в проектных организациях, Вишневская О. М. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні (2013)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2013)
Проскуряков О. - Дбаючи про екологію довкілля, у Мінприроди дбають передовсім про життя (2014)
Сташук В. - Водогосподарський комплекс України: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Пащенко А. - Останніми роками аграрії Полтавщини засівають свої лани лише зерном високих репродукцій (2014)
Дудкін І. - На батьківщині козацтва сільськогосподарські інспектори ретельно перевіряють дотримання аграріями й трейдерами умов внутрішніх і зовнішніх контрактів (2014)
Мефьодова Л. - У Держсільгоспінспекції Дніпропетровської області кадрову політику формують на засадах компетентності, об'єктивності спеціалістів (2014)
Драпак Б. - У спадок майбутнім поколінням ми повинні передати щонайменше розораних, забруднених, занехаяних лугів-берегів і сільськогосподарських угідь (2014)
Віднік А. - Хроніка спланованого поступу сільгоспінспекторів Рівненщини (2014)
Романченко В. - Наша служба забезпечує фітосанітарну безпеку України й сприяє виконанню державою міжнародних угод щодо карантину і захисту рослин, Челомбітко А., Башинська О. (2014)
Томич І. - Далеко не найперша з-поміж країн ЄС Італія на підтримку села й аграрного господарства виділяє більше половини свого бюджету (2014)
Орінічєва Ж. - Сьогодні НАК "Украгролізинг" управляє команда молодих реалістів і миттєвих зрушень на краще не обіцяє (2014)
Шувар І. - Ми говоримо сидерація - розуміємо органічне землеробство (2014)
Захарчук О. - Подаємо оновлені сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік, Загинайло М., Лівандовський А., Таганцова М. (2014)
Боднар О. - Поки що доступна ціна на хліб формується за рахунок ... злиденності хлібопекарських підприємств (2014)
Супіханов Б. - Аграріям і зернотрейдерам корисно буде проаналізувати посівні площі, врожайність, валовий збір та експорт нішевих культур (2014)
Власов В. - Не чітко поки що проглядається присутність України на іранському ринку зерна й рослинної олії, Ткач Г. (2014)
Прес-служба редакції - Безглютеновий амарант (2014)
Рибалка О. - Новий продукт здорового харчування на основі ячменю ваксі, висівок чорнозерної пшениці та борошна льону стане вашими ефективними ліками від тяжких недуг (2014)
Орєшкін М. - Дирижаблями цілком реально вже сьогодні сіяти зернові, підживлювати, обробляти посіви й вивозити врожай з поля (2014)
Жукорський О. - У раціонах при відгодівлі свиней можна частково або повністю пшеницю замінити збіжжям тритикале, Саприкін В., Косов Н., Газієв Б. (2014)
Прес-служба редакції - Найбільш інтенсивно свіжозібране зерно дозріває при 15-30 °С (2014)
Мандигра М. - Проаналізуємо можливі шляхи потрапляння й рівні ураження зерна та кормів пліснявілими грибками, Куцан О., Руденко Є., Брезвін О. (2014)
Радченко Л. - По-різному впливає посуха на ріст, розвиток і продуктивність озимої пшениці, Радченко А. (2014)
Даценко О. - Пивоварний ячмінь з натурою 610 г/л вважається хорошим, а 680-700 - відмінним (2014)
Ратошнюк В. - Люпин вузьколистий у бобово-злакових сумішках на зелений корм і зернофураж доволі продуктивний в зоні Полісся (2014)
Мокрієнко В. - Запізнення із сівбою кукурудзи в зоні Лісостепу на 10-15 днів - це мінус 25-30% продуктивності рослин (2014)
Надточій І. - Чудотворний женьшень, корінь якого живе до 300 років, успішно проізростає і в зонах Полісся та Лісостепу України, Надточій С. (2014)
Тищенко В. - Звернемося ще раз до спадкових відмінностей форм проса за технологічними якостями й біохімічним складом зерна, Чекалін М., Баташова М. (2014)
Красиловець Ю. - При культивуванні ячменю наголос варто робити на правильному виборі сорту й ретельному дотриманні агротехнології, Крупченко Л. (2014)
Прес-служба редакції - Сире збіжжя дихає у 30 різів енергійніше аніж сухе (2014)
Марков І. - Агрономам варто поновити в пам'яті діагностичні ознаки хвороби сої та біолого-екологічні особливості розвитку їх збудників (2014)
Круть М. - Мова піде про особливості розвитку та ареал заселення попелиць - великої та звичайної злакової, ячмінної, кукурудзяної (2014)
Сикало А. - Диплодіоз сильніше уражує посіви кукурудзи тоді, коли червень і липень - сухі, а серпень і вересень - вологі (2014)
Прес-служба редакції - Урожай уберігають ... комахи - добровільні санітари зернових посівів (2014)
Прес-служба редакції - Після тривожного сигналу "щура-розвідника" до отруєної приманки не підійде жоден з членів популяції (2014)
Мандреа А. - Привабливою виглядає глибока переробка пшениці з погляду отримання клейковини й крохмалю (2014)
Зозуля А. - Новітнє покоління протруйників пригнічує не лише грибкові інфекції, а й знижує кількість грунтових і сходових шкідників, Бойко І., Макаренко М. (2014)
Прес-служба редакції - Сьогодні цукрове сорго варто розглядати як високорентабельну альтернативу кукурудзі й цукровому буряку (2014)
Григоренко Я. - Практика показує, що вкрай важливо стимулювати сходи насіння водночас із протруюванням (2014)
Прес-служба редакції - Чи треба орати грунт під кукурудзу (2014)
Анішин С. - Схоже, що чимало аграріїв повністю так і не усвідомили важливості калію для живлення рослин (2014)
Прес-служба редакції - Залежно від вологості злаки поділяють на чотири категорії - сухі, середньої сухості, вологі й сирі (2014)
Наливайко Н. - То чим же для нас усе-таки доводиться цукор? (2014)
Прес-служба редакції - Довіряйте виробникам продуктів, як і синоптикам, з великою обережністю (2014)
Прес-служба редакції - Якщо інгредієнти пельменів сховані за словами "спеції" чи "рослинний білок", значить у них є соя, ароматизатори, підсилювачі смаку (2014)
Гаріна С. - Присутність свинцю і кадмію в пшениці вкрай необхідно гармонізувати з міжнародними нормами, Тарасенко Р., Новожилова С. (2014)
Перевертун М. - Миргородська оздоровниця заслужено вважається перлиною українського санаторного лікування (2014)
Прес-служба редакції - Перелік анотацій до наукових статей, опублікованих у фаховому журналі "Зерно і хліб" № 1 за 2014 рік (2014)
Полозенко Д. В. - Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні (2014)
Кваша С. М. - Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення національним виробництвом, Власов В. І., Кривенко Н. В., Духницький Б. В. (2014)
Залізко В. Д. - Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки (2014)
Kozak L. V. - Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine (2014)
Тулуш Л. Д. - Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2014)
Білоченко А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України (2014)
Velychko O. P. - Modeling of decisions made by a member of the servicing cooperative in the system of modification and logistics of grain storage (2014)
Саблук П. Т. - Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою, Курило Л. І. (2014)
Дієсперов В. С. - Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності (2014)
Коваленко О. В. - Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії (2014)
Петер М. В. - Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (2014)
Спасенко Ю. О. - Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП (2014)
Єфімцева Л. О. - Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи (2014)
Микитюк В. М. - Організація особистих селянських господарств у коперативи: світовий досвід і можливості для України (2014)
Kuts T. V. - Extension activity for the development of competitive and sustainable agriculture: experience of Colorado state university (the USA), Zarytska N. P. (2014)
Руда Н. С. - Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні (2014)
Береговий К. В. - Принципи формування продовольчої безпеки України (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії (2014)
Чудовська В. А. - Особливості ціноутворення в органічному виробництві (2014)
Krachok L. I. - The Formation of the Organizational and Economic Mechanism of Technological Security of Agrarian Sector (2014)
Гаваза Є. В. - Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Павлик П. В. - Про навчання наукових кадрів (2014)
Зінченко В. В. - Фундаментальна наукова праця Української школи глобалістики (2014)
Реферати (2014)
Пам’ять про Юрія Панасовича Коломійця (2014)
Автори номера (2014)
Безнарытний А. М. - Исследование электромагнитной совместимости обратной тяговой сети с устройствами сигнализации, централизации и блокировки, Гаврилюк В. И., Романцев И. О., Щека В. И. (2014)
Марценюк Л. В. - Організація вантажних перевезень в україні в умовах реформування (2014)
Музикін М. І. - Вплив "вікон" на пропускну спроможність залізничного напрямку, Нестеренко Г. І. (2014)
Baliichuk O. YU. - Influence of feeding electric energy quality on heating of the auxiliary machines of ac electric rolling stock, Dubynets l. V., Dukhnovskyi O. M., Marenych O. O., Marenych O. L. (2014)
Бондаренко Ю. С. - Передумови експериментального дослідження електромагнітної сумісності тягового асинхронного електроприводу в структурі системи тягового електропостачання постійного струму (2014)
Нікітенко А. В. - Імовірнісно-статистичний і кореляційно-спектральний аналізи струму рекуперації електрорухомого складу постійного струму, Костін М. О. (2014)
Вакуленко І. О. - Оцінка необерненої ушкоджуваності при втомі вуглецевої сталі, Перков О. М., Кнапінскі М., Болотова Д. М. (2014)
Калініна Н. Є. - Вибір матеріалу та технологія виготовлення заготовок із алюмінієвого сплаву АК6, Мамчур С. І., Мусіна К. О., Грекова М. В., Лопаткіна Т. К. (2014)
Капустян А. Е. - Получение сварных изделий из спеченных титановых сплавов, Овчинников А. В., Вакуленко И. А. (2014)
Босов А. А. - Производная функции множества по мере и её применение (теоретические основы инвестиционных задач), Лоза П. А. (2014)
Гайдамака А. В. - Модели кинематики и динамики цилиндрических роликоподшипников железнодорожного транспорта (2014)
Горячев Ю. К. - Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий, Куропятник А. С., Измайлов М. Р. (2014)
Вайчунас Г. - Упруго-фрикционный скользун для тележки грузового вагона, Мямлин С. В., Босов А. А., Панасенко В. Я., Клименко И. В., Федоров Е. Ф. (2014)
Мямлин В. В. - Исследование функционирования различных структурных вариантов гибких потоков для ремонта вагонов при помощи имитационного моделирования (2014)
Myamlin S. V. - Experimental Research of dynamic qualities of freight cars with bogies of different designs, Ten O. O., Neduzha L. O. (2014)
Радкевич А. В. - Організація системи матеріального забезпечення будівництва, Арутюнян І. А. (2014)
Марченко Н. В. - Механізм цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу (2014)
Кулинкович А. Е. - Историческая миссия геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2009)
Бахмутов В. Г. - Глибинна будова земної кори западини Палмер (західне узбережжя Антарктичного півострова) за даними геофізичних досліджень, Корчагін І. М., Левашов С. П., Якимчук М. А., Соловйов В. Д. (2009)
Гончаров В. Є. - Інформаційний аналіз в стратиграфії, Шевякова З. П., Пупов А. В., Каленська Г. М. (2009)
Дрогицкая Г. М. - Повышение достоверности геологической модели центральной части Украинского щита на основе комплексирования сейсмических методов ГСЗ и МОВЗ (2009)
Лоссовский Е. К. - О чистой априорной математике как главной, опорной идейно-конструктивной части современного теоретического естествознания. Обозрение (2009)
Лубков М. В. - Еволюція теплових полів ДДЗ в період активізації рифта (2009)
Негруца В. З. - К созданию геохронометрической модели эонотемы (2009)
Архіпов О. І. - Картування границь нафтогазоносних ділянок за даними наземного спектрометрування, Станкевич С. А., Титаренко О. В. (2009)
Дегтярь Р. В. - Новые представления формы проявления отжима угольного пласта в очистном забое с увеличением глубины разработки (2009)
Левашов С. П. - Оперативное обнаружение и картирование водоносных горизонтов и подземных водных потоков с помощью геоэлектрических методов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Лисенко А. В. - Аналіз геохімічної зональності та вмісту рудних компонентів Федорівської титаноносної інтрузії габроїдів на основі цифрового аналізу даних, Подчашинський Ю. О., Скиба Г. В., Ремезова О. О. (2009)
Локтєв В. С. - Взаємозв’язок тектонічної деформованості порід та нафтогазоносності структур, Черняков О. М. (2009)
Меньшов О. І. - Педомагнетизм нафтогазоперспективних територій (на прикладі ДДЗ), Сухорада А. В., Буковський В. П. (2009)
Рудько Г. І. - Використання ГІС-технологій при оцінці запасів родовищ корисних копалин, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2009)
Семенова С. Г. - Можливості прогнозу фазового стану вуглеводнів у покладах за сейсмічними даними, Ковальов Д. М., Семенець О. І. (2009)
Товстюк З. М. - Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень, Єфіменко Т. А., Седлерова О. В., Лазаренко І. В., Головащук О. П. (2009)
Харченко М. В. - Уточнення ресурсної бази вуглеводнів Закарпаття, Коваль А. М., Довжок Т. Є., Юник Н. В., Маслюк О. О. (2009)
Ажиханов Н. Т. - Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде (2009)
Анікеєв С. Г. - Геофізичний моніторинг стану геологічного середовища в процесі ліквідації калійного рудника "Нова Голинь”, Шуровський О. Д. (2009)
Васильченко А. О. - Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері (2009)
Віршило І. В. - Просторовий аналіз індустріального забруднення грунтів Північної Астурії (Іспанія) за даними петромагнітних і геохімічних досліджень, Бондар К. М. (2009)
Выжва С. А. - Комплексные геофизические изыскания с целью оценки инженерно геологических условий при строительстве высотных зданий, Дейнеко С. И., Дыняк А. А. (2009)
Кошляков О. Є. - Застосування геоінформаційного підходу при вивченні динаміки ґрунтових вод на територіях міст (2009)
Левашов С. П. - Оперативные геофизические изыскания при ремонте разрушенных мостов и дорог, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Назаревич А. В. - Особливості процесів у вогнищах на прикладі катастрофічних Суматранських землетрусів (2009)
Назаревич А. В. - Масштабно-енергетичні кореляційні співвідношення для вогнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична верифікація, Назаревич Л. Є. (2009)
Шафранська Н. В. - Структурно-парагенетичний аналіз тектонічних структур в середовищі ГІС (2009)
Шевчук В. В. - Розробка засобів комп’ютерного моделювання селевої небезпеки в межах Карпатського регіону, Іванік О. М., Лавренюк М. В. (2009)
Карпенко В. Н. - Модель динамического уравнения годографа (модель ДУГ), Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2009)
Миненко Р. В. - Применение устойчивых решений обратной задачи теории потенциала в промышленных технологиях, Миненко П. А. (2009)
Миронцов Н. Л. - Решение прямых и обратных задач электрического и индукционного каротажа методом интегральных (полных) токов (2009)
Пугин А. В. - Применение аналитических аппроксимаций для учета влияния сторонних масс при трансформациях гравитационного поля, Веселкова Н. В. (2009)
Симанов А. А. - Новые методы сжатия геофизической информации при формировании баз данных (2009)
Сухина І. - Про релігійні засади культури: аксіологічна інтерпретація (2012)
Більченко Є. - Одісей без Ітаки: антропологічний портрет сучасності у світлі діалогічної культурології (2012)
Матицин О. - Проблема відображення понять "час" і "позачасове" в образотворчому мистецтві Європи (2012)
Стрехалюк А. - Піднесене у кіномистецтві: філософські рефлексії (2012)
Баранова Н. - Естетичні погляди С. Т. Кольриджа як теоретична основа англійського романтизму (2012)
Ірдинєнко К. - Постмодернізм у мистецтві: новітні тенденції (2012)
Стовпець О. - Соціально-філософський погляд на культурно-історичні типи глобалізації (2012)
Дарморіз О. - Інтертекстуальність як риса інформаційної культури (2012)
Левчук-Хмара М. - Образ і поняття закону в давньогрецькій культурній традиції (2012)
Козловський В. - Ньоютонівська фізика та її антропологічні конотації: кантівські візії (2012)
Білан Т. - Модель людини в інтеракціях літературно-філософської традиції (2012)
Бурий А. - До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму (2012)
Борканюк А. - Людина як віртуальний конструктор (2012)
Крохмаль Н. - Торгівля як форма соціального метаболізму (2012)
Поліщук О. - Колективна дія соціальної групи у процесі соціалізації особистості (2012)
Шаровська Н. - Особистісний вияв естетизму (на прикладі романтичної концепції артистизму) (2012)
Мазур Л. - "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності (2012)
Петрушкевич А. - Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури (2012)
Синиця А. - Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії (2012)
Гергун А. - Контекст і судження: справедливість поза межами традиції (2012)
Метельова Т. - Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується (2012)
Черниш М. - Проблема ідентичності в сучасному багатокультурному суспільстві: європейський досвід (2012)
Артеменко А. - Проблема ідентичності в соціально-філософських дослідженнях 2000-х років (2012)
Вишинський С. - Візії пост сучасності: постмодернізм та інтегральний традиціоналізм (2012)
Буяшенко В. - Філософсько-правовий аспект ідеї соціального піклування (2012)
Петрушкевич М. - Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття перша (2012)
Костюк Л. - Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності (2012)
Годзь Н. - Філософські підстави розгляду майбутнього та його вплив на науку (2012)
Сергієнко В. - Деякі проблеми духовних процесів у сучасній Україні (2012)
Літвінчук Л. - Просвітницькі витоки андрагогічної освіти: український контекст (2012)
Якубович М. - Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Щепанський В. (2012)
Даниленко М. - Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування (2012)
Стратонова Н. - Проблема взаємозв’язку дохристиянських вірувань у писемній культурі Київської Русі в контексті їх висвітлення в сучасній науковій літературі (2012)
Радченко О. - Суб’єкт – суб’єктність як метод морального впливу на сучасну українську молодь (2012)
Карівець І. - Діалогічна і трансцендентальна інтерсуб’єктивність (2012)
Пустовойт В. - До питання про аналіз непередбачуваних наслідків реалізації утопічних соціальних конструктів (2012)
Прудченко І. - Семантика і діалектика функціонування понять "зміст освіти" і "зміст навчання" (2012)
Киселиця С. - Епістемологічне підґрунтя віри (2012)
Добко Т. - Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження (2012)
Завійський Р. - Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії (2012)
Ривак Т. Б. - Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) (2013)
Маркін Л. Б. - Ефективність парентерального застосування прогестерону при невиношуванні вагітності у жінок з ендокринним безпліддям, Семенина Г. Б. (2013)
Заремба Н. І. - Рівні хронічної захворюваності у студентів-медиків за результатами диспансерного спостереження, Гутор Т. Г., Гупало І. В. (2013)
Поляков Є. О. - Рівень медичного забезпечення установ державної кримінально-виконавчої служби України та його вплив на стан здоров’я пенітенціарного населення, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Степаненко А. В. - Роль галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у забезпечені принципів раціональної фармакотерапії, Бліхар В. Є. (2013)
Стернюк Ю. М - Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургічного лікування, Вовк В. С., Березюк М. І. (2013)
Федущак А. Л. - До питання методології досліджень з історії лікознавства України, Юрейко О. В., Сагач Ю. А. (2013)
Роговик Н. В. - Особливості комплаєнсу в системі лікар-батьки-пацієнт в лікуванні дітей, хворих на муковісцидоз. Повідомлення І., Зіменковський А. Б., Коржинський Ю. С., Бобер Л. Й., Девіняк О. Т. (2013)
Костяна К. В. - Порівняння документації з призначення ліків у стаціонарних закладах охорони здоров’я в Україні та Великій Британії, Зіменковський А. Б. (2013)
Немченко А. С. - Прогнозування реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги хворим на грип, Сімонян Л. С. (2013)
Вінницька Р. Б. - Одержання шиконіну і його естерів з коренів та калусної культури Lithospermum officinale erythrorhizon, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Петріна Р. О., Стадницька Н. Є., Кричковська А. М., Новіков В. П. (2013)
Галькевич І. Й. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання бупропіону на двох типах колонок для твердофазної екстракції, Зіменковський Б. С., Тарнавська Я. Г. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Городнича О. Ю. - Нераціональне застосування лікових комбінацій як фактор ризику виникнення дерматологічних ускладнень фармакотерапії, Зіменковський А. Б. (2013)
Балацька Н. І. - Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D та його корекція (2013)
Гойда Н. Г. - Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні, Гуцол Л. П. (2013)
Москв’як-Лесняк Д. Є. - Прогностичні тенденції у стані захворюваності та смертності жінок України з причини раку молочної залози (С50) на період до 2025 року, Рудень В. В. (2013)
Зіменковський А. Б. - Проблема професійної термінології та систематизації в сучасних медичних технологічних стандартах, Федущак О. А., Єремеєва Т. В., Сагач Ю. А. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про сучасний стан класифікації епілептичних нападів та епілепсії (2013)
Федущак А. Л. - Історичні паралелі вищої медичної освіти України часів другої світової війни, Сагач Ю. А. (2013)
Rohovyk N. V. - Features of compliance in the "doctor – parents – patient system" in the treatment of children with cystic fibrosis. Communication II, Zimenkovsky А. B., Korzhynskyy Y. S., Bober L. Y., Lyga O. V., Devinyak О. T. (2013)
Горачук В. В. - Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей, Криштопа Б. П. (2013)
Яковлева Л. В. - Практика споживання нооотропних лікарських засобів, Рибка А. В. (2013)
Степаненко А. В. - Аналіз результатів впровадження формулярної системи в практику роботи медичних закладів Тернопільської області на прикладі лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторних умовах, Бліхар В. Є. (2013)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез та антитрипаносомна активність піразоло-тіазолідинонів, Зіменковський Б. С., Роман О. М., Філіп Грельйе, Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Алексєєв О. М. - Визначення складності тестових завдань методом попарних порівнянь (2010)
Асанова З. Р. - Педагогічні умови виховання учнів молодшого шкільного віку засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (2010)
Бабічева М. Г. - Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови в умовах полікультурного простору (2010)
Барбашова І. А. - Забезпечення музичного сенсорного розвитку молодших учнів засобами шкільних підручників (2010)
Білоусова Л. І. - Проблеми модульного структурування навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань, Гризун Л. Е. (2010)
Біницька О. П. - Використання різних методів навчання при викладанні економічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах (2010)
Богів Е. І. - Формування професійної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей (2010)
Ващенко Л. Ф. - Можливості дидактичних ігор для корекції уваги в гіперактивних учнів, Тіміргазієва І. Р. (2010)
Величко О. Г. - Ефективність діяльності вищого навчального закладу як функція повноти нормативно-методичного забезпечення, Іващенко В. П., Ясев О. Г., Рожков О. Д. (2010)
Вовк В. П. - Особливості професійної адаптації молодих учителів до роботи в сучасній школі (2010)
Ворожбіт В. В. - Потенціал образотворчого мистецтва у духовно-моральному вихованні дітей (історико-педагогічний аспект) (2010)
Галус О. М. - Наукові підходи та закономірності педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі (2010)
Гладкова В. М. - Продуктивна Я-концепція як акмеологічна умова самовдосконалення менеджера освіти (2010)
Глушок Л. М. - Застосування інтерактивних методів при викладанні англійської мови у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Горчакова О. А. - Особливості розвитку міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів освіти (2010)
Долинський Є. В. - Форми, методи і засоби формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання, Романишина Л. М. (2010)
Дяков І. В. - Погляди С. Ф. Русової на окремі проблеми розвитку позашкільної освіти (2010)
Іщук Т. В. - Психологічні чинники формування позитивної мотивації професійного становлення студентів-першокурсників (2010)
Казакова Н. В. - Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в оздоровчих таборах (2010)
Калініна Л. М. - Стан інформаційного забезпечення управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу, Моцик Б. В. (2010)
Каліночкіна Ю. М. - Здійснення науково-методичного супроводу впровадження профільного навчання в умовах освітнього округу (2010)
Карташова Л. А. - Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін (2010)
Катеринюк Н. І. - Методика вивчення обчислювальних процесів на мові програмування Паскаль у ХГПА, Салтиков В. О. (2010)
Крищук Б. С. - Форми педагогічної та культурно-просвітницької роботи товариства "Просвіта” на Поділлі (1906-1923 рр.) (2010)
Кучерук О. Я. - Аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2010)
Мазуренок Н. І. - Формування комунікативної компетенції у студентів вищих педагогічних навчальних закладів на заняттях з німецької мови (2010)
Маріонда І. І. - Нормування оцінки фізичного навантаження курсантів вищих військових навчальних закладів (2010)
Марусинець М. М. - Професійна рефлексія як чинник самовдосконалення особистості майбутнього педагога (2010)
Махиня Т. А. - Наукові засади побудови моделі системи розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у підвищенні кваліфікації (2010)
Махінов В. М. - Вплив соціокультурного фактора на формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя (2010)
Машкіна Л. А. - Підготовка студентів до проведення пробних уроків у початковій школі (2010)
Місяць Є. Г. - Задачі з "аномальною” умовою як засіб формування логічного мислення молодших школярів, Берека В. П. (2010)
Мозолюк Т. М. - Готовність ІТ-фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності як складова професійної готовності (2010)
Мотозюк Л. М. - Інтенсифікація діяльності викладацького складу вищих навчальних закладів щодо формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2010)
Нагорний Я. В. - Використання Інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови як фактор оптимізації навчання (2010)
Найда Ю. М. - Інструментальна концертно-виконавська практика викладачів факультету мистецтв як складова науково-творчої діяльності ХГПА (історичний аспект: 2000 – 2010 рр.), Найда В. Ю. (2010)
Огородник Л. М. - Проблема організації роботи з обдарованими дітьми та вдосконалення навчального процесу у контексті модернізації освітньої парадигми (2010)
Олійник Н. А. - Теоретичні основи формування виконавських вмінь та навичок студентів у музично-сценічній діяльності (2010)
Онищенко О. І. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів у дослідженнях українських вчених (2010)
Орловська О. В. - Роль педагогічної практики у підготовці майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2010)
Пальшкова О. І. - Впровадження дидактичної моделі формування професійної культури майбутніх учителів початкової ланки на заняттях у вищій школі (2010)
Парфанович І. І. - Функціональні можливості соціальних структур з питань підтримки й організації життєдіяльності неповнолітніх дівчат (2010)
Петрук О. М. - Проблема інтегрованого підходу до процесу навчання в науковій літературі (2010)
Пісоцька Л. С. - Організація системи управління в контексті розвитку дошкільної освіти (2010)
Поляков А. О. - Юридична клінічна освіта: історичний досвід і сучасність (2010)
Пулатова Л. Й. - Мовна особистість учителя: комунікативна компетенція та мовленнєва поведінка (2010)
Пустовіт Г. П. - Категорії "Я” і моя майбутня професія” як чинник становлення особистості у позашкільному навчальному закладі (2010)
Римар Р. С. - Історія театру в Кам’янці-Подільському до 30-х рр. ХХ століття (2010)
Савіцька Г. І. - Проблема "професійного вигорання” в контексті підготовки майбутніх працівників освітніх закладів (2010)
Саєнко Н. В. - Методологічні підходи до забезпечення культурологічної підготовки майбутніх інженерів (2010)
Севастьянова О. М. - Світоглядна підготовка вчителів початкових класів: філософсько-освітня інтерпретація (2010)
Слюзко А. М. - Біоетика і науково-художня книга, Слюзко В. І. (2010)
Собко Ю. Ю. - М. М. Дарманський – реформатор освіти на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІст.) (2010)
Сусліна І. В. - Тренінгові технології як важлива складова навчання міжкультурної комунікації магістрів у педагогічних ВНЗ засобами іноземних мов, Воротняк Л. І. (2010)
Ткачук Г. О. - Теоретичні основи збагачення мовлення школярів експресивною лексикою, Дорош Г. О. (2010)
Чорненька С. І. - Основні аспекти художньо-естетичного виховання учнів на уроках музики (2010)
Шапошнікова Л. М. - Методи організації самостійної роботи студентів як шлях до самонавчання іноземних мов (2010)
Шевцова Н. П. - Розвиток системи дошкільних закладів для дітей раннього віку в Криму (2010)
Шквир О. Л. - Теоретичні аспекти ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів (2010)
Шоробура І. М. - Бойовий гопак як етнонаціональна система психофізичного вдосконалення особистості (2010)
Янкович О. І. - Ідеї технологізації освіти у педагогічній думці України (ХVІІІ – перша половина ХХ ст.) (2010)
Ярощук І. Д. - Оптимізація процесу адаптації молодого фахівця економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності (2010)
Ясак Т. М. - Комп’ютерно орієнтоване навчально-методичне забезпечення уроків української мови у 8-9 класах гімназії (2010)
Яцишин Р. М. - Прогресивні погляди на естетичне виховання у спадщині освітян України (2010)
Базылева М. Н. - Человеческий капитал и его мотивационные особенности в современной Беларуси (2014)
Богдан Н. И. - Инновации для инклюзивного развития регионов Беларуси, Вархурст С. (2014)
Гудкова А. А. - Формализация основных этапов государственного администрирования научно-технологического развития России, Турко Т. И. (2014)
Карпенко Е. М. - Оценка формирования и воспроизводства человеческих ресурсов Гомельской области, Карпенко В. М. (2014)
Корсак М. М. - Инновационная система информационного обеспечения образовательной деятельности ВУЗа, Сурдо А. П. (2014)
Левитская А. П. - Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития (2014)
Слонимский А. А. - Региональные кластеры: европейский опыт и белорусские возможности для инновационного развития, Слонимская М. А. (2014)
Шефер М. - Повышение эффективности и качества образования (2014)
Штефаница А. - Развитие информационного общества: Польша и Республика Молдова (2014)
Алексеенко Л. Ф. - Новое направление в оплате труда работников коммерческих организаций в Республике Беларусь (2014)
Зленко А. М. - Аутплейсмент – мистецтво звільнення персоналу (2014)
Камоцкая Н. И. - Повышение эффективности энергетического сектора Республики Беларусь (2014)
Карпов В. М. - Теоретичні та практичні основи прискорення залізничних перевезень, Никифорук О. І. (2014)
Кляуззе В. П. - Организация предоставления средств индивидуальной защиты (2014)
Макаренко А. П. - Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою, Меліхова Т. О., Чакалова Н. С. (2014)
Матвієнко А. Т. - Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні (2014)
Паламарчук О. М. - Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні (2014)
Романова Е. С. - Тарифные системы оплаты труда: характеристика и направления развития в условиях рыночной экономики (2014)
Федулова Л. І. - Інтеграційно-мережевий потенціал забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2014)
Худякова И. В. - Аутсорсинг в транспортно-логистической сфере Республики Беларусь (2014)
Бабець І. Г. - Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки, Сергієнко С. В. (2014)
Біла С. О. - "Зелена" економіка: стратегічнйи пріоритет реформ на регіональному рівні (2014)
Волосович С. В. - Об’єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин (2014)
Дерев’янко С. І. - Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Егоров А. В. - Механизм воспроизводства финансовых кризисов в экономике Беларуси (2014)
Кристиневич С. А. - Институциональные изменения в переходной экономике: модели и механизмы (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Студінський В. А. - Український цивілізаційний простір: історико-економічний вимір (2014)
Ущаповский К. В. - Методология создания и функционирования рынка электроэнергии Украины, Минкович А. В., Костин Ю. Д. (2014)
Балашевич М. И. - Влияние присоединения стран СНГ к ВТО на международную торговлю услугами, Куделевич Д. А. (2014)
Балджи М. Д. - Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв’язків України (2014)
Костик Е. П. - Глобальные и региональные тенденции мировых потоков прямых иностранных инвестиций (2014)
Курадовец А. И. - Внешнеэкономические факторы модернизации экономики Республики Беларусь (2014)
Селицкая Е. Н. - Проблемы и пути повышения экспортного потенциала лесопромышленного комплекса Республики Беларусь (2014)
Тетеринец Т. А. - Модернизация системы прогнозирования и планирования социально-экономического развития в Республике Бералусь в условиях евроинтеграции, Чиж Д. А. (2014)
Боголиб Т. М. - Инструменты реализации бюджетной политики на местном уровне (2014)
Воронкова О. М. - Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України (2014)
Гордей О. Д. - Основні аспекти системного підходу в процесі фінансування соціальної сфери (2014)
Козарезенко Л. В. - Фонд цільового капіталу як альтернатива бюджетного фінансування розвитку людського потенціалу (2014)
Леваєва Л. Ю. - Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ (2014)
Микитюк І. С. - Бюджетне планування як елемент управління бюджетом (2014)
Назарова С. Ф. - Налогообложение встранах-членах Таможенного союза (2014)
Дідух Я. П. - Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля, Вашеняк Ю. А. (2013)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2013)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: роди Phlomis L., Salvia L., Satureja L., Ziziphora L. (Lamiaceae) (2013)
Двірна Т. С. - Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2013)
Краснова А. М. - Еволюція підроду Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova гідрофільного роду Typha L. (2013)
Арапетьян Е. Р. - Зберігання насіння ендемічних видів флори Криму Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) та Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) у рідкому азоті (–196° С) (2013)
Щербакова О. Ф. - Поліваріантність елементарних модулів у структурі річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. (Ranunculaceae), Новосад К. В. (2013)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Словечансько-Овруцького кряжа в XIII ст. н. е., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г., Корнієнко О. М. (2013)
Ольшанський І. Г. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид флори України, Орлов О. О. (2013)
Звягінцева К. О. - Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова (2013)
Дудка І. О. - Перша в Україні знахідка Peronospora verbenae на Verbena officinalis, Гайова В. П., Коритнянська В. Г. (2013)
Майорова О. Ю. - Сучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат, Грицак Л. Р., Терехова Г. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Дробик Н. М. (2013)
Мельник В. І. - Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині, Логвиненко І. П. (2013)
Безсмертна О. О. - Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae), Гелюта В. П. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Автентичні матеріали деяких видів роду Hieracium L. (Asteraceae) Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) (2013)
Вірченко В. М. - Колекція мохоподібних В.В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Шевера М. В. (2013)
Коршиков І. І. - Зміни кількісно-розмірних характеристик ядерець та ядер у клітинах насіння Pinus pallasiana D. Don (заповідні й антропогенно змінені території степової зони України), Лаптєва О. В., Ткачова Ю. О. (2013)
Кузьмина Т. М. - Формування і розвиток насінного зачатка та жіночого гаметофіту в Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales) (2013)
Лукаш О. В. - Тетяна Леонідівна Андрієнко (до 75-річчя вченої), Онищенко В. А., Карпенко Ю. О., Коломійчук В. П. (2013)
Рудик Г. О. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Эхинацея в Украине", Гайдаржи М. М., Меньшова В. І. (2013)
Міркін Б. М. - Синтаксономія лісів Деснянсько-Старогутського парку. Рецензія: Панченко С.М. Лісова рослинність Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський": монографія, Наумова Л. Г. (2013)
Балашов Л. С. - Рослинність боліт. Рецензія: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони, Козак М. І. (2013)
Міркін Б. М. - Є.М. Брадіс: учений, учитель, людина. Рецензія: Андрієнко Т.Л. Модестівна. Розповідь про вчителя (2013)
Бурда Р. І. - Інвазії чужорідних видів у Голарктиці. Міжнародний симпозіум "Борок-IV" (22–28 вересня 2013, селище Борок, Ярославська обл. Росія) (2013)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум "Нова ера в прикладній ліхенології" (23 серпня 2013 р., м. Почеон, Республіка Корея), Дівакар П., Хо Д.-С. (2013)
Кошкіна І. М. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (18–22 червня 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим, Україна), Литвинюк Н. А., Ольшанський І. Г., Зав’ялова Л. В. (2013)
Гончаренко І. В. - Autospecies – програма для комп’ютерного набору латинських назв видів рослин, Сенчило О. О. (2013)
Абрашкевичус Г. - Влияние исторической памяти на улучшение взаимопонимания (на примере паралелей в судьбах народов Крыма и Литвы) (2013)
Козак О. - Русинское движение в современной Украине (2013)
Jakimowicz M. - Kryzys tozsamosci na przykładzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z Galicji Wschodniej na Dolny Sląsk (2013)
Онопко О. - Державна політика міфотворчості як чинник політичної ідентифікації індивіда (2013)
Молдавська Т. - Радянська ідентичність та її вплив на формування сучасних суспільних стереотипів людей похилого віку (за матеріалами усно історичних джерел Півдня України) (2013)
Гайворонюк Н. - Українська ідентичність під кутом зору національної безпеки (2013)
Kuzminska K. - Kształtowanie tozsamosci narodowej poprzez język w aspekcie społecznym i lingwistycznym (2013)
Moskwa D. - W poszukiwaniu tozsamosci narodowej – "russku” czy "rossijskij narod”? (2013)
Зуриет Ж. - Государственная стратегия формирования гражданской идентичности России (2013)
Plinska W. - Rzeczy, miejsca, idée – transgraniczny ruch ludzi i przedmiotow na Południowym Podlasiu na przełomie lat 80. i 90. XX w. jako generator więzi (2013)
Біловус Л. - Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) (2013)
Zabratanska K. - Pojęcie rownosci w kontekscie społecznej partycypacji kobiet w Polsce (2013)
Ущаповська К. - Моральна деградація сучасної молоді (2013)
Хір А. - Національно-етнічний вплив на формування театрально-видовищних будівель і споруд Закарпаття (2013)
Дем’янова Н. - Пошук етнокультурної ідентичності в творчості українських художників (2013)
Годзь Н. - Питання стереотипів "Свій" - "Чужий" та група стереотипів "ворог" - "друг" у народних українських казках у призмі розгляду питання ідентичності та футурології (2013)
Коломийчук О. - Етнічна ідентичність бойків крізь призму календарної звичаєво-обрядової практики: міфологічний аспект (2013)
Комінярська І. - Україноцентричні пошуки національної ідентичності в трилогії Уласа Самчука "OST" (2013)
Сафіюк О. - Національна ідентичність художнього світу Дж. Джойса та В. Підмогильного (2013)
Budzynski R. - Miasto wielokrotnie kolonizowane – Tallin w reportazach estonskich Jozefa Mackiewicza (2013)
Пасічник О. - Топос Кременця в епістолярній спадщині Юліуша Словацького (2013)
Bielska K. - Tworczosc Sary Kane jako przykład konfliktu tozsamosci we wspołczesnym teatrze (2013)
Сінкевич О. - Особливості формування драматичного мистецтва та архітектури театрів Волині (2013)
Марченко І. - Проблеми культурної ідентичності у ХІХ ст. (на прикладі відновлювальних робіт у київській Кирилівській церкві) (2013)
Orlik A. - Kształtowanie się tozsamosc narodowej w Europie Spodkowo-Wschodniej (2013)
Коновалова В. - Проблеми ідентичності "сконструйованої людини" (2013)
Слободян В. - Особливості комунікації в Інтернеті (2013)
Шевчук О. - Культура і топографія: територія як чинник формування культурної ідентичності (2013)
Мельник Ю. - Подільське духівництво та його вплив на релігійне життя українських сімей у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Bilska K. - Tozsamosc narodowa w polityce lturalnej Unii Europejskiej (2013)
Dziekanski P. - The regional identity of the inhabitants of Swietokrzyskie in conditions of globalization (2013)
Єкатеринчук А. - До питання про перспективи формування української нації як політичної або етнокультурної спільноти (2013)
Тур М. - Культурна ідентичність у вирі суперечливих процесів глобалізації світу (2013)
Павлов Ю. - Постмодерністські версії "деідентифікації" сучасної людини (2013)
Самчук Р. - Плюралізація чи анігіляція ідентичності в невизначених координатах сучасності (2013)
Глушко Т. - Криза ідентичності як біфуркативний вектор суспільного розвитку: соціально-економічний аспект (2013)
Кириченко М. - Парадокс розототожнення і деідентифікація "ніщо" (2013)
Ганаба С. - Образ людини епохи "плинної модерності" (2013)
Потапенко Л. - Стереотип як засіб репрезентації "Іншого": компаративний аспект (2013)
Шевчук Д. - До проблеми ідентифікації "друга" у сфері політики (2013)
Бєлікова С. - "Fast food" у контексті крос культурної комунікації (2013)
Скринька Н. - Культурна ідентичність у контексті самовизначення (2013)
Кучера І. - Етнічна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Бондаревич І. - Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення (2013)
Куда П. - Ідентичність як співвідношення індивідуальної та суспільної самосвідомості (2013)
Тіменик З. - Ідентифікаційні процеси сприйняття Бога в українській філософії релігії (зі спадщини С. Гогоцького, О. Козлова, П. Ліницького, митрополита Іларіона (Огієнка)) (2013)
Олійников В. - Початок відділення Західної церкви від Східної (1054) (2013)
Клімук І. - Формування релігійної ідентичності у підлітковому віці (2013)
Месхидзе Д. - Традиционные виды спорта и этническая идентичность басков (2013)
Акименко О. - Проблеми конструювання національної ідентичності в просторі сучасної медіа-культури України (2013)
Дудченко В. - Визначальна роль духовності в соціокультурній ідентичності українського суспільства (2013)
Гарбарук А. - Етнічна ідентичність волинських поляків в умовах полі культурності українського суспільства (2013)
Гаврош О. - Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття (2013)
Джафарова С. - Іван Франко та українська культура ХІХ століття (2013)
Колос Д. - Українські ігрові фільми 1990-х: у пошуках свободи (2013)
Смирнова Т. - Філіп Плятер – духовний спадкоємець та продовжувач справи Тадеуша Чацького (2013)
Сипко Б. - "Свої" чи "чужі": соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995-2007 рр.) (2013)
Кольвах А. - Політична ідентичність і графіті (2013)
Саакян О. - Вплив політичної ідентичності на електоральний вибір 2004 і 2010 років: електоральний розкол України (2013)
Стельмах В. - Політична ідентичність і політична соціалізація (2013)
Семенова Д. - Національне у структурі ідентичності в українських пригодницьких романах середини ХХ ст. (2013)
Шеломанова-Булавка Ю. - Волинський дерев’яний храм у контексті ідентичності та культурної традиції (2013)
Латишева Л. - Традиційне житло і будівельна обрядовість болгар Бессарабії (Одещина), Латишева Г. (2013)
Дацій Н. В. - Принципи дії соціальної держави щодо підтримання соціального статусу і життєвих потреб населення території (2013)
Кротінов В. О. - Сутність та особливості контролю суду ЄС у системі європейського управління (2013)
Половцев О. В. - Формалізація прийняття рішень у державному управлінні: формування підходів до моделювання та прогнозування процесів (2013)
Решетніченко А. В. - Кластеризація публічного адміністрування процесів стратегічного розвитку, Кірєєва О. Б. (2013)
Дацій О. І. - Механізм розподілу та перерозподілу доходів суб’єктів фінансових відносин країни (2013)
Казюк Я. М. - Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні (2013)
Мареніченко В. В. - Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу (2013)
Сиченко В. В. - Перспективи та можливості ефективного функціонування системи державної соціальної політики України (2013)
Сиченко О. О. - Соціальний діалог та інформатизація суспільства в державній політиці України (2013)
Ченцов В. В. - Атрибутивні параметри розвитку митної системи (2013)
Юрченко Є. О. - Функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Гаман С. М. - Особливості конфліктів в митних органах України (2013)
Сорока Л. С. - Особливості науково-методичного забезпечення розвитку людського потенціалу митних органів: світовий досвід і вітчизняні реалії, Івашов М. Ф., Івашова Л. М., Ужва Л. О. (2013)
Шпекторенко І. В. - Профілювання посадових компетенцій з поетапним використанням процесного, функціонального та компетентнісного підходів (2013)
Васильєва Н. В. - Концептуальні підходи до підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади з надання адміністративних послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Теоретичні засади державного управління еколого-економічними системами на регіональному рівні (2013)
Сілюкова С. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України (2013)
Чикаренко І. А. - Кластерна модель інноваційного розвитку території: сучасний стан, проблеми та кращі практики (2013)
Вітрух І. П. - Удосконалення методів управління розвитком державної енергетичної політики та запровадження енергоощадних заходів з урахуванням чинника ризику в машинобудуванні, Лакомська Н. І. (2013)
Найдюк С. В. - Забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади на прикладі Міністерства доходів і зборів України (2013)
Гагаріна С. Г. - Механізми управлінського впливу держави на розвиток інтелектуального потенціалу креативного суспільства (2013)
Куренна Т. О. - Теоретичні аспекти державного фінансового контролю в аграрному секторі економіки України (2013)
Нікішина М. В. - Основні напрямки формування державної політики щодо інтеграції іммігрантів (2013)
Корнієвський С. В. - Нормативно-правове забезпечення економічної політики як чинник її ефективної реалізації (2013)
Парубчак І. О. - Основні аспекти сучасних суспільно-політичних та управлінських відносин у системі міжнародного співробітництва (2013)
Аджалімова Е. Р. - Використання аналітично-синтетичного методу в корекції порушень читання розумово-відсталих учнів молодших класів (2011)
Аніщенко І. М. - Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Іноземна мова” за умов кредитно-модульної системи навчання, Федорова О. В. (2011)
Бабічева М. Г. - Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов (2011)
Баля С. А. - Моніторинг навчальних досягнень учнів як об’єкт стандартизації якості освіти (2011)
Берека В. Є. - Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів (2011)
Берека В. П. - Логічні аспекти мовної комунікації на уроках математики, Місяць Є. Г. (2011)
Бідюк Н. М. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Біницька О. П. - Економічна підготовка майбутніх вихователів: на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011)
Бродовська А. М - Формування природничої компетентності старшого дошкільника в процесі використання особистісно орієнтованого підходу (2011)
Вовк В. П. - Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій, Михайлишин Р. І. (2011)
Ворожбіт В. В. - Духовно-моральне виховання в українських гімназіях у середині ХІХ століття (2011)
Галус О. М. - До проблем педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів в умовах реформування вищої школи (2011)
Гладкова В. М. - Загальнометодологічні підходи акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера освітнього закладу (2011)
Гладуш В. А. - Роль громадсько-педагогічних організацій у становленні післядипломної освіти учителів спеціальної школи на початку ХХ ст (2011)
Глушок Л. М. - Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості (2011)
Голова Н. І. - Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування (2011)
Гребень О. В. - Проблеми шкільної освіти в місті Проскурові напередодні Великої Вітчизняної війни (1940–1941 н. р.) (2011)
Грязнов І. О. - Система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України, Усачик Н. М. (2011)
Гуменюк В. В. - Сучасні форми організації навчання керівників ЗНЗ у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Дарманська І. М. - Компетентність і компетенції управлінських кадрів сфери освіти: поняття та сутнісна характеристика (2011)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Взаємодія традиційних і новітніх підходів до вивчення пунктуації у 8 класі (2011)
Дубина Л. Г. - Педагогічні конфлікти та способи їх розв’язання, Вашеняк І. Б. (2011)
Дубовий К. В. - Психологічні особливості реалізації індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача іноземних мов (2011)
Дудчак Г. І. - Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти: сутність, структура (2011)
Дяченко М. Д. - Формування засад професіоналізму в процесі навчання майбутніх журналістів (2011)
Закордонець Г. В. - Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови (2011)
Зданевич Л. В. - Деякі аспекти студентської дезадаптації в процесі навчання (2011)
Зосименко О. В. - Особливості структурної організації проектної діяльності студентів (2011)
Ігнатьєва А. І. - Соціальна спрямованість національної освітньої системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2011)
Ілініцька Н. С. - Культурно-мистецькі традиції Поділля як формотворчий музичний чинник (2011)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів денного перебування (2011)
Каленик І. В. - Актуальні проблеми формування концертмейстерських якостей при опануванні курсу "Концертмейстерський клас” у студентів музично-педагогічних факультетів (2011)
Кашперський В. П. - Модель управління якістю професійної підготовки студента у вищому мистецькому навчальному закладі (2011)
Кащук А. О. - Теоретичні засади розробки механізмів управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів (2011)
Коваль О. Є. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи (2011)
Ковальська О. П. - Правова освіта як важлива складова навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект (2011)
Кожевніков В. М. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил США, Великої Британії, Німеччини (2011)
Кожедуб Л. Г. - Контроль у навчанні читання оригінальних художніх текстів на старшому етапі мовних вищих навчальних закладів (2011)
Колеснікова С. М. - Інтеграція як дидактичний засіб оновлення змісту освіти в початкових класах (2011)
Костін Я. А. - Педагогічна миследіяльність як основна складова навчання іноземної мови студентів ВНЗ (2011)
Котлярчук Г. Й. - Взаємозв’язок естетичного і екологічного виховання як необхідна складова всебічного розвитку особистості (2011)
Криськів М. Й. - Культура мовлення як умова успішного спілкування (2011)
Крищук Б. С. - Внесок товариства "Просвіта” у становлення системи дошкільного виховання на Поділлі (1918–1920 рр.) (2011)
Кудирко В. І. - Картографічні поняття про умовність карт в шкільному курсі загальної географії (2011)
Кулик О. Є. - Сприятливе соціально-психологічне середовище як умова творчої самореалізації майбутніх інженерів (2011)
Кучерук О. Я. - Самостійна робота студентів як фактор ефективної підготовки фахівців з прикладної математики (2011)
Мацько В. П. - Інтертекстуальне прочитання філологічних праць Василя Зборовця (2011)
Машкіна Л. А. - Концептуальні засади вальдорфської педагогіки (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського