Климаш Н. І. - Застосування методики трендового аналізу для визначення імовірності розвитку кризових явищ на підприємстві (2014)
Сметанко О. В. - Удосконалення методики планування внутрішнього аудиту із застосуванням карти-ризиків за показниками вартісно-орієнтованої системи управління акціонерним товариством (2014)
Заяць В. М. - Організація підготовки фахівців у сфері оціночної діяльності, Заяць Р. В. (2014)
Лимар О. Ф. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як фактор підвищення ефективності їх діяльності (2014)
Могилова М. М. - Інституціональне забезпечення переоцінки основних засобів сільського господарства в сучасних умовах (2014)
Федорченко Б. С. - Кластерний аналіз біоенергетичного потенціалу областей України (2014)
Відомості про авторів (2014)
Мельниченко А. А. - Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти (2013)
Stepien T. - New perspectives of higher education and research policy on European level with era as a decisive geopolitical factor (2013)
Vynoslavska O. - Ways of development of corporate social responsibility at technical university in the light of EBEN 2013 annual conference, Pampukha L. (2013)
Бабатіна С. І. - Синдром академічної прокрастинації і соціальна відповідальність у студентському віці (2013)
Блохіна І. О. - До проблеми соціальної відповідальності вищої освіти в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Социальная ответственность и проблема естественнонаучных её предпосылок (2013)
Винославська О. В. - Соціальний та психологічний контракти як умови реалізації принципів глобального договору у вищому навчальному закладі (2013)
Волянюк Н. Ю. - Психологический потенциал социальной ответственности субъекта деятельности, Ложкин Г. В. (2013)
Гур В. І. - Етично-ціннісні засади відповідальності за сьогодення і майбутнє (2013)
Гущина Т. Ю. - Воспитание социальной ответственности личности: возрастной аспект (2013)
Козловець О. А. - Соціальна відповідальність випускника технічного ВНЗ, Левтун І. І., Хворостина О. В. (2013)
Лободинська О. М. - Формування соціальної відповідальності у випускників ВНЗ як чинника успішного працевлаштування (2013)
Магазинщикова І. П. - Екологічна складова соціальної відповідальності випускника ВНЗ (2013)
Пузырев Е. В. - Воспитание ответственности студентов (2013)
Сингаївська А. М. - Плагіат як люстро вищої освіти (2013)
Анацька Н. В. - Екологічні аспекти соціальної відповідальності (2013)
Ангелов Г. В. - Національна культура та проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців, Кананихіна О. М., Соловей А. О. (2013)
Гусак К. О. - Етико-світоглядні засади освіти як умова розвитку соціальної відповідальності (2013)
Гуцол С. Ю. - Социальная ответственность личности как принцип социокультурного проектирования, Гуцол К. В. (2013)
Залеська Р. О. - Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві (2013)
Калініна О. В. - Особливості відповідальної взаємодії між керівником та підлеглим (2013)
Кононенко С. А. - Вплив світогляду на соціально відповідальну поведінку сучасного фахівця (2013)
Кононець М. О. - Вплив моральнісного розвитку на професійну соціалізацію майбутніх інженерів (2013)
Конюшенко Ю. В. - Соціальна відповідальність та культура працівників бібліотек (2013)
Мелащенко О. М. - Соціальна відповідальність випускника технічного університету як орієнтир макрорівня національного розвитку (2013)
Ніколайчук А. В. - Соціальна відповідальність студента та культура (2013)
Панов С. Ф. - Социальная ответственность будущих моряков при изучении стандартной английской фразеологии профессиональной направленности, Ковальчук В. С. (2013)
Stepien T. - The new learning culture? ICT and competences in engineers’ higher education (2013)
Апишева А. Ш. - Инженерно-техническая предметная деятельность как фактор изменения социальных ценностей (2013)
Девтерова Т. В. - Взаємозв'язок мотивації і формування соціальної відповідальності магістра технічного університету (2013)
Жирун О. А. - Відповідальність як передумова соціально-психологічної трансформації майбутніх фахівців (2013)
Мейтарчан С. Ю. - Психологічні аспекти формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів (2013)
Москаленко О. В. - Роль смислової сфери особистості у формуванні соціальної відповідальності майбутніх інженерів (2013)
Савельєва В. С. - Формування соціальної відповідальності у студентів-менеджерів у технічному університеті (2013)
Федченко В. О. - Напрями формування екологічної складової соціальної відповідальності майбутніх авіаційних (2013)
Цимбал І. В. - Відповідальне ставлення студентів технічних спеціальностей до читання іншомовних текстів з фаху (2013)
Чукавіна Т. Е. - Удосконалення системи викладання психологічних дисциплін у майбутніх інженерів, Чукавіна А. Д. (2013)
Panov S. - Social responsibility approaching fluency work for seamen: pre-intermediate vs. advanced students, Vasylyshyna N., Tastan Y. (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності (2013)
Казаков М. А. - Лженаука як перетворена форма наукової діяльності: постановка проблеми (2013)
Кузьменко Н. І. - Університет як унікальний суб'єкт соціального пізнання (філософський дискурс), Демченко О. О. (2013)
Порев С. М. - Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень (2013)
Савчин Г. В. - Історія естетичного – логіка розвитку людської чуттєвості (2013)
Федорова І. І. - Компетентнісний підхід як управлінський механізм реорганізації системи вищої освіти України, Житник М. М. (2013)
Вихляєв Ю. М. - Педагогічні умови формування спеціальних умінь та навичок у спортивному орієнтуванні, Доценко О. В. (2013)
Сейдаметова З. С. - Принципи економіки університетів, Темненко В. А. (2013)
Чиченьова О. М. - Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа (2013)
Stepien T. - New learning culture? Information and communication technologies (ICT) and competences in engineers’ higher education (2013)
Снітинський В. - Нормативні аспекти оптимізації землекористування, Бальковський В. (2013)
Снітинський В. - Моніторинг якості поверхневих і підземних вод території Стебницького родовища калійних руд Дрогобицького району Львівської області, Зеліско О. (2013)
Лопушняк В. - Динаміка вмісту cвинцю і кобальту в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування, Грицуляк Г. (2013)
Снітинський В. - Вплив удобрення на рухомість іонів важких металів (Сd2+ і Pb2+) у ґрунті за вирощування буряка столового, Дидів А. (2013)
Слюсар І. - Природоохоронне використання осушуваних органогенних ґрунтів гумідної зони України, Соляник О. (2013)
Грицишин П. - Особливості органічного аграрного виробництва, Кружель Б., Павкович С., Вовк С., Корінець Ю. (2013)
Ткачук О. - Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу ботанічного саду "поділля" м. Вінниці (2013)
Іванків М. - Особливості негативної дії хлорорганічних пестицидів на довкілля, Вовк С., Марциновський В. (2013)
Войтович Н. - Вміст важких металів у рослинницькій продукції львівщини (2013)
Палапа Н. - Агроекологічний стан селітебних територій промислового міста, Сігалова І., Гапонова Т. (2013)
Ліханов А. - Фітотоксичні властивості ґрунту за інтродукції fagus sylvatica l. в умови Голосіївського лісу м. Києва (2013)
Світельський М. - Продуктивність великоголовника сафлоро-подібного в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету (2013)
Лисак Г. - Стан рідкісних видів рослин родини orchidaceae Яворівського національного природного парку у рекреаційній зоні "Лелехівка", Кружель Б., Любинець І. (2013)
Гументик М. - Урожайність біомаси міскантусу залежно від кліматичних умов, строків і глибини садіння ризомів у Західному лісостепу України, Квак В., Замойський О. (2013)
Гринчишин Н. - Кінетика поглинання нафтопродуктів поверхневим шаром сірого та бурого лісового ґрунту, Бабаджанова О., Лагуш Н. (2013)
Гнатів П. - Природні ресурси україни: актуальні аспекти оцінки й вивчення, Хірівський П., Зинюк О., Корінець Ю., Панас Н., Лопотич Н. (2013)
Янишин С. - Природні умови як один з основних чинників формування гідрологічного і гідрохімічного режиму річок басейну Західного Бугу (2013)
Ярмолюк М. - Екологічна оцінка балансу поживних елементів у ґрунті за поверхневого і докорінного поліпшення різнотравно-злакових травостоїв та їх удобрення, Марцінко Т., Коберинка Б., Огороднік М. (2013)
Томашівський З. - Оптимізація способів обробітку ґрунту під пшеницю озиму (2013)
Захарченко Е. - Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на запаси продуктивної вологи та врожайність ячменю ярого в умовах Північного лівобережного лісостепу, Міщенко Ю. (2013)
Бінерт Б. - Урожайність і якість бульб картоплі залежно від обробітку ґрунту в умовах Західного лісостепу, Бінерт О. (2013)
Іванюк В. - Вплив обробітків та удобрення сірого лісового ґрунту на динаміку поживного режиму та продуктивність озимої пшениці (2013)
Габриєль А. - Особливості емісії СО2 ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від систем його використання, Оліфір Ю., Германович О. (2013)
Сябрук О. - Сезонна динаміка продукування СО2 та обсяги втрат вуглецю ґрунту за різних способів обробітку, систем землеробства та удобрення (2013)
Ревтьє А. - Вплив безводного аміаку на мінералізацію органічної речовини ґрунту (2013)
Тирусь М. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність буряка цукрового в умовах Західного лісостепу України, Борисюк В. (2013)
Шемет А. - Вплив сільськогосподарських культур на зміну РН і вміст рухомих сполук мікроелементів у ґрунтах (2013)
Лопушняк В. - Динаміка вмісту рухомих форм сірки у темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення (2013)
Пархуць І. - Розрахунок потенціального врожаю пшениці озимої за надходженням фотосинтетичної активної радіації на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного лісостепу України, Пархуць Б. (2013)
Дубицька А. - Формування родючості сірого лісового ґрунту залежно від застосування соломи і сидератів у сівозмінах, Качмар О., Дубицький О., Щерба М. (2013)
Вислободська М. - Формування урожайності та якості зерна ярого ячменю залежно від рівня мінерального живлення, Данилюк В., Бідна Л., Вурдик П. (2013)
Лопушняк В. - Оцінка мікробіологічної активності дерново-підзолистого ґрунту за використання ферментованих добрив, Засєкін Н. (2013)
Заболотний Г. - Вплив фону живлення та мікроелементів на динаміку висоти рослин сої, Мазур В., Циганська О. (2013)
Данилюк В. - Удобрення як чинник впливу на продуктивність цукрових буряків, Вислободська М., Лагуш Н. (2013)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення на динаміку нагромадження сухої речовини зеленою масою топінамбура, Слобода П. (2013)
Савченко Ю. - Вплив весняного підживлення озимої пшениці сульфатом амонію на врожайність та якість продукції, Мірошниченко М. (2013)
Голота Є. - Діагностика мінерального живлення ячменю ярого на різних агрохімічних фонах чорнозему опідзоленого (2013)
Квітко Г. - Оптимізація технології вирощування та режиму мінерального живлення редьки олійної з використанням чинника репродуктивного зусилля в умовах Лісостепу правобережного України, Цицюра Т. (2013)
Дегодюк С. - Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та енергетичних потреб в Україні, Дегодюк Е., Літвінова О., Кириченко А. (2013)
Лопушняк В. - Формування структури врожаю тритікале ярого за різних систем удобрення, Августинович М. (2013)
Зенону Михайловичу Томашівському – 80 років (2013)
Левашов С. П. - Апробация метода частотно-резонансной обработки данных дистанционного зондирования Земли на рудных объектах в различных регионах мира, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Петрановская М. А. (2014)
Баженов В. Г - Метод и аппаратура для измерения напряжённости электрических полей при геолого-геофизических исследованиях, Якимчук Н. А., Грузин С. В., Пидлисна И. С. (2014)
Левашов С. П. - О возможности применения технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ для выбора мест заложения поисковых скважин на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Пидлисна И. С. (2014)
Азімов О. Т. - Інформаційно-аналітичне забезпечення регіональної оцінки мінливості товщин відкладів, перспективних на пошуки вуглеводнів, Даргейко Л. Ф. (2014)
Устенко Є. В. - Сучасні погляди на теорію вуглеводневих систем, Петруняк В. Д., Вижва С. А. (2014)
Лубков М. В. - Процес охолодження океанічної літосфери (2014)
Дрогицкая Г. М. - Особенности глубинного строения эндогенных рудных районов, расположенных на древних щитах (2014)
Хачай О. А. - Кинематические и динамические характеристики медленных деформационных волн в породном массиве как отклик на взрывные воздействия, Хачай O. Ю., Климко В. К., Шипеев О. В. (2014)
Маркова М. Н. - Исследование и возможности практического применения высших производных магнитного потенциала для решения задач магнитометрии, Лапина Е. П. (2014)
Сабзиев Э. Н. - Алгоритм определения траектории течения жидкости по рельефу, Оруджов Г. Г., Пашаев А. Б. (2014)
Простолупов Г. В. - Наземно-подземная гравиметрия на Верхнекамском месторождении калийных солей, Щербинина Г. П. (2014)
Михеева Т. Л. - Прямые задачи магнитометрии в классе неоднородно намагниченных горизонтальных цилиндрических тел, внешний контур которых аппроксимирован прямолинейными отрезками, Панченко Н. В. (2014)
Божежа Д. Н. - Применение мобильных геофизических методов для обследования инженерно-геологических условий проблемного участка в городе, Прилуков В. В., Пидлисна И. С., Петрановская М. А. (2014)
Кураева И. В. - Математическое моделирование форм миграции тяжелых металлов в почвенных растворах техногенно загрязненных территорий (2014)
Яковенко О. В. - Моделювання забруднення ґрунтів кадмієм у зоні впливу Горлівського хімічного заводу, Кураєва І. В. Філатов В. Ф., Д’яченко Н. О., Дуброва Н. О. Павлюк С. Д. (2014)
Меньшов О. І. - Перші результати атмомагнітного контролю стану довкілля на прикладі міста Київ (2014)
Блинов В. Ф. - Потепление климата Земли – следствие эволюции Солнечной системы (2014)
Дубровина С. В. - Проблемы современного электронного картографирования на примере создания автонавигационных карт (2014)
Борзих О. І. - Інновації моніторингу карантинних шкідливих організмів у рослинництві України (2013)
Гаврилюк Л. Л. - Інновації захисту рослин — виробництву, Круть М. В. (2013)
Андрійчук Т. О. - Стійкість сортів картоплі проти фузаріозного в’янення, Хомяк В. В. (2013)
Аньол О. Г. - Досвід застосування Вертімеку 018 ЕС, к.е. проти павутинних кліщів на яблуні, Власова О. Г., Гродський В. А. (2013)
Бакай І. Д. - Ефективність препаратів Гумісол, Байкал, Ембіонік та їх вплив на урожай пшениці озимої і ярої в умовах Північного Лісостепу України, Василенко М. Г. (2013)
Венгер В. М. - Ефективність застосування акарицидів проти павутинного кліща на хмелю, Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2013)
Гаманова О. М. - Захист гіркокаштана звичайного від каштанової мінуючої молі (2013)
Горновська С. В. - Південна соняшникова шипоноска (Mordellidae, Mordellistena parvulliformis Stshegol — Bar. 1930) в Північно-східному Степу України, Федоренко В. П. (2013)
Грицюк Н. В. - Вплив комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої (2013)
Гунчак В. М. - Контроль деяких регульованих шкідливих організмів у західному регіоні України (2013)
Даскалюк О. П. - Використання природних регуляторів росту в інтегрованому захисті рослин, Войняк В. І., Мойса І. І., Бундук Ю. М. (2013)
Журавчак Т. М. - Нематоцидна дія фтористого сульфурилу, Романко В. О., Бокшан О. Я. (2013)
Зеля Г. В. - Тестування селекційного матеріалу картоплі на стійкість проти раку та виділення джерел стійкості, Зеля А. Г., Олійник Т. М. (2013)
Зеля А. Г. - Вплив препаратів різної природи на збудника раку картоплі — Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Нікорюк М. Г., Зеля Г. В., Макар Т. Й., Метельська А. Г. (2013)
Знаменський О. П. - Оцінка та відбір сортів картоплі української селекції на стійкість проти колорадського жука (2013)
Іванська А. О. - Деякі особливості біології ентомофага хойойї (Chouioia cunea Yang) та обґрунтування його сезонної колонізації проти американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury), Кордулян Р. О., Мороз М. М. (2013)
Карелов А. В. - Характеристика українських сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) за допомогою новітніх молекулярних маркерів генів помірної стійкості проти іржастих грибів, Козуб Н. О., Созінов І. О., Созінов О. О., Лікар С. П., Блюм Я. Б. (2013)
Ковалишина Г. М. - Генетичне різноманіття сортів пшениці озимої за стійкістю проти бурої іржі (2013)
Конверська В. П. - Оцінка ефективності різних видів та популяцій трихограми для регуляцій чисельності лускокрилих шкідників капусти (2013)
Крим І. В. - Визначення стійкості картоплі проти збудника бурої бактеріальної гнилі в лабораторних умовах (2013)
Кузнєцова Л. М. - Перспективи використання Bacillus thuringiensis проти ільмового листогриза Galerucella luteola (Chrysomelidae:galerucinae), Крижко А. В., Ткаленко Г. М., Вєтрова В. В. (2013)
Лісовий М. П. - Наукові основи генетичного захисту рослин в Україні, Лісова Г. М. (2013)
Лісовий М. П. - Характеристика колекційного матеріалу пшениці озимої за стійкістю проти хвороб, Лісова Г. М., Афанасьєва О. Г., Бойко І. А., Довгаль З. М. (2013)
Малиш І. Ю. - Стеблоїди та насіннєїди родини Apionidae: співвідношення та динаміка чисельності на різних видах конюшини, Федоренко В. П. (2013)
Мельник А. Т. - Вплив метеофакторів на розвиток альтернаріозу у лісостеповій зоні України, Андрійчук Т. О., Шевага Г. М., Кирик М. М. (2013)
Михайленко С. В. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб листя ячменю ярого (2013)
Пилипенко Л. А. - Моніторинг карантинних видів фітопаразитичних нематод в Україні, Подберезко І. М. (2013)
Решетова Є. Д. - Захист грибів у закритому ґрунті, Федоренко В. П. (2013)
Рибак Р. Л. - База даних "Фітосанітарні вимоги країн-членів СОТ" в умовах міжнародного фітосанітарного співробітництва, Жабенко О. В., Бундук Ю. М., Метельська А. Г. (2013)
Сергієнко В. Г. - Шкідливість сухої плямистості картоплі, Богданович С. В. (2013)
Сікура О. А. - Перспектива застосування ентомопатогенів проти західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), Бокшан О. Я., Штейфан З. В., Сікура О. О. (2013)
Сігарьова Д. Д. - Взаємовідносини між хижими грибами і нематодами та їх використання у біологічному захисті рослин, Калатур К. А. (2013)
Скрипник Н. В. - Фітофтороз коренів суниці (Phytophthora fragariae Hickman) — небезпечне карантинне захворювання, Макарук О. М. (2013)
Скорейко А. М. - Вплив живильного середовища на ріст і розвиток Phytophthora cactorum Schroet (2013)
Сніжок О. В. - Прихованохоботники на ріпаку озимому в Західному Лісостепу України (2013)
Сторчоус І. М. - Вплив гербіцидів на мiкрoфлору ґрунту (2013)
Сухарева Р. Д. - Тривалість розвитку та динаміка чисельності золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди в умовах Західного Лісостепу України, Бабич А. Г. (2013)
Тактаєв Б. А. - Створення стійких проти бульбової нематоди (Ditylenchus destructor Thorne) сортів картоплі з комплексом господарськи цінних ознак, Сігарьова Д. Д., Бомок С. К. (2013)
Тимошенко О. П. - Вплив мікрохвильової обробки насіння на ураження рослин пшениці ярої кореневими гнилями (2013)
Ткаленко Г. М. - Оптимізація параметрів глибинного культивування гриба роду Trichoderma, Гораль С. В. (2013)
Ткачова С. В. - Шкідливість личинок хлібних п’явиць на посівах пшениці ярої, Федоренко В. П. (2013)
Трибель С. О. - Захист рослин — реальний напрям збільшення виробництва рослинницької продукції, Стригун О. О. (2013)
Устінова А. Ф. - Визначення карантинних, буферних та регульованих зон при виявленні карантинних видів бур’янів, Мунько Д. Д. (2013)
Хомяк В. В. - Залежність ризогенної активності мікропагонів айви від способу їх укорінення (2013)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику арахісового зерноїда (Caryedon gonagra Fabr.) та визначення ступеня його небезпеки для центральної України (2013)
Шевага Г. М. - Спосіб прискореного розмноження безвірусних рослин картоплі, перспективних для Західного Лісостепу України, Мельник А. Т., Кирик М. М. (2013)
Шевага Г. М. - ЗТ-ПЛР-діагностика перспективних сортів картоплі для Західного Лісостепу України, Слободян С. О., Олійник Т. М., Грицай Р. В., Кирик М. М. (2013)
Юсько Л. С. - Ризик інтродукції в Україну нових збудників вірозів і бактеріозів цибулі, Бокшан О. Я., Садляк А. М. (2013)
Яковлєв Р. В. - Методика оцінки токсичності інсектицидів для медоносної бджоли, Секун М. П. (2013)
Ярошенко Л. М. - Біологічні особливості та аналіз фітосанітарного ризику пасльону лінійнолистого (Solanum elaeagnifolium Cav.) для території України, Пилипенко Л. А. (2013)
Правила для авторів (2013)
Онисько С. - Концептуальні засади формування ефективної системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Кіц М. (2014)
Губені Ю. - Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці, Сватош М. (2014)
Дроздяк І. - Продовольча безпека України: проблеми і перспективи (2014)
Шульга О. - Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика (2014)
Щербата І. - Стратегія розвитку трудової активності населення сільських регіонів, Василенька Н., Бернацька І. (2014)
Черевко Г. - Хміль в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Szymanska E. - Regional investment differentiation in polish pig farms (2014)
Гилка М. - Аналіз тенденцій в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності (2014)
Березівський З. - Стан і перспективи економічного розвитку агропромисловго комплексу Львівської області, Березівська О. (2014)
Яців С. - Концентрація молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах, Яців О. (2014)
Андрющенко А. - Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини (2014)
Сікора О. - Збереження та розвиток людського потенціалу села (2014)
Зозуля-Бахір І. - Підвищення зайнятості в сільському господарстві (2014)
Янишин Я. - Експортно-імпортні можливості зерновиробництва в агропідприємствах Кам’янка-Бузького району Львівської області (2014)
Ткачук В. - Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах (2014)
Корчинський І. - Архітектоніка інфраструктури аграрної сфери України (2014)
Дудич Г. - Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин (2014)
Павленчик Н. - Диверсифікація діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Щурик М. - Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора на засадах сталого розвитку, Тодорюк С. (2014)
Самойлік М. - Концептуальні засади управління вторинними ресурсами у регіоні (2014)
Колодійчук І. - Стале землекористування в карпатському регіоні: оцінка та проблеми, Колодійчук В. (2014)
Самойлік М. - Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика (2014)
Черевко Г. - Математичне моделювання використання енергії сонця для гарячого водопостачання і охолодження молока на молочно-товарній фермі, Савченко Є. (2014)
Пасічник Т. - Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA, Хірівський Р., Панасюк О. (2014)
Гавука І. - Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект (2014)
Сиротюк Г. - Наукові здобутки студентів (2014)
Титул, содержание (2014)
Нефедов Ю. И. - Гидроударная система отопления без потребления энергии от внешних источников (2014)
Пирогов А. Д. - Возможности самоэнергетического аудита интегрированных технологий на крупном машиностроительном предприятии (2014)
Шубенко О. Л. - Перевод малой теплоэлектроцентрали на сжигание местного топлива в объемах, обеспечивающих ее работу в летнее время, Бабак М. Ю., Сенецький О. В., Роговий С. В. (2014)
Мезеря А. Ю. - Аналіз факторів, які впливають на фізико - механічні властивості ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі, Занихайло Є. О. (2014)
Побігайло В. А. - Комплекс "реактор – керований шунт", як спосіб підвищення ефективності обмеження струмів короткого замикання в виробничих системах електропостачання, Калінчик В. П. (2014)
Гулей А. Б. - Оценка зависимости температуры дымовых газов на выходе из топки парового котла ТП - 81 от нерасчетных присосов воздуха через неплотности в ограждении топки, Ключка Е. П. (2014)
Мехович С. А. - Опыт использования промышленных кластеров как инструмента инновационного развития, Фадеев А. В. (2014)
Білостоцька І. Ю. - Розвиток страхового захисту в аграрному секторі, Временко Л. В. (2014)
Орфанова М. М. - Напрямки покращення екологічної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу України (2014)
Про основні показники роботи паливно - енергетичного комплексу за січень - березень 2014 р. (2014)
Abstracts (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 470, квітень 2014 р. (2014)
Пример оформления статьи (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Величко О. М. - Вибір методів загального оцінювання ризиків у сфері технічного регулювання, Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. (2013)
Коломиец Л. В. - Некоторые аспекты метрологического обеспечения учета пищевой и ликёро-водочной продукции, Новикова А. И., Злобин Р. В., Новиков В. И. (2013)
Братченко Г. Д. - Вимірювально-обчислювальний комплекс для повірки електровимірювальних приладів, Попенака А. М., Петрище М. О., Крутов С. Л. (2013)
Щербина Ю. В. - Елементи практичної реалізації частотного тесту генераторів криптографічних перетворень, Волков С. Л. (2013)
Дяченко О. Ф. - Визначення геометричних параметрів блока-модуля лінійного тягового електродвигуна гусеничної машиниі (2013)
Корчинский В. В. - Условие обеспечения энергетической скрытности хаотических сигналов при передаче конфиденциальной информации, Казакова Н. Ф., Манько В. О. (2013)
Banzak G. V. - Influence of factor variation on size of an optimum level of maintenance service, Banzak O. V., Leshchenko О. I. (2013)
Алфвітний покажчик (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Рожок В. І. - Хорові сцени в опері Віталія Губаренка "Загибель ескадри" (2014)
Нестьева М. И. - В союзе с композитором (2014)
Остроухова Н. В. - Твори Віталія Губаренка на одеській сцені (2014)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Перетини реального та ірреального в хоровій драматургії опери Віталія Губаренка "Вій" (2014)
Чепалов О. І. - Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені (2014)
Полянська Г. М. - Музичне узагальнення класичної лексики академічної хореографії в балеті Віталія Губаренка "Комуніст" ("Обов’язок, і віра, і любов") (2014)
Стасюк С. А. - "…Что движет солнце и светила": оперные новеллы о любви (2014)
Зуєв С. П. - "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери (2014)
Шмельова Н. О. - Моноопера Віталія Губаренко "Самотність" – творчий союз композитора і співака (2014)
Поліщук Ю. І. - "Монологи Джульєтти" Віталія Губаренка: від авторської партитури до сценічної реалізації (2014)
Батовська О. М. - Невідомі сторінки хорової музики a cappellа Віталія Губаренка (2014)
Луніна А. Є. - Володимир Сіренко: "Ідеї, утілені в опері, сьогодні дуже актуальні…" (про оперу-ораторію Віталія Губаренка "Згадайте, братія моя") (2014)
Лащенко С. К. - И вновь об Александре Пушкине, Петре Чайковском и современном режиссёрском театре (2014)
Тітова Г. І. - Дмитро Смолич: початок творчого шляху (2014)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2014)
Щербакова М. Н. - Дух творчества и человеческого тепла (2014)
Рожок В. І. - Корифеї українського духового виконавства (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Скороходов В. П. - Выдающиеся личности (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Цайтц В. Б. - Майбутнім поколінням виконавців на духових інструментах (Вовк Р. Портрети корифеїв / Роман Вовк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 225 ; іл.) (2014)
Гуменюк Т. К. - Корифеї української фортепіанної школи (Київська фортепіанна школа. Імена та часи : монографія / авт. проекту Т. О. Рощина; авт.-упоряд. Т. О. Рощина, О. В. Ринденко; ред. О. В. Сахарова, О. Є. Степанюк. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – 630 с.) (2014)
Давидов М. А. - Питання сучасного виконавства на духових інструментах (Апатский В. Н. Актуальные проблемы духового музыкально- исполнительского искусства / В. Н. Апатский. – К. : Задруга, 2013. – 588 с.) (2014)
Круль П. Ф. - Наукове дослідження і навчальний посібник для учнів духових класів музичних навчальних закладів (Апатский В. Н. Актуальные проблемы духового музыкально-исполнительского искусства / В. Н. Апатский. – К. : Задруга, 2013. – 588 с.) (2014)
Табуреткин Б. Ф. - Один из самых авторитетных специалистов на всём постсоветском пространстве (Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе: учебное пособие : в 2 ч. – Ч. 1 / В. Т. Посвалюк. – К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. – 60 с.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2014)
Онищенко В. Ф. - Онтологический контекст экономического кризиса (2014)
Мазур Е. Е. - Организационные патологии системы государственного регулирования розничной торговли Украины (2014)
Лютый И. А. - Противоречия процессов финансиализации и их влияние на экономический рост в Украине, Мороз П. А. (2014)
Радионов Ю. Д. - Прогнозирование и планирование как инструмент эффективного управления и использования бюджетных средств (2014)
Бородина Е. Н. - Аграрное развитие и саморазвитие общин: модернизация через взаимную адаптацию (теоретико-методологический аспект), Прокопа И. В. (2014)
Зализко В. Д. - Экономический потенциал сельских территорий: генезис, структура, свойства, приоритеты усиления (2014)
Гнибиденко И. Ф. - Трансформация рынка труда на селе: перспективы оптимизации неформальной занятости сельского населения, Руснак А. Д. (2014)
Пасхавер Б. И. - Аграрные реформы: история и современность (2014)
Титул, содержание (2014)
Рязанов В. Т. - Экономическая политика после кризиса: станет ли она снова кейнсианской? (2014)
Харазишвили Ю. М. - Адаптивный подход к определению стратегических ориентиров экономической безопасности Украины, Дронь Е. В. (2014)
Лигоненко Л. А. - Интеллектуальный капитал предприятия: научно-методические основы и результаты оценки (2014)
Клименко О. В. - Развитие сиситемы регулирования рынков небанковских финансовых услуг в Украине (2014)
Мудрак Р. П. - Экспорт украинского продовольствия: состояние, тенденции, причины (2014)
Бобко А. Н. - Экономика лесоводства начинается с использования земельных угодий по назначению (2014)
Прокопа И. В. - Физико-экономическая парадигма современной теории и практики хозяйствования (2014)
Титул, содержание (2014)
Поздравления (2014)
Дашутин Г. П. - Наш краеугольный камень – созидание. 20 лет концерну "Укрросметалл" (2014)
Жарков П. Е. - История создания и созидания. 50 лет АО "НПАО ВНИИкомпрессормаш" (2014)
Олишевич А. А. - АО "Полтавский турбомеханический завод" в модернизации энергетики Украины (2014)
Ванеев С. М. - Кадры компрессоростроителей вырастают в Сумах, Парафейник В. П. (2014)
Аннопольский Д. В. - Перспективы использования адиационных методов очистки дымовых газов и диагностики оборудования длятопливоподготовки, Бабушкина С. И., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Мелякова Е. А., Прохоренко Е. М., Сагайдачный М. А. (2014)
Концевич В. Г. - Параметрическое моделирование теплообменника с помощью интеллектуального языка программирования iLogic, Наружный Д. В. (2014)
Бубликов В. Б. - Высокопрочный чугун с шаровидным графитом – уникальный конструкционный материал современного машиностроения (2014)
Тарельник В. Б. - Ремонт шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием, Марцинковский В. С. (2014)
Десятніков І. В. - Трансформація поміщицьких господарств України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Savchenko S. - Transnational corporations effect on the economy of developing countries, Savchenko M. (2014)
Skrypnyk A. - Soil balance formalization problem, Galaieva L. (2014)
Дмитрук Б. П. - Нарощування обсягів видобутку сланцевого газу як передумова формування енергетичної незалежності України, Гирник Л. В. (2014)
Чередніченко С. В. - Прогнозування тенденцій світового ринку металопродукції та експортної діяльності металургійної галузі України (2014)
Нусінова О. В. - Аналіз розкриття інформації про стан корпоративного управління акціонерних товариств (2014)
Касьянова Н. В. - Концепція формування виробничої структури інтегрованої енергетичної компанії, Левшова Ю. О. (2014)
Олійник В. М. - Оптимізація ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу (2014)
Лебідь І. О. - Особливості управління репутацією підприємства (2014)
Гвоздь В. М. - Управление комплексной бесконтактной системой защиты электроустановок (2014)
Димченко Н. С. - Інноваційна поведінка менеджера та її роль в управлінській діяльності (2014)
Краус К. М. - Українська практика управління маркетингом малих торговельних підприємств (2014)
Грибан Н. Г. - Становлення стратегічного управління на підприємствах переробки аграрної продукції (2014)
Скрипник А. В. - Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору, Проскура К. П. (2014)
Камінський А. Б. - Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних історій в Україні (2014)
Годес Н. В. - Генезис трансформації фінансового ринку республіки Білорусь: переваги і недоліки (2014)
Румянцев Н. В. - Многомерная оптимизация параметров торговой системы в рыночных условиях, Кольчик С. О. (2014)
Ревенко Д. С. - Интегральные модели экономической устойчивости предприятия и инструментальные средства ее визуализации и диагностики, Лыба В. А. (2014)
Медведева М. И. - Моделирование производственного процесса с ненадежным оборудованием (2014)
Тарасова О. О. - Управління розвитком регіону засобами моделювання (2014)
Яцина В. В. - Модель оцінки економічної ефективності аутсорсингу при виробництві товарів промислового призначення (2014)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2014)
Наші автори (2014)
Summary (2014)
Запрошуємо авторів до співпраці (2014)
Уварова Т. - Ментальність: культурологічний аспект (2012)
Красноруцкая О. - Теория идентичности и феноменологическая концепція тела в исследовании телесных практик (2012)
Ivanyk S. - Kulturowo-historyczne uwarunkow ania powstania filozoficznej szkoły Lwowskiej i jej gałęzi ukrainskiej (2012)
Сухина И. - Аксиологическое понимание инкультурации и культурной идентичности личности (2012)
Zabratanska K. - "Nowa tozsamosc” w kontekscie kultury globalnej (2012)
Миколаєнко І. - Глобалізаційна культура як альтернатива культурній ідентичності. Ґенеза і перспективи розвитку (2012)
Жаде З. - Креативность идентичности: российский выбор (2012)
Караваєв В. - Українська національна ідентичність як об’єкт державної політики (2012)
Троян В. - Особливості та основні тенденції сучасного українського регіоналізму (2012)
Кузьменко О. - Національна ідентичність та її межі: до питання формування образу "Іншого" (2012)
Савенець А. - Клопоти з ідентичністю іншого в сучасному перекладознавчому дискурсі (2012)
Матицин О. - Етапи ранньої творчості М. В. Гоголя у дзеркалі преси (на прикладі газети "Сєвєрная пчєла") (2012)
Корнійчук Т. - Проблеми релігійної ідентичності в "Наталці Полтавці" І. П. Котляревського (2012)
Янковська Ж. - Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (2012)
Хорунжа Г. - Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан (2012)
Бабій Н. - Довбуш і Бешт у бароковій культурі Прикарпаття (2012)
Семенович А. - Проблеми ідентичності в сучасній Україні (2012)
Журмій Н. - Пошуки політичної ідентичності українців на прикладі регіональних особливостей скульптурних пам’ятників (2012)
Шабацюк А. - "Нова" мовна політика в Україні як небезпека для мовної ідентичності та ускладнення співіснування культур, Пономаренко Я. (2012)
Абрашкевічус Г. - Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців (2012)
Gordeeva Y. - Kwestia dziedzictwa radziekiego i zmian w przestrzeni miejskiej Kiszyniowa na łamach mołdawskiej prasy rosyjskojęzycznej (2012)
Jumakanova M. - Koncepcja "mniejszego zła” w kreowaniu obrazu Rosji we wspołczesnej kazachstanskiej historiografii (2012)
Малюгина О. - Проблема национальной идентичности в контексте миграционных процессов в современной России (2012)
Tarkhan-Mouravi G. - Some characteristics of identity among ethnic groups in Georgia and the Caucasus (2012)
Ключник Р. - Вплив чинника ідентичності на політичні процеси в Бельгії (2012)
Тверезовська Н. - Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів, Мельничук Т. (2012)
Павлова Г. - Якість освіти як аксіологічна категорія (2012)
Петрушкевич М. - Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд) (2012)
Киселиця С. - Двовір’я в Україні як спадок "чужої" ідентичності (2012)
Грищенко І. - Специфіка суб’єкт-суб’єктивного моделювання етнічного інакшого у фольклорі (2012)
Удуд М. - Традиційна обрядовість як складова збереження національної ідентичності (2012)
Красовська І. - Семантика обрядового простору у весіллі Сокирянщини 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Галуйко Р. - Поява нових ікон у ХХІ ст. в Україні (2012)
Мельник Д. - Втеча з дому як стратегія здобуття екзистенційної ідентичності (2012)
Мала Т. - Політика мультикультуралізму в сучасних поліетнічних суспільствах (2012)
Ганаба С. - "Homo comlexus" як образ людини інформаціонального суспільства (2012)
Гергун А. - Модернізація та ідентичність у контексті глобалізації (2012)
Добридень О. - Споживацька ідентифікація в Україні в умовах глобалізації (2012)
Рябокляч В. - Проблема співвідношення локальних та глобальних ідентичностей (2012)
Зражевська Н. - Про діалог культури і субкультур (2012)
Шевчук О. - Етнічна самосвідомість та етнічна ідентичність у сучасній Україні (2012)
Гриценко В. - Традиційна культура як парадигма ідентифікатів (2012)
Наумкіна О. - Культурна ідентичність українського етносу (2012)
Божко Н. - Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв’язків кінця ХVІ – початку ХVІІ століття, Цубов Л. (2012)
Месхидзе Д. - Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" (2012)
Папаяні І. - Наративний підхід у вивченні релігійної ідентичності (2012)
Кравчук М. - Релігія як чинник само ідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса (2012)
Бондарчук Л. - Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур (2012)
Більченко Є. - Перші симптоми "смерті історії" в культурі Заходу: етика та естетика руху хіпі (2012)
Зражевська Н. - Культура і субкультура: стосунки взаємозалежності (2012)
Колос Д. - Український кінематограф ХХІ століття: постмодерністський прорив (2012)
Карповець М. - Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача (2012)
Сухина И. - Культура информационного типа: контуры философской концептуализации (2012)
Kancik E. - Politics and network society (2012)
Косюк О. - Публіцистика й публіцистичність як дискурс та інтеркурс у царинах культури і масової комунікації (2012)
Шевчук К. - Матеріальне/імматеріальне буття творів електронного мистецтва (2012)
Чабак Л. - Проблеми сприйняття творів мистецтва в інформаційному суспільстві (2012)
Єфімова А. - Практики "публічного мистецтва" та їх відображення в Інтернет-просторі (2012)
Нікітіна І. - Вплив звукових рядків на відвідувача музею (2012)
Каспарі О. - Художній пантеїзм у творчості Василя Кікіньова (2012)
Левицька В. - Проблема позашкільного художнього виховання учнів у культурологічних наукових дослідженнях (2012)
Шевчук О. - Соціокультурний феномен кордону, його види і способи подолання (2012)
Ємець Т. - Внесок Київської старої громади в українське націєтворення (2012)
Сорочук Л. - Культурно-просвітницькі ідеї Кирило-Мефодіївського товариства (2012)
Янковська Ж. - Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції (2012)
Мікула О. - Гумористичні колядки у дослідженні Олени Пчілки (на основі розвідки "Украинские колядки. Текст волынский") (2012)
Шевчук Д. - Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології (2012)
Вербець В. - Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді (2012)
Морозов С. - Філософські засади нової парадигми освіти (2012)
Нестеренко В. - Культурний центр у системі культури: до методології дослідження, Зайцев М. (2012)
Островерхова Н. М. - Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи (2014)
Тесленко В. В. - Самоосвіта старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Волощук І. С. - Інтелект та інші складові психіки людини (2014)
Петрович О. Б. - Особливості розвитку літературної обдарованості старшокласників (2014)
Федорова Н. Ф. - Виховання особистості та процес її формування у сім’ї, Соколовська Н. Б., Баранова М. А. (2014)
Олійник С. С. - Розкриття креативного потенціалу учнів на уроках фізики через призму естетичного виховання (2014)
Веселка Ю. Б. - Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів (2014)
Коробко Т. Ю. - Особистісний супровід дитини для розкриття математичних здібностей, Куриленко Н. Я. (2014)
Луценко Л. В. - Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку, Педько І. В. (2014)
Камишин В. В. - Рекомендації та алгоритми управління навчальним процесом з урахуванням основних домінант та рівнів домагань студентів (2014)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "локус контроль" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Лук’янчук Н. В. - Тренінг комунікативності обдарованих старшокласників (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей (2014)
Шевенко А. М. - У чому криється феномен обдарованої дитини? (2014)
Прашко О. В. - Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості (2014)
Інформація (2014)
Абрамович Г. М. - Педагогічне значення співпраці з сім’ями у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2008)
Адамський В. Р. - Факультет соціального виховання Кам’янець-Подільського інституту народної освіти: структура, завдання, організація навчального процесу (2008)
Барнич О. В. - Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів (2008)
Бекірова Л. Е. - Анализ категориального аппарата профессиональной готовности будущего учителя начальных классов к применению интерактивных технологий обучения (2008)
Берека В. Є. - Погляд М.М.Дарманського на сутність принципів менеджменту в освіті та їх трансформація на магістерську підготовку майбутніх управлінців (2008)
Бєжанова Н. Л. - Спецкурс "Формування оцінювальних умінь у молодших школярів” як аспект підготовки вчителя в післядипломній освіті (2008)
Блажевич О. І. - Топоніміка як важливий чинник у формуванні в студентської та учнівської молоді любові до історії та культури рідного краю (на прикладі вивчення топонімів і мікротопонімів села Баглайки Красилівського району Хмельницької області) (2008)
Блажевич Ю. І. - Використання в курсі "Релігієзнавство” матеріалів регіональної історії з теми "Відродження православ’я на Поділлі (порівняльний аналіз релігійної ситуації в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. та в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.)” (2008)
Вавринчук М. П. - Школознавство: галузь педагогічної науки (2008)
Воротняк Л. І. - Особливості педагогічної технології формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах (2008)
Гайдамашко І. А. - Подолання агресії як актуальна соціально-педагогічна проблема (2008)
Галус О. М. - Концептуальне підґрунтя управління процесом адаптації особистості в умовах реформування вищої школи (2008)
Гамрецька Г. С. - Проблеми соціогуманітарної освіти майбутніх учителів початкової школи як викладачів курсу "Я і суспільство” (2008)
Горелікова Т. Г. - Алгоритм розвитку організаційної культури керівника вищого медичного навчального закладу І-ІІ р.а. (2008)
Гуцал Л. А. - Шкільна природнича освіта у нормативних документах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2008)
Дарманська І. М. - Управлінський аспект правової підготовки майбутніх учителів (2008)
Денищик О. І. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів (2008)
Дорош Г. О. - Сприймання художньої правди через гуманістичну спрямованість літературного твору (за романом В.Барки "Жовтий князь”) (2008)
Заредінова Е. Р. - Виховний та крос-культурний аспект формування морально-ціннісних взаємин у кримськотатарській сім’ї (2008)
Кірсанова О. В. - Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косівської кераміки (2008)
Кузь Ю. М. - Аналіз теорії та практики правової підготовки майбутніх офіцерів (на прикладі Національної академії Державної прикордонної служби України) (2008)
Кулик О. Є. - Фактори ефективної організації процесу творчої самореалізації майбутніх інженерів (2008)
Кустовська І. М. - Формування професійно значущих умінь та навичок як основна складова процесу підготовки майбутніх економістів (2008)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності у структурі методичної компетентності майбутнього вчителя української мови, Грибан Г. В. (2008)
Левчик І. Ю. - Умови забезпечення успішності у навчанні студентів з боку особистісно орієнтованого підходу: американський досвід (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дошкілля України: полікультурний простір етнопедагогічної освіти дітей (2008)
Марцинюк В. Г. - Навчальні технології підготовки майбутніх менеджерів у ВНЗ США (2008)
Мафтин Л. В. - Сучасні підходи до проблеми українознавства (2008)
Машкіна Л. А. - Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до роботи з сім’єю (2008)
Мергут О. О. - Основні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів до застосування різновидів друкованої реклами в процесі формування позитивного іміджу організації (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми формування комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (2008)
Онофрійчук Л. О. - Підготовка фахівців дошкільної освіти: історичний аспект (2008)
Пісоцька Л. С. - Організація системи маркетингу навчально-виховних послуг ДНЗ та управління нею (2008)
Поляновська О. Р. - Позакласна виховна робота як один із шляхів профілактики правопорушень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2008)
Пунда К. В. - Інновації – один із перспективних шляхів якісної освіти (2008)
Роговець О. В. - Громадянська культура як складова етнокультури особистості (2008)
Савіцька Г. І. - Підготовка студентів до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (2008)
Северіна Т. М. - Формування готовності майбутніх педагогів до особистісного та професійного самовдосконалення (2008)
Семчакевич С. Л. - Особливості оцінювання школярів на уроках музики (2008)
Соловей М. В. - Регіональний аспект краєзнавчо-пошукової роботи учнів загальноосвітніх шкіл у другій половині ХХ століття (2008)
Сухович Г. А. - Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (2008)
Табере В. М. - Засади розвитку іншомовної компетентності як чинника підвищення якості професійної підготовки лікарів (2008)
Ткачук Г. О. - Знання рідної мови – основа гуманітаризації освітнього процесу у вищих педагогічних закладах (2008)
Швець Т. В. - Використання методу проектів на заняттях з української літератури (2008)
Шквир О. Л. - Професіограма менеджера освіти (2008)
Шоробура І. М. - Проблеми полікультурного виховання старшокласників у процесі вивчення географічних курсів (2008)
Машіка В. Ю. - Оцінка ефективності біолазеротерапії у дітей, хворих на персистуючу бронхіальну астму середньо-тяжкого перебігу, за клініко-функціональними та імунологічними показниками (2013)
Білак В. М. - Стан реактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, під впливом лікування методом спелеотерапії, Чонка Я. В., Білак І. Д. (2013)
Троцький Г. М. - Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього віку з перинатальним контактом із ВІЛ (2013)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників метаболічної активності ефекторних клітин (нейтрофілів, еозинофілів) у верифікації бронхіальної астми фізичної напруги в дітей, Бєлашова О. В., Марусик У. І., Григола О. Г. (2013)
Маляр В. В. - Особливості адаптаційних процесів у немовлят, народжених матерями у разі ідіопатичного багато- і маловоддя (2013)
Іванова Л. А. - Ефективність лікування загострення бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку з урахуванням генетичних маркерів (2013)
Корчинська О. О. - Материнські та перинатальні наслідки, повязані з кесаревим розтином: порівняльний аналіз із досвідом колег зі Словаччини, Гульпе К. Ю. (2013)
Юрцева А. П. - Сучасні підходи до діагностики харчової алергії у дітей та основні принципи дієтотерапії, Фофанова О. В., Лотовська Т. В. (2013)
Horlenko O. M. - Disbiotical changes in the children with diarrea syndrom, Hema N. M., Dubinina U. G., Polyak M. A., Halay B. M. (2013)
Cмоланка І. Ю. - Верукозна та атрофічно пігментна форма червоного плескатого лищаю: клінічний випадок лінійної форми захворювання (клінічний випадок), Руснак Д. І. (2013)
Сочка Н. В. - Дисфункція ендотелію у дітей з артеріальною гіпертензією (2013)
Мотрюк В. Б. - Застосування нейровізуалізації для діагностики вегетативних дисфункцій у дітей та корекція порушень мозкового кровоплину (2013)
Клітинська О. В. - Особливості організації надання кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям Закарпаття (2013)
Мочалов Ю. Ю. - Порівняльна характеристика результатів застосування еластопротекторів різного типу в дитячій щелепного-лицевій хірургії (2013)
Майданник В. Г. - Аускультація органів дихання з точки зору біоакустики та цифрових технологій, Ємчинська Є. О., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. (2013)
Богадельніков І. В. - Освіченість або інтелігентність (2013)
До відома авторів (2013)
Савельєва М. - "Рецепція ідей" як неможливість збереження особистісної творчої ідентичності (2013)
Метельова Т. - Полівалентність само ідентифікації у добу глобалізації (2013)
Павлов В. - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности (2013)
Бернюков А. - Велика онтологічна одісея ХХ століття (на прикладі онтологічних проектів Е. Гусерля, М. Хайдегера, М. Гартмана та К. Попера) (2013)
Борканюк А. - Національна ідентичність як одна з ключових категорій полікультурної освіти (2013)
Вишинський С. - Европейський проект: між традицією та(після)модерном (2013)
Гордієнко Д. - Античний спадок як чинник європейської ідентичності України (2013)
Гончаренко Е. - Лабиринты ускользающей идентификации (2013)
Загребельний І. - "Християнська ідентичність" як наслідок деесенціалізації релігії (2013)
Висоцький А. - Антропологічне, соціологічне, політологічне та комунікаційне розуміння поняття "зіткнення культур" (2013)
Фокшей Д. - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі (2013)
Могдальова І. - Феномен Чужого у філософії Е. Гусерля, Фесенко А. (2013)
Носова Г. - Концептуалізація національної, етнічної, культурної ідентичностей в історичному вимірі. Криза ідентичності за умов глобалізації (2013)
Білик Г. - Стратегії конструювання ідентичності для Іншого (2013)
Олещенко М. - Проблема культурної ідентичності особистості в добу симулякрів (2013)
Kazmierczak A. - Kim jestem? Proba okreslenia tozsamosc człowieka wspołczesnego (2013)
Унгурян І. - Трансформація духовності людини в процесі сучасної культурної ідентифікації, Цинтила О. (2013)
Шевченко О. - Феномен крос культурної ідентичності в інформаційному суспільстві (2013)
Kancik E. - Identity creation on the Internet, that is, the virtual identity of a modern man (2013)
Логвінов А. - Самоідентифікація етнічних груп в етнонаціональних конфліктах, Чальцева О. (2013)
Чижова Н. - Місце і роль комунікації в культурному діалозі (2013)
Остринська Л. - Людина vs. Природа: діалог чи протистояння?, Цинтила О. (2013)
Чернишова Т. - Транскультурна модель розвитку сучасної культури в умовах глобалізації як нове осмислення проблеми співвідношення уніфікації та відмінностей (2013)
Чайковский Я. - Мультикультурализм: между научным осмыслением и практическим воплощением, Швец О. (2013)
Гордієнко Н. - Феномен глобального міста: проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі, Юріна І. (2013)
Радзік Р. - Українці серед націй Центрально-Східної Європи (чинники націє творчих процесів) (2013)
Нагорняк Т. - Поєднання регіональної і національної ідентичності українців у процесі національного брендингу (2013)
Лучак А.-М. - Контркультура як альтернативна модель ціннісних орієнтацій для сучасного споживацького суспільства (2013)
Чечотка А. - Порубіжна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Gordeeva Y. - Cluj-Napoca and Lviv: power and urban space in the second half of the 20th century (2013)
Ясінський М. - Каузальні та епохальні прообрази часу (2013)
Wasiuta O. - Kształtowanie identyfikacji etniczno-kulturowej i wielokulturowej mniejszosci ukrainskiej w Polsce (2013)
Гузенина С. - К проблемам теоретико-методологического анализа феномена образа Родины (2013)
Халюк Л. - Концепт "малої вітчизни" в усній прозі українців-переселенців Польщі (2013)
Сфімова А. - Мистецькі практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ ст. як чинник формування ідентичності міст (2013)
Кобрин М. - Вплив літургійної реформи ІІ Ватиканського собору на культово-обрядові практики Української греко-католицької церкви (2013)
Голопич І. - Види соціокультурної ідентичності (2013)
Палій К. - Коли ідентичність не значить ідентифікація: чужі серед своїх (2013)
Соколовська Г. - Культурно-религиозная идентичность немцев юга Украины в ХІХ веке (2013)
Карабін О. - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців в трансформаційний період (2013)
Olszanecka N. - Swiadomosc narodowa ukrainskich zydow (2013)
Семусєва Д. - Проблеми національної ідентичності кримських татар та їх інтеграція в українське суспільство (2013)
Studenna-Skrukwa M. - Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia (2013)
Пак О. - Проблеми ісламської ідентичності в Україні (2013)
Адамський В. Р. - Становлення Кам’янець-Подільського університету: візія сучасників (2008)
Артюшина М. В. - Особистісна готовність студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності (2008)
Барановська В.М. - Проблеми впровадження нових інформаційних технологій в педагогічних закладах освіти (2008)
Берека В. Є. - Формування професійної компетентності майбутнього менеджера освіти (2008)
Біницька К. М. - Гуманістичне виховання на уроках музики засобами народної педагогіки та фольклору (2008)
Біницька О. П. - Проблема формування економічних знань населення в умовах ринкової економіки (2008)
Галус О. М. - Організаційно-педагогічна діяльність ВНЗ з адаптації майбутніх учителів: управлінський аспект (2008)
Гандабура О. В. - Теоретичний аналіз поняття професійного саморозвитку майбутніх учителів (2008)
Горбатюк Р. М. - Педагогічна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у контексті системного підходу (2008)
Гуцал Л. А. - Проблема періодизації розвитку шкільної природничої освіти (2008)
Дарманська І. М. - Функції державних службовців сфери управління освітою (1991-2008 рр.) (2008)
Денищик О.І. - Студентське самоврядування – важлива педагогічна умова формування моральної культури майбутніх фахівців у галузі права (2008)
Загіка О. О. - Особливості формування технологічної культури педагога в умовах інноваційного розвитку професійно-технічної освіти (2008)
Зданевич Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до використання творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку (2008)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні (2008)
Корнієнко В. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення професіоналізму викладачів вищих навчальних закладів СБ України, Артюшин Г. М. (2008)
Лепікаш Н. Г. - Аналіз структури практичної підготовки майбутніх менеджерів в економіці в умовах ступеневої освіти (2008)
Лєпіхова Н. В. - Розвиток професійної компетентності керівників шкіл засобами проектування (2008)
Лисенко Н. В. - Сучасне дитинство в Україні: стратегії й тактика поступу у майбутнє (2008)
Машкіна Л. А. - Використання технології контекстного навчання в процесі професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти (2008)
Михаськова М. А. - Методична підготовка майбутніх учителів музики в процесі вивчення курсу "Музична педагогіка” (2008)
Морозова О. О. - Обґрунтування актуальності формування музично-педагогічної спрямованості учителів музики (2008)
Огородник Л. М. - До проблеми використання ідей школи гуманістичного виховання в процесі становлення особистості вчителя (2008)
Онуфрійчук Л. П. - Необхідність формування ноосферного світогляду молоді, Онуфрійчук А. М. (2008)
Панькова Н. В. - Взаємодія вчителя початкових класів і батьків у вихованні підростаючого покоління (2008)
Пірошенко С. Ю. - Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури (2008)
Пісоцька Л. С. - Розвиток управління дошкільною освітою в Україні у 70-80 рр. ХХ ст (2008)
Поляновська О. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчально-виховної роботи з дітьми-сиротами в закладах інтернатного типу (2008)
Римар Р. С. - Хорова діяльність дитячо-юнацьких колективів Хмельниччини в період незалежності України (2008)
Романишина Л. М. - Профільна школа в системі неперервної професійної підготовки фахівців з прикладної математики, Кучерук О. Я. (2008)
Савіцька Г. І. - Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки студентів (на прикладі курсу "Основи корекційної педагогіки”) (2008)
Самойленко О. М. - Сучасні підходи до оцінки і перспектив розвитку дистанційної освіти (2008)
Соловей М. В. - Навчальні екскурсії у загальноосвітніх школах України у 20-х роках ХХ століття (2008)
Сусліна І. В. - Обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарного циклу в умовах ступеневої освіти регіональних педагогічних навчальних закладів (2008)
Суховірський О. В. - Вимоги до інтерфейсу прикладних програмних засобів для початкової школи (2008)
Тімашева Т. М. - Проблеми формування самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2008)
Удіна О. М. - Діагностика самостійності у дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) (2008)
Федорчук О. С. - Формування аксіологічного компоненту інформатичної компетентності при підготовці майбутніх правознавців (2008)
Філінюк В. А. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з абетковим матеріалом на уроках навчання грамоти (2008)
Фольваркова-Плахтій В. І. - Сучасне дитинство і засоби масової інформації (2008)
Хоптяна О. В. - Ігрова діяльність як засіб підвищення ефективності правового виховання учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів (2008)
Шоробура І. М. - Дидактична концепція В.О.Сухомлинського та її використання в школах України (2008)
Ящук І. П. - Напрями підготовки та вимоги до вчителя у 20-ті роки ХХ століття (2008)
Наєнко М. - Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? (2014)
Просалова В. - Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків (2014)
Пастух Т. - Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві (2014)
Турган О. - Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків (2014)
Бернадська Н. - Естетичний критерій аналізу літературного твору: від неокласиків до сьогодення (2014)
Сінченко О. - Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми (2014)
Николенко О. - Крестный путь Николая Зерова на Соловки (2014)
Поліщук Я. - Славістичні амбіції Михайла Драй-Хмари (2014)
Кузьменко В. - Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим (2014)
Поліщук В. - Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків (2014)
Нарівська В. - "Персональна історія" Віктора Петрова, або не шостий у гроні (2014)
Александрова Г. - Компаративні студії Павла Филиповича: поза межами часу і нації (2014)
Бросаліна О. - Ігор Качуровський, сьомий неокласик: літературна спадкоємність у дзеркалі біографії (2014)
Демська-Будзуляк Л. - Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи (2014)
Пухонська О. - Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського (2014)
Вірченко Т. - Принципи канонізації художніх творів у літературно-критичному спадку неокласиків (2014)
Бібліографія основних наукових, навчально-методичних і літературно-критичних праць Михайла Наєнка (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Vladimirov L. V. - Improve dialog categorization of the methods for risk assessment of еnvironmental danger economical activities, Hristova К. G. (2013)
Kinash I. P. - Social infrastructure as an economic category (2013)
Antonuk V. P. - Public consumption in the context of sustainable development: requirement for modernization, Kuznetsova D. V. (2013)
Mekhovich S. A. - Technology reengineering as a tool for post-crisis readjustment of mechanical engineering enterprises in Ukraine, Kostenko A. A. (2013)
Kovachev N. I. - Study of the environmental noise pollution in production economical activities, Vladimirov L. V. (2013)
Dyakova A. A. - Strategy of the food industry innovative-investment development program in Ukraine (2013)
Mirchev A. - Controlling effect on the economic security of engineering enterprise conducting foreign economic activity, Kryvoruchko L. B. (2013)
Левашов С. П. - Опыт применения мобильных геофизических технологий для поисков залежей углеводородов в кристаллических породах , Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н., Пидлисна И. С. (2013)
Кулик В. В. - Підвищення інформативності радіоактивного каротажу при визначенні параметрів нетрадиційних колекторів газу, Бондаренко М. С. (2013)
Дрогицкая Г. М. - Морфология поверхностей Мохо и К2 в Кировоградском рудном районе (Украинский щит) по сейсмическим данным (2013)
Есипович С. М. - Новые данные о сочленении Одесско-Джанкойского рифтогена с Индоло-Кубанским прогибом, Галко Т. Н., Евдощук Н. И. (2013)
Лубков М. В. - Процес деформування океанічних літосферних плит у зоні субдукції (2013)
Зейгельман M. С. - Задача восстановления контура гравитирующего тела. Методика поиска многовариантных решений обратной задачи, Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2013)
Маркова М. Н. - Высшие производные магнитного поля, их исследование и возможности практического использования для решения задач магнитометрии, Лапина Е. П. (2013)
Бахова Н. И. - Тепловые неоднородности и накопление термоупругих напряжений в геологической среде (2013)
Орлюк М. І. - Курська магнітна аномалія: аналіз аномального магнітного поля за даними наземних, стратосферних та супутникових зйомок, Марченко А. В., Бакаржієва М. І. (2013)
Меньшов О. І. - Архітектура педомагнітної бази даних. Постановка задачі, Сухорада А. В., Хоменко Р. В., Круглов О. В. (2013)
Стахів І. Р. - Вплив забрудненого повітряного середовища на стан здоров’я населення за 2001-2010 рр. (2013)
Дзюба О. В. - Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних, Демидов В. К., Данилов О. В. (2013)
Біттер О. А. - Основні чинники розвитку особистих селянських господарств, Франчук І. Б. (2009)
Бондар І. В. - Internet-магазин як складова малого та середнього бізнесу в Україні: привабливість та проблеми (2009)
Височин І. В. - Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту (2009)
Георгієв В. А. - Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства (2009)
Іванчук Н. В. - Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства (2009)
Козак Л. В. - Моделі взаємозв’язку у формуванні цінового механізму в АПК (2009)
Корнус В. Г. - "Касовий" метод визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість – як механізм поповнення обігових коштів підприємства (2009)
Котенко Т. Ю. - Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції (2009)
Левицький В. В. - Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства (2009)
Малецька О. І. - Теоретичні засади дослідження персоналу сільськогосподарських підприємств (2009)
Мальчик М. В. - Конкурентоспроможність промислових підприємств (2009)
Ніколаєнко І. В. - Методи та інструменти визначення підприємницького ризику (2009)
Попівняк Ю. М. - Втрати підприємства та особливості їх класифікації (2009)
Рудик О. Р. - Вибір фінансових індикаторів кризових явищ на підприємстві (2009)
Скакун В. А. - Оцінка ефективності управління бізнес-процесами підрядних будівельних підприємств (2009)
Arndt Kümpel M. A. - Agriculture as a strategic asset class: ethics, ecology and economics (2009)
Безвух С. В. - Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи (2009)
Бігдаш В. Д. - Удосконалення формування оперативної та фінансової стратегії банківсько-страхової діяльності в Україні, Литвиненко Р. Я. (2009)
Боровик П. М. - Проблеми виконання місцевих бюджетів, Ярова І. В. (2009)
Буряк П. Ю. - Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи, Блащук-Дев’яткіна Н. З. (2009)
Вешневська А. В. - Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору (2009)
Гилка М. Д. - Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області (2009)
Гринюк Н. А. - Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2009)
Дзюба Т. Г. - Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності (2009)
Єршова Г. В. - Пріоритети державного стимулювання процесів модернізації виробництва в умовах економічної кризи (2009)
Кікена Т. І. - Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України (2009)
Кнейслер О. В. - Практичні засади управління активами страхової компанії (2009)
Ксьондз С. М. - Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення, Матющенко О. В., Ревякін В. О. (2009)
Кужій Л. М. - Фактори впливу на дивідендну політику банків України (2009)
Македон В. В. - Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинання компаній (2009)
Мірко Н. В. - Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції (2009)
Немкович О. Б. - Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів (2009)
Нечепуренко С. О. - Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи (2009)
Перепьолкіна О. О. - Банківська система України в умовах дестабілізації економіки (2009)
Рудковська Є. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності країн ЦСЄ та Балтії за умов становлення в них соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки (2009)
Салій Н. Ю. - Сутність банківського фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2009)
Старостенко Г. Г. - Соціально-економічні проблеми інтеграції України до Європейського Союзу, Квасницька Р. С., Подсядло Л. П. (2009)
Тимоць М. В. - Інвестиційне та фінансове забезпечення інноватики для потреб збереження та поліпшення земель (2009)
Шаманська О. І. - Державне регулювання інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості (2009)
Щурик М. В. - Пріоритетні напрями фінансування аграрного сектору Карпатського макрорегіону (2009)
Юревич Л. М. - Структурні особливості інвестиційної політики в Україні (2009)
Demko I. - Quality estimation of stock indices in Ukraine (2009)
Бударіна Н. О. - Вплив сучасної фінансової кризи на прямі іноземні інвестиції (2009)
Кучерівська С. С. - Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя (2009)
Марченко А. Ю. - Класифікація ризиків іпотечних цінних паперів (2009)
Медведкіна Є. О. - Перспективи та наслідки транс націоналізації банківської системи України, Месечко І. М. (2009)
Михайловська І. М. - Формування стратегії страхування транспортних ризиків (2009)
Невмержицька О. В. - Реоганізація як метод оздоровлення комерційних банків (2009)
Семкова Л. В. - Україна в процесах транснаціоналізації світової економіки в умовах фінансової кризи (2009)
Сорочинська Н. А. - Страховий ринок в умовах світової та національної фінансової кризи (2009)
Теребус О. М. - Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні (2009)
Туровцева І. Г. - Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних економічних систем (2009)
Шимко О. В. - Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку (2009)
Вітлінський В. В. - Математичні моделі оцінки інфляційного ризику і його динаміки, Коляда Ю. В., Пертен С. І. (2009)
Галецька Т. І. - Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів, Топішко О. І. (2009)
Глущенко О. О. - Моделювання поведінки нелегального підприємця в процесі "відмивання" доходів (2009)
Сорокіна Л. В. - Вартісна складова в системі фінансового менеджменту дорожньо-будівельного підприємства (2009)
Сявавко М. С. - Підвалини економетрії другого покоління (2009)
Тимків В. П. - Поняття нечіткої балансової моделі (2009)
Левашов С. П. - Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участков в ДДВ по результатам обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Вижва С. А. - Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики, Безродна І. М., Козіонова О. О. (2012)
Ковалев А. А. - О структурной позиции редкометального оруденения на о. Северном (Новая Зеландия), Горяйнов С. В. (2012)
Дрогицкая Г. М. - Построение 3D сейсмогеологической модели Кировоградского рудного района (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2012)
Шафранська Н. В. - Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС (2012)
Шулейкин В. Н. - О природе биполярных вариаций атмосферного электрического поля (2012)
Карпенко В. М. - Функція детермінованої ймовірності в динамічних задачах геофізики, Стародуб Ю. П. (2012)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційні аспекти аналізу динаміки фізичної точки у неоднорідному півпросторі, Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2012)
Лубков М. В. - Про вплив сучасних розломно-блокових рухів ДДЗ на гравітаційне поле (2012)
Миненко П. А. - Модели поглощения собственного гравитационного поля планетами (2012)
Михеева Т. Л. - Решение обратной задачи магнитометрии по векторным измерениям аномального магнитного поля, Панченко Н. В. (2012)
Миронцов Н. Л. - Об одном возможном методе повышения эффективности решения обратных задач каротажного зондирования (2012)
Левашов С. П. - Опыт применения мобильных геофизических методов для установления причин деформации зданий, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Левашов С. П. - О возможности изучения структуры зон развития многолетнемерзлых пород мобильными геоэлектрическими методами, Червоный Н. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2012)
Меньшов О. І. - Сучасні магнітні дослідження природних об’єктів. Інформаційний аспект, Сухорада А. В., Хоменко Р. В., Круглов О. В. (2012)
Сухарев В. А. - О взаимосвязи параметров космических объектов в масштабе Галактики (2012)
Кулинкович А. Е. - Цикличность солнечной активности и прогнозирование планетарных природных и социальных бедствий, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2011)
Левашов С. П. - Новые данные о перспективах нефтегазоносности Восточной части Азово-Черноморского региона Украины, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2011)
Соловьев В. Д. - Новые данные о перспективности шельфа Антарктического полуострова на нефть и газ (по результатам геофизических исследований), Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2011)
Євдощук М. І. - Теоретичні засади інтеграції України в Європейську систему газозабезпечення, Ісаєва І. М. (2011)
Меньшов О. І. - Геологічна інформативність магнітних досліджень при пошуках вуглеводнів. Стан проблеми, Сухорада А. В. (2011)
Жуков М. Н. - Оцінка щільності розподілу спектральної яскравості на основі композиційної моделі в задачах дистанційних зондувань Землі, Тішаєва А. М., Тішаєв І. В. (2011)
Азімов О. Т. - Про геофізичний варіант передачі інформації з надр Землі на її поверхню (2011)
Дрогицкая Г. М. - Расслоенность земной коры Ингулецкого мегаблока (Украинский щит) по данным обменных волн землетрясений (2011)
Демедюк В. В. - Геохимические особенности палеоархейских эндербитов Орехово-Павлоградской структуры УЩ (Васильковский участок) (2011)
Костенко Н. В. - Провідні петротипи гранітоїдів Дійського масиву, їх петрографія, геохімія, типізація та кореляція з гранітоїдами Брненського масиву (Чехія) (2011)
Курганський В. М. - Вивчення тонкошаруватих порід-колекторів нижнього сармата Русько-Комарівського родовища за даними промислової геофізики, Колісніченко В. Г., Маляр В. О. (2011)
Зейгельман М. С. - Обратная задача магниторазведки: особенности технологии поиска многовариантных решений, Панченко Н. В. (2011)
Михеева Т. Л. - Методика моделирования магнитоактивных источников сложной конфигурации (2011)
Миронцов Н. Л. - Методы факторизации двумерной обратной задачи электрического и индукционного каротажа (2011)
Вдовина Е. П. - Анализ системы уравнений статического поля в неоднородных средах (2011)
Левашов С. П. - Оперативное картирование зон увлажнения и водоносных потоков на участке строительства новой ветки метрополитена, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2011)
Данилов О. В. - Збереження, систематизація та Пошук наукової інформації в електронній формі (2011)
Снетко П. П. - Энергетика геологических процессов Земли (2011)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові аспекти за доби Центральної Ради, Сурник В. М. (2009)
Барановська В. М. - Використання педагогічних програмних засобів при підготовці майбутніх вчителів початкової школи (2009)
Барицька О. А. - Модель інтеграції комп’ютерних технологій у систему фахової підготовки майбутніх учителів музики (2009)
Берека В. Є. - Впровадження інноваційних технологій в систему підготовки менеджерів освіти (2009)
Бєкірова Л. Е. - Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Біницька К. М. - Реформування вищої педагогічної освіти в Республіці Польща (2009)
Біницька О. П. - Удосконалення процесу навчання при формуванні у школярів економічних знань (2009)
Бойченко М. А. - Особливості сучасної федеральної політики США в сфері управління загальною середньою освітою (2009)
Вовк В. П. - Психологічна культура як умова професіоналізму майбутнього вчителя (2009)
Галасюк Н. О. - Проблема формування загальнонавчальних умінь молодших школярів на сучасному етапі (2009)
Галус О. М. - Адаптація майбутніх учителів за умов навчання у ступеневому ВНЗ: управлінський аспект (2009)
Головачук Н. І. - Сучасні підходи до організації культури праці на заняттях з методики трудового навчання в педагогічних ВНЗ (2009)
Григор’єва А. А. - Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів (2009)
Грицяк Л. Д. - Середовище загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт пізнання та аналізу суб’єктами управління (2009)
Дарманська І. М. - Становлення управлінця: погляд на проблему (2009)
Деснова І. С. - Модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу (2009)
Дибач А. І. - Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2009)
Зелений В. І. - Патріотичне виховання як одна із функцій сучасного навчального закладу, Зубок М. І. (2009)
Калініна Л. М. - Верифікація стану управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у освітній практиці (2009)
Колеснікова С. М. - Аналіз елементів підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями початкової школи за допомогою теорії графів, Нездоровін В. П. (2009)
Колодійчук Л. С. - Проектування самостійної роботи студентів агарних вищих навчальних закладів (2009)
Коцюба О. В. - Педагогічна компетентність вчителя з правових дисциплін (2009)
Крутій К. Л. - Технологія формування полікультурної особистості дошкільника (2009)
Лопухівська А. В. - Особливості соціального становлення учнів сільської школи (2009)
Машкіна Л. А. - Використання технології проблемного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів (2009)
Михаськова М. А. - Особливості методичного забезпечення курсу "Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти (2009)
Мотозюк Л. М. - Професійна самосвідомість як фактор творчої активності молодого керівника навчального закладу, Дубина Л. Г. (2009)
Моцна Т. А. - Стан організації практики з позакласної виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2009)
Нагорний Я. В. - Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ (2009)
Найда Ю. М. - Персональний стиль А. Г. Гаєвського та творчі особливості його музики (2009)
Общанський В. Л. - Транспонування пісенного репертуару як оволодіння навичками гри на слух: з досвіду роботи (2009)
Огородник Л. М. - Стереотип як соціально-психологічний феномен у контексті підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності (2009)
Осадчий В. В. - Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів (2009)
Рагозіна В. В. - Результати формування базових компетентностей молодших школярів засобами музичного мистецтва (2009)
Романовська Л. І. - Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків (2009)
Ружицька М. Ф. - Психологічна підготовка майбутнього вчителя музики до концертних виступів як спосіб удосконалення виконавської майстерності (2009)
Семчакевич С. Л. - Теоретичні аспекти проблеми визначення навчальних досягнень учнів на уроках музики в загальноосвітніх школах (2009)
Слоневська І. Б. - Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу (2009)
Снісаренко О. С. - Підготовка педагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи з проблем євроінтеграції, Сніцар Л. П. (2009)
Суховірський О. В. - Критерії відбору прикладного програмного забезпечення автоматичного створення розкладу занять (2009)
Федорчук О. С. - Модернізація вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2009)
Федух Г. Я. - Інноваційні підходи до формування творчої особистості (2009)
Царук С. М. - Десять заповідей співака Олександра Мишуги (2009)
Шоробура І. М. - Ретроспективний аналіз шкільної географічної освіти в середині ХХ століття (2009)
Яківчук Г. В. - Результативність виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору (2009)
Ящук І. П. - Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) (2009)
Дем’янишин В. Г. - Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров’я в Україні, Сіташ Т. Д. (2010)
Бобох Н. М. - База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості (2010)
Карлін М. І. - Необхідність врахування фінансової спроможності регіонів в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Лубкей Н. П. - Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів (2010)
Луцик А. І. - Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні (2010)
Осадчук О. С. - Самостійність місцевих бюджетів як фактор зміцнення регіональної привабливості (2010)
Письменна Т. В. - Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту (2010)
Піхоцький В. Ф. - Фінансовий контроль як одна з найважливіших функцій державного управління (2010)
Притула Т. М. - Роль інститутів Європейського Союзу у здійсненні моніторингу за фінансовими потоками (2010)
Русін В. М. - Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування (2010)
Синчак В. П. - Спостереження як метод державного фінансового контролю за сплатою податків суб’єктами малого підприємництва, Ярмоленко Ю. Ю. (2010)
Собкова Н. Д. - Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні (2010)
Сухарська І. Я. - Вплив нормативно-правового забезпечення податкової політики на інститут підприємництва (2010)
Ясеновська Т. Б. - Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення (2010)
Алькема В. Г. - Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень (2010)
Володько О. В. - Совершенствование механизма формирования капитала как необходимое условие устойчивого развития предприятия (2010)
Волошин Л. І. - Використання інноваційних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи їх усунення (2010)
Георгієв В. А. - Методика сегментарного аналізу як інструмент сценарного підходу до управління підприємством (2010)
Іванчук Т. Г. - Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку малого підприємництва в Україні (2010)
Іващук О. В. - Інноваційні методи управління ризиками підприємств газової галузі України (2010)
Коришко Н. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами в сучасних умовах господарювання (2010)
Кривицька О. Р. - Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні (2010)
Левицька О. О. - Концептуальні підходи відображення в обліку інформації про фінансові результати підприємницької діяльності (2010)
Левицька С. О. - Організація облікового процесу: критерії ефективності, практика впровадження, Юхименко-Назарук І. А. (2010)
Ліпич Л. Г. - Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища, Глубіцька Т. В. (2010)
Проскуріна Н. М. - Аналітичні процедури як детермінанти підвищення якості сучасного професійного аудиту (2010)
Степанчук С. С. - Проблеми застосування антикризового фінансового управління підприємством, Брюшкова Н. О. (2010)
Фатенок-Ткачук А. О. - Практика оподаткування дивідендів емітентом корпоративних прав, Замойська К. П. (2010)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності фінансових ризиків страхових компаній (2010)
Яковенко О. В. - Механізм бюджетування на підприємстві: складові та фактори впливу (2010)
Горин В. П. - Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки (2010)
Деркач М. І. - Роль місцевих органів влади у забезпеченні сталого розвитку країни (2010)
Динь І. М. - Запровадження єдиного соціального внеску в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Градова О. В. (2010)
Красовська Ю. В. - Покращення фінансування як чинник екологозбалансованого підходу у використанні осушуваних земель (2010)
Петрушка О. В. - Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України (2010)
Топішко Н. П. - Теоретичні засади соціального захисту населення (2010)
Грицюк Н. О. - Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності (2010)
Коломийчук Н. М. - Роль і значення державного фінансового контролю у соціально-економічному розвитку суспільства (2010)
Литвин М. В. - Концептуальні засади глобалізації як основа формування єдиного банківського простору (2010)
Поддубняк Д. Б. - Рейтинговий інструментарій іпотечного ринку (2010)
Хопчан В. М. - Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування, Хопчан М. І. (2010)
Анісімова О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства в процесі адаптації до світового ринку (2010)
Герчаківський С. Д. - Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України (2010)
Кравчук Н. Я. - Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку (2010)
Крамарчук С. П. - Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2010)
Кутикіна К. М. - Класифікація засобів нетарифного регулювання (2010)
Соловей О. Л. - Організація і функціонування європейського ринку електричної енергії: досвід, перспективи, інновації (2010)
Войтенко О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України (2010)
Галецька Т. І. - Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення (2010)
Кнейслер О. В. - Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування (2010)
Петрущак Б. М. - Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки (2010)
Свірський В. С. - Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку (2010)
Слободян Т. І. - Коопераційні форми міжнародного науково-технічного співробітництва підприємств (2010)
Сохацька О. М. - Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України, Стрельбіцька Н. Є. (2010)
Топішко І. І. - Реформування відносин власності на землю: шлях до обезземелення селянства чи утвердження їх трудового права?, Топішко О. І. (2010)
Володько Л. П. - Нечетко-множественная оценка качества банковских услуг (2010)
Іващук О. Т. - Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля, Забчук Г. М., Дзюбановська Н. В. (2010)
Кайданович Д. Б. - Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження (2010)
Ковальчук В. М. - Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки (2010)
Ковальчук О. Я. - Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції, Бубняк М. М. (2010)
Коровій Б. В. - Моделювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі методології нечіткої логіки (2010)
Руська Р. В. - Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання, Іващук О. Т., Пласконь С. А. (2010)
Сорокіна Л. В. - Прогнозування грошових потоків за допомогою удосконалення нечітких систем (2010)
Спасів Н. Я. - Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей (2010)
Кулинкович А. Е. - 35 лет развития украинской геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2010)
Гончаров В. Е. - Практическая информатизация стратиграфических исследований, Каленская А. Н., Пупова М. А. (2010)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб швидкого вирішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з використанням кінцево-елементних апроксимацій (2010)
Бондар К. М. - Геофізичні дослідження ранньослов’янського поселення поблизу Обухова, Віршило І. В., Хоменко Р. В., Петраускас О. В., Шишкін Р. Г., Скиба А. В. (2010)
Вандышева К. В. - Тектонофизический анализ гравитационного поля: идея, теория, методика и геологические результаты, Кадышева Е. В., Филатов В. В. (2010)
Вдовина Е. П. - Справедливость законов геометрической оптики для геопотенциальных полей в неоднородных средах как теоретическая основа гравитационной томографии (2010)
Зейгельман М. С. - К истолкованию магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2010)
Миронцов Н. Л. - Повышение пространственного разрешения при решении задач гравиметрии и магнитометрии (2010)
Миненко П. А. - Обратная задача гравиметрии и магнитометрии с итерационными поправками на основе фильтрующих функций моментов невязок поля (2010)
Рева М. В. - Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів, Руденко Т. В., Єгорова Н. С., Андрієвська Л. П. (2010)
Вижва С. А. - Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії, Безродна І. М., Безродний Д. А. (2010)
Демедюк В. В. - Изотопный возраст постколлизионных жильных гранитов в Терноватской структуре (Приазовский мегаблок УЩ) (2010)
Есипчук К. Е. - Определение качества химических анализов гранитов, Коновал Н. М., Семка Л. В. (2010)
Корчин В. А. - Термобарическое петрофизическое прогнозное моделирование вещественного состава глубинных горизонтов литосферы при интерпретации материалов глубинного сейсмического зондирования, Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2010)
Костенко Н. В. - Про склад і об’єми гранітоїдних комплексів Волинського мегаблоку Українського щита за результатами інтерпретації петрогеохімічних даних (2010)
Шабатура О. В. - Реконструктивна непараметрична геодинамічна класифікація гранітоїдів за петрофізичними даними (на прикладі порід Українського щита) (2010)
Шацилло А. В. - Ангаро-витимский батолит-гигант: первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород и тектонические следствия, Федюкин И. В. (2010)
Костріков С. В. - Фрактальні дослідження флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу (2010)
Левашов С. П. - Практический опыт поисков и картирования геоэлектрическими методами скоплений свободного метана на шахтах Донбасса, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Якимчук Ю. Н. (2010)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения и картирования с помощью геоэлектрических методов аномалий типа "залежь углеводородов" в разломных зонах кристаллических массивов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2010)
Портнов В. С. - Оценка прогнозных запасов месторождений магнетитовых руд, Юров В. M., Ревa Н. В., Турсунбаева А. К., Пузеева М. П. (2010)
Продайвода Г. Т. - Математичне моделювання дисперсії і розсіювання сейсмічних хвиль в складнопобудованих колекторах нафти і газу, Хірнова Г. К. (2010)
Назаревич А. В. - Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон (2010)
Назаревич А. В. - Метеотемпературні поля в масивах порід (як фактор впливу на результати деформографічних спостережень на РГС "Берегове” у Закарпатті), Микита А. Ю. (2010)
Назаревич Л. Є. - Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень), Стародуб Г. Р. (2010)
Скакальська Л. В. - Про сейсмічність зони Оашського розлому, Малицький Д. В. (2010)
Фріндт М. Т. - Структура бази даних зсувних зміщень в районі автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (2010)
Биндич Т. Ю. - Використання даних космічної зйомки та сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової варіабельності ґрунтів, Агрес Н. П. (2010)
Кошляков О. Є. - Дослідження змін екологічного стану гідродинамічної складової системи підземних вод території м. Луганська, Мокієнко В. І., Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2010)
Меньшов О. І. - Перший досвід застосування атмомагнітометрії в Україні (на прикладі Київського мегаполісу) (2010)
Адамський В. Р. - Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові процеси за доби Гетьманату (2010)
Андрущенко В. П. - Модернізація моделі педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття, Бондар В.І. (2010)
Барна О. В. - Мета навчання інформатики в основній школі за умов розвитку суспільства знань (2010)
Бендерець Н. М. - Дистанційне навчання в сучасній освітній діяльності і формування педагогічної майстерності (2010)
Биков В. Ю. - Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі (2010)
Бідюк Н. М. - Основні принципи професійного навчання безробітних в Україні (2010)
Білик В. В. - Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти (2010)
Білоусова Л. І. - Комунікаційна компетентність у ракурсі ключових якостей людини суспільства сталого розвитку, Хачіров Т. С. (2010)
Біницька О. П. - Фінансування вищої освіти в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України (2010)
Варгата О. В. - Якість управління естетичним вихованням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Воротняк Л. І. - Формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах засобами іноземних мов (2010)
Галус О. М. - Сутність процесу адаптації особистості за умов навчання у ВНЗ (2010)
Глобін О. І. - Використання освітніх інтернет-ресурсів у навчанні математики в профільній школі (2010)
Данилюк О. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (2010)
Дем’яненко В. М. - Приведення рівня фахової підготовки вчителів інформатики у відповідність до вимог сучасного інформаційного суспільства (2010)
Дзеба М. М. - Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах (2010)
Дзюба П. М. - Особистісно орієнтоване навчання щодо підготовки курсантів вищого військового навчального закладу у контексті розвитку його особистості (2010)
Долинський Є. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх перекладачів (2010)
Заверуха С. І. - Творча особистість в системі музичної педагогіки (2010)
Засєкіна Т. М. - Теоретико-методичні основи формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2010)
Казакова Н. В. - Оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за вимогами кредитно-модульної системи (2010)
Калініна Л. М. - Проектування автоматизованої системи управління "Колегіум” із застосуванням мережевих інформаційних технологій (2010)
Карташова Л. А. - Концептуальні засади інформаційно-технологічної системи навчання майбутнього вчителя, Мадзігон В. М. (2010)
Кащук А. О. - Документальне управління педагогічною практикою майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах України (2010)
Коваленко Д. В. - Комп’ютерно-орієнтована система навчання математики в 5-6 класах (2010)
Ковальська О. П. - Інформаційне забезпечення управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2010)
Кудикіна Н. В. - Методологічні засади дослідження проблеми лідерства в освіті (2010)
Кустовська І. М. - Мотивація студентів до навчання як загальна психолого-педагогічна проблема (2010)
Кучерук О. Я. - Особливості мотивації навчальної діяльності студентів напряму "прикладна математика” (2010)
Лапінський В.В. - Створення електронних засобів навчання – ретроспектива і завдання (2010)
Лашевська Г. А. - Використання ресурсів Інтернету під час вивчення теми "Роль хімії в житті суспільства” (2010)
Липська Л. В. - Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті (2010)
Литвиненко О. В. - Підготовка вчителів-предметників до використання освітніх веб-ресурсів в умовах організації процесу навчання в основній школі (2010)
Мартинюк О. В. - Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів (2010)
Медведєва М. О. - Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі (2010)
Мозолюк Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання, Карташова Л. А. (2010)
Моцик Р. В. - Методичні аспекти підготовки вчителя початкових класів до використання нових інформаційних технологій (2010)
Наумчук І. А. - Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника позашкільного навчального закладу як важлива складова його професійної культури (2010)
Осіпа Л. В. - Особливості розробки курсів за вибором з інформатики у профільному навчанні (2010)
Пірко М. В. - Про розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації сучасної освіти України (2010)
Ребрина В. А. - Шкільна інформатика та олімпіадний рух на Хмельниччині: історія та перспективи (2010)
Регейло І. Ю. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти (2010)
Самойленко Н. І. - Курси за вибором з інформатики у системі профільного навчання у старшій школі, Семко Л. П. (2010)
Семененко І. М. - Застосування методів інтерактивного навчання на уроках систематизації й узагальнення навчального матеріалу з інформатики (2010)
Семененко Н. В. - Порівняльний аналіз електронних засобів навчання математики та інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ (2010)
Скрипка Г. В. - Аналіз результатів дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями математики (2010)
Соловей М. В. - Краєзнавча робота школярів у педагогічній думці України другої половини ХХ століття (2010)
Спориніна Т. Т. - Навчання та контроль на уроках інформатики, Мар’янчук І. М. (2010)
Суховірський О. В. - Виховання культури спілкування на уроках з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Тверезовська Н. Т. - Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання, Янковська О. Й. (2010)
Тичинська О. В. - Проблема консультування в галузі освіти в зарубіжних країнах (2010)
Тополєва Р. М. - Формування інформаційної культури в початковій школі (2010)
Фют І. В. - Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ (2010)
Шишкіна М. П. - Сучасний стан та шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення (2010)
Шоробура І. М. - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Яшанов М. С. - Застосування віртуальних машин у фаховій підготовці вчителя технологій (2010)
Яшанов С. М. - Особливості організації навчального процесу в умовах професійно-орієнтованого інформаційного середовища (2010)
Telizhenko O. M. - Analisis оf Air Transfer Models, Naichuk O. A. (2013)
Древаль О. Ю. - Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній, Щербак В. В. (2013)
Бурлакова І. М. - Еколого-економічний потенціал використання біогазових технологій у сільському господарстві, Кубатко О. В., Зябіна Є. І. (2013)
Маценко О. М. - Методичні засади оцінки еколого-економічної ефективності функціонування малих гідроелектростанцій, Німко С. І., Овчаренко Д. М. (2013)
Смоленніков Д. О. - Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку (2013)
Боронос В. Г. - Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні, Остріщенко Ю. В. (2013)
Ilina M. V. - Tourism-and-Recreation Sector Performance in Ukraine: Integral Estimation of MediumТerm Trends in the Regions (2013)
Соляник О. М. - Аналіз взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіону, Єрмак О. М. (2013)
Сментина Н. В. - Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій (2013)
Храпко В. Н. - Инвестиционные рынки и прямые иностранные инвестиции в посткризисных условиях (2013)
Пудичева Г.О. - Порядок розроблення и збалансованої системи показників для енергетичного господарства загальноосвітньої школи (2013)
Huttmanová E. - Evaluation of the Сurrent State of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Vavrek R. - Applications of Topsis Technique for Selecting the Most Efficient Municipality in the Selected District in the Slovak Republic, Adamišin P. (2013)
Димченко О. В. - Методичні можливості оцінки синергетичних ефектів інституційних перетворень комунальних підприємств у контексті підвищення їх інвестиційної привабливості, Ільяшенко Ю. Г. (2013)
Мортеза Раджаб Заде - Развитие понятия "социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Глівенко С. В. - Мотиваційні особливості представників бізнес-еліти в контексті вивчення теорії поколінь (2013)
Швиндина А. А. - Особенности управления процессом трудовой адаптации работников в проектных организациях, Вишневская О. М. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні (2013)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2013)
Проскуряков О. - Дбаючи про екологію довкілля, у Мінприроди дбають передовсім про життя (2014)
Сташук В. - Водогосподарський комплекс України: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Пащенко А. - Останніми роками аграрії Полтавщини засівають свої лани лише зерном високих репродукцій (2014)
Дудкін І. - На батьківщині козацтва сільськогосподарські інспектори ретельно перевіряють дотримання аграріями й трейдерами умов внутрішніх і зовнішніх контрактів (2014)
Мефьодова Л. - У Держсільгоспінспекції Дніпропетровської області кадрову політику формують на засадах компетентності, об'єктивності спеціалістів (2014)
Драпак Б. - У спадок майбутнім поколінням ми повинні передати щонайменше розораних, забруднених, занехаяних лугів-берегів і сільськогосподарських угідь (2014)
Віднік А. - Хроніка спланованого поступу сільгоспінспекторів Рівненщини (2014)
Романченко В. - Наша служба забезпечує фітосанітарну безпеку України й сприяє виконанню державою міжнародних угод щодо карантину і захисту рослин, Челомбітко А., Башинська О. (2014)
Томич І. - Далеко не найперша з-поміж країн ЄС Італія на підтримку села й аграрного господарства виділяє більше половини свого бюджету (2014)
Орінічєва Ж. - Сьогодні НАК "Украгролізинг" управляє команда молодих реалістів і миттєвих зрушень на краще не обіцяє (2014)
Шувар І. - Ми говоримо сидерація - розуміємо органічне землеробство (2014)
Захарчук О. - Подаємо оновлені сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік, Загинайло М., Лівандовський А., Таганцова М. (2014)
Боднар О. - Поки що доступна ціна на хліб формується за рахунок ... злиденності хлібопекарських підприємств (2014)
Супіханов Б. - Аграріям і зернотрейдерам корисно буде проаналізувати посівні площі, врожайність, валовий збір та експорт нішевих культур (2014)
Власов В. - Не чітко поки що проглядається присутність України на іранському ринку зерна й рослинної олії, Ткач Г. (2014)
Прес-служба редакції - Безглютеновий амарант (2014)
Рибалка О. - Новий продукт здорового харчування на основі ячменю ваксі, висівок чорнозерної пшениці та борошна льону стане вашими ефективними ліками від тяжких недуг (2014)
Орєшкін М. - Дирижаблями цілком реально вже сьогодні сіяти зернові, підживлювати, обробляти посіви й вивозити врожай з поля (2014)
Жукорський О. - У раціонах при відгодівлі свиней можна частково або повністю пшеницю замінити збіжжям тритикале, Саприкін В., Косов Н., Газієв Б. (2014)
Прес-служба редакції - Найбільш інтенсивно свіжозібране зерно дозріває при 15-30 °С (2014)
Мандигра М. - Проаналізуємо можливі шляхи потрапляння й рівні ураження зерна та кормів пліснявілими грибками, Куцан О., Руденко Є., Брезвін О. (2014)
Радченко Л. - По-різному впливає посуха на ріст, розвиток і продуктивність озимої пшениці, Радченко А. (2014)
Даценко О. - Пивоварний ячмінь з натурою 610 г/л вважається хорошим, а 680-700 - відмінним (2014)
Ратошнюк В. - Люпин вузьколистий у бобово-злакових сумішках на зелений корм і зернофураж доволі продуктивний в зоні Полісся (2014)
Мокрієнко В. - Запізнення із сівбою кукурудзи в зоні Лісостепу на 10-15 днів - це мінус 25-30% продуктивності рослин (2014)
Надточій І. - Чудотворний женьшень, корінь якого живе до 300 років, успішно проізростає і в зонах Полісся та Лісостепу України, Надточій С. (2014)
Тищенко В. - Звернемося ще раз до спадкових відмінностей форм проса за технологічними якостями й біохімічним складом зерна, Чекалін М., Баташова М. (2014)
Красиловець Ю. - При культивуванні ячменю наголос варто робити на правильному виборі сорту й ретельному дотриманні агротехнології, Крупченко Л. (2014)
Прес-служба редакції - Сире збіжжя дихає у 30 різів енергійніше аніж сухе (2014)
Марков І. - Агрономам варто поновити в пам'яті діагностичні ознаки хвороби сої та біолого-екологічні особливості розвитку їх збудників (2014)
Круть М. - Мова піде про особливості розвитку та ареал заселення попелиць - великої та звичайної злакової, ячмінної, кукурудзяної (2014)
Сикало А. - Диплодіоз сильніше уражує посіви кукурудзи тоді, коли червень і липень - сухі, а серпень і вересень - вологі (2014)
Прес-служба редакції - Урожай уберігають ... комахи - добровільні санітари зернових посівів (2014)
Прес-служба редакції - Після тривожного сигналу "щура-розвідника" до отруєної приманки не підійде жоден з членів популяції (2014)
Мандреа А. - Привабливою виглядає глибока переробка пшениці з погляду отримання клейковини й крохмалю (2014)
Зозуля А. - Новітнє покоління протруйників пригнічує не лише грибкові інфекції, а й знижує кількість грунтових і сходових шкідників, Бойко І., Макаренко М. (2014)
Прес-служба редакції - Сьогодні цукрове сорго варто розглядати як високорентабельну альтернативу кукурудзі й цукровому буряку (2014)
Григоренко Я. - Практика показує, що вкрай важливо стимулювати сходи насіння водночас із протруюванням (2014)
Прес-служба редакції - Чи треба орати грунт під кукурудзу (2014)
Анішин С. - Схоже, що чимало аграріїв повністю так і не усвідомили важливості калію для живлення рослин (2014)
Прес-служба редакції - Залежно від вологості злаки поділяють на чотири категорії - сухі, середньої сухості, вологі й сирі (2014)
Наливайко Н. - То чим же для нас усе-таки доводиться цукор? (2014)
Прес-служба редакції - Довіряйте виробникам продуктів, як і синоптикам, з великою обережністю (2014)
Прес-служба редакції - Якщо інгредієнти пельменів сховані за словами "спеції" чи "рослинний білок", значить у них є соя, ароматизатори, підсилювачі смаку (2014)
Гаріна С. - Присутність свинцю і кадмію в пшениці вкрай необхідно гармонізувати з міжнародними нормами, Тарасенко Р., Новожилова С. (2014)
Перевертун М. - Миргородська оздоровниця заслужено вважається перлиною українського санаторного лікування (2014)
Прес-служба редакції - Перелік анотацій до наукових статей, опублікованих у фаховому журналі "Зерно і хліб" № 1 за 2014 рік (2014)
Полозенко Д. В. - Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні (2014)
Кваша С. М. - Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення національним виробництвом, Власов В. І., Кривенко Н. В., Духницький Б. В. (2014)
Залізко В. Д. - Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки (2014)
Kozak L. V. - Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine (2014)
Тулуш Л. Д. - Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2014)
Білоченко А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України (2014)
Velychko O. P. - Modeling of decisions made by a member of the servicing cooperative in the system of modification and logistics of grain storage (2014)
Саблук П. Т. - Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою, Курило Л. І. (2014)
Дієсперов В. С. - Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності (2014)
Коваленко О. В. - Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії (2014)
Петер М. В. - Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (2014)
Спасенко Ю. О. - Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП (2014)
Єфімцева Л. О. - Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи (2014)
Микитюк В. М. - Організація особистих селянських господарств у коперативи: світовий досвід і можливості для України (2014)
Kuts T. V. - Extension activity for the development of competitive and sustainable agriculture: experience of Colorado state university (the USA), Zarytska N. P. (2014)
Руда Н. С. - Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні (2014)
Береговий К. В. - Принципи формування продовольчої безпеки України (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії (2014)
Чудовська В. А. - Особливості ціноутворення в органічному виробництві (2014)
Krachok L. I. - The Formation of the Organizational and Economic Mechanism of Technological Security of Agrarian Sector (2014)
Гаваза Є. В. - Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Павлик П. В. - Про навчання наукових кадрів (2014)
Зінченко В. В. - Фундаментальна наукова праця Української школи глобалістики (2014)
Реферати (2014)
Пам’ять про Юрія Панасовича Коломійця (2014)
Автори номера (2014)
Безнарытний А. М. - Исследование электромагнитной совместимости обратной тяговой сети с устройствами сигнализации, централизации и блокировки, Гаврилюк В. И., Романцев И. О., Щека В. И. (2014)
Марценюк Л. В. - Організація вантажних перевезень в україні в умовах реформування (2014)
Музикін М. І. - Вплив "вікон" на пропускну спроможність залізничного напрямку, Нестеренко Г. І. (2014)
Baliichuk O. YU. - Influence of feeding electric energy quality on heating of the auxiliary machines of ac electric rolling stock, Dubynets l. V., Dukhnovskyi O. M., Marenych O. O., Marenych O. L. (2014)
Бондаренко Ю. С. - Передумови експериментального дослідження електромагнітної сумісності тягового асинхронного електроприводу в структурі системи тягового електропостачання постійного струму (2014)
Нікітенко А. В. - Імовірнісно-статистичний і кореляційно-спектральний аналізи струму рекуперації електрорухомого складу постійного струму, Костін М. О. (2014)
Вакуленко І. О. - Оцінка необерненої ушкоджуваності при втомі вуглецевої сталі, Перков О. М., Кнапінскі М., Болотова Д. М. (2014)
Калініна Н. Є. - Вибір матеріалу та технологія виготовлення заготовок із алюмінієвого сплаву АК6, Мамчур С. І., Мусіна К. О., Грекова М. В., Лопаткіна Т. К. (2014)
Капустян А. Е. - Получение сварных изделий из спеченных титановых сплавов, Овчинников А. В., Вакуленко И. А. (2014)
Босов А. А. - Производная функции множества по мере и её применение (теоретические основы инвестиционных задач), Лоза П. А. (2014)
Гайдамака А. В. - Модели кинематики и динамики цилиндрических роликоподшипников железнодорожного транспорта (2014)
Горячев Ю. К. - Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий, Куропятник А. С., Измайлов М. Р. (2014)
Вайчунас Г. - Упруго-фрикционный скользун для тележки грузового вагона, Мямлин С. В., Босов А. А., Панасенко В. Я., Клименко И. В., Федоров Е. Ф. (2014)
Мямлин В. В. - Исследование функционирования различных структурных вариантов гибких потоков для ремонта вагонов при помощи имитационного моделирования (2014)
Myamlin S. V. - Experimental Research of dynamic qualities of freight cars with bogies of different designs, Ten O. O., Neduzha L. O. (2014)
Радкевич А. В. - Організація системи матеріального забезпечення будівництва, Арутюнян І. А. (2014)
Марченко Н. В. - Механізм цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу (2014)
Кулинкович А. Е. - Историческая миссия геоинформатики, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2009)
Бахмутов В. Г. - Глибинна будова земної кори западини Палмер (західне узбережжя Антарктичного півострова) за даними геофізичних досліджень, Корчагін І. М., Левашов С. П., Якимчук М. А., Соловйов В. Д. (2009)
Гончаров В. Є. - Інформаційний аналіз в стратиграфії, Шевякова З. П., Пупов А. В., Каленська Г. М. (2009)
Дрогицкая Г. М. - Повышение достоверности геологической модели центральной части Украинского щита на основе комплексирования сейсмических методов ГСЗ и МОВЗ (2009)
Лоссовский Е. К. - О чистой априорной математике как главной, опорной идейно-конструктивной части современного теоретического естествознания. Обозрение (2009)
Лубков М. В. - Еволюція теплових полів ДДЗ в період активізації рифта (2009)
Негруца В. З. - К созданию геохронометрической модели эонотемы (2009)
Архіпов О. І. - Картування границь нафтогазоносних ділянок за даними наземного спектрометрування, Станкевич С. А., Титаренко О. В. (2009)
Дегтярь Р. В. - Новые представления формы проявления отжима угольного пласта в очистном забое с увеличением глубины разработки (2009)
Левашов С. П. - Оперативное обнаружение и картирование водоносных горизонтов и подземных водных потоков с помощью геоэлектрических методов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Лисенко А. В. - Аналіз геохімічної зональності та вмісту рудних компонентів Федорівської титаноносної інтрузії габроїдів на основі цифрового аналізу даних, Подчашинський Ю. О., Скиба Г. В., Ремезова О. О. (2009)
Локтєв В. С. - Взаємозв’язок тектонічної деформованості порід та нафтогазоносності структур, Черняков О. М. (2009)
Меньшов О. І. - Педомагнетизм нафтогазоперспективних територій (на прикладі ДДЗ), Сухорада А. В., Буковський В. П. (2009)
Рудько Г. І. - Використання ГІС-технологій при оцінці запасів родовищ корисних копалин, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2009)
Семенова С. Г. - Можливості прогнозу фазового стану вуглеводнів у покладах за сейсмічними даними, Ковальов Д. М., Семенець О. І. (2009)
Товстюк З. М. - Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень, Єфіменко Т. А., Седлерова О. В., Лазаренко І. В., Головащук О. П. (2009)
Харченко М. В. - Уточнення ресурсної бази вуглеводнів Закарпаття, Коваль А. М., Довжок Т. Є., Юник Н. В., Маслюк О. О. (2009)
Ажиханов Н. Т. - Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде (2009)
Анікеєв С. Г. - Геофізичний моніторинг стану геологічного середовища в процесі ліквідації калійного рудника "Нова Голинь”, Шуровський О. Д. (2009)
Васильченко А. О. - Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері (2009)
Віршило І. В. - Просторовий аналіз індустріального забруднення грунтів Північної Астурії (Іспанія) за даними петромагнітних і геохімічних досліджень, Бондар К. М. (2009)
Выжва С. А. - Комплексные геофизические изыскания с целью оценки инженерно геологических условий при строительстве высотных зданий, Дейнеко С. И., Дыняк А. А. (2009)
Кошляков О. Є. - Застосування геоінформаційного підходу при вивченні динаміки ґрунтових вод на територіях міст (2009)
Левашов С. П. - Оперативные геофизические изыскания при ремонте разрушенных мостов и дорог, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В., Якимчук Ю. Н. (2009)
Назаревич А. В. - Особливості процесів у вогнищах на прикладі катастрофічних Суматранських землетрусів (2009)
Назаревич А. В. - Масштабно-енергетичні кореляційні співвідношення для вогнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична верифікація, Назаревич Л. Є. (2009)
Шафранська Н. В. - Структурно-парагенетичний аналіз тектонічних структур в середовищі ГІС (2009)
Шевчук В. В. - Розробка засобів комп’ютерного моделювання селевої небезпеки в межах Карпатського регіону, Іванік О. М., Лавренюк М. В. (2009)
Карпенко В. Н. - Модель динамического уравнения годографа (модель ДУГ), Стародуб Ю. П., Карпенко О. В. (2009)
Миненко Р. В. - Применение устойчивых решений обратной задачи теории потенциала в промышленных технологиях, Миненко П. А. (2009)
Миронцов Н. Л. - Решение прямых и обратных задач электрического и индукционного каротажа методом интегральных (полных) токов (2009)
Пугин А. В. - Применение аналитических аппроксимаций для учета влияния сторонних масс при трансформациях гравитационного поля, Веселкова Н. В. (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського