Чмільова C. - Художня спадщина Тараса Шевченка як джерело історичних знань на уроках історії України, Царенко О. (2014)
Хоменко О. - Проща до Тарасової гори, Клименко Н. (2014)
Пономаренко А. - XIV Міжнародний семінар "Тарас Шевченко і його петербурзьке оточення" (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (липень — вересень 1995 р.), Томенчук Б. (2014)
Присяжна Т. - Міждисциплінарні гуманітарно-природничі дослідження у сучасній науковій парадигмі України (2014)
Гула В. - Україна в ХІХ столітті: військова історія (2014)
Мітягин О. - Охорона тилу діючої армії в умовах радянсько-фінської війни (2014)
Росицький В. - Морально-психологічний стан бійців та дисциплінарна практика у фронтових частинах РСЧА (1941 — 1942 рр.) (2014)
Уткін О. - Соціальні функції гендерної політики в Збройних силах України (2014)
Яшан О. - Нацистський "новий порядок" на Черкащині (1941 — 1943 рр.) (2014)
Вєдєнєєв Д. - Становище західноукраїнських земель у контексті геополітичного протистояння початкового періоду "холодної війни" (1945—1950 рр.) (2014)
Ганжуров Ю. - Парламент України в євроінтеграційному процесі: досвід і реальність (2014)
Ілюк Т. - Становлення українознавчих студій у світі: стан та проблеми формування образу України на теренах Греції у новітній історичний період (2014)
Крисаченко В. - Українсько-московські відносини (1648—1657 рр.) (2014)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (частина 2) (2014)
Зеленчук І. - Чорногірське озеро Марічейка — природна перлина Українських Карпат, Зеленчук Я. (2014)
Фігурний Ю. - Євангельські християни-баптисти — тернистий шлях до Бога (2014)
Вєдєнєєв Д. - "Айсберг" проти "Криголаму", або Манівцями історії секретних служб (2014)
Ярошинський О. - Нове у вивченні битви на Жовтих Водах 1648 року (2014)
Чирков О. - Ментальні межі у частині Європи, що без кордонів (2014)
Пожуєв В. І. - Формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2009)
Бебик В. - Політична філософія скіфів-аріїв: погляд з минулого (2009)
Воронкова В. Г. - Синергетична методологія аналізу соціального управління (2009)
Кіндратець О. М. - Міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми сталого розвитку (2009)
Бондаренко О. В. - Українська національна ментальність як політична цінність (2009)
Богуславська О. Г. - Україна сьогодні: перехід від деінноваційної до інноваційної моделі розвитку держави (2009)
Обущак О. О. - Адміністративне регулювання у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, Обущак С. А. (2009)
Фурсін О. О. - Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління (2009)
Бухтеев Н. И. - Интеллектологические аспекты глобализации (2009)
Козло Н. В. - Генезис соціально-філософського осмислення соціального потенціалу особистості (2009)
Абаніна Н. С. - Соціальний опір як фактор сталого розвитку: самоорганізаційний аспект (2009)
Салогубова О. Є. - Проблема мовної реальності в філософській думці давньої Греції (2009)
Метілка Д. В. - Насилля як філософська проблема: історія та сучасність (2009)
Чумак О. В. - Соціально-філософський аналіз поняття "інновація" та "інноваційна діяльність" (2009)
Банах Л. С. - Комунікативна толерантність / інтолерантність студентів ЗДІА, Ільчук І. А. (2009)
Олійник О. М. - Поняття "регіоналізація" та "локалізація": загальне та відмінне (2009)
Жадько К. В. - Міжнародний туризм як субстанційна детермінанта міжнародного взаєморозуміння (2009)
Волков О. Г. - Суперечності дискурсу підданського суб'єкта (2009)
Рижова І. С. - Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі (2009)
Дольская О. А. - Смена рациональности и субъект образования (2009)
Сидоренко С. В. - Людина в умовах кризового буття (2009)
Ломачинська І. М. - Особливості взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви (2009)
Пожуєв В. І. - Інтелектуальний капітал як стратегічний потенціал організації (2009)
Воронкова В. Г. - Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності (2009)
Пашков І. А. - Земля як чинник соціального розвитку (2009)
Володін П. В. - Проблема формування екологічної свідомості особи (2009)
Гончаренко О. А. - Єдність індивідуального та соціального у філософсько-освітній концепції Степана Балея (2009)
Волков О. Г. - Дискурс капіталістичного суб`єкта (2009)
Козловець М. А. - Європейська ідентичність: уніфікація чи "єдність в розмаїтті”? (2009)
Рижова І. С. - Дизайн в технічних вузах України (2009)
Чумак О. В. - Етичні аспекти впровадження нанотехнології в умовах розвитку інноваційного суспільства (2009)
Патлах І. М. - Особливості оптимізації трудових відносин у період економічної кризи: теорія й практика (2009)
Водоп’янов К. Г. - Соціально-філософський аналіз мотиваційного процесу: можливості резонансного управління (2009)
Буканова О. В. - Фактори формування світоглядних орієнтацій людини: український контекст (2009)
Кіндратець О. М. - Роль світового громадянського суспільства в подоланні негативних наслідків глобалізації (2009)
Костенко К. А. - Економічна стратегія трансформаційних процесів в умовах фінансової глобалізації (2009)
Бутченко Т. І. - Зміст поняття "проектування" (2009)
Повзло О. М. - Які технології освіти необхідні українській педагогіці (2009)
Бондаренко О. В. - Українська національна економічна ментальність і "дух капіталізму" (2009)
Желябін В. О. - Оцінка ефективності державного управління з критеріями фінансової безпеки України (2009)
Вандышев В. Н. - К вопросу о философии постмодернизма (2009)
Бондаревич І. М. - Психосоматичний аспект філософського діалогу (2009)
Сакун А. А. - Коммуникация и информация – исходные базисные элементы структуры образования (2009)
Кокорев А. В. - Рационально-рефлексивное осмысление сущности техники и технического знания (2009)
Дуднікова І. І. - Соціально-філософський дискурс екології людини (2009)
Гнилицька Н. О. - Праця як соціокультурний феномен (2009)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Формування постнекласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації (2009)
Вязова Р. В. - Концепції етнічного конфлікту: сутність та типологія (2009)
Олійник О. М. - Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти (2009)
Салогубова О. Є. - Мова в світоглядних орієнтаціях українців (2009)
Утюж І. Г. - Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект (2009)
Шавкун І. Г. - Ділова комунікація: сутність та типологізація (2009)
Лопата Н. П. - Етико-філософські основи економічного вчення Сергія Булгакова (2009)
Семенюк М. М. - Особливості трансформації структури та механізму функціонування ринку праці в умовах сучасної ринкової економіки, Санакоєва М. А. (2009)
Фурсін О. О. - Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування (2009)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління (2009)
Кіндратець О. М. - Громадянська активність як умова демократизації суспільства (2009)
Халамендик В. Б. - Історія розвитку української філософської думки: культурно-освітні аспекти (2009)
Кузнєцова О. О. - Вплив ідей І. Канта на формування філософської концепції Л. Кольберга (2009)
Переломова О. С. - Український пандемоніум: філософсько-світоглядні особливості художньої реальності (2009)
Кокорев А. В. - Предметное бытие технического знания, его архитектоника и особенности развития цивилизационной динамике (2009)
Желябін В. О. - Еволюція управління у контексті державного управління (2009)
Зуєва В. О. - Українське націєтворення як головний чинник прогресивного розвитку української держави, Коляда О. О. (2009)
Рижова І. С. - Специфіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну (2009)
Шевцова С. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження методу проектів як складової формування духовності майбутніх педагогічних кадрів (2009)
Зінченко В. В. - Соціальна політика як фактор громадянського суспільства i національної безпеки України (2009)
Целякова О. М. - Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві (2009)
Пожуєв В. І. - Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Політика євроатлантичної інтеграції України: методика антропологічної експертизи (2009)
Шевцова С. М. - Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв’язку (2009)
Шавкун І. Г. - Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі (2009)
Сергієнко Т. І. - Гуманістичні чинники розвитку організації в контексті адаптивної системи управління (2009)
Володін П. В. - Взаємовідносини індивідуального і суспільного в процесі становлення особистості (2009)
Мельник В. В. - Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації (2009)
Сидоренко С. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етики бізнесу (2009)
Доннікова І. А. - Філософсько-синергетичні аспекти пізнання соціальної складності (2009)
Крамар Т. - Свобода як контамінація вибору та необхідності (2009)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2009)
Бутченко Т. І. - Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності (2009)
Сакун А. А. - Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования (2009)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога в контексті повсякденності (2009)
Cапа Н. В. - Інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Коваленко Є. О. - Концепція формування організаційно-економічного механізму євроінтеграційної політики України (2009)
Кіндратець О. М. - Політична культура як чинник демократичних перетворень (2009)
Ажажа М. А. - Акмеологія як фактор розвитку міждисциплінарних досліджень людини (2009)
Богуславська О. Г. - Психологічні аспекти національного варіанту глобальної кризи (2009)
Мамотенко Д. Ю. - Глобалізація міжнародних фінансових ринків (2009)
Головко Л. В. - Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії (2009)
Грабовський В. А. - Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2011)
Абдулкадыров Д. В. - Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход, Белецкий Н. Н. (2011)
Ласлов Г. Е. - Емісійний спектр лазерної плазми CuSbSe2, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2011)
Журавлёв А. Ю. - Исследование процессов получения и некоторые электрофизические характеристики эпитаксиальных структур Si-Ge на подложках Si и Si-Ge, Семёнов Н. А., Шеремет В. И., Широков Б. М., Шиян А. В., Бокучава Г. В., Дарсавелидзе Г. Ш., Чиковани Р. И. (2011)
Джежеря Ю. И. - Особенности фазовой доменной структуры цилиндрических магнетиков в условиях протекания фазового перехода первого рода, Климук Е. С. (2011)
Коваленко М. В. - Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку, Бовгира О. В., Франів А. В., Бовгира Р. В. (2011)
Чобаль І. В. - Електронна і просторова структура кристалів Li(Na)2B4O7, Різак І. М., Різак В. М. (2011)
Бричка С. Я. - Модифицирование углеродных нанотрубок окислителями и их термические свойства, Терец М. И., Бричка А. В. (2011)
Лыках В. А. - Локализованные состояния носителей в молекулярных криокристаллах, Сыркин Е. С. (2011)
Пономарьов В. Є. - Одержання, електричні та діелектричні властивості суперіонного композиту Cu6PS5Cl, Студеняк І. П., Сусліков Л. М., Погодін А. І., Кохан О. П., Орлюкас А. Ф., Казакевічюс Е., Салкус Т. (2011)
Юркович Н. В. - Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах, Мар’ян M. I. (2011)
Кріштофорій А. Е. - Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах, Горват А. А., Мінькович В. В. (2011)
Козак М. І. - Просторова дисперсія, паракристалічна структура та термо-фотоструктурні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (2011)
Гирка И. А. - Оптические свойства наноразмерных металлических пленок на поверхности диэлектрика, Грицына В. Т., Казаринов Ю. Г., Мисюра И. Н. (2011)
Кириченко В. Г. - Ядерно – физический анализ феррогранатов, Коваленко О. В. (2011)
Попович К. П. - Оптичні властивості опроміненого рентгенівським випромінюванням монокристалічного Li2B4O7:Cu, Примак М. В., Красилинець В. M. (2011)
Окунєва Т. О. - Фосфоресценція опромінених на мікротроні М-30 кристалів LiF, Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія в дослідженнях системи "вода+глина", Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Анчишкін Д. - Просторово-часова структура релятивістських ядро-ядерних зіткнень, Мускеєв А., Вовченко В., Єжов С. (2011)
Локай В. C. - Мікротронний активаційний аналіз срібла в зразках золота, бісмуту та свинцю, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія калію - 40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Дзисюк Н. Р. - Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію, Каденко А. О., Каденко I. M., Применко Г. І. (2011)
Полторжицька Т. В. - Енергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124Te(γ,n)123m,gTe в області 10 – 20 МеВ, Пітченко Г. Ф. (2011)
Микита М. І. - Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами, Завілопуло А. М. (2011)
Митюрева А. А. - Сопоставление величин сигналов трехфотонной ионизации и ионизации электронным ударом атомов Xe, Пономаренко Г. А., Шевкунов И. А. (2011)
Федорко Р. О. - Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами, Снігурська Т. А., Маргітич M. O., Стецович В. В., Шафраньош I. I. (2011)
Звенигородський В. В. - Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі (2011)
Маркуш П. П. - Іонізація молекули урацилу повільними електронами (2011)
Нодь Є. А. - Збудження електронним ударом 3s3p 3P0 -стану магнію з основного стану, Гедеон В. Ф., Лазур В. Ю. (2011)
Опачко А. І - Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому Be в задачі іонізації електронним ударом, Симулик В. М., Тимчик Р. В., Заяць Т. М. (2011)
Мишустин Н. В. - Расчёт вероятностей электромагнитных переходов в адиабатической трёхчастичной модели ядра, Мишустин В. А. (2011)
Гедеон С. В. - BSR-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя, Лазур В. Ю. (2011)
Євдокімова Г. С. - Магнітна структура кластера Cr3, Маслюк В. В., Білак Ю. Ю. (2011)
Кленівський М. С. - Ексилампи на сумішах ксенону з парами хлоридів лужних металів, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Грицак Р. В. - Вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах He-H2O і Ar-H2O, Ілавська Н. С., Шуаібов О. К. (2011)
Джупіна Я. Ю. - Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом, Шуаібов О. К. (2011)
Кудин Д. В. - Окисление примесей углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении, Голота В. И., Родионов С. В. (2011)
Кудін Д. В. - Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші, Голота В. І., Родіонов С. В., Горбенко С. Ю., Замурієв О. О. (2011)
Генерал А. А. - Уф випромiнювач на сумiшi Ar/H2O, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Світличний Є. А. - Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2011)
Огинов А. В. - Экспериментальное исследование начальной фазы атмосферных разрядов, Шпаков К. В., Орешкин Е. В., Чайковский С. А. (2011)
Окрушко Е. Н. - Применение разных типов отражателей в длинномерных детекторах для улучшения позиционной чувствительности, Педаш В. Ю., Раевский А. С. (2011)
Бубряк А. А. - Комп'ютерна система автоматичного розпізнавання та аналізу клітин крові, Васильєв С. В., Хропін Г. Ю. (2011)
Митропольський І. Є. - Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологічних дослідженнях, Буксар В. С., Лінтур М. І., Поп С. С. (2011)
Пожуєв В. І. - Проблеми України на шляху до інформатизації суспільства і освіти: аналіз феномена Інтернет-спільнот (2010)
Воронкова В. Г. - Деконструкція гуманізму в умовах постмодерністської глобалізації (2010)
Швець Є. Я. - Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі, Швець Д. Є. (2010)
Швець Д. Є. - Самостійна пізнавальна діяльність студентів в умовах інтеграції в європейський освітній простір (2010)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2010)
Васильєва І. В. - Віра, розум і християнська релігія: соціально-філоcофський аналіз (2010)
Сепетий Д. П. - Критичний раціоналізм Карла Поппера: пізнання шляхом проб і помилок, припущень і пристосувань (2010)
Остащук І. Б. - Християнські сакрально-символічні структури: проблема інтерпретації (2010)
Володін П. В. - Глобальні проблеми сучасного світу (2010)
Дьяконов І. В. - Аксіологічні імплікації філософії події А. Бад’ю (2010)
Турба О. О. - Міжперсональна взаємодія у студентських колективах (2010)
Чхеайло А. А. - Соціально-філософський зміст категорії "виживання" в інформаційному суспільстві (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій українського народу: від радянської до пострадянської епохи (2010)
Рябенко Є. М. - Особливості розбудови соціальної держави в Україні засобами освіти (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорії циклів в контексті антикризового державного управління (2010)
Дербеньова Л. В. - Проблеми інтеграції та глобалізації в соціально-політичному контексті України: "EUROSPEAK" як мова адміністративного спілкування (2010)
Бойко О. О. - Формування концепції антикризового менеджменту (2010)
Ярмак Ю. О. - Шляхи і напрямки удосконалення механізмів місцевого самоврядування в умовах кризи (2010)
Медведєва Ю. Є. - Концепція ринку муніципальних послуг (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна сучасність: основні тенденції, класові протиріччя і перспективи суспільного розвитку (2010)
Жадько В. А. - Драматизм духу української інтелігенції (2010)
Максименюк М. Ю. - Соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Карпенко І. В. - Проблема типізації та її суспільствознавчі тематизації (2010)
Пожуєв В. І. - Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства (2010)
Воронкова В. Г. - Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму ХХІ століття (2010)
Товарниченко В. О. - Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз (2010)
Ільчук І. А. - Проблеми загальної та навчальної адаптації студентів ЗДІА (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації (2010)
Надибська О. Я. - Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму (2010)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога і філософія прав людини (2010)
Бутченко Т. І. - Етатично-демократичний етап розвитку соціально-політичного проектування (2010)
Давидов П. Г. - Філософська рефлексія над феноменом "освіта" в контексті її реформування (2010)
Титаренко Л. - Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні (2010)
Калашнік О. В. - Міф як синкретична форма віртуальної реальності (2010)
Беліченко А. О. - Стратегія державного управління Запорізьким регіоном (2010)
Зінченко В. В. - Сучасна глобальна світова система і криза ліберальної моделі (2010)
Швець Д. Є. - Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань (2010)
Спиця Н. В. - Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства (2010)
Сидоренко С. В. - Особистість у вимірах філософії глобалістики (2010)
Швець Д. Є. - Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти, Швець Є. Я. (2010)
Максименюк М. Ю. - Наукові підходи до вивчення інтересів етнічних груп в контексті розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Делібороніді А. Ю - Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, Панченко О. М. (2010)
Ковалевська В. Ю. - Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах, Панченко О. М. (2010)
Ткаченко А. М. - Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства (2010)
Телін С. В. - Фінансова криза та її вплив на фінансовий сектор (2010)
Тарановський О. В. - Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах жкг в сучасних умовах (2010)
Пожуєв В. І. - Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві (2010)
Воронкова В. Г. - Співвідношення людини і соціуму як своєрідна іманентна суперечливість самої людини (2010)
Жадько В. А. - Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія (2010)
Чхеайло А. А. - Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції "суспільної демократичної множини" (2010)
Яцук Н. Є. - Актуальність ідей К. Марса в практиці розбудови постіндустріального суспільства (2010)
Горохова Л. В. - Соціальна сутність екзистенціалу страху (2010)
 Постол А. А. - Постмодернізм як сучасна соціально-політична реальність (2010)
Захарова С. О. - Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Анохина В. В. - Культурная традиция в контексте современной социальной динамики (2010)
Максименюк М. Ю. - Механізми саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства (2010)
Шаповалова Л. О. - Поняття побуту: сутність та структура (2010)
Гривнак Б. - Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття (2010)
Сарнавська О. В. - Інваріантність інтерпретації синестезії та її роль в естетичній чуттєвості (2010)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2010)
Залужна А. Є. - Діалогічний вимір художнього тексту в комунікативному просторі культури (2010)
Попов С. М. - Синергетична методологія соціосинергетики як нового наукового напрямку (2010)
Швець Д. Є. - Управління міждисциплінарними зв’язками у навчальному процесі, Постол О. Є. (2010)
Ткаченко А. М. - Вплив світової кризи на розвиток рекламно-поліграфічної галузі в Україні, Телін С. В. (2010)
Задніпрянна Т. С. - Інвестиційна привабливість України (2010)
Неклюдов А. Ю. - Опыт Словении при проведении приватизации (2010)
Резніков О. Л. - Методичні рекомендації до оцінки ефективності заходів із забезпечення економічної безпеки підприємств металургії (2010)
Шавкун І. Г. - Командний менеджмент: аксіологічний вимір (2010)
Швець Є. Я. - Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання, Швець Д. Є. (2010)
Ажажа М. А. - Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби (2010)
Рижова І. С. - Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності (2010)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.1 (2014)
Stakhov A. P. - A history, the main mathematical results and applications for the mathematics of harmony (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу розпилення форсунками полімерних матеріалів газодинамічним методом, Голінка Е. О. (2014)
Зайцев Є. О. - Особливості застосування засобів оптичної дальнометрії для вимірювання висоти хмар, Латенко В. І., Скрипник І. Ю., Сидорчук В. Є. (2014)
Бабенко О. В. - Підвищення швидкодії застосування точкового методу під час розрахунку системи освітлення з круглосиметричними світильниками (2014)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення вимірювань активності іонів, Дідич В. М. (2014)
Горін В. В. - Експериментальні дослідження інтенсифікації теплообміну при плівковій конденсації всередині труб із застосуванням внутрішніх вставок (2014)
Afonin I. L. - A wave processes in metaldielectric wave guide, Bugayov P. A., Bokov G. V. (2014)
Богомолов М. Ф. - Екологічне джерело живлення, Троц А. А. (2014)
Зайцев Е. А. - Метод коррекции инструментальной погрешности в цифровых вольтметрах, Синицкий О. П. (2014)
Таранчук А. А. - Квадратурний демодулятор OFDM систем з цифровою компенсацією температурної нестабільності генератора опорних сигналів, Підченко С. К., Хоптинський Р. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Пристрій оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Івасюк Т. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Автоматизований пристрій оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2014)
Гаврасієнко П. О. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Кичак В. М. (2014)
Protsenko M. B. - Investigation of directional properties of curved antenna arrays, Iaremenko А. А. (2014)
Бабчук С. М. - Визначення напрямків модернізації існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами, які розміщені у вибухонебезпечних зонах (2014)
Брушніцька А. С. - Дослідження факторів впливу на відвідуваність тематичного веб – сайту цільовою аудиторією на прикладі сайту факультету, Дивак М. П. (2014)
Савчук Т. О. - Використання модифікованого алгоритму k-means для ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах, Петришин С. І. (2014)
Вышинский В. А. - Трудности развития вычислительной техники в условиях кризиса физики (2014)
Ошаровская Е. В. - Метрики для визуальной оценки качества 3D сеток (2014)
Романюк С. О. - Метод імітації нерівностей на основі збурення дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Романюк О. В. (2014)
Толбатов В. А. - Інформаційна технологія аналізу складності робіт при обстеженні динаміки процесів функціонування металообробного обладнання з гнучкою логікою, Добророднов О. А., Толбатов С. В., Толбатов А. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин, Кулаков П. І., Паламарчук Є. А. (2014)
Кушим О. П. - Модель виникнення власних шумів у вхідних пристроях приймальних систем, Безносюк Р. І., Громовий Д. С., Мельничук А. С. (2014)
Соловйова В. С. - Особливості проектування ультразвукових медичних п'єзоперетворювачів, Богомолов М. Ф. (2014)
Гураль І. В. - Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу, Дивак М. П. (2014)
Вовкодав О. В. - Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці допустимості фізичних навантажень, Пасічник Р. М. (2014)
Рябенко О. А. - Побудова профілів вільної поверхні хвилястого стрибка, усамітненої та кноїдальних хвиль , Галич О. О., Поплавський Д. М. (2014)
Рябенко О. А. - Роль ГАЕС в роботі енергосистем , Клюха О. О., Тимощук В. С. (2014)
Орябинская О. А. - Метод оценки передаточной характеристики многолучевого канала в системах мобильной связи с OFDM(A) (2014)
Michalevskiy D. V. - The research of Wi-Fi channel for multimedia traffic, Mondlyak V. E., Krasota R. O. (2014)
Савчук Т. О. - Визначення доцільності використання багатовимірного підходу до прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Горященко К. Л. - Провідникова лінія передачі як система (2014)
Белоусов С. И. - Анализ схемо-конструктивного построения радиоуправляемой автоматизированной системы оповещения, Проценко М. Б. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.2, Кондратов Ю. Т. (2014)
Романюк О. Н. - Метод антиаліайзингу зображень відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій, Мельник О. В., Романюк О. В. (2014)
Троцишин І. В. - Новітні підходи у сучасних методах та засобах організації навчального процесу та наукових досліджень в галузі радіоелектроніки, Троцишин М. І. (2014)
ОЛЕКСІЙ СТАХОВ. 75 років (2014)
Білявець С. Я. - Модель формування професійної культури військовослужбовців за контрактом органів охорони державного кордону, Діденко О. В. (2011)
Мартинюк В. М. - Розвиток методів навчання історії в початковій школі України у другій половині XIX століття (2011)
Мацишин М. О. - Розвиток ідей наукового менеджменту в теорії управління та їх вплив на інноваційний розвиток освіти (2011)
Омельченко Л. М. - Технологія модульного навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електричних станцій (2011)
Слесик К. М. - Психолого-педагогічні основи процесу формування етичної культури учнів основної школи (2011)
Степанюк А. В. - Підготовка майбутніх учителів до організації роботи учнів з підручником, Міщук Н. Й. (2011)
Тарасова О. В. - Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку (2011)
Бабаджанова А. Н. - Розвиток почуття гумору у старшокласників: системно-структурний аналіз соціокультурних та індивідуальних чинників (2011)
Багрій Г. А. - Програма розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх товарознавців у митній справі (2011)
Волинець Н. В. - Вплив тривожності, загальної емоційної спрямованості та ціннісних орієнтацій студентів на їхнє самоставлення (2011)
Горелов І. Ю. - Роль стильових особливостей саморегуляції у формуванні стилю професійної діяльності працівника міліції (2011)
Драб Я. М. - Характеристика функціональних станів оперативного персоналу електроенергетичного підприємства (2011)
Дубовий К. В. - Дослідження феномена здібностей у вітчизняній науці (2011)
Карпінська Т. С. - Детермінанти та попередження агресивної поведінки старших дошкільників (2011)
Кіреєва О. С. - Результати дослідження психологічних особливостей професійної діяльності прикордонників у роботі з нелегальними мігрантами (2011)
Ковальська І. Е. - Особиста безпека військовослужбовців Державної прикордонної служби України: сутність, структура та соціально-психологічні чинники її забезпечення (2011)
Кравченко О. В. - Аналіз динаміки міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп (2011)
Мешко О. І. - Роль ціннісно-смислових аспектів професійно-педагогічної позиції вчителя у процесі творчої самореалізації його особистості (2011)
Миронець С. М. - Особливості свідомої саморегуляції при розвитку гострого і хронічного травматичного стресу у рятувальників (2011)
Міляєва В. Р. - Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця (2011)
Мусійчук С. М. - Психологічні особливості використання синергетичного підходу до викладання іноземних мов (2011)
Ромадикіна В. С. - Методологічні підходи до психологічної інтерпретації феномену "імідж міліції” (2011)
Федух І. С. - Визначення змісту поняття "ціннісна орієнтація” у сучасній психолого-педагогічній науці (2011)
Числіцька О. В. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації до професійної діяльності в особливих умовах (2011)
Ширяєва Т. М. - Особливості впровадження експериментальної психолінгвістичної програми розвитку пізнавальної сфери студентів у процес навчання іноземної мови (2011)
Дейниченко В. Г. - Проектна діяльність як вид навчальної діяльності школярів (2014)
Квас О. В. - Реалізація ідей Е. Раєрсона в освітньому просторі Канади в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Краснікова О. О. - Педагогічна діяльність О.М. Ляпунова (2014)
Лятуринська С. Е. - Методичні інновації Ч.В. Еліота в Гарварді (1869–1909) (2014)
Онасько Х. О. - Місце екзаменів і заліків у контролі за навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів України (70–80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Пивовар Ю. О. - Формування національної політики Німеччини щодо залучення приватного сектора до підтримки обдарованої особистості після об’єднання країни в 1990 році (2014)
Смолянюк Н. М. - Роль програмованого навчання у вивченні природознавства в початковій школі у другій половині ХХ століття (2014)
Твердохліб Т. С. - Просвітницько-педагогічна діяльність П. Ліницького (2014)
Ткаченко К. Ю. - Виховання громадянина як елемент підготовки вихованців до життя в педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2014)
Чорноус Н. А. - Навчальне співробітництво: історичний аспект (2014)
Ялліна В. Л. - Розвиток педагогічних ідей А. Макаренка у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Артемов В. Ю. - Синергетичні основи підготовки співробітників правоохоронних органів (2014)
Бабич В. І. - Досвід упровадження та характеристика змісту спецкурсу "теоретичні аспекти формування соціального здоров’я сучасних підлітків” у практиці підготовки майбутніх педагогів (2014)
Без’Язичний Б. І. - Спрямоване використання фізичних навантажень як чинник управління професійною працездатністю студентів (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, залежними від соціальних мереж, засобами трудотерапії (2014)
Білозуб Л. М. - Українська народна пісня як засіб формування національної свідомості майбутніх акторів (2014)
Буданова Л. Г. - Особливості професійної підготовки студентів для фармацевтичної галузі в Україні (2014)
Варецька О. В. - Компетентність як набута гуманістична чеснота (2014)
Васильєва С. О. - Сутність поняття "професійний статус” у сучасних наукових дослідженнях (2014)
Данилюк С. С. - Стратегічна організація процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців засобами Інтернет-технологій (2014)
Дубревський Ю. М. - Психолого-педагогічна характеристика особливостей педагогічної майстерності фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Єфремова Г. Л. - Стан розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у практиці роботи закладів післядипломної освіти (2014)
Жирська Г. Я. - Ціннісний підхід до вивчення біології людини на основі інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань (2014)
Заверико Н. В. - Групи само- і взаємодопомоги як засіб активізації спільноти вразливих верств населення (2014)
Ільєнко О. Л. - До питання про зміст конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки та самоврядування (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Суть соціальної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корольова Л. О. - Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості (2014)
Корольова Н. В. - Теоретичні засади формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Коростелін М. О. - Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в процесі виконання вправ (2014)
Косюк В. Р. - Особливості формування в майбутніх дизайнерів колористичного сприйняття в контексті вивчення курсу "кольорознавство”: ергономічний аспект (2014)
Крамаренко А. М. - Еколого орієнтована практика як експериментальна складова процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах довготривалого ощадливого розвитку людства (2014)
Кульбашна Я. А. - Конкретизація поняття "формування професійної компетентності майбутніх стоматологів” (2014)
Купа І. В. - Освітньо-виховне значення культурних артефактів у процесі екскурсійного обслуговування, Дашевська І. М. (2014)
Кусакін А. О. - Професійна підготовка вчителя в умовах соціокультурної трансформації суспільства, Окса М. М. (2014)
Кутик О. М. - Інформаційно-медійна грамотність як складова професійної компетентності вчителя (2014)
Левченко Я. Е. - Характеристика змістового етапу педагогічної технології формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Лецюк І. З. - Технологія веб-квест як дидактичний засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової освіти (2014)
Літвінова В. Ю. - Аналіз наукових підходів до формування емоційно-почуттєвої сфери учнів у навчально-виховній діяльності (2014)
Лученко О. О. - Останні тенденції й події в урядовій політиці з питання освіти в Японії (2014)
Ляхова І. М. - Мотиви як усвідомлені спонукання до занять фітнесом жінок віком 18–35 років (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Інформатизація освітньої діяльності в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мазин В. М. - Отношение тренеров-преподавателей и администрации ДЮСШ к воспитанию детей в спортивной деятельности (2014)
Маковецька Н. В. - Використання інноваційних технологій в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2014)
Мармаза О. І. - Інноваційний менеджмент в освіті: сутність, функції, засоби (2014)
Міллєр Г. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення громадсько спрямованого управління освітою (2014)
Москальова Я. Ю. - Проблема саморозвитку майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Інтеграція спецкурсу "професійний діалог засобами іноземної мови” в підготовку майбутніх медичних працівників (2014)
Павлічук В. І. - Психологічні процеси на заняттях із постановки голосу (2014)
Плачинда Т. С. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців (2014)
Ревенко І. В. - Обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків (2014)
Самсонова О. О. - Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства (2014)
Сватьєв А. В. - Аналіз підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності в зарубіжних країнах (2014)
Сокол І. М. - Класифікація квестів (2014)
Стадніченко Н. В. - Професійне спілкування актора як засіб виявлення специфічних принципів театру (2014)
Старостіна О. В. - Застосування провідних методичних принципів педагогічної системи Е. Стоунса у Великій Британії (2014)
Сущенко Р. В. - До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2014)
Тарасенко Р. О. - Принципи формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Т. В. - Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога (2014)
Турська О. В. - Організаційно-дозвіллєва практика як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Цимбрило С. М. - Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти (2014)
Шаповалова І. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самовдосконалення та формування основ здорового способу життя: теоретичний аспект (2014)
Штонда О. Г. - Особливості та специфіка організації навчальної діяльності студентів-математиків при формуванні наступності (2014)
Шумельчик Л. Б. - Упровадження електронних освітніх ресурсів у процес професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів (2014)
Бабий В. Г. - Повышение уровня физической подготовленности школьников 12–14 лет средствами тенниса (2014)
Генкал С. Е. - Реалізація диференційованого підходу на уроках біології під час виконання учнями профільних класів лабораторних робіт (2014)
Дермельова К. О. - Інноваційні технології соціального виховання молодших школярів (2014)
Захарова Л. В. - Методологічні основи організації особистісно орієнтованого навчання школярів (2014)
Кабанець М. М. - Регіональні програми підтримки обдарованих школярів у луганській області (2014)
Кендзьор П. І. - Реалізація інтеркультурного виміру в позакласній виховній роботі загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Куринная А. Ф. - Ориентированность уроков русского языка на лексико-орфографическое развитие учеников (2014)
Павленко В. С. - Використання музикотерапії в навчально-виховному процесі ЗНЗ, Білостоцька О. В. (2014)
Приходько В. М. - Аналіз функцій та факторно-критеріальна субмодель оцінювання діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Скірко Г. З. - Упровадження інноваційної моделі навчання молодших школярів у систему роботи сучасної школи (2014)
Тимошенко Ю. Ю. - Особливості розвитку читацької компетентності школярів у процесі вивчення української літератури, Сиваш С. В. (2014)
Шкільова Г. М. - Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики (2014)
Драч І. І. - Формування професійно-особистісних якостей магістрантів педагогіки вищої школи в ході професійної підготовки (2014)
Жерновникова О. А. - Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності в гімназіях та ліцеях (2014)
Кравченко В. М. - Модернізація підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури (2014)
Лученцова І. С. - Особливості професійної адаптації студентів педагогічного вищого навчального закладу (2014)
Очеретенко С. В. - Основні тенденції розвитку сучасної вищої інженерної освіти (2014)
Павленко М. А. - Роль викладача вищої школи у формуванні громадянської позиції майбутніх учителів (2014)
Приходько М. І. - Система принципів та закономірностей діяльності студентського самоврядування (2014)
Пшенична О. С. - Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі на основі використання інформаційних технологій (2014)
Ульянова В. С. - Критерії та показники результативності управління якістю музичної освіти (2014)
Щебликіна Т. А. - Особливості здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічних ВНЗ (2014)
Бобрицький Л. В. - Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями, у контексті нового кримінального процесуального законодавства (2013)
Дрозд О. Ю. - Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності, Шепетько С. А. (2013)
Калиновський О. В. - Особливості взаємодії ОВС України та іноземних держав щодо розшуку підозрюваних (обвинувачених), Йовенко І. І. (2013)
Кислий А. М. - Алгоритм заходів з проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з використанням вибухових пристроїв (2013)
Назаренко С. П. - Щодо протидії втягненню неповнолітніх в організовану злочинну діяльність (2013)
Рогозін С. М. - Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Савін В. М. - Міграційна політика як складова національної безпеки України (2013)
Скулиш Є. Д. - Проблемні питання створення Державного бюро розслідувань (2013)
Ткаченко В. В. - Відповідальність учасників організованих груп при ексцесі, Кузьмін С. А. (2013)
Хахановський В. Г. - Проблеми боротьби з організованою кіберзлочинністю в економічній сфері (2013)
Юрченко О. М. - Засоби інформаційного забезпечення протидії організованій злочинності (2013)
Гега П. Т. - Взаємозв'язок корупції та рейдерства: проблеми протидії, Опак К. М. (2013)
Гусєва В. П. - Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень учасників кримінального процесу УСРР у 20-х роках ХХ століття (2013)
Азаров М. Ю. - Щодо діяльності організованої злочинності у сфері трансплантації органів або тканин людини (2013)
Бєляков К. І. - Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року (2013)
Водоласкова К. Ю. - Міжнародний досвід протидії злочинним проявам під час здійснення публічних закупівель (2013)
Вознюк А. А. - Мета створення терористичної групи та організації (2013)
Волинець В. В. - Проблемні питання органів внутрішніх справ у сфері боротьби з організованою наркозлочинністю (2013)
Женунтій В. І. - Посягання на життя або здоров’я особи, вчинене злочинним угрупованням, як кваліфікуюча ознака злочину, Катеринчук К. В. (2013)
Мельник О. О. - Нелегальний видобуток вугілля – один із шляхів незаконного збагачення (2013)
Назимко Є. С. - Покарання за злочини, вчинені спільно з дітьми: проблеми нормативно-правового регулювання та практики його застосування (2013)
Невзоров І. Л. - Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці, Расюк А. О. (2013)
Пустовіт В. А. - Окремі аспекти стану протидії організованій злочинності в Україні (2013)
Трофименко Р. В. - Шляхи удосконалення правового механізму протидії незаконному збагаченню (2013)
Шевченко Ю. А. - Загальна характеристика корисливих злочинів, учинених організованими злочинними групами з використанням транспортних засобів (2013)
Шептуховський С. Є. - Зворотна дія норм про спеціальну конфіскацію (2013)
Юринець Ю. Л. - Використання можливостей Інтерполу для пошуку культурних цінностей (2013)
Гавловський В. Д. - Деякі аспекти незаконного збору персональних даних користувачів мережі Інтернет (2013)
Гіда О. Ф. - Фактори, що впливають на формування викликів національним інтересам України в інформаційному просторі (2013)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в контексті розвитку соціальних мереж (2013)
Кузьмін С. А. - До питання про громадські місця у кіберпросторі (теоретико-правовий аспект), Гавловський В. Д. (2013)
Савченко А. В. - Особливості кримінально-правової кваліфікації несанкціонованого втручання в роботу вбудованих комп’ютерних систем, Карчевський М. В. (2013)
Голик М. І. - Міжнародні стандарти щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму i досвід України в цьому напрямі (2013)
Нечитайло В. А. - Особливості проведення окремих видів судових експертиз під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів (2013)
Павленко С. О. - Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище (2013)
Петров С. Г. - До визначення національних інтересів України у банківській сфері (2013)
Гундорова Т. І. - В колі Вічного Повернення: українська література між вестернізацією і модернізацією (2008)
Мочернюк Н. Д. - Специфіка логосфери в романі Е. Канетті "Засліплення” (2008)
Півторак В. В. - Стилістика тропової системи Юрія Федьковича початкового періоду поетичної творчості (2008)
Редчиць Т. В. - Cтруктурно-композиційні особливості романів Хаймiто фон Додерера "Слунські водоспади” та "Окружний шлях” (2008)
Хомчак Е. Г. - Формы повествования в романах И. А. Гончарова (2008)
Гуляк А. Б. - Мала проза Ольги Кобилянської: проблеми сучасної наукової рецепції (2008)
Кузебна В. В. - Автобіографізм як складовий компонент малої прози Ш. Андерсона (на прикладі новели "Смерть у хащах”) (2008)
Матійчак А. А. - Творчість Айріс Мердок в аспекті генези філософської прози (2008)
Челбарах В. В. - Жанрово-стильові домінанти малої прози Сильвестра Яричевського (2008)
Петров К. - "Физиология Петербурга” в творческой биографии А. Некрасова (2008)
Бандровська О. - Принципи моделювання історії літератури (2008)
Головій О. - Поняття "неореалізм” у літературознавчій терміносистемі (2008)
Матійчук О. М. - Рукописна літературна спадщина авторів як об’єкт для дослідження і публікації (2008)
Червінська О. - Рецептивні ресурси тексту та психологічний потенціал читача (2008)
Віват Г. І. - Інтермедіальність як результат духовного впливу мистецтва на творчу особистість (на матеріалі творчості І. Калинця та В. Стуса) (2008)
Кусяк А. А. - Петер Кін – Дон-Кіхот ХХ сторіччя (типологія фіґур роману Еліаса Канетті "Засліплення”) (2008)
Смирнов В. А. - "Я верю, здесь был грозный храм…”. Трансформация культа Великой Богини в поэтике А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского (2008)
Бессараб О. В. - Роман Дена Брауна "Код да Вінчі” і "масова культура” (форми рецепції) (2008)
Мараховская Т. А. - Образ чернокожего в рассказе У. Стайрона "Шедреч” (2008)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Комунікація в наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу (2008)
Сажина А. В. - Автор та реципієнт у просторі рекламного тексту: між грою та агресією (2008)
Чорній Р. П. - Особливості сприйняття творчості В. С. Моема в період суспільно-політичної кризи 30-50-х років ХХ століття (2008)
Кудина А. Л. - Роман М. Арцыбашева "Санин” в оценке постсоветского литературоведения (2008)
Матковський І. Й. - Українська література на сторінках паризького часопису "Культура” як вияв польсько-українського культурного діалогу (на матеріалах літературно-критичних статей Юзефа Лободовського) (2008)
Гавловська Т. А. - Протагоністичні жіночі образи прозових творів Теодора Фонтане: гендерне трактування (2008)
Глуховцева Л. В. - Проблематика та поетика поезії Сільвії Плат у контексті американської літератури другої половини ХХ століття (2008)
Устименко М. В. - Творчість Саллі Манн у контексті південної літератури (2008)
Сухіх Л. О. - Становлення особистості та її соціалізація, Толстенко Є. М. (2013)
Коноваленко-Монзолевська Н. В. - Свободи людини і можливості їхнього забезпечення державою: еволюція соціально-філософського дослідження (2013)
Анучина Л. В. - Реалії сучасної української культури: філософсько-культурологічний дискурс, Стасевська О. А. (2013)
Блоха Я. Є. - В. Г. Короленко про ціннісні орієнтації в християнстві (2013)
Гончаров В.І. - Проблеми філософського осмислення мови (2013)
Гужва О. П. - Запитування як "великий розрив" у філософії Ніцше, Подорожний П. Д. (2013)
Іващенко О. В. - Серійний журнал в системі сучасної комунікації: філософсько-антропологічний аналіз (2013)
Крапівник Г. О. - Детективна формула як запрошення до міфотворчості в культурі модерна (2013)
Садоха О. В. - Методологічні проекції квазікультурних світів (2013)
Скалацька О. В. - Концепт "симулякр" у філософському дискурсі Ж. Бодрійяра (2013)
Лантінова Г. С. - Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу (2013)
Фельдман О. Б. - Парадоксальні імпульси розширення альтруїстичних практик життєтворчості (2013)
Джура О. Д. - Особистісно орієнтована освіта в контексті освітніх технологій (2013)
Дорожко І. І. - Родинне виховання у площині феноменологічного аналізу (2013)
Дмитруха А. В. - Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2013)
Дроботенко М. О. - Актуалізація релігійних смислів у стратегіях сучасного виховання (2013)
Колесник О. О. - Теоретико-методологічний аналіз мережно-поліархічної моделі управління системою освіти (2013)
Корж Г. В. - Історична компетентність у світоглядному вихованні особистості (2013)
Краснікова О. В. - Цілепокладаючі пріоритети як концептуально-методологічна основа парадигмальної еволюції освіти (2013)
Литвиненко Т. А. - Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні (2013)
Радіонова Н. В. - Філософія навчального плану: досвід Слобожанщини ХІХ ст (2013)
Разуменко О. В. - Освітній простір як місце розгортання педагогічних відносин (2013)
Рєзніков С. І. - Філософсько-освітній аналіз ролі духовності у освітньому процесі (2013)
Семенова О. В. - Превентивний потенціали посткласичної освіти: парадигмальний вимір (2013)
Ситниченко Є. Г. - Інноваційні управлінські парадигми в освіті як системні чинники її трансформації (2013)
Червона Л. М. - Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм (2013)
Процевський В. О. - Підвищення професійного рівня працівників – вимога сучасних умов праці (2014)
Процевський О. І. - Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права (2014)
Кириченко Ю. В. - Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Пономаренко О. М. - Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права в законодавстві України (2014)
Грицай Ю. В. - Окремі питання щодо реалізації державної кадрової політики (2014)
Шабанов Р. І. - Деякі питання правових гарантій у сфері зайнятості населення (2014)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми співвідношення волі сторін трудового договору при застосуванні строку попередження у ст. 38 КЗпП України (2014)
Полянський А. О. - Щодо визначення правового регулювання у сфері професійного спорту (2014)
Костін В. В. - Поняття матеріальної відповідальності працівників (2014)
Новіков Д. О. - Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузіюриспруденції (2014)
Попова К. О. - Щодо проблем законодавчого визначення поняття "науково-педагогічний працівник" (2014)
Прийменко О. С. - Реалізація права на пенсійне забезпечення в інформаційному суспільстві (2014)
Лозо О. В. - Екологічна мережа як правовий формат регулювання та охорони ландшафтів (2014)
Шинкарьов Ю. В. - Правовий аналіз окремих новел законодавства про кримінальну відповідальність (2014)
В’юник М. В. - Щодо питання державної компенсації потерпілим від злочинів (2014)
Фоміна С. В. - Способи та форми голосування на виборах у зарубіжних країнах (2014)
Марченко В. В. - Щодо взаємодії уряду Франції з іншими національними органами державної влади (2014)
Фоменко М. В. - Щодо вдосконалення міжнародно-равового регулювання діяльності омбудсмана з прав дитини (2014)
Зубро Т. П. - Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорівв європейському просторі (2014)
Нікіфорова С. М. - Трансформація англійських юридичних термінів в українську мову (2014)
Глущенко Ю. В. - Роль нотаріату як інституту попереджувального судочинства (2014)
Содержание (2014)
Гриценко О. А. - Методологічні основи дослідження договірного права (2014)
Бондарь Д. О. - Теория денег К. Маркса и институциональная теория денег (2014)
Боголиб Т. М. - Финансовая политика как составная институционального развития экономики (2014)
Литвиненко Н. І. - Пошук ренти та соціально-економічний розвиток країни: кроскультурний і часо-вий вимір (2014)
Петрушенко Ю. М. - Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад, Костюченко Н. М. (2014)
Васильців Т. Г. - Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях, Бойко В. В. (2014)
Жуковская Е. В. - Норма доверия в системе факторов национальной конкурентоспособности (2014)
Слюсар Л. И. - Влияние демографического старения на институты общества: основные проблемы (2014)
Кочетков С. В. - Задача измерения состояния инновационного развития, Кочеткова О. В. (2014)
Шамуратова Н. Б. - Опыт зарубежных стран по приему иммигрантов – соотечественников (2014)
Брагарник О. А. - Институциональные и технологические изменения: механизм взаимосвязи (2014)
Белокрылова О. С. - Институционализация новой образовательной политики в России: тренды, перспективы, проблемы (2014)
Сидорович О. Ю. - Ідеологічна проекція періодизації оподаткування : революційно-інституціональний контекст (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Дослідження інституційних факторів соціально-економічної ефективності (2014)
Зухба О. М. - Сімейно-кланова організація домогосподарств у системі суспільних владних інститутів (2014)
Ляшенко Л. И. - Институт хозяйственной этики в контексте социально-культурного развития (2014)
Сухова Т. Л. - Критерий совершенствования институтов развития в переходной экономике (2014)
Соколовський Д. Б. - Моделювання впровадження податкових пільг: проблема накладу (2014)
Гунько В. І. - Інституційні особливості ефективної державної політики в Україні (2014)
Левіна І. В. - Інституціональні чинники забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Дорофєєва Ю. С. (2014)
Августин Р. Р. - Формування інституціонального механізму регулювання тіньового сектора та економічного зростання держави (2014)
Чорна О. Є. - Емпіричний аналіз досліджень інституційних перетворень в ході приватізації та їх ефективність в странах центральної та східної Європи (2014)
Герасименко А. Г. - Зниження конкурентної невизначеності під впливом ринкової влади: інституціональний аналіз (2014)
Лупак Р. Л. - Використання інституціонального підходу в системі стратегічного управління доходами підприємства (2014)
Белокрылов К. А. - Электронизация как приоритетный институт реализации государственной экономической политики (2014)
Пьянкова С. Г. - Эффективное антикризисное управление монопрофильными территориями (2014)
Леонідов І. Л. - Періодизація привласнення інтелектуального продукту в Україні (2014)
Росецька Ю. Б. - Інституційні передумови розвитку конкурентних відносин в історичній ретроспективі (2014)
Мельник Л. Г. - Особенности формирования институциональных механизмов интегрированного управления экономикой для устойчивого развития (исторический опыт Трудового Братства Н. Н. Неплюева), Шкарупа Е. В. , Ковалёв Б. Л. (2014)
Сколова Е. В. - Взаимодействие конкурирующих бизнес-структур в процессе создания инновационных товаров (2014)
Стефаненко-Шупік А. - Державне управління інноваційним розвитком промислового підприємства України в умовах глобальної нестабільності (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Водно-сольовий обмін (Огляд літератури). Частина-2, Філатова В. Л., Філатова О. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Метаболізм амінокислот, специфічні шляхи перетворень амінокислот, спадкові ензимопатії (2012)
Пономарева B. Л. - Изучение влияния условий криоконсервирования на жизнеспособность клеток дрожжей saccharomyces cerevisiae, иммобилизованных в альгинатном геле, Высеканцев B. П., Гурина Т. М., Онасенко Е. С., Пишко О. В. (2012)
Попель C. Л. - Вікові особливості нейроно-гліальних співвідношень у рухових центрах соматичної рефлекторної дуги в нормі і при гіпокінезії, Мицкан Б. М., Левицький В. А. (2012)
Гапон В. О. - Оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у системі соціально-гігієнічного моніторингу, Голованова І. А., Бєлікова І. В., Плужнікова Т. В., Ляхова Н. А. (2012)
Баринов Э. Ф. - Реакция тромбоцитов на коллаген и пурины - от трактовки механизмов агрегации к прогнозированию рецидива язвенного кровотечения, Сулаева О. Н., Делий В. Ю. (2012)
Баринов Э. Ф. - Динамика агрегации тромбоцитов у пациентов c острым инфарктом миокарда на фоне патогенетической терапии, Сулаева О. Н., Киреева М. А. (2012)
Бевз Г. В. - Правець: ретроспективне дослідження клінічного перебігу та кінцевих результатів лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (2012)
Вознюк Л. А. - Фактор віллебранда як критерій запалення і дисфункції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Півторак К. В., Семененко С. І. (2012)
Воскресенская Л. К. - Применение ретиноламина в лечении дистрофических заболеваний сітчатки, Ряднова В. В., Безкоровайная И. Н., Максимук О. Ю., Залудяк Е. Н. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації t-138c поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Атаман О. В. (2012)
Глазков Е. О. - Особливості психологічної адаптації студентів першого курсу в залежності від рівня тривожності (2012)
Ефимова Н. В. - Влияние липидсодержащих иммунных w комплексов на миграционную и секреторную активность моноцитов In Vitro, Гальчинская В. Ю., Семеновых П. С., Шапкин А. С. (2012)
Івахнюк Т. В. - Стан показників імунітету та біоценозу кишечнику у новонароджених дітей на фоні кандидозної інфекції (2012)
Илюкевич Г. В. - Метаболические проявления стресс-ответа при операивных вмешательствах на промежности в условиях анестезиологической защиты разными методами, Романюк Т. И. (2012)
Кірсанова М. П. - Ефективність метаболічної терапії при поєднанні артеріальної гіпертензії з легеневою патологією в експерименті, Товт-Коршинська М. І. (2012)
Кияк Ю. Г. - Фактор некрозу пухлин альфа та розчинний рецептор Р1 у осіб, які вживають надмірні дози алкоголю, Лаповець Л. Є., Онищук Ю. І., Башта Г. В., Залецький М. П. (2012)
Козлов О. П. - Зміни основних метаболічних показників у пацієнтів на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від факторів ризику (2012)
Костюк И. Ф. - Особенности цитокинового профиля в зависимости от характера течения профессионального бронхи та, Бязрова В. В., Маслова Е. П., Миткеева Т. Н. (2012)
Нікуліна Ю. Ю. - Вірусні інфекції та стан мікрофлори репродуктивного тракту у жінок з ускладненим перебігом вагітності, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2012)
Рамазанов В. В. - Проявление и ослабление постгипертонического стресса при замораживании эритроцитов, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2012)
Ріга О. О. - Особливості функції нирок у новонароджених дітей в критичних станах в ранньому неонатальному періоді (2012)
Степась Ю. М. - Стан прокоагулянтної ланки системи гемостазу та вміст розчинних фібрин-мономерних комплексів у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2012)
Труш В. В. - Модулирующее влияние анаболиков на проявление эффектов дексаметазона на нервно-мышечную передачу у белых крыс (2012)
Фролова Г. А. - Влияние селективного стимулирования активности моноаминергических нейромедиаторных систем мозга на психоэмоциональный статус самцов белых крыс, Федотова Ю. О., Кузнецов И. Э. (2012)
Яремій І. М. - Гепатопротекторна дія рослинних екстрактів (2012)
Удод A. А. - Подготовка специалиста-стоматолога: профессионально-деятельностный поход, Косарева Л. И., Первак М. Б., Зинкович И. И. (2012)
Чадаев B. Е. - Этические принципы при работе с лабораторными животными (2012)
Менкус О. В. - Вивчення антикомплементарної активності мікроорганізмів у хворих з захворюваннями дихальних шляхів (2012)
Перетятко О. Г. - Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності мікроорганізмів роду Enterococcus (2012)
Абдул-оглы Л. В. - Результаты лектиногистохимических методов исследования развития сердца после влияния КВЧ – излучения, Демьяненко И. А., Козловская А. А., Снисар Е. С., Антонец С. Н. (2012)
Атаманчук 0. В. - Морфофункціональні особливості язика при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції (2012)
Волошина І. С. - Ефекти інгаляційного впливу толуолу на органометричні показники сім’яників та над'яєчок статевонезрілих щурів (2012)
Книшов Г. В. - Особливості морфологічної картини при гіпертрофічній кардіоміопатії (ГКМП), Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Захарова В. П., Плиска О. І. (2012)
Мосендз Т. М. - Кровопостачання нервово-м’язових закінчень прямого м’язу стегна щура в нормі (2012)
Степанчук А. П. - Строение ушек сердца в норме и при комбинированном митральном пороке, Тихонова О. А., Солдатов А. К. (2012)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной нормы лица девушек нигериек (2012)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности аденогипофиза детей умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей (2012)
Гаврилюк О. М. - Особливості участі різних популяцій A-SMA-позитивних фіброгенних клітин у розвитку цирозу печінки, зумовленого неалкогольним стеатогепатитом та вірусним гепатитом С (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обгрунтування підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів в очноямковій ділянці (2012)
ГасюкП. А. - Гістіоструктура та хімічний вміст ліній ретціуса емалевих призм, Проскурня С. А. (2012)
Лахтін Ю. В. - Корекція оксидативного стресу в яснах щурів на тлі дії солей важких металів (2012)
Любченко О. В. - Противовоспалительные и антиоксидантные свойства корневых герметиков на модели экспериментального периодонтита (2012)
Мокрик О. Я. - Топографоанатомічні аспекти провідникової анестезії скроневої ділянки та оцінка її ефективності в клініці (2012)
Ніколішин А. К. - Результати застосування різних методик препарування в лікуванні карієсу у осіб старших вікових груп, Зайцев А. В., Ваценко А. В., Рябушко О. Б. (2012)
Якубова І. І. - Вивчення хімічного складу емалі зубів мишей, що утримувалися на дієті із підвищеним вмістом Сholesterol методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопі (2012)
Ярова С. П. - Реологические свойства ротовой жидкости у больных хроническим пародонтитом, Бессмертный А. А., Осипенкова Т. С., Бессмертная Ю. В. (2012)
Содержание (2009)
Генкал С. И. - К морфологии и таксономии Stephanodiscus inconspicuus (Bacillariophyta), Кузьмина А. Е., Поповская Г. И. (2009)
Бегун А. А. - Состав и количественные характеристики микро-водорослей перифитона акваторий залива Петра Великого (Японское море, Россия), Рябушко Л. И., Звягинцев А. Ю. (2009)
Комулайнен С. Ф. - Материалы к флоре Bacillariophyta приграничной реки Пасвик (Патсойки, Мурманская обл., Россия). 1. Centrophyceae, Генкал С. И. (2009)
Шелюк Ю. С. - Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р. Тетерев (Украина), Корнейчук Н. Н. (2009)
Зареи-Дарки Б. - Альгофлора рек Ирана (2009)
Куликовский М. С. - Новый вид рода Tabellaria Ehr. (Bacillariophyta) с трехрадиальной симметрией (2009)
Догадина Т. В. - Новая находка представителя Rhodophyta из р. Северский Донец (Украина), Громакова А. Б., Горбулин О. С. (2009)
Габышев В. А. - Устройство для концентрирования фитопланктона под давлением (2009)
Bukhtiyarova L. N. - Frustule functions and functional morphology of Bacillariophyta (2009)
Михайлюк Т. И. - Памяти Надежды Прохоровны Масюк, Дариенко Т. М., Костиков И. Ю. (2009)
Новые книги (2009)
Содержание (2010)
Миронова Н. В. - Формирование морфологической структуры талломов грацилярии при низкой температуре среды (2010)
Онойко Е. Б. - Хлорофилл d – главный фотосинтетический пигмент Acaryochloris marina Miyashita et Chihara (Cyanophyta) (2010)
Ладыгина Л. В. - Каротиноидный состав кормовых микроводорослей (2010)
Комаристая В. П. - Культивирование Dunaliella salina Teod. при субоптимальных концентрациях азота и фосфора и исключении их из среды, Антоненко С. П., Рудась А. Н. (2010)
Помазкина Г. В. - Структура и динамика фитопланктона в Южном Байкале (Россия), Белых О. И., Домышева В. М., Сакирко М. В., Гнатовский Р. Ю. (2010)
Теренько Л. М. - Сезонная динамика фитопланктона в прибрежных водах Одесского залива Черного моря (Украина) (2010)
Царенко П. М. - Рекомендации по унификации цитирования фамилий авторов таксонов водорослей (2010)
Патова Е. Н. - II Всероссийская научно-практическая конференция "Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге", Новаковская И. В., Костиков И. Ю., Гайсина Л. А. (2010)
Костиков И. Ю. - Межународная мини-школа по идентификации почвенных и аэрофитных водорослей-эвкариот, Новаковская И. В., Гайсина Л. А., Сафиуллина Л. М., Темралеева А. Д., Бачура Ю. М. (2010)
К 60-летию научной деятельности академика НАН Украины К. М. Сытника (2010)
Штерр Д. І. - Між сакральними обов’язками і профанними можливостями: соціальні взаємини пастирів та пастви Мукачівської греко-католицької єпархії у другій половині ХVІІІ – першій половині ХХ століття (2012)
Майороші М. А. - Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття (2012)
Теличко В. Ф. - Дезидерій Задор - непересічна особистість (до 100-річчя з дня народження) (2012)
Кічера В. В. - Севастян (Степан) Войтович – монах і викладач УжДУ: спроба мікроісторичного аналізу (2012)
Міщанин В. В. - Індустріалізація як один із складових факторів радянізації Закарпаття в 1944-1950 рр. (2012)
Кулчар Т. Ф. - Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва (2012)
Алмашій В. В. - Державна програма розвитку культур національних меншин в Україні на період до 2000 року: розробка і прийняття (2012)
Артьомов І. В. - Взаємне визнання дипломів – необхідна умова інтеграції України до європейського освітнього простору (2012)
Алешкевич Я. А. - Еволюція давньоримських інститутів верховної влади (2012)
Андрусяк Я. Я. - Боротьба Владислава ІІ Ягеллона за збереження влади в Угорському королівстві (1490 – 1494 рр.) (2012)
Стряпко І. О. - Особливості розвитку товариства "Просвіта" у Словаччині (1924-1939 рр.) (2012)
Гіреш Є. Н. - Євроінтеграційні та політичні особливості співробітництва країн Центральної Європи (1991 – 2004) (2012)
Сурнін В. Б. - Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії (2012)
Волощук С. М. - Трансформації зовнішньої політики нейтральних та позаблокових країн Європи в умовах постбіполярного світу (2012)
Корсак Р. В. - Зовнішньоекономічна політика та стан зовнішньоекономічної діяльності Чеської Республіки у 2006 р. (2012)
Шатров В. В. - Причини, хід і наслідки створення Забайкальського краю Російської Федерації (2006-2011 роки) (2012)
Коцан В. В. - Традиційний жіночий безрукавний одяг українців Закарпаття середини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Кичак О. Ю. - Внутрішньосімейні відносини на Закарпатті в умовах заробітчанства (початок ХХІ століття) (2012)
МателешкоЮ. П. - Схема раннього літописання Київської Русі О.Шахматова та її наступні корективи (2012)
Міськов І. О. - Дракон (змій, змія) як символ: Схід – Захід (2012)
Ферков О. В. - Угорське історичне товариство та журнал "Szazadok" у другій половині ХІХ ст. (2012)
Шинкар І. П. - Надчасові морально-етичні вартості в романі П. Угляренка "Смерть у Санкт-Петербурзі" (2012)
Шніцер І. О. - Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву (2012)
Сергієнко Т. С. - Архівні джерела з історії становлення дипломатичних відносин між Україною і Словаччиною (початок 90-х років ХХ ст.) (2012)
Кіш Є. Б. - Центральна Європа: теоретико-методологічні засади концепту 190-194 (2012)
Ісак Ю. І. - Франкознавчими стежками (2012)
Міщанин В. В. - Біобібліографія історіографа, Світлик Н. М. (2012)
Выскварко С. А. - Из рукописного наследия профессора Санкт-Петербургского университета А. Л. Петрова (1859 – 1932) (2012)
Пам’яті професора В. І. Ілька (2012)
Пам’яті доцента В. І. Олага (2012)
Відомості про авторів (2012)
Царёв А. А. - Структурные изменения сосудисто-нервного пучка поперечно-полосатой мускулатуры конечностей при повреждении периферических нервов, Кошарный В. В. (2012)
Шарапова О. М. - Наслідки впливу електромагнітного випромінювання на структуру та функції чоловічих статевих органів та їх кореляція імунотропними препаратами (2012)
Зюзіна Л. С. - Особливості використання інноваційних методик при викладанні пропедевтики дитячих хвороб студентам-іноземцям, Мизгіна Т. І. (2012)
Зайцев А. В. - Альтернативные интерпретации ученых разных научных школ в установлении правильного определения понятия "кариес" в стоматологии, Ваценко А. В., Костыренко А. П., Гриценко Ю. Ю. (2012)
Єфремова У. П. - Кінетичні особливості ензиматичної активності аргінази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматичні захворювання, Фафула Р. В., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2012)
Іскра Р. Я. - Глутатіонова антипероксидна система в крові та тканинах щурів за дії цитрату нанохрому, Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2012)
Аветіков Д. С. - No-ергічна система тканин слинних залоз щурів в умовах експериментальної опікової хвороби, Бондаренко В. В., Нетюхайло Л. Г., Данильченко С. І. (2012)
Анасевич Я. М. - Вплив кверцетину, комплексу біоантиоксидантів "тріовіт" та запалення на функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи тонкої кишки щурів на тлі гіпермелатонінемії (2012)
Атажанова Н. М. - Коррекция вторичного иммунодефицита при остром токсическом гепатите с помощью растительных средств в эксперименте (2012)
Біловол А. М. - Вміст нейроактивних амінокислот у крові хворих на псоріаз, Колганова Н. Л., Берегова А. А., Шевчук О. М. (2012)
Бойко Д. М. - Аналіз макро- та мікроскопічних змін легень щурів з експериментальним моделюванням хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Бутикова Е. А. - Метаболические гиполипидемические эффекты сочетанного применения фозиноприла, аторвастатина и небиволола у больных артериальной гипертензией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (2012)
Велика А. Я. - Зміни показників тіобарбітурат-реакційних продуктів у крові щурів за умов cольового навантаження на фоні сулемової нефропатії (2012)
Винник Ю. А. - О состоянии углеводного обмена у больных раком желудка и пути его улучшения в ходе радикального хирургического лечения, Олексенко В. В. (2012)
Гринь В. К. - Вплив мезенхімальних стромальних клітин на ангіогенез щурів з ішемією нижніх кінцівок при різних способах введення клітинного матеріалу, Попандопуло А. Г., Оберемко А. В., Варшавер П. Л. (2012)
Джаррахова Д. А. - Характеристика иммунного гомеостаза детей, больных хроническим вирусным гепатитом В (2012)
Дудченко М. О. - Лікування хворих на цироз печінки в поєднанні з гастропатіями, Ляховський В. І., Дем`янюк Д. Г., Рябушко М. М., Дудченко М. А. (2012)
Коваленко В. М. - Особливості діагностики ревматоїдного артриту в дебюті захворювання, Рекалов Д. Г. (2012)
Коноваленко О. В. - Рівень прозапальних цитокінів у вагітних із серцево-судинною патологією, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2012)
Королюк О. Я. - Предиктори інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Крайдашенко О. В. - Метаболизм глутатиона и карбонильная модификация протеиновых молекул у больных пожилого и старческого возраста при ишемической болезни сердца: патогенетические параллели, Воробьева О. А. (2012)
Крайдашенко О. В. - Эндотелийопосредованный антиишемический эффект тивортина у больных с ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста, Шальмина М. А. (2012)
Кучеренко Д. О. - Особенности нейрогуморальных и кардиогемодинамических эффектов рамиприла у больных с фибрилляцией предсердий (2012)
Лисенко Р. Б. - Гістологічні та імуногістохімічні особливості тканин навколо складних дефектів передньої черевної стінки у хворих із рецидивними вентральними грижами, яким раніше виконувалась алопластика за методикою Sublay (2012)
Литвиненко Н. В. - Клінічні особливості гострого періоду ішемічних стовбурових інсультів в осіб з аліментарним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Маткаримова Д. С. - Изучение особенностей основных патогенетических механизмов идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у допризывников, Рахманова У. У., Халматова Н. М. (2012)
Машарипов С. М. - Антиоксидантная система гепатоцитов при экспериментальном ишемическом инсульте, Курбанова Н. Н. (2012)
Мизгіна Т. І. - Мікробіологічний моніторинг пацієнтів відділення патології новонароджених, Зюзіна Л. С., Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2012)
Михайлова Т. И. - Психофизиологический базис агрессивности и связи с акцентуациями характера (2012)
Порожан Е. А. - Адгезивный потенциал криоконсервированных фетальных нервных клеток как критерий их функциональной полноценности, Бабенко Н. Н., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2012)
Проценко Е. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелина-1 и фибронектина печени плодов и новорожденных от матерей с железодефицитной анемией (2012)
Руденко К. В. - Транскатетерна алкогольна абляція в лікуванні обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП) (2012)
Сабитходжаева С. У. - Использование антианемического препарата Глобекс для лечения больных с анемиями смешанной формы легкой степени тяжести, Холматова Н. М., Ташмухамедова Д. Г. (2012)
Сердюк В. Н. - Изучение восстановительного потенциала глутатиона в сетчатке и зрительном нерве с применением нейротропных препаратов при моделировании открытоугольной глаукомы у кроликов, Семенко В. В. (2012)
Сулейманова Л. А. - Оптимизация терапии генитального герпеса у женщин (2012)
Хіміон Л. В. - Роль медикаментозної терапії ревматоїдного артриту в прогресуванні атеросклерозу та розвитку ускладнень (2012)
Шодикулова Г. З. - Состояние функции эндотелия и протективный эффект ионов магния (mg+2) у больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани с врожденным пролапсом митрального клапана, Ташкенбаева Э. Н. (2012)
Якименко О. О. - Запальні маркери та лептин у хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі, Єфременкова Л. Н. (2012)
Бабич Є. М. - Вивчення десенсибілізуючої дії очищених антигенних фракцій збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2012)
Абдул-Оглы Л. В. - Формирование пороков развития сердца при морфологических изменениях в плаценте, Супонько Ю. В., Проскурня Н. Г., Дощенко А. М., Сидорова О. А. (2012)
Гринь В. Г. - Особенности строения слизистой оболочки илеоцекальной заслонки при интактном аппендиксе и после аппендэктомии (2012)
Жураківська О. Я. - Морфо-функціональні зміни гонадотропів аденогіпофіза в щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Криницька І. Я. - Морфологічні зміни печінки та легень у щурів з гепатопульмональним синдромом, модельованим шляхом тривалого введення тетрахлорметану (2012)
Лаврів Л. П. - Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку (2012)
Марущак М. І. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів на ранніх стадіях гострого ураження легень, Волков К. С., Ярема Н. І. (2012)
Попадинець О. Г. - Судинно-тканинні співвідношення у стінці сечового міхура на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Проніна О. М. - Регіональні особливості залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Сербін С. І., Єрошенко Г. А., Рябушко М. М. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические особенности строения клапана аорты при аортальном пороке (2012)
Поспішіль Ю. О. - Морфологічні особливості ліпідних нагромаджень при неалкогольному та алкогольному стеатогепатиті, Гаврилюк О. М. (2012)
Филенко Б. М. - Структура пухлинної патології тимусу у Харківському регіоні за період 1989-2011 роки (2012)
Агаев А. А. - Спектр мнений населения по организации амбулаторной медицинской помощи населению относительно артериальной гипертонии (2012)
Голованова І. А. - Особливості організації груп підтримки грудного вигодовування та їх правове забезпечення (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості проведення реконструктивної ринопластики ангіосомними клаптями, Соколов В. М. (2012)
Алиев З. У. - Региональные особенности распространенности зубочелюстно-лицевых аномалий у детей (2012)
Гасюк П. А. - Топографія ліній біомінералізації ретціуса в окремих ділянках коронки зуба (2012)
Зейналова Г. К. - Опыт проведения программы профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста в Азербайджане, Алиева Р. К. (2012)
Новиков В. М. - Ортопедические методы в комплексном лечении парафункции языка (клинический случай), Кобзистая Н. А. (2012)
Сухина И. С. - Особенности состояния слизистой оболочки ротовой полости и губ у пациенток с раком молочной железы на этапах адъювантной полихимиотерапии, Соколова И. И. (2012)
Ткаченко І. М. - Дослідження кореляційних звязків морфологічного та мікроелементного складу емалі зубів при фізіологічні стертості, Скорик М. (2012)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічні аспекти кіст під’язикових слинних залоз, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2012)
Чуйко А. М. - Твердотільна модель і скінченно-елементний аналіз у ділянці суглобового відростка нижньої щелепи, Погранична Х. Р. (2012)
Швець А. І. - Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м'яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом, Горбаченко О. Б., Половик О. Ю. (2012)
Якубова І. І. - Вивчення емалі зубів мишей, які утримувалися на дієті із підвищеним вмістом холестерину методом растрової електронної мікроскопії (2012)
Мельникова С. В. - Показатели крови у врачей-стоматологов до и после амбулаторного стоматологического приёма, Запорожец Т. Н. (2012)
Лагода Н. М. - Значення гістохімічних маркерів в діагностиці м’якотканинних сарком (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Регуляция метаболических процессов: регуляторные ферменты (2012)
Васильченко З. М. - Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення, Доманецький І. В. (2013)
Сирота В. С. - Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку (2013)
Череп А. В. - Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду, Комісаренко О. А. (2013)
Тищенко В. Ф. - Формування методичного підходу щодо оцінки фінансової стабільності банків України, Попов І. І. (2013)
Руднєва С. О. - Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України (2013)
Внукова Н. М. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків для захисту прав споживачів, Гончарова А. А., Галета К. А. (2013)
Вовк В. Я. - Ринок споживчого кредитування:проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період (2013)
Береславська О. І. - Депозитні операції банків України:сучасний стан та напрямки розвитку, Овсяник В. А. (2013)
Ткаченко Н. В. - Актуализация механизма взаимодействия банков и страховых компаний в современной экономике (2013)
Лернер Ю. І. - Методи управління вартістю банківского бізнесу, Луцюк А. В. (2013)
Вовченко Р. С. - Чинники і загрози фінансовій безпеці банківського сектору національної економіки (2013)
Череп О. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, Полякова А. (2013)
Біломістна І. І. - Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання, Біломістний О. М., Крамська М. С. (2013)
Golovko O. G. - Features of the financial services for diagnosis, Gluhoded G. S. (2013)
Д’яконова І. І. - Фінансова безпека як складова системи стратегічного управління підприємством (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичного підходу до формування системи мотивації персоналу підприємств машинобудування Запорізького регіону (2013)
Гірна О. Й. - Моделювання ефекту лаффера в економіці України виробничо-інституційними функціями, Свідницький Т. І. (2013)
Лапішко М. Л. - Особливості визначення ставки капіталізації для оцінки комерційної нерухомості в умовах неактивного ринку, Гохберг І. І. (2013)
Тридід О. М. - Прогнозування потреби в готівці на регіональному рівні з використанням методів економіко- математичного моделювання, Дубницький В. Ю., Федосік І. М., Столярук Д. Б. (2013)
Кобылина Ю. И. - Оценка возможности применения квантовой криптографии в сетях межбанковского обмена данными (2013)
Кузніченко В. М. - Дефіцитна модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2013)
Шульга Н. П. - Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків, Белянко Л. Л. (2013)
Невмержицька О. В. - Наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України, Кузнєцов О. Ю. (2013)
Гордєєва Д. В. - Роль платіжного балансу в забезпеченні переходу до стратегії зростання на основі внутрішнього попиту (2013)
Вознюк М. А. - Проблемні аспекти управління процесами енергозбереження на регіональному рівні (2013)
Горовий Д. А. - Розвиток ринку M&A в Україні (2013)
Кован С. Е. - Совершенствование механизмов восстановления платежеспособности в процедуре внешнего управления (2013)
Черняк О. І. - Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків, Васильченко І. І. (2013)
Другов О. О. - Інтелектуалізація як фактор забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Науменкова С. В. - Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні, Гавриш Л. Ю. (2013)
Кондрашова Г. П. - Анализ итогов реализации в Автономной Республике Крым государственной программы "Собственный дом" (2013)
Пшик Б. І. - Теоретичне обґрунтування критеріїв раціональності у формуванні фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Мищенко С. В. - Совершенствование валютного регулирования как фактор обеспечения устойчивости денежного обращения (2013)
Брыль Е. А. - Институциальные изменения в денежной системе Украины: концептуальный подход (2013)
Довгань Ж. М. - Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Ісаян А. М. - Теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств АПК (2013)
Привалова О. М. - Трансформації національних ринків страхування життя в умовах євроінтеграції, Привалова І. М. (2013)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи практика і принципи фармацевтичного страхування (2013)
Бровар О. В. - Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу банківських установ (2013)
Доронин А. В. - Формирование познавательной компетентности специалиста, Доронина М. С. (2013)
Герасенко П. В. - Развитие экономического кластерного зонирования по факторам человеческого потенциала в регионах Беларуси (2013)
Тищенко О. М. - Диференціація регіонів України за розвитком соціальної сфери та міжбюджетних відносин, Тимушева Н. Ю. (2013)
Мателешко Ю. П. - Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі Х – ХІ ст. (2012)
Зубанич Л. Л. - Участь дворянства у комітатському правосудді протягом XVI-XVIII століття (2012)
Стасів Я. В. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012)
Гайдукевич О. О. - Лісовпорядкування як основа природоохоронного господарювання УГКЦ (2012)
Бондаренко В. Г. - Генерал Я. Слащов і українські монархісти у 1921 р. (2012)
ТерещенкоЮ.В. ТерещенкоЮ.В. - Організація роботи органів НКВС по боротьбі з бандитизмом на території УРСР у 1943 – 1945 рр. (2012)
Гордійчук С. О. - Індивідуальна протидія тоталітарному режиму в Закарпатті у 1950 – 1970-х роках (2012)
Безега Т. М. - Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан (2012)
Сергієнко Т. C. - Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною (2012)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал (2012)
Рошко С. М. - Співробітництво України з МВФ в умовах світової фінансової кризи та у посткризовий період (2012)
Мандрик І. О. - Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867 – 1871) (2012)
Мандрик Є. О. - Утворення Гайдудорозької греко-католицької єпархії 1912 року (2012)
Сурнін В. Б. - Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості (2012)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людський втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Волощук С. М. - Конфронтація НАТО і Організації Варшавського договору в контексті "холодної війни” (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) (2012)
Пілаш Д. М. - Міжнародні аспекти діяльності руху за незалежність Пуерто-Ріко та його місце у зовнішній політиці Венесуели (2012)
Алмашій В. В. - Національна система освіти русинів-українців Словаччини у 80–90-х рр. ХХ ст.: порівняльний аналіз 107 (2012)
Павлишин Л. В. - Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО (2012)
Кулчар Т. Ф. - Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи (2012)
Шатров В. В. - Створення Пермського і Камчатського країв: спільне і відмінне (2012)
Корсак Р. В. - Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. (2012)
Кіш Є. Б. - Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи (2012)
Ліхтей І. М. - "Золота булла сицилійська” як дискусійне питання чеської історіографії (2012)
Міськов І. О. - Печатки та герби родини Другетів (2012)
Світлик Н. М. - Публіцистика закарпатських вчених на сторінках галицької періодики середини – другої половини ХІХ століття (2012)
Пронь Т. М. - Болісна точка в історичній пам’яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців (2012)
Міщанин В. В. - Втрачені документи Державного архіву Закарпатської області з питання радянізації Закарпаття 1946-1950 рр. (2012)
Гарагонич В. В. - Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011рр.: історіографічний аспект (2012)
Олашин М. В. - Нове дослідження в царині словакістики (2012)
Сліпецький О. С. - Загадковий Орест Сабов та його книга про угорських русинів (2012)
Ганус С. О. - Із карпатознавчої спадщини (2012)
Досталь М. Ю. - Учені Росії про Закарпаття (2012)
Відомості про авторів (2012)
Перцевой Ф. В. - Дослідження впливу рецептурного складу на в’язкість згустку сирного продукту м’якого, Обозна М. В., Поліщук Г. Є. (2010)
Погожих М. І. - Технологія жирового напівфабрикату для кондитерської та шоколадної глазурі антианемічного спрямування, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження фізико-хімічних змін наповнених гелів на основі натрію альгінату (ALgNa) та натрійкарбоксиметилцелюлози (NaKMЦ), Пивоваров Є. П., Нагорний О. Ю. (2010)
Постнова О. М. - Дослідження впливу пасти з зерна нового гібрида високоцукристої кукурудзи на властивості дріжджового тіста і хлібобулочних виробів із пшеничного борошна, Лисюк Г. М., Тимчук С. М. (2010)
Колеснікова М. Б. - Дослідження впливу компонентного складу на термічну стійкість структурованого продукту, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2010)
Янчева М. О. - Вивчення впливу харчових добавок, які мають кріопротекторну дію, на якісні показники м`ясних фаршів, Яковлева Ю. В. (2010)
Неліна К. П. - Інноваційні технології щодо впровадження у виробництво м’ясо-кісткового продукту з біологічно цінною добавкою (суха молочна сироватка) та амінокислотною добавкою (L-лізин), Гуць В. С., Титор О. Б. (2010)
Неліна К. П. - Методика визначення гранично допустимої концентрації токсичних речовин під час псування жирів у м’ясо-кістковому продукті (МКП "ПК"), Гуць В. С. (2010)
Мардар М. Р. - Зміни властивостей і структури крохмалю екструдованих зернових продуктів під час екструдування за наявності добавок, Валевська Л. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Закономірності переходу кальцію в іонний стан для ініціювання процесу гелеутворення, Мороз О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Розширення асортименту зернових продуктів здорового харчування (2010)
Кащенко В. Ф. - Бутерброды в сырной вспененной оболочке, Белозерцева Л. В. (2010)
Макарова А. Н. - Анализ питания молодежи, Симакова И. В., Шильман Л. З. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Разработка рецептур диетических кондитерских изделий с использованием микробного экзополисахарида, Бухарова Е. Н., Москалева А. Д., Ястребова Н. В. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Использование микробных экзополисахаридов в кондитерских изделиях, Карпунина Л. В., Курочка О. С., Прохоренкова О. А. (2010)
Мельнічук О. Є. - Осмотичне збезводнення як спосіб концентрування та його використання у виробництві фруктових концентрованих консервів, Бейко Л. А. (2010)
Стіборовський С. Е. - Дослідження властивостей печінкових мас за умови додавання пребіотичної суміші, Левіт І. Б., Османова Ю. В. (2010)
Сабадош Г. О. - Визначення основних фізико-хімічних показників якості молочних десертів з пінною структурою (2010)
Дятлов В. В. - Інноваційні технології за умов холодильного зберігання свіжих плодів, овочів та грибів, Медведкова І. І., Попова Н. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу вільних та зв’язаних іонів на колонієутворюючу здатність біфідобактерій, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Тропко Л. В. (2010)
Кучерук З. І. - Вивчення жирно-кислотного складу олії високоолеїнового типу з насіння соняшнику та перспективи її використання у виробництві борошняних кондитерських виробів, Федак Н. В., Діхтярь А. М., Носко З. І., Тимчук С. М. (2010)
Єфремова О. С. - Обґрунтування використання поверхнево-активних речовин у технології рослинних вершків, Горальчук А. Б., Пивоваров П. П. (2010)
Архіпова А. Д. - Технологія холодних соусів з еламіном, Колеснікова М. Б., Колісниченко Т. О. (2010)
Черевко О. І. - Виробництво фруктової пасти з використанням дикорослої актинідії, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольник Д. В. (2010)
Михайлов В. М. - Теоретичне моделювання комбінованого способу теплової обробки, Дьяков О. Г., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження ринку сучасних технічних засобів та методів митного контролю для виявлення вибухових речовин та пристроїв, Афукова Н. О., Савченко Н. В. (2010)
Потапов В. О. - Використання теплових насосів у процесі сушіння, Ковш І. С. (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання складеного циліндра, Пархоменко Л. О. (2010)
Єфремов Ю. І. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини й обладнання з використанням НВЧ нагріву і вакуумування, Михайлова С. В., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Некоз О. І. - Удосконалення методики розрахунку потужності приводу ножового вала кутера, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження впливу температури молочного згустку та тривалості гомогенізації на консистенцію молочно-білкових кремів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2010)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М. А., Червоний В. М. (2010)
Цуркан М. М. - Дослідження енергоефективності процесу сушіння (2010)
Постнов Г. М. - Дослідження ультразвукової обробки сировини для м’ясних консервів, Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Кузьмінов А. М. (2010)
Потапов В. О. - Розробка моделі процесу змін якості виноградної вичавки під час ЗТП-сушіння, Якушенко Є. М. (2010)
Терешкін О. Г. - Особливості очищення картоплі різних сортів паровим способом, Дмитревський Д. В. (2010)
Потапов В. О. - Гідродинамічна модель конвекційного руху у мастильній оболонці універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О. В. (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О., Зеленський О. І. (2010)
Білецький Е. В. - Система функцій для щілинного в’язкопластичного плину, Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Терешкін О. Г. - Розробка способу очищення баштанних культур та машини для його реалізації, Горєлков Д. В., Ільгов Д. В. (2010)
Маяк В. І. - Вплив електровібрації на повзучість і релаксацію напруги цукатної маси з дикорослого терну, Ляшенко Б. В., Смілик М. М. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив олії пшеничних зародків на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника, Максисько О. Р. (2010)
Михайлов В. М. - Аналіз методів і наукове обґрунтування методології формування асортименту борошняної продукції, Чуйко А. М., Томашевська Р. Я. (2010)
Лисюк Г. М. - Вплив насіння льону на якість бісквітного напівфабрикату, Шидакова-Каменюка О. Г., Чухрай О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Застосування методики комплексної органолептичної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Удосконалення технологічних карт у випадку малої кількості спостережень на етапі їх розробки, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Манжос Н. В. (2010)
Одарченко М. С. - Властивості листкового тіста під час заморожування, Даниленко Л. В., Бондаренко І. О. (2010)
Карбівнича Т. В. - Мікробіологічні показники напівфабрикату "Борщова заправка" в процесі виробництва та зберігання, Коваленко В. О. (2010)
Постнов Г. М. - Обґрунтування доцільності розробки начинок підвищеної біологічної цінності для борошняних кондитерських виробів та заморожених борошняних напівфабрикатів, Акмен В. О., Ушакова А. Г. (2010)
Одарченко А. М. - Дослідження впливу низьких температур на дріжджове тісто з рослинною добавкою, Одарченко Д. М., Балим В. Ю., Буток О. С. (2010)
Лебська Т. К. - Визначення біологічної цінності білка фаршевих виробів із гідробіонтів, Козлова С. Л. (2010)
Дишкантюк О. В. - Збагачення продукції ресторанного господарства біологічно активними речовинами, Парталога І. О. (2010)
Постнов Г. М. - Оцінка якості рибних консервів із додаванням олії, Ткаченко А. Є. (2010)
Назаренко Л. О. - Оцінювання конкурентоспроможності ковбасних виробів з використанням експертних методів, Назаренко В. О. (2010)
Дідух Н. А. - Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва білкових молочних продуктів функціонального та спеціального призначення, Молокопой Л. О., Назаренко Ю. В. (2010)
Баля Л. В. - Дослідження зміни якості нових консервів із квасолі під час зберігання (2010)
Касілова Л. О. - Деякі проблеми розробки показників якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Бородіна Л. В. (2010)
Хаустова Т. М. - Оптимізація співвідношення рецептурних компонентів крокетної маси на основі борошна пшеничного, Полевич В. В., Федак Н. В. (2010)
Колесник А. О. - Вивчення характеристики стану води фаршевих м’ясопродуктів, збагачених на біоорганічний кальцій, Колесник Т. Л. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження товарознавчих показників якості зефіру, який реалізується на споживчому ринку Харкова, Кошарновська М. В., Білецька Я. О. (2010)
Колтунов В. А. - Оцінка кулінарних властивостей сортів гарбузів, вирощених у Поліській зоні України, Булах М. В. (2010)
Перцевой Ф. В. - Дослідження емульгуючих властивостей білково-жирової емульсії на основі ядра насіння соняшнику, Бідюк Д.О. (2010)
Коваленко В. О. - Розробка параметрів ферментативного протеолізу колагеномісткої сировини колагеназою, Чернова Л. О., Дьяков О. Г., Москаленко О. В. (2010)
Синєкоп М. С. - Розробка системного наповнення програмного продукту для розв’язання крайових задач, Півненко А. О. (2010)
Торяник О. І. - ЯМР - дослідження вологоутримуючих властивостей добавок ксантану та гуару в безбілковому тісті для виробництва дієтичного хліба, Дьяков О. Г., Кучерук З. І., Луньова О. С. (2010)
Пестіна Г. О. - Інтеграція хімії з іншими природничими науками, Кисельова К. Д. (2010)
Гніцевич В. А. - Колоїдно-хімічні властивості модельних систем рослинної сировини, Федотова Н. А. (2010)
Мостова Л. М. - Динаміка гідролітичних процесів під час пророщування жита, Гапоненко В. О. (2010)
Бєлінська Є. В. - Фізичні і теплофізичні властивості коренеплодів редису (2010)
Мардар М. Р. - Білкові речовини нових видів хліба з цілого зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Кордзая Н. Р. (2010)
Савгіра Ю. О. - Поверхневі явища на межі двох контактуючих рідин: соняшникова олія - вода, Пілюгіна І. С. (2010)
Аксьонова О. Ф. - Дослідження вмісту флуорид-іонів у чорному та зеленому чаї різних торгових марок, Добровольська О. В., Вовченко Д. Є., Савін М. В., Городажев Д. А. (2010)
Головко М. П. - Особливості пористої будови тканин з різним волокнистим складом, Захаренко В. О., Василенко Н. М. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості поліетиленових пакетів, Іванова А. А., М’ячиков О. В. (2010)
Янчева Л. М. - Використання сучасних інтерактивних методів створення навчальних web-ресурсів, Рибін О. М., Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2010)
Кухарьонок О. К. - Інтерактивна система аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Коновалова Т. В., Руденко І. В. (2010)
Чаговець В. В. - Активізація самостійної роботи студентів, Землянко Ю. В. (2010)
Золотарьова І. О. - Методичні засади створення курсів дистанційного навчання, Кушнаренко Н. С., Сахно О. А. (2010)
Тімофєєва О. М. - Автоматизація калькуляційних карток, Сибірякова І. Г. (2010)
Кочарова Т. Р. - Проблеми застосування в освіті автоматизованих засобів тестування, Сибірякова І. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Вплив еламіну на поверхневий натяг водних розчинів, Пак А. О., Білецька Я. О. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Проніна О. М. - Золотарьова Тамара Василівна (до 100-річчя з дня народження та 75-річчя від початку наукової, педагогічної і громадської діяльності), Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптев М. М., Підмогильний Ю. В. (2012)
Лисаченко О. Д. - Структурная организация секреторных гранул предсердных кардиомиоцитов (2012)
Могильник А. І. - Сучасні методи дослідження функціонального стану ендотелію та мікроциркуляції, Шумейко О. Г. (2012)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности клинической картины и патогенетических мехaнизмов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2012)
Покотило П. Б. - Ангіоархітектоніка нирки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (огляд літератури) (2012)
Скрипник В. М. - Профілактика патологічних рубців обличчя та шиї (2012)
Чекаліна Н. І. - Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит (огляд літератури). Діагностика та лікування, Гольденберг Ю. М., Петров Є. Є., Боряк В. П., Настрога Т. В. (2012)
Новиков В. М. - Травматическая окклюзия в практике врача-стоматолога, Московец Д. В. (2012)
Шинкевич В. И. - Доказательная медицина в стоматологии, Доленко О. Б. (2012)
Іщейкіна Ю. О. - Порівняльний аналіз захворюваності та поширеності серед населення полтавської та Донецької областей на гіпертонічну хворобу (2012)
Руденко С. С. - Використання деяких продуктів бджільництва для оцінки антропогенного навантаження територій, Баглей О. В. (2012)
Торонченко О. М. - Роль екологічних факторів у розвитку алергічних захворювань органів дихання у дітей на Полтавщині (2012)
Щербань М. Г. - Оцінка ризиків здоров’ю населення шкідливих хімічних факторів (2012)
Антонова О. І. - Прооксидантно-антиоксидантна система печінки при нестачі мелатоніну (2012)
Бабинец О. М. - Коррекция экспериментального дисбиоза препаратами пробиотиков, иммобилизованных на энтеросорбентах, после их низкотемпературного хранения (2012)
Біловол А. М. - Асоціація псоріазу з синдромом резистентності до інсуліну (2012)
Бойко Д. М. - Особливості клінічного перебігу саркоїдозу (2012)
Вівчар І. С. - Цитокіновий спектр сироватки крові дітей хворих на туберкульоз легень, мешканців радіаційно забруднених територій, Лаповець Л. Є. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення деяких показників мінерального обміну в сироватці крові і тканинах аорти щурів за умов гіпервітамінозу d та коригуючих впливів з різними механізмами дії (2012)
Годлевська Т. Л. - Особливості когнітивних потенціалів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром (2012)
Друзь О. В. - Зв’язок симптомів депресії в анамнезі з актуальним афективним статусом у осіб, залежних від опіоїдів (2012)
Дудченко М. А. - Дифференциальная диагностика острого живота и псевдоабдоминального синдрома и тактика их лечения (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу екстракту з люцерни на білковий обмін в умовах гострого тетрахлорметанового ураження гепатоцитів (2012)
Калмыков А. А. - Клиническая характеристика профессионального бронхита (2012)
Ковтун М. И. - Результаты оценки структуры сопутствующей заболеваемости больных катарактой (2012)
Кочина М. Л. - Прогнозирование состояния гепатобилиарной системы у детей с реактивным артритом, Савво В. М., Яновская Е. А. (2012)
Кучеренко Д. О. - Аритмогенное ремоделирование предсердий и структурно-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом (2012)
Лисенко С. А. - Порівняльний аналіз впливу лікування на динаміку біохімічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Дроненко В. Г., Скрильов В. В. (2012)
Литвиненко Н. В. - Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Луців Н. З. - Адаптаційні реакції у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2012)
Maksudova L. M. - Degenerative changes of the anterior segment tissues depending on the phenotype of acetylation in the experiment (2012)
Обухова О. А. - Аналіз зв’язку BSMI поліморфізму гена VDR з артеріальною гіпертензією у хворих з ішемічним інсультом (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Особливості аллельного поліморфізму промотору гену enos в формуванні генетично детермінованої ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та ожиріння (2012)
Труфанов Е. А. - Клиническая характеристика больных эссенциальным тремором (2012)
Фафула Р. В. - Методологічний підхід до вивчення ензиматичного спектру лімфоцитів при патологічних станах з використанням детергента сапоніну (ультраструктурне дослідження), Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Мельник О. П., Воробець З. Д., Кулачковський О. Р. (2012)
Шкурупій Д. А. - Клінічний перебіг синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від часу його розвитку (2012)
Єрошенко Г. А. - Роль сучасних технологій та міждисциплінарної інтеграції в оптимізації викладання гістології, цитології та ембріології (2012)
Каплін М. М. - Мікробіологічні та імунологічні аспекти candida-патології кишечника у новонароджених дітей, Івахнюк Т. В. (2012)
Мироненко Л. Г. - Адгезивні властивості ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію, Перетятко О. Г., Великий І. С. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості гістотопографії та гомеостазу інтактної шкіри голови та шиї людини, Ставицький С. О., Розколупа О. О., Ахмеров В. Д. (2012)
Білаш С. М. - Реакція судин гемомікроциркуляторного русла стінки фундального відділу шлунку на гострий експериментальний гастрит, введення препарату "платекс – плацентарний" та при їх сумісній дії (2012)
Дев’яткіна Н. М. - Морфологічні зміни при травматичному ушкоджені слизової оболонки порожнини рота щурів (частина І), Ніколенко Д. Є., Дев’яткін О. Є., Чечотіна С. Ю. (2012)
Колесник В. В. - Дослідження довжини капілярних петель ворсинок судинних сплетень бічних шлуночків головного мозку людей зрілого, літнього та старечого віку (2012)
Костиленко Ю. П. - Аноприева Н. М. Морфометрические показатели долевого соотношения между объемом пупьповой камеры и толщиной дентина постоянных зубов в норме и при патологической истираемости с учетом возрастной градации по данным рентгенографии (2012)
Кошарный В. В. - Демьяненко И. А., Супонько Ю. В. Структурные изменения в конечностях крыс при повреждении бедренного и седалищного нервов, Абдул-оглы Л. В. (2012)
Лєрмонтов О. О. - Індивідуальна анатомічна мінливість додаткових надниркових артерій (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия долек IV-V червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Степанчук А. П. - Гистологическое строение эндомиокардиальных и миоэндокардиальных образований желудочков сердца в норме, Воскресенская Л. К. (2012)
Халилова Н. Г. - Морфометрические параметры лица юношей китайцев (2012)
Шарапова О. М. - Морфологічна структура вилочкової залози щурів після впливу електромагнітного випромінювання (2012)
Бекус І. Р. - Патоморфологічні зміни печінки щурів з токсичним ураженням етанолом та солями важких металів (2012)
Воробьева О. А. - Патофизиологическая ассоциация нитрозилирующего стресса и эффектов плазменных тиолов при ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп (2012)
Потіха Н. Я. - Реактивність серця до ендогенного ацетилхоліну в умовах селективної блокади кардіальних М1-холінорецепторів пірензепіном при гіпофункції щитоподібної залози у експерименті (2012)
Придруга С. М. - Динаміка вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів в печінці щурів у період пізніх проявів траватичної хвороби та корекції відхилень тіотриазоліном (2012)
Германчук С. М. - Методи ортопедичного лікування дефектів коронок зубів та їх ускладнення (2012)
Григоренко Я. М. - Методика определения опорных реакций частичных съемных протезов на клиническом примере, Григоренко А. Я., Неспрядько В. П., Тормахов Н. Н., Тихонов Д. А. (2012)
Клітинська О. В. - Епідеміологічний аналіз визначення факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань у дітей закарпаття (2012)
Лахтін Ю. В. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на характер кумуляції важких металів в альвеолярному відростку та емалі зубів у щурів (2012)
Пудяк В. Є. - Результати дослідження окремих показників перикисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит (2012)
Савчук І. Ю. - Результати експериментальних досліджень мікроструктури полімеру з додаванням порошку титану ТГ-110 різної дисперсності (2012)
Ткаченко И. М. - Исследование взаимосвязи структурных компонентов эмали при повышенной и физиологической стираемости зубов (2012)
Хе мё (He miao) - Анализ результатов антропометрического исследования диагностических моделей челюстей пациентов со скученным положением зубов (2012)
Уманський Д. О. - Порівняльний аналіз способів вилучення мікрослідів крові з різноманітних предметів-носіїв при проведенні комплексного судово-медичного дослідження (2012)
Станішевська Т. І. - Особливості регуляції латентного періоду скорочення скелетного м’яза білих щурів за межами фізіологічної концентрації вільного трийодтироніну (2012)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика влияния антагонистов эстрогеновых и андрогеновых рецепторов на временные характеристики поведения белых крыс в тесте порсолта (2012)
Кучеренко О. О. - Діференційна діагностика хламідійних і вірусних пневмоній у дітей (2012)
Kushch S. - Binary forms of logic functions representation (2014)
Івохін Є. В. - Про модифікацію алгоритму шифрування даних Меркла-Хелмана (2014)
Гайдаржи В. І. - Інтеграція універсальної мови запитів LINQ SQL з внутрішньою мовою програмування постреляційної бази даних CACHE, Сідоров Є. С. (2014)
Стеценко І. В. - Проектування інтелектуальної діалогової навчальної системи на базі онтологій, Положенцев І. С. (2014)
Гріненко О. О. - Моніторинг екосистем програмного забезпечення (2014)
Левандовський О. П. - Підвищення ефективності роботи силових трансформаторів, Петренко А. М. (2014)
Лисицына Е. С. - Оценка статистических свойств (псевдо)случайных последовательностей, образованных конкатенацией циклов регистров сдвига с обратными связями (2014)
Мусиенко М. П. - Модели диспетчеризатора заданий в распределенных компьютерных системах с ограниченным питанием удаленных модулей, Савинов В. Ю. (2014)
Петренко С. Ф. - Линейный пьезоэлектрический двигатель на основе круговой цилиндрической пластины, Филимонов С. А., Филимонова Н. В., Батраченко А. В., Лавданский А. А. (2014)
Шарапов В. М. - Влияние электрической нагрузки на работу пьезоэлектрического трансформатора, Петрищев О. Н., Лейко А. Г., Базило К. В., Салагор А. М. (2014)
Шарапов В. М. - Классификация пьезоэлектрических трансформаторов, Петрищев О. Н., Базило К. В., Сотула Ж. В., Маштапа А. И. (2014)
Трембовецкая Р. В. - Виртуальное моделирование оптических параметров градиентных элементов (2014)
Бурмістров С. В. - Паралельна декомпозиція як основний метод мінімізації булевих функцій в ортогональній формі представлення (2014)
Кожухівський А. Д. - Аналіз і дослідження задач теорії решіток та їх використання в криптології, Пригодюк О. М., Савельєва Т. В. Кожухівська О. А. (2014)
Лега Ю. Г. - Особливості управління якістю технологічних комплексів неперервного типу, Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. (2014)
Мітіхін Ю. В. - Математичне моделювання просторово-часової структури випадкових радіосигналів в іоносферних каналах зв’язку, Гурин В. О. (2014)
Осауленко І. А. - Особливості оцінювання результатів проектів в розподілених регіональних структурах (2014)
Сищик С. В. - Інформаційна безпека в діяльності підприємств середнього бізнесу, Гончарук О. В. (2014)
Жицька Н. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка плодово-овочевої продукції Черкаської області (2014)
Караваєв Т. А. - Гідрофобність покриттів з водно-дисперсійних фарб та способи її підвищення (2014)
Деткин В. Г. - Определение жизни с позиции теории комфорта и компьютерных технологий, Лега Ю. Г. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Выбор, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Планирование, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Пам’яті Дісканта Валентина Івановича (2014)
Данилюк Д. Д. - Із плеяди славних закарпатців (2013)
Зубанич Л. Л. - Дворянство Верхнього Потисся і селянське повстання Дєрдя Довжі (2013)
Ферков О. В. - Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919 – 1939 рр.), Вереш С. І. (2013)
Зайцев О. Ю. - Соціальна міфологія Дмитра Донцова (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі (2013)
Фенич В. І. - Між сакральним і профанним: формування еклезіяльної та національної ідентичності о. Севастіяна Сабола до 1945 р. (2013)
Данилець Ю. В. - Православна церква на Закарпатті в часи "сталінщини" (1946-1953 рр.), Міщанин В. В. (2013)
Гарагонич В. В. - Участь молоді суміжних областей України і країн Східної Європи в гуманітарному співробітництві у 70 – 80-х роках ХХ ст. (2013)
Скиба І. І. - Карпатський єврорегіон (1993 – 2013 рр.) (2013)
Казаков О. О. - Династична боротьба за трон угорського королівства на початку XIV століття (2013)
Майор Р. І. - Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв’язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871 – 1901 рр.) (2013)
Тутушка А. М. - Вплив російських військових наступів 1914 року у Карпатах на політику щодо національностей в північно-східних комітатах Угорського королівства (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина 2. Втрати Червоної Армії (2013)
Кіш Є. Б. - Особливості формування громадянського суспільства Угорщини у ХХ столітті (2013)
Литовченко В. В. - Стратегія міжнародного співробітництва у сфері збереження культурної спадщини ЮНЕСКО (2013)
Годлевська В. Ю. - Політика соціалістичного уряду Іспанії у сфері туризму як важливої галузі національної економіки (1982 – 1996 рр.) (2013)
Іллар К. Я. - Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини (2013)
Кулчар Т. Ф. - Карпатський єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС (2013)
Купар Д. М. - Співробітництво Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері енергетики в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Леньо П. Ю. - Оосбливості формування сучасної української ідентичності (2013)
Кичак О. Ю. - Основні риси сімейного побуту закарпатських заробітчан на початку ХХІ століття (2013)
Мателешко Ю. П. - Адміністративно-територіальні одиниці Київської Русі Х-ХІ ст.: проблеми термінології (історіографія питання) (2013)
Міговк Р. Ю. - Королівський замок "Ньолаб" у дзеркалі джерел (1262 – 1515) (2013)
Скоряк А. Г. - "Голодні бунти” 1932 р. в УСРР: через призму наукового аналізу матеріалів "Оріхівської справи” Запорізького краю (2013)
Шатров В. В. - Укрупнення регіонів РФ: огляд російської історіографії (2013)
Мазурок О. С. - З карпатознавчої спадщини, ДичкаЮ. І. (2013)
Кічера В. В. - "Заядлая проуниатская и антиобщественная пропаганда" 1979 р.: Документи (2013)
Леньо П. Ю. - Новий збірник про українців-русинів Карпато-Дунайського регіону (2013)
Ліхтей І. М. - Будні і свята закарпатських гастарбайтерів у дослідженні Оксани Кичак (2013)
Світлої пам’яті В. Д. Коваленка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андарачна М. М. - Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка"), Єгорова Ю. М. (2014)
Атрошенко Г. І. - Художньо-образна символіка "Вінка на березі юності" Миколи Вінграновського: традиції й новаторство, Окропірідзе Л. Д. (2014)
Баняс В. В. - Сон у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2014)
Гусєв В. А. - Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" (2014)
Землянська А. В. - Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся", Кольцова О. Т. (2014)
Копєйцева Л. П. - Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука "Мальви", Пилипчик В. М. (2014)
Люлька В. Н. - Мотивная организация романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2014)
Марченко Т. М. - Запорізька Січ як етнообраз у романі Ф. В. Булгаріна "Дмитрий Самозванец" (2014)
Мельник Т. М. - Фольклорна традиція в російській літературі ХХ століття (на матеріалі оповідань В. Шукшина) (2014)
Мунтян А. А. - "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией (2014)
Нестеренко К. В. - Особенности, эволюция и поэтика баллады советского периода, Каданер О. В. (2014)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" (2014)
Петренко Н. А. - Особливості художнього стилю роману П.Д. Боборикіна "Жертва вечірня" (2014)
Прасол Є. А. - Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі (2014)
Романова І. В. - Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини ХХ ст. (2014)
Скляр І. О. - Психопоетика сумарно-означальної форми зображення в романній прозі Валер’яна Підмогильного (2014)
Суховєєнко К. І. - П'єса-агітка в українській радянській драматургії (2014)
Тарарак А. В. - Отражение европейского наполеоновского мифа в русской романтической поэзии и мемуаристике (2014)
Тарарак М. Ю. - Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю (2014)
Шарова Т. М. - Образ жінки в художньому світі К. Гордієнка (2014)
Шпак И. В. - Скандинавский Noir Hero детективного романа (2014)
Алсултан М. О. - Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" (2014)
Гармаш Л. В. - Теория мотива в литературоведении (2014)
Георгієвська В. В. - Жанрові особливості п’єси Крістофера Марло "Паризька різанина" (2014)
Евдокименко Е. А. - Особенности трактовки образов взрослых в современных пьесах на "детскую тему" (о некоторых аспектах проблемы) (2014)
Казарин В. П. - Мой учитель профессор Г. П. Макогоненко: Нравственные и научные итоги общения (2014)
Карпина Е. С. - Историческое время в романе Вс. С. Соловьёва "Вольтерьянец" (2014)
Комаров С. А. - Жанровые формы фельетонистики Дон-Аминадо (2014)
Криворучко С. К. - Специфіка конфлікту у романі Шань Са 山飒 "Та, що грає в го" (2014)
Лагода А. Ю. - Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) (2014)
Нестерук В. В. - О некоторых способах игры с читателем в современных драматургических произведениях (2014)
Обыхвост М. С. - Единство человека и природы в романе Мо Яня "Страна вина" (2014)
Рыжченко О. С. - Русский ретродетектив VS hystorical mystery (сравнительно-сопоставительная характеристика русского и зарубежного исторического детектива) (2014)
Скритуцька В. С. - Відображення філософії даосизму в жіночих образах оповідань Сюй Ді-Шаня "Шлях назад", "Павук", "Чунь Тао" (2014)
Сорокина Е. Ю. - Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського