Пожуєв В. І. - Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Формування постнекласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації (2009)
Вязова Р. В. - Концепції етнічного конфлікту: сутність та типологія (2009)
Олійник О. М. - Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти (2009)
Салогубова О. Є. - Мова в світоглядних орієнтаціях українців (2009)
Утюж І. Г. - Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект (2009)
Шавкун І. Г. - Ділова комунікація: сутність та типологізація (2009)
Лопата Н. П. - Етико-філософські основи економічного вчення Сергія Булгакова (2009)
Семенюк М. М. - Особливості трансформації структури та механізму функціонування ринку праці в умовах сучасної ринкової економіки, Санакоєва М. А. (2009)
Фурсін О. О. - Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування (2009)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління (2009)
Кіндратець О. М. - Громадянська активність як умова демократизації суспільства (2009)
Халамендик В. Б. - Історія розвитку української філософської думки: культурно-освітні аспекти (2009)
Кузнєцова О. О. - Вплив ідей І. Канта на формування філософської концепції Л. Кольберга (2009)
Переломова О. С. - Український пандемоніум: філософсько-світоглядні особливості художньої реальності (2009)
Кокорев А. В. - Предметное бытие технического знания, его архитектоника и особенности развития цивилизационной динамике (2009)
Желябін В. О. - Еволюція управління у контексті державного управління (2009)
Зуєва В. О. - Українське націєтворення як головний чинник прогресивного розвитку української держави, Коляда О. О. (2009)
Рижова І. С. - Специфіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну (2009)
Шевцова С. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження методу проектів як складової формування духовності майбутніх педагогічних кадрів (2009)
Зінченко В. В. - Соціальна політика як фактор громадянського суспільства i національної безпеки України (2009)
Целякова О. М. - Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві (2009)
Пожуєв В. І. - Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Політика євроатлантичної інтеграції України: методика антропологічної експертизи (2009)
Шевцова С. М. - Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв’язку (2009)
Шавкун І. Г. - Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі (2009)
Сергієнко Т. І. - Гуманістичні чинники розвитку організації в контексті адаптивної системи управління (2009)
Володін П. В. - Взаємовідносини індивідуального і суспільного в процесі становлення особистості (2009)
Мельник В. В. - Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації (2009)
Сидоренко С. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етики бізнесу (2009)
Доннікова І. А. - Філософсько-синергетичні аспекти пізнання соціальної складності (2009)
Крамар Т. - Свобода як контамінація вибору та необхідності (2009)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2009)
Бутченко Т. І. - Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності (2009)
Сакун А. А. - Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования (2009)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога в контексті повсякденності (2009)
Cапа Н. В. - Інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Коваленко Є. О. - Концепція формування організаційно-економічного механізму євроінтеграційної політики України (2009)
Кіндратець О. М. - Політична культура як чинник демократичних перетворень (2009)
Ажажа М. А. - Акмеологія як фактор розвитку міждисциплінарних досліджень людини (2009)
Богуславська О. Г. - Психологічні аспекти національного варіанту глобальної кризи (2009)
Мамотенко Д. Ю. - Глобалізація міжнародних фінансових ринків (2009)
Головко Л. В. - Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії (2009)
Грабовський В. А. - Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2011)
Абдулкадыров Д. В. - Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход, Белецкий Н. Н. (2011)
Ласлов Г. Е. - Емісійний спектр лазерної плазми CuSbSe2, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2011)
Журавлёв А. Ю. - Исследование процессов получения и некоторые электрофизические характеристики эпитаксиальных структур Si-Ge на подложках Si и Si-Ge, Семёнов Н. А., Шеремет В. И., Широков Б. М., Шиян А. В., Бокучава Г. В., Дарсавелидзе Г. Ш., Чиковани Р. И. (2011)
Джежеря Ю. И. - Особенности фазовой доменной структуры цилиндрических магнетиков в условиях протекания фазового перехода первого рода, Климук Е. С. (2011)
Коваленко М. В. - Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку, Бовгира О. В., Франів А. В., Бовгира Р. В. (2011)
Чобаль І. В. - Електронна і просторова структура кристалів Li(Na)2B4O7, Різак І. М., Різак В. М. (2011)
Бричка С. Я. - Модифицирование углеродных нанотрубок окислителями и их термические свойства, Терец М. И., Бричка А. В. (2011)
Лыках В. А. - Локализованные состояния носителей в молекулярных криокристаллах, Сыркин Е. С. (2011)
Пономарьов В. Є. - Одержання, електричні та діелектричні властивості суперіонного композиту Cu6PS5Cl, Студеняк І. П., Сусліков Л. М., Погодін А. І., Кохан О. П., Орлюкас А. Ф., Казакевічюс Е., Салкус Т. (2011)
Юркович Н. В. - Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах, Мар’ян M. I. (2011)
Кріштофорій А. Е. - Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах, Горват А. А., Мінькович В. В. (2011)
Козак М. І. - Просторова дисперсія, паракристалічна структура та термо-фотоструктурні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (2011)
Гирка И. А. - Оптические свойства наноразмерных металлических пленок на поверхности диэлектрика, Грицына В. Т., Казаринов Ю. Г., Мисюра И. Н. (2011)
Кириченко В. Г. - Ядерно – физический анализ феррогранатов, Коваленко О. В. (2011)
Попович К. П. - Оптичні властивості опроміненого рентгенівським випромінюванням монокристалічного Li2B4O7:Cu, Примак М. В., Красилинець В. M. (2011)
Окунєва Т. О. - Фосфоресценція опромінених на мікротроні М-30 кристалів LiF, Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія в дослідженнях системи "вода+глина", Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Анчишкін Д. - Просторово-часова структура релятивістських ядро-ядерних зіткнень, Мускеєв А., Вовченко В., Єжов С. (2011)
Локай В. C. - Мікротронний активаційний аналіз срібла в зразках золота, бісмуту та свинцю, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія калію - 40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Дзисюк Н. Р. - Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію, Каденко А. О., Каденко I. M., Применко Г. І. (2011)
Полторжицька Т. В. - Енергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124Te(γ,n)123m,gTe в області 10 – 20 МеВ, Пітченко Г. Ф. (2011)
Микита М. І. - Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами, Завілопуло А. М. (2011)
Митюрева А. А. - Сопоставление величин сигналов трехфотонной ионизации и ионизации электронным ударом атомов Xe, Пономаренко Г. А., Шевкунов И. А. (2011)
Федорко Р. О. - Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами, Снігурська Т. А., Маргітич M. O., Стецович В. В., Шафраньош I. I. (2011)
Звенигородський В. В. - Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі (2011)
Маркуш П. П. - Іонізація молекули урацилу повільними електронами (2011)
Нодь Є. А. - Збудження електронним ударом 3s3p 3P0 -стану магнію з основного стану, Гедеон В. Ф., Лазур В. Ю. (2011)
Опачко А. І - Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому Be в задачі іонізації електронним ударом, Симулик В. М., Тимчик Р. В., Заяць Т. М. (2011)
Мишустин Н. В. - Расчёт вероятностей электромагнитных переходов в адиабатической трёхчастичной модели ядра, Мишустин В. А. (2011)
Гедеон С. В. - BSR-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя, Лазур В. Ю. (2011)
Євдокімова Г. С. - Магнітна структура кластера Cr3, Маслюк В. В., Білак Ю. Ю. (2011)
Кленівський М. С. - Ексилампи на сумішах ксенону з парами хлоридів лужних металів, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Грицак Р. В. - Вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах He-H2O і Ar-H2O, Ілавська Н. С., Шуаібов О. К. (2011)
Джупіна Я. Ю. - Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом, Шуаібов О. К. (2011)
Кудин Д. В. - Окисление примесей углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении, Голота В. И., Родионов С. В. (2011)
Кудін Д. В. - Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші, Голота В. І., Родіонов С. В., Горбенко С. Ю., Замурієв О. О. (2011)
Генерал А. А. - Уф випромiнювач на сумiшi Ar/H2O, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Світличний Є. А. - Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2011)
Огинов А. В. - Экспериментальное исследование начальной фазы атмосферных разрядов, Шпаков К. В., Орешкин Е. В., Чайковский С. А. (2011)
Окрушко Е. Н. - Применение разных типов отражателей в длинномерных детекторах для улучшения позиционной чувствительности, Педаш В. Ю., Раевский А. С. (2011)
Бубряк А. А. - Комп'ютерна система автоматичного розпізнавання та аналізу клітин крові, Васильєв С. В., Хропін Г. Ю. (2011)
Митропольський І. Є. - Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологічних дослідженнях, Буксар В. С., Лінтур М. І., Поп С. С. (2011)
Пожуєв В. І. - Проблеми України на шляху до інформатизації суспільства і освіти: аналіз феномена Інтернет-спільнот (2010)
Воронкова В. Г. - Деконструкція гуманізму в умовах постмодерністської глобалізації (2010)
Швець Є. Я. - Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі, Швець Д. Є. (2010)
Швець Д. Є. - Самостійна пізнавальна діяльність студентів в умовах інтеграції в європейський освітній простір (2010)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2010)
Васильєва І. В. - Віра, розум і християнська релігія: соціально-філоcофський аналіз (2010)
Сепетий Д. П. - Критичний раціоналізм Карла Поппера: пізнання шляхом проб і помилок, припущень і пристосувань (2010)
Остащук І. Б. - Християнські сакрально-символічні структури: проблема інтерпретації (2010)
Володін П. В. - Глобальні проблеми сучасного світу (2010)
Дьяконов І. В. - Аксіологічні імплікації філософії події А. Бад’ю (2010)
Турба О. О. - Міжперсональна взаємодія у студентських колективах (2010)
Чхеайло А. А. - Соціально-філософський зміст категорії "виживання" в інформаційному суспільстві (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій українського народу: від радянської до пострадянської епохи (2010)
Рябенко Є. М. - Особливості розбудови соціальної держави в Україні засобами освіти (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорії циклів в контексті антикризового державного управління (2010)
Дербеньова Л. В. - Проблеми інтеграції та глобалізації в соціально-політичному контексті України: "EUROSPEAK" як мова адміністративного спілкування (2010)
Бойко О. О. - Формування концепції антикризового менеджменту (2010)
Ярмак Ю. О. - Шляхи і напрямки удосконалення механізмів місцевого самоврядування в умовах кризи (2010)
Медведєва Ю. Є. - Концепція ринку муніципальних послуг (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна сучасність: основні тенденції, класові протиріччя і перспективи суспільного розвитку (2010)
Жадько В. А. - Драматизм духу української інтелігенції (2010)
Максименюк М. Ю. - Соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Карпенко І. В. - Проблема типізації та її суспільствознавчі тематизації (2010)
Пожуєв В. І. - Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства (2010)
Воронкова В. Г. - Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму ХХІ століття (2010)
Товарниченко В. О. - Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз (2010)
Ільчук І. А. - Проблеми загальної та навчальної адаптації студентів ЗДІА (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації (2010)
Надибська О. Я. - Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму (2010)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога і філософія прав людини (2010)
Бутченко Т. І. - Етатично-демократичний етап розвитку соціально-політичного проектування (2010)
Давидов П. Г. - Філософська рефлексія над феноменом "освіта" в контексті її реформування (2010)
Титаренко Л. - Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні (2010)
Калашнік О. В. - Міф як синкретична форма віртуальної реальності (2010)
Беліченко А. О. - Стратегія державного управління Запорізьким регіоном (2010)
Зінченко В. В. - Сучасна глобальна світова система і криза ліберальної моделі (2010)
Швець Д. Є. - Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань (2010)
Спиця Н. В. - Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства (2010)
Сидоренко С. В. - Особистість у вимірах філософії глобалістики (2010)
Швець Д. Є. - Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти, Швець Є. Я. (2010)
Максименюк М. Ю. - Наукові підходи до вивчення інтересів етнічних груп в контексті розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Делібороніді А. Ю - Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, Панченко О. М. (2010)
Ковалевська В. Ю. - Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах, Панченко О. М. (2010)
Ткаченко А. М. - Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства (2010)
Телін С. В. - Фінансова криза та її вплив на фінансовий сектор (2010)
Тарановський О. В. - Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах жкг в сучасних умовах (2010)
Пожуєв В. І. - Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві (2010)
Воронкова В. Г. - Співвідношення людини і соціуму як своєрідна іманентна суперечливість самої людини (2010)
Жадько В. А. - Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія (2010)
Чхеайло А. А. - Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції "суспільної демократичної множини" (2010)
Яцук Н. Є. - Актуальність ідей К. Марса в практиці розбудови постіндустріального суспільства (2010)
Горохова Л. В. - Соціальна сутність екзистенціалу страху (2010)
 Постол А. А. - Постмодернізм як сучасна соціально-політична реальність (2010)
Захарова С. О. - Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Анохина В. В. - Культурная традиция в контексте современной социальной динамики (2010)
Максименюк М. Ю. - Механізми саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства (2010)
Шаповалова Л. О. - Поняття побуту: сутність та структура (2010)
Гривнак Б. - Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття (2010)
Сарнавська О. В. - Інваріантність інтерпретації синестезії та її роль в естетичній чуттєвості (2010)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2010)
Залужна А. Є. - Діалогічний вимір художнього тексту в комунікативному просторі культури (2010)
Попов С. М. - Синергетична методологія соціосинергетики як нового наукового напрямку (2010)
Швець Д. Є. - Управління міждисциплінарними зв’язками у навчальному процесі, Постол О. Є. (2010)
Ткаченко А. М. - Вплив світової кризи на розвиток рекламно-поліграфічної галузі в Україні, Телін С. В. (2010)
Задніпрянна Т. С. - Інвестиційна привабливість України (2010)
Неклюдов А. Ю. - Опыт Словении при проведении приватизации (2010)
Резніков О. Л. - Методичні рекомендації до оцінки ефективності заходів із забезпечення економічної безпеки підприємств металургії (2010)
Шавкун І. Г. - Командний менеджмент: аксіологічний вимір (2010)
Швець Є. Я. - Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання, Швець Д. Є. (2010)
Ажажа М. А. - Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби (2010)
Рижова І. С. - Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності (2010)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.1 (2014)
Stakhov A. P. - A history, the main mathematical results and applications for the mathematics of harmony (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу розпилення форсунками полімерних матеріалів газодинамічним методом, Голінка Е. О. (2014)
Зайцев Є. О. - Особливості застосування засобів оптичної дальнометрії для вимірювання висоти хмар, Латенко В. І., Скрипник І. Ю., Сидорчук В. Є. (2014)
Бабенко О. В. - Підвищення швидкодії застосування точкового методу під час розрахунку системи освітлення з круглосиметричними світильниками (2014)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення вимірювань активності іонів, Дідич В. М. (2014)
Горін В. В. - Експериментальні дослідження інтенсифікації теплообміну при плівковій конденсації всередині труб із застосуванням внутрішніх вставок (2014)
Afonin I. L. - A wave processes in metaldielectric wave guide, Bugayov P. A., Bokov G. V. (2014)
Богомолов М. Ф. - Екологічне джерело живлення, Троц А. А. (2014)
Зайцев Е. А. - Метод коррекции инструментальной погрешности в цифровых вольтметрах, Синицкий О. П. (2014)
Таранчук А. А. - Квадратурний демодулятор OFDM систем з цифровою компенсацією температурної нестабільності генератора опорних сигналів, Підченко С. К., Хоптинський Р. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Пристрій оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Івасюк Т. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Автоматизований пристрій оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2014)
Гаврасієнко П. О. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Кичак В. М. (2014)
Protsenko M. B. - Investigation of directional properties of curved antenna arrays, Iaremenko А. А. (2014)
Бабчук С. М. - Визначення напрямків модернізації існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами, які розміщені у вибухонебезпечних зонах (2014)
Брушніцька А. С. - Дослідження факторів впливу на відвідуваність тематичного веб – сайту цільовою аудиторією на прикладі сайту факультету, Дивак М. П. (2014)
Савчук Т. О. - Використання модифікованого алгоритму k-means для ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах, Петришин С. І. (2014)
Вышинский В. А. - Трудности развития вычислительной техники в условиях кризиса физики (2014)
Ошаровская Е. В. - Метрики для визуальной оценки качества 3D сеток (2014)
Романюк С. О. - Метод імітації нерівностей на основі збурення дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Романюк О. В. (2014)
Толбатов В. А. - Інформаційна технологія аналізу складності робіт при обстеженні динаміки процесів функціонування металообробного обладнання з гнучкою логікою, Добророднов О. А., Толбатов С. В., Толбатов А. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин, Кулаков П. І., Паламарчук Є. А. (2014)
Кушим О. П. - Модель виникнення власних шумів у вхідних пристроях приймальних систем, Безносюк Р. І., Громовий Д. С., Мельничук А. С. (2014)
Соловйова В. С. - Особливості проектування ультразвукових медичних п'єзоперетворювачів, Богомолов М. Ф. (2014)
Гураль І. В. - Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу, Дивак М. П. (2014)
Вовкодав О. В. - Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці допустимості фізичних навантажень, Пасічник Р. М. (2014)
Рябенко О. А. - Побудова профілів вільної поверхні хвилястого стрибка, усамітненої та кноїдальних хвиль , Галич О. О., Поплавський Д. М. (2014)
Рябенко О. А. - Роль ГАЕС в роботі енергосистем , Клюха О. О., Тимощук В. С. (2014)
Орябинская О. А. - Метод оценки передаточной характеристики многолучевого канала в системах мобильной связи с OFDM(A) (2014)
Michalevskiy D. V. - The research of Wi-Fi channel for multimedia traffic, Mondlyak V. E., Krasota R. O. (2014)
Савчук Т. О. - Визначення доцільності використання багатовимірного підходу до прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Горященко К. Л. - Провідникова лінія передачі як система (2014)
Белоусов С. И. - Анализ схемо-конструктивного построения радиоуправляемой автоматизированной системы оповещения, Проценко М. Б. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.2, Кондратов Ю. Т. (2014)
Романюк О. Н. - Метод антиаліайзингу зображень відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій, Мельник О. В., Романюк О. В. (2014)
Троцишин І. В. - Новітні підходи у сучасних методах та засобах організації навчального процесу та наукових досліджень в галузі радіоелектроніки, Троцишин М. І. (2014)
ОЛЕКСІЙ СТАХОВ. 75 років (2014)
Білявець С. Я. - Модель формування професійної культури військовослужбовців за контрактом органів охорони державного кордону, Діденко О. В. (2011)
Мартинюк В. М. - Розвиток методів навчання історії в початковій школі України у другій половині XIX століття (2011)
Мацишин М. О. - Розвиток ідей наукового менеджменту в теорії управління та їх вплив на інноваційний розвиток освіти (2011)
Омельченко Л. М. - Технологія модульного навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електричних станцій (2011)
Слесик К. М. - Психолого-педагогічні основи процесу формування етичної культури учнів основної школи (2011)
Степанюк А. В. - Підготовка майбутніх учителів до організації роботи учнів з підручником, Міщук Н. Й. (2011)
Тарасова О. В. - Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку (2011)
Бабаджанова А. Н. - Розвиток почуття гумору у старшокласників: системно-структурний аналіз соціокультурних та індивідуальних чинників (2011)
Багрій Г. А. - Програма розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх товарознавців у митній справі (2011)
Волинець Н. В. - Вплив тривожності, загальної емоційної спрямованості та ціннісних орієнтацій студентів на їхнє самоставлення (2011)
Горелов І. Ю. - Роль стильових особливостей саморегуляції у формуванні стилю професійної діяльності працівника міліції (2011)
Драб Я. М. - Характеристика функціональних станів оперативного персоналу електроенергетичного підприємства (2011)
Дубовий К. В. - Дослідження феномена здібностей у вітчизняній науці (2011)
Карпінська Т. С. - Детермінанти та попередження агресивної поведінки старших дошкільників (2011)
Кіреєва О. С. - Результати дослідження психологічних особливостей професійної діяльності прикордонників у роботі з нелегальними мігрантами (2011)
Ковальська І. Е. - Особиста безпека військовослужбовців Державної прикордонної служби України: сутність, структура та соціально-психологічні чинники її забезпечення (2011)
Кравченко О. В. - Аналіз динаміки міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп (2011)
Мешко О. І. - Роль ціннісно-смислових аспектів професійно-педагогічної позиції вчителя у процесі творчої самореалізації його особистості (2011)
Миронець С. М. - Особливості свідомої саморегуляції при розвитку гострого і хронічного травматичного стресу у рятувальників (2011)
Міляєва В. Р. - Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця (2011)
Мусійчук С. М. - Психологічні особливості використання синергетичного підходу до викладання іноземних мов (2011)
Ромадикіна В. С. - Методологічні підходи до психологічної інтерпретації феномену "імідж міліції” (2011)
Федух І. С. - Визначення змісту поняття "ціннісна орієнтація” у сучасній психолого-педагогічній науці (2011)
Числіцька О. В. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації до професійної діяльності в особливих умовах (2011)
Ширяєва Т. М. - Особливості впровадження експериментальної психолінгвістичної програми розвитку пізнавальної сфери студентів у процес навчання іноземної мови (2011)
Дейниченко В. Г. - Проектна діяльність як вид навчальної діяльності школярів (2014)
Квас О. В. - Реалізація ідей Е. Раєрсона в освітньому просторі Канади в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Краснікова О. О. - Педагогічна діяльність О.М. Ляпунова (2014)
Лятуринська С. Е. - Методичні інновації Ч.В. Еліота в Гарварді (1869–1909) (2014)
Онасько Х. О. - Місце екзаменів і заліків у контролі за навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів України (70–80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Пивовар Ю. О. - Формування національної політики Німеччини щодо залучення приватного сектора до підтримки обдарованої особистості після об’єднання країни в 1990 році (2014)
Смолянюк Н. М. - Роль програмованого навчання у вивченні природознавства в початковій школі у другій половині ХХ століття (2014)
Твердохліб Т. С. - Просвітницько-педагогічна діяльність П. Ліницького (2014)
Ткаченко К. Ю. - Виховання громадянина як елемент підготовки вихованців до життя в педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2014)
Чорноус Н. А. - Навчальне співробітництво: історичний аспект (2014)
Ялліна В. Л. - Розвиток педагогічних ідей А. Макаренка у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Артемов В. Ю. - Синергетичні основи підготовки співробітників правоохоронних органів (2014)
Бабич В. І. - Досвід упровадження та характеристика змісту спецкурсу "теоретичні аспекти формування соціального здоров’я сучасних підлітків” у практиці підготовки майбутніх педагогів (2014)
Без’Язичний Б. І. - Спрямоване використання фізичних навантажень як чинник управління професійною працездатністю студентів (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, залежними від соціальних мереж, засобами трудотерапії (2014)
Білозуб Л. М. - Українська народна пісня як засіб формування національної свідомості майбутніх акторів (2014)
Буданова Л. Г. - Особливості професійної підготовки студентів для фармацевтичної галузі в Україні (2014)
Варецька О. В. - Компетентність як набута гуманістична чеснота (2014)
Васильєва С. О. - Сутність поняття "професійний статус” у сучасних наукових дослідженнях (2014)
Данилюк С. С. - Стратегічна організація процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців засобами Інтернет-технологій (2014)
Дубревський Ю. М. - Психолого-педагогічна характеристика особливостей педагогічної майстерності фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Єфремова Г. Л. - Стан розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у практиці роботи закладів післядипломної освіти (2014)
Жирська Г. Я. - Ціннісний підхід до вивчення біології людини на основі інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань (2014)
Заверико Н. В. - Групи само- і взаємодопомоги як засіб активізації спільноти вразливих верств населення (2014)
Ільєнко О. Л. - До питання про зміст конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки та самоврядування (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Суть соціальної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корольова Л. О. - Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості (2014)
Корольова Н. В. - Теоретичні засади формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Коростелін М. О. - Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в процесі виконання вправ (2014)
Косюк В. Р. - Особливості формування в майбутніх дизайнерів колористичного сприйняття в контексті вивчення курсу "кольорознавство”: ергономічний аспект (2014)
Крамаренко А. М. - Еколого орієнтована практика як експериментальна складова процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах довготривалого ощадливого розвитку людства (2014)
Кульбашна Я. А. - Конкретизація поняття "формування професійної компетентності майбутніх стоматологів” (2014)
Купа І. В. - Освітньо-виховне значення культурних артефактів у процесі екскурсійного обслуговування, Дашевська І. М. (2014)
Кусакін А. О. - Професійна підготовка вчителя в умовах соціокультурної трансформації суспільства, Окса М. М. (2014)
Кутик О. М. - Інформаційно-медійна грамотність як складова професійної компетентності вчителя (2014)
Левченко Я. Е. - Характеристика змістового етапу педагогічної технології формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Лецюк І. З. - Технологія веб-квест як дидактичний засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової освіти (2014)
Літвінова В. Ю. - Аналіз наукових підходів до формування емоційно-почуттєвої сфери учнів у навчально-виховній діяльності (2014)
Лученко О. О. - Останні тенденції й події в урядовій політиці з питання освіти в Японії (2014)
Ляхова І. М. - Мотиви як усвідомлені спонукання до занять фітнесом жінок віком 18–35 років (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Інформатизація освітньої діяльності в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мазин В. М. - Отношение тренеров-преподавателей и администрации ДЮСШ к воспитанию детей в спортивной деятельности (2014)
Маковецька Н. В. - Використання інноваційних технологій в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2014)
Мармаза О. І. - Інноваційний менеджмент в освіті: сутність, функції, засоби (2014)
Міллєр Г. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення громадсько спрямованого управління освітою (2014)
Москальова Я. Ю. - Проблема саморозвитку майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Інтеграція спецкурсу "професійний діалог засобами іноземної мови” в підготовку майбутніх медичних працівників (2014)
Павлічук В. І. - Психологічні процеси на заняттях із постановки голосу (2014)
Плачинда Т. С. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців (2014)
Ревенко І. В. - Обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків (2014)
Самсонова О. О. - Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства (2014)
Сватьєв А. В. - Аналіз підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності в зарубіжних країнах (2014)
Сокол І. М. - Класифікація квестів (2014)
Стадніченко Н. В. - Професійне спілкування актора як засіб виявлення специфічних принципів театру (2014)
Старостіна О. В. - Застосування провідних методичних принципів педагогічної системи Е. Стоунса у Великій Британії (2014)
Сущенко Р. В. - До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2014)
Тарасенко Р. О. - Принципи формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Т. В. - Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога (2014)
Турська О. В. - Організаційно-дозвіллєва практика як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Цимбрило С. М. - Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти (2014)
Шаповалова І. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самовдосконалення та формування основ здорового способу життя: теоретичний аспект (2014)
Штонда О. Г. - Особливості та специфіка організації навчальної діяльності студентів-математиків при формуванні наступності (2014)
Шумельчик Л. Б. - Упровадження електронних освітніх ресурсів у процес професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів (2014)
Бабий В. Г. - Повышение уровня физической подготовленности школьников 12–14 лет средствами тенниса (2014)
Генкал С. Е. - Реалізація диференційованого підходу на уроках біології під час виконання учнями профільних класів лабораторних робіт (2014)
Дермельова К. О. - Інноваційні технології соціального виховання молодших школярів (2014)
Захарова Л. В. - Методологічні основи організації особистісно орієнтованого навчання школярів (2014)
Кабанець М. М. - Регіональні програми підтримки обдарованих школярів у луганській області (2014)
Кендзьор П. І. - Реалізація інтеркультурного виміру в позакласній виховній роботі загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Куринная А. Ф. - Ориентированность уроков русского языка на лексико-орфографическое развитие учеников (2014)
Павленко В. С. - Використання музикотерапії в навчально-виховному процесі ЗНЗ, Білостоцька О. В. (2014)
Приходько В. М. - Аналіз функцій та факторно-критеріальна субмодель оцінювання діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Скірко Г. З. - Упровадження інноваційної моделі навчання молодших школярів у систему роботи сучасної школи (2014)
Тимошенко Ю. Ю. - Особливості розвитку читацької компетентності школярів у процесі вивчення української літератури, Сиваш С. В. (2014)
Шкільова Г. М. - Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики (2014)
Драч І. І. - Формування професійно-особистісних якостей магістрантів педагогіки вищої школи в ході професійної підготовки (2014)
Жерновникова О. А. - Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності в гімназіях та ліцеях (2014)
Кравченко В. М. - Модернізація підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури (2014)
Лученцова І. С. - Особливості професійної адаптації студентів педагогічного вищого навчального закладу (2014)
Очеретенко С. В. - Основні тенденції розвитку сучасної вищої інженерної освіти (2014)
Павленко М. А. - Роль викладача вищої школи у формуванні громадянської позиції майбутніх учителів (2014)
Приходько М. І. - Система принципів та закономірностей діяльності студентського самоврядування (2014)
Пшенична О. С. - Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі на основі використання інформаційних технологій (2014)
Ульянова В. С. - Критерії та показники результативності управління якістю музичної освіти (2014)
Щебликіна Т. А. - Особливості здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічних ВНЗ (2014)
Бобрицький Л. В. - Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями, у контексті нового кримінального процесуального законодавства (2013)
Дрозд О. Ю. - Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності, Шепетько С. А. (2013)
Калиновський О. В. - Особливості взаємодії ОВС України та іноземних держав щодо розшуку підозрюваних (обвинувачених), Йовенко І. І. (2013)
Кислий А. М. - Алгоритм заходів з проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з використанням вибухових пристроїв (2013)
Назаренко С. П. - Щодо протидії втягненню неповнолітніх в організовану злочинну діяльність (2013)
Рогозін С. М. - Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Савін В. М. - Міграційна політика як складова національної безпеки України (2013)
Скулиш Є. Д. - Проблемні питання створення Державного бюро розслідувань (2013)
Ткаченко В. В. - Відповідальність учасників організованих груп при ексцесі, Кузьмін С. А. (2013)
Хахановський В. Г. - Проблеми боротьби з організованою кіберзлочинністю в економічній сфері (2013)
Юрченко О. М. - Засоби інформаційного забезпечення протидії організованій злочинності (2013)
Гега П. Т. - Взаємозв'язок корупції та рейдерства: проблеми протидії, Опак К. М. (2013)
Гусєва В. П. - Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень учасників кримінального процесу УСРР у 20-х роках ХХ століття (2013)
Азаров М. Ю. - Щодо діяльності організованої злочинності у сфері трансплантації органів або тканин людини (2013)
Бєляков К. І. - Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року (2013)
Водоласкова К. Ю. - Міжнародний досвід протидії злочинним проявам під час здійснення публічних закупівель (2013)
Вознюк А. А. - Мета створення терористичної групи та організації (2013)
Волинець В. В. - Проблемні питання органів внутрішніх справ у сфері боротьби з організованою наркозлочинністю (2013)
Женунтій В. І. - Посягання на життя або здоров’я особи, вчинене злочинним угрупованням, як кваліфікуюча ознака злочину, Катеринчук К. В. (2013)
Мельник О. О. - Нелегальний видобуток вугілля – один із шляхів незаконного збагачення (2013)
Назимко Є. С. - Покарання за злочини, вчинені спільно з дітьми: проблеми нормативно-правового регулювання та практики його застосування (2013)
Невзоров І. Л. - Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці, Расюк А. О. (2013)
Пустовіт В. А. - Окремі аспекти стану протидії організованій злочинності в Україні (2013)
Трофименко Р. В. - Шляхи удосконалення правового механізму протидії незаконному збагаченню (2013)
Шевченко Ю. А. - Загальна характеристика корисливих злочинів, учинених організованими злочинними групами з використанням транспортних засобів (2013)
Шептуховський С. Є. - Зворотна дія норм про спеціальну конфіскацію (2013)
Юринець Ю. Л. - Використання можливостей Інтерполу для пошуку культурних цінностей (2013)
Гавловський В. Д. - Деякі аспекти незаконного збору персональних даних користувачів мережі Інтернет (2013)
Гіда О. Ф. - Фактори, що впливають на формування викликів національним інтересам України в інформаційному просторі (2013)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в контексті розвитку соціальних мереж (2013)
Кузьмін С. А. - До питання про громадські місця у кіберпросторі (теоретико-правовий аспект), Гавловський В. Д. (2013)
Савченко А. В. - Особливості кримінально-правової кваліфікації несанкціонованого втручання в роботу вбудованих комп’ютерних систем, Карчевський М. В. (2013)
Голик М. І. - Міжнародні стандарти щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму i досвід України в цьому напрямі (2013)
Нечитайло В. А. - Особливості проведення окремих видів судових експертиз під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів (2013)
Павленко С. О. - Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище (2013)
Петров С. Г. - До визначення національних інтересів України у банківській сфері (2013)
Гундорова Т. І. - В колі Вічного Повернення: українська література між вестернізацією і модернізацією (2008)
Мочернюк Н. Д. - Специфіка логосфери в романі Е. Канетті "Засліплення” (2008)
Півторак В. В. - Стилістика тропової системи Юрія Федьковича початкового періоду поетичної творчості (2008)
Редчиць Т. В. - Cтруктурно-композиційні особливості романів Хаймiто фон Додерера "Слунські водоспади” та "Окружний шлях” (2008)
Хомчак Е. Г. - Формы повествования в романах И. А. Гончарова (2008)
Гуляк А. Б. - Мала проза Ольги Кобилянської: проблеми сучасної наукової рецепції (2008)
Кузебна В. В. - Автобіографізм як складовий компонент малої прози Ш. Андерсона (на прикладі новели "Смерть у хащах”) (2008)
Матійчак А. А. - Творчість Айріс Мердок в аспекті генези філософської прози (2008)
Челбарах В. В. - Жанрово-стильові домінанти малої прози Сильвестра Яричевського (2008)
Петров К. - "Физиология Петербурга” в творческой биографии А. Некрасова (2008)
Бандровська О. - Принципи моделювання історії літератури (2008)
Головій О. - Поняття "неореалізм” у літературознавчій терміносистемі (2008)
Матійчук О. М. - Рукописна літературна спадщина авторів як об’єкт для дослідження і публікації (2008)
Червінська О. - Рецептивні ресурси тексту та психологічний потенціал читача (2008)
Віват Г. І. - Інтермедіальність як результат духовного впливу мистецтва на творчу особистість (на матеріалі творчості І. Калинця та В. Стуса) (2008)
Кусяк А. А. - Петер Кін – Дон-Кіхот ХХ сторіччя (типологія фіґур роману Еліаса Канетті "Засліплення”) (2008)
Смирнов В. А. - "Я верю, здесь был грозный храм…”. Трансформация культа Великой Богини в поэтике А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского (2008)
Бессараб О. В. - Роман Дена Брауна "Код да Вінчі” і "масова культура” (форми рецепції) (2008)
Мараховская Т. А. - Образ чернокожего в рассказе У. Стайрона "Шедреч” (2008)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Комунікація в наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу (2008)
Сажина А. В. - Автор та реципієнт у просторі рекламного тексту: між грою та агресією (2008)
Чорній Р. П. - Особливості сприйняття творчості В. С. Моема в період суспільно-політичної кризи 30-50-х років ХХ століття (2008)
Кудина А. Л. - Роман М. Арцыбашева "Санин” в оценке постсоветского литературоведения (2008)
Матковський І. Й. - Українська література на сторінках паризького часопису "Культура” як вияв польсько-українського культурного діалогу (на матеріалах літературно-критичних статей Юзефа Лободовського) (2008)
Гавловська Т. А. - Протагоністичні жіночі образи прозових творів Теодора Фонтане: гендерне трактування (2008)
Глуховцева Л. В. - Проблематика та поетика поезії Сільвії Плат у контексті американської літератури другої половини ХХ століття (2008)
Устименко М. В. - Творчість Саллі Манн у контексті південної літератури (2008)
Сухіх Л. О. - Становлення особистості та її соціалізація, Толстенко Є. М. (2013)
Коноваленко-Монзолевська Н. В. - Свободи людини і можливості їхнього забезпечення державою: еволюція соціально-філософського дослідження (2013)
Анучина Л. В. - Реалії сучасної української культури: філософсько-культурологічний дискурс, Стасевська О. А. (2013)
Блоха Я. Є. - В. Г. Короленко про ціннісні орієнтації в християнстві (2013)
Гончаров В.І. - Проблеми філософського осмислення мови (2013)
Гужва О. П. - Запитування як "великий розрив" у філософії Ніцше, Подорожний П. Д. (2013)
Іващенко О. В. - Серійний журнал в системі сучасної комунікації: філософсько-антропологічний аналіз (2013)
Крапівник Г. О. - Детективна формула як запрошення до міфотворчості в культурі модерна (2013)
Садоха О. В. - Методологічні проекції квазікультурних світів (2013)
Скалацька О. В. - Концепт "симулякр" у філософському дискурсі Ж. Бодрійяра (2013)
Лантінова Г. С. - Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу (2013)
Фельдман О. Б. - Парадоксальні імпульси розширення альтруїстичних практик життєтворчості (2013)
Джура О. Д. - Особистісно орієнтована освіта в контексті освітніх технологій (2013)
Дорожко І. І. - Родинне виховання у площині феноменологічного аналізу (2013)
Дмитруха А. В. - Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2013)
Дроботенко М. О. - Актуалізація релігійних смислів у стратегіях сучасного виховання (2013)
Колесник О. О. - Теоретико-методологічний аналіз мережно-поліархічної моделі управління системою освіти (2013)
Корж Г. В. - Історична компетентність у світоглядному вихованні особистості (2013)
Краснікова О. В. - Цілепокладаючі пріоритети як концептуально-методологічна основа парадигмальної еволюції освіти (2013)
Литвиненко Т. А. - Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні (2013)
Радіонова Н. В. - Філософія навчального плану: досвід Слобожанщини ХІХ ст (2013)
Разуменко О. В. - Освітній простір як місце розгортання педагогічних відносин (2013)
Рєзніков С. І. - Філософсько-освітній аналіз ролі духовності у освітньому процесі (2013)
Семенова О. В. - Превентивний потенціали посткласичної освіти: парадигмальний вимір (2013)
Ситниченко Є. Г. - Інноваційні управлінські парадигми в освіті як системні чинники її трансформації (2013)
Червона Л. М. - Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм (2013)
Процевський В. О. - Підвищення професійного рівня працівників – вимога сучасних умов праці (2014)
Процевський О. І. - Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права (2014)
Кириченко Ю. В. - Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Пономаренко О. М. - Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права в законодавстві України (2014)
Грицай Ю. В. - Окремі питання щодо реалізації державної кадрової політики (2014)
Шабанов Р. І. - Деякі питання правових гарантій у сфері зайнятості населення (2014)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми співвідношення волі сторін трудового договору при застосуванні строку попередження у ст. 38 КЗпП України (2014)
Полянський А. О. - Щодо визначення правового регулювання у сфері професійного спорту (2014)
Костін В. В. - Поняття матеріальної відповідальності працівників (2014)
Новіков Д. О. - Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузіюриспруденції (2014)
Попова К. О. - Щодо проблем законодавчого визначення поняття "науково-педагогічний працівник" (2014)
Прийменко О. С. - Реалізація права на пенсійне забезпечення в інформаційному суспільстві (2014)
Лозо О. В. - Екологічна мережа як правовий формат регулювання та охорони ландшафтів (2014)
Шинкарьов Ю. В. - Правовий аналіз окремих новел законодавства про кримінальну відповідальність (2014)
В’юник М. В. - Щодо питання державної компенсації потерпілим від злочинів (2014)
Фоміна С. В. - Способи та форми голосування на виборах у зарубіжних країнах (2014)
Марченко В. В. - Щодо взаємодії уряду Франції з іншими національними органами державної влади (2014)
Фоменко М. В. - Щодо вдосконалення міжнародно-равового регулювання діяльності омбудсмана з прав дитини (2014)
Зубро Т. П. - Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорівв європейському просторі (2014)
Нікіфорова С. М. - Трансформація англійських юридичних термінів в українську мову (2014)
Глущенко Ю. В. - Роль нотаріату як інституту попереджувального судочинства (2014)
Содержание (2014)
Гриценко О. А. - Методологічні основи дослідження договірного права (2014)
Бондарь Д. О. - Теория денег К. Маркса и институциональная теория денег (2014)
Боголиб Т. М. - Финансовая политика как составная институционального развития экономики (2014)
Литвиненко Н. І. - Пошук ренти та соціально-економічний розвиток країни: кроскультурний і часо-вий вимір (2014)
Петрушенко Ю. М. - Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад, Костюченко Н. М. (2014)
Васильців Т. Г. - Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях, Бойко В. В. (2014)
Жуковская Е. В. - Норма доверия в системе факторов национальной конкурентоспособности (2014)
Слюсар Л. И. - Влияние демографического старения на институты общества: основные проблемы (2014)
Кочетков С. В. - Задача измерения состояния инновационного развития, Кочеткова О. В. (2014)
Шамуратова Н. Б. - Опыт зарубежных стран по приему иммигрантов – соотечественников (2014)
Брагарник О. А. - Институциональные и технологические изменения: механизм взаимосвязи (2014)
Белокрылова О. С. - Институционализация новой образовательной политики в России: тренды, перспективы, проблемы (2014)
Сидорович О. Ю. - Ідеологічна проекція періодизації оподаткування : революційно-інституціональний контекст (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Дослідження інституційних факторів соціально-економічної ефективності (2014)
Зухба О. М. - Сімейно-кланова організація домогосподарств у системі суспільних владних інститутів (2014)
Ляшенко Л. И. - Институт хозяйственной этики в контексте социально-культурного развития (2014)
Сухова Т. Л. - Критерий совершенствования институтов развития в переходной экономике (2014)
Соколовський Д. Б. - Моделювання впровадження податкових пільг: проблема накладу (2014)
Гунько В. І. - Інституційні особливості ефективної державної політики в Україні (2014)
Левіна І. В. - Інституціональні чинники забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Дорофєєва Ю. С. (2014)
Августин Р. Р. - Формування інституціонального механізму регулювання тіньового сектора та економічного зростання держави (2014)
Чорна О. Є. - Емпіричний аналіз досліджень інституційних перетворень в ході приватізації та їх ефективність в странах центральної та східної Європи (2014)
Герасименко А. Г. - Зниження конкурентної невизначеності під впливом ринкової влади: інституціональний аналіз (2014)
Лупак Р. Л. - Використання інституціонального підходу в системі стратегічного управління доходами підприємства (2014)
Белокрылов К. А. - Электронизация как приоритетный институт реализации государственной экономической политики (2014)
Пьянкова С. Г. - Эффективное антикризисное управление монопрофильными территориями (2014)
Леонідов І. Л. - Періодизація привласнення інтелектуального продукту в Україні (2014)
Росецька Ю. Б. - Інституційні передумови розвитку конкурентних відносин в історичній ретроспективі (2014)
Мельник Л. Г. - Особенности формирования институциональных механизмов интегрированного управления экономикой для устойчивого развития (исторический опыт Трудового Братства Н. Н. Неплюева), Шкарупа Е. В. , Ковалёв Б. Л. (2014)
Сколова Е. В. - Взаимодействие конкурирующих бизнес-структур в процессе создания инновационных товаров (2014)
Стефаненко-Шупік А. - Державне управління інноваційним розвитком промислового підприємства України в умовах глобальної нестабільності (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Водно-сольовий обмін (Огляд літератури). Частина-2, Філатова В. Л., Філатова О. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Метаболізм амінокислот, специфічні шляхи перетворень амінокислот, спадкові ензимопатії (2012)
Пономарева B. Л. - Изучение влияния условий криоконсервирования на жизнеспособность клеток дрожжей saccharomyces cerevisiae, иммобилизованных в альгинатном геле, Высеканцев B. П., Гурина Т. М., Онасенко Е. С., Пишко О. В. (2012)
Попель C. Л. - Вікові особливості нейроно-гліальних співвідношень у рухових центрах соматичної рефлекторної дуги в нормі і при гіпокінезії, Мицкан Б. М., Левицький В. А. (2012)
Гапон В. О. - Оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у системі соціально-гігієнічного моніторингу, Голованова І. А., Бєлікова І. В., Плужнікова Т. В., Ляхова Н. А. (2012)
Баринов Э. Ф. - Реакция тромбоцитов на коллаген и пурины - от трактовки механизмов агрегации к прогнозированию рецидива язвенного кровотечения, Сулаева О. Н., Делий В. Ю. (2012)
Баринов Э. Ф. - Динамика агрегации тромбоцитов у пациентов c острым инфарктом миокарда на фоне патогенетической терапии, Сулаева О. Н., Киреева М. А. (2012)
Бевз Г. В. - Правець: ретроспективне дослідження клінічного перебігу та кінцевих результатів лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (2012)
Вознюк Л. А. - Фактор віллебранда як критерій запалення і дисфункції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Півторак К. В., Семененко С. І. (2012)
Воскресенская Л. К. - Применение ретиноламина в лечении дистрофических заболеваний сітчатки, Ряднова В. В., Безкоровайная И. Н., Максимук О. Ю., Залудяк Е. Н. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації t-138c поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Атаман О. В. (2012)
Глазков Е. О. - Особливості психологічної адаптації студентів першого курсу в залежності від рівня тривожності (2012)
Ефимова Н. В. - Влияние липидсодержащих иммунных w комплексов на миграционную и секреторную активность моноцитов In Vitro, Гальчинская В. Ю., Семеновых П. С., Шапкин А. С. (2012)
Івахнюк Т. В. - Стан показників імунітету та біоценозу кишечнику у новонароджених дітей на фоні кандидозної інфекції (2012)
Илюкевич Г. В. - Метаболические проявления стресс-ответа при операивных вмешательствах на промежности в условиях анестезиологической защиты разными методами, Романюк Т. И. (2012)
Кірсанова М. П. - Ефективність метаболічної терапії при поєднанні артеріальної гіпертензії з легеневою патологією в експерименті, Товт-Коршинська М. І. (2012)
Кияк Ю. Г. - Фактор некрозу пухлин альфа та розчинний рецептор Р1 у осіб, які вживають надмірні дози алкоголю, Лаповець Л. Є., Онищук Ю. І., Башта Г. В., Залецький М. П. (2012)
Козлов О. П. - Зміни основних метаболічних показників у пацієнтів на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від факторів ризику (2012)
Костюк И. Ф. - Особенности цитокинового профиля в зависимости от характера течения профессионального бронхи та, Бязрова В. В., Маслова Е. П., Миткеева Т. Н. (2012)
Нікуліна Ю. Ю. - Вірусні інфекції та стан мікрофлори репродуктивного тракту у жінок з ускладненим перебігом вагітності, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2012)
Рамазанов В. В. - Проявление и ослабление постгипертонического стресса при замораживании эритроцитов, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2012)
Ріга О. О. - Особливості функції нирок у новонароджених дітей в критичних станах в ранньому неонатальному періоді (2012)
Степась Ю. М. - Стан прокоагулянтної ланки системи гемостазу та вміст розчинних фібрин-мономерних комплексів у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2012)
Труш В. В. - Модулирующее влияние анаболиков на проявление эффектов дексаметазона на нервно-мышечную передачу у белых крыс (2012)
Фролова Г. А. - Влияние селективного стимулирования активности моноаминергических нейромедиаторных систем мозга на психоэмоциональный статус самцов белых крыс, Федотова Ю. О., Кузнецов И. Э. (2012)
Яремій І. М. - Гепатопротекторна дія рослинних екстрактів (2012)
Удод A. А. - Подготовка специалиста-стоматолога: профессионально-деятельностный поход, Косарева Л. И., Первак М. Б., Зинкович И. И. (2012)
Чадаев B. Е. - Этические принципы при работе с лабораторными животными (2012)
Менкус О. В. - Вивчення антикомплементарної активності мікроорганізмів у хворих з захворюваннями дихальних шляхів (2012)
Перетятко О. Г. - Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності мікроорганізмів роду Enterococcus (2012)
Абдул-оглы Л. В. - Результаты лектиногистохимических методов исследования развития сердца после влияния КВЧ – излучения, Демьяненко И. А., Козловская А. А., Снисар Е. С., Антонец С. Н. (2012)
Атаманчук 0. В. - Морфофункціональні особливості язика при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції (2012)
Волошина І. С. - Ефекти інгаляційного впливу толуолу на органометричні показники сім’яників та над'яєчок статевонезрілих щурів (2012)
Книшов Г. В. - Особливості морфологічної картини при гіпертрофічній кардіоміопатії (ГКМП), Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Захарова В. П., Плиска О. І. (2012)
Мосендз Т. М. - Кровопостачання нервово-м’язових закінчень прямого м’язу стегна щура в нормі (2012)
Степанчук А. П. - Строение ушек сердца в норме и при комбинированном митральном пороке, Тихонова О. А., Солдатов А. К. (2012)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной нормы лица девушек нигериек (2012)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности аденогипофиза детей умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей (2012)
Гаврилюк О. М. - Особливості участі різних популяцій A-SMA-позитивних фіброгенних клітин у розвитку цирозу печінки, зумовленого неалкогольним стеатогепатитом та вірусним гепатитом С (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обгрунтування підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів в очноямковій ділянці (2012)
ГасюкП. А. - Гістіоструктура та хімічний вміст ліній ретціуса емалевих призм, Проскурня С. А. (2012)
Лахтін Ю. В. - Корекція оксидативного стресу в яснах щурів на тлі дії солей важких металів (2012)
Любченко О. В. - Противовоспалительные и антиоксидантные свойства корневых герметиков на модели экспериментального периодонтита (2012)
Мокрик О. Я. - Топографоанатомічні аспекти провідникової анестезії скроневої ділянки та оцінка її ефективності в клініці (2012)
Ніколішин А. К. - Результати застосування різних методик препарування в лікуванні карієсу у осіб старших вікових груп, Зайцев А. В., Ваценко А. В., Рябушко О. Б. (2012)
Якубова І. І. - Вивчення хімічного складу емалі зубів мишей, що утримувалися на дієті із підвищеним вмістом Сholesterol методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопі (2012)
Ярова С. П. - Реологические свойства ротовой жидкости у больных хроническим пародонтитом, Бессмертный А. А., Осипенкова Т. С., Бессмертная Ю. В. (2012)
Содержание (2009)
Генкал С. И. - К морфологии и таксономии Stephanodiscus inconspicuus (Bacillariophyta), Кузьмина А. Е., Поповская Г. И. (2009)
Бегун А. А. - Состав и количественные характеристики микро-водорослей перифитона акваторий залива Петра Великого (Японское море, Россия), Рябушко Л. И., Звягинцев А. Ю. (2009)
Комулайнен С. Ф. - Материалы к флоре Bacillariophyta приграничной реки Пасвик (Патсойки, Мурманская обл., Россия). 1. Centrophyceae, Генкал С. И. (2009)
Шелюк Ю. С. - Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р. Тетерев (Украина), Корнейчук Н. Н. (2009)
Зареи-Дарки Б. - Альгофлора рек Ирана (2009)
Куликовский М. С. - Новый вид рода Tabellaria Ehr. (Bacillariophyta) с трехрадиальной симметрией (2009)
Догадина Т. В. - Новая находка представителя Rhodophyta из р. Северский Донец (Украина), Громакова А. Б., Горбулин О. С. (2009)
Габышев В. А. - Устройство для концентрирования фитопланктона под давлением (2009)
Bukhtiyarova L. N. - Frustule functions and functional morphology of Bacillariophyta (2009)
Михайлюк Т. И. - Памяти Надежды Прохоровны Масюк, Дариенко Т. М., Костиков И. Ю. (2009)
Новые книги (2009)
Содержание (2010)
Миронова Н. В. - Формирование морфологической структуры талломов грацилярии при низкой температуре среды (2010)
Онойко Е. Б. - Хлорофилл d – главный фотосинтетический пигмент Acaryochloris marina Miyashita et Chihara (Cyanophyta) (2010)
Ладыгина Л. В. - Каротиноидный состав кормовых микроводорослей (2010)
Комаристая В. П. - Культивирование Dunaliella salina Teod. при субоптимальных концентрациях азота и фосфора и исключении их из среды, Антоненко С. П., Рудась А. Н. (2010)
Помазкина Г. В. - Структура и динамика фитопланктона в Южном Байкале (Россия), Белых О. И., Домышева В. М., Сакирко М. В., Гнатовский Р. Ю. (2010)
Теренько Л. М. - Сезонная динамика фитопланктона в прибрежных водах Одесского залива Черного моря (Украина) (2010)
Царенко П. М. - Рекомендации по унификации цитирования фамилий авторов таксонов водорослей (2010)
Патова Е. Н. - II Всероссийская научно-практическая конференция "Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге", Новаковская И. В., Костиков И. Ю., Гайсина Л. А. (2010)
Костиков И. Ю. - Межународная мини-школа по идентификации почвенных и аэрофитных водорослей-эвкариот, Новаковская И. В., Гайсина Л. А., Сафиуллина Л. М., Темралеева А. Д., Бачура Ю. М. (2010)
К 60-летию научной деятельности академика НАН Украины К. М. Сытника (2010)
Штерр Д. І. - Між сакральними обов’язками і профанними можливостями: соціальні взаємини пастирів та пастви Мукачівської греко-католицької єпархії у другій половині ХVІІІ – першій половині ХХ століття (2012)
Майороші М. А. - Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття (2012)
Теличко В. Ф. - Дезидерій Задор - непересічна особистість (до 100-річчя з дня народження) (2012)
Кічера В. В. - Севастян (Степан) Войтович – монах і викладач УжДУ: спроба мікроісторичного аналізу (2012)
Міщанин В. В. - Індустріалізація як один із складових факторів радянізації Закарпаття в 1944-1950 рр. (2012)
Кулчар Т. Ф. - Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва (2012)
Алмашій В. В. - Державна програма розвитку культур національних меншин в Україні на період до 2000 року: розробка і прийняття (2012)
Артьомов І. В. - Взаємне визнання дипломів – необхідна умова інтеграції України до європейського освітнього простору (2012)
Алешкевич Я. А. - Еволюція давньоримських інститутів верховної влади (2012)
Андрусяк Я. Я. - Боротьба Владислава ІІ Ягеллона за збереження влади в Угорському королівстві (1490 – 1494 рр.) (2012)
Стряпко І. О. - Особливості розвитку товариства "Просвіта" у Словаччині (1924-1939 рр.) (2012)
Гіреш Є. Н. - Євроінтеграційні та політичні особливості співробітництва країн Центральної Європи (1991 – 2004) (2012)
Сурнін В. Б. - Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії (2012)
Волощук С. М. - Трансформації зовнішньої політики нейтральних та позаблокових країн Європи в умовах постбіполярного світу (2012)
Корсак Р. В. - Зовнішньоекономічна політика та стан зовнішньоекономічної діяльності Чеської Республіки у 2006 р. (2012)
Шатров В. В. - Причини, хід і наслідки створення Забайкальського краю Російської Федерації (2006-2011 роки) (2012)
Коцан В. В. - Традиційний жіночий безрукавний одяг українців Закарпаття середини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Кичак О. Ю. - Внутрішньосімейні відносини на Закарпатті в умовах заробітчанства (початок ХХІ століття) (2012)
МателешкоЮ. П. - Схема раннього літописання Київської Русі О.Шахматова та її наступні корективи (2012)
Міськов І. О. - Дракон (змій, змія) як символ: Схід – Захід (2012)
Ферков О. В. - Угорське історичне товариство та журнал "Szazadok" у другій половині ХІХ ст. (2012)
Шинкар І. П. - Надчасові морально-етичні вартості в романі П. Угляренка "Смерть у Санкт-Петербурзі" (2012)
Шніцер І. О. - Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву (2012)
Сергієнко Т. С. - Архівні джерела з історії становлення дипломатичних відносин між Україною і Словаччиною (початок 90-х років ХХ ст.) (2012)
Кіш Є. Б. - Центральна Європа: теоретико-методологічні засади концепту 190-194 (2012)
Ісак Ю. І. - Франкознавчими стежками (2012)
Міщанин В. В. - Біобібліографія історіографа, Світлик Н. М. (2012)
Выскварко С. А. - Из рукописного наследия профессора Санкт-Петербургского университета А. Л. Петрова (1859 – 1932) (2012)
Пам’яті професора В. І. Ілька (2012)
Пам’яті доцента В. І. Олага (2012)
Відомості про авторів (2012)
Царёв А. А. - Структурные изменения сосудисто-нервного пучка поперечно-полосатой мускулатуры конечностей при повреждении периферических нервов, Кошарный В. В. (2012)
Шарапова О. М. - Наслідки впливу електромагнітного випромінювання на структуру та функції чоловічих статевих органів та їх кореляція імунотропними препаратами (2012)
Зюзіна Л. С. - Особливості використання інноваційних методик при викладанні пропедевтики дитячих хвороб студентам-іноземцям, Мизгіна Т. І. (2012)
Зайцев А. В. - Альтернативные интерпретации ученых разных научных школ в установлении правильного определения понятия "кариес" в стоматологии, Ваценко А. В., Костыренко А. П., Гриценко Ю. Ю. (2012)
Єфремова У. П. - Кінетичні особливості ензиматичної активності аргінази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматичні захворювання, Фафула Р. В., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2012)
Іскра Р. Я. - Глутатіонова антипероксидна система в крові та тканинах щурів за дії цитрату нанохрому, Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2012)
Аветіков Д. С. - No-ергічна система тканин слинних залоз щурів в умовах експериментальної опікової хвороби, Бондаренко В. В., Нетюхайло Л. Г., Данильченко С. І. (2012)
Анасевич Я. М. - Вплив кверцетину, комплексу біоантиоксидантів "тріовіт" та запалення на функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи тонкої кишки щурів на тлі гіпермелатонінемії (2012)
Атажанова Н. М. - Коррекция вторичного иммунодефицита при остром токсическом гепатите с помощью растительных средств в эксперименте (2012)
Біловол А. М. - Вміст нейроактивних амінокислот у крові хворих на псоріаз, Колганова Н. Л., Берегова А. А., Шевчук О. М. (2012)
Бойко Д. М. - Аналіз макро- та мікроскопічних змін легень щурів з експериментальним моделюванням хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Бутикова Е. А. - Метаболические гиполипидемические эффекты сочетанного применения фозиноприла, аторвастатина и небиволола у больных артериальной гипертензией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (2012)
Велика А. Я. - Зміни показників тіобарбітурат-реакційних продуктів у крові щурів за умов cольового навантаження на фоні сулемової нефропатії (2012)
Винник Ю. А. - О состоянии углеводного обмена у больных раком желудка и пути его улучшения в ходе радикального хирургического лечения, Олексенко В. В. (2012)
Гринь В. К. - Вплив мезенхімальних стромальних клітин на ангіогенез щурів з ішемією нижніх кінцівок при різних способах введення клітинного матеріалу, Попандопуло А. Г., Оберемко А. В., Варшавер П. Л. (2012)
Джаррахова Д. А. - Характеристика иммунного гомеостаза детей, больных хроническим вирусным гепатитом В (2012)
Дудченко М. О. - Лікування хворих на цироз печінки в поєднанні з гастропатіями, Ляховський В. І., Дем`янюк Д. Г., Рябушко М. М., Дудченко М. А. (2012)
Коваленко В. М. - Особливості діагностики ревматоїдного артриту в дебюті захворювання, Рекалов Д. Г. (2012)
Коноваленко О. В. - Рівень прозапальних цитокінів у вагітних із серцево-судинною патологією, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2012)
Королюк О. Я. - Предиктори інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Крайдашенко О. В. - Метаболизм глутатиона и карбонильная модификация протеиновых молекул у больных пожилого и старческого возраста при ишемической болезни сердца: патогенетические параллели, Воробьева О. А. (2012)
Крайдашенко О. В. - Эндотелийопосредованный антиишемический эффект тивортина у больных с ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста, Шальмина М. А. (2012)
Кучеренко Д. О. - Особенности нейрогуморальных и кардиогемодинамических эффектов рамиприла у больных с фибрилляцией предсердий (2012)
Лисенко Р. Б. - Гістологічні та імуногістохімічні особливості тканин навколо складних дефектів передньої черевної стінки у хворих із рецидивними вентральними грижами, яким раніше виконувалась алопластика за методикою Sublay (2012)
Литвиненко Н. В. - Клінічні особливості гострого періоду ішемічних стовбурових інсультів в осіб з аліментарним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Маткаримова Д. С. - Изучение особенностей основных патогенетических механизмов идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у допризывников, Рахманова У. У., Халматова Н. М. (2012)
Машарипов С. М. - Антиоксидантная система гепатоцитов при экспериментальном ишемическом инсульте, Курбанова Н. Н. (2012)
Мизгіна Т. І. - Мікробіологічний моніторинг пацієнтів відділення патології новонароджених, Зюзіна Л. С., Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2012)
Михайлова Т. И. - Психофизиологический базис агрессивности и связи с акцентуациями характера (2012)
Порожан Е. А. - Адгезивный потенциал криоконсервированных фетальных нервных клеток как критерий их функциональной полноценности, Бабенко Н. Н., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2012)
Проценко Е. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелина-1 и фибронектина печени плодов и новорожденных от матерей с железодефицитной анемией (2012)
Руденко К. В. - Транскатетерна алкогольна абляція в лікуванні обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП) (2012)
Сабитходжаева С. У. - Использование антианемического препарата Глобекс для лечения больных с анемиями смешанной формы легкой степени тяжести, Холматова Н. М., Ташмухамедова Д. Г. (2012)
Сердюк В. Н. - Изучение восстановительного потенциала глутатиона в сетчатке и зрительном нерве с применением нейротропных препаратов при моделировании открытоугольной глаукомы у кроликов, Семенко В. В. (2012)
Сулейманова Л. А. - Оптимизация терапии генитального герпеса у женщин (2012)
Хіміон Л. В. - Роль медикаментозної терапії ревматоїдного артриту в прогресуванні атеросклерозу та розвитку ускладнень (2012)
Шодикулова Г. З. - Состояние функции эндотелия и протективный эффект ионов магния (mg+2) у больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани с врожденным пролапсом митрального клапана, Ташкенбаева Э. Н. (2012)
Якименко О. О. - Запальні маркери та лептин у хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі, Єфременкова Л. Н. (2012)
Бабич Є. М. - Вивчення десенсибілізуючої дії очищених антигенних фракцій збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2012)
Абдул-Оглы Л. В. - Формирование пороков развития сердца при морфологических изменениях в плаценте, Супонько Ю. В., Проскурня Н. Г., Дощенко А. М., Сидорова О. А. (2012)
Гринь В. Г. - Особенности строения слизистой оболочки илеоцекальной заслонки при интактном аппендиксе и после аппендэктомии (2012)
Жураківська О. Я. - Морфо-функціональні зміни гонадотропів аденогіпофіза в щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Криницька І. Я. - Морфологічні зміни печінки та легень у щурів з гепатопульмональним синдромом, модельованим шляхом тривалого введення тетрахлорметану (2012)
Лаврів Л. П. - Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку (2012)
Марущак М. І. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів на ранніх стадіях гострого ураження легень, Волков К. С., Ярема Н. І. (2012)
Попадинець О. Г. - Судинно-тканинні співвідношення у стінці сечового міхура на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Проніна О. М. - Регіональні особливості залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Сербін С. І., Єрошенко Г. А., Рябушко М. М. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические особенности строения клапана аорты при аортальном пороке (2012)
Поспішіль Ю. О. - Морфологічні особливості ліпідних нагромаджень при неалкогольному та алкогольному стеатогепатиті, Гаврилюк О. М. (2012)
Филенко Б. М. - Структура пухлинної патології тимусу у Харківському регіоні за період 1989-2011 роки (2012)
Агаев А. А. - Спектр мнений населения по организации амбулаторной медицинской помощи населению относительно артериальной гипертонии (2012)
Голованова І. А. - Особливості організації груп підтримки грудного вигодовування та їх правове забезпечення (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості проведення реконструктивної ринопластики ангіосомними клаптями, Соколов В. М. (2012)
Алиев З. У. - Региональные особенности распространенности зубочелюстно-лицевых аномалий у детей (2012)
Гасюк П. А. - Топографія ліній біомінералізації ретціуса в окремих ділянках коронки зуба (2012)
Зейналова Г. К. - Опыт проведения программы профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста в Азербайджане, Алиева Р. К. (2012)
Новиков В. М. - Ортопедические методы в комплексном лечении парафункции языка (клинический случай), Кобзистая Н. А. (2012)
Сухина И. С. - Особенности состояния слизистой оболочки ротовой полости и губ у пациенток с раком молочной железы на этапах адъювантной полихимиотерапии, Соколова И. И. (2012)
Ткаченко І. М. - Дослідження кореляційних звязків морфологічного та мікроелементного складу емалі зубів при фізіологічні стертості, Скорик М. (2012)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічні аспекти кіст під’язикових слинних залоз, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2012)
Чуйко А. М. - Твердотільна модель і скінченно-елементний аналіз у ділянці суглобового відростка нижньої щелепи, Погранична Х. Р. (2012)
Швець А. І. - Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м'яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом, Горбаченко О. Б., Половик О. Ю. (2012)
Якубова І. І. - Вивчення емалі зубів мишей, які утримувалися на дієті із підвищеним вмістом холестерину методом растрової електронної мікроскопії (2012)
Мельникова С. В. - Показатели крови у врачей-стоматологов до и после амбулаторного стоматологического приёма, Запорожец Т. Н. (2012)
Лагода Н. М. - Значення гістохімічних маркерів в діагностиці м’якотканинних сарком (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Регуляция метаболических процессов: регуляторные ферменты (2012)
Васильченко З. М. - Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення, Доманецький І. В. (2013)
Сирота В. С. - Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку (2013)
Череп А. В. - Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду, Комісаренко О. А. (2013)
Тищенко В. Ф. - Формування методичного підходу щодо оцінки фінансової стабільності банків України, Попов І. І. (2013)
Руднєва С. О. - Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України (2013)
Внукова Н. М. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків для захисту прав споживачів, Гончарова А. А., Галета К. А. (2013)
Вовк В. Я. - Ринок споживчого кредитування:проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період (2013)
Береславська О. І. - Депозитні операції банків України:сучасний стан та напрямки розвитку, Овсяник В. А. (2013)
Ткаченко Н. В. - Актуализация механизма взаимодействия банков и страховых компаний в современной экономике (2013)
Лернер Ю. І. - Методи управління вартістю банківского бізнесу, Луцюк А. В. (2013)
Вовченко Р. С. - Чинники і загрози фінансовій безпеці банківського сектору національної економіки (2013)
Череп О. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, Полякова А. (2013)
Біломістна І. І. - Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання, Біломістний О. М., Крамська М. С. (2013)
Golovko O. G. - Features of the financial services for diagnosis, Gluhoded G. S. (2013)
Д’яконова І. І. - Фінансова безпека як складова системи стратегічного управління підприємством (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичного підходу до формування системи мотивації персоналу підприємств машинобудування Запорізького регіону (2013)
Гірна О. Й. - Моделювання ефекту лаффера в економіці України виробничо-інституційними функціями, Свідницький Т. І. (2013)
Лапішко М. Л. - Особливості визначення ставки капіталізації для оцінки комерційної нерухомості в умовах неактивного ринку, Гохберг І. І. (2013)
Тридід О. М. - Прогнозування потреби в готівці на регіональному рівні з використанням методів економіко- математичного моделювання, Дубницький В. Ю., Федосік І. М., Столярук Д. Б. (2013)
Кобылина Ю. И. - Оценка возможности применения квантовой криптографии в сетях межбанковского обмена данными (2013)
Кузніченко В. М. - Дефіцитна модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2013)
Шульга Н. П. - Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків, Белянко Л. Л. (2013)
Невмержицька О. В. - Наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України, Кузнєцов О. Ю. (2013)
Гордєєва Д. В. - Роль платіжного балансу в забезпеченні переходу до стратегії зростання на основі внутрішнього попиту (2013)
Вознюк М. А. - Проблемні аспекти управління процесами енергозбереження на регіональному рівні (2013)
Горовий Д. А. - Розвиток ринку M&A в Україні (2013)
Кован С. Е. - Совершенствование механизмов восстановления платежеспособности в процедуре внешнего управления (2013)
Черняк О. І. - Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків, Васильченко І. І. (2013)
Другов О. О. - Інтелектуалізація як фактор забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Науменкова С. В. - Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні, Гавриш Л. Ю. (2013)
Кондрашова Г. П. - Анализ итогов реализации в Автономной Республике Крым государственной программы "Собственный дом" (2013)
Пшик Б. І. - Теоретичне обґрунтування критеріїв раціональності у формуванні фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Мищенко С. В. - Совершенствование валютного регулирования как фактор обеспечения устойчивости денежного обращения (2013)
Брыль Е. А. - Институциальные изменения в денежной системе Украины: концептуальный подход (2013)
Довгань Ж. М. - Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Ісаян А. М. - Теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств АПК (2013)
Привалова О. М. - Трансформації національних ринків страхування життя в умовах євроінтеграції, Привалова І. М. (2013)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи практика і принципи фармацевтичного страхування (2013)
Бровар О. В. - Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу банківських установ (2013)
Доронин А. В. - Формирование познавательной компетентности специалиста, Доронина М. С. (2013)
Герасенко П. В. - Развитие экономического кластерного зонирования по факторам человеческого потенциала в регионах Беларуси (2013)
Тищенко О. М. - Диференціація регіонів України за розвитком соціальної сфери та міжбюджетних відносин, Тимушева Н. Ю. (2013)
Мателешко Ю. П. - Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі Х – ХІ ст. (2012)
Зубанич Л. Л. - Участь дворянства у комітатському правосудді протягом XVI-XVIII століття (2012)
Стасів Я. В. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012)
Гайдукевич О. О. - Лісовпорядкування як основа природоохоронного господарювання УГКЦ (2012)
Бондаренко В. Г. - Генерал Я. Слащов і українські монархісти у 1921 р. (2012)
ТерещенкоЮ.В. ТерещенкоЮ.В. - Організація роботи органів НКВС по боротьбі з бандитизмом на території УРСР у 1943 – 1945 рр. (2012)
Гордійчук С. О. - Індивідуальна протидія тоталітарному режиму в Закарпатті у 1950 – 1970-х роках (2012)
Безега Т. М. - Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан (2012)
Сергієнко Т. C. - Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною (2012)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал (2012)
Рошко С. М. - Співробітництво України з МВФ в умовах світової фінансової кризи та у посткризовий період (2012)
Мандрик І. О. - Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867 – 1871) (2012)
Мандрик Є. О. - Утворення Гайдудорозької греко-католицької єпархії 1912 року (2012)
Сурнін В. Б. - Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості (2012)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людський втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Волощук С. М. - Конфронтація НАТО і Організації Варшавського договору в контексті "холодної війни” (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) (2012)
Пілаш Д. М. - Міжнародні аспекти діяльності руху за незалежність Пуерто-Ріко та його місце у зовнішній політиці Венесуели (2012)
Алмашій В. В. - Національна система освіти русинів-українців Словаччини у 80–90-х рр. ХХ ст.: порівняльний аналіз 107 (2012)
Павлишин Л. В. - Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО (2012)
Кулчар Т. Ф. - Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи (2012)
Шатров В. В. - Створення Пермського і Камчатського країв: спільне і відмінне (2012)
Корсак Р. В. - Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. (2012)
Кіш Є. Б. - Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи (2012)
Ліхтей І. М. - "Золота булла сицилійська” як дискусійне питання чеської історіографії (2012)
Міськов І. О. - Печатки та герби родини Другетів (2012)
Світлик Н. М. - Публіцистика закарпатських вчених на сторінках галицької періодики середини – другої половини ХІХ століття (2012)
Пронь Т. М. - Болісна точка в історичній пам’яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців (2012)
Міщанин В. В. - Втрачені документи Державного архіву Закарпатської області з питання радянізації Закарпаття 1946-1950 рр. (2012)
Гарагонич В. В. - Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011рр.: історіографічний аспект (2012)
Олашин М. В. - Нове дослідження в царині словакістики (2012)
Сліпецький О. С. - Загадковий Орест Сабов та його книга про угорських русинів (2012)
Ганус С. О. - Із карпатознавчої спадщини (2012)
Досталь М. Ю. - Учені Росії про Закарпаття (2012)
Відомості про авторів (2012)
Перцевой Ф. В. - Дослідження впливу рецептурного складу на в’язкість згустку сирного продукту м’якого, Обозна М. В., Поліщук Г. Є. (2010)
Погожих М. І. - Технологія жирового напівфабрикату для кондитерської та шоколадної глазурі антианемічного спрямування, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження фізико-хімічних змін наповнених гелів на основі натрію альгінату (ALgNa) та натрійкарбоксиметилцелюлози (NaKMЦ), Пивоваров Є. П., Нагорний О. Ю. (2010)
Постнова О. М. - Дослідження впливу пасти з зерна нового гібрида високоцукристої кукурудзи на властивості дріжджового тіста і хлібобулочних виробів із пшеничного борошна, Лисюк Г. М., Тимчук С. М. (2010)
Колеснікова М. Б. - Дослідження впливу компонентного складу на термічну стійкість структурованого продукту, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2010)
Янчева М. О. - Вивчення впливу харчових добавок, які мають кріопротекторну дію, на якісні показники м`ясних фаршів, Яковлева Ю. В. (2010)
Неліна К. П. - Інноваційні технології щодо впровадження у виробництво м’ясо-кісткового продукту з біологічно цінною добавкою (суха молочна сироватка) та амінокислотною добавкою (L-лізин), Гуць В. С., Титор О. Б. (2010)
Неліна К. П. - Методика визначення гранично допустимої концентрації токсичних речовин під час псування жирів у м’ясо-кістковому продукті (МКП "ПК"), Гуць В. С. (2010)
Мардар М. Р. - Зміни властивостей і структури крохмалю екструдованих зернових продуктів під час екструдування за наявності добавок, Валевська Л. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Закономірності переходу кальцію в іонний стан для ініціювання процесу гелеутворення, Мороз О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Розширення асортименту зернових продуктів здорового харчування (2010)
Кащенко В. Ф. - Бутерброды в сырной вспененной оболочке, Белозерцева Л. В. (2010)
Макарова А. Н. - Анализ питания молодежи, Симакова И. В., Шильман Л. З. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Разработка рецептур диетических кондитерских изделий с использованием микробного экзополисахарида, Бухарова Е. Н., Москалева А. Д., Ястребова Н. В. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Использование микробных экзополисахаридов в кондитерских изделиях, Карпунина Л. В., Курочка О. С., Прохоренкова О. А. (2010)
Мельнічук О. Є. - Осмотичне збезводнення як спосіб концентрування та його використання у виробництві фруктових концентрованих консервів, Бейко Л. А. (2010)
Стіборовський С. Е. - Дослідження властивостей печінкових мас за умови додавання пребіотичної суміші, Левіт І. Б., Османова Ю. В. (2010)
Сабадош Г. О. - Визначення основних фізико-хімічних показників якості молочних десертів з пінною структурою (2010)
Дятлов В. В. - Інноваційні технології за умов холодильного зберігання свіжих плодів, овочів та грибів, Медведкова І. І., Попова Н. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу вільних та зв’язаних іонів на колонієутворюючу здатність біфідобактерій, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Тропко Л. В. (2010)
Кучерук З. І. - Вивчення жирно-кислотного складу олії високоолеїнового типу з насіння соняшнику та перспективи її використання у виробництві борошняних кондитерських виробів, Федак Н. В., Діхтярь А. М., Носко З. І., Тимчук С. М. (2010)
Єфремова О. С. - Обґрунтування використання поверхнево-активних речовин у технології рослинних вершків, Горальчук А. Б., Пивоваров П. П. (2010)
Архіпова А. Д. - Технологія холодних соусів з еламіном, Колеснікова М. Б., Колісниченко Т. О. (2010)
Черевко О. І. - Виробництво фруктової пасти з використанням дикорослої актинідії, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольник Д. В. (2010)
Михайлов В. М. - Теоретичне моделювання комбінованого способу теплової обробки, Дьяков О. Г., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження ринку сучасних технічних засобів та методів митного контролю для виявлення вибухових речовин та пристроїв, Афукова Н. О., Савченко Н. В. (2010)
Потапов В. О. - Використання теплових насосів у процесі сушіння, Ковш І. С. (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання складеного циліндра, Пархоменко Л. О. (2010)
Єфремов Ю. І. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини й обладнання з використанням НВЧ нагріву і вакуумування, Михайлова С. В., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Некоз О. І. - Удосконалення методики розрахунку потужності приводу ножового вала кутера, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження впливу температури молочного згустку та тривалості гомогенізації на консистенцію молочно-білкових кремів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2010)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М. А., Червоний В. М. (2010)
Цуркан М. М. - Дослідження енергоефективності процесу сушіння (2010)
Постнов Г. М. - Дослідження ультразвукової обробки сировини для м’ясних консервів, Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Кузьмінов А. М. (2010)
Потапов В. О. - Розробка моделі процесу змін якості виноградної вичавки під час ЗТП-сушіння, Якушенко Є. М. (2010)
Терешкін О. Г. - Особливості очищення картоплі різних сортів паровим способом, Дмитревський Д. В. (2010)
Потапов В. О. - Гідродинамічна модель конвекційного руху у мастильній оболонці універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О. В. (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О., Зеленський О. І. (2010)
Білецький Е. В. - Система функцій для щілинного в’язкопластичного плину, Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Терешкін О. Г. - Розробка способу очищення баштанних культур та машини для його реалізації, Горєлков Д. В., Ільгов Д. В. (2010)
Маяк В. І. - Вплив електровібрації на повзучість і релаксацію напруги цукатної маси з дикорослого терну, Ляшенко Б. В., Смілик М. М. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив олії пшеничних зародків на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника, Максисько О. Р. (2010)
Михайлов В. М. - Аналіз методів і наукове обґрунтування методології формування асортименту борошняної продукції, Чуйко А. М., Томашевська Р. Я. (2010)
Лисюк Г. М. - Вплив насіння льону на якість бісквітного напівфабрикату, Шидакова-Каменюка О. Г., Чухрай О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Застосування методики комплексної органолептичної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Удосконалення технологічних карт у випадку малої кількості спостережень на етапі їх розробки, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Манжос Н. В. (2010)
Одарченко М. С. - Властивості листкового тіста під час заморожування, Даниленко Л. В., Бондаренко І. О. (2010)
Карбівнича Т. В. - Мікробіологічні показники напівфабрикату "Борщова заправка" в процесі виробництва та зберігання, Коваленко В. О. (2010)
Постнов Г. М. - Обґрунтування доцільності розробки начинок підвищеної біологічної цінності для борошняних кондитерських виробів та заморожених борошняних напівфабрикатів, Акмен В. О., Ушакова А. Г. (2010)
Одарченко А. М. - Дослідження впливу низьких температур на дріжджове тісто з рослинною добавкою, Одарченко Д. М., Балим В. Ю., Буток О. С. (2010)
Лебська Т. К. - Визначення біологічної цінності білка фаршевих виробів із гідробіонтів, Козлова С. Л. (2010)
Дишкантюк О. В. - Збагачення продукції ресторанного господарства біологічно активними речовинами, Парталога І. О. (2010)
Постнов Г. М. - Оцінка якості рибних консервів із додаванням олії, Ткаченко А. Є. (2010)
Назаренко Л. О. - Оцінювання конкурентоспроможності ковбасних виробів з використанням експертних методів, Назаренко В. О. (2010)
Дідух Н. А. - Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва білкових молочних продуктів функціонального та спеціального призначення, Молокопой Л. О., Назаренко Ю. В. (2010)
Баля Л. В. - Дослідження зміни якості нових консервів із квасолі під час зберігання (2010)
Касілова Л. О. - Деякі проблеми розробки показників якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Бородіна Л. В. (2010)
Хаустова Т. М. - Оптимізація співвідношення рецептурних компонентів крокетної маси на основі борошна пшеничного, Полевич В. В., Федак Н. В. (2010)
Колесник А. О. - Вивчення характеристики стану води фаршевих м’ясопродуктів, збагачених на біоорганічний кальцій, Колесник Т. Л. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження товарознавчих показників якості зефіру, який реалізується на споживчому ринку Харкова, Кошарновська М. В., Білецька Я. О. (2010)
Колтунов В. А. - Оцінка кулінарних властивостей сортів гарбузів, вирощених у Поліській зоні України, Булах М. В. (2010)
Перцевой Ф. В. - Дослідження емульгуючих властивостей білково-жирової емульсії на основі ядра насіння соняшнику, Бідюк Д.О. (2010)
Коваленко В. О. - Розробка параметрів ферментативного протеолізу колагеномісткої сировини колагеназою, Чернова Л. О., Дьяков О. Г., Москаленко О. В. (2010)
Синєкоп М. С. - Розробка системного наповнення програмного продукту для розв’язання крайових задач, Півненко А. О. (2010)
Торяник О. І. - ЯМР - дослідження вологоутримуючих властивостей добавок ксантану та гуару в безбілковому тісті для виробництва дієтичного хліба, Дьяков О. Г., Кучерук З. І., Луньова О. С. (2010)
Пестіна Г. О. - Інтеграція хімії з іншими природничими науками, Кисельова К. Д. (2010)
Гніцевич В. А. - Колоїдно-хімічні властивості модельних систем рослинної сировини, Федотова Н. А. (2010)
Мостова Л. М. - Динаміка гідролітичних процесів під час пророщування жита, Гапоненко В. О. (2010)
Бєлінська Є. В. - Фізичні і теплофізичні властивості коренеплодів редису (2010)
Мардар М. Р. - Білкові речовини нових видів хліба з цілого зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Кордзая Н. Р. (2010)
Савгіра Ю. О. - Поверхневі явища на межі двох контактуючих рідин: соняшникова олія - вода, Пілюгіна І. С. (2010)
Аксьонова О. Ф. - Дослідження вмісту флуорид-іонів у чорному та зеленому чаї різних торгових марок, Добровольська О. В., Вовченко Д. Є., Савін М. В., Городажев Д. А. (2010)
Головко М. П. - Особливості пористої будови тканин з різним волокнистим складом, Захаренко В. О., Василенко Н. М. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості поліетиленових пакетів, Іванова А. А., М’ячиков О. В. (2010)
Янчева Л. М. - Використання сучасних інтерактивних методів створення навчальних web-ресурсів, Рибін О. М., Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2010)
Кухарьонок О. К. - Інтерактивна система аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Коновалова Т. В., Руденко І. В. (2010)
Чаговець В. В. - Активізація самостійної роботи студентів, Землянко Ю. В. (2010)
Золотарьова І. О. - Методичні засади створення курсів дистанційного навчання, Кушнаренко Н. С., Сахно О. А. (2010)
Тімофєєва О. М. - Автоматизація калькуляційних карток, Сибірякова І. Г. (2010)
Кочарова Т. Р. - Проблеми застосування в освіті автоматизованих засобів тестування, Сибірякова І. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Вплив еламіну на поверхневий натяг водних розчинів, Пак А. О., Білецька Я. О. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Проніна О. М. - Золотарьова Тамара Василівна (до 100-річчя з дня народження та 75-річчя від початку наукової, педагогічної і громадської діяльності), Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптев М. М., Підмогильний Ю. В. (2012)
Лисаченко О. Д. - Структурная организация секреторных гранул предсердных кардиомиоцитов (2012)
Могильник А. І. - Сучасні методи дослідження функціонального стану ендотелію та мікроциркуляції, Шумейко О. Г. (2012)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности клинической картины и патогенетических мехaнизмов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2012)
Покотило П. Б. - Ангіоархітектоніка нирки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (огляд літератури) (2012)
Скрипник В. М. - Профілактика патологічних рубців обличчя та шиї (2012)
Чекаліна Н. І. - Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит (огляд літератури). Діагностика та лікування, Гольденберг Ю. М., Петров Є. Є., Боряк В. П., Настрога Т. В. (2012)
Новиков В. М. - Травматическая окклюзия в практике врача-стоматолога, Московец Д. В. (2012)
Шинкевич В. И. - Доказательная медицина в стоматологии, Доленко О. Б. (2012)
Іщейкіна Ю. О. - Порівняльний аналіз захворюваності та поширеності серед населення полтавської та Донецької областей на гіпертонічну хворобу (2012)
Руденко С. С. - Використання деяких продуктів бджільництва для оцінки антропогенного навантаження територій, Баглей О. В. (2012)
Торонченко О. М. - Роль екологічних факторів у розвитку алергічних захворювань органів дихання у дітей на Полтавщині (2012)
Щербань М. Г. - Оцінка ризиків здоров’ю населення шкідливих хімічних факторів (2012)
Антонова О. І. - Прооксидантно-антиоксидантна система печінки при нестачі мелатоніну (2012)
Бабинец О. М. - Коррекция экспериментального дисбиоза препаратами пробиотиков, иммобилизованных на энтеросорбентах, после их низкотемпературного хранения (2012)
Біловол А. М. - Асоціація псоріазу з синдромом резистентності до інсуліну (2012)
Бойко Д. М. - Особливості клінічного перебігу саркоїдозу (2012)
Вівчар І. С. - Цитокіновий спектр сироватки крові дітей хворих на туберкульоз легень, мешканців радіаційно забруднених територій, Лаповець Л. Є. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення деяких показників мінерального обміну в сироватці крові і тканинах аорти щурів за умов гіпервітамінозу d та коригуючих впливів з різними механізмами дії (2012)
Годлевська Т. Л. - Особливості когнітивних потенціалів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром (2012)
Друзь О. В. - Зв’язок симптомів депресії в анамнезі з актуальним афективним статусом у осіб, залежних від опіоїдів (2012)
Дудченко М. А. - Дифференциальная диагностика острого живота и псевдоабдоминального синдрома и тактика их лечения (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу екстракту з люцерни на білковий обмін в умовах гострого тетрахлорметанового ураження гепатоцитів (2012)
Калмыков А. А. - Клиническая характеристика профессионального бронхита (2012)
Ковтун М. И. - Результаты оценки структуры сопутствующей заболеваемости больных катарактой (2012)
Кочина М. Л. - Прогнозирование состояния гепатобилиарной системы у детей с реактивным артритом, Савво В. М., Яновская Е. А. (2012)
Кучеренко Д. О. - Аритмогенное ремоделирование предсердий и структурно-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом (2012)
Лисенко С. А. - Порівняльний аналіз впливу лікування на динаміку біохімічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Дроненко В. Г., Скрильов В. В. (2012)
Литвиненко Н. В. - Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Луців Н. З. - Адаптаційні реакції у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2012)
Maksudova L. M. - Degenerative changes of the anterior segment tissues depending on the phenotype of acetylation in the experiment (2012)
Обухова О. А. - Аналіз зв’язку BSMI поліморфізму гена VDR з артеріальною гіпертензією у хворих з ішемічним інсультом (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Особливості аллельного поліморфізму промотору гену enos в формуванні генетично детермінованої ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та ожиріння (2012)
Труфанов Е. А. - Клиническая характеристика больных эссенциальным тремором (2012)
Фафула Р. В. - Методологічний підхід до вивчення ензиматичного спектру лімфоцитів при патологічних станах з використанням детергента сапоніну (ультраструктурне дослідження), Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Мельник О. П., Воробець З. Д., Кулачковський О. Р. (2012)
Шкурупій Д. А. - Клінічний перебіг синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від часу його розвитку (2012)
Єрошенко Г. А. - Роль сучасних технологій та міждисциплінарної інтеграції в оптимізації викладання гістології, цитології та ембріології (2012)
Каплін М. М. - Мікробіологічні та імунологічні аспекти candida-патології кишечника у новонароджених дітей, Івахнюк Т. В. (2012)
Мироненко Л. Г. - Адгезивні властивості ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію, Перетятко О. Г., Великий І. С. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості гістотопографії та гомеостазу інтактної шкіри голови та шиї людини, Ставицький С. О., Розколупа О. О., Ахмеров В. Д. (2012)
Білаш С. М. - Реакція судин гемомікроциркуляторного русла стінки фундального відділу шлунку на гострий експериментальний гастрит, введення препарату "платекс – плацентарний" та при їх сумісній дії (2012)
Дев’яткіна Н. М. - Морфологічні зміни при травматичному ушкоджені слизової оболонки порожнини рота щурів (частина І), Ніколенко Д. Є., Дев’яткін О. Є., Чечотіна С. Ю. (2012)
Колесник В. В. - Дослідження довжини капілярних петель ворсинок судинних сплетень бічних шлуночків головного мозку людей зрілого, літнього та старечого віку (2012)
Костиленко Ю. П. - Аноприева Н. М. Морфометрические показатели долевого соотношения между объемом пупьповой камеры и толщиной дентина постоянных зубов в норме и при патологической истираемости с учетом возрастной градации по данным рентгенографии (2012)
Кошарный В. В. - Демьяненко И. А., Супонько Ю. В. Структурные изменения в конечностях крыс при повреждении бедренного и седалищного нервов, Абдул-оглы Л. В. (2012)
Лєрмонтов О. О. - Індивідуальна анатомічна мінливість додаткових надниркових артерій (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия долек IV-V червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Степанчук А. П. - Гистологическое строение эндомиокардиальных и миоэндокардиальных образований желудочков сердца в норме, Воскресенская Л. К. (2012)
Халилова Н. Г. - Морфометрические параметры лица юношей китайцев (2012)
Шарапова О. М. - Морфологічна структура вилочкової залози щурів після впливу електромагнітного випромінювання (2012)
Бекус І. Р. - Патоморфологічні зміни печінки щурів з токсичним ураженням етанолом та солями важких металів (2012)
Воробьева О. А. - Патофизиологическая ассоциация нитрозилирующего стресса и эффектов плазменных тиолов при ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп (2012)
Потіха Н. Я. - Реактивність серця до ендогенного ацетилхоліну в умовах селективної блокади кардіальних М1-холінорецепторів пірензепіном при гіпофункції щитоподібної залози у експерименті (2012)
Придруга С. М. - Динаміка вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів в печінці щурів у період пізніх проявів траватичної хвороби та корекції відхилень тіотриазоліном (2012)
Германчук С. М. - Методи ортопедичного лікування дефектів коронок зубів та їх ускладнення (2012)
Григоренко Я. М. - Методика определения опорных реакций частичных съемных протезов на клиническом примере, Григоренко А. Я., Неспрядько В. П., Тормахов Н. Н., Тихонов Д. А. (2012)
Клітинська О. В. - Епідеміологічний аналіз визначення факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань у дітей закарпаття (2012)
Лахтін Ю. В. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на характер кумуляції важких металів в альвеолярному відростку та емалі зубів у щурів (2012)
Пудяк В. Є. - Результати дослідження окремих показників перикисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит (2012)
Савчук І. Ю. - Результати експериментальних досліджень мікроструктури полімеру з додаванням порошку титану ТГ-110 різної дисперсності (2012)
Ткаченко И. М. - Исследование взаимосвязи структурных компонентов эмали при повышенной и физиологической стираемости зубов (2012)
Хе мё (He miao) - Анализ результатов антропометрического исследования диагностических моделей челюстей пациентов со скученным положением зубов (2012)
Уманський Д. О. - Порівняльний аналіз способів вилучення мікрослідів крові з різноманітних предметів-носіїв при проведенні комплексного судово-медичного дослідження (2012)
Станішевська Т. І. - Особливості регуляції латентного періоду скорочення скелетного м’яза білих щурів за межами фізіологічної концентрації вільного трийодтироніну (2012)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика влияния антагонистов эстрогеновых и андрогеновых рецепторов на временные характеристики поведения белых крыс в тесте порсолта (2012)
Кучеренко О. О. - Діференційна діагностика хламідійних і вірусних пневмоній у дітей (2012)
Kushch S. - Binary forms of logic functions representation (2014)
Івохін Є. В. - Про модифікацію алгоритму шифрування даних Меркла-Хелмана (2014)
Гайдаржи В. І. - Інтеграція універсальної мови запитів LINQ SQL з внутрішньою мовою програмування постреляційної бази даних CACHE, Сідоров Є. С. (2014)
Стеценко І. В. - Проектування інтелектуальної діалогової навчальної системи на базі онтологій, Положенцев І. С. (2014)
Гріненко О. О. - Моніторинг екосистем програмного забезпечення (2014)
Левандовський О. П. - Підвищення ефективності роботи силових трансформаторів, Петренко А. М. (2014)
Лисицына Е. С. - Оценка статистических свойств (псевдо)случайных последовательностей, образованных конкатенацией циклов регистров сдвига с обратными связями (2014)
Мусиенко М. П. - Модели диспетчеризатора заданий в распределенных компьютерных системах с ограниченным питанием удаленных модулей, Савинов В. Ю. (2014)
Петренко С. Ф. - Линейный пьезоэлектрический двигатель на основе круговой цилиндрической пластины, Филимонов С. А., Филимонова Н. В., Батраченко А. В., Лавданский А. А. (2014)
Шарапов В. М. - Влияние электрической нагрузки на работу пьезоэлектрического трансформатора, Петрищев О. Н., Лейко А. Г., Базило К. В., Салагор А. М. (2014)
Шарапов В. М. - Классификация пьезоэлектрических трансформаторов, Петрищев О. Н., Базило К. В., Сотула Ж. В., Маштапа А. И. (2014)
Трембовецкая Р. В. - Виртуальное моделирование оптических параметров градиентных элементов (2014)
Бурмістров С. В. - Паралельна декомпозиція як основний метод мінімізації булевих функцій в ортогональній формі представлення (2014)
Кожухівський А. Д. - Аналіз і дослідження задач теорії решіток та їх використання в криптології, Пригодюк О. М., Савельєва Т. В. Кожухівська О. А. (2014)
Лега Ю. Г. - Особливості управління якістю технологічних комплексів неперервного типу, Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. (2014)
Мітіхін Ю. В. - Математичне моделювання просторово-часової структури випадкових радіосигналів в іоносферних каналах зв’язку, Гурин В. О. (2014)
Осауленко І. А. - Особливості оцінювання результатів проектів в розподілених регіональних структурах (2014)
Сищик С. В. - Інформаційна безпека в діяльності підприємств середнього бізнесу, Гончарук О. В. (2014)
Жицька Н. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка плодово-овочевої продукції Черкаської області (2014)
Караваєв Т. А. - Гідрофобність покриттів з водно-дисперсійних фарб та способи її підвищення (2014)
Деткин В. Г. - Определение жизни с позиции теории комфорта и компьютерных технологий, Лега Ю. Г. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Выбор, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Планирование, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Пам’яті Дісканта Валентина Івановича (2014)
Данилюк Д. Д. - Із плеяди славних закарпатців (2013)
Зубанич Л. Л. - Дворянство Верхнього Потисся і селянське повстання Дєрдя Довжі (2013)
Ферков О. В. - Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919 – 1939 рр.), Вереш С. І. (2013)
Зайцев О. Ю. - Соціальна міфологія Дмитра Донцова (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі (2013)
Фенич В. І. - Між сакральним і профанним: формування еклезіяльної та національної ідентичності о. Севастіяна Сабола до 1945 р. (2013)
Данилець Ю. В. - Православна церква на Закарпатті в часи "сталінщини" (1946-1953 рр.), Міщанин В. В. (2013)
Гарагонич В. В. - Участь молоді суміжних областей України і країн Східної Європи в гуманітарному співробітництві у 70 – 80-х роках ХХ ст. (2013)
Скиба І. І. - Карпатський єврорегіон (1993 – 2013 рр.) (2013)
Казаков О. О. - Династична боротьба за трон угорського королівства на початку XIV століття (2013)
Майор Р. І. - Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв’язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871 – 1901 рр.) (2013)
Тутушка А. М. - Вплив російських військових наступів 1914 року у Карпатах на політику щодо національностей в північно-східних комітатах Угорського королівства (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина 2. Втрати Червоної Армії (2013)
Кіш Є. Б. - Особливості формування громадянського суспільства Угорщини у ХХ столітті (2013)
Литовченко В. В. - Стратегія міжнародного співробітництва у сфері збереження культурної спадщини ЮНЕСКО (2013)
Годлевська В. Ю. - Політика соціалістичного уряду Іспанії у сфері туризму як важливої галузі національної економіки (1982 – 1996 рр.) (2013)
Іллар К. Я. - Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини (2013)
Кулчар Т. Ф. - Карпатський єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС (2013)
Купар Д. М. - Співробітництво Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері енергетики в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Леньо П. Ю. - Оосбливості формування сучасної української ідентичності (2013)
Кичак О. Ю. - Основні риси сімейного побуту закарпатських заробітчан на початку ХХІ століття (2013)
Мателешко Ю. П. - Адміністративно-територіальні одиниці Київської Русі Х-ХІ ст.: проблеми термінології (історіографія питання) (2013)
Міговк Р. Ю. - Королівський замок "Ньолаб" у дзеркалі джерел (1262 – 1515) (2013)
Скоряк А. Г. - "Голодні бунти” 1932 р. в УСРР: через призму наукового аналізу матеріалів "Оріхівської справи” Запорізького краю (2013)
Шатров В. В. - Укрупнення регіонів РФ: огляд російської історіографії (2013)
Мазурок О. С. - З карпатознавчої спадщини, ДичкаЮ. І. (2013)
Кічера В. В. - "Заядлая проуниатская и антиобщественная пропаганда" 1979 р.: Документи (2013)
Леньо П. Ю. - Новий збірник про українців-русинів Карпато-Дунайського регіону (2013)
Ліхтей І. М. - Будні і свята закарпатських гастарбайтерів у дослідженні Оксани Кичак (2013)
Світлої пам’яті В. Д. Коваленка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андарачна М. М. - Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка"), Єгорова Ю. М. (2014)
Атрошенко Г. І. - Художньо-образна символіка "Вінка на березі юності" Миколи Вінграновського: традиції й новаторство, Окропірідзе Л. Д. (2014)
Баняс В. В. - Сон у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2014)
Гусєв В. А. - Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" (2014)
Землянська А. В. - Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся", Кольцова О. Т. (2014)
Копєйцева Л. П. - Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука "Мальви", Пилипчик В. М. (2014)
Люлька В. Н. - Мотивная организация романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2014)
Марченко Т. М. - Запорізька Січ як етнообраз у романі Ф. В. Булгаріна "Дмитрий Самозванец" (2014)
Мельник Т. М. - Фольклорна традиція в російській літературі ХХ століття (на матеріалі оповідань В. Шукшина) (2014)
Мунтян А. А. - "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией (2014)
Нестеренко К. В. - Особенности, эволюция и поэтика баллады советского периода, Каданер О. В. (2014)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" (2014)
Петренко Н. А. - Особливості художнього стилю роману П.Д. Боборикіна "Жертва вечірня" (2014)
Прасол Є. А. - Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі (2014)
Романова І. В. - Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини ХХ ст. (2014)
Скляр І. О. - Психопоетика сумарно-означальної форми зображення в романній прозі Валер’яна Підмогильного (2014)
Суховєєнко К. І. - П'єса-агітка в українській радянській драматургії (2014)
Тарарак А. В. - Отражение европейского наполеоновского мифа в русской романтической поэзии и мемуаристике (2014)
Тарарак М. Ю. - Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю (2014)
Шарова Т. М. - Образ жінки в художньому світі К. Гордієнка (2014)
Шпак И. В. - Скандинавский Noir Hero детективного романа (2014)
Алсултан М. О. - Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" (2014)
Гармаш Л. В. - Теория мотива в литературоведении (2014)
Георгієвська В. В. - Жанрові особливості п’єси Крістофера Марло "Паризька різанина" (2014)
Евдокименко Е. А. - Особенности трактовки образов взрослых в современных пьесах на "детскую тему" (о некоторых аспектах проблемы) (2014)
Казарин В. П. - Мой учитель профессор Г. П. Макогоненко: Нравственные и научные итоги общения (2014)
Карпина Е. С. - Историческое время в романе Вс. С. Соловьёва "Вольтерьянец" (2014)
Комаров С. А. - Жанровые формы фельетонистики Дон-Аминадо (2014)
Криворучко С. К. - Специфіка конфлікту у романі Шань Са 山飒 "Та, що грає в го" (2014)
Лагода А. Ю. - Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) (2014)
Нестерук В. В. - О некоторых способах игры с читателем в современных драматургических произведениях (2014)
Обыхвост М. С. - Единство человека и природы в романе Мо Яня "Страна вина" (2014)
Рыжченко О. С. - Русский ретродетектив VS hystorical mystery (сравнительно-сопоставительная характеристика русского и зарубежного исторического детектива) (2014)
Скритуцька В. С. - Відображення філософії даосизму в жіночих образах оповідань Сюй Ді-Шаня "Шлях назад", "Павук", "Чунь Тао" (2014)
Сорокина Е. Ю. - Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы (2014)
Ступницкая Н. Н. - Лейтмотивные идеи в романе А. И. Солженицына "В круге первом" и эпопее "Красное колесо" (2014)
Тарарак М. Ю. - Об основных итогах изучения поэзии И. Эренбурга (2014)
Тарарак А. В. - "Рославлев" А. С. Пушкина и европейский наполеоновский миф (2014)
Тыминская И. Н. - Пьеса Хельге Крога "Раковина" в художественной системе "новой драмы" (2014)
Черниенко Л. В. - Об одной из форм психологического анализа в русской литературе рубежа тысячелетий (2014)
Чирка Ю. О. - Роль просторово-часової організації в структурі п’єси Л. Фейхтвангера "Мир" (2014)
Шалак О. І. - Дослідження гаївок у "Быте подолян" К. Шейковського: до проблеми записування та едиції (2014)
Міговк Р. Ю. - Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату (2013)
Зубанич Л. Л. - Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді (2013)
Майор Р. І. - Національна концепція русофілів Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2013)
Гиря В. І. - Активізація проугорської іреденти на Закарпатті у 1920-х роках (2013)
Славік Ю. В. - Створення та функціонування в Угорщині концентраційних таборів Крива та Вор'юлопош (березень-липень 1939 р.) (2013)
Кузьма В. В. - Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області (50 - 90-ті роки ХХ ст.) (2013)
Чура О. В. - Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки (2013)
Сергієнко Т. С. - Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин (1991 - 2013 рр.) (2013)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво як важливий чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності (2013)
Кулчар Т. Ф. - Фінансовий вимір українсько-угорського транскордонного співробітництва у 2004 - 2013 роках (2013)
Діус Н. О. - Євроінтеграційний потенціал Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Пронь Т. М. - ALTER EGO зовнішньої політики і дипломатії президента США Томаса Вудро Вільсона (1912-1920) (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат СРСР і Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Шніцер І. О. - Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") (2013)
Віросткова А. - Структура українських національних шкіл у Словаччині післявоєнних років (2013)
Кіш Є. Б. - Вплив системних трансформацій кінця ХХ століття на зміну концепту "Центральна Європа" (2013)
Бевзюк Є. В. - Становлення словацької національної ідентичності (перша половина ХІХ ст.) (2013)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ - першої половини ХХ століть (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Формування етноніма населення Підкарпатської Русі (2013)
Кичак О. Ю. - Взаємовідносини матері з дітьми у заробітчанських сім'ях Закарпаття на початку ХХІ століття (на основі результатів польових досліджень) (2013)
Леньо П. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку європейської етнології (2013)
Ферков О. В. - Проблеми історії Марамороша (ХІІ-ХV століття) в угорській історіографії ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Мандрик І. О. - Національне питання в Угорщині середини ХІХ століття в оцінці Йожефа Етвеша (2013)
Гончар М. І. - Історико-біографічні публікації в часописі "Подольские епархиальные ведомости" (1862-1905) (2013)
Кічера В. В. - Орган Мукачівського монастиря отців Василіан "Вісті з Чернечої Гори" (1934-1935) як джерело з історії греко-католицької церкви (2013)
Данилюк Д. Д. - Возз'єднання Закарпаття з Українською РСР в оцінці вітчизняної історіографії (1945-2013), Міщанин В. В. (2013)
Мателешко Ю. П. - Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) (2013)
Олашин М. В. - Літопис розвитку археологічної науки на Закарпатті (2013)
Леньо П. Ю. - Образ "Іншого" та формування колективних ідентичностей у Європі (2013)
Хроніка життя історичного факультету Ужгородського національного університету у 2013 році (2013)
Відомості про авторів (2013)
Господарев И. А. - Условия существования, фононный спектр и колебательные характеристики ван-дер-ваальсовых кристаллов с ОЦК структурой, Клочко М. С. , Ризак В. М. , Сыркин Е. С. , Феодосьев С. Б. (2011)
Афанасьєва І. О. - Методика підготовки органічних об’єктів для досліджень методом іонно-фотонної спектрометрії, Бобков В. В., Грицина В. В., Шевченко Д. І. (2011)
Штейфан А. Я. - Коливне зображення борного ангідрида В2О3, Небола І. І. , Сідей В. І. (2011)
Дробнич О. В. - Проблема виконання стороннього коду у грідах, що побудовані на віртуальних машинах Ruby, Дробнич М. П., Різак В. М. (2011)
Водорез О. С. - Температурные зависимости теплопроводности полупроводниковых твердых растворов PbTe-Bi2Te3, Бондаренко А. С., Рогачева Е. И. (2011)
Girka O. I. - Focused ion source for the microelectronics thin films processing, Bizyukov I. O., Bizyukov O. A., Sereda K. M., Romashchenko O. V. (2011)
Окунєва Т. О. - Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками, Маслюк В. Т., Мегела І. Г., Головей В. М., Біров М. М. (2011)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6., Герзанич О. І., Сливка О. Г., Мотря С. Ф. (2011)
Барахвостов С. В. - Сверхбыстрый электрический взрыв микропроводников: Структура и оптические характеристики плазменного канала, Бочкарев М. Б., Волков Н. Б., Нагаев К. А., Тараканов В. П., Ткаченко С. И., Чингина Е. А. (2011)
Константинов В. О. - Ізохорна теплопровідність твердого C6H12, Ревякін В. П., Саган В. В. (2011)
Ізай В. Ю. - Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I, Студеняк І. П., Ворохта М., Матолін В., Куш П., Плеценік А. , Загоран М. , Роч Т., Грегуш Я. (2011)
Шаповалов I. П. - Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) – магнетику, Сайко П. О. (2011)
Тимохов Д. Ф. - Стабилизирующие покрытия люминесцирующих слоев пористого кремния (2011)
Кушнір О. С. - Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією, Гірник І. С., Шопа Р. Я., Дзюбанський В. С., Єрмаков О. С. (2011)
Васильєв М. О. - Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних середовищах, Філатова В. С., Яценко Л. Ф., Гурін П. О. (2011)
Дорошенко А. Н. - Рентгенографическое исследование твёрдых растворов висмут-сурьма, Дроздова А. А., Пинегин В. И. , Рогачева Е. И. (2011)
Блецкан Д. И. - Электронная структура низко- и высокотемпературной фаз дисульфида германия, Глухов К. Е., Кабаций В. Н., Вакульчак В. В. (2011)
Поп О. М. - Регресійні залежності "вміст гамма-активного нукліда – температурна доза" в технологіях отримання кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках, Волковецький С. П., Лібман В. А. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ, Гримало А. К., Колотий В. В., Венедиктов В. М. , Волковецький С. П., Шахов В. П. (2011)
Афанасьев С. Н. - Механизм образования ядра 8Bе в реакциях 12C(g,3a) и 16O(g,4a) (2011)
Бохінюк В. С. - Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ'), (γ, n), Парлаг О. М., Пилипченко В. А. (2011)
Шевченко О. С. - Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 87Sr в (γ,γ') реакціях, Ранюк Ю. Н., Довбня А. Н., Купленіков Е. Л. (2011)
Швецов В. Н. - Многовходовая система TOF для нейтронно -ядерных исследований по методу времени пролета нейтронов, Астахова Н. В., Гундорин Н. А., Еник Т. Л., Зейналов Ш. С., Мицина Л. В., Пикельнер Л. Б., Попов А. Б., Саламатин И. М., Саламатин К. М., Самосват Г. С., Седышев П. В., Сиротин А. П., Смирнов В. И. (2011)
Пономаренко А. - Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12, Осташко В., Латтуада М., Ді П’єтро А., Міляніч Д., Задро М., Муцумара А., Пелегріті М.-Г., Романо С., Тудіско С., Туміно А., Фігуера П. (2011)
Потокі І. C. - Моніторинг вмісту природних та техногенних радіонуклідів у місті Ужгород гамма-спектрометричним методом (2011)
Юркуц Ю. Ю. - Система стабілізації та пониження фону в гамма-спектрометричному комплексі, Поп О. М., Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Хаердинов М. Н. - Анализ возбужденных водородных фрагментов при фотодиссоциации молекул в приложении к экспериментам типа накачка-зондирование, Грум-Гржимайло А. Н., Страхова С. И. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського