Симанов А. А. - Новые методы сжатия геофизической информации при формировании баз данных (2009)
Сухина І. - Про релігійні засади культури: аксіологічна інтерпретація (2012)
Більченко Є. - Одісей без Ітаки: антропологічний портрет сучасності у світлі діалогічної культурології (2012)
Матицин О. - Проблема відображення понять "час" і "позачасове" в образотворчому мистецтві Європи (2012)
Стрехалюк А. - Піднесене у кіномистецтві: філософські рефлексії (2012)
Баранова Н. - Естетичні погляди С. Т. Кольриджа як теоретична основа англійського романтизму (2012)
Ірдинєнко К. - Постмодернізм у мистецтві: новітні тенденції (2012)
Стовпець О. - Соціально-філософський погляд на культурно-історичні типи глобалізації (2012)
Дарморіз О. - Інтертекстуальність як риса інформаційної культури (2012)
Левчук-Хмара М. - Образ і поняття закону в давньогрецькій культурній традиції (2012)
Козловський В. - Ньоютонівська фізика та її антропологічні конотації: кантівські візії (2012)
Білан Т. - Модель людини в інтеракціях літературно-філософської традиції (2012)
Бурий А. - До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму (2012)
Борканюк А. - Людина як віртуальний конструктор (2012)
Крохмаль Н. - Торгівля як форма соціального метаболізму (2012)
Поліщук О. - Колективна дія соціальної групи у процесі соціалізації особистості (2012)
Шаровська Н. - Особистісний вияв естетизму (на прикладі романтичної концепції артистизму) (2012)
Мазур Л. - "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності (2012)
Петрушкевич А. - Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури (2012)
Синиця А. - Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії (2012)
Гергун А. - Контекст і судження: справедливість поза межами традиції (2012)
Метельова Т. - Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується (2012)
Черниш М. - Проблема ідентичності в сучасному багатокультурному суспільстві: європейський досвід (2012)
Артеменко А. - Проблема ідентичності в соціально-філософських дослідженнях 2000-х років (2012)
Вишинський С. - Візії пост сучасності: постмодернізм та інтегральний традиціоналізм (2012)
Буяшенко В. - Філософсько-правовий аспект ідеї соціального піклування (2012)
Петрушкевич М. - Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття перша (2012)
Костюк Л. - Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності (2012)
Годзь Н. - Філософські підстави розгляду майбутнього та його вплив на науку (2012)
Сергієнко В. - Деякі проблеми духовних процесів у сучасній Україні (2012)
Літвінчук Л. - Просвітницькі витоки андрагогічної освіти: український контекст (2012)
Якубович М. - Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Щепанський В. (2012)
Даниленко М. - Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування (2012)
Стратонова Н. - Проблема взаємозв’язку дохристиянських вірувань у писемній культурі Київської Русі в контексті їх висвітлення в сучасній науковій літературі (2012)
Радченко О. - Суб’єкт – суб’єктність як метод морального впливу на сучасну українську молодь (2012)
Карівець І. - Діалогічна і трансцендентальна інтерсуб’єктивність (2012)
Пустовойт В. - До питання про аналіз непередбачуваних наслідків реалізації утопічних соціальних конструктів (2012)
Прудченко І. - Семантика і діалектика функціонування понять "зміст освіти" і "зміст навчання" (2012)
Киселиця С. - Епістемологічне підґрунтя віри (2012)
Добко Т. - Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження (2012)
Завійський Р. - Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії (2012)
Ривак Т. Б. - Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) (2013)
Маркін Л. Б. - Ефективність парентерального застосування прогестерону при невиношуванні вагітності у жінок з ендокринним безпліддям, Семенина Г. Б. (2013)
Заремба Н. І. - Рівні хронічної захворюваності у студентів-медиків за результатами диспансерного спостереження, Гутор Т. Г., Гупало І. В. (2013)
Поляков Є. О. - Рівень медичного забезпечення установ державної кримінально-виконавчої служби України та його вплив на стан здоров’я пенітенціарного населення, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Степаненко А. В. - Роль галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у забезпечені принципів раціональної фармакотерапії, Бліхар В. Є. (2013)
Стернюк Ю. М - Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургічного лікування, Вовк В. С., Березюк М. І. (2013)
Федущак А. Л. - До питання методології досліджень з історії лікознавства України, Юрейко О. В., Сагач Ю. А. (2013)
Роговик Н. В. - Особливості комплаєнсу в системі лікар-батьки-пацієнт в лікуванні дітей, хворих на муковісцидоз. Повідомлення І., Зіменковський А. Б., Коржинський Ю. С., Бобер Л. Й., Девіняк О. Т. (2013)
Костяна К. В. - Порівняння документації з призначення ліків у стаціонарних закладах охорони здоров’я в Україні та Великій Британії, Зіменковський А. Б. (2013)
Немченко А. С. - Прогнозування реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги хворим на грип, Сімонян Л. С. (2013)
Вінницька Р. Б. - Одержання шиконіну і його естерів з коренів та калусної культури Lithospermum officinale erythrorhizon, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Петріна Р. О., Стадницька Н. Є., Кричковська А. М., Новіков В. П. (2013)
Галькевич І. Й. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання бупропіону на двох типах колонок для твердофазної екстракції, Зіменковський Б. С., Тарнавська Я. Г. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Городнича О. Ю. - Нераціональне застосування лікових комбінацій як фактор ризику виникнення дерматологічних ускладнень фармакотерапії, Зіменковський А. Б. (2013)
Балацька Н. І. - Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D та його корекція (2013)
Гойда Н. Г. - Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні, Гуцол Л. П. (2013)
Москв’як-Лесняк Д. Є. - Прогностичні тенденції у стані захворюваності та смертності жінок України з причини раку молочної залози (С50) на період до 2025 року, Рудень В. В. (2013)
Зіменковський А. Б. - Проблема професійної термінології та систематизації в сучасних медичних технологічних стандартах, Федущак О. А., Єремеєва Т. В., Сагач Ю. А. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про сучасний стан класифікації епілептичних нападів та епілепсії (2013)
Федущак А. Л. - Історичні паралелі вищої медичної освіти України часів другої світової війни, Сагач Ю. А. (2013)
Rohovyk N. V. - Features of compliance in the "doctor – parents – patient system" in the treatment of children with cystic fibrosis. Communication II, Zimenkovsky А. B., Korzhynskyy Y. S., Bober L. Y., Lyga O. V., Devinyak О. T. (2013)
Горачук В. В. - Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей, Криштопа Б. П. (2013)
Яковлева Л. В. - Практика споживання нооотропних лікарських засобів, Рибка А. В. (2013)
Степаненко А. В. - Аналіз результатів впровадження формулярної системи в практику роботи медичних закладів Тернопільської області на прикладі лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторних умовах, Бліхар В. Є. (2013)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез та антитрипаносомна активність піразоло-тіазолідинонів, Зіменковський Б. С., Роман О. М., Філіп Грельйе, Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до журналу (2013)
Алексєєв О. М. - Визначення складності тестових завдань методом попарних порівнянь (2010)
Асанова З. Р. - Педагогічні умови виховання учнів молодшого шкільного віку засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (2010)
Бабічева М. Г. - Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови в умовах полікультурного простору (2010)
Барбашова І. А. - Забезпечення музичного сенсорного розвитку молодших учнів засобами шкільних підручників (2010)
Білоусова Л. І. - Проблеми модульного структурування навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань, Гризун Л. Е. (2010)
Біницька О. П. - Використання різних методів навчання при викладанні економічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах (2010)
Богів Е. І. - Формування професійної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей (2010)
Ващенко Л. Ф. - Можливості дидактичних ігор для корекції уваги в гіперактивних учнів, Тіміргазієва І. Р. (2010)
Величко О. Г. - Ефективність діяльності вищого навчального закладу як функція повноти нормативно-методичного забезпечення, Іващенко В. П., Ясев О. Г., Рожков О. Д. (2010)
Вовк В. П. - Особливості професійної адаптації молодих учителів до роботи в сучасній школі (2010)
Ворожбіт В. В. - Потенціал образотворчого мистецтва у духовно-моральному вихованні дітей (історико-педагогічний аспект) (2010)
Галус О. М. - Наукові підходи та закономірності педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі (2010)
Гладкова В. М. - Продуктивна Я-концепція як акмеологічна умова самовдосконалення менеджера освіти (2010)
Глушок Л. М. - Застосування інтерактивних методів при викладанні англійської мови у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2010)
Горчакова О. А. - Особливості розвитку міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів освіти (2010)
Долинський Є. В. - Форми, методи і засоби формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання, Романишина Л. М. (2010)
Дяков І. В. - Погляди С. Ф. Русової на окремі проблеми розвитку позашкільної освіти (2010)
Іщук Т. В. - Психологічні чинники формування позитивної мотивації професійного становлення студентів-першокурсників (2010)
Казакова Н. В. - Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в оздоровчих таборах (2010)
Калініна Л. М. - Стан інформаційного забезпечення управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу, Моцик Б. В. (2010)
Каліночкіна Ю. М. - Здійснення науково-методичного супроводу впровадження профільного навчання в умовах освітнього округу (2010)
Карташова Л. А. - Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін (2010)
Катеринюк Н. І. - Методика вивчення обчислювальних процесів на мові програмування Паскаль у ХГПА, Салтиков В. О. (2010)
Крищук Б. С. - Форми педагогічної та культурно-просвітницької роботи товариства "Просвіта” на Поділлі (1906-1923 рр.) (2010)
Кучерук О. Я. - Аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2010)
Мазуренок Н. І. - Формування комунікативної компетенції у студентів вищих педагогічних навчальних закладів на заняттях з німецької мови (2010)
Маріонда І. І. - Нормування оцінки фізичного навантаження курсантів вищих військових навчальних закладів (2010)
Марусинець М. М. - Професійна рефлексія як чинник самовдосконалення особистості майбутнього педагога (2010)
Махиня Т. А. - Наукові засади побудови моделі системи розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у підвищенні кваліфікації (2010)
Махінов В. М. - Вплив соціокультурного фактора на формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя (2010)
Машкіна Л. А. - Підготовка студентів до проведення пробних уроків у початковій школі (2010)
Місяць Є. Г. - Задачі з "аномальною” умовою як засіб формування логічного мислення молодших школярів, Берека В. П. (2010)
Мозолюк Т. М. - Готовність ІТ-фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності як складова професійної готовності (2010)
Мотозюк Л. М. - Інтенсифікація діяльності викладацького складу вищих навчальних закладів щодо формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2010)
Нагорний Я. В. - Використання Інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови як фактор оптимізації навчання (2010)
Найда Ю. М. - Інструментальна концертно-виконавська практика викладачів факультету мистецтв як складова науково-творчої діяльності ХГПА (історичний аспект: 2000 – 2010 рр.), Найда В. Ю. (2010)
Огородник Л. М. - Проблема організації роботи з обдарованими дітьми та вдосконалення навчального процесу у контексті модернізації освітньої парадигми (2010)
Олійник Н. А. - Теоретичні основи формування виконавських вмінь та навичок студентів у музично-сценічній діяльності (2010)
Онищенко О. І. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів у дослідженнях українських вчених (2010)
Орловська О. В. - Роль педагогічної практики у підготовці майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2010)
Пальшкова О. І. - Впровадження дидактичної моделі формування професійної культури майбутніх учителів початкової ланки на заняттях у вищій школі (2010)
Парфанович І. І. - Функціональні можливості соціальних структур з питань підтримки й організації життєдіяльності неповнолітніх дівчат (2010)
Петрук О. М. - Проблема інтегрованого підходу до процесу навчання в науковій літературі (2010)
Пісоцька Л. С. - Організація системи управління в контексті розвитку дошкільної освіти (2010)
Поляков А. О. - Юридична клінічна освіта: історичний досвід і сучасність (2010)
Пулатова Л. Й. - Мовна особистість учителя: комунікативна компетенція та мовленнєва поведінка (2010)
Пустовіт Г. П. - Категорії "Я” і моя майбутня професія” як чинник становлення особистості у позашкільному навчальному закладі (2010)
Римар Р. С. - Історія театру в Кам’янці-Подільському до 30-х рр. ХХ століття (2010)
Савіцька Г. І. - Проблема "професійного вигорання” в контексті підготовки майбутніх працівників освітніх закладів (2010)
Саєнко Н. В. - Методологічні підходи до забезпечення культурологічної підготовки майбутніх інженерів (2010)
Севастьянова О. М. - Світоглядна підготовка вчителів початкових класів: філософсько-освітня інтерпретація (2010)
Слюзко А. М. - Біоетика і науково-художня книга, Слюзко В. І. (2010)
Собко Ю. Ю. - М. М. Дарманський – реформатор освіти на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІст.) (2010)
Сусліна І. В. - Тренінгові технології як важлива складова навчання міжкультурної комунікації магістрів у педагогічних ВНЗ засобами іноземних мов, Воротняк Л. І. (2010)
Ткачук Г. О. - Теоретичні основи збагачення мовлення школярів експресивною лексикою, Дорош Г. О. (2010)
Чорненька С. І. - Основні аспекти художньо-естетичного виховання учнів на уроках музики (2010)
Шапошнікова Л. М. - Методи організації самостійної роботи студентів як шлях до самонавчання іноземних мов (2010)
Шевцова Н. П. - Розвиток системи дошкільних закладів для дітей раннього віку в Криму (2010)
Шквир О. Л. - Теоретичні аспекти ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів (2010)
Шоробура І. М. - Бойовий гопак як етнонаціональна система психофізичного вдосконалення особистості (2010)
Янкович О. І. - Ідеї технологізації освіти у педагогічній думці України (ХVІІІ – перша половина ХХ ст.) (2010)
Ярощук І. Д. - Оптимізація процесу адаптації молодого фахівця економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності (2010)
Ясак Т. М. - Комп’ютерно орієнтоване навчально-методичне забезпечення уроків української мови у 8-9 класах гімназії (2010)
Яцишин Р. М. - Прогресивні погляди на естетичне виховання у спадщині освітян України (2010)
Базылева М. Н. - Человеческий капитал и его мотивационные особенности в современной Беларуси (2014)
Богдан Н. И. - Инновации для инклюзивного развития регионов Беларуси, Вархурст С. (2014)
Гудкова А. А. - Формализация основных этапов государственного администрирования научно-технологического развития России, Турко Т. И. (2014)
Карпенко Е. М. - Оценка формирования и воспроизводства человеческих ресурсов Гомельской области, Карпенко В. М. (2014)
Корсак М. М. - Инновационная система информационного обеспечения образовательной деятельности ВУЗа, Сурдо А. П. (2014)
Левитская А. П. - Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития (2014)
Слонимский А. А. - Региональные кластеры: европейский опыт и белорусские возможности для инновационного развития, Слонимская М. А. (2014)
Шефер М. - Повышение эффективности и качества образования (2014)
Штефаница А. - Развитие информационного общества: Польша и Республика Молдова (2014)
Алексеенко Л. Ф. - Новое направление в оплате труда работников коммерческих организаций в Республике Беларусь (2014)
Зленко А. М. - Аутплейсмент – мистецтво звільнення персоналу (2014)
Камоцкая Н. И. - Повышение эффективности энергетического сектора Республики Беларусь (2014)
Карпов В. М. - Теоретичні та практичні основи прискорення залізничних перевезень, Никифорук О. І. (2014)
Кляуззе В. П. - Организация предоставления средств индивидуальной защиты (2014)
Макаренко А. П. - Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою, Меліхова Т. О., Чакалова Н. С. (2014)
Матвієнко А. Т. - Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні (2014)
Паламарчук О. М. - Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні (2014)
Романова Е. С. - Тарифные системы оплаты труда: характеристика и направления развития в условиях рыночной экономики (2014)
Федулова Л. І. - Інтеграційно-мережевий потенціал забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2014)
Худякова И. В. - Аутсорсинг в транспортно-логистической сфере Республики Беларусь (2014)
Бабець І. Г. - Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки, Сергієнко С. В. (2014)
Біла С. О. - "Зелена" економіка: стратегічнйи пріоритет реформ на регіональному рівні (2014)
Волосович С. В. - Об’єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин (2014)
Дерев’янко С. І. - Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Егоров А. В. - Механизм воспроизводства финансовых кризисов в экономике Беларуси (2014)
Кристиневич С. А. - Институциональные изменения в переходной экономике: модели и механизмы (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Студінський В. А. - Український цивілізаційний простір: історико-економічний вимір (2014)
Ущаповский К. В. - Методология создания и функционирования рынка электроэнергии Украины, Минкович А. В., Костин Ю. Д. (2014)
Балашевич М. И. - Влияние присоединения стран СНГ к ВТО на международную торговлю услугами, Куделевич Д. А. (2014)
Балджи М. Д. - Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв’язків України (2014)
Костик Е. П. - Глобальные и региональные тенденции мировых потоков прямых иностранных инвестиций (2014)
Курадовец А. И. - Внешнеэкономические факторы модернизации экономики Республики Беларусь (2014)
Селицкая Е. Н. - Проблемы и пути повышения экспортного потенциала лесопромышленного комплекса Республики Беларусь (2014)
Тетеринец Т. А. - Модернизация системы прогнозирования и планирования социально-экономического развития в Республике Бералусь в условиях евроинтеграции, Чиж Д. А. (2014)
Боголиб Т. М. - Инструменты реализации бюджетной политики на местном уровне (2014)
Воронкова О. М. - Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України (2014)
Гордей О. Д. - Основні аспекти системного підходу в процесі фінансування соціальної сфери (2014)
Козарезенко Л. В. - Фонд цільового капіталу як альтернатива бюджетного фінансування розвитку людського потенціалу (2014)
Леваєва Л. Ю. - Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ (2014)
Микитюк І. С. - Бюджетне планування як елемент управління бюджетом (2014)
Назарова С. Ф. - Налогообложение встранах-членах Таможенного союза (2014)
Дідух Я. П. - Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля, Вашеняк Ю. А. (2013)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2013)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: роди Phlomis L., Salvia L., Satureja L., Ziziphora L. (Lamiaceae) (2013)
Двірна Т. С. - Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2013)
Краснова А. М. - Еволюція підроду Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova гідрофільного роду Typha L. (2013)
Арапетьян Е. Р. - Зберігання насіння ендемічних видів флори Криму Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) та Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) у рідкому азоті (–196° С) (2013)
Щербакова О. Ф. - Поліваріантність елементарних модулів у структурі річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. (Ranunculaceae), Новосад К. В. (2013)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Словечансько-Овруцького кряжа в XIII ст. н. е., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г., Корнієнко О. М. (2013)
Ольшанський І. Г. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид флори України, Орлов О. О. (2013)
Звягінцева К. О. - Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова (2013)
Дудка І. О. - Перша в Україні знахідка Peronospora verbenae на Verbena officinalis, Гайова В. П., Коритнянська В. Г. (2013)
Майорова О. Ю. - Сучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат, Грицак Л. Р., Терехова Г. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Дробик Н. М. (2013)
Мельник В. І. - Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині, Логвиненко І. П. (2013)
Безсмертна О. О. - Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae), Гелюта В. П. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Автентичні матеріали деяких видів роду Hieracium L. (Asteraceae) Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) (2013)
Вірченко В. М. - Колекція мохоподібних В.В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Шевера М. В. (2013)
Коршиков І. І. - Зміни кількісно-розмірних характеристик ядерець та ядер у клітинах насіння Pinus pallasiana D. Don (заповідні й антропогенно змінені території степової зони України), Лаптєва О. В., Ткачова Ю. О. (2013)
Кузьмина Т. М. - Формування і розвиток насінного зачатка та жіночого гаметофіту в Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales) (2013)
Лукаш О. В. - Тетяна Леонідівна Андрієнко (до 75-річчя вченої), Онищенко В. А., Карпенко Ю. О., Коломійчук В. П. (2013)
Рудик Г. О. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Эхинацея в Украине", Гайдаржи М. М., Меньшова В. І. (2013)
Міркін Б. М. - Синтаксономія лісів Деснянсько-Старогутського парку. Рецензія: Панченко С.М. Лісова рослинність Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський": монографія, Наумова Л. Г. (2013)
Балашов Л. С. - Рослинність боліт. Рецензія: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони, Козак М. І. (2013)
Міркін Б. М. - Є.М. Брадіс: учений, учитель, людина. Рецензія: Андрієнко Т.Л. Модестівна. Розповідь про вчителя (2013)
Бурда Р. І. - Інвазії чужорідних видів у Голарктиці. Міжнародний симпозіум "Борок-IV" (22–28 вересня 2013, селище Борок, Ярославська обл. Росія) (2013)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум "Нова ера в прикладній ліхенології" (23 серпня 2013 р., м. Почеон, Республіка Корея), Дівакар П., Хо Д.-С. (2013)
Кошкіна І. М. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (18–22 червня 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим, Україна), Литвинюк Н. А., Ольшанський І. Г., Зав’ялова Л. В. (2013)
Гончаренко І. В. - Autospecies – програма для комп’ютерного набору латинських назв видів рослин, Сенчило О. О. (2013)
Абрашкевичус Г. - Влияние исторической памяти на улучшение взаимопонимания (на примере паралелей в судьбах народов Крыма и Литвы) (2013)
Козак О. - Русинское движение в современной Украине (2013)
Jakimowicz M. - Kryzys tozsamosci na przykładzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z Galicji Wschodniej na Dolny Sląsk (2013)
Онопко О. - Державна політика міфотворчості як чинник політичної ідентифікації індивіда (2013)
Молдавська Т. - Радянська ідентичність та її вплив на формування сучасних суспільних стереотипів людей похилого віку (за матеріалами усно історичних джерел Півдня України) (2013)
Гайворонюк Н. - Українська ідентичність під кутом зору національної безпеки (2013)
Kuzminska K. - Kształtowanie tozsamosci narodowej poprzez język w aspekcie społecznym i lingwistycznym (2013)
Moskwa D. - W poszukiwaniu tozsamosci narodowej – "russku” czy "rossijskij narod”? (2013)
Зуриет Ж. - Государственная стратегия формирования гражданской идентичности России (2013)
Plinska W. - Rzeczy, miejsca, idée – transgraniczny ruch ludzi i przedmiotow na Południowym Podlasiu na przełomie lat 80. i 90. XX w. jako generator więzi (2013)
Біловус Л. - Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) (2013)
Zabratanska K. - Pojęcie rownosci w kontekscie społecznej partycypacji kobiet w Polsce (2013)
Ущаповська К. - Моральна деградація сучасної молоді (2013)
Хір А. - Національно-етнічний вплив на формування театрально-видовищних будівель і споруд Закарпаття (2013)
Дем’янова Н. - Пошук етнокультурної ідентичності в творчості українських художників (2013)
Годзь Н. - Питання стереотипів "Свій" - "Чужий" та група стереотипів "ворог" - "друг" у народних українських казках у призмі розгляду питання ідентичності та футурології (2013)
Коломийчук О. - Етнічна ідентичність бойків крізь призму календарної звичаєво-обрядової практики: міфологічний аспект (2013)
Комінярська І. - Україноцентричні пошуки національної ідентичності в трилогії Уласа Самчука "OST" (2013)
Сафіюк О. - Національна ідентичність художнього світу Дж. Джойса та В. Підмогильного (2013)
Budzynski R. - Miasto wielokrotnie kolonizowane – Tallin w reportazach estonskich Jozefa Mackiewicza (2013)
Пасічник О. - Топос Кременця в епістолярній спадщині Юліуша Словацького (2013)
Bielska K. - Tworczosc Sary Kane jako przykład konfliktu tozsamosci we wspołczesnym teatrze (2013)
Сінкевич О. - Особливості формування драматичного мистецтва та архітектури театрів Волині (2013)
Марченко І. - Проблеми культурної ідентичності у ХІХ ст. (на прикладі відновлювальних робіт у київській Кирилівській церкві) (2013)
Orlik A. - Kształtowanie się tozsamosc narodowej w Europie Spodkowo-Wschodniej (2013)
Коновалова В. - Проблеми ідентичності "сконструйованої людини" (2013)
Слободян В. - Особливості комунікації в Інтернеті (2013)
Шевчук О. - Культура і топографія: територія як чинник формування культурної ідентичності (2013)
Мельник Ю. - Подільське духівництво та його вплив на релігійне життя українських сімей у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Bilska K. - Tozsamosc narodowa w polityce lturalnej Unii Europejskiej (2013)
Dziekanski P. - The regional identity of the inhabitants of Swietokrzyskie in conditions of globalization (2013)
Єкатеринчук А. - До питання про перспективи формування української нації як політичної або етнокультурної спільноти (2013)
Тур М. - Культурна ідентичність у вирі суперечливих процесів глобалізації світу (2013)
Павлов Ю. - Постмодерністські версії "деідентифікації" сучасної людини (2013)
Самчук Р. - Плюралізація чи анігіляція ідентичності в невизначених координатах сучасності (2013)
Глушко Т. - Криза ідентичності як біфуркативний вектор суспільного розвитку: соціально-економічний аспект (2013)
Кириченко М. - Парадокс розототожнення і деідентифікація "ніщо" (2013)
Ганаба С. - Образ людини епохи "плинної модерності" (2013)
Потапенко Л. - Стереотип як засіб репрезентації "Іншого": компаративний аспект (2013)
Шевчук Д. - До проблеми ідентифікації "друга" у сфері політики (2013)
Бєлікова С. - "Fast food" у контексті крос культурної комунікації (2013)
Скринька Н. - Культурна ідентичність у контексті самовизначення (2013)
Кучера І. - Етнічна ідентичність як соціокультурний феномен (2013)
Бондаревич І. - Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення (2013)
Куда П. - Ідентичність як співвідношення індивідуальної та суспільної самосвідомості (2013)
Тіменик З. - Ідентифікаційні процеси сприйняття Бога в українській філософії релігії (зі спадщини С. Гогоцького, О. Козлова, П. Ліницького, митрополита Іларіона (Огієнка)) (2013)
Олійников В. - Початок відділення Західної церкви від Східної (1054) (2013)
Клімук І. - Формування релігійної ідентичності у підлітковому віці (2013)
Месхидзе Д. - Традиционные виды спорта и этническая идентичность басков (2013)
Акименко О. - Проблеми конструювання національної ідентичності в просторі сучасної медіа-культури України (2013)
Дудченко В. - Визначальна роль духовності в соціокультурній ідентичності українського суспільства (2013)
Гарбарук А. - Етнічна ідентичність волинських поляків в умовах полі культурності українського суспільства (2013)
Гаврош О. - Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття (2013)
Джафарова С. - Іван Франко та українська культура ХІХ століття (2013)
Колос Д. - Українські ігрові фільми 1990-х: у пошуках свободи (2013)
Смирнова Т. - Філіп Плятер – духовний спадкоємець та продовжувач справи Тадеуша Чацького (2013)
Сипко Б. - "Свої" чи "чужі": соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995-2007 рр.) (2013)
Кольвах А. - Політична ідентичність і графіті (2013)
Саакян О. - Вплив політичної ідентичності на електоральний вибір 2004 і 2010 років: електоральний розкол України (2013)
Стельмах В. - Політична ідентичність і політична соціалізація (2013)
Семенова Д. - Національне у структурі ідентичності в українських пригодницьких романах середини ХХ ст. (2013)
Шеломанова-Булавка Ю. - Волинський дерев’яний храм у контексті ідентичності та культурної традиції (2013)
Латишева Л. - Традиційне житло і будівельна обрядовість болгар Бессарабії (Одещина), Латишева Г. (2013)
Дацій Н. В. - Принципи дії соціальної держави щодо підтримання соціального статусу і життєвих потреб населення території (2013)
Кротінов В. О. - Сутність та особливості контролю суду ЄС у системі європейського управління (2013)
Половцев О. В. - Формалізація прийняття рішень у державному управлінні: формування підходів до моделювання та прогнозування процесів (2013)
Решетніченко А. В. - Кластеризація публічного адміністрування процесів стратегічного розвитку, Кірєєва О. Б. (2013)
Дацій О. І. - Механізм розподілу та перерозподілу доходів суб’єктів фінансових відносин країни (2013)
Казюк Я. М. - Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні (2013)
Мареніченко В. В. - Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу (2013)
Сиченко В. В. - Перспективи та можливості ефективного функціонування системи державної соціальної політики України (2013)
Сиченко О. О. - Соціальний діалог та інформатизація суспільства в державній політиці України (2013)
Ченцов В. В. - Атрибутивні параметри розвитку митної системи (2013)
Юрченко Є. О. - Функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Гаман С. М. - Особливості конфліктів в митних органах України (2013)
Сорока Л. С. - Особливості науково-методичного забезпечення розвитку людського потенціалу митних органів: світовий досвід і вітчизняні реалії, Івашов М. Ф., Івашова Л. М., Ужва Л. О. (2013)
Шпекторенко І. В. - Профілювання посадових компетенцій з поетапним використанням процесного, функціонального та компетентнісного підходів (2013)
Васильєва Н. В. - Концептуальні підходи до підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади з надання адміністративних послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Теоретичні засади державного управління еколого-економічними системами на регіональному рівні (2013)
Сілюкова С. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України (2013)
Чикаренко І. А. - Кластерна модель інноваційного розвитку території: сучасний стан, проблеми та кращі практики (2013)
Вітрух І. П. - Удосконалення методів управління розвитком державної енергетичної політики та запровадження енергоощадних заходів з урахуванням чинника ризику в машинобудуванні, Лакомська Н. І. (2013)
Найдюк С. В. - Забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади на прикладі Міністерства доходів і зборів України (2013)
Гагаріна С. Г. - Механізми управлінського впливу держави на розвиток інтелектуального потенціалу креативного суспільства (2013)
Куренна Т. О. - Теоретичні аспекти державного фінансового контролю в аграрному секторі економіки України (2013)
Нікішина М. В. - Основні напрямки формування державної політики щодо інтеграції іммігрантів (2013)
Корнієвський С. В. - Нормативно-правове забезпечення економічної політики як чинник її ефективної реалізації (2013)
Парубчак І. О. - Основні аспекти сучасних суспільно-політичних та управлінських відносин у системі міжнародного співробітництва (2013)
Аджалімова Е. Р. - Використання аналітично-синтетичного методу в корекції порушень читання розумово-відсталих учнів молодших класів (2011)
Аніщенко І. М. - Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Іноземна мова” за умов кредитно-модульної системи навчання, Федорова О. В. (2011)
Бабічева М. Г. - Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов (2011)
Баля С. А. - Моніторинг навчальних досягнень учнів як об’єкт стандартизації якості освіти (2011)
Берека В. Є. - Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів (2011)
Берека В. П. - Логічні аспекти мовної комунікації на уроках математики, Місяць Є. Г. (2011)
Бідюк Н. М. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Біницька О. П. - Економічна підготовка майбутніх вихователів: на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011)
Бродовська А. М - Формування природничої компетентності старшого дошкільника в процесі використання особистісно орієнтованого підходу (2011)
Вовк В. П. - Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій, Михайлишин Р. І. (2011)
Ворожбіт В. В. - Духовно-моральне виховання в українських гімназіях у середині ХІХ століття (2011)
Галус О. М. - До проблем педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів в умовах реформування вищої школи (2011)
Гладкова В. М. - Загальнометодологічні підходи акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера освітнього закладу (2011)
Гладуш В. А. - Роль громадсько-педагогічних організацій у становленні післядипломної освіти учителів спеціальної школи на початку ХХ ст (2011)
Глушок Л. М. - Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості (2011)
Голова Н. І. - Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування (2011)
Гребень О. В. - Проблеми шкільної освіти в місті Проскурові напередодні Великої Вітчизняної війни (1940–1941 н. р.) (2011)
Грязнов І. О. - Система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України, Усачик Н. М. (2011)
Гуменюк В. В. - Сучасні форми організації навчання керівників ЗНЗ у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Дарманська І. М. - Компетентність і компетенції управлінських кадрів сфери освіти: поняття та сутнісна характеристика (2011)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Взаємодія традиційних і новітніх підходів до вивчення пунктуації у 8 класі (2011)
Дубина Л. Г. - Педагогічні конфлікти та способи їх розв’язання, Вашеняк І. Б. (2011)
Дубовий К. В. - Психологічні особливості реалізації індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача іноземних мов (2011)
Дудчак Г. І. - Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти: сутність, структура (2011)
Дяченко М. Д. - Формування засад професіоналізму в процесі навчання майбутніх журналістів (2011)
Закордонець Г. В. - Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови (2011)
Зданевич Л. В. - Деякі аспекти студентської дезадаптації в процесі навчання (2011)
Зосименко О. В. - Особливості структурної організації проектної діяльності студентів (2011)
Ігнатьєва А. І. - Соціальна спрямованість національної освітньої системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2011)
Ілініцька Н. С. - Культурно-мистецькі традиції Поділля як формотворчий музичний чинник (2011)
Казакова Н. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів денного перебування (2011)
Каленик І. В. - Актуальні проблеми формування концертмейстерських якостей при опануванні курсу "Концертмейстерський клас” у студентів музично-педагогічних факультетів (2011)
Кашперський В. П. - Модель управління якістю професійної підготовки студента у вищому мистецькому навчальному закладі (2011)
Кащук А. О. - Теоретичні засади розробки механізмів управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів (2011)
Коваль О. Є. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи (2011)
Ковальська О. П. - Правова освіта як важлива складова навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект (2011)
Кожевніков В. М. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил США, Великої Британії, Німеччини (2011)
Кожедуб Л. Г. - Контроль у навчанні читання оригінальних художніх текстів на старшому етапі мовних вищих навчальних закладів (2011)
Колеснікова С. М. - Інтеграція як дидактичний засіб оновлення змісту освіти в початкових класах (2011)
Костін Я. А. - Педагогічна миследіяльність як основна складова навчання іноземної мови студентів ВНЗ (2011)
Котлярчук Г. Й. - Взаємозв’язок естетичного і екологічного виховання як необхідна складова всебічного розвитку особистості (2011)
Криськів М. Й. - Культура мовлення як умова успішного спілкування (2011)
Крищук Б. С. - Внесок товариства "Просвіта” у становлення системи дошкільного виховання на Поділлі (1918–1920 рр.) (2011)
Кудирко В. І. - Картографічні поняття про умовність карт в шкільному курсі загальної географії (2011)
Кулик О. Є. - Сприятливе соціально-психологічне середовище як умова творчої самореалізації майбутніх інженерів (2011)
Кучерук О. Я. - Самостійна робота студентів як фактор ефективної підготовки фахівців з прикладної математики (2011)
Мацько В. П. - Інтертекстуальне прочитання філологічних праць Василя Зборовця (2011)
Машкіна Л. А. - Концептуальні засади вальдорфської педагогіки (2011)
Метенько В. Ф. - Розвиток творчих здібностей школярів на уроках музики через виконання творчих завдань (2011)
Михаськова М. А. - Методологічні засади аналізу професійної діяльності педагога-музиканта на сучасному етапі (2011)
Міщинська І. В. - Професійна гуманітарна освіта в контексті загальноосвітніх тенденцій в сучасному освітньому просторі (2011)
Моцна Т. А. - Використання творів письменників української діаспори на уроках літератури і у позакласній роботі зі школярами (2011)
Набока О. Г. - Психологічні аспекти організації навчально-професійної діяльності студентів (2011)
Назаренко Г. І. - Гуманістично-орієнтовані технології навчання дорослих педагогів (2011)
Наумчук І. А. - Проблеми розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Общанський В. Л. - До проблеми концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музики (2011)
Овод Ю. В. - Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі дистанційної освіти (2011)
Огородник Л. М. - Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці (2011)
Осадча К. П. - Аналіз понять "компетенція” та "компетентність” у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2011)
Осадчий В. В. - Теорія і практика організації мобільної технології навчання у педагогічному університеті (2011)
Петльована Л. Л. - Інноваційна діяльність викладача іноземної мови як одна з педагогічних умов професійної адаптації майбутніх економістів (2011)
Петровський С. С. - Проектна діяльність в історії педагогічної теорії та практики (2011)
Продан І. В. - Розробка системи формування професійної культури майбутніх дизайнерів одягу засобами самостійної роботи у ВНЗ (2011)
Романишин А. М. - Технологія формування виховної компетентності у майбутніх офіцерів у ВВНЗ (2011)
Саєнко Н. В. - Структурні компоненти змісту культурологічної підготовки студентів технічних ВНЗ (2011)
Сас О. О. - Вплив різних факторів на процес формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку (2011)
Семенцова Ю. М. - Роль класичних мов в освітньому процесі Європи та України (XV – кінець ХІХ століття) (2011)
Сєргєєва О. В. - Формування етики професійної діяльності у навчальних програмах перекладацької практики майбутніх перекладачів у Великій Британії (2011)
Синчишина О. А. - Проблема дидактичної культури викладача навчального закладу в психолого-педагогічних дослідженнях (2011)
Сисоєва С. О. - Дослідження проблем неперервної професійної освіти: генезис понять, Соколова І. В. (2011)
Сіткар С. В. - Конструктивна інтерференція діагностичних умінь у підготовці інженера-педагога у галузі автотранспорту (2011)
Скальська О. В. - Модель іншомовної діяльності учнів з використанням роздавальних додаткових навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі (2011)
Скрипник С. В. - Менеджмент ефективності інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Слюзко А. М. - Науковий дискурс навколо генетично модифікованих організмів (2011)
Стадник В. В. - Шляхи підвищення ефективності військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України (2011)
Суховірський О. В. - Аналіз науково-дослідницьких робіт комп’ютерної тематики учнів-членів Малої академії наук України у Хмельницькій області (2011)
Тарасова О. В. - Роль активних методів в інтенсифікації навчального процесу при підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин (2011)
Ткачук Г. О. - Удосконалення культури мовлення у процесі роботи над конструкціями з прийменником по, Дорош Г. О. (2011)
Товчигречка Л. В. - Особливості двомовної освіти в Україні (2011)
Третько В. В. - Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин (2011)
Федорчук О. С. - Особливості інформатичної підготовки майбутніх правознавців у вищому навчальному закладі в умовах інформатизації суспільства та освіти (2011)
Федух І. С. - Роль взаємодії "викладач-студент” у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій студентів сучасного ВНЗ (2011)
Харахады С. И. - Обучение первоклассников произношению специфических звуков крымскотатарского языка на уроках обучения грамоте (2011)
Шквир О. Л. - Досвід ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів (2011)
Шоробура І. М. - Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи, Ворник М. М. (2011)
Шубіна В. Б. - Роль фортепіанного ансамблю у формуванні професійних музичних умінь та навичок майбутніх вчителів музики (2011)
Juszczak K. - Edukacja do życia w starości wyzwaniem współczesnych społeczeństw (2011)
Яківчук Г. В. - Фольклорно-пошукова діяльність майбутнього вчителя музики (2011)
Андрущишина Т. - Статеве виховання дітей з обмеженими можливостями. Християнський погляд (2011)
Осадчий В. П. - Особливості впливу географічного середовища на формування та типологію видових ознак народних ремесел (2011)
Феуєрман В. В. - Моральне та естетичне виховання підлітків у сучасному суспільстві (2011)
Strona pzrednia (2013)
Spis treści (2013)
Anszczak M. - Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej (2013)
Bondarenko V. V. - Project-oriented management of industrial production of fire and rescue equipment by means of geometric modelling, RAK Yu. P. (2013)
Jabłońska K. - Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych, Sobieraj A. (2013)
Ковалышин В. В. - Подход к математическому моделированию развития и тушения пожаров, возникающих в каналах различными средствами (2013)
Харин В. В. - Проблемные аспекты профессиональной адаптации молодых специалистов ФПС ГПС МЧС России, Шишков М. В., Лазарева Э. В., Шавырина Т. А., Удавцова Е. Ю. (2013)
Баланюк В. М. - Флегматизация газоаэрозольной смесью горючих систем, Журбинский Д. А. (2013)
Stacey R. - EUFOFINET: European Collaboration to Improve Preparation and Response to Wildfires and Response to Wildfires and Forest Fires in Europe, Piwnicki J., Szczygieł R. (2013)
Chmiel M. - Klasyfikacja, oznaczanie i podział pojazdów pożarniczych, Markowski T., Kowalczyk A. (2013)
Gałaj J. - Przegląd hybrydowych modeli pożaru, Oleksy M. (2013)
Roguski J. - Symulator szkolenia kierowców wozów bojowych PSP z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualnej VBS2, Wantoch-Rekowski R., Krakowski K., Leśniewski Z., Strojewski I., Kowalski A., Stopniak M. (2013)
Кузык А. Д. - Математическое моделирование распространения лесного пожара с учетом ветра и рельефа, Карабын О. А. (2013)
Porowski R. - Budynek do ćwiczeń pożarowych dla ratowników KSRG: Analiza wymagań i przykładowe rozwiązania, Małozięć D., Kielin J., Majka A., Lesiak P. (2013)
Порошин А. А. - Пожарная охрана промышленных предприятий, Матюшин Ю. А., Бобринев Е. В., Кондашов А. А., Маштаков В. А., Харин В. В., Дежкин В. О. (2013)
Jopek T. - Analiza zdarzenia – studium przypadku: "Pożar hali produkcyjnej w zakładzie przetwórstwa mięsnego eksport import JBB w Łysych" (2013)
Recenzenci 2013 (2013)
Wytyczne dla autorów (2013)
Nagrody (2013)
Najważniejsze wydarzenia (2013)
Немчінов О. М. - Реформи локального рівня адміністративно-територіального устрою країн Центрально-Східної Європи у 1945–1990 рр. (2013)
Суміна Ю. М. - Ретроспективний аналіз взаємодії влади та громадянського суспільства (2013)
Басій Р. В. - Структура системи державного управління медичною освітою в Україні (2013)
Брус Т. М. - Удосконалення процедури надання адміністративних послуг в органі публічного управління, Даньшина Ю. В. (2013)
Дурман М. О. - Один із принципів формування державної регуляторної політики (2013)
Івашова Л. М. - Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення, Івашов М. Ф. (2013)
Клиновий Д. В. - Упровадження підходів проектного менеджменту в процесі модернізації системи державного управління природними ресурсами в Україні, Мороз В. В. (2013)
Клюєв М. М. - Роль і місце конституційного контролю в системі державних інститутів (2013)
Ковальська Н. М. - Сучасний контекст феномена сфери соціально-побутових послуг у напрямі розвитку державної соціальної політики (2013)
Проніна О. В. - Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами (2013)
Сиченко О. О. - Системний підхід щодо розвитку соціального діалогу органів державної влади та бізнесу (2013)
Сиченко В. В. - Цільове програмування як метод управлінської діяльності органів державної влади, Тухтарова Т. К. (2013)
Фесак С. А. - Особливості державного регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні (2013)
Філіппова В. Д. - Комплексний підхід до формування ефективної державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Халецька А. А. - Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення, Березовський Д. О. (2013)
Чечель О. М. - Принципи та механізм державного регулювання економіки (2013)
Письменна І. І. - Дотримання морально-етичних засад у процесі реалізації принципу наступності в системі державної служби (2013)
Терентьєв О. М. - Професійний простір державної служби України: нормативно-правові основи (2013)
Гаман М. В. - Механізм формування фінансових ресурсів регіону (2013)
Драган І. В. - Структура інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування (2013)
Карташов Є. Г. - Концептуальні напрями формування моделі державного управління збалансованим соціоекологоекономічним розвитком територій (2013)
Ольшанський О. В. - Консолідація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад на засадах децентралізації владних повноважень (2013)
Трещов М. М. - Комплексний методологічний підхід до визначення ресурсного забезпечення місцевих бюджетів (2013)
Бакуменко Л. С. - Нові методи контролю за переміщенням товарів – шлях до посилення митної безпеки України, Воронцова Г. В. (2013)
Ковальов В. Г. - Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави, Гармаш Є. В. (2013)
Комаров О. В. - Світова та європейська практика з реалізації механізмів управління кордонами та адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної безпеки (2013)
Белец Ж. А. - Програмно-цільове бюджетування як контрольний механізм у системі державного фінансового контролю (2013)
Дурман О. Л. - Застосування системного підходу до аналізу інформаційної системи управління вищим навчальним закладом (2013)
Кривогубова О. Є. - Загальний огляд проблеми державного регулювання генетично модифікованих організмів (2013)
Коваленко Т. Ю. - Соціальні стандарти у сфері санаторно-курортного забезпечення: аналіз міжнародних конвенцій (2013)
Сорочинська О. Л. - До історії побудови першого вітчизняного тепловоза (2009)
Роговий В. М. - Підтримка українською еміграцією національної політехніки на чужині (2009)
Черниш І. М. - Організація навчального процесу у Харківському хіміко-технологічному інституті імені C.М. Кірова у повоєнні роки (1945–1949 рр) (2009)
Ларін А. О. - Развитие теории колебаний механических систем в кораблестроении (2009)
Ферчук А. М. - Започаткування в Україні державної системи правової охорони промислової власності 1918 р. (2009)
Таргоня Н. С. - Історія машиновипробувань у творчій спадщині академіка Леоніда Погорілого (2009)
Філіпович Є. О. - Роль і місце Російського технічного товариства та сільсько-господар-ського наукового комітету України в історії Національного університету водного господарства та природокористування, Філіпович Ю. Ю. (2009)
Федоренко І. В. - Питання щодо умов створення в Україні науково-технічних шкіл у середині ХХ століття (2009)
Татарчук В. В. - Інженер–авіаконструктор Володимир Петрович Григор’єв: віхи біографії (2009)
Школьна О. В. - Борис Лисін — засновник промислово-мистецького силікатознавства (2009)
Шингельский М. Я. - Передумови і історія створення кінного трамваю у Львові (2009)
Бліхар В. Є. - Аналіз проблем стану здоров’я населення, пов’язаних із хворобами системи кровообігу, в Тернопільській області (2014)
Ковальчук О. Л. - Синдром загального венозного повнокров’я в абдомінальній хірургії як прояв коморбідності, Герасимюк Н. І. (2014)
Ступницька Г. Я. - Фібринолітична активність плазми крові у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ожирінням, Федів О. І. (2014)
Гребеник М. В. - Оцінка індексу коморбідності у хворих на гострий інфаркт міокарда, Люта О. Т., Микуляк В. Р. (2014)
Ковальчук О. Л. - Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією, Мисак А. І., Твердохліб В. В., Нестерук О. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Ретроспективний аналіз результатів стаціонарного лікування хворих із хронічними дифузними захворюваннями печінки в тернопільській області, Романюк Т. В. (2014)
Дирик В. Т. - Вплив виробничого середовища на стан тканин ротової порожнини (2014)
Скрипник І. М. - Порівняльна оцінка ефективності та безпечності раннього та довготривалого лікування середніми терапевтичними дозами розувастатину та аторвастатину у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дубровінська Т. В. (2014)
Кузик Ю. І. - Ішемічний інсульт екстракраніального ґенезу: огляд літератури та аналіз випадку, Гудима Т. М. (2014)
Сорокман Т. В. - Найбільш значимі чинники розвитку виразкової хвороби у дітей, Сокольник С. В., Андрійчук Д. Р., Макарова О. В. (2014)
Кріпка О. І. - Поєднання гіперурикемії з артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності, Боднар Р. Я. (2014)
Боднар Р. Я. - Зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів крові хворих на інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією (2014)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і його комплексна терапія із застосуванням фелодипіну, Брек В. В., Петренко Т. О. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Поширеність алергічних захворювань серед дитячого населення Тернопільської області, Федорців О. Є. (2014)
Бойко Т. В. - Індекс маси тіла як предиктор формування вторинного остеопорозу в пацієнтів із поєднаною патологією органів травлення (2014)
Кущ О. Г. - Частота виявлення метицилінрезистентних стафілококів серед студентів Запорізького регіону (2014)
Швед М. І. - Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію, Шманько О. В. (2014)
П’ятночка І. Т. - Про рецидиви туберкульозу легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2014)
Костів С. Я. - Каваплікація в попередженні тела при післяопераційних ілеофеморальних венозних тромбозах, Венгер І. К., Ненашко І. А. (2014)
Одрехівська І. А. - Диференційна діагностика морфофункціонального стану елементів СНЩС при захворюванні на артрозо-артрит і артроз, Черкашин С. І. (2014)
Кривокульський Б. Д. - Стан системи гемостазу при злоякісних пухлинних захворюваннях жіночих статевих органів, Жулкевич І. В., Кривокульський Д. Б. (2014)
Лимар Л. Є. - Вплив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (2014)
Максимлюк В. І. - Корекція окиснювальних процесів у печінці при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю (2014)
Корнійчук О. П. - Порівняльний аналіз ефективності низькоінтенсивного лазерного випромінювання синього та червоного спектрів на staphylococcus aureus, виділених з ротової порожнини, Панас М. А., Бариляк А. Я., Панас М. І., Швидка З. Я., Султан Я. Г. (2014)
Гарасимів І. М. - Особливості функціонального стану печінки в умовах гострої виразки шлунка (2014)
Доброродній А. В. - Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2014)
Козак Д. В. - Вплив карбацетаму на динаміку показників цитолізу та вміст циркулюючих імунних комплексів в умовах політравми (2014)
Регеда М. С. - Показники системно-антисистемних взаємовідношень у бронхах морських свинок в патогенезі експериментальної бронхіальної астми та корекція їх порушень тіотриазоліном, Колішецька М. А. (2014)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку другої стадії гарячки, Роговий Ю. Є. (2014)
Мерлєв Д. І. - Динаміка функціонального стану нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А. (2014)
Данилевич Ю. О. - Просторові характеристики відділів серця при перикардитах (2014)
Заєць Т. А. - Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в ранній період краніоскелетної травми та їх корекція клітинною терапією, Гудима А. А. (2014)
Герасимюк І. Є. - Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті, Гданський С. М. (2014)
Сас П. А. - Порушення ферментативної ланки антиоксидантного захисту тканини нирок при гострому ураженні легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Стаханська О. О. - Організація проведення стоматологічних планових оглядів на основі телемедичних технологій на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Виткалов В. Г. - Сучасна наукова діяльність у мистецтвознавчому векторі досліджень: за матеріалами VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культурна динаміка України в світовому просторі" (2012)
Безугла Р. І. - Протогламур. Боротьба з візуальною демонстративністю у період Античності (2012)
Бєлявіна Н. Д. - Французький королівський двір XVII століття – осередок концертування віртуозів-інструменталістів (2012)
Мазепа Т. - Європейські й українські музичні товариства у вимірі столичних культур XVIII-ХІХ ст. (2012)
Смирнова Т. В. - Музичне виконавство у магнатських маєтках Волині (кінець XVІІІ - перша третина ХІХ ст.) (2012)
Бермес І. Л. - Співоче товариство "Дрогобицький боян": тяглість традицій (2012)
Береговська Х. - Творче формування Святослава Гординського у школі Олекси Новаківського (2012)
Матола О. О. - Становлення аматорського музичного театру в Україні (2012)
Мудренко А. В. - Сценічне мистецтво українського театру корифеїв: риси високої художності (2012)
Процик Л. Л. - Репертуар театру ім. І.Франка 20-х років XX ст.: орієнтація на творчий пошук (2012)
Круп’як Ю. І. - Взаємодія простору та пластичного об’єму (за взірцями української скульптури першої третини ХХ століття) (2012)
Ластовецький М. А. - Станіслав Людкевич у спогадах Миколи Колеси (2012)
Єфімeнко А. Г. - Перспективи вивчення художньо-естетичних та теологічних аспектів літургічної творчості першої половини ХХ століття (2012)
Паріс О. А. - Діяльність Євгена Цегельського в контексті розвитку українського хорового мистецтва Галичини першої половини ХХ сторіччя (2012)
Смирна Л. В. - Українські художники-нонконформісти - учасники європейських виставок (1970-1980-ті роки) (2012)
Білозуб Л. М. - Національна музична мова українських композиторів ХХ-ХХІ ст. (2012)
Виткалов С. В. - Народознавчий чинник художньої практики Рівненської області: спроба мистецтвознавчого аналізу (2012)
Степанюк І. В. - Хореографічна культура Волині в контексті танцювального мистецтва України (2012)
Мойсюк О. С. - Сакральні тканини Житомирського Полісся: проблеми дослідження, осередки виробництва, регіональні особливості (2012)
Костенко Д. О. - Проблеми забудови м. Києва у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2012)
Романова О. Ю. - Мистецтвознавчий аналіз весільних дукачів Середньої Наддніпрянщини ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Корнішева Т. Л. - Становлення професійних засад хорового диригування в Україні (2012)
Дем’янова Н. О. - Звіроформи як відгук тотемізму в українському образотворчому мистецтві: етно-національна специфіка (2012)
Плахта С. Л. - Тенденції імпресіонізму у мистецтві закарпатської школи живопису (2012)
Пархоменко Г. А. - Метаморфози античної стилістики в творчості А. Гауді (2012)
Стоян С. П. - Символізм у творчості молодих українських художників: нова хвиля (2012)
Чорна О. С. - Оригамі в класичних та сучасних теоріях систематизації мистецтва (2012)
Оборська С. В. - Синтез звуку і кольору у звуковому дизайні: історіографічні підходи (2012)
Смоляр О. В. - Особливості створення дизайну новітніх функціонально-просторових та художньо-образних типів готельно-ресторанних комплексів у стилі "неомодерн" (2012)
Бондар І. С. - Образний потенціал архітектурного дизайну постмодернізму (2012)
Михальчук В. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей (2012)
Гай К. - Арт-ринок Західної Європи та США XX ст.: історичні аспекти становлення та передумови розвитку (2012)
Олійник В. А. - Книжкова графіка Сергія Якутовича (2012)
Пастеляк Н. - Поемність у формотворчих засадах фортепіанного доробку В. Барвінського (2012)
Коменда О. І. - Жанрово-інтонаційні джерела тематизму камерної кантати Олександра Козаренка "П’єро мертвопетлює" (2012)
Іванова Ю. Ю. - Дуалізм мистецького синтезу у циклі хорових поем В. Скуратовського "П’ять струн України" (2012)
Драган О. В. - Виконавська інтерпретація у творчості диригента (на прикладі діяльності Я. Вощака) (2012)
Гусаченко Т. О. - Пісенні цикли І. Шамо: тема - ідея – образ (2012)
Кущ Є. В. - До питання тембрової виразності електромузичних інструментів (2012)
Супрун О. В. - Питання комунікативних особливостей джазового мистецтва (2012)
Дьяченко В. В. - Виникнення і розвиток мистецьких технологій у звукорежисурі (2012)
Медведєва А. О. - Театральна маска як атрибут сценічного дійства (2012)
Апчел О. А. - Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури (2012)
Мельничук О. М. - Фаустівські метаморфози в символістській драмі Якова Мамонтова "Дівчина з арфою" (2012)
Черніговець О. М. - Дитячий ігровий театр північно-західного регіону України другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст. як форма традиційної культури (2012)
Радзієвський В. О. - Сучасні музичні субкультури у контексті субкультурології (2012)
Мерлянова О. А. - Танець у контексті сімейної обрядовості (2012)
Сахно М. В. - Категоріальний апарат конкурсної хореографії (2012)
Бігус О. О. - Балетмейстерський контекст творчих портретів В. Чуперчук та А. Зібаровської (2012)
Комарніцький І. О. - Сакральний вимір гостинності (2012)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецький потенціал Рівненщини як предмет наукового дослідження (2012)
Димченко С. С. - Науковий доробок Миколи Гордійчука в контексті українського музикознавства другої пол. XX - початку XXI ст. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Грабельников В. А. - Організація регулювання системою міського громадського пасажирського транспорту, Шевченко О. В. (2013)
Красноштан О. М. - Функціонування громадського транспорту під час організації міжнародніх масових заходів, Єфременко О. М. (2013)
Жилинков А. А. - Модель дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Капский Д. В. - К вопросу аналитического сравнения данных аварийности во времени, Осипов В. А. (2013)
Лямзин А. О. - Оценка потенциала системы "Транзит" промышленных сити - районов, Хара М. В. (2013)
Трушевський В. Е. - Особливості введення додаткових стоп-ліній на регульованих перехрестях (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование сонорных согласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Энглези И. П. - Классификация пунктов правил дорожного движения Украины в разрезе причинно-следственного анализа дорожно-транспортных происшествий, Полетайкин А. Н., Паршиков С. И. (2013)
Банников В. А. - К вопросу экспериментального определения воздушного сопротивления движению автомобиля и сопротивления качению колеса (2013)
Макійов М. М. - До питання використання існуючих моделей відведення шин щодо прогнозування курсової стійкості руху автомобіля (2013)
Осипенко М. А. - Щодо поліпшення лінгвістичної підтримки технічних дисциплін за напрямом "автомобільний транспорт", Задунайська О. В. (2013)
Попов Д. В. - Перспективы использования водотопливных смесей в дизелях, Чухаркин А. В. (2013)
Шуклинов С. Н. - Моделирование процесса торможения автомобиля с адаптивным частично автоматизированным гидравлическим тормозным приводом (2013)
Дугельный В. Н. - К вопросу анализа основных факторов, влияющих на износостойкость асфальтобетона и объемы продуктов его износа, Логунов А. Ю., Воловненко Е. Г. (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Лупаренко Г. В. - Внесок конструкторів танків в розробку тракторної техніки (2010)
Печенюк І. С. - Давньоруська ручна метальна зброя (лук і стріли) як джерело вивчення історії науки і техніки (2010)
Печенюк С. І. - Бронепотяги - фортеці на рейках (2010)
Синьков М. В. - До 50-річчя створення принципово нового наукового напрямку - комп'ютерної томографії. Пріоритетна розробка НТУУ – Київський політехнічний інститут", Закидальський А. І., Цибульська Є. О. (2010)
Філіпович Є. О. - Історія створення Київського середнього сільськогосподарського гідротехнічного училища - предтечі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (2010)
Боярінова Ю. Є. - Історія та розвиток методів гіперкомплексного подання інформації (2010)
Хоменко Л. Г. - Создание отечественной вычислительной техники второго поколения, начало отхода от базовых принципов Дж. Неймана (1963-1966) (2010)
Оніпко Т. В. - Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р. (2010)
Потапенко Л. Л. - Формування системи методів і засобів снігоборотьби на залізницях України (друга половина XIX-перша половина XX ст.) (2010)
Христич А. С. - Международное сотрудничество ученых Киевского политехнического института в разработке альтернативных источников энергии (2010)
Бакаєва Л. А. - Український період життя і діяльності видатного вченого-оптика В.П. Лінника (2010)
Єрмолов П. П. - Профессор И. К. Бондаренко - основатель научной школы в области автоматизации радиоизмерений на СВЧ (2010)
Писаревська Н. В. - Борис Букреєв - людина що поєднала XIX та XX століття, Баштова Л. С. (2010)
Баштова Л. С. - Ф.Ф. Терещенко – славетний нащадок відомого роду (2010)
Єрмолов П. П. - Доповіді з історії досліджень у галузі радіотехнологій на 23-му Міжнародному конгресі з історії науки і техніки (Будапешт, 28 липня – 2 серпня 2009 р.) (2010)
Гринь Г. І. - Історія створення промислового виробництва нітратної кислоти в Україні (кінець ХІХст. – поч. ХХ ст), Кузнєцов П. В. (2010)
Лупаренко Г. В. - До історії підготовки інженерів сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування у Київському політехнічному інституті (2010)
Міщенко Н. М. - Штучний інтелект: історія однієї ідеї академіка В. М. Глушкова (2010)
Соколов В. Ю. - Розвиток виробничих технологій та становлення хімії як окремої галузі науки й освіти в Україні у ХVІІІ ст.: європейський контекст (2010)
Харук А. І. - Деякі питання історії вітчизняного літакобудування періоду 70-х – 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Білоцький О. В. - Віталій Никифорович Гриднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів (2010)
Перелигіна Л. С. - До маловідомого з життя І.І. Сікорського (2010)
Чернега Д. Ф. - М.І. Мозговой – випускник КПІ, видатний інженер (2010)
Антoнeнкo K. Б. - Кількісний аналіз культурного сліду технічного прогресу (2011)
Єрмолов П. П. - Передісторія розвитку радіотехнологій в Криму (2011)
Фірсов О. В. - Автомобілі системи "Луцький" (2011)
Хоменко Л. Г. - Електричні моделі-аналоги і сіткові аналогові математичні машини в Україні (2011)
Хоменко Л. Г. - Біля витоків сучасної електронної цивілізації: безсмертний подвиг вченого, Шульга О. М. (2011)
Павловська В. В. - Проблема стійкості фігур рівноваги гравітуючої рідкої маси, що обертається, в працях вчених XVIII-XIX ст. (2011)
Гороховатська О. Я. - Науково-технічна школа в галузі автоматичного керування академіка О.Г. Івахненка, Жабін С. О. (2011)
Баштова Л. С. - Мужня людина та вчений з світовим ім’ям, Казанцева Л. В. (2011)
Лупаренко Г. В. - Маловідомі розробки конструктора Л.І. Горлицького (2011)
Татарчук В. В. - Забуте ім’я піонера повітроплавання та авіації: інженер-технолог Ернст Карлович Гарф (2011)
Артюх С. Ф. - Идентификация источника загрязнения речной воды в зоне каскада малых ГЭС, Любимова Н. А. (2013)
Буданов П. С. - Экспериментальное определение электрофизических параметров поверхностных электролитических заземлителей передвижных электроустановок, Чернюк А. М. (2013)
Баженов В. Н. - Анализ работы релейной защиты и автоматики для послеаварийного восстановления схемы электроснабжения (2013)
Бурбело М. Й. - Удосконалення захистів розподільних мереж з об'єктами малої енергетики (сонячними електростанціями), Мельничук С. М. (2013)
Владимиров Ю. В. - О проекте новой редакции "Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергіїміж електропередавальною станцією та її споживачами", Малышева Д. О. (2013)
Голик О. В. - Риски при принятии технологических решений в процессе производства кабельно-проводниковой продукции, Вылежанина Б. С., Ведмидь А. Г. (2013)
Гриб О. Г. - Измерение частоты электрической сети как показателя качества электрической энергии, Жданов Р. В., Гапон Д. А., Зуев А. А. (2013)
Гурин А. Г. - Дослідження впливу пластичності мідного провідника на напругу пробою ізоляції емальпроводу, Щебенюк Л. А., Голик О. В., Антонець С. Ю. (2013)
Гурин А. Г. - Метод оцінки механічного зношування та ресурсу кабельних ліній геофізичного пресувального обладнання, Бондаренко О. В., Швидкий О. (2013)
Дикань А. А. - Автоматической управление компенсацией реактивной мощности, Владимиров Ю. В. (2013)
Золотарев В. М. - Определение структурно-чувствительного показателя и константы скорости старения полимерных композиций на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции, Чулеев В. Л., Чулеева Е. В., Василец Л. Г. (2013)
Каршенов Д. П. - Уточнение математической модели m-пульсных регулируемых выпрямителей со смешаной RLC-нагрузкой в цепи постоянного тока (2013)
Ким Ен Дар - Методика расчета токопровода выоковольтных полимерных проходных изоляторов (2013)
Ким Ен Дар - Исследование электрического поля высоковольтного проходного изолятора с полимерной изоляцией, Назаренко А. В., Карюк Д. Г. (2013)
Топорова Ю. В. - Сравнительная характеристика методов определения реактивной мощности, Лазуренко А. П. (2013)
Мірошник О. О. - Рівномірний розподіл навантажень в мережі 0,38/0,22 кВ з використанням нейронної мережі (2013)
Рудевіч Н. В. - Математична модель синхронного генератора в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів в середовищі Matlab, Піскурьов М. Ф. (2013)
Сендерович Г. А. - Влияние погрешности сопротивления связи с системой на определение долевого участия субъектов в нарушении симметрии напряжений, Щербакова И. Г. (2013)
Сиротин Ю. М. - Энергетические режимы трехфазной трехпроводной цепи (2013)
Мегель Ю. Е. - Метод математического программирования для принятия решения при модернизации электросетей, Руденко А. П., Рыбалка А. И., Данилко И. В. (2013)
Ткаченко А. А. - Снижение токовых и динамических нагрузок в регулируемом электроприводе шахтного скребкового конвейера при заклинивании цепи, Осичев А. В. (2013)
Черкашина В. В. - Врахування параметрів навколишнього середовища в задачах проектування повітряних ліній (2013)
Щебенюк Л. А. - Кінетика нагрівання високовольтних силових кабелів із пластмассовою ізоляцією, Антонец Т. Ю. (2013)
Щербина С. А. - Особливості радіаційного модифікування фторомісних полімерів (2013)
Шутенко О. В. - Анализ достоверности распознавания типов дефектов трансформаторов при использовании отношений пар газов и графических образов объектов, Баклай Д. Н., Острикова Т. А., Мельник Н. Ю. (2013)
Юферов В. Б. - Электроимпульсное измельчение эластичных материалов в среде жидкого азота, Озеров А. Н., Винников Д. В., Буравилов И. В., Пономарев А. Н. (2013)
Наумов О. О. - Методика визначення індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків в національній валюті клієнтів комерційного банку, Сучок С. В. (2014)
Богославець І. С. - Оптимальна кредитна політика комерційного банку, Краєвий Р. О. (2014)
Краснова І. В. - Методи і моделі оптимізації кредитних портфелів комерційних банків в умовах нестабільного ринку, Ізвєкова Н. І. (2014)
Буткалюк В. А. - Рабочий класс Украины: положение и перспективы в современных социально-экономических условиях (2014)
Натарова О. В. - Визначення державного сектору економіки: національний та міжнародний підходи (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Моніторинг основних детермінант сукупного попиту в Україні, Ремізова І. А. (2014)
Ковч Т. Б. - Роль фінансової стійкості та безпеки бюджетної системи в розвитку національної економіки (2014)
Жибер Т. В. - Ефективність планування бюджету м. Києва в період економічної кризи (2014)
Сибірянська Ю. В. - Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні, Волочай А. С. (2014)
Кривошлик Т. Д. - Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Смирнова Е. А. - Бенчмаркетинг в страховом предпринимательстве (2014)
Шутаєва О. О. - Деякі підходи до оцінки якості життя населення з позиції концепції добробуту (2014)
Сушко В. І. - Класифікація моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств, Павлюк Т. С. (2014)
Краєвий О. Д. - Методи і моделі процесу ефективного забезпечення розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах економіко-технологічної і вертикальної інтеграції, Богославець О. І. (2014)
Бідюк П. І. - Побудова і застосування байєсівських мереж, Терентьєв О. М., Жиров О. Л., Гавриленко О. В. (2014)
Титул, зміст (2009)
Климова І. Г. - Система інтересів учасників інвестиційного процесу (2009)
Козик В. В. - Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції, Ємельянов О. Ю., Політанська О. Л. (2009)
Бутник О. О. - Розвиток регіональної фінансово-інвестиційної політики (2009)
Криворучко О. В. - Оцінка переваг використання єврооблігацій для залучення інвестицій (2009)
Куліш Г. П. - Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці, Кравченко К. В. (2009)
Олексюк О. І. - Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості (2009)
Комірна В. В. - Місцеві органи управління та місцевий ринок як інститути регіональної політики (2009)
Афендікова В. І. - Проблеми регіонального розвитку у контексті європейської інтеграції України та глобалізації (2009)
Корягіна Т. В. - Деякі аспекти правового регулювання корпоративних відносин в Україні (2009)
Лепьохін О. В. - Концепція ефективного менеджменту конкурентоспроможності підприємств (2009)
Царенко О. В. - Методологічні аспекти формування конкурентних переваг галузі (2009)
Чорний О. О. - Формування контрольного середовища до вимог управління машинобудівним підприємством (2009)
Ананьева Е. П. - Проблемы формирования меритократии постиндустриального общества в свете педагогического наследия К. Д. Ушинского (2013)
Бєлікова Ю. А. - Наукова категорія "професійний саморозвиток": аспекти аналізу в історичній ретроспективі (2013)
Гайдученко Ю. О. - Зміст національного виховання підростаючого покоління у творчій спадщині українських письменників другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. (2013)
Кислий О. Є. - Археологічна спадщина та археологічна діяльність як фактор розвитку нового напрямку сучасної педагогіки (2013)
Козубцов І. М. - Генезис філософської категорії поняття методологія в дисертаційній роботі : педагогічний аспект (2013)
Лабінська Б. І. - Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867-1939 рр. ) (2013)
Огієнко Д. П. - Впровадження традиційних народних ремесел у початкових школах Чернігівщини(друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) (2013)
Рябовол Л. Т. - Нові підходи до відбору та структурування змісту правознавства у старшій школі (2013)
Яценко В. В. - Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-ті - 1941 р. ) (2013)
Білозуб Л. М. - Формування національної свідомості майбутніх акторів засобами художньої літератури (2013)
Гончаренко Ю. В. - Формування психофізичної сфери молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2013)
Кравченя А. О. - Особливості індивідуального стилю діяльності вчителя інформатики, Харківська А. А. (2013)
Луценко О. А. - Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції, Приходько Г. В. (2013)
Романюк К. О. - Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності старших дошкільників: експериментальне обґрунтування (2013)
Сойчук Р. Л. - Проблема національної гордості в сучасному українському суспільстві (2013)
Титова Н. М. - Особливості національного виховання майбутніх учителів технологій на прикладі вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Гладченко М. М. - Аналіз теоретико-методологічних засад бенчмаркінгу в контексті стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Дідківська О. Г. - Напрями вдосконалення механізмів регулювання професійної освіти В Україні (2013)
Лисак О. Б. - Визнання документів про освіту як важлива умова європейської мобільності студентів (2013)
Малихіна Я. А. - Аналіз впливу складових зовнішнього середовища на управління діяльністю ВНЗ (2013)
Ульянова В. С. - Характеристика еволюційного розвитку науки і практики управління (2013)
Харківська А. А. - Зміст експериментальної перевірки системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Голованова Т. П. - Структурні компоненти та зміст підготовленості соціальних педагогів до організації просвітницької діяльності з попередження насильства в сім'ї (2013)
Гуренко О. І. - Сутність полікультурної компетентності, критерії та рівні її сформованості у майбутніх соціальних педагогів (2013)
Калашник Л. С. - Національне виховання дітей-сиріт в умовах системи соціального піклування (досвід КНР) (2013)
Кириченко С. В. - Методи виявлення обдарованих дітей та психолого-педагогічні умови їх розвитку в Австралійському Союзі (2013)
Локарєва Г. В. - Соціально-педагогічна реабілітація засобами інформаційної системи творів мистецтва (2013)
Олексюк Н. С. - Теоретико-методичні засади попередження та подолання насильства в сім'ї (2013)
Андрєєв А. М. - Методичні особливості використання лабораторних робіт з творчими завданнями, у процесі вивчення фізики (2013)
Бєлікова І. В. - Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Гончаренко О. В. - Використання активних педагогічних методів у навчальному процесі в рамках підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) (2013)
Гринь Л. О. - Діагностично-прогнозувальний етап процесу вокальної підготовки майбутнього актора (2013)
Задорожна І. П. - Оволодіння майбутніми вчителями англомовною компетентністю у читанні в процесі самостійної роботи (2013)
Канатнікова О. А. - Проблеми формування культури ділового спілкування майбутніх юристів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Клочко А. Г. - Шляхи формування читацької компетенції у майбутніх вихователів (2013)
Кокнова Т. Т. - Процедура проведення навчально-ігрової діяльності як засобу формування професійних якостей у майбутніх перекладачів (2013)
Костюк Ю. С. - Сучасні підходи щодо модернізації уроків фізичної культури учнів сільської малокоплектної школи (2013)
Луніна В. Ю. - Розвиток творчого потенціалу вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти як психолого-педагогічна проблема (2013)
Маковецька Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі туризму до організації туристичної діяльності осіб похилого віку (2013)
Маляров О. М. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності (2013)
Михайлова А. Г. - Мотиваційний компонент як категорія акмеологічної позиції майбутнього фахівця (2013)
Надточій Н. О. - Психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації навчання (на матеріалі навчання англійської мови) (2013)
Пшенична О. С. - Навчальна система "Математична статистика": основні можливості та ефективність використання в підготовці психологів (2013)
Стеганцева П. Г. - Построение нетривиальных примеров как инструмент глубокого изучения материала, Белоус О. Г. (2013)
Тимощук О. С. - Методичні аспекти навчання охорони праці майбутніх вчителів технологій (2013)
Тимощук І. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням: переваги та недоліки (2013)
Чаговець А. І. - Вплив мовленнєвої культури на професійну діяльність майбутніх вихователів (2013)
Щука Г. П. - Організація практик у процесі навчання бакалаврів напряму підготовки "Туризм" (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Жукова В. - Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства (2014)
Науменко Л. - Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) (2014)
Сербін О. - Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів (2014)
Галицька С. - Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування, Медвідь Т. (2014)
Казимі П. - Провідний центр бібліотечної освіти Азербайджанської Республіки, Кунанець Н. (2014)
Лямець А. - Дари як джерело комплектування фондів Александрійської бібліотеки (2014)
Сніцарчук Л. - Дослідницьке двадцятиліття науковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (2014)
Дарибаева Г. - Изучение, сохранение и популяризация творческого наследия Тараса Шевченко в Казахстане (2014)
Федотова С. - Библиотека Российской академии наук к 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко (2014)
Керзюк О. - Скарби шевченкіани Британської бібліотеки (2014)
Шемаєва Г. - Новий імпульс розвитку вітчизняного бібліотекознавства (2014)
Рогова П. - Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи розвитку, проблеми забезпечення доступу, Хемчян І. (2014)
Кулинкович А. Е. - Докембрийская галакто-геологическая историография Украинского щита, Якимчук Н. А., Татаринова Е. А. (2008)
Левашов С. П. - Возможности геоэлектрических методов при изучении перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов Днепровско-Донецкой впадины, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2008)
Меньшов О. І. - До питання про використання методів магнітометрії при вивченні властивостей покладів вуглеводнів, Сухорада А. В., Буковський В. П. (2008)
Нургалиев Д. К. - Применение геоинформационных технологий для прогнозирования зон нефтегазонакопления, Чернова И. Ю., Бильданов Р. Р. (2008)
Полівцев А. В. - Проблеми та результати створення петрофізичних моделей нетрадиційних колекторів родовищ ДДЗ, Рибак Л. А., Кондратьєва Н. А., Філатова Т. І., Сахарук С. П., Рябуха В. В. (2008)
Семёнова С. Г. - Прогнозирование залежей углеводородов по данным сейсморазведки, Семенец О. И., Ковалёв Д. М. (2008)
Анікеєв С. Г. - Про методику моделювання складнопобудованих середовищ у гравірозвідці (2008)
Гейхман А. М. - Використання засобу направленого підсумовування для більш ефективного послаблення кратних хвиль методом SRME (2008)
Горбунов В. І. - Миттєві оцінки ефективної дисперсії швидкості поширення сейсмічних коливань, Скляров С. О. (2008)
Грищук П. І. - Аналіз сучасних методологічних і теоретичних підходів для вирішення задачі комплексної інтерпретації гравімагнітометрії (2008)
Карпенко О. М. - Морфологічні характеристики кривих каротажу в аспекті розв’язання прикладних геолого-геофізичних задач, Онищук О. М. (2008)
Кузьменко П. М. - Побудова 3D – швидкісних моделей за сейсмічними даними 2D, Тищенко А. П., Мироненко В. І., Коровніченко Є. Є., Безхижко О. М., Лобасов О. П. (2008)
Миненко П. А. - Проблема единственности устойчивых решений обратной линейной задачи гравиметрии и магнитометрии (2008)
Сергій Г. Б. - Деякі питання спрощеного підходу до оцінки ймовірностей достовірності комплексної інтерпретації (2008)
Симанов А. А. - Первичная обработка гравиметрических данных на основе ГИС технологий (2008)
Соловьев В. Д. - Магнитные аномалии и геофизические неоднородности земной коры Южного хребта Скоша и котловины Поуэлл (Западная Антарктика), Бахмутов В. Г., Козленко Ю. В., Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А. (2008)
Рева Н. В. - О влиянии тонкого проводящего слоя на интегральные характеристики незаземленной индукционной петли, Руденко Т. В. (2008)
Фурман В. В. - Комп’ютерна симуляція гравітаційних аномалій в електронних таблицях. Стаття І. Основи скінченно-елементного підходу, Хом’як М. М., Хом’як Л. М. (2008)
Анциферов А. В. - Класифікатор для вугільних підприємств України, Воробйов С. О., Глухов О. О., Набокова В. В., Анциферов В. А. (2008)
Артеменко Г. В. - Геохимия гранитоидов и вулканических пород Гуляйпольского блока (Приазовский мегаблок УЩ), Швайка И. А., Татаринова Е. А., Калинин В. И. (2008)
Гончаров В. Є. - Геологічна наукова мультианімація. Теорія і практика мультианімаційного зображення геологічних об’єктів, Пупов А. В. (2008)
Лисенко А. В. - Дослідження геохімічних особливостей титаноносних інтрузій засобами інформаційно-комп’ютерних технологій обробки і стиснення вимірювальної інформації (на прикладі Федорівської інтрузії Коростенського плутону), Подчашинський Ю. О., Скиба Г. В., Ремезова О. О. (2008)
Макаренко А. М. - Застосування цифрових методів обробки зображень до фотографій шліфів гірських порід, Марченков Д. Ф. (2008)
Нагорский В. А. - Распознавание образов в геологии – проблемы применения сегодня, Горлицкий Б. А., Скворцов В. В. (2008)
Самборская И. А. - Геохимические данные о генезисе расслоенного ультрамафит-мафитового комплекса Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок) УЩ, Артеменко Г. В., Мартынюк А. В. (2008)
Барладін О. В. - Використання космознімків Ikonos і QuickBird для створення картооснов ГІС великих водних об’єктів, Ярошук П. Д. (2008)
Костріков С. В. - Компонентне ГІС-моделювання середовища водозбірних басейнів (2008)
Мкртчян О. С. - Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу із геологічною структурою (на прикладі західної частини вододільно-верховинських та полонинських Карпат), Чупило Г. Р. (2008)
Азімов О. Т. - Комплексний аналіз даних аерокосмічних і геолого-геофізичних досліджень тектонічної будови південного борту ДДЗ (у зв’язку з оцінкою перспектив нафтогазоносності) (2008)
Анікеєв С. Г. - Геотектонічна природа аномальних гравімагнітних полів Бориславсько-Покутського покриву Українських Карпат, Степанюк В. П., Мончак Л. С. (2008)
Берковськая В. В. - Радиоактивность и защита экологии (2008)
Вербицький С. Т. - Аналіз можливості застосування сейсмічного моніторингу для прогнозування небезпечних геодинамічних явищ у соляних шахтах, Сапужак І. Я., Стасюк А. Ф. (2008)
Малицький Д. В. - Про деякі особливості моделювання вогнища землетрусу, Муйла О. О. (2008)
Назаревич А. В. - Деформаційні провісники закарпатських землетрусів: методики виділення та результати анaлізу, Назаревич Л. Є. (2008)
Левашов С. П. - Геофизические исследования структуры кристаллического массива при строительстве опор моста, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Якимчук Ю. Н. (2008)
Левашов С. П. - Комплексные геофизические исследования при строительстве автомобильных дорог, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Прилуков В. В. (2008)
До 60-річчя С. М. Cерьогіна (2012)
Серьогін С. М. - Радянський досвід професійної освіти державно-управлінських кадрів, Бородін Є. І. (2012)
Дрешпак В. М. - Інформаційний, комунікативний, семіотичний простори державного управління: спільне, відмінне та особливе (2012)
Бородін Є. І. - Концептуальні засади державного управління музейною справою в Україні: нормативно-правовий аспект, Шапаренко Т. І. (2012)
Сичова В. В. - Думська опозиція в системі державного управління дореволюційної Росії (2012)
Максименко О. І. - Удосконалення діяльності районних державних адміністрацій в етнонаціональній сфері (2012)
Сидоренко Н. С. - Формування адміністративної культури органу державної влади в Україні (2012)
Лагно В. Т. - Державне управління розвитком єврорегіональної інноваційної системи (2012)
Артеменко І. В. - Парламентська діяльність політичних партій в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Хохич І. М. - Концептуальні засади співпраці органів влади України з міжнародними організаціями щодо розвитку громадянської активності молоді (2012)
Баштанник В. В. - Результативність та ефективність механізмів державної регіональної політики (2012)
Титаренко О. М. - Роль держави в подоланні "цифрової нерівності": міжнародний досвід для України (2012)
Юрченко Є. О. - Розвиток механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні (2012)
Задорожна М. І. - Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект (2012)
Губанова Г. В. - Механізми імплементації європейських стандартів виборчого права до українського законодавства (2012)
Шевченко С. О. - Обґрунтування концепції ефективного державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти в Україні (2012)
Швидун В. М. - Перспективи розвитку системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні в контексті інтеграції освітніх систем (2012)
Денисенко О. В. - Можливості небанківських фінансових ринків країни у формуванні інвестиційного капіталу держави та регіонів (2012)
Бондарева А. Ф. - Модернізація державної політики щодо друкованих ЗМІ: досвід Росії (2012)
Дубич К. В. - Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великобританії (2012)
Чернецький В. Ю. - Вплив держави на формування моделей організації охорони здоров’я в зарубіжних країнах (2012)
Діденко О. Г. - Удосконалення патріотичного виховання молоді в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Сівак Н. М. - Безпечне природне середовище як елемент системи національної безпеки України: сучасні виклики, загрози та ризики, Павлун Ю. І. (2012)
Польська І. Е. - Особливості впровадження механізмів державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах (2012)
Попов С. А. - Державно-управлінські нововведення масового характеру: систематизація факторів опору (2012)
Шпекторенко І. В. - Процесуальний підхід до формалізації управлінських функцій та завдань державних службовців (2012)
Антонова О. В. - Європейський досвід формування стратегічної компетентності керівного персоналу державної служби (2012)
Чикаренко О. О. - Орієнтири стратегічних змін державної податкової служби України в контексті реформування інституту державної служби (2012)
Недвига М. О. - Сучасні вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державного агентства земельних ресурсів України (2012)
Ангелов Ю. В. - Особливі умови трансформаційних процесів у системі державного управління (2012)
Калашник Н. С. - Класифікація форм самоосвіти державних службовців (2012)
Денисов М. Д. - Теорія та практика управління знаннями: досвід Кримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, Мустафаєва У. С., Сидоров В. М. (2012)
Прокопенко Л. Л. - Реформування територіальної організації влади в Польщі: досвід для України, Шумляєва І. Д. (2012)
Матвеєва О. Ю. - Запровадження децентралізованої моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні (2012)
Сухінін Д. В. - Моніторинг та оцінювання в діяльності органів місцевого самоврядування як предмет наукового аналізу (2012)
Федорчак О. В. - Оцінювання стратегій розвитку регіонів: етапи та схеми (2012)
Пахомова О. М. - Особливості впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх у місті (2012)
Волкова Н. В. - Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою: кластерний підхід (2012)
Лазарєва Л. О. - Регіональні омбудсмени: аналіз міжнародного досвіду (2012)
Літвінов О. В. - Аналіз факторів результативності прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування, Літвінова Н. М. (2012)
Казюк Я. М. - Організаційно-управлінські підходи до оподаткування суб’єктів господарювання на місцевому рівні (2012)
Писаренко В. П. - Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування (2012)
Гончарук Н. С. - Компетенція суб’єктів Російської Федерації у сфері правових основ місцевого самоврядування (2012)
Полюшкін С. С. - Використання можливостей соціально-економічного прогнозування в управлінні сталим розвитком міста (2012)
Шумік І. В. - Дослідження інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування з питань функціонування й розвитку соціальної сфери (2012)
Бойченко С. В. - Систематизація видового складу мікробіологічної фази у складі авіаційних палив, Шкільнюк І. О., Новак А. О. (2014)
Vovk O. - Ecological properties of aviation fuels and biofuels fuels sustainability, Iakovlieva A., Lomotko A. (2014)
Vovk О. - Aircraft noise: assessment and mitigation, Reshetnik M. (2014)
Гарасимчук С. М. - Биохимический метод получения этилового спирта, Азаренкова А. А., Бойченко М. С., Барановський М. Н. (2014)
Кіндрачук М. В. - Градієнтні композиційні покриття для робочих поверхонь накладокгальмівних пристроїв, Тісов О. В., Стебелецька Н. М., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2014)
Панін В. В. - Очищення від забруднень палив для газотурбінних двигунів, Вареник А. В. (2014)
Єременко В. С. - Методика статистичної діагностики дефектності виробів з композитів, Сунетчієва С. Р. (2014)
Васильєв Д. В. - Багатокритеріальний синтез безконфліктних траєкторій польоту повітряних кораблів (2014)
Ільницький Л. Я. - Принципи побудови універсальної вимірювальної антени, Щербина О. А., Мартиновченко К. В. (2014)
Романов О. Ю. - Обґрунтування вибору методу та засобів моделювання мереж на кристалі, Лисенко О. М. (2014)
Бараннік В. В. - Модель загроз безпеки відеоінформаційного ресурсу систем відеоконференцзв’язку, Власов А. В., Тарнополов Р. В. (2014)
Галата Л. П. - Відмовостійка файлова система, Максимов Ю. О. (2014)
Даник Ю. Г. - Оцінювання ризику реалізації кібернетичних загроз складним інформаційним системам, Шестаков В. І., Чернишук С. В. (2014)
Катеринчук І. С. - Метод оцінки ефективності функціонування телекомунікаційної системи спеціального призначення, Рачок Р. В., Мул Д. А., Басараб О. К. (2014)
Ryabukha Yu. M. - The distributed coding of three-dimensional structures of video data (2014)
Sidchenko S. A. - Method of complex information and psychological document analysis, Saprykina T. V. (2014)
Юдін О. К. - Технологія компресії для скорочення обсягу трансформант на основі кодування їх бінарного представлення, Бойко Ю. П. (2014)
Юдін О. К. - Оцінка ефективності обробки зображень з втратою якості в інформаційно-телекомунікаційних системах, Kуц Ю. В., Олешко Т. І., Школьник А. Ю. (2014)
Averyanova Yu. A. - In-flight weather data obtaining and exchange for operative flight path correction (2014)
Chubko L. S. - Features of creating bases of geospatial data for air navigation problems, Yasenev S. O. (2014)
Каран Є. В. - Методика дослідження множинного втомного пошкодження зразків з отворами (2014)
Левківський О. П. - Особливості підготовки поверхонь деталей для нанесення функціональних покриттів (2014)
Соколова О. Є. - Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів (2014)
Борисенко Є. Г. - Фрактально-статистичний аналіз коливання рівнів води річки Трубіж, Гроза В. А., Лещинський О. Л. (2014)
Гроза В. А. - Екологічні аспекти експлуатації газової свердловини, Антонів О. М. (2014)
Казанок А. В. - Очищення нафтозабруднених стічних вод за допомогою біосорбентів, Матвєєва О. Л. (2014)
Кутлахмедов Ю. О. - Вплив радіоактивно забрудненого навколишнього середовища на стан здоров’я населення на прикладі Дубровицького району Рівненської області, Боруль Н. В. (2014)
Артюшин Г. М. - Методичні аспекти дослідження системи перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів України (2009)
Артюшина М. В. - Розвиток готовності до інноваційної діяльності шляхом тренінгових методик навчання (2009)
Берека В. Є. - Погляди М.М.Дарманського на організаційні проблеми ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти (2009)
Боднар І. Є. - Проблеми запровадження змін у системі загальної середньої освіти (2009)
Бойко І. І. - Професійна компетентність керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2009)
Варгата О. В. - Реалізація функцій методичної роботи в контексті підготовки педагогів до здійснення естетичного виховання учнів (2009)
Василенко Ю. М. - Моніторинг якості дистанційної освіти: зарубіжний досвід (2009)
Веліканова О. Г. - Використання даних моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі (2009)
Вовк В. П. - До проблеми розвитку психологічної компетентності в майбутніх учителів, Хлівна О. М. (2009)
Гавлітіна Т. М. - Моделювання науково-дослідної експериментальної роботи керівника на шляху до школи майбутнього (2009)
Галус О. М. - Моделювання структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти (2009)
Гуменюк В. В. - Актуальні проблеми управління науково-методичною роботою керівників ЗНЗ в сучасних умовах (2009)
Григор’єва А. А. - Творчі здібності та їх розвиток у студентської молоді (2009)
Дороніна М. С. - Істинність і прагматизм сучасних досліджень у сфері управління організаційною поведінкою, Доронін А. В. (2009)
Думанська Г. В. - Розвиток творчих здібностей учнів у процесі виконання практичних робіт з теми "Клімат" (2009)
Дутка Г. Я. - Комплексний підхід до моделювання змісту фундаментальної математичної освіти у професійній підготовці економістів (2009)
Єльникова Г. В. - Деякі питання підготовки керівника навчального закладу на основі розроблення його професійно-кваліфікаційної характеристики (2009)
Єльникова О. В. - Розробка моделі інформаційної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Загіка О. О. - Практика використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі вищого професійного училища (2009)
Зданевич Л. В. - Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку (2009)
Зінчук Н. А. - Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості аналітичної компетентності майбутніх менеджерів (2009)
Зоткіна Н. М. - Особливості формування мислительних процесів у дітей з різними формами ферментопатії (2009)
Казакова Н. В. - Удосконалення взаємодії вчителя початкових класів і батьків шляхом використання інтерактивних форм роботи (2009)
Кальба Я. Є. - Вчинок як мета, засіб та критерій ефективності виховної роботи школи (2009)
Клімкіна Н. Г. - Професійна орієнтація підлітків із неповних сімей як чинник позитивної адаптації в соціумі (2009)
Коваленко Л. В. - Упровадження інтерактивних технологій навчання як фактор професійно-особистісного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2009)
Ковальчук П. П. - Управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти на основі моніторингових досліджень (2009)
Колодійчук Л. С. - Діяльнісний підхід при проектуванні системи технічних знань (2009)
Кравченко Г. Ю. - Аналіз становлення системи післядипломної педагогічної освіти України та розвитку її управлінської структури (2009)
Кротік Н. Л. - Автентичний текст як універсальна дидактична одиниця для оволодіння іноземною мовою та іншомовною культурою (2009)
Кузьменко Л. В. - Самоактуалізація як умова оптимізації самостійної життєдіяльності старшокласників шкіл-інтернатів нового типу (2009)
Лєпіхова Н. В. - Розвиток професійної компетентності керівників ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема (2009)
Маслов В. І. - Закономірності управління як теоретична основа керівництва навчальними закладами, Олійник В. В. (2009)
Машкіна Л. А. - Формування професійного інтересу в майбутніх вихователів у процесі педагогічної практики (2009)
Мельник В. К. - Управлінська компетентність як фактор професійного розвитку керівника школи в системі післядипломної освіти (2009)
Мокану Г. Я. - Наукові підходи до моделювання професійної компетентності керівника освітнього закладу (2009)
Набок М. В. - Соціальна ефективність державного управління освітою в місті, районі: підходи, критерії та параметри (2009)
Полякова Г. А. - Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості (2009)
Почуєва О. О. - Теоретичний аспект сутності поняття "педагогічний колектив” загальноосвітнього навчального закладу в науковій літературі (2009)
Радецька І. А. - Формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів трудового навчання (2009)
Ріктор Т. Л. - Роль системи освіти у формуванні управлінської еліти держави: проблеми та перспективи (2009)
Ростовська В. І. - Концептуальні підходи до системи управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Самойленко О. М. - Розвиток дистанційної освіти у вищих навчальних закладах шляхом комп'ютеризації навчального процесу (2009)
Сенчук Ж. О. - Моделювання системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу (2009)
Сич В. М. - Ґендерний підхід як важлива умова ефективного управління сучасним вищим навчальним закладом (2009)
Скрипник С. В. - Моделювання процесу формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи (2009)
Соловей М. В. - Підготовка магістрів до експертизи діяльності навчального закладу (2009)
Тюрін В. П. - Інноваційні моделі управління освітньою галуззю в м.Кам’янці-Подільському (2009)
Федоров Г. В. - Маркетинг в освітніх закладах (2009)
Хлівна О. М. - Психологічна допомога обдарованим дітям в сучасному педагогічному та соціальному середовищі (2009)
Чернуха-Гадзецька К. М. - До моделі професійної компетентності керівника позашкільного навчального закладу (2009)
Шаповалова І. А. - Визначення рівня компетентності вчителів англійської мови (2009)
Шоробура І. М. - Особливості розвитку шкільної географічної освіти у Франції (2009)
Щоголєва Л. О. - Реалізація моделі формування управлінської компетентності керівників закладів освіти (2009)
Яківчук Г. В. - Теоретичні основи виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики (2009)
Андреєва Т. Т. - Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2011)
Арцишевський Р. А. - В. О. Сухомлинський про духовний розвиток молодших школярів (2011)
Ацегейда І. П. - Значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для реалізації сучасних методів екологічної освіти та виховання (2011)
Бабій І. В. - Ідеї Василя Сухомлинського щодо морального виховання особистості (2011)
Барановська В. М. - Проблема формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії (2011)
Барбашова І. А. - Загальна характеристика сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці (2011)
Березівська Л. Д. - Принцип індивідуального підходу до учнів початкової школи у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Бех І. Д. - В. Сухомлинський: два періоди дитинства – два образи Я (2011)
Бєлан Г. В. - Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Белоусько А. М. - В. О. Сухомлинський про взаємини в системі "викладач-студент”, Ханова О. В. (2011)
Бібік Н. М. - Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів (2011)
Блажевич Ю. І. - Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського і її творче використання в освітньому просторі Китаю, Блажевич О. І. (2011)
Богуш А. М. - Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В. Сухомлинського: реалії і перспективи (2011)
Бондар Л. С. - Погляди В. О. Сухомлинського на розвиток обдарованості дітей (2011)
Бондарчук Г. П. - Морально-етична складова соціалізації молодших школярів у координатах педагогіки В. Сухомлинського (2011)
Бреславська А. Б. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у навчанні молодших школярів (2011)
Бричок С. Б. - Проблема вивчення особистості школяра у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Буракова Н. О. - Питання шкільної гігієни учнів у науковому доробку В. О. Сухомлинського (2011)
Бутенко О. Г. - Концепція Василя Сухомлинського з виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків (2011)
Бучківська Г. В. - Проектування етнохудожнього середовища професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті реалізації ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Васянович Г. П. - Методологічна культура учителя у наукових пошуках Василя Сухомлинського (2011)
Вашуленко М. С. - Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука успіху навчання молодших школярів (2011)
Вергунова В. С. - Погляди В. Сухомлинського щодо формування естетичного досвіду молодших школярів (2011)
Волинець Ю. О. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти у процесі дослідницької діяльності (2011)
Волошина Г. П. - Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Гаврилюк С. М. - Педагогічний супровід розвитку дитячої творчості в контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2011)
Гайдученко Ю. О. - Провідні ідеї та їх термінологічне вираження у концепції шкільно-сімейного виховання В. О. Сухомлинського (2011)
Галус О. М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини (2011)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Аналіз впливу змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості школяра у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Гергуль С. М. - Проблема самоосвіти вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Годлевська К. В. - В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів (2011)
Гордуз Н. О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і сучасність (2011)
Греськова В. В. - Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки (2011)
Губ’як В. Д. - Організація діяльності дитячих літніх оздоровчих закладів на засадах педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Деркач В. Ф. - Уроки мислення серед природи – один з найголовніших засобів формування особистості молодшого школяра (2011)
Дичківська І. М. - Креативність як складова інноваційної діяльності педагога в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Доманюк О. М. - Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу (2011)
Дубина Л. Г. - Педагогічна режисура В. О. Сухомлинського, Вашеняк І. Б. (2011)
Дяченко Л. М. - В. Сухомлинський про дошкілля та початкову освіту (2011)
Завгородня Т. К. - Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу (2011)
Залізняк А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників (2011)
Заліток Л. М. - Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського (2011)
Зарудня О. М. - Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В. Сухомлинського (2011)
Зданевич Л. В. - Оптимізм учителя та учня у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Іщенко Л. В. - Проблема розвитку мовленнєвої творчості дітей 5-6 років (2011)
Іщук Т. В. - Проблема морального виховання школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Казакова Н. В. - Морально-етичний портрет учителя початкових класів у педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського (2011)
Казанжи І. В. - Формування духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів (2011)
Калініченко Н. А. - Проблеми любові і вимогливості у вихованні дітей (2011)
Кальчук М. І. - Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2011)
Каплунова К. А. - В. О. Сухомлинський про формування колективних взаємин у дітей старшого дошкільного віку (2011)
Карпенко М. І. - В. Сухомлинський про проблему формування культури здоров’я учнів початкової школи (2011)
Кирлан О. В. - Шляхи формування асоціативного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Клысбаева Н. А. - О традициях семейного воспитания детей в контексте идей В. А. Сухомлинского (2011)
Коберник Г. І. - Формування громадянських якостей школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Кобилянська Л. І. - "…кожна людська особистість неповторна” (ідеї В. О. Сухомлинського у професійній підготовці сучасних гувернерів) (2011)
Ковальська О. П. - Діяльність керівників ЗНЗ щодо забезпечення правової освіти учнів початкової школи у контексті педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського (2011)
Ковальчук Г. П. - Проблема фізичного виховання та зміцнення здоров’я школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Кодлюк Я. П. - Технологія формування в молодших школярів уміння вчитися в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Колосова Н. М. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку (2011)
Коновальчук М. В. - Сучасні концепції креативної освіти молодших школярів: проблеми та перспективи (2011)
Конькина Е. В. - Воспитание культуры здоровья дошкольника средствами фольклора (2011)
Корнієнко Н. А. - Психологічні аспекти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2011)
Кочерга О. М. - Підготовка студентів до роботи з батьками як важлива складова професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізаційних змін (2011)
Кузь В. Г. - Сухомлиністика – нова парадигма елітного виховання (2011)
Кукура Г. А. - Використання технічних засобів навчання у діяльності педагогів початкової школи (2011)
Куліш Р. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в організації навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу (2011)
Кутова С. О. - Самовиховання як чинник розвитку особистості молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Лисенко Н. В. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського: етнокультурний дискурс, Будник О. Б. (2011)
Литвиненко С. А. - Соціально-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів: творче осмислення спадщини В. О. Сухомлинського (2011)
Лісовська Т. А. - Використання ідей В. О. Сухомлинського в музичному вихованні старших дошкільників (2011)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя початкової школи (2011)
Любашина В. В. - Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників засобами ігрової діяльності (2011)
Мазуренок Н. І. - Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В. Сухомлинського, Мазуренок М. В. (2011)
Майборода Н. О. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему патріотичного виховання дітей сільських навчально-виховних комплексів (2011)
Марусинець М. М. - Організація навчальної взаємодії у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Матішак М. В. - Педагогічні умови формування етновиховного середовища початкової школи (2011)
Мацько В. П. - Виховний потенціал художнього слова Василя Сухомлинського (2011)
Машкіна Л. А. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів (2011)
Мелешко В. В. - Розвиток педагогічної системи сільської початкової школи у контексті гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Мельникова И. В. - Особенности совершенствования научных способов понимания личности ребёнка у будущих педагогов (2011)
Миринюк Н. І. - Погляди В. О. Сухомлинського щодо інтеграції краси і слова на уроках літератури, Миринюк В. М. (2011)
Морозова О. О. - Концепція естетичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Москвина А. В. - Интеллектуальное развитие младших школьников: диалог с В. А. Сухомлинским (2011)
Навозняк Л. Л. - Особливості морального виховання учнів засобами фольклору в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2011)
Наточій А. М. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до виховної роботи з дітьми (2011)
Науменко Н. М. - Культура педагогической деятельности учителя начальных классов в контексте идей В. А. Сухомлинского (2011)
Невмержицька О. В. - Формування цінностей особистості у натуралізмі (2011)
Новосьолов О. В. - Соціокультурне середовище і розвиток особистості (2011)
Нор К. Ф. - Прийоми розумового розвитку учнів початкових класів у дидактичній системі В. О. Сухомлинського (2011)
Онишків З. М. - Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – початкова школа”: шляхи забезпечення наступності (2011)
Орєхова Л. І. - Традиціїї та новаторстово педагогічної системи В. Сухомлинського у професійній підготовці педагогів (2011)
Паламарчук Л. Б. - Етнопедагогічні ідеї творчості В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутнього вчителя (2011)
Петренко О. Б. - Ідеї статеворольової соціалізації дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Петриченко Л. О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті вирішення сучасних проблем (2011)
Пилипчук Л. Г. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всестороннього розвитку дитини (2011)
Пироженко Л. В. - Проблеми змісту освіти у спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Писарчук О. Т. - Формування освітньо-розвивального середовища початкової школи в педагогічному досвіді В. Сухомлинського (2011)
Підлипняк І. Ю. - Втілення ідей В. О. Сухомлинського до вирішення проблеми логіко-математичного розвитку (2011)
Пісоцька Л. С. - Управління дошкільним навчальним закладом крізь призму ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Поліщук О. В. - Правове виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Поніманська Т. І. - Виховання як гуманістична взаємодія у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Присакар В. В. - Формування громадянської позиції особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2011)
Рындак В. Г. - Воспитание у младшего школьника уважительного отношения к миру в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского (2011)
Різак Т. М. - Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у спеціалізованому навчально-виховному комплексі "Пролісок” (2011)
Розгон В. В. - Гуманістичні ідеї виховання В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів (2011)
Савченко О. Я. - Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей (2011)
Сараєва О. В. - Погляди сухомлиністів на початкову освіту (2011)
Січко І. О. - Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2011)
Слюзко В. І. - Слово як засіб формування моральної свідомості особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Слюзко А. М. (2011)
Соколовська О. С. - Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2011)
Степанець І. О. - До питання забезпечення єдності дошкільної та початкової загальної освіти у формуванні готовності дітей до навчальної діяльності, Репко І. П. (2011)
Стеценко Н. М. - Роль ручної праці у розвитку особистості дитини старшого дошкільного віку (2011)
Стражнікова І. В. - Підготовка вчителів початкових класів України у контексті європейського розвитку (на основі сучасних педагогічних досліджень) (2011)
Тарапака Н. В. - Використання ідей В. О. Сухомлинського у вирішенні актуальних проблем взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини (2011)
Телячий Ю. В. - Книга про наболіле: "Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы” (2011)
Терещук Г. В. - Актуальність ідей В. Сухомлинського у проблемі трудового виховання і навчання сучасних підлітків (2011)
Ткаченко З. Ю. - Невичерпне джерело мудрості (2011)
Тоцька Т. П. - Оновлення змісту дошкільної освіти через використання інформаційних технологій (за результатами роботи ДНЗ "Ялинка”, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня м. Бровари Київської області) (2011)
Федяєва В. Л. - Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського (2011)
Хайруліна В. М. - Пізнавати серцем (2011)
Хмизова О. В. - Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Худзей О. О. - Проблема виховання обдарованої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Цимбалару А. Д. - Особливості формування варіативних моделей освітнього простору у вітчизняній початковій школі (2011)
Цюпак І. М. - Впровадження ідей В. Сухомлинського у виховний процес дошкільних закладів Херсонщини (2011)
Челпаченко Т. В. - Роль слова в дидактической системе В. А. Сухомлинского (2011)
Шквир О. Л. - Проблема педагогічних досліджень у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Шоробура І. М. - Складові педагогічної системи В. О. Сухомлинського, Бернадська Л. В. (2011)
Щербина В. Ю. - Дошкільне виховання дітей у сім’ї в спадщині В. Сухомлинського (2011)
Якименко С. І. - Досвід минулого – реалії сьогодення (2011)
Яківчук Г. В. - Роль хорового мистецтва у вихованні особистості майбутнього вчителя (2011)
Ярова М. В. - Втілення ідей В. Сухомлинського в процес естетичного виховання школярів (2011)
Запорожець А. О. - Дослідження стехіометричної суміші "повітря–паливо" органічних сполук. Частина 1. Алкани (2014)
Глазок О. М. - Математичний метод розв’язання задач обчислювальної гідродинаміки (2014)
Малярчук В. О. - Математичне забезпечення відображення моделей понять, Кононюк А. Ю., Малінкін І. В. (2014)
Несен О. О. - Аналіз складових програмного забезпечення електронної бібліотеки та напрями вдосконалення (2014)
Meleshko O. O. - Elliptic curve cryptography, Kovalskiy O. O. (2014)
Петренко А. Б. - Аналіз часових атак на апаратний шифратор персонального засобу криптографічного захисту інформації ШИПКА, Шматок О. С., Шматок С. А., Агеєнко Є. О. (2014)
Петренко А. Б. - Захист інформаційних потоків у мобільних мережах cтандарту CDMA2000, Єлізаров А. Б., Шматок С. А., Ващук В. О. (2014)
Чунарьова А. В. - Методи підвищення стійкості стеганосистем до несанкціонованого доступу, Потапенко Є. О. (2014)
Юдін О. К. - Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам, Бучик С. С., Чунарьова А. В., Варченко О. І. (2014)
Lutsyk O. - Modeling of passenger flow at city railway transport stations, Stepanchuk O., Yanovsky P. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського