Яловець А. Л. - До постановки задачі переслідування на площині (2013)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: межі здійснення, підстави обмеження та колізії (2013)
Самбор М. А. - Особливості судового способу захисту прав та інтересів споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку за цивільним процесуальним законодавством України (2013)
Прилуцький Р. Б. - Правові механізми у сфері господарювання (2013)
Рябець К. А. - Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю, Самойлов М. В. (2013)
Дараганова Н. В. - Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці (2013)
Карпенко М. І. - Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст, Пашковський В. В. (2013)
Карпенко М. І. - Смертна кара: бути чи не бути?, Бандурович А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Присухін С. І. - Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ (2013)
Дронговський О. С. - Правове регулювання участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки (2013)
Коваленко С. Г. - Державний внутрішньовідомчий контроль у Збройних Силах України (2013)
Лясковський В. І. - Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права (2013)
Пашинський В. Й. - Правові аспекти контракту про проходження військової служби, Ліхтін В. Ф. (2013)
Прокопчук І. Т. - Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців (2013)
Коминарец Т. - Стратегии исследования постмодернистских текстов (2011)
Оришака О. - Проблемы анализа версификационных уровней поэтического текста (2011)
Бабич Ю. - Миф как принцип создания художественной реальности в литературном тексте: на материале романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" (2011)
Быстрова Е. - Коннотативность словоерса в творчестве Ф. Достоевского (2011)
Горбонос О. - Генотворчі аспекти проблематики літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка (2011)
Долга Н. - Творчість англійських неоромантиків у контексті сучасної теорії перехідності (2011)
Запорожченко Ю. - Имидж Германии в романе Б. Шлинка "Чтец" (2011)
Климчук О. - Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана "Славный конец бесславных поколений" (2011)
Мацапура В. - Поэтика и интерпретация "сказок" Чехова ("Без заглавия", "Пари", "Сапожник и нечистая сила"), Мацапура Л. (2011)
Остапенко И. - Художественное своеобразие картины мира Н. Рубцова (2011)
Попович А. - Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса "Изабелла, или горшок с базиликом". Статья вторая (2011)
Рыбинцев И. - Природа художественной детали и ее изобразительно-выразительная функция, Пустовит Т. (2011)
Самарин А. - Жанрово-стилевой комплекс травестии в пьесе С. Кузнецова и О. Богаева "Нет повести печальнее на свете…" (2011)
Хомчак Е. - Поэтика портрета в романе "Обрыв" И. А. Гончарова (2011)
Шаповал О. - Синтез романного і притчового начал у романі В. Ґолдінґа "Спадкоємці" (2011)
Шипко М. - Особливості сприйняття п’єси А. Чехова "Чайка" на межі ХІХ-ХХ ст. та у ХХІ ст. (2011)
Ільїнська Н. - Ціннісні орієнтири молодого покоління у американській та українській прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: типологічний аспект. Стаття перша (2011)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья третья (2011)
Колесова А. - Прикметник в англомовних поетичних текстах: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Мороз О. - Мовні та позамовні чинники формування тональності поетичного тексту (2011)
Петренко Н. - Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд (2011)
Требования к оформлению статей (2011)
Węcławski Jerzy. - Regulations of the bank sector in the EU in response to the financial crisis (2013)
Петкова Л. О. - Інтеграція України до світового фінансового простору в міжнародних співставленнях та макроекономічній динаміці (2013)
Petkova Lesia. - Ukraine’s integration into the global financial space in international comparisons and macroeconomic dynamics (2013)
Луняков О. В. - Интегральный подход к оценке дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики (2013)
Luniakov Oleg. - Integrated approach to the assessment of imbalances and soundness of financial sector (2013)
Nagaichuk N. - The place and role of insurance companies in investment security of economy of Ukraine, Mekhanikova O. (2013)
Печоник О. И. - Развитие финансового сектора в процессе смены технологических укладов (2013)
Pechonik Olga. - Development of the financial sector in the process of substitution of technological modes (2013)
Ніценко В. С. - Тенденції розвитку банківської мережі в Україні, Кузьменко Є. С. (2013)
Nitsenko V. - The tendencies of banking network development in ukraine, Kuzmenko E. (2013)
Rohozhnikova N. - Banking credit policy as a special investigation object, Ivanova I. (2013)
Пластун В. Л. - Особливості впливу інституційних інвесторів на стабільність фондового ринку (2013)
Plastun V. - Peculiarities of the institutional investors’ influence on the stock market stability (2013)
Пустовійт Р. Ф. - Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні, Кочума І. Ю. (2013)
Pustoviyt R. - Priority improvement directions of institutional environment of human potential development in Ukraine, Kochuma I. (2013)
Гунько В. І. - Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств (2013)
Hunko V. - Factors and indicators of forming enterprises’ investment attractiveness (2013)
Одінцова Т. М. - CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства, Невмержицька О. В., Чаус І. В. (2013)
Odintsova T. - CVP-analysis as a financial results management tool, Nevmerzhytska O., Chaus O. (2013)
Біль М. М. - Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону (2013)
Bil Maryana. - Conceptual directions of the development of socio-demographic potential of the region (2013)
Крючко О. С. - Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Krjuchko Oleg. - Improvement of remuneration of labor in the socio-economic development of regions (2013)
Пасєка С. Р. - Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи (2013)
Pasieka S. - Innovative development of social and labour potential of a region: institutional arrangements (2013)
Іщенко М. П. - Сутність та особливості істини і сучасних ідей в економіці, Руденко І. І. (2013)
Ishchenko M. - The essence and pecularities of the truth and modern ideas in economics, Rudenko I. (2013)
Korzeniowska A. - The structure of financing innovations in the polish and ukrainian economies (2013)
Misterek Wojciech. - Innovation of lublin region against selected regions of central and eastern europe (2013)
Саюн А. О. - Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту, Хотькіна О. Р. (2013)
Sayun A. - Problems of training in accounting, analysis and audit, Hotkina O. (2013)
До уваги авторів! (2013)
Литва Л. А. - Концепт успіху в соціалізаційних практиках суспільства ризику (2012)
Патинок О. П. - Психологічні умови становлення відповідальності як якості особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (2012)
Приходько А. Ф. - Забезпечення міждисциплінарної інтеграції у змісті теоретичної підготовки майбутніх соціальних працівників до надання клієнтам соціально-економічних послуг (2012)
Стех Є. О. - Професійно-технічний навчальний заклад як середовище формування патріотизму учнівської молоді (2012)
Чопей В. С. - Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів (2012)
Янісів Ю. О. - Особливості впровадження інновацій в українській освіті (2012)
Вольнова Л. М. - Зміст і напрями соціально-педагогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуваних підлітків (2012)
Головко Н. І. - Профілактичні заходи щодо наркозалежності підлітків і скоєння ними злочинів (2012)
Яременко Л. - Позашкільна діяльність як навчання, дозвіллєва діяльність (гра) та професійне самовизначення особистості (2012)
Кушнірчук О. Р. - Порушення процесу соціалізації як чинник залучення до проституції вихованок шкіл-інтернатів (2012)
Трубавіна І. М. - Соціальне загартування особистості в теорії соціальної педагогіки (2012)
Ярчук Ю. Г. - Здоровий спосіб життя: реальний стан і державна політика (2012)
Косяк О. М. - Менеджмент соціальної роботи як сучасний напрям управлінської діяльності (2012)
Русіна Н. Г. - Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів (2012)
Кузьмінська Л. Д. - Підліткова самотність як соціально-психологічна проблема (2012)
Онопрієнко В. - Екологічна освіта як предмет міжнародної співпраці (2012)
Реалізація нового проекту в Україні "Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною” (2012)
Вдосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні (2012)
Никифоров А. Р. - Способы диссеминации Silene jailensis (Caryophyllaceae) – эндемика горного Крыма (2013)
Рыфф Л. Э. - Флора памятника природы местного значения "Гора Балгатура" в Гурзуфе (Южный берег Крыма) (2013)
Клименко З. К. - Основные итоги и перспективы исследований по интродукции и селекции садовых роз в Никитском ботаническом саду (2013)
Ахматова З. П. - Значение и перспектива интродуцированных редких плодовых культур в Кабардино-Балкарской Республике, Карданов А. Р. (2013)
Литвинова Т. В. - Сорт зизифуса Синит на Южном берегу Крыма и в Херсонской области, Карнатовская М. Ю. (2013)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof. и Prunus persica (L.) Batsch, Кабар А. Н., Опанасенко В. Ф. (2013)
Шоферистов Е. П. - Генофонд сливы Изюм-Эрика (Prunus domestica L.) в коллекции Никитского ботанического сада, Феськов С. А. (2013)
Щербатко В. Д. - Сравнительная характеристика силы роста сортов яблони мировой селекции (2013)
Ковалев М. С. - Световой режим парковых фитоценозов: его роль и особенности пространственной структуры (2013)
Листопадская О. А. - Короедная энтомофауна дендрологического парка "Аскания-Нова" (2013)
Грущинська Н. - Інтеграційно-дезінтеграційні тенденції розвитку національних економік в умовах необхідного технологічного оновлення (2011)
Хахлюк А. - Удосконалення структури вітчизняного експорту як фактор збільшення зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. (2011)
Сльозко О. - Рецесійні процеси у Євросоюзі: сценарії майбутнього, Матвійчук С. (2011)
Добровольська А. - Актуальні задачі оптимізації розвитку в посткризовий період: технологічний аспект (2011)
Руденко-Сударєва Л. - Системна модифікація бізнес-моделей глобальних корпорацій: еволюція теоретичних підходів (2011)
Токар В. - Державне індикативне планування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки в контексті забезпечення економічної безпеки України та світового досвіду (2011)
Хвалінський С. - Посткризова трансформація банківського сектору: світовий досвід та Україна (2011)
Редзюк Є. - Вплив економічних процесів і державного регулювання на розвиток фондової біржі (2011)
Толочко А. - Національна специфіка організації та регулювання міжнародного туризму (2011)
Овчарова Л. - Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: світові тенденції, Бодеко В., Хоменко Л. (2011)
Шафранський А. - Інституційна трансформація валютних систем АСЕАН в посткризовий період (2011)
Терещенко С. - Валютне регулювання в інтеграційних угрупуваннях (2011)
Чернюк Д. - Пруденційне регулювання світового банківського ринку: Базельський комітет з банківського нагляду (2011)
Виноградова О. - Інституційні регулятивні системи як чинник технологічного розвитку в умовах глобальної конкуренції (2011)
Аль-Тмейзі А. - Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень (2011)
Кравченко М. - Механізми забезпечення структурно-інституційної стабільності у країнах транзитивного типу (2011)
Руденко В. - Трансформаційні зміни організаційного дизайну глобальних корпорацій (2011)
Оніщенко В. - Теоретико-методичні основи інтелектуально-ділових послуг (2011)
Соболєв Д. - Інституційне забезпечення інституту банкрутства (2011)
Марцонь О. - Фінансова стабільність систем пенсійного забезпечення (2011)
Бичковський А. - Тенденції трансформації структури світового морського торгового флоту (2011)
Марковська В. - Сланцевий газ: вектор безпечного розвитку (2011)
Іщенко В. - Розвиток вітчизняної системи оподаткування у контексті міжнародного досвіду (2011)
Лабунець А. - Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Андон П. І. - Київська школа програмування В.М. Глушкова (2013)
Акуловский В. Г. - Описание параллелизма в алгоритмах информационно-управляющих систем средствами алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2013)
Шкільняк С. С. - Спектр секвенційних числень першопорядкових композиційно-номінативних логік (2013)
Формалізоване проектування та синтез паралельних програм для відеографічних прискорювачів, Дорошенко А. Ю., Бекетов О. Г., Жереб К. А., Яценко О. А. (2013)
Погорілий С. Д. - Створення методики проектування застосувань для програмно-апаратної платформи CUDA, Верещинський О. А. (2013)
Кудим К. А. - Теоретический и прикладной аспекты отношений и операций для последовательностей временных интервалов, Резниченко В. А., Проскудина Г. Ю., Овдей О. М. (2013)
Твердохліб Є. М. - Керування потоками наукових робіт в грід-системах, Перконос П. І., Лой А. І. (2013)
Лихацкий И. А. - Об одной методике формирования объектного представления реляционных данных (2013)
Боровская Е. Н. - Характеристика информационных потоков программных модулей входящих в состав програмного средства для автоматизированной поддержки проведения испытаний КСЗИ, Колтик М. А. (2013)
Жеребко В. А. - Програмна модель генетичного оптимізатора ваг штучної нейронної мережі в LabVIEW (2013)
Лазаренко С. В. - Багатопоточні комп’ютерні обчислення у дослідженні нелінійних динамічних систем, Макаренко О. С. (2013)
Яловець А. Л. - Про один метод переслідування на площині (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (часть 1) (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение II. Общественная медицина и её экономические основы, Чурилов Л. П., Чурилов Р. Л. (2013)
Трейлиб В. В. - Изучение аллергенных свойств смазочно-охлаждающих технологических составов на экспериментальной модели длительного эпикутанного воздействия , Шевляков В. В., Половинкин Л. В. (2013)
Шафран Л. М. - До проблеми токсикологічної та эколого-гігієнічної оцінки бромвміщюючих антипіренів, Бабій В. Ф., Третьякова О. В., Леонова Д. І. (2013)
Ковтюк Н. І. - Роль соціальних факторів у формуванні основних складових якості життя дітей шкільного віку (2013)
Іванько О. М. - Знезараження стічних вод - сучасний погляд на проблему , Бабієнко В. В., Кримець Г. В. (2013)
Голубятников Н. И. - Прямое определение токсичных металлов в растительных маслах модифицированным атомно-абсорбционным методом , Карпенко Л. П., Бабчук Л. Н., Журавлёв А. С. (2013)
Шафран Л. М. - Порівняльна гігієнічна та професіографічна оцінка умов праці особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій , Нехорошкова Ю. В., Потапов Є. А. (2013)
Макаренко Н. В. - Регуляция работы сердца во время слухомоторной деятельности операторов мобильной связи с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов, Лизогуб В. С., Юхименко Л. И., Хоменко С. Н. (2013)
Сергета І. В. - Особливості перебігу процесів психофізіологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму учнів сучасної школи, Мостова О. П. (2013)
Запорожан В. М. - Патоморфоз органів репродуктивної системи в умовах експериментального гіпо- та гіпертиреозу , Марічереда В. Г., Маринюк Г. С. (2013)
Гоженко А. И. - Гистохимически выявляемые особенности активности ферментов цикла кребса в нейронах сенсомоторной коры крыс при депривации геомагнитного поля, Масевич Ю. В., Насибуллин Б. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Порівняння міжорганного розподілу та токсичної дії CdCl2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперітонеальному введенні білим щурам (2013)
Большой Д. В. - Использование европия для моделирования и изучения процессов миграции тяжёлых металлов из полимерных материалов во внешнюю среду (2013)
Левицкий А. П. - Влияние оральных фитогелей на состояние печени крыс с экспериментальным диабетом 2 типа, Цисельский Ю. В., Цисельская О. Ю., Левченко Е. М., Ступак Е. П. (2013)
Гоженко А. И. - Тяжелая транспортная травма опорно-двигательного аппарата и неотложная помощь пострадавшим, Зарицкая Л. П., Горша В. И., Квитка Н. И. (2013)
Дивоча В. А. - Роль ингибиторов протеиназ в патогенезе заболеваний человека (обзор литературы и собственных исследований, часть 1), Дерибон Е. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Негативні чинники впливу на первину інвалідність внаслідок множинного склерозу (2013)
Тещук В. Й. - Патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2013)
Борис Р. М. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів у період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму (2013)
Юбилей настоящего учёного. Владимиру Ивановичу Чернюку — 75 лет! (2013)
Росола І. Й. - Дисперсійні властивості стекол AsxS1-x , Левко І. В. (2013)
Берча С. А. - Дослідження стійкості високосиметричних молекул за допомогою метода інваріантів., Різак В. М. (2013)
Мар’ян М. І. - Фрактальний підхід до формування некристалічного стану., Юркович Н. В. (2013)
Боднар С. С. - Динаміка фоторефрактивного ефекту в кристалах Sn2P2S6:Ag., Чутора Т. В., Стойка І. М., Грабар О. О. (2013)
Іваницька Г. М. - Умови застосовності методу функцій радіального розподілу атомів для невпорядкованих нанорозмірних об’єктів., Ковтуненко В. С., Боркач Є. І., Рябощук М. М. (2013)
Шкирта І. М. - Умови сумісності кристалів типу BaTiO3. (2013)
Глухов К. Е. - Зонна енергетична система сегнетиелектрика – напівпровідника CuInP2S6 та непрямі оптичні переходи в CuInP2(Se0.1S0.9)6., Біганич В. Ю., Герзанич Е. І. (2013)
Чобаль І. В. - Ab initio розрахунки коливальних спектрів кристалів Me2B4O7 (Me=Li, Na, K), Різак І. М., Різак В. М., Шебень В. (2013)
Блецкан М. М. - Електронна структура Sn2S3., Грабар О.О. (2013)
Блецкан Д. І. - Електронна структура фаз низького та високого тисків дисульфіду кремнію., Вакульчак В. В., Глухов К. Є. (2013)
Штейфан А. Я. - Параметри зв’язкової валентності для іонної пари Al3+/O2–., Сідей В. І., Небола І. І. (2013)
Шпеник Т. Б. - Алгоритм пошуку оптимального по кількості приладів розв’язку однієї задачі теорії розкладів. (2013)
Зелінський А. Г. - Аналогова система автоматизованого управління лінійного прискорювача електронів., Сахно В. І. (2013)
Bandurina L. O. - Еlectron scattering by the boron atom., Gedeon V. F. (2013)
Ердевді М. М. - Спектри випромінювання телуру при збудженні електронним ударом., Звенигородський В. В., Маркуш П. П., Шпеник О. Б. (2013)
Малинина А. А. - Параметры газоразрядной плазмы барьерного разряда на смеси паров дибромида ртути, гелия и криптона. (2013)
Снігурський О. В. - Фрагментація молекул гліцину та метіоніну електронним ударом. , Тамулієне Е., Романова Л. Г., Вукстич В. С., Снігурська Т. А. (2013)
Месарош Л. В. - Характеристики тліючого розряду над поверхнею водного розчину сірчанокислого алюмінію Al2(SO4)3., Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2013)
Звенигородський В. В. - Збудження молекули етиленгліколю повільними електронами., Ердевді М. М., Шпеник О. Б. (2013)
Шафраньош М. І. - Фрагментація молекул цитозину під дією електронного удару., Хмара І. Ю., Суховія М. І., Головня М. С., Шафраньош І. І. (2013)
Бычков А. Б. - Траекторный метод оценки вероятности фотоионизации атома. , Смирнов В. В. (2013)
Гомонай Г. М. - Резонансні явища в непружних процесах зіткнень електронів з іонами металів. (2013)
Кленівський М. С. - Емісійні характеристики імпульсно-періодичних розрядів у парогазових сумішах інертний газ – галогеніди лужних металів. , Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2013)
Митюрева А. А. - Электронное возбуждение метастабильных состояний атомов инертных газов. (2013)
Туряниця І. І. - Чутливий елемент волоконно-оптичного датчика температури, його виготовлення і оптимізація характеристик., Козусенок О. В., Чичура І. І. (2013)
Ігнатишин М. І. - Дослідження амплітудно-частотної характеристики гасника механічних коливань за формулами Кардано., Рубіш І. Д. (2013)
Алексейчук И. С. - Философия будущего: методологический, интенциональный, этический аспекты, Стасенко С. А. (2013)
Артеменко Я. И. - Практики ressentiment в трансформирующейся культуре эпохи глобализации (2013)
Жукова Н. А. - "Сором" Карін Альвтеген: від dasein до "інтегрального гуманізму" (2013)
Зражевська Н. О. - Сучасна культура як простір змін та трансформацій (2013)
Компаниец Л. В. - "Мистика", "духовность", "опыт": измерения утраченных акцентов и смыслов (2013)
Кривошея Т. О. - Стратегії некласичного естетичного дискурсу: низова естетика (2013)
Стеценко Л. Л. - Сучасна українська естетика: до визначення тенденцій розвитку (2013)
Ибрагимов М. М. - "Философия спорта" в современной постэкзистенциалистской интерпретации (2013)
Кірієнко А. О. - Історичний час як теоретична проблема (2013)
Проценко А. Ф. - Сайентистская стратегия в изучении социальных конфликтов (2013)
Світлична В. В. - Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції, Чистіліна Т. О. (2013)
Філяніна Н. М. - Освіта для сталого розвитку: гуманітарна й екологічна складові (2013)
Байрачная Л. К. - Конституционная стабильность и легитимация правового поля: к вопросу о соотношении (2013)
Гордин Л. Я. - Онтология юридической ответственности: специфика правовой вины, её отличия от религии и морали (2013)
Садиков Г. Н. - Цель и задачи безопасности жизнедеятельности – формирование мировоззрения безопасности (2013)
Тиха О. В. - Контамінації в кіномистецтві XX–XXI століть: римейк (2013)
Мантула Б. А. - Осмысление феноменов "брендинга" и "брендирования" в философско-коммуникативном пространстве (2013)
Полищук М. Н. - Модуль САПР механических захватных устройств промышленных роботов, Баранова Д. К. (2012)
Артеменко В. А. - Динамические приоритеты в коммутационных узлах телекоммуникационной сети, Богданова Н. В. (2012)
Богушевська Н. В. - Створення iмiтацiйної моделi для дослiдження ефективностi впровадження тарифного плану для мобiльного оператора, Єрмiйчук Д. О. (2012)
Чумаченко Е. И. - Интеллектуальная система оценки длительности обслуживания запросов, Прищепа П. Б. (2012)
Цзинь Б. - Моделирование параметров возмущенного движения самолета при сбросе груза в среде Matlab, Зинченко В. П., Зинченко В. П., Конотоп В. П., Муха В. П. (2012)
Детлiнг В. С. - Вибiр параметрiв адаптивних систем обробки експерименльних даних, Мiрошниченко І. В., Павленко В. І., Тихоход В. О. (2012)
Дзiнько Р. І. - Дослiдження ефективностi виконання алгебраїчних операцiй над матрицями на графiчному процесорi, Дзiнько А. М., Лiсовиченко О. І. (2012)
Кику А. Г. - Выбор параметров квадратичных критериев в задачах оптимального управления линейными объектами, Шейко В. Ю. (2012)
Крылов Е. В. - Разработка алгоритма стабилизации антропоморфной конечности при опоре на поверхность второго порядка, Баранова П. А. (2012)
Нечипорчук С. А. - Управлiння курсором за допомогою зорового тракту, Лiхоузова Т. А. (2012)
Пархомей І. Р. - Розробка пiдходiв щодо використання побiчних ефектiв, якi виникають внаслiдок опромiнення резонансним НВЧ-сигналом покриттiв лiтальних апаратiв (2012)
Полiщук М. М. - Дослiдження залежностi похибки позицiонування пневматичного приводу вiд параметрiв його роботилiтальних апаратiв, Землянкiн А. В. (2012)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач як компенсатор неконтрольованих збурень, Кучер І. М., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2012)
Смолiй В. М. - Концептуальна модель автоматизованого управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв (2012)
Поспешный А. С. - Эффективный алгоритм рассуждений для OWL 2 EL онтологий с типизированными выражениями на базе логического процессора ELK, Стиренко С. Г. (2012)
Стенин А. А. - Метод фиктивной координаты в задачах оптимального управления системами с последействием, Пасько В. П., Хоменко П. С. (2012)
Стенин А. А. - О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации, Тимошин Ю. А., Галаган В. Г., Ярченко В. П. (2012)
Стенин А. А. - Обобщенный алгоритм идентификации линейных динамических систем на базе сплайн-функций и функций Уолша, Ткач М. М., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Телышева Т. А. - Моделирование и сравнительный анализ работы классического и нечеткого ПИД-контроллеров в автоматических системах управления (2012)
Ткач М. М. - Математичний опис рiвноваги двоногої локомоцiї, Гуменний Д. О. (2012)
Волокита А. Н. - Защищенная многоканальная передача данных в Cloud Computing, Бидков А. Е. (2012)
Ямпольський Л. С. - Аналiтичний пiдхiд до вибору топологiї нейросiток при розв’язаннi прикладних задач (2012)
Гуда А. И. - Моделирование хаотической динамики системы с зоной нечувствительности и идентификация её параметров, Михалёв А. И. (2012)
Онищенко С. П. - Специфика проектов государственно-частного партнерства и перспективы их использования для развития украинских морских портов, Литвинова Н. Н. (2012)
Дем'яненко О. С. - Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах, Гребенікова О. В. (2012)
Тисячна Ю. С. - Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів (2012)
Гусєва Ю. Ю. - Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України, Снісаренко О. Б., Отмахова М. С. (2012)
Выходец Ю. С. - Внедрение системы динамического информирования пассажиров для повышения туристической привлекательности Харькова, Фесенко Е. С. (2012)
Петрик В. Л. - Подходы к выбору систем единиц в экономике (2012)
Бондарєва Т. І. - Механізм забезпечення економічної ефективності тарифної політики в сфері комунальних послуг України, Голованьова Г. М., Осадчук А. І. (2012)
Узун Д. Д. - Исследование влияния механизма частичного банковского резервирования на инвестиционную привлекательность инновационной деятельности в Украине, Узун Ю. А., Лялюк И. В. (2012)
Рац О. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства (2012)
Безродна О. С. - Розподіл інструментів та підходів до стратегічного управління банком за його етапами (2012)
Макєєв В. Ф. - Електрогальванічні характеристики у пацієнтів з проявами непереносності металевих зубних протезів без покриття та з покриттям нітридом титану., Горох О. Г (2013)
Шулль Г. Ф. - Не все і не завжди потрібно облицьовувати. Виготовлення вінірів з IPS e.max Press Impulse., Робертс М. (2013)
Віттшток Ф. - Сучасна функціональна діагностика — безперешкодне проведення з використанням матеріалу Futar для реєстрації прикусу., Шефер О. (2013)
Ілик Р. Р. - Використання однокомпонентних імплантатів при значній горизонтальній атрофії альвеолярного відростка., Сирко О. М. (2013)
Леманн К. М. - Візуальний та цифровий способи визначення кольору., Шеллер Г. (2013)
"Перша скрипка" у стоматології Нововолинська (2013)
Стошек М. - Ендодонтичне лікування внутрішньої резорбції кореня зуба за допомогою скловолоконного композитного кореневого штифта., Мінчік Й., Туленко М. (2013)
Бронне Ф. - Biodentine™ — замінник природного дентину для пломбування перфорацій дна пульпової камери, апексифікації та ретроградного пломбування кореневих каналів. (2013)
Чуйко А. М. - Особливості підбору імплантатів з використанням комплексу MIMICS-ANSYS., Левандовський Р. А., Угрин М. М., Бєліков О. Б. (2013)
Центіло В. Г. - Збереження безперервності нижньої щелепи методом її пошарової резекції при лікуванні адамантиноми. (2013)
Харьков Л. В. - Артрогрипоз: встановити діагноз простіше, ніж лікувати., Яковенко Л. М., Єфименко В. П., Кулинич М. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Структура ураження тимчасових зубів карієсом у дітей, яким проводили лікування під загальним знеболюванням., Солонько Г. М. (2013)
Острянко В. І. - Гігієнічний догляд за порожниною рота у дітей із різними видами зубного нальоту., Потєха О. М., Якубова І. І. (2013)
Казакова Р. В. - Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у підлітків, які проживають у різних екологічних умовах., Мельник В. С., Білищук М. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, що проживають у дитячих будинках та школах-інтернатах., Чухрай Н. Л., Нарепеха О. Т. (2013)
Сухіташвілі Н. - Культивування стовбурових клітин пульпи зубів і мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку мишей з використанням автосироватки., Циклаурі М., Зурмухташвілі М., Курашвілі Т., Гогілашвілі К., Сабирбеков Б., Менабде Г., Угрин М. (2013)
Борисенко А. В. - Обґрунтування локальної сорбції на етапах лікування ерозивно-виразкових захворювань слизової оболонки порожнини рота., Скібіцька О. О., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Касіянчук М. В. - Методологічні аспекти навчального процесу та технології медичної навігації у клініці стоматології., Пшенічка П. Ф., Остапов С. Е., Фочук П. М., Касіянчук Ю. М. (2013)
Антипович Г. І. - І Конгрес УАЕС: про естетику, етику та нові горизонти стоматології (2013)
Видавництво "ГалДент" - 20 років лідерства (2013)
До ювілею професора Леоніда Вікторовича Харькова (2013)
Андреєва С. В. - Особливості хромосомних аномалій при В-лінійній гострій лімфобластній лейкемії у дітей, Дроздова В. Д., Кавардакова Н. В. (2010)
Козубович Р. М. - Алгоритм профілактики геморагічного синдрому в невідкладній хірургії, Томілін В. В., Перехрестенко П. М. (2010)
Аношина М. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у динаміці розвитку гострої мієлобластної лейкемії, Третяк Н. М., Коваль А. І., Яговдік М. В., Горяінова Н. В., Вакульчук О. М. (2010)
Погоріла О. І. - Особливості порушень імунітету у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями (2010)
Павлюк Р. П. - Антиген Сw системи резус: теоретичні і практичні аспекти (2010)
Святецкая В. Н. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом, Гарманчук Л. В., Сенчило Н. В., Кульчиков А. Е., Макаренко А. Н. (2010)
Березюк О. М. - Дослідження продукції еритропоетину у хворих з анемічним синдромом при гострій мієлоїдній лейкемії (2010)
Сергієнко О. В. - Лабораторна діагностика залізодефіцитних станів у донорів крові, Видиборець С. В. (2010)
Matsuki Y. - Energy security cost as an externality — increased gas import price and economy of Ukraine, Bidyuk P., Kalnytskyi G., Gavrish E. (2012)
Климчук С. А. - Применение прецедентов для диагностики кранов мостового типа (2012)
Романенко В. Д. - Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін, Реутов О. А. (2012)
Богушевський В. С. - Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень, Жук С. В., Сергеєва К. О., Горбачова М. В. (2012)
Єремєєв І. С. - Управління якістю біохімічного очищення стічних вод, Дичко А. О. (2012)
Приходько С. Ю. - Исследование устойчивости функционирования региональных природно-промышленных систем и принятие оптимальных управленческих решений, Полякова Л. П. (2012)
Демчишин М. В. - Оптимізація розподілу ресурсів при проведенні розвідки в інформаційному протистоянні, Левченко Є. Г. (2012)
Бидюк П. И. - Идентификация нелинейности в реальных данных с использованием упрощенного теста, Гасанов А. С., Вавилов С. Е. (2012)
Hatamleh H. - Fast rerouting method in MPLS networks in case of failures (2012)
Ємець О. О. - Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-переставленнями у обох гравців: ітераційний метод, Ольховська О. В. (2012)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть II (2012)
Бондаренко В. Г. - Аппроксимация решения задачи Коши для параболического уравнения с нелинейным потенциалом, Селин А. Н. (2012)
Бессалов А. В. - Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння, Чевардін В. Є. (2012)
Переверза К. В. - Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 1 (2012)
Бебешко В. Г. - Вплив ефективності колоніє утворюючих одиниць фібробластів (КУОФ) кісткового мозку на тривалість безрецидивного життя дітей з гострою лімфобластною лейкемією, Бруслова К. М., Панченко Л. М., Володіна Т. Т., Астахова В. С., Цвєткова Н. М., Міщенко Л. П. (2010)
Колодченко В. П. - Вплив деяких генотипічних факторів (система крові Р) на розвиток і частоту соматотипів в онтогенезі (2010)
Колодченко В. П. - Частота антигенів системи lewis в залежності від типу старіння (2010)
Семененко А. І. - Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці, Кондрацький Б.О., Яковлева О. О. (2010)
Красівська В. В. - Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на лімфоїдні неоплазії, Шалай О. О., Стасишин О. В., Логінський В. Є. (2010)
Танасійчук І. С. - Адекватність статистичного аналізу як основа отримання доказової інформації. Принципи перевірки статистичних гіпотез (2010)
Чугрієв А. М. - Служба крові Житомирського регіону, Терещук Т. О. (2010)
Шірінян Т. С. - Морфологічні дослідження трепанобіоптатів у хворих з множинною мієломою, Галкін Ф. М. (2010)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2010 році (2010)
Менделєєва Л. П. - Применение препарата филграстима (Граноген ®) для мобилизации аутологичных гемопоэтически хстволовых клеток крови у больных с онкогема тологическими заболеваниями, Покровська О. С., Урнова О. С., Грецов Є. М., Пантелєєв І. В., Калінін Н. Н., Штирьова Е. М. (2011)
Виговська Я. І. - Рефрактерна імунна тромбоцитопенічна пурпура (патогенез, перспективи лікув ання), Євстахевич І. Й., Бужерак Н. Ф., Шевченко Л. В., Книш О. В., Євстахевич Ю. Л., Інденко В. Ф., Логінський В. Є. (2011)
Вознюк В. П. - Гемостатичні предиктори залежних від ендотелію параметрів периферичної вазорегуляції у пацієнтів із тромботичними захворюваннями (2011)
Перехрестенко П. М. - Зв ’язок показників окисно-відновлюв ального метаболізму та якості ядровмісних клітин пуповинної крові під час кріоконсервув ання, Гащук Г. П., Калиниченко Т. О., Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т., Скачкова Н. К., Шороп Є. В. (2011)
Гусева С. А. - Дефицит витамина В12 (Лекция, 1 часть), Гончаров Я. П. (2011)
Мироненко Г. А. - Асоціативний зв ’язок еритроцитарного антигену Cw системи резус з аутоімунною гемолітичною анемією (2011)
Дубей Л. Я. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дітей: діагностика і лікування на сучасному етапі, Дубей Н. В. (2011)
"Всероссийская научно-практическая конференция" 16-17 ноября 2011 г., Санкт-Петербург (2011)
Семенюк О. О. - Характеристика окремих показників імунної системи при різних тупенях порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з гострою лімфобластною лейкемією у ранні терміни довготривалої ремісії, Дубей Л. Я., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П. (2011)
Виговська Я. І. - Інтерферон А в терапії хворих на волосистоклітинну лейкемію, Масляк З. В., Пеленьо Н. В., Шалай О. О., Виговська О. Я., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2011)
Зотова О. В. - Діагностичне і прогностичне значення цитогенетичних аберацій при гострих лейкеміях у дорослих, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Кароль Ю. С., Горон Н. Ю., Басова О. О., Мішаріна Ж. А., Пєньковська-Ґреля Б., Логінський В. Є. (2011)
Перехрестенко П. М. - Сумісність трансфузійно значимих еритроцитарних антигенів донора і реципієнта - стратегічний напрямок забезпечення імунологічної безпеки гемотрансфузій (2011)
Пісоцька Л. А. - Випадок рідкої форми Т-клітинного лімфоцитарного лейкозу, Никоненко В. О., Опрятна Т. О., Кулькіна О. А., Григоренко В. С. (2011)
Гусєва С. А. - Дефицит витамина В 12: диагностика и лечение (лекция , часть 2), Гончаров Я. П. (2011)
Гулевский А. К. - Современные представления о энергетическом обмене лейкоцитов, Веселовская Ю. С. (2011)
Дубей Л. Я. - Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Ябчанка О. В., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П., Cічкоріз О. Є., Рум’янцева А. П. (2011)
Паносян Т. Р. - Противоопухолевая активность ВАС-167 - производного 4-бутанолидов, Казарян П. А., Кочикян Т. В., Арутюнян В. С., Саакян Л. С. (2011)
Стасишин О. В. - Поліморфізм гена CTLA-4 у хворих на гемофілію а і поява імунних інгібіторів фактора VIII, Тиркус М. Я., Красівська В. В., Макух Г. В., Логінський В. Є. (2011)
Бенца Т. М. - Передозировка препаратов железа в практике терапевта (2011)
Михальчук В. М. - Правове регулювання атестації науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі, Хоменко І. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В. (2011)
План комплектування на 2012 рік кафедри Гематології та трансфузіології НМАПО ім .П. Л. Шупика (2011)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2011 році (2011)
Адрианов В. П. - Киевская телебашня – гордость украинских проектировщиков и строителей (2013)
Перельмутер А. В. - О проектировании Киевской телевизионной башни (2013)
Кагановский Л. О. - Особенности сооружения Киевской телевизионной башни (2013)
Лобанов Л. М. - Сварка при возведении башни Киевского телецентра, Гарф Э. Ф., Копылов Л. Н., Синеок А. Г. (2013)
Сытник Н. П. - Метод подращивания при монтаже металлоконструкций Киевской телебашни (2013)
Шимановський О. В. - Статика гнучких ниток за межею пружності. Повідомлення 3. Оцінка впливу пластичних моделей роботи матеріалу на поведінку гнучких ниток (2013)
Любин А. Е. - Напряженно-деформированное состояние кожуха воздухонагревателя доменной печи и его регулирование управлением процесса разогрева (2013)
Кліменко В. З. - Розрахунок елементів із клеєної деревини на поздовжньо-поперечний згин (2013)
Кафедрі будівельних машин КНУБА 60 років (2013)
Умови друкування (2013)
Баранов М. И. - Формулировка основных электрофизических условий для возникновения плазмоидов шаровой молнии в воздушной атмосфере (2013)
Баранов М. И. - Экспериментальные исследования поражения заземленной плоскости и размещенных на ней объектов электрическим разрядом в длинном промежутке, Доценко В. И., Зиньковский В. М., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Петков А. А., Понуждаева Е. Г., Руденко С. С., Цехмистро В. Л. (2013)
Богуславский Л. З. - Испытания макетного образца комплексной системы газоочистки разноимпедансной пыли экологически опасных промышленных объектов, Мирошниченко Л. Н., Диордийчук В. В., Винниченко Д. В., Ярошинский Н. С. (2013)
Богуславский Л. З. - Генератор импульсов тока энергией 120 кДж с четырехканальным выходом для мобильных электрогидроимпульсных установок, Струк Я. П., Диордийчук В. В., Овчинникова Л. Е. (2013)
Бойко Н. И. - Особенности работы высоковольтных импульсных трансформаторов на емкостно-омическую нагрузку, Евдошенко Л. С., Иванов В. М. (2013)
Борисов Р. К. - Испытание на помехоустойчивость устройств, устанавливаемых на шинах подстанций и линиях электропередач, Козлов Д. А. (2013)
Волков О. С. - Методика розрахунку довжини регенераційної ділянки цифрової мережі оперативно-технологічного зв’язку, Беспалова М. В. (2013)
Евдошенко Л. С. - К расчету многоканального режима коммутации искровых разрядников (2013)
Киприч С. В. - Расчет параметров зоны защиты двойного наклонного непараллельного тросового молниеотвода методом концевых точек, Колиушко Д. Г. (2013)
Князев В. В. - Генератор ИГЛА-МКУ-3-1 для испытаний молниестойкости бортового авиационного оборудования ("Многократные удары"), Немченко Ю. С., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2013)
Кобрин А. В. - Оценка задержки с помощью робастного фильтра Калмана, Тур Б. С. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние потока заряженных частиц, наведенного электромагнитным излучением, на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние стороннего электромагнитного излучения на волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Затухание поверхностных колебаний полупроводниковых структур электрорадиоизделий в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Кинетические механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Немченко Ю. С. - Аппаратура для испытаний бортового авиационного оборудования с цифровыми схемами на стойкость к провалам напряжения электропитания, Сомхиев С. Б., Постельник И. А. (2013)
Обод І. І. - Адаптивна оптимізація швидкості передачі інформації в системах радіодоступу за наявності завад, Алалі А., Фатроні М. (2013)
Обод І. І. - Синтез оптимального виявляча абонентів запиту несинхронної мережі запитальних систем передачі інформації, Свид І. В., Шевцова В. В. (2013)
Поштаренко В. М. - Методы борьбы с перегрузками на критических участках сети, Кравченко В. С. (2013)
Рудаков В. В. - Ресурс комбінованої конденсаторної ізоляції з просоченням полярним касторовим маслом, Ілющенко Є. Є., Касаткін В. П. (2013)
Рищенко М. І. - Методика розпізнавання ПЕТ-знімків з метою ідентифікації ракових пухлин (2013)
Сизоненко О. Н. - Некоторые особенности электроразрядной обработки порошка титана, Трегуб В. А., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Жданов А. А., Присташ Н. С., Липян Е. В. (2013)
Чернухин А. Ю. - Корреляция силы тока коронного разряда стержневого молниеприемника и напряженности изменяющегося электрического поля, Князев В. В., Мельников П. Н. (2013)
Штомпель Н. А. - Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Yushchenko A. G. - Ultra-Wideband Five-Tier LM-mode Filters Optimized with knowledge- based CAD system, Mamedov D. B. (2013)
Гоженко А. И. - Вопросы охраны труда, здоровья и организационно-методические аспекты определения функционального состояния машинистов локомотивных бригад, Зарицкая Л. П., Мальгота А. А., Прохоров В. А. (2013)
Панов Б. В. - Проблемы выявления профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний в транспортных отраслях (2013)
Дивоча В. А. - Заболеваемость гриппом и ОРВИ сотрудников железнодорожного транспорта Украины, Лагода О. В., Руссу А. В., Кобрин Т. М., Сова Т. Ю. (2013)
Горша О. В. - Механизмы формирования дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2013)
Ващенко Н. М. - Іформаційно-комунікаційні технології при вивченні інтегрованої дисципліни "Анатомія і фізіологія людини" в вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації, Педанов Ю. Ф., Гоженко А. І. (2013)
Пузанова А. Г. - Определение профессиональных факторов риска сердечнососудистых заболеваний у водителей пожарных машин, Волченюк Н. В. (2013)
Тодосюк С. В. - Психоэмоциональное состояние в ходе занятий фитнесом, Горша О. В. (2013)
Гоженко А. И. - Особенности поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Ковалевская Л. А., Кучер О. В., Ковалевская Е. С. (2013)
Величко В. І. - Синдром болю у шиї у дітей в практиці сімейного лікаря, Савицький І. В., Стоєва Т. В., Свірський О. О. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Анализ показателей внешнего дыхания слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста (2013)
Себов Д. М. - Патофизиологическое обоснование применения L-аргинина и амлодипина у пациентов с ишемической болезнью сердца и коронарным синдромом Х, Маркина Е. В., Пенина Е. О. (2013)
Смолиенко В. Н. - Роль процессов протеолиза в развитии трофических язв при варикозной болезни, Анисимова Л. В., Притуло О. А., Кубышкин А. В. (2013)
Дикая Э. А. - Применение бронхологических методов лечения хронической обструктивной болезни легких в условиях отделения интенсивной терапии (2013)
Мироненко М. О. - Применение препарата "Бетанорм" в лечении кохлеовестибулярных нарушений у больных с диабетической энцефалопатией, Мироненко Т. В. (2013)
Тещук В. И. - Магнито-резонансно томографические и электронейромиографические показатели в острой фазе диско-радикулярного конфликта поясничной локализации, Тещук Н. В., Кукурудзяк В. Г., Гамма Н. А., Добренко Н. В., Танеев О. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Залежність виживаності лабораторних тварин при дії сполук важких металів від попередньої індукції металотіонеїну, Потапов Є. А., Большой Д. В. (2013)
Жемела О. Д. - Фракційний склад і мікров’язкісні властивості ліпідного матриксу мембрани еритроцитів у зрілих та старих щурів в умовах гемічної гіпоксії (2013)
Федосов М. И. - Сочетанное применение аналогов естественного простагландина Е1, ингибиторов протеолиза и антиоксидантов для медикаментозной коррекции эспериментального реперфузионного синдрома, Мальченко О. А., Кубышкин А. В., Бабанин А. А., Пылаева Н. Ю. (2013)
Шухтин В. В. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в коже крыс с иммунодефицитом,кишечным дисбиозом и действии липополисахарида, Гоженко А. И., Левицкий А. П., Шухтина И. Н. (2013)
Кучменко О. Б. - Вплив комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінона на стан мітохондріальної пори перехідної провідності в мітохондріях серця за введення адреналіну, Петухов Д. М. (2013)
Кононенко Н. М. - Гістологічне та морфометричне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після пінеалектомії, Гнатюк В. В. (2013)
Иванов А. С. - Метод нейропротекции прогестероном в комплексной терапии черепно-мозговой травмы у крыс, Татаренко Д. П., Коркишко В. В., Уличный В. И., Твардовский А. М., Уткин Д. О. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Особенности кардиомиопатии при алкогольном гепатите у крыс в эксперименте, Коноплянко В. А., Коноплянко Т. А. (2013)
Костіна О. О. - Динаміка показників варіативності серцевого ритму при гострому ураженні легень (2013)
Жукова А. А. - Состояние протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови и бронхоальвеолярного смыва в динамике развития репер-фузионного синдрома и при лечении антиоксидантами и ингибиторами протеиназ (2013)
Ермола Ю. А. - Протеолиз и свободнорадикальное окисление при использовании ингибиторов протеиназ и антиоксидантов в лечении экспериментального перитонита, Кубышкин А. В. (2013)
Волковой В. А. - Дослідження кардіопротекторних властивостей препарату "Латирон" на моделі адреналінового міокардиту, Шахватова Н. М., Барабаш В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Гнатюк В. В. (2013)
Варбанець О. І. - Вплив нового ксиларатного комплексу германію (IV) з літієм та його сумісного застосування з вальпроєвою кислотою та літієм хлоридом на реакції самостимуляції мозку, Годован В. В., Шандра О. А., Кащенко О. А. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Нарушения сердечной деятельности при гипотиреозе в эксперименте, Василянская О. В. (2013)
Осадчий Д. М. - Вивчення динаміки вмісту гіалуронової кислоти та зв’язаного оксипроліну як маркерів метаболізму сполучної тканини в щурів після вживання різних сітчатих імплантатів (2013)
Борис Р. М. - Порушення цитокінового профілю у динаміці експериментальної краніо-скелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами (2013)
Демидов В. М. - Перспективи відновлення компенсаторно-адаптаційних механізмів при гострому експериментальному перитоніті застосуванням ендогенних пептидів, Демидов С. М. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка водопостачання та водовідведення одеського порту, Голубятніков Н. І., Мокієнко А. В., Зварич О. Б. (2013)
Вниманию авторов журнала (2013)
Борцова К. О. - Іппологія у графіці М. С. Самокиша (2011)
Вергунов С. В. - Современные тенденции и перспективы развития CADCAMCAE-систем. Часть 1. Тенденции, Вергунова Н.С. (2011)
Ветоха-Копадзе М. Є. - Європейські впливи на процес формотворення українського форменого одягу кінця ІХ - першої третини ХХ Століття (2011)
Жирякова В. Г. - Трансформативні об'єкти як засіб оптимізації житлового простору людини, Обуховська Е.В. (2011)
Завадская О. И. - Эрго-дизайнерские особенности формирования предметно-пространственной среды для детей инвалидов (2011)
Комашко Н. В. - Використання комплексу методів навчання на заняттях з комп'ютерної графіки при підготовці майбутніх дизайнерів (2011)
Косенко О. І. - До питання класифікації колекцій сучасного одягу в практиці західно-европейських країн (2011)
Кузьмина Т. В. - Історичні аспекти застосування вишивки у дизайні одягу, Мироненко В. П. (2011)
Лагунова А. В. - Дизайн текстильных изделий (2011)
Мадієвська О. В. - Відображення української національної спадщини у дипломних проектах випускників спеціалізації графічного дизайну ХДАДМ (2011)
Максименко А. Е. - Системно-исторический анализ профессиональной подготовки специалистов-дизайнеров (2011)
Мараховський А. А. - Формоутворення комунікативних просторів в дизайні інтер'єру медіатек як відзеркалення новитних технологий, Марейчева М. М. (2011)
Мироненко В. П. - Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку, Кулик Я. Г. (2011)
Мицай Ю. В. - Етапи становлення і розвитку кафедри дизайн харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) (2011)
Обуховська Е. В. - Особливості вибору освітлювальних приладів для інтер'єрів середніх навчальних закладів, Мартинюк М. С. (2011)
Обуховська Л. В. - Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку (2011)
Прокопчук І. В. - Проектно-образне рішення інтер'єрів у творчості каріма рашида (2011)
Сергеєва Н. В. - Шрифт в дизайні міського середовища аспекти розгляду проблеми (2011)
Скляренко Н. В. - Дизайн и аналіз особливості співвідношення у сучасній дизайн-освіті (2011)
Снісар Н. О. - Візуальне сприйняття як невід'ємна частина процесу образного мислення та творчості студентів-дизайнерів (2011)
Франків Р. Б. - Мотиви тропіків як елемент дизайну предметно - просторового середовища, Крайківська С.Р. (2011)
Шаталова Ю. В. - Авангардизм и деконструктивизм в творчестве современных западных модельеров, Мироненко В.П. (2011)
Яремчук О. М. - Еволюція об'ємно-просторового моделювання в дизайні (2011)
Алфьорова З. І. - Цифрове телебачення як інструмент новітньогопластичного мислення (2011)
Білик А. А. - Ігровий елемент в творчості художників-футуристів (2011)
Величко В. М. - Степан Яремич - учень і популяризатор творчості Миколи ГЕ (2011)
Демиденко О. І. - Аналіз методики викладання дисципліни академічний живопис для студентів спеціальності дизайн у технічних університетах (2011)
Дробот А. О. - Мозаїчний комплекс у донецьку групи українських митців на чолі з г.синицею (мовою архівних документів) (2011)
Заргарян И. В. - Роль специальных дисциплин в формировании колористического восприятия у студентов-дизайнеров (2011)
Карпенкова Н. И. - Конструктивное рисование. внедрение системы упражнений проекционного характера в процессе графической подготовки студентов-дизайнеров (2011)
Королєвский В. М. - Етнічні мотиви у сучасному українському плакаті (2011)
Лоліна Н. А. - Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки (2011)
Лубенський В. І. - Основи академічного живопису (2011)
Луговський О. Ф. - Архітектурні витоки в практиці макетування (2011)
Матвеева Ю. Г. - Иконография первохристианских образов в церковном шитье символика креста, Омельченко П. Н. (2011)
Роготченко А. - Орнаментальное кузнечество посттоталитарного периода украинский путь развития (2011)
Хамула Д. В. - Нисхождение и восхождение бога между посюсторонним и потусторонним мирами. Культовый зооморфизм семантика, иконография (2011)
Яковець І. О. - Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів, Лясковська О. О. (2011)
Бреславець Г. М. - Фольклорний текст у творчості алли загайкевич (на прикладі музики до фільму Мамай) (2011)
Гур'янова Н. М. - Вдосконалення виконавської майстерності - найважливіший аспект формування музичного мислення майбутнього вчителя музики, Зворська Н. А. (2011)
Жарких Т. В. - Звуковой символизм как вокально-эстетический приём в поэтическом тексте вокального цикла <<Поэмы для ми>> О. Мессиана (2011)
Завісько Н. З. - Особливості творчого процесу українських композиторів і його зв'язок з кордоцентризмом (на прикладі постаті станіслава людкевича) (2011)
Колчанова Л. Н. - Классическая живопись как содержательная основа этюдного метода (2011)
Марковська З. І. - Єврейські партії початку ХХ ст. в процесі державотворення україни (2011)
Плужников В. Н. - Исполнительское искусство Р. Вагнера-Дирижера (2011)
Рудницький О. М. - Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості миколи колесси) (2011)
Судьева Н. Л. - Степень влияния прометеевской идеи на развитие античного общества, Садовничий Э.В. (2011)
Штонда И. В. - Проблематизация концепта судьбы мира в скандинавской мифологии (2011)
Ковальскі Я. - Різні концепції скейлінгу (2013)
Смоляр Н. І. - Рівень гігієнічних знань у дітей, які виховуються в дитячих будинках та школах-інтернатах, Нарепеха О. Т., Стадник У. О. (2013)
Ісаєва Н. С. - Психологічні особливості надання стоматологічної допомоги пацієнтам дитячого віку, Якубова І. І., Решетньов Т. Ю. (2013)
Назарян Р. С. - Ефективність реабілітаційних заходів після проведення професійної гігієни порожнини рота, Кривенко Л. С. (2013)
Катс Г. - Закриття перфорації дна пульпової камери з використанням Biodentine™ (2013)
Лобовкіна Л. А. - Реставрація жувальних зубів стала ще простішою, Романов А. М. (2013)
Лахтін Ю. В. - Метаболізм важких металів в емалі зубів. Огляд літератури (2013)
Верлінг Г. - Естетичне відновлення верхніх передніх зубів за допомогою VITABLOCS RealLife (2013)
Гаджула Н. Г. - Взаємозв’язок показників мінерального обміну ротової рідини та індивідуального ризику виникнення карієсу зубів з урахуванням їх корекції упродовж вагітності (2013)
Пішковці М. Я. - Морфологічні зміни тканин, що впливають на порушення процесу прорізування зубів, Бісярін Ю. В. (2013)
Як ми вибирали стоматологічне обладнання? Три історії (2013)
Бєлий О. - Адміністратор як інструмент продажів (2013)
Макєєв В. Ф. - Ультрасонографія скроневонижньощелепного суглоба. Перший досвід візуалізації в Україні, Кучер А. Р., Риберт Ю. О., Жизномирська О. О. (2013)
Левандовський Р. А. - Концепція перманентної ортопедичної реабілітації онкологічних хворих після резекції верхньої щелепи (2013)
Клітинська О. В. - Аналіз визначення стану органів порожнини рота у дітей з нейросенсорною приглухуватістю, Білищук Л. М., Корень І. М. (2013)
Гонта З. М. - Індексна оцінка стану тканин пародонта та визначення обсягу пародонтологічної допомоги хворим на шизофренію (2013)
Шилівський І. В. - Ефективність комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на сечокам’яну хворобу в умовах курорту м. Трускавець (2013)
Уряд ухвалив Концепцію популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014—2018 роки (2013)
Мурховський А. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції 2012 році, Буряк С. (2013)
Логвиненко О. - Письменник як об'єкт інтерв'ю журналіста: психологічний аспект (2013)
Виходець О. - Вплив реклами на продаж видавничої продукції (2013)
Добривечір В. - Нові підходи до формування редакційної політики наукового журналу (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (2013)
Тодорова Є. - Бібліографічний портрет бібліотеки національного значення (2013)
Кепін Д. - Новий погляд н пам'ятникознавство як науку (2013)
Устіннікова О. - Образотворчі видання України(за матеріалами державного бібліографічного покажчика"Літопис образотворчих видань" 2007—2011рр.) , Палащина Н. (2013)
Кузнєцов О. - Дослідження динаміки змін термінів у бібліотечній справі (2013)
Дригайло С. - Динаміка запитів до відділу газетних фондів НБУВ від підприємств, організацій, установ: отримання необхідної інформації та їхнє задоволення за 1991, 2000, 2010 роки (2013)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Книг незмінна глибина (2013)
Остапенко Г. - Формат комунікаційного середовища студентів КНУКіМ у мережі Інтернет: соціологічне опитування (2013)
Париж знайомиться з українською книгою (2013)
Кожара Л. - Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє (2013)
У дусі плідного політичного діалогу (інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану Нурберди Аманмурадовим) (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Крістіан Шьоненбергер: "Ми вкладали інвестиції в освіту та наукові дослідження" (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Саймон Сміт: "Наш головний пріоритет – питання глобального добробуту" (2013)
Фесенко М. - Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління (2013)
Давос: "Глобальні ризики"2013" (2013)
Ігнатьєв П. - Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф – на шляху до статусу великої держави (2013)
Котелянець О. - Україна – Індія: на шляху до конструктивного діалогу (2013)
Козлов В. - Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах (2013)
Вєдєнєєв Д. - Дипломатія Української держави доби Центральної Ради (2013)
Ціватий В. - Німецька Ганза: погляд з ХХІ століття. Рецензія на монографію: Н.Г. Подаляк. Могутня Ганза. Комерційний простір, міське життя і дипломатія XII–XVII cтоліть. – К.: Темпора, 2009. – 360 с., Лиман С. (2013)
Лижному "Кубку дипломатичних місій" – бути! (2013)
Матяш І. - Архівні документи доби Директорії (2013)
Китайський Новий рік сприяє взаємозбагаченню культур (2013)
ЮНІСЕФ відсвяткував своє 15-річчя в Україні (2013)
Солонько М. Ю. - Оцінка точності хірургічних шаблонів SKY PlanX в експерименті, Угрин М. М. (2012)
Воловар О. С. - Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2012)
Коломієць Н. М. - Випадок первинної діагностики гострого лейкозу в щелепно-лицевому стаціонарі (2012)
Уштан С. В. - Вміст цитокінів у крові при травматичних ушкодженнях слинних залоз, Лаповець Л. Є., Горицький В. М. (2012)
Готь І. М. - Вплив локальної гіпотермії після операції цистектомії на показники реографічного дослідження, Хомич Н. М., Погранична Х. Р., Огоновський Р. П., Дворянкова О. М. (2012)
Рубрика від "ІнСпе":15 років: фокус на високій якості у продуктах, навчанні, сервісі (2012)
Бєлий О. - Чотири найважливіші слова у медичному маркетингу (2012)
Деннер В. - Пломби "з претензією". Сучасні наногібридні композити — ідеальна альтернатива при будь-якому класі порожнин (2012)
Онисько І. О. - Мікроструктура ясен в нормі та на ранніх стадіях розвитку інсулінозалежного цукрового діабету, Фітькало О. С., Онисько Р.М., Пальтов Є.В. (2012)
Ніколішин А. К. - Історія кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Петрушанко Т. О., Іленко Н. М., Ступак О. П. (2012)
Нойгебауер Й. - Дезінфекція оральних інфекцій при використанні методу Helbo, Херрера Й. М., Лінгор Т., Шнікманн М., Шеер М., Цьоллєр Й. Е. (2012)
Янішевський К.А. - Клініко-лабораторна і морфо гістохімічна оцінка ефективності застосування лікарських засобів природного походження в комплексному лікуванні захворювань пародонта у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Марков А. В. - Ефективність санаторно-курортного лікування генералізованого пародонтиту хворих на залізодефіцитну анемію, Пупін Т. І. , Слаба О. М. (2012)
Фрайхьоффель К. - "Стійка, стабільна при випалі та високоестетична" (2012)
Сімаітіс М. - Досвід роботи з матеріалом PANASIL® INITIAL CONTACT X-LIGHT (2012)
Ілик Р. Р. - Планування імплантації із застосуванням рентгенологічних та хірургічних шаблонів, Сирко О. М. (2012)
Дєньга О. В. - Рівень функціональних реакцій у порожнині рота та структурно-функціональний стан кісткових тканин у процесі комплексного ортопедичного лікування включених поодиноких дефектів зубних рядів, Лепський В. В., Дєньга Є. М., Дрогомирецька М. С. (2012)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка зношення фрикційних елементів телескопічних коронок в експерименті, Нестор Р. А., Риберт Ю. О. (2012)
Пилипів Н. В. - Використання сегментарної дуги для переміщення ретенованого зуба, Безвушко Е. В., Чучмай І. Г. (2012)
Хоменко Л. О. - Рівень секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині дітей віком до 3 років з карієсом зубів, Бичкова Н. Г., Біденко Н. В. (2012)
"Молоді стоматологи України" у 2011 році (2012)
Візит Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Російської Федерації (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріас: "З Україною нас поєднують міцні історичні зв’язки…" (2013)
Грицаєнко О. - Понтифікат надії в епоху турбулентності (2013)
Лукьянов Ф. - Три мифа о российской внешней политике (2013)
Clesse А. - Beware the European mirage (or: Never join a losing team) Стережіться європейських міражів, або Ніколи не приєднуйтеся до команди, що програла (2013)
Шаров О. - Це солодке слово – свобода (2013)
Європейська місія України-2013 (2013)
Шергін С. - АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці (2013)
Чорний В. - Перший – це не стільки почесно, скільки відповідально (нотатки з книги спогадів) (2013)
Ціватий В. - Дипломатія та європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект, Шаповалова О. (2013)
Мельник С. - Превентивна дипломатія: міф чи реальність? (2013)
Горобець І. - Придністровський цугцванг (2013)
Васильєва О. - Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров’я (2013)
Ціватий В. - Світова дипломатія і досвід дипломатичної служби Республіки Молдова. Рецензія на навчальний посібник: Дипломатическая служба: теория и практика / Молдавский государственный университет. Координаторы: В. Теоса, Г. Василеску, Э. Чобу: Учебное пособие. – Кишинэу, 2010. – 400 с. (2013)
Правові та фінансові аспекти діяльності іноземних представництв в Україні (2013)
Полудень віку митця (2013)
Міністерська зустріч "Східного партнерства" у Брюсселі (2013)
Молодіжний саміт ОБСЄ: у центрі уваги питання різноманітності, мирного розвитку та стабільності (2013)
Постійна нарада з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі "5+2" (2013)
Кожара Л. - Український рік ОБСЄ: екватор головування (2013)
Семенов В. - Євросоюз як "відкритий проект" (2013)
Рябінін Є. - Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз (2013)
Чекаленко Л. - Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід (2013)
Сахаренко О. - Іранський лабіринт (2013)
Леманн Ж.-П. - Хто врятує глобалізацію? (2013)
Лук'янов Ф. - Європа повертається до Америки (2013)
Есан Е. - Потенціал кожної людини повинен бути реалізований (2013)
Грицаєнко О. - Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє (2013)
Віднянський С. - Слов’янські народи в європейському інтеграційному процесі (роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги Костянтина Косачова про слов’янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.) (2013)
Ціватий В. - Економічний вимір дипломатії Австрійської Республіки початку XXI століття: політико­інституційний аспект (2013)
Пиріг Р. - Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" (2013)
Кокорін О. - Літня школа – важлива інвестиція в майбутнє безпеки (2013)
Кудряченко А. - Світові інтеграційні процеси: сучасне слово української науки (2013)
Перепелиця Г. - Щорічник "Зовнішня політика України – 2012" (2013)
Відбулася VIII Спартакіада працівників дипломатичних і консульських установ (2013)
Добряк Д. С. - Земельно-агротехнічний паспорт сільськогосподарськогопідприємства – один із чинників екологобезпечного використання земельних ресурсів, Бутенко Є. В. (2013)
Канаш О. П. - Ще раз про паспортизацію земельних ділянок (2013)
Ковалів О. І. - Науково обґрунтовані за розміром і структурою землеволодіння та землекористування – основа розвитку сільських територій (2013)
Євсюков Т. О. - Формування особливо цінних земель лісогосподарського призначення та їхня класифікація (2013)
Бабміндра Д. І. - Залучення позикових фінансових засобів як захід виведення галузі АПК із кризового стану , Буша Д. В. (2013)
Мартин А. Г. - Новий методичний підхід до нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (2013)
Палеха Ю. М. - Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів:на рубіконі змін, Колосюк А. А. (2013)
Канаш О. П. - Ґрунти – провідна складова земельних ресурсів (2013)
Шевченко О. В. - Сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у сільському господарстві (2013)
До уваги передплатників! (2013)
Гаджула Н. Г. - Дослідження карієспрофілактичної дії Біокальцевіту і морської капусти на експериментальній моделі карієсу зубів (2012)
Борисенко А. В. - Ефективність застосування лікувально-профілактичних зубних паст на основі натуральних екстрактів у хворих на генералізований пародонтит, Філімонов Ю. В., Ісакова Н. М., Дудік О.П. (2012)
Смоляр Н. І. - Санація порожнини рота у дітей із обтяженим соматичним анамнезом, Cолонько Г. М. (2012)
Клітинська О. В. - Особливості проведення мінімально інвазійної терапії початкових форм карієсу у дітей із застосуванням препаратів фірми "VOCO" (Німеччина) (2012)
Успішні концепції застосування томографа Gendex GXCB 500 (2012)
Стегер Е. - Виготовлення за допомогою системи CAD/CAM мостоподібного протеза з гвинтовою оклюзійною фіксацією на імплантатах , Гарсіа А. (2012)
Вовк Ю. В. - Клінічно-біометрична та рентгенденситометрична оцінка стану тканинних дефектів коміркових відростків щелеп при їх кістковотканинній регенерації , Вовк В. Ю. (2012)
Маланчук В. О. - Характеристика переломів вилицевого комплексу за архівними даними за 2006–2010 рр. порівняно з попередніми роками, Логвиненко І. П., Тімощенко Н. М., Чепурний Ю. В. (2012)
Хайто Я. - Точний відбиток. Зняття відбитка у сучасній стоматологічній клініці, Хутски А. (2012)
Лі С.-К. - Естетичні вініри — мінімально інвазійно і з незначним препаруванням твердих тканин. Естетичні реставрації з IPS Empress® Esthetic, Йо Х.-С. (2012)
Гоцко Ю. М. - Стан ультраструктур слизової оболонки ясен людини при довготривалому носінні незнімних протезів виготовлених із сплавів золота, Макєєв В. Ф., Ковалишин В. І. (2012)
Фарія Р. - VITA MFT — багатофункціональні штучні зуби нового покоління для класичних знімних протезів і протезів з опорою на імплантати, Боттіно М-А. (2012)
Глембоцка М. - Мультидисциплінарна реабілітація пацієнта з функціональними та естетичними порушеннями стоматологнатичної системи. Опис випадку, Глембоцкі Я. (2012)
Передков К. Я. - Штучна кістка Форвард як новий матеріал для аугментації кісткових дефектів альвеолярного відростка щелеп, Борн Є. Е., Бунь Ю. М. (2012)
Астапенко О. О. - Спосіб остеосинтезу суглобової головки нижньої щелепи, Логвиненко І. П. (2012)
Центіло В. Г. - Порівняльна оцінка наявних методів визначення важкості клінічного перебігу та прогнозування можливих ускладнень у хворих на флегмони дна порожнини рота, переднього і заднього навкологлоткового простору, Павленко М.Ю. (2012)
Макєєв В. Ф. - Аналіз інтеграції імплантатів, встановлених на нижній щелепі у людей похилого віку, за умови їх негайного навантаження незнімними протезами у короткий час, Угрин М. М., Заблоцька О. Я. (2012)
Ілик Р. Р. - Операція синус-ліфту з одномоментною імплантацією, Сирко О. М. (2012)
Мельничук А. С. - Показники окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит з частковою втратою зубів, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2012)
Школа практичної пародонтології — нове слово у практичному навчанні та об’єднання однодумців (2012)
"Дентал-Україна" — 2012 (2012)
Мазур І. П. - Свято молодих стоматологів, Новошпицький В. Є. (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2012 році (2012)
Антюфеев В. И. - Обнаружение малоразмерных наземных объектов матричными радиометрическими системами с шумовой подсветкой, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2013)
Васильченко И. И. - О противодействии лазерным системам наведения противотанкового оружия и боеприпасов, Глебов В. В., Мошнин В. Н., Роленко С. А., Кислов В. В., Прохоров Н. А. (2013)
Печенин В. В. - Анализ частотных характеристик активной селектирующей системы с автоматической подстройкой частоты синхронизированного генератора, Щербина К. А., Войтенко О. В., Мсаллам Е. П. (2013)
Солонинко Е. П. - Измерительный безынерционный комплекс для определения эмиссионных свойств термоэмиссионных материалов (2013)
Рубель А. С. - Эффективность поиска подобных блоков на изображениях искаженных аддитивным пространственно-коррелированным шумом, Лукин В. В. (2013)
Науменко А. В. - Оценка эффективности методов обнаружения границ и неоднородностей на РСА-изображениях, Лукин В. В., Пономаренко Н. Н. (2013)
Еремеев О. И. - Оценка точностных характеристик методики верификации метрик визуального качества на основе специализированных баз изображений, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2013)
Баранник В. В. - Метод кодирования служебных данных видеопотока для снижения нагрузки в инфокоммуникационных системах, Леках А. А., Демедецкий А. О. (2013)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання унімодального класифікатора для діагностування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб, Стадник Г. А., Піддубна А. І. (2013)
Федоров Е. Е. - Разработка гибридного метода распознавания лица человека, Слесорайтите Э. (2013)
Луцкий М. Г. - Методология адаптивного одноосновного позиционного кодирования массивов длин серий двоичных элементов, Юдин А. К., Рогоза И. Е. (2013)
Молчанов А. А. - Обзор методов определения параметров движения по оптическому потоку, Кортунов В. И. (2013)
Лысенко И. В. - О решении задач дискретной оптимизации в системе компьютерной математики Мatlab (2013)
Попов С. В. - Метод параметрической оптимизации сети на базе гибридных нейроподобных элементов, основанный на методе Ψ-преобразования, Шкуро К. А. (2013)
Кащенко А. А. - Методика расчета граничных условий теплоотдачи на торцевых поверхностях сопловых аппаратов турбин (2013)
Шматко А. А. - Синтез алгоритмов оптимальных оценок параметров шероховатых поверхностей многоэлементными оптическими приемниками (2013)
Третьяк В. В. - Возможности и реализация объектного подхода для решения изобретательских задач с использованием типовых приемов устранения противоречий (2013)
Латкин М. А. - Метод определения непрофильных активов авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2013)
Назимко В. В. - Вдосконалення критерію ефективності оперативного управління проектом (2013)
Pakhnina O. M. - The interaction of intellectual agents in the production processes simulation modeling system (2013)
Єременко О. - Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ (2013)
Луцюк М. - Дописемна доба розвитку літератури (2013)
Поліщук Я. - Авторство і гра (2013)
Башкирова О. - Культурологічний код роману Наталі Тисовської "Укус огняного змія" (2013)
Васьків М. - До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози (2013)
Малахова Е. - Мотив песенной лирики как объект композиторской интерпретации (на материале творчества Вячеслава Полянского) (2013)
Недавня К. - Метафора тіла як основний спосіб концептуалізації хвороби у текстах двотисячників (2013)
Євтушенко С. - Провідні мотиви лірики Ади Негрі (2013)
Бикова О. - Специфіка роботи репортера в друкованих ЗМІ (2013)
Почапська-Красуцька О. - Розвага як метод маніпулювання свідомістю читача (за матеріалами журналу "The First Key") (2013)
Тімофєєв А. - Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції (2013)
Видайчук Т. - Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови (2013)
Максимчук В. - Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) (2013)
Шостюк З. - Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка (2013)
Glagush N. - Translation of Indirect Speech Acts (2013)
Олійник С. - Українська література ХХ століття в полоні синкретизму (рецензія на монографію: Єременко О. В. Міжродовий синкретизм в українській літературі ХХ ст.: (2013)
Поліщук Я. - Александер Ф’ют. Перед наступом світу фаст-фудів (2013)
Азаров Ю. Ю. - Організаційно-правові засади фінансування програм забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Алябышев М. С. - Проблемы надлежащего извещения ответчика при заочном рассмотрении дела (2013)
Балонь А. Б. - Особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень (2013)
Барахтян Н. В. - Проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні (2013)
Бєлкін Л. М. - Дослідження феномену законності як інструменту обмеження влади: історико-правовий аспект (2013)
Бобечко Н. Р. - Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України (2013)
Васілін М. М. - Щодо безпосереднього об’єкта сприяння вчиненню терористичного акту (2013)
Воловик О. А. - Концептуальний каркас економіки права: запровадження до економіко-правових досліджень (2013)
Гайдук А. В. - Проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні (2013)
Гревцова Р. Ю. - Деякі питання законодавчого забезпечення розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Ємельяненко К. С. - Позитивістський та соціологічний підходи до розуміння ефективності правового регулювання (2013)
Задоя К. П. - Нормативна характеристика предикатного діяння, що передує відмиванню доходів, за законодавством офшорних юрисдикцій Карибського регіону, які визнаються Україною (2013)
Кабанець Н. І. - ФІлософська епістема і науковий метод у модерні (2013)
Каленяк Р. В. - Адміністративно-правове забезпечення процесів кластеризації економіки (2013)
Костенко В. В. - Кримінологічний аналіз особистості злочинця у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2013)
Ляш А. О. - Допит потерпілого і свідка під час судового розгляду справ про одержання хабара, Благодир В. С. (2013)
Матвійчук А. О. - Ознаки об’єкта особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Мельник О. В. - Правовий механізм "завершення" парламентського виборчого процесу: аналіз шляхів розв’язання проблеми (2013)
Невара Л. М. - Історія укладання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (2013)
Позняков С. П. - "Господарська інфраструктура" та "публічно-сервісна інфраструктура підтримки економічного розвитку": проблема адміністративно-правового регулювання (2013)
Потоцький М. Ю. - Право інтелектуальної власності як майно суб’єктів господарювання (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про поняття корпоративного права та його місце у системі права України (2013)
Сапрун О. В. - Охорона громадського порядку – нове функціональне завдання ОВС (2013)
Сервецький І. В. - Деякі напрями реформування системи регіональних підрозділів (міліції) поліції, Сапрун О. В. (2013)
Соколова Я. А. - Проведення допиту свідків та потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2013)
Старовойтова Ю. Г. - Поняття крадіжки та грабежу за кримінальним правом Англії (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Гетьман України як альтернативна модель інституту глави держави: теоретичні проблеми, досвід і перспективи (2013)
Терещенко О. В. - Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів (2013)
Фігурський В. М. - Спосіб вчинення невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України) (2013)
Халупенко Д. М. - Слідчі (розшукові) дії як пізнавальні засоби слідчого й прокурора за чинним КПК України (2013)
Харченко Г. Г. - Право власності: окремі проблеми теорії та практики (2013)
Хмелевська Н. В. - Конституційний статус особи як теоретична детермінанта забезпечення правової допомоги (2013)
Юринець Ю. Л. - Принципи ЮНЕСКО щодо участі і вкладу народних мас у культурне життя та їх значення для України (2013)
Яворська О. С. - Правовий статус суб’єктів спільного інвестування (2013)
Яновська О. Г. - Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування (2013)
Яремко Г. З. - Ядро асоціацій норм про різні склади одного злочину (2013)
Гончаренко В. - Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників (2013)
Нікітіна К. В. - Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу: актуальні питання теорії та практики (2013)
Шиба І. О. - Принцип змагальності за КПК України (2013)
Шпачук А. О. - Домашній арешт як запобіжний захід в кримінальному процесуальному законодавстві (2013)
Титул. Зміст (2012)
Шестопалов В. М. - Вплив імпактних подій на безпеку геологічного сховища радіоактивних відходів, Макаренко О. М., Шибецький Ю. О. (2012)
Краюшкін В. О. - Акумуляція нафти і природного газу на континентальному схилі Північної Америки, Клочко В. П. (2012)
Кривдік С. Г. - Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита, Дубина О. В. (2012)
Лукієнко О. І. - "Мімікричні" метагравеліти в амфіболітових протерозойських комплексах Українського щита, Янченко В. П. (2012)
Ревер В. Б. - Літологічні особливості середньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (2012)
Мельничук В. Г. - Виділення і кореляція нових стратонів у канилівській серії верхнього венду Волині, Міхницька Т. П., Іванченко К. В., Мельничук Г. В. (2012)
Лялько В. І. - Гіперспектральні індекси для визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С., Кічка O. А. (2012)
Іванов В. Є. - Особливості виникнення та розвитку техногенних зсувів в районі Балаклави (Південно-західний Крим) (2012)
Ситніков А. Б. - Про актуальність вдосконалення наукової термінології в гідрогеології (2012)
Гожик П. Ф. - Драматичний і плідний життєвий шлях геолога (2012)
Мацуй В. М. - Міжнародний науковий семінар "Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол", Деревська К. І. (2012)
Feshchenko Yu. I. - Changes in morphofunctional and biophysical characteristics of the red blood cells in patients with bronchial asthma, Primushko N. A., Parkhomenko N. V., Rolik L. V., Kuryk L. M., Kuts V. V., Turchina I. P., Adamchuk A. I. (2013)
Дзюблик О. Я. - Етіопатогенетичні аспекти лікування пацієнтів із вірус-індукованим загостренням бронхіальної астми, Стежка В. А., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Капітан Г. Б., Мухін О. О., Чечель Л. В. (2013)
Костроміна В. П. - Фактори ризику виникнення бронхіальної астми у дітей, Речкіна О. О., Мельник К. О., Дорошенкова А. С., Стриж В. О., Ярощук Л. Б. (2013)
Безруков Л. О. - Показники лабільності бронхів у дітей, хворих на фенотипово неоднорідну залежно від часу дебюту бронхіальну астму, Гарас М. Н. (2013)
Іщук С. Г. - Зв’язок порушень газообміну з особливостями анамнезу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Яшина Л. О. - Особливості етіології та патогенезу остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Гуменюк М. І., Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Харченко-Севрюкова Г. С. (2013)
Ratner P. H. - Комбинированное лечение назальным спреем азеластина гидрохлоридом и назальным спреем флутиказона пропионатом пациентов с сезонным аллергическим ринитом, Hampel F., Bavel J. van, Amar N. J., Daftary P., Wheeler W., Sacks H. (2013)
Охотникова Е. Н. - Патогенетические особенности бронхообструктивного синдрома у детей и современные возможности неотложной терапии (2013)
Романюк Л. И. - Аллергический ринит как коморбидное состояние бронхиальной астмы (2013)
Інформаційне повідомлення про V з’їзд фтизіатрів і пульмонологів України (2013)
Бистряков І. - Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс, Пилипів В. (б2013)
Корнівська В. - Ліквідність у термінах економічної теорії: посткризові орієнтири розвитку (б2013)
Федулова Л. - Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення (б2013)
Шедяков В. - Місце трудових відносин у відтворенні відчуження як форми економічної соціалізації особистості (б2013)
Мандибура В. - Системно-формаційна трансформація інституту власності (б2013)
Подлєсна В. - Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів (б2013)
Вдовиченко А. - Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект (б2013)
Макроекономіка. Підручник. Тетяна Артьомова. Тема 21. Фіскальна політика (б2013)
Геєць В. - Вивчати економічну теорію, Гриценко А. (б2013)
Чернець М. В. - Узагальнена кумуляційна модель кінетики зношування підшипника ковзання. Частина 2. Узагальнена кумуляційна модель, Жидик В. Б. (2013)
Запорожец В. В. - Теоретические и экспериментальные основы акустико - эмиссионной идентификации механизмов изнашивания и прогнозирования ресурса трибосистем, Стадниченко В. Н., Трошин О. М. (2013)
Кіндрачук М. В. - Вплив дисперсності твердої фази в електролітичному покритті на його зносостійкість при терті ковзання, Корнієнко А. О., Лобурак В. Я., Гловин А. Л. (2013)
Гончар В. А. - Дослідження властивостей азотованого шару сталі ШХ15 та його зношування в абразивному середовищі, Каплун П. В. (2013)
Довбня Н. П. - Соотношения между сопротивлениями качению и скольжению при движении локомотива по кривым и при извилистом движении колесной пары, Бондаренко Л. М., Бобырь Д. В., Коренюк Р. А. (2013)
Довбня Н. П. - Уточнения величин приведенных коэффициентов трения в цапфах подшипников и цилиндрическом желобе, Бондаренко Л. Н., Бобырь Д. В., Кислый Д. Н. (2013)
Кубич В. И. - Коэффициент трения трибосопряжения "шейка - покрытие - вкладыш" в условиях "пленочного голодания" (2013)
Кіндрачук М. В. - Особливості взаємодії та стан поверхонь тертя пари бронза - сталь, Міщук О. О., Данілов А. П., Хлєвна Ю. Л. (2013)
Свирид М. М. - Трибологічні характеристики пар тертя у робочих середовищах оброблених магнітним полем, Приймак Л. Б., Грищенко С. О., Коломієць А. Ф., Плотніков А. О. (2013)
Matuszewski M. - Surface geometric structure after various treatments and wear process, Kałaczyński T., Łukasiewicz M., Musiał J. (2013)
Matuszewski M. - Features surface geometric structure of machine elements and a wear related loss of component weight in a friction pair with a conformal contact (2013)
Марченко Д. Д. - Кінцево-елементне моделювання контактної взаємодії при роботі стальних канатного блоку і канату (2013)
Брыков М. Н. - О проблемных терминах трибологии, Ефременко В. Г. (2013)
Писаренко В. Г. - Аналіз впливу динамічного коефіцієнта тертя на напружено-деформований стан стволів (2013)
Тітов Т. С. - Дослідження протизношувальних властивостей N, N-діалкілдитіокарбаматів деяких 3D-металів як додатків до індустріальних олив, Диха О. В., Гордієнко О. А., Груздєва О. В. (2013)
Аулін В. В. - Стан самоорганізації середовища ґрунту та закономірності зносу робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Аулін В. В. - Вплив зміни стану та властивостей ґрунту на знос робочих органів, що працюють на різній глибині, Тихий А. А. (2013)
Поддубный И. Н. - Износостойкость упрочненной фаски клапана и параметры контактного взаимодействия элементов трибосопряжения "фаска клапана - седло", Кубич В. И., Коробочка А. Н. (2013)
Кузьменко А. Г. - Путь трения как базовое понятие и характеристика при проскальзывании контактирующих поверхностей (2013)
Кузьменко А. Г. - Вариационно-экспериментальный метод в контактной механике сдвиговых перемещений и напряжений (2013)
Белоголовский М. А. - Туннельные устройства с двухзонным изолятором на основе наноразмерных контактов сверхпроводящих и ферромагнитных слоев, Ларкин С. Ю., Хачатуров А. И., Хачатурова Т. А. (2013)
Воробьев Г. С. - Влияние поперечных электронных волн на условия возбуждения колебаний в открытом волноводе с периодической структурой, Журба В. О., Кривец А. С., Рыбалко А. А. (2013)
Тугай С. Б. - Дослідження електронно-оптичних характеристик тріодної газорозрядної гармати з холодним катодом (2013)
Trubin A. A. - Scattering of infrared optical pulses on the band-stop filters on ring dielectric micro-resonators (2013)
Антипенко Р. В. - Ответвители-соединители на коаксиальных линиях передачи, Мирських Г. О., Орлов А. Т., Руденко Н. М. (2013)
Ніколов М. О. - Кінетика 99mтс-мібі в пухлинах молочної залози за даними математичного моделювання (2013)
Крашений І. Е. - Моделювання сигналу зорових викликаних потенціалів, Попов А. О. (2013)
Желяскова Т. М. - Корекція АЧХ п’єзоелектричного перетворювача для медичної діагностики за допомогою електричних та акустичних узгоджувальних елементів (2013)
Меленко Ю. Я. - Свойства цилиндрического пьезокерамического излучателя с упругой цилиндрической оболочкой во внутренней полости (2013)
Петрищев О. Н. - Математическое моделирование процесса регистрации ультразвуковых волн в стальном металлопрокате преобразователем электромагнитного типа. Часть 2, Романюк М. И., Сучков Г. М., Хащина С. В. (2013)
Коржик О. В. - Врахування типу електродування сферичного електропружного перетворювача в наскрізних задачах прийому звуку багатомодовими системами (2013)
Закревський О. Ф. - Точність вимірювання амплітуди ультразвукових механічних коливань вихрострумовим методом (2013)
Ёлкин С. А. - О влиянии помех и параметров настройки на качество функционирования системы автоматического распознавания речи, Ляшенко А. Г., Овсяник В. П., Продеус А. Н. (2013)
Коржик А. В. - Исследование электромеханических характеристик излучающего цилиндрического пьезокерамического преобразователя с полностью электродированной поверхностью, расположенного в замкнутом кольцевом слое, Куроедова Т. С., Филиппова Н. Ю. (2013)
Воротников В. В. - Определение структурной сложности децентрализованных телекоммуникационных сетей специальных систем управления методами спектральной теории графов, Кулаков Ю. А. (2013)
Правила оформления статей. Информация для авторов (2013)
Богатир В. В. - Правові аспекти переведення Феодосійського комерційного суду до Керчі в 1841–1845 рр. (312013)
Вільгушинський М. Й. - Категорія "публічна влада" у сучасній інтерпретації:нотатки до наукової дискусії (312013)
Омельчук В. В. - Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії (312013)
Губань Р. В. - Проблеми реформи адміністративно-територіального устрою столиці України – міста-героя Києва в проектах законів України (312013)
Войналович М. В. - Поняття та сутність конституційного права на об’єднання (312013)
Мищак І. М. - Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини та шляхи його вдосконалення в Україні (312013)
Фолес А. М. - Механізм сучасної правової держави: доктринальні аспекти (312013)
Янчук А. О. - Дефініція "ініціативна діяльність народу" в механізмі безпосереднього народовладдя (312013)
Грейдіна К. І. - Особливості захисту прокурором прав і свобод дітей на оздоровлення та відпочинок (312013)
Дмитриченко Г. М. - Поняття та зміст правового режиму географічного зазначення (312013)
Клименко О.М. - Болонський процес в Україні: в пошуку національної моделі системи вищої освіти , Михайлюк Г. О. (312013)
Курило М. П. - Позовне провадження як універсальна форма судових процесів у різних галузях процесуального права (312013)
Матвійчук А. О. - Об’єкт особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище: проблемні питання (312013)
Попов Г.В. - Деякі проблеми соціального захисту дітей-інвалідів в Україні, Томіленко В. П. (312013)
Горіславська І. В. - Правові засади діяльності Аграрного страхового пулу , Ткачук М. І. (312013)
Кононенко Ю. В. - Засади адміністративної відповідальності за порушення права на справедливий судовий розгляд в Україні (312013)
Месхія Г. Н. - Поняття і сутність принципів податкового права (312013)
Ковалевська Є. С. - Відмежування злочинів, передбачених статтями 411 та 412 КК України, від інших військових злочинів (312013)
Бабін Б. В. - Самоусвідомлення народів як критерій їх міжнародної правосуб’єктності (312013)
Данильченко Т. С. - Україна і Світова організація торгівлі: досвід перших років співпраці (312013)
Київець О. В. - Історичні передумови формування сучасної системи джерел міжнародного права (312013)
Кравчук М. М. - Міжнародний досвід правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет (312013)
Магрело М. В. - Концепт "законних очікувань" v принцип юридичної визначеності: причинно-наслідковий чи симбіотичний зв’язок? (312013)
Третьякова В. Г. - Про міжнародні біоетико-правові стандарти захисту біоетичних прав людини (312013)
Антонова О. Р. - Взаємодія законодавчого органу влади з неурядовими організаціями: інноваційні елементи моделі соціального діалогу (312013)
Богданович В. Ю. - Інформаційний опис та модель критичного сценарію за результатами оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в Автономній Республіці Крим, Тохтарова І. М., Бальбек Р. І., Литвин А. В. (312013)
Волянський П. Б. - Сучасні тенденції формування компетентності державних службовців у сфері цивільного захисту (312013)
Плевак С. М. - Причини та передумови трансформації системи державного управління Республіки Польща на сучасному етапі (312013)
Утвенко В. В. - Особливості формування бюрократичного апарату у Стародавньому Китаї (312013)
Белоголовский М. А. - Наноэлектронные устройства с памятью на основе эффекта электромиграции кислородных вакансий в сложных оксидах переходных металлов, Ларкин С. Ю. (2013)
Bogdan A. V. - Growing parameters and quality of ZnO seed-layer film. Part 2, Orlov A. T., Ulianova V. A. (2013)
Карпусь В. В. - Влияние динамического саморазмагничивания на эффективность регистрации ультразвуковых колебаний в трубах электромагнитным преобразователем (2013)
Продеус А. Н. - Программный инструментарий для тестирования систем обработки речевых сигналов. Часть 1. Моделирование сигналов (2013)
Рудченко Н. В. - Формування системи критеріїв оцінки якості стереоскопічних зображень (2013)
Попов А. А. - Реография с возможностью определения разности фаз, Чугуй А. М. (2013)
Bodilovska D. S. - Clinical Applications of Biosensors Based on Field-Effect Transistors with Carbon Nanotubes or Nanowires (2013)
Меленко Ю. Я. - Об одном из путей управления резонансной частотой круговых цилиндрических преобразователей (2013)
Горбашова А. Г. - Исследование передаточных характеристик ультразвуковых трактов с электромагнитным возбуждением и регистрацией волн Рэлея в ферромагнетиках. Часть 1, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сучков Г. М., Хащина С. В. (2013)
Горбашова А. Г. - Эрозионная активность в ближнем поле струйного гидродинамического излучателя (2013)
Бондарь А. А. - Электромагнитный способ возбуждение оссесиметрично распространяющихся сферических волн в упругом полупространстве, Витков В. В., Дудзинский Ю. М., Маничева Н. В. (2013)
Коржик О. В. - До визначення граничних умов в постановках задач прийому звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (2013)
Закревский А. Ф. - Измерение параметров ультразвуковых излучателей вихретоковым методом (2013)
Коржик А. В. - Электромеханические характеристики приемного цилиндрического электроупругого преобразователя размещенного в кольцевом слое, Овсяник В. П., Попсуй Е. В., Филиппова Н. Ю. (2013)
Гудыменко В. С. - Экспериментальная проверка существования магнитного поля, создаваемого токами смещения конденсатора, Пискунов В. И. (2013)
Правила оформления статей. Образец оформления статьи и литературы (2013)
Чернець М. В. - Експрес-метод дослідження кінетики трибоконтактної взаємодії у підшипнику ковзання з технологічною некруглістю контурів деталей, Жидик В. Б. (2013)
Аулін В. В. - Вплив комбінованого модифікування мастильного середовища на зміну режимів тертя в трибоспряженнях деталей, Лисенко С. В., Кузик О. В. (2013)
Похмурський В. І. - Особливості мікродеформації поверхневих шарів та механізми зношування α-титану за водневого впливу, Винар В. А., Василів Х. Б., Закієв В. І., Рацька Н. Б. (2013)
Довбня Н. П. - Уточнение дополнения расчета тормозов с усилением, Бондаренко Л. М., Бобырь Д. В., Коренюк Р. А. (2013)
Довбня Н. П. - Амортизаторы качения как альтернатива гидравлическим, Бондаренко Л. М., Бобырь Д. В., Коренюк Р. А. (2013)
Диха О. В. - Схеми і результати трибологічних випробувань дискретно модифікованих циліндричних зразків, Вельбой В. П., Диха М. О. (2013)
Матняк С. В. - Доведення справедливості гіпотези Рімана (2013)
Матвіїшин Є. М. - Триботехнічні властивості електродугових металізаційних покриттів із псевдосплавів типу Fe-Cu-Al (2013)
Диха О. В. - Випробування оптимального вмісту спеціальної присадки до індустріального мастила, Білик А. П., Петрук Р. В. (2013)
Попов С. М. - Аналітична модель розрахунку геометричних складових твердої фази зносостійких сплавів в умовах контакту із закріпленим абразивом, Антонюк Д. А. (2013)
Венцель Е. С. - О взаимосвязи ресурса и износа ножей автогрейдеров при выполнении рабочих операций, Щукин А. В., Скапович В. И. (2013)
Бутаков Б. И. - Аналитическое определение режима обработки при обкатывании роликами устройством со стабилизацией рабочего усилия обкатывания, Артюх В. А. (2013)
Гладкий Я. Н. - Износостойкость детонационных покрытий системы FeAl2-Ti-Si при нагружении трением в условиях повышенных температур, Лисовой Е. Н. (2013)
Кузьменко А. Г. - Контактная механика сдвига сжатых поверхностей. Методика и примеры расчетов (2013)
Кузьменко А. Г. - Способы оценки величины, коэффициента части работы трения, вызывающей изнашивание поверхности (КПЧ) (2013)
Вельбой В. П. - Розрахунок контактних параметрів при обкатуванні циліндра тором, Диха О. М. (2013)
Наукова інформація. Явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя (2013)
Калашников К. А. - Модернизированный метод составления графика движения поездов с учетом потерь электроэнергии (2013)
Коцур М. И. - Тепловое состояние асинхронного двигателя при пониженной частоте вращения ротора (2013)
Пугачова Т. М. - Заходи зі збільшення ресурсу парової турбіни, Низинський І. М., Капура І. А. (2013)
Быкова Т. И. - Исследование влияния работы низкопотенциального комплекса на технико-экономические показатели ТЭС и АЭС, Найденов С. Е., Шелепов И. Г. (2013)
Негода О. А. - Газифікація в вихрових апаратах як перспективний напрямок розвитку газогенераторних технологій, Собченко В. В., Орайло О. Г. (2013)
Орайло О. Г. - Визначення умов проходження пароповітряної газифікації тирси в псевдозрідженому шарі, Собченко В. В., Негода О. А. (2013)
Терех О. М. - Обтікання поодиноких циліндрів в поперечному потоці, Семеняко О. В., Туз В. О., Кондратюк В. А. (2013)
Трищ Р. М. - Использование показателей качества для оценки организации охраны труда в электроэнергетике, Смирнитская М. Б., Колотова Е. Е. (2013)
Галянчук І. Р. - Математичні моделі теплопередавальної системи для дво- та триходового теплообмінників, Кузнецова М. Я. (2013)
Буртна І. А. - Аналіз перспектив застосування первапораційних полімерних мембран для очищення біогазу, Ружинська Л. І., Мурашко М. М. (2013)
Кириченко А. Г. - Влияние степени очистки ферросплавного газа на кинетику науглероживания красного шлама (2013)
Гумницький Я. М. - Динаміка тепломасообміну у шарі дисперсного матеріалу під час капсулювання у стані псевдозрідження, Нагурський О. А., Нагурський А. О. (2013)
Рудковская Е. В. - Оценка эффективности нового ингибитора для защиты водооборотных систем охлаждения от накипеобразования и коррозии, Омельчук Ю. А., Гомеля Н. Д. (2013)
Жученко А. І. - Дослідження температурних полів скловарної печі, Цапар В. С. (2013)
Лук'яненко С. О. - Спосіб розпаралелювання обчислень при моделюванні теплових полів з використанням адаптивних сіток, Михайлова І. Ю., Лемкін Т. А. (2013)
Кончаков Н. Н. - Применение гидромуфт Фойт для регулирования центробежных компрессоров, Рихтер М., Ситас В. И., Иванов В. Б., Федюхин А. В. (2013)
Карачун В. В. - Дрейф нуля интегрирующего гироскопа при осенесиметричной деформации подвеса , Мельник В. Н. (2013)
Мельник В. Н. - Оценка влияния дифракционных явлений гиперзвукового полета на погрешность гиростабилизированой платформы, Карачун В. В. , Калинина М. Ф. (2013)
Кондрачук О. В. - Кінцево-елементне моделювання механіки отоліта засобами пакету COMSOL Multiphysics , Бугаєва Л. М., Бочкор І. І. (2013)
Севостьянов И. В. - Экспериментальные исследования процессов виброударного обезвоживания влажных дисперсных пищевых отходов (2013)
Желдубовский А. В. - Метод оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения , Сердитов А. Т., Ключников Ю. В., Кондрашев П. В., Дурницкий Д. А. (2013)
Колесников Д. В. - О возможности применения уравнения мищерского для описания потока неньютоновской жидкости , Яхно О. М., Семинская Н. В. (2013)
Галич Р. В. - Исследование, разработка и конструктивное оформление многофункциональных вихревых аппаратов (2013)
Vasylev A. V. - The heating candles connection-disconnection control with inverse connection in a passenger car , Popov S.V., Sokalskiy S. M. (2013)
Akhundov M. B. - Prediction of fatigue strength under cyclic loading, Seyfullayev A. I., Yuzbashiyeva A. O. (2013)
Колесник Д. Н. - Геометрически нелинейная решеточная модель консольной балки , Шамровский А. Д. (2013)
Хайков В. Л. - Развитие методов инструментального контроля и визуализации состояния каналов стволов артиллерийских орудий (2013)
Бушуєв А. С. - Окиснення 4-нітротолуену нітратною кислотою при надмірному тиску та підвищених температурах (2013)
Глухова А. Г. - Исследование загустителей, синтезированых на основе полиэтоксилатов, модифицированых диизоцианатами (2013)
Роїк І. В. - Оцінка впливу багатофункціональних присадок на експлуатаційно-технічні показники палива, Василькевич О. І., Бондаренко С. Г., Степанов М. Б. (2013)
Кондратов С. А. - Модель адиабатического нитрования ароматических соединений, Красильникова А. А. (2013)
Логанина В. И. - Повышение стойкости полистирольных красок при введении в рецептуру органоминеральной добавки, Петухова Н. А. (2013)
Матвєєва Т. В. - Математичне обґрунтування складання сумішей олій, Петік П. Ф., Федякіна З. П. (2013)
Паньків Н. О. - Вплив електрохімічно активованої води на ферментативну активність спиртових дріжджів, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2013)
Петик П. Ф. - Дослідження впливу кількості етанолу на температуру плавлення отриманих фракцій пальмової олії, Демидов И. М., Папченко В. Ю., Кузнецова Л. М. (2013)
Гринчук Ю. М. - Отримання та дослідження епоксиду ріпакової олії як модифікатора для дорожніх бітумів, Старчевський В. Л., Никипанчук М. В., Гринчук В. М. (2013)
Шаповалова И. Е. - Обоснование получения хлорогеновой кислоты из подсолнечного шрота, Федякина З. П., Демидов И. Н., Матвеева Т. В. (2013)
Зеленюк Т. В. - Исследование фазовых превращений в мурзинских каолинах при производстве метакаолина, Кайда Н. С., Скородумова О. Б., Гонтар Т. Б., Гончаренко Я. Н. (2013)
Вахула О. М. - Відходи гальванічного цинкування стальних деталей в технології отримання кольорових полив, Позняк І. В., Солоха І. В., Пона М. Г., Боровець З. І. (2013)
Макаренко І. М. - Застосування катіонітів для кондиціювання води в процесах її баромембранного знесолення, Глушко О. В., Рисухін В. В., Терещенко О. М. (2013)
Мирошниченко Ю. А. - Квантово-химический расчет ЯМР спектров фрагментов функционализированной поверхности кремнезема, Безносик Ю. А., Смирнова О. В., Зуб Ю. Л. (2013)
Харыбина Ю. В. - Разработка составов декоративных покрытий для лицевых керамических изделий, Питак О. Я., Питак И. В. (2013)
Лобойко В. А. - Исследование процесса восстановления соединений никеля (ІІ) твердым комплексным восстановителем, Бутенко А. Н., Юрченко А. А., Довбий Т. А., Лавренко А. А. (2013)
Abstract & References (2013)
Арсирий Е. А. - Разработка моделей элементов гидроаэродинамических систем на основе средств интеллектуальной визуализации (2013)
Бабиченко А. К. - Пароэжекторные холодильные системы в энергосберегающих технологиях производств аммиака (2013)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію , Барна І. Р., Симак Д. М. (2013)
Кутний Б. А. - Економія енергоресурсів при програмному відпуску теплоти, Борисюк А. О. (2013)
Шубенко А. Л. - Деформации кручения длинных лопаток паровых турбин , Сухинин В. П., Бояршинов А. Ю. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність застосування теплових насосів для забезпечення комфортних умов в критих басейнах , Дранік Т. В. (2013)
Терех О. М. - Теплообмін циліндрів плоскоовального профілю при поперечному їх обтіканні , Семеняко О. В., Туз В. О., Руденко О. І., Кондратюк В. А. (2013)
Кравченко В. П. - Влияние температуры горячей воды, закачиваемой в нагнетательные скважины, на добычу нефти , Погосов А. Ю., Абдул Хусейн А. Р. (2013)
Lipoviy V. M. - Research of workflow of vertical wind turbines by numerical simulation , Papchenko A. A. (2013)
Полях О. М. - Метод знаходження низькоомних опор без від’єднання від групового заземлення (2013)
Рогачов В. А. - Аналіз сучасних методів спалювання бурого вугілля в передтопках , Рева С. А., Ванджура М. В. (2013)
Рева С. А. - Теплообмін малорядних пучків гвинтоподібних труб , Рогачов В. А., Терех А. М., Алфьорова О. В. (2013)
Дудкин К. В. - Воздушно-водяная система теплоснабжения теплиц с трубчатыми газовыми нагревателями, Ткачева В. В., Данишевский В. В. (2013)
Кузнецов В. Г. - Графовая модель системы энергосберегающих мероприятий (2013)
Babkin M. V. - Particularity of rabies epidemiological process in Ukraine, Golovko M. A., Verzhyhovskyy O. M., Moroz D. A. (2013)
Обуховська О. В. - Діагностика інфекційного епідидиміту баранів, Стегній Б.Т., Орлов С. М. (2013)
Гриневич О. Й. - Еритробластний лейкоз раушера як модель для вивчення засобів, що впливають на перебіг вірусіндукованих пухлин, Маркович І. Г., Потебня Г. П., Воєйкова І. М. (2013)
Максимович І. А. - Електрокардіографія в собак: біоелектрична активність, провідна система, основні функції серця (частина 1), Слівінська Л. Г. (2013)
Крупник Я. Г. - Лазеро-та новокаїнотерапія хронічних безексудативних захворювань суглобів, Леньо Ю. М., Леньо М. І., Цісінська С. В. (2013)
Гусак Л. М. - Аналіз радіоактивного забруднення продукції тваринного й рослинного походження в Україні за 2010–2012 рр. (2013)
Прядко В. П. - Диспансеризація корів на МТФ (2013)
Цвіліховський М. І. - Структура й методологічні засади підготовки фахівців ветеринарної медицини в Україні на сучасному етапі, Духницький В. Б., Костюк В. К. (2013)
Рудик С. К. - Вищий навчальний заклад нового типу у Східній Європі, Глухий О. Б. (2013)
Нікітін П. - Довгоочікувана зустріч випускників через 35 років (2013)
81-ша Генеральна сесія всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ). Париж. 26–31 травня 2013 р (2013)
Головко А. М. - Розроблення засобу контролю біологічним методом залишкових кількостей протимікробних препаратів у продукції тваринництва, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2013)
Постоєнко В. О. - Обґрунтування біохімічних показників визначення нешкідливості хімічних компонентів у складі вакцин, Войта О. С., Мандзя І. М. (2013)
Крупник Я. Г. - Остеодистрофія великої рогатої худоби: основні фактори, патогенетичні механізми, профілактичні заходи, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Демидюк С. К. (2013)
Любецький В.Й. - Електричний опір слизової оболонки піхви сук у різні періоди репродуктивної функції, Деркач С.С., Вальчук О.А. (2013)
Деркач І. М. - Аналіз біологічних ризиків в основі забезпечення епізоотичного благополуччя та безпечності харчових продуктів в Україні (2013)
Степаняк І. В. - Умови прогресивного розвитку хутрового звірівництва та забезпечення епізоотичного благополуччя галузі, Мандигра М. С. (2013)
До 40-річчя кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Одеського державного аграрного університету (2013)
Білашко О. І. - Роль домашніх непродуктивних і диких тварин у зростанні захворюваності на сказ (2013)
Маляренко В. - До читачiв часопису "Слово…" (2012)
Шукліна Н. - Національна школа суддів України – загальнонаціональний центр суддівської освіти (2012)
Лакизюк В. - У слові тайна є велика… Щодо назви часопису "Слово…" (2012)
Іщенко О. - Практичні питання дисциплінарної відповідальності суддів в Україні (2012)
Фулей Т. - Презумпція невинуватості: концептуальні підходи (2012)
Шамрай О. - Спеціальні перевірки кандидатів на посаду судді: міжнародний досвід та українські реалії (2012)
Кучинська О. - Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Городовенко В. - Новий Кримінальний процесуальний кодекс: особливості навчання суддів (2012)
Геселев О. - Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Лобойко Л. - Науково-практичний коментар до глави 25 Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як інститут конституційного права (2012)
Дудоров О. - Спеціальні засади призначення покарання (2012)
Романюк Я. - Суброгація та особливості її застосування у правовідносинах страхування (2012)
Шепелєва Н. - Розгляд судами справ про визначення місця проживання дитини, Капустинський В. (2012)
Коломоєць Т. - Визначеність поняття "адміністративний процес" – умова ефективності нормопроектної та правозастосовної (в тому числі судової) діяльності (2012)
Лоскутов Т. - Ґенеза законодавства та теоретичних уявлень про кримінальне переслідування, що здійснюється слідчим (2012)
Тимошенко В. - Суддя з роду Миклух, Лакизюк В. (2012)
Тогоєва О. - До страти привело … кохання, або дві кримінальні історії, розглянуті в суді шість століть тому (2012)
Костенко А. - Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді складова процесу формування суддівського корпусу в Україні (2013)
ГородовенкоВ. ГородовенкоВ. - Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій (2013)
Коровайко O. - Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів (2013)
Стефанів Н. - Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування: практика Європейського суду з прав людини (2013)
Маляренко В. - Щодо головних проблем судової влади в Україні (2013)
Кравчук В. - Методи вирішення юрисдикційних проблем (2013)
Приймаченко Д. - Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління", Ігонін Р. (2013)
Дудоров О. - Спеціальні засади призначення покарання (продовження) (2013)
Мирошниченко Ю. - Тактика суду в кримінальному провадженні: генеза та перспектива (2013)
Демський В. - Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань, Шамрай В. (2013)
Коломоєць Т. - Попередження як вид адміністративного стягнення: доцільність його збереження та вдосконалення засад використання ресурсу в умовах реформаційних нормотворчих процесів в Україні, Куразов Ю. (2013)
Тертичний В. - Шляхи вдосконалення адміністративного судочинства: організаційні проблеми (2013)
Кононенко О. - Аналіз змін законодавства про прокуратуру та адміністративний процес (2013)
Ільків Н. - Екологізація земельно-реєстраційних відносин (2013)
Цюкало В. - Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України (2013)
Іщенко О. - Особливості правового регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Литовській Республіці, Самофал М. (2013)
Лобойко Л. - Право на відкрите судове засідання у контексті міжнародних стандартів (2013)
Мурашин О. - Стан та перспективи розвитку законодавчої діяльності в Україні (2013)
Гаєцька-Колотило Я. - А судді хто? (2013)
Бабенко Л. М. - Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників, Косаківська І. В., Скатерна Т. Д., Харченко О. В. (2013)
Крупа Н. М. - Фотосинтез, донорно-акцепторні відносини і продуктивність рослин пшениці (2013)
Вайнер А. А. - Участие пероксида водорода в индуцировании накопления пролина в растениях проса при действии NaCl, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О. (2013)
Луговая А. А. - Эффект антагонизма при влиянии жасмоновой и салициловой кислот на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и компоненты их про-/антиоксидантной системы, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Карпец Ю. В. (2013)
Бубряк О. А. - Пошук молекулярних маркерів для оптимізації передпосівної обробки (праймування) насіння, Акімкіна Т. В., Дмитрієв О. П., Гродзинський Д. М., Бубряк І. І. (2013)
Лиманська С. В. - Диференціація колекції зернових видів амаранту за морфологічними, біохімічними і молекулярно-генетичними ознаками (2013)
Попов В. Н. - Наследование морфологических признаков у межвидовых гибридов подсолнечника, Юшкина Л. Л., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2013)
Криворученко Р. В. - Структурно-функціональна організація системи донорно-акцепторних відносин у генотипів пшениці різного походження (2013)
Кириченко О. В. - Бактеріальні композиції – ефективний елемент біотехнології вирощування пшениці (2013)
Миронюк А. Н. - Состав водорослей-индикаторов малых рек Северо-Западного Причерноморья, Ткаченко Ф. П. (2013)
Авксентьева О. А. - Научно-методический семинар с международным участием "Физиология растений в системе современных биологических знаний и наук", Жмурко В. В. (2013)
Rules for authors (2013)
Балашова Ю. В. - Особливості діяльності наукового товариства та його роль у формуванні корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Корчев В. Б. (2013)
Вихрущ В. О. - Технологія веб-квест у формуванні корпоративної культури курсанта-прикордонника: методичний аспект (2013)
Володько А. М. - Методичні передумови навчання майбутніх перекладачів усного перекладу науково-технічних текстів як виду мовленнєвої діяльності (2013)
Гайдамаха Р. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування професійної мотивації в навчальному процесі (2013)
Гандабура О. В. - Упровадження педагогічної підтримки у набутті досвіду професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів (2013)
Дияк В. В. - Система соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти у вищому навчальному закладі Державної прикордонної служби України (2013)
Зелінська С. О. - Моделювання занять, імітуючих професійну гірничу діяльність, з використанням інформаційно-комунікативних технологій (2013)
Іщенко Д. В. - Мотиваційні аспекти навчальної діяльності старшокласників з формування готовності до військової служби за контрактом, Мірошніченко В. І. (2013)
Кабачинський М. І. - Розвиток методики загальновійськової та військово-спеціальної підготовки офіцерів-кінологів Прикордонних військ у навчальних закладах Радянського Союзу впродовж 1945–1991 років (2013)
Кавицька Т. І. - Принципи відбору текстового матеріалу для навчання письмового перекладу з української мови на англійську (2013)
Калинюк Н. В. - До проблеми формування та розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Кожухар Ж. В. - Особливості когнітивно-теоретичного компоненту науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Корнева З. М. - Экспериментальная проверка эффективности методики обучения английскому языку для профессиональных целей в неязыковом вузе при интеграции преподавания языка и специальности на первом курсе (2013)
Крамаренко А. М. - Авторський курс як складова процесу формування еколого зорієнтованої особистості майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Лагодинський О. С. - Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів (2013)
Левчук Н. П. - Розвиток економічної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки як педагогічна проблема (2013)
Максимчук Л. В. - Філософсько-методологічний аналіз понятійно-категоріального апарату професійної підготовки економістів-міжнародників в системі вищої освіти (2013)
Мойсєєнко Ю. І. - Методичні рекомендації щодо формування готовності персоналу прикордонного відомства до прикордонного співробітництва на кордоні (2013)
Морозов С. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку службово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мушинська Н. С. - Дебати як педагогічний засіб формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів у позааудиторній навчально-виховній діяльності (2013)
Романовська Л. І. - Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн (2013)
Рудніцька К. В. - Експериментальна перевірка ефективності програми професійної мовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Русалкіна Л. Г. - Психологічні особливості іншомовного мовлення майбутніх лікарів (2013)
Сінкевич С. В. - Методичні аспекти організації та проведення ротного тактичного навчання з майбутніми офіцерами запасу (2013)
Шквир О. Л. - Методи підготовки майбутніх учителів до дослідницької діяльності: зарубіжний досвід (2013)
Балашов Е. М. - Теоретико-емпіричне обґрунтування моделі самореалізації студентської молоді у міжнародних волонтерських програмах (2013)
Гундерук Л. М. - Екстремальна ситуація у діяльності працівника органів внутрішніх справ: стратегія й тактика (2013)
Гурський В. Є. - Теоретичне обґрунтування використання імітаційних засобів для розвитку професійно-важливих якостей працівників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Демчук Т. П. - Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи (2013)
Іванцова Н. Б. - Творчі здібності студентів-психологів як вияв професійної спрямованості (2013)
Кононенко С. В. - Вплив правової свідомості на особистість фахівця юридичного профілю (2013)
Лигун Н. В. - Актуальні питання психологічного супроводження проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2013)
Надвинична Т. Л. - Технології здійснення ефективної соціальної роботи (2013)
Невмержицька С. М. - Соціально-психологічні особливості вражень від участі молоді в масових політичних заходах (2013)
Панченко С. М. - Психологічні особливості дорослої людини як суб’єкта навчання (2013)
Сахнік О. В. - Психологічні особливості професійної самореалізації співробітників Державної пенітенціарної служби України (2013)
Татьянчиков А. О. - Формування розумових операцій у підлітків на етапі переходу до навчання в основній школі (2013)
Філіппов С. О. - Чинники віктимізації потерпілих від транскордонних кримінальних правопорушень (як об’єктів психологічного впливу співробітників правоохоронних органів) (2013)
Хабусєва М. С. - Становлення мотиваційної сфери майбутніх медичних працівників: психолого-педагогічні передумови (2013)
Хуртенко О. В. - Чинники ефективності прийняття рішень тренерами в екстремальних ситуаціях професійної діяльності (2013)
Цибулько І. О. - Особливості професійно-психологічної культури фахівців цивільної авіації (2013)
Чистяков С. А. - Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів-прикордонників (2013)
Шаюк О. Я. - Особливості формування мотиваційно-ціннісного компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Белых С. И. - Структура концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета (2013)
Брискин Ю.А. - Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков, Питын М. П., Задорожная О. Р. (2013)
Ворфоломеева Л.А. - Индивидуализация тренировочного процесса как ведущий компонент построения подготовки лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям (2013)
Дудорова Л.Ю. - Концептуальные подходы к профессионально-туристической подготовке будущих учителей в высших учебных заведениях (2013)
Емшанова Ю.А. - Сравнительный анализ личностных особенности у теннисистов различной квалификации (2013)
Ивашкене В. - Сравнительный анализ предстартового состояния студенток, занимающихся олимпийским и неолимпийским видами единоборств, Скирене В., Маркявичюс В. (2013)
Кедровский Б. Г. - Взаимопонимание тренеров с юными спортсменами, Шалар О. Г., Гриневич А. В. (2013)
Ковалева М. В. - Подвижные игры в физическом воспитании студентов с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы, Румба О. Г. (2013)
Крамида И. Е. - Занятия по физической культуре для студентов разных медицинских групп как факторы ослабления вредных привычек у студентов (2013)
Кугаевский С. А. - Инновационные пути совершенствования специальной выносливости фигуристов в соревновательном периоде (2013)
Латышев С. В. - Разработка шкал оценки физической подготовленности борцов на этапе специализированной базовой подготовки (2013)
Люлина Н. В. - Влияние комплекса акробатических элементов на развитие физических качеств детей дошкольного возраста, Захарова Л. В., Ветрова И. В. (2013)
Мунтян В. С. - Определение биомеханических показателей технических действий в единоборствах (2013)
Пашкевич Л. П. - Структура заболеваемости и распространнености болезней дыхательной системы в Украине (2013)
Ротерс Т. Т. - Физическое совершенствование студентов в процессе взаимодействия физического и эстетического воспитания (2013)
Сергиенко В. Н. - Оценивание комплексного тестирования максимальной силы студенток 17-20 лет (2013)
Собко И. Н. - Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха по сравнению с квалифицированными здоровыми баскетболистками (2013)
Тищенко В. А. - Исследование роли самосознания на эффективность реабилитации спортсменов (2013)
Тропин Ю. Н. - Сравнительный анализ технико-тактической подготовленности борцов греко-римского стиля на Олимпийских играх-2008 г. и Олимпийских играх-2012 г. (2013)
Hefzollesan M. - The effect of 36 hours sleep deprivation on dribbling skills of soccer players, Ghalehgir S., Ekrami S. (2013)
Benar N. - The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran, Behrozi A., Sadeghi A., Mohammadi A., Yosefi A. (2013)
Вихідна інформація про журнал (2013)
Колесник М. О. - Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю 2009-2012, що робити далі?, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. (2013)
Кондаков І. І. - Вплив гліцеролу на функціонально-морфологічні показники нирок при моделюванні гострої та хронічної ниркової недостатності у щурів, Топчій І. І., Кірієнко О. М. (2013)
Романенко О. А. - Стан місцевого імунітету та мікробіоценоз сечостатевої системи хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Корніліна О. М., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Колесник М. О. - Особливості показників цитокінової ланки імунітету та їх прогностичне значення у хворих на хронічний гломерулонефрит, Дріянська В. Є., Величко М. Б., Драннік Г. М., Савченко В. С. (2013)
Савчук В. М. - Виживання пацієнтів на гемодіалізі залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок (2013)
Никула Т. Д. - Доцільність використання малобілкових українських страв і кето/aмінокислот при лікуванні хронічної хвороби нирок іv-v стадій, Мойсеєнко В. О., Наумова О. О. (2013)
Пічкур Н. О. - Хвороба андерсона-фабрі: маніфестація і прогноз (2013)
Законь К. М. - Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів У пацієнтів з порушенням функції нирок, Дударенко В. Б., Колесник М. О. (2013)
Колесник М. О. - Фармакокінетика та фармакодинаміка антимікробних лікарських засобів У пацієнтів з порушенною функцією нирок: аміноглікозиди, Законь К. М., Дударенко В. Б. (2013)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "український журнал нефрології та діалізу" (2013)
Повідомлення Про проведення iv з’їзду нефрологів україни (2013)
Повідомлення про проведення конференції асоціації нефрологів нових незалежних держав "Гостре пошкодження нирок" (2013)
Зайцев И. А. - Прогнозирование результатов противовирусной терапии больных хроническим вирусным гепатитом С (2013)
Дудник В. М. - Порушення ліпідного обміну при вірусному гепатиті С у дітей (2013)
Герасун Б. А. - Новий метод зменшення активності імунного процесу по відношенню до автоантигенів щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит С, Голубовська О. А., Грицко Р. Ю., Зінчук О. М., Шкурба А. В. (2013)
Мороз Л. В. - Вплив I/D поліморфізму гена АПФ на темпи прогресування хронічного гепатиту С, Яцик І. В. (2013)
Хоронжевська І. С. - Вивчення сучасної молекулярно-генетичної характеристики гепатиту С на території північно-західного регіону України, Мартинюк Г. А., Шевченко Г. М., Резніков А. П., Мороз В. О., Вітренко Я. А., Шахгільдян Й. В., Михайлов М. І. (2013)
Жандарова Н. О. - Випадки спонтанного кліренсу серед HCV-позитивних пацієнтів Запорізького регіону (2013)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні прояви стеатозу при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2013)
Топольницкий В. С. - Современные данные об интерферонах и тактика их применения в клинической практике (2013)
Ісаєнко В. - Від лану до столу разом з "АГРО-2013" (2013)
Засідання правління Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (2013)
VII з’їзд Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (2013)
Проблеми і перспективи експорту. I Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи експорту української м’ясної продукції на міжнародні ринки" (2013)
Всеукраїнський семінар-практикум. "Законодавчі вимоги та відповідальність підприємств за організацію контролю за якістю ветпрепаратів, кормових добавок та преміксів протягом усього технологічного циклу виробництва". (2013)
Вшанування ветеранів (2013)
Ачілов В. Г. - Характеристика епізоотичного процесу сказу в Хмельницькій області, Недосєков В. В. (2013)
Кассіч В. Ю. - Біологічні властивості штамів M. bovis "Valle" та "AN5" при виготовленні РРD-туберкуліну для ссавців згідно з вимогами ЄС, Скрипник В. Г., Cкрипник А. В., Ушкалов В. О. (2013)
Руденко А. А. - Лікування собак за термінальних стадій дилатаційної кардіоміопатії, Цвіліховський М. І. (2013)
Павлов Є. Г. - Патоморфологічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Айшпур О. Є., Сапон Н. В., Омеляненко М. М. (2013)
Потоцький М. К. - Пітомікотоксикоз (Pithomycotoxicosis), Тютюн А. І. (2013)
Діденко Т. С. - Лікарські рослини у ветеринарній практиці спеціалістів Городнянського району (2013)
Савлюк Ю. П. - Корова померла від… глюкози (2013)
Нікіфоров В. Л. - Якщо корова проковтнула метал (2013)
Баран М. М. - Тварини лікують не гірше за людей (2013)
Корж М. О. - Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів, Безсмертний Ю. О. (2013)
Герасименко С. І. - Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба, Бабко А. М., Полулях М. В. (2013)
Філіпенко В. А. - Алгоритмізована система для оптимізації діагностики пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів, Леонтьєва Ф. С., Туляков В. О., Маколінець К. В. (2013)
Барков А. В. - Способ капсулопластики при устранении стойких разгибательных контрактур коленного сустава, Барков А. А. (2013)
Введенский Б. П. - Влияние низких температур и этанола на состояние структурных элементов коленного сустава, Дедух Н. В., Ковалев Г. А., Сандомирский Б. П. (2013)
Григоровский В. В. - Гистопатология и зависимости морфологических показателей состояния сухожильных аутотрансплантатов передних крестообразных связок у больных с рецидивом нестабильности коленного сустава, Страфун С. С., Бóгдан С. В. (2013)
Головаха М. Л. - Регенерация костной ткани при остеосинтезе имплантатами из сплавов на основе магния в эксперименте, Черный В. Н., Яцун Е. В., Тертышный С. И., Дикий К. Л. (2013)
Zykova A. - Examination of surface and material properties of nanostructural oxide coatings for joint total and module replacement arthroplasty, Safonov V., Smolik J., Rogowska R., Lukyanchenko V., Samoilenko A., Donkov N., Kolesnikov D., Goncharov I. (2013)
Барыш А. Е. - Ретроспективный анализ результатов межтелового спондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами, Бузницкий Р. И. (2013)
Петренко Д. Є. - Дослідження міцності фіксації хребта в разі використання вентральних імплантатів різної конструкції, Ватуля Г. Л., Мезенцев А. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського