Яценко І. С. - Конституційна скарга як елемент реалізації системи стримування і противаг на прикладі Республіки Польща (2013)
Вергуненко Н. В. - Особливості сучасної видової структури європейського ринку консалтингових послуг (2013)
Конєв С. І . - забезпечення ефективності експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств за умов членства в СОТ (2013)
Простебі Л. І. - Причини виникнення та трансформації в глобальну фінансово-економічної кризи 2008 року (2013)
Чужиков В. І. - Зміна глобальних парадигм: наслідки для машинобудівної галузі, Гончарова А. О. (2013)
Горіна Г. О. - Забезпечення енергетичної безпеки як основний напрямок підвищення конкуренто-спроможності держави (2013)
Козелецький П. С. - Проблеми зовнішнього державного боргу україни, його обслуговування та регулювання, Кравченко А. В. (2013)
Музиченко А. С. - Організаційно-економічні засади управління туристичною індустрією в умовах економічної нестабільності, Стойка С. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Державне регулювання соціального розвитку населення регіону (2013)
Топій І. І. - Теоретичний підхід до трактування поняття "криза" та виокремлення притаманних їй особливостей, Кондрат І. Ю. (2013)
Бакушевич І. В. - Особливості створення та функціонування фінансових кластерів в Україні, Зарічна Н. З. (2013)
Бондаренко Л. П. - Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп, Політило М. П. (2013)
Зінченко Т. В. - Методичні підходи щодо оцінки фінансово-кредитного забезпечення функціонування галузі (2013)
Микитюк П. П. - Основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів (2013)
Тимошенко О. В. - Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення фінансових ресурсів підприємства (2013)
Щербатенко І. В. - Виділення ключових принципів методики оцінки інвестиційної привабливості на основі аналізу існуючих методик (2013)
Вяткіна Т. Г. - Використання ресурсної концепції при формуванні конкурентних переваг підприємств (2013)
Жук Ю. О. - Система показників ефективності логістичного управління підприємствами готельного господарства (2013)
Карачина Н. П. - Соціальний пакет як метод підвищення мотивації до трудової діяльності працівників підприємства, Зайкова В. С., Орищук Л. І. (2013)
Кокура К. В. - Функціональне моделювання процесу підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Колесник В. М. - Теоретичні підходи до функцій менеджменту, його ефективності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами, Воєнна К. І. (2013)
Кремень В. М. - Дискримінантна модель визначення імовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі України, Омардібірова А. Н. (2013)
Надвиничний О. А. - Розробка програмного забезпечення аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Нусінова Я. В. - Особливості оцінки рівня корпоративного управління підприємств (2013)
Пирець Н. М. - Методи визначення собівартості продукції підприємства будівельної галузі в системі управлінського обліку, Черненко Т. С. (2013)
Савіцький А. В. - Стандартизація і сертифікація як важливий інструмент управління якістю продукції підприємства (2013)
Сивопляс Ю. В. - Використання концепції управління знаннями як ключового фактору підтримки інноваційного розвитку підприємства, Мироненко М. А. (2013)
Telnova A. V. - The substantiation of approaches synthesis to construction of the financial management’s conception at the integrated corporate structures (2013)
Чашин Д. Ю. - Cтратегічне управління конкуренто-спроможністю будівельного підприємства, Оскома О. В., Якименко А. М. (2013)
Бардась А. В. - Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів, Богач К. С. (2013)
Євсєєнко В. О. - Екологічній аспект еволюції управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління, Неліпа А. І. (2013)
Молодченко Т. Г. - Застосування принципів дпп при формуванні методологічних основ економічної оцінки міських територій, Мущинська Н. Ю. (2013)
Мережинская А. Ю. - Диалог с классикой: интерпретация наследия А.П.Чехова и авторецепция в русской драматургии 1990 – 2000-х годов (2010)
Беляева Н. В. - Чеховский текст в прозе В. Пелевина (2010)
Назаренко М. И. - А.П. Чехов на Цейлоне: опыт русского путешественника (2010)
Мусулевская Е. А. - Отражение литературной и журналистской полемики в во-девилях П.А. Каратыгина (2010)
Луговская Ю. В. - Функционирование диалогических моделей в "Записках из подполья" Ф.М.Достоевского: диатриба и солилоквиум (2010)
Виноградова Ю. А. - Элементы литературной готики в романе "Идиот" Ф.М.Достоевского (2010)
Чечуй Е. - Роман виховання та історична проза В. Скотта (2010)
Филат Т. В. - Художественный мир рассказа И.Шмелёва "Оборот жизни" (2010)
Прусенко Г. Е. - Метатекстуальные параметры прозы Андрея Белого 1916-1922-го годов (2010)
Карасёв Е. Н. - Нарративная организация романа К. Вагинова "Козлиная песнь" (1928) (2010)
Шуберт А. Н. - Ритм в новеллистике Сигизмунда Кржижанов-ского (Статья вторая) , Корниенко О. А. (2010)
Кисляк А. И. - Концептосфера С.Д. Кржижановского (2010)
Шмырова. В. Г. - Трансформация мифа в романе В. Набокова "Лолита" (1955) (2010)
Заярная И. С. - Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "По-следнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") (2010)
Садыкова Л. В. - Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова "Блуд труда" (2010)
Громова М. В. - Проблемы научной рецепции метафизической поэзии в современном литературоведении (2010)
Кондакова Д. Ю. - Петербургский текст в поэзии Геннадия Григорьева (2010)
Букина Ю. А. - Доминантные черты художественного мира В.Токаревой (2010)
Василевич Е. А. - Художественные особенности романа П. Санаева "Похороните меня за плинтусом" (2010)
Гороховская Л. Е. - Трансформация традиционного образа Дон Жуана в романе Л. Улицкой "Искренне ваш Шурик" (2010)
Михед А. П. - "ANTI/ФАБРИКА" Милы Мичевой как реалити-роман (2010)
Кормилов С. И. - О программе по литературе для поступающих в МГУ и о зна-менитом двухтомном пособии "Русская литература XIX–XX веков" (2010)
Липина-Березкина В. И. - Русское эссе ХХ века в контексте идейно-эстетических и художественных поисков эпохи (2010)
А.В. Кулинич – ученый, педагог, человек (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Кулинич А. В. - Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы из книги) (2011)
Мацапура В. И. - Об индивидуальном стиле Гоголя и его характерных особенностях (2011)
Храмова С. И. - Традиции народного песенного фольклора в поэзии Н. П. Огарева (2011)
Прусенко Г. Е. - Роман Андрея Белого "Котик Летаев": поэтика метапрозы (2011)
Карасев Е. Н. - Абсурд знаков: структура изображения в романе Л. Добычина "Город Эн" (2011)
Курницкая В. А. - Структура эпиграфа русского романа-комментария (2011)
Мережинская А. Ю. - Каталогизация мира-хаоса в русском нелинейном романе 2000-х гг. (2011)
Шевченко Л. И. - Мотив воплощения/внедрения в чужое тело в книге В. Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" (2011)
Ильинская Н. И. - "Адская волость" в поэме Юрия Кузнецова "Сошествие в ад": традиция и интертекстуальность (2011)
Подденежная Е. В. - Традиции жанра "филологического романа" в литературе русской эмиграции III волны (на материале романа И. Ефимова "Неверная") (2011)
Гусева Е. А. - Путевой очерк в творческом наследии П. Вайля (2011)
Соловьёва А. Г. - Барочные традиции в драматургии Нины Садур (2011)
Василевич Е. А. - Критическая рецепция творчества Захара Прилепина (2011)
Кондакова Д. Ю. - Модификация Петербургского текста в творчестве Полины Барсковой (на примере цикла "Сделанность (Ленинградские картины)") (2011)
Климова В. - Деконструкция канона соцреализма в пьесе Л. Петрушевской "Московский хор" (2011)
Диденко Н. П. - Специфика лирического субъекта в лирике Петра Мамонова (2011)
Кирилюк З. В. - Русско-американские контакты в процессе становления русской реалистической прозы: Пушкин и Ирвинг (2011)
Росовецкий С. К. - Шевченко и Шекспир: некоторые культурологические параллели (2011)
Заярная И.С. - Сад как интерсемиотическая художественная система в лирике Бориса Пастернака (2011)
Беляева Н. В. - Жанровый код русского романа и просветительский дискурс (2011)
Назаренко М. И. - Палимпсест античности в "Рассказах Геродота..." М.Л. Гаспарова (2011)
Дзик Р.А. - Становлення впливу Ф.М. Достоєвського на французьку літературну традицію (2011)
Володарская М. В. - Рецепция литературы для детства и юношества: дискуссионные проблемы (2011)
Сліпушко О. М. - Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем’яних літ" (2011)
Перевертень Н. С. - Роль християнських цінностей в житті особистості (на матеріалі творчості Є. Гребінки) (2011)
Хворостяний І. Г. - Концепт свободи в історико-літературному контексті ХІХ ст. (творчість Панаса Мирного) (2011)
Миц К. В. - Інтерпретація художніх концептів історії в літературі ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Cлухай Н. В. - Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теоретические ресурсы НЛП (2011)
Климентова О. В. - Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції сакральних текстів з емоцією гніву (2011)
Зимомря М. И. - Творчество Федора Достоевского в свете духовной традиции Дмитрия Чижевского (Рецензия на монографию Е.А. Быстровой) (2011)
Багратион-Мухранская К. В. - Отклик на монографию И.А. Манкевич "Поэтика обыкновенного: опыт культурологической интерпретации" (2011)
Булаховская Ю. Л. - Памяти Андрея Васильевича Кулинича (2011)
Нагорная Н. М. - Мастерство педагога (Вспоминая учителя: к 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Андрея Васильевича Кулинича) (2011)
Ильинская Н. И. - Анакреонтический мотив цикады / кузнечика в поэзии Булата Окуджавы (2012)
Прусенко Г. Е. - Научная рецепция метапрозы Андрея Белого (2012)
Щербакова Е. А. - Историко-литературные сведения о святой равноапостольной царице Елене на "памятных" страницах "Синаксаря" как нового продолжателя древних агиографических традиций (2012)
Дзик Р. А. - Семантика парадигми "Достоєвський" в інтерпретації французького нового роману (2012)
Громова М. В. - Метафизическая поэзия в научной рецепции Г. Кружкова (2012)
Черткова Н. Ю. - Достоевский в поэтическом мире Набокова (2012)
Євтушенко С. О. - Громадсько-політична лірика Б. Грінченка в контексті слов’янської поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Червинская О.В. - "Смешной" человек Ф.М. Достоевского в жанровой перспективе текста (2012)
Мережинская А. Ю. - Стратегии мифологизации литературы в русской прозе и драматургии 2000-х гг. (2012)
Беляева Н. В. - Поэтика эпических форм повествования в творчестве Чингиза Айтматова (2012)
Шульгун М. Э. - Проблема жанровой и метажанровой специфики путешествий (2012)
Подденежная Е. В. - "Одна или две русских литературы?" – диалог двух эмиграций (2012)
Росовецкий С. С. - "Его-моя биография…" Василия Каменского. Проблема двойственности авторской позиции (2012)
Вільчанська Ю. Ю. - Випробування маргінальністю (шлях Б. Поплавського) (2012)
Харитоненко Е. И. - Образ редактора в произведениях русских писателей (2012)
Соловьева А. Г. - Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" (2012)
Прушковська І. В. - Ідентифікація жіночих образів у сучасній турецькій драматургії (2012)
Морозова И. В. - 80-летие опытового бассейна Одесского национального морского университета, Баскаков С. Н. (2013)
Некрасов В. А. - Определение характеристик эскортных буксиров на основе данных модельных испытаний в опытовом бассейне Национального университета кораблестроения, Дробот Д. А., Череватенко С. А., Ястреба А. П. (2013)
Клева Я. А. - Сравнительный анализ методов расчетов сопротивления лоцманских катеров с переходным режимом движения, Бондаренко А. В., Некрасов В. А. (2013)
Кочин В. А. - Буксировочные исследования модели частично разгруженного с помощью воздушной подушки катамарана, который движется в канале в диапазоне критических скоростей, Мороз В. В. (2013)
Белинский В. Г. - Опыт исследования задач аэродинамики методами гидродинмического эксперимента, Кочин В. А., Мороз В. В. (2013)
Баскаков С. Н. - Буксировочные испытания модели танкера RST27 в условиях регулярного волнения, Егоров Г. В., Демидюк А. В., Нильва В. А. (2013)
Буй Д. Т. - Расчет буксировочного сопротивления катамаранов в задаче синтеза, Бондаренко А. В., Бойко А. П. (2013)
Старостин С. Н. - Методика расчета рабочего процесса в кавитационном сепараторе судовых льяльных вод (2013)
Гирин А. Г. - Механизм дробления струи топлива в пневматической форсунке градиентной неустойчивостью течения в сопряженных погранслоях на ее поверхности, Руденко С. В. (2013)
Егоров Г. В. - Исследование надежности и риска эксплуатации отечественных речных пассажирских судов, Егоров А. Г. (2013)
Егоров Г. В. - Сухогрузные суда "Волго-Дон МАКС" класса с пониженным надводным габаритом, Автутов Н. В. (2013)
Кириллов Ю. И. - Обоснование оптимального распределения контейнеропотоков между судами, обслуживающими магистрально-фидерные линии (2013)
Аврамов В. В. - Сравнительный анализ традиционных методов оценки предельной прочности корпусов транспортных судов с рекомендациями МАКО 2006 г. (2013)
Сёмин А. А. - Классификация способов оценки комфортабельности, как составляющий элемент проектирования судов и организации обслуживания пассажиров (2013)
Вычужанин В. В. - Анализ методов оценки живучести судовых технических систем, Бойко В. Д. (2013)
Ма Ф. - Модель процесса формирования и управления имиджем учебного заведения, Гловацкая С. Н., Руденко С. Н. (2013)
Крижанівський Є. І. - Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії, Полутренко М. С., Федорович Я. Т., Федорович І. В. (2012)
Кондрат Р. М. - Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин, Кондрат О. Р. (2012)
Зяйя Ян. - Развитие техники подземной прокладки труб в технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ) в Польше (2012)
Міронов Ю. В. - Кваліметричний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин, Авраменко І. І. (2012)
Басараб Р. М. - Аналіз методів контролю стану технологічної обв’язки нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів, Цих В. С., Карпаш О. М. (2012)
Чудик І. І. - Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах, Різничук А. І., Юрич А. Р. (2012)
Савик В. М. - Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою, Лях М. М., Вакалюк В. М., Солоничний Я. В. (2012)
Рачкевич Р. В. - Напружено-деформований стан стисненої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини (2012)
Витязь О. Ю. - Аналіз аварійності та оцінка ступеня ризику небезпек на морських нафтогазових спорудах, Боднарук В. Б., Аблякімов Л. С. (2012)
Побережний Л. Я. - Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу за низькочастотного навантаження, Пиріг Т. Ю. (2012)
Музика В. В. - Мольні частки псевдокомпонентів конденсату за рівнянням Пенга-Робінсона і даними фракційного складу (2012)
Петрина Ю. Д. - Вплив експлуатаційних чинників на корозійно-втомне руйнування сталей магістральних нафтогазопроводів, Петрина Д. Ю., Козак О. Л. (2012)
Грудз Я. В. - Енергетичний баланс трубопровідного транспортування газу (2012)
Козак Ф. В. - Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння, Мельник В. М. (2012)
Романюк Ю. Ф. - Вибір місць оптимального розташування головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення, Соломчак О. В., Соломчак А. О. (2012)
Кривуля С. - Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-62 Кобзівського газоконденсатного родовища, Лагутін А., Загороднов А., Горяйнова О., Повєрєнний С. (2012)
Оринчак М. І. - Модифікована гідрофобно-бітумна ванна, Бейзик О. С., Чудик І. І. (2012)
Фем'як Я. М. - Розробляння техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ "Чорноморнафтогаз” із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій, Шарко В. О. (2012)
Воловецький В. Б. - Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР, Витязь О. Ю., Щирба О. М., Коцаба В. І., Коцаба Н. М. (2012)
Борин В. С. - Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу, Лагойда А. І. (2012)
Назаренко І. В. - Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей, Николайчук М. Я. (2012)
Зайцев В. В. - Розрахунок міцності конічно-циліндричних елементів рухомих трубопроводів, Зайцев Д. В., Мандрик О. М. (2012)
Шологон В. Д. - Аналіз методів охолодження газу на компресорних станціях, Радиш В. М. (2012)
Козак Ф. В. - Аналіз аварійності на автотранспорті в Україні і підприємствах нафтогазового комплексу. Дослідження складності перехрестя, Дикун Т. В., Долішній Б. В., Гук В. І. (2012)
Зіменковський А. Б. - Сучасний міжнародний досвід клінічного аудиту (на прикладі університетського шпиталю St. George, університет Лондона, Велика Британія) , Степаненко А. В., Єремеєва Т. В., Шибінський В. Я. (2012)
Ривак Т. Б. - Ін’єкційні лікові "коктейлі": виявлення drp як шлях до раціональної та безпечної фармакотерапії, Парій В. Д., Зіменковський А. Б. (2012)
Шманько В. В. - Вплив комбінованої фармакотерапії на імунний статус у хворих із захворюваннями пародонта на тлі хронічного панкреатиту, Чорній Н. В. (2012)
Городнича О. Ю. - Дослідження ліко-пов’язаних проблем (DRP) фармакотерапії стаціонарних хворих ревматологічного профілю, Чоп’як В. В., Зіменковський А. Б., Синенький О. В. (2012)
Настюха Ю. С. - Оцінка повідомлень про побічну реакцію лікарських засобів з позицій раціональної фармакотерапії за участі клінічного провізора. Повідомлення ІІ, Матвєєва О. В., Зіменковський А. Б. (2012)
Надашкевич О. Н. - Клініко-етіологічна характеристика хворих на токсико-алергічні дерматози, Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В. (2012)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експери-ментальної пневмонії в умовах стресу, Нестерук С. І. (2012)
Парій В. Д. - Дослідження визначення фінансових потреб на медикаменти для забезпечення лікування пацієнтів з діагнозом "Пневмонія" (J12-J18) в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні (2012)
Яковлева Л. В. - Аналіз споживання антибактерійних лікарських засобів у інфекційному відділенні військово-медичного клінічного центру північного регіону для військовослужбовців, Панкратов І. О. (2012)
Новосад А. В. - Вплив мелатоніну на ступінь нічного зниження артеріального тиску у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2012)
Борищук В. О. - Професійна спадщина Л.О. Семикіної – безцінний дар для сучасних і майбутніх поколінь фармацевтичних працівників (2012)
Федущак А. Л. - До історії вітчизняної фармацевтичної освіти періоду ІІ-ої світової війни (2012)
Юрейко О.В. - Про заснування та діяльність крайової ради здоров’я у місті Львові (1871-1918 рр.) (2012)
Городецька І. Я. - Сутність фармацевтичної опіки при реалізації супутніх товарів аптечного асортименту, Корнієнко О. М. (2012)
Сятиня В. Я. - Сучасний стан та перспективи клінічної фармації в Україні за оцінкою фахівців охорони здоров’я, Настюха Ю. С., Зіменковський А. Б. (2012)
Білоус С. Б. - Методологічні підходи до досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів з нанорозмірними інгредієнтами, Калинюк Т. Г., Чекман І. С. (2012)
Калинюк Т.Г. - Перспективи удосконалення біологічного контролю стерильних лікарських засобів для парентерального застосування, Ділай Н. В. (2012)
Дацко А. Й. - Аналіз ринку лікарських засобів для фармакотерапії хронічного больового синдрому онкологічного ґенезу, Прокіп С. Є. (2012)
Severina A. I. - Synthesis of 2,6-substituted 4-(N-arylpiperazin-1-yl)pyrimidines as potential anticonvulsants, Skupa O. O., Georgiyants V. А. (2012)
Калитовська М. Б. - Твердофазна екстракція меркурію із плазми крові людини Н-клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2012)
Мироненко С. І. - Пошук нових антиконвульсантних агентів в ряду 4-тіазолідинонів та споріднених гетероциклічних систем, Камінський Д. В., Нєктєгаєв І. О., Піняжко О. Р., Лесик Р. Б. (2012)
Коваль Д. В. - Синтез та антиоксидантна активність N-заміщених N-(2,4-диметил-3-карбетокси)пірол-5-іл сечовини, Воєвудський М. В., Астахіна В. О., Коваленко С. І., Петухова О. І., Крищик О. В., Харченко О. В. (2012)
Кричковська А. М. - Медичний кластер як структурна одиниця системи обов’язкового медичного страхування, Комар В. С., Новіков В. П. (2012)
Слабий М. В. - Системний аналіз напрямів підготовки провізорських кадрів для оптимізації допомоги хворим на туберкульоз (2012)
Егоров Г. В. - Обоснование параметров однотрюмного сухогрузного судна длиной около 85 м с высокой ледовой категорией и максимально возможным дедвейтом, Тонюк В. И. (2013)
Егоров Г. В. - "Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей, Ильницкий И. А. (2013)
Гришин В. А. - Морские искусственные острова. Ч.2 (2013)
Дубровский М. П. - К оценке несущей способности системы "Причальное сооружение-грунтовая среда", Хонелия Н. Н., Кострец Н. В. (2013)
Зубко Н. Ф. - Прогнозирование коэффициентов динамичности в элементах крановых механизмов (2013)
Кириллова Е. В. - Динамические показатели критической и коммерчески целесообразной загрузки грузопассажирского парома, Мелешенко Е. С. (2013)
Вишневский Д. О. - Система формирования вычислений в линейном судоходстве (2013)
Верещака М. А. - Системна оптимізація інвестицій у річковий флот, порти та інфраструктуру внутрішніх водних шляхів (2013)
Яровенко В. А. - Критерии динамического подобия в сравнительных оценках проектов ГЭУ электроходов (2013)
Вычужанин В. В. - Развитие инфраструктурных решений для технологии облачных вычислений (2013)
Руденко С. В. - Модель оценки эффективности портфеля проектов, Гловацкая С. Н., Колесникова Е. В. (2013)
Шамов А. В. - Модель энергетического баланса в управлении проектно-ориентированными организациями, Шахов А. В. (2013)
Питерская В. М. - Кластерный подход в проектной стратегии инновационного научно-технологического развития, Логинов О. В. (2013)
Нещерет В. И. - Об инвариантных многообразиях в задаче локально-оптимального управления (2013)
Леонова С. Н. - Модель управления этапами реализации программы (2013)
Марченко О. М. - Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України, Кучер О. В., Марченко Д. О. (2013)
Баран П. І. - Новий спосіб розміщення клотоїди та її з’єднання з незміщеною коловою кривою, Бурак К. О. (2013)
Савчук С. Г. - Дослідження точності RTK-вимірювань у мережі UA-EUPOS/ZAKPOS за технологією SPARSE VRS, Ланьо О. В. (2013)
Каблак Н. І. - Дослідження просторово-часової нестабільності атмосфери та її впливу на точність визначення координат у мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS , Савчук С. Г. (2013)
Козаченко Т. І. - Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України, Дудун Т. В. (2013)
Могильний С. Г. - Автоматизація процесу топологічного узгодження кадастрової карти, Гавриленко Д. Ю. (2013)
Рябчій В. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою, Рябчій В. В. (2013)
Ісаєв Д. В. - Історичні карти й сім типів невизначеності (2013)
Ісаєв Д. В. - Шляхи реалізації проекту "Історичний атлас європейських міст" в Україні: новий рівень історичного картографування (2013)
Яблочкіна І. Ю. - Одинадцяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (2013)
Міхно О. Г. - Міжнародний семінар "Неогеографія та метакартосеміотика 2013: знаковий світ Приазов’я" (2013)
Матвійчук В. К. - Сучасні концепції правової держави, Стецюра В. В. (2013)
Пішко Роберт. - Роль звичаїв та принципів при тлумаченні законів (2013)
Шуба Б. В. - Захист майнових інтересів кредиторів господарського товариства (порівняльний аналіз) (2013)
Самбор М. А. - Дотримання строків розгляду справи про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосування адміністративного затримання під час розгляду такої справи (2013)
Юрченко О. М. - Стратегічна побудова підрозділів міліції (поліції) України, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Решнюк А. В. - Загальнотеоретичні положення для подальшого з’ясування суб’єкта складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2013)
Карпенко М. І. - Суд присяжних в Україні, Бандурович А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, Бойко Л. І. (2013)
Карпенко М. І. - Угода про примирення у кримінальному процесі, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Карпенко М. І. - Розслідування військових злочинів – одна з форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у військових формуваннях України (2013)
Сацький П. В. - Візантійський вплив на еволюцію політико-правового статусу Великого князя Київського (2013)
Коломієць К. Є. - Юридична служба Збройних Сил України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пашинський В. Й. - Правове регулювання соціального і правового захисту військовослужбовців в Україні, Свистільник І. А. (2013)
Рецензія на монографію Армаш Н. О. Державні політичні діячі. Становлення та перспективи їх адміністративно-правового статусу (2013)
Привітання з ювілеєм доцента, полковника юстиції запасу, заступника головного редактора наукового журналу "Юридична наука" Карпенка М. І. (2013)
Титтул (2013)
Никула Т. Д. - Українські малобілкові страви та аміно-кислоти / кетокислоти в лікуванні хронічної хвороби нирок (2013)
Красюк І. В. - Сучасний погляд на пульморенальний синдром (2013)
Никула Т. Д. - Гемодинамічні та вазорегуляторні розлади у хворих на хронічний гломерулонефрит, Мойсеєнко В. О., Парафенко О. І. (2013)
Палієнко І. А. - Ураження нирок у хворих з гіперурикемією, Кармазіна О. М., Синиця Ю. П., Шепетько І. С., Кармазін Я. О. (2013)
Дріянська В. В. - Особливості HLA-антигенів у хворих на пієло- та гломерулонефрит, їх асоціативні зв’язки з прозапальними цитокінами (2013)
Мойсеєнко В. О. - Оцінка моніторування артеріального тиску у хворих з гемодинамічними порушеннями, Пасько І. В., Парафенко О. І. (2013)
Moyseyenko V. O. - Crystalluries: treatment and preventive maintenance (2013)
Никула Т. Д. - Результати порівняльного аналізу обстеження хворих з використанням стандартних схем лікування при виразковій хворобі, поєднаній чи не поєднаній з хронічним пієлонефритом, Фурлета В. В. (2013)
Ружицька О. О. - Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок II-IIІ стадій (2013)
Савченко В. С. - Особливості прозапальних цитокінів крові у хворих на пієлонефрит (2013)
Савчук В. М. - Диференційована оцінка маркерів запалення (феритину, С-реактивного протеїну) в залежності від ступеня важкості анемії (2013)
Трунова С. В. - Доцільність застосування метамерної дозованої кінезотерапії в комплексному лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією, поєднаною з метамерними ураженнями мезоаортального басейну (2013)
Ювілей (2013)
Никула Т. Д. - До 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука, Мойсеєнко В. О., Палієнко І. А., Трунова С. В., Прима А. В. (2013)
Никула Т. Д. - Конгрес Всеукраїнського Лікарського Товариства, Мойсеєнко В. О. (2013)
Мойсеєнко В. О. - Зупинимо гостре ураження нирок! (До Всесвітнього Дня нирки), Красюк І. В. (2013)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті(за матеріалами Міжнародних медичних форумів "Інновації в медицині – здоров’я нації" (2013)
Мойсеєнко В. О. - Проблемні питання діагностики і лікування хвороб нирок (за матеріалами науково-практичної конференції 11-12 жовтня 2012 року, м. Луцьк), Крот В. Ф. (2013)
Алфавітний покажчик авторів (2013)
Alphabetical author index (2013)
Божко Т. О. - Умови активізації проектування в графічному дизайні (2011)
Борисов Ю. Б. - Практика гризайлі у підготовці майбутніх дизайнерів (2011)
Бойко О. Г. - До питання про орнаментальні форми, що використовуються в дизайні, Шиманська Т. А. (2011)
Брижинська М. С. - Американський графічний дизайн 50-х років XX століття, Лесняк В. І. (2011)
Ганоцька О. В. - Діалектична єдність понять "форма" та "зміст" у графічному дизайні (2011)
Гора А. П. - Особливості формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів (2011)
Дяченко Ю. Г. - Природничі принципи формоутворення в пропедевтиці промислового дизайну (2011)
Єременко І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження сучасного дизайну костюма (2011)
Калашникова Е. А. - Взаимосвязь развития визуально-пластического языка книги и изобразительного аспекта визуального языка графического дизайна (2011)
Марейчева М. М. - Тактильний дизайн, Бригинець І. Б. (2011)
Поліха Л. Я. - Дизайн рекламив періодичних виданнях закарпаття початку хх століття (2011)
Сбітнєва Н. Ф. - Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття:проблеми та перспективи розвитку (2011)
Удріс І. М. - Історія рисованої ілюстрації моди як предмет дослідження та навчальна дисципліна (2011)
Шапаренко Е. Н. - Прогнозирование тенденций в контексте дизайна (2011)
Шилов А. И. - Синтез инженерного и художественного подхода к процессу проектирования, Думбур Е. А., Крикун А. А. (2011)
Яковець І. О. - Конкурсно-виставкова діяльність студентів спеціальності "ДИЗАЙН" Черкаського державного технологічного університету: 10-ти річний досвід (2011)
Авдєєва М. С. - Колір та освітлення як засіб художнього образу в дизайні сучасних магазинів, Вишневська О. В. (2011)
Дедкова С. А. - Трансформерный подход как новая ступень эволюции проектной культуры, Мироненко В. В. (2011)
Дядюх-Богатько Н. - Традиції оздоблення в гуцульських крісах XIX - ХХ ст. (2011)
Дяченко В. Ю. - Проблеми вивчення акустичного середовища в дизайні (2011)
Кротова Т. Ф. - Класичний костюм: конкретизація змісту категорії (2011)
Кузнецова І. О. - Прийоми використання оп-арту, Арбузова К. М. (2011)
Малік Т. В. - Особливості дизайнерського мистецтва в структурі людської діяльності (2011)
Мироненко В. В. - Функции орнамента в художественном проектировании, Дедова Н. (2011)
Обуховська Л. В. - Національна ідентичність українських аеровокзалів на прикладі орнаментів: способи використання, Шинкарчук І. В. (2011)
Подлевских М. Б. - Роль текстиля в формировании украинского народного образа (на примере предприятий общественного питания) (2011)
Прусак В. Ф. - Екологічні особливості формування житла етнічних українців, Герасименко Т. В. (2011)
Скляренко Н. В. - Категорії простору і часу в дизайні сучасного предметно-просторового середовища (2011)
Чепукас Я. І. - Використання екологічно чистих матеріалів у інтер'єрі офісних приміщень, Обуховська Л. В. (2011)
Чуніс А. А. - Ф'южн - нова філософія гармонізації предметного середовища, Прусак В. Ф. (2011)
Чупріна Н. В. - Специфіка дизайну костюма в умовах індустрії моди (2011)
Яремчук О. М. - Як "оживає" Віртус: дизайн архітектурного середовища (2011)
Алексеева Е. Н. - Деятельность И. К. Айвазовского и формирование школы пейзажной живописи в Феодосии (2011)
Андрейканіч А. І. - Розвиток плакатної графіки в українському культурному просторі Галичини на початку ХХ сторіччя (2011)
Ваврух М. - Етноживопис Світлани Стародубцевої (2011)
Грищенко В. В. - Особливості дизайну в мистецтві плаката (2011)
Золотухина Н. А. - Крым в графике А. Н. Кушнерёва (2011)
Колесник Л. Є. - Львівський художник Ян Машковський (2011)
Колтукова Г. В. - Традиції української орнаментики в сучасних ювелірних прикрасах (2011)
Колісниченко Г. В. - Колаж в образотворчому мистецтві: термінологія, класифікація та проблема вивчення (2011)
Котляр Е. - Мотивы музыкальных инструментовв росписях синагог восточноевропейской традиции (2011)
Левицкая В. А. - Влияние крымско-татарского национального костюма на формирование костюма крымских караимов (2011)
Лубенский В. И. - Теория колорита и живопись (2011)
Сафонова Т. В. - Музична та пісенна інформативність як духовний і культурний пласт української екcлібрисистики (2011)
Чурсіна В. І. - Грані художнього процессу (2011)
Шандренко О. М. - Передумови виникнення модної фотографії як культурної комунікації (2011)
Щербакова О. О. - Художественно-выразительный язык живописных полотен Н. Самокиша, посвященных теме гражданской войны(в контексте развития советской батальной живописи 20-40-ых гг.) (2011)
Горбулич Г. В. - Специфика концертмейстерской подготовки будущих учителей музыки (2011)
Євсеєнко О. О. - Музичний переклад: мовний та мовленнєвий аспекти (на прикладі домрового перекладу) (2011)
Каблова Т. Б. - К проблеме анализа драматургии балета "Петрушка" И. Стравинского (с позиции феномена золотого сечения) (2011)
Пісклова І. С. - Хоровод як дієвий елемент у весняно-літніх обрядових циклах слобожанських свят (2011)
Симпозиум "Імунна тромбоцитопенія в дітей" (2013)
Крючко Т. О. - Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, Несіна І. М. (2013)
Височина І. Л. - Вікові особливості імунної системи у дітей із дитячих будинків у стані клінічного здоров’я (2013)
Шадрін О. Г. - Сучасні підходи до диференціальної діагностики функціональних захворювань кишечника у дітей, Платонова О. М., Старець О. О. (2013)
Боброва В. І. - Особливості мікроциркуляторних порушень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті, П’янкова О. В., Надточій Н. І., Вороніна С. С., Замула В. В. (2013)
Хоменко В. А. - Жіноча консультація — найважливіша ланка у профілактиці внутрішньоутробної гіпоксії плода (аналіз літературних та власних досліджень), Могілевкіна І. О., Яковлева Е. Б. (2013)
Марушко Ю. В. - Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами, Шеф Г. Г. (2013)
Одинець Ю. В. - Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей на основі аналізу конденсату видихуваного повітря, Ручко А. Ф., Череднікова Т. Ю. (2013)
Романкевич І. В. - Стан артеріального тиску у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Чернишова Л. І. - Хронічна гранулематозна хвороба: досвід діагностики та лікування в дітей, Волоха А. П., Бондаренко А. В., Гільфанова А. М., Чернишов В. П. (2013)
Няньковський С. Л. - Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку, Івахненко О. С., Яцула М. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Глинская Е. В. (2013)
Богадельников И. В. - Дождались, Вяльцева Ю. В., Кравченко Н. Г., Сюрина Н. А., Мазинова Э. Р., Дядюра Е. Н. (2013)
Ярошевская Т. В. - Применение Эспумизана в детской гастроэнтерологии (2013)
Богадельников И. В. - "Угадай мелодию", или Многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Мазинова Э. Р., Дядюра Е. Н., Смирнов Г. И. (2013)
Современный взгляд на клиническое применение пероральных цефало-споринов II поколения при острых инфекциях дыхательных путей (2013)
Волосовець О. П. - Зіставлення стану фетоплацентарного кровотоку та перебігу раннього неонатального періоду в новонароджених від багатоплідної вагітності, Сенаторова А. В., Ріга О. О. (2013)
Снисарь В. I. - Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1), Оболонський О. I., Сурков Д. М., Капустіна О. Г., Волков Д. Г. (2013)
Журило И. П. - Эффективность консервативной тактики при закрытых повреждениях паренхиматозных органов брюшной полости у детей, Мишаков С. В., Грона В. Н., Лепихов П. А., Москаленко С. В. (2013)
Грона В. Н. - Магниты — агрессивные и опасные инородные тела пищеварительного канала у детей, Буслаев А. И., Колодязный Р. П., Черкун А. В., Вакуленко М. В. (2013)
Журило И. П. - Лечебная тактика при осложнениях БЦЖ-вакцинации у детей, Черкун А. В., Кириллова Т. В., Лепихов П. А., Буслаев А. И. (2013)
Богадельников И. В. - Проблемы сегодняшней вакцинологии, Бобрышева А. В., Крюгер Е. А., Ильин А. В., Смирнов Г. И. (2013)
Пипа Л. В. - Вивчення впливу ексайтотоксичних амінокислот на ступінь порушення свідомості при гнійних менінгітах у дітей, Свістільнік Т. В. (2013)
Рецензия на учебник "Дитяча імунологія" / Под ред. Чернышовой Л.И., Волохи А.П. — К.: ВСВ "Медицина", 2013. — 720 с. (2013)
Ривак Т. Б. - Оцінка думки населення щодо якості медикаментозного лікування, Зіменковський А. Б. (2012)
Маркін Л. Б. - Раціональна антибіотикотерапія гінекологічних хворих, Шахова О. В. (2012)
Климовицький Ф. В. - Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу, Поворознюк В. В. (2012)
Маркін Л. Б. - Раціональна ферротерапія залізодефіцитних анемій у вагітних, Ященко Л. М. (2012)
Борецька О. Б. - Використання системи ліко-пов’язаних проблем (drug related problems, DRP) для оцінки якості рецептурних призначень в аптечних закладах (2012)
Зіменковський А. Б. - Передумови та перспективи створення клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України, Настюха Ю. С. (2012)
Гудзь А. С. - Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги хворим на рак та меланому шкіри повік, Риков С. О., Варивончик Д. В. (2012)
Федущак А. Л. - Вища медична освіта у Львові: 1939–1944 роки (2012)
Білоус С. Б. - Загальні підходи до фармацевтичної розробки та клінічних досліджень лікарських засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами, Калинюк Т. Г., Чекман І. С. (2012)
Кутельмах О. І. - Вивчення впливу монойодацетату на тканини пародонту у щурів (2012)
Яковлева О. О. - Особливості реалізації Н1-гістаміноблокаторів провізорами аптек у дитячій практиці, Побережна Я. І., Барало Р. П. (2012)
Заяць М. М. - Фізична доступність основних лікарських засобів для фармакотерапії метаболічного синдрому, Зіменковський А. Б., Думенко Т. М. (2012)
Романюк Л. Б. - Особливості проведення VED аналізу у кардіологічному відділенні, Левицька О. Р., Скибчик В. А. (2012)
Походило Н. Т. - Синтез похідних 1Н-1,2,3-триазол-4-карбоксамідів та вивчення їх протипухлинної активності, Шийка О. Я., Скробала В. Е., Матійчук В. С. (2012)
Гаврилюк Д. Я. - Основні підходи до синтезу та біологічна активність 4-тіазоллідинонів з 2-оксоіндоліновим фрагментом, Зіменковський Б. С., Хирков С. В., Роман О. М., Лесик Р. Б. (2012)
Яворський А. В. - Методичне і технічне забезпечення попередження геодинамічної небезпеки в зоні пролягання нафтогазопроводів, Тахар Айфа, Райтер П. М., Рибіцький І. В., Ващишак С. П. (2012)
Міронов Ю. В. - Функціонально-вартісний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин, Авраменко І. І. (2012)
Кондрат Р. М. - Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2012)
Шкіца Л. Є. - Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях, Грудз В. Я., Палійчук О. В., Мандрик О. М. (2012)
Аніщенко Ю. В. - Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання, Ганженко Н. С., Федченко Т. О., Кропивницький Я. М. (2012)
Фтемов Я. М. - Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі (2012)
Федоришин Д. Д. - Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики, Пятковська І. О., Федоришин С. Д., Саварин М. В. (2012)
Виноградова О. П. - Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів (2012)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони, Різничук А. І., Мілостян М. О., Шутка П. М. (2012)
Савула Р. С. - Дослідження фізико-механічних властивостейпластично деформованої трубної сталі 17Г1С після тривалої експлуатації (2012)
Сичов Ю. С. - Методика визначення тангенціальних залишкових напружень в сталевих бурильних трубах (2012)
Чернов Б. О. - Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів, Коваль В. І. (2012)
Савик В. М. - Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу, Лях М. М., Вакалюк В. М., Федоляк Н. В. (2012)
Кондрат Р. М. - Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі, Угриновський А. В. (2012)
Даляк Т. М. - Вплив композиційного покриття на напружений стан трубопроводу з дефектом, Шацький І. П., Венгринюк Т. П. (2012)
Василик А. В. - Особливості зварювальних робітна діючих газопроводах, Шлапак Л. С., Степ'юк М. Д., Пеньківський В. Ю., Рудюк О. А. (2012)
Грудз Я. В. - Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів (2012)
Онищук О. М. - Апріорна просторова геолого-геофізична модель північно-західної частини Карпатської НГП — перший крок до розуміння глибинної будови, Федченко Т. О., Петровський О. П. (2012)
Кондрат О. Р. - Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини, Гедзик Н. М. (2012)
Калугин А. Ю. - Увеличение конденсатоизвлечения из газоконденсатных месторождений путем оптимального распределения отборов газа (2012)
Полутренко М. С. - Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту (2012)
Тараєвський О. С. - Аспекти моніторингу працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами (2012)
Григорський С. Я. - Визначення положення та ступеня заповнення самопливних ділянок магістральних трубопроводів, Середюк М. Д. (2012)
Іванов О. В. - Дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів (2012)
Гара А. А. - Влияние многофракционного каркаса на механические свойства модифицированных эпоксидных композиций, работающих в контакте с адсорбционно-активными средами (2013)
Шишкин А. А. - Особенности использование отходов горно-обогатительных комбинатов в производстве строительных материалов, Шишкіна О. О., Щерба В. В. (2013)
Дерев'янко В. Н. - Физико-механические свойства магнезиального камня, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Кондратьєва Н. В. (2013)
Александров В. Д. - Этапы развития кластерно-коагуляционной теории кристаллизации переохлажденных жидкостей, Александрова О. В., Грицук І. В., Костанда Ю. В., Нагорна Н. П., Постников В. А., Соболь О. В., Фролова С. О., Щебетовська Н. В., Покинтелиця О. А., Мозгунова Т. В. (2013)
Татаренко Н. Н. - Использование пен, минерализованных железистыми комплексами, для производства пенобетона (2013)
Бачурін О. М. - Технология производства еврорубероида с использованием местного сырья и отходов, Нефедов В. В. (2013)
Сохіна С. І. - Декоративные и защитные свойства покрытий, содержащих структурноокрашенные полимеры, Шевченко О. М. (2013)
Астахова Н. В. - Исследование наполнителя из активированных отходов гок, железосиликатного щелочного коллоидного раствора, а также их влияния на гидратацию портландцемента (2013)
Свинарьов М. О. - ВВлияние технологии модификации нефтеполимерной смолы термоэластопластом типа сбс на свойства жидких вяжущих (2013)
Онищенко А. М. - Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг з інтенсивним рухом великовантажних транспортний засобів, Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Єрмолюк Р. С. - Аналіз стану і перспектив розвитку нормативної документації, яка регламентує якість і безпеку фарб в Україні, у контексті загальноєвропейських норм (2013)
Пиріг Я. І. - Определение когезии битумных вяжущих на когезиометре КХД-1, Галкін А. В., Золотарьов В. О. (2013)
Доля А. Г. - Холодні асфальтобетони на основі розріджуваних бітумів, Гуляк Д. В., Коновалов В. В., Губар А. В. (2013)
Ромасюк Є. О. - Оценка влияния активированных минеральных порошков и полимерных модификаторов на температуру хрупкости асфальтовяжущего вещества, Братчун В. І., Гончаренко В. В., Ахмед Таліб Мутташар Мутташар (2013)
Братчун В. І. - Особенности реологического поведения состаренных битумов, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Нарижна О. М. (2013)
Ляшенко Т. В. - Реологические критерии при оптимизации фиброполимерцементных композиций для наливных покрытий полов, Крюковська С. А. (2013)
Золотарьова В. В. - Влияние мелкодисперсных наполнителей на износ эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров, Григоренко Т. І., Кочергін Ю. С., Самойлова О. Е. (2013)
Al-Shamsi Khaled Ali Said - Compressive strength and deformations of modified sand concrete (2013)
Коваль С. В. - Влияние добавок на однородность прочности бетона в строительном элементе, Савченко С. В. (2013)
Єфремов О. М. - Оценка возможности замены кварцевого песка в бетонах гранитным отсевом (2013)
Кіценко Т. П. - Термомеханические свойства алюмосиликатных огнеупорных бетонов на основе жидкого стекла (2013)
Зайченко М. М. - Бетоны с высоким содержанием золы для массивных железобетонных конструкций, Сердюк О. І. (2013)
Саліх Ф. - Повышение сохранности бетонной смеси при поэтапном введении добавок, Коваль С. В. (2013)
Єгорова О. В. - Влияние модификаторов на физико-механические свойства цементных бетонов, Петрик І. Ю., Губар В. М. (2013)
Завялов В. М. - Ползучесть бетона при постоянных напряжениях сжатия и растяжения, Невгень М. О. (2013)
Єфремов О. М. - Закономерности минералообразования огнеупорных шлакощелочных вяжущих системы Na2O-САО-SiO2 при нагреве (2013)
Тодирика В. В. - Автодорожные мосты Украины – угроза безопасности движения транспорта и пешеходов, Давиденко О. О., Доля А. Г., Бородай Д. І. (2013)
Пилипенко В. М. - Релаксационные процессы, происходящие в бетонной смеси при видро-ударноимпульсной деформации (2013)
Гузій С. Г. - Математическое моделирование формирования пористой структуры вспучивающихся щелочных гидроалюмосиликатов (2013)
Радioнов Т. В. - Комплексные процедуры методики реконструкции типовой жилой застройки (2013)
Свєтлічна О. С. - Современное понимание термина ревалоризация в теории реставрации памятников архитектуры и его трактовка (2013)
Матейко Г. Б. - Роль парвовірусів у патології людини: вивчені та невивчені аспекти, Горбаль Н. Б. (2013)
Боброва І. А. - Антитіла до інтерферону при лікуванні гепатиту С залежно від стану щитоподібної залози (2013)
Козько В. М. - Клініко-лабораторні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз різної етіології, Могиленець О. І., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Бондаренко А. В., Юрко К. В., Єкімова Н. О., Нікітіна В. В. (2013)
Бобровицька А. І. - Особливості диференційної діагностики інфекційного мононуклеозу та оптимізація терапії, Яценко І. В., Швецова Н. В., Орленко В. В. (2013)
Москалюк В. Д. - Кількісна і видова характеристика мікрофлори товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Баланюк І. В. (2013)
Меленко С. Р. - Вплив антиретровірусної терапії на стан імунної системи та показники гемограми хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2013)
Герасименко Т. В. - Динаміка показників смертності та відносний ризик смерті від хвороби, зумовленої ВІЛ, залежно від геостатусу в Одеській області (2005-2010 рр.) (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів і кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих на парагрип (2013)
Дикий Б. М. - Лікування та профілактика кору із використанням препарату нуклекс, Кондрин О. Є., Ткачук З. Ю., Процик А. Л., Мазурок У. Я. (2013)
Одинець Т. М. - Особливості антиендотоксинового імунітету і ендогенної метаболічної інтоксикації при ГКІ ротавірусної та ротавірусно-бактерійної етіології, Карімов І. З., Шмойлов Д. К., Лось-Яценко Н. Г., Одинець О. А. (2013)
Ткаченко С. О. - Алгоритм діагностики гелікобактерного інфікування дітей, хворих на ешерихіоз, Зіміна М. С. (2013)
Полов’ян К. С. - Мікробіотичні та фармакоекономічні аспекти раціонального лікування гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами, Чемич М. Д. (2013)
Васильєва Н. А. - Правець: проблема стара, але не вирішена, Івахів О. Л., Іщук І. С., Дивоняк О. М. (2013)
Ліпковська І. В. - Патоморфологічна діагностика токсоплазмозу (2013)
Кучма І. Ю. - Гетерогенність за критеріями біологічних властивостей та чутливості до протимікробних засобів бактерій роду Streptococcus, вегетуючих у дихальній системі хворих на пневмонію дітей (2013)
Бакуменко А. В. - Склад мікрофлори, вилученої у хворих з гнійно-деструктивними ускладненнями пневмонії, Бірюкова С. В., Давиденко М.Б. (2013)
Славіна Н. Г. - Детермінанти поведінкової моделі хворих на коінфекцію ВІЛ/туберкульоз, Постнов О. В., Нікітіна О. В., Авербух Л. Г., Поздняков С. В. (2013)
Копча В. С. - Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Легеза К. М., Іщук І. С., Борак В. П. (2013)
Бондаренко А. М. - Антивірусна активність циклоферону в етіотропній терапії гепатиту С (2013)
Yungareva I. Ch. - Necrotizing Fasciitis – Case Report and Review of the Literature, Nikolov V. V., Marina S. S. (2013)
Зінчук О. М. - До 125-річчя від дня народження професора Вітольда Ліпінського, Яворський І. Г., Бідюк Ю. Б. (2013)
Андрейчин М. А. - Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках. Руководство про проблеме вирусных гепатитов для врачей-интернов и слушателей ФПДО /Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун, Е.Ю. Малинникова, М.И. Михайлов. – Львов : Кварт, 2012. – 122 с. (2013)
Маркін Л. Б. - Терапія бактеріального вагінозу з використанням протимікробних та антисептичних засобів , Медведєва О. С. (2012)
Балацька Н. І. - Корекція дефіциту вітаміну D у жінок із постменопаузальним остеопорозом (2012)
Соломенчук Т. М. - Прогностичне значення раціональної статинотерапії пацієнтів зі стабільним перебігом ішемічної хвороби серця, Скибчик В. А., Семеген-Бодак Х. В., Мисишин М. Б. (2012)
Коваль А. Я. - Оцінка задоволеності населення якістю надання стаціонарної медичної допомоги на момент виписки із стаціонару (2012)
Вежновець Т. А. - Особливості ухвалення управлінських рішень керівниками закладів охорони здоров’я з різним стажем роботи (2012)
Дуб Л. Р. - Критерії вибору аптечного закладу відвідувачами як підгрунтя оцінки якості фармацевтичних послуг (2012)
Федущак А. Л. - Проблеми та перспективи впровадження локальних клінічних протоколів у закладах охорони здоров’я України, Чайківський Р. А. (2012)
Городнича О. Ю. - Дослідження бази спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів як важливого інформаційного ресурсу для вивчення лікових взаємодій, Зіменковський А. Б., Матвєєва О. В. (2012)
Заяць М. М. - Програма фармацевтичної опіки хворих метаболічним синдромом у аптечному закладі України, Зіменковський А. Б. (2012)
Левицька О. Р. - Фармакоепідеміологічні аспекти гострої церебральної судинної патологї , Громовик Б. П. (2012)
Галькевич І. Й. - Оптимізація умов ізолювання та визначення кветіапіну в біологічних пробах , Ігліцька С. І. (2012)
Пшик-Тітко І. О. - Особливості прозапальних реакцій за умов моделювання активності ентеросаліваторної рециркуляції нітритів (2012)
Анотації наукових робіт (2012)
Вимоги до журналу (2012)
Бойко О. Д. - Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам’яті (2013)
Вашкевич В. М. - Пріоритети сприйняття історії сучасною молоддю (2013)
Вишняк О. І. - Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) (2013)
Волянюк О. Я. - Конфлікти пам’ятей у політичному просторі: теоретичні аспекти (2013)
Ганжуров Ю. С. - Законотворення як проекція майбутніх фреймів національної пам’яті (2013)
Карліна О. М. - Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та "стирання пам’яті" про них (2013)
Киридон А. М. - Ландшафт пам’яті: концептуалізація поняття (2013)
Короленко Б. А. - Крим як місце пам’яті (2013)
Кривошея В. В. - Сегмент родової пам’яті в монастирських і церковних синодиках (2013)
Любовець О. М. - Національна пам’ять в Україні: регіональний аспект (2013)
Маклюк О. М. - Стереотипи доби "холодної війни" у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО (2013)
Мисан В. О. - Організація шкільної освіти в роки нацистської окупації (на прикладі функціонування школи № 2 міста Рівного) (2013)
Огієнко В. І. - Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження (2013)
Омельченко О. В. - Відновлення національної пам’яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., Муравський О. І. (2013)
Отземко О. В. - Сучасники про лютневі події 1917 р. в Україні, Грідіна А. Б. (2013)
Склокіна І. Є. - Перетворення матеріального простору як чинник політики пам’яті про нацистську окупацію Харківщини (1943–1953 рр.) (2013)
Троян В. С. - Конструювання образу об’єднаної Європи представниками пан’європейського руху (2013)
Badyna P. - Obraz Ukrainy w Remigiusza Ładowskiego Historii naturalnej Królestwa Polskiego z 1782 roku (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Наукове забезпечення формування політики національної памяті в Україні: до питання про визначення принципів, змісту і механізмів реалізації (2013)
Пилявець Р. І. - Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір (2013)
Троян C. С. - Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща (2013)
Левдер А. І. - І. П. Крип’якевич – організатор української освіти в роки Першої світової війни (2013)
Бутко С. В. - Національний символ скорботи знищених населених пунктів України нацистськими карателями в бібліографії (до 70-х роковин корюківської трагедії), Каганова І. Я., Сіренко Т. В., Студьонова Л. В. (2013)
Казіміров Д. В. - Історія Чернігово-Сіверщини на межі XVII–XVIII ст.: нові публікації джерел (2013)
Матяш І. Б. - Питання колективної пам’яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі, Левченко Л. Л. (2013)
Пилявець Р. І. - Міжнародна конференція вшанувала пам’яті безневинних жертв нацистського терору (2013)
Панькив В. И. - Тиреостатические препараты в терапии диффузного токсического зоба (2013)
Манищенкова Ю. А. - Оксидантный стресс у больных с сахарным диабетом 2-­го типа, сочетанным с обострением хронического пиелонефрита, Шкала Л. В., Дудич Т. И., Литвинова М. И., Иванова М. А. (2013)
Паньків В. І. - Безпечність та клінічна ефективність застосування комбінованого препарату метформіну пролонгованої дії та глімепіриду (2013)
Лавріненко О. Е. - Низькочастотна ультразвукова терапія в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-­го типу (2013)
Хуторська Л. А. - Динаміка поширеності та ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет (2013)
Маньковский Б. Н. - Инсулинотерапия. Что нового?, Жердева Н. Н. (2013)
Паньків В. І. - Управління діабетичною нейропатією: орієнтація на пацієнта (2013)
Паньків В. І. - Продукти функціонального призначення в комплексному лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом, Юрчак С. М. (2013)
Халимова З. Ю. - Современные направления в патогенезе, диагностике и прогнозировании неактивных аденом гипофиза, Урманова Ю. М., Файзуллаев Р. Б., Алиева Д. А., Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. А., Сафарова Ш. М., Каримова М. М. (2013)
Полторак В. В. - Око як провісник кардіоваскулярної патології у хворих на цукровий діабет (Патогенетичний аспект та клінічна реалізація) (2013)
Паньків І. В. - Можливості нейрометаболічної терапії в лікуванні неврологічних ускладнень цукрового діабету (2013)
Бобирьова Л. Є. - Ендокринологія: сучасні погляди на діагностику та лікування (за матеріалами обласної науково­практичної конференції, м. Полтава) (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації (2013)
Нікберг І. І. - Міжнародна діабетична федерація сьогодні (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Первичная недостаточность коры надпочечников" (2013)
Нікберг І. І. - До питання про гіпоглікемічну дію парацетамолу (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка маневреності триланкових автомобільних поїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Файчук М. І., Кузнєцов Р. М., Глінчук В. М. (2013)
Землянський В. М. - Формування схем когерентно-оптичних датчиків продуктів згоряння палива, Єгоров С. Г., Терещенко В. П., Чудесов О. П. (2013)
Качмар Р. Я. - Оцінювання екологічних та економічних втрат від шуму транспортних потоків міста Львова (2013)
Грубель М. Г. - Оптимізація швидкісних режимів руху повноприводних вантажних автомобілів різними типами доріг з умов паливної ощадливості, Терещенко А.М. (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають (2013)
Наглюк М. І. - Прилад для вивчення, вимірювання, контролю та реєстрації електропровідності рідин, що застосовуються в автомобілі, Федченко В. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Новий підхід у спробі зниження тиску автомобілізації на довкілля (2013)
Золотарьов В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (друк. рос. мовою) (2013)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування гудрону для часткового заміщення бітуму при модифікації в’яжучого стирол-бутадієновим сополімером і вторинним поліетиленом (2013)
Славінська О. С. - Метод розрахунку розмивів на заплавних ділянках в зоні впливів мостових переходів, Савченко В. Я. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язності ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (в порядку обговорення) (2013)
Столяров А. Л. - Діяльність EURONCAP: новітні технології, сучасний підхід (2012)
Пономарьова Ю. О. - Актуальні питання транспортного законодавства Європейського Союзу: "Пакет придатності до експлуатування на дорогах” (2012)
Сахно В. П. - Визначення та описання деформації кузова автомобіля, що потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, Костенко А. В., Фалалеєв А. П. (2012)
Жук М. М. - Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія, Ковалишин В. В. (2012)
Мироненко В. К. - Моделювання транзитних транспортних потоків, Мацюк В. І., Висоцька Г. С., Алексійчук Н. М. (2012)
Жданюк В. К. - Властивості щебенево-мастикових асфальтобетонів на модифікованих бітумах, Костін Д. Ю., Арінушкіна О. О. (2012)
Стьожка В.В. - Дослідження впливу вібрації на фільтраційну здатність піску (2012)
Мягкохліб А. І. - Досвід та перспективи покращення стану мостів на прикладі Полтавської області, Слінчук П. Б., Фаль А. Є., Котенко В. Т., Нечипоренко І. В. (2012)
Коротченко М. В. - Дослідження ефективності акустичних екранів на автомобільних дорогах України, Шевченко Ю. С. (2012)
Литвиненко А. С. - Щодо питання відмови від влаштування "дренуючих” піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг (2012)
Шейко В. М. - Синергетичні аспекти динаміки мистецько-літературних об’єднань України першої чверті ХХ ст. (2013)
Хмель О. С. - Маніпулятивна природа політичного знаку (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями "Призначення України" та "Українська раса") (2013)
Голозубов О. В. - Пародійні інтерпретації германо-скандинавського епосу в сучасній культурі (2013)
Синєокий О. В. - Феномен диско-комунікації: Donna Summer, Gilla, Dee D. Jackson, Boney M., La Bionda, Supercharge, Chilly. (2013)
Шемаєв О. О. - Наукова спадщина професора М. В. Рязанцева (1856-1930) (2013)
Шейко В. М. - Підготовка фахівців музейної справи в ХДАК (1989-1998 рр.), Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2013)
Давидова І. О. - Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи (2013)
Філіпова Л. Я. - Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій) (2013)
Бондаренко Т. О. - Роль соціальної комунікації у формуванні екологічної свідомості (2013)
Коржик Н. А. - Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках (2013)
Апшай М. В. - Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень (2013)
Стоянов В. А. - Інформаційні технології як інструментальна основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах інформатизації суспільства (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки (2013)
Грабар Н. Г. - Філософія людського спілкування: теоретично-практичні засади (2013)
Шатрова М. Б. - Дослідження з питань книжкового мистецтва на сторінках журналу "Бібліологічні вісті" (1923—1930) (2013)
Булах Т. Д. - Роль корпоративного іміджу в підвищенні збуту книжкової продукції (2013)
Тітов С. В. - Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-урядування в Україні, Тітова О. В. (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури як складова професійної підготовки тележурналістів (2013)
Бурдіна Е. О. - Візуалізація мовностилістичних фігур у сучасній телепубліцистиці (2013)
Жукова В. П. - Олександрійська бібліотека в соціальному часі та просторі (2013)
Шкуркіна В. М. - Історія дорунічних знаків: вузликова комунікація (2013)
Бакуменко Л. Г. - Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України (2013)
Бобришева О. В. - Структурно-функціональна модель системи інформаційної безпеки бібліотеки (2013)
Виходець О. М. - Зовнішня та внутрішня культура персоналу засобів масової інформації (2013)
Дмитренко Т. О. - Основи сучасної педагогіки: соціально-комунікаційний аспект дослідження, Яресько К. В. (2013)
Караман О. Л. - Соціально-педагогічний портрет особистості неповнолітнього засудженого (2013)
Шелестова А. М. - Характеристика сучасного інтегрованого інформаційно-комунікаційного простору вищого навчального закладу (2013)
Гусак Л. Є. - Мнемічна діяльність молодших школярів у процесі їх асоціативного навчання іноземної мови (2013)
Мухамед’яров Н. Н. - Формування здорового способу життя: теоретичний аспект (2013)
Мартем’янова Н. С. - Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею (2013)
Бессараб А. О. - Зміст і структура вступу та передмови до навчального видання для вищої школи (2013)
Абрамов О. М. - Про архітектуру сучасної системи електронного навчання (e-Learning) та можливості її застосування у вищих навчальних закладах (2013)
Тодорова Є. М. - 125-річний шлях бібліотеки національного рівня: бібліографічне відображення (2013)
Зустрічайте ювілейне число журналу! № 50 (2013)
Паньків В. І. - Ефективний і безпечний контроль глікемії у хворих на цукровий діабет 2­го типу при застосуванні фіксованої комбінації пероральних цукрознижувальних препаратів (2013)
Полозова Л. Г. - Терапия сахарного диабета 2-­го типа: эффективность, доказанная временем (2013)
Рахимджанова М. Т. - Изучение особенностей течения беременности у женщин с дебютом сахарного диабета 1-­го типа в препубертатный период, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б., Халитова З. И. (2013)
Халимова З. Ю. - Особенности клинического течения и диагностика больных с семейным анамнезом неактивных аденом гипофиза, Холова Д. Ш., Хамедова Ф. С., Урманова Ю. М., Сафарова Ш. М., Алиева Д. А. (2013)
Мавлонов У. Х. - Особенности нарушений пубертата и роста у детей и подростков (мальчиков) с различными нейроэндокринными заболеваниями, Урманова Ю. М. (2013)
Большова О. В. - Психологічні аспекти в системі навчання самоконтролю дітей, хворих на цукровий діабет (Огляд літератури та власні дані), Антропова О. В., Лукашук І. В., Музь В. А., Музь Н. Н. (2013)
Концепція розвитку медичної науки і основнінапрями наукових досліджень в наукових установах НАМН на 2013–2015 роки (проект) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Хорезмской области Республики Узбекистан, Нугманова Л. Б., Рашитов М. М., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З. (2013)
Паньків В. І. - Цукровий діабет 2-­го типу: як уникнути помилок і підвищити ефективність лікування (2013)
Панькив В. - Стратегии лечения ожирения (2013)
Панькив И. В. - Обзор научной медицинской периодики Российской Федерации (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Множественная эндокринная неоплазия" (2013)
Згуров А. С. - Современное состояние лечения позвоночно-спинномозговой травмы, Хрущ А. В., Сон А. С. (2013)
Евтушенко И. С. - Ноотропы и нейропротекторы в современной клинической нейрофармакологии (2013)
Труфанов Е. А. - Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии (2013)
Никонов В. В. - Нейроксон в терапии острой церебральной недостаточности ишемического генеза, Савицкая И. Б. (2013)
Статинова Е. А. - Нейропсихологическая характеристика пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий, Коценко Ю. И. (2013)
Кистень О. В. - Нейрометаболические эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляцииу пациентов с эпилепсией по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии, Евстигнеев В. В. (2013)
Личко В. С. - Лікворний тиск і внутрішньочерепний гомеостаз. Сучасні уявлення та власні дослідження, Малахов В. О., Монастирський В. О. (2013)
Хорошун А. П. - Физиотерапевтические методы в восстановительном лечении больных с глиальными опухолями головного мозга (2013)
Кардаш А. М. - Случай из практики: болезнь Гиппеля — Линдау. На стыке специальностей нейрохирургиии офтальмологии, Черный О. А., Черновская Г. З. (2013)
Коваленко О. Є. - Застосування цитиколіну у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз, Литвин О. В. (2013)
Мищенко Т. С. - Эффективность Лайф 900 у больных дисциркуляторной энцефалопатией II степени гипертонического и атеросклеротического генеза с депрессивными расстройствамилегкой и средней степени тяжести, Балковая Н. Б. (2013)
IV Международный медицинский форум "Инновации в медицине — здоровье нации" (2013)
Актуальные вопросы клинической (2013)
Сила духа и нейрореабилитация. Шарм Бельмондо (к восьмидесятилетию со дня рождения великого актера) (2013)
Лайф 900 (Laif® 900) Hypericum Perforatum* N06A X20** (2013)
Інструкція для медичного застосування препарату Мелоксикам-ратіофарм® (Meloxicam-ratiopharm®) (2013)
Инструкция по медицинскому применению препарата Нейрорубин™-Форте Лактаб (Neurorubine™ -Forte Lactab) (2013)
Завальнюк В. В. - Формування юридичної антропології як науки: еволюція поглядів та ідей (2013)
Якубовська Н. О. - Міжнародне торговельне право: потенційний вплив на економічний розвиток держав (2013)
Рогозін С. М. - Попередження економічної злочинності (2013)
Юрченко О. М. - Сучасні економічні детермінанти організованої злочинності (2013)
Чигирин І. В. - Взаємодія правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів (2013)
Додін Є. В. - Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності (2013)
Омельченко А. В. - Правовий механізм іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко В. В. - Митні платежі в україні: зміст, особливості, Козлова Д.В. (2013)
Хараберюш О. І. - Основні напрямки протидії контрабанді в сучасних умовах (2013)
Федотов О. П. - Телекомунікаційний мережний ресурс профілактики службової дисципліни та попередження корупції в митницях міндоходів України: організаційно-правова характеристика (2013)
Карпенко Г. Л. - Місце і роль спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень в системі органів міністерства доходів і зборів України (2013)
Сергійчик В. О. - Інформатизація митних органів україни: до питання щодо правового регулювання порядку електронного декларування (2013)
Коваль Н. О. - Загальні принципи переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України (2013)
Герман О. О. - Складська інфраструктура зі спеціальним митним статусом: правове поняття та організаційне призначення (2013)
Бабін Б. В. - Залучення профспілок моряків у правові механізми протидії морському піратству (2013)
Хачатуров Е. Б. - Роль і місце суднобудування в системі соціально-економічного розвитку України, Нікіша Д.О. (2013)
Азиз Канатбек. - Особенности конституционной модернизации 2006 года и роль главы кыргызского государства (2013)
Рысмендеев Б. Дж. - Правовое регулирование формирования муниципальной собственности в Кыргызской Республике (2013)
Туляков В. - Міжнародна діяльність національного університету "Одеська Юридична Академія" У 2012/2013 навчальному році (2013)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Сляднева Н. А. - Информационное общество и кадровый потенциал сферы культуры (2013)
Столяров Ю. Н. - Библиогуманизм и технократизм: сближение позиций (к полемике о стратегии библиотечного образования) (2013)
Соляник А. А. - Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования (2013)
Шемаєва Г. В. - Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації (2013)
Лопатина Н. В. - Кадровое обеспечение информатизации культуры (2013)
Давидова І. О. - Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кушнаренко Н. М. - Сучасна навчальна книга культурно-мистецького профілю в Україні: кількісні та якісні виміри (2013)
Філіпова Л. Я. - Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект, Олійник О. О. (2013)
Байба С. - Розробка віртуального навчального середовища для курсів інформаційного менеджменту на рівні бакалавра: на прикладі Латвійського університету, Байба Х., Ліґа Х. (2013)
Ханс Е. - Викладання курсу підприємництва в рамках модернізації вищої бібліотечної освіти в Данії, Рагнхільд Р., Агнете Р. (2013)
Мар’їна О. Ю. - Cоціокомунікаційні технології в європейській бібліотечній освіті (2013)
Шатрова М. Б. - Книгознавчий напрям підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кунанець Н. Е. - Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності, Веретеннікова Н. (2013)
Воєводін О. П. - Проблеми підготовки фахівців-документознавців у контексті європейських вимог (досвід роботи у міжнародному проекті Темпус ІV), Сілютіна І. М. (2013)
Туранина Н. А. - Формирование языкового паспорта современного библиотечного специалиста (2013)
Трачук Л. Ф. - Застосування інновацій та інтеграція знань під час викладання дисципліни "Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічній сфері" (2013)
Тодорова Є. М. - Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери (2013)
Рижанова А. О. - Формування соціально-педагогічної культури студентів мистецьких спеціальностей (2013)
Максимовська Н. О. - Анімаційна стратегія вдосконалення соціально-виховного середовища закладу вищої освіти культурно-мистецького профілю в контексті Болонської системи (2013)
Тортіка А. А. - Подготовка специалистов в области музейного дела на факультете культурологии ХГАК 1989–2013 гг. (2013)
Кислий О. Є. - Артефакти музеєзнавства та сучасність (2013)
Білик О. М. - Культурно-мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури: сучасний стан та перспективи (2013)
Кухаренко О. О. - Регіональне телебачення в контексті підготовки творчих працівників (2013)
Цимбалюк В. І. - Причини повторних оперативних втручань при травмі нервів верхніх та нижніх кінцівок, Лузан Б. М., Татарчук М. М. (2013)
Медведкова С. А. - Динамика показателей качества жизни больных в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2013)
Аленикова О. А. - Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона, Лихачев С. А. (2013)
Бачинська Н. Ю. - Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень, Рожелюк І. Ф., Холін В. О. (2013)
Маркова М. В. - Функціональність сімейної системи як фактор предикції/превенції розвитку порушень психічного здоров’я в батьків дітей, хворих на онкологічну патологію, Піонтковська О. В. (2013)
Корсунская Л. Л. - Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты мигрени у женщин с вестибулярной дисфункцией в перименопаузальном периоде, Мещерякова А. В. (2013)
Евтушенко С. К. - Лечение и профилактика когнитивных нарушений у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения, Дюба Д. Ш. (2013)
Кардаш А. М. - Локальный фибринолиз в лечении нетравматических вентрикулярных кровоизлияний, Черный О. А., Грантковский А. С. (2013)
Савустьяненко А. В. - Клиническая эффективность нейротрофической терапии при инсультах и травмах головного мозга (2013)
Сулік Р. В. - Невропатичний біль: діагностика і лікування (2013)
Куновский В. В. - Соматическое заболевание и стационарное лечение — стрессовые факторы, определяющие формирование состояния ситуативной тревожности. Пути медикаментозной коррекции (2013)
Стаднік С. М. - Субарахноїдальний крововилив у неврологічній практиці, Куценко В. В., Породко Б. С. (2013)
Сайко О. В. - Психологічний та соматичний захист інсультних хворих — дві складові однієї проблеми (2013)
Игорь Алексеевич Завалишин (2013)
Пономарев В. В. - Об интерактивном улучшении качества последипломного образования врачей-неврологов (2013)
Абдула А. Б. - Дослідження антропометричних та функціональних показників арбітрів різної кваліфікації у футболі (2013)
Белых С. И. - Состояние здоровья, физического воспитания и физического развития студентов в исторической ретроспективе и в личностно развивающей парадигме (2013)
Василюк В. М. - Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді (2013)
Вереньга Ю. В. - Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників органів внутрішніх справ України, Пронтенко К. В., Бондаренко В. В., Безпалий С. М., Хуторянський О. В. (2013)
Желєзний О. Д. - Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів - баскетболістів після травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М. (2013)
Колумбет О. М. - Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Конова Л. А. - Фізичне вдосконалення і його вплив на здоров'я студентів (2013)
Лукавенко А. В. - Ефективність експериментальної програми диференційованої корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Малыгина В. И. - Аэробная тренировка в реабилитации женщин второго зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа на поликлиническом этапе восстановительного лечения (2013)
Погребняк І. М. - Вплив занять оздоровчою аеробікою на рівень розвитку гнучкості студенток, Куделко В. Е., Наговіціна О. П. (2013)
Салатенко І. О. - Порівняний аналіз рівня соматичного здоров'я студенток економічних спеціальностей (2013)
Самуйленко В. Е. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках) (2013)
Сидорова Т. В. - Особливості побудови тренувального процесу лижників-гонщиків 17-18 років до змагань різними стилями пересування на лижах, Сак А. Є., Котляр С. М. (2013)
Сластіна О. О. - Спортивно-педагогічне вдосконалення в системі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Томенко О. А. - Уявлення та асоціації майбутніх вчителів стосовно основних понять сфери фізичної культури і спорту, Чередніченко С. В. (2013)
Чорнобай І. М. - Виконання передач м'яча в один і два дотики збірною командою України із футболу у товариських матчах 2011 року і матчах чемпіонату Європи 2012 року, Матвіїв В. І. (2013)
Баліцька Є. П. - Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі (2013)
Батеева Н. П. - Анализ соревновательной программы "Акробатика" квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (2013)
Белых С. И. - Экспертиза разработанных концепции и программ осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов (2013)
Блавт О. З. - Метрологічне забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів (2013)
Глазирін І. Д. - Зв'язок психофізіологічних та нейродинамічних функцій з техніко-тактичною підготовленістю волейболістів, Артеменко Б. О. (2013)
Мазін В. М. - Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах (2013)
Приймаков А. А. - Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации (2013)
Сторожик А. И. - Характеристика вертикальной устойчивости тела слабослышащих младших школьников в процессе физического воспитания (2013)
Таран І. В. - Зміна показників оцінки основних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем спастичної форми методом гідрокінезотерапії (2013)
Філенко Л. В. - Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5, Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. (2013)
Чопик Т. В. - Класифікація теоретико-методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів (2013)
Пайям М.-П. - Воздействие двух различных дозировок добавок BCAA на сывороточные индексы повреждения мышц и болезненность у футболистов, Соран А., Навид Л., Хаидан Х. (2013)
Подставки Р. - Могут ли польские студентки университета плавать?, Борачинска С., Скибниевска К., Коланковска Э. (2013)
Романовска-Толлочко А. - Психосоматические последствия профессионального стресса учителя (2013)
Семчук Ю. І. - Функціональнаскладова діяльності прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Рачинський Р. Ю. - Міжнародна регламентація збройних конфліктів (2013)
Мартовицька О. В. - Проблемні питання національного законодавства та міжнародних правових актів щодо права на юридичну допомогу (2013)
Яремчук С. В. - До проблеми співвідношення права і закону (2013)
Красюк І. А. - Забезпечення принципу верховенства закону в судовій практиці (2013)
Желік М. Б. - Правова активність людини у сучасних соціальних реаліях (2013)
Маркова В. О. - Дослідження тенденцій негативного впливу маргіналізації населення на права дітей як проблема соціально-правового виміру (2013)
Забарський В. В. - Деякі питання обмеження політичних прав військовослужбовців (2013)
Кривов’яз О. В. - Забезпечення правопорядку в країнах англо-американської та романо-німецької правових сімей (2013)
Горяга О. В. - Виникнення та природа козацтва: історико-термінологічний аналіз (2013)
Остапенко Т. О. - Основні напрямки історіографічного дослідження правової системи україни-гетьманщини у другій половині XVII – 80-рр. XVIII ст.ст. (2013)
Завадська С. О. - Правові акти генеральної військової старшини як джерела права лівобережної україни першої половини XVIIІ ст. (2013)
Кобилецький М. М. - Магдебурзьке право у Чехії (2013)
Вовчук М. В. - Правові засади протидії злочинності в Українській Народній Республіці часів Центральної ради (2013)
Довбня В. А. - Правові основи встановлення додаткового преміювання працівників міліції та карного розшуку УРСР (1922–1925 рр.) (2013)
Павловська І. В. - Проведення чисток міліції в 20-ті роки ХХ ст. і їх роль у зміцненні кадрового потенціалу та забезпеченні законності в діяльності міліції УРСР (2013)
Глущенко М. І. - Розвиток організаційно-правових засад, спрямованих на удосконалення взаємодії ОВС УРСР з добровільними народними дружинами (середина 70-х – 80-і рр. ХХ ст.) (2013)
Чернєй В. В. - Історико-правові засади становлення та розвитку інституту небанківських фінансових установ в Україні (2013)
Матвієнко К. О. - Дослідження історії органів внутрішніх справ україни у наукових працях професора П.П. Михайленка (2013)
Брисковська О. М. - Особливості криміналістичної характеристики незаконного заволодіння автотранспортом (2013)
Дрозд В. Г. - Особа злочинця при криміналістичній характеристиці злочину щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (2013)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Дослідження особи злочинця у структурі криміналістичної характеристики насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи (2013)
Борисенко Р. В. - Використання можливостей засобів масової інформації з метою протидії злочинам, пов’язаних з торгівлею людьми (2013)
Костенко В. В. - Сучасний стан та тенденції протидії незаконному обігу підакцизних товарів на загальносоціальному рівні (2013)
Муринець Н. Я. - Детермінанти злочинної поведінки серед неповнолітніх: девіантологічний вимір (2013)
Катеринчук К. В. - Кримінально-правова охорона здоров’я як конституційна гарантія забезпечення прав і свобод людини (2013)
Грищенко О. В. - До змісту понять "удар", "побої" та "інші насильницькі дії" у складі злочину, передбаченого ст. 126 КК України (2013)
Смирнова А. В. - Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2013)
Соловйов Е. П. - Напрями удосконалення законодавчого закріплення заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі (2013)
Сердюк В. П. - Технічні засоби в кримінальному провадженні України (2013)
Лоскутов Т. А. - Режим правового регулирования в уголовном процессе 176-181 (2013)
Татаров О. Ю. - Застосування деяких положень нового КПК України потребує унормування (2013)
Гаврилюк Л. В. - Питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за новим КПК України, Чурікова І. В. (2013)
Тарасенко К. В. - Компетенція Ради національної безпеки і оборони України: поняття та шляхи вдосконалення (2013)
Леонідова О. О. - Адміністративна юстиція: новий підхід до визначення та ознак (2013)
Даценко В. М. - Правова природа адміністративної юстиції (2013)
Самагальська Ю. Я. - Ініціювання інспекційного провадження як перша стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень (2013)
Дитюк В. З. - Окремі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання забезпечення громадської безпеки (2013)
Орловська І. Г. - Легалізація адвокатів (2013)
Юрко С. С. - Стан та перспективи розвитку недержавної правоохоронної діяльності в Україні (2013)
Бутенко Л. А. - Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (2013)
Шевчук О. М. - Сутність та особливості парламентського контролю у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Єщук О. М. - Законодавче регулювання адміністративно-правової охорони (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони природних ресурсів (2013)
Шиленко М. В. - Суб’єкти малого підприємництва як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Іванищук А. А. - Філософсько-правовий аналіз адміністративно-правового регулювання судової гілки влади (2013)
Олійник О. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності (2013)
Малина І. В. - Відповідальність за порушення інформаційного законодавства (2013)
Галунько В. В. - Оптимальне оподаткування малих підприємств як чинник забезпечення благополуччя громадян та процвітання держави (2013)
Андрущенко Л. В. - Стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні, Драган О. В. (2013)
Махінчук В. - Державно-приватне партнерство як форма співучасті у реалізації державних інтересів (2013)
Дрозд О. Ю. - Гарантування вкладів членів кредитної спілки: пропозиції до законодавства, Шепетько С.А. (2013)
Фещук В. В. - Міжнародні стандарти організації систем накопичувального пенсійного страхування (2013)
Кушніренко Ю. М. - Усиновлення як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Кайтанський О. С. - Працевлаштування молоді за законом України "Про зайнятість населення" (2013)
Шишлюк М. О. - Соціальний захист членів сімей військовослужбовців: окремі питання (2013)
Лазарчук К. Р. - Митне оформлення переміщення через митний кордон України рибної продукції (2013)
Расчотнов Є. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Чернетченко О. М. - Гарантії здійснення адміністративної діяльності органів контролю за дотриманням податкового законодавства на основі принципу законності (2013)
Кобилянський М. Г. - До питання про правовий статус сторін компетенційного спору (2013)
Іщенко А. В. - Рецензія на монографію Кудерміної О.І. "Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності" (2013)
Івченко Т. В. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для ремісничих училищ України в 40-50-ті рр. ХХ століття (2013)
Кахіані Ю. В. - Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні (2013)
Клішевич Н. А. - Досвід соціально-педагогічної роботи спеціальних установ для неповнолітніх з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ ст. (2013)
Павлюк О. М. - Педагогічний досвід учителів-новаторів як чинник розвитку шкільної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) (2013)
Пономарьова Г. М. - Історіографічний огляд розвитку профорієнтаційної роботи в Україні в 60-80-х роках ХХ ст. (2013)
Слозанська Г. І. - Становлення і розвиток соціальної роботи в Австралії (2013)
Тітаренко І. С. - Розвиток ідеї альтернативної освіти в історії американської педагогічної думки (2013)
Чертова К. М. - Суспільно-корисна праця як чинник соціального виховання учнівської молоді (50-90-ті ХХ ст.) (2013)
Юніна О. Є. - Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України (2013)
Акіншева І. П. - Характеристика політичної соціалізації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Дєдов Є. Г. - Поняття, цілі та основні завдання соціальної політики держави (2013)
Ігнатенко К. В. - Особливості роботи Педагогічної студії для прийомних батьків (2013)
Калюжна В. Ю. - Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України (2013)
Лях Т. Л. - Професійна ідентичність соціальних працівників (2013)
Рень Л. В. - Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу (2013)
Снітко М. А. - Особливості формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді (2013)
Тимошенко Н. Є. - Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (2013)
Шеїна Л. О. - Потенціал студентської громади щодо здійснення соціального супроводу: досвід та сучасний стан (2013)
Гаміна Т. С. - Соціальне консультування як вид практичної діяльності працівника соціальної сфери (2013)
Ємцева Е. Г. - Організація соціально-виховної роботи в умовах трудового загону старшокласників (2013)
Жевакіна Н. В. - Особливості ресоціалізації засуджених жінок (2013)
Журавель Т. В. - Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях (2013)
Кириченко В. В. - Ідеографічне дослідження кризи професійної адаптації у ситуації зміни професії (2013)
Лютий В. П. - Нехімічні адикції як предмет соціальної роботи (2013)
Островська Н. О. - Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади (2013)
Песоцька О. П. - Корекційна робота з сім’єю наркозалежної людини (2013)
Пігіда В. М. - Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів (2013)
Пєша І. В. - Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги (2013)
Сергеєва К. В. - Сутність програми профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2013)
Соляник М. Г. - Аналіз досвіду роботи недержавних організацій з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2013)
Степаненко В. І. - Сутність та зміст дезадаптації підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів (2013)
Байдюк Н. В. - Інтеграція ґендерних знань як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до гармонізації ґендерних взаємовідносин у молодіжному середовищі (2013)
Горішна Н. М. - Ґендерні аспекти підготовки соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Маркова Н. В. - Ґендерні особливості соціальної роботи з літніми жінками (2013)
Сорочинська В. Є. - Теоретичні основи дослідження ґендерної соціалізації студенства (2013)
Бєлоус А. Ю. - Про культурні особливості чинників допрофесійної підготовки іноземних студентів в Україні (на прикладі медичної освіти) (2013)
Веретенко В. Г. - Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників, Шеремета М. М. (2013)
Неїжпапа Л. С. - Деякі аспекти забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів у системі навчально-виховної роботи університету (2013)
Спіріна Т. П. - Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти (2013)
Ткаченко Н. В. - Самоосвіта як обов’язкова складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Шовкопляс О. І. - Побудова програми з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей як методична проблема (організаційні аспекти в контексті євроінтеграційних процесів) (2013)
Бірюков О. В. - Дослідження інноваційної діяльності: термінологічні аспекти (2013)
Бурименко Ю. И. - Финансовый профиль инвестиционной программы развития предприятия при неопределенности денежных потоков, Вороная Н. Ю., Копытина М. В. (2013)
Бушуєв С. Д. - Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний, Неизвесный С. И. (2013)
Бушуев С. Д. - Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2013)
Кошкін К. В. - Математичні основи проектів створення ефективних віртуальних верфей, Дрозд О. В., Антикова І. В., Мандра А. В. (2013)
Кошкіна Г. Л. - Трансверсальна програма лінгвістичної підтримки наукових та освітніх проектів (2013)
Крап Н. П. - Нейронні мережі як засіб управління конфігураціями проектів туристичних потоків, Юзевич В. М. (2013)
Маргасов Д. В. - Стратегія розвитку і сучасні аспекти інвестиційних енергоощадних проектів (2013)
Масленнікова К. С. - Складники поведінкової компетенції учасника команди проекту на засадах компетентнісного підходу, Колеснікова К. В. (2013)
Молоканова В. М. - Ітераційна модель життєвого циклу портфеля проектів розвитку організації (2013)
Назимко В. В. - Питання побудови системи автоматизованого управління проектом (2013)
Олексієнко М. М. - Проактивний підхід до управління екологічними проектами (2013)
Пилипенко І. О. - Підвищення ефективності реалізації проектів в умовах високого рівня невизначеності на прикладі проекту будівництва житлового будинку (2013)
Пурський О. І. - Організаційний проект "міжнародна торговельна виставка-ярмарок", Харченко О. А., Бродська А. О. (2013)
Сидорчук О. В. - Системно-ціннісний аналіз інтегрованих програм молочарства, Тригуба А. М. (2013)
Цюцюра С. В. - Визначення місії, бачення і стратегії проектів при впровадженні ключових показників ефективності, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2013)
Ярошенко Н. П. - Механізм формування підприємницької енергії проектів організаційного розвитку (2013)
Ярошенко Т. О. - Антикризове моделювання в проектах розвитку фінансових установ (2013)
Горда О. В. - Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту, Бондарчук К. С. (2013)
Задоров В. Б. - Математичні моделі об'єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання "AIMO", Васильєв О. О. (2013)
Сахно Є. Ю. - Формування узагальненої моделі інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту, Скітер І. С., Двоєглазова М. В. (2013)
Білобородов О. О. - Методика оцінки старіння інформації про стан динамічних систем, Даник Ю. Г. (2013)
Горда О. В. - Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О., Коломієць С. П. (2013)
Зайцев В. Г. - Алгоритм дослідження характеристик багатопріоритетних моделей програм, Плахотний М. В., Цибаєв Є. І. (2013)
Катаєва Є. Ю. - Модельно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення, Заспа Г. О., Форостянов Р. В. (2013)
Білощицький А. О. - Ефективність методів пошуку збігів у текстах, Діхтяренко О. В. (2013)
Білощицький А. О. - Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ, Лізунов П. П., Лященко Т. О. (2013)
Палій С. В. - Метод пошуку "ідеального співрозмовника" для користувачів інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців (2013)
Караєва Н. В. - Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності, Левченко Л. О., Панасюк А. С., Дерипаско Т. О. (2013)
Левченко Л. О. - Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей, Бєлова Д. С. (2013)
Мінаєва Ю. І. - Використання неархімедової метрики для розв'язання задач в умовах невизначеності (2013)
Дітюк П. П. - Понятійне поле ситуацій проблемності (2013)
Смульсон М. Л. - Категорія розвитку в сучасній психології (2013)
Чепєлева Н. В. - Методи аналізу оповідального тексту, Яковенко Л. П. (2013)
Смульсон М. Л. - Мудрість як психологічний феномен, Назар М. М. , Мехтіханова Н. М. (2013)
Зарецька О. О. - Життєві контексти особистісного зростання: аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників (2013)
Лотоцька Ю. М. - Психологічні перешкоді для здійснення змін (2013)
Степура І. В. - Радіоаматорство як система навчання в СРСР, громадський рух та засіб пропагування радіомовлення (2013)
Чумак В. В. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі (2013)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Індивідуалізована дистанційна освіта як засіб запобігання інволютивних процесів інтелектуального розвитку у старості (2013)
Кондратенко Л. О. - Вплив інформаційно-комп'ютерних технологій на когнітивний розвиток дітей (між двома реальностями) (2013)
Зінченко В. П. - Слово та особистіше буття (2013)
Данилюк І. В. - Маргарет мід як фундатор наукового напряму "Культура і особистість" (2013)
Москаленко В. В. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості (2013)
Жорнова О.І. - Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості (2013)
Тітов І. Г. - Психологічний аналіз літературної творчості Е.М. Ремарка (на прикладі роману "Три товариші"), Передера О. А. (2013)
Штриголь Д. В. - Узгодженість сімейних настанов у парах на ранніх етапах становлення сім’ї, Кібенко K. С. (2013)
Дьяконов Г. В. - Процесуальність діалогічної психотерапії (2013)
Бех І. Д. - Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток (2013)
Хоменко Є. Г. - Психологічний аналіз взаємодії вчителів і учнів підліткового віку в педагогічному процесі (2013)
Карапузова Н. Д. - До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2013)
Полтавщина як акмеологічна вершина педагогіки добра академіка Івана Зязюна (2013)
Помиткін Едуард Олександрович (2013)
Рибалка В. В. - 125 рoкiв iз дня виxoду книги П. П. Вікторова "Вчeння про ocoбиcтість та настрої" (2013)
Болтівець С. І. - Самосвідомість особистості у саморусі людства (2013)
Бypлaчyк Л. Ф. - Корисний пociбник для cтудeнтів-пcиxoлoгiв (2013)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2013)
Безродний М. К. - Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту , Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення, Ковальчук В. С. (2012)
Дешко В. І. - Особливості процесів тепломасообміну рекуператора "повітря–повітря” з паропроникною стінкою в опалювальний період, Суходуб І. О. (2012)
Курило І. А. - Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами, Грудська В. П. (2012)
Пуховий І. І. - Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України, Новаківський Є. В. (2012)
Бідюк П. І. - Аналіз даних з використанням байєсівських моделей, Демківський Є. О., Бідюк О. П. (2012)
Iвченко В. А. - Оцінювання сценаріїв розвитку агропромислового сектору АР Крим з застосуванням методології передбачення (2012)
Капустян О. А. - Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу, Ясінський В. В. (2012)
Касіцький О. В. - Метод покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку (2012)
Молодецька К. В. - Моделювання теплового поля стрижня на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2012)
Сокуренко В. М. - Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації, Неділюк В. С. (2012)
Бобіна М. М. - Азотування цирконію в закритому реакційному просторі, Соловар О. М., Хижняк В. Г., Заболотний І. В. (2012)
Бякова О. В. - Вплив пластичної деформації на структуру порошкового квазікристалічного сплаву системи Al–Fe–Cr, Юркова О. І., Гриценко М. Г. (2012)
Гавриленко О. Г. - Вплив обробки в магнітному полі на характеристики міцності детонаційних покриттів систем WC–Co і Fe–Al , Полярус О. М., Жидельова О. В., Мініцький А. В. (2012)
Кузнєцов Ю. М. - Реалізація концепції каркасних компоновок верстатів з механізмами паралельної структури, Дмитрієв Д. О., Фіранський В. Б., Степаненко О. О. (2012)
Степанчук А. М. - Компактування порошкових матеріалів конструкційного призначення на основі заліза за участю самофлюсівних сплавів, Демиденко О. А., Демиденко А. В., Шаповал К. О. (2012)
Ахмед М. Л. - Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора, Балінський Є. Г., Колобродов Є. Г. (2012)
Бантиш Г. К. - Моделювання дискретних бездифракційних пучків, Остроух О. П., Іванова В. В., Тараненко В. Б. (2012)
Ткаченко О. А. - Термодефокусування зображень в оптичних системах, Чиж І. Г. (2012)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, Трембус І. В. (2012)
Коваль І. З. - Інтенсифікуюча дія барботованих газів у процесах ультразвукового знезараження води, Старчевський В. Л. (2012)
Кушмирук А. І. - Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах, Косогін О. В., Лінючева О. В., Мірошниченко Ю. С. (2012)
Турелик М. П. - Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою, Горобець С. В., Македонська А. О., Горбик П. П. (2012)
Феденко Ю. М. - Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у "білих золях” ZrO2, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
В'ячеслав Романовський (2012)
Олександр Пушко (2012)
Тетяна Бондар (2012)
Степовичка Л. - Комсомолка Альона Уривок із повісті (2012)
Колінько С. - Той що чекає... Останній автобус. Людина без надії. Будинок на узліссі. Людина? (2012)
Таран-Пономаренко Л. - За мотивами Інни Снарської (2012)
Василенко В. - Вірші (2012)
Білик О. - На березі ріки життя. Оповідання (2012)
Шкурка М. - Поетичні акварелі Лебединщини (2012)
Лебідь Н. - Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки (2012)
Селецький М. - "... У вічнім протистоянні... минало життя" Олеся Гончара (2012)
Шупта Д. - Герб Куріньки і печатка Курінської сотні (2012)
Дичко І. - Антропний принцип у Всесвіті (2012)
Луньова Т. - Усередені й назовні, або Таємниці Єйфелевої вежі. Есей (2012)
Гоян Я. - "В титинстві снились чудо-солов'ї" Слово про академіка Петра Кононенка (2012)
Баландіна Н. - М.А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси (2012)
Беценко Т. - Мова українських народних дум у часовому вимірі (2012)
Ігнатьєва С. - Інтертекстуальне поле українського щоденникового дискурсу (2012)
Омеляненко В. - Типи категоричного волевиявлення та їх експліцитні перформативні індикатори (2012)
Жовнір М. - Емотиви як лексичні індикатори емоцій у жанрі світської бесіди (2012)
Павлова І. - Метафоричне значення та метафоричне вживання слів у текстах українських православних проповідей (2012)
Лущій С. - Образ міста в образі Валер'яна Підмогильного (2012)
Соловей О. - Невідомий Леонід Лиман (2012)
Петренко Т. - Сергій Домазар - українскьий письменник в Австралії (2012)
Білик Г. - "Кобзар" як реперезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови (2012)
Борисенко Н. - Роман "Три листки за вікном" Валерія Шевчука як об'єкт літературознавчого осмислення (2012)
Наєнко М. - Теорії і літ-творчість: кафедральні ретро- і перспективи (2012)
Орехова В. - Духовний інтенсивізм Григорія Вовка (2012)
Титаренко В. - Музей народних промислів (2012)
Деко О. - Де стоїть гора високая? (2012)
Когут Г. - Мої зустрічі з О. С. Оголевцем. Переклад з російської, упорядкування та вступне слово Анни Оголевець (2012)
Саєнко В. - "Ярешківський одесит, або Мамай без коня”: творчість Бориса Нечерди (критико-літературознавчий дискурс) (2012)
Шебеліст С. - Братство полтавських волинян (2012)
Ревегук В. - Трагедія полтавських кобзарів (2012)
Степаненко Н. - Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко (2012)
Вертій О. - Лист Івана Рудченка до Олександра Пипіна (2012)
Канцедал Л. - Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках. На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназії (1853—1859) (2012)
Третяченко Т. - Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки (2012)
Степаненко М. - Листи Василя Бережного до Олеся Гончара (1946-1986) (2012)
Кириченко І. - На Тарасовій горі, у серцях і в добрій пам’яті. Кобзар Євген Адамцевич у відгуках, листах, документах та світлинах (2012)
Гаєр Н. - Родина Лівицьких і Канівщина: документальні свідчення (2012)
Козюра І. - Письменник-краянин Юрій Будяк, Козюра В. (2012)
Подрига В. - Образ Оржицького краю в збірці поезій Таїсії Шаповаленко "Здрастуй, ластівко!”. До 60-річчя від дня народження поетеси (2012)
Бикова Т. - Ще один вдалий крок у вивченні національної художньої класики. Рецензія на підручникІсторія української' літератури ХІХ століття (40—60, 70—90 роки): Підручник для студентів ВНЗ/За редакцією проф. В. Ф. Погребенника/ Автори: Л. Дем’янівська, М. Конончук, В. Погребенник, А. Погрібний, П. Хропко. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 469 с. (2012)
Кобзар О. - Романне мислення перехідної доби. Рецензія на монографію: Кушнірова Т. В. Романніобрії російської літератури першої третини ХХ століття. — Полтава, 2012. — 390 с. (2012)
Степаненко М. - Наталія Баклай — "еталон українського характеру і українського таланту" (2012)
Білик Г. - Слово мовлене — животворить. Рецензія на книгу: Пішов у дорогу — за ластівками:Спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький; передм. Олега Рарицького; прим. Ніли Підпалої. — Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори-2006”, 2011. — 496 с. (2012)
Bunina L. N. - Artistic-linguistic specifics of the description of the image of Scarlett O’Hara as a strong woman in the novel ,,Gone with the wind” by Margaret Mitchell, Timoshenko E. S. (2013)
Васік Ю. А. - Ритмічний спектр політичної промови (2013)
Vitrenko I. P. - Lexical Inconsistency Errors in Foreign Language Studies, Novikova O. M. (2013)
Дудік А. О. - Особливості розвитку писемності уйгурів, що проживають у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китайської Народної Республіки (2013)
Клименко О. С. - Семантична диференціація/недиференційованість як альтернативний лінгвокультурний аксіологічний критерій (2013)
Коробка Г. А. - Взаимосвязь языкового сознания и смеховой коммуникации в лингвофилософской концепции языка смеха (2013)
Kudriavtseva A. V. - Approaches, Definitions and Functions of English Intonation (2013)
Litvinov A. I. - English Rock songs Translation Peculiarities and Techniques, Tkachenko M. V. (2013)
Літвінова М. М. - Відтворення лінгвокультурних особливостей німецьких народних казок у російському перекладі, Тофтул А. С. (2013)
Martysheva Y. M. - The Origin of English Slang: Historical Background (2013)
Масальська Н. В. - Актуальні питання детермінації афоризмів у сучасній російській лінгвістичній парадигмі (2013)
Мирошниченко О. В. - Емоційна вмотивованість вигуків у сучасній англійській мові (2013)
Polkovnichenko Y. G. - Neologisms in Modern English (2013)
Пономарьова І. М. - Розвиток тюркології на території сучасної України (2013)
Рыжкина А. А. - Концепт ,,мама” как один из родственных составляющих концепта ,,семья” в украинском, английском и китайском языках (2013)
Савельєва Н. О. - Предикати волевиявлення як засоби вираження деонтичної модальності у ранньоновоанглійській мові (2013)
Савельєва Н. О. - Засоби реалізації епістемічної модальності у сучасному англомовному науковому дискурсі, Сідорова С. А. (2013)
Форостюк І. В. - До питання формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Батальщикова Е. Ю. - Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови (2013)
Бреславец Н. А. - Изучение иностранного языка студентами вуза в аспекте формирования компетентности жизненного проектирования (2013)
Вербицька М. М. - Форми організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови (2013)
Воронцова Т. Ю. - Формування інформаційної культури у студентів гуманітарного факультету при вивченні англійської мови на основі використання нових інформаційних технологій (2013)
Гринчук В. О. - Организация проектной методики в изучении английского язика (2013)
Кокнова В. А. - Види навчально-ігрової діяльності, які орієнтовані на зростання самостійності під час вирішення професійних задач (на прикладі підготовки майбутніх перекладачів) (2013)
Kotlyarova O. O. - Modern Tendencies in Teaching Writing to ESL Students (2013)
Лутова Д. Д. - Можливості мережі Інтернет у навчанні англійської мови учнів початкової школи (2013)
Мацько Д. С. - Навчання майбутніх учителів початкової школи побудови непрямої мови в процесі вивчення граматики англійської мови (2013)
Мельник Ю. Ю. - Интерактивные технологии в обучении английскому языку (2013)
Мілова О. Є. - Формування критичного та творчого мислення у процесі навчання англійської мови: досвід США (2013)
Nekrutenko E. B. - The Role of Tests in English Language Learning (2013)
Резнік Н. В. - Проблемне навчання на уроках англійської мови, Ткачова О. О. (2013)
Харчук А. В. - Методика використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови (2013)
Шалдаісова Г. В. - Когнiтивна природа жарту в англійській мові (2013)
Fedicheva N. V. - Incorporating World Problems into English Language Teaching (2013)
Заховайко О. П. - Дослідження конструкційної міцності та роботоспроможності опори кулькової вільного переміщення за статичного і динамічного навантаження, Костюченко В. В., Манзик Н. В. (2012)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. повідомлення 2. температурні деформації, Яковлєв А. І. (2012)
Moisejenko M.S. - Application of wear-resistant coatings for increasing efficiency of elements of hydrocutting devices, Salenko O.F., Kumurgy O.U., Ljashenko B.A. (2012)
Яворовский В. Н - Теоретический анализ вырубки прямоугольной пластины из тонколистовой стали, Рощина И. А., Корнийченко П. А. (2012)
Солодкий В. И. - Профилирование шлифовальных кругов для фасонных фрез с наклонным зубом (2012)
Кучер Н. К. - О поверхностях нагружения материалов с различной реакцией при растяжении и сжатии, Кучер В. Н. (2012)
Лакша А. М. - Метод створення реалістичних скінченно-елементних моделей довгих кісток (2012)
Ковалев В. А. - Силовые воздействия внутренних стабилизирующих устройств на инерционные течения вязкой жидкости в ограниченных объемах (2012)
Дядюра К. О. - Підвищення ефективності експлуата-ції енергетичного обладнання на основі самоорганізації процесів направленого формування властивостей поверхневого шару деталей, Юнак А. С. (2012)
Севостьянов І. В. - Реологічні моделі та рівняння вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного інерційного навантаження, Іванчук Я. В. (2012)
Жмерёв В. С. - Об одном подходе к оцениванию показателей надёжности оборудования, Генсицкая Е. Ф. (2012)
Хоменко И. М. - Методика определения оптимальной конфигурации и режима работы гелиоприемных панелей, вращающихся относительно одной координатной оси, Хоменко А. М. (2012)
Вакуленко С. В. - Методика теоретичного визначення приведених пружних параметрів інструментального оснащення з орієнтованим центром жорсткості (2012)
Коробко І. В. - Моделювання ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрати (2012)
Шукаєв С. М. - Вплив концентрації напружень на втомну міцність сталі 20, Гладский М. М., Шубін С. М. (2012)
Кабанник С. М. - Нелінійні вимушені коливання віброопор верстатів, Боронко О. О. (2012)
Леоненко П. В. - Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи "кісткова тканина - дентальний імплантат - супраконструкція", Єщенко В. О. (2012)
Лищенко Н. В. - Оптимизация геометрических параметров прерывистых шлифовальных кругов, Ларшин В. П. (2012)
Крищук М. Г. - Обґрунтування методик розрахунку j-інтегралу для труби з наскрізною поперечною тріщиною при комбінованому навантаженні силою, моментом і тиском. частина:ii, Ориняк А. І. (2012)
Левченко О. В. - Підвищення ефективності роботи систем гідроприводів циклічної дії (2012)
Сидоренко Ю. М. - Про вплив картонного корпусу заряду вибухової речовини на ступінь деформування контейнера для знешкодження саморобних вибухових пристроїв, Мариненко Я. О. (2012)
Корендій В. М. - Принципи побудови комбінованих вітро-вібраційних установок, Ланець О. В. (2012)
Виноградов А. Г. - Поглощение лучистого теплового потока в распыленной водяной струе (2012)
Котляренко А. А. - Вплив нестаціонарного нагріву зовнішньої поверхні кільцевого зразка з радіальними тріщинами на опір крихкому руйнуванню (2012)
Малафеев Ю. М. - Формирование эксплуатационных характеристик и параметров качества деталей из пермаллоя 50н при точении (2012)
Бабенко А. Є. - Вплив гіроскопічних ефектів на коливання валу центрифуги, Лавренко Я.І., Куренков М. М. (2012)
Батлук В. А. - Побудова моделіі факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції, Параняк Н.М., Мельников О. В. (2012)
Цисар М. О. - Формування рельєфу поверхні ультра-тонкої плівки міді (2012)
Марунич В. А. - Новая технология обработки полимерных материалов резанием, Яриз А. Ю. (2012)
Гусак О. Г. - Вибір геометричних параметрів лопатевої гратки як визначальний фактор економічності осьового робочого колеса, Каплун І. П., Матвієнко О. А. (2012)
Гуляєв К. Д. - Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем, Каптур В. А., Тіхонов В. І. (2012)
Аскарова А. С. - Дослідження конвективного тепломасопереносу в турбулентних течіях за наявності горіння, Болегенова С. А., Максимов В. Ю., Бекмухамет А. (2012)
Безродний М. К. - Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання, Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Аналіз впливу допусків і посадок при виготовленні ТВЗА ВВЕР-1000 на характеристики активної зони в стаціонарних і перехідних режимах роботи реакторної установки, Мішин А. А., Рабченюк Н. М. (2012)
Єрошенко В. А. - Синтез рідин з великим значенням температурного коефіцієнта поверхневого натягу – перспективний шлях енерго- та матеріалозбереження, Ярош Т. Л. (2012)
Голінко І. М. - Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами (2012)
Кондратенко Н. Р. - Iнтервальна нечітка кластеризація на основі альтернативних критеріїв якості, Снігур О. О. (2012)
Копець М. М. - Задача оптимального керування сингулярною лінійною системою із зосередженими параметрами (2012)
Новікова П. А. - Модель мотивації навчання особистості, Новіков Ю. Л., Томашевський В. М. (2012)
Терентьєв О. М. - Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних, Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2012)
Скуратовський Р. В. - Метод швидкого таймерного кодування (2012)
Хоменко В. А. - Метод оцінювання повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення (2012)
Богушевський В. С. - Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі, Антоневич Я. К. (2012)
Гондлях О. В. - Уточнений скінченний елемент користувача для моделювання в ABAQUS процесів розшарування багатошарових конструкцій (2012)
Макогон Ю. М. - Феромагнітний резонанс у нанорозмірних плівках Fe-Pt, Павлова О. П., Вербицька Т. І., Винар С. А. (2012)
Пірумов А. Є. - Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості, Чвертко Є. П., Шевченко М. В. (2012)
Роїк Т. А. - Вибір режимів експлуатації зносостійких деталей поліграфічних машин на основі аналізу плівок тертя, Дорфман І. Є. (2012)
Донченко М. І. - Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилу-говування природної руди, Бик М. В., Лінючева О. В., Ущаповсь-кий Д. Ю. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Нагірняк С. В. - Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ), Донцова Т. А., Астрелін І. М., Алексе-єв О. Ф., Романенко Ю. М. (2012)
Шкурупій О. В. - Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу, Франко Л. С. (2013)
Щурик М. В. - Суперечності власності у вітчизняному секторі аграрної економіки (2013)
Мілашовська О. І. - Проблеми та перспективи становлення брендингу малих міст України, Ільтьо Т. І. (2013)
Удовиченко С. М. - Аграрна наука у системі державного господарського комплексу (2013)
Забаштанський М. М. - Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні (2013)
Родіонова Л. А. - Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації (2013)
Кірнос І. О. - Форсайт як інструмент державного стратегічного планування (2013)
Міщук О. В. - Державно-приватне партнерство як інститут фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Войтенко О. М. - Світовий ринок фінансових послуг: особливості структури та функціонування (2013)
Біль М. М. - Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Келару І. О. - Теоретичні підходи до процесу транснаціоналізації у світовій економіці (2013)
Стасюк В. В. - Становлення державно-приватного партнерства у сфері комунального водопостачання: основні форми співпраці (2013)
Чан-хі О. С. - Матриця політичного аналізу – як інструмент оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку (2013)
Габор С. С. - Підприємство як основна ланка ринкової економіки, Габор В. С. (2013)
Будник Л. А. - Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства, Голяш І. Д. (2013)
Мушеник І. М. - Оптимізація виробничої стуктури високотоварних сільськогосподарських підприємств (2013)
Міхєєнко К. С. - Управління бізнес-процесами підприємства на основі збалансованої системи показників (2013)
Бєляєва С. В. - Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (теоретичний аспект), Зубко Т. Л. (2013)
Ільєнко Ю. І. - Інноваційно-інформаційні аспекти розвитку підприємств туристичної галузі, Шершньова Г. В. (2013)
Славіна Н. А. - Антикризове управління сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Білан О. С. - Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві (2013)
Коткова Н. С. - Формування системи управління інноваційною активностю підприємств з позиції їх життєвого циклу (2013)
Колос І. В. - Сутнісна характеристика основних критеріїв ефективності функціонування роздрібних торговельних підприємств України (2013)
Піняга Н. О. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств у контексті сталого їх розвитку (2013)
Давидюк І. В. - Стратегічне планування діяльності туристичних підприємств на засадах кластерного підходу (2013)
Доманчук Д. П. - Оцінка фінансового стану акціонерних товариств Хмельницької області, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Данкевич В. Є. - Стан та ефективність використання земельних ресурсів Житомирської області (2013)
Тимоць М. В. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі Карпатського макрорегіону (2013)
Сімків Л. Є. - Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання (2013)
Бавровська Н. М. - До питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень в Україні, Будьонна Г. Ю. (2013)
Баценко Л. М. - Особливості економіки АПК Сумської області (2013)
Гераймович В. Л. - Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей агропромислового виробництва у регіоні (2013)
Новіцька Л. Е. - Проблеми людського капіталу в сільських регіонах (2013)
Неміш П. Д. - Потенціал біомаси як фактор зниження енергетичної залежності регіону (2013)
Гуцаленко Л. В. - Аналіз стану та перспектив розвитку ринку біоетанолу у США, Пришляк Н. В. (2013)
Сивак Є. М. - Еколого-економічні аспекти виробництва продукції тваринництва в реформованих агропідприємствах, Вільховий О. В. (2013)
Томашевська О. А. - Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи (2013)
Шарий Г. І. - Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин (2013)
Кустовська О. В. - Елементи екологічного обгрунтування організації території сільськогосподарського землекористування, Полібін С. Ю. (2013)
Пісний Б. М. - Удосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів шляхом формування механізму ринкового нагляду (2013)
Юрик Я. І. - Аналіз основних тенденцій розвитку ринку праці України, Жук І. Л. (2013)
Пушкар М. Г. - Правові аспекти зайнятості населення сільських територій (2013)
Стець І. І. - Відтворення інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства (2013)
Шахно А. Ю. - Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві (2013)
Гугул О. Я. - Теоретичні засади управління розвитком персоналу (2013)
Данкевич Є. М. - Розвиток зайнятості в умовах міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві (2013)
Ткачова А. В. - Оптимізація закупівельної складової логістичної діяльності металургійного підприємства із використанням засобів системної динаміки (2013)
Мірзоєва Т. В. - Особливості вітчизняного ринку лікарських рослин в умовах сьогодення (2013)
Нянько В. М. - Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві, Паляниця В. А. (2013)
Питуляк Н. С. - Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг (2013)
Задорожнюк Н. А. - Механизм функционирования благотворительного маркетинга (2013)
Круп’як І. Й. - Аналітична оцінка джерел фінансових ресурсів на подолання депресивності територій в умовах ринкової економіки (2013)
Ратинський В. В. - Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського