Артюшок К. А. - Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського Полісся (2012)
Бутов А. М. - передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології (2012)
Глухова В. І. - Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Чубка О. Ю. (2012)
Гончарова В. Г. - Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку (2012)
Давидов Г. М. - Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості, Черновол О. М. (2012)
Жарікова О. О. - Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту (2012)
Ізмайлова Н. В. - Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи (2012)
Кармазіна Н. В. - Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону (2012)
Коваль В. М. - Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми (2012)
Костецький В. В. - Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства (2012)
Костриченко В. М. - Економічне обґрунтування цінових рішень в анробізнесі (2012)
Кошелєва О. Г. - Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2012)
Кузьмінська К. І. - Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату (2012)
Левицька І. О. - Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії (2012)
Левицька С. О. - Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці, Андрєєва А. О. (2012)
Левицький В. В. - Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість (2012)
Легенчук С. Ф. - Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів (2012)
Матюха М. М. - Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій (2012)
Миколишин М. М. - Банки як емітенти цінних паперів: досвід Польщі (2012)
Нападовська Л. В. - Концептуальні засади формування управлінської звітності, Матюха М. М. (2012)
Олійник Я. В. - Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу в Україні (2012)
Орлова В. О. - Концепція розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Півняк Ю. В. - Системний підхід у забезпеченні фінансової безпеки підприємства, Почечун О. І., Суха М. С. (2012)
Позняковська Н. М. - Подання фінансової звітності суб’єктів державного сектора (2012)
Позов А. Х. - Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності (2012)
Пушкарь І. В. - Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів (2012)
Свірко С. В. - Методологічні та методично-організаційні положення формування інформаційного ресурсу суб’єкта господарської діяльності, Осадча О. О. (2012)
Слюсаренко К. В. - Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу, Романюк І. (2012)
Стащук О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства, Андрійчук М. П. (2012)
Стащук О. В. - Структура капіталу підприємства в контексті досягнення його фінансової стійкості, Гриценюк А. В. (2012)
Твардовська Л. М. - Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки, Півняк Ю. В., Чабаненко М. В. (2012)
Ткаченко С. А. - Характеристика сучасної практики організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2012)
Томілін О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України (2012)
Харчук Ю. Ю. - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Царенко О. В. - Технологія управління реалізації аутсорсингу (2012)
Чумак О. В. - Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства, Савченко І. Г. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Працівник і бухгалтерський облік: соціалізм чи демократія??? (2012)
Юрченко О. А. - Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємств (2012)
Аверкина М. Ф. - Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики (2012)
Давидюк Т. В. - Облікова інформація в системі управління людським капіталом (2012)
Драч О. І. - Актуальні проблеми оцінки стимулювання працівників підприємств (2012)
Карлін М. І. - Необхідність дотримання законів фіскальної соціології при соціально-економічних перетвореннях в Україні (2012)
Мех Л. М. - Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України, Шевченко О. С. (2012)
Топішко Н. П. - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (2012)
Алексеєнко Л. М. - Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів, Стецько М. В., Радова Н. В. (2012)
Андрос С. В. - Інституційно-структурні перетворення фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації (2012)
Бондаренко Л. А. - Санаційний банк як інструмент оздоровлення проблемних активів банківської системи України (2012)
Герасимчук В. Г. - Фінансування програм інноваційного розвитку (2012)
Гордієнко В. О. - Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України (2012)
Грудзевич І. Т. - Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України, Трачук І. А. (2012)
Ґудзь Т. П. - Причини та наслідки зміни валютного курсу національного грошової одиниці (2012)
Джусов А. А. - Особенности рынка ценных бумаг эпохи глобализации (2012)
Дмитриева Е. Н. - Теоретические основы конкуренции в банковском секторе (2012)
Засанська С. В. - Аналіз електронних платіжних систем на фінансовому ринку (2012)
Івасишина Н. В. - Фактори, що впливають на імовірність настання ДТП та враховуються при тарифікації, Малашенко Ю. А. (2012)
Клімчик В. В. - Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави (2012)
Козак Г. О. - Планування рівня податкового навантаження як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку (2012)
Корнієнко О. В. - Впровадження трансфертного ціноутворення в українських банках та його наслідки (2012)
Кривицька О. Р. - Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні, Чичилінський М. В. (2012)
Крищук Ю. В. - Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем (2012)
Кузьмак О. М. - Вдосконалення функціонального забезпечення ризик-менеджменту у банках України (2012)
Мартин О. М. - Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України (2012)
Новак С. М. - Процентні свопи: причини та механізм синтезу (2012)
Оксенюк К. І. - Світовий досвід формування кластер них структур (2012)
Потишняк О. М. - Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів (2012)
Савич В. І. - Фінансові інституції в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Левандівський О. Т. (2012)
Смоленюк Р. П. - Формування інвестиційного потенціалу агропромислового виробництва в Україні (2012)
Стецюк В. М. - Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні, Толстенко О. Ю. (2012)
Чкан І. О. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Шаварина М. П. - Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку (2012)
Шендригоренко М. Т. - Проблемні питання обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України, Кондратенко О. О. (2012)
Шимко О. В. - Венчурне інвестування як важливий напрям інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Розвиток теоретичних моделей дослідження податкової поведінки (2012)
Дзюбановська Н. В. - Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку (2012)
Заблоцький Т. М. - Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку (2012)
Кармелюк Г. І. - Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство (2012)
Кононенко А. Ф. - Управління фінансовим результатом консолідованих банків на підставі адаптованої моделі В. С. Кромонова, Тодосейчук Г. С. (2012)
Новоселецький О. М. - Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейронечітких мереж, Лопацька І. В. (2012)
Піскунова О. В. - Податкова реформа та стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Моделі і методи фінансового прогнозування і плінування розвитку ЖКГ (2012)
Хайлук С. О. - Двокрокова модель оцінки ефективності діяльності банків з урахуванням нечітких параметрів (2012)
Язлюк Б. О. - Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення митної справи в Україні (2013)
Вакульчик О. М. - Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора, Харламова І. Д. (2013)
Чириченко Ю. В. - Ризики подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки (2013)
Платонов О. І. - Основи ефективності мультимодальних перевезень (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД (2013)
Сагарьова Д. О. - Генезис постмитного контролю в Україні (2013)
Войтов С. Г. - Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів (2013)
Пилипенко Г. М. - Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації (2013)
Навроцька Н. А. - Інвестиційний клімат як характеристика глобального інвестиційного простору (2013)
Геращенко С. О. - Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції, Петруня В. Ю. (2013)
Анисимов Е. Г. - Методология формального описания взаимодействия государств – участников экономических союзов, Сауренко Т. Н., Липатова Н. Г. (2013)
Мещеряков А. А. - Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Зайцев В. Є. - Роль спільних підприємств у розвитку національного господарства України, Малюта І. А., Бендосенко М. В. (2013)
Заячковська Г. А. - Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг: міжкультурний підхід (2013)
Петрова Г. Є. - Економічна безпека сучасної зовнішньої торгівлі України (2013)
Коляда С. П. - Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності, Алмаз Л. О., Гребенок О. О. (2013)
Пасічник Т. О. - Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення (2013)
Кущенко Д. І. - Роль інноваційних технологій у модернізації митних органів України (2013)
Камушков О. С. - Розвиток малого та середнього бізнесу у світі (2013)
Ткач В. О. - Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу на умовах франчайзингу в Україні, Хомич Г. М. (2013)
Атаман Ю. О. - Дослідження еластичних властивостей артерій нижніх кінцівок в осіб похилого віку, хворих на тяжку артеріальну гіпертензію (2011)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності ушкоджень селезінки, Долотін С. О., Новіков О. І. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення ампіциліну та оксациліну в препараті ампіокс за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Карпова С. П. (2011)
Ведерникова І. О. - Використання методу хімічної конденсації для синтезу частинок феритів – об’єктів магнітної нанофармації (2011)
Шевколенко М. В. - Результаты хирургического лечения больных содружественной эзотропией с малыми углами девиации, спланированного с помощью набора компенсаторов косоглазия призменных КК-42, Акименко Е.В. (2011)
Мочалова А. А. - Адаптационные возможности у интеллектуально одаренных детей младшего школьного возраста, Ершова И. Б., Черкасова С. Н., Чернова Е. В., Гаврыш Л. И. (2011)
Бабак О. Я. - Оцінка ефективності сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) та вітчизняного гепатопротектору антралю у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною сполученою патологією гепатобіліарної системи, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Соцька Я. А., Круглова О. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Вадзюк С. Н. - Вплив роботи за персональним комп`ютером на гостроту зору, контрастну чутливість та кольоровідчуття у дітей старшого шкільного віку з еметропічною рефракцією, Ульяницька Н. Я. (2011)
Вансович В. Є. - Зміни функціональної активності клітинних мембран, пероксидні та нітрергічні порушення в патогенетичних механізмах експериментальної печінкової недостатності, Пшеничний В. І., Циповяз С. В., Вастьянов Р. С. (2011)
Гарна С. В. - Розробка промислової технології нового оригінального фітохімічного лікарського засобу "Cедавіт", Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Голубенко М. Ю. - Вміст мікро-, макроелементів в крові вагітних з піелонефритом, які проживають в Одеському регіоні на фоні плацентарної дисфункції (2011)
Гунас І. В. - Особливості кореляцій сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками здорових міських юнаків екто-мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Іванов І. Ю. (2011)
Дикая Э. А. - Иммунологический аспект профилактики гнойных осложнений острого деструктивного панкреатита, Никонова Е.М. (2011)
Дудник С. В. - Деякі напрями профілактики передчасної смертності чоловіків (2011)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на деструктивні форми бешихи в ході хірургічного лікування (2011)
Щербак В. В. - Изменение показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при выздоровлении после острой и хронической экспериментальной пневмонии, Кубышкин А. В., Алиев Л. Л., Федосов М. И. (2011)
Гарник Т. П. - Вітчизняний препарат артишоку колючого (Cynara scolymus L.) – артіхол: механизми фармакологічної дії та клінічна ефективність при патології гепатобіліарної системи, Фролов В. М. (2011)
Зєльоний І. І. - Цитокіновий профіль крові хворих з рецидивуючими формами бешихи (2011)
Зінчук О. М. - Лістеріоз: загроза злоров'ю людини у XXI сторіччі, Кіселик І. О., Гудима Т. В. (2011)
Зозуля В. М. - Морфологічні особливості ушкоджень, незахищених одягом ділянок грудної клітки і живота, що заподіяні пістолетними патронами "Флобер" 4 мм (2011)
Зупанец И. А. - Изучение фармакокинетики лекарственного препарата "Корвитин®", Подпружников Ю. В., Шаламай А. С., Безуглая Н. П. (2011)
Иоффе И. В. - Современные подходы к лечению псевдокист поджелудочной железы, Шаповалов Н. А., Зинченко А. В., Пелешенко А. С., Бабенко С. В., Кононов В. Н., Дяченко М. Ю., Нестер О. Е., Мыценко Д. Н. (2011)
Казакова С. Е. - Распространенность психической патологии и ВИЧ-инфекции в городах и районах Луганской области, Чхетиани Р. Б., Жабенко Н. Ю., Набокина В. В., Вольных Ю. В., Муштай Н. В., Ушакова Т. И. (2011)
Камоцький Б. В. - Порівняльний аналіз випадків самогубств за даними судово-медичної експертизи, Недоступ М. Ф. (2011)
Кацуба І. К. - Дослідження фенольних сполук листя мати-й-мачухи, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на активність ферментів системи антиоксидатного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Особливості регенераційних змін структурних компонентів паренхіми надниркових залоз на тридцяту добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І. (2011)
Коваленко О. Є. - Особливості перебігу гіпертонічної енцефалопатії у хворих з гіпотиреозом, Литвин О. В. (2011)
Компанієць К. М. - Патогенетичне обгрунтування застосування еспа-ліпону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Кудінова В. В. - Діагностика гормональних порушень в системі мати-плацента-плід у вагітних зі звичним невиношуванням в анамнезі (2011)
Черенько С. О. - Активність туберкульозного процесу в операційному матеріалі легень хворих на вперше діагностований туберкульоз залежно від терміну протитуберкульозної хіміотерапії, Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Барбова А. І. (2011)
Кузнецова Г. В. - Наркоман и общество. Об оптимизации реабилитационных программ для лиц с опийной наркозависимостью, Ромашова Т. И., Брайнерд Дж., Чудновский А. А. (2011)
Лещинський Т.П. - Рівень інтерлейкінів у вагітних із залізодефіцитними анеміями, Лещинська М.А., Бірюкова О.О. (2011)
Лісова Г. В. - Особливості клінічного перебігу коморбідної патології у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2011)
Лісовська Т. В. - Реамберин в лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки, Гусаківська О. В., Лісовська Н. В. (2011)
Марута Н. О. - Динаміка показників інтерферонового статусу крові у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні комбінації реамберину та циклоферону, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2011)
Мироненко Т. В. - К вопросу дифференциации опухолевых и сосудистых заболеваний головного мозга, Шамрай М. Г. (2011)
Мироненко Т. В. - Нейро–психічний статус у студентів медичного факультету, Гайдаш М. К. (2011)
Мосієнко Г. П. - Стан вегетативної нервової системи у підлітків з функціональною диспепсією (2011)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови білої пульпи селезінки після використання імуномодулюючого препарату інозин (2011)
Пересадин Н. А. - Гуманистические основы творческого наследия, история жизни, болезни и смерти выдающегося писателя-романтика, Фролов В. М. Александр Грин. (2011)
Петизина О. Н. - Влияние имунофана на строение подмышечных лимфатических узлов крыс (2011)
Победьонний А. Л. - Зміни імунної системи при черепно-мозковій травмі та можливість їх корекції (2011)
Провизион А. Н. - Случай развития герпетической экземы капоши у больной, длительно страдающей дерматитом Бреллока, Провизион Л. Н., Гусак О. С., Высоцкая А. Л., Юсифова Рашида (2011)
Радионов С. Н. - Количественные изменения макроглиальных клеток кортико-медиальной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами, Савенко Л. Д. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові підлітків, які хворіють на соматизовані депресивні розлади, Височин Є. В., Рачкаускене І. Г., Погребняк Л. Л. (2011)
Рябенко Э. Б. - Из опыта эпидрасследования семейного случая заболевания легионеллезом в Краснодонском регионе, Рябенко Н. Б., Яровой В. В., Потапенко Л. И., Мирошниченко И. А. (2011)
Савка І. Г. - Діагностичні морфологічні ознаки площини перелому малої гомілкової кістки та їх значення в судово-медичній практиці (2011)
Сірко А. Г. - Вплив показників внутрішньочерепного тиску після операції на результати лікування тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Смоланка В. І. - Зміни кісткової тканини у хворих з епілепсією, Орос М. М. (2011)
Соболь С. П. - Здоров’я студентів-медиків та роль окремих чинників, що впливають на його формування (2011)
Сущук Н. А. - Дослідження полісахаридних комплексів та органічних кислот листя та пагонів смородини чорної, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2011)
Тартинська Г. С. - Дослідження жирнокислотного складу насіння, трави та стулок стручечків Thlaspi arvense L., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2011)
Тєрьошин В. О. - Вплив фітозасобу Гепар-ПОС на показники системи глутатіона у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом, Круглова О. В., Тищенко Д. В. (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату аміксину на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на рекурентнй депресивний розлад різного ступеню важкості при лікуванні в амбулаторних умовах (2011)
Тернинко І. І. - Порівняльне вивчення анатомічних діагностичних ознак трави фенхелю звичайного та кропу запашного, Кисличенко В. С, Хворост О. П. (2011)
Ткач Г. Ф. - Растрова електронна мікроскопія кісток щурів, які знаходилися під впливом гіпоосмолярної гіпергідрії, Погорєлов М. В, Голобородько Л. В. (2011)
Ткачук З. Ю. - Противірусна дія препарату Нуклекс на віруси грипу, парагрипу та пташиного грипу in vitro, Зарубаєв В. В., Семерникова Л. І. (2011)
Топоркова О. А. - Психотерапия в повышении иммунного статуса лиц, перенесших инсульт (2011)
Трофименко О. М. - Концентрація "середніх молекул" у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці медичної реабілітації при застосуванні сучасного фітопрепарату артишоку екстракт здоров´я та комбінованого фітозасобу інтеллану (2011)
Чухрай І. Л. - Аналіз динаміки арсеналу препаратів для лікування кишкових дисбіозів, включених у державний формуляр лікарських засобів України, Грушковська Д. Т. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шелигіна О. А. - Дінаміка лейкотрієнів С4/D4/Е4 в комплексному лікуванні хворих з лейоміомою матки, Сімрок В. В. (2011)
Шульга Л. І. - Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору, Журавель І. О., Пімінов О. Ф., Кисличенко В. С., Файзуллін О. В. (2011)
Лузін В. І. - Вплив умов стрептозотоцинового діабету на стан кісткової тканини у ділянці нанесеного дефекту у щурів статевозрілого віку, Івченко А. В. (2011)
Казаков В. Е. - Современные взгляды на психопатологию последствий черепно-мозговой травмы (2011)
Рецензія на навчальний посібник "Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / |М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.|; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого” (2011)
Марута Н. А. - Общие закономерности формирования депрессивного эпизода у больных рассеянным склерозом, Данилова М. В., Череднякова Е. С. (2011)
Зварич О. В. - Інституційні засади судового збору і державного мита (2013)
Вакульчик О. М. - Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні, Єдинак Т. С., Книшек О. О. (2013)
Мещеряков А. А. - Інвестиційна безпека держави, Новікова Л. Ф. (2013)
Губа М. О. - Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні, Губа О. І. (2013)
Краснікова Н. О. - Глобальні детермінанти сучасного торговельного протекціонізму (2013)
Олексієнко Р. Ю. - Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД (2013)
Єдинак Т. С. - Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України, Єдинак В. Ю. (2013)
Платонов О. І. - Ланцюг поставок у мультимодальних перевезеннях (2013)
Івашина О. Ф. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки, Ковтун Н. С. (2013)
Навроцька Н. А. - Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації (2013)
Маляр Д. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління (2013)
Куриляк В. Є. - Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації, Живко М. А., Літовченко Б. В. (2013)
Васильєва В. Г. - Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог, Татаренко Н. М. (2013)
Горб К. М. - Використання системи паблік рилейшнз в управлінні міжнародним туризмом (2013)
Навроцька Н. Г. - Про ідентифікацію виробів з хутра за УКТ ЗЕД, Вишнікіна О. В. (2013)
Чорний В. С. - Особливості статистичного аналізу митних правопорушень в Україні, Матійчук Л. П. (2013)
Пасічник Т. О. - Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Стеблянко М. Д. - Особливості використання методів нетарифного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах (2013)
Пасічник К. С. - Стандартизація економічної інформації в системі економічної безпеки національної економіки (2013)
Олефіренко Т. В. - Першопричини виникнення та об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного виробництва в умовах інтеграції у світову систему господарських відносин (2013)
Івашова Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктурного забезпечення експорту зерна в Україні, Атамас О. П. (2013)
Лузан Ю. Я. - Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України (2014)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади фукціонування м’ясного скотарства в Україні, Радько В. І. (2014)
Галаган Т. І. - Еколого-економічні основи використання рекультивованих земель степового Придніпров’я (2014)
Канцевич С. І. - Удосконалення методики прогнозування у тваринництві, Синявіна Ю. В. (2014)
Литвинов А. І. - Сільськогосподарська продукція: проблема якості (2014)
Скрипник А. В. - Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області, Воловоденко Л. В. (2014)
Шебаніна О. В. - Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку, Галунець Н. І. (2014)
Шукалович В. Ф. - Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі (2014)
Спасенко Ю. О. - Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці (2014)
Volodin S. A. - Conceptual approaches to research on innovative potential for natural sugar substitutes on example of stevia, Novitskiy K. O. (2014)
Цуркан Н. В. - Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах південного Степу України (2014)
Наторіна А. О. - Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні (2014)
Vasiltsova O. V. - Analysis of fixed assets for bakery enterprises in imperfect accounting practices (2014)
Грицаєнко М. І. - Розвиток наукового забезпечення аграрного виробництва (2014)
Дікарев О. А. - Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України (2014)
Palamarchuk M. M. - Ways of domestic maize competitive ability increasement under present-day conditions (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Sainskyi D. A. - Consideration of world trends towards hop and hop products market as a component of management mechanism of branch development (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Ситнику Віктору Петровичу – 75 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Денега І. О. - Моделювання молекулярних процесів, які призводять до хвороби Паркінсона, в клітинах метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, Климишин Н. І., Сибірна Н. О., Стасик О. В., Стасик О. Г. (2014)
Семесюк Н. І. - Високий рівень прозапальних цитокінів фактора некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну 1beta та інтерлейкіну 6 у кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як прогностичний фактор рецидиву захворювання, Жильчук А. В., Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Воронцова А. Л., Жильчук В. Є., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Чумак В. В. - Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону, Панчук Р. Р., Манько Н.О., Гаврилюк Д. Я., Кобилінська Л. І., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика наднирників і нирок щурів за умов передзабійного стресу під час використання біологічно активних речовин (2014)
Горбулінська О. В. - Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) , Хохла М. Р., Міщенко Л. Т., Гачкова Г. Я., Сибірна Н. О. (2014)
Сабадашка М. - Природний поліфенольний комплекс із виноградного вина має протекторний вплив за умов радіоіндукованого нітративного стресу в аорті щурів, Сибірна Н. (2014)
Бішко О. І. - Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Отчич О. О. - Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії, Мажак К. Д., Санагурський Д. І. (2014)
Кушкевич І. - Дисиміляційна сульфітредуктаза безклітинних екстрактів кишкових сульфатвідновлювальних бактерій, Фафула Р. (2014)
Басюл О. В. - Ферментування плодових тіл Pleurotus ostreatus з використанням лактобактерій, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Маленька У. - Вплив саліцилової кислоти на вміст вільних амінокислот і проліну в рослин пшениці та кукурудзи за умов посухи, Кобилецька М., Терек О. (2014)
Заболотна В. П. - Ефективність симбіозу рослин сої з Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum 646, Коць С. Я., Маліченко С. М. (2014)
Ребров С. - Кажани роду вухань (Plecotus) у Луганській області (2014)
Ковальчук О. М. - Пізньоміоценові костисті риби з місцезнаходження Покшешти (Республіка Молдова), Марарескул В. А., Обаде Т. Ф. (2014)
Онопрієнко В. П. - Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) зі середньої частини басейну Дніпра, Пєсков В. М., Митяй І. С. (2014)
Іванець О. Р. - Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O. F. Muller, 1785 (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя (2014)
Куцериб Т. М. - Трансформація ґрунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів’я басейну Дністра, Царик Й. В. (2014)
Сосновський Є. В. - Таксономічне різноманіття фікусів (Ficus L., Moraceae Link) у колекціях ботанічних садів України (2014)
Царик Й. В. - Рецензії (2014)
Ogneviuk V. - Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya, Sysoieva S. (2014)
Кузнецова Н. - Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні (2014)
Halytska М. - Research education іn the context of cultural approach (2014)
Ткаченко Л. - Інтенції творчості у суспільстві знань (2014)
Kuzmenko О. - Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world еxperience (2014)
Demyanenko N. - Pedagogic innovation: from terminological reasoning to justifying the inttroduction of criteria (2014)
Mospan N. - National qualifications frameworks: the current state of play (2014)
Сергєєва В. - Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя (2014)
Кульбашна Я. - Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2014)
Козак Л. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології (2014)
Овчаренко Н. - Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Сотська Г. - Організаційно-методична система формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2014)
Горохова Т. - Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології (2014)
Folvarochnyi І. - The development of social problems of enligtenment activities in the field of education of adults (2014)
Slipchuk V. - Formation and development of the pharmaceutical science in Ukraine (second half of XX – beginning of XXI centuries) (2014)
Вовк М. - Досвід вивчення усної народної творчості у класичних університетах України 1950 – 1980-х рр. (2014)
Регейло І. - Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. (2014)
Сівак Н. - Розвиток поняття соціалізація у педагогічних працях педагогів періоду ХІХ – ХХ ст. (2014)
Солкарян Л. - Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні (2014)
Фарбак Т. - Особистість М. О. Лавровського в освітньому просторі Харківського університету (2014)
Литвин Л. - Концепція освіти Т. Фліднера та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2014)
Binytska К. - To the problems of economic education in the Republic of Poland at the beginning of the XXI century (2014)
Побірченко Н. - Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології, Сергєєнкова О. (2014)
Редько С. - До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу (2014)
Honchar А. - Psychological potential of school graduates in choosing a profession of market economy (2014)
Сіренко Ю. М. - Медико-соціальні проблеми кардіологічної допомоги в Україні: шляхи вирішення (2014)
Волосовець Т. М. - Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтернами за спеціальністю "стоматологія" — важлива складова формування майбутнього спеціаліста, Дорошенко О. М., Бакшутова Н. О., Павленко М. О., Дорошенко М. В. (2014)
Вишневский В. А. - Деловая игра как активный метод обучения студентов и врачей-интернов (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Опыт профилактической работы врачей-интернов по специальности "стоматология в организованных детских коллективах" (2014)
Михайловська Н. С. - Роль міждисциплінарної інтеграції у підготовці фахівців загальної практики — сімейної медицини (2014)
Іванова Н. С. - Оптимізація педагогічної діяльності в молодих викладачів медичних вузів клінічних кафедр післядипломної освіти (2014)
Шищук В. Д. - Поширення хвороб кістково-м’язової системи серед населення Сумської області (2014)
Зиновьев Э. В. - Состояние здоровья лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (жителей Харьковской области), за 2011 год (2014)
Сміян О. І. - Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Плахута В. А. (2014)
Магзумов И. Х. - Клинические аспекты и выбор тактики лечения эхинококкоза печени, осложненного механической желтухой, Пулатов М. М. (2014)
Свинаренко А. В. - Радіохіміотерапія раку прямої кишки і шляхи зниження її токсичності (2014)
Васильєв Л. Я. - Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу впливу спеціальних методів лікування на появу других пухлин, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Солодовніков A. С. (2014)
Винник Ю. А. - Влияние неоадъювантной химиолучевой терапии на пролиферативную и апоптотическую активность рака щитовидной железы, Васько А. Р., Горбенко В. Н., Гаргин В. В. (2014)
Грабарь В. В. - Взаимосвязь между конституциональными и социальными факторами и бесплодием (2014)
Чернуский В. Г. - Роль реакций замедленной гиперчувствительности при бронхиальной астме у детей (2014)
Шейко С. О. - Дизрегуляція еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Карпенко Є. О. - Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих з патологією нирок (2014)
Бондаренко А. В. - Корекція дисбіотичних станів і стабілізація мікробіоти (2014)
Савенков В. І. - Метод профілактики післяопераційних рецидивів у хворих на гідронефроз ІІ–ІІІ стадій, що мають порушення синтезу сполучної тканини (2014)
Крамний І. О. - Клініко-променева діагностика цитомегаловірусних змін легень у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Вороньжев І. О., Лімарєв С. В., Сорочан О. П. (2014)
Глущенко С. В. - Гипергомоцистеинемия как предиктор развития и прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени (2014)
Горбулич А. В. - Мониторинг внутрибрюшного давления у оперированных больных (2014)
Пам’яті професора Ярослава В’ячеславовича Пішеля (2014)
Памяти профессора Юлия Леонидовича Шалькова (2014)
Лискина И. В. - Современная клинико-морфологическая классификация идиопатических интерстициальных пневмоний, Моногарова Н. Е. (2008)
Колесник А. П. - Прогностические факторы у больных с немелкоклеточным раком легкого (2008)
Абдуллін Р. Ф. - Особливості морфологічної будови шкірних дерматофібром у дітей (2008)
Булавенко О. В. - Трансформуючий фактор росту бета1 як маркер порушень гістогенезу ендометрія та прогнозу перебігу недостатності лютеїнової фази, Біктіміров В. В. (2008)
Галахин К. А. - Новый неоадъювант (ГА-40) в комплексном лечении больных меланомой кожи, Коноваленко В. Ф., Гордиенко Т. В. (2008)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні особливості денерваційних змін скелетних м'язів, деякі клінічні та морфо-електрофізіологічні залежності у хворих із застарілими ушкодженнями нервів нижньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г., Гайович В. В. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические особенности аденоматоза тяжелой и умеренной степени в зависимости от состояния эндометрия у женщин в репродуктивном периоде и пременопаузе, Баударбекова М. М. (2008)
Ульянов В. О. - Морфологічні зміни стінки матки у нащадків опромінених попередників, Напханюк В. К., Горянова Н. О. (2008)
Тертышный С. И. - Морфогенез микроциркуляторных расстройств в стволе мозга при осложненных полушарных инсультах (2008)
Булик Р. Є. - Вплив зруйнування супрахіазматичних ядер гіпоталамуса на циркадіанну щільність рецепторів мелатоніну 1А у нейронах гіпокампа щурів (2008)
Гріненко Т. Ю. - Окисна модифікація білків, гормональний профіль та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах великого промислового міста: корегуючий вплив мілдронату та оксибралу (2008)
Тржецинский С. Д. - Влияние вазопрессина на функциональное состояние панкреатических островков поджелудочной железы у интактных и диабетических животных, Колесник Ю. М., Абрамов А. В. (2008)
Абрамова А. В. - Особенности синтеза белка c-Fos и катехоламинов энокринооцитами мозгового вещества надпочечных желез при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Колесник Ю. М. (2008)
Бойко В. В. - Морфологическая характеристика легочной ткани и плевральных сращений при выполнении декортизации легкого с применением биполярной коагуляции в эксперименте, Макаров В. В., Малоштан А. В., Омельченко В. Ф. (2008)
Жумыкина О. И. - Иммуноморфологическая оценка нарушений дифференцировки клеток в коже больных псориазом при лечении метатрексатом, Притуло О. А., Загорулько А. К., Филоненко Т. Г. (2008)
Загорулько А. К. - Морфология заживления раны в постпиллинговом реабилитационном периоде с применением сурфактантсодержащего препарата "Бронхоальвеолярный защитный комплекс", Игнатьева Л. В., Филоненко Т. Г., Кокорина Е. П. (2008)
Тимошенко С. Г. - Патологоанатомические изменения нейронно-ядерных структур продолговатого мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксизом разной степени выраженности (2008)
Сыволап В. В. - Особенности агрегации тромбоцитов и вегетативного баланса у практически здоровых лиц с дефектом массы тела 88-91, Жеманюк С. П. (2008)
Шевченко И. Н. - Судебно-медицинская экспертиза по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи работниками лечебно-профилактических учреждений Запорожской области, Туманская Л. М., Таланов Н. С., Бирюков Н. Г., Олейник А. И., Куртев А. В. (2008)
Требования к работам, направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Лодатко Є. О. - Структурне моделювання педагогічного експерименту (2014)
Резван О. О. - Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів (2014)
Суслов Т. О. - Моделювання системи удосконалення професійно-екологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Білецька Г. А. - Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах (2014)
Мельничук Т. Ф. - Виховання патріотизму та національного імунітету для збереження культурної спадщини українського народу (2014)
Кісельова О. Г. - Особливості навчання фармацевтичної номенклатури студентів вищих медичнх навчальних закладів (2014)
Семененко І. Є. - Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Березюк В. П. - Прогалини навчального процесу з тактики прикордонної служби (2014)
Нідзієва В. А. - Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Візнюк В. В. - Настанова як педагогічна умова формування професійної надійності у майбутніх керівників навчальних закладів (2014)
Павинська Н. А. - Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Козак Л. В. - Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології (2014)
Волкова Н. І. - Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Нітенко О. В. - Впровадження інноваційних технологій в іншомовній підготовці фахівців права (2014)
Лук’яненко В. В. - Досвід упровадження дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів з англійської мови (2014)
Кульбашна Я. А. - Значущість соціальної складової у процесі формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2014)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів (2014)
Сисоєва С. О. - Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених (2014)
Мосьпан Н. В. - Маркетизація та європеїзація вищої освіти в Європейському Союзі (2014)
Литвин Л. В. - Концепція Ф. Фрьобеля та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2014)
Логуш Л. Г. - Міжнародні стандарти медичної освіти (2014)
Побірченко Н. А. - Консультаційні моделі спілкування в освітологічному просторі (2014)
Гончар А. М. - Психологічна технологія розвитку професійно-економічних компетенцій в учнів профільних класів (2014)
Чиханцова О. А. - Формування психологічної готовності особистості до оволодіння іноземними мовами (2014)
Пащенко О. О. - Сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю: історія становлення та основні результати діяльності, Євтєєва Д. П. (2014)
Голіна В. В. - Наукові розробки сектору дослідження проблем запобігання злочинності, Самойлова О. М., Шрамко С. С. (2014)
Борисов В. І. - Засади сучасної кримінально-правової політики України, Фріс П. Л. (2014)
Орловський Р. С. - Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті (2014)
Горох О. П. - Щодо визначення меж перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (2014)
Ус О. В. - Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України (2014)
Євтєєва Д. П. - До питання виділення злочинів проти сім’ї та неповнолітніх в окремий розділ КК України (2014)
Василевич В. В. - Принципи кримінологічної політики України (2014)
Голіна В. В. - Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україні (2014)
Батиргареєва В. С. - Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні (2014)
Колодяжний М. Г. - Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності (2014)
Христич І. О. - Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за статтею 383 КК України (2014)
Лобойко Л. М. - Підстави і момент початку досудового розслідування (2014)
Глинська Н. В. - Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності (2014)
Шепітько В. Ю. - Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, Авдєєва Г. К. (2014)
Яковець І. С. - Загальні підходи до визначення методів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань (2014)
Автухов К. А. - Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Настюк В. Я. - Сутність і причини корупційних проявів в Україні, Бєлєвцева В. В. (2014)
Крайник Г. С. - Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів в Україні (2014)
Шило О. Г. - Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання, Глинська Н. В., Москвич Л. М. (2014)
Дзюба А. Ю. - Проблеми взаємодії державних органів влади з громадськістю у запобіганні злочинності неповнолітніх в Україні (2014)
Калініна А. В. - Вплив імміграційних процесів на стан злочинності в Україні на початку ХХІ ст (2014)
Маршуба М. О. - Относительно криминологической характеристики личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2014)
Новікова К. А. - Місце обмеження волі в системі покарань (2014)
Опанасенков О. І. - Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи (2014)
Панова С. В. - Крадіжка, поєднана із проникненням у житло, як явище соціальної дійсності (2014)
Резнікова Г. І. - Обстановка розголошення професійних таємниць як елемент криміналістичної характеристики злочинів (2014)
Резнікова О. І. - Проблеми використання віктимологічних даних у криміналістичній характеристиці злочинів (2014)
Шуміло О. О. - Щодо визначення видів насильства серед учнівської молоді (2014)
Шепитько В. Ю. - Важное монографическое исследование – вклад в теорию и практику противодействия преступности, Керик Л. И. (2014)
Науково-практичний семінар "Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції" (2014)
Рекомендації науково-практичного семінару "Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції" (2014)
"Круглий стіл" "Вплив практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну судову практику" (2014)
Текст доповіді "Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів" (2014)
Вихідні дані (2014)
Перелік платних послуг (2014)
Заплітний Я. Д. - Підбір гібридів кукурудзи (Zea mays L.) – ефективний захід у забезпеченні стабільних урожаїв, Лінська М. І. Карп Т. Я., Гордійчук В. О. (2010)
Корнєєва М. О. - Добір рослин-запилювачів для формування генетичних джерел ознак покращеної технологічної якості коренеплодів буряку цукрового (B. vulgaris L.), Мельник Я. А. (2010)
Скорик В. В. - Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування жита озимого (Secаle cereale L.), Симоненко Н. В., Давидюк І. М., Неїжпапа С. С., Xарченко П. В., Бутунець О. О., Мазур З. О., Майстер І. І. (2010)
Корнєєва М. О. - Вихідний матеріал для рекурентної селекції запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L.ssp.vuigaris var.altissima Docll) за технологічною якістю коренеплодів, Мельник Я. А. (2010)
Скорик В. В. - Успадковування кількісних ознак F2 тригібридного схрещування жита озимого (Secale cereale L.) в різних умовах середовища, Симоненко Н. В., Давидюк І. М., Неїжпапа С. С., Харченко П. В., Бутунець О. О., Мазур З. О., Майстер І. І. (2010)
Кравченко В. А. - Нові сорти і гібриди овочевих культур для умов закритого ґрунту, Янчук Н. І. (2010)
Улич Л. І. - Вдосконалення діагностики стійкості сортів озимих культур до абіотичних факторів зовнішнього середовища, Бочкарьова Л. П. (2010)
Шпак З. С. - Екологічна пластичність сортів персика (Рersica vulgaris Mill) у степовій зоні (2010)
Андрющенко А. В. - Урожайність і якість салату головчастого (Lactuca sativa var. capitata L.) залежно від доз органічного добрива "Домінанта" і густоти стояння рослин, Лещук Н. В., Броновицька М. А., Дидів І. В., Дидів О. Й. (2010)
Лещук Н.В. - Комплексна оцінка біологічного потенціалу сортових ресурсів салату посівного (Lactuca sativa L.), Кривицький К. М., Майстер Н. В., Броновицька М. А. (2010)
Безручко О. І. - Ринок сортів рослин України: гречка звичайна (Fagopyrum esculentum Motnch) (2010)
Шелепов В. В. - Сельское хазяйство в Древнем. Его влияние на развитие агрономии и благосостояние государств, Бачкала Е. В. (2010)
Тарабрін О. Є. - Вплив іноземних насінницьких фірм на розвиток насінництва та селекції буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell) в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ сторіччя) (2010)
Гаценко с. В. - Видатному селекціонеру Зінаїді Костянтинівні Клименко – 70 років, Васьківська С. В. (2010)
Даниленко Б. В. - К 80-летию Виктора Вавильевича Даниленка, Шоферистов Е. П. (2010)
Даник Ю. Г. - Алгоритм виявлення радіосигналів систем дистанційного керування безпілотними літальними апаратами, Манько О. В., Павлюк В. В. (2013)
Даник Ю. Г. - Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв, Климаш М. М., Комарова Л. О., Пелішок В. О. (2013)
Даник Ю. Г. - Обґрунтування загальних вимог до оперативно-тактичних та тактичних безпілотних авіаційних комплексів, Соловйов О. В., Пулеко І. В., Поздняков П. В. (2013)
Бурячок В. Л. - Організація процесу обробки інформації та його головні етапи (2013)
Писарчук О. О. - Автоматизація процесу нанесення оперативної обстановки на векторну карту місцевості, Молодецький Б. В., Руденський В. С. (2013)
Писарчук О. О. - Математична модель ситуаційного структурного синтезу системи моніторингу інформаційного простору, Терещенко А. М., Кобець Я. Ю. (2013)
Шуренок В. А. - Використання алгоритмів нечіткого кластерного аналізу для забезпечення функціональної стійкості ієрархічного інформаційного процесу на етапі класифікації об’єктів радіомоніторингу (2013)
Васильєв Д. В. - Управління процесами розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями (2013)
Ткаліч О. П. - Підвищення ефективності використання корпоративної мережі за концепцією BYOD, Одарченко Р. С., Рибальченко Є. В., Марченко О. В., Шеремет Є. Ю., Лагодний О. В. (2013)
Пономарьов Ю. В. - Методика проектування радіоелектронних пристроїв різноманітними системами автоматизованого проектування, Дячук О. Ю., Грабар І. Г. (2013)
Бурдейний М. В. - Обґрунтування точності визначення параметрів руху літальних апаратів у кінці активної ділянки траєкторії польоту (2013)
Іщенко Д. А. - Планування дій малих бойових груп у спеціальній операції угруповання військ, Кирилюк В. А., Мельник А. Л., Сидорчук О. Л., Шестаков В. І. (2013)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого розпізнавання виду модуляції сигналів зі змінною амплітудою в умовах параметричної невизначеності (2013)
Роговець М. А. - Методологічний підхід до проектування автоматизованої системи інформаційно-аналітичного підрозділу шляхом моделювання (2013)
Петраш С. В. - Підхід до визначення параметрів руху повітряного об’єкта окремим радіотехнічним засобом, що працює в пасивному режимі, Дзюбчук Р. В., Хабчук А. О., Григорчук С. А. (2013)
Супрунов Ю. М. - Напрями та окремі проблеми використання соціальних сервісів Інтернету в контексті інформаційної безпеки держави (2013)
Чумакевич В. О. - Проект силового електрообладнання електротрактора для інженерних військ, Пулеко І. В., Нечай О. М., Козак В. Б. (2013)
Гудзь С. М. - Обґрунтування показників оцінювання важливості каналів передачі даних систем супутникового зв’язку, Шуренок В. А., Грабар І. Г. (2013)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика донора домінантної короткостеблості і крупності зерна жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Скорик Вікт. В. - Генетична характеристика нового донора ультракороткостеблості й відсутності воскового покриву жита озимого (Secale cereale L.), Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2010)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці озимої м’якої (Triticum aestivum L.) з використанням генофонду ярих сортів в умовах Лісостепу України, Коломієць Л. А., Кириленко В. В., Кавунець В. П., Маринка С. М. (2010)
Шкіндер-Барміна А. М. - Самоплідність та кращі запилювачі нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) селекції ІЗС ім. М. Ф. Сидоренка НААНУ (2010)
Дергачов О. Л. - Строки сівби сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах зміни клімату (2010)
Улич Л. І. - Господарські і морфоагробіологічні властивості пшениці озимої (Triticum durum Dest.) сортів нового покоління, Гринів С. М., Лисікова В. М., Корхова М. М. (2010)
Орлюк А. П. - Нові сорти пшениці озимої (Triticum aestivum L., Triticum durum Dest.) для універсального використання у зерновиробництві, Гончарова К. В., Базалій Г. Г., Біляєва І. М., Усик Л. О. (2010)
Корчинський А. А. - Агроекологічні та адаптивні принципи формування і використання сортових ресурсів України, Шевчук М. С., Андрющенко А. В. (2010)
Мазільніков Г. В. - Системна оцінка селекційного матеріалу пшениці озимої (Triticum festivum L.) на морозостійкість, Сорокін В. В., Кучеренко О. М., Фоманюк В. А. (2010)
Яценко А. О. - Селекційна цінність ліній-запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp.,vulgaris var. altissima Doell), Опалко А. І., Адаменко Д. М., Поліщук В. В., Адаменко В. Д. (2010)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности плодов алычи (Prunus cerasifera Ehrh.) сортов, относящихся к различным подвидам рода Prunus L, Гребенникова О. А., Виноградов Б. А., Рихтер А. А. (2010)
Улич Л. І. - Успадкування та мінливість морфологічних ознак пшениці (Triticum) та їхні прояви при експертизі на ВОС, Таганцова М. М., Камінська Л. В., Матус В. М. (2010)
Рябовол Л. О. - Визначення температурного режиму для формування in vitro активної колекції буряку (Beta vulgaris l.) та цикорію коренеплідного (Cichorium intybus l.) (2010)
Лещук Н. В. - Структура конвеєрного виробництва товарної продукції салату посівного (Lactuca sativa L.) в умовах Полісся України (2010)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: рис посівний (Oryza sativa L.), Довгий Ю. М. (2010)
Шпак З. С. - Необхідність післяреєстраційного вивчення плодових культур, Задорожний К. І. (2010)
Рибак М. Ф. - Насінна продуктивність рослин льону-довгунцю (Linum usitatissimum L.) залежно від норм висіву та мінеральних добрив, Янішевський Л. І., Маційчук В. М. (2010)
Задорожний К. І. - Післяреєстраційне вивчення сортів ячменю (Hordeum vulgare L.) (2010)
Шелепов В. В. - Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва – засновник методик по створенню сортів пшениці (Triticum aestivum L.) на штучних фонах в Україні (20-80 рр. ХХ ст.) (2010)
Хаджиматов В. А. - Ювілей Вергунова Віктора Анатолійовича, Гаценко С. В., Шелепов В. В. (2010)
Шоферистов Е. П. - Юбиляру Шоферистовой Е. Г. – 80 лет (2010)
Стригун В. М. - Фенотипічні кореляції між кількісними ознаками у ранньостиглих сортів колекції гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) (2009)
Скорик В. В. - Генетико-статистичний аналіз короткостеблових еректоїдних зразків жита озимого (Secale cereale L.), Симоненко Н. В., Бутунець О. О, Ковальчук Т. А. (2009)
Кондратьева В. В. - Физиолого-биохимические изменения в подземных побегах лапчатки белой (Potentilla alba L.) и подснежника белоснежного (Galanthus nivalis L.) в процессе зимовки при интродукции, Семенова М. В., Воронкова Т. В., Шелепова О. В., Данилина Н. Н. (2009)
Скорик В. В. - Спадкування морфологічних і кількісних ознак F1 від схрещування донорів з відмінними селекційними ознаками жита озимого (Secale cereale), Ляшко І. М., Неїжпапа С. С., Давидюк І. М. (2009)
Чебаков. М. П. - Особливості добору при створенні сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на зимостійкість (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция и селекция межвидовых гибридных форм нектарина (Рrunuspersica (L.) batsch var. nucipersica) в Днепропетровском ботаническом саду, Опанасенко В. Ф., Шоферистов Е. П. (2009)
Макарова Д. Г. - Особливості росту дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепах серії Інституту садівництва УААН в умовах Лісостепу України (2009)
Кабар А. Н. - Интродукция представителей подсемейства Мaloideae C. Web. (Rosaceae Juss.) в ботаническом саду Днепропетровского национального университета, Опанасенко В. Ф., Русецкая Л. Л., Тищенко Д. Д., Шоферитов Е. П. (2009)
Кавунець В. П. - Про період післязбирального дозрівання насіння пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) (2009)
Шовгун О. О. - Порівняльне дослідження якісних показників сучасних сортів та гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у сортовипробуванні, Ярешко В. І., Іваницька А. П., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О., Шовгун Н. В. (2009)
Корнєєва М. О. - Удосконалення методів створення материнського компонента ЧС гібридів цукрового буряку ( Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.altissita Doell) (2009)
Лещук Н. В. - Формування насінної продуктивності рослин салату посівного Lactuca sativa L. залежно від форми габітусу суцвіття (2009)
Тараненко Л. И. - Cорта косточковых культур для Донбасса и северных регионов Украины (2009)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів сої культурної (Glycine hispida Maxim, Moench.), Колесніченко О. В. (2009)
Шаповал А. В. - Можливості прискорення розмноження насіння пшениці ярої (Triticum aestivum L.), Лутак І. А., Мельник В. В. (2009)
Піпан Х. М. - Зародження аналітичної селекції пшениці озимої у царській Росії, зокрема в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) (2009)
Хаджиматов В. А. - Жінка, яка є прикладом для молоді, Шелепов В. В. (2009)
Баранова І. - Поетико-функціональні особливості драми "Руфін і Прісцілла” Лесі Українки (2010)
Волковинський О. - Антропологічні витоки епітетотворення (2010)
Луцак С. - Доцільність застосування синергетичних концептів співдії і саморозвитку в літературознавчому моделюванні феномену художньо-естетичного цілого (2010)
Мельничук И. - Особенности общеисторического подхода Ф. М. Достоевского к проблеме "Россия – Запад” (2010)
Орлова М. - Творчість Петера Гандке 70-х рр. у контексті літератури "нової суб’єктивності” (2010)
Сенькевич Т. - Мультикультурное пространство романов Ю. Тынянова (2010)
Смирнов В. - "Читал охотно Апулея...”: ритуальная реальность классического текста (2010)
Юрчук О. - Експериментальна поезія Герти Мюллер (2010)
Вербицька Л. - Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського (2010)
Дерменджі О. - Українсько-турецькі (тюркські) мовнолітературні та культурні взаємини у світлі парадигми "Схід-Захід” (2010)
Ємчук Т. - Дихотомія Схід-Захід в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (2010)
Жилін М. - Трагікомічний герой-пророк в українській і російській літературах міжвоєнної доби (2010)
Колупаєва О. - Англомовний та україномовний сонет в аспекті інформаційно-семіотичної культури (2010)
Гончаренко Е. - Деякі аспекти дослідження короткого оповідання: проблема художнього антропологізму в оповіданні Джойса "Мертві” (2010)
Драненко Г. - Поняття "міфологічного тла” в антропологічній теорії уявного Ж. Дюрана (2010)
Зощук Н. - Антропологічний вектор драматургічного конфлікту в п’єсі А. Мердок та сценічному співавторстві Дж. Б. Прістлі "Слуги та сніг” (2010)
Левко У. - Концепт надлюдини у кіноінтерпретаціях роману С. Лема "Соляріс” (2010)
Маценка С. - Інтеркультуральні виміри їжі в німецькій літературі (на прикладі роману К. Петерса "Ресторан Міцуко”) (2010)
Порохняк Н. - Роман-сімейна хроніка з погляду літературознавчої антропології (2010)
Гречаник І. - Мультикультурність як основа позатекстового часопростору фантастичних романів О. Бердника (2010)
Гризун А. - Образність української суґестивної лірики як фактор мультикультурної та інтертекстуальної комунікації (2010)
Канчура Є. - Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії, Котей Є. (2010)
Матушек О. - "Схід-Захід” у передмові до "Меча духовного” Лазаря Барановича (2010)
Микитин І. - Візія мультикультурного суспільства у прозовій творчості Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича (2010)
Сатиго І. - Феномен іншомовності в артикуляції етнічної свідомості (з досвіду африканського поета Леопольда Седара Сенгора) (2010)
Сокол М. - Проекції мультикультуралізму у різномовних заголовках твору (2010)
Штанюк О. - Формування нової ментальності у нігерійській постколоніальній практиці (2010)
Пилипишин С. - До питання про зміщення часових пластів з погляду сучасності (з кінця ХХ – до початку ХХІ століть) (2010)
Трефяк Н. - Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу (2010)
Філатова О. - "Чорний ангел” О. Слісаренка: дихотомія буття свідомості і / чи "ілюзія органічності” (2010)
Волосюк О. - Тілесність як код в драматургії Бернарда Шоу і Лесі Українки (2010)
Волощук Г. - Проблематика творчої особистості в афористичному циклі "Розгублені листочки” Уляни Кравченко (2010)
Криворучко С. - "Чарівні картинки” Сімони де Бовуар: відчуття власної унікальності як спрямованість образу Лоранс (2010)
Сипа Л. - Концепція любові у дилогії Жорж Санд "Консуело” і "Графиня Рудольштадт” (2010)
Дуктова Л. - Художественная анималистика: к вопросу определения термина (2010)
Итокава К. - Об "урбанистической” литературе Ф. М. Достоевского (2010)
Кіор Н. - Літературна імагологія: вивчення образів інших етнокультур у національній літературі (2010)
Колкутіна В. - Специфіка побудови образної системи Д. Донцовим- шевченкознавцем ("Козак із міліона свинопасів”) (2010)
Сафіюк О. - Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття (2010)
Рихло П. - Ідентичність у художньому просторі: конфігурації наративних стратегій (2010)
Червінська О. - Загальнослов’янські виміри традицій народних видовищ (2010)
Копистянська Н. - Чичерінівське слово живе і відкрите для читача і дослідника (до сто десятої річниці з дня народження О. В. Чичеріна) (2010)
Титул, зміст (2013)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных и трансформационных социально-экономических систем (2013)
Illenko O. - Concept of international economic security formation based on the system of international marketing (2013)
Далевська Н. М. - Методологічні проблеми аналізу відносин соціального порядку в категорійних структурах міжнародної політичної економії (2013)
Kondratieva T. - Mechanism of supply formation on the institutional market (2013)
Bobukh I. - Intellectual property products as intangible components of the national wealth of Ukraine (2013)
Павук О. А. - Занятость как индикатор виртуализации экономики (на примере США), Молденхауэр М. А. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи (2013)
Брижань І. А. - Дослідження екологічних наслідків економічного розвитку промисловості (2013)
Kuznetsov N. - Mechanism of state support differentiate disposition for russian agricultural commodity producers, Vorotnikov I., Nayanov A. (2013)
Комеліна О. В. - Інформаційно-методичне забезпечення управління розвитком аграрного сектору економіки регіонів, Панасенко Н. Л. (2013)
Vakhovych I. - Development of regional medical tourism markets in Ukraine based on innovation principles, Volynchuk Y., Malimon V. (2013)
Благун І. С. - Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств, Ільчук П. Г. (2013)
Balewski B. - Corporate social responsibility: does the conception collapse?, Janowski A. (2013)
Калиниченко М. П. - Гармонізація соціально-трудових відносин у системі маркетингового управління підприємством (2013)
Ishchenko M. - Mining and beneficiation companies liabilities figures correction (2013)
Hudak I. - Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic, Kafkova E., Bricova Z. (2013)
Фролова Л. В. - Базовые стратегии роста предприятий розничной торговли (на примере Донецкой области), Алексеева Н. И. (2013)
Ситник Г. В. - Планування товарообороту підприємства торгівлі на основі портфельного підходу (2013)
Антоненко І. Я. - Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання, Дупляк Т. П. (2013)
Фарафонова Н. В. - Особливості формування маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2013)
Шубин А. А. - Инструменты сценарной сегментации рынка продуктов быстрого приготовления, Митяева Т. Л. (2013)
Юшкевич О. О. - Оцінка радіонуклідного забруднення продукції сільськогосподарських підприємств унаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 1), Григоренко В. О. (2013)
Ангеліна І. А. - Система органів державного фінансового контролю і нагляду України: проблеми формування (2013)
Косова Т. Д. - Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України, Шевченко В. В. (2013)
Белінська Я. В. - Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергоефективні проекти, Чаплигін О. В. (2013)
Chala Y. - A conceptual model of the optimal underwriting contract choice by the issuer developing, Dubovyk S. (2013)
Боднар Т. Д. - Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику, Заболоцький Т. М. (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.) Гном 2 (2011)
Каражбей Г. М. - Генетичний потенціал і морфобіологічні властивості нових сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) напівкарликового та короткостеблового типів, Улич Л. І., Гринів С. М., Лисікова В. М. (2011)
Иващенко Ю. А. - Засухоустойчивость сортов и форм нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) с признаком мужской стерильности, Шоферистов Е. П., Иващенко Ю. В., Пилькевич Р. А. (2011)
Остапенко В. М. - Формування врожаю нових сортів малини (Rubus idaeus L.) у Правобережному Лісостепу України, Лушпіган О. П. (2011)
Костенко Н. П. - Продуктивність та адаптивність сортів і гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) (2011)
Шоферистов Е. П. - Алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) и ее гибриды с мужской стерильностью (2011)
Ящук Н. О. - Вплив сортових особливостей пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на динаміку її посівних і технологічних властивостей зерна в процесі зберігання (2011)
Рудник-Іващенко О. І. - Підвищення продуктивності фотосинтетичного апарату рослин методом генної модифікації (2011)
Горина В. М. - Помологические и биохимические особенности растений рода Prunus L. с антоциановой окраской мякоти плодов и листьев, Рихтер А. А., Зайцев Г. П. (2011)
Каражбей Г. М. - Біоенергетична цінність сорго зернового (Sorghum bicolor (L.) Mocnch) в Україні (2011)
Безручко О. І. - Ринок сортів рослин України: соя культурна (Glycine max. (L.) Merr.), Колесніченко О. В. (2011)
Сорока В. І. - Перспективність вирощування ріпаку (Brassica napus L.) в Україні (2011)
Захарчук О. В. - Формування національних сортових ресурсів – минуле, сьогодення та перспективи розвитку (2011)
Шкраба Л. М. - Інвестиційний аспект розвитку державної системи сортовипробувань (2011)
Матус В. М. - Морфологічні ознаки соняшнику (Helianthus annuus L.). Їхнє значення та використання за експертизи сортів і гібридів на ВОС (2011)
Улич Л. І. - Значення та використання морфологічних ознак чорниці щиткової під час кваліфікаційної експертизи сортів на ВОС, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Матус В. М. (2011)
Бейня В. А. - Государственный реестр сортов и древесно- кустарниковых пород для приусадебного возделывания, Семашко Т. В. (2011)
Колесніченко О. В. - Оцінка стійкості сортів ріпаку ярого (Brassica napus L.) до альтернаріозу та ефективність застосування фунгіцидів з метою обмеження розвитку хвороби (2011)
Хареба О. В. - Cортовивчення та особливості насінництва популяції ніжинського огірка (Cucumis sativus L.) на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН (2011)
Мілієнко М. В. - Аналіз національних сортових ресурсів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) (2011)
Татарчук Л. М. - О. В. Чаянов – син свого століття, Зайцева Л. А., Нелипа Г. П. (2011)
Смыков А. В. - Е. П. Шоферистову – 75, Цюпка С. Ю., Шишова Т. В., Иващенко Ю. А. (2011)
Баринова Е. - Античность и христианство в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции” как противопоставление Востока и Запада (2010)
Богиня Н. - Новаторство в збірці Гертруди Стайн "Tender Buttons”: аналіз перекладу одного заголовка (2010)
Бучко А. - Біблійні мотиви в поезії Ельзи Ласкер-Шюлер (2010)
Кучер З. - Проблема відчуження особистості в повісті Ф. Дюрренматта "Доручення” (2010)
Лаврієнко Т. - Концепт "віра” в художньому потрактуванні Чарльза Брокдена Брауна (2010)
Макаревич А. - "Истории белого света” М. Лукшы: специфика формообразовательной и стилевой организации сборника (2010)
Мацієвська В. - Катарсичність інфернальних образів в оповіданнях Ф. Сологуба (2010)
Сізова К. - Принципи портретування і титульні конструкції як прояви героєцентричності літератури романтизму (2010)
Атаманюк О. - Імаґологічні аспекти національного образу в зарубіжній літературі (2010)
Лозенко В. - Специфіка й архетипіка образу Великої Богині в романі Г. Уелса "Містер Блетсуорсі на острові Ремполь” (2010)
Самолюк О. - Антропологічний універсум художніх образів у поетичних творах Михайла Ореста та Готфріда Бенна (2010)
Галиева М. - Проблема антропокосмизма в поэме М. Цветаевой "Горы” (2010)
Дерикоз О. - Антропологічні виміри христоцентричної символіки в романі А. Мердок "Черниці та солдати” (2010)
Коваленко М. - Міфотворчість як провідне явище в літературі ХХ століття (2010)
Комісаренко К. - Антропологічні аспекти фантастичної прози Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких (2010)
Левченко Н. - Художня модель сакральної антропології в літературі українського бароко (2010)
Матійчак А. - Дихотомічні зрізи антропологічної проблематики роману А. Мердок "Пора Ангелів” (2010)
Пархоменко І. - Техніка як трансформатор людини (2010)
Попова А. - Тема старости и смерти в "Замогильных записках” Ф.-Р. де Шатобриана (2010)
Драпак Г. - Проблеми та методи поетичного перекладу в руслі порівняльного літературознавства (2010)
Жиліна М. - Метафора межичасся як зустріч поетичного світу міста й митця (Ф. Ґ. Лорка й М. Семенко) (2010)
Калашник О. - Інфернальні візії в поезії В. Свідзінського і Г. Тракля (2010)
Маланій Н. - Антропологічно-екзистенційні аспекти дихотомії "Свій” – "Чужий” (2010)
Скибицкая Л. - Аксиология героев Ю. Казакова и М. Стрельцова (2010)
Шутяк Л. - Трансформація концептуальної світомоделі homo legens у homo zapping (2010)
Іваненко В. - Функції інтертексту в конструюванні фікціональних світів (2010)
Дзик Р. - "Достоєвський на Манхеттені”: французька інтерпретація "російського нігілізму” (2010)
Короткевич В. - Автор как медиатор интертекста (2010)
Мацевко-Беккерська Л. - Наратив як форма антропологізації літературного твору (2010)
Монолатій Т. - Інтертекстуальність роману Йозефа Рота "Тарабас” (2010)
Скуратовська Л. - Роль цитат із Біблії в романах Дж. Джойса (2010)
Чотарі В. - Специфіка інтерференції світоглядних систем Сходу – Заходу в літературних переосмисленнях псалмів (2010)
Нікоряк Н. - Кінорецепція тропічної природи "звукової” символіки твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків” (2010)
Романко Т. - Діалог культур та його значення для адекватної інтерпретації літератури для юнацтва (2010)
Чернокова Е. - Коммуникативная стратегия неотрадиционалистского эстетического дискурса: "Портрет дамы” Т. С. Элиота (2010)
Аннікова О. - Творчість Гната Хоткевича у просторі літературознавчих інтерпретацій (2010)
Бабій Л. - Становлення та розвиток культуральних досліджень та мультикультуралізм (2010)
Огуй О. - Трьохвимірний поетичний простір "Ланселета” Ульріха фон Цатцікгофена (2010)
Title (2013)
Content (2013)
Prokopov Ts. - Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Mechenov G. (2013)
Rybak O. - The oatmeal using for improving of ice cream structure (2013)
Mazur A. - Scientific and practical basis of potato processing for food products (2013)
Miklashevska Yu. - Rheological properties of gel-like food products for athletes (2013)
Dorosh H. - Investigation of thermal resistance of baking yeasts, Gregirhak N. (2013)
Mikitenko N. - Pre-clinical study of the drug Izatizon, Potopalskyy A., Zaika L., Bolsunova O., Karpov O. (2013)
Zhivotovskа A. - Microbiological safety of pastille products new compounding, Gregirchak N. (2013)
Panasiuk K. - The protective function of Nocardia Vaccinii IMB B-7405 surfactants (2013)
Kravec' O. - Filter surface regeneration during whey treatment, Shinkarik M. (2013)
Kirik I. - Researches of the process of infra-red heating in thermal evice with top and bottom power supply, Vasilevskaya S., Kirik A. (2013)
Denysiuk V. - The influence of the smoothness of interpolating trigonometric splines on interpolation error, Negodenko E. (2013)
Samsonov V. - The operational reliability of complex energy facilities, Hlobystova O., Mazurenko O., Taran A. (2013)
Shiyanova N. - Mathematical model of management of spray drying apparatus, Ostapenko A., Kolyazov K. (2013)
Mosiichuk N. - The subsystem of technological monitoring based on the methods of fuzzy logic (2013)
Myts Iu. - Applying of the innovative intelligent control technology in the hotel industry, Tsyrulnikova V. (2013)
Evtushenko O. - The labor protection in the meat processing industry of Ukraine, Kovalenko S. (2013)
Skopenko N. - Rational assortment portfolio in accordance to the food security, Tikhonova F. (2013)
Taran V. - Department of machines and apparatus for food and pharmaceutical production of NUFT. Historical fragments of development, Gavva O., Telychkun V., Gubenia O., Reshetniak V. (2013)
Abstracts (2013)
Instructions for Authors (2013)
Титул, зміст (2014)
Єщенко П. С. - Світу потрібен новий вектор розвитку: від bubbleeconomics - до економіки людини (2014)
Буковинський С. А. - Грошово-кредитна політика в сучасних умовах (2014)
Мельник В. М. - Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії, Кощук Т. В. (2014)
Коваленко В. В. - Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління стійкістю банків, Звєряков О. М. (2014)
Гудим К. М. - Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу (2014)
Кічурчак М. В. - Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні (2014)
Юрчишин В. В. - Інституційні засади сільського розвитку в Україні: теоретико-прикладний аналіз (2014)
Адаманова З. - Инвестиционные процессы в ЕС: посткризисные тенденции и новая политикастимулирования (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Реалізація стратегії розвитку підприємства в умовах монополітичної і олігополістичної конкуренції (2014)
Антохова О. - Необхідність, сутність та значення трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2014)
Баєв Ю. - Удосконалення фінансового обліку на підприємстві на основі закордонного досвіду (2014)
Бакунов О. - Оцінка тенденцій формування й стану організаційно-методичного забезпечення культури в системі управління торговельних підприємств Донецького регіону, Гладкий М. (2014)
Баранцева С. - Показники оцінювання ефективності управління розвитком підприємства, Базюк В. (2014)
Кіртока Р. - Удосконалення організації фінансово-економічного забезпечення підприємства (2014)
Міценко Н. - Шляхи покращення якості обслуговування покупців у неорганізованому секторі торгівлі, Гапій І. (2014)
Нестеренко О. - Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Одеській області (2014)
Okorskiy V. - The formation of creative environment in the organizatio - the key to improving the efficiency of the company, Sribna E. (2014)
Рибак М. - Сутність виробничої стратегії підприємства (2014)
Хомутенко В. - Стратегічні орієнтири трансформації податкової політики України на шляху до євроінтеграції, Хомутенко А. (2014)
Чумакова С. - Методика маркетингової оцінки конкурентоспроможності машинобудівної продукції (2014)
Чуркіна І. - Трансформація бюджетної системи ЄС: досвід та сучасні реалії (2014)
Ясінський В. - Формування заходів антрикризового управління на вітчизняих підприємствах (2014)
Василенко С. - Моніторинг деяких соціально-політичних процесів в Румунській республіці (2014)
Головчук О. - Маніпулювання думкою аудиторії засобами політичного телебачення (2014)
Кандюк О. - Еволюція східної політики ЄС: уроки України (2014)
Кудінов О. - Апріорність політичної свободи - як стратегія розвитку громадського суспільства (2014)
Маленко О. - Політичний дискурс: поняття, зміст та особливості його формування в сучасній Україні (2014)
Тихомирова Є. - Транскордонне співробітництво кріз призму дискурсивної свідомості (2014)
Наші автори (2014)
Пилипенко І. М. - Практичне радіаційне технічне керівництво муляжні роботи для дистанційної терапії, Пилипенко М. І. (2013)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм хребта та спинного мозку у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Д. В. (2013)
Шармазанова О. П. - Рентгенологічне стадіювання деформівного спондилоартрозу поперекового відділу хребта, Спузяк М. I., Волковська О. В., Козирев I. М. (2013)
Мазур С. Г. - Оцінка ефективності оперативних утручань при стенотичних ураженнях сонних артерій за допомогою методу ультразвукового дуплексного сканування, Костюк М. Р., Дикан I. М. (2013)
Прохач Н. Е. - Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування (2013)
Пасюга В. М. - Протипроменева дія соку "Гавайський Ноні" при локальному опроміненні ротової порожнини щурів, Мамотюк Є. М., Гусакова В. А. (2013)
Узленкова Н. Є. - Оцінка антиоксидантних властивостей препарату "Есмін" при загальному зовнішньому ікс-опроміненні хворих, Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2013)
Лукашова О. П. - Дія іонізувальної радіації та препарату "Етопозид" на процеси апоптозу та ультраструктуру клітин карциноми Герена (2013)
Сегеда Т. В. - Вплив поєднаної дії іонізувального випромінення та етопозиду на сфінгомієліновий цикл у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Мітряєва Н. А., Бакай Т. С., Гребіник Л. В., Бабенко Н. А. (2013)
Бакай Т. С. - Ферменти сфiнголiпiдного метаболізму як мішені протиракової терапії, Сегеда Т. В., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В., Старенький В. П. (2013)
Свинаренко А. В. - Лікування метастазів у головний мозок: акцент на системному підході (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Пилипенко М. І. - До 120-ліття Г. О. Хармандар'яна, Артамонова Н. О. (2013)
Корнейко І. В. - Книги видавництва Thieme 2013 року (2013)
Дмитро Сергійович Мечев (2013)
Леонід Давидович Лінденбратен (2013)
Кононенко О. К. - Інформація про роботу Проблемної комісії "Медична радіологія" МОЗ та НАМН України в 2012 році (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретичні засади розвитку міста (2012)
Козак Л. В. - Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки (2012)
Кравчук Н. Я. - Соціально відповідальна держава в контексті корекції глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Левицька С. О. - Сутність та значення сталого розвитку в умовах сучасної економіки, Солодкий В. О. (2012)
Терехов Є. М. - Оцінка економічної системи України в контексті впливу на неї глобальних процесів (2012)
Томілін О. О. - Проблеми розвитку ринку цукру в Україні (2012)
Топішко І. І. - Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (2012)
Топішко Н. П. - Соціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи (2012)
Царенко М. О. - Регіональні інвестиційні програми як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіонах (2012)
Чирак І. М. - Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються (2012)
Амбрик Л. П. - Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію (2012)
Василевська Г. В. - Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень, Валігура В. А. (2012)
Волковець Т. В. - Особливості та передумови впровадження екологічного податку в Україні (2012)
Гурнак О. В. - Соціально-економічні та інституціональні чинники формування податкового тягаря в країнах ОЕСР, Гросу Н. В. (2012)
Дем’янчук О. І. - Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові (2012)
Денисенко С. А. - Інструменти реалізації регіональної промислової політики в контексті регулювання відтворювальних процесів (2012)
Коляда Т. А. - Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2012)
Осипенко С. О. - Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування як основа розширеного соціально-економічного відтворення територій (2012)
Спасів Н. Я. - Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди, Мартинюк В. Ф. (2012)
Філіппова С. В. - Дослідження розвитку митної справи в Україні, Масленніков Є. І., Іванова К. В. (2012)
Галецька Т. І. - Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2012)
Георгієв В. А. - Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства (2012)
Гужавіна І. В. - Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства (2012)
Жаворонкова Г. В. - Комплексна система управління нематеріальними активами, Килівник І. С. (2012)
Карлін М. ІЦ. - Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Клапків Ю. М. - Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу, Клапків Л. М. (2012)
Кривицька О. Р. - Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії (2012)
Крот Л. М. - Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії) (2012)
Кулик Р. Р. - Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Кулик Ю. Р. (2012)
Мокрицька А. Б. - Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації (2012)
Мороз О. С. - Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин (2012)
Набок Є. В. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "основні засоби" (2012)
Олієвська М. Г. - Інвестиції в людський капітал з боку суб’єктів господарювання (2012)
Проскуріна Н. М. - Сучасний стан та напрями стабілізації виплат по заробітній платі в Україні, Бровко Н. І. (2012)
Савченко О. С. - Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах, Циган Р. М. (2012)
Чучук Ю. В. - Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) (2012)
Береславська О. І. - Міжнародні валюти і практика їх регулювання (2012)
Болгар Т. М. - Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору (2012)
Великоіваненко Г. І. - Особливості управління активами комерційного банку в Україні, Лук’янова К. Ю. (2012)
Довгань Ж. М. - Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи (2012)
Зінченко О. І. - Концепція оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні (2012)
Кнейслер О. В. - Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні (2012)
Смоленюк Р. П. - Теоретичні аспекти фінансового механізму агропромислового виробництва (2012)
Стецюк В. М. - Особливості обов’язкового майнового страхування в умовах еволюційного розвитку, Толстенко О. Ю. (2012)
Супрун А. А. - Методологія дослідження кризових явищ у страховій сфері, Петрішина Т. О. (2012)
Чорна О. Є. - Фінансова безпека країни та її вплив на економічне зростання (2012)
Воронова М. О. - Стратегічний облік об’єктів права інтелектуальної власності (2012)
Грицюк П. М. - Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій, Хомедюк В. О. (2012)
Кривець Ю. М. - Загальнотеоретичні принципи, функції та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку (2012)
Левицька С. О. - Організація фінансової діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку, Панчук І. П. (2012)
Лиско Н. А. - Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект (2012)
Мельник Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення розвитку енергетичного потенціалу, Пашечко О. А. (2012)
Онищенко В. П. - Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку (2012)
Перевозова І. В. - Проблематика та невизначеність нормативних документів з організації розрахунків за виплатами працівникам, Камінська І. Б. (2012)
Позов А. Х. - Обґрунтування положення (стандарту) управлінської звітності (2012)
Привалова Н. Є. - Методичні підходи щодо здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Табенська Ю. В. - Оцінка ризиків як елемент аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна (2012)
Шестерняк М. М. - До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках (2012)
Ядранський Д. М. - Теоретичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу персоналу на мікрорівні (2012)
Григорків В. С. - Найпростіші моделі економіки у випадку функціонування тіньового сектора, Вінничук І. С. (2012)
Жук В. В. - Моделювання системи кіновиробництва (2012)
Мороз М. М. - Особливості математичного моделювання управлінських процесів у банківській системі, Чмерук Г. Г. (2012)
Солоха Д. В. - Формування моделі оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового регіону за галузевою ознакою (2012)
Хохлов В. Ю. - Опціонні стратегії хеджування (2012)
Титул, зміст (2014)
Луцюк М. - Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу (2014)
Романиця О. - Віршування Осипа Маковея ІІ періоду творчості (1888 – 1897 рр.) (метрика і ритміка) (2014)
Бойко В. - Відтворення трудових процесів у прозі Івана Чендея (2014)
Бунтовська І. - Використання прийому літературної реконструкції у романі "Клеркенвельські оповіді" П. Акройда (2014)
Мурдза І. - Концепт саду в романі Любові Голоти "Епізодична пам’ять" (2014)
Євтушенко С. - Концепт Батьківщини у творчості слов’янських поетів межі ХІХ–ХХ століть (2014)
Хавкіна Л. - Наука та науковці крізь призму реклами (2014)
Гавриченко А. - "Серце" як ключовий концепт української лінгвокультури (2014)
Москалець М. - Міфологема "Дім" в українській мовній свідомості (2014)
Гілевич А. - Мерилін Дж. Міллер. Ніккі-бунгаку – щоденникова література: традиції та вплив на сучасну японську літературу (2014)
Колесников К. М. - Митно-податкові відносини в Ольвії та Тірі римської доби: вибрані джерела та коментарі (2013)
Кудінова (Скоряк) А. Г. - Українська ярмаркова торгівля у студіях І. О. Гуржія: історіографічний аналіз (2013)
Васковський Р. Ю. - Джерела до історії Катеринослава доби Другої УНР (2013)
Дячок О. О. - Післяісторія появи однієї книги про розвиток митної справи в Україні (2013)
Виноградов Г. М. - Хозарсько-норманська торговельна мережа Східної Європи як провідний чинник давньоруського державотворення (2013)
Слісаренко О. М. - Грошові ресурси армії Карла ХІІ під час походу на Москву в 1708–1709 рр. (2013)
Малиновская Т. В. - Финансово-податная функция выборных правлений в колониях иностранцев на территории Российской империи, Малиновский Б. В. (2013)
Томулец В. Н. - Упразднение таможенно-карантинной линии на Днестре и его влияние на развитие бессарабской торговли (2013)
Rutkowski M. - Pobor myta drogowego w Krolestwie Polskim wczesnej epoki Paskiewiczowskiej (2013)
Журавлёв А. А. - Купечество в стремлении получить звание поставщика императорского двора (2013)
Морозов О. В. - Кораблі закордонної побудови в російському флоті у першій половині ХІХ ст. (2013)
Сєрова К. Д. - Базарна торгівля в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Дейнеко С. М. - Економічні показники роботи складської митниці в Харкові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ісаєва О. І. - Наукова і практична діяльність А. С. Бориневича у сфері розвитку хлібної торгівлі в Одесі (2013)
Мальшина К. В. - Державний кордон Першої Югославії (1918–1924 рр.) та його словенська ділянка: історико-географічні виміри (2013)
Олійник М. П. - Практика стягнення продовольчого податку на Поділлі в 1921–1923 рр. (2013)
Забара В. В. - Формування внутрішніх кордонів у Боснії та Герцеговині в 1992–2000 рр.: від "плану Кутельєро” до міжнародного арбітражу щодо міста Брчко (2013)
Алексаха А. Г. - Демографічні процеси в доіндустріальних суспільствах та їх вплив на розвиток економіки (2013)
Дячок О. О. - VII міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита” в Академії митної служби України (2013)
Михайлюк О. В. - Захист докторських дисертацій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скорик В. В. - Донор ультракоркостеблості жита озимого (Secale cereale L.)Гном 3 (2011)
Ожерельева З. Е. - Засухоустойчивость сортов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides) в условиях Орловской области, Богомолова Н. И. (2011)
Кабар А. Н. - Перспективы использования гибридов между нектрином (Prunus persica (L.) batsch subsp. Nectarine (Ait.) shof) и миндалем (Prunus amygdalus batsch) в селекции сортов и подвоев, Шоферистов Е. П., Поддубцева Е. Б. (2011)
Лукичева Л. А. - Интродуцированные в Крым сорта черешни (Prunus avium L.) и перспективы их использования (2011)
Дупляк О.Т. - Вихідний матеріал для селекції нових конкурентоспроможних сортів квасолі звичайної (Рhaseolus vulgaris L.) для умов північного Лісостепу, Камінська Л .В., Мамайсур В. В. (2011)
Шоферистов Е. П. - Производственная и селекционная ценность сливы Изюм Эрик (Prunus domestica L.) в Крыму (2011)
Гончарук Ю. Д. - Посухостійкість та жаростійкість сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), імунних до парші (2011)
Лещук Н. В. - Економічні аспекти насінництва сортів салату посівного (2011)
Рахметов Д. Б. - Державна експертиза сортів рослин фітоенергетичного напряму використання, Андрющенко А. В., Кривицький К. М., Мамайсур В. В. (2011)
Улич Л. І. - Ідентифікація генотипів пшениці м’якої за висотою рослин при експертизі на ВОС та її вплив на стійкість до вилягання і врожайність (2011)
Таганцова М. М. - Ідентифікація батьківських компонентів гібридів кукурудзи (Zea mays L.) під час проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю (2011)
Андрющенко А. В. - Про необхідність перегляду Методики державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні , Ткаченко В. М. (2011)
Майстер Н. В. - Кореляційні зв’язки між морфологічними кількісними ознаками гібридів капусти білоголової (Brassika oleraceae L. var. capitata (L.) Alba DC.) (2011)
Ясеновська С. О. - Отримання посухостійких ліній м’яти перцевої (Mentha piperita. L.) в умовах in vitro, Глибовець А. О. (2011)
Захаров М. В. - Морфологія крони, цвітіння і плодоношення дерев колоноподібних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції (2011)
Титул, зміст (2013)
Черленяк І. І. - Концептуальні проблеми ідентифікації постсоціалістичної трансформації економічної системи України, Курей О. А. (2013)
Тур О. М. - Еколого-економічна оптимізація розвитку економіки України, Мамчук І. В. (2013)
Школьний О. О. - Розвиток взаємовідносин між Україною та ЄС на ринку олійних культур, Побережець Н. Б. (2013)
Бурляй А. П. - Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції, Гуцаленко О. О. (2013)
Бєлосвєт О. В. - Регулювання інтервенційних цін на ринку молока та молокопродуктів України (2013)
Царук Н. Г. - Маркетингова система інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Васильєва Н. К. - Прогнозування цін у галузі рослинництва в Україні та регіонах (2013)
Bodak I. - Methodological approach to the assessment of region’s food security level (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина 2), Григоренко В. О. (2013)
Данилюк В. О. - Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) (2013)
Мальований М. І. - Фінансове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств (2013)
Бойко Ю. І. - Основні напрями статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Приймук О. Р. - Обґрунтування сутності методологічних підходів до ціноутворення на підприємствах (2013)
Продан І. О. - Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом (2013)
Алєксєєв С. Б. - Формування механізму інформаційного забезпечення управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2013)
Музичка Є. О. - Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю туристичних підприємств (2013)
Пінчук С. С. - Механізм оцінки ефективності функціонування залізниць України (2013)
Мельник І. В. - Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990–2009 рр.) (2013)
Мусіна А. А. - Інвестиційний потенціал фінансових посередників у Казахстані, Ісмаїлова Р. А. (2014)
Радзявічюс М. - Радянська спадщина і розвиток туризму: приклад Литви, Юренієнє В. (2014)
Головань Л. О. - Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства (2014)
Коверга С. В. - Аналіз впливу структурних дисбалансів на розвиток промислових підприємств: галузевий аспект (2014)
Матвєєв В. В. - Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства (2014)
Петренко В. А. - Аналіз показників діяльності підприємств з різною інноваційною активністю (2014)
Редзюк Є. В. - Вплив ринку цінних паперів на споживчу поведінку населення України, Сльозко О. О. (2014)
Стасюк О. М. - Проблеми та перспективи розвитку галузі шахтного машинобудування (2014)
Федулова І. В. - Підтримка сільськогосподарських виробників (2014)
Сидоренко П. О. - Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави (2014)
Буковинська М. П. - Оцінка людського капіталу підприємства як необхідний чинник ефективності його роботи (2014)
Медведєв М. Г. - Два підходи до розв’язання економічних задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel, Листопад В. В., Шоха В. П. (2014)
Пріб К. А. - Формування системи управління змінами на підприємстві (2014)
Єлісєєва Г. Ю. - Оцінка впливу розвитку зеленої економіки за допомогою дослідження процесів декаплінгу (2014)
Лозовська Н. М. - Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля (2014)
Інформація (2014)
Андрусяк І. В. - Radial boundary values of lacunary power series, Філевич П. В. (2014)
Василишин Т. В. - Symmetric continuous linear functionals on complex space L∞ 0,1 (2014)
Гоєнко Н. П. - Про нескінченні залишки гіллястого ланцюгового дробу Ньордунда для гіпергеометричних функцій Аппеля, Гладун В. Р., Манзій О. С. (2014)
Дмитришин М. І. - Interpolated scales of approximation spaces for regular elliptic operators on compact manifolds (2014)
Заторський Р. А. - Calculation algorithm of rational estimations of recurrence periodical fourth order fraction, Семенчук А. В. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області, Волянська І. І. (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно сталих функцій, Маслюченко В. К. (2014)
Кудзіновська І. П. - Математичне моделювання та чисельний розрахунок вимушених коливань п’єзокерамічного сферичного сегмента (2014)
Ластівка І. О. - Варіаційне виведення диференціальних рівнянь коливань п’єзокерамічної оболонки при меридіональній поляризації (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз повного графа з нескінченними променями (2014)
Лопушанський А. О. - Обернені крайові задачі для дифузійно-хвильового рівняння з узагальненими функціями в правих частинах, Лопушанська Г. П. (2014)
Лукашенко М. П. - Кільця з нільпотетними диференціюваннями індексів $\leq 2$ (2014)
Лукашів Т. О. - Асимптотична стохастична стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням (2014)
Лучко В. М. - Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чисел з імпульсним впливом (2014)
Махней О. В. - Asymptotics of a fundamental solution system for a quasidifferential equation with measures on the semiaxis (2014)
Пастухова І. - On continuity of homomorphisms between topological Clifford semigroups (2014)
Пилипів В. М. - On some properties of Korobov polynomials, Малярчук А. Р. (2014)
Сливка-Тилищак Г. І. - The heat equation on line with random right part from Orlicz space (2014)
Слободян С. Я. - The normal limit distribution of the normalized number of false solutions of one system of nonlinear random equations over the field GF(2) (2014)
Ель Хамма M. E. - (δ, γ)-Данкл-Лiпшицевi функцiї в просторi L²(IR, |x|2a+1dx), Лахлалі Х., Дахер Р. (2014)
Черковський Т. М. - Регулярні ємності на метризовних просторах (2014)
Пилипенко І. М. - Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини , Пилипенко М. І. (2013)
Вінніков В. А. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії.I. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення, Мазник Н. А., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д. (2013)
Аникеева О. Ю. - Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечнососудистой патологией, Филатов П. В., Пашковская О. А. (2013)
Антипова С. В. - Порівняльний аналіз методів лікування за результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура II стадії, Радомський В. Т., Серьогіна Н. М., Котилевська В. I., Серьогін В. В., Стрюков Д. О. (2013)
Білозор Н. В. - Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування, Старенький В. П., Сухiна О. М. (2013)
Бойко Т. Г. - Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин, Смаглюк І. В., Оніцева Т. В., Макарук І. М., Яриніч К. В. (2013)
Бондар Г. В. - Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози, Сєдаков І. Є., Семикоз Н. Г., Смирнов В. М., Трухін Д. В., Хлопушин Є. Ю., Фефелова В. П., Грабовський О. О. (2013)
Бондар Г. В. - Лікування хворих на місцево-поширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням регіонарної внутріартеріальної хемотерапії, Яковець Ю. І., Думанський Ю. В., Семикоз Н. Г., Башеєв В. Х., Бондаренко М. В., Кияшко А. Ю., Совпель І. В. (2013)
Вівчаренко Ю. К. - Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері, Крижанівська І. Є., Костінський І. Ю., Дудій П. Ф., Остапяк І. М., Бойко І. В., Цибран С. С., Сиротинський Р. М. (2013)
Гацкевич Г. В. - Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии, Тарутин И. Г., Титович Е. В. (2013)
Демченко В. М. - Використання магнітнорезонансної томографії для стадіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки, Сокур І. В., Ковальський М. Л., Ланкин М. М., Гайдай І. М., Редько І. С., Єфімов В. І., Кобельчук Є. С. (2013)
Дьоміна Е. А. - Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології, Іванкова В. С. (2013)
Єгоров О. О. - Магнітнорезонансно-томографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія (2013)
Іванкова В. С. - Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози, Барановська Л. М., Іванкова О. М., Доценко Н.П. (2013)
Іванкова І. С. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Смоланка І. І., Скляр І. Ю., Іванкова О. М., Барановська Л. М., Столярова О. Ю., Лігірда О. Ф., Кротевич М. І. (2013)
Іванкова В. С. - Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма-терапевтичній установці Gyne Source, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Перепечкіна В. Т., Галяс Г. В. (2013)
Іванкова В. С. - Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Скоморохова Т. В., Магдич І. П., Палій М. І. (2013)
Івчук В. П. - Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі, Вінцевич Л. В., Юдко О. О., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М. (2013)
Кіхтенко І. М. - Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М. (2013)
Кметюк Я. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при застосуванні 3D-конформної променевої терапії та методики IMRT при опроміненні пухлин малого таза, Курило Г. О., Сафронова О. В., Удатова Т. В., Підлубна Т. Г., Кісіль Ю. М. (2013)
Ковтуненко О. В. - Аналіз показників експресії маркера фактора росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні, Хворостенко М. І., Шпонька І. С., Тимчук С. М., Березнюк Д. В., Пославська О. В., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Крижанівська А. Є. - Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії, Дорош О. В., Галанджій В. М., Живецька Л. Ф. (2013)
Кулініч Г. В. - Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих: питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку (2013)
Лучковський С. М. - Дозиметрія вузьких струменів, Зелінський Р. М. (2013)
Лянна О. Л. - Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози, Долгіх Г. В., Хворостенко М. І., Чорна В. І., Бразалук О. З. (2013)
Минайло И. И. - Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого (2013)
Минайло И. И. - Современная высокотехнологичная лучевая терапия, Артемова Н. А. (2013)
Окунцев Д. В. - Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0, Крутилина Н. И., Мажид А. А., Пархоменко Л. Б. (2013)
Петкевич М. Н. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Аспекты планирования, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Парчайкина А. В. (2013)
Почерняєва В. Ф. - Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії, Жукова Т. О., Васько Л. М., Лимар Л. О. (2013)
Савченко А. С. - Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі, Гайсенюк Л. О., Кулініч Г. В., Лаврик В. П. (2013)
Семикоз Н. Г. - Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання, Куква Н. Г., Грабовський О. А., Лічман М. О., Пашков В. Н., Кудряшова Е. А. (2013)
Семикоз Н. Г. - Результати комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Шуміло А. О., Карпушина Т. В., Грабовський О. А., Лічман Н. А. (2013)
Синайко В. В. - Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade III) головного мозга (2013)
Сорочан П. П. - Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки, Прохач Н. Е., Громакова І. А., Кругова І. М., Сухін В. С. (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії, Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Ващишин В. П. (2013)
Сухін В. С. - Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії, Сухіна О. М., Старенький В. П. (2013)
Титович Е. В. - Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ "РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова". Дозиметрические аспекты, Петкевич М. Н., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2013)
Тюєва Н. В. - Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужності дози у хворих на місцево-поширений рак шийки матки, Дубініна В. Г., Лук’янчук О. В., Антонова Л. П., Стоян В. Т. (2013)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка, Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2013)
Черниченко О. А. - Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії, Сакало В. С., Щербина О. В., Бондаренко Ю. М., Яковлев П. Г., Сакало А. В., Адамець Ж. (2013)
Чорнобай В. А. - Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпіримідинів до таргетних препаратів (2013)
Щегловська Т. Д. - Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Якобчук В. Л., Ратнікова Т. А., Філіпчук В. В. (2013)
Юдко О. О. - Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення (2013)
Юрій Васильович Думанський (2013)
Титул, зміст (2014)
Кива Д. С. - О развитии системы проектного менеджмента ГП "АНТОНОВ", Кордянин Ю. И. (2014)
Рудюк Г. И. - Преимущества поэтапного формирования системы проектного менеджмента в рамках системы менеджмента качества продукции на предприятиях наукоемкого машиностроения со сложившимися традициями проектного управления, Кривов Г. А., Зворыкин К. О. (2014)
Кондратюк Э. В. - Профильное глубинное шлифование деталей турбин, Леонтьев В. А., Шурша А. В., Величко С. И., Довгаль В. А. (2014)
Кривов Г .А. - Технологическое проектирование сборных частей планера самолета из полимерных композиционных материалов, Бычков С. А., Матвиенко В. А., Романович Г. Н. (2014)
Даниленко Н. И. - Создание градиентной структуры при поверхностной интенсивной пластической деформации, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А., Шейкин С. Е. (2014)
Двейрин А. З. - Проектирование агрегатов фюзеляжа самолета из композитов, Карпов Я. С., Костюк В. А., Головченко Я. О. (2014)
Бологін А. С. - Корозійні ураження стикових накладок кілів літаків типу МІГ-29 (2014)
Матвиенко В. А. - Разработка технологии выполнения соединений крепежом с тарированной затяжкой, Рудько А. Н., Братухин В. А., Куличенков В. А. (2014)
Зворыкин К. О. - Особенности формирования фаз типичных проектов и программ наукоемкого машиностроения, Кривова С. Г., Пшеничный В. И. (2014)
Вишняков Л. Р. - Вязано-паяные проволочные сетки для молниезащиты лопастей ветроэлектрогенераторов, Зубков О. В., Коханый В. А., Коханая И. Н. (2014)
Матвиенко В. А. - Совершенствование технологии обработки точных отверстий под крепеж при сборке авиационных конструкций, содержащих элементы из полимерных композиционных материалов, Рудько А. Н., Комонов А. П, Косой Э. А., Заколюкин А. С. (2014)
Бабак В. П. - Износостойкость детонационных покрытий системы FeAl2-Ti-Si при нагружении трением в условиях повышенных температур, Лисовой Е. Н., Мирненко В. И., Щепетов В. В. (2014)
Сливинский А. А. - Расчетно-экспериментальный анализ тепловых процессов сварки тонколистовой нержавеющей стали способами TIG и СМТ, Препияло А. А., Бондаренко В. Л., Слюта В. П. (2014)
Зворыкин К. О. - Выбор способа получения неразъемного сварного соединения в системах железо-ниобий, сталь-ниобий, Зворыкин В. Л. (2014)
Книги авторов — специалистов УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Основные научно-технические разработки, выполненные в УкрНИИАТ (1964 … 2014 гг.) (2014)
Гопич М. К. - Сучасні аспекти реалізації етнонаціональної політики в Україні органами місцевого самоврядування (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо визначення основних напрямків оптимізації роботи центральних органів влади (2013)
Лисюк Ю. В. - Сучасний розвиток та значення державного управління в процесі забезпечення прав людини (2013)
Солнцева Х. В. - Структура та повноваження органів управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Шило С. М. - Дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів – один з аспектів забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації (2013)
Албул С. В. - Кримінально-правова протидія запереченню чи виправданню злочинів фашизму та пропаганді неонацистської ідеології в Україні (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти протидії засобами оперативно-розшукової діяльності вбивствам, учиненим молоддю (2013)
Баранов С. О. - Визначення сфери та меж профілактики злочинів на залізничному транспорті: теоретичний аспект (2013)
Авадані В. А. - Динаміка дитячої злочинності в жорстоких формах (2013)
Гритенко О. А. - Співвідношення дисциплінарного стягнення та покарання як кримінально-правового інституту: теоретичні питання (2013)
Журавльов А. Ю. - Деякі особливості запобігання статевим злочинам (2013)
Загороднюк С. О. - Щодо поняття та характеристики обставин, що виключають злочинність діяння (2013)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій відтворення загальнокримінальної насильницької злочинності (2013)
Мошенець Д. М. - До питання про межі необхідної оборони в кримінальному праві (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз бродяжництва як фонового для злочинності явища (2013)
Пядишев В. Г. - Напрями підвищення ефективності боротьби з транснаціональною наркозлочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру: організаційні та міжнародно-правові аспекти (2013)
Рижков Е. В. - Організація протидії квартирним крадіжкам з урахуванням сучасної оперативної обстановки в Україні (2013)
Собко Г. М. - Реальність погрози вбивством при кваліфікації суспільно небезпечних діянь, Савченко О. О. (2013)
Тарасенко В. Є. - Особливості протидії хабарництву серед посадових осіб державних контролюючих органів (2013)
Челпан О. В. - Злочини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту (2013)
Щирська В. С. - Концептуальні засади кримінологічної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2013)
Яцковина В. В. - Генезис класифікації шахрайств (2013)
Абдалказим Мутана Абасс - Співвідношення національного конституційного права та міжнародного права: доктринально-теоретичні підходи до розуміння (2013)
Афанасенко С. І. - Загальносоціальна віктимологічна профілактика (2013)
Берендєєва А. І. - Проблема визначення поняття "гідність людини" в сучасній юриспруденції (2013)
Градова Ю. В. - Правове врегулювання питання відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою (2013)
Касьян А. О. - Ознаки примусу як правової категорії (2013)
Конопельський В. Я. - Щодо змісту сучасної кримінально-виконавчої політики (2013)
Малишко В. М. - Підкріплення кредитно-фінансової системи британської Америки надходженнями від приватирських підприємств (2013)
Меєрович Н. А. - Інститут адвокатури в сучасній правовій системі України (2013)
Плужнік О. І. - Бандитизм: кримінально-правова характеристика (2013)
Юрченко М. М. - Повноваження Верховного суду України, Литви, Бельгії та Польщі: порівняльно-правовий аспект, Мазуренко А. С. (2013)
Янковий М. О. - Ідентифікаційна діяльність слідчого (2013)
Ярмакі В. Х. - Зарубіжний досвід протидії нелегальній міграції (2013)
Бааджи Н. П. - Розвиток патентного права як складова комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в сучасній Україні (2013)
Басай О. В. - Розмежування договору про створення за замовленням і використання об’єктів права інтелектуальної власності та договору підряду (2013)
Бурова Л. І. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності, Ульянова Г. О. (2013)
Грігор’янц Г. І. - Вплив процесів глобалізації на стан піратства в праві інтелектуальної власності (2013)
Даниленко С. К. - Особливості заповідальної дієздатності неповнолітніх, Середницька І. А. (2013)
Дрішлюк В. І. - Поняття та властивості доказів у діючому та перспективному господарському процесуальному законодавстві (2013)
Кирилюк А. В. - Особливості розміщених в Інтернеті творів як об’єкта авторського права (2013)
Кінащук Л. Л. - Порядок утворення та функціонування аудиторських фірм в україні: теоретико-правовий аналіз (2013)
Логвін В. С. - Місце нежитлового приміщення в системі об’єктів цивільних прав (2013)
Макарчук Л. В. - Наслідки розірвання порушеного договору за Цивільним законодавством України (2013)
Нікуліна Н. А. - Особливості використання окремих видів організаційно-правових форм суб’єктів малого підприємництва (2013)
Клемпарський М. М. - Правове регулювання правосуб’єктності працівника: проект ТК України (2013)
Лукаш С. С. - Забезпечення додержання прав працівників в умовах реорганізації державних органів (2013)
Федорчак І. В. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності у сфері земельних правовідносин (2013)
Гетьман Є. А. - Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: удосконалення процедури (2013)
Денисова А. В. - Охорона здоров’я – одне з найважливіших завдань державного регулювання, Гомон Д. О. (2013)
Дубко Ю. В. - Щодо моделі статуту бойової служби органів внутрішніх справ України (2013)
Клименко В. М. - Аналіз правосуб’єктності державної служби охорони при МВС України як правоохоронного органу (2013)
Пихтін М. П. - Удосконалення структури ОВС та визначення місця внутрішніх військ як напрям реформування системи МВС України (2013)
Пригодська Ю. В. - Підготовка та застосування сил охорони правопорядку з використанням правоохоронних і військових методів (2013)
Солошкіна І. В. - Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Удренас Г. І. - Роль міліції громадської безпеки в роботі з населенням (2013)
Чернишова О. О. - Державно-правове регулювання у сфері інформатизації (2013)
Спаська М. О. - Джерела правового регулювання договору морського страхування (2013)
Антоненко О. А. - Поняття контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням речей через митну територію України (2013)
Бєлік Л. С. - Взаємодія оперативних підрозділів без з іншими правоохоронними органами, органами управління та населенням при проведенні оперативних комбінацій під час документування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди (2013)
Геращенко О. С. - Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування (2013)
Іскендеров А. Ф.-О. - Деякі напрямки використання засобів масової інформації при виявленні та розслідуванні проявів злочинної діяльності (2013)
Кавун Д. Ю. - Міжнародно-правові засади нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (2013)
Кучерук Ю. І. - Використання оперативно-розшукової інформації в процесі судового розгляду кримінальних проваджень, Долженков О. Ф. (2013)
Льовочкіна М. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2013)
Танько А. В. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) (2013)
Тарасенко Р. В. - Проблемні питання прийняття рішень про застосування заходів забезпечення безпеки щодо жінок та дітей (2013)
Ховавко С. М. - Процесуальний порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Черниш М. О. - Історичний досвід правової регламентації кримінальної відповідальності за порушення громадського порядку (2013)
Курилін І. Р. - Особливості державного регулювання економічної безпеки в умовах ринкових перетворень (2013)
Сичук О. Й. - Економіко-правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (2013)
Шульга Р. Р. - Принципи правового регулювання торгівлі послугами в умовах членства України в СОТ (2013)
Бахчеван Є. Ф. - Підготовка курсантів вузів МВС України до дій в екстремальних умовах, пов’язаних із застосуванням зброї (2013)
Карпов Н. С. - Право обвинуваченого на розгляд справи судом за участю присяжних засідателів у Російській Федерації та його реалізація (2013)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення категорій "власність" і "громадянське суспільство" (2013)
Надибська О. Я. - Дискурс-аналіз в інтерпретації трансформаційних процесів у сучасному українському соціумі (2013)
Наливайко Л. Р. - Соціологія права Євгена Ерліха: сучасний правознавчий дискурс (2013)
Тягнирядно Є. В. - Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму (2013)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні основи криміналістичного спостереження (2013)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості службової діяльності жінок-працівників органів внутрішніх справ (2013)
Шаповаленко Н. М. - Правові засади української мови як державної мови (2013)
Молчанов Б. О. - Значення інституту автономії для самовизначення корінних народів, Горбунов С. Н. (2013)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2013)
Ярмакі Х. П. - Біометричні паспорта: захист чи обмеження прав і свобод громадян?, Штульман І. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
К 100-летию со дня рождения академика А.А. Галкина (2014)
Троицкая Е. П. - Адиабатический потенциал и упругие свойства кристаллов инертных газов под давлением в модели деформируемых атомов, Пилипенко Е. А. (2014)
Дьяченко А. И. - Эффекты давления в спектроскопических характеристиках купрата Вi2223, Таренков В. Ю. (2014)
Вальков В. И. - Барические особенности магнитных фазовых диаграмм арсенидов и оксидов марганца, Тодрис Б. М. (2014)
Дьяконов В. П. - Особенности транспортных свойств металлооксидов под давлением, Зубов Э. E. (2014)
Константинова Т. Е. - Эффекты влияния высоких давлений в наноразмерных порошковых системах на основе диоксида циркония, Даниленко И. А., Горбань О. А. (2014)
Beygelzimer Y. - Twist extrusion, Varyukhin V. (2014)
Белошенко В. А. - Твердофазная экструзия полимеров с использованием деформации простым сдвигом, Возняк Ю. В. (2014)
Спусканюк В. З. - Новые достижения в развитии теории и методов гидроэкструзии (2014)
Антонова А. О. - Особливості оцінки фінансового стану підприємства України в умовах глобалізації (2014)
Грабенко Л. О. - Удосконалення етапів аналізу основних засобів у бюджетних установах (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу прибутку і рентабельності сільськогосподарських підприємств (2014)
Кандиба К. О. - Аналіз ефективності використання основних засобів (2014)
Лисун І. Ю. - Економічна суть ліквідності та платоспроможності (2014)
Суханова Є. С. - Ситуаційний підхід в організації: особливості та прояви (2014)
Кузьмін Д. А. - Сутність економічної безпеки підприємства (2014)
Лащенко В. А. - Порівняльний аналіз практичного використання сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємства (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз ефективності діяльності банку ПАТ "ПУМБ" (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (2014)
Писарева О. А. - Особливості факторного аналізу чистого прибутку як основного показника фінансових результатів діяльності ПП "Аскон" (2014)
Киренкова В. М. - Особливості оцінки руху персоналу підприємства (2014)
Пятківська К. В. - Особливості аналізу фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Прокопенко Д. А. - Аналіз проблем обліку фінансових результатів в Україні (2014)
Гогой І. Ю. - Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства (2014)
Міняйленко К. О. - Аналіз організаційної структури промислового підприємства (2014)
Мороз О. А. - Оценка уровня экономической безопасности предприятия на основании априорного ранжирования функциональных составляющих (2014)
Ермоленко Е. А. - Актуальные проблемы в обеспечении экономической безопасности государства (2014)
Леонова Ю. А. - Сущность понятия "национальная безопасность" (2014)
Чеканова В. В. - Анализ ликвидности банков (2014)
Розыева М. И. - Экспортный потенциал Туркменистана: наращивание производства конкурентоспособной продукции (2014)
Свєтлічна С. Ю. - Перспективи розвитку стратегічного управління на підприємствах (2014)
Снесарь М. М. - Сутність та причини виникнення ухилення від сплати податків (2014)
Юріч І. С. - Організація боротьби з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лубянская А. А. - Успешные методы стимулирования (2014)
Оганян О. А. - Механізм обчислення та сплата місцевих зборів (2014)
Півненко А. С. - Відшкодування податку на додану вартість: казначейські векселі (2014)
Старцева Н. Б. - Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Вдовенко В. В. - Особливості підбору та відбору персоналу на промисловому підприємстві (2014)
Скаско І. М. - Визначення ефективних методів відбору персоналу (2014)
Юрасова Е. В. - Застосування технологій підвищення продуктивності праці на підприємстві з урахуванням впливу окремих чинників (2014)
Янусь И. Г. - Дауншифтинг как инструмент карьерного продвижения (2014)
Савченко Д. И. - Влияние дихотомий на эффективность трудовой деятельности (2014)
Осипенко А. М. - Значення та розвиток хедхантингу на вітчизняних підприємствах (2014)
Шовчко Г. В. - Класифікація методів мотивації (2014)
Гергель А. Ю. - Напрями аналізу якості кредитного портфеля банку (2014)
Вербецька О. О. - Комплексне управління активами і пасивами (2014)
Мурга О. О. - Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку (2014)
Юхно К. М. - Формування інвестиційного портфеля в процесі вдосконалення інвестиційної політики банку (2014)
Уманець М. В. - Напрями розвитку депозитної політики банку (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського