Сітшаєва Л. З. - Програмний комплекс оцінки податкового потенціалу підприємств будівельного комплексу України (2013)
Архипенко Е. В. - Моделирование портфеля рефлексивных воздействий коммерческого банка на основе анализа потребительских предпочтений клиентов банка (2013)
Бурик Н. О. - Правове регулювання екологічного страхування: недоліки та шляхи їх подолання (2013)
Свистун Є. М. - Податкове регулювання інвестиційно-інноваційного простору України (2013)
Оксенюк О. І. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України (2013)
Матлага Л. О. - Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України (2013)
Карцева В. В. - Обґрунтування вибору організаційної побудови служби контролінгу в системі споживчої кооперації (2013)
Кравчук Л. С. - діагностика ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, Гава М. О. (2013)
Фроленко Р. В. - запровадження прогресивного інструментарію здійснення обліку та контролю діяльності організації (2013)
Голяш І. Д. - Обгрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками (2013)
Ясишена В. В. - Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності (2013)
Ужва А. М. - Особливості обліку необоротних активів у міжнародній і вітчизняній практиці та шляхи його удосконалення, Бубліс Д. Ю. (2013)
Очеретько Л. М. - Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку, Корінець А. О. (2013)
Скакун Л. А. - SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств, Козак Н. Ю. (2013)
Юрчук Н. П. - Організація внутрішнього контролю обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Івасишин М. О. - Теоретико-методичні засади аналізу витрат у системі бюджетування газотранспортних підприємств (2013)
Бурлаков О. С. - Електронна комерція як засіб підвищення ефективності збутової діяльності агроформувань (2013)
Сатир Л. М. - Організаційні засади функціонування інформаційної моделі формування бази сільськогосподарських підприємств (2013)
Заярна Н. М. - Підходи регулювання банкрутства господарюючих суб’єктів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Мігальчич Р. І. (2013)
Анотації (2013)
Бородіна К. І. - Вплив стимулюючих підкормок на біологічні аспекти розвитку сімей Аpis mellifera в північних регіонах України, Рибка К. І. (2013)
Брошко Е. О. - Особенности структурно-биомеханических параметров длинных костей конечностей некоторых представителей подотряда LACERTILIA, Ковтун М. Ф. (2013)
Злотін О. З. - Новий спосіб прогнозування життєздатності популяцій комах, на прикладі Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae), Маркіна Т. Ю., Ісіченко Н. В. (2013)
Коренева І. М. - Систематична та екологічна характеристика ентомофауни деревних широколистяних біоценозів Глухівщини, Нечай Н. О. (2013)
Kratenko R. I. - Influence of crown-ethers on micorsomal oxidation system components of white rats liver (2013)
Онопрієнко В. П. - Морфобіологічний аналіз жабоголового бичка (Mesogobius batrachocephalus Рallas, 1814) солоних та прісних водойм України (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату діоксидину у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вивчення особливостей цитогенетичного ефекту лікарського препарату циклофосфаміду у клітинах кісткового мозку мишей (2013)
Федорова О. В. - Мікроядерний аналіз трьох поколінь корів українськоїчорно-рябої молочної породи з різних радіоекологічних умов утримання (2013)
Харченко Л. П. - Анатомічна і макро- мікроморфологічна будова травного тракту куликів, як далеких мігрантів, Ликова І. О. (2013)
Гончаренко Я. В. - Оцінка ландшафтної структури деревних насаджень парку при БК ХЕМЗ м. Харків (2013)
Гончаренко Я. В. - Комплексна оцінка сучаного стану ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків, Никитюк Л. В. (2013)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз жирнокислотного складу олії у високоамілозної кукурудзи на основі мутації AE, Супрун О. Г., Потапенко Г. С., Ларінцева Н. В., Тимчук Д. С., Харченко Л. Я. (2013)
Коц С. М. - Визначення показників функціонального стану дихальної системи, Коц В. П. (2013)
Матвейчук С. В. - Особливості використання кисневого режиму лікувальної рекомпресії для лікування захворювань водолазів в одномісних лікувальних барокамерах (2013)
Попова Т. М. - Емоційний інтелект і тривога в період раннього зростання (2013)
Редька І. В. - Специфіка ЕЕГ дітей з зоровими дисфункціями в стані спокою з відкритими очима (2013)
Туманский В. А. - Натрийуретические пептиды: биогенез, функции и роль в патологии, Туманская Н. В. (2008)
Клименко В. Н. - Микроциркуляция при циррозе печени, Тугушев А. С. (2008)
Абрамов А. В. - Влияние индукторов синтеза моноаминов на морфофункциональное состояние мозгового слоя надпочечников при сахарном диабете, Колычева Н. Л., Бессараб Г. И. (2008)
Березнякова А. І. - Роль сульфгідрильних груп в патогенезі набряку легень, Тюпка Т. І. (2008)
Волошин Н. А. - Внутриутробное введение антигена - фактор риска становления органов новорожденных, Светлицкий А. А., Чугин С. В., Васильчук Н. Г. (2008)
Туманский В. А. - Морфологическая характеристика ретроградного разрушения (ретроградной дегенерации) нейронов головного мозга при постреанимационной энцефалопатии, Евсеев А. В. (2008)
Куц П. В. - Структурно-функціональний стан системи нейтрофільних гранулоцитів як фактор прогнозу ефективності імплантаційного лікування адентії, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2008)
Доценко С. Я. - Ауторегуляція кровотоку та клініко-патогенетичне значення її порушень при серцево-судинних захворюваннях 32-35, Доцент Я. М., Дейнега В. Г. (2008)
Загайко А. Л. - Изменения содержания липидов в стенке аорты лабораторных животных при стрессе разной этиологии и экспериментальном метаболическом синдроме, Андреева В. О., Букатина О. А., Тимушева Н. Д., Кочубей Ю. И. (2008)
Загорулько А. К. - Бронхиальная астма - эпителий терминальных и респираторных бронхиол при сканирующей электронной микроскопии, Самойлов А. Н., Шаланин В. В. (2008)
Киреев И. В. - Влияние производных ксантина на биоэлектрическую активность коры больших полушарий головного мозга, Самура Б. А. (2008)
Кононенко Н. М. - Вплив різних концентрацій цілих еритроцитів на коагуляційну ланку системи гемостазу (2008)
Кришталь Н. В. - Эндокринная регуляция функции почек при негазовом ацидозе (2008)
Кихтенко Е. В. - Закономерности развития зоны глиального паравентрикулярного матрикса человека в эмбриогенезе, Гаргин В. В., Покрачинская Ю. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Гендерные особенности регуляции метаболизма у крыс линии Вистар в возрастном аспекте, Ганчева О. В., Абрамов А. В. (2008)
Камышный А. М. - Определение индуцибельной NO-синтазы в тимусе: о пользе сочетания качественных методов идентификации, Портниченко А. Г., Любомирская В. А., Бессараб Г. И. (2008)
Луценко Д. Г. - Дослідження IN VIVO мікроциркуляторних змін, спричинених гіпотермічним впливом, Слета І. В., Марченко В. С. (2008)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения в парабрахиальных ядрах ствола головного мозга при полушарных внутримозговых гематомах (2008)
Михалюк Є. Л. - Вплив високих тренувальних навантажень на показники варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності легкоатлетів-спринтерів високого класу, Сиволап В. В., Чечель М. М. (2008)
Михайличенко В. Ю. - Влияние трансплантации мезенхимальных стволовых клеток при экспериментальном инфаркте миокарда (2008)
Соколовська І. А. - Запальні захворювання статевих органів у мешканців Запорізького промислового регіону, Берегова О. Г., Кубан М. М. (2008)
Тимошенко С. Г. - Морфологические изменения нейронно-ядерных структур моста головного мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксикозом разной степени выраженности (2008)
Шаврин В. А. - Морфогенез "ишемически-гомогенизирующих" изменений нейронов и их значение в патогистологической диагностике ишемических заболеваний головного мозга, Шулятникова Т. В., Полковников Ю. Ф. (2008)
Галахин К. А. - Морфологическая семиотика преканцероза желудка, Баранников К. В., Тофан А. В. (2008)
Рішення VIII Конгресу патологів України (2008)
Резолюція V Національного Конгресу патофізіологів України з міжнародною участю "Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів" (2008)
Пам’яті Олександри Пилипівни Кисельової (2008)
Мицик Ю. - Ще з листів М. П. Ковальського (2011)
Воронов В. - Проблеми історіографії джерелознавства в наукових працях М. П. Ковальського (2011)
Атаманенко В. - Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2011)
Борилюк Д. - Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині (2011)
Рибачок І. - Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ – першої третини ХVІІ ст. (2011)
Бирук М. - Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. (2011)
Близняк М. - Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці ХVІІІ ст. (2011)
Іванов С. - Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна" (2011)
Терський С. - Західно-Волинські військово-стратегічні шляхи "Північ-Південь" у ХІ- ХІV ст.: історико-географічний коментар (2011)
Земський Ю. - Еволюція польсько-російських взаємин в Правобережній Україні в контексті націоналізації свідомості в Російській імперії середини ХІХ ст. (2011)
Константінова В. - Темпи зростання чисельності міського населення південної України середини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Рудько С. - Кримська операція військ Центральної Ради (2011)
Власюк О. - Діяльність українського соціалістичного об’єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. (2011)
Ленартович О. - Соціально-економічне становище населення Волині у період німецької окупації (2011)
Сеньків М. - Дії більшовицького режиму зі створення соціально-політичних передумов суцільної колективізації західноукраїнського села (1944 – 1847 рр.) (2011)
Трофимович М. - Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Стахов С. - Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944 – 1953 роках (2011)
Антонюк Я. - Протидія СБ ОУН(б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947 – 1949 рр.) (2011)
Куцин М. - Нова та новітня французька історіографія Столітньої війни (1337 - 1453) (2011)
Перерва В. - Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі (2011)
Смирнов А. - Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930 – 1944 роках (2011)
Гриньох Н. - Дослідження історії України нового часу українськими істориками Канади після Другої світової війни (2011)
Яремчук В. - Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націє творення: офіційна та альтернативні концепції (2011)
Мазепа О. - "Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства (2011)
Атаманенко А. - Висвітлення діяльності УІТ в історіографії (2011)
Галішевський В. - Участь М. Брайчевського в історико-культурній реконструкції Києва у 1970-х роках (2011)
Срібняк І. - Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи капикулу в Османській армії (2011)
Конопка Н. - Три версії історії масонської ложі "Любов до Істини на схід Полтави", Шкерін В. (2011)
Трофимович Л. - Українська проблема в зовнішній політиці СРСР восени 1939 року (2011)
Марченко Н. - Типологія українських періодичних видань Греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття (2011)
Віруцька С. - Міжнародні аспекти чехословацької кризи 1968 року (2011)
Корнійчук Л. - Співпраця Аркадія Жуковського з Українською бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі (2011)
Кривизюк Л. - Ведення військової розвідки грузинськими підрозділами в гірській місцевості під час збройного конфлікту в Абхазії (1992-1993 рр.), Ткачук Д. (2011)
Плевако І. - Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. (2011)
Бояківський Л. - Процеси формування газового картелю: російський підхід (2011)
Санжаревський О. - Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії (2011)
Габріелян О. - Рецензія на монографію Худолія А. О. "Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 128 с. (2011)
Гасюк П. А. - Роль одонтогліфіки в морфогенезі прекаріозного процессу, Воробець А. Б., Росоловська С. О. (2014)
Гасюк П. А. - Гістотопографічні особливості періодонтальної щілини зуба в експерименті, Король Д. М., Калашніков Д. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Стан органів порожнини рота при деструктивно-запальних захворюваннях гастродуоденальної зони (огляд літератури), Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. (2014)
Добровольська М. К. - Стан біоценозу клінічних зубоясенних кишень хворих на генералізований пародонтит, Гелей В. М., Гелей Н. І. (2014)
Манащук Н. В. - Зміни в мікробіологічному вмісті пародонтальних та ясенних кишень при захворюваннях пародонта на тлі хронінчих колітів (2014)
Слинько Ю. О. - Вплив гіпофункції на стан порожнини рота (огляд літератури) (2014)
Черняк В. В. - Використання одонтогліфічних ознак різних груп зубів для клінічної та судової стоматологій, Гасюк П. А., Писаренко О. А., Нікіфоров А. Г. (2014)
Якимець М. М. - Порівняльний аналіз стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, Безкоровайна М. З., Пинда М. Я. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування апекслокатора у практиці терапевтичної стоматології, Рудяк Ю. А., Островський П. Ю. (2014)
Гасюк Н. В. - Оптимізація способів лікування ускладненого карієсу шляхом вибору методики препарування системи кореневих каналів, Попович І. Ю. (2014)
Чорній Н. В. - Погляд на проблему розвитку, діагностики, лікування та профілактики комп’ютерного некрозу зубів, Чорній А. В., Фалінський М. М. (2014)
Рошка Ю. О. - Альвеоліт: сучасний стан проблеми, Горицький Я. В., Гаген О. Ю. (2014)
Turchyn R. S. - Features of compensatory angiogenesis of periodontal tissues in eldery patients with generalised periodontitis influenced tunnel revaskularization and quercetin, Pyuryk V. P., Prots H. B., Malendevych T. L. (2014)
Нідзельський М. Я. - Конструктивні особливості зубоясенних запобіжників та їх вплив на окремі показники організму в тренувальному процесі боксерів, Зінкевич К. Г. (2014)
Фастовець О. О. - Оклюзійна травма та захворювання пародонта (огляд літератури), Малиновський В. Г. (2014)
Кралюк П. - Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст (2011)
Собчук В. - Степанська волость та її власники (до кінця 60-х років ХVІ ст.) (2011)
Берковський В. - Господарська діяльність князів Острозьких з кінця ХV – до початку ХVІІ ст.: основні напрямки та характерні риси (2011)
Войтович Л. - Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець (2011)
Мицько О. - Костянтин Іванович Острозький та Церква Галичини (2011)
Кулаковський П. - Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець VІ – перша третина ХVІ ст.) (2011)
Вихованець Т. - Лист Костянтина Острозького до Юрія Радзивіла від 26 травня 1531 р.: зауваги на полях "посмертного" послання князя (2011)
Борилюк Д. - Володіння Костянтина Івановича Острозького у Південно-Східній Волині (2011)
Александрович В. - Віленський слід малярських інтересів князя Костянтина Івановича Острозького (2011)
Бендюк М. - Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К. І. Острозького (2011)
Квасюк Л. - "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки (2011)
Смирнов А. - Кирило Лукаріс і Україна (2011)
Якубович М. - "Prognosticon" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст (2011)
Ковалів В.-Й. - "Руський Сципіон" - гетьман Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії (2011)
Яремчук В. - Різні образи В.-К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) (2011)
Атаманенко А. - Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства (2011)
Титул, зміст (2013)
Кулішов В. В. - Кластер – основа інноваційного розвитку економіки (2013)
Михайлишин Л. І. - Розвиток та боротьба з корупцією в Україні (2013)
Константюк Н. І. - Глобальні тенденції фінансового забезпечення вищої освіти (2013)
Зосименко Т. І. - Тенденції трансформаційних процесів у розрізі країн різних транзитивних груп (2013)
Садула Л. М. - Актуальні проблеми зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом (2013)
Самко О. О. - Розвиток туризму в України як індикатор рівня використання її туристичного потенціалу (2013)
Бех М. С. - Розвиток економіки України в умовах глобалізації (2013)
Лисенко С. М. - Теоретичні та методичні підходи до визначення поняття "Інноваційний потенціал", Моісєєва Ю. Ю. (2013)
Магдіч А. С. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи (2013)
Лівенко А. І. - Освітні ресурси в системі рушійних сил розвитку сучасної економіки (2013)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг, Фінашина Г. В. (2013)
Калуцький І. Ф. - Стратегічні орієнтири організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств, Якубів В. М., Бесенюк М. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення (2013)
Долгошея Н. О. - Інтегральна оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств в процесі реалізації інновацій (2013)
Берницька Д. І. - Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості (2013)
Карпунцов М. В. - Інтерактивна бізнес-модель ризикостійкості підприємства (2013)
Панас Я. В. - Функції контролінгу інноваційної діяльності підприємства (2013)
Ляшенко І. О. - Аналіз економічних ефектів внаслідок впровадження ресурсозберігаючих заходів на промислових підприємствах (2013)
Топольницька Т. Б. - Теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Мисько Н. В. - Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2013)
Зелінська Г. О. - Актуалізація дослідження освітнього менеджменту: регіональний аспект (2013)
Луцків О. М. - Регіональні особливості cтруктурно-технологічних трансформацій промисловості (2013)
Габрель М. С. - Особливості використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження у промисловості регіону (2013)
Власенко І. В. - Ринкові умови аграрного господарювання та розвиток сільських територій України (2013)
Сагайдак Р. А. - Проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сем’янчук П. М. - Аналіз інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів Тернопільської області (2013)
Квачан О. С. - Оцінка впливу видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток Сумської області (2013)
Малімон В. В. - Інноваційні технології у системі забезпечення конкурентоспроможності послуг на регіональному ринку медичного туризму (2013)
Герасимчук З. В. - Земельні ресурси – консолідуючий фундамент господарської самодостатності, Крисак А. І. (2013)
Пуцентейло П. Р. - Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини, Свинтух М. Б. (2013)
Сидорук Б. О. - Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва, Сава А. П. (2013)
Барвінський А. В. - Проблеми організації ефективного використання земельних угідь в агроландшафтах Полісся (2013)
Фроленкова Н. А. - Еколого-економічна ефективність інвестицій в природоохоронні заходи: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Фостолович В. А. - Екологічна політика в системі тактичного планування підприємства (2013)
Врублевська О. В. - Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного обліку (2013)
Колганова І. Г. - Інноваційні проблеми землеустрою у період проведення земельної реформи (2013)
Спасів Н. Я. - Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи, Мартинюк В. Ф. (2013)
Буда Т. Й. - Створення агропромислових кластерів як спосіб зниження напруги на ринках праці (2013)
Мащенко М. А. - Державне регулювання соціального захисту населення, Пивавар І. В. (2013)
Бріль М. С. - Проблеми реформування ринку праці в Україні, Калашник Т. Є. (2013)
Гончаренко М. Л. - Особливості ідентифікації та використання методів управління персоналом організації, Бугай В. В. (2013)
Короленко Р. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "людський капітал" (2013)
Жибак М. М. - Аграрний ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Одінцов М. М. - Диверсифікація як фактор інноваційно-кластерного розвитку сільської економіки, Одінцов О. М. (2013)
Бенько І. Д. - Оцінка ефективності системи управління запасами медичних установ: українська та світова практика, Бенько В. С. (2013)
Прямухіна Н. В. - Місце послуг зв’язку на фінансовому ринку України (2013)
Вишневецька О. В. - Оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті агропромислової інтеграції (2013)
Міненко К. В. - Ефективність виробництва яловичини за різних технологій (2013)
Кукла О. Л. - Резерви зниження собівартості утримання у рисистому племінному конярстві України (2013)
Алілуйко А. М. - Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку (2013)
Чикало І. В. - Моніторинг ринку енергозбереження в Україні (2013)
Данкевич Є. М. - Стан використання сільськогосподарської техніки в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Власенко І. Г. - Аграрна сфера у забезпеченні продовольчого ринку України (2013)
Лачкова В. М. - Оцінка впливу ризикоутворюючих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Бойко О. О. - Основні перспективні методи та напрямки державного регулювання ринку сої України (2013)
Швець Н. Р. - Посилення виїзного банківського нагляду в Україні (2013)
Макаренко М. І. - Ліквідність банківської системи: структура та чинники формування в Україні, Дмитрієв Є. Є. (2013)
Смоленюк Р. П. - Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів (2013)
Шевченко О. М. - Виникнення та еволюція венчурного капіталу (2013)
Кузьмак О. М. - Проблеми та перспективи розвитку сек’юритизації в Україні (2013)
Мазур І. М. - Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні (2013)
Терешко О. М. - Проблеми та перспективи справляння ПДВ в Україні, Мудь М. О. (2013)
Катигробова О. В. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України (2013)
Гарна С. О. - Переваги та недоліки впровадження єдиного соціального внеску, Малахова А. В., Шнурко А. М. (2013)
Демченко О. В. - Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств в умовах кредитної рестрикції (2013)
Ткачук І. Я. - Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України (2013)
Бухтіарова А. Г. - Роль і значення держави у побудові ефективної системи страхування вкладів (2013)
Малініна Н. М. - Особливості побудови системи майнового оподаткування в Україні (2013)
Гирба О. О. - Категоріальна визначеність фінансової стабільності у контексті концептуалізації посткризового розвитку (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків – запорука стабільності банківської системи України (2013)
Васільєва Л. М. - Принципи формування облікової політики, Бондарчук Н. В., Павлова Г. Є. (2013)
Горлачук М. А. - Методологічний інструментарій оцінки аграрного ринку, Горлачук О. А. (2013)
Тищенко Н. Л. - Особливості оперативного обліку та контролю в системі управління підприємством, Котковський Р. В. (2013)
Ващик М. С. - Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств та можливості їх мінімізації (2013)
Костецький Я. І. - Статистичний аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Розкошна О. А. - Оцінка конкурентоспроможної позиції банків методом конкурентних переваг, Бондаркова Д. В. (2013)
Волков Д. П. - Порівняльна характеристика методик аналізу основної операційної діяльності промислового підприємства (2013)
Турський І. В. - Економіко-математичне моделювання реалізації функції економічної власності в малому бізнесі (2013)
Хорунжак Н. М. - Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ (2013)
Попович Т. М. - Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень в системі ризик-менеджменту (2013)
Кінаш І. А. - Реалізація маркетингової стратегії підприємства з використанням інтернет-технологій (2013)
Анотації (2013)
Горват Л.-І. - Деякі аспекти соціально-демографічного розвитку українського населення у північно-західній Румунії (повіти: Марамуреш і Сату-Маре) у ХХ – початку ХХІ ст. (2010)
Посівнич М. - Українська національна колонія в Манджурії у 1920 – 1945 рр. (2010)
Сінельнікова В. - Говірка як засіб збереження етнічної самоідентифікації українців Волгоградської області РФ (2010)
Луняк Є. - "Ніжинці" у Франції у ХVІІІ – ХХ ст. (2010)
Петришин Р. - Історія Канадсько-Української Фундації (КУФ) з 1995 по 2010 року: спостереження та роздуми (2010)
Власенко В. - Самооподаткування міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії (2010)
Каковкіна О. - Українська діаспора Болгарії в розвитку українсько-болгарських відносин (2010)
Жив’юк А. - Компартійна номенклатура УРСР і західна українська діаспора: ідеологічне протиборство 40-х – 60-х років ХХ ст. (2010)
Трофимович Л. - Українське питання в польському емігрантському середовищі в жовтні – грудні 1939 року (2010)
Сополига М. - Пам’ятки історії та культури українців Словаччини: проблеми дослідження та збереження (2010)
Мушинка М. - Всесвітньо відомий гітарист Степан Рак та його біологічна мати Василина Сливка (2010)
Ковалевська О. - Портрети Івана Мазепи у виконанні митців української діаспори (2010)
Гумницька Н. - Культурне надбання української діаспори – духовний фактор збереження і формування національної ідентичності (2010)
Дмитрук О. - Географічний чинник у конструюванні національної ідентичності героїв у творчості Юрія Косача (2010)
Іваник М. - Архів Українського Центрального Комітету в Кракові як джерело до вивчення німецької окупаційної політики щодо українців в Генеральній Губернії (2010)
Боряк Т. - "Празький архів" як інструмент реалізації державної політики пошуку "ворогів народу" (2010)
Берковський В. - Архівна україніка: проблеми формування та забезпечення збереженості (2010)
Сеник Я. - Матеріали Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів у фондах ЛННБУ ім. В. Стефаника (2010)
Папакін А. - Документи з історії України у архівах Республіки Білорусь, Косенко О. (2010)
Супронюк О. - Бібліографознавчі та книгознавчі публікації на сторінках журналу "Українська книга" (Філадельфія, 1971 - 1982) (2010)
Нагірний М. - "Нова думка" як джерело до вивчення історії русинів та українців Хорватії (1990-ті рр.) (2010)
Божук Л. - Українознавча освіта за рубежем: до історіографії проблеми (2010)
Шміло Г. - Вивчення української мови у школах діаспори на основі принципів функціональної лінгвістики (2010)
Баран М. - Про Комісію допомоги українським студентам (на основі матеріалів з архіву Зенона Кузелі відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2010)
Зубко О. - Офіційне представництво Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова у Празі (2010)
Винар Л. - Українське історичне товариство та розвиток української історіографії (2010)
Атаманенко А. - Членство Українського історичного товариства ( 1965 - 1991): структура та склад (2010)
Ключковська І. - Роль діаспори у творенні української термінології (2010)
Пащенко Є. - Українська інтелігенція і розвиток хорватської україністики (перша половина ХХ ст..) (2010)
Корнійчук Л. - Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві (2010)
Мазепа О. - Українське Генеалогічне і Геральдичне Товариство як осередок генеалогічних та геральдичних досліджень в діаспорі (2010)
Возна Т. - Постать М. Смотрицького в наукових дослідженнях за межами України (2010)
Доросевич М. - Вплив реформи 1861 р. на становище України у працях істориків української діаспори (2010)
Рудько С. - Висвітлення суспільно-політичної діяльності М. П. Василенка в публікаціях української діаспори (2010)
Янковська Ж. - Патріотичний символізм Олександра Олеся (2010)
Молдован Я. - Головні напрями громадсько-політичної діяльності Андрія жука під час його перебування на еміграції у Відні (1914 – 1930 рр.) (2010)
Хеленюк А. - Діяльність проф. Любомира Винара в американських наукових установах (2010)
Конопка Н. - Микола Павлович Ковальський – керівник осередку УІТ в острозі (2010)
Логвин І. - Журнал "Кооперативна думка" як джерело до вивчення історії Української Федеральної кредитної спілки в Рочестері (2010)
Жуков А. - Розвиток організації "Пласт" у Канаді (1945 – 1970-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Горохов Е. В. - Основные принципы формирования системы мониторинга технического состояния покрытия над трибунами стадионов, Мущанов В.Ф., Левин В.М., Мнацаканян К.Б., Касимов В.Р. (2010)
Терещенко Ю. И. - Особенности реконструкции областного спортивного комплекса "Металлист" в г. Харькове (2010)
Фурсов В. В. - Проектирование и реконструкция спортивных арен различного назначения в г. Харькове, Кошмай Н.Д., Васильев А.Ю. (2010)
Найчук А. Я. - Деревянные клееные конструкции в спортивных зданиях и сооружениях Республики Беларусь (2010)
Apanas L. - Dynamic testing of tribune structure of Poznan city stadium, Madaj A., Siekierski W. (2010)
Редченко В. П. - Вібраційна діагностика просторових конструкцій великого розміру, проблеми та перспективи (2010)
Кінаш Р. І. - Аеродинамічні дослідження моделей легких покриттів над трибунами стадіонів (2010)
Драган В. И. - Большепролетные металлические структурные конструкции системы "БрГТУ", Морилова Н.Л. (2010)
Пичугин С. Ф. - Квазистатические методы динамического расчета сооружений башенного типа: прошлое, настоящее и перспективы развития, Махинько А.В. (2010)
Пічугін С. Ф. - Вплив кранових навантажень на каркаси виробничих будівель, Патенко Ю.Е. (2010)
Кінаш Р. І. - Районування території Закарпатської області за вітровим навантаженням, Гук Я.С. (2010)
Володимирський В. О. - Про розрахунок сталевих конструкцій на втому за Eurocode (2010)
Клименко В. З. - Развитие методик расчета сжато-изогнутых элементов в историческом аспекте (2010)
Шимановский А. В. - Предупреждение аварийных ситуаций в условиях исчерпания ресурса металлических конструкций, Колесниченко С.В. (2010)
Колесниченко С. В. - Оценка риска эксплуатации металлических конструкций (2010)
Шаміс Л. Б. - Методика визначення залишкового ресурсу облицювання сховища відпрацьованого ядерного палива за результатами випробувань зразків, Матченко Т.І., Первушова Л.Ф. (2010)
Гордеев В. Н. - Особенности работы многорядных фрикционных соединений на высокопрочных болтах (2010)
Пелешко І. Д. - Оптимальне проектування сталевої стрижневої конструкції покриття торгово-розважального комплексу, Лісоцький Р.В., Балук І.М. (2010)
Кагановский Л. О. - Новые решения узловых соединений стержней структурных и однослойных решетчатых конструкций (2010)
Білик С. І. - Раціональні рамні каркаси постійного та змінного двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки, Скляров І.О. (2010)
Шалінський В. В. - Аналітичні розв’язки нелінійних задач деформування ниток скінченної жорсткості при спеціальних завантаженнях (2010)
Гордеев В. Н. - Упруго-пластическая работа нитей конечной жесткости в окрестности приложения сосредоточенных сил, Ленда А.В. (2010)
Трусов Г. М. - Стійкість сталебетонних стійок при несиметричному навантаженні, Атаманенко І.В. (2010)
Голоднов О. І. - Дослідження основних впливів на технічний стан антенно-щоглових споруд, Доан Н.Т. (2010)
Козлова О. Н. - Влияние остаточного напряженно-деформированного состояния на устойчивость сжатых элементов из трубчатых профилей (2010)
Гибаленко А. Н. - Методология научно-технического сопровождения показателей качества противокоррозионной защиты на основе требований стандарта предприятия и информационной системы диагностики коррозионного состояния конструкций (2010)
Цихановський В. К. - Розрахунок на міцність великопрогонових залізобетонних оболонок із зовнішнім листовим армуванням методом скінченних елементів, Кордун О.І. (2010)
Вимоги до оформлення статей (2010)
Титул, зміст (2013)
Арефьєва О. В. - Українське авіабудування: напрями трансформації, Капаруліна І. М. (2013)
Кулішов В. В. - Сучасні проблеми глобальної економіки (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Напрями економії електроенергії в місцях загального користування житлово-комунального господарства, Гевко Б. Р. (2013)
Дивеєв-Кириленко О. Р. - Тіньова економіка та її вплив на розвиток малого і середнього підприємництва в Україні (2013)
Найдич Н. М. - Чинники гальмування модернізації вітчизняного виробництва (2013)
Михайліченко Г. І. - Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку (2013)
Кицкай Л. І. - Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення (2013)
Філатов В. М. - Шляхи реформування монетарної стратегії в Україні (2013)
Левковська Т. В. - Економічні проблеми легкої промисловості України (2013)
Пробоїв О. А. - Економічне зростання країн Єврозони на тлі глобальної фінансової рецесії (2013)
Заклекта О. І. - Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи, Шиманська О. П. (2013)
Гуменюк О. О. - Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку (2013)
Гойсюк Л. В. - Проблеми продовольчої та енергетичної безпеки (2013)
Кустовська О. В. - Кадастрові системи як ефективний механізм державного управління, Мамон М. О. (2013)
Батюк Г. В. - Державна підтримка малих форм господарювання: історія та сьогодення (2013)
Лопатинська А. Ю. - Пріоритетність видів державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (2013)
Савєльєва Ю. М. - Аналіз структури освіти в Україні (2013)
Верхоглядова Н. І. - Концептуальні підходи до оцінювання ефективності управління підприємством, Щеглова О. Ю., Лисенко Ю. В. (2013)
Мартиненко В. П. - Фінансова реструктуризація підприємств як напрям їх фінансового оздоровлення, Вербіцька І. М. (2013)
Власенко І. Г. - Впровадження системи ХАССП у контексті підвищення конкурентоздатності харчової продукції підприємств України (2013)
Азарова А. О. - Розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Житкевич О. В. (2013)
Колесніков А. П. - Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств (2013)
Дьолог Т. І. - Проблеми і особливості управління вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Сайкевич М. І. - Експортний потенціал сільськогосподарських підприємств, Сайкевич О. Д. (2013)
Феєр О. В. - Організаційно-економічні передумови підвищення інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Білошкурський М. В. - Методичні аспекти економічної діагностики внутрігалузевої конкурентоспроможності підприємств (2013)
Руденко О. І. - Економічна ефективність інноваційного енергозберігаючого обладнання для енергетичних та промислових підприємств, Мезенцева О. О., Терех О. М. (2013)
Сас І. М. - Соціально-економічні засади розвитку кооперативних підприємств у аграрній сфері (2013)
Бугара А. М. - Удосконалення економічних зв’язків між постачальниками сировини та виноробними підприємствами (2013)
Дідух О. В. - Визначення основних переваг та недоліків використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств (2013)
Сафоненко А. М. - Корпоративний профіль підприємства в соціальних мережах, Лусь М. В. (2013)
Доманчук Д. П. - Стан формування і ефективність функціонування акціонерних товариств Хмельницької області, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Мікула Н. А. - Теоретикум дослідження організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій прикордонних регіонів, Шахраюк-Онофрей С. І. (2013)
Язлюк Б. О. - Cтратегії модернізації як напрям інноваційного підвищення соціально–економічної безпеки та подолання асиметрії регіонів (2013)
Аверкина М. Ф. - Місце інноваційної політики у забезпеченні стійкого розвитку міста (2013)
Бидик А. Г. - Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій (2013)
Медвідь В. Ю. - Детермінанти стратегічного планування регіонального розвитку (2013)
Бавико О. Є. - Віртуальні механізми координації діяльності суб’єктів регіонального економічного простору (2013)
Печенюк А. В. - Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні (2013)
Кочерга М. М. - Сутність екологічного аудиту: концептуальні підходи (2013)
Величко О. В. - Стратегія раціонального використання земельного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Родащук Г. Ю. - Місце і роль транспорту в аграрному виробництві (2013)
Сатанівський В. П. - Оцінка альтернативних можливостей виробництва біопалива формуваннями агропромислового комплексу (2013)
Оливко О. А. - Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці, Навольська Н. В. (2013)
Солдатова І. В. - Методичні рекомендації щодо збалансування регіонального ринку праці (2013)
Легкий В. І. - Теоретичні основи і досвід антикризового регулювання ринку праці та зайнятості населення (2013)
Гудзинський О. Д. - Стратегічне управління змінами: синергетичний аспект, Судомир С. М. (2013)
Свиноус І. В. - Щодо проблеми продовольчої безпеки у контексті зміни умов господарювання (2013)
Звягінцева О. Б. - Моделювання фірмового стилю підприємства в складі маркетингової політики комунікацій, Туманова А. Ю., Мірза Я. В. (2013)
Коваленко О. Ю. - Цінова конкурентоспроможність та особливості процесу ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Іващенко В. І. - Сутнісна характеристика кластерів (2013)
Васильєва С. І. - Дослідження сучасного стану посередницької діяльності в Україні, Хрищук М. В. (2013)
Голота А. С. - Проблеми та перспективи розвитку національного ринку зерна (2013)
Ширма В. В. - Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку виробництва продукції рослинництва (2013)
Худолій Л. М. - Методи оцінки фінансової ефективності банківського кредитування інноваційних проектів, Файчук О. В. (2013)
Смоленюк Р. П. - Орієнтири фінансового регулювання сільського господарства (2013)
Паласевич М. Б. - Розробка концепції механізму саморегулювання банківської інвестиційної діяльності (2013)
Коц Г. П. - Ієрархічна узгодженість складових моніторингу банківської діяльності (2013)
Вербіцька І. І. - Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зoвнішньoекoнoмічній діяльнoсті підприємств (2013)
Хандюк І. М. - Основні тенденції розвитку банківської системи України (2013)
Дутченко О. М. - Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України, Дутченко О. О. (2013)
Данилишин В. І. - Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні (2013)
Оголь Д. О. - Науково-методичні підходи щодо визначення розвитку фінансового сектору країни (2013)
Сомова В. В. - Напрями у оцінці ефективності оподаткування доходів фізичних осіб як інструменту перерозподілу доходів населення (2013)
Колдовський А. В. - Оптимальний рівень золотовалютних резервів як метод страхування "раптової зупинки" припливу капіталу в системі валютного регулювання (2013)
Непочатенко О. О. - Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством, Боровик П. М., Бондаренко Н. В., Філіпова Т. О. (2013)
Очеретько Л. М. - Напрямки гармонізації податкового та бухгалтерського обліку основних засобів, Малишева Л. В. (2013)
Лега О. В. - Податкова звітність: еволюція визначенння (2013)
Домбровська Н. Р. - Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції (2013)
Климко Т. Ю. - Оцінка інноваційних процесів України, Макарович В. К., Огородник В. О. (2013)
Настенко М. М. - Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення, Максимчук А. О. (2013)
Сабецька Т. І. - Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання, Григорів С. Ф. (2013)
Мельничук І. В. - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності (2013)
Залунін В. Ф. - Показники і індикатори економічної безпеки підприємства (2013)
Яремко З. М. - Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління (2013)
Червякова Т. І. - Організація системи інформаційних потоків контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу, Червякова В. В. (2013)
Сороківська О. А. - Проблеми та перспективи економічної безпеки інноваційного розвитку малого бізнесу, Турська Н. В. (2013)
Литвинчук І. Л. - Власність в інформаційному суспільстві: економіко-соціальна дилема (2013)
Анотації (2013)
Лучик С. Д. - Нове видання з питань соціально спрямованого розвитку інноваційної економіки (2013)
Dorosh Y. M. - Formation and installation of restrictions (encumbrances) in land use (2013)
Stetsyuk M. P. - Working drafts of land management as a component of the institutional environment in the area of protection of lands (2013)
Atamaniuk O. P. - The implementation status and challenges over land utilization projects, providing ecological and economical background on crop rotation and land organization (2013)
Tretiak A. M. - The essence of the management of agricultural land use through the lens of landrights: economic and legal aspects, Kurilets R. N., Kovalyshyn O. F. (2013)
Dorosh O. S. - Land-use system and spatial planning in France, Loyik H.K. (2013)
Polishchuk V. G. - Institutional infrastructure of land mortgage as a component of management development of agricultural land use: foreign experience (2013)
Peresolyak V. Y. - Aspects of restoring the extent village, town and city councils and administrative-territorial units for state land cadastre (2013)
Druhak V. M. - Economic and ecological features of the formation of agricultural land use in terms of new land relations (2013)
Lishchuk N. M. - Drained lands structure of volyn region as ecological and economic factor : practical aspect (2013)
Poltavets A. M. - Current issues in preservation of recreational ptential of Kyiv region (2013)
Matveev P. M. - Questions to predicting soil erosion (2013)
Kolesnyk G. M. - The influence of land reform on transformation of agricultural land use in the poltava region (2013)
Бойко А. І. - Перспективні напрямки забезпечення надійності посівних агрегатів як технічних систем, Думенко К. М., Павлюченко І. С. (2013)
Денисенко М. І. - Технологічні методи забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин, Рубльов В. І. (2013)
Бакалова В. М. - Конструювання універсального пристрою грунтообробного знаряддя, Козловський А. Г., Баскова Г. В. (2013)
Барабаш П. А. - Разработка установки для опреснения воды методом вымораживания, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2013)
Біліченко В. В. - Перспективи використання активного рульового керування, Добровольський О. Л. (2013)
Бойко А. І. - Оцінка надійності системи "людина-машина" в умовах зниження рівня її працездатності й удосконаленні складової "людина-оператор", Новицький А. В., Банний О. О. (2013)
Борзилов В. Н. - Устройство для измерения пространственных координат отвальной поверхности плуга с использованием компьютерной графической программы (2013)
Братішко В. В. - Аналіз продуктивності гвинтового гранулятора кормів зі змінними геометричними параметрами гвинта за його довжиною (2013)
Бойко А. І. - Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Войтюк В. Д. - Визначення техніко-технологічних параметрів сервісних центрів (2013)
Гапоненко О. І. - Експериментальні дослідження роботи сферичного диска на пружному кріпленні (2013)
Гончаров В. В. - 3D модель для исследования динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Горобей В. П. - Дослідження експериментальної селекційної сівалки СЦН-10 в польових умовах, Литвиненко М. А. (2013)
Думенко К. М. - Аналіз проблематики виділення насіння в Україні та особливості побудови лінії для виділення насіння з баклажанів, Шевченко К. С. (2013)
Ільченко В. Ю. - Енергетична оцінка роботи розкидачів мінеральних добрив відцентрового типу, Пономаренко Р. Г., Пономаренко Н. О., Ісак В. В. (2013)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування впливу конструктивних параметрів на продуктивність удосконаленої скреперної установки для прибирання гною (2013)
Исмаилова Н. П. - Разработка компьютерной программы в системе Matlab графоаналитического метода построения поверхностей (2013)
Ільченко В. Ю. - Переваги та недоліки NO-TILL системи, Пономаренко Н. О., Пономаренко Р. Г., Бутенко Д. М. (2013)
Кісільов Р. В. - Дослідження технологічної ефективності змішування кормів двоступеневим одновальним комбінованим змішувачем періодичної дії, Матвєєв К. Д., Лузан П.Г. (2013)
Клименко В. В. - Газифікація твердих біопалив та обгрунтування конструкції газогенераторів для її провадження, Кравченко В. І. (2013)
Колесников А. В. - К методике проведения экспериментальных исследований молотильно-сепарирующего устройства (2013)
Красота М. В. - Исследование влияния загрязнений электромагнитных форсунок на параметры бензиновых двигателей, Шепеленко И. В., Матвиенко А. А., Аль Соодани Салем М. Муташаир (2013)
Кулешков Ю. В. - Анализ экспериментальных исследований пульсации мгновенной подачи шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Кулешкова К. Ю. (2013)
Кухаренко П. М. - Обґрунтування закону розподілу рослинних решток в методиці математичного моделювання роботи робочих органів посівних машин за технологією no-till, Пелешенко Б. Г., Липка О. Ю. (2013)
Лобок О. П. - Дослідження мінімаксного керування та спостереження теплових об’єктів сільськогосподарського призначення, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Дослідження режимів руху гілки неврівноваженої підйомної установки, Човнюк Ю. В., Сачик А. П. (2013)
Лукьянов И. М. - Определение необходимого натяжения лент норий – элеваторов и разработка способов его контрол (2013)
Лобок О. П. - Особливості синтезу робастних регуляторів для випадків повного та неповного вимірювання вектора стану об’єкта, Гончаренко Б. М., Віхрова Л. Г. (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування методів математичної фізики у дослідженні динаміки канатів змінної довжини, Човнюк Ю. В., Сачик А. П. (2013)
Луц C. М. - Визначення параметрів кидання за умови зміни точки сходу матеріалу, Харитонов В. І. (2013)
Мілько Д. О. - Визначення основних параметрів шнекового відокремлення рослинної сировини при боковій подачі (2013)
Минайленко Р. М. - Отримання динамічних характеристик сигналу навантаження норії при різних розміщеннях компонентів системи контролю навантаження (2013)
Мнушко П. Н. - Устройство для определения дальности полета пласта почвы после схода его с лемеха наклонного рыхлителя, Мнушко Н. А. (2013)
Мороз С. М. - Експериментальні дослідження впливу параметрів транспортера-сепаратора на показники його роботи, Васильковський О. М. (2013)
Несмиян А. Ю. - Модернизация пропашной сеялки, Должиков В. В. (2013)
Орлова О. М. - Спосіб фумігації зерна мобільним пристроєм (2013)
Петренко Д. І. - Ефективність розділення зернового матеріалу на фракції турбінним сепаратором, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Нестеренко О. В. (2013)
Ролдугін М. І. - Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів, Михайловський Є. С. (2013)
Рубльов В. І. - Аналіз конструкцій індивідуальних доїльних установок на відповідність забезпечення вимог виробництва молока, Дев’ятко О. С. (2013)
Русских В. В. - Дослідження складу забруднень робочої рідини гідросистем дорожньо-будівельних машин, тракторів та автомобілів (2013)
Нестеренко О. В. - Визначення форми гравітаційної направляючої поверхні живильного пристрою пневмосепаратора, Кислун О. А., Лузан П. Г., Богатирьов Д. В. (2013)
Сапронов О. О. - Оптимізація складу захисного покриття методом математичного планування експерименту (2013)
Ситник О. О. - Інтенсифікація обробки керамічних матеріалів з додатковим хімічним впливом мастильно-охолодної рідини (МОР) з різним рН, Прудченко В. В. (2013)
Смирнова Н. В. - Управление процессом горения электрической дуги на нелинейных участках ее вольт-амперной характеристики с использованием массива прецедентов, Смирнов В. В. (2013)
Теслюк В. В. - Пропускна здатність очисника вороху коренеплодів (2013)
Теслюк Г. В. - Дисковий плуг для роботи в умовах садово-паркових господарств (2013)
Харченко С. А. - Построение решения уравнений динамики зерновых смесей на плоских виброрешетах (2013)
Хомич С. М. - Дослідження закономірності зміни об’ємного газовмісту за висотою забірного пристрою засобу для добування органічного сапропелю (2013)
Ялпачик В. Ф. - Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів, Кюрчев С. В., Тарасенко В. Г. (2013)
Харченко О. В. - Проблемні питання щодо визначення переможця процедури державних закупівель військової авіаційної техніки, Ратніков І. М. (2009)
Артюшин Л. М. - Шляхи підвищення ефективності підготовки бойових обслуг автоматизованих командних пунктів повітряних сил, Голобородько М. Ю. (2009)
Бородін О. Д. - Методичний підхід до вибору кращого зразка бойового літака з альтернативних варіантів (2009)
Данилов М. М. - Щодо визначення безпечних умов бомбометання з бойових вертольотів, Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф., Кокорев О. С. (2009)
Дмитрієв В. А. - Принципи побудови системи обліку і категорування парашутних подій та інцидентів (2009)
Єрко В. Б. - Аналіз критеріїв розміщення бортового обладнання на літальних апаратах військового призначення (2009)
Захарін Ф. М. - Алгоритмічне забезпечення рельєфометричних кореляційно-екстремальних навігаційних систем в навігаційних комплексах літальних апаратів, Самойленко О. В., Медведєв Г. А. (2009)
Кокорев О. С. - Алгоритм оперативної оцінки точності і ефективності застосування артилерійської зброї при виконанні тренувального повітряного бою (2009)
Коцуренко Ю. В. - Спосіб оперативної порівняльної оцінки якості військових літальних апаратів на основі застосування методології кваліметрії, Богославець С. О. (2009)
Кравчук І. С. - Зонна модель застосування авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря", Печура Д. С. (2009)
Кубарь С. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування вимог до швидкодії рельєфометричної кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотних літальних апаратів, Шатров О. А. (2009)
Кулєшин В. В. - Алгоритм визначення режиму роботи двигунів та значень параметрів польоту на найбільшу дальність (2009)
Майборода О. М. - Моделювання ходової посадки корпусів гідролітаків, Коваленко Т. І. (2009)
Міцітіс А. К. - Багатокритеріальна оптимізація при обґрунтуванні вибору раціонального варіанта бойового літака, Хатунцева З. В. (2009)
Міцітіс А. К. - Імітаційна модель дальнього повітряного бою двох винищувачів, Хатунцева З. В. (2009)
Огороднійчук М. Д. - Завадостійка модифікація узагальненого методу і алгоритму обробки даних траєкторних вимірювань, Cобчук О. М. (2009)
Самков О. В. - Методи обґрунтування вибору зразків безпілотних літальних апаратів, Єрмолаєв І. Р., Захарченко Ю. А. (2009)
Самков О. В. - Методи рішення задач управління проектами модернізації авіаційної техніки, Леженін С. І., Захарченко Ю. А. (2009)
Станкевич С. А. - Концепція злиття геопросторових даних при плануванні видової аерокосмічної розвідки, Захаров О. Б., Пономаренко С. О. (2009)
Тараненко В. В. - Стан і перспективи розвитку авіаційних некерованих засобів ураження, Водчиць О. Г., Єгоров С. Н., Павільч В. М. (2009)
Федотов Б. М. - Вплив діаграми спрямованості антени радіолокаційної станції бокового огляду на її розрізнювальну здатність (2009)
Федотов Б. М. - Можливості створення інтелектуальної власності в процесі розробки та модернізації авіаційної техніки, Сєряков І. І., Пономаренко С. О. (2009)
Целіщев І. Ю. - Пропозиції щодо побудови пошуково-прицільних систем патрульних літаків авіації ВМС (2009)
Агамов Л. Г. - Щодо порядку допуску до подальшої експлуатації комплектувальних виробів військової авіаційної техніки, Гришин В. М., Лещенко Ю. М. (2009)
Довжук Д. В. - Удосконалення системи продовження установлених показників авіаційним боєприпасам (2009)
Дудкін І. П. - Методика визначення економічного ефекту від збільшення міжремонтного ресурсу військової авіаційної техніки, Ткаченко В. Г., Паутинка В. М. (2009)
Шатров А. М. - Шляхи зниження розмірності початкових даних результатів контролю керованих авіаційних боєприпасів статистичними методами (2009)
Агамов Л. Г. - Пропозиції щодо експлуатації авіаційних нікель-кадмієвих акумуляторних батарей за технічним станом, Вознюк М. М., Лещенко Ю. М. (2009)
Артюшин Л. М. - Технологічне забезпечення довговічності лопаток компресора авіаційних газотурбінних двигунів, Мірненко В. І., Громенко В. Ю. (2009)
Бойко А. П. - Дослідження впливу корозійних уражень на міцність силової конструкції кіля літаків типу МІГ-29, Добриденко О. М., Качмар Р. В. (2009)
Горохов Г. Т. - Застосування методів розпізнавання образів для обробки інформації карток обліку несправностей (2009)
Кузьмін С. М. - Обґрунтування можливості переведення та експлуатації двигунів РД 33-2С за технічним станом по наробітку, Шумілін Г. О., Карнаушенко В. М. (2009)
Мірненко В. І. - Газоабразивна стійкість титанових лопаток з вакуум-плазмовими покриттями, Деревянко М. М., Радько О. В. (2009)
Пащенко С. В. - Визначення ступеня пошкодження конструкції маневреного літака при його експлуатації за технічним станом, Хільченко М. Ф., Юхачов В. В. (2009)
Пащенко С. В. - Система інформаційної підтримки справності та надійності авіаційної техніки при її експлуатації за технічним станом, Шатов В. А. (2009)
Храмченко В. А. - Методологічні питання досліджування нормативної бази інженерно-авіаційного забезпечення, Рябенко Р. В. (2009)
Чепіженко В. І. - Формалізація структури функціонального рівня інформаційної системи супроводження експлуатації складних технічних систем (2009)
Бистрицька Е. В. - Римо-католицька церква в умовах становлення більшовицької влади в Росії (1917-1919 рр.) (2010)
Білик В. А. - Врегулювання правового становища Греко-уніатської церкви у Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій чверті ХІХ ст. (2010)
Бойко Р. Ю. - Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. (2010)
Булига І. І. - Проблеми міжправославних відносин на Волині у 1941-1942 рр. (2010)
Жилюк С. І. - Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990-1992 рр.), Паніна Л. А. (2010)
Ворон О. П. - Професійна релігійна освіта Римо-католицької церкви в умовах розбудови України як незалежної держави (2010)
Ганзуленко В. П. - Репресивна політика радянської влади щодо римо-католиків Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Іщук О. В. - Колізії православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) (2010)
Кірушок Ю. - Становлення церков української православної діаспори у 20-30-х роках ХХ століття (2010)
Кобетяк А. Р. - Проблема невизначеного статусу та юрисдикції Української православної церкви (2010)
Кондратюк Ю. С. - Законодавча діяльність Синоду щодо регламентації ведення метричних книг у ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Мельничук Ю. І. - Українська православна проповідь як самочинник формування національної самосвідомості (2010)
Мороз В. - Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ (2010)
Окорокова І. Г. - Формування обрядової системи українських рідновірів (2010)
Саламаха І. В. - Протестантські церкви України в 1941-1944 рр. (2010)
Смирнов А. І. - Розвиток українського автокефального руху на початку радянсько-німецької війни (2010)
Ткачук І. В. - Діяльність богословської секції при товаристві імені Петра Могили у Луцьку (2010)
Филипчук С. В. - Рівненська між церковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями (2010)
Шаправський С. А. - Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи їх вирішення (2010)
Шугаєва Л. М. - У пошуках істинного православ’я. Кіндрат Селіванов (2010)
Якубович М. М. - Татарсько-мусульманське населення південно-східної Волині ХVІ- ХХ століть: історична ретроспектива (2010)
Шугальова І. М. - Матеріальне становище православного духовенства України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Якуніна К. І. - Становище римо-католицької громади м. Острога в ХХ ст. (2010)
Жилюк С. І. - Відгук на автореферат дисертації Елли Володимирівни Бистрицької "Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 – 1964 рр.)" (захист відбувся 25 грудня 2009 р.) (2010)
Жилюк С. І. - Відгук на дисертацію Вікторії Андріївни Білик "Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст." (2010)
Чайка В. К. - Досвід роботи Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства за розширеною ініціативою ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини", Бабич Т. Ю., Холодняк Т. І., Ласачко С. А. (2014)
Демина Т. Н. - Особенности цитокинового профиля и течения беременности в первом триместре у женщин – носительниц антител к тиреоидной пероксидазе, Фирсова Н. А., Алипова Н. Ф. (2014)
Волков А. О. - Связь когнитивных нарушений с физиологическими изменениями во время беременности, Потапов В. А., Клигуненко Е. Н., Мамчур А. Й., Ветошка И. О. (2014)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати – плацента – плід" при багатоплідній вагітності, Гайструк А. Н., Шевчук М. В., Притуляк Л. В., Вознюк А. В. (2014)
Грабарь В. В. - Прогнозирование неблагоприятного исхода I триместра беременности с помощью ультразвуковых маркеров (2014)
Маркін Л. Б. - Вміст магнію у вагітних при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності, Прокіп У. Є. (2014)
Надеждін М. В. - Комплексна профілактика та терапія дистрес плода у вагітних з пієлонефритом (2014)
Воронин К. В. - Стратегия профилактики послеродового эндометрита при планировании абдоминального родоразрешения у беременных с выраженным анаэробным влагалищным дисбиозом, Алале А. М., Алале И. И. (2014)
Талалаенко Ю. А. - Оптимизация перинатальных исходов у беременных с гипертензивными нарушениями, Романенко А. Р., Дабижа Л. П., Могилевский А. С. (2014)
Шелестова Л. П. - Сприятливий вплив метаболічної корекції та лікувального харчування на функціональний стан печінки вагітних з різним ступенем ожиріння, Бабич Т. Ю., Жулковський В. В. (2014)
Чайка К. В. - Новые подходы в диагностике субмукозной миомы матки у женщин репродуктивного возраста, Корниенко С. М., Писарева О. Л. (2014)
Чайка А. В. - Математическая модель диагностики аденомиоза матки, основанная на трансвагинальных эхографических критериях, Носенко Е. Н., Гурьянов В. Г., Белоусов О. Г., Оразов М. Р. (2014)
Чурилов А. В. - Гормональные и иммунные изменения и их коррекция у женщин с нарушением репродуктивной функции, перенесших хламидийную инфекцию, Айзятулова Э. М., Айзятулова Д. Р. (2014)
Носенко О. М. - Стан апоптозу в ендометріомах яєчників у пацієнток репродуктивного віку, Чужик О. І., Постолюк І. Г., Межова О. К. (2014)
Чайка В. К. - Влияние предшествующих оперативных вмешательств на придатках на исходы лечения бесплодия, Фаннуш Рами, Йотенко Б. А. (2014)
Сімрок В. В. - Відновлення репродуктивної функції пацієнток із синдромом полікістозних яєчників після хірургічної стимуляції овуляції, Сімрок-Старчева Д. В. (2014)
Саєнко А. І. - Клінічна характеристика безплідних жінок з невдалими імплантаціями, які мають гарну відповідь в циклах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) (2014)
Моргунец О. Г. - Уровень сывороточного цинка у женщин репродуктивного возраста с перитонеальным эндометриозом и его коррекция препаратом "Цинкерал", Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2014)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия на фоне вегетативной дисфункции у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів хірургічної корекції генітального пролапсу у жінок, та її впливу на стан утримання сечі, Литвінов О. І., Серняк П. Ю. (2014)
Ласачко С. А. - Вікові особливості факторів ризику розвитку непухлинних уражень молочних залоз (результати регресійного аналізу) (2014)
Рутинская А. В. - Особенности микробиоценоза влагалища у девочек препубертатного возраста (2014)
Баркалова Э. Л. - Коррекция нарушений биотопа влагалища при урогенитальных заболеваниях, ассоциированных с Ureaplasma spp., Талалаенко Ю. А., Хамуди И., Якубенко Е. Д., Елистратова Я. В. (2014)
Айзятулова Э. М. - Динамика изменений в эндометрии матки мышей при экспериментально моделированном синдроме гиперстимуляции яичников (2014)
Батман Ю. А. - Применение Декспантенола у новорожденных различных групп в неонатальном периоде, Головко О. К., Харченко И. В., Стрюковская Е. А., Есакова О. Р. (2014)
Батман Ю. А. - Опыт применения заменителей грудного молока у новорожденных, нуждающихся в искусственном вскармливании, в условиях экологически неблагоприятного региона, Головко О. К., Харченко И. В., Стрюковская Е. А., Есакова О. Р. (2014)
Гриценко Л. З. - Сравнительная характеристика микробной обсемененности мочеполовых путей у больных с хроническим пиелонефритом, Мишин В. В., Шипов Д. О., Гриценко Ю. П., Межова О. К. (2014)
Носенко В. М. - Влияние озона на перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему при тяжелом ожоговом шоке (2014)
Железная А. А. - Современное представление об эпидемиологии, диагностике и лечении недержания мочи у женщин (лекция для врачей-курсантов акушеров-гинекологов), Чайка К. В. (2014)
Дядык Е. А. - Спонтанная двусторонняя трубная внематочная беременность (клинический случай), Поколодная Ю. И., Дядык З. Б., Сидоренко Р. С. (2014)
До відома авторів (2014)
Ничик С. А. - Інституту ветеринарної медицини НААН – 35! (2012)
Собко А. І. – Організатор та засновник Інституту ветеринарної медицини НААН України (2012)
Лабораторія анаеробних інфекцій з науково-дослідним референс-центром з проблем вивчення та профілактики анаеробних інфекцій (2012)
Мазигула Т. М. - Актуальність специфічної профілактики перфрінгіозів (2012)
Риженко В. П. - Оцінка імунобіологічного статусу організму свиней за одночасного щеплення проти фузобактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А. (2012)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування механізму захисту корів від фузобактеріозу (некробактеріозу) за щеплення вакциною "Некросан", Риженко Г.Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А. (2012)
Рыженко В. П. - Экономические исследования анаэробных инфекций. Сообщение 1. Исследование бациллярной гемоглобинурии, Рыженко Г. Ф., Ярос О. В. (2012)
Рудой О. В. - Особливості перебігу інфекційного процесу у тварин хворих на актинобацильоз (лігнієріоз) (2012)
Лабораторія гігієни і санітарії ІВМ НААН (2012)
Коваленко В. Л. - Сучасні дезінфектанти на контролі біобезпеки (2012)
Коваленко В. Л. - Перспектива комплексного застосування бактерицидних та імуномодулюючих засобів, Нестеренкова В. В. (2012)
Чехун А. І. - Визначення ефективності дезінфікуючих засобів за показниками поглинання кисню мікроміцетами, Коваленко В. Л. (2012)
Яненко В. М. - Вивчення дії дезінфектантів на антилізоцимну активність культур сальмонел і ешерихій (2012)
Лабораторія загальної вірусології та противірусних препаратів (2012)
Клестова З. С. - Пошуки підходів застосування рослин при вірусних інфекціях тварин, Зоз О. С., Мельниченко О. М., Марченко М. І. (2012)
Савінова І. В. - Вірусні інфекції рептилій – реальна загроза здоров’ю людей та теплокровних тварин, Клестова З. С. (2012)
Лабораторія імуногенетики ентеровірусів свиней (2012)
Діяльність лабораторії лептоспірозу с/г тварин з музеєм мікроорганізмів та "Науково – дослідного референс центру з питань вивчення та профілактики лептоспірозу в Україні" (2012)
Голуб Ю. С. - Екологічний маркетинг. визначення бактерицидної та ростостимулюючої активності водорозчинних серій хітозану до патогенних лептоспір, Уховський В. В., Албулов О. І. (2012)
Лабораторія мікотоксикології (2012)
Руда М. Є. - Вивчення детоксикаційної дії сорбентних препаратів invitro відносно культури грибів-продуцентів мікотоксинів, Васянович О. М. (2012)
Бабкіна М. М. - Встановлення мінімальної інгибуючої концентрації нових модифікованих гетероциклічних сполук по відношенню до Klebsiella Spp, Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Дерябін О. М. (2012)
Лабораторія сибірки та маловивчених хвороб свиней (2012)
Айшпур О. Є. - Моніторинг чутливості збудників інфекційних хвороб свиней до антибактеріальних препаратів, Павлов Є. Г., Яненко У. М., Сапон Н. В., Терещенко С. М., Шеремет Н.О. (2012)
Ничик С. А. - Визначення аетилізоцтимної активності культур B. anthracis, B. mycoides, B. cereus, B. subtilis, Айшпур О. Є., Яненко У. М., Терещенко С. М., Шеремет Н. О. (2012)
Яненко У. М. - Методи екстракції спор Bacillus anthracis від різних типів ґрунтів, Яненко В. М., Терещенко С. М., Шеремет Н. О. (2012)
Лабораторія сказу і науково-дослідний центр з питань вивчення та профілактики сказу в Україні (2012)
Іванов М. Ю. - Аналіз напруженості епізоотичної ситуації зі сказу в Україні (2012)
Полупан І. М. - Удосконалення технології отримання вакцинних штамів вірусу сказу в культурі клітин нирки сайги (2012)
Синицин В. А. - Роль лабораторії хвороб коней ІВМ у забезпеченні ветеринарного благополуччя тваринництва, Пекний М. В., Євтушенко В. А. (2012)
Пекний М. В. - Діагностика вірусного артеріїту коней за патолого-анатомічними змінами та даними лабораторних досліджень (2012)
Лабораторія хвороб свиней та біотехнології (2012)
Ображей А. Ф. - Дослідження протективної активності експериментальних інактивованих вакцин проти бешихи в дослідах на лабораторних тваринах, Матяж І. І. (2012)
Ситюк М. П. - Обґрунтування відміни вакцинації проти класичної чуми свиней як головного чинника при впровадженні заходів по ерадикації, Муштук І. Ю., Ничик С. А., Ображей А. Ф. (2012)
Тарасов О. А. - Вивчення біологічних, ферментативних та антигенних властивостей ізолятів збудника стрептококозів свиней, Сапейко В. П., Сидоренко Т. В. (2012)
Авдосьєва І. К. - Вплив добавки мікролементної кормової мікростимулінна ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань, Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Басараб О. Б., Темненко С. М. (2012)
Брода Н. А. - Вплив препарату "Оліговіт", введеного коровам-первісткам в останній місяць тільності, на якість молозива (2012)
Бучко О.М. - Гематологічні показники поросят за дії гумінової добавки, Салига Н. О., Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2012)
Головко А. М. - Порівняльне вивчення біологічних властивостей та чутливості до антибіотиків бактерій роду Yersinia, Ушкалов А. В., Виговська Л. М. (2012)
Дегтярьов І. М. - Ефективність рід при диференційній діагностиці інфекційного епідидиміту баранів (2012)
Долецький С. П. - Вміст макро – та мікроелементів в основних кормах різних біогеохімічних зон України за впливу сучасних умов довкілля (2012)
Дунаєв Ю. К. - Виділення та ідентифікація мікрофлори качиних яєць та інкубаторів й оцінка бактерицидних властивостей дезінфектантів (2012)
Калюжний А. В. - Лептоспіроз тварин – біологічні особливості збудника та поширення захворювання, Ковальов С. К., Ушкалов В. О. (2012)
Ковальчук І. І. - Мінеральні елементи в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату селену (2012)
Кос’янчук Н. І. - Законодавчі основи європейського харчового кодексу, Тютюн А. І. (2012)
Красочко П. П. - Подбор адъювантов для конструирования инактивированной вакцины против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, Красочко В. П. (2012)
Красочко П. П. - Продукты пчеловодства в коррекции неспецифического клеточного и гуморального иммунитета организма телят, Красочко В. П., Высочина Е.С. (2012)
Красочко П. П. - Комплексное лечение эндометритов у крупного рогатого скота с использованием аспарагиновой аминокислоты, Снитко Т. В. (2012)
Красочко П.А. - Оценка взаимодействия наночастиц цинка с перевиваемыми клетками МДБК, Чижик С. А., Худолей А. Л., Струк М. С., Дрозд Е.С. (2012)
Красочко П. А. - Гематологические и иммунологические показатели стельных коров после вакцинации их моно- и ассоциированной вакцинами, Авласко Н. М. (2012)
Кривохижа Є. М. - Вивчення комплексної дії хімічних речовин при розробці кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки доїльного устаткування (2012)
Крушельницька О. В. - Природна резистентність коропа за різного антропогенного навантаження (2012)
Ксьонз І. М. - Сучасна концепція комплексної системи оздоровчих заходів від хламідіозу сільськогосподарських тварин (2012)
Лобойко Ю. В. - Ураженість цьоголіток коропа ектопаразитами ernaea cyprinacea тa Dactylogyrus vastatorу вирощувальних ставах (2012)
Максимчук Р. С. - Довготермінове зберігання штамів групи Lactobacillus у колекції НЦШМ ДНКІБШМ (2012)
Матлак Д. О. - Вивчення впливу інактивантів на імуногені властивості антигену виготовленого із вірусу геморагічної хвороби кролів на прикладі штаму "БГ-04”, Дудніков Л. А., Корнієнко Л. Є., Корнієнко Л. М. (2012)
Музика Д. В. - Біологічні властивості низькопатогенного вірусу грипу птиці H5N2, ізольованого від диких качок (2012)
Неволько О. М. - Діагностика африканської чуми свиней при виникненні першого випадку захворювання в Запорізькій області (2012)
Обуховська О. В. - Вивчення ефективності застосування бета-лактамів в складі поживних середовищ для Mycoplasma gallisepticum (2012)
Огородник Н. З. - Ефективність дії препарату "Ліпофлок" на процеси перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантний статус поросят при відлученні (2012)
Палій А. П. - Вивчення туберкулоцидних властивостей деяких хлорорганічних дезінфектантів (2012)
Пеленьо Р. А. - Епізоотологічний моніторинг хвороб свиней в Україні (2012)
Прискока В. А. - Імунітет та проблема створення вакцин при африканській чумі свиней, Горжеєв В. М. (2012)
Пунтус И. А. - Технология получения и культивирования фибробластов эмбрионов перепелов, Бабак В. А., Волчецкая А. Ю., Филипкова А. Е., Вересовая Е. Е. (2012)
Сапачова М. А. - Діагностика пташиного грипу (2012)
Стегній Б. Т. - Депонування виробничих штамів вірусу грипу а підтипів Н1-Н14, Майорова К. Ф., Музика Д. В., Блоцька О. Ф., Акіменко Л. І., Герілович А. П. (2012)
Стравський Я. С. - Вміст загального білка і білкових фракцій у крові корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів, схильних до субінволюції матки (2012)
Суренский С. В. - Котримаксозол ингибирует рост экспериментальной опухоли, Терпинская Т. И. (2012)
Тютюн А. І. - Ветеринарно-санітарний моніторинг продуктів забою тварин на ринку "Лісовий" м. Києва, Кос’янчук Н. І., Мартинюк Н. Ф. (2012)
Вітаємо ювілярів! (2012)
Інститут ветеринарної медицини пропонує (2012)
Пам’яті видатного вченого (2012)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетня "Ветеринарна біотехнологія" (2012)
Hanson K. - Prophetic "light” versus Qumran "darkness” Isaiah’s audacity of hope (2010)
Бистрицька Е. В. - Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в 1920-1930-х рр. (2010)
Веремейчик Л. Ф. - Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України (2010)
Ветвінська Н. О. - Прояви міфологічної свідомості та соціального протесту в Київській Русі на прикладі "Повстання волхвів" у "Повісті минулих літ" (2010)
Жилюк С. І. - Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я (2010)
Загребельна Л. В. - Особливості формування та діяльності комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-х – середині 80-х рр. ХХ ст. (за матеріалами державного архіву Рівненської області) (2010)
Захара І. С. - Єдність Логоса та Ratio в релігійно-філософській думці України ХVІІ ст.. як засада єднання церков (2010)
Ковальчук Т. В. - Розвиток релігійного туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (2010)
Кузовенков Д. І. - "Автономія в автокефалії": причини виникнення Українського православного церковного Братства "Діяльно-Христова Церква" (2010)
Кукурудза А. Р. - Православ’я та протестантизм на Волині початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Кулаковський П. М. - Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. (2010)
Лубська М. В. - Особливості фальсафа у контексті створення, розробки ідеальних, умоглядних систем для реалізації суспільно-релігійних потреб (2010)
Маслова Ю. П. - Релігійно-міфологічне підґрунтя гендерних стереотипів (2010)
Мороз В. Р. - Заповідь любові та її співвідношення з категорією справедливості у соціальному вченні УГКЦ (2010)
Надтока Г. М. - Абу ль-Хасан аль-Аш’арі: реконструкція середньовічної мусульманської доктрини (2010)
Павлюк Г. В. - Баптисти Волинської губернії та Російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Польова О. Л. - Видатний волинянин – святий Зигмунт-Щенсний Фелінський, архієпископ Варшавський (2010)
Рудейко В. - Степенні антифони у контексті недільної утрені (2010)
Савчук П. О. - Сільські костели і православ’я на Дубенщині (2010)
Синюк С. - Економіко-суспільні передумови існування та розвитку книжкової культури Волині другої половини ХІІІ століття (2010)
Скакун Р. Л. - "Новий Єрусалим" Івана Мурашка: сектантська комуна на Поліссі (2010)
Смирнов А. І. - Невідома спроба скасувати анафему на гетьмана Івана Мазепу в роки Другої світової війни (2010)
Стоколос Н. Г. - Деякі аспекти ставлення владних структур Російської імперії до сакральної спадщини уніатської церкви та теренах Правобережної України в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., Шеретюк Р. М. (2010)
Тимчишин Б. М. - Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі (2010)
Третяк Л. М. - Парафіальна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945-1964 рр. (2010)
Филипчук С. В. - Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організації Рівненщини (2010)
Ханас У. Я. - Релігійні уявлення про людину в світлі філософської антропології (на основі аналізу творчості М. Коцюбинського) (2010)
Хитровська Ю. В. - Участь римо-католицького та православного духовенства Правобережної України в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 рр. (2010)
Цолін Д. В. - Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом псевдойонатана: переклад українською мовою (2010)
Шаправський С. А. - Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів (2010)
Шикула О. П. - Західноукраїнський романтизм як модель синтезу міфологічного та християнського світогляду (2010)
Якубович М. М. - Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму (2010)
Демчак І. М. - Соціально-економічна сутність особливих селянських господарств (2014)
Дорохова Л. М. - Стратегічні напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств, Куровська Н. О. (2014)
Сус Ю. Ю. - Особливості державного регулювання виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах України (2014)
Митченок О. О. - Угоди про асоціацію з ЄС, як механізм аграрного розвитку та економічного зростання: досвід країн Африки, Америки та Близького Сходу (2014)
Місінькевич О. В. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств Хмельниччини - шлях до підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства, Василюк С. І. (2014)
Стойко О. Я. - Необхідність і перспективи відродження кооперативних банків в Україні (2014)
Сус Л. В. - Головні аспекти державного бюджетного фінансування галузі тваринництва (2014)
Савицька О. П. - Демографічна ситуація та міграційні процеси в сільській місцевості, Філоненко О. С. (2014)
Цигенс О. П. - Продуктивність праці як основа формування мотивації персоналу аграрних підприємств (2014)
Гладун Б. М. - Оцінка ефективності управлінської праці в агропромисловому виробництві Тернопільської області (2014)
Білоченко А. М. - Стан та стратегічні напрями розвитку аграрного сектора економіки на сучасному етапі (2014)
Чехова І. В. - Основні тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні, Чехов С. А. (2014)
Солошонок А. Л. - Хлібопекарська галузь України: реалії та перспективи розвитку, Полонська О. М. (2014)
Гагрень Ф. О. - Моделювання паритетності в економічних стосунках між виробниками сільськогосподарської продукції та переробними галузями (2014)
Севастьянова О. Л. - Основні аспекти підвищення продуктивності агропромислового виробництва за рахунок впровадження комп'ютерно інтегрованих технологій, Бурденюк М. М. (2014)
Кисляченко М. Ф. - Ефективність крапельного зрошення картоплі та овочевих культур в Україні (2014)
Іваненко В. Ф. - Непараметричний аналіз оцінки ефективності використання виробничих ресурсів у тепличному господарстві (2014)
Щербак Е. А. - Ефективнсть роботи хлібопекарських підприємств Запорізької області, Тевікова Н. В. (2014)
Підгорний А. Н. - Ефективність виробництва - головний показник результативності функціонування сільськогосподарського підприємства (2014)
Дутов О. І. - Еколого-економічні аспекти спеціалізації господарської діяльності на радіоактивно забруднених територіяж (на прикладі аварії на ЧАЕС), Барановська В. Є., Кузьменко В. М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Харченко О. В. - Концепція підтримання справності, боєздатності та бойового потенціалу старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил ЗС України до 2025 року, Пащенко С. В., Паутинка В. М. (2010)
Гришин В. М. - Перелік понять та термінів, що використовуються в процесі супроводження експлуатації та ремонту авіаційної техніки України (2010)
Кошовнік В. А. - Оцінка ремонтопридатності військової авіаційної техніки, Макаров І. М., Фокін С. О. (2010)
Храмченко В. А. - Загальний показник ефективності системи інженерно-авіаційного забезпечення (2010)
Юхачов В.В. - Обґрунтування вибору типу легкомоторного літака для первинної підготовки льотчиків (2010)
Бородін О. Д. - Показники та методи оцінки бойової ефективності патрульних літаків військово-морських сил (2010)
Єрко В. Б. - Методика синтезу бортових інформаційно-вимірювальних комплексів літальних апаратів (2010)
Захарін Ф. М. - Способи підвищення достовірності вихідної навігаційної інформації бортових інтегрованих інформаційно-управляючих комплексів, Харитонов М. О., Пономаренко С. О. (2010)
Кокорев О. С. - Комбінований метод прицілювання по рухомих цілях, Тараненко В. В., Данилов М. М., Гордієнко О. А. (2010)
Кононов О. А. - Методичні аспекти управління авіаційними керованими ракетами "повітря-повітря" з активними радіотехнічними головками самонаведення, Березанський В. Г., Печура Д. С., Недашківська Л. П. (2010)
Котельніков Г. Н. - Оптимізація часу обслуговування систем літального апарату при його підготовці до виконання завдання за призначенням, Богославець С. О., Ковба О. П. (2010)
Коцуренко Ю. В. - Принципи побудови автоматизованої системи навчання льотного складу на основі аналізу даних бортових засобів об'єктивного контролю, Єрмолаєв І. Р. (2010)
Кубарь С. В. - Математична модель процесу управління винищувачем (2010)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування шляхів удосконалення методики оцінювання узагальненого показника якості авіаційного комплексу зі спеціальним обладнанням, Нікітченко В. І., Дмитрієв А. Г., Компанієць О. М. (2010)
Міцітіс А. К. - Модель візуального виявлення наземного (надводного) об'єкта з патрульного літака, Хатунцева З. В. (2010)
Наумов О. В. - Авіоніка та охорона навколишнього середовища (2010)
Наумов О. В. - Комплекс спеціального бортового обладнання літака морського патрулювання (2010)
Самойленко О. В. - Синтез алгоритму повздовжнього каналу при проектуванні системи автоматичного керування перспективного військово-транспортного літака, Сорокін Д. М., Бабкін С. М. (2010)
Станкевич С. А. - Алгоритм робастної класифікації RGB та CIR аерознімків, Васько А. В. (2010)
Федотов Б. М. - Оцінка впливу неточностей компенсації сферичності фронту хвилі в радіолокаційних станціях надвисокого розрізнення (2010)
Целіщев І. Ю. - Багатоканальний алгоритм обробки зображень морської поверхні, отриманих за допомогою радіолокаторів з синтезованою апертурою патрульних літаків авіації ВМС (2010)
Баженов В. А. - Розрахунок залишкової міцності стикових накладок кілів літака типу МІГ-29, уражених корозією, Солодей І. І., Качмар Р. В., Самотьос В. М. (2010)
Бойко А. П. - Дослідження можливості збільшення міжремонтного ресурсу літаків типу Су-27 понад 500 годин, Добриденко О. М., Онгірський Г. Г. (2010)
Добриденко О. М. - Аналіз результатів продовження експлуатації парку літаків типу МіГ-29 за технічним станом, Самотьос В. М., Манулін Ю. О., Шацков В. О. (2010)
Старосила М. І. - Оцінка технічного стану конструкції на основі аналізу вимушених механічних коливань (2010)
Горохов Г. Т. - Біонічний підхід до обробки даних діагностики корозійних уражень силових елементів конструкції літальних апаратів, Хільченко М. Ф. (2010)
Коритько О. І. - До розрахунку польотного аеродинамічного навантаження стабілізатора літака типу МіГ-27 (2010)
Коритько О. І. - Дослідження в напрямку створення технології ремонту осей поворотного стабілізатора літака МіГ-27, Хільченко М. Ф., Сисуєва Л. Г. (2010)
Кузьмін С. М. - Концептуальні принципи організації робіт із забезпечення довговічності авіаційної техніки у світовій практиці, Шумілін Г. О., Карнаушенко В. М. (2010)
Лобунько О. П. - Розробка алгоритму оцінки технічного стану авіаційного двигуна РД-33, Бологін А. С. (2010)
Лобунько О. П. - Організація моніторингу функціональних параметрів авіаційних двигунів, Кузьмін С. М. (2010)
Пащенко С. В. - Методичний підхід до вибору параметрів для оцінки технічного стану авіаційного обладнання, Вознюк М. М., Лещенко Ю. М., Агамов Л. Г. (2010)
Рухлінський В. М. - Розробка нового критерію оцінки рівня безпеки, Алєксєєв О. М., Швець О. В., Задорожня А. О, Ходаківська Н. П. (2010)
Харченко В. О. - Дослідження можливості підвищення ефективності навчання льотного екіпажу при здійсненні учбового польоту у реальному часі (2010)
Чепіженко В. І. - Технологія створення інформаційно-керуючої системи супроводження експлуатації авіаційної техніки, Ясенова І. С. (2010)
Альошина О. А. - Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Андрющенко Е. С. - Релігійний чинник в ідеології та діяльності Всеукраїнської Організації "Тризуб" імені Степана Бандери (2011)
Безпалько У. - Унійний рух в Російській імперії на початку ХХ ст. та вплив на його розвиток польського католицького кліру (2011)
Бистрицька Е. В. - Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. (2011)
Білик В. А. - Греко-уніатське парафіяльне духовенство першої третини ХІХ ст.: соціальне походження, освіта, матеріальне забезпечення (2011)
Василенко М. М. - Філософія освіти в творчості Стефана Яворського (2011)
Веремейчик Л. Ф. - Видавнича діяльність протестантських мас-медіа незалежної України (2011)
Жилюк С. І. - Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу (2011)
Захара І. С. - Проблема розуму і віри в історії філософії (2011)
Кліш А. Б. - Економічні та освітні аспекти діяльності християнсько-консервативного руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Кобетяк А. Р. - Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст. (2011)
Кондратюк Ю. С. - Правовий статус іноземного духовенства в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Краснянська Н. Ю. - Союз євангельських християн-баптистів: радянська уніфікація чи багаторічні прагнення віруючих? (2011)
Кулаковський П. М. - Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590-1654 рр.) (2011)
Павлюк В. В. - Римо-католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Павлюк Г. В. - Особливості внутрішньоцерковного життя баптистських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Сажок О. В. - Бібліотеки Острозького кирило-мефодіївського церковного православного братства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Саламаха М. П. - Освітня діяльність чину св. Василія Великого на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Слубська А. Я. - Роль наукових та громадських інституцій у розвитку державно-церковних відносин у незалежній Україні (2011)
Филипчук С. В. - Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006-2007 рр.) (2011)
Чура В. І. - Ставлення комуністичної влади західних областей УРСР до релігійного відродження у 1988 р. (2011)
Титул, зміст (2014)
Журнал "Цукрові буряки" - джерело знань з питань буряківництва для кожного бурякосіючого господарства (2014)
Дубчак О. В. - Створення однонасінних простих гібридів цукрових буряків на стерильній основі (2014)
Іоніцой Ю. С. - Чутливість гібридів цукрових буряків до використання добрив (2014)
Цвей Я. П. - Формування запасів продуктивної вологи під пшеницею озимою і цукровими буряками в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу (2014)
Ганженко О. М. - Вплив фону мінерального живлення на енергетичну продуктивність цукрового сорго, Герасименко Л. А., Дубовий Ю. П. (2014)
Кузнєцова І. В. - Конвективне сушіння листків стевії (Stevia rebaudiana Berton) у післязбиральній її обробці (2014)
Сипко А. О. - Регулювання продуктивності чорнозему реградованого слабокислого залежно від технології хімічної меліорації, Стрілець О. П., Шапран В. С. (2014)
Henson K. - Uniqueness of Jude: why is this epistle alone in the new testament in its overt reference to pseudepigrapha? (2011)
Туров И. В. - Влияние учения раннего хасидизма на еврейско-славянские отношения (2011)
Альошина О. А. - Процес українізації православ’я на Волині у міжвоєнний період (2011)
Баковецька О. О. - Політика царизму щодо Римо-католицької церкви в середині ХІХ ст. (2011)
Бернадський В. Р. - Місцеві органи влади у реалізації антирелігійної політики більшовицького режиму 1920-1930-х рр. на Волині-Житомирщині: організаційно-функціональний аспект (2011)
Бойко Р. Ю. - Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) (2011)
Бондарчук В. О. - Дослідницькі студії "Апокрисиса" Христофора Філарета (2011)
Буравський О. А. - Політика російського самодержавства щодо землеволодіння Римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Веремейчик Л. Ф. - Шляхи вирішення протестантськими конфесіями проблем соціального сирітства в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Ганзуленко В. П. - Джерела до вивчення історії Римо-католицької церкви на Півдні України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2011)
Квич Л. М. - З історії Марійського духовного центру Зарваниця (2011)
Кулаковський П. М. - Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині ХVІІ ст. (2011)
Олійник А. - Пріоритети проповідництва у діяльності святого Івана Золотоустого (2011)
Охріменко Г. В. - Основні тематичні блоки відображення кризових явищ Київської митрополії Православної церкви в українсько-білоруській полемічній літературі кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2011)
Павлюк В. В. - Уніатська церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. (2011)
Палінчак М. М. - Релігійна освіта в школах: вітчизняна та зарубіжна практика (2011)
Петрович М. - Образ святості Київської церкви в працях перших унійних істориків: на прикладі Specimen Ecclesiae Ruthenicae Ігнатія Кульчинського ЧСВВ (2011)
Підлужна О. - Біблійне вчення про страждання в контексті праці "Теологія страждання Бога" Казо Кітаморі (2011)
Сабат П. - Історія походження молебнів з канонами із рукописного Київського требника ХV – поч. ХVІ ст. Borgiano Illirico 15 з Ватиканської бібліотеки, їх рецепція в Київській та московській церкві (2011)
Савчук П. О. - "Справа" отця Доримедонта (2011)
Филипчук С. В. - Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності (2011)
Шаправський С. А. - Трактування основних елементів православних кладовищ з позиції християнської символіки (2011)
Штука С. В. - Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. (2011)
Якуніна К. І. - Становище православних громад і духовенства Волинсько-Рівненської єпархії у 1944 – 1953 рр. (2011)
Иванова Е. А. - Эколого-флористическая характеристика фито-планктона малых водоемов г. Красноярска (Россия), Кравчук Е. С., Колмакова О. В. (2007)
Масюк Н. П. - Влияние рН среды на параметры фотодвижения Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta), Посудин Ю. И. (2007)
Мензянова Н. Г. - Бактерии, сопутствующие Dunaliella viridis Teod. в лабораторной культуре, Божков А. И., Ванифатова Т. Ю. (2007)
Бондаренко Н. А. - Cyanophyta планктона небольших водоёмов Восточной Сибири (Россия), Щур Л. А. (2007)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли Тилигульского лимана (Черное море, Украина), Ковтун О. А. (2007)
Теренько Л. М. - Видовой состав и распространение динофитовых водорослей (Dinophyta) Черного моря (2007)
Коваленко О. В. - Новые данные о Cyanophyta (Cyanoprocaryota) Национального природного парка "Подольские Товтры" (Украина), Кислова О. А. (2007)
Куликовский М. С. - К изучению морфологии и распространения некоторых видов из родов Mayamaea Lange - Bertalot и Fistulifera Lange - Bertalot ( Bacillariophyta ) в России и Монголии (2007)
Жегалло Е. А. - Cyanophyta в гейзеритовых отложениях Камчатки, Карпов Г. А., Лупикина Е. Г., Герасименко Л. М., Орлеанский В. К. (2007)
Вага Д. Д. О. - Палеоэкология гаптофитовых водорослей (Coccolitophoridae) в палеоцен-эоценовых бассейнах восточной части Донбасса и Предкавказья (2007)
Стенина А. С. - Интересные находки центрических диатомовых водорослей в водоемах Малоземельской тундры (Россия), Генкал С. И. (2007)
Генкал С. И. - Новый для науки вид рода Cyclotella Kutzing (Bacillariophyta), Михеева Т. М. (2007)
Бухтиярова Л. Н. - К ревизии рода Achnanthes Bory s. lato (Bacillariophyta). 1. Роды Achnanthes Bory s. str. и Achnanthidium Kutzing s. str. (2007)
Кондратьева Н. В. - Ученый, учитель, организатор и друг (к 110-летию со дня рождения Александра Викторовича Топачевского), Паламарь-Мордвинцева Г. М., Царенко П. М. (2007)
Фурдуй Ф. - Академику АН Республики Молдова, профессору Валерию Рудику – 60 лет, Тодераш И., Шалару В. В. (2007)
Гольдин Е. Б. - 12-я Международная конференция, посвященная "цветению" воды, вызываемому вредными водорослями, Теренько Г. В. (2007)
Вступне слово редактора (2014)
Спіженко Н. Ю. - Стереотаксична роботизована радіохірургія із застосуванням системи "КіберНіж" у лікуванні кавернозних ангіом головного мозку, Бурик В. М., Чеботарьова Т. І., Мосійчук С. С., Шараєвський О. А., Гончарук О. М. (2014)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения пациентов с сочетанием тенозов церебральных артерий и церебральных аневризм, Мірошниченко А. Ю., Зорін М. О. (2014)
Кондратюк В. А. - Роль емболізації ворітної вени в підготовці пацієнтів до обширної правобічної резекції печінки (2014)
Конотопчик С. В. - Ендоваскулярне лікування мішкоподібних аневризм із застосуванням стент- і балон-асистуючих методів, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А., Найда А. В. (2014)
Щеглов Д. В. - Эндоваскулярное лечение сосудистых новообразований носоглотки, Загородній В. М. (2014)
Нетлюх А. М. - Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу (2014)
Потапов О. І. - Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок), Мартин А. Ю., Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л. (2014)
Щеглов В. И. - Эндоваскулярное лечение блистерной артериальной аневризмы с применением "balloon-in-stent"-техники в острый период убарахноидального кровоизлияния, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А. (2014)
Верещагін С. В. - Первый опыт эндоваскулярного лечения посттравматических ложных аневризм ветвей дуги аорты, Ахмад М. М. Д., Кучер В. М., Чубко В. І., Дзюба Д. О. (2014)
Привітання (2014)
Пасічник І. Д. - Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера (2008)
Большакова А. М. - Неузгодженість когнітивного та емоційного компонентів установки щодо майбутнього та особливості мотиваційної сфери в юнацькому віці (2008)
Вербець В. В. - Проблеми формування морально-етичного потенціалу студентської молоді (2008)
Власюк О. - Структура професійної культури сучасного фахівця (2008)
Гандзілевська Г. Б. - Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва (2008)
Готовкіна Л. Д. - Національний характер: проблема дефініції поняття (2008)
Гуменюк У. - Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) (2008)
Каламаж Р. В. - Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника (2008)
Квашук О. В. - Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі (2008)
Кіржнер С. Е. - Англомовна підготовка майбутніх юристів до професійної міжкультурної комунікації (2008)
Кобера А. В. - Судово-психологічна експертиза як форма використання психологічних знань в юриспруденції (2008)
Костюк О. Ю. - Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі (2008)
Кущик Т. О. - Актуальні питання духовно-морального виховання дівчат у духовній спадщині святого Іоанна Златоуста (2008)
Маркович О. В. - Формування професійної майстерності майбутніх медичних сестер шляхом алгоритмічного вирішення навчальних задач і завдань (2008)
Мартиненко С. М. - Використання діагностичних методик у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2008)
Михайлюк Г. В. - Особливості опрацювання граматичних структур модальності японської мови у процесі читання при роботі зі студентами вищих мовних навчальних закладів України (2008)
Оксентюк Н. В. - Розвиток рефлексії як психологічного механізму формування інтелігенції у студентському середовищі (2008)
Онищук В. І. - Теоретичні засади формування педагогічних умінь і навичок студентів інструментально-виконавського спрямування (2008)
Павелко В. В. - Варіативність розвитку принципу наочності на сучасному етапі та його наслідки (2008)
Паламарчук Л. М. - Психологічний час особистості: спроба теоретичного аналізу (2008)
Пасічник Я. А. - Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми "Поняття" (2008)
Плиска Ю. - Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз) (2008)
Приймак О. П. - Прийоми роботи, що сприяють засвоєнню учнями початкових класів таблиць арифметичних дій на позакласних заняттях з математики (2008)
Проскурняк О. П. - Методичні основи дослідження компонентів психологічної готовності жінки до материнства (2008)
Северіна Т. М. - Самовдосконалення особистості як філософська проблема (2008)
Черниш В. В. - Порушення правильності та типові помилки в англомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів (2008)
Черніговець Т. І. - Формування дозвіллєвої культури сільських молодших школярів засобами дитячого фольклору (за матеріалами експериментального дослідження у Західно-Поліському регіоні України) (2008)
Чубук Р. В. - Критерії, показники та рівні професійної компетентності соціальних педагогів (2008)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні особливості виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою (2008)
Cywinska-Dziekonska M. - "Jak kochac dziecko” Janusza Korczaka – proba reinterpretacji (2008)
Raszkiewicz H. - Doswiadczenie upokorzenia młodziezy z roznych srodowisk rodzinnych i po pierwszym czynie przestępczym (2008)
Jurewicz M. - Nauczyciel komunikacji i dialogu (2008)
Волобуєва І. В. - Особливості навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах (2014)
Голубнича Л. О. - Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці (2014)
Казанцева Л. І. - Розвиток розмовного дискурсу в дошкільників у ситуації білінгвізму (2014)
Тупиця О. В. - Понятійно-термінологічне поле дослідження проблеми організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Без'язичний Б. І. - Суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2014)
Бугаєвська Ю. В. - Мотивацйно-установчий етап технології формування корпоративної культури майбутніх фахівців (2014)
Васильєва С. О. - Передумови формування та розвиток професійного статусу вчителя (2014)
Гриньова В. М. - Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" (2014)
Дубініна О. М. - Вимоги до підготовки викладача вищого начального закладу (2014)
Жерновникова О. А. - Специфіка дидактичної підготовки студентів-математиків педагогічних ВНЗ до роботи у коледжах та професійних ліцеях (2014)
Лебедєва В. В. - Змістовно-процесуальний етап технології формування професійного статусу майбутнього вчителя (2014)
Лученцова І. С. - Педагогічні умови професійної адаптації студентів педагогічного коледжу в процесі педагогічних практик (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Умови формування соціальної позиції студента (2014)
Масич С. Ю. - Система компетенцій викладача вищого навчального закладу (2014)
Матвєєва О. О. - Напрями педагогічної діагностики якості вищої музично-педагогічної освіти (2014)
Пісоцька М. Е. - Теоретичні питання інклюзивної освіти (2014)
Резван О. О. - Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців (2014)
Хатунцева С. М. - Саморозвиток як компонент самовдосконалення вчителя (2014)
Шемигон Н. Ю. - Особливості педагогічного супроводу іноземних студентів (2014)
Алтухова А. В. - Міцність засвоєння знань як психологічна проблема (друга половина ХХ ст.) (2014)
Зеленська Л. Д. - Постать Н. К. Крупської в історико-педагогічному дискурсі (2014)
Золотухіна С. Т. - Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським (2014)
Лупарено С. Є. - Діяльність церковних і громадських організацій із захисту й розвитку дітей на Західноукраїнських землях (1900-1930 рр.) (2014)
Попов В. Д. - Педагогічна технологія формування моральної спрямованості молодших підлітків у позанавчальній діяльності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Васильченко В. М. - Розвиток ядерної енергетики в Україні, Константінов М. І., Литвинський Л. Л., Пуртов О. А. (2013)
Васильченко В. М. - Моніторинг тритію в природних поверхневих водоймах України, Давидов М. М., Масько О. М., Чернов П. А. (2013)
Васильченко В. М. - Продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС. Громадське обговорення, Новосьолов Г. М., Коріков О. М., Авраменко В. А. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: общие вопросы, классификация, Жигалов Я. А., Сандул Г. А., Шевцова О. Н. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: основные причины деградации, Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2013)
Пшеничний В. А. - Особливості вимірювання концентрації природних радіонуклідів в аерозолях приповерхневих шарів атмосфери, Архипов В. М., Горбиць Л. В., Жигалов Я. А., Рундюк С. В., Александрова В. В. (2013)
Королев А. В. - Экспериментальное исследование амплитуды взрывов водорода в малом объеме, Колесник М. В. (2013)
Протасов А. А. - Концепция техно-экосистемы и ее значение для развития экологической политики в атомной энергетике Украины, Немцов А. А., Масько А. Н., Силаева А. А. (2013)
Погосов А. Ю. - Анализ влияния инцидентных факторов на развитие аварийных событий с разрушением активных зон реакторов АЭС в сейсмоопасных регионах, Кравченко В. П. (2013)
Радіоекологічна лабораторія ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування” (інформаційне повідомлення) (2013)
Сытник Ю. М. - Ценное практическое пособие для изучения техно-экосистем энергетических объектов (Рецензия на книгу: Техно-экосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки / Под ред. А. А. Протасова) (2013)
Харченко О. В. - Щодо організації комплексу досліджень з метою визначення граничних термінів експлуатації старіючого парку авіаційної техніки, Пащенко С. В. (2011)
Мавренков О. Є. - До питання оцінювання заданого рівня бойового потенціалу авіації Збройних Сил України, Леженін С. І. (2011)
Мавренков О. Є. - До питання забезпечення заданого рівня бойового потенціалу авіації Збройних Сил України, Улізько В. І. (2011)
Асланян А. Е. - Загальна задача синтезу автоматизованої системи керування технічним станом силових газотурбінних установок, Бєльська О. А. (2011)
Асланян А. Е. - Синтез системи динамічного контролю технічного стану енергетичних об’єктів, Бєльська О. А. (2011)
Башинський В. Г. - Вибір критерію оцінки ефективності дії завад на оптичні головки самонаведення авіаційних керованих ракет, Камак Ю. О. (2011)
Бородін О. Д. - Методика та результати оцінювання бойової ефективності військово-транспортних літаків (2011)
Довжук Д. В. - Застосування двох спектральних діапазонів у тепловізійних приладах, Логвиненко М. М., Вабіщевич О. В. (2011)
Жук Є. В. - Задачі бортового тренажерного комплексу БТК-39 та сучасний стан його розробки (2011)
Захарін Ф. М. - Спосіб комплексної обробки інформації від датчиків курсо-швидкісної навігаційної системи і супутникової навігаційної системи літального апарату, Карнаух Т. І., Пономаренко С. О. (2011)
Коритько О. І. - Методика розрахунку аеродинамічних характеристик літальних апаратів при сталому та несталому їх русі на дозвукових числах М (2011)
Кравчук І. С. - Методика розрахунку дальності дії лазерної системи формування прицільної марки, Тараненко В. В., Хижняк А. С. (2011)
Медведєв Г. А. - Бортові комплекси літальних апаратів п’ятого і шостого поколінь авіаційної техніки: тенденції сьогодення та перспективи майбутнього, САМОЙЛЕНКО О. В. (2011)
Міцітіс А. К. - Оцінка впливу випадкових факторів на точність парашутного десантування, Хатунцева З.В. (2011)
Наумов О. В. - Вимоги до бортового обладнання при польотах у навігаційній системі PBN (2011)
Наумов О. В. - Перспективи розвитку навігаційних засобів (2011)
Попович Т. Д. - Визначення шляхів підвищення якості ракетного озброєння ранжируванням існуючих комплексів по сукупності характеристик, Бурдейний М. В., Тимофтика Г. Ф., Недашківська Л.П. (2011)
Ратніков І. М. - Методика корекції математичної моделі динаміки руху вертольота типу Мі-8, Моцар П. І., Петров Р. М. (2011)
Самков О. В. - Методичний підхід з відбору фахівців льотного складу та формування екіпажів повітряних суден, Делас М. І., Захарченко Ю. А., Крамаренко Т. І. (2011)
Станкевич С. А. - Напрямки модернізації бортового розвідувального обладнання високошвидкісних безплотних літаків-розвідників, Федотов Б. М., Целіщев І. Ю., Пономаренко С. О. (2011)
Тараненко В. В. - Аналіз стану та перспективи розвитку керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Назаренко І.М. (2011)
Федотов Б. М. - Цифрова система обробки сигналів радіолокатора з покадровим синтезуванням апертури та вирівнюванням фронту хвилі зондувального сигналу, Слюсарчук О. О. (2011)
Харитонов М. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку комплексів бортового обладнання бойових вертольотів, Сорокін Д. М. (2011)
Бойко А. П. - Проблемні місця на елементах планера літаків типу Су-25, які визначають можливість подальшої експлуатації за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В. (2011)
Добриденко О. М. - Сучасні методи прогнозування технічного стану авіаційної техніки, Бологін А. С., Хільченко М. Ф., Бєлінська Р.Б. (2011)
Жикол П. О. - Обґрунтування вимог до засобів неруйнівного контролю елементів конструкції літальних апаратів при їх експлуатації за технічним станом, Турчин В. М., Чусь Д. І. (2011)
Лобунько О. П. - Шляхи збільшення встановленого ресурсу коробкам літакових агрегатів КСА-2(3) літака МіГ-29, Кузьмін С. М., Шумілін Г. О., Гончаренко М.Ф. (2011)
Скляр О. І. - Формування оптимальних режимів технічного обслуговування літальних апаратів військового призначення, які експлуатують за технічним станом (2011)
Шатров А. М. - Можливі шляхи удосконалення системи організації робіт з продовження призначених строків служби керованим авіаційним засобам ураження, Печура Д. С. (2011)
Агамов Л. Г. - Методичний підхід до використання параметричного контролю авіаційного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за технічним станом, Федотов І. Н., Зварич В. І. (2011)
Горохов Г. Т. - Біонічна модель нечіткого логічного аналізу параметрів контрольно-технічних оглядів авіаційних систем (2011)
Гришин В. М. - Розрахунок нормованої кількості відмов ресурсних агрегатів легкого маневреного літака в експлуатації, Хільченко М. Ф., Вабіщевич О. В. (2011)
Карнаушенко В. М. - Аналіз можливих причин незапуску двигунів АЛ-31Ф в експлуатації, Ляшенко В. О., Грень В. М. (2011)
Колачов С. П. - Спеціалізована технологія передачі пакетів з віртуальними каналами, Мусієнко В. А., СТАХ М. Я. (2011)
Кононов О. А. - Методичний підхід щодо оцінки вартості експлуатації авіаційної техніки авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Дудкін І. П., Кубарь С. В. (2011)
Конотопец М. М. - Методика визначення кількісних показників оновлення техніки радіоелектронної боротьби в планах та програмах на основі воєнно-економічного обґрунтування доцільності цього оновлення, Семененко О. М., Клименко В. В., Манішин О. В. (2011)
Пучков О. О. - Методика пакетування декількох зовнішніх повідомлень з єдиною мережною кінцевою адресою, Колачов С. П., Ромащенко Р. А., Паутинка В. М. (2011)
Ратніков І. М. - Щодо побудови бортових вимірювальних систем військових літальних апаратів, Вознюк М. М., Єрко В. Б. (2011)
Соха А. О. - Математична модель процесу відновлення технічного стану об’єкта ремонту з урахуванням витрат, Мірза В. В. (2011)
Сукач О. М. - Оцінка якості функціонування технологічного комплексу "Повітряне судно-екіпаж-середовище” (2011)
Черенков А. В. - Продуктивність пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України, Козечко В. І., Козельський О. М. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Створення середньопізніх гібридів кукурудзи на базі плазми Ланкастер (С103), Боденко Н. А., Федько М. М., Гусак Ю. В. (2012)
Черчель В. Ю. - Оцінка морфобіологічних ознак і врожайності зерна подвоєних гаплоїдів кукурудзи плазми Ланкастер, Рябченко Е. М., Рябченко О. П. (2012)
Сатарова Т. М. - Використання калусних тканин кукурудзи у селекції in vitro на стійкість до абіотичних факторів, Абраімова О. Є., Деркач К. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Удосконалення елементів технології вирощування насіння кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Лавриненко Ю. О., Писаренко П. В., Пілярська О. О. (2012)
Цилюрик О. І. - Ефективність системи мілкого обробітку ґрунту на фоні післяжнивних решток і мінерального удобрення в сівозміні, Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Чабан В. І., Гасанова І. І., Судак В. М. (2012)
Гирка А. Д. - Вплив системи мінерального живлення на врожайність вівса і ячменю ярого в північному Степу України, Гирка Т. В., Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2012)
Сидорка В. О. - Економічна та біоенергетична ефективність різних технологій вирощування овочевих культур в сівозміні, Сидорка І. В. (2012)
Чайка В. М. - Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільського регіону, Черлінка Т. П. (2012)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне та механічне контролювання бур’янів в агрофітоценозах кукурудзи, Бокун О. І. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на фор-мування фотосинтетичного апарату рослин люпину жовтого при дії вірусної інфекції, Коломієць Л. П., Пиріг О. В. (2012)
Чинчик О. С. - Основні показники якості насіння сортів сої залежно від агротех-нічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу (2012)
Бордюжа Н. П. - Динаміка мінерального азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті залежно від удобрення пшениці озимої (2012)
Кириленко В. В. - Характер прояву адаптивних властивостей у генотипів пшениці озимої миронівської селекції, Шутенко А. В. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України, Попов С. І. (2012)
Губар О. В. - Врожайність та якість зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку грунту і мінерального живлення (2012)
Гирка А. Д. - Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчастого в умовах північного Степу, Андрейченко О. Г., Кулик І. О. (2012)
Кормош С. М. - Селекція васильків справжніх в умовах низинної зони Закарпаття, Базелюк М. В. (2012)
Волкогон В. В. - Вплив біоорганічного добрива фосфогумін на фосфорне живлення рослин, урожайність огірків та якість продукції, Гаценко М. В., Луценко Н. В. (2012)
Марченко Т. Ю. - Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення півдня України (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив доз і способів внесення мінеральних добрив на врожайність картоплі ранньої, Даніліна А. С. (2012)
Заверталюк О. В. - Вологозабезпеченість посівів і врожайність качанів кукурудзи цукрової залежно від строків сівби та заходів контролювання забур'яненості (2012)
Конопля К. В. - Поліпшення чоловічостерильної лінії конопель Однодомні 9ЧС (2012)
Манько К. М. - Урожайність сучасних сортів пшениці ярої м’якої та твердої залежно від основ-них елементів технології вирощування, Цехмейструк М. Г., Музафаров Н. М., Голік О. В., Музафаров І. М. (2012)
Ліб І. М. - Водоспоживання рослин ячменю ярого в ланках сівозмін залежно від систем обробітку грунту та удобрення (2012)
Желязков О. І. - Особливості росту та розвитку різних сортів пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників, Педаш О. О., Пальчук Н. С., Безсусідня Ю. В., Кирсанова Г. В. (2012)
Конопльова Є. Л. - Ефективність заходів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої по попереднику чорний пар в північному Степу України (2012)
Середа І. І. - Урожайність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої по непарових попередниках (2012)
Ткаліч Ю. І. - Підвищення конкурентоспроможності кукурудзи по відношенню до бур'янів у північній частині Степу, Кравець С. С. (2012)
Холод С. М. - Небезпечні хвороби конюшини лучної та їх шкодочин-ність в умовах південного Лісостепу України, Кочерга В. Я. (2012)
Трубілов О. В. - Зернова продуктивність гібридів кукурудзи залежно від способів обробітку ґрунту і мінерального живлення (2012)
Стюрко М. О. - Особливості формування схожості насіння кукурудзи (2012)
Бєлєніхіна А. В. - Врожайність сучасних сортів проса при взаємодії адаптивних факторів (2012)
Горщар В. І. - Енергетична та економічна оцінка ефективності вирощування ячменю ярого при використанні стимуляторів росту і гербіциду (2012)
Педаш О. О. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику (2012)
Чумак В. С. - Поживний режим зернових і олійних культур на чорноземах України, Десятник Л. М., Кохан А. В. (2012)
Гирка Т. В. - Ураженість пшениці озимої кореневою гниллю залежно від агротехнічних заходів вирощування, Педаш Т. М. (2012)
Середа В. І. - Використання гетерозису в селекції цукрового сорго (2012)
Божко В. Ю. - Можливості підвищення виживаності рослин ячменю озимого в зимово-весняний період (2012)
Лашина М. В. - Встановлення кореляційних залежностей між адаптивними і морфометричними ознаками та їх значення при розробці моделей гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення південного Степу, Туровець В. М., Глушко Т. В. (2012)
Стежко О. В. - Екологічна оцінка впливу технології вирощування томата на вміст нітратів в отриманій продукції (2012)
Козир В. С. - Характеристика основних продуктів забою у різному віці бугайців української м’ясної породи в умовах Степу України, Геккієв А. Д., Калініченко О. А. (2012)
Денисюк О. В. - Морфологічні та функціональні ознаки вимені корів, отриманих від бугаїв-плідників різного екогенезу (2012)
Аннотации (2012)
Харченко О. В. - Методика порівняльної оцінки аеродинамічної досконалості літальних апаратів в умовах обмеженого об’єму вихідної інформації, Коритько О. І., Коцуренко Ю. В. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання визначення раціональних варіантів програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил, Леженін С. І. (2012)
Мавренков О. Є. - До питання оцінювання реалізованості програмних заходів з технічного оснащення авіації Збройних Сил України, Улізько В. І. (2012)
Огороднійчук М. Д. - До 65 – річчя створення 71 випробувального полігону ВПС (2012)
Семененко О. М. - Підхід до вибору нового авіаційного озброєння із однотипних зразків на основі їх порівняльної воєнно-економічної оцінки, Добровольський Ю. Б., Манішин О. В. (2012)
Храмченко В. А. - Термінологічні питання інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, Волченков О. В. (2012)
Башинський В. Г. - Методика розрахунку узагальненого показника захищеності, який характеризує літальний апарат як складну технічну систему (2012)
Бородін О. Д. - Методика розрахунку продуктивності, потужності та транспортного потенціалу військово-транспортних літаків для їх порівняльної оцінки, Лагутін С. О. (2012)
Захарін Ф. М. - Методичні аспекти уніфікації інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем для авіаційних об’єктів, Самойленко О. В., Карнаух Т. І. (2012)
Коритько О. І. - Вивчення аеродинамічних особливостей літального апарату за допомогою лінійних розрахункових методів аеродинаміки, Єрмолаєв І. Р. (2012)
Кравчук І. С. - Методика вимірювання сили випромінювання тепловипромінюючих об’єктів, Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф. (2012)
Медведєв Г. А. - До питання модернізації бортового обладнання літаків-бомбардувальників тактичної авіації, Харитонов М. О., Сорокін Д. М., Гордієнко О. А. (2012)
Міцітіс А. К. - Методика розрахунку імовірності десантування об’єктів на площадку заданих розмірів, Хатунцева З. В. (2012)
Нагорний Л. В. - Щодо питання підвищення висотності вертольота Ми-8МТВ під час його модернізації, Печура Д. С. (2012)
Оксіюк О. Г. - Методика імітаційного моделювання персоналу комплексу авіації, Нікітченко В. І., Вялкова В. І. (2012)
Самков О. В. - Підтримка прийняття рішень в системі управління безпілотного літального апарата, Сілков В. І., Гожий О. П., Мавренков О. Є. (2012)
Станкевич С. А. - Оцінювання інтерпретаційних властивостей багатоспектральних зображень при плануванні аерокосмічного знімання, Герда М. І., Білецький І. Г., Пономаренко С. О., Целіщев І. Ю. (2012)
Тараненко В. В. - Обґрунтування можливості застосування авіаційних засобів ураження з термобаричними компонентами для ураження укріплених наземних об’єктів, Водчиць О. Г., Єгоров С. Н., Павільч В. М. (2012)
Тараненко В. В. - Методика оцінки технічного рівня нових розробок керованих авіаційних бомб, Нікітченко В. І., Злобін Е. В. (2012)
Бойко А. П. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Су-24 за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Хіжун В. В., Бєлінська Р. Б., Ряшин В. В. (2012)
Бологін А. С. - Математична модель прийняття рішення щодо продовження строків служби елементів конструкцій планерів літальних апаратів, Горохов Г. Т., Карускевич М. В. (2012)
Добриденко О. М. - Аналіз існуючих композитних матеріалів та оцінка їх застосування у конструкціях планерів літальних апаратів військової авіації України, Скляр О. І., Турчин В. М., Бєлінська Р. Б. (2012)
Довжук Д. В. - Методика дослідження технічного стану піротехнічних засобів, Шатров А. М., Ільїна О. В. (2012)
Ляшенко В. О. - Особливості продовження установлених строків служби агрегатам авіаційних двигунів під час виконання капітального ремонту, Назаренко В. І., Агамова Р. Г. (2012)
Пащенко С. В. - Методологія збільшення ресурсів військової авіаційної техніки, Хільченко М. Ф., Юхачов В. В. (2012)
Ратніков І. М. - Щодо шляхів підтримання бойового потенціалу старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Стах М. Я., Недашківська Л. П. (2012)
Агамов Л. Г. - Аналіз шляхів побудови перспективних систем передачі даних об'єктивного контролю військової авіаційної техніки, Дудкін І. П., Вабіщевич О. В. (2012)
Водчиць О. Г. - Підходи, критерії та порядок оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї, Семененко О. М., Манішин О. В. (2012)
Вознюк М. М. - Застосування апарату векторної оптимізації при побудові інформаційно-вимірювальних систем для експлуатації військової авіаційної техніки за технічним станом, Єрко В. Б., Бабкіна Т. В. (2012)
Карпінос Б. С. - Залишковий ресурс пошкоджених лопаток компресорів авіаційних двигунів, Лобунько О. П., Коровін О. В. (2012)
Кравченко І. Ф. - Оптимізація параметрів і конструктивної схеми ТРДД для транспортного літака, Попуга А. І., Улітенко Ю. О., Єланський О. В. (2012)
Кубарь С. В. - Методичний підхід до вибору засобів неруйнівного контролю технічного стану військової авіаційної техніки (2012)
Ткаченко В. А. - Теоретичне обґрунтування раціональної періодичності технічного обслуговування спеціальних машин підготовки літальних апаратів (2012)
Федотов І. Н. - Методика застосування збудника коливань елементів конструкції планера літака, Зварич В. І., Хільченко Н. Ф. (2012)
Шумілін Г. О. - Особливості науково-методичного супроводження експлуатації старіючого парку авіадвигунів, Карнаушенко В. М. (2012)
Васильченко В. М. - Перспективи поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів ВВЕР-1000 України та продуктами його переробки, Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2013)
Масько А. Н. - Обоснование критерия эквивалентности высокоактивных отходов переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440, Кузнецов С. А., Русинко П. М. (2013)
Васильченко В. Н. - Некоторые сценарии деградации бетонных конструкций, используемых в качестве защитных барьеров в ядерной энергетике, Жигалов Я. А., Носовский А. В., Сандул Г. А. (2013)
Куц В. М. - Актуальні питання систематизації ядерного законодавства України (2013)
Пшинко Г. Н. - Эффективные сорбенты для очистки урансодержащих вод, Пузырная Л. Н., Косоруков А. А. (2013)
Протасов А. А. - Техно-экосистема АЭС и её биотические элементы, Силаева А. А. (2013)
Новоселова Т. Н. - Особенности группировок фитопланктона в техно-экосистемах атомных и тепловых электростанций (2013)
Дьяченко Т. Н. - Макрофиты в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Морозовская И. А. - Зооперифитон и обрастание в водоемах-охладителях атомных и тепловых электростанций, Протасов А. А. (2013)
Силаева А. А. - Зообентос водных объектов, подверженных влиянию атомных и тепловых электростанций Украины (2013)
Харабет А. Н. - Применение теории возможностей для определения надежности энергетического оборудования АЭС, Зотеев О. Е., Чулкин О. А. (2013)
Васильченко В. М. - Оновлення концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, Масько О. М., Пуртов О. А. (2014)
Васильченко В. М. - Основні положення "Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВВЕР-1000 та продуктами його переробки, що повертаються в Україну", Масько О. М., Новосьолов Г. М. (2014)
Ольховик Ю. О. - Щодо вибору в’яжучих матеріалів для цементування кубового залишку АЕС з реакторами ВВЕР, Корчагін П. О. (2014)
Ольховик Ю. А. - Балансовая оценка формирования остеклованных высокоактивных отходов при переработке отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 Ровенской АЭС (2014)
Андриевский В. З. - Некоторые особенности эксплуатации системы "контейнер+радиоактивные отходы” для хранения и захоронения долгосуществующих радиоактивных отходов, Васильченко В. Н., Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2014)
Беляев В. В. - Моделирование процессов самоочищения водных масс от радиоактивных веществ, Волкова Е. Н. (2014)
Тимченко В. М. - Эколого-гидродинамическая характеристика водоёма-охладителя Хмельницкой АЭС, Тимченко О. В., Гуляева О. А. (2014)
Рязанов В. В. - Применение метода производящего функционала к задачам распространения радионуклидов (2014)
Деревянко О. В. - О выявлении скрытых факторов, требующих превентивного срабатывания специализи-рованной системы подпитки водных сред оборудования ядерных энергетических установок (2014)
Azarov S. I. - Modeling of physical-chemical processes inside the Sarcophagus, Taranovski O. V., Sydorenko V. L. (2014)
Гончарук В. В. - Матрицы для иммобилизации солей радиоактивных кубовых остатков, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Масько А. Н. (2014)
Афанасьев С. А. - Важный биотический компонент техно-экосистем АЭС и ТЭС (Рецензия на книгу: Контурные группировки гидробионтов в техно-экосистемах ТЭС и АЭС / А. А. Протасов, А. А. Силаева) (2014)
Горохов Е. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование конструктивных форм большепролётных покрытий над трибунами стадионов, Мущанов В. Ф., Касимов В. Р., Сивоконь Ю. В., Прядко И. Н. (2010)
Кириленко В. Ф. - Клееные деревянные и деревофанерные конструкции для покрытий спортивных сооружений, Пинчук Е. А. (2010)
Кліменко В. З. - Нова концепція проектування великопрогонових конструкцій з клеєної деревини (2010)
Кінаш Р. І. - Районування території Закарпатської області за максимальним сніговим навантаженням, Гук Я. С. (2010)
Пічугін С. Ф. - Імовірнісна модель накопичення снігу в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2010)
Пічугін С. Ф. - Дослідження елементів балок із профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2010)
Семко О. В. - Експериментально-теоретичне дослідження роботи коротких стійок із холоднокатаних сталевих профілів, Семко В. О., Авраменко Ю. О., Прохоренко Д. А. (2010)
Першаков В. М. - Проектування рамних каркасів загальних приміщень сільських громадських будинків (2010)
Колесниченко С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния и концентрации напряжений в узлах плоских решетчатых конструкций с учетом упругопластической работы материала, Миронов А. Н. (2010)
Колесниченко С. В. - Категории дефектов и повреждений стальных конструкций для формирования регистрационных систем при обследовании зданий и сооружений, Головченко В. А. (2010)
Лысов В. Б. - Ликвидация аварийного состояния автодорожного перехода по сооружениям плотины ДнепроГЭС, Шалинский В. В., Цимбалистый И. С. (2010)
Москаленко И. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния уторного узла вертикального цилиндрического резервуара, Роменский Д. И., Мущанов В. Ф. (2010)
Фурсов В. В. - Экспериментальное исследование металлодеревянной фермы культового здания в г. Харькове, Кошмай Н. Д., Васильев А. Ю. (2010)
Кагановский Л. О. - Структурные башенные конструкции (2010)
Киричук О. А. - Стійкість захисної оболонки паливного резервуара при періодичних кінетичних збуреннях, Кузько О. В., Палій О. М. (2010)
Vigh L. G. - Buckling Restrained Braced Frame (BRBF) structures: analysis, design and provisions, Zsarnóczay A., Bagó Z. (2010)
Пелешко І. Д. - Удосконалення та використання мови для запису задач оптимізації стрижневих металевих конструкцій, Балук І. М. (2010)
Уласевич В. П. - Деформационный метод расчета стержневых систем произвольной геометрической структуры с учетом влияния нелинейных деформаций гибких стержней в их пролете, Костюк О. В. (2010)
Ленда А. В. - Определение рациональной начальной формы гибких пологих нитей, Цыхановский В. К. (2010)
Семенюк С. Д. - Пространственные системы фундаментов жилых и гражданских зданий на неравномерно деформируемом основании (2010)
Фурсов В. В. - Особенности реконструкции крытых плавательных бассейнов в условиях различных агрессивных сред, Прыгунков А. В., Ковлев Н. Н. (2010)
Голоднов О. І. - Визначення надійності системи "стовбур-відтяжка-фундамент" в антенно-щоглових спорудах графо-імовірнісним методом, Доан Н. Т. (2010)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку ресурсу трубопроводів АЕС, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2010)
Сіянов О. І. - Про доцільність використання нового положення структурного модуля в металевому просторовому стрижневому покритті (2010)
Вимоги до оформлення статей (2010)
Пічугін С. Ф. - Аналіз розвитку норм проектування по сніговому навантаженню, Дрижирук Ю. В. (2008)
Горохов Е. В. - Васылев В. Н. Расчет ветровых нагрузок на конструкции в условиях городской застройки, Кузнецов С. Г. (2008)
Семко О. В. - Порівняльний аналіз вітрового навантаження на металеві башти за СНиП 2. 01. 07-85 "Нагрузки и воздействия" та ДБН В. 1. 2-2:2006 "Навантаження і впливи", Махінько Н. О. (2008)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз горизонтальних кранових навантажень, визначених за різними нормами проектування, Бражник О. О., Маслова Ю. Е. (2008)
Нилов А. А. - К вопросу о нормативном обеспечении проектирования стальных двутавров с гофрированными стенками, Лазнюк М. В., Мартынюк А. Я. (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського