Ломако Ю. О. - Організація процесу управління прибутковістю банку (2014)
Калмикова О. А. - Аналіз та оцінка кредитної політики банків України (2014)
Цеховська М. В. - Підходи до визначення поняття фінансового стану банку (2014)
Пасько К. О. - Основні засоби як відтворення фінансового джерела амортизаційних відрахувань на підприємстві (2014)
Юрченко І. С. - Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства (2014)
Собчук А. С. - Мотиваційна складова у формах і системах оплати праці працівників (2014)
Блінов А. В. - Побудова структурно-функціональної моделі управління пасивними операціями банку (2014)
Годуненко Н. М. - Критичний аналіз підходів до визначення економічної категорії "фінансова безпека банку" (2014)
Педан В. А. - Визначення показника вартості підприємства з використанням факторного аналізу (2014)
Галущак А. В. - Внутриличностные конфликты: формы проявления, виды, факторы разрешения (2014)
Грабар В. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності діагностики соціально-психологічних процесів колективу (2014)
Малмыгина А. Р. - Процесс сегментирования в планировании маркетинговой деятельности предприятий (2014)
Гондаренко М. А. - Дослідження ефективності реклами в Інтернеті: переваги та недоліки (2014)
Крутікова С. О. - Соціокультурні фактори економічного розвитку Укрaїни (2014)
Селезень Ю. Ю. - Дослідження проблем бюджетної політики регіональних органів Пенсійного фонду України (2014)
Одинець Д. О. - Удосконалення організації контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Заїка О. С. - Формування рішень щодо доцільності диверсифікації (2014)
Савченко А. Ю. - Бюджетування в системі управління підприємством (2014)
Гончарук А. О. - Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ставицька К. А. - Формування моделі когнітивного працівника (2014)
Кобринська С. А. - Особливості оцінювання та формування стратегії розвитку маркетингової інтелектуальної власності (2014)
Кавчак І. Р. - Оцінювання фінансових ризиків діяльності підприємства на стадії зрілості та занепаду його життєвого циклу (2014)
Маркарян Ю. Е. - Сутність управлінської діяльності керівника та шляхи її вдосконалення (2014)
Андрєєва Н. М. - Використання методів прогнозування щодо визначення напрямів реалізації ресурсозберігаючих програм та проектів, Барун М. В. (2013)
Бойко К. К. - Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону (2013)
Гудзь Т. П. - Напрями впливу фінансового сектору економіки України на діяльність підприємств (2013)
Карим Дхеяб Ахмед - Парадигма управления персоналом туристических предприятий Ирака в условиях глобализации (2013)
Клепікова О. А. - Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання (2013)
Літвінов О. С. - Фактори економічної безпеки (2013)
Никифоренко В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки, Кравченко В. О. (2013)
Петриченко П. А. - Маркетингові інтернет-комунікації підприємств сфери послуг: клієнтоорієнтований підхід (2013)
Редьква О. З. - Фактори впливу на формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Семенов В. Ф. - Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу, Бортник Л. В. (2013)
Філіна С. В. - Теоретико-методологічне обгрунтування процесного менеджменту (2013)
Швед Т. В. - Вплив глобалізації на розвиток національних підприємств: теоретичні аспекти, Біла І. С. (2013)
Акінфієва Л. П. - Удосконалення розподілу фінансових ресурсів між регіонами, Бєлозорова Л. С. (2013)
Буркинський Б. В. - Удосконалення механізмів реалізації регіональної зовнішньоекономічної політики, Циналєвська І. А. (2013)
Дегтярьова О. О. - Вплив залежності від попереднього розвитку на трансформацію економічних систем (2013)
Іванова Л. В. - Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці, Никифоренко В. Г. (2013)
Йолкіна О. В. - Удосконалення соціально-трудових відносин у сфері трудової мотивації (2013)
Коваленко С. І. - Стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-спроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС (2013)
Коляда Т. А. - Необхідність запровадження бюджетного стратегування в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи (2013)
Куліков Ю. М. - Щодо методології дослідження проблеми трудових доходів, Сафонов В. В. (2013)
Малік Р. Ю. - Про розробку стратегії інтеграції промислового підприємства в туристсько-рекреаційний кластер (2013)
Никифоренко В. Г. - Типологія змістовної структури системи управління людськими ресурсами (2013)
Підгорний А. З. - Бюджетування – ефективний засіб управління фінансами ВНЗ, Корольова Т. С., Лапіна І. С. (2013)
Саврас І. З. - Використання маркетингових інструментів для оцінки перспектив розвитку території (2013)
Сментина Н. В. - Запровадження стратегічного планування економічного та соціального розвитку територій в Україні (2013)
Трайтлі В. Ю. - Методичні підходи до проведення державного аудиту виконання бюджетних програм державною фінансовою інспекцією України (2013)
Федорук О. В. - Концептуальні засади формування системи забезпечення національної інформаційної безпеки (2013)
Фроліна К. Л. - Інститути як інструменти формування політики держави щодо залучення інвестицій до будівельного комплексу (2013)
Черемісова Т. А. - Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок в умовах глобалізації (2013)
Kovalko O. M. - The ricardian model of energy service companies transboundary cooperation, Novoseltsev O. V., Boublik V. V. (2013)
Амбарчян В. С. - Аналіз ринку банківських фінансових інвестицій (2013)
Арутюнян Р. Р. - Страховий ринок України в глобальному середовищі, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2013)
Волохова І. С. - Проблеми фінансування суспільних благ за рахунок коштів територіальних бюджетів (на прикладі галузі освіти) (2013)
Дискіна А. А. - Формування складових механізму залучення інвестиційних ресурсів (2013)
Калиниченко М. П. - Маркетингова діяльність промислового підприємства на фінансовому ринку (2013)
Костіна Н. М. - Інституційна структура боргової політики органів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Крисовата К. В. - Фінансові ризики в системі митного контролю та митного оформлення товарів (2013)
Мацкул В. М. - Моделювання та прогнозування надходжень пдв на мікро- та макроекономічних рівнях, Кирилова Л. О. (2013)
Пoперешняк C. В. - Ризики та алгoритми захиcту cучаcних банкiвcьких карткoвих технoлoгiй (2013)
Рябініна Л. М. - Гроші як атрибут державності країни (2013)
Сідельникова Л. П. - Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України (2013)
Якуша Я. В. - Стратегічні орієнтири державної політики заощадження бюджетних коштів з позиції енергоефективності (2013)
Бабенко Г. Є. - Сценарне планування розвитку комунальних підприємств (2013)
Дроб О. М. - Принципи успішності сучасної методології стратегічного управління (2013)
Князєва О. А. - Організація системи обліку постійних та змінних витрат на підприємствах, Січняк О. О. (2013)
Кубліков В. К. - Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України, Тарасова О. В. (2013)
Місько Г. А. - Формування складових економічної стратегії підприємства (2013)
Муренко Т. О. - Аналіз економічної стійкості підприємства в сучасних умовах (2013)
Юринець З. В. - Управління усуненням перешкод інноваціям на підприємстві (2013)
Азарян О. М. - Діагностика галузевих характеристик конкуренції в роздрібній торгівлі, Загорна Т. О. (2013)
Безтелесна Л. І. - Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект, Юрчик Г. М. (2013)
Ільченко В. М. - Аналіз показників сталості соціо-еколого-економічного розвитку регіону (2013)
Карпов В. А. - Спектральний і гармонійний аналіз циклічності макроекономічного розвитку України, Фіалковська А. А. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Актуальні питання облікового забезпечення діяльності кооперативів з водопостачання та водовідведення в Україні (2013)
Макара О. В. - Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці (2013)
Мельник Л. Г. - Забезпечення сталого розвитку регіону на основі дематеріалізації діяльності регіональних логістичних центрів, Чорток Ю. В., Гончаренко О. С. (2013)
Скидан О. А. - Современная рыночная цена как категория товарного производства (2013)
Ступак С. М. - Дослідження регіональної специфіки впровадження інтеграційних процесів у хлібопекарській галузі на засадах кластерного підходу (2013)
Тарасова І. І. - Тенденції та розвиток сфери послуг у світовому та українському аспектах (2013)
Траченко Л. А. - Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг в контексті реформування житлово-комунального сектора (2013)
Урсакій Ю. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції та методів системного управління якістю життя (2013)
Баличева Ю. І. - Особливості обліку надання різних видів знижок (2014)
Базаров А. М. - Організація облікового процесу на підприємствах України (2014)
Джигіль Л. А. - Особливості обліку товарів оптової та роздрібної торгівлі (2014)
Костенко Н. Ю. - Особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях (2014)
Леоненко А. О. - Види торговельних знижок та особливості їх обліку (2014)
Лєбошина Т. О. - Облік надходження продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Економічна сутність знижок та особливості відображення їх в обліку (2014)
Чорна І. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Сиров В. В. - Проблема обґрунтування вибору методів амортизації основних активів у сучасних умовах господарської діяльності (2014)
Скрипниченко Р. О. - Аналіз процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів (2014)
Антонова А. О. - Аналіз фінансової діяльності комерційних банків (2014)
Барсученко А. С. - Проблема внедрения кредитного скоринга в отечественной банковской системе (2014)
Безкоровайна О. А. - Аналіз фінансового стану підприємств-емітентів цінних паперів на прикладі ПАТ "Турбогаз" (2014)
Білокудря Т. С. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України (2014)
Богданчук О. Л. - Порівняльна характеристика видів лізингу (2014)
Бурлака С. М. - Методика аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості аналізу діяльності бюджетних установ (2014)
Валєжна М. С. - Аналіз основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Василенко А. О. - Аналіз трудових ресурсів бюджетних установ (2014)
Гогой І. Ю. - Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків за системою CAMELS (2014)
Гусарова О. С. - Аналіз дивiдендної полiтики та напрями її вдосконалення на пiдприємствi, Бондаренко В. В. (2014)
Дєнєжко К. А. - Аналіз підвищення рентабельності підприємств роздрібної торгівлі в Україні, Жиліна Ю. П. (2014)
Зінченко А. С. - Аналіз фінансового стану комерційного банку на основі балансу України (2014)
Зуб М. О. - Особливості аналізу фінансової стійкості та ліквідності бюджетних установ (2014)
Кандиба К. О. - Сутність поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Киренкова В. М. - Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами та ефективності їх використання (2014)
Короткова А. В. - Аналіз сучасного стану торгівлі в Україні, її роль та значення для розвитку національного господарства, Шевченко О. А. (2014)
Костенко В. М. - Методичне забезпечення фінансового стану сільськогосподарського підприємства (2014)
Крута Л. С. - Аналіз ефективності використання основних засобів на сільськогосподарському підприємстві, Хомюк А. В. (2014)
Левченко М. М. - Забезпечення фінансової стійкості банків у сучасних умовах (2014)
Литвишко Т. В. - Формування фінансових результатів діяльності торгових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика оцінки фінансового стану боржників банку з метою визначення суми резервів за постановами НБУ No 279 від 06.07.2000 року та No 23 від 25.01.2012 року (2014)
Мельник Е. В. - Направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Панафидина М. Э. (2014)
Миняйленко Е. А. - Оптимизация управления товарными запасами торговых предприятий, Никитченко М. В. (2014)
Ніженська Ю. А. - Особливості аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств (2014)
Писарева О. А. - Особливості аналізу рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Погрібняк Д. С. - Особливості аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Пятківська К. В. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження (2014)
Саламашенко І. М. - Стратегії управління ліквідністю банків (2014)
Сосновик Ю. Ю. - Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Байрачная А. В. - Проблема конфликтов в сфере труда и управления (2014)
Брагина Е. Ю. - Проблема определения жизненных ценностей и приоритетов молодежи (2014)
Ганова А. Ю. - Характеристики культурного человека (2014)
Грошевая Т. В. - Вечная проблема – проблема взаимоотношений поколений (2014)
Лихолет Т. О. - Жестокость и милосердие в поведении людей (2014)
Мельник Т. В. - Проблема мотивации студентов к учебе (2014)
Мороз Т. В. - Проблема политической культуры украинцев (2014)
Перепелица А. М. - Особенности религиозного мышления и поведения украинцев (2014)
Попова И. С. - Проблемы молодежи в наше время (2014)
Рубан В. В. - Проблема социального неравенства в Украине (2014)
Скаковская Е. В. - Проблема политической власти в Украине (2014)
Солодовникова Е. А. - Девиантное поведение подростков (2014)
Шевченко Ю. И. - Проблема бедности в Украине (2014)
Баденіна О. О. - Аналіз стану тіньового сектору України (2014)
Болкун К. В. - Роль стратегічного управління у формуванні сприятливої фінансової політики в Україні, Піляєва О. В. (2014)
Вашакідзе Л. К. - Стратегія фірми в умовах олігополії (2014)
Гарімович Б. Р. - Особливості тіньової економіки в Україні (2014)
Гачек А. П. - Синтезація антиінфляційної політики в Україні (2014)
Гаюкова В. Ю. - Сравнительная характеристика налоговой политики Украины и Швеции (2014)
Голубцова Я. К. - Якість фінансування соціальної сфери в Україні (2014)
Житченко В. О. - Аналіз молодіжного безробіття праці в Україні (2014)
Зіневич С. В. - Причини безробіття в Україні (2014)
Миросенко В. І. - Проблеми ринку праці України (2014)
Квитка В. В. - Современные модели развития экономических систем (2014)
Орда В. А. - Особливості функціонування монополії в Україні (2014)
Підан І. С. - Формування інтеграційних пріоритетів в Україні (2014)
Прохорова Ю. С. - Теорія споживчої поведінки в сучасних умовах (2014)
Пятак В. В. - Проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні (2014)
Сарахман Ю. В. - Инфляция в Украине: факторы и проблемы (2014)
Світлична В. О. - Аналіз динаміки ринку праці в Україні (2014)
Столяренко В. В. - Вплив інвестицій та інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні (2014)
Солоніченко К. О. - Нецінова конкуренція та ринки недосконалої конкуренції (2014)
Хайдарова З. А. - Всемирный банк, его роль и значение в развитии экономики Узбекистана (2014)
Харченко Ю. А. - Инвестиционные риски как помеха конкурентоспособности Украины на мировом рынке (2014)
Херхадзе А. О. - Анализ косвенного налогообложения в Украине (2014)
Борисенко В. И. - Обоснование надежности систем отвода остаточного тепловыделения ядерного реактора с позиций безопасности АЭС, Ключников А. А., Пампуро В. И. (2014)
Скалозубов В. И. - Симптомно-ориентированный подход обоснования стратегий управления тяжелыми ядерными авариями для минимизации катастрофических экологических последствий, Ващенко В. Н., Гудима А. А., Козлов И. Л. (2014)
Скалозубов В. И. - Риск-ориентированный метод оценки вероятности разрушения корпуса реактора при термоударе, Габлая Т. В., Драган Г. С., Козлов И. Л., Лещетная Е. С. (2014)
Садовніков А. С. - Використання робототехніки при ліквідації наслідків аварій на АЕС (2014)
Фиалко Н. М. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках реакторов ВВЭР на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Е. И. (2014)
Фиалко Н. М. - Актуальные проблемы расчетного определения параметров безопасности водоохлаждаемых реакторов на основе современных версий теплогидравлических кодов, Шараевский Г. И., Бабак С. В., Шараевская Н. И. (2014)
Ключников А. А. - Комментарии к проекту основных требований безопасности атомных станций с учетом уроков аварии на АЭС Fukushima-Daiichi, Щербин В. Н., Скалозубов В. И., Габлая Т. В., Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Герасименко Т. В., Гудима А. А., Скалозубов К. В. (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель возможного затопления промплощадки Запорожской АЭС при экстремальных землетрясениях и ураганах, Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Булавин Л. А. - Физические свойства компонентов бланкета для жидкосолевых реакторов, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Плевачук Ю. А., Склярчук В. М., Савчук Р. Н. (2014)
Габелков С. В. - Наноразмерные поровые каналы как составляющая порового пространства лавообразных топливосоде-ржащих материалов объекта "Укрытие", Ключников А. А., Олейник Е. Е., Пархомчук П. Е., Чемерский Г. Ф., Щербин В. Н. (2014)
Высотский Е. Д. - Динамика температуры подреакторной плиты на фоне спада остаточного тепловыделения топлива в зонах критмассового риска, Михайлов А. В., Дорошенко А. А. (2014)
Довыдьков А. И. - Повышение надежности контроля параметров топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" и новом безопасном конфайнменте, Довыдьков С. А., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2014)
Андронов О. Б. - О новом принципе мокрой аэрозольной очистки и его месте в развитии производственной системы обращения с радиоактивными отходами (2014)
Шостак В. Б. - Определение величин параметров модели, описывающей ядерноопасное скопление топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" , Щербин В. Н., Олейник Е. Е. (2014)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2013 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2014)
Найважливіші досягнення ІПБ АЕС НАН України в галузі технічних наук у 2013 р. (2014)
Правила для авторів (2014)
Тестовые вопросы для самоконтроля
В. М. Глушков (2013)
Лавріщева К. М. - Технології комп'ютерів, систем і програм від академіка Глушкова (2013)
Кузнецова Ю. А. - Визуализация управляющих алгоритмов в системах автоматизации испытаний сложных технических комплексов (2013)
Проскудина Г. Ю. - Концептуальная модель научных информационных ресурсов НАН Украины, Резниченко В. А. (2013)
Sidorov N. A. - Software ecosystem Modeling, Grinenko O. O. (2013)
Дишлевий О. П. - Засіб моніторингу та аналіз метрик дефектів якості програмного коду, Драпушко Ю. В. (2013)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. I. (2014)
Манжос Ю. С. - Алгебричне аналізування надійності програмного забезпечення (2014)
Костів М. М. - Інструмент для створення стилю ефективного програмування, Крамар Ю. М. (2014)
Туркин И. Б. - Оптимизация кода почтового программного приложения на платформе Apple iOS по критерию минимума энергопотребления, Вдовитченко А. В. (2014)
Рогушина Ю. В. - Методика розробки термінології інформаційних ресурсів як базису формування онтологій та тезаурусів для семантичного пошуку, Гладун А. Я. (2014)
Чистякова И. С. - Роль онтологий в интеграции данных в Семантическом Вебе (2014)
Колупаєва О. М. - Особливості архітектонічної форми сонета: інтерпретація числової символіки (2011)
Куца Л. П. - Власнеавторська концепція слова у поезії І. Франка "Якби ти знав, як много важить слово…” (2011)
Загайська Г. М. - Горацій і епоха Августа (2011)
Павлишин Г. Я. - Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос (2011)
Савицька Н. С. - Міфопоетика містичного в романі братів Капранових "Кобзар 2000” (2011)
Угольникова Н. С. - Использование и трансформация элементов мифического в произведениях Р. Асприна (2011)
Вишневська Г. Б. - Сакрально-хтонічна лексика у поетичних драмах Лесі Українки (2011)
Глеб О. В. - Містичний аспект у поемі Івана Франка "Мойсей” (2011)
Дзик Р. А. - Жанрова ідентифікація роману Ф. М. Достоєвського "Підліток” (2011)
Кицак Л. В. - Містичне в жанровій структурі детективу (роман Євгенії Кононенко "Жертва забутого майстра”) (2011)
Пархоменко І. І. - Релігійні сюжети в романі М. Етвуд "Розповідь Служниці” (2011)
Скороходько Ю. С. - Мистическое в английском неовикторианском спектральном романе как способ отражения истории (2011)
Євстаф’євич Н. С. - Місто як реальність і місто як містика в трилогії Ірини Вільде "Повнолітні діти” (2011)
Кучер В. В. - Символічне значення закритого топосу в романах-антиутопіях першої половини XX століття (2011)
Лаврина И. А. - Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К. С. Льюиса "Хроники Нарниии” (2011)
Штохман Л. М. - Містичні топоси в романі Дженет Вінтерсон "Oranges are not the only Fruit” (2011)
Витрикуш І. Г. - Образ Ночі як художнє втілення містичного світовідчуття в поетиці романтизму (2011)
Гавловська Т. А. - Містична присутність образу Мелузіни в прозі Теодора Фонтане (2011)
Груба Т. А. - Роман А. Мюрже "Сцени з життя богеми” як перша версія транзитивного культурологічного образу (2011)
Дружинович Л. С. - Художнє осмислення образу раю поетами "розстріляного відродження” (2011)
Канчура Є. О. - Персоніфікація смерті в текстуалізованій свідомості (романи Террі Претчетта про Дискосвіт) (2011)
Мельник Д. М. - Функціонування біблійних образів, символів та мотивів у художньому світі роману Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Редчиць Т. В. - Трактування містичних образів драконів у творах Г. фон Додерера (2011)
Маланій Н. І. - Біблійні маркери у романах І. Багряного "Людина біжить над прірвою” та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати” (2011)
Салій О. Р. - І. Франко та М. Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (2011)
Волощук Г. М. - Прояв містичної релігійної традиції у поетичних та прозових творах Уляни Кравченко (2011)
Драч І. Д. - Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури (2011)
Кантемир Н. В. - Профанний світ роману М. Уельбека "Можливість острова” (2011)
Капинус Т. Л. - "Мистика” в критических статьях раннего Андрея Белого и ее функции в теории символизма (2011)
Колодкевич Г. В. - Ідея софійності та містичне переживання божественного начала в поезії В. Стуса (2011)
Корнійчук Т. В. - Похоронний ритуал в "Енеїді” І. Котляревського, його специфіка та форми проведення (2011)
Мізінкіна О. О. - Магічна обрядовість як вияв сакрального в історичній романістиці Раїси Іванченко (2011)
Стирнік Н. С. - Містичне в оповіданнях Д. Г. Лоуренса ("Переможець на дерев’яному конику”, "Межа”, "Щасливі привиди”) (2011)
Кісілюк Н. Ю. - Духовний світ жіночих образів у романі "Живая душа” Марка Вовчка (2011)
Кметь В. С. - Архетипний образ відьми у творчій інтерпретації Валерія Шевчука (2011)
Томоруг О. М. - Історичні передумови формування літературного образу Марії Магдалини та їх відображення в сучасній євангельській прозі (2011)
Ягело С. П. - Демонологічна проза українців Карпат: фантастичний елемент жіночих персонажів (2011)
Содержание (2014)
Кубенко В. Д. - О моделировании процессов нелинейного взаимодействия стоячих и бегущих изгибных волн в цилиндрических оболочках с жидкостью в условиях внутренних резонансов, Ковальчук П. С. (2014)
Беспалова Е. И. - Анализ низших частот консольного анизотропного параллелепипеда в трехмерной постановке, Урусова Г. П. (2014)
Ярецкая Н. А. - Пространственная контактная задача для упругого слоя и цилиндрического штампа с начальными напряжениями (2014)
Абдикаримов Р. А. - Динамическая устойчивость вязкоупругих гибких пластин переменной жесткости при осевом сжатии, Худаяров Б. А. (2014)
Панасюк О. Н. - Анализ влияния граничных условий на распространение волн в слоистых композитных материалах (2014)
Шульга Н. А. - Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбуждении, Григорьева Л. О., Бабкова Н. О. (2014)
Гуляев В. И. - Численное моделирование упругого изгиба бурильной колонны в сверхглубокой криволинейной скважине, Луговой П. З., Андрусенко Е. Н. (2014)
Киричок И. Ф. - Резонансные колебания и виброразогрев гибкой жестко защемленной термовязкоупругой балки с пьезоактуаторами (2014)
Хома И. Ю. - Об аналитическом решении уравнений равновесия нетонких электроупругих трансверсально-изотропных пластин, поляризованных по толщине (2014)
Коносевич Б. И. - Оценка погрешности асимптотического представления угловых колебаний оси симметрии вращающегося твердого тела (2014)
Филимонихин Г. Б. - Устойчивость установившихся движений изолированной системы, состоящей из вращающегося тела и двух маятников, Филимонихина И. И., Пирогов В. В. (2014)
Аникьев И. И. - Влияние накладки на деформирование упругой пластины с краевым разрезом под действием ударной волны, Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2014)
Akbarzade M. - Application of the amplitude-frequency formulation to a nonlinear vibration system typified by a mass attached to a stretched wire, Farshidianfar A. (2014)
Бутаев А. М. - Современные методы продвижения товаров (2014)
Кравченко Ю. С. - Існуючі підходи та методичні проблеми позиціонування марок продуктів на ринку (2014)
Маделян К. А. - Аналіз рекламної активності конкурентів (2014)
Об'єдугіна О. О. - Інтернет-маркетинг як засіб маркетингових комунікацій (2014)
Лесик А. С. - Разработка коммуникационной политики некоммерческой организации (2014)
Сізова О. М. - Удосконалення методів ціноутворення на основі використання ринкових підходів (2014)
Надточей І. В. - Шляхи вдосконалення механізму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням зарубіжного досвіду (2014)
Баличева Ю. І. - Маркетингова політика стимулювання збуту (2014)
Биленко А. А. - Оценка результатов рекламной кампании (2014)
Бистро В. В. - Формування реклами та її вплив на споживача (2014)
Вдовиченко А. С. - Использование влияния цвета на потребителя при составлении рекламы (2014)
Вернигор Є. В. - Маркетингова стратегія підприємства (2014)
Галущак А. В. - Украинская реклама и ее развитие (2014)
Гога І. Г. - Контроль як головний інструмент визначення ефективності рекламної кампанії (2014)
Дограшвили М. Б. - Влияние рекламы на студенческую молодежь (2014)
Кривич Л. М. - Формування маркетингової стратегії на підприємствах (2014)
Матвєєва А. С. - Сутність та історія формування мережного маркетингу (2014)
Монаршенко І. М. - Етапи розвитку української реклами (2014)
Піскун О. О. - Розвиток сучасного маркетингу (2014)
Моргун Н. О. - Брендинг: визначення та моделі розробки бренда (2014)
Захарова О. В. - Використання Інтернет-технологій у маркетингу та проблема забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Ковалівська О. О. - Дизайн упаковки як важливий фактор впливу на вибір споживача при імпульсивних покупках (2014)
Кочена А. С. - Методы оценки конкурентоспособности предприятия (2014)
Лобас Ю. С. - Планування нового товару (2014)
Леоненко А. О. - Необхідність та роль маркетингових досліджень на вітчизняних підприємствах (2014)
Підкопай М. О. - Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень підприємства (2014)
Скібіна К. К. - Аспекти створення успішного бренда (2014)
Степаненко А. В. - Специфіка особистих продажів як інструменту маркетингових комунікацій (2014)
Терехина Д. И. - Методы определения конкурентоспособности предприятия и изучения конкурентов (2014)
Чан Тхи Минь Нгок. - Влияние рекламной деятельности на потребительское поведение (2014)
Барсученко А. С. - Податок на прибуток страховиків: основні тенденції та шляхи вдосконалення (2014)
Білокудря Т. С. - Методичні засади оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Валєжна М. С. - Концептуальні основи оподаткування банківських установ (2014)
Гамзаєва Е. М. - Формування доходів і витрат у податковому і бухгалтерському обліку (2014)
Гогой І. Ю. - Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки (2014)
Зуб М. О. - Вплив операційного важеля на результати господарської діяльності підприємства (2014)
Колесник А. Е. - Особливості розрахунку податку на прибуток у податковому та бухгалтерському обліку (2014)
Грабенко Л. О. - Відмінності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів у бюджетних установах (2014)
Компанець М. О. - Напрями вдосконалення податкової політики України (2014)
Курило А. В. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Литвишко Т. В. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку податкової системи України (2014)
Писарева О. А. - Облікове відображення постійних та тимчасових різниць з податку на прибуток (2014)
Нудьга М. В. - Аналіз надходжень податку на землю до бюджету Харківської області (2014)
Міняйленко К. О. - Економічна сутність прямого і непрямого оподаткування в Україні (2014)
Плюсніна Н. В. - Характеристика сучасних моделей управління витратами підприємства, Руденко О. В. (2014)
Чеканова В. В. - Податок на прибуток: переваги та недоліки податкової системи України (2014)
Відоменко П. М. - Економічна безпека підприємництва в Україні (2014)
Волкова В. В. - Роль інвестицій в економіці країни (2014)
Гусєва С. С. - Міжнародна торгівля у сучасному світі (2014)
Давыдова М. А. - Управление государственным долгом Украины (2014)
Дубовицкий А. Н. - Влияние инфляции издержек на товары потребления (2014)
Захарова А. В. - Розвиток лізингу в Україні (2014)
Заболотная Д. А. - Формирование и развитие человеческого капитала (2014)
Колєснік Ю. Л. - Проблеми неефективного використання трудових ресурсів України (2014)
Шмельова К. Є. - Роль інтеграції України в ЄС (2014)
Литвиненко А. В. - Проблемы внедрения электронных денег в Украине (2014)
Назаренко О. А. - Анализ макроэкономических показателей Украины (2014)
Погребняк А. В. - Проблеми та способи покращення податкової політики України (2014)
Союнов М. Е. - Социально-экономическое развитие государства с учетом региональных приоритетов (2014)
Полякова С. Е. - Інтеграція фондового ринку України у світовий ринок (2014)
Стасюк В. В. - Проблеми іноземних інвестицій в Україні (2014)
Степанова С. І. - Тенденції та перспективи інноваційного розвитку України (2014)
Тораев А. Б. - Производительная занятость населения в условиях современного общества (2014)
Сыкало О. А. - Состояние и развитие банковской системы Украины (2014)
Ткалич Б. О. - Стан та розвиток банківської системи в Україні (2014)
Ткаченко Ю. А. - Анализ состояния молодежного рынка труда Украины (2014)
Тоцкая И. В. - Тенденции, проблемы и перспективы развития наружной рекламы в Украине (2014)
Христенко А. М. - Криза платіжного балансу України: фактори та способи попередження кризи (2014)
Худокормова А. А. - Оценка состояния инвестиционной деятельности в Украине (2014)
Чалый В. В. - Альтернативные источники энергии как резервы энергетических ресурсов Украины (2014)
Шкафенко Л. С. - Развитие рекламы в Украине (2014)
Штомпель А. А. - Решение проблемы банкротства в Украине и мире на современном этапе (2014)
Вакульчук І. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства (2014)
Мирошниченко О. В. - Формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Трофименко М. Є. - Переваги та недоліки підходів до аналізу фінансової надійності страхових компаній (2014)
Титул, зміст (2014)
Кіт І. В. - Розвиток STEM-освіти в школі, Кіт О. Г. (2014)
Литвинова С. Г. - Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Чубарук О. В. - Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кочарян А. Б. - Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища (2014)
Косік В. М. - Використання мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Android в навчальному процесі, Хомич Т. А., Хомич Ю. Є. (2014)
Вакалюк Т. А. - Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України, Кончаківський Ю. О. (2014)
Петрович О. Б. - Використання інтерактивної мультимедійної дошки в позакласній роботі з літературно обдарованими учнями, Петрович С. Д. (2014)
Хомич С. М. - Мультимедійні засоби навчання у початковій школі (2014)
Костерна Л. В. - Scratch як мова програмування для молодших класів (2014)
Лапінський В. В. - Перші програмно керовані автомати й обчислювачі (2014)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. Б., Рудик О. Б. (2014)
Кузічев М. М. - Завдання III Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. IV етап, Киричков Я. В. (2014)
Андон П. І. (2013)
Колісниченко Р. А. - Апаратно-програмна архітектура успадкованого авіаційного тренажера (2013)
Сидоров М. О. - Метод створення стилю ефективного програмування, Костів М. М. (2013)
Chebanyuk O. V. - Designing of ontology for the application domain "Data transition processes in networks" (2013)
Романов Є. І. - Онтологія дисципліни системна інженерія програмного забезпечення, Сидорова Н. М. (2013)
Куклінський М. В. - Тенденція розвитку популярності браузерного програмного забезпечення на світовому ринку, Свинцицька М. В. (2013)
Резниченко В. А. - Темпоральний SQL: 2011 (2013)
Соханева Я. О. - Особенности осуществления франчайзинговой деятельности в Украине (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Защита торговых марок в Украине (2014)
Кривенко А. И. - Характеристика норм действующего законодательства в отн11ошении доменных имен (2014)
Лысякова А. О. - Коммерческая тайна как элемент ведения бизнеса (2014)
Маслий А. В. - Проблематика лицензирования объектов интеллектуальной собственности в международной деятельности, Сметана В. А. (2014)
Абраамян А. В. - Право международных договоров (2014)
Казарина А. Р. - Основные направления унификации правовой системы Украины и законодательства Европейского Союза (2014)
Гридасов В. Г. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности некоммерческих организаций (2014)
Ткаченко И. Ю. - Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (2014)
Пясецкая А. И. - Правовое регулирование осуществления экспортно-импортных операций Украины в условиях ВТО (2014)
Середня А. В. - Понятие государственного контроля за предпринимательской деятельностью (2014)
Набока С. А. - Исторический аспект формирования систем коллективной безопасности (2014)
Базаров А. М. - Захист прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шеховцева К. В. - Особливості правового захисту іноземних інвесторів в Україні (2014)
Влашпенко Д. В. - Правове регулювання онлайн торгівлі (2014)
Воргуль Т. В. - Правове регулювання зовнішньої реклами в Україні (2014)
Чердаков С. Ю. - Правове регулювання китайсько-українських відносин у сфері інвестування (2014)
Векліч З. В. - Адаптація норм внутрішнього законодавства до законодавства Європейського Союзу в разі вступу України до ЄС (2014)
Рудакова К. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання лізингових операцій в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Кучава К. О. - Проблеми гендерної рівності у сфері трудових відносин в Україні (2014)
Горбунова Д. І. - Правове регулювання транспортно-експедиторської діяльності (2014)
Копійка Я. С. - Економічна сутність ТНК і особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності на території України (2014)
Гринько Т. М. - Правові аспекти регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет на території України (2014)
Куніцин О. М. - Правове регулювання у сфері венчурного бізнесу в Україні (2014)
Мисько Н. С. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Нестеренко Є. Є. - Правове регулювання стандартизації та сертифікації в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Фімушкіна В. А. - Правові аспекти виробництва та експорту продукції скляної промисловості (2014)
Буклей Г. В. - Співвідношення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні та Європейському Союзі (2014)
Вавенко А. Е. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Твердохліб О. В. - Міжнародно-правове регулювання надання взаємної допомоги митними органами України (2014)
Борщевська В. Д. - Правові аспекти виробництва та експорту молочної продукції в Україні (2014)
Журавльова Н. М. - Правове регулювання реклами алкогольних та тютюнових виробів в Україні і країнах ЄС (2014)
Волошина Т. О. - Проблеми адаптації законодавства України до принципів права ЄС (2014)
Макєєва К. Ю. - Міжнародно-правовий звичай як одна з форм регулювання взаємовідносин між суб’єктами (2014)
Силич А. В. - Вирішення інвестиційних спорів у міжнародних організаціях (2014)
Сиров В. В. - Проблеми регулювання природних монополій (2014)
Водолазская Е. В. - Правовое регулирование валютного контроля и пути его совершенствования в Украине (2014)
Федорчак О. В. - Проблематика антимонопольного законодавства в Україні (2014)
Сиваш Ю. М. - Реформування прав та обов’язків органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Нгуєн Тху Хує. - Боротьба зі злочинністю в банківській сфері В'єтнаму (2014)
Марунич А. В. - Обґрунтування концептуальних характеристик інтелектуально-кадрової безпеки та її місце в забезпеченні розвитку підприємства (2014)
Зязев В. В. - Правове регулювання інформації з обмеженим доступом (2014)
Богданова Я. І. - Проблематика захисту прав суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності (2014)
Татарова В. С. - Особливості правового регулювання мережі Інтернет (2014)
Ющик Я. С. - Особливості аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Боднар О. В. - Напрями розвитку методики аналізу формування і використання матеріальних ресурсів у виробництві (2014)
Леоненко А. О. - Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва (2014)
Галущак А. В. - Виды, формы и методы экономического анализа (2014)
Вдовиченко А. С. - Система экономических показателей и область их применения в целях анализа явлений и процессов (2014)
Быстро В. В. - Экономический анализ в системе реализации функций управления (2014)
Константинович Г. Ю. - Принцип комплексности в экономических исследованиях (2014)
Нерода А. Ю. - Принцип комплексності в економічних дослідженнях (2014)
Вихорь К. Р. - Напрями розвитку методики аналізу витрат за статтями калькуляції (2014)
Ковалівська О. О. - Принцип системності в економічних дослідженнях (2014)
Захарова О. В. - Напрями розвитку методики аналізу стану та використання основних фондів (2014)
Біленко А. О. - Формування системи принципів економічного аналізу (2014)
Лопатіна К. А. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сучасних організацій в умовах глобалізації (2014)
Барсученко А. С. - Застосування інструментів прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі (2014)
Валежная М. С. - Современное состояние венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине (2014)
Дєнєжко К. А. - Переваги та недоліки участі України в Митному союзі, Жиліна Ю. П. (2014)
Білокудря Т. С. - Поняття "фінансові результати" як об'єкт бухгалтерського обліку (2014)
Квітко С. О. - Узагальнення основних теоретичних підходів до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Костенецька Т. Г. - Саймон Кузнець як видатний економіст (2014)
Харченко О. Г. - Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів, Боднарчук І. О., Галай І. О. (2012)
Сидоров Н. А. - Экология программного обеспечения. Учебная программа (2012)
Мучник М. М. - Скелетизация графических образов печатных и рукописных символов (2012)
Муниб М. Б. - Использование модифицированного метода Недлера-Мида для численного решения задачи мягкой посадки в теоретико-игровой постановке (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Defining Minimal Scope of Measurements for Maintainability Analysis, Shaposhnikova K. V. (2012)
Сидорова Н. М. - Групова динаміка та комунікації в інженерії програмного забезпечення (2012)
Dyshlevyy O. P. - Tool of Calculation of Metric’s Abnormal Values of Software, Kostiv М. М. (2012)
Заболотня Т. М. - Вибір програмного забезпечення для підтримки контролю досягнення цілей, Каковський В. О. (2012)
Сидоров М. О. - Монреальський прем'єр-форум ІТ-фахівців, Морозова Т. Ю., Мендзебровський І. Б. (2012)
Радішевський М. Ф. - Звіт про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Інженерія програмного забезпечення 2012" (2012)
Титул, зміст (2012)
Сердечная недостаточность в 2011 году: новые данные. Интервью с профессором Л. Г. Воронковым (2012)
Вступне слово до публікації про сучасну термінологію (2012)
Чайковський Ю. Б. - Використання оновленого списку гістологічної термінології в морфології та кардіології, Луцик О. Д., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Силкина Ю. В. - Гистогенетические аспекты формирования синдромов предвозбуждения желудочков (2012)
Применение антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона как вспомогательный метод лечения нарушений репродуктивной функции (мета-анализ) (2012)
Роль С-реактивного білка при цереброваскулярних захворюваннях (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 1), Жадан А. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Переможці проекту "Післядипломне навчання" за 2011 рік (2012)
Відповіді на тестові завдання за друге півріччя 2011 року (2012)
Барна О. М. - Раміприл: надійний контроль артеріального тиску з додатковими перевагами. Фокус на органопротекцію (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Беловол А. Н. - Терапевтический потенциал мельдония при остром коронарном синдроме, Князькова И. И. (2012)
Бурчинский С. Г. - Постинсультная депрессия: проблема выбора препарата-антидепрессанта (2012)
Косарев В. В. - Фармакотерапия ишемической болезни сердца: в фокусе - цитопротекторы, Бабанов С. А. (2012)
Бобров В. А. - Современные подходы к назначению диуретиков у женщин в постменопаузальный период с артериальной гипертензией и остеопорозом, Боброва Е. В., Медведенко О. И., Макаревский А. И., Давыдова И. В. (2012)
Копчак О. О. - Вивчення ефективності тривалого застосування мемантину в лікуванні когнітивних порушень у хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (2012)
Курило Т. М. - Нормотворча політика ради Європи в сфері управління охороною здоров'я (2012)
Меморандум про глобальний захист здоров'я через партнерство (2012)
Здобутки і перспективи кардіологічної служби України (2012)
Титул, зміст (2013)
Дуда О. К. - Сучасна терапія хронічного вірусного гепатиту с: які можливі побічні ефекти нас очікують?, Байдалюк І.А. (2013)
Губская Е. Ю. - Роль и место препаратов урсодезоксихолевой кислоты в лечении хронической патологии печени и гепатобилиарной системы (2013)
Ювченко П. В. - Алиментарная неофобия: новое название пищевой избирательности (2013)
Колиушко Г. И. - Редкие формы инфаркта миокарда (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Бабак О. Я. - Патогенетичне обґрунтування використання метаболічно активного засобу l-аргініну-l-глутамат при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній з хронічним некалькульозним холециститом, Фадєєнко Г.Д., Фролов В.М., Круглова О.В. (2013)
Іванов В. П. - Клінічна ефективніcть і фармакологічна безпека розувастатину у хворих з артеріальною гіпертензією і структурним ремоделюванням сонних артерій (2013)
Журавлева А. К. - Особенности формирования метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (2013)
Сірчак Є. С. - Динаміка лабораторних маркерів дисфункції ендотелію у хворих з ускладненими формами цирозу печінки (2013)
Бабієнко В. В. - Аргінін у профілактичній медицині: проблема корекції аліментарного дефіциту прекурсорів NO (2013)
Коньков Д. Г. - Особливості перебігу вагітності у жінок з субхоріальними гематомами на фоні гестаційної ендотеліопатії (2013)
Платформа для комунікації між фахівцями: так оцінили міжнародний симпозіум "досконала клінічна практика у сфері педіатричної коінфекції віл/туберкульоз" лікарі україни (2013)
Орієнтуватися на потреби пацієнтів (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Арепьева В. А. - Оптимизация ежедневного объема выпуска козинаков компании "ОВИН" (2014)
Безус А. І. - Оптимізація виробництва лінії фіточаю ТМ "Карпатська лічниця" ПК "Екопродукт" (2014)
Бойченко О. В. - Оптимизация вегетарианского рациона питания человека с учетом текущих цен на продукты (2014)
Брехунова Е. С. - Оптимизация объемов производства молочной продукции предприятия "Галичина" (2014)
Воскобойникова В. В. - Оптимизация перевозки нефти от стран-экспортеров странам-потребителям (2014)
Гаримович Б. Р. - Оптимизация объемов производства мороженого предприятия компании "Геркулес" (2014)
Гузей Л. А. - Оптимизация объемов выпуска тортов кондитерской фабрики "Лучиано" (2014)
Дзегилевич А. С. - Оптимизация выпуска изделий швейной промышленности (2014)
Иснюк М. Н. - Оптимизация объемов выпуска хлебобулочных изделий предприятия (2014)
Кляшов И. С. - Оптимизация на предприятии производства холодных соусов (2014)
Колєснік В. Ю. - Дослідження репрезентативної системи людини як задача математичної статистики (2014)
Краснюк И. В. - Расчет ежедневного оптимального объема выпуска готовых салатов на предприятии "Класс" (2014)
Мерщанская А. П. - Оптимизация производства хлебобулочных изделий в сети магазинов "Кулиничи" (2014)
Отлейкина П. В. - Расчет оптимального плана транспортировки продукции корпорации Roshen за границу (2014)
Пономаренко Т. С. - Разработка оптимального распределения самолетов по маршрутам компании "Хорс" (2014)
Нгуен Тхи Фьюнг Ань. - Оптимизация объемов производства изделий быстрого приготовления (2014)
Старченко О. А. - Оптимизация перевозки молочной продукции для супермаркетов "Сильпо" (2014)
Столяренко В. В. - Оптимізація обсягів випуску цукерок кондитерської компанії "АВК" (2014)
Столярова А. О. - Оптимізація випуску комбікорму для тваринництва та птахівництва (2014)
Тимченко А. И. - Оптимизация работы пиццерии (2014)
Харченко Д. В. - Визначення впливу державного фінансування на ефективність науково-технічної діяльності (2014)
Чеперис Ю. С. - Оптимізація обсягів вирощування овочів у Харківській області (2014)
Шевцов И. В. - Оптимизация плана производства продукции предприятия кондитерской промышленности (2014)
Шурміль М. І. - Розроблення оптимального плану випуску кондитерської продукції підприємства харчової промисловості (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп'янський машинобудівний завод" (2014)
Гончаренко О. М. - Системний підхід до інформаційних технологій при прийнятті управлінських рішень (2014)
Копичинська А. С. - Удосконалення методичних рекомендацій щодо аналізу та покращення стану соціально-психологічного клімату в колективі для успішного впровадження стратегій організаційного розвитку підприємств (2014)
Лизенкова П. Ю. - Підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства (2014)
Мармель О. О. - Використання операційних пріоритетів для реалізації операційної стратегії підприємства (2014)
Оганесян М. Г. - Удосконалення мотиваційного механізму інноваційної діяльності підприємства (2014)
Різниченко Д. Д. - Управління процесами організаційних перетворень на підприємстві (2014)
Пащенко О. І. - Побудова структурно-функціональної моделі оптимізації процесу антикризового управління на промисловому підприємстві за допомогою стандарту IDEF0 (2014)
Степаненко Н. М. - CRM-система як інструмент персоніфікованого маркетингу (2014)
Усікова Т. М. - Сучасний стан дистанційного навчання в Україні (2014)
Ільченко В. О. - Ризики розробки та впровадження інноваційних продуктів і методи їх зниження (2014)
Краснікова О. С. - Методичний підхід до оцінювання якості управління діяльністю інноваційно активного персоналу (2014)
Кулінова Т. М. - Визначення поняття кадрової безпеки підприємства та фактори впливу на неї (2014)
Молчанова Т. В. - Аналіз загроз кадровій безпеці на ПАТ "Завод "Червоний Жовтень" (2014)
Осова В. О. - Методичний підхід до формування бренда підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України (2014)
Шевчук А. Ю. - Особливості концепції інноваційного маркетингу сучасного підприємства (2014)
Шевчук М. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням чинників інноваційного ринку (2014)
Воробьева Е. С. - Анализ способов проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей (2014)
Голозубова Ю. В. - Аналіз методів нарахування амортизації та їх порівняльна характеристика (2014)
Демина А. Ю. - Проблемы оценки нематериальных активов предприятия и пути их решения (2014)
Коваленко В. Г. - Роль оплати праці в сучасних умовах господарювання (2014)
Сімавонян М. С. - Особливості відображення та основні принципи проведення інвентаризації на підприємствах (2014)
Лобас Ю. С. - Особливості державного регулювання цін в Україні (2014)
Ермакова Ю. А. - Анализ причин возникновения кредитной задолженности банков (2014)
Руденко О. О. - Визначення витрат операційної діяльності підприємства у міжнародному та національному законодавстві (2014)
Синявіна О. М. - Сутність та класифікація овердрафту (2014)
Иванова Е. О. - Основные направления усовершенствования системы управления персоналом на государственной службе (2014)
Левицька Н. А. - Особливості управління керівним персоналом в органах державної служби України (2014)
Клычев А. Х. - Современные тенденции развития институциональных теорий государства (2014)
Довранов А. Б. - Институциональные аспекты исследования глобальных проблем человечества (2014)
Бутко Т. В. - Сучасний стан моралі в Україні (2014)
Голобородько В. В. - Социальные стереотипы поведения современной молодежи (2014)
Сиромашенко Д. Ю. - Проблема трудоустройства молодых специалистов в Украине (2014)
Хохлова А. Ю. - Проблема манипуляции сознанием потребителей посредством рекламы (2014)
Титул, зміст (2012)
Скрипник Н. В. - Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної нейропатії (огляд літератури) , Гриб В. А., Дідушко О. М. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: роль постпрандиальной гликемии (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть 1) (2012)
Несукай Е. Г. - Блокаторы бета-адренорецепторов и эректильная дисфункция (2012)
Найштетік І. М. - Патологія щитоподібної залози у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Сахарный диабет - новости и перспективы (2012)
Комбинированные режимы терапии на основе пиоглитазона при сахарном диабете 2-го типа в борьбе за смягчение сердечно-сосудистых факторов риска: обсервационное когортное исследование (2012)
Целуйко В. И. - Врожденные пороки сердца (часть 2), Жадан А. В., Ещенко К. Н. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Звягинцева Т. Д. - Билиарный панкреатит, Шаргород И. И. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Христич Т. Н. - Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов в лечении больных хроническим панкреатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями органов пищеварения (2012)
Барна О. М. - Раміприл: класика кардіопротекції при артеріальній гіпертензії, Базилевич А. Я., Гриневич О. В. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Кравчун Н. А. - Ингибитор дипептилпептидазы-4 онглиза в повседневной клинической практике, Земляницына О. В., Чернявская И. В., Олейникова С. П., Хижняк О. О., Воропай Т. И., Балюк М. А., Касярум В. П., Лихоносов П. Н., Титова Ю. А. (2012)
Музь В. А. - Возможности Цитофлавина в лечении липоидного некробиоза у подростков, больных сахарным диабетом, Зубкова С. Т., Самсон А. Я. (2012)
Глонти С. - Распространенность тиреоидной патологи у беременных в условиях умеренного йододефицита (2012)
Золотарева Н. А. - Мексикор в лечении стабильной стенокардии и артериальной гипертензии, Медянка Ю. С. (2012)
Беловол А. Н. - Функциональные свойства нейтрофилов и тромбоцитов у больных диабетической нефропатией в динамике лечения с применением тиклопидина, Топчий И. И., Тверетинов А. Б., Кириенко А. Н., Щербань Т. Д. (2012)
Боженко Н. Л. - Клопідогрель: антитромбоцитарна терапія при атеротромбозі, Федак Л. М., Масняк Л. В., Горон Н. Ю. (2012)
Novo Nordisk открывает новый R&D-центр (2012)
Фармацевтическая компания Novo Nordisk обновила свой официальный сайт www.novonordisk.com (2012)
Novo Nordisk названа самой устойчивой компанией в мире в 2011 году (2012)
Нове вагоме поновлення національної академії медичних наук України (2012)
Титул, зміст (2013)
Зозуля І. С. - Транзиторні ішемічні атаки у вертебрально-базилярній системі, зумовлені патологією шийного відділу хребта, Несукай В.Г. (2013)
Стаднік С. М. - Цереброкардіальний синдром в неврологічній практиці (2013)
Цветкова О. А. - Коррекция метаболического синдрома и эндотелиальной дисфункции ингибитором апф диротоном (лизиноприлом), Грачева Е.В. (2013)
Оржешковський В. В. - Міопатії, асоційовані з ендокринними захворюваннями (2013)
Дифференциальный клинический профиль кандесартана по сравнению с другими блокаторами рецепторов ангиотензина (2013)
Киношенко К. Ю. - Oценка состояния правого желудочка в клинической практике (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Данилов А. Б. - Кормагнезин® (магния сульфата гептогидрат) в лечении мигрени (2013)
Нуньес Синтас Д. - Головная боль напряжения: использование препарата гамалате-B6, Лопес Поуса С. (2013)
Тітов І. І. - Сучасні можливості фармакореабілітації потерпілих з тяжким забоєм головного мозку, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Нестор І. І., Королюк В. Д. (2013)
Вороненко Ю. В. - Принципи і напрями нормотворчості україни у сфері охорони здоров’я, Гойда Н.Г., Курило Т.М. (2013)
Зозуля А. І. - Результати соціального дослідження серед різних категорій населення та медичних працівників (2013)
Гунина Л. М. - Применение препарата кардонат для повышения толерантности к физическим нагрузкам, Безуглая В.В., Багаури О.В. (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І.М. (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан щодо надання допомоги дітям з особливими потребами в тернопільському регіоні (2013)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2013)
Титул, зміст (2013)
Барна О. Н. - Эволюция ингибиторов апф: фокус на зофеноприл (2013)
Іванов В. П. - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурно-функціональний стан лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Никифорова Л. Н. - Пороки трехстворчатого клапана: гемодинамические и клинические аспекты трехстворчатой недостаточности, Радченко О.В. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Лапшин О. В. - Комбінована антигіпертензивна терапія – сучасний тренд лікування (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Мошковська Ю. О. - "Одна таблетка на добу" – стратегія підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Відповіді на тестові завдання, Переможці за 2012 рік проекту "Дистанційне Навчання", "Школа превентивної кардіології", "Ази імунології для практикуючого лікаря від академії розвитку медичної освіти" (2013)
Романова Е. Н. - Патофизиологические механизмы влияния ингибиторов АПФ на аритмогенез у больных с фибрилляцией предсердий, Соломенчук Т.Н. (2013)
Лишневская В. Ю. - Выбор бета-адреноблокатора трудному пациенту (2013)
Мошковська Ю. О. - Використання коректорів метаболізму – сучасний підхід комбінованої терапії хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Чучелина О. А. - Современная тактика медикаментозной ренопротекции у пациентов с хроническими заболеваниями почек, Годлевская О.М. (2013)
Жердьова Н. М. - Корекція центральних проявів діабетичної нейропатії (2013)
Зупанец И. А. - Оценка взаимозаменяемости азимеда – биоэквивалентность доказана!, Безуглая Н.П., Либина В.В., Орлова И.Н., Кудрис И.В., Кувайсков Ю.Г. (2013)
Проценко Г. О. - Альтернативний підхід до лікування остеоартрозу з коморбідними станами, Іванова К. А. (2013)
Романів О. П. - Суїцид: сучасні підходи до профілактики, Хаустова О.О. (2013)
Іванов В. П. - Вплив валсартану і його комбінацій з гідрохлоротіазидом на структурне ремоделювання лівого шлуночка і сонних артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією протягом 6 місяців лікування (фрагмент українського популяційного дослідження 2010–2011 років) (2013)
Кабінет людини похилого віку – практичний крок до здорової старості (2013)
Чоловіче здоров’я: чим зумовлений "падіж" сильної статі? (2013)
Титул, зміст (2012)
Луцик О. Д. - Використання нового списку міжнародних термінів з гістології людини в морфології та клініці органів травного тракту, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2012)
Helicobacter Pylori в развивающихся странах. Всеобщие рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации (август 2010), обновленные (2012)
Кравчун Н. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: клиника, диагностика, терапия, Земляницина О. В., Тяжелова О. В. (2012)
Mastalerz L. - Антилейкотриеновые препараты в лечении бронхиальной астмы, Kumik J. (2012)
Гапонова О. Г. - Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома (2012)
Просоленко К. О. - Cучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому (2012)
Шалімова А. С. - Aнтигіпертензивна терапія у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні хронічної хвороби нирок I-III стадій (2012)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів з хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті, Русин Б. Р., Мерецький В. М., Шманько О. В., Смаглій Г. Я., Медвідь І. А., Чайка О. В. (2012)
Бойко Т. Й. - Ефективність використання комплексного пробіотичного препарату в корекції дисбіозу кишечника у хворих з хронічними запальними захворюваннями кишечника, Тропко Л. В., Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Толстикова Т. М., Мосалова Н. М. (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 1) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Колиушко Г. И. - Псевдокоронарные изменения ЭКГ (часть 2) (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Титул, зміст (2012)
Стратифікація ризику у первинній профілактиці серцево-судинних захворювань: системи оцінки, додаткові маркери і техніки візуалізації (2012)
Сердечно-сосудистые заболевания неуклонно "молодеют" (2012)
Мищенко Т. С. - Использование препарата мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией: данные исследования "Каскад", Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2012)
Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим з наслідками ішемічного інсульту, при оклюзіях і стенозах прецеребральних та мозкових артерій, які не викликають розвиток мозкового інфаркту (2012)
Междисциплинарные дискуссии: "Значение нефропротекции в кардиологической практике" (2012)
Звягинцева Т. Д. - Хронический гастрит, Гаманенко Я. К. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Лесной И. И. - Применение габапентина для премедикации при хирургических вмешательствах в онкоурологии, Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Галак И. И., Наумчук Г. В., Белка К. Ю. (2012)
Барна О. М. - Можливості профілактики атеросклерозу із застосуванням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту: проекція на раміприл, Ярема Н. І. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Фіксовані комбінації препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії: сучасність і перспективи. Інтерв'ю з професором Ягенським А. В. (2012)
Мурашко Н. К. - Стенооклюзуючі ураження брахіоцефальних і хребтових артерій, Сулік Р. В. (2012)
Карпов Ю. А. - Комбинированная антигипертензивная терапия - приоритетное направление в лечении артериальной гипертензии (2012)
Долженко М. Н. - Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, Лучинская Ю. А. (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана та артеріальна гіпертензія: місце інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, Мелень Ю. П. (2012)
Соловьян А. Н. - Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий: частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий (2012)
Копчак О. О. - Ефективність Гліатиліну в лікуванні хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом, Полетаева К. М., Холін В. О., Тараканова О. В., Бачинська Н. Ю. (2012)
Борзенкова Л. М. - Клініко-функціональні особливості різних стадій хронічного порушення мозкового кровообігу (2012)
Активное долголетие с компанией Юнифарм, Инк (2012)
Медична допомога при кардіопатології: розумний баланс при веденні хворого (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Диагностика атеросклеротического поражения сонных артерий и периферических артерий нижних конечностей в практике кардиолога, Кузнецов И. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Барна О. М. - Корекція дисліпідемій в контексті превентивної кардіології: чи всі проблеми вирішуються призначенням статинів? (2012)
Скибчик В. А. - Превентивна кардіологія: омега-3 поліненасичені жирні кислоти для корекції порушень обміну тригліцеридів (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Губская Е. Ю. - Существует ли универсальный лекарственный препарат для лечения хронической патологии печени и гепатобилиарной системы? (2012)
EuroPRevent 2012: форум обґрунтованих надій на успіхи у серцево-судинній профілактиці (2012)
Органопротективныые возможности блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Интервью с Е. В. Карпенко (2012)
Долженко М. М. - Особливості лікування пацієнтів з поліорганною патологією: застосування блокаторів бета-адренорецепторів у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Конопляник Л. І., Лимар Ю. В., Волошенюк І. О. (2012)
Використання торасеміду в лікуванні серцевої недостатності (2012)
Беловол А. Н. - Метаболическая терапия при ишемической болезни сердца у лиц пожилого возраста, Князькова И. И. (2012)
Драпкина О. М. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и фиброз: гепатокардиальные связи (2012)
Сокуренко Л. М. - Морфологические исследования действия лекарственных веществ в токсикологии (2012)
Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічний риніт (2012)
Титул, зміст (2013)
EUROPREVENT 2013 – головна подія профілактичної медицини з фокусом на превентивні підходи до лікування артеріальної гіпертензії (2013)
Ещенко К. Н. - Сердечно-сосудистая система и курение, Жадан А. В., Шустваль Н. Ф. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Дранник Г. Н. - Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (часть 1) (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Скрипник Н. В. - Метаболічна терапія – перспективний патогенетичний напрям лікування цукрового діабету (2013)
Пацієнти для нас – на першому місці: Інтерв'ю з керівником з операційної діяльності компанії MSD Альпером Альптекін (2013)
Должен ли торасемид быть петлевым диуретиком выбора при систолической сердечной недостаточности? (2013)
Ухолкина Г. Б. - Статины – прошлое, настоящее, будущее (2013)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D та його роль у регуляції метаболічних розладів при цукровому діабеті (2013)
Журавлева Л. В. - Патогенетические аспекты формирования сосудистых поражений при артериальной гипертензии и сахарном диабете: основные направления их терапевтической коррекции, Ильченко И. А. (2013)
Тодуров І. М. - Хірургічне лікування цукрового діабету 2-го типу, асоційованого з морбідним ожирінням, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Состояние эндотелия у больных сахарным диабетом 1-го типа и метаболической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2013)
Погребняк О. О. - Безпека гіполіпідемічної терапії симвастатином і комбінованим препаратом, що містить L-аргініну гідрохлорид та інозин, та їх вплив на показники якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу (2013)
Журавлева А. К. - Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Бобронникова Л. Р. (2013)
Раптова зупинка серця: соціальна спрямованість допомоги (2013)
Жижко О. А. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці тьюторів для роботи з дорослими в Мексиці й Венесуелі (2014)
Огієнко О. І. - Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Танько Є. В. - Розвиток поняття "самостійна робота" в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії (2014)
Хоменко О. В. - Економічне зростання як запорука мовної експансії Китаю (2014)
Чернякова Ж. Ю. - Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період (2014)
Гладуш В. А.Шляхи вдоскон - алення професійної підготовки логопедів в Україні (1960-ті рр.) (2014)
Год Б. В. - Виховний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості у творчому доробку О. Строніна, Пилипенко В. В. (2014)
Лях Г. Р. - Становлення та розвиток ідеї трудової школи в історії педагогіки, Карелін М. В. (2014)
Прокоф’єва Л. Б. - Вивчення наукової та педагогічної спадщини вчених Новоросійського університету засобами сучасних технологій навчання (2014)
Старостіна О. В. - Значущість психолого-педагогічних засад системи Е. Стоунса на сучасному етапі розвитку освіти (2014)
Тишик І. С. - Міжетнічна толерантність у площині канонічного національного українського наративу (2014)
Шарата Н. Г. - Методи управління діяльністю університетів у ХІХ столітті на західноукраїнських землях (2014)
Алексєєва М. І. - Мовна компетенція як складова моделі іншомовної комунікативної компетентності (2014)
Басанець Л. М. - Вплив факторів навчального середовища на фізичний розвиток і психофункціональний стан учнів кадетського корпусу, Іванова О. І., Проценко В. В., Єрофєєва К. І., Свідлов Ю. І. (2014)
Науменко С. О. - Опрацювання та інтерпретація результатів тестування засобами електронних таблиць Microsoft Excel (2014)
Особов І. П. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі організації освітнього процесу (2014)
Стріхар О. І. - Освітні технології реалізації інтегрованого підходу у процесі навчання музичному мистецтву (2014)
Василенко В. А. - Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів (2014)
Василенко М. Є. - Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності в аудиторній роботі (2014)
Кириченко Л. Г. - Застосування аксіологічного підходу в підготовці майбутніх фахівців сфери культури в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (2014)
Козубцов І. М. - Реалізація теорії розвитку методологічної компетентності аспірантів на основі моделі діяльності (2014)
Кононец Н. В. - Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Кузько М. С. - Доцільність застосування методик медіаосвіти при підготовці майбутніх гідрогеологів (2014)
Лазарєв О. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу (2014)
Лейко С. В. - Особливості викладання та зміст математичної освіти майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки (2014)
Майковська В. І. - Вплив інноваційних процесів на трансформацію вищої освіти як суспільного інституту (2014)
Можаровська О. Е. - Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці (2014)
Павленко А. Ю. - Модель формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Тупченко В. В. - Вивчення іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації при підготовці майбутніх маркетологів (2014)
Улановська А. С. - Модернізація вищої освіти: характеристика понятійного апарату дослідження (2014)
Чекан О. І. - Система дослідження та класифікація комп’ютерно-орієнтованих завдань (2014)
Андрущенко А. О. - Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови (2014)
Антонченко М. О. - Організація дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базурін В. М. - Особливості розвитку складових дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики в процесі навчання інформатики у ВНЗ (2014)
Головко В. А. - Особливості міжкультурної комунікації: педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії (2014)
Дубяга С. М. - Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ, Шевченко Ю. М., Фефілова Т. В. (2014)
Дурманенко О. Л. - Етапи моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Іваній О. М. - Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителів (2014)
Мартиненко О. В. - Формування педагогічної компетентності вчителя математики та економіки, Ковтун Г. І. (2014)
Павицька К. М. - Специфіка виховання поваги до дитини у студентської молоді (2014)
Панішева О. В. - Потенціал різних видів діяльності студентів щодо формування їхньої готовності до роботи в класах гуманітарного профілю (2014)
Пахненко І. І. - Формування у магістрантів-філологів уявлень про цільові настанови та зміст лінгвістичних курсів у вищому навчальному закладі (2014)
Пшенична Л. В. - Рейтинг викладача як індикатор якості освіти (2014)
Салтикова А. І. - Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму, Хурсенко С. М. (2014)
Томенко О. А. - Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі використання елементів олімпійської освіти (2014)
Жульова С. І. - Формування еколого-валеологічної культури молоді (2014)
Повалій Л. В. - Взаємодоповнююча роль школи і сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Сікалюк А. І. - Аналіз сутності поняття "цінність" у теоретичних наукових джерелах (2014)
Циплюк А. М. - Генеза вихідних понять здоров’язбережувального навчання дітей дошкільного віку (2014)
Щербакова І. М. - Психологічний аналіз психоаналітичних практик дослідження духовності (2014)
Гуменюк В. В. - Інноваційні зміни організації післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіональному просторі (2014)
Мармаза О. І. - Формування інноваційної компетентності керівника навчального закладу в процесі магістерської підготовки (2014)
Титул, зміст (2012)
Диагностика и классификация сахарного диабета (2012)
Объявлены результаты Origin - самого крупного и продолжительного в мире рандомизированного клинического исследования среди пациентов с предиабетом и ранним сахарным диабетом (2012)
Барна О. Н. - Пиоглитазон: механизмы защиты от сердечно-сосудистых заболеваний (часть II) (2012)
Целуйко В. И. - Некомпактная кардиомиопатия левого желудочка, Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Скибчик В. А. - Дегенеративний кальциноз аортального клапана: патогенетичні механізми виникнення, перебіг, класифікація, Мелень Ю. П. (2012)
Целуйко В. Й. - Вплив прихильності до медикаментозного лікування на прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, Перемот Я. О., Яковлева Л. М., Перемот С. Д. (2012)
Світлик Г. В. - Прогностичне значення інтервалу QT при гострому інфаркті міокарда, Гарбар М. О., Базилевич А. Я. (2012)
Новини сайту Medscape (2012)
Соціальне опитування виявило, що кардіологи щасливі, одружені, не користуються Twitter (2012)
Ткаченко В. І. - Проект уніфікованого клінічного протоколу ведення цукрового цукрового діабету 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги, Ліщишина О. М., Степаненко А. В. (2012)
Відкриття олімпійського дому в Києві (2012)
Підписано перший в Україні Меморандум щодо боротьби із розсіяним склерозом (2012)
Впровадження референтних цін на ліки: коли чекати на нову якість життя пацієнтів? (2012)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. И. - Легочная гипертепзия при врождеппых пороках сердца, Жадан А. В., Ещенко К. П. (2012)
Тестовые вопросы для самокоптроля (2012)
Журавльова А. К. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу і ожиріння (2012)
Дубров С. А. - Применение кеторолака для периоперационного обезболивания, Жеребцова П. В. (2012)
Хаустова О. О. - Психосоматичний підхід до менеджменту хронічних захворювань: взаємовплив стресу та імунітету (2012)
Борисенко М. І. - Механізми формування патології гастродуоденальної зони при хронічній вогнищевій інфекції носо- і ротоглотки, Чайковський Ю. Б. (2012)
Пробиотики и пребиотики (2012)
Соловйова Г. А. - Ефективність схем лікування ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Полшкова С. Г. - Аутоагрессия: психосоматические механизмы и взаимоотношения (клинический случай) (2012)
Ягмур В. Б. - Динамика показателей фиброза у больных циррозом печени при лечении с применением препарата Урсосан, Ягмур С. С., Кудрявцева В. Е., Мельниченко Л. Я., Дементий П. П. (2012)
Шелест А. Н. - Иммуновоспалительные и вазоактивные эндотелиальные факторы у больных с Helicobacter pylori-Негативными гастропатиями и роль анемии при хронической сердечной недостаточности, Бойко А. Н., Рынчак П. И., Ковалева Ю. А., Шелест Б. А., Шушляпин О. И., Ломакина О. В., Тучинская М. А. (2012)
Сучасна формула здоров'я: три молочні продукти і посильна активність протягом дня (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2012)
Конгрес Європейського товариства кардіологів (2012)
Пітт Б. - Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину в лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю та зменшеною фракцією викиду лівого шлуночка. Висновки дослідження HЕААL (2012)
Жарінов О. Й. - Еволюція антигіпертензивної терапії. Час нових фіксованих комбінацій (2012)
Катеренчук І. П. - Триметазидин у комплексній терапії ішемічної хвороби серця та асоційованих кардіологічних станів (2012)
Барна О. М. - Труднощі в лікуванні артеріальної гіпертензії: які питання може вирішити лерканідипін?, Лапшин О. В. (2012)
Казмирчук В. Е. - Принципы интерпретации результатов общего анализа крови при оценке иммунного статуса, Мальцев Д. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Кияк Ю. Г. - Електрокардіографічна діагностика дилатаційних кардіоміопатій, Юзич І. А. (2012)
Савенков М. П. - Водный дисбаланс и диуретическая терапия у больных артериальной гипертензией, Иванов С. Н., Постникова З. В., Михайлусова М. П. (2012)
Германюк Т. А. - Вивчення фармацевтичного ринку пероральних цукрознижуючих лікарських засобів у Вінницькій області та вибір мінімально витратної схеми лікування цукрового діабету 2-го типу, Івко Т. І. (2012)
Профілактика заради виживання (2012)
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2013)
Клінічні дослідження, які змінили кардіологію: ішемічна хвороба серця (2013)
Лисенко Г. І. - Діагностика стабільної стенокардії на рівні первинної медичної допомоги, Ященко О. Б., Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Коляденко К. В. - Організація викладання шкірних та венеричних хвороб на медичному факультеті університету св. володимира наприкінці xix – на початку xx століття як приклад для оптимізації навчання студентів медичних вузів сьогодні (2013)
Лапшин О. В. - Диагностика аутоиммунных механизмов заболеваний миокарда, Гетьман О. И. (2013)
Гуцол Л. П. - Аналіз асортименту гомеопатичних лікарських засобів на фармацевтичному ринку україни (2013)
Лызиков А. А. - Аутовенозные реконструкции аорто-подвздошного сегмента у пациентов с высоким риском инфекционных осложнений (2013)
Панченко Л. М. - Показники гуморального імунітету у сироватці крові та синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінних суглобів на різних стадіях, Герасименко С. І., Соколовська О. Р., Нечипоренко Р. В. (2013)
Чернишов О. В. - Етіопатогенетичні фактори та клінічні особливості соматоформного синдрому болю у підлітків (2013)
Бутко Я. О. - Вивчення лікувальної дії мазі з метилпреднізолону ацепонатом і керамідами в умовах експериментального алергічного дерматиту, Дроговоз С. М., Ляпунов М. О. (2013)
Трачук Л. Є. - Комплаєнс при лікуванні артеріальної гіпертензії: психокорекційна програма оптимізації (2013)
Кузнєцов А. А. - Діагностичне та прогностичне значення інтегральної оцінки динаміки біоелектричної активності головного мозку в гострий період мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Науменко Г. М. - Системний підхід до медико-психологічної реабілітації жінок з лейоміомою матки в післяопераційний період, Москаленко О. В. (2013)
Щерба В. В. - Вплив інгібіторів NO-синтази на експресію цитокінів і стан сполучної тканини при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту, Корда М. М. (2013)
Яковлева Л. М. - Генетичні аспекти антигіпертензивної ефективності інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Інноваційні технології в лікуванні порушень ритму серця – шлях до здоров’я та кращої якості життя українців (2013)
Титул, зміст (2012)
Бутко Е. А. - Кардиомиопатия Такотсубо (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Казмирчук В. Е. - Принципы интерпретации данных иммунограммы, Мальцев Д. В. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Барна О. М. - Універсальні протективні властивості раміприлу: від сповільнення розвитку цукрового діабету до життєзберігаючих властивостей, Базилевич А. Я. (2012)
Тестові запитання для самоконтролю (2012)
Мустафаева Е. Л. - Изучение эффективности применения золмитриптана в форме ородисперсных таблеток для купирования приступа мигрени (2012)
Світлик Г. В. - Аритмії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (2012)
Александрук О. Д. - Очікувана ефективність співпраці хворих на хронічні алергічні дерматози з лікарем (2012)
Хаустова Е. А. - Современная стратегия диагностики и терапии депрессий (2012)
Чайковський Ю. Б. - Використання оновленого списку міжнародних термінів із гістології людини в морфології та клініці нервових хвороб, Луцик О. Д., Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2012)
Геращенко С. Б. - Морфологічні зміни периферичних нервів при токсичних нейропатіях, викликаних протипухлинними препаратами, Дєльцова О. І. (2012)
Конгрес кардіологів: об'єднати зусилля для ефективного і правильного лікування артеріальної гіпертензії (2012)
Всеукраїнська соціальна ініціатива "60+ Кардіо" - курс на тривале та якісне життя українців (2012)
Перелік лікарських засобів заборонених до рекламування які відпускаються без рецепта (2012)
Титул, зміст (2013)
Журавльова Л. В. - Ураження міокарда на фоні цукрового діабету: фокус на патогенетичні та діагностичні особливості кардіоміопатії, Сокольнікова Н. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Фундаментальні взаємозв’язки фармакології, гомеопатії та нанофармакології (2013)
Стаднік С. М. - Біль у ділянці серця – кардіалгія або…? (2013)
Барна О. М. - Можливості коензиму Q10 в кардіологічній практиці: від корекції окислювального стресу до кардіологічного континууму (2013)
Кірієнко І. А. - Віл-асоційований туберкульоз, Регнер В. П. (2013)
Почепцова Е. Г. - Неспецифический аортоартериит, Целуйко В. И. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Дранник Г. Н. - Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (часть 2) (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Перцева Т. О. - Кашель: патогенетически обоснованный выбор терапии, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Целуйко В. И. - Оценка эффективности антитромбоцитарной терапии и полиморфизма гена CYP2C19 цитохрома P450 у пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий, Крейндель К. Л. (2013)
Ярема Н. І. - Інгібітор апф з діуретиком – препарати вибору при лікуванні пацієнток з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом (2013)
Коляденко К. В. - Організація вітчизняної дерматологічної служби наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2013)
Презентація автоматизованої системи відстеження ліків унеможливить надалі обіг фальсифікату в україні (2013)
Титул, зміст (2012)
Диагностика и классификация сахарного диабета (2012)
Свищенко Е. П. - Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа: в поисках оптимальной антигипертензивной терапии, Ярынкина Е. А. (2012)
Соколова Л. К. - Метаболический синдром и ассоциированные с ним заболевания: критерии диагностики, принципы терапии. Обзор литературы и собственные данные (2012)
Скрипник Н. В. - Гепатопротекція - шлях до подолання інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом (огляд літератури), Гриб В. А., Білик Л. Я. (2012)
Коваленко О. Є. - Особливості церебрального кровопостачання як основа для топічної діагностики та патогенетичної терапії. Профілактика та корекція лікування ендотеліальної дисфункції як одного з провідних механізмів у розвитку ішемічного інсульту та його ускладнень, Литвин О. В. (2012)
Васильчук І. С. - Вестибулопатії: частота розвитку, типи перебігу, діагностичні та лікувальні підходи, Козлова О. О., Трінус К. Ф., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2012)
Лазебник Л. Б. - Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на функцию почек и печени у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп, Комиссаренко И. А., Левченко С. В., Михеева О. М., Сильвестрова С. Ю., Петраков А. В. (2012)
Целуйко В. И. - Аномалии строения коронарных артерий (часть 1), Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Целуйко В. И. - Аномалии строения коронарных артерий (часть 2), Мищук Н. Е., Киношенко К. Ю. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Звягинцева Т. Д. - Фармакотерапия кислотозависимых заболеваний, Шаргород И. И. (2012)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2012)
Журавлева Л. В. - Эффективность применения блокаторов Н2-рецепторов гистамина у больных с хроническими заболеваниями печени в сочетании с кислотозависимыми заболеваниями, Цивенко О. И., Лахно О. В. (2012)
Жуковська А. С. - Вивчення впливу ω-3 поліненасичених жирних кислот на розподіл, локалізацію та експресію білка коннексину 43 В серці при цукровому діабеті, Шиш А. М., Мойбенко О. О., Бенова Т., Трібулова Н., Вайсман П. (2012)
Полякова Л. І. - Експериментальне вивчення протипухлинної дії нової гормональної комбінації на моделі ксенографтів раку передміхурової залози людини, Салівоник О. А., Чайковська Л. В., Сачинська О. В., Резніков О. Г. (2012)
Антиейджинг - не боротьба з віком, а низка профілактичних заходів задля якісного і тривалого життя (2012)
"Охорона здоров'я 2012": місце зустрічі старих та нових партнерів (2012)
У столиці стартує програма контролю над цукровим діабетом (2012)
Титул, зміст (2013)
Керівництво Європейського товариства кардіологів / Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії (ЄТК/ЄАКТХ) з тактики лікування пацієнтів з вадами серцевих клапанів (2013)
Целуйко В. И. - Феохромоцитома (часть 1), Мищук Н. Е. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Целуйко В. И. - Феохромоцитома (часть 2), Мищук Н. Е. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Журавльова Л. В. - Роль та місце фіксованих комбінацій препаратів у сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії, Філоненко М. В. (2013)
Тестові запитання для самоконтролю (2013)
Андриевская С. А. - Комбинированная терапия артериальной гипертензии – вызов будущему (2013)
Междисциплинарные дискуссии. Тема: "Розувастатин в контексте снижения сердечно-сосудистой смертности: взгляд с позиций кардионеврологии" (2013)
Хомазюк Т. А. - Актуальные вопросы метаболической терапии в общей врачебной практике (2013)
Барна О. Н. - Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии при сахарном диабете: комплексный подход (2013)
Добровольский А. В. - Фиксированная комбинация амлодипина и аторвастатина в терапии пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний: достижения и перспективы (2013)
Давыдова И. В. - Подходы к дифференцированной терапии блокаторами β-адренорецепторов больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2013)
Клабнік A. - Хронічна серцева недостатність у жінок. Короткий огляд з акцентом на нових маркерах якості терапії, Мурін Я. (2013)
Десять ключових здобутків у кардіології. Новини конгресу ESC 2013 – Амстердам (2013)
Горбась І. М. - Епідеміологічна ситуація щодо артеріальної гіпертензії у сільській популяції україни, Смирнова І. П., Вакалюк І. П., Кайдашев І. П., Кваша О. О., Срібна О. В., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Скочко О. В., Борисенко Н. В., Якимчук В. М., Волинський А. І., Зінковський О. Л. (2013)
Сушинский В. Э. - Опыт применения фиксированной комбинации ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и диуретика в лечении артериальной гипертензии (2013)
Целуйко В. И. - Применение витрум кардио омега-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией в сочетании с ишемической болезнью сердца или гиперхолестеринемией, Бутко Е. А. (2013)
Долженко М. М. - Оцінка частоти виникнення стенозів шунтів у пацієнтів через 1 рік після аортокоронарного шунтування, Лучинська Ю. О. (2013)
Борис Тодуров: "Счастье – делать то, за что люди тебе благодарны" (2013)
Всесвітній день серця: проект "Національна Телемедична Мережа" (2013)
Це повинні знати всі! (2013)
"Зробимо вік 60+ активним!" (2013)
Титул, зміст (2013)
Зозуля А. І. - Геморагічний інсульт: етіологія, патогенез, клініка, лікування (огляд літератури), Кіт І. В. (2013)
Барна О. М. - Небіволол: поза межами вікової специфіки (2013)
Від здорового способу життя – до активного довголіття (2013)
Волков В. И. - Интенсивная гиполипидемическая терапия: "за" и "против" (2013)
Осовська Н. Ю. - Зокардіс (Зофеноприл, Берлін-хемі) в лікуванні та профілактиці артеріальної гіпертензії у пацієнтів високого ризику (2013)
Барна О. М. - Ефективна та результативна серцево-судинна профілактика: наскільки вагоме місце займає розувастатин? (2013)
Приходько В. Ю. - Оптимизация антигипертензивной терапии у больных с высоким метаболическим риском: результаты исследования "ИДЕАЛЬ", Кононенко Е. А., Кашковский Д. О., Гоголь О. В., Приходько В. М. (2013)
Preston R. A. - Дослідження комбінованої терапії амлодипіном та аторвастатином у хворих з супутніми артеріальною гіпертензією і дисліпідемією: дослідження Respond, Harvey P., Herfert O., Dykstra G., Jukema J. W., Sun MF., Gillen D. (2013)
Целуйко В. И. - Инфаркт миокарда правого желудочка, Почепцова Е. Г. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Вацеба Т. С. - Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність, Скрипник Н. В. (2013)
Демченко А. В. - Вплив препарату метамакс на когнітивні функції у хворих на хронічну ішемію мозку, Ревенько А. В., Волік А. О. (2013)
Стаднік С. М. - Вплив артеріальної гіпертензії на когнітивні функції хворих з поєднаною кардіоцеребральною патологією (2013)
Зозуля А. І. - Догоспітальний етап геморагічного інсульту, Кіт І. В., Камінський А. О. (2013)
Вітаємо лауреата "National Scholar Award – 2013" (2013)
Як збільшити тривалість життя українців? (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 р. № 350-р "Про призначення Рудика С. Я. Головою Державного агентства земельних ресурсів України" (2014)
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 р. № 65 "Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт" (2014)
Тревого І. С. - Фундаментальна геодезична мережа як основа метрологічного забезпечення сучасних супутникових технологій, Цюпак І. М. (2014)
Рябчій В. А. - Визначення середніх за результатами рівноточних вимірювань однієї величини, Рябчій В. В. (2014)
Савчук І. Г. - Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв’язках прикордонних з Росією регіонів України (2014)
Станкевич С. А. - Геоінформаційний сервіс оброблення даних для оцінювання стану рослинності урбанізованих територій, Пєстова І. О. (2014)
Титаренко О. В. - Використання ГІС для прогнозування покладів вуглеводнів за дистанційними та геолого-геофізичними даними (2014)
Курач Т. М. - Організаційні та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень (2014)
Абрамович О. В. - Визначення оптимального розміру сільськогосподарського підприємства із застосуванням теорії нечіткої логіки (2014)
Ровенчак І. І. - Шкільні карти материків та частин світу С. Рудницького 1920 року, Цюцюра Л. Ю. (2014)
До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки (2014)
Пам’яті відомого геодезиста і землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Володченко А. - Юбіквітні атласи для мобільних пристроїв: підходи та реалізації на прикладі ілюстративних міні-атласів (2014)
Тревого І. С. - Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2014", Савчук С. Г., Денисов О. М., Четверіков Б. В. (2014)
Даценко Л. М. - Про захист дисертаційних робіт у 2013 р., Лященко А. А., Паляниця Б. Б. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Красовський В. В. - Теоретичні основи створення колекції субтропічних плодових культур у Хорольському ботанічному саду (2014)
Рудик Р. І. - Екстрагування ксантогумолу та гірких речовин з хмелю (2014)
Трокоз В. О. - Перспективи використання гідрофільних біологічно активних речовин лялечок Дубового шовкопряда (2014)
Орлюк Т. М. - Вплив постійного магнітного поля і намагніченої водопровідної води на морфологічні показники крові курчат-бройлерів (2014)
Лисак О. О. - Таксономічний аналіз різних форм і відгалужень Японського коропа коі (Cyprinus carpio koi) в ареалі (2014)
Мельничук Т. М. - Мікробіотехнологічні основи інтродукції корисних мікроорганізмів у ризосферу помідора, Патика В. П. (2014)
Довгань С. В. - Сучасні методи довгострокового прогнозу розмноження комплексу шкідливих видів комах зернових культур з використанням компютерною технологією в Степу України (2014)
Кучер Л. І. - Вплив ресурсозберігаючих технологій на вміст калію в сільськогосподарських рослинах (2014)
Станкевич С. В. - Шкідники ріпаків озимого і ярого у східному та центральному Лісостепу України, Кава Л. П. (2014)
Ткаченко М. А. - Ефективність комплексної хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів правобережного Лісостепу (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на водно-фізичні властивості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Сальніков С. М. (2014)
Крук О. П. - Вплив віку забою молодняку великої рогатої худоби на його м'ясну продуктивність (2014)
Гуменюк Ю. О. - До питання визначення сил і моментів у перерізах розпушувальної лапи культиватора довільної геометричної форми (2014)
Титул, зміст (2013)
Цукровий діабет 2-го типу. Витяг з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2013)
Клінічні дослідження, які змінили кардіологію: цукровий діабет (2013)
Спільна справа – протидія хронічним захворюванням (2013)
Власенко М. В. - Цукровий діабет: діагностика і моніторинг (2013)
Скибчик В. А. - Профілактика та лікування серцево-судинної патології при цукровому діабеті: комплексний підхід (2013)
Соловьян А. Н. - Применение ингибиторов апф у больных с артериальной гипертензией и неклапанной фибрилляцией предсердий: фокус на эналаприл, Муштенко Л. А. (2013)
Лазарев П. А. - Торасемид в повседневной практике (2013)
Стаднік С. М. - Значення маркерів запалення у патогенезі кардіо- та цереброваскулярної патології (2013)
Мурашко Н. К. - Психофармакотерапия кардионеврологических больных (2013)
Формувати соціальну відповідальність у людей старшого віку (2013)
Целуйко В. И. - Стабильная ишемическая болезнь сердца, Яковлева Л. Н. (2013)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2013)
Беловол А. Н. - Антигипертензивная терапия у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких, Князькова И. И. (2013)
Журавльова Л. В. - Показники кардіогемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Ватутин Н. Т. - Влияние препарата адвокард на течение острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST, Колесников В. С. (2013)
Долженко М. Н. - Влияние блокаторов ренин-ангиотензиновой системы на нарушение ритма и показатели вариабельности сердечного ритма у больных после операции аортокоронарного шунтирования, Лучинская Ю. А., Круглова А. Ю., Мымренко С. Н. (2013)
Курята А. В. - Влияние средних доз симвастатина на липидный спектр крови, уровень системного воспаления в условиях вторичной профилактики ишемической болезни сердца, Бардаченко Н. И. (2013)
Соломенчук Т. М. - Ефективність розувастатину у хворих на артеріальну гіпертен- зію високого кардіоваскулярного ризику, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Климкович О. Ю., Слабий О. М., Полторак Л. В., Процько В. В. (2013)
Яковлева Л. М. - Вплив поліморфізму T-786C гена ендотеліальної NO-СИНТАЗИ на прогноз та ефективність статинів у хворих з ішемічною хворобою серця при тривалому спостереженні, Целуйко В. Й. (2013)
Рыткис И. С. - Клинико-психопатологические особенности привычного табакокурения и инициального этапа формирования табачной зависимости у студенческой молодежи (2013)
Целуйко В. И. - Влияние клинико-анамнестических факторов на оценку прогноза у больных с неклапанной формой фибрилляции предсердий, Ополонская Н. А. (2013)
Головна виставка охорони здоров’я (2013)
Бойко Г. М. - Діагностика несприятливих психічних станів та їх корекціїя у спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, Бабич Н. Л. (2014)
Вихляєв Ю. М. Доценко О. В. - Моделювання процесу навчання підлітків спеціальним умінням і навичкам у спортивному орієнтуванні (2014)
Завадська М. М. - Ефективність використання лікувальної фізичної культури у формуванні "шкільної зрілості" дітей, Голінко М. В. (2014)
Заікіна Г. Л. - Ефективність використання програми фізичної реабілітації в поєднанні з арттерапією для нормалізації вегетативного балансу дітей із вегетативними порушеннями, Ткаченко Ю. Ю. (2014)
Кондрацька Г. Д. - Перевірка ефективності умов формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури, Чепелюк А. В. (2014)
Корносенко О. К. - Медико-біологічні фактори збереження та зміцнення здоров’я дівчат юнацького віку засобами оздоровчої аеробіки (2014)
Лукоянова К. В. - Формування здорового способу життя студентів ВНЗ засобами фізичної культури та спорту (2014)
Лякішева А. В. - Соціально-педагогічні особливості адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі, Грицюк Л. К. (2014)
Мацейко І. І. - Фізична підготовленість та її зв’язок з руховою активністю школярів 7–17 років, Галандзовський С. М. (2014)
Петрочко Ж. В. - Концепція школи, дружньої до дитини: основні положення та терміни (2014)
Руденко А. М. - Організація реабілітаційно-оздоровчої роботи серед дітей із дефектами нижніх кінцівок в умовах СДНЗ, Звіряка О. М., Беспалова О. О. (2014)
Ситник О. А. - Особливості формування психоемоційного стану учнів під впливом зовнішніх факторів (2014)
Фаласеніді Т. М. - Соціальне та психічне здоров’я учнів з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги (2014)
Фастівець А. В. - Стан сформованості діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2014)
Гозак С. В. - Гігієнічне вивчення "шкільної зрілості" дітей старшого дошкільного віку, Філоненко О. О., Парац А. М. (2014)
Дяченко Ю. Л. - До проблеми валеологічного аспекту життєдіяльності сучасних підлітків (2014)
Іванова О. І. - Комплексна оцінка фізичного розвитку та психофункціонального стану дітей 6-річного віку, Басанець Л. М., Ніколаєнко О. І. (2014)
Калиниченко И. А - Вікові аспекти спортивного відбору та орієнтації дітей до занять складно-координаційними видами спорту, Скиба О. А. (2014)
Мякота О. Г. - Модель здорового способу життя як ключова складова компетентнісної підготовки висококваліфікованих медичних працівників, Римар М. П. (2014)
Платонова А. Г. - Дослідження взаємозв’язків між особливостями фізичного здоров’я і рівнем гігієнічних знань школярів, Подригало Л. В., Ровна О. А., Толстопльот Е. В., Кліменко О. А. (2014)
Подригало Л. В. - Методологічні підходи до організації рекреації, оздоровлення й реабілітації дітей шкільного віку, Платонова А. Г. (2014)
Старченко А. Ю. - Дитячий фітнес як один з ефективних засобів покращення здоров’я і фізкультурної освіченості дітей дошкільного віку (2014)
Бернацький М. В. - Поліпшення якості води як фактор здоров’я людини (2014)
Босенко А. І. - Фізична працездатність та динаміка частоти серцевих скорочень студенток із різним рівнем рухової активності при тестуванні навантаженням за замкнутим (2014)
Веселовський А. П. - Психолого-педагогічні особливості розвитку самоактуалізації студентів спортсменів, Ільчишин І. П. (2014)
Гузак О. Ю. - Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання студентів (2014)
Заікіна Г. Л. - Проблема психічної готовності як ефективності психологічної підготовки боксерів, Гапон В. О. (2014)
Зенкевич В. М. - Методика розвитку рівноваги в дітей з інтелектуальною недостатністю на уроках фізичної культури та здоров’я, Зенкевич С. О. (2014)
Корж Ю. М. - Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (2014)
Кравченко А. І. - Особливості застосування бделоакупунктури при втомі у спортсмені-футболістів із сенсорними ураженнями (2014)
Латіна Г. О. - Фізіолого-гігієнічна оцінка ефективності впровадження освітньої та оздоровчої здоров’язбережувальних технологій у початкову ланку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лукаш І. В. - Особливості організації навчального процесу з фізичного виховання майбутніх учителів початкових класів (2014)
Луценко Л. С. - Аквааеробіка у фізичному вихованні як засіб підвищення фізичної активності, Шепеленко Т. В., Лучко О. Р. (2014)
Могильний Ф. В. - Ефективність застосування методики оперативного педагогічного контролю на уроках з фізичної культури (2014)
Новік С. М. - Виховання здатності до адекватної соціальної самооцінки підлітка-спортсмена (2014)
Осипенко Є. В. - Динаміка показників фізичної підготовленості студенток у різні періоди навчального процесу (2014)
Осипенко Є. В. Герасимов І. Г. - Використання моніторингових технологій у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді (2014)
Ровна О. О. - Теоретико-методичні проблеми викладання дисципліни "Теорія та методика медико-біологічних наукових досліджень в спорті" у підготовці магістрів зі спеціальності "спорт" (2014)
Рубіс К. М. - Урахування анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму в побудові навчально-виховного процесу зі спортивної боротьби (2014)
Твердохліб М. М. - Оцінка стану фізичного розвитку дітей шкільного віку в динаміці навчального процесу, Дяченко С. В. (2014)
Шаяхметова Є. Ш. - Підвищення фізичної працездатності кваліфікованих боксерів, Муфтахіна Р. М., Лінтварєв А. Л. (2014)
Антонішина В. Л. - Основи формування креативності в дітей старшого дошкільного віку (2014)
Багрій І. П. - Про взаємозв’язок розвитку науки про занятість і заняттєвої терапії на шляху сприяння здоров’ю людини (2014)
Березкіна О. О. - Проблеми здоров’я і здорового способу життя учнівської молоді й умови їх оптимізації (2014)
Бойко А. Е. - Зміст і методи формування комунікативної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів (2014)
Бойчук Ю. Д. - Наукові дискусіїта їх використання у процесі викладанні курсу "Основи екології" студентам неекологічних спеціальностей, Пальчик О. О., Дехтярьова О. О., Зуб О. В. (2014)
Бріжата І. А. - Оздоровлення студентської молоді засобами фізичної культури в міжвузівському регіональному центрі (2014)
Будинкевич С. Н. - Особливості самовиховання особистості в структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, Чепелюк А. В., Кізло Н. Б. (2014)
Воропаєв Д. С. - Заходи оптимізації психофізіологічного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Єжова О. О. (2014)
Грицюк С. А. - Рухова активність як засіб подолання розумової втоми молодших школярів (2014)
Іваненко Л. М. - Спосіб життя батьків як детермінанта здоров’я дітей (2014)
Кириленко Г. В. - Вплив комунікацій на формування мотивів та інтересів студентів щодо фізичного самовдосконалення, Кириленко О. І. (2014)
Кириленко Л. Г. - Визначення пріоритетності кольоротерапії у формуванні основ здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку, Власенко Н. В. (2014)
Кириченко В. І. - Пріоритети виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Колоколов В. О. - Можливі шляхи визначення рівня фізичної підготовленості майбутніх фахівців служби цивільного захисту України до виконання професійних обов’язків, Пономаренко Р. В. (2014)
Лукащук-Федик С. В. - Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів до проблеми формування та збереження репродуктивного здоров’я (2014)
Лянной Ю. О. - Зміст професійної підготовки магістрів з фізичної реабілітації в університетах Канади (2014)
Міхеєнко О. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування здоров’язміцнювальної поведінки майбутніх фахівців зі здоров’я людини (2014)
Самоненко С. Б. - Рухова пам’ять як критерій диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку, Багінська О. В. (2014)
Согоконь О. А. - Пріоритети фізичного виховання для оздоровлення та вихованості студентської молоді (2014)
Старченко С. О. - Неперервна підготовка у формуванні предметно-професійної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Рогоза М. В. - Тягово-энергетические характеристики шахтных бесконтактных электровозов с тиристорными преобразователями переменного напряжения, Папаика Ю. А., Бородай В. А., Якимец С. Н. (2014)
Оксанич А. П. - Экспериментальное исследование распределения температур и определение температурных градиентов в кристалле и расплаве полуизолирующего арсенида галлия большого диаметра, Андросюк М. С., Тербан В. А. (2014)
Притчин С. Э. - Разработка методики измерения остаточных напряжений в подложках арсенида галлия (2014)
Ізотов В. Ю. - Залежність інтегральної ємності та внутрішнього опору суперконденсаторів на базі ацетонітрилу від температури, Клюй М. І., Кольцов І. В., Бурлака І. М., Гавриков Д. С., Цжі Ю. (2014)
Тарасенко М. Г. - Переваги і проблеми кількісного розвитку малої гідроенергетики та шляхи їх розв’язання, Зінь М. М., Підгайний Ю. Б. (2014)
Давиденко Л. В. - Моделювання електроспоживання у складних виробничих системах з урахуванням латентних взаємозв’язків у сукупності показників енергоефективності, Давиденко В. А. (2014)
Волошко А. В. - Щодо моніторингу якості електричної енергії, Харчук А. Л. (2014)
Перекрест А. Л. - Идентификация процессов в системах отопления учебных зданий, Карайбида Т. В. (2014)
Власенко Р. В. - Комп’ютеризований комплекс дослідження фільтруючих ланцюгів для споживачів з нелінійним навантаженням, Бялобржеський О. В. (2014)
Калінчик В. П. - Аналіз показників нерівномірності графіків навантаження промислових підприємств, Розен В. П., Скачок О. В. (2014)
Lyashenko V. - The concentrator of the fire extinguishing system, Zagirnyak M., Zinoviev A., Soloviev Y., Guennadi Ossokine (2014)
Невлюдов И. Ш. - Разработка программного обеспечения для цифровой обработки информации при её голосовом вводе, Перепелица И. Д., Мосьпан Д. В., Милютина С. С. (2014)
Доброскок В. Л. - Cовершенствование цветовой модели HSV для решения технологических задач, Погарский А. В. (2014)
Уваров Б. М. - Обеспечение высокой надежности электронной аппаратуры на этапе проектирования, Зиньковский Ю. Ф. (2014)
Romanuke V. - Pixel-to-scale standard deviations ratio optimization for two-layer perceptron training on pixel-distorted scaled 60-by-80-images in scaled objects classification problem (2014)
Владов С. І. - Дослідження процесу кровообігу в басейні середньої мозкової артерії за наявності симптому ішемічного інсульту, Мосьпан В. О., Юрко О. О., Аврунін О. Г. (2014)
Завгородній В. В. - Концепція створення єдиного інформаційного освітнього простору України на прикладі дистанційного навчання IT-студентів, Ялова К. М. (2014)
Черней Е. І. - Обгрунтування та вдосконалення основних технологічних параметрів розробки родовища мідєвмісних базальтів комбінованою гірничою технологією, Калько А. Д., Ігнатюк Р. М., Пахаренко В. Л., Глінчук В. М. (2014)
Лабинский К. Н. - Обоснование эффективной величины заходки при буровзрывной технологии проведения горных выработок (2014)
Ткачук И. В. - Особенности формирования магнитно-абразивного инструмента при магнитно-абразивной обработке в условиях больших рабочих зазоров кольцевого типа, Майборода В. С., Джулий Д. Ю. (2014)
Мищенко И. В. - Решение задачи надежности элементов конструкций при внешнем случайном кинематическом воздействии, Вамболь С. А. (2014)
Корнієнко Я. М. - Дослідження роботи механічного диспергатора, Корсак І. І., Семененко Д. С., Гайдай С. С. (2014)
Букреева О. С. - Структура системо-мыследеятельностного комплекса системы нормативно-технического обеспечения этапов жизненного цикла изделий машиностроения (2014)
Аблєєв О. Г. - Оцінка зниження ризику для здоров’я населення внаслідок переробки окисників ракетного палива (2014)
Удод В. М. - Екологічний підхід в оцінці ефективності внутрішньоводоймних процесів водних систем річок Кальміус та Інгулець, Вільдман І. Л., Жукова О. Г. (2014)
Алєксєєва Т. М. - Біоіндикація як метод екологічної оцінки стану природного навколишнього середовища (2014)
Аблєєва І. Ю. - Дослідження складу та структури бурового шламу з метою обґрунтування вибору методу його подальшої утилізації, Пляцук Л. Д., Будьоний О. П. (2014)
Авраменко А. Є. - Характеристика сучасного стану якості підземних і поверхневих вод південної частини Полтавської області, Никифоров В. В. (2014)
Коцюба І. Г. - Екологічна оцінка рекреаційного лісокористування на території природно-заповідного фонду Житомирської області (2014)
Радченко Н. А. - До питання про національну та культурну ідентичність (2009)
Бондаренко М. К. - Визначення ідентичності країни на прикладі австрійської реклами (2009)
Карповець М. В. - Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії В. Беньяміна (2009)
Чума Б. П. - Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії: історія та історіографія проблеми (2009)
Лозко Г. С. - Постхристиянська модель національно-екзистенційної методології (2009)
Вербець В. В. - Динаміка формування ідентифікаційних моделей самовизначення в студентському середовищі, Вербець О. В. (2009)
Косянчук О. О. - Міжкультурні взаємозв’язки в епоху українського Ренесансу та Бароко (2009)
Сизова В. С. - Проблема діалогу культур у сучасному науковому дискурсі, Сизова Т. С. (2009)
Чернієнко В. О. - Нова європейська ідентичність як об’єкт соціального проектування (2009)
Воропаєва Т. С. - Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1993 - 2008) (2009)
Гулай В. В. - Досвід міжетнічної комунікації періоду Другої Світової війни та проблеми формування нового типу ідентичності в Україні (2009)
Полухтович Т. Г. - Ідентичність української культури (2009)
Ковальчук А. І. - Естетизм як світоглядний принцип в українській культурі ХVІІІ – поч. ХІХ ст. і його роль у формуванні національної ідентичності українців (2009)
Терешкова Т. С. - Специфіка української національної ідентичності в умовах глобалізації культури (2009)
Мазука Л. І. - Самоідентифікація мешканців Криму в координатах культурної традиції (2009)
Штурхецький С. В. - Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих компаній (2009)
Савенець А. М. - Шейлок як чужий: трансформація образу єврея в українських перекладах "Венеціанського купця" Вільяма Шекспіра (2009)
Шумейко А. С. - Росія – "своя" чи "чужа" для об’єднаної Європи: попередні підсумки інформаційно-пропагандиського забезпечення "газової" війни початку 2009 р. (2009)
Сабадош Р. Й. - Вплив міграції на розвиток європейської ідентичності в Україні та ЄС (2009)
Мутіна Н. А. - Від "чужого" до "ворога": механізм формування "образу ворога" в Російсько-Грузинській інформаційній війні 2008 року в оцінці європейських ЗМІ (2009)
Олійник Н. Я. - "За Еускаді, за її волю": етнополітичний конфлікт у Країні Басків у баченні українських праворадикалів (2009)
Орішко А. В. - Національно-релігійна ідентичність у реаліях сьогодення (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського