Слівіна К. І. - Проблеми музейництва на сторінках суспільно-політичних та науково-популярних видань 20-30-х рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) (2013)
Зеленюк Г. О. - До історії створення мережі парків м. Київ (2013)
Савчук О. М. - Релігійна проблематика на шпальтах часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) (2013)
Русавська В. А. - Гостинність у Давньому Римі на прикладі епістолярної спадщини Цицерона та Плінія Молодшого (2013)
Бірюкова Т. Л. - Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки, Спрінсян В. Г. (2013)
Малик Г. Д. - Компетентнісний профіль документознавця (2013)
Ліхачова Т. Е. - Інформаційні системи пошуку плагіату в студентських наукових працях в умовах Інтернет-простору: технології, методи, моделі, Побіженко І. О., Побіженко В. В. (2013)
Виходець О. М. - Соціально-комунікативні засади діяльності Speech-writer (2013)
Кондратюк М. О. - Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах (2013)
Хащина Х. О. - Програмне забезпечення інформаційних систем в архівах органів державної влади (2013)
Лосієвський І. Я. - Документні пам’ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика (2013)
Ситніков Д. Е. - Аналіз веб-сайтів органів місцевої влади як механізму забезпечення права доступу до публічної інформації, Тітова О. В. (2013)
Баюш О. О. - Процеси інформатизації сільських бібліотек Одещини (2013)
Матвієнко О. В. - Комунікативна діяльність у мережі Інтернет: теоретико-методологічні підходи до аналізу соціалізації студентської молоді, Остапенко Г. І. (2013)
Чижинок Г. П. - Вираження авторського "Я" в газетних жанрах журналістики (2013)
Барна Н. В. - Еволюція рекламного дискурсу та становлення інституцій рекламної діяльності, Волинець О. О. (2013)
Несін В. П. - Комунікаційні моделі сільської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства (2013)
Шкуркіна В. М. - Сакральна інформація як контент символьної комунікації (2013)
Маркова В. А. - Дослідження книжкової комунікації: семіотичний підхід (2013)
Грицюта Н. М. - Наукові дослідження етики реклами в Росії та Україні (2013)
Жукова В. П. - Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень (2013)
Мар’їна О. Ю. - Використання краудсорсинг-технологій у діяльності зарубіжних бібліотек (2013)
Абакумова В. І. - Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва, Литвиненко Н. К. (2013)
Грабар Н. Г. - Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації (2013)
Сулім А. А. - Мережева комунікація як об’єкт медіакритики (2013)
Коваленко І. П. - Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) (2013)
Мельник С. А. - Педагогічний супровід формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах аксіологізації освіти, Чуркіна В. Г. (2013)
Галацин К. О. - Моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх інженерів (2013)
Максимовська Н. О. - Анімація в сучасних зарубіжних дослідженнях: соціально-виховний аспект (2013)
Кухаренко А. Л. - Роль медіаосвіти у формуванні гуманістичних цінностей особистості (2013)
Хендрик О. Ю. - Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності розвитку соціальності студентів-хореографів засобами хореографії (2013)
Кучерявий А. О. - Предмет і засоби комунікації між суб’єктами управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей (2013)
Наші автори (2013)
Богуцький Ю. П. - Реформування науково-освітньої галузі в умовах глобалізаційно-цивілізаційних культурологічних трансформацій сучасного соціуму, Шейко В. М. (2014)
Воронова Л. М. - Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі ХХ–ХХІ ст., Мартем’янова Н. С. (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Український період видавництва "Смолоскип" (1992–2013): трансформації редакційно-видавничого процесу (2014)
Полупанов Д. С. - Соціальна політика П. Врангеля в Криму та Північній Таврії (2014)
Русавська В. А. - Святкова гостинність у побутовій культурі ХІХ ст. (2014)
Божко Л. Д. - Історіографія досліджень туризму за доби незалежності України (2014)
Бірьова О. Ю. - Харків — полкове місто Слобожанщини (2014)
Шемаєв О. О. - Бібліотечний напрям у біографії відомого вченого-ветеринара професора М. В. Рязанцева (1856-1930) (2014)
Кушнаренко Н. М. - Вища бібліотечна освіта України в контексті гендерного підходу (2014)
Філіпова Л. Я. - Наукові школи соціальної інформатики та напрями її розвитку в Україні (2014)
Сищенко С. В. - Комунікатизація навчально-виховного процесу у вищій бібліотечно-інформаційній школі України (2014)
Макаренко П. Д. - Інфраструктура інтелектуальної власності в Україні: комунікаційний аспект, Шемаєва Г. В. (2014)
Степанов В. Ю. - Соціокультурний простір сучасності (2014)
Моісєєва Н. І. - Глобалізаційні тенденції у сфері соціальних комунікацій (2014)
Давидова І. О. - Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою (2014)
Спасенова Ю. М. - Термінологічний аналіз понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси" (2014)
Тодорова Є. М. - Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) (2014)
Тітов С. В. - Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії, Тітова О. В. (2014)
Кухаренко А. Л. - Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості (2014)
Ткаченко Т. П. - Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України (2014)
Дєгтяр А. О. - Внутрішні комунікації підприємства як чинник мотивації персоналу, Бублій М. П. (2014)
Мазоренко М. О. - Медіаантропологія як міждисциплінарна парадигма мас-медійних досліджень (2014)
Жукова В. П. - Архітектура та дизайн бібліотек: історія і сучасність (2014)
Терентьєва Г. П. - Основи патентно-кон’юнктурних досліджень для студентів документно-інформаційного профілю навчання (2014)
Галацька В. Л. - Засоби декодування принципів режисерської системи К. С. Станіславського в театральній журналістиці незалежної України (2014)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2014)
Бойцов Є. С. - Трансформація структури комунікації в процесі розвитку оптичних медіа (2014)
Дроздова О. В. - Сучасні погляди на проблему уніфікації та стандартизації торговельної документації (2014)
Козиряцька С. А. - Медична журналістика в системі масової комунікації (2014)
Шкуркіна В. М. - Системні символи: соціокомунікативний аспект (2014)
Єфанова К. В. - Соціальні комунікації в субкультурі навколо футболу (2014)
Парфенюк Н. В. - Особливості полемічного тексту кінця XVI–першої половини XVII ст.: інформаційно-психологічна складова (2014)
Блажеєвська Ю. М. - До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру (2014)
Крайнікова Т. С. - Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів (2014)
Федоренко О. Г. - Сутність і структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя технологій (2014)
Білик О. М. - Соціалізація іноземних студентів як педагогічна проблема (2014)
Наші автори (2014)
Аноприенко А. Я. - Закономерности развития аналого-цифровых преобразователей и перспективы использования постбинарного кодирования, Варзар Р. Л., Иваница С. В. (2014)
Андрюхин А. И. - Моделирование схем пороговой логики на переключательном уровне (2014)
Баркалов А. А. - Реализация КМУУ с элементарными цепями на гибридных FPGA, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2014)
Баркалов А. А. - Реализация схемы автомата Мили в базисе гибридных FPGA, Мальчева Р. В., Баркалов А. А. (2014)
Башков Е. А. - Алгоритм вокселизации сферического треугольника, Непочатая С. А. (2014)
Зори С. А. - 3D-визуализация сцен методом трассировки лучей на параллельном графическом процессоре (2014)
Костюкова Н. С. - Пошук зображень, що містять текст, з використанням гістограмних ознак, Сисоєва Д. О. (2014)
Чернишова А. В. - Использование стеганографических и криптографических средств для защиты видеофайлов, Маркин Б. С. (2014)
Брагина Т. И. - Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем (2014)
Вовк О. Л. - Розробка економетричної моделі для визначення ставок за депозитами, Синяк А. А. (2014)
Григорьев А. В. - Расширенная постановка задачи проблемной адаптации интеллектуальных САПР (2014)
Дмитрієва О. А. - Оптимізація комунікаційних операцій при керуванні кроком в паралельних екстраполяційних алгоритмах, Кулаков В. В., Гуськова В. Г. (2014)
Добровольский Ю. Н. - Расширение группы методов поиска аналитического решения модельной задачи о напорной фильтрации газовой смеси в сплошной среде (на примере пневмообработки угольного пласта) (2014)
Иванов Ю. А. - Разработка многоядерной модели динамики подвижного состава, Иванов А. Ю. (2014)
Коломойцева И. А. - Алгоритм работы брокера ГРИД-системы для решения задачи метапоиска, Дацун Н. Н. (2014)
Мироненко Д. С. - Автоматизированная ситуационная система управления и контроля процессом наплавки рабочего слоя валиками сложной формы на поверхность валков прокатных станов, Кулябина А. И. (2014)
Олейник А. А. - Модель параметрического синтеза нейро-нечетких сетей в ярусно-параллельной форме, Скрупский С. Ю., Субботин С. А. (2014)
Погорілий С. Д. - Новітній метод розв’язання задач комбінаторної оптимізації великої розмірності, Потебня А. В. (2014)
Rodriges Zalipynis R. A. - Ecologic assessment of air pollution by nitrogen dioxide over the territory of Europe using Earth remote sensing data (2014)
Романчук С. - Направления развития городских АСУ ТП водоснабжения и водоотведения (2014)
Смолий В. Н. - Эффективность управления процессом производства электронных аппаратов (2014)
Уразаева Л. Ю. - Моделирование способов преодоления трудностей в обучении программированию, Дацун Н. Н. (2014)
Федушко С. С. - Специфіка позиціонування послуг туристичної фірми у соціальних мережах, Бекеш Ю. Р. (2014)
Чередникова О. Ю. - Исследование характеристик блока наблюдения оптимального по быстродействию управления объектом со знакопеременной характеристикой методами моделирования (2014)
Титул, зміст (2011)
Березняков И. Г. - Комбинированная антигипертензивная терапия: теоретические предпосылки и доказательная база (2011)
Ещенко К. Н. - Перикардиты у беременных, Жадан А. В., Шустваль Н. Ф. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, Гаманенко Я. К. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Бронхиальная астма и гастроэзофагеальная болезнь – фармакологический подход к лечению (2011)
Лазебник Л. Б. - Фамотидин (квамател) в 7-дневной терапии неосложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Васильев Ю. В., Фирсова Л. Д., Машарова А. А., Зеленикин С. А., Чикунова Б. З. (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю (2011)
Андрейчин М. А. - Клініко-патогенетичне обґрунтування ентеросорбційної терапії інфекційних хвороб, Ніколаєв В. Г., Йосик Я. І., Бідованець О. Ю. (2011)
Барнетт О. Ю. - Cучасні рекомендації європейського товариства кардіологів з фібриляції передсердь: акцент на профілактику тромбоемболічних ускладнень (2011)
Чернышов В. А. - Постпищевая липемия: возможности коррекции фибратами (2011)
Оржешковський В. В. - Деменції (огляд літератури). Частина 2. Деякі інші форми деменції. Лікування деменції, Невмержицька Н. Н. (2011)
Мойсеєнко В. О. - Патогенетичне обґрунтування використання лозартану (сентору) у хворих на хронічні хвороби нирок з безсимптомною гіперурикемією, Осташевська Т. Г., Карпенко О. В. (2011)
Аденома простаты – не приговор при условии своевременной диагностики (2011)
Простамол уно снижает риск прогрессирования доброкачественной гиперплазии предстательной железы: новые данные (2011)
Скорая помощь для глаз (2011)
Ретранслятори життя зблизька (2011)
Сидорова М. В. - ОксиЛік та Цинкіт – універсальні антиоксиданти для лікування вікової макулярної дегенерації (2011)
Диклофенак: дослідження раніше невідомих механізмів дії (2011)
Целуйко В. И. - Динамика NT-proBNP у больных дилатационной кардиомиопатией при шестимесячном наблюдении, Матвийчук Н. В., Киношенко К. Ю. (2011)
Перцева Н. О. - Роль статинов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у больных с метаболическим синдромом, Турлюн Т. С. (2011)
Титул, зміст (2011)
Конгрес Європейського товариства кардіологів 2011 р (2011)
Четыре новых Руководства по кардиологии 2011 года (2011)
Рекомендации ESC по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий 2011 года (2011)
Горячие сессии европейского конгресса кардиологов (Париж, Франция, 2011): завершенные исследования по сердечно-сосудистой фармакотерапии (2011)
Свищенко Е. П. - Эффективность антигипертензивной терапии фиксированной комбинацией периндоприла 10 мг и индапамида 2,5 мг в открытом многоцентровом исследовании "вектор жизни" у больных с плохо контролируемой артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета 2-го типа, Ярынкина Е. А. (2011)
Багрий А. Э. - Проспективное открытое исследование эффективности, переносимости и органопротекторных свойств карведилола компании Dr.Reddy’s (Карвидекс) у больных артериальной гипертензией и хронической ишемической болезнью сердца пожилого возраста с дополнительными факторами риска, Приколота О. А., Багрий Е. А., Приколота А. В. (2011)
Лечение сердечной недостаточности: есть ли место диуретикам? Интервью с профессором Целуйко В. И. (2011)
Место Трифаса в терапии хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии (2011)
Некоторые аспекты применения статинов в кардиологии. Интервью с профессором Багрием А. Э. (2011)
Целуйко В. И. - Дисплазии: синдром Марфана, дополнительная хорда, Почепцова Е. Г. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Волкова Ю. В. - Роль выбора препаратов для профилактики стрессового повреждения желудочно-кишечного тракта в комплексе интенсивной терапии травматической болезни у пациентoв с политравмой, Хижняк А. А. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Шевченко А. О. - Лечение артериальной гипертензии у лиц старшего возраста (2011)
Головач І. Ю. - Використання коректорів метаболізму на основі мельдонію дигідрату: сучасний підхід у комбінованій терапії ішемічних захворювань серця, Авраменко О. М. (2011)
Долженко М. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий актор ризику ішемічної хвороби серця, Базилевич А. Я., Лимар Ю. В., Конопляник Л. І., Волошенюк І. О. (2011)
Барна О. Н. - Новости диабетологии: от сердечно-сосудистого контроля и профилактики до интенсивной инсулинотерапии, Полторак В. В., Кравчун Н. А. (2011)
Катеренчук І. П. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з метаболічним синдромом, Овчаренко Л. К., Циганенко І. В., Катеренчук О. І. (2011)
Nouwen A. - Сахарный диабет 2-го типа как фактор риска развития депрессии: системный обзор и мета-анализ, Winkley K., Twisk J., Lloyd C. E., Peyrot M., Ismail K., Pouwer F. (2011)
Жердева Н. Н. - Тревожно-депрессивные состояния при сахарном диабете: клинический случай (2011)
Мурашко Н. К. - Тромболитическая терапия в неврологии: личный опыт, Марухно Ю. И., Галуша А. И., Чемер Н. М. (2011)
Цукровий діабет: партнерство виробників заради пацієнтів (2011)
Маргітич М. О. - Дослідження процесу іонізації із збудженням метастабільних атомів Sr електронним ударом (1998)
Беседа Й. З. - Дослідження ефективних перерізів збудження короткоперioдних ізомерних станів ядер в фотоядерних реакціях, Бохінюк В. С., Гутій А. І., Осипенко А. П., Пащенко Н. В., Саболчі М. Т., Хіміч І. В., Шабалина Л. О. (1998)
Гутій А. І. - Особливості утворення електронно-позитронних пар, Саболчі М. Т. (1998)
Капустей М. М. - Розрахунок збуджених енергетичних рівнів ядра 42Са в методі колективних змінних, Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (1998)
Кириченко А. Г. - Дослідження динаміки руху космічних об'єктів на геостацioнарних орбітах, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М., Демчик М. І. (1998)
Лендел О. І. - Aсиметричні моди масових розподілів уламків фотоподілу ядра торію-232, Маслюк В. Т., Парлаг О. О., Сікора Д. І. (1998)
Соколюк І. В. - Про кореляцію механічних і фізичних властивостей матеріалів із структурою атомних ядер, Жигуц Ю. Ю. (1998)
Бохінюк В. С. - Структура енергетичних залежностей виходів уламків фотоподілу торію поблизу бар'єру поділу, Осипенко А. П., Пилипченко В. А., Пилипченко Ю. В., Хіміч І. В. (1998)
Марушка В. І. - Надпружне розсіяння електронів на метастабільних атомах барію, Угрин С. Ю., Шафраньош I. I. (1998)
Соколюк І. В. - Структура активаційних рівнів ядер 109 47Ag62, 115 49In66, 111 48Cd63 (1998)
Братійчук М. В. - Колориметричні спостереження низькоперигейних ШНТ в Ужгороді на протязi 1992-1996 років. Каталог і попередня класифікація, Гвардіонов А. Б., Мотрунич Я. М., Міхнов О. А., Найбауер І. Ф., Ужва Т. В. (1998)
Суховія М. І. - Iонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом, Шафраньош І. І., Шимон Л. Л. (1998)
Хіміч І. В. - Стаціонарні стани нуклонів в деформованому потенціалі Вудса-Саксона в рамках адіабатичного підходу (1998)
Studenyak I. P. - Low-temperature luminescence in Cu6PS5Br superionic crystals, Kranjcec M., Bunda V. V., Azhniuk Yu. M., Kovacs Gy. S., Panko V. V. (1998)
Студеняк І. П. - Природа екситон-фононної взаємодії та статичного структурного розупорядкування в кристалах Сu6РS5Вr(І) (1998)
Лазур В. Ю. - Про асимптотичний розклад розв`язків квантовомеханічної задачі трьох кулонівських центрів, Хома М. В., Пучков В. Л. (1998)
Швалагін І. В. - Моделювання вмісту водяної пари в атмосфері, Каблак Н. І., Осипенко М. М. (1998)
Шовак І. І. - Електрорушійна сила в градієнтних структурах АІ-<Аs2S3+Ме>-АІ, Ме(АI, Вi) (1998)
Кедюлич В. М. - Вплив просторово-неоднорiдних електричних полів на діелектричну проникність сегнетоелектрика, Герзанич О. І., Сливка О. Г., Лукач П. М. (1998)
Митровцій В. В. - Mультикритична поведінка власних одновісних сегнетоелектриків типу Sn2Р2S6, Височанський Ю. М., Грабар О. О., Мотря С. Ф., Перечинський С. І. (1998)
Мазур В. М. - Aналіз благородних металів на мікротроні М-30, Стець М. В., Бузаш В. М., Шпеник О. Б. (1998)
Сливка О. Г. - Oсобливості баричної поведінки константи Kюрі-Bейсса в сегнетоелектриках типу зміщення (1998)
Стець М. В. - Mікротронний технецій 99m для ядерної медицини, Гошовський М. В., Бузаш В. М., Воловик Н. В., Iлющенко В. Г., Ганич П. П., Кобаль І. Ю., Шпеник О. Б., Чубарь В. О., Маслюк В. Т. (1998)
Небола І. І. - Композиційні закономірності структури та особливості фононних спектрів сімейства кристалів з (2ах2ах2а) ~ надграткою, Іваняс О. Ф., Шкирта І. М., Кайнц Д. І., Довка М. Д. (1998)
Маr'yаn М. І. - Bistability thermoinduction and dissipative structure formation in the non-crystalline materials (1998)
Гранцев В. І. - ВКС нейтрон - протон в реакції 2H(d,pd) при енергії 13.6 МeВ, Дряпаченко І. П., Пірнак Віт. М., Поворозник О. М., Пшедзял А. П., Рознюк Ю. С., Руденко Б. А., Стружко Б. Г., Пилипченко В. А. (1998)
Височанський Ю. М. - Природа хімічного зв'язку та край власного поглинання в кристалах СuІпР2S6, Ковач Д. Ш., Митровцій В. В., Микайло О. А., Студеняк І. П. (1998)
Владіміров В. А. - Про термодинамічні обмеження на функції стану середовища що релаксує та еквівалентність двох описів інваріантних хвильових структур (1998)
Гуранич П. П. - Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості та фазові переходи в сегнетоелектриках (Sn1-xIn2/3x)2P2S6, Лукач П. М., Товт В. В., Герзанич О. І., Шуста В.С. (1998)
Різак В. М. - Відтворення густини фононних станів з теплових експериментів: розрахункові можливості, Різак І. М., Лендєл О. І., Коссей І. П., Маслюк В. В. (1998)
Шпак І. І. - Дисперсія світла в кристалічному та склоподібному CdAs2, Семак Д. Г. (1998)
Шпак І. І. - Вплив іонізуючих випромінювань на зміну показника заломлення халькогенідних стекол, Соколюк І. В., Семак Д. Г. (1998)
Сливка О. Г. - Термодинамічні характеристики всестороннього стиснення кристалів сімейства Sn2Р2S6 (1999)
Кайнц Д. І. - Вплив доменної структури SbSJ на його фізичні властивості, Горват А. А. (1999)
Гуйван М. М. - Оптимізація компонентного складу газорозрядної HgBr-ексимерної лампи, Малінін О. М., Шимон Л. Л. (1999)
Дробнич В. Г. - Модельні гамільтоніани системи "метал - атом, що рухається" (1999)
Ажнюк Ю. М. - Спектри фотолюмінесценції опромінених високоенергетичними електронами кристалів CdS1-xSex, Гомоннай О. В., Гоєр Д. Б., Мегела І. Г., Романова Л. Г. (1999)
Мельниченко Т. М. - Термокінетичні діаграми час-температура- перетворення для розплавів системи Аs-Sе, Куценко Я. П., Коцак Я. Я., Мельниченко Т. Д. (1999)
Мельниченко Т. М. - Одержання аморфних сплавів в системі Іn - Sb - Sе, Штець П. П., Мельниченко Д. П. (1999)
Бандуріна Л. О. - Динамічна поляризовність нижчих рівнів атомів магнію та кальцію, Гайсак М. І., Зацаринний О. І. (1999)
Мікла В. В. - Край оптичного поглинання некристалічних напівпровідників АsхSе1-х при х = 0÷0.15, Сливка В. Ю., Михалько І. П., Надь Ю. Ю. (1999)
Плекан Р. М. - Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 16С та 58Ni в адіабатичному підході, Капустей М. М., Х1міч І. В. (1999)
Lengyel V. I. - Configuration interaction method for describing spin-orbital effects in the quark-antiquark systems, Rubish V. V., Chalupk S., Salak M. (1999)
Богачова С. П. - Розрахунок збудження атома ba електронним ударом з основного та метастабільного станів: метод r-матриці з псевдостанами, Гедеон В. Ф., Зацарінна Т. О., Зацарінний О. І., Лендьел В. І., Кочер К. А. (1999)
Гайсак I. I. - Врахування спін-спінової взаємодії в одночастинковому рівнянні Дірака, Морохович В. С. (1999)
Медведєв С. Ю. - Особливості поглинання іонізуючого випромінювання в біосистемах на квантово-фізичному рівні, Гедеон В. Ф., Герзанич С. О. (1999)
Булеца Е. П. - Аналіз динаміки ґратки кристалічної структури типу шпінелі. Надпросторовий підхід, Іваняс О. Ф., Небола І. І. (1999)
Лазур В. Ю. - Інтегральні рівняння Додда-Грайдера в задачі про одноелектронну перезарядку, Халус Л. М. (1999)
Кедик І. В. - Однопроменевий фоторефрактивний фільтр новин на основі Sn2P2S6, Грабар О. О., Гурзан М. І., Сливка В. Ю. (1999)
Mikla V. I. - Light-induced changes in amorphous selenium films containing Sb additives, Mikhalko I. P., Mikla V. V., Nagy Yu. Yu. (1999)
Ломпей Р. Р. - Принцип еквівалентності та випромінювання точкових зарядів, Медведєв С. Ю. (1999)
Дробнич О. В. - Дипольна ізингівська модель для кристалів сім'ї Sn2P2S6, Височанський Ю. М. (1999)
Берча Д. М. - Динамічні властивості субхалькогеніду індію, Рущанський К. З., Хархаліс Л. Ю. (1999)
Гунда Б. М. - Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію, Пуга П. П., Соломон А. М., Головей В. М., Пуга Г. Д. (1999)
Студеняк І. П. - Вплив технологічних умов вирощування на фазовий перехід та край оптичного поглинання кристалів CuInP2S6, Ковач Д. Ш., Митровцій В. В., Гурзан М. І., Микайло О. А., Височанський Ю. М. (1999)
Тегза І. М. - Нелінійний профіль температури в тропосфері і точність визначення відстані до штучних супутників землі, Швалагін І. В. (1999)
Катернога А. В. - Теорія збурень для релятивістської задачі двох кулонівських центрів в наближені об'єднаного атома, Лазур В. Ю., Мигалина С. І. (1999)
Блецкан Д. І. - Вплив методу одержання на спектри фотопровіденості шаруватих кристалів GеS, Маляр Й. Й., Микуланинець С. В., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура халькогенидов кремния, Ворошилов Ю. В., Алексик Л. В. (1999)
Bletskan D. I. - Structure and photo-electric properties of crystals PbGa2S4 and PbGa2S4, Voroshilov Yu. V., Durdinets I. M., Kabacij V. M., Golovey V. M. (1999)
Шафраньош І. І. - ЛЮДВИК ЛЮДВИКОВИЧ ШИМОН (до 65-річчя від дня народження) (1999)
Титул, зміст (2011)
Janowska H. - Химиопрофилактика гастроинтестинального рака аспирином, Hooper P., Jankowski J. A. (2011)
Kozielewicz D. - Натуральный лейкоцитарный интерферон альфа (Alfaferone) в комбинации с рибавирином в лечении больных с циррозом печени, связанным с вирусным гепатитом С: опыт авторов, Dybowska D., Halota В., Drozdz В. (2011)
Majewska A. - Манифестация целиакии у пожилых лиц, Niemczyk S., Staszkow M., Matuszkiewicz-Rowinska J. (2011)
Сергиенко Е. И. - Распространенные гельминтозы пищеварительного тракта человека, Звягинцева Т. Д. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Карсил® Форте – від досліджень до клінічної практики (2011)
Звягинцева Т. Д. - Хроническая дуоденальная непроходимость, Шаргород И. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Целуйко В. И. - Пороки сердца и беременность (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Фадєєнко Г. Д. - Ураження гастродуоденальної ділянки у хворих на цукровий діабет: клініко-популяційні аспекти, Чернишов В. А. (2011)
Колесникова Е. В. - Современные представления и способы коррекции гепаторенального синдрома (2011)
Гриднев А. Е. - Лекарственный панкреатит, Богун Л. В. (2011)
Визин®– "скорая помощь" для глаз в личной аптечке (2011)
Соловьева Г. А. - Гепа-Мерц в лечении алкогольного и неалкогольного стеатогепатита, Кваченюк Е. Л. (2011)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов протонной помпы в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2011)
Долженко М. М. - Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з ішемічною хворобою серця за допомогою комп’ютерної томографії, Базилевич А. Я., Шараєвський О. А. (2011)
Бур’янов О. А. - Аналіз ефективності габапентину у периопераційному знеболюванні при артроскопічних оперативних втручаннях, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Горячие сессии европейского конгресса кардиологов (Париж, Франция, 2011): завершенные исследования (информация для гастроэнтерологов) (2011)
Вірусні гепатити: час діяти (2011)
Титул, зміст (2011)
Роль Онглизы (саксаглиптина) в лечении сахарного диабета 2-го типа (2011)
Диагностика гестационного диабета (2011)
Влияние алкоголя на биологические маркеры, связанные с риском развития коронарной недостаточности: системный обзор и мета-анализ интервенционных исследований (2011)
Современная модель для прогнозирования сердечно-cосудистого риска у пациентов c сахарным диабетом 2-го типа (2011)
Соколова Л. К. - Диабетическая автономная кардиальная нейропатия: клинические проявления, диагностика и выбор патогенетической терапии (2011)
Коррекция ишемии у пациента с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца – особые потребности и решение (2011)
Мультифокальный атеросклероз: польза статинов. Интервью с профессором М. И. Лутаем (2011)
Перші спільні Настанови Європейського кардіологічного товариства і Європейського товариства спеціалістів з питань атеросклерозу щодо ведення пацієнтів з дисліпідемією (2011)
Кирилюк М. Л. - Акромегалия и сахарный диабет в ассоциации с синдром "пустого" турецкого седла: методология разбора случая из практики (2011)
Маньковский Б. Н. - Распространенность артериальной гипертензии и контроль артериального давления у больных сахарным диабетом 2-го типа: результаты исследования "Диагноз" (2011)
Жити повноцінно, щоб перемагати (2011)
Матящук С. И. - Показания к пункционной биопсии узлов щитовидной железы. Часть 1, Найда Ю. Н., Шелковой Е. А. (2011)
Кузнецов И. В. - Диагностика атеросклеротического поражения сонных артерий в практике кардиолога (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Первичный билиарный цирроз, Чернобай А. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Мирзазаде М. В. - Оптимизация оценки результатов длительного мониторирования глюкозы для групп больных (2011)
Кравчун Н. А. - Комплексная оценка факторов риска в возникновении гипертрофии миокарда левого желудочка у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Гринченко Т. С., Земляницына О. В. (2011)
Гончарова О. А. - Гиполипидемический и плейотропный эффекты аторвастатина у женщин с аутоиммунным тиреоидитом, Ильина И. М., Холодный А. В. (2011)
Маньковский Б. Н. - Значение эффективной титрации дозы инсулина гларгин (Лантус®) для достижения контроля гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: анализ результатов исследования DOR-Украина, Жердева Н. Н. (2011)
Бардахівська К. І. - Вплив ентеросорбенту ентеросгель на перебіг індукованої дисліпідемії у кролів, Ніколаєв В. Г. (2011)
Заремба Є. Х. - Вплив Мексикору на показники варіабельності серцевого ритму у хворих зі стенокардією, Карпляк В. М. (2011)
Виктоза® (лираглутид): на съезде АDA представлены данные новых исследований (2011)
Іскра Н. І. - Особливості комплексного лікування хворих з верифікованим діагнозом "остеоартроз", Кукуруз Я. С., Кузьмін В. Ю. (2011)
Вайда В. М. - Вікові та статеві особливості маркерів кісткового ремоделювання (2011)
Студеняк І. П. - Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР2Sе6, Митровцій В. В., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Гурзан М. І., Височанський Ю. М. (1999)
Данило Т. І. - Асиметрія в розсіянні лептонів та протонів, Сабов В. І., Любка М. Я. (1999)
Швалагін І. В. - Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників землі, Каблак Н. І., Клімік В. У., Миронов М. Т., Осипенко М. М. (1999)
Васільєва Г. В. - Радіохімічне дослідження уламків поділу ядер важких елементів в системі водний розчин - селективний сорбент, Осипенко А. П., Стрелко В. В., Фрадкін О. М. (1999)
Мар'ян М. І. - Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи, Сливка І. М. (1999)
Кедюлич В. М. - Вплив температури і гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристала Sn2Р2S6, Сливка О. Г., Герзанич О. І., Гуранич П. П., Шуста В. С., Лукач П. М. (1999)
Лендьел В. - Застосування методу накладання конфігурацій до опису спін-спінового розщеплення у легких мезонах, Фекете Ю., Халупка С., Салак М. (1999)
Росола І. Й. - Оптичні властивості стекол розрізу Gе20Аs14SхSе52-xJ14 (1999)
Горват А. А. - Діелектричні властивості SbSJ у електричних, механічних та температурних полях, Кайнц Д. І., Наконечний Ю. С. (1999)
Опачко І. І. - Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів (1999)
Опачко І. І. - Особливості лазерної очистки ілюмінаторів (1999)
Бунда В. В. - Дослідження надпровідних властивостей кераміки СdBа2Саn-ІСunОх, Марійчук Р. Т., Бунда С. О., Попович П. П., Соломон А. М. (1999)
Височанський Ю. М. - Дослідження природи проміжкової квазі-антиполярної фази в кристалах СuСrР2S6, Студеняк І. П., Митровцій В. В., Молнар О. О., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Кажіпе В. (1999)
Габорець В. В. - Дослідження внутрішнього тертя в халькогенідних стеклах на звукових частотах, Горват А. А. (1999)
Мазур В. М. - Заселення ізомерних станів ізотопів барію в реакціях (γ,N), Біган З. М., Маринець Т. Й., Пилипченко Ю. В. (1999)
Гуйван М. М. - Дослідження можливості підвищення вихідних характеристик високочастотної НgВr/НgСl-ексимерної лампи, Малінін О. М., Шимон Л. Л. (1999)
Тегза І. М. - Порівняльна оцінка моделей для визначення вологої складової атмосферної поправки у відстань до штучних супутників землі (1999)
Папп В.-Ф. З. - Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у УФ області спектру (1999)
Селищев П. А. - Возникновение пространственно-периодических диссипативных структур плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом кремнии (1999)
Бунда В. В. - Незвичайна температурна трансформація спектрів люмінесценції в шаруватих кристалах ВіОСl:Ті (1999)
Мікla V. І. - Тransient and steady-state behavior of electrical contacts to pure and alloyed amorphous selenium, Nagy Yu. Yu., Мікla V. V. (1999)
Колінько М. І. - Процедура Чеді—Коeна для низькосиметричних середовищ, Невідомський А. Г. (1999)
Парлаг О. О. - Про спектральний склад природньої гамма-активності, Стець М. В., Маслюк В. Т., Пуга П. П., Сенинець І. А. (1999)
Пирога С. А. - Вивчення фотохімічних реакцій у монокристалах СdJ2 з домішкою міді методом ЕПР (1999)
Блецкан Д. І. - Електропровідність і термостимульована провідність шаруватих кристалів GеS, одержаних різними методами, Мадяр Й. Й., Микуланинець С. В., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Политипизм дихалькогенидов олова, Ворошилов Ю. В., Алексик Л. В. (1999)
Блецкан Д. И. - Структура и фононные спектры кристаллических и стеклообразных полупроводников типа МІІАІVВ3VI, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Кабаций В. Н., Мигалко П. П., Стефанович В. А. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура и особенности формирования колебательных спектров Рb2GеS4, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Мигалко П. П., Стефанович В. А., Кабаций В. Н. (1999)
Блецкан Д. І. - Оптичні властивості і ЕПР стекол GеS2 І GеSе2, модифікованих телуром, Юркович Н. В., Кабацій В. М., Митровцій І. М., Миголинець І. М., Січка М. Ю. (1999)
Блецкан Д. И. - Кристаллическая структура и особенности формирования колебательных спектров Рb2GеS4, Ворошилов Ю. В., Дурдинец Л. М., Мигалко П. П., Стефанович В. А., Кабаций В. Н. (1999)
Білак Ю. Ю. - Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень (1999)
Гайсак І. І. - Спектр мас кварконіїв з врахуванням тензорних сил, Лендєл В. І., Морохович В. С. (1999)
Гунда Б. М. - Багатофункціональна установка для дослідження рентгенолюмінесценції та термостимульованої люмінесценції (1999)
Логойда Р. П. - Іон-фотонна емісія α-Аl2О3, Коноплев О. М., Бундаш Й. Й. (1999)
Булеца Е. П. - Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу АuСu3, Довка М. В., Іваняс О. Ф., Небола І. І. (1999)
Пинзеник В. П. - Оптимізація форми та вивчення механічних напруг навколо дентальних імплантатів при різних навантаженнях, Потапчук А. М., Шаркань Й. П., Рибак В. Я., Рубіш Ю. Ю., Токач В. І., Потапчук Т. А. (1999)
Титул, зміст (2014)
Від головного редактора (2014)
Гошовський С. В. - Мінерально-сировинна база України. Стаття 1. Щодо необхідності внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, Красножон М. Д., Люта Н. Г., Василенко А. П., Костенко М. М. (2014)
Шаталов Н. Н. - Петрово-Гнутовский рудоносный структурный узел Приазовского мегаблока Украинского щита (2014)
Мокряк І. М. - До питання про положення південно-західної границі Східноєвропейської платформи (2014)
Лебідь В. П. - Резерв пошуку великих родовищ вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому розсуві, Раковська О. Л. (2014)
Рудько Г. І. - Вивчення зсувних процесів засобами геоінформаційних систем і методами дистанційного зондування Землі (на прикладі Тернопільської області), Захарчук Ю. В., Петришин В. Ю. (2014)
Яковлєв Є. О. - Визначальні еколого-геологічні ризики впливу видобутку сланцевого газу в нафтогазоносних басейнах України (2014)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Титул, зміст (2011)
Menees D. S. - Симптомный стеноз каротидной артерии: какое лечение предпочтительнее?, Bates E. R. (2011)
Hart Robert G. - Инсульт: что нового? Результаты 10 основных исследований, проведенных в 2009–2011 гг. Часть 1, Oczkowski Wieslaw J. (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим на мігрень (2011)
Протокол надання медичної допомоги хворим на вегето-судинну дистонію (2011)
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы при некоторых кардиомиопатиях (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Аутоиммунный гепатит, Чернобай А. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Раден Б. Х. А. - Недавно открытые побочные эффекты ингибиторов протонного насоса Доказательства в пользу фундопликации при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?, Шойрлен M., Фильсер Я., Штайн Х. Я., Гермер К. T. (2011)
Березняков И. Г. - Лечение больных с внебольничными пневмониями в амбулаторных условиях (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Мурашко Н. К. - Хронічне порушення мозкового кровообігу: акцент на діагностику та лікування, Сулік Р. В. (2011)
Хаустова Е. А. - Терапия деменции: от эффективности к повышению качества жизни пациента, Безшейко В. Г., Клебан Е. И. (2011)
Морозова О. Г. - Мігрень і церебральний інсульт: коморбідність та необхідність превентивної терапії, Ярошевський О. А. (2011)
Оржешковський В. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування міастенії гравіс (2011)
Приходько В. Ю. - Гепатопротекторы в терапевтической практике, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А. (2011)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Нейрофізіологічні особливості діагностики та лікування периферичних проксимальних мото-сенсорних невропатій (2011)
Chih-Fu Lin - Сравнение местной инфильтрации теноксикамом и внутривенного введения теноксикама для послеоперационного обезболивания при герниорафии, Kar-Lok Wong, Ying-Lun Chan, Jinn-Ming Wang, Kuo-Hwa Wu, Tze-Taur Wei (2011)
Кузьмінова Н. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих високого кардіального ризику (2011)
Щоб слово "лікар" звучало гордо! (2011)
В Києві пройшов медичний конгрес, присвячений темі антистаріння (2011)
Сучасна кардіологія: кваліфікований підхід до хворих на всіх етапах медичної допомоги (2011)
Рух дарує життя (2011)
Шманько І. І. - Етапи на шляху поступального розвитку (1950-1960 роки) (2000)
Хіміч І. В. - Вільгельм Ілліч Фущич - член-кореспондент національної академії наук України (2000)
Сливка В. Ю. - Пам'яті професора В.І. Лендьєла (17.04. 1934 - 21.01.2000), Височанський Ю. М., Шимон Л. Л., Лазур В. Ю. (2000)
Мікlа V. І. - Effects of sрасе сhаrgе as determined from the trаnsіеnt рhоtосurrеnt wave forms, Мікlа V. V., Slivка V.Yu. (2000)
Студеняк І. П. - Дослідження краю оптичного поглинання в кристалах Sn2Р2S6 та SnP2S6, Митровцій В. В., Ковач Д. Ш., Микайло О. А., Гурзан М. І., Височанський Ю. М. (2000)
Костик Р. І. - Механізм збудження локальних п'ятихвилинних коливань в атмосфері Сонця (2000)
Горват А. А. (мол.) - Релятивістська сферична модель ефекту Штарка у водневоподібному іоні, Лазур В. Ю., Рейтій О. К. (2000)
Опачко І. І. - Четвертьстолітній етап лазерно-плазмових досліджень Ужгородському держуніверситеті (2000)
Герзанич О. І. - Фазові переходи і критичні явища в кристалах групи АIV2BV2СVI6 при високих тисках, Сливка О. Г., Гуранич П. П., Шуста В. С., Кедюлич В. М., Лукач П. М. (2000)
Сагарда В. В. - Кабінет методики викладання фізики і підготовка вчителів фізики в умовах університету (2000)
Братійчук М. В. - Спостереження штучних супутників Землі в УжДУ: прикладні і фундаментальні аспекти, Кириченко А. Г., Єпішев В. П. (2000)
Булеца Е. П. - Композиційні особливості твердих розчинів сполук із структурою типу шпінелі та їх прояв в динаміці ґратки, Небола І. І., Іваняс О. Ф., Кіндрат В. Я. (2000)
Мазур В. М. - Збудження метастабільних станів ядер при непружньому розсіюванні гамма-квантів (2000)
Микуланинець С. В. - Масспектрометричний аналіз складу повітря та газових включень в соляних пластах підземного відділення Української алергологічної лікарні, Шаркань Й. П., Чонка Я. В., Лемко І. С., Січка М. Ю., Бочкай С. С. (2000)
Гайсак М. - Опис екзотичних тричастинкових атомних систем у методі гіперсферичних координат, Надь М., Онисько В. (2000)
Лазур В. Ю. - Перше борнівське наближення із спотвореними хвилями, Халус Л. М. (2000)
Опачко I. I. - Про ефективність іонізації плазми лазерно-стимульованим електронним пучком в наближенні білого шуму (2000)
Юркович Н. В. - Структурні неоднорідності некристалічних матеріалів та їх моделювання, Мар'ян М. І., Миголинець І. М. (2000)
Сабов В. І. - Маси псевдоскалярних мезонів в низькоенергетичній квантовій хромодинаміці, Євич М. Я., Мага Ю. І. (2000)
Попович П. П. - Флуктуаційні ефекти у високотемпературних надпровідниках системи YBa2Cu3O7-δFx, Бунда В. В., Сливка В. Ю. (2000)
Качурик І. І. - Тричленні рекурентні співвідношення для коефіцієнтів рака квантової алгебри Uq(su2) (2000)
Лукач П. М. - Динамічний зсув температур фазових переходів у сегнетоелектриках (Sn1-xІn2/3x)2Р2S6 при високих гідростатичних тисках (2000)
Довгошей М. І. - Формування границі підкладка - плівка складних халькогенідів та властивості їх гетероструктур, Кондрат О. Б., Попович Н. І., Качер І. Е. (2000)
Snеgrsky А. V. - Electron-impact ionization of D2O molecule: single-ionization partial cross section, Zаvilopulo А. N. (2000)
Міца В. М. - Динамічна стійкість і розміри ланцюгових кластерів в широкозонних некристалічних напівпровідниках, Химинець В. В. (2000)
Блецкан Д. І. - Промислове вирощування монокристалів сапфіру видозміненим методом Кіропулоса, Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков A. І., Пекар Я. М., Цифра В. І. (2000)
Блецкан Д. І. - Полиморфизм и механизм фазовых превращений в соединениях типа АIVВVI, Ворошилов Ю. В., Мадяр Й. Й. (2000)
Шафраньош І. І. - Структурні зміни азотистих основ нуклеїнових кислот, викликані низькоенергетичними електронами, Петрушко І. А., Славік В. М., Суховія М. І. (2000)
Сусліков Л. M. - Особливості двозаломлення кристалів твердих розчинів CuGа(S1-хSех)2, Гадьмаші З. П. (2000)
Лазур В. Ю. - ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, ПРОФЕСОРУ ІВАНОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ХІМІЧУ - 65 (2000)
Довгошей М. І. - ДОЦЕНТУ МІЦІ ВОЛОДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ - 50, Шманько І. І. (2000)
Лисенко О. А. - Рудна мінералізація Берестівської зеленокам’яної структури (Український щит, Західне Приазов’я), Меркушин І. Є., Бобров О. Б. (2014)
Калашник А. А. - Новые прогнозно-оценочные критерии в технологии прогнозирования формирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (2014)
Войтенко Ю. И. - Физико-химические основы новых методов интенсификации газодобычи из плотных песчаников (2014)
Лебідь В. П. - Аналіз нафтогазопроявів у докембрійському кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецького розсуву з метою прогнозу будови продуктивних пасток, Раковська О. Л. (2014)
Зинчук Н. Н. - Изменение некоторых минералов кимберлитов под воздействием траппов (2014)
Зинчук Н. Н. - Основные ассоциации вторичных минералов в кимберлитах и их значение, Зинчук М. Н. (2014)
Зинчук Н. Н. - Петрофизические свойства кимберлитов и вмещающих их пород перспективных территорий Восточно-Европейской платформы, Зинчук М. Н. (2014)
Кузин А. М. - О флюидах в образовании наклонных разрывных нарушений (2014)
Павлунь М. М. - Про науково-прикладне значення деяких надзвичайно несподiваних iдей академiка В. I. Вернадського (до 150-рiччя з дня народження), Зiнчук М. М. (2014)
Шимон Л. Л. - Фізичний факультет на порозі третього тисячоліття (2000)
Попик Ю. В. - Його життя - цілюще джерело (Туряниця Іван Дмитрович 23.02.1937-30.06.1993), Лукша О. В. (2000)
Лукша О. В. - Фірцак Юрій Юрійович (01.06.1944 - 02.05.1992) (2000)
Гадьмаші З. П. - Особливості краю власного поглинання монокристалів Нg3Те2Сl2, Сусліков Л. М., Панько В. В., Переш Є. Ю., Стефанович В. О. (2000)
Кабаль Р. В. - Двопроменезаломлення в кристалах Sn2P2S6 при високих гідростатичних тисках, Гуранич П. П., Герзанич О. I. (2000)
Кириченко А. Г. - Визначення періодичних складових зміни тривалості доби (2000)
Клімик В. У. - Автоматизація астрометричної обробки, ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних об’єктів (2000)
Дробнич В. Г. - Поверхневі плазмони та взаємодія зарядів із їх електричними зображеннями в системі "метал-атом", Єсаулов В. О., Шароді І. С. (2000)
Качурик І. І. - Розклади хвильової функції частинки змінної маси по незвідних представленнях групи де Сітера SO (1,4) (редукція SO (1,4) ІSO (3)) (2000)
Рубіш В. М. - Структура ближнього порядку у склах системи Sb2S3 – SbI3, Штець П. П., Рубіш В. В., Семак Д. Г. (2000)
Контрош Є. Е. - Кривизна у високоенергетичному рр та рр розсіянні, Контрош К. Є., Лендел О. I. (2000)
Лазур В. Ю. - Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлювальними змінними, Рейтій О. К., Катернога А. В. (2000)
Хома М. В. - Функція Гріна квантовомеханічної задачі двох кулонівських центрів, Лазур В. Ю., Карбованець М. І. (2000)
Мацо А. М. - Визначення постійної та періодичної складової систематичних похибок зоряних каталогів для геостаціонарної зони, Стародубцева О. Є., Ужва Т. В. (2000)
Шарга Б. М. - Вплив антимікробної речовини bacillus subtilis ВS 934 на проникну залежність, хемотаксис, мембранний вольтаж та рух іонів клітин Еrvіnіа Аmylоvorа, Даугелавичус Р., Бакіене Е. (2000)
Євич Р. М. - Динаміка ґратки шаруватого кристалу SnР2S6, Грабар О. О., Височанський Ю. М. (2000)
Горват А. А. - Динаміка доменних границь у сегнетоелектричних кристалах, Кайнц Д. І., Наконечний Ю. С. (2000)
Попик Ю. В. - Электронное состояние поверхности и ее влияние на свойства сегнетоэлектриков - полупроводников, Жихарев В. Н. (2000)
Мікла В. І. - Струми терморозрядження аморфних фото провідників SbxSe1-x, Надь Ю. Ю. (2000)
Поляк А. В. - Чисельна оптимізація парціальних тисків робочої суміші ексимерної НgВr/НgІ лампи, Гуйван М. М., Малінін О. М. (2000)
Гуйван М. М. - Збудження ексимерних молекул НgВr та НgСl в плазмі височастотного розряду через діелектрик, Малінін О. М. (2000)
Біланич В. С. - β - релаксація в халькогенідах миш’яку (2000)
Гнатич М. - Квантово-полевые методы в теории развитой турбулентности, Стеглик М., Юрчишин М. (2000)
Попович П. П. - Визначення тензора електропровідності для мультитермінальних вимірювань у випадку інжекції струму по осі С (2000)
Капустей М. М. - Розрахунок спектру ядер 6Не та 18Ne в адіабатичній моделі ядра, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2000)
Блецкан Д. І. - Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них, Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р., Машков А. І., Пекар Я. М. (2000)
Чаварга М. М. - Відносний рух солітонів у світлоносному ефірі Дискусії (2000)
Небола І. І. - Завідувачу кафедри електронних систем, доценту ЛУКШІ ОЛЕГУ ВАСИЛЬОВИЧУ - 50 (2000)
Титул, зміст (2011)
Pickup J. C. - Гликемический контроль у больных сахарным диабетом 1-го типа при длительном мониторировании глюкозы в режиме реального времени в сравнении с самоконтролем уровня глюкозы крови, Freeman S. C., Sutton A. J. (2011)
Маньковский Б. Н. - Частота выявления новых случаев сахарного диабета 2-го типа и эффективность сахаросни- жающей терапии у впервые выявленных пациентов: результаты исследования Diabetter (2011)
У больных сахарным диабетом добавление фибрата к статину не принесло дополнительной пользы: результаты исследования Accord Lipid (2011)
"Руководство по лечению сахарного диабета 2-го типа будет опубликовано в 2012 году". Интервью с профессором медицины Эндрю Болтоном (2011)
Интервенционная кардиология: путь к сердцу. Интервью с профессором Ю. Н. Соколовым (2011)
Маньковский Б. Н. - Лечение диабетической полинейропатии: какова доказательная база? (2011)
Бобров В. А. - Метамакс: новые возможности в профилактике и лечении микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета, Боброва Е. В., Клименко Л. В., Перепельченко Н. А., Давыдова И. В., Макаревский А. И. (2011)
Волков В. И. - Медикаментозная коррекция диабетической дислипидемии: доказанные возможности и перспективные стратегии, Серик С. А. (2011)
Головач И. Ю. - Клинические примеры эффективности ибандроновой кислоты (препарат Бонвива) при постменопаузальном остеопорозе: от доказательной медицины к постели больного, Яшина Е. Г. (2011)
Научно-практический симпозиум "Диабет и сердце" (2011)
Яковлева Л. Н. - Легочная артериальная гипертензия (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Пищевая аллергия, Чернобай А. И. (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Большова О. В. - Застосування альфа-ліпоєвої кислоти в комплексному лікуванні порушень ліпідного обміну у дітей та підлітків, хворих на вроджений гіпотиреоз, Музь В. А., Малиновська Т. М. (2011)
Пиоглитазон – препарат, снижающий риск инсульта, инфаркта миокарда и смерти: ключевая составляющая современного подхода к оптимальному лечению сахарного диабета 2-го типа (2011)
Михайличенко Т. Е. - Оптимизация диагностики диабетической энцефалопатии, Маньковский Б. Н. (2011)
Головач І. Ю. - Нейропатичний біль у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів та ефективність застосування Тебантину, Семенів І. П., Чіпко Т. М., Лазоренко О. О., Власенко А. М., Матійко В. М. (2011)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан жовчного міхура і жовчовивідних шляхів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2011)
Хабибуллина М. - Опыт ведения женщин с артериальной гипертензией в период пременопаузы на амбулаторном этапе (2011)
Орлик О. С. - Вплив клінічних характеристик хворих на цукровий діабет на розвиток діабетичної полінейропатії різного ступеня тяжкості, Маньковський Б. М. (2011)
Нобелівська премія з фізіології та медицини – 2011 (2011)
Цукровий діабет: новини (2011)
Перелік циклів тематичного удосконалення на 2012 рік (2011)
Ланських Є. В. - Розробка системи розрахунку параметрів мереж WiMax, Михальченко Д. О. (2014)
Ланських Є. В. - Підвищення надійності даних в системах хмарних обчислень, Литвиненко А. О. (2014)
Підгорний М. В. - Інформатизація виробничих процесів транспортної інфраструктури (2014)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційна технологія в оцінці конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів, Стеценко І. В., Позній В. В., Скакун Н. А. (2014)
Саух В. М. - Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного Інтернет-ресурсу, Оксамитна Л. П., Фесенко Т. В., Поздняков С. О. (2014)
Sharapov V. M. - The application of parallel oscillatory circuit in the circuits with piezoelectric transformer, Petrishchev O. N., Savin V. G., Bazilo K. V., Kisil T. Yu. (2014)
Сотула Ж. В. - Расчет акустического поля биморфного пьезоэлектрического излучателя (2014)
Лега Ю. Г. - Управління проектом в класі організаційно-технічних систем, Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. (2014)
Кожухівська О. А. - Розроблення системи підтримки прийняття рішень для оцінювання фінансових ризиків (2014)
Тарандушка Л. А. - Eкономіко-математична модель оптимізації процесу впровадження вищим навчальним закладом дистанційного навчання (2014)
Якименко Ю. Г. - Aналіз методів компенсації негативного впливу динамічного оточення на проект, Якименко Ю. Г. (2014)
Антонов А. С. - Анализ основных методов определения двуокиси азота в выбросах автотранспорта, Ишанин Г. Г. (2014)
Жицька Л. І. - Екологічна оцінка впливу функціонування АЗС на атмосферу міста Сміла (2014)
Рубан Д. П. - Дослідження впливу турбонаддуву на показники дизеля CY4102BZQ (2014)
Стеценко І. В. - Моделювання надійності технологічної машини, Титарчук А. О. (2014)
Вовк Р. Б. - Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів (2014)
Рудь М. П. - Розрахунок параметрів електронного потоку низькоенергетичної електронної гармати Пірса, Коваленко Ю. І., Годованець Я. В., Мацепа С. М., Канашевич Г. В. (2014)
Колісник А. М. - Розрахунок потужності генератора станції коронного розряду за допомогою комп’ютерної програми, Поляков С. П. (2014)
Поляков С. П. - О затратах на термоядерный абсурд, Калейников Г. Е., Беспалько С. А. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Формулирование целей, Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Технология анализа, Збруцкий А. В., Штеренхартц A., Саенко Н. В. (2014)
Титул, содержание (2006)
Голодников А. Н. - О непараметрическом критерии Неймана – Пирсона для проверки сложной гипотезы об одном среднем (2006)
Вагис А. А. - Об одном информационном неравенстве в теории сложности задач оптимизации и процедур индуктивного вывода (2006)
Пепеляев В. А. - Об оценке эффективности оптимизационных метаэвристических стратегий (2006)
Ненахов Е. І. - Моделювання впливу зовнішніх цінових шоків на економіку України, Домрачев В. М., Бойко В. В. (2006)
Стецюк П. И. - Лагранжевая оценка для максимального разреза графа с заданными количествами вершин в обоих подмножествах разбиения, Березовский О. А. (2006)
Семенова Н. В. - Гарантирующие и оптимистические решения задач целочисленной оптимизации с выпуклыми квадратичными функциями ограничений (2006)
Шулинок И. Э. - Однородные натуральные арифметические графы с нечетным числом вершин, Каюров В. Ю. (2006)
Токарева О. Н. - К вопросу оптимизации нелинейных колебательных систем (2006)
Петренюк Д. А. - Існування кубічних розкладів графа (2006)
Лаптин Ю. П. - Некоторые задачи построения описанных эллипсоидов (2006)
Атоев К. Л. - Оптимальное управление нормализацией энергетического баланса клетки (2006)
Билецкий В. И. - Вычислительные особенности решения задач проектирования криволинейного профиля (2006)
Лавров Л. Г. - Расширение оптимизационной модели межотраслевого баланса для учета движения основных фондов и трудовых ресурсов, Карпец Э. П. (2006)
Бойко В. В. - Алгоритм допусков для решения задач комбинаторной оптимизации (ЗКО) , Гольденгорин Б. И., Кузьменко В. Н. (2006)
Горбачук В. М. - Свойства и сложность задач двухуровневого программирования, Шулинок Г. А. (2006)
Лиховид А. П. - Вычислительные эксперименты по применению R-алгоритмов для решения одного класса задач нелинейного программирования (2006)
Журбенко Н. Г. - Об одном методе расчета тепловых схем, Лаптин Ю. П. (2006)
Ненахов Э. И. - Экстремальные задачи с коническими ограничениями (2006)
Донец Г. А. - Алгоритмы раскраски плоских графов (2006)
Стецюк П. И. - Об уточнении лагранжевых двойственных оценок в бинарных и булевых квадратичных задачах, Пардалос П. М. (2006)
Пепеляева Т. А. - Об управлении финансовыми стратегиями на рынке ценных бумаг (2006)
Лега Ю. Г. - Багатоагентний підхід до побудови імітаційної моделі стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності, Прокопенко Т. О. (2013)
Стеценко І. В. - Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем, Василевська О. В. (2013)
Лисицына Е. С. - Генерация перестановок в стохастических генераторах (2013)
Щокін В. П. - Компенсація коливального характеру перехідних процесів в системах нейрокерування, Щокіна О. В. (2013)
Кочкарев Ю. А. - Метод реализации булевых функций с помощью ортогональных подинтервалов, Бурмистров С. В., Панаско Е. Н. (2013)
Utkina T. Yu. - Development of the multiple criteria model of qualitative assessment of modern pulse reflectometers (2013)
Lukashenko V. M. - Determination method of efficiency units for conditional similarity criterion, Chichuzhko М. V., Lukashenko D. А., Lukashenko V. А. (2013)
Нечипоренко О. В. - Классификационная схема моделей баз данных для лазерных технологических комплексов, Миценко С. А. (2013)
Нестеренко С. А. - Методика и инструментальные средства проектирования гетерогенных мультисервисных сетей в среде специализированной САПР, Иванова Л. В. (2013)
Al Sharif Waseem - Models and methods of test synthesis for multilevel network systems, based on Petri nets, Martynyuk A.N., Nesterenko S.A. (2013)
Sharapov V. М. - Сharacteristics improvement of the piezoelectric electro-acoustic transducers with additional contours, Sotula Zh. V., Bazilo К. V., Kunitskaya L. G., Salagor A. M. (2013)
Kisil T. Yu. - Improving the method of measurement of viscous peloid substances, Medvedeva E. Ya. (2013)
Петренко А. М. - Дифузійно-немонотонний розподіл часу безвідмовної роботи як найбільш адекватний закон для електричних установок (2013)
Костьян Н. Л. - Метод идентификации интегральных моделей линейных динамических объектов (2013)
Ситник О. О. - Застосування методу квадратур для чисельних розрахунків лінійних диференціальних рівнянь, Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2013)
Ключка К. М. - Моделювання динаміки електричних кіл на основі непараметричних інтегральних моделей (2013)
Сахно Є. Ю. - Управління механізмами фінансування енергоощадних проектів, Маргасов Д. В. (2013)
Гончаров А. В. - Оцінка амплітуди радіосигналу при асиметрично-ексцесній адитивній заваді із застосуванням усічених поліномів Кунченка, Уманець В. М. (2013)
Боровик А. І. - Спрощена методика розрахунку верстатних пристроїв на точність (2013)
Некоз О. І. - Дослідження інтенсивності зношування лез ножа вовчка, Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Хом’як А. В. (2013)
Жицька Л. І. - Оцінка стану поводження з відходами тукових виробництв (на прикладі ПАТ "Азот" м. Черкаси), Гончаренко Т. П. (2013)
Загоруйко Н. В. - Оцінка ризику розвитку анемії серед дітей молодшого кільного віку від вживання води з підвищеним вмістом нітратів в Черкаській області (2013)
Свояк Н. І. - Інвентаризація сміттєприймальних майданчиків міста Черкаси (2013)
Fabrikant I. I. - Theoretical studies of dissociative attachment: from gas phase to condensed phase (2000)
Kalinin A. P. - Study of elastic and inelastic atoms and molecules interaction by small angle fast molecular beam method (2000)
Bressi G. - Infrared emission induced by electrons moving in noble gases and liquids, Carugno G., Conti E., Del Noce C., Iannuzzi D., Borghesani A. F. (2000)
Szmytkowski Cz. - Recent progress in absolute total cross section measurements for electron scattering from molecular targets at low and intermediate energy range, Możejko P. (2000)
Zubek M. - Elastic and inelastic electron scattering by atoms and molecules in the backward direction (2000)
Goyer D. B. - Investigation of formation and annealing of radiation defects in III-V semiconductors under electron irradiation, Megela I. G., Gomonnai A. V., Azhniuk Yu. M. (2000)
Mason N. J. - Experimental studies of transient molecules by electron impact, Jones N. C., Kaminski L., Tegeder P., Kendall P. (2000)
Fabrikant I. I. - Theory of electron-molecule collisions in the sub-meV range (2000)
Maslyuk V. T. - The effect of elementary particles emission at the heavy nuclei fission fragments mass distribution, Parlag O. O., Lendel O. I., Marinets T. I., Bondarenko V. V. (2000)
Mason N. J. - Molecular spectroscopy probed by synchrotron radiation and electron scattering, Jones N. C., Kaminski L., Tegeder P., Kendall P. (2000)
Robouch B. V. - Ternary elemental zinc blende tetrahedra size, shapes, preferences as deduced from EXAFS observations, Kisiel A. (2000)
Bercha A. I. - Energy states and type of (GaAs)n/(AlAs)m short-period superlattices, Bogdan R., Glukhov K. (2000)
Cebulski J. - Magnetophonon Spectroscopy of ZnxCdyHg1-x-yTe, Polit J., Sheregii E. M. (2000)
Bandurin Yu. A. - Continuum radiation during ion bombardment of metals (2000)
Lengyel V. - Spin Effects in Quarkonia, Fekete Yu., Haysak I. (2000)
Snegursky A. V. - Threshold peculiarities of electron-impact dissociative ionization of polyatomic molecules: pyridine (2000)
Kapustey M. M. - The adiabatic three-particle shell model of nucleus, Khimich I. V., Plekan R. M., Pojda V. YU. (2000)
Kelman V. A. - Discharge in indium iodide vapor for laser on In 451.1 nm self-terminating transition, Rybak A. S., Shpenik Yu. O., Zhmenyak YU. V. (2000)
Możejko P. - Elastic cross section calculations for electron scattering on polyatomic molecular targets: XY4(X = C, Si, Ge; Y = H, F, Cl), XF6(X = S, W, U), C2F6 and C6Y6(Y = H, F), Żywicka-Możejko B., Szmytkowski Cz. (2000)
Olszewski R. - Electron impact excitation of nitric oxide, Zubek M. (2000)
Puga P. P. - Thermostimulated luminescence and X-ray luminescence in undoped Li2B4O7 single crystals, Hunda B. M. (2000)
Imre A. I. - Study of direct and resonance processes in collisions of electrons with atoms and ions (2000)
Shafranyosh I. I. - Measurement of cross section of superelastic electron scattering from magnesium, Marushka V. I. (2000)
Mielewska B. - Absolute differential cross sections for electron scattering in nitrogen in the angular range from 120° to 180°, Zubek M., King G. C. (2000)
Tomaka G. - Controlling of the thermal stress in the multiple quantum wells using magnetophonon spectroscopy, Sheregii E. M., Cebulski J., Sciuk W., Strupiński W., Dobrzański L. (2000)
Moroz V. - RHEED and EELS investigation of Pd/Al bimetallic system, Matolin V., Mašek K. (2000)
Bogachev G. G. - On the configuration mixing effects in the excitation of ZnII and CdII lines at electron-atom collisions (2000)
Borovik A. A. - Total electron excitation cross sections for low-energy autoionizing states in lithium, Krasilinec V. N., Zatsarinny O. I. (2000)
Chernyshova I. V. - Cross sections for slow electron scattering by cadmium atoms, Kontros J. E., Shpenik O. B., Szótér L. (2000)
Dudich M. I. - Doubly-charged ions formation during multiphoton ionisation of Ba atoms, Suran V. V., Bondar I. I. (2000)
Feyer V. M. - Peculiarities of slow electron scattering by Si-p(100) surface, Popik T. Yu., Shpenik O. B., Popik Yu. V., Erdevdy M. M. (2000)
Gomonai A. I. - Three-photon spectroscopy of neutral samarium, Kudelich O. I., Nemeth A. N. (2000)
Gomonai A. N. - Excitation of laser transitions from the 4d95s2 2D5/2,3/2- levels of Cd+ion in electron-ion collisions, Imre A. I., Vukstich V. S., Hutych Yu. I. (2000)
Simulik V. M. - Further development of the classical electrodynamical model of atom, Krivsky I. Yu. (2000)
Haysak M. I. - Hyperspherical approach in few-body systems, Dovhanich M. M., Onysko V. V. (2000)
Kurik M. V. - Studies of the bile crystallization structure for patients with liver pathologies, Siksai L. T., Bandurin O. Yu. (2000)
Bondar I. I. - Nonresonant mixing of metastable levels of Ba atoms by laser radiation, Suran V. V., Dudich M. I. (2000)
Guivan M. M. - Population density of B2∑+1/2 - state of mercury monobromide and monochloride in excimer radiation sources, Malinin A. N., Shimon L. L. (2000)
Борзих О. І. - Всеукраїнський науково-дослідний інститут захисту рослин в 30-ті роки ХХ сторіччя: недосліджені сторінки історії (2011)
Бакай І. Д. - Оцінка фітосанітарного стану посівів озимої пшениці в Північному Лісостепу та Південному Степу України (2011)
Бублик Л. І. - Eкотоксикологічна оцінка застосування фунгіцидів для захисту посівів люпину та сої, Балюх О. В. (2011)
Бублик Л. І. - Визначення піретроїдів у ріпаковій олії методом грх-мс на капілярних колонках, Крук І. В., Крук В. І. (2011)
Венгер В. В. - Несправжня борошниста роса хмелю та ефективність нового системного фунгіциду Акробат МЦ, в.г. проти неї (2011)
Венгер В. М. - Захист хмелю від великого люцернового довгоносика, Лукашевич Н. А. (2011)
Венгер О. В. - Вплив способів обробітку ґрунту в міжряддях хмільників на забур’яненість і урожайність культури (2011)
Волкова І. В. - Діагностика вірусу скручування листя картоплі за використання культури клітин ссавців, Бова Т. О. (2011)
Дмитрук О. О. - Ризики поширення вірусу аукуба мозаїки картоплі в агроценозах України, Тимошенко О. П., Коломієць Л. П. (2011)
Запольська Н. М. - Ураженість коренеплодів цукрових буряків хворобами при високій температурі (2011)
Конверська В. П. - Оцінка перспективності використання трихограми для контролю чисельності Grapholitha molesta Busk. у персикових садах в умовах Лісостепу України (2011)
Лісовий М. П. - Плямистості листя на ячмені ярому, Мовчан Ю. В. (2011)
Лісова Г. М. - Расовий склад популяції збудника бурої іржі пшениці в зоні Північного Лісостепу України в 2004—2007 роках (2011)
Лісовий М. П. - Піренофороз — прогресуюча хвороба озимої пшениці, Швець І. С. (2011)
Лютко Л. М. - Біологічні параметри озимої совки (Agrotis segetum Schiff.) при отруєнні інсектицидами (2011)
Михайленко С. В. - Захист ячменю ярого від хвороб листя (2011)
Москалець В. В. - Обґрунтування агрозаходів щодо покращення стану ґрунту та продуктивності тритикале озимого, Москалець Т. З. (2011)
Оничко В. І. - Шкідники тритикале ярого та роль мінеральних добрив у регулюванні їх чисельності, Коваленко О. А., Секун М. П. (2011)
Пилипенко Л. А. - Аналіз ймовірності інтродукції фітопаразитичних нематод з імпортованою продукцією (2011)
Пучков О. В. - Особливості формування карабідофауни (Coleoptera, Carabidae) на перелогах та в агроценозі озимої пшениці Північного Лісостепу України, Гаврилюк Н. М. (2011)
Сергієнко В. Г. - Вплив біологічних препаратів на активність окисно-відновних ферментів рослин томатів, Чергіна О. Д. (2011)
Сторчоус І. М. - Стійкість бур’янів до гербіцидів (2011)
Федоренко А. В. - Вплив сонячної активності на динаміку чисельності хлібних жуків, Федоренко В. П. (2011)
Трибель С. О. - Звичайний павутинний кліщ на смородині чорній, Бакалова А. В. (2011)
Трибель С. О. - Фітосанітарний стан агроценозів сої та інтегрований захист рослин, Стригун О. О. (2011)
Федорчук Н. А. - Якість шишок хмелю залежно від застосування пестицидів (2011)
Черній А. М. - Методика визначення резистентності тетраніхоїдних кліщів до акарицидів, Власова О. Г., Аньол О. Г. (2011)
Черній А. М. - Екологічні ніші і їх роль у формуванні фауни членистоногих яблуневого саду, Баликіна О. Б. (2011)
Вільчинська Д. В. - Дослідження посухостійкості рослин вченими Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ — початок ХХ століття) (2011)
Правила для авторів (2011)
Бабак О. Я. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні антигомотоксичних препаратів, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Гришко Л. Ю. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез интактных половозрелых крыс (2010)
Благодаренко Г. Б. - Особливості стану хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з субклінічною тиреоїдною дисфункцією (2010)
Бука Г. Ю. - Экспериментальное обоснование использования селективной периартериальной симпатэктомии в коррекции тонуса двенадцатиперстной кишки (2010)
Антипов Н. В. - Изучение влияния морфотипа крестца на функционирование пояснично-крестцового сочленения, Зубарев В. А. (2010)
Василенко И. В. - Морфологические особенности слизистой оболочки желудка при эрозивно-язвенном поражении у больных с хроническим панкреатитом и избыточной массой тела, Баланцова Э. Л. (2010)
Височин Є. В. - Вплив поліоксидонію на динаміку прозапальних цитокінів у крові підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. Мулік Є. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Гайко Г. В. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини в умовах аліментарного D-гіпо- та гіпервітаминозу в експерименті, Калашніков О. В., Апуховська Л. І., Калашніков А. В., Бруско А. Т., Василевська В. М., Безусяк А. І., Лотоцькая О. Ю. (2010)
Гарник Т. П. - Показникі мікрогемоциркуляції та цитокінового профілю крові у хворих на синдром психоемоційного вигорання при застосуванні комбінованого фітозасобу інтелану, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2010)
Гришко Л. Ю. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Грищенко Н. Г. - Динамика цитокинового профиля периферической крови у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием при индукции суперовуляции в программе экстракорпорального оплодотворения, Грищенко В. И., Чайка В. К., Гольцев А. Н., Геродес А. Г. (2010)
Гусак Є. В. - Мікроелементний склад довгих та мішаних кісток скелета в нормі, Погорєлов М. В., Ткач Г. Ф., Данильченко С. М., Бумейстер В. І., Гордієнко О. В., Сікора В. З., Суходуб Л. Ф. (2010)
Дєдух Н. В. - Перебудова кісткової тканини в ділянці імплантації титанових зразків з бактерицидними покриттями, Малишкіна С. В., Білоус В. А., Попова Н. Г. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность полиоксидония при ЛОР-заболеваниях у детей с частыми ОРВИ и влияние препарата на систему антиоксидантной защиты, Пересадин Н. А. (2010)
Єлізарова Т. О. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кузнєцова Л. В. (2010)
Ермоленко Т. А. - Профилактика структурно-функциональных изменений костной ткани на фоне терапии агонистом гонадотропин-рилизинг гормона, Игнатьев А. М., Тумасян К. П. (2010)
Журавльова Ю. П. - Індивідуальна анатомічна мінливість конвекситальної частини твердої оболони головного мозку людини (2010)
Икрамов В. Б. - Индивидуальная анатомическая изменчивость челюстно-лицевого аппарата у мужчин и женщин зрелого возраста (2010)
Кащенко С. А. - Морфологический анализ сперматогенеза половозрелых крыс (2010)
Kornieieva M. A. - Development of the cavernous sinus in the fetal period: a morphological study (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Зміни структурної організації нирки щурів на початковому етапі розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2010)
Лузин В. И. - Минерализация костей скелета при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Коротун В. А. (2010)
Мішалов В. Д. - Судово-медична оцінка інтоксикації метилоном, Ольховський В. О., Дунаєв О. В., Самохін А. В., Шечук М. М. (2010)
Пастухова В. А. - Корреляционные связи между органометрическими признаками органов репродуктивной системы под воздействием гипертермии и физической нагрузки, Санькова Л. Ю., Стклянина Л. В., Чистолинова Л. И. (2010)
Петрушанко Т. А. - Медикаментозная коррекция стоматологических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Емельянова Н. Ю. (2010)
Попович В. І. - Характер структурно-морфологічних змін в глотковому мигдалику при хронічному епіфарингіті Епштейн-Барр вірусної етіології, Геник Я. І., Багрій М. М., Лешак В. І., Пілецька Л. І. (2010)
Сак А. Е. - Структурные предпосылки дистрофических поражений инсерционного аппарата тел позвонков в условиях функциональных перегрузок, Сак Н. Н. (2010)
Сикора В. З. - Органогенез селезёнки половозрелых крыс при введении им гидрокортизона, Федонюк Л. Я. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність сучасного вітчизняного препарату лаферобіону при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності (2010)
Тєрьошин В. О. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні імуноактивного препарату поліоксидонію (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Ефективність використання сучасного імуноактивного препарату поліоксидонія у хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Малиш Л. Ф. (2010)
Торопчин В. І. - Показники системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Трофименко О. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Чащева О. Г. - Концентрація прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на морфологічні показники мікроциркуляторного русла у хворих на герпетичну хворобу (2010)
Щербань Н. Г. - Изучение биохимических механизмов и параметров токсичности флотационного коллектора в остром токсикологическом эксперименте, Мясоедов В. В., Шевченко Е. А., Кривонос К. А. (2010)
Лузин В. И. - Минеральный состав большеберцовой кости при имплантации в нее биогенного гидроксилапатита, насыщенного цинком в различных концентрациях, Грек О. А. (2010)
Обращение Ассоциации кардиологов Украины к Российскому кардиологическому обществу (2014)
Звернення президії та правління Асоціації кардіологів України до медичної спільноти України (2014)
Радченко Г. Д. - Перебіг артеріальної гіпертензії залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця, Муштенко Л. О. (2014)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба Г. О. (2014)
Березин A. E. - Предсказующая ценность C-реактивного протеина у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного мозгового ишемического инсульта, Лисовая O. A. (2014)
Nesukay E. G. - Treatment of stable angina in Ukraine: CLASSICA study (2014)
Бабий Л. Н. - Взаимосвязь между толерантностью к физической нагрузке, функциональным состоянием левого желудочка сердца и уровнем альдостерона в крови у больных, перенесших инфаркт миокарда, при длительном наблюдении, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Остапчук У. Ю., Кисилевич Л. Ф., Хоменко Ю. О., Следзевская И. К. (2014)
Жарінов О. Й. - Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом, Студнікова В. В., Надорак О. П., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Тыць С. Н. - Анализ деятельности региональной реперфузионной сети Луганской области, Гуков А. Г., Шаповалов Н. А., Некраса А. И., Луговсков А. Д., Перцова Ю. Г. (2014)
Батушкин В. В. - Изменения внутрисердечной гемодинамики и уровней провоспалительных цитокинов под влиянием зофеноприла и лизиноприла в постинфарктный период у больных с сопутствующей артериальной гипертензией, Ашдари М., Гема А. И., Комаревич Н. А. (2014)
Сычев О. С. - Определение дисфункции ушка левого предсердия у больных c фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Гетьман Т. В. (2014)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении десяти лет после кардиоверсии (2014)
Шевелёк А. Н. - Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на биоэлектрическую активность сердца у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий (2014)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G1639A гена VKORC1 в індивідуалізації терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Коваленко В. М. - Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю. (2014)
Clark A. L. - Альманах-2013: cерцева недостатність (2014)
До відома авторів (2014)
Кратт О. А. - Споживачі переваги послуг вищої освіти, Глазков О. Л. (2014)
Боголіб Т. М. - Освітній та науковий фандрайзинг в Україні (2014)
Ґудзь П. В. - Інтерактивні технології як аспект методики викладання економічних дисциплін (2014)
Василів В. Б. - Управління взаємовідносинами з споживачами освітніх послуг університету на основі CRM-систем, Швець Ф. Д. (2014)
Артюхіна М. В. - Маркетинг партнерських відносин в управлінні каналами розподілення освітніх послуг, Носульська Г. О. (2014)
Румянцев Н. В. - Гибкая производственная система с комбинированной переналадкой и потерей заказов (2014)
Медведева М. И. - Моделирование гибкой производственной системы с переналадкой, ненадежным оборудованием, потерей заказа и особым поведением в свободном состоянии (2014)
Подлужна Н. О. - Обґрунтування ролі знань в ефективному управлінні підприємством (2014)
Подлевська О. М. - Роль інтелектуального потенціалу в розвитку України (2014)
Кораблінова І. А. - Роль корпоративного навчання у формуванні компетенцій інфокомунікаційних компаній, Степаненко Я. В. (2014)
Донцова А. Ю. - Професійний розвиток як умова зростання конкурентоспроможності персоналу (2014)
Сем’ян О. В. - Емоційний інтелект у процесі трудової діяльності (2014)
Крикавський Є. В. - Система стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів, Добуш Ю. Я. (2014)
Тєлєтов О. С. - Напрями розвитку українських промислових підприємств в умовах світових інтеграційних процесів, Провозін М. В. (2014)
Нурманбекова Г. К. - Экономический механизм функционирования зернового рынка Казахстана (2014)
Кравченко Р. С. - Ретроспективный анализ форм сотрудничества государства и частного сектора в рамках концепции ГЧП (2014)
Чорноус О. І. - Управління зовнішнім боргом України: проблеми і шляхи ви¬рішення, Попова А. О. (2014)
Соловцова О. П. - Стратегічне планування розвитку міст: досвід країн Європи та Америки (2014)
Гранатуров В. М. - Проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь (2014)
Артьомова А. Ю. - Соціальна складова у механізмі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2014)
Перевозчикова Н. О. - Особливості формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Касьянова Н. В. - Рефлексивне управління діяльністю комерційного банку, Тарасова О. О., Сотнікова К. В. (2014)
Меліхов А. А. - Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств Донецького регіону (2014)
Чукурна О. П. - Особливості ціноутворення на продукцію машинобудування (2014)
Бородіна О. О. - Управління інвестиційним проектом вугледобувного підприємства в період його реалізації (2014)
Харченко В. А. - Управління грошовими потоками у процесі розвитку підприємства, Кравченко А. А. (2014)
Крикавський Є. В. - Маркетингові дослідження тенденцій ринку фармацевтичних препаратів, Косар Н. С., Питуляк Н. С. (2014)
Гриценко С. И. - Становление и развитие аграрной логистики в Украине (2014)
Кірносова М. В. - Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві (2014)
Савіна Н. Б. - Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни (2014)
Матюніна М. В. - Методичні засади оцінки ефективності управління маркетинговим потенціалом інтегрованих підприємств машинобудування, Бєда К. М. (2014)
Сініцина Т. А. - Формування системи маркетингової діяльності страхової компанії (2014)
Павелко В. Ю. - Оцінка рівня якості послуг аеропортового комплексу (2014)
Глубіцька Т. В. - Дослідження непрямих аспектів функціонування еколого-економічної системи підприємства (2014)
Фалевич А. С. - Экологический депозит в системе финансовых инструментов экономики природопользования (2014)
Борзих О. І. - Фітосанітарна безпека України (2012)
Афанасьєва О. Г. - Джерела стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб, Бойко І. А., Довгаль З. М., Голосна Л. М. (2012)
Бакай І. Д. - Ефективність застосування біостимуляторів та мікродобрив на посівах ярої пшениці У Північному Лісостепу України, Василенко М. Г., Тогачинська О. В. (2012)
Бублик Л. І. - Хроматографічні методи контролю якості плодових соків за критерієм залишкових кількостей пестицидів, Панченко Т. П., Чеботько Г. К. (2012)
Гуляк Н. В. - Родина коваликів (Elateridaе) на посівах кукурудзи (аналітичний огляд) (2012)
Дмитренко Н. М. - Роль ентомофагів у регулюванні чисельності листовійок — філофагів (2012)
Запольська Н. М. - Кореневі виділення рослин — фактор формування фунгістазису ґрунту, Шендрик К. М. (2012)
Ігнат В. В. - Прогноз чисельності кравчика-головача, Бахмут О. О. (2012)
Кавецький В. М. - Вплив фосфорних добрив на швидкість метаболічних процесів в озимій пшениці та детоксикацію гліфосату, Юрченко Т. В., Кавецький С. В. (2012)
Ковалишина Г. М. - Насіннєва інфекція зерна пшениці озимої та захист від неї, Муха Т. І., Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З., Заїма О. А. (2012)
Константинова М. С. - Зменшення пестицидного навантаження при захисті виноградного розсадника від ґрунтових шкідників (2012)
Крючкова Л. О. - Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу, Грицюк Н. В. (2012)
Лісова Г. М. - Експресія генів стійкості пшениці до збудника бурої іржі в умовах Лісостепу України в 2000—2010 рр. (2012)
Мар’юшкіна В. Я. - Проблеми збереження біорізноманіття на закрайках полів як результат антропогенної трансформації рослинності, Ярошенко Л. М. (2012)
Москалець В. В. - Продуктивність агрофітоценозу тритикале озимого залежно від конкурентного впливу бур’янів, Москалець Т. З. (2012)
Нагорна Л. В. - Ефективність дії фунгіцидів та їх сумішей проти хвороб абрикоса (2012)
Пилипенко Л. А. - Основи фітосанітарного контролю продукції, що імпортується до України (2012)
Подберезко І. М. - Моніторинг амброзії полинолистої та динаміки засміченості нею території України (2012)
Рубан М. Б. - Трипси — небезпечні шкідники зернових злакових культур, Біляк С. М., Лікар Я. О. (2012)
Секун М. П. - Неонікотиноїди в аграрному виробництві (2012)
Сергієнко В. Г. - Вплив сортових особливостей на розвиток сухої плямистості картоплі, Богданович С. В. (2012)
Сігарьова Д. Д. - Комплексне ураження сільськогосподарських культур грибами і нематодами, Калатур К. А. (2012)
Скрипник Н. В. - Структура популяції збудника фітофторозу томатів (2012)
Сторчоус І. М. - Актуальна та потенційна забур’яненість посівів озимої пшениці (2012)
Таранухо Ю. М. - Жовта плямистість малини, Таранухо М. П., Китаєв О. І., Кривошапка В. А. (2012)
Ткаленко Г. М. - Біоконтроль поширення основних хвороб салату-латуку в закритому ґрунті (2012)
Топчій Т. В. - Стійкі сорти озимої пшениці і їх роль в регулюванні чисельності сисних фітофагів (аналітичний огляд) (2012)
Трибель C. О. - Хімічний метод: успіхи — проблеми — перспективи, Стригун О. О. (2012)
Устінова А. Ф. - Натуралізація та акліматизація адвентивних рослин в умовах вторинного ареалу (2012)
Ящук В. У. - Фітогормони в овочівництві, Дульнєв П. Г., Ковбасенко Р. В., Фурман В. А., Ковбасенко В. М. (2012)
Лисенюк О. Ю. - Попелиці кісточкових насаджень, Федоренко В. П. (2012)
Дейнека О. А. - Фітосанітарний моніторинг західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в Луганській області, Старченко С. В., Арістова А. І. (2012)
Костюк Л. А. - Економічна оцінка застосування нової системи захисту суниці проти білої плямистості в умовах Центрального Лісостепу України, Русін О. О. (2012)
Малиш І. Ю. - Довгоносики родини Apionidae на посівах конюшини, Федоренко В. П. (2012)
Куян В. Г. - Закономірності накопичення важких металів у насадженнях яблуні протягом періоду вегетації, Овезмирадова О. Б. (2012)
Правила для авторів (2012)
Анненкова Е. С. - Флорентийський миф Евдокии Ростопчиной (2014)
Атрошенко Г. І. - Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева, Дьяченко Н. С. (2014)
Ачкан Л. С. - Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець (2014)
Бикова Т. В. - Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" – "чужий" у "гуцульському" тексті початку ХХ століття (2014)
Бокшань Г. І. - Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" (2014)
Бондар Л. О. - Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня…": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій (2014)
Васильців Я. Б. - Іспанські зацікавлення Володимира Самійленка (2014)
Венгринюк Х. Ю. - Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" (2014)
Горболіс Л. М. - Україноцентризм життєтворчості Григорія Костюка (2014)
Грищенко О. В. - Архітектурна візія Києва в романі "Місто з химерами" О. Ільченка (2014)
Гурдуз А. І. - Міфопоетика "жіночого" містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні (2014)
Гуцол М. І. - Рецепція традиційного сюжету "подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією (2014)
Данильчук О. М. - Взаємозв’язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінґа (за романами "Керрі" та "Мертва зона") (2014)
Дмитренко В. І. - Оніричний простір повісті "Смерть" Б. Антоненка-Давидовича (2014)
Журба С. С. - Жанровий еклектизм українського авангардного роману (2014)
Елисеенко А. П. - Публикация глав романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" в оценке критики (журнал "Числа" 1930–1934 гг.) (2014)
Зварич О. Р. - Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") (2014)
Ільків А. В. - Між двох світів: поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського (2014)
Йолкіна Л. В. - Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави, Чорнобаєв О. В. (2014)
Кавун Л. І. - Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" (2014)
Кандюк-Лебідь С. В. - Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах (2014)
Капура О. М. - Фольклоризм ліричної поезії Михайла Старицького та Андрія Малишка (2014)
Кірячок М. В. - Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" (2014)
Кравченко Я. П. - Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остен (2014)
Ледняк Ю. В. - Образна система драми Ж. Ануя "Медея", Ледняк Г. В., Скорик А. О. (2014)
Лисак В. С. - Героїчне й трагічне минуле України у творчому моделюванні А. Малишка і В. Чапленка (2014)
Лищенко Н. Ф. - Одесский городской текст и карнавальная традиция (2014)
Майборода Н. В. - Шахтарські мотиви "малої прози" Спиридона Черкасенка (2014)
Маковій М. Г. - Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п’єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого" (2014)
Малахова О. О. - Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності (2014)
Мариненко Ю. В. - Селянський рай Тодося Осьмачки (повість "Старший боярин") (2014)
Меншій А. М. - Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" (2014)
Михида С. П. - Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв’язки (2014)
Мусий В. Б. - Рассказ Ф. М. Достоевского "Бобок" в литературном контексте (2014)
Насалевич Т. В. - Трансформування образу оповідача в романі Р. П. Уоррена "All the King’s Men", Абдураманова А. С. (2014)
Ніколова О. О. - Тип псевдорозумника в західноєвропейській літературі: "шлях" від античності до романтизму (2014)
Норец М. В. - Шпионский роман Лена Дейтона в английской литературе периода холодной войны (2014)
Олійник І. О. - Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха (2014)
Осьмак Н. Д. - Особливості демонологічних образів у циклі "Зрада" Володимира Свідзінського, Дияк Я. В. (2014)
Панова Н. Ю. - Особенности изображения самоубийства в художественной прозе (2014)
Папуша І. В. - Наратологія: від класичної до посткласичної (2014)
Перенчук О. З. - Естетичні джерела детективу: проблематизація класичної моделі (2014)
Писарева О. А. - М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе (2014)
Підопригора С. В. - Тема смерті в художніх вимірах повісті "Електронний пластилін" М. Бриниха (2014)
Родіонова І. Г. - Особливості характеротворення у "кримінальних" оповіданнях Дмитра Марковича (2014)
Розмариця С. А. - Спроба об’єктивної інтерпретації чи шанс на індульгенцію? Повість "Непорозуміння" П. Капельгородського (2014)
Романюк Л. М. - Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка (2014)
Савич В. І. - Проблема національної ідентичності в романі Р. Володимира "Нація на світанку" (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Образ української жінки в історичній драматургії Б. Грінченка (2014)
Сварич Н. З. - Жанрові моделі есеїстики Івана Андрусяка (на матеріалі збірки "Дуби і леви") (2014)
Сизоненко Н. А. - Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії (2014)
Соломахіна Ю. Ф. - Вірування давніх слов’ян як джерело художньої творчості (на матеріалі поетичного доробку Празької школи) (2014)
Тарарак А. В. - Европейский наполеоновский миф в русской литературе: между славянофилами и западниками (2014)
Ташкінова Т. М. - Художній часопростір драматургії Марії Віргінської (2014)
Тендітна Н. М. - "Мала проза" Олеся Ульяненка (2014)
Ткаченко Р. П. - Інтелектуальний гумор Ю. Івакіна (традиції і новаторство поетики) (2014)
Тупахіна О. В. - Деконструкція вікторіанського дискурсу науки в романі Т. Шевальє "Чарівні створіння" (2014)
Філатова О. С. - Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Специфика исторической тематики в прозе русского зарубежья первой "волны" эмиграции (2014)
Хом’як Т. В. - Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" (2014)
Ципнятова І. В. - Творчість Якова Жарка раннього періоду як феномен у громадсько-історичному й культурно-літературному просторі (2014)
Черкашина Т. Ю. - Ідейно-художні домінанти української автобіографіки 1990-х років (2014)
Шестопалова Т. П. - Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка (2014)
Школа І. В. - "Подорож…" М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору (2014)
Яременко Н. В. - Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у епоху Відродження, Коломієць Н. Є. (2014)
Яровенко Т. С. - Експериментально-провокативні інтенції В. Винниченка другого періоду творчості: наукова парадигма осмислення (2014)
Berezhanska Yu. - Cultivation and Destruction of Gender Stereotypes in Maria Concepcion by Katherine Anne Porter (2014)
Доній В. С. - Постколоніальні студії в українському літературознавстві (2014)
Відомості про авторів (2014)
Pociask M. M. - Creation of heterojunctions and periodical structures in solid solutions by laser annealing, Sheregii E. M., Kuźma M. (2000)
Azhniuk Yu. M. - Resonant interactions and disorder effects in CdS1-xSex mixed crystals Raman spectra, Gomonnai A. V., Goyer D. B., Megela I. G., Lopushansky V. V. (2000)
Bokhinyuk V. S. - The study of integrated cross-section excitation of isomeric states of nuclei in (γ, γ') reactions, Fradkin A. M., Guthy A. I., Khimsch I. V., Okunev A. G., Osipenko A. P., Parlag A. M. (2000)
Hunda B. M. - Thermostimulated luminescence in Tb-doped lithium tetraborate polycrystals, Marunchak V. M., Solomon A. M., Turok l. l., Borisyuk M. M. (2000)
Kalinin A. P. - On the possibility to determine repulsive potentials in eV region from fast molecular beam scattering experiments, Dubrovitskii D. Yu., Morozov V. A., Rodionov I. D., Rodionova I. P. (2000)
Karbovanets M. I. - Asymptotic approach to the processes of two-electron capture at slow ion-atom collisions, Khoma M. V., Lazur V. Yu. (2000)
Klepikov V. F. - Stimulating superplastic deformation of Al-Mg-Cu-Si-Mn-Zr alloy by preliminary pulsed electron beam irradiation, Bryukhovetsky V. V., Kuznetsova R. I., Pojda V. P., Bazaleev N. I., Kivshyk V. F., Uvarov V. V. (2000)
Kondorskiy A. D. - Role of close coupling effects in continuum for ionization problems (2000)
Kovačič M. - Use of wavelets in potential scattering problems, Horáček J., Najzar K. (2000)
Kovács Gy. Sh. - Influence of β-radiation on optical absorption edge in Cu6PS5I crystals, Studenyak I. P., Panko V. V., Mykajlo O. A., Mitrovcij V. V., Okunyev A. G., Fradkin A. M. (2000)
Krafchik S. S. - Thermographic and X-ray phase studies of undoped and doped lithium tetraborate, Chepur S. D., Hunda B. M., Puga P. P., Turok I. I., Solomon A. M. (2000)
Borovik A. A. - Post-collision interaction effects in electron impact excitation of autoionizing states in lithium, Krasilinec V. N. (2000)
Chernyakova Yu. G. - Relativistic perturbation theory calculation of the Na-like spectra satellites of 2-3 Ne-like ion transitions, Shumlyansky I. I. (2000)
Lazur V. Yu. - WKB-method in the two-center problem for the Dirac equation, Reity O. K. (2000)
Loja V. Yu. - Production of zinc sulphide- and sodium fluoride-doped lithium tetraborate and studies of its properties, Lada A. V., Hunda B. M, Turok I. I., Solomon A. M., Krafchik S. S., Semak Yu. I. (2000)
Mariychuk R. T. - Superconductivity at 100 K in Cd-Ba-Ca-Cu-O ceramics, Popovich P. P., Bunda V. V., Semrad E. E. (2000)
Mazur V. M. - Barium isotopes as the objects for studying the isomer ratios, Bigan Z. M., Marynets T. Y., Pylypchenko Yu. V. (2000)
Kelemen V. I. - On the bound state of e++Yb system (2000)
Shafranyosh I. I. - Electron-impact ionization cross-sections of Sr atoms from ground- and metastable states, Margitich M. O., Shimon L. L. (2000)
Polischuk V. N. - Quasimolecular terms for "an inert gas atom - a rare-earth atom" system (2000)
Popovich P. P. - Fluctuation effects in high-temperature superconductor oxides (2000)
Pylypchenko Yu. - Formation of nuclei isomeric states in the photofission reaction, Bigan Z., Kobal I. (2000)
Lykhach Y. - Electron spectroscopy study of metal particle - gas molecule interaction, Nehasil V. (2000)
Robouch B. V. - Far infrared spectra of tetrahedral quaternary alloys, Hus R., Polit J., Sheregii E. M., Ściesinska E., Ściesiński J., Kisiel A. (2000)
Shafranyosh I. I. - Energy dependences of electron excitation cross sections for low-energy Mg, Ca and Sr atom levels out of the metastable states, Snegurskaya T. A. (2000)
Shevera I. V. - Investigation of the work conditions and characteristics of multiwave emitters on chlorides and fluorides of rare gases, Shuaibov A. K., Shimon L. L., Dashchenko A. I., Minja A. I. (2000)
Vukstich V. S. - Automated setup for studying the atomic systems excitation by ultramonoenergetic electrons, Erdevdy N. M., Kontros J. E., Chernyshova I. V., Shpenik O. B. (2000)
Orbán A. - The inclusion of the electronic screening potential in impact-parameter calculation, Sulik B. (2000)
Ambrosov S. V. - Selective ionization of atoms and molecules by electric and light field. Autoionizing Rydberg resonances in heavy atoms (2000)
Vasilieva H. V. - Sorption investigation of fission fragments of uranium nuclei by titanium phosphate in water solution, Strelko V. V., Osypenko A. P., Kouts V. S. (2000)
Tsud N. - Structural characterization of Pd thin film growth on Al2O3 using photoelectron and ion spectroscopy, Bača D., Veltruská K., Matolín V. (2000)
Glushkov A. V. - Accurate QED perturbation theory calculation of the structure of heavy and superheavy element atoms and multicharged ions with the account of nuclear size effect and QED corrections, Vitavetskaya L. A. (2000)
Sulik B. - Transfer-loss process in 0.2- 2 MeV/u O5+ + He collisions, Zouros T. J. M., Orban A., Gulyás L. (2000)
Loboda A. V. - Dynamics of interaction of atom with laser field. Photon echo and its use in the theory of neural networks, Loboda N. S., Glushkov A. V. (2000)
Zatsarinny O. I. - R-matrix calculation of the electron-impact excitation of Zn+ and Cd+, Bandurina L. O. (2000)
Stets M. - Activation analysis of electronic scrap samples elemental composition, Hoshovsky M., Parlag O., Buzash V., Okogrib V. (2000)
Stets M. - Gamma-spectrometry in identification of archaeological samples, Hoshovsky M., Potushnyak M. (2000)
Stets M. - Gamma-spectrometry of the samples from Muzhiyevo mine, Maslyuk V., Parlag O., Buzash V., Okogrib V. (2000)
Shuaibov A. K. - Optical characteristics of erosion gallium, indium and copper laser plasma, Shimon L. L., Dashchenko A. J., Chuchman M. P. (2000)
Kozlovskaya V. P. - Rydberg states of diatomic molecules: ab initio perturbation theory calculation of alkali dimmers (2000)
Telychko F. F. - The interaction of the absorbed radiation with the microstructures of tissue (2000)
Kuklina I. V. - H-like and He-like systems in a superstrong magnetic field: numeric calculation, Shevchuk V. G. (2000)
Poperenko L. V. - Spectroellipsometric studies of D+ ion irradiated W (110) and (111) single crystals, Vinnichenko M. V., Voitsenya V. S. (2000)
Kravets V. G. - Electron-beam irradiation based recording on organic dye films, Prygun A. V., Vinnichenko K. L. (2000)
Shumlyansky I. I. - Atom of hydrogen in a strong uniform electric field: modified operator perturbation theory method, Shevchuk V. G., Ignatenko V. M., Prepelitsa G. P. (2000)
Glushkov A. V. - Bound states in catalysis: new electrodynamical and quantum chemical models in electron theory of catalysis, Kruglyak YU. A., Parkhomenko V. D., Tsybulev P. N., Belous M. V. (2000)
Szabo T. - The K+ → π+ ν ν decay (2000)
Glushkov A. V. - Relativistic models in dynamics of interaction between electron shells of atoms and nucleons: new effects, Malinovskaya S. V. (2000)
Malinovskaya S. V. - S-matrix formalism in the calculation of oscillator strengths, radiation and autoionization widths for complex atoms and multicharged ions (2000)
Glushkov A. V. - Consistent quantum-mechanical theory calculation of electron-positron pair production in heavy atomic nucleus collisions. Atomic parity nonconservation effect, Malinovskaya S. V., Filatov S. V. (2000)
Glushkov A. V. - Bound states in quarkonium and superatoms systems: energy levels splitting, Loboda A. V., Zuda M. (2000)
Титул, зміст (2014)
Шемшученко Ю. С. - В авангарді української юридичної науки (2014)
Нагребельний В. П. - Видатний вчений-правознавець, академік, організатор вітчизняної академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М.Бабія) (2014)
Гладкий С. О. - Склад правосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Бернюков А. М. - Онтологія правової реальності (2014)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Особливості правового статусу ченців за нормами канонічного права (2014)
Десятник В. О. - Методологічний есенціалізм та юридичне мислення (2014)
Зінченко О. В. - Теоретико-правова природа декотрих видів юридичних конструкцій (2014)
Кравченко М. Г. - Загальні закономірності реалізації закону – новий погляд на давно відомі речі, Авраменко А. В. (2014)
Проць О. Є. - До питання про функції правосвідомості (2014)
Ситар І. М. - Ціннісне обґрунтування західної традиції права в контексті динамічного підходу (2014)
Атрашкевич Є. В. - Взаємозв’язок філософсько-правового прагматизму і постмодернізму в поглядах Сьюзан Хаак (2014)
Гончар Д. В. - Концептуальні засади дослідження механізму реалізації міжнародного договору в національному правопорядку (2014)
Губар К. А. - Викладання церковного права у Київській духовній академії (1837–1920 рр.) (2014)
Мельник А. І. - Статут "Західноукраїнського товариства Ліги Націй" Ю.Романчука, Р.Перфецького як відображення дипломатичної активності емігрантського уряду ЗУНР щодо захисту права українців Галичини на вільне національно-державне самовизначення (2014)
Мельничук О. П. - Теоретико-правовий аналіз конституційних принципів відносин церкви та держави в Україні: пропозиції (2014)
Русенко І. Я. - Реформування національної правової системи України: філософсько-правовий підхід (2014)
Толкачова Г. В. - Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини (2014)
Батанов О. В. - Проблеми становлення і розвитку муніципального права: основні чинники та суспільно-політичні умови (2014)
Рудик П. А. - Превентивний контроль Конституційного Суду України щодо внесення змін до Основного Закону держави (2014)
Чернецька О. В. - Права та свободи людини і громадянина як основа функціонування органів публічної влади (2014)
Кравчук В. М. - Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: загальна характеристика (2014)
Софінська І. Д. - Право на ім’я в Україні: конституційно-правове регулювання (2014)
Безносик А. О. - Недосконале законодавство – основна причина соціально-економічної кризи територіальних громад України (2014)
Бовсуновська І. Г. - Конституційний Суд України як суб’єкт правотворчості (2014)
Гецко В. В. - Конституційно-правова відповідальність депутатів за законодавством України та зарубіжних країн (2014)
Коваль Н. В. - Порівняльно-правова характеристика координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при главі держави в зарубіжних країнах (2014)
Войтенко І. С. - Поняття, сутність та ознаки адміністративно-господарських санкцій за адміністративним законодавством України (2014)
Гелич А. О. - Захист інтересів суб’єкта господарювання при поширенні в Інтернет недостовірної інформації про його діяльність, Гелич Ю. О. (2014)
Трофімова Л. В. - Удосконалення правового регулювання податкових відносин: питання теорії і практики фінансової політики (2014)
Зубачова І. С. - До питання щодо концептуальних засад реалізації судово-правової реформи в Україні (2014)
Капінус Р. Ю. - Акти глав держав як джерела адміністративного права країн англо-американської правової системи: Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (2014)
Козачук О. А. - Інституційний розвиток та формування державних органів влади в сфері лісової охорони: історико-правовий аспект (2014)
Комарницька І. І. - Поняття та особливості профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Лещенко Р. М. - Офшорні юрисдикції: історія виникнення, поняття та класифікація (2014)
Лобанова С. А. - Еволюція адміністративно-правових засад регулювання нафтогазового комплексу України (2014)
Головкін О. В. - Звичай як джерело сімейного права України: історія та сучасність (2014)
Гостюк В. І. - Договірне регулювання відносин у сфері надання туристичних послуг (2014)
Лавріненко І. А. - Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ (2014)
Петрина В. Н. - Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання (2014)
Стадник М. П. - Міжнародно-правові засади соціального партнерства в Україні (2014)
Федорченко Н. В. - Договірне регулювання відносин із надання послуг (2014)
Щербак С. В. - Судові та виконавчі процедури в цивілістичному процесі (2014)
Бадила О. О. - Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект (2014)
Дзюба С. О. - Проблеми правового регулювання відносин Інтернет-трейдингу на ринку Форекс в Україні (2014)
Журба І. О. - Сторони як суб’єкти цивільних процесуальних відносин: проблемні питання їх належності та заміни (2014)
Соботник Р. В. - Правовий статус вигодонабувача за договором страхування відповідальності за шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Усуб Е. - Отдельные аспекты залога денег по законодательству Украины, Азербайджана и Казахстана (2014)
Фурса Є. Є. - Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) (2014)
Чабан О. А. - Лікарська таємниця у приватному та публічному праві (2014)
Шевченко Д. В. - Реформа трудового законодавства: правова модель вирішення колективних трудових спорів, конфліктів в Україні (2014)
Яремова І. В. - Момент виникнення права власності на цінні папери (2014)
Гордієнко С. Г. - Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення (2014)
Андрусів У. Б. - Легалізація діяльності суб'єктів інформаційної діяльності: питання теорії і практики (2014)
Ковальова М. В. - Деякі особливості прав та обов’язків винахідників в Україні (2014)
Яшарова М. М. - Визначення поняття промислової власності в історії законодавства України та закордонних країн (2014)
Мороз В. П. - Право на ім’я фізичної особи (псевдонім) як об’єкт права інтелектуальної власності (2014)
Кулинич П. Ф. - Земельно-правові аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні на засадах публічно-приватного партнерства: шляхи вдосконалення (2014)
Бондар О. Г. - Поняття контрольно-наглядової діяльності як основа дослідження контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві (2014)
Бусуйок Д. В. - Види стандартів та нормативів у галузі охорони земель (2014)
Євстігнєєв А. С. - Правові проблеми реалізації принципу ВАТ при видачі дозвільних документів на право спеціального природокористування в Україні (2014)
Шершун С. М. - Категорія "оцінка" та її застосування у контексті з іншими еколого-правовими категоріями (2014)
Нагребельний А. В. - Організаційно-правові засади контролю у сфері охорони та раціонального використання земель прибережних захисних смуг в Україні (2014)
Кваша О. О. - Поняття колективного злочину, колективної злочинної діяльності, колективного суб’єкта в юридичній науці (2014)
Скулиш Є. Д. - Теорії контролю як "соціально процесні" теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень, Нежурбіда С. І. (2014)
Жук О. М. - Режим в установах виконання покарань як основний засіб виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі (2014)
Загиней З. А. - Види кримінально-правових конструкцій: до постановки проблеми (2014)
Назимко Є. С. - Кримінально-правові та кримінальні процесуальні особливості регламентації інституту покарання (2014)
Рогатюк І. В. - Напрями удосконалення використання дактилоскопічної інформації в діяльності органів досудового розслідування та прокуратури (2014)
Бондарчук В. В. - Наукові підходи до з’ясування сутності медичного ризику як різновиду виправданого професійного ризику (2014)
Мельніченко М. І. - Свідок, потерпілий, експерт, перекладач у злочинах проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (статті 384–386 Кримінального кодексу України) (2014)
Рубежанська О. В. - Правові підстави проведення обшуку при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням обладнання для виготовлення наркотичних засобів (2014)
Рябенко М. В. - Зловживання повноваженнями аудитора у складі злочину, передбаченому статтею 365-2 кримінального кодексу України (2014)
Теліус Є. І. - Інститут затримання в кримінальному провадженні Англії (2014)
Polivanova O. - EU on the way to facilitating the exercise of rights on the workers in the context of freedom of movement for workers (2014)
Малишева Ю. В. - Відмежування поняття "санкції" від суміжних понять "примусові заходи" та "контрзаходи" в міжнародному праві (2014)
Абилов А. - Роль права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении вопросов выдачи (2014)
Усубова А. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства Азербайджанської Республіки та Російської Федерації у сфері посягань на культурні цінності (2014)
Кодьєва О. П. - Категорія свободи у навчальній дисципліні "Історія української культури" для студентів факультету правознавства (2014)
Bakaveckas A. - Few remarks the model of executive authorities of the Republic of Lithuania, Valančius V. (2014)
Болокан Л. - Роль интеллектуальной собственности в продвижении и использовании инноваций в республике Молдова, Мунтяну С. (2014)
Василик Ю. С. - Участь малолітніх та неповнолітніх у цивільному процесі (2014)
Іванець О. О. - Порівняльний аналіз правового статусу президента у французькій республіці та Україні (2014)
Киливник К. І. - Деякі проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві (2014)
Левченко А. О. - Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони (2014)
Литвиненко К. О. - Сфера дії міжнародного права у соціальних відносинах (2014)
Луцький М. І. - Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані, Шевченко Ю. І. (2014)
Лятіна О. І. - Еволюція надання страхових послуг в Україні нерезидентами (2014)
Марцева І. С. - Електронна платформа державних закупівель: проблеми державного управління та практики застосування (2014)
Оленіна Я. Г. - Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) (2014)
Порфимович А. С. - До питання соціального захисту студентської молоді (2014)
Яковенко О. А. - Тенденції правового регулювання контракту як особливого виду трудового договору (2014)
Ященко Т. В. - Актуальні проблеми законодавчого закріплення поняття "адміністративний акт" (2014)
Остапенко О. І. - Актуальне дослідження проблем захисту законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права (2014)
Колодій А. М. - Наукове підґрунтя конституційного процесу в Україні (2014)
Новий партнер КУП НАНУ – Вища школа в Сладковічово (Словаччина) (2014)
Команда КУП НАНУ взяла участь у Міжнародному правничому конкурсі імені Філіпа Джесопа (2014)
Конкурс наукових робіт ім. В. М. Корецького серед молоді (2014)
VII Всеукраїнські Шевченківські читання (2014)
Представники КУП НАНУ взяли участь у 7-му Київському Безпековому Форумі "Безпека на лінії розриву" (2014)
У КУП НАНУ відбувся фінал Міжнародного конкурсу студентських робіт на тему: "Удосконалення системи захисту прав людини в Україні та світі" (2014)
І Всеукраїнські змагання з конституційного правосуддя у Львові (2014)
"Круглий стіл" на тему: "Особливості екуменічного руху в сучасній Україні: стан і перспективи розвитку" (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Волощук К. Б. - Ефективність інноваційно-інвестиційно спрямованого агробізнесу (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Перспективи розвитку виробництва продукції харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Жаворонкова Г. В. - Суть та особливості технологічної безпеки аграрної галузі, Крачок Л. І. (2013)
Вишневська О. М. - Аграрний сектор: відтворення і оновлення основних засобів, Дяченко О. С. (2013)
Кавтиш О. П. - Проблеми та напрями підвищення інноваційної активності корпоративного сектору національної економіки (2013)
Кулаковская Т. А. - Государственная поддержка развития зернопродуктового подкомплекса Украины (2013)
Габор В. С. - Організаційно-економічний механізм поглиблення інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві (2013)
Гракова М. А. - Оцінка доцільності реалізації проектів державно-приватного партнерства у вугільній промисловості (2013)
Васильцова С. О. - Оцінювання інноваційних проектів та розміру майбутнього портфелю з точки зору потреб підприємств (2013)
Сем'янів Л. М. - Управління розвитком АПК України в умовах євроінтеграційних процесів, Ковалів О. Р. (2013)
Волинець У. А. - Основні тенденції розвитку освіти як складової соціальної політики держави (2013)
Неміш П. Д. - Сутність, оцінка та напрями півищення ефективності механізму енергозбереження АПК (2013)
Феденько С. М. - Програмно-цільовий метод у ресурсному забезпеченні охорони здоров’я (2013)
Сахненко О. І. - Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Данкевич А. Є. - Особливості формування земельних відносин в агрохолдингах (2013)
Логвінова О. П. - Критерії обгрунтування проектів переходу підприємства на аутсорсинг (2013)
Сенів Б. Г. - Шляхи удосконалення оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства (2013)
Бєляєва С. В. - Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (практичний аспект), Зубко Т. Л. (2013)
Чорнобай Л. М. - Місце кооперації у забезпеченні інфраструктурного обслуговування сільськогосподарських підприємств (2013)
Ващенко Н. В. - Розробка комплексного підходу до аналізу ефективності використання капіталу підприємства, Гашкова Ю. І. (2013)
Шелест Є. О. - Організаційні основи реалізації механізму формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств (2013)
Жаровська Н. Ю. - Основні підходи до створення моделі управління витратами машинобудівного підприємства в системі його інноваційного розвитку, Галущак О. Я., Жаровський Р. О. (2013)
Баранцева С. М. - Місце корпоративної соціальної відповідальності у діяльності підприємства, Атаманов Р. К. (2013)
Романчук О. М. - До методики оцінки ефективності інноваційного менеджменту аграрних підприємств (2013)
Зелінська Г. О. - Регіональна освітня система та її інфраструктура як об’єктивна умова становлення системи регіонального освітнього менеджменту (РОМ) (2013)
Гук О. А. - Розвиток АПК регіонів України в умовах євроінтеграції. проблеми та перспективи розвитку, Василишин М. С., Сидоренко Н. С. (2013)
Тредіт В. Є. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Гасуха Л. О. - Розвиток агропромислового комплексу регіону як передумова забезпечення його продовольчої безпеки (2013)
Фоніцька Т. І. - Методи визначення оптимального рівня фінансової самостійності регіону (2013)
Семченко-Ковальчук О. Б. - Регіональні особливості розвитку малого та середнього бізнесу на прикладі Чернігівської області (2013)
Тарасова В. В. - Екологізація економіки та екологічність виробництва в регіонах України (2013)
Пуцентейло П. Р. - Оцінка потенціалу виробництва біопалива з соломи, Змарко Т. В. (2013)
Погріщук Б. В. - Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу, Пилявець В. М. (2013)
Фещенко Н. М. - Проблемні моменти ринку органічної сільськогосподарської продукції (2013)
Кравчук І. І. - Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери (2013)
Гончарук І. В. - Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива (2013)
Вакар К. В. - Тенденції розвитку екологобезпечного землекористування у країнах світу (2013)
Гончарук Т. В. - Інтелектуальний капітал у формуванні механізму інноваційного забезпечення виробництва біопалива (2013)
Доманчук Д. П. - Особливості формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону, Галицька У. Б. (2013)
Кізима Т. О. - Заощадження домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії (2013)
Фарафонова Н. В. - Визначення економічної сутності та класифікація конкурентних переваг у ринкових умовах (2013)
Демьянченко А. Г. - Структура соглашений государственно-частного партнерства в морских портах (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади імпорту сільськогосподарської техніки в Україну (2013)
Логоша Р. В. - Міжнародний досвід застосування маркетингу на овочевому ринку (2013)
Рилєєв С. В. - Визнання та ідентифікація нематеріальних активів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Чорна С. В. (2013)
Швець А. І. - Особливості здійснення рекламних комунікацій (2013)
Гуменюк О. О. - Розвиток інфраструктури ринку України (2013)
Азарова А. О. - Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх програмних засобів, Головко О. С., Коберник Н. С. (2013)
Вудвуд В. В. - Нейромаркетинг – новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України, Білоус А. Я. (2013)
Нагернюк Д. В. - Роль маркетингової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності продукції олійних культур (2013)
Кропивка Ю. Г. - Вплив факторів середовища на систему управління маркетингом персоналу на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації України (2013)
Желюк Т. Л. - Банківський контролінг як інструмент сталого розвитку фінансового сектору національної економіки (2013)
Михайловська І. М. - Економічна сутність та структурні елементи механізму протидії банкрутству комерційних банків, Олійник А. В. (2013)
Бречко О. В. - Нові реалії побудови стратегії партнерських відносин в оподаткуванні (2013)
Бабаніна Н. В. - Стан та проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Здреник В. С. - Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування (2013)
Міщук О. В. - Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Смірнова Т. О. - Стан та проблеми розвитку ринку страхування життя в Україні, Топій І. І., Талама З. З. (2013)
Чайковська М. А. - Історичний досвід України в cтворенні національної грошової одиниці, Зінченко Д. С., Кравець Д. С., Нікітіна П. С. (2013)
Орищин Т. М. - Реалії та перспективи розвитку фондового ринку в Україні, Данилюк Н. О. (2013)
Бриль О. О. - Науково-методичний підхід до модернізації економічного інституту грошей (2013)
Хоша М. О. - Теоретико-суттєві аспекти поняття "трудовий потенціал банку" (2013)
Шиян Д. В. - Аналіз фінансової безпеки банківської системи України (2013)
Семендяк В. М. - Удосконалення організації вексельних розрахунків в аграрному секторі економіки (2013)
Хавер В. М. - Аналіз умов залучення інвестицій до інноваційних проектів (2013)
Панасейко С. М. - Проблеми та особливості впровадження і застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Панасейко І. М. (2013)
Ілляшенко О. В. - Облікові моделі: особливості створення, функціонування та видозміни (2013)
Богданова Ж. А. - Развитие социального учета: определение основных понятий (2013)
Щирба М. Т. - Внутрішньофірмова стандартизація аудиту (2013)
Гончар Л. В. - Оцінка основних засобів як об’єкта інвестиційно-орієнтованого управління, Гарна С. О. (2013)
Кравчик Ю. В. - Модернізаційні аспекти стандартизації фінансової звітності: реалії світового досвіду та українська практика, Бойко Ю. С. (2013)
Очеретько Л. М. - Внутрішній аудит трансакційних витрат, Корінець А. О. (2013)
Орєхова А. І. - Економічна сутність категорії прибуток, Костюченко А. І. (2013)
Фостолович В. А. - Вплив невизначеності на стійкість економічних суб’єктів, Кудлаєнко В. О. (2013)
Гик В. В. - Бюджетування як інструмент контролю витрат на інновації у будівництві (2013)
Коркушко О. Н. - Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації про власний капітал (2013)
Паучок В. К. - Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля, Буяк Л. М., Григорків М. В. (2013)
Гуца О. Н. - Процедура определения миссии, стратегии развития и ценностей организации (2013)
Братусь Г. А. - Формування економіко-математичної оптимізаційної моделі підвищення ефективності діяльності підприємств військової торгівлі України (2013)
Анотації (2013)
Парлаг О. О. - Визначення слідових кількостей молібдену в монокристалах сапфіра методом активації на мікротроні М-30, Головей В. М., Маслюк В. Т., Пуга П. П., Пуга Г. Д., Блецкан Д. І., Блецкан О. Д. (2001)
Кривський І. Ю. - До питання про інваріатність підсистеми роторних рівнянь Максвела і закони збереження, Симулик В. М., Торич 3. 3. (2001)
Росола І. Й. - Дисперсія в стеклах (Аs2S3)хІ1-х, Мальованик М. М. (2001)
Кривський І. Ю. - Про рівняння типу Баба, Дірака та Вейля у просторах довільних розмірностей (2001)
Немет А. М. - Дослідження збудження резонансних ліній іона Сd+ при електрон-іонних зіткненнях (2001)
Селищев П. А. - Возникновение пространственно-периодических диссипативных структур плотности точечных дефектов и кислородных преципитатов в облучаемом кремнии (2001)
Симулик В. М. - Класично електродинамічна модель релятивістського атома водню - короткий огляд, Кривський І. Ю. (2001)
Гутій А. І. - Інтегральні перерізи реакцій 77Sе(γ,γ)77mSе, 111Сd(γ,γ)111mСd, 179Нf(γ,γ)179mHf, Бохінюк В. С., Окунєв О. Г., Осипенко А. П., Парлаг О. М., Фрадкін О. М., Хіміч І. В. (2001)
Опачко І. І. - Особливості інтегральної емісії компонент лазерної плазми (2001)
Білак Ю. Ю. - Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень, Шимон Л. Л., Ремета Є. Ю. (2001)
Шароді І. С. - Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами, Бандурин Ю. А., Поп С. С. (2001)
Марушка В. І. - Експериментальні дослідження та R-матричні розрахунки перерізів над пружного розсіяння електронів на метастабільних станах (3s3p)3P0,2Мg, Шафраньош І. І., Шимон Л. Л., Богачова С. П., Гедеон В. Ф., Зацарінна Т. І., Зацарінний О. I., Заяць Т. М. (2001)
Суран В. В. - Утворення двозарядних іонів при багато фотонній іонізації атомів лужноземельних атомів (2001)
Небола І. I. - Нееквідистантне наближення в динаміці ґратки структур типу АuСu3, Булеца Е. П., Кіндрат В. Я., Іваняс О. Ф. (2001)
Рейтій О. К. - Релятивістський воднеподібний атом в 2+1 вимірах, Лазур В. Ю. (2001)
Кришеник В. М. - Релаксаційні процеси в плівкових хвилеводах на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників (2001)
Блецкан Д. І. - Рекуперація монодисперсного α-Аl2О3 з відходів промислового виробництва монокристалів сапфіру, Трапезнікова Л. В., Сідей В. І., Товт В. В. (2001)
Жуков А. О. - Перспективні технологічні матеріали (білі та стабільно-половинчасті чавуни, механічні властивості, мікроструктура) і принцип Шарпі-Бочвара, Жигуц Ю. Ю., Сільман Г. І., Агапова Л. І. (2001)
Шпеник О. О. - Застосування теорії потенціальних моделей до розрахунків спектру мас глюболів, Фекете Ю. Ю., Кіс Я. І. (2001)
Шпеник О. О. - Електромагнітна різниця мас мезонів, Меліка М. Д. (2001)
Капустей М. М. - Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 10Ве та 14С в адіатичній моделі ядра, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2001)
Чаварга М. М. - Дослідження спектрів фотолюмінесценсії біологічних рідин, Шимон Л. Л., Євдокимов С. А., Ганич О. М., Ганич М. М., Коцюбняк Л. А. (2001)
Микуланинець С. В. - Дослідження газової фази культур Halobacterium salinarium, Шарга Б. М., Шаркань Й. П., Панаіт Т. І., Цьома І. Й., Ярош В. В., Січка М. Ю. (2001)
Титул, зміст (2011)
Киношенко К. Ю. - Лечение аритмий при беременности (2011)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2011)
Звягинцева Т. Д. - Функциональная диспепсия, Чернобай А. И. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського