Яворська Т. І. - Методологія наукового дослідження розвитку малого бізнесу в сільському господарстві (2013)
Шевченко О. Л. - Взаємозв’язок індивідуальності бренда та психологічних характеристик покупців (2013)
Тюленєва Ю. В. - Теоретичні основи поглинання та злиття з позиції мікроекономічних законів (2013)
Оленічева Ю. О. - Кластеризація багатоквартирних будинків як засіб оптимального використання ресурсів у сфері ЖКГ (2013)
Бойчук В. А. - Методи прийняття стратегічних управлінських рішень, Проскурович О. В. (2013)
Миронюк Ю. Б. - Особливості проведення процедури запиту цінових пропозицій (2013)
Романишин О. В. - Особливості формування ринку м’яса в Україні (2013)
Дзюбіна К. О. - Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків (2013)
Юхимець Р. С. - Еволюція формування контрактних відносин (2013)
Ящук Т. А. - Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку (2013)
Кропивко М. М. - Інвестиційне забезпечення діяльності фермерських господарств (2013)
Семів С. Р. - Ефективність банківського фінансування кооперативних організацій країн ЄС (2013)
Здреник В. С. - Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять (2013)
Федорчук Н. В. - Деякі кризові явища сучасної глобальної фінансової системи (2013)
Хопчан В. М. - Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості, Хопчан М. І. (2013)
Шакура О. О. - "Bancassurance" - як перспективна форма конвергенції банків та страховиків (2013)
Мазур Г. Ф. - Діагностика фінансово-економічного механізму стимулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Николишин Ю. І. - Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні, Кашперська О. В. (2013)
Вербіцька І. І. - Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств (2013)
Нечаюк І. Б. - Шляхи оптимізації державного бюджету з урахуванням поточного боргового навантаження (2013)
Іваницька М. П. - Напрями посилення ролі податкових надходжень у системі доходів міських бюджетів (2013)
Карагозлю Ю. - Використання аналізу фінансової стійкості в оцінці ризиковості місцевих бюджетів (2013)
Труфен А. О. - Теоретичні і практичні аспекти обліку суб’єктів малого підприємництва (2013)
Грубяк С. В. - Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств (2013)
Клименко С. О. - Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2013)
Жидовська Н. М. - Формування управлінського обліку в системі ефективного управління процесами банку, Гром'як Т. Д. (2013)
Крупельницька І. Г. - Проблематика економічного аналізу ліквідності і платоспроможності в сучасних умовах, Юшко Я. І. (2013)
Фостолович В. А. - Теоретичні аспекти оцінки рівня ризиків при визначенні ефективності банківських операцій, Семенова К. В. (2013)
Катроша Л. В. - Аудит ефективності як перспективний метод державного фінансового контролю у системі державних закупівель в Україні (2013)
Поліщук С. В. - Сутнісний аспект та аналіз підходів до організації бюджетування (2013)
Бардаш С. В. - Внутрішній контроль інформаційних комп’ютерних технологій (2013)
Бурлаков О. С. - Управління ризиками ІТ-аутсорсингу в сучасних умовах господарювання (2013)
Іваненко І. А. - Злиття (поглинання) у секторі інформаційних технологій, Чернявська А. В. (2013)
Башинська І. О. - Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства з позиції сценарно-цільового підходу (2013)
Корнієнко Т. О. - Управління фінансовою безпекою на підприємстві (2013)
Біленська Я. Р. - Застосування системи одночасних рівнянь для оцінювання рівня інформаційного забезпечення виробничо-господарського об’єднання в розрізі складових його інноваційного потенціалу (2013)
Анотації (2013)
Титул, зміст (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2013)
Тарасюк М. В. - Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці (2013)
Смоленюк Р. П. - Концептуалізація реструктуризації агропромислового виробництва в транзитивній економіці (2013)
Тустанівський Б. О. - Емпірична оцінка потенціалу поглиблення трансатлантичної торговельної співпраці (2013)
Самойлик Ю. В. - Інституціональні основи кооперації та інтеграції виробників м’ясної продукції (2013)
Іщенко М. І. - Визначення понаднормативних зобов’язань підприємства під час оцінки його фінансово-економічного стану (2013)
Бондарчук О. М. - Підвищення ефективності діяльності гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу шляхом оптимізації їх виробничих витрат, Голобородько Б. Ю. (2013)
Крупська В. О. - Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку як основа успішної діяльності підприємств поштового зв’язку в сучасних умовах господарювання (2013)
Хаустова К. М. - Методика моделювання інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства (2013)
Карась О. М. - Використання програм лояльності підприємствами системи споживчої кооперації України (2013)
Жук Ю. О. - Управління матеріальними та людськими потоками на підприємствах готельного господарства (2013)
Пархомець М. К. - Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика, Уніят Л. М. (2013)
Видіборець А. П. - Критеріальні основи ефективності фінансової політики місцевих органів влади (2013)
Cкрипчук П. М. - Стратегічні напрямки розвитку зеленого бізнесу через призму водогосподарського менеджменту в Україні, Судук О. Ю. (2013)
Чернушкіна О. О. - Продуктивність праці в Україні: порівняльний аспект (2013)
Дронь Є. В. - Трудовий потенціал регіону: передумови та тенденції розвитку, Андрійчук Х. В., Дума Н. В. (2013)
Федорак В. І. - Інноваційно-інвестиційний розвиток як основа аграрного виробництва (2013)
Никончук В. М. - Роль та дії керівника в процесі розвитку конфлікту, Цимбріляк К. С. (2013)
Коновалов Ю. О. - Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти, Миронов О. В. (2013)
Ратинський В. В. - Використання conjoint-аналізу на ринку світлих нафтопродуктів (2013)
Шуран І. В. - Ефективність диверсифікації машинобудівних підприємств з погляду кадрового забезпечення (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків: сучасні підходи та програми українських банків (2013)
Кудляк Ю. В. - Особливості проведення реінжинірингу банківських бізнес-процесів в умовах конкурентного середовища (2013)
Левенець О. В. - Прагматика вдосконалення мобілізації податкових надходжень до місцевих бюджетів України (2013)
Онуфрійчук О. П. - Стійкість державних фінансів та її забезпечення у зарубіжних країнах (2013)
Педченко Н. С. - Методичний інструментарій оцінки стану формування та використання фінансового потенціалу підприємства на основі таксономічного аналізу (2013)
Матвійчук М. З. - Облік запасів: управлінський аспект оптимізації (2013)
Олійничук В. М. - Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності, Олійничук О. І. (2013)
Мужевич Н. В. - Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві (2013)
Максименко А. О. - Оцінка рівня інформаційного забезпечення сільських територій західного регіону України (2013)
Реферати (2013)
Білак Ю. Ю. - Пружне розсіювання повільних електронів атомами на кути, залежні від енергії зіткнення (2001)
Ломпей Р. Р. - Вивчення трансформаційних властивостей хвильової функції при переході в неінерціальні системи відліку (2001)
Ломпей Р. Р. - Вплив прискорення на еволюцію квантовомеханічного гармонічного осцилятора (2001)
Фейер В. М. - Електронна спектроскопія плівок Mg (2001)
Жуков А. О. - Комбінована обробка за допомогою лазерного поверхневого зміцнення і саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Жигуц Ю. Ю., Шиліна Е. П., Дж. Дата Мажумдар (2001)
Гайсак І. І. - Система рівнянь Раріти-Швінгера і ширини розпаду кварконіїв, Морохович В. С. (2001)
Григорьева О. В. - Применение дифференциального термомагнитного анализа для исследования аморфных сплавов на основе железа (2001)
Маслюк В. В. - Аb іnіtіо розрахунок коливальних спектрів структурних комплексів (2001)
Гринь Л. А. - Особенности термолюминесценции монокристаллов Li2В4О7, активированных Tm3+, Се3+, Еu3+ (2001)
Лопушанський В. В. - Утворення радіаційних центрів забарвлення в лужноцинкоборосилікатному склі (2001)
Чернякова Ю. Г. - Расчет сателлитной структуры линий в спектрах Не- и Ne-подобных ионов на основе релятивистской теории возмущений (2001)
Кабаль Р. В. - Поведінка критичного індексу параметра порядку вздовж р, Т- діаграми в кристалах Sn2P2(S1-xSex)6 (2001)
Коnтros J. - Models with realistic reggeons for t=0 high energy scattering, Коnтros К., Lеngyel А. (2001)
Гунда Т. В. - Комп’ютерний аналіз кривих термостимульованої люмінесценції монокристалів лейкосапфіру (2001)
Мельниченко Т. Д. - Визначення частки флуктуаційного вільного об’єму в стеклах систем Аs-S(Sе) (2001)
Тrushkin S. V. - Surfase micromorphology research of lead telluride epitaxial layers, doped by germanium, gallium and indium, Lytvyn Р. М. (2001)
Лукач П. М. - Високотемпературні аномалії діелектричних властивостей сегнетоелектриків та КH2РО4 та KD2РО4 в умовах всебічного стиснення, Гуйван Г. М. (2001)
Базавов А. Д. - Малая осцилляторная длина в представлении гармонического осциллятора, Филиппов Г. Ф. (2001)
Міца О. В. - Моделювання спектральних характеристик неоднорідних плівок при лінійному розподілі показника заломлення (2001)
Кнома М. V. - Green’s function for the one of model two-centre potential in molecular physics (2001)
Мельниченко Т. Д. - Залежність величини параметрів теорії вільного об’єму від перенапруженості хімічних зв’язків у скловидних халькогенідах, Різак В. М., Мельниченко Т. М. (2001)
Горпинич О. К. - Про механізм розпаду збудженого рівня Не, утвореного при + t взаємодії, Поворозник О. М., Рознюк Ю. С., Стружко Б. Г. (2001)
Васильєва Г. В. - Використання різних типів вугільних сорбентів для концентрування та радіоаналітичного визначення йоду, Осипенко А. П. (2001)
Нямещук М. О. - Оптимізація роботи з елементами групи підстановок в обчислювальних системах (2001)
Loboda N. S. - Neural networks and multi-fractal modeling the non-linear complex systems (2001)
Горпинич О. К. - Дослідження незв’язаних станів ядра 5Не із взаємодії альфа-частинок з тритієм при енергії 27,2 МеВ, Поворозник О. М., Рознюк Ю. С., Стружко Б. Г. (2001)
Лобода А. В. - Расчет сателлитной структуры линий в спектрах He и Ne-подобных ионов на основе релятивистской теории возмущений (2001)
Паранчич С. Ю. - Бар’єри Шотткі на основі структур Аl-СdТе:V, Танасюк Ю. В. (2001)
Гайсак І. І. - Тензорні сили і асимптотика хвильових функцій, Селянчин Р. І., Брунцко Д., Кіш Я. (2001)
Волоський В. М. - Підвищення чутливості методу ретроспективної термолюмінесцентної дозиметрії на основі кварцу, Шолом С. В., Чумак В. В. (2001)
Немет А. М. - Особливості досліджень непружних процесів зіткнень електронів з іонами підгрупи цинку (2001)
Мельниченко Т. М. - Параметри теорії вільного об'єму стекол з тригональною локальною координацією, Мельниченко Т. Д., Коцак Я. Я., Куцєнко Я. П., Пуга П. П. (2001)
Vітаvетsкауа І. А. - Nuclear size effect and QED corrections to energy levels of heavy and superheavy Li-, Cu-like ions (2001)
Лямаєв В. І. - Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції тонкоплівкових структур (2001)
Амбросов С. В. - Оптимальные схемы селективной фотоионизации атомов со столкновительной ионизацией (2001)
Капустей М. М. - Дослідження енергетичного спектру деформованих ядер в адіабатичному підході, Плекан Р. М., Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2001)
Куделич О. И. - О резонансном возбуждении связанных состояний атома самария, Гомонай А. И. (2001)
Шпинарева И. М. - Селективная фотодиссоциация и фотоионизация молекул: оптимизационные модели (2001)
Стець М. М. - Визначення вмісту гамма-активних нуклідів у цеолітах (2001)
Бандурин О. Ю. - Використання лазерів у медицині (2001)
Марунчак В. М. - Люмінесцентні властивості полікристалів Li2В4О7:Cu, отриманих при малій тривалості відпалу скла (2001)
Лінтур М. І. - Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр, Маркович Л. М., Мастюгін В. О., Приходько М. В., Шароді І. С. (2001)
Лінтур М. І. - Електрон-фотонна емісія КВr, Мастюгін В. О., Приходько М. В., Поп С. С. (2001)
Проценко І. Ю. - Електрофізичні властивості двошарових плівок на основі Со, Сr, Nі в умовах взаємної дифузії атомів, Чорноус А. М., Шпетний І. О. (2001)
Гунда Б. М. - Термостимульована люмінесценція монокристалів Li2В4О7, вирощених із стехіометричного розплаву та розплаву з надлишком В2О3 (2001)
Кіцула І. Я. - Оцінка ємності інформаційних середовищ з локальною взаємодією (2001)
Котляревский М. Б. - Радикало-лучевая геттерирующая эпитаксия - новый метод в технологии полупроводниковых материалов А3В5, Кидалов В. В., Ревенко А. С. (2001)
Куклина И. В. - Стохастическая динамика атомных систем в магнитном поле (2001)
Пундяк О. І. - Оцінка невизначеності розподілу ймовірностей відстаней між частинками, обумовленої дисипацією їх механічної енергії у в’язкому середовищі (2001)
Титул, зміст (2013)
Дубик В. Я. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу (2013)
Марків Г. В. - Реалії та перспективи співпраці України з міжнародним валютним фондом (2013)
Дулеба Н. В. - Методичні основи оцінки стану господарської діяльності автотранспортного підприємства як складової його економічної безпеки (2013)
Сумець О. М. - Ключові фактори впливу на вибір місця розташування об’єктів логістичної системи господарського агропромислового формування (2013)
Фаріон В. Я. - Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств (2013)
Бержанір І. А. - Діагностика фінансової стійкості підприємств України (2013)
Любченко Н. Л. - Система комунікаційного менеджменту підприємства (2013)
Станко Г. В. - Механізми покращення техніко-технологічної бази агропідприємств Буковини (2013)
Витвицька О. Д. - Інтегральна оцінка можливостей розвитку інвестиційного забезпечення зерновиробництва Тернопільської області (2013)
Талах В. І. - Форми прояву кризи в регіональних соціально-економічних системах (2013)
Дронь Є. В. - Інвестиційна діяльність як фактор розвитку підприємств регіону, Паламарюк Ю. М. (2013)
Цопа М. Б. - Аналіз ринку безалкогольної продукції у Вінницькій області. перспективи розвитку (2013)
Галюк І. Б. - Енергія розвитку організаційних систем (2013)
Кошель А. О. - Методологічні основи розробки робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту (2013)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональний розвиток сільських територій (2013)
Ковтуненко К. В. - Комерціалізація як процес впровадження і підтримки інноваційних розробок, Гутарева Ю. В. (2013)
Давлетбаева Н. Б. - Теоретико-методологические основы комплексной оценки проектов создания интегрированных корпоративных структур (2013)
Лаврів Л. А. - Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи (2013)
Драбаніч А. В. - Якість продукції та її вплив на ціну, Немировський В. Д. (2013)
Кульчицька Н. Є. - Оцінка рівня податкового навантаження: вітчизняні реалії та зарубіжна практика (2013)
Колач С. М. - Гроші як економічний та психологічний феномен суспільства (2013)
Манухіна М. Ю. - Оособливості аудиту операцій з основними засобами на підприємстві (2013)
Спяк Г. І. - Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”), Сас Б. Б. (2013)
Романків І. Я. - Особливості бухгалтерського обліку і економічного контролю витрат виробництва (2013)
Юрчишена Л. В. - Застосування матричного підходу до оцінки фінансової стійкості підприємства, Цимбал Н. В. (2013)
Неміш Ю. В. - Методи та підходи дослідження процесу управління основними засобами (2013)
Ляхович Л. А. - Інформаційне забезпечення системи управління інвестиційними проектами підприємства (2013)
Ilienko O. V. - Simulation of international business security space (2013)
Гладчук О. О. - Особливості застосування сучасних комп’ютерних технологій в економічному аналізі (2013)
Реферати (2013)
Автори реферати (2013)
Титул, зміст (2013)
Смоленюк Р. П. - Формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Шаперенков А. В. - Державно-банківське партнерство в розвитку інноваційного потенціалу України (2013)
Бялковська Г. Д. - Наукові засади забезпечення конкурентоспроможності тютюнового виробництва в аграрному секторі економіки України (2013)
Петриченко І. В. - Фактори і детермінанти розвитку галузі кормовиробництва в Україні (2013)
Старух А. І. - Сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Міхальова К. В. - Науково-методичні засади сталого соціально-економічного розвитку України (2013)
Крейдич І. М. - Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства, Бояринова К.О., Ляшенко О. О. (2013)
Bilomistna I. I. - The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise, Bilomistnyi O. M., Кovalchuk А. V. (2013)
Стельмащук Н. А. - Стратегія внутрішньо-господарського маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Чайківський І. А. - Інтеграційні засади розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації (2013)
Кобаль І. О. - Методичні аспекти побудови стратегічної карти BSC в транспортно-експедиційній компанії (2013)
Лучик В. Є. - Методологічні аспекти проблеми визначення пріоритетів політики регіонального розвитку, Лучик М. В. (2013)
Покотильська Н. В. - Формування ринку продукції тваринництва в Хмельницькій області (2013)
Сімків Л. Є. - Проблеми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення в умовах диспропорційності економічного зростання, Клівета Н. А., Клюба Е. Я. (2013)
Федоришин В. С. - Формування регіональної політики розвитку комунальної власності територіальних громад (2013)
Шапочка М. К. - Мотивація екологізації автотранспорту в системі управління природоохоронною діяльністю, Маценко О. М., Пронікова Ж. С. (2013)
Півторак М. В. - Проблеми зайнятості в аграрному секторі економіки України (2013)
Ратушенко О. І. - Ефективність управління трудовим потенціалом в сучасних умовах (2013)
Карпенко А. М. - Організаційно-економічні засади формування ринкової інфраструктури продовольчого ринку України (2013)
Запша Г. М. - Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності: регіональний аспект (2013)
Сєвка В. Г. - Формування ринкових відносин у сфері незавершеного житлового будівництва (2013)
Драбаніч А. В. - Сучасний стан управління якістю продукції в харчовій промисловості, Коваленко І. О. (2013)
Корчемлюк А. І. - Проблеми ефективного функціонування корпоративних структур в аграрному секторі економіки (2013)
Яцьківська О. М. - Методичний підхід до оцінки рівня інноваційної активності аграрних підприємств (2013)
Горященко Ю. Г. - Фінансовий аналіз стану основних засобів та джерела фінансування процесу їх відтворення (2013)
Стубайло Т. С. - Банківські кризи: причини та наслідки (2013)
Олійник В. М. - Науково-методичний підхід до розрахунку страхового тарифу в КАСКО страхуванні, Рубан С. О. (2013)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків в Україні: сучасні законодавчі аспекти (2013)
Білик І. В. - Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: особливості розвитку та напрямки модернізації в Україні (2013)
Мацьків В. В. - Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств (2013)
Калустян Я. В. - Оцінка систем місцевого оподаткування зарубіжних країн (2013)
Шишова Ю. Г. - Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву (2013)
Крисоватий І. А. - Аналіз трактувань поняття "податкове регулювання інноваційної діяльності” у працях зарубіжних та вітчизняних вчених (2013)
Кіц М. В. - Теоретичне обґрунтування державної підтримки сільського господарства (2013)
Смушак М. В. - Порядок і особливості фінансування, використання, обліку, оподаткування та контролю внесків у статутний капітал комунального підприємства (2013)
Чорний В. С. - Особливості вимірювання взаємозв’язків між явищами та їх ознаками в митній статистиці (2013)
Гуца О. Н. - Внедрение процессно-ориентированного подхода в управление предприятием как основа его экономической безопасности (2013)
Августин Р. Р. - Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, зміст (2014)
Лучик В. Є. - Оцінка фінансової компоненти економічної безпеки суб’єктів господарювання аграрної галузі, Лучик М. В. (2014)
Клокар О. О. - Державне регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2014)
Кісіль М. І. - Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства (2014)
Fedun I. L. - Enhancing of innovation and investment activity in the agribusiness under the cluster approach (2014)
Конотоп Г. О. - Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2014)
Стельмащук А. М. - Відтворення та інтенсифікація молочного скотарства в аграрних господарствах (2014)
Баглей Р. Р. - Теоретичні аспекти розвитку корпорацій (2014)
Skryl V. V. - The investment attractiveness evaluation enterprises of Ukraine, Lyba K. S. (2014)
Рябикіна О. Г. - Оцінювання ефективності формування й розвитку техніко-технологічної бази та її впливу на результативність діяльності підприємства (2014)
Романко О. П. - Інформаційні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Мельник О. І. - Систематизація зовнішніх факторів конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Медвідь В. Ю. - Системний підхід до забезпечення ефективності економічного регулювання розвитку регіонів (2014)
Чирва О. Г. - Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем (2014)
Лазарєва О. В. - Особливості розвитку земельного менеджменту в системі раціонального використання земель (2014)
Лисюк О. В. - Мотивація сільськогосподарських підприємств як визначальний фактор формування системи землекористування (2014)
Бугайчук О. В. - Трансформація сільськогосподарських земель у зоні допустимого радіоактивного забруднення (2014)
Свинтух М. Б. - Організаційні аспекти виробництва і використання палива з відходів деревини (2014)
Сатир Л. М. - Прогнозування сталого розвитку сільських територій України на основі моделі Хольта-Вінтерса (2014)
Глухова О. О. - Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення (2014)
Поліщук Я. П. - Оцінка соціально-демографічного розвитку сільських територій (2014)
Сарай Н. І. - Сучасні маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством (2014)
Грибова Д. В. - Формування та розвиток овочівницької галузі в умовах зростаючого попиту на продукцію (2014)
Мокіна С. М. - Методика оцінювання сили бренду роботодавця за точками контакту (2014)
Чикуркова А. Д. - Емісійна стратегія публічних акціонерних товариств (2014)
Олійничук В. М. - Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах структурних змін податкової політики держави (2014)
Антонюк О. І. - Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні (2014)
Гур'єва І. В. - Удосконалення теоретико-методичних підходів до визначення показника чистого приведеного доходу при різних джерелах фінансування інвестицій (2014)
Мацьків В. В. - Особливості формування фінансового капіталу підприємств (2014)
Гуцаленко Л. В. - Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів, Божок І. І. (2014)
Домбровська Н. Р. - Дебіторська та кредиторська заборгованості: проблеми класифікації (2014)
Костецький Я. І. - Аналіз складу і структури оборотних активів (2014)
Буратинський В. В. - Класифікація фінансових інестицій у бухгалтерському обліку (2014)
Хомовий С. М. - Формування інформаційного забезпечення біоенергетичної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Стасюк А. Н. - К вопросу о сущности экономической диагностики (2014)
Полуектова Н. Р. - Моделювання впливу ERP-систем на бізнес-процеси підприємств (2014)
Новікова В. В. - Прогнозування інфляційних процесів на основі апарату нейронних мереж (2014)
Попівняк Ю. М. - Модель оптимізації функціонування організаційно-фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства (2014)
Мікловда В. П. - Міжнародна трудова міграція в контексті глобальних змін (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Пармакли Д. М. - Особенности расчетов экономической эффективности инновационных разработок в сельском хозяйстве (2014)
Азизов Г. С. - Метод расчета экономической эффективности воспроизводственного процесса в экономике Украины (2014)
Сімків Л. Є. - Якісне економічне зростання в Україні, його оцінка та шляхи забезпечення (2014)
Сніщенко Р. Г. - Оцінка ефективності стратегічного менеджменту (2014)
Дубик В. Я. - Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і нарощення прибутковості, Осідач О. Б. (2014)
Кухтин О. Б. - Прояви та наслідки віртуалізації світового фондового ринку в період глобальних трансформацій (2014)
Олійник Т. І. - Вплив оцінки земель сільськогосподарського призначення на ефективність діяльності підприємства, Винограденко С. О., Васильєва В. Ю. (2014)
Кочкодан В. Б. - Теоретичні аспекти прогнозування структурних характеристик капіталу підприємства (2014)
Матвійчук Т. О. - Синтез матеріальних та нематеріальних складових потенціалу підприємства (2014)
Гангал Л. С. - Аналіз фінансового стану аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та шляхи його поліпшення (2014)
Сенічкіна О. Е. - Виявлення факторів впливу на результативність інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Котикова О. І. - Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення, Тесляр В. О. (2014)
Крахіна В. А. - Стратегія удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах (2014)
Голій Н. П. - Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції рослинництва Волинської області (2014)
Вишневська О. М. - Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Управління процесами ефективного використання природних ресурсів (2014)
Монастирська Т. Б. - Особливості формування звітності організацій з обслуговування житлового фонду (2014)
Панухник Я. Г. - Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства (2014)
Новицький К. О. - Обґрунтування бізнес-можливостей інноваційного проекту з виробництва стевії як природного цукрозамінника (2014)
Колодка Я. В. - Особливості та оптимізація логістичних систем підприємств сільськогосподарської галузі (2014)
Козубова Н. В. - Туристичні послуги як об’єкт ринкових відносин в Україні (2014)
Хайлук С. О. - IDEFO-модель процесу функціонування банківської системи (2014)
Гончар Г. П. - Реформування організації та фінансового забезпечення муніципальних фінансів України (2014)
Чушак А. М. - Аналіз інвестиційної діяльності на ринку золота України, Зубрицька О. І. (2014)
Рибак О. М. - Особливості впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток України, Парацій Х. В. (2014)
Єфіменко Т. І. - Активи інноваційного походження: вдосконалення облікової політики підприємства (2014)
Міщук Є. В. - Аналіз ефективності адміністрування з урахуванням рівня економічної безпеки підприємства (2014)
Копішинська К. О. - Технологія аналізу ефективності функціонування інноваційних систем підприємств машинобудування (2014)
Якимова Л. П. - Математична модель динаміки поширення інноваційних продуктів та послуг, Мотченко Д. С. (2014)
Трофименко Г. С. - Моделювання управління та організації охорони здоров'я (2014)
Проноза П. В. - Теория и практика раннего распознавания кризисных процессов в экономике (2014)
Хоменко О. В. - Асиметрії інноваційного розвитку провінцій КНР в умовах забезпечення національної економічної безпеки (2014)
Стельмащук А. М. - Проектування інноваційного аграрного технопарку як основи сталого розвитку сільського господарства (2014)
Смоленюк Р. П. - Розвиток інноваційного підприємництва при реструктуризації сільського господарства (2014)
Чайківський І. А. - Експертна оцінка інноваційних проектів та інвестицій в інновації підприємств технопарку (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Кваченюк А. М. - Прогностичні чинники медулярної карциноми щитоподібної залози, Рейзін Д. В. (2014)
Gerashchenko O. L. - Effect of docetaxel and human beta-defensin-2 on proliferation of аnaplastic thyroid carcinoma KTC-2 cells, Zhuravel O. V., Pushkarev V. V., Soldatkina M. A., Pushkarev V. M., Pogrebnoy P. V. (2014)
Янчій І. Р. - Органозберігаючі операції при високодиференційованих карциномах щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2014)
Чернишов С. В. - Характеристика узловой тиреоидной и паратиреоидной патологии при профилактическом ультразвуковом обследовании щитовидной железы, Бережна І. Ю., Шляхтич С. Л., Боженко О. В., Рощева О. Ю. (2014)
Лучицький Є. В. - Показники динамічної енцефало-ангіосцинтиграфії в чоловіків із віковим гіпогонадизмом, хворих на цукровий діабет 2 типу, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Марков В. В., Славнов В. Н., Складанна І. І. (2014)
Шаєнко З. О. - Вплив комбінованого лікування хворих із цукровим діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця на показники ліпідного обміну та антропометрії (2014)
Соколова Л. К. - Применение метформина у пациентов с сахарным диабетом и хронической болезнью почек (2014)
Александров А. А. - Возможности применения фитопрепарата Арфа® Комби в лечении сахарного диабета и нарушения толерантности к глюкозе (2014)
Кравчун Н. А. - Субклинический гиперкортицизм (обзор литературы и собственные наблюдения), Полозова Л. Г. (2014)
Пастер И. П. - Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 2 типа: клинические исследования по применению стволовых клеток для лечения основного заболевания и его осложнений, Тронько Н. Д. (2014)
Большова О. В. - Особливості клінічного перебігу соматотропної недостатності, що виникла в дитячому віці, у молодих дорослих, Вишневська О. А., Самсон О. Я., Ткачова Т. О. (2014)
Кирилюк М. Л. - Акромегалия. Современные подходы к диагностике и лечению (2014)
Новини (2014)
Ювілеї (2014)
Фальфушинська Г. І. - Стан стрес-залежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб, Гнатишина Л. Л., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2014)
Сергієнко В. О. - Маркери ендотеліальної дисфункції, функціонально-структурні зміни міокарда і тромбоцитів при кардіоваскулярній автономній нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сегін В. Б., Самір Ажмі, Сергієнко О. О. (2014)
Тихонова Т. М. - Изучение ассоциации полиморфизма 49A/G гена CTLA4 у больных медленно прогрессирующим аутоиммунным диабетом взрослых, Штандель С. А. (2014)
Зуєв К. О. - Показники жорсткості великих артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією залежно від типу цукрознижувальної терапії, Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г. (2014)
Халангот М. Д. - Дослідження поширеності цукрового діабету, порушеної регуляції глюкози та антропометричні фактори ризику їх розвитку в мешканців літнього віку сільської місцевості України. Попередні дані, Кравченко В. І., Писаренко Ю. М., Охріменко Н. В., Лерман Н. Г., Ковтун В. А. (2014)
Луценко Л. А. - Інсиденталоми надниркових залоз: аспекти діагностики та вибору тактики ведення хворих, Кваченюк А. М. (2014)
Галузинська О. І. - Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія як спосіб доопераційної діагностики новоутворень надниркових залоз, Кваченюк А. М., Радзієвський С. А. (2014)
Журавлёва А. К. - Предикторы фиброзообразования у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2014)
Коваленко А. Е. - Профилактическая центральная диссекция шеи при папиллярных тиреоидных карциномах (обзор литературы и собственные исследования), Болгов М. Ю., Зиныч П. П., Супрун И. С. (2014)
Гончарова О. А. - Селен и щитовидная железа (обзор литературы и данные собственных исследований) (2014)
Ставнійчук Р. В. - Діабетична нейропатія. Роль 12/15-ліпоксигенази та метаболізму арахідонової кислоти, Кучмеровська Т.М. (2014)
Новини (2014)
Пожуєв В. І. - Становлення і розвиток інформаційного глобального суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Глобальна інформатизація як головна тенденція соціоприродної еволюції людства (2012)
Мегрелішвілі М. О. - Можливості діяльнісного підходу в контексті дослідження взаємозв’язку конструктивного і деструктивного в суспільному бутті (2012)
Пашков В. В. - Післядипломна педагогічна освіта як системний феномен і вид людської діяльності: методологічний аспект (2012)
Корнієнко Т. А. - Формування та розвиток концепції дизайну сучасного міста: теоретико-методологічні аспекти (2012)
Таран В. О. - Перспективи української державності в контексті україно-російських відносин (2012)
Гордійченко В. В. - Християнські символіки в образотворчому мистецтві Т. Г. Шевченка. Символи та алегорія образів (2012)
Сидоренко С. В. - Теоретико-методологічні засади пізнання глобального громадянського суспільства (2012)
Сергієнко Т. І. - Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту (2012)
Дроботенко М. О. - Релігійні смисли у світоглядній культурі сучасної людини (2012)
Володін П. В. - Сенс життя людини як філософська проблема (2012)
Кравченко І. М. - Аналіз категорії "трудовий потенціал" в контексті категорій "робоча сила", "людський потенціал", "людський капітал" та "трудові ресурси" (2012)
Котова-Олійник С. В. - Гендерні відносини як об’єкт соціально-філософського дослідження (2012)
Тетерич О. М. - Етнопсихологія українців: мовний аспект (2012)
Корабльова В. М. - Сучасна війна: віртуальна гра чи травма реального? (2012)
Павлова Т. С. - Реалізація свободи і закону у філософсько-правових поглядах Фіхте і Шеллінга: соціально-філософський аспект (2012)
Жадько В. А. - Сугестивна концепція формування свідомості (2012)
Воропаєва В. Г - Культура як предмет соціально-філософського дискурсу (2012)
Бондаревич І. М. - Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини (2012)
Бех Ю. В. - Ідеологія як семантичний фільтр філософського аналізу загальної теорії управління (2012)
Рижова І. С. - Сутність і зміст дизайну (2012)
Кравченко А. А. - Феномен "соціальної відповідальності" в еволюції суспільних трансформацій (2012)
Краснокутський О. В. - Зміст поняття "ідеологічно-державотворча діяльність" (2012)
Власенко Ф. П. - Економічні детермінанти соціалізації індивіда в суспільстві споживання, Скалацький В. М. (2012)
Попов С. М. - Професійна освіта як чинник підготовки управлінських кадрів (2012)
Фурсін О. О. - Управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України (2012)
Сапа Н. В - Теорії циклів, криз та інновацій: теоретико-методологічний контекст (2012)
Стасюк Л. О. - Феномен толерантності та її вияви у класичному протестантизмі (2012)
Гриценко Т. В. - Соціально-політичні детермінанти та передумови виникнення мультикультурної освіти в США (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття (2013)
Воронкова В. Г. - Формування ноосферної концепції регіону в умовах глобалізації (2013)
Рябенко Є. М. - Соціально-філософські засади державного управління вищою освітою в умовах інформаційного суспільства (2013)
Кучера Т. М. - Національна ідентичність та її зв'язок із регіональними інтересами в сучасній філософській думці (2013)
Грамлевич М. - Теоретические и прикладные аспекты социальной работы (2013)
Жадько К. В. - Філософсько-правові засоби самоорганізації суб’єктивності (2013)
Дуднікова І. І. - Соціально-економічні проблеми рекреаційного природокористування. (2013)
Корнієнко Т. А. - Багатовимірність підходів до аналізу дизайну міського середовища: соціально-філософський контекст. (2013)
Бут В. В. - Конструкт "людської деструктивності" як предмет соціально-філософського аналізу (2013)
Ячный А. М. - Взаимосвязь понимания содержания задач социальной инженерии и направленности разработки социальных технологий (2013)
Сергієнко Т. І. - Вимірювання величини і рівня ефективності використання виробничого потенціалу підприємства (2013)
Володін П. В. - Науково-технічний прогрес як об’єкт соціально-філоcофського дискурсу (2013)
Чорноштан Т. М. - Високі екологічні стандарти Євросоюзу для автотранспорту (2013)
Джура О. Д. - Освітні традиції як чинник життєтворчості особистості (2013)
Попов С. М. - Формування взаємовідносин у соціотехнічній системі в контексті підготовки інженерних кадрів. (2013)
Брило Ю. М. - Філософські моделі історичного процесу та їх еволюція у посттойнбіанській філософії історії (2013)
Стасюк Л. О - Актуалізація впливу класичнопротестантського віровчення на економічну діяльність у дефініціях М. Вебера (2013)
Кліваденко Н. І - Німецька класична філософія Гегеля у роздумах та наукових доробках В. І. Шинкарука (2013)
Семенюк І. В. - Цінності та демократичні засади сучасного південнокорейського постконфуціанського суспільства (2013)
Осипенко Л. О. - Філософія управління як нова парадигма керування складними соціально-економічними системами (2013)
Дыдышко И. И. - Инженерная деятельность как процесс раскрепощения технической мысли человечества (2013)
Цыра А. В. - Гуманистическое измерение современной нанотехнологической революции (2013)
Додонов Р. А. - Критика П. М. Бицилли философии истории евразийства (2013)
Краснокутський О. В. - Політична свідомість як утворююча складова процесу формування ідеології державотворення (2013)
Сидоренко С. В. - Громадянський опір владі як тенденція розвитку глобального громадянського суспільства (2013)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті філософії епохи Відродження (2013)
Костюк О. В. - Концепція міфотворчості О. О. Потебні, Власенко Ф. П. (2013)
Добродум О. В. - Мультимедиатизация в восприятии украинских религиоведов (2013)
Ямчук П. - Вагоме наукове видання з філософсько-правового релігієзнавства (рецензія на монографію В. І. Лубського, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубської "Мусульманське сімейне право: релігієзнавчо-правовий контекст". – Одеса: "Інтерпринт", 2010. – 410 с. ) (2013)
Наші автори (2013)
Маньковский Н. Б. - Синдром умеренных когнитивных нарушений и старение, Бачинская Н. Ю. (2014)
Козьолкін О. А. - Інтегральна характеристика біоелектричної активності головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту, Кузнєцов А. А. (2014)
Парфенов В. А. - Ведение больного, перенесшего инсульт, Вербицкая С. В. (2014)
Козелкин А. А. - Клинико-неврологические особенности острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта, Медведкова С. А., Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Парфенов В. А. - Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при ишемическом инсульте (2014)
Бредихин А. В. - К вопросу коррекции гиперфибриногенемии при ишемическом инсульте (клинический случай), Чеха О. А., Бредихин К. А., Радько И. И., Ляшко В. Н. (2014)
Пархоменко А. Н. - Применение неотона при ишемии и реперфузии миокарда, Кожухов С. Н., Иркин О. И., Брыль Ж. В. (2014)
Цімейко О. А. - Хірургічне лікування хворих із поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних і коронарних артерій атеросклеротичного генезу, Тиш І. І., Мороз В. В., Скорохода І. І., Авазашвілі І. Д. (2014)
Кравець Р. А. - Медична реабілітація у хворих із порушеннями ритму серця та кардіалгіями при супутній патології шийно-грудних сегментів хребта (2014)
Мироненко Т. В. - Структурні зміни головного мозку в постраждалих із віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми (за даними нейровізуалізації), Федорковський С. А., Стасюк С. Г., Корнієнко К. В. (2014)
Стадник С. Н. - Структурные изменения вещества головного мозга у пациентов с когнитивной дисфункцией на фоне фибрилляции предсердий (2014)
Маркин С. П. - Современный подход к лечению невропатии лицевого нерва (2014)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения лерканидипина в неврологии, Егорова М. С. (2014)
Кузнецов В. В. - Влияние гидролизата из морских моллюсков Рапамид® на функциональное состояние мозга и иммунную систему у пациентов с начальными проявлениями атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии, Лисяный Н. И., Рябушко В. И., Ерохин В. Е., Скрипченко А. Г. (2014)
Мурашко Н. К. - Цервикокраниалгический болевой синдром: алгоритм диагностики и лечения (2014)
Нуньес Синтас Д. - Головная боль напряжения: использование препарата Гамалате B6, Лопес Поуса С. (2014)
Анонс медичних подій (2014)
Передплата (2014)
Пожуєв В. І. - Міжнародний досвід становлення і розвитку інформаційного суспільства (2013)
Зьолко О. О. - Сутність інтелектуального капіталу: підходи до визначення (2013)
Додонова В. І. - Розвиток соціальної раціональності за часів античності (2013)
Бондаревич І. М. - Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюції самовизначення (2013)
Корнієнко Т. А. - Взаємозв’язок форми і функцій в композиційно-просторовій структурі дизайну міста: теоретико-методологічний контекст (2013)
Мороз О. С. - Формирование системы управления корпоративной безопасностью, Мороз Е. О. (2013)
Мараховський Л. Ф. - Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України, Козубцов І. М. (2013)
Кравченко А. А - Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального (2013)
Мовчан М. М. - Лабіринти страху старості: проблеми і перспективи (2013)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як системоутворюючий фактор сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст (2013)
Пятишева І. П. - Екологічна освіта в умовах екологічної кризи (2013)
Білогур В. Є. - Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві (2013)
Пунченко О. П. - О фудаментальных сущностных составляющих матрицы техно-информационной цивилизации (2013)
Богаченко В. В. - Культурогенная сущность самоидентификации субъекта (2013)
Воропаєва В. Г. - Саморозгортання політичної культури сучасного українського суспільства від політики через громадянськість до людини (2013)
Гуменюк С. М. - Містична практика ісихії в Україні на зламі ХVІ-ХVІІ ст. (2013)
Поправко О. В. - Святковий і комп’ютерний світи як альтернативні засоби символічного освоєння культурного буття сучасної людини (2013)
Яковлева О. В. - Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації (2013)
Шавкун І. Г. - Управління організаційним знанням: підходи до розуміння сутності, Дибчинська Я. С. (2013)
Мельник В. В. - Синергетична методологія культури як єдиного глобального організму (2013)
Карпенко І. В. - Концепція символічного поля, практики та габітусу П. Бурдьє: експлікація проблеми комплексності практики, Тесленко П. О. (2013)
Максименюк М. Ю. - Етнонаціональні та регіональні відносини як рушійна сила розвитку поліетнічного соціуму (2013)
Сидоренко С. В. - Правові засади громадянського суспільства (на прикладі Європейського суду з прав людини) (2013)
Ковтун Н. М. - Співвідношення морального і вольового у контексті дослідження соціальної активності (2013)
Осипенко Л. О. - Управління інформаційно-комунікативним процесом в умовах глобалізації: теоретико-методологічні засади (2013)
Нікітенко В. О. - Сучасна геокультура як соціокультурний феномен (2013)
Яцук Н. Є. - Філософське осмислення науки як визначальної ідеї соціального поступу четвертої верстви (2013)
Наші автори (2013)
Суслина З. А. - Современные подходы к профилактике кардиоэмболического инсульта, Гераскина Л. А., Фонякин А. В. (2014)
Соколова Л. І. - Особливості ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну, Антоненко К.В. (2014)
Черний Т. В. - Современные подходы к диагностике и лечению ишемического инсульта (обзор и собственные исследования), Андронова И. А., Черний В. И., Куглер С. Е. (2014)
Мищенко В. Н. - Болезнь мелких сосудов головного мозга (факторы риска, клинико-патогенетические механизмы) (2014)
Кузнецов В. В. - Нейропептидные препараты в терапии церебрального инсульта (2014)
Дамулин И. В. - Использование олатропила при дисциркуляторной энцефалопатии, Коберская Н. Н., Савушкина И. Ю. (2014)
Коробкова Д. З. - Клинические и томографические маркеры течения острого периода инсульта в бассейне артерий каротидной системы, Максимова М. Ю., Кротенкова М. В., Домашенко М. А. (2014)
Глебова О. В. - Использование имитатора подошвенной нагрузки "Корвит" у больных в остром периоде инсульта, Максимова М. Ю., Черникова Л. А., Суслина З. А. (2014)
Кучеренко А. М. - Алельні варіанти генів IL8 та IL10 є маркерами спадкової схильності до ішемічного інсульту, Шульженко Д. В., Кузнєцова С. М., Лівшиць Л. А. (2014)
Кузнецова С. М. - Влияние антагонистов кальция на функциональное состояние мозга у больных в восстановительном периоде геморрагического инсульта, Корженевская Н. Н. (2014)
Нодель М. Р. - Апатия при болезни Паркинсона, Яхно Н. Н. (2014)
Дамулина А. И. - Клинико-нейровизуализационные сопоставления при сосудистых умеренных когнитивных нарушениях, Кадыков А. С., Коновалов Р. Н. (2014)
Евстигнеев В. В. - Эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляции при эпилепсии, Кистень О. В., Улащик В. С. (2014)
Lopez-Pousa S. - Воздействие комплексного препарата Gamalate-B6 на качество жизни пациентов с фибромиалгией, Lombardia C., Ortega E., Novell R. (2014)
Гнездицкий В. В. - Длительный мониторинг ЭЭГ и ЭКГ в диагностике пароксизмальных состояний неясного генеза, Скоморохов А. А., Корепина О. С., Захаров С. М., Носкова Т. Ю. (2014)
Евтушенко С. К. - Трудности дифференциальной диагностики вестибулярной мигрени у лиц молодого возраста (клинический случай), Сергиенко А. В., Симонян В. А. (2014)
Ескин А. Р. - Эффективность карбамазепина в сочетании с витаминами группы "В" при лечении невропатической боли, обусловленной диабетической полинейропатией, Григорова И. А., Тихонова Л. В. , Ярош В. А. (2014)
Лихачев С. А. - Вестибулосенсорные реакции при вестибулярных раздражениях, Марьенко И. П., Гурский И. С. (2014)
Ширалиева Р. К. - Инвалидность при цереброваскулярных заболеваниях, Алиев Р. Р. (2014)
Мамедбейли А. К. - Первоначальные причины нервных болезней, непосредственно приведших к смерти (2014)
Международная конференция "Сердце и мозг": неврология для кардиологов и кардиология для неврологов (2014)
Анонс медичних подій (2014)
Передплата (2014)
Харченко О. В. - Висока інформативність молекулярно-біологічних маркерів (2014)
Раскалєй В. Б. - Використання проблемно-дослідницького методу навчання студентів при викладанні гістології, цитології та ембріології, Рудюк Т. Я., Щербак Л. Ф., Козак Г. І., Божко О. Г. (2014)
Шевченко В. В. - Сучасні можливості управління навчальним процесом на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією (2014)
Козий М. С. - Морфофункциональные изменения печени русского осётра (acipenser gueldenstaedtii brandt et ratzeburg, 1833) в раннем постнатальном онтогенезе (2014)
Матвиенко Н. Н. - Состояние перекисного окисления липидов в печени сеголеток радужной форели (oncorhynchus mykiss) при инфицированнии вирусом инфекционного панкреатического некроза, Драган Л. П., Фриштак Е. М. (2014)
Пчеловская С. А. - Оценка адаптации растений кукурузы к действию хлорида кадмия по фактору радиоемкости (2014)
Бєлікова І. В. - Формування інформаційної бази даних на рівні закладів охорони здоров’я (2014)
Гутарева Н. В. - Реальность и перспективы эффективности санитарно-просветительной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, Мусхарина Ю. Ю., Бабак В. В. (2014)
Ляхова Н. О. - Стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі, Нестеренко О. М. (2014)
Онул Н. М. - Проблема чоловічого та жіночого безпліддя в умовах техногенного забруднення довкілля (2014)
Плужнікова Е. В. - Обізнаність населення полтавської області щодо профілактики артеріальної гіпертензії (2014)
Саргош О. Д. - Оцінка організації харчування школярів на прикладі м. Полтава (2014)
Аветіков Д. С. - Переломи нижньої щелепи: аналіз частоти виникнення, локалізації та ускладнень, Локес К. П., Ставицький С. О., Яценко І. В., Розколупа О. О. (2014)
Алексевич К. О. - Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Рицик О. Б. (2014)
Болотських Г. В. - Роль галектину-3 у хворих з серцевою недостатностю зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Бондар Т. М., Рудик Ю. С. (2014)
Васильєва І. М. - Особливості no-синтазної окиснювальної системи та стану обміну амінокислоти l-аргініну у хворих гастроканцерогенезом і їх прогностичне значення, Шевченко О. О., Вінник Ю. О., Жуков В. І., поліщук Т. В. (2014)
Велика А. Я. - Залежність показників про- та антиоксидантної системи нирок щурів при сулемовій нефропатії за умов сольового навантаження (2014)
Воскресенская Л. К. - Эффективность полипептидных препаратов в комплексной терапии травматических повреждений роговицы, Безкоровайная М. Н., Ряднова В. В., Данильченко С. И., Совгиря С. Н. (2014)
Гданський С. М. - Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна, Лісничук Н. Є., Герасимюк І. Є. (2014)
Голотюк В. В. - Окиснювальна трансформація макромолекулярних структур під впливом променевої терапії у хворих на рак прямої кишки (2014)
Гулевский А. К. - Влияние ДМСО и фракции (до 5 кда) кордовой крови на ростовые свойства культуры МСК, Лаврик А. А., Трифонова А. В. (2014)
Дудченко М. А. - Одновременная терапия дуоденальной язвы в сочетании с пародонтитом, Скрипникова Т. П., Третяк Н. Г., Приходько Н. П., Дудченко М. А. (2014)
Железнякова Н. М. - Діагностична та прогностична значущість стану гуморальної ланки імунітету у пацієнтів з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2014)
Залюбовська О. І. - Нейротропна активність нових похідних сукцинамінових кислот, Литвинова О. М., Березнякова М. Є., Зленко В. В., Карабут Л. В. (2014)
Запорожченко М. Б. - Гормональні зміни в організмі жінки з лейоміомою матки (2014)
Іванько О. В. - Одноетапні хірургічні втручання при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку, Свиридюк Б. В., Хоменко І. П. (2014)
Ісаєва Г. С. - Артеріо-венозне співвідношення судин очного дна у жінок з інтактними коронарними артеріями в періоді перименопаузи, Дурас І. Г., Панченко М. В. (2014)
Карлова О. О. - Ультразвукові особливості гепатобіліарної системи при експозиції свинцем (2014)
Кітура О. Є. - Структурно-функціональний стан міокарду у хворих на хронічний гепатит та цироз печінки (2014)
Кресюн Н. В. - Влияние низкоинтенсивного миллиметрового электромагнитного излучения и альфа-липоевой кислоты на электроретинографические нарушения при стрептозотоциновом диабете (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние субтоксических доз лапроксидов на метаболическое состояние митохондрий гепатоцитов в условиях подострого опыта, Зайцева О. В., Жуков В. И., Книгавко В. Г. (2014)
Ліхачов В. К. - Динаміка змін оксиду азоту та розвитку гестаційної ендотеліопатії при прееклампсії, Тарановська О. О., Семенюк Л. М., Яремчук Л. В. (2014)
Люлька О. М. - Особливості перебігу та загоєння трофічних венозних виразок Нижніх кінцівок (2014)
Макаренко А. Н. - Изучение действия средства "кордицепс и линчжи" на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов мышей и мононуклеаров периферической крови человека, Рудык М. П., Позур В. В., Святецкая В. Н., Довгий Р. С. (2014)
Максимлюк В. І. - Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих після холецистектомії (2014)
Микитюк М. Р. - До питання оцінки секреторної і проліферативної активності СТГ-секретуючих аденом гіпофіза (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану, ангіоліну та їх сполучення на жирнокислотний склад ліпідів плазми крові щурів при артеріальній гіпертензії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Брюзгіна Т. С. (2014)
Науменко Л. Ю. - Посттравматические деформации, как осложнение застарелых повреждений сухожилий разгибателей пальцев кистей, Бондарук Д. А., Хомяков В. Н., Маметьев А. А. (2014)
Островська С. С. - Вміст клітин кісткового мозку при дії радіації та свинцю (2014)
Павлович О. В. - Аналіз дії фулеренів на спермії людини до та після кріоконсервування (2014)
Панченко М. С. - Кардіоваскулярний ризик у молодому віці: частота та клінічні варіанти соматогенного астенічного симптомокомплексу (2014)
Поготова Г. А. - Вплив лівонорму та детоксилу на енергетичний обмін, прооксидантно-антиоксидантну систему в печінці, міокарді та головному мозку щурів при дихлоретановому гепатиті, Горчакова Н. О., Беленічєв І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Січінава Р. М. - Сучасні аспекти динаміки ендокринної патології серед військовослужбовців ЗС України, Паламар Б. І., Іванько О. М., Якимець В. В. (2014)
Сухомлин Т. А. - Морфологічні зміни в легенях щурів при опіковій хворобі та їх корекція препаратом "ліпін", Нетюхайло Л. Г., Ніколенко Д. Є. (2014)
Тарасенко О. М. - Рухомість поперекового відділу хребта в сагітальній площині, Мирончук Л. В., Забара О. Ю., Трубачова І. В. (2014)
Ткаченко А. С. - Показатели функционального состояния эндотелия сосудов тонкого кишечника при хроническом экспериментальном гастроэнтероколите (2014)
Токарчук Н. І. - Ефективність метаболічної терапії на динаміку показників білкового і ліпідного обмінів у дітей першого року життя із білково-енергетичною недостатністю на тлі перинатальних уражень центральної нервової системи, Чигір І. В. (2014)
Ульянова Н. А. - Інформаційний стрес як фактор впливу на психоемоційний стан хворих на міопію, Аймедов К. В., Кривоногова О. В. (2014)
Чнгрян Г. В. - Інформативність оцінки регіонарної скоротливості міокарда та його життєздатності у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом (2014)
Макєєв В. Ф. - Характеристики міцності та визначення типів руйнування полімерних матеріалів для тимчасового незнімного протезування методом акустичної емісії, Скальський В. Р., Кирманов О. С. (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови гістологічних зрізів параорбітальної клітковини плодів людини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Шаторна В. Ф. - Методика визначення ембріотоксичності та тератогенності в морфологічних експериментах, Гарець В. І., Колосова І. І., Майор В. В., Нефьодова О. О., Бельська Ю. О. (2014)
Мішина М. М. - Вплив імуномодуляторів й протимікробних препаратів на імуно-цитокіновий баланс при експериментальному гнійно-септичному процесі, спричиненому (2014)
Пономаренко C. В. - Здатність до біоплівкоутворення ізолятів s. Aureus, виділених з різних еконіш, Воронкіна І. А., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Пірцхалава Т. В. (2014)
Попов М. М. - Дія антисептичних препаратів з динатрієм едетатом на добові біоплівки й на здатність до формування біоплівок S. Aureus, Маланчук С. Г., Мішина М. М., Ляпунов М. О. (2014)
Абдул – Оглы Л. В. - Морфометрические показатели пупочного канатика при нарушении формирования плаценты, Демьяненко И. А., Козловская А. А., Зима А. Ф. (2014)
Білаш С. М. - Вуглеводна специфічність елементів фундальної частини шлункової стінки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального гастриту (2014)
Долинко Н. П. - Морфофункціональний стан яєчок в умовах хронічної алкогольної інтоксикації та її корекції екстрактом з листя гінкго білоби (2014)
Коваленко І. М. - Морфологічне дослідження впливу антисептичних супозиторіїв (2014)
Попадинець О. Г. - Дистрофічно-деструктивні процеси у передміхуровій залозі на третю добу після дії холоду (2014)
Сенчакович Ю. В. - Морфометрична характеристика ланок мікроциркуляторного русла піднебінних залоз щурів при експериментальній гіпосалівації, Єрошенко Г. А. (2014)
Дибкова С. М. - Метод ДНК-комет в оцінці безпечності наночастинок металів біотехнологічного та медичного призначення (2014)
Сырма Е. И. - Размерозависимые морфофункциональные изменения кожи крыс при введении наночастиц серебра, Скобеева Т. М., Ульянов В. О. (2014)
Ропаєва М. О. - Біохімічні та імунологічні показники крові спортсменів при вживанні назоферону (2014)
Вербовська Р. І. - Аналіз результатів використання лікувально-профілактичного комплексу для пацієнтів із повними знімними пластинковими протезами, які користуються адгезивними засобами, Рожко М. М, Дівнич Т. Я. (2014)
Дністранский В. І. - Порівняльна характеристика антимікробної здібності силерів для пломбування кореневих каналів (2014)
Курицын А. В. - Определение функциональной зависимости между основными геометрическими параметрами винтового имплантата различной конфигурации и напряженным состоянием костной ткани челюстного сегмента, Куцевляк В. И., Кондратьев А. В. (2014)
Октисюк Ю. В. - Комплексний метод профілактики карієсу зубів у дітей, що проживають у різних кліматогеографічних зонах Івано-франківської області, Рожко М. М. (2014)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом зубів у школярів з різним рівнем тривожності, Стадник У. О., Дмишко Х. А., Лисак Т. Ю. (2014)
Соколова І. І. - Стоматологічний статус та рівень вмісту секреторного імуноглобуліну у ротовій рідині пацієнтів, які мають виробничий контакт з вібрацією, Кашаба М. А. (2014)
Удод А. А. - Компьютерная оценка прозрачности образцов различных фотокомпозиционных материалов, Антипова И. М. (2014)
Удод А. А. - Клиническое исследование адгезивных мостовидных протезов, изготовленных при различных подходах к препарированию опорных зубов, Драмарецкая С. И. (2014)
Бачинський В. Т. - Структурні особливості довгих кісток нижньої кінцівки в практиці судової медицини, Ольховський В. О., Тимчук М. Р., Малишев В. В. (2014)
Плетенецька А. О. - Експертна оцінка додобової летальності багатопрофільної лікарні (2014)
Макаренко А. Н. - Влияние направленной мышечной тренировки на приобретение общесистемной резистентности к стрессовым условиям различного генеза, Карандеева Ю. К. (2014)
Курганський С. В. - Вплив розвитку водяного горіха (Trapa natans) на умови нагулу молоді риб Київського водосховища, Бузевич О. А. (2014)
Добрянська Г. М. - Порівняльна характеристика екологічного стану вирощувальних ставів Львівського рибкомбінату, Мельник А. П., Сярий Б. Г., Кориляк М. З. (2014)
Хандожівська А. І. - Живлення європейського харіуса (Thymallus thymallus L.) річок Закарпаття в сучасних умовах, Кражан С. А., Мрук А. І., Коба С. А. (2014)
Грициняк І. І. - Біологічне значення та токсичність важких металів для біоти прісноводних водойм (огляд), Колесник Н. Л. (2014)
Коваленко В. О. - Шляхи оптимізації та прогнозування вирощування цьоголіток коропових видів риб в умовах півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2014)
Тучапська А. Я. - Культивування гіллястовусих ракоподібних для підвищення забезпеченості цьоголіток коропа природними кормами (огляд), Кражан С. А. (2014)
Рудь Ю. П. - Молекулярна діагностика Yersinia ruckeri, Циганок І. O. (2014)
Талабішка Є. М. - Остеологічна характеристика чотирьох видів роду Gobio і Romanogobio з деякими зауваженнями щодо статусу колишнього підроду Rheogobio (2014)
Видатний фахівець рибогосподарської галузі. До 80-річчя Миколи Васильовича Гринжевського (2014)
Свінціцький А. С. - Сучасні засади діагностики та лікування бронхіальної астми в осіб похилого віку (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок вазоренальної гіпертензії, зумовленої стенозом правої та лівої ниркових артерій на грунті фібромускулярної дисплазії, Голик О. М., Рак Н. О. (2014)
Міщенко Т. С. - Bторинна профілактика в пацієнтів із лакунарними інфарктами, Харіна К. В., Лінська Г. В. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (продовження) (2014)
Губергриц Н. Б. - Рациональный подход к лечению сочетанных функциональных заболеваний органов пищеварения, Лукашевич Г. М., Голубова О. А. (2014)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан жовчного міхура у хворих на метаболічний синдром залежно від особливостей раціону, Моїсеєнко Т. А. (2014)
Коньков Д. Г. - Современные аспекты медикаментозного лечения гирсутного синдрома: сравнительный анализ между антиандрогенными препаратами (обзор), Коньков Г. Д. (2014)
Власенко М. В. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті. Типові помилки практикуючого лікаря (2014)
Свінціцький А. С. - Роль місцевої терапії в лікуванні хворих на остеоартроз (2014)
Катеренчук І. П. - Гострий і хронічний суглобовий біль: оптимізація терапії нестероїдними протизапальними засобами в загальнолікарській практиці, Ярмола Т. І. (2014)
Харламова А. М. - Диалипон в комплексной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу, Лазарева Е. В., Мельниченко А. С., Городник Г. А. (2014)
Матюшко М. Г. - Постгерпетична невралгія – правильний діагноз та оптимальне лікування (літературний огляд і власні дослідження), Плетінка О. О., Тимрієнко А. В., Ралець Н. В. (2014)
Мардзвік В. М. - Досвід застосування препарату Медітан у пацієнтів із вторинним синдромом неспокійних ніг, Мардзвік М. В. (2014)
Бобрик Н. В. - Особливості поширеності розсіяного склерозу у світі: огляд літератури та результати власних досліджень на теренах Волинської області (2014)
Makarevich A. - Respiratory muscles status changes during chronic obstructive pulmonary disease progression, Lemiasheuskaya S., Pochtavcev A., Lemiasheuski A., Nedzvedz M. (2014)
Бойчук А. В. - Вірус простого герпесу як кофактор у розвитку дисплазій і ракових процесів шийки матки в жінок, які інфіковані вірусом папіломи людини (огляд), Худоб’як В. О. (2014)
Красько Н. П. - Контактный дерматит в практике косметолога, Резниченко Н. Ю., Равлюк Д. А., Левченко О. А. (2014)
Родионова И. А. - Дифференциальная диагностика тромбоцитопений у пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и пациентов с ВИЧ-инфекцией (на примере клинических случаев), Скрипниченко С. В., Скрипниченко Т. С. (2014)
Свінціцький А. С. - Навчання лікарів упродовж професійного життя – вимога часу (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина ІI) (2014)
Медичні події (2014)
Передплата (2014)
Свінціцький А. С. - Документ вражаючої сили. Маніфест медицини (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина ІІІ) (2014)
Цицурін Ф. С. - Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань (2014)
Панчишин Ю. М. - Клінічні особливості перебігу стабільної стенокардії з гіпохолестеролемією залежно від величини індексу де Рітіса, Гук-Лешневська З. О., Мостова О. Ф., Шулюк Ю. В. (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок антифосфоліпідного синдрому, Заремба-Федчишин О. В., Шевчун-Пудлик О. М. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (2014)
Журавлева Л. В. - Место фитотерапии в лечении пациентов с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями, Александрова Н. К. (2014)
Палій І. Г. - Психосоматичні порушення у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту: особливості клінічного перебігу та підходів до лікування, Заїка С. В., Миршук Н. М., Чернова І. В. (2014)
Таран А. - Досвід застосування пульс-терапії при деяких аутоімунних захворюваннях (на прикладі клінічних випадків), Остафійчук А. (2014)
Зайцев И. А. - Эффективность Сирина у больных хроническим вирусным гепатитом С, Кириенко В. Т., Дюкарева А. И., Ерохина И. И., Заплотная А. А., Миронова Т. С. (2014)
Свістільнік Р. В. - Використання габапентину (Медітану) в клінічній практиці невролога з позиції доказової медицини (2014)
Svintsitskyy A. S. - Current principles of diagnosis and treatment of ankylosing spondylitis (2014)
Скрипник Н. В. - Індивідуалізована інсулінотерапія хворих на цукровий діабет – попередження розвитку та прогресування мікро- та макросудинних ускладнень (2014)
Чернега Н. В. - Запоры у детей и их лечение, Денисова М. Ф., Музыка Н. Н. (2014)
Віленський Ю. Г. - Вадим Миколайович Іванов: велетень духу й науки, Свінціцький І. А. (2014)
Свінціцький І. А. - Життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка: медичні аспекти (до 200-річчя від дня народження) (2014)
Медичні події (2014)
Аврамко Т. О. - Міжкультурна комунікативна компетенція (2012)
Бабенко Т. В. - Теоретична модель формування естетичної культури особистості засобами іноземних мов (2012)
Баранова О. В. - К вопросу об использовании коственных речевых актов в межкультурной коммуникации (2012)
Бєляков О. О. - Особливості художнього моделювання розщепленої особистості (когнітивний аспект) (2012)
Бойко О. Т. - Невербальні засоби спілкування у системі міжкультурної комунікації у системі міжкультурної комунікації (2012)
Бордюк Л. В. - Ідеологічний аспект концепту позитивного мислення в американській лінгвокультурі (2012)
Ботвінко О. М. - Прагматичні модифікації висловлень презирства в англомовному діалогічному дискурсі (2012)
Бялик В. Д. - Функціональна парадигма вивчення мовних явищ: шляхи еволюції (2012)
Ваврінчік Р. Я. - Сучасна англомовна проповідь як перформативний макро-мовленнєвий акт (2012)
Vasylyshyna N. M. - Impact of social-linguistic differences and psychological barriers on intercultural cоmmunication (2012)
Верьовкіна О. Є. - До питання про універсальні концепти когнітивної системи людини (2012)
Влох Н. М. - Мовленнєва специфіка англомовного постмодерністського художнього тексту (2012)
Вовчанська Л. С. - Комунікативна міжкультурна взаємодія працівників правоохоронних органів (2012)
Габелко О. М. - Категорія ввічливості як складова мовного етикету в сучасній англійській мові (2012)
Галицька О. Б. - Таксономічний аспект дослідження дискурсу (огляд) (2012)
Ємельянова О. В. - Співбесіда з працевлаштування як статусно маркована комунікативна ситуація (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Замашна С. М. - Особливості культури Австралії та їх вербальне відображення (2012)
Зінченко В. В. - Дискурс як аналітична соціальна онтологія і гносеологія людини (2012)
Ihina Z. - Cultural peculiarities of communicative passport (2012)
Каллен Ю. В. - Ситуації в митному дискурсі (2012)
Кассіна Т. А. - Кросскультурна компетенція: пошук інноваційних методичних підходів у практиці навчання студентів іноземців, Стребуль Л. О. (2012)
Киквидзе З. З. - Пути развития гендерной лингвистики в Грузии (и не только) (2012)
Коваленко Н. В. - Концепції маркетингу в аспекті синергетичності з його термінологічним складом, Герошенко І. О. (2012)
Козак С. В. - Комунікативні стратегії як засіб маніпулятивного впливу в англомовних прес-релізах (2012)
Курагіна Л. П. - Особливості шляхів табуювання тематичної групи "гроші" (за матеріалами сучасної німецької та української преси та електронних ресурсів) (2012)
Литвиненко Н. - Моделі мовленнєвих ситуацій у медичній комунікації (2012)
Макаренко Ю. В. - Ціннісні орієнтири Інтернет-дискурсу (2012)
Макарук Л. Л. - Специфіка сучасного англомовного мас-медійного дискурсу (2012)
Манюх Н. Б. - Асоціативний потенціал концепту Батьківщина у процесі вивчення української мови як іноземної (2012)
Марунько О. А. - Претеритальний кон’юнктив як засіб вираження евазії у сучасній німецькій мові (2012)
Мотузкова Е. П. - Идентичность как объект изучения культурологических студий (2012)
Міщенко А. Л. - Теорія мовленнєвих актів та інструктивні тексти (2012)
Ніколаєва Т. Д. - Вербалізація сучасних політичних міфологем консервативної та ліберал-демократичної партій Великобританії (2012)
Огієнко І. С. - Дискурс та підходи до його аналізу: погляди на проблему сучасних англомовних дослідників (2012)
Остапович О. Я. - Експресивно-модальні фрази у сучасній німецькій Інтернет-комунікації, Менів І. В. (2012)
Пасовец И. И. - Апеллятивность в текстах молитв (на матери але неметкого языка) (2012)
Перегінчук У. Д. - Жанрова класифікація економічного дискурсу (2012)
Пільгуй (Колесник) Н. М. - Науковий агротехнічний дискурс у функціональному аспекті (2012)
Побережник Н. О. - Особливості звертання на "ти/ви" у сучасній німецькій та українській мовах (2012)
Поліщук В. Л. - Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов) (2012)
Попова О. В. - Динамічна стабільність норм англійської літературної мови (2012)
Почепинская С. М. - Онимы в структуре художественного диалога (2012)
Раду А. І. - Когнітосфера рекламного дискурсу: процеси мовної та екстрамовної індивідуалізації і глобалізації (2012)
Рибіна Н. В. - Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів, Кошіль Н. Є. (2012)
Романова О. О. - Проблеми формування комунікативних компетентностей студента у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) (2012)
Румянцева Е. А. - Гипертекст как способ коммуникации на электронной бирже (2012)
Руснак К. С. - Метафорична концептуалізація економічної кризи в мові сучасної української преси (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Жанрова специфіка сегментної структури родової концептосфери давньоанглійської епічної поезії (квантитативний аспект) (2012)
Саєнко Н. С. - Розвиток когнітивних здібностей студентів у навчанні іноземних мов (2012)
Семегин Т. С. - Когнітивна лінгвістика: історія становлення і сьогодення (2012)
Сидельникова Л. В. - Символічна природа алфавітного письма (2012)
Семенюк І. С. - Дискурсна гетерогенність недійних текстів: лінгвокогнітивний аспект, Хорошун О. О. (2012)
Сорокіна Л. Є. - Методологічні засади вивчення комунікативно-прагматичних та комунікативно-дискурсивних аспектів мовленнєвої маніпуляції з урахуванням гендерного фактору (2012)
Стецик Т. С. - До категорії риторики як засобів переконання електорату (2012)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "чиновник": принципи виділення й опису (2012)
Сутуліна Л. Г. - Проблема дослідження сучасних лінгвометафорологічних підходів (2012)
Tarnavska O. M. - Age as a social interaction factor (2012)
Тимінська Х. В. - Функціональна семантика німецьких експресивів (2012)
Топчий О. Ю. - Актуализация референции в диалогическом дискурсе (2012)
Трубіцина О. С. - Перцепція авторської індивідуалізації у процесі адаптації газетного тексту сучасної китайської мови як різновид міжкультурної комунікації (2012)
Хомік О. Є. - Особливості комунікативної ситуації в текстах українських оберегових замовлянь (2012)
Чайка Л. В. - Гендерні аспекти аналізу вербальних конфліктів (2012)
Чепіль О. Я. - Концептуальна основа теорії мовної комунікації (2012)
Черниш Л. З. - Das wienerische im kontexteder interkulturellen kommunikation (2012)
Четова Н. Й. - Лінгвоконцептуальний простір уявного в поетиці англомовного класичного фентезі: методика дослідження (на матеріалів творів Дж. Р. Р. Толкіна) (2012)
Шевченко М. Ю. - Роль фактору адресата в дискурсі преси (2012)
Щерба О. В. - Мова та міжкультурна комунікація, Желіско В. Ю. (2012)
Шикиринська О. Б. - Напрями міждисциплінарних студій в історичному розвої (2012)
Яким З. М. - Німецько-українські лінгво-культурні взаємини ХVІ- ХІХ ст. та історичні передумови їхнього виникнення (2012)
Янко Н. А. - Про прагматичну спрямованість політичного детективу (на матеріалі "The moscow club" Дж. Файндера) (2012)
Яремко М. В. - Мовчання у мовленнєвій комунікації (2012)
Барабанова Г. В. - К понятию когнитивной визуализации при обучении студентов технического вуза иноязычному профессионально-ориентированному чтению (2012)
Биконя О. П. - Мета та зміст самостійного оволодіння англомовним діловим писемним мовленням майбутніми економістами (2012)
Білозерська Т. В. - Організація самостійної роботи студентів як одна з форм професійної підготовки студентів-перекладачів (2012)
Бовкіт Х. І. - Використання спортивних фразеологізмів на заняттях німецької мови як засобу розширення лексичного запасу студентів немовних внзів, Мельник М. М. (2012)
Вікторова Л. В. - Критерії відбору навчального матеріалу з румунської мови та формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів СБ України (2012)
Володько А. М. - Компетентісний підхід до навчання студентів-перекладачів усного перекладу науково-технічних текстів (2012)
Гавриленко К. М. - Навчання студентів немовних вузів професійній міжкультурній комунікації (2012)
Golub T. - Formation des futurs enseignants de francais a l’usage des technologies d’information et de communication d’enseignement (2012)
Горпініч Т. І. - Сучасні парадигми формування дискурсивної компетенції медика (2012)
Гошовська Л. М. - Концепція і структура посібника з англійської мови професійного спрямування для студентів спеціальності "Фізична реабілітація" (2012)
Гудзяк А. М. - Гуманізація процесу підготовки сучасного вчителя іноземної мови (2012)
Денисенко М. В. - Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної професійної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції, Осідак В. В. (2012)
Дорда С. В. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів юридичного факультету (2012)
Єфімова О. М. - Міжпредметні зв’язки у процесі навчання іноземним мовам та їх вплив на якість підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2012)
Колісник В. Ю. - Ставлення майбутніх інженерів-програмістів до вивчення іноземної мови (2012)
Колодько Т. М. - Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя (2012)
Корж Т. М. - Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки (2012)
Левчик І. Ю. - Огляд методів навчання іншомовного професійного спілкування майбутніх психологів у вітчизняній педагогіці (2012)
Мокра О. М. - Професіоналізація навчання у початковій вищій освіті Франції, Білецька С. М. (2012)
Мороз Л. В. - До проблеми міжкультурної комунікації: навчання перекладу, Дуброва А. С. (2012)
Петровська Ю. В. - Використання стратегії перефразування для навчання майбутніх судноводіїв вести судновий журнал (2012)
Романова О. О. - Формування професійної мовленнєвої культури студентів-нефілологів (2012)
Селюжицкая Л. Н. - Деловая игра как средство формирования профессиональных коммуникативнык компетенций студентов экономического вуза (2012)
Семенчук Ю. О. - Підготовка студентів-економістів до написання та презентації доповіді на наукову конференцію (2012)
Халезова Л. В. - Спеціальні комунікативні навички як ключ до успіху у кар’єрі економіста-міжнародника (2012)
Чорна М. М. - Понятійний апарат професійної іншомовної підготовки майбутніх менеджерів туризму (2012)
Швець Г. Д. - Навчально-методичне забезпечення курсу "Вступ до перекладознавства" для іноземних студентів (2012)
Шевкопляс Л. В. - Критерії відбору навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2012)
Антипов Н. В. - Топографо-анатомические особенности кровоснабжения бедра в средней трети, значимые при проведении оперативных вмешательств, Жиляев Р. А., Зарицкий А. Б., Жиляева Е. Н. (2010)
Бабак С. В. - Изменения в структуре каналов и кровеносных сосудов бедренных костей крыс при снятии опорной нагрузки (2010)
Барсуков А. Н. - Становление структур твёрдых и мягких тканей челюстно-лицевого аппарата человека на 8-ой неделе эмбрионального развития (2010)
Барков А. В. - Возобновление процессов репаративной регенерации у больных с несрастающимися переломами бедренной кости, Барков А. А. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на показники клітинної ланки імунітету при лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Височин Є. В. - Вплив фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на стан мікрогемоциркуляції та активність ферментів антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А. (2010)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану на рівень середніх молекул у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Геник І. Д. - Вміст макроелементів у кістковій тканині в осіб різної статі зрілого віку прикарпатського регіону у віковому аспекті (2010)
Гетманец А. В. - Особенности роста и формообразования большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава, Лузин В. И. (2010)
Гладка О. М. - Вплив мінерального бальзаму на рівень секреторного імуноглобуліну А ротової рідини (2010)
Годована О. І. - Застосування матеріалу "Остеопласт-К" для заміщення вертикальних кісткових дефектів при генералізованому пародонтиті (2010)
Гончар С. В. - Морфометричні зміни клітинного складу тканин нирки при використанні розсмоктувальних ниток після експериментальної нефротомії у віддалені строки (2010)
Григорьева Е. А. - Лектингистохимические особенности суставного хряща крыс с моделированным остеоартрозом, Волошин Н. А. (2010)
Ульянчич Н. В. - Возможность использования кальцийфосфатной керамики в качестве носителя лекарственных средств, Иващенко Е. A., Уварова И. В., Ксензова О. В., Свирид Е. С., Проценко Л. С., Будилина О. Н., Дацкевич О. В. (2010)
Дмитриева Э. А. - Химический состав регенерата при заполнении костного дефекта материалами EasyGraft и ТКФ (2010)
Дубінін С. І. - Структурний аналіз стінки жовчного міхура жінки в зимовий період, Передерій Н. О. (2010)
Єльський В. М. - Паратиреоїдний гормон як маркер перебігу гострого періоду травматичної хвороби, Зябліцев С. В., Пiщулiна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А. (2010)
Жук В. Ю. - Морфологічне та імуногістохімічне дослідження плаценти при урогенітальному мікоплазмозі (2010)
Жук И. В. - Эффективность сезонной коррекции кислотоустойчивости эмали зубов у детей (2010)
Житников А. Я. - Включение 3Н-глюкозы и 35S-сульфата натрия созревающими хондроцитами эпифизарных хрящей длинных и коротких костей некоторых позвоночных (2010)
Заболотна І. І. - Результати використання "Вітафтору" у пацієнтів з некаріозними ураженнями зубів (2010)
Зеленецький І. Б. - Еволюція уявлень про вроджений вивих стегна (2010)
Золотова-Гайдамака Н. В. - Морфологические изменения в остеоцитах в условиях моделированной гипокинезии, Родионова Н. В. (2010)
Калашніков А. В. - Фактори, що зумовлюють виникнення тривалої тимчасової втрати працездатності та інвалідності при лікувані діафізарних переломів великогомілкової кістки, Малик В. Д. (2010)
Новак В. П. - Гістогенез деяких сполучнотканинних елементів опорно-рухового апарату в експерименті, Мельниченко А. П. (2010)
Калашніков А. В. - Принципи оптимізації табелів оснащення ортопедо-травматологічних відділень для лікування діафізарних переломів кісток нижньої кінцівки, Вдовіченко К. В. (2010)
Калініченко Ю. А. - Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини у підлітків з ортодонтичною патологією на фоні хронічних розладів травлення, Сіротченко Т. А., Кретініна Г. В. (2010)
Камінський Р. Ф. - Окисно-відновні процеси як основа розвитку патологічних змін міокарда та важлива ланка лікувальної дії фармпрепаратів за хронічної ртутної інтоксикації, Колесова Н. А., Чайковский Ю. Б. (2010)
Климовицкий В. Г. - Биомеханическое обоснование выбора метода консервативного лечения экстензионных чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей, Жилицын Е. В., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2010)
Климовицкий В. Г. - Влияние мягкотканного компонента повреждения на показатели иммунитета пострадавших с травмой таза, Пастернак Д. В., Черныш В. Ю., Донченко Л. И., Степура А. В., Шпаченко Н. Н. (2010)
Колінко Я. О. - Стан провідникового апарату та мікроциркуляторного русла сідничого нерва щура на сьому добу після дії загальної глибокої гіпотермії (2010)
Кононов В. М. - Стан системи антиоксидатного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням, в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Кореньков О. В. - Мікроструктурні особливості загоєння перелому довгої кістки скелету в умовах надлишкового надходження до організму солей важких металів (2010)
Костицька О. М. - Регенерація ушкодженого міжхребцевого диску при трансплантації аутологічних клітин, Малишкіна С. В., Пошелок Д. М. (2010)
Кошак С. Ф. - Хронічний остеомієліт і хондрит ребер та грудини: діагностика і хірургічне лікування, Беляк О. В., Петришин О. С., Секела М. В., Рак Л. М. (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Хомутянська Н. І., Декалюк І. В. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на динаміку показників мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на синдром хронічної втоми на тлі хронічного безкамяного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Кутя С. А. - Влияние поперечных гравитационных перегрузок на органные характеристики костей крыс разного возраста (2010)
Кущ О. Г. - Дослідження PLA+-лімфоцитів-хелперів в децидуальній тканині матки породіль, Волошин М. А. (2010)
Літовка І. Г. - Вплив мелатоніну на ліпіди кісткової тканини дорослих щурів, Вєсельський С. П., Березовський В. Я., Заморська Т. М. (2010)
Лузин В. И. - Функциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и деминерализованного костного матрикса, Бережной Е. П. (2010)
Лузин В. И. - Особенности роста и формообразования большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксиапатитного материала ОК-015, легированного марганцем в различных концентрациях, Пляскова Ю. С. (2010)
Лузин В. И. - Рост и формообразования костей скелета при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного медью, Стрий В. В. (2010)
Мартюк В. І. - Порівняльна рентгенографія та ультрасонографія в діагностиці травматичного дистального епіфізеоліза променевої кістки "без зміщення епіфіза" у дітей, Шевченко С. Д., Яковенко І. Г. (2010)
Мороз Г. А. - Калий крови крыс при гипергравитационном воздействии и его коррекции (2010)
Павлів Х. - Особливості динаміки вмісту мінеральних елементів в коренях постійних зубів різного ступеня сформованості, Масна З. (2010)
Панченко Л. М. - Вплив збагаченого тромбоцитами фібринового гелю на клоногенну активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини in vitro, Калашников А. В., Зубенко А. Г. (2010)
Пикалюк В. С. - Иммунограмма спортсменов-стайеров: клинические сдвиги и метаболическая коррекция, Пилипчук В. В. (2010)
Погорєлов М. В. - Застосування пористого нанокомпозитного матеріалу для заміщення кісткового дефекту в умовах гіпергідратації організму (2010)
Полівода О .М. - Остеоінтеграція імплантатів з корундової кераміки в умовах магнітотерапії, Дедух Н. В., Щербина І. О. (2010)
Поляченко Ю. В. - Трансплантація мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, як метод клітинної стимуляції ангіогенезу у хворих на хронічну ішемію кінцівок, Дрюк М. Ф., Домбровський Д. Б. (2010)
Прокушенкова Е. Г. - Лимфоидные структуры кардиальной части желудка суточных поросят (2010)
Проніна О. М. - Експериментальне обгрунтування варіантів кровозабезпечення піднебіння людини і шляхи розвитку його колатерального кровообігу, Скрипніков М. С., Білич А. М., Половик О. Ю., Данильченко С. І. (2010)
Проценко Е. С. - Морфометрические особенности звездчатых ретикулоэндотелиоцитов печени плодов и новорожденных, рожденных от матерей с железодефицитной анемией (2010)
Прудникова І. В. - Вплив комбінації гепаліну та антралю на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Цитокіновий профіль крові та показники мікрогемодинаміки у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні імуномодулятору поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2010)
Радченко В. О. - Дегенеративні захворювання суміжних (до оперованого) сегментів хребта, Федак В. І. (2010)
Рамский Р. С. - Оптимизация уровня остеотомии при удлинении плеча у больных ахондроплазией с анатомо-биомеханических позиций, Пикалюк В. С., Куценко С. Н., Павелко А. В. (2010)
Рыбалко Л. М. - Остеоассоциированные микроэлементы в волосах женщин в пре- и постменопаузальном периоде, Зяблицев С. В., Синяченко О. В., Варфоломеева Е. В. (2010)
Сак А. Е. - Изменения кровоснабжения вентрального отдела позвоночника в условиях экспериментальной гипокинезии (2010)
Семенов А. Н. - Электронно-микроскопическое изучение кардиопротекторного действия производных D-(+)-глюкозамина при фуразолидоново-алкогольной кардиомиопатии у белых крыс (2010)
Сіротченко Т. А. - Скрінінгова ультрасонометрія в оцінці вікових показників міцності кісткової тканини у дітей, Бобришева І. В., Кувічка І. М., Бобришева А. О., Луганський Д. Є. (2010)
Сікора В. З. - Структурно-функціональна характеристика крові щурів старечого віку в умовах дії солей важких металів, Приходько О. О. (2010)
Соцька Я. А. - Показники мікрогемодинаміки та ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, при застосуванні комбінованого фітозасобу бонджигару при проведенні медичної реабілітації, Фролов В. М., Санжаревська І. В., Дорогінська Л. І. (2010)
Смирнов С. Н. - Взаимодействие десимпатизации и тиреоидных гормонов в организации ритмов ДНК-синтетической и митотической активности эпителиоцитов языка неполовозрелых крыс (2010)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности тимуса плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Галата Д. И. (2010)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности селезенки детей, умерших в возрасте от 1 до 6 месяцев, от ВИЧ-инфицированных матерей, Шерстюк С. А., Ремнева Н. А. (2010)
Тєрьошин В. О. - Показники мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Височіна Г. В., Санжаревська І. В. (2010)
Ткач Г. Ф. - Морфогенез кісток скелету щурів старечого віку в умовах гіпергідратації організму (2010)
Ткаченко В. М. - Вплив тютюнопаління батьків на стан механічної рани нащадків в експерименті, Комісова Т. Є., Губіна-Вакулік Г. І. (2010)
Тяжелов А.А. - Клинико-антропометрические особенности строения и функции межберцового синдесмоза, Гончарова Л.Д., Климовицкий В.Г., Качур Е.Ю. (2010)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та фагоцитарну активність моноцитів у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні поліоксидонієм та мелітором (2010)
Чугин С. В. - Влияние внутриутробного введения антигена на формирование лимфоидной ткани паренхиматозных органов крыс в раннем постнатальном периоде, Щербаков М. С., Вовченко М. Б. (2010)
Чугуй Е. В. - Влияние локальной криотерапии на иммунологические процессы у детей первого года жизни при коррекции врожденной косолапости, Воропаев В. Н., Илюшенко Ю. К., Мельник П. В., Титова Е. Н. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив гепадифу на функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2010)
Алещенко И. Е. - Лечение переломов бедренной кости, осложненных остеомиелитом, Барков А. В., Горяникова И. Н. (2010)
Андреева О. В. - Формообразование нижней челюсти белых крыс различного возраста под влиянием повышенного уровня глюкокортикоидов и их ингибитора (2010)
Астраханцев Д. А. - Прочностные характеристики нижней челюсти белых крыс при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, Соляная М. В., Морозов В. Н., Голубков П. Э. (2010)
Бессалова Е. Ю. - Структура поведения белых крыс при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2010)
Бикова-Труедсон Н. І. - Показники системи інтерферону у хворих з хронічним безкам’яним холециститом, сполученим з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Благініна І. І. - Значення рівня сечової кислоти в підвищенні серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит, Блудова Н. Г., Реброва О. О., Ребров Б. О. (2010)
Бойко В. В. - Особливості регенерації кісткових структур і м'яких тканин при реваскуляризації глибоких відморожень, Миловидова Г. Е., Ісаєв Ю. І., Логачов В. К., Мосейко Н. Ю., Налча І. І. (2010)
Глущенко Р. Н. - Рост и формообразование большеберцовых костей белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза при нанесении дырчатого дефекта (2010)
Горяникова И. Н. - Морфология репаративного процесса при пластике биоимплантантом "Тутопласт", Сорокина И. В., Кублицкая О. В. (2010)
Гречишкина Т. Ф. - Эффект длительного действия низких концентраций экзогенных факторов химической природы на эндокриноциты желудка, Никифорова М. А., Шабалина М. Л. (2010)
Губина-Вакулик Г. И - Последействие метил-третбутилового эфира в семенниках крысы в условиях холодового стресса, Завгородний И. В., Бачинский Р. О., Колоусова Н. Г. (2010)
Дишлюк Н. В. - Морфофункціональні особливості стравохідного мигдалика курей на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2010)
Дорофеева Н. Г. - Влияние вредных факторов производства на развитие заболеваний челюстно-лицевой области (2010)
Дорошенко Т. В. - Досвід використання хомвіо-ревмана в лікуванні хворих на остеоартроз та гіперурекемію, Півоварова О. А. (2010)
Ивченко А. В. - Химический состав костного регенерата в условиях экспериментального стрептозотоцинового диабета (2010)
Калікін К. Г. - Застосування фотограмметрії в морфологічних дослідженнях (2010)
Камишний О. М. - Вплив імунної дизрегуляції на механізми формування ендокринної патології, Любомирська В. А., Гриневич І. В., Буга Т. М. (2010)
Коваленко Ю. В. - Аналіз стану гуморального імунітету у пацієнтів із загостренням хронічного періодонтиту (2010)
Ковешніков В. Г. - Показники органометрії селезінки за умов впливу на організм толуолу, Волошин В. М., Волошина І. С. (2010)
Ковешников В. Г. - О морфологии межпозвонкового диска сегмента LV-SI, Еремин А. В. (2010)
Ковешников В. Г. - Строение белой пульпы селезенки половозрелых крыс находившихся под влиянием бисфосфоната "Зомета" на ультрамикроскопическом уровне, Стаценко Е. А., Нужная Е. К. (2010)
Ковешніков В. Г. - Динаміка змін органометричних показників надниркових залоз щурів під впливом толуолу та тіотріазоліну, Бєлік І. А., Смірнов С. М. (2010)
Козлова Н. В. - Комплексный подход в лечении больных метаболическим синдромом (МС), сочетанным с хроническим панкреатитом (ХП), Ярцева С. В., Ватанская И. Ю., Нетруненко Л. В., Иванова О. Б. (2010)
Колич Н. Б. - Критерії класифікації клоакальної сумки птахів (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Кривецький В. В. - Внутрішньоутробний розвиток первинних ядер скостеніння хребців у людини, Кривецький І. В. (2010)
Криштофорова Б. В. - Структрно-функщональні особливості кісткової тканини новонароджених свійських тварин, Лемещенко В. В. (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Порівняльний аналіз ультраструктурних змін нирки при дії екзогенного та ендогенного чинників, Стеченко Л. А., Куфтирева Т. П., Шевченко О. О. (2010)
Куликова Р. С. - Состояние костно-суставной системы при сахарном диабете 2 типа, Пивоварова О. А., Чхетия Т. А., Соляник Ф. Т., Дубинина С. М. (2010)
Кочубей А. А. - Особенности прочности нижней челюсти белых крыс разного возраста в условиях тимэктомии, Лузин В. И. (2010)
Кучеренко С. Л. - Морфометрическое исследование проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями (ОКИ ЭМП) (2010)
Левченко Н. В. - Процессы роста и формообразование нижней челюсти белых крыс под влиянием циклофосфана (2010)
Лінніченко О. Р. - Використання механотерапії в комплексному лікуванні болю у нижній ділянці спини, Півоварова О. А., Ярцева С. В. (2010)
Лузин В. И. - Особенности минерализации костей скелета белых крыс различного возраста после воздействия условий экстремальной хронической гипертермии, Смоленчук С. М., Грищук М. Г., Бахилов К. В., Корявый Н. В. (2010)
Лузин В. И. - Рост костей скелета при воздействии на организм паров толуола, Шутов Е. Ю., Луговсков Д. А., Скоробогатов А. Н. (2010)
Лузин В. И. - Рост костей скелета при имплантации в большеберцовые кости биогенного гидроксилапатита, насыщенного различными металлами, Лубенец А. А., Астраханцев Д. А., Верескун Р. В., Петросянц С. В., Новоскольцева И. Г., Стрий В. В., Рудой Б. С., Соляная М. В., Морозов В. Н. (2010)
Лукьянов В. Г. - Особенности течения и лечения больных с остеомиелитами челюстей у больных с иммунодефицитом и наркоманов, Сенченко А. М., Копельян Е. В. (2010)
Макар Б. Г. - Варіантна анатомія перегородки клиноподібної та лобових пазух у людей зрілого віку, Бамбуляк А. В., Дячук І. І. (2010)
Машихина Л. А. - Возможности изучения анатомических структур головы методом компьютерной томографии, Романьков И. А. (2010)
Миловидова А. Э. - Морфологические особенности мелатонин-содержащих клеток слизистой оболочки желудка в норме и при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (2010)
Недоступ М. Ф. - Ставлення працівників правоохоронних органів щодо проблем ВІЛ/СНІДу, Костилєв Д. В. (2010)
Носкова А. В. - Химический состав нижней челюсти белых крыс под влиянием производных барбитуровой кислоты (2010)
Олійник І. Ю. - Кількісний аналіз ендокринних клітин слизової оболонки шлунка при хронічному атрофічному гастриті, Рудь О. М., Курик О. Г. (2010)
Пастухова В. А. - Морфологическое исследование семенников крыс при воздействии на организм умеренной гипертермии (2010)
Пивоварова О. А. - Влияние метаболического синдрома на разитие остеоартроза, Дорошенко Т. В., Линниченко Е. Р., Масляева Н. Ю. (2010)
Притуло Л. Ф. - Антиэндотоксиновый иммунитет у детей с перитонитом, Григорьева В. А., Джансыз К. Н., Шаевский Д. В. (2010)
Притуло Л. Ф. - Влияние патогенетической иммунокоррекции на состояние антиэндотоксинового иммунитета у детей с септическим шоком и тяжелым сепсисом, вызванного грам-отрицательной инфекцией, Шаевский Д. В., Джансыз К. Н., Рыбников А. П. (2010)
Притуло Л. Ф. - Рівні цитокінів клітинного і гуморального профілю з різними формами гострого гематогенного остеомієліту у дітей в залежності від типу збудника (2010)
Прочан В. Н. - Химический состав костей скелета у белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовой кости (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на показники клітинної ланки імунітету в хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Разумний Р. В. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки (2010)
Родионова Н. В. - Структурно-функциональные изменения остеогенных клеток в условиях снятия опорной нагрузки, Онищенко А. Н., Маркевич А. А. (2010)
Рябоконь Е. Н. - Оценка интенсивности накопления фтора в минерализованных тканях, Катурова Г. Ф., Северин Н. Ф., Баглык Т. В., Стеблянко Л. В. (2010)
Самойленко А. А. - Использование раневого отделяемого для получения обогащенной тромботитами аутоплазмы (2010)
Северина-Смирнова А. С. - Прочностные характеристики нижней челюсти при имплантации биогенного гидроксилапатита в большеберцовую кость и пероральном применении "Биомина", Лузин В. И. (2010)
Селиванова О. В. - Состояние глутатионовой системы при экспериментальном конъюнктивите (2010)
Скрипник О. И. - Иммунопатологические сдвиги у детей 5-15 лет, проживающих в экологически неблагоприятном промышленном регионе, Загайнова Н. Н. (2010)
Ульянов А. В - Изменения иммунитета как фактор риска возникновения красного плоского лишая, Копельян Н. Н. (2010)
Федченко С. Н. - Ультраструктурные особенности cеротонинпродуцирующих клеток желудка крыс после введения золедроновой кислоты и ее комбинации с гидрокортизоном (2010)
Фролов В. М. - Вплив сучасного фітозасобу ентобану на показники клітинного імунітету у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними збудниками, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2010)
Хомич В. Т. - До морфології селезінки фазанів, Мельник В. В. (2010)
Чащева О. Г. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Чередникова М. А. - Чешуя затылочной кости и ее роль в организации формы черепа в вековом аспекте (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2010)
Шилова Ю. В. - Химический состав костного регенерата при СКЭНАР-воздействии, Лузин В. И. (2010)
Шкондин А. Н. - О сочетании пневмокониоза и гиперсенситивного пневмонита, Реута Л. И., Лопастинская Н. К. (2010)
Шпуліна О. О. - Проблема росту захворюваності на злоякісні пухлини порожнини рота і глотки та смертності онкологічних хворих в умовах промислового регіону (2010)
Щербакова Н. Р. - Морфометрические особенности запирательной борозды (2010)
Олійник В. А. - Динаміка рівнів антитіл до рецептора ТТГ у хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією в процесі тиреостатичної терапії, Булдигіна Ю. В., Терехова Г. М., Шляхтич С. Л. (2013)
Ковзун О. І. - Вплив іонів калію та літію на рівень експресії кінази глікогенсинтази в адренокортикоцитах морських свинок, Левчук Н. І., Пушкарьов В. М., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2013)
Чернышев С. В. - Оценка отдаленных результатов при органосохраняющих операциях на щитовидной железе (2013)
Михальчишин Г. П. - Рівень інтерлейкіну-1В та його кореляційні взаємозв’язки у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2013)
Рыков С. А. - Особенности диагностики морфологических разновидностей диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии, Сук С. А., Пархоменко О. Г., Пархоменко Е. Г. (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Тихонова Т. М. - Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету (2013)
Абедимова Р. А. - Характеристика изменений биоэлектрической активности головного мозга у детей с сахарным диабетом 1 типа (2013)
Гончарова О. А. - Метаболическое ожирение при нормальной массе тела. Нерешенные вопросы диагностики, Парцхаладзе В. И., Ильина И. М. (2013)
Пастер И. П. - Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 1 типа. IV. Клинические исследования по применению стволовых клеток для лечения осложнений основного заболевания, Тронько Н. Д. (2013)
Цимбал Т. С. - Особливості патогенезу та лікування ранніх стадій діабетичної нефропатії (огляд літератури та власні дані) (2013)
Алтуніна Н. В. - Цинк: клініко-біохімічні паралелі (огляд літератури), Бондарчук О. М. (2013)
Большова О. В. - Клінічний випадок цукрового діабету 1 типу в поєднанні з целіакією в дитячому віці, Пахомова В. Г., Спринчук Н. А. (2013)
Новини (2013)
Пост-реліз (2013)
Содержание (2014)
Каминский А. А. - Механика длительного разрушения вязкоупругих тел с трещинами: теория, эксперимент (обзор) (2014)
Декрет В. А. - Численное исследование устойчивости слоистого композита при одноосном сжатии слоев наполнителя, Зеленский В. С., Быстров В. М. (2014)
Максимюк В. А. - Напряженное состояние гибких композитных оболочек с подкрепленными отверстиями, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2014)
Ковальчук П. С. - Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек с присоединенной массой при взаимодействии с внутренним потоком жидкости, Крук Л. А., Пелых В. А. (2014)
Скосаренко Ю. В. - Собственные колебания ребристой цилиндрической оболочки, взаимодействующей с упругим основанием (2014)
Шульга Н. А. - О собственных формах колебаний пьезоэлектрических круглых пластин с диаметральными разрезами электродов, Левченко В. В. (2014)
Киракосян Р. М. - Напряженно-деформированное состояние двухслойной круглой ортотропной пластинки с малой сдвиговой жесткостью, Степанян С. П. (2014)
Содержание (2013)
Мирошник М. А. - Система сравнения моделей реальных биполярных транзисторов, использующих эффект Эрли, Цехмистро Р. И., Омаров М. А. (2013)
Кривенко Н. В. - Аналіз методів прогнозування для визначення майбутнього стану технічних параметрів суднового обладнання (2013)
Аль-Самараи Ш. Ф. А. - Беспроводная передача энергии к труднодоступным объектам на дальности прямой видимости на основе сфокусированной многопозиционной антенной системы (2013)
Можаєв О. О. - Методи керування трафіком в мультисервісних мережах, Казімірова В. В., Можаєв М. О. (2013)
Замирец Я. О. - Исследование методов и алгоритмов определения центра звезд при вычислении их координат в датчиках звездной ориентации космических аппаратов, Лебедь В. А. (2013)
Сотник С. В. - Современные средства проектирования технологической оснастки, Малафеев Д. А. (2013)
Замирец О. Н. - Влияние случайных шумов в астроизмерительных системах на погрешность ориентации спутников при решении задач дистанционного зондирования Земли, Замирец О. О., Долженко М. В. (2013)
Іванович В. В. - Вибір методу та моделі прогнозування показника надійності агрегатів систем автоматичного управління суднових енергетичних установок (2013)
Тимошенко Р. І. - Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії, Загорка О. М., Колесніков В. О. (2014)
Чеканова І. В. - Стратегічне управління екологічною безпекою на об’єктах військової діяльності, Лисенко О. І., Кисельов В. Б. (2014)
Сафронов О. В. - Аналіз критеріїв та умов стійкості коливань аеродинамічних поверхонь керування надзвукових літаків на трансзвукових швідкостях польоту, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Свєшніков С. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світіі, Павліковський А. К., Ковальчук П. А. (2014)
Бойко Р. В. - Обгрунтування структури, змісту та розвитку воєнно-економічних досліджень в Україні, Васюхно С. І., Семененко О. М., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2014)
Романченко О. А. - Аналіз та пропозиції до побудови інформаційної системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил), Пивовар О. П. (2014)
Половінкін І. М. - Оцінювання якості моделей, що використовуються для моделювання процесів управління людськими ресурсами, Лаптєв О. А., Турейчук А. М. (2014)
Хлонь С. Є. - Кореляція процесів захисту критичної інфраструктури та підготовки території держави до оборони, Пеньковський В. І., Глушкевич О. Л., Устименко О. В. (2014)
Кулажський В. І. - Вибір засобів криптографічного захисту інформації для захисту ERP-системи від несанкціонованого доступу до її інформаційних ресурсів, Берестов Д. С., Кульчицький О. С., Тернавський І. О. (2014)
Кірпічніков Ю. А. - Обґрунтування вимог до каналів зв'язку для роботи АРМ ЄСУ АГП ЗС України, Кондратенко Ю. В., Федорієнко В. А., Петрушен М. В., Головченко О. В. (2014)
Леонов В. В. - Методичний підхід щодо формування агрегованого показника ефективності реалізації державної цільової оборонної програми розвитку озброєння, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2014)
Прокопенко О. С. - Особливості щорічного оцінювання, визначення рейтингу офіцерського складу та фактори, що впливають на їх об’єктивність (2014)
Наливайко А .Д. - Аналіз розвитку оборонної промисловості Швеції в умовах євроінтеграційних процесів, Леонов В. В., Поляєв А. І. (2014)
Щипанський П. В. - Напрямки розвитку родів авіації та родів військ Повітряних Сил в перспективній структурі Збройних Сил України, Пуховий О. В., Степанов Г. С. (2014)
Рибидайло А. А. - Підходи щодо оцінки собівартості та ціни інформаційних технологій, Бобров С. В., Поривай О. В., Уварова Т. В., Панадій К. В. (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Аналіз причин подій в Україні у 2013-2014 роках, Лисицин Е. М., Панкратов Є. Є. (2014)
Голобородько М. Ю. - Загальний підхід щодо створення та розробки технічних умов, Зотова І. Г., Ворона Т. О., Левшенко О. С. (2014)
Гаценко С. С. - Проблема розподілу інформаційних потоків в автоматизованих системах управління військами (силами) Збройних Сил України, Кальницький Ю. М., Гельвейчук О. М. (2014)
Корнилов А. А. - О некоторых вопросах возникновения и распространения терроризма в Казахстане (2014)
Соколов К .О. - Пропозиції щодо приведення термінології використання геоінформаційних систем до єдиного розуміння та впровадженню геоінформаційних систем в діяльність структурних підрозділів Міністерства оборони України, Гудима О. П., Іонкін О. В., Ткаченко В. А. (2014)
Горбенко А. Ю. - Можливість підвищення ефективності дослідження якості http-послуг за рахунок використання імітаційних моделей, Горбенко О. В. (2014)
Ворович Б. О. - Державний контроль глобальних інформаційних та соціальних мереж, як основа завчасного виявлення терористичних угрупувань та їх намірів, Рогов П. Д., Мороз Я. О. (2014)
Сурков О. О. - Аналіз підходів щодо оцінювання ризиків у ході довгострокового оборонного планування (2014)
Голобородько М. Ю. - Методи числової оцінки рівня захищеності інформації у сегменті корпоративної інформаційної системи, Курченко О. А., Кирись О. С. (2014)
ВІдомості про авторів (2014)
Kolomiiets A. M. - Bridging the information and digital divide at higher educational institutions, Klymenko A. O. (2014)
Литвинова С. Г. - Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжний досвід (2014)
Алєксєєв О. М. - Адаптивні можливості імітаційної моделі тестового контролю знань, Король О. М. (2014)
Дементієвська Н. П. - Застосування інтерактивних онлайнових моделювань під час виконання демонстраційного експерименту з фізики (2014)
Диховичний О. О. - Застосування інформаційної функції для аналізу і підвищення ефективності тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2014)
Колос К. Р. - Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кучерук О. А. - Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики (2014)
Лаврентьєва Г. П. - Методичні рекомендації з оцінювання психолого-педагогічних характеристик якості електронних освітніх ресурсів (2014)
Особов І. П. - Сучасний етап організації освітнього процесу з урахуванням особливостей використання інформаційно-комунікаційних технології (2014)
Сальник І. В. - Сучасні підходи до визначення віртуального навчального середовища в дидактиці фізики (2014)
Фамілярська Л. Л. - Мобільність як перспективна складова сучасного освітнього процесу (2014)
Бойчук И. П. - Комплексный подход к преподаванию теоретической механики с использованием информационно-коммуникационных технологий, Морозова О. И., Бойчук Т. В. (2014)
Василенко С. В. - Smart Notebook як ІКТ-засіб розвитку дослідницької компетентності, Кирда А. В. (2014)
Геращенко А. П. - Використання ІКТ на уроках географії на прикладі тестових програм для перевірки знань учнів (2014)
Горбачевська О. П. - ІТ-готовність викладачів філологічних спеціальностей університету як чинник інтенсифікації навчального процесу іноземних студентів (2014)
Добровольська Н. Л. - Комп’ютерно-інтегровані технології у процесі навчання іноземних мов бакалаврів комп’ютерних спеціальностей (2014)
Науменко О. М. - Методика підготовки занять з вивчення хімічних технологічних процесів з використанням Інтернет-ресурсів (2014)
Огнівчук Л. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ із застосуванням технологій Е-learning (2014)
Сергієнко В. П. - Використання вбудованої системи аналізу тестових завдань в LCMS Moodle, Кухар Л. О., Галицький О. В., Микитенко П. В. (2014)
Муковіз О. П. - Проектування моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2014)
Умрик М. А. - Використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання сучасних мов програмування, Біляй Ю. П. (2014)
Герасименко І. В. - Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук (2014)
Годз О. В. - Аналіз відображення наукових досліджень з проблем освіти і виховання в початковій школі в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (2014)
Олексюк В. П. - Упровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ (2014)
Пастовенський О. В. - Розвиток мережної взаємодії громадських і державних структур в управлінні загальною середньою освітою (2014)
Семенець А. В. - Концепція побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом, Ковалок В. Ю. (2014)
Литвак О. Г. - Методика викладання онтологічного інжинирінгу для студентів галузей "Економіка" і "Менеджмент", Лашина М. (2014)
Мартинюк Л. А. - Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх інформаційних технологій (2014)
Абрамович С. Д. - Стихотворение И. Жданова "Портрет отца” как художественная структура (2009)
Алексенко С. В. - Неологізми в англомовній пресі та способи їх перекладу (2009)
Альошина І. Г. - Деякі особливості дієслівного словотвору у романських мовах (діахронічний аспект) (2009)
Антонюк С. М. - Збереження емоційно-експресивного забарвлення слова при перекладі (2009)
Бернар Г. Б. - Стилістичні функції авторської ремарки у п’єсах Семюеля Беккета (за п’єсами "Кінець партії”, "Усі, хто помре” та "Остання плівка Краппа”) (2009)
Бобровська Т. П. - Феномен сміхової культури особистості (2009)
Бондар С. І. - Психологічні особливості перекладу тексту іноземної мови студентами немовних факультетів (2009)
Бурковська Л. Д. - Власна назва як засіб комічного (2009)
Вишпольська В. Ф. - Дослідження стану сформавоності базової компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2009)
Вільчинська Т. В. - Латинська мова як важливе джерело запозичень (2009)
Водолазкин Е. Г. - Историографическая традиция православного славянства (2009)
Волошина Н. В. - До питання генези новаторського стилю Ернеста Хемінгуея (2009)
Горячок І. В. - Розвиток критичного мислення старшокласників під час вивчення публіцистичних творів (2009)
Грабовий П. М. - Особливості функціонування українського молодіжного сленгу на регіональному рівні (2009)
Грицева А. П. - Комунікативний статус частки та (на матеріалі творів Марії Матіос) (2009)
Гуйванюк Н. В. - Типи еквівалентнтів речень у сучасній українській мові (2009)
Гулик О. І. - Давні слов’янські імена як твірні основи мікротопонімів півночі Львівщини (2009)
Дармороз Г. А. - Роль та функції перекладача у контексті ділового спілкування (2009)
Денисюк В. В. - Фразеологізм "біла голова” в системі фемінітивів української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2009)
Дмитрошкін Д. Е. - Композитиви з використанням власних назв як окремий тип лексичних одиниць (2009)
Добровольская Д. М. - О формировании лексических навыков при профессионально-ориентированном чтении, Добровольская Л. В. (2009)
Добровольская Л. В. - Интеграция Украины в европейский процесс: к проблеме учебного материала, Магомедова Л. П. (2009)
Долинський Є. В. - Інтегроване навчання як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх перекладачів (2009)
Дорофєєва О. М. - Прагматичний аспект використання гри слів у англомовній журнальній публіцистиці (2009)
Дуденко О. В. - Улюблений – синій (до кольоропису Михайла Стельмаха) (2009)
Дутчак Н. М. - Категорія демінутивності у сучасній лінгвістиці: словотвірно-семантичний аспект (2009)
Ємець О. В. - Інтертекстуальні тропи як проблема стилістики і перекладу (2009)
Жолобова Т. Д. - Диференційований підхід до вибору фахової лексики (2009)
Ивасишена Т. В. - Символизация архитектонических форм драматургии Л. Андреева (2009)
Ігнатьєва О. І. - Статус парадоксу як маркера комічного у фантастичних текстах гумористичного дискурсу (2009)
Ільницька Л. Л. - Метафора в сучасному англомовному політичному дискурсі (2009)
Католіна Н. В. - Лінгвостилістичні характеристики дискурсу англійських замовлянь (2009)
Кобяков О. О. - Кількісно-якісні характеристики мовчазних ситуацій в англомовному художньому дискурсі (2009)
Кобякова І. К. - Квантитативні параметри номінацій концепту "гумор” (2009)
Коваленко Н. Л. - До питання впровадження євростандартів у навчальний процесс при вивченні іноземних мов у немовних ВНЗ (2009)
Коваль І. В. - Формування іншомовних граматичних навичок при навчанні говорінню (2009)
Козубай В. І. - Погляд на переклад через призму фразеологічного калькування (2009)
Концева С. В. - Особливості розвитку значень політичних термінів англійської мови у процесі детермінологізації (2009)
Концева С. В. - Професійна спрямованість майбутніх перекладачів – важлива складова мотивації студентів до навчального процессу (2009)
Крамар В. Б. - Переклад інвертованих синтаксичних одиниць (2009)
Кудлей О. П. - Українська тема у річищі художньо-естетичних пошуків лорда Байрона (2009)
Кухар Л. А. - Способи формування стилістичної значущості в композитах (2009)
Лисак Г. О. - Підготовка викладачів гуманітарних дисциплін до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів (2009)
Литвак С. Я. - Вид як морфологічна категорія англійського дієслова (2009)
Мазур Т. С. - Процес запозичення іншомовних слів як шлях взаємозбагачення мов (2009)
Малюська З. В. - Переклад іншомовних текстів у немовному вищому навчальному закладі (2009)
Макар І. С. - Лексичні мікросистеми як визначники ідіостилю письменника (2009)
Медведюк Л. Г. - Літературно-критична думка ХХ ст. про творчість Сомерсета Моема (2009)
Мельник Ю. П. - Засадничі принципи й напрямки класичного та новітнього синтаксису (2009)
Мельник Я. Г. - Макро- и микроструктуры в современной лингвистике, Шехтер В. Г. (2009)
Михайличенко Н. Є. - Назви поселень України на -авець, -ивець (-ливець) (2009)
Молотай С. М. - Труднощі навчання аудіювання, пов’язані з особливостями акту слухання і мовленнєвої діяльності слухача та шляхи їх подолання (2009)
Морська Л. М. - Інтерактивний метод викладання англійської мови у вищому навчальному закладі (2009)
Нагорна О. О. - Процеси деформації англомовних етномаркованих фразеологізмів (2009)
Нагнибіда Л. С. - Граматична структура мистецтвознавчих метафор (2009)
Нізамутдінов Ф. М. - Способи передачі культурологічної інформації в текстах ЗМІ, Ганущак Н. В. (2009)
Нізамутдінов Ф. М. - Цитатне мовлення як складова англомовних текстів новин ЗМІ, Мельник М. В. (2009)
Ніконова В. Г. - Модель трагічного в поетиці Шекспіра (2009)
Новіцька Л. В. - Антропонімія повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…” (2009)
Нюня Т. Л. - Роль метафори у творенні англійських економічних термінів (2009)
Панькова Т. В. - Підрядне означальне речення у структурно-семантичному та комунікативному планах (на матеріалі твору Kate Chopin "The Awakening”) (2009)
Папушина В. А. - Проблеми інтерпретації романа К. Рансмайра "Останній світ” (2009)
Пасічник О. С. - Особливості використання методу проектів у змісті вітчизняних підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Пеливан О. К. - Понятие вежливости в историческом аспекте (2009)
Подлевська Н. В. - Формування поняття про культуру спілкування в учнів у процесі розвитку їх читацьких умінь (2009)
Приймак І. В - Образи дітей у белетристиці Любові Яновської (2009)
Прокоф’єв Г. Л. - Риторичне питання як мовленнєва дія (2009)
Пупурс І. В. - Європейський імідж романтизованого Єгипту (на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози XIX ст.) (2009)
Ребенко М. Ю. - Адаптація як прийом творчої модифікації при перекладі (2009)
Рокаш О. М. - Таємниці Веллінгтон-Хауз і англійська поезія 1914–1915 рр. (2009)
Романенко Я. А. - Перевод как объект лингвистического исследования, Гришан И. А., Доронкина Н. Е., Михнева Ю. Р. (2009)
Романюга Н. В. - Особливості передачі англійською мовою ритмічної організації тексту як одного з елементів авторського стилю Василя Стефаника (2009)
СадиковА О. К. - Модальні частки для вираження емоцій у німецькій розмовній мові (2009)
Сергеева О. В. - Системный статус английских артиклей (2009)
Сиротенко В. П. - То в чому ж специфіка дитячої літератури? (2009)
Скиба К. М. - Особливі види навчальної діяльності, що сприяють розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів (2009)
Скіданова К. Ю. - Структурні характеристики англійських етнофобізмів (2009)
Сніцар І. В. - До питання про зміст навчального матеріалу з англійської мов (2009)
Спивачук В. О. - Жанровые особенности рассказов А.И. Куприна "Чёрная молния” и П.С. Романова "Русская душа” (2009)
Станіславова Л. Л. - Функції пейзажних описів у повісті Гр. Тютюнника "Вогник далеко в степу” (2009)
Статкевич Л. П. - Легендарно-міфологічні мотиви у поемі Томаса Стернза Еліота "Безплідна земля” (2009)
Телегіна Н. І. - Основні лексичні, синтаксичні та стилістичні засоби вираження психологічного стану героя (на матеріалі роману Дж. Грішема "Фірма”), Плисак Д. В. (2009)
Тендітна Н. М. - Біблійна тематика романів Євгена Пашковського (2009)
Терещенко Л. В. - Особливості використання пропріативів у байках Г. Сковороди, Є. Гребінки, Л. Боровиковського (2009)
Ткач В. О. - Викладання світової літератури у вищій школі (2009)
Торчинська Н. М. - Термінологічне мікрополе на позначення складників синтаксичних структур у репрезентології (2009)
Торчинський М. М. - Екстралінгвальна інформація як складник денотатно-квалітативної характеристики власних назв (2009)
Турчин М. М - Стилістично-морфологічні опозиції у романах Е.М. Ремарка "Три товариші”, "Час жити і час помирати”, "Чорний обеліск”, Турчин В. М. (2009)
Федорончук Н. М. - Структурні компоненти креативної складової професійного мислення викладачів, Малій Н. Ю. (2009)
Царалунга І. Б. - Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу (2009)
Чайка Л. В. - Вербальні конфлікти: варіант класифікації (2009)
Черевченко В. В. - Міфологічні витоки української народної чарівної казки (2009)
Черевченко О. М. - Конотативні особливості українського поетичного дискурсу початку ХХ ст. (2009)
Черноватий Л. М. - Особливості перекладу громадсько-політичної термінології української мовою, Гайдабура І. А. (2009)
Чумак Н. А. - Лінгвокультурологічний аспект лексичного фону слова (2009)
Шабат-Савка С. Т. - Комунікативний акт поради та його реченнєва реалізація (2009)
Шамаєва Ю. Ю. - Методологічні принципи дослідження образної складової емоційного концепту (на прикладі концепту радість) (2009)
Швачко С. О. - Семантичне буття числівників (еволюційні вектори) (2009)
Школяр Н. В. - Система персонажів у творах малої епічної форми (2009)
Якимчук А. П. - Теорія полісистеми як основа вибору перекладацької стратегії (2009)
Яніцька Н. Р. - Вербалізація культу мертвих в українському мікротопонімічному просторі (на матеріалі мікротопонімії центральних і східних районів Львівщини) (2009)
Kritsberg R. Ya. - Language Contacts in American English: Assimilative Aspect (2009)
Mykhaylenko V. V. - An Overview of Translation Evaluation Issues (2009)
Nagachevska O. O. - Contemporary Interpretations of Gothic Literary Tradition (2009)
Yesypenko N. H. - A Lexical Semantic Approach to the Concept Realisation in Literary Text (2009)
Zhovtan О. L. - Style as Specific Problem of Translation (2009)
Міщинська І. В. - Особливості застосування пізнавальних стратегій при вивченні іноземної мови (2009)
Романенко О. Н. - Ефективність роботи студентів над перекладами німецьких науково-технічних текстів (2009)
Title, contents (2013)
Burlak O. P. - Putative mechanisms of bacterial effects on plant photosystem under stress, de Vera J.-P., Yatsenko V., Kozyrovska N. O. (2013)
Matvienko M. G. - Variety of functions and effects of kisspeptin, Pustovalov A. S., Dzerzhinsky N. E. (2013)
Nazir Z. - Stem cell – based gene therapy, Irshad S. (2013)
Kovalova O. A. - Nonchromosomal cytogenetic analysis of mammal somatic cells, Bezdeneznykh N. A., Kudryavets Y. I. (2013)
Levchenko S. M. - Studies on interaction of oligoadenylates with proteins in vitro by MALDI-TOF mass spectrometry, Rebriev A. V., Tkachuk V. V., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Tkachuk Z. Yu. (2013)
Gorbatiuk O. B. - Construction, expression, functional characterization and practical application of fusion protein SPA-BAPmut, Okunev O. V., Nikolaev Yu. S., Svyatenko O. V., Kordium V. A. (2013)
Vislovukh A. A. - Isoforms of elongation factor eEF1A may be differently regulated at post-transcriptional level in breast cancer progression, Naumovets M. G., Kovalenko M. I., Groisman R. S., Groisman I. S., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2013)
Компанець І. В. - Титр інтерферону та 2', 5'-олігоаденілат-синтетазна активність у лімфоцитах тимусу щурів за гіпергастринемії, спричиненої омепразолом, Короткий О. Г., Карповець Т. П., Пилипенко С. В., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Янковський Д. С. (2013)
Garmanchuk L. V. - MI1 – derivative of maleimide inhibits cell cycle progression in tumor cells of epithelial origin, Denis E. O., Nikulina V. V., Dzhus O. I., Skachkova O. V., Ribalchenko V. K., Ostapchenko L. I. (2013)
Shuvalova N. S. - Maintenance of mesenchymal stem cells culture due to the cells with reduced attachment rate, Maslova O. A., Sukhorada O. M., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2013)
Shkarina K. A. - In vitro model for study the interaction between tumor and stromal cells, Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I. (2013)
Вірченко Т. І. - Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990–2010 років (2012)
Грачова Т. М. - Естетична природа художнього світобачення Є. Гуцала (2012)
Давиденко І. О. - Символічний простір повісті "Літній лебідь на зимовому березі" Ю. Мушкетика (2012)
Дуркалевич В. В. - У пошуках власного міфу: до генеалогії творчості Бруно Шульца (2012)
Козлов Р. А. - Хронотопіка драматичної прози Івана Франка (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського