Дегтярь А. В. - Лечение больных с медиальными переломами шейки бедренной кости (2010)
Малый A. В. - История изучения педерина и его токсикологическая характеристика: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Романенко Е. Г. - Роль метаболитов оксида азота в патогенезе воспалительных заболеваний тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта, Ковач И. В., Руденко А. И., Кленина И. А. (2010)
Чекман І. С. - Наномедицина, нанофармакологія: морфологічний аспект, Шаторна В. Ф. (2010)
Шаторна B. Ф. - Нанобіотехнології: вплив наносрібла на розвиток опорно-рухового апарату в ембріогенезі, Горєлов О. М., Козловська Г. О. (2010)
Бабийчук Л. А. - Оценка продукции активных форм кислорода ядросодержащими клетками пуповинной крови на этапах криоконсервирования, Рязанцев В. В., Зубов П. М., Михайлова О. А. (2010)
Короткий О. Г. - Реакція лімфоїдних органів щурів на введення мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" концентрований за умов тривалого зниження шлункової секреції соляної кислоти, Пилипенко С. В., Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2010)
Ломако B. В. - Лейкоциты при гипометаболическихсостояниях, Пироженко Л. Н. (2010)
Толстанова Г. М. - Зміни траснкрипційної активності Редокс-чутливого фактору росту ранньої відповіді (EGR-1) в патогенезі запальних захворювань кишечника (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Сучасні закономірності формування ішемічної хвороби серця серед населення України (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты распространённости врожденных патологий в Навоийской области (2010)
Малахов П. С. - Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции в г. Одесса, Бабиенко В. В. (2010)
Федоряк М. М. - Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем, Брушнівська Л. В. (2010)
Бабій C. О. - Вплив протипухлинної системи "Реній-платина" на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії, Дьомшина О. О., Трушенко О. С., Штеменко Н. І. (2010)
Біловол А. М. - Стан метаболічних та регуляторних процесів у хворих на псоріаз після лікування пентоксифіліном та корвітином, Берегова А. А. (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование антистрессовой активности ареола (2010)
Гладка В. М. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу енцефалітів, що пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та енцефалітів неуточненої етіології (2010)
Гулевский A. К. - Иммуномодулирующее действие низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови в составе реабилитирующей среды на деконсервированные лейкоциты, Горина О. Л., Моисеева Н. Н., Чижевский В. В., Грошевой М. И. (2010)
Дегтярь B. А. - Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей, Бондарюк Л. Н. (2010)
Дроздов В. О. - Роль a-макроглобуліну у патогенезі мігрені, Лянна О. Л. (2010)
Ждан В. М. - Вплив розувастатину і піоглітазону на показники гомеостазу у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Ткаченко М. В. (2010)
Зайцева О. В. - Изучение фосфоресценции сыворотки крови больных колоректальным раком и ее диагностическое значение, Жуков В. И., Перепадя С. В., Моисеенко А. С., Винник Ю. А. (2010)
Знаменская Л. К. - Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии алергенами (2010)
Король Л. В. - Активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від їх харчового статусу, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Григор’єва Є. М. (2010)
Ксьонз І. В. - Резекція селезінки у дітей за допомогою ультразвукового скальпеля "Гармонік 300" (2010)
Лаповець Н. Є. - Корелятивні зв'язки показників імунного та цитокінового статусу при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2010)
Мамарасулова Д. З. - Использование химиотерапии и повторных операций у больных распространенными формами рака яичников, Сулейманов С. Ф. (2010)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на вміст мелатоніну в крові експериментальних тварин (2010)
Нарзуллаев Н. У. - Анализ распространенности экссудативного среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей (2010)
Пентюк Н. О. - Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв’язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання (2010)
Побережна A. В. - Роль ліпопротеїду (А) та аполіпопротеїнів В і А-1 в оцінці атерогенного ризику в хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К. (2010)
Попова Л. Д. - Оцінка прооксидантного та токсичного ефектів аскорбінової кислоти при пероральному та внутрішньом’язовому введенні, Васильєва І. М. (2010)
Рамазанов B. В. - Функционирование системы транспорта ионов Н+ при модификации мембран эритроцитов в условиях, моделирующих условия замораживания, Забродский Р. Ф., Найдюк Я. Ю., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті і типу (2010)
Сафоев Б. Б. - Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических инфекций у больных бухарского региона, Эргашев Ж. Н., Хамдамов Б. З., Ахмедова Г. И. (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры, Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Юрчук Т. А., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2010)
Ханіна О. І. - Характеристика гіперпластичних процесів у жінок в пременопаузі на тлі хронічного ендометриту (2010)
Багрій М. М. - Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах, Воронич-Семченко Н. М., Попадинець О. Г., Дмитренко А. С., Грибінчак Н. М. (2010)
Зюзіна Л. С. - Деонтологічні аспекти та актуальні проблеми спілкування лікарів-педіатрів з батьками хворої та передчасно народженої дитини (2010)
Панченко М. С. - Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів) (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла (2010)
Поліщук Н. М. - Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia enterocolitica до похідних піридо, Кучма І. Ю., Казмірчук В. В., Щербак О. М. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении ее формирования (2010)
Дубровіна О. В. - Аденокарцинома слинних залоз та її гістологічні варіанти, Черняк В. В., Сіренко О. А., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Проніна О. М. - Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ковзання, Аветіков Д. С., Данильченко С. І. (2010)
Романенко О. А. - Дослідження розвитку судинного русла печінки на етапах ембріогенезу щурів, Довгаль Г. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Савенкова О. О. - Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Селькіна А. Б. - Реакція слизової оболонки язика на введення кріоконсервованої плаценти при гострому експериментальному стоматиті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитів вузлового відділу провідної системи серця щурів (2010)
Пархоменко Л. К. - Алгоритми клініко-імунологічної діагностики у практиці сімейного лікаря (на прикладі захворювань шлунково-кишкового тракту та хронічних захворювань легенів у підлітків), Шкляр С. П., Гарбар К. Б., Цодікова О. А., Черкашина Л. В. (2010)
Шкляр С. П. - Методичні аспекти оцінки та досвід вивчення якості роботи сільських амбулаторій загальної практики / сімейної медицини, Пархоменко Л. К., Шинкарьова І. М., Гарбар К. Б., Цодікова О. А. (2010)
Тарабрина Н. Ю. - Вестибуло-респираторные реакции и их миорефлекторная коррекция у спортсменов (2010)
Гасюк П. А. - Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів, Калашніков Д. В. (2010)
Джерелей А. А. - Эффективность лечения патологических психосоматических состояний у хирургических стоматологических больных, Романенко И. Г. (2010)
Морозова М. Н. - Новая парадигма лечения больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Никонов А. Ю. - Адаптационные возможности антиоксидантного питания при проявлениях токсикации стоматологическими сплавами металлов в эксперименте, Зайцева О. В., Жуков В. И., Стеценко С. А. (2010)
Ярова А. В. - Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями (2010)
Міщенко І. В. - Порівняльна характеристика показників згортання крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та їх адаптивна роль в організмі, Коковська О. В. (2010)
Шкуропат А. В. - Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків, Шмалєй С. В. (2010)
Тончев М. Д. - Ефективність методів хірургічного лікування неврином периферійних нервів (2010)
Зевченко Т. - Реформування шкільної освіти в зарубіжжі (2008)
Пріма Р. - Ґенеза вимог до підготовки вчителя (2008)
Шепель О. - Підвищення кваліфікації фахівців установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаївській області (2008)
Шуляк С. - Формування культури мовлення вчителя (2008)
Атаманчук Ю. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців (2008)
Губа А. - Принципи управління процесом навчання: класифікація та сутність (2008)
Коберник Г. - Інтерактивні технології навчання – ефективний засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра на уроці (2008)
Пономарьов Ю. - До проблеми сценічного самопочуття музиканта-виконавця (2008)
Потапова Н. - Розвиток особистості учня в процесі навчання: теоретичний аспект (2008)
Секрет І. - Досвід впровадження дистанційних форм навчання у США (2008)
Торчинська Т. - Стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом використання ономастичного матеріалу (2008)
Швай Р. - Образ – імпресинг як стимул творчої діяльності учнів (2008)
Дудик Н. - Особливості соціалізації молодших школярів (2008)
Дудник Н. - Гумор як педагогічна проблема (2008)
Йовенко Л. - Суть та функції родинного виховання українців (2008)
Майструк О. - Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку (2008)
Макарчук В. - Історіографічний огляд розвитку трудового виховання молоді (2008)
Поп О. - Неформальне екологічне виховання підлітків у Канаді на базі ботанічних садів, природних парків та центрів (2008)
Авраменко В. - Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (20-ті роки ХХ ст.) (2008)
Андрійчук Н. - Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні (2008)
Багно Ю. - Організація навчально-виховного процесу у сільській початковій школі (20-30-ті роки ХХ ст.) (2008)
Гурець М. - Фундатор Української Академії наук (До 140-річчя від дня народження академіка М.П. Василенка) (2008)
Козловець А. - Механізми вирішення проблеми сирітства на Волині в кінці XVIII – на початку ХХ століття (2008)
Памірська Л. - Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) (2008)
Паничок Т. - Проблеми статевого виховання і статі у німецькій суспільній думці наприкінці XVIII – на початку XIX століття (2008)
Пархета Л. - Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О. Сухомлинського (2008)
Пшеничний М. - Педагогічна спадщина Д.О. Тхоржевського в контексті проблем трудового навчання другої половини ХХ ст. в Україні (2008)
Роєнко Л. - Етапи становлення початкових шкіл Англії XIX століття (2008)
Романоф Н. - Організація навчального процесу в закладах професійної освіти Східноукраїнського регіону в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Степанова Т. - Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Пожуєв В. І. - Вища освіта в умовах глобалізації (2005)
Братаніч Б. В. - Філософські основи аналізу використання соціальних концепцій в теорії маркетингу (2005)
Бєдная В. Б. - Гуманістичне призначення інфраструктури соціальної роботи (2005)
Гольченко В. Н. - Кто кому подобен? (к вопросу о богоподобии человека) (2005)
Гриценко В. В. - Місце та роль соціального управління в системі суспільного виробництва (2005)
Дідковська І. - Інститут омбудсмена як елемент європейської системи правозахисту (2005)
Дольская О. А. - Ценностно-нормативная структура науки и моральные мотивации индивидуализированного общества (к вопросу о формировании национальной технической элиты) (2005)
Ефанова А. Г. - Управління державою як цілісною системою (2005)
Зотов В. Н. - Гуманистическая этика А. Швейцера и проблемы духовной культуры глобализированного мира (2005)
Кирилова Л. І. - Гуманістичні аспекти етики ділових відносин (2005)
Корчак Н. - До проблеми етнокультурної самоорганізації національних меншин Львівської області (2005)
Масюк О. П. - Патерналізм у сучасній геополітичній системі (2005)
Огнєва І. О. - Ідеологічний суб'єкт у державницькій ідеології (2005)
Сергієнко Т. І. - Державне управління як один з чинників державотворення України (2005)
Шведовський С. Є. - Екстремалізація суспільної свідомості в контексті проблеми формування української національної ідеї (2005)
Козуб А. А. - Понятие и сущность политико-административного управления в трансформирующемся обществе (2005)
Бойко С. Б. - Некоторые факторы, определяющие характер электорального поведения населения Украины (на материалах выборов 2002-2004 года), Чигрин В. А. (2005)
Воронкова В. Г. - Рівні розвитку людини: соціально-філософський аналіз (2005)
Кіндратець О. М. - Гуманістичний менеджмент як фактор сталого розвитку (2005)
Желябина Н. К. - Духовність як смислове поле діяльності людини, Дашевська І. Л. (2005)
Бухтеев Н. И. - Социальные качества индивидов как фактор руководства и управления ими (2005)
Швець О. Є. - Соціальний працівник як захисник прав сім’ї та молоді у суспільстві (2005)
Дроздовська О. М. - Від подолання кризи духу – до пріоритетів духовності (2005)
Сапа Н. В. - Людина як творча особистість в контексті студентського самоврядування (2005)
Оноприенко Ю. А. - Украинская женщина в начале третьего тысячелетия (2005)
Заводовська І. А. - Самоврядування і громадянське суспільство (2005)
Флык Е. Г. - Стабильное гражданское общество, как фактор демократического развития Украины (2005)
Бабич О. Б. - Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: досвід Німеччини (2005)
Ярышко Е. В. - Укротить Эго, чтобы управлять (2005)
Агафонов А. Ю. - Сущность экономических механизмов в контексте современной парадигмы экономической демократии (2005)
Ефимова М. А. - Концепция нового гуманизма (2005)
Нікітенко В. О. - Концепція ефективного цілепокладання особистості (2005)
Кочубей О. Н. - Проблема гуманизации общества в общетеоретическом измерении (2005)
Авдиенко Е. Н. - Теоретические основы современного гуманистического менеджмента (2005)
Романюк Н. Э. - Социальная статистика как теоретическая основа индексов человеческого развития (2005)
Ажажа М. А. - Адаптація та застосування провідних іноземних технологій в Україні (2005)
Василичев Д. В. - Управление финансами в условиях инфляции, Сидорова А. Е. (2005)
Шепітько Володимир Іванович (до 60-річчя з дня народження) (2010)
Дубінін Сергій Іванович (до 50-річчя з дня народження) (2010)
Пронина Е. Н. - Великий хирург и ученый Н. И. Пирогов (к 200-летию со дня рождения), Билыч А. Н., Данильченко С. И., Половик А. Ю. (2010)
Рецензія на навчально-методичний посібник "еталони практичних навиків з терапії" та навчальні посібники "неотложные состояния в клинике внутренней медицины", "фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта", "фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапев-та", "диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (2010)
Рецензія на підручник "фармакологія" / Чекман І. С., Бобирьов В. М., Горчакова Н. О. та ін. - Вінниця: нова книга, 2009. -480с. Рекомендований міністерством охорони здоров'я україни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації (2010)
Самарін Д. В. - Вроджені імунодефіцити, пов’язані із порушенням репарації ДНК (2010)
Белоконь B. М. - Морфо-функціональна організація спинномозкових моторних систем за умов дефіциту тиреоїдних гормонів, Родинський О. Г. (2010)
Григоров C. Н. - Повреждения лицевого скелета: контент-анализ методов лечения в аспекте профилактики осложнённого течения (2010)
Коритко 3. І. - Оцінка рівня резервних можливостей організму спортсменів-бігунів за умов фізичних навантажень різної потужності (2010)
Лисенко С. А. - Ревматологічний паранеопластичний синдром при ракові легень (2010)
Малый А. В. - Фармакологическая активность педерина: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Похилько В. И. - Особенности физического и соматического развития преждевременно родившихся детей с массой тела менее 2000,0 грамм в 1996–2006 годах, Траверсе М. О. (2010)
Романів Л. В. - Способи визначення та значення функціонального ниркового резерву у діагностиці доклінічних стадій пошкодження нирок, Хамініч А. В. (2010)
Ярова С. П. - Патогенетические аспекты генерализованного пародонтита на фоне сахарного диабета II типа, Саноян В. В. (2010)
Артуянц А. Ю. - Содержание реактивных форм кислорода в клетках candida albicans после криоконсервирования по различным программам, Марценюк В. Ф., Высеканцев И. П. (2010)
Підпружникова Г. Ю. - Ефективність агоністів D2 дофамінових рецепторів у лікуванні експериментального виразкового коліту, Кухарський В. М, Дзюбенко Н. В., Толстанова Г. М. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль матрикс металопротеїнази-9 в генерації ендостатину в патогенезі експериментального виразкового коліта (2010)
Ульберг3. Р. - Біобезпечні наночастинки металів в наномедицині та нанобіотехнології, Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С. (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Особливості параметрів зовнішнього дихання у хворих з жовчокам’яною хворобою при симультанних операціях (2010)
Васильєва І. М. - Вміст тестостерону в щурів в залежності від віку та типу поведінки, Попова Л. Д. (2010)
Весніна Л. Е. - Фізіологічна активність пептидного комплексу нирок, спрямована на показники периферичної крові і гемостазу, Гординська І. Л., Соколенко В. М., Беркало Л. В., Кайдашев І. П. (2010)
Кривчун А. М. - Вплив кандесартану на динаміку церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію в залежності від поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу (2010)
Крилова О. О. - Характеристика клінічної картини у хворих на різні форми хронічного панкреатиту, Пролом Н. В., Шевченко Б. Ф., Ратчик В. М. (2010)
Литвинова О. М. - Вивчення протизапальної активності нових похідних бензолметилоксамінових кислот (2010)
Маслова Е. П. - Новые подходы к лечению заболеваний, ассоциированных к хеликобактерной инфекции, Полищук В. Т., Маслов Д. В., Калмыков А. А. (2010)
Мизгіна Т. І. - Проведення лікувального харчування упродовж першого року життя у дітей з групи ризику щодо розвитку атопії, Зюзіна Л. С., Пономаренко Л. М. (2010)
Могильник A. І. - Транспортні властивості перитонеальної мембрани й стан резидуальної функції нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Панченко М. С. - Фактори ризику та прогнозування вегетативних соматоформних розладів у системі медико - психологічного моніторингу студентів (2010)
Пентюк Н. О. - Антифіброзна активність силімарину, кандесартану та фолієвої кислоти у хворих на хронічні гепатити (2010)
Похилько B. І. - Ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії у новонароджених з асфіксією на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового моніторингу (2010)
Рамазанов В. В. - Изменение формы эритроцитов под действием ингибитора анионного канала, Шапкина О. А., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Індикатори стану клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (2010)
Тимчишин О. Л. - Патоморфологія паренхіматозних органів щурів на тлі курсового введення нової біологічно активної речовини мед герму, Годован В. В., Даніленко А. І. (2010)
Тончев М. Д. - Особливості клінічного перебігу неврином периферійних нервів кінцівок (2010)
Траверсе Г. М. - Показники імунітету та апоптозу при алергодерматозах у дітей в залежності від рівня імуноглобуліну е в крові, Іщейкін К. Е. (2010)
Федотова Ю. О. - Сравнительная характеристика поведенческих процессов при дисбалансе эстрогенов в эксперименте, Фролова Г. А. (2010)
Швець В. І. - Особливості змін за умов зменшення об’єму циркулюючої крові у системах регуляції водно-сольового обміну і плазмового фібринолізу, Ходоровський Г. І., Дорошко В. А., Швець Н. В. (2010)
Тимченко О. М. - Серологічний моніторинг рівня специфічних антитіл проти збудників бактеріальних кліщових інфекцій, Килипко Л. В., Семеренська Є. І., Яворський В. В., Юрко К. В. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфологические изменения в кардиогенезе человека при нарушении формирования ранней плаценты, Кошарный В. В., Масловский С. Ю., Снисар Е. С. (2010)
Аветіков Д. С. - Деформаційні можливості м’яких тканин різних ділянок голови людини в залежності від її форми при одноосному розтягненні, Проніна О. М., Гутник А. А. (2010)
Сілкіна Ю. B. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитами у складі передсердно-шлуночкового пучка та кінцевих відділів провідної системи серця щурів (2010)
Черно B. С. - Гістотопографія артеріальних судин твердої оболонки головного мозку та її похідних - стінок синусів, Хилькина Ю. К. (2010)
Удод A. А. - Организация обучения практическим навыкам при кредитно-модульной системе на стоматологическом факультете, Kocaрeвa Л. И. (2010)
Лисенко П. - Конституційно-біологічні та генеалогічні фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції, Кіча Н. В., Данилюк С. В. (2010)
Слабкий Г. О. - Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги, Марков Ю. І. (2010)
Aлпeeвa A. B. - Изменение РСО2 в альвеолярном газе у детей дошкольного возраста под влиянием кратковременной анаэробной загрузки (2010)
Лoшкapьoвa Є. O. - Особливості мінерального статусу спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування, Фус С. В., Кириленко Є. К. (2010)
Знaчкoвa O. A. - Клініко-діагностичні критерії використання низькоенергетичного лазерного випромінювання в комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань (2010)
Koвaлeв E. B. - Особенности клинического течения хронического катарального гингивита у рабочих экспедиционно-вахтового труда в условиях севера, Aмocoвa B. C. (2010)
Maчoгaн B. P. - Біохімічні аспекти експериментального дослідження місцевого застосування бактуліну при пародонти ті (2010)
Coкoлoвa И. И. - Эффективность применения SET-UP элайнеров в ортодонтической практике, Boлoдинa M. B., Kaмaлoвa C. B. (2010)
Coкoлoвa И. И. - Профилактика стоматита вирусной этиологии на уровне первичной стоматологической помощи, Тoмилинa T. B., Bopoпaeвa Л. B., Скидан K. B., Тoмилин B. Г. (2010)
Ткаченко П. І. - Результативність диспансерного забезпечення дітей з хронічним паренхіматозним паротитом, Лохматова Н. М., Резвіна К. Ю. (2010)
Ярова A. В. - Тимчасові коронки на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями: оцінка якості життя пацієнтів (2010)
Головченко І. В. - Характер кореляційних взаємозв’язків показників церебральної гемодинаміки дітей з дитячим церебральним паралічем 8-12 років, Гайдай М. І (2010)
Орлова Н. В. - Роль температуры гипертонической среды в антигемолитической активности амфифильных веществ (2010)
Рамусь М. О. - Клінічні аспекти одонтопрепарування твердих тканин зубів під металокерамічні конструкції (2010)
Устиченко B. Д. - Оценка жизнеспособности клеток надпочечников новорожденных поросят при помощи флуоресцентных красителей, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2010)
Кись А. В. - Ограничение использования источников ультрафиолетового излучения при поиске следов биологического происхождения на месте происшествия с целью сохранения структуры ДНК исследуемого материала, Войт О. В. (2014)
Лавриненко А. В. - Соотношение полов как комплексный динамичный показатель в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины, Городецкая Е. В., Борони С. Э., Серга С. В., Шкляр С. Е., Козерецкая И. А. (2014)
Шкляр А. С. - Жирова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2014)
Бикадоров В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих із синдромом подразненого кишечнику, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах (2014)
Бондаренко О. О. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням при застосуванні антигомотоксичної терапії (2014)
Глущенко В. Ю. - Стан інтерфероногенезу у хворих молодого віку із хронічним некалькульозним холециститом з гіпертонічною хворобою в залежності від інфекційного агента (2014)
Зєльоний І. І. - Вплив лікопіду на продукцію прозапальних цитокінів в культурах мононуклеарів периферійної крові хворих на рецидивуючу бешиху (2014)
Сидоренко А. П. - Сучасні перспективи імунотерапії оперізуючого герпесу та постгерпетичної невралгії (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на рекурентний депресивний розлад помірного ступеню тяжкості (2014)
Юган Я. Л. - Раціональні підходи до оптимізації лікувальної тактики хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу (2014)
Єрмоленко О. В. - Динаміка клінічних проявів та показників стану енергетичного метаболізму у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Залюбовська О. І. - Динаміка структурно-метаболічних змін в легенях інтактних щурів в умовах гіпербаричної оксигенації, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Березняков А. В. (2014)
Іванова Л. М. - Стан ліпопероксидації і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульознимй холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та хелікобактеріозом, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Костюк И. Ф. - Эндотелиальной дисфункция и нарушение тромбоцитарного гемостаза у больных хронической обструктивной болезнью легких пылевого генеза, Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н., Бязрова В. В. (2014)
Лахно И. В. - Поиск путей профилактики осложненного течения беременности, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Ромаданова О. І. - Патогенетичний аналіз взаємозв’язків окислювального метаболізму на етапах розвитку хронічної хвороби нирок (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження гепатопротекторних властивостей субстанцій аронії чорноплідної (2014)
Терёшин В. А. - Влияние цитофлавина на показатели синдрома эндогенной интоксикации и иммунотоксикоза у больных неалкогольным стеатогепатитом, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Чумак Ю. Ю. - Стан ейкозаноїдів на тлі загострення бронхіальної астми, поєднаної з хронічним неалкогольним стеатогепатитом (2014)
Білик О. В. - Фармакокорекція препаратом кверцетин впливу гіпоксії та гіпертермії на мінеральний склад кісткової тканини (2014)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу, Криськів Л. С. (2014)
Григорьева Л. В. - Поиск новых антипсихотических и психостимулирующих средств среди производных фенилантраниловой кислоты (2014)
Ігнатенко Г. А. - Профілактика рецидивів фібриляції передсердь у хворих похилого та старечого віку з імплантованим штучним водієм серцевого ритму, Мухін І. В., Узун Д. Ю. (2014)
Лахно И. В. - Контрацептивный выбор пациенток: влияние на массу тела и менструальный контроль, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Половко Н. П. - Вивчення властивостей гелю кетоконазолу в процесі зберігання (2014)
Рибак В. А. - Визначення ефективної дози (ЕД50) густого екстракту квасолі з потенційними гіпоглікемічними властивостями (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі пітуїтринового коронароспазму (2014)
Сябренко Г. П. - Напрямки удосконалення лікування та реабілітації хворих з HCV-інфекцією на основі урахування особливостей обміну ретинолу та токоферолу (2014)
Трищук Н. М. - Возможности клинического применения аденозилметионина (2014)
Цулун О. В. - Дослідження гострої токсичності комбінованих мазей природного походження, Деримедвідь Л. В., Зеленін Ю. В. (2014)
Ярошева Н. А. - Применение флавоноида - кверцетина в лечении больных диабетической ретинопатией (2014)
Баєв О. А. - Дослідження адаптаційного потенціалу організму студентської молоді (2014)
Глєбова Т. М. - Добовий профіль артеріального тиску у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ревматоїдним артритом (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Григоров С. М. - Методичні та клінічні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженнях щелепно-лицьової ділянки (частина ІІ) (2014)
Игнатенко Г. А. - Некоторые особенности течения нейроциркуляторной дистонии, Мухин И. В., Гавриляк В. Г., Кошелева Е. Н. (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-патогенетичні особливості гіпертонічної хвороби в сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Сидоренко Ю. В., Сабковська Х. О., Височин М. В. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Перебіг гіпертензивного синдрому у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О., Кошелева О. М. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу, Мухін І. В., Количева О. В. (2014)
Колкина В. Я. - Клиническая эффективность препарата Ливерия IC в лечении больных хроническим панкреатитом (2014)
Красна Ю. В. - Синдром надмірного бактеріального росту у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Афоніна Т. В., Холіна О. А., Сабковська Х. О. (2014)
Недзвецька О. В. - Доплерографічне дослідження гемодинаміки в артеріях ока й орбіти при хронічній алкогольній інтоксикації, Петрушенко Д. О. (2014)
Разумний Р. В. - Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у сполученні зі стеатозом печінки (2014)
Cухомлин Г. М. - Оздоровлення та реабілітація: методичні аспекти оцінки впливу хімічних факторів ризику плавальних басейнів (2014)
Шовкова Н. І. - Впровадження основних положень навчального плану з дисципліни ”Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина” на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ для студентів медичного коледжу (2014)
Шупер В. А. - Дифференциальная диагностика вторичной артериальной гипертензии, Шупер С. В., Вагина Ю. И., Сигова А. В. (2014)
Кушнір І. Б. - Гармонія між людиною та її батьківщиною (за романом Ш.-Ф. Рамюза "Краса на землі”) (2005)
Маценка С. П. - "Послання незначного”. Поетика "прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино (2005)
Репало Я. М. - Риси імпресіонізму в пейзажах раннього періоду творчості Б. Пастернака (2005)
Титянин К. А. - Поэтика "положительного типа" Лескова и кризис "общей идеи" 80 – 90-х годов XIX века в Росии (2005)
Федорів У. М. - Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації (2005)
Істоміна О. М. - Творчість Г. Грасса в оцінці літературної критики (2005)
Лавренов В. А. - Рецепція та функції перекладу в кризову добу (2005)
Рихло П. В. - Шекспір у творчості Пауля Целана (2005)
Віват Г. І. - Поетика жанру молитви в ліриці Василя Стуса (2005)
Ивасишена Т. В. - Мотив бунта в драме Л. Андреева "Анатэма" (2005)
Семаньків В. В. - Генезис німецької літературної балади в контексті соціально-історичних умов кінця XVIII – початку XIX століття (2005)
Цяпа А. Г. - Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) (2005)
Бабій Л. Б. - Цінність як одна із складових визначення літератури (2005)
Гура Н. П. - Шляхами крові (за твором Г. Гауптмана "Тетралогія про Атридів”) (2005)
Кушнірова Т. В. - Мотив міста в повісті А. Платонова "Город градов” (2005)
Драненко Г. Ф. - Людина та трагедія у творчості франкомовної письменниці Андре Шедід (2005)
Івасютин Т. Д. - Уявний та реальний світ романів І. Неміровскі (2005)
Немченко І. Ю. - Cвітоглядні орієнтири в українській малій прозі 20-х рр. ХХ ст. (2005)
Ніколаєнко С. В. - Феномен любові в контексті кризових суспільних процесів доби Відродження (2005)
Сердюк Л. П. - Домінантні стилістичні новації Шарля Пегі (2005)
Теленько Г. М. - Психологічний драматизм новели Сюзен Хілл "Трохи співу і танців” (2005)
Гавловська Т. А. - Концепція "нової жінки” у прозі Т. Фонтане (2005)
Тарасюк Я. П. - Феномен сексуальності в романі М. Уельбека "Платформа” (2005)
Бебякова Т. В. - Еволюція героя-протагоніста в контексті хронотопної організації роману Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду” (2005)
Лозинський В. М. - Франц Кафка та літературознавство – Прометей та орли (2005)
Нікоряк Н. В. - Кризовий аспект як генеруюча фаза в жанрології (від літератури до кіносценарію) (2005)
Сажина А. В. - Реклама як презентація доби (2005)
Тонких И. Ю. - Роль черного цвета в интерпретации традиционного сюжета в трагедии М. Цветаевой "Ариадна" (2005)
Червінська О. В. - Про монографію Н. Х. Копистянської "Жанр, жанрова система у просторі літературознавства". – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. (2005)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенанатальному періоді на генетичні показники немовлят (2009)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти хлориду кобальта стосовно цитологічного складу крові щурів (2009)
Демченко О. М. - Індукція генетичних пошкоджень в культурі лімфоцитів людини за дії малих доз іонізуючої радіації, Дьоміна Е. А., Петунін Ю. І., Савкіна М. Ю. (2009)
Козерецька І. А. - Рекомбінаційні події у нащадків представників природних популяцій Drosophila melanogaster України, Проценко О. В., Демидов С. В. (2009)
Лешан Т. А. - Базидіоміцети природних та трансформованих екотопів Сходу України, Конопля М. І. (2009)
Штандель С. А. - Генетические процессы в популяции и реализация наследственной предрасположенности к составляющим метаболического синдрома, Бариляк И. Р., Снегурская И. А., Милославский Д. К. (2009)
Височин М. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Луговськов О. Д. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи при профілактичному прийомі амізону у осіб з високим ризиком інфікування вірусним гепатитом А (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників системи фагоцитуючих макрофагів у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при введенні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності в періоді медичної реабілітації при застосуванні антралю та артіхолу (2009)
Висоцький А. А. - Вплив хронічної патології гепатобіліарної системи на стан системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Cидоренко Ю. В. - Активність ключового ферменту анаеробного гліколізу лактатдегідрогенази (КФ.1.1.1.27) та його ізоферментний спектр у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при лікуванні флуімуцил-антибіотиком ІТ, альфа-ліпоном та екстрактом ехінацеї пурпурової (2009)
Хворостінка В. М. - Стан перекисного окислення в нейтральних ліпідах сироватки крові при поєднанні хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Зленко В. В. - Фармакотерапия воспалительного процесса (2009)
Карабут Л. В. - Дослідження аналгетичної та протизапальної активності рослинних зборів з таволгою в'язолистою (2009)
Кіреєв І. В. - Дослідження діуретичної активності похідних 3-метил-7-алкіл-8-морфоліноксантинів (2009)
Корниенко В. И. - Исследование анальгетической и антиэкссудативной активности амонийных солей замещенных имидазо-(1,2-f) ксантинил-8-пропионовой кислоты, Самура Б. А., Романенко Н. И., Глущенко М. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив імуномаксу на стан клітинної ланки імунітету у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на інтерфероновий статус крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Гипогликемическая активность оксамоильних производных сульфаниламида (2009)
Самура Б. А. - Дослідження нейротропної активності похідних імідів та амідів(±)камфорної кислоти, Ніколаєв В. О., Цапко Є. О. (2009)
Арбузова О. И. - Клинические проявления у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с синдромом раздраженного кишечника (2009)
Височин Є. В. - Ефективність сучасного препарату рослинного походження релаксилу в лікуванні хворих підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рабінович П. - Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація), Бачинський Т. (2014)
Скрипнюк О. - Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) (2014)
Єрмолаєв В. - Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) (2014)
Христова Г. - Доктрина "R2P": зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини (2014)
Хаустова М. - Проблеми класифікації правових систем (2014)
Іншин М. - Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави (2014)
Ярошенко О. - Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України (2014)
Москаленко О. - До питання про правові витоки соціального страхування населення в Україні (2014)
Гетьман Є. - Підзаконний нормативно-правовий акт:поняття, ознаки, функції, види (2014)
Карнаух Б. - Цивільно-правова відповідальність: нарис економічного аналізу (2014)
Глібко С. - Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями (2014)
Тацій В. - Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок, Тютюгін В., Гродецький Ю., Байда А. (2014)
Журавель В. - Проблеми періодизації досудового розслідування (2014)
Вапнярчук В. - Сутність категорії "тягар доказування" у кримінальному провадженні України (2014)
Дроздов О. - Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами (2014)
Ткачова А. - Детермінація насильницької злочинності (2014)
Айріян К. - Аспекти запровадження інституту конституційної скарги в Україні (2014)
Вегера В. - До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру (2014)
Нагребельний В. - Вчений-правознавець, подвижник та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія), Мурашин Г. (2014)
Погребняк С. - "Круглий стіл" "актуальні питання теорії демократії", присвячений 90-річчю з дня народження Марка Веніаміновича Цвіка (2014)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2014)
Ківалов С. В. (2014)
Головатий С. П. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дяченко М. В. - Здатність клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією до автономного росту у суспензійній культурі in vitro без додавання екзогенних ростових факторів, Білько Н. М., Дягіль І. С. (2014)
Козыра С. А. - Гравилат речной (Geum rivale L.) кактаннидоносное растение, Кулагина М. А., Радько Е. В. (2014)
Пилип Л. Я. - Анализ частот несбалансированных вариантов сегрегации транслокаций в сперматозоидах с нормальной и аномальной морфологией, Билько Н. М. (2014)
Рибченко Л. А. - Визначення імовірних носіїв мутацій BRCA1 та BRCA2 серед жінок з раком молочної залози та без нього, Клименко С. В. (2014)
Щербик В. В. - Генетический код – квантованный тензор кривизны четырехмерного риманового пространства, Бучацкий Л. П. (2014)
Єрмоленко О. В. - Вплив комбінації фітозасобів імуноплюсу та бронхіпрету на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в періоді медичної реабілітації (2014)
Разумний Р. В. - Вплив стеатозу печінки на стан клітинної ланки імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію (2014)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації урсолізину та циклоферону в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з холестерозом жовчного міхура та ожирінням, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Стан системи інтерферону в хворих з наявністю тяжкого триваючого епізоду рекурентного депресивного розладу (2014)
Чхетіані Р. Б. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм діагностики стану мітохондріально - енергетичного гомеостазу при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Іванова Л. М. - Синдром метаболічної інтоксикації у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Височин М. В., Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2014)
Колкина В. Я. - Влияние препарата Ливерия IC на клинические и биохимические показатели у больных хроническим алкогольным гепатитом (2014)
Кривуля І. Г. - Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих на синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2014)
Малигон О. І. - Коагуляційні властивості свіжозамороженої плазми, заготовленої методом плазмаферезу, в залежності від умов охолодження (2014)
Малоштан А. В. - Вплив "Фітовагіна" на рівень трансферину у сироватці крові в умовах експериментального вагініту, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Дроговоз С. М. - Дослідження жарознижуючої активності екстракту липи, Дем’яненко Д. В., Семенів Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В., Іванцик Л. Б. (2014)
Куликов А. Ю. - Ідентифікація та кількісне визначення фузідієвої кислоти у гелі для лікування вугрової хвороби І-ІІ стадії, Байва П. П., Баранова І. І. (2014)
Лахно И. В. - Методологические акценты в лечении бактериального вагиноза, Неелова О. В. (2014)
Максименко О. Н. - Эффективность глутаргина в комплексной терапии больных сухой формой возрастной макулярной дегенерации (2014)
Рибак В. А. - Вивчення впливу густого екстракту квасолі на гостру інсулінову недостатність, викликану антиінсуліновою сироваткою у кролів, Малоштан Л. М. (2014)
Cоколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у кошиках соняшника однорічного (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Железнякова Н. М. - Фактори інтенсифікації кардіоваскулярного ризику в умовах коморбідності ХОЗЛ та хронічного панкреатиту (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-лабораторні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у сполученні з ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Компанієць К. М., Височин М. В. (2014)
Ковалева Е. И. - Разработка нового метода исследования мышечного баланса глаз и бинокулярного слияния у больных с непрозрачными оптическими средами (2014)
Пастух В. В. - Изменение механических свойств ахиллового сухожилия кроликов после посттравматического восстановления в условиях медикаментозной профилактики спаечного процесса. Экспериментальное исследование (2014)
Пожуєв В. І. - Особливості впровадження кредитно-модульної системи в начальний процес (2005)
Воронкова В. Г. - Синергетически-рефлексивная модель управления как единого социального организма (2005)
Швець Є. Я. - Контроль знань в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Швець Д. Є. (2005)
Мельник В. В. - Методологія аналізу етнонаціонального буття (2005)
Рижова І. С. - Свобода як онтологічна умова дизайнерської діяльності (2005)
Ясир М. М. - Політична соціалізація особистості: стан, проблеми та перспективи (2005)
Лебединська О. В. - Ідеологічна діяльність в статичному та динамічному аспекті (2005)
Шайкевич Д. М. - Проблема соціального та асоціального в сучасній суспільствознавчій думці (2005)
Шведовський С. Е. - Деякі аспекти визначення поняття "екстремалізм" (2005)
Янок С. В. - Експресіонізм як специфічне світобачення (2005)
Кривега К. В. - Туристична інфраструктура: поняття та складові (2005)
Шавкун І. Г. - Уміння управляти людськими ресурсами як задача менеджмент-освіти (2005)
Гуэссаб К. Э. - Арабская философия как идейный источник арабо-мусульманского мировоззрения (2005)
Братаніч Б. В. - Традиційна філософія та постмодернізм як методологічна основа дослідження освітнього маркетингу (2005)
Долженков О. О. - Судова гілка влади в Україні та Білорусі у процесі становлення та реформування (2005)
Линник І. В. - Соціокультурні передумови становлення економічних інституцій в перехідному суспільстві (2005)
Леощенко Д. І. - Аксіологічний зміст поняття "правда” (2005)
Макаренко Н. Г. - Соціально-філософський аналіз війни в концепції цивілізації А. Дж. Тойнбі (2005)
Орлянский В. С. - Исторический фактор в демократической перестройке государственного управления (2005)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість в умовах переходу від трансформаційного до демократичного суспільства (2005)
Скворець В. О. - Зміна правового статусу особистості як відображення розвитку громадянського суспільства (2005)
Шатохін А. М. - Аграрна реформа в Україні очима сільської молоді (2005)
Ажажа М. А. - Ефективність інвестицій в людину в умовах ринку (2005)
Пам’яті професора М. В. Скрипнікова (2010)
Професор Віктор Миколайович Бобирьов: зразок вірності рідній Alma Mater (2010)
Научно-педагогическая и общественная деятельность С. Ю. Масловского (2010)
Бірюк І. Г. - Питання щодо розвитку судин черевної аорти, Герасимюк І. Є. (2010)
Бондарюк Л. Н. - Эндовидеохирургическое лечение аппендикулярного перитонита у детей (2010)
Гармаш Т. П. - Біоакумуляція як процес накопичення токсикантів в організмі (2010)
Перерва Т. П. - Використання бактеріальної тест-системи для попереднього скринінгу хімічних речовин як потенційних антипухлинних препаратів, Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2010)
Kovalchuk L. Y. - Demographic characteristic of the human population in different ecological regions of precarpathia, Kozovyi R. V., Malofiy L. S., Savchuk R. M. (2010)
Федоряк M. M. - Про доцільність застосування індексу частоти зустрічальності при дослідженні аранеокомплексів техногенно забруднених приміщень, Брушнівська Л. В. (2010)
Венцковская Е. А. - Изменение адаптационных способностей крыс после ритмических холодовых воздействий, Шило А. В., Бабийчук Г. А. (2010)
Власенко М. А. - Механизмы развития сердечной недостаточности у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Смоляник Е. Ю., Ходош Э. М., Кадук Ю. Г. (2010)
Власова Е. В. - Особенности изменения реографических показателей кровообращения кроликов при моделировании хронической фтористой интоксикации и экспериментальной профілактики (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование острой токсичности ареола (2010)
Воробець Д. З. - Взаємозв'язки між формою еректильної дисфункції та пов'язаною зі здоров'ям якістю життя у чоловіків віком 20-40 років (2010)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у стінках кровоносних судин у динаміці розвитку гіпервітамінозу D, Обухова O. A. (2010)
Грищенко В. И. - Исследование эффективности применения нативной и криоконсервированной сыворотки кордовой крови в экспериментальной модели постгистерэктомического синдрома, Нардид Э. О., Прокопюк В. Ю. (2010)
Заічко Н. В. - Процеси метилування, транссульфування, метаболізму цистеїну та аденозину в печінці щурів за гострої метіонінової гіпергомоцистеїнемії та її корекції комплексом вітамінів В6, В9 В12 (2010)
Кленіна І. A. - Тіол-дисульфідна антиоксидантна система в умовах експериментального канцерогенезу при застосуванні системи реній-платина та її компонентів, Штеменко Н.І. (2010)
Кризина П. С. - Вплив нанодисперсного феромагнетичного гелю на перебіг ранового процесу при місцевому лікуванні експериментальних ран, Письменна О. В., Сізов О. С. (2010)
Кость A. C. - Динаміка змін цитокінів у гострому періоді внутрішньомозкового крововиливу (2010)
Луценко Д. Г. - Адаптационные способности крыс после длительных ритмических холодовых воздействий, Вабийчук Г. А., Марченко B. C. (2010)
Макарчук О. І. - Динаміка стану шкіри та якості життя після проведення композитного ліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри і ступеня (2010)
Огоновський Р. З. - Стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності організму тварин з модельованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією на тлі місцевого впливу 2% гелю композиційної суміші похідних Y-кротонолактону та zn-карнозину (2010)
Опарин A. A. - Особенности состояния факторов защиты и агрессии при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей анемией у студентов, Лобунец O. A., Мехтиханова З. Ш., Шаповалова O. E. (2010)
Панченко Н. С. - Вегетативные соматоформные расстройста: возможности оценки эффективности коррекции на этапах клинико – психологического мониторинга (2010)
Пастернак Ю. В. - Зміни функціональнного стану прооксидантної та антиоксидантної системи в динаміці розвитку запалення в зоні опікової рани та їх корекція 2% засобом "кротозин" (2010)
Пісоцька Л. А. - Можливості використання кірліанграфії для до нозологічної діагностики патології щитоподібної залози, Кулькіна О. А., Абаянцева Т. О., Голеомбіовська О. Я., Дудіна Л. А. (2010)
Ревякина Е. Г. - Влияние холодового стресса на гипофизарно-тиреоидную систему белых крыс (2010)
Савво В. М. - Стан паренхіматозних органів у дітей з реактивними артритами, Яновська К. О., Кисельова Л. П. (2010)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень (2010)
Феськов А. М. - Особенности микроокружения ооцитов и морфологии эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с гиперандрогенией, Сомова Е. В., Феськова И. А., Влажко Е. В., Тищенко А. А. (2010)
Шейко В. І. - Стан імунної системи та показників нейродинамічних функцій при вживані тимогену здоровими та короткозорими людьми (2010)
Яковлева І. Ю. - Мітопротекторний механізм нейропротекторної дії яктону в умовах експериментальної церебральної ішемії, Велєнічев І. Ф. (2010)
Ярошевский А. А. - Особенности патобиомеханических паттернов у пациентов, страдающих цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Євсюкова В. Ю. - Антифунгальна активність похідних 7-азакумаринів, Андреева І. Д., Казмірчук В. В. (2010)
Кошарний В. В. - Використання лектинів в дослідженнях кардіогенезу щурів (2010)
Савенкова О. О. - Гістотопографія рецепторів до лектинів в ембріональному серці, Шаторна В. Ф., Абдул-Огли Л. В. (2010)
Сілкіна Ю. В. - Послідовність гістогенетичних процесів провідних кардіоміоцитів синусно-передсердного вузла ембріонального серця людини (2010)
Торяник І. І. - Мікроскопічні ознаки як доказовий інструмент у фактах формування та розвитку модельованого ішемічного інсульту в експерименті, Колесник В. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Морфологическое исследование клеточного состава фетальной печени человека, Грицай Д. В., Говоруха Т. П., Репин Н. В., Петренко А. Ю. (2010)
Смишляєва Д. М. - Стан фетоплацентарного комплексу при спонтанній та індукованій багатоплідній вагітності (2010)
Алпеева A. B. - Результаты прогнозирования и распознавание характера заболевания системы внешнего дыхания у детей дошкольного возраста с помощью математических методов (2010)
Глазков Е. О. - Вплив кверцетину на показники системи антиоксидантного захисту організму спортсменів при інтенсивному фізичному навантаженні, Раздайбедін В. М. (2010)
Олійник С. А. - Ефективність застосування нового продукту вітчизняного спортивного харчування, Коршевнюк Д. О., Козеренко О. Л., Лініченко C. B. (2010)
Геранін С. І. - Вплив пломбувальних матеріалів для кореневих каналів на деякі показники гемостазу in vitro, Кайдашев І. П., Ніколішин А. К. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: общие гомеостатические реакции в формировании осложнённого течения (2010)
Морозова М. Н. - Изучение хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов периферической крови у больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Петренко A. И. - Ультраструктурная характеристика альтерации дентина зубов человека при физиологическом истирании эмали и кари есе (2010)
Філатов І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей альгінатного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями (2010)
Бабій Л. М. - Судово-медичне визначенні відстані пострілу із газобалонної зброї: Обґрунтування способу урахування проникності одягу (2010)
Боягіна О. Д. - Тактика судово-медичного експерта при визначенні давності плям крові людини за вмістом хлоридів (2010)
Плиска О. І. - Динаміка показників інтегральної реокардіографії та реовазографії кінцівок в групах осіб з різним рівнем фізичного розвитку та після функціональної дихальної проби генче, Рогозін B. B. (2010)
Городецька Є. В. - Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України, Серга С. В., Демидова А. С., Стаховський Е. О., Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Пікуль М. В., Козерецька І. А. (2014)
Майстренко М. І. - Біологія герпесвірусів риб, Бучацький Л. П. (2014)
Пилипенко С. В. - Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт®”, Короткий О. Г., Карповець Т. П., Остапченко Л. І. (2014)
Пасєчнікова Н. В. - Вивчення впливу метиленового синього в комбінації із низько енергетичним лазером на культуру Enterobacter aerogenes in vitro, Зборовська О. В., Чорнобай М. О. (2014)
Бибик В. В. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у жінок, хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію легкого ступеню на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2014)
Єрмоленко О. В. - Вивчення показників цитокінового профілю крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень при комплексному лікуванні в амбулаторних умовах (2014)
Іванова Л. М. - Стан клітинної ланки імунітету та його корекція у хворих в умовах поліморбідності, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Васильєва В. Л. (2014)
Хунов Ю. А. - Вплив комбінації нуклексу та атоксілу на показники цитокінового профілю крові у хворих з гнійно-запальними захворюваннями на тлі цукрового діабету, Зєльоний І. І., Павлов С. В., Мелещенко А. В. (2014)
Козира С. А. - Визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з трави Geum urbanum l., Кулагіна М. А., Радько О. В. (2014)
Самура Б. А. - Исследование зависимости острой токсичности, анальгетической и антиэкссудативной активности от химической структуры аммониевых солей 3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-N′-гидроксиэтилпиперазиния, Григорьева Л. В., Самура И. Б. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих з рекурентними депресивними розладами при застосуванні загальноприйнятої терапії в амбулаторних умовах (2014)
Юган Я. Л. - Оцінка показників ліпопероксидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу при медичній реабілітації (2014)
Безпала Ю. О. - Розробка складу стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Стрілець О. П. (2014)
Вальдовський А. О. - Дослідження цінової кон’юнктури ринку антианемічних лікарських препаратів, Євтушенко О. М. (2014)
Корнієнко В. І. - Дослідження впливу бенфураму на морфологію нирок при експериментальній нирковій недостатності у щурів, Самура Б. А., Ладогубець О. В. (2014)
Петровська Л. С. - Особливості розробки піномийних основ з натрієм лаурилетокси(2ЕО)сульфатом (2014)
Пуль В. В. - Вивчення антимікробної активності препарату місцевої дії для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, Баранова І. І., Осолодченко Т. П. (2014)
Струс О. Є. - Дослідження властивостей сапропелю родовища Прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Осолодченко Т. П. (2014)
Терёшин В. А. - Оценка эффективности современного энтеросорбента "Белый уголь" при лечении больных пищевыми токсикоинфекциями, Соцкая Я. А., Круглова О. В., Кривуля И. Г., Гаврилов А. А. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бондаренко О. О. - Показники мікрогемодинаміки у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння та інсулінорезистентністі (2014)
Григоров С. М. - Методичні аспекти оцінки судинних морфо-фізіологічних патернів при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Жабоедов Д. Г. - Шовная фиксация ИОЛ SL-907 Centrix DZ к радужке при несостоятельности капсульной поддержки (2014)
Иманова Н. И. - Терапия артериальной гипертензии у больных с хронической сердечной недостаточностью (2014)
Лябах М. О. - Особливості теорії і практики використання зонально-рефлекторного масажу, Горго Ю. П. (2014)
Недзвецька О. В. - Вплив лікування на гемодинаміку артерій ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії, Петрушенко Д. О. (2014)
Соколовская И. С. - Ультразвуковое исследование костных структур плода в аспекте определения предполаемой массы перед родами (2014)
Бариляк І. Р. - Цитогенетичні ефекти при дії гумату натрію в діапазоні високих концентрацій, Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В., Гуменюк І. Д. (2009)
Гельнер Н. В. - Клініко-генеалогічні дослідження у пацієнтів з крипторхізмом, Наконечний А. Й., Заставна Д. В., Тиркус М. Я., Сосніна К. О. (2009)
Дьоміна Е. А. - Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин (радіобіологічні та клінічні аспекти), Іванкова В. С. (2009)
Курдюкова О. М. - Бур'яни як лікарські рослини у складі культурфітоценозів (2009)
Михайленко В. М. - Роль экзогенных оксидов азота в модуляции биоэнергетического статуса и уровня фосфолипидов в нормальных и опухолевых тканях, Елейко Л. О. (2009)
Нікітін Є. В. - Зміни фосфоліпідного складу мембран еритроцитів при токсичному гепатиті у щурів, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Солтик С. М. (2009)
Філінська О. М. - Стан антиоксидантної системи печінки щурів під впливом похідного малеіміду за умов розвитку оксидативного стресу, Яблонська С. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2009)
Гарник К. В. - Інтерфероновий статус крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Запорожець Т. Ю. - Особливості показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний поліпозний етмоїдит (2009)
Кузнєцова Л. В. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на синдром психоемоційного вигорання під впливом гірудорефлексотерапії та імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Висоцький А. А. (2009)
Солона О. Г. - Стан імунної системи хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Труфанов С. Ю. - Цитокіновий профіль ротоглоткового секрету у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Круглова О. В. - Вплив холенорму на концентрацію "середніх молекул" у крові хворих з хронічним некалькульозним холециститом, сполученим з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом в періоді медичній реабілітації (2009)
Фролов В. М. - Вплив імуномаксу на показники перекисного окислення ліпідів у хворих з синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам'яним холециститом, Кузнєцова Л. В., Пересадін М. О. (2009)
Харченко В. В. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Шаповалова І. О. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Фітозасіб алфагін в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на стан клітинної ланки імунітету, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Карабут Л. В. - Изучение жаропонижающей активности настоев из растительных зборов на модели молочной и пирогеналовой лихорадки (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості гідразидів, ацилгідразидів та ариліденгідразидів 4-(N-R-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Нішкумай О. І. - Вплив статинів на цитокіновий та ліпідний профіль у жінок з кардіальною патологією в менопаузі (2009)
Таран А. В. - Изучение ульцерогенного и местнораздражающего действия алюметоксифенилана (2009)
Чеботарьов Є. В. - Ефективність фітозасобу депривіту в лікуванні дорослих хворих на соматизовані депресивні розлади (2009)
Шикова В. В. - Взаємодія 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу з барбітуратами Interaction of 4-mono- and 3,5-disubstituted of 1,2,4-triazole with barbiturates (2009)
Шупер С. В. - Ефективність застосування тівортіну в лікуванні та гінкго білоба в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Карамзіна Л. А. - Дослідження електрорецепції слухового аналізатора у глухих дітей (2009)
Пожуєв В. І. - Основні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблеми адаптації завдань болонського процесу у вищій технічній школі, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи (2005)
Вандышев В. Н. - Современный менеджмент: социальные ценности и искусственный интеллект в системах управления (2005)
Сізінцова Л. А. - Державне управління соціальною сферою суспільства (2005)
Д’ячук С. В. - Національна освіта і проблеми глобалізації сучасного світу (2005)
Титар О. В. - Національно-культурна ідентичність сучасної молоді (2005)
Гомаль В. П. - Формування цілісної особистості майбутніх спеціалістів державної служби (2005)
Ярошенко А. О. - Ціннісна складова свідомості в структурі цінностей освіти (2005)
Яцук Н. Є. - Підвищення інтелектуального рівня сучасного українського студента – приваблива ідея чи суспільно визріла реальність? (2005)
Линник І. В. - Буття цінностей в структурі економічної свідомості суспільства (2005)
Лісовський П. М. - Філософський аналіз церкви на засадах духовної безпеки (2005)
Зуєва В. О. - Регіональна ідентичність як основа процесу політичної інституціалізації (2005)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і цивілізаційні війни ХХІ століття: гуманістичний аспект (2005)
Рижова І. С. - Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість (2005)
Сідоренко С. В. - Буття людини у глобальному просторі (2005)
Нікітенко В. О. - Гуманізм як фундаментальна тенденція суспільного розвитку: теорія та практика (2005)
Єфанова А. Г. - Людська сутність як беззупинне становлення, самооновлення, самозаперечення та обстоювання загальнолюдських гуманістичних цінностей (2005)
Глазунов В. В. - Становление украинского гражданского общества и олигархия (2005)
Мурач Л. А. Скворец Н. И. - Психологизм как средство формирования мировоззрения учащихся (2005)
Мельник В. В. - Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз (2005)
Богданова І. В. - Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона (2012)
Григорова І. А. - Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кальбус О. І. - Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу (2012)
Літовченко Т. А. - Особливості лікування епілептичних розладів у дівчат, хворих на симптоматичну епілепсію лобної локалізації, Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В., Коренєв С. М. (2012)
Сухоруков В. І. - Важливість фактору впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина І), Нікішкова І. М. (2012)
Танцура Л. М. - ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу (2012)
Федорковская Б. О. - Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Кириллова Л. Г. (2012)
Шаймурзин М. Р. - Особенности электромиографического паттерна на стадии начальных и развернутых клинических проявлений при наследственных мотосенсорных полиневропатиях у детей (2012)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічні варіанти рекурентного депресивного розладу з довготривалим перебігом (2012)
Бездетко Н. В. - Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) (2012)
Васякіна Л. О. - Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз (2012)
Вербенко В. А. - Исследование шизофрении в диссертационных работах сотрудников кафедры психиатрии Крымского медицинского университета (к 75-летию основания кафедры), Двирский А. А., Двирский А. Е. (2012)
Данилова М. В. - Депрессивные расстройства у больных рассеянным склерозом (обзор литературы), Данилова М. В. (2012)
Жабенко Н. Ю. - Изучение параметров агрессивности при ВИЧ-инфекции (2012)
Кирилюк С. - Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок (2012)
Курило В. О. - Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристики й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами (2012)
Марута Н. А. - Значение эмоционального и пароксизмального мозга в переходных процессах нейродинамических систем при невротических расстройствах, Колядко С. П., Воробьева Т. М. (2012)
Мішиєв В. Д. - "Наркотик" чи не "наркотик" золотий стандарт антидепресивної дії — амітриптиліна гідрохлорид? Соціальні, юридичні та медичні аспекти, Педак А. А. (2012)
Огоренко В. В. - Изучение качества жизни больных с новообразованиями головного мозга (Обзор литературы) (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники депрессивных реакций при болезни Паркинсона (2012)
Серикова О. І. - Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання, Усменцева О. І. (2012)
Сновида Л. Т. - Гендерные особенности факторов суицидогенеза при депрессиях (2012)
Сорока В. В. - Обзор современных подходов к диагностике и коррекции последствий семейного насилия у женщин (2012)
Шаповалова В. А. - Судебная фармация: формирование международной нормативно-правовой базы по контролю за оборотом наркотических средств в период 1925—1936 годов, Мусоев С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Шарко О. М. - Психопатологічна семіотика та типологія клінічних варіантів посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом (2012)
Копчак О. О. - Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосуванням гліатиліну (2012)
Марута Н. О. - Оцінка ефективності ентеросорбції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до терапії, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Панченко М. С. - Методика оцінки ризику соматизації вегетативних соматоформних розладів (2012)
Парамош О. В. - Фармацевтична діагностика проблем фармакоманії, Громовик Б. П., Пасько О. О. (2012)
Шаповалов В. В.(мол.) - Судова фармація:особливості виконання "концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки" (на рівні МОЗ України) (2012)
Пожуєв В. І. - Формування простору Європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблема аналізу і контролю якості освіти, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Проблеми основних реформ Болонського процесу (2005)
Сізінцова Л. А. - Фактори та механізми формування держави добробуту: гуманітарний аспект (2005)
Зуєва В. О. - Забезпечення сталого розвитку регіональних інтеграційних процесів (2005)
Бондаренко О. В. - Філософія ментальності в проблемах та концепціях (2005)
Рижова І. С. - Дизайн як соціальний феномен в історичному контексті філософського дискурсу (2005)
Сичинський А. П. - Державна політика у сфері свободи совісті й релігії в сучасній Україні (2005)
Мельник В. В. - Культура етнонаціонального буття в контексті історії філософської думки (2005)
Єфанова А. Г. - Методологія аналізу теоретико-концептуальної парадигми гуманістичного менеджменту (2005)
Першина О. Є. - Гендерні стереотипи та засоби масової комунікації (2005)
Кірчева Н. С. - Гендерні стереотипи в рекламі (2005)
Сидоренко С. В. - "Глобальна людина" у глобальному суспільстві: позитивні і негативні аспекти взаємодії та взаємовпливу (2005)
Патлах І. М. - Архетип як психічно-внутрішня універсалія національної душі (2005)
Сепетий Д. П. - Проблеми специфіки та методології суспільних наук в працях К. Поппера, Ф. фон Гаєка та Л. фон Мізеса (2005)
Ковальова І. О. - Приватна власність як основа ефективного функціонування бізнесу: філософський аспект (2005)
Дідковська І. О. - Дотримання політичних прав та свобод людини в Україні: політологічний аналіз (до питання про діяльність омбудсмена) (2005)
Товарниченко В. О. - Взаємодія саморганізаційних та організаційних процесів у формуванні соціально-орієнтованої української держави (2005)
Желябин В. А. - Корпоративная культура как фактор эффективного управления предприятием (2005)
Ажажа М. А. - Инвестиции в человеческий капитал как фактор повышения экономической эффективности (2005)
Осіпова М. Ю. - Основні напрямки подолання конфліктогенних чинників міжнаціональних відносин (2005)
Семенюк М. М. - Економічна природа гуманістичного менеджменту (2005)
Ногина С. Н. - Теоретический анализ проблем формирования социально-ориентированной экономики в Украине (2005)
Акімов І. С. - Гендерні відмінності в електоральній поведінці громадян України, Баглай В. В. (2005)
Янчева Л. М. - Особливості формування собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2012)
Блакита Г. В. - Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів на туристичних підприємствах, Шилова Т. С. (2012)
Крутова А. С. - Економіко-правові основи туристичної діяльності, Маркарова С. Е. (2012)
Белебеха І. О. - Методичні підходи до організації підсистеми управлінського обліку на підприємствах ресторанного господарства, Грінько А. П., Кваша О. О. (2012)
Кузнецова С. О. - Удосконалення обліку витрат із оплати праці, Бондар Ю. М. (2012)
Ілляшенко О. В. - Дослідження сутності інвентаризації як важливого методу обліку та внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств (2012)
Фадєєва Г. М. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства, Семченко О. О. (2012)
Мелушова І. Ю. - Оцінка впливу інфляції на динаміку рівня доходів і витрат підприємств торгівлі, Прокопова О. В., Андросов В. Ю. (2012)
Сідорова Т.О. - Особливості визначення та аналізу ефективності діяльності підприємств, Польова Т.В. (2012)
Баранова А. О. - Історичні аспекти щодо методики обліку статутного капіталу, Макеєва З. О. (2012)
Пилипенко А. А. - Проблеми оцінки товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2012)
Топоркова О. В. - Деякі аспекти оцінки дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2012)
Дергільова Г. С. - Порівняльний аналіз програмних продуктів із автоматизації обліку розрахунків із персоналом, Коробкіна І. С. (2012)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку втрат на підприємствах роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О. (2012)
Кривошей В.В. - Облiковi аспекти формування резервного капіталу акціонерних товариств i його вiдображення у фiнансовiй звiтностi, Говоруха О.О. (2012)
Акімова Н. С. - Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення, Наумова Т. А. (2012)
Кирильєва Л. О. - Проблемні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки в закладах ресторанного господарства, Самойлова Є. О. (2012)
Нестеренко І. В. - Особливості обліку та аудиту фінансових інвестицій підприємства (2012)
Кирильєва Л. О. - Адаптація фінансової звітності публічних акціонерних товариств до міжнародних стандартів, Полулях А. М. (2012)
Бойченко Н. В. - Сутність та місце фінансової стратегії в системі управління підприємством, Ілляшенко О. В. (2012)
Дурсунов М. О. - Реформування спрощеної системи оподаткування. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4 листопада 2011 року № 4014-VI (2012)
Горошанська О. О. - Систематизація методичного інструментарію стратегічного аналізу (2012)
Кащена Н. Б. - Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку, Цуканова О. В. (2012)
Кащена Н. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємства, Чміль Г. Л. (2012)
Гаркуша Н. М. - Суть і проблеми функціонування державного фінансового контролю, Бондаренко Н. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Економічна сутність витрат підприємства (2012)
Гросул В. А. - Маркетингове стратегічне планування на підприємстві, Мамаєва Г. С. (2012)
Чорна М. В. - Систематизація підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства, Анікеєва А. М. (2012)
Чорна М. В. - Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Глухова С. В. (2012)
Краснокутська Н. С. - Системний підхід до управління продажами в інтернет-магазині, Кардовська Н. С. (2012)
Носова О. В. - Економічна безпека підприємства в умовах мережевої економіки, Маковоз О. С. (2012)
Фролова Л. В. - Визначення резервів підвищення потенціалу виживання підприємства на основі "3D" бізнес-моделі, Кирієнко Д. М. (2012)
Фролова Л. В. - Місце діагностики конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства, Дядечко А. В. (2012)
Власова Н. О. - Сутність та систематизація форм і видів концентрації, Ковінько О. С. (2012)
Власова Н. О. - Ресурси та ресурсне забезпечення підприємств: теоретичні аспекти, Андросов В. Ю. (2012)
Піддубна Л. І. - Ліквідність та платоспроможність як індикатори фінансового стану торговельного підприємства, Власова Н. О., Смірнова П. В. (2012)
Дядюк М. А. - Оборотні активи як об’єкт управління у процесі розробки та прийняття господарських рішень, Васильєва В. В. (2012)
Ушакова Н. П. - Особливості структури оборотних активів підприємств торгівлі та її оцінка, Тімченко О. Д. (2012)
Круглова О. А. - Моніторинг як функція управління на підприємстві, Вишнякова Д. В. (2012)
Логвінова О. П. - Застосування АВС-XYZ-аналізу для оцінювання логістичного ризику на підприємстві (2012)
Филипенко О. М. - Сучасні підходи до дефініції поняття "прибуток" та його класифікація, Заїка К. А. (2012)
Нестеренко О. М. - Розвиток ринку праці у сфері логістики, Бугріменко Р. М., Гоц Л. М. (2012)
Чирва Ю. Є. - Дефініція поняття "економічна безпека підприємства", Бугріменко Р. М., Рибалка А. Ю. (2012)
Сукачова С. М. - Сучасні формати роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Смольнякова Н. М. - Цінова ситуація на продовольчому ринку України, Волосов А. М. (2012)
Зубков О. С. - Стратегії зростання вартості торговельної мережі на основі моделі EBITDA, Колесник А. О. (2012)
Мілаш І. В. - Ціна капіталу як базова концепція вибору джерела фінансування оборотних активів підприємств торгівлі, Филипенко О. М., Мазепа Т. С. (2012)
Мілаш І. В. - Корпоративна культура як основний чинник успішного розвитку фірми, Черкашина М. В. (2012)
Шинкар С. М. - Система контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, Волкова О. В. (2012)
Безгінова Л. І. - Управління формуванням капіталу підприємства торгівлі, Бугріменко Р. М., Обуховська Г. І. (2012)
Кушнір Т. Б. - Тенденції посткризового розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі (2012)
Андрющенко І. С. - Моделювання бюджетів витрат операційної діяльності для підприємств ресторанного господарства (2012)
Олініченко К. С. - Деякі аспекти ефективності управління товарними запасами підприємств торгівлі (2012)
Товма О. А. - Концептуальні засади управління діловою репутацією підприємства (2012)
Кропівцова Н. І. - Взаємозв’язок фінансового аналізу, планування та контролю на підприємстві (2012)
Кропівцова Н. І. - Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи (2012)
Нікітіна О. В. - Стратегічні напрями у сфері формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Костинська М. В. - Розвиток роздрібної торгівлі Харківщини в контексті євроінтеграційних процесів, Корецька Н. М., Федоренко Ю. О. (2012)
Жувагіна І. О. - Вплив іноземного інвестування на розвиток промислових підприємств, Обуховська Г. І. (2012)
Гаркуша Нат. М. - Аналіз відхилень як інструментарій управління витратами підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Гейко В. В. - Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу (2012)
Григорова І. А. - Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кирилюк С. Я. - Сучасні погляди на лікування когнітивних порушень при розсіяному склерозі (Огляд літератури) (2012)
Пашковська Н. В. - Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином, Пашковський В. М. (2012)
Третьякова А. І. - Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією, Косенко О. М., Гринь К. В. (2012)
Шепотінник Є. В. - Практичне застосування телемедицини при проведенні тромболізису в міському нейросудинному центрі (2012)
Бевзюк Д. О. - Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів (2012)
Гринь К. В. - Патоморфоз рекурентних депресивних розладів та його зв’язок з циркануальними біологічними ритмами (2012)
Гуменюк Л. М. - Принципи арт-терапії для хворих з першим психотичним епізодом, Савін А. О. (2012)
Єжова В. О. - Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз, Царьов О. Ю., Куніцина Л. А., Словеснов С. В., Колесникова О. Ю., Мірзоян С. А., Желдаков О. М. (2012)
Ігумнов С. А. - Розвиток служби охорони психічного здоров'я населення Республіки Білорусь в 1990—2011 рр., її сучасний стан і перспективи розвитку, Кабанов В. А., Короткевич Т. В., Ринков П. В. (2012)
Марута Н. О. - Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона, Сайко Д. Ю. (2012)
Михайлов Б. В. - Проблеми депресивних розладів.Гіпотеза виникнення (2012)
Омелянович В. Ю. - Зниження рівня соціально-психологічної фрустрації як один з важливих напрямків психопрофілактичних заходів в системі органів внутрішніх справ (2012)
Полшкова С. Г. - Ефективність комплексної терапії осіб небезпечних видів професій (2012)
Продан М. І. - Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання (2012)
Римша С. В. - Психовегетативні складові тривожності у дітей із психосоматичними розладами та сімейною депривацією, Теклюк С. В., Лук'янович І. Л. (2012)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2012)
Бурчинський С. Г. - Проблема вибору атипового нейролептика: клініко-психофармакологічні аспекти (2012)
Литвиненко Н. В. - Використання нейромідину в комплексній терапії розсіяного склерозу, Пінчук В. А., Таряник К. А., Силенко Г. Я. (2012)
Маркова М. В. - Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології, Піонтковська О. В., Кужель І. Р. (2012)
Носов С. Г. - Депресія і епілепсія: загальні патогенетичні закономірності розвитку та особливості лікування (Огляд літератури) (2012)
Панько Т. В. - Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії (2012)
Слободін Т. М. - Патогенез та сучасні підходи до лікування хронічного болю (2012)
Стоянов О. М. - Ефективність застосування ноофену для корекції вегетативних дисфункцій у підлітків з церебральними ангіодистоніями та моторними розладами, Вастьянов Р. С., Кубарева Д. О., Бакуменко І. К., Кубарев О. В. (2012)
Шекманов М. Г. - Система медико-психологічної допомоги пацієнтам з хронічним вірусним гепатитом С в умовах стаціонарного лікування (2012)
Вовк О. І. - Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу, Вовк І. Л. (2012)
Агафонова О. О. - Генетичні показники та прояви порушення функцій ЦНС у дітей старшого шкільного віку, які піддавались дії алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бичкова Г. М. - Етичні орієнтири медико-генетичного консультування (2009)
Дёмин Ю. А. - Изучение распределения мезенхимальных стволовых клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика, Пивненко А. В., Дёмина М. Ю., Скоробогатова Н. Г., Петренко Ю. А. (2009)
Демина Э. А. - Генетические и другие аспекты развития рака щитовидной железы у облученных лиц (2009)
Демченко О. М. - Криві "доза-ефект" для хромосoмних аберацій, радіаційно-індукованих in vitro у лімфоцитах крові онкологічної хворої, Дьоміна Е. А. (2009)
Дибський С. С. - Використання додаткового мутагенного навантаження блеоміцином in vitro для визначення прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини (2009)
Матійців Н. П. - Пошук алельних форм гена SWS Drosophila melanogaster, Максимів Д. В. (2009)
Талан О. О. - Цитогенетичні показники крові дітей, які проживають в різних регіонах України (2009)
Шкарупа В. М. - Кластогенні ефекти пролонгованої дії тіофосфаміду, Бариляк І. Р., Неумержицька Л. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин М. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Гарник Т. П. - Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Горбик Г. В. - Зв'язок між метаболічним статусом перитонеальних макрофагів та показниками пухлинного процесу, Федорчук О. Г., Пясковська О. М., Скивка Л. М., Соляник Г. І. (2009)
Запорожець Т. Ю. - Зміни вмісту протизапальних цитокінів у крові хворих на хронічний поліпозний етмоїдит, Лоскутова І. В. (2009)
Канзюба И. А. - Особенности изменений иммунного статуса и метаболизма у больных с контузиями глазного яблока, осложненных субконъюнктивальными разрывами склеры, в раннем и позднем периодах после травмы, Сухина И. В., Донченко Л. И. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Динаміка цитокінів крові у хворих на синдром хронічної втоми, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Лоскутов А. Л. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічні критерії ефективності амізону при спалаховій захворюваності на вірусний гепатит А (2009)
Разумний Р. В. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в динаміці загальноприйнятого лікування (2009)
Труфанов С. Ю. - Активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Гарник К. В. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Довгий В. В. - Значення синдрому метаболічної інтоксикації при медикаментозній гіперчутливості у дітей (2009)
Львова Л. В. - Вплив препарату рослинного походження цинаріксу на динаміку активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Нішкумай О. І. - Порушення ендотеліальної функції у жінок з серцево-судинними захворюваннями в період менопаузи залежно від стану інтіми-медії сонних артерій (2009)
Радіонова С. І. - Вплив комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу на стан енергетичного метаболізму у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Вплив екстракту ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень в комплексі медичної реабілітації, Іванова Л. М. (2009)
Солона О. Г. - Вплив тіотриазоліну на синдром ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Чеботарьов Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Ефективність фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в комплексі медичної реабілітації (2009)
Аль Саиди Сами - Положительное действие инстилляций тиотриазолина на состояние хрусталика в условиях экспериментальной световой катаракты (2009)
Боброннікова Л. Р. - Варіанти лікування морфокінетичних порушень жовчного міхура у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Хворостінка В. М. (2009)
Височин Є. В. - Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітопрепарату алфагіну на динаміку прозапальних цитокінів у хворих на синдром психоемоційного вигорання, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Фролов В. М., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2009)
Григорьева Л. В. - Исследование взаимодействия 5-сульфамоилзамещенных фенилантраниловой и бензойной кислот с этаминал-натрием (2009)
Кашута В. Е. - Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия дихлорсульфабена (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імунактивного препарату імуномаксу на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив поліоксидонію та комплексу антиоксидантів на показники ліпопероксидації у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на систему глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеню активності, Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Шупер С. В. - Вплив фітозасобу інтеллану на динаміку патопсихологічних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою в періоді диспансерного спостереження (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее, Коломоец Н. М., Акулинин Н. В., Латыш Н. О., Ярошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Патогенетична корекція гемодинамічних розладів та цитокінового профілю у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Летік І. В. (2009)
Бушученко А. Н. - Ускоренная эякуляция и её лечение, Векслер М. В., Слотвинский А. С., Соколовский В. В., Касьянов С. Н., Эксузян С. М. (2009)
Карамзина Л. А. - Модель управления процессом слуховой реабилитации (2009)
Кукурекин Ю. В. - Современные возможности восстановления качества жизни семьи, Савенко Л. М., Векслер М. В., Ряпалова О. Я., Эксузян С. М., Круть И. В. (2009)
Лузин В. И. - Минеральный состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного железом, Верескун Р. В., Морозов В. Н. (2009)
Смоленчук С. М. - Гистологическое строение диафизов большеберцовых костей белых крыс при различных режимах хронической гипертермии в сочетании с физической нагрузкой (2009)
Тєрьошина І. Ф. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих з загостренням параноїдної шизофреніі у межах безперервно-прогредієнтного типу перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапіі, Векслер М. В., Слотвинскій А. С. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клінічне значення сонографічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест Ю. В., Берест Є. Г. (2009)
Пожуєв В. І. - Ключові проблеми сучасної інженерної освіти в контексті реформи вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Гуманітаризація, гуманізація і гармонізація освіти, влади, суспільства (2006)
Швець Є. Я. - Моніторинг якості освіти: традиції та інновації, Швець Д. Є., Винарчук Т. В. (2006)
Швець Є. Я. - Забезпечення якості вищої освіти у ході реалізації завдань Болонського процесу, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Горбань О. В. - Національна вища освіта в контексті інтеграції в єдиний європейський освітній простір (філософсько-світоглядні засади) (2006)
Товарниченко В. О. - Перспективи конкурентоспроможності вищої освіти України за умов глобалізації (2006)
Савостьянова М. В. - Основные характеристики информационного общества и его влияние на развитие науки (2006)
Сидоренко С. В. - Глобалізація як головна тенденція xxi століття (2006)
Спиця Н. В. - Методологія дослідження системної самоорганізації суспільства (2006)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека в умовах глобалізаційних тенденцій: до проблеми осмислення сутності (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор суспільного розвитку: синергетичний підхід (2006)
Бєдная В. Б. - Функції системи соціальної роботи: теоретичний аспект (2006)
Малахова Ж. Д. - Социальные проблемы миграционных процессов современной Украины (2006)
Шульга М. А. - Аналіз російської геополітики в контексті європейського вибору україни (за працями М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького та В. Липинського) (2006)
Бондаренко О. В. - Релігійна духовність в історії україни як підґрунтя формування національної економічної ментальності (2006)
Сепетий Д. П. - Діалектика versus метафізика: переоцінка дилеми (2006)
Білан С. І. - Формаційний і цивілізаційний підходи до історії (2006)
Шавкун І. Г. - Специфіка орієнталістської моделі менеджменту (2006)
Рижова І. С. - Нові тенденції в сучасному дизайні: деконструктивізм, нелінійний дизайн, постмодернізм (2006)
Пожуєв В. І. - Глобалізація сфери вищої освіти (2006)
Воронкова В. Г. - Філософія євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Проблеми та шляхи оптимальної реалізації індивідуалізації навчального процесу вищої школи в контексті євроінтеграції, Макушинська Г. П., Швець Д. Є. (2006)
Лісовська І. М. - Особливості сучасного управління освітою в контексті євроінтеграції України (2006)
Шавкун І. Г. - Розробка та впровадження інтеграційної парадигми як складова сучасного соціального менеджменту (2006)
Урбан О. А. - Транскордонне співробітництво як чинник прискорення європейської інтеграції (2006)
Бєдная В. Б. - Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство (2006)
Макаренко Н. Ю. - Особливості суспільно-політичних чинників євроінтеграції (в сфері захисту прав національних меншин) (2006)
Титар О. В. - Євроінтеграція та східноєвропейський дискурс ідентичностей у Східній Україні (2006)
Осіпова М. Ю. - Причини етнонаціональних конфліктів та шляхи їх подолання (2006)
Мілова М. І. - Політична культура посткомуністичних країн як чинник входження "в Європу”: український та болгарський досвід (2006)
Гордієнко М. Г. - Євроінтеграція України: проект майбутнього розвитку чи виклик державній ідентичності (2006)
Пелагеша Н. Є. - Українська державна ідентичність в контексті євроінтеграції (2006)
Лісовський П. М. - Механізми формування духовної безпеки в ідеології державотвореня сучасної України: філософський аналіз курсу до європейської інтеграції (2006)
Лавриненко В. Г - Україна на шляху європейської інтеграції: геополітичний контекст (2006)
Семенюк М. М. - Про необхідність гармонізації взаємодії трансформаційних та інтеграційних процесів в Україні (2006)
Линник І. В. - Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн (2006)
Чорноморденко І. В. - Альтернативна історія (2006)
Жадько В. А. - Добро і зло як категорії моральної свідомості (2006)
Александрова О. С. - Соціальний детектор як фактор безпеки економічного розвитку в умовах євроінтеграційної політики України (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна політика як фактор євроінтеграційного процесу в Україні (2006)
Дроздовська О. М. - Людина перед глобальними процесами (2006)
Товарниченко В. О. - Роль самоорганізаційних процесів в євроінтеграції (2006)
Вандышев В. Н. - Новая версия конца света (философско-мировоззренческие и естественнонаучные доказательства истинности "вертикали Панова-Снукса") (2006)
Бацунов С. Н. - Проблема интеграции спорта с искусством: теоретический анализ (2006)
Пожуєв В. І. - Формування інформаційної технології як науки і нового наукового напрямку (2006)
Воронкова В. Г. - Роль держави у становленні сталого розвитку суспільства в умовах євроінтеграції (2006)
Швець Є. Я. - Перспективи впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес, Турба М. М., Швець Д. Є. (2006)
Вандишев В. М. - Штучний інтелект у структурі сучасних людино-машинних комплексів (2006)
Ковальчук В. Ю. - До питання про світоглядно-методологічне підґрунтя трансформації вітчизняної освіти (2006)
Александрова О. С. - Конкурентоспроможна освіта – конкурентоспроможна нація (до проблеми взаємодії конкуренції й партнерства у сфері освіти) (2006)
Нікітенко В. О. - Адаптація української вищої школи до міжнародних тенденцій розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу в умовах глобалізації (2006)
Жорнова О. І. - Формування студентів суб'єктами соціокультурної діяльності: освітньо-філософські засади моделювання образу педагогічного впливу (2006)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість як об’єкт діяльності особистості (2006)
Макаренко Н. Г. - Криза ідентичності в умовах цивілізаційної трансформації: проблеми глобальної справедливості (2006)
Пелагеша Н. Є. - Україна в проектах створення російської національної ідентичності (2006)
Глазунов В. В. - Место и роль закона в процессе легитимации олигархии: общие подходы (2006)
Бакальчук В. О. - Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України (2006)
Дроздовська О. М. - Людина як об’єкт і суб’єкт управління (2006)
Леощенко Д. І. - Історична правда як визначальний фактор соціального управління (2006)
Бєдная В. Б. - Ідеологія формування інфраструктурного забезпечення системи соціальної роботи в сучасній Україні (2006)
Вязова Р. В. - Від етносу до етнічності (2006)
Женжера С. В. - Модель та репрезентація в контексті сучасного діалогу культур (2006)
Шавкун І. Г. - Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку (2006)
Ткаченко А. М. - Організація контролінгу на промисловому підприємстві, Тимощук О. В. (2006)
Ажажа М. А. - Теоретико-методологічний аналіз інвестицій в людський капітал в умовах ринку (2006)
Алексєєнко І. В. - Європейський союз і національно-державна автономія (2006)
Жадько В. А. - Благо як визначальна категорія моралі (2006)
Агафонова О. О. - Аналіз генетичних показників у дітей різних вікових груп, які піддавалися впливу алкоголю у внутрішньоутробному періоді (2009)
Бадюк В. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи пренатального скринінгу вагітних, Білько Н. М., Раковська Н. І. (2009)
Болтіна І. В. - Підходи до проведення генетико-екологічного мониторингу (2009)
Пацкун Е. Й. - Споріднені шлюби в структурі реєстру Закарпатського медико-генетичного кабінету, Акопян Г. Р. (2009)
Шкарупа В. Н. - Характер дозовой зависимости митотической активности в культуре лимфоцитов крови здорового донора и онкологической больной при тестирующем γ-облучении, Демина Э. А., Демченко Е. Н., Михайленко В. М., Бариляк И. Р., Иванкова В. С. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан системи інтерферону у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Гарник К. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Задорожная А. И. - Влияние липофлавона и циклоферона на цитокиновый профиль больных первичной открытоугольной глаукомой (2009)
Запорожець Т. Ю. - Стан системи інтенфероногенезу у хворих з рецидивними формами хронічного поліпозного етмоїдиту (2009)
Кузнєцова Л. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки при застосуванні препарату рослинного походження імуноплюсу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Полякова С. И. - Изменение активации субпопуляций антигенов CD 7, CD 25, CD 38, CD 45, CD 54, CD 95, CD 150 лимфоцитов и содержания NК-клеток (CD 16) в периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы под влиянием интерфероногена амиксина (2009)
Радіонова С. І. - Цитокіновий профіль крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки (2009)
Рачкаускас Г. С. - Цитокіновий профіль крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників клітинного імунітету у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Гаврилов А. О. - Метаболічні розлади у хворих на бронхіальну астму в поєднанні із артеріальною гіпертензією (2009)
Гарник Т. П. - Вплив комбінації артишоку екстракту Здоров'я та галавіту на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання на тлі неалкогольного стеатогепатиту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2009)
Довгий В. В. - Стан про/антиоксидантної системи хворих з медикаментозною кропив'янкою (2009)
Нішкумай О. І. - Кореляційні взаємозв`язки індексу маси тіла, ліпідного профілю, маркерів кісткової резорбції та рівню остеопротегерину у жінок з кардіоваскулярною патологією в постменопаузі (2009)
Лоскутов А. Л. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В., Цорох О. В., Борзенко І. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в періоді медичної реабілітації (2009)
Анохіна Г. А. - Раціональна дієтотерапія хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)
Боброннікова Л. Р. - Корекція біоелементного та амінокислотного балансу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Кашута В. Е. - Антиэкссудативное действие дихлорсульфабена (2009)
Кукурекин Ю. В. - Эректильная дисфункция как проявление позднего абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме и ее лечение, Терехова И. Б., Винтоняк Н. М., Чайка В. Н., Чайка Е. С. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на стан системи інтерферону у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію, Фролов В. М. (2009)
Лузин В. И. - Особенности прочности плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатитного материала ОК-015, легированного марганцем, Лубенец А. А. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Клінічна ефективність комбінації сертралофту та імуноплюсу і їхній вплив на активність ферментів антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Ю., Коломієць А. А. (2009)
Спектор А. В. - Оценка эффективности липофлавона и иммунофана в комплексной терапии больных непролиферативной диабетической ретинопатией и их влияние на показатели местного иммунитета глаза (2009)
Харченко В. В. - Вплив комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації (2009)
Бакшеев В. И. - Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее (Часть II), Коломоец Н. М., Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Ерошенко В. Н., Ряпалова О. Я. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Диференційована корекція окислювального гомеостазу у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби (2009)
Венгер Л. В. - Объективная экспертиза воспалительной реакции глаза на травму и реконструктивную операцию (с включением иридопластики) на основе исследования субфракционного состава слёзной жидкости, Кресюн В. Й., Носкин Л. А., Тимчишин О. Л. (2009)
Гудзь А. С. - Роль сонячного (природного ультрафіолетового) випромінювання у формуванні захворюваності населення України на злоякісні новоутворення шкіри повік та обличчя (2009)
Еремин А. В. - О геометрических особенностях поверхности крестца человека (2009)
Іванова Л. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: клініко-патогенетичні аспекти та принципи лікування, Сидоренко Ю. В. (2009)
Кукурекин Ю. В. - Общие принципы полового воспитания подростков, Савенко Л. М., Курсенко С. В., Латыш Н. О., Кукурекина Е. Ю., Ерошенко В. Н., Григорова М. А. (2009)
Петруня А. М. - Эпидемиология туберкулезных увеитов в Луганской области, Фетисова Л. В. (2009)
Победьона Г. П. - Деякі патогенетичні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень в сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Кострюкова Л. М. (2009)
Черний В. И. - Оценка адекватности анестезии у пациентов, оперированных по поводу новообразований гипофиза, Колесников А. Н., Себаи Слим, Мустафин Т. А., Лебедева Г. И., Кардаш К. А., Колесникова А. Г. (2009)
Дудин А. - Височные подвески – "бараньи рога" и некоторые вопросы мировоззрения ранних кочевников степей Восточной Европы (IX–VII вв. до н.э.) (2009)
Грингоф С. - Роль секретарей в управлении Боспорского царства (2009)
Дюкарев В. - Богатство в структуре моральных ценностей древних греков классического периода по данным аттической трагедии (2009)
Егоренков И. - Апология гностического христианства как источник особого материала "Обличения всех ересей" Ипполита Римского (2009)
Пархоменко М. - О структуре жилого дома Херсонеса – Херсона (IV–IX вв.) (2009)
Пяничук О. - Магия и представления о "демонических силах" в заупокойных верованиях древних египтян в эпоху Среднего царства (2009)
Сорочан Е. - О благовониях, парфюмерии, лекарствах и красителях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. (2009)
Шамшина Д. - О влиянии христианских догматов на отношение рыцарства к войне: новый взгляд на взаимодействие общественных институтов (2009)
Ананьева Е. - Создание полицейских конных частей в России: XIX – нач. XX вв. (2009)
Барвінська П. - З історії заснування семінару східноєвропейської історії у Віденському університеті (2009)
Пастушенко А. - Об отношении к французским пиратам в "Historia del Mondo Nuovo" (2009)
Свириденко В. - Роль організацій консервативного спрямування у Болгарському Відродженні (60-ті рр. ХІХ ст.) (2009)
Тавшунский О. - Вооруженные силы Независимого государства Конго (НГК) (2009)
Ковальов І. - Становлення комуністичної влади в Польщі(1944–1945 рр.): зовнішньополітичний, воєнний та суспільний контексти (2009)
Стріонова І. - Духовні навчальні заклади Руської Православної Церкви в СРСР у 1964–1985 рр. (2009)
Травин Р. - Тибетская проблема в 1979–2009 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявлений Далай-ламы XIV от 10 марта (2009)
Шалигіна Д. - Жіночі образи в радянській та німецькій плакатній пропаганді (2009)
Шишко К. - Образ Л. І. Брежнєва в радянських політичних анекдотах (2009)
Волков С. - Рационалистическая интерпретация теории естественного права в трактате Гуго Гроция "О праве войны и мира" (2009)
Гайдай Д. - Новітні підходи у дослідженні "етнічних конфліктів" (2009)
Мазурика Ю. - Св. Николай Японский и русско-японская война 1904–1905 гг.: опыт примирения сквозь призму веры (2009)
Гирич Я. - Міграційний рух сільських жителів у міста та його вплив на урбанізацію в УРСР впродовж 1960-х рр. (2009)
Лисак В. - Традиційні цінності у повсякденному житті українського селянства у 1950–1960-х рр. (2009)
Ришкова А. - Державна політика щодо проблеми подолання безробіття в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Сакал Є. - "Тератургема" Афанасія Кальнофойського: між чудесами та віровизнаннями (2009)
Єремєєв П. - Протекція та бездіяльність влади на місцях як фактор збереження "старої віри" в умовах державних утисків кінця XVII – середини ХІХ ст. (на матеріалах Харківщини) (2009)
Жуков С. - До питання про рівень життя земських учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2009)
Іванов С. - Міграція сільського населення до Харкова у 1960–1980 рр. (2009)
Кочарян С. - Вірменська еліта міста Харкова (II пол. ХIX ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Онацький М. - Розвиток приватної торгівлі Харкова (1924–1928 рр.) (2009)
Радченко Ю. - Вермахт та "остаточне вирішення єврейського питання" на Харківщині (2009)
Сайпанова А. - Педагогическая деятельность С. И. Сидельникова в Харьковском университете (2009)
Кісельова Ю. - Історіографічна проблематика у наукових працях В. Ф. Циха (2009)
Корнійчук Л. - Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі (2009)
Попов О. - Архівні джерела з історії виїзного туризму в СРСР (на прикладі Криму) (2009)
Порошин С. М. - Основные положения концепции национального мониторинга акустической обстановки (2013)
Дидковский В. С. - Многомодовые системы в задачах звукоподводной связи, Коржик А. В. (2013)
Дидковский В. С. - Нелинейные эффекты в вызванной отоакустической эмиссии, Найда С. А. (2013)
Козерук С. А. - Особенности применения ультразвука для тактильного вещания, Котвицкий И. В. (2013)
Литвинов Ю. В. - Использование веб-камеры для обнаружения препятствия на пути движения мобильного робота, Мазулина В. В., Фролов С. Н. (2013)
Новак Д. Д. - Особенности постановки сквозной задачи излучения звука в условиях мелкого моря, Коржик А. В. (2013)
Продеус А. Н. - Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи (2013)
Филиппова Н. Ю. - Формирование рассеянного поля приемным электроупругим цилиндрическим преобразователем в замкнутом кольцевом слое, Коржик А. В. (2013)
Kucher D. B. - The modelling of thermal damages in semiconductor devices due to various form of pulsed electromagnetic radiation, Taranenko S. V., Litvinenko L. V., Zontova T. V. (2013)
Пашков Е. В. - Исследование временных параметров импульсных воздействий, формируемых при быстром электрическом взрыве проводников, Кучер Д. Б., Зонтова Т. В., Литвиненко Л. В. (2013)
Пашков Е. В. - Практическая реализация когерентного приема сигнала с относительной фазовой модуляцией с непрерывной фазой, Кучер Д. Б., Макогон В. П. (2013)
Шостак Б. А. - Диагностирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем, Шостак В. Б. (2013)
Васюта К. С. - Развитие методов радиолокационного распознавания воздушных целей с применением рекуррентного анализа (2013)
Анейчик С. А. - Система сетевого хранения данных научно-исследовательской сети, Нозик В. М. (2013)
Винничук С. Д. - Применение грид-системы при исследовании линейных блоковых кодов, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я., Потенко А. С. (2013)
Гулиус В. А. - Имитационное моделирование пакетной сетевой коммутации для разных дисциплин обслуживания, Удовенко С. Г., Шамраев А. А. (2013)
Казімірова В. В. - Оцінка вірогідності визначення параметрів телекомунікаційного трафіка (2013)
Климаш М. М. - Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів, Бугиль Б. А. (2013)
Краснобаев В. А. - Концепция создания отказоустойчивых компьютерных систем обработки информации в системе остаточных классов на основе применения ПЛИС, Кошман С. А., Тыртышников А. И., Гаркавенко Н. С. (2013)
Кузьменко В. Е. - Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів, Можаєв М. О. (2013)
Мирошник М. А. - Синтез распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей (2013)
Могилевич Д. И. - Аналитическая модель многофазовой одноканальной сети связи с реальной надежностью оборудования (2013)
Можаєв О. О. - Концепція забезпечення якості надання послуг у цифрових телекомунікаційних мережах (2013)
Роганов В. Р. Сёмочкин А. В. - Информационные потоки в АРМ "Трёхмерный медицинский атлас" (2013)
Роганов В. Р. - Анализ устройств моделирующих трёхмерные изображения (2013)
Рубан І. В. - Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі, Кучук Г. А., Давікоза О. П. (2013)
Харченко В. С. - Формирование подмножеств уязвимостей доступности коммерческих веб-сервисов, Алаа Мохаммед Абдул-Хади, Поночовный Ю. Л. (2013)
Александрова Т. Е. - О единственности решения задачи параметрического синтеза линейной динамической системы с интегральным квадратичным критерием оптимальности (2013)
Дмитриева О. А. - О модификации многошаговых коллокационных блочных методов при параллельном моделировании динамических объектов (2013)
Пашков Е. В. - Математическое моделирование электромеханических сервомодулей движения средствами пакета Matlab&Simulink, Кабанов А. А., Крамарь В. А. (2013)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы решения задач группового сравнения чисел в системе остаточных классов (2013)
Роганов В. Р. - Имитаторы визуальной обстановки для тренажёров машинистов локомотивов, Казанцев А. А., Баятева И. А. (2013)
Рыбаков К. А. - Решение робастного уравнения Дункана – Мортенсена – Закаи спектральным методом (2013)
Серая О. В. - Рациональное распределение ресурса при многономенклатурном производстве по вероятностному критерию (2013)
Терещук И. В. - Логико-формальные модели бюджетирования на верхнем уровне системы управления (2013)
Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов сетевых объектов энергетики на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза объема выполняемых работ (2013)
Климаш М. М. - Моделі розрахунку ймовірності блокування в оптичних мережах зі спектральним ущільненням, Корецький О. В. (2013)
Бобало Ю. Я. - Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості, Політанський Р. Л., Климаш М. М., Верига А. Д. (2013)
Андреев Ф. М. - Анализ возможности использования аналитического приближения для оценки второй и третьей производной дальности, Статкус А. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Наші автори (2013)
Задников С. - Античные амфоры гераклейского производства из раскопок Бельского городища (2013)
Богомазова Л. - Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия (2013)
Будко В. - К вопросу о хронологии киликийского наместничества Суллы (2013)
Вар’ян О. - Економічна складова концепції "ідеального громадянина" у Давній Греції (2013)
Кириченко М. - Трахтемировское городище как один из возможных предшественников Переяславля Русского (2013)
Козачок О. - До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. (2013)
Мочаліна А. - Персо-урартський конфлікт 547 року до н.е. (2013)
Походнякова А. - Эллинистические традиции в Набатейском государстве при Арете IV (2013)
Юрченко А. - До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу (2013)
Яцына А. - Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции (2013)
Галушка-Айдакін А. - Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Гряник В. - Зміна фасаду : "октройована" конституція 1931 року і впровадження елементів "керованої демократії" в Югославії (2013)
Захарченко Є. - Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Кушнарев С. - Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века (2013)
Каштанов К. - Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона (2013)
Кириченко О. - Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858–1904 рр. (2013)
Почос Ю. - Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі (2013)
Буряк Ю. - Діяльність залізниць Донбасу в умовах польської кампанії 1939 р. (2013)
Єремєєва К. - "Радянські українці" чи локальний варіант "радянського народу" : засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі (2013)
Труш С. - Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні : причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2013)
Вовк О. - Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження) (2013)
Любавський Р. - Агітувати чи розважати? "Радянізація" дозвілля робітників Харкова у 1920–1930-ті рр. (2013)
Махоніна О. - Розвиток кустарно-ремісничої кооперації міста Харкова в роки непу (1921–1928 рр.) (2013)
Філатова О. - Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.) (2013)
Артамонова К. - "Кодекс 53" Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878–1897 гг.) (2013)
Іванов С. - Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: Проблеми та перспективи (2013)
Красько О. - Типологія спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. (2013)
Курдина Ю. - Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського (2013)
Попов А. - Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV–XVIII вв. (2013)
Пожуєв В. І. - Глобалізація інформації як парадигма інформаційного століття (2007)
Воронкова В. Г. - Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз, Ажажа М. А. (2007)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і можливість конфліктів (до питання про вплив примордіалістських феноменів на постмодерністську картину світу) (2007)
Вандышев В. Н. - "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения: социально-философский анализ (2007)
Лісовський П. М. - Феномен духовної безпеки як система цінностей у соціокультурних вимірах (2007)
Бухтєєв М. І. - Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції (2007)
Войтов В. В. - Свобода як суб’єктивно-чуттєва воля і розумний вибір (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Социальные и философско-мировоззренческие предпосылки эстетизма (2007)
Козловець М. А. - Ідеологія як фактор формування національної ідентичності (2007)
Сапа Н. В. - Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації (2007)
Мірошников О. А. - Суспільство в період модернізації і масові настрої (2007)
Кочін І. В. - Глобальні проблеми екологічного стану і здоров’я населення України та шляхи їх розв’язання, Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2007)
Дуднікова І. І. - Становлення системи та предмету екологічного менеджменту, Пушкін С. П. (2007)
Товарниченко В. О. - Вплив соціокультурних чинників на розвиток науки (2007)
Заблоцька К. В. - Феномен образності у медичному мисленні: евристична генералізація (2007)
Александрова О. С. - Соціально-філософський аналіз проблем людини в контексті еволюційного і когнітивно-інформаційного підходів (2007)
Мельник В. В. - Культура як єдиний соціальний, культурний та глобальний організм: філософсько-антропологічний аналіз (2007)
Дроздовська О. М. - Системність свідомості як буттєва домінанта: соціально-філософський аналіз (2007)
Ткаченко А. М. - Управлінський облік в системі контролінгу, Дрозд Ю. Ю. (2007)
Коваленко І. Ю. - Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва (2007)
Асмолова А. Б. - Механізми та концепції амортизаційної політики в Україні та за кордоном (2007)
Бісерова М. С. - Стратегічний розвиток регіону на прикладі Запорізької області, Коломоєць Я. В. (2007)
Пожуєв В. І. - Інформаційна освіта в інформаційному суспільстві ХХІ століття (2006)
Воронкова В. Г. - Розвиток науки та виробництва в контексті інноваційно-інвестиційної парадигми (2006)
Макаренко Н. Г. - Євроінтеграційний вибір України в умовах сучасних війн та конфліктів (2006)
Макаренко Е. М. - Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) (2006)
Александрова О. С. - Єдність конкуренції і партнерства в політичному житті і політичній культурі сучасного українського суспільства (2006)
Горбань А. В. - Евроинтеграционный ракурс современной образовательной парадигмы (философско-мировоззренческие аспекты) (2006)
Вандышев В. Н.   - Проблема истины в контексте европейской культуры (2006)
Бєдная В. Б. - Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2006)
Бухтеєв М. І. - Вітчизняна модель управління як фактор європейської інтеграції країни (2006)
Турба О. О. - Особливості освітньої євроінтеграційної політики України (2006)
Мегрелішвілі М. О. - Екзистенційний вибір особистості в умовах трансформації суспільства (2006)
Зикін О. В. - Рушійні сили розвитку сучасного господарювання (2006)
Капріцин І. І. - Історіософія осягнення тібетського буддизму у європейській культурі (2006)
Повзло А. Н. - Образовательный, нравственный, духовный и экономический аспекты определения религиозной толерантности (2006)
Войтов В. В. - Соціально-філософська сутність свідомості й правосвідомості (2006)
Бацунов С. М. - Проблема генези спорту: методологічний аспект (2006)
Гольченко В. Н. - Согласие и миф (2006)
Шимченко А. А. - Соціальна держава в Україні: практика і перспективи (2006)
Беліченко А. Г. - Економічні чинники сталого економічного розвитку України, Сілін А. А. (2006)
Сердюк І. Л. - Вплив деструктивних явищ в суспільстві на соціальну творчість особистості (2006)
Лебединська О. В. - Використання соціального капіталу для просування альтруїстичних цінностей в ідеологічній діяльності (2006)
Рєзанова Н. О. - Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалини європейської інтеграційної модернізації (2006)
Скринник З. Е. - Проблеми справедливості та солідарності у соціальній філософії: держава та економіка (2006)
Грецова О. Г. - Онтологічна природа людської суб’єктивності: нові аспекти традиційної проблеми (2006)
Дзюбенко Н. В. - Роль гліцинового сайту глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції кислої шлункової секреції, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2010)
Дуган О. М. - Потенційна генетична дія зразків ковбасних виробів на тест-організми, Ткачова Д. Л. (2010)
Малюк В. І. - Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс, Рибальченко В. К., Малюк В. І., Репецька Г. Г., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Рибальченко Т. В. - Мембранні каналопатії: короткий історико-логічний аналіз на прикладі окремих захворювань, Дзюбенко Н. В., Опанасенко С. М., Бурлай В. Г., Рибальченко В. К. (2010)
Гарник Т. П. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при лечении современным комбинированным фитопрепатом алфагином, Фролов В. М., Пересадин Н. А., Белоусова И. В. (2010)
Іванова Л. М. - Корекція цитокінового профілю крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Нішкумай О. І. - Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові жінок залежно від тривалості постменопаузи та наявності ішемічної хвороби серця (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Собакар І. Ю. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на герпетичний ретиніт, Лоскутова І. В. (2010)
Чащева О. Г. - Динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів та їхнього молекулярного складу у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив порушень кальцієвого метаболізму на показники центральної гемодинаміки у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Моісеєнко Т. А., Котовщикова Н. М. (2010)
Височин Є. В. - Динаміка показників аденілової системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гарник К. В. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом, в динаміці лікування при застосуванні комбінації галавіту та артіхолу (2010)
Довгий В. В. - Динамика показників синдрому "метаболічної" ендогенної інтоксикації в лікуванні гострої медикаментозної кропивниці (2010)
Іваницький І. В. - Активність перебігу ревматоїдного артриту в залежності від наявності метаболічного синдрому та активації рецепторів PPARγ (2010)
Іванова Л. М. - Показники оксидантного та антиоксидантного стану крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця та їх корекція поліоксидонієм, Джахаф А. А. (2010)
Казакова С. Є. - Ефективність реамберіну в корекції синдрому метаболічної інтоксикації хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Тєрьошина І. Ф., Казаков В. Є. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Вплив поліоксидонію на вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Пілієва О. В., Компанієць К. М., Сабковська Х. О., Горбатенко О. В., Воробйов Е. П., Косюга Т. М. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару та його вплив на показники ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська I. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, при застосуванні поліоксидонію (2010)
Фадеенко Г. Д. - Взаимосвязь стабильных метаболитов оксида азота и мелатонина у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Каменир В. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. I. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на концентрацію "середніх молекул" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні похідні урацилів з потенційною протипухлинною активністю, Нiженковська I. В., Ягупова А. С. (2010)
Гнатко Е. П. - Влияние патогенетической терапии на окислительный метаболизм аргинина (синтез NO) у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и вагинальными инфекциями, Димасси Хабиб Бен Абделуахеб, Коцюруба А. В. (2010)
Добра О. О. - Дослідження анальгетичної активності рослинних зборів з грициками звичайними, Самура Б. А. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность применения антигомотоксических препаратов у детей, часто болеющих ЛОР-заболеваниями, Гарник Т. П. (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду на зміни вмісту сечової кислоти за тривалого введення адреналіну, Воронiна Л. М., Кравченко Г. Б., Волощенко М. В. (2010)
Зупанець I. А. - Аналіз залежності "структура-дія" в ряду похідних етилових ефірів R-N-оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2-D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда, Семенов А. М., Iсаєв С. Г., Павлій О. I . (2010)
Игнатенко Г. А. - Влияние липосомальных препаратов на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха у больных с ревматическими митральными пороками сердца на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Такташов Г. С. (2010)
Козира С. А. - Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії, Сербiн А. Г., Кулагiна М. А. (2010)
Компанiєць К. М. - Застосування сучасного препарату поліоксидонію в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадiн М. О., Хомутянська Н. I., Декалюк I. В. (2010)
Крутченко О. Ю. - Исследование зависимости антиэкссудативной активности от состава растительных сборов (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Гнатко Е. П. - Особенности маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных з анемией и нейро-циркулятоной астенией по гипотоническому типу, Димасси Т. А., Матвеев А. И. (2010)
Іванова Л. М. - Особливості кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця, Вернік Г. В., Лях Т. Ф., Ховерко О. Є. (2010)
Игнатенко Г. А. - Введение в курс доказательной медицины при изучении пропедевтики внутренней медицины, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Такташов Г. С., Фаерман А. А., Пола М. К. (2010)
Краснояружский А. Г. - Принципы дифференциальной диагностики новообразований средостения у больных с компрессионным синдромом средостения (2010)
Науменко В. А. - Системный подход к ранней диагностике диабетической ретинопатии (2010)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение хирургического лечения первичной глаукомы, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю. (2010)
Савві С. О. - Відновлення трофічного статусу у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Торяник І. І. - Морфологічний аналіз причин виникнення важкого менінгоенцефаліту у дорослих як допоміжний чинник диференційної діагностики герпесвірусних менінгоенцефалітів, Федорович Г. С., Федорович Т. В., Огнєва О. В., Мартинчук-Кісєльова М. І. (2010)
Шупер В. А. - Аспергиллез легких в терапевтической практике (клинический случай), Шупер С. В., Поляков Г. Е., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Сорокина Е. Е., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію проф. Б. А. Герасуна "Вірусний гепатит В - НВ - вірусна інфекція", Фролов М. В. (2010)
Пожуєв В. І. - Інформаційна культура інформаційного суспільства (2007)
Воронкова В. Г. - Умови подолання ризиків та досягнення стабільності в українському соціумі (2007)
Глазунов В. В. - Олигархический вектор развития экономики: тенденции и технологии (2007)
Алексєєнко І. В. - Співвідношення та взаємовплив глобалізації і регіоналізації (2007)
Добридень О. В. - Екологічна самоідентифікація особистості (2007)
Братаніч Б. В. - Філософія маркетингу як когнітивний феномен (2007)
Семенюк М. М. - Концептуальні засади формування сучасних стратегій суб’єктів ринкового господарювання (2007)
Сынах А. А. - Свобода творчества к истории проблемы (2007)
Донникова И. А. - Проблема культурогенеза: возможности синергетического анализа (2007)
Сергієнко Т. І. - Трансформація політичної культури українського суспільства в контексті внутрішньополітичної інтеграції (2007)
Чернов И. А. - Философия экономики: проблемы и подходы к осмыслению (2007)
Курбатов О. Г. - Духовно-енергетичне цілительство: проблема понятійного визначення (2007)
Таран В. О. - Екстремалізаційні тенденції політичного життя в умовах формування інформаційного суспільства, Шведовський С. Е. (2007)
Манойло Н. Г. - Методологічний потенціал основних типів світогляду (2007)
Ткаченко Л. Г. - Феномен соціального відчуження у сфері суспільно-політичного життя (2007)
Воронова Г. В. - De jure і de facto незалежності України (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського