Острошенко В. В. - Влияние стимуляторов на рост сеянцев абрикоса маньчжурского, Острошенко Л. Ю., Острошенко В. Ю. (2013)
Угаров В. М. - Вплив передсадивної мікоризації сіянців сосни звичайної на приживлюваність та ріст культур на лісових згарищах, Попов О. Ф., Даниленко О. М., Ноженко Н. І. (2013)
Давиденко К. В. - Поширення Hymenoscyphus pseudoalbidus – збудника всихання ясена у лівобережній Україні, Мєшкова В. Л., Кузнєцова Т. Л. (2013)
Бондарук Г. В. - Визначення природоохоронної цінності лісових територій за ландшафтними критеріями, Бондарук М. А., Целіщев О. Г. (2013)
Бондарук Г. В. - Ліси у природно-заповідному фонді України та проблеми в їх заповіданні, Бондарук М. А., Целіщев О. Г. (2013)
Букша І. Ф. - Запаси і динаміка вуглецю в лісах Гірського Криму, Пастернак В. П., Роговий В. І. (2013)
Ворон В. П. - Динаміка стану соснових молодняків після низової пожежі, Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є. (2013)
Орлов О. О. - Інтенсивність акумуляції 137Cs видами трав’яно-чагарничкового ярусу дубово-соснових лісів у вологих сугрудах Житомирського Полісся, Тарасевич О. В., Зборовська О. В., Жуковський О. В. (2013)
Ткач В. П. - Особливості пошкодження соснових насаджень антропогенними чинниками, Ворон В. П. (2013)
Торосов А. С. - Методичні принципи застосування рентної концепції під час економічного оцінювання лісових ресурсів, Харченко Ю. В., Зуєв Є. С. (2013)
Ткач В. П. - Фундатор лісомеліоративної науки (До 75-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Олексія Івановича Пилипенка), Гладун Г. Б. (2013)
Ткач В. П. - Василю Юрійовичу Юхновському – 60 років. (З нагоди 60-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Юхновського Василя Юрійовича), Гладун Г. Б. (2013)
Мєшкова В. Л. - Анатолію Федоровичу Гойчуку – 60 років. (З нагоди 60-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Гойчука Анатолія Федоровича) (2013)
Правила для авторів (2013)
Довідка рецензента (2013)
Арсен’єва Н. Б. - Сутність та структура готовності майбутніх офіцерів Повітряних сил Збройних Сил України до експлуатації авіаційної техніки у сучасних умовах (2010)
Балашова Ю. В. - Педагогічне проектування економічних дисциплін як складова дидактичної культури викладача вищого військового навчального закладу, Діденко О. В. (2010)
Ваколюк Т. В. - Мультимедійний підхід до інтенсивного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі (2010)
Демешко И. А. - Политико-идеологические аспекты реформ в системе образования (2010)
Діденко О. В. - Особливості педагогічного проектування економічних дисциплін як складової дидактичної культури викладача вищого військового навчального закладу, Балашова Ю. В. (2010)
Діденко О. В. - Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх медиків до професійного самовдосконалення, Дудікова Л. В. (2010)
Кириченко І. С. - Василь Помагайба про роботу вчителя сільської малокомплектної школи (2010)
Кічук Н. В. - Теоретичні основи формування мислення майбутніх фахівців (2010)
Король С. В. - Використання методу проектів для посилення професійної спрямованості гуманітарних дисциплін у підготовці майбутніх інженерів (2010)
Красильник Ю. С. - Психолого-педагогічна компетентність як складова педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника (2010)
Лиховид О. Р. - Інтегративність як визначальна характеристика краєзнавчого курсу в загальноосвітній школі (2010)
Лукащук М. М. - Професійна спрямованість навчання хімії у системі підготовки медичного працівника середньої ланки, Хмеляр І. М. (2010)
Мешко О. І. - Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції (2010)
Олійник Л. В. - Методична компетентність майбутніх офіцерів військ зв’язку як педагогічна проблема (2010)
Паращук Р. В. - Модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України та методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін (2010)
Райко В. В. - Формування моральних потреб студентів вищих навчальних закладів у процесі їх морального виховання (2010)
Романюк І. М. - До методики підготовки майбутніх офіцерів зв’язку в умовах модульного навчання (2010)
Романишина Л. М. - Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект, Дундюк В. О. (2010)
Свєточева І. І. - Науково-методологічні підходи та їх реалізація в професійній підготовці менеджера фармацевтичної галузі (2010)
Торган М. М. - Аналіз стану підготовки менеджерів освіти до виконання професійних функцій (2010)
Тюріна В. О. - Формування корпоративної культури працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Усик О. Ф. - Соціокультурний аспект фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2010)
Ференчук Б. М. - Рівень готовності студентів факультету фізичного виховання до використання комп’ютерних технологій навчання в процесі професійної підготовки (2010)
Заболотний С. М. - Шляхи оптимізації психодіагностичної роботи в системі професійного відбору персоналу Державної прикордонної служби України (2010)
Соловей О. А. - Психолінгвістичне дослідження мовлення дітей дошкільного віку (2010)
Балашова Ю. В. - Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: перспективний аналіз (2010)
Балендр А. В. - Перебіг та результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій (2010)
Бухнієва О. А. - Шляхи модернізації національної системи вищої освіти як провідні чинники розвитку інноваційної діяльності викладача сучасного вищого навчального закладу (2010)
Галус О. М. - Ступенева підготовка фахівців у педагогічному вищому навчальному закладі як умова забезпечення неперервності освіти (2010)
Герасимчук І. В. - Cистема вправ для групового вирішення дидактичних завдань з іноземної мови (2010)
Григор’єв А. М. - Мисленнєвий експеримент як один з ефективних засобів формування професійної компетентності фахівців екстремальних видів діяльності, Романюк Ю. П. (2010)
Дзюба П. М. - Теоретична модель професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників на основі особистісно орієнтованого навчання (2010)
Доброскок І. І. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів засобами проективної діяльності (2010)
Єщенко Ю. Ф. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (2010)
Желясков В. Я. - Атестація та оцінювання навчальних досягнень майбутніх перекладачів за критеріями компетентнісного виміру (2010)
Калінін А. М. - Розробка фрагмента професіограми викладача економічних дисциплін до роботи у вищому льотному навчальному закладі (2010)
Козяр М. М. - Шляхи формування організаторських умінь у майбутніх офіцерів як основи їх професійної компетентності (2010)
Красножон О. Б. - Методичні аспекти вивчення теми "Лінійні простори” з комп’ютерною підтримкою (2010)
Маслій О. М. - Суть, принципи та функції військово-економічної логістики (2010)
Полюк В. С. - Специфіка формування системи професійних вмінь у курсантів-прикордонників (2010)
Полякова Г. П. - Етос науки як аксіологічна основа деонтологічної підготовки аспірантів (2010)
Райко В. В. - Аналіз сучасних проблем у формуванні правової культури курсантів-прикордонників (2010)
Самарук Н. М. - Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності (2010)
Тюріна В. О. - Соціалізація і ресоціалізація підлітків з девіантною поведінкою (2010)
Цокур О. С. - Щодо визначення сутності дидактичної та науково-дослідницької культури викладача вищого навчального закладу (2010)
Ягупов В. В. - Модель професійної комунікативної компетентності магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Нога В. Ф. (2010)
Андрощук О. Ю. - Роль ініціацій у процесі становлення майбутніх офіцерів-прикордонників (2010)
Ковшов Р. В. - Психічні стани особистості в особливих та екстремальних умовах як предмет наукового дослідження (2010)
Малахов М. А. - Диференцiально-психологiчнi особливостi процесу соцiально-психологiчної адаптацiї вiйськовослужбовцiв-контрактникiв (2010)
Сірий А. В. - Психологічні особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом (2010)
Турянська О. Ф. - Психолого-педагогічні й методичні засади визначення цілей історичної освіти (2010)
Котенко В. В. - Господарський комплекс із поселення Маслини в Північно-Західній Тавриці (2013)
Фомин М. В. Фомин М. В. - О раннехристианских комплексах Херсонеса, Шевцова А. А. (2013)
Арзуманова Т. В. - Етнічна ментальність росіян-старообрядців Харкова на початку ХХІ ст. (2013)
Шпорт Г. М. - Культура землеробства українських переселенців Тоболо-Іртишського межиріччя (кінець ХIХ – початок ХХ ст.): сільськогосподарські знаряддя праці (2013)
Каріков С. А. - Конфесійно-політичний розвиток Нижньо-саксонських міст у 20-60-х р. XVI ст. (2013)
Пархоменко М. В. - Письма Папы Мартина І как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. (2013)
Сорочан С. Б. - О численности сакральных сооружений и клира в византийском Херсоне VI–X вв.: предварительные итоги (2013)
Волосник Ю. П. - Діяльність "Торгсину" та непмани України: повсякденні випробування підприємців в умовах форсованої індустріалізації першої половини 1930-х років (2013)
Воронін В. М. - Нагородний інститут почесних звань Радянської України в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Наумов С. О. - До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Попов В. Ж. - Джерела інформації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917–1920 рр. (2013)
Посохова Л.  Ю. - Праці баварських богословів у православ-них колегіумах України (XVIІ–XVIIІ вв.) (2013)
Проценко М. В. - От заезжих и постоялых дворов до гостиниц европейского типа: гостиничное хозяйство Харькова второй половины ХІХ – начала ХХ века (2013)
Артамонова К. Ю. - Роль Кипрской православной церкви в восстании греков-киприотов в октябре 1931 г. (2013)
Гоков О. А. - Персидская казачья бригада в публикациях Д. Н. Кёрзона (2013)
Кандаурова Т. Н. - Формирование и развитие социокультурной инфраструктуры российских военных поселений в ХІХ веке:  Система здравоохранения и образования (2013)
Миколенко Д. В. - Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр. (2013)
Пугач Є. П. - Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів в єдиній державі (спроба реалізації та її доля) (2013)
Уллах П. Э. - 7-й флот США и Южноазиатский кризис 1971 г. (2013)
Чернявский Л. С. - Борьба СССР и США за влияние в Японском профсоюзном движении (1947–1956 г.) (2013)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про політичний курс Індійського національного конгресу в період незалежності (2013)
Бердута М. З. - Харківський університет у 1941–1950-ті рр., Іванов С. Ю. (2013)
Чухлій С. О. - На зламі епох: викладацька кар’єра М. В. Клочкова (2013)
Домановский А. Н. - Христианский неоплатонизм как парадигма византийской цивилизации (Обзор книги: Чорноморець Ю. П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. – К. : Дух і Літера, 2010. – 568 с.) (2013)
Сичова В. В. - (Рец. на кн. : Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) : монографія / О. О. Коник; наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454 с.) (2013)
Шпорт А. М. - (Рец. на кн. : Коровушкин Д. Г. Немцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце ХIХ – начале ХХI века. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2007. – 187 с.) (2013)
Посохов С. И. - Владимир Иванович Кадеев: жизнь, отданная университету, Ручинская О. А. (2013)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2012 р., Миколенко Д. В. (2013)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2012 р. (2013)
Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2012 році (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волошина Н. П. - Cравнительная клиническая характеристика дебютов при рецидивирующем течении рассеянного склероза в западном и восточном регионах Украины.Сообщение 1, Негрич Т. И., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачева Т. Н. (2007)
Бублик Л. А. - Консервативное лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника, Лобанов Г. В., Стегний С. А., Оксимец В. М., Мытюшин И. И. (2007)
Игнатьев А. М. - Комплексное лечение работников промышленных предприятий со сниженной минеральной плотностью костной ткани, Ярмула К. А. (2007)
Калашников В. И. - Диагностик (2007)
Мищенко Т. С. - ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, Песоцькая T. В. (2007)
Тондий О. Л - Лечение невропатических болей у пациентов с дистальными диабетическими полинейропатиями (2007)
Цьоха І. О. - Порівняльна характеристика реабілітаційної фармакотерапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше, Ткаченко О. В. (2007)
Шевага В. М. - Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії, Семчишин М. Г. (2007)
Школьник В. М. - Клинико-нейрофизиологическая эффективность препарата диклоферол у больных с цефалгиями, Погорелов А. В (2007)
Шоробура М. С. - Динаміка вмісту інтерферону-γ у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від клінічних характеристик захворювання (2007)
Яворская В. А. - Псевдоинсульт — маска дисметаболической энцефалопатии, Бондарь О. Б., Дьолог Н. В. (2007)
Білобривка Р. І. - Корекція передчасної еакуляції, сучасні методи, Черепанин В. І. (2007)
Герасименко Л. О. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя (2007)
Гончарова И. Е. - Изменение состояния больных с психическими нарушениями вследствие хронической гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии в процессе лечения методом краниоцеребральной гипотермии (по данным психодиагностического исследования) (2007)
Денеко М. А. - Клинические формы супружеской дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин (2007)
Dominika Dudek - Psychosocial aspects of depressive disorders in women, Marcin Siwek (2007)
Жданова М. П. - Психотерапия нарушения здоровья семьи при алкоголизме у жены (2007)
Ильяшенко О. А. - Особенности социально-психологической реабилитации лиц с суицидальным поведением (2007)
Карабань Н. В. - Первичный метаболический эффект терапии болезни паркинсона для сравнительной оценки эффективности препарата сталево (леводопа/карбидопа/энтакапон), Рожкова З. З., Карабань И. Н. (2007)
Кожекару Л. В. - Личностные особенности женщин с маниакальным синдромом биполярного аффективного расстройства в генезе супружеской дезадаптации (2007)
Лещинский В. О. - Отношение к своей болезни мужчин с экскреторно-токсическим бесплодием (2007)
Мартыненко Н. В. - Сексуальное здоровье безработных с соматоформными и личностными расстройствами (2007)
Марута Н. А. - Расстройства сна при неврастении (диагностика и терапия), Семикина Е. Е. (2007)
Михайлова Е. А. - Особенности терапии депрессивных невротических расстройств у подростков, Проскурина Т. Ю. (2007)
Міхановська Н. Г. - Психопатологічні розлади у дітей раннього віку (клініка, діагностика, підходи до реабілітації), Михайлова Е. А. (2007)
Мозговая Т. П. - Особенности вегетативной реактивности подростков с гиперкинетическими и поведенческими расстройствами (2007)
Напреенко А. К. - Особенности клинических проявлений психических расстройств непсихотического уровня у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму, Максименко Н. А. (2007)
Потапенко О. А. - Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт, з урахуванням окремих параметрів біоритмологічного статусу чоловіків та їх дружин (2007)
Пріб Г. А. - Поведінкова дисфункція у пацієнтів, які страждають на психічні розлади (2007)
Рокутов С. В. - Невротические расстройства у лиц с нейросенсорной тугоухостью (клиника, механизмы формирования) (2007)
Романова А. А. - Психодиагностические особенности у больных резистентной параноидной шизофренией в процессе лечения методом краниоцеребральной гипотермии (2007)
Сазонов С. А. - Электроэнцефалографические особенности детей, страдающих ночным энурезом (2007)
Филатова О. А. - Особенности панических расстройств у больных сурдомутизмом (2007)
Гончарова Е. Ю. - Психометрический скрининг тревожных расстройств при алкогольной зависимости (2007)
Задорожний В. В. - Рівень глюкози в спинномозковій рідині при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами (2007)
Лебедев Д. С. - О роли блокаторов метаболизма этанола в терапии алкогольной зависимости (2007)
Минко А. И. - Применение дисульфирама (эспераля) в наркологической практике: история и новые возможности, Линский И. В., Игнатов М. Ю. (2007)
Шараневіч І. О. - Принципи, терапевтичні мішені, лікарські засоби аверсивної дії при лікуванні алкогольної залежності (огляд) (2007)
Дзяк Л. А. - Эффективность применения нейромидина в лечении диабетической полинейропатии, Шульга А. Н., Цуркаленко Е. С. (2007)
Марута Н. А. - Эффективность препарата венлаксор при лечении депрессивных расстройств, Семикина Е. Е. (2007)
Мар’єнко Л. Б. - Застосування вальпрокому в лікуванні генералізованих і вогнищевих епілепсій (2007)
Плевачук О. - Особливості впливу мікросередовища пацієнтів, хворих на шизофренію з безперервним перебігом, на прояви агресивної поведінки. Лікування Соліаном, Долішня Н. (2007)
Юрьева Л. Н. - Сравнительная оценка эффективности нормазидола при депрессиях органического и невротического генеза, Малишко Т. В., Рахманов В. М., Лазаренко А. Н. (2007)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтична кваліфікація злочинів проти здоров’я населення, Ніконов М. М., Шаповалов В. В. (2007)
Чайка Ю. В. - История, структура и перспективы развития психопатологического метода.сообщение 5, Чайка Ю. Ю. (2007)
Мінко О. І. - Рецензія на монографію Л. М. Юр’євої та Т. Ю. Больбот "Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика" (Днепропетровск: Пороги, 2006. — 196 с.) (2007)
Козявкін Володимир Ілліч (до ювілею з дня народження) (2007)
Дроздовська С. Б. - Асоціація G/C поліморфізму 7-го інтрону гену б - рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARA) з фізичною діяльністю у спорті (2013)
Іванова Н. М. - Взаємозв’язок між однонуклеотидним поліморфізмом RS7574865 гену stat4 та розвитком червоного вовчаку, Кутасевич Я.Ф., Савенкова В. В., Реміз О. М. (2013)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі, Гонтова Т. М. (2013)
Бибик В. В. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію легкого ступеню на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2013)
Зборовська О. В. - Зміни товщини сітківки макулярної ділянки при діабетичному макулярному набряку (дифузний та ускладнений оклюзійного і неоклюзійного видів) за даними оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет ІІ типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Кривуля І. Г. - Вплив комбінації атоксілу та Лінекс форте на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли a и фактора роста эндотелия сосудов у больных с разной степенью тяжести регматогенной отслойки сетчатки (2013)
Ромаданова О. І. - Методологічні та клініко-патогенетичні аспекти ефективності корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті ІІ типу (2013)
Серик С. А. - Про- и противовоспалительные цитокины при сердечной недостаточности у больных ИБС и сахарным диабетом 2 типа с сохраненной фракцией выброса и систолической дисфункцией левого желудочка (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Труняков М. В. - Вплив комбінації нуклеїнату та Гепа-мерц на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Чхетіані Р. Б. - Стан системи інтерферону у хворих з хронічним токсичним гепатитом на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Дорошенко О. В. - Значення підвищеного тропоніну у клінічній практиці (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність лікування гіпертонічної хвороби із супутнім синдромом подразненого кишечнику з закрепами при використанні комбінації глутаргіну та гепафорте за вмістом оксиду нітрогену, Холіна О. А., Сабковська Х. О., Ліпатнікова Г. С. (2013)
Костьєв І. К. - Клініко-біохімічні особливості неалкогольного стеа­тогепатиту на тлі цукрового діабету 2-го типу (2013)
Некрасова Н. Б. - Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини, рівня вітаміну D у мешканців міста Первомайськ Луганської області (результати епідеміологічного дослідження), Пілавов О. М., Глєбова Т. М. (2013)
Попова Н. В. - Гідроксикоричні кислоти видів суховершків (2013)
Ромаданова О. І. - Методологія клінічної оцінки метаболічних порушень при хронічному гломерулонефриті на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2013)
Сауссен Бен Аммар. - Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи его уровней с частотой обострений и степенью ограничения воздушного потока у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2013)
Труфанов С. Ю. - Вираженість синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, та його корекція з використанням нуклеїнату (2013)
Юган Я. Л. - Клініко-біохімічні особливості та оптимізація лікування хворих на нелкогольний стеатогепатит після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії в амбулаторних умовах (2013)
Андрєєва І. В. - Вивчення реологічних властивостей аерозолю для лікування опіків (2013)
Безкоровайна І. М. - Використання анти-VEGF препаратів в лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми (2013)
Бутко Я. О. - Вплив крему "Декспантенол з керамідами" на процес загоєння шкірних ран на тлі імуносупресії, Дроговоз С. М., Ляпунов М. О. (2013)
Гайдукова О. О. - Обґрунтування технології гомеопатичної матричної настойки на основі Coffea Arabica (2013)
Глазков Е. О. - Вплив адаптогенів на показники варіабельності серцевого ритму організму іноземних студентів (2013)
Григорьева Л. В. - Методы рациональной фармакотерапии болевого синдрома при нарушениях опорно-двигательного аппарата в практике семейного врача (2013)
Іванова Л. М. - Адаптол у медичній реабілітації хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень у сполученні з синдромом подразненого кишечника, Арбузова О. І., Пілієва О. В., Височин М. В., Ліпатнікова А. С., Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В. (2013)
Опрошанська Т. В. - Вивчення антимікробної активності настоянок кореня та листя лопуха великого (2013)
Яремчук Ан. А. - Разработка и валидация методики совместного количественного определения бензалкония хлорида, левомицетина и декспантенола в мази, Хишова О. М., Половко Н. П. (2013)
Андрєєва А. О. - Маркери судинного ремоделювання та сучасні підходи його корекції у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з абдомінальним ожирінням (2013)
Бабій Л. М. - Соматотип та його взаємозв’язки з анатомо-топографічними особливостями шлунка людини, Ольховський В. О., Шкляр А. С. (2013)
Бикадоров В. І. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу синдрому подразненого кишечнику, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом на тлі лікування хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах, Тєрьошин В. О. (2013)
Денисюк Н. Б. - Усовершенствование электрического офтальмоскопа, Косуба С. И., Скицюк С. В., Косуба И. С. (2013)
Єрмоленко О. В. - Клініко-інструментальні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі хронічного обструктивного захворювання легень у хворих в амбулаторних умовах (2013)
Жабоедов Д. Г. - Экспериментальное исследование аберраций интраокулярных линз при их децентрации, Чиж И. Г. (2013)
Ліпатнікова А. С. - Клініко-патогенетичні особливості лікування статинами, Сабковська К. О., Холіна О. А., Пілієва О. В. (2013)
Соколова І. І. - Клінічна інформативність стоматологічного статусу та стратифікація ризику формування патології пародонту серед осіб, які мають професійний контакт з вібрацією, Кашаба М. А. (2013)
Чабан Т. В. - Випадок інфекційного мононуклеозу в 24-річної жінки, який перебігав з поліартритом, Жураковська Н. О., Павловська М. О. (2013)
Хомутянская Н. И. - Лекция 1. Брюшной тиф, паратифы А и В, Терешин В. А., Пересадин Н. А. (2013)
Булеца Б. А. - Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту, Турак А. Ю., Мігалка В. В. (2007)
Горанский Ю. И. - Проблемы нарушений венозного кровообращения в неврологии, Сон А. С., Мосенко С. В. (2007)
Грицай Н. М. - Вплив препарату "Кораргін" а перебіг дисциркуляторної енцефалопатії, Міхньов І. О., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й., Силенко Г. Я., Ковтун І. І. (2007)
Кушнир Г. М. - Комбинация ноотропов в лечении ранней цереброваскулярной патологии, Микляе А. А. (2007)
Перцева Т. Г. - Структурно-функциональные изменения вещества головного мозга у больных с дисциркуляторной энцефалопатией и сахарным диабетом ii типа (2007)
Сорокин Ю. Н. - Антиоксидантный статус и эффективность лечения при рассеянном склерозе (2007)
Товажнянська О. Л. - Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі (2007)
Шевченко Л. А. - Результаты корреляционного анализа в оценке двигательных расстройств в структуре перинатальной патологии у детей раннего возраста, Козлова О. Н. (2007)
Андрейко Д. М. - Тревожно-фобические расстройства у больных височной эпилепсией (2007)
Бачериков А. М. - Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом (діагностика, клініка, лікування), Мудренко І. Г. (2007)
Белостоцкая Ж. И. - Принципы диагностики и дифференциальной диагностики депрессивных расстройств у жителей сельской местности (2007)
Вербенко В. А. - Динамическая оценка нейрокогнитивных функций в структуре психометрического и нейропсихологического статуса больных разными формами шизофрении (2007)
Гавенко В. Л. - Сравнительная характеристика профиля личности больных непсихотическими депрессивными расстройствами органического и невротического генеза, Гавенко Н. В., Галичева А. С. (2007)
Денеко М. А. - Половое развитие и сексуальность женщин с шизоидным и параноидным расстройством личности (2007)
Кожекару Л. В. - Сексуальная дисфункция и супружеская дезадаптация при невротических депрессиях у женщин (2007)
Напреенко А. К. - Терапевтическая эффективность и переносимость нового небензодиазепинового анксиолитика афобазол при лечении непсихотических психических и психосоматических расстройств, сопровождающихся тревогой, Марута Н. А. (2007)
Носов С. Г. - Альтернативні епілептичні психози з різним типом перебігу: закономірності взаємозв’язку з епілептичними нападами (2007)
Пріб Г. А. - Психологічна реабілітація як складова комплексної медико-соціальної реабілітації психічнохворих (2007)
Розанов В. А. - Данные мониторинга суицидальных попыток в г. Одессе за период 2001—2005 гг., Захаров С. Е., Жужуленко П. Г., Кривда Г. Ф. (2007)
Светличная Е. В. - Патопсихологические нарушения у больных эпилепсией подростков и их психокоррекция (2007)
Скринник О. В. - Клініко-психопатологічні особливості у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію органів травлення (2007)
Спіріна І. Д. - Соціально-демографічна характеристика осіб з розладами особистості, які реалізували насильницькі дії, Дячук А. М. (2007)
Астапов Ю. Н. - Использование препарата афобазол при терапии невротических расстройств у военнослужащих срочной службы, Чайковский А. Р. (2007)
Бурчинский С. Г. - Рисперидон: от фармакологии — к фармакотерапии (2007)
Малахова С. Н. - Возможности современных ингибиторов МАО в коррекции психосоматических и вегетативных расстройств у больных стенокардией напряжения и перенесших хирургические вмешательства по поводу ишемической болезни сердца, Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А. (2007)
Марута Н. А. - Новые возможности терапии депрессивных расстройств., Семикина Е. Е. (2007)
Петрюк А. П. - Применение риссета при лечении параноидной шизофрении (2007)
Чайка Ю. Ю. - Сифилис мозга и проблема патоморфоза, Луцик В. Л. (2007)
Соколик В. В. - Болезнь Альцгеймера: генетическая предрасположенность, биохимические механизмы и психические проявления (2007)
Дьяченко Л. І. - Становлення організаційно-методичного напряму в наданні неврологічної і психіатричної допомоги (історія і сучасність), Бобрицька З. М., Сергієнко О. В. (2007)
Петрюк П. Т. - Вопросы классификации психических расстройств в научных работах профессора И. А. Полищука (К 100-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2007)
Титул, зміст (2014)
Мельніченко В. В. - Інформатизація освіти Миколаївської області: упевнені кроки в інформаційне суспільство, Старєва А. М. (2014)
Захар О. Г. - Використання Інтернет-технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів (2014)
Гетманцев В. С. - Організація роботи із здібними учнями вчителями кафедри інформатики Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки, Михайловська Н. В. (2014)
Юрпольська Н. О. - Блог "Сходинки до інформатики 2 клас" як онлайн-осередок навчально-методичного забезпечення викладання інформатики у 2-х класах (2014)
Андреєва Г. П. - Організація навчання інформатики шляхом запровадження технологій дистанційного навчання (2014)
Богданова О. О. - Нестандартні підходи до вивчення інформатики (2014)
Крутієнко О. М. - Використання вільного і безкоштовного програмного забезпечення в навчальному процесі ЗНЗ (2014)
Рощина Н. О. - Упровадження пропедевтичного курсу "Чарівні мандри в світ інформатики" для старших дошкільників — вимога сьогодення (2014)
Бабійчук В. Г. - Досвід дистанційного навчання у формуванні освітнього потенціалу учнівської молоді Миколаївщини (2014)
Десятов Д. Л. - Моделювання уроку історії, спрямованого на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів (2014)
Осипенко Г. В. - Урок з курсу "Сходинки до інформатики" у другому класі (2014)
Веліховська А. Б. - Реалізація основних принципів компетентнісно-спрямованої та практико-орієнтованої освіти в підготовці молодих спеціалістів у рамках дворічного стажування на базі Миколаївського ОІППО (2014)
Кийко О. А. - Позакласна робота з інформатики у початковій школі як засіб активізації навчання молодших школярів (2014)
Тихонова Т. В. - Дидактичні закономірності технологічного навчання інформатики (2014)
Фішер Т. М. - Навчання на основі загальнолюдських цінностей (2014)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2014)
Лист МОН України від 01.07. 2014 р. №1/9–343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі" (2014)
XXVI Міжнародна олімпіада з інформатики (2014)
Успіхи в олімпіадах з інформатики (2014)
Содержание (2013)
Зустрічайте ювілейне число журналу! № 50 (2013)
Швець О. В. - Дієта при цукровому діабеті 1­го типу (2013)
Бутрова С. А. - От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета (2013)
Корпачева­Зиныч О. В. - Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид в одноразовых шприц­ручках СолоСтар® — единственные в Украине человеческие инсулины в одноразовых шприц­ручках СолоСтар®, Гурина Н. М., Корпачев В. В. (2013)
Паньків І. В. - Клінічна ефективність Актовегіну в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2­го типу з діабетичною полінейропатією на тлі артеріальної гіпертензії (2013)
Генделека Г. Ф. - Использование сахарозаменителей и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения, Генделека А. Н. (2013)
Паньків В. І. - Ефективність метформіну та аторвастатину в корекції показників вуглеводного й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2013)
Хоменко В. А. - Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода, Яковлева Е. Б., Могілевкіна І. О. (2013)
Козловська Х. Ю. - Структурно-­функціональні показники серцево­судинної системи і нирок на тлі інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2­го типу з ожирінням (2013)
Панькив В. И. - Место глибенкламида в диалектике современной сахароснижающей терапии с позиций безопасности и кардиопротекции (2013)
Сазонова Е. Г. - Тиреоидная функция при сахарном диабете, осложненном хронической болезнью почек, Мохорт Т. В. (2013)
Полторак В. В. - Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии (2013)
Пішак В. П. - Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини (2013)
Ахмедова Ш. У. - Нервно­психическое развитие детей первых трех лет при врожденном транзиторном гипотиреозе (2013)
Будрейко О. А. - Застосування аналогів інсуліну в дітейта підлітків: проблемні питання та можливості досягнення оптимальної компенсації цукрового діабету 1­го типу (2013)
Никберг И. И. - О научной популяризации знаний о сахарном диабете (проблемы и суждения) (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації (2013)
Старт всеукраинского проекта "Диабет. Узнай вовремя!" (2013)
Симпозиум "Гипопаратиреоз" (2013)
Міжнародні ендокринологічні події (2013)
Волошина Н. П. - Дорсалгии при рассеянном склерозе, Негреба Т. В., Федосеев С. В. (2007)
Бондарь О. Б. - Сравнительная характеристика клинической картины кардиоэмболического и атеротромботического инсультов (2007)
Грицай Н. М. - Застосування препарату "Сторвас" у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію, Литвиненко Н. В., Силенко Г. Я., Кривчун А. М., Пілюгіна Т. В. (2007)
Дубенко А. Е. - Принципы оптимизации противосудорожной терапии больных с постинсультной эпилепсией, Мерцалов В. С., Слюсаренко И. Т., Реминяк И. В. (2007)
Иванов А. Ю. - Возможности применения флебодиа 600 у больных с хронической ишемией мозга. Результаты ультразвукового исследования, Панунцев В. С., Иванова Н. Е., Петров А. Е., Вершинина Е. А., Устаева И. Г., Попова Е. В. (2007)
Козёлкин А. А. - Опыт применения Энтропа в комплексной терапии больных, перенесших мозговой ишемический инсульт, Козёлкина С. А., Кузнецов А. А., Ромалийская О. В. (2007)
Пашковська Н. В. - Особливості фібринолітичного потенціалу та протеолітичної активності плазми крові хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від її стадії (2007)
Сорокин Ю. Н. - Динамика антиоксидантного статуса и эффективность лечения при активном рассеянном склерозе (2007)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби у популяції психічно хворих, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Токарева С. В., Лакинський Р. В., Сітенко Л. М., Горбунов О. В., Хімчан А. І., Гурджій Т. Ф., Попова М. Ю. (2007)
Вербенко В.А. - Многомерный математико-статистический анализ психофизиологических оснований гетерогенности нарушений при шизофрении (2007)
Гриневич Є. Г. - Маркери і діагностика реакцій дезадаптації у рятувальників аварійно-рятувальних служб (2007)
Денеко М. А. - Особенности психосексуального развития женщин с демонстративным расстройством личности и их роль в генезе сексуальной дезадаптации (2007)
Завалко Ю. Н. - Клинико-психопатологические особенности дистимии (2007)
Кришталь Т. В. - Сексуальная дезадаптация при неврастении у женщин (2007)
Носов С. Г. - Клінічна структура специфічних змін особистості, деменції та альтернативних епілептичних психозів (2007)
Пришляк В. І. - Алексифілія і псевдосуїцидальність — спроба опису нових клінічних феноменів при хроніфікованих депресіях, Фільц О. О. (2007)
Сновида Л. Т. - Характеристика хворих на шизофренію та питання інвалідизації, Венгер О. П. (2007)
Старинець Н. Г. - До питання про депресії у неврологічній практиці (2007)
Ушенин С. Г. - Предрасполагающие факторы некомплайентного поведения у больных с первым психотическим эпизодом (2007)
Артемчук А. А. - Формирование терапевтической ремиссии у лиц, зависимых от алкоголя, в амбулаторных условиях (2007)
Григорова И. А. - Раритетная неврология: случай болезни мойя-мойя, Березнякова Е. Ю. (2007)
Андрейко Д. М. - Гипоксия новорожденных как этиологический фактор развития эпилепсии (2007)
Даценко И. Б. - Дифференциальная диагностика минимальной мозговой дисфункции у детей и подростков (2007)
Евтушенко С. К. - Копаксон в терапии детей с рассеянным склерозом, Москаленко М. А., Евтушенко О. С. (2007)
Неділько В. П. - Епідеміологічна оцінка стану психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах проживання у великому місті, Мєшков В. М., Руденко С. А. (2007)
Шаповалова В. О. - Соціальна і судова фармація щодо організаційно-правового дослідження клініко-діагностичних критеріїв гострої інтоксикації внаслідок вживання тютюну, Петренко В. О., Сосін І. К. (2007)
Задорожний П. В. - Історія Харківського обласного наркологічного диспансеру (до 30-річчя з часу створення), Задорожна Т. К., Шамрай В. Г. (2007)
Кузнецов В. Н. - Профессор Иосиф Адамович Полищук — выдающийся отечественный ученый, психиатр, педагог, философ и бывший сабурянин (к 100-летию со дня рождения), Петрюк П. Т., Петрюк О. П. (2007)
Piechota-Polanczyk A. - The influence of simvastatin on NADPH oxidase in patients with abdominal aortic aneurysym, Mittlboeck M., Huk I. (2014)
Салютін Р. В. - Впровадження методу клітинної непрямої реваскуляризації в лікуванні хворих з неоперабельним ураженням судин нижніх кінцівок (2014)
Курята О. В. - Маса тіла та рівень альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, Кушнір Ю. С. (2014)
Долженко М. М. - Особливості стану коронарного русла у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки за даними мультиспіральної комп'ютерної томографії та КВГ, Конопляник Л. І., Лимар Ю. І., Базилевич А. Я. (2014)
Орловський В. Ф. - Вплив корекції гіповітамінозу d на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з метаболічним синдромом, Гордіна М. А. (2014)
Fushtey I. M. - Problem of cardiovascular risk assessment in patients with rheumatoid arthritis, Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V., Savchenko O. A. (2014)
Алипова О. Є. - Вплив відновлювального лікування на стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії, Токаренко О. І. (2014)
Lashkul D. A. - Relationship of galectin-3 to renal function in patients with ischemic chronic heart failure (2014)
Михайловська Н. С. - Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціональна перебудова серця після перенесеного Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом (2014)
Молодан А. В. - Функция миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца, Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Голдовський Б. М. - Базальна варіабельність серцевого ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні ІХС в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Сідь Є. В. (2014)
Лоскутова Т. О. - Диференційний підхід до профілактики прееклампсії у вагітних (2014)
Резніченко Н. Ю. - Корекція судинних порушень у шкірі чоловіків зрілого віку (2014)
Дроздова И. В. - Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ, Мацуга О. Н., Храмцова В. В. (2014)
Berezin A. E. - Natriuretic peptides-guided therapy in chronic heart failure: relevance to outcomes and surviva (Review)l (2014)
Лашкул З.В. - Влияние форм и методов профилактики на заболеваемость и смертность населения от социально-значимых заболеваний в годы становления советской власти (1917–1940 гг.) (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Shutko N. A. - Compression of digital images on the basis of multilevel spline approximation, Guida A. G., Negoda A. N. (2014)
Narytnik T. M. - Analysis of the possibility of creating gigabit distribution networks with the using of terahertz range radio-relay lines, Ibrahim A. A., Turabi I. O. (2014)
Glushko O. V. - Stable low-order continued fraction approximations for system identification, Tkachev R. Yu. (2014)
Melnyk O. S. - Prediction of the improvement characteristis of nаnocircuits, Burtseva N. V. (2014)
Shevchuk D. O. - The active fault tolerant control system for proceeding controllability and stability airplane under adverse flight conditions (2014)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of motor driver for solar power plant, Karabetsky D. Р. (2014)
Melnyk O. S. - Computer simulation of single-electron logic gates, Maksymenko A. V., Sverdlova A. D. (2014)
Uvarov B. M. - Parameters of radioelectronic devices, which are determined by thermal modes, Nikitchuk A. V. (2014)
Sineglazov V. M. - Automated designing of driver for light-emitting-diode lamps, Kaleniuk K. I. (2014)
Sineglazov V. M. - Software integration at the computer-aided design of wind power plants, Kulbaka A. V. (2014)
Sineglazov V. M. - Simulator training optimization, Shmelev Ju. M. (2014)
Zelenkov О. А. - Algorithm for estimating the aircraft accuracy landing during operational control, Golik A. P. (2014)
Ivanov V. A. - Helicopter screw rotation influence on form directional diagram onboard antenna, Zadorozhniy A. S. (2014)
Sokolov G. E. - Building a computer model of an optoelectronic fire smoke alarm detector (2014)
Medvedev M. G. - The optimal control models of interurban bus transport, Oleschenko L. M. (2014)
Tolbatov S. V. - The arhitecture of information system complexity estimation work (2014)
Mukhina M. P. - Analysis of modern correlation extreme navigation systems, Seden I. V. (2014)
Boyko I. F. - Some aspects of modeling of the aircraft avionic systems, Maletskiy I. K., Zakharov D. M. (2014)
Chumachenko O. I. - Building a system of simulation modeling for spatially-distributed processes, Luzhetskyi A. Y. (2014)
Sineglazov V. M. - Mathematical models of pollution dynamics of clean rooms, Fedosenko V. N., Radko E. N. (2014)
Sineglazov V. M. - Increase of effectiveness of hardware-in-the-loop test bench, Roman B. V. (2014)
Shutko V. N. - Computer modeling of auto-oscillating phenomena in neuron complexes, Klyuchko О. М. (2014)
Klyuchko О. М. - Computer modelling of biologic voltage–activated nanostructures, Sheremet D. Yu. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможности антиконвульсантов нового поколения в фармакотерапии эпилепсии (2008)
Грицай Н. Н. - Влияние ноотропного препарата энтроп на когнитивные функции мозга пациентов, перенесших нейроинфекцию или черепно-мозговую травму, Кобзистая Н. А., Силенко Г. Я., Мартыненко А. Н. (2008)
Лапшина И. А. - Катамнестические наблюдения за пациентами с церебральными проявлениями атеротромбоза (2008)
Левченко І. Л. - Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції за даними кардіо інтервалографії (2008)
Назарчук І. А. - Функціональна активність вегетативної нервової системи в структурі декомпенсації і адаптації, спричинених геліогеофізичними факторами, у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2008)
Товажнянська О. Л. - Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі (2008)
Федосєєв С. В. - Дорсалгія у хворих з нейроінфекціями, Клінічні аспекти і патогенез (2008)
Абрамов В. А. - Эффекты стигматизации и аутостигматизации больных на различных стадиях шизофрении, Ряполова Т. Л., Абрамов А. В., Путятин Г. Г. (2008)
Андрейко Д. М. - Клиническая характеристика больных осттравматической эпилепсией (2008)
Гуменюк Л. Н. - Оценка эффективности реабилитационных мероприятий у психически больных с ограниченной способностью интеграции в сообщество (2008)
Завалко Ю. Н. - Современные подходы к терапии больных дистимией (2008)
Марута Н. О. - Эффективность терапии нормазидолом органических (аффективных) расстройств настроения (2008)
Носов С. Г. - Зміни функціональної асиметрії біоелектричної активності головного мозку при розвитку неальтернативних епілеп- тичних психозів (2008)
Подкорытов В. С. - Современные подходы к лечению фармакорезистентных" депрессий (2008)
Примышева Е. Н. - Комплексный подход в лечении параноидной шизофрении у женщин с учётом влияния стрессоров (2008)
Агишева Н. К. - Внутриличностный конфликт и пути его разрешения (2008)
Денеко М. А. - Конституциональная форма сексуальной дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин (2008)
Закревский А. П. - Роль микросоциальных факторов в возникновении девиантного поведения у подростков с ранними формами злоупотребления психоактивными веществами, Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Мильнер И. А., Рябцев А. С., Михальская З. М. (2008)
Свиридова В. В. - Сексуальная дисфункция у женщин после оперативного лечения гинекологических заболеваний (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження системи оцінок лікарів відносно терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю, Кожевнікова В. А. (2008)
Маркозова Л. М. - Особливості дії нормазидолу на нейромедіаторні та ферментативні системи організму при різних формах вживання етанолу в осіб з алкогольною залежністю з афективними розладами, Усменцева О. І. (2008)
Цыба И. В. - Теоретические и практические предпосылки использования детоксикационных эффектов гипохлорита натрия при неотложных состояниях в наркологии (2008)
Шалашова И. В. - Исследование агрессивности у больных, зависимых от психостимуляторов кустарного изготовления, на момент госпитализации (2008)
Шараневич І. О. - Фактори формування повної терапевтичної ремісії в осіб з алкогольною залежністю (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості формування когнітивних розладів у хворих на алкоголізм: психодіагностичне дослідження, Андренко А. В. (2008)
Краузе Р. - Современное общество и психотерапия (2008)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к ноотропной фармакотерапии и фармакопрофилактике (2008)
Фесенко У. А. - Когнітивні функції у дітей після наркозу пропофолом з оксибутиратом натрію (2008)
Школьник В. М. - Возможности оптимизации ноотропной терапии при церебральном атеросклерозе комбинированным препаратом олатропил®, Погорелов А. В. (2008)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу лікарського засобу, до складу якого входить прекурсор, Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (2008)
Линский И. В. - Традиционные и перспективные сферы применения налоксона в клинической практике (обзор), Самойлова Е. С., Первомайский Э. Б., Голощапов В. В. (2008)
Чуприков А. П. - Рецензия Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизиологической реабилитации людей. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2007. — 172 с. (2008)
О программе университета штата Мичиган (США) для исследователей (клиницистов, психологов, социологов), работающих над изучением зависимости от психоактивных веществ (2008)
Пам'яті професора Михайла Михайловича Іщенка (2008)
Дрешпак В. - Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів (2013)
Глотов Б. - Генеза та етапи становлення організації державної влади в Україні, Сидоренко Н. (2013)
Письменний І. - Проблеми та перспективи застосування соціосинергетики в дослідженні процесів публічного управління (2013)
Філіпчук В. - Державотворення та націєтворення як фактори впливу на державне управління (2013)
Кротінов В. - Суд Європейського Союзу як учасник європейського врядування: правові аспекти (2013)
Костюк І. - Зарубіжний досвід реалізації адміністративних реформ: порівняльний аналіз правового забезпечення (2013)
Дяченко Н. - Роль та місце прогнозування в системі державного управління (2013)
Нікіфорова І. - Конкурентні відносини в суспільстві як об’єкт наукових досліджень та державного регулювання (2013)
Скрипченко Н. - Використання стратегічного менеджменту для забезпечення стійкого регіонального розвитку (2013)
Швидун В. - Аналіз поняття "післядипломна педагогічна освіта" в контексті інтеграції освітніх систем: державно-управлінський аспект (2013)
Овдін О. - Напрями державної політики щодо зниження смертності населення України (2013)
Костенко В. - Модернізація державної системи цивільного захисту в контексті європейської інтеграції України (2013)
Палагнюк Ю. - Механізми інтеграції держав Центральної та Східної Європи у Європейський Союз (2013)
Григорова М. - Державне регулювання генно-інженерної діяльності в Російській Федерації: досвід для України (2013)
Васильєв А. - Удосконалення організаційно-функціонального механізму реалізації державної молодіжної політики України (2013)
Долгий О. - Ухилення від сплати податків як фактор корупції в органах державного управління податковою діяльністю, Дедекаєв В. (2013)
Заїка О. - Удосконалення державної політики щодо вирішення проблеми енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Ольмезов В. - Моніторинг стану правосвідомості громадян у державному управлінні (2013)
Хохич І. - Активізація співпраці молоді з органами влади: державно-управлінський аспект (2013)
Коваленко Т. - Програмно-цільове управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2013)
Кузнецова М. - Тенденції розвитку законодавства про державну службу в Україні (2013)
Маланчій М. - Критерії оцінювання професійної компетентності державних службовців (2013)
Копильцов В. - Нормативно-правове забезпечення професійного навчання сільських та селищних голів в Україні (2013)
Легкоступ С. - Соціальна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування в умовах змін ціннісних пріоритетів (2013)
Сухінін Д. - Досвід Канади з поєднання підходів до оцінювання, моніторингу та контролю в управлінні якістю муніципальних послуг (2013)
Гиренко Л. - Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток молодіжної еліти: досвід Дніпропетровщини (2013)
Пісоцький В. - Комунікативна активність територіальної громади в процесі здійснення місцевого самоврядування в України (2013)
Муркович Л. - Місцевий референдум як форма безпосередньої участі населення в управлінні місцевими справами (2013)
Колповська А. - Застосування соціальної звітності в муніципальному управлінні (2013)
Попова О. - Державне управління якістю освіти на місцевому рівні в контексті компетентнісного підходу (2013)
Клименова О. - Європейський досвід забезпечення візитів іноземних делегацій на місцевому рівні (2013)
Гончарова Т. - Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з визначення потреб територіальних громад щодо муніципальних послуг (2013)
Безуглий Д. - Інноваційна складова проектів місцевого розвитку (2013)
Раєвська К. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері соціальної роботи з молоддю як об’єкт наукових досліджень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітаємо академіка Розенфельда Леоніда Георгійовича з високою державною нагородою — орденом "За заслуги"! (2008)
Егоркина О. В. - Нейропротекторный эффект церебролизина у больных с боковым амиотрофическим склерозом, Гапонов И. К. (2008)
Мищенко Т. С. - Нейромидин в терапии когнитивных нарушений у постинсультных больных, Шестопалова Л. Ф., Мищенко В. Н. (2008)
Корж С. В. - Комп’ютерно-томографічна візуалізація перенесених інсультів і судинна деменція, Дзіковський С. В. (2008)
Статинова Е. А. - Комбинированная ноотропная терапия в лечении умеренных когнитивных расстройств, Селезнева С. В. (2008)
Товажнянская Е. Л. - Роль вазоактивных веществ в формировании гемодинамических нарушений у больных с неврологическими осложнениями первичного гипотиреоза (2008)
Харченко О. А. - Опыт использования финлепсина у больных с неврогенными болевыми синдромами, Кириченко А. Г., Шантырь Л. И., Рожкова И. В., Степанова Л. Г., Макарова С. В. (2008)
Влох І. Й. - Ефективність застосування антидепресанту подвійної дії венлафаксину для лікування депресивних розладів невротичного ґенезу, Кулик Б. В., Цьона А. Р. (2008)
Голубков О. З. - Терапевтические возможности амисульприда у больных с психотическими эпизодами, Саржевский С. Н. (2008)
Гуменюк Л. Н. - Принципы и алгоритмы оценки ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Денеко М. А. - Система психотерапевтической коррекции супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Дымшиц С. М. - Социально-трудовая реадаптация больных шизофренией, Юрьев М. Н., Вербенко В. А. (2008)
Соломко С. Б. - Особенности клинико-психопатологической характеристики, диагностики и принципов психотерапии и психокоррекции соматоформных расстройств в поликлинической практике (2008)
Бурчинский С. Г. - Критерии выбора препарата антиконвульсанта: клинико-фармакологические аспекты (2008)
Воробьев В. В. - Психическое состояние как предиктор развития мастопатии у женщин (2008)
Реминяк И. В. - Депрессивные расстройства в клинике нервных болезней (2008)
Бабюк И. А. - Применение препарата афобазол в наркологической практике (2008)
Корошніченко Д. М. - Структура психопатологічної симптоматики у осіб, залежних від героїну та метадону, і фактори, що впливають на неї (2008)
Шараневич І. О. - Динаміка рівня реактивної та особистісної тривожності і депресії у осіб з алкогольною залежністю в період формування терапевтичної ремісії (2008)
Гельсінкська декларація всесвітньої медичної асоціації "Етичні принципи для медичних досліджень із залученням людини" (2008)
Віничук С. М. - Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту, Мохнач В. О., Прокопів М. М., Пустова О. А. (2008)
Горанский Ю. И. - Терапия когнитивных нарушений при цереброваскулярных заболеваниях, Герцев В. Н. (2008)
Дубенко А. Е. - Особенности динамики клинических проявлений эпилепсии у лиц молодого и среднего возраста, Коваленко Д. П. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Динамика антиоксидантного статуса и эффективность лечения при стабильном рассеянном склерозе (2008)
Гавенко Н. В. - Анализ сексуальных автобиографий женщин с невротическими расстройствами: возможности реконструкции идеалтипических сексуальных сценариев (2008)
Гуменюк Л. Н. - Проблемы формирования феномена ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Гурович И. Я. - Сероквель в ряду других антипсихотиков при лечении больных шизофренией, Любов Е. Б. (2008)
Денеко М. А. - Направленность личности и ее роль в развитии супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Котлик В. В. - Психологические особенности супругов с нарушением супружеской адаптации при посткастрационном синдроме у жены (2008)
Кулик Б. В. - Роль і місце немедикаментозних методів терапії в комплексному лікуванні хворих з астено-невротичними розладами із затяжним перебігом, Влох І. Й., Цьона А. Р. (2008)
Марута Н. А. - Применение риспаксола в терапии больных шизофренией, Явдак И. А. (2008)
Михайлов Б. В. - Применение препарата Афобазол® для лечения тревожно-депрессивных расстройств, Андрух П. Г. (2008)
Мухоморов А. Е. - Оценка интегративного показателя качества жизни больных с аффективными расстройствами (2008)
Напрєєнко О. К. - Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці, Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Лазук Т. І., Пендерецька О. М. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз застосування препарату Тізалуд в якості коректора ускладнень нейролептичної терапії, Телюков О. С. (2008)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка змісту циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із депресивними розладами при лікуванні депривітом та альфа-токоферолом, Рачкаускас Г. С. (2008)
Черкасова А. А. - Патопсихологические нарушения при вич-инфекции у детей с учетом возрастного фактора (2008)
Корошніченко Д. М. - Динаміка психічних та поведінкових розладів у залежних від героїну і у залежних від метадону протягом курсу детоксикації (2008)
Асанова А. А. - Нейрофизиологические показатели изменений эмоциональных состояний у больных с депрессивными расстройствами (2008)
Бурчинский С. Г. - Тревожные расстройства в ангионеврологии: возможности анксиолитиков нового поколения (2008)
Минко А. А. - Современные подходы к диагностике зависимости от психоактивных веществ (обзор) (2008)
Ващенко А. В. - Проекти й пропозиції щодо реформування системи місцевого управління та самоврядування Російської імперії на сторінках "Русского вестника" (1856—1889 рр.) (2013)
Казьмирчук М. Г. - Особливості джерел особового походження учасників Вітчизняної війни 1812 р. (2013)
Кудь А. О. - Спогади гімназисток та викладачів як джерело із вивчення повсякденного життя жіночіх гімназій Російської імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Стрілюк О. Б. - Національна політика П. А. Столипіна в російській дореволюційній та радянській історіографії (2013)
Сеніна Л. В. - Точки біфуркації у Східному питанні в інтерпретації сучасних англомовних істориків (2013)
Ганкевич В. Ю. - Геренал-поручик Віктор Амадей Принц Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймський—вчитель генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая де Толлі (2013)
Марасанова В. М. - 1812-й год в судьбе семьи: Александр Тучков и Маргарита Нарышкина (2013)
Рахно О. Я. - Чернігівські земці — члени Державної ради Російської імперії (2013)
Ячменихин К. М. - А. А. Аракчеев в 1812 г. (2013)
Лапина М. С. - В. Н. Каразин и "дело о ремесленниках" (об истоках развития торгово-промышленного Харькова, его культуры и благоустройства) (2013)
Шаповалов В. А. - "Белые ручки — чужие труды любят": поместное дворянство в российском общественном сознании 50-90-х гг. ХІХ в. (2013)
Горак А. - Толкование понятия "русское происхождение" и его применение в процессе русификации Люблинского губернского управления (1867—1915) (2013)
Бакуменко Е. А. - Социально-экономическая деятельность земств как фактор формирования гражданского общества в Российской империи конца ХІХ — нач. ХХ вв. (2013)
Ёлкин А. И. - Пленные поляки в Слободско-Украинской губернии в 1812—1814 гг. (2013)
Желтобородов А. Н. - Рекрутские присутствия Слободско-Украинской губернии в 1812 г. (по материалам Государственного архива Харьквской области) (2013)
Потрашков С. В. - Харьков и губерния в годину Отечественной войны 1812 г. (2013)
Белоусов С. В. - Социальные конфликты в Среднем Поволжье в "эпоху войны 1812 года" (2013)
Шатохин И. Т. - Роль протекции в карьере российского чиновника середины ХІХ — начала ХХ вв. (2013)
Шатохина С. Б. - Эволюция отношения провинциального общества к образованной женщине во второй половине ХІХ—начале ХХ вв. (2013)
Шаповалова С. П. - Отношение к женскому образованию в крестьянской среде 60-90-х гг. ХІХ в. (по материалам Центрального Черноземья) (2013)
Гула Р. В. - Формування та розвиток державного патріотизму у системі монархічної ідеології в Російській імперії ХІХ—початку ХХ ст. (2013)
Бучаста С. І. - Система розселення поселеної кавалерії у Слобідсько-Українській губернії у 1817—1822 роках (2013)
Черный Д. М. - История России ХVI—ХIХ столетий на страницах научно-популярных изданий (Рец. на кн.:Духопельников В. М. Крымская война.—Х.:Фолио, 2009.—120 с.;Духопельников В. М. Петр Первый. — Х.: Фолио, 2011.—120 с.; Духопельников В. М. Иван Грозный.—Х.:Фолио 2011.—120 с.) (2013)
Куделко С. М. - Международная студенческая школа: из опыта сотрудничества исторических факультетов Харьковского и Белгородского университетов, Павлова О. Г. (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Євтушенко М. Ю. - Роль кафедри гідробіології в забезпеченні навчального процесу, розвитку рибничої галузі та рибогосподарської науки України, Хижняк М. І. (2014)
Велигодська А. К. - Вплив джерел азотного живлення на синтез каротиноїдів деякими штамами базидіоміцетів, Федотов О. В., Пєтрєєва А. С. (2014)
Федотов О. В. - Регуляція синтезу поліфенольних речовин деякими штамами базидіоміцетів, Велигодська А. К. (2014)
Степаненко Д. С. - Дослідження збереження вітаміну С в плодах дині при тривалому зберіганні з використанням обробки електроіонізованим повітрям і упаковки в термоусадочну плівку (2014)
Вельчева Л. Г. - Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого, Васин В. А., Пюрко О. Е. (2014)
Листопадський М. А. - Зволоження, як фактор структурної організації населення птахів деревних насаджень біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas) прісних та солоних водойм України, Митяй І. С. (2014)
Кульбачко Ю. Л. - Екологічна структура угруповань панцирних кліщів у насадженні клена гостролистого на ділянці рекультивації шахти "Павлоградська" (Павлоград, Дніпропетровська обл.), Штірц А. Д., Дідур О. О. (2014)
Мельникова С. В. - Изучение показателей перекисного окисления липидов у врачей-стоматологов при профессиональных нагрузках (2014)
Артюшенко Т. А. - Сумісний вплив кадмію та нікелю на функціонування аскорбатзалежної ланки антиоксидантного захисту гороху, Гришко В. М. (2014)
Сищикова О. В. - Вплив рекультивации техногенних ландшафтів на функціонування угруповань ґрунтових мікроорганізмів, які приймають участь в трансформації сполук азоту (2014)
Герасимюк Н. В. - Весняна флора кладовищ міста Одеси (2014)
Шурыгин Е. Г. - Об изучении процессов развития сложных систем, Шурыгина Л. С. (2012)
Ніскородов В. В. - Формування політехнічних компетентностей в системі професійно-технічного навчання, Назаров А. В. (2012)
Стешенко В. В. - Формування споживчих знань на уроках трудового навчання в учнів 5–9 класів, Келій М. В. (2012)
Арюкова О. В. - Рівень графічної грамотності сучасних учнів старших класів (2012)
Нестеренко В. М. - Науково-дослідна робота студентів у гуртках як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Стешенко В. В., Стешенко Б. В. (2012)
Ягупець С. Ю. - Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті майбутнього вчителя технологій (2012)
Бондаренко О. О - Про деякі організаційні аспекти дистанційного навчання, Ніскородов В. В, Шелюх Л. П. (2012)
Перепічаенко Є. К. - Удосконалення вивчення курсу безпеки життєдіяльності студентами технологічного факультету, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В. (2012)
Шумилова Е. Д. - Деякі аспекти методики викладання питань електробезпеки в процесі підготовки майбутніх учителів технологій, Пліско Ю. В., Шилко Д. І. (2012)
Нестеренко В. М. - Учителю трудового навчання про нетрадиційні методи обробки металів, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В., Бут С. А. (2012)
Медведева Л. П. - Модернизация содержания профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых вузов (2012)
Цибулько Г. Я. - До проблеми інформаційного управління системою професійно-технічної освіти, Голубєва Р. (2012)
Марченко Н. В. - Державотворчі ідеї у творчому доробку А. Погрібного (2012)
Гейко Ю. - Педагогічна ефективність формування психологічної готовності майбутніх викладачів іноземних мов до дистанційного навчання (2012)
Федоренко О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти (2012)
Вачевський М. В. - Використання традиційних форм навчання у вищих педагогічних навчальних закладах України та Польщі, Криньський А. (2012)
Мадзігон В. В. - Сутність основних понять приватної власності у сучасній в економічній освіті (2012)
Стешенко Б. В. - Витоки виникнення та становлення понять "куратор" і "куратор академічної групи" (2012)
Стешенко В. В. - становлення підготовки майбутніх учителів трудового навчання в слов’янському державному педагогічному університеті (з досвіду технологічного факультету), Курчій О. В. (2012)
Матяшова Д. В. - формування предметних компетентностей у майбутніх учителів трудового навчання в процесі природничо-наукової підготовки (до постановки проблеми) (2012)
Наші автори (2012)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів, Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Дзюба О. С. - Біотерапевтичні властивості лактобактерій, Богдан Т. З., Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів 1 весняної школи "Сучасні клітинні технології: фундаментальні та прикладні аспекти" (Cell Technology Week - 2013) (2013)
Рудь Ю. П. - Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні, Майстренко М. І., Бучацький Л. П. (2013)
Бибик В. В. - Цитокиновый профиль крови и показатели клеточного звена иммуни¬тета у женщин с предраковой патологией шейки матки на фоне остеопороза (2013)
Будовська Л. О. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця, Победьонна Г. П., Афанас’євська М. С. (2013)
Дубинина Н. В. - Изменение функциональной активности Т-лимфоцитов селезёнки на фоне химического канцерогенеза (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при дифузному та ускладненому діабетичному макулярному набряку різних видів у хворих на цукровий діабет ІІ типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли -a и интерлейкина-6 у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Путиенко А. А., Абдулхади Мохаммад. (2013)
Победьонний А. Л. - Вплив імунореабілітації на показники клітинного імунітету хворих із перенесеною черепно-мозковою травмою, Семенець Ю. П., Сидоренко М. П., Чепелєв В. М. (2013)
Сябренко Г. П. - Методичні та патогенетичні аспекти імунореабілітації осіб молодого віку з поєднаною патологією, Ромаданова О. І., Сухомлин Г. М., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах при застосуванні циклоферону (2013)
Бондаренко О. О. - Корекція синдрому оксидативного стресу у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2013)
Володкина Н. А. - Реологические свойства сыворотки крови при хроническом обструктивном заболевании легких у шахтеров-угольщиков (2013)
Єрмоленко О. В. - Клініко-біохімічні особливості та оптимізація лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в амбулаторних умовах (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли -a и фактора роста эндотелия сосудов у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной витреоретинопатии (2013)
Юган Я. Л. - Оптимізація лікувальної тактики при неалкогольному стеатогепатиті, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії виходячи з концепції "метаболічної інтоксикації" (2013)
Євтушенко О. М. - Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції (2013)
Еременко Р. Ф. - Влияние экстракта из травы люцерны посевной на уровень иммуноглобулинов у крыс с экспериментальным иммунодефицитом, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2013)
Кривуля І. Г. - Клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування в амбулаторних умовах синдрому подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Половко Н. П. - Вивчення стабільності гелю клотрімазолу (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження під впливом комбінованої терапії остеоартрозу та ожиріння (2013)
Трищук Н. М. - Особенности фармакотерапии аллергического ринита (2013)
Удовиченко М. М. - Стратегия лечения депрессии у пациентов с сердечной недостаточностью, Кравченко И. Г. (2013)
Щукіна Н. М. - Дослідження противиразкової активності сухого екстракту капусти броколі на моделі гострої стресової виразки шлунка у щурів, Гладченко О. М., Малоштан Л. М., Гладченко Є. О. (2013)
Баринов Ю. В. - Состояние эпителия слезоотводящей системы при экспериментальном бужировании носослезного протока с введением вискоэластического раствора, Баринова А. А. (2013)
Боброва Е. В. - Алкогольная кардиомиопатия, Коломиец В. В. (2013)
Бріндак Д. В. - Аналіз впровадження заходів інфекційного контролю в Луганському обласному протитуберкульозному диспансері, Ляшко В. К., Родина Р. А., Хотлубей Д. В., Александрін А. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Дифференциальная диагностика внутрибольничной диареи у больных с сопутствующей патологией, Шоп И. В. (2013)
Дядичева Т. А. - Трудности ранней диагностики тромбоэмболии легочной артерии при бронхообструктивном синдроме, Сысойкина Т. В., Сабадаш В. Е., Долженко Л. С., Липатникова А. С., Титова О. О., Глущенко В. Ю. (2013)
Іванова Л. М. - Спільні фактори ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у поєднанні з ішемічною хворобою серця та ожирінням, Луговськов Є. О. (2013)
Іванова Л. М. - Особливості клінічного перебігу сполученої патології у хворих на неалкогольний стеатогепатит, хронічний бронхіт та ожиріння, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Височин М. В., Ліпатнікова Г. С. (2013)
М'якінькова Л. О. - Варіант перебігу інфекційного ендокардиту клебсеільозної етіології (2013)
Нев'ядомська Т. В. - Influence factors extracerrical activites on level of operational memory: psychophysiological research high school students, Коленова Т. В., Терешкіна О. І., Ульяшов О.М., Черкашина Л.В. Вплив факторів позашкільної діяльності на рівень оперативної пам’яті: психофізіологічне дослідження учнів старшої (2013)
Панченко М. С. - Медико-психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево-судинного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз лінійних розмірів тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Сергиенко А. Н. - Динамика остроты зрения у больных с сухой формой возрастной макулярной дегенерации после двух курсов низкоэнергетической световой терапии, Дзюба Н. А., Пекарик А. С. (2013)
Сухомлин Г. М. - Методичні аспекти реабілітації, як компоненту діяльності лікарів загальної практики / сімейної медицини, Ромаданова О. І., Сябренко Г. П., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Шестопалова Н. С. - Характеристика показателей микроциркуляции крови спортсменов при интенсивных физических тренировках, Иванюра И. А., Коробейников А. С., Ермакова Т. С. (2013)
Шупер В. А. - Особенности дифференциальной диагностики грибковых поражений легких (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Гаврилов А. А. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Визначення ролі G1691A алелі гена фактору V коагуляції та G20210A алелі гена протромбіну в розвитку тромбозів у хворих на справжню поліцитемію (2013)
Рибченко Л. А. - Фактори ризику раку молочної залози у BRCA-позитивних та BRCA-негативних осіб (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз окремих парціальних розмірів і товщини шкірно-жирових складок тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Свидко Е. Н. - Клиническое обоснование применения криоконсервированных клеток кордовой крови при индукции экспериментальной лимбальной недостаточности роговицы, Дёмин Ю. А. (2013)
Шкляр А. С. - М’язова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2013)
Зєльоний І. І. - Оцінка стану опозиційних пулів цитокінів при застосуванні нуклексу у хворих на рецидивуючу бешиху (2013)
Левицкая Г. В. - Характер изменений интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, после интравитреального введения триамцинолона ацетонида, Путиенко А. А., Мохаммад Абдулхади (2013)
Ромаданова О. І. - Патогенетичні та методичні аспекти оцінки прогресування хронічної хвороби нирок: рівень TNF-α залежно від генезу гломерулярних уражень (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники інтерферонового статусу в хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Чхетіані Р. Б. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Васильєва В. Л. - Характеристика синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2013)
Володкина Н. А. - Адсорбционно-реологические свойства экспиратов и крови у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в процессе лечения (2013)
Глущенко В. Ю. - Ліпідний спектр крові у хворих молодого віку з хронічним некалькульозним холециститом, у сполученні з гіпертонічною хворобою (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне вивчення впливу рослинного засобу на стан білкового обміну в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Кононенко А. Г. (2013)
Количева О. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на параметри ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Мухин И. В. - Мембранопротекция в условиях ренопульмональной коморбидности (2013)
Сябренко Г. П. - Профілактика порушень мікроелементного гомеостазу у системі санологічного моніторингу та реабілітації: проблемно – цільовий аналіз (частина І) (2013)
Тєрьошин В. О. - Синдроми оксидативного стресу і ендогенної "метаболічної" інтоксикації та їх корекція цитофлавіном у хворих з хронічною коморбідною патологією гепатобіліарної системи, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2013)
Труняков М. В. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Юган Я. Л. - Ефективність сучасних препаратів при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу та вплив на показ¬ники ліпопероксидації і активність ферментів антиоксидантного захисту (2013)
Блажеєвський М. Є. - Валідація йодометричної методики кількісного визначення цефалексину у субстанції, Лабузова Ю. Ю. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення пірокатехіну та елагової кислоти хемілюмінесцентним методом (2013)
Бутко Я. О. - Фармакологічне дослідження ранозагоювальної дії крему "Декспантенол з керамідами" на моделі площинних ран, Деєва Т. В., Ляпунов М. О., Цулун О. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Статини та лікарські взаємодії (2013)
Дубинина Н. В. - Перспективы использования комбинации аминокислот при психоорганическом синдроме инфекционного генеза (2013)
Євтушенко О. М. - Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів (2013)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомального лікування на клінічні прояви мікросудинної стенокардії, Мухін І. В., Седая Л. В. (2013)
Неєлова О. В. - Методологія оцінювання адекватності впливу венотонічних засобів при дисфункції плаценти (2013)
Половко Н. П. - Аналіз ринку лікарських препаратів і косметичних засобів, що використовуються в терапії рубцевих змін шкіри (2013)
Семенів Д. В. - Встановлення кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі іммобілізаційного стресу в щурів (2013)
Сергієнко А. М. - Динаміка гостроти зору та товщини макулярної ділянки при застосуванні препарату "Візіобаланс Опті" в лікуванні макулярного набряку при міопії високого ступеня, Тутченко Л. П., Козловська І. В., Ткаченко О. В., Литвинчук Х. М. (2013)
Хохленкова Н. В. - Термогравіметричний аналіз субстанції природного походження – густого екстракту кори дуба, Буряк М. В. (2013)
Цулун О. В. - Ефективність нової комбінованої мазі з дигідрокверцетином, коензимом Q10 та екстрактом солодки за умов ультрафіолетової еритеми у щурів, Деримедвідь Л. В., Гаман Д. В. (2013)
Шевчук М. И. - Прогностически значимые критерии влияния терапии ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокатора и их комбинации на вариабельность сердечного ритма, величину артериального давления и частоту сердечных сокращений у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ и группах терапии (2013)
Гавриляк В. Г. - Эффективность интервальной нормобарической гипокситерапии у больных на начальных этапах артериальной гипертензии (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку по даним оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Прейс Н. І. (2013)
Іванова Л. М. - Стан холединаміки у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та ожиріннямv, Луговськов Є. О. (2013)
Іванченко Ю. О. - Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Калашник Д. М. - Дисфункція тромбоцитарної ланки у курців, хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів (2013)
Пасечникова Н. В. - Значение фактора сферичности и асферичности поверхности ИОЛ в создании качественных зрительных функций, Жабоедов Д. Г. (2013)
Сухомлин Г. М. - Актуальные вопросы восстановительного лечения и медико-социальной реабилитации в Украине (2013)
Такташов Г. С. - Гендерные особенности формирования пороков и течения сердечной недостаточности у больных с хронической ревматической болезнью сердца (2013)
Узун Д. Ю. - Медикаментозне лікування рецидивів фібриляції передсердь у хворих старших вікових категорій з імплантованим штучним водієм серцевого ритму (2013)
Чумак Ю. Ю. - Современные направления в лечении больных бронхиальной астмой с коморбидными состояниями (2013)
Шупер В.А. - Клиническая эффективность альтернативной терапии хронического вирусного гепатита С (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Шевцова А. Н., Штыка Е. С. (2013)
Академик Покровский Валентин Иванович (к 80-летию со дня рождения) (2009)
Бариляк І. Р. - Характеристика спектру аберацій, індукованих діоксидином в клітинах Allium cepa L., Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В. (2009)
Гулеюк Н. Л. - Результати цитогенетичних досліджень подружніх пар з первинним та вторинним непліддям, Гуменецький І. Є., Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Біль І. А. (2009)
Демина Э. А. - Построение калибровочных кривых в биологической (цитогенетической) дозиметрии, Демченко Е. Н., Бариляк И. Р. (2009)
Демина Э. А. - Генетические основы рака, Бариляк И. Р. (2009)
Маркевич Н. В. - Частота синдрому Ніймеген у Львівській області України (2009)
Пацкун Е. Й. - Аналіз спадкової патології в Закарпатській області України в етнічному аспекті (2009)
Пересадин Н. А. - Гирудотерапия в современной клинической медицине и реабилитологии, Фролов В. М., Кузнецова Л. В. (2009)
Романюк Б. П. - Рослини, дерева та кущі і їх сировина, які містять алкалоїди, Фролов В. Ф. (2009)
Руденко Я. О. - Морфологічні і ядерно-цитоплазматичні параметри різних типів клітин при експериментальній виразці шлунка, Ковальова В. А., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2009)
Ткачова Д. Л. - Потенційна мутагенна і канцерогенна активність продуктів харчування, Дуган О. М., Яловенко О. І. (2009)
Шкарупа В. М. - Проліферативна активність клітин кореневої меристеми після мутагенного впливу тіофосфаміду, Бариляк І. Р. (2009)
Гарник К. В. - Особливості цитокінового профілю крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з остеопорозом (2009)
Лоскутова И. В. - Эффективность иммунофана в комплексном лечении больных тяжелыми и осложненными формами краснухи, Фролов В. М. (2009)
Разумний Р. В. - Вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у бронхоальвеолярному секреті хворих на негоспітальну пневмонію, що сполучена зі стеатозом печінки (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка концентрації циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на ХОЗЛ, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, при застосуванні комбінації флуімуцил-антибіотику ІТ, альфа-ліпону та екстракту ехінацеї пурпурової (2009)
Солона О. Г. - Стан інтерфероногенезу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Спектор А. В. - Иммунологические критерии прогрессирования течения диабетической ретинопатии (2009)
Терпиляк О. І. - Особливості клітинного імунітету та поліморфних варіантів SNP-1082 G->А промоторної ділянки гена ІЛ-10 при навиковому невиношуванні вагітності, Заставна Д. В., Заганяч Я. Ю., Гельнер Н. В., Тиркус М. Я. (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунтітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Чабан Т. В. - Показники цитокінового профілю крові та інтерферонового статусу жінок з папіломавірусною інфекцією, Нікітіна Є. Є., Марченко О. І., Задорожний В. А. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих з соматизованими депресивними розладами при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Бикова-Труедсон Н. І. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Висоцький А. А. - Динаміка циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у хворих із синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні артіхолом та галавітом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Височин Є. В. - Показники метаболізму оксиду азоту у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні препаратами рослинного походження релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив метаболічно активного препарату L-глутаміна-L-аргініну та артішоку екстракту-Здоров'я на показники аденілової системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та дисбіозом кишечника, Фролов В. М., Тєрьошин В. О., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону та поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності (2009)
Телекі Я. М. - Рівень глюкози, інсуліну, С-пептиду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (2009)
Труфанов С. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Шаповалова І. О. - Стан системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Шупер С. В. - Оценка функции эндотелия у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гипертонической болезнью, Иванова Л. Н. (2009)
Височин М. В. - Вплив комбінації екстра ербісолу та вітаміну Е на показники аденілової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Клініко-патогенетична характеристика та лікування синдрому хронічної втоми, поєднаного з алергічною патологією, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості метилових естерів та N-R-амідів 4-(N-R`-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Экспериментальное исследование острой токсичности и диуретической активности замещенных 4-(R-бензамидо)-бензолсульфонилоксамидов (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації імуномаксу та альфа-токоферолу на вміст простагландинів (E2 та F2a) у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Вплив імуномаксу та артіхолу на показники інтерфероногенезу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г. (2009)
Шевченко Л. М. - Вплив комбінації імунофану та L- аргініну на цитокіновий профіль та вміст метаболітів оксиду азоту у крові хворих молодого віку з неалкогольним стеатогепатитом, сполученним з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2009)
Щукіна Н. М. - Вивчення противиразкової дії сухого екстракту з надземної частини капусти брокколі, Гладченко О. М., Малоштан Л. М. (2009)
Біловол О. М. - Особливості формування порушень системної гемодинаміки та ремоделювання серця у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Венгер Л. В. - Новий спосіб хірургічного лікування травматичного мідріазу (2009)
Гуменюк Л. Д. - Мікросудинна щільність в тканині раку шлунка людини та її зв'язок з деякими клінічними характеристиками захворювання (2009)
Иванова Л. Н. - Клинические проявления хронического обструктивного заболевания легких, сочетанного с синдромом раздраженного кишечника, Арбузова О. И. (2009)
Игнатенко Г. А. - Особенности клинического течения нейрокардиогенного обморока у пациентов молодого возраста, Игнатенко К. В., Мухин И. В. (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічна характеристика вірусних гепатитів в умовах промислового регіону (2009)
Могилевский С. Ю. - Цилиохориоидальная отслойка после антиглаукоматозных операций: проблемы и пути решения, Головкин В. В., Зыков И. Г. (2009)
Романюк Б. П. - Особенности путей миграции Toxocara canis у неспецифического хозяина - белых мышей самок, Фастова О. Н. (2009)
Руденко І. В. - Клінічні ознаки поразок сполучної тканини у матерів, що народили дітей із природженими вадами розвитку серця (2009)
Хома С. М. - Способи діагностики та лікування панарицію, Верба Р. В., Голод А. М., Фастова О. М. (2009)
Христич Т.Н. - Кишечная микрофлора - важный фактор, определяющий качество жизни пациентов (2009)
Рецензия на учебник : Алергологія : підручник / Вороненко Ю.В., Кузнецова Л.В., Пухлик Б.М. та ін., за ред. член.-кор. АМН України, проф. Вороненко Ю.В., проф. Кузнецової Л.В. - Київ, 2008. – 366 с. (2009)
Буйнов Ю. В. - Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни – 13 на Харківщині, Сєргєєв М. А. (2012)
Любичев М. В. - О наследии "горизонта Боромля" в области днепро-донецкой лесостепи на финальной стадии позднеримского времени – в начале эпохи Великого переселения народов (2012)
Федоров Д. В. - Кочетокская охранная археологическая экспедиция 1959–1961 гг. (2012)
Шпорт Г. М. - Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХIХ – перша половина XX ст.): загальна характеристика одягу (2012)
Вербий Р. Н. - К вопросу о статусе варварского населения ближней хоры Херсонеса Таврического в IV–II вв. до н.э. (2012)
Губарев В. К. Ф. - Левассёр – первый французский губернатор Тортуги (1640–1652 гг.) (2012)
Каріков С. А. - Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики (2012)
Ручинская О. А. - К вопросу о храмовой медицине в античных городах Западного Причерноморья в I–III вв. н. э., Семененко Е. В. (2012)
Сергеев И. П. - Проблема социально-политического развития Римской империи в III веке н. э. в современном российском антиковедении (2012)
Туровский Е. Я. - Раннехристианская погребальная живопись Херсонеса – Херсона (к итогу дискуссии о датировке) 99-106, Филиппенко А. А., Фомин М. В. (2012)
Арзуманова Т. В. - Трансформація релігійної свідомості в середовищі росіян-старообрядців в сучасній Україні (на прикладі харківської общини старовірів-безпоповців поморської згоди) (2012)
Дегтярева О. В. - Мир украинских масс-медиа в период политической нестабильности: от "кланизации" к демократизации? (2012)
Любавський Р. Г. - "Соціалістичне містечко": конструювання радянського урбаністичного простору для робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті рр. (2012)
Майстренко В. С. - Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України (2012)
Чеберяко О. В. - Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція (2012)
Винница Г. Р. - Конфискация имущества еврейского населения восточных областей Белоруссии в 1941–1943 годах (2012)
Гребень Е. А. - Пенитенциарная система нацистов в Беларуси (2012)
Гряник В. А. - Установление диктатуры короля Александра Карагеоргиевича в оценках Коминтерна (2012)
Ёлкин А. И. - Жилищно-бытовые условия и материальное положение русских эмигрантов в Польше в 20-30-е гг. XX ст. (2012)
Крючков И. В. - "Австрийские сюжеты" в научном наследии П. Б. Струве (2012)
Миколенко Д. В. - До питання про соціальну опору Народно-ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.) (2012)
Чернявский Л. С. - Борьба Всемирной федерации профсоюзов и Американской федерации труда за представительство в ООН (1945–1950 гг.) (2012)
Лиман С. И. - Натиск интеллекта, благородства и доброты: к 90-летию со дня рождения Анатолия Ильича Митряева (1922–1998), Бердута М. З., Головко А. Б., Сорочан С. Б. (2012)
Павлова О. Г. - Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст., Пікалов В. Г. (2012)
Руднев М. А. - Проблемы истории русского консерватизма в научном наследии В. О. Ключевского и П. Н. Милюкова (2012)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність Мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906–1947 рр.) (2012)
Павлова О. Г. - Вчений із великої літери (Рец. на кн.: Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибрані праці / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. – Х.:Видавництво "Атос", 2008. – 558 с.) (2012)
Рожков А. Ю. - (Рец. на кн.: Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / Відповідальний редактор С. В. Кульчицький. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 456 с.) (2012)
Тронько Петро Тимофійович (2012)
Пам’яті вчителя (2012)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2011 р., Миколенко Д. В. (2012)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті в 2011 р. (2012)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2012)
Кафедра нової та новітньої історії (2012)
Кафедра історії України (2012)
Кафедра історії Росії (2012)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2012)
Лабораторія методів та комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях історичного факультету (2012)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2012)
Список скорочень (2012)
Відомості про авторів (2012)
Городюк Е. В. - Современные представления об экологической роли эдафотопов в степи (2013)
Єна М. С. - Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на стан слизової оболонки сліпої кишки щурів, Кузнєцова Г. М., Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне обґрунтування доцільності пошуку коректора білкового обміну серед екстрактів з рослин роду бобових (Fabaceae), Рядних О. К. (2013)
Систук Т. О. - Стан сім’яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку, Линчак О. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Щербик В. В. - Строение центросомы и алгебра Клиффорда, Бучацкий Л. П. (2013)
Іванова Л. М. - Стан клітинної, гуморальної ланок імунітету та цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Активність імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Яворський В. В. - Вплив кількості донацій на показники імунологічної реактивності організму донорів плазмаферезу, Клименко М. О. (2013)
Глущенко В. Ю. - Вплив мексикору на динаміку показників ліпопероксидації у хворих молодого віку із гіпертонічною хворобою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом (2013)
Ігнатенко Г. А. - Гіпер- і дисліпідемія у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сетчатой оболочки в зависимости от концентрации эритропоэтина в стекловидном теле и периферической крови крыс, спустя 3 и 6 месяцев после воспроизведения стрептозотоцинового сахарного диабета, Науменко В. А., Вит В. В., Пилькевич Т. С. (2013)
Сидоренко М. П. - Перспективи корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на черепно-мозкову травму з використанням мексидола в комплексі лікування та медичної реабілітації, Победьонний А. Л., Семенець Ю. П., Сидоренко А. П., Чепелев В. М. (2013)
Труняков М. В. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Юган Я. Л. - Вплив вірусу Епштейна–Барр на розвиток та прогресування нелкогольного стеатогепатиту на тлі нейроциркуляторної дистонії (2013)
Акулінін В. М. - Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію, Рачкаускас Г. С. (2013)
Байва П. П. - Вивчення специфічної активності та токсикологічних властивостей гелю "Фузпан”, Малоштан Л. М., Торяник Є. Л. (2013)
Безпала Ю. О. - Структурно-механічні дослідження стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2013)
Зупанець І. А. - Експериментальне вивчення гепатотропної дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій з кверцетином в умовах циклофосфанової інтоксикації у щурів, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Місюрьова С. В. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність секвестрантів жовчної кислоти у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А. (2013)
Кононенко А. Г. - Вплив водного екстракту листків кукурудзи на жовчовидільну функцію печінки у інтактних тварин (2013)
Кудіна О. В. - Експериментальне дослідження впливу препарату ліпін на стан легенів плодів щурів на моделі плацентарної дисфункції (2013)
Проскочило А. В. - Мікробіологічні дослідження зрідженогазових екстрактів із трави підмаренника справжнього, Дем’яненко В. Г., Бабич Є. М., Скляр Н. І. (2013)
Самборський О. С. - Економічне та комерційне обгрунтування доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину, Слободянюк М. М. (2013)
Соколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у листках соняшника однорічного, Гонтова Т. М. (2013)
Стрилець О. П. - Мікробіологічне обґрунтування вибору концентрації компоненту "JM Acti Care" у розробленому піномийному засобі, Жук О. В., Баранова І. І. (2013)
Шевченко Ю. В. - Клиническая оценка действия биологически активного препарата (диетической добавки) V-6 у пациентов с нарушениями липидного профиля и избыточной массой тела (2013)
Аваков В. В. - Дослідження ефективності комбінації метода глибокого фторування з різними адгезивними системами у дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2013)
Аль каси Мей Гази. - Методы профилактики папилломавирусной инфекции и дисплазии шейки матки (2013)
Григоров С. М. - Методичні та патогенетичні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженях щелепно-лицьової ділянки (частина І) (2013)
Ігнатенко Г. А. - Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки у гіпертензивних хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О. (2013)
Левицкая Г. В. - Эффективность нового метода лечения больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Абдулхади Мохаммад. (2013)
Липатникова А.С. - Hypoplasia of the right ventricle: clinical and pathogenetic features of the congenital heart defects, Пилиева Е.В., Бахтизин М.А., Бахтизина А.А. Гипоплазия правого желудочка: клинико-патогенетические особенности врожденного порока сердца (2013)
Мухін І. В. - Динаміка якості життя у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця під впливом ліпосомального і гіпокситерапевтичного лікування, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Петрушенко Д. О. - Гемодинаміка вен ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії під впливом лікування (2013)
Победенная Г. П. - ХОЗЛ и коморбидность: значение и направления терапии, Федотова Е. Я., Кострюкова Л. Н., Афанасьевская М. С. (2013)
Соколовская И. С. - Тазовое предлежание плода: сравнительная характеристика методов родоразрешения (2013)
Усов В. Я. - Клинические наблюдения за развитием катаракты у больных с кератитом, Тарик Абоу Тарбоуш. (2013)
Безлюдний Р. - До питання організації самостійної роботи студентів у немовному ВНЗ (2014)
Васько О. - Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Власенко А. - Становлення майбутнього вчителя іноземної мови відповідно до вимог сучасності (2014)
Грицай Н. - Індивідуальна траєкторія методичного становлення майбутнього вчителя біології у вищому навчальному закладі (2014)
Іванова Ю. - Неперервна математична підготовка в освіті фахівця з аграрного менеджменту (2014)
Ковальчук Л. - Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2014)
Кожевникова А. - Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи (2014)
Лупанов О. - Організація контрольно-залікових заходів з музичного інструменту та проблеми оцінювання знань, умінь і навичок студентів (2014)
Маслюк Р. - Багаторівнева підготовка майбутніх учителів фізичного виховання як наукова проблема (2014)
Пагута Т. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до естетичного виховання молодших школярів (2014)
Соснова М. - Фреймовий підхід при організації мовного спілкування (2014)
Кононец Н. - Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів (2014)
Кравець О. - Особливості розробки iнформацiйного конструкту технології проектування навчальної iнформацiї викладачем вищої школи: докомунiкативна фаза (2014)
Красовська О. - Обґрунтування цілей професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Кубанов Р. - Ключові елементи кредитно-модульної системи організації навчання студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Міськова Н. - Особливості впровадження інноваційних технологій у математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шаров С. - Використання електронного засобу навчального призначення зі спецкурсу "Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.", Шарова Т. (2014)
Авксентієва С. - Активні методи навчання у формуванні професійної компетентності педагога-музиканта (2014)
Авхутська С. - Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії: результати експериментальної роботи (2014)
Барабаш І. - Формування професійної компетентності студентів-філологів у процесі проходження педагогічної практики (теоретичний аспект) (2014)
Євсюков О. - Провідні принципи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2014)
Кіш Н. - Компетентнісний підхід до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2014)
Коваль В. - Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2014)
Савінова Н. - Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів (2014)
Зубченко Л. - Потенціал музею спортивної слави у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Ключова Л. - Професійна самосвідомість педагогічних працівників: етичний підхід до вирішення проблеми (2014)
Маслюк К. - Особистісне самовизначення як міждисциплінарна категорія (2014)
Паршук С. - Професійний саморозвиток і самовдосконалення майбутніх учителів початкових класів (2014)
Afonin J - Myśl antyczna o wychowaniu w pismach metropolity Piotra Mohyły (2014)
Браславська О. - Вітчизняна географічна освіта: історичні аспекти XVII – поч. ХХ століття (2014)
Бунчук О. - Діяльність товариства шкільної освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.) (2014)
Голубнича Л. - Розвиток категорій дидактики в педагогічній науці (2014)
Коляда Н. - Розвиток громадсько-педагогічного руху як об’єктивний чинник виникнення дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Куліш С. - Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – початок ХХ ст.) (2014)
Нечипоренко К. - Зміст освіти в початкових школах Радянської України в 1958–1991 рр. (2014)
Рацлав Н. - Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному педагогічному інституті в 60-х роках XX ст. (2014)
Бахмат Н. - Конкурентоспроможність учителя початкової школи в умовах інформатизації освіти (2014)
Борисенко Д. - Перспективні стратегії інформаційно-комунікативного розвитку вищої освіти (2014)
Деркач С. - Підготовка вчителя до навчання англійської мови в міжнародній освітній політиці: зміни та перспективи (2014)
Северіна Т. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх педагогів в умовах запровадження нового державного стандарту (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Стоянов С. - Литература для масс как продукт кризисного контекста (2005)
Казанова О. В. - Драматичність мислення прозаїка як художній феномен перехідної доби кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі новелістики В. Стефаника) (2005)
Матійчак А. А. - Світоглядна проблематика художньо-філософської прози ХХ ст. (2005)
Назаревич Л. Т. - Екзистенція митця в епоху політичної та духовної кризи "зламу віків” (2005)
Варецька С. О. - Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. (2005)
Волковинский А. С. - Эпитет как средство актуализации офитских мотивов в стихотворении К. Бальмонта "В душах есть все" (2005)
Голод Р. Б. - Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Лесишина челядь” (2005)
Зуєнко М. О. - Стильова домінанта доби: міфопоетика в ліриці Б. Чичибабіна (2005)
Ісаєнко С. В. - Аспекти таємниці у творчості Дж. Фаулза (2005)
Криницька Н. І. - "Правило імен” у земноморському циклі Урсули Ле Ґуїн: антропомінія як онтопоетичний засіб (2005)
Петрусь О. В. - Ризоматична структура художнього образу у творчості Пітера Акройда (2005)
Рихло П. В. - Поетика діалогу Пауля Целана як спроба подолання культурної кризи доби (2005)
Завадський Ю. Р. - Одиниця читання в гіпертексті: в пошуку терміна (за працями сучасних літературознавців США) (2005)
Лановик З. Б. - Подолання "конфлікту інтерпретацій” кризової доби через повернення до витоків феноменологічної герменевтики в дусі біблійного екзистенціалізму (2005)
Лановик М. Б. - Переклад як деконструкція тексту. Проблеми літературного перекладознавства у час кризової доби (2005)
Титянин К. А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж" (2005)
Чорній Р. П. - Сприйняття творчості В. С. Моема в українській літературі ХХ століття (2005)
Великодна Г. В. - Поліжанрова природа висловлення у творах О. Забужко (2005)
Гаврилів Т. І. - "Трилогія знедуховлення” австрійського письменника Роберта Менассе як постмодерне підважування ідентичності традиційного жанру (2005)
Фіськова С. П. - Естетика опору в новому автобіографічному проекті Крісти Вольф "Одного дня щороку” (2005)
Кирієнко Н. М. - Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста (2005)
Косенко А. А. - Трансформация традиционного образа антихриста в творчестве Л. Андреева (2005)
Пастушук Г. О. - Транспозиція біблійного дурня і фольклорного блазня в англійській літературі пізнього Середньовіччя (2005)
Логвінов І. І. - Природа національної самоідентифікації літератури: магрибський варіант (2005)
Матійчук О. М. - Спроба реконструкції творчого процесу Рози Ауслендер на прикладі двох поезій і листування з Петером Йокострою (2005)
Бондаренко Г. - Адаптація студента – майбутнього соціального педагога (2014)
Головня Н. - Процес вибору в навчально-пізнавальній діяльності (2014)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування знань із генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи (2014)
Демченко І. - Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі (2014)
Карнаух Л. - Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших дошкільників у контексті гендерної соціалізації (2014)
Пишко О. - Домашні завдання із правознавства в 9-му класі: особливості та специфіка їх відбору і виконання (2014)
Постоленко І. - Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект (2014)
Рябовол Л. - Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття, принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкти, критерії оцінювання (2014)
Фабрична Я. - Зміст предмету навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу (2014)
Шерудило А. - Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх оздоровчих таборах (2014)
Шкарбан Л. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми ліворукості 81-87 (2014)
Галушко С. - Сутність інноваційних технологій навчання та їх роль в активізації пізнавальної діяльності студентів, Гордашевська Г., Галушко Л. (2014)
Дзюба Л. - Дослідження рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Кисла О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій, Кошель А. (2014)
Комар О. - Принципи підготовки майбутніх учителів до застосування інтерактивної технології (2014)
Олійник В. - Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів-педагогів за допомогою креативних технологій навчання (2014)
Процай Л. - Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення бази даних засобами OpenOffice. Org Base (2014)
Рейдало В. - Модернізація дидактичних принципів навчання Я. А. Коменського у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі (2014)
Шишкіна М. - Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету, Когут У., Безвербний І. (2014)
Король О. - Формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей, Алексєєв О. (2014)
Куценко С. - Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю (2014)
Лазарєв О. - Сформованість готовності викладачів аграрних внз до формування професійної комунікативної компетентності студентів (2014)
Луців С. - Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості (2014)
Сільвейстр А. - Шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2014)
Терпелюк С. - Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування патріотичних цінностей у молодших школярів (2014)
Гавриш І. - Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності (2014)
Ревнюк Н. - Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді (2014)
Соколенко Л. - Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності (2014)
Стецько І. - Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму як пріоритетна умова розвитку педагогічної науки і практики (2014)
Стромило А. - Ретроспективний аналіз поняття "ненасильство" у контексті виховання студентів комерційних технікумів (2014)
Циганок О. - Фольклорна практика як основа національного виховання та засіб популяризації українознавства серед студентів-філологів (2014)
Бабій І. - Земляцтва як ефективна форма студентських самоврядних організацій в Україні (друга половина ХІХ століття) (2014)
Богданець-Білоскаленко Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі Я. Чепіги) (2014)
Генсіцька-Антонюк Н. - Гендерна освітня політика держави та її відображення у шкільних підручниках (1991–2012 рр.) (2014)
Коляда Т. - Індивідуальна форма роботи позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Коноваленко Ю. - Інформаційний чинник як каталізатор висвітлення зарубіжного досвіду підготовки вчителя в перебудовний період 1985–1991 рр. (2014)
Літіченко О. - Висвітлення ідей дошкільного виховання в педагогічній пресі 50–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Русакова Л. - Художня освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історія та педагогічні пошуки (2014)
Смирнов В. - Педагогіка Дмитра Іваненка: теоретичний семінар як інструмент наукової комунікації (роздуми з нагоди 110-ї річниці від дня народження видатного вченого) (2014)
Чередніченко С. - Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: історичний аспект (1959–1990 рр.) (2014)
Вікторова Л. - Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ (2014)
Коротун О. - Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами (2014)
Полєхіна В. - Роль сімейної політики Німеччини у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю (2014)
Свиридюк О. - Полікультурна підготовка майбутнього вчителя до роботи в загальноосвітніх закладах Канади (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Буйнов Ю. В. - О роли поздняковской и марьяновской культур в генезисе памятников малобудковского типа финала бронзового века (2011)
Любичев М. В. - О хронологии позднезарубинецких – раннекиевских памятников в области днепро-донецкого водораздела (2011)
Шпорт Г. М. - Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння – історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки) (2011)
Грибанов Д. В. - Боспорское судопроизводство в эпоху правления Спартокидов: по материалам эпиграфики (2011)
Каріков С. А. - Генеральні візитації в курфюршестві Саксонському у другій половині XVI ст. (2011)
Пастушенко А. А. - О призовом праве Англии во второй половине XVI в. (2011)
Сорочан С. Б. - Еще раз о базилике Крузе в византийском Херсоне (2011)
Токарев А. Н. - "Традиционализм" и "республиканизм" в пропаганде Октавиана накануне Актийской битвы (2011)
Янко А. Л. - До інтерпретації назви етруської магістратури zilaq mecl rasnal (2011)
Арзуманова Т. В. - Заходи Російської Федерації з підтримки російської культури в Україні (2011)
Бабкова Н. В. - Історичні традиції в символіці українського козацтва ХХ–ХХІ століття (2011)
Мусієнко І. В. - Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії (2011)
Радченко Ю. Ю. - Формування 17-го східного батальйону та його дії на території Донбасу (1942–1943 рр.) (2011)
Скляр В. М. - Динаміка чисельності сільського населення України: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. (2011)
Солошенко О. М. - Компаративний аналіз етнічного складу населення Харківської та Курської губерній наприкінці ХІХ століття: освітній аспект (2011)
Волосник Ю. П. - Нова буржуазія: наслідки соціальної трансформації та умови виживання в роки непу (2011)
Гоков О. О. - Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. (2011)
Елкин А. И. - Социально-экономическая адаптация русских беженцев в Польше в 20-30-е годы ХХ века (2011)
Страшнюк С. Ю. - Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з‘явилася "македонська національна меншина” (2011)
Чернявский Л. С. - Противостояние профсоюзов в борьбе за мир: эпизоды истории "холодной войны" (1949–1960 гг.) (2011)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі (2011)
Бондаренко С. К. - Звіти Харківської громадської бібліотеки 1889–1918 рр. як джерело з історії читання (2011)
Гречишкина М. В. - Раниий этап научных исследований А. И. Тереножкина (2011)
Киселёва Ю. А. - Историографические сюжеты в творчестве ученых-историков Харьковского университета первой половины ХІХ века (2011)
Сергеев И. П. - В. П. Бузескул и "революционный захват" Харьковского университета в октябре 1905 г. (2011)
Гущин А. В. - Развитие украинистики в РГГУ – результаты и перспективы, Левченков А. С. (2011)
Посохов С. І. - Порівняльний аспект університетської історії Європи (Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины ХІХ века в контексте университетской истории Европы. – М.: Знак, 2009. – 640 с.) (2011)
Ручинская О. А. - Современный взгляд на Афинскую демократию (Монева С. Атинската демокрация. Практика и институции. – Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2009. – 347 с.) (2011)
Борис Кириллович Мигаль (1927–2010): Факультет должен помнить о нём (2011)
"На том стою и не могу иначе". Памяти Юрия Алексеевича Голубкина (1941–2010) (2011)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна за 2010 р., Миколенко Д. В. (2011)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті у 2010 р. (2011)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2011)
Кафедра нової та новітньої історії (2011)
Кафедра історії України (2011)
Кафедра історії Росії (2011)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2011)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2011)
Музей історії університету (2011)
Список скорочень (2011)
Відомості про авторів (2011)
Буйнов Ю. В. - Основные вопросы генезиса марьяновскойкультуры (2010)
Варачева К. Г. - Глиняные кубки черняховской культуры из археологического комплекса Войтенки (2010)
Сорочан С. Б. - О паломническом комплексе во имя мученика Климента Римского в округе византийского Херсона (2010)
Акимов А. Б. - Муниципальная знать римской Дакии (2010)
Грибанов Д. В. - Полисные магистратуры на спартокидовском Боспоре (2010)
Селевко Ю. П. - Роль религии в жизни римлянки эпохи Республики (2010)
Бутенко В. І. - Універсальна і кредитна кооперація в системі сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу, Філіппов К. В. (2010)
Візітів Ю .М. - Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки ХХ століття) (2010)
Жуков С. М. - Земські педагогічні курси для народних учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2010)
Калініченко В. В. - До питання про кооперативні можливості земельної громади в доколгоспному селі УСРР (1922–1930 рр.) (2010)
Кравченко О. В. - Дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії в Україні (2010)
Наумов С. О. - З історії одного симбіозу: організаційні відносини "Спілки" і РСДРП (2010)
Посохова Л. Ю. - Православні колегіуми в історико-культурному середовищі України ХVІІІ ст. (2010)
Радченко Ю. Ю. - Знищення харківських євреїв органами ГФП та СД в роки Другої світової війни (2010)
Рябченко О. Л. - Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці (2010)
Біньовська Л. С. - Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х – середина 70-х рр. ХХ ст.) (2010)
Бородіна О. Б. - Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926–1941 рр.) (2010)
Елкин А. И. - Российские военные инвалиды в славянских странах в 20-30-е годы ХХ века (2010)
Пастушенко А. А. - О специфике толкования каперства в раннее Новое время (2010)
Посохов І. С. - "Сни Віри Павлівни": суспільні ідеали студентів російських університетів XIX – початку XX ст. (2010)
Сергеев И. П. - Советско-партийные школы и бюджет Наркомпроса (1920–1925 гг.) (2010)
Тавшунский О. М. - Дипломатия Леопольда II накануне Берлинской конференции 1884–1885 гг. (2010)
Фалько С. А. - Деятельность российской разведки в Китае в 70-80-х гг. XIX в.: проблема оценки вооруженных сил Цинской империи (2010)
Чернявский Л. С. - Политика ВЦСПС в отношении профсоюзного движения Финляндии (1944–1959 гг.) (2010)
Богдашина О. М. - До питання про періодизацію позитивістського історіописання в Україні (1860-ті – 1920-і рр.) (2010)
Голубкин Ю. А. - Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен (2010)
Івлєва Я. А. - Фонди Синоду як джерело до вивчення історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини XIX ст. (2010)
Куликова А. С. - Некоторые уточнения и дополнения к биографии М. М. Лунина (до начала его педагогической и научной деятельности в Харьковском университете) (2010)
Чувпило О. О. - Дослідження сучасної індійської філософії в працях О. Д. Літмана (2010)
Березюк Н. М. - Исторические параллели в судьбах университетских библиотек Одессы и Харькова (2010)
Іванов С. Ю. - Навчальна міграція сільського населення до Харкова (1945–1991 рр.) (2010)
Ручинская О. А. - Опыт исследования античной истории в Харьковском университете в 20 – 30-х гг. XIX в. (2010)
Скирда І. М. - ХІІ Археологічний з’їзд у м. Харкові та наукові академічні традиції в Україні (2010)
Шпорт Г. М. - Бібліотека – важлива складова Харківського університетського Етнографічного музею (1905–1919 рр.) (2010)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіназа 2009 р., Миколенко Д. В. (2010)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2009 р. (2010)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2010)
Кафедра нової та новітньої історії (2010)
Кафедра історії України (2010)
Кафедра історії Росії (2010)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2010)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2010)
Музей історії університету (2010)
Список скорочень (2010)
Відомості про авторів (2010)
Восьмой Всеукраинский бухгалтерский конгресс (2014)
Kolot A. M. - Interdisciplinary approach as a priority area of development for economic science and education (2014)
Krutova A. S. - Accounting process technology: structural and logical aspects, Yanchev A. V. (2014)
Rudenko-Sudarieva L. V. - International capital flows in the context of permanence of the crisis phenomena, Krysiuk R. V. (2014)
Канцуров О. О. - Вплив інституціональної теорії на формування сучасної парадигми бухгалтерського обліку (2014)
Коверда А. В. - Оцінювання вартості потенційних об’єктів інвестування як складова аудиторських послуг, Нападовська І. В. (2014)
Криштопа І. І. - Модель стратегічного обліку матеріального, нематеріального та фінансового капіталу промислового підприємства (2014)
Любенко А. М. - Моніторинг та оцінка результаті в державних програм з використанням стандартизованих контрольних заходів (2014)
Письменна М. С. - Моніторинг державних закупівель як форма попереднього контролю (2014)
Поддєрьогін А. М. - Лізинг як інвестиційна складова оновлення основних засобів виробництва, Марченко Н. А. (2014)
Заєць Н. М. - Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? (2014)
Сидиропуло О. А. - Как учитывали деньги массари Генуэзской коммуны в 1340 г. (2014)
Shapoval I. O. - Transnationalization of ukrainian business groups: analysis of strengths and weaknesses (2014)
Кошова А. В. - Сегментація діяльності підприємств у контексті складання бухгалтерської зв ітності (2014)
В’ячеслав Миколайович Ждан (До 50-річчя з дня народження) (2010)
Профессор Анатолий Андреевич Бабанин (к 70-летию со дня рождения) (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Ембріогенез жіночих внутрішніх статевих органів та передумови розвитку природжених вад, П’ятницька Т. В. (2010)
Власенко М. А. - Сучасні можливості корекції хронічної серцевої недостатності і нефропротекції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Кочуєва М. М., Шалімова А. С. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: сосудисто-рефлекторные реакции и механизмы осложнённого течения (2010)
Дегтярь А. В. - Лечение больных с медиальными переломами шейки бедренной кости (2010)
Малый A. В. - История изучения педерина и его токсикологическая характеристика: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Романенко Е. Г. - Роль метаболитов оксида азота в патогенезе воспалительных заболеваний тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта, Ковач И. В., Руденко А. И., Кленина И. А. (2010)
Чекман І. С. - Наномедицина, нанофармакологія: морфологічний аспект, Шаторна В. Ф. (2010)
Шаторна B. Ф. - Нанобіотехнології: вплив наносрібла на розвиток опорно-рухового апарату в ембріогенезі, Горєлов О. М., Козловська Г. О. (2010)
Бабийчук Л. А. - Оценка продукции активных форм кислорода ядросодержащими клетками пуповинной крови на этапах криоконсервирования, Рязанцев В. В., Зубов П. М., Михайлова О. А. (2010)
Короткий О. Г. - Реакція лімфоїдних органів щурів на введення мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" концентрований за умов тривалого зниження шлункової секреції соляної кислоти, Пилипенко С. В., Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2010)
Ломако B. В. - Лейкоциты при гипометаболическихсостояниях, Пироженко Л. Н. (2010)
Толстанова Г. М. - Зміни траснкрипційної активності Редокс-чутливого фактору росту ранньої відповіді (EGR-1) в патогенезі запальних захворювань кишечника (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Сучасні закономірності формування ішемічної хвороби серця серед населення України (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты распространённости врожденных патологий в Навоийской области (2010)
Малахов П. С. - Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции в г. Одесса, Бабиенко В. В. (2010)
Федоряк М. М. - Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем, Брушнівська Л. В. (2010)
Бабій C. О. - Вплив протипухлинної системи "Реній-платина" на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії, Дьомшина О. О., Трушенко О. С., Штеменко Н. І. (2010)
Біловол А. М. - Стан метаболічних та регуляторних процесів у хворих на псоріаз після лікування пентоксифіліном та корвітином, Берегова А. А. (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование антистрессовой активности ареола (2010)
Гладка В. М. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу енцефалітів, що пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та енцефалітів неуточненої етіології (2010)
Гулевский A. К. - Иммуномодулирующее действие низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови в составе реабилитирующей среды на деконсервированные лейкоциты, Горина О. Л., Моисеева Н. Н., Чижевский В. В., Грошевой М. И. (2010)
Дегтярь B. А. - Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей, Бондарюк Л. Н. (2010)
Дроздов В. О. - Роль a-макроглобуліну у патогенезі мігрені, Лянна О. Л. (2010)
Ждан В. М. - Вплив розувастатину і піоглітазону на показники гомеостазу у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Ткаченко М. В. (2010)
Зайцева О. В. - Изучение фосфоресценции сыворотки крови больных колоректальным раком и ее диагностическое значение, Жуков В. И., Перепадя С. В., Моисеенко А. С., Винник Ю. А. (2010)
Знаменская Л. К. - Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии алергенами (2010)
Король Л. В. - Активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від їх харчового статусу, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Григор’єва Є. М. (2010)
Ксьонз І. В. - Резекція селезінки у дітей за допомогою ультразвукового скальпеля "Гармонік 300" (2010)
Лаповець Н. Є. - Корелятивні зв'язки показників імунного та цитокінового статусу при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2010)
Мамарасулова Д. З. - Использование химиотерапии и повторных операций у больных распространенными формами рака яичников, Сулейманов С. Ф. (2010)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на вміст мелатоніну в крові експериментальних тварин (2010)
Нарзуллаев Н. У. - Анализ распространенности экссудативного среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей (2010)
Пентюк Н. О. - Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв’язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання (2010)
Побережна A. В. - Роль ліпопротеїду (А) та аполіпопротеїнів В і А-1 в оцінці атерогенного ризику в хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К. (2010)
Попова Л. Д. - Оцінка прооксидантного та токсичного ефектів аскорбінової кислоти при пероральному та внутрішньом’язовому введенні, Васильєва І. М. (2010)
Рамазанов B. В. - Функционирование системы транспорта ионов Н+ при модификации мембран эритроцитов в условиях, моделирующих условия замораживания, Забродский Р. Ф., Найдюк Я. Ю., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті і типу (2010)
Сафоев Б. Б. - Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических инфекций у больных бухарского региона, Эргашев Ж. Н., Хамдамов Б. З., Ахмедова Г. И. (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры, Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Юрчук Т. А., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2010)
Ханіна О. І. - Характеристика гіперпластичних процесів у жінок в пременопаузі на тлі хронічного ендометриту (2010)
Багрій М. М. - Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах, Воронич-Семченко Н. М., Попадинець О. Г., Дмитренко А. С., Грибінчак Н. М. (2010)
Зюзіна Л. С. - Деонтологічні аспекти та актуальні проблеми спілкування лікарів-педіатрів з батьками хворої та передчасно народженої дитини (2010)
Панченко М. С. - Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів) (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла (2010)
Поліщук Н. М. - Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia enterocolitica до похідних піридо, Кучма І. Ю., Казмірчук В. В., Щербак О. М. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении ее формирования (2010)
Дубровіна О. В. - Аденокарцинома слинних залоз та її гістологічні варіанти, Черняк В. В., Сіренко О. А., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Проніна О. М. - Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ковзання, Аветіков Д. С., Данильченко С. І. (2010)
Романенко О. А. - Дослідження розвитку судинного русла печінки на етапах ембріогенезу щурів, Довгаль Г. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Савенкова О. О. - Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Селькіна А. Б. - Реакція слизової оболонки язика на введення кріоконсервованої плаценти при гострому експериментальному стоматиті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитів вузлового відділу провідної системи серця щурів (2010)
Пархоменко Л. К. - Алгоритми клініко-імунологічної діагностики у практиці сімейного лікаря (на прикладі захворювань шлунково-кишкового тракту та хронічних захворювань легенів у підлітків), Шкляр С. П., Гарбар К. Б., Цодікова О. А., Черкашина Л. В. (2010)
Шкляр С. П. - Методичні аспекти оцінки та досвід вивчення якості роботи сільських амбулаторій загальної практики / сімейної медицини, Пархоменко Л. К., Шинкарьова І. М., Гарбар К. Б., Цодікова О. А. (2010)
Тарабрина Н. Ю. - Вестибуло-респираторные реакции и их миорефлекторная коррекция у спортсменов (2010)
Гасюк П. А. - Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів, Калашніков Д. В. (2010)
Джерелей А. А. - Эффективность лечения патологических психосоматических состояний у хирургических стоматологических больных, Романенко И. Г. (2010)
Морозова М. Н. - Новая парадигма лечения больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Никонов А. Ю. - Адаптационные возможности антиоксидантного питания при проявлениях токсикации стоматологическими сплавами металлов в эксперименте, Зайцева О. В., Жуков В. И., Стеценко С. А. (2010)
Ярова А. В. - Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями (2010)
Міщенко І. В. - Порівняльна характеристика показників згортання крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та їх адаптивна роль в організмі, Коковська О. В. (2010)
Шкуропат А. В. - Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків, Шмалєй С. В. (2010)
Тончев М. Д. - Ефективність методів хірургічного лікування неврином периферійних нервів (2010)
Зевченко Т. - Реформування шкільної освіти в зарубіжжі (2008)
Пріма Р. - Ґенеза вимог до підготовки вчителя (2008)
Шепель О. - Підвищення кваліфікації фахівців установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаївській області (2008)
Шуляк С. - Формування культури мовлення вчителя (2008)
Атаманчук Ю. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців (2008)
Губа А. - Принципи управління процесом навчання: класифікація та сутність (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського