Подліанова О. І. - Організація навчального процесу в інтернатурі з педіатрії на базах стажування (2014)
Рыхлик С. В. - Современные подходы к преподаванию гистологии, цитологии и эмбриологии (2014)
Шумейко О. В. - Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на тонус та скоротливу активність міометрію студентам медичних факультетів , Клименко О. В., Шумейко М. В., Савченко С. Є. (2014)
Ковальчук Т. А. - Оцінка професійних ризиків розвитку захворювань у металургів, Орєхова О. В., Павленко О. І. (2014)
Руденко Л. А. - Оцінка умов праці провідників пасажирського сполучення укрзалізниці за ступенем шкідливості та небезпечності, Катрушов О. В., Філатова В. Л., Костріков А. В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Синдром професійного вигорання у лікарів хірургічного профілю, Лукзен В. Б., Бухаров І. В. (2014)
Абрамов В. В. - Анализ структуры повреждений у пациентов с застарелыми травмами дистальных отделов верхних конечностей, Канюка Е. В., Неханевич О. Б. (2014)
Бойків Н. Д. - Динаміка продукції факторів ангіогенезу при ішемічному інсульті залежно від тяжкості перебігу захворювання (2014)
Бондарева А. В. - Влияние полиоксипропиленполиолов на метаболические процессы и функцию детоксикации, Артюгина Л. И., Багмут И. Ю., Полищук Т. В., Жуков В. И. (2014)
Волинець К. В. - Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С, Грушко В. В, Коноваленко С. О. (2014)
Галаченко С. О. - Оцінка ефективності стаціонарного лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Очередько О. М., Галаченко В. В. (2014)
Громова А. М. - Роль перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы плодных оболочек при их преждевременном разрыве, Митюнина Н. И., Крутикова Э. И. (2014)
Денефіль О. В - Зміни імунологічного статусу організму молодих щурів різної статі під впливом стресу, Міц І. Р. (2014)
Довгань Р. С. - Зміни вмісту жирних кислот в міокарді та плазмі крові щурів з артеріальною гіпертензією при застосуванні антигіпертензивних засобів (2014)
Кетова О. М. - Особливості перебігу вагітності при проведенні прегравідарної підготовки (2014)
Клименко Н. А. - Состояние функции детоксикации и основных видов обмена веществ у животных, подвергавшихся пероральному субтоксическому влиянию лапроксидами, Кучерявченко М. А., Багмут И. Ю., Жуков В. И. (2014)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів обміну хрящової тканини та ноцицептивної системи у хворих із болем у нижній частині спини на фоні комплексного лікування із застосуванням хондропротектору (2014)
Кравчун П. Г. - Особливості ремоделювання лівих відділів серця при хронічному обструктивному захворюванні легень в сполученні з артеріальною гіпертензією, Дєлєвська В. Ю. (2014)
Кравчун П. Г. - Цитокіновий профіль в динаміці лікування артеріальної гіпертензії, Шелест О. М., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние оксидантно-антиоксидантного взаимодействия под воздействием субтоксических доз в подостром опыте (2014)
Лебедєва Є. О. - Звивистість коронарних артерій та ішемічна хвороба серця, Плиска О. І., Брянський М. М., Плиска О. О. (2014)
Лісовий В. М. - Гормональний статус жінок, хворих на гіперактивний сечовий міхур, Колупаєв С. М. (2014)
Ліхачов В. К. - Механізми формування гіперволемії у вагітних з недостатністю кровообігу, Семенюк Л. М., Тарановська О. О., Добровольська Л. М., Яремчук Л. В. (2014)
Лозинська М. Р. - Молекулярно-генетичні маркери ранньої маніфестації колоректального раку при деяких моногенних захворюваннях кишечника, Плавскі А., Чорна Л. Б., Лозинська Л. Ю., Маркевич Н. В. (2014)
Люлька О. М. - Діагностичні критерії гострої непрохідності кишечника непухлинного походження (2014)
Микитюк М. Р. - Аналіз ефективності різних схем лікування акромегалії з урахуванням сучасних вимог до стану клініко-гормонального контролю (2014)
Миронова Ю. А. - Роль ультразвукового дослідження при травмах ліктьового суглоба у дітей (2014)
Нагірний Я. П. - Застосування трансплантату із свинячої шкіри для ліквідації ротоносового сполучення: опис клінічного випадку, Гуда Н. В. (2014)
Олещук О. М. - Стан системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки (2014)
Павлов С. Б. - Взаємозв’язки між рівнем інтерлейкінів та функціональною активністю тромбоцитів при моделюванні порушень обміну кісткової тканини, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Фролова Т. В. (2014)
Панченко М. С. - Кардіоваскулярний ризик та непсихотичні порушення психічної сфери: медико-психологічний контент (2014)
Пилипенко С. В. - Вплив блокади кальцієвих каналів l-типу на моторику товстої кишки за умов тривалого введення омепразолу, Шелюк О. В., Цейслер Ю. В., Нурищенко Н. Є., Берегова Т. В. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники енергетичного обміну та прооксидантно-антиоксидантної системи в органах щурів при токсичному гепатиті, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Попова І. Б. - Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутнього дисбактеріоза кишечника (2014)
П’ятницький Ю. С. - Вплив подрібненого субстрату консервованої шкіри свині на прояви експериментального алергічного дерматиту, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В. (2014)
Рамазанов В. В. - Свойства эритроцитов, замороженных в среде с полиэтиленгликолем и 1,2-пропандиолом, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2014)
Семенюк Л. М. - Морфофункціональні зміни в плаценті на тлі домінування андрогенів, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М. (2014)
Танас О. В. - Динаміка показників цитокінового та оксидантного гомеостазу при лікуванні діацереїном у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними захворюваннями, Хухліна О. С. (2014)
Фролова Г. А. - Половые особенности стресс-реактивности белых крыс с учетом индивидуально-типологических особенностей в открытом поле, Богданова С. А. (2014)
Хурані І. Ф. - Комплексна оцінка якості життя хворих на рак проксимальних відділів прямої кишки, Бондаренко М. В. (2014)
Шпак І. В. - Фактори ризику захворювання грипом та виникнення акушерських і перинатальних ускладнень в епідсезоні 2009-2010 р.р. (2014)
Громова А. М. - Роль ультразвукових параметрів при виборі репродуктивно-пластичних операцій при лейоміомах матки, Громова О. Л., Кетова О. М. (2014)
Запорожан В. М. - Позитивистська парадігма в клінічній практиці: основні принципи та власний досвід роботи, Непорада С. М. (2014)
Логвиненко В. В. - Порівняльна характеристика методів променевої діагностики при розривах ротаційної манжети плеча (2014)
Ткаченко І. М. - Моніторинг кількісних та якісних показників дослідження кісткової тканини у стоматологічній практиці, Писаренко О. А. (2014)
Лазарєв Є. В. - Чутливість до антибіотиків та лікувальних препаратів бактеріофагів плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів золотистого стафілокока, Воробєй Є. С., Воронкова О. С. (2014)
Петренко О. В. - Генетична характеристика генома V. Choleraе o1 виділених від людей при спалахах холери в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Герасимюк І. Є. - Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі, Стравський Т. Я., Пилипко І. В. (2014)
Дзевульская И. В. - Влияние гиперосмолярных растворов на микроциркуляцию в коре надпочечников при термическом ожоге у крыс, Маликов А. В., Титаренко В. Н. (2014)
Іванченко М. В. - Ультраструктура мітохондріального апарата скоротливих кардіомоцитів передсердь у щурів, що розвивались за умов впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксії (2014)
Огієнко М. М. - Зміни тривкісних властивостей травмованої великогомілкової кістки щурів різного віку за умов загальної дегідратації організму, Бумейстер В. І. (2014)
Попадинець О. Г. - Реактивні зміни у передміхуровій залозі у відповідь на дію холоду (2014)
Попик П. М. - Особливості мікроструктури підшлункової залози білого щура за умов впливу опіоїду (2014)
Дибкова С. М. - Наночастинки золота та срібла – ефективні агенти елімінації плазмід антибіотикорезистентності (2014)
Рєзніченко Л. С. - Синтез наночастинок заліза та характеристика їх біобезпечності, Дибкова С. М., Дорошенко А. М., Чекман І. С., Ульберг З. Р. (2014)
Потапов С. Н. - Морфология эмбрионального рака и опухоли желточного мешка яичка (2014)
Соннік Н. Б. - Вивчення патоморфологічних змін сірчаних залоз при мікозних ураженнях зовнішнього вуха (2014)
Неханевич О. Б. - Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів з пролапсом мітрального клапану за даними ехокардіографії з фізичним навантаженням (2014)
Безвушко Е. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей, які проживають у несприятливих умовах довкілля (2014)
Безвушко Е. В. - Біохімічні показники сироватки крові та гомогенатів ясен у щурів при експериментальному гінгівіті, викликаному комбінованою дією важких металів та дефіцитом фтору та йоду, Малко Н. В. (2014)
Бережна О. Е. - Зміни якісного складу мікрофлори порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом в різних регіонах полтавської області (2014)
Заболотний Т. Д. - Загострення генералізованого пародонтиту як стресова реакція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею, Матвійчук Х. Б., Шамлян О. В. (2014)
Землянов С. О. - Лабораторне дослідження впливу фізичних факторів на характеристики фотокомпозитного матеріалу (2014)
Каськова Л. Ф. - Показники гомеостазу порожнини рота у дітей із флюорозом регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Маковка І. Л. (2014)
Каськова Л. Ф. - Гіпертрофія аденоїдів – як фактор ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей, Уласевич Л. П., Бережна О. Е., Новікова С. Ч., Моргун Н. А. (2014)
Клемин В. А. - Патогенетические механизмы развития иммунологической недостаточности при рецидивирующем герпетическом стоматите, Бутук Д. В., Руденский В. Г. (2014)
Новицкая И. К. - Механизм снижения саливации у больных с соматической патологией при нарушении функциональной активности слюнных желез разного генеза, Терешина Т. П. (2014)
Октисюк Ю. В. - Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей при карієсі зубів із врахуванням клімато-географічних умов їх проживання, Рожко М. М. (2014)
Прохно О. И. - Оценка эффективности профилактического закрытия фиссур постоянных зубов у детей с психоневрологическими отклонениями, Коваль П. Б. (2014)
Смаглюк Л. В. - Електроміографічна характеристика колового м’язу рота у пацієнтів 6-9 років із дистальною оклюзією зубних рядів, Лей Жун, Сидоренко А. Ю. (2014)
Сухіна І. С. - Вплив комплексу профілактичних заходів на стан порожнини рота у хворих на рак молочної залози під час проведення vi циклу поліхіміотерапії, Соколова І. І., Сплюхина О. В. (2014)
Біляков А. М. - Вплив алкогольної інтоксикації на структуру насильницької смерті киян молодого віку за матеріалами київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки, Федотова І. А. (2014)
Мельникова С. В. - Сравнительный анализ показателей уровня глюкозы крови у врачей-стоматологов в разных условиях профессиональной деятельности (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958- 2014) (2014)
Содержание (2009)
Лисовская О. А. - Разнообразие макроводорослей прибрежья Таманского п-ва (Россия) в летний период, Степаньян О. В. (2009)
Герасимова О. В. - Водоросли водоемов природного заповедника "Медоборы" (Украина), Лилицкая Г. Г., Царенко П. М. (2009)
Клоченко П. Д. - Особенности видового разнообразия фитопланктона притоков Днепра, Иванова И. Ю. (2009)
Жежера М. Д. - Chlorophyta некоторых водоемов Левобережного Полесья (Украина) (2009)
Генкал С. И. - Новые данные о флоре диатомовых водорослей (Centrophyceae) озера Эри (Канада, США), Бабаназарова О. В., Хаффнер Г. Д. (2009)
Масюк Н. П. - Новая находка в Украине вида Volvox polychlamys Korsch. (Volvocales, Chlorophyta, Viridiplantae), Ярмошенко Л. П. (2009)
Никитина О. А. - Выделение индикаторных видов автотрофного бентоса водотоков г. Стерлитамака (Россия), Шкундина Ф. Б. (2009)
Давидович Н. А. - Тенденции в развитии репродуктивной биологии Bacillariophyta (2009)
Садогурский С. Е. - О номенклатуре Ceramium rubrum (Rhodophyta), Ена А. В., Белич Т. В., Садогурская С. А. (2009)
Содержание (2013)
Шоренко К. И. - К вопросам таксономии, репродукции и распространения Nitzschia longissima (Bréb.) Grunow (Bacillariophyta), Давидович О. И., Давидович Н. А. (2013)
Бородина А. В. - Влияние условий культивирования Phaeodactylum tricornutum Bohl. (Bacillariophyta) на накопление каротиноидов, Ладыгина Л. В. (2013)
Минеева Н. М. - Сезонная и многолетняя динамика содержания хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона Шекснинского и Рыбинского водохранилищ (Россия), Корнева Л. Г., Соловьева В. В. (2013)
Бегун А. А. - Bacillariophyta перифитона гиперэвтрофной искусственной лагуны в черте г. Владивостока (Российское побережье Японского моря), Звягинцев А. Ю. (2013)
Андреева-Григорович А. С. - Особенности развития гаптофитовых и динофитовых водорослей в олигоценовых бассейнах Северного Перитетиса, Шевченко Т. В. (2013)
Паутова Л. А. - Новый для Черного моря вид Chaetoceros minimus (Bacillariophyta): природные наблюдения и экспериментальные исcледования, Силкин В. А., Лифанчук А. В. (2013)
Шкундина Ф. Б. - Использование цианопрокариотно-водорослевых ценозов при очистке сточных вод биологических очистных сооружений, Габидуллина Г. Ф., Ядыкина М. Г. (2013)
Шимон Л. Л. - Професор Братійчук М.В. – фундатор становлення фізичного факультету УжНУ, Єпішев В. П. (2002)
Волох К. П. - Про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем, Козлов В. О., Лук’янов О. М., Малафєєв Є. Є., Махонін Є. І., Ноздрін І. Г., Ярошенко В. М. (2002)
Єпішев В. П. - Розвиток наукових напрямів лабораторії космічних досліджень УжНУ, Ігнатович С. І., Ісак І. І., Каблак Н. І., Клімик В. У., Мотрунич І. І., Мотрунич Я. М., Найбауер І. Ф. (2002)
Осипов О. К. - Візуально-оптичні спостереження ШСЗ на астрономічній обсерваторії Київського університету, Казанцева Л. В. (2002)
Кізюн Л. М. - Двадцять років спостережень на подвійному ширококутному астрографі ГАО НАНУ, Нестерук М. Р. (2002)
Клімик В. У. - Еволюція орбіт некерованих геостаціонарних супутників, Кудак К. А., Мацо А. М. (2002)
Білінський А. І. - Багатофункціональний фотометр-поляриметр. Апаратурне забезпечення, Благодир Я. Т., Вовчик Є. Б., Логвиненко О. О., Клим Б. П., Почапський Є. П. (2002)
Янків-Вітковська Л. - Українсько-польські наукові дослідження з використанням технологій GPS та їх перспективи, Костецька Я. (2002)
Янків-Вітковська Л. - Вплив проявів активності Сонця на GPS-спостереження, Костецька Я. (2002)
Мельник В. С. - Можливий механізм перехресної модуляції радіохвиль в іоносфері (2002)
Каблак Н. І. - Вплив сухої атмосфери на радіовіддалемірні спостереження штучних супутників Землі, Каблак У. І., Клімик В. У., Швалагін І. В., Фекете О. В. (2002)
Рубіш В. М. - Механізми переносу заряду і поляризації халькогенідних стекол з великим вмістом срібла (2002)
Заяць Т. М. - Розрахунок положень та ширин автоіонізаційних станів, які збігаються до порогу n=3 атома гелію методом взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел (2002)
Заяць Т. М. - Резонансна іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів, Опачко А. І. (2002)
Парлаг О. О. - Виходи продуктів фотоподілу 237Np при максимальній енергії гальмівного випромінювання 17.5 МеВ, Маслюк В. М., Лендел О. І., Пилипченко В. А. (2002)
Шеверя М. М. - Вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу з фізики шляхом створення системи різнорівневих завдань для самостійної роботи учнів (2002)
Пам’яті Івана Прохоровича Запісочного (2002)
Шманько І. І. - Наукова школа І.П. Запісочного (2002)
Запісочний О. І. - Слово про батька (2002)
Шпеник О. Б. - Малий хурал (2002)
Сікора Д. І. - Спогади про І.П. Запісочного (2002)
Завилопуло А. М. - Елементарні процеси при повільних іон-атомних зіткненнях – новий науковий напрямок, започаткований у лабораторії професора І.П. Запісочного (2002)
Гомонай Г. М. - Іван Прохорович Запісочний – науковець, педагог, вчитель, засновник наукової школи (2002)
Попик Ю. В. - Біла заздрість (пам'яті І.П. Запісочного) (2002)
Кельман В. А. - Слово про вчителя (2002)
Снігурський О. В. - Хто хоче працювати – шукає засоби, хто не хоче – причину (2002)
Імре А. Й. - Професор Іван Прохорович Запісочний біля витоків наукового напрямку з фізики електрон-іонних зіткнень (2002)
Шафраньош І. І. - Новаторські ідеї І.П. Запісочного (2002)
Ердевді М. М. - Професор Запісочний – особистість у фізиці та в житті (2002)
Торич З. З. - Нестандартні спогади фізика-теоретика про Івана Прохоровича Запісочного (2002)
Чаварга Н. Н. - К вопросу о физическом смысле соотношения неопределенностей (дискуссия) (2002)
Содержание (2010)
Силкин В. А. - Динамика роста и морфо-функциональных параметров отдельных талломов Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. в культуре, Евстигнеева И. К., Рыгалов В. Е. (2010)
Божков А. И. - Индуцированное агрегирование клеток Dunaliella viridis Teod. полулетальными концентрациями ионов меди в культуре, Голтвянский А. В., Ростама Ш. (2010)
Кирпенко Н. И. - Содержание белков в биомассе монокультур и смешанных культур водорослей, Курейшевич А. В. (2010)
Евстигнеева И. К. - Макрофитобентос и макрофитоперифитон заповедника "Лебяжьи острова" (Черное море, Украина), Танковская И. Н. (2010)
Самылина О. С. - Сравнительная характеристика фототрофных сообществ в минеральных озёрах Крыма (Украина) и Алтайского края (Россия), Герасименко Л. М., Шадрин Н. В. (2010)
Волошко Л. Н. - Продуцируемые цианобактериями токсины в период "цветения" воды в Нижнем Суздальском озере (Санкт-Петербург, Россия), Пиневич А. В., Копецкий И., Титова Н. Н., Хроузек П., Зелик П. (2010)
Золотарева Е. К. - Микроводоросли как продуценты водорода, Шнюкова Е. И., Подорванов В. В. (2010)
Мойбенко О. О. - Ендогенні механізми кардіопротекції як основа терапії захворювань серця (2008)
Orlov S. - Search for intracellular Na+ sensor involved in Na+i-mediated Ca+i-independent excitation-transcription coupling, Haloui M., Adarichev V., Tremblay J., Hamet P. (2008)
Резников А. Г. - Эпигенетическая природа функционального тератогенеза (2008)
Костюк О. О. - Зміни взаєморегуляції внутрішньоклітинних кальційрегулюючих структур при цукровому діабеті, Степанова И. Г., Костюк П. Г. (2008)
Сагач В. Ф. - Мітохондрії та порушення функціональної активності серця (2008)
Соловьев А. И. - Кальций-независимый механизм сокращения гладких мышц и миокарда - фантазия или реальность? (2008)
Ельский В. Н. - Патофизиология экстремальных состояний (2008)
Колесник Ю. М. - Роль гипоталамической дизрегуляции в формировании нейроиммунноэндокринных и метаболических нарушений, Ганчева О. В., Камышный А. М., Абрамов А. В. (2008)
Мавров И. И. - Изучение роли условно-патогенных грибов рода Candida и однонуклеотидного полиморфизма гена SPINK5 в патогенезе аллергических заболеваний кожи, Белозоров А. П., Зуева М. И., Белозорова О. А. (2008)
Звягинцева Т. В. - Патогенетическое значение изменений показателей межфазной тензиометрии и реометрии и их коррекция при лучевых повреждениях кожи, Миронченко С. И., Желнин Е. В. (2008)
Левицкий А. П. - Маркеры воспаления в тканях полости рта при экспериментальном дисбактериозе, Макаренко О. А., Россаханова Л. Н., Кнава О. Э., Романова Ю. Г., Ткачук Н. И. (2008)
Макаренко О. А. - Молекулярные механизмы лечебно-профилактического действия биофлавонидов, Левицкий А. П., Россаханова Л. Н., Кнава О. Э., Ходаков И. В. (2008)
Маньковська І. М. - Молекулярно-генетичні дослідження механізмів адаптації до переривчастої гіпоксії, Древицька Т. І., Досенко В. Є. (2008)
Туманский В. А. - Апоптоз и селективный некроз нейронов ЦНС после клинической смерти и церебральной ишемии: молекулярные механизмы и морфологические особенности, Евсеев А. В., Полковников Ю. Ф. (2008)
Лимарєва А. А. - Вплив верапамілу на розподіл білків у дискретних структурах мозку неонатально андрогенізованих самиць щурів раннього постнатального віку (2008)
Носенко Н. Д. - Розвиток функціональних порушень систем репродукції та адаптації у неонатально андрогенізованих самиць щурів за умов фармакологічної блокади кальцієвих каналів верапамілом (2008)
Полякова Л. І. - Вплив антиандрогену флутафарму та індукторів синтезу інтерферону на передміхурову залозу щурів, Чайковська Л. Л., Резніков О. Г. (2008)
Сініцин П. В. - Вплив верапрамілу на норадренергічну реактивність гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи у дорослих неонатально андрогенізованих самиць щурів (2008)
Тарасенко Л. В. - Метаболізм тесторену в мозку неонатально андрогенізованих самиць щурів раннього постнатального віку за умов застосування верапамілу (2008)
Алексєєва І. М. - Механізми імунного ушкодження печінки у мишей Т-клітинного та антитільного генезу, Макогон Н. В., Павлович С. І., Бризгіна Т. М., Алексюк Л. І., Мартинова Т. В., Грушка Н. Г., Сухіна В. С. (2008)
Якименко Е. А. - Иммунный, эндокринный статус и качество жизни больных остеоартрозом, Башмакова Н. В., Ефременкова Л. Н., Клочко В. В. (2008)
Єгорова С. Ю. - Вплив комплексу природних цитокінів на клінічні штами мікроорганізмів в експерименті in vitro, Кудрявцева В. Є., Тропко Л. В., Гаркава К. Г. (2008)
Золотухин С. Е. - Расстройства иммунитета в динамике гонартроза, Шпаченко Н. Н., Пузырев И. В., Баешко А. А. (2008)
Макогон Н. В. - Протективна дія модуляторів клітинної загибелі на оогенез при імунному ушкодженні яєчників у мишей, Бризгіна Т. М., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Сухіна В. С., Алексєєва І. М. (2008)
Мартынова Т. В. - Влияние блокатора ядерного транскрипционного фактора-каппа В - куркумина на кислородзависимый метаболизм макрофагов при иммунном повреждении печени у мышей (2008)
Павлович С. І. - Морфологічні особливості експериментального аутоімунного гепатиту різного генезу (2008)
Гребенюк Н. В. - Дизрегуляторні впливи перинатальних інфекцій на стан клітинного та гуморального імунітету дітей, Мислицький В. Ф. (2008)
Якименко Е. А. - Эндокринный статус больных с эректильной дисфункцией на фоне метаболического синдрома, Башмакова Н. В., Жунько Д. В., Ефременкова Л. Н. (2008)
Ткачук С. С. - Деякі патобіохімічні показники функціонального стану тимуса за неповної глобальної ішемії мозку в щурів різного віку, Мислицький В. Ф., Ткачук О. В., Сащук М. М. (2008)
Чарнош С. М. - Патогенез синусової брадикардії при гіпотиреозі, Файфура В. В., Потіха Н. Я. (2008)
Янчій Р. І. - До механізму дії інтерлейкіну-2 та інтерферону-альфа на мейотичне дозрівання ооцитів мишей in vitro, Шепель О. А. (2008)
Качмарська М. О. - Роль оксиду азоту ендотеліоцитів в розвитку хронічної гіперімунокомплексемії, Чоп'як В. В., Садляк О. В., Вальчук І. В. (2008)
Струтинська Н. А. - Коензим Q відновлює експресію роз'єднуючих білків у серці при старінні, Тімощук С. В., Вавілова Г. Л., Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Донченко Г. В., Сагач В. Ф. (2008)
Кучмеровская Т. М. - Вплив біологічно активних сполук на процеси АДР-рибозилювання білків у клітинах головного мозку щурів за експериментального цукрового діабету, Шиманьский І. О., Донченко Г. В., Гуріна Н. М., Клименко А. П. (2008)
Стрелков В. Д. - Гипоксическая констрикция легочного ствола: роль оксида, Хромов А. С. (2008)
Великий М. М. - Киснево-транспортна система периферичної крові за стрептозотоцинового діабету: вплив нікотинаміду (2008)
Гольцев А. Н. - Состояние гемопоэтической системы у животных при различных аутоиммунных заболеваниях, Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Бабенко Н. Н. (2008)
Гріневич Ю. Я. - Імунореактивність організму при експериментальному пухлинному рості в лімфоїдній тканини та поза нею, Фільчаков Ф. В., Шуміліна К. С., Бобро Л. І. (2008)
Гриневич Ю. Я. - Взаємозв'язок між цитологічними особливостями раку щитовідної залози та ендокринною функцією тимуса і гіпофізарно-тиреодної системи організму, Лобода В. І., Бендюг Г. Д., Югрінова Л. Г., Процик В. С. (2008)
Горбенко Н. І. - Вплив ендогенного та екзогенного естрадіолу на метаболічні прояви синдрому інсулінорезистентності у самиць щурів, Оксененко С. В., Боріков О. Ю., Степанова А. В., Таран Е. В. (2008)
Калинська Л. М. - Взаємодія компонентів центральної та периферічної ланок ангіотензинової системи за стрептозотоциніндукованого діабету, Єфімов А. С. (2008)
Ткаченко В. П. - Влияние различных видов денервации на трофику скелетной мышцы, Колдунов В. В., Клопоцкий Г. А. (2008)
Клименко Н. А. - Роль эозинфилов в реакциях системы крови при воспалении, Шутова Н. А. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние опиоидных пептидов на реакции системы крови при воспалении, Шутова Н. А. (2008)
Костенко В. А. - Не только концентрация, но и происхождение оксида определяет его патогенетическую или саногенетическую роль, Батухина И. В.; Левков А. А.; Локес Е. П.; Луценко Б. А.; Оренчук Е. П.; Скотникова Л. В., Соболева Н. А.; Фартушная А. Н.; Щиров А. В. (2008)
Лановенко І. І. - Генез гіпоксії при апластичній анемії (2008)
Клименко Н. А. - Морфофункциональное состояние органов иммунной системы при остром инфекционном воспалении, Липшиц Р. У., Татарко С. В., Шевченко А. Н. (2008)
Клименко Н. А. - Роль тканевых базофилов в клеточно-тканевых реакциях очага хронического воспаления, Лупырь М. В. (2008)
Гольцев А. Н. - Изучение патогенетической роли популяции СД4+СД25+ клеток при развитии адъювантного артрита и возможности коррекции ее состояния криоконсервированными клетками плаценты, Луценко Е. Д., Останков М. В. (2008)
Гольцев А. Н. - Состояние тимуса при развитии нейродегенеративных заболеваний аутоиммунной природы, Порожан Е. А. (2008)
Пырко Д. В. - Способ экспериментального моделирования глюкокортикоидного остеопороза, Аусси Г. С., Корнейчук А. С., Попов С. В. (2008)
Стежка В. А. - Патофізіологічна модель субхронічної свинцевої інтоксикації для дослідження впливу хімічних сполук і речовин на токсикокінетику і токсикодинаміку свинцю в організмі щурів, Леоненко О. Б., Лампека О. Г., Покровська Т. М., Діденко М. М., Зінченко В. М. (2008)
Трубникова Н. Н. - Влияние уровня половых гормонов на активность антиоксидантной системы, Федорова А. А., Ревякина Е. Г. (2008)
Демидов В. М. - Патогенетична роль системи ендогенного окису азоту в патогенезі, Новіков Д. В., Сафронова О. В. (2008)
Фомочкина И. И. - Экспериментальное обоснование применения корвитина при системной ишемии-реперфузии, Кубышкин А. В., Харченко В. З. (2008)
Красильнік О. О. - Вплив кортизолу на електрографічні прояви та поведінку щурів в умовах пікротоксин-індукованого кіндлінга (2008)
Кузнєцова O. В. - Влив ді-месни на прояви нейротоксичності, спричинені застосуванням різних протипухлинних препаратів (2008)
Бабенко Н. А. - Влияние рыбьего жира на обмен фосфолипидов и когнитивные функции алкоголизированных крыс линии Вистар, Семенова Я. А. (2008)
Швець В. І. - Дослідження регуляції агрегатного стану крові у білих щурів при дії екзогенного ангіотензину II, Шкробанець І. Д., Дорошко В. А., Швець Н. В. (2008)
Вастьянов Р. С. - Розширення коркової топографії рухів в умовах пікротоксин-індукованого кіндлінга в щурів, Шандра О. А., Феррари П.-Ф., Фогассі Л., Різзолатті Дж. (2008)
Камышный А. М. - Изучение процессов дифференцировки натуральных иммунорегуляторных CD4+CD25+ T-клеток тимуса и потомства крыс с экспериментальным гестационным диабетом (2008)
Гончарова Я. А. - Сравнительный анализ гистологических и иммуногистохимических признаков доброкачественных эпителиальных новообразований кожи, обусловленных вирусом папилломы человека, Василенко И. В., Винников Ю. М. (2008)
Клименко М. О. - Неспровокована гіпоглікемія в діагностиці діабетичної гепатопатії, Герасименко С. В. (2008)
Шандра А. А. - Электрографическая характеристика самопроизвольных отсроченных судорог у крыс в условиях модели пилокарпин-вызванного эпилептического статуса, Копьева Н. В. (2008)
Бабенко Н. А. - Роль церамида в регуляции активности фосфолипазы Д и модуляции состояния инсулинорезистентности, Куликова В. С. (2008)
Левашов М. И. - Роль электрокинетических механизмов в патофизиологии костной ткани, Сафонов С. Л., Лахин П. В. (2008)
Григорян Р. Д. - Энергетическая теория адаптации и патофизиологии системных болезней, Носенко Е. Г. (2008)
Маркозова Л. М. - Клинико-патофизиологические особенности у лиц с алкогольной зависимостью, Пайкова Л. Н. (2008)
Rikalo N. A. - The clinical and pathogenetical analysis of the lethal case of viral hepatits C in child, Nezgoda I. I., Slobodyanyuk T. M. (2008)
Родинський О. Г. - Електрофізіологічна характеристика збудливості спинномозкових моносинаптичних рефлекторних відповідей за умов експериментального гіпотиреозу, Неруш П. О., Бєлоконь В. М., Гузь В. О. (2008)
Савчук Р. В. - Порушення енергетичного метаболізму детрузора при гіперактивному сечовому міхурі в експерименті (2008)
Янчій Р. І. - Вплив інтерлейкіну-2 на окситоцин-індуковане скорочення гладеньких м'язів матки, Бідзіля Ю. П., Сердюк О. М., Джуран Б. В. (2008)
Литовченко Л. Ю. - Проникність біологічних бар'єрів дванадцятипалої кишки для ендогенних нативних глобулинів за умов порушення парасимпатичної іннервації (2008)
Филимонов В. И. - Патогенез анемии при спленомегалии, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е., Бессараб Г. И., Тихоновская М. А. (2008)
Шандра А. А. - Сравнительный патофизиологический анализ киндлинговой и постстатусный моделей хронической эпилепсии (2008)
Шиманська Т. В. - Ефективність комплексного застосування мелатоніну та нітропрусиду натрію при реперфузійних порушеннях функції серця, Добровольський Ф. В., Сагач В. Ф. (2008)
Щербак В. В. - Протеолитические и свободнорадикальные механизмы развития экспериментальной пневмонии на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения, Кубышкин А. В. (2008)
Ящишин З. М. - Зміни в симпатичній інервації стравоходу після перев'язки лівої шлункової артерії, Заяць Л. М., Герасимчук М. Р. (2008)
Атаман О. В. - Взаємозв'язок енергодефіцитних, пероксидних і кальцієвих механізмів у розвитку кальціфікації судинної стінки, Гарбузова В. Ю., Наумко Р. Ф., Атаман Ю. О., Обухова О. А., Лось Л. О., Хижня Я. В. (2008)
Добреля Н. В. - Роль блокады миоэндотелиальных контактов в регуляции артериального давления, Иванова И. В., Хромов А. С., Соловьев А. И. (2008)
Цвєткова М. М. - Стан системи еластаза-інгібітори протеолізу в тканинах серця при дифтерійній інтоксикації (2008)
Хара М. Р. - Особливості холінергетичних реакцій ушкодженого адреналіном серця у різностатевих щурів залежно від віку, Лепявко А. А. (2008)
Нещерет О. П. - Предиктори розвитку серцево-судинних уражень при цукровому діабеті (2008)
Охріменко Н. В. - Модуляція інсуліном діяльності серця, кислотно-лужної рівноваги та газового складу коронарної крові при експериментальному цукровому діабеті, Нещерет О. П., Шепеленко І. В. (2008)
Хара М. Р. - Вплив даларгіну на чутливість міокарда щурів різної статі до екзо-та ендогенного ацетилхоліну в умовах адреналінового пошкодження, Сатурська Г. С. (2008)
Шиш А. М. - Влияние омега-3 полиненасыщенных кислот на регуляторные реакции сердца и активность NO-синтаз, Мойбенко А. А., Французова С. Б. (2008)
Богатырева Е. В. - Исследование эффективности и восстановления миокарда с помощью аутологичных стволовых клеток при хронической ишемической кардиопатии, Михайличенко В. Ю., Гнилорыбов А. М. (2008)
Чоп'як В. В. - Вплив корвітину на NO-залежні і месенджерні механізми в ендотеліоцитах щурів за умов експериментального імунокомплексного васкуліту, Потьомкіна Г. О., Вальчук І. В., Любінець Л. А., Качмарська М. О., Садляк О. В. (2008)
Климова Е. М. - Антитромбин III как один из значимых показателей при выборе антикоагулянтной терапии у больных с разными видами венозной патологии, Калашникова Ю. В., Шакина Л. В., Мережко О. С. (2008)
Кириченко С. В. - Молекулярні механізми розвитку гіперскоротливості судин, індукованої іонізуючою радіацією, та способ її фармакологічної корекції, Тишкін С. М., Досенко В. Є., Соловйов А. І. (2008)
Клименко Н. А. - Иммунологические изменения в легких при острой сердечной недостаточности, Павлова Е. А. (2008)
Колесова Н. А. - Морфофункціональне підгрунтя розвитку патології серця за експериментального гіпотиреозу, Аршиннікова Л. Л., Литвиненко В. І., Сухарєва Н. М., Антоненко Л. І., Масіцька О. О. (2008)
Король М. О. - Кардіогенні депресорні рефлекси в умовах розвитку ізопротеренол-індукованого пошкодження серця, Павлюченко В. Б., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2008)
Чуйкова В. И. - Морфологическая характеристика щитовидной железы экспериментальных животных при гипотиреозе и его коррекции фетальными тканями, Юрченко Т. Н., Строна В. И., Жуликова Е. П. (2008)
Воскобойник Л. Г. - Активація рецепторних тирозинкіназ в папілярних карциномах щитовидної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2008)
Чайковська Л. Л. - Вплив комбінованого застосування флутафарму та лаферону на стан ксенографтів раку передміхурової залози, Полякова Л. І., Резніков О. Г. (2008)
Лабунець І. Ф. - Біоритми функціонального стану тимуса, імунної та нейроендокринної систем у людини: вплив віку, статі та патології (2008)
Белостоцкая Л. И. - Интенсивность перекисного окисления липидов в предстательной железе и сыворотке крови крыс при ассоциированной с остеопрозом гиперплазии предстательной железы, Никитченко Ю. В., Бондарь В. В., Дзюба В. Н., Гомон О. Н., Чайка Л. А., Деева Т. В. (2008)
Вознесенська Т. Ю. - Експериментальне імунне ушкодження яєчників: механізму впливу антиоваріальних антитіл на оогенез, Блашків Т. В. (2008)
Зябліцев С. В. - Порушення функції щитовидної залози при атопічному дерматиті, Кокіна І. В. (2008)
Зяблицев С. В. - Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе структурных изменений почек при гломерулонефрите, Чернобривцев П. А., Новосельская В. В. (2008)
Анисимова Л. В. - Вплив дисбалансу місцевого неспецифічного протеїназ-інгібіторного потенціалу слизової оболонки гастродуоденальної зони на розвиток пептичної виразки, Кубишкін А. В., Семенець П. Ф. (2008)
Бушуева Н. Н. - Особенности зрачковых реакций у детей с дисбинокулярной амблиопией, Бойчук И. М., Романенко Д. В. (2008)
Возіанов С. О. - Нові технології в ранній діагностиці раку передміхурової залози, Слободянюк В. А. (2008)
Волохова Г. А. - К вопросу о экспериментальной разработке комплексной патогенетической терапии травматического повреждения мозга, Стоянов А. Н. (2008)
Горбань В. А. - Проницаемость гистогематических барьеров почек для сывороточных белков (2008)
Бажора Ю. І. - Про можливість зв’язку між поліморфізмом генів GSTTI та GSTMI і патогенезом тяжкості перебігу туберкульозу, Чеснокова М. М. (2008)
Требованияк работам направляемым для публикации в журнал "Патологія" (2008)
Шимон Л. Л. - 10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ (2003)
Герзанич О. І. - Фазові перетворення в твердих тілах, індуковані високими тисками (2003)
Мазур В. М. - Енергетична залежність ізомерних відношень одержаних в реакціях (γ, n) для ядер 197Pt I 197Hg, Біган З. М. (2003)
Заяць Т. М. - Парціальні характеристики автоіонізаційних станів, які збігаються до третього порогу атома гелію, Опачко А. І. (2003)
Швидкий П. С. - Кутова апертура оптичного фільтра на кристалі тіоголату кадмія, Гадьмаші З. П., Каменщиков В. М., Сусликов Л. М. (2003)
Лук'янчук О. Р. - Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів сапфіра, одержаних різними методами (2003)
Пагулич О. І. - Дисперсія в стеклах (Аs2Sе3)x(GеSе2)1-x, Росола І. Й., Миголинець І. М. (2003)
Юркович Н. В. - Фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібного Gе2S3 (2003)
Папп В.-Ф. З. - Утворення 4s° вакансії при зіткненні атому КrІ з електронами (2003)
Заяць Т. М. - Дослідження залежностей параметрів Фано ρ2 та q-індексів від переданого імпульса в повних та парціальних (на n=2 та n=1 стани залишкового іона Не) кривих узагальнених сил осцилятора переходу в континуум гелію (2003)
Стець М. В. - Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію, Бузаш В. М., Стець М. М. (2003)
Парлаг О. О. - Порівняльний аналіз продуктів фотоядерної активації солей Мертвого моря та озера Кунігунда, Маслюк В. Т., Бузаш В. М., Чундак С. Ю. (2003)
Іваницький В. П. - Формування інтеренційних функцій аморфних речовин в області ближнього порядку, Сабов В. І. (2003)
Жигуц Ю. Ю. - Методика розрахунку термодинамічного стану сплавів із використання координат Скрейнемакерса, Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2003)
Жихарев В. М. - Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Сd2Р3Сl(Вr,І), Сейковський І. Д. (2003)
Мазур В. М. - Ядерний гігантський дипольний резонанс (2003)
Шимон Л. Л. - ЖИТТЯ ЗАПОВНЕНЕ САМОВІДДАЧЕЮ (2003)
Небола І. І. - Завідувачу кафедри оптики УжНУ професору Омеляну Івановичу Герзаничу — 65 (2003)
Шимон Л. Л. - Професор Сагарда В.В. - фізик, педагог, відомий освітянин (2003)
Бенера В. Є. - Ретродосвід підготовки наукових кадрів у вищих закладах освіти: ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Демченко О. Й. - Значення впровадження національних стандартів в Англії та Уельсі в кінці ХХ – на початку ХХI століття для реформування системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи (2013)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз (2013)
Дзюбенко І. А. - Інноваційний підхід до формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання (2013)
Кочерга О. М. - Орієнтація педагогічної практики студентів педагогічного коледжу на формування соціально відповідальної особистості вчителя (2013)
Куля Е. - На пути к единству европейской системы высшего образования, елементы болонского процесса, содействующие мобильности студентов, Пенковска М. (2013)
Курач М. С. - Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді (2013)
Соколюк О. В. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Янкович О. І. - Підготовка майбутнього вчителя до ціле утворення у навчальній діяльності (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади реалізації інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти (2013)
Міськова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики (2013)
Новак О. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі у сучасних умовах (2013)
Осадченко І. І. - Сутність дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Сич Ю. І. - Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя (2013)
Басюк Л. Б. - Ґендерна орієнтація підручників з української літератури у руслі болонського процесу (2013)
Комінярська І. М. - Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання, Пасічник О. В. (2013)
Лопатич Р. В. - Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Мархева О. Є. - Компетентності як структурні компоненти професійних кваліфікацій учителів іноземних мов (2013)
Палієнка А. М. - Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів (2013)
Савченко К. Ю. - Модернізація якісної освіти майбутнього вчителя філологічних дисциплін (2013)
Солодка А. К. - Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросс-культурному взаимодействию (2013)
Груць Г. М. - Основи формування духовної культури студентської молоді (2013)
Онищук І. А. - Музична діяльність як засіб самовираження зростаючої особистості (2013)
Приймас Н. В. - Мистецтво художнього слова як джерело формування та розвитку особистості (2013)
Шинкаренко В. В. - Методичне забезпечення вчителів початкової ланки до систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування етно-художньої культур (2013)
Абишева Э. Д. - Психологическое развитие студентов на занятиях английского языка с использованием интерактивных методов обучения, Изосимова И. А. (2013)
Новикова К. В. - Основні тенденції процесу вступу обдарованих студентів до вищих навчальних закладів США (2013)
Sławomir Ś. - Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży w polskim systemie opiekuńczo-wychowawczym (2013)
Толипов У. К. - Профессионально-личностные компетенции педагога (2013)
Чернишенко О. І. - Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів, зарубіжний досвід (2013)
Содержание (2010)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Биогеография водорослей Украины, ее особенности, проблемы и перспективы, Царенко П. М. (2010)
Аббас А. - Анатомическое изучение новой бурой водоросли Nizamuddinia zanardinii (Schiff.) P. Silva, Шамиль М. (2010)
Войцехович А. А. - Пигменты фотосинтетического аппарата зелёных водорослей – фотобионтов лишайников, Кашеваров Г. П. (2010)
Нестерова Д. А. - Планктонные водоросли донных осадков Одесского порта (Черное море, Украина) (2010)
Зенова Г. М. - Модельные ассоциации Cyanoprokaryota и актиномицетов, Омарова Е. О., Курапова А. И., Орлеанский В. К., Шадрин Н. В. (2010)
Чекрыжева Т. А. - Альгофлора озер и рек Республики Карелия (Россия), Комулайнен С. Ф. (2010)
Никулина Т. В. - Водоросли горячих источников Курильских островов (Россия) (2010)
Kulikovskiy M. - Specific rank for several infraspecific taxa in the genus Pinnularia Ehrenb., Lange-Bertalot H., Metzeltin D. (2010)
Сытник К. М. - Биотическое разнообразие: его изучение, сохранение и обогащение (2010)
Арешонков В. Ю. - Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років (2013)
Гнізділова О. А. - Діяльність науково-педагогічної школи професора М. Чепіль (2013)
Ткачук М. М. - Педагогічна думка україни другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело збагачення теорії і практики сучасного національного виховання (2013)
Гунько Н. А. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін в аграрних університетах (2013)
Лєсовий В. Ю. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання у технічному ВНЗ (2013)
Опришко Н. О. - Аналіз ставлення студенток економічних спеціальностей до занять з дисципліни "Фізичне виховання" (2013)
Петрук В. А. - Методика формування міжкультурної компетенції засобами мистецтва у студентів технічних ВНЗ, Гречановська О. В. (2013)
Романчук С. М. - Перше враження студента про викладача – запорука успішної взаємодії в навчальній діяльності (2013)
Щербяк Ю. А. - Організація самостійної роботи майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (2013)
Головко В. А. - Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади пізнання (2013)
Мантуленко С. В. - Сутність, концептуальні основи та принципи організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі (2013)
Спиров К. - Професионалные компетенции как возможность перехода от горизонтально к вертикально организованному процессу обучения, Йорданов Р., Бабенко И. (2013)
Черевко С. В. - Теоретичні засади освіти заради здоров’я (2013)
Зайцева І. В. - Концепти народної педагогіки як домінанти формування національної свідомості (2013)
Кононко О. Л. - Умови розвитку в ранньому онтогенезі цілісного світобачення (2013)
Лукач О. М. - Моральний розвиток особистості юнацького віку (2013)
Полякова Я. В. - Культурно-освітній простір приватного вищого навчального закладу, Балко О. В., Геєва Т. Ю. (2013)
Титаренко О. М. - Формування екологічної поведінки дорослих: економіко-правові аспекти екологічного виховання (2013)
Труфкіна М. В. - Дослідницька культура як важлива складова загальної культури майбутніх філологів (2013)
Борисюк С. О. - Маркетингові аспекти організації консультативних послуг для студентської молоді через спеціалізовану службу телефону довіри (2013)
Логвиненко Т. О. - Професійні компетенції в концептуальному контексті міжнародної асоціації соціальних педагогів (2013)
Лях Т. Л. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи (2013)
Спіріна Т. П. - Програма менторської підтримки вразливих груп населення (2013)
Тимошенко Н. Є. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи (2013)
Швець О. В. - Сучасні технології самостійної роботи у професійній підготовці соціальних педагогів (2013)
Яковишин Р. Я. - Соціальна робота як система професійної доброчинної діяльності соціального працівника (соціального педагога) (2013)
Самойленко Н. Б. - Особливості формування та реалізації змісту професійних програм підготовки фахівців гуманітарного профілю в университетах Польщі (2013)
Толипов У. К. - Практика реализации инновационных технологий в вузе, Дусматов О. М. (2013)
Федоров А. И. - Дистанционные технологии в системе подготовки специалистов по физической культуре, спорту и туризму (2013)
Якуш Е. И. - Формирование ценностного отношения к профессии в процессе профессиональной подготовки (2013)
Калашник Л. С. - Тенденції розвитку системи підготовки педагогічних працівників до виховної роботи в закладах соціального піклування про дітей-сиріт на сучасному етапі (досвід КНР) (2013)
Содержание (2011)
Войцехович А. А. - Фотобионты лишайников. 1: разнообразие, экологические особенности, взаимоотношения и пути совместной эволюции с микобионтом, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М. (2011)
Попова А. Ф. - Влияние различных концентраций неионногенных ПАВ на ультраструктуру клеток Chlamydomonas cf. reinhardtii Dang. (Chlorophyta), Иваненко Г. Ф. (2011)
Белых О. И. - Пикопланктонные Cyanoprokaryota родов Synechococcus Nageli и Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. из озера Байкал (Россия), Тихонова И. В., Сороковикова Е. Г., Щербакова Т. А., Курейшевич А. В. (2011)
Помазкина Г. В. - Характеристика массовых видов Bacillariophyta литоральной зоны оз. Байкал (Россия), Щербакова Т. А. (2011)
Виноградова О. Н. - Род Phormidium Kutz. ex Gomont (Oscillatoriales, Cyanopro-karyota) во флоре Украины (2011)
Демченко Э. Н. - "Цветение" воды эфемерных водоемов г. Киева (Украина) (2011)
Генкал С. И. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophycea, Bacillariophyta) планктона Невской губы Финского залива (Россия), Трифонова И. С. (2011)
Цой И. Б. - Силикофлагеллаты олигоцена – раннего миоцена подводного хребта Витязя (островной склон Курило-Камчатского желоба, Россия) (2011)
Герасимюк В. П. - Новые для Украины виды водорослей (2011)
Крахмальный А. Ф. - Новая находка Thompsodinium intermedium (R. H. Thomps.) Bourr. (Dinophyta) в Украине (2011)
Капустин Д. А. - Новые номенклатурно-таксономические комбинации у эвгленофитовых водорослей (2011)
Мусатенко Л. И. - К 75-летию со дня рождения (2011)
Содержание (2010)
Первый Всеукраинский Съезд "Медицинская и биологическая информатика и кибернетика" с международным участием (2010)
Майоров О. Ю. - Применение локального индекса фрактальности для анализа коротких рядов R-R интервалов при исследовании вариабельности сердечного ритма, Фенченко В. Н. (2010)
Миронова Т. Ф. - Вариабельность сердечного ритма при профессиональных заболеваниях, Давыдова Е. В., Соколова Т. А. (2010)
Кулик А. Л. - Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев, Задерихин А. К., Шульгин В. И., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2010)
Файнзильберг Л. С. - ФАЗАГРАФ® — эффективная информационная технология обработки ЭКГ в задаче скрининга ишемической болезни сердца (2010)
Гринченко В. Т. - Компьютерная аускультация — новый метод объективизации характеристик звуков дыхания, Макаренков А. П., Макаренкова А. А. (2010)
Ахметшин А. М. - Нечеткая сегментация слабоконтрастных радиологических изображений, Ахметшина Л. Г. (2010)
Гладырева А. Ю. - Влияние степени сжатия и цветности на качество медицинских ультразвуковых изображений, Будник Н. Н., Коваленко А. С. (2010)
Баязитов Н. Р. - Информативность лапароскопических изображений при диагностической минилапароскопи, Годлевский Л. С. (2010)
Соколов В. Н. - Методы лучевой диагностики заболеваний поджелудочной железы, Ситникова Е. С., Олиевская И. П., Гадюченко Н. П., Анищенко Л. В., Стасюк Ю. В. (2010)
Aлхімова С. М. - Розрахунок перфузійних характеристик за допомогою методу моментів (огляд), Яценко В. П. (2010)
Орлов О. И. - Телемедицинская экология как новое научно-практическое направление, Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю., Черникова А. Г., Слепченкова И. Н. (2010)
Римаренко К. П. - Впровадження телемедицини в українських медичних закладах: досвід Україно-Швейцарської Програми "Здоров’я матері та дитини", Добрянський Д. О. (2010)
Григорьев П. Е. - Информационная система диагностики для определения зависимости состояния человека от действия космофизических факторов, Килесса Г. В., Хорсева Н. И., Храмов В. В., Оленчук А. В., Асанов Э. Э. (2010)
Лищук В. А. - Организация физиологических систем, обеспечивающая целостность (2010)
Юматов Е. А. - Информационно-полевые эффекты регистрации субъективного состояния мозга человека (2010)
Кальниш В. В. - Контентс-моделирование процесса коэволюции человека и техники (2010)
Кочина М. Л. - Аппаратно-программный комплекс для проведения психофизиологических исследований, Фирсов А. Г. (2010)
Зупанець К. О. - Комп’ютерне моделювання взаємодії глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при їх сумісному композиційному застосуванні (2010)
Пестун І. В. - Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища, Бондарєва І. В., Мнушко З. М., Нессонова М. М. (2010)
Рижов О. А. - Моделі знань у системах дистанційного навчання. Частина II. Порівняльний аналіз процесу передачі знань у системах навчання на основі IDEF0-технологій (2010)
Пам‘яті Платона Григоровича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) (2010)
Закон України Про захист персональних даних. Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти. Проект (2010)
Воробьев К. П. - Рекомендации по представлению результатов клинических исследований в диссертациях и журнальных публикациях. Часть 1. Основные положения. (2010)
К юбилею Юрия Ивановича Губского (2010)
До ювилею Мінцера Озара Петрович (2010)
Конференция "Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: вехи развития" с международным участием. 20–23 апреля 2011, Киев, Украина (2010)
XXIII Международный Конгресс Европейской Федерации Медицинской Информатики. 28–31 августа 2011, Осло, Норвегия (2010)
Новые книги по медицинской информатике статистике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2010)
Гула О. - "Хата на Пріорці": Т. Шевченко в пам’яті населення київської околиці (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження слов’яно-руських старожитностей Давнього Галича (червень—жовтень 1994 р.), Томенчук Б. (2014)
Фігурний Ю. - Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного (2014)
Жовтий C. - Відображення міфологічних уявлень про вампірів у житті українців другої половини XVII — початку XIX століття (2014)
Семенова О. - Вироби зі шкіри та хутра в традиційній обрядовості українців Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2014)
Косило Л. - Міфологічні вірування українців про дерева (2014)
Ганжуров Ю. - Соціальна природа законотворення в контексті цивілізаційної глобалізації України (2014)
Крисаченко В. - Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні, Дякова О. (2014)
Солдатенко В. - Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі (2014)
Турпак Н. - Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського (2014)
Горенко Л. - Особливості менеджменту в сфері культури: українознавчий підхід (2014)
Зарецький О. - Київ Алли Горської (2014)
Коротя-Ковальська В. - Естетичне та світоглядне формування культурної особистості (2014)
Салата О. - Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіографії (2014)
Уткін О. - Україна в експансіоністських планах фашистської Німеччини: витоки, трансформація, сутність (2014)
Чайковський А. - Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни (2014)
Смольницька О. - Архетип Божественної Дитини в прозі Віри Вовк (2014)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (2014)
Зеленчук І. - Слідами українського художнього кінофільму "Тіні забутих предків" (2014)
Зеленчук Я. - Гуцульщина в роки Першої світової війни (2014)
Ярошинський О. - Новий здобуток вивчення соціальної історії України ранньомодерної доби (2014)
Чайковський А. - Заручниця великого протистояння (2014)
Уткін О. - Ґрунтовне дослідження долі України у Великій війні 1914—1918 років (2014)
Сушко О. - Модерна історична поема чи епос українського народу?, Потильчак О., Вєтров І. (2014)
Содержание (2011)
Войцехович А. А. - Фотобионты лишайников. 2: Происхождение и корреляция с микобионтом, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М. (2011)
Степанов С. С. - Влияние метанола на фотосинтетическую активность и продуктивность Chlamydomonas reinhardtii Dang. (Chlorophyta), Золотарева Е. К. (2011)
Сигарева Л. Е. - Межгодовая динамика cодержания хлорофилла a в донных отложениях Рыбинского водохранилища (Россия), Тимофеева Н. А. (2011)
Таращук О. С. - Эпифитные водоросли озерного участка Каневского водохранилища (Украина), Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д. (2011)
Харитонов В. Г. - К флоре Bacillariophyceae побережья Тауйской губы Охотского моря (Россия) (2011)
Герасимюк В. П. - Видовой состав водорослей бентоса Куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина), Эннан А. А., Шихалеева Г. Н. (2011)
Турская С. А. - Bacillariophyta микрофитобентоса некоторых водоемов Вилейско-Минской водной системы (Беларусь) (2011)
Ковтун О. А. - Таксономическая структура Bacillariophyta бентоса Тилигульского лимана (северо-западное Причерноморье, Украина) (2011)
Крахмальный А. Ф. - Новые номенклатурно-таксономические комбинации Dinophyta (2011)
Левчук О. М. - Тональність викладу і комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності (2008)
Порядина М. - Основные тенденции развития современного рынка детской книги в России (2008)
Кулинич М. М. - Рецензування альманахів та збірників у "Віснику для русинів Австрійської держави" (2008)
Бутиріна М. В. - Особливостізастосування мовних стереотипів у науковій комунікації (2008)
Величко О. М. - Відтворення інформації в системі "фотоформа–друкарська форма–відбиток", Зоренко Я. В. (2008)
Вакуліч Д. А. - Моделювання фізико-механічних явищ формування конгревного рельєфного зображення, Маїк В. З., Огірко І. В. (2008)
Величко О. М. - Ефективність CTP-систем, Скиба В. М. (2008)
Сельменська З. М. - Особливості формування структури рідких фотополімерних матеріалів під дією зовнішнього магнітного поля (2008)
Войтенко С. О. - Аналіз деяких технологічних параметрів високоякісного офсетного паперу, призначеного для акцидентної продукції (2008)
Шахбазов Я. О. - Визначення технологічних умов процесу правки абразивних кругів методом точіння (2008)
Пирч Н. М. - А-еквівалентність несюр’єктивних відображень (2008)
Дурняк Б. В. - Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі, Штангрет А. М., Мартинів В. В. (2008)
Cвідрик Т. І. - Показники в системі діагностики витрат: якісна характеристика і релевантність (2008)
Гірняк О. М. - Значущість стратегічного маркетингу планування для розвитку підприємства та методики проведення його аналізу, Панчишин Т. В. (2008)
Цвик Д. П. - Сучасні підходи до управління стратегічним розвитком торговельних підприємств (2008)
Передерієнко Н. І. - Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств, Котляревський Я. В. (2008)
Батлук В. А. - Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання, Василів Р. М., Батлук В. В. (2008)
Батлук В. А. - Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу, Проскуріна І. В., Сукач Р. Ю., Басов М. В. (2008)
Ніконенко Л. М. - До ювілею творчої діяльності Антіна Манастирського (2008)
Мельников О. В. - Запрограмований на успіх (до 80-річчя з дня народження Г. Д. Толстого) (2008)
Василишин О. М. - Здійснена мрія (до 50-річчя творчої діяльності Я. І. Чехмана) (2008)
Лазаренко Е. Т. - Продовження традицій кафедри, Величко О. М. (2008)
Содержание (2011)
Бова Д. А. - Механизмы деления пластид и их разнообразие, Костиков И. Ю. (2011)
Аббас А. - Изучение анатомии бурой водоросли Jolyna laminarioides Guim. (Phaeophycota), Шамиль М. (2011)
Кушал Кишор Чудхари - Видовое разнообразие Cyanoprokaryota в рисовых чеках, загрязненных зольной пылью (Северный Бихар, Индия), Лакшми Нарайян Шукла, Чандешва Прасад Шукла (2011)
Иванова А. П. - Альгофлора водоемов реки Тимптон (Южная Якутия, Россия), Габышев В. А., Копырина Л. И. (2011)
Андреева-Григорович А. С. - Известковый нанопланктон из отложений палеогена Северного Предкавказья и юго-восточной части Большого Донбасса, Вага Д. Д. О. (2011)
Вассер С. П. - К 65-летию со дня рождения (2011)
Темралеева А. Д. - Курс по идентификации пресноводных и почвенных цианобактерий, Самылина С. О. (2011)
Содержание (2011)
Ковалева М. К. - Эффект гормезиса у Dunaliella viridis Teodor. (Chlorophyta) под действием сернокислой меди, Мензянова Н. Г., Anshu Jain, Abhishek Yadav , Flora S. J. S., Божков А. И. (2011)
Евстигнеева И. К. - Летний макрофитобентос псевдо- и сублиторали Бакальской косы и прилегающей акватории Каркинитского залива (Черное море, Украина), Танковская И. Н. (2011)
Генкал С. И. - Диатомовые водоросли (Centrophyceae) Камского водохранилища (Россия), Беляева П. Г. (2011)
Лялюк Н. М. - Фитопланктон Славянских солёных озёр (Украина), Климюк В. Н. (2011)
Шкундина Ф. Б. - Биологическое разнообразие автотрофного планктона озер Республики Башкортостан (Россия), Гуламанова Г. А. (2011)
Теренько Л. М. - Род Dinophysis Ehrenb. (Dinophyta) в украинских прибрежных водах Черного моря: видовой состав, распределение, динамика (2011)
Куликовский М. С. - Новые данные к флоре Bacillariophyta Беларуси. 2. Сем. Fragilariaceae (Kutz.) de Tony, Diatomaceae Dumort., Tabellariaceae F. Schutt, Генкал С. И., Михеева Т. М. (2011)
Горбунова С. Ю. - Продуктивность культуры Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler (Cyanoprokaryota) при различной обеспеченности минеральным фосфором, Боровков А. Б., Тренкеншу Р. П. (2011)
Минеева Н. М. - Растительные пигменты как показатели биомассы фитопланктона (2011)
Рябушко Л. И. - Микроводоросли планктона и бентоса Азовского моря (Чек-лист, синонимика, комментарий), Бондаренко А. В. (2011)
Попик Т. Ю. - Зондування різномодифікованих поверхонь Gе(111) повільними електронами, Фейер В. М. (2003)
Ровенчак А. А. - Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи (2003)
Dемснеnко L. D. - Diffusion layers formation under deformed iron alloys surface saturation by nitrogen (2003)
Лямаєв В. І. - Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li2B407:Mn тa Li2B407:Ag, Головей В. М. (2003)
Сльотов О. М. - Рентгенодифракційні дослідження структурної досконалості кристалів ZnSe (2003)
Levchuk L. G. - Elements of the grid middleware at the KIPT CMS Linux cluster, Sorokin P. V., Soroka D. V., Zub S. S. (2003)
Плекан Р. М. - Теоретичний опис кореляцій нуклонів парно-парних атомних ядер, Пойда В. Ю., Хіміч І. В. (2003)
Рогозін І. В. - Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію, Мараховський О. В. (2003)
Гомонай О. І. - Прояв двофотонних резонансів при трифотонній іонізації атома самарію, Плекан О. І. (2003)
Овчаренко Є. В. - Збудження інтеркомбінаційної лінії In+ при електрон-іонних зіткненнях (2003)
Павлов С. С. - Структура локальних станів у міжкристалітних прошарках плівок сульфіду свинцю (2003)
Кнігініцький О. В. - Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні (2003)
Рійвес Р. Б. - Пошук імпульсної генерації на самообмежених переходах атома індію (2003)
Світличний Є. А. - Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію (2003)
Водін О. М. - Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р, Ушаков І. В. (2003)
Завізіон І. О. - Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl, Рійвес Р. Б., Світличний Є. А., Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2003)
Каменщиков В. М. - Оптичні фонони в кристалах АI2ВVIСVII6, Стефанович В. О., Сусліков Л. М. (2003)
Кулай Т. С. - Фононні спектри СdI2 в далекій інфрачервоній області, Лесівців В. М. (2003)
Блажиєвський Ю. Л. - Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі (2003)
Мельниченко Т. Д. - Параметри теорії флуктуаційного вільного об'єму в стеклах системи Ge-As-Se (2003)
Тімохов Д. Ф. - Підвищення квантового виходу фотолюмінесценції шарів поруватого кремнію оптимізацією параметрів анодизації (2003)
Кузьма В. В. - Характерні швидкості збуджених атомів Nа, розпорошених іонами К+ з поверхні монокристала НаСl, Конопльов О. М., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2003)
Фекете Ю. - Електрична поляризовність гадронів, Гайсак І., Морохович В. (2003)
Яльч А. П. - Електрон-фотонна емісія сапфіру і рубіну, Малек Алі (2003)
Лінтур М. І. - Свічення поверхні чистого і легованого домішками кремнію під дією електронів, Приходько М. В., Маркович Л. М., Аль-Дургам Н., Поп C. С. (2003)
Красилинець В. М. - Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці "Атом", Гунда Б. М., Ердевді М. М., Соломон А. М., Чичура І. І. (2003)
Кушнір О. С. - Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах, Шопа Р. Я. (2003)
Роспопа М. І. - Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-SnSe2-Ga2Se3 тa ZnSe-GeSe2-Ga2Se3 (2003)
Дробнич О. В. - Моделювання методом Монте-Карло фазової поведінки мікрокристалів типу Sn2P2S6 (2003)
Приходько М. В. - Електрон-фотонна емісія лужно-галогенних кристалів (2003)
Будний Б. В. - Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі (2003)
Levchuk L. G. - Results of participation of NSC KIPT in the CERN/CMS Monte-Carlo event production, Soroka D. V., Sorokin P. V., Zub S. S. (2003)
Щербаков А. А. - Новий доданок у пружній енергії і його вплив на фазові переходи (2003)
Стець М. М. - Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів, Стець М. В. (2003)
Астаф'єв П. - Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями Ge(100), Ананьїна О. (2003)
Lazur V.YU. - Three Coulomb centre problem and its application to the theory of ion-molecule сollisions, Khoma M.V., Janev R.K., Karbovanets M.I. (2003)
Жигуц Ю. Ю. - Метод обчислення характеру фазових діаграм стану сплавів, Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2003)
Содержание (2010)
Давидович Н. А. - Половое воспроизведение и система скрещивания Tabularia tabulatа (C. Agardh) Snoeijs (Bacillariophyta), Давидович О. И. (2010)
Маркина Ж. В. - Влияние снижения солености воды на рост и некоторые биохимические показатели Chaetoceros socialis f. radians (F. Schutt) Proschk.-Lavr. (Bacillariophyta), Айздайчер Н. А. (2010)
Божков А. И. - Влияние высокой температуры на чувствительные и резистентные к ионам меди клетки Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta), Мензянова Н. Г., Седова К. В., Голтвянский А. В. (2010)
Левенец И. Р. - Водоросли-макрофиты обрастания и эпизоона прибрежных вод южного Приморья (Японское море, Россия), Фадеев В. И. (2010)
Бегун А. А. - Bacillariophyta перифитона экспериментальных пластин в бухте Золотой Рог (российское побережье Японского моря) в условиях антропогенного загрязнения, Рябушко Л. И., Звягинцев А. Ю. (2010)
Караева Н. И. - Дополнения к флоре Bacillariophyta Каспийского моря. I., Бухтиярова Л. Н. (2010)
Зареи-Дарки Б. - Cyanoprokaryota разнотипных водоемов Ирана (2010)
Куликовский М. С. - Новые данные о флоре Bacillariophyta Беларуси. 1. Сем. Naviculaceae Kutz., Генкал С. И., Михеева Т. М. (2010)
Демченко Э. Н. - Новый вид рода Thorakomonas Korschikov (Phacotaceae, Chlorophyta) из эфемерных водоемов г. Киева (Украина) (2010)
Татьяна Васильевна Догадина (к 70-летию со дня рождения) (2010)
Михайлюк Т. И. - Ценное наследие для последующих поколений (к 80-летию со дня рождения Н. П. Масюк), Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Костиков И. Ю. (2010)
Рогач О. О. - Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії (2013)
Романишина О. С. - Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів (2013)
Руда Н. В. - Категорія демінутивності в українській мові: етнопсихолінгвістичний аспект (2013)
Cазанович Л. В. - Стереотипність у фольклорі: каузальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади (2013)
Саламаха М. Я. - Морфемна структура англійських термінів сфери охорони довкілля (2013)
Самусь Ю. І. - Фразеологізація ідей кінцевих двовіршів у сонетах Шекспіра як пробний камінь для перекладача (2013)
Сарміна Г. Л. - Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах (2013)
Семілетко В. І. - Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу (2013)
Сивокозова В. - До питання періодизації української тлумачної лексикографії (2013)
Сизонов Д. Ю. - Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Аналіз фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці (2013)
Скалевська Г. О. - Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття (2013)
Скибицька Н. В. - Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних Інтернет-видань (2013)
Славова Л. Л. - Статус концепту "Політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) (2013)
Сліпченко О. - Фразеологічна одиниця чен’юй у функціональних стилях китайської мови (2013)
Смовженко Л. Г. - Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів (2013)
Старко В. Ф. - Класичний підхід до категоризації вмовно-когнітивних дослідженнях (2013)
Сукаленко Т. М. - Формування мовної особистості у процесі навчання мови, Солодка І. В. (2013)
Суслова М. О. - Експериментальне дослідження концепту Іслам (на матеріалі іспанської та французької мов) (2013)
Суховій О. О. - Концепція посібника для практичних занять з української діалектології (2013)
Сыромля Н. Н. - Системно-структурная организация русскоязычного детского журнала Украины как разновидности медиатекста (2013)
Талавіра Н. М. - Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія (2013)
Тарасова В. В. - Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові (2013)
Тищенко О. О. - Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників (2013)
Толстова О. Л. - Мовленнєві особливості іспаномовного sms-сленгу (2013)
Торосян О. М. - Параметри міжкультурної компетенції особистості (2013)
Турчина А. А. - Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови (2013)
Угрин Т. В. - Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові (2013)
Филатенко И. А. - Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа (2013)
Філатова О. О. - Нові номінації у сфері SPA-індустрії (на матеріалі сучасної англійської мови) (2013)
Фісяк І. Є. - Динаміка відображення емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин (2013)
Фоменко О. С. - Національний брендинг як повідомлення ідентичності країни (на матеріалі роману Дж. Барнза England, England) (2013)
Хаврусь М. А. - Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові (2013)
Харитонова Д. Д. - Власне лексичні діалектизми покутсько-буковинського говору південно-західного наріччя (на матеріалі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2013)
Хачатурян Г. Х. - Функції та роль граматичних категорій у французькому президентському дискурсі (2013)
Чалая Е. В. - Фразеологизмы с компонентом "морская фауна" в современном английском и украинском языках (2013)
Чернова А. О. - Ґендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі (2013)
Чистяк Д. О. - Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті (2013)
Чобан М. В. - Языковые универсалии и изучение мышления людей (2013)
Чорна Н. В. - Особливості формування концепту "гра" у новелі Хуліо Кортасара "Las babas del diablo" (2013)
Шамшур М. А. - Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайській мові (2013)
Шевченко Л. І. - Медійні константи масової мовної свідомості: колористика, Дергач Д. В. (2013)
Шершньова А. В. - Когнітивно-семіотичні особливості образовторення в англомовному хайку (2013)
Шмігер Т. В. - Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі (2013)
Штиченко І. Ю. - Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри) (2013)
Шуляк С. А. - Текстове обрамлення укранських замовлянь (2013)
Юдко Л. В. - Прагматичний аспект концепту "Толерантність" у різних лінгвокультурах (2013)
Янушевич М. - Концептосфера "Мораль" у китайській фразеологічній системі (2013)
Янчук С. Я. - Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи (2013)
Ящук А. К. - Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М. Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. (2013)
Вихідні дані (2013)
Андрощук О. С. - Нейро-нечітка модель прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску, Івашков Ю. Б., Андрушко В. З. (2014)
Андрощук О. С. - Щодо питання прогнозування протиправної діяльності на ділянках відповідальності органів охорони державного кордону поза пунктами пропуску, Онищук С. В. (2014)
Демідчик Ф. А. - Шляхи підвищення ефективності маскування озброєння та військової техніки, Ситнік О. В. (2014)
Жук С. М. - Методика визначення раціонального складу сил і засобів відділу прикордонної служби типу "В” для виконання завдань з оперативно-службової діяльності в гірсько-лісистій місцевості (2014)
Журавель В. Г. - Методичні основи оцінки ефективності моделювання оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону (2014)
Кириленко В. А. - Методика інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення спеціального комплексного завдання щодо оцінки бойової та мобілізаційної готовності підлеглих підрозділів (2014)
Кириленко В. А. - Інтегроване управління кордонами як механізм забезпечення ефективного прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон, Петров В. М. (2014)
Кучинський С. А. - Аналіз сучасних методів і способів руйнування аварійних будинків (2014)
Ментус І. Е. - Визначення основних характеристик неконтактних зарядів вибухових речовин (2014)
Ментус І. Е. - Перспективні напрямки розвитку засобів мінування армій провідних держав світу, Кречко М. В. (2014)
Михайленко О. В. - Методика здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2014)
Печорін О. М. - Погляди військових фахівців провідних країн світу щодо застосування повітрянодесантних (аеромобільних) військ в сучасних умовах (2014)
Розум І. Ю. - Шляхи і напрями розвитку системи зв’язку та автоматизації управління в інтересах військового управління (2014)
Серватюк В. М. - Окремі напрямки реформування високомобільних десантних військ Збройних Сил України, Наумов В. І., Швець О. М. (2014)
Ситнік О. В. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності інженерних заходів захисту мостової переправи та протидії системам високоточної зброї, Герасименко А. Г. (2014)
Башинський А. Л. - Аналіз механізму державного регулювання у забезпеченні безпеки дорожнього руху, Осташевський С. А. (2014)
Боровик О. В. - Прикладні математичні моделі деяких задач оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону та програмна реалізація методу їх дослідження, Боровик Л. В. (2014)
Боровик О. В. - Сучасні підходи до забезпечення достатньої ефективності системи експлуатації технічних засобів охорони кордону як складних технічних систем, Дармороз М. М. (2014)
Боровик О. В. - Статичні термопружні поля в суцільній багатоскладовій циліндрично-анізотропній пластинці, Трасковецька Л. М., Стопень Г. Я. (2014)
Герасимюк О. В. - Аналіз зв’язку якості автомобільного транспортного засобу з його експлуатацією, Подолян О. Ю., Косминін І. В. (2014)
Головко В. О. - Розв’язок прямої томографічної задачі за допомогою білінійного сплайна (2014)
Головня С. Б. - Розробка рекомендацій щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2014)
Горошко А. В. - Уточнення методу обробки статистичних даних, Ройзман В. П. (2014)
Даник Ю. Г. - Підхід до класифікації кібернетичних загроз, Шестаков В. І., Чернишук С. В. (2014)
Євдохович Б. В. - Обґрунтування методичного підходу щодо оцінки та вибору зразків тепловізорів для охорони державного кордону (2014)
Крижний А. В. - Аналіз характеристик систем радіозв’язку з використанням кодового розділення каналів, Гурський Т. Г., Клімович С. О. (2014)
Купрієнко Д. А. - Основні поняття та категорії у сфері забезпечення прикордонної безпеки (2014)
Подолян О. Ю. - Аналіз транспортних умов експлуатації автомобілів у підрозділах охорони державного кордону України (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження адаптивних методів маршрутизації (2014)
Ройзман В. П. - Анализ современного состояния проблемы обеспечения прочностной надежности изделий электронной техники, применяемой в Госпогранслужбе и Министерстве внутренних дел Украины, Шинкарук О. Н. (2014)
Ройзман В. П. - Оперативний метод балансування коліс автомобіля без його зняття з робочої осі в експлуатаційних умовах на робочих швидкостях, Шинкарук О. M. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Проблемні питання щодо використання науково-технічної продукції після завершення науково-дослідних робіт, Білокур М. О., Гапеєва О. Л. (2014)
Собченко В. А. - Аналіз методів оцінки надійності складних технічних систем у процесі їх експлуатації (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Голомб Р. М. - Резонансні спектри КР стекол As-S та частотні спектри кластерів AsnSm розраховані методом "AB INITIO”, Міца В. М. (2004)
Хіміч І. В. - Механізми утворення збуджених станів парно-парних ядер (2004)
Фролова Н. П. - Плівкові структури на базі бактеріородопсину, чутливі до змін вологостi, Корпош О. І., Баторі-Тарці З. І., Цьома І. Й., Ярош В. В., Січка М. Ю. (2004)
Гомокі З. Т. - Випромінювання плазми поперечного розряду на сумішах аргону з SF6, Папп В.-Ф. З., Повч М. М., Шимон Л. Л., Сабов І. І. (2004)
Стець М. М. - Гамма-спектрометричне дослідження сорбції деяких нуклідів закарпатськими клиноптилолітами в квазидинамічному режимі, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бриков О. О. (2004)
Качурик І. І. - Модифікований імпульсний простір у релятивістській квантовій теорії: "плоскі хвилі” (2004)
Мазур В. М. - Перерізи збудження ізомерних станів в реакціях (γ, n) для ізотопів ртуті-197, 199, Біган З. М., Гошовський М. В., Гайніш Й. Й., Пітченко В. І. (2004)
Рійвес Р. Б. - Лазер на парі міді із домішкою срібла, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О., Улусова С. П. (2004)
Лазур В. Ю. - Асимптотичний підхід до задачі двох кулонівських центрів з сильно відрізняючимися задачами, Машіка Ю. Ю. (2004)
Козак М. І. - Аналіз розсіювання світла на нерегулярній поверхні халькогенідних склоподібних тонких плівок в рамках статистичного підходу, Миголинець І. М., Юркович Н. В. (2004)
Машіка Ю. Ю. - Перезарядка атомів водню на ядрах багатозарядних іонів (2004)
Мотрунич І. І. - Прогнозування руху геосинхронних об’єктів для ототожнення результатів їх спостережень, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М., Стародубцева О. Є. (2004)
Бохінюк В. С. - Ефективний переріз збудження ізомерного стану ядра 115In в реакції (γ,γ'), Гутій А. І., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2004)
Жигуц Ю. Ю. - Властивості карбідосталей синтезованих СВС та металотермією (2004)
Мікла В. В. - Фоточутливі середовища на основі аморфних шарів селену, Мікла В. І., Кришеник В. М. (2004)
Шафраньош І. І. - Педагог, науковець, організатор (2004)
Шпеник О. Б. - Пам’яті В.П. Стародуба (До 60-річчя від дня народження), Кельман В. А., Шимон Л. Л. (2004)
Айшпур О. Є. - Сальмонельоз свиней. Легенева форма сальмонельозу (2014)
Айшпур О. Є. - Диференційна діагностика проліферативної ентеропатії (ілеїту) свиней, Сапон Н. В., Ярос О. В. (2014)
Акименко Л. І. - Стандартизація процедури ідентифікації мікроорганізмів виду Lactobacillus acidophilus, Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Максимчук Р. С. (2014)
Артеменко І. В. - Репродуктивно-респіраторний синдром свиней, Ситюк М. П., Мандигра С. М. (2014)
Байдалюк В. А. - Цирковірусна інфекція свиней, Ситюк М. П. (2014)
Божок В. І. - Методичні підходи по відбору проб від свиней в господарствах і виділення з них ізолятів ентеровірусів свиней, Демиденко І. Ф. (2014)
Бондарчук А. І. - Вплив дезінфектанту бійодсан на організм лабораторних тварин, Коваленко В. Л., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Ямцун Т. С., Нестеренкова В. В., Шлапак Ю.В., Пономарьова С. А. (2014)
Волков А. М. - Діагностика мікроспорії тварин (2014)
Гаркавенко Т. О. - Рідкі селективні середовища для виділення сальмонел, ефективність їх використання, Маляр Л. В., Мех Н. Я., Дяченко Т. О. (2014)
Завірюха Г. А. - Протисибіркові вакцини та перспективи їх удосконалення, Слупська В. В., Яворська К. В. (2014)
Коваленко В. Л. - Протигрибкова активність дезінфікуючих засобів, Нестеренкова В. В., Коваленко Л. І., Мандигра М. С. (2014)
Коваленко В. Л. - Визначення ефективності бактерицидного препарату "Аргіцид" щодо Mycobacterium fortuitum, Гнатенко А. В. (2014)
Кос’янчук Н. І. - Розвиток екологічно безпечного ведення тваринництва в Україні, Тютюн А. І., Яненко У. М. (2014)
Кудрявченко О. П. - Вивчення шляхів передачі збудника токсоплазмозу з використанням ПЛР (2014)
Литаров В. Е. - Экстемпоральная рецептура в ветеринарной медицине: реалии и перспектива, Нычик С. А., Мандыгра М. С. (2014)
Мазур Т. В. - Епізоотична ситуація з аеромонозу коропів та його полікультури, Гаркуша І. Є. (2014)
Мандигра М. С. - Порівняльно-статистичний аналіз методів арбітражних досліджень лейкозу великої рогатої худоби, Алєксеєва Г. Б., Петренко О. С. (2014)
Марченко М. І. - Можливості застосування екстракту алое вера для зниження інфекційної активності вірусів тварин (2014)
Маршалкіна Т. В. - Імуногенна активність Eimeria tenella з прискореним циклом розвитку (2014)
Мельниченко О. М. - Ентеровіруси та їх роль в інфекційній патології, Муштук І. Ю., Марченко М. І., Ташута В. С., Дремух Ю. Ю., Клестова З. С. (2014)
Муштук І. Ю. - Класична чума свиней серед популяції диких і свійських тварин (2014)
Напненко О. О. - Вірус-вакцина (АСВ) із штаму "К" проти класичної чуми свиней: якість і безпечність, Терпецька Т. О. (2014)
Неволько О. М. - Особливості діагностики інфекційних захворювань, Меженський А. О., Свідерський В. С., Прискока В. А. (2014)
Недосєков В. В. - Цирковірусна інфекція свиней (епізоотологія, етіологія, методи та особливості діагностики на території України), Гавриленко А. В., Фурда І. Л. (2014)
Нікітова А. П. - Напруженість антирабічного імунітету при моделюванні природних умов утримання тварин, Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Полупан І. М., Ничик С. А. (2014)
Оксамитний В. М. - Інтерферон та наночастинки діоксиду церію як основа створення антивірусного препарату, Жолобак Н. М., Тимошок Н. О., Щербаков А. Б., Рибалко С. Л., Синицин В. А., Волков М. В., Співак М. Я., Шевчук В. О. (2014)
Осокеева Б. К. - Проблемы бешенства животных в южных регионах Кыргызской Республики (2014)
Палий А. П. - Поиск эффективных туберкулоцидных дезинфектантов среди производных фенола, Коваленко В. Л. (2014)
Попова Г. А. - Порівняльне дослідження антигенних та патогенних властивостей польових ізолятів QX-подібного типу і штамів серотипу Massachusetts вірусу інфекційного бронхіту курей, Кубаєв А. П., Немашкало А. Ю. (2014)
Прискока В. А. - Попереджувальна діагностика інфекційних захворювань з оцінкою ступеня ризику, Неволько О. М., Свідерський В. С. (2014)
Пустовіт Н. А. - Вивчення антагоністичних властивостей лактобактерій (2014)
Рєзніченко Л. С. - Біотехнологія нановакцин. електронно-мікроскопічні дослідження контактної взаємодії наночастинок срібла з мікроорганізмами, Дибкова С. М., Риженко В. П., Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О. (2014)
Риженко В. П. - Імунобіологічна реактивність організму кролів за щеплення асоційованою вакциною "Актиноколісан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Рудой О. В., Жовнір О. М., Мазигула Т. М., Тютюн С. М. (2014)
Риженко В. П. - Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рудой О. В., Мазигула Т. М. (2014)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування ефективності застосування асоційованої вакцини "Вельшиколісан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Мазигула Т. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Каменчук П. П. (2014)
Риженко В. П. - Специфічний імунітет у тварин за щеплення асоційованою вакциною "Некросальм" проти некробактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Каменчук П. П. (2014)
Риженко В. П. - Біотехнологія нановакцин. вплив нанопрепарату AGNP на ростові властивості патогенних збудників, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Грузина Т. Г., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Жовнір О. М., Мазигула Т. М. (2014)
Романишина Ю. Р. - Використання полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі як елементу епізоотологічного моніторингу хламідіозу птахів (2014)
Ситюк М. П. - Скринінг біологічного матеріалу диких кабанів з території України на предмет виявлення РНК вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней методом полімеразної ланцюгової реакції (2014)
Ступак О. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка відходів птахівничих підприємств, Захаренко М. О. (2014)
Тарасов О. А. - Вивчення імуногенних властивостей штамів Streptococcus suis придатних для виготовлення вакцин та відпрацювання методів контролю імуногенності, Зоценко І. А. (2014)
Тарасов О. А. - Дослідження протективної активності експериментальних зразків емульсин-вакцин проти стрептококозу свиней, Сапейко В. П., Ничик С. А. (2014)
Уховський В. В. - Природні вогнища лептоспірозу в Україні, Кучерявенко О. О., Степна О. О. (2014)
Уховський В. В. - Серологічний моніторинг лептоспірозу у собак, Пискун А. В., Скалига М. Л. (2014)
Федорків О. П. - Супозиторії "Метоксин”: склад і технологія виготовлення (2014)
Чехун А. В. - Дослідження віруліцидної активності дезінфікуючого засобу Гуанцид у лабораторних умовах (2014)
Яненко У. М. - Визначення чутливості дослідних культур B.anthracis до антибактеріальних препаратів, Гудзь Н. В., Косянчук Н. І., Терещенко С. М., Дорофеєва О. В. (2014)
Інститут ветеринарної медицини НААН. Каталог лабораторних досліджень (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Байдюк О. І. - Типологія складних речень у збірці А. Кримського "Бейрутські оповідання” (2012)
Вільчинська Т. В. - Латинська мова – міжнародна мова науки і культури (2012)
Войталюк А. А. - Вітонімія гуморесок Павла Глазового (на матеріалі збірки "Сміхологія: книга для всіх, кому любий сміх”) (2012)
Вялікова О. О. - Пунктуація у сучасній американській та українській поетиці (2012)
Гавриш М. М. - Статусно фіксований мовленнєвий акт прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка) (2012)
Горячок І. В. - Публіцистика І. Багряного: ідейні парадигми (2012)
Грицева А. П. - Лексико-семантичний характер прикметників у термінологічних сполуках (2012)
Денисюк В. В. - Фразеологія творів Герасима Смотрицького (2012)
Дубчак В. В. - Базароніми м. Хмельницького: типологія, семантика, творення та функціонування (2012)
Дуденко О. В. - Антропоморфізм метафоричних конструкцій у прозових творах Євгена Гуцала (2012)
Дячук І. В. - Тематичні групи лексики: історичний аспект (2012)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну Ікопоті (2012)
Крук А. А. - Доля як концепт у світосприйнятті Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка (2012)
Кушлак Л. С. - Власні назви творів українських письменників-фантастів (2012)
Маковська Ю. М. - Жанрово-стильові аспекти драми І. Франка "Будка ч. 27” (2012)
Насмінчук Г. Й. - Дискурс самототожності в романі "Хресна проща” Романа Іваничука (2012)
Павликівська Н. М. - Апелятиви-історизми у псевдонімії ОУН та УПА (2012)
Подлевська Н. В. - Фонетичні засоби у розвитку мовнокомунікативних компетенцій студентів (2012)
Поліщук Н. В. - Зорова поезія другої половини ХХ – початку ХХІ століття: "Періодична система слів” Івана Іова (2012)
Приймак І. В. - Драматургія Любові Яновської: традиції і новаторство (2012)
Скалозуб Л. Г. - Дериваційні особливості демінутивної лексики (на матеріалі творів Марка Вовчка та Остапа Вишні) (2012)
Станіславова Л. Л. - Подвійна актуалізація фразеологізмів: форми реалізації (2012)
Терещенко Л. В. - Лексико-семантичний спосіб творення відапелятивонімів в українській байці ХІХ століття (2012)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення в офіційно-діловому стилі (на матеріалі грамот Петра Могили) (2012)
Торчинський М. М. - Власні назви як складники активного і пасивного словника (2012)
Фандуль О. М. - Прізвища, утворені лексико-семантичним способом (на матеріалі прізвищ жителів ХХ ст. Волочиського району Хмельницької області) (2012)
Царалунга І. Б. - Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій (2012)
Шевчук Л. Г. - Мистецтво і сьогодення: вирішення проблеми в романі М. Кундери "Невимовна легкість буття” (2012)
Наші автори (2012)
Снітько Д. Ю. - Мужність і страх в контексті опозиції діяльності та бездіяльності людини: екзистенційний аспект (2013)
Білогур В. Є. - Антропологічні засади людиновимірності спорту як реалізації родової сутності людини (2013)
Айтов С. Ш. - Цивилизационные и историко-антропологические аспекты "греческого чуда" (2013)
Громов В. Е. - Духовность как философская и социально-историческая проблема (2013)
Danylova T. V. - Towards Gender Equality: Ukraine in the 21st Century (2013)
Зінченко В. В. - Стратегії суспільно-антропологічного розвитку в ідеях і системі сучасної соціальної філософії освіти: інтеграція моделі інструменталізму і неопрагматизму з концепцією "нового гуманізму" (2013)
Товбин К. М. - Пострелигия: традиционалистский анализ (2013)
Винник У. Р. - Людиновимірне розуміння техніки М. Гайдеґґером (2013)
Кораблева Е. В. - Смысловые парадигмы современной знаково-символической реальности (2013)
Зімарьова Ю. - Філософія Вольтера: природа людини та тлумачення релігії (2013)
Малівський А. М. - Філософія Декарта: базова інтенція та статус антропології (2013)
Титул, содержание (2014)
Коваль В. П. - Світлотехнічні аспекти заміни ламп розжарення на енергоефективні джерела світла, Тарасенко М. Г., Коцюрко Р. В. (2014)
Дерзский В. Г. - Экспертно-моделирующая компютерная система экспресс-энергоаудита электрических сетей облэнерго, Скиба В. Ф. (2014)
Cенецкий А. В. - Влияние изменения экономичности турбин на рациональное распределение нагрузок между ними (2014)
Васюченко П. В. - Повышение надежности работы электрооборудования путем применения методов диагностики (2014)
Малявіна О. М. - Надійність трубопроводів розподільчих теплових мереж (2014)
Подгуренкo В. С. - Многовековые традиции Украины в использовании энергии ветра, Степанец И. В., Терехов В. Е. (2014)
Белова Є. О. - Аналіз агентської мережі страховика, Временко Л. В. (2014)
Внукова Н. М. - Управління валютним ризиком банку за методикою Value-at-Risk (VaR), Оксанченко Г. О. (2014)
Хоменко И. В. - Анализ электромагнитных процессов различных режимов работы силовых трансформаторов (2014)
Ситников Б. В. - Влияние аксиального магнитного поля на проплавляющую способность дуги с вольфрамовым катодом в аргоне, Барташ С. Н. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2014 р (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Лебідь Є. М. - Ефективність парового поля в північному Степу, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Федоренко І. Є., Ліб І. М. (2013)
Цилюрик О. І. - Ефективність нульового обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в Степу, Горбатенко А. І., Горобець А. Г. (2013)
Гирка А. Д. - Формування продуктивності вівса під впли-вом макро- та мікродобрив у північному Степу України, Гирка Т. В., Кулик І. О. (2013)
Бєліков Є. І. - Екологічне сортовипробування ранньостиглих гібридів кукурудзи в Республіці Білорусь, Купріченкова Т. Г., Шиманський Л. П., Надточаєв М. Ф. (2013)
Бокун О. І. - Порівняльна ефективність хімічних та механічних засобів контролю-вання бур'янів у посівах кукурудзи в Степу України (2013)
Черчель В. Ю. - Оцінка та добір за холодостійкістю ліній кукурудзи S3–S4 генерацій, отриманих на базі ранньостиглого кременистого матеріалу, Марочко В. А., Максимова Л. О., Плотка В. В. (2013)
Федько М. М. - Селекція середньопізніх ФАО>400 гібридів кукурудзи (Zea maize L.) на високу адаптивну здатність та екологічну стабільність (2013)
Ткаліч І. Д. - Продуктивність гібридів соняшнику в різні за зволоженням роки, Гирка А. Д., Бочевар О. В. (2013)
Ільченко Л. А. - Особливості селекції аналогів-відновлювачів фертильності кукурудзи М і С типів ЦЧС (2013)
Черенков А. В. - Сортові особли-вості пшениці озимої залежно від умов вирощування в зоні Степу, Хорішко С. А., Пальчук Н. С., Козельський О. М. (2013)
Лебідь Є. М. - Продуктивність польових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах пів- нічного Степу України, Льоринець Ф. А., Десятник Л. М., Федоренко І. Є. (2013)
Гасанова І. І. - Якість зерна пшениці озимої в північному Степу, Педаш О. О., Конопльова Є. Л., Ноздріна Н. Л., Козельський О. М. (2013)
Гирка А. Д. - Способи підвищення зернової продуктивності гороху в північному Степу України, Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2013)
Клявзо С. П. - Потенціал мінералізації чорнозему звичайного степової зони України, Чабан В. І. Шайтор Т. М., Ковальова Н. В. (2013)
Семеняка І. М. - Оптимізація площі посівів кукурудзи у Кіровоградській області на основі аналізу динаміки урожайності (2013)
Данилова Ю. В. - Формування врожайності та якості продукції цукрової кукурудзи залежно від попередників, способів обробітку грунту та строків сівби (2013)
Бондаренко А. С. - Сучасні тенденції кон’юнктури світового та українського ринку зерна кукурудзи, Бенда Р. В., Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М. (2013)
Gyrka A. D. - Efficiency of fertilizer ap-plication under spring barley growing in agrocenoses of northern steppe, Ischenko V. A., Gyrka T. V., Andreichenko O. G. (2013)
Ткаліч Ю. І. - Вплив біопрепаратів на врожайність гібридів соняшнику в Степу, Ніценко М. П. (2013)
Satarova T. M. - Bioinformatical analysis of maize dwarf mozaic virus genome formaize marker-assisted selection, Vinnikov A. I., Khoprichkova S. V. (2013)
Кирпа М. Я. - Наукове обгрунтування інноваційних промислових технологій зберігання зерна (2013)
Клімова О. Є. - Селекція кукурудзи цукрової на Синельниківській селекційно-дослідній станції (2013)
Алдошин А. В. - Особливості насінництва соргових культур, Самойленко А. Т., Федоренко Е. М., Яланський А. В., Черенкова Т. П. (2013)
Маслійов С. В. - Урожайність гібридів кукурудзи цукрової за різних строків сівби (2013)
Горщар О. А. - Ефективність препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від пліснявіння та шкідників, Токарчук Г. А., Горщар В. І. (2013)
Бондарь Т. М. - Комбінаційна здатність сімей S2 і S3, виділених на базі синтетичних популяцій кукурудзи (Zea maize L.), споріднених з плазмою Айодент (2013)
Рябченко Е. М. - Селекційна цінність подвійно-гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea mai-ze L.) генетичної плазми Ланкастер (2013)
Гирка А. Д. - Інкрустація насіння – важливий технологічний засіб підвищення урожайності зерна ярих колосових культур у Степу України, Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В., Остапенко С. М. (2013)
Шевченко М. С. - Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони, Шевченко О. М., Швець Н. В. (2013)
Oliynyk S. О. - The use of extruded feed grain at formation of forage behavior of calves (2013)
Козир В. С. - Ефективність вирощування герефордів у степовій зоні України (2013)
Халак В. І. - Якісний склад м’яса та сала молодняку свиней за умови різної варіабельності деяких біохімічних показників сироватки крові (2013)
Петренко В. І. - Вплив фракційного складу протеїну і вуглеводів раціону корів в першу половину лактації на конверсію енергії та протеїну в молоко, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2013)
Зєльдін В. Ф. - Комплексний підхід до визначення пле-мінної цінності свиней за відтворювальною здатністю, Халак В. І., Зєльдіна Ю. С. (2013)
Маршалкіна Т. В. - Епізоотологічний моніторинг гельмінтозних та протозойних хвороб свійської птиці у промислових, фермерських та присадибних господарствах степової зони України, Заiкіна Г. В., Крива Г. О. (2013)
Плис В. М. - Результати досліджень поживності та безпечності кормів для різних видів сільськогосподарської птиці, Мартиненко Г. Н., Чухлебова А. С. (2013)
Клименко Л. О. - Сійся ниво – на добрий врожай (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Вознюк С. В. - Порівняльний аналіз методів виділення ДНК з ґрунту для дослідження ризосферних мікробіоценозів, Титова Л. В., Іутинська Г. О. (2014)
Пирог Т. П. - Влияние тяжелых металлов на синтез поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Конон А. Д., Покора К. А., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2014)
Данкевич Л. А. - REP-ПЛР аналіз збудників бактеріальних хвороб ріпаку, Захарова О. М., Мельничук М. Д., Воцелко С. К, Патика В. П. (2014)
Яковлева Л. М. - Erwinia amylovora – возбудитель бактериального ожога деревьев в Украине, Мороз С. Н., Щербина Т. Н., Огородник Л. Е., Гвоздяк Р. И., Патыка В. Ф. (2014)
Павлова Г. Г. - Фосфатмобілізуючі бактерії, виділені з донних відкладень Дофінівського лиману та Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря, Рой А. О., Курдиш І. К. (2014)
Чепчак Т. П. - Биодеградация растительных отходов сельского хозяйства Fusarium oxysporum, Курченко И. Н., Юрьева Е. М. (2014)
Дерев’янко С. В. - Нова класифікація ентеровірусів свиней: серологічні та молекулярно-генетичні аспекти (2014)
Макарчук В. А. - Особливості розподілу S-100B і гліального фібрилярного кислого протеїну в головному мозку та підшлунковій залозі щурів за умов панкреатичної енцефалопатії, Ушакова Г. О. (2014)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активність хіміко-біологічних аддуктів 1,1-біс-(метилпіримідин-2', 4'-діон-1'-іл)-2-бромо-2'-хлороетиленів (2014)
Кущ О. Г. - Вуглеводний код антигенпрезентуючих клітин плаценти (2014)
Андрейчин Ю. М. - Оцінка біохімічних маркерів ремоделювання кісткової тканини у хворих на верхньощелепний синусит, Хлєбан О. В. (2014)
Іваночко Р. Б. - Стан системи NO-синтаза/аргіназа й оксидативних процесів у лімфоцитах крові хворих із хронічною нирковою недостатністю до та після сеансу гемодіалізу, Скляров О. Я. (2014)
Лимар Л. Є. - Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи (2014)
Сухомлин Т. А. - Біохімічні зміни в сполучній тканині легень за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін”, Нетюхайло Л. Г. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми, Олещук О. М., Бондаренко Ю. І. (2014)
Грабовська О. І. - Інтенсивність оксидативного стресу крові щурів за розвитку карциноми Герена та введення цисплатину, Кириченко С. В., Штеменко Н. І. (2014)
Твердохліб Н. О. - Морфологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці за умов застосування коригувальних впливів (2014)
Максимлюк В. І. - Дисфункція щитоподібної залози на фоні вузлових утворів (2014)
Маслак Г. С. - Експонування a1,2-фукоантигенiв на лiмфоцитах хворих на iстинну полiцитемiю та сублейкемiчний мiєлоз (2014)
Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу (2014)
Zahayko A. L. - Prospects for the JNK Kinase Inhibitors Use in the Treatment of Dyslipidemic Conditions, Kravchenko H. B., Kochubey Yu. І. (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления метаплазии по желудочному типу и активных форм хеликобактерной инфекции в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим хеликобактериозом с эрозивноязвенными поражениями данной зоны (2013)
Антонова О. І. - Функціональний стан печінки в умовах окиснювального стресу при 10-ти денній нестачі мелатоніну, Цебржинський О. І. (2013)
Аскаров Т. А. - Коррекция иммунных расстройств у больных хроническим панкреатитом, Сулейманов С. Ф., Махмудов Б. Ф., Узаков Ф. М. (2013)
Атаманчук О. В. - Морфологічна перебудова м’язових волокон язика в ранні терміни цукрового діабету і типу (2013)
Бабкіна О. П. - Визначення давності виникнення механічної травми за динамікою змін ультразвукових показників печінки, Белозьоров І. В., Сушков С. В., Миловидова Г. Е., Шевченко Л. А. (2013)
Бабута О. М. - Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі, Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Багрій М. М. - Ендометріоз тонкої кишки, Волошин М. М., Гевка О. І., Тхоровська І. М., Ніколенко А. В. (2013)
Багрій М. М. - Неспецифічний виразковий коліт у дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, Дулінець Т. Г., Волошин М. М., Гевка О. І., Турчин Т. В. (2013)
Балабанцева А. П. - Эффективность антихеликобактерной терапии в первичной профилактике НПВП-гастропатий (2013)
Гайдар Ю. А. - Гистотопографические особенности поджелудочной железы при хроническом панкреатите и аутоимунном панкреатите i типа: связь с уровнем IGG4-положительных плазматических клеток в органе, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П., Стешенко А. А., Бабий А. М. (2013)
Гордієнко Л. П. - Активність орнітиндекарбоксилази та α -амілази у тканинах слинних залоз щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Непорада К. С. (2013)
Грузинський О. В. - Комбіновані та симультанні оперативні втручання в абдомінальній хірургії (2013)
Давидова Н. В. - Вплив препарату "Віта-мелатонін" на стан окремих показників оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації, Григор’єва Н. П. (2013)
Дербак М. А. - Ефективність альтернативної терапії хронічного гепатиту с у хворих з цукровим діабетом (2013)
Драгомирецька Н. В. - Нові можливості підвищення ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Калініченко М. В., Іжа Г. М., Заболотна І. Б., Шевченко Н. О. (2013)
Дудка Т. В. - Особливості лікування хронічного некаменевого холециститу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Хухліна О. С., Дудка І. В. (2013)
Дудченко М. А. - Комплексное лечение больных язвенной болезнью двенадцатиперстой кишки с сопутствующим стоматитом, Скрипникова Т. П., Дудченко М. А., Третяк Н. Г. (2013)
Ермаков П. П. - Информационная космическая медицина (2013)
Ждан В. Н. - Современные аспекты лечения кислотозависимых заболеваний, ассоциированных с Хеликобактериозом, Бабанина М. Ю., Китура Е. М., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2013)
Катеренчук І. П. - Гастродуоденальна патологія як ініціююча ланка розвитку і прогресування ішемічної хвороби серця, Свінціцький А. С. (2013)
Кітура О. Є. - Вплив лікування на якість життя хворих на хронічний панкреатит (2013)
Коцаба Ю. Я. - Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит з дисбіозом товстої кишки, Бабінець Л. С. (2013)
Курбанов А. К. - Диференціальна діагностика та порівняльна оцінка лапаро­скопічного та лапаротомного методів хірургічного лікування ахалазії стравоходу (2013)
Луценко О. Г. - Вплив харчування на стан здоров’я дітей дошкільного віку, Матасар І. Т., Данилюк С. В., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. (2013)
Маркевич А. О. - Cкринінг синтезованих низько­молекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка, Гаділія О. П., Фалалєєва Т. М., Остапченко Л. І., Кудрявцев К. В. (2013)
Микитенко А. О. - Можливості використання мультипробіотика "Симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтита, Манько А. М., Непорада К. С. (2013)
Омельченко О. Є. - Аналіз змін мікроциркуляції слизової та підслизової оболонок шлунка та їх зв’язок з ульцерогенезом за умов гострого стресу у щурів з різними типами реагування (2013)
Опарин А. А. - Диагностика и особенности течения моторно-секреторных нарушений при различных формах гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Лаврова Н. В., Корниенко Д. А. (2013)
Осьодло Г. В. - Коморбідний перебіг пептичної виразки дванадцятипалої кишки і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців (2013)
Охапкіна О. В. - Мінеральні предиктори формування патології шлунково-кишкового тракту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2013)
Пархоменко Л. К. - Функціональний стан системи травлення у дітей і підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2013)
Пентюк Н. О. - Вплив донорів метильних груп бетаїну та S-аденозилметіоніну на формування експериментального цирозу печінки у щурів (2013)
Песоцкая Л. А. - Причинно-следственные взаимосвязи в патогенезе гастроэнтерологических осложнений у ревматологических больных, Полешко Е. В., Цибульская И. В., Лукьяненко Л. Н., Юрченко Е. И. (2013)
Півторак К. В. - Стан ліпідного, вуглеводного обмінів та функції серцево-судинної системи хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням (2013)
Пилипенко С. В. - Моторна функція шлунка у щурів після тривалого введення омепразолу та її корекція мультипробіотиком, Шелюк О. В., Цейслер Ю. В., Нурищенко Н. Є., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2013)
Платонова О. М. - Серотонінергічні механізми розвитку функціональних захворювань кишечника у дітей (2013)
Полєшко В. Ю. - Інфекційний езофагіт у хворих з імунодефіцитними станами, Ілінчук І. В., Євстігнєєв І. В., Пісоцька Л. А., Полєшко К. В. (2013)
Потяк О. Ю. - Особливості дегенерації жувальних м’язів при холодовій травмі (2013)
Романчук К. Ю. - Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у хворих на хронічний гепатит С (2013)
Русин В. І. - Динаміка резервів вільних амінокислот сироватки крові у хворих на хронічний панкреатит на фоні комплексної терапії із застосуванням l-аргініну l-глутамат, Сірчак Е. С., Курчак Н. Ю. (2013)
Рябушко М. М. - Ефективність препарату янтарної кислоти у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у віковому аспекті (2013)
Савка І. І. - Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2013)
Самогальська О. Є. - Етіопатогенетична порівняльна характеристика субкомпенсованого цирозу печінки, Лазарчук Т. Б., Баб’як О. В. (2013)
Скочко Н. C. - Секреторна функція шлунка у щурів різних вікових груп за умов стандартної дієти та дієти з додаванням пробіотика, Берегова Т. В., Торгало Є. О. (2013)
Скрипник І. М. - Оцінка ефективності та безпечності довготривалого лікування аторвастатином у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дубровінська Т. В. (2013)
Cкрипник І. М. - Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу у динаміці комплексного патогенетичного лікування, Маслова Г. С., Гавловський О. Д., Мандрика Л. Ю. (2013)
Сухомлин А. А. - Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності No-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи, Берегова Т. В.*, Янковський Д. С.**, Непорада К. С. (2013)
Тарасенко Л. М. - Патогенетичні механізми стресорних виразок слизової оболонки шлунка (експериментальне дослідження), Омельченко О. Є., Цубер В. Ю. (2013)
Твердохлеб И. В. - Пространственные, гистоструктурные и ультрструктурные характеристики систолы и диастолы эмбрионального сердца, Гудлетт Т. А. (2013)
Трефаненко І. В. - Хронічний некаменевий холецистит та ішемічна хвороба серця: клінічні особливості поєднаного перебігу, Павлюкович Н. Д., Павлюкович О. В., Чимпой К. А. (2013)
Феджага І. В. - Клінічна ефективність блокаторів Н2-рецепторів гістаміну при хронічному панкреатиті в умовах вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (2013)
Філіпюк А. Л. - Вплив стеатогепатозу на перебіг ішемічної хвороби серця у хворих з надвагою та ожирінням (2013)
Фоменко І. С. - Вивчення ролі No-синтазної системи у слизовій оболонці шлунка щурів за умов впливу нестероїдних протизапальних препаратів на тлі адреналін-індукованого стресу, Бондарчук Т. І., Білецька Л. П., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2013)
Хухліна О. С. - Діагностичні маркери фіброзування печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану з гіпертонічною хворобою та ожирінням, Мандрик О. Є., Антонів А. А., Нечипай Ж. А. (2013)
Цвях О. О. - Вплив стресу на стан прооксидантноантиоксидантної системи шлунку щурів при нестачі та надлишку мелатоніну (2013)
Цинтар Т. П. - Клінічно-лабораторні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І. (2013)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена Dio 1 на показники функціонального стану щитоподібної залози хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Федів О. І., Паліброда Н. М., Ступницька Г. Я., Павлюкович Н. Д. (2013)
Чопорова О. І. - Клініко-гемодинамічні аспекти коморбідної патології печінки у хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С. (2013)
Чубенко С. С. - Клиническая эффективность селеназы при лечении атак хронического панкреатита, Дядык А. И., Чубенко Д. С., Гайдуков В. О. (2013)
Шевчук В. В. - Зміни оксидантно-протиоксидантного гомеостазу при неалкогольному стеатогепатиті у хворих з метаболічним синдромом, Федів О. І. (2013)
Ярмола Т. І. - Ефективність поєднаного застосування гастропротекторів та локальної навколосуглобової терапії з одночасним зменшенням дози НПЗП з метою профілактики медикаментозного ураження гастродуоденальної зони у хворих на остеоартроз, Ткаченко Л. А., Кострікова Ю. А. (2013)
Яцик І. В. - Характер прогресування хронічного гепатиту с при різних комбінаціях генотипів генів цитокінів (IL-1b, IL-1) та ангіотензинперетворюючого ферменту (2013)
Солдатенко В. Ф. - Проблеми політики національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення (2011)
Кривошея В. в. - Моделі пам’яті і державна політика пам’яті (2011)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна пам'ять українського народу в контексті інформаційно-психологічних впливів глобалізованого світу (2011)
Ганжуров Ю. С. - До пиання актуалізації концептів національної пам'яті (2011)
Любовец О. М. - Регіональні особливості формування національної пам'яті в Україні (2011)
Бойко О. Д. - Сучасний політичний міф як інструмент конструювання історичної пам'яті (2011)
Піскун В. Н. - Історична пам’ять і комеморація як спосіб об’єднання спільноти: українські реалії в минулому і сьогодні (2011)
Герасименко Л. С. - Історична пам’ять в Україні: сучасний стан та виклики майбутнього (2011)
Наумова І. Б. - Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції (2011)
Огієнко В. І. - Культурна травма у сучасній зарубіжній історіографії: концепт та метод (2011)
Буряк Л. І. - Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) (2011)
Лисенко О. Є. - Пам’ять про Другу світову в Україні як суспільний та світоглядний феномен (2011)
Пилявець Р. І. - Друга світова війна: історична пам’ять і необхідність деміфологізації (2011)
Яременко В. М. - 1 вересня 1939 та 22 червня 1941 року в споминах очевидців (2011)
Іллюшин І. І. - Проблемні питання українсько-польських відносин XX ст. в суспільній свідомості і колективній пам’яті обох народів (2011)
Стародубець Г. М. - Особливості використання образу "свого" та "чужого" в теорії та практиці бандерівського руху періоду Другої світової війни (2011)
Омельченко О. В. - 22 січня 1918 и 1919 років в національній пам’яті галичан в міжвоєнний період ХХ ст., Соляр І. Я. (2011)
Ведмідь Л. А. - Проблеми опозиційного руху в Україні другої половини ХХ ст.: вітчизняна історіографія і національна пам’ять (2011)
Короленко Б. А. - "Історична кривда" як ідея та легітимаційний фактор анексії Кримського ханства Російською імперією: витоки, ідеологічне забезпечення та реалізація "нової" політики пам’яті (2011)
Томазов В. В. - Рід Маврогордато: проблема соціальної адаптації та національної самоідентифікації (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Мирошниченко Д. В. - Теплота сгорания углей, Балаева Я. С., Прибавкина Е. Б., Григорьева В. Д. (2013)
Кривонос В. В. - Оптимизация схемы подготовки и уровня измельчения групп углей и шихты в углеподготовительном цехе №1 ПАО "Алчевсккокс", Данилов А. Б., Вердибоженко Г. С., Лозинский О. Б., Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б., Сорокотяга К. Н. (2013)
Улановский М. Л. - Происхождение диоксида углерода, воды и метана в пластах углей начальной и средней стадий метаморфизма (2013)
Пиш’єв С. В. - Перетворення органічної частини бурого вугілля в процесі його оксидаційного знесірчування. Повідомлення 2. Дериватографічні дослідження, Гунька В. М., Кочубей В. В., Присяжний Ю. В., Швед М. Є. (2013)
Сорокин Е. Л. - Модификация реакционной способности кокса для недоменных производств, Кабак Т. О., Загородня М. О. (2013)
Старовойт А. Г. - О природе развития давления коксования угольной загрузки, Коверя А. С. (2013)
Белянцева Л. А. - Определение примеси пиридиновых оснований в сульфате аммония, Ларина А. И. (2013)
Шмалько В. М. - Мезофаза каменноугольных пеков, Карчакова В. В., Чешко Ф. Ф. (2013)
Старовойт А. Г. - Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса. Сообщение 2. Теоретическая часть, Малый Е. И., Чемеринский М. С. (2013)
Брик Д. В. - Ультразвукова екстракція вугілля органічними розчинниками, Макітра Р. Г., Мідяна Г. Г., Пальчикова О. Я., Семенюк М. В. (2013)
Парфенюк А. С. - О возможностях комплексной переработки твердых углеродистых промышленных и бытовых отходов в печных агрегатах камерного типа, Кутняшенко А. И. (2013)
Лакомский В. И. - Электрическое сопротивление твердых углеродных материалов (2013)
Хоха Ю. В. - Знешкодження галогеновмісних токсичних сполук в процесі газифікації вугілля водяною парою, Любчак О. В. (2013)
Брик Д. В. - Геотехнологія спалювання вугільних блоків відпрацьованих шахт для отримання теплової енергії, Гвоздевич О. В., Кульчицька-Жигайло Л. З. (2013)
Костенко А. В. - Исследование влияния содержания термостабильных солей в поглотительном растворе моноэтаноламиновой сероочистки на его коррозионную активность, Банников Л. П., Нестеренко С. В. (2013)
Поздравляем (2013)
Сателлитный научно-практический симпозиум "Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина" (2009)
Лях Ю. E. - Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста, Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. (2009)
Майоров О. Ю. - Повышение надежности исследований детерминированного хаоса в биоэлектрической активности (ЭЭГ, ЭКГ и вариабельности сердечного ритма) методами нелинейного анализа, Фенченко В. H. (2009)
Кальниш В. В. - Информационные модели процесса формирования надежной операторской деятельности (2009)
Кочина M. Л. - Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния роговицы глаза с использованием системы инженерного анализа ANSYS, Калиманов В. Г. (2009)
Филонин О. В. - Малоракурсная оптическая 30-микротомография клеточных структур (2009)
Ахметшин A. M. - Чувствительный комплексный интерференционный метод анализа радиологических и микробиологических изображений, Ахметшина Л. Г., Мацюк И. M. (2009)
Соколов B. H. - Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани, Шавладзе 3. H., Пилипюк H. В., Евчев Ф. Д., Мирза E. Ю., Стасюк Ю. В. (2009)
Построение телемедицинских сетей (2009)
Mimics — программное обеспечение для обработки объемных медицинских изображений (2009)
Дзяк Г. В. - Информационная технология системы динамического мониторинга для диагностики сердечно-сосудистых заболевании, Колесник Т. В., Буланая Т. M., Егоров К. Ю. (2009)
Шугуров О. О. - Программное управление стимуляторами для диагностических и лечебных целей (2009)
Дорохова Л. П. - Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі, Пестун I. В., Рогуля О. Ю. (2009)
Мнушко 3. M. - Багатошарова штучна нейронна мережа в прогнозуванні ємності фармацевтичного ринку, Попова Ю. В., Тіманюк I. В. (2009)
Доброва В. Є. - Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату "АЛЬТАБОР", Старченко M. Г., Саєнко Т. В. (2009)
Авраменко В. - З досвіду використання системи аудіовідображення в кардіохірургії, Легейда Г. (2009)
Слабкий Г. О. - По шляху розвитку телемедичних технологій в Україні, Осташко В. Г., Динник О. Б., Коваленко О. C (2009)
Рижов О. А. - Моделі знань в системах дистанційного навчання Частина 1. Аналіз понятійного апарату (2009)
Некролог. Дэниел Карлтон Гайдушек (1923-2008) (2009)
Типова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 14.03.11 — "медична та біологічна інформатика і кібернетика" (медичні науки) (2009)
Регламент телемедичної мережі України. Проект (2009)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2009)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2009)
Этический кодекс для специалистов по информатике в сфере здравоохранения (2009)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2009)
Європейська Асоціація менеджерів інформаційних технологій охорони здоров'я (HITM) (2009)
До ювілею Валентина Івановича Грищенка (2009)
Календарь событий (2009)
MEDINFO2010 (2009)
Новые книги по медицинской информатике, статистике и эпидемиологии, компьютерным методам диагностики (2009)
Сателлитный научно-практический Симпозиум "Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина" Тезисы докладов (2009)
Госпитальная информационная система (ГИС) "Институт-МиТ@Клиника" (2009)
Демченко Я. М. - Турецька притча в прагматичному аспекті (2013)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Джава Н. А. - Домашнє читання – важливий компонент змісту навчання іноземної мови в середній школі (2013)
Дмитрук О. В. - Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні (на матеріалі сучасних англомовних серіалів) (2013)
Довбня К. В. - Перспективи розвитку мови гінді за межами індії в умовах глобалізації (2013)
Домилівська Л. В. - Символ "Київ" у мовотворчості Ю. Яновського (2013)
Журавльова О. М. - Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури в перекладацькому аспекті (2013)
Задоріжна Н. І. - Просодичний портрет оповiдача в англомовній аудіоказці (2013)
Занько Г. П. - Неузуальна словотворчість українськомовної дитини (2013)
Засанська Н. Д. - Семантичні особливості мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах (2013)
Засєкін С. В. - Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення (2013)
Здражко А. Є. - Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України (на початку 1990-х років) (2013)
Зінченко Г. Ю. - Теорія лакунарності в сучасному лінгвістичному знанні (2013)
Зірко І. П. - Формування у студентів-іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови (2013)
Зотова С. А. - К проблеме диглоссии в греческом языке (Ранний этап "Итацизма") (2013)
Іваненко Н. В. - Поняття згода / agreement у діалозі культур (2013)
Іванченко В. О. - Особливості номінації психосоматичного компонента французької енологічної культури (2013)
Калениченко М. М. - Безособові речення у лінгвістичній богемістиці (2013)
Каленська А. С. - Морфологізована субстантивація влексико-граматичній системі турецької мови (2013)
Каптюрова В. В. - Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації (2013)
Каптюрова О. В. - Релізація концепту "політична коректність" в МАС-медійному дискурсі (2013)
Каратаєва М. В. - Номінації пошукових Інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти (2013)
Карпенко Є. Д. - Вплив соціальних мереж на українську національно-мовну картину світу (2013)
Карпова К. С. - Лінгвостилістичні та лексико-семантичні особливості вербалізації образу Кетрін Міддлтон (на матеріалі англомовних медіатекстів) (2013)
Кашперська Д. О. - Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті (2013)
Кирилова І. П. - Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах (2013)
Кісьміна К. О. - Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі (2013)
Клименко Л. В. - Особливості мовної об’єктивації запахів (2013)
Коваленко Г. М. - Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі (2013)
Ковальова Т. П. - Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами) (2013)
Козлова А. О. - Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу (2013)
Козоріз О. П. - Явище омонімії у китайській юридичній термінології (2013)
Колесник О. С. - Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми вогонь (2013)
Колодько Т. М. - Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності (2013)
Кондратьєва О. В. - Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі (2013)
Костюк М. М. - Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів (2013)
Котвицька В. А. - Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці (2013)
Кравець Т. В. - Об’єктивація ґендерних стереотипів в українському МАС-медійному дискурсі (2013)
Лазебна О. А. - Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі австрійської художньої прози) (2013)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах (2013)
Левицький А. Е. - Профетичний дискурс: підходи до визначення та аналізу (2013)
Лисенко К. В. - Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра (2013)
Литовченко Д. - Ґендерний аспект Інтернет-спілкування (на матеріалі блогів, форумів та чатів) (2013)
Лісняк С. П. - Деякі національно-культурні особливості іспанських фразеологізмів (2013)
Літинська Н. В. - Структурно-смислові компоненти концептосфери "Сучасна Італія" (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2013)
Комплексное использование угля в металлургических технологіях (сообщение главного редактора) (2013)
Малий Є. І. - Модифікація вугілля і вугільної шихти для підвищення якості коксу як доменного палива, Старовойт М. А. (2013)
Кузниченко В. М. - Влияние коксовой мелочи на прочность и выход кокса при насыпной и трамбованной загрузке (Обзор), Малько Н. И., Кубрак С. С., Кривонос В. В., Данилов А. Б., Соловьев М. А., Демченко В. А. (2013)
Зеленский О. И. - Современные направления использования неспекающих добавок в производстве кокса (2013)
Костенко А. В. - Определение состава рабочего раствора моноэтаноламиновой сероочистки коксового газа с помощью кондуктометрического титрования, Банников Л. П. (2013)
Шмалько В. М. - О возможности использования метода определения спекаемости и спекающей способности углей для оценки качества пеков (2013)
Хоха Ю. В. - Хімічний склад продуктів високотемпературного відновлення гексахлорбензолу в процесі газифікації вугілля, Кальмук С. Д. (2013)
Рубчевский В. Н. - Исследования коррозионной стойкости сплавов на никелевой основе, как конструкционного материала для процесса сернокислотной очистки сырого бензола, Чернышов Ю. А., Зеленский В. В., Савенюк А. И., Нестеренко С. В. (2013)
Л. И. Непомнящий, Е. В. Дариенко, В. И. Бежин "Механическое оборудование и металлоконструкции коксовых батарей" (2013)
Кутняшенко А. И. - Повышение эффективности процесса гранулирования-агломерации угольной пыли в аппарате с фонтанирующим кипящим флоем, Парфенюк А. С., Тасиц Д. И., Heinrich S., Antonyuk S. (2013)
Кузниченко В. М. - Влияние давления распирания коксуемой загрузки на прососы сырого коксового газа в отопительную систему коксовых печей, Сытник А. В., Фидчунов А. Л., Кривонос В. В., Соловьев М. А. (2013)
Чешко Ф. Ф. - Комплексная микроскопия первичной составляющей веществ, нерастворимых в хинолине (2013)
Карчакова В. В. - Применение метода определения спекаемости и спекающей способности углей для характеристики каменноугольных пеков и углеродистых наполнителей, Соловьев М. А., Шмалько В. М. (2013)
Тамко В. А. - Термолиз горючих сланцев болтышского месторождения Украины, Шендрик Т. Г., Грищук С. В. (2013)
Островка Я. В. - Использование разных углей для адсорбционной очистки сточных вод от нитроаминов, Островка В. И., Мороз А. В., Попов Е. В., Швец В. И. (2013)
Макітра Р. Г. - Перспективи одержання синтетичного рідкого палива шляхом сумісного піролізу вугілля з відпадками полімерів, Мідяна Г. Г., Брик Д. В. (2013)
Поздравляем (2013)
Клименко Н. Ф. - Лексико-словотвірні категорії складних прикметників у зіставному аспекті (на матеріалі української та новогрецької мов) (2013)
Лучканин С. М. - Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства ХХ ст. (2013)
Мазепова О. В. - Функціонування прецедентних імен у перському лінгвоментальному просторі (2013)
Макарук Л. Л. - Структурно-семантичні особливості піктограм та ідеограм в англійськомовному газетному дискурсі (2013)
Маковійчук Л. В. - Особливості вербалізації концепту "чоловік" у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ початку ХХ ст. (квантитативний підхід) (2013)
Малікова О. В. - Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE (2013)
Мальонкіна О. М. - Лексична своєрідність шкільних драм та інтермедій XVIII ст. (2013)
Мариненко П. І. - Андалусизми в сучасній іспанській мові (2013)
Миколенко Т. М. - Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення (2013)
Михайленко О. О. - Методологія перекладу: понятійно-термінологічні особливості (2013)
Михайлець В. О. - Лінгвокультурологічний аналіз зооморфних та фітоморфних перевтілень у поемі Овідія "Метаморфози" (2013)
Михайлова Є. В. - Морфологічна модель опису слова турецької мови (2013)
Наєнко Г. М. - Популярне богослів’я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський (2013)
Сингаївська Г. В. - Арабізми у сучасній іспанській мові: історія запозичення й особливості функціонування (2013)
Науменко Л. П. - Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу (2013)
Недайнова І. В. - Дискурс ідеологій "глобалізм/антиглобалізм" як відображення сучасних світових процесів (2013)
Несина І. І. - Особливості адаптації китайських географічних назв в українській мові (2013)
Ніка О. І. - Бароковий концепт у староукраїнській проповіді (2013)
Нікітюк Т. В. - Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі (2013)
Нікіфорова Є. Ю. - Мовна особистість "Троль" в англомовній форумній комунікації (2013)
Нікіфорова Л. І. - Зміст та проблеми формування професійно-спрямованої мовної компетенції (2013)
Нужна К. А. - Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції (2013)
Обручникова О. П. - Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності, Кеба О. М. (2013)
Онуфрієва Ю. С. - Поява англіцизмів в давньоверхньо-та середньоверх ньонімецькій мові (2013)
Павліченко Л. В. - Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту) (2013)
Павлюк А. Б. - Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства (2013)
Палійчук А. Л. - Фокалізація та скорочення наративної дистанції в художньому тексті (2013)
Пальчевська О. С. - Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами-міфологемами чорт/диявол (2013)
Пасічник Г. П. - Актуалізація бінарної опозиції "світло" і "темрява" у гіперконцепті пейзаж (на матеріалі англомовного художнього дискурсу ХІХ – початку ХХ століть) (2013)
Петрова Г. Л. - Засоби втілення сугестії в новогрецькому рекламному дискурсі (2013)
Письменна Ю. О. - Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, російських лексем деревня, село) (2013)
Пічахчи О. В. - Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях (2013)
Плетенецька Ю. М. - Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму "Pirates of the caribbean: on stranger tides" (2013)
Пожидаєва О. А. - Аксіологічні особливості концепту "жінка" і його репрезентація в сучасній іспанській лексикографії (2013)
Пойнар Л. М. - Реалізація концепту "синівська шанобливість" у мовній картині світу китайського етносу (2013)
Покровська І. Л. - Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові (2013)
Поліщук (Шадчина) А. С. - Індоєвропейсько-кавказькі джерела мотиву "герой у звіриній шкурі" (2013)
Пономаренко О. В. - Зміна дипломатичного дискурсу XV століття як реакція на нові тенденції у веденні зовнішньої політики (2013)
Прима О. І. - Структурно-методологічні проблеми укладання аксіологічного словника турецької мови (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського