Ковалюк Ю. В. - Варіантологічний аналіз фразеологізмів із онімним компонентом (2012)
Ковальчук О. П. - Типологічні особливості лексичної семантики французьклї та української мов, Ковальчук В. Д. (2012)
Козяревич Л. В. - Вербальні засоби фасцинації в англомовному дискурсі (2012)
Колейчик О. О. - Тематизація телеономного концепту "дружба" у сучасному англомовному есе "Virtual friendship and the new narcissism" (2012)
Коляда Е. К. - Соціально-філософські засади вивчення поняття "песимізм" в прощині лінгвістики, Бойчук В. М. (2012)
Копчак О. І. - Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць з компонентом-глютонімом сучасних перської і української мов (2012)
Коротких Н. Р. - Фразеологізм як рефлексивна одиниця мови (2012)
Косенко А. В. - Концепт beauty у казковому дискурсі (2012)
Костенюк В. М. - Фразові дієслова як засіб семантизації просторових відносин (на матеріалі французької мови) (2012)
Котвицька В. А. - Фіксація мовної ситуації процесу запозичування англомовних слів німецькою мовою протягом останнього десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Князян М. О. - Засоби мотивації номінації прізвиськ у Одеській області, Буткова Г. В. (2012)
Кудря О. А. - Лінгвокультурологічні особливості англійських та українських слів зі вторинною колірною номінацією (2012)
Кудрявцева О. Д. - Семантична сполучуваність прийменників у трьох функціональних стилях сучасної німецької мови (2012)
Купрікова Г. В. - Актуалізовані номени одягу і взуття в сучасній українській мові (2012)
Лисенко Л. О. - Лінгвокультурне дослідження фразеологізмів часу в українській і англійській мовах (2012)
Литвин А. А. - Формування та розвиток концепту "туризм" в англійській концептосфері (2012)
Логвиненко М. І. - Концепт-сценарій, концепт-скрипт, текстовий концепт-сценарій: проблематика тлумачення (2012)
Лук’янець Т. Г. - Інтерсеміотична комплементарність у художньому тексті (2012)
Макеєва К. С. - Про аспекти топонімічних досліджень в сучасній лінгвістиці (2012)
Максимчук О. Л. - Англомовні запозичення та їх реалізація у текстах німецької публіцистики (2012)
Маляренко І. О. - Етноархетип worldtree як архетипний шар етноконцепту bush (на матеріалі австралійських поетичних текстів) (2012)
Миколенко Т. М. - Антонімічні відношення одиниць сленгу (2012)
Мирошніченко І. М. - Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) (2012)
Мицан Д. М. - Antropocentryczna recepcja rzeczywistosci w związkach frazelolgicznych (na przykładzie polskich I ukrainskich jf) (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові (2012)
Молокова О. Ф. - Ретроспетивний можливий світ як простір розгортання текстового концепту пам’ять (на матеріалі творів П. Модіано) (2012)
Огуй О. - Християнська символіка кольору в Західній Європі Середньовіччя (на матеріалі культури і літургії) (2012)
Олійник Л. В. - Роль асоціативних образів у семантиці лексичних одиниць німецької молодіжної мови (2012)
Онуфрієва І. Л. - Дослідження актуальної та потенційної антропонімії сучасними лінгвістами: теоретичний аспект (2012)
Орел І. І. - Раціональна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (лінгвокогнітивний аспект) (2012)
Осовська І. М. - Жаргонізми в німецькомовному сімейному дискурсі (2012)
Павлюк Т. П. - Концепт "час" у порівняльних конструкціях сучасного українського поетичного мовлення (2012)
Падалка Р. М. - Структура парадигм прізвищ Слов’янщини початку ХХІ ст. (2012)
Петришин М. Й. - Семантика прикметника олігоΣ у мові гомерівського епосу (2012)
Поздняков О. В. - Лексико-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу (2012)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "міра споживання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах (2012)
Помігуєва Л. П. - Особливості структурних типів лексичної полісемії (2012)
Похилюк О. М. - Фразеологізми та евфемізми: спільне та відмінне (2012)
Рибенок В. В. - Сутність лексико-семантичних трансформацій (2012)
Самсонова О. В. - Уява як складова мікросистеми "пізнавальні процеси людини" (на матеріалі фо з компонентом-назвою рослин) (2012)
Свердан Т. П. - Перспективи досліджень етномаркованої фразеології (за матеріалами сучасних студій) (2012)
Сізова Л. В. - Категорія означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та засоби її передачі у російській мові (2012)
Silivanova I. M. - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion "present" in English and Ukrainian languages (2012)
Слюніна О. В. - Архетипний концепт земля в лінгвокультурологічному аспекті (2012)
Снєжик О. П. - Концепт mariage у ціннісно-маркованих висловленнях (2012)
Тараненко К. В. - Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови (2012)
Трофимюк О. М. - Невербальні засоби вираження емоційного стану "інтерес" (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Федорова Ю. Г. - Антропологічний маркер "contemporary woman" та його репрезентація в мовній картині світу у складі сучасної англійської мови (2012)
Халіман О. В. - Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки (2012)
Химинець М. Д. - Вербалізація концепту Америка у сучасному англійському дискурсі (2012)
Chugu S. D. - Text studies from the socio-cognitive perspective (2012)
Шевченко О. В. - Текстові концепти французької прози середини ХХ ст. (2012)
Щербина С. М. - Особливості вербалізації концептів success<>failure в англомовному релігійному дискурсі (2012)
Юрків Н. З. - Функціонування запозичень в системі лексичної синоніміки англійської мови (2012)
Юрчишин Н. Д. - Фраземно-семантичне поле "страх" в українській та німецькій мовах (2012)
Юшак В. М. - Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Ящук А. К. - Трансформація концепту "природа" в поезії М. Т. Рильського (2012)
Адамчук В. В. - Дослідження розсівання твердих мінеральних добрив в умовах вітру, Косик П. О. (2012)
Черновол М. І. - Обгрунтування технологічного процесу та конструкції машини для безкопірного зрізу гички цукрових буряків, Свірень М. О., Борис М. М. (2012)
Аулін В. В. - Трибофізичне обґрунтування зміни напружено-деформованого стану ґрунту під час дії РОГМ (2012)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження руху мотоблока з садильною машиною на схилах, Борис А. М., Василюк В. І., Усенко М. В. (2012)
Амосов В. В. - Вплив кута нахилу поверхні відбивача зайвого насіння на точність сівби, Косінов М. М., Осипов І. М., Пашинський В. А. (2012)
Абрамова В. В. - Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата, Васильковський О. М., Петренко Д. І., Сабірзянов Т. Г., Шокін М. М. (2012)
Богатирьов Д. В. - Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток, Сало В. М., Носуленко В. І., Мартиненко Д. В. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель динамічної взаємодії робочого елемента відокремлювача гички з головкою коренеплоду, Борис А. М. (2012)
Головач І. В. - Теоретичні основи взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні, Березовий М. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2012)
Кісільов Р. В. - Дослідження бітерних штифтових барабанних дозаторів грубих і соковитих кормів, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г., Павленко І. І., Свищ М. В. (2012)
Кондратець В. О. - Теоретичне обґрунтування вибору типу вітродвигуна для фермерських та індивідуальних господарств, Мацуй А. М., Жесан Р. В., Сербул О. М. (2012)
Васильковський М. І. - Аналіз процесу точного висіву насіння просапних культур і обґрунтування основних напрямків його вдосконалення, Васильковська К. В. (2012)
Лісовий І. О. - Енергетика процесу перерізання рослинних решток комбінованим сошником для прямого посіву, Бойко А. І., Свірень М. О., Пашинський В. А. (2012)
Лещенко С. М. - Експоненційна та мультиплікативна регресійні моделі процесу пневмосепарації зернових сумішей, Сало В. М., Васильковський О. М., Петренко Д. І., Кузло В. В. (2012)
Лузан О. Р. - Результати польових випробувань експериментальної сівалки прямого посіву, Сало В. М., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2012)
Лукашенко А. Г. - Систематизация структур современных микроконтроллеров для лазерных технологических комплексов, Лукашенко В. М., Юпин Р. Е., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2012)
Мачок Ю. В. - Вплив зносу елементів конструкцій сошників на їх тяговий опір, Сало В. М., Аулін В. В., Сабірзянов Т. Г., Лузан П. Г. (2012)
Мороз С. М. - Енергетичний аналіз роботи завантажувальних транспортерів зерноочисних машин загального призначення, Васильковський О. М., Філімоніхін Г. Б., Анісімов О. В. (2012)
Носуленко В. І. - Автоматизована системи управління процесом розмірної обробки дугою непрофільованим електродом-інструментом, Шелепко О. В. (2012)
Пархоменко Ю. М. - Дослідження факторів впливу на сталість норми висіву зернових культур у польових умовах, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2012)
Свірень М. О. - Обгрунтування параметрів процесу підготовки посівного матеріалу, Бакум М. В., Крекот М. М. (2012)
Петренко М. М. - Вибір форми робочих органів адаптивного розпушувача ґрунту, Марченко Т. К., Носуленко В. І. (2012)
Петренко Д. І. - Обґрунтування геометричних параметрів пруткового циліндричного барабана відцентрово-пневматичного сепаратора, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Кириченко А. М., Терещенко М. С. (2012)
Рубльов В. І. - Карти контролю якості зернових сівалок для збору даних та їх автоматичної обробки і аналізу, Опалко В. Г. (2012)
Свірень М. О. - Теоретичні дослідження процесу дозування насіння під час висіву пневмомеханічними апаратами, Петренко М. М., Богатирьов Д. В., Павленко І. І. (2012)
Кулешков Ю. В. - Перспективы повышения технического уровня шестеренных насосов, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Філімоніхін Г. Б. - До визначення умов зрівноваження швидкообертових роторів сільськогосподарських машин пасивними авто балансирами, Філімоніхіна І. І. (2012)
Заїка П. М. - Математичне моделювання руху насіння у робочому каналі вібраційно-дискового висівного апарата, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2012)
Сидоренко В. В. - Аналіз випадкових збурень і їх вплив на навантаження стрічкової зернової норії, Минайленко Р. М. (2012)
Скриннік І. О. - Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані, Яцун В. В., Дарієнко В. В., Богатирьов Д. В., Карпушин C. О., Федотова М. О. (2012)
Косінов М. М. - Удосконалення конструкції пневматичного висівного апарата з метою покращення якості сівби, Амосов В. В., Мартиненко С. А., Кириченко А. М., Віннік О. Л. (2012)
Свірень М. О. - Ідентифікація динаміки зміни урожайності поля в якості збурення, що діє в автоматизованій системі стабілізації потоку хлібної маси зернозбирального комбайну, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Підгаєцький М. М. - Адаптивне керування системами регулювання радіального розміру алмазно-абразивного інструмента, Щербина К. К., Черновол М. І. (2012)
Бондаренко Г. П. - Працездатність дисків тертя тракторних коробок передач з перемиканням під навантаженням (2012)
Павленко І. І. - Компютерний аналіз кінематичних схем промислових роботів, Сабірзянов Т. Г., Попруга П. В. (2012)
Горобей В. П. - Методика лабораторных исследований сошников для энергосберегающих технологий посева семян зерновых культур, Москалевич В. Ю. (2012)
Мельніченко М. М. - Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу "дельта", Валявський І. А., Кропівний В. М. (2012)
Райхман Д. Б. - Роторная косилка, навешиваемая фронтально на самоходное шасси типа Т-16М, Горобей В. П. (2012)
Скібінський О. І. - Визначення величини робочого об'єму героторних гідромашин з епіциклоїдальною цівковою передачею внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А., Заярна А. В. (2012)
Бугайов О. А. - Система автоматичного моніторингу параметрів техногенно небезпечних об’єктів, Колесник В. Т. (2012)
Кулешков Ю. В. - Физическая и математическая модели повышения давления рабочей жидкости в шестеренном насосе, Кулешкова К. Ю., Руденко Т. В., Красота М. В. (2012)
Рингач Н. О. - Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди (2013)
Дудіна О. О. - Сучасний стан захворюваності вагітних і новонароджених (2013)
Ціборовський О. М. - Стан здоров’я та медичного обслуговування кримських татар і населення АР Крим, Мустафаєва Л. А., Білялов С. І. (2013)
Чепелевська Л. А. - Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект, Ященко Ю. Б. (2013)
Лехан В. М. - Обґрунтування нормативів навантаження на лікарів стаціонарних відділень оториноларингологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, Гінзбург В. Г., Ламза О. Є., Шевченко М. В. (2013)
Пономаренко А. М. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. у хірургічних стаціонарах України, Салманов А. Г., Марієвський В. Ф. (2013)
Шкробанець І. Д. - Особливості диспансеризації та реабілітації дітей з неврологічною патологією, Ковтюк Н. І. (2013)
Мустафаєва Л. А. - Медичний центр з обслуговування депортованих народів Криму: досвід і перспективи роботи, Аблаєва М. Т., Ціборовський О. М. (2013)
Крапівіна А. А. - Ставлення лікарів до забезпечення гендерної рівності у сфері охорони здоров’я України (за даними соціологічного дослідження) (2013)
Лехан В. М. - Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я, Надутий К. О., Шевченко М. В. (2013)
Шкробанець І. Д. - Медичний менеджмент в умовах реформування системи охорони здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Матюха Л. Ф. - Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні, Надутий К. О., Кондратюк Н. Ю. (2013)
Лобас В. М. - Методологія реформування системи охорони здоров’я за кластерним підходом, Вовк С. М., Шутов М. М. (2013)
Ситенко О. Р. - Політика ЗДВ-21: шляхи реалізації в Україні (2013)
Матюшко Є. М. - Засади формування державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, які містять наркотичні, психотропні, сильнодіючі, отруйні речовини, прекурсори, Тищенко Н. В., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Россол К. О. (2013)
Скороход А. В. - Можливості запровадження добровільного медичного страхування в Україні (2013)
Охромий Г. В. - Новые методологии и критерии контроля эффективности действующей в Украине комплексной программы "Физическое воспитание – здоровье нации", Касюга А. Н. (2013)
Сміянов В. А. - Особливості застосування внутрішнього аудиту в закладах охорони здоров’я (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз захворюваності на грип населення України за 2009–2013 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз епідемічної ситуації щодо зооантропонозів в Україні за 2011–2012 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Миронюк І. С. - Оціночна чисельність людей, що живуть з ВІЛ, у Закарпатській області як інструмент планування заходів протидії епідемії (2013)
Барановський О. І. - Ризики і загрози у функціонуванні центробанків (2014)
Тридід О. М. - Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері, Кавун С. В. (2014)
Машарский А. A. - Монетарная политика банка Латвии в контексте текущего кризиса и перспектив вступления Латвии в еврозону (2014)
Гірченко Т. Д. - Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків, Стороженко О. О. (2014)
Красноперова Т. Я. - Банки с иностранным участием в уставном капитале как элемент банковской системы Российской Федерации: проблемы адекватности целям инновационного развития (2014)
Лазня А. В. - Методологічні підходи до проведення стрес-тестування банківської системи України (2014)
Osadchiy I. A. - The main directions of the reorganization of banks in Ukraine (2014)
Соколенко К. О. - Методи організації банківського кредитування (2014)
Жигадло І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України, Балянт Г. Р. (2014)
Череп А. В. - Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку, Коробов О. О. (2014)
Волкова Н. І. - Оцінка конкурентоздатності банку, Стегнієнко М. О. (2014)
Медведєва І. Б. - Місце діагностування банкрутства банку в антикризовому управлінні та банківському нагляді, Казакова К. Г., Черепаха В. В. (2014)
Юхименко Т. В. - Теоретичні засади інноваційного розвитку банківської системи (2014)
Вірченко В. В. - Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу (2014)
Ажмуратова М. А. - Показатели, оценивающие эффективность долговой политики субъектов Россиской Федерации, Сангинова Л. Д. (2014)
Орєхова К. В. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кришталь Г. О. - Оцінка фінансового стану позичальника – фізичної особи в комерційному банку (2014)
Лещенко Е. В. - Организация адаптивного управления конкурентоспособностью предприятия (2014)
Овсюк Н. В. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в контексті застосування вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Азаренкова Г. М. - Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності, Бондаренко І. Ю., Азаренков С. Г. (2014)
Kuznichenko V. M. - Continuous linear model of international trade (2014)
Котелевська Ю. В. - Оптимізація кредитного портфеля банку із застосуванням ієрархічної моделі обгрунтування прийняття багатокритеріальних рішень, Гадецька С. В., Глушко О. В. (2014)
Хайлук С. О. - Поняття ефективності банківської системи та методи її оцінки (2014)
Золотарева О. А. - Коллективные формы инвестирования: возможные направления и перспективы развития в постсоветских экономиках, Друк В. Ю. (2014)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи франчайзингу на страховому ринку (2014)
Новак С. М. - Еволюція світової валютної системи (2014)
Колодізєв О. М. - Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання, Гонтар Д. Д. (2014)
Андрейків Т. Я. - Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні (2014)
Лезговко А. М. - Механизмы развития рынка перестрахования посредством слияний и конвергенций (2014)
Жердецька Л. В. - Методичні підходи до оцінки впливу системних ризиків на банківський сектор економіки України, Осика А. А. (2014)
Пшик-Ковальська О. О. - Застосування системного підходу до формування механізму взаємодії учасників іпотечних відносин, Розман Т. І. (2014)
Краснова І. В. - Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор, Ластівка Ю. Е. (2014)
Гойхман М. І. - Вплив банківської системи України на структуру й розвиток національної економіки (2014)
Багратян А. Г. - Оценка структуры системы финансового посредничества постсоветских стран и США (2014)
Жосан Г. В. - Розрахунок загальних показників соціальної відповідальності підприємства за складовими (2014)
Фрадинський О. А. - Історичні, організаційні та правові аспекти діяльності митної служби Республіки Таджикистан (2014)
Титул, зміст (2014)
Иванов В. Г. - Сжатие изображения текста на основе статистического анализа и классификации вертикальных элементов строки , Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Безкровный М. М. - Исследование точности оценки местоположения небесных объектов на ПЗС-кадрах, Саваневич В. Е., Соковикова Н. С., Мовсесян Я. С., Погорелов А. В., Дашкова А. Н., Дихтярь Н. Ю., Брюховецкий А. Б., Михайлова Л. О. (2014)
Андрущенко Д. М. - Метод авторизации через интернет для защиты shareware программ, Козина Г. Л. (2014)
Горбійчук М. І. - Застосування концепції адаптивного клієнта в комп’ютерній системі технічної діагностики, Слабінога М. О. (2014)
Кушниренко О. А. - Повышение помехоустойчивости "скользящего" корреляционного алгоритма распознавания печатных символов, Садченко А. В., Троянский А. В. (2014)
Жученко О. А. - Дослідження системи керування процесом екструзії полімерів в умовах дії збурень, Анікеєв О. О. (2014)
Горбійчук М. І. - Паралелізм алгоритму синтезу моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів, Медведчук В. М., Пашковський Б. В. (2014)
Мирошников В. В. - Моделирование качки судна при разных условиях загрузки, Нестеренко В. Б., Завальнюк И. П., Завальнюк О. П. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Владимирский Э. И. - Дробная структура "перемешивание – транспорт" как открытая система, Исмайлов Б. И. (2014)
Куценко А. С. - Системный подход к математическому моделированию тепловых процессов зданий, Коваленко С. В., Товажнянский В. И. (2014)
Кучерук В. Ю. - Статистичні моделі тривалості машинного доїння на групових доїльних установках, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Могила І. А. - Вплив параметрів мурашиного алгоритму на розв’язок задачі комівояжера, Лобач І. І., Якимець О. А. (2014)
Слесаренко А. П. - Управление тепловыми процессами при точном учёте геометрической информации с помощью S-функций, Журавлев Ю. В. (2014)
Заболотній С. В. - Застосування розкладу в просторі з порідним елементом для вирішення задач ймовірнісної діагностики (2014)
Касьянов В. А. - Субъективный риск для предметных и рейтинговых предпочтений (2014)
Donchenko V. - Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business, Nazaraga I., Tarasova O. (2014)
Шевченко Ю. С. - Математична модель шуму транспортних потоків (2014)
Лановой А. Ф. - Моделирование поведения толпы на основе дискретно-событийного мультиагентного подхода, Лановой А. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Обух І. Я. - Інваріантний до температури довкілля термоанемометр для побудови газових лічильників, Яцук Ю. В., Олеськів Т. М. (2014)
Ларін В. Ю. - Способи контролю параметрів руху шахтних підйомних машин (2014)
Антоненков Д. А. - Средства получения информации о параметрах взвеси, основанные на обработке фотоизображений (2014)
Подчашинський Ю. О. - Компенсація динамічних похибок відеозображень з вимірювальною інформацією на основі штучних нейронних мереж, Шаповалова О. О., Шавурський Ю. О. (2014)
Величко А. Ф. - Оконная коррекция при формировании временных реализаций узкополосного, нормального случайного процесса, Величко Д. А., Вичкань А. В., Нетребенко К. В. (2014)
Анохин М. А. - Метод распознавания подвижных объектов по их видеоизображениям (2014)
Тымкович М. Ю. - Способ реконструкции интактной поверхности хирургических доступов, Аврунин О. Г., Фарук Х. И. (2014)
Еремеев Б. Н. - Разработка программного комплекса для моделирования параллельных процессов работы сердца (2014)
Ерохин А. Л. - Объективное оценивание функции носового дыхания по риноманометрическим данным, Захаров И. П., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Лучанинов А. И. - Увеличение эффективности генерации гармоник нелинейными рассеивателями, Гавва Д. С., Уайд С. Р. (2014)
Синчук О. Н. - О бездатчиковом способе контроля скорости движения рудничных электровозосоставов, Гузов Э. С., Синчук И. О., Дебелый В. Л., Дебелый Л. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Борейко В. І. - Вплив змін у промисловому комплексі на розвиток економіки України (2014)
Грудзевич Ю. І. - Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових (2014)
Лащак В. В. - Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу, Лащак Т. В. (2014)
Рудковський О. В. - Корпоративна безпека організації як система ефективного захисту (2014)
Топишко И. И. - Совершенсвование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины, Галецкая Т. И. (2014)
Березяк І. І. - Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємства (2014)
Білич А. В. - Теоретична сутність та аналіз технічної ефективності аграрних підприємств (2014)
Козак Л. В. - Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Обґрунтування механізму антикризової державної політики у туристичній галузі, Черниш І. В. (2014)
Селезньова О. О. - Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств (2014)
Транченко Л. В. - Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво, Транченко О. М. (2014)
Juszczyk S. - Projected changes in polish dairy cooperatives management after the removal of the milk quota system in the european union1, Nowak M. (2014)
Нєізвєстна О. В. - Проблеми кредитного сегмента в діяльності малого та середнього бізнесу, Гузенко О. П. (2014)
Янковська Л. А. - Соціальна захищеність населення: проблеми виміру, Топішко Н. П. (2014)
Буряченко А. Є. - Витоки та успішний досвід використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі, Логвінов П. В. (2014)
Дем’янчук О. І. - Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (2014)
Дрогоруб І. В. - Взаємозв’язок дефініцій "фінансові ресурси банку", "ресурси банку", "ресурсна база банку" (2014)
Камінська О. М. - Теоретико-організаційні засади взаємодії страхових та асистанських компаній (2014)
Карлін М. І. - Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксенбургу), Кучерук М. В. (2014)
Маслічук С. А. - Фінансові аспекти реформування пенсійних систем (2014)
Матлага Л. О. - Сутність банківського капіталу та його взаємозв’язок із поняттям "ресурси банку" (2014)
Метлушко О. В. - Модернізація операцій рефінансування банків як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери (2014)
Миськів Г. В. - Диференціація макроекономічних передумов функціонування кредитного ринку крізь призму розвитку економічної думки (2014)
Ногінова Н. М. - Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції (2014)
Федорович І. М. - Економічна оцінка боргової стійкості України (2014)
Чеховський Д. Б. - Взаємодія банків та кредитних фондів у сфері управління проблемними кредитами (2014)
Чуницька І. І. - Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвиток фінансового ринку України (2014)
Ткаченко Н. В. - Нормативна динамічна модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2014)
Шулик Ю. В. - Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції (2014)
Dziekanski P. - Assessment of financial cjndition of districts in Swietokrzyskie province, Pawlik A. (2014)
Olak A. - Ochronainformacji w instytucjach finansowych instytucje I podmioty finansowe realizujace ochrone informacji – zarys problematyki (2014)
Проскуріна Н. М. - Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку (2014)
Шматковська Т. О. - До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства, Ярош В. В. (2014)
Заболоцький Т. М. - Мінімізація value-at-risk портфеля фінансових активів як узагальнення класичної теорії портфеля (2014)
Дворщенко К. О. - Вплив мультипробіотику "Симбітер® ацидофільний" концентрований на окисно-антиоксидантний баланс у печінці щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності, Сенін С. А., Остапченко Л. І., Берегова Т. В., Фалалєєва Т. М., Янковський Д. С. (2011)
Кащенко С. А. - Закономерности строения органов иммунной системы (2011)
Клименко Л. О. - Наукова спадщина академіка В. І. Скока (2011)
Рибальченко Т. В. - Історико-науковий аналіз мембранологічних досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Опанасенко С. М., Дзержинський М. Е. (2011)
Романюк Б. П. - Отруйні рослини, як лікувальний засіб в народній медицині, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Шоломіцька О. О. - Структурні та кількісні аномалії хромосом і пошкодженість ДНК у лімфоцитах периферійної крові дітей з саркомами м'яких тканин, Рушковський С. Р., Афанасьєва К. С., Шайда О. В., Климнюк Г. І., Демидов С. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив вітчизняного імуноактивного препарату нуклеїнату на показники фагоцитарної активності макрофагів у хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Бічевська Р. Г. - Стан клітинної ланки системного імунітету у жінок з невиношуванням вагітності при наявності патології гепатобіліарної системи, Лоскутова І. В. (2011)
Бондаренко О. О. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2011)
Драннік Г. М. - Вплив препарату рослинного походження манаксу на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом підвищеної стомлюваності, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2011)
Зєльоний І. І. - Эфективність нуклеїнових препаратів в імунокоррекції та імунореабілітації хворих рецидивуючими формами бешихи (2011)
Колесникова Е. В. - Роль адипоцитокинов в развитии неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Лоскутов А. Л. - Порушення макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації енерліву та нуклекса на показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми, Ткачук З. Ю. (2011)
Ульянов О. В. - Циркулюючі імунні комплекси як інтегральний показник імунотоксикозу у хворих з червоним плоским лишаєм слизової оболонки ротової порожнини (2011)
Іванова Л. М. - Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В. (2011)
Клочков О. Є. - Показники системи глутатіону в хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи та гастродуоденальної зони на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Компаниец К. Н. - Показатели липидного обмена больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2011)
Кравченко И. Г. - Эндотелиальная дисфункция у больных хронической сердечной недостаточностью, перспективы применения тивортина (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації імупрету та альфа-ліпону на концентрацію циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на стеатоз печінки поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Федірко П. А. - Кисневий обмін рогівки і кришталика: перспективність радіопротекції в умовах радіаційного впливу (2011)
Фролов В. М. - Ефективність комбінації імуноактивного препарату нуклексу та фітопрепарату ентобану в лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника і кишковим дисбіозом та її вплив на ферментну ланку системи антиоксидантного захисту, Круглова О. В., Ткачук З. Ю., Санжаревська І. В. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Зміни метаболічного гомеостазу у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту (2011)
Шаповалова І. О. - Клініко-біохімічний синдром ендотоксикозу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом і ожирінням, та його корекція метаболічно активним препаратом гепадифом (2011)
Школьник В. В. - Роль гормона жировой ткани висфатина в метаболизме липидов у пациентов гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа (2011)
Бородина Н. М. - Комплексная терапия заболеваний предстательной железы, Меркулов В. И., Тютюнник И. В., Захарова Э. Б., Кукурекин Ю. В. (2011)
Галкін О. Ю. - Особливості фармакотерапії гніздової алопеції, Бондаренко Л. Б. (2011)
Григорьева Л. В. - Острая токсичность и диуретическая активность замещенных 7-алкил-8-морфолино-3-метилксантинов, Матвийчук Е. П., Самура Б. А. (2011)
Гонтова Т. М. - Вивчення антимікробної активності екстрактів з сировини рослин родини шорстколисті, Хворост О. П., Осолодченко Т. П. (2011)
Деримедвідь Л. В. - Вплив рексод на стан ліпідного обміну в умовах експериментальної абсолютної інсулінової недостатності, Бухтіарова І. П. (2011)
Козира С. А. - Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.), Кулагіна М. А., Радько О. В., Малиновський Ю. Ю. (2011)
Копельян Н. М. - Ефективність комбінації ербісолу та субаліну в лікуванні генералізованого пародонтиту (2011)
Корнієнко В. І. - Дослідження залежності анальгетичної і протизапальної активності від хімічноїструктуру серед амонійних солей 3-метил-7-b-метоксіетилксантиніл-8-тіоацетату, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О. (2011)
Матвийчук Е. П. - Исследование зависимости диуретической активности от химической структуры среди аммонийных солей 7-N-(3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-)N'-β-гидрокси-этилпиперазиния, Таран А. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Рак Т. М. (2011)
Сигаєва І. А. - Проспективне контрольоване дослідження ефективності небулайзерного пульмікорта при загостреннях бронхіальної астми (2011)
Фролов В. М. - Препараты янтарной кислоты (сукцинаты) как перспективные средства метаболически активной терапии: оценка реамберина как препарата с детоксицирующим и антиоксидантным эффектом у больных с тяжелым течением острого тонзилита, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Баєв О. А. - Параметри варіабельності серцевого ритму в осіб с різним рівнем розвитку нейродинамічних функцій (2011)
Гудзь А. С. - Оцінка якості життя хворих із злоякісними новоутвореннями органа зору з використанням опитувальника "SF-36" (2011)
Ігнатенко Г. А. - Залежність показників функції зовнішнього дихання від вихідних ехокардіограічних величин у хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОЗЛ, Мухін І. В., Контовський Є. А. (2011)
Карамзіна Л. А. - Зміни спектральних показників суб'єктивного вушного шуму під впливом електричної стимуляції, Рибальченко В. К. (2011)
Педан Н. В. - Кардиореабилитация больных хронической сердечной недостаточностью, Кравченко И. Г. (2011)
Удовиченко М. М. - Особенности клинического течения сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2011)
Худобин В. А. - Особенности пубертатной динамики резидуально- органической недостаточности головного мозга, Юркова В. М., Гончар Е. Э., Топорова Т. В. (2011)
Рецензия на монографию Н. Б. Губергриц и А. Н. Казюлина "Метаболическая панкреатология". - Донецк: Лебедь, 2011. - 464 с. (2011)
Єсінова Н. І. - Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективної роботи підприємства, Лосінець Ю. І. (2012)
Головко М. П. - Аналіз труднощів та розгляд альтернативних схем для вигідної інвестиційної діяльності іноземних компаній у будівельній галузі, Сорокіна С. В., Акмен В. А. (2012)
Момот Т. В. - Вплив рейтингу якості корпоративного управління на фінансові показники функціонування корпоративних підприємств, Величко К. Ю., Печенка О. І. (2012)
Тютюнникова С. В. - Механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Чернишова Л. О., Райдаєва Д. С. (2012)
Задорожний Г. В. - Світовий досвід функціонування гостинного сектору, Козуб В. О., Бубенець А. Г. (2012)
Кривошей В. В. - Інтелектуальний капітал як основна складова трудового капіталу, Іванюта О. М. (2012)
Шкурупій О. В. - Інноватизація економіки: світовий досвід та уроки для України, Базавлук Н. Г. (2012)
Янчев А. В. - Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: передумови та перспективи, Печенка О. І., Андрійченко М. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Роль держави в адаптації молодих фахівців на ринку праці, Літвінова Н. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Мотив до праці як потреба професійної самореалізації, Тутевич Я. С., Кривцун В. О. (2012)
Єсінова Н. І. - Лідерський потенціал як важливий чинник підвищення ефективності управління організацією, Логвиненко К. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Проблеми молодіжного ринку праці України, Ніценко О. М. (2012)
Єсінова Н. І. - Новітні технології в мотивації праці, Ніценко О. М. (2012)
Давидова І. О. - Ієрархія принципів зайнятості в сучасній економіці (2012)
Піддубна Л. І. - Оцінювання ризиків міжнародної інвестиційної діяльності, Чернишова Л. О. (2012)
Близнюк О. П. - Розвиток фондового ринку в сучасних макроекономічних процесах України, Сідорова Т. О., Лисак Г. Г. (2012)
Близнюк О. П. - Роль державного регулювання в механізмі розвитку фондового ринку України, Шевчук І. Л. (2012)
Близнюк О. П. - Проблемні питання інфляційних процесів в Україні, Шевчук І. Л. (2012)
Шелест О. Л. - Україна в інтеграційних процесах: євразійський або європейський вибір (2012)
Лабунська С. В. - Гносеологічні основи економічних досліджень. Проблеми управління інноваційними витратами підприємства (2012)
Носач Л. Л. - Інноваційна детермінанта конкурентоспроможності національної економіки, Гринько П. Л. (2012)
Носач Л. Л. - Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей у системі фінансових звітів підприємств (2012)
Дейнека Т. А. - Мережевість як визначальна ознака постіндустріального суспільства та організаційно-управлінської побудови сучасної корпорації, Туль С. І. (2012)
Зорін Є. О. - Обґрунтування ефективності системи управління витратами торговельних підприємств: методичний аспект (2012)
Штангей Н. М. - Роль банків та страхових компаній в активізації інвестиційних процесів в економіці України (2012)
Печенка О. І. - Аналіз факторів конкурентоспроможності туристичних підприємств України, Носач Л. Л., Шевченко Д. Є. (2012)
Печенка О. І. - Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Величко К. Ю., Боюнець Ю. О. (2012)
Печенка О. І. - Аналіз наслідків вступу України до СОТ, Соболєва Н. Ф., Соколовська Ю. Г. (2012)
Пічугіна Т. С. - Організаційно-економічні проблеми організації фуд-корту в сучасному торговельному центрі, Забродська Л. Д. (2012)
Ушакова Н. Г. - Механізм формування системи заходів трейд-маркетингу, Зарецька Л. М. (2012)
Маркіна І. А. - Управління використанням кадрового потенціалу підприємств швейної галузі Полтавського регіону, Онищенко Е. К. (2012)
Виноградова О. В. - Чинники формування конкурентних переваг підприємств готельного бізнесу, Куценко О. В. (2012)
Ткачова С. С. - Моделювання ресторанного продукту, Іванова Т. П. (2012)
Парцирна Т. М. - Порівняльний аналіз маркетингового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Жегус О. В., Афанасьєва О. П. (2012)
Жегус О. В. - Чинники ефективності маркетингової діяльності торговельного підприємства, Бєліченко В. Г. (2012)
Попова Л. О. - Організація рекламної діяльності підприємства з іноземними інвестиціями, Мітяєва Т. Л., Соболев В. Л. (2012)
Артеменко В. С. - Аспекти визначення ефективності системи маркетингу в роздрібній торговельній мережі, Бубенець І. Г. (2012)
Артеменко В. С. - Підходи до формування стратегій розвитку торговельної мережі в сучасних умовах, Бубенець І. Г. (2012)
Зима О. Г. - Інсентив-туризм як приклад успішного менеджменту організацій, Кузьминчук Н. В. (2012)
Чернікова Г. С. - Торговельний центр. Характерні особливості функціонування (2012)
Сардак О. В. - Специфіка підходів до дослідження лояльності персоналу підприємства (2012)
Філіна С. В. - Моніторинг практики процесного підходу в організаціях і на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації (2012)
Юзик Л. О. - Стратегія соціальної відповідальності підприємства в умовах стійкого розвитку (2012)
Забродська Г. І. - Обґрунтування системи показників оцінки впливу чинників на формування людського фактора підприємствами роздрібної торгівлі (2012)
Варипаєв О. М. - Філософія їжі: концептуальні підходи до осмислення феномену (2012)
Варипаєв О. М. - Проблематика ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства в "суспільстві сервісу", Варипаєва Л. М. (2012)
Борисова О. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2012)
Мітяєва Т. Л. - Поведінка споживачів на ринку продуктів швидкого приготування (2012)
Попкова К. В. - Формування кадрового потенціалу підприємств ресторанного та готельного секторів в Україні як основи їх модернізації (2012)
Селютін В. М. - Проблеми та перспективи розвитку кулінарного туризму на Харківщині, Шевченко Д. Є. (2012)
Селютін В. М. - Дослідження атрибутів корпоративної культури торговельного підприємства, Боюнець Ю. О. (2012)
Ольшанський О. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва України на міжнародному ринку, Полтавцева Ю. О. (2012)
Селютін В. М. - Розробка методології оцінки інноваційної діяльності на підприємстві готельного бізнесу, Токарчук Г. В. (2012)
Михайлова М. В. - Маркетингове планування в загальному механізмі планування на підприємстві (2012)
Афанасьєва О. П. - Упровадження на ринок мафінів підвищеної харчової цінності, Самохвалова О. В., Запаренко Г. В., Касабова К. Р. (2012)
Горпинченко А. П. - Особливості діяльності підприємств ресторанного господарства (2012)
Шарапова О. М. - Оцінка ефективності роботи персоналу компанії, Левченко А. В. (2012)
Петренко Н. В. - Кулінарні традиції Слобожанщини (історико-ретроспективний погляд) (2012)
Удовенко І. В. - Мультимедійне забезпечення практичного заняття з іноземної мови як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів, Крупей М. І., Подворна Л. А. (2012)
Борисова А. О. - Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив інтернет-ресурсів на її підвищення, Архипова В. О., Колесник А. О. (2012)
Борисова А. О. - Використання комп’ютерного тестування у викладанні іноземних мов, Колесник А. О., Бєлікова О. Ф. (2012)
Кудряшов І. О. - Фізичне виховання як визначальний фактор динаміки працездатності студентів у навчальному році, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2012)
Петрова Л. І. - Самостійні заняття студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимізації процесу фізичного виховання, Левченко М. О. (2012)
Пляшешник А. М. - Теоретична підготовка з фізичного виховання як шлях формування фізичної культури особистості студента, Москальов В. В. (2012)
Муравйова О. М. - Технічне та технологічне оновлення процесу викладання іноземних мов у ВНЗ, Кравцова Т. А. (2012)
Мануєнкова О. О. - Основні принципи перекладних методів навчання іноземних мов (2012)
Саватєєва Л. В. - Сучасні комп’ютерні технології навчання у сфері іноземних мов, Тріш О. М., Кондратенко М. В. (2012)
Саватєєва Л. В. - Wordbuilding in modern english, Тріш О. М., Кондратенко М. В. (2012)
Ков’ях І. І. - До питання про конверсну трансформацію під час перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську (2012)
Кравцова Т. А. - Використання інформаційних технологій у викладанні російської мови як іноземної у ВНЗ в умовах модернізації освіти, Муравйова О. М. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Балан В. М. - До питання методики оцінки та добору вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків за ознакою репродуктивної системи та життєздатності насіння, Доронін В. А., Кулік О. Г., Змієвський В. М. (2014)
Ганженко О. М. - Методика визначання площі листкової поверхні цукрового сорго (2014)
Доронін В. А. - Метод визначення якості насіння світчграсу, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Бойко І. І. (2014)
Жабенко О. В. - Використання CRM-систем та краудсорсингу в апаратній та програмній комп’ютеризації АПК України, Гунчак В. М., Філімонова А. Г., Кордулян Р. О. (2014)
Кузнєцова І. В. - Визначення основних показників пористості листків стевії (2014)
Пилипенко Л. А. - Методи молекулярно-генетичної діагностики бурякової нематоди Heterodera schachtii Schmidt, Калатур К. А. (2014)
Сінченко В. М. - Удосконалення методики з визначення економічної ефективності наукових розробок, Пиркін В. І., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Сторожик Л. І. - До питання методики вирощування сорго цукрового для виробництва рідкого біопалива в сумісних посівах з іншими культурами (2014)
Шатковський А. П. - Основні вимоги, особливості та напрями проведення польових досліджень в умовахкраплинного зрошення, Черевичний Ю. О., Журавльов О. В. (2014)
Чернуський В. В. - Методологічні підходи до створення системних автоматизованих комплексів збору та аналізу даних у процесі добору у зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур (2014)
Яцева О. А. - Методи індукції апозиготії цукрових буряків в умовах селекційно-тепличного комплексу (2014)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від якості насіння, Поліщук В. В. (2014)
Курило В. Л. - Вміст та співвідношення пластидних зелених пігментів у листках рослин сорго цукрового залежно від впливу елементів живлення та гербіцидів, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2014)
Сікора Ю. В. - Урожайність листків різних сортів тютюну залежно від удобрення та кількості ломок (2014)
Телекало Н. В. - Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху (2014)
Хоміна В. Я. - Агротехніка вирощування жировмісних культур для потреб медицини, Тарасюк В. А. (2014)
Чинчик О. С. - Особливості формування показників фотосинтетичної продуктивності квасолі звичайної під впливом екограну і мінеральних добрив (2014)
Власенко В. С. - Вплив системи удобрення на водний режим ґрунту у посівах буряків цукрових (2014)
Леньшин О. Г. - Баланс азоту в чотирипільних сівозмінах за різного використання побічної продукції в умовах Лісостепу України (2014)
Ткаченко М. А. - Продуктивність типових сівозмін лісостепу залежно від інтенсивності агрохімічного навантаження, Літвінов Д .В. (2014)
Цвей Я. П. - Вміст гумусу в чорноземних ґрунтах залежно від сівозмін та систем удобрення, Кісілевська М. О., Торліна О. М. (2014)
Корнєєва М. О. - Застосування селекційних агрофонів для оцінки адаптивності компонентів гібридів цукрових буряків, Ненька М. М, Вакуленко П. І. (2014)
Корнєєва М. О. - Рекурентна селекція як метод покращення технологічної якості коренеплодів запилювачів – компонентів ЧС гібридів цукрових буряків, Фалатюк Л. В. (2014)
Мазур З. О. - Генетико-статистичні параметри ознак урожайності і висоти рослин озимого жита, Корнєєва М. О., Навроцька Е. Е. (2014)
Орлов С. Д. - Удосконалення способів добору та оцінки генотипів гороху за комплексом господарсько-цінних ознак, Калюжна Е. А., Українець В. В. (2014)
Бикін А.В. - Вологозабезпечення рослин кукурудзи за внесення мінеральних добрив і прямої сівби, Тарасенко О. В. (2014)
Господаренко Г. М. - Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на елементи структуриврожаю жита озимого, Пташник М. М. (2014)
Осокіна Н. М. - Оцінка сортів пшениці озимої за виходом борошна з урожаєм зерна пшениці озимої, Полянецька І. О., Любич В. В., Возіян В. В. (2014)
Корнієнко С. І. - Збереженість маточних коренеплодів буряку столового та вихід насіння в залежності від строків сівби та густоти маточних рослин, Терьохіна Л. А., Могильний В. В. (2014)
Волоха М. П. - Розробка технологічного комплексу машин для виробництва цукрових буряків зкомбінованою шириною міжрядь, Балан В. М. (2014)
Гонтаренко С. М. - Живильні середовища для індукції калусогенезу в культурі пиляків цукрових буряків, Герасименко Г. М. (2014)
Середа Г. - Проблемні аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у касаційному порядку (2009)
Мамутов В. - Некоторые экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью публікується російською мовою, Розовский Б. (2009)
Полянський Ю. - Конституційне реформування прокуратури України (нові виклики) (2009)
Скрипнюк О. - Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2009)
Дудоров О. - Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг, Старовойтова Ю. (2009)
Чеботарьова Г. - Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності (2009)
Полянський Є. - Про деякі питання кваліфікації спричинення смерті в результаті грубого порушення правил безпеки дорожнього руху (2009)
Гусаров С. - Контроль і нагляд у забезпеченні законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Подоляка А. - Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення (2009)
Перепелюк В. - Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністратив­ному судочинстві (2009)
Якимчук Н. - Кошти бюджету як об’єкт права власності (2009)
Середа О. - Представництво інтересів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у соціальному партнерстві (2009)
Занфірова Т. - Поняття і структура правового простору в трудових відносинах (2009)
Погорецький М. - Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні, Бусол О. (2009)
Скулиш Є. - Явище корупції: теоретико-правовий аспект (2009)
Косюта М. - Роль прокуратури у забезпеченні законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2009)
Дьомін Ю. - Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів (2009)
Ставінський В. - Деякі питання запобігання злочинам у паливно-енергетичному комплексі України (2009)
Остапець В. - Співвідношення понять "державне обвинувачення" та "кримінальне переслідування" у проекті Кримінального процесуального кодексу України (2009)
Хавронюк М. - Теоретико-кримінологічне дослідження детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (2009)
Проценко Т. - Монографічне дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей (2009)
Середа Г. - Кримінально-процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел (2009)
Якимчук М. - Актуальні проблеми професійної підготовки суддів і прокурорів у аспекті європейської інтеграції України, Лизогуб Б. (2009)
Ященко В. - До питання про сутнісну природу права, Щуровський А. (2009)
Бринцев В. - Міжнародні аспекти забезпечення конституційного права громадян на соціальний захист (2009)
Ковальчук В. - Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно-правовий аспект (2009)
Куц В. - Зміст вини у злочинах з формальним складом, Бондаренко О. (2009)
Грек Б. - Про кримінальну відповідальність за рейдерство (2009)
Пономаренко Ю. - Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України (2009)
Бурдін В. - Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти (2009)
Татаров О. - Удосконалення процесуальної діяльності з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2009)
Руденко М. - Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві (2009)
Ляхович У. - Обов’язки державного службовця, спрямовані на реалізацію управлінських функцій державного органу (2009)
Якимчук Н. - Проблеми правового регулювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг за договорами державної закупівлі, що здійснюється за рахунок коштів бюджету (2009)
Шутак І. - Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні і техніко-юридичні аспекти (2009)
Присяжнюк В. - Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції (З практичної діяльності прокуратури Одеської області) (2009)
Гіль А. - На шляху верховенства права та закону (До 70-річчя створення прокуратури Волинської області) (2009)
Молдабаев С. - Коррупция как социально-правовое явление (публікується російською мовою) (2009)
Щасний А. - Історичний аспект кримінально-правової протидії постановленню суддями завідомо неправосудного вироку (2009)
Ковтун Н. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання для неповнолітніх (2009)
Діхтієвський П. - Дослідження з питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Слабкий Г. А. - Международные подходы к развитию общественного здравоохранения, Пархоменко Г. Я. (2012)
Лехан В. М. - Перинатальна смертність в Україні: досягнення та проблеми, Гінзбург В. Г. (2012)
Чепелевська Л. А. - Типологізація регіонів України за коефіцієнтами смертності (методом кластерного аналізу), Орда О. М., Чепелевська Н. В. (2012)
Медведовська Н. В. - Стан здоров’я дорослого населення України, діяльність та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я в регіональному аспекті, Дячук Д. Д. (2012)
Миронюк І. С. - Результати визначення стадії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Шатило В. Й. (2012)
Бухановська Т. М. - Стан здоров’я сучасних школярів, шляхи його збереження та поліпшення, Мальцева Л. О., Андрейчин Л. В. (2012)
Крапівіна А. А. - Захворюваність на основні класи хвороб та їх поширеність серед дорослого населення України в гендерному аспекті (2008–2010 рр. ) (2012)
Ципко М. І. - Соціально-медичні аспекти захворюваності на туберкульоз, Розум О. В., Любінець О. В. (2012)
Дудіна О. О. - Оцінка ефективності впровадження медико-організаційних технологій клінічних протоколів, Моісеєнко Р. О., Лізунова Г. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Підходи до комунікацій з підготовки реформування системи охорони здоров’я в непілотних регіонах, Збітнєва С. В. (2012)
Бугорков И. В. - Удовлетворенность населения качеством и ассортиментом стоматологических услуг (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Нормативно-правове регулювання та основні етапи акредитації закладів охорони здоров’я в Україні (2012)
Кривенко Є. М. - Деякі аспекти створення телемедичної мережі в Україні (2012)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації” на 2002–2011 роки як крок до втілення політики ЗДВ-21 в Україні, Аксенова В. І., Смірнова Т. М, Русняк В. А. (2012)
Ринда Ф. П. - Впровадження політики ВООЗ "Здоров’я для всіх у 21-му столітті” в державні програми з охорони здоров’я населення України, Крисько М. О. (2012)
Ярош Н. П. - Сучасний стан, проблеми стандартизації медичної допомоги та шляхи їх вирішення в умовах реформування системи охорони здоров’я України, Лупей-Ткач С. І. (2012)
Дорошенко О. О. - Розрахунки потреби в інвестиціях для дооснащення високовартісним обладнанням закладів охорони здоров’я госпітальних округів, Шевченко М. В., Карамзіна Л. А., Мендрік О. А. (2012)
Кризина Н. П. - Механізми формування та реалізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я України, Слабкий В. Г., Кризина П. С., Письменна О. В. (2012)
Подольський В. В. - Особливості медико-соціального впливу впровадження сучасних медичних технологій на поліпшення репродуктивного здоров’я жінок із запальними захворюваннями статевих органів, Дронова В. Л. , Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Якимець В. М. - Досвід застосування муніципальних систем охорони здоров’я в Росії, Іващенко С. М., Лобода Т. В. (2012)
Голубовська О. А. - Гострі респіраторні захворювання та грип: особливості сучасного перебігу, лікування та профілактика, Шкурба А. В., Печінка А. М. (2012)
Гриневич О. Й. - Міжнародний досвід роботи центрів грипу щодо протидії пандемії вірусу A (H1N1) у 2009 році, Маркович І. Г., Найда С. В., Осипчук О. П., Поліщук І. В., Чабан І. Д., Сушко О. М. (2012)
Рыбалко C. J. - К проблеме лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, Краснобаев Е. А., Жеребцова Э. Н., Васильева В. Л., Гриневич А. И. (2012)
Чепурнова Н. В. - Проблеми застосування внутрішньоматкової інсемінації у дискордантних подружніх пар (огляд наукової літератури) (2012)
Клименко В. І. - Проблема стигматизації та самостигматизації при організації психіатричної допомоги (огляд літератури), Анісімова Ю. В. (2012)
Ромаскевич Ю. А. - Нарушения обмена липидов и системы пероксидации у больных травматической болезнью спинного мозга (2012)
Ціборовський О. М. - Наукове і практичне значення досліджень з історії української медицини (2012)
Бєлінська І. В. - Агрегація тробоцитів за хронічної мієлоїдної лейкемії, Дягіль І. С., Рибальченко В. К., Мартіна З. В., Кравченко С. М. (2011)
Клименко Л. О. - Д. С. Воронцов і його наукова школа (2011)
Островська Г. В. - Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів на прикладі пептидних гормонів, Рибальченко Т. В., Дзержинський М. Е., Бурлай В. Г., Рибальнко В. К. (2011)
Радчук О. М. - Мультипробіотики як засіб профілактики морфо-функціональних змін у товстому кишечнику щурів за умов гіпергастринемії, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О. (2011)
Репецька Г. Г. - Поліплатиллен і низькодозове гамма-опромінення: синергісти чи антагоністи?, Малюк В. І., Малюк В. І., Аверіна С. О., Рибальченко Т. В., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2011)
Романюк Б. П. - Вплив гіпоксії та гіпертермії на репаративні потенції кісткової тканини та корекція біофлавоноїдом кверцетином, Рибальченко В. К., Білик О. В., Фастова О. М. (2011)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини, дерева та сировина, які володіють дубильними властивостями, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Дунаев И. Ю. - Гуморальный антиэндотоксиновый иммунитет у пациентов с сахарным диабетом типа 1, Белоглазов В. А., Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2011)
Джахаф А. А. - Стан імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця в результаті лікування комбінацією субаліну та тівортіну аспартат, Іванова Л. М. (2011)
Круглова О. В. - Вплив циклоферону на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Декалюк І. В., Старік А. Д., Орнатська С. О. (2011)
Кузнєцова Л. В. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імунотропним препаратом циклофероном, Фролов В. М. , Тєрьошин В. О., Бикадоров В. І. (2011)
Кулагина Ю. Ю. - Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом различной степени тяжести и длительности течения заболевания (2011)
Лоскутов А. Л. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Лоскутова І. В. - Оцінка імунокомплексних реакцій при хронічному апікальному періодонтиті, Гриньков Є. І. (2011)
Лоскутова І. В. - Стан інтерфероногенезу у хворих на хронічний герпетичний стоматит, Макаревич В. А. (2011)
Прилуцкий А. С. - Специфическая сенсибилизация к бытовым и пищевым аллергенам у больных с рецидивирующим течением рожи, Зелёный И. И., Лесниченко Д. А. (2011)
Серик С. А. - Влияние статинов на иммуновоспалительную активность при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа (2011)
Ульянов О. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки ротової порожнини, Лоскутова І. В. (2011)
Ширшова В. Н. - Специфический гуморальный иммунитет у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Щербіна І. М. - Стан імунної системи у вагітних після екстракорпорального запліднення, Пітько В. А., Антонян М. І., Мерцалова О. В., Лазуренко В. В. (2011)
Бондаренко О. О. - Вплив антигомотоксичної терапії на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння (2011)
Житкова Р. Ш. - Влияние криоглобулинемии у больных геморрагическим васкулитом на течение данного заболевания, Мухин И. В., Игнатенко Т. С., Рыбалко Г. С., Володкина Н. А. (2011)
Іванюра І. О. - Метаболічні порушення і функціональний стан системи дихання при інтенсивних фізичних навантаженнях, Лисенко С. Г., Глазков Е. О., Раздайбедін В. М., Шейко В. І. (2011)
Коваль С. Н. - Трансформирующий фактор роста-β1 и ремоделирование сердца у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Старченко Т. Г., Першина Е. С., Шкапо В. Л. (2011)
Пенькова М. Ю. - Метаболічні чинники ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Гридасова Л. М. (2011)
Фролов В. М. - Эффективность реамберина в лечении тяжелых форм бактериальной ангины и его влияние на активность ферментного звена системы антиоксидантной защиты, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Динаміка "середніх молекул" у крові та спермі чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції (2011)
Чуменко О. Г. - Вплив тіотриазоліну та атоксилу на клінічні показники та рівень оксиду азота у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Гонтова Т. М. - Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського, Машталер В. В., Хворост О. П. (2011)
Деримедвідь Л. В. - Ефективність використання антиоксиданта рексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів, Бухтіярова І. П., Савохіна М. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Эффективность циклоферона в комплексном лечении больных склеротической формой возрастной макулярной дегенерации, Петруня А. М., Максименко О. Н., Евсюкова О. А. (2011)
Жмудь Т. М. - Ефективність використання 5% розчину цистеїну в лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами (2011)
Козира С. А. - Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L., Кулагіна М. А., Радько О. В., Малиновський Ю. Ю. (2011)
Копельян Н. М. - Вплив субаліну та ербісолу на мікрофлору пародонтальної кишені та мікробіоценоз ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит (2011)
Корнієнко В. І. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності амонієвих солей 3-метил-7-β-метоксіетилксантиніл-8-тіоацетату, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О., Деримедвідь Л. В. (2011)
Сергиенко Н. М. - Применение циклоферона в офтальмологии, Петруня А. М. (2011)
Бабак М. О. - Поширеність клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла респондентів (2011)
Баєв О. А. - Дослідження психофізіологічних функцій організму працівників агропромислового комплексу Луганської області (2011)
Вайда В. М. - Епідеміологія переломів стегнової кістки у населення Закарпатської області (2011)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення конституційно-біологічних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Гудзь А. С. - Підходи щодо розробки системи реабілітації офтальмоонкологічних хворих в умовах санаторно-курортних закладів (2011)
Дубей Л. Я. - Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Ябчанка О. В., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Лабораторні показники при гломерулонефриті у хворих на геморагічний васкуліт, Житкова Р. Ш., Грушина М. В., Рибалко Г. С., Щербаков К. С. (2011)
Карамзіна Л. А. - Варіабельність гучності суб'єктивного вушного шуму при дії електричних сигналів (2011)
Компаниец К. Н. - Совместные факторы риска хронического некалькулезного холецистита и ишемической болезни сердца (2011)
Кошукова Г. Н. - Изменение психо-эмоционального состояния больных ревматоидным артритом в зависимости от степени активности воспалительного процесса и длительности течения заболевания, Буглак Н. П., Пушкова Т. Н., Пижин Д. А., Фурсова В. А. (2011)
Лебедь К. Н. - Анализ показателей функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2011)
Лебедь О. И. - Оценка качества жизни больных синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Иванова Л. Н. (2011)
Лоскутова І. В. - Функціональна активність печінки та жовчовивідних шляхів у жінок зі звичним невиношуванням, Бічевська Р. Г., Германов В. Т. (2011)
Мозгова Т. П. - Патопсихологічний феномен формування розладів поведінки у підлітків (2011)
Попов А. П. - Некоторые аспекты амбулаторно-поликлиническои работы в условиях реформы медико-социальной помощи населению, Лановенко Ю. П, Лазарева Л. В., Бесполудина Г. В. (2011)
Приходько В. Ю. - Неалкогольная жировая дистрофия печени, хронический холецистит, ожирение и факторы сердечно-сосудистого риска, Микропуло И. Р. (2011)
Сигаєва І. А. - Варіабельність серцевого ритму у хворих на атопічний дерматит як оцінка стану вегетативної нервової системи, Дріянська В. В., Лукіянчук А. В., Паппа І. В. (2011)
Федірко П. А. - Кольоророзрізнення у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб, Кадошнікова І. В. (2011)
Христич Т. М. - Сучасні підходи до лікування хворих з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Худобин В. А. - Психосоматические нарушения у подростков: клиника и динамика, Юркова В. М., Гончар Е. Э., Топорова Т. В. (2011)
Бездітко П. А. - Вивчення впливу супутніх захворювань на розвиток проліферативної вітреоретинопатії при травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді, Левченко Л. І., Мартиненко М. В. (2011)
Голубов К. Э. - Критерии оценки трудоспособности при контузионной травме органа зрения (2011)
Красновид Т. А. - Особливості клініки та сучасні можливості лікування хворих з травматичним вивихом кришталика в скловидне тіло, Сідак-Петрецька О. С., Ісько К. Д., Тичина Н. П., Грубник Н. П. (2011)
Красновид Т. А. - Витрэктомия в хирургическом лечении больных с внутриглазными инородными телами, расположенными в заднем сегменте глаза, Сидак-Петрецкая О. С., Исько Е. Д., Тычина Н. П., Грубник Н. П. (2011)
Петренко О. В. - Современные принципы анатомо-функциональной реконструкции обширных травматических повреждений век (2011)
Сухина И. В. - Эффективность усовершенствованной первичной хирургической обработки больных с проникающими корнеосклеральными ранениями, Бондарь Н. И. (2011)
Сухина Л. А. - Значение организации офтальмотравматологических центров в повышении качества лечебных и организационных мероприятий при травме органа зрения, Зорина М. Б., Сухина И. В., Голубов К. Э. (2011)
Чаланова Р. И. - Изучение сорбционных свойств человеческого сывороточного альбумина в лечении моделированного щелочного ожога глаз, Романовская И. И., Декина С. С., Михайлов О. Н. (2011)
Якименко С. А. - Сучасні методи невідкладної допомоги і лікування опіків очей. Стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні (досягнення, недоліки, накази МОЗ України) (2011)
Пасечникова Н. В. - Гистоморфологическое исследованиероговиц кроликов после интраламеллярной имплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Вит В. В., Леус Н. Ф., Коган Б. М., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Особенности нарушений оптики роговицы у больных с кератоконусом по данным кератотопографии, Завгородняя Т. С., Драгомирецкая Е. И. (2011)
Пастух И. В. - Применение препарта "Валавир" в комплексном лечениии детей с рецидивирующими герпетическими кератитами, Соболева И. А., Мартыновская Л. В., Гончарова Н. А., Стремовская Н. Б., Никитина А. И. (2011)
Тройченко Л. Ф. - Разработка системы оценки состояния глаза у больных с персистирующими эпителиальными дефектами и торпидными язвами роговицы постинфекционной и нейропаралитической этиологии, Дрожжина Г. И., Драгомирецкая Е. И. (2011)
Шаргородская И. В. - Исследование ригидности роговицы при кератоконусе (2011)
Дьомін Ю. А. - Вплив комплексу природних метаболітів-антиоксидантів на інтенсивність поліолового шляху в сітківці діабетичних щурів, Лекішвілі С. Е. (2011)
Леус Н. Ф. - Исследование уровня глицина и ферментов антиоксидантной системы в катарактальных хрусталиках больных сахарным діабетом, Бен Абдаллах Анис (2011)
Недзвецкая О. В. - Эффективность лечения синдрома "сухого глаза" в зависимости от формы диабетической ретинопатии, Зеленецкая А. И., Воронцова Н. М. (2011)
Олейник Т. В. - Возможности коррекции активности антиоксидантной системы у пациентов с сахарным диабетом II типа и начальными проявлениями диабетической ретинопатии, Павлюченко К. П. (2011)
Павлюченко К. П. - Роль матриксной металлопротеиназы-9 в развитии диабетической ретинопатии, Олейник Т. В., Коробова А. В. (2011)
Погорелый Д. Н. - Эффективность применения 20% концентрации перфторпропана у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2011)
Жабоедов Д. Г. - Пути решения проблем постоперационных осложнений и индуцированных аберраций при факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ (2011)
Калашников В. В. - Недостаточность и гипервитаминоз биотина в катарактогенезе, Павлюченко К. П., Олейник Т. В. (2011)
Коломиец В. А. - Особенности ретинальной остроты зрения у больных с псевдофакией и роговичным астигматизмом, Бруцкая Л. А. (2011)
Сичко А. В. - Влияние биофлавоноидов на состояние ферментативной антиоксидантной системы в хрусталике при моделировании возрастной катаракты (2011)
Дeмин Ю. А. - Способ прогнозирования характера течения первичной открытоугольной глаукомы, Синенко С. А., Пивненко А. В., Страшненко А. Н. (2011)
Клюев Г. О. - Пороговая транссклеральная контактно-компрессионная диод-лазерная циклокоагуляция как средство скорой помощи для снижения ВГД у больных глаукомой (2011)
Павлюченко К. П. - Возможности применения антиоксидантной и антигипоксантной терапии для профилактики цилиохориоидальной отслойки после хирургического лечения первичной глаукомы, Могилевский С. Ю., Головкин В. В. (2011)
Павлюченко К. П. - Влияние нарушений общего и местного иммунного статуса больных с первичной глаукомой на характер и частоту послеоперационного астигматизма, Могилевский С. Ю., Панченко Ю. А. (2011)
Петруня А. М. - Геріатрічні та гендерні аспекти первинної відкритокутової глаукоми, Драч Л. О. (2011)
Гончарова С. А. - Комплект "ТА" для тренировки аккомодации, Пантелеев Г. В., Тырловая Е. И. (2011)
Пономарчук В. С. - Применение комбинированноголечения фосфенэлектростимуляции и низкоинтенсивной лазерной терапии у пациентов с неосложненной миопией высокой степени, Храменко Н. И., Гузун О. В., Баруди А. М. (2011)
Петруня А. М. - Изучение нарушений иммунитета у больных с сухой формой возрастной макулярной дегенерации, Евсюкова О. А. (2011)
Петруня А. М. - Эффективность Окувайт лютеина форте в профилактике прогрессировании ВМД у больных после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ, Петруня О. М., Степаненко Г. В., Евсюкова О. А. (2011)
Уманец Н. Н. - Наш опыт витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны в лечении больных с идиопатическими макулярными разрывами, Бражникова Е. Г., Розанова З. А. (2011)
Бездетко П. А. - Сравнительное экспериментальное исследование безопасности триамцинолона ацетонида при интрасклеральном и субтеноновом введении, Заволока О. В., Довжук Т. Н. (2011)
Завгородняя Н. Г. - Особенности применения современных топических фторхинолонов в офтальмохирургии у пациентов с синдромом сухого глаза, Криворучко А. А., Мартовицкая Ю. В. (2011)
Копаенко А. И. - Эффективность пробиотиков и энтеросорбентов в комплексном лечении передних эндогенных увеитов, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2011)
Петруня А. М. - Опыт применения препарата "Факовит" при лечении бактериальных конъюнктивитов, Селиванова О. В. (2011)
Бабак М. О. - Тривалість персистенції клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: вплив індексу маси тіла (2011)
Бездетко П. А. - Анализ эффективности хирургического лечения пациентов с разными видами острых воспалительных заболеваний орбиты, Зубкова Д. А. (2011)
Григоров С. М. - Патогенетичний аналіз мітохондріального енергообміну при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Дроздовская В. С. - Клинические особенности, диагностика остеопериоститов орбиты и дакриоаденитов, Денисов И. А., Гончарова Н. А. (2011)
Зборовская А. В. - Структурные изменения тканей глаза при использовании фотодинамической терапии с 0,1 % метиленовым синим в комбинации с 10 % диметилсульфоксидом в лечении эндофтальмитов бактериальной этиологии (экспериментальное исследование), Вит В. В., Насинник И. О. (2011)
Лупырь С. А. - Влияние условий освещенности на пороги глубинного зрения (2011)
Мартыновская Л. В. - Эффективность комплексного лечения различных форм врожденного окулярного нистагма, Гончарова Н. А., Пастух И. В., Гаприндашвили Н. Б. (2011)
Ольхова О. В. - Оцінка стану зорового аналізатора у хворих на синдром Марфана за результатами статичної периметрії (2011)
Пасечникова Н. В. - Результаты работы по созданию эквивалента донорской роговицы человека (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпатської області: нормативні дані, Вайда В. М., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Поворознюк В. В., Деяк М. М. (2011)
Свидко Е. Н. - Обоснование экспериментальной модели лимбальной недостаточности региональных стволовых клеток роговичного эпителия для исследования действия криконсервированных клеток крови, Демин Ю. А. (2011)
Сухіна Л. О. - Методи оптимізації післядипломного навчання окулістів з офтальмоендокрінології, Смирнова О. Ф., Голубов К. Є. (2011)
Рецензия на монографию Н. В. Пасєчнікової, С. А. Сук, Т. А. Кузнецової, О. Г. Пархоменка "Диабетическая макулопатия. Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения" (2011)
Титул, содержание (2014)
Котенко А. М. - Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2014)
Єресов В. І. - Особливості розрахунку режимів світлофорного регулювання при здійсненні управління за сигнальними групами, Трушевський В. Е. (2014)
Кучеренко Е. И. - Расширение методов интеллектуального управления сложными объектами, Дрюк А. Д. (2014)
Романовський В. І. - Застосування інформаційних технологій підтримки прийняття рішень у інформаційних системах оптимізації параметрів, Загородня Т. М. (2014)
Романів Т. В. - Аналіз моделей управління комунікаційними бар’єрами складних проектів на основі ціннісного підходу (2014)
Залунина О. М. - Построение агрегатов признаков строительного комплекса территории для концептуальной схемы группировки (2014)
Бовнегра Л. В. - Обобщение метода виртуального объекта на расчеты оптимальных параметров сложных систем, Лысенко Т. В., Становский А. А. (2014)
Пигнастый О. М. - Основы статистической теории построения континуальных моделей производственных линий (2014)
Андриевская В. А. - Оценка проектного потенциала стивидорной компании, Павловская Л. А. (2014)
Шпилько С. В. - Риски транспортного обеспечения внешнеторговых поставок, Вишневская О. Д. (2014)
Abstract and References (2014)
Красновид Т. А. - Успехи и недостатки в оказании ургентной помощи при травматических повреждениях глаз в Украине (2011)
Красновид Т. А. - Ультразвуковая диагностика разрывов задней капсулы хрусталика при травматической катаракте, Ковальчук А. Г., Грубник Н. П. (2011)
Сухина Л. А. - Подготовка интернов на кафедре офтальмологии факультета интернатуры и последипломного образования по вопроосам травмы органа зрения, Зорина М. Б., Сухина И. В., Голубов К. Э., Евтушенко В. А. (2011)
Якименко С. А. - Опыт использования временного кератопротеза у пациентов с бельмами роговицы и отслойкой сетчатки, Родин С. С., Левицкая Г. В., Уманец Н. Н. (2011)
Мартопляс К. В. - Модель прогноза отдалённого клинико - функционального результата эмульсификации осложнённых катаракт у больных с сахарным диабетом II типа, Кульбіда М. П., Мирненко В. В. (2011)
Недзвецкая О. В. - Основные фармакотерапевтические тенденции в современном комплексном лечении и профилактике диабетической ретинопатии (2011)
Петруня А. М. - Современные аспекты этиопатогенетического лечения неоваскулярной глаукомы при сахарном диабете, Горяев Л. Д., Горяева О. А. (2011)
Рыков С. А. - Особенности диагностики диабетического макулярного отёка по данным современных методик обследования глазного дна, Сергиенко А. Н., Сук С. А., Пархоменко О. Г. (2011)
Уманец Н. Н. - Результаты витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны в лечении больных с тракционным диабетическим макулярным отеком, Розанова З. А., Асланова В. С., Бражникова Е. Г. (2011)
Веселовская Н. Н. - Современные аспекты нейропротекции в лечении хронической сосудистой патологии зрительного анализатора, Веселовская З. Ф. (2011)
Дьяконова Т. В. - Эффективность применения передней капсулы хрусталика в качестве дренажа при комбинированной операции факоэмульсификации катаракты с гибкой ИОЛ и синустрабекулэктомией (2011)
Клюев Г. О - Эффективность применения бета-терапии после повторных антиглаукоматозных операций у больных с рефрактерной глаукомой, Шамбра С. В. (2011)
Михейцева И. Н. - Механизмы оксидативного стресса и возможности антиоксидантной защиты при первичной глаукоме (2011)
Нечипоренко А. Н. - Включение препарата Маннит в комплексную предоперационную подготовку больных с глаукомой (2011)
Павлюченко К. П. - Влияние сосудистого эндотелиального фактора роста на характер и частоту развития катаракты после антиглаукоматозных операций, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2011)
Павлюченко К. П. - Иммуномодулирующая терапия как метод профилактики осложнений после двухэтапного лечения больных с глаукомой и катарактой, Могилевский С. Ю., Хадри В. (2011)
Павлюченко К. П. - Новый метод хирургического лечения больных с вторичной неоваскулярной глаукомой, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. Х. (2011)
Панчешенко И. А. - Особенности микрохирургического лечения глаукомы у больных с ранее произведенной циклокоагуляцией (2011)
Петруня А. М. - Клинический опыт применения препарата "Азарга" в терапии первичной открытоугольной глаукомы, Гаркавенко О. Н. (2011)
Явтушенко В. В. - Оценка эффективности факовита и эмоксипина в профилактике послеоперационной воспалительной реакции у больных катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой и их влияние на биохимические показатели, Явтушенко В. Ф. (2011)
Величко Л. Н. - Уровень экспрессии маркеров ранней и поздней активации лимфоцитов у больных увеальной меланомой (2011)
Гудзь А. С. - Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги хворим на меланому судинної оболонки та циліарного тіла, Риков С. О., Варивончик Д. В. (2011)
Полякова С. И. - Индуктор интерферона амиксин в лечении больных эпителиальными опухолями слезной железы, Величко Л. Н., Цуканова И. В. (2011)
Бездетко П. А. - Оценка изменения офтальмоэргономических показателей и морфометрических параметров переднего отрезка глаза после тангенциального рифления склеры, Щадных М. А., Заволока О. В. (2011)
Гончарова С. А. - Диагностика и лечение нарушений аккомодации у детей и подростков, Пантелеев Г. В., Пантелеева В. Г., Горячев Д. С., Тырловая Е. И. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Опыт применения окювайт-лютеина форте в лечении миопической макулопатии, Петренко О. В., Пархоменко О. Г. (2011)
Иванова Т. В. - Сравнительная оценка результатов попеременной фотостимуляции глаз и комплексного метода лечения дисбинокулярной амблиопии у детей, Коктышев И. В., Гончаренко Е. В. (2011)
Петруня А. М. - Использование препарата липофлавон в комплексном лечении больных после лазерной коррекции зрения методом Lasek, Спектор А. В., Бондаренко П. С. (2011)
Орлова Н. М. - Стан офтальмологічного здоров’я школярів та організаційна технологія його медико-соціального моніторингу, Костецька А. О. (2014)
Рыков С. А. - Применение ранибизумаба в лечении классической хориоидальной неоваскулризации вследствие высокой осложненной близорукости, Сук С. А., Саксонов С. Г. (2011)
Климова Е. М. - Вариабельность клинических фенотипов у больных артериальной гипотонией в структуре неврологической патологии на фоне изменения уровня кортизола сыворотки крови, Зинченко Е. К., Флорикян В. А. (2014)
Винниченко К. А. - Використання метаболічного антигіпоксанту цитофлавіну для профілактики дегенеративних ускладнень в сітківці у хворих з передніми увеїтами різного генезу, Грицай Л. В. (2011)
Ситенко О. Р. - Загальні закономірності стану здоров’я населення України 21-27 (2014)
Король А. Р. - Применение триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с трансудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы (наблюдение 15 месяцев), Задорожный О. С., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Невская А. А., Кульбида М. П. (2011)
Защик Н. С. Медико-соціальні детермінанти психічного здоров’я дорослого сільського населення - (2014)
Лупырь С. А. - Изучение факторов риска в развитии ретинопатии недоношенных детей, Хворостяная И. В. (2011)
Чепелевська Л. А. - Сучасні тенденції смертності населення України, Рудницький О. П., Крапівіна А. А. (2014)
Рыжова И. П. - Клиническая эффективность пролонгированных фармакоинфузий в лечении ишемических оптических нейропатий (2011)
Качур О. Ю. - Рівень теоретичної та практичної підготовки лікарів-спеціалістів поліклінік другого рівня надання медичної допомоги до використання променевих методів діагностики (2014)
Сергиенко А. Н. - Спектральная оптическая когерентная томография макулярной области и острота зрения после хирургии отслойки сетчатки, Пархоменко О. Г., Власко Е. В., Постоловская А. А. (2011)
Ященко Ю. Б. - Пріоритетні підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань (2014)
Сухина Л. А. - Нарушение липопротеинового обмена у пациентов с возрастной макулярной дистрофией и пути его коррекции, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2011)
Рудень В. В. - Про сутність методу Стратегії високого ризику в первинній профілактиці неінфекційної патології в Україні, Коляда І.І., Тімченко Н.Ф. (2014)
Ткаченко Е. Н. - Оценка эффективности применения комплексных препаратов (Окювайт® Лютеин форте), в лечении возрастной макулодистрофии по сравнению с антиоксидантами, Медведев Б. Н., Свидко Е. Н., Митюк Л. А., Селиванова Н. А., Сардарян В. В. (2011)
Жилка Н. Я. - Основні перешкоди на шляху до ефективної профілактики раку шийки матки в Україні (2014)
Бездетко П. А. - Частота и характер офтальмологических изменений у больных с лёгкой степенью тяжести первичного гипотиреоза, Савельева А. Ю., Бабак Ю. А. (2011)
Слабкий Г. О. - Пацієнтоорієнтовані системи медичної допомоги: міжнародний досвід і завдання для України, Шишацька Н. Ф., Глуховський В. В. (2014)
Луценко Н. С. - Оценка критериев эффективности проводимой стероидной пульс-терапии у больных с эндокринной офтальмопатией, Завгородняя Н. Г., Исакова О. А., Рудычева О. А., Коваленко Н. Н., Подвигина Е. А. (2011)
Бучинський Л. Я. - Характеристика скерування дорослих пацієнтів лікарями загальної практики / сімейними лікарями на консультації до лікарів-спеціалістів (2014)
Бездетко П. А. - Проявления синдрома сухого глаза у спортсменов пловцов, Горбачева Е. В., Мужичук Е. П. (2011)
Кондратюк Н. Ю. - Нормативно-правові аспекти та управління процесом диспансеризації дорослого населення в Україні (2014)
Болтян Г. Ю. - Наш опыт успешного хирургического лечения обширного трихиаза верхнего века (2011)
Знаменська М. А. - Комунікативна політика як ефективний засіб реформування системи охорони здоров’я (2014)
Вайда В. М. - Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2011)
Северин Г. К. - Концептуальні підходи до оптимізації спеціалізованої онкологічної допомоги населенню промислового регіону (2014)
Витовская О. П. - Всемирная неделя борьбы с глаукомой 2011. Результаты скрининга населения, Розумей Н. М., Шеремет С. В. (2011)
Kucherenko N. T. - Improving the organizational and economic mechanism of medical industry management in Ukraine (2014)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко-анамнестичних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Шевченко М. В. - Підходи до визначення соціальних норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення (2014)
Дёмин Ю. А. - Изучение пути миграции криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток меченых по Y-хромосоме при экспериментальном повреждении роговицы, Рязанцев В. В., Пивненко А. В. (2011)
Бєлікова І. В. - Кадрове забезпечення інформаційної підтримки закладів охорони здоров’я (2014)
Завгородняя Н. Г. - Результаты скринингового офтальмологического обследования пациентов с метаболическим синдромом, Поплавская И. А., Айбасова З. Н., Маслова Е. Н. (2011)
Жилка Н. Я. - Характеристика тенденцій поширення ВІЛ-інфекції серед жінок у Дніпропетровській області, Дуб Ю. М. (2014)
Зборовская А. В. - Комбинация глазной формы НПВС и препарата искусственной слезы в лечении аденовирусных кератоконъюнктивитов, Дорохова А. Э. (2011)
Недзвецкая О. В. - Влияниe полиоксидония на процессы альтерации в хориоидее при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А., Кихтенко Е. В. (2011)
Павлюченко К. П. - Синдром Ригера, Олейник Т. В., Зыков И. Г. (2011)
Пасечникова Н. В. - Cтруктурные изменения глазного дна и склеры после воздействия фемтосекундного лазерного излучения с длиной волны 800 нм в эксперименте, Вит В. В. (2011)
Приходько В. Ю. - Сучасні підходи до лікування ожиріння та надмірної маси тіла в практиці лікаря загальної практики (2011)
Сухина Л. А. - Активные методы обучения в практике последипломного образования, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Зорина М. Б., Сухина И. В., Котлубей Г. В. (2011)
Федірко П. А. - Опромінені in utero внаслідок чорнобильської катастрофи: поширеність і відносні ризики хвороб ока, Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. (2011)
Хелифи Амани - Влияние липофлавона и ацетилцистеина на процессы перекисного окисления липидов у больных увеитом с гипертензией (2011)
Орлов О. В. - Актуальні напрями державної політики України у сфері боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2013)
Солових В. П. - Політико-адміністративні відносини в демократичній державі (2013)
Бублій М. П. - Координація діяльності органів державної влади під час здійснення контрольних функцій (2013)
Даудова Г. В. - Проблеми участі жінок у державному управлінні: гендерний аспект (2013)
Дєгтяр О. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади (2013)
Дорошенко В. С. - Людина та родина – найвищі пріоритети державотворення (2013)
Клімушин П. С. - Електронна комунікація як механізм розвитку інноваційно орієнтованого суспільства (2013)
Котуков О. А. - Соціальний простір як об’єкт державного управління (2013)
Ларіна Н. Б. - Інформаційні відносини суспільства і суб’єктів державно-адміністративної та політичної діяльності (2013)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності проведення організаційно-штатних заходів щодо вдосконалення структури вербувальних підрозділів і підходів до професійно-психологічного відбору на посади вербувальників, Мацегора Я. В., Воробйова І. В. (2013)
Селютіна Н. Ф. - Можливості та обмеження застосування соціокультурного підходу у сфері державного управління (2013)
Степаненко С. В. - Підвищення ефективності процесів суспільного відтворення та використання національного багатства (2013)
Чикаренко І. А. - Принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності муніципального утворення (2013)
Швидун В. М. - Аналіз поняття "післядипломна педагогічна освіта" в контексті інтеграції освітніх систем (2013)
Гуштик Н. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності будівельної галузі України в умовах кризи (2013)
Колесникова К. О. - Публічне адміністрування в Україні: огляд літературних джерел (2013)
Кутьков В. П. - Організаційне забезпечення маркетингового механізму державного управління розвитком регіону (2013)
Мусєєв М. С. - Особливості використання програмно-цільового підходу в управлінні розвитком міської інфраструктури (2013)
Федоренко А. С. - Політичний PR у державному управлінні (2013)
Владимиров М. В. - Комунікативні аспекти політичної модернізації суспільних відносин 141-148 (2013)
Міненко В. Л. - Теоретико-методологічні засади узгодження взаємодії механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці (2013)
Валенкевич Л. П. - Аналіз сучасних рейтингів вищих навчальних закладів як інструменту оцінки якості вищої освіти, Фінкільштейн О. В. (2013)
Гончаренко М. В. - Еволюція сутності фінансового потенціалу розвитку територій (2013)
Ревенко О. В. - Податкові наслідки інтеграційних процесів України, Ревенко Т. В. (2013)
Орел Ю. Л. - Сучасні механізми державної підтримки економічного розвитку регіонів (2013)
Садковий В. П. - Механізми управління та вдосконалення професійної освіти в сучасному українському суспільстві (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2013)
Клименко С. П. - Основні підходи до аналізу причин і чинників тінізації економіки України (2013)
Коваленко Н. В. - Когерентність ринку нерухомості в сучасному економічному просторі (2013)
Коновалов Л. С. - Основні процедури механізму державного аудиту ефективності використання публічних коштів (2013)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Економічний механізм державного регулювання земельно-орендних відносин: аналіз стану функціонування (2013)
Попова А. А. - Факторний аналіз стану соціально-трудових відносин (2013)
Шурма І. М. - Напрямки вдосконалення системи державного управління соціальним захистом осіб з обмеженими можливостями (2013)
Назаренко В. Ю. - Організаційно-правовий механізм державного управління пожежною безпекою в Україні (2013)
Юр’єва О. І. - Сучасні проблеми державного управління податковим боргом (2013)
Панасенко І. О. - Житлово-комунальне господарство як об'єкт державного регулювання (2013)
Чумакова О. О. - Податкова політика у сфері трансфертного ціноутворення: економічна ефективність і тонка капіталізація (2013)
Статівка Н. В. - Чинники формування трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування, Мельникова К. І., Терещенко Д. А. (2013)
Меляков А. В. - Політика формування історичної пам’яті: приклади реалізації на місцевому рівні, Поступна О. В. (2013)
Сухінін Д. В. - Відмінності між моніторингом, оцінюванням і контролем у системі органів місцевого самоврядування (2013)
Андріянова Ю. В. - Причини та чинники виникнення конфліктів в органах місцевого самоврядування (2013)
Артеменко А. Г. - Проблема фінансової забезпеченості малих міст України як стимул для посилення бюджетної децентралізації (2013)
Дульфан С. Б. - Взаємодія з громадськістю як складова розвитку міста (2013)
Золотарьов В. Ф. - Організаційно-кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади, Огурцова О. В. (2013)
Серьогіна Н. К. - Моделювання професіоналізму державних службовців на засадах компетентнісного підходу (2013)
Бульба В. Г. - Зарубіжний досвід державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу, Третяк М. В. (2013)
Криштанович М. Ф. - Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю як важлива умова забезпечення національної безпеки України (2013)
Горбик О. В. - Удосконалення інституційних засад державного управління у сфері формування фондового ринку Європейського Союзу (2013)
Гуськова І. Б. - Сучасний закордонний досвід управління комунальною власністю (2013)
Кротінов В. О. - Інституції Європейського Союзу у сфері охорони права та здійснення правосуддя (2013)
Пахомова О. М. - Зарубіжний досвід впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх (2013)
Філіпчук В. О. - Європейська ідентичність: методологічні підходи тлумачення та особливості змістовного наповнення (2013)
Яцкін В. І. - Досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання проблем охорони праці (2013)
Карамишев Д. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: від соціального діалогу до суспільного консенсусу (2013)
Лунячек В. Е. - Паліативна допомога населенню: сутність, елементи, напрями розвитку, Мельниченко О. А., Мельниченко В. O. (2013)
Орлов О. В. - Міжнародна співпраця у сфері боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2013)
Білосорочка С. І. - Соціально-психологічні методи державного управління: узагальнення основних понять (2013)
Дорошенко В. С. - Політика в інтересах народу – запорука ефективного державотворення (2013)
Жадан О. В. - Оцінка стану державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні представниками сторін соціального діалогу (2013)
Клімушин П. С. - Удосконалення інституційної структури регулювання електронних комунікацій і послуг (2013)
Ларіна Н. Б. - Комунікативна та інформаційна діяльність політичної опозиції за допомогою засобів масової інформації (2013)
Паутова Т. О. - Сутність публічного управління на місцевому рівні в Україні, Неділько А. І. (2013)
Сергієнко М. Г. - Реалізація державної політики у сфері створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини (2013)
Степаненко С. В. - Фактори інвестування та інвестиційний клімат регіонів у контексті загальноекономічного розвитку України (2013)
Якимчук А. Ю. - Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття (2013)
Коробов О. І. - Формування позитивного іміджу Президента України: вдосконалення форм і методів (2013)
Кротов В. Д. - Пріоритетні напрямки впровадження автоматизації в управлінську діяльність Збройних Сил України (2013)
Парамонов А. О. - Структура та механізм галузевих перетворень з позиції становлення оптимальної моделі сталого розвитку регіону (2013)
Федорчук Є. Д. - Контроль у сфері транспорту як функція державного управління (2013)
Халавка Т. Б. - Визначення дефініції "національна меншина” як об’єкта державної етнонаціональної політики (2013)
Бульба В. Г. - Державне управління реформуванням системи надання соціальних послуг, Тарабукіна І. І. (2013)
Дєгтяр А. О. - Моделі взаємодії держави та бізнесу в сучасному світі, Нарожний С. М. (2013)
Статівка Н. В. - Регулювання взаємозв’язку між продуктивністю праці та заробітною платою в аграрному секторі (2013)
Бублій М. П. - Управління персоналом як процес створення та вдосконалення структурних елементів системи управління банківською установою (2013)
Костюк В. О. - Факторний аналіз чистого прибутку водопровідного підприємства, Білосорочка О. В. (2013)
Кулик О. М. - Структурно-функціональний механізм реалізації державної сімейної політики в Україні (2013)
Надточій А. О. - Напрями реформування організаційно-економічного механізму функціонування системи охорони здоров’я в Україні (2013)
Фоміцька Н. В. - Результативність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні: проблеми оцінки, Шевченко О. М. (2013)
Бордіян Я. І. - Вирішення проблем соціального сирітства (2013)
Горецький А. І. - Формування механізмів удосконалення державної політики розвитку рекреаційного туризму (2013)
Дипко С. С. - Механізм залучення ресурсів для реалізації соціальних проектів як складова державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2013)
Гончаренко М. В. - Проблемні аспекти формування місцевих бюджетів розвитку (2013)
Дяченко Н. П. - Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко А. В. - Узагальнення наукової думки щодо контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів (2013)
Муркович Л. І. - Шляхи активізації самоуправлінської діяльності територіальної громади в умовах демократизації суспільства (2013)
Теодорович Д. О. - Стан і перспективи застосування сучасних механізмів розвитку територій у діяльності органів місцевого самоврядування: туристичний аспект (2013)
Медвідь М. М. - Особливості взаємодії центрів зайнятості з вербувальними підрозділами військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення та шляхи її вдосконалювання (2013)
Сакалюк О. О. - Структура професійної діяльності та її відображення в педагогічному менеджменті (2013)
Торган М. М. - Аналіз сучасних підходів до моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів (2013)
Андронов В. А. - Державні механізми забезпечення екологічної оцінки у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Варивода Є. О. (2013)
Дідок Ю. В. - Вплив міжнародних норм і стандартів на формування державної ветеринарної політики в Україні (2013)
Садковий В. П. - Державне регулювання проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту провідних країн світу (2013)
Труш О. О. - Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів), Кошкін А. О. (2013)
Гашутіна О. Е. - Актуальні проблеми інтеграції науково-технічної сфери України у світовий та європейський науково-технічний простір (2013)
Костенко В. О. - Наслідки сучасної біосферно-екологічної кризи в Україні та перспективи її розв’язання в контексті європейської інтеграції (2013)
Оверчук Л. П. - Державне регулювання імплементації європейського досвіду технічних регламентів щодо виробів медичного призначення в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Федченко О. В. - Соціальна реклами як ресурс реалізації завдань державної політики: досвід зарубіжних країн (2013)
Бондарчук Л. В. - Реалізація концепту "час” засобами символічної мови (на матеріалі роману Марселя Пруста "Combray”) (2011)
Бялик В. Д. - Конструкт мовного знання: когнітивний аспект (2011)
Зербіно А. Д. - Специфіка типологізації мовленнєвих актів згоди / незгоди у сучасній англійській мові (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт як оперативна одиниця лінгвокультурології (2011)
Качмар О. Ю. - Формування системи культурних концептів, характерних для когнітивних можливостей особистості: до постановки проблеми (2011)
Коваль Т. П. - Універсальність гелотологічного методу в педагогічному дискурсі (2011)
Косенко А. В. - Суб'єктивний поділ об'єктивної дійсності: концепти, класи, категорії (2011)
Коч Н. В. - Вербальные способы выражения концепта в диалектной речи (2011)
Лащук О. М. - Концепт як феномен когнітивної лінгвістики (2011)
Лисецька Н. Г. - Das phanomen der politischen sprache: vergangenheit und gegenwart (2011)
Матузкова Е. П. - Основные направления изучения идентичности в современной лингвистике (2011)
Melnyk V. I. - Le role langagier dans le concept de l'image et du charisme d'un homme politique, Ryabchuk M. P. (2011)
Михайленко В. В. - Концептосфера "clergy” у міжкультурній комунікації (2011)
Наумук О. В. - Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту порада (2011)
Новоселецька С. В. - Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві, Шустак Ю. І. (2011)
Огородник Е. А. - Структуры и способы наименования в детской речи (2011)
Полюжин М. М. - Культура – текст – індивідуально-авторський концепт (2011)
Пришляк В. З. - Переривання акту комунікації та взаєморозуміння мовців (2011)
Рубанюк Э. В. - О некоторых причинах возникновения эффекта "испорченного телефона” при общении на родном языке (на материале названий птиц) (2011)
Савчук І. І. - Когнітивні основи динаміки суперництва в онтогенезі (2011)
Solodka A. K. - Крос-культурна взаємодія у вищий освіті (2011)
Стецик Т. С. - До проблеми персуазивних мовних технік здобуття уваги та довіри у американському політичному дискурсі (2011)
Сунько Н. О. - Інтертекст як маркер культурного коду в англомовному газетному заголовку (2011)
Тверда І. М. - Пом'якшення як стратегія ввічливості в іспанській мові (2011)
Томенчук М. В. - Лінгвокультурна специфіка концептів, зумовлена унікальністю природного середовища Австралії (2011)
Христич Н. С. - Актуалізація гендерного аспекту в англійських пареміях (історія та сучасність) (2011)
Шамаева Ю. Ю. - Процесс распознавания в исследовании вербализованных концептов эмоций: когитонейросетевой подход (2011)
Шлемкевич С. Л. - Культурна традиція як підстава комунікації між поколіннями (2011)
Chaykovska I. J. - Komunikacia miedzykulturowa w XXI wieku (2011)
Ananieva O. S. - Verbalizing vagueness quantifier many (2011)
Андрусь А. Ф. - Дослідження концептуального простору англійських прикметників big і large (2011)
Borsuk T. P. - Discourse feаtures of negative pronouns (2011)
Ботвінко О. М. - Невербальні засоби на позначення презирства в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічні одиниці на позначення категорій кількості в англійській, українській та російських мовах (2011)
Гармаш О. Л. - Фрейми і концепти як базові одиниці ментальної репрезентації інформації в сучасній англійській мові (2011)
Гнатковська О. М. - Базові фреймові структури концепту intention в англомовній картині світу (2011)
Гришкова Н. В. - Семантичні особливості англійських фразем на позначення залицяння (2011)
Забашта К. О. - Семантичний зміст подій помаранчева революція у англомовних публіцистичних текстах (2011)
Заслонкіна А. В. - До проблеми вербальної об'єктивації та профілізації концептів (2011)
Ікалюк Л. М. - Функціонально-семантичне поле порівняння у давньоанглійській мові (2011)
Капак Ю. М. - Гендерно маркована ідіоматична репрезентація семантичної сфери "любов, залицяння” у сучасному німецькомовному дискурсі (2011)
Крайчинська Г. В. - Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом — загальною назвою гроші (2011)
Лазебна Н. В. - Засоби вербальної реалізації експресивності англомовних текстів комп'ютерної тематики (2011)
Мойсей Л. Т. - Структура значення лексеми "gender” (2011)
Нікіточкіна І. В. - Семантична кореляція концептів "cheap” - "expensive” в англійській мові (2011)
Огуй О. Д. - Позначення червоного кольору в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Паньків У. Л. - Семантична адаптація лексичних латинізмів (2011)
Polkovsky V. - Lexical changes in the english language of the 21 st century (regional variants) and the problem of its teaching in Ukraine (2011)
Попова М. П. - Структура лексико-семантичного поля прикметників негативно оцінки (на матеріалі ранньонововерхньонімецької мови) (2011)
Рак О. М. - Вплив германських діалектів періоду IV-X ст. на формування ойконімії Франції (германські назви поселень) (2011)
Руснак В. І. - Зоосемічні фразеологічні одиниці як носії національно маркованої вторинної номінації (2011)
Турчин В. В. - Лінгвістичні напрямки у дослідженні антонімії, Турчин В. М. (2011)
Садовник-Чучвага Н. В. - Вербалізація концептуального сегменту сімейно-родинні стосунки як складової концептосфери чоловічого роду британських міфопоетичних текстів (на матеріалі давньоанглійської героїчної поезії та сучасних британських творах жанру фентезі) (2011)
Совтис Н. М. - Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст. (2011)
Чумак Ю. О. - Концепт шлях в англійській, французькій та німецькій мовах (2011)
Ясінська О. В. - Конфлікт квазіантонімічних та квазісинонімічних концептуальних моделей в межах кіберблоку дотиковий пристрій (tactile devіce) (2011)
Вінокурова В. В. - До питання змісту професійно орієнтованого навчання англомовної писемної комунікації студентів — майбутніх екологів (2011)
Голуб Т. В. - Використання блогу як інноваційного методу формування професійної компетенції майбутнього вчителя французької мови засобами іншомовної комунікації (2011)
Гребінник Л. В. - Особливості навчання німецькій мові за фаховим спрямуванням студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8. 040201 "Соціологія” (2011)
Малюга О. С. - Методичні рекомендації щодо навчання професійно орієнтованого читання студентів магістратури (2011)
Мороз Л. В. - Професійна компетентність у процесі міжкультурної інтеграції, Казнодзей А. В. (2011)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2011)
Нікітіна Н. П. - До проблеми інтеграції компонентів культури у професійній іншомовній підготовці (2011)
Радзієвська О. В. - Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами сучасних інформаційних технологій (2011)
Биконя О. П. - Організація самостійної діяльності студентів ділової англійської мови з використанням комп'ютера (2011)
Бондаренко О. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції (2011)
Bochan Р. О. - Digital natives (2011)
Врабель Т. Т. - Іншомовна комунікативна компетенція: змістово-методичний аналіз (2011)
Голуб І. Ю. - Усвідомлення студентами, майбутніми перекладачами, механізму міжкультурного спілкування як один із факторів формування у них соціокультурної компетенції (2011)
Гурина Н. В. - Психолінгвістичні та психологічні основи професійно орієнтованого навчання майбутніх учителів англійської інтонації (2011)
Дем’яненко О. Є. - Підготовка фахівців іноземної мови у контексті міжкультурної інтеграції (2011)
Каніболоцька О. А. - Формування міжкультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами електронної пошти (2011)
Кирильчук О. Б. - Дискусія як інноваційний метод навчання та виховання риторичної культури старшокласника (2011)
Король Л. Д. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів (2011)
Mokra O. M. - Une approche plurielle de l’enseignement de la grammaire du français langue etrangere (2011)
Москалець О. О. - Забезпечення ситуативності у навчанні англомовного писемного мовлення (2011)
Проценко Н. В. - Залежність якості навчання іншомовного спілкування від психологічного клімату на занятті (2011)
Чекаль Г. С. - Мотивація та узагальнення матеріалу як провідні фактори формування граматичної компетенції студентів мовних факультетів, Жимань Ю. В. (2011)
Черняк О. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення французької мови (2011)
Шехавцова С. О. - Соціокультурна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в процесі полікультурної інтеграції (2011)
Дегтярьова І. О. - Спортивні афоризми і кліше у підвищенні мовної майстерності студентів інституту фізичної культури на заняттях з іноземної мови (2011)
Жуковський В. М. - Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття, Лендєл Р. А. (2011)
Кирвас В. А. - Наукометрическая оценка результатов исследовательской деятельности учёных и качества периодических научных изданий (2013)
Більчук В. М. - Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2013)
Бербець Т. О. - Синтез і моделювання автоматичної системи керування об’єктів нафтогазової промисловості (2013)
Гудков Д. Н. - Системы динамического позиционирования судов как эргатический инструмент повышения безопасности мореплавания, Тихонов И. В. (2013)
Донец В. В. - Создание полевого спектрального аппаратурно-программного комплекса для подспутниковой валидации дистанционного исследования растительности, Кочубей С. М., Яценко В. А., Казанцев Т. А., Бровченко В. В. (2013)
Дегтярёв А. Н. - Оценка вероятности ошибки передачи информации двумерными квазиортогональными сигналами, Кучер Д. Б., Мирянова В. Н. (2013)
Дергунов О. В. - Комп’ютеризована система вихрострумового неруйнівного контролю, Куц Ю. В. (2013)
Карлов В. Д. - Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях, Петрушенко Н. Н., Карлов Д. В., Головин Г. А. (2013)
Коломійцев О. В. - Багатофункціональна лазерна інформаційно-вимірювальна система для полігонного випробувального комплексу, Клівець С. І., Петренко О. C., Руденко Д. В. (2013)
Кривенко Н. В. - Метод повышения динамической надежности инвариантных систем управления, Кучерук С. М. (2013)
Кривенко С. С. - Фильтрация изображений с использованием преобразования Хаара в блоках, Колганова Е. О., Лукин В. В. (2013)
Левтеров А. И. - Автоматная модель узла сенсорной сети, Плахтеев П. А. (2013)
Линник Н. Ф. - Исследование энергетических спектров сложных фазо-частотно модулированных сигналов (2013)
Мирошник М. А. - Применение фильтра Калмана в многозондовом микроволновом мультиметре, Зайченко О. Б. (2013)
Обод І. І. - Структура та показники якості обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2013)
Певцов Г. В. - Развитие теории обнаружения радиосигналов. Основы энергетического обнаружения, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявский О. Ю., Борцова М. В. (2013)
Перепелицын А. Е. - Реализация формирователя сигнала произвольной формы на базе ПЛИС для тестирования мультичастотного биоимпедансного анализатора, Эллервее П. (2013)
Подорожняк А. О. - Дослідження системи визначення місцезнаходження контактної рейки, Легеза О. М., Козуб Т. А. (2013)
Поляков А. П. - Визначення шляху та часу розгону автомобіля, що працює на біодизельному паливі, Галущак Д. О., Поляков П. А., Королюк Д. Л. (2013)
Смеляков К. С. - Унифицированный метод фильтрации импульсного шума изображений, Рубан И. В., Водолажко О. В., Павлий В. А. (2013)
Хламов С. В. - Сигнально-траекторный метод оценки параметров близких объектов с протяженным изображением на серии кадров, Саваневич В. Е., Безкровный М. М., Соковикова Н. С. (2013)
Худов Г. В. - Пропозиції щодо удосконалення алгоритмів первинної обробки інформації у автоматизованих системах управління радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України при пошуку і виявленні повітряних об’єктів, Жуйков Д. Б., Щербина Р. П., Чібісов Д. О. (2013)
Чуйко М. М. - Метрологічний аналіз пристрою для контролю ступеня змочуваності твердих тіл рідиною при капілярній дефектоскопіїї (2013)
Chumachenko А. V. - Peculiarities of assessment of error and uncertainty at carrying out of tests of objects of rocket and space technique on broadband random vibration, Golub K. Y., Pustovar Y. I. (2013)
Шенгур C. В. - Опрацювання вибірок випадкових кутів з апріорно невідомого розподілу (2013)
Шмельова Т. Ф. - Моделі розвитку польотної ситуації при прийнятті рішення людиною-оператором аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Джафарзаде Т. Р. (2013)
Валенда Н. А. - Метод формализации семантического словаря на основе функций (2013)
Котеленец В. Г. - Метод определения трудозатрат инженерного труда специалистов служб обеспечения качества с использованием иерархически вложенных шаблонных процессов, Кравцова С. Е. (2013)
Лук’яненко Т. В. - Розв’язання завдання оцінки стану соціально-економічної системи (2013)
Павленко М. А. - Анализ методов решения задачи извлечения информации из текстов (2013)
Поляков Д. А. - Обобщенный анализ моделей словообразования мотивированных наречий русского языка (2013)
Раскин Л. Г. - Метод решения оптимизационной задачи распределения боевых средств оперирующих группировок в условиях недостаточной информации о противнике (2013)
Дубницкий В. Ю. - Определение интервала неопределённости при применении индексного метода экономической статистики (2013)
Рысаков Н. Д. - Способ реализации циклических кодов с исправлением многократных ошибок в принятой комбинации, Куценко В. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Воронов Д. Н. (2013)
Ольховіков Д. С. - Атомно-емісійне визначення натрію в мінеральній воді з використанням флайбек генератору для іскрової атомізації проби, Марков В. В., Піпа О. А. (2013)
Антонов А. В. - Общие принципы применения дискретных аппроксимаций хаотических отображений для конструирования хеш-функций, Кужель И. Е., Шигимага Н. В. (2013)
Громико І. О. - Класифікація комунікабельності носіїв інформації (2013)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз методів побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Винокурова Е. А. - Выявление локальных характеристик биометрических изображений на основе вэйвлет-нейро-компрессора, Татаринова Ю. Е., Асеев А. В. (2013)
Горбенко А. В. - Концепция и принципы создания гарантоспособных сервис-ориентированных систем (2013)
Замула А. А. - Ансамблевые свойства характеристических дискретных сигналов (2013)
Кораблёв Н. М. - Модель эвристического анализатора вредоносных программ на основе искусственной иммунной сети, Кушнарёв М. В. (2013)
Лосев Ю. И. - Управление буферными ресурсами в компьютерной сети, Руккас К. М., Плохов С. С., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат (2013)
Можаев А. А. - Создание видео высокой четкости для хранения и передачи через Интернет, Окунев Е. О. (2013)
Скляр В. В. - Постановка задач розробки інформаційної технології для точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2013)
Смірнов О. А. - Дослідження впливу ступеня стиснення зображень на оперативність їх доставки у телекомунікаційній системі, Дрєєв О. М., Доренський О. П. (2013)
Харченко В. С. - Формирование подмножеств уязвимостей доступности коммерческих веб-сервисов, Алаа Мохаммед Абдул-Хади, Поночовный Ю.Л. (2013)
Шматков С. И. - Модели формирования сообщений из принятых кадров при мультимаршрутной передаче данных в компьютерных сетях (2013)
Гусєва Ю. Ю. - Управління вартістю програми розвитку морських портів України, Доля В. К., Манакова Н. О. (2013)
Бондар І. О. - Методика розробки автоматизованої системи для спуску шпальт, Шевченко Ю. О. (2013)
Скачков А. Н. - Информационная технология диагностики экономической безопасности машиностроительного предприятия в условиях параметрической неопределенности, Ревенко Д. С., Грищенко М. А. (2013)
Сухомлінов А. І. - Моделювання компонентів підтримки прийняття рішень в інформаційних системах виробничої логістики (2013)
Адаменко Н. И. - Разработка экологичной транспортной криогенной силовой установки со сниженным уровнем теплового излучения, Кудрявцев И. Н. (2013)
Білошицький М. В. - Щодо вживання термінів "вибух кисневого балона", "вибух газового балона" , Пруський А. В. (2013)
Бутенко О. С. - Определение характера (масштабов) паводковых наводнений при нечетком описании факторов влияния, Буряченко М. В., Весельская Л. С., Пащенко Р. Э. (2013)
Дядюшенко О. О. - Показники визначення якості підготовки звітної документації за результатами технічного розслідування причин виникнення пожеж (2013)
Куценко С. В. - Обзор программных комплексов для расчета времени эвакуации людей из зданий и сооружений (2013)
Полєжаєв А. М. - Щодо обґрунтування потрібного рівня безпеки територіального елемента з урахуванням рівня його техногенного навантаження, Малько О. Д., Тузіков С. А. (2013)
Рудницький В. М. - Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів, Маладика І. Г., Пустовіт М. О. (2013)
Воробйов О. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з військово-спеціальних дисциплін, Ясечко М. М., Гераськін В. М., Олійник Л. В., Окіпняк Д. А. (2013)
Рубан І. В. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для автоматизації процесу складання розкладу навчальних занять, Дуденко С. В., Бусигін Ю. В., Калмиков М. М., Трублін О. А. (2013)
Сіненко Д. В. - Автоматизована система оцінки навичок пілотування (2013)
Чураков А. Я. - Інформаційно-програмний засіб з дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка", Строкань О. В. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Ковальчук К. Ф. - Оцінка діяльності кадрового управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його економічної безпеки, Фріман Є. М., Фріман І. М. (2009)
Семикіна М. В. - Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення (2009)
Павлюк К. В. - Державні інвестиції і партнерство держави і бізнесу (2009)
Левченко О. М. - Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою (2009)
Козенков Д. Е. - Использование теории эластичности при формировании управленческой функции предприятия (2009)
Штутман П. Л. - Теоретико-методичні засади розробки моделі компетенцій персоналу (2009)
Комеліна О. В. - Інноваційні механізми реалізації стратегії розвитку регіону (2009)
Левченко А. О. - Молодіжне підприємництво – перспективний шанс для молодих спеціалістів, Янішевська А. В. (2009)
Шатохін О. Г. - Багатокритеріальні задачі ухвалення управлінських рішень (2009)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями (2009)
Сибірцев В. В. - Соціально-економічні основи ефективної організації колективної підприємницької діяльності (2009)
Таршин С. І. - Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи, Шумейко В. М. (2009)
Журило І. В. - Сутність системи стратегічного управління та методика її впровадження на підприємстві (2009)
Абашина О. В. - Зайнятість молоді в регіоні в умовах фінансово-економічної кризи (2009)
Романюк Л. М. - Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством (2009)
Пыхтин В. Я. - О двух сторонах денег (2009)
Глевацька Н. М. - Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України (2009)
Крячко В. Г. - Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект), Гай О. М. (2009)
Левін П. Б. - Іноземний досвід розвитку соціально відповідального бізнесу та його використання в Україні (2009)
Решитько Т. В. - Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села (2009)
Сотніков В. С. - Про стан продовольчої безпеки Кіровоградської області, Осипова О. І. (2009)
Бондарчук Ю. П. - Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні (2009)
Ставенко Н. О. - Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування, Журило І. В. (2009)
Сотніков В. С. - Дослідження основних тенденцій розвитку і функціонування промислового потенціалу з допомогою виробничих функцій, Шептенко О. В. (2009)
Кондратець Л. І. - Дослідження стану формування населення як працересурсного потенціалу Кіровоградської області (2009)
Фільштейн Л. М. - Структурно – інвестиційна політика держави (2009)
Василенко О. В. - Основні підходи до формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів (2009)
Василенко Д. В. - Визначення галузевої спрямованості та диверсифікація інвестиційної діяльності (2009)
Насипайко Д. С. - Зайнятість населення як чинник розвитку людського капіталу (на прикладі Кіровоградської області) (2009)
Іщенко Н. А. - Фінансові аспекти розробки стратегії ефективної зайнятості в регіоні (2009)
Хачатурян О. С. - Напрями удосконалення регулювання зайнятості населення та ринку праці на державному та регіональному рівні (2009)
Башкатова С. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів (2009)
Мартинова Т. О. - Напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціального сектору (2009)
Ковальчук Г. К. - Модель ранжування регіональних ринків праці методом цільового програмування (2009)
Колос Ю. Ю. - Трудовий потенціал України: визначення та розвиток (2009)
Ткачук О. В. - Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку (2009)
Мезенцева О. М. - Узагальнення досвіду Кіровоградської області по ефективному функціонуванню та розвитку малих підприємств (2009)
Кролевець О. А. - Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу (2009)
Андрощук О. Є. - Фінансова комунікація акціонерних товариств: теорія і практика (2009)
Дорошенко Т. М. - Стимулювання професійного розвитку працівників в системі стратегічного розвитку підприємства (2009)
Даневич М. В. - Підвищення та збереження конкурентоспроможності працівників на засадах соціального партнерства (2009)
Ясинський Г. І. - Форми та механізм захисту прав інвесторів на ринку нерухомості України (2009)
Жукова В. О. - Вища освіта як чинник розвитку національної економіки (2009)
Ситник О. Ю. - Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку (2009)
Лисенко М. І. - Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва, Лисенко А. М. (2009)
Харченко І. В. - Організація роботи дільниці машинобудівного підприємства з допомогою графіків завантаження устаткування в кризових умовах (2009)
Свідерській Д. Є. - Удосконалення обліку матеріальних валових витрат у податковому обліку (2009)
Черновол О. М. - Контрольні функції бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як функцій управління (2009)
Пугаченко О. Б. - Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів (2009)
Фоміна Т. В. - Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку (2009)
Мороз В. Є. - Складання нормативних таблиць затрат часу при ремонті обладнання (2009)
Давидов Г. М. - Аудит тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні, Шелковникова О. В., Давидов І. Г. (2009)
Шапіро І. А. - Управління витратами як фактор підвищення конкурентноздатності металургійного підприємства, Ковальчук К. Ф. (2009)
Шалімова Н. С. - Дослідження якості законодавчого регулювання обов’язкового аудиту на Україні (2009)
Гребінчук О. М. - Економіко–математичне моделювання попиту підприємств на робочу силу (2009)
Кизима І. С. - Чинники зовнішньої трудової міграції населення України (2009)
Полтавець М. М. - Енергетична стратегія як основний фактор енергозбереження на підприємстві (2009)
Довгенко Я. О. - Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку (2009)
Ревчун Б. Г. - Протекціонізм як реакція на нестабільність розвитку ринкової економіки (2009)
Науменко А. М. - Особливості формування та використання бюджетних коштів у період функціонування земського самоуправління (2009)
Стежко Н. В. - Корпоративне управління в Японії: досвід для України (2009)
Панченко В. А. - Теоретичні аспекти управління якістю торговельного обслуговування на засадах системного підходу (2009)
Хлєбнікова І. І. - Фіскально–адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування (2012)
Предборський В. А. - Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки (2012)
Оксененко А. А. - Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально–економічний розвиток країни (2012)
Шевчук О. А. - Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань (2012)
Дуда Б. Ю. - Інституційнa модель державного регулювання валютного ринку України (2012)
Островська М. С. - Теоретико–методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави, Блудова Т. В. (2012)
Ульянов К.Є . - Конкурентна політика держави в умовах глобалізації (2012)
Пузирьова П. В. - Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах, Ковальська Ю. Г. (2012)
Буянова Н. А. - Основні напрями та умови формування ефективного механізму захисту конкуренції (2012)
Вірченко В. В. - Особливості соціально–економічного розвитку Північної Кореї у ХХ–ХХІ ст. (2012)
Клименко Н. С. - Особливості державного регулювання націоналізації підприємств (2012)
Унтмоале Ю. В. - Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України (2012)
Воробйова О. І. - Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств (2012)
Гуляєва Л. П. - Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств (2012)
Байдала Н. М. - Експортний потенціал інноваційно активних підприємств: теоретико–методологічний підхід (2012)
Колодійчук А. В. - Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку (2012)
Яців І. Б. - Прийняття інноваційних рішень менеджментом сільськогосподарських підприємств (2012)
Наливайченко К. В. - Державна підтримка інноваційного бізнесу (2012)
Ляхно М. І. - Науково–методичні підходи до оцінки впливу НТП на економічний розвиток (2012)
Рибак Ю. В. - Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби (2012)
Підлісний П. І. - Ринкові підходи до формування витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом, Брайковська А. М. (2012)
Яворська Т. В. - Саморегулювання у страховому підприємництві України (2012)
Владичин У. В. - Регулювання реорганізаційних процесів в іноземному банківництві України (2012)
Булах Т. М. - Державне регулювання соціального розвитку села (2012)
Величко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні (2012)
Карпов В. М. - Проблеми галузей транспортної інфраструктури на сучасному етапі розвитку національного господарства України (2012)
Зябченкова Г. В. - Застосування справедливої оцінки основних засобів в обліку (2012)
Манжос Т. В. - Вплив знижок при закупівлі на оптимальний розмір запасу підприємства в умовах невизначеності, Тертична О. М. (2012)
Козловська М. В. - Механізм управління трансформацією туристичних підприємств (2012)
Климчук М. М. - Розвиток ринку твердого біопалива в Україні (2012)
Базарний Д. В. - Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку (2012)
Бакута А. В. - Проблеми та перспективи складської логістики в Україні (2012)
Гоцуляк В. Д. - Пріоритети лісової політики України (2012)
Ребар О. В. - Концептуальні засади усунення диспропорцій територіального розвитку (2012)
Панухник O. B. - Інвестиційні можливості регіону: інтеграційно–управлінські технології формування та реалізації (2012)
Мізюк Б. М. - Дослідження трудового потенціалу крізь призму теорій суспільного розвитку, Гринкевич С. С. (2012)
Білик М. Д. - Моделювання ефективності ринку праці України в післякризовий період, Грига А. І. (2012)
Чернявська Ю. Б. - Профорієнтація як чинник удосконалення державного регулювання ринку праці (2012)
Черкашина К. Ф. - Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах, Сисоєва Л. Ю. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Оцінка впливу бюджетних витрат на показники розвитку людського потенціалу (2012)
Головко С. А. - Новітні інструменти підвищення ефективності кадрового менеджменту в міжнародних компаніях (2012)
Сукач О. М. - Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання (2012)
Ананьян Е. Л. - Фразеологічна оказіональність як лінгвістична проблема (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Бенкендорф Г. Д. - Сприйняття блакитного кольору німецькою національною свідомістю на поетичному рівні (2011)
Боярчук О. С. - Вплив російської мови на формування лексики офіційно-ділового стилю української мови початку ХХ століття (на матеріалі "Російсько-українського словника правничої мови” за ред. А. Кримського) (2011)
Великорода В. Б. - Евфемізми рекламного дискурсу: прагматика, семантика, словотвір (2011)
Венгринович А. А. - Кількісні параметри синонімії іменника сучасної німецької мови (на матеріалі "Bulitta. Das Krьger Lexikon der Synonyme”) (2011)
Гаврилюк І. І. - Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети "Humburger abendblatt”) (2011)
Декало В. О. - Дієслова модальності в сучасній німецькій мові (2011)
Денисенко С. Н. - Фразеологічна деривація: утворення і становлення фразеологічних одиниць з власним іменем, а також походження власних імен як їхньої складової частини, Романчук О. В., Матвіяс О. В., Мартишук Т. П. (2011)
Derkacz-Padiasek T. I. - Expressive word-formation (diminutives) in the language of newspapers (on the base of rzeczpospolita and gazeta wyborcza) (2011)
Жуковська К. В. - Літота в стилістиці та риториці (2011)
Кашуба Н. П. - Варіантне керування дієслів прийменниковими формами знахідного і орудного відмінків у сучасній словацькій мові (2011)
Киселюк Н. П. - Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні (на матеріалі англомовної прози), Коляда Е. К. (2011)
Кірковська І. С. - Проблеми заперечення у сучасній французькій мові (2011)
Князян М. О. - Засоби відображення світогляду дітей у творах О. Довженка, М. Стельмаха та Дж. Родарі: стилістичний аспект (2011)
Ковбанюк М. І. - Лівобічна валентність вторинного семантичного предиката (2011)
Кратюк Ю. К. - Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту (2011)
Лесик І. В. - Контрастивні стилістичні засоби вербалізації іронії: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Лут К. А. - Демаркація понять "економічний” та "діловий дискурс” (2011)
Марко Н. С. - Особливості застосування лінгвістичних теорій у художньому тексті (на прикладі роману Д. Лоджа "Nice work”) (2011)
Мартинюк О. М. - Особливості парадигматичного оформлення актантності у французькому мовленні (2011)
Назмєєва Н. А. - Методичний дискурс як лінгвістичний феномен у сучасній дискурсивній парадигмі (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського