Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу (2014)
Zahayko A. L. - Prospects for the JNK Kinase Inhibitors Use in the Treatment of Dyslipidemic Conditions, Kravchenko H. B., Kochubey Yu. І. (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления метаплазии по желудочному типу и активных форм хеликобактерной инфекции в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим хеликобактериозом с эрозивноязвенными поражениями данной зоны (2013)
Антонова О. І. - Функціональний стан печінки в умовах окиснювального стресу при 10-ти денній нестачі мелатоніну, Цебржинський О. І. (2013)
Аскаров Т. А. - Коррекция иммунных расстройств у больных хроническим панкреатитом, Сулейманов С. Ф., Махмудов Б. Ф., Узаков Ф. М. (2013)
Атаманчук О. В. - Морфологічна перебудова м’язових волокон язика в ранні терміни цукрового діабету і типу (2013)
Бабкіна О. П. - Визначення давності виникнення механічної травми за динамікою змін ультразвукових показників печінки, Белозьоров І. В., Сушков С. В., Миловидова Г. Е., Шевченко Л. А. (2013)
Бабута О. М. - Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі, Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Багрій М. М. - Ендометріоз тонкої кишки, Волошин М. М., Гевка О. І., Тхоровська І. М., Ніколенко А. В. (2013)
Багрій М. М. - Неспецифічний виразковий коліт у дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, Дулінець Т. Г., Волошин М. М., Гевка О. І., Турчин Т. В. (2013)
Балабанцева А. П. - Эффективность антихеликобактерной терапии в первичной профилактике НПВП-гастропатий (2013)
Гайдар Ю. А. - Гистотопографические особенности поджелудочной железы при хроническом панкреатите и аутоимунном панкреатите i типа: связь с уровнем IGG4-положительных плазматических клеток в органе, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П., Стешенко А. А., Бабий А. М. (2013)
Гордієнко Л. П. - Активність орнітиндекарбоксилази та α -амілази у тканинах слинних залоз щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Непорада К. С. (2013)
Грузинський О. В. - Комбіновані та симультанні оперативні втручання в абдомінальній хірургії (2013)
Давидова Н. В. - Вплив препарату "Віта-мелатонін" на стан окремих показників оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації, Григор’єва Н. П. (2013)
Дербак М. А. - Ефективність альтернативної терапії хронічного гепатиту с у хворих з цукровим діабетом (2013)
Драгомирецька Н. В. - Нові можливості підвищення ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Калініченко М. В., Іжа Г. М., Заболотна І. Б., Шевченко Н. О. (2013)
Дудка Т. В. - Особливості лікування хронічного некаменевого холециститу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Хухліна О. С., Дудка І. В. (2013)
Дудченко М. А. - Комплексное лечение больных язвенной болезнью двенадцатиперстой кишки с сопутствующим стоматитом, Скрипникова Т. П., Дудченко М. А., Третяк Н. Г. (2013)
Ермаков П. П. - Информационная космическая медицина (2013)
Ждан В. Н. - Современные аспекты лечения кислотозависимых заболеваний, ассоциированных с Хеликобактериозом, Бабанина М. Ю., Китура Е. М., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2013)
Катеренчук І. П. - Гастродуоденальна патологія як ініціююча ланка розвитку і прогресування ішемічної хвороби серця, Свінціцький А. С. (2013)
Кітура О. Є. - Вплив лікування на якість життя хворих на хронічний панкреатит (2013)
Коцаба Ю. Я. - Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит з дисбіозом товстої кишки, Бабінець Л. С. (2013)
Курбанов А. К. - Диференціальна діагностика та порівняльна оцінка лапаро­скопічного та лапаротомного методів хірургічного лікування ахалазії стравоходу (2013)
Луценко О. Г. - Вплив харчування на стан здоров’я дітей дошкільного віку, Матасар І. Т., Данилюк С. В., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. (2013)
Маркевич А. О. - Cкринінг синтезованих низько­молекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка, Гаділія О. П., Фалалєєва Т. М., Остапченко Л. І., Кудрявцев К. В. (2013)
Микитенко А. О. - Можливості використання мультипробіотика "Симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтита, Манько А. М., Непорада К. С. (2013)
Омельченко О. Є. - Аналіз змін мікроциркуляції слизової та підслизової оболонок шлунка та їх зв’язок з ульцерогенезом за умов гострого стресу у щурів з різними типами реагування (2013)
Опарин А. А. - Диагностика и особенности течения моторно-секреторных нарушений при различных формах гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Лаврова Н. В., Корниенко Д. А. (2013)
Осьодло Г. В. - Коморбідний перебіг пептичної виразки дванадцятипалої кишки і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців (2013)
Охапкіна О. В. - Мінеральні предиктори формування патології шлунково-кишкового тракту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2013)
Пархоменко Л. К. - Функціональний стан системи травлення у дітей і підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2013)
Пентюк Н. О. - Вплив донорів метильних груп бетаїну та S-аденозилметіоніну на формування експериментального цирозу печінки у щурів (2013)
Песоцкая Л. А. - Причинно-следственные взаимосвязи в патогенезе гастроэнтерологических осложнений у ревматологических больных, Полешко Е. В., Цибульская И. В., Лукьяненко Л. Н., Юрченко Е. И. (2013)
Півторак К. В. - Стан ліпідного, вуглеводного обмінів та функції серцево-судинної системи хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням (2013)
Пилипенко С. В. - Моторна функція шлунка у щурів після тривалого введення омепразолу та її корекція мультипробіотиком, Шелюк О. В., Цейслер Ю. В., Нурищенко Н. Є., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2013)
Платонова О. М. - Серотонінергічні механізми розвитку функціональних захворювань кишечника у дітей (2013)
Полєшко В. Ю. - Інфекційний езофагіт у хворих з імунодефіцитними станами, Ілінчук І. В., Євстігнєєв І. В., Пісоцька Л. А., Полєшко К. В. (2013)
Потяк О. Ю. - Особливості дегенерації жувальних м’язів при холодовій травмі (2013)
Романчук К. Ю. - Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у хворих на хронічний гепатит С (2013)
Русин В. І. - Динаміка резервів вільних амінокислот сироватки крові у хворих на хронічний панкреатит на фоні комплексної терапії із застосуванням l-аргініну l-глутамат, Сірчак Е. С., Курчак Н. Ю. (2013)
Рябушко М. М. - Ефективність препарату янтарної кислоти у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у віковому аспекті (2013)
Савка І. І. - Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2013)
Самогальська О. Є. - Етіопатогенетична порівняльна характеристика субкомпенсованого цирозу печінки, Лазарчук Т. Б., Баб’як О. В. (2013)
Скочко Н. C. - Секреторна функція шлунка у щурів різних вікових груп за умов стандартної дієти та дієти з додаванням пробіотика, Берегова Т. В., Торгало Є. О. (2013)
Скрипник І. М. - Оцінка ефективності та безпечності довготривалого лікування аторвастатином у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дубровінська Т. В. (2013)
Cкрипник І. М. - Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу у динаміці комплексного патогенетичного лікування, Маслова Г. С., Гавловський О. Д., Мандрика Л. Ю. (2013)
Сухомлин А. А. - Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності No-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи, Берегова Т. В.*, Янковський Д. С.**, Непорада К. С. (2013)
Тарасенко Л. М. - Патогенетичні механізми стресорних виразок слизової оболонки шлунка (експериментальне дослідження), Омельченко О. Є., Цубер В. Ю. (2013)
Твердохлеб И. В. - Пространственные, гистоструктурные и ультрструктурные характеристики систолы и диастолы эмбрионального сердца, Гудлетт Т. А. (2013)
Трефаненко І. В. - Хронічний некаменевий холецистит та ішемічна хвороба серця: клінічні особливості поєднаного перебігу, Павлюкович Н. Д., Павлюкович О. В., Чимпой К. А. (2013)
Феджага І. В. - Клінічна ефективність блокаторів Н2-рецепторів гістаміну при хронічному панкреатиті в умовах вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (2013)
Філіпюк А. Л. - Вплив стеатогепатозу на перебіг ішемічної хвороби серця у хворих з надвагою та ожирінням (2013)
Фоменко І. С. - Вивчення ролі No-синтазної системи у слизовій оболонці шлунка щурів за умов впливу нестероїдних протизапальних препаратів на тлі адреналін-індукованого стресу, Бондарчук Т. І., Білецька Л. П., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2013)
Хухліна О. С. - Діагностичні маркери фіброзування печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану з гіпертонічною хворобою та ожирінням, Мандрик О. Є., Антонів А. А., Нечипай Ж. А. (2013)
Цвях О. О. - Вплив стресу на стан прооксидантноантиоксидантної системи шлунку щурів при нестачі та надлишку мелатоніну (2013)
Цинтар Т. П. - Клінічно-лабораторні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І. (2013)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена Dio 1 на показники функціонального стану щитоподібної залози хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Федів О. І., Паліброда Н. М., Ступницька Г. Я., Павлюкович Н. Д. (2013)
Чопорова О. І. - Клініко-гемодинамічні аспекти коморбідної патології печінки у хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С. (2013)
Чубенко С. С. - Клиническая эффективность селеназы при лечении атак хронического панкреатита, Дядык А. И., Чубенко Д. С., Гайдуков В. О. (2013)
Шевчук В. В. - Зміни оксидантно-протиоксидантного гомеостазу при неалкогольному стеатогепатиті у хворих з метаболічним синдромом, Федів О. І. (2013)
Ярмола Т. І. - Ефективність поєднаного застосування гастропротекторів та локальної навколосуглобової терапії з одночасним зменшенням дози НПЗП з метою профілактики медикаментозного ураження гастродуоденальної зони у хворих на остеоартроз, Ткаченко Л. А., Кострікова Ю. А. (2013)
Яцик І. В. - Характер прогресування хронічного гепатиту с при різних комбінаціях генотипів генів цитокінів (IL-1b, IL-1) та ангіотензинперетворюючого ферменту (2013)
Солдатенко В. Ф. - Проблеми політики національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення (2011)
Кривошея В. в. - Моделі пам’яті і державна політика пам’яті (2011)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна пам'ять українського народу в контексті інформаційно-психологічних впливів глобалізованого світу (2011)
Ганжуров Ю. С. - До пиання актуалізації концептів національної пам'яті (2011)
Любовец О. М. - Регіональні особливості формування національної пам'яті в Україні (2011)
Бойко О. Д. - Сучасний політичний міф як інструмент конструювання історичної пам'яті (2011)
Піскун В. Н. - Історична пам’ять і комеморація як спосіб об’єднання спільноти: українські реалії в минулому і сьогодні (2011)
Герасименко Л. С. - Історична пам’ять в Україні: сучасний стан та виклики майбутнього (2011)
Наумова І. Б. - Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції (2011)
Огієнко В. І. - Культурна травма у сучасній зарубіжній історіографії: концепт та метод (2011)
Буряк Л. І. - Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) (2011)
Лисенко О. Є. - Пам’ять про Другу світову в Україні як суспільний та світоглядний феномен (2011)
Пилявець Р. І. - Друга світова війна: історична пам’ять і необхідність деміфологізації (2011)
Яременко В. М. - 1 вересня 1939 та 22 червня 1941 року в споминах очевидців (2011)
Іллюшин І. І. - Проблемні питання українсько-польських відносин XX ст. в суспільній свідомості і колективній пам’яті обох народів (2011)
Стародубець Г. М. - Особливості використання образу "свого" та "чужого" в теорії та практиці бандерівського руху періоду Другої світової війни (2011)
Омельченко О. В. - 22 січня 1918 и 1919 років в національній пам’яті галичан в міжвоєнний період ХХ ст., Соляр І. Я. (2011)
Ведмідь Л. А. - Проблеми опозиційного руху в Україні другої половини ХХ ст.: вітчизняна історіографія і національна пам’ять (2011)
Короленко Б. А. - "Історична кривда" як ідея та легітимаційний фактор анексії Кримського ханства Російською імперією: витоки, ідеологічне забезпечення та реалізація "нової" політики пам’яті (2011)
Томазов В. В. - Рід Маврогордато: проблема соціальної адаптації та національної самоідентифікації (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Мирошниченко Д. В. - Теплота сгорания углей, Балаева Я. С., Прибавкина Е. Б., Григорьева В. Д. (2013)
Кривонос В. В. - Оптимизация схемы подготовки и уровня измельчения групп углей и шихты в углеподготовительном цехе №1 ПАО "Алчевсккокс", Данилов А. Б., Вердибоженко Г. С., Лозинский О. Б., Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б., Сорокотяга К. Н. (2013)
Улановский М. Л. - Происхождение диоксида углерода, воды и метана в пластах углей начальной и средней стадий метаморфизма (2013)
Пиш’єв С. В. - Перетворення органічної частини бурого вугілля в процесі його оксидаційного знесірчування. Повідомлення 2. Дериватографічні дослідження, Гунька В. М., Кочубей В. В., Присяжний Ю. В., Швед М. Є. (2013)
Сорокин Е. Л. - Модификация реакционной способности кокса для недоменных производств, Кабак Т. О., Загородня М. О. (2013)
Старовойт А. Г. - О природе развития давления коксования угольной загрузки, Коверя А. С. (2013)
Белянцева Л. А. - Определение примеси пиридиновых оснований в сульфате аммония, Ларина А. И. (2013)
Шмалько В. М. - Мезофаза каменноугольных пеков, Карчакова В. В., Чешко Ф. Ф. (2013)
Старовойт А. Г. - Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса. Сообщение 2. Теоретическая часть, Малый Е. И., Чемеринский М. С. (2013)
Брик Д. В. - Ультразвукова екстракція вугілля органічними розчинниками, Макітра Р. Г., Мідяна Г. Г., Пальчикова О. Я., Семенюк М. В. (2013)
Парфенюк А. С. - О возможностях комплексной переработки твердых углеродистых промышленных и бытовых отходов в печных агрегатах камерного типа, Кутняшенко А. И. (2013)
Лакомский В. И. - Электрическое сопротивление твердых углеродных материалов (2013)
Хоха Ю. В. - Знешкодження галогеновмісних токсичних сполук в процесі газифікації вугілля водяною парою, Любчак О. В. (2013)
Брик Д. В. - Геотехнологія спалювання вугільних блоків відпрацьованих шахт для отримання теплової енергії, Гвоздевич О. В., Кульчицька-Жигайло Л. З. (2013)
Костенко А. В. - Исследование влияния содержания термостабильных солей в поглотительном растворе моноэтаноламиновой сероочистки на его коррозионную активность, Банников Л. П., Нестеренко С. В. (2013)
Поздравляем (2013)
Сателлитный научно-практический симпозиум "Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина" (2009)
Лях Ю. E. - Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста, Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. (2009)
Майоров О. Ю. - Повышение надежности исследований детерминированного хаоса в биоэлектрической активности (ЭЭГ, ЭКГ и вариабельности сердечного ритма) методами нелинейного анализа, Фенченко В. H. (2009)
Кальниш В. В. - Информационные модели процесса формирования надежной операторской деятельности (2009)
Кочина M. Л. - Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния роговицы глаза с использованием системы инженерного анализа ANSYS, Калиманов В. Г. (2009)
Филонин О. В. - Малоракурсная оптическая 30-микротомография клеточных структур (2009)
Ахметшин A. M. - Чувствительный комплексный интерференционный метод анализа радиологических и микробиологических изображений, Ахметшина Л. Г., Мацюк И. M. (2009)
Соколов B. H. - Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани, Шавладзе 3. H., Пилипюк H. В., Евчев Ф. Д., Мирза E. Ю., Стасюк Ю. В. (2009)
Построение телемедицинских сетей (2009)
Mimics — программное обеспечение для обработки объемных медицинских изображений (2009)
Дзяк Г. В. - Информационная технология системы динамического мониторинга для диагностики сердечно-сосудистых заболевании, Колесник Т. В., Буланая Т. M., Егоров К. Ю. (2009)
Шугуров О. О. - Программное управление стимуляторами для диагностических и лечебных целей (2009)
Дорохова Л. П. - Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі, Пестун I. В., Рогуля О. Ю. (2009)
Мнушко 3. M. - Багатошарова штучна нейронна мережа в прогнозуванні ємності фармацевтичного ринку, Попова Ю. В., Тіманюк I. В. (2009)
Доброва В. Є. - Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату "АЛЬТАБОР", Старченко M. Г., Саєнко Т. В. (2009)
Авраменко В. - З досвіду використання системи аудіовідображення в кардіохірургії, Легейда Г. (2009)
Слабкий Г. О. - По шляху розвитку телемедичних технологій в Україні, Осташко В. Г., Динник О. Б., Коваленко О. C (2009)
Рижов О. А. - Моделі знань в системах дистанційного навчання Частина 1. Аналіз понятійного апарату (2009)
Некролог. Дэниел Карлтон Гайдушек (1923-2008) (2009)
Типова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 14.03.11 — "медична та біологічна інформатика і кібернетика" (медичні науки) (2009)
Регламент телемедичної мережі України. Проект (2009)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2009)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2009)
Этический кодекс для специалистов по информатике в сфере здравоохранения (2009)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2009)
Європейська Асоціація менеджерів інформаційних технологій охорони здоров'я (HITM) (2009)
До ювілею Валентина Івановича Грищенка (2009)
Календарь событий (2009)
MEDINFO2010 (2009)
Новые книги по медицинской информатике, статистике и эпидемиологии, компьютерным методам диагностики (2009)
Сателлитный научно-практический Симпозиум "Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина" Тезисы докладов (2009)
Госпитальная информационная система (ГИС) "Институт-МиТ@Клиника" (2009)
Демченко Я. М. - Турецька притча в прагматичному аспекті (2013)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Джава Н. А. - Домашнє читання – важливий компонент змісту навчання іноземної мови в середній школі (2013)
Дмитрук О. В. - Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні (на матеріалі сучасних англомовних серіалів) (2013)
Довбня К. В. - Перспективи розвитку мови гінді за межами індії в умовах глобалізації (2013)
Домилівська Л. В. - Символ "Київ" у мовотворчості Ю. Яновського (2013)
Журавльова О. М. - Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури в перекладацькому аспекті (2013)
Задоріжна Н. І. - Просодичний портрет оповiдача в англомовній аудіоказці (2013)
Занько Г. П. - Неузуальна словотворчість українськомовної дитини (2013)
Засанська Н. Д. - Семантичні особливості мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах (2013)
Засєкін С. В. - Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення (2013)
Здражко А. Є. - Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України (на початку 1990-х років) (2013)
Зінченко Г. Ю. - Теорія лакунарності в сучасному лінгвістичному знанні (2013)
Зірко І. П. - Формування у студентів-іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови (2013)
Зотова С. А. - К проблеме диглоссии в греческом языке (Ранний этап "Итацизма") (2013)
Іваненко Н. В. - Поняття згода / agreement у діалозі культур (2013)
Іванченко В. О. - Особливості номінації психосоматичного компонента французької енологічної культури (2013)
Калениченко М. М. - Безособові речення у лінгвістичній богемістиці (2013)
Каленська А. С. - Морфологізована субстантивація влексико-граматичній системі турецької мови (2013)
Каптюрова В. В. - Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації (2013)
Каптюрова О. В. - Релізація концепту "політична коректність" в МАС-медійному дискурсі (2013)
Каратаєва М. В. - Номінації пошукових Інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти (2013)
Карпенко Є. Д. - Вплив соціальних мереж на українську національно-мовну картину світу (2013)
Карпова К. С. - Лінгвостилістичні та лексико-семантичні особливості вербалізації образу Кетрін Міддлтон (на матеріалі англомовних медіатекстів) (2013)
Кашперська Д. О. - Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті (2013)
Кирилова І. П. - Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах (2013)
Кісьміна К. О. - Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі (2013)
Клименко Л. В. - Особливості мовної об’єктивації запахів (2013)
Коваленко Г. М. - Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі (2013)
Ковальова Т. П. - Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами) (2013)
Козлова А. О. - Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу (2013)
Козоріз О. П. - Явище омонімії у китайській юридичній термінології (2013)
Колесник О. С. - Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми вогонь (2013)
Колодько Т. М. - Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності (2013)
Кондратьєва О. В. - Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі (2013)
Костюк М. М. - Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів (2013)
Котвицька В. А. - Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці (2013)
Кравець Т. В. - Об’єктивація ґендерних стереотипів в українському МАС-медійному дискурсі (2013)
Лазебна О. А. - Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі австрійської художньої прози) (2013)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах (2013)
Левицький А. Е. - Профетичний дискурс: підходи до визначення та аналізу (2013)
Лисенко К. В. - Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра (2013)
Литовченко Д. - Ґендерний аспект Інтернет-спілкування (на матеріалі блогів, форумів та чатів) (2013)
Лісняк С. П. - Деякі національно-культурні особливості іспанських фразеологізмів (2013)
Літинська Н. В. - Структурно-смислові компоненти концептосфери "Сучасна Італія" (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2013)
Комплексное использование угля в металлургических технологіях (сообщение главного редактора) (2013)
Малий Є. І. - Модифікація вугілля і вугільної шихти для підвищення якості коксу як доменного палива, Старовойт М. А. (2013)
Кузниченко В. М. - Влияние коксовой мелочи на прочность и выход кокса при насыпной и трамбованной загрузке (Обзор), Малько Н. И., Кубрак С. С., Кривонос В. В., Данилов А. Б., Соловьев М. А., Демченко В. А. (2013)
Зеленский О. И. - Современные направления использования неспекающих добавок в производстве кокса (2013)
Костенко А. В. - Определение состава рабочего раствора моноэтаноламиновой сероочистки коксового газа с помощью кондуктометрического титрования, Банников Л. П. (2013)
Шмалько В. М. - О возможности использования метода определения спекаемости и спекающей способности углей для оценки качества пеков (2013)
Хоха Ю. В. - Хімічний склад продуктів високотемпературного відновлення гексахлорбензолу в процесі газифікації вугілля, Кальмук С. Д. (2013)
Рубчевский В. Н. - Исследования коррозионной стойкости сплавов на никелевой основе, как конструкционного материала для процесса сернокислотной очистки сырого бензола, Чернышов Ю. А., Зеленский В. В., Савенюк А. И., Нестеренко С. В. (2013)
Л. И. Непомнящий, Е. В. Дариенко, В. И. Бежин "Механическое оборудование и металлоконструкции коксовых батарей" (2013)
Кутняшенко А. И. - Повышение эффективности процесса гранулирования-агломерации угольной пыли в аппарате с фонтанирующим кипящим флоем, Парфенюк А. С., Тасиц Д. И., Heinrich S., Antonyuk S. (2013)
Кузниченко В. М. - Влияние давления распирания коксуемой загрузки на прососы сырого коксового газа в отопительную систему коксовых печей, Сытник А. В., Фидчунов А. Л., Кривонос В. В., Соловьев М. А. (2013)
Чешко Ф. Ф. - Комплексная микроскопия первичной составляющей веществ, нерастворимых в хинолине (2013)
Карчакова В. В. - Применение метода определения спекаемости и спекающей способности углей для характеристики каменноугольных пеков и углеродистых наполнителей, Соловьев М. А., Шмалько В. М. (2013)
Тамко В. А. - Термолиз горючих сланцев болтышского месторождения Украины, Шендрик Т. Г., Грищук С. В. (2013)
Островка Я. В. - Использование разных углей для адсорбционной очистки сточных вод от нитроаминов, Островка В. И., Мороз А. В., Попов Е. В., Швец В. И. (2013)
Макітра Р. Г. - Перспективи одержання синтетичного рідкого палива шляхом сумісного піролізу вугілля з відпадками полімерів, Мідяна Г. Г., Брик Д. В. (2013)
Поздравляем (2013)
Клименко Н. Ф. - Лексико-словотвірні категорії складних прикметників у зіставному аспекті (на матеріалі української та новогрецької мов) (2013)
Лучканин С. М. - Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства ХХ ст. (2013)
Мазепова О. В. - Функціонування прецедентних імен у перському лінгвоментальному просторі (2013)
Макарук Л. Л. - Структурно-семантичні особливості піктограм та ідеограм в англійськомовному газетному дискурсі (2013)
Маковійчук Л. В. - Особливості вербалізації концепту "чоловік" у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ початку ХХ ст. (квантитативний підхід) (2013)
Малікова О. В. - Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE (2013)
Мальонкіна О. М. - Лексична своєрідність шкільних драм та інтермедій XVIII ст. (2013)
Мариненко П. І. - Андалусизми в сучасній іспанській мові (2013)
Миколенко Т. М. - Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення (2013)
Михайленко О. О. - Методологія перекладу: понятійно-термінологічні особливості (2013)
Михайлець В. О. - Лінгвокультурологічний аналіз зооморфних та фітоморфних перевтілень у поемі Овідія "Метаморфози" (2013)
Михайлова Є. В. - Морфологічна модель опису слова турецької мови (2013)
Наєнко Г. М. - Популярне богослів’я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський (2013)
Сингаївська Г. В. - Арабізми у сучасній іспанській мові: історія запозичення й особливості функціонування (2013)
Науменко Л. П. - Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу (2013)
Недайнова І. В. - Дискурс ідеологій "глобалізм/антиглобалізм" як відображення сучасних світових процесів (2013)
Несина І. І. - Особливості адаптації китайських географічних назв в українській мові (2013)
Ніка О. І. - Бароковий концепт у староукраїнській проповіді (2013)
Нікітюк Т. В. - Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі (2013)
Нікіфорова Є. Ю. - Мовна особистість "Троль" в англомовній форумній комунікації (2013)
Нікіфорова Л. І. - Зміст та проблеми формування професійно-спрямованої мовної компетенції (2013)
Нужна К. А. - Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції (2013)
Обручникова О. П. - Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності, Кеба О. М. (2013)
Онуфрієва Ю. С. - Поява англіцизмів в давньоверхньо-та середньоверх ньонімецькій мові (2013)
Павліченко Л. В. - Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту) (2013)
Павлюк А. Б. - Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства (2013)
Палійчук А. Л. - Фокалізація та скорочення наративної дистанції в художньому тексті (2013)
Пальчевська О. С. - Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами-міфологемами чорт/диявол (2013)
Пасічник Г. П. - Актуалізація бінарної опозиції "світло" і "темрява" у гіперконцепті пейзаж (на матеріалі англомовного художнього дискурсу ХІХ – початку ХХ століть) (2013)
Петрова Г. Л. - Засоби втілення сугестії в новогрецькому рекламному дискурсі (2013)
Письменна Ю. О. - Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, російських лексем деревня, село) (2013)
Пічахчи О. В. - Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях (2013)
Плетенецька Ю. М. - Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму "Pirates of the caribbean: on stranger tides" (2013)
Пожидаєва О. А. - Аксіологічні особливості концепту "жінка" і його репрезентація в сучасній іспанській лексикографії (2013)
Пойнар Л. М. - Реалізація концепту "синівська шанобливість" у мовній картині світу китайського етносу (2013)
Покровська І. Л. - Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові (2013)
Поліщук (Шадчина) А. С. - Індоєвропейсько-кавказькі джерела мотиву "герой у звіриній шкурі" (2013)
Пономаренко О. В. - Зміна дипломатичного дискурсу XV століття як реакція на нові тенденції у веденні зовнішньої політики (2013)
Прима О. І. - Структурно-методологічні проблеми укладання аксіологічного словника турецької мови (2013)
Приходько И. Г. - Заказные материалы в период избирательных кампаний: медийное освещение проблемы (2013)
Прокопова Л. І. - Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові (2013)
Радзієвська С. О. - Терміносистема нанонауки: перекладознавчий аспект (2013)
Рибалкіна Ю. О. - Арабо-перські запозичення в лексиці індійської традиційної медицини (2013)
Рибачок С. М. - Економічний дискурс як об’єкт дискурс-аналізу (2013)
Римар Є. Ф. - Концепт savas і його фреймова структура в турецькій мовній картині світу (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2013)
Магомедов М. С. - Нам - 50 (2013)
Гусак В. Г. - Оптимизация угольной сырьевой базы для получения кокса рядового и улучшенного качества, Гаврилюк В. И., Магомедов М. С., Пастернак А. А., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д. (2013)
Пастернак А. А. - Совершенствование схемы подготовки углей в УПЦ-2 ПАО "АКХЗ", Скрипченко Н. П., Косминский А. В. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Сорокотяга К. Н. (2013)
Скрипченко Н. П. - Разработка метода определения насыпной плотности углей УПЦ-2 ПАО "АКХЗ", Худокормов А. П., Косминский А. В., Суханов А. А., Мирошниченко Д. В., Мещанин В. И. (2013)
Клешня Г. Г. - О практическом значении методики определения окисленности каменного угля, Лаврова О. Ю., Ревенко Н. М., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А., Иванова Е. В. (2013)
Пастернак А. А. - Влияние обогатимости углей на марочный состав и технологические свойства обогащённой шихты, Дергачёв А. В., Андриенко Д. В., Норкин А. В., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Топоркова Н. И., Сербин О. Н. (2013)
Тимошенко В. Ф. - Реконструированная схема сортировки кокса в КЦ № 1 ПАО "АКХЗ", Худокормов А. П., Торяник Э. И., Журавский А. А., Федорова С. В. (2013)
Худокормов А. П. - Замер температур в отопительных простенках бесконтактным методом при помощи интраскопического пирометра, Ряполов Э. В., Журавский А. А., Торяник Э. И., Федорова С. В., Колчигин Н. Н., Иванченко Д. Д., Быков В. Н. (2013)
Пастернак А. А. - Разработка критериальных уровней давления распирания угольных шихт для коксовых батарей ПАО "АКХЗ", Скрипченко Н. П., Кузниченко В. М., Сытник А. В., Шульга И. В. (2013)
Худокормов А. П. - Оценка эффективности проведения горячих ремонтов кладки отопительных простенков, Жилавый П. В., Шульга И. В., Фидчунов А. Л. (2013)
Скрипченко Н. П. - Современные технические решения, внедренные в бензольном отделении цеха улавливания, Еремеев Ю. В., Казьмин В. П., Костенко А. В., Пилипенко В. И. (2013)
Пастернак А. А. - Дисперсионный анализ надсмольных вод коксохимического производства, Андреев Н. Ю., Белонощенко В. П., Банников Л. П. (2013)
Пастернак А. А. - Причины получения каменноугольной смолы различного качества в цехах улавливания ПАО "АКХЗ", Клешня Г. Г., Лаврова О. Ю., Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2013)
Клешня Г. Г. - Состояние и перспективы развития производства электродного пека на ПАО "АКХЗ", Скрипченко Н. П., Пенькова Г. П., Кизило В. А., Ковалев Е. Т., Чешко Ф. Ф. (2013)
Кирбаба В. В. - Наилучшие доступные технологии и их внедрение на ПАО "Авдеевский коксохимический завод", Малыш А. С., Борисенко А. Л., Авилова Н. И., Герман К. Е. (2013)
Клешня Г. Г. - 50 лет вместе: сотрудничество ГП "УХИН" и ПАО "АКХЗ" в области стандартизации, метрологии и управления качеством, Тарасюк А. И., Асеева В. А., Клемешова И. А., Гапотченко Н. П., Мартынова А. Ю., Соколик Л. О. (2013)
Кирбаба В. В. - Очистка технологического газа установки сухого тушения кокса, Скрипченко Н. П., Серебрянский Д. А., Плашихин С. В. (2013)
Клешня Г. Г. - Система управления качеством на ПАО "АКХЗ", Королева Г. Г. (2013)
Содержание (2013)
Чаленко В. И. - ПАО "ЯКХЗ": история, инновации, модернизация, успех (2013)
Филатов Ю. В. - Концепция развития угольной сырьевой базы для производства кокса марки "ПРЕМИУМ", Чаленко В. И., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д. (2013)
Зинченко С. А. - Совершенствование технологической схемы подготовки углей в условиях ПАО "ЯКХЗ", Давидзон А. Р., Казаков В. В., Мирошниченко Д. В., Сорокотяга К. Н., Борохович Д., Канунников И., Круш И. (2013)
Медянцев С. А. - Современные представления об определении прочностных характеристик кокса, Саенко А. К., Дудяк В. Н., Шмалько В. М., Шульга И. В. (2013)
Чаленко В. И. - Особенности конструкции КБ №4 (ПАО "Ясиновский КХЗ"), предназначенной для работы на влажной и термически подготовленной шихте (ТПШ), Бежин В. И., Дариенко В. Е., Шульга И. В. (2013)
Бирченко А. Н. - Внедрение нового типа массообменного аппарата для улавливания бензольных углеводородов, Черновол П. А., Федоров Н. В., Никифоров Б. Л., Банников Л. П. (2013)
Бирченко А. Н. - Очистка хвостовых газов отделения мокрого катализа с применением патронных фильтров, Голышев В. Б., Банников Л. П. (2013)
Приходько А. В. - Получение чистых продуктов ректификации и перспективы повышения качества товарной продукции, Черновол П. А., Ковалева Н. И. (2013)
Саенко А. К. - Комплексное решение экологических проблем на ПАО "Ясиновский коксохимический завод", Дегтярев И. К., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Дубичинская И. М. (2013)
Охрименко Е. Л. - ЦЗЛ ПАО "ЯКХЗ" – 60 лет, Никифорова Т. В. (2013)
Соколик Л. О. - Качественный аналитический контроль – одна из составляющих успеха предприятия, Орехова Л. Г. (2013)
Пеший И. А. - Политика ПРАО "Донецксталь"-МЗ" по оздоровлению коксохимиков Макеевки, Дзюба Ю. П., Карпов П. Н. (2013)
Поздравляем (2013)
2005 – Всесвітній рік фізики (2005)
Передмова відповідального редактора випуску (2005)
Ваврух М. В. - Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі у теорії електронної рідини, Слободян С. Б. (2005)
Шльонзак М. В. - Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок (2005)
Charkina O. V. - Internal modes of oscillations of topological solitons in highly dispersive media, Bogdan M. M. (2005)
Політанська О. А. - Вплив Х-опромінення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид–InSe (2005)
Рижиков В. - Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань, Старжинський Н., Катрунов К., Тарасов В., Вягін О., Зеленська О. (2005)
Дудяк О. В. - Нові катоди для літієвих елементів на основі CuPbBiSe3 (2005)
Біган З. М. - Вивчення ізомерного відношення для ядра 113mIn в реакції (γ,γ')m, Симочко Д. М. (2005)
Булгаков О. О. - Модовий склад хвиль для хвилевода з шарувато-періодичними стінками, Костильова О. В. (2005)
Васильєв М. О. - Дослідження поверхні аморфного сплаву Fe75Ni4Si2Mo3B16 методами ЕОС та РФЕС, Галстян Г. Г. (2005)
Мелех Б. Я. - Розрахунок газопилових оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей, Гаврилова Н. В. (2005)
Овчаренко Є. В. - Збудження спектрального переходу 5p2 3P2→5s5p 3Po1 іона In+ при електрон-іонних зіткненнях (2005)
Borovik (Jr.) A. A. - Contributions of autoionizing states to the near-threshold electron impact ionization cross-section of selenium atoms, Chipev F. F. (2005)
Водін О. М. - Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27Al, Корда Л. П., Ушаков І. В. (2005)
Васильєв М. О. - Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки, Гурін П. А., Філатова В. С. (2005)
Шопа Р. Я. - Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС, Гірник І. С., Кушнір О. С., Шопа Я. І. (2005)
Сидор О. М. - n+ – n-InSe – n+ фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу (2005)
Кушнір О. С. - Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів, Сидор О. В., Нек П. О. (2005)
Петрушко І. А. - Cтруктурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення, Суховія М. І. (2005)
Гунда Б. М. - Рентгено- та катодолюмінесценція монокристалів Li2B4O7:Cu, Красилинець В. М., Головей В. М., Пуга П. П. (2005)
Кушнір О. С. - Оптичне двопроменезаломлення кристалів дейтерованого тригліцинсульфату, Шопа Р. Я., Нек П. О., Половинко І. І. (2005)
Гайсак І. І. - Синглет-триплетне змішування в qQ-системах, Селянчин Р. І. (2005)
Горяшко В. О. - Умови синхронізму в гібридному убітроні, Єфімов Б. П., Ільєнко К. В. (2005)
Кізман Л. А. - Особливості зворотного розсіювання повільних електронів поверхнею n-GaAs(111), Фейер В. М., Попик Т. Ю. (2005)
Волоський В. М. - Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма-полях, Чумак В. В. (2005)
Borovik V. O. - Search for radiative decay of the 6s6p2 autoionizing states of thallium atom excited by electron impact, Bohachov H. G. (2005)
Мішустін М. В. - Електромагнітні переходи в парно–парних ядрах в адіабатичній тричастинковій моделі, Хіміч І. В. (2005)
Юрченко С. - Фізичні властивості полімерів як твердотільних трекових детекторів ядерних частинок, Оніщук Ю., Ящук В., Репецький С., Кушнір К., Пирятинський Ю. (2005)
Токач В. О. - Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості (2005)
Пастернак Р. М. - Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів (2005)
Юрченко С. - Розробка підходу до альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів, Оніщук Ю., Горбачов С. (2005)
Гасьмаєв Ю. В. - Одержання і дослідження електрофізичних властивостей монокристалів PbІ2, Калуш О. З., Федосов А. В. (2005)
Арясов П. Б. - Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Чумак В. В. (2005)
Рогозін І. В. - Люмінесцентні властивості плівок GaN:Mg та GaN:Zn, відпалених в атмосфері атомарного азоту (2005)
Зарубіна К. О. - Метод дослідження збуджених станів десорбованих з металогідридів молекул водню, Шмалько Ю. Ф., Клочко Е. В. (2005)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Н. І. - Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництваУкраїни з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України (2013)
Журавльов О. В. - Роль США в інтеграційному об’єднанні нафта: економічний аспект, Черкашина А. В. (2013)
Завгородний А. А. - Основы фундаментального развития института резервных валют (2013)
Казакова Н. А. - Глобальная продовольственная проблема: уровни сотрудничества, Завгородняя А. И. (2013)
Казакова Н. А. - Міжнародний торговельно-економічний обмін: форми і методи його здійснення на мезорівні, Шуба М. В. (2013)
Котвицька О. І. - Сучасні тенденції процесів Євразійської інтеграції (в контексті геоекономічних спрямувань України) (2013)
Кривуц Ю. Н. - "Международные экономические отношения" как наука (2013)
Малахова Л. В. - Влияние государственной политики на цены аграрной продукции (2013)
Пасмор М. С. - БРІКС як феномен розвитку сучасних світо господарських інтеграційних процесів (2013)
Сидоров В. И. - Межнародный опыт развития инновационных процессов постиндустриальных стран как детерминанта конкурентоспособности Украини на внешних рынках, Шедякова Т. Е., Соболева М. В. (2013)
Удовик Е. Л. - Оффшорная экономика в мировой практике (2013)
Щелкунова М. С. - Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку світогосподарських зв’язків (2013)
Юрченко С. А. - Экономические и пространственные особенности развития науки в условиях глобализации, Юрченко А. Е. (2013)
Антипенко В. Ф. - Щодо проблем ефективності міжнародного права (2013)
Передерій O. С - Зміни правового статусу Європейського поліцейського офісу в контексті трансформації інституційного механізму Європейського Союзу, Григоренко Є. І. (2013)
Файєр О. А. - Правове регулювання страхування професійної відповідальності нотаріусів в Україні та за кордоном (2013)
Arkhiiereiev S. - Preliminary compilation of initial data for structural convergence detection of posttransformation and german economies (2013)
Воробьев Е. М. - Неоиндустриализация как форма экономической модернизации, Демченко Т. И. (2013)
Голиков А. П. - Харьковский мегаполис: настоящее и будущее (2013)
Довгаль Е. А. - Инновационная модель развития экономики: уровни, факторы, стратегия (2013)
Довгаль О. Г. - Суб’єктно-об’єктна структура інтелектуального. продукту: інституціональний аналіз (2013)
Євтушенко О. В. - Теоретико-економічні підходи до класифікації трансакційних витрат (2013)
Сидорова Д. С. - Современное состояние и перспективы рынка альтернативной энергетики в Украине (2013)
Удодова В. І. - Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємства, Шаповал В. І. (2013)
Волкова И. И. - Факторы развития и видовая структура лечебного туризма в Украине (2013)
Довгаль Г. В. - Розвиток готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексу як складова інтенсифікації економіки України, Данько H. I. (2013)
Парфіненко А. Ю. - Cутність поняття "туристична політика держави": теоретичний аспект (2013)
Перепелиця А. С. - Оптимальная концепция развития и применения информационных технологий: проблемы и перспективы в современных условиях (2013)
Подлепіна П. О. - Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств (2013)
Сирик Н. В. - Правовая природа договора о реализации туристского продукта, Кусков А. С. (2013)
Смирнов І. Г. - Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) (2013)
Ханова О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної Азії (2013)
Черномаз П. А. - Украинско-российское трансграничное сотрудничество на примере еврорегиона "Слобожанщина" (2013)
Шамара І. М. - Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України (2013)
Шаповалова О. О. - Сучасні тенденції у розвитку "spa" і "wellness" туризму, Сапа Ю. А. (2013)
Юрченко Е. Е. - Особенности развития мировой туристской инфраструктуры на современном этапе (на примере железнодорожного транспорта) (2013)
До 55-річчя з дня народження професора Олени Миколаївни Проніної (2013)
До 75-річчя з дня народження Юрія Петровича Костиленка вітання ювіляру (2013)
Колосова И. И. - Влияние ацетата свинца, солей тяжелых металлов на репродуктивную функцию (2013)
Крутенко В. В. - Близкий взгляд на роль микроэлемента золото в организме человека (2013)
Майструк П. О. - Аналіз основних методів стабілізації зубів (2013)
Макаренко А. Н. - Противоопухолевое действие веществ, полученных из высших грибов cordyceps sinensis и gano­derma lucidum в экспериментах In vitro и in vivo, Рудик М. П., Довгий Р. С. (2013)
Сідашенко О. І. - Біоплівка як особлива форма організації бактерій та її роль в інфекційних процесах, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2013)
Ставицький С. О. - Оптимізація хірургічних розрізів шкіри голови та шиї: сучасний погляд на проблему, Аветіков Д. С., Яценко І. В., Локес К. П. (2013)
Треумова С. І. - Роль оксиду азоту, простацикліну в патогенезі бронхолегеневої та серцево-судинної патології (Огляд літератури) (2013)
Чекаліна Н. І. - Патогенетичне обгрунтування клінічної ефективності ресвератролу (евелору) (огляд літератури) (2013)
Шерстюк О. А. - Роль анатомических знаний в диагностике и лечении заболеваний простаты, Сарычев Л. П., Устенко Р. Л., Сарычев Я. В. (2013)
Яковцова И. И. - Лимфома ходжкина: эволюция клинических классификаций, Садчиков В. Д., Садчикова М. В., Долгая О. В., Данилюк С. В., Олейник А. Е. (2013)
Тихонова О. О. - Про важливість ролі куратора у формуванні професійної компетентності студентів – медиків (2013)
Шевченко В. В. - Шляхи подальшого удосконалення англомовного навчання інозем­них студентів на кафедрі медици­ни надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією (2013)
Гавриляк В. В. - Концентрація сульфуровмісних сполук, тирозину і триптофану у волосі людини за дії хімічного стресу (2013)
Михайленко К. В. - Исследование влияния раз­личных модификаций мембраны и цитоскелета на антигемолитическую активность хлорпромазина в условиях гипотонического гемолиза эритроцитов человека (2013)
Морозова В. С. - Функціонування антиоксидантної системи міокарду щурів за умов штучного гіпобіозу (2013)
Редька І. В. - Електроенцефалографічні особливості 8-12-річних дітей з зоровими дисфункціями (2013)
Слипанюк О. В. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність глутатіонової системи антиоксидантного захис­ту у поросят за дії препарату "Антоксан" (2013)
Шевченко М. В. - Молекулярно-массовое распределение пептидов в экстрактах тканей крыс в зависимости от стадии их развития, Сукач А. Н., Семенченко А. Ю. (2013)
Акімова В. М. - Оцінка гуморального імунітету при гостро­му мезентеріальному лімфаденіті, Лаповець Н. Є., Лаповець Л. Є. (2013)
Анчева І. А. - Клінічна епідеміологія анемії вагітності на півдні України: ретроспективне дослідження (2013)
Багмут Б. Ю. - Влияние олигоэфиров на состояние белкового обмена в организме тепло­кровных животных в подостром опыте, Зайцева О. В., Жуков В. И., Книгавко В. Г. (2013)
Беньковська Л. К. - Пошуковий скринінг на маркери інфікування hcv та частота хибно позитивних результатів тестування, Сергеєва Т. А. (2013)
Боднар Б. Б. - Особливості елементного статусу при хронічній патології товстої кишки у дітей (2013)
Войтович О. В. - Аналіз резистентності до антибіотиків стафілококів слизової оболонки носа здорових людей (2013)
Дельва І. І. - Клінічні особливості енцефалопатії у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Дельва М. Ю. - Однонуклеотидний поліморфізм -308 g/а гену фактору некрозу пухлини-α при нелакунарних інсультах у пацієнтів різних вагових категорій (2013)
Дёмин А. В. - Особенности постурального баланса у пожилых мужчин в зависимости от состояния слуха, Волова А. А. (2013)
Дзвонковська В. В. - Сонографія і ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія в діагностиці раку підшлункової залози, Дзвонковська Т. Т. (2013)
Дзецюх Т. І. - Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на цитокіновий статус щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2013)
Журавльов А. С. - Показники фагоцитарної активності нейтрофілів у хворих на хронічний тонзиліт до та після лікування високоенергетичним лазером, Ханс мані (2013)
Зинченко А. В. - Фазовые переходы в суспензиях эритроцитов с экстрактами криоконсервированной плаценты, Боброва А. Н., Говорова Ю. С. (2013)
Коновалов С. Е. - Отоакустична емісія продуктів спотворення ОАЕПС у пацієнтів з екстравазальною компресією вертебральних артерій (2013)
Кочина М. Л. - Концепция формирования зрительной системы детей и подростков под влиянием визуальной нагрузки, Яворский А. В. (2013)
Лапкина И. И. - Особенности динамики взаимосвязей показателей состояния сетчатки в процессе озонотерапии при осложненной форме близорукости (2013)
Лаповець Л. Є. - Рівень прокальцитоніну у хворих на гострий калькульозний холецистит з септичними ускладненнями, Акімова В. М., Цимбала О. П. (2013)
Лаповець Л. Є. - Зміни tnf - α, il 6 та il 8 у хворих на гострий холецистит, Луців Н. З., Акімова В. М. (2013)
Лаповець Л. Є. - Зміни АТФ у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою в умовах інфузії різних гіперосмолярних розчинів, Павленко І. А. (2013)
Лісовий В. М. - Реографічні показники кровообігу в стінці сечового міхура у жінок, хворих на гіперактивний сечовий міхур, Колупаєв С. М. (2013)
Маслоед Т. Н. - Динамика сат-теста при комплексной гипотензивной терапи у пациентов хронической обструктивной болезнью легких коморбидной с гипертонической болезнью (2013)
Мерецкий В. Н. - Иммунологический дистресс при черепно-мозговой травме в сочетании с сахарным диабетом (2013)
Молодан Д.В. - Особливості перекисного окиснен­ня ліпідів і срб при гіпертонічній хворобі з ожирінням і різними рівнями сечової кислоти в крові (2013)
Москва Х. А. - Особливості кореляційних зв’язків показників інсулінорезистентності, вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Родінкова В. В. - Оцінка впливу пилку дерев та злакових трав на характер розвитку сезонної алергії у пацієнтів, Стремедловський Б. А., Кременська Л. В., Гельман Е. Г. (2013)
Романенко О. В. - Скорочувальні реакції м’яза в умовах аліментарного дефіциту вітаміну В1, Шепелєв С. Є. (2013)
Селихова Л. Г. - Гормональный фон у больных бронхиальной астмой ликвидаторов аварии на чаэс после лечения, Расин М. С., Коломиец А. А., Борзых О. А., Дегтярь Н. И. (2013)
Ткаченко А. С. - Уровень vegf и фно-α при хроническом каррагенаниндуцированном гастроэнтероколите (2013)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика эффектов блокирования рецепторов половых гормонов у самцов и самок белых крыс с разным уровнем активности на некоторые показатели поведения (2013)
Харченко Д. А. - Результати лікування травматичних ушкоджень селезінки, Ксьонз І. В., Дубинський М. В (2013)
Чистякова Е. Є. - Наслідки сумісної дії стресу та фітоестрогенів у неонатальний період для репродуктивної функції та метаболічного профілю самок щурів, Смолєнко Н. П., Величко Н. Ф, Карпенко Н. О. (2013)
Щербенюк Н. В. - Клініко-економічний аналіз антибактеріальної хіміотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару (2013)
Яцкевич О. Я. - Синтропічні і супутні поліморбідні ураження у потерпілих внаслідок аварії на чаес з пептичною виразкою ґастродуоденальної зони (віддалені наслідки), Абрагамович О. О., Черкас А. П. (2013)
Похил С. И. - Методы верификации основного этиологического фактора экзогенных аллергических альвеолитов в г. Комсомольске, Коляда О. Н., Тупотилов А. В., Дмитриева Е. А., Коляда Т. И. (2013)
Нікуліна Ю. Ю. - Антибіотикорезистентність та біоплівкоутворення клінічних ізолятів Сandida spp., Воронкова О. С., Джепа Т. В., Полішко Т. М, Вінніков А. І. (2013)
Бабій Л. М. - Взаємозв’язок антропометричних показників з морфометричними особливостями деяких органів сечової системи у зрілому віці, Ольховський В. О., Шкляр А. С. (2013)
Бережная М. А. - Межполушарная ассиметрия нейроноглиально-капиллярных взаимоотношений V слоя в верхних лобных извилинах головного мозга человека, Гаргин В. В., Масловский С. Ю. (2013)
Гринишин О. Б. - Морфологічні зміни пульпи при експе­риментальному поверхневому карієсі, Филенко Б. М. (2013)
Іванчишин В. В. - Гістоструктура зубних ямок в нормі при різних одонтогліфічних малюнках, Розколупа О. О. (2013)
Комшук Т. С. - Статеві особливості лікворної системи головного мозку в дітей постпубертатного віку, Пішак В. П., Аіріней К. В. (2013)
Лузин В. И. - Изменения прочности длинных трубчатых костей интактных белых крыс в зависимости от возраста, Верескун Р. В., Гетманец А. В., Глущенко Р. Н., Мирошниченко П. В., Скоробогатов А. Н. (2013)
Чумаченко О. Ю. - Морфофункціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалого впливу метиленової сині, Рожков І. М. (2013)
Нефьодов О. О. - Вивчення біохімічних та морфологічних показників впливу наносрібла в експерименті (2013)
Савенкова О. О. - Моделюючий вплив ацетату свинцю та його комбінації з нанозалізом на ембріогенез експериментальних тварин (2013)
Шаторна В. Ф. - Модифікуюча дія деяких мікроелементів на токсичність ацетату свинцю (2013)
Ибрагимова Ф. И. - Оценка параметров полости рта у работников химического предприятия, Идиев Г. Э. (2013)
Каськова Л. Ф. - Електрофоретична активність клітин букального епітелію в дітей із дисбактеріозом кишечнику, Акжитова Г. О., Амосова Л. І., Левченко Н. В., Бережна О. Е. (2013)
Каськова Л. Ф. - Гігієнічний стан порожнини рота та швидкість слиновиділення в дітей із хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу, Новіков Є. М., Новікова С. Ч., Карпенко О. О., Моргун Н. А., Чуприна Л. Ф. (2013)
Любарець С. Ф. - Розповсюдженість вад твердих тканин зубів у дітей м. Києва, Кабиш О. Ф., Колбасинська В. М. (2013)
Писаренко Е. А. - Характеристика апроксимального кариеса с позиции одонтоглифики (2013)
Погранична Х. Р. - Біомеханічні аспекти остеосинтезу суглобового відростка нижньої щелепи (2013)
Соколова І. І. - Стан тканин пародонту у осіб, які мають професійний контакт з вібрацією, Кашаба М. А. (2013)
Соколова І. І. - Особливості зміни мікробного пейзажу зубної бляшки у дітей з вродженою глухотою, Прокопова М. В. (2013)
Удод О. А. - Обґрунтування підходів до відновлення зубів з клиноподібними дефектами матеріалами світлового твердіння, Мороз Г. Б. (2013)
Шпакова Н. М. - Влияние глицерина на устойчивость эритроцитов человека к гипертоническому и механическому стрессу, Орлова Н. В., Нипот Е. Е., Шапкина О. А., Семионова Е. А. (2013)
Ющенко П. Л. - Зміни температурних показників слизової оболонки порожнини рота під впливом силіконових відбиткових матеріалів, Король М. Д., Скубій І. В., Черевко Ф. А. (2013)
Грушевський М. - Памяти Миколи Лисенка (Підготував Юрій Ясіновський) (2012)
Штундер З. - Микола Лисенко і Станіслав Людкевич (2012)
Єфіменко А. - Лисенкові твори у виконанні Олександра Козаренка звучать у Мюнхені (2012)
Шуміліна О. - Іриней Фальковський – видатний діяч українського просвітництва і культури (2012)
Швець-Савицька Н. - Декілька рефлексій до епістолярія Ференца Ліста (2012)
Кияновська Л. - Євсевій Мандичевський у музичній україніці (2012)
Мадяр-Новак В. - Юрій Костюк – подвижник української музики на Закарпатті та Східній Словаччині (2012)
Єфіменко А. - Функції богослужебного канону та взаємодія його складових у літургічній музиці (2012)
Кашкадамова Н. - "Божейківна грає цілим своїм єством…" (2012)
Максим’юк Г. - Наталя Цибрівська (2012)
Лазаревич Є. - Антін Рудницький (у 110-ту річницю від дня народження) (2012)
Юзюк І. - Останні концертні виступи професора Миколи Колесси (2012)
Ясіновський Ю. - Олександрі Цалай-Якименко – 80! (2012)
Німилович О. - Зі славного ґрона "шістдесятників" (до 75-річчя від дня народження Віталія Годзяцького) (2012)
Суховєйко Р. - Ігнацій Ян Падеревський і його ставлення до спадщини Шопена (2012)
Ясіновський Ю. - Воскресні ірмоси у нотолінійній транскрипції кінця XVI століття (2012)
Горак Я. - Лист Володимира Садовського до Філарета Колесси (2012)
Жулковський Б. - До історії вивчення кондакарів (2012)
Кот А. - Особистісні й креативні виміри зрілого періоду життєтворчості Ференца Ліста (2012)
Ратинська О. - Про одну анаграму у творах Мирослава Скорика (2012)
Кияновська Л. - Ігор Пилатюк – тридцять років на сцені (2012)
Кияновська Л. - Авторський концерт Віктора Камінського (2012)
Грабовський В. - Краків музичний: фестиваль з українською ноткою (2012)
Кияновська Л. - "Любовний напій" Доніцетті – випробування класикою (2012)
Завісько Н. - Музичний дарунок від Андрія Кушніренка (2012)
Граб У. - "Шляхетна донька пристрасно музикального народу" (рецензія на книгу про Любку Колессу) (2012)
Пилипович В. - Перемишльська літургія у записі Камерного хору "Київ" (2012)
Гофман І. - 85-й випуск "Наукового вісника" Національної музичної академії України ім. П. Чайковського (2012)
Жулковський Б. - Нова книга Ґреґорі Маєрса (2012)
Ясіновський Ю. - Ігор Соневицький: наукова конференція у 85-ту річницю від дня народження (2012)
Кліщ О. - Світлана Церлюк: бібліографічний огляд наукових праць і критичних матеріялів (2012)
Незабутні імена. Лариса Луців (підготувала Тереса Старух) (2012)
Пам'яті Леонтія Оленича (кафедра) (2012)
Бабанін А. А - Рецензія на підручник "Судова медицина", Мішало В. Д., Біловицький О. В., Скребкова О. Ю. (2013)
Голік В. П. - Вплив операції препарування твердих тканин на пульпу зуба під час лікування незнімними конструкціями протезів, Дюдіна І. Л. (2013)
Каськова Л. Ф. - Перспективи надання амбулаторної стоматологічної допомоги дітям за допомогою загального знеболення та седації, Янко Н. В., Ващенко Н. В. (2013)
Коваль С. Н. - Терапевтический ангиогенез при заболеваниях внутренних органов – возможности и перспективы (Обзор литературы), Милославский Д. К., Снегурская И. А., Божко В. В., Мысниченко О. В., Щенявская Е. Н. (2013)
Коритко З. І. - Сучасні уявлення про загальні механізми адаптації організму до дії екстремальних впливів (2013)
Мочалов Ю. О. - Перспективи застосування антигіпертензивних препаратів в якості модуляторів рубцювання ран шкіри щелепно-лицевої ділянки у дітей (2013)
Степанова Е. В. - Рецепторы PPAR γ как центральный адипогенный регулятор и фармакологическая мишень, Ярмыш Н. В., Гопций Е. В., Грозная Л. Н. (2013)
Тамарина И. В. - Криоконсервирование клеток и тканей эндокринных органов, Бондаренко Т. П. (2013)
Камина Т. В. - Выбор реминерализирующего препарата – вопрос серьезный (2013)
Носівець Д. С. - Фармакологія хондропротекторів (Огляд фармацевтичного ринку України) (2013)
Багрій М. М. - Тестовий контроль теоретичних знань у структурі підготовки майбутніх лікарів (2013)
Гришко Ю. М. - Застосування рефлексивного управління активним навчанням на практичних заняттях з патофізіології (2013)
Довгаль Г. В. - Використання інтерактивних методів навчання при проведенні підсумкових занять іноземним студентам стоматологічного факультету, Довгаль М. А., Савенкова О. О., Супонько Ю. В. (2013)
Ющенко Ю. П. - Використання інформаційних технологій у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін, Кустарьова Л. П. (2013)
Алиева Т. Д. - Изучение роли ассоциации полиморфизмов генов фолатного цикла и хромосомного полиморфизма у матери в формировании репродуктивных потерь (2013)
Матвієнко Н. М. - Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів у сироватці крові цьоголіток райдужної форелі (oncorhynchus mykiss) в динаміці вірусної інфекції, Драган Л. П. (2013)
Пасюга О. С. - Влияние микроволнового излучения и слабого магнитного поля на состояние хроматина в ядре клеток растений с помощью витального окрашивания флуоресцентным красителем ХЕХСТ 33342, Пасюга В. Н., Рябуха С. С., Шкорбатов Ю. Г. (2013)
Сидоренко О. С. - Характеристика культуры клеток надпочечников новорожденных поросят, полученной из криоконсервированных фрагментов ткани, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2013)
Федоряк М. М. - Структура аранеокомплексів зовнішніх стін, під’їздів і підвалів обласних центрів українських карпат (осінній аспект), Волошин В. Л. (2013)
Акімова В. М. - Особливості цитокінового статусу при гострому мезентеріальному лімфаденіті, Лаповець Л. Є., Белявська Б. М., Лаповець Н. Є. (2013)
Безкоровайна І. М. - Стан зорових функцій у студентів медичного вузу (2013)
Бен аммар сауссен - Биомаркеры системного воспаления у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких: взаимосвязь с частотой обострений и степенью ограничения скорости воздушного потока (2013)
Вольська А. С. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну на стан печінки при ураженні парацетамолом (2013)
Деген А. С. - Вплив експериментального цукрового діабету на експресію транскрипційних факторів T-bet та GATA3 в лімфоїдних структурах клубової кишки щурів, Камишний О. М. (2013)
Жуков В. И. - Состояние антирадикальной и антиперекисной защиты у больных гастроканцерогенезом, Васильева И. М., Винник Ю. А., Белевцов Ю. П. (2013)
Звягинцева Т. Д. - Неалкогольная жировая болезнь печени: маркеры ранней диагностики фиброза, Глущенко С. В. (2013)
Зубченко С. О. - Фенотипування лімфоцитів та їх активізаційних маркерів у пацієнтів з хронічною епштейна-БАРР вірусною інфекцією в стадії реплікативної активності (2013)
Колішецька М. А. - Роль порушень процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в бронхах морських свинок у ранній період формування експериментальної бронхіальної астми (2013)
Кочина М. Л. - Обоснование подходов к коррекции зрительных расстройств у детей и подростков, Яворский А. В. (2013)
Костюк І. Ф. - Клініко-імунологічні особливості хронічної обструктивної хвороби легень професійного генезу у хворих на цукровий діабет 2 типу, Поліщук В. Т., Бязрова В. В., Стеблина Н. П. (2013)
Кульманова М. У. - Оксидантно-антиоксидантная и микросомальная системы при сальмонеллезной инфекции на фоне гелиотринового гепатита, Сабирова Р. А., Турсунов Д. Х., Вейсалов Ш. И., Азизова Д. М. (2013)
Лаповець Л. Є. - Типи напруженості параметрів лейкоцитарної формули у хворих на гострий холецистит, Акімова В. М., Луців Н. З., Залецький М. П. (2013)
Лаповець Л. Є. - Зміни показників імунної системи у хворих на алкогольну кардіоміопатію, Мартьянова О. І., Телев’як Н. О., Башта Г. В. (2013)
Левічева Н. О. - Вплив інгалянтної токсикоманії батьків на формування потягу до летких органічних сполук у нащадків щурів (2013)
Литвяк К. А. - Частотно-зависимая характеристика м-ответа скелетной мышцы белых крыс при экспериментальном тиреотоксикозе, Соболев В. И. (2013)
М’якінькова Л. О. - Вазоспастична стенокардія в ранньому післянфарктному періоді: особливості діагностики та ведення хворих, Ярмола Т. І., Кострікова Ю. А., Ткаченко Л. А. (2013)
Носівець С. М. - Клінічні та діагностичні крітерії аномалії kimmerle (клінічний випадок), Носівець Д. С., Старовойтова Н. А. (2013)
Островська С. С. - Розвиток артеріальної гіпертензії у щурів після дії радіації і бета каротину (2013)
Панченко М. С. - Прогностичне значення медико-психологічних факторів в оцінці серцево-судинного ризику (2013)
Попова Л. Д. - Взаємозв’язок між вмістом серотоніну у мозочку та деяких структурах емоціогенної лімбіко-неокортикальної системи мозку у щурів з різними типами поведінки, Васильєва І. М., Богданова Т. В. (2013)
Руденко К. В. - Гіпертрофічна кардіоміопатія: аналіз безпосередніх та віддалених результатів етапного лікування (2013)
Ткаченко Р. П. - Вторинний гіперпаратиреоз та ренальна остеодистрофія у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які знаходяться на лікуванні програмним та перитонеальним діалізом, Дудар І. О., Денисенко А. І., Губар О. С. (2013)
Труш В. В. - Влияние экспериментального гиперкортицизма и гипертиреоза на устойчивость генерации М-ответа передней большеберцовой мышцей белых крыс, Кметко И. Л., Морозова И. Н., Соболев В. И. (2013)
Чередник Ю. О. - Генотипові та клініко-епідеміологічні характеристики ізолятів mycobacterium tuberculosis, що циркулюють в м. Києві, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шадрин О. Г. - Подходы к терапии заболеваний гастродуоденальной зоны при желчнокаменной болезни у детей, Шутова Е. В., Игнатко Л. В. (2013)
Богатыренко М. В. - Метод изоляции тканей протезного ложа при непосредственном промежуточном протезировании в клинических условиях (2013)
Хабрат Б. В. - Оптимізація технології гістеректомії у хворих з надмірною вагою тіла (2013)
Мироненко Л. Г. - Изучение желатиназной активности на генетическом и фенотипическом уровне у enterococcus, выделенных из разных экотопов, Перетятко Е. Г. (2013)
Бабій Л. М. - антропометрична стратифікація конституційно зумовленої дисліпідемії серед осіб зрілого віку (2013)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимуса статевозрілих білих щурів після інгаляційного впливу толуолу (2013)
Гасюк А. П. - Особые эпимикроскопические структуры эмали и дентина зуба, Новосельцева Т. В., Костыренко А. П. (2013)
Гасюк Н. І. - Паренхіматозно-судинні взаємовідношення в ході ембріогенезу легень (2013)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артерій піднижньощелепної залози в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії, Посоленик Л. Я., Татарчук Л. В. (2013)
Довгань Р. С. - Ультраструктура міокарда лівого шлуночку серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов застосування небівілолу (2013)
Коврига М. Ф. - Особливості змін у серці на органному рівні при токсичному ураженні (2013)
Степаненко А. Ю. - Влияние длины тела на возрастную динамику массы мозжечка человека, Кущ С. А. (2013)
Тыныныка Л. Н. - Морфологическое состояние изолированных артерий после глубокого замораживания и ионизирующего излучения, Шевченко Е. В., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2013)
Цигикало О. В. - Морфогенез сфінктерного апарату жовчного міхура та міхурової протоки Патоморфологія (2013)
Кротевич М. С. - Клініко-морфологічні особливості гістологічних варіантів папілярного раку щитоподібної залози (2013)
Олейник А. Е. - Морфология последов при обвитии пуповиной шеи плода (2013)
Шерстюк Л. Л. - морфологическая характеристика почки больных СД 2 типа средней степени тяжести на фоне дисплазии соединительной ткани, Николенко Е. Я. (2013)
Чернозуб А. А. - Влияние определенной последовательности применения режимов силовой нагрузки на динамику параметров гормонального ответа в условиях занятий атлетизмом (2013)
Воронкова А. В. - Пародонтопротекторное действие геля "Симбітер" при экспериментальном гингивите у крыс, Левицкий А. П., Смаглюк Л. В. (2013)
Дуда К. М. - Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов гострого пародонтиту на тлі цукрового діабету 2 типу, Кліщ І. М., Марущак М. І., Вонс Б. В. (2013)
Зейналова Н. В. - Морфогистологические и бактериоскопические данные полости рта у больных туберкулезом легких (2013)
Малко Н. В. - Порушення цитокінової регуляції при хронічному катаральному гінгівіті у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Безвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2013)
Перепелова Т. В. - Кількісний склад мікрофлори у хворих з гальванозом, що користуються незнімними ортопедичними конструкціями, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Помаренко В. О., Силенко Б. Ю. (2013)
Рузін Г. П. - Мікробіологічне обґрунтування диференційного підходу до застосування антибактеріальної терапії при лікуванні переломів нижньої щелепи в осіб молодого віку, Чирик О. І., Бабич Є. М., Скляр Н. І. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Патоморфологические изменения в эпителии пародонтальных карманов у больных генерализованным пародонтитом сочетанным с язвенной болезнью, Соколова И. И., Олейничук В. В. (2013)
Соколова І. І. - Інтенсивність враження карієсом та узагальнені індекси потреби у лікуванні пародонту серед осіб, які мають професійний контакт з вібрацією, Кашаба М. А. (2013)
Хоменко Л. А. - Особливості цитокінового статусу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні соматичної патології, Гавриленко Т. І., Остапко О. І., Московенко О. Д., Дуда О. В. (2013)
Шундрик Л. С. - Визначення оптимальної сили зчеплення брекет-техніки з емаллю зубів, уражених флюорозом (2013)
Костенко Є. Я. - Клініко-експериментальне обґрунтування судово-медичної класифікації стоматологічного статусу, Мішалов В. Д., Сливка М. М., Гончарук-хомин М. Ю. (2013)
Пешенко О. М. - Напрямки удосконалення судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень шийного відділу хребта та паравертебральних структур (2013)
Передмова (2012)
Демин Н. - Генеральный план города – важнейший информационный ресурс в системе принятия стратегических и оперативных решений (2012)
Фильваров Г. - Проблемы планирования городского развития в контексте мировых урбанистических процессов (2012)
Палеха Ю. - Містобудівний кадастр – інформаційна основа оновлення містобудівної документації у місті Києві, Нечаєва Т., Смілка В. (2012)
Гавроньскі К. - Зміни в системі планування територій Польщі та України за останні 20 років, Петраковська О., Тузова Л., Херник Й. (2012)
Товбич В. - Теоретико-методологічні проблеми генерального планування Києва, Дюжев С. (2012)
Тімохін В. - Метафізика й фізика міського розвитку Києва (2012)
Підгрушний Г. - Визначення впливу Києва на прилеглу територію в контексті завдань територіального планування, Денисенко О. (2012)
Кушниренко М. - Проблемы реорганизации функционально-планировочной структуры Киевской агломерации (2012)
Манцевич Ю. - Прогноз наслідків зміни умов функціонування ринку житла в Києві (2012)
Куцевич В. - Умови формування об’єктів громадського призначення міського середовища (2012)
Ковальський Л. - Перспективи розвитку навчальних зон м. Києва (2012)
Шубович С. - Архитектурные ландшафты Киева: актуализация понятия "архитектурный ландшафт”, Сысоева В. (2012)
Посацький Б. - Київ на шляху до європейської метрополії (2012)
Шебек Н. - Архітектурне середовище Києва: шлях до гармонії (2012)
Ковальська Г. - Сучасні тенденції розвитку мережі дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладів (2012)
Третяк Ю. - Проблеми розміщення комплексів слідчих ізоляторів та пенітенціарних закладів у місті Києві (2012)
Рябець Ю. - Проблеми розміщення мобільних об’єктів експрес-обслуговування в м. Києві (2012)
Криворучко Ю. - Учитель (2012)
Товбич В. - Традиції спеціалізованої вченої ради продовжуються (2012)
Проценко С. - Вдячність Вчителю! (2012)
Анотації (2012)
Медведєв С. Ю. - Про можливість розширення спеціальної теорії відносності за світловий бар’єр (2005)
Єпішев В. П. - Світлове "забруднення” нічного неба в пункті Ужгород, Ісак І. І., Клімик В. У. (2005)
Каблак Н. І. - Використання GPS-спостережень для визначення випадаючої водяної пари в атмосфері, Клімик В. У., Швалагін І. В., Мотрунич Я. М., Кучеревич Н. Д. (2005)
Мотрунич І. І. - Ризик зіткнення космічних об’єктів на геосинхронних орбітах, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М. (2005)
Пастернак Р. М. - Дослідження процесів розсіювання та дифузії йонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів (2005)
Іваницький В. П. - Формування інтерференційних функцій в області середнього порядку аморфних речовин, Сабов В. І. (2005)
Стець М. В. - Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)– та (np)– компонент потоку нейтронів із конверторів "γ–квант-фотонейтрон " в інтервалі енергій електронів 14-24 МеВ мікротрону М-30, Сікора Д. І. (2005)
Снігурська Т. А. - Перерізи збудження спектральних переходів SrII з атомних метастабільних станів електронами, Маргітич М. О., Шафраньош І. І. (2005)
Тягур Ю. І. - П’єзоелектричні властивості монокристалів Sn2P2S6 (2005)
Мотрунич І. І. - Прогнозування руху геосинхронних об’єктів для ототожнення результатів їх спостережень, Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М., Стародубцева О. Є. (2005)
Клімик В. У. - Дрейф геостаціонарних супутників, Кудак К. А., Мацо А. М., Стародубцева О. Є. (2005)
Кришеник В. М. - Нанонеоднорідність як універсальний прояв самоорганізації структури аморфних халькогенідів (2005)
Конопльов О. М. - Еталонна лампа для визначення апаратної функції та калібровки шкали довжин хвиль інтерферометру Фабрі-Перо, Кузьма В. В., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2005)
Чаварга Н. Н. - Теория относительности на x–t – диаграммах (2005)
Академіку АН вищої школи України,завідувачу кафедри ядерної фізики, професору Хімічу І. В. – 70 (2005)
Новакович М. - Микола Лисенко і романтичний канон української музики (2012)
Зінків І. - "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості (2012)
Захарчук О. - Ярема Якубяк про втілення Шевченкового слова в музиці Лисенка (2012)
Горак Я. - Про заборону виконання хору "Іван Гус" Лисенка на Шевченківському вечорі у Львові 1891 року (2012)
Кашкадамова Н. - Тарас Філенко розповідає про Миколу Лисенка (2012)
Ланцута Л. - Лисенковий ювілей у Львові 1992 року (2012)
Дика Н. - Лисенкові ювілейні святкування у Львові (2012)
Ясіновський Ю. - Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії Східного обряду (за нотолінійними транскрипціями ранньомодерної доби) (2012)
Сиротинська Н. - Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі (2012)
Задорожний І. - Збереження та оновлення ірмолойних напівів у Простопінії Бокшая-Малинича (на прикладі ірмосів воскресних канонів 1–4 гласів) (2012)
Юсипів Н.(с. Тереза). - Музично-структурні особливості осмогласних антифонів "Бог Господь" (2012)
Тесля Т.(с. Соломія). - Музична поетика 103 псалма в українській церковній монодії (2012)
Шуміліна О. - Українська партесна літургія у контексті мовних традицій духовної музики ХVII – першої половини XVIII століть (2012)
Граб У. - Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології (2012)
Макара М. - Марія Байко: співачка, педагог колега (2012)
Жулковський Б. - Пам’яті Мілоша Веліміровича – видатного американського дослідника візантійської і слов’янської церковної музики (2012)
Антонович М. - "Illibata Dei Virgo": мелодичний автопортрет Жоскена Де Пре (переклад, підготовка до друку Ірини Кравчук) (2012)
Новак В. - Творчі зв’язки Ференца Ліста і Нáндора Плóтені (2012)
Лазаревич Є. - Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький (2012)
Кашкадамова Н. - П’ять концертів Бетовена на Львівській сцені (2012)
Тимик К. - П’ятий міжнародний хоровий фестиваль ім. о. Северина Сапруна у Дрогобичі (2012)
Грабовський В. - Вірко Балей – "український Орфей Америки" (2012)
Єфіменко А. - "Золото Рейну": від універсальної нарації до метадії (започаткування нової режисерської версії "Universalerzählung / Metahandlung" "Персня Нібелунгу" Ріхарда Вагнера, Мюнхен, 2012) (2012)
Завісько Н. - Перші курси нової музики в Україні (2012)
Горак Я. - Нова книгу про п’яністку Галю Левицьку (2012)
Нові книги про музику (2012)
Ігор Кушплер (підготувала Мирослава Жижкович) (2012)
Мирон Лукавецький (підготував Іван Юзюк) (2012)
Берча Д. М. - Мінімальні комплекси зон і їх реалізація в енергетичній структурі ромбічних кристалів, Хархаліс Л. Ю., Сліпухіна І. В., Мітін О. Б. (2006)
Сліпухіна І. В. - Вплив зсувових деформацій та домішок впровадження на закони дисперсії носіїв струму в шаруватих кристалах In4Se3, Хархаліс Л. Ю., Берча І. В. (2006)
Глухов К. Є. - Граничні умови в методі обвідної функції та вплив на них зовнішніх факторів, Берча Д. М. (2006)
Різак І. М. - Ab initio розрахунки електронних і коливальних спектрів сегнетоелектричних кристалів Sn2P2S6, Чобаль О. І., Різак В. М. (2006)
Герзанич О. І. - Непрямі оптичні переходи в кристалах (Sn0.95Zn0.05)2P2S6, Шуста В. С., Сливка О. Г., Гуранич П. П., Куриця І. Ю., Біганич В. Ю. (2006)
Белей Л. М. - Фононні спектри кристалів CuInP2S(Sе)6, Стефанович В. О., Гурзан М. І., Пріц І. П., Височанський Ю. М. (2006)
Біланич В. С. - Релаксаційні процеси в склах системи Ge-As-Se, Онищак В. Б., Макауз І. І., Різак В. М., Різак І. М. (2006)
Туряниця І. І. - Кінетичні параметри кристалізації тонких плівок на основі стекол системи Ge-As-Te та їх термооптичні зміни, Козусенок О. В. (2006)
Горват Г. Т. - Формування та оптичні властивості тонкоплівкових структур модифікованих індієм і телуром на основі склоподібних халькогенідів германія (2006)
Гуранич О. Г. - Оптичні властивості c-Se, Рубіш В. М., Гуранич П. П. (2006)
Трикур І. І. - Вплив вологості на фотоіндуковані процеси у плівках бактеріородопсину, Корпош О. І., Фролова Н. П., Різак В. М. (2006)
Brichka S. Yа. - Surface topography of carbon nanotubes, Terets M. I., Brichka A. V. (2006)
Мазур В. М. - Аналіз ізомерних відношень одержаних в (γ, n) реакціях для середніх і важких ядер, Біган З. М., Симочко Д. М., Маринець Т. Й., Гошовський М. В. (2006)
Кириєнко О. В. - Дослідження збудження ізомерних станів ядер кадмію у фотоядерних реакціях, Осипенко А. П., Парлаг О. М., Пилипченко В. А., Саболчій М. Т., Соколюк І. В., Хіміч І. В. (2006)
Парлаг О. О. - Кумулятивні виходи уламків фотоподілу 237Np при максимальній енергії гальмівного випромінювання 9.5 МеВ (2006)
Ремета Є. Ю. - Порогові енергії дисоціативної іонізації молекули гексафториду сірки електронним ударом, Снігурський О. В., Завілопуло А. М., Шпеник О. Б. (2006)
Шафраньош М. І. - Ефективний переріз іонізації молекул тиміну електронним ударом (2006)
Келемен В. І. - Диференціальні перерізи пружного розсіювання електронів на атомах Kr та Yb., Довганич М. М., Ремета Є. Ю. (2006)
Ремета Е. - Оптичні потенціали розсіювання електронів та позитронів багатоелектронними атомами, Келемен В. (2006)
Рійвес Р. Б. - Про комбіноване електронно-оптичне збудження резонансного рівня атома вісмуту в газовому розряді на суміші Bi-Xe-NaCl, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2006)
Шафраньош І. І. - Спектроскопічне дослідження процесів збудження атомів барію з синглетних і триплетних метастабільних станів електронами, Снігурська Т. А., Маргітич М. О. (2006)
Дробнич В. Г. - Тривимірні функції розподілу за швидкостями вторинних збуджених атомів Na, вибитих з поверхні NaCl, Конопльов О. М., Кузьма В. В., Мастюгін В. О., Бобровник А. С. (2006)
Гомонай О. І. - Резонансно-іонізаційна лазерна спектроскопія парних зв’язаних станів атома самарію, Плекан О. І. (2006)
Лазур В. Ю. - Одна проста модель надкритичного атома у модифікованій квантовій електродинаміці, Рейтій О. К., Бондарчук В. В., Рейтій В. К. (2006)
Шваб І. М. - Теорія ефекту штарка вплив розмірності, Лазур В. Ю. (2006)
Торич З. З. - До питання про мінімуми та максимуми в диференціальних перерізах пружного протон-протонного розсіяння при високих енергіях (2006)
Єпішев В. П. - Повернення орбіт геосинхронних об’єктів в площину екватора і ризик зіткнення на геостаціонарній орбіті, Мотрунич І. І., Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М. (2006)
Ігнатович С. І. - Створення апаратурного комплексу я електрофотометричних спостережень на базі телескопу ТПЛ-1М, Мотрунич Я. М., Мельник В. С., Михайлець В. М., Найбауер І. Ф., Періг В. М. (2006)
Генерал А. А. - Електророзрядна лампа на парі води, Рійвес Р. Б., Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О., Улусова С. П. (2006)
Козусенок О. В. - Визначення термочутливості сенсора волоконно-оптичного термометра, Туряниця І. І. (2006)
Жигуц Ю. Ю. - Розрахунок складу екзотермічних шихт на основі термохімічного аналізу, Широков В. В., Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2006)
Гук Я. С. - Визначення рекомендованих нормативних параметрів тиску для населених пунктів, окремих вершин і перевалів Закарпатської області (2006)
Гук Я. С. - Розрахунок параметрів сонячної радіації в межах 48˚13' – 48˚32'16" північної широти для населених пунктів Закарпатської області (2006)
Чубірко М. - Професор з російської глибинки. До 70-річчя профессора Іллі Алексахіна (2006)
Хархаліс Л. Ю. - До ювілею Берчі Дарії Михайлівни (2006)
Рецензія на монографію В. І. Літуса, Ю. Б. Чайковського "Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції" (Київ, "Інтерсервіс", 2013, 289 с.) (2013)
Готь І. М. - Усунення післяекстракційних ороантральних сполучень. Сучасний погляд на проблему, Сороківський І. С. (2013)
Манин М. В. - Оптимизация физической реабилитации в комплексном лечении больных с дорсопатиями на стационарном и амбулаторном этапах (обзор литературы), Неханевич О. Б. (2013)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2013)
Рябушко М. М. - Запалення шлункової стінки – гостра медико-соціальна проблема (2013)
Сябренко Г. П. - Профілактика порушень мікроелементного гомеостазу у системі санологічного моніторингу та реабілітації: проблемно-цільовий аналіз (Частина ІІ) (2013)
Фоменко Ю. В. - Применение соединений фенолов и формалина и мумифицирующе-импрегнирующих методов в историческом аспекте (Часть 1) (2013)
Сухомлин Г. М. - Принципи поєднання лікувального голодування з методами традиційної медицини (2013)
Шекера О. О. - Особливості препарування каріозних порожнин різних класів під сучасні пломбувальні матеріали та технології (2013)
Вознесенська Т. Ю. - Оваріальна функція: регуляція експресії ключових генів відділ імунології і цитотоксичних сироваток, Шепель О. А., Блашків Т. В. (2013)
Кривенький Т. П. - Методичні аспекти проведення лекцій (Частина І) (2013)
Шкорботун Я. В. - Застосування конусно-променевої томографії при навчанні лікарів-отоларингологів (2013)
Бакуменко А. В. - Деякі мікробіологічні та імунологочіні аспекти ускладнень поза лікарняної пневмонії (2013)
Башта Г. В. - Особливості ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця і супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки, Ткачук C. О., Лаповець Л. Є. (2013)
Бен Аммар Сауссен Биомаркеры - Системного воспаления при хроническом обструктивном заболевании лёгких: взаимосвязь с выраженностью одышки и качеством жизни пациентов (2013)
Гулиева Н. Ч. - Тактика ведения больных после резекции эндометрия в раннем и позднем послеоперационном периоде (2013)
Денефіль О. В. - Зміни показників автономної нервової системи при розвитку адреналінової кардіоміопатії на фоні дії холіну хлориду, Фекета В. П. (2013)
Дербак М. А. - Взаємозв’язок між вірусним навантаженням, рівнем цитокінів та частотою мікросудинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу поєднаний з хронічним гепатитом С, Розумик Н. В. (2013)
Дунаєв А. В. - Патогенетичне обгрунтування оцінки ступеня тяжкості тілесних пошкоджень лицевого скелета та шийного відділу хребта, Григоров С. М., Ольховський В. О., Шкляр А. С. (2013)
Жеребятьєв О. С. - Фармакологічна корекція ланок вродженого імунітету при гострому та хронічному ілеїті у щурів, Камишний О. М. (2013)
Заічко Н. В. - Вікові особливості впливу пропаргілгліцину та натрій гідрогенсульфіду на показники обміну H2S в міокарді щурів, Йолтухівський М. М., Ольховський О. С., Паламарчук І. В. (2013)
Крижановський І. Д. - Використання антибактеріальних засобів у лікуванні хворих з пієлонефритом неясного ґенеза та їх вплив на перебіг туберкульозу нирки (2013)
Кулаєць В. М. - Стан мікрофлори кишечнику у хворих із різними клінічними варіантами синдрому подразнення кишечнику (2013)
Лебідь О. І. - Вплив комбінованого застосування антисептика та фітозбору на стан гуморального імунітету при захворюваннях пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням, Шманько В. В. (2013)
Лозинська М. Р. - Алельний поліморфізм генів і значення інших спадкових чинників при колоректальному раку та запальних захворюваннях товстої кишки, Чорна Л. Б., Лозинський Ю. С., Плавскі А., Макух Г. В. (2013)
Лузин В. И. - Динамика массы тела крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия или тартразина в различных дозах, Морозов В. Н., Лукьянцева Г. В., Тютюнник А. А. (2013)
Мокляк Є. В. - Ефекти наночастинок магнетиту при гострій постгеморагічній анемії за їх введення в різних дозах (2013)
Мусаева М. Н. - Оценка гормонального статуса женщин с полипами эндометрия, страдающих бесплодием (2013)
Островська С. С. - Розвиток кальцій залежної артеріальної гіпертензії на тлі навантаження щурів важкими металами (2013)
Пантелеева В. Г. - Слезопродукция глаза у детей страдающих хроническими заболеваниями печени, Шейко В. И. (2013)
Панченко М. С. - Психологічні особливості хворих з соматичною патологією та кардіоваскулярний ризик (2013)
Пахомов А. В. - Изменение полового поведения орхидэктомированых крыс под влиянием аллотрансплантации суспензии интерстициальных клеток тестисов и экзогенного тестостерона (2013)
Ромаданова О. І. - Кардіоренальний синдром: рівень моноцитарного хемоатрактантного протеїну (мср1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування, Наріжна А. В. (2013)
Рындина Н. Г. - Предикторная ценность клинических параметров в отношении эффективности терапии у пациентов с анемией на фоне хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек, Кравчун П. Г., Титова А. Ю., Рынчак П. И., Никоненко В. В. (2013)
Тарасенко О. М. - Причини виникнення хребетно-спинномозкових травм в Україні, Забара О. Ю. (2013)
Фролова Г. О. - Порівняльна характеристика впливу жіночих статевих гормонів різної природи на ефекти іммобілізаційного стресу у самців білих щурів у відкритому полі, Балакірєва Є. А. (2013)
Черемісіна В. Ф. - Рівень циркулюючих імунних комплексів при дерматитах різної етіології у щурів (2013)
Шуть С. В. - Частота захворюваності на кардіоваскулярну патологію серед пролікованих у денному стаціонарі, Трибрат Т. А., Пушко О. О. (2013)
Копич Ю. І. - Отримання острівців з підшлункової залози неонатальних свиней, Колот Н. В., Божок Г. А., Легач Є. І., Єгоров В. І. (2013)
Довгаль Г. В. - Розвиток селезінки щурів в пізньому пренатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції (2013)
Макар Б. Г. - Морфологічна характеристика легень щурів після впливу хронічного напруження (2013)
Олійник І. Ю. - Варіантна анатомія жирового тіла щоки в плодів людини, Марценяк І. В., Лаврів Л. П. (2013)
Попик М. П. - Морфологические особенности микроциркуляторного русла в зоне перипузырного инфильтрата у пациентов с осложненным острым деструктивным холециститом, Новосад А. Н., Проценко Е. С., Гниденко Ю. П., Ремнева Н. А. (2013)
Соколова І. І. - Морфологічні та гістохімічні зміни пародонту кролів у експерименті на мелатоніновій моделі, Бойко Г. С., Бондаренко Л. О. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Ультраструктурні зміни сідничного нерва при експериментальному травматичному пошкодженні та особливості репарації під впливом прямої довготривалої електростимуляції, Малишева Т. А., Васлович В. В. (2013)
Шапринський Є. В. - Порушення ультраструктури клітин стравоходу з модельованою стриктурою стравоходу в експерименті, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2013)
Шкляр А. С. - Кісткова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2013)
Сорока Ю. В. - Структурні порушення нирки білих щурів при диметилгідразиновому канцерогенезі на тлі застосування компонентів хіміотерапії, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2013)
Зайцев О. М. - Роль відділу моніторингу первинної медико-санітарної допомоги харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики в процесі інформатизації охорони здоров’я (2013)
Ковтун М. И. - Реформирование высококвалифицированной офтальмологической помощи: социально-психологический аспект (2013)
Юзбашиев Г. И. - Совершенствование комплекса мер по повышению качества жизни работников нефтяной промышленности (2013)
Неханевич О. Б. - Результати проспективного аналізу випадків раптової серцевої смерті осіб молодого віку в дніпропетровській області (2013)
Чернозуб А. А. - Изменение параметров морфофункционального состояния организма нетренированных людей и атлетов в условиях мышечного напряжения (2013)
Безвушко Е. В. - Формування зародків третіх молярів у дітей, які проживають на території з підвищеним вмістом фтору в питній воді за даними ортопантомограм, Чухрай Н. Л., Ахмад Хатем Джасер, Штибель Н. В. (2013)
Коломієць С. В. - Роль антиоксидантів в комплексному лікуванні гострих запальних процесів щелепно-лицевої ділянки одонтогенної етіології (2013)
Малко Н. В. - Роль цитокінів в механізмах розвитку хронічного катарального гінгівіту у дітей, що проживають у екологічно небезпечних умовах, Безвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2013)
Марушко Ю. В. - Особливості місцевого та системного імунітету у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та супутніми захворюваннями щитоподібної залози, Остапко О. І., Дуда О. В., Московенко О. Д. (2013)
Матолич У. Д. - Динаміка змін інтегральних індексів неспецифічної реактивності у хворих на флегмони та абсцеси щелепно-лицевої ділянки, Горгота А. І., Лаповець Л. Є. (2013)
Непокупна-Слободянюк Т. С. - Ефективність консервативного лікування хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням короткого курсу азитроміцину (2013)
Труфанова В. П. - Ефективність профілактики карієсу зубів у дітей із флюорозом при застосуванні лікувально-профілактичного комплексу (2013)
Хлистун Н. Л. - Влияние геля с гиалуроновой кислотой на состояние десны крыс С протаминовым гингивитом, Соколова И. И., Левицкий А. П. (2013)
Богуцька К. І. - Вплив іонів цинку на функціональні характеристики актоміозинового комплексу серцевого м’яза (2013)
Соколенко В. М. - Вплив психоемоційного навантаження на стан серцево-судинної системи учнів Піщанської гімназії Кременчуцького району, Ткаченко І. В., Жукова М. Ю. (2013)
Ткаченко І. В. - Моніторинг артеріального тиску в учнів Піщанської гімназії Кременчуцького району, Соколенко В. М. (2013)
Зелінська Н. В. - Дискурсивні практики української науки у дзеркалі видавничих реалій (2008)
Солоненко В. К. - Смотр интеллектуальной литературы. Московская книжная ярмарка "non/fiction" (2008)
Огар Е. І. - Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація (2008)
Василишин Д. В. - Вимоги нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84, Василишин О. М. (2008)
Босак О. І. - Книготоргівля у Львові в роки окупації (за матеріалами львівської преси 1941–1944 років) (2008)
Полюдов О. М. - Кінематика механізму мальтійського хреста з кривошипно-кулісним приводом, Кандяк Н. М. (2008)
Шахбазов Я. О. - Технологічні можливості скорочення витрат абразивних кругів при шліфуванні (2008)
Сенкусь В. Т. - Кінематика механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з криволінійною напрямною в рулонних друкарських машинах, Босак В. О., Кравчук І. М. (2008)
Стельмащук С. Г. - Дослідження динаміки механізмів неповнозубих коліс з програмними розвантажувачами (2008)
Стеців Я. Б. - Перспективи обрізування книжкового блока багатолезовими круговими інструментами (2008)
Маца Р. С. - Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною шатуна (2008)
Маїк В. З. - Дослідження властивостей наночастинок на поверхні і в об’ємі матриць, Богорош О. Т., Воронов С. О., Бубуліс А. (2008)
Величко О. М. - Вплив кліматичних умов на колірні характеристики лакованих відбитків, Хохлова Р. А. (2008)
Кукура В. В. - Дослідження деяких параметрів друкарського процесу флексографічного друку у виробничих умовах, Кукура Ю. А. (2008)
Репета В. Б. - Взаємодія УФ-лаків з флексографічними формними пластинами (2008)
Гринчук С. С. - Вплив фізико-хімічної обробки поліпропіленових плівок на їх змочуваність, Снігур Н. С., Ярка Н. В. (2008)
Дем’янишин Д. В. - Дослідження якості широкоформатного струминного друку, Нетак В. Б. (2008)
Слободяник В. Г. - Вплив природи вимивних розчинів на зносостійкість формних матеріалів (2008)
Сеньківський В. М. - Модель критеріїв композиційного оформлення книжкових видань, Козак Р. О. (2008)
Коляно Я. Ю. - Нестаціонарна задача теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції, Сасc Т. C., Юнгер І. Г. (2008)
Пирч Н. М. - М-еквівалентність і нескінченні об’єднання тихоновських просторів (2008)
Лозовий П. І. - Розрахунок статичних характеристик фарбових cистем послідовної структури (2008)
Сеньківський В. М. - Модель ієрархії критеріїв попиту на книги, Мельников О. В., Олянишен Т. В. (2008)
Холод З. М. - Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю, Волович О. Б. (2008)
Штангрет А. М. - Важливість і передумови проведення реструктуризації підприємств видавничо-поліграфічної галузі України (2008)
Цогла О. О. - Формалізація прийняття рішення про диверсифікацію, Білецька Н. П. (2008)
Григорова З. В. - Сучасні підходи до управління витратами поліграфічних підприємств (2008)
Масна О. І. - Аналіз платоспроможності позичальника з використанням теорії нечіткої логіки, Масний К. М., Музичук А. А. (2008)
Палига Є. М. - Проблеми впровадження корпоративного управління в корпораціях, Креховецька А. З. (2008)
Нашкерська Г. В. - Генезис оцінювання в бухгалтерському обліку (2008)
Копилюк О. І. - Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля ІІ (2008)
Луцків О. М. - Регіональні інноваційні системи: чинники формування та пріоритети розвитку (2008)
Безпалько І. Р. - Історія оподаткування населення України (2008)
Батлук В. А. - Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів (2008)
Библюк Н. І. - Екологічні аспекти застосування прямої передачі енергії відновних джерел у процесах лісозаготівлі, Мачуга О. С., Библюк Н. Н. (2008)
Батлук В. А. - Водные ресурсы и пути решения проблемы чистой воды, Макарчук В. Г., Романцов Э. В., Проскурина И. В. (2008)
Чернєй В. В. - Актуальні проблеми запобігання злочинам на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Джужа О. М. - Тлумачення кримінологічних понять (2014)
Вознюк А. А. - Актуальні питання визначення стійкості злочинних об’єднань (2014)
Нєбитов А. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією (2014)
Сіренко А. П. - Елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробленням або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Колб С. О. - Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами організованими злочинними угрупованнями в Україні (2014)
Василинчук В. І. - Удосконалення порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Алексійчук М. М., Дерев’янко П. В. (2014)
Зьолка В. Л. - Удосконалення правових основ функціонування сучасної системи управління державною прикордонною службою України (2014)
Єзерський Д. О. - Правове регулювання надзвичайного стану в України (2014)
Медвідь Л. П. - Соціальні права й свободи військовослужбовців в Україні: характеристика та реалізація (2014)
Нечитайло В. А. - Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів (2014)
Осетрова О. С. - Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів (2014)
Вакулік О. А. - Порушення вимог законодавства під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органах внутрішніх справ (2014)
Григоренко І. А. - Зарубіжний досвід протидії службовим зловживанням та корупції в діяльності поліції (2014)
Горбенко Д. А. - Становлення та розвиток психологічної служби в органах внутрішніх справ України: історико-правовий аспект (2014)
Іванова Т. М. - Відповідальність органів і посадових осіб муніципальної влади в Україні: історико-правовий аналіз (2014)
Гуревич Р. С. - Використання сучасних технологій навчання у ВНЗ (2014)
Кадемія М. Ю. - Сучасні педагогічні технології навчання дорослих (2014)
Пономарьов О. С. - Духовність у системі філософії педагогічної культури (2014)
Штефан Л. В. - Концепція латерального мислення Е. Боно як основа активізації творчої діяльності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Дяченко Л. М. - Психопедагогіка як предмет наукового інтересу (2014)
Ігнатюк О. А. - Дидактичні особливості формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи” (2014)
Бойчук В. М. - Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Мороз В. М. - Державне управління розвитком професійного потенціалу науково-педагогічних кадрів: аналіз стану та напрями стимулювання (2014)
Постригач Н. О. - Інноваційні аспекти професійного розвитку учителів в Італії (2014)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професійно важливі якості в контексті професіоналізму керівника правоохоронних органів України (2014)
Васильєва І. Г. - Успішність вирішення завдань творчого характеру студентами-економістами з різним рівнем креативності, Гулий Ю. І., Научитель О. Д. (2014)
Генькіна М. А. - Шляхи формування духовності у студентів (2014)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. сообщение 7.3 (2014)
Vyatkin S. I. - Function representation in geometric modelling, Romanyuk S. A. (2014)
Trotsyshyn I. - Newest technology and principles of construction measuring parameters converted radio signal (2014)
Умінський В. В. - Диференційна модель фільтра Калмана для локалізації автономного мобільного робота (2014)
Поремський Ю. В. - Розробка системи вимірювання температури та експозиційної дози γ-випромінювання, Васьковський О. В., Орлик П. В. (2014)
Зайцев Е. А. - Исследование возможности применения лазерных измерителей перемещений в гироскопических системах, Синицкий О. П. (2014)
Gula I. - Phase measurer based on coincidences of multiplicity impulses, Polikarovskykh O., Horiashchenko K., Horiashchenko S. (2014)
Stepanov D. M. - Estimation of transmission parameters of dielectric self-supporting optical cables in the exploitation conditions (2014)
Звягін О. С. - Система для вимірювання і контролю вологості нафтопродуктів (2014)
Осадчук О. В. - Моделювання імпедансу ділянки "витік-стік" двозатворного МДН транзистора при дії температури, Павлик Б. В., Кравчук Н. С., Осадчук Я. О. (2014)
Кузь М. В. - Метод діагностування побутових лічильників газу в експлуатації (2014)
Стецюк В. І. - Дослідження характеристик кварцових резонаторів за допомогою DDS синтезаторів (2014)
Kononov S. P. - Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters, Mentynskyi M. V., Lykha R. S. (2014)
Грабко В. В. - Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження перетворювача частоти altivar 71 по ethernet, Розводюк М. П., Левицький С. М. (2014)
Бєлов В. С. - Аналіз спектру в діапазоні НВЧ на основі квадратурної обробки елементарних складових, Бєлов А. С. (2014)
Bortnyk G. G. - Fast-acting analog-to-digital converter with wide dynamic range, Vasylkivskiy M. V., Minov M. L. (2014)
Романюк О. Н. - Особливості гексагональної моделі піксела, Мельник О. В. (2014)
Грабко В. В. - Мікропроцесорний тепловізійний пристрій для діагностування роторів потужних електричних машин (2014)
Козак Р. О. - Аналіз засобів забезпечення анонімності в мережі інтернет (2014)
Колесницький О. К. - Моделювання методу пошуку витоків підземних трубопроводів на основі спайкових нейронних мереж, Лосєв О. А., Мазниця А. С. (2014)
Semenova O. - The genetic neuro-fuzzy CDMA controller, Semenov A., Siniugin V., Kushym O., Beznosiuk R. (2014)
Bilousov S. I. - Objective automated warning system, Shvets O. V. (2014)
Катеринчук І. С. - Сучасні способи підвищення інформаційної здатності радіотехнічних систем, Боровик О. В., Бабій Ю. О., Снігур В. В. (2014)
Марченкова С. В. - Комплексна методика проектування моделей інтелектуальних систем діагностики та методи оцінки якості (2014)
Любченко В. В. - Визначення інтенсивності потоку в комп'ютерних системах з неоднорідним потоком (2014)
Левыкин В. М. - Информационная технология мониторинга температурных полей в процессе выращивания монокристаллов методом Чохральского, Шевченко И. В. (2014)
Слободяник А. Д. - Практична реалізація проблеми перетворення енергії в спектроенергетичних перетворювачах, Коваль Л. Г., Мандзюк І. А. (2014)
Ткачук Р. А. - Опромінення шкіри людини iз безперервним контролем та регулюванням параметрів процесу, Кузь В. І., Робулова Б. М. (2014)
Savenko Ya. - Intelligent millimetre-wave system for medical diagnostics, Nelin E., Repa F. (2014)
Савка Н. Я. - Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва (2014)
Zabolotna N. I. - Diagnostic capabilities of polarization reproduction of Mueller-matrix images of the cervix subsurface tissue layer, Radchenko K. O. (2014)
Sulima N. N. - New method of motional feedback in loudspeakers (2014)
Pilyavskiy V. V. - Selection of test material for colorimetric assessment quality UHDTV video path (2014)
Квасніков В. П. - Розрахунок допусків методом розмірного аналізу з урахуванням експлуатаційної похибки, Білан М. О. (2014)
Клещов Г. М. - Скорочення термінів підготовки виробництва штампів за рахунок автоматичної передачі апріорної і міжсистемної інформації (2014)
Мельничук Л. М. - Удосконалення системи оплати за передавання реактивної електроенергії (2014)
Michalevskiy D. - Performance evaluation of monitoring tools of electronic products by the level of low-frequency noise , Horodetcka O., Krasota R. (2014)
Лисий М. І. - Розвиток методів розрахунку координат системами радіотехнічного контролю пасивного типу, Гурман І. В., Абрамов О. С. (2014)
Квасников В. П. - Алгоритм контроля межцентрового расстояния пар шестерен, Возняковский А. О. (2014)
Козьяков С. В. - Функціональне моделювання процесу оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців інтелектуальними засобами aris simulation (2014)
Кондратов В. Т. - Избыточные измерения случайных физических величин (2014)
Титул, зміст (2014)
Клокар О. О. - Теоретичні засади формування економічного механізму ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора економіки (2014)
Талах В. І. - Методологічні особливості дослідження кризи та кризових процесів в діяльності соціально-економічних систем (2014)
Лавриненко Л. М. - Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних умовах (2014)
Никончук В. М. - Соціально-економічний розвиток суспільства (2014)
Дишкант М. В. - Сутність та роль економічної безпеки в господарській діяльності підприємств (2014)
Ishchenko M. I. - Optimization of funding sources to recover the resource potential of the enterprise (2014)
Кочкодан В. Б. - Комплексна оцінка стану зовнішнього середовища підприємства в контексті управління структурою його капіталу (2014)
Харченко Г. А. - Роль стратегічного управління в підвищенні агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дідківська О. О. (2014)
Пархомець М. К. - Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону, Уніят Л. М. (2014)
Тищенко С. В. - Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери міста Житомира (2014)
Ornat M. R. - Global instability as a determinant of china’s economic development (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи покращення використання природних ресурсів (2014)
Гречаник Н. Ю. - Екологічний вимір сталого розвитку: маркетинговий підхід (2014)
Порохнавець Я. А. - Особливості визнання природних ресурсів в системі бухгалтерського обліку (2014)
Свинтух М. Б. - Світовий досвід використання відходів деревини (2014)
Семенов В. Ф. - Інституційні зміни та інноваційний розвиток будівельної сфери національної економіки, Чекулаєва О. Д. (2014)
Давлетбаева Н. Б. - Сравнительный анализ инновационной активности в региональных системах Казахстана и Украины (2014)
Олійничук В. М. - Рівні інвестиційної привабливості підприємств: фактори впливу та резерви підвищення (2014)
Cмерічевський С. Ф. - Розпродаж товарів у роздрібній торгівлі: обліковий аспект, Діденко О. П. (2014)
Левченко Н. М. - Обліково-інформаційне забезпечення управління браком виробництва, Козачок І. В. (2014)
Матійчук Л. П. - Інтегральне статистичне оцінювання надійності банківських установ (2014)
Візіренко С. В. - Ініціативний аудит трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ, Вовк Є. П. (2014)
Жадан М. І. - Гармонізація нормативних актів з питань обліку об’єктів права інтелектуальної власності, Григоренко Ю. О. (2014)
Мельничук І. В. - Оцінка й облік інновацій інтелектуального характеру в процесі випуску та збуту продукції (2014)
Мужевич Н. В. - Проблемні аспекти відображення в обліку витрат з експлуатації будівельної техніки (2014)
Вівчар О. І. - Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін (2014)
Баглей Р. Р. - Формування вітчизняної моделі корпоративного управління (2014)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості міжнародних туристичних заходів (2014)
Миронюк Ю. Б. - Особливості механізму опублікування інформації про здійснення державних закупівель в Україні (2014)
Саленко О. Ф. - Ризики формування доходів місцевих бюджетів та шляхи їх мінімізації, Глухова В. І., Пономаренко А. А. (2014)
Очеретько Л. М. - Автоматичне бюджетне відшкодування пдв платникам з позитивною податковою історією по операціях з експорту товару, Горячковська Ю. С. (2014)
Штефан Л. Б. - Оцінка забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами, Сачок В. Л. (2014)
Нагайчук В. В. - Роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті (2014)
Гончар Г. П. - Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами (2014)
Помулєва В. М. - Шляхи підвищення ефективності соціально-регулюючого механізму ПДВ (2014)
Смоленюк Р. П. - Створення бізнес-інкубатора в структурі технопарку для підвищення потенціалу людського капіталу (2014)
Чайківський І. А. - Фінансовий лізинг в системі технопарку: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Стельмащук Н. А. - Концептуальні засади маркетинго-логістичного управління конкурентоспроможністю аграрних формувань (2014)
Автори номера (2014)
Шимон Л. Л. - Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень (2007)
Шафраньош І. І. - Непружні взаємодії електронів із збудженими атомами (2007)
Завілопуло А. М. - Дисоціативна іонізація багатоатомних молекул електронами, Шпеник О. Б. (2007)
Снігурська Т. А. - Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію, Маргітич М. О., Марушка В. І. (2007)
Федорко Р. О. - Процес надпружного розсiяння електронiв на метастабiльних атомах талiю, Марушка В. І., Шафраньош І. І. (2007)
Петрушко І. А. - Квантовохімічне вивчення аніоноутворення в тимідині та 5-бромуридині, Суховія М. І. (2007)
Суховія М. І. - Іонізація молекул урацилу електронним ударом, Медулич В. В., Шафраньош І. І. (2007)
Марушка В. І. - Іонізація метастабільних атомів талію, Федорко Р. О., Маргітич М. О., Шафраньош І. І. (2007)
Шимон Л. Л. - Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію (2007)
Угрин С. Ю. - Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом (2007)
Чаварга М. М. - Збудження емісій молекулярного іона СF4+ електронним ударом (2007)
Borovik-jr. A. A. - Excitation of autoionizing states in potassium by electron impact, Shimon L. L., Borovik A. A. (2007)
Ердевді М. М. - Оптичні функції збудження атомів Са, Zn, Cd та Hg, Шпеник О. Б., Вукстич В. С., Контрош Є. Е. (2007)
Ремета Е. - Аналітична апроксимація електронних густин та радіальних орбіталей багатоелектронних атомних систем, Келемен В., Довганич М. (2007)
Снігурський О. В. - Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом (2007)
Рійвес Р. Б. - Про вплив домішки срібла на генераційні характеристики лазера на парі міді, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О., Антонов О. О. (2007)
Богачьов Г. Г. - Емісійна вуф спектроскопія автоіонізаційних станів атомів металів (2007)
Бондар І. І. - Поляризаційні ефекти в двоквантовому збудженні збурених станів атому Ва в присутності додаткового сильного поля нерезонансного випромінювання, Суран В. В. (2007)
Митропольський І. Є. - Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI, Буксар В. С., Поп С. С., Шароді І. С. (2007)
Кузьма В. В. - Дослідження методом допплерівської томографії вторинної емісії збуджених атомів Na при опроміненні іонами K+ поверхонь NаCl та Na-Sn, Конопльов О. М., Бобровник А. С., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2007)
Приходько М. В. - Електрон- та іон-фотонна емісія КBr і KCl, Митропольський І. Є., Лінтур М. І., Маркович Л. М., Поп С. С. (2007)
Кузьма В. В. - Збудження поверхневих плазмонів при опроміненні поверхні Ag іонами К+, Конопльов О. М., Бобровник А. С., Мастюгін В. О., Подгорецька Г. Ю., Дробнич В. Г. (2007)
Лінтур М. І. - Спектральний склад випромінювання поверхні кремнію при бомбардуванні іонами і електронами середніх енергій, Приходько М. В., Маркович Л. М., Дащенко А. Й., Поп С. С. (2007)
Марушка В. І. - Спостереження процесів утворення негативних іонів стронцію та їх розпаду в оптичному каналі, Снігурська Т. А., Шафраньош І. І. (2007)
Содержание (2012)
Костиков И. Ю. - Chlorochytrium hypanicus sp. nov. (Chlorophyceae) и его место в системе Protosiphonales, Демченко Э. Н., Бойко В. Р., Гончаров А. А. (2012)
Ефремова Н. В. - Влияние некоторых металлокомплексов на содержание фикоцианина и активность супероксиддисмутазы в биомассе Spirulina platensis (Nordst.) Geitler (Cyanophyta), Бульмага В. П., Рева В. А., Рудик В. Ф., Кирияк Т. В., Гуля А. П., Зосим Л. С., Еленчук Д. И., Джур С. В., Бивол Ч. М. (2012)
Корнева Л. Г. - Таксономический состав, экология Chlorophyta и Streptophyta в слабоминерализованных мелководных лесных озерах (2012)
Снитько Л. В. - Фитопланктон глубоких озер Южного Урала в период высокого уровня воды (Россия), Снитько В. П. (2012)
Баженова О. П. - Chrysophyta водоёмов и водотоков Омского Прииртышья (Россия), Барсукова Н. Н., Герман Л. В., Игошкина И. Ю., Коновалова О. А., Мамаева О. О. (2012)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос Малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море, Украина), Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. (2012)
Горбулин О. С. - Комплексы доминантных форм фитопланктона разнотипных водоемов (2012)
Виноградова О. Н. - Подсемейство Leptolyngbyoideae Anagn. et Komarek (Cyanoprokaryota) во флоре Украины, Коваленко О. В. (2012)
Памяти Надежды Васильевны Кондратьевой (01.06.1925-30.04.2012) (2012)
Мокросноп В. М. - Влияние фунгицидов на рост культуры микроводоросли Euglena gracilis Klebs (Euglenophyta), Золотарёва Е. К. (2012)
Макаров М. В. - Влияние глубины произрастания на морфофизиологические показатели Fucus vesiculosus L. (Рhaeophyceae) (Баренцево море, Россия), Рыжик И. В., Воскобойников Г. М. (2012)
Петров А. Н. - Прогностическая оценка видового богатства бентосных диатомовых водорослей, Неврова Е. Л. (2012)
Копырина Л. И. - Водоросли водоемов Верхоянского хребта (Якутия, Россия) (2012)
Белоус Е. П. - Таксономическая структура фитопланктона верхнего участка реки Южный Буг (Украина) (2012)
Берченко О. И. - О валидности выделения некоторых родов ранне-карбоновых дазикладиевых водорослей трибы Aciculelleae Bassoullet et al. (Chlorophyta), Сухов О. А. (2012)
Шевчук Е. А. - Dinocysts из келловейских отложений центральной Украины (2012)
Кривенда А. А. - Новые для альгофлоры Украины виды Bacillariophyta из водоемов Шацкого национального природного парка (Украина) (2012)
Генкал С. И. - Первые находки морского вида Cyclotella marina (Bacillariophyta) в пресноводных водоемах Европы, Ярмошенко Л. П., Охапкин А. Г. (2012)
Минеева Н. М. - Содержание хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона (Обзор), Щур Л. А. (2012)
Волошко Л. Н. - Кира Леонидовна Виноградова (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Царенко П. М. - IV Международная научная конференция "Aктуальные вопросы современной альгологии" (23-25 мая 2012 г.) (2012)
Title, contents (2014)
Kato K. - Password Protection: End User Security Behavior. Computing, Klyuev V. (2014)
Pieloth C. - Online Distributed Source Localization from EEG/MEG Data, Knosche T. R., Maess B., Fuchs M. (2014)
Kawala-Janik A. - Use of a Cost-Effective Neuroheadset Emotiv EPOC for Pattern Recognition Purposes, Baranowski J., Podpora M., Piatek P., Pelc M. (2014)
Pavlenko V. - Noise Immunity Research for Nonlinear Dynamical Systems Identification Based on Volterra Model in Frequency Domain, Pavlenko S., Speranskyy V. (2014)
Manolova A. - Study of Two 3D Face Representation Algorithms Using Range Image and Curvature-Based Representations, Tonchev K. (2014)
Caspari D. - Sensor Based Algorithms for Dead Reckoning: A comparison of two approaches for smartphones, Strutu M., Riedhammer L., Grossmann U. (2014)
Artemenko V. - Agent-Based Modeling of the E-Learning Users’ Behavior (2014)
Вишневська О. М. - Теоретичні аспекти й особливості формування іміджевої діяльності сільськогосподарських підприємств, Радько Д. А. (2014)
Гвоздик Н. М. - Значення соціального партнерства у стимулюванні інвестицій у людський капітал системи Укоопспілки (2014)
Гордуновський О. М. - Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України (2014)
Корженівська Н. Л. - Структурне використання зернового фонду в системі загроз економічній безпеці підприємств (2014)
Кравченко О. О. - Розвиток інновацій в банківській системі (2014)
Лезговко О. М. - Развитие перестрахования в условиях глобализации мировой экономики (2014)
Майстренко С. В. - Банківництво у стародавньому світі: історичний та релігійний аспекти (2014)
Марич М. Г. - Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України в умовах глобалізації (2014)
Мартюшева Л. С. - Ресурсне забезпечення підвищення фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, Алексеєнко І. І. (2014)
Марчук В. П. - Міжнародний рух капіталу та зовнішній борг в умовах трансформації національної економіки України (2014)
Мішутіна Н. П. - Впровадження навчально-тренувальної банківської системи як важливий напрямок практичної підготовки майбутніх фахівців банківської сфери (2014)
Нагайчук Н. Г. - Уточнення змісту поняття "фінанси домогосподарств" у розрізі навчальної дисципліни "фінанси" (2014)
Нагорна О. О. - Інноваційний розвиток національної економіки: діагностика проблем, важелі активізації (2014)
Остапенко Я. О. - Аналіз доходів і витрат підприємств готельного господарства як інструментарій для реалізації контрольних функцій системи управління (2014)
Остап'юк Н. А. - Фінансові ресурси як предмет злочину: економіко-правовий аналіз, Процюк О. В. (2014)
Пилипенко О. В. - Роль духовного производства в формировании 5-6 технологического уклада, Баталов Ю. В. (2014)
Приступа Т. В. - Європейська валютно-фінансова інтеграція: проблеми і перспективи для України (2014)
Рибіцька А. В. - Управління капіталом підприємства на основі оптимізації структури позикового капіталу (2014)
Фесенко І. А. - Особливі форми забезпечення споживчого кредиту (2014)
Шиян Д. В. - Організаційно-методичні аспекти формування механізму фінансової безпеки банківської системи (2014)
Юрків Н. Я. - Просторово-секторальний аналіз реалізації потенціалу розвитку реального сектору економіки (2014)
Яцків М. І. - Удосконалення системи управління фінансовими потоками підприємств оптової торгівлі, Капітула С. Л. (2014)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Н. І. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світового фінансового ринку (2013)
Казакова Н. А. - Єврорегіон "Слобожанщина" як форма і інструмент українсько-російського транскордонного співробітництва (2013)
Клімова К. А. - Економічні угруповання Євразії та їх вплив на розвиток світової економіки (2013)
Кривуц Ю. Н. - Промышленная революция в Англии - сигнал и стимул к измеению идеологии внешней торговли (2013)
Макарчук К. О. - Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: теоретичний аспект (2013)
Ткаченко А. В. - Влияние миграционных процессов на состояние современного рынка труда в Украине (2013)
Шевченко Т. П. - Корпоративная социальная ответственность в международном бизнесе (2013)
Шкиль Н. Г. - Імперативи розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2013)
Юрченко С. А. - Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития, Юрченко А. Е. (2013)
Здоровко С. Ф. - Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання (2013)
Муравйов В. - Реалізація норм права європейського союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів (2013)
Тобота Ю. А. - Поняття та критерії "справедливого судового розгляду" у рішеннях європейського суду з прав людини (2013)
Файєр О. А. - Порядок укладання та виконання договору страхування професійної відповідальності (2013)
Воробьев Е. М. - Экономика счастья как новая экономическая парадигма, Демченко Т. И. (2013)
Довгаль О. А. - Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах (2013)
Луппа В. А. - Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні (2013)
Малахова Л. В. - Шляхи подолання "прихованого" голоду як складової глобальної продовольчої проблеми (2013)
Розинська Н. М. - Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України (2013)
Рябченко К. Н. - Продовольча безпека як складова державної політики (2013)
Терованесов М. Р. - Економічна маса, як складова інерційності системи вищої освіти (2013)
Удодова В. И. - Влияние коррупции на экономический рост и развитие стран, Позднякова А. М. (2013)
Богомазова И. В. - Сфера туризма как фактор инновационного регионального развития (на примере Белгородской области) (2013)
Бойко О. В. - Оцінка ефективності засобів рекламної діяльності в сфері туристичного бізнесу, Мудранінець А. С. (2013)
Волкова І. І. - Розвиток санаторно-курортних закладів України (2013)
Гапоненко Г. І. - Особливості туристичної політики Угорщини, Шамара І. М. (2013)
Данько Н. І. - Брендінг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства (2013)
Довгаль Г. В. - Інвестування у туристичний комплекс України: сучасний стан і проблеми (2013)
Думачева Е. В. - Развитие ботанического сада НИУ "БЕЛГУ" как уникального объекта экологического туризма, Тохтарь В. К., Ясенок С. Н., Польшина А. А., Комарова М. Е., Чернявских В. И. (2013)
Evtushenko A. V. - The sensory marketing in the tourism business as the latest technology in the tourism product promotion (2013)
Климова Т. Б. - Продвижение территории посредством взаимодействия событийного маркетинга и событийного туризма, Вишневская Е. В., Аноприева Е. В. (2013)
Кущенко Е. И. - Статистическая оценка тенденций развития рынка туристского продукта (2013)
Парфіненко А. Ю. - Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України (2013)
Perepelytsia A. S. - Innovative development of informatization in tourism in globalization conditions (2013)
Подлепіна П. О. - Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії) (2013)
Посохов І. С. - Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України, Артєм’єв Е. В. (2013)
Cідоров В.І. - Механізм економічного управління туристичним бізнесом, Клімова К. А. (2013)
Смирнов І. Г. - Логістика та управління ланцюжками поставок в ресторанному бізнесі: тенденції посткризового періоду (2013)
Ханова О. В. - Багатомірна оцінка впливу чинників конкурентоспроможності туризму (на прикладі країн Європейського регіону) (2013)
Яковенко О. В. - Образование как основа инновационного развития туризма в регионе (на примере Белгородской области) (2013)
Боднер Г. Д. - Развитие инвестиционной составляющей мировых пенсионных рынков, Друзин Р. В. (2014)
Бойченко О. В. - Проблемы информационной безопасности платежных средств (2014)
Ванюшкин А. С. - Анализ концепций развития индустриальных парков в Крыму (2014)
Derkach Y. V. - International experience of social insurance against occupational risks (2014)
Карлова А. И. - Проблемы и перспективы развития страхового посредничества (2014)
Коваленко О. Ю. - Соціально-економічні та екологічні передумови виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції (2014)
Кузнецов М. М. - Транспортно-логистическое взаимодействие стран в контексте мировой торговли, Борисов А. В., Тихонов Д. А. (2014)
Машьянова Е. Е. - Сущность капитализации субъектов предпринимательской деятельности (2014)
Мираньков Д. Б. - Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС (2014)
Никитина М. Г. - Нефтяная дипломатия Китайской Народной Республики, Пыжик С. А. (2014)
Pobirchenko V. V. - Question of the impact of global economy on the humanity welfare, Shutaіeva О. О. (2014)
Побірченко В. В. - Роль транскордонного співробітництва у розвитку європейських промислово-інноваційних кластерів (2014)
Польская С. И. - Теоретико-методологические аспекты экономических потерь (2014)
Попов В. Б. - Анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий, Кадыров Э. Ш. (2014)
Рудницкий А. О. - Развитие торговых отношений в рамках восточного партнёрства (2014)
Рыбников М. С. - Моделирование и оценка степени готовности Украины к информационному обществу, Рыбников А. М. (2014)
Sigal A. V. - Concerning some aspects of consideration of risk component in investment project efficiency evaluation, Bakumenko M. A. (2014)
Cheporov V. V. - ABC vs TD-ABC for higher education: case studies, Cheporova G. E. (2014)
Шепелевич Е. А. - Современное состояние и перспективы развития рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в Украине, Ермоленко Г. Г. (2014)
Шутаева Е. А. - Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой экономической трансформации (2014)
Ярош О. Б. - Углеродные кредиты как механизм борьбы с изменением климата Украины (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Об интеграции маркетинга и логистики в контексте сервизации, Фёдоров В. К. (2014)
Офіційна інформація (2014)
Пасиешвили Л. М. - Синдром раздраженного кишечника: функциональные расстройства и органические последствия, Андруша А. Б. (2014)
Гавалко Ю. В. - Общеадаптационные реакции организма и состояние желудочной микроциркуляции у пожилых пациентов с хроническим гастритом (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции и метаплазии по желудочному типу на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки у больных хроническим неатрофическим гастритом без язвенных поражений дуоденальной зоны (2014)
Власенко В. В. - Визначення чутливості Helicobacter pylori до кларитроміцину методом полімеразної ланцюгової реакції, Власенко І. Г., Новицький А. О. (2014)
Майкова Т. В. - Особливості моторно-­евакуаторної функції шлунка при кандидозному ураженні слизової оболонки верхнього відділу травного тракту, Кушніренко І. В. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Вторичная лактазная недостаточность, Шаргород И. И. (2014)
Харченко Н. В. - Применение препаратов альгиновой кислоты в терапии больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Джанелидзе Д. Т., Марухно И. С., Герасименко О. М. (2014)
Губергриц Н. Б. - Оптимизация лечения хронического панкреатита в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью у больных с ожирением и инсулинорезистентностью, Бондаренко О. А. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к диагностике и коррекции экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом (2014)
Палій І. Г. - До питання ефективності ерадикаційної терапії з використанням три-­ та чотирикомпонентних схем: місце препаратів вісмуту, Заїка С. В., Піддубецька А. П. (2014)
Колесникова Е. В. - Современный пациент с заболеванием печени и патологией сердечно-­сосудистой системы: какой выбор сделать? (2014)
Харченко Н. В. - Клиническая эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственного средства "Домрид SR" при лечении пациентов с нарушением моторно-­эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны, Герасименко О. М. (2014)
Мойсеенко В. А. - Возможности применения препарата "Фосфоглив" в лечении стеатогепатита с сопутствующим хроническим колитом, Манжалий Э. Г. (2014)
Губергриц Н. Б. - "Стеатель": от научных фактов к клинической практике, Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2014)
Ткач С. М. - Восстановление уровня S-­аденозил-­L-­метионина как эффективный патогенетический метод гепатопротекции (2014)
Коруля І. А. - Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики та лікування, Марухно І. С., Герасименко О. М. (2014)
Колеcниковa Е. В. - Канцерпревенция в гепатологии: состояние проблемы, возможности и перспективы, Сытник К. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського