Мазин В. Н. - Содержание конструкта "олимпийская культура воспитанника детско-юношеской спортивной школы” (2014)
Мармаза О. І. - Контроль як функція управління: сутність, вимоги сучасності, тенденції оновлення (2014)
Масич С. Ю. - Синергетичний підхід до підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Павленко Л. А. - Соціокультурне середовище як чинник розвитку творчого потенціалу особистості (2014)
Парфьонов М. П. - Підготовка студентів – майбутніх учителів до самостійного пошуку знань (2014)
Плачинда Т. С. - Професійна підготовка майбутніх авіафахівців у країнах близького зарубіжжя (2014)
Полякова Я. В. - Взаємодія релігії і школи: європейський контекст (2014)
Редчук Р. О. - Модель формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Сергеєва Л. М. - Факторний аналіз конкурентоспроможності професійно-технічного навчального закладу на регіональному ринку освітніх послуг (2014)
Сущенко Р. В. - Управлінська культура як складова професіоналізму майбутніх інженерів залізничного транспорту (2014)
Сущенко Т. І. - Важливі тенденції суспільного розвитку та їх вплив на посилення педагогізації освітніх процесів (2014)
Тарасенко Р. О. - Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Трегуб С. Є. - Характеристика моделі формування культури фахового мовлення майбутніх фармацевтів (2014)
Турська О. В. - Формування правосвідомості підлітків у роботі молодіжних громадських організацій (2014)
Удовенко І. І. - Євангельські цінності в духовно-моральній освіті (2014)
Шаповалова І. В. - Основні концептуальні підходи в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення (2014)
Шаповалова Н. П. - Визначення професійної спрямованості як педагогічна умова фахового зростання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2014)
Штонда О. Г. - Визначення поняття "наступність” у психолого-педагогічній літературі (2014)
Шумельчик Л. Б. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища (2014)
Ястребова В. Я. - Соціально-педагогічні засади модернізації управлінських функцій директора закладу освіти сільської місцевості (2014)
Бельмаз Я. М. - Роль релігії в моральному вихованні учнів у загальноосвітніх школах США (2014)
Васильєва С. О. - Професійний статус учителя як різновид соціального статусу (2014)
Золотарьова О. В. - Діяльність департаменту обдарованих учнів як головного координатора з педагогічної підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі (2014)
Ісаєва М. Є. - Вплив освітньо-виховного середовища на організацію перерви в початкових класах (2014)
Кендзьор П. І. - Компетентністне спрямування полікультурного виховання особистості в навчальному процесі загальноосвітньої школи (2014)
Куринная А. Ф. - Проблема комплексного коммуникативно-словоцентрического анализа текста в контексте школьного языкового образования (2014)
Лаухіна І. С. - Особливості запровадження релігієзнавчого компонента в зміст навчальних дисциплін загальноосвітньої середньої школи франції (2014)
Позднякова О. Л. - Програмно-технологічне забезпечення виховної системи санаторної школи-інтернату (2014)
Проценко О. В. - Соціальна компетентність молодших школярів як предмет наукових досліджень (2014)
Бузько В. І. - Проблеми різнорівневого управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Горицька О. В. - Формування наукової та творчої культури в студентів-економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Калашнікова Л. М. - Розвиток пізнавальної самостійності студентів електронними засобами навчання (мультимедійна презентація), Петрова В. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Наслідки реформування вищої освіти Німеччини (2014)
Кравченко В. М. - Особливості модернізації магістерського педагогічного процесу у вищому навчальному закладі (2014)
Маковецька Н. В. - До проблеми розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Облєс І. І. - Вплив вікового чинника на розвиток професійних криз та шляхи їх подолання в контексті збереження науково-педагогічного потенціалу вищої школи України (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах освіти (2014)
Пшенична О. С. - Аналіз чинників впливу на якість підготовки фахівця у вищій школі (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Стьопіна О. Г. - Роль християнського мистецтва у вихованні сучасної студентської молоді (2014)
Тітова О. А. - Роль викладача в мотивуванні студентів-механіків аграрного університету до навчання іноземної мови (2014)
Ульянова В. С. - Проблема якості сучасної музичної освіти в педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Шауерман О. А. - Навчання студентів немовних ВНЗ спонтанного висловлювання за змістом прочитаних англомовних текстів (2014)
Ярошинська О. О. - Освітній простір вищого навчального закладу як континуум для проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх фахівців (2014)
Блецкан Д. І. - Eлектронна структура 2Н-SnS2, Фролова В. В., Глухов К. Є. (2009)
Біланич В. С. - Дослідження стекол GexAsySe100-x-y методом диференціальної скануючої калориметрії, Онищак В. Б., Різак І. М., Чах K., Флахбарт K., Різак В. М. (2009)
Шкирта І. М. - Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з (2a×2a×2a)-надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза, Небола І. І. (2009)
Боркач Е. І. - Типи ближнього порядку атомної сітки аморфних плівок системи Ge-Sb-Se, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С., Сабов В. І. (2009)
Біганич В. Ю. - Край поглинання та фазова р,Т-діаграма сегнетиелектрика CuInP2(Se0.1S0.9)6, Куриця І. Ю., Шуста В. С., Герзанич О. І. (2009)
Блецкан Д. І. - Cпектри фотопровідності кристалічного і склоподібного SnGeS3, Кабацій В. М., Лук’янчук О. Р. (2009)
Туряниця І. І. - Фоторезистивні шари на основі стекол системи As-S, Цигика В. В. (2009)
Качер I. Е. - Дослідження мікростехіометричного складу тонких плівок YBa2Сu3O7, отриманих у різних режимах лазерного напилення, Томашпольский Ю. Я., Чучман М. П., Шуаібов О. К., Месарош Л. В. (2009)
Лінтур М. І. - Електрон-фотонна емісія As2S3, Приходько М. В., Маркович Л. М., Поп С. С. (2009)
Тягур Ю. І. - Дослідження залежностей електричного опору від тиску кристалів Sn2P2S6 в діамантовій камері, Щенніков В. В. (2009)
Стець М. В. - Зарядові залежності жорсткості інтегрального енергетичного спектру нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2009)
Лендєл О. І. - Напівемпіричне описання абсолютної ефективності Ge(Li)- ТА HPGe- детекторів для фотоподільних експериментів, Парлаг О. О., Маслюк В. Т. (2009)
Стець М. В. - Просторові розподіли потоків нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2009)
Мигалина С. І. - Резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного атома-кубіта до іншого (2009)
Карбованець О. М. - Обмінна взаємодія іона з дипольно-зв’язаним аніоном, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2009)
Гедеон В. Ф. - Енергетичні та кутові залежності диференціального перерізу пружного розсіяння електронів на атомі магнію (2009)
Гедеон С. В. - Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі Са, Лазур В. Ю. (2009)
Гайсак І. І. - Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами, Жаба В. І., Мурін П. (2009)
Нодь Є. А. - Перерізи розсіяння електронів на атомі Sr (2009)
Генерал А. А. - Газорозрядна лампа на суміші парів води та перекису водню, Кельман В. А. (2009)
Кленівський М. С. - Оптичні характеристики імпульсно-періодичного розряду в суміші ксенону з парою хлориду цезію, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2009)
Симулик В. М. - Про розв’язки і симетрії рівняння Дірака та комплексного рівняння Дірака – Кейлера у представленні Фолді – Вотхойзена, Кривський І. Ю. (2009)
Кривський І. Ю. - Про лагранжевий підхід та динамічні змінні для спінорного поля у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена, Симулик В. М., Тимчик Р. В. (2009)
Клімик В. У. - Врахування тіньової функції при дослідженні впливу тиску сонячної радіації на рух геосинхронного супутника, Єпішев В. П., Кудак В. І., Мацо Г. М. (2009)
Шваб Р. Л. - Про утворення позитивних і негативних іонів молекул аденіну, викликане повільними електронами, Шафраньош М. І., Стецович В. В., Суховія М. І., Шафраньош І. І. (2009)
Федорко Р. О. - Про збудження електронами атомів кадмію із метастабільних станів, Снігурська Т. А., Маргітич М. О., Шафраньош І. І. (2009)
Шафраньош М. І. - Перерізи дисоціативної іонізації в процесах зіткнень електронів з молекулами тиміну та урацилу (2009)
Сорока І. М. - Смуги в спектрі випромінювання кристалу LiF при бомбардуванні іонами K+, Митропольський І. Є., Буксар В. С. (2009)
Ердевді М. М. - Збудження молекули тиміну повільними електронами, Звенигородський В. В. (2009)
Шпеник О. Б. - Академік АН вищої школи України Л.Л. Шимон (2009)
Лазур В. Ю. - До 85-річчя з дня народження професора Ю.М. Ломсадзе (2009)
Басенко Н. О. - Тематика журналу "Вчений Гермес" та ідея національно-культурного відродження Греції (2010)
Бесчётникова С. В. - Этиология жанровых трансформаций (2010)
Бровко О. О. - Проста форма як інтертекст повісті Л. Мосендза "Засів" (2010)
Гура Н. П. - Рецепція античності в німецькій літературі ХХ століття та її вплив на інтерпретацію міфологеми Іфігенії (2010)
Дуркалевич В. В. - Стратегія емпіричного автора у літературознавчій концепції Івана Франка (2010)
Євмененко О. В. - Українська літературна казка першої половини ХІХ століття (2010)
Мельнишина Т. П. - Своєрідність рецепції античності у поезії М. Зерова та О. Мандельштама (2010)
Нікольченко М. В. - Художнє осмислення історії у драмі В’ячеслава Потапенка "Мазепа" (2010)
Новицька О. А. - Духовні константи у творчості Антона Крушельницького (2010)
Плотников С. А. - Проблема смысла жизни в творчестве русских писателей ХІХ в. (2010)
Рікев К. Р. - Про втрату особистості у патріотичній жертві (2010)
Романенко Л. В. - Інтерпретація кармалюкіани в епічних жанрах української літератури (2010)
Федюшина І. В. - Агіографічний дискурс сучасної прози (на матеріалі романів Галини Тарасюк) (2010)
Хорошков М. М. - Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму естетичних та етичних пошуків доби (2010)
Швец Г. А. - Псевдонимия в контексте эстетического семиозиса: к проблеме "литературной собственности" (2010)
Шека О. А. - Концепція людини в новелі Юрія Косача "Остання атака" (2010)
Шестопалова Т. П. - Конструкти відродження в науково-критичній спадщині Юрія Лавріненка (2010)
Богатирьова Є. В. - Реалізація прагматичних функцій учасників політичного дискурсу в експліцитних мовленнєвих актах (2010)
Васильєва Е. В. - Особливості передачі змісту україномовних публіцистичних статей англійською мовою (2010)
Завальнюк І. Я. - Динамічні процеси в стилістичній типології газетних жанрів (2010)
Кузнєцова І. В. - Вторинна номінація як один з способів утворення галузевих термінологій (2010)
Кущ Е. О. - Способи та прийоми перекладу англійських неологізмів (2010)
Межуєва І. Ю. - Етимологічна характеристика фізичних термінів англійської мови, Кечеджі О. В. (2010)
Мороз О. А. - Концепт "Україна" як компонент мовної картини світу українця (2010)
Орєхов В. В. - Актуальне членування речення, його статус в лінгвістичній системі (2010)
Хохрякова Л. Ф. - Особливості нормативного наголошування фахової лексики (на матеріалі юридичної термінології) (2010)
Шепітько С. В. - Лінгвокультурний концепт та методика його дослідження, Щелкунова О. Ф. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2010)
Гонгальский В. В. - Роль биомеханических нарушений в формировании болевого синдрома в области грудного отдела позвоночника (дорсалгия) (2014)
Черенько Т. М. - Постинсультный болевой синдром (2014)
Оринчак Л. Б. - Актуальність проблеми розсіяного склерозу у вагітних (2014)
Малахов В. О. - Гематоенцефалічний бар’єр як частина нейро­імунно­ендокринної системи, Личко В. С., Грецьких К. В. (2014)
Зорій І. А. - Клініко­діагностичні особливості дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO­синтази, Пашковська Н. В., Пашковський В. М. (2014)
Соколова Л. І. - Медикаментозне лікування хворих з ішемічним інсультом у судинах вертебробазилярного басейну в гострий період, Антоненко К. В., Літовальцева Г. М., Влащук А. М. (2014)
Глоба М. В. - Значення оцінки функціональної активності головного мозку у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, ускладненим церебральним вазоспазмом, для діагностики та прогнозування відстроченої ішемії мозку, Ващенко В. В., Сулій Л. М., Солонович А. С. (2014)
Бачинська Н. Ю. - Роль чинників ризику, які модифікуються, у розвитку помірних когнітивних порушень у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом, Копчак О. О. (2014)
Стаднік С. М. - Добовий профіль артеріального тиску та особливості його вегетативної регуляції у пацієнтів з когнітивними розладами на тлі фібриляції передсердь (2014)
Василовский В. В. - Опыт применения и эффективность эндолюмбального введения глюкокортикоидов при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Черненко М. Е., Ткачева Т. Н. (2014)
Радзіховська Н. С. - Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз різної тяжкості і тривалості, Соколова Л. І. (2014)
Егоркина О. В. - Лактатдискразия при боковом амиотрофическом склерозе, Рязанцев В. В. (2014)
Фломин Ю. В. - Профилактика и лечение спастичности у пациентов после инсульта: современный междисциплинарный подход и опыт одного центра, Гаврылив И. Р., Гуляева М. В., Пионтковская Н. И. (2014)
Авазашвили И. Д. - Профилактика и хирургическое лечение острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу, Мороз В. В., Зозуля Ю. А. (2014)
Поясник I. М. - Венозна енцефалопатiя у хворих з хронiчним обструктивним захворюванням легень (2014)
Бачинська Н. Ю. - Ефективність лікування донепезилу гідрохлоридом хворих похилого віку із синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу залежно від поліморфізму гена апоЕ, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Пішель І. М., Леонов Ю. І. (2014)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2014)
Оголошення (2014)
Мироненко Т. В. - Мышечные дистонии. Аналитический обзор и собственное клиническое наблюдение, Рыбалка О. Ю., Мироненко М. О., Хубетова И. В., Гайдаш М. К. (2014)
Школьник В. М. - Миастения: современные подходы к диагностике и лечению, Кальбус А. И., Бараненко А. Н., Погорелов А. В. (2014)
Паєнок А. В. - Післяінсультна спастичність: патофізіологія та методи дослідження (огляд проблеми), Цюмрак І. М., Кирилюк С. Я. (2014)
Соколова Л. І. - Зв’язок між клінічними характеристиками ішемічного інсульту і ступенем артеріальної гіпертензії, Черенько Т. М., Гелетюк Ю. Л. (2014)
Волошина Н. П. - Креатинкиназемия при боковом амиотрофическом склерозе, Егоркина О. В., Рязанцев В. В., Черненко М. Е. (2014)
Бокал И. И. - Изменения в системе перекисного окисления липидов, антиоксидантной системе и тромбоцитарном звене гемостаза у больных опиатной наркоманией в зависимости от наличия в крови антител к ВИЧ 1­го и 2­го типа, Костюшов В. В., Климченко Н. В. (2014)
Шульга О. Д. - Епідеміологічні та клінічні особливості розсіяного склерозу в м. Луцьку, Шульга Л. А., Бойко С.Ю., Дрозд О. С., Матвейчук Ж. О., Мельник С. В., Мельник С. Ф., Оранська О. Я., Юнчик О. М. (2014)
Ромалийская О. В. - Особенности вегетативной регуляции у мужчин молодого возраста с кардиальной патологией, Демченко А. В., Ревенько А. В., Никитюк О. В., Харьяков В. А. (2014)
Жданова В. М. - Відновне лікування пацієнтів, прооперованих з приводу кавернозних ангіом стовбура головного мозку, в ранній післяопераційний період (2014)
Розуменко В. Д. - Глиомы головного мозга: послеоперационная реабилитация и качество жизни больных, Хорошун А. П. (2014)
Орлов Ю. А. - Интракраниальные опухоли у новорожденных, Шаверский А. В., Марущенко Л. Л., Зябченко В. И. (2014)
Сидорак А. Д. - Клініка та діагностика аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії в гострий період їх розриву, Цімейко О. А. (2014)
Василенко В. Н. - Энцефалопатия Вернике: клиническое наблюдение у беременной, Пеннер В.А., Мироненко М. О., Ковалик В. С. (2014)
Негрич Т. І. - Проблеми діагностики та лікування гострої порфирійної полінейропатії, Юр М. І., Хома А. І., Кардош Н. М., Саноцький Я. Є., Готь Н. Р. (2014)
Руденко А. О. - Системний кліщовий бореліоз: оптимізація діагностики і терапії нейроофтальмічних порушень, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Луценко В. Ю., Сидорова Ж. П. (2014)
Гонгальский В. В. - Механизм острой фазы болевого фасеточного синдрома на примере грудного отдела позвоночника (2014)
Воробьёва Т. М. - Нейробиологические механизмы формирования артериальной гипертензии у крыс и ее коррекция способом дистантной имплантации эмбриональных тканей передних отделов пиявки, Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Гармаш Т. И. (2014)
Довбонос Т. А. - Київський період життя і професійної діяльності професора Михайла Микитовича Лапінського (2014)
Оголошення (2014)
Висоцька Н. О. - Містичне як прийом: постмодерні примари Хайгейтського цвинтаря (2011)
Гулевич Л. О. - Вплив містичної релігійної традиції на поетику і проблематику прозових творів Миколи Устияновича (2011)
Драненко Г. Ф. - Символіка містичних образів ночі в п’єсі Б.-М. Кольтеса "Ніч незадовго перед лісами”) (2011)
Кучер З. І. - Містичний образ Великого Старця в романі Ф. Дюрренматта "Долина безладдя” (2011)
Орлова М. О. - Містичні символи в романі Петера Гандке "Короткий лист перед довгим прощанням” (2011)
Пастушук Г. О. - Образ блазня в "Діалогах між Соломоном та Маркольтом”: профанація чи карнавалізація? (2011)
Сатиго І. А. - Ознаки містикологічної свідомості Леопольда Сенгора в поетичній збірці "Сутінкові пісні” (2011)
Смирнов В. А. - Семантика образа небесной девы в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго” (2011)
Шатова И. Н. - Типология и функции гротескных форм в мистической прозе Юрия Юркуна (2011)
Бєлоброва Т. А. - Філогенез молитовного жанру (містичні модифікації) (2011)
Гаврилів Т. І. - Роль оповіді від першої особи в оповіданні Петера Гандке "Без бажання немає щастя” (2011)
Гребенюк Т. В. - Роман Г. Пагутяк "Урізька готика” в контексті сучасної української літературної містики (2011)
Когут О. В. - Містичні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (2011)
Тузков С. О. - Американская готическая новелла рубежа XIX–XX веков (2011)
Цівкач О. М. - Роль середньовічної релігійної драми у процесі відродження польського театру (2011)
Шпильова Н. В. - "Зачарована місцина” в романі Р. Бротігана "Чудовисько Хоклайну: готичний вестерн” (2011)
Бучко А. В. - Міфічні простори у творах Ельзи Ласкер-Шюлер (2011)
Левицький В. А. - Мотиви "вечора містичного” в київському тексті Максима Рильського (2011)
Левко У. Е. - Містична складова у творах science fiction Станіслава Лема та їх візуальних інтерпретаціях (2011)
Плетенчук Н. С. - Художній феномен сакралізації волинського макротопоса в прозі Уласа Самчука (2011)
Полева Е. А. - Концепция "потусторонности” в повести В. Набокова "Соглядатай” (2011)
Хоусон В. А. - Мистика и реализм "Флорентийской чародейки” Салмана Рушди: ключи к хронотопу (2011)
Щелокова Л. И. - Сакральный хронотоп в публицистике А. Н. Толстого (2011)
Гурбанська А. І. - Міфопоетика української повісті другої половини ХХ століття (на матеріалі творів Вал. Шевчука та Н. Бічуї) (2011)
Ісапчук Ю. В. - Рудименти "Габсбурзького міфу” в повісті І. Бахман "Три дороги до озера” (2011)
Криворучко С. К. - "Міф” Сімони де Бовуар (на матеріалі мемуарного роману "Сила обставин”) (2011)
Левітас С. Ф. - Інфернальна поетика та міфологічний код готичної новели "Наречена привида” В. Г. Ейнсворта (2011)
Набитович І. Й. - Міт про Ізіду та Осіріса як архітектонічна складова "Cну тіні” Наталени Королевої (2011)
Савчук Н. І. - Міф і містичне в ранній ліриці Ліни Костенко (2011)
Сенчук І. А. - Міфологема смерті–воскресіння як "метафора” циклічної концепції історії в драмі В. Б. Єйтса "Воскресіння” (2011)
Барчишина І. В. - Сакральність контрапунктичної єдності в організації колористики поетичного твору (на матеріалі поезій М. Волошина та В. Свідзінського) (2011)
Чик Д. Ч. - Ревізія готичної містики у прозі Ф. Ґрільпарцера та Г. Квітки-Основ’яненка (2011)
Матвєєва Т. С. - Смерть як передчуття: ірраціональні домінанти в романах О. Кобилянської "Ніоба”, "Через кладку”, "За ситуаціями” (2011)
Маценка С. П. - Мона Ліза – "жінка без властивостей”: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Ґеорґа Гайма "Злодій” (2011)
Пагут О. С. - Містичний дискурс мотиву інцесту в музілівському потрактуванні в романі "Людина без властивостей” (Аґата і поліфункціональність її постаті) (2011)
Бистрова О. О. - Містична складова поетики творів Ф. Достоєвського (2011)
Дзик Р. А. - Генеруюча функція світоглядних аналогій: літературні витоки реалістичної поетики Жоржа Бернаноса (2011)
Мельничук И. Н. - Основные особенности проявления религиозной проблематики у Ф. М. Достоевского (2011)
Волковинська І. Т. - Простір у п’єсах М. Гоголя та Ю. Словацького: тектонічні й атектонічні вияви (2011)
Конончук Т. І. - Екзистенція містичного в романі Василя Барки "Жовтий князь” (2011)
Кораблев А. А. - Мистическое как предмет филологического знания (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив містичного у прозі Марка Леві (2011)
Мочернюк Н. Д. - Поетика містичного в "Гімнах до ночі” Новаліса (2011)
Науменко Н. В. - Чи можливий принцип "золотого перерізу” у вільному вірші? (2011)
Шекера Я. В. - Життя мов сон: даоська містика у творчості китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101) (2011)
Яремчук В. В. - Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса (2011)
Бережанська Ю. В. - Лунарний культ у художній системі Густава Майрінка (2011)
Яструбецька Г. І. - Фермент містичного в поетиці експресіонізму (2011)
Антоновська М. А. - Візії в літературній творчості Т. Шевченка (2011)
Брацка М. В. - Оніричні мотиви у творчості польських романтиків (2011)
Варецька С. О. - Магічні фотографії Маріхен як метафора пам’яті в романі Ґ. Ґраса "Фотокамера. Історії темної кімнати” (2011)
Качмар М. Б. - Демонологічні мотиви українських етіологічних легенд: народна версія походження чорта (2011)
Козачук Н. В. - Образи-символи Потерчука і Перелесника як засоби творення містичного у драмах Володимира Мартиневича (2011)
Левків К. І. - Містичні метаморфози персонажів Юрія Андруховича (роман "Перверзія”) (2011)
Випасняк Г. О. - Категорія чудесного в сучасних художніх трансформаціях агіографічного жанру (2011)
Віннікова Н. М. - Пародія у творчості Остапа Вишні (2011)
Гаврилів Т. І. - Жанротвірна функція вказівників простору і часу у книжці "Вчора в дорозі” Петера Гандке (2011)
Дерикоз О. Б. - Сучасна жанрова форма "short story” в рецепціЇ англійської критики (2011)
Джугастрянська Ю. В. - Сугестивність містичного в замовлянні та молитві (на матеріалі поезій Б.-І. Антонича, В. Свідзінського) (2011)
Мафтин Н. В. - Містичне як вияв готичної літературної традиції в західноукраїнській малій прозі міжвоєнного двадцятиліття (2011)
Нікоряк Н. В. - Часопростір як жанровий маркер кіносценарного тексту: "Дума про трьох братів” Ярослави Горбач (2011)
Павленко Ю. Ю. - Молитовна модальність письма в "Щоденнику сільського священника” Ж. Бернаноса (2011)
Дроздовський Д. І. - Шекспірівські шукання в українській еміграційній літературі: імпровізація, співтворчість, абсурдність (2011)
Рязанцева Т. М. - Тема смерті в метафізичній поезії Хуана Рамона Хіменеса: особливості інтерпретації (2011)
Слоньовська О. В. - Метафізичні аспекти життя і творчості письменників української діаспори 20–50–х років ХХ століття (2011)
Трефяк Н. І. - Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського (2011)
Червінська О. В. - Безсловесне у словесному мистецтві: рецептивні парадокси поетики (2011)
Анісімова Н. П. - Містичний код "Київської повісті” Василя Герасим’юка (2011)
Ащеулова И. В. - Чудо как ситуация духовного поиска в истории (роман В. Шарова "Воскрешение Лазаря”) (2011)
Барабаш М. М. - Сакралізація містичного в "Книзі історій” Валерія Шевчука (2011)
Бойніцька О. С. - Містика та історія в романах Пітера Акройда (2011)
Гажа Т. П. - "Флейта, наповнена диханням Бога”: сакральне у спогадах Ірини Жиленко "Homo feriens” (2011)
Замбжицька М. - Парадокс обернутого sacrum у романі Валерія Шевчука "Темна музика сосон” (2011)
Савчук Н. Г. - Категорія темряви в поетів "Нью-Йоркської групи” (2011)
Сажина А. В. - "Рімейк” романтичного тексту в сучасній рекламі (2011)
Скибицкая Л. В. - Сакральное и профанное в рассказах "Лесной дидько и непевный” А. Стороженко и "Кабиасы” Ю. Казакова (2011)
Передмова (2009)
Біланич В. С. - Дослідження релаксаційних процесів у халькогенідних скловидних напівпровідниках методом внутрішнього тертя (2009)
Бучук Р. Ю. - Дослідження електричних та оптичних властивостей суперіонних провідників системи Cu6PS5I-Ag6PS5I, Студеняк І. П., Стефанович В. О., Кохан О. П., Панько В. В., Орлюкас А. Ф., Казакевічюс Е., Салкус Т. (2009)
Гончар А. Г. - Вплив вмісту B2O3 у складі склозв’язуючого на тензочутливість плівок на основі Sn0,9Sb0,1O2, Рудь Б. М., Шелудько Є. В., Тельников Є. Я., Муратов Д. Т., Головач Й. Й. (2009)
Жданок В. О. - Промислова установка по переробці гумових шин "УУРТО-МТ-1", Грабар Ю. В., Головач Й. Й. (2009)
Ізай В. Ю. - Вплив іонної імплантації на структурні та оптичні властивості суперіонних провідників Cu6PS5I, Студеняк І. П., Стефанович В. О., Панько В. В., Куш П., Плеценік А., Загоран M., Роч T. (2009)
Кайла М. І. - Особливості структури та краю оптичного поглинання нових суперіонних провідників Cu6AsS5I, Студеняк І. П., Ізай В. Ю., Панько В. В., Кохан О. П., Мінець Ю. В., Пфітцнер A., Франк Д. (2009)
Козубовський В. Р. - Оптичні прилади газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря (огляд) (2009)
Кормош В. В. - Побутові газосигналізатори на основі вітчизняних напівпровідникових газових сенсорів, Гладський В. Г. (2009)
Кормош В. В. - Напівпровідниковий газовий сенсор для одночасного визначення в повітрі метану і оксиду вуглецю, Сливканич В. А., Сливканич Н. А. (2009)
Нагусько О. Т. - Спектроеліпсометричні дослідження тонких плівок системи TiO2–ZrO2–HfO2, Студеняк І. П. (2009)
Рудь Б. М. - Метод отримання компактних зразків Sn0,9Sb0,1O2 для сенсорів складу газових середовищ, Гончар А. Г., Биков О. І., Марчук О. К., Муратов Д. Т., Головач Й. Й. (2009)
Сусліков Л. М. - Проблеми та завдання сучасного етапу розвитку селективної фільтрації оптичного випромінювання (2009)
Сусліков Л. М. - Вузькосмугові селективні оптичні фільтри на гіротропних кристалах, Каменщиков В. М. (2009)
Феделеш В. І. - Акустооптичні модулятори і дефлектори на основі халькогенідних стекол (As2S3)1-xHg(Ge)x, Стегура М. М., Юркін І. М., Бабидорич П. П. (2009)
Шкирта І. М. - Аналіз структурних перетворень природних (2a×2a×4c)-надґраток та їх фононних спектрів, Небола І. І. (2009)
Штейфан А. Я. - Фононні спектри квазіфулеренів C30 і C42, Цуранич З. В., Небола І. І. (2009)
Козак М. І. - Еліпсорефрактометричний підхід дослідження фотоіндукованих ефектів у тонкошарових конденсатах халькогенідних склоподібних напівпровідників (2009)
Плекан Р. М. - Тонка структура енергетичного спектру E(J) парно-парних ядер в адіабатичній тричастинковій моделі, Пойда В. Ю., Хiмiч І. В. (2010)
Дробнич О. В. - Bикористання мови Ruby та технологій DRb і Rinda для проведення розподілених розрахунків із використанням ґраток Ізінга, Дробнич М. П., Матяшовський Т. В., Різак В. М. (2010)
Біганич В. Ю. - Фазові переходи в кристалах CuInP2(SexS1-x)6 в області 0 ≤ x ≤ 0.3 при всебічному стисненні та р,Т,х-діаграма, Куриця І. Ю., Шуста В. С., Герзанич О. І. (2010)
Бохінюк В. С. - Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh, Окунєв О. Г., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Фрадкін О. М. (2010)
Стець М. В. - Формування нейтронних полів у водневмістких сповільнюючих вузлах мікротрона, Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2010)
Матьовка О. М. - Модельні нуклідні спектри рядів Th232, U235 та U238, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2010)
Mazur V. M. - Рhotoexcitation of the 11/2- isomeric state of the 129Te isotope in the (γ,n) reactions, Symochko D. M., Bigan Z. M., Poltorzhytska T. V. (2010)
Шуаібов О. К. - Випромінювальні характеристики та електронні кінетичні коефіцієнти плазми на основі пари води, Малінін О. М. (2010)
Месарош Л. В. - Дослідження впливу тиску навколишнього газу на геометричні розміри та особливості поширення лазерної плазми алюмінію, Чучман М. П., Шуаібов О. К., Качер І. Е. (2010)
Бандурина Л. О. - Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2010)
Шпеник О. Б. - Розсіювання повільних електронів поверхнями полікристалічного танталу та молібдену, Попик Т. Ю., Ортіков Р. О. (2010)
Бандурина Л. О. - Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2010)
Павлик О. Ф. - Релятивістський оператор взаємодії двох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів третього порядку квантової електродинаміки (2010)
Рейтій О. К. - Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі, Рейтій В. К., Лазур В. Ю. (2010)
Іляшевич В. І. - Тахіонні акаузальні петлі, Медведєв С. Ю. (2010)
Епишев В. П. - Результаты определения геометрических параметров геостационарных спутников по их фотометрическим наблюдениям на границе земной тени, Карпенко Г. Ф., Сухов П. П., Клабукова А. В., Волков С. К. (2010)
Клімик В. У. - Інтегрування рівнянь Лагранжа для визначення збурень від сонячної радіації в орбітах геосинхронних супутників, Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Кудак В. І., Мацо Г. М. (2010)
Мельник В. С. - Термостати електричні сухо повітряні, Найбауер І. Ф., Хома Н. І. (2010)
Лазур В. Ю. - До 75-річчя доктора фізико-математичних наук, професора Ужгородського національного університету Івана Васильовича Хіміча (2010)
Штейфан А. Я. - Структура кристалічної гратки сапфірів α-Al2O3, Небола І. І. (2010)
Блецкан Д. И. - Электронная структура ромбического GeSe, Глухов К. Е., Кабаций В. Н., Лукьянчук А. Р. (2010)
Лыках В. А. - Взаимодействие локализованных зарядов с решеткой молекулярных криокристаллов, Сыркин Е. С. (2010)
Басов А. Г. - Розмірний ефект у провідності полікристалічних плівок нікелю, Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В. (2010)
Шуста О. В. - Вплив одновісного тиску на діелектричні властивості кристалів CuInP2S6, Сливка О. Г., Кедюлич В. М., Гуранич П. П., Шуста В. С., Герзанич О. І., Пріц І. П. (2010)
Росул Р. Р. - Діелектричні властивості полікристалів TlIn(S0.96Se0.04)2 при високих гідростатичних тисках, Гомоннай О. О., Гуранич П. П., Сливка О. Г., Рубіш В. М., Риган М. Ю. (2010)
Біланич В. С. - Теплове розширення стекол GexAs40-xSe60, Боднарь І. В., Онищак В. Б., Різак І. М., Різак В. М. (2010)
Росола І. Й. - Вплив умов одержання на лінійне розширення і структуру склоподібного As2S5, Цигика В. В. (2010)
Юркович Н. В. - Процеси формування градієнтних структур на основі склоподібного Ge2S3 з урахуванням технологічних режимів одержання, Мар’ян М. І. (2010)
Господарев И. А. - Низкочастотные особенности фононных спектров твердых растворов замещения, Гришаев В. И., Котляр А. В., Кравченко К. В., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Галетич И. К. (2010)
Кришеник В. М. - Кінетика фотостимульованих змін показника заломлення в аморфних плівках системи As-S, Мікла В. І. (2010)
Стець М. В. - Просторові розподіли нейтронів в системах "гальмівна мішень+нейтронний конвертор”, Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2010)
Поп О. М. - Експериментальне визначення метрологічних коефіцієнтів ядерної гамма-спектрометрії об’ємних зразків, Стець М. В. (2010)
Парлаг О. О. - Визначення вмісту фотонейтронів у гальмівному випромінюванні мікротрона М 30 активаційними детекторами, Лендел О. І., Головей В. М., Маслюк В. Т., Маринець Т. Й., Биров М. М. (2010)
Карбованець О. М. - Двоелектронна обмінна взаємодія полярних молекул з іонами, Карбованець М. І. (2010)
Алексій В. В. - Квантово-електродинамічна задача про взаємодію двох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів 3-го порядку квантової електродинаміки (2010)
Суховія М. І. - Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур, Шваб Р. Л., Шафраньош М. І., Павлючок-Гогерчак О. В., Стецович В. В., Шафраньош І. І. (2010)
Месарош Л. В. - Дослідження спектральних і часових характеристик лазерної плазми олова, Чучман М. П., Качер І. Е. (2010)
Миня О. Й. - Короткохвильовий випромінювач ємнісного розряду на парі води, Шуаібов О. К., Шевера І. В., Грицак Р. В., Гомокі З. Т. (2010)
Чучман М. П. - Емісійна діагностика лазерної плазми на основі сполуки СuInSe2, Ласлов Г. Е., Качер І. Е., Шимон Л. Л. (2010)
Гомокі З. Т. - Дослідження імпульсно-періодичної трибар’єрної лампи на сумішах криптону з молекулами CCl4 і SF6, Миня О. Й., Шевера І. В., Шимон Л. Л., Шуаібов О. К. (2010)
Клімик В. У. - Заселеність геостаціонарної орбіти та результати її контролю, Єпішев В. П., Кудак В. І., Мотрунич І. І., Мацо Г. М. (2010)
Єпішев В. П. - Зміни в русі геосинхронних об’єктів внаслідок впливу на них випромінювання від Землі та їх проходження через тінь Землі, Клімик В. У., Мотрунич І. І. (2010)
Беловол А. Н. - Клиническая фармакология нитроглицерина и рекомендации по его применению при сердечной недостаточности, Князькова И. И. (2012)
Измайлов Р. Г. - Этиопатогенетические аспекты витилиго в современной интерпритации (2012)
Кордіяк О. Й. - Вивчення ролі процесів окиснення у виникненні пародонтиту в експерименті та обгрунтування способів медикаментозної корекції (2012)
Кравчук A. В. - Сучасні аспекти патогенезу хронічних захворювань нирок, Романів Л. В. (2012)
Луцик Б. Д. - Клініка і діагностика менінгітів та інсультів (Огляд літератури), Кость А. С., Бойків Н. Д., Білобрин М. С. (2012)
Мокрик О. Я. - Нові результати клінічного застосування даларгіну (Огляд), Винарчук-Патерега В. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Водно-сольовий обмін (Частина 1), Філатова В. Л., Філатова О. В. (2012)
Новиков B. М. - Современные принципы конструирования цельнолитых кламмеров, Лымарь О. Е. (2012)
Сидоренко A. Г. - Роль нейромедіаторних систем у розвитку депресії (2012)
Траверсе Г. М. - Особенности метаболизма и нутритивного статуса у преждевременно родившихся новорожденных в условиях интенсивной терапии, Цвиренко С. Н., Зюзина Л. С., Калюжка Е. А. (2012)
Загоруйко Г. Є. - Харчові добавки у складі лікарських препаратів, Загоруйко Ю. В., Загоруйко В. Г. (2012)
Книшов Г. В. - Новий погляд на клінічну класифікацію гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП), Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Распутняк О. В., Плиска О. І. (2012)
Огнев B. А. - Теоретичні та методологічні підходи до формування системи медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам, Федак Н. М., Міщенко О. М., Огнева Л. Г., Міщенко М. М. (2012)
Анасевич Я. М. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та функції тонкої кишки щурів в умовах гіпо- та гіпермелатонінемій, Цебржинський О. І. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Зв'язок G-7a поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі, Атаман Ю. О., Матлай О. І., Дубовик Є. І., Атаман О. В. (2012)
Корчан Н. О. - Розвиток ООЦИТ-кумулюсних комплексів (ОКК) In Vitro за осцилюючого Ph, Денисюк П. В. (2012)
Голованова І. А. - Санітарно-просвітницька робота на Полтавщині наприкінці XIX століття, Гапон О. В., Філатова В. Л., Смолякова К. В., Лотиш І. В. (2012)
Андруша А. Б. - Особливості розвитку остеодефіциту у хворих на хронічний безкам’яний холецистит, що перебігає в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Пасієшвілі Л. М., Резуненко О. В. (2012)
Антонян І. М. - Зміни сперматогенного епітелію при застосуванні стовбурових клітин на моделі експериментального гіпогонадизму (2012)
Васякіна Л. О. - Мікросоціальні фактори в патогенезі клініко-психопатологічних розладів у хворих пневмоконіозом (2012)
Ватліцова О. С. - Вплив іонізуючого випромінювання на ооцити експериментальних тварин, Кондратова Ю. А., Клепко А. В., Андрейченко С. В. (2012)
Вільчинський Г. В. - Плазмові концентрації С - натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості, Франчук С. В., Жебель В. М. (2012)
Гулевский А. К. - Влияние предварительного введения фракции до 5КДА из кордовой крови на процессы сопряженного дыхания в митохондриях печени крыс, Никольченко А. Ю., Сомов А. Ю., Щенявский И. И., Петренко А. Ю. (2012)
Ждан B. М. - Постменопаузальний остеопороз в загальнолікарській практиці (клінічний випадок), Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Гордієнко О. В. (2012)
Железнякова H. М. - Формирование синдрома полиорганных нарушений у больных хроническим обструктивным заболеванием легких и хроническим панкреатитом, Пасиєшвили Л. М. (2012)
Іваницький І. В. - Вивчення протизапального ефекту аторвастатину у хворих на ішемічну хворобу серця, Карлінська О. Г., Шевченко Т. І. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз перитонеальних макрофагів у тварин з різною генетичною чутливістю до туберкульозу, Зубрійчук О. М. (2012)
Исрафилбейли C. Г. - Особенности течения беременности у женщин с талассемией, Мусаева М. С. (2012)
Калініченко Ю. А. - Особливості змін слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту щурів при експериментальному стресовому ураженні, Бобришева І. В., Бобришева А. О. (2012)
Качан І. С. - Особливості метаболічного синдрому у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Кияк Ю. Г. - Цитокіновий профіль у пацієнтів з гострим коронарним синдромом в залежності від кількості вживання алкоголю, Лаповець Л. Є., Онищук Ю. І., Март’янова О. І., Гутор Я. Г. (2012)
Курило В. О. - Психофеноменологічна характеристика жінок із розладами особистості і сімейною дезадаптацією (2012)
Лаповець Л. Є. - Функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів при гострому холециститі, Акімова В. М., Луців Н. З. (2012)
Лаповець Л. Є. - Стан ендогенної інтоксикації у хворих на гострий калькульозний холецистит, Акімова В. М., Цимбала О. П. (2012)
Олещук О. М. - Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі, Посохова К. А., Лісничук Н. Є., Мудра А. Є. (2012)
Орленко В. Л. - Застосування активного метаболіту вітаміну Д - форкалу у лікуванні хворих на цукровіий діабет з артропатіями, Павлюк С. Б. (2012)
Песоцкая Л. А. - Компенсаторные реакции адаптации при железодефицитной анемии, Боброва Е. А., Полишко В. Ю., Штыфырца С. В., Илинчук И. В. (2012)
Попова Л. Д. - Особливості механізмів токсичної дії поліетиленгліколів з різною молекулярною масою, Щербань М. Г., Васильева І. М. (2012)
Рекалов Д. Г. - Сравнительные аспекты хондропротективной активности ингибиторов фактора некроза опухоли (2012)
Сеидбекова Ф. О. - Органометрическая и макроскопическая характеристика плацент у родильниц, родивших новорождённых с врождёнными пороками развития (2012)
Соколік В. В. - Роль цитокінової системи у терапевтичному ефекті нейротрансплантації на моделі хвороби альцгеймера, Кіріллова Н. О. (2012)
Станишевская Т. И. - Характеристика латентного периода генерации "М-ответа" скелетной мышцы белых крыс при экспериментальном тиреотоксикозе (2012)
Шукуров И. Б. - Исследование механизма действия хитозана при лечении термических ожогов, Шукурова В. И., Шукурова С. И., Сулейманов С. Ф. (2012)
Глазков Э. А. - Содержание процесса адаптации иностранных студентов к обучению в вузах украины (2012)
Король Д. М. - Нерозбірні внутрішньокісткові імплантати Implife solo в протоколі незнімного протезування при повній адентії нижньої щелепи (2012)
Скворцова І. Г. - Результати цефалометричного дослідження хворих на нижню мікрогнатію до та після місцевої кісткової пластики (2012)
Чуйко А. М. - Особливості біомеханіки суглобового відростка нижньої щелепи в нормі, Погранична Х. Р., Огоновський Р. З. (2012)
Єлисеєва І. В. - Імунологічна активність антигенних фракцій збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2012)
Гильмутдинова М. Ш. - Гипомелатонинемия как корректирующий фактор прооксидантно-антиоксидантной функции организма, Цебржинский О. И. (2012)
Грабарь B. В. - Морфологическая характеристика трансцервикальных трофобластических клеток, идентифицированных иммуногистохимическим методом (2012)
Степанчук А. П. - Характер деформации внутриполостных образований левого желудочка при сочетанном пороке митрального клапана, Костиленко Ю. П., Свинцицкая Н. Л., Солдатов А. К. (2012)
Царёв А. А. - Изменение мускулатуры конечности крыс при повреждении бедренного и седалищного нервов, Кошарный В. В. (2012)
Чумаченко K. Ю. - Гістофізіологічні зміни пінеалоцитів за умов тривалої дії нітратів (2012)
Шепітько І. В. - Морфофункціональна характеристика піднижньощелепної слинної залози щурів при експериментальному гострому асептичному сіаладеніті, Єрошенко Г. А. (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у зародків мишей під впливом харчової добавки Е-339, Тумановська Л. В., Каськова Л. Ф. (2012)
Гасюк Ю. А. - Морфогенез плоскоклітинної карциноми гортані на І-ІІ клінічних стадіях, Зачепило С. В., Осипенко І. О. (2012)
Шерстюк C. А. - Морфологические особенности семенных желез детей умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей (2012)
Коритко 3. І. - Вплив гепарину на функціональний стан фізіологічних систем організму за умов адаптації до надмірних фізичних навантажень (2012)
Лисенко О. М. - Застосування позатренувальних засобів мобілізаційного типу для підвищення спеціальної працездатності спортсменів високого класу (2012)
Аветіков Д. С. - Гістохімічні особливості будови та формування келоїдних рубців голови та шиї людини, Ставицький С. О. (2012)
Германчук С. М. - Вплив ступеня покриття коронки зуба ортопедичною конструкцією на мікроелементний склад емалі зубів людини (2012)
Елисеева О. В. - Изменение показателей локального иммунитета у больных с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне красного плоского лишая под влиянием комплексной терапии, Соколова И. И. (2012)
Любарець С. Ф. - Недосконалий амелогенез: описання клінічного випадку (2012)
Остапко О. І. - Комплексна профілактика хронічного катарального гінгівіту у дітей, Які мешкають в екологічно несприятливих умовах (2012)
Савичук О. В. - Ефективність комплексної профілактики карієсу зубів у дитячого населення екологічно несприятливих регіонів України, Немирович Ю. П., Голубева І. М. (2012)
Скрипник І. Л. - Диференційований підхід до профілактики ураження твердих тканин зуба та тканин пародонта у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою, Шуминська Т. А. (2012)
Шахбазов К. Б. - Клинико-гигиеническая характеристика и принципы адекватной терапии воспалительных заболеваний пародонта у больных сахарным діабетом, Пашаев Ч. А. (2012)
Уштан С. В. - Цитокіновий профіль слини при травмах слинних залоз (2012)
Капланец И. В. - Температурная зависимость латентного периода генерации "М-ответа" скелетной мышцы белых крыс при различном тиреоидном статусе, Соболев В. И. (2012)
Кириченко В. Є. - Правова протидія лихварству в Російській імперії (2011)
Корчевна Л. О. - Психологічна школа права та сучасність (2011)
Проневич О. С. - Правове регулювання державно-службових відносин в поліції Німеччини (2011)
Шульга А. М. - Віра (нерелігійна) як елемент психологічного механізму реалізації норм права (2011)
Коцан І. Д. - Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Желєзов О. Є. - Роль державно-правового регулювання в становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (історико-правовий аспект) (2011)
Рязанцева І. М. - Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперії в середині XVIII – кінці ХІХ ст. (2011)
Дронів Б. М. - Взаємовплив джерел приватного і публічного права (2011)
Аблязов Д. Е. - Державна влада в Україні: проблеми розмежування (2011)
Деменко О. І. - Особливості основних форм правового виховання студентської молоді (2011)
Бандурка О. М. - Морально-психологічний стан персоналу органів внутрішніх справ як основа його кар’єрного зростання, Стародубцев А. А. (2011)
Добкін М. М. - Поняття та види місцевих державних адміністрацій (2011)
Полковніченко О. М. - Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави (2011)
Курись А. С. - Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України (2011)
Музичук О. М. - Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2011)
Клюєв О. М. - Проблеми розмежування понять "координація" і "взаємодія" в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Московець В. І. - Організаційно-правові засади участі громадськості в охороні громадського порядку в Україні (2011)
Ольховська С. М. - Поняття та зміст адміністративного договору (2011)
Василенко В. М. - Дисциплінарна відповідальності суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження (2011)
Попова С. М. - Фактори, що визначають правовий статус органів Державної податкової служби (2011)
Пономарьова О. П. - Інститут спеціалізованого омбудсмана (2011)
Нікітченко В. В. - Специфіка правого регулювання діяльності адвокатури в Україні (2011)
Золотько О. О. - Правове регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій (2011)
Лоза Ю. Я. - Зміст ухвали адміністративного суду про призначення експертизи (2011)
Ільницька Ю. М. - Поняття та ознаки інформаційних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування (2011)
Липій Є. А. - Організаційно-правові засади координації діяльності суб’єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Кацуба О. В. - Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу (2011)
Борута М. В. - Система суб’єктів адміністративно-правової охорони авторського права в Україні (2011)
Гаврилюк О. О. - Процесуальне значення та реалізація принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства (2011)
Іщук О. С. - Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2011)
Лосюк Л. В. - Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні (2011)
Сидоренко Р. О. - Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: поняття та особливості реалізації (2011)
Будзан Л. Д. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як представник в адміністративному процесі (2011)
Пчолкін В. Д. - Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності (2011)
Петрова І. А. - Сутність та перспективи розвитку судово-товарознавчих експертиз, Снігерьов О. П. (2011)
Сыроед Т. Л. - Правовое положение судебных палат Международного уголовного суда (2011)
Шендрик В. В. - Предмет попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Теремецький В. І. - Проблеми реалізації захисником процесуальних повноважень при апеляційному оскарженні вироку (2011)
Соловйова-Полудніцина О. Є. - Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ (2011)
Малиновська Т. М. - Принципи формування партнерських відносин міліції з населенням (2011)
Калашник М. В. - Взаємодія міліції зі структурами громадянського суспільства як підґрунтя реформування органів внутрішніх справ (2011)
Юхно О. О. - Актуальні аспекти визначення критеріїв ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання і протидії злочинності (2011)
Ємельянов С. Л. - Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні (2011)
Радіонов І. І. - Участь у нападі, вчинюваному бандою: поняття та кримінально-правова кваліфікація (2011)
Сенчук І. І. - Суб’єкти охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. (2011)
Романова О. І. - Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики (2011)
Варцаба В. М. - Особливості застосування спеціальних знань у розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами (2011)
Щербаковский М. Г. - Применение методов неразрушающего контроля при проведении судебно-экспертных исследований, Светличный В. А., Хорошайло Ю. Е., Онищенко Ю. Н. Онищенко Ю. Н. (2011)
Савчук Т. І. - До питання про повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку (2011)
Дегтярьова І. В. - Щодо особливостей діяння, передбаченого ст. 150-1 КК України (2011)
Пацеля Г. А. - Об’єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (2011)
Боровицький Д. І. - Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 301 КК України в частині розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей (2011)
Горбунов В. А. - Суспільно небезпечне діяння в структурі об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 Кримінального кодексу України) (2011)
Гуцу С. Ф. - Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві (2011)
Іващенко О. І. - Визначення ролі оплати праці у соціальному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ (2011)
Пилипенко В. Н. - Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект (2011)
Чудовський В. І. - Охорона праці – національна проблема держави в умовах ринкових відносин (2011)
Коршакова О. М. - Житлово-комунальні послуги в цивільному обігу України (2011)
Пустова Ю. М. - Співвідношення понять "цивільна правоздатність" та "компетенція" на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України (2011)
Шалиганова А. С. - Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність (2011)
Савченко А. С. - Підстави виникнення права власності на об’єкти незавершеного будівництва (2011)
Малай М. О. - Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції (2011)
Красногор О. В. - Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України (2011)
Бабічев А. В. - Обґрунтування необхідності проведення досліджень щодо соціокультурної адаптації іноземних студентів в Україні (2011)
Гузьман О. А. - Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2011)
Агаларова К. А. - Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства (2011)
Віцько О. В. - Стан та динаміка профілактики наркотизму серед учнівської молоді м. Харків: результати соціологічного моніторингу (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Tolkovanov V. - Public Administration Reform in Ukraine: Main Objectives, Current Status and Problems to be Solved (2012)
Lytvyn Y. - The Conceptual Basis of the Integrated Development of Agricultural Potential of the Region (2012)
Prikhodko V. - Investment-Oriented Model for the Development of Territorial Systems (2012)
Soroka M. - Development of Effective Institutes of Interaction between the State Territorial Communities and Business (2012)
Gerasymenko I. - Elimination of Obstacles in Implementation of the State Investment Policy at the Regional Level (2012)
Antonov A. - Ensuring the Conduct of Demographic Policy in Order to Change Migratory Processes in Favour of a Village (2012)
Vyshyvanyuk M. - The Development of Mechanisms of Coordinated Measures of National, Regional Regulation and Stimulation of Investments (2012)
Matiyko S. - The Overall Strategic Objective of Social and Economic Development of the Industry in Ukraine (2012)
Orlenko Y. - Strategy for the Protection of Public Interests in Order to Ensure Food Security of Ukraine (2012)
Mishchenko D. - Providing Comprehensive Monitoring in Agricultural Policy (2012)
Tryeschov M. - Conceptual Approaches to the Organization of the Investment Activity of Agricultural Enterprises (2012)
Anpilohova J. - Concept of State Industrial Policy as Political Economy and Management Category (2012)
Povoroznyk R. - Relations between Social and Environmental Components in the System of Ecological and Economic Security of a State (2012)
Sychenko O. - Directions of State Social Policy of Ukraine in Modern Conditions (2012)
Hindes O. - Increasing the Effective Functioning of Ecological and Economic Systems (2012)
Kobets A. - Role of the State in the Provision of Lifelong Education System with Predictable Labour Market Dynamics (2012)
Kovalevska O. - The Use of Forms and Methods of State Infl uence on the Development of Housing Sector (2012)
Rubachuk V. - Ensuring the Transformation of Public Relations in Sphere of Housing and Communal Service (2012)
Siryi Y. - Institutional and Legal Conditions for the Development of Corporate Services (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Palagnyuk Y. - Legal Foundations of Cooperation between Ukraine and the European Union (2013)
Nowiak W. - Baltic and Nordic Cooperation. Conclusions and Recommendations for the Black Sea Region (2013)
Tomaszyk M.J. - Poland in a Stage of System Transformation and Integration with the European Union (2013)
Palagnyuk O. - Reforming State Migration Policy of Ukraine at the Times of Whole European Cooperation (2013)
Derega V. - The Impact of Public Policies on the Trends of a Family and Fertility in the European Union (2013)
Yemelyanov V. - Theoretical and Methodological Foundations of Development of Partner Relations between Business and State Power in Ukraine (2013)
Kozyreva M. - National Zoning in Ukraine 20-30 s of 20th century as a Historical Experience of State-Building (2013)
Serhatyuk D. - Political Elite: Key Evaluation Criteria under Democracy (2013)
Yevtushenko O. - Local Government in Political System of Ukraine: Constitutional and Legal Bases (2013)
Ortseva O. - Problems and Prospects of Public Policy Formation of Civil Society in Ukraine (2013)
Glubochenko K. - Case-Study in Development of Decision Making skills: Theoretical and Methodological Aspects (2013)
Badalova O. - State Executive Service at the Time of Kievan Rus (2013)
Кириченко В. Є. - Земельні банки двох імперій: хто був першим? (2011)
Кочура А. В. - Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві, Кочура О. О. (2011)
Кружиліна О. А. - Деякі проблемні питання реалізації та судового захисту права громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації (2011)
Стецюк Б. Р. - Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2011)
Швець Ю. В. - Склад та порядок формування центральної виборчої комісії (2011)
Янковський С. А. - Правова сутність інституту громадянства ЄС (2011)
Бараш Є. Ю. - Нормотворчість у Державній кримінально-виконавчій службі України (2011)
Басалик О. І. - Адміністративний примус як засіб обмеження особистої свободи громадян у діяльності міліції (2011)
Гаврилюк О. О. - Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу (2011)
Глобінець М. Г. - Структура адміністративної правосуб’єктності суб’єктів та учасників контрольних проваджень у діяльності нотаріусів (2011)
Гуменюк В. А. - Оперативно-розшукова діяльність як складова адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України (2011)
Кім К. В. - Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-правових відносин (2011)
Манжула А. А. - Адміністративна відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок: проблеми та перспективи їх вирішення (2011)
Попова С. М. - Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства (2011)
Присяжнюк А. Й. - Правове регулювання державного контролю у сфері виконавчої влади (2011)
Проневич О. С. - Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі (2011)
Сидорчук О. І. - Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів (2011)
Теремецький В. І. - Принципи та функції адміністративно-правового регулювання податкових відносин (2011)
Фомін Ю. В. - Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Чернетченко В. В. - Про правову природу податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів в Україні (2011)
Юшкевич О. Г. - Процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві (2011)
Андрєєва О. Б. - Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ (2011)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю (2011)
Колеснікова І. С. - Доступність правосуддя в адміністративних судах як правова категорія: визначення сутності (2011)
Орлов Ю. В. - Мотив як ознака суб’єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення (2011)
Пацеля Г. А. - Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: міжнародний досвід (2011)
Слінько С. В. - Принципи кримінального процесу: теорія та практика співвідношення з нормами міжнародного права (2011)
Суховіліна А. О. - Реабілітація як самостійний процесуально-правовий інститут (2011)
Шендрик В. В. - Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України (2011)
Яковинець А. І. - Сутність процесуальної форми кримінального процесу (2011)
Степанюк Р. Л. - Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2011)
Петрова І. А. - Особливості взаємодії слідчого з експертом-товарознавцем при підготовці та проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Пчолкін В. Д. - Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняються на підприємствах кондитерської промисловості (2011)
Войно-Данчишина О. Л. - Научно-педагогические работники: правовое регулирование деятельности (2011)
Гуцу С. Ф. - Трудова міграція: сутність та наслідки (2011)
Мельник К. Ю. - Служба в органах внутрішніх справ як приклад об’єктивної диференціації норм трудового права (2011)
Пилипенко В. М. - Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності (2011)
Сільченко С. О. - Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства (2011)
Стародубцев А. А. - Професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України (2011)
Шестак В. С. - Сучасний стан кадрового потенціалу освіти і науки в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Жорнокуй Ю. М. - Суб’єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування (2011)
Лісніча Т. В. - Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань (2011)
Малиновська Т. М. - Співвідношення понять "господарсько-правова відповідальність" та "господарсько-правові санкції" (2011)
Міщенко Л. В. - Суттєві риси податкової відповідальності (2011)
Рябченко Ю. Ю. - Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів (2011)
Руднєва О. М. - Гносеологічні засади юридичного механізму захисту прав людини (2011)
Борко А. Л. - Поняття державної влади як основи в розумінні судової влади (2011)
Кашкарьова О. В. - Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи (2011)
Лозо В. I. - Головнi аспекти розвитку правового регулювання охорони бiосфери в Європейському Союзi (2011)
Мурза В. В. - Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави (2011)
Нікончук А. М. - Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні (2011)
Шульга А. М. - Загально-психологічна і спеціально-психологічна характеристика – основні види характеристики внутрішньої сторони правомірної поведінки особистості (2011)
Аблязов Д. Е. - Взаємодія та координація в державному управлінні (2011)
Бровій А. А. - Адміністративно-організаційні засади контролю і нагляду в забезпеченні законності виконання трудових відносин (2011)
Васильєв С. В. - Специфіка правового регулювання управління персоналом фармацевтичної організації (2011)
Ємельянов С. Л. - Стан та розвиток правового інституту професійної таємниці в Україні (2011)
Калашник М. В. - Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС – головна підвалина реформування органів внутрішніх справ (2011)
Клочко А. М. - Особливості системи органів внутрішніх справ та її складових елементів (2011)
Козицький В. І. - Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в областях у сучасній організаційній структурі органів внутрішніх справ України (2011)
Мельченко В. І. - Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам (2011)
Микульця І. І. - Місце та особливості функціонування органів юстиції регіонального рівня у системі суб’єктів адміністративного права (2011)
Ольховская С. Н. - Место административного договора в системе правовых связей (2011)
Присяжнюк А. Й. - Актуальні питання контролю Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади (2011)
Руколайніна І. Є. - Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Синицька Я. П. - Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення (2011)
Теремецький В. І. - Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект (2011)
Черних С. П. - Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час протидії організованій злочинності в Україні (2011)
Шевчук О. М. - Заходи нетарифного регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України (2011)
Кобзєва Т. А. - Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2011)
Колеснікова М. В. - Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України (2011)
Літвінова О. В. - Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ (2011)
Мовчан А. В. - Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшукової діяльності (2011)
Палькін М. В. - Становлення та розвиток кримінальної міліції в Україні (2011)
Полковніченко О. М. - Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній діяльності Служби безпеки України (2011)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії (2011)
Соловей Г. В. - Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі, Теремецький В. І. (2011)
Циц С. В. - Загальна характеристика координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій з профілактики правопорушень (2011)
Шендрик В. В. - Дефініція превентивної взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами попередження злочинів (2011)
Загурський О. Б. - Особливості взаємозв’язку та реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування (2011)
Леонідова О. О. - Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Детюкова М. Є. (2011)
Пчолкін В. Д. - Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства, Федосова О. В. (2011)
Білоус О. О. - Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку (2011)
Дивак М. М. - Принципи та завдання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Кісіль О. Ю. - Загальні підходи до розуміння категорії "соціальне забезпечення" (2011)
Мельник К. Ю. - Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (2011)
Пилипенко В. М. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України з числа рядового та начальницького складу (2011)
Сільченко С. О. - До питання про метод права соціального забезпечення (2011)
Стародубцев А. А. - Сучасний стан професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (2011)
Татарінов Р. В. - Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників (2011)
Шестак В. С. - Сучасний стан системи закладів та установ освіти і науки в Україні (2011)
Глинська О. В. - Форми реалізації територіальною громадою господарської правосуб’єктності (2011)
Жирнова К. О. - Структура, особливості та проблемні аспекти договору про надання рекламних послуг (2011)
Жорнокуй В. Г. - Правова природа права участі в управлінні господарським товариством (2011)
Капустян Н. М. - Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв’язку (2011)
Малай М. О. - Обмеження права власності фізичних осіб на нерухоме майно у суспільних інтересах (2011)
Сліпченко С. О. - Обов’язок в абсолютних немайнових правовідносинах (2011)
Топоркова М. М. - Правове регулювання цін та ціноутворення на теплову енергію (2011)
Пожуєв В. І. - Еволюція розвитку інформаційних в контексті розвитку корпоративного бізнесу (2008)
Воронкова В. Г. - Глобалізація як процес універсалізації стосунків між державою та ринком (2008)
Бутченко Т. І. - Сутність державного інтересу (2008)
Целякова О. М. - Формування духовної культури особистості в контексті трансформації сучасного українського соціуму (2008)
Сапа Н. В. - Формування інноваційного механізму державного управління в умовах глобалізації (2008)
Хмелевская Э. В. - Проблема многомерности человека: философский анализ (2008)
Халамендик В. Б. - Інформаційна гігієна як фактор збереження психічного здоров’я людини (2008)
Шавкун І. Г. - Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією (2008)
Рижова І. С. - Генеза дизайнерської діяльності та її інноваційний характер (2008)
Стояцька Г. М. - Дискурсивна практика деконструктивізму у просторі інтертексту (2008)
Мішин Ю. Р. - Формування соціального капіталу підприємства (2008)
Богуславська О. Г. - Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку (2008)
Никитюк Т. Л. - Європейський вибір України: консолідуюча національна парадигма (2008)
Козловець М. А. - Європейська інтеграція і національна ідентичність: український контекст (2008)
Жадько К. В. - Міжнародний туризм як чинник міжнародної та міжлюдської інтеграції (2008)
Таиров А. И. - Особенности методов работы государственных служб по связям с общественностью (2008)
Переломова О. С. - Постмодерна ситуація в культурному дискурсі (2008)
Сломский В. - Польская философия: особенности и перспективы (2008)
Швець Д. Є. - Соціологічні аспекти забезпечення якісних показників навчання студентів, Турба О. О. (2008)
Степаненко А. Н. - Образование как диалогический поиск истины (2008)
Павицька С. Ю. - Освіта в контексті формування віртуальної реальності (2008)
Маловічко О. В. - Взаємозв’язки держави і громадяського суспільства: генетичний вимір (2008)
Курбатов О. Г. - Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: на шляхах до народовладдя (2008)
Воронкова В. Г. - Лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності: архетипичне й символічне (рецензія), Швачко С. О. (2008)
Андрущенко Т. - Малярство Тараса Шевченка (2014)
Оксентюк Н. - Місце Тараса Шевченка у генезі національної рефлексії української інтелігенції (2014)
Чмільова C. - Художня спадщина Тараса Шевченка як джерело історичних знань на уроках історії України, Царенко О. (2014)
Хоменко О. - Проща до Тарасової гори, Клименко Н. (2014)
Пономаренко А. - XIV Міжнародний семінар "Тарас Шевченко і його петербурзьке оточення" (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (липень — вересень 1995 р.), Томенчук Б. (2014)
Присяжна Т. - Міждисциплінарні гуманітарно-природничі дослідження у сучасній науковій парадигмі України (2014)
Гула В. - Україна в ХІХ столітті: військова історія (2014)
Мітягин О. - Охорона тилу діючої армії в умовах радянсько-фінської війни (2014)
Росицький В. - Морально-психологічний стан бійців та дисциплінарна практика у фронтових частинах РСЧА (1941 — 1942 рр.) (2014)
Уткін О. - Соціальні функції гендерної політики в Збройних силах України (2014)
Яшан О. - Нацистський "новий порядок" на Черкащині (1941 — 1943 рр.) (2014)
Вєдєнєєв Д. - Становище західноукраїнських земель у контексті геополітичного протистояння початкового періоду "холодної війни" (1945—1950 рр.) (2014)
Ганжуров Ю. - Парламент України в євроінтеграційному процесі: досвід і реальність (2014)
Ілюк Т. - Становлення українознавчих студій у світі: стан та проблеми формування образу України на теренах Греції у новітній історичний період (2014)
Крисаченко В. - Українсько-московські відносини (1648—1657 рр.) (2014)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (частина 2) (2014)
Зеленчук І. - Чорногірське озеро Марічейка — природна перлина Українських Карпат, Зеленчук Я. (2014)
Фігурний Ю. - Євангельські християни-баптисти — тернистий шлях до Бога (2014)
Вєдєнєєв Д. - "Айсберг" проти "Криголаму", або Манівцями історії секретних служб (2014)
Ярошинський О. - Нове у вивченні битви на Жовтих Водах 1648 року (2014)
Чирков О. - Ментальні межі у частині Європи, що без кордонів (2014)
Пожуєв В. І. - Формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2009)
Бебик В. - Політична філософія скіфів-аріїв: погляд з минулого (2009)
Воронкова В. Г. - Синергетична методологія аналізу соціального управління (2009)
Кіндратець О. М. - Міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми сталого розвитку (2009)
Бондаренко О. В. - Українська національна ментальність як політична цінність (2009)
Богуславська О. Г. - Україна сьогодні: перехід від деінноваційної до інноваційної моделі розвитку держави (2009)
Обущак О. О. - Адміністративне регулювання у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, Обущак С. А. (2009)
Фурсін О. О. - Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління (2009)
Бухтеев Н. И. - Интеллектологические аспекты глобализации (2009)
Козло Н. В. - Генезис соціально-філософського осмислення соціального потенціалу особистості (2009)
Абаніна Н. С. - Соціальний опір як фактор сталого розвитку: самоорганізаційний аспект (2009)
Салогубова О. Є. - Проблема мовної реальності в філософській думці давньої Греції (2009)
Метілка Д. В. - Насилля як філософська проблема: історія та сучасність (2009)
Чумак О. В. - Соціально-філософський аналіз поняття "інновація" та "інноваційна діяльність" (2009)
Банах Л. С. - Комунікативна толерантність / інтолерантність студентів ЗДІА, Ільчук І. А. (2009)
Олійник О. М. - Поняття "регіоналізація" та "локалізація": загальне та відмінне (2009)
Жадько К. В. - Міжнародний туризм як субстанційна детермінанта міжнародного взаєморозуміння (2009)
Волков О. Г. - Суперечності дискурсу підданського суб'єкта (2009)
Рижова І. С. - Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі (2009)
Дольская О. А. - Смена рациональности и субъект образования (2009)
Сидоренко С. В. - Людина в умовах кризового буття (2009)
Ломачинська І. М. - Особливості взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви (2009)
Пожуєв В. І. - Інтелектуальний капітал як стратегічний потенціал організації (2009)
Воронкова В. Г. - Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності (2009)
Пашков І. А. - Земля як чинник соціального розвитку (2009)
Володін П. В. - Проблема формування екологічної свідомості особи (2009)
Гончаренко О. А. - Єдність індивідуального та соціального у філософсько-освітній концепції Степана Балея (2009)
Волков О. Г. - Дискурс капіталістичного суб`єкта (2009)
Козловець М. А. - Європейська ідентичність: уніфікація чи "єдність в розмаїтті”? (2009)
Рижова І. С. - Дизайн в технічних вузах України (2009)
Чумак О. В. - Етичні аспекти впровадження нанотехнології в умовах розвитку інноваційного суспільства (2009)
Патлах І. М. - Особливості оптимізації трудових відносин у період економічної кризи: теорія й практика (2009)
Водоп’янов К. Г. - Соціально-філософський аналіз мотиваційного процесу: можливості резонансного управління (2009)
Буканова О. В. - Фактори формування світоглядних орієнтацій людини: український контекст (2009)
Кіндратець О. М. - Роль світового громадянського суспільства в подоланні негативних наслідків глобалізації (2009)
Костенко К. А. - Економічна стратегія трансформаційних процесів в умовах фінансової глобалізації (2009)
Бутченко Т. І. - Зміст поняття "проектування" (2009)
Повзло О. М. - Які технології освіти необхідні українській педагогіці (2009)
Бондаренко О. В. - Українська національна економічна ментальність і "дух капіталізму" (2009)
Желябін В. О. - Оцінка ефективності державного управління з критеріями фінансової безпеки України (2009)
Вандышев В. Н. - К вопросу о философии постмодернизма (2009)
Бондаревич І. М. - Психосоматичний аспект філософського діалогу (2009)
Сакун А. А. - Коммуникация и информация – исходные базисные элементы структуры образования (2009)
Кокорев А. В. - Рационально-рефлексивное осмысление сущности техники и технического знания (2009)
Дуднікова І. І. - Соціально-філософський дискурс екології людини (2009)
Гнилицька Н. О. - Праця як соціокультурний феномен (2009)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Формування постнекласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації (2009)
Вязова Р. В. - Концепції етнічного конфлікту: сутність та типологія (2009)
Олійник О. М. - Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти (2009)
Салогубова О. Є. - Мова в світоглядних орієнтаціях українців (2009)
Утюж І. Г. - Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект (2009)
Шавкун І. Г. - Ділова комунікація: сутність та типологізація (2009)
Лопата Н. П. - Етико-філософські основи економічного вчення Сергія Булгакова (2009)
Семенюк М. М. - Особливості трансформації структури та механізму функціонування ринку праці в умовах сучасної ринкової економіки, Санакоєва М. А. (2009)
Фурсін О. О. - Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування (2009)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління (2009)
Кіндратець О. М. - Громадянська активність як умова демократизації суспільства (2009)
Халамендик В. Б. - Історія розвитку української філософської думки: культурно-освітні аспекти (2009)
Кузнєцова О. О. - Вплив ідей І. Канта на формування філософської концепції Л. Кольберга (2009)
Переломова О. С. - Український пандемоніум: філософсько-світоглядні особливості художньої реальності (2009)
Кокорев А. В. - Предметное бытие технического знания, его архитектоника и особенности развития цивилизационной динамике (2009)
Желябін В. О. - Еволюція управління у контексті державного управління (2009)
Зуєва В. О. - Українське націєтворення як головний чинник прогресивного розвитку української держави, Коляда О. О. (2009)
Рижова І. С. - Специфіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну (2009)
Шевцова С. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження методу проектів як складової формування духовності майбутніх педагогічних кадрів (2009)
Зінченко В. В. - Соціальна політика як фактор громадянського суспільства i національної безпеки України (2009)
Целякова О. М. - Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві (2009)
Пожуєв В. І. - Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства (2009)
Воронкова В. Г. - Політика євроатлантичної інтеграції України: методика антропологічної експертизи (2009)
Шевцова С. М. - Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв’язку (2009)
Шавкун І. Г. - Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі (2009)
Сергієнко Т. І. - Гуманістичні чинники розвитку організації в контексті адаптивної системи управління (2009)
Володін П. В. - Взаємовідносини індивідуального і суспільного в процесі становлення особистості (2009)
Мельник В. В. - Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації (2009)
Сидоренко С. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етики бізнесу (2009)
Доннікова І. А. - Філософсько-синергетичні аспекти пізнання соціальної складності (2009)
Крамар Т. - Свобода як контамінація вибору та необхідності (2009)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2009)
Бутченко Т. І. - Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності (2009)
Сакун А. А. - Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования (2009)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога в контексті повсякденності (2009)
Cапа Н. В. - Інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку сучасного українського суспільства (2009)
Коваленко Є. О. - Концепція формування організаційно-економічного механізму євроінтеграційної політики України (2009)
Кіндратець О. М. - Політична культура як чинник демократичних перетворень (2009)
Ажажа М. А. - Акмеологія як фактор розвитку міждисциплінарних досліджень людини (2009)
Богуславська О. Г. - Психологічні аспекти національного варіанту глобальної кризи (2009)
Мамотенко Д. Ю. - Глобалізація міжнародних фінансових ринків (2009)
Головко Л. В. - Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії (2009)
Грабовський В. А. - Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2011)
Абдулкадыров Д. В. - Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход, Белецкий Н. Н. (2011)
Ласлов Г. Е. - Емісійний спектр лазерної плазми CuSbSe2, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2011)
Журавлёв А. Ю. - Исследование процессов получения и некоторые электрофизические характеристики эпитаксиальных структур Si-Ge на подложках Si и Si-Ge, Семёнов Н. А., Шеремет В. И., Широков Б. М., Шиян А. В., Бокучава Г. В., Дарсавелидзе Г. Ш., Чиковани Р. И. (2011)
Джежеря Ю. И. - Особенности фазовой доменной структуры цилиндрических магнетиков в условиях протекания фазового перехода первого рода, Климук Е. С. (2011)
Коваленко М. В. - Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку, Бовгира О. В., Франів А. В., Бовгира Р. В. (2011)
Чобаль І. В. - Електронна і просторова структура кристалів Li(Na)2B4O7, Різак І. М., Різак В. М. (2011)
Бричка С. Я. - Модифицирование углеродных нанотрубок окислителями и их термические свойства, Терец М. И., Бричка А. В. (2011)
Лыках В. А. - Локализованные состояния носителей в молекулярных криокристаллах, Сыркин Е. С. (2011)
Пономарьов В. Є. - Одержання, електричні та діелектричні властивості суперіонного композиту Cu6PS5Cl, Студеняк І. П., Сусліков Л. М., Погодін А. І., Кохан О. П., Орлюкас А. Ф., Казакевічюс Е., Салкус Т. (2011)
Юркович Н. В. - Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах, Мар’ян M. I. (2011)
Кріштофорій А. Е. - Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах, Горват А. А., Мінькович В. В. (2011)
Козак М. І. - Просторова дисперсія, паракристалічна структура та термо-фотоструктурні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (2011)
Гирка И. А. - Оптические свойства наноразмерных металлических пленок на поверхности диэлектрика, Грицына В. Т., Казаринов Ю. Г., Мисюра И. Н. (2011)
Кириченко В. Г. - Ядерно – физический анализ феррогранатов, Коваленко О. В. (2011)
Попович К. П. - Оптичні властивості опроміненого рентгенівським випромінюванням монокристалічного Li2B4O7:Cu, Примак М. В., Красилинець В. M. (2011)
Окунєва Т. О. - Фосфоресценція опромінених на мікротроні М-30 кристалів LiF, Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія в дослідженнях системи "вода+глина", Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Анчишкін Д. - Просторово-часова структура релятивістських ядро-ядерних зіткнень, Мускеєв А., Вовченко В., Єжов С. (2011)
Локай В. C. - Мікротронний активаційний аналіз срібла в зразках золота, бісмуту та свинцю, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Поп О. М. - Ядерна гамма – спектрометрія калію - 40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Дзисюк Н. Р. - Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію, Каденко А. О., Каденко I. M., Применко Г. І. (2011)
Полторжицька Т. В. - Енергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124Te(γ,n)123m,gTe в області 10 – 20 МеВ, Пітченко Г. Ф. (2011)
Микита М. І. - Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами, Завілопуло А. М. (2011)
Митюрева А. А. - Сопоставление величин сигналов трехфотонной ионизации и ионизации электронным ударом атомов Xe, Пономаренко Г. А., Шевкунов И. А. (2011)
Федорко Р. О. - Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами, Снігурська Т. А., Маргітич M. O., Стецович В. В., Шафраньош I. I. (2011)
Звенигородський В. В. - Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі (2011)
Маркуш П. П. - Іонізація молекули урацилу повільними електронами (2011)
Нодь Є. А. - Збудження електронним ударом 3s3p 3P0 -стану магнію з основного стану, Гедеон В. Ф., Лазур В. Ю. (2011)
Опачко А. І - Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому Be в задачі іонізації електронним ударом, Симулик В. М., Тимчик Р. В., Заяць Т. М. (2011)
Мишустин Н. В. - Расчёт вероятностей электромагнитных переходов в адиабатической трёхчастичной модели ядра, Мишустин В. А. (2011)
Гедеон С. В. - BSR-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя, Лазур В. Ю. (2011)
Євдокімова Г. С. - Магнітна структура кластера Cr3, Маслюк В. В., Білак Ю. Ю. (2011)
Кленівський М. С. - Ексилампи на сумішах ксенону з парами хлоридів лужних металів, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Грицак Р. В. - Вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах He-H2O і Ar-H2O, Ілавська Н. С., Шуаібов О. К. (2011)
Джупіна Я. Ю. - Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом, Шуаібов О. К. (2011)
Кудин Д. В. - Окисление примесей углеводородов в безбарьерном разряде при атмосферном давлении, Голота В. И., Родионов С. В. (2011)
Кудін Д. В. - Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші, Голота В. І., Родіонов С. В., Горбенко С. Ю., Замурієв О. О. (2011)
Генерал А. А. - Уф випромiнювач на сумiшi Ar/H2O, Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2011)
Світличний Є. А. - Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2011)
Огинов А. В. - Экспериментальное исследование начальной фазы атмосферных разрядов, Шпаков К. В., Орешкин Е. В., Чайковский С. А. (2011)
Окрушко Е. Н. - Применение разных типов отражателей в длинномерных детекторах для улучшения позиционной чувствительности, Педаш В. Ю., Раевский А. С. (2011)
Бубряк А. А. - Комп'ютерна система автоматичного розпізнавання та аналізу клітин крові, Васильєв С. В., Хропін Г. Ю. (2011)
Митропольський І. Є. - Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологічних дослідженнях, Буксар В. С., Лінтур М. І., Поп С. С. (2011)
Пожуєв В. І. - Проблеми України на шляху до інформатизації суспільства і освіти: аналіз феномена Інтернет-спільнот (2010)
Воронкова В. Г. - Деконструкція гуманізму в умовах постмодерністської глобалізації (2010)
Швець Є. Я. - Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі, Швець Д. Є. (2010)
Швець Д. Є. - Самостійна пізнавальна діяльність студентів в умовах інтеграції в європейський освітній простір (2010)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2010)
Васильєва І. В. - Віра, розум і християнська релігія: соціально-філоcофський аналіз (2010)
Сепетий Д. П. - Критичний раціоналізм Карла Поппера: пізнання шляхом проб і помилок, припущень і пристосувань (2010)
Остащук І. Б. - Християнські сакрально-символічні структури: проблема інтерпретації (2010)
Володін П. В. - Глобальні проблеми сучасного світу (2010)
Дьяконов І. В. - Аксіологічні імплікації філософії події А. Бад’ю (2010)
Турба О. О. - Міжперсональна взаємодія у студентських колективах (2010)
Чхеайло А. А. - Соціально-філософський зміст категорії "виживання" в інформаційному суспільстві (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій українського народу: від радянської до пострадянської епохи (2010)
Рябенко Є. М. - Особливості розбудови соціальної держави в Україні засобами освіти (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорії циклів в контексті антикризового державного управління (2010)
Дербеньова Л. В. - Проблеми інтеграції та глобалізації в соціально-політичному контексті України: "EUROSPEAK" як мова адміністративного спілкування (2010)
Бойко О. О. - Формування концепції антикризового менеджменту (2010)
Ярмак Ю. О. - Шляхи і напрямки удосконалення механізмів місцевого самоврядування в умовах кризи (2010)
Медведєва Ю. Є. - Концепція ринку муніципальних послуг (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна сучасність: основні тенденції, класові протиріччя і перспективи суспільного розвитку (2010)
Жадько В. А. - Драматизм духу української інтелігенції (2010)
Максименюк М. Ю. - Соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Карпенко І. В. - Проблема типізації та її суспільствознавчі тематизації (2010)
Пожуєв В. І. - Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства (2010)
Воронкова В. Г. - Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму ХХІ століття (2010)
Товарниченко В. О. - Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз (2010)
Ільчук І. А. - Проблеми загальної та навчальної адаптації студентів ЗДІА (2010)
Сапа Н. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації (2010)
Надибська О. Я. - Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму (2010)
Буяшенко В. В. - Соціальна допомога і філософія прав людини (2010)
Бутченко Т. І. - Етатично-демократичний етап розвитку соціально-політичного проектування (2010)
Давидов П. Г. - Філософська рефлексія над феноменом "освіта" в контексті її реформування (2010)
Титаренко Л. - Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні (2010)
Калашнік О. В. - Міф як синкретична форма віртуальної реальності (2010)
Беліченко А. О. - Стратегія державного управління Запорізьким регіоном (2010)
Зінченко В. В. - Сучасна глобальна світова система і криза ліберальної моделі (2010)
Швець Д. Є. - Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань (2010)
Спиця Н. В. - Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства (2010)
Сидоренко С. В. - Особистість у вимірах філософії глобалістики (2010)
Швець Д. Є. - Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти, Швець Є. Я. (2010)
Максименюк М. Ю. - Наукові підходи до вивчення інтересів етнічних груп в контексті розвитку поліетнічного соціуму (2010)
Делібороніді А. Ю - Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, Панченко О. М. (2010)
Ковалевська В. Ю. - Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах, Панченко О. М. (2010)
Ткаченко А. М. - Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства (2010)
Телін С. В. - Фінансова криза та її вплив на фінансовий сектор (2010)
Тарановський О. В. - Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах жкг в сучасних умовах (2010)
Пожуєв В. І. - Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві (2010)
Воронкова В. Г. - Співвідношення людини і соціуму як своєрідна іманентна суперечливість самої людини (2010)
Жадько В. А. - Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія (2010)
Чхеайло А. А. - Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання (2010)
Зінченко В. В. - Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції "суспільної демократичної множини" (2010)
Яцук Н. Є. - Актуальність ідей К. Марса в практиці розбудови постіндустріального суспільства (2010)
Горохова Л. В. - Соціальна сутність екзистенціалу страху (2010)
 Постол А. А. - Постмодернізм як сучасна соціально-політична реальність (2010)
Захарова С. О. - Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Анохина В. В. - Культурная традиция в контексте современной социальной динамики (2010)
Максименюк М. Ю. - Механізми саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів (2010)
Скворець В. О. - Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства (2010)
Шаповалова Л. О. - Поняття побуту: сутність та структура (2010)
Гривнак Б. - Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття (2010)
Сарнавська О. В. - Інваріантність інтерпретації синестезії та її роль в естетичній чуттєвості (2010)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2010)
Залужна А. Є. - Діалогічний вимір художнього тексту в комунікативному просторі культури (2010)
Попов С. М. - Синергетична методологія соціосинергетики як нового наукового напрямку (2010)
Швець Д. Є. - Управління міждисциплінарними зв’язками у навчальному процесі, Постол О. Є. (2010)
Ткаченко А. М. - Вплив світової кризи на розвиток рекламно-поліграфічної галузі в Україні, Телін С. В. (2010)
Задніпрянна Т. С. - Інвестиційна привабливість України (2010)
Неклюдов А. Ю. - Опыт Словении при проведении приватизации (2010)
Резніков О. Л. - Методичні рекомендації до оцінки ефективності заходів із забезпечення економічної безпеки підприємств металургії (2010)
Шавкун І. Г. - Командний менеджмент: аксіологічний вимір (2010)
Швець Є. Я. - Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання, Швець Д. Є. (2010)
Ажажа М. А. - Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби (2010)
Рижова І. С. - Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності (2010)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.1 (2014)
Stakhov A. P. - A history, the main mathematical results and applications for the mathematics of harmony (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу розпилення форсунками полімерних матеріалів газодинамічним методом, Голінка Е. О. (2014)
Зайцев Є. О. - Особливості застосування засобів оптичної дальнометрії для вимірювання висоти хмар, Латенко В. І., Скрипник І. Ю., Сидорчук В. Є. (2014)
Бабенко О. В. - Підвищення швидкодії застосування точкового методу під час розрахунку системи освітлення з круглосиметричними світильниками (2014)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення вимірювань активності іонів, Дідич В. М. (2014)
Горін В. В. - Експериментальні дослідження інтенсифікації теплообміну при плівковій конденсації всередині труб із застосуванням внутрішніх вставок (2014)
Afonin I. L. - A wave processes in metaldielectric wave guide, Bugayov P. A., Bokov G. V. (2014)
Богомолов М. Ф. - Екологічне джерело живлення, Троц А. А. (2014)
Зайцев Е. А. - Метод коррекции инструментальной погрешности в цифровых вольтметрах, Синицкий О. П. (2014)
Таранчук А. А. - Квадратурний демодулятор OFDM систем з цифровою компенсацією температурної нестабільності генератора опорних сигналів, Підченко С. К., Хоптинський Р. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Пристрій оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Івасюк Т. П. (2014)
Бортник Г. Г. - Автоматизований пристрій оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2014)
Гаврасієнко П. О. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Кичак В. М. (2014)
Protsenko M. B. - Investigation of directional properties of curved antenna arrays, Iaremenko А. А. (2014)
Бабчук С. М. - Визначення напрямків модернізації існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами, які розміщені у вибухонебезпечних зонах (2014)
Брушніцька А. С. - Дослідження факторів впливу на відвідуваність тематичного веб – сайту цільовою аудиторією на прикладі сайту факультету, Дивак М. П. (2014)
Савчук Т. О. - Використання модифікованого алгоритму k-means для ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах, Петришин С. І. (2014)
Вышинский В. А. - Трудности развития вычислительной техники в условиях кризиса физики (2014)
Ошаровская Е. В. - Метрики для визуальной оценки качества 3D сеток (2014)
Романюк С. О. - Метод імітації нерівностей на основі збурення дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Романюк О. В. (2014)
Толбатов В. А. - Інформаційна технологія аналізу складності робіт при обстеженні динаміки процесів функціонування металообробного обладнання з гнучкою логікою, Добророднов О. А., Толбатов С. В., Толбатов А. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин, Кулаков П. І., Паламарчук Є. А. (2014)
Кушим О. П. - Модель виникнення власних шумів у вхідних пристроях приймальних систем, Безносюк Р. І., Громовий Д. С., Мельничук А. С. (2014)
Соловйова В. С. - Особливості проектування ультразвукових медичних п'єзоперетворювачів, Богомолов М. Ф. (2014)
Гураль І. В. - Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу, Дивак М. П. (2014)
Вовкодав О. В. - Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці допустимості фізичних навантажень, Пасічник Р. М. (2014)
Рябенко О. А. - Побудова профілів вільної поверхні хвилястого стрибка, усамітненої та кноїдальних хвиль , Галич О. О., Поплавський Д. М. (2014)
Рябенко О. А. - Роль ГАЕС в роботі енергосистем , Клюха О. О., Тимощук В. С. (2014)
Орябинская О. А. - Метод оценки передаточной характеристики многолучевого канала в системах мобильной связи с OFDM(A) (2014)
Michalevskiy D. V. - The research of Wi-Fi channel for multimedia traffic, Mondlyak V. E., Krasota R. O. (2014)
Савчук Т. О. - Визначення доцільності використання багатовимірного підходу до прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Горященко К. Л. - Провідникова лінія передачі як система (2014)
Белоусов С. И. - Анализ схемо-конструктивного построения радиоуправляемой автоматизированной системы оповещения, Проценко М. Б. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.2, Кондратов Ю. Т. (2014)
Романюк О. Н. - Метод антиаліайзингу зображень відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій, Мельник О. В., Романюк О. В. (2014)
Троцишин І. В. - Новітні підходи у сучасних методах та засобах організації навчального процесу та наукових досліджень в галузі радіоелектроніки, Троцишин М. І. (2014)
ОЛЕКСІЙ СТАХОВ. 75 років (2014)
Білявець С. Я. - Модель формування професійної культури військовослужбовців за контрактом органів охорони державного кордону, Діденко О. В. (2011)
Мартинюк В. М. - Розвиток методів навчання історії в початковій школі України у другій половині XIX століття (2011)
Мацишин М. О. - Розвиток ідей наукового менеджменту в теорії управління та їх вплив на інноваційний розвиток освіти (2011)
Омельченко Л. М. - Технологія модульного навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електричних станцій (2011)
Слесик К. М. - Психолого-педагогічні основи процесу формування етичної культури учнів основної школи (2011)
Степанюк А. В. - Підготовка майбутніх учителів до організації роботи учнів з підручником, Міщук Н. Й. (2011)
Тарасова О. В. - Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку (2011)
Бабаджанова А. Н. - Розвиток почуття гумору у старшокласників: системно-структурний аналіз соціокультурних та індивідуальних чинників (2011)
Багрій Г. А. - Програма розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх товарознавців у митній справі (2011)
Волинець Н. В. - Вплив тривожності, загальної емоційної спрямованості та ціннісних орієнтацій студентів на їхнє самоставлення (2011)
Горелов І. Ю. - Роль стильових особливостей саморегуляції у формуванні стилю професійної діяльності працівника міліції (2011)
Драб Я. М. - Характеристика функціональних станів оперативного персоналу електроенергетичного підприємства (2011)
Дубовий К. В. - Дослідження феномена здібностей у вітчизняній науці (2011)
Карпінська Т. С. - Детермінанти та попередження агресивної поведінки старших дошкільників (2011)
Кіреєва О. С. - Результати дослідження психологічних особливостей професійної діяльності прикордонників у роботі з нелегальними мігрантами (2011)
Ковальська І. Е. - Особиста безпека військовослужбовців Державної прикордонної служби України: сутність, структура та соціально-психологічні чинники її забезпечення (2011)
Кравченко О. В. - Аналіз динаміки міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп (2011)
Мешко О. І. - Роль ціннісно-смислових аспектів професійно-педагогічної позиції вчителя у процесі творчої самореалізації його особистості (2011)
Миронець С. М. - Особливості свідомої саморегуляції при розвитку гострого і хронічного травматичного стресу у рятувальників (2011)
Міляєва В. Р. - Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця (2011)
Мусійчук С. М. - Психологічні особливості використання синергетичного підходу до викладання іноземних мов (2011)
Ромадикіна В. С. - Методологічні підходи до психологічної інтерпретації феномену "імідж міліції” (2011)
Федух І. С. - Визначення змісту поняття "ціннісна орієнтація” у сучасній психолого-педагогічній науці (2011)
Числіцька О. В. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації до професійної діяльності в особливих умовах (2011)
Ширяєва Т. М. - Особливості впровадження експериментальної психолінгвістичної програми розвитку пізнавальної сфери студентів у процес навчання іноземної мови (2011)
Дейниченко В. Г. - Проектна діяльність як вид навчальної діяльності школярів (2014)
Квас О. В. - Реалізація ідей Е. Раєрсона в освітньому просторі Канади в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Краснікова О. О. - Педагогічна діяльність О.М. Ляпунова (2014)
Лятуринська С. Е. - Методичні інновації Ч.В. Еліота в Гарварді (1869–1909) (2014)
Онасько Х. О. - Місце екзаменів і заліків у контролі за навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів України (70–80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Пивовар Ю. О. - Формування національної політики Німеччини щодо залучення приватного сектора до підтримки обдарованої особистості після об’єднання країни в 1990 році (2014)
Смолянюк Н. М. - Роль програмованого навчання у вивченні природознавства в початковій школі у другій половині ХХ століття (2014)
Твердохліб Т. С. - Просвітницько-педагогічна діяльність П. Ліницького (2014)
Ткаченко К. Ю. - Виховання громадянина як елемент підготовки вихованців до життя в педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2014)
Чорноус Н. А. - Навчальне співробітництво: історичний аспект (2014)
Ялліна В. Л. - Розвиток педагогічних ідей А. Макаренка у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Артемов В. Ю. - Синергетичні основи підготовки співробітників правоохоронних органів (2014)
Бабич В. І. - Досвід упровадження та характеристика змісту спецкурсу "теоретичні аспекти формування соціального здоров’я сучасних підлітків” у практиці підготовки майбутніх педагогів (2014)
Без’Язичний Б. І. - Спрямоване використання фізичних навантажень як чинник управління професійною працездатністю студентів (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, залежними від соціальних мереж, засобами трудотерапії (2014)
Білозуб Л. М. - Українська народна пісня як засіб формування національної свідомості майбутніх акторів (2014)
Буданова Л. Г. - Особливості професійної підготовки студентів для фармацевтичної галузі в Україні (2014)
Варецька О. В. - Компетентність як набута гуманістична чеснота (2014)
Васильєва С. О. - Сутність поняття "професійний статус” у сучасних наукових дослідженнях (2014)
Данилюк С. С. - Стратегічна організація процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців засобами Інтернет-технологій (2014)
Дубревський Ю. М. - Психолого-педагогічна характеристика особливостей педагогічної майстерності фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Єфремова Г. Л. - Стан розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у практиці роботи закладів післядипломної освіти (2014)
Жирська Г. Я. - Ціннісний підхід до вивчення біології людини на основі інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань (2014)
Заверико Н. В. - Групи само- і взаємодопомоги як засіб активізації спільноти вразливих верств населення (2014)
Ільєнко О. Л. - До питання про зміст конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки та самоврядування (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Суть соціальної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корольова Л. О. - Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості (2014)
Корольова Н. В. - Теоретичні засади формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Коростелін М. О. - Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в процесі виконання вправ (2014)
Косюк В. Р. - Особливості формування в майбутніх дизайнерів колористичного сприйняття в контексті вивчення курсу "кольорознавство”: ергономічний аспект (2014)
Крамаренко А. М. - Еколого орієнтована практика як експериментальна складова процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах довготривалого ощадливого розвитку людства (2014)
Кульбашна Я. А. - Конкретизація поняття "формування професійної компетентності майбутніх стоматологів” (2014)
Купа І. В. - Освітньо-виховне значення культурних артефактів у процесі екскурсійного обслуговування, Дашевська І. М. (2014)
Кусакін А. О. - Професійна підготовка вчителя в умовах соціокультурної трансформації суспільства, Окса М. М. (2014)
Кутик О. М. - Інформаційно-медійна грамотність як складова професійної компетентності вчителя (2014)
Левченко Я. Е. - Характеристика змістового етапу педагогічної технології формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Лецюк І. З. - Технологія веб-квест як дидактичний засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової освіти (2014)
Літвінова В. Ю. - Аналіз наукових підходів до формування емоційно-почуттєвої сфери учнів у навчально-виховній діяльності (2014)
Лученко О. О. - Останні тенденції й події в урядовій політиці з питання освіти в Японії (2014)
Ляхова І. М. - Мотиви як усвідомлені спонукання до занять фітнесом жінок віком 18–35 років (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Інформатизація освітньої діяльності в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мазин В. М. - Отношение тренеров-преподавателей и администрации ДЮСШ к воспитанию детей в спортивной деятельности (2014)
Маковецька Н. В. - Використання інноваційних технологій в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2014)
Мармаза О. І. - Інноваційний менеджмент в освіті: сутність, функції, засоби (2014)
Міллєр Г. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення громадсько спрямованого управління освітою (2014)
Москальова Я. Ю. - Проблема саморозвитку майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Інтеграція спецкурсу "професійний діалог засобами іноземної мови” в підготовку майбутніх медичних працівників (2014)
Павлічук В. І. - Психологічні процеси на заняттях із постановки голосу (2014)
Плачинда Т. С. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців (2014)
Ревенко І. В. - Обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків (2014)
Самсонова О. О. - Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства (2014)
Сватьєв А. В. - Аналіз підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності в зарубіжних країнах (2014)
Сокол І. М. - Класифікація квестів (2014)
Стадніченко Н. В. - Професійне спілкування актора як засіб виявлення специфічних принципів театру (2014)
Старостіна О. В. - Застосування провідних методичних принципів педагогічної системи Е. Стоунса у Великій Британії (2014)
Сущенко Р. В. - До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2014)
Тарасенко Р. О. - Принципи формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Т. В. - Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога (2014)
Турська О. В. - Організаційно-дозвіллєва практика як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Цимбрило С. М. - Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти (2014)
Шаповалова І. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самовдосконалення та формування основ здорового способу життя: теоретичний аспект (2014)
Штонда О. Г. - Особливості та специфіка організації навчальної діяльності студентів-математиків при формуванні наступності (2014)
Шумельчик Л. Б. - Упровадження електронних освітніх ресурсів у процес професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів (2014)
Бабий В. Г. - Повышение уровня физической подготовленности школьников 12–14 лет средствами тенниса (2014)
Генкал С. Е. - Реалізація диференційованого підходу на уроках біології під час виконання учнями профільних класів лабораторних робіт (2014)
Дермельова К. О. - Інноваційні технології соціального виховання молодших школярів (2014)
Захарова Л. В. - Методологічні основи організації особистісно орієнтованого навчання школярів (2014)
Кабанець М. М. - Регіональні програми підтримки обдарованих школярів у луганській області (2014)
Кендзьор П. І. - Реалізація інтеркультурного виміру в позакласній виховній роботі загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Куринная А. Ф. - Ориентированность уроков русского языка на лексико-орфографическое развитие учеников (2014)
Павленко В. С. - Використання музикотерапії в навчально-виховному процесі ЗНЗ, Білостоцька О. В. (2014)
Приходько В. М. - Аналіз функцій та факторно-критеріальна субмодель оцінювання діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Скірко Г. З. - Упровадження інноваційної моделі навчання молодших школярів у систему роботи сучасної школи (2014)
Тимошенко Ю. Ю. - Особливості розвитку читацької компетентності школярів у процесі вивчення української літератури, Сиваш С. В. (2014)
Шкільова Г. М. - Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики (2014)
Драч І. І. - Формування професійно-особистісних якостей магістрантів педагогіки вищої школи в ході професійної підготовки (2014)
Жерновникова О. А. - Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності в гімназіях та ліцеях (2014)
Кравченко В. М. - Модернізація підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури (2014)
Лученцова І. С. - Особливості професійної адаптації студентів педагогічного вищого навчального закладу (2014)
Очеретенко С. В. - Основні тенденції розвитку сучасної вищої інженерної освіти (2014)
Павленко М. А. - Роль викладача вищої школи у формуванні громадянської позиції майбутніх учителів (2014)
Приходько М. І. - Система принципів та закономірностей діяльності студентського самоврядування (2014)
Пшенична О. С. - Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі на основі використання інформаційних технологій (2014)
Ульянова В. С. - Критерії та показники результативності управління якістю музичної освіти (2014)
Щебликіна Т. А. - Особливості здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічних ВНЗ (2014)
Бобрицький Л. В. - Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями, у контексті нового кримінального процесуального законодавства (2013)
Дрозд О. Ю. - Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності, Шепетько С. А. (2013)
Калиновський О. В. - Особливості взаємодії ОВС України та іноземних держав щодо розшуку підозрюваних (обвинувачених), Йовенко І. І. (2013)
Кислий А. М. - Алгоритм заходів з проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з використанням вибухових пристроїв (2013)
Назаренко С. П. - Щодо протидії втягненню неповнолітніх в організовану злочинну діяльність (2013)
Рогозін С. М. - Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Савін В. М. - Міграційна політика як складова національної безпеки України (2013)
Скулиш Є. Д. - Проблемні питання створення Державного бюро розслідувань (2013)
Ткаченко В. В. - Відповідальність учасників організованих груп при ексцесі, Кузьмін С. А. (2013)
Хахановський В. Г. - Проблеми боротьби з організованою кіберзлочинністю в економічній сфері (2013)
Юрченко О. М. - Засоби інформаційного забезпечення протидії організованій злочинності (2013)
Гега П. Т. - Взаємозв'язок корупції та рейдерства: проблеми протидії, Опак К. М. (2013)
Гусєва В. П. - Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень учасників кримінального процесу УСРР у 20-х роках ХХ століття (2013)
Азаров М. Ю. - Щодо діяльності організованої злочинності у сфері трансплантації органів або тканин людини (2013)
Бєляков К. І. - Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року (2013)
Водоласкова К. Ю. - Міжнародний досвід протидії злочинним проявам під час здійснення публічних закупівель (2013)
Вознюк А. А. - Мета створення терористичної групи та організації (2013)
Волинець В. В. - Проблемні питання органів внутрішніх справ у сфері боротьби з організованою наркозлочинністю (2013)
Женунтій В. І. - Посягання на життя або здоров’я особи, вчинене злочинним угрупованням, як кваліфікуюча ознака злочину, Катеринчук К. В. (2013)
Мельник О. О. - Нелегальний видобуток вугілля – один із шляхів незаконного збагачення (2013)
Назимко Є. С. - Покарання за злочини, вчинені спільно з дітьми: проблеми нормативно-правового регулювання та практики його застосування (2013)
Невзоров І. Л. - Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці, Расюк А. О. (2013)
Пустовіт В. А. - Окремі аспекти стану протидії організованій злочинності в Україні (2013)
Трофименко Р. В. - Шляхи удосконалення правового механізму протидії незаконному збагаченню (2013)
Шевченко Ю. А. - Загальна характеристика корисливих злочинів, учинених організованими злочинними групами з використанням транспортних засобів (2013)
Шептуховський С. Є. - Зворотна дія норм про спеціальну конфіскацію (2013)
Юринець Ю. Л. - Використання можливостей Інтерполу для пошуку культурних цінностей (2013)
Гавловський В. Д. - Деякі аспекти незаконного збору персональних даних користувачів мережі Інтернет (2013)
Гіда О. Ф. - Фактори, що впливають на формування викликів національним інтересам України в інформаційному просторі (2013)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в контексті розвитку соціальних мереж (2013)
Кузьмін С. А. - До питання про громадські місця у кіберпросторі (теоретико-правовий аспект), Гавловський В. Д. (2013)
Савченко А. В. - Особливості кримінально-правової кваліфікації несанкціонованого втручання в роботу вбудованих комп’ютерних систем, Карчевський М. В. (2013)
Голик М. І. - Міжнародні стандарти щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму i досвід України в цьому напрямі (2013)
Нечитайло В. А. - Особливості проведення окремих видів судових експертиз під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів (2013)
Павленко С. О. - Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище (2013)
Петров С. Г. - До визначення національних інтересів України у банківській сфері (2013)
Гундорова Т. І. - В колі Вічного Повернення: українська література між вестернізацією і модернізацією (2008)
Мочернюк Н. Д. - Специфіка логосфери в романі Е. Канетті "Засліплення” (2008)
Півторак В. В. - Стилістика тропової системи Юрія Федьковича початкового періоду поетичної творчості (2008)
Редчиць Т. В. - Cтруктурно-композиційні особливості романів Хаймiто фон Додерера "Слунські водоспади” та "Окружний шлях” (2008)
Хомчак Е. Г. - Формы повествования в романах И. А. Гончарова (2008)
Гуляк А. Б. - Мала проза Ольги Кобилянської: проблеми сучасної наукової рецепції (2008)
Кузебна В. В. - Автобіографізм як складовий компонент малої прози Ш. Андерсона (на прикладі новели "Смерть у хащах”) (2008)
Матійчак А. А. - Творчість Айріс Мердок в аспекті генези філософської прози (2008)
Челбарах В. В. - Жанрово-стильові домінанти малої прози Сильвестра Яричевського (2008)
Петров К. - "Физиология Петербурга” в творческой биографии А. Некрасова (2008)
Бандровська О. - Принципи моделювання історії літератури (2008)
Головій О. - Поняття "неореалізм” у літературознавчій терміносистемі (2008)
Матійчук О. М. - Рукописна літературна спадщина авторів як об’єкт для дослідження і публікації (2008)
Червінська О. - Рецептивні ресурси тексту та психологічний потенціал читача (2008)
Віват Г. І. - Інтермедіальність як результат духовного впливу мистецтва на творчу особистість (на матеріалі творчості І. Калинця та В. Стуса) (2008)
Кусяк А. А. - Петер Кін – Дон-Кіхот ХХ сторіччя (типологія фіґур роману Еліаса Канетті "Засліплення”) (2008)
Смирнов В. А. - "Я верю, здесь был грозный храм…”. Трансформация культа Великой Богини в поэтике А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського