Городовенко В. - Новий Кримінальний процесуальний кодекс: особливості навчання суддів (2012)
Геселев О. - Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Лобойко Л. - Науково-практичний коментар до глави 25 Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як інститут конституційного права (2012)
Дудоров О. - Спеціальні засади призначення покарання (2012)
Романюк Я. - Суброгація та особливості її застосування у правовідносинах страхування (2012)
Шепелєва Н. - Розгляд судами справ про визначення місця проживання дитини, Капустинський В. (2012)
Коломоєць Т. - Визначеність поняття "адміністративний процес" – умова ефективності нормопроектної та правозастосовної (в тому числі судової) діяльності (2012)
Лоскутов Т. - Ґенеза законодавства та теоретичних уявлень про кримінальне переслідування, що здійснюється слідчим (2012)
Тимошенко В. - Суддя з роду Миклух, Лакизюк В. (2012)
Тогоєва О. - До страти привело … кохання, або дві кримінальні історії, розглянуті в суді шість століть тому (2012)
Костенко А. - Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді складова процесу формування суддівського корпусу в Україні (2013)
ГородовенкоВ. ГородовенкоВ. - Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій (2013)
Коровайко O. - Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів (2013)
Стефанів Н. - Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування: практика Європейського суду з прав людини (2013)
Маляренко В. - Щодо головних проблем судової влади в Україні (2013)
Кравчук В. - Методи вирішення юрисдикційних проблем (2013)
Приймаченко Д. - Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", "організаційне управління в судах" та "судове управління", Ігонін Р. (2013)
Дудоров О. - Спеціальні засади призначення покарання (продовження) (2013)
Мирошниченко Ю. - Тактика суду в кримінальному провадженні: генеза та перспектива (2013)
Демський В. - Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань, Шамрай В. (2013)
Коломоєць Т. - Попередження як вид адміністративного стягнення: доцільність його збереження та вдосконалення засад використання ресурсу в умовах реформаційних нормотворчих процесів в Україні, Куразов Ю. (2013)
Тертичний В. - Шляхи вдосконалення адміністративного судочинства: організаційні проблеми (2013)
Кононенко О. - Аналіз змін законодавства про прокуратуру та адміністративний процес (2013)
Ільків Н. - Екологізація земельно-реєстраційних відносин (2013)
Цюкало В. - Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України (2013)
Іщенко О. - Особливості правового регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Литовській Республіці, Самофал М. (2013)
Лобойко Л. - Право на відкрите судове засідання у контексті міжнародних стандартів (2013)
Мурашин О. - Стан та перспективи розвитку законодавчої діяльності в Україні (2013)
Гаєцька-Колотило Я. - А судді хто? (2013)
Бабенко Л. М. - Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників, Косаківська І. В., Скатерна Т. Д., Харченко О. В. (2013)
Крупа Н. М. - Фотосинтез, донорно-акцепторні відносини і продуктивність рослин пшениці (2013)
Вайнер А. А. - Участие пероксида водорода в индуцировании накопления пролина в растениях проса при действии NaCl, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О. (2013)
Луговая А. А. - Эффект антагонизма при влиянии жасмоновой и салициловой кислот на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и компоненты их про-/антиоксидантной системы, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Карпец Ю. В. (2013)
Бубряк О. А. - Пошук молекулярних маркерів для оптимізації передпосівної обробки (праймування) насіння, Акімкіна Т. В., Дмитрієв О. П., Гродзинський Д. М., Бубряк І. І. (2013)
Лиманська С. В. - Диференціація колекції зернових видів амаранту за морфологічними, біохімічними і молекулярно-генетичними ознаками (2013)
Попов В. Н. - Наследование морфологических признаков у межвидовых гибридов подсолнечника, Юшкина Л. Л., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2013)
Криворученко Р. В. - Структурно-функціональна організація системи донорно-акцепторних відносин у генотипів пшениці різного походження (2013)
Кириченко О. В. - Бактеріальні композиції – ефективний елемент біотехнології вирощування пшениці (2013)
Миронюк А. Н. - Состав водорослей-индикаторов малых рек Северо-Западного Причерноморья, Ткаченко Ф. П. (2013)
Авксентьева О. А. - Научно-методический семинар с международным участием "Физиология растений в системе современных биологических знаний и наук", Жмурко В. В. (2013)
Rules for authors (2013)
Балашова Ю. В. - Особливості діяльності наукового товариства та його роль у формуванні корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Корчев В. Б. (2013)
Вихрущ В. О. - Технологія веб-квест у формуванні корпоративної культури курсанта-прикордонника: методичний аспект (2013)
Володько А. М. - Методичні передумови навчання майбутніх перекладачів усного перекладу науково-технічних текстів як виду мовленнєвої діяльності (2013)
Гайдамаха Р. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування професійної мотивації в навчальному процесі (2013)
Гандабура О. В. - Упровадження педагогічної підтримки у набутті досвіду професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів (2013)
Дияк В. В. - Система соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти у вищому навчальному закладі Державної прикордонної служби України (2013)
Зелінська С. О. - Моделювання занять, імітуючих професійну гірничу діяльність, з використанням інформаційно-комунікативних технологій (2013)
Іщенко Д. В. - Мотиваційні аспекти навчальної діяльності старшокласників з формування готовності до військової служби за контрактом, Мірошніченко В. І. (2013)
Кабачинський М. І. - Розвиток методики загальновійськової та військово-спеціальної підготовки офіцерів-кінологів Прикордонних військ у навчальних закладах Радянського Союзу впродовж 1945–1991 років (2013)
Кавицька Т. І. - Принципи відбору текстового матеріалу для навчання письмового перекладу з української мови на англійську (2013)
Калинюк Н. В. - До проблеми формування та розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Кожухар Ж. В. - Особливості когнітивно-теоретичного компоненту науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Корнева З. М. - Экспериментальная проверка эффективности методики обучения английскому языку для профессиональных целей в неязыковом вузе при интеграции преподавания языка и специальности на первом курсе (2013)
Крамаренко А. М. - Авторський курс як складова процесу формування еколого зорієнтованої особистості майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Лагодинський О. С. - Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів (2013)
Левчук Н. П. - Розвиток економічної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки як педагогічна проблема (2013)
Максимчук Л. В. - Філософсько-методологічний аналіз понятійно-категоріального апарату професійної підготовки економістів-міжнародників в системі вищої освіти (2013)
Мойсєєнко Ю. І. - Методичні рекомендації щодо формування готовності персоналу прикордонного відомства до прикордонного співробітництва на кордоні (2013)
Морозов С. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку службово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мушинська Н. С. - Дебати як педагогічний засіб формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів у позааудиторній навчально-виховній діяльності (2013)
Романовська Л. І. - Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн (2013)
Рудніцька К. В. - Експериментальна перевірка ефективності програми професійної мовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Русалкіна Л. Г. - Психологічні особливості іншомовного мовлення майбутніх лікарів (2013)
Сінкевич С. В. - Методичні аспекти організації та проведення ротного тактичного навчання з майбутніми офіцерами запасу (2013)
Шквир О. Л. - Методи підготовки майбутніх учителів до дослідницької діяльності: зарубіжний досвід (2013)
Балашов Е. М. - Теоретико-емпіричне обґрунтування моделі самореалізації студентської молоді у міжнародних волонтерських програмах (2013)
Гундерук Л. М. - Екстремальна ситуація у діяльності працівника органів внутрішніх справ: стратегія й тактика (2013)
Гурський В. Є. - Теоретичне обґрунтування використання імітаційних засобів для розвитку професійно-важливих якостей працівників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Демчук Т. П. - Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи (2013)
Іванцова Н. Б. - Творчі здібності студентів-психологів як вияв професійної спрямованості (2013)
Кононенко С. В. - Вплив правової свідомості на особистість фахівця юридичного профілю (2013)
Лигун Н. В. - Актуальні питання психологічного супроводження проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2013)
Надвинична Т. Л. - Технології здійснення ефективної соціальної роботи (2013)
Невмержицька С. М. - Соціально-психологічні особливості вражень від участі молоді в масових політичних заходах (2013)
Панченко С. М. - Психологічні особливості дорослої людини як суб’єкта навчання (2013)
Сахнік О. В. - Психологічні особливості професійної самореалізації співробітників Державної пенітенціарної служби України (2013)
Татьянчиков А. О. - Формування розумових операцій у підлітків на етапі переходу до навчання в основній школі (2013)
Філіппов С. О. - Чинники віктимізації потерпілих від транскордонних кримінальних правопорушень (як об’єктів психологічного впливу співробітників правоохоронних органів) (2013)
Хабусєва М. С. - Становлення мотиваційної сфери майбутніх медичних працівників: психолого-педагогічні передумови (2013)
Хуртенко О. В. - Чинники ефективності прийняття рішень тренерами в екстремальних ситуаціях професійної діяльності (2013)
Цибулько І. О. - Особливості професійно-психологічної культури фахівців цивільної авіації (2013)
Чистяков С. А. - Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів-прикордонників (2013)
Шаюк О. Я. - Особливості формування мотиваційно-ціннісного компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Белых С. И. - Структура концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета (2013)
Брискин Ю.А. - Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков, Питын М. П., Задорожная О. Р. (2013)
Ворфоломеева Л.А. - Индивидуализация тренировочного процесса как ведущий компонент построения подготовки лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям (2013)
Дудорова Л.Ю. - Концептуальные подходы к профессионально-туристической подготовке будущих учителей в высших учебных заведениях (2013)
Емшанова Ю.А. - Сравнительный анализ личностных особенности у теннисистов различной квалификации (2013)
Ивашкене В. - Сравнительный анализ предстартового состояния студенток, занимающихся олимпийским и неолимпийским видами единоборств, Скирене В., Маркявичюс В. (2013)
Кедровский Б. Г. - Взаимопонимание тренеров с юными спортсменами, Шалар О. Г., Гриневич А. В. (2013)
Ковалева М. В. - Подвижные игры в физическом воспитании студентов с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы, Румба О. Г. (2013)
Крамида И. Е. - Занятия по физической культуре для студентов разных медицинских групп как факторы ослабления вредных привычек у студентов (2013)
Кугаевский С. А. - Инновационные пути совершенствования специальной выносливости фигуристов в соревновательном периоде (2013)
Латышев С. В. - Разработка шкал оценки физической подготовленности борцов на этапе специализированной базовой подготовки (2013)
Люлина Н. В. - Влияние комплекса акробатических элементов на развитие физических качеств детей дошкольного возраста, Захарова Л. В., Ветрова И. В. (2013)
Мунтян В. С. - Определение биомеханических показателей технических действий в единоборствах (2013)
Пашкевич Л. П. - Структура заболеваемости и распространнености болезней дыхательной системы в Украине (2013)
Ротерс Т. Т. - Физическое совершенствование студентов в процессе взаимодействия физического и эстетического воспитания (2013)
Сергиенко В. Н. - Оценивание комплексного тестирования максимальной силы студенток 17-20 лет (2013)
Собко И. Н. - Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха по сравнению с квалифицированными здоровыми баскетболистками (2013)
Тищенко В. А. - Исследование роли самосознания на эффективность реабилитации спортсменов (2013)
Тропин Ю. Н. - Сравнительный анализ технико-тактической подготовленности борцов греко-римского стиля на Олимпийских играх-2008 г. и Олимпийских играх-2012 г. (2013)
Hefzollesan M. - The effect of 36 hours sleep deprivation on dribbling skills of soccer players, Ghalehgir S., Ekrami S. (2013)
Benar N. - The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran, Behrozi A., Sadeghi A., Mohammadi A., Yosefi A. (2013)
Вихідна інформація про журнал (2013)
Колесник М. О. - Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю 2009-2012, що робити далі?, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. (2013)
Кондаков І. І. - Вплив гліцеролу на функціонально-морфологічні показники нирок при моделюванні гострої та хронічної ниркової недостатності у щурів, Топчій І. І., Кірієнко О. М. (2013)
Романенко О. А. - Стан місцевого імунітету та мікробіоценоз сечостатевої системи хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Корніліна О. М., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Колесник М. О. - Особливості показників цитокінової ланки імунітету та їх прогностичне значення у хворих на хронічний гломерулонефрит, Дріянська В. Є., Величко М. Б., Драннік Г. М., Савченко В. С. (2013)
Савчук В. М. - Виживання пацієнтів на гемодіалізі залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок (2013)
Никула Т. Д. - Доцільність використання малобілкових українських страв і кето/aмінокислот при лікуванні хронічної хвороби нирок іv-v стадій, Мойсеєнко В. О., Наумова О. О. (2013)
Пічкур Н. О. - Хвороба андерсона-фабрі: маніфестація і прогноз (2013)
Законь К. М. - Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів У пацієнтів з порушенням функції нирок, Дударенко В. Б., Колесник М. О. (2013)
Колесник М. О. - Фармакокінетика та фармакодинаміка антимікробних лікарських засобів У пацієнтів з порушенною функцією нирок: аміноглікозиди, Законь К. М., Дударенко В. Б. (2013)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "український журнал нефрології та діалізу" (2013)
Повідомлення Про проведення iv з’їзду нефрологів україни (2013)
Повідомлення про проведення конференції асоціації нефрологів нових незалежних держав "Гостре пошкодження нирок" (2013)
Зайцев И. А. - Прогнозирование результатов противовирусной терапии больных хроническим вирусным гепатитом С (2013)
Дудник В. М. - Порушення ліпідного обміну при вірусному гепатиті С у дітей (2013)
Герасун Б. А. - Новий метод зменшення активності імунного процесу по відношенню до автоантигенів щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит С, Голубовська О. А., Грицко Р. Ю., Зінчук О. М., Шкурба А. В. (2013)
Мороз Л. В. - Вплив I/D поліморфізму гена АПФ на темпи прогресування хронічного гепатиту С, Яцик І. В. (2013)
Хоронжевська І. С. - Вивчення сучасної молекулярно-генетичної характеристики гепатиту С на території північно-західного регіону України, Мартинюк Г. А., Шевченко Г. М., Резніков А. П., Мороз В. О., Вітренко Я. А., Шахгільдян Й. В., Михайлов М. І. (2013)
Жандарова Н. О. - Випадки спонтанного кліренсу серед HCV-позитивних пацієнтів Запорізького регіону (2013)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні прояви стеатозу при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2013)
Топольницкий В. С. - Современные данные об интерферонах и тактика их применения в клинической практике (2013)
Ісаєнко В. - Від лану до столу разом з "АГРО-2013" (2013)
Засідання правління Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (2013)
VII з’їзд Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (2013)
Проблеми і перспективи експорту. I Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи експорту української м’ясної продукції на міжнародні ринки" (2013)
Всеукраїнський семінар-практикум. "Законодавчі вимоги та відповідальність підприємств за організацію контролю за якістю ветпрепаратів, кормових добавок та преміксів протягом усього технологічного циклу виробництва". (2013)
Вшанування ветеранів (2013)
Ачілов В. Г. - Характеристика епізоотичного процесу сказу в Хмельницькій області, Недосєков В. В. (2013)
Кассіч В. Ю. - Біологічні властивості штамів M. bovis "Valle" та "AN5" при виготовленні РРD-туберкуліну для ссавців згідно з вимогами ЄС, Скрипник В. Г., Cкрипник А. В., Ушкалов В. О. (2013)
Руденко А. А. - Лікування собак за термінальних стадій дилатаційної кардіоміопатії, Цвіліховський М. І. (2013)
Павлов Є. Г. - Патоморфологічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Айшпур О. Є., Сапон Н. В., Омеляненко М. М. (2013)
Потоцький М. К. - Пітомікотоксикоз (Pithomycotoxicosis), Тютюн А. І. (2013)
Діденко Т. С. - Лікарські рослини у ветеринарній практиці спеціалістів Городнянського району (2013)
Савлюк Ю. П. - Корова померла від… глюкози (2013)
Нікіфоров В. Л. - Якщо корова проковтнула метал (2013)
Баран М. М. - Тварини лікують не гірше за людей (2013)
Корж М. О. - Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів, Безсмертний Ю. О. (2013)
Герасименко С. І. - Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба, Бабко А. М., Полулях М. В. (2013)
Філіпенко В. А. - Алгоритмізована система для оптимізації діагностики пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів, Леонтьєва Ф. С., Туляков В. О., Маколінець К. В. (2013)
Барков А. В. - Способ капсулопластики при устранении стойких разгибательных контрактур коленного сустава, Барков А. А. (2013)
Введенский Б. П. - Влияние низких температур и этанола на состояние структурных элементов коленного сустава, Дедух Н. В., Ковалев Г. А., Сандомирский Б. П. (2013)
Григоровский В. В. - Гистопатология и зависимости морфологических показателей состояния сухожильных аутотрансплантатов передних крестообразных связок у больных с рецидивом нестабильности коленного сустава, Страфун С. С., Бóгдан С. В. (2013)
Головаха М. Л. - Регенерация костной ткани при остеосинтезе имплантатами из сплавов на основе магния в эксперименте, Черный В. Н., Яцун Е. В., Тертышный С. И., Дикий К. Л. (2013)
Zykova A. - Examination of surface and material properties of nanostructural oxide coatings for joint total and module replacement arthroplasty, Safonov V., Smolik J., Rogowska R., Lukyanchenko V., Samoilenko A., Donkov N., Kolesnikov D., Goncharov I. (2013)
Барыш А. Е. - Ретроспективный анализ результатов межтелового спондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами, Бузницкий Р. И. (2013)
Петренко Д. Є. - Дослідження міцності фіксації хребта в разі використання вентральних імплантатів різної конструкції, Ватуля Г. Л., Мезенцев А. О. (2013)
Щуров В. А. - Функциональное состояние больных с переломами костей голени при лечении с помощью аппарата Мацукидиса-Шевцова, Мацукатов Ф. А. (2013)
Вирва О. Є. - Заміщення післярезекційних дефектів стегнової кістки у лікуванні хворих з метастатичними ураженнями, Головіна Я. О., Суббота І. А. (2013)
Левицький А. Ф. - Результати хірургічного лікування кіст кісток у дітей, Головатюк Д. В. (2013)
Хоботов С. - Особенности ампутации нижних конечностей и протезирования у детей (2013)
Сущук Е. А. - Новые возможности комбинированной терапии остеоартроза (2013)
Нінель Василівна Дєдух (2013)
Анатолій Феодосійович Левицький (2013)
Сучасні тенденції остеосинтезу метафізарних та метадіафізарних переломів довгих кісток (огляд літератури) (2013)
Дедух Н. В. - Врожденные аномалии конечностей (обзор литературы), Хмызов C. А., Подлипенцев В. В., Тихоненко А. А. (2013)
Зазірний І. М. - Надп’ятково-п’ятковий артроерез (огляд літератури), Ковальчук В. М., Лябах А. П., Гребенніков К. О. (2013)
Корж Н. А. - Метод временного блокирования зон роста при лечении деформаций нижних конечностей у детей (обзор литературы), Хмызов С. А., Корольков А. И., Ершов Д. В. (2013)
Филиппенко В. А. - Лабораторные диагностические маркеры при оценке состояния больных остеоартрозом, требующих эндопротезирования крупных суставов (обзор литературы), Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В., Корж И. В. (2013)
Вирва О. Є. - Хірургічне лікування хворих з пухлинами дистального відділу променевої кістки (огляд літератури), Бурлака В. В. (2013)
Піонтковський В. К. - Міжрегіональна науково-практична конференція "Хірургія хребта сьогодні" (2013)
Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (2013)
Yershova Ye. B. - The role of magnetic resonance tomography in assessing the effect of balloonatrioseptostomy on brain injuries in newborns with transpositionof great arteries, Yalynska T. A., Dykan I. N., Maksymenko A. V., Yemets I. N. (2013)
Мухомор А. И. - Возможности соноэластографии для оптимизации биопсии предстательной железы под ультразвуковым контролем при раннем выявлении рака с коротким обзором других методов лучевой диагностики , Абдуллаев Р. Я., Панов В. О., Кметюк Я. В., Бужава И. И. (2013)
Сидорова С. А. - Оценка влияния восстановительной терапии с применением сопряженной многоканальной электростимуляции и дельтарана на состояние нейромоторного аппарата (2013)
Шустакова Г. В. - Термографы ФТИНТ НАН Украины: медицинский аспект, Винник Ю. А., Ефимова Г. С., Колотилов Н. Н., Глущук Н. И., Гордиенко Э. Ю., Фоменко Ю. В. (2013)
Raad T. - Evaluation of partial anomalouspulmonary venous connection with Multidetector computed tomography, Yalynska T. A., Rokytska T. A., Kondrachuk T. A., Yershova T. A., Dykan T. A. (2013)
Гридина Т. А. - Значение эхографии в оценке состояния гепатобилиарной системы у детей с рецидивирующими бронхитами и бронхиальной астмой , Полищук Е. В., Гончаренко Н. И., Тарасюк Б. А., Андрущенко И. В. (2013)
Бабкіна Т. М. - Склерокістоз яєчників: ультразвукова доплерометрія при рутинному обстеженні жінок з безпліддям , Дельва К. М. (2013)
Бабкіна Т. М. - Диагностика ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких: роль компьютернойтомографи, Чеботарева А. М. (2013)
Макомела Н. М. - Інформативність постпроцесингу зображень для прогнозування, планування і оцінки ефективності лікування інсультів (2013)
Забудская Л. Р. - Мультифазная компьютерная томография: стадирование рака поджелудочной железы по японской классификации (2013)
Куликова Ф. И. - Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностикепанкреатитов (2013)
Пионтковская М. Б. - Введение в проблему: верхнечелюстной постимплантационный синдром, Асмолова А. А. (2013)
Ковальчук В. Н. - Классификации поврежденного хряща коленного сустава (2013)
Фурдига М. М. - Прояв основних господарсько цінних ознак серед беккросів міжвидових гібридів картоплі (2011)
Кравченко (Гнітецька) Н. В. - Характеристика міжвидових гібридів картоплі за здатністю зав'язувати бульби (2011)
Олійник Т. М. - Трансформація картоплі сорту Щедрик агробактеріальним штамом Agrobacterium tumefaciens 1G V3850pk22ac, Белошицька Н. Й., Слободян C. O., Грицай Р. В., Захарчук Н. А. (2011)
Симаков E. A. - Повышение эффективности отбора хозяйственно ценных гибридов картофеля , Митюшкин A.B., Григорьев Г.В., Журавлев А. А. (2011)
Осипчук А. А. - Основні досягнення та перспективи селекції картоплі (2011)
Шанина Е. П. - Украинские сорта картофеля в условиях Среднего Урала (2011)
Бондус P. O. - Формування колекції картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва (2011)
Слободян C. O. - Вірусні хвороби картоплі та їхня діагностика в системі біотехнологій (2011)
Кирилішин В. В. - Виділення серед складників генофонду картоплі висококрохмалистих сортів з високим проявом інших господарсько цінних ознак , Ганіна О. О. (2011)
Андрієнко І. І. - Створення і використання нових сортів озимого жита та резерви збільшення виробництва зерна в Україні, Андрієнко Т. М. (2011)
Бондарчук А. А. - Наукові засади насінництва в галузі картоплярства, Верменко Ю. Я., Костенко H. I. (2011)
Анисимов Б. В. - Семеноводство картофеля в Российской Федерации рганизационная структура, классификация, актуальные проблемы качества , Юрлова С. М. (2011)
Верменко Ю. Я. - Продуктивність нових сортів картоплі в умовах Полісся України , Тимко Л. В. (2011)
Присяжнюк М. В. - Історія Наркомату землеробства України:тягар перших поступів (1917-1929) (2011)
Рудник-Іващенко O. I. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов вирощування картоплі на біохімічний склад бульб , Шовгун О. О., Іваницька А. П. (2011)
Горбась С. М. - Характеристика міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю (2011)
Мороз І. Х. - Технологічні прийоми виробництва картоплі , Кравченко О. А., Рожнятовський А. О. (2011)
Абдурагімова Т. В. - Вплив попередників та різних систем удобрення на урожайність картоплі в короткоротаційних сівозмінах Полісся України (2011)
Вишневська О. В. - Продуктивність картоплі та родючість легкого дерново-підзолистого ґрунту при застосуванні різних рівнів удобрення . (2011)
Знаменський О. П. - Оцінка районованих сортів картоплі вітчизняної селекції на стійкість проти колорадського жука , Подберезко І. М. (2011)
Бондаренко І. В. - Передсадивна електромагнітна стимуляція бульб для підвищення врожайності картоплі ., Мороз І. Х. (2011)
Колтунов В. А. - Ріст, розвиток і врожайність картоплі залежно від метеорологічних умов вирощування і строку садіння , Данілкова Т. В., Войцешина Н. І., Бородай В. В. (2011)
Кармазіна Л. Є. - Ефективність позакореневого підживлення під час вирощування картоплі, Петренко A. M. (2011)
Петренко A. M. - Застосування десиканту Реглон та фунгіциду Ридоміл Голд МЦ на посівах картоплі, Кармазіна Л. Є. (2011)
Пильтяй Л. Л. - Економіка виробництва картоплі в господарствах різних форм власності , Студзінська І. І., Савчук О. В. (2011)
Онищенко М. О. - Ринок картоплі в Україні (2011)
Шевчук Я. В. - Аналіз розвитку української мережі автодоріг з твердим покриттям у контексті питання економічної безпеки , Пабат О. В. (2011)
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України: підсумки роботи й першочергові завдання. (2013)
Шаповалов В. - Доки пам’ять у серці не згасне (2013)
Ткаченко О. А. - Біологічні властивості дисоціативних L- та інших форм M. bovis (Закінчення), Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Гриневич О. Й. - Кількісне визначення днк провірусу лейкозу великої рогатої худоби як метод оцінки інфікованості тварин, Маркович І. Г., Поліщук І. В., Лукаш І. Д., Яцук З. О., Марущак Л. В. (2013)
Романюк М. В. - Екологічні фактори в регуляції чисельності кровосисних мошок та профілактика симуліїдотоксикозів, Вознюк І. О., Катюха С. М. (2013)
Паращенко І. В. - Вміст фактора некрозу пухлин у крові корів за різних стадій статевого циклу і стану статевої функції, Харенко М. І., Любецький В. Й. (2013)
Котелевич В. А. - Якість та безпека м’яса кролів, вирощених у приватному секторі Коростенського району Житомирської області, Невмержицька М. А. (2013)
Данчук В. В. - Деякі роздуми про холестерол, Данчук О. В., Приступа Т. І. (2013)
Бойко П. К. - Характеристика рівнів забруднення довгоіснуючими радіонуклідами 137Cs і 90Sr кормів і продуктів тваринництва й рослинництва на території Волинської області за 1991-2012 роки, Панасюк М. Ю. (2013)
Черній В. Г. - Профілактика й боротьба з лейкозом великої рогатої худоби в Новотроїцькому районі (2013)
Другий міжнародний форум щодо вимог до ветеринарних препаратів (2013)
Нікіфоров В. Л. - Як готуватися до випасу (2013)
Тригуб М. В. - Подвійна закупорка стравоходу (2013)
Чернобыльская катастрофа – 26 лет спустя (2012)
Правила для авторов (2012)
Рецензия рукописи (2012)
Андрущенко И. В. - Висцеральные проявления дисплазии соединительной ткани у детей с комбинированными нарушениями ритма сердца (2012)
Дыкан И. Н. - Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике и верификации псевдоопухолей почки , Степаненко Н. А., Хоревин А. В., Шевчук А. О., Мазурец В. А. (2012)
Терновий М. К. - Глюкокортикоїд-індукований остеопороз у хворих на бронхіальну астму та ревматоідний артрит: застосування ібадронової кислоти під контролем рентгеноденситометрії, Туз Є. В., Вовк В. В., Гребенников К. А. (2012)
Скобська О. Є. - Діагностична ефективність нейровізуалізуючих методів дослідження у верифікації переломів піраміди скроневої кістки у хворих у гострому періоді черепно-мозкової травми, Терницька Ю. П. (2012)
Гордиенко К. П. - Лучевая диагностика первичного склерозирующего холангита, Волик Н. К. (2012)
Колотилов Н. Н. - Кисты верхнечелюстных пазух, Синюта С. Б. (2012)
Колотилов Н. Н. - Элементы методологии лучевой диагностики в онкологии: визуализация и измерение известного (2012)
Печковский К. Е. - Рентгенологическая семиотика кариеса и его осложнений (пульпита и периодонтита), Несин А. Ф., Печковская И. М. (2012)
Джужа Д. А. - 131I- Метайодбензилгуанидин в лечении нейроэндокринных опухолей (2012)
Царук О. Я. - Діагностична ефективність комплексного ультразвукового дослідження в ранньому виявленні вроджених вад серця у немовлят в умовах обласного центру, Руденко Н. М. (2012)
Колотилов Н. Н. - Акме № 1, официальное: онкология (2012)
Афанасьєва Н. І. - Пухлини щитовидної залози. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування, спостереження, Дикан І. М., Мужичук О. В. (2012)
Агарков О. А. - PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу (2012)
Андрійчук Т. С. - Сучасні концепції демократії у працях французьких дослідників (2012)
Гарбадин А. С. - Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу (2012)
Ільтьо Г. - Роль молодіжних організацій в розвитку партійної системи та громадянського суспільства України (2012)
Кривенко С. - Семантика політичного дискурсу (2012)
Кутуев П. В. - Идеология либерализма: между мифом и политєкономическими рецептами (2012)
Ланюк Є. - Естетика і політика: форми взаємодії (2012)
Мокляк С. П. - Місце і роль воєнної складової в реалізації національних інтересів держав (2012)
Рахманов О. А. - Формування політичної суб'єктності власників крупного капіталу в Україні (2012)
Ярова Л. В. - Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2012)
Васильчук Є. О. - Абсурдно-епатажні домінанти ідейного базису панк-субкультури (2012)
Заєць Д. О. - Уявляючи публічне: соціокультурна інтерпретація публічності міста (2012)
Мельниченко А. А. - Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем (2012)
Тимошенко И. В. - Социально-психологическая характеристика объектов моббинга: обзор современных зарубежных концепций (2012)
Кормилец А. С. - Рецензия на трёхтомное издание, посвящённое социальной поитике: "Советская социальная политика 1920-х – 1930-х годов: идеология и повседневность" М., 2007 г., "Советская социальная политика: сцены и действующие лица", М., 2008 г. И "Социальная политика и современность России: реформы и повседневность", М., 2008 г. (2012)
Михайлов В. С. - Сучасні підходи щодо дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу (2012)
Вольф О. О. - Роль глобальних, субрегіональних, національних інституцій громадянського суспільства у гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах світу та Україні (2012)
Савицький В. І. - До питання про предмет військової соціальної роботи (2012)
Шапошникова І. В. - Організація соціальної роботи в рамках соціалізації сучасної молоді (2012)
Апончик Т. М. - Адміністративна реформа Польщі. Напрями змін і результати, як позитивний приклад для України (2012)
Бежевець А. М. - Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку, Морєва К. І. (2012)
Голосніченко І. П. - Розвиток місцевого самоврядування та його роль в управлінні комунальною власністю, Голосніченко Д. І., Денчук Р. О. (2012)
Єгорова В. С. - Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції (2012)
Звягіна І. Н. - Медіація в кримінальному процесі України, Звягіна К. С. (2012)
Золотарьова Н. І. - Земля як об'єкт правової охорони: питання сучасного стану (2012)
Лук‘янчиков Є. Д. - Освідування особи – засіб інформаційного забезпечення розслідування, Лук‘янчиков Б. Є. (2012)
Мікуліна М. - Природність, фізичність, біологічність – детермінанти особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (2012)
Полюхович В. І. - Державний контроль на фондовому ринку як форма реалізації організаційно-господарської функції державного регулювання (2012)
Стецюк І. В. - Наявність різнорідних наглядових функцій зумовлює необхідність двох органів нагляду у сфері цивільного захисту (2012)
Тараненко М. М. - Об'єкт масових заворушень (2012)
Мотрен С. М. - Демократія: досвід і погляд в майбутнє (2012)
Параняк П. Р. - Співвідношення толерантності і примусу у творенні громадського суспільства у працях німецьких та англійських ідеалістів (2012)
Сухіашвілі Д. - Торгівельний діалог Грузії та ЄС (2012)
Черкашина Т. О. - Історія становлення та розвитку молодіжних організацій на Херсонщині (2012)
Зуєв В. М. - Соціальні технології в царині соціальної інженерії і соціального конструювання (2012)
Кутуєв П. В. - Репутація ідеї модернізації в сучасному суспільствознавстві (2012)
Стрельник О. - (Не)батьківство як вибір. Добровільна бездітність у наукових та суспільних дискусіях (2012)
Шевель І. П. - Циклічні моделі глобального конфлікту та глобального лідерства в світовій політиці Джорджа Модельскі, Казаков В. С. (2012)
Вайнілович Н. А. - Чинники формування мотивації людини до здійснення волонтерської діяльності (2012)
Іпатов Е. Ф. - Особливості стандартизації в практиці соціальної роботи, Павловський В. В. (2012)
Палько І. М. - Особливості співпраці Центру міжкультурної толерантності СССМ Житомирського державного університету імені Івана Франка з недержавними організаціями в рамках проектної діяльності (2012)
Черепанова Т. В. - Модели супервизии по профилактике синдрома эмоционального выгорания у социальных работников (2012)
Бован К. С. - Особливості використання об’єктів авторського права у рекламі (2012)
Голосніченко Д. І. - Прокурорський нагляд: питання історії та сучасного зарубіжного досвіду (2012)
Золотарьова Н. І. - Адміністративна діяльність органів прокуратури у сфері екологічної безпеки (2012)
Афанасьєва М. В. - Критерії законодавчого проектування виборчої системи (2012)
Єгорова В. С. - Щодо конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції (2012)
Кравчук О. О. - Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) (2012)
Чепульченко Т. О. - Правова держава як гарант дотримання основних демократичних принципів та прав людини у суспільстві (2012)
Борець М. В. - Національна система протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (адміністративно-правові аспекти) (2012)
Голосніченко І. П. - Правовий інститут адміністративного оскарження в регулюванні діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану, Черненко Л. М. (2012)
Циганов О. Г. - Питання категоріально-понятійного апарату правового інституту "адміністративна послуга" (2012)
Ковальова О. В. - Структура криміналістичної характеристики дорожньо-транспортних пригод (2012)
Петряєв С. Ю. - Засоби документування в процесі розслідування, Лук‘янчиков Є. Д., Лук‘янчиков Б. Є. (2012)
Осадчий В. І. - Кваліфікація поведінки службових осіб при вчиненні злочинів проти безпеки виробництва (2012)
Мороз А. В. - Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації (2012)
Тараненко М. Г. - До питання витоків та розвою українського козацтва (2012)
Шевченко О. С. - Правові засади дослідження проблеми футбольного хуліганства (2012)
Наукове життя (2012)
Дебенко І. Б. - Механізми символізації в конструюванні політичної реальності (2012)
Паніч Ю. В. - Стан розвитку громадянського суспільства, як віддзеркалення національної свідомості, менталітету української нації (2012)
Приймак Л. П. - Особливості реалізації принципу "стримувань і противаг" як умови переходу до демократії в Україні (2012)
Сорокопуд О. Є. - Принципи та механізми зворотного зв'язку як засобу конструювання політичних діалогів (2012)
Сухіашвілі Д. - Методологія та стан вивчення зовнішньої політики Грузії в контексті Європейської інтеграції (2012)
Хомин І. Є. - Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються (2012)
Рахманов О. А. - Власники крупного капіталу як соціальний суб'єкт: проблема категоріального охоплення (2012)
Рішко А. М. - Соціум сучасного міста: спільноти та тенденції їх розвитку (2012)
Романовська О. В. - Механізми впливу та маніпуляція в моді, Драчук Я. І. (2012)
Щедрін А. Т. - Пошук позаземних цивілізацій як глобальна проблема сучасності: соціокультурні виміри (2012)
Бєспалова К. О. - Мотиваційні аспекти волонтерства: досвід західних країн (2012)
Димитрова Л. М. - Причини та соціальні фактори суїцидальної поведінки підлітків, Кіхтан Г. О. (2012)
Кескин О. - Влияние евроинтеграции на социальную работу с женщинами в Турции (2012)
Крижанівська О. П. - Етимологія поняття "діти з особливими потребами" у вітчизняному освітньому просторі, Каленська О. О. (2012)
Крижанівська О. П. - Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології, Попова І. С. (2012)
Левчук Т.І. - Державна організація соціальної роботи в США (2012)
Майструк Н. О. - Міжсекторальна взаємодія у сфері первинної профілактики ВІЛ/СНІДу: особливості розвитку в Україні, Синявська Д. С. (2012)
Пиголенко І. В. - Емоційне вигорання фахівців із соціальної роботи РЦСССДМ, Мєсьянінова І. А. (2012)
Романовська О. В. - Пенсійна реформа в Україні: особиста відповідальність за забезпечену старість, Гордієнко К. О. (2012)
Слушаєнко В. Є. - Слоган як інструмент соціальної реклами, Сєрик М. П. (2012)
Терещенко І. І. - Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху, Рибченко Я. М. (2012)
Титаренко І. О. - Соціальна робота з молоддю в умовах поширення соціальних інтернет-мереж, Шилова Є. (2012)
Рисак Л. В. - Правовий режим охорони добре відомих товарних знаків за міжнародним національним законодавством (2012)
Юдкова К. В. - Сфери правового регулювання віртуальної реальності (2012)
Бакалінська О. О. - Недобросовісна конкуренція як форма зловживання суб'єктивним цивільним правом (2012)
Зелениця І. М. - Захист прав учасників корпорацій від недружніх поглинань (2012)
Голосніченко Д. І. - Європейська рада, Рада ЄС, Європарламент: розподіл повноважень (2012)
Золотарьова Н. І. - Форми адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2012)
Мусієнко Т. - До питання законодавчого закріплення основних термінів у сфері альтернативної енергетики України (2012)
Філіпенко А. С. - Місце управлінського рішення в адміністративно-правовій діяльності (2012)
Голубчік В. В. - Проблемні питання діяльності ринку форекс в Україні (2012)
Сударенко О. В. - Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні (2012)
Костенко І. В. - Історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні (2012)
Чепульченко Т. О. - Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення (2012)
Лук‘янчиков Є. Д. - Психологічний вплив у досудовому провадженні, Лук‘янчиков Б. Є. (2012)
Осадчий В. І. - Об’єкт транспортних злочинів (2012)
Павленко І. В. - Безплідність як наслідок незаконно проведеного аборту: проблемні аспекти (2012)
Дунаєвська Л. Г. - Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз, Лушпієнко В. М. (2012)
Срібна Т. В. - Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі (2012)
Kondakov A. - Sex with a hollow body: lacunas in discourse about homosexuality in Russia (2012)
Paholok O. - The idea of healthy way of life and its transformation into lifestyle orientations and practices in post-soviet conditions (2012)
Shabanova Alieva V. (Özkan V.) - The effects and appearances of namecide process from socialist to post-socialist Bulgaria (2012)
Хархан Г. Д. - Ціннісні орієнтації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Голосніченко І. П. - Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу (2012)
Золотарьова Н. І. - Поняття методів адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки та їх різновид (2012)
Костенко І. В. - Давні українські університети – носії болонських традицій (2012)
Ясюк Є. - К вопросу о бюджетном финансировании местного самоуправления на уровне гмины в Польше (2012)
Філіпенко Т. В. - Правове регулювання діяльності колекторських компаній: український та європейський досвід, Філатов В. В. (2012)
Трут Д. В. - Заперечення проти вимог кредитора в пасивних солідарних зобов’язаннях (2012)
Шарабурина О. О. - Проблеми правового захисту персональних даних як відомостей з обмеженим доступом (2012)
Рисак Л. В. - Порівняльно-правовий аналіз регулювання відносин щодо товарних знаків з позицій законодавства України і Російської Федерації: пошук переваг і альтернатив (2012)
Звягіна І. Н. - Кодифікація цивільного законодавства Євросоюзу: порівняльно-правове та історичне дослідження (2012)
Яцишин Р. В. - Актуальні напрямки міжнародно-правового забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря (2012)
Бойко Р. В. - Контроль у сфері охорони праці (2012)
Шиян Н. М. - Типифікація таксонів родини Asteraceae флори України; роди Jurinea Cass., Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck., Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn. , Мосякін С. Л., Федорончук M. M.
Гожик П. Ф. - Исследование полезных ископаемых материковой окраины Антарктического полуострова (2013)
Шнюков С. Е. - Проект глобального геологического исследования подледниковой Антарктиды (2013)
Левашов С. П. - Новые результаты геофизического картирования скоплений углеводородов на шельфе и континентальном склоне Западной Антарктики, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2013)
Шнюков С. Е. - Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования, Лазарева И. И., Хлонь Е. А., Митрохин А. В., Морозенко В. Р., Марченков Д. Ф., Никанорова Ю. Е., Осипенко В. Ю. (2013)
Козленко Ю. В. - Определение времени образования пролива Брансфилд (Западная Антарктика) на основании данных GPS-наблюдений , Козленко М. В. (2013)
Иваник Е. М. - Методические положения геоморфологических и фациальных исследований приантарктических морей южного океана (геоинформационный аспект) (2013)
Шнюков Е. Ф. - Корни черноморских грязевых вулканов, Нетребская Е. Я. (2013)
Ломтев В. Л. - К строению подводной окраины Северного Сахалина, Литвинова А. В. (2013)
Галко Т. М. - Критерии прогнозирования нефтегазоносности украинского сектора акваторий Азовского и Черного морей (2013)
Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти "1-е Кудрявцевские чтения" (Москва) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (29 травня 2013 року) (2013)
Алпатов А. П. - Динаміка перспективних космічних апаратів(за матеріалами наукового повідом­лення на засіданні Президії НАН України 29 травня 2013 року) (2013)
Ситник К. М. - Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський , Андріанова Т. В. (2013)
Протасов О. О. - Наукова спадщина академіка В.І. Вернадського і вивчення життя в гідросфері (2013)
Федулова Л. І. - Інституційні зміни наукової сфери (2013)
Гринів Л. С. - Розвиток ідей В.І. Вернадського в новітній економічній науці (2013)
Онопрієнко В. І. - В.І. Вернадський — історик науки (за матеріалами Міжнародної наукової конференції) (2013)
Бережний Є. О. - Енергоефективність України: виклики часу, Гавриленко В. М., Григоровський В. В., Євтушенко Л. В., Запорожець О. І., Мовчан Я. І., Пашкевич М. О., Тронь О. Я., Гулевець Д. В. (2013)
Тімухін Є. В. - Складні фториди та сульфіди металів як перспективні матеріали для інтерференційної оптики(за матеріалами наукового повідом­лення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 р.) (2013)
Радченко А. І. - Зарубіжна видавнича наукова продукція Національної академії наук України(1995–2012 рр.)., Діденко Ю. В. (2013)
Наумовець А. Г. - Інтелектуальні та ціннісні обрії Вернадського(рецензія на книги І.І. Мочалова, В.І. Онопрієнка "В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек") (2013)
Таньшина А.В. - Светлой памяти Ильи Ивановича Залюбовского (2013)
70-річчя академіка НАН України С.В. Комісаренка (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Німчука (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Красовського (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Погорілого (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Манцурова (2013)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. А. Шидловської (2013)
Безрукова Т. Л. - Управление предпринимательским потенциалом регионального агропромышленного комплекса, Яковлева Е. А., Шанин И. И., Соломахин А. Н., Покатаева Е. П. (2012)
Швець Н. В. - Удосконалення процесу прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу ремонтно-технічного обслуговування на промислових підприємствах (2012)
Маліков В. В. - Розробка стратегії податкового планування на підприємстві, Абрамова О. С. (2012)
Голубева Т. В. - Проблемы трудоустройства молодых специалистов в контексте реформирования системы высшего образования (2012)
Шевченко І. Ю. - Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу (2012)
Сурніна К. С. - Отримання аудиторських доказів методом застосування аналітичних процедур (2012)
Маліков В. В. - Сучасні засоби побудови структури облікового апарату на підприємстві (2012)
Лаврова Ю. В. - Визначення конкурентного потенціалу готелю (2012)
Пономарьов А. М. - Визначення основних параметрів маркетингу та логістики при функціонуванні АТП на ринку міжнародних вантажних перевезень (2012)
Приходько Д. О. - Удосконалення класифікації брендів (2012)
Благой В. В. - Фактори активізації інноваційної діяльності (2012)
Никитина А. В. - Инновационное развитие бизнеса и пути его стимулирования: опыт высокоразвитых стран, Рыжков А. О. (2012)
Шершенюк О. М. - Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій (2012)
Безрукова Т. Л. - Формирование инновационного потенциала предприятий, Морковина С. С., Безруков Б. А., Костенко Ю. О. (2012)
Горовий Д. А. - Визначення факторів, що впливають на привабливість злиттів і поглинань підприємств з метою отримання синергетичного ефекту вартості капіталу (2012)
Гайдулін О. О. - Європеїзація контрактного права та його односистемна інтерпретація: право та економіка (2013)
Петров Р.А. - Поняття "транспозиція" в сучасній правовій науці європейського права (2013)
Кампо В.М. - Європейські спільні демократичні цінності в практиці Конституційного Суду України (2013)
Паліюк В.П. - Застосування судами загальної юрисдикції України міжнародних договорів про права людини (2013)
Яновська І.П. - Особливості взаємодії загальних міжнародно-правових інструментів правового регулювання ринку цінних паперів та права ЄС (2013)
Ilchenko S. - Freedom of expression versus privacy in the jurisprudence of the European court of human rights (2013)
Плотніков О.В. - Відокремлення європейського права від міжнародного права в практиці Суду Європейського Союзу (2013)
Chebakova A. - In search of a dialogic relationship: perspectives on a possibility for political transformation in the contested European Neighborhood (2013)
Пушкар П.В. - Note from the Editor (2013)
Ліханова А. - У Миколаєві відбувся VI Конгрес Української асоціації європейських студій (2013)
Беспалова Х. - В. Студентські команди НУ "ОЮА" в фіналі IV Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького (2013)
Малеев Ю. Н. - Чикагская конвенция 1944 г.: быть или не быть? (2006)
Маловацький О. В. - Періодизація розвитку системи відповідальності перевізників в міжнародному повітряному праві (2006)
Сліпченко А. В. - Актуальні проблеми гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу в напрямі лібералізації повітряного руху (2006)
Кудлай Т. П. - Правове регулювання діяльності з дослідження та використання космічногго простору в сучасних умовах, Бєглий О. В. (2006)
Малишева Н. Р. - Правове забезпечення екологічної безпеки космічної діяльності (2006)
Бєглий О. В. - Державне регулювання космічної діяльності і національнак безпека України в умовах переходу до сталого розвитку (2006)
Герасимчук С. - Проблемы создания благоприятного правового климата для привлечения инвестиций в аэрокосмическую отрасль (2006)
Хімченко Ю. - Правові основи трансформації міжнародно-правових норм у внутрішньому праві України (2006)
Петріщев О. С. - Правове регулювання діяльності міжнародних організацій в сфері космосу (2006)
Зубач Н. Є. - Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в сері космічної діяльності (2006)
Борзак О. П. - "Космічне сміття" – організаційно-правові та методологічні аспекти (2006)
Чупрін І. М. - Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в сфері нерозповсюдження ракетної техніки (2006)
Ситайло М. Г. - Місце і роль міжнародного космічного права в системі сучасного міжнародного правопорядку (2006)
Мончак Л. С. - Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами, Жученко Г. О., Анікеєв С. Г., Степанюк В. П. (2012)
Трубенко О. М. - Дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Яблунівського газоконденсатного родовища методом ртутної порометрії, Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2012)
Коцкулич Я. С. - Аналіз ефективності промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів, Коцкулич Є. Я. (2012)
Коцкулич Я. С. - Особливості проектування обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин, Сенюшкович М. С., Марцинків О. Б., Витвицький І. І., Білецький Я. С. (2012)
Кондрат Р. М. - Особливості видобування нетрадиційного вуглеводневого газу з вугільних родовищ, Кондрат О. Р., Пріндин Л. І. (2012)
Крижанівський Є. І. - До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами, Грабовський Р. С. (2012)
Крижанівський Є. І. - Підвищення ефективності пасивного захисту підземних споруд від корозії, Полутренко М. С. (2012)
Лівак І. Д. - Дослідження нерівномірності подачі трипоршневих та чотирипоршневих бурових насосів односторонньої дії, Концур І. Ф., Михайлюк В. В., Чичула М. Я., Яценко Т. В. (2012)
Наслєдніков С. В. - Аналіз структурної схеми устаткування для видобування нафти і її кінематика, Тимків Д. Ф., Онацко Р. Г. (2012)
Величкович А. С. - Експериментальна верифікація скінченно-елементноїмоделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом, Даляк Т. М. (2012)
Кривенко Г. М. - Використання адаптаційної моделі для аналізу параметрів безпечного функціонування нафтопроводів, Возняк М. П., Возняк Л. В. (2012)
Венгринюк Т. П. - Закономірності росту коротких втомних тріщин у трубах магістрального газопроводу тривалої експлуатації, Цирульник О. Т. (2012)
Грудз В. Я. - Прогнозування аварійних втрат нафти в розгалужених неізотермічних нафтопроводах, Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2012)
Мердух М. І. - До питання про визначення центра тиску рідини на тверді поверхні, Навроцький Б. І. (2012)
Ксенич А. І. - Розробка рекомендацій щодо реконструкції сталевих газових мереж шляхом протягування в них поліетиленових труб, Середюк М. Д., Височанський І. І. (2012)
Храбатин Р. І. - Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу, Храбатин О. В., Григорчук Л. І., Никифорук С. М., Саманів Л. В. (2012)
Демчина М. М. - Використання нечітких правил для подання знань в інтелектуальних системах нафтогазової предметної області (2012)
Крижанівський Є. І. - Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України, Дзьоба О. Г. (2012)
Палійчук У. Ю. - Обґрунтування доцільності реінжинірингу недіючих свердловин нафтогазовидобувних підприємств у геотермальні енергогенеруючі об’єкти (2012)
Глібчук В. М. - Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості (2012)
Бобров Є. А. - Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу (2012)
Савчук Л. Я. - Екологічні дослідження рівня захворюваності населення Калуського промислового регіону (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (15 травня 2013 року) (2013)
Товстолиткін О. І. - Нові функціональні можливості наноструктурованих оксидних магнетиків(за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 травня 2013 року) (2013)
Трахтенберг І. М. - Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти , Чекман І. С., Линник В. О., Каплуненко В. Г., Гуліч М. П., Білецька Е. М., Шаторна В. Ф., Онул Н. М. (2013)
Тронько М. Д. - Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рів­ня його споживання людиною, Полумбрик М. О., Ковбаса В. М., Кравченко В. І., Бальон Я. Г. (2013)
Бомба М. Я. - Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України, Івашків Л. Я. (2013)
Буравльов Є. П. - Соціально-економічні тенденції та "піраміда технологічного розвитку", Шевченко М. М. (2013)
Кузьмінський Є. В. - Глобалізація і якість освіти, Швед О. М., Щурська К. О., Швед О. В., Новіков В. П. (2013)
Назарчук З. Т. - Наука Західного регіону України: тенденції, проблемита пропозиції, Мриглод І. М., Романюк Р. Р. (2013)
Амоша О. І. - Академічні слухання з проблем промислового розвитку, Залознова Ю. С. (2013)
Блінов І. В. - Моделі та методи забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні(за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 року) (2013)
Дегтярев О. В. - Академік Василь Сергійович Будник — один із засновниківракетно-космічної галузі України (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України В.С. Будника), Новиков О. В. (2013)
Мележик О. О. - Заслужена нагорода українським митцям книговидання (2013)
Трахтенберг І. М. - Квантовий погляд на фармакологію(рецензія на монографію І.С. Чекмана "Квантова фармакологія") (2013)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Толочка (2013)
Новини науки (2013)
Крижанівський Є. І. - Використання CNG технології для постачання газу до України (2012)
Шендрик О. М. - Контейнерне транспортування газу як альтернативний спосіб вирішення питань енергетичної безпеки, Фик М. І. (2012)
Сусак О. М. - Особливості розрахунку режимів розвантаження CNG суден у існуючі газотранспортні системи (2012)
Полутренко М. С. - Вивчення впливу четвертинних нітрогеновмісних сполук на швидкість мікробної корозії сталі (2012)
Палійчук У. Ю. - Використання геотермальної енергії в Україні: можливості та перспективи (2012)
Камаєва І. О. - Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами, Савчук Л. Я., Семчук Я. М., Лев О. М., Камаєва Л. І. (2012)
Крихівський М. В. - Формалізація задачі дослідження впливу забруднення ґрунтів на екологію навколишнього середовища, Тимків Д. Ф., Матієшин Д. Д. (2012)
Лінчевський М. П. - Аналіз методик, що застосовуються при розрахунку тарифів на транзит та транспортування газу в країнах ЄС та в Україні, Луцик О. Е., Лінчевська Н. М. (2012)
Іванов О. Д. - Визначення потужності ГТД ГТН-6 та режимних параметрів нагнітача Н-6-56-2 за допомогою прикладної програми ПК та вимірювача витраченої потужності ГТД торсійного типу (2012)
Тараєвський О. С. - Вплив нерівномірності споживання газу на корозійно-втомні характеристики зварного з’єднання магістральних трубопроводів, Тараєвський С. Й. (2012)
Остапюк І. І. - Математична модель контрольно-відновлювальних заходів на лінійній частині магістрального газопроводу (2012)
Дем'янчук Я. М. - Наукове обґрунтування нормування затрат у процесі абсорбційного осушення природного газу, Козак Ф. В. (2012)
Іванов О. В. - Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного обладнання (2012)
Михалків В. Б. - Оцінка впливу довкілля на точність теплогідравлічного розрахунку газопроводу, Михалків О. В. (2012)
Грудз Я. В. - Оцінка енергоефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій (2012)
Дрінь Н. Я. - Оцінка матеріального балансу газопроводу в умовах нестаціонарного газоспоживання, Стасюк Р. Б. (2012)
Русан С. С. - Оцінка надійності роботи компресорних цехів КС "Ямбурзька" газотранспортної системи "Газпромтрансгазюгорськ" (2012)
Кохтюк Р. В. - Підвищення коефіцієнта ефективності газопроводів невеликих діаметрів із тривалим терміном експлуатації, Маков'як В. Р. (2012)
Сташинський О. П. - Програмний розрахунок змін основних параметрів режиму роботи газопроводу для підвищення ефективності роботи очисного пристрою (2012)
Мартинюк Т. А. - Проект експлуатації газового родовища з вмістом сірководневих домішок, Чернова О. Т. (2012)
Гінзбург М. Д. - Система стандартизації як засіб забезпечування надійної, безпечної та ефективної роботи ДК "Укртрансгаз", Клюнь А. М., Орлов І. О., Требульова І. О. (2012)
Ждек А. Я. - Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів із врахуванням наявних корозійних дефектів та умов експлуатації, Грудз В. Я. (2012)
Якимів Й. В. - Вплив відкладень парафіну на пропускну здатність магістральних нафтопроводів (2012)
Наслєдніков С. В. - Дослідження кінематики удосконаленої конструкції устаткування для видобування нафти (2012)
Ніколаєв В. В. - Математична модель формування ареалу забруднень витоками нафтопроводів (2012)
Пилипів Л. Д. - Дослідження впливу тривалості зберігання суміші високов'язкої та малов'язкої нафт на її фізико-хімічні властивості (2012)
Лісафін Д. В. - Універсальна залежність пружності парів нафти від співідношення фаз і температури, Лісафін В. П. (2012)
Савула Р. С. - Оцінка залишкової міцності ділянок магістральних газопроводів з дефектами, Харченко Є. В., Кичма А. О. (2012)
Ориняк І. В. - Некруглість труб. Розрахунок додаткових напружень від внутрішнього тиску, Лохман І. В., Стипура В. В., Богдан А. В., Охрімчук С. О. (2012)
Запухляк Н. М. - Проблеми і перспективи визначення витоків із трубопроводів, Марчук О. М., Запухляк В. Б., Лукашевич І. І. (2012)
Дорошенко Я. В. - Проблеми і перспективи спорудження підводних газонафтопроводів, Дорошенко Ю. І., Шиян Т. П. (2012)
Бортняк О. М. - Проблеми і перспективи утилізації недіючих трубопроводів з урахуванням аспектів екологізації систем транспорту вуглеводневих енергоносіїв, Школьний М. П., Варик Р. С. (2012)
Мельниченко Ю. Г. - Методика розрахунку вертикальних зміщень трубопроводу під час переізоляції в гірській місцевості (2012)
Кондратьєв Д. В. - Адіабатичний коефіцієнт корисної дії при діагностуванні турбіни (2012)
Ільницький Ю. В. - Аналіз відмов та аварій на магістральних газопроводах УМГ "Львівтрансгаз" і заходи для запобігання їх виникненню (2012)
Возняк М. П. - Діагностування технічного стану нагнітача газоперекачувального агрегату з використанням реальних режимних параметрів його роботи, Юрчило Т. В. (2012)
Миндюк В. Д. - Досвід та проблеми оцінки деградування структури та механічних властивостей сталей трубопровідного сортаменту, Карпаш М. О., Доценко Є. Р. (2012)
Болонний В. Т. - Прогнозування величини діючих напружень у стінці труби з дефектами за результатами внутрішньотрубного діагностування, Мельник Л. І. (2012)
Воліховський Ю. В. - Формування структури показників для діагностування об’єктів ГТС на основі використання методології розгортання функції якості, Бойко Т. Г. (2012)
Барський Ю. М. - Активізуючий вплив нових видів економічної діяльності на соціально-економічний розвиток регіону (2011)
Божидарнік Т. В. - Напрями та перспетиви модернізації молочного скотарства (2011)
Бойко О. В. - Стратегічне управління іноваційним розвитком підприємства як ключовий фактор його успішного функціонування , Іваницька М. Я. (2011)
Бойко О. В. - Особливості формування інноваційної стратегії підприємств на засадах маркетингу, Ковальчук Н. А. (2011)
Бойко О. В. - Значення структури управління у процесі реалізації антикризової стратегії поліграфічним підприємством, Катеринюк О. Є. (2011)
Василик Н. М. - Шляхи удосконалення системи стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу (2011)
Герасимяк Н. В. - Якість маркетингової діяльності та методика її оцінки, Оксенюк К. І. (2011)
Градюк Н. М. - Корпоративна соціальна політика: підходи до формування (2011)
Драченко О. В. - Методичні підходи до оцінки системи маркетингу міста (2011)
Загоруйко В. Л. - Проектування виробничих потужностей підприємства (2011)
Ковальчук О. В. - Маркетингове планування діяльності лісогосподарських підприємств, Божко В. М. (2011)
Коленда Н. В. - Проблеми забезпечення гендерної рівності на ринку праці україни, Саць О. В. (2011)
Колтунович О. С. - Інтелектуальне забезпечення інноваційних процесів регіонів: проблеми та перспективи (2011)
Корольчук Л. В. - Оцінка інноваційного потенціалу транскордонного регіону як передумова ефективноїміжрегіональної співпраці в сучасних умовах розвитку світової економіки (2011)
Костюченко О. Є. - Засобами матеріального та нематеріального стимулювання трудової активнисті працівника (2011)
Кощій О. В. - Проблеми вибору горизонту прогнозування економічної кон'юнктури (2011)
Кривов'язюк І. В. - Невизначеність та ризик як фактори зниження рівня надійності логістичної системи підприємства, Кулик Ю. М. (2011)
Кульбака О. М. - Управління проектами землекористування на базі автоматизованого робочого місця (2011)
Ліпич Л. Г. - Сутність, складові та концептуальні засади функціонування еколого-економічної системи підприємства, Глубіцька Т. В. (2011)
Ляшенко І. О. - Окремі підходи до систематизації класифікацій у ресурсозбереженні (2011)
Мазур І. М. - Теоретичні засади інституційних змін в нафтогазовому комплексі україни (2011)
Морохова В. О. - Методичні положення комплексного маркетингового аналізу системи збуту, Лорві І. Ф. (2011)
Морохова В. О. - Теоретичні аспекти маркетингового забезпечення іноваційного розвитку промислового підприємства, Борзаковська Л. В. (2011)
Метелка О. О. - Механізми відтворення рекреаційних ресурсів (2011)
Мущинська Н. Ю. - Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в німеччині та україні (2011)
Попадинець Н. М. - Меблеве виробництво: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (2011)
Різник Н. С. - Упраіління детінізацією економіки: досвід єс (2011)
Рудь Н. Т. - Інтелектуальний потенціал: фактори формування і реалізації, Гаврилюк Ю. М. (2011)
Савіна Н. Б. - Особливості формування управлінських рішень в інвестуванні, Крикавський Є. В. (2011)
Стрижеус Л. В. - Місце моделей соціалізації у розвитку національної економіки (2011)
Східницька Г. В. - Забезпеченість кредитними ресурсами сільськогосподарських підприємств як один з напрямів реалізації державної фінансової підтримки (2011)
Тендюк А. О. - Теоретичні проблеми екологічного менеджменту (2011)
Шубалий О. М. - Інституціонально-правове забезпечення економічного регулювання використання недеревинних ресурсів лісу (2011)
Шумська В. Б. - Prestcom - аналіз розвитку агроринку (2011)
Ковальчук Л. Я. - Корекція рефлюкс-езофагіту в хірургічному лікуванні виразкової хвороби, Лойко І. І. (2013)
Семенюк Ю. С. - Порівняння способів лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі в експерименті, Федорук В. А. (2013)
Шідловський В. О. - Cтандартні і нестандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози, Шідловський О. В., Дейкало І. М., Ліпський В. М. (2013)
Красій Н. І. - Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у тернопільській університетській лікарні в 2012 році, Климнюк С. І., Олійник О. В., Покришко О. В. (2013)
Костів С. Я. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хірур­гічних пацієнтів із високим ризиком розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень (2013)
Зозуля К. М. - Показання та переваги операційного лікування порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій, Яковенко Л. М. (2013)
Борис Р. М. - Cтруктурна перебудова печінки у динаміці експериментальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нервовими клітинами, Дацко Т. В. (2013)
Гойдало Т. Р. - Морфометрична характеристика перебудови легеневих і бронхіальних артерій у динаміці експериментального моделювання гострої тонкокишкової непрохідності (2013)
Хорош В. Я. - Зміни секрету передміхурової залози і лейкоцитів периферійної крові при експериментальному хронічному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Мисак А. І., Кліщ І. М. (2013)
Бамбуляк А. В. - Закладка і формоутворення лобових пазух у ранньому періоді онтогенезу людини (2013)
Польовий В. П. - Мікробіологічне дослідження збудників та асоціантів біотопу гнійно-некротичних процесів м’яких тканин в експерименті, Павлович К. В., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Білик І. І., Кнут Р. П., Мишковський Ю. М. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок, Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Є. (2013)
Запорожченко Б. С. - Комплексна терапія септичних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту, Коритна Г. Ю., Зубков О. Б. (2013)
Коваленко О. М. - Алгоритм діагностики і лікування опікового сепсису, Осадча О. І., Коваленко А. О., Боярська А. М. (2013)
Годлевський А. І. - Імунна дисфункція як основа розвитку біліарного сепсису при ускладнених непухлинних обтураційних жовтяницях, Саволюк С. І., Кацал В. А. (2013)
Бенедикт В. В. - Aбдомінальний сепсис у хворих на гострий поширений перитоніт (2013)
Русин В. І. - Розширення об’єму операційних втручань при обструктивному раку ободової кишки, Чобей С. М., Болдіжар П. О., Куценко А. Ю. (2013)
Каніковський О. Є. - Аналіз результатів лікування кіст підшлункової залози, Павлик І. В., Хусейн Фатімі Саїд (2013)
Грубник В. В. - Модифікація ендоскопічного трансабдомінального доступу до лівої надниркової залози, Бурлак О. С., Парфентьєв Р. С. (2013)
Гур’єв С. О. - Травмогенез пошкоджень у вагітних жінок, які отримали політравму, Лимар Є. А. (2013)
Вибирана Р. Й. - Зміни структурно-функ­ціонального стану кісткової тканини під впливом хіміотерапевтичних середників у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Мальований В. В. - Лікування хронічного гнійного мезотимпаніту в стадії загострення у дорослих, Мальована І. В., Бойко С. М. (2013)
Мисула І. Р. - Кістково-пластичні матеріали для заміщення дефектів щелеп: від історії до сьогодення, Скочило О. В. (2013)
Капшитарь А. В. - Микробный пейзаж глубоких флегмон нижних конечностей, осложнённых сепсисом (2013)
Стояновський І. В. - Мультифокальний некротизуючий фасціїт: опис випадку та аналіз літератури (2013)
Іоффе О. Ю. - Комплексне лікування гнійно-септичних захворювань м’яких тканин у хворих на флегмонозно-некротичну бешиху, Кульбака В. С., Меллін В. М., Антонів В. Р., Стеценко О. П., Галига Т. М. (2013)
Дронов О. І. - Діагностика гнійно-септичних ускладнень панкреатичного некрозу, Ковальська І. О., Уваров В. Ю., Дронова В. Л. (2013)
Іващенко В. В. - Можливості прогнозування імовірності сепсису в ранньому післяопераційному періоді у хворих на цукровий діабет із глибокою флегмоною стопи, Іващенко А. В. (2013)
Вільцанюк О. А. - Профілактика сепсису у хворих із гнійно-запальними захворюваннями та післяопераційними ускладненнями, Хуторянський М. О. (2013)
Капшитарь А. В. - Перитонеальный индекс мангейма у пациентов с абдоминальным сепсисом (2013)
Борисенко В. Б. - Билиарный сепсис: критерии постановки диагноза (2013)
Баранник С. І. - Лікування і профілактика гнійно-септичних ускладнень та уросепсису після дистанційної літотрипсії, Крижановський І. Д., Білий І. Б., Бараннік А. С. (2013)
Лупальцов В. И. - Пролонгированная санация брюшной полости в комплексе лечения абдоминального сепсиса у больных пожилого и старческого возраста, Ягнюк А. И., Вандер К. А., Ворощук Р. С. (2013)
Баранник С. І. - Надання амбулаторної медичної допомоги хворим із гострими гнійно-септичними захворюваннями м’яких тканин , Барвінський В. М., Бахвала В. Ю., Шевцов В. М. (2013)
Хацко В. В. - Cучасні напрямки лікування гострого калькульозного холангіту, Шаталов О. Д., Греджев Ф. А., Єпіфанцев В. О., Пархоменко Г. В. (2013)
Мальцева Л. А. - Cепсисассоции­рованная энцефалопатия в структуре полиорганной недостаточности при хирургическом сепсисе, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2013)
Гриценко С. Н. - Интенсивная терапия больных перитонитом с полиорганной дисфункцией, Корогод С. Н. (2013)
Тутченко М. І. - Внутрішньо­артеріальне введення лікарських препаратів у комплексному лікуванні пацієнтів з синдромом діабетичної стопи, Смовженко В. І., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Андрієць В. С., Яковенко А. А., Меленний Б. А. (2013)
Гетьман В. Г. - Флотація грудної стінки: еволюція поглядів, Лінчевський О. В. (2013)
Андрющенко В. П. - Защемлена грижа передньої черевної стінки з сумнівною життєздатністю тонкої кишки: чи є альтернатива резекції?, Кушта Ю. Ф. (2013)
Буренко Г. В. - Труднощі діагностики атипового перебігу гострого панкреатиту у хворих похилого віку, Стець М. М., Антонів В. Р., Перепадя В. М., Собко А. О. (2013)
Дрюк Н. Ф. - Нестандартные подходы в лечении хронических язвенно-раневых дефектов конечностей (клинические наблюдения), Киримов В. И., Гришай С. Е. (2013)
Бабенков Г. Д. - Случай острого флегмонозного холецистита с аномалией развития желчевыводящих путей, Скиба В. В., Иванько А. В. (2013)
Бойко В. В. - Способ профилактики несостоятельности пищеводно-кишечных анастомозов, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В., Савви С. А. (2013)
Матвійчук Б. О. - Мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування псевдокісти підшлункової залози, ускладненої кровотечею, Кушнірук О. І., Бубняк М. Р., Гірняк О. Т., Мотринець Н. П., Гоцуленко А. В., Євтух В. П. (2013)
Перцов В. І. - Перспективи лікування тяжкої краніоабдомінальної травми у постраждалих літнього віку, Івахненко Д. С. (2013)
Шепетько Є. М. - Рідкісне поєднання множинних поліпів та дивертикулів червоподібного відростка з перфорацією одного з дивертикулів, Повч О. А., Стець М. М., Гармаш Д. О., Курбанов А. К., Марценюк Р. О., Чернобровкіна Ю. В. (2013)
Курсов С. В. - Аспекти інфузійної терапії у хворих з абдомінальним компартмент-синдромом (2013)
До 70-річчя хірурга Володимира Васильовича Бігуняка (2013)
До 70-річчя хірурга Віктора Олександровича Шідлов­ського (2013)
Борейко В. І. - Рекомендації М. І. Туган - Барановського для нинішнього уряду України (2013)
Глубіш Л. Я. - Економічні важелі механізму державного регулювання виробничої складової продовольчої безпеки (2013)
Коломієць М. І. - Особливості розвитку ринку будівельних матеріалів України (2013)
Мекшун П. В. - Еволюція наукових підходів до визначення суті економічної безпеки національної економіки та необхідності її державного забезпечення (2013)
Savosh L.V. - Europäischen markt ländlichen tourismus–Polen-Ukraine-Belarus eine vergleichende analyse, Mykhalchuk L. V. (2013)
Тенденції глобалізаційних процесів в світовому господарстві (2013)
Аверкіна М. Ф. - "Дерево цілей" в якості методу забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Битов В. П. - Індикатори та критерії продовольчої безпеки регіону , Гасуха Л. О. (2013)
Вахович І. М. - Механізми стимулювання "зеленого" інвестування регіональної економіки, Франчук Ю. О. (2013)
Кондіус І. С. - Методичні підходи до моделювання регіональних систем (2013)
Ропотан І. В. - Конвергенція сталого розвитку: поняття та сутність термінології (2013)
Різник Н. С. - Управління змінами при реалізації стратегії детінізації економіки регіону (2013)
Ступницький В. В. - Аналіз оцінки сучасного соціально-економічного становища України, Ступницька Н. І., Срібна Є. В. (2013)
Андрєєва Н. М. - Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва, Поляничко О. В. (2013)
Орел О. І. - Утилізація засобів хімізації сільського господарства як сучасна екологічна послуга (2013)
Трофимчук В. О. - Макроекономічна динаміка природоохоронних витрат (на прикладі поводження з відходами) (2013)
Алфьорова І. Є. - Розробка політики фінансування майна за допомогою ефекту фінансового важеля, Кувичко А. С. (2013)
Балан О. С. - Класифікація управлінських рішень при розробці та супроводі інвестиційного проекту промислового підприємства, Котляр О. А. (2013)
Должикова А. П. - Людський капітал підприємства: зміст та особливості економічної категорії (2013)
Задорожнюк Н. А. - Нейромаркетинг и его особенности (2013)
Кобець В. В. - Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства, Фісуненко П. А. (2013)
Літинська В. А. - Процес проведення оцінювання персоналу машинобудівних підприємств (2013)
Семенюк О. М. - Необхідність формування інноваційної стратегії розвитку промислових підприємств (2013)
Ткачук В. В. - Ідентифікаційна експертиза безалкогольного пива, Шейко П. Є. (2013)
Яркина Н. М. - Эффективное управление предприятиями рыбного хозяйства Украины через призму мировой рыбохозяйственной практики (2013)
Бурковська А. В. - Важливість і необхідність оцінки та контролю фінансового стану аграрного підприємства, Юрков В. О., Хабіров В. Р. (2013)
Ватаманюк - Зелінська У. З. - Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва (2013)
Галазюк Н. М. - Вплив фінансової глобалізації на розвиток і формування фінансового ринку України, Зелінська О. М. (2013)
Зайцева І. Ю. - Інвестування як домінанта економічного розвитку підприємств залізничного транспорту, Сиромятнікова О. О. (2013)
Крисоватий І. А. - Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні (2013)
Логвіновська С. І. - Концептуальнi пiдходи до спрощеної системи оподаткування в Україні (2013)
Мамченко К. Ю. - Оцінка формування депозитів домогосподарств залежно від обсягів доходів населення, Турбоба І. С. (2013)
Пиріг С. О. - Аналіз карткового ринку України: перспективи розвитку (2013)
Амбарчян М. С. - Дослідження характеру взаємозв’язку "частка власності – частка контролю -метод консолідації" (2013)
Башкова Д. О. - Аналіз корисності інформації бухгалтерської звітності при прийнятті рішень інвесторами та необхідність її поліпшення (2013)
Ксьонжик I. В. - Облік і структура основних засобів: МСБО та світовий досвід, Дяченко О. С. (2013)
Івасечко У. В. - Актуарні розрахунки страхової діяльності у системі обліку сучасних підприємств: суть, особливості та практичне значення (2013)
Юркова І. М. - Класифікація виробничих запасів на вугледобувних підприємствах (2013)
Бортнік С. М. - Вивчення тенденцій зміни доходів населення Волинської області, Іщук Х. В. (2013)
Логунова Н. А. - Экономическая оценка социальной эффективности круизного туризма (2013)
Нестуля О. О. - Лідерство давньоіндійських "Законів Ману" (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) (2013)
Кондрашихін А. Б. - Бюджетні процеси як предмет науки державного управління (2012)
Мамонов І. Л. - Публічне управління, державне управління, соціальна політика та місцеве самоврядування як складові соціального управління (2012)
Ричко О. В. - Вітчизняні аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики (2012)
Коник С. М. - Державотворення як управлінська категорія (2012)
Суший О. В. - Культурно-символічні засади національної ідентичності (2012)
Розпутенко І. В. - Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери в Україні в контексті політичного процесу, Москаленко С. О. (2012)
Купрійчук В. М. - Правове забезпечення розвитку гуманітарної політикив добу Директорії УНР (грудень 1918–1920 рр.) (2012)
Воронько Л. О. - Гендерна політика в системі державної служби: поняття і сутність (2012)
Гурковський В. І. - Захист іміджу Української держави в умовах інформаційної глобалізації (2012)
Маслова Л. А. - Моніторинг загроз розвитку суспільства в духовній сфері (2012)
Дармограй О. О. - Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності (2012)
Дорошенко В. С. - До питання про методологічні основи інституційної структури національного господарства (2012)
Жарая С. Б. - Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу (2012)
Петроє О. М. - Міжнародно-правові стандарти соціального діалогу в органах державного управління (2012)
Щербина С. В. - Механізм формування державної політики у сфері інформаційного забезпечення аграрного сектору економіки України (2012)
Криштоф Н. С. - Економічна політика розвитку підприємництва в умовах геоекономічних перетворень (2012)
Шевцова Ю. М. - Особливості роботи з молоддю в контексті людського розвитку: нова державна парадигма (2012)
Сіра І. Б. - Становлення інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні (2012)
Леньо Р. В. - Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України (2012)
Нестеряк Ю. В. - Регулювання та саморегуляція діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній в Україні (2012)
Рудалєва Л. В. - Роль держави у регулюванні посередницької діяльності банків України на фондовому ринку (2012)
Єрмолаєв Д. І. - Організація охорони органів державної влади та посадових осіб у США і СРСР (РФ) (2012)
Иманбердиев Д. Ч. - Организация государственной службы в Кыргызской Республике: современное состояние и проблемы (2012)
Кириченко О. В. - Персонал як фактор упровадження систем адміністративних послуг в органах публічної влади (2012)
Тимофієв В. Г. - Розв’язання конфліктів у сфері державної служби: ситуативний підхід (2012)
Сіоніхіна З. М. - Сутність і особливості професійної діяльності керівних кадрів ЦОВВ як джерело вимог до їхніх професійних компетенцій (2012)
Лисакова Л. І. - Визначення принципів оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні в умовах його модернізації (2012)
Кохан С. О. - Контроль як одна із основних функцій системи управління персоналом (2012)
Вернигор І. Ю. - Упровадження системи управління якістю послуг в органах виконавчої влади України: проблеми та шляхи їх розв’язання (2012)
Володарець С. В. - Умови реалізації механізмів державного управління регіональною системою підготовки робітничих кадрів (2012)
Гоголь Т. В. - Оцінка стану і результативності впливу органів державної влади на розвиток сільських територій (2012)
Гарькавий І. Б. - Обґрунтування регуляторів управління розвитком містообслуговуючої сфери в Україні (2012)
Юрченко Є. О. - Актуальні проблеми державного контролю у сфері містобудівної діяльності в Україні (2012)
Клюй О. О. - Проблема інституціонального забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні (2012)
Висоцька О. М. - Удосконалення діалогу органів влади і громадськості на регіональному рівні (2012)
Горбатюк В. В. - Доступ громадян до інформації: конституційно-правовий аспект, Горбатюк С. Є. (2012)
Крушинська С. П. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії державних органів з громадськістю у сфері освіти в Україні (2012)
Мордань О. О. - Нормативно-правове забезпечення соціального захисту посиротілих дітей: проблеми та напрями вдосконалення (2012)
Охріменко Н. М. - Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України в процесі здійснення нормотворчості (2012)
Соболь В. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження звернень громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві (2012)
Сильчук Т. В. - Правове забезпечення інституційного розвитку державного управління в Україні (2012)
Козловський В. В. - Інноваційність – іманентна складова соціально-орієнтованої моделі економічного розвитку України (2011)
Лутохіна Є. А. - Характер і мотивація праці в "новій економіці", Возна В. В. (2011)
Ткаченко С. Л. - Эпистемологическое сообщество и валютная интеграция в Европе (2011)
Roman К. - Рosition of polish economy in the international competitiveness rankings (2011)
Годес Н. В. - Розвиток теорії платіжного союзу і її значення для євразійського інтеграційного проекту (2011)
Казарінов Д. В. - Україна та її місце в регіональних валютних формуваннях Європи (2011)
Стояновська О. А. - Міжбюджетний перерозподіл в країнах з різним політичним устроєм (2011)
Флегантова А. Л. - Сучасні підходи до класифікації інновацій (2011)
Кузьменко О. Г. - ІРО як механізм гармонізації структур ринку і національних субєктів господарювання України в умовах інформаційного устрою мегаекономіки (2011)
Западнюк Е. А. - Современный менеджмент: управление знаниями и информацией на предприятии (2011)
Сорвиров Б. В. - Институциональные проблемы создания и развития инновационных фирм в современной рыночной экономике, Сорвирова В. В. (2011)
Кость К. О. - Оподаткування дивідендів як фактор прийняття інвестиційних рішень (2011)
Ярошенко О. Ф. - Визначення рівня економічної безпеки підприємства (2011)
Гуржій Н. М. - Концепція управління стратегічним маркетингом (2011)
Дмитрук Б. П. - Стан, проблеми й перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії: вітчизняний та зарубіжний досвід (2011)
Нізяєва С. А. - Запобігання конфлікту інтересів на публічній службі: проблеми законодавчого врегулювання (2011)
Соболенко И. А. - Формирование конкурентной среды в белорусской экономике на основе развития малых форм хозяйственной деятельности (2011)
Коваленко Н. О. - Перспективи застосування бізнес-планування на етапі комерційного співробітництіва авіакомпаній в умовах міжконтинентальної інтеграції (2011)
Сиборова О. Л. - Ukraine as potential center of nearsourcing:managing multicultural team, Піддубний А. С. (2011)
Зачосова Н. В. - Правові аспекти антикризового управління у системі фінансового менеджменту, Куценко Д. М. (2011)
Бушкова В. В. - Use of project method for development of socio-cultural competence, Рагузіна Л. Ю. (2011)
Коваль В. В. - Моделювання бізнес-процесів центру інформаційно-технічного обслуговування, Гладка Л. І. (2011)
Аблязов Д. Е. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи і державотворення в Україні" (2011)
Козловский В. В. - Круглий стіл "Україна в XXI столітті: тенденції та перспективи розвитку" (2011)
Тарасов В. М. - Дислокація військових частин механізованих (танкових) військ в інтересах оборони країни за умов невизначеності противника, Шевченко О. В. (2013)
Левшенко О. С. - Особливості побудови автоматизованих робочих місць при впровадженні інформаційної системи управління у діяльність установи, Радченко Я. О., Рибидайло А. А., Солошенко Н. В., Уварова Т. В. (2013)
Борисюк С. Л. - Напрямки зниження негативних наслідків імовірної глобальної зміни клімату на території України (2013)
Кононенко С. М. - Аналіз досвіду застосування відеоігор як компоненту системи імітаційного моделювання бойових дій, Заїка Л. А. (2013)
Хома В. В. - Показники оцінювання ефективності роботи військових комісаріатів з виявлення (залучення) громадян України на військову службу за контрактом (2013)
Зінченко А. О. - Метод селекції радіоімпульсів на фоні N-OFDM сигналів (2013)
Жаксиликов Р. Ф. - Особливості системи підготовки офіцерів вищої кваліфікації для внутрішніх військ МВС республіки Казахстан в сучасних умовах (2013)
Ахметова Е. Ж. - Професійно важливі якості викладача вищого військового навчального закладу (2013)
Скибицький Е. Г. - Структурно-функціональна модель особистісно-професійного саморозвитку курсантів військового ВВНЗ, Баяхметов С. У. (2013)
Гайдарли Г. С. - Підхід щодо удосконалення методики визначення бойових можливостей військових формувань високомобільних десантних військ при веденні десантно-штурмових дій (2013)
Раджапакса Й. К. - Проблемні питання застосування військово-морских сил в інтересах захисту економічної діяльності (2013)
Шумська К. О. - Матрична модель представлення OLAP систем, Бондарчук С. В., Галаган В. І., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2013)
Рома О. М. - Концептуальний підхід до побудови математичної моделі функціонування системи в умовах конфлікту за неповним інформаційним базисом, Дергильова О. В., Зінченко В. М. (2013)
Сініцин І. П. - Особливості автоматизації процесів первинного обліку наявних ресурсів військових частин Збройних Сил України, Сироватський Л. А., Милашенко Ю. І. (2013)
Гребеник О. М. - Щодо питання підвищення захищеності військової автомобільної техніки (2013)
Рудніцький І. А. - Вплив політики нейтралітету європейських нейтральних країн на трансформацію завдань військового співробітництва їх збройних сил, Грицай П. М., Голопатюк Л. С., Горбатюк А. О. (2013)
Шевченко В. Л. - Аналіз можливості аналітичної системи SAP business intelligence щодо управління оборонними ресурсами, Кірпічніков Ю. А., Федорієнко В. А. (2013)
Закалад М. А. - Проблеми воєнно-наукового супроводження створення автоматизованих систем управління військового призначення, Білєтов В. І., Феоктистов К. В. (2013)
Єжеєв М. Ф. - Методологічні засади розробки стратегії Азійської (східної) політики України (2013)
Устименко О. В. - Підготовка території країни до оборони (автомобільні дороги та мости) (2013)
Зотова І. Г. - Стан та перспективи розвитку автоматизованих систем управління військами (зброєю) передових країн світу, Голобородько М. Ю., Поривай О. В. (2013)
Кулажський В. І. - Аналіз можливих шляхів реалізації електронно-цифрового підпису в ERP-системі, Берестов Д. С., Кульчицький О. С. (2013)
Одноралов І. В. - Аналіз підходів до оцінки та управління ризиком при формуванні та реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я. (2013)
Швалючинський В. В. - Оптимізація рішення на розподіл виділеного льотного ресурсу для підтримки батальйонних тактичних груп у ході бою за допомогою методу динамічного програмування (2013)
Горбунов Є. А. - Проблема лінійного і нелінійного планування заходів при розробці стратегії воєнної безпеки, Возняк С. М., Полякова О. В., Болотнюк Р. В. (2013)
Гріненко О. І. - Аналіз системи контролю якості надання товарів і послуг в Збройних Силах України, Кутовий О. П., Шебланін Ю. М. (2013)
Гулак Ю. С. - Аналіз можливостей пошуково-рятувальних сил провідних країн світу щодо пошуку та підйому матеріальних носіїв секретної інформації з затоплених об’єктів (2013)
Ткаченко В. А. - Захист інформаційних ресурсів Сектору безпеки і оборони держави як фактор забезпечення інформаційної безпеки України, Рогов П. Д., Бухало Л. В. (2013)
Саричев Ю. О. - Методичний підхід до визначення предметних галузей у військовому стандарті з питань термінології інформаційної безпеки держави, Кацалап В. О., Дяченко І. Д. (2013)
Костенко Г. Ф. - Технологічний компонент педагогічного мистецтва, Чумаченко С. М. (2013)
Кацалап В. О. - Методика оцінки динаміки зміни бойового потенціалу протидіючих сторін (2013)
Борисюк С. Л. - Імовірні негативні наслідки для держави та її Збройних Сил від підтоплення території, що викликано глобальним потеплінням клімату (2013)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Модель вибору раціональної орієнтації арматури в залізобетонних оболонкових конструкціях фортифікаційних споруд (2013)
Чеканова І. В. - Роль і місце фінансового забезпечення Збройних Сил України в фінансовій системі держави в особливий (кризовий) період, Ткач І. М., Чумаченко С. М., Голота О. П. (2013)
Саганюк Ф. В. - Погляди щодо створення інтегрованої моделі управління ризиками довгострокового оборонного планування, Коваленко В. А., Голубєва О. М. (2013)
Зінченко А. О. - Модель відгука багатосекційної пірамідальної антенної решітки при вимірі параметрів радіоімпульсів на фоні OFDM сигналів, Слюсар Д. В. (2013)
Балянт Г. Р. - Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період, Гордій Н. Р. (2013)
Безгубенко В. Ю. - Концептуалізація державної власності (2013)
Быль А. В. - Система делегирования полномочий как важный элемент системы управления кредитным риском в банке (2013)
Галецька Т. І. - Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів (2013)
Галіцейська Ю. М. - Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи (2013)
Дрогоруб І. В. - Концептуальні підходи до з’ясування економічної сутності фінансових ресурсів банків (2013)
Єгоричева С. Б. - Сучасні аспекти класифікації банківських інновацій (2013)
Забчук Г. М. - Особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні (2013)
Ігнатова О. М. - Статистичне порівняння цінової політики банків різних форм власності (на прикладі АТ "Ощадбанк" та ПАТ "УніКредит Банк") , Мохамад О. В. (2013)
Іонін Є. Є. - Контроль якості кредитного портфеля банку на основі оцінки кредитоспроможності юридичної особи (2013)
Кузьмак О. М. - Хеджування як метод управління банківськими ризиками (2013)
Кучер Р. В. - Фінансова стійкість банків як запорука стабільності банківської системи України (2013)
Маринчак Л. Р. - Оцінка ефективного залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення вітчизняних банків (2013)
Мартин О. М. - Економічна безпека як складова національної безпеки (2013)
Мельник А. Т. - Функціонування системи гарантування залучених ресурсів у контексті забезпечення стабільності фінансової системи України (2013)
Руадн В. Я. - Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи в умовах стагнації вітчизняної економіки (2013)
Сороківська З. К. - Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг (2013)
Шаманська Н. В. - Сучасні тенденції прагматики та проблематики пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Шаманська О. С. - Сучасні мотиви та тенденції реалізації кредитної поведінки домогосподарствами в Україні (2013)
Шулик Ю. В. - Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні , Дубняк Л. В. (2013)
Вдовенко Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів рибного господарства у галузі аквакультури (2013)
Іващенко К. О. - Обліковий інформаційний ресурс суб’єктів водогосподарського комплексу (2013)
Левицька І. О. - Управлінський облік за центрами відповідальності "Витрати" в енергопостачальних компаніях (2013)
Осадча О. О. - Вплив елементів методики бухгалтерського обліку на результативність аналізу формування та використання прибутку (2013)
Панчук І. П. - Особливості обліку фінансових витрат за національними стандартами (2013)
Рура І. В. - Особливості організації і методики обліку медичних послуг у бюджетних установах (2013)
Стасюк В. В. - Механізм регулювання тарифів як чинник імплементації державно-приватного партнерства у водопровідно-каналізаційне господарство (2013)
Бредюк В. І. - Економіко-математичне моделювання динаміки пенсійного забезпечення в Україні , Джоші О. І. (2013)
Великоіваненко Г. І. - Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку , Трокоз Л. О. (2013)
Грицюк П. М. - Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України , Савич В. О. (2013)
Клебан Ю. В. - Планування діяльності підприємств на базі інтелектуального аналізу даних , Роман С. В. (2013)
Кмитюк Т. Л. - Методи та моделі мотивації персоналу: аналіз основних аспектів та проблем (2013)
Левченко В. П. - Формування оптимальної стратегії страхової компанії (2013)
Макаренко В. О. - Гармонійні паттерни як основа прогнозування розвитку макроекономічних процесів , Гончар О. М. (2013)
Новоселецький О. М. - Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням методів нечітко-множинного підходу, Якубець О. В. (2013)
Савич В. О. - Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств , Білан Б. С. (2013)
Соколовський Д. Б. - Чинники неефективного розподілу інвесторів за економічними системами (2013)
Герасимов Е. Л. - Формирование и развитие инновационной модели обучения в условиях экономики устойчивого развития, Герасимова Е. М. (2012)
Гаврилюк В. Т. - Об’єктивна необхідність прискорення науково-технічного прогресу (2012)
Казарінов Д. В. - Роль валютного регулювання в забезпеченні макроекономічної рівноваги реального сектора економіки України (2012)
Алтухова І. М. - Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в процесі міжнародної економічної інтеграції (2012)
Драч О. І. - Історичні засади становлення теорії стимулювання (2012)
Пожар Т. О. - Сучасний стан та проблеми фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю в Україні (2012)
Ганэ В. А. - Механизм хедхантинга для инновационного предприятия, Гончарук И. А. (2012)
Свиридко С. В. - Особливості використання сучасних методик аналізу ефективності рекламних компаній (2012)
Суворова С. Г. - Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах поширення електронної комерції (2012)
Ковтуненко К. В. - Особливості обліку інтелектуального капіталу на підприємстві (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Інвестиційний процес раціонального використання та охорони туристичних ресурсів (2012)
Шпильова Ю. Б. - Сталий розвиток роздрібної торгівлі України, Шпильовий І. М. (2012)
Шпак Л. І. - Формування системи оцінки персоналу на прикладі туристичних організацій (2012)
Сардак О. В. - Еластичність попиту в архітектурі маркетингових досліджень ринку праці (2012)
Дмитрук Б. П. - Аналіз ефективності використання ресурсів галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області з використанням метода Date Envelopment Analysis (DEA), Вітряк Т. Б. (2012)
Гуржій Н. М. - Розробка стратегічної програми маркетингового спостереження в торговельних підприємствах (2012)
Миколишин М. М. - Передумови формування емісійної політики банків (2012)
Саєнко О. О. - Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг внз I-IV рівня акредитації (2012)
Селезньова Н. О - Оцінка впливу руху матеріальних потоків на фінансовий стан та результати діяльності підприємства (2012)
Коноваленко Ю. В. - Використання міжпідприємницьких можливостей управління транспортним ризиком (2012)
Гук В. И. - Упрощенный метод расчета экономической эффективности установки горячего водоснабжения на основе солнечного коллектора, Чабанова А. В. (2012)
Тарасюк М. В. - Теоретичні засади державного податкового менеджменту (2013)
Башта О. І. - Проблематика управління знаннями в сфері ресурсозбереження , Іванова А. С. (2013)
Шевчук І. Б. - Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні (2013)
Бержанір А. Л. - Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах (2013)
Плець І. І. - Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України , Білий М. М. (2013)
Константюк Н. І. - Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки (2013)
Яркіна Н. М. - Державна політика розвитку рибного господарства України: передумови та цілі формування , Турега С. І. (2013)
Бойчик І. М. - Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика (2013)
Пазізіна К. В. - Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України , Пазізіна С. М. (2013)
Калініченко О. О. - Перспективи розвитку соціальної сфери (2013)
Мосійчук І. В. - Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери (2013)
Доронін А. В. - Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні (2013)
Тимощук Л. І. - Монетарні важелі розвитку економіки України (2013)
Дерманська Л. В. - Місце України у європейському інноваційному просторі (2013)
Николюк В. П. - Європейська боргова криза: виклик для економік Центрально-Східної Європи (2013)
Пойта І. О. - Пріоритетні напрями формування ринку послуг в умовах сталого розвитку (2013)
Якубів В. М. - Конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарських підприємств: фактори і передумови , Абрамик М. І., Бесенюк М. І. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання , Ногіна С. М., Піддубна Ю. С. (2013)
Васильківський Д. М. - Ресурсно-цільова оцінка реалізації стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Степанюк Г. С. - Оцінка ефективності проектів еколого-економічного реінжинірингу для техногенно небезпечних нафтогазових підприємств , Кушлик О. Ю. (2013)
Костецька Н. І. - Особливості стратегічного аналізу витрат хлібопекарських підприємств (2013)
Кучер А. В. - Переробка зерна озимої пшениці як важіль підвищення конкурентоспроможності агроформувань , Губська І. В. (2013)
Стефанишин Г. С. - Законодавчо-нормативна база як чинник ефективного обліку та використання основних засобів підприємств , Горин Г. В. (2013)
Цимбалюк О. В. - Методична схема комплексної оцінки технічних ризиків металургійного підприємства (2013)
Стецюк С. С. - Підвищення продуктивності як першоджерело зростання прибутковості підприємств м’ясопереробної галузі (2013)
Шубчік О. А. - Аналіз напрямків автоматизації системи збалансованих показників діяльності підприємства на основі сучасних програмних засобів (2013)
Парій І. В. - Розвиток енергогенеруючих підприємств: бар’єри та напрями (2013)
Глотова Д. В. - Вартісний підхід до управління бізнес-процесами підприємства (2013)
Михуринская Е. А. - Оценка особенностей пространственной структуры АР Крым , Пироженко О. Ю. (2013)
Кришталь Т. М. - Державно-приватне партнерство як основний механізм розвитку інфраструктури регіону (2013)
Легкий В. І. - Поняття і особливості категорії "зайнятість" в умовах трансформації економіки (2013)
Колосінський Є. Ю. - Вплив транспортної інфраструктури міста на територіальну організацію торговельної сфери (на прикладі міста Чернівці) (2013)
Білоус С. В. - Результати Євро-2012 для розвитку туристичної інфраструктури Львівської області (2013)
Андел І. В. - Регіональні аспекти використання основного капіталу (2013)
Химинець В. В. - Інституційні основи сталого розвитку Карпатського регіону в контексті синьої економіки (2013)
Ситар Л. Й. - Концепція комплексного оцінювання основного капіталу регіону (2013)
Пушкар М. Г. - Здоров'я населення та функціонування трудових ресурсів (2013)
Дуран М. М. - Демографічна ситуація Закарпатської області як фактор демографічного розвитку міст регіону , Федоришина Л. М. (2013)
Колодій А. В. - Економічний стан реформованих сільсько-господарських підприємств Львівської області та перспективи їх розвитку , Східницька Г. В. (2013)
Андрусів У. Я. - Інноваційний розвиток як чинник забезпечення технологічного розвитку регіонів (2013)
Шекета Є. Ю. - Аналіз та оцінка показників довготривалого безробіття у Карпатському регіоні України (2013)
Кустовська О. В. - Правові аспекти відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності , Копайгора Б. М. (2013)
Гулінчук Р. М. - Сутність потенціалу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Яковець Т. А. - Класифікація та роль капіталу в діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням специфіки лісової галузі (2013)
Трач О. Ю. - Енерговикористання твердих побутових відходів у стратегії сталого розвитку , Мащак Н. М. (2013)
Микитюк П. П. - Сучасний інструментарій ціноутворення в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємства (2013)
Дзьоба О. Г. - Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення (2013)
Гуржій Н. М. - Інноваційні технології в туристичній індустрії , Третинко А. В. (2013)
Крачок Л. І. - Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження (2013)
Шакіна Н. А. - Удосконалення організації стратегічного управління національним науково-технічним розвитком (2013)
Ширма В. В. - Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку рослинницької галузі сільськогосподарських підприємств (2013)
Гуцаленко Л. В. - Особливості відображення в обліку державної підтримки фермерських господарств , Здирко Н. Г. (2013)
Орлова В. К. - Концептуальні основи складання фінансової звітності за міжнародними стандартами , Кафка С. М. (2013)
Хорунжак Н. М. - Модернізація системи обліку бюджетних установ на основі комп’ютерних технологій: умови та принципи (2013)
Андросова О. Ф. - Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні , Аркатова Ю. В. (2013)
Ващенко Н. В. - Створення ефективної системи управління оборотними активами підприємства на основі діагностичного інструментарію , Максимович Ю. І. (2013)
Олійник Т. О. - Формування первісної вартості виробничих запасів , Музичук Р. В. (2013)
Очеретько Л. М. - Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість , Підлужна О. В. (2013)
Довбуш А. В. - Необхідність внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Урусова З. П. - Внутрішній аудит і контроль операцій комерційних банків України (2013)
Хома Д. М. - Внутрішній аудит процесу виробництва (2013)
Чорний В. С. - Статистичний аналіз зовнішньоторгівельних відносин України (2013)
Матвійчук М. З. - Удосконалення аудиту фінансової звітності в умовах невизначеності (2013)
Шашенко О. О. - Виробничі витрати на промисловому підприємстві: сутність, класифікація, види (2013)
Муравський В. В. - Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку (2013)
Панченко М. О. - Маркетингове інформаційне забезпечення системи менеджменту якості (2013)
Вікарчук О. І. - Еволюція формування інноваційної культури (2013)
Бабій П. С. - Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання (2013)
Шершньова Г. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження категорійного менеджменту та його інформаційно-комунікаційна підтримка , Ільєнко Ю. І. , Оліфірова Ю. О. (2013)
Лещик І. Б. - Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки , Пиріг Г. І. (2013)
Кінаш І. А. - Iнтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств (2013)
Кочкодан В. Б. - Імітаційна модель управління структурою капіталу: теоретичний аспект (2013)
Усик С. П. - Аналіз послуг мобільного зв’язку на ринку України , Пономаренко С. А. (2013)
Пацалюк К. О. - Складові елементи системи маркетингових комунікацій (2013)
Хижа Н. М. - Тактичні зміни рівня цін на товари в роздрібній торгівлі (2013)
Шевчун М. Б. - Особливості управління логістичними процесами на торговельних підприємствах (2013)
Манжос С. Б. - Формування наукових підходів до трактування економічної сутності категорії "Криза у банку" (2013)
Пахомова І. Г. - Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні , Єременко Д. Ю. (2013)
Хоша М. О. - Теоретичні аспекти щодо визначення сутності механізму фінансового стимулювання трудового потенціалу банку (2013)
Азарян А. А. - Податок на нерухомість як один з інструментів бюджетно-податкової політики України , Турбоба І. С. (2013)
Маринчак Л. Р. - Моделі депозитних відсоткових ставок та їх вплив на ринкову дисципліну в банківському секторі (2013)
Корпанюк Т. М. - Особливості коливання курсу валют в комерційних банках України , Лоїк І. І. (2013)
Зеленська М. І. - Науково-методичні підходи до визначення сутності міжбанківського ринку (2013)
Хроніка подій. Повідомлення (2013)
Барміна Є. О. - Нейтралізація при перекладі конструктів дебітивної модальності (на матерiалi публiцистичного дискурсу) (2013)
Ворона О. В. - Переклад промовистих імен (на матеріалі казки-притчі Дж. Оруелла "Колгосп тварин"), Крисало О. В. (2013)
Воронова В. В. - Емоційно-експресивний синтаксис оригіналу та перекладів роману Стівена Кінга "Переслідуваний", Матвєєва С. А. (2013)
Грейцер С. А. - Особливості передачі національного колориту історичного роману при перекладі, Зайцева І. П. (2013)
Громова З. В. - Основні помилки при перекладі назв кінофільмів (2013)
Дорошенко І. В. - Специфіка відтворення символічного значення в перекладі роману Тоні Моррісон "Пісня Соломона", Матвєєва С. А. (2013)
Заїка І. Ю. - Лексико-семантичні трансформації при перекладі емотивної лексики роману Сола Беллоу "Гендерсон, повелитель дощу", Унукович В. В. (2013)
Крисало О. В. - Особливості перекладу повісті Е. Б. Вайта "Павутиння Шарлотти" ("Charlotte’s Web") українською та російською мовами (2013)
Кулікова А. Є. - Перекладацька компресія міжмовних субтитрів художніх фільмів, Головачова Ю. О. (2013)
Малыгина К. А. - Метеосимвол "ветер" в поэзии П. Б. Шелли (на материале "Оды западному ветру"): переводческий анализ (2013)
Микитюк І. М. - Звуконаслідувальна лексика: перекладознавчий аспект (2013)
Міщук І. М. - Особливості перекладу американського комп’ютерного сленгу українською мовою (2013)
Новицька О. А. - Фахові мови як об’єкт перекладознавчих і лінгвістичних досліджень (на матеріалі юридичних текстів новогрецької мови) (2013)
Павлюк А. Б. - Вероніка Черняхівська: закатований талант епохи "розстріляного відродження" (2013)
Попова В. О. - Проблема збереження метру при дублюванні римованих віршів у мультфільмах (на матеріалі мультфільму "Лоракс") (2013)
Соловей Г. С. - Політичний анекдот як жанр: крос-культурний та перекладацький аспекти (2013)
Суворова Я. І. - Лінгвокультурологічні проблеми трактування українських власних назв при перекладі (на матеріалі п’єси українського драматурга Неди Нежданої "Той, що відчиняє двері") (2013)
Ткачівська М. Р. - Цитати доби української незалежності в німецькомовних перекладах творів Ю. Андруховича (2013)
Французова К. С. - Лінгвоконцепт КОРПОРАТИВНІСТЬ-КОРПОРАЦІЯ у перекладі текстів корпоративного дискурсу (2013)
Янішевська Я. П. - Авторська та перекладацька інтерпретації внутрішнього світу людини в романі Ґрема Ґріна "Капітан і ворог", Пімус Є. О. (2013)
Алипа Р. А. - Фразеологизмы греческого происхождения в современном русском языке (2013)
Аліменко О. С. - Вплив піктографічних й ідеографічних форм писемності на становлення фонографічного письма (на матеріалі китайських і корейських письмових систем) (2013)
Бадасен Є. І. - Корелятивний зв’язок "ім’я – родина" в іменнику греків Приазов’я у порівнянні з російською та українською антропонімічними системами (2013)
Балакірєв К. О. - Відвід агресії як функція мовленнєвого етикету та механізм її реалізації (2013)
Белла М. В. - Гипертекст и его составляющие (2013)
Білоус І. Л. - Стратегії інтродукції антропонімів у сучасних німецьких публіцистичних текстах (2013)
Біскуб І. П. - Словотвірні особливості команд у сучасних операційних системах (на матеріалі PCLinuxOS 2010) (2013)
Бондарчук О. Ю. - Лінгвокультурна типологія "Aussteiger" у німецькомовному дискурсі (2013)
Бурдейна О. Р. - Метафоричні моделі концепту INSULARITY (2013)
Гончарова З. В. - Аспекты изучения феномена языковой игры в современной лингвистической литературе (2013)
Горлова Л. А. - Синтаксична сполучуваність прикметників зі значенням "ввічливий" та "пристойний" в німецькій мові (2013)
Гоян А. І. - Модифіковані фразеологізми у вербалізації концептів МКС (2013)
Григорів Н. М. - Аксіологічний підхід до вивчення гендерних стереотипів (2013)
Гуцол А. М. - Компонентний аналіз лексеми KONFLIKT (на матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел) (2013)
Дудченок О. С. - Лексичні засоби реалізації опозиції свої::чужі у політичному дискурсі (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції) (2013)
Дунаєвська О. В. - Теоретичні передумови лінгвокультурного аналізу ритуалу Хрещення дитини (на метеріалі британського релігійного дискурсу) (2013)
Євенчук О. Г. - Механічна метафора як вербалізатор концепту FAMILIE: конотативний аспект і дискурсивна специфіка (2013)
Єгорова А. В. - Категорії наративу як когнітивно-комунікативної події (2013)
Єфимчук Г. О. - Лексико-семантичні особливості репрезентації концепту ARROGANCE в англійській мові (2013)
Заньковська Г. Д. - Фреймова структура концепту КОНФЛІКТ (2013)
Кантур К. О. - Антропосемiчна евфемiя в концептуальному макрополi "Вiк та стан здоров’я людини" (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) (2013)
Козак С. В. - Фреймові структури на позначення людських почуттів у романі С. Цвейга "Нетерпіння серця", Ляльчук М. О. (2013)
Колесник О. С. - Лінгвокультурний вимір міфологічного семіозису (2013)
Кононенко Е. Н. - Имя концепта СЕМЬЯ: семантические и частеречные характеристики (2013)
Кравченко В. А. - О парцелляции сложноподчиненных предложений (2013)
Кравченко Н. К. - Контекст как лингвокогнитивная категория дискурс-анализа (2013)
Лащук О. М. - Образні характеристики бінарного концепту "DISTANZ" у німецькій лінгвокультурі (2013)
Лисецька Н. Г. - Стилістичне наповнення антивоєнного дискурсу на прикладі твору М. Рейвенгілла "Freedom and Democracy I hate you" (2013)
Лозицька М. П. - Особливості семантики гендерно маркованих фразеологізмів сучасної німецької мови (2013)
Пономаренко Л. А. - Визначення оптимальної величини часового інтервалу вільного доступу запитів споживачів (2013)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади ідентифікації проблемних ситуацій функціонування транспортно-логістичної системи в умовах невизначеності та ризик (2013)
Безугла К. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки (2013)
Веренич О. В. - Проблеми трансформаційної економіки в Україні, Подчасова Т. П. (2013)
Галушко В. Г. - Вероятностные модели определения положительной разности случайных объемов наличия и отправки грузов из терминала (2013)
Глущевський В. В. - Математичне моделювання структурної будови національної економічної системи (2013)
Єршова О. Л. - Концептуальні і методологічні проблеми, пов'язані з міжнародними статистичними даними в системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства (2013)
Кваша Т. К. - Вибір управлінського рішення у сфері економічної безпеки на основі багатокритеріальної моделі в умовах невизначеності (2013)
Кудрицька Н. В. - Моделювання вантажного потоку транспортної організації як логістичного процесу (2013)
Кутах О. П. - Параметрична логістична модель планування роботи різних видів транспорту (2013)
Матвєєва Ю. М. - Проблема зовнішнього державного боргу у перспективі подальшого розвитку України (2013)
Остапенко О. П. - Фінансові ризики виконання результативних показників бюджектних програм у збройних силах України (2013)
Резниченко Р. В. - Оптимізація прийняття рішень для закупівель і поставок на віртуальному підприємств, Тимашова Л. А. (2013)
Соболевська Л. І. - Підхід до формування методологічних засад дослідження стабільного функціонування фінансово-кредитних установ (2013)
Стрелюк О. В. - Математична модель оборотного капіталу у моделюванні операційної та фінансової діяльності підприємства (2013)
Tutova О. - Problem discription of determination of factors affecting HDI (2013)
Чистик О. М. - Адаптивна модель прогнозування фінансового забезпечення структурних елементів збройних сил України (2013)
Чуріканова О. Ю. - Застосування економіко-математичного моделювання з метою визначення ризику виникнення аварійних ситуацій на вугільній шахті (2013)
Щербань А. А. - Метод аналізу ієрархій у плануванні та прийнятті управлінських рішень при запровадженні інновацій у нафтосервісних підприємствах, Макарова М. В. (2013)
Хитріна Ю. А. - Концептуальні засади стійкого розвитку лісових ресурсів України (2013)
Яблоков І. В. - Механізми функціонування транспортно-логістичної системи в умовах невизначености, Бажан Л. І. (2013)
Кайдан Л. І. - Методичний підхід до інтелектуалізації моделювання процесів стабільного функціонування фінансово-кредитних установ, Духота Є. В. (2013)
Бибик С. П. - Статус усної практики в концепції історії української літературної мови (2013)
Бондаренко О. М. - Продуктивні прийоми перекладу безеквівалентної термінології (2013)
Гайда О. М. - Зміни в семантиці непохідних прийменників української мови XVI – XVII ст. (2013)
Калашник В. C. - Фразеологічна школа професора Віктора Ужченка в українському мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Мізін К. І. - Специфіка вербалізації концептів англ. BLOOD, нім. BLUT, укр. КРОВ і рос. КРОВЬ: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі усталених порівнянь) (2013)
Рєзнік В. Г. - Німецька термінологія права як особлива терміносистема (на матеріалі термінів адміністративного права Німеччини) (2013)
Романчук А. А. - Славянские личные имена на -ай в историческом русском ареале и вопрос о дославянском субстрате, Цвигун Ю. О. (2013)
Ситникова Е. В. - Принцип антропоцентризма в русской лингвистике (2013)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот” у фейлетонах Володимира Самійленка (2013)
Березовська Г. Г. - Номінація спіднього одягу в говірках Східного Поділля (2013)
Решетняк О. О. - Лінгвокультурологічні особливості внутрішньої форми біблійних символем з топонімом Єгипет (2013)
Тараненко О. Г. - Використання семного аналізу як засобу відтворення концептуалізації дійсності при перекладі (2013)
Шипицына Г. М. - Историко-лингвистический взгляд на социальные проблемы современности (2013)
Мельник Л. В. - Використання досвіду В. Д. Ужченка при укладанні "Фразеологічного словника української мови для дітей” (2013)
Серебряк М. В. - Проектування комп’ютерного діалектного фразеологічного словника з урахуванням пізнавального інтересу користувачів (2013)
Акимова Н. В. - Влияние специфики языка Интернета на появление избыточных для однозначного понимания речевых единиц (на примере текстов российских сайтов новостей) (2013)
Кочукова Н. І. - Сучасні тенденції використання метафори в заголовку науково-популярного тексту (2013)
Мисько І. Р. - Сакральні лексеми у творчості Юрія Клена (на прикладі функціонування агіонімів) (2013)
Навальна М. І. - Функціонування нових відонімних утворень у мові сучасної української публіцистики (2013)
Помирча С. В. - Вербалізація гумору як національної риси українців (за романом О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу...”), Яценко М. О. (2013)
Посмітна В. В. - Комунікативна стратегія формування позитивного іміджу захисника в дискурсі військових і правоохоронних періодичних видань України, Ябурова О. В. (2013)
Трифонов Р. А. - Метамовне позиціонування в публіцистиці Олександра Ірванця (2013)
Щербатюк В. С. - Синоніми для вираження "верхнього” простору в мовотворчості Ліни Костенко (2013)
Калько М. І. - Аспектологія українського дієслова: двокомпонентна теорія виду і проблема аспектуальних класів (2013)
Міроненко Т. В. - Стан і напрями дослідження дієслова в літературній та діалектній мовах (2013)
Щербакова В. О. - Функціонування експресивних прислівників у народних казках (2013)
Брикова І. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних регіонів у глобальному економічному просторі (2007)
Мунько М. - Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні (2007)
Євдокимова Ю. - Мале та середнє підприємництво в експортноорієнтованій стратегії розвитку України (2007)
Усенко О. - Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості) (2007)
Лиськова Л. - Пріоритети інноваційного розвитку україни в домінантах євроінтеграційних процесів (2007)
Пилипенко С. - Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції (2007)
Кравченко О. - Ринкова вартість компанії: методологія оцінки і шляхи максимізації (2007)
Альошина О. А. - Соціальна доктрина католицькрї церкви (2013)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква в Криму (ХІХ ст.) (2013)
Бойко Р. Ю. - Проблеми криптоуніанізму в Галичині у 1946 - на початку 1980-х рр. (2013)
Бондарчук В. О. - Бачення календарної реформи 1582 р. у полемічних творах "Апокрисис" та "Антиризис": порівняльний аналіз (2013)
Ганяк В. - До питання реконструкції життєпису автора "Антапології" (1631/1632) (2013)
Голій Р. В. - Конверсія уніатських храмів у Волинській губернії (на прикладі сільських приходів Дубенського повіту) (2013)
Дідух Т. Г. - Становище Греко-католицької церкви на території Дрогобицької області в період лібералізації у 1953-1958 рр. (2013)
Жилюк C. І. - Канонізація святих і грішних (2013)
Іценко О. Г. - Проблема "Польської автокефалії" в історико-релігієзнавчому дискурсі та практичній діяльності архієпископа Алексія (О. Я. Громадського) (2013)
Іщук О. В. - Засоби та наслідки протидії автокефальним змаганням в Україні з боку Московського Патріархату (1990-1992 рр.) (2013)
Кукурудза А. Р. - Релігійна реформа короля Реккареда у вестготській Іспанії (2013)
Мицько Р. - Пародійні культи як елемент сучасної культури (2013)
Рибко О. С. - Православна Церква на Волині в процесі суспільних перетворень початкового етапу Української революції (1917 рік) (2013)
Сичевський А. О. - Громади старовірів поморської згоди у Бердичівському районі Житомирщини в 1944-1963 рр. (2013)
Тарасюта К. С. - Наполеон в уявленнях іспанського духовенства початку ХІХ ст. (2013)
Ткачук А. А. - Наступ російського царату на римо-католицьке шкільництво на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2013)
Халецький О. В. - Світ як дієрозвій (uβrιζ) або універсально-історичний еволюціонізм, Халецька О. О. (2013)
Хитровська Ю. В. - Православно-католицькі взаємини у "Південно-Західному краї" наприківці XVІІІ - ХІХ ст. (2013)
Музичко О. Є. - "БІбліотека студентів-грузинів міста Одеси" у складі бібліотеки Новоросійського університету: обставини заснування та існування
Айстраханов Д. - Програмне забезпечення моделювання професійної компетентності випускників професійно-технічних закладів (2013)
Андрощук І. - Наукові підходи до управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період (2013)
Вітер С. - Критерії, показники та рівні сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів (2013)
Гладченко М. - Аналіз адаптаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти (2013)
Демченко А. - Структурні елементи готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах і експерементальна перевірка ефективності методики її формування (2013)
Демченко Н. - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі (2013)
Добротвор О. - Рефлексія як спосіб організації розуміння у навчальному процесі (2013)
Драч І. - Аналіз базових категорій компетентрісного підходу та їх співвідношення (2013)
Загородня А. - Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді (2013)
Зеліковська О. - Формування умінь реферування текстів у майбутніх перекладачів, Розгон І. (2013)
Калініна Л. - School education reform perespective in Czech Republic (2013)
Коновальчук С. - До питання визначення психологічних передумов формування професійної англомовної компетенції студентів факультету журналістики (2013)
Крамаренко А. - Підготовка викладачів до розвитку в майбутніх учителів початкової школи потребо-мотиваційної спрямованості еколого-педагогічної діяльності (2013)
Кулішенко П. - Планування виховного процесу як один з елементів розвитку професійної компетентності заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Курмаєв П. - Теоретичні та практичні аспекти державного регулювання вищої освіти в Україні (2013)
Левченко Н. - Професійне становлення старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-науковому комплексі (2013)
Малихіна В. - Теоретичний аспект управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського