Фоміних Н. Ю. - Підвищення ефективності викладання філологічних дисциплін за рахунок використання ІКТ (2012)
Бессонова М. М. - Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2012)
Дерда М. І. - Канадська агенція міжнародного розвитку (КАМР) та особливості її діяльності в Україні (2012)
Івасюк О. Я. - Канадська Пенелопа Маргот Озборн та її віршові килими (до 110-річчя від дня народження) (2012)
Полковський В. П. - Слов'янознавство в Північній Америці та можливості для українських студентів, аспірантів та докторантів (2012)
Ущина В. А. - Тематичне спрямування новин канадських ЗМІ як створення міжнародного іміджу України (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу), Євчук С. С. (2012)
Давидов Г. М. - Фінансова структура підприємства - основа для організації системи бухгалтерського обліку, Давидов Ю. Г., Черновол О. М. (2009)
Верига Ю. А. - Передумови формування системи обліку в Україні, Смірнова Н. В. (2009)
Дрозд І. К. - Відповідальність внутрішнього аудитора у державному секторі (2009)
Максімова В. Ф. - Синергетика обліку та контролю в управлінні інвестиційними процесами на промислових підприємствах (2009)
Пальчук О. В. - Посилення практичної складової підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, Савченко В. М. (2009)
Андрощук І. І. - Соціально-трудові відносини та персонал як об’єкт завдань з надання впевненості (2009)
Арестова Л. М. - Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки (2009)
Банасько Т. М. - Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання (2009)
Бегун А. П. - Методи формування портфеля проектів (2009)
Білик В. - Стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки (2009)
Висока О. Є. - Особливості діяльності підприємств міського пасажирського транспорту та їх вплив на формування фінансових результатів (2009)
Гай О. М. - Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку, Рузмайкіна І. В. (2009)
Глінкіна Д. В. - Особливості та необхідні умови розширеного відтворення в галузі рослинництва (2009)
Годорожа С. П. - Принципи побудови податкової системи (2009)
Даньків В. Й. - Регіональна конкурентоспроможність та її вимір (2009)
Дармограй В. І. - Порівняльний аналіз соціальних наслідків економічного розвитку регіону в контексті глобалізації (2009)
Жовніренко О. В. - Механізм фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах (2009)
Завізєна Н. С. - Методологічні основи інформаційного забезпечення регіональної інвестиційної політики (2009)
Іванченко В. О. - Деякі аспекти ефективності інвестицій фермерських господарств (2009)
Колодич О. В. - Зміст і форми взаємодії виробничої й соціальної інфраструктур у регіоні (2009)
Коломицева О. В. - Система управління структурними змінами, як основа економічного зростання (2009)
Коляденко Д. Л. - Формування інструментарію й системи інформаційного забезпечення контролінгу в малому бізнесі (2009)
Котенко Т. М. - Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі (2009)
Крейдич І. М. - Дослідження показників та критеріїв оптимальності забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Ткаченко С. А. (2009)
Лисенко А. М. - Факторний аналіз рентабельності виробництва як основа моделювання альтернативних варіантів управлінських рішень, Кернасюк Ю. В. (2009)
Лисиченко О. О. - Застосування елементів оперативного обліку, аналізу та контролю на молокопереробному підприємстві (2009)
Любченко О. М. - Наукові підходи до визначення сутності соціально-економічного потенціалу регіону (2009)
Магопець О. А. - Методологічні підходи до організації податкового планування на підприємстві (2009)
Мельник Т. А. - Страхування депозитів населення в Україні (2009)
Назарова Г. Б. - Методичні аспекти аудиту сільськогосподарських підприємств (2009)
Невдаха Н. А. - Фінансовий аналіз як складова аналізу господарської діяльності підприємства (2009)
Нечай Н. М. - Оптимізація витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування (2009)
Ніконов А. В. - Вимір та оцінка інвестиційної привабливості нафтогазового комплексу (2009)
Письменна М. С. - Внутрішній аудит банківських ризиків (2009)
Подплєтній В. В. - Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні (2009)
Пугаченко О. Б. - Особливості аудиту інформаційних систем і технологій (2009)
Резніченко О. О. - Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області, Насипайко Д. С. (2009)
Ридзевська О. В. - Особливості механізму та цілей монетарної політики України (2009)
Саловська Л. В. - Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції, Олійник А. А. (2009)
Свідерській Д. Є. - Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті (2009)
Смірнова І. В. - Бюджетний облік як складова системи господарського обліку (2009)
Сурай А. С. - Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання (2009)
Ткач К. І. - Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики (2009)
Ткаченко С. А. - Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства (2009)
Ткаченко Ю. О. - Роль і місце побутового обслуговування населення в системі факторів соціально-економічного розвитку регіону (2009)
Фімяр С. В. - Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг (2009)
Черевко О. О. - Методичні підходи до оцінки економічного розвитку регіональних продуктивних сил (2009)
Шалімов В. В. - Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні (2009)
Шалімова Н. С. - Суб’єкти контролю якості аудиту в Україні (2009)
Шелковникова О. В. - Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат, Пузакова Ю. В. (2009)
Шпильова В. О. - Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації (2009)
Шумілова А. С. - Вплив бізнес концепції на процес реструктуризації підприємства (2009)
Лахтіонова Л. А. - Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності (2009)
Давидов І. Г. - Вплив приватизації на соціальне розшарування суспільства (2009)
Котенко Т. М. - Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю (2009)
Титул, содержание (2014)
Lezhniuk P. - Optimal control of mutual impact of electric grids for the reduction of their electric energy losses, Rubanenko O., Kylymchuk A. (2014)
Кулик В. В. - Оперативная оптимизация нормальных режимов неоднородных электрических сетей с дальними электропередачами (2014)
Квашнин В. О. - Пневмоэлектростанция как альтернативный источник экологически чистой бытовой электроэнергии, Квашнин В. В. (2014)
Ягуп В. Г. - Расчёт параметров симметрирующего устройства для тяговой подстанции переменного тока на визуальной модели, Ягуп Е. В. (2014)
Романовський В. І. - Оцінка ефективності передачі електричної енергії в СІП-лініях розподільних електричних мереж, Качан М. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням багатопараметричних регуляторів, Лагойда А. І. (2014)
Ділай І. В. - Оптимальні дросельні схеми динамічних систем приготування складних газових сумішей, Теплюх З. М., Вашкурак Ю. З. (2014)
Щербань Г. И. - Анодный эффект и МГД-нестабильность в алюминиевом электролизере. Контроль параметров для их прогноза, Червоный И. Ф. (2014)
Чайковська Є. Є. - Технологічна система виробництва та споживання біогазу (2014)
Кишневский В. А. - Исследование показателей химконтроля водно-химического режима оборотных систем охлаждения электростанций, Чиченин В. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, Зміст (2009)
Поздравляем! (2009)
Шкатула Ю. В. - Питання організації і тактики надання невідкладної медичної допомоги дітям з дорожньо-транспортними травмами (2009)
Дудукіна С. О. - Сучасний погляд на гіпотермію як метод нейропротекції (2009)
Шимон В. М. - Вплив дефіциту йоду на стан кістяка та репаративний остеосинтез, Гелета М. М. (2009)
Климовицкий В. Г. - Основные закономерности нарушений кальциевого обмена при тяжелой механической травме, протекающей на фоне стероидного остеопороза, Золотухин С. Е., Шпаченко Н. Н., Корнейчук А. С. (2009)
Шпаченко Н. Н. - Повреждения таза, сопровождающиеся шоком: особенности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, Пастернак Д. В., Золотухин С. Е., Попов С. В. (2009)
Згржебловская Л. В. - Кислотно-щелочной статус и газообмен при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Малыш И. Р. (2009)
Королев В. А. - Гипогликемия в клинике интенсивной терапии, Салтанов А. И. (2009)
Никода В. В. - Полное парентеральное питание и мониторинг уровня глюкозы у больных в раннем послеоперационном периоде, Рагозин А. К., Бондаренко А. В., Христина О. В., Щербакова Г. Н. (2009)
Башинський Г. П. - Застосування віброакустичної та антигомотоксичної терапії при лікуванні хвороби Осгуд-Шляттера (2009)
Фесенко В. С. - Інтенсивність болю після блокади плечового сплетення: підключичний, надключичний і міждрабинчастий доступи (2009)
Спицын О. Н. - Применение комплексной интенсивной респираторной терапии при лечении острой дыхательной недостаточности у больных хроническим обструктивным бронхитом и эндоскопические признаки ее эффективности, Дикая Э. А., Никонова Е. М. (2009)
Сацута С. В. - Респіраторна терапія в комплексному лікуванні хворих на абдомінальний сепсис (2009)
Эрметов А. Т. - Программированная санационная видеолапароскопия в диагностике и лечении послеоперационного перитонита (2009)
Бишовець С. М. - Унілатеральная спінальна анестезія в абдомінальній хірургії (2009)
Балака С. Н. - Выбор программы лечения полостных образований поджелудочной железы с учетом их эхосемиотики (2009)
Корсунов В. А. - Гемодинамічні фактори розвитку печінкової дисфункції при сепсисі у дітей (2009)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності ушкоджень печінки при сполученій травмі в судово-медичному аспекті, Зворигін І. А., Кузьменко О. В., Лосєва О. Ф. (2009)
Козько В. Н. - Коррекция печеночной энцефалопатии у больных с хроническими вирусными диффузными заболеваниями печени , Бондарь А. Е., Соломенник А. О. (2009)
Коломаченко В. І. - Біохімічні стрес-маркери під час і після операцій на нижній кінцівці (2009)
Битчук М. Д. - Загальне знеболювання з використанням дипривана у хворих літнього та старечого віку із щелепно-лицьовою патологією (2009)
Фесенко У. А. - Гендерна різниця когнітивних показників дітей у періопераційному періоді (2009)
Городник Г. А. - Определение степени выраженности гидратации белого и серого вещества в различных топических зонах мозга при тяжелой черепно-мозговой травме (2009)
Заллум Хатем - Ранний послеоперационный период больных с глиомами головного мозга (2009)
Головаха М. Л. - Биомеханическая модель остеосинтеза фрагментов большеберцовой кости при открывающейся корригирующей остеотомии, Панченко С. П., Шишка И. В., Банит О. В. (2009)
Рушай А. К. - Иммуномодулирующий эффект лавомакса у больных с посттравматическим остеомиелитом большеберцовой кости, Белозеров А. А., Донченко Л. И., Бодаченко К. А., Степура А. В., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А., Бессмертный С. А. (2009)
Шимон В. М. - Ранні післяопераційні результати черезшкірної лазерної вапоризації при протрузіях та килах міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й. (2009)
Чеміріс А. Й. - Теоретичне обґрунтування побудови концептуальної моделі "Гострі ушкодження сумково-зв’язкового апарату колінного суглоба" (2009)
Чемирис А. Й. - Возможности использования математического моделирования в хирургии коленного сустава , Труфанов И. И., Кожемяка М. А., Москальков А. П. (2009)
Тютюнник А. Г. - Искусственная вентиляция легких при миопатии Дюшена, Гришин В. И., Кобеляцкий Ю. Ю. (2009)
Дяченко О. П. - Пристрій для внутрішньосудинних вливань, який абсолютно виключає аероемболію при оперативних втручаннях на мозочку, інших відділах центральної нервової системи та при будь-яких інших операціях, Дяченко О. О. (2009)
Титул. Зміст (2010)
Поздравляем! (2010)
Алешина Р. М. - Аллергические реакции как поствакцинальные осложнения, Ребров Б. А., Лейкина В. В. (2010)
Сурков Д. Н. - Транспортировка новорожденных детей. Респираторная поддержка на этапе транспортировки, Капустина О. Г., Снисарь В. И. (2010)
Пешков Ю. В. - Респираторная поддержка и анестезиологическая защита при интенсивной терапии критических состояний на догоспитальном этапе, Кулишов И. А., Неловкин И. А., Гукович Е. С. (2010)
Короткий В. М. - Больовий синдром та його корекція в ранньому післяопераційному періоді, Колосович І. В. (2010)
Усенко Л. В. - Новые возможности ускорения восстановления познавательных функций у больных после общей анестезии в условиях стационара одного дня, Полинчук И. С. (2010)
Дмитриев Д. В. - Опыт проведения парентерального питания у новорожденных с низкой массой тела, Берцун К. Т., Арцыбасова И. А., Катилов А. В. (2010)
Леоне М. - Обзор применения катехоламинов французскими врачами, Вале Б., Тебул Ж.-Л., Матео Ж., Бастьен О., Мартин К. (2010)
Мартин К. - Влияние норэпинефрина на результаты лечения септического шока, Вивианд К., Леоне М., Тирион К. (2010)
Корсунов В. А. - Вплив дофаміну та добутаміну на стан систолічної, діастолічної функції лівого шлуночка та легеневий кровообіг при септичному шоці у дітей (2010)
Шубладзе Д. К. - Острые эрозивно-язвенные поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных с инфарктом миокарда (2010)
Левченко О. Є. - Вплив подразнюючих речовин на процеси метаболізму біогенних амінів (2010)
Колесник М. Ю. - Особливості структурно-геометричних та функціональних змін серця у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу (2010)
Горобец Е. С. - Волювен — коллоидный плазмозаменитель в лечении массивной операционной кровопотери при онкологических операциях, Феоктистов П. И., Боровкова Н. Б. (2010)
Буднюк О. О. - Ефективність шкал для прогнозування тяжкої інтубації трахеї в тиреоїдній хірургії, Тарабрін О. О. (2010)
Потеряхин В. П. - Применение плазмафереза в комплексном лечении механических желтух (2010)
Іванчов П. В. - Особливості гастродуоденальних кровотеч при доброякісних пухлинах шлунка та дванадцятипалої кишки (2010)
Хижняк А. А. - Гострофазові показники церулоплазмін та гаптоглобін як прогностичні маркери у пацієнтів з поєднаною травмою грудної клітини, Павленко А. Ю., Білецький О. В., Горбач Т. В., Ступницький М. А. (2010)
Гур’єв С. О. - Визначення факторів ризику виникнення летального результату у постраждалих з поєднаними пошкодженнями з наявністю позаочеревинної гематоми, Кушнір В. А., Кузьмін В. Ю., Сацик С. П. (2010)
Линев К. А. - Диагностика и методы хирургического лечения абсцессов печени (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах хірургічного профілю, Марієвський В. Ф., Доан С. І., Налапко Ю. І., Рубан О. М. (2010)
Бутырский А. Г. - Профилактика тромбоэмболии легочной артерии в многопрофильной больнице скорой помощи, Старосек В. Н., Гринческу А. Е., Кирсанов Г. И., Голомидов А. Н. (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Окислювальна модифікація білків у хворих з коморбідною патологією, Орлова О. А., Шкала Л. В. (2010)
Василенко И. В. - Токсико-патологические нарушения гомеостаза у экспериментальных животных при использовании анестетиков, Курапов Е. П., Резникова Е. А., Анастасов А. Г. (2010)
Овчаренко М. О. - Вміст інтерлейкіну-1 в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність (2010)
Постернак Г. И. - Профилактика тромбозов и эмболий у взрослых, детей и новорожденных, Ткачева М. Ю., Дроздова И. А., Постернак Д. Г., Емельянов А. В., Проценко В. В. (2010)
Королев В. А. - Острая почечная недостаточность и гипогликемия, Глотов М. А., Стеблий О. И., Прохасько Л. В. (2010)
Предборський В. А. - Методологічні засади дослідження обсягів тіньової економіки (2012)
Сігайов А. О. - Шляхи вдосконалення системи збирання ПДВ в Україні (2012)
Богомазова В. М. - Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат, Доброханська Н. Є. (2012)
Рябчук О. Г. - Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2012)
Савчук Н. В. - Світовий досвід державного регулювання ринку інтернет–послуг (2012)
Демінський С. А. - Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках (2012)
Зінькевич Т. О. - Перевірка статистичних гіпотез в економічних дослідженнях, Лісовська В. П., Стасюк В. Д. (2012)
Беседін В. Ф. - Валовий наявний доход секторів економіки, Сергієнко О. М. (2012)
Канцур І. Г. - Функціонування податкового механізму в країнах соціально орієнтованої економіки та можливості його використання в Україні (2012)
Андрущенко І. В. - Аналіз та аудит операцій великих платників податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування, Кирпа С. В. (2012)
Кухоль І. М. - Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення (2012)
Бодюк А. В. - Визначення понятійного апарату економічної геології (2012)
Білик Т. О. - Аналіз та прогноз інвестиційної діяльності в Україні, Сенько Н. В. (2012)
Жидяк О. Р. - Фінансово–кредитні та податкові важелі активізації інвестиційних процесів (2012)
Мудрак Н. В. - Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій, Омельянчик Н. І., Тютюн М. Ф. (2012)
Ляхно М. І. - НТП як фактор впливу на економічне зростання (2012)
Манцуров І. Г. - Економічна безпека підприємства: сутність та види, Нусінова О. В. (2012)
Давиденко Н. М. - Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі (2012)
Бєлоус Н. Д. - Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств (2012)
Пенькова О. Г. - Економічна та соціальна ефективність реформування галузі охорони здоров'я України (2012)
Кичко І. І. - Методичні питання забезпечення потреби в житлі (2012)
Потапенко О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Потапенко В. Г. (2012)
Білаш О. В. - Державне регулятивне структурування вітчизняного ринку страхових послуг (2012)
Ковальська Ю. Г. - Сутність та значення інформаційного забезпечення комерційно–посередницької діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах (2012)
Васюткіна Н. В. - Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями (2012)
Апенько Д. В. - Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп'ютерному середовищі, Коблянська Г. Ю. (2012)
Мєняйлова Г. Є. - Методика прогнозування обсягів споживання молока та молокопродуктів на основі теорії раціонального споживання як інструмент визначення перспектив розвитку молокопереробних підприємств (2012)
Бєлова Т. Г. - Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку, Синебок Т. В. (2012)
Височин І. В. - Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2012)
Гричкоєдова М. В. - Формування теоретичних та концептуально–методичних підходів до побудови стратегії конкуренції авіакомпанії (2012)
Кучменко В. О. - Оцінка впливу факторів взаємозв'язку та потенціалу розвитку міського пасажирського транспорту (2012)
Таранов Д. М. - Особливості визначення грошової доданої вартості (Cash Value Added) для банківських установ (2012)
Тарануха І. Ю. - Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування (2012)
Гаврилко П. П. - Фактори впливу на збут продукції (2012)
Дюжев В. Г. - Оптимизация взаимоотношений государства, региона и предприятия в условиях целевой кредитно–субвенциональной формы государственной поддержки технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики (2012)
Брадул С. В. - Науково–методичні основи реалізації програм ресурсозбереження у житлово–комунальному господарстві регіонів України, Бєлєнцов В. М. (2012)
Колосюк Г. В. - Зарубіжний досвід економіки і управління соціальною інфраструктурою депресивних міст (2012)
Кузьминчук Н. В. - Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону (2012)
Назарко С. О. - Забезпечення сталого розвитку регіону через якісну вищу освіту (2012)
Ткачук Г. Ю. - Стратегія формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирщини (2012)
Сіташ С. Д. - Проблеми та фактори підвищення продовольчої безпеки регіону (2012)
Карпець С. Л. - Дисбаланси показників соціально–економічного розвитку регіонів України в умовах адміністративно–територіальної реформи (2012)
Савич В. І. - Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон'юнктурних тенденцій іпотечного ринку України (2012)
Тригуб О. В. - Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави (2012)
Ільїч Л. М. - Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці (2012)
Горін Н. О. - Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації (2012)
Завидівська О. І. - Ризики житлового іпотечного кредитування та особливості їх прояву в умовах нестабільності вітчизняної економіки (2012)
Майстер Л. А. - Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування (2012)
Мнишенко О. О. - Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці (2012)
Сіташ Т. Д. - Розвиток охорони здоров'я в Україні: стан та стратегічні важелі (2012)
Питання для підготовки до складання кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
До авторів збірника (2012)
Манцуров І. Г. - Інституційне планування як складова сучасної системи державного регулювання економіки (2012)
Павленко В. П. - Парадигма інституційних структур редистрибутивної і ринкової економічних систем (2012)
Беседін В. Ф. - Планування в ринковій економіці (2012)
Щукін Б. М. - Планування економічної політики через діяльність органів влади (2012)
Пенькова О. Г. - Концептуальні засади розроблення стратегії економічного розвитку на довгострокову перспективу (2012)
Богомазова В. М. - Класифікація та область застосування методів середньострокового прогнозування (2012)
Кожем'якіна С. М. - Вплив структурних зрушень на зміни сукупної продуктивності праці в Україні (2012)
Зубанєва К. Є. - Бюджет та його вплив на соціально–економічний розвиток країни (2012)
Герасименко В. В. - Механізм реалізації державної фінансово–кредитної підтримки розвитку національної економіки, Шаповалова М. М. (2012)
Кваша Т. К. - Існуючі канали і схеми непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі країни (світовий та вітчизняний досвід) (2012)
Найдьонов В. С. - Методологія прогнозування кризових явищ, Шиптенко Т. В. (2012)
Незнамова А. С. - Удосконалення регулювання ліквідності банків України, Куценко О. В. (2012)
Репін І. І. - Реформування системи надання адміністративних послуг – новий якісний етап їх розвитку, Молчанова І. В. (2012)
Слівак А. Є. - Методичні підходи до створення системи моніторингу надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади, Дешко А. І. (2012)
Шабранська Н. І. - Моделювання цінових тенденцій в економіці України (2012)
Циганюк А. В. - Державна програма економічного і соціального розвитку як дієвий інструмент реалізації державної політики (2012)
Мусіна Л. О. - Формування та реалізація державної політики сприяння розвитку інноваційних виробництв і технологій (2012)
Грига В. Ю. - Оцінка інноваційної діяльності в контексті технологічного розвитку промисловості України (2012)
Кузьменко В. П. - Інноваційні пріоритети соціально–економічного розвитку України та її модернізація (2012)
Єгоров І. Ю. - Проблеми побудови узагальнюючих індексів на основі бальних оцінок у сучасній економіці (на прикладі деяких індексів для України) (2012)
Дрига С. Г. - Інституціональне забезпечення реалізації стратегії розвитку малого підприємництва: європейський досвід та українські мантри (2012)
Рудченко О. Ю. - Стратегічно важливі підприємства в економіці України (2012)
Ніколаєв В. П. - Теорія капітальних вкладень і економіка будівництва: спільні методологічні засади і практичні цілі (2012)
Омельянчик Н. І. - Методичні положення щодо визначення питомої ваги державного сектору в економіці країни, Мудрак Н. В., Нецора Т. Г., Тютюн М. Ф. (2012)
Мельник О. В. - Методичні засади аналізу питомих витрат паливно–енергетичних ресурсів на виробництво найбільш енергоємної продукції на прикладі металургійного виробництва (2012)
Хоменко Я. В. - Регіональна діагностика як інструмент ефективного управління територією (2012)
Пила В. І. - Щодо перспектив відновлення діяльності в Україні територій зі спеціальним режимом економічної діяльності, Чмир О. С. (2012)
Жук П. В. - Податкові та інші регулятивні інструменти у контексті забезпечення курсу "зеленої" економіки в Україні (2012)
Бевз В. П. - Підвищення ефективності використання людського капіталу як визначений чинник економічного та соціального розвитку, Бугаенко Є. О. (2012)
Сергієнко О. М. - Формування фінансових потоків сектору домашніх господарств (2012)
До авторів збірника (2012)
Сігайов А. О. - Монетарна політика як складова системи фінансового програмування (2012)
Предборський В. А. - Інституціоналізм як плідний напрям дослідження тіньової економіки (2012)
Сергієнко О. М. - Еволюція економічної думки щодо процесу формування доходів суспільства (2012)
Богомазова В. М. - Показники ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади (2012)
Євтушевська О. В. - Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні (2012)
Болгарова Н. К. - Інтегровані корпоративні структури як чинник економічного зростання в умовах глобалізації, Паневник Т. М. (2012)
Коротун В. І. - Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування, Панасюк О. В. (2012)
Комаха О. О. - Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України (2012)
Романовська Н. Ю. - Питання запровадження в Україні права "золотої акції" (2012)
Крищенко Д. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Чукаєва І. К. - Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України, Овчинникова В. П. (2012)
Кваша Т. К. - Фінансові аспекти міжнародної наукової співпраці, Карлюк Г. В. (2012)
Колодійчук А. В. - Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки (2012)
Лук'янець С. В. - Активізація інвестиційної діяльності в сільськогосподарському виробництві (2012)
Мельник Н. В. - Ціна капіталу джерел фінансування реальних інвестицій на промисловому підприємстві (2012)
Коваленко В. В. - Методологічні засади організації системи ризик–менеджменту в банках, Кузнєцова Л. В., Вербицька Я. Є. (2012)
Підлісний П. І. - Логістично–маркетингова діяльність в оптимізації змішаних вантажних перевезень, Брайковська А. М. (2012)
Савич В. І. - Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період (2012)
Ткачук С. В. - Формування глобального портфеля товарів/ринків підприємством – суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Онікієнко С. В. - Ризик–менеджмент і управління інвестиційним портфелем комерційного банку (2012)
Гончаренко О. Г. - Соціально–економічні аспекти функціонування виробничого комплексу пенітенціарної системи України (2012)
Абрамова О. В. - Таргет–костинг у практиці легкої промисловості (2012)
Гринь О. Г. - Аналіз сучасного стану санавiацiї та її вагомості в України (2012)
Бєлова Т. Г. - Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності, Крижко А. О. (2012)
Важинський Ф. А. - Проблеми ціноутворення на продукцію сільського господарства, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання (2012)
Іванова Т. О. - Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху (2012)
Катона М. В. - Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК (2012)
Кочетова І. Ю. - Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки (2012)
Оліферук С. І. - Фіскальна політика як інструмент адаптації сільського господарства в умовах ринку (2012)
Осадчук О. П. - Основні аспекти реалізації сучасних систем управління якістю та безпечністю продукції (2012)
Панчук Л. В. - Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях (2012)
Гребінська С. І. - Структуризація елементів корпоративної культури як інструменту мотивації персоналу машинобудівного підприємства (2012)
Завірюха А. О. - Ігрова модель рівноваги Штакельберга в координації послідовної несумісної гри підприємств (2012)
Адаманова З. О. - Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України (2012)
Кичко І. І. - Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки (2012)
Мальований М. І. - Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту (2012)
Скворцова С. Я. - Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства (2012)
Рівчаченко С. В. - Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС (2012)
Штутман П. Л. - Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки (2012)
Ященко Ю. Б. - Науковий вклад ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" в оптимізацію системи медичної допомоги населенню України, Медведовська Н. В., Русняк В. А. (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О.В. Корчак-Чепурківський – фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання (до 155-річчя від дня народження, Яворовський О. П., Ступак Ф. Я., Сахарчук І. М., Антонюк О. Я. (2012)
Діденко Л. О. - Досвід Вінницької області щодо впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Железняк В. Д., Шеремет З. О. (2012)
Гінзбург В. Г. - Результати регіоналізації перинатальної допомоги в Дніпропетровській області (2012)
Петряєва О. Б. - Реформування системи охорони здоров’я у великому промисловому регіоні: проблеми та ризики (2012)
Пинчук И. Я. - Реформирование системы оказания психиатрической помощи населению Донецкой области: опыт и проблемы (2012)
Лисак В. П . - Досвід Полтавської області щодо реформування системи надання медичної допомоги населенню (2012)
Любчак В. В. - Проект щодо реорганізації переробки плазми крові (2012)
Заглада Н. В. - Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року – пріоритетне питання уряду України у 2011 р., Габорець Ю. Ю. (2012)
Свиридюк О. В. - Відповідальне ставлення до збереження та зміцнення власного здоров’я як основна складова формування здоров’язберігаючої компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Лехан В. М. - Модернізація первинної медичної допомоги населенню України в руслі світових тенденцій, Слабкий Г. О., Гінзбург В. Г., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2012)
Вороненко Ю. В. - Історичні етапи менеджменту якості: досвід для сучасної системи охорони здоров’я, Горачук В. В., Криштопа Б. П. (2012)
Москаленко В. Ф. - Професійно-важливі риси заступника головного лікаря з медичної частини, Вежновець Т. А., Гульчій О. П. (2012)
Матюха Л. Ф. - Структурно-інформаційна модель управління системою первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків, Гойда Н. Г., Надутий К. О., Слабкий В. Г., Кравченко В. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Репродуктивне здоров’я населення України як основний критерій ефективності соціально-економічної політики держави, Мокрецов С. Є., Дудіна О. О., Кризина Н. П. (2012)
Лехан В. М. - Досвід проведення оцінки діяльності систем охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Максименко О. П., Заярський М. І. (2012)
Шевченко М. В. - Фінансування системи охорони здоров’я: зарубіжний та вітчизняний досвід, Карамзіна Л. А., Дорошенко О. О. (2012)
Novotny J. - The role of endothelium, endothelial dysfunction, atherosclerosis and non-communicable diseases (оригінал – англ. мовою), Stanciak J., Lyubinets O. (2012)
Наумов И. А. - Новая методика оценки эффективности организации перинатальной помощи, Тищенко Е. М., Новицкая В. С. (2012)
Лобас В. М. - Організація підготовки керівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі, Вовк С. М., Кравець О. А. (2012)
Кризина Н. П. - Стан та перспективи модернізації мережі закладів охорони здоров’я України, Слабкий В. Г., Пархоменко Г. Я. (2012)
Риков С. О. - Сучасний стан та динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України, Медведовська Н. В., Троянов Д. П. (2012)
Ринда Ф. П. - Реалізація глобальної стратегії зменшення споживання алкоголю ВООЗ в Україні, Ситенко О. Р., Аксенова В. І., Смірнова Т. М., Олексієнко О. В. (2012)
Фуртак І. І. - Управління антикризовими заходами в системі охорони здоров’я України, Бурий І. В., Гавчак І. Ю., Гринаш В. М. (2012)
Шіфріс І. М. - Визначення факторів, що впливають на коморбідність пацієнтів, які отримують лікування замісною нирковою терапією: особливості назального носійства умовно-патогенних мікроорганізмів у гемодіалізних пацієнтів (2012)
Чепелевська Л. А. - Регіональна диференціація смертності населення України за типом поселення, статтю та причинами смерті, Любінець О. В., Орда О. М., Риков С. О. (2012)
Жилка Н. Я. - Проблеми дискордантних пар у середовищі високих темпів поширення ВІЛ-інфекції, Чепурнова Н. В. (2012)
Збітнєва С. В. - Захворюваність населення України на специфічні хвороби органа зору та очний травматизм (2012)
Бєлікова І. В. - Сучасні підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я (2012)
Рутовський Я. А. - Метаболічний синдром, цукровий діабет: епідеміологія і наслідки для здоров’я, Качмарська М. О. (2012)
Москаленко В. Ф. - Актуальні напрями вдосконалення законодавства про охорону здоров’я, Гульчій О. П., Журавель В. І., Ткачук Т. Ю. (2012)
Лехан В. М. - Порівняльна оцінка задоволеності керівників системи охорони здоров’я і випускників вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації якістю практичної підготовки молодих спеціалістів – акушерок та фельдшерів, Максименко О. П., Венгрин Н. О. (2012)
Слабкий Г. О. - Комунікації у процесі впровадження та супроводу реформування, Ященко Ю. Б., Ященко Л. В., Кнут Р. П., Знаменська М. А. (2012)
Диденко Л. О. - Фактори якості і доступності медичної допомоги сільському населенню (2012)
Семенів І. П. - Алгоритм впровадження системи менеджменту якості в медичних організаціях на основі міжнародних стандартів ІSО серії 9000, Котуза А. С., Строкань А. М. (2012)
Миронюк І. С. - Регіональна група високого ризику інфікування ВІЛ у Закарпатті – заробітчани, Слабкий Г. О. (2012)
Пірникоза А. В. - Методологічний підхід до вивчення летальності внаслідок екстреної патології на основі дизайну "випадок – контроль" зі змінними серіями (2012)
Ринда Ф. П. - Нагальні питання формування здорового способу життя в Україні, Григоренко А. А. (2012)
Сміянов В. А. - Оцінка якості медичної допомоги населенню Сумської області, Костенко А. М. (2012)
Любінець О. В. - Стандартизація медичної допомоги в контексті євроінтеграції України, Фуртак І. І., Паробецька І. М., Гринаш В. М. (2012)
Лашкул З. В. - Вплив моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини на доступність і якість надання медичної допомоги: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Шутов М. М. - Место маркетинговых исследований в управлении системой здравоохранения, Вовк С. М. (2012)
Костецька А. О. - Фактори ризику порушення зорових функцій у школярів м. Києва (2012)
Туранский А. И. - Cтратегия оздоровления младших школьников плаванием на основе оценки уровней здоровья (2012)
Чепелевська Л. А. - Смертність населення України від хвороб органів дихання: регіональні аспекти, Орда О. М. (2012)
Чепелевська Л. А. - Стан демографічної ситуації в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Ященко Ю. Б., Кондратюк Н. Ю., Семенюк О. А. (2012)
Збітнєва С. В. - Інвалідизація дітей України внаслідок хвороб органа зору (2012)
Слабкий Г. О. - Госпітальні округи: реальність і ризики їх створення, Шевченко М. В., Зозуля А. І. (2012)
Ярош Н. П. - Напрями формування переліку платних засобів охорони здоров’я населення (2012)
Левенец Н. Г. - Состояние кадров системы здравоохранения в Украине, Шпак Г. В. (2012)
Чепурнова Н. В. - Аналіз соціального статусу дискордантних пар, яким застосована внутрішньоматкова інсемінація (2012)
Шило В. М. - Уретеролітіаз: особливості госпіталізації, ендоскопічних втручань, частоти та характеру ускладнень, Черненко Д. В., Черненко В. В. (2012)
Яворський П. В. - Значення коефіцієнта поєднання для кількісної характеристики впливу етіологічних чинників лейоміоми матки (2012)
Дячук Д. Д. - Нові підходи до реалізації стратегії боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні: роль Антигіпертензивного центру, Рингач Н. О., Чернобривенко О. О. (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Оцінка ефективності існуючої системи акредитації закладів охорони здоров’я (результати соціологічного опитування) (2012)
Якобчук А. В. - Порівняльний аналіз чинного національного законодавства з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні (2012)
Матвиенко И. Н. - Первичная медицинская помощь населению: опыт зарубежных стран (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз організаційно-штатної структури в системі медичного забезпечення вйськовослужбовців Збройних сил України, Якимець В. М. (2012)
Троянов Д. П. - Характеристика ургентної хірургічної допомоги пацієнтам у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока" (2012)
Пасічник І. Д. - Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора (2011)
Безкоровайна О. В. - Роль особистісної зрілості та самоствердження в ранньому юнацькому віці: психолого-педагогічний аспект (2011)
Бояківська І. О. - Особливості цілепокладання обдарованих дітей підліткового віку (2011)
Вербець В. В. - Соціально-психологічні проблеми навчально-виховного процесу (2011)
Волобуєва О. Ф. - Емпіричне вивчення психологічних детермінант виникнення конкурентної поведінки у студентському середовищі вищого навчального закладу, Голярдик Н. А. (2011)
Гандзілевська Г. Б. - Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі (2011)
Гаркавенко Н. В. - Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків (2011)
Грищук М. М. - Особливості становлення психолого-психотерапевтичної допомоги невротизованим дітям у контексті їхніх сімейних взаємин (2011)
Гуменюк У. І. - Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини (2011)
Джеджера К. В. - Особливості використання засобів комунікації студентами вищих навчальних закладів: проблеми та можливості їх розв'язання (2011)
Жуковський В. М. - Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів (2011)
Зарва О. М. - Прийом тематичного дослідження моральних дилем у процесі формування морально-ціннісної системи студентів вищих навчальних закладів США (2011)
Засєкіна С. А. - Релігійна толерантність як складова виховного процесу в Канаді (2011)
Зубенко І. Р. - Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції (2011)
Зубенко Т. А. - Теоретичні аспекти професійного мислення менеджера (2011)
Каламаж Р. В. - Правосвідомість у контексті правової культури виборців (2011)
Калінчук Ф. М. - Психолого-педагогічний підхід до формування тверезого способу життя у майбутніх фахівців (2011)
Квашук О. В. - Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою ліплення з глини (2011)
Кобера А. В. - Теоретико-методологічні аспекти судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних (2011)
Ковальчук І. В. - Культура як філософська та етнопсихологічна категорія (2011)
Костолович М. І. - Теоретико-практичний аспект розвитку творчих здібностей підлітків у процесі здійснення краєзнавчої роботи (2011)
Костюченко О. М. - Взаємозалежність журналістської творчості та процесу формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2011)
Кравець В. А. - Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у вищих навчальних закладах (2011)
Кулаков Р. С. - Тренінг професійного самовизначення (на основі формування самооцінки й професійних домагань) (2011)
Кущик Т. О. - Святий Іоан Златоуст як християнський православний педагог (2011)
Матласевич О. В. - Почуття вини в психологічній та релігійній інтерпретації (2011)
Мішак В. М. - Світськість і конфесійність у релігійній освіті Австрії (2011)
Немеш О. М. - Розвиток комунікативної компетенції студентів в умовах комп'ютеризації процесу навчання іноземної мови (2011)
Новоселецька С. В. - Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень, Августюк М. М. (2011)
Палаженко О. П. - Методика формування чистоти інтонації у процесі навчання підлітків гри на духовних інструментах (2011)
Пасічник Я. А. - Науково-методичні основи вивчення функцій у вищій школі (2011)
Плиска Ю. С. - Культурологічна спрямованість особистості вчителя (2011)
Проскурняк О. П. - Психологічна структура феномену "Батьківська любов” (2011)
Ревінкель О. О. - Дотримання дидактичних принципів навчання як основа здійснення релігійної освіти (2011)
Сенчак І. І. - Психологічний механізм правової рефлексії (2011)
Стихун Н. В. - Розвиток професійної майстерності вчителів засобами театрального мистецтва як історико-педагогічна проблема (2011)
Тарасюк І. В. - Психологічні механізми адаптації особистості (2011)
Тимощук О. В. - Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку (2011)
Цимбал С. В. - Психологічні особливості розвитку емоційної сфери в ІЛПТ (2011)
Цюлюпа Н. Л. - Проблеми методичної підготовки викладачів мистецьких закладів освіти в галузі інструментального навчання (2011)
Чаплак Я. В. - Роль критичного мислення у творчих пошуках особистості: Літературний огляд, Солійчук І. І. (2011)
Чепіль О. Я. - Психологічні особливості МДС у навчанні іноземної мови (2011)
Чорноус В. П. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення математичних дисциплін (2011)
Чуйко Г. В. - Особливості керівництва дитячим колективом (2011)
Чурсін М. М. - Глобальні тенденції розвитку інфосфери та їхній вплив проблематику освітньої діяльності (2011)
Ширяєва Т. М. - Психологічна специфіка оволодіння іноземною мовою в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2011)
Юр'єва О. Ю. - Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді (2011)
Юрченко В. М. - Структурні та рівневі уявлення про психіку в контексті історії психології (2011)
Блудова Т. В. - Моделювання логістичних кривих у маркетингових дослідженнях, Пастернак А. Л., Пастернак Є. Л. (2012)
Предборський В. А. - Деформація конкурентно–ринкового механізму як наслідок тінізаційних процесів (2012)
Воронкова О. М. - Становлення податкового менеджменту в Україні (2012)
Бовсунівська І. В. - Основні напрями підвищення ефективності використання земель комунальної власності в Україні (2012)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи до аналізу конкурентів, Шаповал О. Ф. (2012)
Короткевич О. В. - Потенційні ризики зниження податкового навантаження в умовах запровадження Податкового кодексу України (2012)
Безус А. М. - Моделювання розподілу функцій органів місцевої влади між рівнями управління, Кочарян І. С., Петровська Ю. В. (2012)
Червяков А. В. - Республика Беларусь: поиск оптимальных форм развития в эпоху глобализации (2012)
Богомазова В. М. - Система індикаторів економічного зростання (2012)
Ткачук О. М. - Формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах, Cаврасова А. А. (2012)
Чорнодід І. С. - Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Іванова Л. Б. - Обліково–аналітичне забезпечення етапу провадження справи про банкрутство в антикризовому управлінні суб'єкта реального сектору економіки (2012)
Жарінова А. Г. - Зарубіжний досвід стимулювання розвитку інтелектуального капіталу і перспективи його застосування в економіці України (2012)
Губа А. В. - Вплив процесів економічної інтеграції на соціально–економічний розвиток країн (2012)
Ковалевська К. А. - Організаційно–економічний механізм управління холдинговою компанією за узгодженістю корпоративних інтересів (2012)
Оліферук С. І. - Економічний простір: сутність, ознаки та структура (2012)
Могилко Л. В. - Основні напрями подолання кризових явищ у фінансово–економічній сфері України (2012)
Пузирьова П. В. - Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями, Ковальська Ю. Г. (2012)
Кожем'якіна С. М. - Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталоозброєності та продуктивності праці, Могілат І. М. (2012)
Кір'якова М. Є. - Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій (2012)
Шахова Т. В. - Аналітичні інструменти удосконалення механізму реалізації державної інвестиційної політики підтримки корпорацій (2012)
Клівіденко Л. М. - Вплив податкової політики на тіньову економіку України, Прокопишин Ю. Б. (2012)
Стефаненко М. М. - Проблеми обліку заставного майна комерційними банками (2012)
Артеменко Д. М. - Особливості застосування окремих методичних підходів при фінансовій оцінці цілісних майнових комплексів (ЦМК) (2012)
Бєлоус Н. Д. - Дослідження методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки підприємства (2012)
Бугрова О. О. - Розвиток економіки на основі систем ефективної взаємодії та конкуренції підприємств (2012)
Попрозман О. І. - Фактори формування прибутку підприємства та їхня роль. (2012)
Мельник І. В. - Фінансове забезпечення медичного страхування: зарубіжний досвід та практика в Україні (2012)
Резнік Н. П. - Обгрунтування розвитку фінансового лізингу в аграрній сфері економіки (2012)
Пріб К. А. - Державна підтримка стабілізаційних процесів у сільському господарстві (2012)
Чеботарьов В. А. - Статистичний аналіз трансформаційних змін у харчовій та переробній промисловості України, Чеботарьова Н. М. (2012)
В'ялець О. В. - Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємств хлібопекарної промисловості, Тищенко Ю. В. (2012)
Васюткіна Н. В. - Вплив інституційних перетворень на розвиток авіагалузі України (2012)
Карпов В. М. - Стан, проблеми та перспективи оновлення залізничного рухомого складу України, Никифорук О. І. (2012)
Кір'яков Д. І. - Закономірності міжнародних злиттів та поглинань і посилення конкурентних позицій корпорації Nestlе в Україні (2012)
Аніщенко В. О. - Аудит як інструмент управління плановою діяльністю підприємств (теоретичний аспект), Гончаренко О. Г., Лоза В. М. (2012)
Галушка З. І. - Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу, Грунтковський В. Ю. (2012)
Блакита Г. В. - Особливості складання вітчизняної фінансової звітності відповідно до МСФЗ, Гладій І. О., Вишневський І. М. (2012)
Завірюха А. О. - Ігрова модель рівноваги Штакельберга за умови лідерської позиції виробника та послідовної позиції дилера (2012)
Кірей К. М. - Особливості проведення судово–бухгалтерської експертизи стану та операцій з основними засобами, Коблянська Г. Ю. (2012)
Леваєва Л. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських кредитно–фінансових інститутів на фінансовому ринку (2012)
Попова І. В. - Проблеми удосконалення фінансового контролю страхових компаній (2012)
Бірюченко С. Ю. - Теоретичні основи оптимізації доходу персоналу підприємств сільського господарства Житомирської області (2012)
Кондратюк О. І. - Необхідність та значення державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2012)
Панчук Л. В. - Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій (2012)
Івашина Є. М. - Особливості організації обліку в туристичній діяльності, Білан М. П. (2012)
Павловська В. А. - Формування механізму матеріального стимулювання еколого–економічної діяльності персоналу на машинобудівних підприємствах (2012)
Радова Н. В. - Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинань банків (2012)
Ніколаєва Т. В. - Економічна сутність домоволодіння: об'єкт, організація і процес (2012)
Гнедіна К. В. - Економічна сутність поняття "стратегія" (2012)
Омельчук В. О. - Шляхи активізації реалізації "Державної цільової соціально–економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки" (2012)
Гордей О. Д. - Фінансове забезпечення рівня життя населення у післякризовий період (2012)
Андрусь О. І. - До проблеми державного регулювання ціноутворення в промислово розвинених країнах (2013)
Гаврилюк С. І. - Комерційні банки – учасники ринку цінних паперів (2013)
Пахниць Є. Є. - Економічний розвиток через макропруденціальне регулювання фінансового сектору (2013)
Сігайов А. О. - Моделі економічного зростання та хаотична динаміка (2013)
Горбач Л. М. - Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку (2013)
Селіверстова Л. С. - Управління фінансовими інвестиціями корпорації (2013)
Савицький Е. Е. - Механізм впровадження інноваційних технологій в діяльність виробників сільськогосподарської продукції (2013)
Колодійчук А. В. - Фінансова та науково-технічна складові інноваційного потенціалу промисловості: теоретичні аспекти та вітчизняні реалії (2013)
Могилко Л. В. - Проблемні аспекти здійснення державних єврооблігаційних запозичень (2013)
Штангрет А. М. - Визначення та обґрунтування сукупності загроз для фінансової безпеки вітчизняних підприємств, Караїм М. М. (2013)
Макаренко М. В. - Соціально-економічні механізми системи транспортного обслуговування населення, Гудкова В. П. (2013)
Попрозман О. І. - Інформаційні технології в управлінні підприємством (2013)
Кифяк В. Ф. - Туристична привабливість Карпатського регіону як один з основних чинників розвитку в’їзного туризму (2013)
Литвиненко С. Л. - Економічні аспекти мультимодального перевезення унікальних негабаритних вантажів за участю авіатранспорту (2013)
Рибалко Н. О. - Бюджетне фінансування розвитку кінематографії в Україні (2013)
Приймук О. Р. - Особливості інтегрованої системи тарифів на послуги у громадському транспорті (2013)
Брайковська А. М. - Досвід організації вантажних перевезень у змішаному сполученні (2013)
Корнієнко Т. М. - Дослідження процесу управління якістю на хлібопекарських підприємствах (2013)
Ус Р. Л. - Аудит інформаційних технологій-новий вид аудиту організацій (2013)
Бужин О. О. - Економічний показник екологічної експлуатації ґрунтів сільськогосподарського призначення (2013)
Долга Г. В. - Проблеми майнового оподаткування в Україні (2013)
Ільєнко О. В. - Розвиток теорії "економічна безпека підприємництва" в країнах з трансформаційною економікою (2013)
Авраменко Т. П. - Еколого-економічні аспекти вивчення екосистем (2013)
Предборський В. А. - Інституційний потенціал розвитку в Україні місцевого самоврядування: детінізаційний аспект (2013)
Луцків О. М. - Концептуальні засади формування та реалізації державної регіональної промислової політики (2013)
Мальований М. І. - Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні (2013)
Гончаренко О. Г. - До питання щодо вдосконалення трудової мотивації засуджених (2013)
Атаєва О. А. - Формування людського капіталу в структурі трудового потенціалу і розподільчих відносин в Україні (2013)
Аджавенко М. М. - Людський капітал в економічній перспективі транспортного підприємства (2013)
Сліпенчук Г. В. - Підходи до побудови системи управління персоналом будівельного підприємства (2013)
Сидоренко Т. М. - Механізм формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства (2013)
Ревіна О. М. - Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни (2013)
Ніколаєва Т. В. - Ефективність домоволодіння як проекту і підприємства (2013)
Білоус М. О. - Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України (2013)
Предборський В. А. - Інституційна пам'ять суспільства: тінізаційний аспект (2012)
Мірошниченко Т. Є. - Соціальна складова модернізаційної політики сталого розвитку національної економіки (2012)
Файдевич О. О. - Сфера інтелектуальної власності в системі сучасних глобальних змін (2012)
Іватьо О. В. - Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств (2012)
Нечаюк І. Б. - Фінансова політика та її вплив на соціально–економічний розвиток України (2012)
Онікієнко С. В. - Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності (2012)
Томашик Л. С. - Оцінка впливу грошових переказів трудових мігрантів на соціально–економічне середовище в Україні (2012)
Чорний В. В. - Концептуальні підходи до визначення економічно обґрунтованого рівня тарифів на вантажні залізничні перевезення (2012)
Чорнодід І. С. - Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Жарінова А. Г. - Вплив науково–технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу (2012)
Булкін І. О. - Ключові тенденції фінансування інноваційної діяльності в промисловості України, Денисюк В. А. (2012)
Резнік Н. П. - Особливості стимулювання інвестиційної активності в сільському господарстві (2012)
Панухник Я. Г. - Формування портфеля інновацій в контексті модернізації управління приладобудівним підприємством (2012)
Пальчевич Г. Т. - Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки (2012)
Тельнов А. С. - Соціально–економічна сутність поняття "інноваційний потенціал", Попель С. А. (2012)
Катона М. В. - Стратегічне управління витратами агрохолдингів (2012)
Сафонов Т. І. - Внутрішній аудит як ефективний елемент управління сільськогосподарськими підприємствами України (2012)
Мельник О. В. - Використання паливно–енергетичних ресурсів у сфері виробництва електроенергії, теплоенергії та водопостачання (2012)
Кудрицька Н. В. - Проблеми модернізації автомобільного транспорту України (2012)
Краснокутська Н. С. - Теоретико–методичні засади комплексної оцінки розвитку торговельного підприємства, Ков'ях Т. В. (2012)
Блудова Т. В. - Аналітичне вирівнювання часових рядів для функції збуту підприємства за допомогою логістичної кривої, Пастернак А. Л., Пастернак Є. Л. (2012)
Носова Є. А. - Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства (2012)
Дякон Л. Л. - Методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства на основі функцій контролінгу (2012)
Ніколаєва Т. В. - Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян (2012)
Шірінян Л. В. - Фінансовий аудит страховика як метод контролю і регулювання діяльності страхової компанії (2012)
Козка В. М. - Вплив глобалізаційних процесів на розподіл сил в сучасному світі (2012)
Білик М. Д. - Кластеризація регіонів України за показниками енергоспоживання, Сенько Н. В. (2012)
Легкоступ І. І. - Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти (2012)
Іляш О. І. - Демографічні загрози відтворення населення та їхній вплив на систему безпеки трудового потенціалу України (2012)
Булах Т. М. - Комплексна оцінка соціальної інфраструктури села, Плахотнікова Л. О. (2012)
Хоменко І. М. - Вплив структурних змін у соціально–трудових відносинах на забезпечення розвитку мотивації праці машинобудівних підприємств (2012)
Солодкий М. О. - Розвиток світового біржового ринку деривативів, Гниляк В. О. (2012)
Предборський В. А. - Особливості інституційної структури України: суспільство малих тіньових груп (2012)
Чукаєва І. К. - Закордонний досвід та фактори формування і функціонування економічного механізму модернізації виробничої інфраструктури (2012)
Чубукова О. Ю. - Інструментарій запобігання інформаційним загрозам, Рубан В. Я., Геселева Н. В., Писанець К. К. (2012)
Корень Н. В. - Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ (2012)
Швець С. М. - Дослідження факторів впливу на обсяг сукупних видатків Державного бюджету України (2012)
Тищенко В. М. - Концептуальні проблеми платного водокористування, Дорошенко Л. С. (2012)
Александрова М. М. - Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи (2012)
Біляк Т. О. - Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки (2012)
Буянова Н. А. - Концепція створення ефективного механізму захисту конкуренції (2012)
Гвоздь В. С. - Пропозиції щодо зменшення негативного впливу зовнішніх шоків на економіку України (2012)
Шевчук Н. В. - Рекомендації щодо визначення та оцінки продуктивності праці та капіталу (2012)
Мусіна Л. А. - Глобальна технологічна трансформація початку ХХІ століття та перспективи науково–технологічного розвитку України (2012)
Дикий О. В. - Сучасна парадигма організаційно–економічного механізму функціонування державно–приватного партнерства (2012)
Лещій Л. А. - Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства (2012)
Бохан А. В. - Економічна безпека в інноваційних імперативах інтеграції (2012)
Пальчевич Г. Т. - Активізація методів фінансово–кредитного регулювання інноваційної діяльності (2012)
Марченко В. М. - Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань (2012)
Носова Є. А. - Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу (2012)
Олейнікова Л. Г. - Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах, Чорнолуцька А. О. (2012)
Говорушко Т. А. - Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств, Ситник І. П., Уграк О. М. (2012)
Бугров О. В. - Профілювання контрактів відповідно до цілей будівельних проектів, Бугрова О. О. (2012)
Царик І. М. - Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі (2012)
Дякон Л. Л. - Проблеми побудови системи контролінгу в банківських установах України (2012)
Величко О. В. - Ефективність виробництва та використання кормів (2012)
Пастернак А. Л. - Розрахунок економічної ефективності маркетингової діяльності ТОВ "Біличанка", Пастернак Є. Л. (2012)
Пріб К. А. - Забезпечення фінансової стійкості як складова антикризового управління сільськогосподарським підприємством (2012)
Бодюк А. В. - Показники потреб у геологічному вивченні надр і надрових ресурсах (2012)
Данилюк Є. Ю. - Продуктова політика як одна з ключових складових маркетингової політики банку (2012)
Глущенко О. М. - Дослідження кон'юнктури ринку автомобілебудування в Україні (2012)
Красікова С. І. - Застосування маркетингу в сфері послуг (2012)
Кургіна Л. Г. - Податковий контроль у системі управління прибутком на підприємствах (2012)
Соловйов Д. І. - Закордонні туристичні представництва як важлива складова державного регулювання туристичної сфери (2012)
Білик М. Д. - Аналіз енергоспоживання регіонів України за допомогою статичних методів кластеризації, Сенько Н. В. (2012)
Піріашвілі О. Б. - Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико–методичний аспект (2012)
Гавриленко А. С. - Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2012)
Лич В. М. - Діагностика стану розвитку людського капіталу будівельних підприємств, Юрченко Ю. О. (2012)
Буковинська М. П. - Формування і розвиток особистості: соціальний аспект (2012)
Фроленко Р. В. - Удосконалення взаємодії органів влади в процесі здійснення фінансового контролю в сфері охорони здоров'я (2012)
Мазурок П. П. - Окреслення взаємозв'язку понятійних категорій "економічно активне населення" та "людський потенціал", Харитонова А. М. (2012)
Любимова К. О. - Навчально–мотивуюча компонента в практиці розвитку персоналу підприємств (2012)
Збарський В. К. - Структура джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери (2012)
Ніколаєнко С. М. - Кластеризація економіки як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності галузі (2012)
Волошин П. В. - Популяційно-генетичний аналіз формування станів залежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню, Лінський І. В., Мінко О. І., Самойлова О. С., Лінська К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Самогубства та побутова смертність в україні: підсумки 2012 року (2013)
Мироненко Т. В. - Психоневрологические изменения в клинике глютенчувствительной целиакии (аналитическое обозрение), Борисенко В. В., Смирнова М. П. (2013)
Бохан Н. А. - Характеристики ЭЭГ в период сна и бодрствования у пациентов с локально обусловленной эпилепсией, Гребенюк О. В., Казенных Т. В., Алифирова В. М. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Терапевтические возможности и риски применения Купренила при лечении болезни Вильсона—Коновалова (2013)
Дубенко Е. Г. - Можливі варіанти трансформації парціальних епілептичних нападів у дорослих, їх роль в оцінюванні клінічного перебігу епілепсії та їх класифікація, Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильєва О. А. (2013)
Заболотний Д. І. - Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин, Паламар О. І., Гук А. П., Гончарук О. М., Оконський Д. І. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці (2013)
Міщенко Т. С. - Прогностичні можливості фрамінгемської шкали щодо цереброваскулярних подій у мешканців Північного Сходу України, Лінська Г. В. (2013)
Никишкова И. Н. - Предикторы и маркеры асимптомных поражений мозга, Мищенко В. Н. (2013)
Соколік В. В. - Цитокінові кореляти ефектів нейроалотрансплантації при моделюванні порушень пам’яті введенням гомоагрегатів β-амілоїдного пептиду 1-40, Воробйова Т. М., Берченко О. Г., Левічева Н. О. (2013)
Танцура Л. М. - Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями, Сало С. В. (2013)
Черненко М. Е. - Роль гематоэнцефалического барьера при рассеянном склерозе (2013)
Артемчук К. А. - Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів, Лінський І. В. (2013)
Білобривка Р. І. - Особливості статевої поведінки чоловіків при психопатіях (2013)
Здорик І. Ф. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу (2013)
Казаков В. Е. - Применение когнитивно-бихевиоральной терапии в реабилитация пациентов в отдаленном периоде после перенесенной черепно-мозговой травмы (2013)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии депрессивных расстройств, Зеленская Е. А. (2013)
Лобойко О. И. - Депрессивные расстройства у больных с синдромом вегетативной дисфункции (2013)
Риткіс І. С. - Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку (2013)
Слюсарь В. В. - Мотивационные особенности несуицидальных самоповреждений у пациентов с двойным диагнозом: расстройством личности и зависимостью от алкоголя (2013)
Сорока В. В. - Клинико-психопатологические особенности невротических реакций у мужчин (2013)
Царенко О. М. - Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію (2013)
Чистова О. О. - Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз (2013)
Шаповалов В. В. - Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (f10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації, Шувера О. В. (2013)
Бездетко Н. В. - Клинико-экономические аспекты генерической замены противоэпилептических препаратов (на примере вальпроатов) (2013)
Литвиненко Н. В. - Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом, Пінчук В. А., Силенко Г. Я. (2013)
Минко А. И. - Эффективность и безопасность препарата ноофен 500 в лечении больных, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2013)
Нетрусова С. Г. - Аспекты и возможности комбинированной психофармакотерапии (2013)
Онищенко І. В. - Організація психокорекційної допомоги хворим на псоріаз (2013)
Болезнь Альцгеймера: современные исследования, достижения и перспективы По материалам Международного симпозиума по неврологии (США, Калифорния, Сан-Диего, 25—28 апреля 2013 г.) (2013)
Горанський Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих, Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С. (2013)
Европейский план действий по охране психического здоровья (2013)
Дьяченко Л. И. - К 100-летию со дня рожденияЧайки Василия Ясоновича, видного организатора психиатрической помощи и главного врача сватовской психиатрической больницы (1944—1977 гг.) (2013)
Мищенко Т. С. - Сосудистая деменция (эволюция взглядов на проблему) (2014)
Морозов П. В. - Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве, Незнанов Н. Г., Лиманкин О. В., Волошин П. В., Марута Н. А., Алтынбеков С. А., Хотиняну М. А., Галако Т. И., Чкония Э., Алимов У. Х. (2014)
Напреєнко О. К. - Психіатрична наука в україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії "Психіатрія" МОЗ і НАМН України) (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Молекулярно-генетические аспекты болезни Вильсона — Коновалова (2014)
Василовский В. В. - Сравнительная структурно-функциональная характеристика иммунного дисбаланса у лиц разного пола при рецидивирующем и прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2014)
Григорова И. А. - Особенности функционального состояния и допплерографическая характеристика нервной системы у девушек с неврологической и гинекологической патологией, Тучкина М. Ю., Некрасова Н. А. (2014)
Заболотный Д. И. - Злокачественные краниофациальные опухоли,естественное течение, тактика лечения, Лукач Э. В., Паламар О. И., Гук А. П. (2014)
Мироненко Т. В. - Экстрапирамидный синдром у пациентов с хронической церебральной ишемией на фоне сахарного диабета, Мироненко М. О., Корниенко К. В. (2014)
Перцев Г. Д. - Особенности ночного сна у больных с острой черепно-мозговой травмой и её отдаленными последствиями (2014)
Салій М. І. - Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом, Шкробот С. І. (2014)
Абдряхимова Ц. Б. - Взаимосвязь клинико-психопатологических проявлений непсихотических психических расстройств и стратегий преодоления У лиц с частичной потерей зрения травматического генеза (2014)
Вербенко В. А. - Клініко-психопатологічні особливості жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, в аспекті їх соціальної дезадаптації, Юр'єва Н. М. (2014)
Волошина Д. Н. - Внутрішня структура психічного статусу хворих з різними наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Марута Н. О. - Синдромоутворення при резистентних дисоціативних розладах (психопатологічні механізми неврозоґенезу), Рачкаускас Г. С., Явдак І. О. (2014)
Лінський І. В. - Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. харкові (2008—2011 рр. ), Бачериков А. М., Лакинський Р. В., Матузок Е. Г., Ткаченко Т. В., Сітенко Л. М. (2014)
Огоренко В. В. - Роль острых и хронических стрессовых факторов в формировании и особенностях клинических проявлений невротических нарушений у больных с опухолями головного мозга (2014)
Пшук Н. Г. - Деякі індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, Камінська А. О. (2014)
Рачкаускас Г. С. - Вплив детоксикуючої терапії на рівень "середніх молекул" у сироватці крові хворих на кататонічну шизофренію, Радіонова С. І. (2014)
Тахташова Д. Р. - Программа дифференцированной профилактики суицидального поведения у больных с биполярными аффективными расстройствами (2014)
Шевченко-Битенский К. В. - Интеграция психофизиологических, психофармакологиических и психотерапевтических воздействий при лечении коморбидных расстройств аффективного спектра (2014)
Артемчук К. А. - Динаміка патологічного потягу до алкоголю у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю під впливом лікування сенсибілізуючими засобами (2014)
Выглазова О. В. - Аддиктивный статус больных, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2014)
Гайдабрус А. В. - Расстройства вследствие употребления алкоголя у бывших военнослужащих "в зеркале" теста audit (2014)
Малихіна Н. А. - Комплексне лікування депресивних розладів, обтяжених суїцидальною поведінкою, із застосуванням лазеротерапії (2014)
Радіонова В. О. - Судова фармація: вивчення сучасних причин форму, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Казяйчева А. О. (2014)
Казаков В. Е. - Иммунные нарушения как предвестники неблагоприятного течения черепно-мозговой травмы (2014)
Пшук Є. Я. - Дослідження рівня соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів з шизофренією в аспекті їх соціального функціонування (2014)
Філіпова Т. В. - Мовленнєві порушення при афазіях (2014)
Павличенко А. В. - Актуальные проблемы диагностики биполярного аффективного расстройства: акцент на смешанные состояния и вопросы прогноза (по материалам 26-го Конгресса Европейской коллегии нейропсихофармакологии) (2014)
Предборський В. А. - Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структур (2013)
Сніжко О. В. - Міжнародна конкурентоспроможність фондових ринків трансформаційних економік в умовах фінансової відкритості (2013)
Сушко Д. С. - Концепція суттєвості в аудиті: сутність, види, застосування в процесі виконання завдання з надання впевненості (2013)
Теплінський Г. В. - Стратегія як основа управління корпоративною власністю (2013)
Рибалко Н. О. - Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012–2013 роках (2013)
Кириченко О. М. - Структурні зрушення в галузях економіки: світові тенденції (2013)
Островка Е. В. - Державний фінансовий аудит як домінанта державного фінансового контролю (2013)
Данілова Е. І. - Переваги медіації та фасилітації перед традиційними підходами до управління корпоративними конфліктами (2013)
Черненко О. Л. - Державне регулювання структурних змін в економіці (2013)
Батіщева С. М. - Державні капітальні вкладення як стимулюючий фактор розвитку інфраструктури (2013)
Сулейманова О. Ю. - Інвестиційна діяльність ТНК: тенденції та перспективи (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Інноваційна культура як напрям управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, Сігайов А. О. (2013)
Максимович В. І. - Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів (2013)
Підлісний П. І. - Підвищення ефективності змішаних вантажних перевезень шляхом впровадження мультимодальних технологій, Брайковська А. М. (2013)
Говорушко Т. А. - Загрози і небезпеки розвитку інтернет-банкінгу в Україні, Cитник І. П., Немченко Т. О. (2013)
Стасіневич С. А. - Особливості цінової "стандартизації" в умовах глобалізації торгівельної діяльності (2013)
Попрозман О. І. - Планування діяльності підприємства та його узгодженість зі стратегічними цілями і тактичними задачами (2013)
Резнік Н. П. - Концептуальна модель організаційно-економічного механізму інвестиційного управління аграрною сферою та особливості її реалізації (2013)
Полякова О. В. - Формування первинного обліку запасів на підприємствах текстильної промисловості, Єрмак О. І. (2013)
Кучерук І. В. - Застава за кредитними операціями, її сутність та окремі види застав, які забезпечують кредитні зобов’язання (2013)
Дьолог Т. І. - Процес стратегічного планування на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2013)
Герасименко О. М. - Особливості побудови реєстру ризиків на основі ідентифікованих подій (2013)
Величко О. В. - Стратегічні пріоритети ефективного використання земельного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Беренда Н. І. - Облік доходів: питання облікової політики підприємства, Потапенко Т. М. (2013)
Нетреба І. О. - Роль інтернет-маркетингу в збутовій діяльності підприємства (2013)
Брезіцька О. В. - Методичні підходи щодо визначення корпоративної вартості авіатранспортних підприємств (2013)
Карпунцов М. В. - Програмно-цільовий метод забезпечення ризикостійкості підприємства (2013)
Литвиненко Л. Л. - Механізм адаптації авіакомпаній України до глобальних ринків авіаперевезень (2013)
Мусієнко В. Д. - Функціонування витратного методу оцінки вартості промислового підприємства, Головань О. Г. (2013)
Савицький Е. Е. - Інноваційна компонента розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Уc Р. Л. - Узагальнена класифікація видів аудиту інформаційних технологій (2013)
Шевченко С. Ю. - Управління гнучкістю та адаптацією підприємства (2013)
Бойко О. О. - Методичні основи оцінки ефективності функціонування ринку сої та продуктів її переробки (2013)
Клименко Н. С. - Методичні підходи до оцінки вартості підприємств, що підлягають націоналізації (2013)
Передерій В. В. - Оцінка конкурентоспроможності авіакомпаній-лідерів на ринку пасажирських авіаперевезень України (2013)
Бичковський А. Ю. - Визначення факторів впливу та економічний аналіз розвитку суднобудівних підприємств (2013)
Корнієнко Т. М. - Комплекс заходів для вдосконалення системи стратегічного управління якістю продукції на хлібопекарських підприємствах харчової промисловості (2013)
Склярук І. П. - Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства (2013)
Юденко Є. В. - Організаційно-економічна взаємодія підприємств у ланцюзі експрес-доставки вантажів (2013)
Литвиненко І.П. - Роль міжнародних організацій у процесі надання Україні міжнародної технічної допомоги (2013)
Крамаренко Р. М. - Розвиток столичного мегаполісу в сучасних умовах (2013)
Булах Т. М. - Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення, Плахотнікова Л. О. (2013)
Авксєнтьєв Н. Ю. - Реформування системи професійно-технічної освіти в Україні (2013)
Ревякін О. О. - Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності (2013)
Ул’янченко О. В. - Застосування сучасного математичного апарату в консалтинговотму забезпеченні агропідприємств (2013)
Петренко Ю. М. - Механізм корпоративної соцальної відповідальності як складова забезпечення фінансової безпеки підприємств в структурі проактивної системи корпоративного управління (2013)
Jaruczyk O. - Problematyka ukraińska na łamach polskich czasopism Dwudziestolecia Międzywojennego (2012)
Olander L. - Tendencje humanistyczne Tadeusza Różewicza w świetle rozważań literackich o pierwszej i drugiej wojnach światowych (2012)
Бай О. - Поміж земним та небесним: рецепція поетичного світу Данила Братковського (2012)
Дубик В. - Концептуальна метафора мас-медійного дискурсу Франції на тлі польсько-українських досліджень (2012)
Єршов В. - Стильові особливості правобережної польськомовної мемуаристики України доби романтизму (2012)
Кравченко С. - Літературний вектор міжнаціонального діалогу на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (Варшава 1932-1938) (2012)
Осовська О. - Невербальні особливості міжкультурної комунікації у світлі українських та польських лінгвістичних досліджень (2012)
Семенюк Л. - Образ Данила Братковського у віршах волинських поетів (2012)
Сухарєва C. - Українська та польська парадигми поберестейської прози: умовність поділу (2012)
Циганок О. - Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII –XVIII cт. (2012)
Цьолик Н. - Роль позасюжетних елементів у творах М. Чайковського (2012)
Шумик М. - Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалах українсько-польських контрактів) (2012)
Яручик В. - Внутрішня роздвоєність ліричного героя творчого доробку Остапа Лапського (2012)
Czapko T. - Recenzja książki "Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim", Dziwisz M. (2012)
Бай О. - Рецензія на книгу Марії Яньон "Niesamowita Słowiańszczyzna" (2012)
Кравченко С. - Рецензія на книгу С. Сухарєвої "Біблійний вимір української польськомовної прози поберестейської доби" (2012)
Сухарєва С. - Рецензія на книгу "На хвилі доби. Хрестоматія польської літературної періодики 20–30-х років XX ст. (2012)
Karpchuk N. - Audiovisual policy of Poland in the Context of the European Union Audiovisual Policy (2012)
Алісова О. - Розвиток інвестиційної політики в українсько-польському прикордонні (2012)
Губеня С. - Розвиток господарства та форм господарювання Речі Посполитої протягом XVI-XIX століття (2012)
Копачинська Г. - Особливості транскордонного польсько-українського співробітництва в екологічній сфері, Коцан Р. (2012)
Корчун В. - Відносини України з Республікою Польща та Європейським Союзом у дзеркалі британського тижневика "The Economist" (2012)
Марчук Ю. - Особливості українсько-польського інвестиційного співробітництва (2012)
Миронюк Н. - Реалізація співпраці Волинської області та Люблінського воєводства Польщі в культурній сфері в межах єврорегіону "Буг" (2012)
Павліха Н. - Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку, Марчук Ю. (2012)
Поліщук Ю. - Особливості формування і реалізації зовнішньоекономічної політики України та Польщі (2012)
Савченко І. - Особливості функціонування інституційно-управлінських систем Волинської області та Люблінського воєводства (2012)
Федонюк С. - Інституційна європеїзація в Польщі в процесі вступу до ЄС (2012)
Kowalczyk R. - Tsunami finansowe w Europie XVIII wieku: Francja, Holandia, Prusy, Rzeczpospolita (2012)
Tytko M. M. - Profesor Jerzy Nowosielski - Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-2011), ukraiński artysta i teoretyk sztuki w Krakowie (2012)
Лич В. М. - Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин у процесі модернізації суспільства, Шедяков В. Є. (2012)
Говорушко Т. А. - Функції і роль грошей у сучасній економіці, Ситник І. П. (2012)
Предборський В. А. - Дефіцитність економіки як наслідок впливу тінізаційних факторів зростання (2012)
Педь І. В. - Антикризові заходи: досвід країн Європейського Союзу, Лисенков Ю. М., Ящук С. П. (2012)
Найдьонов В. С. - Як Україні вирватися із занепаду (2012)
Онікієнко С. В. - Проциклічний характер і незбалансованість опор базельської концепції регулювання (2012)
Олешко А. А. - Вплив грошово–кредитної політики на економічний цикл (2012)
Беседіна Т. І. - Деякі організаційно–правові засади договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності (2012)
Рудик В. К. - Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Олейнікова Л. Г. - Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення, Чорнолуцька А. О. (2012)
Семенишина З. Р. - Стан та перспективи побудови стратегії економічного розвитку України в контексті досвіду країн БРІК (2012)
Кургіна Л. Г. - Ризикоорієнтована система податкового контролю оподаткування прибутку (2012)
Могілат І. М. - Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту (2012)
Оченаш І. П. - Бюджетний дефіцит в Україні та способи його подолання (2012)
Висоцький І. А. - Державний фінансовий контроль: дискусії щодо визначення (2012)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно–ресурсного господарства (2012)
Никоненко А. В. - Дисбаланс попиту і пропозиції на промисловому сегменті ринку праці: причини формування та шляхи подолання (2012)
Олофінський О. О. - Механізми розвитку малого бізнесу в сфері товарного обігу України (2012)
Смерека С. Б. - Особливості інвестиційного забезпечення антикризового управління розвитком сфери послуг житлово–комунального господарства (2012)
Резнік Н. П. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК – передумова залучення іноземних інвестицій (2012)
Гончаренко О. Г. - Напрями вдосконалення фінансового забезпечення виробничого комплексу державної пенітенціарної служби України (інвестиційний аспект) (2012)
Дякова Т. М. - Сутність фінансування інноваційного розвитку суб'єктів господарювання (2012)
Марченко В. М. - Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій (2012)
Бугрова О. О. - Методологічні основи вдосконалення інституціональних механізмів взаємодії та конкуренції підприємств реального сектору економіки (2012)
Буркальцева Д. Д. - Модель взаємодії векторів розвитку та загроз економічній безпеці (2012)
Васечко Л. І. - Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства (2012)
Булах Т. М. - Стратегічні засади соціального розвитку села, Плахотнікова Л. О. (2012)
Чорний В. В. - Принципи забезпечення конкурентних переваг залізниць України на ринку вантажних перевезень (2012)
Баюра Д. О. - Еволюція наукової думки щодо соціальної відповідальності бізнесу, Царик І. М., Черниш Н. М. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Особливості формування стратегічного плану в корпораціях хлібопекарної галузі (2012)
Глущенко О. І. - Теоретичні та практичні аспекти використання управлінського персоналу торгівельних підприємств (2012)
Чеховська М. М. - Застосування збалансованої системи показників на залізничному транспорті як елемент ефективного розвитку галузі (2012)
Фроленко О. М. - Бізнес–середовище підприємства: методичні підходи до його стратегічного аналізу (2012)
Геєць І. О. - Аналіз розподілу та визначення перспективних напрямів розвитку міжнародних авіаційних перевезень між регіонами світу в умовах глобалізації, Бельянська А. О. (2012)
Кузнецова М. О. - Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень, Коблянська Г. Ю. (2012)
Глущенко О. М. - Управління логістичною системою автомобілебудівного підприємства (2012)
Монастирський Г. Л. - Територіальні та адміністративні чинники місцевого економічного розвитку (2012)
Кузьминчук Н. В. - Концептуальні основи удосконалення фінансово–бюджетного регулювання розвитку регіонів України (2012)
Ковальов В. М. - Економічний закон оплати праці і його використання в господарській практиці України (2012)
Мазурок П. П. - Потенційний учасник національного ринку праці: сутність та рольовий аспект, Гузенко О. П. (2012)
Русіна Ю. О. - Організаційна культура та основні аспекти її типологій (2012)
Кичко І. І. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення методики оцінки рівня задоволення особистих потреб (2012)
Романюк С. А. - Функціональна інституалізація державного регулювання регіонального розвитку (2012)
Галінський О. О. - Залежність міоелектричної активності органів гастродуоденальної зони від активності нітроергічної регуляторної системи, Севериновська О. В., Руденко А. І. (2011)
Гапоненко В. П. - Хімічне вивчення коренів polygonum Alpinum All., Левашова І. Г., Сербін А. Г. (2011)
Гонтова Т. М. - Кількісний вміст сполук суми фенольної природи в траві культивуємих фіалок (2011)
Єлісєєва О. П. - Особливості мембранотропного впливу нейротензину на плазматичні мембрани гепатоцитів щурів, годованих олією амаранту, у нормі та за умов адреналін-індукованого стресу, Островська Г. В., Камінський Д. В., Семен Х. О., Яблонська С. В., Нектєгаєв І. О., Рибальченко В. К. (2011)
Кузнєцова Г. М. - Протипухлинна дія цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу при хемо-індукованому канцерогенезі товстої кишки щурів (2011)
Линчак О. В. - Стан тонкої кишки щурів після довготривалого впливу похідного малеіміду за умов розвитку колоректального раку, Бабута О. М. (2011)
Лозовой В. П. - Роль процессов дегидратации в механизме воздействия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны, Бычко А. В., Артеменко А. Ю. (2011)
Парілова О. О. - Оцінка життєздатності дріжджової культури в процесі старіння при дії індуктора апоптозу, Ватліцов Д. В., Богдан Т. З., Ігрунова К. М., Дуган О. М. (2011)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та їх сировина, які містять сапоніни, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Зельоний І. І. - Показники клітинної ланки імунітета у хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Лоскутова І. В. - Фагоцитарна активність моноцитів у жінок з невиношуванням вагітності у ранній термін в період предгравідарної підготовки, Бічевська Р. Г. (2011)
Макаревич В. А. - Зміни циркулюючих імунних комплексів у крові хворих з різною частотою рецидивів герпетичного стоматиту, Лоскутова І. В. (2011)
Терёшин В. А. - Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов у больных неалкогольным стеатогепатитом при лечении иммуноактивным прапаратом циклофероном (2011)
Труфанов С. Ю. - Стан клітинної ланки імунітету хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2011)
Черкасова В. С. - Оценка эффективности циклоферона в терапии больных с герпетической инфекцией (2011)
Ширшова В. Н. - Особенности синтеза отдельных цитокинов у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Бикадоров В. І. - Динамика показників перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту при застосуванні фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС та ентеросорбції з використанням сучасного кремньоземного сорбенту "Біле вугілля" (2011)
Кузьменко А. В. - Фермент β-галактозидаза: аналіз джерел одержання, властивостей, способів очистки, Дехтяренко Н. В., Дуган О. М. (2011)
Лоскутов А. Л. - Стан антиоксидантної системи у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Марута Н. О. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів, макрофагальної фагоцитуючої системи та концентрація "середніх молекул" у крові хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину та циклоферону, Рачкаускас Г. С., Радіонова С. І., Фролов В. М. (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність циклоферону в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом при наявності синдрому обстипації, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Трофименко О. М. - Концентрація С-реактивного білку у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності (2011)
Труфанов С. Ю. - Активность лактатдегидрогеназы (КФ1.1.1.27) и её изоферментный спектр в крови больных больных хроническим пародонтитом, сочетанным с хронической патологией гепатобилиарной системы, Сидоренко Ю. В. (2011)
Удовиченко М. М. - Особенности показателей липидного обмена и их динамики на фоне длительной терапии бисопрололом у пациентов с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2-го типа, а также без него в зависимости от типа полиморфизма гена β1-адренорецепторов, Рудык Ю. С., Кудина Н. В. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Стабільні метаболіти оксиду азоту у крові чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (Aerosil) на показники ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Арбузова О. И. - Эффективность использования гепона в комплексной терапии пациентов с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких (2011)
Ведерникова І. О. - Дослідження фізичних властивостей мазі з наночастинками магнетиту (2011)
Іванова Л. М. - Вплив комбінації альфа-ліпону та альфа-токоферолу на показники системи антиоксидантного захисту у хворих на ХОЗЛ, сполучене з пептичною виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки, Височин М. В., Шишкова К. В., Піліева О. В., Сабковська Х. О., Тімоті Атвіне (2011)
Іванова Н. М. - Визначення впливу антимікотиків на експресію гену MET3 у біоплівці грибів Candida spp., Мавров Г. І., Зуєва М. І., Коцар О. В., Частій Т. В. (2011)
Іванцик Л. Б. - Порівняння протизапальної дії комбінованих вітчизняних мазей для лікування гнійних ран, Бутко Я. О., Булига Л. O. (2011)
Карабут Л. В. - Застосування тіотриазоліну в неврологічній практиці (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Ефективність використання сучасного імуноактивного препарату циклоферону у хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії (2011)
Фролов В. М. - Оценка эффективности реамберина в лечении тяжелых форм рожистой инфекции, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Григоров С. М. - Діагностика реакцій мітохондріально - енергетичного гомеостазу та їх метаболічне забезпечення при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Карамзіна Л. А. - Квазіслухове поле – резерв слухо-мовної системи людини, Рибальченко В. К. (2011)
Компаниец К. Н. - Клинико-патогенетическая характеристика кардиалгий у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2011)
Красюк О. А. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих із жировою хворобою печінки у сполученні із артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З. (2011)
Нишкумай О. И. - Выраженность болевого синдрома у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей в зависимости стадии заболевания, Строило Н. Г., Строило В. А. (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень трансформуючого фактора росту (TGF-β1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Савенко Л. М. - Тревожно - депрессивные расстройства и их лечение, Свиридова Н. В., Кукурекин Ю. В., Бушученко А. Н. (2011)
Сидоренко Ю. В. - Артериальная гипертензия и эректильная дисфункция: патогенетические аспекты коморбидности, Радзиевский А. В., Компаниец Э. В. (2011)
Ульянов О. В. - Характеристика цитологічного стану слизової оболонки у хворих на червоний плоский лишай (2011)
Якимов А. К. - Результати застосування методу фіксації капсульного мішка у хворих на підвивих кришталика (2011)
Ювілей головного редактора збірника (2011)
Павленко І. І. - Оцінка рухових можливостей гексаподу в напрямку, перпендикулярному до осі його симетрії, Валявський І. А. (2009)
Невдаха Ю. А. - Аналіз навантажувальної здатності зубчастих передач з різним профілем зубців, Маломуж Г. І., Лушніков В. М. (2009)
Джафарзаде Р. М. - Проблеми порушення закону Йєркеса-Додсона в особливих випадках польоту, Медведенко О. М., Михайлік М. Ф. (2009)
Сербул О. М. - Обґрунтування підходу підвищення точності ідентифікації співвідношення руда/вода в кульових млинах з циркулюючим навантаженням, Кондратець В. О. (2009)
Кондратець В. О. - Дослідження руху молольних тіл і пульпи в барабані кульового млина з метою ідентифікації завантаження, Карчевська М. О. (2009)
Кондратець В. О. - Аналіз умов і засобів ідентифікації розрідження пульпи в приймальному пристрої завиткового живильника, Мацуй А. М. (2009)
Коваленко В. В. - Теоретичні дослідження енергосилових параметрів процесу витягування низьковуглецевих сталей з використанням полімерних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2009)
Ковальчук Н. В. - Порівняльна характеристика конструктивних параметрів водоповітряних гасників коливань тиску, Мещишена Л. Г. (2009)
Абрамов К. В. - До питання про комп’ютерне моделювання ливарних процесів, Сабірзянов Т. Г. (2009)
Віхрова Л. Г. - Автоматичне управління температурою та тривалістю індукційного нагрівання при наплавленні композиційних покриттів на деталі машин, Аулін В. В., Бісюк В. А. (2009)
Казанцев Ю. И. - Исследование электропотребления и электрических нагрузок в системе электроснабжения Ингульской шахты, Рей Ю. Б. (2009)
Амосов В. В. - Вплив відбивача зайвого насіння на якість виконання посіву, Косінов М. М., Осипов І. М. (2009)
Мажейка О. Й. - Застосування електродугового напиленняз пошаровою мікроплазмовою обробкою при нанесенні зносостійких покриттів, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В. (2009)
Дробашко Л. А. - Биометрия стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очесывающего устройства, Данченко Н. Н., Стоев Н. Ф. (2009)
Сіріков О. І. - Пристрій контролю комплексного струму витоку через високовольтні ізолятори (2009)
Федотьєва Л. П. - Визначення раціональних енергетичних параметрів керованого ротаційного різання високомарганцевих сталей, Надєїн В. С. (2009)
Сидоренко В. В. - Обнаружение скачкообразного изменения среднего значения тока в системе управления процессом размерной обработки электрической дугой , Смирнова Н. В. (2009)
Сахно Т. В. - Знос ріжучого інструменту при обробці оптичних полімерів, Велит І. А., Бовсуновський В. М. (2009)
Доля Е. В. - Термическая неустойчивость прямоугольной бесконечной металлополимерной призмы при антиплоском гармоническом сдвиге, Червинко О. П., Якименко C. Н. (2009)
Ветохін В. І. - Фізичні аспекти прояву зворотного зв’язку та авторегулювання форми знаряддя в системі "знаряддя-ґрунт" (2009)
Криськов О. Д. - Розробка підсистеми автоматизованого вибору маршруту обробки поверхні різанням, Дойч Д. І. (2009)
Драгобецкий В. В. - Выбор параметров деформации листовых заготовок в процессе вытяжки, Коноваленко О. Д., Мороз Н. Н. (2009)
Шифрин Б. М. - Прагматические модели взаимодействия пневматической шины с опорной поверхностью и их применение (2009)
Войтюк В. В. - Вплив турбулентності потоку на визначення швидкості електрохімічним перетворювачем швидкості, Версаль В. О. (2009)
Осадчий С. І. - Визначення оптимальних параметрів настроювання регулятора для багатомірної системи автоматичного керування активним вентилюванням зерна,  Жесан Р. В.,  Босов Є. П.,  Киянченко О. С. (2009)
Голик О. П. - Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним енергопостачанням на основі сонячно-вітрових установок,  Жесан Р. В. (2009)
Павленко І. І. - Експериментальні статичні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О. (2009)
Гончаров В. В. - Стохастична стійкість імпульсного процесу переносу з швидкістю, що залежить від стану випадкового середовища, Гончарова С. Я. (2009)
Оришака О. В. - Дослідження взаємного розміщення роторів в постачальному пристрої гравітаційно-роторного типу, Артюхов А. М., Оришака В. О., Малашенко Ю. А. (2009)
Єрмолаєв Ю. О. - Експериментальні дослідження електроприводів верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г., Босов Є. П. (2009)
Поперешняк C. В. - Моделі та алгоритми оптимального обслуговування трафіку в комп’ютерних мережах (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Складання двоопорних роторів барабанно-дискової конструкції методом двох пробних складань з заміром биття на призмах, Невдаха А. Ю. (2009)
Лукашенко А. Г. - Системний аналіз параметрів датчиків положення стику зварювальних деталей для лазерних технологічних комплексів, Шелягін В. Д., Лукашенко Д. А., Зубко І. А., Талімончук О. Ю. (2009)
Яцун В. В. - Технічні рекомендації із застосування пасивних автобалансирів для зрівноваження крильчаток осьових вентиляторів, Філімоніхін Г. Б., Огурцов М. М. (2009)
Коваленко О. В. - Технічні рекомендації із застосування пасивних автобалансирів для зрівноваження дисків ручних шліфувальних машин, Філімоніхін Г. Б., Ващенко В. М. (2009)
Хромов Е. В. - Экспериментальные исследования характеристик внутреннего трения резиновых гасителей для кареток свивающих машин (2009)
Сіса О. Ф. - Удосконалення технології виготовлення прокатних твердосплавних валків, Боков В. М. (2009)
Кузнєцов Ю. М. - Критичні частоти обертання шпиндельного вузла токарного автомата, Придальний Б. І., Редько Р. Г. (2009)
Ковальчук В. І. - Розрахунок параметрів магнітних систем для використання їх у процесах відновлення деталей машин, Босенко С. Ю. (2009)
Горбенко А. Н. - Точное решение задачи устойчивости пассивной автобалансировки ротора, совершающего плоско-параллельное движение, при частном расположении компенсирующих масс (2009)
Боков В. М. - Інтенсифікація обробки фасонних порожнин, Попова М. І. (2009)
Кириченко А. М. - Показники жорсткості верстатного обладнання з паралельною кінематикою (2009)
Ковришкін М. О. - Визначення виробної поверхні дискового інструменту для чистової обробки гвинтових поверхонь черв‘яків, Садченко О. І., Андреєв Ю. В. (2009)
Осин Р. А. - Анализ известных методов повышения подачи шестеренных насосов, Кулешков Ю. В.,  Руденко Т. В., Матвиенко А. А. (2009)
Павлюк-Мороз В. А. - Теоретическое обоснование восстановления трущихся сопряженных деталей машин в процессе эксплуатации, Русских В. В., Осин Р. А. (2009)
Павлюк-Мороз В. А. - Визначення шумових характеристик шестеренних насосів після стендової обкатки з використанням металоплакуючої робочої рідини, Русских В. В., Осін Р. А. (2009)
Григурко І. О. - Вихровий метод фрезерування трапецоїдної різьби, Доценко С. М. (2009)
Высоцкий О. С. - К вопросу применимости метода ФАБДО при обработке чугунных блоков ДВС, Надеин В. С., Чернявский А. В., Пукалов В. В. (2009)
Бевз О. В. - Порівняльна характеристика екологічної безпеки і економічної ефективності експлуатації мікроавтобусів на різних видах палива, Магопець С. О., Русских В. В. (2009)
Чайковський О. Б. - Проектування оптимальних форм пальців та втулок, Лушніков В. М., Корольов П. В. (2009)
Пестунов В. М. - Підвищення ефективності процесу обробки глибоких отворів спіральними свердлами, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2009)
Пестунов В. М. - Удосконалення гвинтових передач, Свяцький В. В.,  Свяцька Л. П. (2009)
Пукалов В. В. - Волокнові елементи для пористих систем фільтрації агресивних середовищ, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2009)
Пархоменко М. Д. - Визначення динамічної моделі об’єкту управління осьовим зусиллям при фрикційному формоутворенні, Криськов О. Д., Пархоменко Ю. М. (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Методика складання диференціальних рівнянь руху роторних систем з автобалансирами і її застосування до системи ротор - масивний корпус – автобалансир, Гончаров В. В. (2009)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення головного вектора і моменту аеродинамічних сил, діючих на обертову крильчатку вентилятора, Яцун В. В. (2009)
Онопа В. В. - Класифікація способів та механізмів пило очистки повітряного потоку, Петренко М. М., Онопа В. А. (2009)
Шмат С. І. - Напрямки підвищення ефективності роботи сошників просапних сівалок, Абрамова В. В. (2009)
Giemza L. - "W parku", czyli Miłosierdzie według Szymborskiej (2013)
Kruglii O. - Greek and Latin elements in modern English, Ukrainian and Polish vocabulary (2013)
Бай Ю. - Стилістична своєрідність поезії Данила Братковського (2013)
Бражук В. - Формування термінологічної компетенції комунікантів (на матеріалі латинських анатомо-істологічних термінів та їх українських і польських відповідників) (2013)
Сухарєва С. - Літературні передумови виникнення польськомовної полемічної прози після Берестейської унії (2013)
Харкевич Г. - Функціонально-семантичні особливості прикметника свіжий в українській, англійській і польській мовах (2013)
Цьолик Н. - Інтерпретація "романтичного історизму" у творчості Міхала Чайковського (2013)
Яручик В. - Специфіка вживання образу малої батьківщини у творчості українських письменників Підляшшя (2013)
Vozniuk E. - Ukrainian-Polish cooperation: implementation of the national minorities interests (2013)
Губеня С. - Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції (2013)
Войчук М. - Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща (2013)
Коваль Г. - Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою ( на прикладі Польщі) (2013)
Кондратюк Л. - Польща в східноєвропейській політиці Джорджа Буша молодшого (2013)
Корчун В. - Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України (2013)
Майстер А. - Сільськогосподарська освоєність території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі (2013)
Марчук Ю. - Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні: досвід Польщі (2013)
Павліха Н. - Особливості транскордонного інвестиційного співробітництва України та Польщі, Лугова М. (2013)
Пасевич Ю. - Ринок праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області) (2013)
Романюк Н. - "Східне партнерство" як вимір регіональної співпраці у Європі (2013)
Kowalów W. J. - Wołyńska rzeź – modlitewne wołanie o pojednanie polsko-ukraińskie (2013)
Tytko M. M. - Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948–1949) (2013)
Гладишук С. - Діяльність польського товариства "Кресова сторожа" в Західній Волині у 1919–1922 рр. (2013)
Горбачук М. - Вплив ультраправих партій та організацій на відносини між Польщею та Україною (2013)
Нікольський Є. - Благовірний князь Костянтин Острозький – покровитель і просвітитель українського народу (2013)
Новак О. - Режим санації – епоха досягнень та прорахунків (2013)
Сабов І. - Єврейська трагедія у Європі в період Другої світової війни на прикладі концентраційного табору в Собіборі (2013)
Яручик О. - Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення (2013)
Tytko M. M. - Recenzja książki Krystyny Czerni "Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosielskiego" (2013)
Сухарєва С. - Рецензія на книгу "Кресова книга справедливих 1939–1945: про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН і УПА" (2013)
Цьолик Н. - Нове слово про Берестечко. Рецензія на збірник наукових робіт "Берестечко в історії Польщі і України" (2013)
Предборський В. А. - Тіньова експлуатація зовнішньоекономічної сфери (2012)
Соломянюк Н. М. - Маркетинг як сучасна концепція підприємництва (2012)
Сігайов А. О. - Економічна активність як один з чинників зайнятості в Україні, Мітус О. О. (2012)
Синицька О. І. - Елементи системи корпоративної культури та їхній взаємозв'язок (2012)
Сидоренко О. О. - Обтяжливі контракти: сутність, класифікація та окремі аспекти обліку, Кулик Т. В. (2012)
Беседіна Т. І. - Проблеми укладання та виконання договорів поставки у зовнішньоекономічній діяльності та можливі шляхи їх усунення (2012)
Пердейчук В. М. - Інфраструктурне забезпечення функціонування світових інформаційних інститутів на фінансовому ринку України (2012)
Олешко А. А. - Державне регулювання інноваційно–інвестиційного розвитку України (2012)
Дяченко Т. О. - Роль інноваційної культури в загальному процесі інноваційного розвитку підприємств (2012)
Ковальчук І. В. - Необхідність диверсифікації розширення географії розміщень цінних паперів українськими емітентами, Зінькова В. Ю. (2012)
Фридель В. І. - Характеристика леверидж–лізингу: зарубіжний досвід та можливості застосування в Україні (2012)
Дикий О. В. - Удосконалення моделі організації інвестиційної діяльності на державному рівні на основі використання міжнародного маркетингу (2012)
Малихіна О. М. - Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно–інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Левицька І. В. - Амортизація як основа внутрішніх джерел інвестування підприємств харчової промисловості (2012)
Лагутін Г. В. - Концептуальні підходи до управління ресурсним потенціалом підприємства через оцінку ризиків інвестиційних проектів (2012)
Чорний В. В. - Клієнт–орієнтована система вантажних тарифів як важлива умова забезпечення конкурентоспроможності залізниць (2012)
Резнік Н. П. - Функціональні ознаки та складові організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в АПК (2012)
Піскунова О. В. - Оцінювання ефективності податкової реформи для малих підприємств, які працюють на загальній системі оподаткування, Білик Т. О. (2012)
Клименко Н. А. - Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві (2012)
Сусіденко Ю. В. - Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК (2012)
Карпов В. М. - Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України (2012)
Батрак О. В. - Методичні положення та методика діагностики фінансового стану підприємства (2012)
Брезіцька О. В. - Умови та закономірності формування організаційно–цільового механізму управління вартістю авіатранспортного підприємства (2012)
Бусарєв В. В. - Процеси забезпечення адаптивного моніторингу в системі управління будівельним підприємством (2012)
Волошенко О. О. - Оцінка організаційно–технічного рівня підприємства в контексті екологоорієнтованого розвитку (2012)
Григоренко Т. М. - Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі (2012)
Калінська І. М. - Формування фінансової архітектури підприємства у контексті життєвого циклу організації (2012)
Карвацький М. В. - Потенціал дивідендної політики корпорацій пивобезалкогольної промисловості (2012)
Овсієнко Н. В. - Узагальнена модель реалізації маркетингової стратегії на молокопереробному підприємстві (2012)
Ріжок І. М. - Проблеми оцінки ймовірності банкрутства в контексті засад антикризового управління діяльністю будівельного підприємства (2012)
Сторожук Н. В. - Інвестиційний контролінг як засіб діагностики стану економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Стрижак А. П. - Аналіз внутрішніх механізмів формування капіталу банківських установ (2012)
Дяченко Я. Я. - Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку (2012)
Бортницький В. А. - Перспективи фармацевтики як системоутворюючої галузі розбудови інноваційних систем (2012)
Ушеренко С. В. - Напрями удосконалення фінансового менеджменту як основа системної протидії банкрутству підприємств, Лісовська О. Л. (2012)
Худолей В. Ю. - Формування системи оцінювання–прогнозування параметрів енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів (2012)
Ковальчук С. П. - Завдання і умови формування сприятливого середовища для залучення інвестицій на регіональному рівні (2012)
Варламова М. Л. - Аналіз потенціалу переробної галузі АПК Вінницького регіону, Прутська О. О. (2012)
Чмирьова Л. Ю. - Централізація та децентралізація в управлінні економічним розвитком регіонів (2012)
Кичко І. І. - Інституціональне забезпечення індивідуально–ринкового регулювання особистих потреб (2012)
Сітнікова Н. П. - Міжнародний досвід та підходи до вимірювання суспільного прогресу та якості життя як інструменту стратегічного планування (2012)
Булах Т. М. - Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села, Плахотнікова Л. О. (2012)
Онікієнко С. В. - Портфельний ефект в управлінні гетерогенним інвестиційним портфелем банку (2012)
Дуган О. М. - Нанобіотехнології – вчора, сьогодні, завтра, Михальченко М. В. (2011)
Карпезо Н. О. - Морфо-функціональний стан печінки щурів при дії похідного дигідропіролу за умов оксидативного стрессу, Гурняк О. М., Рибальченко В. К. (2011)
Линчак О. В. - Морфо-функціональний стан печінки щурів при довготривалому введенні нового інгібітору тирозинових протеїнкіназ похідного малеімідум, Бабута О. М., Рибальченко В. К. (2011)
Листван К. В. - Продукція фармакологічно активного меротерпену бакучіолу в асептичних рослинах родів Cullen і Otholobium (Fabaceae), Рибальченко Н. П., Остапчук А. М., Борецька М. О. (2011)
Pожок А. И. - Распространение гаплотипов мтДНК в популяциях Drosophila melanogaster Украины, Серга С. В., Демидов С. В., Козерецька И. А. (2011)
Арбузова О. І. - Імунологічні порушення та їх корекція препаратом гепон у хворих із синдромом подразненого кишечнику в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2011)
Компанієць К. М. - Система інтерферону у хворих із хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень моноцитарного хемоатрактантного протеїну (МСР1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Сабковська Х. О. - Цитокіновий профіль крові хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім синдромом подразненого кишечника (2011)
Соколова Н. А. - Показники системи інтерферону у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту-Здоров´я на показники клітинної ланки імунітету при медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Ульянов О. В. - Особливості інтерферонового статусу ротоглоткового секрету у хворих на червоний плоский лишай (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Прозапальні цитокіни у сироватці крові при малосимптомній формі урогенітальної інфекції у чоловіків (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Ширшова В. Н. - Особенности синтеза отдельных цитокинов у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Щедров А. А. - Значение цитокинов и факторов эндотелиальной дисфункции в диагностике и профилактике аномалий родовой деятельности, Грищенко Н. Г., Антонян М. И., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2011)
Бабак О. Я. - Рівень метаболітів оксиду азота у хворих з інфарктом міокарду після терапії статінами, Хайсам Абулгасім Суліман Абдула (2011)
Германов В. Т. - Зміни неферментативної ланки антиоксидантного захисту у жінок з невиношуванням вагітності у ранній термін, Бічевська Р. Г. (2011)
Зельоний І. І. - Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху в динаміці загальноприйнятого лікування (2011)
Іванова Л. М. - Вплив тівортіну на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатіт у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Пілієва О. В., Сабковська Х. О., Котюга Т. М. (2011)
Клименко Н. М. - Метаболічна і кардіопротектівнна ефективність телмісартану і кандесартану у хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням (2011)
Крутько Е. Н. - Изменение метаболизма, гемостаза и эритропоэза у пострадавших с травматической болезнью осложненной синдромом полиорганной дисфункции (2011)
Несен А. О. - Специфіка змін в нейтральних ліпідах при коморбідності хронічної хвороби нирок та атеросклерозу (2011)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холецистита та його вплив на показники системи глутатіону, Фролов В. М. (2011)
Торопчин В. І. - Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса (2011)
Труфанов С. Ю. - Стан системи глутатіону у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2011)
Ведерникова І. О. - Аспекти розвитку магнітної нанофармації (2011)
Вельчинська О. В. - Хімічно модифіковані похідні 5-нітроурацилу та їх протипухлинна активність (2011)
Дядичева Т. А. - Применение антигомотоксического препарата Хепель–Нееl в комплексном лечении хронического некаменного холецистита у больных ишемической болезнью сердца c гиперлипедемией, Сабадаш В. Е., Сысойкина Т. В., Липатникова А. С. (2011)
Корнієнко В. І. - Залежність гострої токсичності та діуретичноїактивності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну, Самура Б. А., Романенко М. І., Ладогубець О. В., Назаренко М. В. (2011)
Круглова О. В. - Ефективність гепатозахисного препарату з артишоку Гепар-ПОС у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику, Тєрьошин В. О. (2011)
Левицкая Г. В. - Результаты применения нейропротектора кортексин в послеоперационном периоде у больных с регматогенной отслойкой сітчатки, Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф, Метелицына И. П. (2011)
Макаревич В. А. - Ефективність лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту (2011)
Налапко К. К. - Вплив терапії цитраргініном на клініко-біохімічні показники пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з хронічним простим бронхітом, на фоні ожиріння (2011)
Огарь С. В. - Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті (2011)
Опрошанська Т. В. - Визначення кількісного вмісту кислоти аскорбінової та суми кислот органічних в сировині та густих екстрактах кореня і листя лопуха великого, Хворост О. П. (2011)
Павлюченко А. К. - Применение антиоксидантной и антигипоксантной терапии для профилактики субэпителиального помутнения роговой оболочки после эксимерлазерной коррекции зрения, Лях Ю. Е. (2011)
Сабадаш В. Є. - Порівняльна ефективність впливу гіпотензивної терапії лосартаном та лосартаном в сполученні із амлодіпіном на циркадні ритми артеріального тиску та центральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу, Сисойкіна Т. В., Дядічева Т. О., Ліпатнікова Г. С. (2011)
Савохина М. В. - Инфекции мочевыводящих путей во время беременности: современные подходы к фармакотерапии (2011)
Білоглазов В. О. - Сучасні уявлення про синдром подразненого кишечнику (2011)
Владзимирский А. В. - Организация многоэтапной помощи пострадавшим с повреждениями органа зрения на основе комплексного использования телемедицины, Сухина И. В. (2011)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко - морфологіних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Кіча Н. В. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції за комплексом психосоматичних факторів (2011)
Лебедь К. М. - Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом (2011)
Лісова Г. В. - Клінічні особливості перебігу хронічного гломерулонефриту у сполученні з ішемічною хворобою серця (2011)
Панченко М. С. - Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці, Шкляр С. П., Перцев Д. П., Черкашина Л. В., Кравченко І. М. (2011)
Панченко Н. В. - Помутнения хрусталика у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Дурас И. Г., Панченко Е. Н., Самофалова М. Н., Якубович Н. В., Казначеев Г. А. (2011)
Перцев Д. П. - Формування комунікативної компетентності студентів-медиків на додипломному етапі навчання, Дмитрієнко К. В. (2011)
Рыков C. О. - Морфометрия слоев сетчатки при ишемическом типе диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии, Сергиенко А. Н., Сук С. А., Пархоменко О. Г. (2011)
Сергієнко А. М. - Дослідження розміру бульбашок емульгованої силіконової олії після операцій з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з міопією високого ступеня, Литвинчук Л. М., Лавренчук Г. Й. (2011)
Сидоренко М. П. - Анализ летальности пациентов с черепно-мозговой травмой, лечившихся в Луганской областной клинической больнице в 2010-2011 годах (2011)
Шкляр С. П. - Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів, Панченко М. С., Перцев Д. П., Черкашина Л. В., Кравченко І. М. (2011)
Шупер В. А. - Клинический случай аутоиммунной гемолитической анемии в терапевтической практике, Шупер С. В., Вагина Ю. И. (2011)
Волошина Н. П. - Роль воспаления при боковом амиотрофическом склерозе: две стороны одной медали, Егоркина О. В. (2014)
Марута Н. О. - Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики), Ніканорова Ю. В. (2014)
Мищенко Т. С. - Взаимосвязь воспалительных и противовоспалительных маркеров у больных в остром периоде мозговых инсультов, Дарий В. И., Баранова Е. В. (2014)
Бабкіна Ю. А. - ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією (2014)
Багаурі О. В. - Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука r-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії (2014)
Бойко Л. Т. - Современные методы лабораторной диагностики серозных менингитов (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние почек у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова, Линская А. В. (2014)
Воробьева Т. М. - Особенности электрической активности мозга у больных с клинической трансформацией типов припадков при парциальной эпилепсии, Берченко О. Г., Левичева Н. А., Бевзюк Д. А. (2014)
Гончарук О. М. - Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу (2014)
Ежова В. А. - Нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки в реабилитации больных хронической ишемией мозга, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Ежов В. В., Ковальчук С. И., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Панасенко Д. Е. (2014)
Паламар О. І. - Краніофаціальні пухлини, інтра-, екстракраніальні варіанти поширення, Гук А. П., Поліщук М. Е. (2014)
Семененко А. І. - Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние боли на качество жизни больных рассеянным склерозом, Омельченко Р. Я. (2014)
Юров И. В. - Качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном", в аспекте изучения проблемы боли и когнитивного дефицита (2014)
Абрамов В. А. - Дезинтеграция идентичности личностив процессе формирования стигмы у больных шизофренией, Путятин Г. Г. (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу (2014)
Вербовий П. П. - Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім'ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості (2014)
Зинченко Е. Н. - Клиническая характеристика и отличительные особенности основных форм невротических расстройств у городского и сельского населения (2014)
Кожина А. М. - Эффективность цикла психообразовательных занятий на госпитальном этапе лечения пациентов с шизофренией, Коростий В. И., Шикова В. В., Сухоиванова Е. И., Кришталь В. Е. (2014)
Маркова М. В. - Соціальне функціонування та якість життя жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії, Косенко К. А. (2014)
Марута Н. А. - Нейротрофическая терапия депрессий: возможности и перспективы, Явдак И. А., Череднякова Е. С., Марута О. С. (2014)
Михайлов Б. В. - Фармакодинамические механизмы терапевтического действия и побочных эффектов антидепрессантов (2014)
Осокина О. И. - Динамика показателей личностного выздоровления у больных с манифестным приступом шизофрении (2014)
Погорелко О. В. - Роль контекстуальних чинників в ґенезі аутоагресивної поведінки у підлітків (2014)
Рачкаускас Г. С. - Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних роз ладів підліткового віку на сучасному етапі, Височин Є. В., Чеботарьов Є. В. (2014)
Сорока В. В. - Факторы психической травматизации у мужчин с невротическими состояниями, Никифорова В. Г. (2014)
Стукан Л. В. - Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами (2014)
Федак Б. С. - Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю (2014)
Чабан О. С. - Місце фітопрепаратів (на прикладі гербастресу) в терапії стресових та посттравматичних стресових розладів в практиці сімейного лікаря, Безшейко В. Г. (2014)
Чистова О. О. - Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в ґенезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом (2014)
Юр'єва Н. М. - Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації (2014)
Задорожный В. В. - Острая алкогольная энцефалопатия: о необходимости переосмысления этого понятия (2014)
Рокутов С. В. - Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв (2014)
Самойлова О. С. - Особливості перебігу адиктивних розладів у пацієнтів наркологічного профілю (2014)
Бутко К. М. - Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновн і операції на кисті (2014)
Дерюгіна Т. П. - Згода пацієнта на медичне втручання та обробку його персональних даних (2014)
Заседа Ю. И. - Диагностические механизмы психотерапии в контексте представлений о психофеноменологическом профиле (2014)
Рыкова А. И. - Проблемы реабилитации пациентов с нейросифилисом (2014)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров'я — аптек на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. (2014)
Светлой памяти профессора Тамары Михайловны Воробьевой (2014)
Пахомов С. Ю. - Еволюція концепцій і моделей конкурентоспроможності (2012)
Предборський В. А. - Віртуалізація власності як причина поширення тінізаційних процесів в Україні (2012)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи (2012)
Скиценко В. Д. - Підвищення ефективності конкурентної політики в Україні (2012)
Коковський Л. О. - Сучасні тенденції та актуальні проблеми зовнішньоторговельної безпеки України (2012)
Демінський С. А. - Наукові засади інституціонального формування соціально–економічного устрою країни (2012)
Радзієвська С. О. - Україна і вплив світової фінансової кризи на можливі напрями розвитку ЄС (2012)
Князькова В. Я. - Спеціальні податкові режими в сучасній теорії оподаткування (2012)
Харіна О. О. - Сутнісно–теоретичні основи еколого–економічного регулювання: історичний аспект (2012)
Беседіна Т. І. - Першочергові напрями покращення зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Довга Т. М. - Еколого–економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку (2012)
Юхта Н. М. - Моделювання інфляційних очікувань (2012)
Дворніченко О. С. - Управлінська звітність у процесі обліково–аналітичного забезпечення управління за збалансованою системою показників (2012)
Чаленко Н. В. - Реалії іпотечного кредитування в Україні, Черниш О. В., Федорів Н. М. (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід стратегічного планування інноваційного розвитку на національному рівні (2012)
Троц Н. М. - Фінансові інвестиційні ресурси та їх податкове стимулювання (2012)
Хіміч Г. О. - Прямі іноземні інвестиції в економіку: позитивні та негативні наслідки (2012)
Бортницький В. А. - Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії (2012)
Сігайов А. О. - Статистичне прогнозування за допомогою моделей нейронних мереж (2012)
Баліцька В. В. - Інвестиції суб'єктів господарювання України: необхідність структурних змін (2012)
Витвицька О. Д. - Підходи до визначення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору, Сливінська О. Б. (2012)
Лагутін Г. В. - Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства з урахуванням кон'юнктури інвестиційного ринку та інвестиційного клімату (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського