Abstracts (2013)
Баранова І. В. - Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при викладанні загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, Дерев’янчук А. Й., Олійник Л. В., Пушкарьов Ю. І. (2011)
Безсмолий Є. Б. - Формування педагогічної культури юристів в процесі педагогічної підготовки майбутніх магістрів з правознавства (2011)
Гловин Н. М. - До методики використання комп’ютерних навчаючих програм на заняттях з хімії у вищому навчальному закладі, Арестенко В. В. (2011)
Мелікова С. О. - Реалізація педагогічних умов індивідуалізації професійно орієнтованого навчання іноземних мов у вищих педагогічних закладах (2011)
Пермякова О. Г. - До питання про вимірювання успішності учнів та диференційний підхід до навчання в загальноосвітніх закладах Європи у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) (2011)
Петрук Н. К. - Соціальна організація як фактор впливу на виховання особистості (2011)
Райко В. В. - Особливості методики формування військово-професійних умінь у курсантів-першокурсників (2011)
Рижиков В. С. - Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів відповідно професіограми (2011)
Романишина О. Я. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання мультимедійного супроводу при викладанні фахових дисциплін (2011)
Самарук Н. М. - Формування професійної компетентності майбутніх економістів (2011)
Северіна Т. М. - Методична система забезпечення ефективності процесу ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів (2011)
Семенюк Н. В. - Формування екологічно зрілої особистості майбутнього фахівця шляхом удосконалення змісту екологічної освіти на прикладі авторського курсу (2011)
Сіняговська І. Ю. - Лінгводидактична модель формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету у процесі навчання іноземної мови (2011)
Соболь Н. М. - Індивідуальний стиль професійного спілкування майбутнього перекладача (2011)
Сорока О. В. - Корекція важковиховуваності молодших школярів в інтернатних закладах засобами арт-терапії (2011)
Стягунова О. О. - Передумови використання ідей української народної педагогіки у дошкільних навчальних закладах (2011)
Усачик Н. М. - Обґрунтування теоретичних засад і структури системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України та експериментальна перевірка її ефективності (2011)
Храбан І. А. - Формування іншомовної компетентності з урахуванням особливостей вживання числівників у португальській мові (2011)
Шевчук Н. В. - Проблеми інформатизації викладання гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі (2011)
Шишкіна Т. М. - Теоретичні основи формування фахових компетенцій працівників банківської справи (2011)
Якібчук М. І. - Формування толерантності особистості в умовах глобалізації в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах (2011)
Венгер О. П. - Експериментальна перевірка ефективності моделі розвитку пізнавальної діяльності студента (2011)
Гуменюк У. І. - Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду людини залежно від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідомості (2011)
Давигора Ю. І. - Формування відповідального ставлення у майбутніх офіцерів до збереження особистого здоров’я (2011)
Драб Я. М. - Професійно-важливі якості оперативного персоналу електроенергетичного підприємства як фактор готовності до роботи в аварійних ситуаціях (2011)
Колісник О. Л. - Психологічний аналіз проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні у сучасних психологічних дослідженнях (2011)
Мельник Л. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку фахової мотивації студентів аграрного університету (2011)
Мілінчук В. І. - Психолінгвістична корекція мовлення постінсультних пацієнтів (2011)
Оліфіра С. О. - Аналіз проблематики кризових станів та адаптаційної кризи у першокурсників вищого навчального закладу (2011)
Приліпко О. Ф. - Основні результати дослідження формування авторитету військовослужбовців Військової служби правопорядку Збройних сил України (2011)
Ромадикіна В. С. - Концептуальні підходи щодо розуміння соціально-психологічного тренінгу (2011)
Титул, содержание (2014)
Gorbonos S.O. - On pathological solutions to an optimal boundary control problem for linear parabolic equation with continuous coefficients, Kogut P.I. (2014)
Мельничук С. В. - Исследование корректности задач идентификации многомерных систем частотным методом (2014)
Павлов В. В. - Внутренние и внешние конфликты в распределенных системах интеллектуального управления, Шепетуха Ю. М. (2014)
Коваленко А. С. - Подготовка медицинских изображений к обработке в больших информационных хранилищах, Пезенцали А. А., Царенко Е. К. (2014)
Татаринов А. Э. - Моделирование скрытых фрагментов полярографической хронопотенциограммы инверсии двух тяжелых металлов (2014)
Николов Н. А. - Синхронизация биологических тканей средой с полным перемешиванием как обоснование пространственно-неоднородного поля при электромагнитном облучении опухолей, Лошицкий П. П., Соляр А. Г. (2014)
Kozak L.M. - Monitoring and correction of students’ functional state by the information technology tools, Lukashenko M.V. (2014)
Abstracts (2014)
Авторы номера (2014)
Фауре Э. В. - Метод повышения стойкости электронных кодовых замков, Лисицына Е. С., Нестеренко Д. Ю. (2013)
Уткина Т. Ю. - Эффективные компоненты линий передачи информации в системах управления лазерным технологическим оборудованием (2013)
Лунькова Г. В. - Формування індивідуальної моделі експлуатації бойової машини піхоти в процесі підготовки курсантів Академії сухопутних військ, Шабатура Ю. В. (2013)
Саух В. М. - Проект "Електронно-бібліотечна система ВНЗ на основі засобів CMS Drupal", Лада В. В., Просяник О. В., Крайнова Я. В. (2013)
Кочкарев Ю. А. - Минимизация логических функций в ортогональной форме представления, Гресько С. А., Ланских Е. В. (2013)
Лукашенко А. Г. - Метод вибору системних плат для лазерного технологічного обладнання, Зубко І. А., Лукашенко В. М., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2013)
Петренко А. М. - Дослідження моделі технічного обслуговування за станом електротехнічних виробів (2013)
Петрищев О. Н. - Расчет динамического напряженно-деформированного состояния асимметричных биморфных пьезокерамических элементов, Шарапов В. М., Сотула Ж. В. (2013)
Розен В. П. - Модель оцінки ефективності використання планової величини електричної потужності промислових підприємств, Курбака Г. В., Мильніченко С. М. (2013)
Шарапов В. М. - Построение математической модели пьезоэлектрического преобразователя с добавочными контурами, Базило К. В. (2013)
Шарапов В. М. - Влияние конструктивных элементов на характеристики пьезоэлектрических электроакустических преобразователей, Петрищев О. Н., Сотула Ж. В., Салагор А. М, Заика В. М. (2013)
Шарапов В. М. - Улучшение характеристик кольцевого электроакустического преобразователя, Савин В. Г., Сотула Ж. В., Салагор А. М., Заика В. М. (2013)
Кожуховская О. А. - Моделирование операционных актуарных рисков с использованием байесовских сетей (2013)
Кожухівський А. Д. - Аналіз криптостійкості елементів електронного цифрового підпису, Сагун А. В., Кожухівська О. А., Снісаренко О. Ю., Степанець Ю. В. (2013)
Лега Ю. Г. - Методы моделирования сложных энергетических объектов, Середенко В. Н., Цегельный В. П. (2013)
Некоз О. І. - Дослідження міцності ножів кутера при дії на них комплексного навантаження, Литовченко І. М., Батраченко О. В. (2013)
Некоз О. І. - Зменшення металоємності ножів м’ясорізальних вовчків, Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Хом’як А. В. (2013)
Канашевич Г. В. - Комплексна методика визначення якості поверхні та поверхневих шарів оптичних матеріалів, модифікованих електронним променем (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості отворів у виробах із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) (2013)
Свояк Н. І. - Екологічна оцінка поширення омели в м. Черкаси (2013)
Шарапов В. М. - Универсальные технологии научных исследований. Технологии изучения объекта исследований, Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Поляков С. П. - Механизмы излучения полупроводникового лазера, Калейников Г. Е., Беспалько С. А. (2013)
Ачкан В. В. - Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів (2014)
Бєлова Ю. Ю. - Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі (2014)
Богданов І. Т. - Факультативна фізико-технічна підготовка школярів (2014)
Вертипорох Д. Я. - Структура електронного навчально-методичного комплексу з будови та експлуатації автомобілів (2014)
Волошина А. К. - Історичний розвиток збірників фізичних задач у контексті еволюції методики навчання фізики (2014)
Жигірь В. І. - Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування (2014)
Заїка С. О. - Формування та розвиток відповідальності на заняттях з технологічних дисциплін (2014)
Зайцева Л. І. - Використання евристичного діалогу під час ознайомлення дошкільників з об’єктами природно-предметного довкілля (2014)
Засєкіна Т. М. - Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти, Засєкін Д. О. (2014)
Захаріна Є. А. - Формування вмінь і навичок майбутніх учителів фізичної культури для позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи у виховному просторі загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кавурко Л. В. - Міжпредметна інтеграція дисциплін природничо-математичного циклу в підготовці фахівців технологічного спрямування, Фомкіна О. Г. (2014)
Кірєєва І. В. - Психолого-педагогічні аспекти самостійної роботи студентів у виші (2014)
Климова К. Я. - Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів (2014)
Коваленко О. С. - Використання методів моделювання під час навчання комп’ютерних технологій управління проектами (2014)
Коробова І. В. - Уміння запитувати як показник методичної компетентності майбутнього вчителя фізики (2014)
Котельнікова Н. М. - Підвищення кваліфікації вчителів на базі школи як важливий компонент системи післядипломної педагогічної освіти в Китаї (2014)
Кулінка Ю. С. - Проектно-технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів технології до превентивного виховання (2014)
Лазаренко А. С. - Основні принципи моделювання процесу навчання фізики (2014)
Лазаренко Д. С. - Використання другого закону Ньютона в гідродинаміці (2014)
Лазарєва Т. А. - Мотивація професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2014)
Лихолат О. В. - Сучасна парадигма спеціалізації "Основи домашнього господарювання” підготовки вчителя технологій (2014)
Левченко О. В. - Удосконалення методики вивчення нестаціонарних явищ на основі імітаційного комп’ютерного моделювання (2014)
Лозовенко О. А. - Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін, Мінаєв Ю. П., Тихонська Н. І. (2014)
Лук’яненко Г. І. - Відображення концепції випереджувального навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці професії (2014)
Мартинюк М. Т. - Теоретичні і методичні основи вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах, Хитрук В. І. (2014)
Мартинюк О. С. - Конструктивно-технічна діяльність як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців (2014)
Мацюк В. В. - Рівневий контроль результатів навчальних досягнень студентів (2014)
Мирошниченко В. О. - Моніторинг ефективності застосування проектної технології у процесі навчання історії (2014)
Муляр О. П. - Відображення проблеми толерантності у практиці сучасної школи (2014)
Онуфрієнко О. Г. - Наукова спадщина українського математика Володимира Рвачова (2014)
Павлова Н. С. - Формування професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики через використання електронного навчального курсу (2014)
Перегудова В. І. - Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2014)
Польова Г. М. - Досвід використання інформаційних технологій на уроках історії (2014)
Савицька О. С. - Роль елективних курсів у системі профільної технологічної освіти (2014)
Селезень В. Д. - Графічна підготовка в організації навчального процесу студентів освітньої галузі "Технологія” (2014)
Сенченко І. С. - Математичне моделювання під час викладання дисциплін економічного циклу в педагогічному виші (2014)
Сосницька Н.Л. - Методичні засоби формування методологічної культури вчителя фізики (2014)
Халабузар О. А. - Застосування синергетичного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста (2014)
Тихонська Н. І. - Вимоги до "мовних” знань і вмінь учнів у шкільному курсі фізики (2014)
Денисенко О. А. - Історична ретроспектива становлення пам’яткоохоронного законодавства в Україні (2014)
Змерзлий Б. В. - Регулювання торгового судноплавства у 1914–1915 роках на Чорному та Азовському морях (2014)
Кацин М. Ю. - Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр.): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції (2014)
Недюха М. П. - Система принципів законотворення: до постановки питання, Гладкова Т. Л. (2014)
Губань Р. В. - Право на самовизначення народів Криму в контексті конституційного права України (2014)
Данилюк Ю. В. - Проблемні питання конституційно-правового статусу народного депутата України (2014)
Джуська А. В. - Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження (2014)
Єськов С. В. - Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту (2014)
Самбор М. А. - Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, якими визначаються склади адміністративних правопорушень, Самбор А. М. (2014)
Волохов О. С. - Окремі проблеми українського законодавства про оплату праці та можливі шляхи їх подолання (2014)
Гуменюк І. О. - Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України (2014)
Шумеляк К. А. - Зміст та особливості правового регулювання захисту трудових прав молоді та жінок відповідно до положень Європейської соціальної хартії (2014)
Блажівська О. Є. - Систематизація цивільного законодавства на українських землях у докодифікаційний період (на прикладі Великого Князівства Литовського) (2014)
Горіславська І. В. - Захист цивільних прав та інтересів: європейський досвід, Баран М. О. (2014)
Михайлюк Г. О. - Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) (2014)
Брeус С. М. - Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері гендерної ідентичності (2014)
Камінська Н. В. - Міжнародно-правові джерела муніципального права (2014)
Поплавська М. В. - Місце права на інформацію про продукцію в системі прав споживачів за законодавством України та ЄС (2014)
Бєлашова Н. В. - Державне управління гуманітарною сферою в Україні у світлі сучасних наукових досліджень (2014)
Мороз В. М. - Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти (2014)
Філіппова В. Д. - Концептуальні підходи до аналізу державної політики в галузі педагогічної освіти (2014)
Муравйов В. І. - Реценція на монографію Третьякової Вікторії Григорівни "Міжнародно-правове регулювання глобальних біоетичних проблем" (2014)
Рустамзаде А. Х. - Правовые принципы организации и деятельности органов судейского самоуправления в Азербайджанской Республике (2014)
Де Фріз Т. - Право на належне управління у статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу і його реалізація в польській адміністративній практиці (2014)
Титул, зміст (2014)
Интегральные уравнения в задачах математического моделирования (2014)
Апарцин А. С. - Неклассические уравнения Вольтерры I рода в интегральных моделях развивающихся систем (2014)
Булатов М. В. - Исследование интегральных уравнений с тождественно вырожденной матрицей перед главной частью (2014)
Меньшиков Ю. Л. - Метод обеспечения адекватности динамических моделей (2014)
Верлань Д. А. - Метод вырожденных ядер при численной реализации интегральных динамических моделей (2014)
Гаврыш В. И. - Численно-аналитическое решение нелинейной стационарной задачи теплопроводности для бесконечной термочувствительной многослойной пластины (2014)
Федорчук В. А. - Метод исследования динамики нестационарных тепловых процессов при наличии симметричных граничных условий, Махович А. И. (2014)
Старков В. Н. - Операторное уравнение первого рода в проблеме реконструкции статистики числа фотонов квантового света, Семенов А. А., Гомонай Е. В. (2014)
Абдикаримов Р. А. - Моделирование динамической устойчивости вязкоупругих ортотропных прямоугольных пластин переменной жесткости (2014)
Верлань А. Ф. - Моделирование флаттера вязкоупругой цилиндрической оболочки в потоке газа, Худаяров Б. А., Файзибоев Э. Ф. (2014)
Иванюк В. А. - Способ построения динамической модели линейного объекта по реакции на входное воздействие произвольной формы, Костьян Н. Л. (2014)
Новые правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2014)
Бондаренко О. - Філософська лірика Рей Армантраут у контексті практик ситуаціонізму (2012)
Кулінська Я. - Гіперреальність у прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака (2012)
Кшевецький В. - Метрична своєрідність збірки "В свічаді плеса” Сидора Твердохліба (2012)
Ліпінська О. - Постмодерна манера драматургічного письма Валерія Шевчука: інтермедіальні риси (2012)
Мурейко А. - Містична домінанта поетики новел Проспера Меріме "Локіс” і "Венера Ільська” (2012)
Паладян К. - Особливості метричної форми ліричних та ліро-епічних жанрів у творчості Георгія Асакі (2012)
Сатиго І. - Інтермедіальний вимір поетичного письма Леопольда Сенгора (2012)
Бойніцька О. - Жанр історіографічного роману в англійській літературі межі ХХ - ХХІ ст. (2012)
Драч І. - На перехресті мистецтв: жанрові особливості "Ноктюрну b-moll” Юрія Косача (2012)
Кобчінська О. - До ґенези роману-лабіринту у доробкові Тагара Бен Джеллуна (2012)
Колтакова Н. - Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича (2012)
Матійчук О. - Поезія Рози Ауслендер "Freund du warst ein Irrtum” як приклад жанрової модифікації (2012)
Нісевич С. - Інтермедіальний характер малих жанрових форм в українській літературі кінця XIX – початку XX ст. (2012)
Скуратовская Л. - Роман Айрис Мердок: расширение границ жанра (2012)
Бігун О. - Біблійний бестіарій поетичних творів Т. Шевченка (2012)
Випасняк Г. - Іконічність образу національного героя: за романом О. Забужко "Музей покинутих секретів” (2012)
Опря Е. - Гамлетизм как "персонажное течение” (2012)
Саприкіна А. - Особливості імітації жанрових ознак живопису в поетичній галереї Г. Мазуренко (2012)
Бойчук А. - Інтермедіальний компонент тексту Дж. Крюса "Флорентіна” у рецепції дитини (2012)
Кирилюк С. - Інтермедіальні компоненти художнього простору в українській прозі періоду fin de siècle (2012)
Коршунова С. - Живопись Г. Гольбейна как интермедиальный компонент романа Ф. М. Достоевского "Идиот” (2012)
Литвиненко І. - Інтермедіальний простір роману Вольфганга Кеппена "Голуби в траві” (2012)
Мочернюк Н. - Творчість Святослава Гординського: інтермедіальні аспекти (2012)
Орлова М. - Інтермедіальні зв’язки роману "Хибний рух” Петера Гандке (2012)
Чернокова Е. - О природе имперсонального в английской лирике начала ХХ века (2012)
Берегова О. - Міфопоетична інтерпретація іспаномовної еротичної загадки (2012)
Гребенюк Т. - Темпоральність читацької рецепції епічних жанрів у контексті мистецтвознавчого дискурсу ХХ ст. (2012)
Криворучко С. - Гра смислів у романі Сімони де Бовуар "Мандарини” (2012)
Лавренов В. - Переводческая интерпретация стихотворения Христо Ботева "Моя молитва” (2012)
Мацевко-Бекерська Л. - Рецептивний дискурс малої прози: наративна конфігурація інтермедіальності (2012)
Червінська О. - В кращих традиціях класичної поетики: становлення української епітетології (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Anpilohova J. - Formation of Industrial Policy under Resource Constraints (2012)
Matiyko S. - The Concept of Formation and Implementation of the Restructuring Policy in Industrial Production (2012)
Schapyn E. - Fundamentals in Systematic Approach for Development of an Effective State Regulation of Energy Market (2012)
Hindes A. - Program Support of National Economy’s Economic Security (2012)
Orlenko Y. - Global Practice of Regulation and Maintenance of the Food Security and Possibilities of its Application in Ukraine (2012)
Panyn A. - The Mechanism of a Strategic Partnership whilst Forming the Strategy for the Development of the Investment and Construction Sector (2012)
Lutvyn Y. - The Optimal Ratio between the Production and the Ecology in Terms of Sustainable Rural Development (2012)
Gerasymenko I. - Ways of Investment Activity Promotion in Regional Economic Systems (2012)
Gura Y. - Management Process of the Development of Socio-Economic Territorial Complexes in Spatial and Regional Contexts (2012)
Zamykula I. - Evaluation of Food Market Development on the Regional Level (2012)
Ravlyuk V. - Conceptual Basis for the Public Administration in the Sphere of Innovational Development of the Region (2012)
Chernov S. - The Strategic Area of Development as a Segment of Regional Space (2012)
Hindes O. - Basic Concepts of Adaptation the Technical Regulation of Environmental Protection to the Requirements of the European Union (2012)
Kobets A. - Process of Theoretical Comprehension of Private Education as a New Social Phenomenon (2012)
Antonov A. - Environmental Safety of Rural Areas in Ukraine (2012)
Kovalevs’ka O. - State Regulation of Housing Construction in Ukraine (2012)
Kosteryn V. - The Functioning of the System of Innovational Management in Utilities Sector of Economy (2012)
Rybachuk V. - Conceptual Foundations of Forming State Governance of Housing and Communal Services Sector (2012)
Дзик Р. - Парадигма письменник як актуальна літературознавча категорія (2012)
Кондрашов В. - Кіномова як специфічна система художніх засобів у літературному тексті (з досвіду українських письменників-шістдесятників) (2012)
Кучер З. - Музичні принципи структурно-композиційної організації роману П. Нізона "Canto” (2012)
Маценка С. - Інтермедіальна поетика роману, який прагне стати музикою (на матеріалі німецькомовної літератури) (2012)
Редчиць Т. - Музичний код в оповіданні Гайміто фон Додерера "Сонатина” (2012)
Чернокова Е. - Эдвард Томас, Роберт Фрост и проблема повествовательности в лирике (2012)
Бучко А. - Становлення єврейської ідентичності Ельзи Ласкер-Шюлер (2012)
Ісапчук Ю. - Торгівля снами” І. Бахман: пошук власного "Я” в контексті конформістського соціуму (2012)
Кравчук О. - Мовна криза у творчості Рози Ауслендер і спроба її подолання після подій голокосту (2012)
Никифорук Т. - Поетика versus поезія як "Способи викликати враження...” (2012)
Циганок О. - Опис похорону Амвросія Дубневича (інтермедіальний формат тексту) (2012)
Бакіна Т. - Книжка-картинка в українській дитячій літературі (2012)
Віват Г. - Жанрологічні аспекти поетичного світу Ігоря Калинця (2012)
Дерикоз О. - Класичний гротеск в аспекті гендерної проблематики short story: образність письма А. Картер (2012)
Левченко Г. - Адаптація релігійних жанрів в умовно-фідеїстичному дискурсі ліричних творів Лесі Українки (2012)
Левчук Т. - Модифікації жанру есе в аспекті інтермедіальності (2012)
Матійчак А. - Роман А. Мердок "The Good Apprentice” як жанрова метаморфна форма (2012)
Огуй О. - Історико-соціальні жанри середньовічної літератури в постнекласичній методології: принципи класифікації (2012)
Романиця О. - Жанрова природа віршованих творів Осипа Маковея (2012)
Трефяк Н. - Видозміна жанрового канону авторського тексту (на матеріалі прози Миколи Вінграновського) (2012)
Чепурда Г. - Концепція вестерну у творчості Енні Пру (2012)
Шестакова Е. - Жанрові колізії тексту масової комунікації (2012)
Камишникова О. - Сучасний британський "театр-вам-в-обличчя” в контексті проблеми інтермедіальності (2012)
Канова Г. - Інтермедіальне декодування роману А. Барікко "Шовк” (2012)
Назаревич Л. - Інтермедіальні аспекти літературно-мистецької спадщини Якова Струхманчука (2012)
Питюр О. - Інтермедіальні елементи в поетиці збірки чудес "Гора Почаївська” (2012)
Рихло П. - "Я співаю перед чужими”: Пауль Целан і музика (2012)
Сажина А. - Інтермедіальні джерела новітнього рекламного тексту (2012)
Хижняк І. - Творчість Євгенії Кононенко крізь призму інтермедіальності (2012)
Червинская О. - Интертекстуальный диалог Ф. М. Достоевского с "Фаустом” Й. В. Гете ("Сон смешного человека”) (2012)
Шарифова С. - Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации (2012)
Юрчук О. - Взаємовплив музики і літератури в добу модернізму з позиції філософської антропології (2012)
Зеленка М. - Роман Якобсон і літературознавча славістика на перехідному етапі Празького лінгвістичного гуртка (2012)
Радченко О. А. - Німецька школа іманентної інтерпретації та український формалізм: типологічний аспект (2012)
Бешта А. С. - Определение параметров схемы замещения асинхронного двигателя при несимметричном питании статора, Сёмин А. А. (2014)
Чермалых В. М. - Оценка уменьшения установленной мощности для асинхронного двигателя с фазным ротором при возбуждении переменным током, Торопова Л. В., Торопов А. В., Бычковский А. С. (2014)
Ноженко В. Ю. - Процессы в электромеханической системе виброуплотнения бетонной смеси с дебалансным вибровозбудителем, Родькин Д. И., Ченчевой В. В. (2014)
Босак А. В. - Оптимизация управления скоростью и положением многосвязной электромеханической системы с нечеткой коррекцией управляющих воздействий, Чермалых А. В., Алтухов Е. И., Майданский И. Я. (2014)
Гладир А. І. - Підвищення якості та ефективності роботи обладнання з виготовлення склопластикових труб, Лещук О. Ю., Шевченко А. С., Шевченко С. Ф. (2014)
Перекрест А. Л. - Оценка эффективности функционирования систем отопления учебных зданий (2014)
Літковець С. П. - Спосіб підвищення енергетичної ефективності статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією, Пєтухов М. В. (2014)
Бересан А. А. - Оценка энергетической эффективности станции испытания синхронных генераторов, Радимов С. Н. (2014)
Kiselychnyk O. - Maximum power extraction from self-excited induction generators, Wang J., Bodson M., Pushkar M. (2014)
Черніков В. Г. - Оцінка енергоефективності роботи вітроустановки в режимі максимальної потужності з використанням спектральної моделі вітру Ван дер Ховена (2014)
Бобров О. В. - Результати досліджень енергоефективного режиму роботи електромеханічної системи виробництва та розподілу стислого повітря, Випанасенко С. І. (2014)
Щур І. З. - Техніко-економічне обгрунтування параметрів гібридної вітро-сонячної системи для електропостачання окремого об’єкта, Климко В. І. (2014)
Осадчий В. В. - Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями, Назарова Е. С., Тоболкин С. Ю. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Перевертун Л. І. - Особливості використання амілопектинового сорту проса Чабанівське, Самборська О. В., Лещук Н. В. (2014)
Смыков А. В. - Химический состав плодов персика в коллекции Никитского ботанического сада, Рихтер А. А., Федорова О. С. (2014)
Смыков А. В. - Морозостойкость перспективных форм персика (Prunus persica L.) селекции Никитского ботанического сада, Месяц Н. В. (2014)
Тищенко В. Н. - Формування та мінливість ознак у пшениці озимої в стресових умовах середовища, Томіна М. В., Дубенець М. В. (2014)
Чернуський В. В. - Ідентифікація зразків генофонду пелюшки за компонентними ознаками в зв'язку з селекцією сортів різних напрямів господарського використання (2014)
Броновицька М. А. - Особливості формування національних сортових ресурсів люпину (Lupinus L.): стан і перспективи (2014)
Волкодав В. В. - Залежність насіннєвої продуктивності ріпаку озимого від строків сівби та мікродобрив, Савчук Ю. М. (2014)
Черчель В. Ю. - Обгрунтування індексу співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Таганцова М. М., Марочко В. А. (2014)
Лещук Н. В. - Наукове обґрунтування технології вирощування салату ромен Lactuca sativa var. longifolia L. в Поліссі України, Хареба В. В., Позняк О. В., Свинарчук О. В. (2014)
Мукан Я. М. - Вплив мінеральних добрив на формування агрофітоценозу ячменю звичайного ярого (Hordeum vulgare L.), Раченко О. С. (2014)
Меженський В. М. - До питання упорядкування українських назв рослин. Повідомлення 1. Назви видів роду Vaccinium L. (2014)
Тарасюк С. І. - Тритикале: агроекологічне і економічне значення, стан у динаміці на прикладі Євразійського, Північно- і Південноамериканського і Австралійського просторів (2014)
В. М. Соколову – 65, Ювілей Н. В. Заіменко, День науки в Україні (2014)
Contents (2009)
Арясов П. Б. - Розробка, організація та впровадження програми моніторингу радіоактивних аерозолів із застосуванням персональних пробовідбірників аерозолів та імпакторів при проведенні робіт на Об’єкті "Укриття", Нечаєв С. Ю., Циганков Н. Я. (2009)
Богданова М. В. - Оптический аналог эффекта Бормана в фотонных кристаллах, Лозовик Ю. Е., Эйдерман С. Л. (2009)
Богданова М. В. - Аномальное оптическое прохождение через систему вихрей в пленке сверхпроводника II рода, Лозовик Ю. Е., Колесников А. А. (2009)
Булавін Л. А. - Методика і автоматизована установка для визначення реологічних характеристик рідинних систем, Ніколаєнко Т. Ю., Шейко Н. Л. (2009)
Чуфырев П. Г. - Упорядочение структуры номинально чистых и легированных монокристаллов ниобата лития (2009)
Ермалицкая К. Ф. - Обратный поток частиц в эрозионной плазме под воздействием лазерного излучения (2009)
Гайсак М. - Енергії зв'язку нижчих непарних квантових станів негативного іона водню в одновимірному просторі, Чундак М. (2009)
Горбачов С. Г. - Практичне застосування твердотільних трекових детекторів у дозиметрії, Герасименко В. Б., Волкернюк Т. А., Арясов П. Б. (2009)
Чигінь Василь - Функція розподілу електронів та електронні кінетичні коефіцієнти плазми поперечного об’ємного розряду у суміші важких інертних газів з молекулами хлору, Горун Павло (2009)
Грызлова Е. В. - Угловые распределения электронов в последовательной двойной двухфотонной ионизации атомов излучением лазера на свободных электронах, Грум-Гржимайло А. Н., Кабачник Н. М., Fritzsche S. (2009)
Грицай О. О. - Дослідження параметрів резонансу Сr-52 методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів, Гримало А. К., Колотий В. В. (2009)
Грицай О. О. - EXFOR – минуле, сучасне та майбутнє, Климова Н. А., Кальченко О. І. (2009)
Кушнір О. С. - Аналіз температурної поведінки показників заломлення кристалів K2SO4 і Rb2SO4 поблизу точок фазових переходів, Романюк М. О., Стадник В. Й., Шопа Р. Я., Дзюбанський В. С. (2009)
Богдан М. М. - Квазікласичні спектри солітонів континуального та дискретного модифікованих рівнянь Кортевега – де Фрiза, Лаптєв Д. В. (2009)
Кулиш В. В. - Нелинейная теория плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с Н-убитронной накачкой, Лысенко А. В., Коваль В. В. (2009)
Малініна А. О. - Ефективність процесу збудження ексиплексу HgBr* в газорозрядній плазмі на суміші диброміду ртуті та гелію, Гуйван М. М. (2009)
Матьовка О. М. - Прикладна ядерна гамма-спектрометрія в деяких задачах ідентифікації керамічних виробів, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2009)
Месарош Л. В. - Дослідження випромінювання лазерної плазми алюмінію при різних тисках повітря, Чучман М. П., Шуаібов О. К., Качер І. Е., Ласлов Г. Е. (2009)
Нечай Д. - Оптимізація радіаційного впливу на оточуюче середовище при використанні позитрон-емісійної томографії, Безшийко О., Голінка-Безшийко Л., Громлюк А., Каденко І. (2009)
Окунева Т. О. - Дослідження домішкового та мікроелементного складу сталей нейтронно-активаційним методом (2009)
Пікта В. О. - Удосконалення та адаптація методів оцінки рівнів внутрішнього опромінення при пероральному та інгаляційному надходженні з використанням лічильників випромінювання людини (ЛВЛ), Первозніков О. М., Василенко В. В., Задорожна Г. М. (2009)
Плакош Ю. - Моніторинг параметрів мікротрона М-30, Ковтун В. (2009)
Попович К. - Люмінесцентні спектри Li2B4O7: роль атомарних закономірностей (2009)
Раевский А. С. - Применение гамма-камеры "ОФЭКТ-2" при диагностике костных метастазов, Демин А. В., Паскевич О. И. (2009)
Поперенко Л. В. - Дослідження плівок оксиду цинку методами електронної і атомносилової мікроскопії та спектральної еліпсометрії, Раков М. В., Ткач В. М., Юргелевич І. В. (2009)
Растрепіна Г. - Вимірювання періоду напіврозпаду ізотопу 154Tb (2009)
Савоченко Ю. - Дослідження ефективності планарних ху-градієнтних фотовольтаїчних структур (2009)
Заяць Т. М. - Енергії найнижчих 1S, 1P, 1D, 1F автоіонізаційних станів атома Мg в методі взаємодіючих конфігурацій, Опачко А. І., Симулик В. М., Тимчик Р. В. (2009)
Тимохов Д. Ф. - Структурные и люминесцентные свойства пористого кремния при длительном хранении на воздухе (2009)
Бесшейко О. А. - Изомерные отношения продуктов фотоядерных реакций с множественным вылетом нуклонов на изотопах циркония, Водин А. Н., Голинка-Бесшейко Л. А., Довбня А. Н., Каденко И. Н., Кушнир В. А., Митроченко В. В., Олейник С. Н., Туллер Г. Э. (2009)
Варавин Н. В. - Принципы построения СВЧ- генератора и системы диагностики фазочастотных параметров систем ЛУЭ (2009)
Грабовський В. А. - Радіонуклідне забруднення грунтів та рослин Українських Карпат, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2009)
Рижиков В. Д. - Детектори нейтронів на основі неорганічних сцинтиляторів, Гриньов Б. В., Зеня І. М., Лисецька Е. К., Нагорна Л. Л., Онищенко Г. М., Півень Л. О., Старжинський М. Г. (2009)
Водорез О. С. - Влияние прессования на свойства твердых растворов PbTe-PbSe, Рогачева Е. И. (2009)
Шахмансурі М. - "PARTICLE-WAKE" взаємодії в гексагональній двомірній пиловій ґратці, Фарохі Б. (2009)
Фарохі Б. - Хвилі пилової ґратки у гексагональному кристалі парамагнітних зерен, Шахмансурі М. (2009)
Симканич Н. І. - Кореляційні та часові залежності вмісту радіонуклідів в намулах гірських рік Закарпаття: 2006-2008 рр, Мучичка В. І. (2009)
Гедеон С. В. - Резонансна структура інтегральних перерізів розсіяння електронів на атомі кальцію в області енергій до 4.3 еВ (2009)
Серьогін В. О. - Законодавче забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні (2011)
Волеводз А. Г. - Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора, Дамирчиев Э. И.-О. (2011)
Волощук А. М. - Міжнародний досвід реалізації політики європейських держав щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2011)
Кравцова Т. М. - Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління, Калініченко Г. В. (2011)
Шаповал Р. В. - Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні (2011)
Курзова В. В. - Поняття та чинники біозагроз у контексті забезпечення біологічної безпеки України (2011)
Романов С. Ю. - Протидія злочинним промислам: ретроспективний огляд (2011)
Проневич О. С. - Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках ХХ ст.: стратегічні напрями і результати (2011)
Пампура М. В. - Відносини земського самоврядування з державними органами у сфері фінансово-господарської діяльності в українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження (2011)
Пінська О. С. - Деформація правової свідомості та її класифікація (2011)
Добкін М. М. Добкін М. М. - Напрями удосконалення матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (2011)
Гасанова А. К. - Способи вирішення правових конфліктів в діяльності органів виконавчої влади: деякі питання систематизації (2011)
Книш В. І. - Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів (2011)
Джафарова О. В. - Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки (2011)
Задихайло О. А. Задихайло О. А. - Актуальні проблеми правового регулювання діяльності адміністративних комісій (2011)
Колєсник М. А. - Рейдерство в Україні: загальна характеристика та основні тенденції розвитку (2011)
Кашперський О. В. - Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ліцензування (2011)
Кожушко М. В. - Завдання та функції виховної роботи щодо формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України (2011)
Чумак В. В. Чумак В. В. - Державний кордон як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2011)
Стукаленко В. А. - Відповідальність посадових осіб за правопорушення у сфері виборчого процесу (2011)
Головач А. В. - Місце і роль керівника в службовій ієрархії органів та підрозділів Державної податкової служби України (2011)
Піддубняк Г. О. - Дотримання вимог законності під час збирання матеріалів адміністративної діяльності як умова допустимості їх використання під час доказування у кримінальних справах (2011)
Васильєва Т. С. - Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму (2011)
Любімова С. Ю. - Поняття та особливості суб’єктів господарювання в системі суб’єктів адміністративного права (2011)
Діткевич І. І. - Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин при процесуальному представництві (2011)
Мельник П. В. - Профілактика необережних злочинів проти безпеки виробництва та інших шкідливих виробничих (2011)
Литвинов О. М. - Тактика запобігання злочинам (2011)
Денисюк С. Ф. - Злочинна діяльність: поняття, структура та характеристика її елементів (2011)
Фатхутдінов В. Г. - Правова культура футбольних вболівальників як чинник підвищення рівня охорони громадського порядку (2011)
Джагупов Г. В. - Сучасний стан забезпечення громадської безпеки працівниками Державтоінспекції (2011)
Андрєєва О. Б. Андрєєва О. Б. - Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції (2011)
Давидов С. В. - Діяльність слідчого щодо запобігання злочинам проти трудових прав громадян (2011)
Небеська М. С. - Умови реалізації методів органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки (2011)
Писаренко В. В. Писаренко В. В. - Принципи діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю (2011)
Автухов К. А. Автухов К. А. - До питання ізоляції засуджених при виконанні покарання у виді арешту (2011)
Дячук В. І. - Оцінка слідчим висновку експерта-автотехніка як джерела доказів (2011)
Стратонов В. М. - Версії в практиці пізнавальної діяльності слідчого (2011)
Степанюк Р. Л. Степанюк Р. Л. - Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України (2011)
Пчеліна О. В. - Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином (2011)
Щербаковский М. Г. - Особенности определения цвета в криминалистических исследованиях, Хорошайло Ю. Е., Красникова О. Л. (2011)
Книженко С. О. - Особливості розслідування злочинів, учинених стосовно депутатів і працівників засобів масової інформації, Лозова С. М. (2011)
Лисенко А. М. - Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю (2011)
Стародубцев А. А. - Вимоги до працівників органів внутрішніх справ, відповідність яким є передумовою їх кар’єрного зростання (2011)
Мельник К. Ю. - Службовці правоохоронних органів як суб’єкти трудових правовідносин (2011)
Чавикіна Т. І. - Гарантії права на відпустку працівників органів внутрішніх справ (2011)
Гуцу С. Ф. - Правове регулювання підвищення кваліфікації у трудовому праві України (2011)
Покатаєва О. В. Покатаєва О. В. - Спрощена система оподаткування в контексті Податкового кодексу України (2011)
Васенко В. К. - Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему, Харченко О. О. (2011)
Загородній С. А. - Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності (2011)
Бригадир І. В. - Окремі правові проблеми гарантування прав громадян на землю сільськогосподарського призначення в проекті закону України "Про ринок земель" (2011)
Тіхонова М. А. - Види страхування у сфері фізичної культури і спорту (2011)
Малиновська Т. М. - Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (2011)
Бойченко Г. М. - Проблемні питання визначення обсягу дієздатності фізичної особи при вчиненні нотаріальних дій, Шум С. С. (2011)
Веретельник Л. К. - Тлумачення цивільно-правових договорів за законодавством європейських країн (2011)
Блошко В. В. - До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності (2011)
Горлов Є. В. - Проблеми визначення терміну "проступок" у сфері господарської діяльності (2011)
Пономарьов О. О. - Ознаки джерела підвищеної небезпеки (2011)
Куценко А. О. - Формування державного продовольчого резерву як один із господарсько-правових засобів забезпечення продовольчої безпеки на ринку м’ясо-молочної продукції України (2011)
Щербина В. В. - Постмодерністська соціо-політологія: інтерпретація політичної взаємодії (2011)
Разя Л. П. - Проблеми організації професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі навчальні заклади системи МВС України (2011)
Серьогін В. О. - Фізичне (тактильне) прайвесі (2013)
Балинська О. М. - Тактика і стратегія права як тексту / контексту / інтертексту / гіпертексту (2013)
Єрмоленко Д. О. - Стан державної молодіжної політики в сучасній Україні (2013)
Задорожній О. В. - Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. (2013)
Захарова Н. С. - Еволюція підходів Ради Європи до протидії насильству в сім’ї (2013)
Коробка В. М. - Методологія дослідження правового світогляду (2013)
Куракін О. М. - Теоретико-правовий аналіз функціонального призначення нормативного регулювання (2013)
Кучук А. М. - Право на приватність в контексті правосуб'єктності фізичної особи: етапи становлення, проблеми реалізації в інформаційному суспільстві, Талдикін О. В. (2013)
Орлова О. О. - Інтерпретація поняття "правове мислення" (2013)
Перепьолкін С. М. - Виникнення міжнародних митних відносин (2013)
Тіщенкова С. О. - Питання реформування конституційно-правових основ сучасного механізму держави (2013)
Бочан О. І. - Безпека фізичної особи у діловій сфері: поняття та зміст (2013)
Компанець К. В. - Ознаки гарантій державного ладу: теоретико-правовий аспект (2013)
Коваленко Т. С. - Процесуальні позивачі на захисті неособистих інтересів у господарському судочинстві (2013)
Копєлєв І. Ю. - Специфіка понять "економічна безпека підприємницької діяльності", "економічна безпека підприємництва" та " економічна безпека підприємства", Кондратюк С. В. (2013)
Легеза Ю. О. - Розуміння цивільно-правової відповідальності (2013)
Лежнєва Т. М. - Поняття та елементи принципу змагальності в цивільному процесі (2013)
Обушенко О. М. - Поняття та сутність механізму правового регулювання інституту охорони праці (2013)
Чабаненко М. М. - Актуальні питання аграрно-правової системології (2013)
Амбражей О. А. - Державна підтримка малого бізнесу в Україні, Буряк К. М. (2013)
Безменко М. Є. - Аспекти практичного застосування норм права відносно банкрутства фізічних осіб (2013)
Дутчак В. Ф. - Принципи господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи (2013)
Коваль О. В. - Порівняння майнових прав, права власності та речових прав (2013)
Степакова Т. М. - Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права (2013)
Черноп’ятов С. В. - Актуальні питання встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя в порядку окремого провадження (2013)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади діяльності Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України (2013)
Завгородній В. А. - Юридична відповідальність за вчинення насильства в сім`ї відносно дитини, Пшенична Г. Є. (2013)
Кравченко І. С. - Деякі питання надання відпусток особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (2013)
Кроленко В. О. - Державні цільові програми у вітчизняному механізмі правового регулювання: еволюція концепції (2013)
Кушнір С. М. - Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні (2013)
Миронюк Р. В. - Реалізація правового статусу потерпілої особи у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Мислива О. О. - Повноваження приватних охоронних структур: взаємодія чи протидія органам внутрішніх справ? (2013)
Покайчук В. Я. - Організаційні питання забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Припутень Д. С. - Поняття та види форм адміністративно-правової діяльності міліції на метрополітені (2013)
Рядінська В. О. - Особливості податкування доходів фізичних осіб від дивідендів (2013)
Савіщенко В. М. - Порядок утворення вищих навчальних закладів України (2013)
Слубський І. Й. - Протидія торгівлі людьми: адміністративно-правовий аспект (2013)
Соколенко О. Л. - Право на оскарження як засіб захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів (2013)
Фокша Л. В. - Теоретико-правові засади бюджетного кредитування в Україні (2013)
Чистяков П. М. - До питання основних напрямків реформування органів внутрішніх справ України (2013)
Бурдонова Ю. О. - Співробітництво суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Корнейчук С. П. - Поняття, зміст та особливості адміністративно-примусової діяльності Державної виконавчої служби України (2013)
Прохода О. С. - Специфіка організації профілактичної роботи дільничного інспектора міліції у сільській місцевості та містах (2013)
Скоров О. І. - Поняття та види адміністративних актів органів публічної адміністрації (2013)
Тищенкова І. О. - Державний та публічний контроль у сфері захисту прав громадян щодо надання адміністративних послуг, Приймак А. О. (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині за Литовським Статутом 1529 р. (2013)
Богатирьова О. І. - Теоретичне і практичне впровадження служби пробації в Україні (2013)
Дячкін О. П. - Про деякі проблемні питання кримінально-правової характеристики злочинів терористичної спрямованості, Чєрномазова М. О. (2013)
Кириченко О. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії "безпека" (2013)
Людвік В. Д. - Вихідні принципи та гносеологічні передумови аналізу правової фікції, Терещенко А. І. (2013)
Пузирьов М. С. - Обґрунтування актуальності дослідження запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань, Якименко Л. Г. (2013)
Сізінцова Ю. Ю. - Аналіз законодавства щодо відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення (2013)
Уварова Н. В. - До питання про суб’єктивну сторону злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2013)
Шаблистий В. В. - Окремі питання кримінально-правового забезпечення воєнної безпеки людини та безпеки військової служби (2013)
Шаргородська Н. В. - "Кримінальна відповідальність" та "склад злочину" як категорії кримінального права (2013)
Лисенко В. О. - Окремі питання протидії корупції в органах і установах виконання покарань (2013)
Чабаненко Т. В. - Актуальні питання, які виникають на практиці ри реалізації деяких положень інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (2013)
Чернова Н. В. - Систематичність у складі використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Чуйков А. С. - Деякі питання спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Омельчук В. А. - Реалізація прав і свобод людини в сфері оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми визначення (2013)
Чаплинський К. О. - Освідування як об’єкт криміналістичного дослідження (2013)
Чорноус Ю. М. - Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2013)
Біляєв В. О. - Актуальні питання тактики документування злочинної діяльності підрозділами карного розшуку при проведенні опитування під час оперативного пошуку (2013)
Клюс В. В. - Особливості забезпечення духовної безпеки України в сучасних умовах (2013)
Павлова Н. В. - Проблеми та перспективи дистанційного судочинства (2013)
Пиріг І. В. - Судова експертологія: проблеми формування предмета та системи науки (2013)
Плетенець В. М. - Несприятливі умови розслідування злочинів, кваліфікованих відповідно до ст. 259 КК України (2013)
Санакоєв Д. Б. - Теоретичні проблеми формування оперативно-розшукових ситуацій у протидії рейдерству (2013)
Сліпченко В. І. - Тимчасовий доступ до речей і документів: процесуальний порядок отримання (2013)
Строгий В. І. - Запобігання радикалізму і тероризму: міжнародний досвід і національній вимір (2013)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту (2013)
Лускатова Т. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2013)
Соколан Т. С. - Правові та фактичні засади застосування відеоспостереження у Сполучених Штатах Америки (2013)
Московець В. І. - Поняття та значення правоохоронної функції держави (2011)
Київець О. В. - Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів (2011)
Коломієць Ю. М. - Гідність людини як юридична категорія, Задерій І. А. (2011)
Гапотій В. Д. - Суперечливість правової концепції мовної політики держави (теоретико-правовий підхід) (2011)
Подойнік О. С. - Діяльність Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в напрямі міжнародного співробітництва в боротьбі з експлуатацією дітей та дитячою порнографією (2011)
Гришко Л. М. - Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу (2011)
Гарасимів Т. З. - Вчення про природу людини у контексті правового пізнання (2011)
Стецюк Б. Р. - Особливості розгляду цивільних справ у мирових та окружних судах у пореформений період (2011)
Шутенко О. В. - Природа судового процесу (2011)
Бурдін М. Ю. - Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст. (2011)
Мазепа М. М. - Становлення та розвиток Державної служби охорони при МВС України на сучасному етапі (2011)
Деменко О. І. - Класифікація форм та рівнів правосвідомості: дискусійні питання (2011)
Пампура М. В. - Вплив органів місцевого самоврядування на економічний розвиток міст Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історико-правовий аспект (2011)
Кісіль О. Ю. - До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (2011)
Булкат М. С. - Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави (2011)
Добкін М. М. - Компетенція управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій щодо галузі управління (2011)
Музичук О. М. - Особливості правоохоронних органів у державі як об’єкта контролю (2011)
Денисюк С. Ф. - Сутність слідчої ситуації та її криміналістичне значення (2011)
Бесчастний В. М. - Реалізація гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина у процесі здійснення правоохоронної діяльності органами внутрішніх справ (2011)
Казанчук І. Д. - Правовий статус та значення органів внутрішніх справ України в системі суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (2011)
Джафарова М. В. - Функції, мета та завдання процесуального права (2011)
Ракша Н. С. - Адміністративний примус у системі забезпечення права громадян на освіту (2011)
Кулешов О. О. - Проблеми оцінювання ефективності органів місцевого самоврядування як сукупності можливостей, організаційних результатів і результатів діяльності (2011)
Василенко В. М. - Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення (2011)
Собко Ю. В. - Суб’єкти внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Гамалій О. Л. - Поняття та особливості адміністративно правового статусу іноземців в Україні (2011)
Кацуба О. В. - Поняття та завдання державного регулювання господарської діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2011)
Мартинова О. М. - Місцеві суди в системі суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення (2011)
Липій Є. А. - Екологічні права громадян як об’єкт адміністративно-правової охорони (2011)
Процких О. Ю. - Формування системи принципів адміністративної діяльності міліції щодо встановлення особи (2011)
Руколайніна І. Є. - Принципи матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Борута М. В. - Авторське право як об’єкт адміністративно-правової охорони (2011)
Іванцов В. О. - Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушеннями ономічної спрямованості (2011)
Миколенко В. А. - Щодо визначення поняття та кола суб’єктів адміністративного права (2011)
Чумак В. В. - Взаємодія та координація між суб’єктами охорони державного кордону (2011)
Ільницька Ю. М. - Щодо питання про поняття адміністративних послуг (2011)
Резанов С. А. - Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Довгань О. І. - Правове регулювання запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України: до постановки проблеми (2011)
Гук Б. М. - Поняття Державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України (2011)
Бездольний М. Ю. - Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві (2011)
Бараш Є. Ю. - Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як дображення процесів реформування пенітенціарної системи України, Скоков С. І. (2011)
Гіда Є. О. - Концепція "оптимальної" міліції (2011)
Пічкуренко С. І. - Щодо визначення деяких психологічних особливостей об’єктів оперативної уваги СВБ МВС України (2011)
Федосова О. В. - Стан наукової розробленості проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (2011)
Книженко О. О. - Правила конструювання кримінально-правових санкцій: проблеми визначення (2011)
Санакоєв Д. Б. - Протидія порнографії в інтернет підрозділами з боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми (2011)
Губарєв Г. Г. - Енергетичний критерій безпечності електричних розрядів та вибір допустимих вихідних параметрів електрошокових пристроїв (2011)
Скрябін О. М. - Професійно-психологічна підготовка адвокатів до дій в екстремальних ситуаціях (2011)
Гальцова В. В. - Об’єкт та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина (розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України) (2011)
Костенко В. В. - Запобігання незаконному підприємництву органів внутрішніх справ України: теоретичні аспекти, підвищення ефективності такої діяльності (2011)
Пазинич Т. А. - Особливості виявлення та документування пошкоджень об’єктів залізниці на початковому етапі розслідування (2011)
Цвіркун Н. Ю. - Проблеми визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 254 Кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель) (2011)
Шевчук Т. А. - Кримінологічна характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією (2011)
Лещук К. Б. - Особливості порушення кримінальних справ про злочини, що вчиняються з використанням цінних паперів (2011)
Поєдінцева M. O. - Способи вчинення та приховування крадіжок у пасажирів залізничного транспорту (2011)
Мельник К. Ю. - Загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві (2011)
Іващенко О. І. - Гарантії у сфері виплат грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (2011)
Безп’ята В. Ф. - Форми захисту права на працю (2011)
Ковальов Є. В. - Корупційна загроза економічній безпеці України (2011)
Попова С. М. - Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби (2011)
Кривобок С. В. - До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу (2011)
Кирєєва І. В. - Примусове припинення прав громадян щодо природних об’єктів як особливий різновид еколого-правової санкції (2011)
Лісова Т. В. - Проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи (2011)
Олійник А. Р. - Правова природа податкової застави та застави в силу закону: порівняльна характеристика законодавства України та Республіки Молдова (2011)
Фалько Л. В. - Обливості реалізації контрольних повноважень органів Державного казначейства України у сфері державних закупівель (2011)
Солонько М. Ф. - Дії, які свідчать про прийняття спадщини (2011)
Красногор О. В. - Обтяження нерухомого майна: сучасний стан та перспективи для вдосконалення законодавчого закріплення (2011)
Андрєєва Г. В. - Інформаційна складова профорієнтаційної роботи у формуванні привабливих мотивів до служби у майбутніх правоохоронців, Шелкошвеєв І. В. (2011)
Петров А. А. - Формализация проблемы оптимизации защиты информации в сетях общего пользования, Хорошко В. А. (2011)
Варецька О. В. - Питання розвитку соціальної компетентності вчителя в наукових працях (від давніх часів до середини ХІХ століття) (2014)
Головкова М. М. - Просветительская деятельность народной школы (историко-педагогический аспект) (2014)
Завальнюк А. Р. - Релігійне виховання та навчання релігії у християнських конфесійних школах Німеччини на межі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Корнюш Г. В. - Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України (2014)
Коробченко А. А. - Природознавство в жіночих початкових і середніх навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Краснікова О. О. - Постать О. М. Ляпунова в математичній науці ХІХ–ХХ ст. (2014)
Пивовар Ю. О. - Організація навчання обдарованої молоді НДР на основі принципу диференціації (1965–1988 рр.) (2014)
Рочняк О. В. - До питання генези сучасних педагогічних цінностей, Рочняк О. В. (2014)
Старостина О. В. - Теоретичні основи педагогічних ідей Е. Стоунса в контексті розвитку педагогічної науки (2014)
Амеліна С. М. - Формування іншомовної комунікативної компетенції на основі рамкової програми з німецької мови (2014)
Бабич В. І. - Пошук нових підходів щодо організації і проведення лекційних занять у контексті підвищення якості знань майбутніх педагогів з питань формування соціального здоров’я сучасної молоді (2014)
Башкір О. І. - Місце імпровізації у формуванні творчого потенціалу майбутнього вчителя (2014)
Без’язичний Б. І. - Оптимізація рухової активності студентів факультету фізичного виховання в процесі навчально-тренувальної діяльності (2014)
Буданова Л. Г. - Педагогічний моніторинг як засіб управління якістю освіти (2014)
Варава І. М. - Форми організації навчального матеріалу, сприятливі для формування соціокомунікативної компетентності майбутніх менеджерів туристичної галузі в процесі навчання французької мови (2014)
Віндюк А. В. - Формування мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи до професійної діяльності, Коллегаєв М. Ю. (2014)
Волік А. О. - Особливості реалізації валеологічного підходу в процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації (2014)
Греб М. М. - Лінгводидактичні акценти реалізації словоцентричного підходу в навчанні лексикології майбутніх учителів початкової школи (2014)
Грибок Н. М. - Обґрунтування змісту наскрізної лінії "психічне здоров’я” теоретичного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи в межах факультативу (2014)
Данилюк С. С. - Електронна пошта як засіб формування професійної компетентності сучасних фахівців (2014)
Дяченко М. Д. - Творчий потенціал як системоутворювальна ознака креативної особистості: теоретичний аспект (2014)
Жерновникова О. А. - Застосування принципу наочності при дидактичній підготовці студентів-математиків (2014)
Зубкова Л. М. - Необхідність формування життєвої компетентності майбутнього вчителя (2014)
Зубченко Л. В. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів фізичного виховання в ході формування педагогічної творчості (2014)
Зябрева С. Э. - Педагогические возможности детского православно-ориентированного лагеря (2014)
Івахненко А. А. - Дослідження здібності глухих дітей молодшого шкільного віку до збереження статичної й динамічної рівноваги та її корекція в процесі фізичного виховання (2014)
Кирмач Г. А. - Християнсько-богословське бачення цінності іншої людини (2014)
Ковальчук І. М. - Показники та рівні розвитку професійно значущих якостей учителя технології в післядипломній освіті (2014)
Косюк В. Р. - Чинники створення професійно-творчого освітнього середовища як основної умови розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів (2014)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: проблемні питання та результати наукових пошуків в умовах освіти для сталого розвитку (2014)
Кудінов Д. В. - Формування навчальної та професійної мотивації студентів (2014)
Кучменко О. Б. - Психогенетика як складова вивчення дисциплін біологічного блоку (2014)
Левченко Я. Е. - Формування рефлексивного й діяльнісного компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Ломако Л. І. - Шляхи та способи формування готовності до самоосвіти майбутніх педагогів (2014)
Мазин В. Н. - Содержание конструкта "олимпийская культура воспитанника детско-юношеской спортивной школы” (2014)
Мармаза О. І. - Контроль як функція управління: сутність, вимоги сучасності, тенденції оновлення (2014)
Масич С. Ю. - Синергетичний підхід до підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Павленко Л. А. - Соціокультурне середовище як чинник розвитку творчого потенціалу особистості (2014)
Парфьонов М. П. - Підготовка студентів – майбутніх учителів до самостійного пошуку знань (2014)
Плачинда Т. С. - Професійна підготовка майбутніх авіафахівців у країнах близького зарубіжжя (2014)
Полякова Я. В. - Взаємодія релігії і школи: європейський контекст (2014)
Редчук Р. О. - Модель формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Сергеєва Л. М. - Факторний аналіз конкурентоспроможності професійно-технічного навчального закладу на регіональному ринку освітніх послуг (2014)
Сущенко Р. В. - Управлінська культура як складова професіоналізму майбутніх інженерів залізничного транспорту (2014)
Сущенко Т. І. - Важливі тенденції суспільного розвитку та їх вплив на посилення педагогізації освітніх процесів (2014)
Тарасенко Р. О. - Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Трегуб С. Є. - Характеристика моделі формування культури фахового мовлення майбутніх фармацевтів (2014)
Турська О. В. - Формування правосвідомості підлітків у роботі молодіжних громадських організацій (2014)
Удовенко І. І. - Євангельські цінності в духовно-моральній освіті (2014)
Шаповалова І. В. - Основні концептуальні підходи в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення (2014)
Шаповалова Н. П. - Визначення професійної спрямованості як педагогічна умова фахового зростання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2014)
Штонда О. Г. - Визначення поняття "наступність” у психолого-педагогічній літературі (2014)
Шумельчик Л. Б. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища (2014)
Ястребова В. Я. - Соціально-педагогічні засади модернізації управлінських функцій директора закладу освіти сільської місцевості (2014)
Бельмаз Я. М. - Роль релігії в моральному вихованні учнів у загальноосвітніх школах США (2014)
Васильєва С. О. - Професійний статус учителя як різновид соціального статусу (2014)
Золотарьова О. В. - Діяльність департаменту обдарованих учнів як головного координатора з педагогічної підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі (2014)
Ісаєва М. Є. - Вплив освітньо-виховного середовища на організацію перерви в початкових класах (2014)
Кендзьор П. І. - Компетентністне спрямування полікультурного виховання особистості в навчальному процесі загальноосвітньої школи (2014)
Куринная А. Ф. - Проблема комплексного коммуникативно-словоцентрического анализа текста в контексте школьного языкового образования (2014)
Лаухіна І. С. - Особливості запровадження релігієзнавчого компонента в зміст навчальних дисциплін загальноосвітньої середньої школи франції (2014)
Позднякова О. Л. - Програмно-технологічне забезпечення виховної системи санаторної школи-інтернату (2014)
Проценко О. В. - Соціальна компетентність молодших школярів як предмет наукових досліджень (2014)
Бузько В. І. - Проблеми різнорівневого управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Горицька О. В. - Формування наукової та творчої культури в студентів-економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Калашнікова Л. М. - Розвиток пізнавальної самостійності студентів електронними засобами навчання (мультимедійна презентація), Петрова В. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Наслідки реформування вищої освіти Німеччини (2014)
Кравченко В. М. - Особливості модернізації магістерського педагогічного процесу у вищому навчальному закладі (2014)
Маковецька Н. В. - До проблеми розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Облєс І. І. - Вплив вікового чинника на розвиток професійних криз та шляхи їх подолання в контексті збереження науково-педагогічного потенціалу вищої школи України (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах освіти (2014)
Пшенична О. С. - Аналіз чинників впливу на якість підготовки фахівця у вищій школі (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Стьопіна О. Г. - Роль християнського мистецтва у вихованні сучасної студентської молоді (2014)
Тітова О. А. - Роль викладача в мотивуванні студентів-механіків аграрного університету до навчання іноземної мови (2014)
Ульянова В. С. - Проблема якості сучасної музичної освіти в педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Шауерман О. А. - Навчання студентів немовних ВНЗ спонтанного висловлювання за змістом прочитаних англомовних текстів (2014)
Ярошинська О. О. - Освітній простір вищого навчального закладу як континуум для проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх фахівців (2014)
Блецкан Д. І. - Eлектронна структура 2Н-SnS2, Фролова В. В., Глухов К. Є. (2009)
Біланич В. С. - Дослідження стекол GexAsySe100-x-y методом диференціальної скануючої калориметрії, Онищак В. Б., Різак І. М., Чах K., Флахбарт K., Різак В. М. (2009)
Шкирта І. М. - Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з (2a×2a×2a)-надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза, Небола І. І. (2009)
Боркач Е. І. - Типи ближнього порядку атомної сітки аморфних плівок системи Ge-Sb-Se, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С., Сабов В. І. (2009)
Біганич В. Ю. - Край поглинання та фазова р,Т-діаграма сегнетиелектрика CuInP2(Se0.1S0.9)6, Куриця І. Ю., Шуста В. С., Герзанич О. І. (2009)
Блецкан Д. І. - Cпектри фотопровідності кристалічного і склоподібного SnGeS3, Кабацій В. М., Лук’янчук О. Р. (2009)
Туряниця І. І. - Фоторезистивні шари на основі стекол системи As-S, Цигика В. В. (2009)
Качер I. Е. - Дослідження мікростехіометричного складу тонких плівок YBa2Сu3O7, отриманих у різних режимах лазерного напилення, Томашпольский Ю. Я., Чучман М. П., Шуаібов О. К., Месарош Л. В. (2009)
Лінтур М. І. - Електрон-фотонна емісія As2S3, Приходько М. В., Маркович Л. М., Поп С. С. (2009)
Тягур Ю. І. - Дослідження залежностей електричного опору від тиску кристалів Sn2P2S6 в діамантовій камері, Щенніков В. В. (2009)
Стець М. В. - Зарядові залежності жорсткості інтегрального енергетичного спектру нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2009)
Лендєл О. І. - Напівемпіричне описання абсолютної ефективності Ge(Li)- ТА HPGe- детекторів для фотоподільних експериментів, Парлаг О. О., Маслюк В. Т. (2009)
Стець М. В. - Просторові розподіли потоків нейтронів із конверторів "гамма-квант-фотонейтрон”, Сікора Д. І., Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2009)
Мигалина С. І. - Резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного атома-кубіта до іншого (2009)
Карбованець О. М. - Обмінна взаємодія іона з дипольно-зв’язаним аніоном, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2009)
Гедеон В. Ф. - Енергетичні та кутові залежності диференціального перерізу пружного розсіяння електронів на атомі магнію (2009)
Гедеон С. В. - Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі Са, Лазур В. Ю. (2009)
Гайсак І. І. - Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами, Жаба В. І., Мурін П. (2009)
Нодь Є. А. - Перерізи розсіяння електронів на атомі Sr (2009)
Генерал А. А. - Газорозрядна лампа на суміші парів води та перекису водню, Кельман В. А. (2009)
Кленівський М. С. - Оптичні характеристики імпульсно-періодичного розряду в суміші ксенону з парою хлориду цезію, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2009)
Симулик В. М. - Про розв’язки і симетрії рівняння Дірака та комплексного рівняння Дірака – Кейлера у представленні Фолді – Вотхойзена, Кривський І. Ю. (2009)
Кривський І. Ю. - Про лагранжевий підхід та динамічні змінні для спінорного поля у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена, Симулик В. М., Тимчик Р. В. (2009)
Клімик В. У. - Врахування тіньової функції при дослідженні впливу тиску сонячної радіації на рух геосинхронного супутника, Єпішев В. П., Кудак В. І., Мацо Г. М. (2009)
Шваб Р. Л. - Про утворення позитивних і негативних іонів молекул аденіну, викликане повільними електронами, Шафраньош М. І., Стецович В. В., Суховія М. І., Шафраньош І. І. (2009)
Федорко Р. О. - Про збудження електронами атомів кадмію із метастабільних станів, Снігурська Т. А., Маргітич М. О., Шафраньош І. І. (2009)
Шафраньош М. І. - Перерізи дисоціативної іонізації в процесах зіткнень електронів з молекулами тиміну та урацилу (2009)
Сорока І. М. - Смуги в спектрі випромінювання кристалу LiF при бомбардуванні іонами K+, Митропольський І. Є., Буксар В. С. (2009)
Ердевді М. М. - Збудження молекули тиміну повільними електронами, Звенигородський В. В. (2009)
Шпеник О. Б. - Академік АН вищої школи України Л.Л. Шимон (2009)
Лазур В. Ю. - До 85-річчя з дня народження професора Ю.М. Ломсадзе (2009)
Басенко Н. О. - Тематика журналу "Вчений Гермес" та ідея національно-культурного відродження Греції (2010)
Бесчётникова С. В. - Этиология жанровых трансформаций (2010)
Бровко О. О. - Проста форма як інтертекст повісті Л. Мосендза "Засів" (2010)
Гура Н. П. - Рецепція античності в німецькій літературі ХХ століття та її вплив на інтерпретацію міфологеми Іфігенії (2010)
Дуркалевич В. В. - Стратегія емпіричного автора у літературознавчій концепції Івана Франка (2010)
Євмененко О. В. - Українська літературна казка першої половини ХІХ століття (2010)
Мельнишина Т. П. - Своєрідність рецепції античності у поезії М. Зерова та О. Мандельштама (2010)
Нікольченко М. В. - Художнє осмислення історії у драмі В’ячеслава Потапенка "Мазепа" (2010)
Новицька О. А. - Духовні константи у творчості Антона Крушельницького (2010)
Плотников С. А. - Проблема смысла жизни в творчестве русских писателей ХІХ в. (2010)
Рікев К. Р. - Про втрату особистості у патріотичній жертві (2010)
Романенко Л. В. - Інтерпретація кармалюкіани в епічних жанрах української літератури (2010)
Федюшина І. В. - Агіографічний дискурс сучасної прози (на матеріалі романів Галини Тарасюк) (2010)
Хорошков М. М. - Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму естетичних та етичних пошуків доби (2010)
Швец Г. А. - Псевдонимия в контексте эстетического семиозиса: к проблеме "литературной собственности" (2010)
Шека О. А. - Концепція людини в новелі Юрія Косача "Остання атака" (2010)
Шестопалова Т. П. - Конструкти відродження в науково-критичній спадщині Юрія Лавріненка (2010)
Богатирьова Є. В. - Реалізація прагматичних функцій учасників політичного дискурсу в експліцитних мовленнєвих актах (2010)
Васильєва Е. В. - Особливості передачі змісту україномовних публіцистичних статей англійською мовою (2010)
Завальнюк І. Я. - Динамічні процеси в стилістичній типології газетних жанрів (2010)
Кузнєцова І. В. - Вторинна номінація як один з способів утворення галузевих термінологій (2010)
Кущ Е. О. - Способи та прийоми перекладу англійських неологізмів (2010)
Межуєва І. Ю. - Етимологічна характеристика фізичних термінів англійської мови, Кечеджі О. В. (2010)
Мороз О. А. - Концепт "Україна" як компонент мовної картини світу українця (2010)
Орєхов В. В. - Актуальне членування речення, його статус в лінгвістичній системі (2010)
Хохрякова Л. Ф. - Особливості нормативного наголошування фахової лексики (на матеріалі юридичної термінології) (2010)
Шепітько С. В. - Лінгвокультурний концепт та методика його дослідження, Щелкунова О. Ф. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2010)
Гонгальский В. В. - Роль биомеханических нарушений в формировании болевого синдрома в области грудного отдела позвоночника (дорсалгия) (2014)
Черенько Т. М. - Постинсультный болевой синдром (2014)
Оринчак Л. Б. - Актуальність проблеми розсіяного склерозу у вагітних (2014)
Малахов В. О. - Гематоенцефалічний бар’єр як частина нейро­імунно­ендокринної системи, Личко В. С., Грецьких К. В. (2014)
Зорій І. А. - Клініко­діагностичні особливості дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO­синтази, Пашковська Н. В., Пашковський В. М. (2014)
Соколова Л. І. - Медикаментозне лікування хворих з ішемічним інсультом у судинах вертебробазилярного басейну в гострий період, Антоненко К. В., Літовальцева Г. М., Влащук А. М. (2014)
Глоба М. В. - Значення оцінки функціональної активності головного мозку у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, ускладненим церебральним вазоспазмом, для діагностики та прогнозування відстроченої ішемії мозку, Ващенко В. В., Сулій Л. М., Солонович А. С. (2014)
Бачинська Н. Ю. - Роль чинників ризику, які модифікуються, у розвитку помірних когнітивних порушень у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом, Копчак О. О. (2014)
Стаднік С. М. - Добовий профіль артеріального тиску та особливості його вегетативної регуляції у пацієнтів з когнітивними розладами на тлі фібриляції передсердь (2014)
Василовский В. В. - Опыт применения и эффективность эндолюмбального введения глюкокортикоидов при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Черненко М. Е., Ткачева Т. Н. (2014)
Радзіховська Н. С. - Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз різної тяжкості і тривалості, Соколова Л. І. (2014)
Егоркина О. В. - Лактатдискразия при боковом амиотрофическом склерозе, Рязанцев В. В. (2014)
Фломин Ю. В. - Профилактика и лечение спастичности у пациентов после инсульта: современный междисциплинарный подход и опыт одного центра, Гаврылив И. Р., Гуляева М. В., Пионтковская Н. И. (2014)
Авазашвили И. Д. - Профилактика и хирургическое лечение острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу, Мороз В. В., Зозуля Ю. А. (2014)
Поясник I. М. - Венозна енцефалопатiя у хворих з хронiчним обструктивним захворюванням легень (2014)
Бачинська Н. Ю. - Ефективність лікування донепезилу гідрохлоридом хворих похилого віку із синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу залежно від поліморфізму гена апоЕ, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Пішель І. М., Леонов Ю. І. (2014)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2014)
Оголошення (2014)
Мироненко Т. В. - Мышечные дистонии. Аналитический обзор и собственное клиническое наблюдение, Рыбалка О. Ю., Мироненко М. О., Хубетова И. В., Гайдаш М. К. (2014)
Школьник В. М. - Миастения: современные подходы к диагностике и лечению, Кальбус А. И., Бараненко А. Н., Погорелов А. В. (2014)
Паєнок А. В. - Післяінсультна спастичність: патофізіологія та методи дослідження (огляд проблеми), Цюмрак І. М., Кирилюк С. Я. (2014)
Соколова Л. І. - Зв’язок між клінічними характеристиками ішемічного інсульту і ступенем артеріальної гіпертензії, Черенько Т. М., Гелетюк Ю. Л. (2014)
Волошина Н. П. - Креатинкиназемия при боковом амиотрофическом склерозе, Егоркина О. В., Рязанцев В. В., Черненко М. Е. (2014)
Бокал И. И. - Изменения в системе перекисного окисления липидов, антиоксидантной системе и тромбоцитарном звене гемостаза у больных опиатной наркоманией в зависимости от наличия в крови антител к ВИЧ 1­го и 2­го типа, Костюшов В. В., Климченко Н. В. (2014)
Шульга О. Д. - Епідеміологічні та клінічні особливості розсіяного склерозу в м. Луцьку, Шульга Л. А., Бойко С.Ю., Дрозд О. С., Матвейчук Ж. О., Мельник С. В., Мельник С. Ф., Оранська О. Я., Юнчик О. М. (2014)
Ромалийская О. В. - Особенности вегетативной регуляции у мужчин молодого возраста с кардиальной патологией, Демченко А. В., Ревенько А. В., Никитюк О. В., Харьяков В. А. (2014)
Жданова В. М. - Відновне лікування пацієнтів, прооперованих з приводу кавернозних ангіом стовбура головного мозку, в ранній післяопераційний період (2014)
Розуменко В. Д. - Глиомы головного мозга: послеоперационная реабилитация и качество жизни больных, Хорошун А. П. (2014)
Орлов Ю. А. - Интракраниальные опухоли у новорожденных, Шаверский А. В., Марущенко Л. Л., Зябченко В. И. (2014)
Сидорак А. Д. - Клініка та діагностика аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії в гострий період їх розриву, Цімейко О. А. (2014)
Василенко В. Н. - Энцефалопатия Вернике: клиническое наблюдение у беременной, Пеннер В.А., Мироненко М. О., Ковалик В. С. (2014)
Негрич Т. І. - Проблеми діагностики та лікування гострої порфирійної полінейропатії, Юр М. І., Хома А. І., Кардош Н. М., Саноцький Я. Є., Готь Н. Р. (2014)
Руденко А. О. - Системний кліщовий бореліоз: оптимізація діагностики і терапії нейроофтальмічних порушень, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Луценко В. Ю., Сидорова Ж. П. (2014)
Гонгальский В. В. - Механизм острой фазы болевого фасеточного синдрома на примере грудного отдела позвоночника (2014)
Воробьёва Т. М. - Нейробиологические механизмы формирования артериальной гипертензии у крыс и ее коррекция способом дистантной имплантации эмбриональных тканей передних отделов пиявки, Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Гармаш Т. И. (2014)
Довбонос Т. А. - Київський період життя і професійної діяльності професора Михайла Микитовича Лапінського (2014)
Оголошення (2014)
Висоцька Н. О. - Містичне як прийом: постмодерні примари Хайгейтського цвинтаря (2011)
Гулевич Л. О. - Вплив містичної релігійної традиції на поетику і проблематику прозових творів Миколи Устияновича (2011)
Драненко Г. Ф. - Символіка містичних образів ночі в п’єсі Б.-М. Кольтеса "Ніч незадовго перед лісами”) (2011)
Кучер З. І. - Містичний образ Великого Старця в романі Ф. Дюрренматта "Долина безладдя” (2011)
Орлова М. О. - Містичні символи в романі Петера Гандке "Короткий лист перед довгим прощанням” (2011)
Пастушук Г. О. - Образ блазня в "Діалогах між Соломоном та Маркольтом”: профанація чи карнавалізація? (2011)
Сатиго І. А. - Ознаки містикологічної свідомості Леопольда Сенгора в поетичній збірці "Сутінкові пісні” (2011)
Смирнов В. А. - Семантика образа небесной девы в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго” (2011)
Шатова И. Н. - Типология и функции гротескных форм в мистической прозе Юрия Юркуна (2011)
Бєлоброва Т. А. - Філогенез молитовного жанру (містичні модифікації) (2011)
Гаврилів Т. І. - Роль оповіді від першої особи в оповіданні Петера Гандке "Без бажання немає щастя” (2011)
Гребенюк Т. В. - Роман Г. Пагутяк "Урізька готика” в контексті сучасної української літературної містики (2011)
Когут О. В. - Містичні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (2011)
Тузков С. О. - Американская готическая новелла рубежа XIX–XX веков (2011)
Цівкач О. М. - Роль середньовічної релігійної драми у процесі відродження польського театру (2011)
Шпильова Н. В. - "Зачарована місцина” в романі Р. Бротігана "Чудовисько Хоклайну: готичний вестерн” (2011)
Бучко А. В. - Міфічні простори у творах Ельзи Ласкер-Шюлер (2011)
Левицький В. А. - Мотиви "вечора містичного” в київському тексті Максима Рильського (2011)
Левко У. Е. - Містична складова у творах science fiction Станіслава Лема та їх візуальних інтерпретаціях (2011)
Плетенчук Н. С. - Художній феномен сакралізації волинського макротопоса в прозі Уласа Самчука (2011)
Полева Е. А. - Концепция "потусторонности” в повести В. Набокова "Соглядатай” (2011)
Хоусон В. А. - Мистика и реализм "Флорентийской чародейки” Салмана Рушди: ключи к хронотопу (2011)
Щелокова Л. И. - Сакральный хронотоп в публицистике А. Н. Толстого (2011)
Гурбанська А. І. - Міфопоетика української повісті другої половини ХХ століття (на матеріалі творів Вал. Шевчука та Н. Бічуї) (2011)
Ісапчук Ю. В. - Рудименти "Габсбурзького міфу” в повісті І. Бахман "Три дороги до озера” (2011)
Криворучко С. К. - "Міф” Сімони де Бовуар (на матеріалі мемуарного роману "Сила обставин”) (2011)
Левітас С. Ф. - Інфернальна поетика та міфологічний код готичної новели "Наречена привида” В. Г. Ейнсворта (2011)
Набитович І. Й. - Міт про Ізіду та Осіріса як архітектонічна складова "Cну тіні” Наталени Королевої (2011)
Савчук Н. І. - Міф і містичне в ранній ліриці Ліни Костенко (2011)
Сенчук І. А. - Міфологема смерті–воскресіння як "метафора” циклічної концепції історії в драмі В. Б. Єйтса "Воскресіння” (2011)
Барчишина І. В. - Сакральність контрапунктичної єдності в організації колористики поетичного твору (на матеріалі поезій М. Волошина та В. Свідзінського) (2011)
Чик Д. Ч. - Ревізія готичної містики у прозі Ф. Ґрільпарцера та Г. Квітки-Основ’яненка (2011)
Матвєєва Т. С. - Смерть як передчуття: ірраціональні домінанти в романах О. Кобилянської "Ніоба”, "Через кладку”, "За ситуаціями” (2011)
Маценка С. П. - Мона Ліза – "жінка без властивостей”: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Ґеорґа Гайма "Злодій” (2011)
Пагут О. С. - Містичний дискурс мотиву інцесту в музілівському потрактуванні в романі "Людина без властивостей” (Аґата і поліфункціональність її постаті) (2011)
Бистрова О. О. - Містична складова поетики творів Ф. Достоєвського (2011)
Дзик Р. А. - Генеруюча функція світоглядних аналогій: літературні витоки реалістичної поетики Жоржа Бернаноса (2011)
Мельничук И. Н. - Основные особенности проявления религиозной проблематики у Ф. М. Достоевского (2011)
Волковинська І. Т. - Простір у п’єсах М. Гоголя та Ю. Словацького: тектонічні й атектонічні вияви (2011)
Конончук Т. І. - Екзистенція містичного в романі Василя Барки "Жовтий князь” (2011)
Кораблев А. А. - Мистическое как предмет филологического знания (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив містичного у прозі Марка Леві (2011)
Мочернюк Н. Д. - Поетика містичного в "Гімнах до ночі” Новаліса (2011)
Науменко Н. В. - Чи можливий принцип "золотого перерізу” у вільному вірші? (2011)
Шекера Я. В. - Життя мов сон: даоська містика у творчості китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101) (2011)
Яремчук В. В. - Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса (2011)
Бережанська Ю. В. - Лунарний культ у художній системі Густава Майрінка (2011)
Яструбецька Г. І. - Фермент містичного в поетиці експресіонізму (2011)
Антоновська М. А. - Візії в літературній творчості Т. Шевченка (2011)
Брацка М. В. - Оніричні мотиви у творчості польських романтиків (2011)
Варецька С. О. - Магічні фотографії Маріхен як метафора пам’яті в романі Ґ. Ґраса "Фотокамера. Історії темної кімнати” (2011)
Качмар М. Б. - Демонологічні мотиви українських етіологічних легенд: народна версія походження чорта (2011)
Козачук Н. В. - Образи-символи Потерчука і Перелесника як засоби творення містичного у драмах Володимира Мартиневича (2011)
Левків К. І. - Містичні метаморфози персонажів Юрія Андруховича (роман "Перверзія”) (2011)
Випасняк Г. О. - Категорія чудесного в сучасних художніх трансформаціях агіографічного жанру (2011)
Віннікова Н. М. - Пародія у творчості Остапа Вишні (2011)
Гаврилів Т. І. - Жанротвірна функція вказівників простору і часу у книжці "Вчора в дорозі” Петера Гандке (2011)
Дерикоз О. Б. - Сучасна жанрова форма "short story” в рецепціЇ англійської критики (2011)
Джугастрянська Ю. В. - Сугестивність містичного в замовлянні та молитві (на матеріалі поезій Б.-І. Антонича, В. Свідзінського) (2011)
Мафтин Н. В. - Містичне як вияв готичної літературної традиції в західноукраїнській малій прозі міжвоєнного двадцятиліття (2011)
Нікоряк Н. В. - Часопростір як жанровий маркер кіносценарного тексту: "Дума про трьох братів” Ярослави Горбач (2011)
Павленко Ю. Ю. - Молитовна модальність письма в "Щоденнику сільського священника” Ж. Бернаноса (2011)
Дроздовський Д. І. - Шекспірівські шукання в українській еміграційній літературі: імпровізація, співтворчість, абсурдність (2011)
Рязанцева Т. М. - Тема смерті в метафізичній поезії Хуана Рамона Хіменеса: особливості інтерпретації (2011)
Слоньовська О. В. - Метафізичні аспекти життя і творчості письменників української діаспори 20–50–х років ХХ століття (2011)
Трефяк Н. І. - Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського (2011)
Червінська О. В. - Безсловесне у словесному мистецтві: рецептивні парадокси поетики (2011)
Анісімова Н. П. - Містичний код "Київської повісті” Василя Герасим’юка (2011)
Ащеулова И. В. - Чудо как ситуация духовного поиска в истории (роман В. Шарова "Воскрешение Лазаря”) (2011)
Барабаш М. М. - Сакралізація містичного в "Книзі історій” Валерія Шевчука (2011)
Бойніцька О. С. - Містика та історія в романах Пітера Акройда (2011)
Гажа Т. П. - "Флейта, наповнена диханням Бога”: сакральне у спогадах Ірини Жиленко "Homo feriens” (2011)
Замбжицька М. - Парадокс обернутого sacrum у романі Валерія Шевчука "Темна музика сосон” (2011)
Савчук Н. Г. - Категорія темряви в поетів "Нью-Йоркської групи” (2011)
Сажина А. В. - "Рімейк” романтичного тексту в сучасній рекламі (2011)
Скибицкая Л. В. - Сакральное и профанное в рассказах "Лесной дидько и непевный” А. Стороженко и "Кабиасы” Ю. Казакова (2011)
Передмова (2009)
Біланич В. С. - Дослідження релаксаційних процесів у халькогенідних скловидних напівпровідниках методом внутрішнього тертя (2009)
Бучук Р. Ю. - Дослідження електричних та оптичних властивостей суперіонних провідників системи Cu6PS5I-Ag6PS5I, Студеняк І. П., Стефанович В. О., Кохан О. П., Панько В. В., Орлюкас А. Ф., Казакевічюс Е., Салкус Т. (2009)
Гончар А. Г. - Вплив вмісту B2O3 у складі склозв’язуючого на тензочутливість плівок на основі Sn0,9Sb0,1O2, Рудь Б. М., Шелудько Є. В., Тельников Є. Я., Муратов Д. Т., Головач Й. Й. (2009)
Жданок В. О. - Промислова установка по переробці гумових шин "УУРТО-МТ-1", Грабар Ю. В., Головач Й. Й. (2009)
Ізай В. Ю. - Вплив іонної імплантації на структурні та оптичні властивості суперіонних провідників Cu6PS5I, Студеняк І. П., Стефанович В. О., Панько В. В., Куш П., Плеценік А., Загоран M., Роч T. (2009)
Кайла М. І. - Особливості структури та краю оптичного поглинання нових суперіонних провідників Cu6AsS5I, Студеняк І. П., Ізай В. Ю., Панько В. В., Кохан О. П., Мінець Ю. В., Пфітцнер A., Франк Д. (2009)
Козубовський В. Р. - Оптичні прилади газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря (огляд) (2009)
Кормош В. В. - Побутові газосигналізатори на основі вітчизняних напівпровідникових газових сенсорів, Гладський В. Г. (2009)
Кормош В. В. - Напівпровідниковий газовий сенсор для одночасного визначення в повітрі метану і оксиду вуглецю, Сливканич В. А., Сливканич Н. А. (2009)
Нагусько О. Т. - Спектроеліпсометричні дослідження тонких плівок системи TiO2–ZrO2–HfO2, Студеняк І. П. (2009)
Рудь Б. М. - Метод отримання компактних зразків Sn0,9Sb0,1O2 для сенсорів складу газових середовищ, Гончар А. Г., Биков О. І., Марчук О. К., Муратов Д. Т., Головач Й. Й. (2009)
Сусліков Л. М. - Проблеми та завдання сучасного етапу розвитку селективної фільтрації оптичного випромінювання (2009)
Сусліков Л. М. - Вузькосмугові селективні оптичні фільтри на гіротропних кристалах, Каменщиков В. М. (2009)
Феделеш В. І. - Акустооптичні модулятори і дефлектори на основі халькогенідних стекол (As2S3)1-xHg(Ge)x, Стегура М. М., Юркін І. М., Бабидорич П. П. (2009)
Шкирта І. М. - Аналіз структурних перетворень природних (2a×2a×4c)-надґраток та їх фононних спектрів, Небола І. І. (2009)
Штейфан А. Я. - Фононні спектри квазіфулеренів C30 і C42, Цуранич З. В., Небола І. І. (2009)
Козак М. І. - Еліпсорефрактометричний підхід дослідження фотоіндукованих ефектів у тонкошарових конденсатах халькогенідних склоподібних напівпровідників (2009)
Плекан Р. М. - Тонка структура енергетичного спектру E(J) парно-парних ядер в адіабатичній тричастинковій моделі, Пойда В. Ю., Хiмiч І. В. (2010)
Дробнич О. В. - Bикористання мови Ruby та технологій DRb і Rinda для проведення розподілених розрахунків із використанням ґраток Ізінга, Дробнич М. П., Матяшовський Т. В., Різак В. М. (2010)
Біганич В. Ю. - Фазові переходи в кристалах CuInP2(SexS1-x)6 в області 0 ≤ x ≤ 0.3 при всебічному стисненні та р,Т,х-діаграма, Куриця І. Ю., Шуста В. С., Герзанич О. І. (2010)
Бохінюк В. С. - Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh, Окунєв О. Г., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Фрадкін О. М. (2010)
Стець М. В. - Формування нейтронних полів у водневмістких сповільнюючих вузлах мікротрона, Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2010)
Матьовка О. М. - Модельні нуклідні спектри рядів Th232, U235 та U238, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2010)
Mazur V. M. - Рhotoexcitation of the 11/2- isomeric state of the 129Te isotope in the (γ,n) reactions, Symochko D. M., Bigan Z. M., Poltorzhytska T. V. (2010)
Шуаібов О. К. - Випромінювальні характеристики та електронні кінетичні коефіцієнти плазми на основі пари води, Малінін О. М. (2010)
Месарош Л. В. - Дослідження впливу тиску навколишнього газу на геометричні розміри та особливості поширення лазерної плазми алюмінію, Чучман М. П., Шуаібов О. К., Качер І. Е. (2010)
Бандурина Л. О. - Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2010)
Шпеник О. Б. - Розсіювання повільних електронів поверхнями полікристалічного танталу та молібдену, Попик Т. Ю., Ортіков Р. О. (2010)
Бандурина Л. О. - Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2010)
Павлик О. Ф. - Релятивістський оператор взаємодії двох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів третього порядку квантової електродинаміки (2010)
Рейтій О. К. - Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі, Рейтій В. К., Лазур В. Ю. (2010)
Іляшевич В. І. - Тахіонні акаузальні петлі, Медведєв С. Ю. (2010)
Епишев В. П. - Результаты определения геометрических параметров геостационарных спутников по их фотометрическим наблюдениям на границе земной тени, Карпенко Г. Ф., Сухов П. П., Клабукова А. В., Волков С. К. (2010)
Клімик В. У. - Інтегрування рівнянь Лагранжа для визначення збурень від сонячної радіації в орбітах геосинхронних супутників, Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Кудак В. І., Мацо Г. М. (2010)
Мельник В. С. - Термостати електричні сухо повітряні, Найбауер І. Ф., Хома Н. І. (2010)
Лазур В. Ю. - До 75-річчя доктора фізико-математичних наук, професора Ужгородського національного університету Івана Васильовича Хіміча (2010)
Штейфан А. Я. - Структура кристалічної гратки сапфірів α-Al2O3, Небола І. І. (2010)
Блецкан Д. И. - Электронная структура ромбического GeSe, Глухов К. Е., Кабаций В. Н., Лукьянчук А. Р. (2010)
Лыках В. А. - Взаимодействие локализованных зарядов с решеткой молекулярных криокристаллов, Сыркин Е. С. (2010)
Басов А. Г. - Розмірний ефект у провідності полікристалічних плівок нікелю, Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В. (2010)
Шуста О. В. - Вплив одновісного тиску на діелектричні властивості кристалів CuInP2S6, Сливка О. Г., Кедюлич В. М., Гуранич П. П., Шуста В. С., Герзанич О. І., Пріц І. П. (2010)
Росул Р. Р. - Діелектричні властивості полікристалів TlIn(S0.96Se0.04)2 при високих гідростатичних тисках, Гомоннай О. О., Гуранич П. П., Сливка О. Г., Рубіш В. М., Риган М. Ю. (2010)
Біланич В. С. - Теплове розширення стекол GexAs40-xSe60, Боднарь І. В., Онищак В. Б., Різак І. М., Різак В. М. (2010)
Росола І. Й. - Вплив умов одержання на лінійне розширення і структуру склоподібного As2S5, Цигика В. В. (2010)
Юркович Н. В. - Процеси формування градієнтних структур на основі склоподібного Ge2S3 з урахуванням технологічних режимів одержання, Мар’ян М. І. (2010)
Господарев И. А. - Низкочастотные особенности фононных спектров твердых растворов замещения, Гришаев В. И., Котляр А. В., Кравченко К. В., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Галетич И. К. (2010)
Кришеник В. М. - Кінетика фотостимульованих змін показника заломлення в аморфних плівках системи As-S, Мікла В. І. (2010)
Стець М. В. - Просторові розподіли нейтронів в системах "гальмівна мішень+нейтронний конвертор”, Гошовський М. В., Пітченко Г. Ф. (2010)
Поп О. М. - Експериментальне визначення метрологічних коефіцієнтів ядерної гамма-спектрометрії об’ємних зразків, Стець М. В. (2010)
Парлаг О. О. - Визначення вмісту фотонейтронів у гальмівному випромінюванні мікротрона М 30 активаційними детекторами, Лендел О. І., Головей В. М., Маслюк В. Т., Маринець Т. Й., Биров М. М. (2010)
Карбованець О. М. - Двоелектронна обмінна взаємодія полярних молекул з іонами, Карбованець М. І. (2010)
Алексій В. В. - Квантово-електродинамічна задача про взаємодію двох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів 3-го порядку квантової електродинаміки (2010)
Суховія М. І. - Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур, Шваб Р. Л., Шафраньош М. І., Павлючок-Гогерчак О. В., Стецович В. В., Шафраньош І. І. (2010)
Месарош Л. В. - Дослідження спектральних і часових характеристик лазерної плазми олова, Чучман М. П., Качер І. Е. (2010)
Миня О. Й. - Короткохвильовий випромінювач ємнісного розряду на парі води, Шуаібов О. К., Шевера І. В., Грицак Р. В., Гомокі З. Т. (2010)
Чучман М. П. - Емісійна діагностика лазерної плазми на основі сполуки СuInSe2, Ласлов Г. Е., Качер І. Е., Шимон Л. Л. (2010)
Гомокі З. Т. - Дослідження імпульсно-періодичної трибар’єрної лампи на сумішах криптону з молекулами CCl4 і SF6, Миня О. Й., Шевера І. В., Шимон Л. Л., Шуаібов О. К. (2010)
Клімик В. У. - Заселеність геостаціонарної орбіти та результати її контролю, Єпішев В. П., Кудак В. І., Мотрунич І. І., Мацо Г. М. (2010)
Єпішев В. П. - Зміни в русі геосинхронних об’єктів внаслідок впливу на них випромінювання від Землі та їх проходження через тінь Землі, Клімик В. У., Мотрунич І. І. (2010)
Беловол А. Н. - Клиническая фармакология нитроглицерина и рекомендации по его применению при сердечной недостаточности, Князькова И. И. (2012)
Измайлов Р. Г. - Этиопатогенетические аспекты витилиго в современной интерпритации (2012)
Кордіяк О. Й. - Вивчення ролі процесів окиснення у виникненні пародонтиту в експерименті та обгрунтування способів медикаментозної корекції (2012)
Кравчук A. В. - Сучасні аспекти патогенезу хронічних захворювань нирок, Романів Л. В. (2012)
Луцик Б. Д. - Клініка і діагностика менінгітів та інсультів (Огляд літератури), Кость А. С., Бойків Н. Д., Білобрин М. С. (2012)
Мокрик О. Я. - Нові результати клінічного застосування даларгіну (Огляд), Винарчук-Патерега В. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Водно-сольовий обмін (Частина 1), Філатова В. Л., Філатова О. В. (2012)
Новиков B. М. - Современные принципы конструирования цельнолитых кламмеров, Лымарь О. Е. (2012)
Сидоренко A. Г. - Роль нейромедіаторних систем у розвитку депресії (2012)
Траверсе Г. М. - Особенности метаболизма и нутритивного статуса у преждевременно родившихся новорожденных в условиях интенсивной терапии, Цвиренко С. Н., Зюзина Л. С., Калюжка Е. А. (2012)
Загоруйко Г. Є. - Харчові добавки у складі лікарських препаратів, Загоруйко Ю. В., Загоруйко В. Г. (2012)
Книшов Г. В. - Новий погляд на клінічну класифікацію гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП), Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Распутняк О. В., Плиска О. І. (2012)
Огнев B. А. - Теоретичні та методологічні підходи до формування системи медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам, Федак Н. М., Міщенко О. М., Огнева Л. Г., Міщенко М. М. (2012)
Анасевич Я. М. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та функції тонкої кишки щурів в умовах гіпо- та гіпермелатонінемій, Цебржинський О. І. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Зв'язок G-7a поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі, Атаман Ю. О., Матлай О. І., Дубовик Є. І., Атаман О. В. (2012)
Корчан Н. О. - Розвиток ООЦИТ-кумулюсних комплексів (ОКК) In Vitro за осцилюючого Ph, Денисюк П. В. (2012)
Голованова І. А. - Санітарно-просвітницька робота на Полтавщині наприкінці XIX століття, Гапон О. В., Філатова В. Л., Смолякова К. В., Лотиш І. В. (2012)
Андруша А. Б. - Особливості розвитку остеодефіциту у хворих на хронічний безкам’яний холецистит, що перебігає в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Пасієшвілі Л. М., Резуненко О. В. (2012)
Антонян І. М. - Зміни сперматогенного епітелію при застосуванні стовбурових клітин на моделі експериментального гіпогонадизму (2012)
Васякіна Л. О. - Мікросоціальні фактори в патогенезі клініко-психопатологічних розладів у хворих пневмоконіозом (2012)
Ватліцова О. С. - Вплив іонізуючого випромінювання на ооцити експериментальних тварин, Кондратова Ю. А., Клепко А. В., Андрейченко С. В. (2012)
Вільчинський Г. В. - Плазмові концентрації С - натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості, Франчук С. В., Жебель В. М. (2012)
Гулевский А. К. - Влияние предварительного введения фракции до 5КДА из кордовой крови на процессы сопряженного дыхания в митохондриях печени крыс, Никольченко А. Ю., Сомов А. Ю., Щенявский И. И., Петренко А. Ю. (2012)
Ждан B. М. - Постменопаузальний остеопороз в загальнолікарській практиці (клінічний випадок), Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Гордієнко О. В. (2012)
Железнякова H. М. - Формирование синдрома полиорганных нарушений у больных хроническим обструктивным заболеванием легких и хроническим панкреатитом, Пасиєшвили Л. М. (2012)
Іваницький I. В. - Вивчення протизапального ефекту аторвастатину у хворих на ішемічну хворобу серця, Карлінська О. Г., Шевченко Т. І. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз перитонеальних макрофагів у тварин з різною генетичною чутливістю до туберкульозу, Зубрійчук О. М. (2012)
Исрафилбейли C. Г. - Особенности течения беременности у женщин с талассемией, Мусаева М. С. (2012)
Калініченко Ю. А. - Особливості змін слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту щурів при експериментальному стресовому ураженні, Бобришева І. В., Бобришева А. О. (2012)
Качан І. С. - Особливості метаболічного синдрому у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Кияк Ю. Г. - Цитокіновий профіль у пацієнтів з гострим коронарним синдромом в залежності від кількості вживання алкоголю, Лаповець Л. Є., Онищук Ю. І., Март’янова О. І., Гутор Я. Г. (2012)
Курило В. О. - Психофеноменологічна характеристика жінок із розладами особистості і сімейною дезадаптацією (2012)
Лаповець Л. Є. - Функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів при гострому холециститі, Акімова В. М., Луців Н. З. (2012)
Лаповець Л. Є. - Стан ендогенної інтоксикації у хворих на гострий калькульозний холецистит, Акімова В. М., Цимбала О. П. (2012)
Олещук О. М. - Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі, Посохова К. А., Лісничук Н. Є., Мудра А. Є. (2012)
Орленко В. Л. - Застосування активного метаболіту вітаміну Д - форкалу у лікуванні хворих на цукровіий діабет з артропатіями, Павлюк С. Б. (2012)
Песоцкая Л. А. - Компенсаторные реакции адаптации при железодефицитной анемии, Боброва Е. А., Полишко В. Ю., Штыфырца С. В., Илинчук И. В. (2012)
Попова Л. Д. - Особливості механізмів токсичної дії поліетиленгліколів з різною молекулярною масою, Щербань М. Г., Васильева І. М. (2012)
Рекалов Д. Г. - Сравнительные аспекты хондропротективной активности ингибиторов фактора некроза опухоли (2012)
Сеидбекова Ф. О. - Органометрическая и макроскопическая характеристика плацент у родильниц, родивших новорождённых с врождёнными пороками развития (2012)
Соколік В. В. - Роль цитокінової системи у терапевтичному ефекті нейротрансплантації на моделі хвороби альцгеймера, Кіріллова Н. О. (2012)
Станишевская Т. И. - Характеристика латентного периода генерации "М-ответа" скелетной мышцы белых крыс при экспериментальном тиреотоксикозе (2012)
Шукуров И. Б. - Исследование механизма действия хитозана при лечении термических ожогов, Шукурова В. И., Шукурова С. И., Сулейманов С. Ф. (2012)
Глазков Э. А. - Содержание процесса адаптации иностранных студентов к обучению в вузах украины (2012)
Король Д. М. - Нерозбірні внутрішньокісткові імплантати Implife solo в протоколі незнімного протезування при повній адентії нижньої щелепи (2012)
Скворцова І. Г. - Результати цефалометричного дослідження хворих на нижню мікрогнатію до та після місцевої кісткової пластики (2012)
Чуйко А. М. - Особливості біомеханіки суглобового відростка нижньої щелепи в нормі, Погранична Х. Р., Огоновський Р. З. (2012)
Єлисеєва І. В. - Імунологічна активність антигенних фракцій збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2012)
Гильмутдинова М. Ш. - Гипомелатонинемия как корректирующий фактор прооксидантно-антиоксидантной функции организма, Цебржинский О. И. (2012)
Грабарь B. В. - Морфологическая характеристика трансцервикальных трофобластических клеток, идентифицированных иммуногистохимическим методом (2012)
Степанчук А. П. - Характер деформации внутриполостных образований левого желудочка при сочетанном пороке митрального клапана, Костиленко Ю. П., Свинцицкая Н. Л., Солдатов А. К. (2012)
Царёв А. А. - Изменение мускулатуры конечности крыс при повреждении бедренного и седалищного нервов, Кошарный В. В. (2012)
Чумаченко K. Ю. - Гістофізіологічні зміни пінеалоцитів за умов тривалої дії нітратів (2012)
Шепітько І. В. - Морфофункціональна характеристика піднижньощелепної слинної залози щурів при експериментальному гострому асептичному сіаладеніті, Єрошенко Г. А. (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у зародків мишей під впливом харчової добавки Е-339, Тумановська Л. В., Каськова Л. Ф. (2012)
Гасюк Ю. А. - Морфогенез плоскоклітинної карциноми гортані на І-ІІ клінічних стадіях, Зачепило С. В., Осипенко І. О. (2012)
Шерстюк C. А. - Морфологические особенности семенных желез детей умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей (2012)
Коритко 3. І. - Вплив гепарину на функціональний стан фізіологічних систем організму за умов адаптації до надмірних фізичних навантажень (2012)
Лисенко О. М. - Застосування позатренувальних засобів мобілізаційного типу для підвищення спеціальної працездатності спортсменів високого класу (2012)
Аветіков Д. С. - Гістохімічні особливості будови та формування келоїдних рубців голови та шиї людини, Ставицький С. О. (2012)
Германчук С. М. - Вплив ступеня покриття коронки зуба ортопедичною конструкцією на мікроелементний склад емалі зубів людини (2012)
Елисеева О. В. - Изменение показателей локального иммунитета у больных с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне красного плоского лишая под влиянием комплексной терапии, Соколова И. И. (2012)
Любарець С. Ф. - Недосконалий амелогенез: описання клінічного випадку (2012)
Остапко О. І. - Комплексна профілактика хронічного катарального гінгівіту у дітей, Які мешкають в екологічно несприятливих умовах (2012)
Савичук О. В. - Ефективність комплексної профілактики карієсу зубів у дитячого населення екологічно несприятливих регіонів України, Немирович Ю. П., Голубева І. М. (2012)
Скрипник І. Л. - Диференційований підхід до профілактики ураження твердих тканин зуба та тканин пародонта у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою, Шуминська Т. А. (2012)
Шахбазов К. Б. - Клинико-гигиеническая характеристика и принципы адекватной терапии воспалительных заболеваний пародонта у больных сахарным діабетом, Пашаев Ч. А. (2012)
Уштан С. В. - Цитокіновий профіль слини при травмах слинних залоз (2012)
Капланец И. В. - Температурная зависимость латентного периода генерации "М-ответа" скелетной мышцы белых крыс при различном тиреоидном статусе, Соболев В. И. (2012)
Кириченко В. Є. - Правова протидія лихварству в Російській імперії (2011)
Корчевна Л. О. - Психологічна школа права та сучасність (2011)
Проневич О. С. - Правове регулювання державно-службових відносин в поліції Німеччини (2011)
Шульга А. М. - Віра (нерелігійна) як елемент психологічного механізму реалізації норм права (2011)
Коцан І. Д. - Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Желєзов О. Є. - Роль державно-правового регулювання в становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (історико-правовий аспект) (2011)
Рязанцева І. М. - Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперії в середині XVIII – кінці ХІХ ст. (2011)
Дронів Б. М. - Взаємовплив джерел приватного і публічного права (2011)
Аблязов Д. Е. - Державна влада в Україні: проблеми розмежування (2011)
Деменко О. І. - Особливості основних форм правового виховання студентської молоді (2011)
Бандурка О. М. - Морально-психологічний стан персоналу органів внутрішніх справ як основа його кар’єрного зростання, Стародубцев А. А. (2011)
Добкін М. М. - Поняття та види місцевих державних адміністрацій (2011)
Полковніченко О. М. - Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави (2011)
Курись А. С. - Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України (2011)
Музичук О. М. - Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2011)
Клюєв О. М. - Проблеми розмежування понять "координація" і "взаємодія" в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Московець В. І. - Організаційно-правові засади участі громадськості в охороні громадського порядку в Україні (2011)
Ольховська С. М. - Поняття та зміст адміністративного договору (2011)
Василенко В. М. - Дисциплінарна відповідальності суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження (2011)
Попова С. М. - Фактори, що визначають правовий статус органів Державної податкової служби (2011)
Пономарьова О. П. - Інститут спеціалізованого омбудсмана (2011)
Нікітченко В. В. - Специфіка правого регулювання діяльності адвокатури в Україні (2011)
Золотько О. О. - Правове регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій (2011)
Лоза Ю. Я. - Зміст ухвали адміністративного суду про призначення експертизи (2011)
Ільницька Ю. М. - Поняття та ознаки інформаційних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування (2011)
Липій Є. А. - Організаційно-правові засади координації діяльності суб’єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Кацуба О. В. - Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу (2011)
Борута М. В. - Система суб’єктів адміністративно-правової охорони авторського права в Україні (2011)
Гаврилюк О. О. - Процесуальне значення та реалізація принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства (2011)
Іщук О. С. - Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2011)
Лосюк Л. В. - Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні (2011)
Сидоренко Р. О. - Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: поняття та особливості реалізації (2011)
Будзан Л. Д. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як представник в адміністративному процесі (2011)
Пчолкін В. Д. - Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності (2011)
Петрова І. А. - Сутність та перспективи розвитку судово-товарознавчих експертиз, Снігерьов О. П. (2011)
Сыроед Т. Л. - Правовое положение судебных палат Международного уголовного суда (2011)
Шендрик В. В. - Предмет попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Теремецький В. І. - Проблеми реалізації захисником процесуальних повноважень при апеляційному оскарженні вироку (2011)
Соловйова-Полудніцина О. Є. - Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ (2011)
Малиновська Т. М. - Принципи формування партнерських відносин міліції з населенням (2011)
Калашник М. В. - Взаємодія міліції зі структурами громадянського суспільства як підґрунтя реформування органів внутрішніх справ (2011)
Юхно О. О. - Актуальні аспекти визначення критеріїв ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання і протидії злочинності (2011)
Ємельянов С. Л. - Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні (2011)
Радіонов І. І. - Участь у нападі, вчинюваному бандою: поняття та кримінально-правова кваліфікація (2011)
Сенчук І. І. - Суб’єкти охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. (2011)
Романова О. І. - Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики (2011)
Варцаба В. М. - Особливості застосування спеціальних знань у розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами (2011)
Щербаковский М. Г. - Применение методов неразрушающего контроля при проведении судебно-экспертных исследований, Светличный В. А., Хорошайло Ю. Е., Онищенко Ю. Н. Онищенко Ю. Н. (2011)
Савчук Т. І. - До питання про повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку (2011)
Дегтярьова І. В. - Щодо особливостей діяння, передбаченого ст. 150-1 КК України (2011)
Пацеля Г. А. - Об’єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (2011)
Боровицький Д. І. - Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 301 КК України в частині розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей (2011)
Горбунов В. А. - Суспільно небезпечне діяння в структурі об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 Кримінального кодексу України) (2011)
Гуцу С. Ф. - Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві (2011)
Іващенко О. І. - Визначення ролі оплати праці у соціальному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ (2011)
Пилипенко В. Н. - Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект (2011)
Чудовський В. І. - Охорона праці – національна проблема держави в умовах ринкових відносин (2011)
Коршакова О. М. - Житлово-комунальні послуги в цивільному обігу України (2011)
Пустова Ю. М. - Співвідношення понять "цивільна правоздатність" та "компетенція" на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України (2011)
Шалиганова А. С. - Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність (2011)
Савченко А. С. - Підстави виникнення права власності на об’єкти незавершеного будівництва (2011)
Малай М. О. - Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції (2011)
Красногор О. В. - Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України (2011)
Бабічев А. В. - Обґрунтування необхідності проведення досліджень щодо соціокультурної адаптації іноземних студентів в Україні (2011)
Гузьман О. А. - Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2011)
Агаларова К. А. - Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства (2011)
Віцько О. В. - Стан та динаміка профілактики наркотизму серед учнівської молоді м. Харків: результати соціологічного моніторингу (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Tolkovanov V. - Public Administration Reform in Ukraine: Main Objectives, Current Status and Problems to be Solved (2012)
Lytvyn Y. - The Conceptual Basis of the Integrated Development of Agricultural Potential of the Region (2012)
Prikhodko V. - Investment-Oriented Model for the Development of Territorial Systems (2012)
Soroka M. - Development of Effective Institutes of Interaction between the State Territorial Communities and Business (2012)
Gerasymenko I. - Elimination of Obstacles in Implementation of the State Investment Policy at the Regional Level (2012)
Antonov A. - Ensuring the Conduct of Demographic Policy in Order to Change Migratory Processes in Favour of a Village (2012)
Vyshyvanyuk M. - The Development of Mechanisms of Coordinated Measures of National, Regional Regulation and Stimulation of Investments (2012)
Matiyko S. - The Overall Strategic Objective of Social and Economic Development of the Industry in Ukraine (2012)
Orlenko Y. - Strategy for the Protection of Public Interests in Order to Ensure Food Security of Ukraine (2012)
Mishchenko D. - Providing Comprehensive Monitoring in Agricultural Policy (2012)
Tryeschov M. - Conceptual Approaches to the Organization of the Investment Activity of Agricultural Enterprises (2012)
Anpilohova J. - Concept of State Industrial Policy as Political Economy and Management Category (2012)
Povoroznyk R. - Relations between Social and Environmental Components in the System of Ecological and Economic Security of a State (2012)
Sychenko O. - Directions of State Social Policy of Ukraine in Modern Conditions (2012)
Hindes O. - Increasing the Effective Functioning of Ecological and Economic Systems (2012)
Kobets A. - Role of the State in the Provision of Lifelong Education System with Predictable Labour Market Dynamics (2012)
Kovalevska O. - The Use of Forms and Methods of State Infl uence on the Development of Housing Sector (2012)
Rubachuk V. - Ensuring the Transformation of Public Relations in Sphere of Housing and Communal Service (2012)
Siryi Y. - Institutional and Legal Conditions for the Development of Corporate Services (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Palagnyuk Y. - Legal Foundations of Cooperation between Ukraine and the European Union (2013)
Nowiak W. - Baltic and Nordic Cooperation. Conclusions and Recommendations for the Black Sea Region (2013)
Tomaszyk M.J. - Poland in a Stage of System Transformation and Integration with the European Union (2013)
Palagnyuk O. - Reforming State Migration Policy of Ukraine at the Times of Whole European Cooperation (2013)
Derega V. - The Impact of Public Policies on the Trends of a Family and Fertility in the European Union (2013)
Yemelyanov V. - Theoretical and Methodological Foundations of Development of Partner Relations between Business and State Power in Ukraine (2013)
Kozyreva M. - National Zoning in Ukraine 20-30 s of 20th century as a Historical Experience of State-Building (2013)
Serhatyuk D. - Political Elite: Key Evaluation Criteria under Democracy (2013)
Yevtushenko O. - Local Government in Political System of Ukraine: Constitutional and Legal Bases (2013)
Ortseva O. - Problems and Prospects of Public Policy Formation of Civil Society in Ukraine (2013)
Glubochenko K. - Case-Study in Development of Decision Making skills: Theoretical and Methodological Aspects (2013)
Badalova O. - State Executive Service at the Time of Kievan Rus (2013)
Кириченко В. Є. - Земельні банки двох імперій: хто був першим? (2011)
Кочура А. В. - Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві, Кочура О. О. (2011)
Кружиліна О. А. - Деякі проблемні питання реалізації та судового захисту права громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації (2011)
Стецюк Б. Р. - Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2011)
Швець Ю. В. - Склад та порядок формування центральної виборчої комісії (2011)
Янковський С. А. - Правова сутність інституту громадянства ЄС (2011)
Бараш Є. Ю. - Нормотворчість у Державній кримінально-виконавчій службі України (2011)
Басалик О. І. - Адміністративний примус як засіб обмеження особистої свободи громадян у діяльності міліції (2011)
Гаврилюк О. О. - Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу (2011)
Глобінець М. Г. - Структура адміністративної правосуб’єктності суб’єктів та учасників контрольних проваджень у діяльності нотаріусів (2011)
Гуменюк В. А. - Оперативно-розшукова діяльність як складова адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України (2011)
Кім К. В. - Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-правових відносин (2011)
Манжула А. А. - Адміністративна відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок: проблеми та перспективи їх вирішення (2011)
Попова С. М. - Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства (2011)
Присяжнюк А. Й. - Правове регулювання державного контролю у сфері виконавчої влади (2011)
Проневич О. С. - Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі (2011)
Сидорчук О. І. - Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів (2011)
Теремецький В. І. - Принципи та функції адміністративно-правового регулювання податкових відносин (2011)
Фомін Ю. В. - Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Чернетченко В. В. - Про правову природу податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів в Україні (2011)
Юшкевич О. Г. - Процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського