Лаврів Л. П. - Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку (2012)
Марущак М. І. - Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів на ранніх стадіях гострого ураження легень, Волков К. С., Ярема Н. І. (2012)
Попадинець О. Г. - Судинно-тканинні співвідношення у стінці сечового міхура на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Проніна О. М. - Регіональні особливості залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Сербін С. І., Єрошенко Г. А., Рябушко М. М. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические особенности строения клапана аорты при аортальном пороке (2012)
Поспішіль Ю. О. - Морфологічні особливості ліпідних нагромаджень при неалкогольному та алкогольному стеатогепатиті, Гаврилюк О. М. (2012)
Филенко Б. М. - Структура пухлинної патології тимусу у Харківському регіоні за період 1989-2011 роки (2012)
Агаев А. А. - Спектр мнений населения по организации амбулаторной медицинской помощи населению относительно артериальной гипертонии (2012)
Голованова І. А. - Особливості організації груп підтримки грудного вигодовування та їх правове забезпечення (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості проведення реконструктивної ринопластики ангіосомними клаптями, Соколов В. М. (2012)
Алиев З. У. - Региональные особенности распространенности зубочелюстно-лицевых аномалий у детей (2012)
Гасюк П. А. - Топографія ліній біомінералізації ретціуса в окремих ділянках коронки зуба (2012)
Зейналова Г. К. - Опыт проведения программы профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста в Азербайджане, Алиева Р. К. (2012)
Новиков В. М. - Ортопедические методы в комплексном лечении парафункции языка (клинический случай), Кобзистая Н. А. (2012)
Сухина И. С. - Особенности состояния слизистой оболочки ротовой полости и губ у пациенток с раком молочной железы на этапах адъювантной полихимиотерапии, Соколова И. И. (2012)
Ткаченко І. М. - Дослідження кореляційних звязків морфологічного та мікроелементного складу емалі зубів при фізіологічні стертості, Скорик М. (2012)
Ткаченко П. І. - Клініко-морфологічні аспекти кіст під’язикових слинних залоз, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2012)
Чуйко А. М. - Твердотільна модель і скінченно-елементний аналіз у ділянці суглобового відростка нижньої щелепи, Погранична Х. Р. (2012)
Швець А. І. - Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м'яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом, Горбаченко О. Б., Половик О. Ю. (2012)
Якубова І. І. - Вивчення емалі зубів мишей, які утримувалися на дієті із підвищеним вмістом холестерину методом растрової електронної мікроскопії (2012)
Мельникова С. В. - Показатели крови у врачей-стоматологов до и после амбулаторного стоматологического приёма, Запорожец Т. Н. (2012)
Лагода Н. М. - Значення гістохімічних маркерів в діагностиці м’якотканинних сарком (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Регуляция метаболических процессов: регуляторные ферменты (2012)
Васильченко З. М. - Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення, Доманецький І. В. (2013)
Сирота В. С. - Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку (2013)
Череп А. В. - Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду, Комісаренко О. А. (2013)
Тищенко В. Ф. - Формування методичного підходу щодо оцінки фінансової стабільності банків України, Попов І. І. (2013)
Руднєва С. О. - Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України (2013)
Внукова Н. М. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків для захисту прав споживачів, Гончарова А. А., Галета К. А. (2013)
Вовк В. Я. - Ринок споживчого кредитування:проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період (2013)
Береславська О. І. - Депозитні операції банків України:сучасний стан та напрямки розвитку, Овсяник В. А. (2013)
Ткаченко Н. В. - Актуализация механизма взаимодействия банков и страховых компаний в современной экономике (2013)
Лернер Ю. І. - Методи управління вартістю банківского бізнесу, Луцюк А. В. (2013)
Вовченко Р. С. - Чинники і загрози фінансовій безпеці банківського сектору національної економіки (2013)
Череп О. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, Полякова А. (2013)
Біломістна І. І. - Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання, Біломістний О. М., Крамська М. С. (2013)
Golovko O. G. - Features of the financial services for diagnosis, Gluhoded G. S. (2013)
Д’яконова І. І. - Фінансова безпека як складова системи стратегічного управління підприємством (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичного підходу до формування системи мотивації персоналу підприємств машинобудування Запорізького регіону (2013)
Гірна О. Й. - Моделювання ефекту лаффера в економіці України виробничо-інституційними функціями, Свідницький Т. І. (2013)
Лапішко М. Л. - Особливості визначення ставки капіталізації для оцінки комерційної нерухомості в умовах неактивного ринку, Гохберг І. І. (2013)
Тридід О. М. - Прогнозування потреби в готівці на регіональному рівні з використанням методів економіко- математичного моделювання, Дубницький В. Ю., Федосік І. М., Столярук Д. Б. (2013)
Кобылина Ю. И. - Оценка возможности применения квантовой криптографии в сетях межбанковского обмена данными (2013)
Кузніченко В. М. - Дефіцитна модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2013)
Шульга Н. П. - Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків, Белянко Л. Л. (2013)
Невмержицька О. В. - Наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України, Кузнєцов О. Ю. (2013)
Гордєєва Д. В. - Роль платіжного балансу в забезпеченні переходу до стратегії зростання на основі внутрішнього попиту (2013)
Вознюк М. А. - Проблемні аспекти управління процесами енергозбереження на регіональному рівні (2013)
Горовий Д. А. - Розвиток ринку M&A в Україні (2013)
Кован С. Е. - Совершенствование механизмов восстановления платежеспособности в процедуре внешнего управления (2013)
Черняк О. І. - Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків, Васильченко І. І. (2013)
Другов О. О. - Інтелектуалізація як фактор забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Науменкова С. В. - Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні, Гавриш Л. Ю. (2013)
Кондрашова Г. П. - Анализ итогов реализации в Автономной Республике Крым государственной программы "Собственный дом" (2013)
Пшик Б. І. - Теоретичне обґрунтування критеріїв раціональності у формуванні фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Мищенко С. В. - Совершенствование валютного регулирования как фактор обеспечения устойчивости денежного обращения (2013)
Брыль Е. А. - Институциальные изменения в денежной системе Украины: концептуальный подход (2013)
Довгань Ж. М. - Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Ісаян А. М. - Теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств АПК (2013)
Привалова О. М. - Трансформації національних ринків страхування життя в умовах євроінтеграції, Привалова І. М. (2013)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи практика і принципи фармацевтичного страхування (2013)
Бровар О. В. - Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу банківських установ (2013)
Доронин А. В. - Формирование познавательной компетентности специалиста, Доронина М. С. (2013)
Герасенко П. В. - Развитие экономического кластерного зонирования по факторам человеческого потенциала в регионах Беларуси (2013)
Тищенко О. М. - Диференціація регіонів України за розвитком соціальної сфери та міжбюджетних відносин, Тимушева Н. Ю. (2013)
Мателешко Ю. П. - Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі Х – ХІ ст. (2012)
Зубанич Л. Л. - Участь дворянства у комітатському правосудді протягом XVI-XVIII століття (2012)
Стасів Я. В. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012)
Гайдукевич О. О. - Лісовпорядкування як основа природоохоронного господарювання УГКЦ (2012)
Бондаренко В. Г. - Генерал Я. Слащов і українські монархісти у 1921 р. (2012)
ТерещенкоЮ.В. ТерещенкоЮ.В. - Організація роботи органів НКВС по боротьбі з бандитизмом на території УРСР у 1943 – 1945 рр. (2012)
Гордійчук С. О. - Індивідуальна протидія тоталітарному режиму в Закарпатті у 1950 – 1970-х роках (2012)
Безега Т. М. - Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан (2012)
Сергієнко Т. C. - Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною (2012)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал (2012)
Рошко С. М. - Співробітництво України з МВФ в умовах світової фінансової кризи та у посткризовий період (2012)
Мандрик І. О. - Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867 – 1871) (2012)
Мандрик Є. О. - Утворення Гайдудорозької греко-католицької єпархії 1912 року (2012)
Сурнін В. Б. - Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості (2012)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людський втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Волощук С. М. - Конфронтація НАТО і Організації Варшавського договору в контексті "холодної війни” (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) (2012)
Пілаш Д. М. - Міжнародні аспекти діяльності руху за незалежність Пуерто-Ріко та його місце у зовнішній політиці Венесуели (2012)
Алмашій В. В. - Національна система освіти русинів-українців Словаччини у 80–90-х рр. ХХ ст.: порівняльний аналіз 107 (2012)
Павлишин Л. В. - Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО (2012)
Кулчар Т. Ф. - Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи (2012)
Шатров В. В. - Створення Пермського і Камчатського країв: спільне і відмінне (2012)
Корсак Р. В. - Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. (2012)
Кіш Є. Б. - Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи (2012)
Ліхтей І. М. - "Золота булла сицилійська” як дискусійне питання чеської історіографії (2012)
Міськов І. О. - Печатки та герби родини Другетів (2012)
Світлик Н. М. - Публіцистика закарпатських вчених на сторінках галицької періодики середини – другої половини ХІХ століття (2012)
Пронь Т. М. - Болісна точка в історичній пам’яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців (2012)
Міщанин В. В. - Втрачені документи Державного архіву Закарпатської області з питання радянізації Закарпаття 1946-1950 рр. (2012)
Гарагонич В. В. - Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011рр.: історіографічний аспект (2012)
Олашин М. В. - Нове дослідження в царині словакістики (2012)
Сліпецький О. С. - Загадковий Орест Сабов та його книга про угорських русинів (2012)
Ганус С. О. - Із карпатознавчої спадщини (2012)
Досталь М. Ю. - Учені Росії про Закарпаття (2012)
Відомості про авторів (2012)
Перцевой Ф. В. - Дослідження впливу рецептурного складу на в’язкість згустку сирного продукту м’якого, Обозна М. В., Поліщук Г. Є. (2010)
Погожих М. І. - Технологія жирового напівфабрикату для кондитерської та шоколадної глазурі антианемічного спрямування, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження фізико-хімічних змін наповнених гелів на основі натрію альгінату (ALgNa) та натрійкарбоксиметилцелюлози (NaKMЦ), Пивоваров Є. П., Нагорний О. Ю. (2010)
Постнова О. М. - Дослідження впливу пасти з зерна нового гібрида високоцукристої кукурудзи на властивості дріжджового тіста і хлібобулочних виробів із пшеничного борошна, Лисюк Г. М., Тимчук С. М. (2010)
Колеснікова М. Б. - Дослідження впливу компонентного складу на термічну стійкість структурованого продукту, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2010)
Янчева М. О. - Вивчення впливу харчових добавок, які мають кріопротекторну дію, на якісні показники м`ясних фаршів, Яковлева Ю. В. (2010)
Неліна К. П. - Інноваційні технології щодо впровадження у виробництво м’ясо-кісткового продукту з біологічно цінною добавкою (суха молочна сироватка) та амінокислотною добавкою (L-лізин), Гуць В. С., Титор О. Б. (2010)
Неліна К. П. - Методика визначення гранично допустимої концентрації токсичних речовин під час псування жирів у м’ясо-кістковому продукті (МКП "ПК"), Гуць В. С. (2010)
Мардар М. Р. - Зміни властивостей і структури крохмалю екструдованих зернових продуктів під час екструдування за наявності добавок, Валевська Л. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Закономірності переходу кальцію в іонний стан для ініціювання процесу гелеутворення, Мороз О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Розширення асортименту зернових продуктів здорового харчування (2010)
Кащенко В. Ф. - Бутерброды в сырной вспененной оболочке, Белозерцева Л. В. (2010)
Макарова А. Н. - Анализ питания молодежи, Симакова И. В., Шильман Л. З. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Разработка рецептур диетических кондитерских изделий с использованием микробного экзополисахарида, Бухарова Е. Н., Москалева А. Д., Ястребова Н. В. (2010)
Рысмухамбетова Г. Е. - Использование микробных экзополисахаридов в кондитерских изделиях, Карпунина Л. В., Курочка О. С., Прохоренкова О. А. (2010)
Мельнічук О. Є. - Осмотичне збезводнення як спосіб концентрування та його використання у виробництві фруктових концентрованих консервів, Бейко Л. А. (2010)
Стіборовський С. Е. - Дослідження властивостей печінкових мас за умови додавання пребіотичної суміші, Левіт І. Б., Османова Ю. В. (2010)
Сабадош Г. О. - Визначення основних фізико-хімічних показників якості молочних десертів з пінною структурою (2010)
Дятлов В. В. - Інноваційні технології за умов холодильного зберігання свіжих плодів, овочів та грибів, Медведкова І. І., Попова Н. О. (2010)
Пивоваров П. П. - Дослідження впливу вільних та зв’язаних іонів на колонієутворюючу здатність біфідобактерій, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Тропко Л. В. (2010)
Кучерук З. І. - Вивчення жирно-кислотного складу олії високоолеїнового типу з насіння соняшнику та перспективи її використання у виробництві борошняних кондитерських виробів, Федак Н. В., Діхтярь А. М., Носко З. І., Тимчук С. М. (2010)
Єфремова О. С. - Обґрунтування використання поверхнево-активних речовин у технології рослинних вершків, Горальчук А. Б., Пивоваров П. П. (2010)
Архіпова А. Д. - Технологія холодних соусів з еламіном, Колеснікова М. Б., Колісниченко Т. О. (2010)
Черевко О. І. - Виробництво фруктової пасти з використанням дикорослої актинідії, Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольник Д. В. (2010)
Михайлов В. М. - Теоретичне моделювання комбінованого способу теплової обробки, Дьяков О. Г., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження ринку сучасних технічних засобів та методів митного контролю для виявлення вибухових речовин та пристроїв, Афукова Н. О., Савченко Н. В. (2010)
Потапов В. О. - Використання теплових насосів у процесі сушіння, Ковш І. С. (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання складеного циліндра, Пархоменко Л. О. (2010)
Єфремов Ю. І. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини й обладнання з використанням НВЧ нагріву і вакуумування, Михайлова С. В., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Некоз О. І. - Удосконалення методики розрахунку потужності приводу ножового вала кутера, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження впливу температури молочного згустку та тривалості гомогенізації на консистенцію молочно-білкових кремів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2010)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій на підприємствах харчової промисловості, Дядюк М. А., Червоний В. М. (2010)
Цуркан М. М. - Дослідження енергоефективності процесу сушіння (2010)
Постнов Г. М. - Дослідження ультразвукової обробки сировини для м’ясних консервів, Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Кузьмінов А. М. (2010)
Потапов В. О. - Розробка моделі процесу змін якості виноградної вичавки під час ЗТП-сушіння, Якушенко Є. М. (2010)
Терешкін О. Г. - Особливості очищення картоплі різних сортів паровим способом, Дмитревський Д. В. (2010)
Потапов В. О. - Гідродинамічна модель конвекційного руху у мастильній оболонці універсального жарильного апарата з проміжним обігрівом, Петренко О. В. (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О., Зеленський О. І. (2010)
Білецький Е. В. - Система функцій для щілинного в’язкопластичного плину, Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Терешкін О. Г. - Розробка способу очищення баштанних культур та машини для його реалізації, Горєлков Д. В., Ільгов Д. В. (2010)
Маяк В. І. - Вплив електровібрації на повзучість і релаксацію напруги цукатної маси з дикорослого терну, Ляшенко Б. В., Смілик М. М. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив олії пшеничних зародків на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника, Максисько О. Р. (2010)
Михайлов В. М. - Аналіз методів і наукове обґрунтування методології формування асортименту борошняної продукції, Чуйко А. М., Томашевська Р. Я. (2010)
Лисюк Г. М. - Вплив насіння льону на якість бісквітного напівфабрикату, Шидакова-Каменюка О. Г., Чухрай О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Застосування методики комплексної органолептичної оцінки якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О. (2010)
Крайнюк Л. М. - Удосконалення технологічних карт у випадку малої кількості спостережень на етапі їх розробки, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Манжос Н. В. (2010)
Одарченко М. С. - Властивості листкового тіста під час заморожування, Даниленко Л. В., Бондаренко І. О. (2010)
Карбівнича Т. В. - Мікробіологічні показники напівфабрикату "Борщова заправка" в процесі виробництва та зберігання, Коваленко В. О. (2010)
Постнов Г. М. - Обґрунтування доцільності розробки начинок підвищеної біологічної цінності для борошняних кондитерських виробів та заморожених борошняних напівфабрикатів, Акмен В. О., Ушакова А. Г. (2010)
Одарченко А. М. - Дослідження впливу низьких температур на дріжджове тісто з рослинною добавкою, Одарченко Д. М., Балим В. Ю., Буток О. С. (2010)
Лебська Т. К. - Визначення біологічної цінності білка фаршевих виробів із гідробіонтів, Козлова С. Л. (2010)
Дишкантюк О. В. - Збагачення продукції ресторанного господарства біологічно активними речовинами, Парталога І. О. (2010)
Постнов Г. М. - Оцінка якості рибних консервів із додаванням олії, Ткаченко А. Є. (2010)
Назаренко Л. О. - Оцінювання конкурентоспроможності ковбасних виробів з використанням експертних методів, Назаренко В. О. (2010)
Дідух Н. А. - Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва білкових молочних продуктів функціонального та спеціального призначення, Молокопой Л. О., Назаренко Ю. В. (2010)
Баля Л. В. - Дослідження зміни якості нових консервів із квасолі під час зберігання (2010)
Касілова Л. О. - Деякі проблеми розробки показників якості кулінарної продукції, Крутовий Ж. А., Бородіна Л. В. (2010)
Хаустова Т. М. - Оптимізація співвідношення рецептурних компонентів крокетної маси на основі борошна пшеничного, Полевич В. В., Федак Н. В. (2010)
Колесник А. О. - Вивчення характеристики стану води фаршевих м’ясопродуктів, збагачених на біоорганічний кальцій, Колесник Т. Л. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження товарознавчих показників якості зефіру, який реалізується на споживчому ринку Харкова, Кошарновська М. В., Білецька Я. О. (2010)
Колтунов В. А. - Оцінка кулінарних властивостей сортів гарбузів, вирощених у Поліській зоні України, Булах М. В. (2010)
Перцевой Ф. В. - Дослідження емульгуючих властивостей білково-жирової емульсії на основі ядра насіння соняшнику, Бідюк Д.О. (2010)
Коваленко В. О. - Розробка параметрів ферментативного протеолізу колагеномісткої сировини колагеназою, Чернова Л. О., Дьяков О. Г., Москаленко О. В. (2010)
Синєкоп М. С. - Розробка системного наповнення програмного продукту для розв’язання крайових задач, Півненко А. О. (2010)
Торяник О. І. - ЯМР - дослідження вологоутримуючих властивостей добавок ксантану та гуару в безбілковому тісті для виробництва дієтичного хліба, Дьяков О. Г., Кучерук З. І., Луньова О. С. (2010)
Пестіна Г. О. - Інтеграція хімії з іншими природничими науками, Кисельова К. Д. (2010)
Гніцевич В. А. - Колоїдно-хімічні властивості модельних систем рослинної сировини, Федотова Н. А. (2010)
Мостова Л. М. - Динаміка гідролітичних процесів під час пророщування жита, Гапоненко В. О. (2010)
Бєлінська Є. В. - Фізичні і теплофізичні властивості коренеплодів редису (2010)
Мардар М. Р. - Білкові речовини нових видів хліба з цілого зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Кордзая Н. Р. (2010)
Савгіра Ю. О. - Поверхневі явища на межі двох контактуючих рідин: соняшникова олія - вода, Пілюгіна І. С. (2010)
Аксьонова О. Ф. - Дослідження вмісту флуорид-іонів у чорному та зеленому чаї різних торгових марок, Добровольська О. В., Вовченко Д. Є., Савін М. В., Городажев Д. А. (2010)
Головко М. П. - Особливості пористої будови тканин з різним волокнистим складом, Захаренко В. О., Василенко Н. М. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості поліетиленових пакетів, Іванова А. А., М’ячиков О. В. (2010)
Янчева Л. М. - Використання сучасних інтерактивних методів створення навчальних web-ресурсів, Рибін О. М., Вялкіна С. П., Гірінова Л. В. (2010)
Кухарьонок О. К. - Інтерактивна система аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Коновалова Т. В., Руденко І. В. (2010)
Чаговець В. В. - Активізація самостійної роботи студентів, Землянко Ю. В. (2010)
Золотарьова І. О. - Методичні засади створення курсів дистанційного навчання, Кушнаренко Н. С., Сахно О. А. (2010)
Тімофєєва О. М. - Автоматизація калькуляційних карток, Сибірякова І. Г. (2010)
Кочарова Т. Р. - Проблеми застосування в освіті автоматизованих засобів тестування, Сибірякова І. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Вплив еламіну на поверхневий натяг водних розчинів, Пак А. О., Білецька Я. О. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Проніна О. М. - Золотарьова Тамара Василівна (до 100-річчя з дня народження та 75-річчя від початку наукової, педагогічної і громадської діяльності), Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптев М. М., Підмогильний Ю. В. (2012)
Лисаченко О. Д. - Структурная организация секреторных гранул предсердных кардиомиоцитов (2012)
Могильник А. І. - Сучасні методи дослідження функціонального стану ендотелію та мікроциркуляції, Шумейко О. Г. (2012)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности клинической картины и патогенетических мехaнизмов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2012)
Покотило П. Б. - Ангіоархітектоніка нирки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (огляд літератури) (2012)
Скрипник В. М. - Профілактика патологічних рубців обличчя та шиї (2012)
Чекаліна Н. І. - Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит (огляд літератури). Діагностика та лікування, Гольденберг Ю. М., Петров Є. Є., Боряк В. П., Настрога Т. В. (2012)
Новиков В. М. - Травматическая окклюзия в практике врача-стоматолога, Московец Д. В. (2012)
Шинкевич В. И. - Доказательная медицина в стоматологии, Доленко О. Б. (2012)
Іщейкіна Ю. О. - Порівняльний аналіз захворюваності та поширеності серед населення полтавської та Донецької областей на гіпертонічну хворобу (2012)
Руденко С. С. - Використання деяких продуктів бджільництва для оцінки антропогенного навантаження територій, Баглей О. В. (2012)
Торонченко О. М. - Роль екологічних факторів у розвитку алергічних захворювань органів дихання у дітей на Полтавщині (2012)
Щербань М. Г. - Оцінка ризиків здоров’ю населення шкідливих хімічних факторів (2012)
Антонова О. І. - Прооксидантно-антиоксидантна система печінки при нестачі мелатоніну (2012)
Бабинец О. М. - Коррекция экспериментального дисбиоза препаратами пробиотиков, иммобилизованных на энтеросорбентах, после их низкотемпературного хранения (2012)
Біловол А. М. - Асоціація псоріазу з синдромом резистентності до інсуліну (2012)
Бойко Д. М. - Особливості клінічного перебігу саркоїдозу (2012)
Вівчар І. С. - Цитокіновий спектр сироватки крові дітей хворих на туберкульоз легень, мешканців радіаційно забруднених територій, Лаповець Л. Є. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення деяких показників мінерального обміну в сироватці крові і тканинах аорти щурів за умов гіпервітамінозу d та коригуючих впливів з різними механізмами дії (2012)
Годлевська Т. Л. - Особливості когнітивних потенціалів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром (2012)
Друзь О. В. - Зв’язок симптомів депресії в анамнезі з актуальним афективним статусом у осіб, залежних від опіоїдів (2012)
Дудченко М. А. - Дифференциальная диагностика острого живота и псевдоабдоминального синдрома и тактика их лечения (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу екстракту з люцерни на білковий обмін в умовах гострого тетрахлорметанового ураження гепатоцитів (2012)
Калмыков А. А. - Клиническая характеристика профессионального бронхита (2012)
Ковтун М. И. - Результаты оценки структуры сопутствующей заболеваемости больных катарактой (2012)
Кочина М. Л. - Прогнозирование состояния гепатобилиарной системы у детей с реактивным артритом, Савво В. М., Яновская Е. А. (2012)
Кучеренко Д. О. - Аритмогенное ремоделирование предсердий и структурно-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом (2012)
Лисенко С. А. - Порівняльний аналіз впливу лікування на динаміку біохімічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Дроненко В. Г., Скрильов В. В. (2012)
Литвиненко Н. В. - Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Луців Н. З. - Адаптаційні реакції у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2012)
Maksudova L. M. - Degenerative changes of the anterior segment tissues depending on the phenotype of acetylation in the experiment (2012)
Обухова О. А. - Аналіз зв’язку BSMI поліморфізму гена VDR з артеріальною гіпертензією у хворих з ішемічним інсультом (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Особливості аллельного поліморфізму промотору гену enos в формуванні генетично детермінованої ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та ожиріння (2012)
Труфанов Е. А. - Клиническая характеристика больных эссенциальным тремором (2012)
Фафула Р. В. - Методологічний підхід до вивчення ензиматичного спектру лімфоцитів при патологічних станах з використанням детергента сапоніну (ультраструктурне дослідження), Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Мельник О. П., Воробець З. Д., Кулачковський О. Р. (2012)
Шкурупій Д. А. - Клінічний перебіг синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від часу його розвитку (2012)
Єрошенко Г. А. - Роль сучасних технологій та міждисциплінарної інтеграції в оптимізації викладання гістології, цитології та ембріології (2012)
Каплін М. М. - Мікробіологічні та імунологічні аспекти candida-патології кишечника у новонароджених дітей, Івахнюк Т. В. (2012)
Мироненко Л. Г. - Адгезивні властивості ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію, Перетятко О. Г., Великий І. С. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості гістотопографії та гомеостазу інтактної шкіри голови та шиї людини, Ставицький С. О., Розколупа О. О., Ахмеров В. Д. (2012)
Білаш С. М. - Реакція судин гемомікроциркуляторного русла стінки фундального відділу шлунку на гострий експериментальний гастрит, введення препарату "платекс – плацентарний" та при їх сумісній дії (2012)
Дев’яткіна Н. М. - Морфологічні зміни при травматичному ушкоджені слизової оболонки порожнини рота щурів (частина І), Ніколенко Д. Є., Дев’яткін О. Є., Чечотіна С. Ю. (2012)
Колесник В. В. - Дослідження довжини капілярних петель ворсинок судинних сплетень бічних шлуночків головного мозку людей зрілого, літнього та старечого віку (2012)
Костиленко Ю. П. - Аноприева Н. М. Морфометрические показатели долевого соотношения между объемом пупьповой камеры и толщиной дентина постоянных зубов в норме и при патологической истираемости с учетом возрастной градации по данным рентгенографии (2012)
Кошарный В. В. - Демьяненко И. А., Супонько Ю. В. Структурные изменения в конечностях крыс при повреждении бедренного и седалищного нервов, Абдул-оглы Л. В. (2012)
Лєрмонтов О. О. - Індивідуальна анатомічна мінливість додаткових надниркових артерій (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия долек IV-V червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Степанчук А. П. - Гистологическое строение эндомиокардиальных и миоэндокардиальных образований желудочков сердца в норме, Воскресенская Л. К. (2012)
Халилова Н. Г. - Морфометрические параметры лица юношей китайцев (2012)
Шарапова О. М. - Морфологічна структура вилочкової залози щурів після впливу електромагнітного випромінювання (2012)
Бекус І. Р. - Патоморфологічні зміни печінки щурів з токсичним ураженням етанолом та солями важких металів (2012)
Воробьева О. А. - Патофизиологическая ассоциация нитрозилирующего стресса и эффектов плазменных тиолов при ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп (2012)
Потіха Н. Я. - Реактивність серця до ендогенного ацетилхоліну в умовах селективної блокади кардіальних М1-холінорецепторів пірензепіном при гіпофункції щитоподібної залози у експерименті (2012)
Придруга С. М. - Динаміка вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів в печінці щурів у період пізніх проявів траватичної хвороби та корекції відхилень тіотриазоліном (2012)
Германчук С. М. - Методи ортопедичного лікування дефектів коронок зубів та їх ускладнення (2012)
Григоренко Я. М. - Методика определения опорных реакций частичных съемных протезов на клиническом примере, Григоренко А. Я., Неспрядько В. П., Тормахов Н. Н., Тихонов Д. А. (2012)
Клітинська О. В. - Епідеміологічний аналіз визначення факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань у дітей закарпаття (2012)
Лахтін Ю. В. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на характер кумуляції важких металів в альвеолярному відростку та емалі зубів у щурів (2012)
Пудяк В. Є. - Результати дослідження окремих показників перикисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит (2012)
Савчук І. Ю. - Результати експериментальних досліджень мікроструктури полімеру з додаванням порошку титану ТГ-110 різної дисперсності (2012)
Ткаченко И. М. - Исследование взаимосвязи структурных компонентов эмали при повышенной и физиологической стираемости зубов (2012)
Хе мё (He miao) - Анализ результатов антропометрического исследования диагностических моделей челюстей пациентов со скученным положением зубов (2012)
Уманський Д. О. - Порівняльний аналіз способів вилучення мікрослідів крові з різноманітних предметів-носіїв при проведенні комплексного судово-медичного дослідження (2012)
Станішевська Т. І. - Особливості регуляції латентного періоду скорочення скелетного м’яза білих щурів за межами фізіологічної концентрації вільного трийодтироніну (2012)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика влияния антагонистов эстрогеновых и андрогеновых рецепторов на временные характеристики поведения белых крыс в тесте порсолта (2012)
Кучеренко О. О. - Діференційна діагностика хламідійних і вірусних пневмоній у дітей (2012)
Kushch S. - Binary forms of logic functions representation (2014)
Івохін Є. В. - Про модифікацію алгоритму шифрування даних Меркла-Хелмана (2014)
Гайдаржи В. І. - Інтеграція універсальної мови запитів LINQ SQL з внутрішньою мовою програмування постреляційної бази даних CACHE, Сідоров Є. С. (2014)
Стеценко І. В. - Проектування інтелектуальної діалогової навчальної системи на базі онтологій, Положенцев І. С. (2014)
Гріненко О. О. - Моніторинг екосистем програмного забезпечення (2014)
Левандовський О. П. - Підвищення ефективності роботи силових трансформаторів, Петренко А. М. (2014)
Лисицына Е. С. - Оценка статистических свойств (псевдо)случайных последовательностей, образованных конкатенацией циклов регистров сдвига с обратными связями (2014)
Мусиенко М. П. - Модели диспетчеризатора заданий в распределенных компьютерных системах с ограниченным питанием удаленных модулей, Савинов В. Ю. (2014)
Петренко С. Ф. - Линейный пьезоэлектрический двигатель на основе круговой цилиндрической пластины, Филимонов С. А., Филимонова Н. В., Батраченко А. В., Лавданский А. А. (2014)
Шарапов В. М. - Влияние электрической нагрузки на работу пьезоэлектрического трансформатора, Петрищев О. Н., Лейко А. Г., Базило К. В., Салагор А. М. (2014)
Шарапов В. М. - Классификация пьезоэлектрических трансформаторов, Петрищев О. Н., Базило К. В., Сотула Ж. В., Маштапа А. И. (2014)
Трембовецкая Р. В. - Виртуальное моделирование оптических параметров градиентных элементов (2014)
Бурмістров С. В. - Паралельна декомпозиція як основний метод мінімізації булевих функцій в ортогональній формі представлення (2014)
Кожухівський А. Д. - Аналіз і дослідження задач теорії решіток та їх використання в криптології, Пригодюк О. М., Савельєва Т. В. Кожухівська О. А. (2014)
Лега Ю. Г. - Особливості управління якістю технологічних комплексів неперервного типу, Прокопенко Т. О., Урецька Ю. І. (2014)
Мітіхін Ю. В. - Математичне моделювання просторово-часової структури випадкових радіосигналів в іоносферних каналах зв’язку, Гурин В. О. (2014)
Осауленко І. А. - Особливості оцінювання результатів проектів в розподілених регіональних структурах (2014)
Сищик С. В. - Інформаційна безпека в діяльності підприємств середнього бізнесу, Гончарук О. В. (2014)
Жицька Н. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка плодово-овочевої продукції Черкаської області (2014)
Караваєв Т. А. - Гідрофобність покриттів з водно-дисперсійних фарб та способи її підвищення (2014)
Деткин В. Г. - Определение жизни с позиции теории комфорта и компьютерных технологий, Лега Ю. Г. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Выбор, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Планирование, Збруцкий А. В., Штеренхарц A., Саенко Н. (2014)
Пам’яті Дісканта Валентина Івановича (2014)
Данилюк Д. Д. - Із плеяди славних закарпатців (2013)
Зубанич Л. Л. - Дворянство Верхнього Потисся і селянське повстання Дєрдя Довжі (2013)
Ферков О. В. - Деякі аспекти громадсько-культурного життя угорців Підкарпатської Русі (1919 – 1939 рр.), Вереш С. І. (2013)
Зайцев О. Ю. - Соціальна міфологія Дмитра Донцова (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі (2013)
Фенич В. І. - Між сакральним і профанним: формування еклезіяльної та національної ідентичності о. Севастіяна Сабола до 1945 р. (2013)
Данилець Ю. В. - Православна церква на Закарпатті в часи "сталінщини" (1946-1953 рр.), Міщанин В. В. (2013)
Гарагонич В. В. - Участь молоді суміжних областей України і країн Східної Європи в гуманітарному співробітництві у 70 – 80-х роках ХХ ст. (2013)
Скиба І. І. - Карпатський єврорегіон (1993 – 2013 рр.) (2013)
Казаков О. О. - Династична боротьба за трон угорського королівства на початку XIV століття (2013)
Майор Р. І. - Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв’язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871 – 1901 рр.) (2013)
Тутушка А. М. - Вплив російських військових наступів 1914 року у Карпатах на політику щодо національностей в північно-східних комітатах Угорського королівства (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина 2. Втрати Червоної Армії (2013)
Кіш Є. Б. - Особливості формування громадянського суспільства Угорщини у ХХ столітті (2013)
Литовченко В. В. - Стратегія міжнародного співробітництва у сфері збереження культурної спадщини ЮНЕСКО (2013)
Годлевська В. Ю. - Політика соціалістичного уряду Іспанії у сфері туризму як важливої галузі національної економіки (1982 – 1996 рр.) (2013)
Іллар К. Я. - Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини (2013)
Кулчар Т. Ф. - Карпатський єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС (2013)
Купар Д. М. - Співробітництво Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері енергетики в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Леньо П. Ю. - Оосбливості формування сучасної української ідентичності (2013)
Кичак О. Ю. - Основні риси сімейного побуту закарпатських заробітчан на початку ХХІ століття (2013)
Мателешко Ю. П. - Адміністративно-територіальні одиниці Київської Русі Х-ХІ ст.: проблеми термінології (історіографія питання) (2013)
Міговк Р. Ю. - Королівський замок "Ньолаб" у дзеркалі джерел (1262 – 1515) (2013)
Скоряк А. Г. - "Голодні бунти” 1932 р. в УСРР: через призму наукового аналізу матеріалів "Оріхівської справи” Запорізького краю (2013)
Шатров В. В. - Укрупнення регіонів РФ: огляд російської історіографії (2013)
Мазурок О. С. - З карпатознавчої спадщини, ДичкаЮ. І. (2013)
Кічера В. В. - "Заядлая проуниатская и антиобщественная пропаганда" 1979 р.: Документи (2013)
Леньо П. Ю. - Новий збірник про українців-русинів Карпато-Дунайського регіону (2013)
Ліхтей І. М. - Будні і свята закарпатських гастарбайтерів у дослідженні Оксани Кичак (2013)
Світлої пам’яті В. Д. Коваленка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андарачна М. М. - Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка"), Єгорова Ю. М. (2014)
Атрошенко Г. І. - Художньо-образна символіка "Вінка на березі юності" Миколи Вінграновського: традиції й новаторство, Окропірідзе Л. Д. (2014)
Баняс В. В. - Сон у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2014)
Гусєв В. А. - Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" (2014)
Землянська А. В. - Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся", Кольцова О. Т. (2014)
Копєйцева Л. П. - Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука "Мальви", Пилипчик В. М. (2014)
Люлька В. Н. - Мотивная организация романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2014)
Марченко Т. М. - Запорізька Січ як етнообраз у романі Ф. В. Булгаріна "Дмитрий Самозванец" (2014)
Мельник Т. М. - Фольклорна традиція в російській літературі ХХ століття (на матеріалі оповідань В. Шукшина) (2014)
Мунтян А. А. - "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией (2014)
Нестеренко К. В. - Особенности, эволюция и поэтика баллады советского периода, Каданер О. В. (2014)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" (2014)
Петренко Н. А. - Особливості художнього стилю роману П.Д. Боборикіна "Жертва вечірня" (2014)
Прасол Є. А. - Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі (2014)
Романова І. В. - Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини ХХ ст. (2014)
Скляр І. О. - Психопоетика сумарно-означальної форми зображення в романній прозі Валер’яна Підмогильного (2014)
Суховєєнко К. І. - П'єса-агітка в українській радянській драматургії (2014)
Тарарак А. В. - Отражение европейского наполеоновского мифа в русской романтической поэзии и мемуаристике (2014)
Тарарак М. Ю. - Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю (2014)
Шарова Т. М. - Образ жінки в художньому світі К. Гордієнка (2014)
Шпак И. В. - Скандинавский Noir Hero детективного романа (2014)
Алсултан М. О. - Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" (2014)
Гармаш Л. В. - Теория мотива в литературоведении (2014)
Георгієвська В. В. - Жанрові особливості п’єси Крістофера Марло "Паризька різанина" (2014)
Евдокименко Е. А. - Особенности трактовки образов взрослых в современных пьесах на "детскую тему" (о некоторых аспектах проблемы) (2014)
Казарин В. П. - Мой учитель профессор Г. П. Макогоненко: Нравственные и научные итоги общения (2014)
Карпина Е. С. - Историческое время в романе Вс. С. Соловьёва "Вольтерьянец" (2014)
Комаров С. А. - Жанровые формы фельетонистики Дон-Аминадо (2014)
Криворучко С. К. - Специфіка конфлікту у романі Шань Са 山飒 "Та, що грає в го" (2014)
Лагода А. Ю. - Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) (2014)
Нестерук В. В. - О некоторых способах игры с читателем в современных драматургических произведениях (2014)
Обыхвост М. С. - Единство человека и природы в романе Мо Яня "Страна вина" (2014)
Рыжченко О. С. - Русский ретродетектив VS hystorical mystery (сравнительно-сопоставительная характеристика русского и зарубежного исторического детектива) (2014)
Скритуцька В. С. - Відображення філософії даосизму в жіночих образах оповідань Сюй Ді-Шаня "Шлях назад", "Павук", "Чунь Тао" (2014)
Сорокина Е. Ю. - Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы (2014)
Ступницкая Н. Н. - Лейтмотивные идеи в романе А. И. Солженицына "В круге первом" и эпопее "Красное колесо" (2014)
Тарарак М. Ю. - Об основных итогах изучения поэзии И. Эренбурга (2014)
Тарарак А. В. - "Рославлев" А. С. Пушкина и европейский наполеоновский миф (2014)
Тыминская И. Н. - Пьеса Хельге Крога "Раковина" в художественной системе "новой драмы" (2014)
Черниенко Л. В. - Об одной из форм психологического анализа в русской литературе рубежа тысячелетий (2014)
Чирка Ю. О. - Роль просторово-часової організації в структурі п’єси Л. Фейхтвангера "Мир" (2014)
Шалак О. І. - Дослідження гаївок у "Быте подолян" К. Шейковського: до проблеми записування та едиції (2014)
Міговк Р. Ю. - Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату (2013)
Зубанич Л. Л. - Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді (2013)
Майор Р. І. - Національна концепція русофілів Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2013)
Гиря В. І. - Активізація проугорської іреденти на Закарпатті у 1920-х роках (2013)
Славік Ю. В. - Створення та функціонування в Угорщині концентраційних таборів Крива та Вор'юлопош (березень-липень 1939 р.) (2013)
Кузьма В. В. - Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області (50 - 90-ті роки ХХ ст.) (2013)
Чура О. В. - Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки (2013)
Сергієнко Т. С. - Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин (1991 - 2013 рр.) (2013)
Артьомов І. В. - Транскордонне співробітництво як важливий чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності (2013)
Кулчар Т. Ф. - Фінансовий вимір українсько-угорського транскордонного співробітництва у 2004 - 2013 роках (2013)
Діус Н. О. - Євроінтеграційний потенціал Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Пронь Т. М. - ALTER EGO зовнішньої політики і дипломатії президента США Томаса Вудро Вільсона (1912-1920) (2013)
Лавер О. Г. - Статистичний аналіз людських втрат СРСР і Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Шніцер І. О. - Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") (2013)
Віросткова А. - Структура українських національних шкіл у Словаччині післявоєнних років (2013)
Кіш Є. Б. - Вплив системних трансформацій кінця ХХ століття на зміну концепту "Центральна Європа" (2013)
Бевзюк Є. В. - Становлення словацької національної ідентичності (перша половина ХІХ ст.) (2013)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ - першої половини ХХ століть (2013)
Ладжун Ю. Ю. - Формування етноніма населення Підкарпатської Русі (2013)
Кичак О. Ю. - Взаємовідносини матері з дітьми у заробітчанських сім'ях Закарпаття на початку ХХІ століття (на основі результатів польових досліджень) (2013)
Леньо П. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку європейської етнології (2013)
Ферков О. В. - Проблеми історії Марамороша (ХІІ-ХV століття) в угорській історіографії ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Мандрик І. О. - Національне питання в Угорщині середини ХІХ століття в оцінці Йожефа Етвеша (2013)
Гончар М. І. - Історико-біографічні публікації в часописі "Подольские епархиальные ведомости" (1862-1905) (2013)
Кічера В. В. - Орган Мукачівського монастиря отців Василіан "Вісті з Чернечої Гори" (1934-1935) як джерело з історії греко-католицької церкви (2013)
Данилюк Д. Д. - Возз'єднання Закарпаття з Українською РСР в оцінці вітчизняної історіографії (1945-2013), Міщанин В. В. (2013)
Мателешко Ю. П. - Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) (2013)
Олашин М. В. - Літопис розвитку археологічної науки на Закарпатті (2013)
Леньо П. Ю. - Образ "Іншого" та формування колективних ідентичностей у Європі (2013)
Хроніка життя історичного факультету Ужгородського національного університету у 2013 році (2013)
Відомості про авторів (2013)
Господарев И. А. - Условия существования, фононный спектр и колебательные характеристики ван-дер-ваальсовых кристаллов с ОЦК структурой, Клочко М. С. , Ризак В. М. , Сыркин Е. С. , Феодосьев С. Б. (2011)
Афанасьєва І. О. - Методика підготовки органічних об’єктів для досліджень методом іонно-фотонної спектрометрії, Бобков В. В., Грицина В. В., Шевченко Д. І. (2011)
Штейфан А. Я. - Коливне зображення борного ангідрида В2О3, Небола І. І. , Сідей В. І. (2011)
Дробнич О. В. - Проблема виконання стороннього коду у грідах, що побудовані на віртуальних машинах Ruby, Дробнич М. П., Різак В. М. (2011)
Водорез О. С. - Температурные зависимости теплопроводности полупроводниковых твердых растворов PbTe-Bi2Te3, Бондаренко А. С., Рогачева Е. И. (2011)
Girka O. I. - Focused ion source for the microelectronics thin films processing, Bizyukov I. O., Bizyukov O. A., Sereda K. M., Romashchenko O. V. (2011)
Окунєва Т. О. - Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками, Маслюк В. Т., Мегела І. Г., Головей В. М., Біров М. М. (2011)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6., Герзанич О. І., Сливка О. Г., Мотря С. Ф. (2011)
Барахвостов С. В. - Сверхбыстрый электрический взрыв микропроводников: Структура и оптические характеристики плазменного канала, Бочкарев М. Б., Волков Н. Б., Нагаев К. А., Тараканов В. П., Ткаченко С. И., Чингина Е. А. (2011)
Константинов В. О. - Ізохорна теплопровідність твердого C6H12, Ревякін В. П., Саган В. В. (2011)
Ізай В. Ю. - Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I, Студеняк І. П., Ворохта М., Матолін В., Куш П., Плеценік А. , Загоран М. , Роч Т., Грегуш Я. (2011)
Шаповалов I. П. - Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) – магнетику, Сайко П. О. (2011)
Тимохов Д. Ф. - Стабилизирующие покрытия люминесцирующих слоев пористого кремния (2011)
Кушнір О. С. - Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією, Гірник І. С., Шопа Р. Я., Дзюбанський В. С., Єрмаков О. С. (2011)
Васильєв М. О. - Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних середовищах, Філатова В. С., Яценко Л. Ф., Гурін П. О. (2011)
Дорошенко А. Н. - Рентгенографическое исследование твёрдых растворов висмут-сурьма, Дроздова А. А., Пинегин В. И. , Рогачева Е. И. (2011)
Блецкан Д. И. - Электронная структура низко- и высокотемпературной фаз дисульфида германия, Глухов К. Е., Кабаций В. Н., Вакульчак В. В. (2011)
Поп О. М. - Регресійні залежності "вміст гамма-активного нукліда – температурна доза" в технологіях отримання кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т., Бузаш В. М. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках, Волковецький С. П., Лібман В. А. (2011)
Грицай О. О. - Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ, Гримало А. К., Колотий В. В., Венедиктов В. М. , Волковецький С. П., Шахов В. П. (2011)
Афанасьев С. Н. - Механизм образования ядра 8Bе в реакциях 12C(g,3a) и 16O(g,4a) (2011)
Бохінюк В. С. - Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ'), (γ, n), Парлаг О. М., Пилипченко В. А. (2011)
Шевченко О. С. - Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 87Sr в (γ,γ') реакціях, Ранюк Ю. Н., Довбня А. Н., Купленіков Е. Л. (2011)
Швецов В. Н. - Многовходовая система TOF для нейтронно -ядерных исследований по методу времени пролета нейтронов, Астахова Н. В., Гундорин Н. А., Еник Т. Л., Зейналов Ш. С., Мицина Л. В., Пикельнер Л. Б., Попов А. Б., Саламатин И. М., Саламатин К. М., Самосват Г. С., Седышев П. В., Сиротин А. П., Смирнов В. И. (2011)
Пономаренко А. - Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12, Осташко В., Латтуада М., Ді П’єтро А., Міляніч Д., Задро М., Муцумара А., Пелегріті М.-Г., Романо С., Тудіско С., Туміно А., Фігуера П. (2011)
Потокі І. C. - Моніторинг вмісту природних та техногенних радіонуклідів у місті Ужгород гамма-спектрометричним методом (2011)
Юркуц Ю. Ю. - Система стабілізації та пониження фону в гамма-спектрометричному комплексі, Поп О. М., Стець М. В., Маслюк В. Т. (2011)
Хаердинов М. Н. - Анализ возбужденных водородных фрагментов при фотодиссоциации молекул в приложении к экспериментам типа накачка-зондирование, Грум-Гржимайло А. Н., Страхова С. И. (2011)
Бейгман И. Л. - Спектроскопическое исследование перезарядки многозарядных ионов фтора на атомах неона (область длин волн 125–350 Å), Вишняков Е. А., Лугинин М. С., Рагозин Е. Н., Толстихина И. Ю. (2011)
Роман В. І. - Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом (2011)
Стецович В. В. - Емісійний спектр урацилу, ініційований повільними електронами, Суховія М. І., Чаварга М. М., Федорко Р. О., Мінда І. Ю., Шафраньош І. І. (2011)
Малініна А. О. - Енергетичні характеристики випромінювання низькотемпературної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами (2011)
Горкавенко В. М. - Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнітним вихором скінченного поперечного розміру, Ситенко Ю. О., Степанов О. Б. (2011)
Гайсак М. - Енергія зв’язку синглетних та триплетних станів негативного іона мюонію, Гнатич М., Федорняк Ю. (2011)
Гайсак М. - Енергія зв’язку нижчих 1,3s- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході, Мучичка Ю., Онисько В. (2011)
Гайсак І. - Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню, Гайсак М., Ламер І. (2011)
Бычков А. Б. - Оценка вероятности ионизации атома водорода под воздействием короткого фотоимпульса, Смирнов В. В. (2011)
Бондар І. І. - Експериментальні дослідження впливу додатково індукованої поляризації атома барію в основному стані на реалізацію багатофотонних переходів, Суран В. В. (2011)
Месарош Л.В. - Визначення концентрації та температури електронів у лазерній плазмі олова, Чучман М.П., Шуаібов О.К. (2011)
Гірка І. О. - Збудження електромагнітних азимутальних поверхневих хвиль у діапазоні електронної циклотронної частоти кільцевим пучком електронів, Моргаль Я. І. (2011)
Вишнякова Г. А. - Резонанс когерентного пленения населенности в N системе и исследование возможности квантовой фильтрации, Самокотин А. Ю., Акимов А. В., Колачевский Н. Н., Соколов А. В., Сорокин В. Н., Юдин В. И., Тайченачев А. В. (2011)
Ермалицкая К. Ф. - Двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия неоднородных объектов (2011)
Кленівський М. С. - Емісійні характеристики ексиламп на парогазових сумішах циліндричної геометрії, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2011)
Шароді І. С. - Спектральний склад випромінювання розсіяних частинок при бомбардуванні іонами калію поверхні арсеніду галію (2011)
Шпаков К. В. - Система регистрации оптического излучения с наносекундным разрешением для исследования начальной фазы атмосферных разрядов, Огинов А. В. (2011)
Гарай Г. Ш. - Система управління копіювальним станком на базі ПК, Курмаі С. О., Хропін Г. Ю. (2011)
Куліш В. - Підсилення мультигармонічних хвиль просторового заряду в системах з поздовжнім електростатичним ондулятором, Брусник А., Лисенко О. (2011)
Шароді І. С. - Застосування методу іон-фотонної спектроскопії для дослідження забруднення ґрунтів важкими металами, Митропольський І. Є. , Приходько М. В. , Буксар В. С. , Лінтур М. І. , Маркович Л. М. , Поп С. С. (2011)
Сакалош І. І. - Волоконно-оптичний пристрій для оцінки параметрів мікродоз фізіологічних розчинів, Шаркань Й. П., Житов Н. Б., Січка М. Ю., Козич Л. І. , Різак В. М. (2011)
Шаніна І. В. - Частота призначення та дозування окремих груп кардіологічних препаратів у пацієнтів у різних класах тривалості QRS­комплексу в перші 6 місяців постійної електрокардіостимуляції, Волков Д. Є., Крайз І. Г., Яблучанський М. І. (2014)
Матолич У. Д. - Динаміка змін інтегральних індексів активності запалення у хворих із флегмонами щелепно­лицевої ділянки (2014)
Мельник О. В. - NO­синтазний шлях метаболізму L­аргініну в лімфоцитах крові хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Ковальський П. П., Воробець З. Д. (2014)
Кулемзіна Т. В. - Рухова активність як провідна складова здоров’я дітей, Красножон С. В. (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика райдужно­рогівкового кута очного яблука щурів у нормі, Кривко Ю. Я., Якимів С. Я. (2014)
Авазашвілі І. Д. - Стентування внутрішніх сонних артерій у хворих, які перенесли транзиторні ішемічні атаки, Цімейко О. А., Скорохода І. І. (2014)
Панчук С. І. - Антимікробна активність декаметоксину щодо бактеріальних збудників інфекційного загострення бронхіальної астми, Гуменюк М. І., Ковальчук В. П. (2014)
Федотова Л. О. - Особливості окремих ланцюгів кальцієвого гомеостазу при ішемічній хворобі серця залежно від артеріальної гіпертензії (2014)
Стець М. М. - Раціональна етапна діагностика та лікувальна тактика при біліарному сепсисі (2014)
Протас Н. М. - Переваги переходу до комбінованої терапії ситагліптин/метформін за неефективності стартової монотерапії метформіном у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла, Скрипник Н. В., Протас Я. М., Мельник Н. В., Білик Л. Я. (2014)
Плеш І. А. - Ефективність лікування хворих на есенційну гіпертензію II стадії, Гайдич Л. І., Рябий С. І., Богверадзе Л. I., Гудзовата Н. В., Мацюк Г. І. (2014)
Пархоменко Т. А. - Системна склеродермія: як уникнути діагностичних помилок, Грушко І. В., Шелест Ю. П., Громенков В. Д., Супрун Н. В., Бевз Н. Д. (2014)
Медведь О. П. - Зміни функції нирок та ускладнення після коронарних ендоваскулярних втручань з використанням рентгеноконтрастних засобів, Водяницька Н. А., Мехтієва Ф. Б., Гуділін Т. Є., Ракова С. В. (2014)
Камінський І. В. - Мікробний чинник і його роль у патогенезі післяопераційного перитоніту (2014)
Баєва М. В. - Клiнiчний випадок синдрому Шая – Дрейджера, Лебединець Д. В., Лебединець В. В., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І. (2014)
Кисельов В. О. - Клінічний випадок великої післяопераційної вентральної грижі з абдомінальним компартмент­синдромом, Гур’єв А. М., Грепачевський В. Є., Береговий О. В., Бонь Д. О., Шолох В. М. (2014)
Величко В. І. - Ожиріння й неалкогольна жирова хвороба печінки з позиції кардіоваскулярного ризику в практиці сімейного лікаря, Колотвіна Л. І., Гур’єв А. М., Колотвін А. О. (2014)
Ейтутіс Ю. Г. - Сучасний стан проблеми ревізійного ендопротезування кульшового суглоба, Легенький О. Г. (2014)
Черкас І. М. - Скринінг донорської крові на вірус гепатиту В (2014)
Наказ "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні" (2014)
Порядок організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров’я (2014)
Система лікувального харчування (2014)
Норми харчування на одного хворого на день у загальних відділеннях (терапевтичні, хірургічні відділення) (2014)
Норми харчування на одного хворого на день у дитячих лікарнях та відділеннях (кількість продуктів, г/нетто ) (2014)
Норми харчування на одну вагітну жінку на день для пологових відділень (2014)
Норми харчування на одну породіллю на день для пологових відділень (2014)
Норми харчування на одного хворого на день для онкологічної лікарні (відділення) (2014)
Норми харчування на одного хворого на день для гастроентерологічного відділення (2014)
Інструкція з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров’я (2014)
Взаємозамінність продуктів при приготуванні дієтичних страв (2014)
Заміна продуктів за білками й вуглеводами (2014)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні особливості клітинної інфільтрації тканини печінки при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2014)
Палій А. В. - Особливості регенерації кісткової тканини після остеопластики ксеногенним матеріалом (2014)
Mokryk O. Ya. - Investigation of the algesic perception types observed in dental patients with different individual psychological characters, Krupnyk N. M. (2014)
Мальцева М. С. - Клас тривалості інтервалу QTc і функціональні показники кровообігу в пацієнтів у гострий післяопераційний період у різних режимах електрокардіостимуляції, Волков Д. Є., Гунаєва­Кручина О. О., Яблучанський М. І. (2014)
Гапонов І. В. - Динаміка змін фекального кальпротектину у хворих з ускладненнями дивертикулярної хвороби ободової кишки, Кудрявцева В. Є. (2014)
Залісна Ю. Д. - Порівняльний аналіз результатів нейропсихологічного тестування та функціональної нейровізуалізації головного мозку в пацієнтів із помірними когнітивними змінами, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Лошицький П. П., Коломієць Б. Ю. (2014)
Бур’янов О. А. - Комплексне лікування хворих на остеоартроз колінного суглоба, Омельченко Т. М., Кваша В. П., Соболевський Ю. Л., Скобенко Є. О., Легенький О. Г., Ейтутіс Ю. Г. (2014)
Фурдичко А. І. - Застосування гелю з фітолізоцимом у комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту в жінок з фізіологічним перебігом вагітності, Диба А. Я. (2014)
Галузинська О. І. - Досвід успішного застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії у хворих із кістозними новоутвореннями надниркових залоз, Кваченюк А. М., Радзієвський С. О., Безпалько Ю. М. (2014)
Таранчук В. В. - Порушення сну, серцево­судинна патологія та когнітивна функція (огляд літератури і власне дослідження), Денисенко Р. Ю., Дрофа Л. Б., Бабакова О. В., Мишанич Г. І. (2014)
Півнєв Б. А. - Умови зберігання медикаментозних препаратів удома, Дорофєєв А. Е., Чуков А. Б., Громенков В. Д., Чисников М. П. (2014)
Блецкан М. М. - Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова, Глухов К. Є., Грабар О. О. (2012)
Бокотей О. В. - Опис структури і симетрії коливного спектру кристалів Tl3TaS4 в концепції надпросторової симетрії, Небола І. І. (2012)
Росул Р. Р. - Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0.98Se0.02)2, Гуранич П. П. , Гомоннай О. О. , Сливка О. Г. , Хмара О. М. , Гомоннай О. В. , Роман І. Ю. (2012)
Блецкан Д. И. - Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного PbGeS3, Кабаций В. Н. (2012)
Сабадош В. М. - Першопринципні розрахунки фононних спектрів кристалів Sn2P2S6, Чобаль О. І., Різак І. М., Різак В. М. (2012)
Студеняк І. П. - Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3AsS3)Х(As2S3)1-Х, Неймет Ю. Ю., Орлюкас А. Ф., Кежоніс А. , Казакевічюс Е., Салкус Т. (2012)
Клевець В. Ю. - Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу M2P2Se6 (M = Sn, Mn), Савченко М. Д., Щурова Т. М., Сливка О. Г. (2012)
Шуста О. В. - Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6, Сливка О. Г. , Гуранич П. П. , Шуста В. С. (2012)
Бобик М. Ю. - Природа фазових переходів в аморфних плівках трисульфіду миш’яку, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С. , Рябощук М. М. (2012)
Кондрат А. Б. - Область структурной корреляции в стеклах (GeS2)X(As2S3)1-X, Попович Н. И., Мица В. М., Савченко Н. Д. (2012)
Далекорей А. В. - Мас-спектри парових потоків при випаровуванні матеріалів системи As-S та їх роль у формуванні аморфних плівок, Демеш Ш. Ш. , Ковтуненко В. С. , Мешко Р. О. (2012)
Рубіш І. Д. - Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu, Попович К. О., Балог О. О. (2012)
Небола І. І. - Фрактальні структури з елементами симетрії п’ятого порядку, що здатні захоплювати мікрохвильове випромінювання, Кіндрат В. Я. (2012)
Пуга П. П. - Рентгенолюминесценция и уровни энергии ионов Tb3+ в стеклообразном и поликристаллическом тетраборате лития, активированном ТbО2, Попович К. П., Данилюк П. С., Красилинец В. Н. , Пуга Г. Д., Турок И. И., Лоя В. Ю. (2012)
Бохінюк В. С. - До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (γ,γ’), Жаба В. І., Парлаг О. М. (2012)
Мазур В. М. - Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120Те в області Е1-гігантського резонансу, Симочко Д. М., Біган З. М., Деречкей П. С. (2012)
Стець М. В. - Розробка алгоритму отримання узгоджених значень періодів напіврозпаду радіоактивних ядер, Король Н. Н. , Поп О. М. , Маслюк В. Т. (2012)
Гедеон В. Ф. - Розсіяння електронів на іоні Si− (2012)
Месарош Л. В. - Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2012)
Ковдуш Р. Ч. - Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом (2012)
Грицак Р. В. - Лампа бар’єрного розряду на сумішах інертних газів з парою важкої води, Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т. (2012)
Мигович М. І. - Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження, Кельман В. А., Шпеник Ю. О. (2012)
Бандурина Л. О. - Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю, Гедеон В. Ф. (2012)
Кривський І. Ю. - Про бозонні розв’язки рівняння Дірака для вільного поля, Заяць Т. М., Симулик В. М., Ламер І. Л. (2012)
Медведєв С. Ю. - Про деякі наслідки з перетворень Тангерліні, Галамба І. Ф. (2012)
Лазур В. Ю. - Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном, Поп В. В., Рейтій О. К., Мигалина С. І. (2012)
Потокі І. С. - Параметричний опис абсолютної ефективності напівпровідникових детекторів для виміру активності об’ємних проб (2012)
Маркевич П. В. - Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм, Різак В. М. (2012)
Трикур І. І. - Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS, Сакалош І. І., Горват Г. Т., Січка М. Ю., Корпош С. О. , Шаркань Й. П., Різак В. М. (2012)
Симулик В. М. - Професор Кривський Іван Юрійович. До 80-річчя від дня народження (2012)
Біганич В. Ю. - Фазова р,Т,х-діаграма та інверсія знаку баричного коефіцієнту зсуву температури Кюрі в сегнетиелектриках CuInP2(SeхS1-х)6, Герзанич Е. І. (2012)
Штейфан А. Я. - Опис та коливне зображення кристалів пірохлору типу А2В2X6Y, Небола І. І. , Сідей В. І. (2012)
Holomb R. - Spectroscopic studies of medium range ordering in g-GeSe2: theory and experiment, Mitsa V., Akalin E., Akyuz S., Sichka M. (2012)
Маркуш П. П. - Cпектри постійних залишкових енергій електронів при їх взаємодії з сіркою у газовій фазі (2012)
Хребтов А. О. - Экспериментальное исследование магнитоэлектрических композиционных феррит-пьезоэлектрических структур с целью оптимизации их состава, Лавриненко Н. М., Пересадченко А. Н., Комаров В. П., Алехов Ю. А. (2012)
Лінтур М. І. - Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії, Приходько М. В., Маркович Л. М., Митропольский І. Є., Поп С. С. (2012)
Бохінюк В. С. - Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях, Жаба В. І., Парлаг О. М., Шабаліна Л. О. (2012)
Поп О. М. - Часова залежність інтерференцій аналітичних ліній радіоактивних нуклідів рядів 232Th, 235U та 238U (2012)
Himics Diána - Proton elastic scattering at the large hadron collider, Lengyel A. I., Tarics Z., Turóci Jolán (2012)
Terazawa Hidezumi - Higgs boson mass in the minimal unified subquark model (2012)
Токаревський В. В. - Ядерні технології і ядерні трансмутації (2012)
Грум-Гржимайло А. Н. - Нелинейные явления в атомах при взаимодействии с излучением ВУФ и мягкого рентгеновского диапазонов, Грызлова Е. В., Битюцкая А. С. (2012)
Грицак Р. В. - Емісійні характеристики наносекундного бар’єрного розряду в суміші аргону та гелію з парами важкої води (D2O), Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т. (2012)
Ласлов Г. Е. - Часова еволюція електронної температури у багатокомпонентній лазерній плазмі, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2012)
Месарош Л. В. - Дослідження тліючого розряду над поверхнею дистильованої води, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2012)
Миня О. Й. - Характеристики наносекундного розряду в дистильованій воді з електродами на основі алюмінію, Шуаібов О. К., Гомокі З. Т., Шевера І. В., Шулевка Р. Ю. , Козак Я. Ю. (2012)
Плекан Р. М. - Дослідження дводіркових збуджених станів та енергій спарювання нуклонів парно-парних ядер, Хіміч І. В. (2012)
Simulik V. M. - Оn the group-theoretical foundations for Fermi – Bose duality of the spinor field. Solutions and conservation laws, Krivsky I. YU., Lamer I. L., Zajac T. M. (2012)
Fedorchuk V. M. - Сlassification of non-singular manifolds in the space M(1,4)×R(u) invariant under one- and two- dimensional non-conjugate subalgebras of the lie algebra of the poincaré group P(1,4), Fedorchuk V. I. (2012)
Himics Diána - Excited nucleon as a van der Waals system of partons, Ilyin Yuri, Turóci Jolán (2012)
Kurochkin YU. A. - The system of the particles in the magnetic field on the background Lobachevsky space, Rybak I. YU. (2012)
Ovsiyuk E. - Generalized plane waves for Schrödinger and Dirac particles on the background of Bolyai–Lobachevsky geometry: simulating of a special medium (2012)
Red’kov V. - Spin 1/2 particle in the field of the Dirac string on the background of de Sitter space–time, Ovsiyuk E., Veko O. (2012)
Запісочний О. І. - Професор І.П. Запісочний (спогади про батька) (2012)
Шпеник О. Б. - До 90-річчя профессора Івана Прохоровича Запісочного, Завілопуло А. М. (2012)
К 75-­летию профессора Василия Ивановича Урсуленко (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, Ковалёва И. С., Стременюк О. Т. (2014)
Амосова Е. Н. - Преимущества контроля частоты сердечных сокращений с помощью комбинации ивабрадина с ­адреноблокатором по сравнению с полнодозовой терапией ­адреноблокатором во влиянии на толерантность к физической нагрузке, продольную систолическую и диастолическую функции миокарда и уровень NT­proBNP у больных ишемической болезнью сердца с умеренно сниженной фракцией выброса: результаты двухмесячного наблюдения, Руденко Ю. В., Андреев Е. В., Кацитадзе И. Ю., Безродный А. Б. (2014)
Пшеничный В. Н. - Прогнозирование исхода реваскуляризации конечности при критической ишемии по реактивности микроциркуляторного русла стопы, Родин Ю. В. (2014)
Амосова К. М. - Ефективність уніфікованого покрокового алгоритму лікування для забезпечення контролю артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці: результати дослідження ПЕРФЕКТ, Руденко Ю. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю. (2014)
Яковлева Л. М. - Фактори, які асоціюються з підвищеним ризиком несприятливих серцево­судинних подій у хворих на ішемічну хворобу серця з верифікованим атеросклерозом коронарних артерій за тривалого спостереження, Целуйко В. Й. (2014)
Быцай А. Н. - Этапность реконструктивных вмешательств у больных с многоуровневыми окклюзионно­стенотическими поражениями артериального русла нижних конечностей дистальной и ультрадистальной локализации (2014)
Мітченко О. І. - Динаміка показників ліпідного обміну й адипоцитокінів у хворих на морбідне ожиріння після медикаментозних та хірургічних методів лікування, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Кулик О. Ю. (2014)
Никоненко А. А. - Диагностическое значение оценки объемов аневризмы брюшного отдела аорты и интралюминального тромба для определения тактики лечения и прогнозирования риска разрыва, Макаренков А. Л. (2014)
Жаринова В. Ю. - Показатели гемоваскулярного гомеостаза и уровень васкулотропных аутоантител у больных пожилого возраста c ишемической болезнью сердца и клинически выраженной хронической сердечной недостаточностью, Бутынец Ж. С. (2014)
Коноплёва Л. Ф. - Легочная гипертензия, ассоциированная с системной склеродермией, Тер­Вартанян С. Х., Решотько Д. А., Шебеко Н. А., Алексеева Л. З. (2014)
Кобза І. І. - Сучасна дезагрегантна терапія у пацієнтів із серцево­судинними захворюваннями, Рудик Т. Б., Кобза Т. І. (2014)
Зербино Д. Д. - Деформации внутренних сонных артерий: проблемы этиологии, патогенеза и морфогенеза, Кузык Ю. И. (2014)
Приступа Л. Н. - Зміни системи гемостазу і поліморфізм гена тромбоцитарного глікопротеїну IІb/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця, Савенко І. І. (2014)
Костюшов В. В. - Злокачественная мезотелиома перикарда, Селиванов В. В., Бокал И. И. (2014)
Гардубей Є. Ю. - Диференціальний підхід до лікування пацієнтів з атеросклеротичним оклюзійно­стенотичним ураженням аорто­клубового сегмента, Полінчук І. С., Сидорко Ю. В. (2014)
Оголошення (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца. Часть ІІ, Стременюк О. Т., Ковалёва И. С. (2014)
Урсуленко В. И. - Постинфарктный разрыв межжелудочковой перегородки: частота развития, результаты хирургического лечения, Руденко А. В., Захарова В. П., Береговой А. А., Паничкин Ю. В., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Черпак Б. В., Дитковский И. А., Дзахоева Л. С. (2014)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність застосування фактора росту ендотеліоцитів у пацієнтів із хронічною ішемією нижніх кінцівок IIа—III стадії у складі комплексної терапії, Літвінова Н. Ю., Черняк В. А. (2014)
Березин А. Е. - Прогностическое значение соотношения количества циркулирующих эндотелиальных апоптотических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А., Самура Т. А., Мартовицкая Ю. В. (2014)
Ащеулова Т. В. - Фенотип гіпертригліцеридемічної талії у хворих на артеріальну гіпертензію: акцент на глюкометаболічний профіль та активність інтерлейкінів, Ковальова О. М., Сайєд М. А. (2014)
Бойко В. В. - Независимые предикторы неблагоприятного течения активного инфекционного эндокардита нативных клапанов, Петков А. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н. (2014)
Захарова В. П. - Нозологическая структура приобретенных пороков митрального клапана, Бабочкина А. Р., Руденко Е. В. (2014)
Питык А. И. - Непосредственные и отдаленные результаты реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией (2014)
Зербіно Д. Д. - Аномалії коронарних артерій, Куриляк О. Б., Бойко О. І. (2014)
Шанина И. В. - Постоянная электрокардиостимуляция и медикаментозное сопровождение пациентов, Волков Д. Е., Бойко В. В., Яблучанский Н. И. (2014)
Кондратюк В. Є. - Облітераційний тромбангіїт: складності діагностики та терапії, Бейко А. В., Карпович Л. Г., Ковганич Т. О., Станицька М. Б., Тер­Вартаньян С. Х. (2014)
Руденко А. В. - Симультантная операция коронарного шунтирования с резекцией аневризмы левого желудочка и гемитиреоидэктомией, Багиров М. М., Гогаева Е. К., Сейковский О. В., Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Соломка С. Н., Клименко Л. А. (2014)
Ушаков А. В. - Случаи системного амилоидоза с преимущественным поражением сердца, Легконогов А. В., Гагарина А. А., Константинова Т. В., Татаревский Н. В., Ульченко О. А., Нос А. Г., Шаланин В. В. (2014)
Оголошення (2014)
Бойчук Т. М. - Історичні віхи та сучасні реалії Буковинського державного медичного університету, Іващук О. І., Геруш І. В., Іфтодій А. Г., Ходоровський В. М. (2014)
Нечитайло Ю. М. - Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського медичного університету, Годованець Ю. Д. (2014)
Сорокман Т. В. - Наукові досягнення та перспективи розвитку кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею закладу), Сокольник С. В. (2014)
Бойчук Т. М. - Історія кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2014)
Цимбал В. І. - Значення кадрового менеджменту для ефективної роботи бібліотеки медичного університету (2014)
Безкаравайний Б. О. - Катамнез електрофізіологічних показників серцевої діяльності недоношених новонароджених з перинатальним ураженням центральної нервової системи, Соловйова Г. О. (2014)
Добрянський Д. О. - Сурфактатна терапія і формування бронхолегеневої дисплазії у глибоконедоношених немовлят, Борисюк О. П. (2014)
Ковальова О. М. - Дослідження асоціації поліморфізму генів сімейства глутатіон-S-трансфераз: GSTM1, GSTТ1 та GSTР1 з розвитком бронхелегеневої дисплазії та потребою в респіраторній підтримці, Похилько В. І., Россоха З. І., Горовенко Н. Г., Гончаровай Ю. О. (2014)
Ліхачова А. С. - Клініко-метаболічні особливості перебігу внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених, Редько І. І., Єфименко Н. Ф., Плетень М. В., Кричун Л. М. (2014)
Яблонь О. C. - Надзвичайно мала маса тіла при народженні – катамнез якості життя, Власенко Д. Ю. (2014)
Волерт Т. А. - Диагностика гастроезофального рефлюкса у детей раннего возраста, оперированых по поводу атрезии пищевода, Корнилова А. Б., Караваева С. А., Котин А. Н. (2014)
Горелік В. В. - Основні вроджені захворювання опорно-рухової системи у новонароджених і немовлят, Горбатюк О. М. (2014)
Пащенко К. Ю. - Порушення амінокислотного обміну у дітей при вроджених і набутих вадах кишечника за наявності нефункціонуючої кишки (2014)
Косілова С. Е. - Еутіреоїдний зоб, як фактор ризику перинатальних ускладнень (2014)
Сафонова И. Н. - Прогнозирование постнатальных результатов при различных эхографических вариантах некардинальных аномалий грудной полости плода, Лукьянова И. С. (2014)
Прохно О. І. - Клініко-психологічне обгрунтування показань до санації порожнини рота дітей різного віку в умовах загального знеболення, Коваль П. Б. (2014)
Шадрін О. Г. - Клініко-параклінічні особливості перебігу гепатитів ВІС у дітей раннього віку з перинатальним інфікуванням, Чернега Н. Ф., Дюкарева С. В., Басараба Н. М., Могильний О. І. (2014)
Гончарь М. О. - Проблемні питання діагностики і лікування неонатальних аритмій (2014)
Клименко Т. М. - Особливості здоров’я новонароджених, що народилися при застосування запліднення in vitro (огляд літератури), Покотило К. В., Голюк К. О. (2014)
Починок Т. В. - Кесарський розтин як фактор ризику розвитку соматичної патології у дітей, Климчук В. В. (2014)
Знаменська Т. К. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги "Профілактика респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції у новонароджених", Шунько Є. Є., Куріліна Т. В., Ріга О. О., Редько І. І., Похилько В. І., Шевченко Л. І., Писарев А. О. (2014)
Знаменська Т. К. - Профілактика рахіту у недоношених новонароджених з проявами внутрішньої інфекції, Шевченко Л. І., Лошак О. О., Новик І. І., Петрицюк Т. В., Зброжик Е. В. (2014)
Воробйова І. І. - Профілактика утробного інфікування та збереження вагітності у жінок з репродуктивними втратами в анамезі, Скрипченко Н. Я., Черненко Т. С., Срібна В. Є., Толстанова Г. О., Свята О. П. (2014)
Колюбакіна Л. В. - Клінічне спостереження вродженого гепатиту, Хільчевська В. С. (2014)
Будаев Ю. В. - Роль лекции в современном медицинском образовании, Годованец О. И., Ваколюк Е. Б., Костенюк С. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей в журналі Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (2014)
Колодій А. - Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції (2008)
Пасісниченко В. - Чому тьмяніють "кольорові революції"? Парадокси теоретичного аналізу (2008)
Рубців В. - Всеукраїнський майдан як віха у становленні українського суспільства (2008)
Адамович С. - Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї (2008)
Клюєнко Е. - Події "Помаранчевої революції": сутність і впливи в уявленнях громадян (на прикладі м. Кіровограда) (2008)
Ярошенко В. - "Помаранчева революція" 2004 р. в Україні як факт та інтерпретація політичної історії (2008)
Pankow W. - Ukraina 2004: jesli nie rewolucja, to co? (2008)
Шипунов Г. - Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних політичних режимів: український контекст (2008)
Коржов Г. - Олігархічна природа сучасного політичного режиму в Україні (2008)
Шуляк С. - Політико-режимний розвиток "постреволюційної"України крізь призму теорії неопатримоніалізму (2008)
Калюх Ю. - Еволюція громадянського суспільства у посткучмівський період в Україні (2005-2208) (2008)
Лендьєл М. - Стан місцевої демократії в країнах Центральної та Східної Європи як чинник консолідації національної демократії: теоретико-методологічні засади (2008)
Мацієвський Ю. - Політична криза: теоретичний аналіз (2008)
Степанова Н. - Політична конфліктність і кризовість у сучасному українському суспільстві (2008)
Рибак А. - Особливості політичних конфліктів у "пост помаранчевих період" в Україні (2008)
Радченко О. - Латинська Україна: нескінченність демократичного транзиту? (2008)
Борткіков В. - Загальне та особливе демократичного транзиту України, Куницька А. (2008)
Старіш О. - Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України (2008)
Мартинюк Р. - Функціонування змішаної форми правління в Україні на сучасному етапі: оцінка результатів (2008)
Гольцман К. - "Багатолика" ідеологія та проблеми концептуалізації сучасних політичних процесів в Україні (2008)
Доцяк І. - Економічні основи суспільних трансформацій в Україні: політологічний аналіз (2008)
Піддубчак О. - Актуальність створення позитивного іміджу молодого політика в умовах переходу України до пропорційної системи виборів до Верховної Ради України (2008)
Ветвінська Н. - Соціокультурна роль тексту в Київській Русі (2008)
Зайцев М. - Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат західноєвропейського середньовіччя (2008)
Залужна А. - Онтологічні підвалини духовності у філософській рефлексії С. Л. Франка (2008)
Кучер Т. - Образ лімінального персонажа (неофіта) в молодіжній культурі (2008)
Лютко О. - Етноконфесійна ідентичність в розрізі національної ментальності (2008)
Майданюк І. - Ранній український гуманізм про людину та її природні права (2008)
Наконечна О. - Естетичний вимір свободи у постмодерному світі (2008)
Охріменко Г. - Категорії справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. (2008)
Петрушкевич М. - Міфологічний горизонт класичного психоаналізу (2008)
Пономаренко М. - Трансцендуюча природа символічного осягнення світу (2008)
Сарнавська О. - Виникнення естетичної чуттєвості (2008)
Храпко П. - Особливості моделі художнього знаку в українському авангарді (2008)
Чоп Т. - До проблеми визначення рис національного стилю у творчості українських футуристів (2008)
Шевчук Д. - Концепція філософії в творчості Густава Шпета (2008)
Шевчук К. - Сучасні пошуки нової моделі естетики: М. Валліс і В. Велш (2008)
Henson K. - The "Blood Curse” of Matthew: the Dawn of Anti-semitism in Early Christian Tradition (2008)
Кралюк П. - Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії (2008)
Пасічник І. - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст., Кралюк П. (2008)
Гуменюк С. - Вплив Києворуського книжництва на формування морально-релігійного образу філософії острожан (2008)
Бондарчук Я. - Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року (2008)
Кашуба М. - Дилема віри й розуму в українській культурі періоду першого національного відродження (2008)
Квасюк Л. - Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелетія Смотрицького (2008)
Зайцев М. - Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників (2008)
Хом’як І. - Непересічна особистість Мелетія Смотрицького (2008)
Бабич С. - Ранньобарокова візія читача у творчості Мелетія Смотрицького (2008)
Ткачук Р. - Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно-культурних обставин кінця ХVІ – початку ХVІІ століть (2008)
Гальчук І. - Акцентуаційні особливості "Граматики…" М. Смотрицького (2008)
Кучерук О. - Українська церква та доля ієрархії 1620 р. висвячення (2008)
Грибков Т. - Про особливості поза християнської та християнської містики (2008)
Грибкова Ю. - Іронія як вираз альтернативного осмислення світу в українській бурлескно-травестійній літературі ХVІ-ХVІІІ ст. (2008)
Якубович М. - Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда (2008)
Filstein L. M. - The Peculiarities of Work Incentives of Labour at Machine Building Enterprises of Ukraine, Nemchenko T. A. (2014)
Гамалій В. Ф. - Фінансові засади соціальної відповідальності підприємств, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2014)
Пасєка С. Р. - Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект (2014)
Бєлік В. Д. - Розвиток трудового потенціалу персоналу підприємств енергетичної сфери (2014)
Бідак В. Я. - Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку (2014)
Bugaeva М. - The management of labor-resource providing in the context of the strategy of socio-economic and innovative regional economic development (2014)
Іванченко В. О. - Охорона праці в малих фермерських господарствах (2014)
Калінін А. М. - Сучасні методи оцінки банківського персоналу (2014)
Malakhovsky Y. - The analytical framework regulating the efficiency of the public health system, Hussein Nayef Nabulsi (2014)
Нагорна О. О. - Теоретичні засади розгляду інноваційної складової розвитку трудового потенціалу суспільства (2014)
Пальчевич Г. Т. - Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки (2014)
Решитько Т. В. - Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах (2014)
Романюк Л. М. - Оцінка компетентності як фактору підвищення конкурентоспроможності персоналу, Вдовиченко Л. В. (2014)
Харун О. А. - Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства (2014)
Базалійська Н. П. - Планування трудової поведінки робітника як визначальна передумова ефективного управління промислово-виробничим персоналом підприємства (2014)
Башинський Т. В. - Соціальна відповідальність банківського сектору України (2014)
Волчкова Г. К. - Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Стан корпоративної культури на машинобудівних підприємствах Хмельницької області (2014)
Молнар Н. В. - Методологічні основи дослідження взаємозв’язків категорії трудовий потенціал людини та суспільства (2014)
Настич Т. П. - Фінансове забезпечення підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва: до постановки проблеми (2014)
Semykina A. - Vector of social development of Ukraine in a context of prospects of creation of innovative economy (2014)
Скурська В. А. - Сутнісна характеристика трудового потенціалу підприємства (2014)
Bondarchuk Y. - The history of the formation of commodity market infrastructure in Ukraine in XVIII - XX centuries (2014)
Горлов С. М. - Механізм формування взаємодії сукупного попиту і сукупної пропозиції (2014)
Бережнюк І. Г. - Ґенеза категорії "митні процедура" в законодавчому та науковому контекстах, Несторишен І. В., Неліпович О. В. (2014)
Гузікова Л. А. - Участь держави у вирішенні житлової проблеми населення Росії (2014)
Комарова О. А. - Шляхи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства (2014)
Гришина Л. О. - Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу, Гавриленко Н. В., Гришина Н. В. (2014)
Домашенко М. Д. - Забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного маркетингу, Омельяненко В. А., Прокопенко М. О. (2014)
Заєць М. А. - Стан та управління перспективним розвитком банківської системи України (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Інноваційні процеси: оцінка тенденцій та перспектив, Романюк Л. М., Фрунза С. А. (2014)
Прус Л. Р. - Оцінка здійснення митних процедур в міжнародних рейтингах (2014)
Руда Т. В. - Особливості імплементації положень Кіотської конвенції у вітчизняну практику здійснення митної справи (2014)
Туржанський В. А. - Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО (2014)
Байрамова Р. Ш. - Банковские риски и научно-методические основы их формирования (2014)
Гуменюк О. С. - Удосконалення механізму реалізації ендогенного потенціалу інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Кривоногова І. Г. - Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки (2014)
Масленко О. С. - Світова валютно-фінансова система як складова нового геоекономічного простору (2014)
Попель С. А. - Стан і перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Напрями діяльності, проблеми та перспективи розвитку Єврорегіону "Дніпро" (2014)
Сало А. В. - Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі (2014)
Щербініна С. А. - Проблеми забезпечення населення України доступним житлом в сучасних умовах, Головань Д. П. (2014)
Гамалій В. Ф. - Операційно орієнтоване управління витратами підприємства з вирощування тваринницької продукції, Малаховський Ю. В., Осадча-Фіц Л. С. (2014)
Безпарточний М. Г. - Механізми формування сучасних організаційно-економічних форм господарювання торговельних підприємств (2014)
Гуцалюк О. М. - Видові прояви процесів розвитку на підприємстві (2014)
Костромін Г. Т. - Реструктуризація як перспективний напрямок сталого розвитку підприємства (2014)
Лисиченко О. О. - Проблеми надходження прямих інвестицій у машинобудівні підприємства м. Кременчук, Будніков В. М. (2014)
Педченко Н. С. - Концепція толерантності у формуванні і використанні фінансового потенціалу підприємства (2014)
Харченко І. В. - Проблеми впровадження "бережливого виробництва" на сучасних українських підприємствах (2014)
Шинкаренко О. М. - Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів, Костенецький Є. В. (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Проведення вартісного аналізу господарської практики підприємства і диверсифікація його виробництва (2014)
Баєв Ю. А. - Фінансове управління розвитком підприємства у нестабільному середовищі (2014)
Бондаренко О. В. - Обґрунтування варіантів оподаткування підприємств малого бізнесу регіону (2014)
Гуцал О. П. - Теоретико-методологічні основи бюджетування витрат на персонал (2014)
Дамаскін М. О. - Методичне забезпечення процесу планування на малому підприємстві при науково-технологічному розвитку (2014)
Колесніков Д. В. - Компромісна оптимізаційна модель в контексті економічної безпеки (2014)
Краснощок А. В. - Антикризове управління підприємствами аграрного сектора економіки (2014)
Pochotova Y. - Тhe process of marketing communicative strategy development for enterprise (2014)
Рибак О. В. - Особливості формування механізму контролінгу на машинобудівних підприємствах (2014)
Шалімова Н. С. - Спеціальні вимоги в сфері організації виконання завдань з обов’язкового аудиту (2014)
Головченко Н. Ю. - Реформування системи обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в умовах запровадження блочного диференційованого тарифу, Головченко О. О. (2014)
Магопець О. А. - Моделі організації податкового обліку, Кузьменко Г. І. (2014)
Пальчук О. В. - Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств, Нечай Н. М. (2014)
Савченко В. М. - Організаційні аспекти формування інформаційної системи управління витратами сільськогосподарських підприємств, Кононенко Л. В., Савченко О. С. (2014)
Смірнова І. В. - Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика, Смірнова Н. В. (2014)
Дехтярьов С. М. - Об’єкти аудиту в сфері праці, як система (2014)
Загреба М. М. - Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства (2014)
Цятковська О. В. - Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків (2014)
Гумницька Н. - Культурна традиція: першооснова збереження національної ідентичності та формування глобального українського простору (2011)
Гощук О. - Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації (2011)
Шевчук Д. - Феноменологічна естетика Г. Шпета (2011)
Матицин О. - До проблеми сучасного естетичного сприйняття культурних феноменів в контексті віртуального простору (2011)
Москвич О. - Естетика фотографії в контексті інформаційної епохи (2011)
Вінічук Л. - Серія фото "Постмодерне кохання" як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (2011)
Шевчук О. - Інтернет як пограниччя між реальним і віртуальним світом (2011)
Артеменко Б. - Мобільність як нова культурна цінність в інформаційну епоху (2011)
Кузьменко О. - Сучасні мас-медіа: до питання про музику (2011)
Чабак Л. - Книга як культурний феномен та процес її віртуалізації (2011)
Нікітіна І. - Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) (2011)
Янковська Ж. - Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу "Кіевская старина" (рік 1882) (2011)
Ємець Т. - Провідна роль в етнографії в українському національному відроджені ХІХ столітті (2011)
Курочкін О. - Персонажі "інших" в українському вертепі (2011)
Грищенко І. - Архетиповий патерн "Тінь" у народній прозі про інородців (2011)
Ковтун Л. - Колористична символіка образів захисників-покровителів землі руської (2011)
Сорочук Л. - Символ землі в українській фольклорно-обрядовій традиції (2011)
Самчук Р. - Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності (2011)
Якубович М. - Образ ісламу в творах острозьких просвітників (2011)
Карповець М. - Модуси людського тіла у світі міста (2011)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Ібатуллін І. І. - Забійні якості молодняку качок за різних рівнів цинку в комбікормах, Дейнеко Р. М., Ільчук І. І., Кондратюк В. М., Кривенок М. Я. (2012)
Баланчук І. М. - Перетравність поживних речовин у каченят за різних рівнів протеїну та лізинув комбікормах (2012)
Вербій В. П. - Забезпечення якості птахівничої продукції як основа успішної діяльності підприємства, Прокопенко П. С., Пономаренко Н. П. (2012)
Базиволяк С. М. - Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2012)
Мельник В. В. - VIIІ Міжнародна науково-практична конференція по птахівництву – черговий форум птахівників у Судаку (2012)
Катеринич О. О. - Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки "несучість” у індиків (2012)
Шевченко Л. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка біомаси гриба Вl.trisporaштаму ТКСТ як джерела природного бета-каротину для тварин, Захаренко М. О., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М., Андрущенко А. М. (2012)
Древаль Д. В. - Результаты выявления чувствительности к антимикробным препаратам бактерий, выделенных от кур в 2010-2011 годах, Хайруллина В. Р. (2012)
Кучерук М. Д. - Использование фитобиотиков в кормлении перепелов, Засекин Д. А. (2012)
В Британии открыли отель для кур (2012)
Титул, содержание (2007)
Пепеляєва Т. В. - Деякі стохастичні моделі фінансової математики (2007)
Химич А. Н. - Анализ возмущения решения задачи взвешенных наименьших квадратов, Николаевская Е. А. (2007)
Карпец Э. П. - Использование отчетных таблиц "затраты-выпуск" для оптимизации структуры экономики (2007)
Шулинок И. Э. - О структуре графа разложений образующих однородных натуральных арифметических графов (2007)
Норкин В. И. - Об оценке риска катастрофического спада в стохастических моделях экономического роста (2007)
Атоев К. Л. - Моделирование механизмов возникновения нестабильности сложных систем, Пепеляев В. А. (2007)
Домрачев В. Н. - Оптимизация краткосрочной валютной политики на базе портфельной теории, Ненахов Э. И. (2007)
Колечкина Л. Н. - Оптимальные решения многокритериальных комбинаторных задач на размещениях (2007)
Игнатенко А. П. - Об одной задаче преследования при интегрально-геометрических ограничениях (2007)
Стецюк П. И. - Об одной верхней оценке для взвешенного числа устойчивости графа, Бутенко С. И., Березовский О. А. (2007)
Лаптин Ю. П. - Один подход к решению оптимизационных задач с вложенной структурой, Лиховид А. П. (2007)
Журбенко Н. Г. - Модели управления энергетической системой, Чумаков Б. М. (2007)
Донец А. Г. - О хроматическом числе натуральных арифметичских графов, Шулинок Г. А. (2007)
Горбачук В. М. - Равновесия Курно - Нэша и Курно - Штакельберга -Нэша для дробных целевых функций (2007)
Шарифов Ф. А. - Задача выбора режимов объединенной энергосистемы по активной мощности (2007)
Семенова Н. В. - Устойчивость по ограничениям векторных задач целочисленной оптимизации с выпуклыми квадратичными функциями ограничений (2007)
Билецкий В. И. - О модификации вычислительного алгоритма решения задачи оптимального корректирования проектной железнодорожной линии (2007)
Руденко А. В. - Об близости N-позиционных управлений в топологии игольчатых вариаций и топологии скользящих режимов, Сидоренко М. Г. (2007)
Караваєв В. - Конструювання національної ідентичності в контексті концепції деліберативної політики (2011)
Колиева И. - Субъект и субъективация в постмодернистском дискурсе (2011)
Качак Н. - Вплив техніки на процес ідентифікації людини (2011)
Шевчук К. - До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища (2011)
Капитон В. - Современная гуманитарная парадигма: личность против культурной идентичности, Капитон О. (2011)
Черниенко В. - К методологическим основаниям исследования идентичности социального субъекта (2011)
Ганаба С. - Образ Іншого в контексті історичного пізнання (2011)
Гармаш О. - Телесность и/или идентичность (2011)
Шевчук Д. - Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (2011)
Лукановська А. - Мовленнєва культура підлітків у формуванні етнофора (2011)
Кучер Т. - Особливості сучасної молодіжної клубної культури (2011)
Гощук О. - Формування глобальної культури під впливом ЗМІ (2011)
Облова Л. - Одиночество идентичности и идентичность одиночества (2011)
Лабунець О. - Поняття свободи та соціального детермінізму в смисловому просторі культурної ідентичності особистості (2011)
Серьогіна О. - Ідентичність людини в сучасній культурі: технології культурної експлуатації та стратегії звільнення (2011)
Петрук І. - Фрагментарність буття сучасної людини в умовах техногенно-інформаційної епохи (2011)
Чернієнко В. - Ідентичність традиційна, модерна й постмодерна, Агапова О. (2011)
Шевчук О. - Ідентичність в умовах культурного пограниччя: головні риси та можливості розвитку (2011)
Терешкун О. - Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда (2011)
Личковах В. - Мистецька само ідентифікація в художній творчості (2011)
Najder-Stefaniak K. - Tozsamosc kulturowa i rozumienie czasu (2011)
Kotowicz-Borowy I. - Oblicza tozsamosci na pograniczach Europy Srodkowo-wschodniej (2011)
Більченко Є. - Культурологічний аналіз семантики київського "Майдану" (2011)
Петрецька О. - Культурна ідентифікація як складова етнічної ідентичності (2011)
Возна Т. - Проблема само ідентичності українців у ХVІ-ХVІІ ст. (2011)
Маршицька В. - Вивчення замкової архітектури України ХV-ХVІ століття як шлях формування культурної ідентичності особистості, Махиніч Ю. (2011)
Матицин О. - Гоголь як представник українського романтизму (2011)
Смеречанська О. - Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні (2011)
Чучупака М. - Проблеми української ідентичності в російському газетному дискурсі (2004 – 2009 рр.) (2011)
Лінда С. - У пошуках традиційної ідентичності: становлення церковної архітектури сучасної України (2011)
Шевчук А. - Культурно-мистецьке життя етнічних груп України в умовах модернізації національної культурної індустрії (2011)
Єрко Г. - Гендерна політична ідентичність як складова цивілізаційного розвитку українського суспільства (2011)
Рева Л. - Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини (2011)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2011)
Огірко О. - Особливості релігійної ідентичності християн Сходу і Заходу (2011)
Кожолянко Г. - Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) (2011)
Іванкова-Стецюк О. - Формування духовно-релігійної ідентичності студентів гуманітарно-теологічного вишу (2011)
Смоліна О. - Хронотоп православної монастирської культури (2011)
Корнійчук Т. - Проблеми релігійної ідентичності в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Василенко Д. - Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття, Маслак В. (2011)
Шевченко С. - Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі (2011)
Стратонова Н. - Довір’я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (2011)
Пташник-Середюк О. - Релігійна самоідентифікація студенства (2011)
Павлова Т. - Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля (2011)
Попад’їна Т. - Світоглядні аспекти правової ідентичності Західної Європи та України (2011)
Сікорська І. - Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС (2011)
Попович О. - Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) (2011)
Родик Г. - Національна ідентичність як конфліктогенний чинник сучасного суспільства (2011)
Назаренко М. - Політична ідентичність у світлі сучасного есхатологічного дискурсу (2011)
Єрьоміна М. - Соціальна ідентичність державних службовців (2011)
Лучак А.-М. - Ідентифікація людини як особистості та формування політичної ідентичності в глобальному інформаційному просторі (2011)
Штейнле О. - Соціальні ідентичності керівних діячів повоєнної України (2011)
Аксьонова Н. - Образи "Чужого" як система ідентифікації у субкультурному середовищі (2011)
Борейчук І. - "Чужий" у світосприйнятті сучасної студентської молоді: проблема толерантності, Гон М. (2011)
Годованська О. - Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів (2011)
Шмат Н. - Збереження культурної ідентичності української меншини у Франції (2011)
Медвідь І. - Інтерпретації ІІ світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? (2011)
Виноградська Г. - Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944 – 1947 рр. з Надсяння та Холмщини (2011)
Кожолянко О. - Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців (2011)
Сапеляк О. - Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження (2011)
Мікула О. - До питання про існування амазонок на території України (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") (2011)
Янковська Ж. - Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішина Світлани Лелях (2011)
Gawor L. - O powstaniu filozofii zrownow azonego rozwoju (2011)
Пожуєв В. І. - Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації (2010)
Постол А. А. - Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні (2010)
Лузан А. А. - Концептуальная власть в информационном обществе, Дементьева В. В. (2010)
Исакова Е. И. - Современные процессы дифференциации и интеграции наук, Дьяконов И. В. (2010)
Повзло В. М. - Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А. Д. Сахарова, Повзло О. М. (2010)
Вандышев В. Н. - Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г. С. Сковороды на учение Н. Ф. Фёдорова) (2010)
Швець Д. Є. - Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти, Постол О. Є. (2010)
Захарова С. О. - Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності (2010)
Лиска О. Г. - Система відповідальності у місцевому самоврядуванні (2010)
Бондаревич І. М. - Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму (2010)
Мельник В. В. - Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз (2010)
Донникова И. А. - Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры (2010)
Глотов Б. Б. - Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення, Марасюк С. С. (2010)
Шаповалова Л. О. - Основні концептуальні підходи щодо тлумачення поняття побуту у суспільствознавчій думці (2010)
Швець Є. Я. - Організація науково-дослідної і педагогічної практики магістрантів, Швець Д. Є. (2010)
Жадько К. В. - Управлінсько-правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід (2010)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму (2010)
Дуднікова І. І. - Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму (2010)
Спиця Н. В. - Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова (2010)
Попов С. М. - Наукова парадигма суб’єкт-суб’єктного управління в умовах сучасного континууму (2010)
Козуб О. О. - Кіберпростір як середовище породження і самореалізації принципу космополітизму (2010)
Храпко П. Ю. - Нові горизонти розуміння поняття "естетичного дискурсу" (2010)
Жадько В. А. - Глобальні проблеми сучасності як об’єкт філософської рефлексії (2010)
Рижова І. С. - Дизайн як культурна універсалія цивілізації (2010)
Чоп Т. О. - Естетика візуального в творчості українського футуризму (2010)
Яковенко М. Л. - Сьорен К’єркегор і начала екзистенціальної естетики (2010)
Надибська О. Я. - Принципи побудова системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору (2010)
Пожуєв О. В. - Конкуренція та конкурентна політика підприємства під впливом державного контролю (2010)
Пожуєва Т. О. - Стратегія управління персоналом – один з основних засобів підвищення продуктивності праці (2010)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Обмін речовин у курей-несучок при застосуванні гліцинатів мікроелементів та борошна двостулкових молюсків, Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М., Кононенко Р. В. (2012)
Сичов М. Ю. - Ріст та забійні якості фазанів за умов чотирифазної годівлі (2012)
Кулібаба Р. О. - Алельний поліморфізм гену pit-1у двох лініях курей різного напряму продуктивності (2012)
Мельник В. В. - ІІІ Міжнародна виставка "Animal Farming Ukraine 2012” (2012)
Базиволяк С. М. - Презентація кросу курей "Браун Нік”: семінар ПАТ "Кожухівське” і компанії "H&N International” (2012)
Вервейко Б. Н. - Производство белково-витаминно-минеральных концентратов "Feed&Life” – залог высокой продуктивности птицы, Кучеров В. А. (2012)
Баланчук І. М. - Вихід продуктів забою каченят залежно від рівнів сирого протеїну та лізину в комбікормах (2012)
Азімов О. В. - Вітчизняна компанія "Ветсинтез” – ваш надійний партнер (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості безпечного проведення робіт у закритих просторах, Вознюк А. (2012)
Птахи у народних приказках (2012)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування інформаційного суспільства (2011)
Попов С. М. - Концептуальні аспекти освіти як головний шлях підготовки управлінських кадрів з використанням зворотних зв’язків   (2011)
Гаврилов Н. И. - Философский аспект сущности тоталитарного государства   , Арушанян М. Р. (2011)
Пашков В. В. - Соціокультурний аспект проблеми розвитку педагога в системі післядипломної педгогічної освіти     (2011)
Александрова О. С. - Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномена (2011)
Утюж І. Г. - Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти (2011)
Арабчук Я. І. - Джерела і чинники формування особистості (2011)
Кочилкова Н. С. - Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" (2011)
Зінченко В. В. - "Імперія" і "множина" та критика апологетики постімперіалістичної глобальної експансії (2011)
Беліченко А. О. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в запорізькому регіоні (2011)
Kolwas S. - Osobliwości systemy filozoficznoj Stanisława Lema (2011)
Карпенко В. І. - Постмодерністська проблематизація понять стать та гендер (2011)
Додонова В. І. - Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу (2011)
Муза Д. Е. - К дискуссии о предмете глобалистики (2011)
Володін П. В. - Людина та її глобальні проблеми (2011)
Ліпич І. І. - Соціокультурні виміри екологічної діяльності (2011)
Захарова С. О. - Дизайн постмодерну як специфічна форма реалізації ціннісно-адаптаційного потенціалу особистості (2011)
Бойко О. П. - Репресивний наступ на культуру дозвілля    (2011)
Ямчук П. М. - Трансдискурсивність середньовічно-барокових жанрів у емаптичному світоглядносу дискурсі (2011)
Сидоренко С. В. - Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства (2011)
Жадько К. В. - Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" (2011)
Головко Л. В. - Релігійна мораль і бізнес (2011)
Скворець В. О. - Простір і час формування та функціонування життєустрою народу (2011)
Бутченко Т. І. - Соціальна рекогносцировка як умова оптимізації конституційно-демократичного проектування (2011)
Волков О. Г. - Екзистенціологія політичного суб`єкта (2011)
Степаненко А. Н. - Локальные цивилизации и проблема сохраненияих культурно-цивилизационной идентичности (2011)
Рєзанова Н. О. - Ціннісно-культурні конфлікти в транзитивному соціальному просторі (2011)
Буяшенко В. В. - Соціальне піклування і динаміка соціокультурного простору (2011)
Ткаченко А. М. - Нормування виробничих запасів на підприємстві  (2011)
Телин М. В. - Концепция управления исходящими платежами (2011)
Пожуєва Т. О. - Інноваційні стратегії та економічний розвиток (2011)
Пожуєв О. В. - Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2011)
Давидов П. Г. - Філософія індивідуалізації освіти і болонський процес: самостійна робота чи самоосвіта (2011)
Титул, зміст (2012)
Новини АПК (2012)
Захаренко М. О. - Фізіологічний стан та ферментативна активність крові курчат-бройлерів при введенні до раціону комплексних сполук цинку, Шевченко Л. В., Малюга Л. В., Михальська В. М., Поляковський В. М. (2012)
Сорока Н. М. - Кількісні і якісні методи оцінки ектопаразитарного навантаження птахів, Сидоренко І. В. (2012)
Пискун Н. Г. - Как появились мурые голуби? (2012)
Мельник В. В. - Всеукраїнська конкурсна виставка "Голуб – птах народної любові” (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” увеличивает производство и продажи комбикормов населению, Кучеров В. А. (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Способ минимизации предынкубационной браковки яиц, Лукашенко В. С., Ташбулатов А. А. (2012)
Авакова А. - Опыт использования биорезонансной технологии в промышленном птицеводстве, Островский М., Степанченко Е. (2012)
Медики больше не отговаривают людей есть яйца (2012)
Макар Ю. - Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан (2007)
Барановська Н. - Чорнобильська трагедія і громадські організації в діаспорі (2007)
Розумний Я. - Українська дiяспора в Канадi вчора й сьогоднi: процеси i прогнози (2007)
Bercoff G. - Ukrainian Studies in Italy (2007)
Коник В. - Український вимір української діаспори Естонії: вчора, сьогодні. Що завтра? (2007)
Садловський Ю. - Українці Латвії: проблеми та перспективи (2007)
Ключковська І. - До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори (2007)
Гладун І. - Діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка”: співпраця з закордонним українством, Ключковська І. (2007)
Винар Л. - Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945 – 1952 (2007)
Мушинка М. - Роль Чеської академії наук при вивченні мови русинів-українців Словаччини (2007)
Кралюк П. - Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. (2007)
Чечина О. - Початок діяльності Українського Історично-філологічного товариства в Празі (1923 – 1924) (2007)
Костриця М. - Роль товариства "Волинь” та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) у становленні наукового волинезнавства (2007)
Крот Л. - Діяльність земств в оцінці істориків української діаспори (2007)
Корнійчук Л. - Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського (2007)
Крот В. - Громадсько-політична діяльність М. Грушевського в творчості істориків української діаспори (2007)
Гриньох Н. - Діяльність українських науково-історичних установ у Канаді в 50 – 80-і рр. ХХ ст. (2007)
Єржабкова Б. - Незабутня постать великої людини: Дмитро Антонович (1877 – 1945) (2007)
Хеленюк А. - Постаті українських істориків в творчості Л. Винара (2007)
Яценюк Т. - Олександр Оглоблин та розвиток української історичної науки на Заході (2007)
Тетерина Д. - Харківський період Юрія Блохина (2007)
Курас Г. - Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич) (2007)
Швайба Н. - Н.Д. Полонська-Василенко: спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження (2007)
Сеник Я. - Ярослав Чиж (1894 – 1958) – дослідник історії української імміграції в США (2007)
Валявко І. - Нотатки до філософських студій Дмитра Чижевського (2007)
Клинова Г. - Діяльність Олександра Домбровського в УІТ (2007)
Кучерук О. - Микола Битинський: геральдист, художник, поет (2007)
Пилат О. - Питання еміграції в суспільно-політичній діяльності Семена Вітика (2007)
Назарук Ю. - Друга еміграційна доба життя та діяльності Олександра Скорописа-Йолтуховського (напередодні та після початку Першої світової війни) (2007)
Малик Я. - Громадсько-політична діяльність Павла Крата (2007)
Таравська Я. - Політична діяльність Андрія Жука під час Першої світової війни (2007)
Іщук О. - Дмитро Куп’як: Штрихи до біографії, Ніколаєва Н. (2007)
Стебельський І. - За українську культуру: до джерел про діяльність Асоціяції Діячів Української Культури (2007)
Бойко О. - Релігійні мотиви у творчості Леоніда Молодожанина (скульптура, ікони, вітражі, мозаїка) (2007)
Янковська Ж. - Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського (2007)
Ножак О. - Ораторія С. Майданської й В. Кікти "Святий Дніпро” у виконанні Едмонтонського хору "Дніпро” (2007)
Кирчанів М. - Канадська література у пошуках українського коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер) (2007)
Патарак І. - Діяльність релігійних об’єднань по організації парафіяльних громад в Канаді початку ХХ ст. (2007)
Третяк Л. - Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки (2007)
Піскун В. - Діяльність Українського Центрального Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в Чехословаччині по соціальній адаптації українських політичних емігрантів У 20-х рр. ХХ ст. (2007)
Осташко Т. - Український Монархічний Рух за даними польських військових спецслужб (Dwojka) (2007)
Сідак В. - Радянські спецслужби в дезорганізації української еміграції у міжвоєнний період, Вронська Т. (2007)
Срібняк І. - Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект) (2007)
Гринівський Т. - Видавнича діяльність української діаспори поч. ХХ ст. у висвітленні часопису "Книгарь” (2007)
Антощук Л. - Журнал "The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА (2007)
Дзвінчук О. - Часопис "Український Голос” – організатор громадського життя українців Канади (релігійно-церковний аспект) (2007)
Атаманенко А. - Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках "Бюлетеню” товариства (2007)
Недужко Ю. - Взаємодія Державного Центру УНР в екзилі та мас-медіа країн Заходу (1948 – 1965 рр.) (2007)
Коновал О. - Де зберігаються видання та архіви середовища УРДП-УДРП та його братніх організацій (2007)
Курченко В. - Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметь’євського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка (2007)
Макар В. - Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади (2007)
Палієнко М. - Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву, Щербак М. (2007)
Баран М. - Архів Зенона Кузелі у фондах Відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (2007)
Прищепа О. - Колекції української діаспори у фондових збірках Рівненського обласного краєзнавчого музею (2007)
Белінський В. - Зображення музейними засобами діяльності буковинської діаспори в країнах її найбільшого розселення (2007)
Роговий В. - Діяльність Комісії Допомоги Українському Студентству на теренах Великої Британії в повоєнний час (2007)
Заячук Ю. - Зміст та навчально-методичне забезпечення українознавчих дисциплін в університетах Канади (2007)
Сіренко Ю. - Українська освіта в Башкортостані (2007)
Краснодемська І. - Проблеми національного виховання й освіти у творчій спадщині Григорія Ващенка (2007)
Титул, зміст (2014)
Аграрії за негайне вирішення проблем галузі задля її розвитку (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Лупенко Ю. О. - Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності, Кропивко М. Ф. (2014)
Солодкий М. О. - Товарні деривативи: теорія і практика (2014)
Наповнення бюджету шляхом удосконалення акцизної політики в Україні (2014)
Короткова Ю. - Практичні аспекти застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд фондового ринку за червень-липень 2014 р., Шевченко Т. В. (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за липень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за червень-липнь 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за червень-липень 2014 року (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за червень 2014 року (2014)
Інформація про хід польових робіт станом на 17 липня 2014 року (2014)
Мартовицька Ю. В. - Діабетична мікроангіопатія: морфогенез та роль у розвитку ускладнень цукрового діабету (2008)
Ганчева О. В. - Значение дисфункции NPY-ергической системы гипоталамуса в формировании нарушений углеводного и жирового обменов при экспериментальной патологии (2008)
Колычева Н. Л. - Особенности содержания катехоламинов в надпочечных и поджелудочной железах крыс с экспериментальным сахарным диабетом, Абрамов А. В. (2008)
Колесник Ю. М. - Новые технологии образования в преподавании патологической физиологии, Камышный А. М., Василенко Г. В., Ганчева О. В., Бессараб Г. И. (2008)
Гузь Л. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси пам'яті і стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С., Неруш П. О., Демченко О. П., Романенко Л. А. (2008)
Полторак В. - Полиморфизм гена параоксиназы (PON-1) в харьковской популяции, Атраментова Л., Горшунска М., Тыжненко Т., Лещенко Ж., Красова Н., Гладких А., Почерняев А., Федорова А. (2008)
Струтинський Р. Б. - Флокалін - новий вітчизняний кардіопротектор, Французова С. Б., Ровенець Р. А., Тумановська Л. В., Мойбенко О. О. (2008)
Гомоляко І. В. - Зміни в системі нейтрофільних гранулоцитів протягом регіонарної аналгезії, Смирнова Л. М., Самсонова Г. В. (2008)
Пашевін Д. О. - Зміни протеасомної активності у стінці судин при атеросклерозі як мишень антиатерогенної терапії, Досенко В. Є., Биць Ю. В., Сурова О. В., Нагібін В. С., Мойбенко О. О. (2008)
Ломакин И. И. - Влияние экстремальной криотерапии на вегетативную регуляцию при экспериментальном алкоголизме, Козлов А. В., Мамонтов В. В. (2008)
Моісеєнко Є. В. - Механізми розвитку дизадаптації функціональних систем людини в Антарктиці (2008)
Талаева Т. В. - Атеросклероз: многофакторность и системность патогенеза, Амброскина В. В., Крячок Т. В., Ларионов А. П., Братусь В. В. (2008)
Туманский В. А. - Патогенно индуцированный апоптоз гепатоцитов при хроническом вирусном гепатите: молекулярные механизмы и микроскопическая диагностика, Шебеко Ю. А. (2008)
Ельский В. Н. - Критерии стадийности гемодинамических нарушений при травматической болезни, Зяблицев С. В., Кишеня М. С., Пищулина С. В., Линчевская Л. П. (2008)
Ельский В. Н. - Использование математических методов моделирования в исследовании патогенеза травматической болезни, Зяблицев С. В., Пищулина С. В., Кишеня М. С., Колесникова С. В. (2008)
Фомочкина И. И. - Патогенетическое обоснование применения корвитина при моделировании экстремальных состояний, Харченко В. З., Кубышкин А. В. (2008)
Єльський В. М. - Експериментальний аналіз стану гемодинаміки при вибуховій шахтній травмі, Кривобок Г. К., Антонов Є. В., Стрельченко Ю. І. (2008)
Казімірко Н. К. - Кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції, Шанько В. М., Гаврилін В. О., Деменко А. В., Ступницька Н. С., Яковлєва К. В. (2008)
Кирик В. М. - Оцінка впливу трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку на імунологічні показники в молодому та старому організмі в різні терміни після опромінення, Родніченко А. Є. (2008)
Ельский В. Н. - Патофизиология экстремальных состояний (2008)
Зяблицев С. В. - Нарушения углеводного обмена при черепно-мозговой травме, Абашин В. Г. (2008)
Бабийчук В. Г. - Содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и сыворотке крови людей после ритмических холодовых воздействий, Козлов А. В., Бабийчук Л. В. (2008)
Берченко О. Г. - Экспериментальное исследование влияние электромагнитных излучений крайне высокой частоты и крайне низкой мощности на нейрофизиологические и иммунологические показатели алкогольного абстинентного стресс-синдрома, Гейко В. В., Курочка В. П. (2008)
Білець М. В. - Експериментальна модель остеопорозу, Тарасенко Л. М. (2008)
Ганусова Г. В. - Влияние хлорида ртути на некоторые биохимические показатели стероидогенеза в яичниках крыс, Калиман П. А. (2008)
Донченко Л. И. - Роль кортизола в развитии гиперметаболизма острого периода травмы конечностей, Нечипуренко А. А., Вдовиченко М. Д., Степура А. В. (2008)
Заяць Л. М. - Сурфактантна система легень при дії діоксиду сірки, Кремінська І. Б., Побігун А. А. (2008)
Звягинцева Т. В. - Свободнорадикальные процессы в патогенезе хирургической травмы, Герман К. Б., Желнин Е. В. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського