Дубініна А. А. - Аналіз хімічного складу гречаної крупи із гречки різних селекційних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2014)
Бернацкая Н. Л. - Кинетика окисления органических продуктов разрушения дрожжей в условиях кавитации, Старчевский В. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Сахацький М. П. - Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості, Собченко А. Ю. (2013)
Капаруліна І. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку цивільного авіабудування, Ареф’єва О. В. (2013)
Бражко О. В. - Інновації, венчурне інвестування і маркетингові технології в умовах нової економіки (2013)
Череп А. В. - Практичний іноземний досвід медичного страхування (2013)
Бялковська Г. Д. - Криза тютюнництва та шляхи її подолання (2013)
Сороківська О. А. - Економічне оцінювання динаміки та тенденцій банківського кредитування малого бізнесу в Україні, Турська Н. В. (2013)
Лацик Г. М. - Пріоритети посткризового розвитку іпотечного ринку в Україні (2013)
Мелих О. Ю. - Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави (2013)
Кінаш І. П. - Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми формування стратегії і тактики державної політики розвитку сільських територій (2013)
Демченко Н. В. - Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні (2013)
Жадан М. І. - Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні, Пахомова І. Г. (2013)
Гайдаш О. С. - Державне регулювання ринку праці як фактор сталого розвитку української економіки (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки (2013)
Непочатенко О. О. - Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Особливості застосування тактичного управління ресурсами в умовах реалізації стратегії підприємства, Вяткін П. С. (2013)
Хома Д. М. - Удосконалення розрахунку ймовірності банкрутства підприємства (2013)
Потишняк О. М. - Сучасна стратегія управління персоналом підприємства (2013)
Білошкурська Н. В. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств, Білошкурський М. В. (2013)
Мордвінцева Т. В. - Основні засоби підприємства: економічна сутність, Стулей К. О. (2013)
Білан О. С. - Побудова моделі оптимізації інвестиційного планування на кондитерському підприємстві (2013)
Тарасюк О. Б. - Шляхи розробки та впровадження системи контролю якості зберігання матеріальних цінностей на підприємствах держрезерву України, Головач В. М. (2013)
Демедюк Л. В. - Економічна поведінка домогосподарств та особистих селянських господарств у умовах фінансової кризи (2013)
Єлістратова Ю. О. - Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Топольницька Т. Б. - Формування системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Воляк Л. Р. - Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Тісунова В. М. - Проблеми оцінки і стратегічного планування розвитку регіонів, Погарцев О. В. (2013)
Одінцов М. М. - Формування організаційно-економічного механізму територіального молочно-продуктового кластеру, Одінцов О. М. (2013)
Медвідь В. Ю. - Інституціоналізм взаємодії влади та бізнесу на регіональному рівні (2013)
Туржанський В. А. - Формування ефективної інфраструктури ринку тваринницької продукції Хмельницької області (2013)
Бидик А. Г. - Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку (2013)
Іванова Т. Л. - Зайнятість населення як складова сталого розвитку регіону, Зубрикіна М. В. (2013)
Самойленко І. О. - Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні (2013)
Брензович К. С. - Особливості розміщення та функціонування підприємств ринку послуг в розрізі природно-економічних зон регіону (2013)
Навольська Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону (2013)
Бут Т. В. - Оцінка впливу металургійного комплексу на розвиток промислового регіону (2013)
Грабар М. В. - Сфера туризму та рекреації регіону: основні аспекти оцінки розвитку (2013)
Шмир І. П. - Прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічних процесів (2013)
Погребняк І. І. - Аналіз досягнутого рівня виробництва продукції молочного скотарства в Тернопільській області (2013)
Пуцентейло П. Р. - Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні, Свинтух М. Б. (2013)
Кочерга М. М. - Критерії екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2013)
Барвінський А. В. - Забезпечення екологічної стабільності агроландшафтів як основна передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Малюк О. С. - Вартісна оцінка екологічних параметрів інвестиційної стратегії промислових підприємств (2013)
Ілляшенко С. М. - Інвестиційна політика держави як інструмент економічного розвитку країни (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретико-методичні підходи до визначення чинників, що впливають на успіх інноваційної діяльності підприємств (2013)
Гришко Н. В. - Аудиторські перевірки розрахунків з оплати праці працівників комунальної сфери, Величко Ю. О. (2013)
Ткаченко С. А. - Процес обрання критеріїв оптимальності підсистеми бухгалтерського обліку (2013)
Хорунжак Н. М. - Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ (2013)
Лозовицький С. П. - Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті (2013)
Очеретько Л. М. - Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві, Федоряк А. В. (2013)
Феєр О. В. - Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників (2013)
Мельник Н. Б. - Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку (2013)
Дульська В. І. - Методичні підходи до проведення стрес-тестування банків як інструменту аудиту (2013)
Иващук Н. Л. - Исследование влияния цен энергетических ресурсов на функционирование предприятий газовой промышленности, Иващук А. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку (2013)
Лісовий А. В. - Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку, Лісова Т. А. (2013)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування рекламного менеджменту підприємств, Коробчук П. В. (2013)
Горлачук М. А. - Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку (2013)
Демчук О. В. - Оцінка ступеня впливу закономірностей розміщення виробництва на економічну ефективність діяльності підприємств рибного господарства АР Крим (2013)
Сватюк О. Р. - Управлінський вплив на підвищення успішності реклами (2013)
Крупенна І. А. - Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами (2013)
Тищенко В. Ф. - Сутнісно-теоретичні підходи до визначення публічно-приватного партнерства (2013)
Леган І. М. - Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці (2013)
Білоусько Н. Л. - Забезпеченість сільського господарства основними засобами в умовах трансформаційних процесів (2013)
Соловій С. Б. - Мегафактори формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва (2013)
Дончевська О. В. - Біобезпека в сфері міжнародних торгівельних відносин (2013)
Денисенко А. В. - Контроль якості туристичного продукту як необхідна перед-умова забезпечення ефективноcті діяльності туристичних підприємств (2013)
Овчиннікова А. В. - Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів (2013)
Щетина М. А. - Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Довгань Ж. М. - Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні (2013)
Алексеєнко Л. М. - Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні, Шулюк Б. С. (2013)
Гадецька С. В. - Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна, Сидоренко О. М., Гуренко О. А. (2013)
Андросова О. Ф. - Вексель, як безготівкова форма розрахунку, Гриценко К. О., Ковтуненко І. В. (2013)
Лозовицький Д. С. - Особливості застосування базових методичних підходів до процесу постановки бюджетного управління підприємством, Лозовицька Д. С. (2013)
Голобородько А. Ю. - Розробка політики фінансування оборотних активів будівельних підприємств в залежності від ступеня ймовірності банкрутства, Іванова Г. М. (2013)
Котелевська Ю. В. - Відновлення довіри споживачів до банківської системи як елемент формування ефективної маркетингової стратегії банку (2013)
Ремига С. П. - Методичні підходи до економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Мельник Н. О. - Методи та моделі опрацювання багатопараметричної інформації банківської сфери (2013)
Анциферова О. В. - Щодо прогнозування довговічності композиційних матеріалів (2014)
Гатальська Н. В. - Коплексна оцінка території навчальних корпусів № 1, 2 і 4 Національного університету біоресурсів і природокористування України, Литвин Г. О. (2014)
Гнатів П. С. - Кліматичні ресурси лісовирощування, агрокультури та рекреації у гірській Львівщині, Лопотич Н. Я. (2014)
Ейсмонт В. С. - Особливості будови кореневої системи сосни звичайної на грунтах з кам’янистими породами та без них в умовах Центрального Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Створення культур на згарищах сіянцями із закритою кореневою системою, Ящук І. В. (2014)
Колесніченко О. В. - Досвід вирощування сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Середюк О. О., Романова Т. С. (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості використання ростових речовин для вегетативного розмноження Thuja occidentalis L. (2014)
Піхало О. В. - Організація території міських однорівневих транспортних розв’язок (на прикладі Оболонського району м. Києва) (2014)
Проневич В. А. - Накопичення 137Сs у лісових екосистемах в межах західного сліду аварії на ЧАЕС (2014)
Фучило Я. Д. - Співвідношення між морфометричними показниками надземної і підземної частин однорічних живцевих саджанців чорних тополь, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Хаурдінова Г. О. - Особливості зміни рослинного покриву в штучних лісових насадженнях (2014)
Яворовський П. П. - Бар’єрно-оздоровлювальна роль лісу і зелених насаджень в урбосередовищі (2014)
Воронкова В. Г. - Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2011)
Пунченко О. П. - Інституціональна сфера освіти та її функціональна спрямованість (2011)
Zubelewicz J. - Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci (2011)
Малахова Ж. Д. - Система социальной защиты населения Запорожского региона (2011)
Головко Л. В. - Свобода буття релігії в суспільстві (2011)
Вандишева-Ребро Н. В. - Теория реализма как проблема феномена реальности (2011)
Гаєвська О. Б. - Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною (2011)
Трепищий С. О. - Проблема концептуалізації антропологічних основ стандартизації вищої освіти (2011)
Грица Ю. І. - Принцип верховенства права як функціональний стрижень правової культури і громадянського суспільства (2011)
Ганаба С. О. - Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві (2011)
Яцук Н. Є. - Від реінкарнації (на Сході) до. . . – реінкарнації (на Заході)? (2011)
Гузенко Т. - Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства (2011)
Захарова С. О. - Історико-методологічний дискурс дизайнерської діяльності та творчості людини в сучасному соціумі (2011)
Арсентьєва Г. О. - До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір (2011)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства (2011)
Синах А. О. - Творча діяльність людини у вимірі християнської філософії (2011)
Корж Г. В. - Національно-патріотичне виховання: соціально-політичний та етнічний виміри (2011)
Ямчук П. - Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Ян Легович о сущности философии (2011)
Краснокутський О. В. - Критерій та фактори оптимізації поступального розвитку системи державно-владних відносин на етапі трансформації України (2011)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2011)
Пашков В. В. - Філософія викладання як основа розвитку освіти (2011)
Степанова Л. В. - Трансформації процесу комунікації в умовах становлення інформаційного суспільства (2011)
Жадько К. В. - Лінгво-семантичний і синергетичний виміри менеджменту (2011)
Свинтозельський О. О. - Єдність екокультури й аквакультури (2011)
Буковинський А. Й. - Духовна культура в сім’ї (2011)
Соломаха І. Г. - Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського (2011)
Українець С. Я. - Людина романтиків: колізії духа (2011)
Дяченко К. А. - Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу (2011)
Калашнік А. В. - Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики (2011)
Попов С. М. - Теоретичні і праксіологічні засади формування зворотних зв'язків у системі місцевого самоврядування (2011)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2011)
Воронкова В. Г. - Нова парадигма філософії економіки ХХІ століття (2011)
Аксьонова В. І. - Інформаційний простір постмодерну в умовах інформаційної єдності людства (2011)
Бут В. В. - Міжпарадигмальний характер дослідження людської деструктивності (2011)
Попов С. М. - Філософія зворотного зв'язку у парадигмі саморегуляції складних сучасних соціальних систем (2011)
Воропаєва В. Г. - Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2011)
Мельник В. В. - Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму (2011)
Захарова С. О. - Самореалізація людини в дизайнерській діяльності як вираження творчого духу у нелінійному суспільстві (2011)
Рижова І. С. - Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття (2011)
Скловська О. І. - Постнекласичні підстави становлення цивілізованої комунікативної культури (2011)
Ямчук П. М. - Світоглядні універсалії Андрія Малишка: філософсько-контекстуальний погляд на постать і поезію українського митця ХХ століття із ХХІ століття (2011)
Добридень О. В. - Споживацькі тенденції в контексті новітніх технологій: прогрес або заперечення прогресу? (2011)
Давидов П. Г. - Освіта як чинник розбудови держави у глобалізованому світі на шляху до суспільства знань (2011)
Добровольська Н. О. - Завдання з культури мови на заняттях з УМПС у контексті виховання загальної культури особистості (2011)
Макаренко М. В. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону (2011)
Сапа Н. В. - Причини та сценарії розвитку сучасної кризи в умовах глобалізації (2011)
Волошин В. В. - Парадокс познаваемости, концепт "достоверность", знание и религиозная вера (2011)
Кабальський Р. О. - Ліберальна традиція як філософська парадигма державної організації (2011)
Жадько К. В. - Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій (2011)
Володін П. В. - Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації (2011)
Спиця Н. В. - Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації – гуманістичний аттрактор (2011)
Ткаченко А. М. - Теоретико-методологічні аспекти автоматизації процесу прийняття інвестиційних рішень, Маменко К. І. (2011)
Богуславська О. Г. - Соціально-психологічна (комунікативна) компетентність як запорука ефективного менеджменту (2011)
Воронкова В. Г. - Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації (2011)
Гаєвський Б. А. - Державне управління в системі соціального управління, Гаєвська О. Б. (2011)
Росул Т. І. - Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) (2011)
Гужва О. П. - Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди (2011)
Пашков В. В. - Філософсько-антропологічні засади освіти дорослих (2011)
Утюж І. Г. - Глобализация в системе высшего образования (2011)
Попков В. В. - Философские идеи Н. Бердяева и социальные проблемы постмодерна (2011)
Бут В. В. - Девіація як соціальний феномен (2011)
Попов С. М. - Концепт автопоезису як складова системи пізнання зворотних зв’язків в багатовимірних соціальних системах (2011)
Турчин М. - Екофілософська методологія як конструюючий чинник течії радикального екологізму (2011)
Остащук І. Б. - Осмислення релігійного символізму в протестантській традиції (2011)
Скворець В. О. - Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема (2011)
Кузь О. М. - Хронологія соціальної реальності (2011)
Жадько В. А. - Аквакультура в контексті міфологічного світогляду (2011)
Прудченко І. І. - Педагогічні інтенції посттмодерну: конституювання змісту освіти (2011)
Кивлюк О. П. - Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2011)
Гордійченко В. В. - Тарас Шевченко і російський романтизм у філософсько-літературному контексті (2011)
Чумак О. В. - Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття (2011)
Панченко Л. М. - Сім’я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні (2011)
Михайлишин Г. Й. - Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу (2011)
Малинка Ю. Г. - Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки (2011)
Засенко О. Ю. - Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу (2011)
Загарницька І. І. - Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства (2011)
Швець Д. Є. - Соціологічне опитування як механізм моніторингу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу, Турба О. О. (2011)
Яцук Н. Є. - Трудова етика як вихідна аксіологема буття єдиного українського духовного континууму (2011)
Рижов С. В. - Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період (2011)
Антипенко Є. Ю. - Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу (2011)
Ткаченко Є. Ю. - Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства (2011)
Козачок І. А. - Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства (2011)
Наші автори (2011)
Янчева Л. М. - Удосконалення управління готельним господарством, Герасимова Н. С. (2010)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як основа прийняття рішень у фінансовому управлінні, Лисак Г. Г. (2010)
Гаркуша Н. М. - Міжнародна практика комплексного аналізу фінансового стану підприємства, Руденко І. В., Сідорова Т. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Аспекти методики складання прогнозованої фінансової звітності підприємства, Горошанська О. О. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організація управлінського обліку за центрами відповідальності в інформаційній системі підприємств торгівлі, Чернікова І. Б. (2010)
Акімова Н. С. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в акціонерних товариствах, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2010)
Зоріна О. О. - Фінансова діагностика підприємств у площині реалій їх економічного розвитку (2010)
Проскуріна Н. М. - Аудиторські процедури в умовах електронної обробки бухгалтерської інформації (2010)
Акімова Н. С. - Методологія обліку формування статутного капіталу акціонерного товариства, Безпалова О. О. (2010)
Дергільова Г. С. - Удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів (2010)
Зарецька Л. М. - Мережна організація підприємництва в сучасній економічній системі (2010)
Нестеренко І. В. - Особливості застосування інформаційних технологій бухгалтерського обліку в туристичній галузі (2010)
Топоркова О. В. - Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2010)
Прокопова О. В. - Сутність та основні шляхи застосування моделювання бухгалтерських процедур, Ілляшенко О. В. (2010)
Кащена Н. Б. - Організація економічної роботи з аналізу реальних інвестицій підприємства, Цуканова О. В. (2010)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості на підставі аналізу оборотного капіталу (2010)
Бондаренко Н. О. - Сутність та значення фінансово-економічного контролю в умовах фінансової кризи, Гаркуша Н. М. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку ноу хау та комерційної таємниці в інноваційній системі підприємства, Поставний А. О. (2010)
Приступа К. П. - Інформаційне забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві: стан та напрями вдосконалення (2010)
Ставерська Т. О. - Аналіз програм, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, Аскрітєнкова О. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2010)
Гросул В. А. - Система управління ланцюгом поставок на торговельно-виробничому підприємстві (2010)
Власова Н. О. - Аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Власова Н. О. - Сучасне розуміння категорії "торговельний прибуток", Мелушова І. Ю. (2010)
Забродська Л. Д. - Методи планування розвитку економічного потенціалу торговельного підприємства, Дядюк М. А., Ушакова Н. П. (2010)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі України, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Теоретичні основи формування ліквідності та платоспроможності підприємства, Польова Т. В. (2010)
Власова Н. О. - Ділова активність як найважливіша характеристика діяльності підприємства: теоретичні аспекти, Макєєв С. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Об'єктивні умови виникнення й економічна природа дебіторської та кредиторської заборгованостей, Носач Л. Л. (2010)
Забродська Г. І. - Інтегральний аналіз умов формування людського фактора антикризового управління на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Сагалакова Н. О. - Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства (2010)
Янчук Т. В. - Економічний механізм упровадження інформаційних технологій у малий бізнес (2010)
Мельнік Л. О. - Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу, Твердохліб А. Ю. (2010)
Михайлова О. В. - Деякі аспекти управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Помінова І. І. - Тенденції розвитку електронних форм торгівлі в Україні (2010)
Чорна М. В. - Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та особливості прояву (2010)
Зубков С. О. - Оцінка динаміки розвитку торговельних мереж, Колесник А.О., Попова І.П. (2010)
Кліщ А. С. - Критерії визначення малих підприємств торгівлі (2010)
Зубков С. О. - Оцінка вартості торговельних мереж: передумови та чинники, Зюбан А. М. (2010)
Ляшенко О. Ю. - Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2010)
Краснокутська Н. С. - Управління формуванням потенціалу торговельного підприємства на основі програмно-цільового підходу (2010)
Филипенко О. М. - Механізми подолання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Зінов’єва І. В. (2010)
Лисак Г. Г. - Економічна природа та функції оптової торгівлі (2010)
Черкашина М. В. - Продуктивність праці як чинник економічного розвитку сільського господарства, Жарко І. В. (2010)
Ілляшенко О. В. - Сутнісне трактування потенціалу як джерела комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил, Жегус О. В. (2010)
Безгінова Л. І. - Сучасний стан управління капіталом на підприємствах хлібопекарської промисловості, Бугріменко Р. М. (2010)
Жувагіна І. О. - Складові процесу оцінки інвестиційного потенціалу торговельних підприємств (2010)
Носова О. В. - Систематизація класифікаційних ознак економічного потенціалу підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2010)
Ткаченко О. П. - Особливості формування структури товарної пропозиції споживчого ринку Харкова, Тімченко О. Д. (2010)
Близнюк О. П. - Удосконалення управління діяльністю акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Антонова О. В. - Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства (2010)
Мазепа Т. С. - Систематизація методів управління потенціалом торговельного підприємства (2010)
Міценко Н. Г. - Проблемний аналіз функціонування заготівельно-виробничої сфери споживчої кооперації (2010)
Міщук І. П. - Логістика як інструмент оптимізації ресурсних потоків у споживчій кооперації (2010)
Блакита Г. В. - Формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив під час розробки фінансової стратегії торговельних підприємств (2010)
Тютюнникова С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу регіонів України з метою залучення іноземного капіталу, Мельнік Л. О. (2010)
Чернега О. Б. - Особливості транснаціоналізації підприємств України, Кот О. В., Григорець О. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок, Кот О. В., Левін Р. В. (2010)
Янчев А. В. - Основні аспекти процесу надання траншів у рамках співпраці України з МВФ, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Печенка О. І. - Перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності молочної продукції України на міжнародному ринку, Янчев А. В., Менжулова О. Ю. (2010)
Горячов О. В. - Проблеми адаптації українських підприємств до умов СОТ (2010)
Шкурупій О. В. - Економічний розвиток та його чинники в умовах глобалізації світової економіки, Дейнека Т. А. (2010)
Гончаренко В. В. - Виклики глобального розвитку в рішеннях "великої двадцятки", Климко О. Л., Пожар А. А. (2010)
Березіна Л. М. - Перспективи розвитку взаємовідносин підприємств АПК у контексті євроінтеграції (2010)
Легеза Д. Г. - Розвиток аграрного сектору України у сфері зовнішньої торгівлі (2010)
Водолазська А. А. - Продовольча безпека як стратегічна складова державної політики, Яворська Л. М., Компанцев М. С. (2010)
Штангей Н. М. - Світова фінансова криза: загальні аспекти та її наслідки для банківської системи США, Аксьонова В. Ю. (2010)
Задорожний Г. В. - Сучасний стан та перспективи економічного співробітництва України з країнами – членами Європейського Союзу, Козуб В. О. (2010)
Сокол Н. А. - Реалізація інноваційної моделі розвитку – шлях до забезпечення конкурентоспроможності економіки України, Чвала Н. А. (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми адміністративно правового регулювання публічної служби в державних податкових адміністраціях в Україні, Сусловець А. О. (2010)
Давидова І .О. - Сфера зайнятості в контексті розвитку людського капіталу (2010)
Жилякова О. В. - Проблеми розвитку фондового ринку України, Поставний А. О. (2010)
Федоренко Н. М. - Банківське обслуговування мережних клієнтів, Марушева О. Г. (2010)
Момот Т. В. - Укрупнення та концентрація промислового капіталу: підходи до класифікації злиттів та поглинань, Величко К. Ю. (2010)
Величко К. Ю. - Злиття та поглинання банків: особливості та критерії оцінювання, Печенка О. І. (2010)
Компанцев М. С. - Клієнтський капітал як маркетинговий актив (2010)
П’ятницька Н. О. - Формування колективу працівників підприємств – організаторів виставково-ярмаркових заходів, Сініціна О. В. (2010)
Ольшанський О. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств сфери послуг, Селютін В. М., Ольшанська К. С. (2010)
Артеменко В. С. - Конвенція маркетингу розподілу у маркетингових партнерських відносинах, Бубенець І. Г. (2010)
Василенко В. А. - Поведение системы спортивно-событийного туризма в нестабильной среде, Вань Мяо. (2010)
Жегус О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток ресторанного господарства, Михайлова М. В. (2010)
Кривошей В. В. - Взаємозв’язок мобільності та кар’єрного зростання в ресторанному господарстві (2010)
Пахомська О. В. - Організація сигарних кімнат як тенденція розвитку ресторанного бізнесу, Натягла О. І. (2010)
Тимченко М. І. - Економічна політика держави в забезпеченні населення продуктами харчування (2010)
Сардак О. В. - Комплексний підхід до структурування компетенцій персоналу підприємств (2010)
Стеценко В. В. - Удосконалення комплексної системи управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Варипаєв О. М. - Головні принципи та форми культури обслуговування в сервісному суспільстві, Варипаєва Л. М. (2010)
Попкова К. В. - Символьно-знакове кодування інформації та матпрогнозування в рекламному менеджменті, Бубенець І. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Науково-методичні рекомендації щодо оптимізації маркетингових стратегій розвитку підприємств міста Харкова (2010)
Черкашина Л. В. - Ринок розважальних послуг, Удод О. О. (2010)
Варипаєв О. М. - Сучасний стан духовних потреб та проблеми ціннісної орієнтації молоді, Гузенко В. В. (2010)
Покровська О. А. - Формування та становлення наукового стилю української мови, Гузенко В. В. (2010)
Арделян М. В. - Значення поняття структурної схеми для дослідження синтаксичної природи просторово-ототожнювальних речень (2010)
Петрова Л. І. - Деякі аспекти профілактики "комп’ютерної втоми" та "комп’ютерних захворювань" і підвищення розумової працездатності студентів ХДУХТ, які працюють за комп’ютером, засобами фізичної культури, Левченко М. О., Пляшешник А. М. (2010)
Петрова Л. І. - Пошук шляхів оптимізації процесу фізичного виховання ХДУХТ в умовах економічної кризи, Левченко М. О. (2010)
Бєлікова О. Ф. - Анотування та реферування як методичні прийоми роботи студентів із професійною літературою іноземною мовою, Колесник А. О. (2010)
Колесник А. О. - Автентичні текстові матеріали як основа навчання іноземній мові та культурі, Бєлікова О. Ф. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Нестеренко І. В. - Організація обліку й аудиту витрат у туристичній галузі, Белебеха І. О. (2010)
Янчева Л. М. - Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств, Дергільова Г. С. (2010)
Янчева Л. М. - Організаційно-методичні аспекти оподаткування діяльності підприємств готельної галузі, Герасимова Н.С. (2010)
Грінько А. П. - Застосування комплексної автоматизованої системи обліку на підприємствах ресторанного господарства, Кваша О.О. (2010)
Андросова Т. В. - Потоковий підхід у системі управління рухом фінансових та грошових ресурсів, Гринько П. Л. (2010)
Гаркуша Н. М. - Інтегральна оцінка стану вітчизняного та світового ринків цінних паперів, Польова Т. В., Котелевська І. П. (2010)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі, Цуканова О. В., Горошанська О. О. (2010)
Топоркова О. В. - Особливості відображення дебіторської заборгованості в обліку згідно з різними класифікаційними ознаками, Євлаш Т. О. (2010)
Бенько М. М. - Організаційно-методологічна модель розробки і впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку (2010)
Акімова Н. С. - Класифікація акцій та їх облікова інтерпретація, Безпалова О. О. (2010)
Кропівцова Н. І. - Система державного фінансового контролю в Україні: стан, проблеми та перспективи, Субота О. А. (2010)
Тупчій В. А. - Фінансово-економічна криза: сутність, шляхи і методи її подолання, Тупчій Ю. І., Мельник К. Л. (2010)
Грінько А. П. - Використання комп'ютерних технологій в інформаційній системі торговельних підприємств, Івченко Л. В. (2010)
Польова Т. В. - Аналіз ефективності використання нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Савинський цукровий завод", Дубовець М. М. (2010)
Олійник О. В. - Особливості проведення аудиту в умовах комп'ютеризації, Бойченко Н. В. (2010)
Акімова Н. С. - Організація системи внутрішнього контролю як важливого елемента ринкової інфраструктури, Наумова Т. А. (2010)
Польова Т. В. - Основні проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів, Кривенко С. П. (2010)
Дворніченко О. С. - Програмне забезпечення для ЗСП як складова автоматизації обліку результатів діяльності (2010)
Гузь О. С. - Методи статистичного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, Кобиленко К. М. (2010)
Бобкова О. О. - Аудит нематеріальних активів у комп’ютерному середовищі (2010)
Гладій І. О. - Теоретичні та методичні аспекти аналізу та оцінки ефективності експортно-імпортних операцій, Лукіянчук Н. О. (2010)
Оспіщев В. І. - Сучасний підхід до класифікації основних засобів на підприємствах роздрібної торгівлі, Єремія А. А. (2010)
Власова Н. О. - Система оцінки ефективності підприємств торгівлі з позиції зацікавлених сторін, Маловік М. Д. (2010)
Гросул В. А. - Методичне забезпечення організації сталого розвитку підприємства (2010)
Власова Н. О. - Стан оборотних активів у підприємствах роздрібної торгівлі в умовах фінансової кризи, Михайлова О. В. (2010)
Гросул В. А. - Ефективність як узагальнююча категорія успішності діяльності підприємства, Шкатова Л. О. (2010)
Крутова А. С. - Оптимізація дисконтної політики підприємств роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2010)
Власова Н. О. - Управління дебіторською і кредиторською заборгованостями в системі управління підприємствами оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2010)
Свобода Т. І. - Комплексний метод оцінки інвестиційних ризиків (2010)
Жувагіна І .О. - Деякі аспекти ефективної, інвестиційної політики підприємств в умовах сьогодення, Жувагіна Т. Б. (2010)
Андрющенко І. С. - Класифікація витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2010)
Жарко І. В. - Дефініція категорій "бюджет" і "бюджетування", Чернова Ю. І. (2010)
Краснокутська Н. С. - Система оцінювання повноти реалізації потенціалу торговельного підприємства (2010)
Осипенко С. М. - Методичні рекомендації щодо визначення пріоритетності напрямів розвитку підприємства ресторанного бізнесу, Бугріменко Р. М., Чайковська Т. С. (2010)
Ков’ях Т. В. - Сучасні теорії розвитку підприємства та його видові прояви (2010)
Зубков С. О. - Теоретичні аспекти визначення економічної безпеки підприємства, Колесник А. О. (2010)
Бєляєва М. В. - Напрямки підтримки малого підприємництва в роздрібній торгівлі України (2010)
Корженко К. А. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі на основі математичного моделювання (2010)
Носова О. В. - Теоретико-економічні основи категорії економічного потенціалу підприємства, Маковоз О. С. (2010)
Забродська Л. Д. - Інтегральна оцінка виробничого потенціалу підприємства з виробництва м’яса птиці, Ушакова Н. П., Рябініна Н. В. (2010)
Ткаченко О. П. - Соціально-економічні аспекти розвитку ресторанного господарства в Україні, Тімченко О. Д. (2010)
Безгінова Л. І. - Ефективність використання фінансового потенціалу торговельних підприємств, Круглова О. А., Шинкар С. М. (2010)
Колчкова О. В. - Тенденції та проблеми територіального розвитку внутрішньої торгівлі України (2010)
Забродська Г. І. - Технологія формування людського фактора антикризового управління в підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Руденко І. В. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств з використанням інформаційних технологій, Колодач М. В., Кухарьонок О. К. (2010)
Власова Н. О. - Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Близнюк О. П. - Оцінка державного боргу України та методи його регулювання, Шевчук І. Л. (2010)
Нагорна І. В. - Специфіка фінансової стійкості торговельного підприємства (2010)
Прокопова О. В. - Методичні підходи до оцінки доходів та витрат підприємств торгівлі (2010)
Блохіна О. М. - Методичні підходи до оцінки управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Чорна М. В. - Сучасні особливості розвитку світової роздрібної торгівлі (2010)
Ткаченко Н. М. - Роль планування в розвитку торговельного підприємства (2010)
Кушнір Т. Б. - Організаційно-економічні аспекти регулювання системи хлібозабезпечення регіону, Шевчук В. Ю. (2010)
Зінченко Ю. О. - Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства (2010)
Близнюк О. П. - Підвищення ефективності дивідендної політики акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Власова Н. О. - Визначення пріоритетності заходів із підвищення рівня обслуговування в підприємствах торгівлі, Круглова О. А., Шуміло О. С. (2010)
Задорожний Г. В. - Український досвід впровадження Європейської інвестиційної політики, Козуб В. О., Дубовик І. О. (2010)
Іванілов О. С. - Сучасні особливості розвитку всесвітньої торгівлі, Шматкова К. Г. (2010)
Янчев А. В. - Вплив ТНК на інвестиційно-інноваційну діяльність України, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Єсінова Н. І. - Міжнародна трудова міграція населення України, Сазонова В. В. (2010)
Мельнік Л.О. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу, Мацакова В.О. (2010)
Штангей Н. М. - Економізація зовнішньої політики США : досвід для України, Аксьонова В. Ю. (2010)
Потеряйло І. Ю. - Проблеми визначення сутності програмно-цільового методу в бюджетному процесі (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми митного законодавства України, Мельник О. М. (2010)
Козуб В. О. - Тенденції розвитку національних банківських систем в умовах посилення глобалізаційних процесів, Киричок В. В. (2010)
Величко К. Ю. - Сучасний стан та тенденції валютного ринку України, Печенка О. І., Галагуз В. Ю. (2010)
Юсаф А. Б. Абди Алсулаиман. - Тенденции инвестиционной деятельности в Украине (2010)
Носач Л. Л. - Інноваційна економіка: перспективи застосування кластерних структур на підприємстві, Храмцова Ю. О. (2010)
Гаркуша Ю. О. - Теоретичні аспекти інтелектуального капіталу як економічної категорії, Гаркуша Н. М. (2010)
Компанцев М. С. - Ресурсний обмін у генерації клієнтського капіталу підприємства (2010)
Єсінова Н. І. - Мотивація робітників підприємств ресторанного господарства, Чаговець Є. М. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблема працевлаштування молоді в умовах кризи на ринку праці України, Фадєєва Є. С. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблеми ринку праці та зайнятості в економіці України, Соколовська Ю. Г. (2010)
Іванілов О. С. - Стан зовнішньоторговельної діяльності Харківської області (2010)
Пічугіна Т. С. - Дослідження конкурентного статусу підприємства сфери послуг як основа розробки маркетингової стратегії, Яцун Л. М., Селютін В. М., Куценко В. А. (2010)
Михайлов В. М. - Створення алгоритму процесу підготовки і реалізації проектів з розробки та впровадження нових видів борошняних виробів на виробництві, Чуйко А. М., Чуйко М. М. (2010)
Пічугіна Т. С. - Проблеми і напрямки формування системи управління персоналом на підприємстві ресторанного господарства на початковому етапі розвитку, Селютін В. М., Єрьомін Д. Г. (2010)
Артеменко В. С. - Особливості організації служби маркетингових комунікацій на сучасному торговельному підприємстві, Бубенець І. Г. (2010)
Головко М. П. - Дослідження вітчизняного ринку макаронних виробів і виявлення споживчих переваг, що визначають ситуацію на ринку, Чуйко М. М. (2010)
Василенко В. О. - Класифікація конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу, Ткачова С. С. (2010)
Антонова В. А. - Ресторанний бізнес в економічному розвитку України (2010)
Ольшанський О. В. - Інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств сфери туризму, Ольшанська К. С., Тютюнник В. В. (2010)
Борисова О. В. - Інноваційна політика у ресторанному господарстві: тенденції розвитку, напрями та оцінка ефективності (2010)
Прядко О. М. - Основи формування споживчого ринку взуття в умовах конкурентного середовища, Савіна В. С. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії сервісу в готельному та ресторанному бізнесі, Варипаєва Л. М. (2010)
Жегус O. B. - Прогнозування ринку м'яса та м'ясопродуктів Харківської області, Афанасьєва О. П. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Маркетингова концепція організації персонал-менеджменту, Шарапова О. М. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Доцільність застосування маркетингових комунікацій у рекреаційно-туристичній сфері, Кривошеєва С. М. (2010)
Яцун Л. М. - Харчування населення в домогосподарствах України, Шевердіна С. М. (2010)
Парцирна Т. М. - Дослідження стану й особливостей розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів Харківської області, Жегус О. В. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Маркетинг відносин у системі управління підприємством, Кіріла А. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Дослідження відношення споживачів до бренду на ринку мінеральних вод, Зайцев М. О. (2010)
Жегус О. В. - Стан та тенденції розвитку ринку ресторанного господарства в Харківській області, Михайлова М. В. (2010)
Апілат Р. В. - Модель механізму управління якістю послуг у підприємствах туризму, Апілат О. В. (2010)
Яцун Л. М. - Шляхи відродження кулінарної спадщини українського народу, Батаєва К. В. (2010)
Яцун Л. М. - Актуальні проблеми управління потребами та поведінкою споживачів, Мель В. О. (2010)
Шубин А. А. - Особенности продвижения детского бренда на рынке продуктов питания, Харт А. А. (2010)
Біленький О. Ю. - Дослідження розвитку комбікормової галузі України (2010)
Філіпішина Л. М. - Ділові ігри під час вивчення іноземної мови у професійній підготовці економістів, Діордіященко О. В. (2010)
Чадаєва К. Ю. - Теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій освіті, Коршунова І. П. (2010)
Колесник А. О. - Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів, Бєлікова О.Ф. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії споживання у колишньому радянському та пострадянському періодах за моделлю "суспільства споживання" Ж. Бодрійяра (2010)
Ков’ях І. І. - До питання про доцільність порівняльного вивчення перекладів (2010)
Муравйова О. М. - Використання навчальних ділових ігор англійською мовою як засіб формування професійного спрямування студентів-менеджерів (2010)
Колесник А. О. - Система оцінки якості мовної підготовки студентів немовних ВНЗ, Бєлікова О. Ф. (2010)
Удовенко І. В. - Комунікативна компетенція в іншомовному читанні (з використанням комп'ютерних технологій), Подворна Л. А. (2010)
Власенко Е. А. - Оволодіння студентами офіційно-ділового стилю писемного професійного спілкування іноземною мовою, Мануєнкова О. О., Крупей М. І. (2010)
Мусієнко А. В. - Проблеми активізації соціалізуючого впливу на становлення моральної особистості, Стадник І. М., Каширська О. М. (2010)
Махова Н. В. - Оптимальне забезпечення фізичних якостей студентської молоді – основне завдання фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Февральов Є. М. (2010)
Кудряшов І. О. - Фізичне виховання в регулюванні психоемоційного стану та інтелектуальної діяльності студентів, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2010)
Борисова А. О. - Формування та розвиток навичок іншомовного монологічного мовлення у сфері професійної діяльності, Архипова В. О., Самойлова С.Л. (2010)
Покровська О. А. - Лексико-семантичні варіанти ринкової термінології, Зюбан Г. М. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Воронкова В. Г. - Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства (2012)
Бутирська Т. О. - Трансформація теми європейської інтеграції в контексті теорії і практики державного будівництва (2012)
Фатхутдінова О. В. - Впровадження нових технологій в процесі підготовки спеціалістів правознавства (2012)
Краснікова О. В. - Свобода проти рівності: проблема теоретичних колізій і узгодження теорії з освітньою практикою (2012)
Сайтарлы И. А. - Экономические предпосылки социальной культуры европейского средневековья (2012)
Утюж І. Г. - Ідеологеми сучасного розвитку освіти (2012)
Приятельчук А. О. - Структура філософії економіки (2012)
Добридень О. В. - Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи (2012)
Шниптєва А. Ю. - Удосконалення механізмів державного регулювання гуманітарного розвитку в умовах глобальної трансформації суспільства (2012)
Пашков В. В. - Загальні тенденції у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів за кордоном (2012)
Кузь О. М. - Топологія соціальної реальності (2012)
Шилина Н. Е. - Информационно-коммуникативное пространство современного образования: проблемы и перспективы развития (2012)
Прудченко І. І. - Лі Дж. Шульман: аргументація і джерела "бази знання для викладання" (2012)
Мосаєв Ю. В. - Апейрон як категорія абсолютної нескінченності (2012)
Арабчук Я. І. - Толерантність як процес управління соціалізацією особистості (2012)
Брегін М. Г. - Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А. І. Ракітова (2012)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії (2012)
Сухина И. Г. - Ценностное измерение культурного пространства человеческого бытия в мире: основы аксиологии культуры (2012)
Фурсін О. О. - Шляхи і напрями удосконалення механізмів соціально-орієнтованого державного управління на рівні регіону (2012)
Попков В. В. - Актуальный Бердяев (2012)
Кучера Т. М. - Проблеми формування національної ідентичності: регіональний вимір (2012)
Пунченко О. П. - Философская критика в структуре методологии научного познания, Водопьянов П. А. (2012)
Остащук І. Б. - Діалогіка полісемантичності сакрального символізму (2012)
Абашник В. А. - Г. А. Гесс де Кальве (1784-1838) и первая докторская диссертация по философии в Харькове (2012)
Сергієнко Т. І. - Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні (2012)
Карпенко К. І. - Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М . Фуко (2012)
Сепетий Д. П. - Імператив самореалізації у сучасній філософії та психології (2012)
Рецензія на монографію Удовики Л. Г. "Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір": Монографія. ( Х.: Право, 2011.- 552с.) (2012)
Бесараб А. - Анкета для фахових видань (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Інформаційно-комунікативні технології як один з найважливіших факторів формування суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст (2012)
Вовканич С. Й. - Україні потрібна нова філософія буття нації та людини (2012)
Краснокутський О. В. - Особливості розвитку ідеології державотворення на різних етапах історії: авторитарна та демократична моделі державного управління (2012)
Фатхутдінова О. В. - Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти (2012)
Аксьонова В. І. - Формування комунікативної особистості в умовах глобалізації  суспільства (2012)
Берегова Г. Д. - Гілозоїзм і слов’янська міфологія (2012)
Яковенко М. Л. - Трансформації естетичного в традиції постмодернізму (2012)
Бобровський М. І. - Зміст поняття "традиція" (2012)
Сайтарли І. А. - Сучасна сім’я: соціальний прихисток чи боротьба за владу? (2012)
Берженарь О. П. - Механізми формування гармонійної особистості у горизонті функціонування естетичного ідеалу суспільства: фенотипічний і фенотипічний виміри (2012)
Мельник В. В. - Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку (2012)
Товарниченко В. О. - Маргінальна наука: соціально-культурний аналіз (2012)
Пашков В. В. - Академія післядипломної педагогічної освіти як культурний і соціоосвітній феномен (2012)
Спиця Н. В. - Філософія науки: від Нового часу до сьогодення (2012)
Павицька С. Ю. - Системне обґрунтування освіти в умовах глобалізаційних змін (2012)
Цира О. В. - Нанонауки і нанотехнології: філософсько-методологічний аналіз (2012)
Фурсін О. О. - Правове забезпечення функціонування механізмів соціально-орієнтованого державного управління (2012)
Сапа Н. В. - Наукові і праксеологічні засади формування механізмів антикризового державного управління в Україні та напрями їх впровадження (2012)
Максименюк М. Ю. - Етнонаціональні і регіональні відносини як фактор розвитку поліетнічного, полікультурного і поліконфесійного соціуму (2012)
Jablonski W. - Рublic relations jako dziedzina wyznaczająca i utrwalająca standardy współczesnej komunikacji (2012)
Кавалеров В. А. - "Випереджувальний розвиток" освіти як нова педагогічна парадигма (2012)
Воропаєва В. Г. - Розвиток демократії як глобального процессу (2012)
Синах А. А. - Виртуализация общения и человеческих отношений как социокультурная проблема (2012)
Кравченко А. А. - Суперечності освітнього процесу в інноваціях інфосвіту: контекст творчості (2012)
Добридень О. В. - Методологічні підходи до аналізу суспільства споживання (2012)
Буяшенко В. В. - Концепт соціального піклування: від морального обов’язку до правового визнання (2012)
Леощенко Д. І. - Співіснування двох концепцій права інтелектуальної власності в Україні: філософський аспект проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Особливості переходу України до інформаційного суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку сучасного соціуму в контексті синергетичної глобалізації (2012)
Краснокутський О. В. - Стан і основні детермінанти оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації (2012)
Вандишев В. М. - Методологічні аспекти концептології (2012)
Гордійченко В. В. - Біблія та християнська символіка у малюнках Т. Г. Шевченка. Символи та алегорія образів (2012)
Переломова О. С. - Філософсько-світоглядні аспекти лінгвістичного виміру концепту "самотність" (2012)
Малахова Ж. Д. - Пути преодоления бедности в современной Украине (2012)
Сепетий Д. П. - Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера (2012)
Кавалеров В. А. - Концепт віртуалізації освіти в комунікаціях постмодерного суспільства (2012)
Starzyсska-Koњciuszko E. - Antynomie tolerancji (2012)
Сломский В. - Логико-философские идеи Романа Сушко (2012)
Іванова Н. С. - Стратегічне управління Запорізьким регіоном як інструмент забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Бойко О. П. - Повсякденність як філософська категорія та феномен суспільного життя (2012)
Ядранський Д. М. - Соціальні відносини праці в інформаційній економіці (2012)
Яцук Н. Є. - Лінгвістичні акценти поняття homo-sapiens (2012)
Сухина И. Г. - Духовная культура, ее специфика и значение: аксиологическая интерпретация и анализ (2012)
Литвиненко Т. А. - Індивідуалізація в освітньому процесі: шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах (2012)
Ведмедєв В. М. - Релігійна рецепція абсурдного і література (2012)
Пашков В. В. - Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект (2012)
Приятельчук А. О. - Віра та довіра у контексті бізнесової діяльності (2012)
Гулько О. В. - Філософський аналіз сучасної моделі освітнього проектування (2012)
Жадько К. В. - Історико-філософська думка про моральні чинники соціалізації характеру людини (2012)
Аксьонова В. І. - Детермінанти оптимізації міжкультурної комунікації в умовах глобалізації (2012)
Дуднікова І. І. - Концепція заповідної справи: сутність, значення, основні тенденції становлення і формування (2012)
Ганаба С. О. - Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи (2012)
Маказан Є. В. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу, Кошулько О. П. (2012)
Guncel O. Guncel O. - An Ethical Outlook for Philosophy of Entrepreneurship (2012)
Ажажа М. А. - Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (2012)
Прокопенко В. В. - Платоновский вопрос в отечественной философской традиции (2012)
Наші автори (2012)
Гумін О. М. - Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Пряхін Є. В. (2014)
Бабенко В. І. - Прокуратура в системі органів публічної влади (2014)
Синчук В. Л. - Завдання контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Середа В. В. - Адміністративна та дисциплінарна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2014)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2014)
Падалка А. М. - Юридична відповідальність слідчого: зміст і система (2014)
Лушер В. В. - Приоритетні напрями розвитку інформаційного Забезпечення органів прокуратури України (2014)
Редько А. О. - Протидія корупції у системі органів місцевого самоврядування (2014)
Ніколайчук А. І. - Нормативно-правова база захисту дитини від насильства (2014)
Солошкіна І. В. - Поняття та ознаки фінансових послуг (2014)
Томусякова І. І. - Проведення корекційних робіт з особами, які вчинили насильство в сім’ї та їх родинах (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти забезпечення законності судами загальної юрисдикції адміністративного провадження у справах про порушення виборчих прав (2014)
Журавльов А. В. - Права та обов’язки військовослужбовців управління державної охорони України (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Відповідність національного законодавства з питань захисту дітей факультативному протоколу конвенції ООН про права дитини (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінально-правова протидія терористичним злочинам в Україні: стан, шляхи вдосконалення, відмежування від суміжних складів злочинів та загальносоціальних категорій (2014)
Алиев Сабухи Осман Оглу - Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности (2014)
Швець В. Д. - Обґрунтування необхідності адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Комиляй Ю. В. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Кузьмінський О. О. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Артем’єва Н. П. - Актуальне питання судочинства за українським законодавством: види та стадії цивільного судочинства (2014)
Тичинська Л. А. - Правові засади цивільного процесуального права: співвідношення з іншими галузями права в умовах розбудови правової держави (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Білас А. І. - Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини), Кузнєцов Є.В. (2014)
Задорожній О. В. - Процеси розпаду радянського союзу: основні тенденції та значення для України (2014)
Топчій Н. В. - Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції (2014)
Наконечний В. В. - Рішення європейського суду з прав людини як джерело фінансового права в Україні: актуальні питання та проблеми (2014)
Яніцька А. В. - Правові засади справляння податків і зборів за законодавством України (2014)
Процюк Т. Б. - Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів в енергетичному секторі України (2014)
Краснюк М. Т. - Гібридна технологія ідентифікації нетрадиційних покладів вуглеводнів із застосуванням кластеризації та візуалізації даних для підвищення капіталізації вітчизняних нафтогазових компаній (2014)
Чернелевська О. Л. - Можливість використання аналізу китайських реформ для побудови парадигми конкурентоздатності економіки України (2014)
Цепкова В. С. - Тенденції торговельної співпраці України з ЄС (2014)
Воронченко О. В. - Фінансові інструменти щодо формування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Прокоф’єва О. В. - Електронна біржа в області перестрахування fly re: особливості розвитку та функціонування (2014)
Ніндипова В. І. - Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи, Чубко Т. П. (2014)
Петрицький А. Л. - Правове регулювання заходів припинення у сфері захисту персональних даних (2014)
Долгий О. О. - Прокурорське самоврядування в Україні: оцінка законодавчих ініціатив та їх відповідності вимогам венеціанської комісії, Наулік Н.С. (2014)
Білас А. І. - Особливості європейського поліцейського простору, його механізму (2014)
Фролов О. С. - Предмети адміністративних деліктів у сфері легального та нелегального обігу зброї, Васильєв І.В. (2014)
Моргунов О. А. - Суб’єкти адміністративно-спортивних правовідносин та їх система (2014)
Петрухін К. Є. - Індивідуальні суб’єкти адміністративно-управлінських відносин за участю слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Роль адміністративного права в регулюванні суспільних відносин (2014)
Задоя К. П. - Амнистия как инструмент современной уголовно-правовой политики Украины и Российской федерации (2014)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2014)
Туркова П. В. - Кримінально-правова характеристика ініціатора, посередника та провокатора злочину (2014)
Зейналова Т. К. - Вопросы семейно-брачных отношений в творчестве Джалила Мамедкулизаде (2014)
Севда Мурадова - Метод государственного регулирования оплаты труда (2014)
Гуменюк С. І. - Відтворення основних засобів як чинник розвитку виробничо-технічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Джежула Т. І. - Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком (2014)
Баладжаханум Сафар Кызы Исмаилова - Основные формы деятельности мот (2014)
Ясковець Ю. В. - Перспективи розвитку взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС (2014)
Роговик О. - Дискусія між універсалізмом та партикуляризмом (регіоналізмом) у сучасному міжнародному праві у контексті формування африканської системи захисту прав людини (2014)
Музика Я. І. - Членство у всесвітній митній організації (2014)
Гаруст Ю. В. - Основні принципи діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики (2014)
Козієнко І. С. - Інструменти прямого методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Шевченко В. О. - Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств (2014)
Жуйков Г. Є. - Характеристика структури паливно-енергетичного комплексу України та його роль у господарському комплексі держави, Крижановська О. В. (2014)
Кутрань К. В. - Еволюційна логіка і політекономія: від класичної школи до сталого розвитку (2014)
Синявська О. О. - Дослідження системно-динамічних властивостей процесу розповсюдження банківських продуктів (2014)
Кондрич В. І. - Система регулювання бухгалтерського обліку незавершеного виробництва (2014)
Карелов С. П. - Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та звітності основних засобів та методи їх оцінка за його умов (2014)
Петрук Ю. Л. - Впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2014)
Андрущенко А. О. - Вплив культури на менеджмент у різних країнах (2014)
Довженко Є. - Проблеми, перспективи та іноземний досвід кодифікації транспортного законодавства (2014)
Шай Р. Я. - Природа та сутність правоохоронної діяльності (2014)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей в статуте вкл. 1588 года и конституции республики Беларусь: историко-правовой анализ (2014)
Ремінська Ю. Ю. - До питання правозахисної сецесії та права на самовизначення (2014)
Гумін О. М. - Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура, Пряхін Є. В. (2014)
Валитов С. С. - Адаптация национального законодательства о картелях к международным стандартам, Трегубец Н. А. (2014)
Білас А. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення національного, міжнародного та європейського правопорядку (2014)
Христинченко Н. П. - Суб’єкти наукової діяльності в Україні (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та особливості систематизації адміністративно-спортивного права (2014)
Ільков В. В. - Правова природа справ адміністративної юрисдикції та її вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні (2014)
Петрухін К. Є. - Адміністративно-правові відносини в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Щодо поняття "Джерело адміністративного права" (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Форми та методи міграційного контролю в Україні (2014)
Сидоренко О. В. - Юридична відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів (2014)
Власюк В. В. - Щодо можливості одночасного висунення шляхом самовисування на посаду міського голови і шляхом висунення від політичної партії - кандидатом у депутати міської ради (2014)
Шкелебей В. А. - Сучасна амністія в Україні у світлі кардинальних змін до законодавства, Лисеюк А. М. (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за законодавством белізу (кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти) (2014)
Топчий Н. В. - До питання про систему, структуру і функції кримінальної юстиції (2014)
Веприцький Р. С. - Регіон як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Фурман Я. В. - Особливості огляду місця події в храмах християнського віросповідання (2014)
Ярмак О. М. - Окремі питання участі нотаріуса у кримінальному провадженні (2014)
Пілігрім Г. С. - Правова характеристика договору комунальної концесії (2014)
Кирилюк Д. В. - Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин іпотеки незавершеного будівництва (2014)
Довга Л. М. - Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації (2014)
Примачок І. М. - Правове регулювання портової діяльності (2014)
Боярчук К. О. - Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із зацікавленістю (2014)
Тарас М. В. - Обмеження права на свободу пересування людей, які живуть з віл/снідом (2014)
Ігонін Р. В. - Деякі аспекти проведення державного фінансового аудиту як різновиду державного фінансового контролю, Чорна І. В. (2014)
Гаруст Ю. В. - Характеристика територіальних органів з питань реалізації державної податкової політики в Україні (2014)
Дума О. В. - Фінансово-правове регулювання діяльності підприємств, зареєстрованих на окупованій території України (2014)
Ямненко Т. М. - Право грошового обігу – субінститут емісійного права у фінансовому праві України (2014)
Волошин П. В. - Концепция роли нейроиммуноэндокринного звена в этиопатогенезе современных форм нервной и психической патологии, Воробьева Т. М., Гейко В. В. (2006)
Минко А. И. - Противорецидивная активность и профиль безопасности ридазина у больных с алкогольной зависимостью, Линский И. В. (2006)
Гаевая М. А. - Клинико-томографические нарушения при некоторых неврологических заболеваниях, протекающих на фоне ревматоидного артрита (2006)
Завгородняя А. Н. - Эндотелинпродуцирующая функция сосудистого эндотелия при церебральном ишемическом инсульте (2006)
Карабань Н. В. - Болезнь паркинсона и депрессия, Гудзенко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Нейрометаболическая терапия цереброваскулярных нарушений у лиц с сахарным диабетом II типа, Здесенко И. В. (2006)
Песоцькая Е. В. - Особенности клинического течения и факторы риска атеротромботического инсульта (2006)
Бачериков А. М. - Клінічна типологія психоорганічного синдрому у хворих із залежністю від алкоголю, що перенесли гострий психотичний розлад, Кузьмінов В. Н. (2006)
Влох Г. И. - Причини виникнення та принципи корекції сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на астено-невротичний розлад, Рахман Л. В., Білобривка Р. Г., Кулик Б. В., Гуль А. Л. (2006)
Ганзин И. В. - Агорафобия: клинико-феноменологические и психоаналитические аспекты (2006)
Мосієнко Г. П. - Акцентуації характеру в осіб молодого віку з неорганічною патологією травного каналу (2006)
Сазонов С. А. - Особенности возникновения и терапии ногчного энуреза у детей (2006)
Самохвалов А. В. - Клинико-психопатологические особенности соматоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы (Р 45.30) у лиц молодого возраста (2006)
Филатова О. А. - Принципы невербальной психотерапии хроической головной боли у больных сурдомутизмом (2006)
Бурцева Н. В. - Атипичные антипсихотики в профилактике агрессивного поведения у больных с психическими расстойствами (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к созданию комбинированных ноотропных средств: ожидания неврологов и клиническая практика (2006)
Верещак Е. В. - Динамика клинико-психопатологической симптоматики в процессе гирудотерапии у пациентов с алкогольной зависимостью (2006)
Семенова И. А. - Современные подходы к этиопатогенетической терапии пограничных психических расстройств в детском возрасте, Дима Ю. З., Тимощук Е. Н. (2006)
Студзинский О. Г. - Инъекции оланзапина как средство при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. Н., Обметиця А. А. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Особенности коррекции церебрастенического синдрома органического генеза у детей (2006)
Шейнина Т. Л. - Опыт применения конвульсофина в лечении расстройств поведения в детском возрасте (2006)
Абросимов А. С. - Аспекты судебной фармации: защита прав провизора, врача, медицинской сестры и фармацевта на досудебном следствии при выявлении фактов незаконного оборота лекарственных средств, обладающих психоактивными свойствами, Шаповалов В. В., Никонов Н. М., Шаповалова В. А. (2006)
Бурчинський С. Г. - Финлепсин в фармакотерапии болевых невропатических синдромов (2006)
Воронцов М. П. - Профессор Николай Егорович Бачериков — известный отечественный психиатр, талантливый представитель харьковской психиатрической школы (До 80-летию со дня родження), Петрюк П. Т. (2006)
Інформація про проведення наукового симпозіуму "Роль сім’ї у реабілітації дітей раннього віку з психоневрологічними порушеннями", яка пройшла у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України 15 червня 2006 року (2006)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Кристофер Фрит, Эва Джонстон. Шизофрения: Краткое введение / Пер. с англ. Ю. В. Крижевской. — М.: Астрель; АСТ, 2005. — 204 с.", Петрюк А. П. (2006)
Курко М. Н. - Класичний дослідницький університет України: історіографія, сучасний стан, шляхи пріоритетного розвитку (до 180-річчя київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2014), Біленчук П. Д., Круглова Л. Б. (2014)
Дзейко Ж. О. - Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1920-х років (2014)
Берзін П. С. - Історія викладання теоретико-правових дисциплін в імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.), Машков А. Д., Балаценко М. І. (2014)
Дніпров О. С. - Антропологічний підхід у трансформаційній методології освітньо-правового простору (2014)
Шармар О. М. - Правові засади здійснення політичних репресій працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки УРСР у другій половині 30-х рр. хх ст (2014)
Бокало Н. І. - Ідея рівності у некласичному праворозумінні (2014)
Котович І. О. - Шляхи вдосконалення касаційного перегляду судових рішень як інститут адміністративно-процесуального права України (2014)
Шейбут В. В. - Сучасна державна міграційна політика в Україні (2014)
Христинченко Н. П. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Бандурка С. С. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Куслій В. О. - Питання застосування штрафних санкцій за порушення норм податкового кодексу України (2014)
Корженівський Я. В. - Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав дітей від насильства (2014)
Журавльов А. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії управління державної охорони України з органами публічної влади (2014)
Житний О. О. - Кримінальне право України та загальновизнані принципи й норми міжнародного права (досвід порівняльного аналізу) (2014)
Луценко Ю. В. - Кримінально-правові заходи заохочення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади в Україні (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня розкриття загальнокримінальних насильницьких злочинів в Україні (2014)
Назаренко Д. О. - Роль засобів масової комунікації в детермінації фонових для злочинності явищ в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді: концептуальний підхід (2014)
Герцик Р. В. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень: поняття та значення для тактики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення (2014)
Тимощук Ю. С. - Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру (2014)
Ященко А. М. - Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації (2014)
Будник Б. А. - Проблеми недійсності господарських договорів (2014)
Будник К. А. - Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) (2014)
Ковальчук М. О. - Суб’єкти земельних правовідносин у сфері інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковальчук О. О. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення (2014)
Сідей О. В. - Відповідальність за невиконання або порушення умов договору (2014)
Ковальчук А. Т. - Адміністрування бюджетного процесу: проблемна практика та шляхи вдосконалення (2014)
Іванський А. Й. - Окремі аспекти застосування мови у цивільному судочинстві України (2014)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2014)
Князьков В. В. - Оптимальне оподаткування як основний фактор подолання суперечностей між приватними та публічними інтересами у сфері підприємництва (2014)
Дзись Г. С. - Імпресіоністичність малої прози Філіпа Делерма (2008)
Довбуш О. І. - Кінематографічний образ в інтерсеміотиці (2008)
Ивасишена Т. В. - "Океан” Л. Андреева в аспекте архитектонических особенностей "драмы для чтения” (2008)
Кушнір І. Б. - Роман О. де Бальзака "Селяни”: вигадка чи реальність? (2008)
Кшевецький В. С. - Архітектонічні та семантичні особливості шестистопового ямба в сонетах В. Брюсова і М. Вороного (2008)
Левицька О. С. - Функціональність контексту у хронотопній моделі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2008)
Назаревич Л. Т. - Мистецтво слова модерністів – вияв екзистенційної свободи в епоху духовної кризи "зламу віків” (2008)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” (2008)
Ніколаєнко В. М. - Синтез етнографізму й художнього домислу у творенні образу відьми в романі Л. Кононовича "Тема для медитації”, Башук Н. А. (2008)
Павлюк Х. Б. - Відображення романтичного авторського світовідчуття в "Хузумських новелах” Теодора Шторма (2008)
Пірошенко С. Ю. - "Симпатичний символ” як засіб екзистенціалізації вірша Інокентія Анненського (2008)
Козачук Н. В. - Роман "Воццек” Ю. Іздрика: постмодерний чи інтелектуальний? (2008)
Притолюк С. А. - Трансформація жанру роману виховання в постмодерністичному дискурсі (2008)
Чиркова Ю. Ю. - Французький "новий роман”: рецептивна поетика жанру (2008)
Грицак Н. Р. - М. Цвєтаєва та Р. М. Рільке: діалог культур (2008)
Гурдуз А. І. - Образ мінотавра в літературі ХХ ст.: закономірності переосмислення (2008)
Дробіт І. М. - Структура та тематика історичного дискурсу у британському романі 80-х – 90-х років ХХ ст. (2008)
Ємчук Т. Б. - Постколоніальна парадигма інтерпретації тоталітаризму в художніх творах Р. Іваничука та Ґ. Ґріна (2008)
Кравець О. М. - Міфологічна система образів у романі Джона Апдайка "Іствікські відьми” (2008)
Криворучко С. К. - Злочин як пізнання дійсності та особистості митця на початку ХХІ ст. (Т. Еґґен "Декоратор”) (2008)
Лаврієнко Т. Я. - Морально-психологічні виміри концептів "гріх-кара-каяття” (на матеріалі творів Н. Готорна та повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана”) (2008)
Летнянчин П. П. - Поетика характеротворення у драмах Б. Шоу та В. Винниченка: спроба типологічного зіставлення (2008)
Матійчак А. А. - Архетипи в інтерпретації Айріс Мердок (2008)
Онуфрик Г. О. - Трансформація агіографічного канону в сучасній українській прозі (2008)
Пагут О. С. - Архетип андроґіни: істеричка-ніцшеанка Кларисса (жіночий архетип у романі Р. Музіля "Людина без властивостей”) (2008)
Рихло П. В. - Єврейські аспекти поезії Рози Ауслендер (2008)
Рогова Н. Т. - Смерть в уявленні стародавніх греків (2008)
Ромазан О. О. - Феміністичне спрямування та гендерна проблематика "бджолиного” циклу Сильвії Плат (2008)
Фоміна Г. В. - Есхатологічні мотиви у п’єсі Ф. Дюрренматта "Портрет планети” (2008)
Чотарі В. А. - Ґендерне прочитання біблійних псалмів: жіноча візія канонічного тексту (2008)
Астрахан Н. І. - Літературний твір у колі ідей рецептивної естетики (2008)
Бондарева О. Є. - Новітня українська драма: динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи (2008)
Олійник І. Д. - Перекладач-інтерпретатор тексту для дітей (нова інтерпретація казок Р. Кіплінга) (2008)
Радчук В. Д. - Динаміка перекладності (2008)
Чонка Т. С. - Гра як діалог-комунікація у творчості Володимира Набокова (2008)
Демидюк Л. М. - Проблема авторського міфу в українському літературознавстві (2008)
Лановик М. Б. - Теорія відносності: проблема посилення "кризи теорії” чи пошуки точного знання в гуманітарній науці (2008)
Ліщинська Н. М. - Порівняльна інтерпретація як метод дослідження (2008)
Матійчук О. М. - Рукописи як культурний об’єкт та їх дослідження. Основні види текстово-генетичних документів поетичної спадщини Рози Ауслендер (2008)
Щербакова О. А. - "Дар слова необхідно обробляти”, або Духовні риторичні настанови для студентської журналістської молоді (2008)
Титул, зміст (2013)
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2013)
Осипчук С. О. - Про екологічні дослідження в Інституті землеустрою УААН (літопис відділу екології землекористування) (2013)
Пересоляк В. Ю. - Деякі проблемні питання інвентаризації земель сільськогосподарського призначення у руслі Закону України"Про землеустрій” (2013)
Лоїк Г. К. - Нові підходи до оновлення генеральних планів сільських поселень, Деркульський Р. Ю. (2013)
Шворак А. М. - Агрохолдинги і консолідація земель сільськогосподарського призначення (2013)
Гриневецький В. Т. - Досвід природничо-географічних і ландшафтознавчих досліджень для цілей земельного кадастру: минуле та сьогодення, Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М. (2013)
Бойко М. В. - Передумови розвитку інноваційного менеджменту сільськогосподарського підприємства (2013)
Драпіковський О. І. - Визначення вартості землі при застосуванні витратного підходу в оцінці нерухомого майна, Іванова І. Б. (2013)
Бойко Л. М. - Наслідки введення індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шевченко О.В. - Шляхи оптимізації використання, відтворення та охорони земельних ресурсів (2013)
Вітаємо! (2013)
Перелік статей, опублікованих у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2014)
Богонюк Г. І. - Відповідальність за невиконання судового рішення в історії кримінального права (2014)
Гончаренко В. Г. - Правові питання затримання особи в кримінальному провадженні (2014)
Гордієнко С. Г. - Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення (2014)
Дикий О. В. - Кримінологічна характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості (2014)
Комарницька О. - Особистий обшук: сучасний стан та перспектива (2014)
Коріняк О. М. - Процесуальні аспекти здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Очкуренко С. В. - Мета фінансового права як критерій його виокремлення в системі права (2014)
Рубцов В. В. - Історія кримінальної відповідальності за порушення вчинені експертами (2014)
Савченко Я. А. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз як метод для адаптації законодавства україни до вимог Європейського Союзу (2014)
Теремецький В. І. - Застосування зарубіжного досвіду правового захисту персональних даних в Україні, Цвірюк Д. В. (2014)
Терещенко В. Ю. - Проблеми визначення правового режиму об’єкта нерухомості, зведеного на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети (2014)
Федоришин О. О. - Особливості цивільно-правового обороту облігацій місцевих позик (2014)
Яковець І. С. - Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, Автухов К. А. (2014)
Стахів Б. О. - Судовий захист як універсальна форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників (2014)
Сухомлинська О. - Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції (2014)
Ткачук М. - Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання (2014)
Янченко Т. - Радянізація наукових положень педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Ярошинська О. - Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену (2014)
Богуславский М. - Судьба и педагогическое мировоззрение К. Д. Ушинского, Милованов К. (2014)
Гіптерс З. - Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих (2014)
Осьмук Н. - Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР (2014)
Бондаренко Г. - Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.) (2014)
Дороніна Н. - З історії викладання англійської мови в імператорському університеті св. Володимира (2014)
Коляда Н. - Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.) (2014)
Курило Л. - Розробка та впровадження у педагогічному процесі класичних університетів України практичних занять (ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Галів М. - Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin : wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
До відома індивідуальних передплатників (2014)
Титул, зміст (2013)
Сотник І. М. - Стратегії та інструменти активізації дематеріалізаційних змін в економіці України, Мазін Ю. О. (2013)
Гудзинський О. Д. - Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2013)
Шевчук Я. В. - Особливості проектування автотранспортних мереж (2013)
Череп А. В. - Эффективное вовлечение в процессы международной экономической интеграции: государственный и региональный аспект, Шевченко А. Р. (2013)
Музиченко А. С. - Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки, Бержанір А. Л. (2013)
Шкварчук Л. О. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення, Гарасим О. І. (2013)
Вишневська О. М. - Розвиток і адаптація аграрного сектору у геоекономічному середовищі (2013)
Смоленюк Р. П. - Розвиток сільського господарства на засадах зеленої економіки (2013)
Ягельська К. Ю. - Прискорення економічних процесів як ключове завдання економічних реформ (2013)
Кузьмак О. І. - Чинники формування та використання сільського трудового потенціалу (2013)
Фрадинський О. А. - Митний тариф д. І. Мендєлєєва і торгова війна Німеччини та Російської імперії (1893-1894 роки) (2013)
Славіна Н. А. - Системне управління якістю продукції (2013)
Олейнікова Л. Г. - Стримуючі чинники євроінтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Крамаренко К. М. - Макроекономічні аспекти інвестиційного процесу в Україні (2013)
Фокіна І. В. - Інституціональна база ринкової інфраструктури (2013)
Ящук Т. А. - Сутність концепції людського капіталу (2013)
Дворнік М. О. - Сутність та проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Синиця О. С. - Концепція енергоресурсного самозабезпечення як основа конкурентоздатного сільського господарства (2013)
Данкевич А. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку агрохолдингів (2013)
Бурлаков О. С. - ІТ-аутсорсинг як інструмент оптимізації діяльності підприємств (2013)
Коваленко В. М. - Нормативні основи фінансового планування на підприємствах, Нестор О. Ю. (2013)
Яремова М. І. - Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кожухівська Р. Б. - Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України (2013)
Череп О. Г. - Концепція управління економічною безпекою машинобудівних підприємств, Степаненко О. В. (2013)
Сарай Н. І. - Компенсаційний пакет підприємства: сутність та структура (2013)
Качурівська Г. М. - Оптимізація прибутку підприємства в умовах обмеженості енергоресурсів (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни на підприємстві в умовах сучасного ринку (2013)
Стельмащук Н. А. - Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Бойда С. В. - Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості (2013)
Должикова А. П. - Інституційний аспект аналізу процесів функціонування людського капіталу підприємства (2013)
Семенютіна Т. В. - Концептуальні основи формування національного стандарту ризик-менеджменту діяльності підприємств в Україні (2013)
Швед Т. В. - До питання про сутність розвитку підприємства (2013)
Шевчук А. В. - Теоретичні підходи до сутнісного розуміння трансформації регіональних освітніх систем (2013)
Андел І. В. - Модернізація основного капіталу промисловості регіону (2013)
Шишкін В. О. - Динаміка експортно-імпортних операцій Запорізької області у 2011-2012 рр., Ломовцева М. О. (2013)
Кіш Г. В. - Аналіз туристичної сфери Закарпаття в структурі туристичного ринку Західного регіону (2013)
Дуран М. М. - Вплив проблем функціонування ринку праці на розвиток міських поселень Закарпатської області (2013)
Бевз І. А. - Вплив світових процесів глобалізації на диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України (2013)
Маслиган О. О. - Практика кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні (2013)
Сидорук Б. О. - Економічне обґрунтування механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням екологічної складової, Сава А. П. (2013)
Носуліч Т. М. - Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції сталого розвитку (2013)
Горобець О. В. - Еколого-економічна класифікація відходів особистих селянських господарств та вибір регуляторів щодо поводження з відходами (2013)
Данкевич В. Є. - Економічна сутність трансформації сільськогосподарських угідь (2013)
Грабар М. В. - Збалансована система показників у сфері туризму та рекреації, Уліганець М. С. (2013)
Гречин Б. Д. - Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства: закордонний досвід (2013)
Бобровська Н. В. - Концептуальний підхід зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній основі (2013)
Буняк Н. М. - Роль держави у формуванні національної інноваційної системи України (2013)
Кравчук Н. І. - Інфраструктурне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва (2013)
Скоцик В. Є. - Проблеми відтворення технічних засобів, як основи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції (2013)
Долозіна І. Л. - Інноваційний розвиток як основна рушійна сила трансформа-ційних процесів в переробних галузях харчової промисловості (2013)
Іляш Н. І. - Сутнісно-типологічні характеристики інвестиційно-інновацій-ного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки (2013)
Кушнір С. О. - Синергетичний ефект інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Методичні підходи до визначення факторів інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2013)
Васільєва Л. М. - Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність (2013)
Мягких І. М. - Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України (2013)
Коркушко О. Н. - Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку (2013)
Огаренко Т. Ю. - Категорії "економічний розвиток" і "розвиток економіки": суть та співвідношення (2013)
Максимів Ю. В. - Фінансова звітність за НП(С)БО 1 та П(С)БО: аналіз змін (2013)
Таратута Л. В. - Формування методичних підходів аудиту витрат за елементами, Свидрань В. Ю. (2013)
Гуменюк В. В. - Фінансове забезпечення соціалізації курортної справи (2013)
Нагорнова О. В. - Форсайт-дослідження в системі стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської системи, Ожема С. В. (2013)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз дефініції "логістична діяльність" (2013)
Данкевич Є. М. - Перспективи розвитку міжгалузевої інтеграції у галузі ріпаківництва (2013)
Несторишен І. В. - Особливості застосування системи управління ризиками в морських пунктах пропуску, Руда Т. В., Неліпович О. В. (2013)
Гуржій Н. М. - Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи, Свєрчкова А. С. (2013)
Башинська І. О. - П'ятиетапний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій для промислових підприємств (2013)
Муха Р. А. - Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах (2013)
Пачева Н. О. - Довіра як основа формування соціального капіталу (2013)
Тимохіна Я. О. - Інтегровані маркетингові комунікації: періодизація розвитку та визначення понять (2013)
Мельничук А. А. - Сутність організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочевої продукції (2013)
Лаврук Н. А. - Конкурентоспроможність жінок на ринку праці (2013)
Корнієнко Т. О. - Методика оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кізима Т. О. - Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення (2013)
Манжос С. Б. - Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей (2013)
Туржанський В. А. - Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами: проблеми уніфікації (2013)
Терещенко М. К. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення ефективності системи органів державного фінансового контролю (2013)
Здреник В. С. - Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення (2013)
Вербіцька І. І. - Хеджування валютних ризиків (2013)
Клименко Г. А. - Міжнародна практика авіаційного лізингу та його значення в умовах глобалізації світової економіки (2013)
Маршалок Т. Я. - Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики (2013)
Сидор Г. В. - Бюджетна політика у розвитку фермерства (2013)
Бриль О. О. - Стратегічні напрямки модернізації економічного інституту грошей в Україні (2013)
Кучерова І. М. - Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи (2013)
Гнєушева В. О. - Методи та інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств (2013)
Дробніцька О. Р. - Вітчизняна практика сек’юритизації активів банками (2013)
Волошин П. В. - Ключевые механизмы эндотелиальной дисфункции острых церебральных ишемий в динамике медикаментозной коррекции, Малахов В. А., Завгородня Г. Н. (2006)
Костюковська Г. Е. - Магнитно-резонансно-томографические особенности лакунарных инфарктов головного мозга (2006)
Негрич Т. І. - Стан проблеми дитячого розсіяного склерозу на Україні, Шоробура М. С. (2006)
Орос М. М. - Ефективність використання допплерографії для діагностики причин транзиторних ішемічних атак в умовах районних лікувальних закладів (2006)
Терещенко Л. П. - Состояние центральной и церебральной гемодинамики больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью по данным ультразвуковой допплерографии (2006)
Товажнянськая Е. Л. - Состояние процессов свободнорадикального окисления и витаминов-антиоксидантов у больных с энцефаломиелополиневропатией на фоне первичного гипотиреоза (2006)
Федірко В. О. - Нейроваскулярно-компрессионные синдромы задней черепной ямы и ее анатомо-топографические особенности. сочетание с синдромом киари (2006)
Чикуров Ю. В. - Нарушения двигательного стереотипа у пациентов молодого возраста с неспондилогенными дорсалгиями (2006)
Анненков О. А. - Оценка эффективности лечения больных параноидной шизофренией атипичными антипсихотиками (по результатам изучения эмоциональной сферы) (2006)
Білобривка Р. І. - Клінічні прояви сексуальних порушень в сім’ях, де в чоловіків спостерігаються афективні порушення та має місце сексуальна дезадаптація (2006)
Литовченко Т. А. - Становление сексуальности подростков с мозговой дисфункцией и формированием органического расстройства личности, Даценко И. Б. (2006)
Матюха О. В. - Експрес-оцінка афективних порушень: скринінг емоційного стану, Нічик О. В. (2006)
Мозговая Т. П. - Предикторы гиперкинетических и поведенческих расстройств у подростков с психической депривацией (2006)
Панько Т. В. - Принципы диагностики и терапии тревожно-фобических расстройств у женщин (2006)
Свиридова В. В. - Полоролевая форма первичной сексуальной дезадаптации супружеской пары при миоме матки у жены (2006)
Семикина Е. Е. - Некоторые клинические предикторы терапевтической эффективности у больных неврастенией (2006)
Телюков О. С. - Лікування та медикаментозна профілактика фазних афективних проявів при ендогенних психозах неспецифічними нормотимічними засобами (2006)
Шаповалова Н. А. - Психопатологические особенности женщин с отдаленными последствиями изнасилования (2006)
Чайка Ю. Ю. - К постановке проблемы синдромотаксиса униполярной эндогенной депрессии. Сообщение 2 (2006)
Андриевськая Г. Ф. - Опыт комплексной психоневрологической реабилитации детей с последствиями перинатального гипоксически-ишемического поражения цнс, применение инстенона, Нечмоглод А. А., Варешнюк Е. В. (2006)
Бурчинський С. Г. - Агомелатин — антидепрессант нового поколения: клиническая эффективность и преимущества (2006)
Гришай И. Ю. - Современные подходы к терапии психозов брендами и генериками (2006)
Казаков О. А. - Медикаментозне лікування невротичних порушень у дітей, які виховуються в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії (2006)
Луханина Е. П. - Применение церебролизина в комплексной терапии болезни паркинсона, Карабань Н. В., Мирошник Н. А., Карасевич Н. В., Березецькая Н. М., Карабань И. Н. (2006)
Парпалей І. О. - Ефективність застосування ін’єкційних форм нейромідина в комплексній терапії захворювань периферичної нервової системи, Осадчук Р. В., Володій М. О. (2006)
Подкорытов В. С. - Комплексная терапия маниакальной фазы биполярного расстройства (2006)
Судья Д. В. - Проблема отказа от терапии при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. М. (2006)
Хаустова О. О. - Деякі аспекти психотерапії та психофармакотерапії метаболічного синдрому Х (2006)
Шаповалова В. А. - Доказательная фармация и наркология: регресс патологической симптоматики под влиянием комбинированной терапии пациентов с опиоидной зависимостью, Сосин И. К., Верещак Е. В., Шаповалов В. В., Широкая Т. И., Гаркуша Л. И. (2006)
Волошина Н. П. - Большие надежды и маленькие разочарования (Результаты применения иммуноглобулинов для внутривенного введения при аутоиммунных заболеваниях), Егоркина О. В., Василовський В. В., Черненко М. Е. (2006)
Акименко Е. А. - Клинико-генетические особенности суицидального поведения больных шизофренией (обзор литературы) (2006)
Цымбалюк В. И. - Некоторые механизмы действия комплексных нейротрофических препаратов, Медведев В. В. (2006)
Титул, зміст (2014)
Володін С. А. - Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН України (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи гарантування енергетичної безпеки України (2014)
Смоленюк Р. П. - Інноваційна основа переводу сільського господарства на інтенсивний шлях розвитку (2014)
Михайлишин Л. І. - Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин (2014)
Турило А. А. - Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" (2014)
Пуцентейло П. Р. - Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції (2014)
Чернишова Л. І. - Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах, Дженкова А. С. (2014)
Чайківський І. А. - Збалансованість виробництва аграрних підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів (2014)
Панухник О. В. - Адміністративно – територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки (2014)
Панкова А. Ю. - Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста (2014)
Літвак О. А. - Аналітична оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Сава А. П. - обґрунтування теоретичних підходів до розуміння поняття виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції, Сидорук Б. О., Довгань С. В. (2014)
Кужель В. В. - Класифікація вимірів впливу соціальної відповідальності бізнесу на економічні процеси агропродовольчої сфери (2014)
Мельниченко О. Б. - Оцінка молодіжного ринку праці України (2014)
Поліщук Я. П. - Еволюція сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір (2014)
Білик І. В. - Особливості мотивації праці в аграрному секторі економіки України (2014)
Якубів Р. Д. - Класифікація персоналу підприємства: управлінський підхід (2014)
Баланюк І. Ф. - Організаційні засади управління нерухомістю як складової розвитку відносин власності (2014)
Бялковська Г. Д. - Інноваційна ресурсоощадна технологія вирощування тютюну сортів української селекції та її економічне обґрунтування, Пащенко В. І., Гаврилюк О. С. (2014)
Захаріна О. В. - Виробництво та конкурентоспроможність зерна в умовах глобалізації (2014)
Бєлік В. Д. - Реінжиніринг управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Стельмащук Н. А. - Удосконалення маркетингу відносин в умовах кластеризації підприємств агропромислового виробництва (2014)
Грищенко Д. Г. - Дослідження взаємозв’язку HR-маркетингу та ефективності діяльності підприємства (2014)
Чекамова О. І. - Теоретико-методологічні засади створення наукових розробок з високим інноваційним потенціалом (2014)
Погореленко Н. П. - Підходи до розрахунку рівня вразливості банківського сектору (2014)
Кузьмак О. М. - Рефінансування як дієвий інструмент грошово-кредитного ринку України (2014)
Рожелюк В. М. - Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства (2014)
Юхимчук В. Д. - Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України, Рендович П. М. (2014)
Рибак О. М. - Оптимізація структури фінансування державних запозичень за рахунок облігацій внутрішних державних позик, Парацій Х. В. (2014)
Матвійчук Л. О. - Антикризові заходи в податковій політиці через призму соціально-економічного дисбалансу України, Блинда А. М. (2014)
Вінницький С. І. - Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами (2014)
Помулєва В. М. - Соціальна ефективність податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Потриваєва Н. В. - Сучасні проблеми обліку основних засобів в системі діючого законодавства, Погорєлова В.В. (2014)
Левченко Н. М. - Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект, Биковський В. Г. (2014)
Бруханський Р. Ф. - Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку (2014)
Зигрій О. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід (2014)
Візіренко С. В. - Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Литвинюк О. В. - Методика оцінки ліквідності в контексті комплексного управління активами та пасивами банківських установ в сучасних умовах (2014)
Сидор Г. В. - Напрями удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Азарова А. О. - Математична модель та метод ідентифікації рівня стратегічного управління підприємством на базі апарату нечітких множин, Кукуруза М. І., Івчук К. В., Новіцька О. В. (2014)
Свиноус І. В. - Інноваційне забезпечення інтенсивного розвитку свинарства (2014)
Реферати (2014)
Автори (2014)
Сіренко О. В. - Вплив субтоксичних доз складних органічних сумішей на основі гліколів на оксидантну та антиоксідантну системи організму білих щурів, Жуков В. І., Кучеренко Е. О. (2012)
Бєлал С. А. С. - Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев разной расовой принадлежности, Кулик О. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Демихова Н. В. - Особенности ремоделирования левого желудочка у больных ренопаренхиматозной артериальной гипертонией с сохраненной функцией почек, Власенко М. А. (2012)
Копиця Н. П. - Прогностическая модель выявления осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом, Титаренко Н. В., Белая Н. В., Опарин А. Л. (2012)
Пасієшвілі Л. М. - Стан кісткового метаболізму при хронічному безкам’яному холециститі у хворих на артеріальну гіпертензію, Андруша А. Б., Резуненко О. В. (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Ліпідний та цитокіновий спектр крові у хворих на бронхіальну астму, що перебігає на тлі ожиріння (2012)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - "Адаптаційний профіль" старшокласників із різним характером професійної готовності (2012)
Томіна О. Є. - Варіабельність серцевого ритму у хворих на коморбідну з виразковою хворобою артеріальну гіпертензію, з урахуванням добових профилів систолічного артеріального тиску, Бичкова О. Ю., Фомич Г. М., Івлева О. О., Охрямкіна О. О., Усань Н. Ю. (2012)
Шевченко Н. С. - Лікування остеоартрозу у підлітків та критерії його ефективності, Лебець І. С., Матвієнко О. В., Неліна І. М., Кашкалда Д. А. (2012)
Шевчук М. И. - Продолжительность комплекса QRS ЭКГ и клинические признаки артериальной гипертензии, Яблучанский Н. И. (2012)
Ватутин Н. Т. - Роль железа в организме человека, Калинкина Н. В., Смирнова А. С., Кашанская О. К., Мильнер И. А. (2012)
Лысенко Н. В. - Использование биологических агентов в терапевтической практике, Картвелишвили А. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Структура осложнений VZV инфекции у взрослых и детей и ее взаимосвязь с генотипами вируса ветряной оспы/опоясывающего лишая, Зайцева В. А., Лядова Г. И., Волобуева О. В. (2012)
Чучула Н. В. - Местная анестезия у стоматологических пациентов группы риска, Чучула Е. Н. (2012)
Гаврилюк Е. В. - Клинический случай хронического вирусного гепатита С, Яцюк Е. В., Бoкатуева В. В., Бычкова О. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Опыт лечения детей с гипогаммаглобулинемией, Савво А. Н., Пионтковская О. В., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А. (2012)
Старенький В. П. - Інтегративні технології оптимізації лікувального процесу на прикладі досвіду організації роботи відділення променевої терапії ДУ "Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України" (2012)
Реминская К. И. - Тиреоидные гормоны в терапевтической практике, Мартимьянова Л. А. (2012)
Титул, зміст (2014)
Птащенко Л. О. - Іноземний досвід реалізації антимонопольної політики у сфері цінового регулювання, Рудич О. А. (2014)
Поповіченко Ю. А. - Стратегічні пріоритети формування системи економічної безпеки малого підприємництва в україні (2014)
Кравченко О. С. - Організація процесу трансформації бізнес-моделі підприємства при реалізації інтеграційної стратегії розвитку (2014)
Васильківський Д. М. - Планування підвищення економічного потенціалу підприємства на основі інтегрованої системи ухвалення рішень (2014)
Радзіховська Л. М. - Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків (2014)
Овсюк Н. В. - Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни (2014)
Турчак В. В. - Організація міжфункціональної взаємодії на підприємстві з використанням процесного підходу (2014)
Марусич О. В. - Застосування r-техніки факторного аналізу для зниження розмірності простору ознак типу "авіакомпанія-ефективність" (2014)
Тропіцина Ю. С. - Підходи до визначення якості аутсорсингових послуг на підприємстві (2014)
Сахно А. А. - Мотивація ефективності у промисловості та машинобудуванні (2014)
Лозовський О. М. - Особливості використання системного в управлінні проектами на підприємстві, Кашина О. О. (2014)
Зелінський Р. Р. - Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2014)
Кривохатько Н. Д. - Детермінанти ефективності діяльності управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Іванов М. В. - Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах (2014)
Курій Л. О. - Регулювання міграційного перерозподілу людського потенціалу на міжнародному та національному рівнях (2014)
Найда І. С. - Розвиток людського капіталу в аграрному секторі регіону (2014)
Дідух А. О. - Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище, Кравець І. М. (2014)
Безтелесна Л. І. - Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського потенціалу (2014)
Коломієць Ю. В. - Сучасні тенденції управління діловою кар’єрою персоналу, Фомова О. А. (2014)
Гризовська Л. О. - Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Даценко Г. В. - Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в Україні та країнах ЄС, Ємець В. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Особливості визначення податкового навантаження на рівні держави та регіону, Міщанчук О. О. (2014)
Пірус В. О. - Формування інноваційного розвитку вищого навчального закладу: теоретичні аспекти (2014)
Олексюк В. М. - Організаційні та нормативно-правові механізми забезпечення енергетичної безпеки (2014)
Харук В. А. - Теоретична сутність інвестиції та її значення як економічної категорії (2014)
Кравець І. М. - Інноваційний розвиток промисловості як інструмент забезпечення конкурентоспроможності регіону, Олицька Т. А. (2014)
Орлик І. О. - Чинники активізації інвестиційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі в Україні в інноваційній сфері (2014)
Івченко І. Ю. - Математичне моделювання інвестиційної програми підприємства з урахуванням виробничої діяльності (2014)
Лащак В. В. - Вплив податку на прибуток на споживчі ціни в україні, Лащак Т. В. (2014)
Мазур Д. В. - Удосконалення державної політики сприяння посиленню фінансової стійкості суб’єктів господарювання (2014)
Левицький В. В. - Особливості впливу інновацій на формування фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства, Суханова І. Ю. (2014)
Калюжна І. Ю. - Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок, Гвоздецька І. В. (2014)
Коломієць М. І. - Регулювання розвитку регіональних ринків будівельних матеріалів: методологічні засади (2014)
Марценюк М. М. - Міжнародні стандарти якості, Гвоздецька і. В. (2014)
Журба І. Є. - Інтегральний природно-ресурсний потенціал хмельницької області за умов інтеграційних процесів (2014)
Мазур О. В. - Фактори і принципи функціонально-територіальної організації АПК регіону (2014)
Мазур Г. О. - Ринкові інтегровані форми територіально-виробничої організації регіонального АПК та їх результативнісь (2014)
Мініна О. В. - Сутнісні ознаки регіонального економічного простору, Шадура-Никипорець Н. Т. (2014)
Яремович П. П. - Конкурентоспроможність інфраструктурних об’єктів України на європейському ринку послуг (2014)
Лупак Р. Л. - Стратегічні пріоритети підвищення ефективності використання капіталу підприємств споживчої кооперації (2014)
Кіт Л. З. - Еволюція мережевої економіки (2014)
Бокій О. В. - Зональні особливості ринку хлібобулочних виробів в Україні (2014)
Гораль Л. Т. - Джерела і механізми фінансування енергозберігаючих заходів на підприємствах газотранспортної галузі, Шийко В. І., Сергєєв О. П. (2014)
Ткачук О. М. - Сучасні соціально-економічні перспективи українського суспільства (2014)
Брановицький В. В. - Держава в системі забезпечення економічної безпеки (2014)
Шульга О. А. - Екологічні проблеми аграрного сектору України у контексті реалізації екологічної політики держави (2014)
Гавловська Н. І. - Проблеми зовнішньоекономічної безпеки України, Амонс Н. С. (2014)
Полуянова Е. И. - Жилищно-коммунальное хозяйство Украины: проблемы и перспективы функционирования, Луговая Т. Г. (2014)
Карлюка Д. О. - Оцінка ефективності рейсу з використанням системи підтримки прийняття рішень, Сисоєнко І. А. (2014)
Білоус А. О. - Стан та перспективи галузі залізничного машинобудування України в контексті сучасного світового розвитку (2014)
Фрадинський О. А. - Історичні, організаційні та правові аспекти діяльності митної служби республіки таджикистан, Сухацька І. А. (2014)
Савчук В. В. - Качество дидактического процесса как объект управления (2014)
Макар О. П. - Екологічне маркування товарів: проблеми та перспективи, Гулюк О. Ю. (2014)
Приварникова І. Ю. - Удосконалення управління відходами на державному рівні задля ресурсозбереження, Литвиненко Ю. І. (2014)
Матюх С. А. - Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів (2014)
Дружиніна В. В. - Поняття "ринок праці": ретроспектива і сучасність (2014)
Волковинский А. С. - Архитектоническое расположение аллитарационных питетов в стансах К. Фофанова (2006)
Ісаєнко С. В. - Архаїчний драматургічний компонент у романній стратегії твору Дж. Фаулза "Волхв” (2006)
Козій О. Б. - Психологічні особливості зображення драми таланту в оповіданні І. Чендея "Цимбаланя” (2006)
Копистянська Н. Х. - Часопростір пам’яті у творі Анни Зегерс "Прогулянка мертвих дівчат” (2006)
Кумпан С. М. - Поэтика комического в рассказах Ивлина Во (2006)
Левицька О. С. - Іронічний дискурс роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2006)
Мараховская Т. А. - Семантика цвета в рассказе Вильяма Стайрона "День любви” (2006)
Матійчук О. М. - Вплив хасидизму і Кабали на поезію Рози Ауслендер (2006)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка "Вступної новели” М. Хвильового (2006)
Пемпусь Т. С. - Метафоричне осмислення психічних властивостей людини в поезії Івана Франка (2006)
Рагузіна Л. Ю. - Особливості "живописної” поетичної техніки Л. Ферлінгетті (2006)
Тузков С. А. - Жанровая природа прозы Велимира Хлебникова (2006)
Фоміна Г. В. - Своєрідність трансформації міфологічних сюжетів у комедії П. Хакса "Омфала” (2006)
Возна М. П. - Видатні письменники України ХХ століття за "Щоденниками” та літературно-критичними статтями О. Гончара (2006)
Григоренко О. В. - Образ Єлінек: від твору до паратексту (2006)
Кріль Н. І. - Повоєнна українська література як дзеркало пережитого народом (2006)
Савчук Н. Г. - Соцреалістичні мотиви в автобіографічних повістях Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…” та "Щедрий вечір” (2006)
Михайленкo В. В. - Сучасні вектори герменевтичного аналізу (2006)
Драненко Г. Ф. - Рецептивні аспекти дослідження нових жанрових форм: ключове та пересічне в мікропрозі Ф. Делерма (2006)
Ємчук Т. Б. - Рецепція християнських ідей у художніх творах Р. Іваничука та Г. Гріна (2006)
Козачук Н. В. - Рецепція роману В. Дрозда "Катастрофа”: погляд крізь призму часу (2006)
Корниенко О. О. - Мифический модус социалистически ориентированной литературы 30-х годов ХХ века (2006)
Криницька Н. І. - Типологічні світи як приклад синтезу онтологічності фантастичної літератури в площині "автор – твір – читач” (2006)
Лавренов В. А. - Переводческая рецепция стихотворения Х. Ботева "Брату” (2006)
Ножак О. З. - Рецептивна інтерпретація творчості Софії Майданської на сторінках українських ЗМІ (2006)
Постолова И. В. - Рецептивное прочтение романа Генриха Белля "Где ты был, Адам?” (2006)
Проценко Ю. В. - Позиция взаимоотношения автора-рассказчика и читателя в английской литературной сказке (2006)
Сажина А. В. - Рудименти фольклорних жанрологічних моделей у рекламному тексті (2006)
Теленько Г. М. - Рецепція "містичного” як один з домінантних елементів англійської новели ХХ ст. (2006)
Червинская О. В. - Рецептивный образ ахматовского цикла "Тайны ремесла” (2006)
Віват Г. І. - Творчість Василя Стуса в аспекті паратекстуальності як авторської інтерпретації (2006)
Мегела І. П. - Фривольний роман Дені Дідро "Нескромні скарби”: спроба інтерпретації (2006)
Мочернюк Н. Д. - "Куди ще заведе нас цей світ?”: надтекст як основа інтерпретації роману Е. Канетті "Засліплення” (2006)
Пастушук Г. О. - Блазень як інтерпретатор: Шекспір і сучасність (2006)
Рихло П. В. - Метаморфози "високого суду”: "Чистилище” Роберта Флінкера як літературний пандан до "Процесу” Франца Кафки (2006)
Чорній Р. П. - Інтерпретація творчої особистості В. С. Моема в українському соціокультурному просторі (2006)
Василик Л. Є. - Методологічний аспект рецепції концепту в публіцистичному тексті (2006)
Лозинський В. М. - Концептуалізація vs. методологізація в проекті реконструкції (2006)
Title (2013)
Content (2013)
Yabluchanskiy M. I. - Internal diseases: the time of global somatic risk, Yabluchanskiy A. M., Bychkova O. Y., Lysenko N. V., Makienko N. V., Martimyanova L. A. (2013)
Akermi J. - Gastric mucosal microcirculation in patients with duodenal peptic ulcer against the background of eradication therapy, Andreeva Y. A. (2013)
Belal S. A. S. - Ivabradine and quality of biofeedback in the loop of paced breathing under the control of heart rate variability parameters in healthy volunteers, Nazarenko E. O., Radchenko A. O., Kulik A. L., Martynenko A. V., Yabluchansky N. I. (2013)
Garkaviy P. А. - Comparative analysis of systolic blood pressure and heart rate orthostatic reactions in healthy subjects and arterial hypertension patients (2013)
Kulik A. L. - Depressive disorders management in ischemic heart disease patients, Rank I. A. (2013)
Maltseva M. S. - The QTc interval duration сlass and clinical features of patients with pacemakers in the acute postoperative period, Volkov D. E., Lopin D. A. (2013)
Okley D. V. - Comparative efficacy of anticoagulant and thrombolytic therapy in patients with acute thrombosis of the inferior vena cava (2013)
Shanina I. V. - QRS complex duration and clinical features of patients with permanent pacemakers, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky N. I. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського