Голик B. П. - Алгоритм оценки микрофлоры полости рта и эффективность режимов обеззараживания индивидуальных зубодесневых предохранителей, Томилин В. Г., Соколова И. И., Томилина Т. В., Осолодченко Т. П. (2011)
Дорошенко О. М. - Вплив гелю "комфорт" на ступінь дизбіозу ротової порожнини в період адаптації до знімних протезів (2011)
Удод О. А. - Дослідження впливу поляризованого світла на мікротвердість фотокомпозиційного матеріалу, Колосова О. В., Косарєва Л. І., Трегуб Н. І. (2011)
Корчан Н. О. - Розвиток ооцит-кумулюсних комплексів (ОКК) in vitro за осцилюючої температури, Денисюк П. В. (2011)
Родинський О. Г. - Комплексний аналіз відновлення функціональної реіннервації дистальних м’язів задньої кінцівки щура після передавлювання сідничного нерва, Сердюченко І. Я., Демченко Т. В. (2011)
Буше В. В. - Селективное получение остеогенных клеточных линий in vitro (2011)
Феськов А. М. - Преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов пациентов с наличием хромосомных анеуплоидий в ядрах сперматозоидов по хромосомам Х, Y 18, Феськова И. А., Жилкова Е. С., Грабарь В. В., Блажко Е. В. (2011)
Вассер С. П. - Журналу "Альгология" – 15 лет, Кондратьева Н. В., Алейникова М. Д. (2006)
Стоник И. В. - К изучению морфологии новых для дальневосточных морей России видов рода Pyramimonas Schmarda (Prasinophyceae), Айздайчер Н. А. (2006)
Масюк Н. П. - Фотодвижение водорослей: сравнительно-систематический аспект, Посудин Ю. И., Лилицкая Г. Г. (2006)
Силкин В. А. - Поглощение элементов минерального питания Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. (Rhodophyta) в процессе роста, Чубчикова И. Н., Евстигнеева И. К. (2006)
Комаристая В. П. - Спорополленин в составе клеточных оболочек зигот Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta), Горбулин О. С. (2006)
Михайленко Н. Ф. - Влияние глюкозы на активность фотосистемы II Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. (Cyanophyta) (2006)
Родионова Е. В. - Вклад доминирующих видов рода Cymbella Ag. (Bacillariophyta) в микрофитобентос Южного Байкала, Помазкина Г. В. (2006)
Щербак В. И. - Фитопланктон реки Тетерев в условиях неоднородности формирования речного стока (Украина), Кузьминчук Ю. С. (2006)
Герасимова О. В. - Видовой состав водорослей водоемов разного типа Днепровско-Орельского природного заповедника (Украина) (2006)
Петлеванный О. А. - Характерные особенности Chlorophyta водоёмов Донецко-Приазовской Степи (Украина) (2006)
Algae of Ukraine Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 1. Ed. by Petro M. Tsarenko, Solomon P. Wasser & Eviater Nevo (2006)
Янчева Л. М. - Кредитна лінія в іноземній валюті та її облік, Топоркова О. В., Янчев А. В. (2009)
Белебеха І. О. - Особливості обліку і контролю статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, Дергільова Г. С. (2009)
Оспіщев В. І. - Комерційні ризики підприємств та чинники їх виникнення, Клочкова Н. В. (2009)
Тимофєєв В. М. - Методологічні основи організації економічних досліджень, Польова Т. В. (2009)
Янчева Л. М. - Історичний розвиток поняття "дебіторська заборгованість" та його сучасне трактування, Топоркова О. В., Євлаш Т. О. (2009)
Гаркуша Н. М. - Методика рейтингової оцінки фінансового стану підприємства, Сідорова Т. О., Горошанська О. О. (2009)
Белебеха І. О. - Наукові підходи до методики визначення аудиторського ризику, Акімова Н. С., Наумова Т. А. (2009)
Гаркуша Н. М. - Діагностика економічної безпеки підприємства, Руденко І. В., Сідорова Т. О. (2009)
Белебеха І. О. - Організаційно-методичні підходи щодо формування вартості готельних послуг, Герасимова Н. С. (2009)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку товарних операцій в умовах дистанційної торгівлі, Крутова А. С., Тарасова Т. О. (2009)
Чернікова І. Б. - Про функціональний облік витрат за видами діяльності в системі сучасного менеджменту, Кирильєва Л. О., Черніков О. І. (2009)
Гаркуша Н. М. - Інвестиції: сутність, види та напрямки, Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. (2009)
Янчева Л. М. - Правові аспекти обліку погашення валютних кредитів, Топоркова О. В. (2009)
Олійник О. В. - Історичний розвиток та організаційно-правові аспекти функціонування акціонерних товариств, Акімова Н. С., Безпалова О. О. (2009)
Бойченко Н. В. - Сутність комп’ютерного аудиту в сучасних умовах господарювання, Янчев А. В. (2009)
Гаркуша Н. М. - Інструментарій аналізу витрат основної діяльності підприємства (2009)
Прокопова О. В. - Сучасні методи антикризового управління в умовах світової фінансової кризи, Ляшенко О. Ю. (2009)
Крутова А. С. - Особливості побудови інформаційної системи підприємства роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2009)
Нестеренко І. В. - Податковий контроль як функція державного управління (2009)
Гладій І. О. - Особливості обліково-інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю, Лукіянчук Н. О. (2009)
Гузь О. С. - Альтернативні підходи до формування амортизаційної політики підприємств (2009)
Юнакова Н. О. - Акціонерний капітал: теоретичний аспект (2009)
Мельник О. М. - Соціальний захист працівників митної служби України (2009)
Коноваліхіна Т. О. - Space-аналіз як метод оцінки стратегічного положення ресторану (2009)
Кваша О. О. - Особливості ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства (2009)
Поливана Л. А. - Взаємозалежність фінансових результатів об’єктивних і суб’єктивних чинників у системі моніторингу (2009)
Тупчій В. А. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України, Тупчій Ю. І. (2009)
Грінько А. П. - Критерії вибору програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку основних засобів (2009)
Гаркуша Н. М. - Щодо питання оперативного управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі, Кащена Н. Б., Цуканова О. В. (2009)
Сідорова Т. О. - Діагностика фінансового стану підприємств торгівлі на підставі інтегральної оцінки їх фінансово-економічного потенціалу, Кащена Н. Б., Лисак Г. Г. (2009)
Чумак О. В. - Моделювання рівня податкового навантаження податку з доходів фізичних осіб (2009)
Оспіщев В. І. - Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств, Нагорна І. В. (2009)
Власова Н. О. - Обґрунтування системи показників оцінки рівня ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2009)
Носова О. В. - Мережа як сучасна форма організації підприємства роздрібної торгівлі, Савицька Н. Л. (2009)
Гросул В. А. - Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій постачальників, Аванесова Н. Е. (2009)
Забродська Л. Д. - Порівняльна характеристика систем стратегічного і антикризового управління підприємства, Кушнір Т. Б. (2009)
Тімченко О. Д. - Застосування сучасних методів та моделей оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Сукачова С. М. - Сутність та значення біржових індексів як інструменту оцінки розвитку ринку (2009)
Гончаренко Н. Г. - Оптимізаційна модель визначення витрат на закупівлю продовольства, Осипенко С. М., Бугріменко Р. М. (2009)
Краснокутська Н. С. - Управління потенціалом підприємства: процесний підхід (2009)
Філіпішина Л. М. - Обґрунтування оцінки ефективності цінової політики підприємств торгівлі (2009)
Зубков С. О. - Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб’єктів господарювання, Колесник А. О. (2009)
Жарко І. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняного ринку сиру, Смокова Л. М., Чаговець Є. М. (2009)
Чорна М. В. - Трансформація підходів до управління підприємствами торгівлі (2009)
Андрющенко І. С. - Резерви зниження витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2009)
Свобода Т. І. - Теоретичні передумови формування антикризової стратегії торговельного підприємства (2009)
Філіпська Д. Є. - Матеріальне стимулювання як економічна категорія (2009)
Віннікова В. В. - Корпорації в Україні: особливості створення та розвитку (2009)
Зінов’єва І. В. - Процес формування антикризової стратегії торговельного підприємства (2009)
Рильська Н. В. - Бізнес-стратегії підприємства роздрібної торгівлі: особливості та підходи до формування (2009)
Шершньов Р. С. - Ефективність надання підприємствами роздрібної торгівлі споживчих кредитів за рахунок власних коштів (2009)
Кліщ А. С. - Проблеми розвитку малих підприємств торгівлі (2009)
Гайдар Н. О. - Інтегральна оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі (2009)
Блохіна О. М. - Організаційне забезпечення комплексної системи управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2009)
Забродська Г. І. - Застосування мультиплікативних моделей у процесі формування людського фактора на підприємствах роздрібної торгівлі (2009)
Власова Н. О. - Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі, Филипенко О. М., Гросул В. А. (2009)
Тютюнникова С. В. - Оцінка конкурентоспроможності вітчизняних інтегрованих об’єднань підприємств на міжнародному ринку, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2009)
Задорожний Г. В. - Оцінка національного трудового потенціалу в умовах розвитку європейського ринку праці, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2009)
Момот Т. В. - Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України, Величко К. Ю., Носач Л. Л. (2009)
Єсінова Н. І. - "Master of Business Administration" – освіта після університету, Чаговець Є. М. (2009)
Янчев А. В. - Тенденції інтеграції України до європейських структур, Печенка О. І., Соболєва Н. Ф. (2009)
Савицька Н. Л. - Передумови формування клієнтської цінності в структурі клієнтського капіталу, Компанцев М. С. (2009)
Мельнік Л. О. - Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України, Самофал І. М., Шершень Т. В. (2009)
Величко К. Ю. - Ринок праці на сучасному етапі становлення і розвитку глобалізованої економічної системи, Носач Л. Л. (2009)
Зарецька Л. М. - Інформаційно-мережева економіка та розвиток інформаційного сектору в Україні (2009)
Помінова І. І. - Еволюція відносин праці та капіталу в умовах мережевої економіки (2009)
Бовш Л. А. - Макроекономічна оцінка інвестиційного ринку України: геополітичний аспект (2009)
Гохберг О. Ю. - Теоретичні основи сталого розвитку рекламної індустрії (2009)
П’ятницька Г. Т. - Управління розвитком ресторанного господарства в умовах кризи (2009)
Попова Л. О. - Формування брендингу на українському споживчому ринку, Прядко О. М. (2009)
Ткаченко О. П. - Мотивація персоналу підприємств ресторанного господарства в умовах кризи, Ольшанський О. В. (2009)
Віннікова В. А. - Оцінка впливу чинників мотивації на результативність роботи торговельного персоналу (2009)
Головко М. П. - Маркетингові дослідження споживчого відношення до нового виду макаронних виробів з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Чуйко М. М. (2009)
Селютін В. М. - Застосування моделі співвідношень видатків і надходжень грошових коштів у системі управління, Севериненко Н. М. (2009)
Левченко А. В. - Оцінка ефективності праці менеджера, Шарапова О. М. (2009)
Кривошеєва Н. М. - Дослідження споживчих переваг на ринку вина преміум-сегмента, Афанасьєва О. П. (2009)
Кривошеєва Н. М. - Складові маркетингового потенціалу підприємства в системі стратегічного управління (2009)
Шумлянська Н. В. - Впровадження франчайзингу у розподільчих системах туристичних підприємств (2009)
Шталь Т. В. - Маркетинг на підприємствах ресторанного господарства: визначення та специфіка (2009)
Кривошеєва Н. М. - Моніторинг якості обслуговування споживачів у супермаркетах Харкова, Малєєва Т. О., Вінніченко В. А. (2009)
Мітяєва Т. Л. - Підвищення якості маркетингових стратегій розвитку підприємств (2009)
Прядко О. М. - Аналіз товарної стратегії роздрібного торговельного підприємства (2009)
Жилякова О. В. - Можливості розвитку деяких видів страхування в умовах фінансової кризи (2009)
Корженко К. А. - Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку канцелярських товарів (2009)
Варипаєв О. М. - Готельний та ресторанний бізнес як складова індустрії гостинності, Варипаєва Л. М. (2009)
Жегус О. В. - Методи маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі, Михайлова М. В. (2009)
Черкашина Л. В. - Рейтингова оцінка конкурентоспроможності торговельних підприємств (2009)
Жегус О. В. - Теоретичні аспекти дослідження цін як інструменту маркетингової політики (2009)
Ткачова С. С. - Комплексний аналіз мотивації праці та якості обслуговування у закладах ресторанного господарства, Цибіна О. М. (2009)
Парцирна Т. М. - Особливості розвитку ринку молочної продукції в Харківському регіоні, Кецова М. Ф. (2009)
Тімофєєва О. М. - CRM-стратегія клієнт-орієнтованого маркетингу (2009)
Колесник А. О. - Функціональні характеристики наукового стилю та їх вплив на переклад наукових текстів (2009)
Кропівцова Н. І. - Ділова гра як ефективний метод активізації навчального процесу (2009)
Кудряшов І. О. - Оптимальне співвідношення частин уроку як один із засобів удосконалення занять з фізичного виховання студентів ХДУХТ, Артюгін А. В. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вакуленко В. М. - Розвиток творчого потенціалу магістрів при викладанні педагогічних дисциплін (2010)
Воротняк Л. І. - Моделювання ситуацій міжкультурної комунікації в процесі навчання іноземної мови магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах (2010)
Галус О. М. - Принципи педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі (2010)
Гулай О. І. - Теоретичні засади ступеневого навчання майбутніх будівельників у системі вищої освіти (2010)
Калінін А. М. - Проблеми професійної адаптації викладачів економічних дисциплін в умовах льотних навчальних закладів (2010)
Кротік Н. Л. - Навчання невербального спілкування на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах немовних спеціальностей (2010)
Михайлюк І. Р. - Педагогічні умови та модель формування готовності до педагогічної діяльності магістрів технічного спрямування (2010)
Райко В. В. - Формування педагогічної культури у молодих офіцерів-прикордонників (2010)
Рижиков В. С. - Змістовна частина дидактичного наповнення професіограми у професійній підготовці майбутніх юристів (2010)
Соболь Н. М. - Умови, що сприятимуть впровадженню потенціалу науково-педагогічних розробок в діяльність вищих навчальних закладів і дозволять покращити якість вищої освіти у відповідності до вимог сучасності (2010)
Старчук О. О. - Педагогічні умови формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі військово-професійної підготовки (2010)
Трубавіна І. М. - Аналіз існуючих у практиці підходів до профілактики правопорушень у дітей в Україні (педагогічний аспект) (2010)
Тулашвілі Ю. Й. - Соціально-філософський аспект запровадження професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2010)
Тульська О. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх екологів (2010)
Черновол Н. М. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів у процесі технологічних практик (2010)
Гречко Т. П. - Загальна характеристика основних психічних станів особистості (2010)
Лефтеров В. А. - К вопросу о психологическом обеспечении личной безопасности работников органов внутренних дел (2010)
Гайсина Л. А. - Морфометрическая изменчивость Xanthonema exile (Klebs) Silva (Xanthophyta) в почвах Башкирского Предуралья (Россия), Кабиров Р. Р. (2006)
Усольцева М. В. - К изучению развития и морфологических особенностей Aulacoseira islandica (O. Muller) Simonsen (Bacillariophyta), Никулина Т. В., Юрьев Д. Н., Лихошвай Е. В. (2006)
Шкундина Ф. Б. - Доминирующие виды фитопланктона рек различных географических регионов бывшего СССР (2006)
Евстигнеева И. К. - Макрофитобентос прибрежного экотона бухты Балаклавской (Черное море, Украина) (2006)
Шарипова М. Ю. - Изменение эпифитона в р. Усолка (Башкортостан, Россия) по градиенту солености (2006)
Хайбуллина Л. С. - Синтаксономия сообществ почвенных водорослей Южного Урала. 3. Класс Bracteacocco–Hantzschietea amphiooxyos class nova, Суханова Н. В., Кабиров Р. Р., Соломещ А. И. (2006)
Макаревич П. Р. - Особенности строения фитопланктонных сообществ в зонах градиентов солености бассейна Азовского моря, Ларионов В. В. (2006)
Мильчакова Н. А. - Систематический состав и распространение красных водорослей (Rhodophyceae ехсl. Ceramiales) Черного моря, Айзель В., Эрдуган Х. (2006)
Зареи Б. - Bacillariophyta водоемов Ирана (2006)
Хурсевич Г. К. - Морфология новых ископаемых видов родов Concentrodiscus и Alveolophora (Bacillariophyta) из донных отложений озера Байкал, Феденя С. А. (2006)
Крахмальный А. Ф. - Новый для флоры Израиля род Durinskia Carty et Cox (Dinophyta), Вассер С. П., Нево Э. (2006)
Bukhtiyarova L. N. - New taxonomical combinations in some genera of Bacillariophyta, Compere P. (2006)
Сытник К. М. - Людмила Ивановна Мусатенко (к 70-летию со дня рождения), Мартын Г. И., Генералова В. Н. и др. (2006)
Памяти коллеги (2006)
Беляев Б. Н. - Оптимизация условий культивирования черноморской красной водоросли Gelidium latifolium (Grev.) Born. et Thur. (Rhodophyta) (2006)
Анондо Въянарко - Влияние освещения на фиксацию СО2 культурой Chlorella vulgaris Beijer. в пузырьковом колончатом фотореакторе, Дианурсанти Дианурсанти, Хейди Хейди, Рокмияти Виданигроем Семантойо, Казухиза Охтагучи (2006)
Герасимюк В. П. - Bacillariophyta бентоса нижнего течения реки Южный Буг (Украина), Кириленко Н. А. (2006)
Евстигнеева И. К. - Фитомасса и доминантный комплекс видов в сообществах прибережного экотона Крыма (2006)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос водоемов острова Тузла и прилегающих морских акваторий (Керченский пролив, Украина) (2006)
Щербак В. И. - Структура сообществ водорослей фитомикроэпилитона реки Тетерев (Украина), Сиренко Л. А., Корнейчук Н. Н. (2006)
Эрсин Киврак - Разнообразие бентосных водорослей в проточных водоемах северо-восточного региона Турции (район Эрзурума), Хасан Гюрбюз, Закерия Альтунер, Али Сулун (2006)
Хурсевич Г. К. - Морфология новых для науки пресноводных видов рода Actinocyclus Ehrenb. (Bacillariophyta) из верхнемиоценовых отложений оз. Байкал (Сибирь), Феденя С. А. (2006)
Шевченко Т. В. - К методике извлечения микрофитофоссилий из пород песчано-глинистой группы (2006)
Соломон Павлович ВАССЕР (к 60-летию со дня рождения) (2006)
Петр Михайлович ЦАРЕНКО (к 50-летию со дня рождения) (2006)
Паршикова Т. В. - Algae, Anatomy, Biochemistry and Biotechnology (2006)
Algae of Ukraine Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geodraphy (2006)
Антипов Н. В. - Морфологические особенности сосудистых коллекторов, участвующих в формировании путей оттока и кровоснабжении паховой области и забрюшинного пространства, Бердников М. А., Фєсак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляєв P. A. (2011)
Антипов Н. В. - Морфологическое обоснование формирования паховых гриж, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляєв P. A., Бердников М. А. (2011)
Антипов H. В. - Морфологические особенности восстановления структур стенок желудочно-кишечного анастомоза при резекции желудка по бильрот-1, Шкиренко А. Ю. (2011)
Антонова О. І. - Морфологічні особливості печінки при нестачі мелатоніну в різних умовах (2011)
Антонюк О. П. - Фізіологічна атрезія в ембріогенезі жовчних проток, Кавун М. П., Кривєцький В. В. (2011)
Атаманчук О. В. - Тривимірна структура сосочків язика щурів в нормі (2011)
Ахтємійчук Ю. Т. - Закономірності органометричних параметрів складових панкреатодуоденального органокомплексу в перинатальному періоді онтогенезу людини, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2011)
Бабак С. В. - Зміни в структурі судинного русла довгих кісток при знятті опорного навантаження (2011)
Бабийчук Л. А. - Оценка ультраструктуры ядросодержащих клеток кордовой крови до и после криоконсервирования, Мигунова Р. К., Невзоров В. П. (2011)
Бєлінська I. В. - Динаміка гематотоксичного впливу різнометалічного Cu/Fe комплексу, Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Врещ О. В., Рибальченко В. К. (2011)
Бондарчук A. О. - Морфологические изменения в тонкой кишке крыс под влиянием циклофосфамида и коррекция их применением комбинации циклофосфамида и бензофурокаина (2011)
Вовк О. Ю. - Краниометрические особенности черепа детей в возрасте первого детства (4-7 лет) (2011)
Вовк Ю. Н. - Особенности строения задней черепной ямки и большого отверстия затылочной кости, Вовк О. Ю., Богуславский Ю. В., Редякина О. В., Шмаргалёв А. А. (2011)
Волковец Д. В. - Ультрамикроскопические изменения паренхимы почки под воздействием гипергравитации, Кривенцов М. А., Нечипоренко Г. В. (2011)
Волошин B. М. - Показники органометрії селезінки після інгаляційного впливу на організм толуолу та обґрунтування можливості корекції змін, що були виявлені, Волошина І. С. (2011)
Галичанська О. М. - Топографія органів і структур верхнього середостіння у 5-місячних плодів людини, Марчук Ф. Д., Хмара Т. В. (2011)
Геращенко C. Б. - Значення комп'ютерної морфометрії в діагностиці хронічного гепатиту з синдромом холестазу, Дєльцова О. І., Захараш А. Д. (2011)
Гладкова А. Н. - Органогенез гладкой мускулатуры тонкой кишки крыс при хроническом ингаляционном воздействии толуола при введении тиотриазолина и настойки эхинацеи пурпурной (2011)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2011)
Горбаченко О. Б. - Діагностика та лікування гангліонітів щелепно-лицевої ділянки в з позицій залежності розташування вегетативних вузлів голови від форми черепа людини, Половик О. Ю., Рожнов В. Г., Марченко В. Ю., Супруненко С. М. (2011)
Григорьянц А. В. - Сосудистое русло сухожилия глубокого сгибателя пальцев тазовой конечности кролика, Дьяченко А. П., Фоминых Т. А. (2011)
Грицевич Н. Р. - Морфо-функціональна реорганізація епітеліального бар'єру стравоходу за умов бінарного блокування циклооксигеназ 1/2 і 5-ліпоксигенази у щурів з цукровим діабетом, Заячківська О. С., Гжегоцький М. Р. (2011)
Гунас І. В. - Оцінка непропорційно високої маси міокарда лівого шлуночка у спортсменів з різним характером тренувального навантаження та у осіб, які не займаються спортом професійно, Стефаненко І. С. (2011)
Дорохова О. А. - Сравнительный анализ изменения содержания гликогена и гликополимеров в клетках закладок легких и почек крыс, развивающихся в норме и под влиянием ингибиторов АПФ (2011)
Дорошенко С. В. - Експериментально-морфологічна характеристика апаратного інвагінаційного тонко-товстокишкового анастомозу, Кобзар О. Б., Ковальський М. П., Прокопець К. О., Пархоменко М. В. (2011)
Дяговець К. І. - Просторові перебудови випускного тракту серця мишачих зародків протягом пренатального онтогенезу, Машталір М. А. (2011)
Евтушенко И. Я. - Возрастная характеристика линейных размеров почечных чашек человека зрелого и пожилого возрастов, Падалица М. А. (2011)
Єрошенко Г. А. - Цитоархітектоніка клітинних елементів слизової оболонки твердого піднебіння щурів, Сенчакович Ю. В. (2011)
Житников A. Я. - Кинетика пролиферации и обновления хондроцитов в ростковых хрящах скелета конечностей крыс и летучих мышей (Nyctalus noctula) (2011)
Жураківська K. Я. - Нейро-гліо-капілярні співвідношення гіпоталамуса при експериментальному цукровому діабеті (2011)
Зорич Д. Б. - Морфометрические сонографические параметры щитовидной железы у здоровых девушек подолья разного возраста (2011)
Зыгало Э. В. - Возрастные особенности взаимосвязей морфо-функционального состояния гастродуоденальной зоны на фоне микроэлементных нарушений у больных после холецистэктомии, Степанова Е. В. (2011)
Іленко Н. М. - Гістологічна характеристика хронічного атрофічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота та перспективи в лікуванні, Ніколішина Е. В., Марченко А. В. (2011)
Калашников B. В. - Макромикроскопическая анатомия и миелоархитектоника нервов мышц глазного яблока, Лупырь В. М., Калашникова С. Н. (2011)
Карпезо H. О. - Особливості морфо-функціональних змін печінки щурів під впливом потенційного протипухлинного препарату похідного дигідропіролу у порівнянні з традиційним 5-фторурацилом, Гурняк О. М., Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2011)
Катеренчук І. П. - Клінічна оцінка морфологічних змін у стінці шлунка при пептичних виразках, що тривало не загоюються, Кострікова Ю. А., Гуцаленко О. О., Циганенко І. В., Овчаренко Л. К. (2011)
Квітницька-Рижова Т. Ю. - Реакція мікроглії при експериментальній черепно-мозковій травмі та генній терапії з використанням гену апоез, Михальський С. А., Білошицький В. В. (2011)
Квятковська Т. О. - Гістоморфометричні зміни сім'яників щурів після склеротерапії та моделювання операцій з приводу гідроцеле, Фролов А. О. (2011)
Кикалишвили Л. А. - Морфологические изменения в печени после временного выключения из кровоснабжения органа, Кипиани Э. Г., Рамишвили М. Б., Джандиери Л. А., Бенашвили Л. (2011)
Коваленко Д. А. - Взаємозв'язки сонографічних параметрів нирок із антропо-соматометричними показниками здорових чоловіків поділля першого зрілого віку (2011)
Ковальський М. П. - Морфологія селезінки при портальній гіпертензії: експериментальне дослідження, Кобзар О. Б., Дітковський А. П., Прокопець К. О., Ткалич В. В. (2011)
Ковешников В. Г. - Трехмерное моделирование лимфатических узлов белых крыс в период реадаптации после воздействия экстремальной хронической гипертермии, Бибик Е. Ю., Мелещенко А. В. (2011)
Козицька Т. В. - Вплив наночастинок CDS на нейрони сенсомоторної кори новонароджених мишей, Чайковський Ю. Б. (2011)
Колісник I. Л. - Анатомія судин селезінки, Ладна І. В. (2011)
Комшук Т. С. - Морфометрія та тривимірне зображення вентрикулярної системи мозку дитини 3,5 місяців, Корнійчук О. В. (2011)
Кондрусик Н. Ю. - Распределение объёмов экскреторных секторов в двухсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения, Ткаченко О. Н. (2011)
Корнута Н. О. - Морфологічні дослідження при вивченні впливу пестицидів на організм вагітних самиць і розвиток плоду, Решавська О. В. (2011)
Корсак А. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних популяцій у регенераційній невромі периферійного нерва, Чайковський Ю. Б. (2011)
Костиленко Ю. П. - Опосредовано связующие структуры между дентином и эмалью постоянных зубов человека, Бойко И. В. (2011)
Костиленко Ю. П. - Структурное преобразование кожи волосистого отдела головы мужчин при андрогенной алопеции, Тихонова О. А. (2011)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники матково-піхвового з'єднання яйцепроводу курей (2011)
Кошарный В. В. - Морфогенетические параллели развития сердца и плаценты в норме и формирование пороков развития сердца при нарушении формирования плаценты, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Снисар Е. С. (2011)
Кривецький B. В. - Морфометричні особливості каналу хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини, Кривецька І. І., Банул Б. Ю. (2011)
Кривощапов A. В. - Особенности строения кожи и скелетных мышц крыс в норме и при воспалении (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Порівняльний аналіз змін подоцитів нирок на початковому етапі розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2011)
Кутя C. А. - Возрастные особенности микроархитектоники губчатого вещества позвонков крыс при действии гравитационных перегрузок, Пикалюк В. С., Верченко И. А., Кодиров М. М. (2011)
Кущ О. Г. - Роль лімфоїдної тканини в підтримці імунологічної толерантності в системі мати-плацента-плід, Волошин М. А. (2011)
Лузін B. І. - Вплив умов стрептозотоцинового діабету на гістологічну структуру репаративного регенерата кістки у щурів різного віку, Івченко А. В., Івченко Д. В. (2011)
Лупырь В. М. - Макромикроскопическая анатомия нервов надподъязычных мышц шеи человека и их внутриствольное строение, Кривченко Ю. В., Ладная И. В. (2011)
Люлька О. М. - Каріометричне дослідження щитоподібної залози в нормі та при патології, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Дем’янюк Д. Г., Нємченко І. І. (2011)
Маєвський О. Є. - Моделювання нормативних індивідуальних сонографічних розмірів серця у здорових дівчат поділля в залежності від антропо-соматотипологічних показників (2011)
Макар Б. Г. - Особливості формоутворення деяких кісток черепа в зародковому і перед плодовому періодах онтогенезу людини, Гузік Н. М., Решетілова Н. Б. (2011)
Максимук О. Ю. - Гістологічні і ультраструктурні зміни кровоносних судин сітківки за умов експериментального тромбозу, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Ляховська А. В. (2011)
Малов A. Е. - Устья венечных артерий и углы отхождения их проксимальных сегментов в обычно сформированных сердцах и при двойном выходе магистральных сосудов из правого желудочка, Васильев В. А., Кирьякулов Г. С. (2011)
Маркова К. В. - Особенности морфологических изменений эритроцитов человека при модификации цитоскелет-мембранного комплекса, воздействии детергентов и хлорпромазина, Рамазанов В. В., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2011)
Міськів B. А. - Особливості будови панкреатичних острівців у статевозрілих щурів та їх перебудова при експериментальному цукровому діабеті і-типу (2011)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные особенности селезенки неполовозрелых крыс линии вистар при повторяющемся гипергравитационном воздействии, Кривенцов М. А. (2011)
Мосендз Т. М. - Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і периферійного нервового апарату скелетних м'язів при сублетальній дегідратації (2011)
Мостовой C. О. - Исследование изменений формы и процессов роста нижней челюсти методами геометрической морфометрии при смоделированных переломах у лабораторных белых крыс 1 - 4 поколений, получавших на протяжении всей жизни интоксикацию ацетатом свинца, Плеханова К. А., Пикалюк В. С. (2011)
Пакулова О. К. - Морфология эритроцитов человека в растворах анионов ряда гофмейстера, Бондаренко В. А., Малкович Ю. В. (2011)
Панкевич Л. В. - Лектиногістохімічні характеристики ендотелію синусоїдних Гемокапілярів печінки на тлі стрептозотоцин-індукованого діабету, Ященко А. М. (2011)
Пелипенко Л. Б. - Порівняльна характеристика просторової організації епітеліальних комплексів та судин гемомікроцир-куляторного русла в межах часточок підшлункової та привушних залоз людини, Єрошенко Г. А., Тумакова О. Б. (2011)
Пера-Васильченко A. В. - Морфологічні зміни інтракраніального відділу зорового нерва при цукровому діабеті (2011)
Петренко B. А. - Ультраструктурні зміни головного мозку щурів з вродженим гіпотиреозом у віковому аспекті, Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Чухрай С. М., Довгань Р. С. (2011)
Петрова М. В. - Девитализация тканей ксенологичных сердечных клапанов с сохранением их адгезивных свойств (2011)
Піскун І. І. - Ультраструктурна організація щитоподібної залози при експериментальному атеросклерозі та його корекції, Костюк Г. Я. (2011)
Попадинець О. Г. - Реакція-відповідь кровоносних судин сечового міхура на холодову травму (2011)
Попандопуло A. Г. - Морфологические изменения клеточных источников остеорепарации при механической травме трубчатых костей, Буше В. В. (2011)
Попель C. Л. - Перебудова спинномозкових гангліїв щурів різного віку в умовах гіпокінезії (2011)
Потоцька О. І. - Особливості місцевої імунологічної реактивності гортані людини в пренатальному онтогенезі , Сирцов В. К., Полковніков Ю. Ф., Алієва О. Г., Сидорова І. В. (2011)
Потоцька О. Ю. - Морфогенез серця курячого ембріона за умов затримки розвитку бруньки печінки (2011)
Проніна О. М. - Морфофункціональна характеристика вегетативних вузлів голови людини у віковому аспекті, Білич А. М., Половик О. Ю., Данильченко С. І. (2011)
Проніна О. М. - Вплив експериментального хронічного стресу на легені щурів, Коптев М. М., Підмогильний Ю. В., Ніколенко Д. Є. (2011)
Пшик-Тітко І. О. - Спосіб індукції одинарних та поєднаних уражень слизової оболонки стравоходу і ротової порожнини в експериментальних дослідженнях (2011)
Пятикоп B. А. - Введение нейроиндуцированных стромальных клеток и их морфологические изменения у крыс с экспериментальным паркинсонизмом, Масловский С. Ю., Щегельская Е. А. (2011)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни сім'яників щурів в умовах гіпермікроелементозу, Сауляк С. В., Москаленко Ю. В., Москаленко Р. А. (2011)
Ромашкіна О. А. - Особливості структурної перебудови нирок при експериментальному атеросклерозі та його корекції, Піскун Р. П. (2011)
Рубинштейн А. М. - Морфометрический анализ адренокортикоцитов крыс в условиях стойкого некомпенсированного гипотиреоза, Куфтырева Т. П., Довгань Р. С. (2011)
Рудюк Т. Я. - Ультраструктура сідничого нерва за умов його травмування та гіпотиреозу, Чайковський Ю. Б., Стеченко Л. О., Довгань Р. С. (2011)
Савицька М. Я. - Біомаркери ангіогенезу за умов репарації деструктивних уражень слизової оболонки стравоходу, викликаних стрес-асоційованим езофагітом (2011)
Силкина Ю. В. - Развитие проводящей системы в эмбриональном сердце человека (2011)
Совгиря C. М. - Топографія та морфометрична характеристика клиноподібної пазухи у людей різної тілобудови в залежності від віку і статі (2011)
Степаненко А. Ю. - Гендерные особенности макроанатомических показателей мозжечка человека (2011)
Степанчук А. П. - Характер распределения форменных елементов в потоке крови аорты кроликов и строение их сердца, Костиленко Ю. П., Кривега Л. Г. (2011)
Столяр Д. Б. - Морфометрія та анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2011)
Сухомлин А. А. - Особливості морфологічних змін в слинних залозах щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії та їх корекції, Непорада К. С., Єрошенко Г. А. (2011)
Таврог М. Л. - Гистологические и гистохимические особенности эпителия и лимфоидных структур слизистой оболочки червеобразного отростка человека в период новорожденности (2011)
Тополенко Т. А. - Розподіл глікопротеїнів в яєчках щурів після введення жіночих статевих гормонів у другому та третьому періодах вагітності (2011)
Федотченко A. В. - Особливості динаміки зміни товщини вісцеральної частини синовіального шару капсули кульшового суглобу в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів, Щербаков М. С., Молчанов О. О., Ситова A. B. (2011)
Федченко С. Н. - Роль маркеров клеточного обновления (Ki-67) и апоптоза в возникновении и прогрессировании нарушений клеточного гомеостаза эпителиоцитов желудка, ассоциированных с воздействием на организм паров толуола, Галузина Л. О. (2011)
Філіп С. С. - Структурні зміни в брижових лімфатичних вузлах собак з гострим перитонітом під впливом регіонарної ендолімфатичної комбінованої терапії, Скрипинець Ю. П., Вайнагій О. М. (2011)
Фоміна Л. В. - Морфологічні зміни в серці щурів після локальної гіпертермії шкіри, Радьога Р. В. (2011)
Хавалкина Л. М. - Морфологическая характеристика десны у интактных крыс, Пронина Е. Н. (2011)
Харчук І. В. - Реакція міокарду щурів на тривалий вплив похідного малеіміду – потенційного протипухлинного засобу, Рибальченко В. К. (2011)
Хмара Т. В. - Морфометрична характеристика передміхурової залози та сечівника у плодів 4-6 місяців, Стрижаковська Л. О. (2011)
Чеботар Л. Д. - Морфологічний стан тканин серця щурів та життєвий цикл їх клітин в умовах довготривалої гіпофункції епіфізу, Цебржинський О. І. (2011)
Черно B. С. - Внутрішньосинусні утворення твердої оболонки головного мозку людини, Хилько Ю. К., Волобуєв М. А. (2011)
Черняк В. В. - Особливості будови вивідного протоку слинних залоз та мукоепідермоїдної карциноми, Новосельцева Т. В., Проскурня С. А. (2011)
Шамрай Д. В. - Морфологические изменения в яичнике и селезенке крыс на ранних сроках после операции по методике Biskind в модификации, Мельник H. A. (2011)
Шаторна B. Ф. - Формування папілярно-трабекулярного апарату серця людини на ранніх етапах кардіогенезу, Савенкова О. О., Козловська Г. О., Демьяненко І. А. (2011)
Шевчук Ю. Г. - Соматотипологічні особливості комп'ютерно-томографічних параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку у здорових юнаків і дівчат подільського регіону, Шаповал О. М., Ясько В. В. (2011)
Шкільнюк H. М. - Особливості ультраструктурної організації гемомікроциркуляторного русла ока кроля та його морфофункціональні механізми регулювання кровотоку, Герасимюк І. Є. (2011)
Шкробанець A. A. - Розвиток та становлення топографії лобового нерва в пренатальному періоді онтогенезу людини, Макар Б. Г., Лойтра А. О. (2011)
Шнайдер C. А. - Радіаційноіндуковані порушення кінетики клітиних популяцій епітелію ясен (2011)
Шпонька I. С. - Імуногістохімічні особливості тканин передньої черевної стінки у хворих із складними вентральними грижами після алопластики за методикою onlay, Гасюк А. П., Лисенко Р. Б. (2011)
Шпонька І. С. - Інформаційний аналіз неоднорідності стінки серця упродовж онтогенезу, Козлов С. В. (2011)
Шуба Д. Г. - Морфометрическая характеристика почечных пирамид нижнего конца почки в возрастной группе от 31 до 40 лет (2011)
Якимів Ю. М. - Особливості мікроциркуляторного русла яєчників в нормі і при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (2011)
Яковець О. О. - Регіональні особливості мікроциркуляторного русла серця на етапах індивідуального розвитку людини та при раптовій серцевій смерті, Козлов С. В., Юрченко О. М. (2011)
Соколовська М. В. - Роль і місце променевої терапії в лікуванні раку грудної залози ранніх стадій за наявності ендопротезу (2014)
Прилипко В. А. - Соціально-екологічні чинники у формуванні здоров'я населення зони спостереження атомних електростанцій, Петриченко О. О. (2014)
Литвин Ю. П. - Клініко-променева діагностика імпінджмент синдрому плечового суглоба, Логвиненко В. В. (2014)
Іванкова В. С. - Методи оцінки ефективності хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак шийки матки, Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М. (2014)
Киношенко Ю. Т. - Рентгеноморфологическая классификация современного рака желудка и общая рентгеновская семиотика его отдельных классификационных форм (2014)
Крамний І. О. - Можливості променевих методів дослідження в диференціальній діагностиці уражень легень під час опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Вороньжев І. О. (2014)
Крамний І. О. - До питання особливостей рентгенологічного перебігу коралоподібних конкрементів у дітей та підлітків, Вороньжев І. О., Лімарєв С. В., Сорочан О. П., Кіпрушев О. О. (2014)
Гацкевич Г. В. - Юридические аспекты лучевой терапии в Республике Беларусь, Тарутин И. Г., Хоружик С. А. (2014)
Тарутин И. Г. - Дозиметрическое сопровождение высокотехнологичной лучевой терапии. Инструкция по применению, Титович Е. В., Гацкевич Г. В. (2014)
Титович Е. В. - Верификационные мероприятия при облучении пациентов с использованием методики IMRT в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2014)
Семикоз Н. Г. - Методологія планування лікування пухлин шкіри з використанням контактних аплікаторів у брахітерапії, Горовенко Р. Є., Камінський І. О., Селівра Ю. М., Грабовський О. О. (2014)
Васильєв Л. Л. - Можливості рентгеноскопії для оцінки амплітуди руху пухлини в дихальному акті під час планування радіотерапії (2014)
Жукова Т. О. - Можливості спірального комп'ютерного томографа в діагностиці та плануванні лікування хворих на поширений рак гортані та гортаноглотки, Чорнобай А. В. (2014)
Тюєва Н. В. - Персоналізований підхід до планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки, Лук’янчук О. В., Стоян В. Т., Антонова Л. П. (2014)
Трофимов А. В. - Оценка смещения планируемых объемов облучения при лучевой терапии опухолей предстательной железы (2014)
Стадник Л. Л. - Роль МАГАТЕ та ВООЗ у становленні системи забезпечення й контролю якості променевої терапії в Україні, Шальопа О. Ю., Зінвалюк О. В. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Роль цветовой эластографии в дифференциальной диагностике очаговых изменений в грудных железах, Пономаренко С. А., Гульченко Д. Ю., Мухомор А. И. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Эхографическая характеристика структурных и функциональных изменений при раке выходного отдела желудка, Крыжановская И. В. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Значение цветового картирования жесткости ткани в диагностике рака предстательной железы, Мухомор А. И. (2014)
Іванкова В. С. - Застосування конформної променевої терапії при місцевопоширених формах раку шийки матки з радіобіологічним супроводом, Дьоміна Е. А., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Пилипчук О. П., Музальов І. І., Галяс О. В. (2014)
Семикоз Н. Г. - Оптимізація брахітерапії пухлин піхви шляхом застосування багатоканального вагінального аплікатора, Грабовський О. О., Карпушина Т. В., Камінський І. О. (2014)
Мечев Д. С. - Лікування метастазів раку грудної залози в скелет із використанням Самарію-153 оксабіфору, Полякова Н. І., Авраменко О. І., Мечев А. Д. (2014)
Свинаренко А. В. - Хронорадіосенсибілізація променевої терапії раку прямої кишки, Сухіна О. М., Старенький В. П., Грищенко Т. П., Насонова А. М., Белозьоров І. В. (2014)
Івчук В. П. - Лікування на лінійному прискорювачі раку прямої кишки ІІ-ІІІ стадій, Єфремова Н. А., Синюшкіна А. М., Вінцевич А. В., Юдко О. О. (2014)
Іванкова В. С. - Променеве лікування хворих на місцевопоширені форми злоякісних новоутворів верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Перепечкіна В. Т., Макаренко А. А. (2014)
Білозор Н. В. - Хіміопроменеве лікування недрібноклітинного раку легені, спрямоване на індукцію апоптозу, Старенький В. П., Мітряєва Н. А., Сухіна О. М., Гребіник Л. В., Бакай Т. С. (2014)
Старенький В. П. - Можливості конформної радіотерапії у поєднанні з темодалом під час повторного опромінення з приводу метастатичного ураження головного мозку, Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Грищенко Т. П., Карвасарська В. В., Артюх С. В. (2014)
Лысак В. И. - Опыт ведения пациентов с профилактической гастростомой при химиолучевой терапии злокачественных опухолей головы и шеи в клинике ЛИСОД, Корпяк В. С., Гордеева Е. В., Мирошниченко И. В., Репецкая И. Н., Чорнай А. Ю., Бернштейн Г. Б., Винницкая А. Б. (2014)
Бердова т. Л. - Випадок ефективного використання методу Г. С. Календо під час лікування метастазів меланоми шкіри, Гончар В. В., Глущенко О. І. (2014)
Іванкова В. С. - Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози при застосуванні радіомодифікаторів, Смоланка І. І., Барановська А. М., Скляр С. Ю., Іванкова О. М. (2014)
Синайко В. В. - Отдаленные результаты лечения высокозлокачественных глиом (GRADE III-IV) головного мозга с применением послеоперационной конформной лучевой терапии и адъювантной химиотерапии с использованием темозоломида (2014)
Васько Л. М. - Можливості трансректального ультразвукового дослідження в оцінці ефективності неоад'ювантного хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак прямої кишки, Чорнобай А. В. (2014)
Міхановський О. А. - Віддалені результати комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з радіомодифікацією 5-Fu передопераційного курсу променевої терапії, Слободянюк О. В., Щит Н. М. (2014)
Луховицька Н. І. - Аналіз результатів застосування рекомбінантного людського тиреотропіну альфа для екзогенного стимулювання ТТГ у хворих на диференційований тиреоїдний рак за даними літератури та власного досвіду, Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Астапєва О. М., Савченко А. С. (2014)
Іванкова В. С. - Результати застосування високоенергетичної гамма-терапевтичної апаратури під час хіміопроменевої терапії хворих на рак шийки матки, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Бакай О. О., Доценко Н. П. (2014)
Міхановський О. А. - Аналіз 5-річних результатів лікування хворих на рак вульви, Слободянюк О. В. (2014)
Аболмасов Е. И. - Влияние неоадъювантной лучевой терапии крупным фракционированием на отдаленные результаты комплексного лечения рака грудной железы, Серегина Н. М., Котилевская В. И., Стрюков Д. А. (2014)
Хворостенко М. І. - Кількісна оцінка променевих ушкоджень легень, Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М., Кіхтенко С. І. (2014)
Удатова Т. В. - Оцінка проявів гострої та хронічної місцевої токсичності під час застосування сучасних методик дистанційної променевої терапії у випадку радикального лікування хворих на рак передміхурової залози, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Ашихмін А. В. (2014)
Гайсенюк А. О. - Особливості стану окремих ланок гомеостазу у хворих на рак легень під час проведення променевої терапії на лінійному прискорювачі, Кулініч Г. В., Савченко А. С., Артюх С. В., Зац О. С. (2014)
Черниченко О. А. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на рак передміхурової залози з метастатичним ураженням поперекового відділу хребта, Сакало В. С., Щербина О. В., Сакало А. В. (2014)
Грабарь В. В. - Ультразвуковой скрининг врожденной патологии плода при индуцированной беременности в I триместре (2014)
Узленкова Н. Є. - Вивчення в експерименті потенційних радіопротекторів — S- (азагетерил) заміщених цистеаміну, Бражко О. А., Корнет М. М., Пасюга В. М., Скоробогатова Н. Г., Леонова І. О., Ненюкова О. В., Масленнікова О. Л. (2014)
Галичанська О. М. - Сучасні погляди на становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів і структур верхнього середостіння в перинатальному періоді онтогенезу людини (2011)
Костюк Г. Я. - Застосування рентгенографії та комп’ютерної томографії в морфологічних дослідженнях та діагностиці захворювань верхньощелепних пазух, Кузняк Н. Б. (2011)
Макар Б. Г. - Сучасні відомості про вади розвитку лицевої ділянки в онтогенезі людини, Процак Т. В., Гаїна Н. І. (2011)
Удод A. A. - Проблемы оптики и эстетики в реставрационной стоматологи, Джєломанова-Кутана В. К., Антипова И. М. (2011)
Зюзіна Л. С. - Актуальні питання природнього вигодовування в сучасних умовах (2011)
Вычалковская Н. В. - Размерно-ассортативное скрещивание в популяции наземного молюска Brephulopsis Cylindrica (buliminidae) (2011)
Вычалковская Н. В. - Внутри- и межпопуляционная изменчивость полового апарата наземного моллюска brephulopsiscylindrica (pulmonata, buliminidae) (2011)
Дибкова С. М. - Оцінка мутагенної дії наночастинок золота і срібла, перспективних у біотехнології та медицині (2011)
Пономарєва B. Л. - Изучение влияния режимов охлаждения и защитных сред, содержащих альгинат натрия, на жизнеспособность клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Высєканцєв И. П., Гурина Т. М., Онасєнко Е. С. (2011)
Григор’єва Л. І. - До питання вдосконалення гігієнічних нормативів дозового навантаження від 222RN (2011)
Адамович О. О. - Особливості вмісту цинку у кістковій тканині щурів за умов експериментального гіпотиреозу та гіпохлоргідрії, Заячківська О. С. (2011)
Алиєва Т. Т. - Комплексная оценка клинико-метаболического состояния больных сахарным диабетом типа 2 (2011)
Бовт Ю. В. - Особенности организации ночного сна у больных энцефалопатиями разного ґенеза, Сухоруков В. В., Забродина Л. П. (2011)
Васильєв В. М. - Озена-хронічний атрофічний сморідний риніт. Новий погляд на патогенез захворювання (2011)
Васильєва І. М. - Вміст тиреоїдних гормонів у щурів в залежності від віку та типу поведінки, Попова Л. Д. (2011)
Грона Н. В. - Нефропротекторный эффект небиволола у больных эссенциальной гипертензией, Коломиец В. В. (2011)
Дєєва Ю. В. - Роль показників статокінезіограми у визначенні вестибулярної дисфункції у хворих на цукровий діабет, Васильєв В. М. (2011)
Друзь О. В. - Кластерна структура преморбідної афективної симптоматики в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів (2011)
Иванцова 0. А. - Роль нейропротекции в формировании умеренных когнитивных нарушений у больных с последствиями ЧМТ (2011)
Киселев В. В. - Эффект парентерального введения ксеногенной спинномозговой жидкости при экспериментально моделированном гипокортицизме у белых крыс, Пикалюк В. С., Варочкин К. А., Ткач В. В. (мл.) (2011)
Кіча H. В. - Психосоматичні особливості хворих на біліарні дисфункції та кардіоваскулярний ризик (2011)
Ксьонз І. В. - Хірургічне лікування пухлин селезінки у дітей (2011)
Кузів І. Я. - Цитологічна характеристика вагінальних мазків самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарною дистрофією, Герасимюк І. Є. (2011)
Литвиненко H. В. - Рання нейтрофілія та клініко-нейровізуалізаційні особливості гострого періоду ішемічних гемісферальних інсультів в осіб з різними типами аліментарного ожиріння, Дельва М. Ю., Дельва І. І. (2011)
Махаринская Е. С. - Фармако-экономические аспекты лечения нетяжелой внебольничной пневмонии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (2011)
Надим Н. М. Альджибрин - Толерантность к физической нагрузке у больных хсн с диастолической дисфункцией (2011)
Ромаданова О. І. - Клініко-метаболічні особливості хворих на хронічний гломерулонефрит на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2011)
Скрипник I. М. - Застосування природних і преформованих фізичних чинників курорту "Миргород” у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту поєднаного із цукровим діабетом 2-го типу, Мандрика Л. Ю. (2011)
Федота А. М. - Анализ SNP полиморфизмов гена VDR3 у больных с различными формами псориаза и населения восточной Украины, Рыжко П. П., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Солодянкин А. С. (2011)
Чистякова Е. Є. - Гормональний стан та плідність самок щурів, які в неонатальний період отримували фіто естрогени, Сомова О. В., Карпенко Н. О. (2011)
Лебединець H. В. - Актуальні питання викладання вікової фізіології студентам різних спеціальностей педагогічних університетів, Омельчук О. В. (2011)
Гасюк Ю. А. - Морфогенез гіперпластичних і диспластичних процесів в багатошаровому плоскому епітелії гортані, Зачепило С. В., Гасюк Н. І. (2011)
Коритко З. І. - Адаптаційні зміни кисневозалежного енергетичного обміну у бігунів різної кваліфікації за умов граничних фізичних навантажень (2011)
Рижук X. - Особливості щільності твердих тканин зубощелепного апарату у осіб юнацького віку, що проживають на Львівщині, Кухлевський Ю., Масна З. (2011)
Фуртатова С. В. - Вплив подразнення мамілярних тіл гіпоталамусу на функціональний стан кори великих півкуль, Дворчук О. І. (2011)
Щербина Т. І. - Фізичний розвиток слабозорих детей молодшого шкільного віку (2011)
Аветіков Д. С. - Сучасні методики проведення розрізів при виконанні верхньої рітідектомії, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2011)
Богатиренко М. В. - Клінічна методика лагодження знімних пластинкових протезів (2011)
Вовк Ю. Н. - Новые устройства для краниологических исследований, Вовк О. Ю., Богуславский Ю. В., Шмаргалёв А. А., Редякина О. В. (2011)
Волошин М. А. - Уніфікація способів гістологічного дослідження пародонта щурів після народження, Бурега Ю. О. (2011)
Добростан О. В. - Методичні аспекти комплексної оцінки адаптивних змін функціонального стану першокурсників, Плиска О. І. (2011)
Малишкіна С. В. - Методологічний підхід до вивчення медико-біологічних ефектів штучних біоматеріалів для кісткових імплантаті, Вишнякова І. В., Пошелок Д. М. (2011)
Ткаченко I. М. - Методика нормалізації оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів (2011)
Крахмальный А. Ф. - Морфология Peridinium gatunense Nyg. (Dinophyta) из озера Эль Падре (Мексика), Гололобова М. А., Крахмальный М. А. (2006)
Бегун А. А. - Летне-осенний фитопланктон бухты Золотой Рог (Японское море) в условиях антропогенного загрязнения (2006)
Дариенко Т. М. - Разнообразие и экологические особенности водорослевых обрастаний песчанников в казематах Люксембурга, Гоффманн Л. (2006)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Новые местонахождения Charales в Украине, Борисова Е. В. (2006)
Генкал С. И. - Новые данные о флоре диатомовых водорослей (Centrophyceae) Куршского залива Балтийского моря, Дмитриева О. А. (2006)
Щербак В. И. - Разнообразие фитопланктона некоторых водоемов г. Киева, Семенюк Н. Е. (2006)
Царенко П. М. - Водоросли некоторых водоемов рекреационной зоны г. Киева, Лилицкая Г. Г., Коваленко О. В., Герасимова О. В. (2006)
Михеева Т. М. - Cyclotella comensis Grun. (Bacillariophyta) в системe Нарочанских озер (Беларусь) в период их деэвтрофирования, Генкал С. И. (2006)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Рецензия на книгу "Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography" под ред. П.М. Царенко (2006)
Білик Л. І. - Особливості екологічної освіти студентів технічних університетів (2010)
Вакуленко В. М. - Види інновацій в освіті та їх класифікація (2010)
Вальчук Г. В. - Навчально-методичне забезпечення програми "Англійська мова за професійним спрямуванням (для посадових осіб митних органів)”: комбінована форма навчання (2010)
Діденко О. В. - До проблеми професійної адаптації викладачів вищих військових навчальних закладів (2010)
Калінін А. М. - Змістовна частина компонентів процесу професійної адаптації викладачів економічних дисциплін у вищих льотних навчальних закладах (2010)
Конаржевська В. І. - Особливості комунікативних стратегій офіцера внутрішніх військ з особами з девіантною поведінкою та злочинцями, Ткач П. Б. (2010)
Малихін О. В. - Критерії і рівневі характеристики самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2010)
Матеюк О. П. - Удосконалення професійної компетентності майбутніх екологів під час практичної підготовки (2010)
Мельничук І. М. - Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі (2010)
Михайлюк І. Р. - Дослідно-експериментальна перевірка формування готовності майбутніх магістрів вищих технічних навчальних закладів до педагогічної діяльності (2010)
Орловська О. В. - Етапи та технології підготовки майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2010)
Петрук Н. К. - Неформальна спільнота як чинник формування духовних орієнтацій студентської молоді (2010)
Райко В. В. - Вплив стажування на професійну підготовку курсантів-прикордонників (2010)
Романишина Л. М. - Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі підготовки медичного працівника середньої ланки, Хмеляр І. М., Лукащук М. М. (2010)
Сосницька Н. Л. - Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інформаційно-прогностичного підходу (2010)
Чабаненко В. П. - Стан фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності, Старчук О. О. (2010)
Шупта О. В. - Переклад як метод навчання мови спеціальності (2010)
Гуляс І. А. - Аксіопсихологічне проектування: критерії та показники (2010)
Каськов І. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації людини у складних умовах життєдіяльності (2010)
Лефтеров В. А. - Проблемы оптимизации деятельности психологической службы органов внутренних дел (2010)
Лефтеров В. О. - Психологічні аспекти проблеми адаптації курсантів до навчального простору (2010)
Сірий А. В. - Щодо проблеми вдосконалення діагностики визначення типів і рівнів мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом у Збройних силах України та їх психологічний аналіз (2010)
Сопілко Н. В. - Подолання психологічних бар’єрів під час навчання іноземної мови (2010)
Якимчук Ю. В. - Розвиток когнітивного компонента комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів (2010)
Артемов А. В. - Старение в ракурсе взаимоотношений между структурой и функцией (2011)
Барінов Е. Ф. - Ефекти інгібіторів фосфодіестераз на перебіг ранового процесу у щурів з експериментальним діабетом, Ніколенко О. Г., Барінова М. Е. (2011)
Баринов Э. Ф. - Тромбоцитарно-лейкоцитарные агрегаты при ишемическом поражении сердца и мозга, Сулаева О. Н., Статинова Е. А., Киреева М. А., Максименко О. Л. (2011)
Вовк Ю. М. - Морфологічне обґрунтування пластики пазух склепіння черепа, Журавльова Ю. П., Вовк О. Ю. (2011)
Вовк Ю. Н. - Морфологические и краниометрические особенности синусов твердой оболочки головного мозга собаки, Черно В. С., Чалый В. А. (2011)
Волошин А. М. - Розміри тимуса старих щурів після інгаляційного впливу на організм толуолу (2011)
Волошин М. А. - Реактивність підшлункової залози після внутрішньоутробної дії антигенів, Грінівецька Н. В. (2011)
Волошин М. А. - Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на формування маси селезінки щурів лінії вістар, Таланова О. С. (2011)
Волошин М. А. - Взаємозв’язок між кількістю СД5+-в1-лімфоцитами в плаценті та станом гемато-фето-плацентарного бар’єру в пізньофетальному періоді при фізіологічно перебігаючий вагітності та після впливу антигенів, Кущ О. Г. (2011)
Герасимюк І. Є. - Вплив експериментального стенозу нижнього відділу черевної аорти на морфофункціональний стан судин та тканин органів травного тракту у щурів, Островська Л. О., Федонюк Я. І. (2011)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональне обґрунтування коригуючого впливу пентоксифіліну на стан судинного русла ока кроля при експериментальному моделюванні глаукоми, Шкільнюк Н. М. (2011)
Гнатюк М. С. - Морфометрична характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2011)
Дац Р. І. - Ультраструктурна організація зорового нерва щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2011)
Даценко Г. В. - Моделювання методом покрокового регресійного аналізу індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків і дівчат поділля мезоморфного соматотипу в залежності від антропо-соматотипологічних параметрів тіла (2011)
Дорохова О. А. - Закономерности изменения активности синтеза белка в эмбриогенезе легких крыс при введении некоторых гипотензивных препаратов (2011)
Думанський Ю. В. - Вплив кверцетину та тіотриазоліну на морфологічні та морфо метричні зміни в легенях щурів різних генетичних ліній, викликаних опромінюванням, Хурані І. Ф. (2011)
Задніпряний І. В. - Феномен "Приголомшеного" міокарда у щурів в умовах перинатально ппоксії, Третьякова О. С., Енглу Сан, Манас Наяк, Фархад Аль Доусари (2011)
Камінський Р. Ф. - Енергетичне підґрунтя розвитку та фармакологічної корекції патології міокарда за ртутної інтоксикації, Колесова Н. А., Чайковський Ю. Б. (2011)
Кащенко С. А. - Влияние иммунокорректоров на процессы апоптоза и некроза в пейеровых бляшках тонкой кишки крыс, Морозова Е. Н. (2011)
Кащенко С. А. - Ультрамикроскопическое исследование правых подмышечных лимфатических узлов крыс в эксперименте, Петизина О. Н. (2011)
Кисельова Т. М. - Закономірності зв’язування лектину рицини (RCA) структурами печінки щурів з модельованим автоімунним гепатитом та при дії водними та радоновими ваннами, Шаповалова О. Ю., Соловйова Л. О., Тереховська О. І., Харковенко Р. В. (2011)
Колесник В. В. - Тривимірне зображення та морфометричні параметри бічних шлуночків головного мозку новонароджених, Олійник І. Ю., Корнійчук О. В. (2011)
Колесова Н. А. - Морфологічні зміни нирок за експериментального судомного синдрому, Середа П. І., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М. (2011)
Комшук Т. С. - Особливості морфогенезу та ембріотопографії шлуночків головного мозку у передплодів людини, Пішак В. П. (2011)
Кордіяк О. Й. - Порівняльна оцінка стану тканин пародонту щурів при метаболічному ацидозі та його медикаментозній корекції (2011)
Корсак А. В. - Морфологічна характеристика периферійного нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту (2011)
Кошарный B. В. - Влияния КВЧ и СВЧ - излучения на количественные показатели развития эмбриона крысы (2011)
Кошарный В. В. - Влияние КВЧ и СВЧ - излучения на структурные особенности ворсин хориона крысы, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Козловская А. А. (2011)
Лазарик A. Л. - Распределение PNA+ - лимфоцитов в стенке двенадцатиперстной кишки новорожденных крыс в раннем постнатальном онтогенезе и после внутриутробного введения антигена, Светлицкий А. А. (2011)
Лузін B. І. - Особливості ультраструктури кісткового біомінералу у білих статевозрілих щурів після впливу хронічної гіпертермії та обґрунтування можливості корекції виявлених змін, Грищук М. Г., Смоленчук С. М. (2011)
Маєвський О. Є. - Ехокардіографічні відмінності товщини міокарда шлуночків у здорових міських юнаків і дівчат поділля різного віку (2011)
Малов А. Е. - Вариантная анатомия клапанов аорты и легочного ствола при транспозиции магистральных сосудов и двойном выходе магистральных сосудов из правого желудочка, Васильев В. А. (2011)
Матвейшина Т. М. - Вплив інактивованої грипозної вакцини на морфогенез органів дихального тракту щурів в постнатальному періоді (2011)
Moрoз Л. B. - Прокопєнко C. B. Кількісне обгрунтування необхідності конституціонального підходу для коректної оцінки особливостей перебігу хронічних вірусних гепатитів "В" і "С", Дaцeнкo Г. B., Дугєльний A. H, Oльxoвa I. B. (2011)
Moтa O. M. - Залежність параметрів щитоподібної залози від статевих і конституційних особливостей осіб юнацького віку прикарпатського регіону, Масна3. 3., Галюк У. М., Фік B. Б. (2011)
Пacтeрнaк Ю. Б. - Морфологічні зміни в опіковій рані щурів в динаміці розвитку термічного запалення, та їх корекція кротозином, Oгoнoвcький P. 3., Peгедa M. C., Пacтeрнaк I. K., Bишeмiрcькa Л. Д. (2011)
Пacтyxoвa B. A. - Морфологічне дослідження сперматогенез у статевозрілих щурів (2011)
Піскун P. П. - Особливості мікроморфометричних змін структур серця при експериментальному атеросклерозі та його генній корекції, Гринчaк H. M. (2011)
Пришляк A. M. - Особливості локальних імунних реакцій у порожній кишці при токсичному гепатиті, Гнaтюк M. C., Cлaбий O. Б., Taтaрчyк Л. B., Mізь A. B. (2011)
Проніна O. M. - Преморбідні зміни легеневої тканини внаслідок гострої стресової реакції в експерименті, Koптeв M. M., Дaнильчeнкo C. I., Половик O. Ю. (2011)
Пшичєнко B. B. - Функції епіфіза при гіпер- та гіпомелатонінемій з позиції клітинних структур, Boлoбyєв M. A., Фрєнкєль Ю. Д. (2011)
Пшиченко B. B. - Физиологическая активность клеток эпифиза по их морфометрии, Френкель Ю. Д, Цeбржинcкий O. И. (2011)
Pyдюк T. Я. - Ультраструктурні зміни у дистальному відділі травмованого сідничого нерва за умов гіпотиреозу (2011)
Caвeнкoвa O. O. - Дослідження впливу колоїдних розчинів нанометалів на хід ембріогенезу, Шaтoрнa B. Ф., Чекман I. С., Горєлов O. M. (2011)
Caвкa I. I. - Структурні особливості яєчка щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2011)
Ceнчaкoвич Ю. B. - Особливості цитотопографії мастоцитів в складі слинних залозах щурів, Єрошенко Г. А., Цуканов Д. B., Лиcaчeнкo O. Д. (2011)
Cyлaeвa O. H. - Зависимость межтканевых отношений в гастродуоденальной зоне от реактивности организма у пациентов с язвенными кровотечениями (2011)
Toпка Е. Г. - Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при традиційних оперативних втручаннях в пахово-калитковій ділянці, Бaйбaкoв B. M. (2011)
Toпка Э. Г. - Морфо-экспериментальное обоснование нового способа реваскуляризации тестикул, Шaрaпoвa E. Н. (2011)
Toполенко T. A. - Інтенсивність розподілу рецепторів до лектину зародків пшениці в яєчках щурів після введення жіночих статевих гормонів у другому та третьому періодах вагітності (2011)
Трач-Росоловська C. B. - Структурні зміни автономної інервації міокарду щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Боднар Я. Я. (2011)
Храпай E. B. - Морфофункциональные изменения структуры периферического нерва при полной невротомии и фармакологической коррекции липином и корвитином (экспериментальное исследование), Чайковский Ю. Б., Павлушин O. B., Храпай K. B. (2011)
Чеботар Л. Д. - Морфофункціональні ефекти мелатоніну на серце, Цебржинський О. І. (2011)
Черепаха О. Л. - Зв’язки показників периферичної гемодинаміки за даними реовазограми гомілки з антропометричними показниками здорових міських підлітків екто-мезоморфного соматотипу (2011)
Чернюк H. B. - Морфоденситометричні характеристики соматичних клітин і функціонування хроматину при хронічному обструктивному захворюванні легень поєднаному з артеріальною гіпертензією, Геращенко С. Б., Ковальчук Л. Є. (2011)
Чумаченко О. Ю. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза у віковому аспекті (2011)
Шаповалова E. Ю. - Экспрессия сиало- и N-ацетил-D-глюкозаминоконъюгатов в раннем гистогенезе кожи туловища эмбрионов человека, Коломоец Т. А. (2011)
Швець Л. С. - Становлення юкстагломерулярного комплексу нирки в постнатальному періоді онтогенезу, Ковальчук Л. Є. (2011)
Шугуров О. А. - Морфологічні зміни у проміжних нейронах спинного мозку після НВЧ- опромінення, Смоляренко І. К., Шугуров О. О. (2011)
Милованов В. И. - Повышение качества работы конденсатора малой холодильной машины с помощью нанофлюидов, Балашов Д. А. (2014)
Кузнецова Л. В. - К вопросу качества продукции легкой промышленности, Коломиец Л. В. (2014)
Сичов М. І. - Особливості видів фальсифікації вин виноградних та рекомендації щодо методів їх виявлення, Коломієць Л. В. (2014)
Добровольська С. В. - Застосування методу аналітичної ієрархії для проведення порівняльної оцінки діяльності вищих навчальних закладів, Величко О. М., Зіангірова Л. Т. (2014)
Братченко Г. Д. - Числове моделювання вимірювання спотворень широкосмугових складних сигналів, Сеніва І. С., Лубманенко В. Б., Губернатор Г. А. (2014)
Bugaev S. V. - Devices and methods for determining the driving performance of amphibious vehicle used in the tests on water, Bugaeva I. G., Bugaev I. S., Bugaev V. S. (2014)
Величко О. М. - Дослідження часової нестабільності еталонного компаратора електричної потужності, Карпенко С. Р. (2014)
Боряк К. Ф. - Возможности диагностирования технического состояния гидравлических гасителей колебаний по результатам испытаний на стенде ИГК-90.1 , Ваганов А. И., Манзарук М. А. (2014)
Novikov V. V. - Microcreep of metallic glasses at room temperature (2014)
Коломієць Л. В. - Нормативне забезпечення способу метрологічного контролю тахеометрів, Подостроєць К. О. (2014)
Мілованов В. І. - Визначення "відмов" і контроль за їх усуненням для підвищення експлуатаційної надійності газоперекачувальних компресорів з газотурбінним приводом, Ябс А. А. (2014)
Бойченко О. В. - Інформаційні системи управління спеціального призначення (2014)
Ковтунов А. Л. - Возможности измерения радиальной скорости обзорными радиолокаторами с импульсным излучением при использовании сигналов с широкой полосой частот, Лещенко С. П. (2014)
Демьянчук Б. А. - Статистика интенсивностей мешающих сигналов в измерительной безэховой камере туннельного типа, Дяченко А. Ф., Оленев Н. В. (2014)
Барабаш П. А. - Установка для проведення теплотехнічних випробувань моделі льодогенератора, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Литвиненко К. В. - Полумарковский гиперслучайный подход к оценке рисков систем (2014)
Кучерук В. Ю. - Використання теорії детермінованого хаосу при обробленні віброакустичних сиг-налів, Грабовський О. В., Павловська М. С. (2014)
Банзак О. В. - Разработка программно-технических комплексов радиационно-технологического кон-троля, Захариев И. С., Даниленко Н. С. (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Костиленко Ю. П. - Обоснование неправомерности отнесения червеобразного отростка к рудиментарным органам, Гринь В. Г. (2011)
Артуянц Ю. - Теоретическое и экспериментальное обоснование эффективных русловий криоконсервирования клеток candida Albicans, Марценюк В. Ф., Гурина Т. М., Высеканцев И. П. (2011)
Гречанина Е. Я. - Анализ синтропных генов бронхиальной астмы, атопического дерматита и псориаза, Безродная А. И., Мходош Э., Моштакова И. А. (2011)
Длябога Ю. З. - Жирнокислотний склад триацилгліцеролів плазми крові, печінки та скелетних м’язів щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та впливу риб’ячого жиру, Рівіс Й. Ф. (2011)
Улизко П. Ю. - Влияние смесей криопротекторов на сохранность криоконсервированных эритроцитов млекопитающих, Жегунов Г. Ф., Боброва Е. Н., Зинченко А. В. (2011)
Чекман І. С. - Сучасні основи біоетики медико-біологічних досліджень, Шаторна В. Ф., Яскевич Я. С., Гарець В. І., Савенкова О. О., Загородний М. І. (2011)
Алиев Р. Р. - Эпидемиология и факторы риска инсульта в Сиязаньском районе Азербайджанской республіки, Ширалиева Р. К. (2011)
Загоруйко Г. Є. - Вплив нафтового забруднення ґрунту на мікроморфологію веґетативних органів проростків пшениці ярої, Колєснікова Л. А. (2011)
Ахмедов Р. М. - Новый способ обработки остаточной полости эхинококковой кисты, Исроилов Р. И., Сафоев Б. Б., Хамраев У. П., Сулейманов С. Ф. (2011)
Безшапочний С. Б. - Алгоритм лікування аденоїдиту у дорослих в залежності від ступеня гіпертрофії глоткового мигдалика, Сміянов Є. В. (2011)
Григоров С. М. - Ускладнений перебіг пошкоджень лицьового черепа: судинно-рефлекторні реакції центрального генезу та їх морфо - фізіологічні патерни. Частина І (2011)
Давидова Н. В. - Вплив препарату "Віта-мелатонін" на стан оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов гастропатії, індукованої нестероїдними протизапальними препаратами, Григор'єва Н. П. (2011)
Жуков A. И. - Состояние белкового обмена у больных колоректальным раком и его диагностическое значение для оценки степени тяжести заболевания, Белевцов Ю. П., Винник Ю. А., Книгавко В. Г., Зайцева О. В., Моисеенко А. С. (2011)
Исмаилов Р. Г. - Меланогенез при дисхромиях кожи (2011)
Іщейкін К. Є. - Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: Частота, структура і клінічні прояви, Білоконь С. О., Павленко Л. Г., Білоконь Н. П. (2011)
Йулдошева М. Н. - Сравнительный анализ результатов лечения герпетических кератитов глаз, Камилов Х. М., Касымова М. С. (2011)
Колесникова Е. В. - Влияние резистина на течение неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Кушніренко І. В. - Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка та їх корекція з застосуванням сублінгвальної форми домперідону при хронічному гастродуоденіті, Майкова Т. В., Сиротенко І. А. (2011)
Меликова Т. П. - Сравнительный анализ трех методов хирургического лечения птеригиума (2011)
Надим Н. М. - Альджибрин Роль кандесартана и периндоприла в лечении диастолической дисфункции у больных с ХСН (2011)
Нурбоев Ф. Э. - Роль эндотоксемии в развитии внутрипеченочного холестаза, Джумаев Б. З., Рахматова Д. Б., Саидова М. М., Кодирова Ш. С. (2011)
Рамазанов В. В. - Ингибиторная эффективность блокаторов анионного канала в середах с полимерными криопротекторами, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2011)
Ромаданова О. І. - Особливості клітинно-метаболічних механізмів забезпечення окислювального гомеостазу на стадіях прогресування хронічної хвороби нирок (2011)
Хілько Т. Д. - Порівняльний аналіз глікопротеїнів шлункового і дуоденального слизу при ульцерогенезі, Якубцова І. В., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2011)
Школьник В. В. - Взаимосвязь изменений уровня адипокинов с толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий у гипертензивных пациентов в сочетании с сахарным діабетом (2011)
Якимишина Л. І. - Вплив кандесартану на динаміку морфо-функціональних показників лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2011)
Іщейкіна Ю. О. - Проблеми підготовки з медичної інформатики студентів вищих навчальних закладів, Сілкова О. В. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Попадинець О. Г. Доцільність впровадження тестового контролю при оцінюванні знань студентів медичних вузів, Грищук М. І., Бойко О. В. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни "медична біологія", Дубінін С. І., Ваценко А. В. (2011)
Бeccaлoвa Е. Ю. - Половые онтогенетические особенности структуры гипофизов белых крыс в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Koшарний B. B. - Морфогенетические изменения органов эмбрионов крыс под влиянием электромагнитного излучения, Лбдул-Оглы Л. B., Дeмьянeнкo И. A., Koзлoвcкaя A. A., Cниcaр E. C. (2011)
Пacтeрнaк Ю. Б. - Перебіг репаративних процесів в опіковій рані щурів, та спроба їх корекції засобом "Кротозин”, Peгeдa M. C., Oгoнoвcький P. З., Пacтeрнaк I. K. (2011)
Шeрcтюк C. A. - Морфологические особенности яичников детей умерших в воздасте до 6 месяцев от ВИЧ-инфицированных матерей, Copoкина И. B. (2011)
Koриткo З. I. - Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонально- метаболічний гомеостаз та працездатність кваліфікованих бігунів, Oнищyк C. B. (2011)
Haзapeнкo З. Ю. - Використання композиції "Діоцинкохім” та пасти на її основі для лікування хронічного катарального гінгівіту, Aмocoвa B. C. (2011)
Coкoлoвa И. И. - Оптимизация критериев выбора метода лечения вестибулярного положения клыков, Boлoдинa M. B. (2011)
Удoд A. A. - Динамическая межфазная тензиометрия ротовой жидкости и кариес зубов у детей, Зинкович И. И., Якoвлeвa H. H., Peмeзoв Д. B. (2011)
Яpoвa B. П. - Імунологічні показники ротової рідини у ВІЛ-інфікованих, Maкcютeнкo A. C., Cкляpeнкo Д. Є., Maкcютeнкo B. I. (2011)
Плетенецька A. O. - Рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз пошкоджень імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвінтівки Crosman 2100 Classic з різних відстаней різними видами куль (2011)
Koбцeвa О. A. - Лабораторна діагностика ортодонтичного анкоражу верхньої щелепи (2011)
Kcьoнз І. B. - Досвід використання радіохвильового скальпеля в дитячій хірургії (2011)
І всеукраїнська науково-практична конференція "морфологія людини та тварин" (2011)
Белозерова С. В. - "Областное общество терапевтов: вехи развития и выдающиеся личности" (к 150 - летию Харьковского медицинского общества), Гридасова Л. Н., Кулешова Е. М., Кужель У. Н., Милославский Д. К. (2011)
Антонян І. М. - Принципи застосування методик опитування в сучасній медицині, Зеленський О. І., Чепенко А. В., Торак Т. О. (2011)
Меликкасумова H. А. - Терапия эктопии шейки матки: за и против (2011)
Сулейманова Г. Т. - Современные подходы к терапии герпесвирусной инфекции при беременности (2011)
Чекман I. С. - Біологічні аспекти наномедицини, Шаторна В. Ф., Савенкова О. О., Гарець В. І., Крутенко В. В., Мархонь Н. О., Кривошей В. В. (2011)
Полторапавлов В. А. - Лептоспіроз, Пилко Г. Л. (2011)
Грищук М. І. - Особливості викладання морфологічних дисциплін студентам-іноземцям, Князевич-Чорна Т. В., Бойко О. В., Попадинець О. Г. (2011)
Ищейкин К. Е. - Современные интерактивные средства как перспектива оптимизации учебного процесса, Ищейкина Ю. А., Буря Л. В. (2011)
Воробець Н. М. - Вивчення хлорофілів і мікроскопічний аналіз каламінти лікарської (2011)
Дмитренко Н. А. - Стан чоловічої статевої системи щурів при нестачі та надлишку мелатоніну, Цебржинський О. І. (2011)
Нипот Е. Е. - Изучение влияния N-алканолов и хлорпромазина на гипотонический гемолиз эритроцитов барана и курицы в средах различного состава (2011)
Никифоров В. - Результати біотестування харчових добавок (2011)
Андрух П. Г. - Аддиктивное поведение как вариант психосоциальной дезадаптации (2011)
Антонова О. І. - Дослідження функціонального стану печінки при нестачі, надлишку мелатоніну та за умов окиснювального стресу (2011)
Бесчасний С. П. - Вміст лужної фосфатази нейтрофілів за умов хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей молодшого шкільного віку (2011)
Вахабов О. У. - Особенности изменения иммунной защиты у больных раком мочевого пузыря на фоне комплексного лечения, Султонов Б. Б., Хасанова Д. Ф., Абдикаримов М. Г., Абдусаматов Н. Т., Абдурахмонов Д. К. (2011)
Грома В. Г. - Классификация травматических повреждений кишечника и его брыжейки, осложненных острой ишемией (2011)
Дудецкая Г. В. - Влияние температуры и различных концентраций диметилсульфоксида на проницаемость мембран клеток надпочечников для воды и криопротектора, Коваленко И. Ф., Бондаренко Т. П. (2011)
Железнякова Н. М. - Пути формирования синдрома эндогенной интоксикации у больных с коморбидным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита (2011)
Жуков B. И. - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных колоректальным раком и его прогностическое значение, Винник Ю. А., Белевцов Ю. П., Зайцева О. В., Книгавко В. Г., Моисеенко А. С. (2011)
Исаева И. Н. - Эссенциальная артериальная гипотензия: индикативный анализ даптационных реакций сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке (2011)
Казаков Ю. М. - Застосування фленоксу при хронічній ішемічній хворобі серця з супутньою патологією гепатобіліарної системи, Настрога Т. В., Боряк В. П., Стрільчук О. А., Чекаліна Н. І. (2011)
Коваленко О. В. - No-залежні зміни вмісту та співвідношення аденіннуклеотидів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз за умов відтворення травматичного сіалоаденіту, Костенко В. О. (2011)
Магалов И. Ш. - Роль лапароскопического доступа в выявлении и описании особенностей эндометриоидной болезни (2011)
Малик C. В. - Рання діагностика післяопераційних ранових ускладнень у хворих з супутнім ожирінням, Осіпов О. С, Безручко М. В., Кравченко С. П. (2011)
Михайлова О. А. - Оценка жизнеспособности и степени нарушения асимметрии мембран ядросодержащих клеток при различных методах их выделения из цельной кордовой и донорской крови, Бабийчук Л. А., Рязанцев В. В., Зубов П. М. (2011)
Опарин A. А. - Влияние препарата мелатонина на коррекцию эндотелиальной дисфункции при дуоденальной язве, Триполка С. А. (2011)
Рамазанов B. В. - Реакционная активность сульфгидрильных групп мембран эритроцитов под влиянием полимерных криопротекторов, Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2011)
Резуненко Ю. К. - Активність нітрооксидергічної системи в організмі щурів за умов тривалого впливу поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю (2011)
Ромаданова О. І. - Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень пухлиннонекротичного фактору (TNF-A) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування (2011)
Самохина Л. М. - Активность эластаз и эластазоингибиторная активность a-1-ингибитора протеиназ в сыворотке крови при гипертонической болезни с учетом нарушений обмена пуринов, Коваль С. Н., Снегурская И. А., Милославский Д. К., Мысниченко О. В. (2011)
Сафоев Б. Б. - Влияние ультрафиолета на резистентность микроорганизмов, Эргашев Ж. Н. (2011)
Тилляшайхов М. Н. - Применение комбинированных и расширенных операций при опухолях органов малого таза с прорастанием в мочевыводящие пути, Абдужаппаров С. Б., Юлдашева Н. Ш., Мамарасулова Д. З., Абдурахмонов Д. К. (2011)
Тилляшайхов М. Н. - Результаты хирургического лечения почечно-клеточного рака, осложненного тромбозом почечной и нижней полой вены, Гринберг В. В., Газиев Л. Т., Колесникова Е. В., Мамарасулова Д. З (2011)
Усачова О. В. - Оцінка місця та ефективності препарату бебінорм в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Пахольчук Т. М., Сиволап В. К., Матвеева Т. Б. (2011)
Хакимов Г. А. - Наш опыт лечения рака молочной железы, осложненного распадом, Шаюсупов Н. Р., Пак С. В., Мадалимов А. К. (2011)
Хопта Н. С. - Застосування препарату "артишока екстракт-здоров’я" для корекції порушень кісткового метаболізму за умов дії ксенобіотиків (2011)
Циганенко А. Я. - Визначення чутливості до хіміотерапевтичних препаратів ізолятів та референтних штамів Staphylococcus Aureus, Лупай О. В. (2011)
Якубцова І. В. - Порівняння активності мембранозв’язаних ферментів клітин слизових шлунка та дванадцятипалої кишки за умов моделювання виразки, Хілько Т. Д., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2011)
Гутарєва Н. В. - Актуальні питання підготовки студентів педагогічного університету з позицій охорони здоров'я школярів, Сиволоб М. І., Ягупець З. М., Мусхаріна Ю. Ю. (2011)
Ефремова О. А. - Частота и структура хромосомных анеуплоидий среди больных с наследственной патологией, Гречанина Ю. Б., Гуленко И. И., Гречанина Е. Я. (2011)
Григор’єва М. В. - Застосування твердофазної екстракції та методу високоефективної рідинної хроматографії для визначення мікрокількостей фенолу у водних розчинах (2011)
Максим’юк Г. В. - Стандартизована методика визначення ступеня поліморфізму і деструкції сперматозоїдів у нативній та кріоконсервованій спермі, Воробець Д. З. (2011)
Безсмертний Ю. О. - Особливості морфологічних змін м’яких тканин щурів при гіпергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом (2011)
Бессалова Е. Ю. - Биометрические показатели семенников крыс при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Благодаров В. М. - Порівняльна морфофункціональна характеристика плаценти при деяких формах ЕРН-гестозу, ускладненого анемією вагітних, Лагода Н. М., Данилішина М. В. (2011)
Гасюк П. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження особливостей будови пучків емалевих призм зубів, Рамусь М. О., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г. (2011)
Ільїна-Стогніенко В. Ю. - Морфофункціональні зрушення в очеревині при експериментальній спайковій хворобі, Вансович В. Є., Ульянов В. О. (2011)
Кошарный B. В. - Морфогенетические изменения органов эмбрионов крыс под влиянием КВЧ и СВЧ - электромагнитного излучения, Инджикулян А. А., Абдул-Оглы Л. В. (2011)
Медвідь Ю. О. - Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу при лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки із застосуванням інфузійних засобів поліфункціональної дії, Вишемирська Л. Д. (2011)
Пера-Васильченко А. В. - Деструктивні та адаптаційні зміни мікроциркуляторного русла інтракраніального відділу зорового нерва при доброякісному та злоякісному перебігу гіпертонічної хвороби (2011)
Ставицький C. О. - Гістохімічні особливості будови та формування гіпертрофічних рубців голови та шиї, Аветіков Д. С., Ніколенко Д. Є. (2011)
Чумаченко О. Ю. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалої дії нітратів питної води (2011)
Несен A. О. - Особливості гістохімічної реакції на No-синтазу при хронічних хворобах нирок, Топчій І. І., Васил’єв О. О. (2011)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности яичников детей умерших в воздасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей, Сорокина И. В. (2011)
Абрамов B. В. - Порівняльний аналіз темпів біологічного розвитку спортсменок в динаміці занять художньою гімнастикою та баскетболом, Шевченко І. М., Кришень В. П. (2011)
Алиев З. У. - Степень повышенного риска некоторых модифицируемых факторов у детей с зубочелюстно-лицевыми аномаліями (2011)
Беленова-Журочко Е. И. - Экспериментальное исследование подготовки системы корневого канала к пломбированию, Алёхина О. В., Пронина Н. В., Шаланин В. В. (2011)
Готь І. М. - Ефективність застосування локальної гіпотермії після операції атипового видалення нижніх третіх молярів, Хомич Н. М., Погранична Х. Р., Пащенко Н. І., Огоновський Р. З. (2011)
Григоров С. М. - Метаболічне забезпечення репаративного остеогенезу при пошкодженях лицьового черепа: ферментативний, мінеральний та гормональний компоненти (2011)
Каськова Л. Ф. - Динаміка біохімічних показників ротової рідини дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичного комплексу, Марченко К. В. (2011)
Малик Н. Є. - Оцінка ефективності застосування антимікробної терапії у хворих на хронічний генералізований пародонти (2011)
Матолич У. Д. - Цитокіновий профіль слини хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи (2011)
Мельникова С. В. - Влияние профессиональной нагрузки на показатели сердечно-сосудистой системы у врачей-стоматологов, Запорожец Т. Н., Павленко А. П. (2011)
Памяти светлой, выдающейся личности - учёного, талантливого руководителя, педагога, профессора Самойловича Виктора Анатольевича (2011)
Титул, зміст (2013)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин корму та баланс метіоніну в організмі курей батьківського стада за різних його рівнів у раціонах, Кривенок М. Я., Ільчук І. І., Ястребов К. Ю., Янчевський О. С. (2013)
Курінна А. С. - Показники екстер’єру перепелів батьківського стада залежно від ярусу кліткової батареї при утриманні (2013)
Наливайко Л. І. - Серологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції в птахогосподарствах України за допомогою РНГА, Рябека Д. А., Авдос'єва І. К. (2013)
Корзуненко В. Д. - Вплив комбінованого сорбентного препарату "Корсорб” на продуктивність курчат-бройлерів за хронічного змішаного мікотоксикозу (2013)
Чумаченко І. П. - Наукові дослідження вчених науково-дослідного інституту технологій та якості продукції тваринництва і рибництва – виробництву! (2013)
XXV Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2013” (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 22000-2005, Кучеров В. А. (2013)
Боярчук С. В. - Енергетична поживність білкових кормів для курчат-бройлерів (2013)
Щербина О. В. - Генетичний потенціал курей кросу "Іза браун” в умовах півдня України (2013)
Базиволяк С. М. - Як визначити стать добового молодняку? (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Мерзлов С. В. - Стабілізована фітаза в годівлі м’ясних перепелів (2013)
Сичов М. Ю. - Вплив різнофакторного ліпідного живлення на виробництво інкубаційних яєць перепелів (2013)
Отченашко В. В. - Забійні якості курчат-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії та енергетичної цінності компонентів у комбікормах, Боярчук С. В. (2013)
Шевчук С. - Профілактика та лікування кокцидіозу у птиці (2013)
Пряхін А. В. - Семінар "Хайсекс-2013” у Фрунзе: сучасні аспекти селекції, утримання, годівлі і ветеринарного захисту курей, Статнік І. Я., Мельник В. В. (2013)
Базиволяк С. М. - Семінар "Світ КОББ” (2013)
Шевченко Л. В. - Клінічні та гематологічні показники курчат-бройлерів при згодовуванні препаратів мікробного бета-каротину (2013)
Юрко П. С. - Полимеразная цепная реакция как эффективный метод контроля инактивации парвовируса при изготовлении вакцины против вирусного энтерита гусей (2013)
Подобед Л. И. - Стоимость и качество обменной энергии в рационе птицы регулируется применением сухого кормового жира (2013)
Базиволяк С. М. - Кури породи корніш (2013)
Жестерьова В. М. - Корели в умовах куточка живої природи (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Бородай В. П. - Ріст ремонтного молодняку перепелів породи фараон залежно від ярусу кліткової батареї, Володкевич С. В., Мельник В. В., Пономаренко Н. П. (2013)
Забарна І. В. - Визначення тилозину в продукції птахівництва методом ELISA, Якубчак О. М. (2013)
Шевченко Л. В. - Особливості обміну речовин у тканинах курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного бета-каротину (2013)
Катеринич О. О. - Рівень інформаційного впливу та спадковості ознаки "жива маса” у ремонтного молодняку курей різного напряму продуктивності (2013)
Філіпенко О. - Зовнішня небезпека (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників ряду гусеподібних – Anseriformes, Нікітов В. П. (2013)
Кулібаба Р. А. - SacI-полиморфизм гена гормона роста в популяциях кур пород белый плимутрок, борковская барвистая и полтавская глинистая (2013)
Подобед Л. И. - Выбор подкислителя – основа стратегии эффективного, безопасного и стабильного кормления (2013)
Баланчук І. М. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в каченят за різних рівнів обмінної енергії в комбікормах (2013)
Це цікаво (2013)
Титул, зміст (2013)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництва у 2012 році (2013)
Жеребов М. Є. - Трудові здобутки птахівників Київщини у 2012 році (2013)
Базиволяк С. М. - Науково-практичний семінар "Інноваційні технології в годівлі та забезпеченні здоров’я тварин” (2013)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз формування інформаційної структури ознаки "жива маса” у курей різного напряму продуктивності – носіїв гену "DW-/dw-”, Руда С. В. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – пять лет работы на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2013)
Зон Г. А. - Наслідки нестачі водорозчинних вітамінів в організмі птиці (2013)
Бреславец В. О. - Основні вимоги до інкубаторію та його систем вентиляції, Стегній Б. Т., Дунаєв Ю. К. (2013)
Мельник В. В. - Вітамінні і мінеральні корми для птиці взимку (2013)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2012 році (2013)
Випуск студентів ОКР "Магістр” магістерської програми "Птахівництво” (2013)
Балашова Ю. В. - Формування мовної компетентності фахівців економічного профілю як педагогічна проблема, Рудніцька К. В. (2010)
Балендр А. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій (2010)
Воротняк Л. І. - Роль самостійної роботи у процесі формування полікультурного світогляду магістрів засобами іноземної мови (2010)
Даниленко О. Б. - Методичні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах Державної прикордонної служби України (2010)
Дзюба П. М. - Професійне становлення курсантів-прикордонників у вищому навчальному закладі в процесі особистісно орієнтованого навчання (2010)
Кареліна О. В. - Загальні підходи підготовки магістрів за дистанційною формою навчання у США (2010)
Кухарчук Т. А. - Особливості професійної адаптації молодого викладача в педагогічному колективі (2010)
Логінова Н. М. - Аналіз результатів формувального експерименту з перевірки ефективності педагогічної технології формування професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2010)
Ляшенко І. В. - Формування професійних якостей майбутнього спеціаліста через реалізацію міжнародних фахових програм (2010)
Михайлишин О. О. - Інформаційні вміння як складові інформаційної культури викладача оперативно-тактичного факультету (2010)
Оршанський Л. В. - Професійна спрямованість гуманітарної підготовки як педагогічна проблема сучасності (2010)
Романишина Л. М. - Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, Островська Н. Д., Марчишин С. М. (2010)
Сєргєєва О. В. - Особливості професійної освіти у Великій Британії (2010)
Федорчук О. С. - Фахово-інформатична компетентність майбутніх правознавців як складова їхньої функціональної готовності (2010)
Шовковий В. М. - Теоретичні засади підготовки філологів-елліністів в університетах України (2010)
Барко В. І. - Аналіз наукових підходів до становлення поняття "професійна компетентність” сучасного фахівця (2010)
Гундерук Л. М. - Психологічні засади здійснення злочинів з особливою жорстокістю, Юшкевич В. О. (2010)
Корнійчук Я. А. - Вплив альтернативних оздоровчих систем на пізнавальні процеси людини (2010)
Левицька Л. В. - Аналіз кореляції патогенних емоцій і саногенних почуттів в їх співвідношенні зі станом здоров’я й успішністю навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів (2010)
Матвійчук Т. В. - Формування духовності як один з аспектів діяльності викладача вищого навчального закладу (2010)
Мотозюк Л. М. - Психологічні особливості управлінської діяльності та процесів ухвалення управлінських рішень при здійсненні керівництва закладами освіти (2010)
Плужник Я. А. - Соціально-психологічні проблеми управління організаційно-управлінськими стресами (2010)
Фрадинська А. П. - Професійні очікування як головна проблема майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації (2010)
Титул, зміст (2013)
Шельов А. В. - Використання мікросателітних маркерів ДНК для контролю походження та однорідності популяцій сільськогосподарської птиці, Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Мельник В. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2013)
Кавтарашвили А. Ш. - Определение эффективности производства птицеводческой продукции экспресс-методами, Голубев И. И. (2013)
Подобед Л. И. - Современные технологические возможности преодоления теплового стресса у птицы (2013)
Базиволяк С. М. - М’ясні кури: краса і користь (2013)
Лохов В. - Трихотецены: как можно нейтрализовать эти неадсорбируемые и опасные микотоксины?, Штаркль В. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – производство экструдированных, обеззараженных и экологически безопасных комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Отченашко В. В. - М’ясні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного живлення, Боярчук С. В. (2013)
Скнар С. В. - Забійні якості каченят залежно від різних рівнів триптофану у комбікормах (2013)
Бреславец В. О. - Система дезобробки повітря та біобезпека інкубаторію, Стегній Б. Т. (2013)
Вергелес О. П. - Вибір професії – перший крок у доросле життя, Скуратівська С. П., Савчук С. П. (2013)
Титул, зміст (2014)
У пошуках виходу на траєкторію сталого економічного зростання (матеріали колективного обговорення) (2014)
Притуляк Н. М. - Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці (2014)
Клименко І. В. - Лізинг у системі забезпечення надання транспортної послуги автотранспортним підприємством (2014)
Сухіна О. М. - Розвиток теорії еклогічної ренти та її справедливого розподілу (2014)
Длугопольський О. В. - Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови (2014)
Диха М. В. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії (2014)
Перерва П. Г. - Сучасні погляди на вирішення проблем збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Романчук Л. Д. - Накопичення 137Сs в організмі гусей при утриманні їх на територіях Полісся з різною щільністю радіоактивного забруднення, Гудков І. М. (2013)
Статнік І. Я. - Продуктивність курей промислового стада кросу "Хайсекс білий” при утриманні у різних кліткових батареях, Мельник В. В., Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Базиволяк С. М. (2013)
Подобед Л. И. - Значение и физиологическая роль кальция в питании сельскохозяйственной птицы (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – составляющие производства комбикормов высокого качества, Кучеров В. А. (2013)
Мельник В. В. - "Agro Animal Show 2013” – ІІІ Міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва (2013)
Сичов М. Ю. - Практика ліпідного живлення перепелів м’ясного напряму продуктивності (2013)
Співак М. Я. - Вплив нанокристалічного діоксиду церію на яєчну продуктивність перепелів, Демченко О. А., Жолобак Н. М., Щербаков О. Б., Зоценко В. М., Іванов В. К. (2013)
Марчишина Є. І. - Основні працеохоронні засади збереження життя та здоров'я працівників на виробництві, Вечеря Ю. О. (2013)
Мельник В. В. - Готуємось до інкубації (2013)
Мельник В. В. - На підвищення кваліфікації – до ДП "НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” (2013)
Себа М. В. - Запрошуємо на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України на факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Петерс М. В. - "Бровафарма” – 20 років на захисті здоров’я тварин (2013)
Оробченко О. Л. - Моніторингові дослідження вмісту неорганічних елементів у продукції птахівництва (2013)
Володкевич С. В. - Вплив різних чинників на продуктивність перепелів (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – производство высококачественных комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Немировський Я. - "Вив-Азия – 2013”: наши в Бангкоке, Духовникова В. (2013)
Петерс М. В. - 27-й Європейський Лекційний Тур компанії "Оллтек” (2013)
Мельник О. П. - Особливості біоморфологічних адаптацій деяких представників ряду гусеподібних – ordo anseriformes, Друзь Н. В. (2013)
Марчишина Є. І. - Особливості санітарно-побутового забезпечення працівників птахофабрик, Остренко В. С. (2013)
Данченко О. О. - Специфічність окисного псування і змін жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання, Рубан Г. В., Бородай В. П. (2013)
Дейнеко Р. М. - Перетравність поживних речовин та ріст каченят за різних рівнів цинку в комбікормах (2013)
Титул, зміст (2014)
Харлан О. - Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття (2014)
Башкирова О. - Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко "Бора" (2014)
Васьків М. - Два письменники – дві Карелії / одна Карелія ("Карелія–Karjala" І. Багмута і "Люди Біломорбуду" П. Усенка (2014)
Гальчук О. - Античність у ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля (2014)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Період перекладознавчої діяльності (2014)
Погребняк І. - Жанрова та тематична палітра журналу "Квітка. Настина читанка" (2014)
Чередніченко А. - Повтори як засіб когезії тексту (2014)
Єременко О. - Масліт: паралітература чи мистецький феномен? (2014)
Анісімова Л. - Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (2014)
Клічак Г. - Мілослав Новотни. Цвинтарі Карела Гинека Махи (2014)
Паламарчук М. О. - Суперечності між безпекою владного режиму та безпекою особи в Україні як рушійна сила внутрішньополітичного конфлікту (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) (2014)
Гарін А. - Емоційний фактор у сучасній політиці (2014)
Васильчук Є. О. - Рух "нових лівих" як ідейна течія політичного радикалізму в Україні (2014)
Возна Л. Ю. - Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків, Жаліло Я. А. (2014)
Молдован О. О. - Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління, Постула М. (2014)
Землянкін А. І. - Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення, Підоричева І. Ю. (2014)
Варналій З. С. - Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні, Васильців Т. Г., Покришка Д. С. (2014)
Шевченко І. В. - Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна (2014)
Ковязіна К. О. - Методика визначення прожиткового мінімуму: шляхи поліпшення (2014)
Більовський О. А. - Будівництво доступного орендного житла як стратегічний напрям державної житлової політики України (2014)
Конах В. К. - Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації, Лазоренко О. А. (2014)
Нечитайло А. А. - Роль діаспори у формуванні національної пам’яті в умовах глобального інформаційного суспільства (2014)
Петров В. В. - Політика держав Східного партнерства щодо захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз (2014)
Бегма В. М. - Ризики експортного контролю та воєнно-економічна безпека держави, Скляр Н. М. (2014)
Толочний Ю. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення та шляхи розвитку оборонно-промислового сектору економіки України, Щеглюк Б. П. (2014)
Горбулін В. П. - Проблеми державного регулювання цін на продукцію оборонно-промислового комплексу України, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2014)
Шевцов А. І. - Корпоратизація в оборонно-промисловому комплексі України: проблеми та шляхи їх вирішення, Боднарчук Р. В. (2014)
Cуходоля О. М. - Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України (2014)
Коломієць О. О. - Трудоресурсна безпека в системі національної безпеки України (2014)
Мітряєва С. І. - Лібералізація візового режиму між Україною та Європейським Союзом (2014)
Сьомін С. В. - Європейські правила пробації та реформування кримінально-виконавчої системи в Україні (2014)
Александров О. С. - Безпека Центральної Азії: між Росією та Китаєм (2014)
Баровська А. В. - Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Нідерландів (2014)
Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні (2014)
Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання (2014)
Собкевич О. В. - Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні (2014)
Мазука Л. І. - Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії (2014)
Баровська А. В. - Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС (2014)
Токар-Остапенко О. В. - Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні (2014)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у березні – травні 2014 р. (2014)
Аннотации (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Титул, содержание (2014)
Барбаш В. А. - Вплив попередньої обробки волокон льону на показники целюлози, Нагорна Ю. М. (2014)
Невмывака Д. В. - Получение поверхностно-активных веществ переэтерификацией глицериловых эфиров молочной кислоты с триацилглицеролами, Демидов И. Н. (2014)
Оробчук О. М. - Вивчення впливу дозування ініціатора на процес суспензійної коолігомеризації вуглеводневої фракції, Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2014)
Пасечник М. В. - Исследование адгезионного взаимодействия полимерных композиций с поверхностью текстильного материала (2014)
Сушко О. А. - Метод контролю органічних канцерогенних речовин в об’єктах різної фізичної природи, Рожицький М. М. (2014)
Якимечко Я. Б. - Деякі закономірності гідратаційної активності кальцію оксиду (2014)
Шапорев В. П. - Синтез титанатов щелочных металлов при помощи гидротермальных реакций, Питак И. В., Шестопалов А. В. (2014)
Костенко Є. Є. - Твердофазне спектрофотометричне визначення Нg (II) за допомогою ксиленолового оранжевого, Бутенко О. М. (2014)
Макаренко І. М. - Електрохімічне знесолення розчинів, що містять іони жорсткості (2014)
Голембіовський А. О. - Зміна структури поверхні монтморилоніту при адсорбції катіонних поверхнево-активних речовин, Брезіцька А. М., Спасьонова Л. М. (2014)
Пилипенко І. В. - Сорбція іонів кобальту, хрому та урану Fe/Ti-пілардованим монтморилонітом, Ковальчук І. А., Веремеєнко В. В., Спасьонова Л. М. (2014)
Данилкович А. Г. - Підвищення водостійкості шкіри хромового дублення алкен-малеїновою композицією, Омельченко Н. В., Лисенко Н. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Михайлова Є. О. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з рідинних відходів содового виробництва, Ворожбіян М. І., Мороз М. О. (2014)
Боголюбов В. М. - Проблеми формування змісту навчально-методичних матеріалів при підготовці майбутніх екологів (2014)
Герецун Г. М. - Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів (2014)
Самойленко Н. Н. - Использование электрохимической деструкции для обезвреживания сточных вод лечебных учреждений, Ермакович И. А. (2014)
Любимова Н. А. - Использование критерия средней частоты выбросов в процессе екологического контроля (2014)
Нікітченко Ю. С. - Отримання поверхнево-активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів (2014)
Учитель И. Л. - Технологии мониторинга сплоченности геологической среды, как причины техногенных аварий, Войтенко С. П., Капочкин Б. Б. (2014)
Котовенко О. А. - Ймовірносно-автоматне моделювання в дослідженнях міграційних процесів у грунтах, Мірошниченко О. Ю., Березницька Ю. О., Шосталь Ю. В. (2014)
Крусир Г. В. - Исследование метаногенеза сточных вод предприятий первичного виноделия, Дубровин В. А., Полищук В. Н., Дубовик А. А., Соколова И. Ф. (2014)
Єгоров Б. В. - Вплив теплової обробки на якість кормової добавки з використанням томатних вичавок, Малакі І. С. (2014)
Прісс О. П. - Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів, Кулик А. С. (2014)
Дубініна А. А. - Аналіз хімічного складу гречаної крупи із гречки різних селекційних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2014)
Бернацкая Н. Л. - Кинетика окисления органических продуктов разрушения дрожжей в условиях кавитации, Старчевский В. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Сахацький М. П. - Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості, Собченко А. Ю. (2013)
Капаруліна І. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку цивільного авіабудування, Ареф’єва О. В. (2013)
Бражко О. В. - Інновації, венчурне інвестування і маркетингові технології в умовах нової економіки (2013)
Череп А. В. - Практичний іноземний досвід медичного страхування (2013)
Бялковська Г. Д. - Криза тютюнництва та шляхи її подолання (2013)
Сороківська О. А. - Економічне оцінювання динаміки та тенденцій банківського кредитування малого бізнесу в Україні, Турська Н. В. (2013)
Лацик Г. М. - Пріоритети посткризового розвитку іпотечного ринку в Україні (2013)
Мелих О. Ю. - Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави (2013)
Кінаш І. П. - Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми формування стратегії і тактики державної політики розвитку сільських територій (2013)
Демченко Н. В. - Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні (2013)
Жадан М. І. - Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні, Пахомова І. Г. (2013)
Гайдаш О. С. - Державне регулювання ринку праці як фактор сталого розвитку української економіки (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки (2013)
Непочатенко О. О. - Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Особливості застосування тактичного управління ресурсами в умовах реалізації стратегії підприємства, Вяткін П. С. (2013)
Хома Д. М. - Удосконалення розрахунку ймовірності банкрутства підприємства (2013)
Потишняк О. М. - Сучасна стратегія управління персоналом підприємства (2013)
Білошкурська Н. В. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств, Білошкурський М. В. (2013)
Мордвінцева Т. В. - Основні засоби підприємства: економічна сутність, Стулей К. О. (2013)
Білан О. С. - Побудова моделі оптимізації інвестиційного планування на кондитерському підприємстві (2013)
Тарасюк О. Б. - Шляхи розробки та впровадження системи контролю якості зберігання матеріальних цінностей на підприємствах держрезерву України, Головач В. М. (2013)
Демедюк Л. В. - Економічна поведінка домогосподарств та особистих селянських господарств у умовах фінансової кризи (2013)
Єлістратова Ю. О. - Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Топольницька Т. Б. - Формування системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Воляк Л. Р. - Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Тісунова В. М. - Проблеми оцінки і стратегічного планування розвитку регіонів, Погарцев О. В. (2013)
Одінцов М. М. - Формування організаційно-економічного механізму територіального молочно-продуктового кластеру, Одінцов О. М. (2013)
Медвідь В. Ю. - Інституціоналізм взаємодії влади та бізнесу на регіональному рівні (2013)
Туржанський В. А. - Формування ефективної інфраструктури ринку тваринницької продукції Хмельницької області (2013)
Бидик А. Г. - Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку (2013)
Іванова Т. Л. - Зайнятість населення як складова сталого розвитку регіону, Зубрикіна М. В. (2013)
Самойленко І. О. - Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні (2013)
Брензович К. С. - Особливості розміщення та функціонування підприємств ринку послуг в розрізі природно-економічних зон регіону (2013)
Навольська Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону (2013)
Бут Т. В. - Оцінка впливу металургійного комплексу на розвиток промислового регіону (2013)
Грабар М. В. - Сфера туризму та рекреації регіону: основні аспекти оцінки розвитку (2013)
Шмир І. П. - Прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічних процесів (2013)
Погребняк І. І. - Аналіз досягнутого рівня виробництва продукції молочного скотарства в Тернопільській області (2013)
Пуцентейло П. Р. - Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні, Свинтух М. Б. (2013)
Кочерга М. М. - Критерії екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2013)
Барвінський А. В. - Забезпечення екологічної стабільності агроландшафтів як основна передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Малюк О. С. - Вартісна оцінка екологічних параметрів інвестиційної стратегії промислових підприємств (2013)
Ілляшенко С. М. - Інвестиційна політика держави як інструмент економічного розвитку країни (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретико-методичні підходи до визначення чинників, що впливають на успіх інноваційної діяльності підприємств (2013)
Гришко Н. В. - Аудиторські перевірки розрахунків з оплати праці працівників комунальної сфери, Величко Ю. О. (2013)
Ткаченко С. А. - Процес обрання критеріїв оптимальності підсистеми бухгалтерського обліку (2013)
Хорунжак Н. М. - Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ (2013)
Лозовицький С. П. - Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті (2013)
Очеретько Л. М. - Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві, Федоряк А. В. (2013)
Феєр О. В. - Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників (2013)
Мельник Н. Б. - Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку (2013)
Дульська В. І. - Методичні підходи до проведення стрес-тестування банків як інструменту аудиту (2013)
Иващук Н. Л. - Исследование влияния цен энергетических ресурсов на функционирование предприятий газовой промышленности, Иващук А. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку (2013)
Лісовий А. В. - Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку, Лісова Т. А. (2013)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування рекламного менеджменту підприємств, Коробчук П. В. (2013)
Горлачук М. А. - Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку (2013)
Демчук О. В. - Оцінка ступеня впливу закономірностей розміщення виробництва на економічну ефективність діяльності підприємств рибного господарства АР Крим (2013)
Сватюк О. Р. - Управлінський вплив на підвищення успішності реклами (2013)
Крупенна І. А. - Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами (2013)
Тищенко В. Ф. - Сутнісно-теоретичні підходи до визначення публічно-приватного партнерства (2013)
Леган І. М. - Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці (2013)
Білоусько Н. Л. - Забезпеченість сільського господарства основними засобами в умовах трансформаційних процесів (2013)
Соловій С. Б. - Мегафактори формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва (2013)
Дончевська О. В. - Біобезпека в сфері міжнародних торгівельних відносин (2013)
Денисенко А. В. - Контроль якості туристичного продукту як необхідна перед-умова забезпечення ефективноcті діяльності туристичних підприємств (2013)
Овчиннікова А. В. - Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів (2013)
Щетина М. А. - Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Довгань Ж. М. - Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні (2013)
Алексеєнко Л. М. - Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні, Шулюк Б. С. (2013)
Гадецька С. В. - Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна, Сидоренко О. М., Гуренко О. А. (2013)
Андросова О. Ф. - Вексель, як безготівкова форма розрахунку, Гриценко К. О., Ковтуненко І. В. (2013)
Лозовицький Д. С. - Особливості застосування базових методичних підходів до процесу постановки бюджетного управління підприємством, Лозовицька Д. С. (2013)
Голобородько А. Ю. - Розробка політики фінансування оборотних активів будівельних підприємств в залежності від ступеня ймовірності банкрутства, Іванова Г. М. (2013)
Котелевська Ю. В. - Відновлення довіри споживачів до банківської системи як елемент формування ефективної маркетингової стратегії банку (2013)
Ремига С. П. - Методичні підходи до економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Мельник Н. О. - Методи та моделі опрацювання багатопараметричної інформації банківської сфери (2013)
Анциферова О. В. - Щодо прогнозування довговічності композиційних матеріалів (2014)
Гатальська Н. В. - Коплексна оцінка території навчальних корпусів № 1, 2 і 4 Національного університету біоресурсів і природокористування України, Литвин Г. О. (2014)
Гнатів П. С. - Кліматичні ресурси лісовирощування, агрокультури та рекреації у гірській Львівщині, Лопотич Н. Я. (2014)
Ейсмонт В. С. - Особливості будови кореневої системи сосни звичайної на грунтах з кам’янистими породами та без них в умовах Центрального Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Створення культур на згарищах сіянцями із закритою кореневою системою, Ящук І. В. (2014)
Колесніченко О. В. - Досвід вирощування сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Середюк О. О., Романова Т. С. (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості використання ростових речовин для вегетативного розмноження Thuja occidentalis L. (2014)
Піхало О. В. - Організація території міських однорівневих транспортних розв’язок (на прикладі Оболонського району м. Києва) (2014)
Проневич В. А. - Накопичення 137Сs у лісових екосистемах в межах західного сліду аварії на ЧАЕС (2014)
Фучило Я. Д. - Співвідношення між морфометричними показниками надземної і підземної частин однорічних живцевих саджанців чорних тополь, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Хаурдінова Г. О. - Особливості зміни рослинного покриву в штучних лісових насадженнях (2014)
Яворовський П. П. - Бар’єрно-оздоровлювальна роль лісу і зелених насаджень в урбосередовищі (2014)
Воронкова В. Г. - Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2011)
Пунченко О. П. - Інституціональна сфера освіти та її функціональна спрямованість (2011)
Zubelewicz J. - Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci (2011)
Малахова Ж. Д. - Система социальной защиты населения Запорожского региона (2011)
Головко Л. В. - Свобода буття релігії в суспільстві (2011)
Вандишева-Ребро Н. В. - Теория реализма как проблема феномена реальности (2011)
Гаєвська О. Б. - Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною (2011)
Трепищий С. О. - Проблема концептуалізації антропологічних основ стандартизації вищої освіти (2011)
Грица Ю. І. - Принцип верховенства права як функціональний стрижень правової культури і громадянського суспільства (2011)
Ганаба С. О. - Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві (2011)
Яцук Н. Є. - Від реінкарнації (на Сході) до. . . – реінкарнації (на Заході)? (2011)
Гузенко Т. - Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства (2011)
Захарова С. О. - Історико-методологічний дискурс дизайнерської діяльності та творчості людини в сучасному соціумі (2011)
Арсентьєва Г. О. - До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір (2011)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства (2011)
Синах А. О. - Творча діяльність людини у вимірі християнської філософії (2011)
Корж Г. В. - Національно-патріотичне виховання: соціально-політичний та етнічний виміри (2011)
Ямчук П. - Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Ян Легович о сущности философии (2011)
Краснокутський О. В. - Критерій та фактори оптимізації поступального розвитку системи державно-владних відносин на етапі трансформації України (2011)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2011)
Пашков В. В. - Філософія викладання як основа розвитку освіти (2011)
Степанова Л. В. - Трансформації процесу комунікації в умовах становлення інформаційного суспільства (2011)
Жадько К. В. - Лінгво-семантичний і синергетичний виміри менеджменту (2011)
Свинтозельський О. О. - Єдність екокультури й аквакультури (2011)
Буковинський А. Й. - Духовна культура в сім’ї (2011)
Соломаха І. Г. - Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського (2011)
Українець С. Я. - Людина романтиків: колізії духа (2011)
Дяченко К. А. - Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу (2011)
Калашнік А. В. - Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики (2011)
Попов С. М. - Теоретичні і праксіологічні засади формування зворотних зв'язків у системі місцевого самоврядування (2011)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2011)
Воронкова В. Г. - Нова парадигма філософії економіки ХХІ століття (2011)
Аксьонова В. І. - Інформаційний простір постмодерну в умовах інформаційної єдності людства (2011)
Бут В. В. - Міжпарадигмальний характер дослідження людської деструктивності (2011)
Попов С. М. - Філософія зворотного зв'язку у парадигмі саморегуляції складних сучасних соціальних систем (2011)
Воропаєва В. Г. - Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2011)
Мельник В. В. - Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму (2011)
Захарова С. О. - Самореалізація людини в дизайнерській діяльності як вираження творчого духу у нелінійному суспільстві (2011)
Рижова І. С. - Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття (2011)
Скловська О. І. - Постнекласичні підстави становлення цивілізованої комунікативної культури (2011)
Ямчук П. М. - Світоглядні універсалії Андрія Малишка: філософсько-контекстуальний погляд на постать і поезію українського митця ХХ століття із ХХІ століття (2011)
Добридень О. В. - Споживацькі тенденції в контексті новітніх технологій: прогрес або заперечення прогресу? (2011)
Давидов П. Г. - Освіта як чинник розбудови держави у глобалізованому світі на шляху до суспільства знань (2011)
Добровольська Н. О. - Завдання з культури мови на заняттях з УМПС у контексті виховання загальної культури особистості (2011)
Макаренко М. В. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону (2011)
Сапа Н. В. - Причини та сценарії розвитку сучасної кризи в умовах глобалізації (2011)
Волошин В. В. - Парадокс познаваемости, концепт "достоверность", знание и религиозная вера (2011)
Кабальський Р. О. - Ліберальна традиція як філософська парадигма державної організації (2011)
Жадько К. В. - Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій (2011)
Володін П. В. - Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації (2011)
Спиця Н. В. - Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації – гуманістичний аттрактор (2011)
Ткаченко А. М. - Теоретико-методологічні аспекти автоматизації процесу прийняття інвестиційних рішень, Маменко К. І. (2011)
Богуславська О. Г. - Соціально-психологічна (комунікативна) компетентність як запорука ефективного менеджменту (2011)
Воронкова В. Г. - Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації (2011)
Гаєвський Б. А. - Державне управління в системі соціального управління, Гаєвська О. Б. (2011)
Росул Т. І. - Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) (2011)
Гужва О. П. - Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди (2011)
Пашков В. В. - Філософсько-антропологічні засади освіти дорослих (2011)
Утюж І. Г. - Глобализация в системе высшего образования (2011)
Попков В. В. - Философские идеи Н. Бердяева и социальные проблемы постмодерна (2011)
Бут В. В. - Девіація як соціальний феномен (2011)
Попов С. М. - Концепт автопоезису як складова системи пізнання зворотних зв’язків в багатовимірних соціальних системах (2011)
Турчин М. - Екофілософська методологія як конструюючий чинник течії радикального екологізму (2011)
Остащук І. Б. - Осмислення релігійного символізму в протестантській традиції (2011)
Скворець В. О. - Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема (2011)
Кузь О. М. - Хронологія соціальної реальності (2011)
Жадько В. А. - Аквакультура в контексті міфологічного світогляду (2011)
Прудченко І. І. - Педагогічні інтенції посттмодерну: конституювання змісту освіти (2011)
Кивлюк О. П. - Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2011)
Гордійченко В. В. - Тарас Шевченко і російський романтизм у філософсько-літературному контексті (2011)
Чумак О. В. - Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття (2011)
Панченко Л. М. - Сім’я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні (2011)
Михайлишин Г. Й. - Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу (2011)
Малинка Ю. Г. - Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки (2011)
Засенко О. Ю. - Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу (2011)
Загарницька І. І. - Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства (2011)
Швець Д. Є. - Соціологічне опитування як механізм моніторингу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу, Турба О. О. (2011)
Яцук Н. Є. - Трудова етика як вихідна аксіологема буття єдиного українського духовного континууму (2011)
Рижов С. В. - Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період (2011)
Антипенко Є. Ю. - Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу (2011)
Ткаченко Є. Ю. - Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства (2011)
Козачок І. А. - Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства (2011)
Наші автори (2011)
Янчева Л. М. - Удосконалення управління готельним господарством, Герасимова Н. С. (2010)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як основа прийняття рішень у фінансовому управлінні, Лисак Г. Г. (2010)
Гаркуша Н. М. - Міжнародна практика комплексного аналізу фінансового стану підприємства, Руденко І. В., Сідорова Т. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Аспекти методики складання прогнозованої фінансової звітності підприємства, Горошанська О. О. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організація управлінського обліку за центрами відповідальності в інформаційній системі підприємств торгівлі, Чернікова І. Б. (2010)
Акімова Н. С. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в акціонерних товариствах, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2010)
Зоріна О. О. - Фінансова діагностика підприємств у площині реалій їх економічного розвитку (2010)
Проскуріна Н. М. - Аудиторські процедури в умовах електронної обробки бухгалтерської інформації (2010)
Акімова Н. С. - Методологія обліку формування статутного капіталу акціонерного товариства, Безпалова О. О. (2010)
Дергільова Г. С. - Удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів (2010)
Зарецька Л. М. - Мережна організація підприємництва в сучасній економічній системі (2010)
Нестеренко І. В. - Особливості застосування інформаційних технологій бухгалтерського обліку в туристичній галузі (2010)
Топоркова О. В. - Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2010)
Прокопова О. В. - Сутність та основні шляхи застосування моделювання бухгалтерських процедур, Ілляшенко О. В. (2010)
Кащена Н. Б. - Організація економічної роботи з аналізу реальних інвестицій підприємства, Цуканова О. В. (2010)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості на підставі аналізу оборотного капіталу (2010)
Бондаренко Н. О. - Сутність та значення фінансово-економічного контролю в умовах фінансової кризи, Гаркуша Н. М. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку ноу хау та комерційної таємниці в інноваційній системі підприємства, Поставний А. О. (2010)
Приступа К. П. - Інформаційне забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві: стан та напрями вдосконалення (2010)
Ставерська Т. О. - Аналіз програм, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, Аскрітєнкова О. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2010)
Гросул В. А. - Система управління ланцюгом поставок на торговельно-виробничому підприємстві (2010)
Власова Н. О. - Аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Власова Н. О. - Сучасне розуміння категорії "торговельний прибуток", Мелушова І. Ю. (2010)
Забродська Л. Д. - Методи планування розвитку економічного потенціалу торговельного підприємства, Дядюк М. А., Ушакова Н. П. (2010)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі України, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Теоретичні основи формування ліквідності та платоспроможності підприємства, Польова Т. В. (2010)
Власова Н. О. - Ділова активність як найважливіша характеристика діяльності підприємства: теоретичні аспекти, Макєєв С. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Об'єктивні умови виникнення й економічна природа дебіторської та кредиторської заборгованостей, Носач Л. Л. (2010)
Забродська Г. І. - Інтегральний аналіз умов формування людського фактора антикризового управління на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Сагалакова Н. О. - Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства (2010)
Янчук Т. В. - Економічний механізм упровадження інформаційних технологій у малий бізнес (2010)
Мельнік Л. О. - Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу, Твердохліб А. Ю. (2010)
Михайлова О. В. - Деякі аспекти управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Помінова І. І. - Тенденції розвитку електронних форм торгівлі в Україні (2010)
Чорна М. В. - Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та особливості прояву (2010)
Зубков С. О. - Оцінка динаміки розвитку торговельних мереж, Колесник А.О., Попова І.П. (2010)
Кліщ А. С. - Критерії визначення малих підприємств торгівлі (2010)
Зубков С. О. - Оцінка вартості торговельних мереж: передумови та чинники, Зюбан А. М. (2010)
Ляшенко О. Ю. - Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2010)
Краснокутська Н. С. - Управління формуванням потенціалу торговельного підприємства на основі програмно-цільового підходу (2010)
Филипенко О. М. - Механізми подолання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Зінов’єва І. В. (2010)
Лисак Г. Г. - Економічна природа та функції оптової торгівлі (2010)
Черкашина М. В. - Продуктивність праці як чинник економічного розвитку сільського господарства, Жарко І. В. (2010)
Ілляшенко О. В. - Сутнісне трактування потенціалу як джерела комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил, Жегус О. В. (2010)
Безгінова Л. І. - Сучасний стан управління капіталом на підприємствах хлібопекарської промисловості, Бугріменко Р. М. (2010)
Жувагіна І. О. - Складові процесу оцінки інвестиційного потенціалу торговельних підприємств (2010)
Носова О. В. - Систематизація класифікаційних ознак економічного потенціалу підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2010)
Ткаченко О. П. - Особливості формування структури товарної пропозиції споживчого ринку Харкова, Тімченко О. Д. (2010)
Близнюк О. П. - Удосконалення управління діяльністю акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Антонова О. В. - Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства (2010)
Мазепа Т. С. - Систематизація методів управління потенціалом торговельного підприємства (2010)
Міценко Н. Г. - Проблемний аналіз функціонування заготівельно-виробничої сфери споживчої кооперації (2010)
Міщук І. П. - Логістика як інструмент оптимізації ресурсних потоків у споживчій кооперації (2010)
Блакита Г. В. - Формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив під час розробки фінансової стратегії торговельних підприємств (2010)
Тютюнникова С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу регіонів України з метою залучення іноземного капіталу, Мельнік Л. О. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського