Липчанський В. О. - Деякі питання боротьби з тіньовою економікою, Фільштейн М. В. (2012)
Мохненко А. С. - Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств (2012)
Магопець О. А. - Особливості підготовки кадрів на підприємствах в умовах формування економіки знань, Левченко А. О. (2012)
Сочинська–Сибірцева І. М. - Розвиток технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2012)
Легінькова Н. І. - Професіональний потенціал як чинник розвитку національної економіки, Левченко О. М. (2012)
Глевацька Н. М. - Особливості управління персоналом у кризовий період: рекомендації і модель антикризового управління, Липчанський В. О. (2012)
Сибірцев В. В. - Дистанційний формат навчання персоналу підприємств (2012)
Фрунза С. А. - Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку в Україні (2012)
Давидов Г. М. - Моделювання мінімальної заробітної плати в системі економічних показників, Шалімова Н. С. (2012)
Немченко А. Б. - Напрями активізації розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Немченко Т. Б. (2012)
Журавльов В. М. - Процеси світової глобалізації у сільськогосподарському машинобудуванні (2012)
Салашенко Т. І. - Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки (2012)
Рибалко-Рак Л. А. - Використання інструментів управління якістю в роздрібному кооперативному торговельному підприємстві, Панченко В. А. (2012)
Жовновач Р. І. - Формування та розвиток виробничих механізмів забезпечення та підтримки конкурентоспроможності підприємства (2012)
Фадеева Ю. В. - Машиностроительный комплекс Украины: проблемы и перспективы развития (2012)
Шелест О. В. - Вдосконалення механізму санації неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах (2012)
Волот О. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Чернігівської області (2012)
Немченко Т. А. - Сучасний стан сільськогосподарського машинобудування України (2012)
Слабко Я. Я. - Планування заходів підвищення ефективності управління персоналом на основі сформованої культури організації (2012)
Решитько Т. В. - Зайнятість та інвестиційні процеси в сільській місцевості, Шинкаренко А. В. (2012)
Жиляєва І. Ю. - Визначення місця рекрутингу персоналу у системі управління персоналом підприємства (2012)
Ус М. І. - Форми організації партнерської взаємодії (2012)
Давидов Г. М. - Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності, Кузьменко Г. І. (2012)
Ковальов А. І. - Про міжнародну практику використання методик аналізу фінансового стану підприємства для встановлення загрози та запобіганню його банкрутства, Шелест О. В. (2012)
Кришталь Т. М. - Особливості фінансового забезпечення органів та підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України, Чубань В. С. (2012)
Бондар-Підгурська О. В. - Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку (2012)
Коваль Л. А. - Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України, Романчук С. А., Фабрика І. В. (2012)
Наумік К. Г. - Дослідження особливостей визначення результативності діяльності організації, Струпинська Н. В. (2012)
Сидор І. П. - Бюджетне регулювання економіки: дослідження сутності (2012)
Фільштейн Л. М. - Характеристика банківської та казначейської системи виконання державного бюджету, Грициєнко А. І. (2012)
Цадо Г. В. - Оцінка значимості розвитку інноваційно-інвестиційних процесів для економічного зростання регіону (2012)
Явдак М. Ю. - Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності (2012)
Бойченко В. С. - Оцінка інноваційної складової інноваційно-активних підприємств Запорізького регіону (2012)
Шалімова Н. С. - Причини виникнення та фундаментальні принципи аудиту з позицій моделі людини та проблеми конфлікту інтересів (2012)
Лисенко А. М. - Удосконалення організації обліку основних засобів та шляхи підвищення ефективності їх використання, Білоус Н. В. (2012)
Ревчун Б. Г. - Про деякі аспекти застосування концепції "альтернативних витрат" у соціально-економічній компаративістиці (2012)
Ядранський Д. М. - Облік праці на підприємствах різних сфер економічної діяльності (2012)
Тищенко С. В. - Ефективне використання енергоресурсів на промислових підприємствах, Ярош С. В. (2012)
Лисенко Ю. В. - Основні підходи до управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Олініченко І. В. - Економічна безпека регіонів та подолання загроз в сучасних умовах (2012)
Смирнов А. В. - Сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений с методом анализа иерархий на примере выбора оптимального инвестиционного портфеля (2012)
Андрощук І. І. - Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення (2012)
Зимовець В. В. - Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово-економічної кризи, Кошик О. М., Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2012)
Кушнір Л. Л. - Національні проекти України: проблеми їх інституціонального та ресурсного забезпечення (2012)
Мірошник В. В. - Метод документування в процесі організації збереження майна власників (2012)
Невесенко В. Д. - Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні (2012)
Пронь Н. О. - Проблемні аспекти організації документообігу на підприємствах (2012)
Півнєва О. В. - Зайнятість фахівців з вищою освітою в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Попов В. М. - Напрямки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України (2012)
Содержание (2013)
Кінаш Н. І. - Реакційна здатність ариловмісних третинних пероксидів, Кочубей В. В., Ковбуз М. О., Гевусь О. І. (2013)
Пироженко В. В. - Z,E-Изомеризация N-|арилсульфонилимино(фенил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов, Роженко А. Б., Коновалова С. А., Авдеенко А. П., Леденева О. П. (2013)
Варваренко С. М. - Вплив структури макромолекул псевдополіамінокислот на їх коефіцієнт розподілу в системі вода–октанол, Фігурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Дронь І. А., Тарнавчик І. Т., Носова Н. Г., Вострес В. Б., Воронов С. А. (2013)
Лавренюк О. І. - Фізико-механічні властивості наповнених матеріалів на основі модифікованих полівінілпіролідоном епоксиамінних композицій (2013)
М’ягкота О. С. - Колоїдні системи з нестехіометричних комплексів катіонного олігопероксиду з цистеїном та його –SNO похідними, Мітіна Н. Є., Закордонський В. П., Янчук І. Б., Грещук О., Заіченко О. С. (2013)
Свердліковська О. С. - Застосування четвертинних амонієвих солей – іонних рідин нового типу в якості компонент рідких електролітів для сонячних батарей, Бурмістр М. В. (2013)
Соломко Н. Ю. - рН-чутливі самоорганізовані реакційноздатні субмікронні частинки на основі хітозану та олігопероксиду, Жолобко О. Ю., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Будішевська О. Г., Воронов С. А. (2013)
Черваков О. В. - Модификация алкидных лакокрасочных материалов метиловыми эфирами жирных кислот.Часть 1.Реологические свойства, Суворова Ю. А., Кузьминский В. Ю., Герасименко К. О., Филинская А. А., Масляк Р. Р. (2013)
Батурин В. В. - Химическая стойкость регенератсодержащих резин на основе фторэластомеров, Ващенко Ю. Н., Семенов Г. Д. (2013)
Баштаник П. І. - Модифікація базальтопластиків бутоксиетерами ортотитанової кислоти, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Дацько Я. Ю., Ропай Ю. В., Маласай В. Г. (2013)
Ващенко Ю. М. - Аспекти ресурсозбереження при виробництві та експлуатації еластомерних матеріалів (2013)
Голуб Л. С. - Аналіз застосування модифікаторів на основі фенолоформальдегідних смол для оброблення продуктів переробки відходів органічних полімерних матеріалів, Ващенко Ю. М., Голуб К. С. (2013)
Кочергин Ю. С. - Влияние компонентного состава и режимов отверждения на износостойкость эпоксидных композитов, Золотарева В. В., Григоренко Т. И. (2013)
Кузьменко Н. Я. - Метод расчета усредненной суммарной формулы продуктов гидролитической конденсации алкоксисоединений ортотитановой кислоты, Кузьменко С. Н., Скринник О. В. (2013)
Овчаров В. И. - Эластомерные композиции с наноразмерным оксидом цинка плазмохимической технологии, Соколова Л. А. (2013)
Ситар В. І. - Дослідження взаємозв’язку між структурою фенілону і триботехнічними властивостями при термічній дії, Кузяєв І. М., Лободенко А. В. (2013)
Тищенко Г. П. - К вопросу физического модифицирования лакокрасочных составов и покрытий на их основе, Банник Н. Г. (2013)
Афанасьева Е. В. - Термогравиметрическое исследование нефтяных отложений, Тертышная Е. В., Гуревина Н. Л., Снежко Л. А. (2013)
Бутузова Л. Ф. - Радикалы, образующиеся при формировании пластического слоя, Маковский Р. В., Будинова Т., Стефанова М., Кулакова В. О., Бутузов Г. Н. (2013)
Бутузова Л. Ф. - Оптимізація методів екстракції вугілля з метою збільшення виходу розчинних продуктів, Сафін В. О., Стефанова М., Ошовський В. В., Коренкова І. М., Бутузов Г. М. (2013)
Велігорська Ю. В. - Структура і властивості олеомастил на карбонових і дикарбонових кислотах, Папейкін О. О., Железний Л. В. (2013)
Гончарова Е. А. - Дослідження мікробіологічного ураження реактивного палива, Шевченко М. Є., Кулабухова В. Г., Запорожець А. И., Головенко В. О. (2013)
Гринишин О. Б. - Методи одержання нафтових бітумів на основі залишків перероблення парафінистих нафт, Фридер І. В. (2013)
Зублев Д. Г. - Пути увеличения срока службы коксовых батарей, Барский В. Д., Гуревина Н. Л. (2013)
Коверя А. С. - Способ обработки каменноугольного кокса, позволяющий регулировать его качество (2013)
Козак В. А. - Газохроматографічний метод визначення додатків на основі метилових естерів жирних кислот в бензині, Мисак А. Є., Ноцик Н. М. (2013)
Курбатова М. В. - Напрями покращення трибологічних властивостей бентонітових мастил, Любінін И. А., Кьоніг Н. Б., Куліков Л. М. (2013)
Любинин И. А. - Графит и его модификации – антифрикционный наполнитель пластичных смазок, Мисюра В. В., Короткова Н. П., Кравец Е. А. (2013)
Павлов О. О. - 20 років української нафтопереробки: динаміка показників (2013)
Тамаркина Ю. В. - Получение пористых материалов щелочной активацией ископаемых углей разной степени метаморфизма, Цыба Н. Н., Кучеренко В. А., Шендрик Т. Г. (2013)
Черемисінова А. О. - Високотемпературні технологічні мастила для процесів гарячого оброблення металів тиском, Гура Д. В., Сорока П. Г., Стеба В. К. (2013)
Шевкопляс В. Н. - Со-пиролиз углесодержащих отходов в смеси с бурым углем Днепровского бассейна, Бутузова Л. Ф., Исаева Л. Н. (2013)
Шевченко О. Б. - Вплив біодизельного палива на моторні оливи, Циба О. В., Сергієв І. С. (2013)
Шрубок А. О. - Модификаторы сырья процесса окисления на основе жидких продуктов пиролиза (2013)
Чмиленко Ф. А. - Современные тенденции развития многоэлементного анализа биологических проб, Саевич О. В. (2013)
Капустина Е. В. - Термическая стабильность меркарбида, Снитко М. П., Капустин А. Е. (2013)
Прокопчук Н. М. - Дослідження термічних перетворень твердих гетерокатіонних акваамінодифосфатів кобальту(ІІ)-цинку (2013)
Верещак В. Г. - Одержання малоагрегованих оксидних порошків, Ніколенко М. В., Калашникова А. М. (2013)
Головко Д. А. - Перспективы применения диоксида циркония в технологии получения ферата(VI) натрия, Верещак В. Г., Пивоваров А. А. (2013)
Пивоваров А. А. - Оптимизация условий обработки растворов хлорида натрия тлеющим разрядом: влияние силы тока на состав жидкой фазы, Захаров Р. И., Николенко Н. В. (2013)
Завгородня Н. І. - Утилізація скла телевізійних кінескопів і моніторів комп’ютерів із твердих побутових відходів в неорганічні матеріали, Півоваров О. А. (2013)
Лещинська А. Л. - Використання поверхнево-активних речовин для відновлення відпрацьованих олив, Зеленько Ю. В., Безовська М. С. (2013)
Мельник О. С. - Оптимізація конструктивних та режимних параметрів електрокоагулятора для очищення хромовмісних стічних вод (2013)
Білий Я. І. - Кольорові склокристалічні покриття для будівельної кераміки з використанням промислових відходів, Кольцова Я. І., Оніщенко О. А. (2013)
Білий Я. І. - Вивчення впливу оксидів алюмінію та магнію на властивості фрит і характеристики світлозабарвлених емалевих покриттів, Павлова К. В., Кислична Р. І. (2013)
Гиренко Д. В. - Электролиз низкоконцентрированных растворов хлорида натрия в электролизере с неразделенным электродным пространством.Влияние концентрации NaCl, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2013)
Чувасова Н. О. - Окисні методи руйнування МТБЕ (2013)
Шмычкова О. Б. - Физико-химические свойства и электрокаталитическая активность модифицированных диоксидосвинцовых анодов, Лукьяненко Т. В., Дмитрикова Л. В., Амаделли Р., Величенко А. Б. (2013)
Ведь В. В. - Структура газорідинного потоку та режими роботи циркуляційного апарата зі струменево-інжекційним газонаповненням (2013)
Осташко І. О. - Кінетика процесу подрібнення твердих залишків піролізу у відцентровому млині та роторному апараті, Виноградо Б. В. (2013)
Сухий М. П. - Енергетичний комплекс поглинання, трансформації та акумулювання сонячного випромінювання, Сухий К. М., Козлов Я. Н., Коломієць О. В., Бєляновська О. А., Аміруллоєв Р. С. (2013)
Ларионов Н. Г. - Анализ факторов, оказывающих влияние на ленту глубокой желобчатости с грузом при ее движении по ставу конвейера (2013)
Юшко В. Л. - До питання про апаратурно-технологічне оформлення перероблення зношених автомобільних шин методом низькотемпературного піролізу, Русалін С. М., Яріз В. О., Карпенко В. А. (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации для решения задач наиболее плотной упаковки шаров (2013)
Прялін М. А. - Аналіз процесу та умов впровадження нововведень при створенні конкурентоспроможної продукції, Гуцалова В. І. (2013)
Панасюкова О. Р. - Особливості продукції інтерферону-гамма у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Кадан Л. П., Рекалова О. М., Чернушенко К. Ф., Ясирь С. Г. (2014)
Просвєтов Ю. В. - Стан місцевого імунітету у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень, Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Ахтирський О. І., Басов П. В., Левіч А. В. (2014)
Черенько С. О. - Ефективність ізопаск в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, Кібізова Н. І., Погребна М. В. (2014)
Черенько С. А. - Частота офлоксацин- та аміноглікозидрезистентних штамів мікобактерій туберкульозу у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Гранкіна Н. В., Барбова А. І. (2014)
Кужко М. М. - Порівняння фармакокінетичних характеристик моксифлоксацину та левофлоксацину у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від способу їх введення, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Гуменюк М. І., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І. (2014)
Литвиненко Н. А. - Фактори ризику щодо виникнення розширеної та пре- розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу серед пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом (2014)
Просвєтов Ю. В. - Розповсюдженість та особливості лікування мультирезистентного туберкульозу в запорізькому регіоні, Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Кудильчак С. М., Ахтирський О. І., Левіч А. В., Басов П. В. (2014)
Беський В. О. - Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень, Грищук Л. А., Марущак М. І. (2014)
Цапенко Ю. П. - Аналіз результатів лікування при інфікуванні штамами m. tuberculosis родини beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом полтавської області, Бойко М. Г. (2014)
Скороходова Н. О. - Застосування інструментальних методів для діагностики захворюваннь органів дихання, Євса В. А., Хлистун В. М., Жовниренко М. Г., Левіч А. В. (2014)
Мацегора Н. А. - Диагностическое значение исследований генов ферментов детоксикации и микроальбуминурии у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких, Беседа Я. В. (2014)
Філатова О. В. - Своєчасне визначення резистентності мікобактерій туберкульозу за допомогою молекулярно-генетичного методу, Бойко М. Г. (2014)
Кужко М. М. - Основні принципи лікування та профілактики рецидивів туберкульозу легень, Старкова О. М., Процик Л. М. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Проблема туберкульозу у вагітних – епідеміологічно-клінічний аналіз (2014)
Шальмін О. С. - Роль прозапальних цитокінів та клітин лейкоцитарної формули крові у формуванні імунних реакцій при хіміорезистентному туберкульозі легень, Разнатовська О. М. (2014)
Zhyvytsia D. G. - Predictors of mortality in HIV/TB-infected patients initiating highly active antiretroviral therapy (2014)
Живиця Д. Г. - Вплив імуносупресії на сироватковий рівень гормонів та зміни у гемограмі хворих на ВІЛ-інфекцію, Самойленко О. В. (2014)
Салютін Р. В. - Стан мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок за умов трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, Домбровський Д. Б., Панченко Л. А., Буслович О. В., Сірман В. М., Закрутько О. В. (2014)
Fushtey I. M. - Influence of the combined lipid-lowering therapy on immuninflammatory reactions and endothelial function in patients with rheumatoid arthritis and ischemic heart disease, Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V. (2014)
Никоненко А. С. - Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Рудик Н. В. - Возможности компьютерно-томографической ангиопульмонографии в диагностике тромбоэмболии легочной артерии, Мягков А. П., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Шаповал С. Д. - Диагностика и коррекция депрессивных расстройств у больных с осложненным синдромом диабетической стопы, Савон И. Л., Левада О. А., Максимова О. О. (2014)
Карнаухова М. М. - Організація та уроки пілотного дослідження з розповсюдження мультирезистентного ТБ в Україні, Дубровіна І. В., Хейло О. Е. (2014)
Лашкул З. В. - Особливості епідеміології артеріальної гіпертензії та її ускладнень на регіональному рівні з 1999 по 2013 роки (2014)
Авраменко Н. В. - Практическая помощь врачу общей практики-семейной медицины в оказании медицинской помощи женщинам, обратившимся на приём с жалобами на тазовые боли (2014)
Тарнавський М. П. - Міграційні процеси в Україні: причини і наслідки (2012)
Пугаченко О. Б. - Економічний зміст поняття "логістика" (2012)
Трифонов И. В. - Методологические подходи по уменьшению неопределенности при интеграции программ развития организаций (2012)
Сторожук О. В. - Cтан забезпечення умов для людського розвитку в Кіровоградській області (2012)
Легінькова Н. І. - Підвищення ефективності державного регулювання якості життя населення в Україні (2012)
Гончар Т. І. - Економічний механізм ефективного розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області (2012)
Василенко Д. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Людські активи у системі стратегічного планування діяльності підприємства з орієнтацією на знання (2012)
Костромін Г. Т. - Реструктуризація підприємств як необхідна умова забезпечення їх інвестиційної привабливості, життєдіяльності та конкурентоспроможності (2012)
Писарчук О. В. - Забезпечення конкурентних переваг за рахунок автоматизації бізнес-процесів підприємства, Неминуща І. В. (2012)
Вербіцька Т. В. - Взаємозв'язок соціалізації відносин та розвитку підприємстві (2012)
Савеленко Г. В. - Удосконалення кадрового забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Лунжак В. С. (2012)
Андреєнко Н. В. - Проектний підхід до формування стратегічного альянсу між підприємствами переробної промисловості та виробничими підприємствами споживчої кооперації (2012)
Жураковська А. В. - Методи оцінки обсягів тіньового сектору в економіці регіону (2012)
Кочеткова Н. В. - Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона (2012)
Семикіна М. В. - Напруженість соціально-трудових відносин як гальмо економічного зростання регіону (2012)
Насипайко Д. С. - Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу, Резніченко О. О. (2012)
Михальська В. В. - Економічна ефективність компетенцій керівника фірми, Павлюк Т. А. (2012)
Кропивка Ю. Г. - Еволюційні підходи до формування персоналу в системі споживчої кооперації України (2012)
Красножон Н. С. - Сегментний аналіз ринку праці Кіровоградського регіону (2012)
Немченко Т. А. - Поліпшення використання трудового потенціалу підприємств машинобудування (2012)
Мороз В. Є. - Нормування автоматичних способів зварювання і наплавлення деталей (2012)
Стародубцев В. В. - Аналіз продуктивності праці методами когнітивного моделювання, Невдаха О. Ю. (2012)
Хачатурян О. С. - Особливості зайнятості населення у сфері малого підприємництва Кіровоградського регіону (2012)
Орлова А. А. - Оцінка мотивацій населення до професійного навчання в Україні (2012)
Пустовіт М. В. - Механізм модернізації трудоресурсного забезпечення (зарубіжний досвід) (2012)
Бідак В. Я. - Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем (2012)
Горпинченко М. В. - Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві (2012)
Жеребченко Т. І. - Стимулювання результативної праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Лаптєва А. В. - Еволюція розвитку системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в Україні протягом ХХ століття (2012)
Малаховський Ю. В. - Управління ефективністю діяльності суб’єктів господарювання регіону за моделлю максимізації його вартості (2012)
Зелінська Г. О. - Аналіз стану правового середовища реалізації освітньої політики в Україні та використання його в умовах розвитку регіону (2012)
Назарова Г. Б. - Основні принципи формування витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Черновол О. М. - Особливості побудови фінансової структури підприємства як основи для організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах олійножирової промисловості (2012)
Іщенко Н. А. - Фінансовий контролінг в системі управління фінансовою діяльністю підприємства (2012)
Фільштейн Л. М. - Правовий статус і операції Національного банку України, Могилей А. О. (2012)
Філіпова Н. В. - Механізм державного регулювання інноваційної діяльності (2012)
Коцюрба О. Ю. - Особливості тарифної політики у житлово-комунальній сфері (2012)
Сушкова Е. Е. - Оценка фискальной эффективности налогового регулирования экономического развития АР Крым (2012)
Гомонюк М. В. - Податковий контроль сільськогосподарських підприємств під час зміни режиму оподаткування (2012)
Камінська І. Б. - Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу (2012)
Смирна О. В. - Особливості формування цілей емісійної стратегії вітчизняних підприємств на міжнародних ринках капіталу (2012)
Гордієнко В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної привабливості автотранспортного комплексу України (2012)
Руденко М. І. - Формування власних фінансових ресурсів транспортних підприємств (2012)
Пасєка С. Р. - Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи (2012)
Свідерський Д. - Методологічні основи податкового обліку (2012)
Гаврилова Н. В. - Напрями зниження інвестиційних ризиків підприємства (2012)
Михайленко О. Г. - Контроль якості аудиту: історичний аспект (2012)
Даневич М. В. - Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень (2012)
Головченко Н. Ю. - Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій, Головченко О. О. (2012)
Чубань В. С. - Вдосконалення механізму управління охороною праці в органах та підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України, Горбаченко Ю. М., Кришталь Т. М. (2012)
Шелковникова О. В. - Принципи розробки та концептуальна модель управлінської інформаційної системи підприємства (2012)
Головченко Н. Ю. - Передумови реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій, Головченко О. О. (2012)
Дюжев В. Г. - Формирование инновационной системы применения технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики, как типовой методический подход повышения инновационной восприимчивости предприятий (2012)
Пальчевич Г. Т. - Використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку економіки, Козинець Г. О. (2012)
Попов В. М. - Напрямки оптимізації процесу управління структурою капіталу підприємства, Безрученко К. І. (2012)
Макаренко С. С. - Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві, Матвєєва І. І., Фундерат Т. М. (2012)
Бондарчук Ю. П. - Перехід до адміністративно-командних методів управління залізничним транспортом України наприкінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст… (2012)
Гринько П. Л. - Дослідження зарубіжного досвіду проведення аналізу і процедур банкрутства унаслідок неплатоспроможності (2012)
Педченко Н. С. - Мотивація як наскрізна детермінанта потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації (2012)
Герасименко В. В. - Норми обов'язкового резервування як інструмент державного регулювання ресурсного забезпечення кредитування банками реального сектору економіки, Шаповалова М. М. (2011)
Дешко А. І. - Інформаційно-методична підтримка моніторингу державних закупівель, Слівак А. Є. (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Інструменти регулювання спільної діяльності інтегрованих бізнес-структур, Скоморохов М. О. (2011)
Предборський В. А. - Інституційні особливості корупційних процесів в Україні (2011)
Сітнікова Н. П. - Розвиток вітчизняної системи стратегічного планування: напрями та принципи реформування (2011)
Кочетков В. М. - Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи, Прудніков А. О. (2011)
Дідківська Т. В. - Місце інституту довіри у процесі удосконалення сфери державних фінансів (2011)
Воронкова О. М. - Міжнародний досвід організації податкової служби та його значення для України (2011)
Юр’єва П. Б. - Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України (2011)
Черкасов С. С. - Теоретико-методологічний аспект дослідження економічної безпеки суспільства (2011)
Токар В. В. - Напрями реформування оподаткування майна в Україні (2011)
Трохимчук В. В. - Формування інституціонального середовища економічної влади: ринкова влада, її природа та форми прояву (2011)
Скиценко В. Д. - Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні – шлях до стабільного розвитку економіки (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки (2011)
Мягких І. М. - Проблеми оптимізації організаційних інтегрованих бізнес – структур (ІБС) (2011)
Коковський Л. О. - Актуальні питання дослідження зовнішньоекономічної безпеки (2011)
Фомін І. С. - Механізми контрзаходів у торговельній політиці України і ЄС (2011)
Шабранська Н. І. - Аналіз факторних зв’язків між бюджетною та грошово-кредитною політикою та ІСЦ (інфляцією) (2011)
Еш С. М. - Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України (2011)
Прокопенко Н. С. - Аспекти управління інноваційною діяльністю підприємства, Попрозман О. І. (2011)
Ус Р. Л. - Нормативно-правове забезпечення аудиту інформаційних технологій (2011)
Іванова І. С. - Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України (2011)
Ковбан C. П. - Інструменти та методи стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Китаї (2011)
Умеров Р. Е. - Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу (2011)
Омельчук В. О. - Динаміка комерційної та соціальної доступності житла в умовах кризи на ринку нерухомості в м. Києві (2011)
Бужин О. А. - Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності (2011)
Кулініч О. М. - Сутність природних ресурсів із врахуванням міжнародних аспектів (2011)
Кокодей Т. О. - Методологічний підхід до формування оптимальної багатокомпонентної стратегії підприємства харчової галузі (2011)
Клименко Н. А. - Суть кількісних підходів до менеджменту персоналу підприємства в сучасних умовах (2011)
Карпук А. І. - Економічні інструменти регулювання господарської діяльності у сфері природокористування (2011)
Лавров Р. В. - Змістове наповнення та різновиди інноваційно-фінансових технологій банку (2011)
Лисенко К. М. - Вплив ситуації на ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні на повноту використання маркетингового потенціалу підприємства (2011)
Шірінян Л. В. - Оцінка впливу конкуренції на макроекономічні показники страхової галузі України (2011)
Туніцька Ю. М. - Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку (2011)
Забалдіна Ю. Б. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій (2011)
Забуранна Л. В. - Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку (2011)
Петренко К. В. - Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій (2011)
Королькова О. А. - Проблеми та перспективи сталого розвитку автотранспортних підприємств Севастопольського регіону, Королькова І. М. (2011)
Карпов В. М. - Економічні та історичні передумови формування транспортної інфраструктури України (2011)
Сімченко Н. О. - Соціально відповідальна діяльність керівника: сутність, принципи та мотиви реалізації (2011)
Шубала І. В. - Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення (2011)
Булах Т. М. - Теоретичні засади соціального розвитку села (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Коновалова С. А. - Синтез N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Полищук М. В., Васильева В. М. (2013)
Собечко И. Б. - Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой кислоты в органических растворителях, Прокоп Р. Т., Горак Ю. И., Кочубей В. В., Ван-Чин-Сян Ю. Я., Обушак М. Д. (2013)
Салаева З. Ч. - Катализаторы и процессы превращения алкилароматических углеводородов жидких продуктов пиролиза, Мустафаева Р. М., Исаев Х. Г., Мамедалиев Г. А., Мамедова Э. С. (2013)
Баштаник П. І. - Ацилатоксипохідні ортотитанової кислоти в якості модифікатора композиції на основі полівінілхлориду, Кузьменко С. М., Кузьменко М. Я., Рубан К. С., Євтушенко Я. І. (2013)
Сухий К. М. - Створення сенсорів вологості на основі органо-неорганічних наноструктурованих сорбентів, Сухий М. П., Козлов Я. М., Коломієць О. В., Бєляновська О. А., Томило М. М., Кравець В. І., Лещенко О. В. (2013)
Ситар В. І. - Вплив стану поверхні субстрату на адгезійні властивості фенілонових покриттів, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Али Ибрагим Асаад М. - Обоснование перспективной технологической схемы переработки иракских нефтей, Бойченко С. В., Кочирко Б. Ф. (2013)
Барский В. Д. - Давление пара: новая зависимость давления от температуры, Кравченко А. В., Рудницкий А. Г., Гуревина Н. Л. (2013)
Волнянская Н. В. - Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при механической обработке деталей ракетно-космических изделий, Дедушева О. В., Линник С. А., Лунева В. В. (2013)
Гончарова Е. А. - Дослідження впливу рідини "І-М" на якісні показники мікробіологічноураженого авіаційного палива ТС-1, Шевченко М. Є., Кулабухова В. Г., Запорожець А. Й., Головенко В. О. (2013)
Грушова Е. И. - Термохимическая переработка смесевых композиций на основе горючего сланца и бурого угля Беларуси, Шрубок А. О., Дударчик В. М., Крайко В. М., Асадчий Н. Б. (2013)
Короткова Н. П. - Противоизносные присадки к дизельным топливам. Аналитический обзор литературы, Ярмолюк Я. М., Любинин И. А., Кочирко Б. Ф. (2013)
Красільнікова Н. Л. - Можливості одержання мастильних матеріалів на основі рослинної сировини, Любінін Й. А. (2013)
Матвеєва О. Л. - Хімічні перетворення в турбінній оливі в умовах експлуатації, Маринич Т. О., Євстропов А. А. (2013)
Процишин В. Т. - Дослідження впливу адгезійних характеристик високотемпературних мастил на їх захисні властивості, Картун І. М., Мележик О. А., Велігорська Ю. В., Желєзний Л. В. (2013)
Харченко Н. О. - Стан розроблення національного стандарту на паливо "Автомобільне біоетанольне Е85” та методи його випробування, Будзинська І. А., Козак В. А. (2013)
Черняк Л. М. - Перспективи дослідження впливу оксигенатів на фізичну стабільність бензинів, Бойченко С. В., Радомська М. М., Продченко Н. А. (2013)
Юдіна В. В. - Дослідження нейтралізаційних і детергентних властивостей моторної оливи за результатами її термоокиснюваної стабільності, Лисак Д. В., Мрінська І. В., Ярмолюк Б. М. (2013)
Яковлєва А. В. - Дослідження властивостей олій як сировини для одержання компонентів авіаційного біопалива (2013)
Власян С. В. - Порівняння ефективності конверсії фосфогіпсу карбонатом амонію та карбонатом натрію, Семяник С. В., Волошин М. Д. (2013)
Захаров Р. И. - Применение плазмохимически "активированных" растворов хлорида натрия для беления целлюлозосодержащих материалов, Земцов В. В., Пивоваров А. А., Николенко Н. В. (2013)
Калашников Ю. В. - Термодинамическое равновесие системы Fe(II)–Mo(VI). 1. Реакции окисления-восстановления и осаждения, Костынюк А. О., Калашникова А. Н., Николенко Н. В. (2013)
Комелин И. М. - О реакции силицида магния с кислотами (2013)
Білий Я. І. - Вплив оксиду алюмінію на властивості емалевих стекол і покриттів системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2, Павлова К. В., Кислична Р. І., Мінакова Н. О. (2013)
Волошинець В. А. - Поверхнева енергія водно-спиртових та оливно-толуольних фаз, Кобилянський Є. В., Семенюк І. В. (2013)
Колесник К. В. - Рівноважні процеси утворення поліванадатів. 1. Рівновага у системі V2O5–H2O–H2C2O4, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Байрачний Б. І. - Удосконалення електрохімічного методу одержання водню, Тульська А. Г., Сидоренко Д. С. (2013)
Барсуков В. З. - Литиевые батареи для применения на транспорте: современные проблемы и перспективы, Хоменко В. Г., Сеник И. В., Черныш О. В. (2013)
Бондарь Д. В. - Электропроводность приповерхностного слоя электролита на границе раздела фаз газ–жидкость. Модельные представления, Нефедов В. Г. (2013)
Букет А. И. - Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора, Линючева О. В., Блуденко А. В., Нагорный А. В. (2013)
Ведь М. В. - Влияние режимов электролиза на состав и морфологию тернарных сплавов Co–Mo–W(Zr, Ag), Сахненко Н. Д., Глушкова М. А., Гапон Ю. К., Козяр М. А. (2013)
Головко Д. А. - Электролиз концентрированных щелочных растворов. Сообщение 1. Влияние факторов на размеры выделяющихся кислородных пузырей, Нефедов В. Г., Гиренко Д. В., Черенкова О. А. (2013)
Данилов Ф. И. - Электроосаждение толстослойных хром-углеродных покрытий из электролита на основе солей трехвалентного хрома, Проценко В. С. (2013)
Касьян О. И. - Аноды на основе Ebonex®/Pt для электролитов хромирования на основе солей Cr(III), Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2013)
Криштоп Ю. Г. - Механизм потенциостатического фазообразования серебра из роданидного раствора на пироуглеродном электроде, Павленко Е. А., Трофименко В. В. (2013)
Майзелис А. А. - Циклическая вольтамперометрия в системе Cu2+–NH4+(NH3)–P2O74–, Байрачный Б. И., Трубникова Л. В. (2013)
Матвеев В. В. - Капсулированный гидроксид никеля. Влияние тока разряда и размеров зерен на электрохимическое поведение, Ларионов С. Г., Кошель Н. Д. (2013)
Образцов В. Б. - Поверхностно-активные и ингибиторные свойства полигексаметиленгуанидина, модифицированного фосфоновыми группами, Рублева Е. Д., Амируллоева Н. В., Жигалова А. А. (2013)
Полищук Ю. В. - Композиционные электролитические покрытия на основе никеля с углеродными наноматериалами, Нефёдов В. Г., Бутова Е. А., Васильева Е. А., Баскевич АС, Захаров В. Д., Ваганов В. Е. (2013)
Полищук Ю. В. - Сепарационные материалы для свинцово-кислотных батарей, Серебритский В. М., Зверева Т. А. (2013)
Сахненко Н. Д. - Электроосаждение покрытий сплавом железо–молибден, Ведь М. В., Каракуркчи А. В. (2013)
Смирнова Е. В. - Активность электродов мембранного элемента Н2–О2 с активными слоями на основе бинарных углеродных смесей, Кошель Н. Д. (2013)
Токарєва І. А. - Електрохімічний синтез поруватого анодного оксидного шару на ніобії, Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Савицький Б. А., Юдіна А. В. (2013)
Ущаповський Д. Ю. - Одержання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди, Донченко М. І., Лінючева О. В. (2013)
Шмычкова О. Б. - Влияние ионов церия на закономерности электроосаждения диоксида свинца, Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2013)
Штефан В. В. - О строении церийсодержащих оксидных покрытий на титане, Смирнова А. Ю. (2013)
Кузяев И. М. - Моделирование процессов заполнения капилляров полимерными жидкими средами с разработкой блоков САПР (2013)
Косолап А. И. - Оптимальное размещение сетей датчиков (2013)
Матяш І. Є. - Детектування індукованих тепловим потоком напружень в твердому тілі за допомогою фотопружного мікроскопу, Міняйлова I. A., Miщук О. М., Олійник O. O., Сердега Б. К., Циганок Б. А. (2014)
Діденко Ю. В. - Ефективна провідність діелектричних матеріалів НВЧ, Татарчук Д. Д., Молчанов В. І., Поплавко Ю. М. (2014)
Авксентьєв Ю. А. - Порівняння ефективності рекомбінації нерівноважних носіїв у структурах із квантовими точками й квантовими ямами, вирощених методом мос-гидридной эпітаксії, Ларкін C. Ю., Парфенюк П. В. (2014)
Артеменко М. Ю. - Стратегія управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення з багатоваріантним пропорційно-векторним формуванням миттєвих струмів джерела, Батрак Л. М. (2014)
Дмитрієва І. Ю. - Математичне моделювання поширення електромагнітних хвиль у неоднорідних лініях (2014)
Аль-Шураіфі Муштак Таліб - Порівняння систем FRAT-OFDM і FFT-OFDM за показником затухання адитивного білого Гаусового шуму в каналах, Рєзніков М., Аль-Анссарі Алі Іхсан (2014)
Петріщев О. М. - Дослідження електромагнітного способу збудження об'ємних ультразвукових хвиль в металевому напівпросторі. Частина 1. Розрахунок магнітного поля і силового поля, яке створюється кільцевим індуктором у намагніченому (анізотропному) струмопровідному феромагнетику, Михеєва А. М. (2014)
Гусак З. Т. - Поле випромінювання кутикової рупорної антени з п’єзокерамічним перетворювачем з радіальною поляризацією, Лейко О. Г. (2014)
Карлаш В. Л. - Втрати енергії в п’єзокерамічних резонаторах і їх вплив на характеристики коливань (2014)
Гладкіх Н. Д. - Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 2) (2014)
Меленко Ю. Я. - Акустичні властивості циліндричного п'єзокерамічного випромінювача розвантаженої конструкції (2014)
Богданова Н. В. - Оцінка загасання, що вноситься п'єзоелектричним перетворюва-чем при вимірюваннях коефіцієнтів поглинання енергії ультразвукових коливань у пружних середовищах, Петріщев О. М. (2014)
Кулаков Ю. О. - Спосіб мінімізації часу обходу скомпрометованих вузлів в мобільних мережах, Коган А. В. (2014)
Информация для авторов (2014)
Діденко Ю. В. - Питома провідність композитів метал-полімер у НВЧ діапазоні, Татарчук Д. Д., Пацьора І. В., Харабет Є. І., Франчук А. С. (2014)
Білоголовський М. А. - Транспортні характеристики контакту феромагнітний метал -ізолятор - надпровідник: визначення спінової поляризації електронів провідності, Бойло І. В., Ларкін С. Ю. (2014)
Кузьмичєв А. І. - Плазмові системи високого тиску з мікроструктурованими електродами. Частина 1. Фізичні основи генерації нетермічної плазми при атмосферному тиску, Чаплинський Р. Ю. (2014)
Заграничний А. В. - Особливості частотних характеристик пристроїв для ядерного магнітного резонансу (2014)
Найда С. А. - Спосіб експрес-контролю норми акустомеханічної системи середнього вуха людини і комп'ютерний вушний ехоскоп для його реалізації, Богданова Н. В., Кирильчик О. Р., Толкач С. І. (2014)
Боровський І. І. - Комплексний метод для виділення лектрокардіосигналів плоду з абдомінальних сигналів матері, Іванушкіна Н. Г., Іванько К. О., Лисенко Е. Р., Панасюк О. В. (2014)
Михеєва А. М. - Дослідження електромагнітного способу збудження об'ємних ультразвукових хвиль в металевому півпросторі. Частина 2. Постановка завдань, визначення кінематичних характеристик не взаємодіючих поздовжніх і поперечних (зсувних) ультразвукових хвиль, які збуджуються електромагнітним способом, Петріщев О. М. (2014)
Лейко О. Г. - Електричні властивості циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів силової та компенсованої конструкції з окружною поляризацією, Гладкіх Н. Д., Нижник О. І., Старовойт Я. І. (2014)
Коржик О. В. - Розрахунок частотної характеристики сферичного монолітного п'єзокерамічного гідрофону, Петрiщев О. М. (2014)
Дрозденко О. І. - Метод розрахунку температур розігріву конструкцій циліндричних електроакустичних перетворювачів компенсованого типу, герметизованих метало-полімерними шарами (2014)
Заславський А. В. - Алгоритм синтезу цифрової багатовимірної системи керування з нерегулярними матрицями, Репнікова Н. Б. (2014)
Засядьвовк О. В. - Синтез екстремальних систем керування, Писаренко А. В. (2014)
Ісламов А. В. - Синтез нелінійної системи керування з невідомим вектором станів, Репнікова Н. Б. (2014)
Mushtaq Al-Sh. - How to improve Bit Error Rate and throughput by Resource Management and affect it on Quality of Service and Modulation and Coding Schemes in Resource Block for LTE, Reznikov M., Haider Al-Z. (2014)
Лазебний В. С. - Оцінювання процесів у безпроводовій мережі з конкурентним доступом до телекомунікаційного каналу, Кауас Б. Ф. (2014)
Артеменко В. А. - Аналіз та дослідження методів управління трафіком в мережах IPTV, Артеменко К. А. (2014)
Информация для авторов (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (4 червня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (18 червня 2014 р.) (2014)
Хачапурідзе М. М. - Про сучасні технології створення хімічних джерел струму та їх впровадження у виробництво (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 квітня 2014 р.) (2014)
Воєводін В. М. - Актуальні проблеми науково-технічного супроводу безпечного функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 червня 2014 р.) (2014)
Кара-Васильєва Т. В. - Сучасне українське мистецтвознавство: новий погляд, переосмислення та наукова координація (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 червня 2014 р.) (2014)
Чурюмов К. И. - Космические миссии к ядрам комет – ключ к разгадке происхождения Солнечной системы (2014)
Таньшина А. В. - Первый директор УФТИ (историко-документальный очерк) (2014)
Картель М. Т. - Фундаментальні аспекти мікровагових і термоаналітичних методів у фізико-хімії поверхні наносистем (ХХХIV Міжнародна конференція "Вакуумне мікрозважування та термоаналітичні методи" та Міжнародна конференція "Сучасні проблеми хімії поверхні"), Лагута І. В. (2014)
Грінченко В. С. - Підвищення ефективності екранування техногенного магнітного поля високовольтних кабельних ліній (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.) (2014)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Этический аспект научных публикаций в условиях информационного взрыва (опыт химика) (2014)
Дмитрієв О. П. - Талант, помножений на натхнення (до 85-річчя від дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського) (2014)
Максименко В. Б. - Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова) (2014)
70-річчя академіка НАН України В.М. Шульги (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф. Улітка (2014)
Содержание (2013)
Гундрова Т. В. - N-Гетерил-1,4-бензохінонмоноіміни, Єрьоменко К. М., Нічволода В. М. (2013)
Задорожний П. В. - Самопроизвольная циклизация N-изотиоцианатометилбензамида, Токарь А. В., Киселев В. В., Харченко А. В. (2013)
Лебедь О. С. - 3-Аминопирол-2,5-дионы. 11. Реакция переаминирования производных 3-аминопирол-2,5-дионов, Гученко В. Л., Куцик Н. В., Просяник А. В. (2013)
Штамбург В. Г. - Синтез триалкилортоформиатов в гетерофазных системах, Штамбург В. В., Воскобойников В. В., Скобелев О. Л., Клоц Е. А. (2013)
Варениченко С. А. - Синтез новых производных 2-спирохиназолонов, Фарат О. К., Марков В. И. (2013)
Гармаш С. Н. - Анаэробная биоконверсия органических отходов в биогаз (2013)
Сеидов Н. М. - Получение олигомеров пропилена и алкилбензолов на их основе, Мамедалиев Г.А., Салаева З.Ч. (2013)
Бурмістр О. М. - Дослідження реакції утворення полііоненів на основі дигидроксиловмісних третинних диаминів і дигалогенідів (2013)
Бурмістр М. В. - Покращення антифрикційних властивостей полімерних композиційних матеріалів на основі модифікованої фенолоформальдегідної матриці та базальтового волокнистого наповнювача, Бойко В. С., Ліпко О. О., Кобельчук Ю. М., Михайлова О. І., Сула Л. І., Ященко Т. М., Герасименко К. О. (2013)
Зибайло С. М. - Вплив природи кремнієорганічних апретів і способу механічної підготовки поверхні сталі на міцність гумометалевих з’єднань, Ебіч Ю. Р., Плюта К. В., Кузьменко О. М., Кузьменко М. Я. (2013)
Овчаров В. І. - Активація сірчаної вулканізації дієнових каучуків бентонітом, Соколова Л. О., Охтіна О. В., Качкуркіна І. А. (2013)
Полоз А. Ю. - Особенности экзотермической реакции отверждения износостойких эпоксидных композиций полиаминами, Липицкий С. Г., Кущенко С. Н., Эбич Ю. Р., Иванова Е. А. (2013)
Ситар В. І. - Розробка методики електродугового оброблення виробів з фенілону та визначення її впливу на властивості поверхневих шарів, Лободенко А. В., Клименко О. П., Кабат О. С., Дудка А. М. (2013)
Юсібова Ю. М. - Переведення барвника з паперу на субстрат методом сублімації або сухого термодруку, Мороз О. В., Попов Є. В. (2013)
Али Ибрагим Асад М. - Усовершенствование технологической схемы переработки иракских нефтей, Бойченко С. В., Романчук В. В. (2013)
Грушова Е. И. - Регулирование колоидной структуры нефтяного сырья активирующими добавками, Шариф А. С. (2013)
Чеботарев А. Н. - Цветометрическое изучение кислотно-основных свойств алюминона в водных растворах, Снигур Д. В. (2013)
Голиченко А. А. - Антирадикальные свойства цис-тетрахлороди-µ-карбоксилатов дирения(III) с индолил-3-уксусной и феруловой кислотами, Хохотва Е. В., Третяк С. Ю., Штеменко А. В. (2013)
Радио С. В. - Натрий гетерополидекавольфрамодиспрозиат(III) Натрия Na9 |Dy(W5O18)2| 30H2O: синтез, свойства, микроморфология поверхности, Каплюк Т. А., Иванцова Э. С., Розанцев Г. М. (2013)
Роман А. А. - Синтез и свойства комплексного соединения дирения(ІІІ) з гистидином, Голиченко О. А., Штеменко А. В. (2013)
Толчинская Е. В. - Изучение процесов восстановления амоний парамолибдата аммония. 2. Получение нейтрального комплексного соединения трихлор-трипиридинмолибдена(III), Штеменко А. В. (2013)
Сорочкина Е. А. - Кислотно-основные свойства поверхности сферически гранулированных сорбентов на основе гидратированных оксидов циркония и алюминия, Смотраев Р. В., Калашников Ю. В., Груздева Е. В. (2013)
Мороз Н. А. - Гидродинамическая кавитация воды и ее использование в абсорбционных технологиях очистки промышленных газов (2013)
Лобанов О. Ю. - Порова структура газобетону, просоченого кремнієорганічними композиціями, Свідерський В. А. (2013)
Данилов Ф. И. - Електроосаждение композиционных покрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3), Васильева Е. А., Сменова И. В., Проценко В. С. (2013)
Образцов В. Б. - Коагуляционные и биоцидные свойства модифицированных полигексаметиленгуанидинов, Рублева Е. Д., Жигалова А. А. (2013)
Образцов В. Б. - Мониторинг ингибиторной защиты в системах оборотного водоснабжения, Старов Р. Г., Зайцев А. И. (2013)
Овчаренко В. І. - Морфологія поверхні композиційного покриття кобальт–сталь, електроосадженного з кислого електроліту (2013)
Анісімов В. В. - Кавітаційна технологія синтезу метилових ефірів жирних кислот з жирів рослинного походження, Головенко В. О., Єрмаков П.П. (2013)
Каршаков Н. А. - Современные подходы к решению вопроса трудоустройства молодых специалистов, Чуприна Н. Н. (2013)
Колесніков В. П. - Комунікаційна політика як ефективний інструмент управління підприємством, Півень Я. І. (2013)
Колесніков В. П. - Конкурентоспроможність комерційного банку: роль, сутність, проблеми, Чумаченко Н. Г. (2013)
Богданова І. В. - Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона (2011)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности ноотропной и вазотропной фармакотерапии в стратегии лечения цереброваскулярной патологии (2011)
Дзяк Л. А. - Влияние начального уровня внутричерепного давления на ближайший прогноз течения тяжелой черепно-мозговой травмы, Сирко А. Г., Сук В. М., Скрипник А. Ф. (2011)
Коршняк В. О. - Комплексна терапія невропатії лицевого нерва в ранній та пізній відновний періоди (2011)
Лекомцева Е. В. - Состояние церебральной гемодинамики и реологические свойства крови у больных c фармакорезистентной эпилепсией (2011)
Мищенко В. Н. - Клинико-неврологическая характеристика больных с "немыми" инфарктами мозга (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона, Кожевнікова В. А. (2011)
Шунина Н. В. - Допплерографические особенности кровотока в сонных артериях у пациентов с нарушениями сна после перенесенной черепно-мозговой травмы, Романенко А. И. (2011)
Беро М. П. - Психодинамические подходы к изучению формирования тревожных расстройств у подростков в современных условиях (Обзорная статья) (2011)
Данилова М. В. - Клинические особенности и закономерности формирования аутоагрессии у больных депрессиями при рассеянном склерозе (2011)
Казаков В. Е. - Психопатологические особенности отдаленного посттравматического периода (2011)
Коростий В. И. - Возможности достижения стойкой ремиссии при лечении тревожно-депрессивных расстройств, коморбидных психосоматическим заболеваниям, Кожина А. М. (2011)
Кужель І. Р. - Система сімейних відносин та психодинаміка родини з інкурабельним онкологічним хворим (2011)
Марута Н. О. - Особливості потребово-емоційної сфери у хворих похилого віку на тривожно-депресивні розлади з суїцидальним ризиком, Явдак І. О., Череднякова О. С. (2011)
Никифорова Е. Г. - Использование современных технических средств для реабилитации шахтеров, с органическими психическими расстройствами, переживших техногенные аварии (2011)
Огоренко В. В. - Компьютерная психометрическая оценка теста "качество жизни" для больных с опухолями головного мозга (2011)
Парамош О. В. - Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами (2011)
Пырков С. Г. - Качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом, основное заболевание которых осложнено хроническим гепатитом, Выговская Е. М. (2011)
Семікіна О. Є. - Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади, Малюта Л. В., Каленська Г. Ю. (2011)
Смашна О. Є. - Вплив супутньої соматичної патології на оцінку якості життя пацієнтами, що страждають на параноїдну форму шизофренії (2011)
Сухоруков В. І. - Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу, Привалова Н. М., Сербіненко І. А. (2011)
Шаповалов В. В. - Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень, Ніконов М. М., Пересипкін О. В. (2011)
Афанасьева А. В. - Особенности употребления психоактивных веществ больными шизофренией и его влияние на течение шизофренического процесса (Обзор литературы) (2011)
Друзь О. В. - Преморбідні афективні розлади в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів (2011)
Минко А. И. - Антикревинговое противорецидивное лечение лиц, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2011)
Слободянюк П. М. - Оцінка ефективності застосування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності (2011)
Шпильовий Я. В. - Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами, Влох І. Й., Кулик Б. В., Цьона А. Р. (2011)
Вишневская Н. Г. - Опыт применения вальпрокома в лечении эпилепсии и эпилептических синдромов у детей и подростков, Бобовникова Е. М., Чепа В. Г., Ашина Н. А., Чепа А. В. (2011)
Дубенко А. Е. - К вопросу взаимоотношений эпилепсии и сосудистой коморбидной патологии, Череватенко Г. Ф., Васильева О. А., Бабкина Ю. А. (2011)
Свистільник В. О. - Оптимізація терапії епілепсій у дітей, Коноплянко Т. В. (2011)
Троценко О. Б. - Особливості змін біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих на епілепсію жінок, Літовченко Т. А. (2011)
Бурчинский С. Г. - Возможности амантадинов в лечении когнитивного дефицита при экстрапирамидной патологии (2011)
Книш Н. В. - Особистісні властивості жінок у відновному періоді ішемічного інсульту як мішені подальшої медично-психологічної та сімейної реабілітації (2011)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я жінок і дітей, Петренко В. О., Мовсісян А. Г., Шаповалов В. В. (2011)
Давидов Г. М. - Шляхи реформування системи аудиту в України, Петрик О. А. (2012)
Гамалій В. Ф. - Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств, Романчук С. А., Фабрика І. В. (2012)
Гамалій В. Ф. - Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей, Сотніков В. С. (2012)
Карась П. М. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі, Гришина Л. О., Приходько Н. В. (2012)
Крамаренко В. І. - Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій (2012)
Мельничук О. П. - Використання матриці "ринок-продукт-підприємство" у формуванні портфеля інновацій машинобудівного підприємства, Стадник В. В. (2012)
Пантелеймоненко А. О. - Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Пальчевич Г. Т. - Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки, Могилей А. О. (2012)
Семенов А. Г. - Удосконалення організації оплати праці в акціонерних товариствах, Закаблук Г. О. (2012)
Шапошников К. С. - Корпоративні права держави: особливості реалізації та управління (2012)
Андрусяк В. М. - Інформаційна система управлінського обліку витрат (2012)
Бондар Н. М. - Правові передумови формування організаційно-економічного механізму партнерських взаємодій держави і приватного сектору в Україні (2012)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України (2012)
Горбаченко Ю. М. - Аналіз існуючої організації охорони праці в органах і підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України, Чубань В. С. (2012)
Гриценко Л. Л. - Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання (2012)
Дронь В. С. - Встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними величинами (2012)
Зюкова М. М. - Питання амортизації основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект (2012)
Іванченко В. О. - Агролізинг як специфічний вид інвестування, Крячко В. Г. (2012)
Івата В. В. - Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві, Прокопович Л. Б. (2012)
Кисла Т. М. - Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону (2012)
Коваль Л. А. - Розвиток наукової думки про інновації - як предмет особливої трудової діяльності, Романчук С. А. (2012)
Кошик О. М. - Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України, Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2012)
Лисенко А. М. - Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства, Недовоз Ю. Ю. (2012)
Лоханова Н. О. - Проблеми відображення податкових різниць в обліку і звітності вітчизняних підприємств (2012)
Міокова Г. І. - Вартість підприємства та її оцінка (2012)
Подплєтній В. В. - Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності (2012)
Попов В. М. - Сучасні особливості фінансового забезпечення сільського господарства (2012)
Пугаченко О. Б. - Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах (2012)
Смірнова І. В. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Смірнова Н. В. (2012)
Федорович І. В. - Дослідження системи управління процесом відтворення лінійної частини магістральних газопроводів (2012)
Фільштейн Л. М. - Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації (2012)
Фоміна Т. В. - Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків (2012)
Андрєєва А. О. - Теоретичні засади організації облікового процесу (2012)
Башлакова О. С. - Концептуальные основы формирования эффективных национальных инновационных систем (2012)
Глущенко Л. Д. - Передпланові заходи у науково-технологічних проектах (2012)
Загреба М. М. - Методика багатокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства (2012)
Заєць Н. М. - Оцінювання учасників тендерних закупівель як елемент механізму економії державних коштів (2012)
Іванков В. М. - Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті (2012)
Кабурнеева А. П. - Минимизации теневого сектора экономики как фактор стимулирования её инновационного развития (2012)
Кандеєва В. В. - Формування ризикового капіталу в процесі інвестування інновацій (2012)
Кіпіоро І. М. - Формування системи контролінгу на підприємстві (2012)
Кондратьєва В. Ф. - Трудові ресурси промисловості Південного регіону: аналіз, визначення основних проблем та шляхів їх вирішення (2012)
Красніков Д. А. - Еволюція поняття "збитки" та регулювання їх відшкодувань в Україні (2012)
Кузьмін Є. С. - Методи визначення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості (2012)
Лаптева В. В. - Оцінка інвестиційного простору на ринку нерухомості (2012)
Луцик-Дубова Т. О. - Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України (2012)
Ляшенко Н. В. - Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні (2012)
Мезенцева О. М. - Методологічні аспекти регулювання розвитку підприємств торгівлі (2012)
Москаленко В. М. - Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства (2012)
Невесенко В. Д. - Актуальні питання соціального розвитку сільських територій (2012)
Немченко Т. А. - Деякі пропозиції щодо розвитку трудового потенціалу підприємств сільськогосподарського машинобудування України (2012)
Олексієнко А. О. - Впровадження принципів і методів органічного землеробства як стратегічний напрямок розвитку фермерських господарств Кіровоградської області (2012)
Попова С. П. - Розвиток кооперації фермерських господарств (2012)
Петренко Л. М. - Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності (2012)
Просяник Н. В. - Реалізація програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні (2012)
Пустовіт М. В. - Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу (2012)
Ридзевська О. В. - Поняття гудвілу та характеристика його складових, Сало A. B. (2012)
Руденко М. І. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств автомобільного транспорту (2012)
Савченко О. С. - Податковий аспект формування та застосування облікової політики сільськогосподарськими товаровиробниками (2012)
Сердечна С. М. - Виявлення глибини стану кризи на основі моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств (2012)
Скачко Т. М. - Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах (2012)
Смирнов А. В. - Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации (2012)
Тимошенко І. О. - Оцінка регуляторно-організаційних підходів державної підтримки інвестиційно-інноваційних проектів на регіональному рівні (2012)
Чібісова І. В. - Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств (2012)
Харчук Ю. Ю. - Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Яшан Ю. В. - Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів (2012)
Голікова К. П. - Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення (2012)
Голобородько Т. В. - Теоретичні основи активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки (2012)
Москалюк К. В. - Теоретичні основи інноваційного потенціалу аграрної сфери України (2012)
Самородченко Г. В. - Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ (2012)
Пальчук О. В. - Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку, Очеретяна О. О. (2012)
Яковенко Р. В. - Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи, Чернега А. М. (2012)
Лахтіонова Л. А. - Модель внутрішнього аналізу фінансової стійкості компанії на основі абсолютних її показників (2012)
Яковенко Р. В. - Якість життя та соціальна політика в концепції людського потенціалу, Шорохова Ю. І. (2012)
Яковлєва А. О. - Пробеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в черкаській області (2012)
Германенко О. М. - Рецензія на монографію В. М. Гончарова, П. С. Петренка, А. Є. Пожидаєва, О. В. Орлової-Курілової, О. В. Онікієнко, О. С. Захарової "Механізм державного інноваційно-інвестиційного розвитку регіону: стратегічний аспект" (Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 186 с.), Прищепа Н. П. (2012)
Богданович В. Ю. - Аналіз можливостей системи забезпечення національної безпеки України щодо всебічної підтримки безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Свида І. Ю., Висідалко А. Л. (2013)
Лоза І. В. - Аналіз чинників, які впливають на процес короткострокового оборонного планування (2013)
Ткаченко В. И. - Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы, Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. (2013)
Ткачук С. C. - Теоретико-інформаційна модель автоматизованої системи оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В. (2013)
Воїнов В. В. - Вдосконалення технічного забезпечення у Повітряних Силах Збройних Сил України за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій, Зубрицький Г. М., Бровко М. Б., Запара Д. М. (2013)
Устименко О. В. - Ретроспективний аналіз стану аеродромної мережі Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Дмитрієв А. Г. - Удосконалений методичний підхід до тактико-техніко-економічного обґрунтування обрису перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються (2013)
Греков В. Ф. - Наземное пусковое устройство беспилотного летательного аппарата с пневмоприводом, Куренко А. Б., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2013)
Єрко В. Б. - Науково-методичний підхід щодо побудови бортових вимірювальних систем для оцінювання технічного стану бортового обладнання літальних апаратів, які експлуатуються за стратегією технічного обслуговування "за станом" (2013)
Ляшенко І. О. - Формалізація структури процесу прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Кочмарчик Р. С. - Пространственное сверхразрешение целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки (2013)
Каленюк И. А. - Адаптация крыла самолета Ан-74 к режиму обтекания (2013)
Кащенко А. А. - Локальный теплообмен на торцевых поверхностях канала профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях (2013)
Ткаченко В. А. - Методика розрахунку коефіцієнтів в повздовжньому каналі математичної моделі групового польоту безпілотних літальних апаратів (2013)
Крицкий Д. Н. - Системный подход к проектам создания беспилотной авиационной техники, Дружинин Е. А., Яшина Е. С. (2013)
Жуйков Д. Б. - Напрямки розвитку автоматизованих систем управління радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Седишев Ю. М. - Об’єднання РЛС метрового діапазону хвиль в багатопозиційні радіолокаційні системи, Дудуш А. С. (2013)
Калугін Д. С. - Визначення функції невизначеності пачки надширокосмугових сигналів відеоімпульсного типу наносекундної тривалості (2013)
Козелкова К. С. - Аналіз оптимальної обробки просторово-часових сигналів антени з плоскою апертурою (2013)
Ирха А. В. - Влияние подстилающей поверхности на вероятность деградации радиоэлементов при излучении сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В., Ченыкаев А. В. (2013)
Белаш М. В. - Определение местоположения воздушных объектов по сигналам системы радиолокационного опознавания, Романенко В. В., Луценко А. С. (2013)
Рыбьяк А. С. - К вопросу обнаружения малоразмерных объектов по спектральным признакам оптико-электронными системами с динамической фильтрацией (2013)
Рысаков Н. Д. - Расширение зоны действия моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета с реализацией амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений, Куценко В. В., Костенко И. Л., Карев В. Г., Кулик А. П. (2013)
Васюта К. С. - Обнаружение радиолокационного хаотического сигнала при флюктуациях его параметров с применением суррогатных сигналов, Зоц Ф. Ф. (2013)
Васюта К. С. - Повышение скрытности хаотического сигнала путем применения MSK-модуляции, Озеров С. В., Королюк А. Н. (2013)
Смеляков К. С. - Построение эталона для оценивания качества фильтрации входного изображения (2013)
Смірнов О. А. - Аналіз процесів стиснення та відновлення зображень на основі цифрових методів, Доренський О. П., Дрєєв О. М. (2013)
Безкровный М. М. - Пиксельный метод оценки местоположения объектов с изображением, смазанным собственным движением, Хламов С. В., Саваневич В. Е., Соковикова Н. С. (2013)
Резніков Ю. В. - Оцінювання точності супутникових навігаційних визначень в режимі кінематики реального часу для вирішення завдань військових споживачів, Поляков А. В., Сметана Є. А. (2013)
Петренко О. С. - Алгоритм адаптивної компенсації іоносферної затримки в одночастотній апаратурі користувача глобальних супутникових радіонавігаційних систем при використанні інформації від мережі контрольно-коректучих станцій (2013)
Васильєв В. М. - Дослідження похибок інерціально-супутникової навігаційної системи, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2013)
Тимочко А. И. - Проектирование информационного обеспечения деятельности оператора в перспективных системах управления (2013)
Александров О. В. - Принципи та концепція методичних основ вдосконалення архітектури системи управління комп’ютерними мережами військового призначення (2013)
Кучук Г. А. - Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України, Давікоза О. П. (2013)
Осколков А. П. - Обеспечение оперативности передачи информации в АСУ войсками (2013)
Любарський С. В. - Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту SOAP-повідомлень в архітектурі Web-сервісів (2013)
Горбенко А. В. - Проблемы и задачи создания гарантоспособных сервис-ориентированных web-систем (2013)
Терещенко А. М. - Основні напрями розробок зброї на нових фізичних принципах, Овчаренко І. В., Яльницький О. Д., Купрій В. М. (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу повышения помехозащищенности антенной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами, Лукашук Е. В., Петрушенко Н. Н. (2013)
Рибалка Г. В. - Деполяризуючі властивості світлоповертаючих покриттів в складі променевих інфрачервоних систем (2013)
Котляр С. С. - Модель потенціометричного мікропроцесорного вимірювача температури (2013)
Алєксєєв О. M. - Прийняття рішення в умовах ризику, Аргунов Г. Ф., Бабейчук Д. Г., Легерда Д. О. (2013)
Адаменко М. І. - Інформаційно-теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження моделі течії рідини в нових установках локалізації хімічних аварій (2013)
Брежнев Е. В. - Подход к многофакторной оценке безопасности критической инфраструктуры с использованием динамических байесовских сетей доверия (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности иммунного статуса при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Левченко И. Л., Негреба Т. В. (2011)
Важова О. О. - Біомікроскопія судин бульбарної кон’юнктиви у хворих з розсіяним склерозом, Коршняк В. О., Негреба Т. В. (2011)
Григоров С. М. - Судинно-рефлекторні реакції та їх морфофізіологічні патерни при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Дубенко А. Е. - Варианты трансформации эпилептических приступов, Васильева О. А., Коваленко Д. П. (2011)
Ежова В. А. - Опыт применения информационно-образовательной программы в комплексном лечении больных церебральным атеросклерозом, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Мирзоян С. А., Желдаков А. М. (2011)
Сирко А. Г. - Клинико-статистическое прогнозирование внутричерепной гипертензии после операции у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (2011)
Танцура Л. М. - Лікувально-профілактичні тактики для дітей з фебрильними судомами (2011)
Терещенко Л. П. - Эффективность препарата Панавир в лечении больных с хроническими нейроинфекциями (2011)
Бахтеева Т. Д. - Депрессивные расстройства при рассеянном склерозе (клиника, диагностика, терапия), Марута Н. А., Данилова М. В. (2011)
Бачериков А. М. - Депресивні матері та їх діти (огляд літератури), Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ткаченко Т. В., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А. (2011)
Беро М. П. - Особенности формирования тревожно-депрессивных расстройств невротического уровня у беременных женщин с сахарным диабетом, психодинамический подход, Волобуев В. В., Беро С. Я. (2011)
Бойко В. В. - Результаты исследования мотивационных особенностей употребления психоактивных веществ у подростков с социальной фобией (2011)
Брюханов О. В. - Визначення факторів, які предиспонують аутоагресивну поведінку у військовослужбовців, з використанням аналізу копінг-поведінки (2011)
Бурчинский С. Г. - Тразодон и его возможности в лечении депрессивных расстройств (Обзор литературы) (2011)
Вербенко В. А. - Психопатология и лечение лекарственно-индуцированных двигательных расстройств при шизофрении, Плотникова Е. В. (2011)
Влох І. Й. - Фармакологічні основи психосоціальної реабілітації та дестигматизації хворих на шизофренію, Кулик Б. В., Цьона Я. В., Шпильовий А. Р., Кулик С. Б., Влох С. Р., Глушко Т. Р. (2011)
Грищенко Н. Г. - Особенности психонейроиммунологических процессов у женщин при бесплодии, Мерцалова О. В., Лазуренко В. В. (2011)
Даценко И. Б. - Потенцирующая психотерапия и медикаментозная коррекция эмоционально-поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией и нарушением формирования личности, Харченко И. В. (2011)
Завалко Ю. Н. - Диагностика интеллектуально-мнестических расстройств у детей с эпилепсией, Вишневская Н. Г., Чудакова Л. Б., Бобовникова Е. М. (2011)
Кудинова Е. И. - Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных с ишемической болезнью сердца и соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2011)
Марута Н. А. - Эффективность комбинации реамберина и циклоферона в лечении больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью к нейролептикам, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Высочин Е. В. (2011)
Напрєєнко О. К. - Шизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз? Опис клінічного випадку, Процик В. О., Двірський О. А., Шкляревська Н. В., Хоменко К. В. (2011)
Огоренко В. В. - Динамика психопатологических расстройств в когнитивной и эмоционально-личностной сферах при опухолях головного мозга (2011)
Сновида Л. Т. - Феноменология суицидальности в структуре депрессии (гендерный аспект проблемы) (2011)
Украинский С. А. - Комплексное лечение пациентов с генерализованным тревожным расстройством в пожилом возрасте (2011)
Федак Б. С. - Эмоционально-личностные расстройства у больных с острой соматической патологией (2011)
Юрьева Л. Н. - Опыт применения тиаприлана при лечении психомоторных нарушений у женщин пожилого возраста, Шевченко Ю. Н., Калюжный А. В. (2011)
Явдак І. О. - Кореляти суїцидального ризику при ендогенних депресіях в похилому віці, Череднякова О. С. (2011)
Бородавко О. О. - Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: причини девіації серед підлітків, Ніконов М. М. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: аналіз ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу лікарських засобів, Шаповалов В. В., Зброжек С. І. (2011)
Щербина И. Н. - Новые подходы к коррекции нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств у женщин с постгистерэктомическим синдромом, Скорбач Е. И. (2011)
Світлій пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни (2011)
Білоусенко П. - Ономаст Василь Німчук (2014)
Козленко І. - Унісуфікси: морфемний та словотвірний статус (2014)
Костич Л. - Статус словотвірної категорії (2014)
Арібжанова І. - Принципи моделювання простого речення (2014)
Кадочнікова О. - Синтаксичний зв'язок незмінюваних іменників та прикметників (2014)
Бестерс-Дільгер Ю. - Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців: на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 р. (2014)
Узунов С. - Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія? (2014)
Гнатюк Л. - Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура, Дядечко Л. (2014)
Дарчук Н. - Електронний словник мови Тараса Шевченка: методика і технології укладання, Лангенбах М. (2014)
Мойсієнко А. - Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) (2014)
Гамора В. В. - Обґрунтування вибору показників для оцінювання ефективності комплексного вогневого ураження противника в повітряній операції (2014)
Загорка О. М. - Методичні підходи до структурного синтезу систем військового призначення, Тимошенко Р. І., Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. (2014)
Камінський В. В. - Боротьба з повітряним тероризмом має починатися з Землі (2014)
Марко Є. І. - Алгоритм воєнно-економічного оцінювання перспективної моделі Збройних Сил України (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил, Носик А. М. (2014)
Дробаха Г. А. - Визначення інформаційної структури системи управління технічним забезпеченням військ, Запара Д. М., Воїнов В. В. (2014)
Пєвцов Г. В. - Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Феклістов А. О., Антонов А. В. (2014)
Смірнов Є. Б. - Принципи реалізації програмно-цільового метода управління в ході ведення збройної боротьби (2014)
Тіхонов І. М. - Удосконалення інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень (2014)
Гогонянц С. Ю. - Удосконалена часткова методика оцінки можливостей противника щодо виявлення зенітного ракетного підрозділу на стартовій позиції (2014)
Мегельбей В. В. - Шляхи удосконалення методики підготовки та проведення комплексних навчань військ з бойовою стрільбою, Мегельбей Г. В., Кулагін К. К., Бархударян М. В. (2014)
Алімпієв А. М. - Обґрунтування вибору формалізованих критеріїв ступеня багатофункціональності перспективних тактичних винищувачів (2014)
Щипанський П. В. - Визначення основних тактико-технічних вимог та показників ефективності стратегічного розвідувального безпілотного авіаційного комплексу, Кас’яненко М. В., Мартинюк О. Р. (2014)
Шмельова Т. Ф. - Стохастичний аналіз розвитку польотних ситуацій на етапах заходу на посадку та посадки повітряного судна, Шишаков В. В., Якуніна І. Л. (2014)
Трошин О. Н. - Система встроенного контроля агрегатов авиационной техники, Стадниченко В. Н., Стадниченко Н. Г., Гурин О. А., Скляр В. Н. (2014)
Барсуков А. Н. - Повышение скрытности бортовой радиотехнической системы ближней навигации с использованием хаотической несущей, Вербицкий И. В., Донцов Д. А. (2014)
Шитова О. В. - Комплексное дешифрирование изображений аэрофоторазведки цифровыми методами (2014)
Березина С. И. - Автоматизация процесса отбраковки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, Блиничкин К. В. (2014)
Дробаха Г. А. - Взаємодія тактико-вогневих підрозділів зенітних ракетних військ та протиповітряної оборони сухопутних військ при вирішенні завдань протиповітряної оборони, Генов Б. А., Зубрицький Г. М. (2014)
Єрмошин М. О. - Нові підходи до тактики зенітних ракетних (ракетно-артилерійських) з’єднань, частин і підрозділів у складі угруповань військ (сил), Кулєшов О. В., Ряполов Є. .І., Шулежко В. В. (2014)
Кадубенко С. В. - Постановка задачи оптимального распределения энергетических (временных) ресурсов многофункциональной РЛС ЗРК в режиме поиска и обнаружения воздушных целей, Злывка Г. А. (2014)
Ланецький Б. М. - Модель надійності мобільного ЗРК середньої дальності для розрахунку його коефіцієнта збереження ефективності, Звєрєв О. О., Чигрин І. О., Паніцин О. О. (2014)
Казаков Є. Л. - Метод визначення елементів поляризаційної матриці розсіювання в ортогональному базисі при управлінні поляризацією поля антен радіолокаційної станції, Коломійцев А. В., Посохов В. В. (2014)
Барабаш О. В. - Формалізований опис структури системи радіолокаційної розвідки повітряного противника з використанням елементів теорії графів, Кіреєнко В. В. (2014)
Петрушенко Н. Н. - Экспериментальное исследование метеопараметров тропосферных радиоволноводов в акватории Черного моря (2014)
Карлов В. Д. - К вопросу о измерении доплеровской частоты сигнала, отраженного от цели, лоцируемой за пределами радиогоризонта над морем, Кондратенко А. П., Шейгас А. К., Ситник Ю. Б. (2014)
Невмержицький І. М. - Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу, Ковалевський С. М., Гризо А. А., Ковзун В. В., Мачула О. О. (2014)
Юфа Є. А. - Аналіз методів та засобів управління відновленням радіоелектронної техніки щодо підвищення ефективності інженерно-радіоелектронного забезпечення, Купрій В. М. (2014)
Ченыкаев А. В. - Метод расчета направленных характеристик сферической антенной решетки, Ермаков Г. В., Майборода И. Н. (2014)
Власик С. М. - Обґрунтування інтервалу технічного обслуговування радіоелектронного обладнання озброєння та військової техніки (2014)
Сидоренко Р. Г. - Захист радіоелектронних засобів від потужних електромагнітних випромінювань, Лупандін В. А., Челпанов А. В. (2014)
Васюта К. С. - Применение MIMO-технологии на хаотических несущих для повышения скрытности функционирования военной системы радиосвязи, Озеров С. В., Фещенко О. А. (2014)
Рысаков Н. Д. - Принципы построения радиосвязного канала передачи на борт самолета сигналов управления с реализацией относительной фазовой манипуляции несущей, Титов И. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Карев В. Г. (2014)
Нагорнюк А. А. - Оптимизация набора кумулянтов для распознавания типа фазового созвездия сигналов с цифровой линейной модуляцией, Писарчук А. А. (2014)
Ткаченко А. Л. - Модифікований спосіб знаходження чіткого значення вихідної змінної при моделюванні окремого типу нечіткого регулятора (2014)
Пащенко Р. Э. - Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фрактальных размерностей, Илюшко В. М., Фатеев А. С., Цюпак Д. О. (2014)
Павленко М. А. - Метод разработки системы информационного обеспечения процессов оценки состояния объектов управления, Полищук C. В., Хмелевский С. И., Кукобко С. В. (2014)
Обідін Д. М. - Оцінка функціональної стійкості інформаційно-телекомунікаційних мереж на основі автоматизованих систем управління (2014)
Скляр В. В. - Метод сертификации ИУС на соответствие требованиям к функциональной безопасности (2014)
Смирнов А. А. - Аппаратная реализация устройств стеганографической защиты информации с использованием адаптивно формируемых дискретных сигналов, Мелешко Е. В., Кузнецов А. А. (2014)
Замула A. A. - Методы построения генераторов псевдослучайных последовательностей на основе параллельных вычислений с использованием графических процессоров, Семченко Д. А. (2014)
Греков В. Ф. - Методика вибору параметрів механізму стріли маніпулятора, Орлов С. В., П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2014)
Кононов В. Б. - Дослідження сил тертя у вимірювальних поршневих системах військового призначення, Котляр С. С., Філістєєв Д. А. (2014)
Чинков В. М. - Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні, Герасимов С. В. (2014)
Миколайчук Р. А. - Методологічний підхід до визначення функціональної стійкості складних технічних систем з динамічною структурою (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Содержание (2012)
Андреєв П. Ю. - Окиснення 3- та 4-піколіну озоном у розчині оцтової кислоти, Тюпало М. Ф., Потапенко Е. В., Погорєлова І. П. (2012)
Лебедь О. С. - 3-Аминопиррол-2,5-дионы. 9. Синтез 1,4-диалкил-3-аминопиррол-2,5-дионов, Чепышев С. В., Панасюк Н. В., Просяник А. В. (2012)
Лебедь О. С. - 3-Аминопиррол-2,5-дионы. 10. Алкилирование производных 3-аминопиррол-2,5-диона , Чепышев С. В., Панасюк Н. В., Просяник А. В. (2012)
Просяник А. В. - 3-Аминопиррол-2,5-дионы. 8. Реакции аминов с производными амино-1,2-этилендикарбо-новых кислот, Чепышев С. В., Лебедь О. С. (2012)
Штамбург В. Г. - Синтез стерически затрудненных N,N-диалкоксипроизводных мочевин и карбаматов , Штамбург В. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Герасименко М. В., Клоц Е. А., Цыганков А. В., Мазепа А. В. (2012)
Гармаш С. М. - Регресійні моделі залежності врожайності томатів від застосовування біогумусу і біогумату, Чернецький Є. В. (2012)
Жизневський В. М. - Сумісне окиснення ізобутилену та окиснювальне дегідрування бутену-1 на Fe–Te–Mo–Ox каталізаторі, промотованому лужноземельними елементами , Небесний Р. В., Івасів В. В., Піх З. Г. (2012)
Зубарева І. М. - Дослідження кислих метаболітів грибa Blakeslea trispora , Мітіна Н. Б. (2012)
Межиброцький В. П. - Оптимізація процесу одержання N,N’-дитіодиморфоліну за методом Бокса-Вілсона , Чайківський О. В., Старчевський В. Л. (2012)
Белая А. А. - Физико-химические свойства порошка карбида кремния, полученного из отходов рисового производства , Гриднева Т. В., Сорока П. И., Рябик П. В., Смирнова Е. С. (2012)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація поліестерів на основі дикарбонових кислот, Нижник В. В. (2012)
Поп Г. С. - Синтез і властивості продуктів переамідування ріпакової олії дигідроксіетилетилендіаміном, Біленька В. І. (2012)
Поп Г. С. - Cамоорганізація аміноамідів кислот ріпакової олії , Рациборська А. А., Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю., Клепко В. В., Гомза Ю. П., Грабовський Ю. Е. (2012)
Свердліковська О. С. - Вплив зовнішніх факторів і структурних властивостей іонних рідин на основі похідних морфоліну з аніоном йоду на їх іонну провідність, Бурмістр М. В. (2012)
Файнлейб А. М. - О химической прививке сеток в полистирол-полициануратных ВПС, Пурикова О. Г. (2012)
Анісімов В. М. - Властивості суміші термопластичних поліуретанів: синтезованого з олігоетеру та з олігоестеру, Євдокименко Н. М. (2012)
Зибайло С. М. - Залежність міцності гумометалевих з’єднань від параметрів вулканізації гумових сумішей та структурування клейової композиції (2012)
Кузьменко Н. Я. - Влияние природы карбофункционального радикала в борсодержащих уретанах на их устойчивость к термоокислительной деструкции , Бугрим М. В., Ласковенко Н. Н. (2012)
Полторацька Н. В. - Немонотонна термодеструкція композицій поліефірної смоли з мікро- та нанокремнеземом , Горєлов Б. М., Ткаченко О. О. (2012)
Скачков В. А. - К расчету газофазного уплотнения углеродных композиционных материалов пиролитическим углеродом в плоском реакторе, Иванов В. И., Колобов Г. А., Мосейко Ю. В. (2012)
Ситар В. І. - Вивчення кінетики поверхневих змін і механізм руйнування при терті фенілону , Лободенко А. В., Дудка А. М., Кабат О. С. (2012)
Бас Ю. П. - Іммобілізований реактив Фоліна для оцінювання вмісту поліфенолів у фітопрепаратах , Петрух М. В., Запорожець О. А. (2012)
Бохан Ю. В. - Спрощене денситометричне визначення тетрагідроканнабінолу в судово-хімічній експертизі, Чмиленко Ф. О., Терещенко О. В. (2012)
Воловенко О. Б. - Сорбційно-спектрофотометричне визначення платини у різних ступенях окиснення, Запорожець О. А. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Спектрофотометричне визначення полівінілпіролідону та полівінілового спирту за допомогою катіонних барвників, Маторіна К. В., Бурмістров К. С. (2012)
Анарбаев А. А. - Исследование процесса разложения хлоридных соединений фосфорной кислотой, Кабылбекова Б. Н., Айкозова Л. Д. (2012)
Радіо С. В. - Синтез барій ізополівольфраматів , Єлякіна В. О., Мельник Н. О., Розанцев Г. М. (2012)
Томашик З. Ф. - Оптимизация бромвыделяющих травителей для химического полирования поверхности кристаллов нелегированного и легированного ZnSe, Кравцова А. С., Стратийчук И. Б., Томашик В. Н., Галкин С. Н. (2012)
Николенко Н. В. - Кинетический анализ химических превращений в "активированных" плазмой водных растворах хлорида натрия, Захаров Р. И., Калашникова А. Н., Пивоваров А. А. (2012)
Огурцов А. Н. - Моделирование нестационарной кинетики каталитического восстановления оксида азота (І) аммиаком, Близнюк О. Н., Савенков А. С., Хлопицкий А. А. (2012)
Півоваров О. А. - Вилуговування дорогоцінних металів з упорних рудних концентратів розчинами, виготовленими на основі плазмохімічно активованої води, Воробйова М. І. (2012)
Чергинец В. Л. - Особенности кинетики карбохлорирования расплава эквимолярной смеси KCl–NaCl , Науменко В. А., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П. (2012)
Тищенко А. П. - Предотвращение биообрастания систем промышленного оборотного водоснабжения при плазмохимической обработке воды (2012)
Білий Я. І. - Дослідження склоутворення та властивостей стекол в малотитанистій області системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2 , Худомака К. В., Мінакова Н. О., Кислична Р. І. (2012)
Голеус В. И. - Водоустойчивость эмалевых покрытий, Рубанова О. Н., Нагорная Т. И., Козырева Т. И., Рыжова О. П. (2012)
Луцюк І. В. - Аналіз процесу термооброблення порошків магнію гідросилікату, модифікованих полівінілпіролідоном, Вахула Я. І. (2012)
Перлова О. В. - Термодинамика и механизм адсорбции соединений тория(IV) частицами твердых растворов триалкиламина в парафине (2012)
Кошель Н. Д. - Методы оценки электрохимической активности свинца, Герасика Н. С., Костыря М. В. (2012)
Осташко І. О. - Обґрунтування параметрів робочого органу відцентрового млина , Виноградов Б. В. (2012)
Фролов В. П. - Оценка коррозионной стойкости технологического оборудования космического ракетного комплекса "Циклон-4" на космодроме Алкантара (2012)
Ананьєв М. В. - Ідентифікація параметрів моделі з використанням точок глобальних екстремумів динамічних характеристик , Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Єлісеєв П. Й. (2012)
Канюк М. І. - Ультрадисперсні флуоресцентні діаманти в нанотехнології (2014)
Гарда С. О. - Біотехнологічні аспекти аналізу мікрофлори сільськогосподарської птиці, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2014)
Kapustianenko L. G. - Isolation and purification of a kringle 5 from human plasminogen using AH-Sepharose, Iatsenko T. A., Iusova O. I., Grinenko T. V. (2014)
Гудзенко О. В. - Penicillium sp. — продуцент позаклітинної α-L-рамнозидази, Варбанець Л. Д., Курченко І. М., Наконечна Л. Т. (2014)
Matselyukh B. P. - Isolation of Phaffia rhodozyma yeasts mutants under increased carotenoid content, Matselyukh D. Ya., Golembiovska S. L., Gural S. V. (2014)
Тігунова О. О. - Нові штами-продуценти біобутанолу. ІІ. Ферментація лігноцелюлозної сировини, Шульга С. М. (2014)
Кучма М. Д. - Гемопоетичні прогеніторні клітини плаценти та пуповинної крові: імунофенотиповий аналіз та потенціал до диференціації in vitro, Шаблій В. А., Кирик В. М., Світіна Г. М., Шаблій Ю. М., Прокопець Ю. К., Індиченко Т. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2014)
Vasyliev R. G. - In vitro properties of neural crest-derived multipotent stem cells from a bulge region of whisker follicle, Rodnichenko A. E., Zubov D. A., Labunets I. F., Novikova S. N., Butenko G. M. (2014)
Зимина О. В. - Мультиплексная полимеразная цепная реакция для генотипирования экотипов Arabidopsis thaliana с помощью SSLP-маркеров, Сытник Е. С., Парий М. Ф., Алхимова Е. Г. (2014)
Gorbach O. I. - The chemoimmunotherapy based on dendritic cells and cisplatin in experiment, Khranovska N. M., Skachkova O. V., Sydor R. I., Pozur V. K. (2014)
Круподьорова Т. А. - Культивування Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. на рослинних відходах, Барштейн В. Ю., Пещук Л. В., Гащук О. І., Костенко Є. Є. (2014)
Ryazantsev V. V. - The generation of reactive oxygen species by cord blood nucleated cells during cryopreservation, Babijchuk L. A., Mykhailova O. O., Zubov P. M. (2014)
Даниленко С. Г. - Добір мікроорганізмів для ферментації м’ясної сировини, Кігель Н. Ф., Бурцева Г. В. (2014)
Новини (2014)
Коломійцев О. В. - Умовна ймовірність ураження цілі з врахуванням надійності роботи елементів комплексу і протидії стрільби ракетами, Кудряшов В. Є., Адамовский О. О., Коротя А. А. (2014)
Ланецький Б. М. - Модель надійності функціонування ЗРК з врахуванням надійності його складових частин, Звєрєв О. О., Паніцин О. О., Чигрин І. О. (2014)
Поліщук С. В. - Вимоги до системи оперативної підтримки дій осіб бойових обслуг як складової сучасних автоматизованих систем управління військового призначення, Хмелевський С .І. (2014)
Щипанський П. В. - Ефективність бойового застосування угруповань радіотехнічних військ у збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть, Кукобко С. В. (2014)
Кирилюк А. С. - Расчет показателей остаточного ресурса РЭС ЗРК при распределении наработки до ресурсного отказа по закону Вейбулла, Глок С. И. (2014)
Бойко Р. В. - Методичний підхід щодо оцінювання стану системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки, Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бердочник А. Д. (2014)
Демидов Б. А. - Проблемные вопросы совершенствования понятийного аппарата в военно-технической области, Хмелевская О. А., Науменко М. В. (2014)
Романенко І. О. - Обґрунтування області визначення і значення функції належності приросту навичок в ході планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2014)
Смірнов Є. Б. - Оцінка повноти реалізації повноважень і відповідальності органами військового управління (2014)
Товма Л. Ф. - Вдосконалення функціонування складського господарства продовольчої служби військової частини, Трунін О. В. (2014)
Бердочник В. А. - Особливості побудови математичної моделі процесу зльоту літака, Приймак А. В., Бердочник Д. В. (2014)
Іващук Б. М. - Роль, місце, завдання та можливості повітряної розвідки в інформаційному забезпеченні розвідувально-пошукових дій, Амазастов Є. І., Калюжний Ю. С., Статигін А. В. (2014)
Котов О. Б. - Визначення методичного підходу до обґрунтування кількісно-якісного складу угруповання тактичної авіації, Лященко Р. В. (2014)
Украинец Е. А. - Определение аэродинамических характеристик модели экраноплана в аэродинамической трубе Т-1 Харьковского университета Воздушных Сил, Корниенко А. П., Зимин В. А., Онищенко С. Д., Сметана С. Н., Крюченко А. Ю. (2014)
Шейгас А. К. - Управление процессом назначения воздействий истребителями в перспективном комплексе средств автоматизации истребительной части, Петрушенко Н. Н. (2014)
Андрусевич В. А. - Оптимізація структури обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження повітряного простору (2014)
Барсуков А. Н. - Повышение помехозащищенности систем передачи бинарных сообщений с использованием хаотических последовательностей, сформированных отображением Икеды (2014)
Білобородов О. О. - Дослідження методів покращення якості матеріалів аерокосмічної оптико-електронної зйомки, Маланчук А. М., Присяжний В. І., Рибалка Г. В., Челпанов А. В. (2014)
Бурцев В. В. - Вимірювання геометричних розмірів групової цілі моноімпульсним пеленгатором РЛС супроводження, Труш М. Ю., Севч П. Ю., Бєсов Є. В. (2014)
Гризо А. А. - Можливість застосування векторних медіанних фільтрів напряму для селекції імпульсних перешкод, Невмержицький І. М., Купрій В. М., Гоголев А. Б. (2014)
Дорощук В. А. - Багатоканальний приймач кореляційного типу у бортовому обладнанні автоматичного радіокомпасу, Нікітін О. В., Кулік О. П., Тітов І. В. (2014)
Камчатний М. І. - Підвищення ефективності захисту багатофункціонального радіолокатора від протирадіолокаційних ракет за рахунок адаптивного регулювання потужності зондувального сигналу в залежності від дальності до цілі, що супроводжується, Бублик Я. В., Сементовський І. Ю. (2014)
Макаренко А. О. - Програма попереднього розрахунку зони радіопокриття мережі стільникового зв’язку в середовищі MathCad, Гринкевич Г. О. (2014)
Павленко М. А. - Розробка інформаційної моделі контролю технічного стану озброєння та техніки радіотехнічного батальйону, Міщенко Т. Ю., Гусак М. Ю., Сімонов С. І. (2014)
Таршин В. А. - Рекомендації щодо вибору закону модуляції частоти дискретного частотноманіпульованого сигналу, Ковальчук В. А., Фінагеєв С. М. (2014)
Васюта К. С. - Исследование свойств линейнопреобразованных стохастических процессов, Щербинин С. А. (2014)
Ільїна І. В. - Аналіз та розробка додаткового модулю для системи управління контентом, Александров Є. Р. (2014)
Коваленко А. А. - Подходы к синтезу технической структуры компьютерной системы, образующей систему управления объектом критического применения (2014)
Козачок Л. Н. - Распределительный подход к осуществлению пассажирских перевозок и выбору необходимых управляющих решений (2014)
Колесникова Т. А. - Процедура коррекции цветового баланса цифровых изображений в цветовом пространстве Lab, Жук Е. Ю., Синотин А. М. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод обработки данных, представленных в целочисленном виде, Варига Н. Г., Гомилко Б. В., Капленко В. В., Лемешко А. Г., Мовчан М. С. (2014)
Краснобаев В. А. - Математические модели и алгоритмы возведения целых чисел в квадрат по произвольному модулю класса вычетов, Янко А. С., Кошман С. А. (2014)
Кучерук С. М. - Проектирование параметрических инвариантных систем на основе применения оценок их чувствительности (2014)
Михнова Е. Д. - Анализ видеоданных на основе диаграмм Вороного различного порядка (2014)
Носовський А. М. - Верифікація програмних засобів символьних перетворень для моделювання динамічних процесів об’єктів транспорту, Баранов Г. Л., Васько С. М. (2014)
Обідін Д. М. - Методика самодіагностики обчислювальних систем на основі гнучких структур перевірочних зв’язків (2014)
Пивнева С. В. - Особенности применения мультиэвристического подхода для решения задач минимизации недетерминированных конечных автоматов (2014)
Смеляков К. С. - Метод идентификации регрессионной модели распределения яркости изображения объекта нерегулярного вида (2014)
Смирнов А. А. - Анализ существующих механизмов информационной безопасности, Лысенко И. А. (2014)
Фалий В. В. - Процедура повышения резкости в жанре портретной фотографии, Колесникова Т. А. (2014)
Чернов В. Г. - Формализация правил получения оценок деятельности оператора в процессе тренажной подготовки (2014)
Красноруцкий А. А. - Модель оценки интенсивности структурно-весовых кодограмм видеопотока в инфокоммуникациях (2014)
Шквар Є. О. - Ефективність паралельного розв’язання рівняння Пуассона на кластерних обчислювальних системах з графічними прискорювачами (2014)
Єгоров О. Б. - Схеми заміщення двофазного асинхронного генератора, Єгорова О. Ю. (2014)
Канашевич Г. В. - Фізичні явища і механізми за якими змінюється поверхня і поверхневий шар оптичного матеріалу від дії електронного потоку (2014)
Косенко В. В. - Металлографические исследования деталей из стали 40Х, паяных медью, Кобзев А. С. (2014)
Крук Б. М. - Математическая модель колебательной системы машины ДЭ-226 для очистки от снега взлетно-посадочных полос, Стадниченко Н. Г., Гурин О. А., Скребец А. М. (2014)
Левков В. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності експлуатації систем електроживлення технічних засобів охорони кордону (2014)
Мелешко М. В. - Щодо питань інформаційної підготовки організації ремонту військової автомобільної техніки (2014)
Стороженко Л. І. - Організація й технологія зведення каркасів будівель із струкурно-вантовим сталезалізобетонним покриттям, Гасій Г. М., Коршунов М. О., Дяченко Є. В. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності (2014)
Гудима В. П. - Фактори підвищення ефективності системи метрологічного забезпечення у сфері оборони (2014)
Науменко А. М. - Питання підвищення ефективності експлуатації інформаційно-вимірювальних систем, Конєва В. В., Овсянніков О. О. (2014)
Науменко А. М. - Оцінка основних похибок вимірювальних перетворювачів температури, Сизоненко В. М. (2014)
Сєркова Л. Е. - Математична модель виконання взаємопов’язаних етапів метрологічної повірки в рамках інформатизації центру стандартизації, Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. (2014)
Шамаєв Ю. П. - Визначення математичної моделі планування експерименту при ідентифікації випробувань, Лисенко Ю. С. (2014)
Гугнин В. Н. - Концептуальная схема интеллектуальной системы поддержки принятия решений для автоматизации процесса управления персоналом (2014)
Лысенко А. И. - Оптимизация внутрисистемных издержек логистики производственно-сбытового объединения с распределенной структурой, Шостак Е. И., Гончар И. А. (2014)
Толкунова Ю. Н. - Винтовая модель жизненного цикла мультипроекта создания сложной технической системы, Павленко Т. Ю. (2014)
Галак О. В. - Застосування детонаційних СО2-лазерів для дезактивації (2014)
Голуб С. В. - Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки, Бурляй І. В. (2014)
Колесніченко О. С. - Розробка методики "Психологічна готовність особистості фахівця екстремального виду діяльності" (2014)
Пашков Д. П. - Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга (2014)
Sklyar V. V. - Implementation of digital instrumentation and control systems for nuclear power plant using FPGA-technology: benefits and solutions (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей (2014)
Тузіков С. А. - Вибір оптимального критерію для визначення раціональних значень основних характеристик сховищ, Ковжога С. О., Карманний Є. В., Лазутський А. Ф., Писарєв А. В. (2014)
Андрощук О. С. - Практичне застосування інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у державній прикордонній службі в особливих ситуаціях (2014)
Городнов В. П. - Особливості та принципи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу "С", Кириленко В. А., Мейко О. В. (2014)
Полікашин В. С. - Еволюція військового менеджменту та його принципів на першому етапі (з глибокої давнини до першої чверті XVIII століття), Поляков С. Ю., Полікашин О. В. (2014)
Поляков C. Ю. - Деякі аспекти удосконалення тактичної підготовки курсантів (студентів) військових підрозділів вищих навчальних закладів, Лєнкін В. М., Зміївський Г. А., Шкуропацький О. І. (2014)
Хроніка та інформація (Новітні технології – для захисту повітряного простору – Х наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Говоруха В. В. - Сучасні форми інформаційно-психологічного протиборства в міждержавних стосунках, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2008)
Домаркас В. - Опыт университетов Литвы в подготовке служащих государственного управления (2008)
Мамонтова Е. В. - Мова як фактор формування національної концептосфери та державної ідентичності громадян (2008)
Петровський П. М. - Гуманітарна складова сучасної адміністративної культури (2008)
Древаль Ю. Д. - "Демократія” чи "республіка”? (До питання про початковий стан дослідження системи народного представництва) (2008)
Сичова В. В. - Формування позасистемної української опозиції як наслідок державно-управлінських впливів Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII ст.) (2008)
Алексєєв В. М. - Від децентралізації до ефективного управління (2008)
Ворона П. В. - Використання педагогічних напрацювань А. С. Макаренка в державному управлінні (2008)
Радченко О. В. - Латинська Україна: нескінченність демократичного транзиту? (2008)
Солових В. П. - Політичне керівництво кризовими ситуаціями в державному управлінні (2008)
Бєльська Т. В. - Правова регламентація діяльності політичних партій як фактор гармонізації інтересів держави та об’єднань громадян (2008)
Лєкарь Т. В. - Сутність еволюції управлінської еліти в Україні: глобальний контекст (2008)
Сущенко Р. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку залізничного транспорту (2008)
Терещенко Д. А. - Нормативно-правове забезпечення формування механізму комунікації між органами влади та споживачами управлінських послуг (2008)
Усаченко Л. М. - Становлення середнього класу як основа розбудови громадянського суспільства в Україні (2008)
Яковенко Г. Б. - Функції сучасної державної бюрократії (2008)
Корабльова Н. С. - Прагматичний плюралізм у стратегіях розвитку великих міст, Лебець В. С. (2008)
Мороз О. Ю. - Становлення інститутів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій (2008)
Васина І. П. - Шляхи розроблення екологічної програми розвитку міста, Стародубцев С. Є. (2008)
Бурик З. М. - Стратегічне планування та програмно-цільове управління регіональним розвитком (2008)
Дітковська М. Ю. - Упровадження новітніх інформаційних технологій в органах державної влади і місцевого самоврядування (2008)
Збукар В. П. - Стратегічне планування на рівні регіону (2008)
Кононенко М. М. - Соціальна взаємодія місцевого самоврядування та територіальних громад (на прикладі Полтавського району Полтавської області) (2008)
Павленко С. В. - Забезпечення законності в системі місцевого самоврядування (2008)
Сітніченко А. В. - Шляхи вдосконалення структури місцевих бюджетів в Україні (2008)
Шелепницька І. П. - Статутна автономія адміністративно-територіальних одиниць в Італійській Республіці: досвід для України (2008)
Мартиненко В. Ф. - Формування стратегічних альянсів: сучасні тенденції глобалізації процесу інвестування виробництва (2008)
Михайлова Л. І. - Державне регулювання розвитку АПК в умовах членства України в СОТ, Волченко Н. В. (2008)
Борисевич С. О. - Стан і тенденції розвитку управління гуманітарною сферою в Україні, Бондаренко К. І. (2008)
Коротич О. Б. - Проблеми розвитку регіонів України та завдання державної регіональної політики (2008)
Крамарева О. С. - Збалансованість регіонального ринку праці: визначення та аналіз (2008)
Майстро С. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку в умовах глобалізації (2008)
Прохорова В. В. - Податкова політика України на сучасному етапі її розвитку, Колодізєва С. О. (2008)
Соболь Р. Г. - Удосконалення державного регулювання ринку страхування в Україні, Сергєєва Л. М. (2008)
Балдич Н. І. - Оцінювання результативності та ефективності державної політики фінансового вирівнювання (2008)
Бронікова С. А. - Нейролінгвістичне програмування як економіко-соціальний фактор державного управління (2008)
Бутенко О. А. - Оцінювання фінансового стану малих підприємств (2008)
Гаман П. І. - Інформаційні технології в системі охорони здоров’я (2008)
Кравченко Т. А. - Університетська модель сільськогосподарського дорадництва як вид інтелектуальних інвестицій (2008)
Луговенко Н. В. - Методи захисту пенсійних заощаджень у пенсійній системі України (2008)
Осадчук С. В. - Бюджетна децентралізація: стан і перспективи (2008)
Алексейчук В. В. - Соціальні відносини як сфера взаємодії місцевих органів влади та суб’єктів ринку (2008)
Боков О. В. - Особливості становлення та розвитку соціального страхування в Європі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Волосюк М. В. - Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики (2008)
Галушка В. О. - Державна податкова політика України: виклики та перспективи (2008)
Герасимова О. А. - Механізми захисту українського ринку книговидання в умовах членства в СОТ (2008)
Д’яченко В. В. - Шляхи вдосконалення середовища діяльності неприбуткових організацій (2008)
Замора О. М. - Чинники розвитку транскордонного співробітництва в Україні (на прикладі Сумської області) (2008)
Корнієнко В. І. - Проблеми кадрового та фінансового забезпечення реалізації державної соціальної політики (2008)
Корчагіна Л. М. - Навчання впродовж життя як пріоритетний напрямок модернізації управління освітою в Україні (2008)
Мілєва Т. С. - Оцінка сучасного стану продовольчої безпеки (2008)
Надточій А. О. - Недержавна пенсійна система як складова механізму економічного розвитку України (2008)
Резнік О. М. - Автотранспортна система сучасного мегаполісу в контексті підготовки до "Євро-2012” (2008)
Розсказов А. Г. - Концептуальні основи корпоративної моделі розвитку соціального капіталу в Україні (2008)
Ткаченко В. С. - Використання рейтингових моделей зовнішньоекономічної конкурентоспроможності національної економіки (2008)
Тягушева О. Г. - Необхідність та перспективи безперервності освіти як принципу освітньої політики України (2008)
Хмельков А. В. - Нормативно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні (2008)
Швидич О. І. - Формування та реалізація політики у сфері управління техногенною безпекою України (2008)
Мельников О. Ф. - Нова парадигма державного управління трудовими ресурсами (2008)
Шамраєва В. М. - Реформування державної служби України (використання міжнародного досвіду) (2008)
Гарбут А. А. - Компоненти аналізу кадрової політики (2008)
Олійник Т. О. - Оновлення навчальних курсів в умовах Болонського процесу, Минко П. Є., Іващенко М. В. (2008)
Поліщук Н. С. - Науково-теоретичні засади формування корпоративної культури державних службовців (2008)
Савченко Б. Г. - Зміна пріоритетів у реформуванні державної служби як передумова успішної інтеграції України до ЄС, Будко О. О. (2008)
Крамарева О. М. - Підвищення ефективності імпорту в умовах європейської інтеграції України (2008)
Коваленко Є. О. - Комплексний підхід до проблем аналізу євроінтеграційної політики (2008)
Поступна О. В. - Інформатизація навчального процесу – складова інтеграції до європейського освітнього простору (2008)
Скиба М. В. - Удосконалення механізму державного регулювання інноваційних процесів в Україні як передумова європейської інтеграції (2008)
Чурсіна Н. В. - Вирівнювання територій: європейський досвід (2008)
Гончарук Н. Т. - Визначення сутності поняття "еліта" в контенксті управління суспільством, Сурай І. Г. (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Урахування особливостей організаційної культури в модернізації органів влади (2009)
Діуліна В. В. - Підготовка регіональних політичних лідерів для державного управління (2009)
Дрешпак В. М. - Керівні впливи на семіотичну підсистему державного управління: особливості й основні характеристики (2009)
Конотопцев О. С. - Теорія суспільного договору як сучасне уявлення про державу в XVII-XVIII ст. (2009)
Пантелейчук І. В. - Місце та роль зв’язків з громадськістю у формуванні іміджу державних інституцій (2009)
Половцев О. В. - Ймовірнісний аналіз ризику і невизначеностей у задачах державного управління (2009)
Рожков Г. С. - Наукові підходи до державного управління охороною здоров’я (2009)
Соколовський С. І. - Вітчизняний елітогенез у контексті самоорганізації соціальних систем (2009)
Степанов В. Ю. - Філософська концепція еволюції постіндустріального суспільства (2009)
Купалов Р. О. - Теоретичні аспекти ідентифікації об’єктів і сфер регулювання в підприємницькому середовищі (2009)
Нікішина М. В. - Актуальні питання дослідження стану інтеграції іммігрантів в Україні (2009)
Скібчик Г. Є. - Державна політика формування електронних ресурсів України (2009)
Хашиєва Л. В. - Сутність і поняття стратегічного управління (2009)
Герасимова О. А. - Забезпечення державного інформаційного суверенітету як функція державної мови (2009)
Хромова Ю. О. - Теоретичні питання державного регулювання виборчого процесу в сучасній Україні, Герасимова О. А. (2009)
Молодченко Т. Г. - Місцеві податки як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування (2009)
Ковальова О. М. - Система управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (2009)
Обухова Н. О. - Трансформація державної культурної політики у великих містах: теоретичні настанови та можливості в умовах сьогодення (2009)
Стрілець Ю. П. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою: інституційна сутність поняття (2009)
Діденко В. С. - Управлінські механізми залучення іноземних інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства великих міст України на прикладі досвіду МДУП "Мосводоканал" (2009)
Дєгтяр А. О. - Домінанти державного регулювання розвитку ринку праці, Бондаренко О. Г. (2009)
Карамишев Д. В. - Напрями державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню України, Удовиченко Н. М. (2009)
Бражко О. В. - Удосконалення державного управління розвитком ринку праці на рівні регіону (2009)
Горячук В. Ф. - Капіталізація економіки Одеської області та вплив державної політики на цей процес (2009)
Клімова С. М. - Удосконалення окремих етапів бюджетного процесу (2009)
Кузькін Є. Ю. - Моделювання ризику в інвестиційному проектуванні, Глотов Є. О. (2009)
Пухкал О. Г. - Взаємовідносини влади та бізнесу в контексті формування основ громадянського суспільства в Україні (2009)
Діденко Н. Г. - Удосконалення механізмів державного управління в реалізації сучасних соціальних стратегій в Україні (2009)
Пасемко Г. П. - Аграрна реформа як державно регульований феномен (2009)
Соболь Р. Г. - Суб’єкти страхового ринку: характеристики й особливості (2009)
Статівка Н. В. - Методологічні основи оцінки багатофакторної продуктивності в аграрній сфері (2009)
Толуб’як В. С. - Державна політика пенсійного забезпечення: сутність та функції (2009)
Нєма О. С. - Системний підхід до організації процесу управління об’єктами нерухомості державної власності (2009)
Багрич С. П. - Запровадження новітніх методик активізації механізмів соціального партнерства (2009)
Бєлєвцова Я. С. - Основні принципи впровадження системи управління якістю соціальних послуг (2009)
Ботезат О. П. - Особливості державного контролю у сфері землекористування (2009)
Горьков Є. В. - Роль ресурсної бази як важеля управління економікою міського господарства (2009)
Іванов О. В. - Регіональна складова державної інноваційної політики в Україні, Сумак Н. А. (2009)
Іорданов А. Є. - Формування інвестиційного механізму розвитку людських ресурсів (2009)
Панасовська С. Г. - Роль державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності (2009)
Шатило О. А. - Упровадження інновацій до контексту забезпечення національних економічних інтересів (2009)
Шенкаренко О. В. - Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як елемент розвитку продуктивних сил суспільства (2009)
Шевцов В. Г. - Державний контроль щодо забезпечення медичної допомоги в умовах упровадження страхової медицини в Україні (2009)
Єлагін В. П. - Удосконалення механізмів соціального захисту військовослужбовців в Україні в умовах розбудови соціальної держави, Дацюк І. П. (2009)
Глухачов Є. Ф. - Народна законодавча ініціатива в контексті вдосконалення механізму здійснення народовладдя в Україні (2009)
Стельмащук Л. С. - Демократія в державній службі (2009)
Варакіна Н. О. - Формальні методи оцінки персоналу як механізми управління кар’єрою державного службовця (2009)
Ворона П. В. - Особливості партійної сиcтеми Ізраїлю та її класифікація (2009)
Колісник М. М. - Удосконалення планування регіонального розвитку в Україні на основі дослідження французького досвіду (2009)
Стрельцов В. Ю. - Використання індикаторів якості врядування для країн, що розвиваються (2009)
Труш О. О. - Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн – членів ЄС Західної Європи (2009)
Жданова І. С. - Європейський адміністративний простір та його вплив на національні системи державної служби (2009)
Киричук Ю. Л. - Зарубіжний досвід впливу держави на забезпечення доступності житла (2009)
Титул, содержание (2014)
Ваганов А. И. - Управление качеством, бережливое производство – самые экономичные наименее капиталоемкие инструменты энерго- и ресурсосбережения, Мелешко М. В., Добровольская С. В. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Анализ электромагнитных и термоэлектрических процессов в печах Ачесона (2014)
Братута Э. Г. - К методике параметрической диагностики кондиционера кабины машиниста локомотива, Сетюков В. Б., Гарева Д. А., Никитчук Н. С. (2014)
Євдокімов В. А. - Алгоритм функціонування фонду врегулювання вартісного дисбалансу, Комова С. К., Вишинський О. С. (2014)
Деревянко О. В. - Безлопастная бездисковая турбина как компонент системы аварийной подпитки энергооборудования (2014)
Кирисов И. Г. - Минимизация потерь в силовых трансформаторах при изменении режима нагрузки, Овчаренко Т. И. (2014)
Болотских Н. Н. - Совершенствование инфракрасных газовых нагревателей, применяемых для зонального отопления (2014)
Внукова Н. М. - Організація переказу коштів в Україні, Кучер Ю. Л. (2014)
Хандола О. Ю. - Теоретический анализ флуктуационных процессов в генераторе миллиметрового диапазона на основе фазовой подстройки частоты, Черенков А. Д. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-травень 2014 р. (2014)
Abstracts (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, червень 2014 р. (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Дем’янчук Б. О. - Узагальнена модель функціонування системи технічного забезпечення бойових дій, Малишкін О. В., Нікул С. О. (2014)
Макеєв В. І. - Рух центру ваги некерованої ракети на активній ділянці траєкторії, Пушкарьов Ю. І., Воронько В. В. (2014)
Павленко М. А. - Визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативно-тактичному напрямку, Поліщук С. В., Хмелевський С. І., Гріценко П. М. (2014)
Тіхонов І. М. - Модель оцінки втрат підрозділів та частин міжвидового тактичного угрупування військ Збройних Сил України при нейтралізації збройного конфлікту (2014)
Челпанов А. В. - Визначення параметрів балістичних цілей з групуванням спостережень, Акулінін Г. В., Меленті Є. О. (2014)
Ярош С. П. - Удосконалення комплексу математичних моделей, реалізованих на основі геоінформаційної системи "Аргумент-2011”, Макаров А. Ф., Савельєв А. М., Калініченко В. О. (2014)
Баришніков В. В. - Готовність громадян України до захисту Вітчизни у разі оголошення мобілізації чи початку війни, Неймирок О. К. (2014)
Бурковський С. І. - Аналіз розвитку розподілених комп’ютерних систем імітаційного моделювання Сполучених Штатів Америки, Закіров З. З., Батуринський М. П., Польшина Л. В. (2014)
Горбенко С. В. - Досвід адаптації військовослужбовців до цивільного життя в США, Хома В. В., Шпанчук Г. В. (2014)
Науменко М. В. - Методичний підхід до оцінювання доцільності проведення модернізації зразків озброєння і військової техніки (2014)
Товма Л. Ф. - Технологія змін норм харчування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, Русанов В. О. (2014)
Антоненко Н. С. - Визначення електронної температури пробою в повітряному середовищі (2014)
Арасланов М. Р. - Автоматизація радіотелеграфного способу зв'язку в Повітряних Силах Збройних Сил України, Савченко В. П. (2014)
Дмітрієв О. М. - Аналіз нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації (2014)
Жолонко Т. С. - Методи імітаційного моделювання радіоелектронних елементів із застосуванням програмних комплексів MatLab та Visual Simulation при підготовці спеціалістів у галузі радіоелектроніки, Супрун В. В. (2014)
Залевский Г. С. - Метод расчета характеристик рассеяния диэлектрических объектов резонансных размеров (2014)
Кандырин Н. П. - Перспективы использования комбинированных формирователей на основе ФАПЧ и ЦСС для формирования СВЧ сигналов. Фазовые шумы системы ФАПЧ (2014)
Карпенко Н. Ю. - Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов, Уфимцева В. Б. (2014)
Козелкова Е. С. - Задачи дистанционного зондирования Земли и требования к космической информации для их решения (2014)
Коломієць І. О. - Аналіз можливого впливу мобільних засобів зв’язку на роботу бортового радіоелектронного обладнання літаків Повітряних Сил, Васильчук В. В., Хижняк І. А. (2014)
Коробкова Е. Н. - Синтез формирователей одиночных двух импульсных серий с перестраиваемыми временными параметрами (2014)
Нос І. А. - Підвищення точності траєкторних вимірювань за рахунок інформації з космічних навігаційних систем, Солонець О. І., Чумак Б. О. (2014)
Ольшанський В. В. - Метод оцінки параметрів сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти, Прокопенко Є. М. (2014)
Рвачова Н. В. - Математична модель управління інтенсивністю відправки даних в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості, Петренко В. В. (2014)
Скляр В. В. - Исследование марковских моделей информационно-управляющей системы с учетом ошибок контроля и управления (2014)
Ткаченко В. Н. - Анализ точности определения координат источников радиоизлучения при совместной работе системы пассивной радиолокации и высотомера, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Трошин О. Н. - Оценка влияния масштабного фактора трибосистем на энергоемкость параметров акустической эмиссии, Стадниченко В. Н., Лемешев Н. Ю., Зинченко Н. А., Притуляк В. В. (2014)
Клименко А. М. - Методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі, Шуба І. В., Болтова Ю. В. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод обработки данных в классе вычетов, Чернецкая И. А., Кошман С. А., Мартыненко А. М. (2014)
Ленков С. В. - О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на его показатели надежности, Пашков С. А., Осыпа В. А., Цыцарев В. Н. (2014)
Міщенко А. В. - Формування авіатранспортного комплексу у сфері інформаційної безпеки (2014)
Можаєв О. О. - Оптимізація застосування вейвлет-перетворень для визначення характеристик трафіку мультисервісних мереж, Раковська Н. Х., Казімірова В. В. (2014)
Обідін Д. М. - Метод накопичення верифікаційної інформації при виконанні верифікації в розподілених базах знань (2014)
Рассомахін С. Г. - Побудова псевдовипадкового коду на основі лінійних генераторів М-послідовностей, Гажур Д. М. (2014)
Ситников Д. Э. - Метод поиска логических правил в экспертных системах на основе ассоциативных зависимостей между дискретными признаками, Титова Е. В., Коваленко А. И., Банин Ю. В., Патык Р. О. (2014)
Смирнов А. А. - Протокол обмена ключами и передачи данных в закрытой стеганосистеме с использованием адаптивно формируемых дискретных сигналов, Смирнов С. А., Мелешко Е. В., Кузнецов А. А. (2014)
Срібна І. М. - Дослідження оптимальних параметрів системи з заданою структурою при детермінованих та випадкових величинах (2014)
Сторчак К. П. - Дослідження триланкових комутаційних полів різної конфігурації (2014)
Шамраева Е. О. - Комплексный метод компрессии томограмм (2014)
Косогов О. М. - Методика визначення пріоритетів показників, що характеризують рівень загроз інформаційній безпеці держави (2014)
Левченко О. В. - Проблеми і шляхи формування системи інформаційної безпеки держави (2014)
Васюченко П. В. - Аналіз сучасних методів обліку втрат електроенергії в енергосистемах України (2014)
Гасій Г. М. - Техніко-економічне обґрунтування ефективності потокового методу зведення сталезалізобетонного структурно-вантового покриття (2014)
Дяченко Є. В. - Особливості та проблеми організації виконання робіт потоковим методом при реконструкції будівель шляхом заміни перекриттів (2014)
Єгоров О. Б. - Двофазний асинхронний генератор, Єгорова О. Ю. (2014)
Кучеренко Е. И. - Методы оценивания качества изделий механосборочного производства, Трохимчук С. Н. (2014)
Крапівін К. О. - Аналіз хвильових датчиків та похибок вимірювання, що виникають при їх експлуатації, Кіпачов О. І., Бабич О. О. (2014)
Кушнерук Ю. І. - Аналіз принципів роботи цифрових частотомірів середніх значень, Пятков Є. С. (2014)
Рафальський Ю. І. - Аналіз вимірюваних параметрів модульованих сигналів, Назарук Д. О. (2014)
Тимочко О. І. - Вимоги до точності вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету, Чуйков Д. В., Булай А. М. (2014)
Ютовець І. І. - Аналіз метрологічних датчиків автомобільної техніки, Кононова О. А. (2014)
Бойко Р. В. - Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.), Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Плешкунов С. А., Таврін В. А. (2014)
Ляшенко С. А. - Особенности применения нейросетевых технологий для автоматизации технологических процессов сахарного производства (2014)
Буданов П. Ф. - Моделювання активної зони реакторів у тренажерах АЕС та система розробки і експлуатації моделюючих програмних комплексів АСУ ТП, Бровко К. Ю., Волгіна Н. Я. (2014)
Васильєв О. Б. - Використання імітаційного моделювання при оптимізації параметрів системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів (2014)
Емец В. М. - Устройство переносного блока системы контроля радиационной обстановки, Шевелева Ю. В., Пелихатый Н. М. (2014)
Полєжаєв А. М. - Обґрунтування допустимого рівня небезпеки з урахуванням техногенного навантаження територіальних елементів (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей (2014)
Тузіков С. А. - Методика оцінки втрат серед людей на момент комплексного впливу ударної хвилі і проникаючої радіації у процесі заповнення ними сховища цивільного захисту, Лазутський А. Ф., Писарєв А. В., Молодцов В. А. (2014)
Колесніченко О. С. - Психологічні особливості прояву професійної деформації військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з різним стажем служби (2014)
Царев Ю. А. - Методические основы построения системы контроля обстановки на государственной границе Украины, Мельников А. Г. (2014)
Жилін В. А. - Класифікація сучасного програмного забезпечення системного рівня, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей, Панасенко Д. П. (2014)
Хроніка та інформація (Новітні технології – для захисту повітряного простору – Х наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Обращение ученого совета Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика к медицинской общественности Украины и Российской Федерации (2014)
Габрієлян А. В. - Сучасні підходи та методики трансплантації стовбурових клітин хворим з термінальною стадією серцевої недостатності, Салютін Р. В., Якушев А. В., Оніщенко В. Ф., Шаблій В. М., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Миронюк О. І. (2014)
Тодуров Б. М. - Поліпшення результатів аортокоронарного шунтування за допомогою додаткового захисту міокарда, Ковтун Г. І., Шелудько С. О. (2014)
Фуркало С. Н. - Стентирование основного ствола левой коронарной артерии: технические подходы и результаты вмешательств (2014)
Глагола М. Д. - Ургентная тромбэмболэктомия у пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии, Демянчук В. Б., Бицадзе А. Г., Шателен Н. В., Максаков А. А., Максименко Л. Н., Сагура С. Н., Фурса Е. М., Тодуров Б. М. (2014)
Витовский Р. М. - Необычный случай злокачественного течения миксомы правого предсердия, Исаенко В. В., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Билинский Е. А., Параций А. З., Дедкова Т. И., Дырда М. Н., Чернякова Л. И. (2014)
Аксенова И. А. - Изолированный дивертикул левого желудочка у ребенка, Тодуров Б. М., Вашкеба В. Ю., Озерянский Н. А., Хартанович М. В., Калашникова Р. В., Дудко Е. Н., Бацак Б. В. (2014)
Орищин Н. Д. - Вогнищеве ураження міокарда лівого шлуночка і ризик раптової смерті при саркоїдозі серця, Іванів Ю. А., Лозинська Н. В., Сорока О. Я., Павлик С. С., Паламарчук Ю. О., Сороківський М. С. (2014)
Харкава І. Б. - Роль черезстравохідної ехокардіографії в діагностиці абсцесу аортомітрального контакту, Понич Н. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2014)
Meier P. - Альманах-2013: новітні некоронарні серцеві втручання, Franzen O., Lansky A. J. (2014)
Актуальные проблемы лечения больных с сердечной недостаточностью (2014)
Умови публікації статей у журналі (2014)
Ткаченко В. И. - Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления, Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. (2013)
Темніков В. О. - Комплексна модель процесу функціонування системи технічного забезпечення оперативного застосування угруповання внутрішніх військ (2013)
Горбенко С. В. - Роль військових комісаріатів в виконанні державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України по створенню професійної армії (2013)
Гриб Д. А. - Погляди на шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення бойового застосування військ (сил), Гурін О. М. (2013)
Демидов Б. А. - Формализованный методический подход к формированию облика системы защиты объектов от высокоточного оружия, Науменко М. В., Хмелевская О. А. (2013)
Добровольський Ю. Б. - Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Семененко О. М., Абрамова М. В., Бойко Р. В., Кремешний О. І. (2013)
Климченко В. Й. - Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи, Бєлавін О. В. (2013)
Башинський В. Г. - Результати аналізу ступеню захищеності літальних апаратів за допомогою систем викиду хибних теплових цілей, Васильєв Д. Г., Камак Ю. О. (2013)
Дмитрієв А. Г. - Алгоритми траєкторного управління керованими авіаційними бомбами при неконтактному підриві бойових частин для ураження розосереджених легкоуразливих цілей, Печура Д. С., Нікітченко В. І. (2013)
Калугін Д. С. - Розробка алгоритмів виявлення сигналів невідомій форми при надширокосмуговій локації (2013)
Ковтунов А. Л. - Метод обнаружения маневра радиолокационной цели в обзорных РЛС с использованием сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Батуринський М. П., Польшина Л. В. (2013)
Козелкова К. С. - Псевдосупутникові радіонавігаційні системи, їх створення та оптимізація структури мережі (2013)
Озеров С. В. - Анализ надежности радиотехнической системы передачи информации, основанной на MIMO-технологии с множеством хаотических несущих, Артеменко А. А. (2013)
Сотников А. М. - Проблемы и перспективы развития навигационного обеспечения летательных аппаратов, Таршин В. А. (2013)
Хращевський Р. В. - Адаптивна система планування розподілу повітряного простору України як основний напрямок її розвитку (2013)
Швец А. В. - Обратная задача восстановления параметров волновода Земля-ионосфера, возбуждаемого разрядом молнии, Кривонос А. П., Сердюк Т. Н., Горишняя Ю. В. (2013)
Александров О. В. - Модель знань про тактику дій засобів повітряного нападу при подоланні протиповітряної оборони угруповання Повітряних Сил (2013)
Волков А. С. - Метод декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов (2013)
Волошин А. Л. - Керування типовими робочими місцями у великих розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах (2013)
Краснобаев В. А. - Метод контроля криптографической информации, представленной в модулярной системе счисления, Кошман С. А., Курчанов В. Н., Гарамась А. В. (2013)
Криховецький Г. Я. - Моделювання топологічної структури вторинної мережі зв’язку, Поляков А. О. (2013)
Кучук Г. А. - Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації, Косенко В. В., Давікоза О. П. (2013)
Лещинский В. А. - Об идентификации некоторых начальных логических понятий (2013)
Лубко Д. В. - Технологія створення експертних систем для тваринництва (2013)
Лукьянчук В. В. - Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью, Ланецкий Б. Н. (2013)
Тимочко А. И. - Оценка оперативности принятия решений при назначении воздействий по объектам противника (2013)
Ткачёва Т. С. - Работа поисковой системы с большими объемами данных в облаке с внедрением технологии Solr, Аль-Сафи Ахмед Нурулдин, Ибрагим Мустафа Халил (2013)
Тристан А. В. - Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень (2013)
Chupryna A. S. - Models and methods for heat loss evaluation, Ogunniyi Oreoluwa (2013)
Шматков С. И. - Метод оценки вероятности доставки сообщения за заданное время в компьютерных сетях (2013)
Болюбаш О. О. - Визначення показника якості обслуговування мобільної станції у випадку застосування процедури хендоверу (2013)
Бугаєв С. В. - Кругова продувка моделі підводної частини БТР-3У в аеродинамічній трубі (2013)
Горелова К. В. - Моделирование движения жидкости в баках цилиндрической формы (2013)
Кононов Б. Т. - Перехідні процеси в трифазній електричній мережі при несанкціонованому втручанні в її роботу, Мушаров А. О. (2013)
Кононов Б. Т. - Управління якістю електричної енергії, Рябуха Н. М., Щека В. М. (2013)
Писаренко А. В. - Компьютерное моделирование поведения транспортного средства с антиблокировочной системой, Белоус А. В., Кононенко Д. В. (2013)
Поляков А. П. - Покращення показників дизеля зміною пропорцій дизельного та біодизельного палив в паливній суміші, Галущак О. О., Поляков П. А., Королюк Д. Л. (2013)
Сапига Н. Н. - Пьезоэлектрический преобразователь для генераторов электростанций, Буданов П. Ф., Юкова Е. Н. (2013)
Шевченко В. В. - Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением, Минко А. Н., Фомина Е. М. (2013)
Коняхін Г. Ф. - Пристрій для виміру інтенсивності звукових коливань у суцільних середовищах, Верещагін В. Л., Яценко Р. А. (2013)
Карлов В. Д. - Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне, Петрушенко Н. Н. Головин Г. А., Бесова О. В. (2013)
Aleksandrov O. A. - The estimation of the experimental investigation results of the powder gas pressure sensor in barrels of small arms, Pivovarov S. O., Kostenko I. V. (2013)
Манохіна О. С. - Аналіз ефективності роботи пасивного ІЧ детектора рухомих об’єктів (ПІЧ-детектора), Науменко А. М. (2013)
Науменко А. М. - Вживання вихрових витратомірів-лічильників у тяжких умовах експлуатації, Жила М. В. (2013)
Стеценко А. А. - Науково-технічна база системи вимірювання та обліку витрат текучого середовища (2013)
Чинков В. Н. - Оценки методических погрешностей при поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы, Мошаренков В. В. (2013)
Гусєва Ю. Ю. - Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах, Гребенікова О. В., Пан М. П. (2013)
Семенов В. Б. - Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств авіаційної промисловості, Туголуков В. О., Леховіцер В. О. (2013)
Брежнев Е. В. - Разработка гибридного метода оценки безопасности инфраструктур и объектов критического применения в условиях неопределенности (2013)
Дядюшенко О. О. - Методика побудови автоматизованих систем управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського