Марчишина Є. І. - Основні працеохоронні засади збереження життя та здоров'я працівників на виробництві, Вечеря Ю. О. (2013)
Мельник В. В. - Готуємось до інкубації (2013)
Мельник В. В. - На підвищення кваліфікації – до ДП "НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” (2013)
Себа М. В. - Запрошуємо на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України на факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Петерс М. В. - "Бровафарма” – 20 років на захисті здоров’я тварин (2013)
Оробченко О. Л. - Моніторингові дослідження вмісту неорганічних елементів у продукції птахівництва (2013)
Володкевич С. В. - Вплив різних чинників на продуктивність перепелів (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – производство высококачественных комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Немировський Я. - "Вив-Азия – 2013”: наши в Бангкоке, Духовникова В. (2013)
Петерс М. В. - 27-й Європейський Лекційний Тур компанії "Оллтек” (2013)
Мельник О. П. - Особливості біоморфологічних адаптацій деяких представників ряду гусеподібних – ordo anseriformes, Друзь Н. В. (2013)
Марчишина Є. І. - Особливості санітарно-побутового забезпечення працівників птахофабрик, Остренко В. С. (2013)
Данченко О. О. - Специфічність окисного псування і змін жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання, Рубан Г. В., Бородай В. П. (2013)
Дейнеко Р. М. - Перетравність поживних речовин та ріст каченят за різних рівнів цинку в комбікормах (2013)
Титул, зміст (2014)
Харлан О. - Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття (2014)
Башкирова О. - Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко "Бора" (2014)
Васьків М. - Два письменники – дві Карелії / одна Карелія ("Карелія–Karjala" І. Багмута і "Люди Біломорбуду" П. Усенка (2014)
Гальчук О. - Античність у ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля (2014)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Період перекладознавчої діяльності (2014)
Погребняк І. - Жанрова та тематична палітра журналу "Квітка. Настина читанка" (2014)
Чередніченко А. - Повтори як засіб когезії тексту (2014)
Єременко О. - Масліт: паралітература чи мистецький феномен? (2014)
Анісімова Л. - Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (2014)
Клічак Г. - Мілослав Новотни. Цвинтарі Карела Гинека Махи (2014)
Паламарчук М. О. - Суперечності між безпекою владного режиму та безпекою особи в Україні як рушійна сила внутрішньополітичного конфлікту (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) (2014)
Гарін А. - Емоційний фактор у сучасній політиці (2014)
Васильчук Є. О. - Рух "нових лівих" як ідейна течія політичного радикалізму в Україні (2014)
Возна Л. Ю. - Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків, Жаліло Я. А. (2014)
Молдован О. О. - Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління, Постула М. (2014)
Землянкін А. І. - Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення, Підоричева І. Ю. (2014)
Варналій З. С. - Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні, Васильців Т. Г., Покришка Д. С. (2014)
Шевченко І. В. - Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна (2014)
Ковязіна К. О. - Методика визначення прожиткового мінімуму: шляхи поліпшення (2014)
Більовський О. А. - Будівництво доступного орендного житла як стратегічний напрям державної житлової політики України (2014)
Конах В. К. - Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації, Лазоренко О. А. (2014)
Нечитайло А. А. - Роль діаспори у формуванні національної пам’яті в умовах глобального інформаційного суспільства (2014)
Петров В. В. - Політика держав Східного партнерства щодо захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз (2014)
Бегма В. М. - Ризики експортного контролю та воєнно-економічна безпека держави, Скляр Н. М. (2014)
Толочний Ю. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення та шляхи розвитку оборонно-промислового сектору економіки України, Щеглюк Б. П. (2014)
Горбулін В. П. - Проблеми державного регулювання цін на продукцію оборонно-промислового комплексу України, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2014)
Шевцов А. І. - Корпоратизація в оборонно-промисловому комплексі України: проблеми та шляхи їх вирішення, Боднарчук Р. В. (2014)
Cуходоля О. М. - Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України (2014)
Коломієць О. О. - Трудоресурсна безпека в системі національної безпеки України (2014)
Мітряєва С. І. - Лібералізація візового режиму між Україною та Європейським Союзом (2014)
Сьомін С. В. - Європейські правила пробації та реформування кримінально-виконавчої системи в Україні (2014)
Александров О. С. - Безпека Центральної Азії: між Росією та Китаєм (2014)
Баровська А. В. - Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Нідерландів (2014)
Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні (2014)
Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання (2014)
Собкевич О. В. - Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні (2014)
Мазука Л. І. - Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії (2014)
Баровська А. В. - Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС (2014)
Токар-Остапенко О. В. - Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні (2014)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у березні – травні 2014 р. (2014)
Аннотации (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Титул, содержание (2014)
Барбаш В. А. - Вплив попередньої обробки волокон льону на показники целюлози, Нагорна Ю. М. (2014)
Невмывака Д. В. - Получение поверхностно-активных веществ переэтерификацией глицериловых эфиров молочной кислоты с триацилглицеролами, Демидов И. Н. (2014)
Оробчук О. М. - Вивчення впливу дозування ініціатора на процес суспензійної коолігомеризації вуглеводневої фракції, Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2014)
Пасечник М. В. - Исследование адгезионного взаимодействия полимерных композиций с поверхностью текстильного материала (2014)
Сушко О. А. - Метод контролю органічних канцерогенних речовин в об’єктах різної фізичної природи, Рожицький М. М. (2014)
Якимечко Я. Б. - Деякі закономірності гідратаційної активності кальцію оксиду (2014)
Шапорев В. П. - Синтез титанатов щелочных металлов при помощи гидротермальных реакций, Питак И. В., Шестопалов А. В. (2014)
Костенко Є. Є. - Твердофазне спектрофотометричне визначення Нg (II) за допомогою ксиленолового оранжевого, Бутенко О. М. (2014)
Макаренко І. М. - Електрохімічне знесолення розчинів, що містять іони жорсткості (2014)
Голембіовський А. О. - Зміна структури поверхні монтморилоніту при адсорбції катіонних поверхнево-активних речовин, Брезіцька А. М., Спасьонова Л. М. (2014)
Пилипенко І. В. - Сорбція іонів кобальту, хрому та урану Fe/Ti-пілардованим монтморилонітом, Ковальчук І. А., Веремеєнко В. В., Спасьонова Л. М. (2014)
Данилкович А. Г. - Підвищення водостійкості шкіри хромового дублення алкен-малеїновою композицією, Омельченко Н. В., Лисенко Н. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Михайлова Є. О. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з рідинних відходів содового виробництва, Ворожбіян М. І., Мороз М. О. (2014)
Боголюбов В. М. - Проблеми формування змісту навчально-методичних матеріалів при підготовці майбутніх екологів (2014)
Герецун Г. М. - Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів (2014)
Самойленко Н. Н. - Использование электрохимической деструкции для обезвреживания сточных вод лечебных учреждений, Ермакович И. А. (2014)
Любимова Н. А. - Использование критерия средней частоты выбросов в процессе екологического контроля (2014)
Нікітченко Ю. С. - Отримання поверхнево-активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів (2014)
Учитель И. Л. - Технологии мониторинга сплоченности геологической среды, как причины техногенных аварий, Войтенко С. П., Капочкин Б. Б. (2014)
Котовенко О. А. - Ймовірносно-автоматне моделювання в дослідженнях міграційних процесів у грунтах, Мірошниченко О. Ю., Березницька Ю. О., Шосталь Ю. В. (2014)
Крусир Г. В. - Исследование метаногенеза сточных вод предприятий первичного виноделия, Дубровин В. А., Полищук В. Н., Дубовик А. А., Соколова И. Ф. (2014)
Єгоров Б. В. - Вплив теплової обробки на якість кормової добавки з використанням томатних вичавок, Малакі І. С. (2014)
Прісс О. П. - Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів, Кулик А. С. (2014)
Дубініна А. А. - Аналіз хімічного складу гречаної крупи із гречки різних селекційних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2014)
Бернацкая Н. Л. - Кинетика окисления органических продуктов разрушения дрожжей в условиях кавитации, Старчевский В. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Сахацький М. П. - Організаційно-економічний механізм відродження житлового будівництва в сільській місцевості, Собченко А. Ю. (2013)
Капаруліна І. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку цивільного авіабудування, Ареф’єва О. В. (2013)
Бражко О. В. - Інновації, венчурне інвестування і маркетингові технології в умовах нової економіки (2013)
Череп А. В. - Практичний іноземний досвід медичного страхування (2013)
Бялковська Г. Д. - Криза тютюнництва та шляхи її подолання (2013)
Сороківська О. А. - Економічне оцінювання динаміки та тенденцій банківського кредитування малого бізнесу в Україні, Турська Н. В. (2013)
Лацик Г. М. - Пріоритети посткризового розвитку іпотечного ринку в Україні (2013)
Мелих О. Ю. - Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави (2013)
Кінаш І. П. - Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми формування стратегії і тактики державної політики розвитку сільських територій (2013)
Демченко Н. В. - Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні (2013)
Жадан М. І. - Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні, Пахомова І. Г. (2013)
Гайдаш О. С. - Державне регулювання ринку праці як фактор сталого розвитку української економіки (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни освітніх послуг вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки (2013)
Непочатенко О. О. - Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2013)
Вяткіна Т. Г. - Особливості застосування тактичного управління ресурсами в умовах реалізації стратегії підприємства, Вяткін П. С. (2013)
Хома Д. М. - Удосконалення розрахунку ймовірності банкрутства підприємства (2013)
Потишняк О. М. - Сучасна стратегія управління персоналом підприємства (2013)
Білошкурська Н. В. - Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств, Білошкурський М. В. (2013)
Мордвінцева Т. В. - Основні засоби підприємства: економічна сутність, Стулей К. О. (2013)
Білан О. С. - Побудова моделі оптимізації інвестиційного планування на кондитерському підприємстві (2013)
Тарасюк О. Б. - Шляхи розробки та впровадження системи контролю якості зберігання матеріальних цінностей на підприємствах держрезерву України, Головач В. М. (2013)
Демедюк Л. В. - Економічна поведінка домогосподарств та особистих селянських господарств у умовах фінансової кризи (2013)
Єлістратова Ю. О. - Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Топольницька Т. Б. - Формування системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Воляк Л. Р. - Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Тісунова В. М. - Проблеми оцінки і стратегічного планування розвитку регіонів, Погарцев О. В. (2013)
Одінцов М. М. - Формування організаційно-економічного механізму територіального молочно-продуктового кластеру, Одінцов О. М. (2013)
Медвідь В. Ю. - Інституціоналізм взаємодії влади та бізнесу на регіональному рівні (2013)
Туржанський В. А. - Формування ефективної інфраструктури ринку тваринницької продукції Хмельницької області (2013)
Бидик А. Г. - Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку (2013)
Іванова Т. Л. - Зайнятість населення як складова сталого розвитку регіону, Зубрикіна М. В. (2013)
Самойленко І. О. - Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні (2013)
Брензович К. С. - Особливості розміщення та функціонування підприємств ринку послуг в розрізі природно-економічних зон регіону (2013)
Навольська Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону (2013)
Бут Т. В. - Оцінка впливу металургійного комплексу на розвиток промислового регіону (2013)
Грабар М. В. - Сфера туризму та рекреації регіону: основні аспекти оцінки розвитку (2013)
Шмир І. П. - Прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічних процесів (2013)
Погребняк І. І. - Аналіз досягнутого рівня виробництва продукції молочного скотарства в Тернопільській області (2013)
Пуцентейло П. Р. - Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні, Свинтух М. Б. (2013)
Кочерга М. М. - Критерії екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2013)
Барвінський А. В. - Забезпечення екологічної стабільності агроландшафтів як основна передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Малюк О. С. - Вартісна оцінка екологічних параметрів інвестиційної стратегії промислових підприємств (2013)
Ілляшенко С. М. - Інвестиційна політика держави як інструмент економічного розвитку країни (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретико-методичні підходи до визначення чинників, що впливають на успіх інноваційної діяльності підприємств (2013)
Гришко Н. В. - Аудиторські перевірки розрахунків з оплати праці працівників комунальної сфери, Величко Ю. О. (2013)
Ткаченко С. А. - Процес обрання критеріїв оптимальності підсистеми бухгалтерського обліку (2013)
Хорунжак Н. М. - Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ (2013)
Лозовицький С. П. - Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті (2013)
Очеретько Л. М. - Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві, Федоряк А. В. (2013)
Феєр О. В. - Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників (2013)
Мельник Н. Б. - Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку (2013)
Дульська В. І. - Методичні підходи до проведення стрес-тестування банків як інструменту аудиту (2013)
Иващук Н. Л. - Исследование влияния цен энергетических ресурсов на функционирование предприятий газовой промышленности, Иващук А. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку (2013)
Лісовий А. В. - Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку, Лісова Т. А. (2013)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування рекламного менеджменту підприємств, Коробчук П. В. (2013)
Горлачук М. А. - Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку (2013)
Демчук О. В. - Оцінка ступеня впливу закономірностей розміщення виробництва на економічну ефективність діяльності підприємств рибного господарства АР Крим (2013)
Сватюк О. Р. - Управлінський вплив на підвищення успішності реклами (2013)
Крупенна І. А. - Роль організаційної культури як компоненти реалізації етапів маркетингового стратегічного управління вищими навчальними закладами (2013)
Тищенко В. Ф. - Сутнісно-теоретичні підходи до визначення публічно-приватного партнерства (2013)
Леган І. М. - Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці (2013)
Білоусько Н. Л. - Забезпеченість сільського господарства основними засобами в умовах трансформаційних процесів (2013)
Соловій С. Б. - Мегафактори формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва (2013)
Дончевська О. В. - Біобезпека в сфері міжнародних торгівельних відносин (2013)
Денисенко А. В. - Контроль якості туристичного продукту як необхідна перед-умова забезпечення ефективноcті діяльності туристичних підприємств (2013)
Овчиннікова А. В. - Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів (2013)
Щетина М. А. - Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Довгань Ж. М. - Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні (2013)
Алексеєнко Л. М. - Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні, Шулюк Б. С. (2013)
Гадецька С. В. - Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна, Сидоренко О. М., Гуренко О. А. (2013)
Андросова О. Ф. - Вексель, як безготівкова форма розрахунку, Гриценко К. О., Ковтуненко І. В. (2013)
Лозовицький Д. С. - Особливості застосування базових методичних підходів до процесу постановки бюджетного управління підприємством, Лозовицька Д. С. (2013)
Голобородько А. Ю. - Розробка політики фінансування оборотних активів будівельних підприємств в залежності від ступеня ймовірності банкрутства, Іванова Г. М. (2013)
Котелевська Ю. В. - Відновлення довіри споживачів до банківської системи як елемент формування ефективної маркетингової стратегії банку (2013)
Ремига С. П. - Методичні підходи до економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Мельник Н. О. - Методи та моделі опрацювання багатопараметричної інформації банківської сфери (2013)
Анциферова О. В. - Щодо прогнозування довговічності композиційних матеріалів (2014)
Гатальська Н. В. - Коплексна оцінка території навчальних корпусів № 1, 2 і 4 Національного університету біоресурсів і природокористування України, Литвин Г. О. (2014)
Гнатів П. С. - Кліматичні ресурси лісовирощування, агрокультури та рекреації у гірській Львівщині, Лопотич Н. Я. (2014)
Ейсмонт В. С. - Особливості будови кореневої системи сосни звичайної на грунтах з кам’янистими породами та без них в умовах Центрального Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Створення культур на згарищах сіянцями із закритою кореневою системою, Ящук І. В. (2014)
Колесніченко О. В. - Досвід вирощування сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Середюк О. О., Романова Т. С. (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості використання ростових речовин для вегетативного розмноження Thuja occidentalis L. (2014)
Піхало О. В. - Організація території міських однорівневих транспортних розв’язок (на прикладі Оболонського району м. Києва) (2014)
Проневич В. А. - Накопичення 137Сs у лісових екосистемах в межах західного сліду аварії на ЧАЕС (2014)
Фучило Я. Д. - Співвідношення між морфометричними показниками надземної і підземної частин однорічних живцевих саджанців чорних тополь, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Хаурдінова Г. О. - Особливості зміни рослинного покриву в штучних лісових насадженнях (2014)
Яворовський П. П. - Бар’єрно-оздоровлювальна роль лісу і зелених насаджень в урбосередовищі (2014)
Воронкова В. Г. - Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2011)
Пунченко О. П. - Інституціональна сфера освіти та її функціональна спрямованість (2011)
Zubelewicz J. - Tadeusz Kotarbinski o zjednoszeniu ludzkosci (2011)
Малахова Ж. Д. - Система социальной защиты населения Запорожского региона (2011)
Головко Л. В. - Свобода буття релігії в суспільстві (2011)
Вандишева-Ребро Н. В. - Теория реализма как проблема феномена реальности (2011)
Гаєвська О. Б. - Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною (2011)
Трепищий С. О. - Проблема концептуалізації антропологічних основ стандартизації вищої освіти (2011)
Грица Ю. І. - Принцип верховенства права як функціональний стрижень правової культури і громадянського суспільства (2011)
Ганаба С. О. - Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві (2011)
Яцук Н. Є. - Від реінкарнації (на Сході) до. . . – реінкарнації (на Заході)? (2011)
Гузенко Т. - Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства (2011)
Захарова С. О. - Історико-методологічний дискурс дизайнерської діяльності та творчості людини в сучасному соціумі (2011)
Арсентьєва Г. О. - До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір (2011)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства (2011)
Синах А. О. - Творча діяльність людини у вимірі християнської філософії (2011)
Корж Г. В. - Національно-патріотичне виховання: соціально-політичний та етнічний виміри (2011)
Ямчук П. - Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Ян Легович о сущности философии (2011)
Краснокутський О. В. - Критерій та фактори оптимізації поступального розвитку системи державно-владних відносин на етапі трансформації України (2011)
Попков В. В. - М. Бердяєв про особливості російського нігілізму (2011)
Пашков В. В. - Філософія викладання як основа розвитку освіти (2011)
Степанова Л. В. - Трансформації процесу комунікації в умовах становлення інформаційного суспільства (2011)
Жадько К. В. - Лінгво-семантичний і синергетичний виміри менеджменту (2011)
Свинтозельський О. О. - Єдність екокультури й аквакультури (2011)
Буковинський А. Й. - Духовна культура в сім’ї (2011)
Соломаха І. Г. - Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського (2011)
Українець С. Я. - Людина романтиків: колізії духа (2011)
Дяченко К. А. - Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу (2011)
Калашнік А. В. - Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики (2011)
Попов С. М. - Теоретичні і праксіологічні засади формування зворотних зв'язків у системі місцевого самоврядування (2011)
Пожуєв В. І. - Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2011)
Воронкова В. Г. - Нова парадигма філософії економіки ХХІ століття (2011)
Аксьонова В. І. - Інформаційний простір постмодерну в умовах інформаційної єдності людства (2011)
Бут В. В. - Міжпарадигмальний характер дослідження людської деструктивності (2011)
Попов С. М. - Філософія зворотного зв'язку у парадигмі саморегуляції складних сучасних соціальних систем (2011)
Воропаєва В. Г. - Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2011)
Мельник В. В. - Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму (2011)
Захарова С. О. - Самореалізація людини в дизайнерській діяльності як вираження творчого духу у нелінійному суспільстві (2011)
Рижова І. С. - Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття (2011)
Скловська О. І. - Постнекласичні підстави становлення цивілізованої комунікативної культури (2011)
Ямчук П. М. - Світоглядні універсалії Андрія Малишка: філософсько-контекстуальний погляд на постать і поезію українського митця ХХ століття із ХХІ століття (2011)
Добридень О. В. - Споживацькі тенденції в контексті новітніх технологій: прогрес або заперечення прогресу? (2011)
Давидов П. Г. - Освіта як чинник розбудови держави у глобалізованому світі на шляху до суспільства знань (2011)
Добровольська Н. О. - Завдання з культури мови на заняттях з УМПС у контексті виховання загальної культури особистості (2011)
Макаренко М. В. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону (2011)
Сапа Н. В. - Причини та сценарії розвитку сучасної кризи в умовах глобалізації (2011)
Волошин В. В. - Парадокс познаваемости, концепт "достоверность", знание и религиозная вера (2011)
Кабальський Р. О. - Ліберальна традиція як філософська парадигма державної організації (2011)
Жадько К. В. - Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій (2011)
Володін П. В. - Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації (2011)
Спиця Н. В. - Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації – гуманістичний аттрактор (2011)
Ткаченко А. М. - Теоретико-методологічні аспекти автоматизації процесу прийняття інвестиційних рішень, Маменко К. І. (2011)
Богуславська О. Г. - Соціально-психологічна (комунікативна) компетентність як запорука ефективного менеджменту (2011)
Воронкова В. Г. - Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації (2011)
Гаєвський Б. А. - Державне управління в системі соціального управління, Гаєвська О. Б. (2011)
Росул Т. І. - Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) (2011)
Гужва О. П. - Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди (2011)
Пашков В. В. - Філософсько-антропологічні засади освіти дорослих (2011)
Утюж І. Г. - Глобализация в системе высшего образования (2011)
Попков В. В. - Философские идеи Н. Бердяева и социальные проблемы постмодерна (2011)
Бут В. В. - Девіація як соціальний феномен (2011)
Попов С. М. - Концепт автопоезису як складова системи пізнання зворотних зв’язків в багатовимірних соціальних системах (2011)
Турчин М. - Екофілософська методологія як конструюючий чинник течії радикального екологізму (2011)
Остащук І. Б. - Осмислення релігійного символізму в протестантській традиції (2011)
Скворець В. О. - Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема (2011)
Кузь О. М. - Хронологія соціальної реальності (2011)
Жадько В. А. - Аквакультура в контексті міфологічного світогляду (2011)
Прудченко І. І. - Педагогічні інтенції посттмодерну: конституювання змісту освіти (2011)
Кивлюк О. П. - Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2011)
Гордійченко В. В. - Тарас Шевченко і російський романтизм у філософсько-літературному контексті (2011)
Чумак О. В. - Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття (2011)
Панченко Л. М. - Сім’я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні (2011)
Михайлишин Г. Й. - Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу (2011)
Малинка Ю. Г. - Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки (2011)
Засенко О. Ю. - Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу (2011)
Загарницька І. І. - Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства (2011)
Швець Д. Є. - Соціологічне опитування як механізм моніторингу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу, Турба О. О. (2011)
Яцук Н. Є. - Трудова етика як вихідна аксіологема буття єдиного українського духовного континууму (2011)
Рижов С. В. - Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період (2011)
Антипенко Є. Ю. - Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу (2011)
Ткаченко Є. Ю. - Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства (2011)
Козачок І. А. - Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства (2011)
Наші автори (2011)
Янчева Л. М. - Удосконалення управління готельним господарством, Герасимова Н. С. (2010)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як основа прийняття рішень у фінансовому управлінні, Лисак Г. Г. (2010)
Гаркуша Н. М. - Міжнародна практика комплексного аналізу фінансового стану підприємства, Руденко І. В., Сідорова Т. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Аспекти методики складання прогнозованої фінансової звітності підприємства, Горошанська О. О. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організація управлінського обліку за центрами відповідальності в інформаційній системі підприємств торгівлі, Чернікова І. Б. (2010)
Акімова Н. С. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в акціонерних товариствах, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2010)
Зоріна О. О. - Фінансова діагностика підприємств у площині реалій їх економічного розвитку (2010)
Проскуріна Н. М. - Аудиторські процедури в умовах електронної обробки бухгалтерської інформації (2010)
Акімова Н. С. - Методологія обліку формування статутного капіталу акціонерного товариства, Безпалова О. О. (2010)
Дергільова Г. С. - Удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів (2010)
Зарецька Л. М. - Мережна організація підприємництва в сучасній економічній системі (2010)
Нестеренко І. В. - Особливості застосування інформаційних технологій бухгалтерського обліку в туристичній галузі (2010)
Топоркова О. В. - Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2010)
Прокопова О. В. - Сутність та основні шляхи застосування моделювання бухгалтерських процедур, Ілляшенко О. В. (2010)
Кащена Н. Б. - Організація економічної роботи з аналізу реальних інвестицій підприємства, Цуканова О. В. (2010)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості на підставі аналізу оборотного капіталу (2010)
Бондаренко Н. О. - Сутність та значення фінансово-економічного контролю в умовах фінансової кризи, Гаркуша Н. М. (2010)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку ноу хау та комерційної таємниці в інноваційній системі підприємства, Поставний А. О. (2010)
Приступа К. П. - Інформаційне забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві: стан та напрями вдосконалення (2010)
Ставерська Т. О. - Аналіз програм, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, Аскрітєнкова О. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2010)
Гросул В. А. - Система управління ланцюгом поставок на торговельно-виробничому підприємстві (2010)
Власова Н. О. - Аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Власова Н. О. - Сучасне розуміння категорії "торговельний прибуток", Мелушова І. Ю. (2010)
Забродська Л. Д. - Методи планування розвитку економічного потенціалу торговельного підприємства, Дядюк М. А., Ушакова Н. П. (2010)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі України, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2010)
Гаркуша Н. М. - Теоретичні основи формування ліквідності та платоспроможності підприємства, Польова Т. В. (2010)
Власова Н. О. - Ділова активність як найважливіша характеристика діяльності підприємства: теоретичні аспекти, Макєєв С. Ю. (2010)
Власова Н. О. - Об'єктивні умови виникнення й економічна природа дебіторської та кредиторської заборгованостей, Носач Л. Л. (2010)
Забродська Г. І. - Інтегральний аналіз умов формування людського фактора антикризового управління на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Сагалакова Н. О. - Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства (2010)
Янчук Т. В. - Економічний механізм упровадження інформаційних технологій у малий бізнес (2010)
Мельнік Л. О. - Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу, Твердохліб А. Ю. (2010)
Михайлова О. В. - Деякі аспекти управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Помінова І. І. - Тенденції розвитку електронних форм торгівлі в Україні (2010)
Чорна М. В. - Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та особливості прояву (2010)
Зубков С. О. - Оцінка динаміки розвитку торговельних мереж, Колесник А.О., Попова І.П. (2010)
Кліщ А. С. - Критерії визначення малих підприємств торгівлі (2010)
Зубков С. О. - Оцінка вартості торговельних мереж: передумови та чинники, Зюбан А. М. (2010)
Ляшенко О. Ю. - Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2010)
Краснокутська Н. С. - Управління формуванням потенціалу торговельного підприємства на основі програмно-цільового підходу (2010)
Филипенко О. М. - Механізми подолання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Зінов’єва І. В. (2010)
Лисак Г. Г. - Економічна природа та функції оптової торгівлі (2010)
Черкашина М. В. - Продуктивність праці як чинник економічного розвитку сільського господарства, Жарко І. В. (2010)
Ілляшенко О. В. - Сутнісне трактування потенціалу як джерела комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил, Жегус О. В. (2010)
Безгінова Л. І. - Сучасний стан управління капіталом на підприємствах хлібопекарської промисловості, Бугріменко Р. М. (2010)
Жувагіна І. О. - Складові процесу оцінки інвестиційного потенціалу торговельних підприємств (2010)
Носова О. В. - Систематизація класифікаційних ознак економічного потенціалу підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2010)
Ткаченко О. П. - Особливості формування структури товарної пропозиції споживчого ринку Харкова, Тімченко О. Д. (2010)
Близнюк О. П. - Удосконалення управління діяльністю акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Антонова О. В. - Сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства (2010)
Мазепа Т. С. - Систематизація методів управління потенціалом торговельного підприємства (2010)
Міценко Н. Г. - Проблемний аналіз функціонування заготівельно-виробничої сфери споживчої кооперації (2010)
Міщук І. П. - Логістика як інструмент оптимізації ресурсних потоків у споживчій кооперації (2010)
Блакита Г. В. - Формування портфеля стратегічних фінансових ініціатив під час розробки фінансової стратегії торговельних підприємств (2010)
Тютюнникова С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу регіонів України з метою залучення іноземного капіталу, Мельнік Л. О. (2010)
Чернега О. Б. - Особливості транснаціоналізації підприємств України, Кот О. В., Григорець О. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок, Кот О. В., Левін Р. В. (2010)
Янчев А. В. - Основні аспекти процесу надання траншів у рамках співпраці України з МВФ, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Печенка О. І. - Перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності молочної продукції України на міжнародному ринку, Янчев А. В., Менжулова О. Ю. (2010)
Горячов О. В. - Проблеми адаптації українських підприємств до умов СОТ (2010)
Шкурупій О. В. - Економічний розвиток та його чинники в умовах глобалізації світової економіки, Дейнека Т. А. (2010)
Гончаренко В. В. - Виклики глобального розвитку в рішеннях "великої двадцятки", Климко О. Л., Пожар А. А. (2010)
Березіна Л. М. - Перспективи розвитку взаємовідносин підприємств АПК у контексті євроінтеграції (2010)
Легеза Д. Г. - Розвиток аграрного сектору України у сфері зовнішньої торгівлі (2010)
Водолазська А. А. - Продовольча безпека як стратегічна складова державної політики, Яворська Л. М., Компанцев М. С. (2010)
Штангей Н. М. - Світова фінансова криза: загальні аспекти та її наслідки для банківської системи США, Аксьонова В. Ю. (2010)
Задорожний Г. В. - Сучасний стан та перспективи економічного співробітництва України з країнами – членами Європейського Союзу, Козуб В. О. (2010)
Сокол Н. А. - Реалізація інноваційної моделі розвитку – шлях до забезпечення конкурентоспроможності економіки України, Чвала Н. А. (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми адміністративно правового регулювання публічної служби в державних податкових адміністраціях в Україні, Сусловець А. О. (2010)
Давидова І .О. - Сфера зайнятості в контексті розвитку людського капіталу (2010)
Жилякова О. В. - Проблеми розвитку фондового ринку України, Поставний А. О. (2010)
Федоренко Н. М. - Банківське обслуговування мережних клієнтів, Марушева О. Г. (2010)
Момот Т. В. - Укрупнення та концентрація промислового капіталу: підходи до класифікації злиттів та поглинань, Величко К. Ю. (2010)
Величко К. Ю. - Злиття та поглинання банків: особливості та критерії оцінювання, Печенка О. І. (2010)
Компанцев М. С. - Клієнтський капітал як маркетинговий актив (2010)
П’ятницька Н. О. - Формування колективу працівників підприємств – організаторів виставково-ярмаркових заходів, Сініціна О. В. (2010)
Ольшанський О. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств сфери послуг, Селютін В. М., Ольшанська К. С. (2010)
Артеменко В. С. - Конвенція маркетингу розподілу у маркетингових партнерських відносинах, Бубенець І. Г. (2010)
Василенко В. А. - Поведение системы спортивно-событийного туризма в нестабильной среде, Вань Мяо. (2010)
Жегус О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток ресторанного господарства, Михайлова М. В. (2010)
Кривошей В. В. - Взаємозв’язок мобільності та кар’єрного зростання в ресторанному господарстві (2010)
Пахомська О. В. - Організація сигарних кімнат як тенденція розвитку ресторанного бізнесу, Натягла О. І. (2010)
Тимченко М. І. - Економічна політика держави в забезпеченні населення продуктами харчування (2010)
Сардак О. В. - Комплексний підхід до структурування компетенцій персоналу підприємств (2010)
Стеценко В. В. - Удосконалення комплексної системи управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Варипаєв О. М. - Головні принципи та форми культури обслуговування в сервісному суспільстві, Варипаєва Л. М. (2010)
Попкова К. В. - Символьно-знакове кодування інформації та матпрогнозування в рекламному менеджменті, Бубенець І. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Науково-методичні рекомендації щодо оптимізації маркетингових стратегій розвитку підприємств міста Харкова (2010)
Черкашина Л. В. - Ринок розважальних послуг, Удод О. О. (2010)
Варипаєв О. М. - Сучасний стан духовних потреб та проблеми ціннісної орієнтації молоді, Гузенко В. В. (2010)
Покровська О. А. - Формування та становлення наукового стилю української мови, Гузенко В. В. (2010)
Арделян М. В. - Значення поняття структурної схеми для дослідження синтаксичної природи просторово-ототожнювальних речень (2010)
Петрова Л. І. - Деякі аспекти профілактики "комп’ютерної втоми" та "комп’ютерних захворювань" і підвищення розумової працездатності студентів ХДУХТ, які працюють за комп’ютером, засобами фізичної культури, Левченко М. О., Пляшешник А. М. (2010)
Петрова Л. І. - Пошук шляхів оптимізації процесу фізичного виховання ХДУХТ в умовах економічної кризи, Левченко М. О. (2010)
Бєлікова О. Ф. - Анотування та реферування як методичні прийоми роботи студентів із професійною літературою іноземною мовою, Колесник А. О. (2010)
Колесник А. О. - Автентичні текстові матеріали як основа навчання іноземній мові та культурі, Бєлікова О. Ф. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Нестеренко І. В. - Організація обліку й аудиту витрат у туристичній галузі, Белебеха І. О. (2010)
Янчева Л. М. - Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств, Дергільова Г. С. (2010)
Янчева Л. М. - Організаційно-методичні аспекти оподаткування діяльності підприємств готельної галузі, Герасимова Н.С. (2010)
Грінько А. П. - Застосування комплексної автоматизованої системи обліку на підприємствах ресторанного господарства, Кваша О.О. (2010)
Андросова Т. В. - Потоковий підхід у системі управління рухом фінансових та грошових ресурсів, Гринько П. Л. (2010)
Гаркуша Н. М. - Інтегральна оцінка стану вітчизняного та світового ринків цінних паперів, Польова Т. В., Котелевська І. П. (2010)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі, Цуканова О. В., Горошанська О. О. (2010)
Топоркова О. В. - Особливості відображення дебіторської заборгованості в обліку згідно з різними класифікаційними ознаками, Євлаш Т. О. (2010)
Бенько М. М. - Організаційно-методологічна модель розробки і впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку (2010)
Акімова Н. С. - Класифікація акцій та їх облікова інтерпретація, Безпалова О. О. (2010)
Кропівцова Н. І. - Система державного фінансового контролю в Україні: стан, проблеми та перспективи, Субота О. А. (2010)
Тупчій В. А. - Фінансово-економічна криза: сутність, шляхи і методи її подолання, Тупчій Ю. І., Мельник К. Л. (2010)
Грінько А. П. - Використання комп'ютерних технологій в інформаційній системі торговельних підприємств, Івченко Л. В. (2010)
Польова Т. В. - Аналіз ефективності використання нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Савинський цукровий завод", Дубовець М. М. (2010)
Олійник О. В. - Особливості проведення аудиту в умовах комп'ютеризації, Бойченко Н. В. (2010)
Акімова Н. С. - Організація системи внутрішнього контролю як важливого елемента ринкової інфраструктури, Наумова Т. А. (2010)
Польова Т. В. - Основні проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів, Кривенко С. П. (2010)
Дворніченко О. С. - Програмне забезпечення для ЗСП як складова автоматизації обліку результатів діяльності (2010)
Гузь О. С. - Методи статистичного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, Кобиленко К. М. (2010)
Бобкова О. О. - Аудит нематеріальних активів у комп’ютерному середовищі (2010)
Гладій І. О. - Теоретичні та методичні аспекти аналізу та оцінки ефективності експортно-імпортних операцій, Лукіянчук Н. О. (2010)
Оспіщев В. І. - Сучасний підхід до класифікації основних засобів на підприємствах роздрібної торгівлі, Єремія А. А. (2010)
Власова Н. О. - Система оцінки ефективності підприємств торгівлі з позиції зацікавлених сторін, Маловік М. Д. (2010)
Гросул В. А. - Методичне забезпечення організації сталого розвитку підприємства (2010)
Власова Н. О. - Стан оборотних активів у підприємствах роздрібної торгівлі в умовах фінансової кризи, Михайлова О. В. (2010)
Гросул В. А. - Ефективність як узагальнююча категорія успішності діяльності підприємства, Шкатова Л. О. (2010)
Крутова А. С. - Оптимізація дисконтної політики підприємств роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2010)
Власова Н. О. - Управління дебіторською і кредиторською заборгованостями в системі управління підприємствами оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2010)
Свобода Т. І. - Комплексний метод оцінки інвестиційних ризиків (2010)
Жувагіна І .О. - Деякі аспекти ефективної, інвестиційної політики підприємств в умовах сьогодення, Жувагіна Т. Б. (2010)
Андрющенко І. С. - Класифікація витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2010)
Жарко І. В. - Дефініція категорій "бюджет" і "бюджетування", Чернова Ю. І. (2010)
Краснокутська Н. С. - Система оцінювання повноти реалізації потенціалу торговельного підприємства (2010)
Осипенко С. М. - Методичні рекомендації щодо визначення пріоритетності напрямів розвитку підприємства ресторанного бізнесу, Бугріменко Р. М., Чайковська Т. С. (2010)
Ков’ях Т. В. - Сучасні теорії розвитку підприємства та його видові прояви (2010)
Зубков С. О. - Теоретичні аспекти визначення економічної безпеки підприємства, Колесник А. О. (2010)
Бєляєва М. В. - Напрямки підтримки малого підприємництва в роздрібній торгівлі України (2010)
Корженко К. А. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі на основі математичного моделювання (2010)
Носова О. В. - Теоретико-економічні основи категорії економічного потенціалу підприємства, Маковоз О. С. (2010)
Забродська Л. Д. - Інтегральна оцінка виробничого потенціалу підприємства з виробництва м’яса птиці, Ушакова Н. П., Рябініна Н. В. (2010)
Ткаченко О. П. - Соціально-економічні аспекти розвитку ресторанного господарства в Україні, Тімченко О. Д. (2010)
Безгінова Л. І. - Ефективність використання фінансового потенціалу торговельних підприємств, Круглова О. А., Шинкар С. М. (2010)
Колчкова О. В. - Тенденції та проблеми територіального розвитку внутрішньої торгівлі України (2010)
Забродська Г. І. - Технологія формування людського фактора антикризового управління в підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Руденко І. В. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств з використанням інформаційних технологій, Колодач М. В., Кухарьонок О. К. (2010)
Власова Н. О. - Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємств роздрібної торгівлі, Смірнова П. В. (2010)
Близнюк О. П. - Оцінка державного боргу України та методи його регулювання, Шевчук І. Л. (2010)
Нагорна І. В. - Специфіка фінансової стійкості торговельного підприємства (2010)
Прокопова О. В. - Методичні підходи до оцінки доходів та витрат підприємств торгівлі (2010)
Блохіна О. М. - Методичні підходи до оцінки управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Чорна М. В. - Сучасні особливості розвитку світової роздрібної торгівлі (2010)
Ткаченко Н. М. - Роль планування в розвитку торговельного підприємства (2010)
Кушнір Т. Б. - Організаційно-економічні аспекти регулювання системи хлібозабезпечення регіону, Шевчук В. Ю. (2010)
Зінченко Ю. О. - Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства (2010)
Близнюк О. П. - Підвищення ефективності дивідендної політики акціонерного товариства, Зінченко Ю. О. (2010)
Власова Н. О. - Визначення пріоритетності заходів із підвищення рівня обслуговування в підприємствах торгівлі, Круглова О. А., Шуміло О. С. (2010)
Задорожний Г. В. - Український досвід впровадження Європейської інвестиційної політики, Козуб В. О., Дубовик І. О. (2010)
Іванілов О. С. - Сучасні особливості розвитку всесвітньої торгівлі, Шматкова К. Г. (2010)
Янчев А. В. - Вплив ТНК на інвестиційно-інноваційну діяльність України, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2010)
Єсінова Н. І. - Міжнародна трудова міграція населення України, Сазонова В. В. (2010)
Мельнік Л.О. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу, Мацакова В.О. (2010)
Штангей Н. М. - Економізація зовнішньої політики США : досвід для України, Аксьонова В. Ю. (2010)
Потеряйло І. Ю. - Проблеми визначення сутності програмно-цільового методу в бюджетному процесі (2010)
Смирнов В. В. - Актуальні проблеми митного законодавства України, Мельник О. М. (2010)
Козуб В. О. - Тенденції розвитку національних банківських систем в умовах посилення глобалізаційних процесів, Киричок В. В. (2010)
Величко К. Ю. - Сучасний стан та тенденції валютного ринку України, Печенка О. І., Галагуз В. Ю. (2010)
Юсаф А. Б. Абди Алсулаиман. - Тенденции инвестиционной деятельности в Украине (2010)
Носач Л. Л. - Інноваційна економіка: перспективи застосування кластерних структур на підприємстві, Храмцова Ю. О. (2010)
Гаркуша Ю. О. - Теоретичні аспекти інтелектуального капіталу як економічної категорії, Гаркуша Н. М. (2010)
Компанцев М. С. - Ресурсний обмін у генерації клієнтського капіталу підприємства (2010)
Єсінова Н. І. - Мотивація робітників підприємств ресторанного господарства, Чаговець Є. М. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблема працевлаштування молоді в умовах кризи на ринку праці України, Фадєєва Є. С. (2010)
Єсінова Н. І. - Проблеми ринку праці та зайнятості в економіці України, Соколовська Ю. Г. (2010)
Іванілов О. С. - Стан зовнішньоторговельної діяльності Харківської області (2010)
Пічугіна Т. С. - Дослідження конкурентного статусу підприємства сфери послуг як основа розробки маркетингової стратегії, Яцун Л. М., Селютін В. М., Куценко В. А. (2010)
Михайлов В. М. - Створення алгоритму процесу підготовки і реалізації проектів з розробки та впровадження нових видів борошняних виробів на виробництві, Чуйко А. М., Чуйко М. М. (2010)
Пічугіна Т. С. - Проблеми і напрямки формування системи управління персоналом на підприємстві ресторанного господарства на початковому етапі розвитку, Селютін В. М., Єрьомін Д. Г. (2010)
Артеменко В. С. - Особливості організації служби маркетингових комунікацій на сучасному торговельному підприємстві, Бубенець І. Г. (2010)
Головко М. П. - Дослідження вітчизняного ринку макаронних виробів і виявлення споживчих переваг, що визначають ситуацію на ринку, Чуйко М. М. (2010)
Василенко В. О. - Класифікація конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу, Ткачова С. С. (2010)
Антонова В. А. - Ресторанний бізнес в економічному розвитку України (2010)
Ольшанський О. В. - Інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств сфери туризму, Ольшанська К. С., Тютюнник В. В. (2010)
Борисова О. В. - Інноваційна політика у ресторанному господарстві: тенденції розвитку, напрями та оцінка ефективності (2010)
Прядко О. М. - Основи формування споживчого ринку взуття в умовах конкурентного середовища, Савіна В. С. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії сервісу в готельному та ресторанному бізнесі, Варипаєва Л. М. (2010)
Жегус O. B. - Прогнозування ринку м'яса та м'ясопродуктів Харківської області, Афанасьєва О. П. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Маркетингова концепція організації персонал-менеджменту, Шарапова О. М. (2010)
Кривошеєва Н. М. - Доцільність застосування маркетингових комунікацій у рекреаційно-туристичній сфері, Кривошеєва С. М. (2010)
Яцун Л. М. - Харчування населення в домогосподарствах України, Шевердіна С. М. (2010)
Парцирна Т. М. - Дослідження стану й особливостей розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів Харківської області, Жегус О. В. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Маркетинг відносин у системі управління підприємством, Кіріла А. Г. (2010)
Мітяєва Т. Л. - Дослідження відношення споживачів до бренду на ринку мінеральних вод, Зайцев М. О. (2010)
Жегус О. В. - Стан та тенденції розвитку ринку ресторанного господарства в Харківській області, Михайлова М. В. (2010)
Апілат Р. В. - Модель механізму управління якістю послуг у підприємствах туризму, Апілат О. В. (2010)
Яцун Л. М. - Шляхи відродження кулінарної спадщини українського народу, Батаєва К. В. (2010)
Яцун Л. М. - Актуальні проблеми управління потребами та поведінкою споживачів, Мель В. О. (2010)
Шубин А. А. - Особенности продвижения детского бренда на рынке продуктов питания, Харт А. А. (2010)
Біленький О. Ю. - Дослідження розвитку комбікормової галузі України (2010)
Філіпішина Л. М. - Ділові ігри під час вивчення іноземної мови у професійній підготовці економістів, Діордіященко О. В. (2010)
Чадаєва К. Ю. - Теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій освіті, Коршунова І. П. (2010)
Колесник А. О. - Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів, Бєлікова О.Ф. (2010)
Варипаєв О. М. - Стратегії споживання у колишньому радянському та пострадянському періодах за моделлю "суспільства споживання" Ж. Бодрійяра (2010)
Ков’ях І. І. - До питання про доцільність порівняльного вивчення перекладів (2010)
Муравйова О. М. - Використання навчальних ділових ігор англійською мовою як засіб формування професійного спрямування студентів-менеджерів (2010)
Колесник А. О. - Система оцінки якості мовної підготовки студентів немовних ВНЗ, Бєлікова О. Ф. (2010)
Удовенко І. В. - Комунікативна компетенція в іншомовному читанні (з використанням комп'ютерних технологій), Подворна Л. А. (2010)
Власенко Е. А. - Оволодіння студентами офіційно-ділового стилю писемного професійного спілкування іноземною мовою, Мануєнкова О. О., Крупей М. І. (2010)
Мусієнко А. В. - Проблеми активізації соціалізуючого впливу на становлення моральної особистості, Стадник І. М., Каширська О. М. (2010)
Махова Н. В. - Оптимальне забезпечення фізичних якостей студентської молоді – основне завдання фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Февральов Є. М. (2010)
Кудряшов І. О. - Фізичне виховання в регулюванні психоемоційного стану та інтелектуальної діяльності студентів, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2010)
Борисова А. О. - Формування та розвиток навичок іншомовного монологічного мовлення у сфері професійної діяльності, Архипова В. О., Самойлова С.Л. (2010)
Покровська О. А. - Лексико-семантичні варіанти ринкової термінології, Зюбан Г. М. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Воронкова В. Г. - Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства (2012)
Бутирська Т. О. - Трансформація теми європейської інтеграції в контексті теорії і практики державного будівництва (2012)
Фатхутдінова О. В. - Впровадження нових технологій в процесі підготовки спеціалістів правознавства (2012)
Краснікова О. В. - Свобода проти рівності: проблема теоретичних колізій і узгодження теорії з освітньою практикою (2012)
Сайтарлы И. А. - Экономические предпосылки социальной культуры европейского средневековья (2012)
Утюж І. Г. - Ідеологеми сучасного розвитку освіти (2012)
Приятельчук А. О. - Структура філософії економіки (2012)
Добридень О. В. - Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи (2012)
Шниптєва А. Ю. - Удосконалення механізмів державного регулювання гуманітарного розвитку в умовах глобальної трансформації суспільства (2012)
Пашков В. В. - Загальні тенденції у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів за кордоном (2012)
Кузь О. М. - Топологія соціальної реальності (2012)
Шилина Н. Е. - Информационно-коммуникативное пространство современного образования: проблемы и перспективы развития (2012)
Прудченко І. І. - Лі Дж. Шульман: аргументація і джерела "бази знання для викладання" (2012)
Мосаєв Ю. В. - Апейрон як категорія абсолютної нескінченності (2012)
Арабчук Я. І. - Толерантність як процес управління соціалізацією особистості (2012)
Брегін М. Г. - Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А. І. Ракітова (2012)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії (2012)
Сухина И. Г. - Ценностное измерение культурного пространства человеческого бытия в мире: основы аксиологии культуры (2012)
Фурсін О. О. - Шляхи і напрями удосконалення механізмів соціально-орієнтованого державного управління на рівні регіону (2012)
Попков В. В. - Актуальный Бердяев (2012)
Кучера Т. М. - Проблеми формування національної ідентичності: регіональний вимір (2012)
Пунченко О. П. - Философская критика в структуре методологии научного познания, Водопьянов П. А. (2012)
Остащук І. Б. - Діалогіка полісемантичності сакрального символізму (2012)
Абашник В. А. - Г. А. Гесс де Кальве (1784-1838) и первая докторская диссертация по философии в Харькове (2012)
Сергієнко Т. І. - Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні (2012)
Карпенко К. І. - Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М . Фуко (2012)
Сепетий Д. П. - Імператив самореалізації у сучасній філософії та психології (2012)
Рецензія на монографію Удовики Л. Г. "Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір": Монографія. ( Х.: Право, 2011.- 552с.) (2012)
Бесараб А. - Анкета для фахових видань (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Інформаційно-комунікативні технології як один з найважливіших факторів формування суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст (2012)
Вовканич С. Й. - Україні потрібна нова філософія буття нації та людини (2012)
Краснокутський О. В. - Особливості розвитку ідеології державотворення на різних етапах історії: авторитарна та демократична моделі державного управління (2012)
Фатхутдінова О. В. - Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти (2012)
Аксьонова В. І. - Формування комунікативної особистості в умовах глобалізації  суспільства (2012)
Берегова Г. Д. - Гілозоїзм і слов’янська міфологія (2012)
Яковенко М. Л. - Трансформації естетичного в традиції постмодернізму (2012)
Бобровський М. І. - Зміст поняття "традиція" (2012)
Сайтарли І. А. - Сучасна сім’я: соціальний прихисток чи боротьба за владу? (2012)
Берженарь О. П. - Механізми формування гармонійної особистості у горизонті функціонування естетичного ідеалу суспільства: фенотипічний і фенотипічний виміри (2012)
Мельник В. В. - Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку (2012)
Товарниченко В. О. - Маргінальна наука: соціально-культурний аналіз (2012)
Пашков В. В. - Академія післядипломної педагогічної освіти як культурний і соціоосвітній феномен (2012)
Спиця Н. В. - Філософія науки: від Нового часу до сьогодення (2012)
Павицька С. Ю. - Системне обґрунтування освіти в умовах глобалізаційних змін (2012)
Цира О. В. - Нанонауки і нанотехнології: філософсько-методологічний аналіз (2012)
Фурсін О. О. - Правове забезпечення функціонування механізмів соціально-орієнтованого державного управління (2012)
Сапа Н. В. - Наукові і праксеологічні засади формування механізмів антикризового державного управління в Україні та напрями їх впровадження (2012)
Максименюк М. Ю. - Етнонаціональні і регіональні відносини як фактор розвитку поліетнічного, полікультурного і поліконфесійного соціуму (2012)
Jablonski W. - Рublic relations jako dziedzina wyznaczająca i utrwalająca standardy współczesnej komunikacji (2012)
Кавалеров В. А. - "Випереджувальний розвиток" освіти як нова педагогічна парадигма (2012)
Воропаєва В. Г. - Розвиток демократії як глобального процессу (2012)
Синах А. А. - Виртуализация общения и человеческих отношений как социокультурная проблема (2012)
Кравченко А. А. - Суперечності освітнього процесу в інноваціях інфосвіту: контекст творчості (2012)
Добридень О. В. - Методологічні підходи до аналізу суспільства споживання (2012)
Буяшенко В. В. - Концепт соціального піклування: від морального обов’язку до правового визнання (2012)
Леощенко Д. І. - Співіснування двох концепцій права інтелектуальної власності в Україні: філософський аспект проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Пожуєв В. І. - Особливості переходу України до інформаційного суспільства (2012)
Воронкова В. Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку сучасного соціуму в контексті синергетичної глобалізації (2012)
Краснокутський О. В. - Стан і основні детермінанти оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації (2012)
Вандишев В. М. - Методологічні аспекти концептології (2012)
Гордійченко В. В. - Біблія та християнська символіка у малюнках Т. Г. Шевченка. Символи та алегорія образів (2012)
Переломова О. С. - Філософсько-світоглядні аспекти лінгвістичного виміру концепту "самотність" (2012)
Малахова Ж. Д. - Пути преодоления бедности в современной Украине (2012)
Сепетий Д. П. - Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера (2012)
Кавалеров В. А. - Концепт віртуалізації освіти в комунікаціях постмодерного суспільства (2012)
Starzyсska-Koњciuszko E. - Antynomie tolerancji (2012)
Сломский В. - Логико-философские идеи Романа Сушко (2012)
Іванова Н. С. - Стратегічне управління Запорізьким регіоном як інструмент забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Бойко О. П. - Повсякденність як філософська категорія та феномен суспільного життя (2012)
Ядранський Д. М. - Соціальні відносини праці в інформаційній економіці (2012)
Яцук Н. Є. - Лінгвістичні акценти поняття homo-sapiens (2012)
Сухина И. Г. - Духовная культура, ее специфика и значение: аксиологическая интерпретация и анализ (2012)
Литвиненко Т. А. - Індивідуалізація в освітньому процесі: шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах (2012)
Ведмедєв В. М. - Релігійна рецепція абсурдного і література (2012)
Пашков В. В. - Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект (2012)
Приятельчук А. О. - Віра та довіра у контексті бізнесової діяльності (2012)
Гулько О. В. - Філософський аналіз сучасної моделі освітнього проектування (2012)
Жадько К. В. - Історико-філософська думка про моральні чинники соціалізації характеру людини (2012)
Аксьонова В. І. - Детермінанти оптимізації міжкультурної комунікації в умовах глобалізації (2012)
Дуднікова І. І. - Концепція заповідної справи: сутність, значення, основні тенденції становлення і формування (2012)
Ганаба С. О. - Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи (2012)
Маказан Є. В. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу, Кошулько О. П. (2012)
Guncel O. Guncel O. - An Ethical Outlook for Philosophy of Entrepreneurship (2012)
Ажажа М. А. - Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (2012)
Прокопенко В. В. - Платоновский вопрос в отечественной философской традиции (2012)
Наші автори (2012)
Гумін О. М. - Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Пряхін Є. В. (2014)
Бабенко В. І. - Прокуратура в системі органів публічної влади (2014)
Синчук В. Л. - Завдання контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Середа В. В. - Адміністративна та дисциплінарна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2014)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2014)
Падалка А. М. - Юридична відповідальність слідчого: зміст і система (2014)
Лушер В. В. - Приоритетні напрями розвитку інформаційного Забезпечення органів прокуратури України (2014)
Редько А. О. - Протидія корупції у системі органів місцевого самоврядування (2014)
Ніколайчук А. І. - Нормативно-правова база захисту дитини від насильства (2014)
Солошкіна І. В. - Поняття та ознаки фінансових послуг (2014)
Томусякова І. І. - Проведення корекційних робіт з особами, які вчинили насильство в сім’ї та їх родинах (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти забезпечення законності судами загальної юрисдикції адміністративного провадження у справах про порушення виборчих прав (2014)
Журавльов А. В. - Права та обов’язки військовослужбовців управління державної охорони України (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Відповідність національного законодавства з питань захисту дітей факультативному протоколу конвенції ООН про права дитини (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінально-правова протидія терористичним злочинам в Україні: стан, шляхи вдосконалення, відмежування від суміжних складів злочинів та загальносоціальних категорій (2014)
Алиев Сабухи Осман Оглу - Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности (2014)
Швець В. Д. - Обґрунтування необхідності адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Комиляй Ю. В. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Кузьмінський О. О. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Артем’єва Н. П. - Актуальне питання судочинства за українським законодавством: види та стадії цивільного судочинства (2014)
Тичинська Л. А. - Правові засади цивільного процесуального права: співвідношення з іншими галузями права в умовах розбудови правової держави (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Білас А. І. - Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини), Кузнєцов Є.В. (2014)
Задорожній О. В. - Процеси розпаду радянського союзу: основні тенденції та значення для України (2014)
Топчій Н. В. - Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції (2014)
Наконечний В. В. - Рішення європейського суду з прав людини як джерело фінансового права в Україні: актуальні питання та проблеми (2014)
Яніцька А. В. - Правові засади справляння податків і зборів за законодавством України (2014)
Процюк Т. Б. - Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів в енергетичному секторі України (2014)
Краснюк М. Т. - Гібридна технологія ідентифікації нетрадиційних покладів вуглеводнів із застосуванням кластеризації та візуалізації даних для підвищення капіталізації вітчизняних нафтогазових компаній (2014)
Чернелевська О. Л. - Можливість використання аналізу китайських реформ для побудови парадигми конкурентоздатності економіки України (2014)
Цепкова В. С. - Тенденції торговельної співпраці України з ЄС (2014)
Воронченко О. В. - Фінансові інструменти щодо формування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Прокоф’єва О. В. - Електронна біржа в області перестрахування fly re: особливості розвитку та функціонування (2014)
Ніндипова В. І. - Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи, Чубко Т. П. (2014)
Петрицький А. Л. - Правове регулювання заходів припинення у сфері захисту персональних даних (2014)
Долгий О. О. - Прокурорське самоврядування в Україні: оцінка законодавчих ініціатив та їх відповідності вимогам венеціанської комісії, Наулік Н.С. (2014)
Білас А. І. - Особливості європейського поліцейського простору, його механізму (2014)
Фролов О. С. - Предмети адміністративних деліктів у сфері легального та нелегального обігу зброї, Васильєв І.В. (2014)
Моргунов О. А. - Суб’єкти адміністративно-спортивних правовідносин та їх система (2014)
Петрухін К. Є. - Індивідуальні суб’єкти адміністративно-управлінських відносин за участю слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Роль адміністративного права в регулюванні суспільних відносин (2014)
Задоя К. П. - Амнистия как инструмент современной уголовно-правовой политики Украины и Российской федерации (2014)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2014)
Туркова П. В. - Кримінально-правова характеристика ініціатора, посередника та провокатора злочину (2014)
Зейналова Т. К. - Вопросы семейно-брачных отношений в творчестве Джалила Мамедкулизаде (2014)
Севда Мурадова - Метод государственного регулирования оплаты труда (2014)
Гуменюк С. І. - Відтворення основних засобів як чинник розвитку виробничо-технічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Джежула Т. І. - Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком (2014)
Баладжаханум Сафар Кызы Исмаилова - Основные формы деятельности мот (2014)
Ясковець Ю. В. - Перспективи розвитку взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС (2014)
Роговик О. - Дискусія між універсалізмом та партикуляризмом (регіоналізмом) у сучасному міжнародному праві у контексті формування африканської системи захисту прав людини (2014)
Музика Я. І. - Членство у всесвітній митній організації (2014)
Гаруст Ю. В. - Основні принципи діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики (2014)
Козієнко І. С. - Інструменти прямого методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Шевченко В. О. - Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств (2014)
Жуйков Г. Є. - Характеристика структури паливно-енергетичного комплексу України та його роль у господарському комплексі держави, Крижановська О. В. (2014)
Кутрань К. В. - Еволюційна логіка і політекономія: від класичної школи до сталого розвитку (2014)
Синявська О. О. - Дослідження системно-динамічних властивостей процесу розповсюдження банківських продуктів (2014)
Кондрич В. І. - Система регулювання бухгалтерського обліку незавершеного виробництва (2014)
Карелов С. П. - Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та звітності основних засобів та методи їх оцінка за його умов (2014)
Петрук Ю. Л. - Впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2014)
Андрущенко А. О. - Вплив культури на менеджмент у різних країнах (2014)
Довженко Є. - Проблеми, перспективи та іноземний досвід кодифікації транспортного законодавства (2014)
Шай Р. Я. - Природа та сутність правоохоронної діяльності (2014)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей в статуте вкл. 1588 года и конституции республики Беларусь: историко-правовой анализ (2014)
Ремінська Ю. Ю. - До питання правозахисної сецесії та права на самовизначення (2014)
Гумін О. М. - Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура, Пряхін Є. В. (2014)
Валитов С. С. - Адаптация национального законодательства о картелях к международным стандартам, Трегубец Н. А. (2014)
Білас А. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення національного, міжнародного та європейського правопорядку (2014)
Христинченко Н. П. - Суб’єкти наукової діяльності в Україні (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та особливості систематизації адміністративно-спортивного права (2014)
Ільков В. В. - Правова природа справ адміністративної юрисдикції та її вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні (2014)
Петрухін К. Є. - Адміністративно-правові відносини в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Щодо поняття "Джерело адміністративного права" (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Форми та методи міграційного контролю в Україні (2014)
Сидоренко О. В. - Юридична відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів (2014)
Власюк В. В. - Щодо можливості одночасного висунення шляхом самовисування на посаду міського голови і шляхом висунення від політичної партії - кандидатом у депутати міської ради (2014)
Шкелебей В. А. - Сучасна амністія в Україні у світлі кардинальних змін до законодавства, Лисеюк А. М. (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за законодавством белізу (кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти) (2014)
Топчий Н. В. - До питання про систему, структуру і функції кримінальної юстиції (2014)
Веприцький Р. С. - Регіон як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Фурман Я. В. - Особливості огляду місця події в храмах християнського віросповідання (2014)
Ярмак О. М. - Окремі питання участі нотаріуса у кримінальному провадженні (2014)
Пілігрім Г. С. - Правова характеристика договору комунальної концесії (2014)
Кирилюк Д. В. - Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин іпотеки незавершеного будівництва (2014)
Довга Л. М. - Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації (2014)
Примачок І. М. - Правове регулювання портової діяльності (2014)
Боярчук К. О. - Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із зацікавленістю (2014)
Тарас М. В. - Обмеження права на свободу пересування людей, які живуть з віл/снідом (2014)
Ігонін Р. В. - Деякі аспекти проведення державного фінансового аудиту як різновиду державного фінансового контролю, Чорна І. В. (2014)
Гаруст Ю. В. - Характеристика територіальних органів з питань реалізації державної податкової політики в Україні (2014)
Дума О. В. - Фінансово-правове регулювання діяльності підприємств, зареєстрованих на окупованій території України (2014)
Ямненко Т. М. - Право грошового обігу – субінститут емісійного права у фінансовому праві України (2014)
Волошин П. В. - Концепция роли нейроиммуноэндокринного звена в этиопатогенезе современных форм нервной и психической патологии, Воробьева Т. М., Гейко В. В. (2006)
Минко А. И. - Противорецидивная активность и профиль безопасности ридазина у больных с алкогольной зависимостью, Линский И. В. (2006)
Гаевая М. А. - Клинико-томографические нарушения при некоторых неврологических заболеваниях, протекающих на фоне ревматоидного артрита (2006)
Завгородняя А. Н. - Эндотелинпродуцирующая функция сосудистого эндотелия при церебральном ишемическом инсульте (2006)
Карабань Н. В. - Болезнь паркинсона и депрессия, Гудзенко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Нейрометаболическая терапия цереброваскулярных нарушений у лиц с сахарным диабетом II типа, Здесенко И. В. (2006)
Песоцькая Е. В. - Особенности клинического течения и факторы риска атеротромботического инсульта (2006)
Бачериков А. М. - Клінічна типологія психоорганічного синдрому у хворих із залежністю від алкоголю, що перенесли гострий психотичний розлад, Кузьмінов В. Н. (2006)
Влох Г. И. - Причини виникнення та принципи корекції сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на астено-невротичний розлад, Рахман Л. В., Білобривка Р. Г., Кулик Б. В., Гуль А. Л. (2006)
Ганзин И. В. - Агорафобия: клинико-феноменологические и психоаналитические аспекты (2006)
Мосієнко Г. П. - Акцентуації характеру в осіб молодого віку з неорганічною патологією травного каналу (2006)
Сазонов С. А. - Особенности возникновения и терапии ногчного энуреза у детей (2006)
Самохвалов А. В. - Клинико-психопатологические особенности соматоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы (Р 45.30) у лиц молодого возраста (2006)
Филатова О. А. - Принципы невербальной психотерапии хроической головной боли у больных сурдомутизмом (2006)
Бурцева Н. В. - Атипичные антипсихотики в профилактике агрессивного поведения у больных с психическими расстойствами (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к созданию комбинированных ноотропных средств: ожидания неврологов и клиническая практика (2006)
Верещак Е. В. - Динамика клинико-психопатологической симптоматики в процессе гирудотерапии у пациентов с алкогольной зависимостью (2006)
Семенова И. А. - Современные подходы к этиопатогенетической терапии пограничных психических расстройств в детском возрасте, Дима Ю. З., Тимощук Е. Н. (2006)
Студзинский О. Г. - Инъекции оланзапина как средство при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. Н., Обметиця А. А. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Особенности коррекции церебрастенического синдрома органического генеза у детей (2006)
Шейнина Т. Л. - Опыт применения конвульсофина в лечении расстройств поведения в детском возрасте (2006)
Абросимов А. С. - Аспекты судебной фармации: защита прав провизора, врача, медицинской сестры и фармацевта на досудебном следствии при выявлении фактов незаконного оборота лекарственных средств, обладающих психоактивными свойствами, Шаповалов В. В., Никонов Н. М., Шаповалова В. А. (2006)
Бурчинський С. Г. - Финлепсин в фармакотерапии болевых невропатических синдромов (2006)
Воронцов М. П. - Профессор Николай Егорович Бачериков — известный отечественный психиатр, талантливый представитель харьковской психиатрической школы (До 80-летию со дня родження), Петрюк П. Т. (2006)
Інформація про проведення наукового симпозіуму "Роль сім’ї у реабілітації дітей раннього віку з психоневрологічними порушеннями", яка пройшла у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України 15 червня 2006 року (2006)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Кристофер Фрит, Эва Джонстон. Шизофрения: Краткое введение / Пер. с англ. Ю. В. Крижевской. — М.: Астрель; АСТ, 2005. — 204 с.", Петрюк А. П. (2006)
Курко М. Н. - Класичний дослідницький університет України: історіографія, сучасний стан, шляхи пріоритетного розвитку (до 180-річчя київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2014), Біленчук П. Д., Круглова Л. Б. (2014)
Дзейко Ж. О. - Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1920-х років (2014)
Берзін П. С. - Історія викладання теоретико-правових дисциплін в імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.), Машков А. Д., Балаценко М. І. (2014)
Дніпров О. С. - Антропологічний підхід у трансформаційній методології освітньо-правового простору (2014)
Шармар О. М. - Правові засади здійснення політичних репресій працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки УРСР у другій половині 30-х рр. хх ст (2014)
Бокало Н. І. - Ідея рівності у некласичному праворозумінні (2014)
Котович І. О. - Шляхи вдосконалення касаційного перегляду судових рішень як інститут адміністративно-процесуального права України (2014)
Шейбут В. В. - Сучасна державна міграційна політика в Україні (2014)
Христинченко Н. П. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Бандурка С. С. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Куслій В. О. - Питання застосування штрафних санкцій за порушення норм податкового кодексу України (2014)
Корженівський Я. В. - Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав дітей від насильства (2014)
Журавльов А. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії управління державної охорони України з органами публічної влади (2014)
Житний О. О. - Кримінальне право України та загальновизнані принципи й норми міжнародного права (досвід порівняльного аналізу) (2014)
Луценко Ю. В. - Кримінально-правові заходи заохочення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади в Україні (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня розкриття загальнокримінальних насильницьких злочинів в Україні (2014)
Назаренко Д. О. - Роль засобів масової комунікації в детермінації фонових для злочинності явищ в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді: концептуальний підхід (2014)
Герцик Р. В. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень: поняття та значення для тактики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення (2014)
Тимощук Ю. С. - Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру (2014)
Ященко А. М. - Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації (2014)
Будник Б. А. - Проблеми недійсності господарських договорів (2014)
Будник К. А. - Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) (2014)
Ковальчук М. О. - Суб’єкти земельних правовідносин у сфері інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковальчук О. О. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення (2014)
Сідей О. В. - Відповідальність за невиконання або порушення умов договору (2014)
Ковальчук А. Т. - Адміністрування бюджетного процесу: проблемна практика та шляхи вдосконалення (2014)
Іванський А. Й. - Окремі аспекти застосування мови у цивільному судочинстві України (2014)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2014)
Князьков В. В. - Оптимальне оподаткування як основний фактор подолання суперечностей між приватними та публічними інтересами у сфері підприємництва (2014)
Дзись Г. С. - Імпресіоністичність малої прози Філіпа Делерма (2008)
Довбуш О. І. - Кінематографічний образ в інтерсеміотиці (2008)
Ивасишена Т. В. - "Океан” Л. Андреева в аспекте архитектонических особенностей "драмы для чтения” (2008)
Кушнір І. Б. - Роман О. де Бальзака "Селяни”: вигадка чи реальність? (2008)
Кшевецький В. С. - Архітектонічні та семантичні особливості шестистопового ямба в сонетах В. Брюсова і М. Вороного (2008)
Левицька О. С. - Функціональність контексту у хронотопній моделі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2008)
Назаревич Л. Т. - Мистецтво слова модерністів – вияв екзистенційної свободи в епоху духовної кризи "зламу віків” (2008)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” (2008)
Ніколаєнко В. М. - Синтез етнографізму й художнього домислу у творенні образу відьми в романі Л. Кононовича "Тема для медитації”, Башук Н. А. (2008)
Павлюк Х. Б. - Відображення романтичного авторського світовідчуття в "Хузумських новелах” Теодора Шторма (2008)
Пірошенко С. Ю. - "Симпатичний символ” як засіб екзистенціалізації вірша Інокентія Анненського (2008)
Козачук Н. В. - Роман "Воццек” Ю. Іздрика: постмодерний чи інтелектуальний? (2008)
Притолюк С. А. - Трансформація жанру роману виховання в постмодерністичному дискурсі (2008)
Чиркова Ю. Ю. - Французький "новий роман”: рецептивна поетика жанру (2008)
Грицак Н. Р. - М. Цвєтаєва та Р. М. Рільке: діалог культур (2008)
Гурдуз А. І. - Образ мінотавра в літературі ХХ ст.: закономірності переосмислення (2008)
Дробіт І. М. - Структура та тематика історичного дискурсу у британському романі 80-х – 90-х років ХХ ст. (2008)
Ємчук Т. Б. - Постколоніальна парадигма інтерпретації тоталітаризму в художніх творах Р. Іваничука та Ґ. Ґріна (2008)
Кравець О. М. - Міфологічна система образів у романі Джона Апдайка "Іствікські відьми” (2008)
Криворучко С. К. - Злочин як пізнання дійсності та особистості митця на початку ХХІ ст. (Т. Еґґен "Декоратор”) (2008)
Лаврієнко Т. Я. - Морально-психологічні виміри концептів "гріх-кара-каяття” (на матеріалі творів Н. Готорна та повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана”) (2008)
Летнянчин П. П. - Поетика характеротворення у драмах Б. Шоу та В. Винниченка: спроба типологічного зіставлення (2008)
Матійчак А. А. - Архетипи в інтерпретації Айріс Мердок (2008)
Онуфрик Г. О. - Трансформація агіографічного канону в сучасній українській прозі (2008)
Пагут О. С. - Архетип андроґіни: істеричка-ніцшеанка Кларисса (жіночий архетип у романі Р. Музіля "Людина без властивостей”) (2008)
Рихло П. В. - Єврейські аспекти поезії Рози Ауслендер (2008)
Рогова Н. Т. - Смерть в уявленні стародавніх греків (2008)
Ромазан О. О. - Феміністичне спрямування та гендерна проблематика "бджолиного” циклу Сильвії Плат (2008)
Фоміна Г. В. - Есхатологічні мотиви у п’єсі Ф. Дюрренматта "Портрет планети” (2008)
Чотарі В. А. - Ґендерне прочитання біблійних псалмів: жіноча візія канонічного тексту (2008)
Астрахан Н. І. - Літературний твір у колі ідей рецептивної естетики (2008)
Бондарева О. Є. - Новітня українська драма: динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи (2008)
Олійник І. Д. - Перекладач-інтерпретатор тексту для дітей (нова інтерпретація казок Р. Кіплінга) (2008)
Радчук В. Д. - Динаміка перекладності (2008)
Чонка Т. С. - Гра як діалог-комунікація у творчості Володимира Набокова (2008)
Демидюк Л. М. - Проблема авторського міфу в українському літературознавстві (2008)
Лановик М. Б. - Теорія відносності: проблема посилення "кризи теорії” чи пошуки точного знання в гуманітарній науці (2008)
Ліщинська Н. М. - Порівняльна інтерпретація як метод дослідження (2008)
Матійчук О. М. - Рукописи як культурний об’єкт та їх дослідження. Основні види текстово-генетичних документів поетичної спадщини Рози Ауслендер (2008)
Щербакова О. А. - "Дар слова необхідно обробляти”, або Духовні риторичні настанови для студентської журналістської молоді (2008)
Титул, зміст (2013)
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2013)
Осипчук С. О. - Про екологічні дослідження в Інституті землеустрою УААН (літопис відділу екології землекористування) (2013)
Пересоляк В. Ю. - Деякі проблемні питання інвентаризації земель сільськогосподарського призначення у руслі Закону України"Про землеустрій” (2013)
Лоїк Г. К. - Нові підходи до оновлення генеральних планів сільських поселень, Деркульський Р. Ю. (2013)
Шворак А. М. - Агрохолдинги і консолідація земель сільськогосподарського призначення (2013)
Гриневецький В. Т. - Досвід природничо-географічних і ландшафтознавчих досліджень для цілей земельного кадастру: минуле та сьогодення, Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М. (2013)
Бойко М. В. - Передумови розвитку інноваційного менеджменту сільськогосподарського підприємства (2013)
Драпіковський О. І. - Визначення вартості землі при застосуванні витратного підходу в оцінці нерухомого майна, Іванова І. Б. (2013)
Бойко Л. М. - Наслідки введення індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шевченко О.В. - Шляхи оптимізації використання, відтворення та охорони земельних ресурсів (2013)
Вітаємо! (2013)
Перелік статей, опублікованих у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2014)
Богонюк Г. І. - Відповідальність за невиконання судового рішення в історії кримінального права (2014)
Гончаренко В. Г. - Правові питання затримання особи в кримінальному провадженні (2014)
Гордієнко С. Г. - Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення (2014)
Дикий О. В. - Кримінологічна характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості (2014)
Комарницька О. - Особистий обшук: сучасний стан та перспектива (2014)
Коріняк О. М. - Процесуальні аспекти здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Очкуренко С. В. - Мета фінансового права як критерій його виокремлення в системі права (2014)
Рубцов В. В. - Історія кримінальної відповідальності за порушення вчинені експертами (2014)
Савченко Я. А. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз як метод для адаптації законодавства україни до вимог Європейського Союзу (2014)
Теремецький В. І. - Застосування зарубіжного досвіду правового захисту персональних даних в Україні, Цвірюк Д. В. (2014)
Терещенко В. Ю. - Проблеми визначення правового режиму об’єкта нерухомості, зведеного на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети (2014)
Федоришин О. О. - Особливості цивільно-правового обороту облігацій місцевих позик (2014)
Яковець І. С. - Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, Автухов К. А. (2014)
Стахів Б. О. - Судовий захист як універсальна форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників (2014)
Сухомлинська О. - Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції (2014)
Ткачук М. - Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання (2014)
Янченко Т. - Радянізація наукових положень педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Ярошинська О. - Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену (2014)
Богуславский М. - Судьба и педагогическое мировоззрение К. Д. Ушинского, Милованов К. (2014)
Гіптерс З. - Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих (2014)
Осьмук Н. - Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР (2014)
Бондаренко Г. - Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.) (2014)
Дороніна Н. - З історії викладання англійської мови в імператорському університеті св. Володимира (2014)
Коляда Н. - Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.) (2014)
Курило Л. - Розробка та впровадження у педагогічному процесі класичних університетів України практичних занять (ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Галів М. - Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin : wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
До відома індивідуальних передплатників (2014)
Титул, зміст (2013)
Сотник І. М. - Стратегії та інструменти активізації дематеріалізаційних змін в економіці України, Мазін Ю. О. (2013)
Гудзинський О. Д. - Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2013)
Шевчук Я. В. - Особливості проектування автотранспортних мереж (2013)
Череп А. В. - Эффективное вовлечение в процессы международной экономической интеграции: государственный и региональный аспект, Шевченко А. Р. (2013)
Музиченко А. С. - Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки, Бержанір А. Л. (2013)
Шкварчук Л. О. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення, Гарасим О. І. (2013)
Вишневська О. М. - Розвиток і адаптація аграрного сектору у геоекономічному середовищі (2013)
Смоленюк Р. П. - Розвиток сільського господарства на засадах зеленої економіки (2013)
Ягельська К. Ю. - Прискорення економічних процесів як ключове завдання економічних реформ (2013)
Кузьмак О. І. - Чинники формування та використання сільського трудового потенціалу (2013)
Фрадинський О. А. - Митний тариф д. І. Мендєлєєва і торгова війна Німеччини та Російської імперії (1893-1894 роки) (2013)
Славіна Н. А. - Системне управління якістю продукції (2013)
Олейнікова Л. Г. - Стримуючі чинники євроінтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Крамаренко К. М. - Макроекономічні аспекти інвестиційного процесу в Україні (2013)
Фокіна І. В. - Інституціональна база ринкової інфраструктури (2013)
Ящук Т. А. - Сутність концепції людського капіталу (2013)
Дворнік М. О. - Сутність та проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Синиця О. С. - Концепція енергоресурсного самозабезпечення як основа конкурентоздатного сільського господарства (2013)
Данкевич А. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку агрохолдингів (2013)
Бурлаков О. С. - ІТ-аутсорсинг як інструмент оптимізації діяльності підприємств (2013)
Коваленко В. М. - Нормативні основи фінансового планування на підприємствах, Нестор О. Ю. (2013)
Яремова М. І. - Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кожухівська Р. Б. - Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України (2013)
Череп О. Г. - Концепція управління економічною безпекою машинобудівних підприємств, Степаненко О. В. (2013)
Сарай Н. І. - Компенсаційний пакет підприємства: сутність та структура (2013)
Качурівська Г. М. - Оптимізація прибутку підприємства в умовах обмеженості енергоресурсів (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни на підприємстві в умовах сучасного ринку (2013)
Стельмащук Н. А. - Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Бойда С. В. - Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості (2013)
Должикова А. П. - Інституційний аспект аналізу процесів функціонування людського капіталу підприємства (2013)
Семенютіна Т. В. - Концептуальні основи формування національного стандарту ризик-менеджменту діяльності підприємств в Україні (2013)
Швед Т. В. - До питання про сутність розвитку підприємства (2013)
Шевчук А. В. - Теоретичні підходи до сутнісного розуміння трансформації регіональних освітніх систем (2013)
Андел І. В. - Модернізація основного капіталу промисловості регіону (2013)
Шишкін В. О. - Динаміка експортно-імпортних операцій Запорізької області у 2011-2012 рр., Ломовцева М. О. (2013)
Кіш Г. В. - Аналіз туристичної сфери Закарпаття в структурі туристичного ринку Західного регіону (2013)
Дуран М. М. - Вплив проблем функціонування ринку праці на розвиток міських поселень Закарпатської області (2013)
Бевз І. А. - Вплив світових процесів глобалізації на диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України (2013)
Маслиган О. О. - Практика кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні (2013)
Сидорук Б. О. - Економічне обґрунтування механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням екологічної складової, Сава А. П. (2013)
Носуліч Т. М. - Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції сталого розвитку (2013)
Горобець О. В. - Еколого-економічна класифікація відходів особистих селянських господарств та вибір регуляторів щодо поводження з відходами (2013)
Данкевич В. Є. - Економічна сутність трансформації сільськогосподарських угідь (2013)
Грабар М. В. - Збалансована система показників у сфері туризму та рекреації, Уліганець М. С. (2013)
Гречин Б. Д. - Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства: закордонний досвід (2013)
Бобровська Н. В. - Концептуальний підхід зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній основі (2013)
Буняк Н. М. - Роль держави у формуванні національної інноваційної системи України (2013)
Кравчук Н. І. - Інфраструктурне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва (2013)
Скоцик В. Є. - Проблеми відтворення технічних засобів, як основи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції (2013)
Долозіна І. Л. - Інноваційний розвиток як основна рушійна сила трансформа-ційних процесів в переробних галузях харчової промисловості (2013)
Іляш Н. І. - Сутнісно-типологічні характеристики інвестиційно-інновацій-ного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки (2013)
Кушнір С. О. - Синергетичний ефект інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Методичні підходи до визначення факторів інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2013)
Васільєва Л. М. - Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність (2013)
Мягких І. М. - Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України (2013)
Коркушко О. Н. - Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку (2013)
Огаренко Т. Ю. - Категорії "економічний розвиток" і "розвиток економіки": суть та співвідношення (2013)
Максимів Ю. В. - Фінансова звітність за НП(С)БО 1 та П(С)БО: аналіз змін (2013)
Таратута Л. В. - Формування методичних підходів аудиту витрат за елементами, Свидрань В. Ю. (2013)
Гуменюк В. В. - Фінансове забезпечення соціалізації курортної справи (2013)
Нагорнова О. В. - Форсайт-дослідження в системі стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської системи, Ожема С. В. (2013)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз дефініції "логістична діяльність" (2013)
Данкевич Є. М. - Перспективи розвитку міжгалузевої інтеграції у галузі ріпаківництва (2013)
Несторишен І. В. - Особливості застосування системи управління ризиками в морських пунктах пропуску, Руда Т. В., Неліпович О. В. (2013)
Гуржій Н. М. - Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи, Свєрчкова А. С. (2013)
Башинська І. О. - П'ятиетапний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій для промислових підприємств (2013)
Муха Р. А. - Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах (2013)
Пачева Н. О. - Довіра як основа формування соціального капіталу (2013)
Тимохіна Я. О. - Інтегровані маркетингові комунікації: періодизація розвитку та визначення понять (2013)
Мельничук А. А. - Сутність організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочевої продукції (2013)
Лаврук Н. А. - Конкурентоспроможність жінок на ринку праці (2013)
Корнієнко Т. О. - Методика оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кізима Т. О. - Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення (2013)
Манжос С. Б. - Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей (2013)
Туржанський В. А. - Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами: проблеми уніфікації (2013)
Терещенко М. К. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення ефективності системи органів державного фінансового контролю (2013)
Здреник В. С. - Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення (2013)
Вербіцька І. І. - Хеджування валютних ризиків (2013)
Клименко Г. А. - Міжнародна практика авіаційного лізингу та його значення в умовах глобалізації світової економіки (2013)
Маршалок Т. Я. - Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики (2013)
Сидор Г. В. - Бюджетна політика у розвитку фермерства (2013)
Бриль О. О. - Стратегічні напрямки модернізації економічного інституту грошей в Україні (2013)
Кучерова І. М. - Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи (2013)
Гнєушева В. О. - Методи та інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств (2013)
Дробніцька О. Р. - Вітчизняна практика сек’юритизації активів банками (2013)
Волошин П. В. - Ключевые механизмы эндотелиальной дисфункции острых церебральных ишемий в динамике медикаментозной коррекции, Малахов В. А., Завгородня Г. Н. (2006)
Костюковська Г. Е. - Магнитно-резонансно-томографические особенности лакунарных инфарктов головного мозга (2006)
Негрич Т. І. - Стан проблеми дитячого розсіяного склерозу на Україні, Шоробура М. С. (2006)
Орос М. М. - Ефективність використання допплерографії для діагностики причин транзиторних ішемічних атак в умовах районних лікувальних закладів (2006)
Терещенко Л. П. - Состояние центральной и церебральной гемодинамики больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью по данным ультразвуковой допплерографии (2006)
Товажнянськая Е. Л. - Состояние процессов свободнорадикального окисления и витаминов-антиоксидантов у больных с энцефаломиелополиневропатией на фоне первичного гипотиреоза (2006)
Федірко В. О. - Нейроваскулярно-компрессионные синдромы задней черепной ямы и ее анатомо-топографические особенности. сочетание с синдромом киари (2006)
Чикуров Ю. В. - Нарушения двигательного стереотипа у пациентов молодого возраста с неспондилогенными дорсалгиями (2006)
Анненков О. А. - Оценка эффективности лечения больных параноидной шизофренией атипичными антипсихотиками (по результатам изучения эмоциональной сферы) (2006)
Білобривка Р. І. - Клінічні прояви сексуальних порушень в сім’ях, де в чоловіків спостерігаються афективні порушення та має місце сексуальна дезадаптація (2006)
Литовченко Т. А. - Становление сексуальности подростков с мозговой дисфункцией и формированием органического расстройства личности, Даценко И. Б. (2006)
Матюха О. В. - Експрес-оцінка афективних порушень: скринінг емоційного стану, Нічик О. В. (2006)
Мозговая Т. П. - Предикторы гиперкинетических и поведенческих расстройств у подростков с психической депривацией (2006)
Панько Т. В. - Принципы диагностики и терапии тревожно-фобических расстройств у женщин (2006)
Свиридова В. В. - Полоролевая форма первичной сексуальной дезадаптации супружеской пары при миоме матки у жены (2006)
Семикина Е. Е. - Некоторые клинические предикторы терапевтической эффективности у больных неврастенией (2006)
Телюков О. С. - Лікування та медикаментозна профілактика фазних афективних проявів при ендогенних психозах неспецифічними нормотимічними засобами (2006)
Шаповалова Н. А. - Психопатологические особенности женщин с отдаленными последствиями изнасилования (2006)
Чайка Ю. Ю. - К постановке проблемы синдромотаксиса униполярной эндогенной депрессии. Сообщение 2 (2006)
Андриевськая Г. Ф. - Опыт комплексной психоневрологической реабилитации детей с последствиями перинатального гипоксически-ишемического поражения цнс, применение инстенона, Нечмоглод А. А., Варешнюк Е. В. (2006)
Бурчинський С. Г. - Агомелатин — антидепрессант нового поколения: клиническая эффективность и преимущества (2006)
Гришай И. Ю. - Современные подходы к терапии психозов брендами и генериками (2006)
Казаков О. А. - Медикаментозне лікування невротичних порушень у дітей, які виховуються в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії (2006)
Луханина Е. П. - Применение церебролизина в комплексной терапии болезни паркинсона, Карабань Н. В., Мирошник Н. А., Карасевич Н. В., Березецькая Н. М., Карабань И. Н. (2006)
Парпалей І. О. - Ефективність застосування ін’єкційних форм нейромідина в комплексній терапії захворювань периферичної нервової системи, Осадчук Р. В., Володій М. О. (2006)
Подкорытов В. С. - Комплексная терапия маниакальной фазы биполярного расстройства (2006)
Судья Д. В. - Проблема отказа от терапии при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. М. (2006)
Хаустова О. О. - Деякі аспекти психотерапії та психофармакотерапії метаболічного синдрому Х (2006)
Шаповалова В. А. - Доказательная фармация и наркология: регресс патологической симптоматики под влиянием комбинированной терапии пациентов с опиоидной зависимостью, Сосин И. К., Верещак Е. В., Шаповалов В. В., Широкая Т. И., Гаркуша Л. И. (2006)
Волошина Н. П. - Большие надежды и маленькие разочарования (Результаты применения иммуноглобулинов для внутривенного введения при аутоиммунных заболеваниях), Егоркина О. В., Василовський В. В., Черненко М. Е. (2006)
Акименко Е. А. - Клинико-генетические особенности суицидального поведения больных шизофренией (обзор литературы) (2006)
Цымбалюк В. И. - Некоторые механизмы действия комплексных нейротрофических препаратов, Медведев В. В. (2006)
Титул, зміст (2014)
Володін С. А. - Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН України (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи гарантування енергетичної безпеки України (2014)
Смоленюк Р. П. - Інноваційна основа переводу сільського господарства на інтенсивний шлях розвитку (2014)
Михайлишин Л. І. - Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин (2014)
Турило А. А. - Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" (2014)
Пуцентейло П. Р. - Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції (2014)
Чернишова Л. І. - Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах, Дженкова А. С. (2014)
Чайківський І. А. - Збалансованість виробництва аграрних підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів (2014)
Панухник О. В. - Адміністративно – територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки (2014)
Панкова А. Ю. - Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста (2014)
Літвак О. А. - Аналітична оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Сава А. П. - обґрунтування теоретичних підходів до розуміння поняття виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції, Сидорук Б. О., Довгань С. В. (2014)
Кужель В. В. - Класифікація вимірів впливу соціальної відповідальності бізнесу на економічні процеси агропродовольчої сфери (2014)
Мельниченко О. Б. - Оцінка молодіжного ринку праці України (2014)
Поліщук Я. П. - Еволюція сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір (2014)
Білик І. В. - Особливості мотивації праці в аграрному секторі економіки України (2014)
Якубів Р. Д. - Класифікація персоналу підприємства: управлінський підхід (2014)
Баланюк І. Ф. - Організаційні засади управління нерухомістю як складової розвитку відносин власності (2014)
Бялковська Г. Д. - Інноваційна ресурсоощадна технологія вирощування тютюну сортів української селекції та її економічне обґрунтування, Пащенко В. І., Гаврилюк О. С. (2014)
Захаріна О. В. - Виробництво та конкурентоспроможність зерна в умовах глобалізації (2014)
Бєлік В. Д. - Реінжиніринг управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Стельмащук Н. А. - Удосконалення маркетингу відносин в умовах кластеризації підприємств агропромислового виробництва (2014)
Грищенко Д. Г. - Дослідження взаємозв’язку HR-маркетингу та ефективності діяльності підприємства (2014)
Чекамова О. І. - Теоретико-методологічні засади створення наукових розробок з високим інноваційним потенціалом (2014)
Погореленко Н. П. - Підходи до розрахунку рівня вразливості банківського сектору (2014)
Кузьмак О. М. - Рефінансування як дієвий інструмент грошово-кредитного ринку України (2014)
Рожелюк В. М. - Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства (2014)
Юхимчук В. Д. - Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України, Рендович П. М. (2014)
Рибак О. М. - Оптимізація структури фінансування державних запозичень за рахунок облігацій внутрішних державних позик, Парацій Х. В. (2014)
Матвійчук Л. О. - Антикризові заходи в податковій політиці через призму соціально-економічного дисбалансу України, Блинда А. М. (2014)
Вінницький С. І. - Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами (2014)
Помулєва В. М. - Соціальна ефективність податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Потриваєва Н. В. - Сучасні проблеми обліку основних засобів в системі діючого законодавства, Погорєлова В.В. (2014)
Левченко Н. М. - Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект, Биковський В. Г. (2014)
Бруханський Р. Ф. - Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку (2014)
Зигрій О. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід (2014)
Візіренко С. В. - Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Литвинюк О. В. - Методика оцінки ліквідності в контексті комплексного управління активами та пасивами банківських установ в сучасних умовах (2014)
Сидор Г. В. - Напрями удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Азарова А. О. - Математична модель та метод ідентифікації рівня стратегічного управління підприємством на базі апарату нечітких множин, Кукуруза М. І., Івчук К. В., Новіцька О. В. (2014)
Свиноус І. В. - Інноваційне забезпечення інтенсивного розвитку свинарства (2014)
Реферати (2014)
Автори (2014)
Сіренко О. В. - Вплив субтоксичних доз складних органічних сумішей на основі гліколів на оксидантну та антиоксідантну системи організму білих щурів, Жуков В. І., Кучеренко Е. О. (2012)
Бєлал С. А. С. - Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев разной расовой принадлежности, Кулик О. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Демихова Н. В. - Особенности ремоделирования левого желудочка у больных ренопаренхиматозной артериальной гипертонией с сохраненной функцией почек, Власенко М. А. (2012)
Копиця Н. П. - Прогностическая модель выявления осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом, Титаренко Н. В., Белая Н. В., Опарин А. Л. (2012)
Пасієшвілі Л. М. - Стан кісткового метаболізму при хронічному безкам’яному холециститі у хворих на артеріальну гіпертензію, Андруша А. Б., Резуненко О. В. (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Ліпідний та цитокіновий спектр крові у хворих на бронхіальну астму, що перебігає на тлі ожиріння (2012)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - "Адаптаційний профіль" старшокласників із різним характером професійної готовності (2012)
Томіна О. Є. - Варіабельність серцевого ритму у хворих на коморбідну з виразковою хворобою артеріальну гіпертензію, з урахуванням добових профилів систолічного артеріального тиску, Бичкова О. Ю., Фомич Г. М., Івлева О. О., Охрямкіна О. О., Усань Н. Ю. (2012)
Шевченко Н. С. - Лікування остеоартрозу у підлітків та критерії його ефективності, Лебець І. С., Матвієнко О. В., Неліна І. М., Кашкалда Д. А. (2012)
Шевчук М. И. - Продолжительность комплекса QRS ЭКГ и клинические признаки артериальной гипертензии, Яблучанский Н. И. (2012)
Ватутин Н. Т. - Роль железа в организме человека, Калинкина Н. В., Смирнова А. С., Кашанская О. К., Мильнер И. А. (2012)
Лысенко Н. В. - Использование биологических агентов в терапевтической практике, Картвелишвили А. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Структура осложнений VZV инфекции у взрослых и детей и ее взаимосвязь с генотипами вируса ветряной оспы/опоясывающего лишая, Зайцева В. А., Лядова Г. И., Волобуева О. В. (2012)
Чучула Н. В. - Местная анестезия у стоматологических пациентов группы риска, Чучула Е. Н. (2012)
Гаврилюк Е. В. - Клинический случай хронического вирусного гепатита С, Яцюк Е. В., Бoкатуева В. В., Бычкова О. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Опыт лечения детей с гипогаммаглобулинемией, Савво А. Н., Пионтковская О. В., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А. (2012)
Старенький В. П. - Інтегративні технології оптимізації лікувального процесу на прикладі досвіду організації роботи відділення променевої терапії ДУ "Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України" (2012)
Реминская К. И. - Тиреоидные гормоны в терапевтической практике, Мартимьянова Л. А. (2012)
Титул, зміст (2014)
Птащенко Л. О. - Іноземний досвід реалізації антимонопольної політики у сфері цінового регулювання, Рудич О. А. (2014)
Поповіченко Ю. А. - Стратегічні пріоритети формування системи економічної безпеки малого підприємництва в україні (2014)
Кравченко О. С. - Організація процесу трансформації бізнес-моделі підприємства при реалізації інтеграційної стратегії розвитку (2014)
Васильківський Д. М. - Планування підвищення економічного потенціалу підприємства на основі інтегрованої системи ухвалення рішень (2014)
Радзіховська Л. М. - Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків (2014)
Овсюк Н. В. - Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни (2014)
Турчак В. В. - Організація міжфункціональної взаємодії на підприємстві з використанням процесного підходу (2014)
Марусич О. В. - Застосування r-техніки факторного аналізу для зниження розмірності простору ознак типу "авіакомпанія-ефективність" (2014)
Тропіцина Ю. С. - Підходи до визначення якості аутсорсингових послуг на підприємстві (2014)
Сахно А. А. - Мотивація ефективності у промисловості та машинобудуванні (2014)
Лозовський О. М. - Особливості використання системного в управлінні проектами на підприємстві, Кашина О. О. (2014)
Зелінський Р. Р. - Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2014)
Кривохатько Н. Д. - Детермінанти ефективності діяльності управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Іванов М. В. - Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах (2014)
Курій Л. О. - Регулювання міграційного перерозподілу людського потенціалу на міжнародному та національному рівнях (2014)
Найда І. С. - Розвиток людського капіталу в аграрному секторі регіону (2014)
Дідух А. О. - Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище, Кравець І. М. (2014)
Безтелесна Л. І. - Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського потенціалу (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського