Свиридова В. В. - Сексуальная дисфункция у женщин после оперативного лечения гинекологических заболеваний (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження системи оцінок лікарів відносно терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю, Кожевнікова В. А. (2008)
Маркозова Л. М. - Особливості дії нормазидолу на нейромедіаторні та ферментативні системи організму при різних формах вживання етанолу в осіб з алкогольною залежністю з афективними розладами, Усменцева О. І. (2008)
Цыба И. В. - Теоретические и практические предпосылки использования детоксикационных эффектов гипохлорита натрия при неотложных состояниях в наркологии (2008)
Шалашова И. В. - Исследование агрессивности у больных, зависимых от психостимуляторов кустарного изготовления, на момент госпитализации (2008)
Шараневич І. О. - Фактори формування повної терапевтичної ремісії в осіб з алкогольною залежністю (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості формування когнітивних розладів у хворих на алкоголізм: психодіагностичне дослідження, Андренко А. В. (2008)
Краузе Р. - Современное общество и психотерапия (2008)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к ноотропной фармакотерапии и фармакопрофилактике (2008)
Фесенко У. А. - Когнітивні функції у дітей після наркозу пропофолом з оксибутиратом натрію (2008)
Школьник В. М. - Возможности оптимизации ноотропной терапии при церебральном атеросклерозе комбинированным препаратом олатропил®, Погорелов А. В. (2008)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичний аналіз нелегального обігу лікарського засобу, до складу якого входить прекурсор, Шаповалова В. О., Малініна Н. Г. (2008)
Линский И. В. - Традиционные и перспективные сферы применения налоксона в клинической практике (обзор), Самойлова Е. С., Первомайский Э. Б., Голощапов В. В. (2008)
Чуприков А. П. - Рецензия Лукина Л. Н. Дельфины в системе психофизиологической реабилитации людей. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2007. — 172 с. (2008)
О программе университета штата Мичиган (США) для исследователей (клиницистов, психологов, социологов), работающих над изучением зависимости от психоактивных веществ (2008)
Пам'яті професора Михайла Михайловича Іщенка (2008)
Дрешпак В. - Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів (2013)
Глотов Б. - Генеза та етапи становлення організації державної влади в Україні, Сидоренко Н. (2013)
Письменний І. - Проблеми та перспективи застосування соціосинергетики в дослідженні процесів публічного управління (2013)
Філіпчук В. - Державотворення та націєтворення як фактори впливу на державне управління (2013)
Кротінов В. - Суд Європейського Союзу як учасник європейського врядування: правові аспекти (2013)
Костюк І. - Зарубіжний досвід реалізації адміністративних реформ: порівняльний аналіз правового забезпечення (2013)
Дяченко Н. - Роль та місце прогнозування в системі державного управління (2013)
Нікіфорова І. - Конкурентні відносини в суспільстві як об’єкт наукових досліджень та державного регулювання (2013)
Скрипченко Н. - Використання стратегічного менеджменту для забезпечення стійкого регіонального розвитку (2013)
Швидун В. - Аналіз поняття "післядипломна педагогічна освіта" в контексті інтеграції освітніх систем: державно-управлінський аспект (2013)
Овдін О. - Напрями державної політики щодо зниження смертності населення України (2013)
Костенко В. - Модернізація державної системи цивільного захисту в контексті європейської інтеграції України (2013)
Палагнюк Ю. - Механізми інтеграції держав Центральної та Східної Європи у Європейський Союз (2013)
Григорова М. - Державне регулювання генно-інженерної діяльності в Російській Федерації: досвід для України (2013)
Васильєв А. - Удосконалення організаційно-функціонального механізму реалізації державної молодіжної політики України (2013)
Долгий О. - Ухилення від сплати податків як фактор корупції в органах державного управління податковою діяльністю, Дедекаєв В. (2013)
Заїка О. - Удосконалення державної політики щодо вирішення проблеми енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Ольмезов В. - Моніторинг стану правосвідомості громадян у державному управлінні (2013)
Хохич І. - Активізація співпраці молоді з органами влади: державно-управлінський аспект (2013)
Коваленко Т. - Програмно-цільове управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2013)
Кузнецова М. - Тенденції розвитку законодавства про державну службу в Україні (2013)
Маланчій М. - Критерії оцінювання професійної компетентності державних службовців (2013)
Копильцов В. - Нормативно-правове забезпечення професійного навчання сільських та селищних голів в Україні (2013)
Легкоступ С. - Соціальна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування в умовах змін ціннісних пріоритетів (2013)
Сухінін Д. - Досвід Канади з поєднання підходів до оцінювання, моніторингу та контролю в управлінні якістю муніципальних послуг (2013)
Гиренко Л. - Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток молодіжної еліти: досвід Дніпропетровщини (2013)
Пісоцький В. - Комунікативна активність територіальної громади в процесі здійснення місцевого самоврядування в України (2013)
Муркович Л. - Місцевий референдум як форма безпосередньої участі населення в управлінні місцевими справами (2013)
Колповська А. - Застосування соціальної звітності в муніципальному управлінні (2013)
Попова О. - Державне управління якістю освіти на місцевому рівні в контексті компетентнісного підходу (2013)
Клименова О. - Європейський досвід забезпечення візитів іноземних делегацій на місцевому рівні (2013)
Гончарова Т. - Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з визначення потреб територіальних громад щодо муніципальних послуг (2013)
Безуглий Д. - Інноваційна складова проектів місцевого розвитку (2013)
Раєвська К. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері соціальної роботи з молоддю як об’єкт наукових досліджень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітаємо академіка Розенфельда Леоніда Георгійовича з високою державною нагородою — орденом "За заслуги"! (2008)
Егоркина О. В. - Нейропротекторный эффект церебролизина у больных с боковым амиотрофическим склерозом, Гапонов И. К. (2008)
Мищенко Т. С. - Нейромидин в терапии когнитивных нарушений у постинсультных больных, Шестопалова Л. Ф., Мищенко В. Н. (2008)
Корж С. В. - Комп’ютерно-томографічна візуалізація перенесених інсультів і судинна деменція, Дзіковський С. В. (2008)
Статинова Е. А. - Комбинированная ноотропная терапия в лечении умеренных когнитивных расстройств, Селезнева С. В. (2008)
Товажнянская Е. Л. - Роль вазоактивных веществ в формировании гемодинамических нарушений у больных с неврологическими осложнениями первичного гипотиреоза (2008)
Харченко О. А. - Опыт использования финлепсина у больных с неврогенными болевыми синдромами, Кириченко А. Г., Шантырь Л. И., Рожкова И. В., Степанова Л. Г., Макарова С. В. (2008)
Влох І. Й. - Ефективність застосування антидепресанту подвійної дії венлафаксину для лікування депресивних розладів невротичного ґенезу, Кулик Б. В., Цьона А. Р. (2008)
Голубков О. З. - Терапевтические возможности амисульприда у больных с психотическими эпизодами, Саржевский С. Н. (2008)
Гуменюк Л. Н. - Принципы и алгоритмы оценки ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Денеко М. А. - Система психотерапевтической коррекции супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Дымшиц С. М. - Социально-трудовая реадаптация больных шизофренией, Юрьев М. Н., Вербенко В. А. (2008)
Соломко С. Б. - Особенности клинико-психопатологической характеристики, диагностики и принципов психотерапии и психокоррекции соматоформных расстройств в поликлинической практике (2008)
Бурчинский С. Г. - Критерии выбора препарата антиконвульсанта: клинико-фармакологические аспекты (2008)
Воробьев В. В. - Психическое состояние как предиктор развития мастопатии у женщин (2008)
Реминяк И. В. - Депрессивные расстройства в клинике нервных болезней (2008)
Бабюк И. А. - Применение препарата афобазол в наркологической практике (2008)
Корошніченко Д. М. - Структура психопатологічної симптоматики у осіб, залежних від героїну та метадону, і фактори, що впливають на неї (2008)
Шараневич І. О. - Динаміка рівня реактивної та особистісної тривожності і депресії у осіб з алкогольною залежністю в період формування терапевтичної ремісії (2008)
Гельсінкська декларація всесвітньої медичної асоціації "Етичні принципи для медичних досліджень із залученням людини" (2008)
Віничук С. М. - Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту, Мохнач В. О., Прокопів М. М., Пустова О. А. (2008)
Горанский Ю. И. - Терапия когнитивных нарушений при цереброваскулярных заболеваниях, Герцев В. Н. (2008)
Дубенко А. Е. - Особенности динамики клинических проявлений эпилепсии у лиц молодого и среднего возраста, Коваленко Д. П. (2008)
Сорокин Ю. Н. - Динамика антиоксидантного статуса и эффективность лечения при стабильном рассеянном склерозе (2008)
Гавенко Н. В. - Анализ сексуальных автобиографий женщин с невротическими расстройствами: возможности реконструкции идеалтипических сексуальных сценариев (2008)
Гуменюк Л. Н. - Проблемы формирования феномена ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных (2008)
Гурович И. Я. - Сероквель в ряду других антипсихотиков при лечении больных шизофренией, Любов Е. Б. (2008)
Денеко М. А. - Направленность личности и ее роль в развитии супружеской дезадаптации при специфических расстройствах личности у женщин (2008)
Котлик В. В. - Психологические особенности супругов с нарушением супружеской адаптации при посткастрационном синдроме у жены (2008)
Кулик Б. В. - Роль і місце немедикаментозних методів терапії в комплексному лікуванні хворих з астено-невротичними розладами із затяжним перебігом, Влох І. Й., Цьона А. Р. (2008)
Марута Н. А. - Применение риспаксола в терапии больных шизофренией, Явдак И. А. (2008)
Михайлов Б. В. - Применение препарата Афобазол® для лечения тревожно-депрессивных расстройств, Андрух П. Г. (2008)
Мухоморов А. Е. - Оценка интегративного показателя качества жизни больных с аффективными расстройствами (2008)
Напрєєнко О. К. - Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці, Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Лазук Т. І., Пендерецька О. М. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз застосування препарату Тізалуд в якості коректора ускладнень нейролептичної терапії, Телюков О. С. (2008)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка змісту циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із депресивними розладами при лікуванні депривітом та альфа-токоферолом, Рачкаускас Г. С. (2008)
Черкасова А. А. - Патопсихологические нарушения при вич-инфекции у детей с учетом возрастного фактора (2008)
Корошніченко Д. М. - Динаміка психічних та поведінкових розладів у залежних від героїну і у залежних від метадону протягом курсу детоксикації (2008)
Асанова А. А. - Нейрофизиологические показатели изменений эмоциональных состояний у больных с депрессивными расстройствами (2008)
Бурчинский С. Г. - Тревожные расстройства в ангионеврологии: возможности анксиолитиков нового поколения (2008)
Минко А. А. - Современные подходы к диагностике зависимости от психоактивных веществ (обзор) (2008)
Ващенко А. В. - Проекти й пропозиції щодо реформування системи місцевого управління та самоврядування Російської імперії на сторінках "Русского вестника" (1856—1889 рр.) (2013)
Казьмирчук М. Г. - Особливості джерел особового походження учасників Вітчизняної війни 1812 р. (2013)
Кудь А. О. - Спогади гімназисток та викладачів як джерело із вивчення повсякденного життя жіночіх гімназій Російської імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Стрілюк О. Б. - Національна політика П. А. Столипіна в російській дореволюційній та радянській історіографії (2013)
Сеніна Л. В. - Точки біфуркації у Східному питанні в інтерпретації сучасних англомовних істориків (2013)
Ганкевич В. Ю. - Геренал-поручик Віктор Амадей Принц Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймський—вчитель генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая де Толлі (2013)
Марасанова В. М. - 1812-й год в судьбе семьи: Александр Тучков и Маргарита Нарышкина (2013)
Рахно О. Я. - Чернігівські земці — члени Державної ради Російської імперії (2013)
Ячменихин К. М. - А. А. Аракчеев в 1812 г. (2013)
Лапина М. С. - В. Н. Каразин и "дело о ремесленниках" (об истоках развития торгово-промышленного Харькова, его культуры и благоустройства) (2013)
Шаповалов В. А. - "Белые ручки — чужие труды любят": поместное дворянство в российском общественном сознании 50-90-х гг. ХІХ в. (2013)
Горак А. - Толкование понятия "русское происхождение" и его применение в процессе русификации Люблинского губернского управления (1867—1915) (2013)
Бакуменко Е. А. - Социально-экономическая деятельность земств как фактор формирования гражданского общества в Российской империи конца ХІХ — нач. ХХ вв. (2013)
Ёлкин А. И. - Пленные поляки в Слободско-Украинской губернии в 1812—1814 гг. (2013)
Желтобородов А. Н. - Рекрутские присутствия Слободско-Украинской губернии в 1812 г. (по материалам Государственного архива Харьквской области) (2013)
Потрашков С. В. - Харьков и губерния в годину Отечественной войны 1812 г. (2013)
Белоусов С. В. - Социальные конфликты в Среднем Поволжье в "эпоху войны 1812 года" (2013)
Шатохин И. Т. - Роль протекции в карьере российского чиновника середины ХІХ — начала ХХ вв. (2013)
Шатохина С. Б. - Эволюция отношения провинциального общества к образованной женщине во второй половине ХІХ—начале ХХ вв. (2013)
Шаповалова С. П. - Отношение к женскому образованию в крестьянской среде 60-90-х гг. ХІХ в. (по материалам Центрального Черноземья) (2013)
Гула Р. В. - Формування та розвиток державного патріотизму у системі монархічної ідеології в Російській імперії ХІХ—початку ХХ ст. (2013)
Бучаста С. І. - Система розселення поселеної кавалерії у Слобідсько-Українській губернії у 1817—1822 роках (2013)
Черный Д. М. - История России ХVI—ХIХ столетий на страницах научно-популярных изданий (Рец. на кн.:Духопельников В. М. Крымская война.—Х.:Фолио, 2009.—120 с.;Духопельников В. М. Петр Первый. — Х.: Фолио, 2011.—120 с.; Духопельников В. М. Иван Грозный.—Х.:Фолио 2011.—120 с.) (2013)
Куделко С. М. - Международная студенческая школа: из опыта сотрудничества исторических факультетов Харьковского и Белгородского университетов, Павлова О. Г. (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Євтушенко М. Ю. - Роль кафедри гідробіології в забезпеченні навчального процесу, розвитку рибничої галузі та рибогосподарської науки України, Хижняк М. І. (2014)
Велигодська А. К. - Вплив джерел азотного живлення на синтез каротиноїдів деякими штамами базидіоміцетів, Федотов О. В., Пєтрєєва А. С. (2014)
Федотов О. В. - Регуляція синтезу поліфенольних речовин деякими штамами базидіоміцетів, Велигодська А. К. (2014)
Степаненко Д. С. - Дослідження збереження вітаміну С в плодах дині при тривалому зберіганні з використанням обробки електроіонізованим повітрям і упаковки в термоусадочну плівку (2014)
Вельчева Л. Г. - Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого, Васин В. А., Пюрко О. Е. (2014)
Листопадський М. А. - Зволоження, як фактор структурної організації населення птахів деревних насаджень біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas) прісних та солоних водойм України, Митяй І. С. (2014)
Кульбачко Ю. Л. - Екологічна структура угруповань панцирних кліщів у насадженні клена гостролистого на ділянці рекультивації шахти "Павлоградська" (Павлоград, Дніпропетровська обл.), Штірц А. Д., Дідур О. О. (2014)
Мельникова С. В. - Изучение показателей перекисного окисления липидов у врачей-стоматологов при профессиональных нагрузках (2014)
Артюшенко Т. А. - Сумісний вплив кадмію та нікелю на функціонування аскорбатзалежної ланки антиоксидантного захисту гороху, Гришко В. М. (2014)
Сищикова О. В. - Вплив рекультивации техногенних ландшафтів на функціонування угруповань ґрунтових мікроорганізмів, які приймають участь в трансформації сполук азоту (2014)
Герасимюк Н. В. - Весняна флора кладовищ міста Одеси (2014)
Шурыгин Е. Г. - Об изучении процессов развития сложных систем, Шурыгина Л. С. (2012)
Ніскородов В. В. - Формування політехнічних компетентностей в системі професійно-технічного навчання, Назаров А. В. (2012)
Стешенко В. В. - Формування споживчих знань на уроках трудового навчання в учнів 5–9 класів, Келій М. В. (2012)
Арюкова О. В. - Рівень графічної грамотності сучасних учнів старших класів (2012)
Нестеренко В. М. - Науково-дослідна робота студентів у гуртках як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Стешенко В. В., Стешенко Б. В. (2012)
Ягупець С. Ю. - Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті майбутнього вчителя технологій (2012)
Бондаренко О. О - Про деякі організаційні аспекти дистанційного навчання, Ніскородов В. В, Шелюх Л. П. (2012)
Перепічаенко Є. К. - Удосконалення вивчення курсу безпеки життєдіяльності студентами технологічного факультету, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В. (2012)
Шумилова Е. Д. - Деякі аспекти методики викладання питань електробезпеки в процесі підготовки майбутніх учителів технологій, Пліско Ю. В., Шилко Д. І. (2012)
Нестеренко В. М. - Учителю трудового навчання про нетрадиційні методи обробки металів, Погорєлов М. Г., Пліско Ю. В., Бут С. А. (2012)
Медведева Л. П. - Модернизация содержания профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых вузов (2012)
Цибулько Г. Я. - До проблеми інформаційного управління системою професійно-технічної освіти, Голубєва Р. (2012)
Марченко Н. В. - Державотворчі ідеї у творчому доробку А. Погрібного (2012)
Гейко Ю. - Педагогічна ефективність формування психологічної готовності майбутніх викладачів іноземних мов до дистанційного навчання (2012)
Федоренко О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти (2012)
Вачевський М. В. - Використання традиційних форм навчання у вищих педагогічних навчальних закладах України та Польщі, Криньський А. (2012)
Мадзігон В. В. - Сутність основних понять приватної власності у сучасній в економічній освіті (2012)
Стешенко Б. В. - Витоки виникнення та становлення понять "куратор" і "куратор академічної групи" (2012)
Стешенко В. В. - становлення підготовки майбутніх учителів трудового навчання в слов’янському державному педагогічному університеті (з досвіду технологічного факультету), Курчій О. В. (2012)
Матяшова Д. В. - формування предметних компетентностей у майбутніх учителів трудового навчання в процесі природничо-наукової підготовки (до постановки проблеми) (2012)
Наші автори (2012)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів, Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Дзюба О. С. - Біотерапевтичні властивості лактобактерій, Богдан Т. З., Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів 1 весняної школи "Сучасні клітинні технології: фундаментальні та прикладні аспекти" (Cell Technology Week - 2013) (2013)
Рудь Ю. П. - Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні, Майстренко М. І., Бучацький Л. П. (2013)
Бибик В. В. - Цитокиновый профиль крови и показатели клеточного звена иммуни¬тета у женщин с предраковой патологией шейки матки на фоне остеопороза (2013)
Будовська Л. О. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця, Победьонна Г. П., Афанас’євська М. С. (2013)
Дубинина Н. В. - Изменение функциональной активности Т-лимфоцитов селезёнки на фоне химического канцерогенеза (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при дифузному та ускладненому діабетичному макулярному набряку різних видів у хворих на цукровий діабет ІІ типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли -a и интерлейкина-6 у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Путиенко А. А., Абдулхади Мохаммад. (2013)
Победьонний А. Л. - Вплив імунореабілітації на показники клітинного імунітету хворих із перенесеною черепно-мозковою травмою, Семенець Ю. П., Сидоренко М. П., Чепелєв В. М. (2013)
Сябренко Г. П. - Методичні та патогенетичні аспекти імунореабілітації осіб молодого віку з поєднаною патологією, Ромаданова О. І., Сухомлин Г. М., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах при застосуванні циклоферону (2013)
Бондаренко О. О. - Корекція синдрому оксидативного стресу у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2013)
Володкина Н. А. - Реологические свойства сыворотки крови при хроническом обструктивном заболевании легких у шахтеров-угольщиков (2013)
Єрмоленко О. В. - Клініко-біохімічні особливості та оптимізація лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в амбулаторних умовах (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли -a и фактора роста эндотелия сосудов у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной витреоретинопатии (2013)
Юган Я. Л. - Оптимізація лікувальної тактики при неалкогольному стеатогепатиті, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії виходячи з концепції "метаболічної інтоксикації" (2013)
Євтушенко О. М. - Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції (2013)
Еременко Р. Ф. - Влияние экстракта из травы люцерны посевной на уровень иммуноглобулинов у крыс с экспериментальным иммунодефицитом, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2013)
Кривуля І. Г. - Клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування в амбулаторних умовах синдрому подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Половко Н. П. - Вивчення стабільності гелю клотрімазолу (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження під впливом комбінованої терапії остеоартрозу та ожиріння (2013)
Трищук Н. М. - Особенности фармакотерапии аллергического ринита (2013)
Удовиченко М. М. - Стратегия лечения депрессии у пациентов с сердечной недостаточностью, Кравченко И. Г. (2013)
Щукіна Н. М. - Дослідження противиразкової активності сухого екстракту капусти броколі на моделі гострої стресової виразки шлунка у щурів, Гладченко О. М., Малоштан Л. М., Гладченко Є. О. (2013)
Баринов Ю. В. - Состояние эпителия слезоотводящей системы при экспериментальном бужировании носослезного протока с введением вискоэластического раствора, Баринова А. А. (2013)
Боброва Е. В. - Алкогольная кардиомиопатия, Коломиец В. В. (2013)
Бріндак Д. В. - Аналіз впровадження заходів інфекційного контролю в Луганському обласному протитуберкульозному диспансері, Ляшко В. К., Родина Р. А., Хотлубей Д. В., Александрін А. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Дифференциальная диагностика внутрибольничной диареи у больных с сопутствующей патологией, Шоп И. В. (2013)
Дядичева Т. А. - Трудности ранней диагностики тромбоэмболии легочной артерии при бронхообструктивном синдроме, Сысойкина Т. В., Сабадаш В. Е., Долженко Л. С., Липатникова А. С., Титова О. О., Глущенко В. Ю. (2013)
Іванова Л. М. - Спільні фактори ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у поєднанні з ішемічною хворобою серця та ожирінням, Луговськов Є. О. (2013)
Іванова Л. М. - Особливості клінічного перебігу сполученої патології у хворих на неалкогольний стеатогепатит, хронічний бронхіт та ожиріння, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Височин М. В., Ліпатнікова Г. С. (2013)
М'якінькова Л. О. - Варіант перебігу інфекційного ендокардиту клебсеільозної етіології (2013)
Нев'ядомська Т. В. - Influence factors extracerrical activites on level of operational memory: psychophysiological research high school students, Коленова Т. В., Терешкіна О. І., Ульяшов О.М., Черкашина Л.В. Вплив факторів позашкільної діяльності на рівень оперативної пам’яті: психофізіологічне дослідження учнів старшої (2013)
Панченко М. С. - Медико-психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево-судинного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз лінійних розмірів тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Сергиенко А. Н. - Динамика остроты зрения у больных с сухой формой возрастной макулярной дегенерации после двух курсов низкоэнергетической световой терапии, Дзюба Н. А., Пекарик А. С. (2013)
Сухомлин Г. М. - Методичні аспекти реабілітації, як компоненту діяльності лікарів загальної практики / сімейної медицини, Ромаданова О. І., Сябренко Г. П., Шкляр А. С., Неєлова О. В., Панченко М. С., Кіча Н. В., Крилова О. Б., Сергеєва О. Ю. (2013)
Шестопалова Н. С. - Характеристика показателей микроциркуляции крови спортсменов при интенсивных физических тренировках, Иванюра И. А., Коробейников А. С., Ермакова Т. С. (2013)
Шупер В. А. - Особенности дифференциальной диагностики грибковых поражений легких (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Гаврилов А. А. (2013)
Міщенюк О. Ю. - Визначення ролі G1691A алелі гена фактору V коагуляції та G20210A алелі гена протромбіну в розвитку тромбозів у хворих на справжню поліцитемію (2013)
Рибченко Л. А. - Фактори ризику раку молочної залози у BRCA-позитивних та BRCA-негативних осіб (2013)
Сазонова О. М. - Порівняльний антропометричний аналіз окремих парціальних розмірів і товщини шкірно-жирових складок тіла дівчаток 7-11 років з вегетативними розладами серцево-судинної системи (2013)
Свидко Е. Н. - Клиническое обоснование применения криоконсервированных клеток кордовой крови при индукции экспериментальной лимбальной недостаточности роговицы, Дёмин Ю. А. (2013)
Шкляр А. С. - М’язова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2013)
Зєльоний І. І. - Оцінка стану опозиційних пулів цитокінів при застосуванні нуклексу у хворих на рецидивуючу бешиху (2013)
Левицкая Г. В. - Характер изменений интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, после интравитреального введения триамцинолона ацетонида, Путиенко А. А., Мохаммад Абдулхади (2013)
Ромаданова О. І. - Патогенетичні та методичні аспекти оцінки прогресування хронічної хвороби нирок: рівень TNF-α залежно від генезу гломерулярних уражень (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники інтерферонового статусу в хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Чхетіані Р. Б. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Васильєва В. Л. - Характеристика синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2013)
Володкина Н. А. - Адсорбционно-реологические свойства экспиратов и крови у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в процессе лечения (2013)
Глущенко В. Ю. - Ліпідний спектр крові у хворих молодого віку з хронічним некалькульозним холециститом, у сполученні з гіпертонічною хворобою (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне вивчення впливу рослинного засобу на стан білкового обміну в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Кононенко А. Г. (2013)
Количева О. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на параметри ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Мухин И. В. - Мембранопротекция в условиях ренопульмональной коморбидности (2013)
Сябренко Г. П. - Профілактика порушень мікроелементного гомеостазу у системі санологічного моніторингу та реабілітації: проблемно – цільовий аналіз (частина І) (2013)
Тєрьошин В. О. - Синдроми оксидативного стресу і ендогенної "метаболічної" інтоксикації та їх корекція цитофлавіном у хворих з хронічною коморбідною патологією гепатобіліарної системи, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2013)
Труняков М. В. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Юган Я. Л. - Ефективність сучасних препаратів при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу та вплив на показ¬ники ліпопероксидації і активність ферментів антиоксидантного захисту (2013)
Блажеєвський М. Є. - Валідація йодометричної методики кількісного визначення цефалексину у субстанції, Лабузова Ю. Ю. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення пірокатехіну та елагової кислоти хемілюмінесцентним методом (2013)
Бутко Я. О. - Фармакологічне дослідження ранозагоювальної дії крему "Декспантенол з керамідами" на моделі площинних ран, Деєва Т. В., Ляпунов М. О., Цулун О. В. (2013)
Дорошенко О. В. - Статини та лікарські взаємодії (2013)
Дубинина Н. В. - Перспективы использования комбинации аминокислот при психоорганическом синдроме инфекционного генеза (2013)
Євтушенко О. М. - Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів (2013)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомального лікування на клінічні прояви мікросудинної стенокардії, Мухін І. В., Седая Л. В. (2013)
Неєлова О. В. - Методологія оцінювання адекватності впливу венотонічних засобів при дисфункції плаценти (2013)
Половко Н. П. - Аналіз ринку лікарських препаратів і косметичних засобів, що використовуються в терапії рубцевих змін шкіри (2013)
Семенів Д. В. - Встановлення кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі іммобілізаційного стресу в щурів (2013)
Сергієнко А. М. - Динаміка гостроти зору та товщини макулярної ділянки при застосуванні препарату "Візіобаланс Опті" в лікуванні макулярного набряку при міопії високого ступеня, Тутченко Л. П., Козловська І. В., Ткаченко О. В., Литвинчук Х. М. (2013)
Хохленкова Н. В. - Термогравіметричний аналіз субстанції природного походження – густого екстракту кори дуба, Буряк М. В. (2013)
Цулун О. В. - Ефективність нової комбінованої мазі з дигідрокверцетином, коензимом Q10 та екстрактом солодки за умов ультрафіолетової еритеми у щурів, Деримедвідь Л. В., Гаман Д. В. (2013)
Шевчук М. И. - Прогностически значимые критерии влияния терапии ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокатора и их комбинации на вариабельность сердечного ритма, величину артериального давления и частоту сердечных сокращений у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ и группах терапии (2013)
Гавриляк В. Г. - Эффективность интервальной нормобарической гипокситерапии у больных на начальных этапах артериальной гипертензии (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку по даним оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Прейс Н. І. (2013)
Іванова Л. М. - Стан холединаміки у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та ожиріннямv, Луговськов Є. О. (2013)
Іванченко Ю. О. - Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Калашник Д. М. - Дисфункція тромбоцитарної ланки у курців, хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів (2013)
Пасечникова Н. В. - Значение фактора сферичности и асферичности поверхности ИОЛ в создании качественных зрительных функций, Жабоедов Д. Г. (2013)
Сухомлин Г. М. - Актуальные вопросы восстановительного лечения и медико-социальной реабилитации в Украине (2013)
Такташов Г. С. - Гендерные особенности формирования пороков и течения сердечной недостаточности у больных с хронической ревматической болезнью сердца (2013)
Узун Д. Ю. - Медикаментозне лікування рецидивів фібриляції передсердь у хворих старших вікових категорій з імплантованим штучним водієм серцевого ритму (2013)
Чумак Ю. Ю. - Современные направления в лечении больных бронхиальной астмой с коморбидными состояниями (2013)
Шупер В.А. - Клиническая эффективность альтернативной терапии хронического вирусного гепатита С (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Шевцова А. Н., Штыка Е. С. (2013)
Академик Покровский Валентин Иванович (к 80-летию со дня рождения) (2009)
Бариляк І. Р. - Характеристика спектру аберацій, індукованих діоксидином в клітинах Allium cepa L., Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В. (2009)
Гулеюк Н. Л. - Результати цитогенетичних досліджень подружніх пар з первинним та вторинним непліддям, Гуменецький І. Є., Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Біль І. А. (2009)
Демина Э. А. - Построение калибровочных кривых в биологической (цитогенетической) дозиметрии, Демченко Е. Н., Бариляк И. Р. (2009)
Демина Э. А. - Генетические основы рака, Бариляк И. Р. (2009)
Маркевич Н. В. - Частота синдрому Ніймеген у Львівській області України (2009)
Пацкун Е. Й. - Аналіз спадкової патології в Закарпатській області України в етнічному аспекті (2009)
Пересадин Н. А. - Гирудотерапия в современной клинической медицине и реабилитологии, Фролов В. М., Кузнецова Л. В. (2009)
Романюк Б. П. - Рослини, дерева та кущі і їх сировина, які містять алкалоїди, Фролов В. Ф. (2009)
Руденко Я. О. - Морфологічні і ядерно-цитоплазматичні параметри різних типів клітин при експериментальній виразці шлунка, Ковальова В. А., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2009)
Ткачова Д. Л. - Потенційна мутагенна і канцерогенна активність продуктів харчування, Дуган О. М., Яловенко О. І. (2009)
Шкарупа В. М. - Проліферативна активність клітин кореневої меристеми після мутагенного впливу тіофосфаміду, Бариляк І. Р. (2009)
Гарник К. В. - Особливості цитокінового профілю крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з остеопорозом (2009)
Лоскутова И. В. - Эффективность иммунофана в комплексном лечении больных тяжелыми и осложненными формами краснухи, Фролов В. М. (2009)
Разумний Р. В. - Вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у бронхоальвеолярному секреті хворих на негоспітальну пневмонію, що сполучена зі стеатозом печінки (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка концентрації циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на ХОЗЛ, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, при застосуванні комбінації флуімуцил-антибіотику ІТ, альфа-ліпону та екстракту ехінацеї пурпурової (2009)
Солона О. Г. - Стан інтерфероногенезу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Спектор А. В. - Иммунологические критерии прогрессирования течения диабетической ретинопатии (2009)
Терпиляк О. І. - Особливості клітинного імунітету та поліморфних варіантів SNP-1082 G->А промоторної ділянки гена ІЛ-10 при навиковому невиношуванні вагітності, Заставна Д. В., Заганяч Я. Ю., Гельнер Н. В., Тиркус М. Я. (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунтітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Чабан Т. В. - Показники цитокінового профілю крові та інтерферонового статусу жінок з папіломавірусною інфекцією, Нікітіна Є. Є., Марченко О. І., Задорожний В. А. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих з соматизованими депресивними розладами при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Бикова-Труедсон Н. І. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Висоцький А. А. - Динаміка циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у хворих із синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні артіхолом та галавітом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Височин Є. В. - Показники метаболізму оксиду азоту у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні препаратами рослинного походження релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив метаболічно активного препарату L-глутаміна-L-аргініну та артішоку екстракту-Здоров'я на показники аденілової системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та дисбіозом кишечника, Фролов В. М., Тєрьошин В. О., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону та поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності (2009)
Телекі Я. М. - Рівень глюкози, інсуліну, С-пептиду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (2009)
Труфанов С. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Шаповалова І. О. - Стан системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Шупер С. В. - Оценка функции эндотелия у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гипертонической болезнью, Иванова Л. Н. (2009)
Височин М. В. - Вплив комбінації екстра ербісолу та вітаміну Е на показники аденілової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Клініко-патогенетична характеристика та лікування синдрому хронічної втоми, поєднаного з алергічною патологією, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості метилових естерів та N-R-амідів 4-(N-R`-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Экспериментальное исследование острой токсичности и диуретической активности замещенных 4-(R-бензамидо)-бензолсульфонилоксамидов (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації імуномаксу та альфа-токоферолу на вміст простагландинів (E2 та F2a) у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Вплив імуномаксу та артіхолу на показники інтерфероногенезу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г. (2009)
Шевченко Л. М. - Вплив комбінації імунофану та L- аргініну на цитокіновий профіль та вміст метаболітів оксиду азоту у крові хворих молодого віку з неалкогольним стеатогепатитом, сполученним з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2009)
Щукіна Н. М. - Вивчення противиразкової дії сухого екстракту з надземної частини капусти брокколі, Гладченко О. М., Малоштан Л. М. (2009)
Біловол О. М. - Особливості формування порушень системної гемодинаміки та ремоделювання серця у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Венгер Л. В. - Новий спосіб хірургічного лікування травматичного мідріазу (2009)
Гуменюк Л. Д. - Мікросудинна щільність в тканині раку шлунка людини та її зв'язок з деякими клінічними характеристиками захворювання (2009)
Иванова Л. Н. - Клинические проявления хронического обструктивного заболевания легких, сочетанного с синдромом раздраженного кишечника, Арбузова О. И. (2009)
Игнатенко Г. А. - Особенности клинического течения нейрокардиогенного обморока у пациентов молодого возраста, Игнатенко К. В., Мухин И. В. (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічна характеристика вірусних гепатитів в умовах промислового регіону (2009)
Могилевский С. Ю. - Цилиохориоидальная отслойка после антиглаукоматозных операций: проблемы и пути решения, Головкин В. В., Зыков И. Г. (2009)
Романюк Б. П. - Особенности путей миграции Toxocara canis у неспецифического хозяина - белых мышей самок, Фастова О. Н. (2009)
Руденко І. В. - Клінічні ознаки поразок сполучної тканини у матерів, що народили дітей із природженими вадами розвитку серця (2009)
Хома С. М. - Способи діагностики та лікування панарицію, Верба Р. В., Голод А. М., Фастова О. М. (2009)
Христич Т.Н. - Кишечная микрофлора - важный фактор, определяющий качество жизни пациентов (2009)
Рецензия на учебник : Алергологія : підручник / Вороненко Ю.В., Кузнецова Л.В., Пухлик Б.М. та ін., за ред. член.-кор. АМН України, проф. Вороненко Ю.В., проф. Кузнецової Л.В. - Київ, 2008. – 366 с. (2009)
Буйнов Ю. В. - Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни – 13 на Харківщині, Сєргєєв М. А. (2012)
Любичев М. В. - О наследии "горизонта Боромля" в области днепро-донецкой лесостепи на финальной стадии позднеримского времени – в начале эпохи Великого переселения народов (2012)
Федоров Д. В. - Кочетокская охранная археологическая экспедиция 1959–1961 гг. (2012)
Шпорт Г. М. - Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХIХ – перша половина XX ст.): загальна характеристика одягу (2012)
Вербий Р. Н. - К вопросу о статусе варварского населения ближней хоры Херсонеса Таврического в IV–II вв. до н.э. (2012)
Губарев В. К. Ф. - Левассёр – первый французский губернатор Тортуги (1640–1652 гг.) (2012)
Каріков С. А. - Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики (2012)
Ручинская О. А. - К вопросу о храмовой медицине в античных городах Западного Причерноморья в I–III вв. н. э., Семененко Е. В. (2012)
Сергеев И. П. - Проблема социально-политического развития Римской империи в III веке н. э. в современном российском антиковедении (2012)
Туровский Е. Я. - Раннехристианская погребальная живопись Херсонеса – Херсона (к итогу дискуссии о датировке) 99-106, Филиппенко А. А., Фомин М. В. (2012)
Арзуманова Т. В. - Трансформація релігійної свідомості в середовищі росіян-старообрядців в сучасній Україні (на прикладі харківської общини старовірів-безпоповців поморської згоди) (2012)
Дегтярева О. В. - Мир украинских масс-медиа в период политической нестабильности: от "кланизации" к демократизации? (2012)
Любавський Р. Г. - "Соціалістичне містечко": конструювання радянського урбаністичного простору для робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті рр. (2012)
Майстренко В. С. - Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України (2012)
Чеберяко О. В. - Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція (2012)
Винница Г. Р. - Конфискация имущества еврейского населения восточных областей Белоруссии в 1941–1943 годах (2012)
Гребень Е. А. - Пенитенциарная система нацистов в Беларуси (2012)
Гряник В. А. - Установление диктатуры короля Александра Карагеоргиевича в оценках Коминтерна (2012)
Ёлкин А. И. - Жилищно-бытовые условия и материальное положение русских эмигрантов в Польше в 20-30-е гг. XX ст. (2012)
Крючков И. В. - "Австрийские сюжеты" в научном наследии П. Б. Струве (2012)
Миколенко Д. В. - До питання про соціальну опору Народно-ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.) (2012)
Чернявский Л. С. - Борьба Всемирной федерации профсоюзов и Американской федерации труда за представительство в ООН (1945–1950 гг.) (2012)
Лиман С. И. - Натиск интеллекта, благородства и доброты: к 90-летию со дня рождения Анатолия Ильича Митряева (1922–1998), Бердута М. З., Головко А. Б., Сорочан С. Б. (2012)
Павлова О. Г. - Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст., Пікалов В. Г. (2012)
Руднев М. А. - Проблемы истории русского консерватизма в научном наследии В. О. Ключевского и П. Н. Милюкова (2012)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність Мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906–1947 рр.) (2012)
Павлова О. Г. - Вчений із великої літери (Рец. на кн.: Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибрані праці / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. – Х.:Видавництво "Атос", 2008. – 558 с.) (2012)
Рожков А. Ю. - (Рец. на кн.: Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / Відповідальний редактор С. В. Кульчицький. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 456 с.) (2012)
Тронько Петро Тимофійович (2012)
Пам’яті вчителя (2012)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2011 р., Миколенко Д. В. (2012)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті в 2011 р. (2012)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2012)
Кафедра нової та новітньої історії (2012)
Кафедра історії України (2012)
Кафедра історії Росії (2012)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2012)
Лабораторія методів та комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях історичного факультету (2012)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2012)
Список скорочень (2012)
Відомості про авторів (2012)
Городюк Е. В. - Современные представления об экологической роли эдафотопов в степи (2013)
Єна М. С. - Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на стан слизової оболонки сліпої кишки щурів, Кузнєцова Г. М., Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне обґрунтування доцільності пошуку коректора білкового обміну серед екстрактів з рослин роду бобових (Fabaceae), Рядних О. К. (2013)
Систук Т. О. - Стан сім’яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку, Линчак О. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Щербик В. В. - Строение центросомы и алгебра Клиффорда, Бучацкий Л. П. (2013)
Іванова Л. М. - Стан клітинної, гуморальної ланок імунітету та цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Активність імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Яворський В. В. - Вплив кількості донацій на показники імунологічної реактивності організму донорів плазмаферезу, Клименко М. О. (2013)
Глущенко В. Ю. - Вплив мексикору на динаміку показників ліпопероксидації у хворих молодого віку із гіпертонічною хворобою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом (2013)
Ігнатенко Г. А. - Гіпер- і дисліпідемія у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сетчатой оболочки в зависимости от концентрации эритропоэтина в стекловидном теле и периферической крови крыс, спустя 3 и 6 месяцев после воспроизведения стрептозотоцинового сахарного диабета, Науменко В. А., Вит В. В., Пилькевич Т. С. (2013)
Сидоренко М. П. - Перспективи корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на черепно-мозкову травму з використанням мексидола в комплексі лікування та медичної реабілітації, Победьонний А. Л., Семенець Ю. П., Сидоренко А. П., Чепелев В. М. (2013)
Труняков М. В. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Юган Я. Л. - Вплив вірусу Епштейна–Барр на розвиток та прогресування нелкогольного стеатогепатиту на тлі нейроциркуляторної дистонії (2013)
Акулінін В. М. - Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію, Рачкаускас Г. С. (2013)
Байва П. П. - Вивчення специфічної активності та токсикологічних властивостей гелю "Фузпан”, Малоштан Л. М., Торяник Є. Л. (2013)
Безпала Ю. О. - Структурно-механічні дослідження стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2013)
Зупанець І. А. - Експериментальне вивчення гепатотропної дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій з кверцетином в умовах циклофосфанової інтоксикації у щурів, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Місюрьова С. В. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність секвестрантів жовчної кислоти у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А. (2013)
Кононенко А. Г. - Вплив водного екстракту листків кукурудзи на жовчовидільну функцію печінки у інтактних тварин (2013)
Кудіна О. В. - Експериментальне дослідження впливу препарату ліпін на стан легенів плодів щурів на моделі плацентарної дисфункції (2013)
Проскочило А. В. - Мікробіологічні дослідження зрідженогазових екстрактів із трави підмаренника справжнього, Дем’яненко В. Г., Бабич Є. М., Скляр Н. І. (2013)
Самборський О. С. - Економічне та комерційне обгрунтування доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину, Слободянюк М. М. (2013)
Соколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у листках соняшника однорічного, Гонтова Т. М. (2013)
Стрилець О. П. - Мікробіологічне обґрунтування вибору концентрації компоненту "JM Acti Care" у розробленому піномийному засобі, Жук О. В., Баранова І. І. (2013)
Шевченко Ю. В. - Клиническая оценка действия биологически активного препарата (диетической добавки) V-6 у пациентов с нарушениями липидного профиля и избыточной массой тела (2013)
Аваков В. В. - Дослідження ефективності комбінації метода глибокого фторування з різними адгезивними системами у дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2013)
Аль каси Мей Гази. - Методы профилактики папилломавирусной инфекции и дисплазии шейки матки (2013)
Григоров С. М. - Методичні та патогенетичні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженях щелепно-лицьової ділянки (частина І) (2013)
Ігнатенко Г. А. - Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки у гіпертензивних хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О. (2013)
Левицкая Г. В. - Эффективность нового метода лечения больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Абдулхади Мохаммад. (2013)
Липатникова А.С. - Hypoplasia of the right ventricle: clinical and pathogenetic features of the congenital heart defects, Пилиева Е.В., Бахтизин М.А., Бахтизина А.А. Гипоплазия правого желудочка: клинико-патогенетические особенности врожденного порока сердца (2013)
Мухін І. В. - Динаміка якості життя у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця під впливом ліпосомального і гіпокситерапевтичного лікування, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Петрушенко Д. О. - Гемодинаміка вен ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії під впливом лікування (2013)
Победенная Г. П. - ХОЗЛ и коморбидность: значение и направления терапии, Федотова Е. Я., Кострюкова Л. Н., Афанасьевская М. С. (2013)
Соколовская И. С. - Тазовое предлежание плода: сравнительная характеристика методов родоразрешения (2013)
Усов В. Я. - Клинические наблюдения за развитием катаракты у больных с кератитом, Тарик Абоу Тарбоуш. (2013)
Безлюдний Р. - До питання організації самостійної роботи студентів у немовному ВНЗ (2014)
Васько О. - Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Власенко А. - Становлення майбутнього вчителя іноземної мови відповідно до вимог сучасності (2014)
Грицай Н. - Індивідуальна траєкторія методичного становлення майбутнього вчителя біології у вищому навчальному закладі (2014)
Іванова Ю. - Неперервна математична підготовка в освіті фахівця з аграрного менеджменту (2014)
Ковальчук Л. - Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2014)
Кожевникова А. - Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи (2014)
Лупанов О. - Організація контрольно-залікових заходів з музичного інструменту та проблеми оцінювання знань, умінь і навичок студентів (2014)
Маслюк Р. - Багаторівнева підготовка майбутніх учителів фізичного виховання як наукова проблема (2014)
Пагута Т. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до естетичного виховання молодших школярів (2014)
Соснова М. - Фреймовий підхід при організації мовного спілкування (2014)
Кононец Н. - Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів (2014)
Кравець О. - Особливості розробки iнформацiйного конструкту технології проектування навчальної iнформацiї викладачем вищої школи: докомунiкативна фаза (2014)
Красовська О. - Обґрунтування цілей професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Кубанов Р. - Ключові елементи кредитно-модульної системи організації навчання студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Міськова Н. - Особливості впровадження інноваційних технологій у математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шаров С. - Використання електронного засобу навчального призначення зі спецкурсу "Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.", Шарова Т. (2014)
Авксентієва С. - Активні методи навчання у формуванні професійної компетентності педагога-музиканта (2014)
Авхутська С. - Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії: результати експериментальної роботи (2014)
Барабаш І. - Формування професійної компетентності студентів-філологів у процесі проходження педагогічної практики (теоретичний аспект) (2014)
Євсюков О. - Провідні принципи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2014)
Кіш Н. - Компетентнісний підхід до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2014)
Коваль В. - Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2014)
Савінова Н. - Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів (2014)
Зубченко Л. - Потенціал музею спортивної слави у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Ключова Л. - Професійна самосвідомість педагогічних працівників: етичний підхід до вирішення проблеми (2014)
Маслюк К. - Особистісне самовизначення як міждисциплінарна категорія (2014)
Паршук С. - Професійний саморозвиток і самовдосконалення майбутніх учителів початкових класів (2014)
Afonin J - Myśl antyczna o wychowaniu w pismach metropolity Piotra Mohyły (2014)
Браславська О. - Вітчизняна географічна освіта: історичні аспекти XVII – поч. ХХ століття (2014)
Бунчук О. - Діяльність товариства шкільної освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.) (2014)
Голубнича Л. - Розвиток категорій дидактики в педагогічній науці (2014)
Коляда Н. - Розвиток громадсько-педагогічного руху як об’єктивний чинник виникнення дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Куліш С. - Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – початок ХХ ст.) (2014)
Нечипоренко К. - Зміст освіти в початкових школах Радянської України в 1958–1991 рр. (2014)
Рацлав Н. - Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному педагогічному інституті в 60-х роках XX ст. (2014)
Бахмат Н. - Конкурентоспроможність учителя початкової школи в умовах інформатизації освіти (2014)
Борисенко Д. - Перспективні стратегії інформаційно-комунікативного розвитку вищої освіти (2014)
Деркач С. - Підготовка вчителя до навчання англійської мови в міжнародній освітній політиці: зміни та перспективи (2014)
Северіна Т. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх педагогів в умовах запровадження нового державного стандарту (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Стоянов С. - Литература для масс как продукт кризисного контекста (2005)
Казанова О. В. - Драматичність мислення прозаїка як художній феномен перехідної доби кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі новелістики В. Стефаника) (2005)
Матійчак А. А. - Світоглядна проблематика художньо-філософської прози ХХ ст. (2005)
Назаревич Л. Т. - Екзистенція митця в епоху політичної та духовної кризи "зламу віків” (2005)
Варецька С. О. - Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. (2005)
Волковинский А. С. - Эпитет как средство актуализации офитских мотивов в стихотворении К. Бальмонта "В душах есть все" (2005)
Голод Р. Б. - Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Лесишина челядь” (2005)
Зуєнко М. О. - Стильова домінанта доби: міфопоетика в ліриці Б. Чичибабіна (2005)
Ісаєнко С. В. - Аспекти таємниці у творчості Дж. Фаулза (2005)
Криницька Н. І. - "Правило імен” у земноморському циклі Урсули Ле Ґуїн: антропомінія як онтопоетичний засіб (2005)
Петрусь О. В. - Ризоматична структура художнього образу у творчості Пітера Акройда (2005)
Рихло П. В. - Поетика діалогу Пауля Целана як спроба подолання культурної кризи доби (2005)
Завадський Ю. Р. - Одиниця читання в гіпертексті: в пошуку терміна (за працями сучасних літературознавців США) (2005)
Лановик З. Б. - Подолання "конфлікту інтерпретацій” кризової доби через повернення до витоків феноменологічної герменевтики в дусі біблійного екзистенціалізму (2005)
Лановик М. Б. - Переклад як деконструкція тексту. Проблеми літературного перекладознавства у час кризової доби (2005)
Титянин К. А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж" (2005)
Чорній Р. П. - Сприйняття творчості В. С. Моема в українській літературі ХХ століття (2005)
Великодна Г. В. - Поліжанрова природа висловлення у творах О. Забужко (2005)
Гаврилів Т. І. - "Трилогія знедуховлення” австрійського письменника Роберта Менассе як постмодерне підважування ідентичності традиційного жанру (2005)
Фіськова С. П. - Естетика опору в новому автобіографічному проекті Крісти Вольф "Одного дня щороку” (2005)
Кирієнко Н. М. - Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста (2005)
Косенко А. А. - Трансформация традиционного образа антихриста в творчестве Л. Андреева (2005)
Пастушук Г. О. - Транспозиція біблійного дурня і фольклорного блазня в англійській літературі пізнього Середньовіччя (2005)
Логвінов І. І. - Природа національної самоідентифікації літератури: магрибський варіант (2005)
Матійчук О. М. - Спроба реконструкції творчого процесу Рози Ауслендер на прикладі двох поезій і листування з Петером Йокострою (2005)
Бондаренко Г. - Адаптація студента – майбутнього соціального педагога (2014)
Головня Н. - Процес вибору в навчально-пізнавальній діяльності (2014)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування знань із генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи (2014)
Демченко І. - Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі (2014)
Карнаух Л. - Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших дошкільників у контексті гендерної соціалізації (2014)
Пишко О. - Домашні завдання із правознавства в 9-му класі: особливості та специфіка їх відбору і виконання (2014)
Постоленко І. - Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект (2014)
Рябовол Л. - Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття, принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкти, критерії оцінювання (2014)
Фабрична Я. - Зміст предмету навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу (2014)
Шерудило А. - Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх оздоровчих таборах (2014)
Шкарбан Л. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми ліворукості 81-87 (2014)
Галушко С. - Сутність інноваційних технологій навчання та їх роль в активізації пізнавальної діяльності студентів, Гордашевська Г., Галушко Л. (2014)
Дзюба Л. - Дослідження рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Кисла О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій, Кошель А. (2014)
Комар О. - Принципи підготовки майбутніх учителів до застосування інтерактивної технології (2014)
Олійник В. - Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів-педагогів за допомогою креативних технологій навчання (2014)
Процай Л. - Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення бази даних засобами OpenOffice. Org Base (2014)
Рейдало В. - Модернізація дидактичних принципів навчання Я. А. Коменського у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі (2014)
Шишкіна М. - Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету, Когут У., Безвербний І. (2014)
Король О. - Формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей, Алексєєв О. (2014)
Куценко С. - Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю (2014)
Лазарєв О. - Сформованість готовності викладачів аграрних внз до формування професійної комунікативної компетентності студентів (2014)
Луців С. - Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості (2014)
Сільвейстр А. - Шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2014)
Терпелюк С. - Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування патріотичних цінностей у молодших школярів (2014)
Гавриш І. - Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності (2014)
Ревнюк Н. - Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді (2014)
Соколенко Л. - Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності (2014)
Стецько І. - Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму як пріоритетна умова розвитку педагогічної науки і практики (2014)
Стромило А. - Ретроспективний аналіз поняття "ненасильство" у контексті виховання студентів комерційних технікумів (2014)
Циганок О. - Фольклорна практика як основа національного виховання та засіб популяризації українознавства серед студентів-філологів (2014)
Бабій І. - Земляцтва як ефективна форма студентських самоврядних організацій в Україні (друга половина ХІХ століття) (2014)
Богданець-Білоскаленко Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі Я. Чепіги) (2014)
Генсіцька-Антонюк Н. - Гендерна освітня політика держави та її відображення у шкільних підручниках (1991–2012 рр.) (2014)
Коляда Т. - Індивідуальна форма роботи позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Коноваленко Ю. - Інформаційний чинник як каталізатор висвітлення зарубіжного досвіду підготовки вчителя в перебудовний період 1985–1991 рр. (2014)
Літіченко О. - Висвітлення ідей дошкільного виховання в педагогічній пресі 50–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Русакова Л. - Художня освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історія та педагогічні пошуки (2014)
Смирнов В. - Педагогіка Дмитра Іваненка: теоретичний семінар як інструмент наукової комунікації (роздуми з нагоди 110-ї річниці від дня народження видатного вченого) (2014)
Чередніченко С. - Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: історичний аспект (1959–1990 рр.) (2014)
Вікторова Л. - Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ (2014)
Коротун О. - Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами (2014)
Полєхіна В. - Роль сімейної політики Німеччини у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю (2014)
Свиридюк О. - Полікультурна підготовка майбутнього вчителя до роботи в загальноосвітніх закладах Канади (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Буйнов Ю. В. - О роли поздняковской и марьяновской культур в генезисе памятников малобудковского типа финала бронзового века (2011)
Любичев М. В. - О хронологии позднезарубинецких – раннекиевских памятников в области днепро-донецкого водораздела (2011)
Шпорт Г. М. - Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння – історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки) (2011)
Грибанов Д. В. - Боспорское судопроизводство в эпоху правления Спартокидов: по материалам эпиграфики (2011)
Каріков С. А. - Генеральні візитації в курфюршестві Саксонському у другій половині XVI ст. (2011)
Пастушенко А. А. - О призовом праве Англии во второй половине XVI в. (2011)
Сорочан С. Б. - Еще раз о базилике Крузе в византийском Херсоне (2011)
Токарев А. Н. - "Традиционализм" и "республиканизм" в пропаганде Октавиана накануне Актийской битвы (2011)
Янко А. Л. - До інтерпретації назви етруської магістратури zilaq mecl rasnal (2011)
Арзуманова Т. В. - Заходи Російської Федерації з підтримки російської культури в Україні (2011)
Бабкова Н. В. - Історичні традиції в символіці українського козацтва ХХ–ХХІ століття (2011)
Мусієнко І. В. - Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії (2011)
Радченко Ю. Ю. - Формування 17-го східного батальйону та його дії на території Донбасу (1942–1943 рр.) (2011)
Скляр В. М. - Динаміка чисельності сільського населення України: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. (2011)
Солошенко О. М. - Компаративний аналіз етнічного складу населення Харківської та Курської губерній наприкінці ХІХ століття: освітній аспект (2011)
Волосник Ю. П. - Нова буржуазія: наслідки соціальної трансформації та умови виживання в роки непу (2011)
Гоков О. О. - Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. (2011)
Елкин А. И. - Социально-экономическая адаптация русских беженцев в Польше в 20-30-е годы ХХ века (2011)
Страшнюк С. Ю. - Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з‘явилася "македонська національна меншина” (2011)
Чернявский Л. С. - Противостояние профсоюзов в борьбе за мир: эпизоды истории "холодной войны" (1949–1960 гг.) (2011)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі (2011)
Бондаренко С. К. - Звіти Харківської громадської бібліотеки 1889–1918 рр. як джерело з історії читання (2011)
Гречишкина М. В. - Раниий этап научных исследований А. И. Тереножкина (2011)
Киселёва Ю. А. - Историографические сюжеты в творчестве ученых-историков Харьковского университета первой половины ХІХ века (2011)
Сергеев И. П. - В. П. Бузескул и "революционный захват" Харьковского университета в октябре 1905 г. (2011)
Гущин А. В. - Развитие украинистики в РГГУ – результаты и перспективы, Левченков А. С. (2011)
Посохов С. І. - Порівняльний аспект університетської історії Європи (Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины ХІХ века в контексте университетской истории Европы. – М.: Знак, 2009. – 640 с.) (2011)
Ручинская О. А. - Современный взгляд на Афинскую демократию (Монева С. Атинската демокрация. Практика и институции. – Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2009. – 347 с.) (2011)
Борис Кириллович Мигаль (1927–2010): Факультет должен помнить о нём (2011)
"На том стою и не могу иначе". Памяти Юрия Алексеевича Голубкина (1941–2010) (2011)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна за 2010 р., Миколенко Д. В. (2011)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті у 2010 р. (2011)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2011)
Кафедра нової та новітньої історії (2011)
Кафедра історії України (2011)
Кафедра історії Росії (2011)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2011)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2011)
Музей історії університету (2011)
Список скорочень (2011)
Відомості про авторів (2011)
Буйнов Ю. В. - Основные вопросы генезиса марьяновскойкультуры (2010)
Варачева К. Г. - Глиняные кубки черняховской культуры из археологического комплекса Войтенки (2010)
Сорочан С. Б. - О паломническом комплексе во имя мученика Климента Римского в округе византийского Херсона (2010)
Акимов А. Б. - Муниципальная знать римской Дакии (2010)
Грибанов Д. В. - Полисные магистратуры на спартокидовском Боспоре (2010)
Селевко Ю. П. - Роль религии в жизни римлянки эпохи Республики (2010)
Бутенко В. І. - Універсальна і кредитна кооперація в системі сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу, Філіппов К. В. (2010)
Візітів Ю .М. - Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки ХХ століття) (2010)
Жуков С. М. - Земські педагогічні курси для народних учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2010)
Калініченко В. В. - До питання про кооперативні можливості земельної громади в доколгоспному селі УСРР (1922–1930 рр.) (2010)
Кравченко О. В. - Дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії в Україні (2010)
Наумов С. О. - З історії одного симбіозу: організаційні відносини "Спілки" і РСДРП (2010)
Посохова Л. Ю. - Православні колегіуми в історико-культурному середовищі України ХVІІІ ст. (2010)
Радченко Ю. Ю. - Знищення харківських євреїв органами ГФП та СД в роки Другої світової війни (2010)
Рябченко О. Л. - Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці (2010)
Біньовська Л. С. - Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х – середина 70-х рр. ХХ ст.) (2010)
Бородіна О. Б. - Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926–1941 рр.) (2010)
Елкин А. И. - Российские военные инвалиды в славянских странах в 20-30-е годы ХХ века (2010)
Пастушенко А. А. - О специфике толкования каперства в раннее Новое время (2010)
Посохов І. С. - "Сни Віри Павлівни": суспільні ідеали студентів російських університетів XIX – початку XX ст. (2010)
Сергеев И. П. - Советско-партийные школы и бюджет Наркомпроса (1920–1925 гг.) (2010)
Тавшунский О. М. - Дипломатия Леопольда II накануне Берлинской конференции 1884–1885 гг. (2010)
Фалько С. А. - Деятельность российской разведки в Китае в 70-80-х гг. XIX в.: проблема оценки вооруженных сил Цинской империи (2010)
Чернявский Л. С. - Политика ВЦСПС в отношении профсоюзного движения Финляндии (1944–1959 гг.) (2010)
Богдашина О. М. - До питання про періодизацію позитивістського історіописання в Україні (1860-ті – 1920-і рр.) (2010)
Голубкин Ю. А. - Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен (2010)
Івлєва Я. А. - Фонди Синоду як джерело до вивчення історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини XIX ст. (2010)
Куликова А. С. - Некоторые уточнения и дополнения к биографии М. М. Лунина (до начала его педагогической и научной деятельности в Харьковском университете) (2010)
Чувпило О. О. - Дослідження сучасної індійської філософії в працях О. Д. Літмана (2010)
Березюк Н. М. - Исторические параллели в судьбах университетских библиотек Одессы и Харькова (2010)
Іванов С. Ю. - Навчальна міграція сільського населення до Харкова (1945–1991 рр.) (2010)
Ручинская О. А. - Опыт исследования античной истории в Харьковском университете в 20 – 30-х гг. XIX в. (2010)
Скирда І. М. - ХІІ Археологічний з’їзд у м. Харкові та наукові академічні традиції в Україні (2010)
Шпорт Г. М. - Бібліотека – важлива складова Харківського університетського Етнографічного музею (1905–1919 рр.) (2010)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіназа 2009 р., Миколенко Д. В. (2010)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2009 р. (2010)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2010)
Кафедра нової та новітньої історії (2010)
Кафедра історії України (2010)
Кафедра історії Росії (2010)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2010)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2010)
Музей історії університету (2010)
Список скорочень (2010)
Відомості про авторів (2010)
Восьмой Всеукраинский бухгалтерский конгресс (2014)
Kolot A. M. - Interdisciplinary approach as a priority area of development for economic science and education (2014)
Krutova A. S. - Accounting process technology: structural and logical aspects, Yanchev A. V. (2014)
Rudenko-Sudarieva L. V. - International capital flows in the context of permanence of the crisis phenomena, Krysiuk R. V. (2014)
Канцуров О. О. - Вплив інституціональної теорії на формування сучасної парадигми бухгалтерського обліку (2014)
Коверда А. В. - Оцінювання вартості потенційних об’єктів інвестування як складова аудиторських послуг, Нападовська І. В. (2014)
Криштопа І. І. - Модель стратегічного обліку матеріального, нематеріального та фінансового капіталу промислового підприємства (2014)
Любенко А. М. - Моніторинг та оцінка результаті в державних програм з використанням стандартизованих контрольних заходів (2014)
Письменна М. С. - Моніторинг державних закупівель як форма попереднього контролю (2014)
Поддєрьогін А. М. - Лізинг як інвестиційна складова оновлення основних засобів виробництва, Марченко Н. А. (2014)
Заєць Н. М. - Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? (2014)
Сидиропуло О. А. - Как учитывали деньги массари Генуэзской коммуны в 1340 г. (2014)
Shapoval I. O. - Transnationalization of ukrainian business groups: analysis of strengths and weaknesses (2014)
Кошова А. В. - Сегментація діяльності підприємств у контексті складання бухгалтерської зв ітності (2014)
В’ячеслав Миколайович Ждан (До 50-річчя з дня народження) (2010)
Профессор Анатолий Андреевич Бабанин (к 70-летию со дня рождения) (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Ембріогенез жіночих внутрішніх статевих органів та передумови розвитку природжених вад, П’ятницька Т. В. (2010)
Власенко М. А. - Сучасні можливості корекції хронічної серцевої недостатності і нефропротекції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Кочуєва М. М., Шалімова А. С. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: сосудисто-рефлекторные реакции и механизмы осложнённого течения (2010)
Дегтярь А. В. - Лечение больных с медиальными переломами шейки бедренной кости (2010)
Малый A. В. - История изучения педерина и его токсикологическая характеристика: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Романенко Е. Г. - Роль метаболитов оксида азота в патогенезе воспалительных заболеваний тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта, Ковач И. В., Руденко А. И., Кленина И. А. (2010)
Чекман І. С. - Наномедицина, нанофармакологія: морфологічний аспект, Шаторна В. Ф. (2010)
Шаторна B. Ф. - Нанобіотехнології: вплив наносрібла на розвиток опорно-рухового апарату в ембріогенезі, Горєлов О. М., Козловська Г. О. (2010)
Бабийчук Л. А. - Оценка продукции активных форм кислорода ядросодержащими клетками пуповинной крови на этапах криоконсервирования, Рязанцев В. В., Зубов П. М., Михайлова О. А. (2010)
Короткий О. Г. - Реакція лімфоїдних органів щурів на введення мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" концентрований за умов тривалого зниження шлункової секреції соляної кислоти, Пилипенко С. В., Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2010)
Ломако B. В. - Лейкоциты при гипометаболическихсостояниях, Пироженко Л. Н. (2010)
Толстанова Г. М. - Зміни траснкрипційної активності Редокс-чутливого фактору росту ранньої відповіді (EGR-1) в патогенезі запальних захворювань кишечника (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Сучасні закономірності формування ішемічної хвороби серця серед населення України (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты распространённости врожденных патологий в Навоийской области (2010)
Малахов П. С. - Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции в г. Одесса, Бабиенко В. В. (2010)
Федоряк М. М. - Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем, Брушнівська Л. В. (2010)
Бабій C. О. - Вплив протипухлинної системи "Реній-платина" на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії, Дьомшина О. О., Трушенко О. С., Штеменко Н. І. (2010)
Біловол А. М. - Стан метаболічних та регуляторних процесів у хворих на псоріаз після лікування пентоксифіліном та корвітином, Берегова А. А. (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование антистрессовой активности ареола (2010)
Гладка В. М. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу енцефалітів, що пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та енцефалітів неуточненої етіології (2010)
Гулевский A. К. - Иммуномодулирующее действие низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови в составе реабилитирующей среды на деконсервированные лейкоциты, Горина О. Л., Моисеева Н. Н., Чижевский В. В., Грошевой М. И. (2010)
Дегтярь B. А. - Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей, Бондарюк Л. Н. (2010)
Дроздов В. О. - Роль a-макроглобуліну у патогенезі мігрені, Лянна О. Л. (2010)
Ждан В. М. - Вплив розувастатину і піоглітазону на показники гомеостазу у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Ткаченко М. В. (2010)
Зайцева О. В. - Изучение фосфоресценции сыворотки крови больных колоректальным раком и ее диагностическое значение, Жуков В. И., Перепадя С. В., Моисеенко А. С., Винник Ю. А. (2010)
Знаменская Л. К. - Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии алергенами (2010)
Король Л. В. - Активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від їх харчового статусу, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Григор’єва Є. М. (2010)
Ксьонз І. В. - Резекція селезінки у дітей за допомогою ультразвукового скальпеля "Гармонік 300" (2010)
Лаповець Н. Є. - Корелятивні зв'язки показників імунного та цитокінового статусу при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2010)
Мамарасулова Д. З. - Использование химиотерапии и повторных операций у больных распространенными формами рака яичников, Сулейманов С. Ф. (2010)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на вміст мелатоніну в крові експериментальних тварин (2010)
Нарзуллаев Н. У. - Анализ распространенности экссудативного среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей (2010)
Пентюк Н. О. - Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв’язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання (2010)
Побережна A. В. - Роль ліпопротеїду (А) та аполіпопротеїнів В і А-1 в оцінці атерогенного ризику в хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К. (2010)
Попова Л. Д. - Оцінка прооксидантного та токсичного ефектів аскорбінової кислоти при пероральному та внутрішньом’язовому введенні, Васильєва І. М. (2010)
Рамазанов B. В. - Функционирование системы транспорта ионов Н+ при модификации мембран эритроцитов в условиях, моделирующих условия замораживания, Забродский Р. Ф., Найдюк Я. Ю., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті і типу (2010)
Сафоев Б. Б. - Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических инфекций у больных бухарского региона, Эргашев Ж. Н., Хамдамов Б. З., Ахмедова Г. И. (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры, Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Юрчук Т. А., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2010)
Ханіна О. І. - Характеристика гіперпластичних процесів у жінок в пременопаузі на тлі хронічного ендометриту (2010)
Багрій М. М. - Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах, Воронич-Семченко Н. М., Попадинець О. Г., Дмитренко А. С., Грибінчак Н. М. (2010)
Зюзіна Л. С. - Деонтологічні аспекти та актуальні проблеми спілкування лікарів-педіатрів з батьками хворої та передчасно народженої дитини (2010)
Панченко М. С. - Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів) (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла (2010)
Поліщук Н. М. - Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia enterocolitica до похідних піридо, Кучма І. Ю., Казмірчук В. В., Щербак О. М. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении ее формирования (2010)
Дубровіна О. В. - Аденокарцинома слинних залоз та її гістологічні варіанти, Черняк В. В., Сіренко О. А., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Проніна О. М. - Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ковзання, Аветіков Д. С., Данильченко С. І. (2010)
Романенко О. А. - Дослідження розвитку судинного русла печінки на етапах ембріогенезу щурів, Довгаль Г. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Савенкова О. О. - Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Селькіна А. Б. - Реакція слизової оболонки язика на введення кріоконсервованої плаценти при гострому експериментальному стоматиті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитів вузлового відділу провідної системи серця щурів (2010)
Пархоменко Л. К. - Алгоритми клініко-імунологічної діагностики у практиці сімейного лікаря (на прикладі захворювань шлунково-кишкового тракту та хронічних захворювань легенів у підлітків), Шкляр С. П., Гарбар К. Б., Цодікова О. А., Черкашина Л. В. (2010)
Шкляр С. П. - Методичні аспекти оцінки та досвід вивчення якості роботи сільських амбулаторій загальної практики / сімейної медицини, Пархоменко Л. К., Шинкарьова І. М., Гарбар К. Б., Цодікова О. А. (2010)
Тарабрина Н. Ю. - Вестибуло-респираторные реакции и их миорефлекторная коррекция у спортсменов (2010)
Гасюк П. А. - Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів, Калашніков Д. В. (2010)
Джерелей А. А. - Эффективность лечения патологических психосоматических состояний у хирургических стоматологических больных, Романенко И. Г. (2010)
Морозова М. Н. - Новая парадигма лечения больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Никонов А. Ю. - Адаптационные возможности антиоксидантного питания при проявлениях токсикации стоматологическими сплавами металлов в эксперименте, Зайцева О. В., Жуков В. И., Стеценко С. А. (2010)
Ярова А. В. - Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями (2010)
Міщенко І. В. - Порівняльна характеристика показників згортання крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та їх адаптивна роль в організмі, Коковська О. В. (2010)
Шкуропат А. В. - Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків, Шмалєй С. В. (2010)
Тончев М. Д. - Ефективність методів хірургічного лікування неврином периферійних нервів (2010)
Зевченко Т. - Реформування шкільної освіти в зарубіжжі (2008)
Пріма Р. - Ґенеза вимог до підготовки вчителя (2008)
Шепель О. - Підвищення кваліфікації фахівців установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаївській області (2008)
Шуляк С. - Формування культури мовлення вчителя (2008)
Атаманчук Ю. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців (2008)
Губа А. - Принципи управління процесом навчання: класифікація та сутність (2008)
Коберник Г. - Інтерактивні технології навчання – ефективний засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра на уроці (2008)
Пономарьов Ю. - До проблеми сценічного самопочуття музиканта-виконавця (2008)
Потапова Н. - Розвиток особистості учня в процесі навчання: теоретичний аспект (2008)
Секрет І. - Досвід впровадження дистанційних форм навчання у США (2008)
Торчинська Т. - Стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом використання ономастичного матеріалу (2008)
Швай Р. - Образ – імпресинг як стимул творчої діяльності учнів (2008)
Дудик Н. - Особливості соціалізації молодших школярів (2008)
Дудник Н. - Гумор як педагогічна проблема (2008)
Йовенко Л. - Суть та функції родинного виховання українців (2008)
Майструк О. - Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку (2008)
Макарчук В. - Історіографічний огляд розвитку трудового виховання молоді (2008)
Поп О. - Неформальне екологічне виховання підлітків у Канаді на базі ботанічних садів, природних парків та центрів (2008)
Авраменко В. - Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (20-ті роки ХХ ст.) (2008)
Андрійчук Н. - Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні (2008)
Багно Ю. - Організація навчально-виховного процесу у сільській початковій школі (20-30-ті роки ХХ ст.) (2008)
Гурець М. - Фундатор Української Академії наук (До 140-річчя від дня народження академіка М.П. Василенка) (2008)
Козловець А. - Механізми вирішення проблеми сирітства на Волині в кінці XVIII – на початку ХХ століття (2008)
Памірська Л. - Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) (2008)
Паничок Т. - Проблеми статевого виховання і статі у німецькій суспільній думці наприкінці XVIII – на початку XIX століття (2008)
Пархета Л. - Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О. Сухомлинського (2008)
Пшеничний М. - Педагогічна спадщина Д.О. Тхоржевського в контексті проблем трудового навчання другої половини ХХ ст. в Україні (2008)
Роєнко Л. - Етапи становлення початкових шкіл Англії XIX століття (2008)
Романоф Н. - Організація навчального процесу в закладах професійної освіти Східноукраїнського регіону в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Степанова Т. - Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Балаклицький М. А. - Медіатизація українського протестантизму доби книжкової культури (2013)
Василик Л. Є. - Роль семінарів / тренінгів у розвитку журналістської освіти в Україні (2013)
Драчова О. П. - Міжнародний фестиваль православного кіно та ЗМІ "Покров" у дискурсі крос-культурного діалогу (2013)
Жук О. О. - Соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру (2013)
Савончак В. Я. - Дослідження маніпуляції у мережевому суспільстві (на прикладі Інтернет-порталу РІСУ) (2013)
Хмель О. С. - Маніпулювання державною та етнографічною символікою у парламентських виборах 2012 року, Самойленко Ю. A. (2013)
Балаклицький М. А. - Стан сучасної харківської театральної фотографії, Зеленська Д. С. (2013)
Варич М. В. - Жанрово-стильові особливості звіту на сторінках сучасної періодики (2013)
Костюк В. В. - Засоби комічного в сатирично-гумористичному журналі "Перець" (радянський та пострадянський періоди), Занога І. О. (2013)
Рачинська О. А. - Міжнародні принципи правового функціонування медіа: перспективи для України (2013)
Снурнікова Ю. М. - Типи амплуа ведучих-провокаторів сучасних українських діалогових програм, Бобильова Т. М. (2013)
Амірбеков Г. Д. - Через інклюзивну освіту до толерантного суспільства: освітньо-комунікаційний аспект (2013)
Мірошниченко С. М. - Суб’єкт і об’єкт реклами в ділових виданнях України (2013)
Хмель О. С. - Роль чуток у формуванні іміджу Наталії Королевської у передвиборчій кампанії 2012 року, Зіма Н. С. (2013)
Хавкіна Л. М. - Репрезентації науки й науковців у рекламному дискурсі (2013)
Хмель О. С. - Рекламна кампанія Наталії Королевської як антиприклад створення політичного іміджу, Загребельна К. І. (2013)
Шапоренко В. В. - Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку (2013)
Бутиріна М. В. - Медіум смислу: погляд комунікативіста на феномен медіакультури (2013)
Хавкіна Л. М. - Етичні параметри рекламного світу (2013)
Balaklytskyi M. - Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch (2013)
Balaklytskyi M. - The condition of the modern Kharkiv theatre photography, Zelenska D. (2013)
Bondarenko T. - The image of Gaia in "The Ecologist" magazine (2013)
Khmel O. - Manipulating of the state and ethnographic symbols in parliamentary elections in 2012, Samoilenko Yu. (2013)
Khmel O. - Natalia’s Korolevska advertising campaign as bad example of creating of the political image, Zagrebelna К. (2013)
Khmel O. - The role of rumors in shaping of the image of Natalia Korolevska during the election campaign in 2012, Zima N. (2013)
Snurnikova Yu. - The role of types of TV presenters-provokers in the modern Ukrainian dialogue programs, Bobylova T. (2013)
Yarokh A. - Subject of cossack-kharakternyk in the Ukrainian information space (2013)
Пожуєв В. І. - Вища освіта в умовах глобалізації (2005)
Братаніч Б. В. - Філософські основи аналізу використання соціальних концепцій в теорії маркетингу (2005)
Бєдная В. Б. - Гуманістичне призначення інфраструктури соціальної роботи (2005)
Гольченко В. Н. - Кто кому подобен? (к вопросу о богоподобии человека) (2005)
Гриценко В. В. - Місце та роль соціального управління в системі суспільного виробництва (2005)
Дідковська І. - Інститут омбудсмена як елемент європейської системи правозахисту (2005)
Дольская О. А. - Ценностно-нормативная структура науки и моральные мотивации индивидуализированного общества (к вопросу о формировании национальной технической элиты) (2005)
Ефанова А. Г. - Управління державою як цілісною системою (2005)
Зотов В. Н. - Гуманистическая этика А. Швейцера и проблемы духовной культуры глобализированного мира (2005)
Кирилова Л. І. - Гуманістичні аспекти етики ділових відносин (2005)
Корчак Н. - До проблеми етнокультурної самоорганізації національних меншин Львівської області (2005)
Масюк О. П. - Патерналізм у сучасній геополітичній системі (2005)
Огнєва І. О. - Ідеологічний суб'єкт у державницькій ідеології (2005)
Сергієнко Т. І. - Державне управління як один з чинників державотворення України (2005)
Шведовський С. Є. - Екстремалізація суспільної свідомості в контексті проблеми формування української національної ідеї (2005)
Козуб А. А. - Понятие и сущность политико-административного управления в трансформирующемся обществе (2005)
Бойко С. Б. - Некоторые факторы, определяющие характер электорального поведения населения Украины (на материалах выборов 2002-2004 года), Чигрин В. А. (2005)
Воронкова В. Г. - Рівні розвитку людини: соціально-філософський аналіз (2005)
Кіндратець О. М. - Гуманістичний менеджмент як фактор сталого розвитку (2005)
Желябина Н. К. - Духовність як смислове поле діяльності людини, Дашевська І. Л. (2005)
Бухтеев Н. И. - Социальные качества индивидов как фактор руководства и управления ими (2005)
Швець О. Є. - Соціальний працівник як захисник прав сім’ї та молоді у суспільстві (2005)
Дроздовська О. М. - Від подолання кризи духу – до пріоритетів духовності (2005)
Сапа Н. В. - Людина як творча особистість в контексті студентського самоврядування (2005)
Оноприенко Ю. А. - Украинская женщина в начале третьего тысячелетия (2005)
Заводовська І. А. - Самоврядування і громадянське суспільство (2005)
Флык Е. Г. - Стабильное гражданское общество, как фактор демократического развития Украины (2005)
Бабич О. Б. - Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: досвід Німеччини (2005)
Ярышко Е. В. - Укротить Эго, чтобы управлять (2005)
Агафонов А. Ю. - Сущность экономических механизмов в контексте современной парадигмы экономической демократии (2005)
Ефимова М. А. - Концепция нового гуманизма (2005)
Нікітенко В. О. - Концепція ефективного цілепокладання особистості (2005)
Кочубей О. Н. - Проблема гуманизации общества в общетеоретическом измерении (2005)
Авдиенко Е. Н. - Теоретические основы современного гуманистического менеджмента (2005)
Романюк Н. Э. - Социальная статистика как теоретическая основа индексов человеческого развития (2005)
Ажажа М. А. - Адаптація та застосування провідних іноземних технологій в Україні (2005)
Василичев Д. В. - Управление финансами в условиях инфляции, Сидорова А. Е. (2005)
Шепітько Володимир Іванович (до 60-річчя з дня народження) (2010)
Дубінін Сергій Іванович (до 50-річчя з дня народження) (2010)
Пронина Е. Н. - Великий хирург и ученый Н. И. Пирогов (к 200-летию со дня рождения), Билыч А. Н., Данильченко С. И., Половик А. Ю. (2010)
Рецензія на навчально-методичний посібник "еталони практичних навиків з терапії" та навчальні посібники "неотложные состояния в клинике внутренней медицины", "фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта", "фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапев-та", "диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (2010)
Рецензія на підручник "фармакологія" / Чекман І. С., Бобирьов В. М., Горчакова Н. О. та ін. - Вінниця: нова книга, 2009. -480с. Рекомендований міністерством охорони здоров'я україни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації (2010)
Самарін Д. В. - Вроджені імунодефіцити, пов’язані із порушенням репарації ДНК (2010)
Белоконь B. М. - Морфо-функціональна організація спинномозкових моторних систем за умов дефіциту тиреоїдних гормонів, Родинський О. Г. (2010)
Григоров C. Н. - Повреждения лицевого скелета: контент-анализ методов лечения в аспекте профилактики осложнённого течения (2010)
Коритко 3. І. - Оцінка рівня резервних можливостей організму спортсменів-бігунів за умов фізичних навантажень різної потужності (2010)
Лисенко С. А. - Ревматологічний паранеопластичний синдром при ракові легень (2010)
Малый А. В. - Фармакологическая активность педерина: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Похилько В. И. - Особенности физического и соматического развития преждевременно родившихся детей с массой тела менее 2000,0 грамм в 1996–2006 годах, Траверсе М. О. (2010)
Романів Л. В. - Способи визначення та значення функціонального ниркового резерву у діагностиці доклінічних стадій пошкодження нирок, Хамініч А. В. (2010)
Ярова С. П. - Патогенетические аспекты генерализованного пародонтита на фоне сахарного диабета II типа, Саноян В. В. (2010)
Артуянц А. Ю. - Содержание реактивных форм кислорода в клетках candida albicans после криоконсервирования по различным программам, Марценюк В. Ф., Высеканцев И. П. (2010)
Підпружникова Г. Ю. - Ефективність агоністів D2 дофамінових рецепторів у лікуванні експериментального виразкового коліту, Кухарський В. М, Дзюбенко Н. В., Толстанова Г. М. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль матрикс металопротеїнази-9 в генерації ендостатину в патогенезі експериментального виразкового коліта (2010)
Ульберг3. Р. - Біобезпечні наночастинки металів в наномедицині та нанобіотехнології, Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С. (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Особливості параметрів зовнішнього дихання у хворих з жовчокам’яною хворобою при симультанних операціях (2010)
Васильєва І. М. - Вміст тестостерону в щурів в залежності від віку та типу поведінки, Попова Л. Д. (2010)
Весніна Л. Е. - Фізіологічна активність пептидного комплексу нирок, спрямована на показники периферичної крові і гемостазу, Гординська І. Л., Соколенко В. М., Беркало Л. В., Кайдашев І. П. (2010)
Кривчун А. М. - Вплив кандесартану на динаміку церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію в залежності від поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу (2010)
Крилова О. О. - Характеристика клінічної картини у хворих на різні форми хронічного панкреатиту, Пролом Н. В., Шевченко Б. Ф., Ратчик В. М. (2010)
Литвинова О. М. - Вивчення протизапальної активності нових похідних бензолметилоксамінових кислот (2010)
Маслова Е. П. - Новые подходы к лечению заболеваний, ассоциированных к хеликобактерной инфекции, Полищук В. Т., Маслов Д. В., Калмыков А. А. (2010)
Мизгіна Т. І. - Проведення лікувального харчування упродовж першого року життя у дітей з групи ризику щодо розвитку атопії, Зюзіна Л. С., Пономаренко Л. М. (2010)
Могильник A. І. - Транспортні властивості перитонеальної мембрани й стан резидуальної функції нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Панченко М. С. - Фактори ризику та прогнозування вегетативних соматоформних розладів у системі медико - психологічного моніторингу студентів (2010)
Пентюк Н. О. - Антифіброзна активність силімарину, кандесартану та фолієвої кислоти у хворих на хронічні гепатити (2010)
Похилько B. І. - Ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії у новонароджених з асфіксією на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового моніторингу (2010)
Рамазанов В. В. - Изменение формы эритроцитов под действием ингибитора анионного канала, Шапкина О. А., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Індикатори стану клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (2010)
Тимчишин О. Л. - Патоморфологія паренхіматозних органів щурів на тлі курсового введення нової біологічно активної речовини мед герму, Годован В. В., Даніленко А. І. (2010)
Тончев М. Д. - Особливості клінічного перебігу неврином периферійних нервів кінцівок (2010)
Траверсе Г. М. - Показники імунітету та апоптозу при алергодерматозах у дітей в залежності від рівня імуноглобуліну е в крові, Іщейкін К. Е. (2010)
Федотова Ю. О. - Сравнительная характеристика поведенческих процессов при дисбалансе эстрогенов в эксперименте, Фролова Г. А. (2010)
Швець В. І. - Особливості змін за умов зменшення об’єму циркулюючої крові у системах регуляції водно-сольового обміну і плазмового фібринолізу, Ходоровський Г. І., Дорошко В. А., Швець Н. В. (2010)
Тимченко О. М. - Серологічний моніторинг рівня специфічних антитіл проти збудників бактеріальних кліщових інфекцій, Килипко Л. В., Семеренська Є. І., Яворський В. В., Юрко К. В. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфологические изменения в кардиогенезе человека при нарушении формирования ранней плаценты, Кошарный В. В., Масловский С. Ю., Снисар Е. С. (2010)
Аветіков Д. С. - Деформаційні можливості м’яких тканин різних ділянок голови людини в залежності від її форми при одноосному розтягненні, Проніна О. М., Гутник А. А. (2010)
Сілкіна Ю. B. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитами у складі передсердно-шлуночкового пучка та кінцевих відділів провідної системи серця щурів (2010)
Черно B. С. - Гістотопографія артеріальних судин твердої оболонки головного мозку та її похідних - стінок синусів, Хилькина Ю. К. (2010)
Удод A. А. - Организация обучения практическим навыкам при кредитно-модульной системе на стоматологическом факультете, Kocaрeвa Л. И. (2010)
Лисенко П. - Конституційно-біологічні та генеалогічні фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції, Кіча Н. В., Данилюк С. В. (2010)
Слабкий Г. О. - Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги, Марков Ю. І. (2010)
Aлпeeвa A. B. - Изменение РСО2 в альвеолярном газе у детей дошкольного возраста под влиянием кратковременной анаэробной загрузки (2010)
Лoшкapьoвa Є. O. - Особливості мінерального статусу спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування, Фус С. В., Кириленко Є. К. (2010)
Знaчкoвa O. A. - Клініко-діагностичні критерії використання низькоенергетичного лазерного випромінювання в комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань (2010)
Koвaлeв E. B. - Особенности клинического течения хронического катарального гингивита у рабочих экспедиционно-вахтового труда в условиях севера, Aмocoвa B. C. (2010)
Maчoгaн B. P. - Біохімічні аспекти експериментального дослідження місцевого застосування бактуліну при пародонти ті (2010)
Coкoлoвa И. И. - Эффективность применения SET-UP элайнеров в ортодонтической практике, Boлoдинa M. B., Kaмaлoвa C. B. (2010)
Coкoлoвa И. И. - Профилактика стоматита вирусной этиологии на уровне первичной стоматологической помощи, Toмилинa T. B., Bopoпaeвa Л. B., Скидан K. B., Toмилин B. Г. (2010)
Ткаченко П. І. - Результативність диспансерного забезпечення дітей з хронічним паренхіматозним паротитом, Лохматова Н. М., Резвіна К. Ю. (2010)
Ярова A. В. - Тимчасові коронки на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями: оцінка якості життя пацієнтів (2010)
Головченко І. В. - Характер кореляційних взаємозв’язків показників церебральної гемодинаміки дітей з дитячим церебральним паралічем 8-12 років, Гайдай М. І (2010)
Орлова Н. В. - Роль температуры гипертонической среды в антигемолитической активности амфифильных веществ (2010)
Рамусь М. О. - Клінічні аспекти одонтопрепарування твердих тканин зубів під металокерамічні конструкції (2010)
Устиченко B. Д. - Оценка жизнеспособности клеток надпочечников новорожденных поросят при помощи флуоресцентных красителей, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2010)
Кись А. В. - Ограничение использования источников ультрафиолетового излучения при поиске следов биологического происхождения на месте происшествия с целью сохранения структуры ДНК исследуемого материала, Войт О. В. (2014)
Лавриненко А. В. - Соотношение полов как комплексный динамичный показатель в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины, Городецкая Е. В., Борони С. Э., Серга С. В., Шкляр С. Е., Козерецкая И. А. (2014)
Шкляр А. С. - Жирова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2014)
Бикадоров В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих із синдромом подразненого кишечнику, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах (2014)
Бондаренко О. О. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням при застосуванні антигомотоксичної терапії (2014)
Глущенко В. Ю. - Стан інтерфероногенезу у хворих молодого віку із хронічним некалькульозним холециститом з гіпертонічною хворобою в залежності від інфекційного агента (2014)
Зєльоний І. І. - Вплив лікопіду на продукцію прозапальних цитокінів в культурах мононуклеарів периферійної крові хворих на рецидивуючу бешиху (2014)
Сидоренко А. П. - Сучасні перспективи імунотерапії оперізуючого герпесу та постгерпетичної невралгії (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на рекурентний депресивний розлад помірного ступеню тяжкості (2014)
Юган Я. Л. - Раціональні підходи до оптимізації лікувальної тактики хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу (2014)
Єрмоленко О. В. - Динаміка клінічних проявів та показників стану енергетичного метаболізму у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Залюбовська О. І. - Динаміка структурно-метаболічних змін в легенях інтактних щурів в умовах гіпербаричної оксигенації, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Березняков А. В. (2014)
Іванова Л. М. - Стан ліпопероксидації і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульознимй холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та хелікобактеріозом, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Костюк И. Ф. - Эндотелиальной дисфункция и нарушение тромбоцитарного гемостаза у больных хронической обструктивной болезнью легких пылевого генеза, Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н., Бязрова В. В. (2014)
Лахно И. В. - Поиск путей профилактики осложненного течения беременности, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Ромаданова О. І. - Патогенетичний аналіз взаємозв’язків окислювального метаболізму на етапах розвитку хронічної хвороби нирок (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження гепатопротекторних властивостей субстанцій аронії чорноплідної (2014)
Терёшин В. А. - Влияние цитофлавина на показатели синдрома эндогенной интоксикации и иммунотоксикоза у больных неалкогольным стеатогепатитом, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Чумак Ю. Ю. - Стан ейкозаноїдів на тлі загострення бронхіальної астми, поєднаної з хронічним неалкогольним стеатогепатитом (2014)
Білик О. В. - Фармакокорекція препаратом кверцетин впливу гіпоксії та гіпертермії на мінеральний склад кісткової тканини (2014)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу, Криськів Л. С. (2014)
Григорьева Л. В. - Поиск новых антипсихотических и психостимулирующих средств среди производных фенилантраниловой кислоты (2014)
Ігнатенко Г. А. - Профілактика рецидивів фібриляції передсердь у хворих похилого та старечого віку з імплантованим штучним водієм серцевого ритму, Мухін І. В., Узун Д. Ю. (2014)
Лахно И. В. - Контрацептивный выбор пациенток: влияние на массу тела и менструальный контроль, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Половко Н. П. - Вивчення властивостей гелю кетоконазолу в процесі зберігання (2014)
Рибак В. А. - Визначення ефективної дози (ЕД50) густого екстракту квасолі з потенційними гіпоглікемічними властивостями (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі пітуїтринового коронароспазму (2014)
Сябренко Г. П. - Напрямки удосконалення лікування та реабілітації хворих з HCV-інфекцією на основі урахування особливостей обміну ретинолу та токоферолу (2014)
Трищук Н. М. - Возможности клинического применения аденозилметионина (2014)
Цулун О. В. - Дослідження гострої токсичності комбінованих мазей природного походження, Деримедвідь Л. В., Зеленін Ю. В. (2014)
Ярошева Н. А. - Применение флавоноида - кверцетина в лечении больных диабетической ретинопатией (2014)
Баєв О. А. - Дослідження адаптаційного потенціалу організму студентської молоді (2014)
Глєбова Т. М. - Добовий профіль артеріального тиску у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ревматоїдним артритом (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Григоров С. М. - Методичні та клінічні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженнях щелепно-лицьової ділянки (частина ІІ) (2014)
Игнатенко Г. А. - Некоторые особенности течения нейроциркуляторной дистонии, Мухин И. В., Гавриляк В. Г., Кошелева Е. Н. (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-патогенетичні особливості гіпертонічної хвороби в сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Сидоренко Ю. В., Сабковська Х. О., Височин М. В. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Перебіг гіпертензивного синдрому у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О., Кошелева О. М. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу, Мухін І. В., Количева О. В. (2014)
Колкина В. Я. - Клиническая эффективность препарата Ливерия IC в лечении больных хроническим панкреатитом (2014)
Красна Ю. В. - Синдром надмірного бактеріального росту у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Афоніна Т. В., Холіна О. А., Сабковська Х. О. (2014)
Недзвецька О. В. - Доплерографічне дослідження гемодинаміки в артеріях ока й орбіти при хронічній алкогольній інтоксикації, Петрушенко Д. О. (2014)
Разумний Р. В. - Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у сполученні зі стеатозом печінки (2014)
Cухомлин Г. М. - Оздоровлення та реабілітація: методичні аспекти оцінки впливу хімічних факторів ризику плавальних басейнів (2014)
Шовкова Н. І. - Впровадження основних положень навчального плану з дисципліни ”Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина” на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ для студентів медичного коледжу (2014)
Шупер В. А. - Дифференциальная диагностика вторичной артериальной гипертензии, Шупер С. В., Вагина Ю. И., Сигова А. В. (2014)
Кушнір І. Б. - Гармонія між людиною та її батьківщиною (за романом Ш.-Ф. Рамюза "Краса на землі”) (2005)
Маценка С. П. - "Послання незначного”. Поетика "прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино (2005)
Репало Я. М. - Риси імпресіонізму в пейзажах раннього періоду творчості Б. Пастернака (2005)
Титянин К. А. - Поэтика "положительного типа" Лескова и кризис "общей идеи" 80 – 90-х годов XIX века в Росии (2005)
Федорів У. М. - Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації (2005)
Істоміна О. М. - Творчість Г. Грасса в оцінці літературної критики (2005)
Лавренов В. А. - Рецепція та функції перекладу в кризову добу (2005)
Рихло П. В. - Шекспір у творчості Пауля Целана (2005)
Віват Г. І. - Поетика жанру молитви в ліриці Василя Стуса (2005)
Ивасишена Т. В. - Мотив бунта в драме Л. Андреева "Анатэма" (2005)
Семаньків В. В. - Генезис німецької літературної балади в контексті соціально-історичних умов кінця XVIII – початку XIX століття (2005)
Цяпа А. Г. - Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) (2005)
Бабій Л. Б. - Цінність як одна із складових визначення літератури (2005)
Гура Н. П. - Шляхами крові (за твором Г. Гауптмана "Тетралогія про Атридів”) (2005)
Кушнірова Т. В. - Мотив міста в повісті А. Платонова "Город градов” (2005)
Драненко Г. Ф. - Людина та трагедія у творчості франкомовної письменниці Андре Шедід (2005)
Івасютин Т. Д. - Уявний та реальний світ романів І. Неміровскі (2005)
Немченко І. Ю. - Cвітоглядні орієнтири в українській малій прозі 20-х рр. ХХ ст. (2005)
Ніколаєнко С. В. - Феномен любові в контексті кризових суспільних процесів доби Відродження (2005)
Сердюк Л. П. - Домінантні стилістичні новації Шарля Пегі (2005)
Теленько Г. М. - Психологічний драматизм новели Сюзен Хілл "Трохи співу і танців” (2005)
Гавловська Т. А. - Концепція "нової жінки” у прозі Т. Фонтане (2005)
Тарасюк Я. П. - Феномен сексуальності в романі М. Уельбека "Платформа” (2005)
Бебякова Т. В. - Еволюція героя-протагоніста в контексті хронотопної організації роману Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду” (2005)
Лозинський В. М. - Франц Кафка та літературознавство – Прометей та орли (2005)
Нікоряк Н. В. - Кризовий аспект як генеруюча фаза в жанрології (від літератури до кіносценарію) (2005)
Сажина А. В. - Реклама як презентація доби (2005)
Тонких И. Ю. - Роль черного цвета в интерпретации традиционного сюжета в трагедии М. Цветаевой "Ариадна" (2005)
Червінська О. В. - Про монографію Н. Х. Копистянської "Жанр, жанрова система у просторі літературознавства". – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. (2005)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенанатальному періоді на генетичні показники немовлят (2009)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти хлориду кобальта стосовно цитологічного складу крові щурів (2009)
Демченко О. М. - Індукція генетичних пошкоджень в культурі лімфоцитів людини за дії малих доз іонізуючої радіації, Дьоміна Е. А., Петунін Ю. І., Савкіна М. Ю. (2009)
Козерецька І. А. - Рекомбінаційні події у нащадків представників природних популяцій Drosophila melanogaster України, Проценко О. В., Демидов С. В. (2009)
Лешан Т. А. - Базидіоміцети природних та трансформованих екотопів Сходу України, Конопля М. І. (2009)
Штандель С. А. - Генетические процессы в популяции и реализация наследственной предрасположенности к составляющим метаболического синдрома, Бариляк И. Р., Снегурская И. А., Милославский Д. К. (2009)
Височин М. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Луговськов О. Д. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи при профілактичному прийомі амізону у осіб з високим ризиком інфікування вірусним гепатитом А (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників системи фагоцитуючих макрофагів у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при введенні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності в періоді медичної реабілітації при застосуванні антралю та артіхолу (2009)
Висоцький А. А. - Вплив хронічної патології гепатобіліарної системи на стан системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Cидоренко Ю. В. - Активність ключового ферменту анаеробного гліколізу лактатдегідрогенази (КФ.1.1.1.27) та його ізоферментний спектр у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при лікуванні флуімуцил-антибіотиком ІТ, альфа-ліпоном та екстрактом ехінацеї пурпурової (2009)
Хворостінка В. М. - Стан перекисного окислення в нейтральних ліпідах сироватки крові при поєднанні хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Зленко В. В. - Фармакотерапия воспалительного процесса (2009)
Карабут Л. В. - Дослідження аналгетичної та протизапальної активності рослинних зборів з таволгою в'язолистою (2009)
Кіреєв І. В. - Дослідження діуретичної активності похідних 3-метил-7-алкіл-8-морфоліноксантинів (2009)
Корниенко В. И. - Исследование анальгетической и антиэкссудативной активности амонийных солей замещенных имидазо-(1,2-f) ксантинил-8-пропионовой кислоты, Самура Б. А., Романенко Н. И., Глущенко М. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив імуномаксу на стан клітинної ланки імунітету у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на інтерфероновий статус крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Гипогликемическая активность оксамоильних производных сульфаниламида (2009)
Самура Б. А. - Дослідження нейротропної активності похідних імідів та амідів(±)камфорної кислоти, Ніколаєв В. О., Цапко Є. О. (2009)
Арбузова О. И. - Клинические проявления у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с синдромом раздраженного кишечника (2009)
Височин Є. В. - Ефективність сучасного препарату рослинного походження релаксилу в лікуванні хворих підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рабінович П. - Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація), Бачинський Т. (2014)
Скрипнюк О. - Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) (2014)
Єрмолаєв В. - Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) (2014)
Христова Г. - Доктрина "R2P": зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини (2014)
Хаустова М. - Проблеми класифікації правових систем (2014)
Іншин М. - Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави (2014)
Ярошенко О. - Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України (2014)
Москаленко О. - До питання про правові витоки соціального страхування населення в Україні (2014)
Гетьман Є. - Підзаконний нормативно-правовий акт:поняття, ознаки, функції, види (2014)
Карнаух Б. - Цивільно-правова відповідальність: нарис економічного аналізу (2014)
Глібко С. - Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями (2014)
Тацій В. - Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок, Тютюгін В., Гродецький Ю., Байда А. (2014)
Журавель В. - Проблеми періодизації досудового розслідування (2014)
Вапнярчук В. - Сутність категорії "тягар доказування" у кримінальному провадженні України (2014)
Дроздов О. - Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами (2014)
Ткачова А. - Детермінація насильницької злочинності (2014)
Айріян К. - Аспекти запровадження інституту конституційної скарги в Україні (2014)
Вегера В. - До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру (2014)
Нагребельний В. - Вчений-правознавець, подвижник та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія), Мурашин Г. (2014)
Погребняк С. - "Круглий стіл" "актуальні питання теорії демократії", присвячений 90-річчю з дня народження Марка Веніаміновича Цвіка (2014)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2014)
Ківалов С. В. (2014)
Головатий С. П. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дяченко М. В. - Здатність клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією до автономного росту у суспензійній культурі in vitro без додавання екзогенних ростових факторів, Білько Н. М., Дягіль І. С. (2014)
Козыра С. А. - Гравилат речной (Geum rivale L.) кактаннидоносное растение, Кулагина М. А., Радько Е. В. (2014)
Пилип Л. Я. - Анализ частот несбалансированных вариантов сегрегации транслокаций в сперматозоидах с нормальной и аномальной морфологией, Билько Н. М. (2014)
Рибченко Л. А. - Визначення імовірних носіїв мутацій BRCA1 та BRCA2 серед жінок з раком молочної залози та без нього, Клименко С. В. (2014)
Щербик В. В. - Генетический код – квантованный тензор кривизны четырехмерного риманового пространства, Бучацкий Л. П. (2014)
Єрмоленко О. В. - Вплив комбінації фітозасобів імуноплюсу та бронхіпрету на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в періоді медичної реабілітації (2014)
Разумний Р. В. - Вплив стеатозу печінки на стан клітинної ланки імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію (2014)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації урсолізину та циклоферону в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з холестерозом жовчного міхура та ожирінням, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Стан системи інтерферону в хворих з наявністю тяжкого триваючого епізоду рекурентного депресивного розладу (2014)
Чхетіані Р. Б. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм діагностики стану мітохондріально - енергетичного гомеостазу при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Іванова Л. М. - Синдром метаболічної інтоксикації у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Височин М. В., Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2014)
Колкина В. Я. - Влияние препарата Ливерия IC на клинические и биохимические показатели у больных хроническим алкогольным гепатитом (2014)
Кривуля І. Г. - Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих на синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2014)
Малигон О. І. - Коагуляційні властивості свіжозамороженої плазми, заготовленої методом плазмаферезу, в залежності від умов охолодження (2014)
Малоштан А. В. - Вплив "Фітовагіна" на рівень трансферину у сироватці крові в умовах експериментального вагініту, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Дроговоз С. М. - Дослідження жарознижуючої активності екстракту липи, Дем’яненко Д. В., Семенів Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В., Іванцик Л. Б. (2014)
Куликов А. Ю. - Ідентифікація та кількісне визначення фузідієвої кислоти у гелі для лікування вугрової хвороби І-ІІ стадії, Байва П. П., Баранова І. І. (2014)
Лахно И. В. - Методологические акценты в лечении бактериального вагиноза, Неелова О. В. (2014)
Максименко О. Н. - Эффективность глутаргина в комплексной терапии больных сухой формой возрастной макулярной дегенерации (2014)
Рибак В. А. - Вивчення впливу густого екстракту квасолі на гостру інсулінову недостатність, викликану антиінсуліновою сироваткою у кролів, Малоштан Л. М. (2014)
Cоколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у кошиках соняшника однорічного (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Железнякова Н. М. - Фактори інтенсифікації кардіоваскулярного ризику в умовах коморбідності ХОЗЛ та хронічного панкреатиту (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-лабораторні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у сполученні з ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Компанієць К. М., Височин М. В. (2014)
Ковалева Е. И. - Разработка нового метода исследования мышечного баланса глаз и бинокулярного слияния у больных с непрозрачными оптическими средами (2014)
Пастух В. В. - Изменение механических свойств ахиллового сухожилия кроликов после посттравматического восстановления в условиях медикаментозной профилактики спаечного процесса. Экспериментальное исследование (2014)
Пожуєв В. І. - Особливості впровадження кредитно-модульної системи в начальний процес (2005)
Воронкова В. Г. - Синергетически-рефлексивная модель управления как единого социального организма (2005)
Швець Є. Я. - Контроль знань в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Швець Д. Є. (2005)
Мельник В. В. - Методологія аналізу етнонаціонального буття (2005)
Рижова І. С. - Свобода як онтологічна умова дизайнерської діяльності (2005)
Ясир М. М. - Політична соціалізація особистості: стан, проблеми та перспективи (2005)
Лебединська О. В. - Ідеологічна діяльність в статичному та динамічному аспекті (2005)
Шайкевич Д. М. - Проблема соціального та асоціального в сучасній суспільствознавчій думці (2005)
Шведовський С. Е. - Деякі аспекти визначення поняття "екстремалізм" (2005)
Янок С. В. - Експресіонізм як специфічне світобачення (2005)
Кривега К. В. - Туристична інфраструктура: поняття та складові (2005)
Шавкун І. Г. - Уміння управляти людськими ресурсами як задача менеджмент-освіти (2005)
Гуэссаб К. Э. - Арабская философия как идейный источник арабо-мусульманского мировоззрения (2005)
Братаніч Б. В. - Традиційна філософія та постмодернізм як методологічна основа дослідження освітнього маркетингу (2005)
Долженков О. О. - Судова гілка влади в Україні та Білорусі у процесі становлення та реформування (2005)
Линник І. В. - Соціокультурні передумови становлення економічних інституцій в перехідному суспільстві (2005)
Леощенко Д. І. - Аксіологічний зміст поняття "правда” (2005)
Макаренко Н. Г. - Соціально-філософський аналіз війни в концепції цивілізації А. Дж. Тойнбі (2005)
Орлянский В. С. - Исторический фактор в демократической перестройке государственного управления (2005)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість в умовах переходу від трансформаційного до демократичного суспільства (2005)
Скворець В. О. - Зміна правового статусу особистості як відображення розвитку громадянського суспільства (2005)
Шатохін А. М. - Аграрна реформа в Україні очима сільської молоді (2005)
Ажажа М. А. - Ефективність інвестицій в людину в умовах ринку (2005)
Пам’яті професора М. В. Скрипнікова (2010)
Професор Віктор Миколайович Бобирьов: зразок вірності рідній Alma Mater (2010)
Научно-педагогическая и общественная деятельность С. Ю. Масловского (2010)
Бірюк І. Г. - Питання щодо розвитку судин черевної аорти, Герасимюк І. Є. (2010)
Бондарюк Л. Н. - Эндовидеохирургическое лечение аппендикулярного перитонита у детей (2010)
Гармаш Т. П. - Біоакумуляція як процес накопичення токсикантів в організмі (2010)
Перерва Т. П. - Використання бактеріальної тест-системи для попереднього скринінгу хімічних речовин як потенційних антипухлинних препаратів, Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2010)
Kovalchuk L. Y. - Demographic characteristic of the human population in different ecological regions of precarpathia, Kozovyi R. V., Malofiy L. S., Savchuk R. M. (2010)
Федоряк M. M. - Про доцільність застосування індексу частоти зустрічальності при дослідженні аранеокомплексів техногенно забруднених приміщень, Брушнівська Л. В. (2010)
Венцковская Е. А. - Изменение адаптационных способностей крыс после ритмических холодовых воздействий, Шило А. В., Бабийчук Г. А. (2010)
Власенко М. А. - Механизмы развития сердечной недостаточности у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Смоляник Е. Ю., Ходош Э. М., Кадук Ю. Г. (2010)
Власова Е. В. - Особенности изменения реографических показателей кровообращения кроликов при моделировании хронической фтористой интоксикации и экспериментальной профілактики (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование острой токсичности ареола (2010)
Воробець Д. З. - Взаємозв'язки між формою еректильної дисфункції та пов'язаною зі здоров'ям якістю життя у чоловіків віком 20-40 років (2010)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у стінках кровоносних судин у динаміці розвитку гіпервітамінозу D, Обухова O. A. (2010)
Грищенко В. И. - Исследование эффективности применения нативной и криоконсервированной сыворотки кордовой крови в экспериментальной модели постгистерэктомического синдрома, Нардид Э. О., Прокопюк В. Ю. (2010)
Заічко Н. В. - Процеси метилування, транссульфування, метаболізму цистеїну та аденозину в печінці щурів за гострої метіонінової гіпергомоцистеїнемії та її корекції комплексом вітамінів В6, В9 В12 (2010)
Кленіна І. A. - Тіол-дисульфідна антиоксидантна система в умовах експериментального канцерогенезу при застосуванні системи реній-платина та її компонентів, Штеменко Н.І. (2010)
Кризина П. С. - Вплив нанодисперсного феромагнетичного гелю на перебіг ранового процесу при місцевому лікуванні експериментальних ран, Письменна О. В., Сізов О. С. (2010)
Кость A. C. - Динаміка змін цитокінів у гострому періоді внутрішньомозкового крововиливу (2010)
Луценко Д. Г. - Адаптационные способности крыс после длительных ритмических холодовых воздействий, Вабийчук Г. А., Марченко B. C. (2010)
Макарчук О. І. - Динаміка стану шкіри та якості життя після проведення композитного ліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри і ступеня (2010)
Огоновський Р. З. - Стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності організму тварин з модельованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією на тлі місцевого впливу 2% гелю композиційної суміші похідних Y-кротонолактону та zn-карнозину (2010)
Опарин A. A. - Особенности состояния факторов защиты и агрессии при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей анемией у студентов, Лобунец O. A., Мехтиханова З. Ш., Шаповалова O. E. (2010)
Панченко Н. С. - Вегетативные соматоформные расстройста: возможности оценки эффективности коррекции на этапах клинико – психологического мониторинга (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського