Аксьонова В. І. - Детермінанти оптимізації міжкультурної комунікації в умовах глобалізації (2012)
Дуднікова І. І. - Концепція заповідної справи: сутність, значення, основні тенденції становлення і формування (2012)
Ганаба С. О. - Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи (2012)
Маказан Є. В. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу, Кошулько О. П. (2012)
Guncel O. Guncel O. - An Ethical Outlook for Philosophy of Entrepreneurship (2012)
Ажажа М. А. - Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (2012)
Прокопенко В. В. - Платоновский вопрос в отечественной философской традиции (2012)
Наші автори (2012)
Гумін О. М. - Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, Пряхін Є. В. (2014)
Бабенко В. І. - Прокуратура в системі органів публічної влади (2014)
Синчук В. Л. - Завдання контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Середа В. В. - Адміністративна та дисциплінарна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2014)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2014)
Падалка А. М. - Юридична відповідальність слідчого: зміст і система (2014)
Лушер В. В. - Приоритетні напрями розвитку інформаційного Забезпечення органів прокуратури України (2014)
Редько А. О. - Протидія корупції у системі органів місцевого самоврядування (2014)
Ніколайчук А. І. - Нормативно-правова база захисту дитини від насильства (2014)
Солошкіна І. В. - Поняття та ознаки фінансових послуг (2014)
Томусякова І. І. - Проведення корекційних робіт з особами, які вчинили насильство в сім’ї та їх родинах (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти забезпечення законності судами загальної юрисдикції адміністративного провадження у справах про порушення виборчих прав (2014)
Журавльов А. В. - Права та обов’язки військовослужбовців управління державної охорони України (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2014)
Гайдай-Бандурка І. О. - Відповідність національного законодавства з питань захисту дітей факультативному протоколу конвенції ООН про права дитини (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінально-правова протидія терористичним злочинам в Україні: стан, шляхи вдосконалення, відмежування від суміжних складів злочинів та загальносоціальних категорій (2014)
Алиев Сабухи Осман Оглу - Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности (2014)
Швець В. Д. - Обґрунтування необхідності адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Комиляй Ю. В. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Кузьмінський О. О. - Господарські договори за участю служби безпеки України (2014)
Артем’єва Н. П. - Актуальне питання судочинства за українським законодавством: види та стадії цивільного судочинства (2014)
Тичинська Л. А. - Правові засади цивільного процесуального права: співвідношення з іншими галузями права в умовах розбудови правової держави (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Білас А. І. - Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини), Кузнєцов Є.В. (2014)
Задорожній О. В. - Процеси розпаду радянського союзу: основні тенденції та значення для України (2014)
Топчій Н. В. - Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції (2014)
Наконечний В. В. - Рішення європейського суду з прав людини як джерело фінансового права в Україні: актуальні питання та проблеми (2014)
Яніцька А. В. - Правові засади справляння податків і зборів за законодавством України (2014)
Процюк Т. Б. - Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів в енергетичному секторі України (2014)
Краснюк М. Т. - Гібридна технологія ідентифікації нетрадиційних покладів вуглеводнів із застосуванням кластеризації та візуалізації даних для підвищення капіталізації вітчизняних нафтогазових компаній (2014)
Чернелевська О. Л. - Можливість використання аналізу китайських реформ для побудови парадигми конкурентоздатності економіки України (2014)
Цепкова В. С. - Тенденції торговельної співпраці України з ЄС (2014)
Воронченко О. В. - Фінансові інструменти щодо формування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Прокоф’єва О. В. - Електронна біржа в області перестрахування fly re: особливості розвитку та функціонування (2014)
Ніндипова В. І. - Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи, Чубко Т. П. (2014)
Петрицький А. Л. - Правове регулювання заходів припинення у сфері захисту персональних даних (2014)
Долгий О. О. - Прокурорське самоврядування в Україні: оцінка законодавчих ініціатив та їх відповідності вимогам венеціанської комісії, Наулік Н.С. (2014)
Білас А. І. - Особливості європейського поліцейського простору, його механізму (2014)
Фролов О. С. - Предмети адміністративних деліктів у сфері легального та нелегального обігу зброї, Васильєв І.В. (2014)
Моргунов О. А. - Суб’єкти адміністративно-спортивних правовідносин та їх система (2014)
Петрухін К. Є. - Індивідуальні суб’єкти адміністративно-управлінських відносин за участю слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Роль адміністративного права в регулюванні суспільних відносин (2014)
Задоя К. П. - Амнистия как инструмент современной уголовно-правовой политики Украины и Российской федерации (2014)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2014)
Туркова П. В. - Кримінально-правова характеристика ініціатора, посередника та провокатора злочину (2014)
Зейналова Т. К. - Вопросы семейно-брачных отношений в творчестве Джалила Мамедкулизаде (2014)
Севда Мурадова - Метод государственного регулирования оплаты труда (2014)
Гуменюк С. І. - Відтворення основних засобів як чинник розвитку виробничо-технічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Джежула Т. І. - Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком (2014)
Баладжаханум Сафар Кызы Исмаилова - Основные формы деятельности мот (2014)
Ясковець Ю. В. - Перспективи розвитку взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС (2014)
Роговик О. - Дискусія між універсалізмом та партикуляризмом (регіоналізмом) у сучасному міжнародному праві у контексті формування африканської системи захисту прав людини (2014)
Музика Я. І. - Членство у всесвітній митній організації (2014)
Гаруст Ю. В. - Основні принципи діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики (2014)
Козієнко І. С. - Інструменти прямого методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Шевченко В. О. - Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств (2014)
Жуйков Г. Є. - Характеристика структури паливно-енергетичного комплексу України та його роль у господарському комплексі держави, Крижановська О. В. (2014)
Кутрань К. В. - Еволюційна логіка і політекономія: від класичної школи до сталого розвитку (2014)
Синявська О. О. - Дослідження системно-динамічних властивостей процесу розповсюдження банківських продуктів (2014)
Кондрич В. І. - Система регулювання бухгалтерського обліку незавершеного виробництва (2014)
Карелов С. П. - Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та звітності основних засобів та методи їх оцінка за його умов (2014)
Петрук Ю. Л. - Впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2014)
Андрущенко А. О. - Вплив культури на менеджмент у різних країнах (2014)
Довженко Є. - Проблеми, перспективи та іноземний досвід кодифікації транспортного законодавства (2014)
Шай Р. Я. - Природа та сутність правоохоронної діяльності (2014)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей в статуте вкл. 1588 года и конституции республики Беларусь: историко-правовой анализ (2014)
Ремінська Ю. Ю. - До питання правозахисної сецесії та права на самовизначення (2014)
Гумін О. М. - Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура, Пряхін Є. В. (2014)
Валитов С. С. - Адаптация национального законодательства о картелях к международным стандартам, Трегубец Н. А. (2014)
Білас А. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення національного, міжнародного та європейського правопорядку (2014)
Христинченко Н. П. - Суб’єкти наукової діяльності в Україні (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та особливості систематизації адміністративно-спортивного права (2014)
Ільков В. В. - Правова природа справ адміністративної юрисдикції та її вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні (2014)
Петрухін К. Є. - Адміністративно-правові відносини в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Потапенко І. В. - Щодо поняття "Джерело адміністративного права" (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Форми та методи міграційного контролю в Україні (2014)
Сидоренко О. В. - Юридична відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів (2014)
Власюк В. В. - Щодо можливості одночасного висунення шляхом самовисування на посаду міського голови і шляхом висунення від політичної партії - кандидатом у депутати міської ради (2014)
Шкелебей В. А. - Сучасна амністія в Україні у світлі кардинальних змін до законодавства, Лисеюк А. М. (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за законодавством белізу (кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти) (2014)
Топчий Н. В. - До питання про систему, структуру і функції кримінальної юстиції (2014)
Веприцький Р. С. - Регіон як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Фурман Я. В. - Особливості огляду місця події в храмах християнського віросповідання (2014)
Ярмак О. М. - Окремі питання участі нотаріуса у кримінальному провадженні (2014)
Пілігрім Г. С. - Правова характеристика договору комунальної концесії (2014)
Кирилюк Д. В. - Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин іпотеки незавершеного будівництва (2014)
Довга Л. М. - Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації (2014)
Примачок І. М. - Правове регулювання портової діяльності (2014)
Боярчук К. О. - Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із зацікавленістю (2014)
Тарас М. В. - Обмеження права на свободу пересування людей, які живуть з віл/снідом (2014)
Ігонін Р. В. - Деякі аспекти проведення державного фінансового аудиту як різновиду державного фінансового контролю, Чорна І. В. (2014)
Гаруст Ю. В. - Характеристика територіальних органів з питань реалізації державної податкової політики в Україні (2014)
Дума О. В. - Фінансово-правове регулювання діяльності підприємств, зареєстрованих на окупованій території України (2014)
Ямненко Т. М. - Право грошового обігу – субінститут емісійного права у фінансовому праві України (2014)
Волошин П. В. - Концепция роли нейроиммуноэндокринного звена в этиопатогенезе современных форм нервной и психической патологии, Воробьева Т. М., Гейко В. В. (2006)
Минко А. И. - Противорецидивная активность и профиль безопасности ридазина у больных с алкогольной зависимостью, Линский И. В. (2006)
Гаевая М. А. - Клинико-томографические нарушения при некоторых неврологических заболеваниях, протекающих на фоне ревматоидного артрита (2006)
Завгородняя А. Н. - Эндотелинпродуцирующая функция сосудистого эндотелия при церебральном ишемическом инсульте (2006)
Карабань Н. В. - Болезнь паркинсона и депрессия, Гудзенко А. В. (2006)
Мищенко Т. С. - Нейрометаболическая терапия цереброваскулярных нарушений у лиц с сахарным диабетом II типа, Здесенко И. В. (2006)
Песоцькая Е. В. - Особенности клинического течения и факторы риска атеротромботического инсульта (2006)
Бачериков А. М. - Клінічна типологія психоорганічного синдрому у хворих із залежністю від алкоголю, що перенесли гострий психотичний розлад, Кузьмінов В. Н. (2006)
Влох Г. И. - Причини виникнення та принципи корекції сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік страждає на астено-невротичний розлад, Рахман Л. В., Білобривка Р. Г., Кулик Б. В., Гуль А. Л. (2006)
Ганзин И. В. - Агорафобия: клинико-феноменологические и психоаналитические аспекты (2006)
Мосієнко Г. П. - Акцентуації характеру в осіб молодого віку з неорганічною патологією травного каналу (2006)
Сазонов С. А. - Особенности возникновения и терапии ногчного энуреза у детей (2006)
Самохвалов А. В. - Клинико-психопатологические особенности соматоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы (Р 45.30) у лиц молодого возраста (2006)
Филатова О. А. - Принципы невербальной психотерапии хроической головной боли у больных сурдомутизмом (2006)
Бурцева Н. В. - Атипичные антипсихотики в профилактике агрессивного поведения у больных с психическими расстойствами (2006)
Бурчинський С. Г. - Новые подходы к созданию комбинированных ноотропных средств: ожидания неврологов и клиническая практика (2006)
Верещак Е. В. - Динамика клинико-психопатологической симптоматики в процессе гирудотерапии у пациентов с алкогольной зависимостью (2006)
Семенова И. А. - Современные подходы к этиопатогенетической терапии пограничных психических расстройств в детском возрасте, Дима Ю. З., Тимощук Е. Н. (2006)
Студзинский О. Г. - Инъекции оланзапина как средство при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. Н., Обметиця А. А. (2006)
Сухоносова О. Ю. - Особенности коррекции церебрастенического синдрома органического генеза у детей (2006)
Шейнина Т. Л. - Опыт применения конвульсофина в лечении расстройств поведения в детском возрасте (2006)
Абросимов А. С. - Аспекты судебной фармации: защита прав провизора, врача, медицинской сестры и фармацевта на досудебном следствии при выявлении фактов незаконного оборота лекарственных средств, обладающих психоактивными свойствами, Шаповалов В. В., Никонов Н. М., Шаповалова В. А. (2006)
Бурчинський С. Г. - Финлепсин в фармакотерапии болевых невропатических синдромов (2006)
Воронцов М. П. - Профессор Николай Егорович Бачериков — известный отечественный психиатр, талантливый представитель харьковской психиатрической школы (До 80-летию со дня родження), Петрюк П. Т. (2006)
Інформація про проведення наукового симпозіуму "Роль сім’ї у реабілітації дітей раннього віку з психоневрологічними порушеннями", яка пройшла у м. Харкові на базі Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України 15 червня 2006 року (2006)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Кристофер Фрит, Эва Джонстон. Шизофрения: Краткое введение / Пер. с англ. Ю. В. Крижевской. — М.: Астрель; АСТ, 2005. — 204 с.", Петрюк А. П. (2006)
Курко М. Н. - Класичний дослідницький університет України: історіографія, сучасний стан, шляхи пріоритетного розвитку (до 180-річчя київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2014), Біленчук П. Д., Круглова Л. Б. (2014)
Дзейко Ж. О. - Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1920-х років (2014)
Берзін П. С. - Історія викладання теоретико-правових дисциплін в імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.), Машков А. Д., Балаценко М. І. (2014)
Дніпров О. С. - Антропологічний підхід у трансформаційній методології освітньо-правового простору (2014)
Шармар О. М. - Правові засади здійснення політичних репресій працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки УРСР у другій половині 30-х рр. хх ст (2014)
Бокало Н. І. - Ідея рівності у некласичному праворозумінні (2014)
Котович І. О. - Шляхи вдосконалення касаційного перегляду судових рішень як інститут адміністративно-процесуального права України (2014)
Шейбут В. В. - Сучасна державна міграційна політика в Україні (2014)
Христинченко Н. П. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Бандурка С. С. - Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період (2014)
Куслій В. О. - Питання застосування штрафних санкцій за порушення норм податкового кодексу України (2014)
Корженівський Я. В. - Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав дітей від насильства (2014)
Журавльов А. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії управління державної охорони України з органами публічної влади (2014)
Житний О. О. - Кримінальне право України та загальновизнані принципи й норми міжнародного права (досвід порівняльного аналізу) (2014)
Луценко Ю. В. - Кримінально-правові заходи заохочення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади в Україні (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня розкриття загальнокримінальних насильницьких злочинів в Україні (2014)
Назаренко Д. О. - Роль засобів масової комунікації в детермінації фонових для злочинності явищ в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді: концептуальний підхід (2014)
Герцик Р. В. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень: поняття та значення для тактики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення (2014)
Тимощук Ю. С. - Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру (2014)
Ященко А. М. - Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації (2014)
Будник Б. А. - Проблеми недійсності господарських договорів (2014)
Будник К. А. - Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) (2014)
Ковальчук М. О. - Суб’єкти земельних правовідносин у сфері інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковальчук О. О. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення (2014)
Сідей О. В. - Відповідальність за невиконання або порушення умов договору (2014)
Ковальчук А. Т. - Адміністрування бюджетного процесу: проблемна практика та шляхи вдосконалення (2014)
Іванський А. Й. - Окремі аспекти застосування мови у цивільному судочинстві України (2014)
Бортняк А. Ф. - Правова комунікація як спосіб функціонування правових знаків (2014)
Князьков В. В. - Оптимальне оподаткування як основний фактор подолання суперечностей між приватними та публічними інтересами у сфері підприємництва (2014)
Дзись Г. С. - Імпресіоністичність малої прози Філіпа Делерма (2008)
Довбуш О. І. - Кінематографічний образ в інтерсеміотиці (2008)
Ивасишена Т. В. - "Океан” Л. Андреева в аспекте архитектонических особенностей "драмы для чтения” (2008)
Кушнір І. Б. - Роман О. де Бальзака "Селяни”: вигадка чи реальність? (2008)
Кшевецький В. С. - Архітектонічні та семантичні особливості шестистопового ямба в сонетах В. Брюсова і М. Вороного (2008)
Левицька О. С. - Функціональність контексту у хронотопній моделі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2008)
Назаревич Л. Т. - Мистецтво слова модерністів – вияв екзистенційної свободи в епоху духовної кризи "зламу віків” (2008)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” (2008)
Ніколаєнко В. М. - Синтез етнографізму й художнього домислу у творенні образу відьми в романі Л. Кононовича "Тема для медитації”, Башук Н. А. (2008)
Павлюк Х. Б. - Відображення романтичного авторського світовідчуття в "Хузумських новелах” Теодора Шторма (2008)
Пірошенко С. Ю. - "Симпатичний символ” як засіб екзистенціалізації вірша Інокентія Анненського (2008)
Козачук Н. В. - Роман "Воццек” Ю. Іздрика: постмодерний чи інтелектуальний? (2008)
Притолюк С. А. - Трансформація жанру роману виховання в постмодерністичному дискурсі (2008)
Чиркова Ю. Ю. - Французький "новий роман”: рецептивна поетика жанру (2008)
Грицак Н. Р. - М. Цвєтаєва та Р. М. Рільке: діалог культур (2008)
Гурдуз А. І. - Образ мінотавра в літературі ХХ ст.: закономірності переосмислення (2008)
Дробіт І. М. - Структура та тематика історичного дискурсу у британському романі 80-х – 90-х років ХХ ст. (2008)
Ємчук Т. Б. - Постколоніальна парадигма інтерпретації тоталітаризму в художніх творах Р. Іваничука та Ґ. Ґріна (2008)
Кравець О. М. - Міфологічна система образів у романі Джона Апдайка "Іствікські відьми” (2008)
Криворучко С. К. - Злочин як пізнання дійсності та особистості митця на початку ХХІ ст. (Т. Еґґен "Декоратор”) (2008)
Лаврієнко Т. Я. - Морально-психологічні виміри концептів "гріх-кара-каяття” (на матеріалі творів Н. Готорна та повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Сердешна Оксана”) (2008)
Летнянчин П. П. - Поетика характеротворення у драмах Б. Шоу та В. Винниченка: спроба типологічного зіставлення (2008)
Матійчак А. А. - Архетипи в інтерпретації Айріс Мердок (2008)
Онуфрик Г. О. - Трансформація агіографічного канону в сучасній українській прозі (2008)
Пагут О. С. - Архетип андроґіни: істеричка-ніцшеанка Кларисса (жіночий архетип у романі Р. Музіля "Людина без властивостей”) (2008)
Рихло П. В. - Єврейські аспекти поезії Рози Ауслендер (2008)
Рогова Н. Т. - Смерть в уявленні стародавніх греків (2008)
Ромазан О. О. - Феміністичне спрямування та гендерна проблематика "бджолиного” циклу Сильвії Плат (2008)
Фоміна Г. В. - Есхатологічні мотиви у п’єсі Ф. Дюрренматта "Портрет планети” (2008)
Чотарі В. А. - Ґендерне прочитання біблійних псалмів: жіноча візія канонічного тексту (2008)
Астрахан Н. І. - Літературний твір у колі ідей рецептивної естетики (2008)
Бондарева О. Є. - Новітня українська драма: динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи (2008)
Олійник І. Д. - Перекладач-інтерпретатор тексту для дітей (нова інтерпретація казок Р. Кіплінга) (2008)
Радчук В. Д. - Динаміка перекладності (2008)
Чонка Т. С. - Гра як діалог-комунікація у творчості Володимира Набокова (2008)
Демидюк Л. М. - Проблема авторського міфу в українському літературознавстві (2008)
Лановик М. Б. - Теорія відносності: проблема посилення "кризи теорії” чи пошуки точного знання в гуманітарній науці (2008)
Ліщинська Н. М. - Порівняльна інтерпретація як метод дослідження (2008)
Матійчук О. М. - Рукописи як культурний об’єкт та їх дослідження. Основні види текстово-генетичних документів поетичної спадщини Рози Ауслендер (2008)
Щербакова О. А. - "Дар слова необхідно обробляти”, або Духовні риторичні настанови для студентської журналістської молоді (2008)
Титул, зміст (2013)
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2013)
Осипчук С. О. - Про екологічні дослідження в Інституті землеустрою УААН (літопис відділу екології землекористування) (2013)
Пересоляк В. Ю. - Деякі проблемні питання інвентаризації земель сільськогосподарського призначення у руслі Закону України"Про землеустрій” (2013)
Лоїк Г. К. - Нові підходи до оновлення генеральних планів сільських поселень, Деркульський Р. Ю. (2013)
Шворак А. М. - Агрохолдинги і консолідація земель сільськогосподарського призначення (2013)
Гриневецький В. Т. - Досвід природничо-географічних і ландшафтознавчих досліджень для цілей земельного кадастру: минуле та сьогодення, Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М. (2013)
Бойко М. В. - Передумови розвитку інноваційного менеджменту сільськогосподарського підприємства (2013)
Драпіковський О. І. - Визначення вартості землі при застосуванні витратного підходу в оцінці нерухомого майна, Іванова І. Б. (2013)
Бойко Л. М. - Наслідки введення індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шевченко О.В. - Шляхи оптимізації використання, відтворення та охорони земельних ресурсів (2013)
Вітаємо! (2013)
Перелік статей, опублікованих у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2014)
Богонюк Г. І. - Відповідальність за невиконання судового рішення в історії кримінального права (2014)
Гончаренко В. Г. - Правові питання затримання особи в кримінальному провадженні (2014)
Гордієнко С. Г. - Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення (2014)
Дикий О. В. - Кримінологічна характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості (2014)
Комарницька О. - Особистий обшук: сучасний стан та перспектива (2014)
Коріняк О. М. - Процесуальні аспекти здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Очкуренко С. В. - Мета фінансового права як критерій його виокремлення в системі права (2014)
Рубцов В. В. - Історія кримінальної відповідальності за порушення вчинені експертами (2014)
Савченко Я. А. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз як метод для адаптації законодавства україни до вимог Європейського Союзу (2014)
Теремецький В. І. - Застосування зарубіжного досвіду правового захисту персональних даних в Україні, Цвірюк Д. В. (2014)
Терещенко В. Ю. - Проблеми визначення правового режиму об’єкта нерухомості, зведеного на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети (2014)
Федоришин О. О. - Особливості цивільно-правового обороту облігацій місцевих позик (2014)
Яковець І. С. - Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, Автухов К. А. (2014)
Стахів Б. О. - Судовий захист як універсальна форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників (2014)
Сухомлинська О. - Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції (2014)
Ткачук М. - Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання (2014)
Янченко Т. - Радянізація наукових положень педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Ярошинська О. - Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену (2014)
Богуславский М. - Судьба и педагогическое мировоззрение К. Д. Ушинского, Милованов К. (2014)
Гіптерс З. - Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих (2014)
Осьмук Н. - Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР (2014)
Бондаренко Г. - Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.) (2014)
Дороніна Н. - З історії викладання англійської мови в імператорському університеті св. Володимира (2014)
Коляда Н. - Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.) (2014)
Курило Л. - Розробка та впровадження у педагогічному процесі класичних університетів України практичних занять (ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Галів М. - Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin : wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
До відома індивідуальних передплатників (2014)
Титул, зміст (2013)
Сотник І. М. - Стратегії та інструменти активізації дематеріалізаційних змін в економіці України, Мазін Ю. О. (2013)
Гудзинський О. Д. - Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2013)
Шевчук Я. В. - Особливості проектування автотранспортних мереж (2013)
Череп А. В. - Эффективное вовлечение в процессы международной экономической интеграции: государственный и региональный аспект, Шевченко А. Р. (2013)
Музиченко А. С. - Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки, Бержанір А. Л. (2013)
Шкварчук Л. О. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення, Гарасим О. І. (2013)
Вишневська О. М. - Розвиток і адаптація аграрного сектору у геоекономічному середовищі (2013)
Смоленюк Р. П. - Розвиток сільського господарства на засадах зеленої економіки (2013)
Ягельська К. Ю. - Прискорення економічних процесів як ключове завдання економічних реформ (2013)
Кузьмак О. І. - Чинники формування та використання сільського трудового потенціалу (2013)
Фрадинський О. А. - Митний тариф д. І. Мендєлєєва і торгова війна Німеччини та Російської імперії (1893-1894 роки) (2013)
Славіна Н. А. - Системне управління якістю продукції (2013)
Олейнікова Л. Г. - Стримуючі чинники євроінтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Крамаренко К. М. - Макроекономічні аспекти інвестиційного процесу в Україні (2013)
Фокіна І. В. - Інституціональна база ринкової інфраструктури (2013)
Ящук Т. А. - Сутність концепції людського капіталу (2013)
Дворнік М. О. - Сутність та проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013)
Синиця О. С. - Концепція енергоресурсного самозабезпечення як основа конкурентоздатного сільського господарства (2013)
Данкевич А. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку агрохолдингів (2013)
Бурлаков О. С. - ІТ-аутсорсинг як інструмент оптимізації діяльності підприємств (2013)
Коваленко В. М. - Нормативні основи фінансового планування на підприємствах, Нестор О. Ю. (2013)
Яремова М. І. - Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кожухівська Р. Б. - Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України (2013)
Череп О. Г. - Концепція управління економічною безпекою машинобудівних підприємств, Степаненко О. В. (2013)
Сарай Н. І. - Компенсаційний пакет підприємства: сутність та структура (2013)
Качурівська Г. М. - Оптимізація прибутку підприємства в умовах обмеженості енергоресурсів (2013)
Тимошик В. Ю. - Формування ціни на підприємстві в умовах сучасного ринку (2013)
Стельмащук Н. А. - Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Бойда С. В. - Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості (2013)
Должикова А. П. - Інституційний аспект аналізу процесів функціонування людського капіталу підприємства (2013)
Семенютіна Т. В. - Концептуальні основи формування національного стандарту ризик-менеджменту діяльності підприємств в Україні (2013)
Швед Т. В. - До питання про сутність розвитку підприємства (2013)
Шевчук А. В. - Теоретичні підходи до сутнісного розуміння трансформації регіональних освітніх систем (2013)
Андел І. В. - Модернізація основного капіталу промисловості регіону (2013)
Шишкін В. О. - Динаміка експортно-імпортних операцій Запорізької області у 2011-2012 рр., Ломовцева М. О. (2013)
Кіш Г. В. - Аналіз туристичної сфери Закарпаття в структурі туристичного ринку Західного регіону (2013)
Дуран М. М. - Вплив проблем функціонування ринку праці на розвиток міських поселень Закарпатської області (2013)
Бевз І. А. - Вплив світових процесів глобалізації на диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України (2013)
Маслиган О. О. - Практика кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні (2013)
Сидорук Б. О. - Економічне обґрунтування механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням екологічної складової, Сава А. П. (2013)
Носуліч Т. М. - Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції сталого розвитку (2013)
Горобець О. В. - Еколого-економічна класифікація відходів особистих селянських господарств та вибір регуляторів щодо поводження з відходами (2013)
Данкевич В. Є. - Економічна сутність трансформації сільськогосподарських угідь (2013)
Грабар М. В. - Збалансована система показників у сфері туризму та рекреації, Уліганець М. С. (2013)
Гречин Б. Д. - Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства: закордонний досвід (2013)
Бобровська Н. В. - Концептуальний підхід зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній основі (2013)
Буняк Н. М. - Роль держави у формуванні національної інноваційної системи України (2013)
Кравчук Н. І. - Інфраструктурне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва (2013)
Скоцик В. Є. - Проблеми відтворення технічних засобів, як основи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції (2013)
Долозіна І. Л. - Інноваційний розвиток як основна рушійна сила трансформа-ційних процесів в переробних галузях харчової промисловості (2013)
Іляш Н. І. - Сутнісно-типологічні характеристики інвестиційно-інновацій-ного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки (2013)
Кушнір С. О. - Синергетичний ефект інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Методичні підходи до визначення факторів інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2013)
Васільєва Л. М. - Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність (2013)
Мягких І. М. - Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України (2013)
Коркушко О. Н. - Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку (2013)
Огаренко Т. Ю. - Категорії "економічний розвиток" і "розвиток економіки": суть та співвідношення (2013)
Максимів Ю. В. - Фінансова звітність за НП(С)БО 1 та П(С)БО: аналіз змін (2013)
Таратута Л. В. - Формування методичних підходів аудиту витрат за елементами, Свидрань В. Ю. (2013)
Гуменюк В. В. - Фінансове забезпечення соціалізації курортної справи (2013)
Нагорнова О. В. - Форсайт-дослідження в системі стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської системи, Ожема С. В. (2013)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз дефініції "логістична діяльність" (2013)
Данкевич Є. М. - Перспективи розвитку міжгалузевої інтеграції у галузі ріпаківництва (2013)
Несторишен І. В. - Особливості застосування системи управління ризиками в морських пунктах пропуску, Руда Т. В., Неліпович О. В. (2013)
Гуржій Н. М. - Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи, Свєрчкова А. С. (2013)
Башинська І. О. - П'ятиетапний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій для промислових підприємств (2013)
Муха Р. А. - Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах (2013)
Пачева Н. О. - Довіра як основа формування соціального капіталу (2013)
Тимохіна Я. О. - Інтегровані маркетингові комунікації: періодизація розвитку та визначення понять (2013)
Мельничук А. А. - Сутність організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочевої продукції (2013)
Лаврук Н. А. - Конкурентоспроможність жінок на ринку праці (2013)
Корнієнко Т. О. - Методика оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Кізима Т. О. - Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення (2013)
Манжос С. Б. - Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей (2013)
Туржанський В. А. - Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами: проблеми уніфікації (2013)
Терещенко М. К. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення ефективності системи органів державного фінансового контролю (2013)
Здреник В. С. - Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення (2013)
Вербіцька І. І. - Хеджування валютних ризиків (2013)
Клименко Г. А. - Міжнародна практика авіаційного лізингу та його значення в умовах глобалізації світової економіки (2013)
Маршалок Т. Я. - Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики (2013)
Сидор Г. В. - Бюджетна політика у розвитку фермерства (2013)
Бриль О. О. - Стратегічні напрямки модернізації економічного інституту грошей в Україні (2013)
Кучерова І. М. - Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи (2013)
Гнєушева В. О. - Методи та інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств (2013)
Дробніцька О. Р. - Вітчизняна практика сек’юритизації активів банками (2013)
Волошин П. В. - Ключевые механизмы эндотелиальной дисфункции острых церебральных ишемий в динамике медикаментозной коррекции, Малахов В. А., Завгородня Г. Н. (2006)
Костюковська Г. Е. - Магнитно-резонансно-томографические особенности лакунарных инфарктов головного мозга (2006)
Негрич Т. І. - Стан проблеми дитячого розсіяного склерозу на Україні, Шоробура М. С. (2006)
Орос М. М. - Ефективність використання допплерографії для діагностики причин транзиторних ішемічних атак в умовах районних лікувальних закладів (2006)
Терещенко Л. П. - Состояние центральной и церебральной гемодинамики больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью по данным ультразвуковой допплерографии (2006)
Товажнянськая Е. Л. - Состояние процессов свободнорадикального окисления и витаминов-антиоксидантов у больных с энцефаломиелополиневропатией на фоне первичного гипотиреоза (2006)
Федірко В. О. - Нейроваскулярно-компрессионные синдромы задней черепной ямы и ее анатомо-топографические особенности. сочетание с синдромом киари (2006)
Чикуров Ю. В. - Нарушения двигательного стереотипа у пациентов молодого возраста с неспондилогенными дорсалгиями (2006)
Анненков О. А. - Оценка эффективности лечения больных параноидной шизофренией атипичными антипсихотиками (по результатам изучения эмоциональной сферы) (2006)
Білобривка Р. І. - Клінічні прояви сексуальних порушень в сім’ях, де в чоловіків спостерігаються афективні порушення та має місце сексуальна дезадаптація (2006)
Литовченко Т. А. - Становление сексуальности подростков с мозговой дисфункцией и формированием органического расстройства личности, Даценко И. Б. (2006)
Матюха О. В. - Експрес-оцінка афективних порушень: скринінг емоційного стану, Нічик О. В. (2006)
Мозговая Т. П. - Предикторы гиперкинетических и поведенческих расстройств у подростков с психической депривацией (2006)
Панько Т. В. - Принципы диагностики и терапии тревожно-фобических расстройств у женщин (2006)
Свиридова В. В. - Полоролевая форма первичной сексуальной дезадаптации супружеской пары при миоме матки у жены (2006)
Семикина Е. Е. - Некоторые клинические предикторы терапевтической эффективности у больных неврастенией (2006)
Телюков О. С. - Лікування та медикаментозна профілактика фазних афективних проявів при ендогенних психозах неспецифічними нормотимічними засобами (2006)
Шаповалова Н. А. - Психопатологические особенности женщин с отдаленными последствиями изнасилования (2006)
Чайка Ю. Ю. - К постановке проблемы синдромотаксиса униполярной эндогенной депрессии. Сообщение 2 (2006)
Андриевськая Г. Ф. - Опыт комплексной психоневрологической реабилитации детей с последствиями перинатального гипоксически-ишемического поражения цнс, применение инстенона, Нечмоглод А. А., Варешнюк Е. В. (2006)
Бурчинський С. Г. - Агомелатин — антидепрессант нового поколения: клиническая эффективность и преимущества (2006)
Гришай И. Ю. - Современные подходы к терапии психозов брендами и генериками (2006)
Казаков О. А. - Медикаментозне лікування невротичних порушень у дітей, які виховуються в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії (2006)
Луханина Е. П. - Применение церебролизина в комплексной терапии болезни паркинсона, Карабань Н. В., Мирошник Н. А., Карасевич Н. В., Березецькая Н. М., Карабань И. Н. (2006)
Парпалей І. О. - Ефективність застосування ін’єкційних форм нейромідина в комплексній терапії захворювань периферичної нервової системи, Осадчук Р. В., Володій М. О. (2006)
Подкорытов В. С. - Комплексная терапия маниакальной фазы биполярного расстройства (2006)
Судья Д. В. - Проблема отказа от терапии при остром психотическом эпизоде, Мангуш Т. М. (2006)
Хаустова О. О. - Деякі аспекти психотерапії та психофармакотерапії метаболічного синдрому Х (2006)
Шаповалова В. А. - Доказательная фармация и наркология: регресс патологической симптоматики под влиянием комбинированной терапии пациентов с опиоидной зависимостью, Сосин И. К., Верещак Е. В., Шаповалов В. В., Широкая Т. И., Гаркуша Л. И. (2006)
Волошина Н. П. - Большие надежды и маленькие разочарования (Результаты применения иммуноглобулинов для внутривенного введения при аутоиммунных заболеваниях), Егоркина О. В., Василовський В. В., Черненко М. Е. (2006)
Акименко Е. А. - Клинико-генетические особенности суицидального поведения больных шизофренией (обзор литературы) (2006)
Цымбалюк В. И. - Некоторые механизмы действия комплексных нейротрофических препаратов, Медведев В. В. (2006)
Титул, зміст (2014)
Володін С. А. - Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН України (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи гарантування енергетичної безпеки України (2014)
Смоленюк Р. П. - Інноваційна основа переводу сільського господарства на інтенсивний шлях розвитку (2014)
Михайлишин Л. І. - Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин (2014)
Турило А. А. - Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" (2014)
Пуцентейло П. Р. - Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції (2014)
Чернишова Л. І. - Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах, Дженкова А. С. (2014)
Чайківський І. А. - Збалансованість виробництва аграрних підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів (2014)
Панухник О. В. - Адміністративно – територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки (2014)
Панкова А. Ю. - Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста (2014)
Літвак О. А. - Аналітична оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Сава А. П. - обґрунтування теоретичних підходів до розуміння поняття виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції, Сидорук Б. О., Довгань С. В. (2014)
Кужель В. В. - Класифікація вимірів впливу соціальної відповідальності бізнесу на економічні процеси агропродовольчої сфери (2014)
Мельниченко О. Б. - Оцінка молодіжного ринку праці України (2014)
Поліщук Я. П. - Еволюція сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір (2014)
Білик І. В. - Особливості мотивації праці в аграрному секторі економіки України (2014)
Якубів Р. Д. - Класифікація персоналу підприємства: управлінський підхід (2014)
Баланюк І. Ф. - Організаційні засади управління нерухомістю як складової розвитку відносин власності (2014)
Бялковська Г. Д. - Інноваційна ресурсоощадна технологія вирощування тютюну сортів української селекції та її економічне обґрунтування, Пащенко В. І., Гаврилюк О. С. (2014)
Захаріна О. В. - Виробництво та конкурентоспроможність зерна в умовах глобалізації (2014)
Бєлік В. Д. - Реінжиніринг управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Стельмащук Н. А. - Удосконалення маркетингу відносин в умовах кластеризації підприємств агропромислового виробництва (2014)
Грищенко Д. Г. - Дослідження взаємозв’язку HR-маркетингу та ефективності діяльності підприємства (2014)
Чекамова О. І. - Теоретико-методологічні засади створення наукових розробок з високим інноваційним потенціалом (2014)
Погореленко Н. П. - Підходи до розрахунку рівня вразливості банківського сектору (2014)
Кузьмак О. М. - Рефінансування як дієвий інструмент грошово-кредитного ринку України (2014)
Рожелюк В. М. - Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства (2014)
Юхимчук В. Д. - Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України, Рендович П. М. (2014)
Рибак О. М. - Оптимізація структури фінансування державних запозичень за рахунок облігацій внутрішних державних позик, Парацій Х. В. (2014)
Матвійчук Л. О. - Антикризові заходи в податковій політиці через призму соціально-економічного дисбалансу України, Блинда А. М. (2014)
Вінницький С. І. - Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами (2014)
Помулєва В. М. - Соціальна ефективність податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Потриваєва Н. В. - Сучасні проблеми обліку основних засобів в системі діючого законодавства, Погорєлова В.В. (2014)
Левченко Н. М. - Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект, Биковський В. Г. (2014)
Бруханський Р. Ф. - Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку (2014)
Зигрій О. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід (2014)
Візіренко С. В. - Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Литвинюк О. В. - Методика оцінки ліквідності в контексті комплексного управління активами та пасивами банківських установ в сучасних умовах (2014)
Сидор Г. В. - Напрями удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Азарова А. О. - Математична модель та метод ідентифікації рівня стратегічного управління підприємством на базі апарату нечітких множин, Кукуруза М. І., Івчук К. В., Новіцька О. В. (2014)
Свиноус І. В. - Інноваційне забезпечення інтенсивного розвитку свинарства (2014)
Реферати (2014)
Автори (2014)
Сіренко О. В. - Вплив субтоксичних доз складних органічних сумішей на основі гліколів на оксидантну та антиоксідантну системи організму білих щурів, Жуков В. І., Кучеренко Е. О. (2012)
Бєлал С. А. С. - Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев разной расовой принадлежности, Кулик О. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Демихова Н. В. - Особенности ремоделирования левого желудочка у больных ренопаренхиматозной артериальной гипертонией с сохраненной функцией почек, Власенко М. А. (2012)
Копиця Н. П. - Прогностическая модель выявления осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом, Титаренко Н. В., Белая Н. В., Опарин А. Л. (2012)
Пасієшвілі Л. М. - Стан кісткового метаболізму при хронічному безкам’яному холециститі у хворих на артеріальну гіпертензію, Андруша А. Б., Резуненко О. В. (2012)
Пасієшвілі Т. М. - Ліпідний та цитокіновий спектр крові у хворих на бронхіальну астму, що перебігає на тлі ожиріння (2012)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - "Адаптаційний профіль" старшокласників із різним характером професійної готовності (2012)
Томіна О. Є. - Варіабельність серцевого ритму у хворих на коморбідну з виразковою хворобою артеріальну гіпертензію, з урахуванням добових профилів систолічного артеріального тиску, Бичкова О. Ю., Фомич Г. М., Івлева О. О., Охрямкіна О. О., Усань Н. Ю. (2012)
Шевченко Н. С. - Лікування остеоартрозу у підлітків та критерії його ефективності, Лебець І. С., Матвієнко О. В., Неліна І. М., Кашкалда Д. А. (2012)
Шевчук М. И. - Продолжительность комплекса QRS ЭКГ и клинические признаки артериальной гипертензии, Яблучанский Н. И. (2012)
Ватутин Н. Т. - Роль железа в организме человека, Калинкина Н. В., Смирнова А. С., Кашанская О. К., Мильнер И. А. (2012)
Лысенко Н. В. - Использование биологических агентов в терапевтической практике, Картвелишвили А. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Структура осложнений VZV инфекции у взрослых и детей и ее взаимосвязь с генотипами вируса ветряной оспы/опоясывающего лишая, Зайцева В. А., Лядова Г. И., Волобуева О. В. (2012)
Чучула Н. В. - Местная анестезия у стоматологических пациентов группы риска, Чучула Е. Н. (2012)
Гаврилюк Е. В. - Клинический случай хронического вирусного гепатита С, Яцюк Е. В., Бoкатуева В. В., Бычкова О. Ю. (2012)
Попов Н. Н. - Опыт лечения детей с гипогаммаглобулинемией, Савво А. Н., Пионтковская О. В., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А. (2012)
Старенький В. П. - Інтегративні технології оптимізації лікувального процесу на прикладі досвіду організації роботи відділення променевої терапії ДУ "Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України" (2012)
Реминская К. И. - Тиреоидные гормоны в терапевтической практике, Мартимьянова Л. А. (2012)
Титул, зміст (2014)
Птащенко Л. О. - Іноземний досвід реалізації антимонопольної політики у сфері цінового регулювання, Рудич О. А. (2014)
Поповіченко Ю. А. - Стратегічні пріоритети формування системи економічної безпеки малого підприємництва в україні (2014)
Кравченко О. С. - Організація процесу трансформації бізнес-моделі підприємства при реалізації інтеграційної стратегії розвитку (2014)
Васильківський Д. М. - Планування підвищення економічного потенціалу підприємства на основі інтегрованої системи ухвалення рішень (2014)
Радзіховська Л. М. - Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків (2014)
Овсюк Н. В. - Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни (2014)
Турчак В. В. - Організація міжфункціональної взаємодії на підприємстві з використанням процесного підходу (2014)
Марусич О. В. - Застосування r-техніки факторного аналізу для зниження розмірності простору ознак типу "авіакомпанія-ефективність" (2014)
Тропіцина Ю. С. - Підходи до визначення якості аутсорсингових послуг на підприємстві (2014)
Сахно А. А. - Мотивація ефективності у промисловості та машинобудуванні (2014)
Лозовський О. М. - Особливості використання системного в управлінні проектами на підприємстві, Кашина О. О. (2014)
Зелінський Р. Р. - Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2014)
Кривохатько Н. Д. - Детермінанти ефективності діяльності управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Іванов М. В. - Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах (2014)
Курій Л. О. - Регулювання міграційного перерозподілу людського потенціалу на міжнародному та національному рівнях (2014)
Найда І. С. - Розвиток людського капіталу в аграрному секторі регіону (2014)
Дідух А. О. - Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище, Кравець І. М. (2014)
Безтелесна Л. І. - Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського потенціалу (2014)
Коломієць Ю. В. - Сучасні тенденції управління діловою кар’єрою персоналу, Фомова О. А. (2014)
Гризовська Л. О. - Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Даценко Г. В. - Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в Україні та країнах ЄС, Ємець В. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Особливості визначення податкового навантаження на рівні держави та регіону, Міщанчук О. О. (2014)
Пірус В. О. - Формування інноваційного розвитку вищого навчального закладу: теоретичні аспекти (2014)
Олексюк В. М. - Організаційні та нормативно-правові механізми забезпечення енергетичної безпеки (2014)
Харук В. А. - Теоретична сутність інвестиції та її значення як економічної категорії (2014)
Кравець І. М. - Інноваційний розвиток промисловості як інструмент забезпечення конкурентоспроможності регіону, Олицька Т. А. (2014)
Орлик І. О. - Чинники активізації інвестиційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі в Україні в інноваційній сфері (2014)
Івченко І. Ю. - Математичне моделювання інвестиційної програми підприємства з урахуванням виробничої діяльності (2014)
Лащак В. В. - Вплив податку на прибуток на споживчі ціни в україні, Лащак Т. В. (2014)
Мазур Д. В. - Удосконалення державної політики сприяння посиленню фінансової стійкості суб’єктів господарювання (2014)
Левицький В. В. - Особливості впливу інновацій на формування фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства, Суханова І. Ю. (2014)
Калюжна І. Ю. - Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок, Гвоздецька І. В. (2014)
Коломієць М. І. - Регулювання розвитку регіональних ринків будівельних матеріалів: методологічні засади (2014)
Марценюк М. М. - Міжнародні стандарти якості, Гвоздецька і. В. (2014)
Журба І. Є. - Інтегральний природно-ресурсний потенціал хмельницької області за умов інтеграційних процесів (2014)
Мазур О. В. - Фактори і принципи функціонально-територіальної організації АПК регіону (2014)
Мазур Г. О. - Ринкові інтегровані форми територіально-виробничої організації регіонального АПК та їх результативнісь (2014)
Мініна О. В. - Сутнісні ознаки регіонального економічного простору, Шадура-Никипорець Н. Т. (2014)
Яремович П. П. - Конкурентоспроможність інфраструктурних об’єктів України на європейському ринку послуг (2014)
Лупак Р. Л. - Стратегічні пріоритети підвищення ефективності використання капіталу підприємств споживчої кооперації (2014)
Кіт Л. З. - Еволюція мережевої економіки (2014)
Бокій О. В. - Зональні особливості ринку хлібобулочних виробів в Україні (2014)
Гораль Л. Т. - Джерела і механізми фінансування енергозберігаючих заходів на підприємствах газотранспортної галузі, Шийко В. І., Сергєєв О. П. (2014)
Ткачук О. М. - Сучасні соціально-економічні перспективи українського суспільства (2014)
Брановицький В. В. - Держава в системі забезпечення економічної безпеки (2014)
Шульга О. А. - Екологічні проблеми аграрного сектору України у контексті реалізації екологічної політики держави (2014)
Гавловська Н. І. - Проблеми зовнішньоекономічної безпеки України, Амонс Н. С. (2014)
Полуянова Е. И. - Жилищно-коммунальное хозяйство Украины: проблемы и перспективы функционирования, Луговая Т. Г. (2014)
Карлюка Д. О. - Оцінка ефективності рейсу з використанням системи підтримки прийняття рішень, Сисоєнко І. А. (2014)
Білоус А. О. - Стан та перспективи галузі залізничного машинобудування України в контексті сучасного світового розвитку (2014)
Фрадинський О. А. - Історичні, організаційні та правові аспекти діяльності митної служби республіки таджикистан, Сухацька І. А. (2014)
Савчук В. В. - Качество дидактического процесса как объект управления (2014)
Макар О. П. - Екологічне маркування товарів: проблеми та перспективи, Гулюк О. Ю. (2014)
Приварникова І. Ю. - Удосконалення управління відходами на державному рівні задля ресурсозбереження, Литвиненко Ю. І. (2014)
Матюх С. А. - Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів (2014)
Дружиніна В. В. - Поняття "ринок праці": ретроспектива і сучасність (2014)
Волковинский А. С. - Архитектоническое расположение аллитарационных питетов в стансах К. Фофанова (2006)
Ісаєнко С. В. - Архаїчний драматургічний компонент у романній стратегії твору Дж. Фаулза "Волхв” (2006)
Козій О. Б. - Психологічні особливості зображення драми таланту в оповіданні І. Чендея "Цимбаланя” (2006)
Копистянська Н. Х. - Часопростір пам’яті у творі Анни Зегерс "Прогулянка мертвих дівчат” (2006)
Кумпан С. М. - Поэтика комического в рассказах Ивлина Во (2006)
Левицька О. С. - Іронічний дискурс роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2006)
Мараховская Т. А. - Семантика цвета в рассказе Вильяма Стайрона "День любви” (2006)
Матійчук О. М. - Вплив хасидизму і Кабали на поезію Рози Ауслендер (2006)
Ніверська Т. О. - Архітектоніка "Вступної новели” М. Хвильового (2006)
Пемпусь Т. С. - Метафоричне осмислення психічних властивостей людини в поезії Івана Франка (2006)
Рагузіна Л. Ю. - Особливості "живописної” поетичної техніки Л. Ферлінгетті (2006)
Тузков С. А. - Жанровая природа прозы Велимира Хлебникова (2006)
Фоміна Г. В. - Своєрідність трансформації міфологічних сюжетів у комедії П. Хакса "Омфала” (2006)
Возна М. П. - Видатні письменники України ХХ століття за "Щоденниками” та літературно-критичними статтями О. Гончара (2006)
Григоренко О. В. - Образ Єлінек: від твору до паратексту (2006)
Кріль Н. І. - Повоєнна українська література як дзеркало пережитого народом (2006)
Савчук Н. Г. - Соцреалістичні мотиви в автобіографічних повістях Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…” та "Щедрий вечір” (2006)
Михайленкo В. В. - Сучасні вектори герменевтичного аналізу (2006)
Драненко Г. Ф. - Рецептивні аспекти дослідження нових жанрових форм: ключове та пересічне в мікропрозі Ф. Делерма (2006)
Ємчук Т. Б. - Рецепція християнських ідей у художніх творах Р. Іваничука та Г. Гріна (2006)
Козачук Н. В. - Рецепція роману В. Дрозда "Катастрофа”: погляд крізь призму часу (2006)
Корниенко О. О. - Мифический модус социалистически ориентированной литературы 30-х годов ХХ века (2006)
Криницька Н. І. - Типологічні світи як приклад синтезу онтологічності фантастичної літератури в площині "автор – твір – читач” (2006)
Лавренов В. А. - Переводческая рецепция стихотворения Х. Ботева "Брату” (2006)
Ножак О. З. - Рецептивна інтерпретація творчості Софії Майданської на сторінках українських ЗМІ (2006)
Постолова И. В. - Рецептивное прочтение романа Генриха Белля "Где ты был, Адам?” (2006)
Проценко Ю. В. - Позиция взаимоотношения автора-рассказчика и читателя в английской литературной сказке (2006)
Сажина А. В. - Рудименти фольклорних жанрологічних моделей у рекламному тексті (2006)
Теленько Г. М. - Рецепція "містичного” як один з домінантних елементів англійської новели ХХ ст. (2006)
Червинская О. В. - Рецептивный образ ахматовского цикла "Тайны ремесла” (2006)
Віват Г. І. - Творчість Василя Стуса в аспекті паратекстуальності як авторської інтерпретації (2006)
Мегела І. П. - Фривольний роман Дені Дідро "Нескромні скарби”: спроба інтерпретації (2006)
Мочернюк Н. Д. - "Куди ще заведе нас цей світ?”: надтекст як основа інтерпретації роману Е. Канетті "Засліплення” (2006)
Пастушук Г. О. - Блазень як інтерпретатор: Шекспір і сучасність (2006)
Рихло П. В. - Метаморфози "високого суду”: "Чистилище” Роберта Флінкера як літературний пандан до "Процесу” Франца Кафки (2006)
Чорній Р. П. - Інтерпретація творчої особистості В. С. Моема в українському соціокультурному просторі (2006)
Василик Л. Є. - Методологічний аспект рецепції концепту в публіцистичному тексті (2006)
Лозинський В. М. - Концептуалізація vs. методологізація в проекті реконструкції (2006)
Title (2013)
Content (2013)
Yabluchanskiy M. I. - Internal diseases: the time of global somatic risk, Yabluchanskiy A. M., Bychkova O. Y., Lysenko N. V., Makienko N. V., Martimyanova L. A. (2013)
Akermi J. - Gastric mucosal microcirculation in patients with duodenal peptic ulcer against the background of eradication therapy, Andreeva Y. A. (2013)
Belal S. A. S. - Ivabradine and quality of biofeedback in the loop of paced breathing under the control of heart rate variability parameters in healthy volunteers, Nazarenko E. O., Radchenko A. O., Kulik A. L., Martynenko A. V., Yabluchansky N. I. (2013)
Garkaviy P. А. - Comparative analysis of systolic blood pressure and heart rate orthostatic reactions in healthy subjects and arterial hypertension patients (2013)
Kulik A. L. - Depressive disorders management in ischemic heart disease patients, Rank I. A. (2013)
Maltseva M. S. - The QTc interval duration сlass and clinical features of patients with pacemakers in the acute postoperative period, Volkov D. E., Lopin D. A. (2013)
Okley D. V. - Comparative efficacy of anticoagulant and thrombolytic therapy in patients with acute thrombosis of the inferior vena cava (2013)
Shanina I. V. - QRS complex duration and clinical features of patients with permanent pacemakers, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky N. I. (2013)
Soldatenko I. V. - Efficacy of cormobid octeoarthrosis with arterial hypertension control considering the types of orthostatic reactions and carcadian profiles of arterial pressure , Lysenko N. V., Tomina O. E., Kulyk V. L. (2013)
Starenkiy V. P. - The role of modern medical imaging technologies at distant radiation therapy planning (2013)
Fomich A. N. - Orthostatic reactions of ventricular rate in medical control of permanent atrial fibrillation, Tomina E. E., Martimyanova L. A., Ivleva O. A. (2013)
Shanina I. V. - Experience of management of the patient with the resynchronization biventricular pacing without destruction of atrio-ventricular node suffering from chronic heart failure and permanent atrial fibrillation, Volkov D. E., Lopin D. A. (2013)
Popov N. N. - Complications and factors of reactivation of VZV-infection in children and adults, Zaytseva V. А. (2013)
Шимон Л. Л. - Його стрімке зростання перконливо вражало всіх (2004)
Хіміч І. В. - Врахування руху остова ядра в адіабатичній тричастинковій моделі ядра (2004)
Мікла В. В. - Орієнтована лазерна кристалізація аморфних плівок SbxSe1-x Плівкові структури на базі бактеріородопсину, чутливі до змін вологості, Мікла В. І., Кришеник В. М., Михалько І. П. (2004)
Бохінюк В. С. - Дослідження ефективного перерізу збудження ізомерного стану ртуті 199mHg в реакціях (γ,γ') та (γ,n), Окунєв О. Г., Парлаг О. М., Саболчій М. Т., Фрадкін О. М., Хіміч І. В. (2004)
Васильєва Г. В. - Використання процесу сорбції йоду для визначення незалежного виходу 135Xe, Пилипченко В. А., Хіміч І. В. (2004)
Жихарєв В. М. - Еліпсометричні дослідження оптичних констант легованого і опроміненого халькогенідного скла As2S3, Козак М. І., Бобик М. Ю., Сейковський І. Д. (2004)
Бондар Д. І. - Задача двох кулонівських центрів в квантовій механіці: вплив розмірності, Лазур В. Ю., Шваб І. М. (2004)
Соскида М. Т. І. - Дослідження випромінювання постійного розряду над поверхнею води (2004)
Жихарєв В. М. - Еліпсометричне дослідження оптичної однорідності тонких плівок халькогенідного скла As2S3, Козак М. І., Сейковський І. Д. (2004)
Лада А. В. - Термографічне дослідження легованих сплавів Ge0,4S0,6 та одержання на їх основі тонкоплівкових градієнтних структур, Крафчик С. С., Лоя В. Ю., Пуга П. П., Юркович Н. В., Пуга Г. Д. (2004)
Кельман В. А. - Чисельне моделювання лазера на rm переходах іонізованого кальцію, Зозуля C. О., Шпеник Ю. О., Світличний Є. А. (2004)
Гуранич О. Г. - Діаграми "властивість–склад" і структура стекол As40S60-xSex, Рубіш В. В., Гадьмаші З. П., Горват Ю. А., Дуркот М. О., Микуланинець О. С., Пісак Р. П., Павлишинець Т. В., Штець П. П. (2004)
Беца В. В. - Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі TI-Zr(Ti)-S, Галаговець В., Переш Є. Ю., Попик Ю. В., Сабов М. Ю. (2004)
Шуста В. С. - Діалектричні та оптичні властивості кристалів (Sn0.95Zn0.05)2P2S6 при високих гідростатичних тисках, Товт В. В., Поторій М. В., Сливка О. Г., Гуранич П. П., Герзанич О. І., Куриця І. Ю., Біганич В. Ю. (2004)
Жигуц Ю. Ю. - Матеріали синтезовані металотермією і СВС-процесами, Похмурський В. І., Скиба Ю. Ю., Легета Я. П. (2004)
Brichka S. YA. - Mechanical properties of carbon nanotubes, Terets M. I., Svistova O. I., Revo S. L. (2004)
Title (2013)
Content (2013)
Yabluchanskiy M. I. - From physiological to pathological meteosensitivity, Bychkova O. Y., Lysenko N. V., Makienko N. V., Martimyanova L. О., Yabluchanskiy A. M. (2013)
Bubalo V. O. - Sensitivity to antibiotics among strains of salmonella current, which circulates in the past 10 years in ukraine (2013)
Lyadova T. I. - Modern directions of herpesvirus infections pharmacotherapy, Volobuyeva О. V., Savvo O. M., Sanina К. S., Malanchuck S. G. (2013)
Lyadova T. I. - Abiflox efficacy in complex therapy of patients with community acquired pneumonia, Volobuyeva О. V., Sevastyanova Т. V., Savvo O. M. (2013)
Nazarenko E. O. - Comparison of lisinopril and bisoprolol influences on regulatory systems of the organism in biofeedback series in healthy volunteers, Radchenko A. O., Belal S. A. S., Kulik O. L., Yabluchanskiy M. I. (2013)
Shevchuck M. I. - Heart rate and arterial pressure variability indices in patients with arterial hypertension in groups of treatment with beta adrenergic antagonist, inhibitor of angiotensinconverting enzyme and their combinations and classes of ECG QRS complex duration (2013)
Tomin M. S. - The treatment of cholecystocholedocholithiasis, combined with juxtapapillary duodenal diverticulum (2013)
Vatutin M. T. - Quality of life in patients with chronic heart failure of ischemic etiology: role of anxiety and depressive disorders, Khrystychenko М. O., Keting О. V. (2013)
Voloshyna D. M. - The internet addiction of patients with psychopathological consequences ofcraniocerebral injury (2013)
Baeva M. V. - Prinzmetal angina pectoris in clinical practice: possibility of chronotherapeutic approach and limitations of comorbidity, Krotenko A. V., Martimyanova L. O., Kamenskaya E. P., Alshorman S. (2013)
Drokin D. G. - Diagnosis and choice of the management strategy in patient with cardiac resynchronization therapy in case of chronic heart failure with multimorbidity, Shanina I. V., Volkov D. E., Parfonova A. O., Lysenko N. V. (2013)
Gavrilyuk O. V. - Clinical case of persistent atrial flutter in patient with comorbid pathology, Boeva Y. Y., Anyasi I.Ch., Maltseva M. S., Volkov D .E. (2013)
Fomych G .M. - Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome: modern view on the problem, Celyk N. E., Petrenko O. V., Pogoreckiy U. N., Anyasi I. Ch. (2013)
Kopytsya M. P. - The significance of heart-type fatty acid binding protein among patients with acute coronary syndrome, Kobets A. V. (2013)
Tomina O. E. - Antihyperglycemic therapy for patients with diabetes mellitus type 2 (2013)
Soldatenko I. V. - Ankylosing spondylitis (2013)
Гаркуша Н. М. - Вибір стратегії та методів управління портфелем цінних паперів, Цуканова О. В., Котелевська І. П. (2011)
Сідорова Т. О. - Імітаційний аналіз оперативного руху товарів у роздрібній торгівлі, Кащена Н. Б., Цуканова О. В. (2011)
Андросова Т. В. - Конкуренція як економічна категорія ринкового господарювання, Ляшенко О. Ю. (2011)
Кирильєва Л. О. - Організація управлінського обліку витрат у логістичній системі товароруху, Чернікова І. Б., Кирильєва Д. Д. (2011)
Дергільова Г. С. - Особливості фінансового та податкового обліку операцій з основними засобами (2011)
Єрохін К. Я. - Амортизація основних засобів у Податковому кодексі: наближення до бухгалтерських принципів (2011)
Нестеренко І. В. - Модель управління необоротними активами в бюджетних установах, Фадєєва Г. М., Федоровська Я. І. (2011)
Филипенко О. М. - Сучасні підходи до визначення сутності та складу поняття "оборотні активи", Стаднік М. В. (2011)
Польова Т. В. - Аналіз операцій вітчизняних підприємств з акціями власної емісії, Котелевська І. П. (2011)
Топоркова О. В. - Вилучення дебіторської заборгованості з активів підприємства згідно з міжнародними стандартами, Євлаш Т. О. (2011)
Бочуля Т. В. - Інтелектуальний інвестиційний проект: стадії реалізації та механізм управління (2011)
Руденко І. В. - Сучасні підходи до класифікації оборотних активів, Филипенко О. М., Стаднік М. В. (2011)
Безпалова О. О. - Внутрішній і зовнішній аудит: порівняльний аспект (2011)
Акімова Н. С. - Зміст і роль аудиторських процедур в аудиті товарних операцій, Наумова Т. А. (2011)
Горошанська О. О. - Оптимізація структури капіталу підприємства (2011)
Шевчук І. Л. - Формування дохідної бази місцевих бюджетів за новим Бюджетним кодексом України (2011)
Баранова А. О. - Сутність внутрішнього контролю та його місце в управлінській системі підприємства, Макеєва З. О. (2011)
Герасимова Н. С. - Організаційна система управління витратами готельних підприємств (2011)
Гаркуша Н. М. - Операційний аналіз як інструмент управління витратами, Гаркуша Нат. М. (2011)
Власова Н. О. - Оцінка майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Пічугіна Т. С., Смірнова П. В. (2011)
Гросул В. А. - Сутність та місце економічної безпеки в системі управління торговельним підприємством, Бугріменко Р. М., Кротенко Т. М. (2011)
Носова О. В. - Моделі економічної безпеки торговельних підприємств на регіональному рівні, Маковоз О. С. (2011)
Власова Н. О. - Основні принципи ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства, Мелушова І. Ю. (2011)
Гросул В. А. - Класифікація загроз фінансовим інтересам підприємства, Антонова О. В. (2011)
Пічугіна Т. С. - Управління обслуговуванням споживачів на підприємствах роздрібної торгівлі, Круглова О. А., Шуміло О. С. (2011)
Власова Н. О. - Теоретичні аспекти розвитку мережевих форм організації торгівлі, Колчкова О. В. (2011)
Близнюк О. П. - Особливості формування та функціонування фінансового механізму акціонерних товариств в Україні, Сідорова Т. О., Лисак Г. Г. (2011)
Кривошей В. В. - Динаміка зміни показників праці під впливом економічної кризи, Горпинченко А. П. (2011)
Жарко І. В. - Методологія ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, Мазепа Т. С., Смокова Л. М. (2011)
Краснокутська Н. С. - Система функцій позикового капіталу підприємства, Землянко В. В. (2011)
Забродська Л. Д. - Проблеми національної економіки з формування людського фактора в Україні, Чорна М. В., Забродська Г. І. (2011)
Андросова Т. В. - Система моніторингу фінансового результату підприємств роздрібної торгівлі, Козуб В. О. (2011)
Власова Н. О. - Систематизація видів і форм дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств, Носач Л. Л. (2011)
Кривошей В. В. - Науково-методичні підходи до розрахунку заробітної платні на основі ранжування посад (2011)
Власова Н. О. - Ефективність функціонування підприємств роздрібної торгівлі в сегменті реалізації товарів продовольчої групи, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2011)
Безгінова Л. І. - Обґрунтування цінової політики підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Филипенко О. М., Мелушова І. Ю. (2011)
Шинкар С. М. - Аналіз методів оцінки конкуренто-спроможності підприємства, Брижата М. В. (2011)
Кропівцова Н. І. - Особливості формування фінансових ресурсів підприємства (2011)
Ткаченко О. П. - Особливості операційної діяльності сучасних супермаркетів, Тімченко О. Д. (2011)
Смольнякова Н. М. - Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної цінової політики (2011)
Сукачова С. М. - Сучасний стан конкурентного середовища функціонування підприємств роздрібної торгівлі з продажу продовольчих товарів в Україні (2011)
Мартинов І. Ю. - Класифікація аквапарків та їх унікальна пропозиція (2011)
Кушнір Т. Б. - Цінові методи стимулювання реалізації продовольчих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, Кісляков В. Г. (2011)
Зубков С. О. - Управління вартістю торговельної мережі на основі моделі EBITDA, Колесник А. О., Зюбан А. М. (2011)
Сушко О. В. - Особливості просування об’єктів нерухомості через мережу Інтернет (2011)
Писарчук О. В. - Формування системи внутрішнього контролю на підприємстві, Лебединець Н. А. (2011)
Біленький О. Ю. - Вплив невизначеності середовища на формування стратегії розвитку комбікормової промисловості (2011)
Близький Р. С. - Теоретичні та практичні засади формування ринку овочів в Україні (2011)
Смольнякова Н. М. - Тенденції формування та реалізації економічного потенціалу вітчизняного готельного господарства, Волосов А. М. (2011)
Москаленко К. С. - Вплив конкуренції на формування раціональної асортиментної політики торговельного підприємства (2011)
Абеленцева О. В. - Моделювання процесу оцінки виробничої надійності персоналу підприємства (2011)
Ткаченко Н. М. - Принципи планування в системі управління торговельним підприємством (2011)
Кушнір О. В. - Мотивація як стимул та засіб досягнення стратегічних цілей управління конкурентоспроможністю торговельних мереж (2011)
Болдирєва А. С. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування (2011)
Зінченко Ю. О. - Суть, функції та принципи фінансової діяльності акціонерного товариства (2011)
Андрющенко І. С. - Кількісний зв'язок рівня витрат операційної діяльності та чинників, що на нього впливають (2011)
Косарєва Я. М. - Стратегії розвитку підприємств суднобудування в Україні (2011)
Базилєв В. В. - Систематизація досліджень теорії та практики формування асортиментної політики (2011)
Фощан В. В. - Використання методу рейтингової оцінки для визначення рівня фінансових ризиків підприємств торгівлі (2011)
Олініченко К. С. - Товарні запаси в роздрібних торговельних підприємствах (2011)
Жувагіна І. О. - Методологічні засади оцінки інвестиційного потенціалу торговельного підприємства (2011)
Шинкар С. М. - Методи оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Безгінова Л. І. (2011)
Кліщ А. С. - Особливості фінансового стану малих підприємств торгівлі (2011)
Єсінова Н. І. - Мотивація робітників підприємств ресторанного господарства, Чаговець Є. М. (2011)
Мельнік Л. О. - Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України (2011)
Козуб В. О. - Вільні економічні зони як інструмент залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки України , Дзюбанова Н. Д. (2011)
Янчев А. В. - Аналіз інвестиційної діяльності санаторно-курортних закладів АР Крим, Печенка О. І., Величко К. Ю. (2011)
Єсінова Н. І. - Аспекти міжнародної трудової міграції населення України, Лавріненко Ю. В. (2011)
Єсінова Н. І. - Проблеми студентського працевлаштування, Безугла Т. В. (2011)
Єсінова Н. І. - Удосконалення молодіжного ринку праці України, Горн Д. А. (2011)
Козуб В. О. - Особливості формування та розвитку світового фінансового ринку, Бубенець А. Г. (2011)
Грек Д. В. - Теоретичні основи сучасної концепції трудового капіталу (2011)
Носова Т. Ю. - Основні підходи до дослідження конкуренто-спроможності в економіці (2011)
Войнаш Л. Г. - Підготовка та розвиток персоналу як складова ефективної кадрової політики в сучасних умовах (2011)
Нечитайло А. И. - Принципы разработки концепций бухгалтерского учета, Панкова Л. В. (2011)
Пічугіна Т. С. - Управління персоналом: сучасні підходи до визначення сутності поняття, Васильєва Д. В. (2011)
Іванілов О. С. - Особливості управлінської праці на підприємствах готельного бізнесу в сучасних умовах, Шушпанова Ю. С. (2011)
Попова Л. О. - Напрями удосконалення процесу формування і розвитку споживчого ринку взуття, Прядко О. М., Савіна В. С. (2011)
Парцирна Т. М. - Дослідження ставлення покупців до нових продуктів харчування, створених молекулярно-біологічним методом, Жегус О. В., Бєлікова О. Ф. (2011)
Ткачова С. С. - Інтегрований підхід до визначення сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2011)
Пахомська О. В. - Готельно-ресторанний бізнес у контексті підготовки до Євро-2012, Майданевич І. С. (2011)
Трішкіна Н. І. - Формування маркетингової стратегії торговельного оптового підприємства (2011)
Янковська Г. В. - Елементи інтегрованих маркетингових комунікацій операторів стільникового зв’язку (2011)
Заремба П. О. - Сутність та розвиток ресторанного господарства Донецького регіону: соціально-економічний аспект, Будель О. Л. (2011)
Заремба П. О. - Визначення сутності та специфіки поняття "готельна послуга", Руденко Г. В. (2011)
Борисова О. В. - Використання Space-аналізу для формування ефективної інноваційної політики на підприємствах ресторанного господарства (2011)
Шталь Т. В. - Маркетингова стратегія проникнення підприємства ресторанного господарства в суміжні сфери діяльності (2011)
Жегус О. В. - Стан та тенденції розвитку продовольчого ринку в Харківській області, Попова Л. О., Костенко Я. (2011)
Ольшанський О. В. - Аналіз ефективності вибору кращих регіональних проектів і програм розвитку, Селютін В. М., Мироненко Р. І. (2011)
Селютін В. М. - Системний підхід до управління туризмом і формування гастрономічних мікрокластерів, Ольшанський О. В., Селютін C. В. (2011)
Жегус О. В. - Динаміка та структура туристичних потоків як індикатор стану ринку туристичних послуг в Україні, Парцирна Т. М., Афанасьєва О. П. (2011)
Попова Л. О. - Дослідження сегментів ринку вермішелі та локшини швидкого приготування в Україні, Мітяєва Т. Л. (2011)
Бовш Л. А. - Інфраструктура ринку житлово-комунального господарства (2011)
Кривошеєва Н. М. - Кулхантинг – новітній інструмент маркетингових досліджень, Соболєв В. Л. (2011)
Попова Л. О. - Зв'язок ціноутворення з маркетинговою стратегією нового товару, Мітяєва Т. Л., Мамаєва Г. С. (2011)
Дубініна А. А. - Маркетингове дослідження попиту нових концентрованих томатопродуктів, Жук В. А., Ольховська В. С. (2011)
Дюкарева Г. І. - Дослідження впливу споживчих переваг на формування асортименту зефіру в роздрібній мережі, Кривошеєва Н. М., Білецька Я. О. (2011)
Михайлова М. В. - Регіональні особливості розвитку ресторанного господарства в Харківській області (2011)
Артеменко В. С. - Вплив маркетингу на ефективну діяльність підприємств у сучасних умовах, Бубенець І. Г. (2011)
Жегус O. B. - Маркетингове дослідження поведінки покупців на ринку борошняних кондитерських виробів, Афанасьєва О. П., Науменко К. С. (2011)
Віннікова В. А. - Шляхи формування кадрового потенціалу торговельних підприємств (2011)
Петренко Н. В. - Розвиток екскурсійної справи в Україні як форми навчання й виховання в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Варипаєв О. М. - Культура "суспільства споживання" у маркетингових та соціально-філософських дослідженнях, Соболев В. Л. (2011)
Смирнов В. В. - До питання визначення змісту поняття "корпоративна культура", Коршунова І. П. (2011)
Варипаєв О. М. - Сучасні стратегії споживання: філософське обґрунтування та методологічний аналіз (2011)
Борисова А. О. - Ігрове проектування як один із елементів навчання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі, Архипова В. О. (2011)
Бєлікова О. Ф. - Проектування індивідуальних освітніх маршрутів у процесі іншомовної підготовки в немовному ВНЗ, Колесник А. О. (2011)
Покровська О. А. - Термінологізовані номенклатурні сполучення як складові галузевої лексики, Веселова Н. В. (2011)
Колесник А. О. - Загальні труднощі перекладу префіксальних, суфіксальних та складних термінів у науковій літературі, Бєлікова О. Ф. (2011)
Ков’ях І. І. - Вплив зовнішньо не мотивованого використання сполучника "and" на стилістичну функцію англійського складного речення (2011)
Муравйова О. М. - Нетрадиційні методики викладання іноземних мов (2011)
Тріщ О. М. - Прикладна лінгвістика, комп’ютерний переклад, Кондратенко М. В. (2011)
Удовенко І. В. - Міжкультурний підхід до формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей, Подворна Л. А. (2011)
Крупей М. І. - Ситуативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, Мануєнкова О. О. (2011)
Кудряшов І. О. - Самостійні заняття фізичними вправами як засіб оптимізації психофізичного стану студентів у заліково-екзаменаційний період, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Волковинський О. С. - О. Потебня і О. Веселовський: теоретичне та історичне тлумачення епітета (2007)
Зварич І. М. - Рецепція міфологенних основ новітнього художнього мислення (2007)
Иванюк Б. П. - Теоретическая история жанра (проблема понятий) (2007)
Сивокінь Г. М. - Давні українські поетики як знак літературного самоусвідомлення (2007)
Соловей Е. С. - Езопівська мова в поезії Володимира Свідзінського (2007)
Ткаченко А. О. - Поетична еруптивність як прозріння (2007)
Бойченко О. В. - Комедія Людвіка Морстіна "Апологія Ксантипи” як апологія Сократа (2007)
Заградка М. - И. C. Тургенев в оценке чешских критиков Ф. Кс. Шалды и А. Новака (2007)
Моторний В. Т. - Львівські діалоги з польською та чеською культурами, Татаренко А. (2007)
Мюллер Л. - Образ немца в русской литературе (2007)
Наливайко Д. С. - Західноєвропейська україністика початку ХІХ сторіччя (2007)
Рихло П. В. - Пауль Целан і французький символізм (2007)
Крутікова Н. Є. - Пpo динаміку реалістичного мистецтва на зламі сторіч (2007)
Николеску Т. Н. - Восприятие Пушкина Андреем Белым (2007)
Никольский С. В. - Йозеф швейк с улицы Боиште (2007)
Сиваченко Г. М. - Про "празьку іронію” та празьких іроніків (2007)
Смирнов В. А. - Мотивы "небесного ограждения" в "Герое нашего времени" (2007)
Титянин К. О. - Фольклорные и христианские акценты в поэме Н. А. Некрасова "Мороз, красный нос" (2007)
Ґольберг М. Я. - Переклад: діалог – інтерпретація – творчість, Щербак М. С. (2007)
Погрібний А. Я. - Генріх Ібсен в перекладах родини Грінченків (одна з яскравих сторінок перекладацької справи в Україні) (2007)
Рихло О. П. - Проблема розмежування жанрів віршового перекладу (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По українською мовою) (2007)
Шалата М. М. - Нове українське видання творів Максима Богдановича (2007)
Булаховська Ю. Л. - Декілька слів про Анатолія Романовича Волкова як ювіляра (2007)
Волковинський О. С. - Спогади (2007)
Дзик А. П. - Людина-міст (2007)
Иванюк Б. П. - "Как-то я сказал...” (2007)
Ковбасенко Ю. І. - Плекаючи власний садок, не забувати про довкілля… (2007)
Лавренов В. А. - Слово про ювіляра (2007)
Ткаченко А. О. - Привіт із юності (2007)
Червінська О. В. - Вибране з історії чернівецької літературознавчої кафедри (2007)
Булаховська Ю. Л. - Традиційні сюжети та образи. – Чернівці: Місто, 2004 (2007)
Бурбан В. Я. - Lexicon, що не має аналогів (2007)
Москаленко М. Н. - Принадлива новизна традиційного (Традиційні сюжети та образи. – Чернівці: Місто, 2004) (2007)
Волков Анатолій Романович (псевдо: А. Бирючний, Р. Їжакевич, Р. Сіверський). Укладач Волкова Л. П. (2007)
Базильчук Л. - Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі при вивченні спецкурсу "Мистецтво кераміки в позакласній роботі школярів" (2014)
Кубанов Р. - Методологічні засади використання системного підходу в дослідженні якості професійної підготовки студентів вищого навчального закладу (2014)
Савельєва І. - Вимоги до ІКТ-компетенції вчителів, які беруть участь у дистанційному навчанні (2014)
Безлюдний Р. - Граматичний мінімум для початкового етапу навчання англійської мови (особливості відбору) (2014)
Валюк В. - Стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі (2014)
Грудинін Б. - Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання фізики як педагогічна проблема (2014)
Демченко І. - Навчання, виховання і творчий розвиток учнів інклюзивної початкової школи в інтерактивній грі (2014)
Десятов Д. - Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках історії в старших класах (2014)
Зубова С. - Подготовка ребенка предшкольного возраста к изучению математики в школе, Лысогорова Л. (2014)
Коваль В. - Ефективні форми й методи організації професійної підготовки майбутніх учителів-словесників (2014)
Конопля В. - Застосування чисел Фібоначчі до задач геометрії, Гончарова С. (2014)
Куценко С. - Інтерактивна дошка на уроках історії (2014)
Луців С. - Евристична бесіда на уроках української мови в початкових класах як метод проблемно-розвивального навчання (2014)
Нестайко І. - Роль і значення активних методів навчання в навчальному процесі сучасної школи (2014)
Рябовол Л. - Лекція та семінарське заняття як форми навчання правознавства в старшій школі (2014)
Тернопільська В. - Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів (2014)
Трифонова О. - До проблеми усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови (2014)
Ящик О. - Cистеми комп’ютерної математики в ієрархії засобів розв’язування математичних задач (2014)
Іщенко Л. - Педагогічний супровід розвитку здатності до особистісної саморегуляції в старших дошкільників (2014)
Резнік В. - Історичні форми виховання дітей-сиріт у контексті сучасної опіки в Україні (2014)
Семчук С. - Дитинство в сучасному інформаційному суспільстві (2014)
Стріхар О. - Педагогіко-психологічні проблеми музичного розвитку дітей (2014)
Бондаренко Г. - Виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу (2014)
Гоголь-Саврій М. - Підсумки підготовки студентів-майбутніх класних керівників до впровадження ґендерного підходу в загальноосвітні школи України (2014)
Москаленко О. - Трудове виховання дитини в педагогічному доробку філантропістів (2014)
Рябошапка О. - Діагностика готовності вихователів до виховання в дошкільників поваги до старості та людей похилого віку (2014)
Саковська Т. - Сутність діалогу культур у процесі міжкультурного виховання (2014)
Совгіра С. - Принципи наступності та неперервності в екологічному вихованні (2014)
Білавич Г. - Форми позашкільного виховання господарської культури дітей та юнацтва в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гупан Н. - Диференціація змісту шкільних підручників суспільствознавчих предметів (60–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Коляда Т. - Позашкільна робота в елітній школі Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Стрижаков А. - Н. Заглада як етнограф дитинства (2014)
Тіхонова Н. - Історіографія дослідження взаємозв’язку школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнів (19451991 рр.) (2014)
Тунік Є. - Загальні тенденції розвитку теорії методів управління в педагогічній теорії та практиці в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Чопик Ю. - Прагматизм як напрям зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – першої третини ХХ ст.: рецепція вітчизняних дослідників (2014)
Шаповал О. - Формування соціальної спрямованості педагогічної діяльності І. Соколянського (2014)
Штик О. - Умови і чинники формування П. Петерсена як німецького педагога-реформатора (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Бусел А. П. - Идейно-композиционные функции интертекстуальности в романе Питера Акройда "Чаттертон” (2007)
Варецька С. О. - Синтез мистецтв у творчості Гюнтера Граса (2007)
Джолос Ю. В. - Індіанський міфологічний хронотоп у романі Луїзи Ердріх "Жінка-антилопа” (2007)
Кирієнко Н. М. - Колірна палітра поезії Михайла Ореста (2007)
Козимирська Т. І. - Відродження театральної форми середньовіччя у сучасній політичній драматургії Великої Британії (2007)
Кремінь Т. Д. - Історіософська концепція ранньої творчості Ірини Вільде (2007)
Марченко Т. М. - Образ главного героя в романе А. П. Кузьмича "Зиновий-Богдан Хмельницкий” (2007)
Орлова М. О. - Форми і засоби вираження "нової суб’єктивності” в автобіографічному романі Петера Гандке "Дитяча історія” (2007)
Скляр Ю. С. - Амбівалентність постмодерністського роману ("Парфюмер” П. Зюскінда) (2007)
Старовойт Л. В. - Мотиви і образи лірики Миколи Вінграновського (2007)
Шевченко Ю. В. - Відображення процесів глобалізації в романі Дж. Францена "Виправлення” (2007)
Бігун О. А. - Генологічна специфіка ліричності жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Компаративний аспект (2007)
Гаврилів Т. І. - Жанрово-видові особливості "Неймовірних подорожей” сучасної австрійської письменниці Ільзе Айхінгер (2007)
Резник О. В. - Типы художественного мышления в художественной автобиографии русской эмиграции (2007)
Сопельник Н. В. - Проблема жанру в мемуаристичній дилогії Г. Костюка "Зустрічі і прощання” (2007)
Тузков С. О. - Дискуссионные вопросы изучения жанра повести в современном литературоведении (2007)
Науменко Н. В. - Входження у світ вільного віршування (2007)
Олійник Н. Д. - Взаємодія ритму та мелодики в структурі віршового тексту (2007)
Пікуль О. В. - До проблеми постмодернізму в поезії (на прикладі творчості Дж. Ешбері) (2007)
Басняк Т. А. - Дискурс дитячої свідомості як об’єкт авторської рефлексії (Реццорі – Набоков) (2007)
Батюк Г. О. - Теоретико-літературні та естетичні засади модерністського дискурсу у світлі Вірджинії Вулф (2007)
Бондар Л. О. - "Нова хвиля” української драматургії 80-х рр. як заперечення соцреалістичного канону (2007)
Захарчук І. В. - Рецепція соцреалізму в посттоталітарних культурних координатах (2007)
Косюк О. М. - Творчість класиків української літератури та індустрія масової культури: опозиція чи трансформація? (2007)
Маценка С. П. - Риторика кризи у сучасному німецькому літературознавчому дискурсі (2007)
Поліщук Я. О. - Постколоніальна трансґресія (2007)
Філатова О. С. - Технологія гри в іронічному дискурсі автора-,,трікстера” (2007)
Михайленко В. В. - Дискурс-аналіз як віха у літературній критиці (2007)
Акулова Н. Ю. - Особливості інтерпретації творчості М. Івченка в сучасному літературознавстві (2007)
Ковалець Л. М. - Новітні федьковичезнавчі студії учених з української діаспори та власне зарубіжжя як реінтерпретація радянської офіційної моделі письменника (2007)
Коршунова С. И. - Гендерные аспекты романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого” (2007)
Лановик З. Б. - Подолання "кризи теорії” через повернення до витоків "чистої герменевтики” (2007)
Саїді Н. В. - Концептуальність творів М. Турньє в контексті теорії "відкритого твору” (2007)
Ткачук Т. О. - Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Станіслава Пшибишевського і Василя Стефаника (2007)
Шимчишин М. М. - Деконструктивістське прочитання оповідання Марії Матіос "Апокаліпсис” (2007)
Бідюк О. В. - Новітня методологія дослідження художнього тексту: прикладні аспекти психоаналізу (2007)
Маркова М. В. - "Концепт” та "концептуалізація” у сучасному літературознавстві (2007)
Шестакова Е. Г. - До проблеми обґрунтування цілісного буття словесності Нового та новітнього часу (2007)
Титул, содержание (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості схемотехнічного та фізико-топологічного проектування аналогових інтегральних компараторів (2014)
Пецко В. І. - Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтрів, Міца О. В. (2014)
Біленко О. І. - Визначення кратності оптичного прицілу за умов забезпечення заданого поля зору, Бєлашов Ю. О. (2014)
Трикоз Л. В. - Исследование диэлектрической поляризации грунтовых массивов, Герасименко О. С. (2014)
Прокопов В. Г. - Возможности замещения нестационарных условий теплоподвода на основе положений теории локализации (2014)
Шостак С. В. - Взаимодействие малых частиц в растворе электролита, Шкода Н. Г. (2014)
Воробйова М. І. - Синтез наночастинок золота з водних розчинів тетрахлороаурату(ІІІ) водню плазмохімічним способом, Півоваров О. А., Воробйова В. І., Фролова Л. А. (2014)
Одейчук А. Н. - Материаловедческо-прогнозный подход к выбору корпуса водо-водяного ядерного реактора (2014)
Luzhetskyy V. - Peculiarities of corrosion degradation of steel of oil pipelines (2014)
Григорчак І. І. - Нові інтеркаляційно модифіковані структури природних мінералів для високоефективного Li+-катіонного генерування електричної енергії, Швець Р. Я., Біщанюк Т. М., Балук В. І., Курепа А. С., Кулик Ю. О., Семенцов Ю. І., Довбешко Г. І. (2014)
Гончаров В. В. - Оптимальные параметры электонагрева имплантатов (2014)
Abstract and References (2014)
Бумбур Ю. Н. - Формы авторской рефлексии в прозе Джона Фаулза (2006)
Ворок Х. Б. - Повість Івана Франка "Для домашнього огнища”: онейричний аспект дослідження (2006)
Дробіт І. М. - Іронія історії в романі Малколма Бредбері "До Ермітажу” (2006)
Дронь К. І. - "Аріаднині ниті”: про деякі непомічені міфологеми в прозі І. Франка (2006)
Іванів О. А. - Наративна поліфонія у романі Тоні Моррісон "Любов” (2006)
Ивасишена Т. В. - Особенности архитектоники пьес Л. Андреева "Екатерина Ивановна" и В. Винниченко "Грех" (типологический анализ) (2006)
Краснящих А. П. - К проблеме типологии постмодернистского сюжета (2006)
Лупак Н. М. - Музичність літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (у творчості "молодомузівців”) (2006)
Маценка С. П. - Життя "тексту Моцарта” у "Великому часі” як його смислова актуалізація (на матеріалі сучасної німецької літератури та літературно-критичної думки) (2006)
Павліщева Я. О. - Міфоелементи романів Г. Міллера "Тропік Рака”, "Чорна весна” і "Тропік Козерога” (2006)
Тарангул И. Л. - Своеобразие переосмысления традиционных структур в драматургии Е. Шварца (2006)
Титянін К. О. - Межа естетизування в творчості Анатоля Франса (2006)
Бабій Л. Б. - Критика реакції читача серед провідних літературознавчих шкіл ХХ століття (на прикладі праць Стенлі Фіша) (2006)
Козлик І. В. - Філософія М. Гайдеґґера і вектор зміни методологічної парадигми сучасного літературознавства (2006)
Бялик В. Д. - Лінгвокультурні концепти: герменевтика та переклад (2006)
Лановик З. Б. - Генеза біблійної герменевтики як основа сучасної гуманітаристики (2006)
Безчотнікова С. В. - Рецепція фольклорних традицій у жанрі літературної утопії (2006)
Варецька С. О. - Рецепція епохи бароко в сучасній німецькій літературі (2006)
Грицак Н. Р. - Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Україні (на зламі к.ХХ – п.ХХІ ст.) (2006)
Лешко У. О. - Християнські мотиви в оповіданнях на сторінках дитячих журналів кінця ХІХ – поч.ХХІ ст. (2006)
Матійчак А. А. - Айріс Мердок у дискусіях на порозі постмодернізму (письменницька критика як форма рецепції) (2006)
Мойсіна А. А. - Ім’я Євгена Маланюка на сторінках сучасних українських видань (2006)
Олійник І. Д. - "Теорія читацького відгуку” як спроба критичного прочитання перекладів (на прикладі творів для дітей Р. Кіплінга) (2006)
Челецька М. М. - Поетика "відкритого твору”: межі рецепції ("Odi profanum vulgus” Івана Франка) (2006)
Астрахан Н. І. - Авторські інтепретаційні моделі та їх програми в казці А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц” (2006)
Козимирська Т. І. - Інтерпретації класичних художніх зразків у поетичній драматургії Тоні Харрісона (2006)
Бернюков А. М. - Герменевтика як універсальний метод гуманітарних наук (2006)
Лановик М. Б. - Ігрові стратегії у літературознавчих студіях: до проблеми новітніх інтерпретативних моделей (2006)
Фісенко Т. В. - Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс (2006)
Таіса Петрівна Скрипнікова: "Шлях у світ майстерності" (2010)
Кордіяк А. Ю. - Особливості утворення, причини ушкодження та можливості відновлення зубоепітеліального з'єднання (2010)
Олійник С. А. - Окисний стрес за гіпоксичних станів: огляд наукової літератури, Козеренко О. Л. (2010)
Загоруйко Г. Е. - Приложение законов симметрии и сферической геометрии к процессам роста и созревания фолликулов яичников половозрелых млекопитающих, Иванова Е. В., Загоруйко Ю. В., Адейшвили-Сыромятникова М. К. (2010)
Курський М. Д. - Регулювання активності ферментів, Корженко О. М. (2010)
Вірченко О. В. - Дослідження лікувально-профілактичного впливу мультипробіотика "Симбітер" при розвитку гострих уражень в слизовій оболонці шлунка щурів, Берегова Т. В., Цирюк О. І. (2010)
Голишкін Д. В. - Вплив меланіну на ураження в слизовій оболонці шлунка щурів, викликані методом нервово-м'язового напруження за Сельє, Фалалєєва Т. М., Кухарський В. М., Чижанська Н. В., Берегова Т. В. (2010)
Горенская О. В. - Влияние генотипа на приспособленность дрозофилы при воздействии малых доз сверхвысокочастотного электромагнитного излучения, Гаврилов А. Б., Шкорбатов Ю. Г., Катрич В. А. (2010)
Кузнецова В. Г. - Влияние различных экстрактов из эмбриональных тканей кур на иммунную систему и сердце крыс, Жегунов Г. Ф. (2010)
Михайлова І. П. - Вивчення деяких фізико-хімічних властивостей колагену, виділеного зі шкіри R. Ridibunda, Бєлочкіна І. В., Тининика Л. М., Сандомирський Б. П. (2010)
Наконечна О. А. - Стан неспецифічної резистентності організму щурів за умов тривалої дії простих поліефірів (2010)
Салига Н. О. - Застосування імуномодулятора тимусного походження для корекції імунітету у тварин (2010)
Жиліна Ю. В. - Обґрунтування потреб населення у лікарняних ліжках на рівні адміністративного району Харківської області (2010)
Засипка Л. Г. - Динаміка старіння сільського населення одеської області: еколого-гігієнічні детермінанти (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України (2010)
Шевченко B. C. - Медико-біологічні причини погіршення функціонального стану військовослужбовців підрозділів сил спеціальних операцій в холодних умовах (2010)
Алпеева A. B. - Ведущие компоненты и доля их участия в обеспечении приспособительнного эффекта системы внешнего дыхания часто болеющих детей дошкольного возраста к респираторным тренировкам (2010)
Біловол A. M. - Вміст нейроактивних амінокислот у плазмі крові хворих на псоріатичну хворобу (2010)
Богданова C. А. - Оценка индивидуальной чувствительности белых крыс к стрессовому и фармакологическому воздействиям, Фролова Г. А. (2010)
Бойків Н. Д. - Експресія факторів ангіогенезу в гострому періоді ішемічного та геморагічного інсультів, Лаповець Л. Є. (2010)
Войтенко А. Г. - Влияние авеола на энергетический метаболизм при хронической гипоксии с гипертермией (2010)
Ждан В. М. - Пацієнт із високим кардіоваскулярним ризиком (клінічний випадок), Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Мороз Т. В. (2010)
Жуков В. И. - Оксидантно-антиоксидантные взаимодействия и структурно-функциональное состояние плазматических мембран у больных раком прямой кишки, Перепадя С. В., Винник Ю. А., Зайцева О. В., Моисеенко A. C. (2010)
Жукова Н. В. - Состояние ионного обмена и содержание нейропептида окситоцина у больных распространенным псориазом (2010)
Заічко Н. В. - Біохімічні механізми формування тромбофілії, індукованої хронічним навантаженням тіолактоном гомоцистеїну та його комбінацією L-name. Корекція вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Іваницький І. В. - Рівень якості життя хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та отриманого лікування (2010)
Ковальова О. М. - Вплив основних складових діагностичного процесу на летальність у відділенннях інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень України, Федосюк Р. М. (2010)
Ковальова Ю. О. - Функціональний стан ендотелію у хворих на стабільну стенокардію з надлишковою масою тіла та ожирінням (2010)
Кудря І. П. - Співвідношення ремоделювання передсердь, шлуночків та циркадної хронотропно-інотропної активності серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Ломако В. В. - Система Еластаза-А-1-інгібітор протеїназ у хом'яків при гібернації, Самохіна Л. М., Шило О. В. (2010)
Маркова К. В. - Антигемолитический эффект ХПР на эритроциты человека при детергентном лизисе, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2010)
Пентюк И. О. - Активація печінкового фіброгенезу за умов високожирової дієти у щурів. Роль гіпергомоцистеїнемії та вазоактивних медіаторів (2010)
Опарин А. А. - Состояние секреторной и моторно-эвакуаторной функции пищевода и желудка с учетом психосоматического статуса при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов, Шаповалова O. E., Опарина Т. И., Двояшкина Ю. И. (2010)
Расин С. М. - Распространение деменции и ее факторов риска у женщин старческого возраста, пациентов гериатрического пансионата, Патенко Е. И. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при гіпертонічній хворобі (2010)
Соловйова Н. В. - Зміни окиснювального метаболізму в сперматозоїдах білих щурів при тривалій дії на організм відпрацьованого моторного масла, Костенко В. О. (2010)
Хасанов Д. Ш. - Использование химиотерапии в лечении первичного рака печени (2010)
Чиж Н. А. - Влияние лиофилизированного молозива на проявления цирроза печени, Велочкина И. В., Дедух Н. В., Сандомирский Б. П. (2010)
Чистякова Е. Є. - Віддалені наслідки фітоестрогенізації матері для репродуктивної функції її нащадків жіночої статі, Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О., Гладкова А. І. (2010)
Шевченко В. Ф. - Віддалені результати мінінвазивної холецистолітотомії у хворих на неускладнений поодинокий холецистолітіаз, Бабій О. М., Бабій С. О., Пролом Н. В. (2010)
Шелест В. О. - Участь цитокінів і С-реактивного протеїну в прогресуванні хронічної Хвороби нирок з артеріальною гіпертензією (2010)
Якименко Е. А. - Дифференциальная диагностика т-лимфомы назального типа, Протекавшей под маской гранулематоза вегенера, Закатова Л. В., Тихончук Н. С., Василец В. В., Антипова Н. Н., В. В. Тбилели (2010)
Свінцицька Н. Л. - Використання нетрадиційних методів навчання студентів на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", Солдатов O. K. (2010)
Мироненко Л. Г. - Антилізоцимна активність ентерококів, вилучених із різних екотопів, Перетятко О. Г., Холодна Т. В. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические аспекти параллелей терминационных периодов в системе мать-змбрион-плод-плацента-сердце (2010)
Савенкова О. О. - Вплив гіпоксії та гіпертермії на кардіогенез, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Иноятов А. Ш. - Характеристика частоту встречаемости врожденньх патологий в Бухарской области (2010)
Корж В. П. - Молекулярні порушення мембран еритроцитів у спортсменів при фізичних навантаженнях (2010)
Неханевич О. Б. - Фізична працездатність спортсменок, які займаються тхеквондо та важкою атлетикою (2010)
Бабій Л. М. - Судово-медична оцінка координатного розподілу на тілі людини пошкоджень, заподіяних кулями із пневматичної зброї (2010)
Боягіна О. Д. - Судово-медична експертиза давності плям крові: закономірності дифузії хлоридів крові на поверхні тканинних предметів-носіїв (2010)
Вербенко М. М. - Вплив графомоторного навантаження на функціональний стан серцево-судинної системи у дітей 6-7 років, Калиниченко І. О. (2010)
Феськов А. М. - Исследование влияния внутриматочного введения мононуклеарных клеток периферической крови на частоту имплантации эмбриона у пациенток при лечении бесплодия методом ЭКО, Феськова И. А., Жилкова Е. С., Зозулина А. Н. (2010)
Козира С. А. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у траві, кореневищах з коренями окремих представників роду Geum L. (2013)
Олейник Т. В. - Состояние пигментного эпителия сетчатки в условиях моделирования диабета (2013)
Федірко П. А. - Ризик розвитку хвороб ока в когорті радіаційно опромінених внутрішньоутробно осіб, Бабенко Т. Ф. (2013)
Щербик В. В. - Группа альтернатив и явление сплайсинга, Бучацкий Л. П. (2013)
Войченко В. В. - Возможности иммуногистохимических методов исследования для установления прижизненности травмирования кожи и мышц, Зарицкий Г. А., Петрошак А. Ю., Гурина О. А. (2013)
Eрмоленко А. В. - Показатели системы фагоцитирующих макрофагов у больных гастроэзофагеальной рефлексной болезнью на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Соцкая Я. А. (2013)
Єлізарова Т. О. - Ефективність сучасного імуноактивного препарату галавіту в імунореабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит (2013)
Зєльоний І. І. - Вплив лікопіду на продукцію інтерферону мононуклеарами периферійної крові хворих на рецидивуючу бешиху (2013)
Кривуля І. Г. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на синдром подразненого кишечника, сполучений з нейроциркуляторною дистонією, Тєрьошин В. О. (2013)
Лесовой В. Н. - Системная воспалительная реакция как фактор прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А. (2013)
Юган Я. Л. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з нейроциркуляторною дистонією, після перенесеного інфекційного мононуклеозу при застосуванні субаліну та орнітоксу, Соцька Я. А. (2013)
Визир В. А. - Плазменное содержание маркеров симпатической нервной системы у больных гипертонической болезнью в сочетании с ожирением, Волошина И. Н. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на рівень тиреоїдних гормонів, Малоштан Л. М., Щербак О. А. (2013)
Залюбовська О. І. - Вивчення впливу хінолінперадоріна на коагуляаційну активність системи лімфи при інфаркті міокарда, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Березняков А. В. (2013)
Костьєв І. К. - Корекція стану системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з цукровим діабетом 2-го типу, Тєрьошин В. О. (2013)
Рогачева Т. А. - Влияние коррекции дислипидемии на состояние почечной гемодинамики у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом (2013)
Ткачова О. В. - Вплив гелю "Живітан"® на біохімічні показники крові в умовах гострого тромбофлебіту вени вуха у кролів (2013)
Труняков М. В. - Корекція синдрому оксидативного стресу в хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Антіпова С. В. - Ефективність сучасного детоксикуючого препарату реамберину в комплексі медичної реабілітації жінок, хворих на рак тіла матки (2013)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Изучение клинической эффективности применения никотинамид-содержащих препаратов у больных начальными формами диабетической ретинопатии, Сакович В. Н. (2013)
Бутко Я. О. - Дослідження лікувальної дії препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами в умовах альтеративного запалення (2013)
Вінницька Р. Б. - Синтез нових азотовмісних гідроксинафтохінонів – синтетичних аналогів природнього шиконіну і юглона та їх фунгіцидна активність, Крвавич А. С., Конечна Р. Т., Литвин Б. Я., Стадницька Н. Є., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Григорьева Л. В. - Методы рациональной фармакотерапии артериальной гипертензии на основании доказательной медицины в практике семейного врача (2013)
Звягинцева Т. Д. - Целесообразность применения препарата мелатонина у пациентов с хроническими эрозиями желудка с позиций нарушения функциональной морфологии энтерохромаффинных клеток диффузной эндокринной системы, Гаманенко Я. К., Савохина М. В., Деримедведь Л. В., Книженко И. Б. (2013)
Карнаух Э. В. - Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза, Базалеева А. Н. (2013)
Лоскутов А. Л. - Алфагін в медичній реабілітації хворих із частими загостреннями хронічного бронхіту у сполученні з інсулінорезистентністю (2013)
Марченко М. В. - Термогравіметричні дослідження глісульфазиду і діакамфу та гранул на їх основі, Крутських Т. В., Тіманюк В. О. (2013)
Опрошанська Т. В. - Вивчення елементного складу настоянок кореня та листя лопуха великого (2013)
Пересадін М. О. - Ефективність комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу та імунотропного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з гострими кишковими інфекціями, що викликані умовно патогеними мікроорганізмами, Гаврилова Л. О., Долгополова О. В., Лисенко О. А. (2013)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації аеросілу та субаліну при цирозі печінки, асоційованому з хронічною HCV-інфекцією, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2013)
Бурмак Ю. Г. - Холестероз жовчного міхура: етіологія, патогенез, особливості перебігу, Харченко В. В., Якубовська І. А. (2013)
Ємельянова Н. Ю. - Екстрапульмональні прояви у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів, Калашнік Д. М., Каменір В. М. (2013)
Запорожець Т. Ю. - Особливості гемограми у хворих на ексудативний середній отит (2013)
Криворучко М. Е. - Показатели физического развития 10-летних детей, проживающих в Луганске (2013)
Лесовой В. Н. - Особенности коррекции анемии у пациентов с диабетической нефропатией на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я. (2013)
Малиева Е. В. - Дифференциально-диагностические различия морфометрических показателей глаз у больных с рефракционной и осевой миопией, Бушуева Н. Н. (2013)
Махаринська О. С. - Можливості прогнозування результатів лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу за допомогою запитальників CapSym-12 та "Шкала оцінки НП" El Moussaoui R, Іманова Н. І. (2013)
Москалюк І. І. - Віддалені результати лікування хворих на токсичні форми зобу та синдрому подразненого кишечнику за використання метеоспазмілу та карведилолу (2013)
Пасиешвили Н. М. - Оптимизация подходов к лечению внутриутробной инфекции плода (2013)
Побережник Г. А - Морфологические изменения слизистой оболочки гайморовой пазухи в зависимости от причины верхнечелюстного синусита, Омельченко О. А. (2013)
Пономарчук B. C. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильности зрительного анализатора у больных с макулодистрофией, Павлюченко К. П., Кефи Найссан. (2013)
Шевченко О. С. - Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз: динаміка епідеміологічної ситуації за останні п’ять років в Харківській області (2013)
Янчева Л. М. - Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованостей як інструмент підвищення достовірності облікових даних, Акімова Н. С., Наумова Т. А. (2011)
Гаркуша Н. М. - Діагностика потенціалу підприємства як основа його конкурентоспроможності, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2011)
Акімова Н. С. - Організація обліку операцій стосовно проведення промоушн-акцій у роздрібній торгівлі, Наумова Т. А., Кирильєва Л. О. (2011)
Андросова Т. В. - Особливості функціонування підприємств торгівлі в сучасному конкурентному середовищі, Ляшенко О. Ю. (2011)
Янчева Л. М. - Витрати: дефініції визначення та класифікація, Ільченко М. О. (2011)
Чернікова І. Б. - Напрями розвитку управлінського обліку на підприємствах торгівлі, Кузнецова С. О. (2011)
Курбетдінова Л. Ю. - Облік інноваційної діяльності за сегментами та центрами відповідальності (2011)
Дергільова Г. С. - Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ (2011)
Кирильєва Л. О. - Проблемні аспекти переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у сучасних умовах, Чернікова І. Б., Наумова Т. А. (2011)
Нестеренко І. В. - Актуальні проблеми обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Польова Т. В. - Особливості та проблеми використання і обліку комерційних найменувань в Україні (2011)
Прокопова О. В. - Особливості формування та організації заробітної платні на сучасному етапі розвитку економіки, Ляшенко О. Ю. (2011)
Герасимова Н. С. - Стан та перспективи розвитку міжнародних готельних мереж України (2011)
Гаркуша Н. М. - Методика аналізу грошових потоків підприємства, Горошанська О. О. (2011)
Юга И. П. - Оценка налогового потенциала предприятия в условиях реформирования местных финансов (2011)
Гаркуша Н. М. - Організаційно-методичні підходи до аналізу витрат підприємства, Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. (2011)
Бойченко Н. В. - Проблеми автоматизації аудиту (2011)
Безпалова О. О. - Сучасні підходи до складання фінансової звітності акціонерних товариств (2011)
Топоркова О. В. - Економіко-правова суть витрат виробництва, Василишина К. В. (2011)
Кащена Н. Б. - Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства, Цуканова О. В. (2011)
Топоркова О. В. - Розрахунки з різними дебіторами в обліковому аспекті, Євлаш Т. О. (2011)
Кащена Н. Б. - Економічна природа та зміст категорії "капітал", Чміль Г. Л. (2011)
Гаркуша Н. М. - Систематизація чинників, які впливають на величину витрат підприємства торгівлі (2011)
Пічугіна Т. С. - Обґрунтування системи показників для оцінки ефективності діяльності торговельних мереж у регіонах України, Власова Н. О., Колчкова О. В. (2011)
Носова О. В. - Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємства, Маковоз О. С. (2011)
Гросул В. А. - Оптимізація структури оборотних активів підприємства, Филипенко О. М. (2011)
Пічугіна Т. С. - Заробітна платня як інструмент стимулювання праці: стан та тенденції розвитку, Круглова О. А., Ушакова Н. П. (2011)
Краснокутська Н. С. - Засоби та методи мобілізації нереалізованого потенціалу торговельного підприємства (2011)
Власова Н. О. - Оцінка майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємства торгівлі, Смірнова П. В. (2011)
Чирва Ю. Є. - Організація в інтерпретаціях різних шкіл управління та сучасному розумінні, Бугріменко Р. М. (2011)
Бугріменко Р. М. - Визначення потреби в капіталі для фінансування оборотних активів підприємства, Безгінова Л. І. (2011)
Ткаченко Н. М. - Систематизація методів поточного планування роздрібного товарообороту підприємств торгівлі (2011)
Чорна М. В. - Методологічні засади діагностики конкуренції в роздрібній торгівлі (2011)
Чорна М. В. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств, Глухова С. В. (2011)
Помінова І. І. - Переваги електронної торгівлі та перспективи її розвитку в Україні (2011)
Ков'ях Т. В. - Сучасні підходи до оцінювання рівня розвитку підприємств (2011)
Власова Н .О. - Загальні тенденції регіонального розвитку роздрібної торгівлі України, Колчкова О. В. (2011)
Зарецька Л. М. - Інформаційна інфраструктура мережних торговельних підприємств (2011)
Антонова О. В. - Система критеріїв оцінки фінансової безпеки торговельних підприємств (2011)
Шинкар С. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства з використанням графічного методу (2011)
Жарко І. В. - Держава як зовнішній чинник ціноутворення на підприємствах роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Мазепа Т. С. (2011)
Жарко І. В. - Інформаційне забезпечення й сучасні технології управління складними виробничими системами, Черкашина М. В. (2011)
Жегус О. В. - Соціально-економічні умови розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2011)
Кушнір Т. Б. - Оцінювання ефективності впровадження жарильного обладнання з використанням кремнійорганічного покриття на підприємствах харчової індустрії, Петренко О. В. (2011)
Власова Н. О. - Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на ефективність господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А., Гайдар Н. О. (2011)
Дядюк М. А. - Прийняття раціональних рішень з управління ризиком підприємств роздрібної торгівлі на основі комплексної концепції, Смокова Л. М., Тімченко О. Д. (2011)
Михайлова О. В. - Оптимізація структури оборотних активів – резерв підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі (2011)
Височин І. В. - Концепція управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі (2011)
Михайлова Н. В. - Основні умови страхування майна підприємств ресторанного господарства (2011)
Стефаненко М. М. - Методологічні засади розвитку торговельних підприємств на внутрішньому ринку в сучасних умовах господарювання (2011)
Матусяк C. В. - Принципи стратегічного управління регіоном (2011)
Чорна Н. Ю. - Проблеми управління інтеграційними об’єднаннями (2011)
Іванілов О. С. - Діагностика ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства (2011)
Власова Н. О. - Показники оцінки якості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової торгівлі, Носач Л. Л. (2011)
Тютюнникова С. В. - Аналіз інвестиційної привабливості країн Європи, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2011)
Задорожний Г. В. - Особливості інтеграційних трансформацій національних економічних моделей країн ЄС, Мельнік Л. О., Козуб В. О. (2011)
Оліфіров О. В. - Технології створення організаційних знань у стратегії інноваційного розвитку підприємства, Ібрагімов Е. Е. (2011)
Давидова І. О. - Нові тенденції зайнятості в умовах інтелектуалізації економіки (2011)
Кулініч О. А. - Інтернет-банкінг в Україні як складова розвитку мережної інфраструктури, Андросов В. Ю. (2011)
Печенка О. І. - Напрями розвитку інноваційної моделі економіки України, Величко К. Ю., Кійло П. О. (2011)
Штангей Н. М. - Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України, Соболєва Н. Ф. (2011)
Печенка О. І. - Тенденції поліпшення інвестиційного клімату в Україні, Соболєва Н. Ф., Ковальова Я. Г. (2011)
Сукрушева Г. О. - Напрями розвитку системи управління видатками місцевого бюджету (2011)
Янчев А. В. - Функціонування кластерних ініціатив як основний напрям розвитку Харківського регіону, Печенка О. І., Дзюбанова Н. Д. (2011)
Янчев А. В. - Активізація та стимулювання експортного кредитування зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Носач Л. Л. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського