Узун Д. Ю. - Медикаментозне лікування рецидивів фібриляції передсердь у хворих старших вікових категорій з імплантованим штучним водієм серцевого ритму (2013)
Чумак Ю. Ю. - Современные направления в лечении больных бронхиальной астмой с коморбидными состояниями (2013)
Шупер В.А. - Клиническая эффективность альтернативной терапии хронического вирусного гепатита С (клинический случай), Шупер С. В., Вагина Ю. И, Шевцова А. Н., Штыка Е. С. (2013)
Академик Покровский Валентин Иванович (к 80-летию со дня рождения) (2009)
Бариляк І. Р. - Характеристика спектру аберацій, індукованих діоксидином в клітинах Allium cepa L., Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В. (2009)
Гулеюк Н. Л. - Результати цитогенетичних досліджень подружніх пар з первинним та вторинним непліддям, Гуменецький І. Є., Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Біль І. А. (2009)
Демина Э. А. - Построение калибровочных кривых в биологической (цитогенетической) дозиметрии, Демченко Е. Н., Бариляк И. Р. (2009)
Демина Э. А. - Генетические основы рака, Бариляк И. Р. (2009)
Маркевич Н. В. - Частота синдрому Ніймеген у Львівській області України (2009)
Пацкун Е. Й. - Аналіз спадкової патології в Закарпатській області України в етнічному аспекті (2009)
Пересадин Н. А. - Гирудотерапия в современной клинической медицине и реабилитологии, Фролов В. М., Кузнецова Л. В. (2009)
Романюк Б. П. - Рослини, дерева та кущі і їх сировина, які містять алкалоїди, Фролов В. Ф. (2009)
Руденко Я. О. - Морфологічні і ядерно-цитоплазматичні параметри різних типів клітин при експериментальній виразці шлунка, Ковальова В. А., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2009)
Ткачова Д. Л. - Потенційна мутагенна і канцерогенна активність продуктів харчування, Дуган О. М., Яловенко О. І. (2009)
Шкарупа В. М. - Проліферативна активність клітин кореневої меристеми після мутагенного впливу тіофосфаміду, Бариляк І. Р. (2009)
Гарник К. В. - Особливості цитокінового профілю крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з остеопорозом (2009)
Лоскутова И. В. - Эффективность иммунофана в комплексном лечении больных тяжелыми и осложненными формами краснухи, Фролов В. М. (2009)
Разумний Р. В. - Вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у бронхоальвеолярному секреті хворих на негоспітальну пневмонію, що сполучена зі стеатозом печінки (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка концентрації циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на ХОЗЛ, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, при застосуванні комбінації флуімуцил-антибіотику ІТ, альфа-ліпону та екстракту ехінацеї пурпурової (2009)
Солона О. Г. - Стан інтерфероногенезу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Спектор А. В. - Иммунологические критерии прогрессирования течения диабетической ретинопатии (2009)
Терпиляк О. І. - Особливості клітинного імунітету та поліморфних варіантів SNP-1082 G->А промоторної ділянки гена ІЛ-10 при навиковому невиношуванні вагітності, Заставна Д. В., Заганяч Я. Ю., Гельнер Н. В., Тиркус М. Я. (2009)
Харченко В. В. - Показники клітинної ланки імунтітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Чабан Т. В. - Показники цитокінового профілю крові та інтерферонового статусу жінок з папіломавірусною інфекцією, Нікітіна Є. Є., Марченко О. І., Задорожний В. А. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих з соматизованими депресивними розладами при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Бикова-Труедсон Н. І. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Висоцький А. А. - Динаміка циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у хворих із синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні артіхолом та галавітом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Височин Є. В. - Показники метаболізму оксиду азоту у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні препаратами рослинного походження релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник Т. П. - Вплив метаболічно активного препарату L-глутаміна-L-аргініну та артішоку екстракту-Здоров'я на показники аденілової системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та дисбіозом кишечника, Фролов В. М., Тєрьошин В. О., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону та поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності (2009)
Телекі Я. М. - Рівень глюкози, інсуліну, С-пептиду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (2009)
Труфанов С. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Шаповалова І. О. - Стан системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Шупер С. В. - Оценка функции эндотелия у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гипертонической болезнью, Иванова Л. Н. (2009)
Височин М. В. - Вплив комбінації екстра ербісолу та вітаміну Е на показники аденілової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Клініко-патогенетична характеристика та лікування синдрому хронічної втоми, поєднаного з алергічною патологією, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості метилових естерів та N-R-амідів 4-(N-R`-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Экспериментальное исследование острой токсичности и диуретической активности замещенных 4-(R-бензамидо)-бензолсульфонилоксамидов (2009)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації імуномаксу та альфа-токоферолу на вміст простагландинів (E2 та F2a) у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Вплив імуномаксу та артіхолу на показники інтерфероногенезу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г. (2009)
Шевченко Л. М. - Вплив комбінації імунофану та L- аргініну на цитокіновий профіль та вміст метаболітів оксиду азоту у крові хворих молодого віку з неалкогольним стеатогепатитом, сполученним з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2009)
Щукіна Н. М. - Вивчення противиразкової дії сухого екстракту з надземної частини капусти брокколі, Гладченко О. М., Малоштан Л. М. (2009)
Біловол О. М. - Особливості формування порушень системної гемодинаміки та ремоделювання серця у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Венгер Л. В. - Новий спосіб хірургічного лікування травматичного мідріазу (2009)
Гуменюк Л. Д. - Мікросудинна щільність в тканині раку шлунка людини та її зв'язок з деякими клінічними характеристиками захворювання (2009)
Иванова Л. Н. - Клинические проявления хронического обструктивного заболевания легких, сочетанного с синдромом раздраженного кишечника, Арбузова О. И. (2009)
Игнатенко Г. А. - Особенности клинического течения нейрокардиогенного обморока у пациентов молодого возраста, Игнатенко К. В., Мухин И. В. (2009)
Луговськов О. Д. - Епідеміологічна характеристика вірусних гепатитів в умовах промислового регіону (2009)
Могилевский С. Ю. - Цилиохориоидальная отслойка после антиглаукоматозных операций: проблемы и пути решения, Головкин В. В., Зыков И. Г. (2009)
Романюк Б. П. - Особенности путей миграции Toxocara canis у неспецифического хозяина - белых мышей самок, Фастова О. Н. (2009)
Руденко І. В. - Клінічні ознаки поразок сполучної тканини у матерів, що народили дітей із природженими вадами розвитку серця (2009)
Хома С. М. - Способи діагностики та лікування панарицію, Верба Р. В., Голод А. М., Фастова О. М. (2009)
Христич Т.Н. - Кишечная микрофлора - важный фактор, определяющий качество жизни пациентов (2009)
Рецензия на учебник : Алергологія : підручник / Вороненко Ю.В., Кузнецова Л.В., Пухлик Б.М. та ін., за ред. член.-кор. АМН України, проф. Вороненко Ю.В., проф. Кузнецової Л.В. - Київ, 2008. – 366 с. (2009)
Буйнов Ю. В. - Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни – 13 на Харківщині, Сєргєєв М. А. (2012)
Любичев М. В. - О наследии "горизонта Боромля" в области днепро-донецкой лесостепи на финальной стадии позднеримского времени – в начале эпохи Великого переселения народов (2012)
Федоров Д. В. - Кочетокская охранная археологическая экспедиция 1959–1961 гг. (2012)
Шпорт Г. М. - Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХIХ – перша половина XX ст.): загальна характеристика одягу (2012)
Вербий Р. Н. - К вопросу о статусе варварского населения ближней хоры Херсонеса Таврического в IV–II вв. до н.э. (2012)
Губарев В. К. Ф. - Левассёр – первый французский губернатор Тортуги (1640–1652 гг.) (2012)
Каріков С. А. - Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики (2012)
Ручинская О. А. - К вопросу о храмовой медицине в античных городах Западного Причерноморья в I–III вв. н. э., Семененко Е. В. (2012)
Сергеев И. П. - Проблема социально-политического развития Римской империи в III веке н. э. в современном российском антиковедении (2012)
Туровский Е. Я. - Раннехристианская погребальная живопись Херсонеса – Херсона (к итогу дискуссии о датировке) 99-106, Филиппенко А. А., Фомин М. В. (2012)
Арзуманова Т. В. - Трансформація релігійної свідомості в середовищі росіян-старообрядців в сучасній Україні (на прикладі харківської общини старовірів-безпоповців поморської згоди) (2012)
Дегтярева О. В. - Мир украинских масс-медиа в период политической нестабильности: от "кланизации" к демократизации? (2012)
Любавський Р. Г. - "Соціалістичне містечко": конструювання радянського урбаністичного простору для робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті рр. (2012)
Майстренко В. С. - Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України (2012)
Чеберяко О. В. - Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція (2012)
Винница Г. Р. - Конфискация имущества еврейского населения восточных областей Белоруссии в 1941–1943 годах (2012)
Гребень Е. А. - Пенитенциарная система нацистов в Беларуси (2012)
Гряник В. А. - Установление диктатуры короля Александра Карагеоргиевича в оценках Коминтерна (2012)
Ёлкин А. И. - Жилищно-бытовые условия и материальное положение русских эмигрантов в Польше в 20-30-е гг. XX ст. (2012)
Крючков И. В. - "Австрийские сюжеты" в научном наследии П. Б. Струве (2012)
Миколенко Д. В. - До питання про соціальну опору Народно-ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.) (2012)
Чернявский Л. С. - Борьба Всемирной федерации профсоюзов и Американской федерации труда за представительство в ООН (1945–1950 гг.) (2012)
Лиман С. И. - Натиск интеллекта, благородства и доброты: к 90-летию со дня рождения Анатолия Ильича Митряева (1922–1998), Бердута М. З., Головко А. Б., Сорочан С. Б. (2012)
Павлова О. Г. - Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст., Пікалов В. Г. (2012)
Руднев М. А. - Проблемы истории русского консерватизма в научном наследии В. О. Ключевского и П. Н. Милюкова (2012)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність Мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906–1947 рр.) (2012)
Павлова О. Г. - Вчений із великої літери (Рец. на кн.: Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибрані праці / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. – Х.:Видавництво "Атос", 2008. – 558 с.) (2012)
Рожков А. Ю. - (Рец. на кн.: Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / Відповідальний редактор С. В. Кульчицький. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 456 с.) (2012)
Тронько Петро Тимофійович (2012)
Пам’яті вчителя (2012)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2011 р., Миколенко Д. В. (2012)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті в 2011 р. (2012)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2012)
Кафедра нової та новітньої історії (2012)
Кафедра історії України (2012)
Кафедра історії Росії (2012)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2012)
Лабораторія методів та комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях історичного факультету (2012)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2012)
Список скорочень (2012)
Відомості про авторів (2012)
Городюк Е. В. - Современные представления об экологической роли эдафотопов в степи (2013)
Єна М. С. - Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на стан слизової оболонки сліпої кишки щурів, Кузнєцова Г. М., Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне обґрунтування доцільності пошуку коректора білкового обміну серед екстрактів з рослин роду бобових (Fabaceae), Рядних О. К. (2013)
Систук Т. О. - Стан сім’яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку, Линчак О. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2013)
Щербик В. В. - Строение центросомы и алгебра Клиффорда, Бучацкий Л. П. (2013)
Іванова Л. М. - Стан клітинної, гуморальної ланок імунітету та цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Активність імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого ступеню тяжкості (2013)
Яворський В. В. - Вплив кількості донацій на показники імунологічної реактивності організму донорів плазмаферезу, Клименко М. О. (2013)
Глущенко В. Ю. - Вплив мексикору на динаміку показників ліпопероксидації у хворих молодого віку із гіпертонічною хворобою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом (2013)
Ігнатенко Г. А. - Гіпер- і дисліпідемія у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сетчатой оболочки в зависимости от концентрации эритропоэтина в стекловидном теле и периферической крови крыс, спустя 3 и 6 месяцев после воспроизведения стрептозотоцинового сахарного диабета, Науменко В. А., Вит В. В., Пилькевич Т. С. (2013)
Сидоренко М. П. - Перспективи корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на черепно-мозкову травму з використанням мексидола в комплексі лікування та медичної реабілітації, Победьонний А. Л., Семенець Ю. П., Сидоренко А. П., Чепелев В. М. (2013)
Труняков М. В. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Юган Я. Л. - Вплив вірусу Епштейна–Барр на розвиток та прогресування нелкогольного стеатогепатиту на тлі нейроциркуляторної дистонії (2013)
Акулінін В. М. - Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію, Рачкаускас Г. С. (2013)
Байва П. П. - Вивчення специфічної активності та токсикологічних властивостей гелю "Фузпан”, Малоштан Л. М., Торяник Є. Л. (2013)
Безпала Ю. О. - Структурно-механічні дослідження стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2013)
Зупанець І. А. - Експериментальне вивчення гепатотропної дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій з кверцетином в умовах циклофосфанової інтоксикації у щурів, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Місюрьова С. В. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність секвестрантів жовчної кислоти у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А. (2013)
Кононенко А. Г. - Вплив водного екстракту листків кукурудзи на жовчовидільну функцію печінки у інтактних тварин (2013)
Кудіна О. В. - Експериментальне дослідження впливу препарату ліпін на стан легенів плодів щурів на моделі плацентарної дисфункції (2013)
Проскочило А. В. - Мікробіологічні дослідження зрідженогазових екстрактів із трави підмаренника справжнього, Дем’яненко В. Г., Бабич Є. М., Скляр Н. І. (2013)
Самборський О. С. - Економічне та комерційне обгрунтування доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину, Слободянюк М. М. (2013)
Соколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у листках соняшника однорічного, Гонтова Т. М. (2013)
Стрилець О. П. - Мікробіологічне обґрунтування вибору концентрації компоненту "JM Acti Care" у розробленому піномийному засобі, Жук О. В., Баранова І. І. (2013)
Шевченко Ю. В. - Клиническая оценка действия биологически активного препарата (диетической добавки) V-6 у пациентов с нарушениями липидного профиля и избыточной массой тела (2013)
Аваков В. В. - Дослідження ефективності комбінації метода глибокого фторування з різними адгезивними системами у дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2013)
Аль каси Мей Гази. - Методы профилактики папилломавирусной инфекции и дисплазии шейки матки (2013)
Григоров С. М. - Методичні та патогенетичні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженях щелепно-лицьової ділянки (частина І) (2013)
Ігнатенко Г. А. - Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки у гіпертензивних хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О. (2013)
Левицкая Г. В. - Эффективность нового метода лечения больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Абдулхади Мохаммад. (2013)
Липатникова А.С. - Hypoplasia of the right ventricle: clinical and pathogenetic features of the congenital heart defects, Пилиева Е.В., Бахтизин М.А., Бахтизина А.А. Гипоплазия правого желудочка: клинико-патогенетические особенности врожденного порока сердца (2013)
Мухін І. В. - Динаміка якості життя у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця під впливом ліпосомального і гіпокситерапевтичного лікування, Ігнатенко Т. С., Гончаров О. М., Кошелева О. М. (2013)
Петрушенко Д. О. - Гемодинаміка вен ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії під впливом лікування (2013)
Победенная Г. П. - ХОЗЛ и коморбидность: значение и направления терапии, Федотова Е. Я., Кострюкова Л. Н., Афанасьевская М. С. (2013)
Соколовская И. С. - Тазовое предлежание плода: сравнительная характеристика методов родоразрешения (2013)
Усов В. Я. - Клинические наблюдения за развитием катаракты у больных с кератитом, Тарик Абоу Тарбоуш. (2013)
Безлюдний Р. - До питання організації самостійної роботи студентів у немовному ВНЗ (2014)
Васько О. - Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Власенко А. - Становлення майбутнього вчителя іноземної мови відповідно до вимог сучасності (2014)
Грицай Н. - Індивідуальна траєкторія методичного становлення майбутнього вчителя біології у вищому навчальному закладі (2014)
Іванова Ю. - Неперервна математична підготовка в освіті фахівця з аграрного менеджменту (2014)
Ковальчук Л. - Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2014)
Кожевникова А. - Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи (2014)
Лупанов О. - Організація контрольно-залікових заходів з музичного інструменту та проблеми оцінювання знань, умінь і навичок студентів (2014)
Маслюк Р. - Багаторівнева підготовка майбутніх учителів фізичного виховання як наукова проблема (2014)
Пагута Т. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до естетичного виховання молодших школярів (2014)
Соснова М. - Фреймовий підхід при організації мовного спілкування (2014)
Кононец Н. - Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів (2014)
Кравець О. - Особливості розробки iнформацiйного конструкту технології проектування навчальної iнформацiї викладачем вищої школи: докомунiкативна фаза (2014)
Красовська О. - Обґрунтування цілей професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Кубанов Р. - Ключові елементи кредитно-модульної системи організації навчання студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Міськова Н. - Особливості впровадження інноваційних технологій у математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шаров С. - Використання електронного засобу навчального призначення зі спецкурсу "Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.", Шарова Т. (2014)
Авксентієва С. - Активні методи навчання у формуванні професійної компетентності педагога-музиканта (2014)
Авхутська С. - Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії: результати експериментальної роботи (2014)
Барабаш І. - Формування професійної компетентності студентів-філологів у процесі проходження педагогічної практики (теоретичний аспект) (2014)
Євсюков О. - Провідні принципи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2014)
Кіш Н. - Компетентнісний підхід до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2014)
Коваль В. - Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2014)
Савінова Н. - Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів (2014)
Зубченко Л. - Потенціал музею спортивної слави у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Ключова Л. - Професійна самосвідомість педагогічних працівників: етичний підхід до вирішення проблеми (2014)
Маслюк К. - Особистісне самовизначення як міждисциплінарна категорія (2014)
Паршук С. - Професійний саморозвиток і самовдосконалення майбутніх учителів початкових класів (2014)
Afonin J - Myśl antyczna o wychowaniu w pismach metropolity Piotra Mohyły (2014)
Браславська О. - Вітчизняна географічна освіта: історичні аспекти XVII – поч. ХХ століття (2014)
Бунчук О. - Діяльність товариства шкільної освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.) (2014)
Голубнича Л. - Розвиток категорій дидактики в педагогічній науці (2014)
Коляда Н. - Розвиток громадсько-педагогічного руху як об’єктивний чинник виникнення дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Куліш С. - Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – початок ХХ ст.) (2014)
Нечипоренко К. - Зміст освіти в початкових школах Радянської України в 1958–1991 рр. (2014)
Рацлав Н. - Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному педагогічному інституті в 60-х роках XX ст. (2014)
Бахмат Н. - Конкурентоспроможність учителя початкової школи в умовах інформатизації освіти (2014)
Борисенко Д. - Перспективні стратегії інформаційно-комунікативного розвитку вищої освіти (2014)
Деркач С. - Підготовка вчителя до навчання англійської мови в міжнародній освітній політиці: зміни та перспективи (2014)
Северіна Т. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх педагогів в умовах запровадження нового державного стандарту (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Стоянов С. - Литература для масс как продукт кризисного контекста (2005)
Казанова О. В. - Драматичність мислення прозаїка як художній феномен перехідної доби кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі новелістики В. Стефаника) (2005)
Матійчак А. А. - Світоглядна проблематика художньо-філософської прози ХХ ст. (2005)
Назаревич Л. Т. - Екзистенція митця в епоху політичної та духовної кризи "зламу віків” (2005)
Варецька С. О. - Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. (2005)
Волковинский А. С. - Эпитет как средство актуализации офитских мотивов в стихотворении К. Бальмонта "В душах есть все" (2005)
Голод Р. Б. - Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Лесишина челядь” (2005)
Зуєнко М. О. - Стильова домінанта доби: міфопоетика в ліриці Б. Чичибабіна (2005)
Ісаєнко С. В. - Аспекти таємниці у творчості Дж. Фаулза (2005)
Криницька Н. І. - "Правило імен” у земноморському циклі Урсули Ле Ґуїн: антропомінія як онтопоетичний засіб (2005)
Петрусь О. В. - Ризоматична структура художнього образу у творчості Пітера Акройда (2005)
Рихло П. В. - Поетика діалогу Пауля Целана як спроба подолання культурної кризи доби (2005)
Завадський Ю. Р. - Одиниця читання в гіпертексті: в пошуку терміна (за працями сучасних літературознавців США) (2005)
Лановик З. Б. - Подолання "конфлікту інтерпретацій” кризової доби через повернення до витоків феноменологічної герменевтики в дусі біблійного екзистенціалізму (2005)
Лановик М. Б. - Переклад як деконструкція тексту. Проблеми літературного перекладознавства у час кризової доби (2005)
Титянин К. А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж" (2005)
Чорній Р. П. - Сприйняття творчості В. С. Моема в українській літературі ХХ століття (2005)
Великодна Г. В. - Поліжанрова природа висловлення у творах О. Забужко (2005)
Гаврилів Т. І. - "Трилогія знедуховлення” австрійського письменника Роберта Менассе як постмодерне підважування ідентичності традиційного жанру (2005)
Фіськова С. П. - Естетика опору в новому автобіографічному проекті Крісти Вольф "Одного дня щороку” (2005)
Кирієнко Н. М. - Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста (2005)
Косенко А. А. - Трансформация традиционного образа антихриста в творчестве Л. Андреева (2005)
Пастушук Г. О. - Транспозиція біблійного дурня і фольклорного блазня в англійській літературі пізнього Середньовіччя (2005)
Логвінов І. І. - Природа національної самоідентифікації літератури: магрибський варіант (2005)
Матійчук О. М. - Спроба реконструкції творчого процесу Рози Ауслендер на прикладі двох поезій і листування з Петером Йокострою (2005)
Бондаренко Г. - Адаптація студента – майбутнього соціального педагога (2014)
Головня Н. - Процес вибору в навчально-пізнавальній діяльності (2014)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування знань із генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи (2014)
Демченко І. - Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі (2014)
Карнаух Л. - Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших дошкільників у контексті гендерної соціалізації (2014)
Пишко О. - Домашні завдання із правознавства в 9-му класі: особливості та специфіка їх відбору і виконання (2014)
Постоленко І. - Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект (2014)
Рябовол Л. - Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття, принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкти, критерії оцінювання (2014)
Фабрична Я. - Зміст предмету навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу (2014)
Шерудило А. - Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх оздоровчих таборах (2014)
Шкарбан Л. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми ліворукості 81-87 (2014)
Галушко С. - Сутність інноваційних технологій навчання та їх роль в активізації пізнавальної діяльності студентів, Гордашевська Г., Галушко Л. (2014)
Дзюба Л. - Дослідження рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Кисла О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій, Кошель А. (2014)
Комар О. - Принципи підготовки майбутніх учителів до застосування інтерактивної технології (2014)
Олійник В. - Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів-педагогів за допомогою креативних технологій навчання (2014)
Процай Л. - Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення бази даних засобами OpenOffice. Org Base (2014)
Рейдало В. - Модернізація дидактичних принципів навчання Я. А. Коменського у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі (2014)
Шишкіна М. - Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету, Когут У., Безвербний І. (2014)
Король О. - Формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей, Алексєєв О. (2014)
Куценко С. - Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю (2014)
Лазарєв О. - Сформованість готовності викладачів аграрних внз до формування професійної комунікативної компетентності студентів (2014)
Луців С. - Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості (2014)
Сільвейстр А. - Шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2014)
Терпелюк С. - Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування патріотичних цінностей у молодших школярів (2014)
Гавриш І. - Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності (2014)
Ревнюк Н. - Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді (2014)
Соколенко Л. - Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності (2014)
Стецько І. - Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму як пріоритетна умова розвитку педагогічної науки і практики (2014)
Стромило А. - Ретроспективний аналіз поняття "ненасильство" у контексті виховання студентів комерційних технікумів (2014)
Циганок О. - Фольклорна практика як основа національного виховання та засіб популяризації українознавства серед студентів-філологів (2014)
Бабій І. - Земляцтва як ефективна форма студентських самоврядних організацій в Україні (друга половина ХІХ століття) (2014)
Богданець-Білоскаленко Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі Я. Чепіги) (2014)
Генсіцька-Антонюк Н. - Гендерна освітня політика держави та її відображення у шкільних підручниках (1991–2012 рр.) (2014)
Коляда Т. - Індивідуальна форма роботи позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Коноваленко Ю. - Інформаційний чинник як каталізатор висвітлення зарубіжного досвіду підготовки вчителя в перебудовний період 1985–1991 рр. (2014)
Літіченко О. - Висвітлення ідей дошкільного виховання в педагогічній пресі 50–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Русакова Л. - Художня освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історія та педагогічні пошуки (2014)
Смирнов В. - Педагогіка Дмитра Іваненка: теоретичний семінар як інструмент наукової комунікації (роздуми з нагоди 110-ї річниці від дня народження видатного вченого) (2014)
Чередніченко С. - Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: історичний аспект (1959–1990 рр.) (2014)
Вікторова Л. - Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ (2014)
Коротун О. - Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами (2014)
Полєхіна В. - Роль сімейної політики Німеччини у здійсненні соціально-педагогічної роботи з сім’єю (2014)
Свиридюк О. - Полікультурна підготовка майбутнього вчителя до роботи в загальноосвітніх закладах Канади (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Буйнов Ю. В. - О роли поздняковской и марьяновской культур в генезисе памятников малобудковского типа финала бронзового века (2011)
Любичев М. В. - О хронологии позднезарубинецких – раннекиевских памятников в области днепро-донецкого водораздела (2011)
Шпорт Г. М. - Біографія ремесла: гончарство і лозоплетіння – історія та сьогодення (на матеріалах Етнографічної виставки) (2011)
Грибанов Д. В. - Боспорское судопроизводство в эпоху правления Спартокидов: по материалам эпиграфики (2011)
Каріков С. А. - Генеральні візитації в курфюршестві Саксонському у другій половині XVI ст. (2011)
Пастушенко А. А. - О призовом праве Англии во второй половине XVI в. (2011)
Сорочан С. Б. - Еще раз о базилике Крузе в византийском Херсоне (2011)
Токарев А. Н. - "Традиционализм" и "республиканизм" в пропаганде Октавиана накануне Актийской битвы (2011)
Янко А. Л. - До інтерпретації назви етруської магістратури zilaq mecl rasnal (2011)
Арзуманова Т. В. - Заходи Російської Федерації з підтримки російської культури в Україні (2011)
Бабкова Н. В. - Історичні традиції в символіці українського козацтва ХХ–ХХІ століття (2011)
Мусієнко І. В. - Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії (2011)
Радченко Ю. Ю. - Формування 17-го східного батальйону та його дії на території Донбасу (1942–1943 рр.) (2011)
Скляр В. М. - Динаміка чисельності сільського населення України: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. (2011)
Солошенко О. М. - Компаративний аналіз етнічного складу населення Харківської та Курської губерній наприкінці ХІХ століття: освітній аспект (2011)
Волосник Ю. П. - Нова буржуазія: наслідки соціальної трансформації та умови виживання в роки непу (2011)
Гоков О. О. - Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. (2011)
Елкин А. И. - Социально-экономическая адаптация русских беженцев в Польше в 20-30-е годы ХХ века (2011)
Страшнюк С. Ю. - Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з‘явилася "македонська національна меншина” (2011)
Чернявский Л. С. - Противостояние профсоюзов в борьбе за мир: эпизоды истории "холодной войны" (1949–1960 гг.) (2011)
Чувпило О. О. - Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі (2011)
Бондаренко С. К. - Звіти Харківської громадської бібліотеки 1889–1918 рр. як джерело з історії читання (2011)
Гречишкина М. В. - Раниий этап научных исследований А. И. Тереножкина (2011)
Киселёва Ю. А. - Историографические сюжеты в творчестве ученых-историков Харьковского университета первой половины ХІХ века (2011)
Сергеев И. П. - В. П. Бузескул и "революционный захват" Харьковского университета в октябре 1905 г. (2011)
Гущин А. В. - Развитие украинистики в РГГУ – результаты и перспективы, Левченков А. С. (2011)
Посохов С. І. - Порівняльний аспект університетської історії Європи (Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины ХІХ века в контексте университетской истории Европы. – М.: Знак, 2009. – 640 с.) (2011)
Ручинская О. А. - Современный взгляд на Афинскую демократию (Монева С. Атинската демокрация. Практика и институции. – Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2009. – 347 с.) (2011)
Борис Кириллович Мигаль (1927–2010): Факультет должен помнить о нём (2011)
"На том стою и не могу иначе". Памяти Юрия Алексеевича Голубкина (1941–2010) (2011)
Іващенко В. Ю. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна за 2010 р., Миколенко Д. В. (2011)
Іващенко В. Ю. - Хроніка подій на історичному факультеті у 2010 р. (2011)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2011)
Кафедра нової та новітньої історії (2011)
Кафедра історії України (2011)
Кафедра історії Росії (2011)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2011)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2011)
Музей історії університету (2011)
Список скорочень (2011)
Відомості про авторів (2011)
Буйнов Ю. В. - Основные вопросы генезиса марьяновскойкультуры (2010)
Варачева К. Г. - Глиняные кубки черняховской культуры из археологического комплекса Войтенки (2010)
Сорочан С. Б. - О паломническом комплексе во имя мученика Климента Римского в округе византийского Херсона (2010)
Акимов А. Б. - Муниципальная знать римской Дакии (2010)
Грибанов Д. В. - Полисные магистратуры на спартокидовском Боспоре (2010)
Селевко Ю. П. - Роль религии в жизни римлянки эпохи Республики (2010)
Бутенко В. І. - Універсальна і кредитна кооперація в системі сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу, Філіппов К. В. (2010)
Візітів Ю .М. - Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки ХХ століття) (2010)
Жуков С. М. - Земські педагогічні курси для народних учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) (2010)
Калініченко В. В. - До питання про кооперативні можливості земельної громади в доколгоспному селі УСРР (1922–1930 рр.) (2010)
Кравченко О. В. - Дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії в Україні (2010)
Наумов С. О. - З історії одного симбіозу: організаційні відносини "Спілки" і РСДРП (2010)
Посохова Л. Ю. - Православні колегіуми в історико-культурному середовищі України ХVІІІ ст. (2010)
Радченко Ю. Ю. - Знищення харківських євреїв органами ГФП та СД в роки Другої світової війни (2010)
Рябченко О. Л. - Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці (2010)
Біньовська Л. С. - Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х – середина 70-х рр. ХХ ст.) (2010)
Бородіна О. Б. - Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926–1941 рр.) (2010)
Елкин А. И. - Российские военные инвалиды в славянских странах в 20-30-е годы ХХ века (2010)
Пастушенко А. А. - О специфике толкования каперства в раннее Новое время (2010)
Посохов І. С. - "Сни Віри Павлівни": суспільні ідеали студентів російських університетів XIX – початку XX ст. (2010)
Сергеев И. П. - Советско-партийные школы и бюджет Наркомпроса (1920–1925 гг.) (2010)
Тавшунский О. М. - Дипломатия Леопольда II накануне Берлинской конференции 1884–1885 гг. (2010)
Фалько С. А. - Деятельность российской разведки в Китае в 70-80-х гг. XIX в.: проблема оценки вооруженных сил Цинской империи (2010)
Чернявский Л. С. - Политика ВЦСПС в отношении профсоюзного движения Финляндии (1944–1959 гг.) (2010)
Богдашина О. М. - До питання про періодизацію позитивістського історіописання в Україні (1860-ті – 1920-і рр.) (2010)
Голубкин Ю. А. - Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен (2010)
Івлєва Я. А. - Фонди Синоду як джерело до вивчення історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини XIX ст. (2010)
Куликова А. С. - Некоторые уточнения и дополнения к биографии М. М. Лунина (до начала его педагогической и научной деятельности в Харьковском университете) (2010)
Чувпило О. О. - Дослідження сучасної індійської філософії в працях О. Д. Літмана (2010)
Березюк Н. М. - Исторические параллели в судьбах университетских библиотек Одессы и Харькова (2010)
Іванов С. Ю. - Навчальна міграція сільського населення до Харкова (1945–1991 рр.) (2010)
Ручинская О. А. - Опыт исследования античной истории в Харьковском университете в 20 – 30-х гг. XIX в. (2010)
Скирда І. М. - ХІІ Археологічний з’їзд у м. Харкові та наукові академічні традиції в Україні (2010)
Шпорт Г. М. - Бібліотека – важлива складова Харківського університетського Етнографічного музею (1905–1919 рр.) (2010)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіназа 2009 р., Миколенко Д. В. (2010)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2009 р. (2010)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2010)
Кафедра нової та новітньої історії (2010)
Кафедра історії України (2010)
Кафедра історії Росії (2010)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2010)
Музей археології та етнографії Слобідської України (2010)
Музей історії університету (2010)
Список скорочень (2010)
Відомості про авторів (2010)
Восьмой Всеукраинский бухгалтерский конгресс (2014)
Kolot A. M. - Interdisciplinary approach as a priority area of development for economic science and education (2014)
Krutova A. S. - Accounting process technology: structural and logical aspects, Yanchev A. V. (2014)
Rudenko-Sudarieva L. V. - International capital flows in the context of permanence of the crisis phenomena, Krysiuk R. V. (2014)
Канцуров О. О. - Вплив інституціональної теорії на формування сучасної парадигми бухгалтерського обліку (2014)
Коверда А. В. - Оцінювання вартості потенційних об’єктів інвестування як складова аудиторських послуг, Нападовська І. В. (2014)
Криштопа І. І. - Модель стратегічного обліку матеріального, нематеріального та фінансового капіталу промислового підприємства (2014)
Любенко А. М. - Моніторинг та оцінка результаті в державних програм з використанням стандартизованих контрольних заходів (2014)
Письменна М. С. - Моніторинг державних закупівель як форма попереднього контролю (2014)
Поддєрьогін А. М. - Лізинг як інвестиційна складова оновлення основних засобів виробництва, Марченко Н. А. (2014)
Заєць Н. М. - Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? (2014)
Сидиропуло О. А. - Как учитывали деньги массари Генуэзской коммуны в 1340 г. (2014)
Shapoval I. O. - Transnationalization of ukrainian business groups: analysis of strengths and weaknesses (2014)
Кошова А. В. - Сегментація діяльності підприємств у контексті складання бухгалтерської зв ітності (2014)
В’ячеслав Миколайович Ждан (До 50-річчя з дня народження) (2010)
Профессор Анатолий Андреевич Бабанин (к 70-летию со дня рождения) (2010)
Ахтемійчук Ю. Т. - Ембріогенез жіночих внутрішніх статевих органів та передумови розвитку природжених вад, П’ятницька Т. В. (2010)
Власенко М. А. - Сучасні можливості корекції хронічної серцевої недостатності і нефропротекції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Кочуєва М. М., Шалімова А. С. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: сосудисто-рефлекторные реакции и механизмы осложнённого течения (2010)
Дегтярь А. В. - Лечение больных с медиальными переломами шейки бедренной кости (2010)
Малый A. В. - История изучения педерина и его токсикологическая характеристика: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Романенко Е. Г. - Роль метаболитов оксида азота в патогенезе воспалительных заболеваний тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта, Ковач И. В., Руденко А. И., Кленина И. А. (2010)
Чекман І. С. - Наномедицина, нанофармакологія: морфологічний аспект, Шаторна В. Ф. (2010)
Шаторна B. Ф. - Нанобіотехнології: вплив наносрібла на розвиток опорно-рухового апарату в ембріогенезі, Горєлов О. М., Козловська Г. О. (2010)
Бабийчук Л. А. - Оценка продукции активных форм кислорода ядросодержащими клетками пуповинной крови на этапах криоконсервирования, Рязанцев В. В., Зубов П. М., Михайлова О. А. (2010)
Короткий О. Г. - Реакція лімфоїдних органів щурів на введення мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" концентрований за умов тривалого зниження шлункової секреції соляної кислоти, Пилипенко С. В., Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2010)
Ломако B. В. - Лейкоциты при гипометаболическихсостояниях, Пироженко Л. Н. (2010)
Толстанова Г. М. - Зміни траснкрипційної активності Редокс-чутливого фактору росту ранньої відповіді (EGR-1) в патогенезі запальних захворювань кишечника (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Сучасні закономірності формування ішемічної хвороби серця серед населення України (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты распространённости врожденных патологий в Навоийской области (2010)
Малахов П. С. - Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции в г. Одесса, Бабиенко В. В. (2010)
Федоряк М. М. - Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем, Брушнівська Л. В. (2010)
Бабій C. О. - Вплив протипухлинної системи "Реній-платина" на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії, Дьомшина О. О., Трушенко О. С., Штеменко Н. І. (2010)
Біловол А. М. - Стан метаболічних та регуляторних процесів у хворих на псоріаз після лікування пентоксифіліном та корвітином, Берегова А. А. (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование антистрессовой активности ареола (2010)
Гладка В. М. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу енцефалітів, що пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та енцефалітів неуточненої етіології (2010)
Гулевский A. К. - Иммуномодулирующее действие низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови в составе реабилитирующей среды на деконсервированные лейкоциты, Горина О. Л., Моисеева Н. Н., Чижевский В. В., Грошевой М. И. (2010)
Дегтярь B. А. - Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей, Бондарюк Л. Н. (2010)
Дроздов В. О. - Роль a-макроглобуліну у патогенезі мігрені, Лянна О. Л. (2010)
Ждан В. М. - Вплив розувастатину і піоглітазону на показники гомеостазу у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Ткаченко М. В. (2010)
Зайцева О. В. - Изучение фосфоресценции сыворотки крови больных колоректальным раком и ее диагностическое значение, Жуков В. И., Перепадя С. В., Моисеенко А. С., Винник Ю. А. (2010)
Знаменская Л. К. - Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии алергенами (2010)
Король Л. В. - Активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від їх харчового статусу, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Григор’єва Є. М. (2010)
Ксьонз І. В. - Резекція селезінки у дітей за допомогою ультразвукового скальпеля "Гармонік 300" (2010)
Лаповець Н. Є. - Корелятивні зв'язки показників імунного та цитокінового статусу при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині, Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2010)
Мамарасулова Д. З. - Использование химиотерапии и повторных операций у больных распространенными формами рака яичников, Сулейманов С. Ф. (2010)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на вміст мелатоніну в крові експериментальних тварин (2010)
Нарзуллаев Н. У. - Анализ распространенности экссудативного среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей (2010)
Пентюк Н. О. - Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв’язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання (2010)
Побережна A. В. - Роль ліпопротеїду (А) та аполіпопротеїнів В і А-1 в оцінці атерогенного ризику в хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К. (2010)
Попова Л. Д. - Оцінка прооксидантного та токсичного ефектів аскорбінової кислоти при пероральному та внутрішньом’язовому введенні, Васильєва І. М. (2010)
Рамазанов B. В. - Функционирование системы транспорта ионов Н+ при модификации мембран эритроцитов в условиях, моделирующих условия замораживания, Забродский Р. Ф., Найдюк Я. Ю., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті і типу (2010)
Сафоев Б. Б. - Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических инфекций у больных бухарского региона, Эргашев Ж. Н., Хамдамов Б. З., Ахмедова Г. И. (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры, Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Юрчук Т. А., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2010)
Ханіна О. І. - Характеристика гіперпластичних процесів у жінок в пременопаузі на тлі хронічного ендометриту (2010)
Багрій М. М. - Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах, Воронич-Семченко Н. М., Попадинець О. Г., Дмитренко А. С., Грибінчак Н. М. (2010)
Зюзіна Л. С. - Деонтологічні аспекти та актуальні проблеми спілкування лікарів-педіатрів з батьками хворої та передчасно народженої дитини (2010)
Панченко М. С. - Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів) (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла (2010)
Поліщук Н. М. - Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia enterocolitica до похідних піридо, Кучма І. Ю., Казмірчук В. В., Щербак О. М. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении ее формирования (2010)
Дубровіна О. В. - Аденокарцинома слинних залоз та її гістологічні варіанти, Черняк В. В., Сіренко О. А., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Проніна О. М. - Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ковзання, Аветіков Д. С., Данильченко С. І. (2010)
Романенко О. А. - Дослідження розвитку судинного русла печінки на етапах ембріогенезу щурів, Довгаль Г. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Савенкова О. О. - Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця, Кошарний В. В., Шаторна В. Ф. (2010)
Селькіна А. Б. - Реакція слизової оболонки язика на введення кріоконсервованої плаценти при гострому експериментальному стоматиті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитів вузлового відділу провідної системи серця щурів (2010)
Пархоменко Л. К. - Алгоритми клініко-імунологічної діагностики у практиці сімейного лікаря (на прикладі захворювань шлунково-кишкового тракту та хронічних захворювань легенів у підлітків), Шкляр С. П., Гарбар К. Б., Цодікова О. А., Черкашина Л. В. (2010)
Шкляр С. П. - Методичні аспекти оцінки та досвід вивчення якості роботи сільських амбулаторій загальної практики / сімейної медицини, Пархоменко Л. К., Шинкарьова І. М., Гарбар К. Б., Цодікова О. А. (2010)
Тарабрина Н. Ю. - Вестибуло-респираторные реакции и их миорефлекторная коррекция у спортсменов (2010)
Гасюк П. А. - Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів, Калашніков Д. В. (2010)
Джерелей А. А. - Эффективность лечения патологических психосоматических состояний у хирургических стоматологических больных, Романенко И. Г. (2010)
Морозова М. Н. - Новая парадигма лечения больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Никонов А. Ю. - Адаптационные возможности антиоксидантного питания при проявлениях токсикации стоматологическими сплавами металлов в эксперименте, Зайцева О. В., Жуков В. И., Стеценко С. А. (2010)
Ярова А. В. - Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями (2010)
Міщенко І. В. - Порівняльна характеристика показників згортання крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та їх адаптивна роль в організмі, Коковська О. В. (2010)
Шкуропат А. В. - Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків, Шмалєй С. В. (2010)
Тончев М. Д. - Ефективність методів хірургічного лікування неврином периферійних нервів (2010)
Зевченко Т. - Реформування шкільної освіти в зарубіжжі (2008)
Пріма Р. - Ґенеза вимог до підготовки вчителя (2008)
Шепель О. - Підвищення кваліфікації фахівців установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаївській області (2008)
Шуляк С. - Формування культури мовлення вчителя (2008)
Атаманчук Ю. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців (2008)
Губа А. - Принципи управління процесом навчання: класифікація та сутність (2008)
Коберник Г. - Інтерактивні технології навчання – ефективний засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра на уроці (2008)
Пономарьов Ю. - До проблеми сценічного самопочуття музиканта-виконавця (2008)
Потапова Н. - Розвиток особистості учня в процесі навчання: теоретичний аспект (2008)
Секрет І. - Досвід впровадження дистанційних форм навчання у США (2008)
Торчинська Т. - Стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом використання ономастичного матеріалу (2008)
Швай Р. - Образ – імпресинг як стимул творчої діяльності учнів (2008)
Дудик Н. - Особливості соціалізації молодших школярів (2008)
Дудник Н. - Гумор як педагогічна проблема (2008)
Йовенко Л. - Суть та функції родинного виховання українців (2008)
Майструк О. - Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку (2008)
Макарчук В. - Історіографічний огляд розвитку трудового виховання молоді (2008)
Поп О. - Неформальне екологічне виховання підлітків у Канаді на базі ботанічних садів, природних парків та центрів (2008)
Авраменко В. - Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (20-ті роки ХХ ст.) (2008)
Андрійчук Н. - Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні (2008)
Багно Ю. - Організація навчально-виховного процесу у сільській початковій школі (20-30-ті роки ХХ ст.) (2008)
Гурець М. - Фундатор Української Академії наук (До 140-річчя від дня народження академіка М.П. Василенка) (2008)
Козловець А. - Механізми вирішення проблеми сирітства на Волині в кінці XVIII – на початку ХХ століття (2008)
Памірська Л. - Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) (2008)
Паничок Т. - Проблеми статевого виховання і статі у німецькій суспільній думці наприкінці XVIII – на початку XIX століття (2008)
Пархета Л. - Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О. Сухомлинського (2008)
Пшеничний М. - Педагогічна спадщина Д.О. Тхоржевського в контексті проблем трудового навчання другої половини ХХ ст. в Україні (2008)
Роєнко Л. - Етапи становлення початкових шкіл Англії XIX століття (2008)
Романоф Н. - Організація навчального процесу в закладах професійної освіти Східноукраїнського регіону в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Степанова Т. - Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Балаклицький М. А. - Медіатизація українського протестантизму доби книжкової культури (2013)
Василик Л. Є. - Роль семінарів / тренінгів у розвитку журналістської освіти в Україні (2013)
Драчова О. П. - Міжнародний фестиваль православного кіно та ЗМІ "Покров" у дискурсі крос-культурного діалогу (2013)
Жук О. О. - Соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру (2013)
Савончак В. Я. - Дослідження маніпуляції у мережевому суспільстві (на прикладі Інтернет-порталу РІСУ) (2013)
Хмель О. С. - Маніпулювання державною та етнографічною символікою у парламентських виборах 2012 року, Самойленко Ю. A. (2013)
Балаклицький М. А. - Стан сучасної харківської театральної фотографії, Зеленська Д. С. (2013)
Варич М. В. - Жанрово-стильові особливості звіту на сторінках сучасної періодики (2013)
Костюк В. В. - Засоби комічного в сатирично-гумористичному журналі "Перець" (радянський та пострадянський періоди), Занога І. О. (2013)
Рачинська О. А. - Міжнародні принципи правового функціонування медіа: перспективи для України (2013)
Снурнікова Ю. М. - Типи амплуа ведучих-провокаторів сучасних українських діалогових програм, Бобильова Т. М. (2013)
Амірбеков Г. Д. - Через інклюзивну освіту до толерантного суспільства: освітньо-комунікаційний аспект (2013)
Мірошниченко С. М. - Суб’єкт і об’єкт реклами в ділових виданнях України (2013)
Хмель О. С. - Роль чуток у формуванні іміджу Наталії Королевської у передвиборчій кампанії 2012 року, Зіма Н. С. (2013)
Хавкіна Л. М. - Репрезентації науки й науковців у рекламному дискурсі (2013)
Хмель О. С. - Рекламна кампанія Наталії Королевської як антиприклад створення політичного іміджу, Загребельна К. І. (2013)
Шапоренко В. В. - Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку (2013)
Бутиріна М. В. - Медіум смислу: погляд комунікативіста на феномен медіакультури (2013)
Хавкіна Л. М. - Етичні параметри рекламного світу (2013)
Balaklytskyi M. - Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch (2013)
Balaklytskyi M. - The condition of the modern Kharkiv theatre photography, Zelenska D. (2013)
Bondarenko T. - The image of Gaia in "The Ecologist" magazine (2013)
Khmel O. - Manipulating of the state and ethnographic symbols in parliamentary elections in 2012, Samoilenko Yu. (2013)
Khmel O. - Natalia’s Korolevska advertising campaign as bad example of creating of the political image, Zagrebelna К. (2013)
Khmel O. - The role of rumors in shaping of the image of Natalia Korolevska during the election campaign in 2012, Zima N. (2013)
Snurnikova Yu. - The role of types of TV presenters-provokers in the modern Ukrainian dialogue programs, Bobylova T. (2013)
Yarokh A. - Subject of cossack-kharakternyk in the Ukrainian information space (2013)
Пожуєв В. І. - Вища освіта в умовах глобалізації (2005)
Братаніч Б. В. - Філософські основи аналізу використання соціальних концепцій в теорії маркетингу (2005)
Бєдная В. Б. - Гуманістичне призначення інфраструктури соціальної роботи (2005)
Гольченко В. Н. - Кто кому подобен? (к вопросу о богоподобии человека) (2005)
Гриценко В. В. - Місце та роль соціального управління в системі суспільного виробництва (2005)
Дідковська І. - Інститут омбудсмена як елемент європейської системи правозахисту (2005)
Дольская О. А. - Ценностно-нормативная структура науки и моральные мотивации индивидуализированного общества (к вопросу о формировании национальной технической элиты) (2005)
Ефанова А. Г. - Управління державою як цілісною системою (2005)
Зотов В. Н. - Гуманистическая этика А. Швейцера и проблемы духовной культуры глобализированного мира (2005)
Кирилова Л. І. - Гуманістичні аспекти етики ділових відносин (2005)
Корчак Н. - До проблеми етнокультурної самоорганізації національних меншин Львівської області (2005)
Масюк О. П. - Патерналізм у сучасній геополітичній системі (2005)
Огнєва І. О. - Ідеологічний суб'єкт у державницькій ідеології (2005)
Сергієнко Т. І. - Державне управління як один з чинників державотворення України (2005)
Шведовський С. Є. - Екстремалізація суспільної свідомості в контексті проблеми формування української національної ідеї (2005)
Козуб А. А. - Понятие и сущность политико-административного управления в трансформирующемся обществе (2005)
Бойко С. Б. - Некоторые факторы, определяющие характер электорального поведения населения Украины (на материалах выборов 2002-2004 года), Чигрин В. А. (2005)
Воронкова В. Г. - Рівні розвитку людини: соціально-філософський аналіз (2005)
Кіндратець О. М. - Гуманістичний менеджмент як фактор сталого розвитку (2005)
Желябина Н. К. - Духовність як смислове поле діяльності людини, Дашевська І. Л. (2005)
Бухтеев Н. И. - Социальные качества индивидов как фактор руководства и управления ими (2005)
Швець О. Є. - Соціальний працівник як захисник прав сім’ї та молоді у суспільстві (2005)
Дроздовська О. М. - Від подолання кризи духу – до пріоритетів духовності (2005)
Сапа Н. В. - Людина як творча особистість в контексті студентського самоврядування (2005)
Оноприенко Ю. А. - Украинская женщина в начале третьего тысячелетия (2005)
Заводовська І. А. - Самоврядування і громадянське суспільство (2005)
Флык Е. Г. - Стабильное гражданское общество, как фактор демократического развития Украины (2005)
Бабич О. Б. - Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: досвід Німеччини (2005)
Ярышко Е. В. - Укротить Эго, чтобы управлять (2005)
Агафонов А. Ю. - Сущность экономических механизмов в контексте современной парадигмы экономической демократии (2005)
Ефимова М. А. - Концепция нового гуманизма (2005)
Нікітенко В. О. - Концепція ефективного цілепокладання особистості (2005)
Кочубей О. Н. - Проблема гуманизации общества в общетеоретическом измерении (2005)
Авдиенко Е. Н. - Теоретические основы современного гуманистического менеджмента (2005)
Романюк Н. Э. - Социальная статистика как теоретическая основа индексов человеческого развития (2005)
Ажажа М. А. - Адаптація та застосування провідних іноземних технологій в Україні (2005)
Василичев Д. В. - Управление финансами в условиях инфляции, Сидорова А. Е. (2005)
Шепітько Володимир Іванович (до 60-річчя з дня народження) (2010)
Дубінін Сергій Іванович (до 50-річчя з дня народження) (2010)
Пронина Е. Н. - Великий хирург и ученый Н. И. Пирогов (к 200-летию со дня рождения), Билыч А. Н., Данильченко С. И., Половик А. Ю. (2010)
Рецензія на навчально-методичний посібник "еталони практичних навиків з терапії" та навчальні посібники "неотложные состояния в клинике внутренней медицины", "фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта", "фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапев-та", "диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (2010)
Рецензія на підручник "фармакологія" / Чекман І. С., Бобирьов В. М., Горчакова Н. О. та ін. - Вінниця: нова книга, 2009. -480с. Рекомендований міністерством охорони здоров'я україни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації (2010)
Самарін Д. В. - Вроджені імунодефіцити, пов’язані із порушенням репарації ДНК (2010)
Белоконь B. М. - Морфо-функціональна організація спинномозкових моторних систем за умов дефіциту тиреоїдних гормонів, Родинський О. Г. (2010)
Григоров C. Н. - Повреждения лицевого скелета: контент-анализ методов лечения в аспекте профилактики осложнённого течения (2010)
Коритко 3. І. - Оцінка рівня резервних можливостей організму спортсменів-бігунів за умов фізичних навантажень різної потужності (2010)
Лисенко С. А. - Ревматологічний паранеопластичний синдром при ракові легень (2010)
Малый А. В. - Фармакологическая активность педерина: обзор литературы, Олейник С. А., Линиченко С. В. (2010)
Похилько В. И. - Особенности физического и соматического развития преждевременно родившихся детей с массой тела менее 2000,0 грамм в 1996–2006 годах, Траверсе М. О. (2010)
Романів Л. В. - Способи визначення та значення функціонального ниркового резерву у діагностиці доклінічних стадій пошкодження нирок, Хамініч А. В. (2010)
Ярова С. П. - Патогенетические аспекты генерализованного пародонтита на фоне сахарного диабета II типа, Саноян В. В. (2010)
Артуянц А. Ю. - Содержание реактивных форм кислорода в клетках candida albicans после криоконсервирования по различным программам, Марценюк В. Ф., Высеканцев И. П. (2010)
Підпружникова Г. Ю. - Ефективність агоністів D2 дофамінових рецепторів у лікуванні експериментального виразкового коліту, Кухарський В. М, Дзюбенко Н. В., Толстанова Г. М. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль матрикс металопротеїнази-9 в генерації ендостатину в патогенезі експериментального виразкового коліта (2010)
Ульберг3. Р. - Біобезпечні наночастинки металів в наномедицині та нанобіотехнології, Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С. (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Особливості параметрів зовнішнього дихання у хворих з жовчокам’яною хворобою при симультанних операціях (2010)
Васильєва І. М. - Вміст тестостерону в щурів в залежності від віку та типу поведінки, Попова Л. Д. (2010)
Весніна Л. Е. - Фізіологічна активність пептидного комплексу нирок, спрямована на показники периферичної крові і гемостазу, Гординська І. Л., Соколенко В. М., Беркало Л. В., Кайдашев І. П. (2010)
Кривчун А. М. - Вплив кандесартану на динаміку церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію в залежності від поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу (2010)
Крилова О. О. - Характеристика клінічної картини у хворих на різні форми хронічного панкреатиту, Пролом Н. В., Шевченко Б. Ф., Ратчик В. М. (2010)
Литвинова О. М. - Вивчення протизапальної активності нових похідних бензолметилоксамінових кислот (2010)
Маслова Е. П. - Новые подходы к лечению заболеваний, ассоциированных к хеликобактерной инфекции, Полищук В. Т., Маслов Д. В., Калмыков А. А. (2010)
Мизгіна Т. І. - Проведення лікувального харчування упродовж першого року життя у дітей з групи ризику щодо розвитку атопії, Зюзіна Л. С., Пономаренко Л. М. (2010)
Могильник A. І. - Транспортні властивості перитонеальної мембрани й стан резидуальної функції нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Панченко М. С. - Фактори ризику та прогнозування вегетативних соматоформних розладів у системі медико - психологічного моніторингу студентів (2010)
Пентюк Н. О. - Антифіброзна активність силімарину, кандесартану та фолієвої кислоти у хворих на хронічні гепатити (2010)
Похилько B. І. - Ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії у новонароджених з асфіксією на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового моніторингу (2010)
Рамазанов В. В. - Изменение формы эритроцитов под действием ингибитора анионного канала, Шапкина О. А., Бондаренко В. А. (2010)
Ромаданова О. І. - Індикатори стану клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (2010)
Тимчишин О. Л. - Патоморфологія паренхіматозних органів щурів на тлі курсового введення нової біологічно активної речовини мед герму, Годован В. В., Даніленко А. І. (2010)
Тончев М. Д. - Особливості клінічного перебігу неврином периферійних нервів кінцівок (2010)
Траверсе Г. М. - Показники імунітету та апоптозу при алергодерматозах у дітей в залежності від рівня імуноглобуліну е в крові, Іщейкін К. Е. (2010)
Федотова Ю. О. - Сравнительная характеристика поведенческих процессов при дисбалансе эстрогенов в эксперименте, Фролова Г. А. (2010)
Швець В. І. - Особливості змін за умов зменшення об’єму циркулюючої крові у системах регуляції водно-сольового обміну і плазмового фібринолізу, Ходоровський Г. І., Дорошко В. А., Швець Н. В. (2010)
Тимченко О. М. - Серологічний моніторинг рівня специфічних антитіл проти збудників бактеріальних кліщових інфекцій, Килипко Л. В., Семеренська Є. І., Яворський В. В., Юрко К. В. (2010)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфологические изменения в кардиогенезе человека при нарушении формирования ранней плаценты, Кошарный В. В., Масловский С. Ю., Снисар Е. С. (2010)
Аветіков Д. С. - Деформаційні можливості м’яких тканин різних ділянок голови людини в залежності від її форми при одноосному розтягненні, Проніна О. М., Гутник А. А. (2010)
Сілкіна Ю. B. - Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитами у складі передсердно-шлуночкового пучка та кінцевих відділів провідної системи серця щурів (2010)
Черно B. С. - Гістотопографія артеріальних судин твердої оболонки головного мозку та її похідних - стінок синусів, Хилькина Ю. К. (2010)
Удод A. А. - Организация обучения практическим навыкам при кредитно-модульной системе на стоматологическом факультете, Kocaрeвa Л. И. (2010)
Лисенко П. - Конституційно-біологічні та генеалогічні фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції, Кіча Н. В., Данилюк С. В. (2010)
Слабкий Г. О. - Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги, Марков Ю. І. (2010)
Aлпeeвa A. B. - Изменение РСО2 в альвеолярном газе у детей дошкольного возраста под влиянием кратковременной анаэробной загрузки (2010)
Лoшкapьoвa Є. O. - Особливості мінерального статусу спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування, Фус С. В., Кириленко Є. К. (2010)
Знaчкoвa O. A. - Клініко-діагностичні критерії використання низькоенергетичного лазерного випромінювання в комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань (2010)
Koвaлeв E. B. - Особенности клинического течения хронического катарального гингивита у рабочих экспедиционно-вахтового труда в условиях севера, Aмocoвa B. C. (2010)
Maчoгaн B. P. - Біохімічні аспекти експериментального дослідження місцевого застосування бактуліну при пародонти ті (2010)
Coкoлoвa И. И. - Эффективность применения SET-UP элайнеров в ортодонтической практике, Boлoдинa M. B., Kaмaлoвa C. B. (2010)
Coкoлoвa И. И. - Профилактика стоматита вирусной этиологии на уровне первичной стоматологической помощи, Toмилинa T. B., Bopoпaeвa Л. B., Скидан K. B., Toмилин B. Г. (2010)
Ткаченко П. І. - Результативність диспансерного забезпечення дітей з хронічним паренхіматозним паротитом, Лохматова Н. М., Резвіна К. Ю. (2010)
Ярова A. В. - Тимчасові коронки на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями: оцінка якості життя пацієнтів (2010)
Головченко І. В. - Характер кореляційних взаємозв’язків показників церебральної гемодинаміки дітей з дитячим церебральним паралічем 8-12 років, Гайдай М. І (2010)
Орлова Н. В. - Роль температуры гипертонической среды в антигемолитической активности амфифильных веществ (2010)
Рамусь М. О. - Клінічні аспекти одонтопрепарування твердих тканин зубів під металокерамічні конструкції (2010)
Устиченко B. Д. - Оценка жизнеспособности клеток надпочечников новорожденных поросят при помощи флуоресцентных красителей, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2010)
Кись А. В. - Ограничение использования источников ультрафиолетового излучения при поиске следов биологического происхождения на месте происшествия с целью сохранения структуры ДНК исследуемого материала, Войт О. В. (2014)
Лавриненко А. В. - Соотношение полов как комплексный динамичный показатель в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины, Городецкая Е. В., Борони С. Э., Серга С. В., Шкляр С. Е., Козерецкая И. А. (2014)
Шкляр А. С. - Жирова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) (2014)
Бикадоров В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих із синдромом подразненого кишечнику, поєднаного з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах (2014)
Бондаренко О. О. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням при застосуванні антигомотоксичної терапії (2014)
Глущенко В. Ю. - Стан інтерфероногенезу у хворих молодого віку із хронічним некалькульозним холециститом з гіпертонічною хворобою в залежності від інфекційного агента (2014)
Зєльоний І. І. - Вплив лікопіду на продукцію прозапальних цитокінів в культурах мононуклеарів периферійної крові хворих на рецидивуючу бешиху (2014)
Сидоренко А. П. - Сучасні перспективи імунотерапії оперізуючого герпесу та постгерпетичної невралгії (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на рекурентний депресивний розлад помірного ступеню тяжкості (2014)
Юган Я. Л. - Раціональні підходи до оптимізації лікувальної тактики хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу (2014)
Єрмоленко О. В. - Динаміка клінічних проявів та показників стану енергетичного метаболізму у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Залюбовська О. І. - Динаміка структурно-метаболічних змін в легенях інтактних щурів в умовах гіпербаричної оксигенації, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Зленко В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Березняков А. В. (2014)
Іванова Л. М. - Стан ліпопероксидації і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульознимй холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця та хелікобактеріозом, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Костюк И. Ф. - Эндотелиальной дисфункция и нарушение тромбоцитарного гемостаза у больных хронической обструктивной болезнью легких пылевого генеза, Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н., Бязрова В. В. (2014)
Лахно И. В. - Поиск путей профилактики осложненного течения беременности, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Ромаданова О. І. - Патогенетичний аналіз взаємозв’язків окислювального метаболізму на етапах розвитку хронічної хвороби нирок (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження гепатопротекторних властивостей субстанцій аронії чорноплідної (2014)
Терёшин В. А. - Влияние цитофлавина на показатели синдрома эндогенной интоксикации и иммунотоксикоза у больных неалкогольным стеатогепатитом, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Чумак Ю. Ю. - Стан ейкозаноїдів на тлі загострення бронхіальної астми, поєднаної з хронічним неалкогольним стеатогепатитом (2014)
Білик О. В. - Фармакокорекція препаратом кверцетин впливу гіпоксії та гіпертермії на мінеральний склад кісткової тканини (2014)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу, Криськів Л. С. (2014)
Григорьева Л. В. - Поиск новых антипсихотических и психостимулирующих средств среди производных фенилантраниловой кислоты (2014)
Ігнатенко Г. А. - Профілактика рецидивів фібриляції передсердь у хворих похилого та старечого віку з імплантованим штучним водієм серцевого ритму, Мухін І. В., Узун Д. Ю. (2014)
Лахно И. В. - Контрацептивный выбор пациенток: влияние на массу тела и менструальный контроль, Неелова О. В., Пак С. А., Даниленко О. К. (2014)
Половко Н. П. - Вивчення властивостей гелю кетоконазолу в процесі зберігання (2014)
Рибак В. А. - Визначення ефективної дози (ЕД50) густого екстракту квасолі з потенційними гіпоглікемічними властивостями (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі пітуїтринового коронароспазму (2014)
Сябренко Г. П. - Напрямки удосконалення лікування та реабілітації хворих з HCV-інфекцією на основі урахування особливостей обміну ретинолу та токоферолу (2014)
Трищук Н. М. - Возможности клинического применения аденозилметионина (2014)
Цулун О. В. - Дослідження гострої токсичності комбінованих мазей природного походження, Деримедвідь Л. В., Зеленін Ю. В. (2014)
Ярошева Н. А. - Применение флавоноида - кверцетина в лечении больных диабетической ретинопатией (2014)
Баєв О. А. - Дослідження адаптаційного потенціалу організму студентської молоді (2014)
Глєбова Т. М. - Добовий профіль артеріального тиску у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ревматоїдним артритом (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Григоров С. М. - Методичні та клінічні аспекти оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодженнях щелепно-лицьової ділянки (частина ІІ) (2014)
Игнатенко Г. А. - Некоторые особенности течения нейроциркуляторной дистонии, Мухин И. В., Гавриляк В. Г., Кошелева Е. Н. (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-патогенетичні особливості гіпертонічної хвороби в сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Сидоренко Ю. В., Сабковська Х. О., Височин М. В. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Перебіг гіпертензивного синдрому у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О., Кошелева О. М. (2014)
Ігнатенко Г. А - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу, Мухін І. В., Количева О. В. (2014)
Колкина В. Я. - Клиническая эффективность препарата Ливерия IC в лечении больных хроническим панкреатитом (2014)
Красна Ю. В. - Синдром надмірного бактеріального росту у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Афоніна Т. В., Холіна О. А., Сабковська Х. О. (2014)
Недзвецька О. В. - Доплерографічне дослідження гемодинаміки в артеріях ока й орбіти при хронічній алкогольній інтоксикації, Петрушенко Д. О. (2014)
Разумний Р. В. - Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у сполученні зі стеатозом печінки (2014)
Cухомлин Г. М. - Оздоровлення та реабілітація: методичні аспекти оцінки впливу хімічних факторів ризику плавальних басейнів (2014)
Шовкова Н. І. - Впровадження основних положень навчального плану з дисципліни ”Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина” на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ для студентів медичного коледжу (2014)
Шупер В. А. - Дифференциальная диагностика вторичной артериальной гипертензии, Шупер С. В., Вагина Ю. И., Сигова А. В. (2014)
Кушнір І. Б. - Гармонія між людиною та її батьківщиною (за романом Ш.-Ф. Рамюза "Краса на землі”) (2005)
Маценка С. П. - "Послання незначного”. Поетика "прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино (2005)
Репало Я. М. - Риси імпресіонізму в пейзажах раннього періоду творчості Б. Пастернака (2005)
Титянин К. А. - Поэтика "положительного типа" Лескова и кризис "общей идеи" 80 – 90-х годов XIX века в Росии (2005)
Федорів У. М. - Літературний канон: феномен культурної пам’яті чи інструмент соціальної домінації (2005)
Істоміна О. М. - Творчість Г. Грасса в оцінці літературної критики (2005)
Лавренов В. А. - Рецепція та функції перекладу в кризову добу (2005)
Рихло П. В. - Шекспір у творчості Пауля Целана (2005)
Віват Г. І. - Поетика жанру молитви в ліриці Василя Стуса (2005)
Ивасишена Т. В. - Мотив бунта в драме Л. Андреева "Анатэма" (2005)
Семаньків В. В. - Генезис німецької літературної балади в контексті соціально-історичних умов кінця XVIII – початку XIX століття (2005)
Цяпа А. Г. - Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) (2005)
Бабій Л. Б. - Цінність як одна із складових визначення літератури (2005)
Гура Н. П. - Шляхами крові (за твором Г. Гауптмана "Тетралогія про Атридів”) (2005)
Кушнірова Т. В. - Мотив міста в повісті А. Платонова "Город градов” (2005)
Драненко Г. Ф. - Людина та трагедія у творчості франкомовної письменниці Андре Шедід (2005)
Івасютин Т. Д. - Уявний та реальний світ романів І. Неміровскі (2005)
Немченко І. Ю. - Cвітоглядні орієнтири в українській малій прозі 20-х рр. ХХ ст. (2005)
Ніколаєнко С. В. - Феномен любові в контексті кризових суспільних процесів доби Відродження (2005)
Сердюк Л. П. - Домінантні стилістичні новації Шарля Пегі (2005)
Теленько Г. М. - Психологічний драматизм новели Сюзен Хілл "Трохи співу і танців” (2005)
Гавловська Т. А. - Концепція "нової жінки” у прозі Т. Фонтане (2005)
Тарасюк Я. П. - Феномен сексуальності в романі М. Уельбека "Платформа” (2005)
Бебякова Т. В. - Еволюція героя-протагоніста в контексті хронотопної організації роману Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду” (2005)
Лозинський В. М. - Франц Кафка та літературознавство – Прометей та орли (2005)
Нікоряк Н. В. - Кризовий аспект як генеруюча фаза в жанрології (від літератури до кіносценарію) (2005)
Сажина А. В. - Реклама як презентація доби (2005)
Тонких И. Ю. - Роль черного цвета в интерпретации традиционного сюжета в трагедии М. Цветаевой "Ариадна" (2005)
Червінська О. В. - Про монографію Н. Х. Копистянської "Жанр, жанрова система у просторі літературознавства". – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. (2005)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенанатальному періоді на генетичні показники немовлят (2009)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти хлориду кобальта стосовно цитологічного складу крові щурів (2009)
Демченко О. М. - Індукція генетичних пошкоджень в культурі лімфоцитів людини за дії малих доз іонізуючої радіації, Дьоміна Е. А., Петунін Ю. І., Савкіна М. Ю. (2009)
Козерецька І. А. - Рекомбінаційні події у нащадків представників природних популяцій Drosophila melanogaster України, Проценко О. В., Демидов С. В. (2009)
Лешан Т. А. - Базидіоміцети природних та трансформованих екотопів Сходу України, Конопля М. І. (2009)
Штандель С. А. - Генетические процессы в популяции и реализация наследственной предрасположенности к составляющим метаболического синдрома, Бариляк И. Р., Снегурская И. А., Милославский Д. К. (2009)
Височин М. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Іванова Л. М. (2009)
Луговськов О. Д. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи при профілактичному прийомі амізону у осіб з високим ризиком інфікування вірусним гепатитом А (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників системи фагоцитуючих макрофагів у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при введенні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Соцька Я. А. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності в періоді медичної реабілітації при застосуванні антралю та артіхолу (2009)
Висоцький А. А. - Вплив хронічної патології гепатобіліарної системи на стан системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Cидоренко Ю. В. - Активність ключового ферменту анаеробного гліколізу лактатдегідрогенази (КФ.1.1.1.27) та його ізоферментний спектр у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при лікуванні флуімуцил-антибіотиком ІТ, альфа-ліпоном та екстрактом ехінацеї пурпурової (2009)
Хворостінка В. М. - Стан перекисного окислення в нейтральних ліпідах сироватки крові при поєднанні хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Біловол О. М., Боброннікова Л. Р. (2009)
Зленко В. В. - Фармакотерапия воспалительного процесса (2009)
Карабут Л. В. - Дослідження аналгетичної та протизапальної активності рослинних зборів з таволгою в'язолистою (2009)
Кіреєв І. В. - Дослідження діуретичної активності похідних 3-метил-7-алкіл-8-морфоліноксантинів (2009)
Корниенко В. И. - Исследование анальгетической и антиэкссудативной активности амонийных солей замещенных имидазо-(1,2-f) ксантинил-8-пропионовой кислоты, Самура Б. А., Романенко Н. И., Глущенко М. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Вплив імуномаксу на стан клітинної ланки імунітету у хворих на краснуху, Фролов В. М. (2009)
Львова Л. В. - Вплив імуномаксу на інтерфероновий статус крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів (2009)
Матвийчук А. В. - Гипогликемическая активность оксамоильних производных сульфаниламида (2009)
Самура Б. А. - Дослідження нейротропної активності похідних імідів та амідів(±)камфорної кислоти, Ніколаєв В. О., Цапко Є. О. (2009)
Арбузова О. И. - Клинические проявления у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с синдромом раздраженного кишечника (2009)
Височин Є. В. - Ефективність сучасного препарату рослинного походження релаксилу в лікуванні хворих підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рабінович П. - Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація), Бачинський Т. (2014)
Скрипнюк О. - Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) (2014)
Єрмолаєв В. - Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) (2014)
Христова Г. - Доктрина "R2P": зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини (2014)
Хаустова М. - Проблеми класифікації правових систем (2014)
Іншин М. - Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави (2014)
Ярошенко О. - Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України (2014)
Москаленко О. - До питання про правові витоки соціального страхування населення в Україні (2014)
Гетьман Є. - Підзаконний нормативно-правовий акт:поняття, ознаки, функції, види (2014)
Карнаух Б. - Цивільно-правова відповідальність: нарис економічного аналізу (2014)
Глібко С. - Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями (2014)
Тацій В. - Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок, Тютюгін В., Гродецький Ю., Байда А. (2014)
Журавель В. - Проблеми періодизації досудового розслідування (2014)
Вапнярчук В. - Сутність категорії "тягар доказування" у кримінальному провадженні України (2014)
Дроздов О. - Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами (2014)
Ткачова А. - Детермінація насильницької злочинності (2014)
Айріян К. - Аспекти запровадження інституту конституційної скарги в Україні (2014)
Вегера В. - До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру (2014)
Нагребельний В. - Вчений-правознавець, подвижник та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія), Мурашин Г. (2014)
Погребняк С. - "Круглий стіл" "актуальні питання теорії демократії", присвячений 90-річчю з дня народження Марка Веніаміновича Цвіка (2014)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2014)
Ківалов С. В. (2014)
Головатий С. П. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дяченко М. В. - Здатність клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією до автономного росту у суспензійній культурі in vitro без додавання екзогенних ростових факторів, Білько Н. М., Дягіль І. С. (2014)
Козыра С. А. - Гравилат речной (Geum rivale L.) кактаннидоносное растение, Кулагина М. А., Радько Е. В. (2014)
Пилип Л. Я. - Анализ частот несбалансированных вариантов сегрегации транслокаций в сперматозоидах с нормальной и аномальной морфологией, Билько Н. М. (2014)
Рибченко Л. А. - Визначення імовірних носіїв мутацій BRCA1 та BRCA2 серед жінок з раком молочної залози та без нього, Клименко С. В. (2014)
Щербик В. В. - Генетический код – квантованный тензор кривизны четырехмерного риманового пространства, Бучацкий Л. П. (2014)
Єрмоленко О. В. - Вплив комбінації фітозасобів імуноплюсу та бронхіпрету на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в періоді медичної реабілітації (2014)
Разумний Р. В. - Вплив стеатозу печінки на стан клітинної ланки імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію (2014)
Тєрьошин В. О. - Ефективність комбінації урсолізину та циклоферону в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з холестерозом жовчного міхура та ожирінням, Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Круглова О. В. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Стан системи інтерферону в хворих з наявністю тяжкого триваючого епізоду рекурентного депресивного розладу (2014)
Чхетіані Р. Б. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм діагностики стану мітохондріально - енергетичного гомеостазу при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Іванова Л. М. - Синдром метаболічної інтоксикації у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Височин М. В., Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Холіна О. А., Васильєва В. Л. (2014)
Колкина В. Я. - Влияние препарата Ливерия IC на клинические и биохимические показатели у больных хроническим алкогольным гепатитом (2014)
Кривуля І. Г. - Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих на синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2014)
Малигон О. І. - Коагуляційні властивості свіжозамороженої плазми, заготовленої методом плазмаферезу, в залежності від умов охолодження (2014)
Малоштан А. В. - Вплив "Фітовагіна" на рівень трансферину у сироватці крові в умовах експериментального вагініту, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Дроговоз С. М. - Дослідження жарознижуючої активності екстракту липи, Дем’яненко Д. В., Семенів Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В., Іванцик Л. Б. (2014)
Куликов А. Ю. - Ідентифікація та кількісне визначення фузідієвої кислоти у гелі для лікування вугрової хвороби І-ІІ стадії, Байва П. П., Баранова І. І. (2014)
Лахно И. В. - Методологические акценты в лечении бактериального вагиноза, Неелова О. В. (2014)
Максименко О. Н. - Эффективность глутаргина в комплексной терапии больных сухой формой возрастной макулярной дегенерации (2014)
Рибак В. А. - Вивчення впливу густого екстракту квасолі на гостру інсулінову недостатність, викликану антиінсуліновою сироваткою у кролів, Малоштан Л. М. (2014)
Cоколова О. О. - Вивчення динаміки накопичення елементів у кошиках соняшника однорічного (2014)
Григорова А. О. - Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення (2014)
Железнякова Н. М. - Фактори інтенсифікації кардіоваскулярного ризику в умовах коморбідності ХОЗЛ та хронічного панкреатиту (2014)
Іванова Л. М. - Клініко-лабораторні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у сполученні з ожирінням, Налапко К. К., Сидоренко Ю. В., Компанієць К. М., Височин М. В. (2014)
Ковалева Е. И. - Разработка нового метода исследования мышечного баланса глаз и бинокулярного слияния у больных с непрозрачными оптическими средами (2014)
Пастух В. В. - Изменение механических свойств ахиллового сухожилия кроликов после посттравматического восстановления в условиях медикаментозной профилактики спаечного процесса. Экспериментальное исследование (2014)
Пожуєв В. І. - Особливості впровадження кредитно-модульної системи в начальний процес (2005)
Воронкова В. Г. - Синергетически-рефлексивная модель управления как единого социального организма (2005)
Швець Є. Я. - Контроль знань в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Швець Д. Є. (2005)
Мельник В. В. - Методологія аналізу етнонаціонального буття (2005)
Рижова І. С. - Свобода як онтологічна умова дизайнерської діяльності (2005)
Ясир М. М. - Політична соціалізація особистості: стан, проблеми та перспективи (2005)
Лебединська О. В. - Ідеологічна діяльність в статичному та динамічному аспекті (2005)
Шайкевич Д. М. - Проблема соціального та асоціального в сучасній суспільствознавчій думці (2005)
Шведовський С. Е. - Деякі аспекти визначення поняття "екстремалізм" (2005)
Янок С. В. - Експресіонізм як специфічне світобачення (2005)
Кривега К. В. - Туристична інфраструктура: поняття та складові (2005)
Шавкун І. Г. - Уміння управляти людськими ресурсами як задача менеджмент-освіти (2005)
Гуэссаб К. Э. - Арабская философия как идейный источник арабо-мусульманского мировоззрения (2005)
Братаніч Б. В. - Традиційна філософія та постмодернізм як методологічна основа дослідження освітнього маркетингу (2005)
Долженков О. О. - Судова гілка влади в Україні та Білорусі у процесі становлення та реформування (2005)
Линник І. В. - Соціокультурні передумови становлення економічних інституцій в перехідному суспільстві (2005)
Леощенко Д. І. - Аксіологічний зміст поняття "правда” (2005)
Макаренко Н. Г. - Соціально-філософський аналіз війни в концепції цивілізації А. Дж. Тойнбі (2005)
Орлянский В. С. - Исторический фактор в демократической перестройке государственного управления (2005)
Сердюк І. Л. - Соціальна творчість в умовах переходу від трансформаційного до демократичного суспільства (2005)
Скворець В. О. - Зміна правового статусу особистості як відображення розвитку громадянського суспільства (2005)
Шатохін А. М. - Аграрна реформа в Україні очима сільської молоді (2005)
Ажажа М. А. - Ефективність інвестицій в людину в умовах ринку (2005)
Пам’яті професора М. В. Скрипнікова (2010)
Професор Віктор Миколайович Бобирьов: зразок вірності рідній Alma Mater (2010)
Научно-педагогическая и общественная деятельность С. Ю. Масловского (2010)
Бірюк І. Г. - Питання щодо розвитку судин черевної аорти, Герасимюк І. Є. (2010)
Бондарюк Л. Н. - Эндовидеохирургическое лечение аппендикулярного перитонита у детей (2010)
Гармаш Т. П. - Біоакумуляція як процес накопичення токсикантів в організмі (2010)
Перерва Т. П. - Використання бактеріальної тест-системи для попереднього скринінгу хімічних речовин як потенційних антипухлинних препаратів, Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2010)
Kovalchuk L. Y. - Demographic characteristic of the human population in different ecological regions of precarpathia, Kozovyi R. V., Malofiy L. S., Savchuk R. M. (2010)
Федоряк M. M. - Про доцільність застосування індексу частоти зустрічальності при дослідженні аранеокомплексів техногенно забруднених приміщень, Брушнівська Л. В. (2010)
Венцковская Е. А. - Изменение адаптационных способностей крыс после ритмических холодовых воздействий, Шило А. В., Бабийчук Г. А. (2010)
Власенко М. А. - Механизмы развития сердечной недостаточности у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Смоляник Е. Ю., Ходош Э. М., Кадук Ю. Г. (2010)
Власова Е. В. - Особенности изменения реографических показателей кровообращения кроликов при моделировании хронической фтористой интоксикации и экспериментальной профілактики (2010)
Войтенко А. Г. - Исследование острой токсичности ареола (2010)
Воробець Д. З. - Взаємозв'язки між формою еректильної дисфункції та пов'язаною зі здоров'ям якістю життя у чоловіків віком 20-40 років (2010)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у стінках кровоносних судин у динаміці розвитку гіпервітамінозу D, Обухова O. A. (2010)
Грищенко В. И. - Исследование эффективности применения нативной и криоконсервированной сыворотки кордовой крови в экспериментальной модели постгистерэктомического синдрома, Нардид Э. О., Прокопюк В. Ю. (2010)
Заічко Н. В. - Процеси метилування, транссульфування, метаболізму цистеїну та аденозину в печінці щурів за гострої метіонінової гіпергомоцистеїнемії та її корекції комплексом вітамінів В6, В9 В12 (2010)
Кленіна І. A. - Тіол-дисульфідна антиоксидантна система в умовах експериментального канцерогенезу при застосуванні системи реній-платина та її компонентів, Штеменко Н.І. (2010)
Кризина П. С. - Вплив нанодисперсного феромагнетичного гелю на перебіг ранового процесу при місцевому лікуванні експериментальних ран, Письменна О. В., Сізов О. С. (2010)
Кость A. C. - Динаміка змін цитокінів у гострому періоді внутрішньомозкового крововиливу (2010)
Луценко Д. Г. - Адаптационные способности крыс после длительных ритмических холодовых воздействий, Вабийчук Г. А., Марченко B. C. (2010)
Макарчук О. І. - Динаміка стану шкіри та якості життя після проведення композитного ліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри і ступеня (2010)
Огоновський Р. З. - Стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності організму тварин з модельованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією на тлі місцевого впливу 2% гелю композиційної суміші похідних Y-кротонолактону та zn-карнозину (2010)
Опарин A. A. - Особенности состояния факторов защиты и агрессии при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей анемией у студентов, Лобунец O. A., Мехтиханова З. Ш., Шаповалова O. E. (2010)
Панченко Н. С. - Вегетативные соматоформные расстройста: возможности оценки эффективности коррекции на этапах клинико – психологического мониторинга (2010)
Пастернак Ю. В. - Зміни функціональнного стану прооксидантної та антиоксидантної системи в динаміці розвитку запалення в зоні опікової рани та їх корекція 2% засобом "кротозин" (2010)
Пісоцька Л. А. - Можливості використання кірліанграфії для до нозологічної діагностики патології щитоподібної залози, Кулькіна О. А., Абаянцева Т. О., Голеомбіовська О. Я., Дудіна Л. А. (2010)
Ревякина Е. Г. - Влияние холодового стресса на гипофизарно-тиреоидную систему белых крыс (2010)
Савво В. М. - Стан паренхіматозних органів у дітей з реактивними артритами, Яновська К. О., Кисельова Л. П. (2010)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень (2010)
Феськов А. М. - Особенности микроокружения ооцитов и морфологии эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с гиперандрогенией, Сомова Е. В., Феськова И. А., Влажко Е. В., Тищенко А. А. (2010)
Шейко В. І. - Стан імунної системи та показників нейродинамічних функцій при вживані тимогену здоровими та короткозорими людьми (2010)
Яковлева І. Ю. - Мітопротекторний механізм нейропротекторної дії яктону в умовах експериментальної церебральної ішемії, Велєнічев І. Ф. (2010)
Ярошевский А. А. - Особенности патобиомеханических паттернов у пациентов, страдающих цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Євсюкова В. Ю. - Антифунгальна активність похідних 7-азакумаринів, Андреева І. Д., Казмірчук В. В. (2010)
Кошарний В. В. - Використання лектинів в дослідженнях кардіогенезу щурів (2010)
Савенкова О. О. - Гістотопографія рецепторів до лектинів в ембріональному серці, Шаторна В. Ф., Абдул-Огли Л. В. (2010)
Сілкіна Ю. В. - Послідовність гістогенетичних процесів провідних кардіоміоцитів синусно-передсердного вузла ембріонального серця людини (2010)
Торяник І. І. - Мікроскопічні ознаки як доказовий інструмент у фактах формування та розвитку модельованого ішемічного інсульту в експерименті, Колесник В. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Морфологическое исследование клеточного состава фетальной печени человека, Грицай Д. В., Говоруха Т. П., Репин Н. В., Петренко А. Ю. (2010)
Смишляєва Д. М. - Стан фетоплацентарного комплексу при спонтанній та індукованій багатоплідній вагітності (2010)
Алпеева A. B. - Результаты прогнозирования и распознавание характера заболевания системы внешнего дыхания у детей дошкольного возраста с помощью математических методов (2010)
Глазков Е. О. - Вплив кверцетину на показники системи антиоксидантного захисту організму спортсменів при інтенсивному фізичному навантаженні, Раздайбедін В. М. (2010)
Олійник С. А. - Ефективність застосування нового продукту вітчизняного спортивного харчування, Коршевнюк Д. О., Козеренко О. Л., Лініченко C. B. (2010)
Геранін С. І. - Вплив пломбувальних матеріалів для кореневих каналів на деякі показники гемостазу in vitro, Кайдашев І. П., Ніколішин А. К. (2010)
Григоров С. Н. - Повреждения лицевого черепа: общие гомеостатические реакции в формировании осложнённого течения (2010)
Морозова М. Н. - Изучение хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов периферической крови у больных одонтогенными абсцессами и флегмонами (2010)
Петренко A. И. - Ультраструктурная характеристика альтерации дентина зубов человека при физиологическом истирании эмали и кари есе (2010)
Філатов І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей альгінатного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями (2010)
Бабій Л. М. - Судово-медичне визначенні відстані пострілу із газобалонної зброї: Обґрунтування способу урахування проникності одягу (2010)
Боягіна О. Д. - Тактика судово-медичного експерта при визначенні давності плям крові людини за вмістом хлоридів (2010)
Плиска О. І. - Динаміка показників інтегральної реокардіографії та реовазографії кінцівок в групах осіб з різним рівнем фізичного розвитку та після функціональної дихальної проби генче, Рогозін B. B. (2010)
Городецька Є. В. - Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України, Серга С. В., Демидова А. С., Стаховський Е. О., Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Пікуль М. В., Козерецька І. А. (2014)
Майстренко М. І. - Біологія герпесвірусів риб, Бучацький Л. П. (2014)
Пилипенко С. В. - Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт®”, Короткий О. Г., Карповець Т. П., Остапченко Л. І. (2014)
Пасєчнікова Н. В. - Вивчення впливу метиленового синього в комбінації із низько енергетичним лазером на культуру Enterobacter aerogenes in vitro, Зборовська О. В., Чорнобай М. О. (2014)
Бибик В. В. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у жінок, хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію легкого ступеню на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2014)
Єрмоленко О. В. - Вивчення показників цитокінового профілю крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень при комплексному лікуванні в амбулаторних умовах (2014)
Іванова Л. М. - Стан клітинної ланки імунітету та його корекція у хворих в умовах поліморбідності, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Васильєва В. Л. (2014)
Хунов Ю. А. - Вплив комбінації нуклексу та атоксілу на показники цитокінового профілю крові у хворих з гнійно-запальними захворюваннями на тлі цукрового діабету, Зєльоний І. І., Павлов С. В., Мелещенко А. В. (2014)
Козира С. А. - Визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з трави Geum urbanum l., Кулагіна М. А., Радько О. В. (2014)
Самура Б. А. - Исследование зависимости острой токсичности, анальгетической и антиэкссудативной активности от химической структуры аммониевых солей 3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-N′-гидроксиэтилпиперазиния, Григорьева Л. В., Самура И. Б. (2014)
Тєрьошина І. Ф. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих з рекурентними депресивними розладами при застосуванні загальноприйнятої терапії в амбулаторних умовах (2014)
Юган Я. Л. - Оцінка показників ліпопероксидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі нейроциркуляторної дистонії, після перенесеного інфекційного мононуклеозу при медичній реабілітації (2014)
Безпала Ю. О. - Розробка складу стоматологічного гелю "Ротрин-дента", Баранова І. І., Стрілець О. П. (2014)
Вальдовський А. О. - Дослідження цінової кон’юнктури ринку антианемічних лікарських препаратів, Євтушенко О. М. (2014)
Корнієнко В. І. - Дослідження впливу бенфураму на морфологію нирок при експериментальній нирковій недостатності у щурів, Самура Б. А., Ладогубець О. В. (2014)
Петровська Л. С. - Особливості розробки піномийних основ з натрієм лаурилетокси(2ЕО)сульфатом (2014)
Пуль В. В. - Вивчення антимікробної активності препарату місцевої дії для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, Баранова І. І., Осолодченко Т. П. (2014)
Струс О. Є. - Дослідження властивостей сапропелю родовища Прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Осолодченко Т. П. (2014)
Терёшин В. А. - Оценка эффективности современного энтеросорбента "Белый уголь" при лечении больных пищевыми токсикоинфекциями, Соцкая Я. А., Круглова О. В., Кривуля И. Г., Гаврилов А. А. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей, які проживають у місцевості забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бондаренко О. О. - Показники мікрогемодинаміки у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння та інсулінорезистентністі (2014)
Григоров С. М. - Методичні аспекти оцінки судинних морфо-фізіологічних патернів при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2014)
Жабоедов Д. Г. - Шовная фиксация ИОЛ SL-907 Centrix DZ к радужке при несостоятельности капсульной поддержки (2014)
Иманова Н. И. - Терапия артериальной гипертензии у больных с хронической сердечной недостаточностью (2014)
Лябах М. О. - Особливості теорії і практики використання зонально-рефлекторного масажу, Горго Ю. П. (2014)
Недзвецька О. В. - Вплив лікування на гемодинаміку артерій ока й орбіти при алкогольній токсичній нейроретинопатії, Петрушенко Д. О. (2014)
Соколовская И. С. - Ультразвуковое исследование костных структур плода в аспекте определения предполаемой массы перед родами (2014)
Бариляк І. Р. - Цитогенетичні ефекти при дії гумату натрію в діапазоні високих концентрацій, Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В., Гуменюк І. Д. (2009)
Гельнер Н. В. - Клініко-генеалогічні дослідження у пацієнтів з крипторхізмом, Наконечний А. Й., Заставна Д. В., Тиркус М. Я., Сосніна К. О. (2009)
Дьоміна Е. А. - Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин (радіобіологічні та клінічні аспекти), Іванкова В. С. (2009)
Курдюкова О. М. - Бур'яни як лікарські рослини у складі культурфітоценозів (2009)
Михайленко В. М. - Роль экзогенных оксидов азота в модуляции биоэнергетического статуса и уровня фосфолипидов в нормальных и опухолевых тканях, Елейко Л. О. (2009)
Нікітін Є. В. - Зміни фосфоліпідного складу мембран еритроцитів при токсичному гепатиті у щурів, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Солтик С. М. (2009)
Філінська О. М. - Стан антиоксидантної системи печінки щурів під впливом похідного малеіміду за умов розвитку оксидативного стресу, Яблонська С. В., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2009)
Гарник К. В. - Інтерфероновий статус крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Запорожець Т. Ю. - Особливості показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний поліпозний етмоїдит (2009)
Кузнєцова Л. В. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на синдром психоемоційного вигорання під впливом гірудорефлексотерапії та імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Висоцький А. А. (2009)
Солона О. Г. - Стан імунної системи хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2009)
Труфанов С. Ю. - Цитокіновий профіль ротоглоткового секрету у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Круглова О. В. - Вплив холенорму на концентрацію "середніх молекул" у крові хворих з хронічним некалькульозним холециститом, сполученим з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом в періоді медичній реабілітації (2009)
Фролов В. М. - Вплив імуномаксу на показники перекисного окислення ліпідів у хворих з синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам'яним холециститом, Кузнєцова Л. В., Пересадін М. О. (2009)
Харченко В. В. - Активність ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура (2009)
Шаповалова І. О. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Фітозасіб алфагін в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на стан клітинної ланки імунітету, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Карабут Л. В. - Изучение жаропонижающей активности настоев из растительных зборов на модели молочной и пирогеналовой лихорадки (2009)
Кулієв В. Р. о. - Синтез та властивості гідразидів, ацилгідразидів та ариліденгідразидів 4-(N-R-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот (2009)
Нішкумай О. І. - Вплив статинів на цитокіновий та ліпідний профіль у жінок з кардіальною патологією в менопаузі (2009)
Таран А. В. - Изучение ульцерогенного и местнораздражающего действия алюметоксифенилана (2009)
Чеботарьов Є. В. - Ефективність фітозасобу депривіту в лікуванні дорослих хворих на соматизовані депресивні розлади (2009)
Шикова В. В. - Взаємодія 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу з барбітуратами Interaction of 4-mono- and 3,5-disubstituted of 1,2,4-triazole with barbiturates (2009)
Шупер С. В. - Ефективність застосування тівортіну в лікуванні та гінкго білоба в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Карамзіна Л. А. - Дослідження електрорецепції слухового аналізатора у глухих дітей (2009)
Пожуєв В. І. - Основні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблеми адаптації завдань болонського процесу у вищій технічній школі, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи (2005)
Вандышев В. Н. - Современный менеджмент: социальные ценности и искусственный интеллект в системах управления (2005)
Сізінцова Л. А. - Державне управління соціальною сферою суспільства (2005)
Д’ячук С. В. - Національна освіта і проблеми глобалізації сучасного світу (2005)
Титар О. В. - Національно-культурна ідентичність сучасної молоді (2005)
Гомаль В. П. - Формування цілісної особистості майбутніх спеціалістів державної служби (2005)
Ярошенко А. О. - Ціннісна складова свідомості в структурі цінностей освіти (2005)
Яцук Н. Є. - Підвищення інтелектуального рівня сучасного українського студента – приваблива ідея чи суспільно визріла реальність? (2005)
Линник І. В. - Буття цінностей в структурі економічної свідомості суспільства (2005)
Лісовський П. М. - Філософський аналіз церкви на засадах духовної безпеки (2005)
Зуєва В. О. - Регіональна ідентичність як основа процесу політичної інституціалізації (2005)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і цивілізаційні війни ХХІ століття: гуманістичний аспект (2005)
Рижова І. С. - Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість (2005)
Сідоренко С. В. - Буття людини у глобальному просторі (2005)
Нікітенко В. О. - Гуманізм як фундаментальна тенденція суспільного розвитку: теорія та практика (2005)
Єфанова А. Г. - Людська сутність як беззупинне становлення, самооновлення, самозаперечення та обстоювання загальнолюдських гуманістичних цінностей (2005)
Глазунов В. В. - Становление украинского гражданского общества и олигархия (2005)
Мурач Л. А. Скворец Н. И. - Психологизм как средство формирования мировоззрения учащихся (2005)
Мельник В. В. - Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз (2005)
Богданова І. В. - Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона (2012)
Григорова І. А. - Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кальбус О. І. - Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу (2012)
Літовченко Т. А. - Особливості лікування епілептичних розладів у дівчат, хворих на симптоматичну епілепсію лобної локалізації, Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В., Коренєв С. М. (2012)
Сухоруков В. І. - Важливість фактору впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина І), Нікішкова І. М. (2012)
Танцура Л. М. - ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу (2012)
Федорковская Б. О. - Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Кириллова Л. Г. (2012)
Шаймурзин М. Р. - Особенности электромиографического паттерна на стадии начальных и развернутых клинических проявлений при наследственных мотосенсорных полиневропатиях у детей (2012)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічні варіанти рекурентного депресивного розладу з довготривалим перебігом (2012)
Бездетко Н. В. - Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) (2012)
Васякіна Л. О. - Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз (2012)
Вербенко В. А. - Исследование шизофрении в диссертационных работах сотрудников кафедры психиатрии Крымского медицинского университета (к 75-летию основания кафедры), Двирский А. А., Двирский А. Е. (2012)
Данилова М. В. - Депрессивные расстройства у больных рассеянным склерозом (обзор литературы), Данилова М. В. (2012)
Жабенко Н. Ю. - Изучение параметров агрессивности при ВИЧ-инфекции (2012)
Кирилюк С. - Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок (2012)
Курило В. О. - Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристики й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами (2012)
Марута Н. А. - Значение эмоционального и пароксизмального мозга в переходных процессах нейродинамических систем при невротических расстройствах, Колядко С. П., Воробьева Т. М. (2012)
Мішиєв В. Д. - "Наркотик" чи не "наркотик" золотий стандарт антидепресивної дії — амітриптиліна гідрохлорид? Соціальні, юридичні та медичні аспекти, Педак А. А. (2012)
Огоренко В. В. - Изучение качества жизни больных с новообразованиями головного мозга (Обзор литературы) (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники депрессивных реакций при болезни Паркинсона (2012)
Серикова О. І. - Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання, Усменцева О. І. (2012)
Сновида Л. Т. - Гендерные особенности факторов суицидогенеза при депрессиях (2012)
Сорока В. В. - Обзор современных подходов к диагностике и коррекции последствий семейного насилия у женщин (2012)
Шаповалова В. А. - Судебная фармация: формирование международной нормативно-правовой базы по контролю за оборотом наркотических средств в период 1925—1936 годов, Мусоев С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Шарко О. М. - Психопатологічна семіотика та типологія клінічних варіантів посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом (2012)
Копчак О. О. - Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосуванням гліатиліну (2012)
Марута Н. О. - Оцінка ефективності ентеросорбції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до терапії, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Панченко М. С. - Методика оцінки ризику соматизації вегетативних соматоформних розладів (2012)
Парамош О. В. - Фармацевтична діагностика проблем фармакоманії, Громовик Б. П., Пасько О. О. (2012)
Шаповалов В. В.(мол.) - Судова фармація:особливості виконання "концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки" (на рівні МОЗ України) (2012)
Пожуєв В. І. - Формування простору Європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу (2005)
Швець Є. Я. - Проблема аналізу і контролю якості освіти, Турба М. М., Швець Д. Є. (2005)
Воронкова В. Г. - Проблеми основних реформ Болонського процесу (2005)
Сізінцова Л. А. - Фактори та механізми формування держави добробуту: гуманітарний аспект (2005)
Зуєва В. О. - Забезпечення сталого розвитку регіональних інтеграційних процесів (2005)
Бондаренко О. В. - Філософія ментальності в проблемах та концепціях (2005)
Рижова І. С. - Дизайн як соціальний феномен в історичному контексті філософського дискурсу (2005)
Сичинський А. П. - Державна політика у сфері свободи совісті й релігії в сучасній Україні (2005)
Мельник В. В. - Культура етнонаціонального буття в контексті історії філософської думки (2005)
Єфанова А. Г. - Методологія аналізу теоретико-концептуальної парадигми гуманістичного менеджменту (2005)
Першина О. Є. - Гендерні стереотипи та засоби масової комунікації (2005)
Кірчева Н. С. - Гендерні стереотипи в рекламі (2005)
Сидоренко С. В. - "Глобальна людина" у глобальному суспільстві: позитивні і негативні аспекти взаємодії та взаємовпливу (2005)
Патлах І. М. - Архетип як психічно-внутрішня універсалія національної душі (2005)
Сепетий Д. П. - Проблеми специфіки та методології суспільних наук в працях К. Поппера, Ф. фон Гаєка та Л. фон Мізеса (2005)
Ковальова І. О. - Приватна власність як основа ефективного функціонування бізнесу: філософський аспект (2005)
Дідковська І. О. - Дотримання політичних прав та свобод людини в Україні: політологічний аналіз (до питання про діяльність омбудсмена) (2005)
Товарниченко В. О. - Взаємодія саморганізаційних та організаційних процесів у формуванні соціально-орієнтованої української держави (2005)
Желябин В. А. - Корпоративная культура как фактор эффективного управления предприятием (2005)
Ажажа М. А. - Инвестиции в человеческий капитал как фактор повышения экономической эффективности (2005)
Осіпова М. Ю. - Основні напрямки подолання конфліктогенних чинників міжнаціональних відносин (2005)
Семенюк М. М. - Економічна природа гуманістичного менеджменту (2005)
Ногина С. Н. - Теоретический анализ проблем формирования социально-ориентированной экономики в Украине (2005)
Акімов І. С. - Гендерні відмінності в електоральній поведінці громадян України, Баглай В. В. (2005)
Янчева Л. М. - Особливості формування собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2012)
Блакита Г. В. - Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів на туристичних підприємствах, Шилова Т. С. (2012)
Крутова А. С. - Економіко-правові основи туристичної діяльності, Маркарова С. Е. (2012)
Белебеха І. О. - Методичні підходи до організації підсистеми управлінського обліку на підприємствах ресторанного господарства, Грінько А. П., Кваша О. О. (2012)
Кузнецова С. О. - Удосконалення обліку витрат із оплати праці, Бондар Ю. М. (2012)
Ілляшенко О. В. - Дослідження сутності інвентаризації як важливого методу обліку та внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств (2012)
Фадєєва Г. М. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства, Семченко О. О. (2012)
Мелушова І. Ю. - Оцінка впливу інфляції на динаміку рівня доходів і витрат підприємств торгівлі, Прокопова О. В., Андросов В. Ю. (2012)
Сідорова Т.О. - Особливості визначення та аналізу ефективності діяльності підприємств, Польова Т.В. (2012)
Баранова А. О. - Історичні аспекти щодо методики обліку статутного капіталу, Макеєва З. О. (2012)
Пилипенко А. А. - Проблеми оцінки товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі, Нестеренко О. О. (2012)
Топоркова О. В. - Деякі аспекти оцінки дебіторської заборгованості в обліку, Євлаш Т. О. (2012)
Дергільова Г. С. - Порівняльний аналіз програмних продуктів із автоматизації обліку розрахунків із персоналом, Коробкіна І. С. (2012)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку втрат на підприємствах роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О. (2012)
Кривошей В.В. - Облiковi аспекти формування резервного капіталу акціонерних товариств i його вiдображення у фiнансовiй звiтностi, Говоруха О.О. (2012)
Акімова Н. С. - Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення, Наумова Т. А. (2012)
Кирильєва Л. О. - Проблемні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки в закладах ресторанного господарства, Самойлова Є. О. (2012)
Нестеренко І. В. - Особливості обліку та аудиту фінансових інвестицій підприємства (2012)
Кирильєва Л. О. - Адаптація фінансової звітності публічних акціонерних товариств до міжнародних стандартів, Полулях А. М. (2012)
Бойченко Н. В. - Сутність та місце фінансової стратегії в системі управління підприємством, Ілляшенко О. В. (2012)
Дурсунов М. О. - Реформування спрощеної системи оподаткування. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4 листопада 2011 року № 4014-VI (2012)
Горошанська О. О. - Систематизація методичного інструментарію стратегічного аналізу (2012)
Кащена Н. Б. - Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку, Цуканова О. В. (2012)
Кащена Н. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємства, Чміль Г. Л. (2012)
Гаркуша Н. М. - Суть і проблеми функціонування державного фінансового контролю, Бондаренко Н. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Економічна сутність витрат підприємства (2012)
Гросул В. А. - Маркетингове стратегічне планування на підприємстві, Мамаєва Г. С. (2012)
Чорна М. В. - Систематизація підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства, Анікеєва А. М. (2012)
Чорна М. В. - Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Глухова С. В. (2012)
Краснокутська Н. С. - Системний підхід до управління продажами в інтернет-магазині, Кардовська Н. С. (2012)
Носова О. В. - Економічна безпека підприємства в умовах мережевої економіки, Маковоз О. С. (2012)
Фролова Л. В. - Визначення резервів підвищення потенціалу виживання підприємства на основі "3D" бізнес-моделі, Кирієнко Д. М. (2012)
Фролова Л. В. - Місце діагностики конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства, Дядечко А. В. (2012)
Власова Н. О. - Сутність та систематизація форм і видів концентрації, Ковінько О. С. (2012)
Власова Н. О. - Ресурси та ресурсне забезпечення підприємств: теоретичні аспекти, Андросов В. Ю. (2012)
Піддубна Л. І. - Ліквідність та платоспроможність як індикатори фінансового стану торговельного підприємства, Власова Н. О., Смірнова П. В. (2012)
Дядюк М. А. - Оборотні активи як об’єкт управління у процесі розробки та прийняття господарських рішень, Васильєва В. В. (2012)
Ушакова Н. П. - Особливості структури оборотних активів підприємств торгівлі та її оцінка, Тімченко О. Д. (2012)
Круглова О. А. - Моніторинг як функція управління на підприємстві, Вишнякова Д. В. (2012)
Логвінова О. П. - Застосування АВС-XYZ-аналізу для оцінювання логістичного ризику на підприємстві (2012)
Филипенко О. М. - Сучасні підходи до дефініції поняття "прибуток" та його класифікація, Заїка К. А. (2012)
Нестеренко О. М. - Розвиток ринку праці у сфері логістики, Бугріменко Р. М., Гоц Л. М. (2012)
Чирва Ю. Є. - Дефініція поняття "економічна безпека підприємства", Бугріменко Р. М., Рибалка А. Ю. (2012)
Сукачова С. М. - Сучасні формати роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Смольнякова Н. М. - Цінова ситуація на продовольчому ринку України, Волосов А. М. (2012)
Зубков О. С. - Стратегії зростання вартості торговельної мережі на основі моделі EBITDA, Колесник А. О. (2012)
Мілаш І. В. - Ціна капіталу як базова концепція вибору джерела фінансування оборотних активів підприємств торгівлі, Филипенко О. М., Мазепа Т. С. (2012)
Мілаш І. В. - Корпоративна культура як основний чинник успішного розвитку фірми, Черкашина М. В. (2012)
Шинкар С. М. - Система контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, Волкова О. В. (2012)
Безгінова Л. І. - Управління формуванням капіталу підприємства торгівлі, Бугріменко Р. М., Обуховська Г. І. (2012)
Кушнір Т. Б. - Тенденції посткризового розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі (2012)
Андрющенко І. С. - Моделювання бюджетів витрат операційної діяльності для підприємств ресторанного господарства (2012)
Олініченко К. С. - Деякі аспекти ефективності управління товарними запасами підприємств торгівлі (2012)
Товма О. А. - Концептуальні засади управління діловою репутацією підприємства (2012)
Кропівцова Н. І. - Взаємозв’язок фінансового аналізу, планування та контролю на підприємстві (2012)
Кропівцова Н. І. - Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи (2012)
Нікітіна О. В. - Стратегічні напрями у сфері формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Костинська М. В. - Розвиток роздрібної торгівлі Харківщини в контексті євроінтеграційних процесів, Корецька Н. М., Федоренко Ю. О. (2012)
Жувагіна І. О. - Вплив іноземного інвестування на розвиток промислових підприємств, Обуховська Г. І. (2012)
Гаркуша Нат. М. - Аналіз відхилень як інструментарій управління витратами підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Гейко В. В. - Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу (2012)
Григорова І. А. - Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Кирилюк С. Я. - Сучасні погляди на лікування когнітивних порушень при розсіяному склерозі (Огляд літератури) (2012)
Пашковська Н. В. - Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином, Пашковський В. М. (2012)
Третьякова А. І. - Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією, Косенко О. М., Гринь К. В. (2012)
Шепотінник Є. В. - Практичне застосування телемедицини при проведенні тромболізису в міському нейросудинному центрі (2012)
Бевзюк Д. О. - Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів (2012)
Гринь К. В. - Патоморфоз рекурентних депресивних розладів та його зв’язок з циркануальними біологічними ритмами (2012)
Гуменюк Л. М. - Принципи арт-терапії для хворих з першим психотичним епізодом, Савін А. О. (2012)
Єжова В. О. - Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз, Царьов О. Ю., Куніцина Л. А., Словеснов С. В., Колесникова О. Ю., Мірзоян С. А., Желдаков О. М. (2012)
Ігумнов С. А. - Розвиток служби охорони психічного здоров'я населення Республіки Білорусь в 1990—2011 рр., її сучасний стан і перспективи розвитку, Кабанов В. А., Короткевич Т. В., Ринков П. В. (2012)
Марута Н. О. - Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона, Сайко Д. Ю. (2012)
Михайлов Б. В. - Проблеми депресивних розладів.Гіпотеза виникнення (2012)
Омелянович В. Ю. - Зниження рівня соціально-психологічної фрустрації як один з важливих напрямків психопрофілактичних заходів в системі органів внутрішніх справ (2012)
Полшкова С. Г. - Ефективність комплексної терапії осіб небезпечних видів професій (2012)
Продан М. І. - Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання (2012)
Римша С. В. - Психовегетативні складові тривожності у дітей із психосоматичними розладами та сімейною депривацією, Теклюк С. В., Лук'янович І. Л. (2012)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського