Чикрий Г. Ц. - Об одной задаче сближения для колебательных систем (2005)
Донец Г. А. - Решение задачи о построении линейной мозаики, Самер И. М. Альшаламе. (2005)
Кривонос Ю. Г. - Групповое преследование в дифференциальных играх с импульсным управлением, Матичин И. И., Чикрий К. А. (2005)
Пепеляев В. А. - О некоторых аспектах применения метаэвристических стратегий оптимизации (2005)
Ненахов Э. И. - Об одном алгоритме отыскания решений системы линейных неравенств (2005)
Чикрий А. А. - О достаточных условиях разрешимости игровых задач сближения в классе стробоскопических стратегий, Раппопорт И. С. (2005)
Пепеляева Т. А. - Об оптимальных торговых стратегиях на финансовом рынке (2005)
Лавров Л. Г. - Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса, Карпец Э. П. (2005)
Горбачук В. М. - Метод решения задачи многоуровневого программирования, Ненахова С. Г. (2005)
Шарифов Ф. А. - Полиномиальность нахождения оценок в общей задаче синтеза надежных сетей (2005)
Билецкий В. И. - О некоторых задачах проектирования криволинейного профиля и алгоритмах их решения (2005)
Токарева О. Н. - К вопросу оптимального проектирования пластин (2005)
Шулинок Г. А. - Об изоморфизме регулярных NM-графов (2005)
Семенова Н. В. - О решении задачи целочисленной оптимизации на выпуклых множествах в условиях неопределенности данных (2005)
Бойко В. В. - Задача размещения заказов и алгоритм ее решения, Кузьменко В. Н. (2005)
Заславский В. А. - Оптимизация кредитного риска коммерческого банка, Ненахов Е. И., Стрижак А. А. (2005)
Стецюк П. И. - О вычислении градиента в задаче синтеза оптических покрытий, Мица А. В. (2005)
Лаптин Ю. П. - Решение одного класса задач оптимизации с нелинейными ограничениями (2005)
Шулинок И. Э. - Построение Т-факторизаций порядка 12 для деревьев с Δ(Т)=4, Петренюк Л. П., Петренюк А. Я. (2005)
Руденко А. В. - Об одном свойстве функции Беллмана в задаче оптимального быстродействия (2005)
Журбенко Н. Г. - Алгоритм минимизации с использованием модификации метода эллипсоидов, Чумаков Б. М. (2005)
Пожуєв В. І. - Інформаційні технології як чинник формування інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Система суспільних та індивідуальних моделей людини у форматі "суспільство-людина" (2008)
Сломський В. С. - Деякі аспекти філософського мислення: сенс чи предмет? (2008)
Шевель А. О. - Роль освіти у формуванні екологічної культури (2008)
Водоп’Янов К. Г. - Синергетичний підхід як світоглядна основа сучасних управлінських технологій (2008)
Король О. В. - Основні риси та чинники розвитку системи вищої освіти у сучасній Україні (2008)
Богуславська О. Г. - Глобалізація – євроінтеграція – українізація: проблеми, загрози та перспективи взаємодії (2008)
Целякова О. М. - Духовність як цілісний феномен: проблеми концептуалізації в контексті соціально-філософського пізнання (2008)
Мотренко Т. В. - О выведении категорий в гегелевской логике, Гаврилюк В. А. (2008)
Александрова О. С. - Загальна модель класичного середнього класу в рамках його становлення й розвитку (2008)
Глазунов В. В. - Гегемония олигархии: субъективная составляющая (2008)
Рижова І. С. - Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну (2008)
Бутченко Т. І. - Випереджальне відображення: генеза та роль на різних етапах еволюції матерії (2008)
Голуб Н. Н. - Природа сознания: интегральный подход (2008)
Малахова Ж. Д. - Изменения собственности в Украине и их последствия, Занфирова Т. А. (2008)
Костенко Н. В. - Український соціум: проблеми трансформації (2008)
Воропаєва В. Г. - Антропологічні засади дослідження людини як цілісної істоти: теоретико-методологічний аналіз (2008)
Скворець В. О. - Громадянське суспільство: продукт демократичної держави чи суб’єкт творення життєустрою народу? (2008)
Pater D. - Filozofia współczesna o doświadczeniu śmierci (2008)
Алєксєєнко І. В. - Сучасний регіоналізм: теоретичний зміст (2008)
Беліченко А. Г. - Економічні засади євроінтеграційної політики України (2008)
Добровольська Н. О. - Розвиток національної свідомості як складової національно-культурних традицій у процесі вивчення студентами спецкурсу "Українська мова" (2008)
Фурсін О. О. - Формування моделі стійкого економічного розвитку в умовах конкурентоспроможності (2008)
Лановик З. Б. - Герменевтична концепція П’єра Абеляра (філологічний аспект) (2004)
Рихло П. В. - Рецепція творчості Генріха Гайне в німецькомовній поезії Буковини (2004)
Червінська О. В. - Рецептивні бар’єри на експансію літературного тексту (2004)
Матійчак А. А. - Феномен гри у творчості А. Мердок (2004)
Зварич І. М. - Канонічний текст і міф у новітньому художньому мисленні (2004)
Ісаєнко С. В. - Міф і основні структуроутворюючі принципи постмодерністських текстів (2004)
Сірочук Т. Г. - Аполлінер: міф чи реальність? (2004)
Тузков С. А. - "Анимистический” миф в прозе Ф. Сологуба, Тузкова И. В. (2004)
Настенко О. В. - Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин” у першому і другому виданнях (2004)
Басняк Т. А. - Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі (2004)
Івасюк О. М. - Поезії в прозі М. Коцюбинського із циклу "З глибини” (2004)
Крамер М. - Актуальні літературознавчі інтерпретації загальнофілософського розуміння природи шекспірівської "Бурі” (2004)
Лановик М. Б. - Категорія "національної пам’яті” як форманта художнього перекладу (2004)
Мочернюк Н. Д. - Особливості художнього викладу сновидінь у поетиці романтизму (на прикладі творів Е. Т. А. Гофмана) (2004)
Нікоряк Н. В. - Генетична специфіка кіно- й телесценарних форм (2004)
Сажина А.В. - Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру (2004)
Титянин К. А. - Пространства в романе Л. Толстого "Анна Каренина” (2004)
Совєтна О. В. - Становлення жіночого "я” в романах Ани Кастілло "Так далеко від Бога” і Сільвії Лопес-Медіни "Кантора” (2004)
Шерякова О. В. - Віршування Івана Верхратського (2004)
Логвінов І. І. - Про так звану "смерть роману” або прозу Модіано (2004)
Лучик О. І. - Політичний та соціальний аспекти в літературній спадщині Юри Зойфера (2004)
Матійчук О. М. - Поезія Рози Ауслендер " Le Chaim ": вічна мандрівка Агасфера (2004)
Лавренов В.А. - Національна своєрідність балади Х. Ботева "Хаджи Димитр” та дещо про її переклади (2004)
Германов В. Т. - Система эпидемиологического наблюдения генетической патологии в популяциях человека, Анцупова В. В. (2010)
Романюк Б. П. - Вплив чинників екзогенного і ендогенного походження на накопичення кадмію фітомаркерною рослиною подорожник великий (Plantago major L.), Дубова Г. А., Фастова О. М., Дубова Ю. М. (2010)
Романюк Б. П. - Широко застосовувані лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни, Фролов В. М. (2010)
Удовиченко М. М. - Хроническая сердечная недостаточность и полиморфизм гена β1-адренорецепторов. Фокус выживаемости, Рудык Ю. С., Опарин А. Л. (2010)
Височин М. В. - Ефективність застосування альфа-ліпону в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Грищенко Н. Г. - Показатели гуморального звена иммунитета в фолликулярной жидкости у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием при лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий, Грищенко В. И., Гольцев А. Н., Котлик Ю. А., Геродес А. Г. (2010)
Єлізарова Т. О. - Інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2010)
Копельян Н. М. - Стан системи природної антиінфекційної резистентності у хворих на генералізований пародонтит, Лоскутова І. В. (2010)
Прудникова І. В. - Стан системи інтерферону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням при лікуванні в амбулаторних умовах (2010)
Радіонова С. І. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на фебрильну шизофренію в періоді медичної реабілітації при застосуванні галавіту, Рачкаускас Г. С. (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на параноїдну в періоді підтримуючої терапії (2010)
Фролов В. М. - Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом хронической усталости и иммунной дисфункции при лечении препаратами из подмора пчел, Пересадин Н. А., Кузнецова Л. В. (2010)
Чащева О. Г. - Цитокіновий профіль крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Грищенко О. В. - Влияние системного дисбаланса в обмене гликазаминогликанов матрикса у беременных с преэклампсией на показатели маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики, Ли Вей, Сторчак А. В. (2010)
Круглова О. В. - Вплив еукарбону на показники перекисного окислення ліпідів при реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника, Тєрьошин В. О. (2010)
Компанієць К. М. - Спільні механізми патогенезу хронічного некалькульозного холециститу на фоні хелікобактеріозу та ішемічної хвороби серця (2010)
Уманская Ю. В. - Результаты коррекции антиоксидантного статуса у больных возрастной макулопатией препаратом липофлавон, Путиенко А. А. (2010)
Агафонова О. О. - Корекція нервово-психічних розладів у дітей, народжених від матерів, які зловживали алкоголем протягом вагітності (2010)
Вельчинська О. В. - Модифіковані похідні 6-метилурацилу та їх протипухлинна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Гусач В. Ю. - Застосування комбінації препаратів циклоферону та тіотриазоліну в комплексній терапії сполученої патології біліарного тракту та гіпертонічної хвороби (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду культурного на систему генерації оксиду нітрогену при цукровому діабеті, Воронина Л. М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Катрич Л. І. (2010)
Игнатенко Т. С. - Влияние липосомальных препаратов на течение хронического кардио-ренального синдрома у гипертензивных больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний складу хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної стомлюваності, Фролов В. М., Соцька Я. А., Пересадін М. О. (2010)
Матвийчук А. В. - Взаимодействие оксамоильных производных сульфаниламида с этаминал-натрием и аналептиками, Самура Б. А., Николаев В. А., Кириченко О. Н. (2010)
Собакар І. Ю. - Ефективність глутаргіну в комплексі медичної реабілітації хворих на герпетичний ретиніт (2010)
Таран А. В. - Влияние амонийных солей 7,8-дизамещенных 3-метил-ксантина на висцеральную стимуляцию и течение флогогенной воспалительной реакции, Корниенко В. И., Самура Б. А., Романенко Н. И., Мартынюк О. А. (2010)
Шишкова К. В. - Влив антигіпертензивної терапії з використанням комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на цитокіновий профіль у хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів (2010)
Аникеева Т. В. - Факторы, влияющие на эффективность лечения ишемической болезни сердца (2010)
Бабич В. А. - Диагностика и лечение острого парапроктита (2010)
Галкін О. Ю. - Сучасна діагностика цитомегаловірусної інфекції та підходи до створення імуноферментних наборів для виявлення її серологічних маркерів, Шпак В. П., Дуган О. М. (2010)
Гударенко О. С. - Стан і динаміка надання стаціонарзамінюючих форм медичної допомоги людям похилого і старечого віку в м. Києві (2010)
Джахаф А. А. - Особливості змін варіабельності серцевого ритму у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Іванова Л. М. - Застосування донатору оксиду азоту тівортіну у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою патологією травної системи, Вернік Г. В., Лях Т. О., Ховерко О. Є. (2010)
Замятин П. Н. - Особенности хирургического лечения синдрома диабетической стопы, Османов Р. Р., Иванова Ю. В., Замятин Д. П. (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Особливості моторики жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Лыхман В. Н. - Основные направления хирургического лечения повреждений органов груди (2010)
Маслова Е. П. - Оценка эффективности лечения заболеваний, обусловленных хеликобактерной инфекцией, Бязрова В. В., Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н. (2010)
Мирончук Л. В. - Шанси ризику виникнення ускладнень пошкоджень ліктьового суглобу та результати реабілітації таких хворих за рентгенологічними даними (2010)
Ракитов Б. Л. - Влияние интервальной нормобарической гипокситерапии на состояние сосудистого эндотелия у больных микрососудистой стенокардией (2010)
Смірнова Я. Ю. - Чинники, що впливають на стан легеневого кола кровообігу і загальну ефективність лікування у хворих на хронічну ревматичну хворобу серця з супутнім ХОЗЛ (2010)
Черешнєва Є. В. - Адаптивні й компенсаторні ультраструктурні реакції нефронів після обструкції сечоводу у щурів з різною адренореактивністю (2010)
Рецензія на монографію проф. Ігнатенка Г. А. "Первинна легенева артеріальна гіпертензія" - Донеччина. - 2009. - 536 с. (2010)
Пожуєв В. І. - Проблеми інформатизації суспільства в трансформаційних умовах (2008)
Бебик В. М. - Протоантичні цивілізації України: Мезія - Енеїда – Шумер - Троада – Скітія (2008)
Воронкова В. Г. - Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації (2008)
Кіндратець О. М. - Теоретичні джерела концепції соціальної держави (2008)
Латигіна Н. А. - Українська демократія сьогодні: спроби і помилки (2008)
Патер Д. - Проблема толерування іншого як шлях до гуманізму (2008)
Зубелевич Я. - О ресентименте, ксенофобии и человеческих правах или о филиации идей в европейском сообществе (2008)
Вандишев В. М. - Біотехнології й людина: ідеологія і практика (2008)
Переломова О. С. - Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія (2008)
Дуднікова І. І. - Система досліджень людських вимірів глобальних екологічних змін (2008)
Рижова І. С. - Актуальні проблеми дизайну у сучасному філософському дискурсі (2008)
Костенко К. А. - Шляхи подолання дезорганізаційних процесів в сучасному українському суспільстві (2008)
Львов В. Є. - Правові аспекти вирішення житлової проблеми в Україні, Коляда О. О. (2008)
Тополь О. В. - Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід (2008)
Буркулай Е. В. - Эстетическое восприятие языковой динамики современного социума (на примере всеукраинской и региональной прессы) (2008)
Володин П. В. - Проблема отношения человека с окружающей средой (2008)
Бондаренко О. В. - Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання (2008)
Вовканич С. - Соціогуманістична парадигма захисту і людини, і нації в інтеграційній стратегії розвитку України (2008)
Коваленко Є. О. - Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС (2008)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2008)
Фурса О. О. - Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі (2008)
Шалагінов Б. Б. - До проблеми міфологічної типології образу Фауста ("Фауст” Й. В. Ґьоте) (2002)
Зварич І. М. - Міф і поетичний контекст Т. Шевченка (2002)
Рихло П. В. - Карл Еміль Францоз і український світ (2002)
Гончаренко Е. П. - Джеймс Джойс і художня система модернізму в творчості А. Жіда 1890–1900 років (2002)
Ісаєнко С. В. - Типологічна подібність соціально-психологічних мотивів поведінки головних героїв романів Дж. Фаулза "Колекціонер” та П. Зюскінда "Парфумер” (2002)
Шах-Майстренко М. І. - Образ музи в поезії Т. Шевченка (2002)
Косенко О. О. - Асоціативні ряди в прозі Л. Андрєєва (2002)
Фіськова С. П. - "Деміфологізуючий” міф (За романом Кристи Вольф "Медея. Голоси”) (2002)
Матійчак A. A. - Навколо Гамлета: Рецептивна рефлексія Айріс Мердок (2002)
Філат Т. В. - Художественное своеобразие и функции категории времени в повести В. Г. Короленко "С двух сторон” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування П. Куліша 80-х років (метрика і ритміка) (2002)
Сердюк Л. П. - Ромен Ролан: "Слово Пеґі допомогло звільненню совісті бентежної Франції, що запитувала себе” (2002)
Старух О. В. - Постфемінізм та проблема полісуб’єктивності жіночого "я” у прозі О. Забужко (2002)
Волков А. Р. - Слово про Булгакова (2002)
Мережинская А. Ю. - У истоков русской постмодернистской прозы: "Мастер и Маргарита” Булгакова (2002)
Титянин К. А. - "Жизнь Иисуса” Э. Ренана в восприятии Достоевского и Булгакова (2002)
Ткачёв Ю. Г. - Бал у сатаны в романе "Мастер и Маргарита” в контексте проблемы отношения Булгакова к "еврейской теме” (2002)
Кеба A. B. - Мифологема пути в романах "Мастер и Маргарита” Булгакова и "Чевенгур” А. Платонова (2002)
Волковинский A. C. - Соотношение логических определений и эпитетов в фельетонах Булгакова (2002)
Заремба Є. Х. - Патогенетичне обгрунтування застосування олії амаранту в клінічній практиці, Заремба В. С., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2010)
Романюк Б. П. - Изучение некоторых биологически активных веществ в коре, листьях и плодах калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), Фастова О. Н. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини і їх сировина, які містять антраценпохідні речовини, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Сенін С. А. - Вміст ейкозаноїдів у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К. О., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Серга С. В. - Бактериальная природа отклонений в соотношении полов в потомстве представителей природных популяций Drosophila melanogaster Украины, Демидова А. С., Демидов С. В., Козерецкая И. А. (2010)
Ткачова Д. Л. - Ідентифікація мутагенно-активних речовин зі зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2010)
Шкарупа В. М. - Дослідження цитогенетичних ефектів лігногумату натрію в Аllium-тесті, Неумержицька Л. В., Клименко С. В., Семіглазова Т. В. (2010)
Березовська М. А. - Цитокіновий профіль крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання при наявності або відсутності хронічної патології гепатобіліарної системи (2010)
Зельоний І. І. - Показники фагоцитарної активності моноцитів периферийної крові хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні імуноактивного засобу поліоксідонію (2010)
Копаенко А. И. - Воздействие комплексного лечения с применением пробиотиков на состояние антиэндотоксинового имунитета у больных передними эндогенными увеитами (2010)
Копельян Н. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Костюк И. Ф. - Патогенетическое обоснование применения иммуномодуляторов при хроническом обструктивном заболевании легких пылевой этиологии, Бязрова В. В., Калмыков А. А., Стеблина Н. П. (2010)
Тєрьошин В. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імуноактивним препаратом циклофероном (2010)
Торопчин В. І. - Цитокіновий профіль крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Фролов В. М. - Стан показників клітинної ланки імунітету у хворих на синдром психоемоційного вигорання при вживанні екстракту з бджолиного підмору, Пересадін М. О., Кузнецова Л. В. (2010)
Шаповалова І. О. - Рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням при загальноприйнятому лікуванні (2010)
Гарник Т. П. - Динаміка концентрації середніх молекул у сироватці крові хворих на синдром менеджера при застосуваннін сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Гусач В. Ю. - Стан пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих молодого віку на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Павлюченко К. П. - Роль биотинидазы в катарактогенезе, Калашников В. В. (2010)
Сердюк В. Н. - Активность энзиматических систем гашения активных форм кислорода сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2010)
Соколова Н. А. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2010)
Трофименко О. М. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на стеатоз печінки поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Чащева О. Г. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у підлітків хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксидонію на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Іванюра І. О. - Корекція показників імунного та метаболічного гомеостазу організму спортсменів при тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях, Глазков Е. О., Раздайбедін В. М., Боярчук О. Д., Чай С. М. (2010)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів за умов дії оксидативного стресу, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Воловненко А. Т., Рибальченко В. К. (2010)
Мудра В. Н. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають проведенню дентальної імплантації (2010)
Рачкаускас Г. С. - Вплив галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Пересадін М. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Степанова О. В. - Ефективність піоглітазону в зниженні жиру печінки та корекції інсулінорезистентності у пацієнтів з артерільною гіпертензією та ожирінні (2010)
Ткачук З. Ю. - Специфічна противірусна дія препарату Нуклекс при серцево-судинних розладах, грипі та ГРВІ, Швед М. І., Прокопович О. А., Бабич П. М. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив глутамату натрію на базальну шлункову секрецію кислоти у щурів, Берегова Т. В., Савченко Ю. О. (2010)
Харчук І. В. - Вплив різних термінів введення потенційного препарату цільової дії похідного малеіміду на структурно-функціональний стан підшлункової залози щурів (2010)
Шкорбатов Ю. Г. - Дослідження впливу різнометалічних комплексних сполук на стан хроматину в клітинах людини і життєздатність дрозофіли, Шакіна Л. О., Пасюга В. М., Рибальченко Т. В. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений органометрических показателей надпочечных желез крыс – самцов после завершения ингаляций толуола и введения тиотриазолина (2010)
Драч Л. А. - Воздействие факторов окружающей среды на здоровье населения: частота врожденной катаракты среди населения г. Краматорска, 2004 - 2006 гг. (2010)
Журавлева Л. В. - Внепищеводные проявления рефлюкс-индуцированных заболеваний (2010)
Крохмаль И. П. - Особенности течения беременности и родов у женщин с ожирением, Терехова Н. В. (2010)
Лоскутова І. В. - Супутня хронічна патологія у хворих із герпетичним ретинітом, Собакар І. Ю. (2010)
Мартынюк Л. П. - Роль психологических факторов в возникновении кардиального синдрома Х и ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе (2010)
Марченко О. М. - Збереження клітин сперматозоїдів у цитологічних препаратах судової медицини, Івасишин Т. М. (2010)
Минакова С. Е. - Контраст ретинального изображения тестового объекта после факоэмульсификации со стандартным и модифицированным первичным задним непрерывным капсулорексисом, Дмитриев С. К. (2010)
Михайлова Э. А. - Психологическая концепция реабилитации детей с сахарным диабетом, Демченко О. А. (2010)
Перекрестов М. Б. - Сравнение эффективности лечебно-тектонической кератопластики аутосклерой и лечебного покрытия роговицы аллосклерой у кроликов с экспериментальной гнойной язвой роговицы, Сухина И. В. (2010)
Приходько В. Ю. - Остеопороз и кардиоваскулярная патология (2010)
Сервецький С. К. - Сучасний стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та в Одеській області, Олійник А. Г. (2010)
Дорошенко О. Ю. - Вплив поверхні кочення на коливання та стійкість динамічної системи колесо-рейка, Демченко В. О., Вербицький В. Г. (2013)
Донченко А. В. - Стендовые испытания как один из экспериментальных методов оценки прочности конструкции вагонов, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Орлов О. В. (2013)
Донченко А. В. - Анализ прочностных качеств крытого универсального вагона с повышенным объёмом кузова, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Долинский С. В. (2013)
Сулим А. А. - Расчет энергии рекуперации при установке накопителя на электропоезде метрополитена, Ломонос А. И. (2013)
Тарасюк В. М. - Використання абсорбційних характеристик для діагностики технічного стану ізоляції якірних обмоток ТЕД електропоїздів (2013)
Кульбовський І. І. - Конструювання армогрунтових підпірних конструкцій у проектах транспортного будівництва, Близнюк К. П., Усиченко О. Ю. (2013)
Стукало А. В. - Організаційно-технологічні заходи розвитку вагонного господарства в умовах його реформування (2013)
Иванов В. Б. - Новые решения в конструкциях систем охлаждения, Косенко В. И., Приданников Ю. А. (2013)
Онищенко А. М. - Метод визначення функції зсувостійкості асфальтобетонного покриття на штучних спорудах (2013)
Водяников Ю. Я. - Тормозная эффективность грузового поезда в зависимости от числа осей в составе, Шелейко Т. В., Нищенко А. Е. (2013)
Жерновий А. С. - Щодо впливу режимів прогріву на паливну економічність двигуна внутрішнього згорання, Краснокутська З. І., Вербовський В. С. (2013)
Гришко В. Г. - Ідентифікація рівня зносу ізоляції обмоток тягового двигуна в процесі експлуатації, Музашвілі А. Н. (2013)
Черних Ю. М. - Модернізація системи ослаблення збудження тягових двигунів електровозів змінного струму, Романюк А. С., Гулак С. О. (2013)
Черняк Ю. В. - Аналіз матеріалів, що використовуються в дроселях перетворювачів силової електроніки, Ревчук М. О., Пилипенко А. Є. (2013)
Гаюр А. В. - Системи захисту напівпровідникових пристроїв від негативних наслідків комутації, Каращук С. В. (2013)
Дубравін Ю. Ф. - Підвищення точності та адекватності математичної моделі системи управління електровоза змінного струму (2013)
Пугачов Г. С. - Вплив взаємодії екіпажів у кривій на умови вписування візків (2013)
Пугачов Г. С. - Динамічне вписування візка в криву з урахуванням сил взаємодії з сусідніми екіпажами (2013)
Косарчук В. В. - Експериментальна перевірка структурної моделі пружно-пластичності в умовах непропорційного навантаження, Агарков О. В., Катерещук В. О., Рафальський О. Ю. (2013)
Крюков М. М. - До історії розвитку і становлення теорії нескінченних числових рядів, Клецька Т. С. (2013)
Андрейцев А. Ю. - Моделювання температурного режиму та розрахунок оптимальної товщини мідної оболонки при плазмовому напилюванні плакованого порошку Al2O3, Смирнов І. В., Долгов М. А. (2013)
Яковенко О. Л. - Забезпечення цілісності інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах (2013)
Голуб Г. М. - Коп’ютерна інтелектуалізація режимів функціонування та процедур управління системи електропостачання залізниць (2013)
Тимченко Л. І. - Комп’ютерні засоби для реалізації багаторівневих паралельно-ієрархічних мереж на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи, Наконечна С. В. (2013)
Кириченко Г. І. - Організація роботи сортувальної станції в умовах автоматизації, Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Макарова О. О. (2013)
Бердниченко Ю. А. - Транзитний потенціал України та перспективи його розвитку, Горецький О. А., Денисенко О. С. (2013)
Мельниченко О. І. - Використання методу декомпозиції у системі забезпечення безпеки дорожнього руху, Кішка С. П. (2013)
Демченко Т. Ф. - Становлення та етапи формування цивільного захисту в Україні (2013)
Більчук В. М. - Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2013)
Гордеев А. А. - Эволюция моделей качества программного обеспечения: методика и результаты анализа в контексте стандарта ISO 25010, Харченко В. С. (2013)
Раскин Л. Г. - Информационное обеспечение нечетких экспертных систем, Серая О. В., Каткова Т. И., Головко В. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Ранняя история исследования операций. 1. От зарождения до первой половины XIX века, Любарцев Б. Г. (2013)
Авдеев М. А. - Методические погрешности градуировки многозональных сканирующих устройств широкополосным сигналом, Чёрный С. В. (2013)
Вишневський О. А. - Оптимізація моделювання гіперболо-еліптичних форм обводів повітрозабірників ГТД за габаритними розмірами, Давидов О. С. (2013)
Волосюк В. К. - Анализ особенностей математического представления поля и восстановления изображения шероховатой поверхности в зоне Фраунгофера, Шматко А. А., Зворский В. И., Аксёнов Е. А. (2013)
Гричанюк А. М. - Влияние условий освещенности района геодезической привязки на работу оптических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов, Кожушко Я. Н. (2013)
Демідов Б. О. - Математична модель експлуатації перспективного зразка пересувної лабораторії вимірювальної техніки військового призначення, Борисенко М. В., Савченко М. П., Герасимов В. В. (2013)
Карлов В. Д. - О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Чёрный А. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2013)
Кашаєв І. О. - Перспективні засоби автоматизації штурманських розрахунків, Смик С. І. (2013)
Кириллов И. Г. - Статистический анализ максимально правдоподобных оценок частных коэффициентов корреляции адаптивных решетчатых фильтров, Руденко М. Н., Чаплий Г. В., Бережная Н. Д., Егорова Л. А. (2013)
Кобзєв В. В. - Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації, Васильєв В. А., Фоменко Д. В. (2013)
Кочан О. В. - Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар (2013)
Кухарський І. А. - Визначання та основні поняття геопросторової розвідки, Подліпаєв В. О., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2013)
Куц Ю. В. - Застосування методу тригонометричних моментів в аналізі даних фазових вимірювань, Купрійчук І. А., Рижкова А. А. (2013)
Леонов И. Г. - Инвариантный подход к обнаружению радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех в условиях априорной неопределенности, Присяжный А. Е., Сидоренко Д. С., Животовский Р. Н. (2013)
Ляшенко І. О. - Формалізація ознак повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки за допомогою положень теорії нечітких множин, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Недзельський С. Д. - Система обліку речовин на базі ультразвукових витратомірів, Стеценко А. А. (2013)
Павленко М. А. - Метод розпізнавання ситуацій порушення правил використання повітряного простору повітряними судами, Матющенко О. Г., Сімонов С. І., Головняк Д. В. (2013)
Павлий В. А. - Анализ известных методов восстановления оптико-электронных изображений, искаженных смазом, Худов Г. В. (2013)
Самсонкін В. М. - Інформаційний аспект управління складними людино-машинними системами на основі закономірностей статистики їх поведінки, Друзь В. А., Самсонкін О. О., Федорович О. С. (2013)
Сердюк Т. Н. - Измерение параметров кодовых рельсовых цепей из вагона-лаборатории (2013)
Смоляр В. Г. - Экспериментальное подтверждение работоспособности метода спектрального детектирования сигнала, Тышко С. А., Слюсарь И. И., Васильев К. А. (2013)
Стрелков А. И. - Анализ эффективности обнаружения сигналов лазерных локационных систем контроля космического пространства в условиях турбулентной атмосферы, Жилин Е. И., Любич И. В. (2013)
Тимочко А. И. - Процедура определения значений параметров маршрутов движения динамических объектов в условиях воздействия внешних факторов на основе принципа максимума, Ушань В. Н. (2013)
Филиппова Н. Ю. - Постановка и решение задачи о приеме звука экранированным цилиндрическим электроупругим преобразователем с разрезными электродами (2013)
Хращевський Р. В. - Місце і роль процесу виявлення нештатних ситуацій на борту повітряного судна, Кушнєрова Н. І. (2013)
Батурін О. В. - Обґрунтування концептуальних засад моделювання застосування угруповання протиповітряної оборони Сухопутних Військ, Рябоконь Є. О., Оліфіров О. О. (2013)
Дударь З. В. - Семантические карты представления организационных знаний, Банбан А. В., Калиниченко О. В., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2013)
Тристан А. В. - Імітаційна модель для оцінки ефективності функціонування структури системи управління (2013)
Волков А. С. - Метод построения алгебраических сверточных кодов в частотной области (2013)
Кораблев Н. М. - Распознавание символов на основе модели клональной селекции, Легедина А. В. (2013)
Лещинский В. А. - О логической идентификации начальных математических понятий (2013)
Штомпель Н. А. - Вычислительная сложность методов декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Волошин А. Л. - Метод модернізації комплексної системи захисту інформації без потреби додаткової експертизи в сфері технічного захисту інформації (2013)
Король О. Г. - Обоснование выбора цикловой функции для итеративного хеширования информации, Пархуць Л. Т., Евсеев С. П. (2013)
Краснобаев В. А. - Метод быстрой обработки криптографической информации в модулярной системе счисления, Кошман С. А., Сомов С. В., Крючко Е. А. (2013)
Айрапетян Б. Г. - Різновиди розподілених обчислювальних систем. Архітектурні особливості. Переваги та недоліки (2013)
Алаа Мохаммед Абдул-Хади - Оценка интенсивности атак на уязвимости доступности коммерческих веб-сервисов (2013)
Дробот О. А. - Обґрунтування підходів щодо управління маршрутизацією з розподілом мережних ресурсів у інфокомунікаційних мережах спеціального призначення, Медведєв В. К., Ткачов В. В., Якобінчук О. В. (2013)
Кошева Н. А. - Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів, Мазниченко Н. І. (2013)
Кузнецова Ю. А. - Практический анализ внутреннего качества программного обеспечения с открытым кодом, Сыромятников А. В., Туркин И. Б. (2013)
Кучук Г. А. - Математична модель технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі, Косенко В. В., Давікоза О. П. (2013)
Поляков Г. А. - Алгоритм сравнительной оценки сложностей обмена сообщениями при фрагментации временных параллельных моделей задач для распределенных вычислительных сетей, Геахпур Г., Бублик Р. В., Толстолужская Е. Г. (2013)
Попов А. В. - Оперативное управление медиасистемами в условиях неопределенности (2013)
Саенко В. И. - Расширенный метод выбора наблюдаемых переменных для мониторинга компьютерной сети (2013)
Серков О. А. - Комбіновані методи множинного доступу у телекомунікаційних мережах, Обод І. І., Нікітін С. О. (2013)
Смірнов О. А. - Обґрунтування необхідності створення систем технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем, Кожанова А. С., Коваленко О. В. (2013)
Шматков С. И. - Метод оценки времени доставки сообщения в компьютерных сетях (2013)
Шостак А. В. - Выбор показателя эффективности для потоковой модели многопутевой маршрутизации, Дорошенко Ю. И. (2013)
Бурцев М. В. - Применение системы поддержки принятия решений в медицине, основанной на комбинированном решающем правиле, при диагностике заболеваний крови (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы поддержки принятия решений врача общей практики, Панферова И. Ю., Щукин Н. А., Доброродняя И. С. (2013)
Иванов В. К. - Устройство для воздействия КВЧ электромагнитным излучением на внутренние органы, Иванова Ю. В., Силин А. О., Стадник А. М., Фатеев А. С. (2013)
Пісоцька Л. А. - Біоенергетичні методи дослідження як здоров’язберігаючі нанотехнології в педагогічному процесі, Лакіза Т. В., Лоян Ю. О., Фадєєва Л. В., Кучук Н. Г. (2013)
Семеней А. М. - Использование алмазоподобных пленок для построения сенсорных систем, Рожицкий Н. Н. (2013)
Chupryna A. S. - Models and methods for quality evaluation of embryos, Al Dulaimi Ahmed Abdulmunem (2013)
Косіло М. С. - Використання методів вербального аналізу в інформаційно-аналітичних системах менеджменту організації, Єльчанінов Д. Б., Бєлова Н. В. (2013)
Лубко Д. В. - Проектування інформаційної мобільної системи для підприємства (2013)
Тимофеев В. А. - Управление конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В. (2013)
Адаменко М. І. - Основи розрахунку дії автоматичної установки локалізації хімічних викидів (2013)
Пахомов Р. І. - Системний підхід як методологічна основа охорони праці, Лаврут Т. В., Дяченко Є. В. (2013)
Пустовіт М. О. - Аналіз існуючих математичних моделей розвитку пожеж для комп’ютеризованих тренажерних комплексів (2013)
Ушакова І. О. - Аналіз існуючих методик оцінки якості водних ресурсів, Попов К. І. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Пилипака С. Ф. - Математична модель руху матеріальної частинки у відцентровому розсіювальному апараті із циліндричними лопатками, Войтюк Д. Г., Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2009)
Булгаков В. М. - Ударна взаємодія вибраційного викопуючого робочого органу з коренеплодом цукрового буряку, Головач І. B., Черновол М. І., Свірень М. О. (2009)
Горбовой А. Ю. - Математическая модель колебаний прицепного уборочного сельскохозяйственного машинного агрегата, Гуцол Т. Д. (2009)
Молодик М. В. - Формування перспективної ремонтно-обслуговуючої бази агропромислового комплексу, Моргун A. M., Чумак В. К., Шаповал Л. I., Котенко С. С., Молодик Л. П. (2009)
Рибак Т. І. - Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК, Попович П. В., Сташків М. Я. (2009)
Заика П. М. - Результаты полевых испытаний вибрационно-дискового высевающего аппарата на посеве мелкосеменных сельскохозяйственных культур, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2009)
Котов Б. I. - До теорії розділення зерна в повітряному потоці, Степаненко С. П., Швидя В. О., Коваль Ю. Г. (2009)
Котов Б. I. - Моделювання перехідних режимів обладнання холодильної камери та структури системи автоматичного керування (САК) температурно-вологісним режимом, Грищенко В. О. (2009)
Грушецький С. М. - Інноваційна картопляна техніка - комплексне рішення задач (2009)
Ловейкін B. C. - Дослідження дальності польоту частинок твердих мінеральних добрив шляхом моделювання, Човнюк Ю. В., Дитюк А. І. (2009)
Ловейкін B. C. - Оптимізація параметрів релейної мехатронної системи автоматичного регулювання технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2009)
Ловейкін B. C. - Оптимізація перехідних режимів руху кранового візка зі змінною довжиною підвісу вантажу, Ромасевич Ю. О. (2009)
Белоцерковский М. А. - Повышение работоспособности тяжелонагруженных узлов трения скольжения сельхозмашин нанесением покрытий с последующим трибомодифицированием, Камко А. И. (2009)
Белоцерковский М. А. - Использование технологии газопламенного напыления покрытий модифицированным полиамидом при изготовлении корпусных опор почвообрабатывающих агрегатов, Чекулаев А. В. (2009)
Жорник В. И. - Пластичная смазка с наноразмерными компонентами для тяжелонагруженных узлов трения сельхозмашин, Камко А. И. (2009)
Васильковский О. М. - Обгрунтування геометричних параметрів дискового очисника лап парових культиваторів, Гуцул В. І., Савченко Д. С. (2009)
Василъковсъкий М. І. - Попередні дослідження альтернативних джерел створення повітряного потоку в пневмоінерційних зерноочисних машинах, Васильковский О. М., Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2009)
Лімонт А. С. - Упаковки льонотрести як логістичні об'єкти в транспортному забезпеченні її збирання, Килимчук В. М., Ломакін В. О. (2009)
Цурпал И. А. - К задачам расчета КИЛ в оболочках с разрезами-трещенами, Юрков В. Н. (2009)
Пастушенко С. І. - Теоретична оцінка енергетичних показників роботи виконавчих органів пневмоприводу (2009)
Лімонт А. С. - Тракторні причепи як засоби транспортування упаковок льонотрести, Ломакін В. О. (2009)
Косінов M. M. - Удосконалення конструкції пневмомехнічного висівного апарата, Шмат С. І., Амосов В. В. (2009)
Дудников А. А. - Некоторые аспекты повышения ресурса сельскохозяйственных машин, Дудников И. А., Беловод А. И. (2009)
Беловод А. И. - Механизм упрочнения поверхности деталей при обычном и вибрационном их восстановлении (2009)
Дудников И. А. - К вопросу влияния вибрационной обработки на деформирование материала обрабатываемых деталей, Кившик А. П., Дудников А. А. (2009)
Тищенко Л. Н. - Определение скорости зерновой смеси при решётном вибросепарировании, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2009)
Занько М. Д. - Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна (2009)
Онопа В. В. - Дослідження траєкторії руху домішок в повітряному потоці, Петренко М. М., Кислун О. А., Онопа В. А. (2009)
Паламарчук П. В. - Дослідження впливу додаткових навантажень в опорах мультиплікатора на несучу систему машини ОВП-2000 (2009)
Гончаров Ф. І. - Дослідження систем водозберігаючого зрошення (2009)
Пастушенко С. І. - Математичне моделювання впливу процесу барботації на очистку насіння овоче-баштанних культур гідропневмосепаратором, Огієнко М. М. (2009)
Пастушенко А. С. - Визначення конструктивно-технологічних параметрів машини давильного типу насіннєвих плодів овоче-баштанних культур (2009)
Бакум М. В. - Дослідження руху часток в квазігоризонтальному плоскому каналі пневматичних сепараторів, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2009)
Болдар Л. Н. - Вплив конструкційних і технологічних чинників на напружено-деформований стан поршневих кілець і якість відремонтованих тракторних двигунів, Білогуров О. С., Рибас В. В. (2009)
Кокалюк Л. Ю. - Дослідження аеродинамічних характеристик шару вороху насіння трав, Дударєв І. М., Кірчук Р. В. (2009)
Кузьменко А. Г. - Дослідження перетворення механічної енергії в теплову при терті твердих і рідких тіл, Милятинський С. В. (2009)
Кузьменко А. Г. - Расчет и повышение износостойкости шаровых шарниров рулевого управления транспортных машин, Ситнік С. В. (2009)
Рудъ А. В. - Теоретичні дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О. (2009)
Рудь А. В. - Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Нікітін В. В. (2009)
Строк Е. Я. - Разработка алгоритма управления навесным устройством зерноуборочного комбайна с использованием математического моделирования, Бельчик Л. Д. (2009)
Думанський О. В. - Вплив завантаження дизельного двигуна на паливну економічність трактора (2009)
Аулін В. В. - Дослідження властивостей моторної оливи в процесі експлуатації дизелів, Лисенко С. В., Кузик О. В. (2009)
Аулін В. В. - Дослідження мікрогеометрії поверхонь тертя деталей фрактальним методом, Лізунов C. M. (2009)
Аулін В. В. - Інформаційне забезпечення в системі технічного сервісу, діагностичного моніторингу та охорони праці в сільськогосподарському виробництві, Лівіцький О. М. (2009)
Аулін В. В. - Врахування реологічних властивостей ґрунтів при їх взаємодії з РОГМ, Тихий А. А. (2009)
Бойко А. І. - Структурний аналіз функціонування посівної секції сівалки прямого посіву, Очеретько І. В. (2009)
Бойко А. І. - Визначення структури силових факторів, що діють на жниварний машинно-тракторний агрегат з боковою навіскою, Савченко Л. А. (2009)
Сисоліна І. П. - Про причини нерівномірності висіву шнековими туковисівними апаратами (2009)
Сидашенко А. И. - Предремонтная диагностика автомобилей с помощью USB-осциллографа (мотортестера), Шержуков И. Г., Тридуб А. Г. (2009)
Мельник В. И. - Микроклимат каждого из полей, как фактор влияния на темпы проведения работ и потребность в технике, Чигрина С. А. (2009)
Міненко С. В. - Експериментальні дослідження комбінованого сепаратора картопляного вороху, Герук С. М. (2009)
Невзорова А. Б. - Использование самосмазывающихся подшипников скольжения на основе прессованной древесины в узлах трения сельскохозяйственной техники, Врублевская В. И., Дашковский В. А. (2009)
Скобло Т. С. - Формирование упрочняющих белых слоев на поверхности покрытия в процессе специальной механической обработки, Ридный Р. В. (2009)
Криськов О. Д. - ООП та методика проектування регламенту технологічного процесу, Щербина К. К. (2009)
Федюшко Ю. М. - Вимірювання діелектричної проникності біологічних об'єктів в широких частотних діапазонах, Куценко Ю. М. (2009)
Мельник Ю. В. - Повышение рабочей скорости движения рассадопосадочного агрегата (2009)
Диха О. В. - Геометричні параметри і режим тертя в напрямних елементах з маслоутримувальними канавками змінної глибини (2009)
Мороз Н. Н. - Влияние схемы напряженно-деформировочного состояния на локализацию деформаций, предшествующую разрушению, Драгобецкий В. В., Бойко Ю. А. (2009)
Гринченко A. С. - Обеспечение долговечности шлицевых валов конструкторскими и технологическими методами (2009)
Карабиньош С. С. - Визначення мікродеформацій в поверхневих шарах деталей голографічними методами (2009)
Кифяк B. В. - Теоретичні дослідження процесу нагрівання зерна комбінованим енергопідведенням при прямоточному русі зерна (2009)
Браженко С. А. - Вдосконалення засобів механізації технологічного процесу вирощування просапних культур, Прасолов Є. Я., Слинько О. П. (2009)
Герук С. М. - Методика експлуатаційних досліджень зношування робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь, Борак К. В. (2009)
Носуленко В. І. - Вплив технологічних параметрів процесу розмірної обробки електричною дугою на шорсткість робочої поверхні спряжених пар робочих деталей розділових штампів, Шмельов В. М. (2009)
Головко Л. Ф. - Лазерне наплавлення та термомеханічна обробка композиційних матеріалів з пам'яттю форми, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2009)
Златопольский Ф. Й. - Исследование защитных свойств газотермических покрытий используемых в пищевом производстве конструкционных элементов оборудования, Лопата В. Н., Шалыгин А. В., Налбадъян С. В. (2009)
Ивашко B. C. - Упрочнение быстроизнашивающихся деталей почвообрабатывающей техники, Ярошевич В. К., Лузан П. Г., Мдзинарашвили Г. И. (2009)
Цизь І. Є. - Результати експериментальних досліджень продуктивності пневматичного забірного пристрою для добування сапропелю, Хомич С. М. (2009)
Ветохін В. І. - Проектування та результати випробувань робочого органу для глибокого розпушення міжрядь цукрових буряків, Кутя П. О. (2009)
Мажейка О. Й. - Конструкція головки для нанесення зносостійких електродугових покриттів на внутрішні поверхні деталей сільськогосподарської техніки, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В. (2009)
Будак В. Д. - Якість вищої педагогічної освіти в умовах євроінтеграційних процесів, Пєхота О. М. (2013)
Осадченко І. І. - Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Коваль В. О. - Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці (2013)
Шерман М. І. - Дослідження впливу комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів на показники навчальної успішності (2013)
Середа І. В. - Суб’єктно орієнтована педагогічна підготовка майбутнього викладача як засіб професійного саморозвитку (2013)
Тарасова С. М. - Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету валеологічної культури (2013)
Адаменко О. О. - Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи (2013)
Тимченко А. А. - Основні принципи, методи та етапи технології історико-педагогічного дослідження (2013)
Манькусь І. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізики: технологія контекстного навчання (2013)
Єрмакова І. П. - Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя історії (2013)
Чернікова В. О. - Сучасний стан і перспективи викладання іноземної мови професійного спрямування майбутнім судноводіям (2013)
Гінкевич О. В. - Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури (2013)
Ружевич Я. І. - Особливості формування ціннісних орієнтацій старшокласників на різних етапах вивчення художнього твору (2013)
Сокол Т. Г. - Визначення форм і методів курсової підготовки кадрів туристичної сфери (2013)
Невзоров Р. В. - Системи тренажерних модулів як засіб розвитку професійного досвіду курсантів-льотчиків в умовах ведення повітряного бою (2013)
Паршук С. М. - Інноваційні підходи до формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів початкових класів (2013)
Прасол Н.О. - Готовність до самоосвітньої діяльності як показник рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Казанжи І. В. - Гуманізація процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи (2013)
Желан А. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності на засадах гуманізму (2013)
Пак І. О. - Морально-естетичне виховання майбутніх учителів в умовах хореографічної діяльності (2013)
Білюк О. Г. - Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університету (2013)
Федоришин В. І. - Критеріально-рівневий аналіз акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв (2013)
Петренко О. М. - Технології трансляції музичного тексту: до проблеми викладання педагогіки мистецтва (2013)
Щербак І. В. - Технологія розкриття художнього образу музичного твору виконавцем (2013)
Парфентьєва І. П. - Технології викладання дисципліни "Хоровий клас" (2013)
Гмиря С. С. - Комунікативні процеси в шкільному класі як об’єкт педагогічного керування (2013)
Лабунець В. М. - Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Міщанчук В. М. - Врахування індивідуально-типологічних особливостей у підготовці майбутніх учителів з використанням сугестивних технологій (2013)
Асоціація серцево-судинних хірургів України вітає Геннадія Васильовича Книшова з 80-річним ювілеєм! (2014)
В. Б. Максименко. - Жизнь, посвященная спасению сердец (2014)
Діяльність Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2013 році (2014)
Аверчук В. - Випадок протезування дуги аорти при сифілітичній аневризмі дуги аорти, Бешлей Д., Короташ Т., Процик І., Шнайдрук А., Аверчук Д., Саганський А., Томащук Н., Поваляшко Л., Бодак П. (2014)
Аверчук В. - Варіанти артеріальної канюляції при операціях з приводу гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А, Кулик Л., Процик І., Ратич А., Бешлей Д., Чорненький І., Соловей Л., Лиско М., Шнайдрук А., Саганський А. (2014)
Аксьонов Є. В. - Особливості ендоваскулярного лікування стенозів огинаючої артерії з атиповим відходженням, Сало С. В., Демченко Р. Б., Плиска О. О. (2014)
Бешлей Д. - Протезування аортального клапана з верхнього міні-стернотомного доступу: перший львівський досвід, Аверчук В., Процик І., Кулик Л. (2014)
Бойко Е. П. - Эхокардиографические критерии успешной бивентрикулярной коррекции атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, Руденко Н. Н., Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Максименко А. В., Емец И. Н. (2014)
Бородінова О. С. - Результати двоетапної корекції коарктації аорти, поєднаної з іншими внутрішньосерцевими аномаліями, Богута Л. Ю., Куркевич А. К., Острась О. В., Сегал Є. В. (2014)
Витовский Р. М. - Случай рецидива миксомы левого предсердия, Захарова В. П., Пищурин А. А., Исаенко В. В., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Билинский Е. А., Параций А. З., Дедкова Т. И., Сатмари Е. В. (2014)
Вітовський Р. М. - Випадок злоякісного перебігу міксоми правого передсердя, Ісаєнко В. В., Кривенький О. В., Яковенко І. Г., Піщурін О. А., Білинський Є. О., Парацій О. З., Дєдкова Т. І., Чернякова Л. С. (2014)
Воробйова Г. М. - Виявлення анти-Hsp60 та анти-Sgt1 антитіл у новонароджених із критичною вродженою вадою серця у віддаленому післяопераційному періоді, Ткаченко Я. В., Погрібна А. П., Жовнір В. А., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2014)
Габріелян А. В. - Ускладнення процедури трансплантації стовбурових клітин, Салютін Р. В., Якушев А. В., Доманський Т. М., Шаблій В. М., Миронюк О. І., Оніщенко В. Ф. (2014)
Гурин П. В. - Выбор режима инфузионной терапии в хирургии коронарных артерий на работающем сердце, Мазур А. П., Онищенко В. Ф., Бабич М. Н. (2014)
Дидусь О. С. - Особенности микробной флоры при гнойно-септических осложнениях после имплантации систем для лечения нарушений сердечного ритма, Списаренко С. П., Малышева Т. А., Альмиз П. А., Мельник Н. В., Поканевич А. В., Ковальчук А. В., Стычинский А. С. (2014)
Дикуха С. О. - Спинальні ураження при операціях на низхідній грудній аорті, Руденко М. М., Марченко М. В., Дєдкова Т. І., Терещенко А. І., Ситар Л. Л., Тарасенко Ю. М., Карпенко В. Г., Іванов Я. М. (2014)
Дитковский И. А. - Опыт применения окклюдеров китайского производства, Ящук Н. С., Черпак Б. В., Ермолович Ю. В., Мазур А. А., Параций А. З., Лазоришинец В. В. (2014)
Довгань О. М. - Корекція поєднаної дисплазії тристулкового клапана та клапана легеневої артерії, Kalangos А., Аксьонова І. О., Вашкеба В. Ю., Сакалов В. В., Криштоф Є. Б., Шаповал Л. А., Борисова В. І., Пройдак О. С. (2014)
Доронин А. В. - Катетерное лечение фибрилляции предсердий без использования навигационных систем и охлаждаемых электродов, Суслина Ю. И., Лотуга А. В., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2014)
Доронин А. В. - Сохранение синусового ритма в раннем послеоперационном периоде после катетерного лечения фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Лотуга А. В., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2014)
Зіньковський М. Ф. - Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло, Горячев А. Г., Довгань А. М., Атаманюк М. Ю., Піщурін О. А. (2014)
Зиньковский М. Ф. - Внутрисердечная анатомия и гемодинамика в отдаленном периоде после полной коррекции тетрады Фалло, Наумова Л. Р., Горячев А. Г., Атаманюк М. Ю., Пищурин А. А. (2014)
Іванів І. Ю. - Особливості кореня аорти у близьких родичів осіб із двостулковим аортальним клапаном, Лозинська Н. В., Іванів Ю. А., Орищин Н. Д. (2014)
Касьянова А. Ю. - Психомоторний розвиток дітей після операцій артеріального переключення із застосуванням аутологічної плацентарно-пуповинної крові, Василига О. В., Жовнір В. А., Ємець І. М. (2014)
Климишин Ю. І. - Досвід протезування мітрального клапана у дітей віком до двох років, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Сегал Є. В., Позняк Ю. В., Пукас О. Ю. (2014)
Книшов Г. В. - Аналіз існуючих і пошук нових кількісних критеріїв електромеханічної взаємодії в міокарді – шлях до підвищення ефективності кардіоресинхронізаційної терапії, Білинський Є. О., Лазоришинець В. В., Вітовський Р. М., Залевський В. П., Кравчук Б. Б., Руденко К. В., Распутняк О. В., Ісаєнко В. В., Піщурін О. А. (2014)
Книшов Г. В. - Коронарний атеросклероз у хворих після коронарного стентування та коронарного шунтування, Левчишина О. В., Настенко Є. А., Носовець О. К. (2014)
Кнышов Г. В. - Динамика иммунологических и вирусологических показателей у больных инфекционным эндокардитом, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита С, оперированных в условиях общей управляемой гипертермической перфузии, Максименко В. Б., Колтунова А. Б., Крикунов А. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Книшов Г. В. - Дослідження кількісних характеристик пульсової хвилі артеріального тиску і їх кореляційних зв’язків у різних відділах артеріальної системи, Руденко К. В., Настенко Є. А., Шаповалова В. В., Буркот О. М., Носовець О. К., Шардукова Ю. В. (2014)
Книшов Г. В. - Аналіз результатів етапного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, Руденко К. В., Шаповалова В. В., Коллякова Н. О., Невмержицька Л. О., Ружин Ю. О., Чижевська О. О., Фанта С. М., Марченко М. В., Буряк Р. В. (2014)
Knyshov G. V. - Evaluation of Immunologic and Virologic Data in Patients with Infective Endocarditis, Infected by Hiv, Operated Upon with the Use of Total Controlled Hyperthermic Perfusion, Krykunov A. A., Koltunova A. B., Maksymenko V. B. (2014)
Коржов В. И. - Особенности биохимических и морфологических нарушений при гемодинамическом отеке легких с летальным исходом, Лиcкина И. В., Жадан В. Н., Лоза Т. В., Олексинская О. А., Паливода Н. Г., Касьян Н. А. (2014)
Корнилов Д. Б. - Первый опыт поэтапной эндоваскулярной коррекции сочетанного порока сердца (клинический случай), Григоренко Ю. М., Крайняк Д. Ю., Титаренко О. А., Аносова Н. П., Лапкина Е. И. (2014)
Кравченко Т. В. - Предсердные тахикардии после катетерной абляции фибрилляции предсердий, Филюк А. В., Акобиров Е. С., Вегуляр С. С. (2014)
Кузьменко Ю. Л. - Одномоментное закрытие вентрикуло-артериальной легочной коммуникации и баллонной дилатации стеноза правой ветви легочной артерии после операции Фонтена, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Чернышук С. С., Руденко Н. М. (2014)
Кузьменко С. О. - Кровозбереження в неонатальній кардіохірургії, Часовський К. С., Ткаченко Я. В. (2014)
Кулик Л. - Нова парадигма реконструкції дегенеративної мітральної недостатності, Процик І., Іванів Ю. І, Бешлей Д., Стернюк А., Петровський Р., Ольхова І., Павлов В., Коцелко В., Петровський Т. (2014)
Лазоришинець В. В. - Віддалені результати транскатетерної алкогольної абляції септальних гілок при гіпертрофічній кардіоміопатії, Руденко К. В., Панічкін Ю. В., Дзахоєва Л. С., Бешляга В. М., Ящук Н. С., Чижевська О. О., Коллякова Н. О., Ружин Ю. О., Бубряк А. Е. (2014)
Лазоришинець В. В. - Пластичні операції при хірургічному лікуванні аномалії Ебштейна, Труба Я. П., Руденко К. В., Головенко О. С., Бойко С. М., Дьордяй І. С., Перепека І. А., Сіромаха С. О., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2014)
Лазоришинець В. В. - Досвід хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Труба Я. П., Руденко К. В., Головенко О. С., Бойко С. М., Дьордяй І. С., Руденко М. М., Мошківська Л. В., Ткаченко Л. М. (2014)
Лазоришинець В. В. - Ускладнення при інтервенційних втручаннях у хворих ішемічною хворобою серця із рецидивом стенокардії після операції коронарного шунтування, Фанта С. М., Панічкін Ю. В., Левчишина О. В., Сало С. В., Гаврилишин А. Ю., Бубряк А. Е. (2014)
Лебедєва Є. О. - Звивистість коронарних артерій – окремий фактор розвитку ішемічної хвороби серця (2014)
Лозинська Н. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика тахіаритмій плода (2014)
Мешкова М. С. - Инвазивное и неинвазивное лечение нарушений ритма сердца у детей младшего возраста весом до 15 кг, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2014)
Михайличенко Е. С. - Экспрессия рецепторов ангиотензина ІІ первого типа в гладкомышечных клетках сосудов у пациентов с мультифокальным атеросклерозом (2014)
Мошківська Л. В. - Аналіз ефективності захисту легень у дітей із вродженими вадами серця протягом операції зі штучним кровообігом, Труба Я. П., Бойко С. Н., Головенко О. С., Перепека І. А., Дяченко В. Л., Дьордяй І. С., Лазоришинець В. В. (2014)
Никоненко А. С. - Характеристика морфологических изменений мышечной ткани голени после PRP-терапии, Волошин А. Н., Макарченко Ю. И. (2014)
Никоненко А. С. - Оценка продольной деформации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией левого желудочка, осложненной инфарктом миокарда, перед реваскуляризацией миокарда, Молодан А. В., Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Никоненко А. С. - Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением в диагностике тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Макаренков А. Л., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Никоненко О. С. - Особливості відновного лікування травм судинно-нервових структур підколінної зони, Перцов І. В., Єрмолаєв Є. В., Івахненко Д. С. (2014)
Никоненко О. С. - Порівняння високої грудної епідуральної анестезії і центральної аналгезії за їх впливом на центральну гемодинаміку під час операцій аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом, Собокарь В. А., Гриценко С. М., Саленюк В. В. (2014)
Орищин Н. Д. - Оцінка життєздатності міокарда за допомогою магнітно-резонансної томографії у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Іванів Ю. А., Паламарчук Ю. О., Павлик С. С., Блискун М., Мороз В. С. (2014)
Острась О. В. - Вплив перинатальної тактики при пренатальній підозрі патології дуги аорти на роботу відділення інтенсивної терапії кардіохірургічного центру, Куркевич А. К., Чернишук С. С., Руденко Н. М. (2014)
Позняк Ю. В. - Роль хронічної недостатності клапана легеневої артерії у визначенні показань до реоперацій у пацієнтів після радикальної корекції тетради Фалло, Руденко Н. М., Сегал Є. В., Ханенова В. А., Стогова О. В., Климишин Ю. І. (2014)
Попов В. В. - Реконструкция сочетанной левой атрио- и вентрикуломегалии при коррекции митрального порока сердца, Бешляга В. М., Трембовецкая Е. М., Жеков И. И., Захарова В. П., Чернякова Л. С., Клименко Л. А., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов В. В. - Тесемочный бандаж восходящей аорты при ее постстенотическом расширении, Большак А. А., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов B. В. - Фрагментирующая операция в левом предсердии при коррекции изолированного митрального порока, Дзахоева Л. С., Рой В. В., Захарова В. П., Пукас Е. В., Чернякова Л. С., Волкова Н. И., Леонтьева Л. С., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П. (2014)
Попов B. В. - Редукция левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана, Трембовецкая Е. М., Бешляга В. М., Захарова В. П., Ювчик Е. В., Пукас Е. В., Чернякова Л. С., Волкова Н. И., Рой В. В., Матюшко Л. Г. (2014)
Попов В. В. - Хирургическое лечение митрального стеноза в сочетании с массивным тромбозом левого предсердия, Мнишенко В. И., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов В. В. - Место ретроградной кардиоплегии при коррекции изолированного митрального порока, Хижняк К. А., Тихоненко Л. И., Гуртовенко А. Н., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Пророк С. Ю. - Хірургічне лікування субаортального стенозу після радикальної корекції атріовентрикулярного септального дефекту, Сєгал Є. В., Романюк О. М., Серденко Б. Б. (2014)
Радченко М. П. - Клінічний випадок хвороби Кавасакі з гігантськими аневризмами коронарних артерій, Довгалюк А. А., Рокицька Н. В., Артеменко Є. О., Ханенова В. А. (2014)
Романюк О. М. - Досвід виконання операції Фонтена без застосування штучного кровообігу, Серденко Б. Б., Байрамов Е. М., Позняк Ю. В. (2014)
Руденко А. В. - Клинический случай хирургического лечения тромбированной аневризмы левого желудочка при сопутствующем гигантском загрудинном зобе, Багиров М. М., Гогаева Е. К., Сейковский О. В., Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Соломко С. Н., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Руденко А. В. - Аналіз перебігу коронарного атеросклерозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та без нього через 12 місяців після операції аортокоронарного шунтування за даними коронарошунтографій, Гутовський В. В., Урсуленко В. І., Руденко С. А., Гогаєва О. К. (2014)
Руденко Е. В. - Диагностические возможности цитологического исследования бронхоальвеолярных смывов у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии НИССХ, Захарова В. П., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Руденко А. В. - Результаты хирургического лечения митральной недостаточности ишемического генеза, Руденко С. А., Гогаева Е. К., Гутовский В. В., Руденко Н. Л., Демус В. В., Трембовецкая Е. М., Федорова Л. С. (2014)
Руденко А. В. - Обобщение 14-летнего опыта выполнения операций коронарного шунтирования на работающем сердце, Урсуленко В. И., Купчинский А. В., Береговой А. А., Витовский Р. М., Руденко Н. Л. (2014)
Савчук Т. В. - Синдром гіпоплазії лівих відділів серця: особливості будови лівого шлуночка, Захарова В. П. (2014)
Сало С. В. - Катетеризація правих відділів серця транскубітальним доступом, Аксьонов Є. В., Берестовенко В. С., Плиска О. О., Лебедєва Є. О. (2014)
Секелик Р. І. - Аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії: десятирічний досвід діагностики та хірургічного лікування, Острась О. В., Павлова А. О., Куркевич А. К., Ємець І. М. (2014)
Сіромаха С. О. - Досвід лікування критичних вроджених вад серця та спричинених ними критичних станів як елемент невідкладної або екстреної кардіохірургії, Руденко К. В., Залевський В. П., Труба Я. П., Прокопович Л. М., Филипчук В. В., Лазоришинець В. В., Книшов Г. В. (2014)
Стычинский А. С. - Выбор доступа при катетерном устранении левосторонних дополнительных предсердно-желудочковых соединений, Альмиз П. А., Плиска Н. В., Поканевич Е. В., Ковальчук А. В. (2014)
Тодуров Б. М. - Экстренная хирургическая коронарная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда, Бицадзе А. Г., Глагола М. Д., Демянчук В. Б., Шателен Н. В., Фурса Е. М., Федоренко Е. А., Болгова А. С. (2014)
Тодуров Б. М. - Визначення життєздатності міокарда при реваскуляризації у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та важкою дисфункцією лівого шлуночка, Зеленчук О. В., Шевченко В. О., Кундін В. Ю., Кузміч І. М., Іванюк Н. Б. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии, Ковтун Г. И., Кузьмич И. Н., Шпачук А. О., Поступальский А. Н. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение ишемической болезни сердца у больных пожилого и старческого возраста, Ковтун Г. И., Поступальский А. Н., Лоскутов О. А., Шпачук А. О., Ревенко А. В., Шмидт А. А. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца у больных пожилого возраста, Ковтун Г. И., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Михайлова А. В. (2014)
Узун Д. Ю. - Корекція порушень реології крові при рецидивуючому перебігу фібриляції передсердь у хворих з імплантованим кардіостимулятором у режимі DDD (2014)
Узун Е. С. - Эпигенетические предикторы возникновения фибрилляции предсердий, Узун Д. Ю., Гнилорыбов А. М. (2014)
Урсуленко В. И. - Методы и техника наложения проксимальных и дистальных анастомозов при операциях шунтирования коронарных артерий у больных с ишемической болезнью сердца, Демус В. В., Верич Н. М., Позняк В. И., Витовский Р. М., Клименко Л. А., Осипенко Л. С. (2014)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение постинфарктных разрывов межжелудочковой перегородки: результаты, проблемы и возможные пути их решения, Руденко А. В., Захарова В. П., Береговой А. А., Паничкин Ю. В., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Черпак Б. В., Дитковский И. А., Дзахоева Л. С. (2014)
Фуркало С. Н. - Стентирование основного ствола левой коронарной артерии как альтернатива аортокоронарному шунтированию у больных ИБС, Хасянова И. В., Власенко Е. А. (2014)
Храпунов В. Н. - Биоматериалы в кардиохирургии (терминология, обработка, моделирование имплантов, экспериментальное исследование, клиническое использование, перспективы применения), Горячев А. Г., Пищурин А. А., Атаманюк М. Ю., Зиньковский М. Ф. (2014)
Черпак Б. В. - Использование скаллопированного стент-графта при лечении пациента с коарктацией аорты, осложненной диссекцией, Сало С. В., Кравченко В. И., Дитковский И. А., Ермолович Ю. В., Бацак Б. В., Ящук Н. С. (2014)
Чумаченко В. Н. - Частота развития острого повреждения почек у больных после кардиохирургических операций, Потапов А. Л., Бабанин А. А., Ризк Г. Э., Овчаров Р. С. (2014)
Шаповалов Н. А. - Тромболитическая терапия при остром коронарном синдроме: за и против, Зинченко А. В., Некрасов Д. А., Пелешенко А. С., Некраса А. И., Дяченко М. Ю., Нестер О. Е., Пономарева Е. В., Саньков А. И., Черных С. Г. (2014)
Эстрин С. И. - Сравнительная оценка интракоронарного и внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии (2014)
Якоб Л. В. - Спосіб хірургічного лікування аневризм лівого шлуночка задньобазальної локалізації, Урсуленко В. I., Руденко А. В. (2014)
Ялынская Т. А. - Диагностика общего артериального ствола методом мультидетекторной компьютерной томографии (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Богданова І. В. - Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування (2012)
Воробйова Т. М. - Статеві особливості моделювання розсіяного склерозу у тварин у різні періоди передпубертатного віку, Гейко В. В., Волошина Н. П., Єгоркіна О. В. (2012)
Кондрашов А. А. - Эффективность эпидурального введения стероидов у пациентов с центральными и парамедиальными грыжами межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, осложненными секвестрированием, Полищук Н. Е. (2012)
Міщенко Т. С. - Ефективність і переносимість препарату Грінвітал у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Харіна К. В. (2012)
Морозова О. Г. - Пароксизмальный тип течения вегетативной дистонии у пациентов с миофасциальной дисфункцией шейно-плечевой локализации: дозозависимый эффект γ-амино-β-фенилмасляной кислоты (ноофена), Ярошевский А. А.. Липинская Я. В. (2012)
Супрун Е. В. - Аналіз ефективності церебропротекції Ронколейкіном при геморагічному інсульті методом кореляційних структур, Громов Л. О., Супрун О. С. (2012)
Сухоруков В. І. - Важливість фактора впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина II), Нікішкова І. М. (2012)
Танцура Л. М. - Тактика курації дітей з парціальними та вторинно-генералізованими нападами внаслідок вірусних та паразитарних уражень ЦНС, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В., Шатілло А. В., Сало С. В., Гроховський В. В., Лук’янцева О. Ю., Трембовецька О. В. (2012)
Томах Н. В. - Применение топирамата в профилактическом лечении мигрени, Грицай А. В., Яновская Т. В. (2012)
Щеглов Д. В. - Порівняльна оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм вертебробазилярного басейну у післяопераційні та ранні віддалені періоди лікування, Гончарук О. М., Мамонова М . Ю. (2012)
Юров И. В. - Применение препарата амантадина гидрохлорид у пациентов с болезнью Паркинсона в контексте рациональной фармакотерапии (2012)
Бачериков А. М. - Суїцидальна поведінка та її профілактика (Огляд літератури), Матузок Е. Г., Лакинський Р. В., Ткаченко Т. В. (2012)
Гегешко В. В. - Предиктори першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм (2012)
Демченко М. І. - Психологічні та психосоціальні характеристики хворих з постінсультною депресією як основа їх психотерапії (2012)
Златковський В. В. - Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих з залежністю від психоактивних речовин (2012)
Казаков В. Е. - Психопатоподобные нарушения при черепно-мозговой травме (2012)
Курило В. А. - Особенности общения в семье и коммуникативная компетентность супругов как составляющие уровней их психологической совместимости (2012)
Марута Н. О. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при корекції нуклеїнатом, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Подлубный В. Л. - Клинико-феноменологическая структура непсихотических психических расстройств у работников промышленных предприятий (2012)
Сайко Д. Ю. - Клинико-психопатологическая характеристика органических депрессий при болезни Паркинсона (2012)
Самойлова О. С. - Методологія багатофакторного лонгітудінального дослідження станів залежності різного походження (2012)
Шавлис Н. А. - Особенности медико-психологической коррекции у детей с гиперкинетическими расстройствами (2012)
Шаповалов В. В. - Судебная фармация: изучение проблемы распространения психоактивных веществ через сеть Интернет, Шаповалова В. А., Агапов Д. А. (2012)
Коваленко О. Є. - Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату "Ноофен", Рощина Л. П. (2012)
Міщенко Т. С. - Гербастрес в лікуванні хворих на вегетосудинну дистонію, Харіна К. В. (2012)
Морозова О. Г. - Комплексная терапия в восстановительном лечении дорсалгий, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2012)
Шаповалова В. А. - Фармацевтическое право: единая конвенция оон о наркотических средствах 1961 года в совершенствовании международной системы контроля над наркотическими средствами, Мусоев С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичний моніторинг правопорушень у сфері нелегального обігу психоактивних речовин на регіональному рівні, Шаповалов В. В., Шувера О. В. (2012)
Шестопалова Л. Ф. - Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2012)
Абдулахад К. Ф. - Порівняльний вплив мультипробіотиків групи "Симбітер" на базальну секрецію соляної кислоти в шлунку щурів за умов тривалого введення блокатора Н+-К+-АТФази омепразолу, Берегова Т. В., Цирюк О. І., Фалалєєва Т. М., Янковський Д. С. (2010)
Вірченко О. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний концентрований" на стан перекисного окислення ліпідів в плазмі щурів за умов стрес-індукованого виразкоутворення, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Дворщенко К. О., Янковський Д. С. (2010)
Діденко Н. В. - Концентрація гормонів аденогіпофізу та яєчника в сироватці крові у жінок репродуктивного віку після променевої терапії негіпофізарних пухлин головного мозку (2010)
Дуган О. М. - Токсикологічна активність наноматеріалів, Михальченко М. В. (2010)
Короткий О. Г. - Продукція оксиду азоту тимоцитами та спленоцитами щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний", Пилипенко С. В., Максимович Я. С., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та сировина, які містять фенологлікозиди, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив гліпролінів на морфологію слизової оболонки шлунка за умов тривалого введення глутамату натрію, Берегова Т. В., Дзюбенко Н. В., Самоніна Г. Е. (2010)
Щербик В. В. - Векторно-диаграммный метод исследования репликации днк, рнк и транскрипции ДНК, Бучацкий Л. П. (2010)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульзним холециститом на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2010)
Гречихин Г. В. - Оценка показателей иммунорезистентности при выборе метода хирургического лечения гиперспленизма у больных циррозом печени (2010)
Дранік Г. М. - Імуномодулюючі властивості препарату рослинного походження манаксу при медичної реабілітації хворих з синдромом підвищеної стомлюваності: вплив на показники клітинної ланки імунітету, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2010)
Лоскутова І. В. - Імунопатологічні порушення у жінок з невиношуванням вагітності, Бічевскька Р. Г. (2010)
Метелицына И. П. - Содержание некоторых про- и противовоспалительных цитокинов в крови и внутриглазных жидкостях больных с регматогенной отслойкой сетчатки, Левицкая Г. В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф. (2010)
Рачкаускас Г. С. - Цитокіновий профіль крові підлітків з соматизованими депресивними розладами при застосуванні нуклеїнату, Мулік Є. О., Височин Є. В. (2010)
Тищенко А. Н. - Особенности иммунологического статуса у женщин с замершей беременностью (2010)
Фролова Л. А. - Динамика СРБ и ИЛ – 8 при артериальной гипертензии в перименопаузе и постменопаузе (2010)
Ціпоренко С. Ю. - Стан клітинного імунітету у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту, Лоскутова І. В. (2010)
Шарашидзе К. З. - Новые подходы к коррекции задержки роста плода (2010)
Джахаф А. А. - Застосування донатору L-аргініну при лікуванні пацієнтів з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Іванова Л. М. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну хворобу серця, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень, Сидоренко Ю. В., Бріц В. П., Пілієва О. В. (2010)
Картик Према Деви - Зависимость показателей периферического сосудистого сопротивления от уровня нейроспецифических белков у беременных с преэклампсией, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Аралов О. Н. (2010)
Могилевский С. Ю. - Влияние различных форм витамина В6 на уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке животных при развитии стрептозотоцинового диабета, Чуйко А. Л. (2010)
Солтик С. М. - Особливості фосфоліпідного складу мембран еритроцитів при гострому флуконазоловому гепатиті (2010)
Тєрьошин В. О. - Динаміка показників ліпопероксидації та концентрації "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні еукарбону, Сідорова В. І. (2010)
Ульянов О. В. - Прогностичне значення біохімічних показників у хворих на червоний плоский лишай (2010)
Федірко П. А. - Біохімічний статус оболонок ока: оцінка можливостей радіопротекції в умовах радіаційного впливу, Денисенко М. В. (2010)
Бородина Н. М. - Особенности терапии хронического простато- везикулита, Меркулов В. И., Захарова Э. Б., Тютюнник И. В., Кукурекин Ю. В. (2010)
Бездітко П. А. - Алгоритми патогенетичного лікування різних стадій вторинної неоваскулярної глаукоми, Безкоровайна І. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Хімічно модифіковані похідні 5-метилурацилу та їх протипухлинна активність (2010)
Гусач В. Ю. - Використання мексикору у лікуванні хворих молодого віку із гіпертонічною хворобою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом (2010)
Галкін О. Ю. - Визначення токсичності, фармакологічної та імунологічної активності фітопрепарату, що призначений для лікування та профілактики алопеції, Соловйова В. Ф., Дуган О. М. (2010)
Ігнатенко Г. А. - Вплив мілдрокарду на морфо-функціональний стан кардіо-респіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Мухін І. В., Гончаров О. М. (2010)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомальної терапії на морфо-функціональний стан серцево-судинної системи при ревматичних мітральних вадах серця у хворих з супутнім ХОЗЛ, Мухін І. В., Смірнова Я. Ю. (2010)
Карабут Л. В. - Состояние микроциркуляции и реологии крови у лиц с артериальной гипертензией І степени в динамике лечения индапамидом (2010)
Карташова Е. Н. - Гиполипидемическая терапия у больных с хроническим холециститом на фоне ожирения (2010)
Корнієнко В. І. - Дослідження гострої токсичності і діуретичної активності амонієвих солей N-(3-метил-7-β-метоксіетилксантиніл-8-) амінооцтової кислоти, Самура Б. А., Романенко Н. І., Мартинюк О. О., Деримедвідь Л. В. (2010)
Пересадин Н. А. - Оценка эффективности препарата растительного происхождения Файберлекса у больных с синдромом раздраженного кишечника и наличием обстипации, Фролов В. М., Круглова О. В., Санжаревская И. В. (2010)
Сергієнко А. М. - Фармакологічна дія бетаметазону, мітоміцину С та 5-фторурацилу на проліферативну активність клітин in vitro, Литвинчук Л. М., Лавренчук Г. Й., Власко О. В. (2010)
Чуменко О. Г. - Клінічна ефективність сиропу кореня солодки у медичній реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом, Ревунова Н. В., Победьонна Т. А., Белозьорова Н. А., Борисова С. В. (2010)
Бабак М. О. - Вісцеральне ожиріння: ймовірний вплив на перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2010)
Бездетко П. А. - Пролиферативная активность эпителиоцитов лимба у больных рецидивирующим герпетическим кератитом, осложненным лимбальной недостаточностью, Ильина Е. Н., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г. (2010)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит – особливості клінічного перебігу (2010)
Ґудзь А. С. - Захворюваність офтальмоонкологічних хворих на первинно-множинні злоякісні новоутворення (2010)
Игнатенко Г. А. - Гипертрофия левого желудочка у больных хроническими гломерулонефритами с кардио-васкулярными нарушениями и методы их коррекции, Игнатенко Т. С., Мухин И. В. (2010)
Компанієць К. М. - Спільні патогенетичні фактори у хворих зі сполученим перебігом хронічного некалькульозного холециститу на фоні хелікобактеріозу та ішемічної хвороби серця, Іванова Л. М. (2010)
Копельян Н. М. - Мікробіологічна характеристика ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Луговсков А. Д. - Анализ взаимосвязи солнечной активности и заболеваемости вирусным гепатитом А в крупном промышленном регионе (2010)
Мозговая Т. П. - Индивидуальный прогноз формирования расстройств поведения у подростков (2010)
Науменко В. А. - Определение показаний к проведению панретинальной лазерной коагуляции в зависимости от состояния гематоретинального барьера при диабетической ретинопатии, Кушнир Н. Н. (2010)
Прасол В. А. - Катетер-управляемый тромболизис при острых тромбозах в системе нижней полой вены (2010)
Павлюченко К. П. - Особенности возрастной макулярной дегенерации после факоэмульсификации катаракты, Могилевский С. Ю., Крехов А. И. (2010)
Рецензия на монографию А. Ф. Фролова и В. И. Задорожной "Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных инфекций". – Киев: ДИА, 2010. – 280 с. (2010)
Адаменко О. О. - Концепція музею освітнього закладу (2014)
Андрейко О. І. - Мотиваційно-когнітивна спрямованість розвитку виконавських умінь скрипаля (2014)
Білгородська О. Є. - Аналіз психофізіологічного стану дітей 6-7-річного віку при формуванні художньо-графічних умінь та навичок у процесі образотворчої діяльності (2014)
Бєдакова С. В. - Педагогічні принципи викладачів Празької консерваторії (2014)
Гмиря С. С. - Критичність сприйняття художньо - естетичної інформації як одна з детермінант процесу педагогічної комунікації (2014)
Єрмакова І. П. - Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема (2014)
Іванець Н. В. - Формування мультикультурної компетентності сучасного вчителя (2014)
Казанжи І. В. - Розвиток творчої активності майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі (2014)
Каплинська О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом (на прикладі освітньої галузі м. Миколаїв) (2014)
Карпова С. М. - Теоретичні засади формування у майбутніх архітекторів художньо-професійної культури (2014)
Лисак О. Б. - Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю як перспективний напрям розвитку професійної освіти (2014)
Манькусь І. В. - Використання освітніх технологій, як умова формування життєвої компетентності учнів (2014)
Недбаєвська Л. С. - Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики через осучаснення її змісту (2014)
Ніколаєнко Н. О. - Методика проведення мозкового штурму під час семінарських занять з політології (2014)
Перепелиця О. В. - Структура та механізми роботи адаптаційного процесу молодшого шкільного віку (2014)
Погромська Г. С. - Ключові аспекти методології проектування сучасних баз даних (2014)
Прасол Н.О. - Індивідуальний графік навчання як умова планування індивідуальної траєкторії розвитку. (2014)
Савченко Р. А. - Методика організації кооперованого навчання у формуванні музично-педагочної компетентності майбутніх педагогів днз (2014)
Свірідовська Л. М. - Розвиток професійної музичної освіти в Україні наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. (вплив зовнішніх та внутрішніх факторів) (2014)
Середа І. В. - Проблема суб’єкта у педагогічній теорії та освітній практиці (2014)
Скрипниченко В. І. - Технологізація процесу підготовки студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів до продуктивної роботи зі школярами (2014)
Сургова С. Ю. - Сутність і зміст готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Тимченко А. А. - Внесок В.М.Фідровського у розвиток вищої освіти України (2014)
Тихонова Т. В. - Дидактичні принципи інформаційно-технологічної освіти майбутнього педагога (2014)
Шаожун Б. - Специфіка формування самоконтролю у майбутніх учителів музики в процесі інтерпретаційної роботи (2014)
Шмотіна О. В. - Змістовий компонент педагогічної практики вчителів Швеції (2014)
Штома Л. Н. - Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя – основа його творчої самореалізації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бувака О. В. - Опис та моніторинг інженерних мереж вільно поширюваними засобами обробки картографічних даних, Кеберле Н. Г. (2014)
Dergousov М. М. - Comparative directional characteristics analysis of circular phased arrays for constructing active and passive multistatic radars, Trofimov І. N., Tutunik V. О., Shevchenko А. F. (2014)
Зубрецкая Н. А. - Нейросетевое прогнозирование точности технологических процессов по параметрам качества изготавливаемой продукции, Федин С. С. (2014)
Коломійцев О. В. - Дальність радіотеплолокаційного спостереження двохпозиційною радіометричною системою повітряних цілей, Клєванний Ю. О., Мельников І. В. (2014)
Матющенко О. Г. - Обґрунтування вибору методу розв'язання задачі розпізнавання ситуацій в повітряному просторі, Гусак М. Ю., Руденко В. М., Довбня А. В. (2014)
Михальчук М. В. - Експертна система технічної діагностики для визначення поточного технічного стану елементів комплексів засобів автоматизації (2014)
Моисеева Г. А. - Голографический метод размножения изображений объектов и его использование для создания пассивных помех в оптическом диапазоне длин волн (2014)
Мусієнко А. С. - Аналіз існуючих математичних моделей оптимізації систем метрологічного забезпечення експлуатації об`єктів, Шамаєв Ю. П., Заболотний В. Д. (2014)
Обідін Д. М. - Дослідження типології нечітких відповідностей реальних процесів у системах управління літальними апаратами (2014)
Подорожняк А. О. - Метод інтелектуальної обробки даних дистанційного зондування Землі, Прібилєв Ю. Б., Торохтій Д. І. (2014)
Рысаков Н. Д. - Принцип фазирования и синхронизации одноканальной аппаратуры передачи данных на основе кода Баркера, Куценко В. В., Титов И. В., Костенко И. Л., Карев В. Г. (2014)
Ряполов И. Е. - Высокочастотный метод расчета рассеяния вторичного излучения диэлектрических частей модели беспилотного летательного аппарата, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Скляр В. В. - Процедуры анализа многоверсионных систем (2014)
Стрельницький О. О. - Розподілена обробка інформації у мережах систем спостереження повітряного простору, Андрусевич В. А. (2014)
Строкань О. В. - Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих приміщеннях (2014)
Чинков В. М. - Узагальнений вираз для оцінки методичної похибки повірки електровимірювальних приладів змінного струму кусково-східчастими сигналами складної форми, Мошаренков В. В. (2014)
Шенгур C. В. - Опрацювання надмалих вибірок випадкових кутів (2014)
Алексєєв С. В. - Аналіз методів розв’язку задачі складання розкладу занять, Мартовицький В. О. (2014)
Голуб С. В. - Формування показників масиву вхідних даних для ідентифікації авторства текстових повідомлень, Константиновська О. В., Голуб М. С. (2014)
Гороховатський В. О. - Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Лукін В. О., Москаленко О. В. (2014)
Марьин С. А. - Особенности использования метапродукционных моделей в задачах многоэкспертного вывода (2014)
Смірнов Є. Б. - Використання нечітких оцінок в автоматизованих системах управління збройною боротьбою у повітрі (2014)
Тимочко А. И. - Модель ресурсов для синтеза планов в системе поддержки принятия решений (2014)
Бабенко В. Г. - Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два, Лада Н. В. (2014)
Krasnobayev V. A. - Mathematical model and tabular method implementation of modular arithmetic operations with crypto transformations in the residue class, Tyrtyshnikov O. I., Somov S. V., Koshman S. A., Sokol G. V., Rvachova N. V. (2014)
Кузнецов А. А. - Дисперсионный анализ сетевого трафика для обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационных системах и сетях, Смирнов А. А., Даниленко Д. А. (2014)
Пасько І. В. - Дослідження енергетичної ефективності лінійних блокових кодів з покращеними властивостями, Щенякін О. В. (2014)
Троценко С. І. - Розробка підходу до забезпечення інформаційної безпеки осіб з урахуванням інформації соціальних мереж, Снігуров А. В. (2014)
Агеев Д. В - Многоэтапный структурно-параметрический синтез информационно-телекоммуникационных сетей, Фуат Вехбе (2014)
Гавриш Д. А. - Метод распределения задач при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гетерогенной вычислительной среде, Саранча С. Н. (2014)
Гаркуша С. В. - Результаты разработки модели распределения подканалов в сети WiMAX, Гаркуша Е. В. (2014)
Ерохин А. Л. - Моделирование и управление трафиков при решении задачи повышения эффективности обслуживания в web, Турута О. П. (2014)
Замула А. А. - Мощность метода кодирования характеристических дискретных сигналов (2014)
Клименко А. Н. - Проблема модернизации локальной вычислительной сети, Любченко Н. Ю., Болтова Ю. В. (2014)
Комарова Д. В. - Исследование возможностей облачных технологий в сфере интернет-хостинга, Григорьев А. В. (2014)
Коробкова Е. Н. - Приложение метода декомпозиции к синтезу формирователей двухфазной периодической последовательности импульсов типа меандр (2014)
Морозов О. О. - Синтез структури інформаційної системи в середовищі гетерогенної мережі, Долгий Ю. С., Сімонова О. Г. (2014)
Петренко Т. Г. - Модель представления дискретных интервальных нечетких логических систем второго типа, Тимчук О. С. (2014)
Погодина А. С. - Процедура сжатия видеоинформации на основе кодирования цветовых составляющих видеосигнала, Колесникова Т. А., Кадушкевич О. Н. (2014)
Польщиков К. А. - Модель нейро-нечеткого прогнозирования средней интенсивности поступления запросов на передачу потоков реального времени по каналу телекоммуникационной сети, Кубракова Е. Н., Краснобаев В. А. (2014)
Поляков Г. А. - Модель фрагментации времяпараметризованных параллельных ресурсно-ориентированных процессов, Толстолужская Е. Г., Толстолужский Д. А. (2014)
Соколов Ю. Н. - Инструментированное оценивание надежности программно-технических комплексов при росте интенсивности отказов, Харченко В. С., Поночовный Ю. Л. (2014)
Турченко І. В. - Нейромережевий прогноз ціни ресурсів хмарного сервісу в середньостроковій перспективі (2014)
Высоцкая Е. В. - Метод определения значимости мнений экспертов при формировании экспертной группы для принятия медицинских решений (2014)
Артёмова А. В. - Реконструкция производственных мощностей, как стратегия повышения конкурентоспособности машиностроительного предприятия (2014)
Колпакова Т. А. - Моделирование процесса принятия решений при проведении тендеров (2014)
Соколов А. А. - Применение метода деревьев решений для определения уровня подготовки мультипроектной команды, Доценко Н. В., Чумаченко И. В. (2014)
Березина С. И. - Определение последствий деятельности предприятий, загрязняющих окружающую среду по данным космического мониторинга, Бутенко О. С., Еременко Д. В. (2014)
Брагина Т. И. - Информационная технология риск-ориентированного оценивания функциональности web-ориентированных систем, Табунщик Г. В. (2014)
Голуб С. В. - Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу, Бурляй І. В. (2014)
Горелик С. И. - Определение зон возможных подтоплений в условиях ограниченной априорной информации (2014)
Гречанінов В. Ф. - Основні риси технології моніторингу пожежної безпеки (2014)
Грибенюк Г. С. - Оцінка готовності формувань до відмобілізування: критерії та засоби, Тарасенко А. В. (2014)
Замирец О. О. - Особенности построения системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций (2014)
Лыходид Р. В. - Исследование зависимости эффективности систем оповещения о пожаре от способности людей адекватно реагировать на сигналы оповещения, Рудницкий В. М. (2014)
Пашков Д. П. - Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей (2014)
Кирвас В. В. - Формирование информационно-коммуникационной компетентности современных студентов с учетом особенностей поколения (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів" (2009)
Середа Г. - Сучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини (2009)
Маляренко В. - Чи веде двопалатний парламент до федералізації держави? (2009)
Шемшученко Ю. - Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва, Мурашин Г. (2009)
Мікулін В. - Принципи аналізу проблем національної безпеки України для прийняття управлінських рішень (2009)
Козьяков І. - Проблеми правового регулювання права власності на надра (2009)
Дудоров О. - Про конституційність інституту звільнення від кримінальної відповідальності (2009)
Кальман О. - Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні, Вавренюк О. (2009)
Ярмиш Н. - Характеристика проявів волі у необережній бездіяльності при скоєнні злочину (2009)
Куц В. - Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною, Єгорова В. (2009)
Бойко А. - Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки (2009)
Грек Б. - Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення (2009)
Якимчук Н. - Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів (2009)
Шутак І. - Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного права (2009)
Півненко В. - Про необхідність зміни парадигми кримінального судочинства України, Турич В. (2009)
Війтєв Ю. - Стан злочинності у військових формуваннях держави і результати роботи органів військової прокуратури за 2008 рік та перший квартал поточного року (2009)
Шевченко Є. - Проблемні питання захисту прав постраждалих від злочину на стадії порушення кримінальної справи, Соколкін В. (2009)
Гладун О. - Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів щодо протидії злочинам у сфері виконання бюджету (2009)
Руденко М. - Прокурор як суб’єкт ініціювання апеляційного перегляду судових рішень в адміністративних справах: питання теорії та практики (2009)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2009)
Литвинчук Л. М. - Клітинні ефекти ранібізумабу на культуру фібробластоподібних клітин in vitro, Сергієнко А. М., Лавренчук Г. Й. (2012)
Романюк Б. П. - Клініко-морфологічні характеристики при отруєнні грибом блідою поганкою (Amanita phalloides) в Луганській області, Дубова Г. А., Фастова О. М., Дубова Ю. М., Рубан А. І., Макарчук В. А. (2012)
Романюк Б. П. - Сучасні дані про біологію збудника малярії (2012)
Романюк Б. П. - Характеристика деяких лікарських рослин, кущів і дерев та сировини, які містять терпеноїди (ефірні олії та гіркоти), Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Щербик В. В. - Спинорная структура центросомы, Бучацкий Л. П. (2012)
Белоглазов В. А. - Мукозальный антиэндотоксиновый иммунитет и липополисахаридсвязывающий белок у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, Али Мохамад Таха (2012)
Бічевська Р. Г. - Динаміка прозапальних цитокінів локального імунітету у жінок з привичним невиношуванням вагітності у ранній термін, Германов В. Т. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Показники клітинної ланки системного імунітету у хворих на ексудативний середній отит, Запорожець Ю. К. (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників інтерферонового статусу у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні лікопіду в періоді медичної реабілітації (2012)
Лісова Г. В. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Марута Н. О. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при застосуванні лікопіду, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Петров А. В. - Влияние гастропротекции на показатели местного и системного антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом с сопутствующей НПВП-гастропатией, Белоглазов В. А., Абрамова К. В., Гордиенко А. И. (2012)
Сульская Ю. В. - Дисфункция антиэндотоксинового иммунитета и уровень С-реактивного белка как маркера системного воспаления у больных сахарным диабетом 2 типа, Белоглазов В. А. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросор¬бенту аеросілу ("Біле вугілля") на рівень С-реактивного білку та концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові хворих на синдром подразненого кишечника, Круглова О. В. (2012)
Ульянов О. В. - Лавомакс в комплексній терапії червоного плоского лишаю слизових оболонок ротової порожнини (2012)
Фролов В. М. - Вплив сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату на стан макрофагальної фагоцитуючої системи та інтерфероновий статус хворих з синдромом хронічної втоми, Пересадін М. О., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Фролов В. М. - Вплив нуклексу на показники інтерферонового статусу хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Роль локального антитілогенезу при малосимптомних формах хронічної урогенітальної інфекції у чоловіків (2012)
Черкасова В. С. - Корекція порушень клітинного імунітету у хворих на герпетичну інфекцію за допомогою сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату (2012)
Бикадоров В. І. - Показники аденінової системи крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічно обумовленого імунодефіциту (2012)
Клочков О. Є. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Компаниец К. Н. - Состояние пероксидации липидов и антиоксидантной системы у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца при применении кораргина (2012)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на метаболические процессы в организме при экспериментальной гипертензии, Самура Б. А. (2012)
Лоскутов А. Л. - Характеристика синдрому ендогенної інтоксикації у хворих із хронічним бронхітом у сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Петруня А. М. - Исследование тиолового обмена и окислительно-восстановительных процессов в роговице при экспериментальном конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Усенко В. О. - Динаміка деяких показників системи антиоксидантного захисту під впливом комбінованого лікування із застосуванням деринату та триовіту у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату нуклеїнату в комбінації з α-токоферолом на ліпідний спектр крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз монографії Європейської Фармакопеї "Wild pansy" та статті ГФ XI "Трава фиалки", Котов А. Г., Хворост О. П. (2012)
Григор’єва Л. В. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності в ряду 7-заміщених 8-піперединотеофіліну (2012)
Григорьева Л. В. - Исследование антиноцицептивной активности 7-замещенных-8-пиридиноксантинов, Самура Б. А., Матвийчук А. В. (2012)
Гріжимальська К. Ю. - Ефективність застосування антисептичних засобів в лікуванні експериментального бактеріального кон’юнктивіту (2012)
Грубник І. М. - Реологічні характеристики гелів на основі капа-карагінанів, Гладух Є. В., Котенко О. М. (2012)
Коваленко С. М. - Вибір допоміжних речовин при створенні комбінованих таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Макаревич В. А. - Ефективність комбінації поліоксидонію та лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту (2012)
Нікітіна М. В. - Вивчення біологічної і токсикологічної дії крем-гелю для лікування вугрової хвороби, Малоштан Л. М., Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2012)
Опрошанська Т. В. - Розробка технології отримання густих екстрактів кореня та листя лопуха великого, Хворост О. П. (2012)
Стрілець О. П. - Розробка технології та дослідження нового комбінованого препарату із гіпотензивною дією (2012)
Иванова Л. Н. - Показатели функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с ишемической болезнью сердца, Сидоренко Ю. В. (2012)
Капшук Н. И. - Изменения толщины сетчатки (по данным спектральной оптической когерентной томографии) после ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной макулопатией и макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2012)
Логінова О. О. - Результати лікування пацієнток з синдромом слабкої відповіді яєчників при лікуванні безпліддя за "модифікованим" протоколом (2012)
Попов А. П. - К вопросу об инновационных методиках в стационарозамещающих технологиях, Лановенко Ю. П., Жданович В. В., Астахова Т. П., Левшина Л. А., Колобов О. В. (2012)
Пуляева И. С. - Хирургическое лечение тромбозов глубоких вен нижних конечностей у больных онкологического профиля (2012)
Шаргородская И. В. - Диагностика прогрессирующей близорукости (2012)
Грабар І. Г. - Вплив чинників післязбиральної обробки зерна на якість насіннєвого матеріалу, Дерев’янко Д. А., Герук С. М. (2010)
Грабар І. Г. - Вплив обмолоту на посівні якості зерна пшениці, жита, та інших зернових, Дерев’янко Д. А., Герук С. М. (2010)
Бутаков Б. И. - Влияние жесткости технологической системы при обкатывании роликами деталей на их точность, Зубехина А. В. (2010)
Маковский М. А. - Математическое моделирование гидропривода оборотного плуга, Королькевич А. В., Шевченко В. С. (2010)
Осадчий С. І. - Автоматизація динамічного проектування оптимальних багатовимірних робастних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів (2010)
Ковбаса В. П. - Про критерій міцності та співвідношення між компонентами напружень сипкого середовища, Ярошенко В. В. (2010)
Мартиненко С. А. - Пневматичний висів зернових культур, Ауліна Т. М. (2010)
Скобло Т. С. - Повышение твердости покрытия микролегированием и оптимизацией параметров их нанесения, Сидашенко А. И., Ридный Р. В., Власовец В. М. (2010)
Скобло Т. С. - Влияние напряжений от неметаллических включений на показания коэрцитивной силы, Марченко М. В. (2010)
Криськов О. Д. - Розробка алгоритму автоматизованого призначення допоміжного часу у серійному виробництві, Дяченко Т. В. (2010)
Хоменко І. М. - Метод розрахунку радіального підшипника ковзання з незмінним положенням лінії центрів підшипника і вала, Кіндрачук М. В., Кобринець А. К. (2010)
Кондратець В. О. - Експериментальне дослідження умов вимірювання параметрів рідкого матеріалу у завиткових живильниках, Мацуй А. М. (2010)
Кришкін Б. Б. - Прогнозування експлуатаційних параметрів деталей сільськогосподарських машин, отримуваних холодним висаджуванням, Мельник П. В. (2010)
Мошнягул В. В. - Шляхи комплексної переробки електропічного шлаку феронікелевого виробництва, Надворний Б. Є., Сабірзянов Т. Г., Новіков М. В. (2010)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження подільчо-формуючих постачальних пристроїв машин для завантаження сипких матеріалів, Гончаров В. В., Артюхов А. М., Оришака В. О. (2010)
Сабірзянов Т. Г. - До питання про потужність перемішування сталеплавильної ванни під час чистого кипіння, Сабірзянов І. Т. (2010)
Дідик О. К. - Ідентифікація параметрів динаміки руху зернозбирального комбайну за даними експерименту, Віхрова М. С. (2010)
Шиян А. А. - Моделювання впливу навчання операторів на ефективність багатостадійних технологічних процесів, Сорокун С. В. (2010)
Кришкін Б. Б. - Інженерний моніторинг точності процесів багатопозиційного холодного об’ємного штампування, Москаленко Д. В. (2010)
Чемерис Е. И. - Методологические принципы создания надежных конструкций прецизионных разделительных твердосплавных штампов (2010)
Василенко Ф. І. - Керування якістю деталей, отриманих із склонаповнених поліамідів в ультразвуковому полі, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики процесу поділу пруткового металу на мірні заготовки способом розмірної обробки електричною дугою, Великий П. М., Гаращенко Ю. М. (2010)
Глобенко Г. О. - Деякі аспекти виробництва круп, Лещенко С. М., Петренко Д. І., Коцур Т. А. (2010)
Артеменко Д. Ю. - Дослідження і розробка удосконаленої конструкції сошника просапної сівалки, Магопець О. С., Соломашенко П. М. (2010)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження системи з падаючим тілом при ідентифікації зразків твердого, Карчевська М. О. (2010)
Артьомов М. П. - До дослідження динаміки колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату (2010)
Соловых Е. К. - Оптимизация технологий поверхностного упрочнения по критериям прочности, Ляшенко Б. А. (2010)
Шмат С. І. - Удосконалений сошник прямого посіву зернових культур, Гончаров В. В., Дейкун В. А. (2010)
Гайденко О. М. - Дослідження роботи важільно-амортизаційного прижимного пристрою поршневого ущільнювача (2010)
Гончар В. А. - Підвищення довговічності матеріального циліндра екструдера для переробки фуражного зерна з добавками сапоніту, Каплун В. Г. (2010)
Матвєєв К. Д. - Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи лопатевої мішалки, Лузан П. Г., Кісільов Р. В., Матвєєва В. О., Гончар О. В. (2010)
Красота М. В. - Дослідження впливу параметрів циліндричних електродів на формування покриттів при контактному наварюванні порошків, Артюхов А. М., Шепеленко І. В., Дубовик В. О. (2010)
Кропивный В. Н. - Структура поверхностного слоя цапф шестерен шестеренных насосов при обработке ФАБВО, Шепеленко И. В., Черкун В. В. (2010)
Ивашко В. С. - Триботехнические исследования борсодержащих материалов нанесенных газотермическим методом для упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственной и автомобильной техники, Ярошевич В. К., Довжук С. А., Златопольский Ф. Й., Яропуд В. Н. (2010)
Ивашко В. С. - Система автоматизированного проектирования технологических процессов ремонта и восстановления деталей машин, Ярошевич В. К., Татаров А. В., Лопата В. М. (2010)
Красота М. В. - Особливості вимірювання компресії бензинових двигунів при діагностуванні, Магопець С. О., Бевз О. В., Шепеленко І. В. (2010)
Осадчий С. І. - Дослідження залежності між температурою молока та температурою навколишнього повітря для побудови системи підтримки прийняття рішень про фізіологічний стан лактуючих корів, Версаль Ю.В. (2010)
Мажейка О. Й. - Проектування інструменту для різних методів обробки пластично-поверхневим деформуванням (2010)
Магопець С. О. - Дослідження впливу внутрішнього опору системи випуску відпрацьованих газів на ефективні показники роботи, Бевз О. В. (2010)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою багатошарових листових деталей, Чумаченко О. С. (2010)
Гупка Б. В. - Трибологічна надійність важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин. Метод дослідження (2010)
Заболотний С. А. - Технологія наплавлення отворів зі зменшеними температурними похибками (2010)
Кравченко А. П. - К анализу методов оценки надежности автомобильных шин при устойчивом движении легкового автомобиля, Сакно О. П. (2010)
Дьяченко Г. В. - Прогнозирование роли централизованного диагностирования автотранспортных средств АПК на региональных диагностических комплексах, Боженко Д. В. (2010)
Віхрова Л. Г. - Математичні основи процесу індукційного нагрівання деталей машин і наплавлення композиційних покриттів, Бісюк В. А., Босов Є. П. (2010)
Мажейка О. Й. - Зміцнення деталей сільськогосподарських машин сучасними технологіями, Чайковський О. Б., Лутай А. Н. (2010)
Кириченко А. М. - Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками (2010)
Замота Т. Н. - Определение выхода по току при ЭХМП сопряжения вал- вкладыш при наличии макрогеометрических отклонений, Зорин Р. В. (2010)
Поперешняк C. В. - Проблеми технічного перекладу в сільськогосподарському машинобудуванні та система управління, реєстрації та контролю послуг перекладу в комп’ютерній мережі (2010)
Войтов В. А. - Дослідження особливостей фільтрації біодизеля через паперові фільтри тонкої очистки дизельних двигунів, Карнаух М. В., Калюжний О. Б., Даценко М. С. (2010)
Бутаков Б. И. - Обкатывание роликами как метод повышения качества деталей машин, Марченко Д. Д., Зубехина А. В. (2010)
Криськов О. Д. - До розробки алгоритму призначення допоміжного часу за умов серійного виробництва, Дяченко Т. В. (2010)
Ковбаса В. П. - Результати польових експериментальних досліджень ротаційного доочисника голівок коренеплодів, Ліннік А. Ю. (2010)
Ковбаса В. П. - Розподіл напружень у сипкому середовищі обмеженому стінками споруди силосного типу, Ярошенко В. В. (2010)
Ловейкін В. С. - Огляд досліджень витоку сипких матеріалів, Шимко Л. С., Ярошенко В. В. (2010)
Аніскевич Л. В. - Управління режимами роботи збиральних машин в системі точного землеробства, Войтюк Д. Г. (2010)
Леженкін О. М. - Диференціальні рівняння руху причіпної збиральної машини (2010)
Козаченко О. В. - Теоретичні дослідження руху бульб картоплі по напрямних сепаратора, Дзюба О. А. (2010)
Глобенко Г. О. - Підвищення ефективності зволоження зерна в машинах і апаратах зернопереробних підприємств (2010)
Кушнарьов С. А. - К определению центра масс овощеводческого модуля на базе самоходного шасси Т-16 (2010)
Лехман С. Д. - Системний підхід до оцінки потенційних небезпек та ризиків виробничих процесів АПК, Войтенко В. О. (2010)
Рудь А. В. - Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Нікітін В. В. (2010)
Лімонт А. С. - Дослідження і прогнозування продуктивності навантажувача льонотрести (2010)
Мерцедін Г. Р. - Використання поворотних і оборотних плугів, які утворюють трапецієподібну борозну (2010)
Мороз Н. Н. - Расчет процесса вытяжки осесимметричных деталей с учетом трения (2010)
Ніщенко І. О. - Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтискного преса, Ковалишин С. Й., Том’юк В. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Результати моделювання проекту збирання льону-довгунця, Шарибура А. О. (2010)
Лопата Л. А. - Математическое моделирование распространения тепла при электроконтактном припекании, Волков Ю. В., Татаров А. В., Писковая М. А. (2010)
Ракул О. І. - Визначення фізико-механічних властивостей стебла кукурудзи, Пилип В. Є., Грубань В. А. (2010)
Філімоніхін Г. Б. - Диференціальні рівняння руху системи, складеної з незрівноваженого ротора з нерухомою точкою, корпуса і автобалансира, Гончаров В. В. (2010)
Філімоніхіна І. І. - Комп’ютерне моделювання динаміки обертового несучого тіла з маятниковими автобалансирами, Філімоніхін Г. Б. (2010)
Рябоволик Ю. В. - Розробка технології відновлення корпусів пластинчато-роторних насосів (2010)
Чабанний В. Я. - Зміна адгезійної міцності полімерних покриттів з металом в залежності від режимів технологічного процесу нанесення, Онолов М. В. (2010)
Мажейка О. Й. - Дослідження трибологічних характеристик модифікованих поверхонь з регулярним мікрорельєфом, Маркович С. І., Савченко О. П. (2010)
Лопата Л. А. - Условие адгезионно-когезионной равнопрочности покрытий при упрочнении деталей машин электроконтактным припеканием, Долгов Н. А., Кожевникова Е. Е., Довжук С. А. (2010)
Орлович А. Е. - Определение параметров микроклимата в комплектных распределительных устройствах наружной установки для предотвращения аварийности их работы, Котыш А. И., Спивак О. В. (2010)
Павленко І. І. - Особливості модульної будови верстатів з паралельною кінематикою, Валявський І. А. (2010)
Петренко М. М. - Ефективність уловлювання шкідників пневматичною насадкою пневмодезинсектора, Онопа В. А., Кислун О. А. (2010)
Шифрин Б.М. - Сопоставление моделей трения на шине при ее колебаниях (2010)
Підгаєцький М. М. - Адаптивне керування процесом алмазного розвірчування, Скібінський О. І., Дробік О. В., Пономаренко А. В. (2010)
Корабельський В. І. - Особливості проектування ґрунтообробної техніки з урахуванням агротехнологічних і екологічних вимог, Спірін А. В., Ковальова І. М. (2010)
Сабирзянов И. Т. - Мощность перемешивания металла при продувке его инертным газом в ковше, Сабирзянов Т. Г. (2010)
Павленко І. І. - Функціональні характеристики затискних важелів захватних пристроїв роботів, Годунко М. О. (2010)
Бруцький О. П. - Процеси, що відбуваються у розплавах полімерів при відновлені підшипників ковзання в ультразвуковому полі (2010)
Кирницький С. Р. - Визначення змін профілю потенціалу деформацій середовищ триботехнологічного шару і шару матеріалу підложки при термічній обробці (2010)
Пестунов В. М. - Використання методів вібраційного свердління в сільськогосподарському машинобудуванні, Свяцький В. В., Свяцька Л. П. (2010)
Пестунов В. М. - Переналагоджувальні верстатні системи, Стеценко О. С. (2010)
Швець О. П. - Дослідження та вплив кута рівноваги насіння озимого ріпаку на траєкторію його руху по робочій поверхні електрофрикційного сепаратора (2010)
Цибуля М. Г. - Вплив рівномірності розподілу насіння кукурудзи по площі на її урожайність, Білоткач М. П. (2010)
Орлович А. Ю. - Визначення критичного струму витоку для контролю секторних забруднень високовольтних ізоляторів, Пєшков П. Г., Серебренніков С. В., Сіріков О. І. (2010)
Шейченко В. О. - Підбирання стебел обертаючими пальцями підбирачів (2010)
Павленко І. І. - Особливості структури роботизованих технологічних комплексів, Мажара В. А., Короп В. П. (2010)
Тарасюк В. В. - Конструктивні особливості формування гранул при виробництві ОМД на основі сапропелю, Дідух В. Ф., Тараймович І. В. (2010)
Пестунов В. М. - Конструктивні рішення колісних механізмів сільськогосподарських і інших технологічних машин, Стеценко О. С. (2010)
Карпушин С. А. - Оценка эффективности новых технических и технологических решений при возведении мелиоративных сооружений скреперами, Яцун О. В. (2010)
Павленко І. І. - Експериментальні динамічні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О. (2010)
Сидоренко В. В. - Применение критерия отношения правдоподобия для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги, Смирнова Н. В., Помазан Л. В. (2010)
Свірідов А. П. - Дослідження нормальних режимів компенсуючої лінії електропередачі 750 кВ Донбас - Західна Україна, Величко Т. В., Корогвін А. О. (2010)
Плєшков П. Г. - Визначення економічної ефективності комплексної електроенергетичної системи для сільського господарства, Солдатенко В. П. (2010)
Сало В. М. - Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур, Лузан О. Р. (2010)
Козерецька І. А. - TPE повтори hobo елемента в геномах представників природних популяцій Drosophila melanogaster України (2012)
Романюк Б. П. - Характеристика деяких лікарських рослин, кущів і дерев та сировини, які містять терпеноїди (ефірні олії та гіркоти), Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Столяр О. А. - Вплив похідного дигідропіролу з цитостатичною активністю на міокард щурів за умов оксидативного стресу, Харчук І. В., Островська Г. В. (2012)
Фалалєєва Т. М. - Вплив 30-ти денного введення глутамату натрію на стійкість слизової оболонки шлунка щурів до дії стресу (2012)
Беспалова О. Я. - Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на кардіоміопатії (2012)
Бикадоров В. І. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (Аеросіл) на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Будовська Л. О. - Стан показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця (2012)
Григоров С. М. - Периопераційна імунопрофілактика ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа: алгоритм індивідуалізації (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні фітопрепарату "Джерело" в періоді медичної реабілітації (2012)
Клочков О. Є. - Плив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-пос на фагоцитарну активність моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Копаенко А. И. - Эффективность применения ингибиторов провоспалительных цитокинов в комплексном лечении передних эндогенных увеитов ассоциированных со спондилоартритами (2012)
Лісова Г. В. - Цитокіновий профіль крові у хворих на хронічний гломерулонефрит, поєднаний з ішемічною хворобою серця (2012)
Петруня А. М. - Патогенетическое значение дисбаланса цитокинового профиля слезы и сыворотки крови у больных диабетической ретинопаитей, Маньковский Б. Н., Спектор А. В. (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на показники системи фагоцитуючих макрофагів у сироватці крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації сучасного фітозасобу інтеллану та артишоку екстракту Здоров'я на показники клітинного імунітету у хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Труфанов С. Ю. - Вплив нуклеїнату на активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2012)
Ульянов О. В. - Динаміка сироваткових інтерферонів та лізоциму в комплексі імунокорекції червоного плоского лишаю слизової оболонки ротової порожнини, Лоскутова І. В. (2012)
Харченко В. В. - Вплив ліпофлавону, кардонату, цитраргініну та магне В6 на концентрацію прозапальних цитокінів (ФНПa, IL-1b) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Динаміка показників імунного статусу у хворих з малосимптомними формами урогенітальної інфекції в процесі імунокорекції (2012)
Чащева О. Г. - Вплив нуклеїнату на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2012)
Бічевська Р. Г. - Вплив реамберину на показники пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи у жінок з невиношуванням вагітності в періоді предгравідарної підготовки (2012)
Бондаренко О. О. - Показники системи глутатіону у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Декалюк И. В. - Оценка эффективности L-глутамина L-аргинина (глутаргина) в коррекции метаболических расстройств у больных хроническим некалькулезным холециститом, сочетанным со стеатозом печени, Гаврилова Л. А., Крикунов Д. Ю. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Динаміка циклічних нуклеотидів у хворих на ексудативний середній отит, Лоскутова І. В. (2012)
Козленко Т. В. - Зміни показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у динаміці лікуванні із застосуванням комбінації тівортину та селен-активу (2012)
Лазур Я. В. - Метаболіти оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Лебедь К. М. - Біохімічні показники функції печінки у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Лоскутов А. Л. - Динаміка показників пероксидації ліпідів у хворих на хронічний бронхіт при сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Романюк К. Б. - Вплив "Селен активу" на структуру та метаболізм еритроцитів спортсменів, які займаються бігом на короткі дистанції, Гаврилін В. О. (2012)
Тєрьошин В. О. - Показники синдрома ендогенної "метаболічної" інтоксикації та ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним тонзилітом, Нужний Р. А. (2012)
Торопчин В. І. - Концентрація "середніх молекул" у сироватці крові хворих з неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми в динаміці медичної реабілітації при застосуванні антигомотоксичних препаратів (2012)
Фролов В. М. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з цирозами печінки різної етіології, Соцька Я. А., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу "Біле вугілля" на рівень "середніх молекул" та показники ліпопероксидації у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції (2012)
Шаповалова І. О. - Динаміка рівня циклічних нуклеотидів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, при використанні комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації (2012)
Булига Л. О. - Порівняння протизапальної активності лосьйону, крему та мазі "Елоком" в умовах гострого ексудативного запалення шкіри в щурів, Бутко Я. О., Іванцик Л. Б. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической антибактериальной терапии с метиленовым синим в лечении больных эндофтальмитами (2012)
Коваленко С. М. - Розробка плівкоутворюючого покриття комбінованих таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Корниенко В. И. - Исследование антиноцицептивной активности 1,2- ди- и 1,2,7-тризамещенных имидазо, Самура Б. А., Шикова В. В., Романенко Н. И., Назаренко М. В. (2012)
Майданник В. Г. - Клініко-лабораторні показники ефективності та безпечності фітотерапевтичного лікування гострого бронхіту у дітей з позиції доказової медицини, Мітюряєва І. О., Абабков В. В., Борзенко І. О., Молочек Н. В., Рибачок О. В. (2012)
Марута Н. О. - Вплив нуклеїнату на стан макрофагально-моноцитарної фагоцитуючої системи у хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Махаринська О. С. - Нетяжка негоспітальна пневмонія у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клінічної картини, перебігу та лікування (2012)
Сакович В. Н. - Результаты комплексного лечения передних увеитов с применением пробиотика субалина, Аль Кайяли Фади Закария (2012)
Стрілець О. П. - Створення комбінованих таблеток для лікування артеріальної гіпертензії. Вибір допоміжних речовин, Калюжная О. С., Стрельников Л. С. (2012)
Хохленкова Н. В. - Мікробіологічні дослідження перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба, Ярних Т. Г., Купріянова О. М. (2012)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: частота та характер імунних розладів у пацієнтів з ускладненим перебігом (2012)
Кісь А. В. - Застосування індикаторного методу в якості судово-медичної експрес-діагностики ішемічних прижиттєвих і постмортальних уражень м'язів (2012)
Махаринська О. С. - Вплив негоспітальної пневмонії на якість життя пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2 типу (2012)
Олейник Т. В. - Современные представления о патогенезе и направлениях лечения диабетической ретинопатии (2012)
Погорелый Д. Н. - Результаты применения заместительной газовой тампонады в лечении длительно не рассасывающихся гемофтальмов после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2012)
Усенко В. О. - Показники мікрогемоциркуляції та їх зміни у динаміці лікування хворих на хронічний необструктивний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Компаниец К. Н. - Оценка эффективности влияния эспа-липона на липидный спектр крови и состояние системы глутатиона у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2012)
Бойко В. В. - Коррекция липидного спектра при атеросклерозе нижних конечностей, Фетисов С. А. (2012)
Iгнатенко Т. С. - Вплив деяких чинників на результати лікування хронічних форм ІХС у хворих на гломерулонефрит (2012)
Фаерман А. А. - Изучение показателей толерантности к физнагрузке и пути её повышения у больных сердечной недостаточностью при хронической ишемической болезни сердца (2012)
Агафонова О. О. - Частота вроджених вад розвитку серед новонароджених Луганської області (2012)
Винницька Р. Б. - Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину, Бондарчук О. П., Курка М. С., Миколів О. Б., Толкачова Н. В., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи здорових щурів (2012)
Кир’яченко С. П. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку критичних станів у новонароджених (2012)
Кунда-Пронь І. В. - Особливості мутаційних процесів у природних популяціях Drosophila melanogaster України, Козерецька І. А. (2012)
Марченко О. М. - Вплив кислотності, температури і вологості середовища на збереження клітин сперми, Карпезо Н. О., Рибальченко В. К. (2012)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди та їх глікозиди, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Беспалова О. Я. - Особливості клітинних факторів імунітету у хворих на дилатаційну кардіоміопатію (2012)
Bocharov A. - Alternatively spliced interleukin-4 protein, interleukin-4 delta2, is naturally secreted by T cells (2012)
Кісь А. В. - Імуногістохімічні постмортальні ознаки ушкоджень м'яких тканин внаслідок тупої травми в експерименті (2012)
Марута Н. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на параноїдну шизофренію при застосуванні сучасного імуноактивного засобу лікопіду, Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. (2012)
Понежева Ж. Б. - Клініко-імунологічні особливості хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу, Нагоєв Б. С., Дубініна Н. В., Калюжин О. В. (2012)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на інтерфероновий статус підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, Височин Є. В., Погребняк Л. Л., Мулік Є. О. (2012)
Рудой Б. С. - Імунокомплексні реакції при переломах проксимального відділу стегна у хворих з ожирінням, Лоскутова І. В. (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Вивчення CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів у спермі чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту в залежності від фертильності (2012)
Анікєєва Д. О. - Показники ліпопероксидації у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Запорожець Т. Ю. - Стабільні метаболіти оксиду азоту при різних формах ексудативного отиту (2012)
Козленко Т. В. - Зміни вмісту середніх молекул та показників ліпопероксидації у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки під впливом комбінованого лікування в амбулаторних умовах (2012)
Лазур Я. В. - Зміни антиоксидантного гомеостазу крові у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Лебедь К. Н. - Маркеры системного воспаления у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2012)
Петруня А. М. - Изучение обменных процессов в роговице при экспериментальном кератите и конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Романюк К. Б. - Кислотна резистентність еритроцитів у спортсменів-бігунів різної кваліфікації на короткі дистанції (2012)
Сердюк В. Н. - Влияние нейротропных препаратов на уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальной глаукоме, Малая Н. А. (2012)
Акименко Е. В. - Сравнительная оценка влияния 3-х дневной атропинизации и тропикамида на состояние статической рефракции у детей, Новак Л. П., Окуневич Т. А. (2012)
Акулевич О. В. - Карбюлоза як компонент комплексного пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю., Тищенко О. Ф., Дуган О. М. (2012)
Бутко Я. О. - Вплив крему "Мометазона фуроат" на міцність рубця, Ляпунова А. М. (2012)
Григоров С. М. - Пріоритети удосконалення профілактики та діагностики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа на етапах хірургічного лікування (2012)
Івахненко О. Л. - Обгрунтування складу м’якої лікарської форми з катіазином за реологічними показниками, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. (2012)
Коваленко С. М. - Розробка технології комбінованих таблеток для лікування діабетичних укладнень (2012)
Компаниец К. Н. - Корреция вегетативной дисфункции у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца в периоде медицинской реабилитации с применением фитопрепаратов (2012)
Липатникова А. С. - Отдаленные влияния иммунофана у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Дядичева Т. А., Сабодаш В. Е. (2012)
Сорокина Е. Е. - Перспективы применения препарата селена (цефасель) у больных с фибрилляцией предсердий, Князева А. К. (2012)
Типлинська К. В. - Побічна дія пробіотиків, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю., Дуган О. М. (2012)
Ткачова О. В. - Токсикологічна характеристика нової ранозагоювальної мазі "Біофлорин” (2012)
Григоров С. М. - Практичні аспекти клінічного застосування алгоритму прогнозування ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа (2012)
Ємельянов Д. В. - Дослідження стану епітелія ясен у хворих після інфаркту міокарда, Гальчинська В. Ю. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической терапии с 0,1% метиленовым синим и низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 630-670 нм у больных грибковыми кератитами, Горянова И. С., Курилюк А. Н. (2012)
Іванова Л. М. - Клініко-інструментальна характеристика серцево-судинної системи пацієнтів з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Сидоренко Ю. В. (2012)
Іванюра І. О. - Функціональний стан серцево-судинної системи організму в умовах впливу інтенсивних тренувальних фізичних навантажень, Раздайбедін В. М., Глазков Е. О., Коробейников О. С., Чай С. М., Пількевич О. О., Лисенко С. Г. (2012)
Панченко Ю. А. - Ближайшие и отдаленные результаты нового комплексного метода профилактики индуцированного астигматизма после антиглаукоматозных операцій (2012)
Ситіна І. В. - Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу (2012)
Труфанов С. Ю. - Вплив нуклеїнату на функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2012)
Усенко В. О. - Динаміка змін показників мікрогемоциркуляції під впливом комбінованого лікування із застосуванням деринату та триовіту у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Iгнатенко Т. С. - Віддалені результати лікування і якість життя хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (2012)
Матвiйчук Н. В. - Вивчення ефективності терапії у хворих на ішемічну та дилатаційну кардіоміопатії (2012)
Максименко С. Д. - Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності, Пасічник І. Д. (2010)
Чепелєва Н. В. - Культурні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду (2010)
Jönsson F. - Ефект емоційної насиченості аромату щодо впевненості у його правильній ідентифікації (2010)
Смульсон М. Л. - Теоретико-методологічні засади дослідження ментальних моделей світу (2010)
Говорун Т. В. - Конструювання гендеру в когнітивній парадигмі, Кікінежді О. М. (2010)
Засєкіна Л. В. - Профілі значення слова як функція когніції і культури (2010)
Борисюк А. С. - Ставлення до себе як до професіонала (модифікація опитувальника) (2010)
Власюк Д. П. - Особливості впливу глибини переробки інформації на запам’ятовування в учнів різного віку (2010)
Гандзілевська Г. Б. - Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру (2010)
Грицай Н. Б. - Дослідження рівнів сформованості пізнавальних дій учнів у позакласній роботі з біології (2010)
Гуменюк У. І. - Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення (2010)
Демчук О. О. - Вікові особливості становлення життєвої компетентності особистості (2010)
Дідковський С. В. - Досвід застосування організаційно-діяльнісної гри для розвитку молоді, Красновська Т. М. (2010)
Зубенко І. Р. - Психологічні фактори впливу на споживачів системи електронної комерції: теоретичний підхід (2010)
Квашук О. В. - Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту (2010)
Ковальчук І. В. - Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології (2010)
Коробко О. М. - Стан емоційної напруги у навчальному процесі та когнітивно-поведінкові засоби його подолання (2010)
Кравець В. А. - Теоретичні аспекти адаптації студентів 1 курсу навчання у вищих навчальних закладах (2010)
Лушпай Л. І. - Гендерні особливості когнітивного стилю у дослідженнях британських вчених (2010)
Матласевич О. В. - Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі (2010)
Оксентюк Н. В. - Здібність до рефлексії як фактор когнітивної інтеграції суб’єкта (2010)
Павелків К. М. - Рефлексивна культура вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності (2010)
Пасніченко В. В. - Відображення структури картини світу на рівні когнітивної організації та регуляції поведінки (2010)
Плиска Ю. С. - Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі (2010)
Романюк В. Л. - Сигнальні системи та проблеми мислення особистості у нормі і патології (2010)
Савелюк Н. М. - Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості (2010)
Соловей О. А. - Порівняльний аналіз мовленнєвої діяльності дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги і дітей групи норми (2010)
Сіткар В. І. - Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля (2010)
Тарчинська Ю. Г. - Раціональні підходи до формування навичок гри на фортепіано (2010)
Фролова Є. В. - Роль стильових особливостей сприйняття у забезпеченні успішності навчальної діяльності студентів (2010)
Цимбал С. В. - Інтеграційна модель мови і її зв’язок із навчанням (2010)
Шугай М. А. - Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів (2010)
Юрченко В. М. - Історичний аналіз вивчення фізіологічних та психофізіологічних характеристик мисленнєвих психічних станів (2010)
Будаш Г. В. - Застосування циклоспорину для підвищення ефективності диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити, Білько Д. І., Саріч Т., Білько Н. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи щурів в умовах експериментального імунодефіциту (2012)
Малишева С. В. - Диференційний потенціал отриманих за допомогою системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші, Білько Н. М., Білько Д. І., Сарич Т. (2012)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини і сировина, які містять кумарини та хромони, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Александрова А. В. - Фармакотерапевтические эффекты ингибитора матричных металлопротеиназ на этапах репарации ожоговой раны: влияние на уровни про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови (2012)
Беспалова О. Я. - Проліферативна активність лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит під дією температурного фактору (2012)
Винник Н. І. - Вивчення рівня прозапальних цитокінів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом (2012)
Запорожець Т. Ю. - Порушення інтерфероногенезу при ексудативному середньому отиті (2012)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та фітозасобу Гепар-ПОС на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Лазур Я. В. - Вміст циркулюючих імунних комплексів та їх фракцій у крові хворих з ішемічною хворобою серця в коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Нагоев Б. С. - Динамика концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных рецидивирующим генитальным герпесом, Камбачокова З. А., Дубинина Н. В., Калюжин О. В. (2012)
Петруня А. М. - Нарушения клеточного иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией, Евсюкова О. А. (2012)
Рудой Б. С. - Значення зміни показників клітинної ланки імунітету у хворих із переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння в залежності від терміну іммобілізації, Лоскутова І. В. (2012)
Соцька Я. А. - Вплив лікопіду на інтерфероновий статус хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом, Фролов В. М., Круглова О. В. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив імунотропного препарату лікопіду на показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Круглова О. В. (2012)
Торба О. В. - Показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих з наявністю гострого абдомінального ішемічного синдрому (2012)
Торопчин В. І. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні антигомотоксичної терапії (2012)
Трофименко О. М. - Вплив сучасного імунотропного фітозасобу інтеллану на продукцію прозапальних цитокінів (ФНПα, IL-1β) в культурах мононуклеарів периферічної крові хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та синдрому підвищеної стомленості (2012)
Удовенко Н. С. - Верифікація активних форм герпесвірусної інфекції у пацієнтів з запальними захворюваннями очей при застосуванні імунотропної терапії, Казмірчук В. Є. (2012)
Усенко В. О. - Зміни вмісту сироваткових цитокінів та інтенсивності перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки під впливом комбінованого лікування в амбулаторних умовах (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив лікопіду на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Анікєєва Д. О. - Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Бондаренко О. О. - Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2012)
Гонтова Т. М. - Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae, Гапоненко В. П., Машталер В. В. (2012)
Дубовик А. В. - Динамика натрийуретического пептида на фоне применения липосомальных препаратов у больных дилатационной кардиомиопатией (2012)
Кочубей А. А. - Химический состав нижней челюсти белых крыс различного возраста после применения тимогена (2012)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця при застосуванні тівортіну, Іванова Л. М. (2012)
Бутко Я. О. - Визначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри, Ляпунов М. О., Дроговоз С. М. (2012)
Волков В. И. - Эффекты статинов при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от уровня липопротеинсодержащих иммунных комплексов, Серик С. А., Сердобинская-Канивец Э. Н., Ченчик Т. А., Горб Ю. Г. (2012)
Коваленко С. М. - Експериментальне дослідження антидіабетичної активності таблеток "Тіотарин", Штриголь С. Ю. (2012)
Кухтенко Г. П. - Розробка технології виробництва крему "Стерокорт", Ляпунова О. О., Лисокобилка О. А. (2012)
Лар'яновська Ю. Б. - Експериментальне дослідження фармакологічної активності гель-крему "Молозоль", Філіпенко Ю. В., Грубник І. М. (2012)
Логінова О. О. - Значення фармакологічних складових "модифікованого" протоколу в лікуванні синдрому слабкої відповіді яєчників (2012)
Лоскутов А. Л. - Вплив комплексної терапії з використанням диринату у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2012)
Налапко К. К. - Ефективність використання сучасного препарату діаліпону у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння (2012)
Савко В. В. - Влияние препаратов системной энзимотерапии на особенности развития дистрофического процесса сетчатки в эксперименте, Онищенко А. А. (2012)
Ткачева О. В. - Токсикологическая характеристика новой мази "Пролидоксид" для лечения гнойных ран, Яковлева Л. В. (2012)
Глазков Е. О. - Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності студентів, Іванюра І. О. (2012)
Ігнатенко Г. А. - Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця, Мухін І. В., Башкірцев А. В. (2012)
Ігнатенко Т. С. - Зміни діастолічних властивостей лівого шлуночка серця у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця (2012)
Квашенко В. П. - Тензиометрические и реологические характеристики крови и ротовой жидкости у женщин с бесплодием на фоне аутоиммунного тиреоидита, Вустенко В. В., Файнерман В. Б., Прилуцький А. С. (2012)
Ковалева Е. И. - Бинокулярные функции у больных с двухсторонней артифакией с симметричной рефракцией парных глаз и оперированных по методике монокулярного зрения (2012)
Компанієць К. М. - Психодіагностичні показники у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2012)
Левченко Н. В. - Строение резцов нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона (2012)
Логай А. И. - Новая модель ИОЛ для коррекции афакии при обширных повреждениях или отсутствии задней капсулы хрусталика (2012)
Николюк А. М. - Гемодинаміка судин орбіти у пацієнтів з набряковим екзофтальмом (2012)
Северина-Смирнова А. С. - Структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита (2012)
Сиротин Д. В. - Особенности психосоматических расстройств в клинике пограничных состояний, Кукурекина Е. Ю. (2012)
Харченко В. В. - Шляхи корекції порушень печінкового кровоплину у хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із гіпертонічною хворобою (2012)
Shuper V. A. - Diagnoses of cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus type II, Abdullah - Al – Mamun, Shuper S. V., Tedeeva M. K. (2012)
Лиманкин О.В. - Вопросы развития стационарной психиатрической помощи в России (2013)
Бойко Л. Т. - Иммунологические исследования при аутоиммунных демиелинизирующих заболеваниях нервной системы (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние хроматина в клетках буккального эпителия у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова (2013)
Завгородня Г. М. - Досвід медикаментозної корекції постінсультних афазій (2013)
Казаков В. Е. - К вопросу о прогнозировании отдаленных последствий черепно-мозговой травмы (2013)
Кобись Т. О. - Взаємозв'язок клінічних і магнітно-резонансно-томографічних проявів активності перебігу розсіяного склерозу (2013)
Мар'єнко Л. Б. - До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського