Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов сетевых объектов энергетики на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза объема выполняемых работ (2013)
Климаш М. М. - Моделі розрахунку ймовірності блокування в оптичних мережах зі спектральним ущільненням, Корецький О. В. (2013)
Бобало Ю. Я. - Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості, Політанський Р. Л., Климаш М. М., Верига А. Д. (2013)
Андреев Ф. М. - Анализ возможности использования аналитического приближения для оценки второй и третьей производной дальности, Статкус А. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Наші автори (2013)
Задников С. - Античные амфоры гераклейского производства из раскопок Бельского городища (2013)
Богомазова Л. - Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия (2013)
Будко В. - К вопросу о хронологии киликийского наместничества Суллы (2013)
Вар’ян О. - Економічна складова концепції "ідеального громадянина" у Давній Греції (2013)
Кириченко М. - Трахтемировское городище как один из возможных предшественников Переяславля Русского (2013)
Козачок О. - До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. (2013)
Мочаліна А. - Персо-урартський конфлікт 547 року до н.е. (2013)
Походнякова А. - Эллинистические традиции в Набатейском государстве при Арете IV (2013)
Юрченко А. - До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу (2013)
Яцына А. - Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции (2013)
Галушка-Айдакін А. - Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Гряник В. - Зміна фасаду : "октройована" конституція 1931 року і впровадження елементів "керованої демократії" в Югославії (2013)
Захарченко Є. - Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Кушнарев С. - Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века (2013)
Каштанов К. - Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона (2013)
Кириченко О. - Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858–1904 рр. (2013)
Почос Ю. - Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі (2013)
Буряк Ю. - Діяльність залізниць Донбасу в умовах польської кампанії 1939 р. (2013)
Єремєєва К. - "Радянські українці" чи локальний варіант "радянського народу" : засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі (2013)
Труш С. - Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні : причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2013)
Вовк О. - Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження) (2013)
Любавський Р. - Агітувати чи розважати? "Радянізація" дозвілля робітників Харкова у 1920–1930-ті рр. (2013)
Махоніна О. - Розвиток кустарно-ремісничої кооперації міста Харкова в роки непу (1921–1928 рр.) (2013)
Філатова О. - Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.) (2013)
Артамонова К. - "Кодекс 53" Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878–1897 гг.) (2013)
Іванов С. - Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: Проблеми та перспективи (2013)
Красько О. - Типологія спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. (2013)
Курдина Ю. - Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського (2013)
Попов А. - Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV–XVIII вв. (2013)
Пожуєв В. І. - Глобалізація інформації як парадигма інформаційного століття (2007)
Воронкова В. Г. - Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз, Ажажа М. А. (2007)
Макаренко Н. Г. - Глобалізація і можливість конфліктів (до питання про вплив примордіалістських феноменів на постмодерністську картину світу) (2007)
Вандышев В. Н. - "Постмир" глобализации или экскурс в историю отчуждения: социально-философский анализ (2007)
Лісовський П. М. - Феномен духовної безпеки як система цінностей у соціокультурних вимірах (2007)
Бухтєєв М. І. - Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції (2007)
Войтов В. В. - Свобода як суб’єктивно-чуттєва воля і розумний вибір (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Социальные и философско-мировоззренческие предпосылки эстетизма (2007)
Козловець М. А. - Ідеологія як фактор формування національної ідентичності (2007)
Сапа Н. В. - Формування концепції інтеграції та сталого економічного розвитку в умовах глобалізації (2007)
Мірошников О. А. - Суспільство в період модернізації і масові настрої (2007)
Кочін І. В. - Глобальні проблеми екологічного стану і здоров’я населення України та шляхи їх розв’язання, Сидоренко П. І., Гут Т. М. (2007)
Дуднікова І. І. - Становлення системи та предмету екологічного менеджменту, Пушкін С. П. (2007)
Товарниченко В. О. - Вплив соціокультурних чинників на розвиток науки (2007)
Заблоцька К. В. - Феномен образності у медичному мисленні: евристична генералізація (2007)
Александрова О. С. - Соціально-філософський аналіз проблем людини в контексті еволюційного і когнітивно-інформаційного підходів (2007)
Мельник В. В. - Культура як єдиний соціальний, культурний та глобальний організм: філософсько-антропологічний аналіз (2007)
Дроздовська О. М. - Системність свідомості як буттєва домінанта: соціально-філософський аналіз (2007)
Ткаченко А. М. - Управлінський облік в системі контролінгу, Дрозд Ю. Ю. (2007)
Коваленко І. Ю. - Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва (2007)
Асмолова А. Б. - Механізми та концепції амортизаційної політики в Україні та за кордоном (2007)
Бісерова М. С. - Стратегічний розвиток регіону на прикладі Запорізької області, Коломоєць Я. В. (2007)
Пожуєв В. І. - Інформаційна освіта в інформаційному суспільстві ХХІ століття (2006)
Воронкова В. Г. - Розвиток науки та виробництва в контексті інноваційно-інвестиційної парадигми (2006)
Макаренко Н. Г. - Євроінтеграційний вибір України в умовах сучасних війн та конфліктів (2006)
Макаренко Е. М. - Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) (2006)
Александрова О. С. - Єдність конкуренції і партнерства в політичному житті і політичній культурі сучасного українського суспільства (2006)
Горбань А. В. - Евроинтеграционный ракурс современной образовательной парадигмы (философско-мировоззренческие аспекты) (2006)
Вандышев В. Н.   - Проблема истины в контексте европейской культуры (2006)
Бєдная В. Б. - Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2006)
Бухтеєв М. І. - Вітчизняна модель управління як фактор європейської інтеграції країни (2006)
Турба О. О. - Особливості освітньої євроінтеграційної політики України (2006)
Мегрелішвілі М. О. - Екзистенційний вибір особистості в умовах трансформації суспільства (2006)
Зикін О. В. - Рушійні сили розвитку сучасного господарювання (2006)
Капріцин І. І. - Історіософія осягнення тібетського буддизму у європейській культурі (2006)
Повзло А. Н. - Образовательный, нравственный, духовный и экономический аспекты определения религиозной толерантности (2006)
Войтов В. В. - Соціально-філософська сутність свідомості й правосвідомості (2006)
Бацунов С. М. - Проблема генези спорту: методологічний аспект (2006)
Гольченко В. Н. - Согласие и миф (2006)
Шимченко А. А. - Соціальна держава в Україні: практика і перспективи (2006)
Беліченко А. Г. - Економічні чинники сталого економічного розвитку України, Сілін А. А. (2006)
Сердюк І. Л. - Вплив деструктивних явищ в суспільстві на соціальну творчість особистості (2006)
Лебединська О. В. - Використання соціального капіталу для просування альтруїстичних цінностей в ідеологічній діяльності (2006)
Рєзанова Н. О. - Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалини європейської інтеграційної модернізації (2006)
Скринник З. Е. - Проблеми справедливості та солідарності у соціальній філософії: держава та економіка (2006)
Грецова О. Г. - Онтологічна природа людської суб’єктивності: нові аспекти традиційної проблеми (2006)
Дзюбенко Н. В. - Роль гліцинового сайту глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції кислої шлункової секреції, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2010)
Дуган О. М. - Потенційна генетична дія зразків ковбасних виробів на тест-організми, Ткачова Д. Л. (2010)
Малюк В. І. - Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс, Рибальченко В. К., Малюк В. І., Репецька Г. Г., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Рибальченко Т. В. - Мембранні каналопатії: короткий історико-логічний аналіз на прикладі окремих захворювань, Дзюбенко Н. В., Опанасенко С. М., Бурлай В. Г., Рибальченко В. К. (2010)
Гарник Т. П. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при лечении современным комбинированным фитопрепатом алфагином, Фролов В. М., Пересадин Н. А., Белоусова И. В. (2010)
Іванова Л. М. - Корекція цитокінового профілю крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Нішкумай О. І. - Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові жінок залежно від тривалості постменопаузи та наявності ішемічної хвороби серця (2010)
Прудникова І. В. - Вплив еукарбону на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Собакар І. Ю. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на герпетичний ретиніт, Лоскутова І. В. (2010)
Чащева О. Г. - Динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів та їхнього молекулярного складу у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив порушень кальцієвого метаболізму на показники центральної гемодинаміки у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Моісеєнко Т. А., Котовщикова Н. М. (2010)
Височин Є. В. - Динаміка показників аденілової системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гарник К. В. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом, в динаміці лікування при застосуванні комбінації галавіту та артіхолу (2010)
Довгий В. В. - Динамика показників синдрому "метаболічної" ендогенної інтоксикації в лікуванні гострої медикаментозної кропивниці (2010)
Іваницький І. В. - Активність перебігу ревматоїдного артриту в залежності від наявності метаболічного синдрому та активації рецепторів PPARγ (2010)
Іванова Л. М. - Показники оксидантного та антиоксидантного стану крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця та їх корекція поліоксидонієм, Джахаф А. А. (2010)
Казакова С. Є. - Ефективність реамберіну в корекції синдрому метаболічної інтоксикації хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії, Тєрьошина І. Ф., Казаков В. Є. (2010)
Сидоренко Ю. В. - Вплив поліоксидонію на вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Пілієва О. В., Компанієць К. М., Сабковська Х. О., Горбатенко О. В., Воробйов Е. П., Косюга Т. М. (2010)
Соцька Я. А. - Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару та його вплив на показники ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська I. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, при застосуванні поліоксидонію (2010)
Фадеенко Г. Д. - Взаимосвязь стабильных метаболитов оксида азота и мелатонина у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Каменир В. М. (2010)
Бикова-Труедсcон Н. I. - Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на концентрацію "середніх молекул" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні похідні урацилів з потенційною протипухлинною активністю, Нiженковська I. В., Ягупова А. С. (2010)
Гнатко Е. П. - Влияние патогенетической терапии на окислительный метаболизм аргинина (синтез NO) у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и вагинальными инфекциями, Димасси Хабиб Бен Абделуахеб, Коцюруба А. В. (2010)
Добра О. О. - Дослідження анальгетичної активності рослинних зборів з грициками звичайними, Самура Б. А. (2010)
Дьяченко Т. В. - Эффективность применения антигомотоксических препаратов у детей, часто болеющих ЛОР-заболеваниями, Гарник Т. П. (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду на зміни вмісту сечової кислоти за тривалого введення адреналіну, Воронiна Л. М., Кравченко Г. Б., Волощенко М. В. (2010)
Зупанець I. А. - Аналіз залежності "структура-дія" в ряду похідних етилових ефірів R-N-оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2-D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда, Семенов А. М., Iсаєв С. Г., Павлій О. I . (2010)
Игнатенко Г. А. - Влияние липосомальных препаратов на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха у больных с ревматическими митральными пороками сердца на фоне хронического обструктивного заболевания легких, Такташов Г. С. (2010)
Козира С. А. - Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії, Сербiн А. Г., Кулагiна М. А. (2010)
Компанiєць К. М. - Застосування сучасного препарату поліоксидонію в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Круглова О. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадiн М. О., Хомутянська Н. I., Декалюк I. В. (2010)
Крутченко О. Ю. - Исследование зависимости антиэкссудативной активности от состава растительных сборов (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Гнатко Е. П. - Особенности маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных з анемией и нейро-циркулятоной астенией по гипотоническому типу, Димасси Т. А., Матвеев А. И. (2010)
Іванова Л. М. - Особливості кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця, Вернік Г. В., Лях Т. Ф., Ховерко О. Є. (2010)
Игнатенко Г. А. - Введение в курс доказательной медицины при изучении пропедевтики внутренней медицины, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Такташов Г. С., Фаерман А. А., Пола М. К. (2010)
Краснояружский А. Г. - Принципы дифференциальной диагностики новообразований средостения у больных с компрессионным синдромом средостения (2010)
Науменко В. А. - Системный подход к ранней диагностике диабетической ретинопатии (2010)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение хирургического лечения первичной глаукомы, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю. (2010)
Савві С. О. - Відновлення трофічного статусу у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Торяник І. І. - Морфологічний аналіз причин виникнення важкого менінгоенцефаліту у дорослих як допоміжний чинник диференційної діагностики герпесвірусних менінгоенцефалітів, Федорович Г. С., Федорович Т. В., Огнєва О. В., Мартинчук-Кісєльова М. І. (2010)
Шупер В. А. - Аспергиллез легких в терапевтической практике (клинический случай), Шупер С. В., Поляков Г. Е., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Сорокина Е. Е., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію проф. Б. А. Герасуна "Вірусний гепатит В - НВ - вірусна інфекція", Фролов М. В. (2010)
Пожуєв В. І. - Інформаційна культура інформаційного суспільства (2007)
Воронкова В. Г. - Умови подолання ризиків та досягнення стабільності в українському соціумі (2007)
Глазунов В. В. - Олигархический вектор развития экономики: тенденции и технологии (2007)
Алексєєнко І. В. - Співвідношення та взаємовплив глобалізації і регіоналізації (2007)
Добридень О. В. - Екологічна самоідентифікація особистості (2007)
Братаніч Б. В. - Філософія маркетингу як когнітивний феномен (2007)
Семенюк М. М. - Концептуальні засади формування сучасних стратегій суб’єктів ринкового господарювання (2007)
Сынах А. А. - Свобода творчества к истории проблемы (2007)
Донникова И. А. - Проблема культурогенеза: возможности синергетического анализа (2007)
Сергієнко Т. І. - Трансформація політичної культури українського суспільства в контексті внутрішньополітичної інтеграції (2007)
Чернов И. А. - Философия экономики: проблемы и подходы к осмыслению (2007)
Курбатов О. Г. - Духовно-енергетичне цілительство: проблема понятійного визначення (2007)
Таран В. О. - Екстремалізаційні тенденції політичного життя в умовах формування інформаційного суспільства, Шведовський С. Е. (2007)
Манойло Н. Г. - Методологічний потенціал основних типів світогляду (2007)
Ткаченко Л. Г. - Феномен соціального відчуження у сфері суспільно-політичного життя (2007)
Воронова Г. В. - De jure і de facto незалежності України (2007)
Александрова О. С. - Трансформація соціальної структури і зміна становища середнього класу в постіндустріальному суспільстві (2007)
Товарниченко В. О. - Раціональна складова в мистецтві (2007)
Дубінін В. В. - Специфіка механізмів функціонування та реалізації інтересів народу у різних соціально-політичних системах (2007)
Рижова І. С. - Самореалізація людини в дизайнерській предметній діяльності та творчості (2007)
Мамай Н. Н. - Концепция личности в пьесе Л. Андреева "К звездам" (2007)
Дуднікова І. І. - Економіко-правові засади екологічного менеджменту (2007)
Васюта К. С. - Применение хаотической MSK-модуляции для скрытой передачи информации в системе радиосвязи, Озеров С. В., Яровой С. В., Ясинецкий В. П., Мирошниченко А. С. (2013)
Герасимов С. В. - Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом (2013)
Данюк Ю. В. - Дослідження ефективності розпізнавання мовних сигналів на основі способу спектрального оцінювання (2013)
Дегтярёв А. Н. - Восстановление непрерывного сигнала из дискретного на фоне шумов в информационных системах ВМС ВС Украины, Кучер Д. Б. (2013)
Егорова И. Н. - Математическая модель семантического сжатия текстовой информации, Егоров С. В. (2013)
Емельянов В. А. - Интеллектуальный метод распознавания изображений термограмм с использованием контурного анализа, Емельянова Н. Ю. (2013)
Жевтюк О. А. - Результати натурного експерименту з радіопередачі/прийому цифрових зображень місцевості з борту літального апарату, Целіщев І. Ю., Паутінка В. М., Малов В. І., Гайда В. Б. (2013)
Канкін І. О. - Використання інваріантного підходу під час розв’язання задачі обробки навігаційної інформації в безпілотних літальних апаратах (2013)
Кравченко І. Ю. - Математична модель прогнозування траєкторії літака на основі лінійної фільтрації і екстраполяції випадкового процесу зі змішаною послідовністю його складових (2013)
Кузнецов Б. І. - Трьохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигунового електроприводу паперообмотувальної машини, Курцева Л. Б., Пономаренко О. М., Лучанінова М. В. (2013)
Курской Ю. С. - Энтропийная шкала оценки результата измерений (2013)
Логачев С. В. - Модифицированный метод совместной вероятностной идентификации радиотехнических измерений при сопровождении близкорасположенных объектов, Худов Г. В., Щенников А. А. (2013)
Мушаров А. О. - Визначення параметрів типових схем заміщення систем електропостачання зенітно-ракетної системи (2013)
Пашков Д. П. - Удосконалення методу визначення точності радіонавігаційних вимірювань, Прібилєв Ю. Б., Кизима А. А. (2013)
Певцов Г. В. - Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявский О. Ю., Борцова М. В. (2013)
Статкус А. В. - Совместное минимаксное оценивание трех первых производных дальности для системы когерентной обработки РЛС, Андреев Ф. М. (2013)
Тюрин C. Ф. - "Зелёная" программируемая логика: концепция и элементы реализации для FPGA проектов, Харченко В. С. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз моделей прийняття рішень в аеронавігаційній системі за допомогою семантичних мереж, Сікірда Ю. В., Якуніна І. Л. (2013)
Деева В. Б. - Метод генерации модели предметной области по технической документации, Дуравкина Т. В., Морозова А. Г. (2013)
Тимочко А. И. - Метод определения потребного наряда средств воздействия для уничтожения заданного числа объектов на основе нечеткой нейронной сети (2013)
Феклістов А. О. - Формалізація конфліктної ситуації щодо рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції оборонного призначення, Закіров С. В. (2013)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Предикатный подход к формализации неявных знаний, Кудхаир Абед Тамер, Лещинская И. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов, Филатова Л. Д. (2013)
Ситников Д. Э. - Алгебраический метод идентификации приближенных множеств в информационных системах, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2013)
Антонов А. В. - Актуальность создания методологии проектирования хеш-функций на основе хаотических отображений, Бзот В. Б., Кужель И. Е. (2013)
Бабенко В. Г. - Параллельная реализация скользящего шифрования (2013)
Гаркуша С. В. - Модель сбалансированного распределения подканалов в mesh-сети, использующей технологию WiMAX, Ахмед Хассан Абед, Гаркуша Е. В. (2013)
Герасина А. В. - Адаптивное нечеткое прогнозирование трафика в информационных телекоммуникационных сетях (2013)
Горбенко А. В. - Модель байесовской оценки гарантоспособности web-сервисов на основе результатов экспериментального измерения (2013)
Даник Ю. Г. - Децентралізований алгоритм підключення абонентів до кластеру мобільної мережі АСУВ, Кулаков Ю. О., Воротніков В. В., Білоус К. М. (2013)
Кобзев І. В. - Моделі визначення та запобігання атак на WEB-сервіси, Петров К. Е., Орлов О. В. (2013)
Лемешко А. В. - Модель отказоустойчивой маршрутизации многоадресных и широковещательных потоков в MPLS-сети, Арус К. М. (2013)
Новиков Р. С. - Анализ характеристик помехоустойчивых кодов, Астраханцев А. А. (2013)
Снегуров А.В. - Полумарковская модель оценки качества управления трафиком в телекоммуникационных сетях с предвычислением путей в условиях наличия угроз информационной безопасности, Чакрян В. Х. (2013)
Tostoluzhskaya H. G. - Method of synthesis of time parameterized parallel programs for computer systems of class of MPP (2013)
Фещенко О. А. - Анализ задач, возложенных на программно-конфигурируемые сети (2013)
Антоненко Е. А. - Метод оптимального сжатия данных в системах медицинского мониторинга, Катрич В. А., Мустецов Н. П. (2013)
Высоцкая Е. В. - Применение дискриминантного анализа для классификации когнитивных расстройств у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Кожина А. М., Рисованая Л. М., Чайка Е. Э. (2013)
Берзлев О. Ю. - Методи ідентифікації моментів зміни тенденцій часового ряду для вироблення стратегій прийняття рішень на фінансовому ринку (2013)
Безкровний Д. В. - Автоматизована система ідентифікації повітряних суден, які можуть використовуватись для здійснення терористичних актів в повітряному просторі України, Васильєв Д. Г., Борисюк О. П. (2013)
Калугін В. Д. - Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Куценко С. В. - Использование Ф-метода при разработке систем пожарной автоматики (2013)
Барашев К. С. - Информационная система учета научной деятельности студентов, Кирвас В. А. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як вирішальний чинник трансформації життя (2007)
Жадько В. О. - Микола Аркас як фундатор відродження історичної пам'яті та духовності півдня України (2007)
Троїцька Т. С. - Едукаційно-методологічний потенціал "філософії серця” Г. Сковороди (2007)
Воронова Г. В. - Гуманізація суспільного капіталу як інтегруючий фактор оптимізації розвитку життєдіяльності людини (2007)
Дубінін В. В. - Народ як провідна субстанція історичного процесу (2007)
Братаніч Б. В. - До визначення поняття "соціальний маркетинг” (2007)
Бондаренко О. В. - Релігійна свідомість в історії України: "західні” чи "східні” пріоритети (2007)
Вандышева-Ребро Н. В. - Нормативный характер феномена социальной идентичности в отечественной литературе: история и современность (2007)
Спиця Н. В. - Суспільство як самоорганізуюча система: методологія синергетичної парадигми (2007)
Мороз О. С. - Эффективность японского подхода к менеджменту (на примере крупнейших корпораций Японии) (2007)
Мельник В. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу етнокультурного буття людини (2007)
Тополь О. В. - Явище самотності у літньому віці (2007)
Ратушна О. В. - Художньо-естетичне та соціально-філософське знання: єдність протилежностей (2007)
Повзло О. М. - Який "ринок” необхідний українській системі освіти? (2007)
Дерябкін Ю. І. - Формування системи гуманістичних цінностей (2007)
Воронкова В. Г. - Управління державною власністю на регіональному рівні в контексті соціологічного аналізу (2007)
Швець Д. Є. - Соціологічний підхід до управління якістю вищої освіти, Турба О. О. (2007)
Козуб О. О. - Проблеми сучасної парадигми економічної політики (2007)
Серга Т. А. - Роль религиозных компонентов в процессе социальной идентификации: социологический анализ (2007)
Щербина В. В. - Громадський шлюб у соцологічному дискурсі (2007)
Клименко Н. Г. - Поліваріантність політики щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій (2007)
Осіпова М. Ю. - Причини зростання та шляхи подолання етнорелігійного тероризму та етнорелігійних конфліктів в умовах глобалізації (2007)
Лиска О. Г. - Члени територіальної громади: від клієнтів до партнерів (2007)
Бєлінська І. В. - Вплив різнометалічного Cu/Fe комплексу (Cu(dmen)2) (Fe(CN)5(NO)), Рибальченко В. К., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Врещ О. В., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2010)
Гебура М. П. - Вплив похідного малеіміду з цитостатичною активністю на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов оксидативного стресу, Харчук І. В., Рибальченко Т. В. (2010)
Малюк В. І. - Вплив низькодозового гама-опромінення на білки сироватки крові щурів, Репецька Г. Г., Малюк В. І., Рибальченко Т. В., Сур С. В., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2010)
Радчук О. М. - Вплив мультипробіотиків "Симбітер® ацидофільний" концентрований та "Апібакт®" на цитотопографію лектинових рецепторів за наявності тривалої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Ященко А. М., Рибальченко В. К. (2010)
Степанова Е. В. - Ефективність розиглитазону в корекції інсулинорезистентності в залежності від Pro12Ala поліморфізму гена PPАRG (2010)
Толстанова Г. М. - Ескпресія рецепторів до фактору росту кровоносних судин VEGFR-1 ТА VEGFR-2 при експериментальних запальних захворюваннях кишечника (2010)
Яблонська С. В. - Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів, Філінська О. М., Ямшанова О. Ю., Котляр І. П., Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2010)
Білокобильська Д. В. - Зміни показників антиендотоксичного імунітету під впливом комбінації атоксилу та кверцетину у динаміці лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Мухін І. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії і імуномодуляції на середні терміни загоєння гнійно-некротичних ускладнень діабетичної стопи, Башмаков М. Н. (2010)
Прудникова І. В. - Вплив комбінації гепаліну та антралю на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Вплив поліоксидонію на концентрацію та молекулярний склад циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Тєрьошин В. О. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при введенні комбінованого фітозасобу імупрету, Височина Г. В., Санжаревська І. В. (2010)
Труфанов С. Ю. - Вплив поліоксидонію на концентрацію імуноглобулінів у ротоглоточному секреті хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, в комплексі стоматологічного лікування (2010)
Чащева О. Г. - Функціональний стан системи фагоцитуючих макрофагів у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Вплив комбінації поліоксидонію та мелітору на інтерфероновий статус хворих з соматизованими депресивними розладамим, Рачкаускас Г. С. (2010)
Черкасова В. С. - Вплив поліоксидонію на показники клітинного імунітету при медичній реабілітації жінок дітородного віку з наявністю хронічної герпетичної інфекції, Хомутянська Н. І., Декалюк І. В. (2010)
Акулінін В. М. - Метаболічні порушення у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С. (2010)
Аникеева Т. В. - Микроэлементоз, как проявление метаболического синдрома при ишемической болезни сердца (2010)
Височин Є. В. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні сертралофту та релаксилу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л. (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації" у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типу (2010)
Іванова Л. М. - Стан ендотеліальної функції та ліпідного обміну у хворих з ішемічною хворобою серця у сполученні з хронічним необструктивним захворюванням легень при наявності аритмій, Сидоренко Ю. В., Хорошаєва І. Д. (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники аденілової системи хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Колчин Ю. М. - Вплив комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на рівень метаболітів оксиду азоту в хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів, Шишкова К. В. (2010)
Компанієць К. М. - Вплив рослинного препарату фітоседу на ліпідний профіль крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця під час медичної реабілітації (2010)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням (2010)
Соцька Я. А. - Вплив бонджигару на активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) сироватки та її ізоферментний спектр у крові хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкамяним холециститом, Фролов В. М., Гарник Т. П., Санжаревська І. В. (2010)
Халявкін В. О. - Динаміка активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі вторинного імунодефіциту при проведенні медичної реабілітації з використанням фітопрепарату авеолу, Старік А. Д. (2010)
Шаповалова І. О. - Вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, та його корекція гепадифом (2010)
Бабаев Р. А. - Возможная коррекция экстрактом шафрана перекисного окисления липидов при повреждении некоторых отделов глаза в эксперименте, Шукюрова П. А., Гусейнова Ф. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Оригінальні сукциніміди та їх протисудомна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Довгий В. В. - Ефективність цинаріксу в комплексі медичної реабілітації перехворілих на медикаментозну кропивницю (2010)
Ершова И. Б. - Эффективность глутаргина у детей с вирусным гепатитом В, Осиповна Т. Ф., Осычнюк Л. М., Мочалова А. А. (2010)
Джахаф А. А. - Ефективність застосування рослинного препарату гастритолу в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Ефективність тіотриазоліну у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Нішкумай О. І. - Оцінка ефективності впливу терапії з застосуванням бівалосу в лікуванні жінок із ішемічною хворобою серця та системним остеопорозом в постменопаузі (2010)
Петруня А. М. - Эффективность липофлавона и циклоферона в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой и их влияние на показатели системного иммунитета, Задорожная А. И. (2010)
Садых-задe Р. А. - Антиокислительные свойства шафрана посевного при экспериментальной ишемии сердца, Бабаев Р. А. (2010)
Смірнова Я. Ю. - Зміни альвеолярно-капілярної проникності газів на тлі застосування ліпосомальної терапії у хворих на мітральні ревматичні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Собакар І. Ю. - Імуномакс в комплексній терапії герпетичного ретиніту (2010)
Трофименко О. М. - Вплив альфа-ліпону на показники ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Фаерман А. А. - Влияние липофлафона на уровень N- концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида человека (NT- pro BNP) у больных с хронической сердечной недостаточностью (2010)
Фролов В. М. - Вплив фітозасобу еукарбону на показники ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного некалькульозного холециститу, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В., Бикадоров В. І. (2010)
Бєлая І. Є. - Електрофізіологічні особливості перебігу найгострішого періоду інфаркту міокарда при сполученні з неалкогольним стеатогепатитом, Коломієць В. І., Чижевська І. М. (2010)
Власова О. Ф. - Види латинської вимови, Шатунова Л. А. (2010)
Гріцова Н. А. - Туберкулінодіагностика як метод скринінгового обстеження дітей на туберкульоз в Луганській області, Рум'янцева Т. В., Онищенко Л. О. (2010)
Гударенко О. С. - Медико-економічна ефективність стаціонарзамінюючих форм надання медичної допомоги хворим похилого і старечого віку (2010)
Драч Л. О. - Компю'терна програма для статистичних досліджень поширеності ПВКГ в урбанізованому місті як сучасно-актуальної медико-соціальної проблеми, Брусенський В. І., Клад А. К. (2010)
Ігнатенко Г. А. - Клінічний розбір як одна з форм післядипломного навчання лікарів-кардіологів, Мухін І. В., Такташов Г. С., Ігнатенко Т. С. (2010)
Игнатенко Г. А. - Преподавание медицинской деонтологии на кафедре пропедевтики внутренней медицины как одна из основ формирования личности будущего врача, Брагина Р. Ш., Мухин И. В., Фаерман А. А., Такташов Г. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Г. А. - Усовершенствование обучения студентов медицинских вузов в процессе проведения практических занятий по аускультации сердца в условиях кредитно-модульной системы, Такташов Г. С., Мухин И. В., Брагина Р. Ш., Фаерман А. А., Игнатенко Т. С., Пола М. К. (2010)
Игнатенко Т. С. - Суточная вариабельность артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сердечнососудистыми нарушениями (2010)
Подляскіна В. Е. - Динаміка електрокардіографічних змін у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь і супутнім ХОЗЛ на тлі різних режимів лікування (2010)
Протас Ю. В. - Зв'язок рівнів серологічних біомаркерів зі ступенем атрофії слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з H.pylori (2010)
Ракітов Б. Л. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на клінічний перебіг і електрокардіографічні ознаки у хворих на мікросудинну стенокардію (2010)
Савві С. О. - Алгоритм лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу (2010)
Сушков С. В. - Изменения морфоструктуры слизистой оболочки желудка на фоне хеликобактериоза и клинической симптоматики у больных с множественными хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (2010)
Пересадін М. О. - Рецензія на монографію "Вірусні гепатити і рак печінки". - М. А. Андрейчин, В. І. Дрижак, О. В. Рябоконь, В. С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с., Фролов В. М. (2010)
Агафонова О. О. - Вплив алкоголю в антенатальному періоді на генетичні показники та розумову діяльність дітей шкільного віку (2009)
Бариляк І. Р. - Екологічні аспекти міжрегіональних відмінностей частоти вроджених вад розвитку в Черкаській області, Шапошнікова В. М., Неумержицька Л. В., Шкарупа В. М. (2009)
Бичкова Г. М. - Психологічні проблеми медико-генетичного консультування, Валова Л. М., Скибан Г. В., Бариляк І. Р. (2009)
Геник-Березовська С. О. - Динамічне спостереження за соціально вагомими природженими вадами розвитку у Львівській області (2009)
Демченко О. М. - База цитогенетичних даних для побудови калібрувальних кривих "малі дози-ефект”, Дьоміна Е. А., Савкіна М. Ю. (2009)
Діденко Н. В. - Гормональна регуляція репродуктивної функції самиць щурів за умов фракціонованого гамма-опромінення головного мозку, Черненко О. Г. (2009)
Неумержицька Л. В. - Дослідження антимутагенних і радіопротекторних властивостей речовин природного походження, Бариляк І. Р., Шкарупа В. М. (2009)
Романюк Б. П. - Некоторые данные микроморфогистохимического исследования toxocara mystas, Коваленко В. В. (2009)
Терпиляк О. І. - Розподіл та частота алелей гена DQA1 у хворих на запальні захворювання товстої кишки, Лозинська М. Р., Лозинський Ю. С., Яремцьо О. Р. (2009)
Шеметун О. В. - Цитогенетичнй ефект в клітинах-свідках при культивуванні з лімфоцитами периферичної крові осіб, які зазнали опромінення in vivo (2009)
Галкін О. Ю. - Одержання та вивчення властивостей нових моноклональних антитіл до IgM людини, Ніколаєнко І. В., Дуган О. М. (2009)
Львова Л. В. - Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів в періоді медичної реабілітації з включенням цинаріксу (2009)
Лоскутов А. Л. - Стан системи інтерфероногенезу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу (2009)
Луговськов О. Д. - Вплив амізону на показники клітинної ланки імунітету при екстреній хіміопрофілактиці вірусного гепатиту А в період водного спалаху цієї інфекції в умовах індустріального регіону (2009)
Петруня А. М. - Нарушения местного иммунитета у больных первичной открытоугольной глаукомой, Задорожная А. И. (2009)
Полякова С. И. - Уровень относительных значений экспрессии антигенов СD 16, СD 25 и СD 95 на лимфоцитах периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы (2009)
Харченко В. В. - Стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації з використанням комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 (2009)
Висоцький А. А. - Активність лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у крові хворих із синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Гарник К. В. - Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів (2009)
Дьомін Ю. А. - Вплив природних антиоксидантів на біохімічні механізми розвитку ретинопатії у щурів зі стрептозотоциновим діабетом, Лекішвілі С. Е., Гончарова Н. А. (2009)
Дмитрук С. М. - Динаміка змін ліпідного та ліпопротеїнового обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники перекисного окислення ліпідів у крові хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні з включенням імуномаксу, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Поворознюк В. В - Зниження рівню остеопротегерину - можливий взаємозв`язок остеопорозу та серцево-судинних захворювань в менопаузі, Нішкумай О. І. (2009)
Уманская Ю. В. - Состояние антиоксидантного статуса у больных с начальной формой возрастной макулодистрофии, Путиенко А. А. (2009)
Шаповалова І. О. - Рівень циклічних нуклеотидів у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітозасібу алфагіну на показники системи глутатіону у хворих на синдром психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Залюбовская О. И. - Влияние изучаемых настоев из растительных сборов на центральную нервную систему лабораторных животных, Карабут Л. В. (2009)
Зленко В. В. - Исследование диуретической активности амидов хинолин-3-карбоновых кислот, Залюбовская О. И., Яворская Е. Н. (2009)
Киреев И. В. - Влияние ксафубена на течение экспериментальной адъювантной болезни, Самура Б. А. (2009)
Коломиец В. В. - Влияние приема кальция на состояние обмена магния у больных эссенциальной гипертензией и остеоартрозом, Красеха-Денисова В. В. (2009)
Лоскутова І. В. - Цитокіновий профіль крові хворих на краснуху при застосуванні імуномаксу, Фролов В. М. (2009)
Олейник Т. В. - Влияние препаратов "Мильгама" и "Факовит" на показатели углеводного обмена и антиоксидантной системы в крови больных непролиферативной диабетической ретинопатией (2009)
Шупер С. В. - Вплив сучасного препарату "Інтеллан" на стан вегетативної нервової системи у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою, Іванова Л. М. (2009)
Арбузова О. И. - Психосоматические проявления у больных с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Иванова Л. Н. (2009)
Матасар І. Т. - Клініко-епідеміологічне обґрунтування необхідності та ефективності масової і групової профілактики йодзалежних захворювань в Україні, Горчакова Л. А., Ватанха М., Кравченко В. І., Матасар Є.І. (2009)
Павлюченко К. П. - Ближайшие результаты комбинированного хирургического метода лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. (2009)
Победенный А. Л. - Сравнительная характеристика различных методик лечения больных с черепно-мозговой травмой, Семенец Ю. П., Сидоренко М. П. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М., Хапіліна В. Ф. (2009)
Ткачова Д. Л. - Харчові добавки - невід’ємна складова продуктів харчування, Дуган О. М. (2009)
Боброннікова Л. Р. - Особливості жовчовиділення та жовчоутворення у хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Хворостінка В.М., Летік І. В. (2009)
Данилов А. А. - Перспективы внедрения процедуры оценки неопределенности измерений в деятельность государственных региональных центров метрологии в России, Тюрина Ю. Г. (2014)
Левин С. Ф. - Изменение № 2 РМГ 29–99 – "Изменение № 1 XXI века в метрологии" (2014)
Малецкая О. Е. - Калибровка СИТ: реализация законодательных требований, Москаленко М. В. (2014)
Бакер Аль-Равашдех - Оценивание неопределенности идентификации амплитудно-частотных характеристик средств измерительной техники колебательного типа, Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех, Сергиенко М. П. (2014)
Барашкова Т. В. - Оценка точности улучшенного метода сеток (2014)
Запорожец О. В. - Оценивание неопределенности нейросетевой модели нелинейного измерительного преобразователя, Овчарова Т. А. (2014)
Захаров И. П. - Применение метода эксцессов для получения достоверной оценки расширенной неопределенности, Климова Е. А. (2014)
Шайняк И. Р. - Объединение информации при формировании оценки неопределенности измерения (2014)
Неєжмаков П. І. - Квантові ефекти та їх використання в метрології, Павленко Ю. Ф.  (2014)
Horskу J. - Calibration and measurement capabilities, Horskа J. (2014)
Юров Л. В. - Определение оптимального коэффициента охвата расширенной неопределенности при поверке средств измерений (2014)
Новоселов О. А. - Оценка неопределенности измерений при калибровке оптико-механических измерительных машин типа ИЗМ (2014)
Прокопов А. В. - Влияние системных рефракционных эффектов на результаты измерений, осуществляемых с помощью электромагнитных волн на трансатмосферных трассах (2014)
Грибанов Д. Д. - К вопросу определения массы сжиженных углеводородных газов на основе неопределенности измерений (2014)
Донбаева В. А. - Оценка неопределенности при определении запыленности газопылевых потоков промышленных выбросов, Айткешева Б. Т. (2014)
Мкртычян Н. Б. - Оценивание неопределенности измерений, выполняемых автоматическим анализатором атмосферного воздуха, Нежиховский Г. Р. (2014)
Скрипко Г. О. - Оценка границ неопределенности при установлении коррелированной массовой доли шерсти в смешанных текстильных материалах (шерсть-полиэфир) по диаграмме рассеяния (2014)
Ткаченко И. Ю. - Оценивание неопределенности измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флюориметрическим методом, Гладилович Д. Б., Нежиховский Г. Р. (2014)
Хакимов О. Ш. - Неопределенность метода измерения коэффициента отражения ультразвуковой волны от границы раздела твердое тело – жидкость, Хакимова Г. О., Таджалиева Н. А. (2014)
Анохин Ю. Л. - Калибровка измерителя параметров изоляции, Вендичанский Р. В., Копшин В. В. (2014)
Захаров И. П. - Исследование неопределенности измерения, связанной с отсчетом по нелинейной шкале, Погибко Р. В., Волков О. О. (2014)
Князев В. В. - Составляющие неопределенности вольт-секундной характеристики электрического пробоя длинного воздушного промежутка, Чернухин А. Ю. (2014)
Гринев Б. В. - Контроль и обеспечение качества результатов измерений испытательной лаборатории на примере измерения светового выхода сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2014)
Назаренко Л. А. - Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотометрі GO-2000H, Рева С. А., Зубков Д. П. (2014)
Винничук А. Г. - Дослідження невизначеності відтворення витрати будинкової газової мережі при діагностуванні побутових лічильників газу (2014)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз маловитратного вихорового витратоміра, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2014)
Петришин І. С. - Математична та метрологічна моделі процесу передавання одиниці об’єму газу при високому тиску поршневою установкою, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2014)
Ерохин А. Л. - Неопределенность измерения дифференциального давления при передней активной риноманометрии, Захаров И. П., Прасол И. В., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Кондрашов С. И. - Исследование байесовского классификатора при оценивании качества вуза в условиях априорной неопределенности, Дроздова Т. В. (2014)
Кравченко А. А. - Спосіб розмноження даних тестування на основі рандомізації, Яремчук Н. А. (2014)
Курской Ю. С. - Здоровье как объект измерения (2014)
Бережной Д. А. - Неопределенность метрологических характеристик измерительных каналов, Маловик К. Н., Мирошниченко А. Н. (2014)
Ващишак І. Р. - Метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальної системи для контролю технічного стану підземних тепломереж (2014)
Дербаба В. А. - Элементы неопределенности измерений в имитационно-статистической модели измерительно-контрольной системы эвольвентных зубчатых колес, Войчишен А. Л., Корсун В. И., Пацера С. Т. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Василишин В. И. - Анализ методической ошибки спектрального анализа, использующего технологию суррогатных данных (2014)
Гавриленко C. Ю. - Разработка системы графического описания и моделирования распределенных программных объектов при проектировании информационных систем, Иванов В. Г. (2014)
Герасимов С. В. - Розрахунок функції розподілу вихідного сигналу об’єкта контролю при визначенні його технічного стану (2014)
Доля Г. Н. - Измерение тангенциальной скорости движения объекта со световозвращающим покрытием при однолучевом зондировании, Катунин А. Н., Мазанов В. Г., Булай А. Н. (2014)
Iemelianov V. O. - Synthesis of expert system and artificial neural network for determining the mechanical properties of the researching object (2014)
Кандырин Н. П. - Цифровое формирование многочастотных сигналов в радиолокации и медицине (2014)
Леонов И. Г. - Определение рабочих характеристик приемных устройств путём моделирования на ПЭВМ, Присяжный А. Е., Сидоренко Д. С. (2014)
Миколайчук Р. А. - Метод переміщення елементів системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - К вопросу о влиянии ложной цели на вероятность наведения высокоточного оружия на малоразмерный объект (2014)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Скляр В. В. - Тестирование программируемых логических контроллеров на базе ПЛИС с использованием среды функционального программирования, Харченко В. С., Панарин А. С. (2014)
Смеляков К. С. - Фотометрическая модель изображения объекта нерегулярного вида (2014)
Таршин В. А. - Обоснование применения методов фрактального анализа для оперативной подготовки эталонных изображений, Сотников А. М., Пащенко Р. Э. (2014)
Ушань В. Н. - Метод синтеза оптимальных траекторий для вывода динамических объектов в заданную точку (2014)
Чинков В. М. - Узагальнена математична модель електровимірювальних приладів при вхідних періодичних кусково-східчастих сигналах складної форми, Мошаренков В. В. (2014)
Гороховатский А. В. - Детектирование текстовых областей на изображении документа методом слияния (2014)
Лук’яненко Т. В. - Програмна реалізація та застосовування математичної моделі для формування стратегії управління розвитком соціально-економічних систем (2014)
Марьин С. А. - Метаданные. Особенности формирования уровней метапродукций в интеллектуальных системах (2014)
Никитюк О. Б. - Построение системы управления жизненным циклом объектов интеллектуальной собственности и проблемы их коммерциализации, Рубашка В. П. (2014)
Пивнева С. В. - Особенности применения математического аппарата минимизации недетерминированных конечных автоматов в оценке эффективности управления социоинженирингом, Лада Н. В. (2014)
Волков А. С. - Метод частотного кодирования сверточных кодов уменьшенной сложности на основе БПФ-алгоритма Гуда-Томаса (2014)
Дубницкий В. Ю. - Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной заработной платы, Ходырев А. И. (2014)
Иванов В. Г. - Сегментация и сжатие реалистичных изображений на основе контуризации информативных областей, Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Krasnobayev V. A. - The model and the method of implementation of integer arithmetic operations within the RSA crypto algorithms, Tyrtyshnikov O. I., Sliusar I. I., Kurchanov V. N., Koshman S. A. (2014)
Минухин С. В. - О свойствах оптимальности метода минимизации суммарного запаздывания на одиночном устройстве на основе рангового подхода и правил доминирования (2014)
Романова Т. Е. - Phi-функции для моделирования ограничений включения в оптимизационных задачах балансной компоновки, Коваленко А. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Представление бинарных предикатов информационной системы с помощью свободного предикатного параметр, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2014)
Босько В. В. - Математическая GERT-модель технологии передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов А. А., Березюк И. А., Мохамад Абу Таам Гани (2014)
Волошин А. Л. - Метод модернізації комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в сучасних автоматизованих системах, Криховецький Г. Я. (2014)
Корольов Р. В. - Оцінка періодичності алгоритму потокового шифрування при ненульових значеннях індексних елементів, Волков Д. А. (2014)
Снегуров А. В. - Подход к вычислению рейтинга информационной безопасности сетевых устройств, Чакрян В. Х. (2014)
Астраханцев А. А. - Сравнительный анализ эффективности протоколов маршрутизации в AD-HOC сетях, Горбань С. М. (2014)
Гавриш Д. А. - Метод распределения заданий при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гомогенной вычислительной среде, Саранча С. Н. (2014)
Громыко И. А. - Информация и дезинформация с точки зрения их ценности (2014)
Заднепрянская А. В. - Процедура фрагментарного сжатия видеоинформации, Кадушкевич О. Н., Колесникова Т. А. (2014)
Иванченко О. В. - Архитектурный подход к оценке надежности программного обеспечения системы управления критической инфраструктуры, Солдатенко Е. С., Владимирова Е. С. (2014)
Коваленко А. А. - Подходы к синтезу информационной структуры системы управления объектом критического применения (2014)
Маевский Д. А. - Модель качества информационных систем с изменяющимися предметными областями, Маевская Е. Ю., Назаренко О. А. (2014)
Макаренко А. О. - Визначення характеристик оптимального прийому в телекомунікаційних радіосистемах, Гринкевич Г. О. (2014)
Макаров С. А. - Удосконалення моделей взаємодії радіотехнічної системи ближньої навігації та мережі цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM-900, Лєбєдєв В. О., Висоцький О. В., Гриценко П. М. (2014)
Новиков Р. С. - Выбор параметров LDPC кодов для каналов с АБГШ, Астраханцев А. А. (2014)
Симоненко О. А. - Аналіз існуючих агентних платформ для побудови систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET, Сова О. Я., Романюк В. А., Уманець Я. Л. (2014)
Висоцька О. В. - Технология дифференциальной диагностики лекарственной болезни (2014)
Гороховатський В. О. - Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків, Кобилін А. М., Семенцов Р. В. (2014)
Доля В. К. - Управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Єфіменко Н. А. - Система моніторингу якості продукції комбікормового виробництва (2014)
Романенков Ю. А. - Оптимизационная модель планирования сервисных мероприятий на инженерных объектах, Вартанян В. М. (2014)
Селяков А. М. - Концептуальная модель системы адаптивного управления комплексом зданий с распределенными энергоисточниками, Илюнин О. О. (2014)
Старостина А. Ю. - Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий, Гусева Ю. Ю., Рославцев Д. Н. (2014)
Черновська К. О. - Вдосконалення процесу стандартизації технологічного оснащення на машинобудівному підприємстві (2014)
Андрощук О. С. - Підсистема генерації управлінських рішень (2014)
Рогозін А. С. - Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідацій надзвичайних ситуацій на території України, Скляров С. О. (2014)
Бондар І. О. - Методика створення мультимедійного навчального комплексу з інформатики для глухонімих, Павленко Н. О. (2014)
Коноваленко О. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, Брусенцев В. О. (2014)
Макогон Е. А. - Современные информационные технологии в преподавании иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Радванская Л. Н. - Метод представления предметной области компьютеризированной обучающей системы, Макеева Е. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Пожуєв В. І. - Освітня парадигма людини в умовах становлення інформаційного суспільства і кредитно-модульної системи (2007)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні причини феномена соціального відчуження (2007)
Банах Л. С. - Ціннісна сфера життєдіяльності сучасної молоді в умовах розвитку інформаційного суспільства (2007)
Иванова Л. С. - Культура организации как интервализация присутствия человека (2007)
Гончаренко П. В. - Мелос як відображення суспільної свідомості (2007)
Дроздовська О. М. - Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості (2007)
Кобяков О. М. - Антиномії свободи у творчості Ф. М. Достоєвського (2007)
Саітгареєва О. Г. - Феномен "економічної людини": підходи до розуміння сутності (2007)
Александрова О. С. - Середній клас як фактор розвитку соціуму на прикладі української і російської історії (2007)
Тополь О. В. - Вплив самотності на потребнісно-мотиваційну сферу літньої людини (2007)
Ратушна О. В. - Релігійна виразність художнього образу (2007)
Головко Л. В. - Релігійність особи: мотиви і вияви (2007)
Дуднікова І. І. - Людство і глобальні зміни: в пошуках інтегрованої концепції (2007)
Вандишева-Ребро Н. В.   - Особливості становлення української літературної критики: світогляд, реалізм і пророцтва (2007)
Воронкова В. Г. - Формування концепції солідаризму в контексті соціологічного аналізу (2007)
Сірий Є. В. - Підприємницький ризик: ґенеза та розвиток соціологічної концептуалізації (2007)
Анненкова М. І. - Аналіз функцій релігії у автобіографічних повідомленнях молоді: соціологічний аспект (2007)
Мосаєв Ю. В. - Соціальний комфорт як чинник соціального обслуговування (2007)
Барзенкова-Мясникова Л. В. - Социологические аспекты городской идентификации (2007)
Огаренко Т. О. - Одяг і мода як символи статусної приналежності (2007)
Козуб О. О. - Комплексні індекси розвитку як показники економічної політики: соціологічний аналіз (2007)
Швець Д. Є. - Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників в системі ВНЗ України, Турба О. О. (2007)
Чепрасова Н. П. - Стратегія маркетингового управління конкурентоспроможністю навчального закладу (на прикладі ГЕТ ЗДІА), Романова В. В. (2007)
Дєгтяр О. А. - Роль малого підприємництва в економічному розвитку суспільства (2007)
Ткаченко А. М. - Алгоритм управління проектом додаткової емісії акцій, Павлов І. Д., Кучеренко О. М. (2007)
Содержание (2003)
Донец Г. А. - Об изоморфизме натуральных арифметических графов, Шулинок Г. А. (2003)
Норкин Б. В. - О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска (2003)
Кузьменко В. Н. - О применении комбинированного метода выпуклого программирования, Бойко В. В. (2003)
Пепеляева Т. В. - К вопросу об оптимальных стратегиях на рынке ценных бумаг (2003)
Чикрий Г. Ц. - Позиционное управление в дифференциально-разностных играх преследования (2003)
Токарева О. Н. - Оптимизация систем, описываемых эллиптическими краевыми задачами с неоднородными неустойчивыми граничными условиями (2003)
Заславский В. А. - Оптимизация стратегии управления производством в условиях риска для транснациональных корпораций, Киреев С. А., Ненахов Э. И. (2003)
Пепеляев В. А. - К вопросу об интеграции методов оптимизации и имитационного моделирования (2003)
Норкин В. И. - О стохастическом аналоге метода глобальной оптимизации Пиявского, Онищенко Б. О. (2003)
Горбачук В. М. - Синтетическое равновесие Курно – Штакельберга - Нэша (2003)
Лаптин Ю. П. - E-субградиенты в методах декомпозиции по переменным для некоторых задач оптимизации (2003)
Стецюк П. И. - Об одном методе нахождения Lp - решения системы линейных уравнений, Колесник Ю.С., Березовский О.А. (2003)
Лиховид А. П. - Применение R - алгоритмов для решения некоторых задач оптимального управления с дискретным временем (2003)
Билецкий В. И. - К решению некоторых задач проектирования в оперативном режиме (2003)
Бойко В. В. - Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины, Домрачев В. Н. (2003)
Кирилюк В. С. - О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля (2003)
Ненахов Э. И. - Некоторые теоремы о неподвижных точках (2003)
Міца О. В. - Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття, Стецюк П. І. (2003)
Руденко А. В. - Двумерная тележка: вариационная оценка снизу функции Беллмана (2003)
Лебедева Т. Т. - Об устойчивости по критерию векторных задач целочисленного квадратичного программирования, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2003)
Шарифов Ф. А. - Задача нахождения непересекающихся и несовпадающих циклов на сети (2003)
Пожуєв В. І. - Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Управління соціально-економічним розвитком та шляхи досягнення стабільності в сучасному соціумі (2008)
Таран В. О. - Деякі екстремалізаційні тенденції в умовах формування ринкових відносин в Україні, Шведовський С. Е. (2008)
Жадько В. А. - Про соціально-духовну єдність філософії та філології: освітньо-виховний потенціал (2008)
Вандишев В. М. - Особенности формулирования художественного образа (2008)
Бондаренко О. В. - Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект (2008)
Капріцин І. І. - Детермінанти культурних запозичень європейської цивілізації (2008)
Сепетий Д. П. - Нетерпимість як наслідок есхатологічного розуміння значення світогляду (2008)
Бондаревич І. М. - Духовна цілісність людини: єдність статичного і динамічного аспектів (2008)
Бут В. В. - Антропологічні засади людської деструктивності (2008)
Дерябкін Ю. І. - Проблеми трансформації гуманістичного знання у духовно-практичну площину (2008)
Мотренко Т. В. - Причина, действие, следствие, Гаврилюк В. А. (2008)
Патлах І. М. - Молодіжний рух як форма вияву громадської участі (2008)
Лівошко Т. В. - Розвиток системи інформаційних потоків як шлях удосконалення процесу управління підприємства: соціологічний аналіз (2008)
Лищенко О. Г. - Методологічні аспекти обліку, контролю і економічного аналізу оподаткування підприємства в контексті соціологічного аналізу, Багатова А. В. (2008)
Зубченко О. С. - Етапи розвитку західної соціології виборів (2008)
Проценко І. В. - До розгляду феномена інформаційного суспільства (2008)
Редька Д. В. - Дослідження проблеми локалізації детермінантів соціальної дії (2008)
Согорін А. А. - Ефекти масової комунікації щодо процесу трудової адаптації (2008)
Сапа Н. В. - Глобальна трансформація сучасних економічних процесів: теоретико-методологічні засади (2008)
Манзя М. В. - Соціальний вимір глобалізації (2008)
Коваленко Є. О. - Концептуально-методологічні засади аналізу євроінтеграційної політики (2008)
Лиска О. Г. - Місцеве самоврядування як природне право територіальної громади (2008)
Герасимов С. В. - Розробка та дослідження адаптивного методу синтезу параметрів контуру коригування системи управління (2014)
Кандырин Н. П. - Моделирование шумовых характеристик цифровых синтезаторов сигналов (2014)
Кашаєв І. О. - Оцінка можливості використання супутникової навігаційної системи Beidou для потреб України, Пугачов Р. В., Шуба І. В., Кашаєв Є. І. (2014)
Кораблев Н. М. - Скелетонизация символов с использованием модели клональной селекции, Легедина А. В., Лебедев О. Г. (2014)
Корниенко Л. Г. - Параметры узкополосных пространственно-временных сигналов сфокусированных многочастотных фазированных антенных решеток со сверхбыстрым сканированием в зоне Френеля (2014)
Кочмарчик Р. С. - Восстановление элементов изображений, утраченных в результате низкой пространственной разрешающей способности многоспектральных оптико-электронных систем, Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Рекомендации по обоснованию объёмов испытаний зенитных управляемых ракет при решении задач продления их назначенных показателей, Коваль И. В., Шоколовский А. А., Попов В. П., Борисенко К. В. (2014)
Лебедь В. Г. - Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик профиля при углах атаки от 0 до 360?, Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2014)
Мигущенко Р. П. - Экспериментальные исследования при оптимизации систем вибродиагностики по критерию минимума среднего риска (2014)
Мокійчук В. М. - Дослідження вольтамперної характеристики керамічної паливної комірки, Лисуненко Н. О. (2014)
Монченко О. В. - Д ослідження фазового виявляча сигналів для ультразвукового неруйнівного контролю (2014)
Обод І. І. - Методи підвищення якості інформаційного забезпечення системами спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Рубанов В. Г. - Приложение метода функционально-блочной декомпозиции к синтезу формирователей одиночных серий импульсов с перестраиваемыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Экстремальная постановка и анализ задачи определения координат источников радиоизлучения разностно-дальномерным методом, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Шитова О. В. - Формирование набора классификационных признаков для решения задачи обнаружения объектов на изображениях (2014)
Грабчак В. І. - Узагальнення задачі про швидкодію щодо оптимального керування рухом літального апарату, Іваник Є. Г., Цибуля С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Комбинированный метод расчета характеристик рассеяния объектов сложной формы и его применение для моделирования спектров винтовой модуляции вертолетов, Бречка М. М., Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Білова Т. Г. - Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу, Ярута В. О. (2014)
Гороховатський В. О. - Методика визначення собівартості програмного забезпечення, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Лукін В. О., Москаленко О. В. (2014)
Сидченко С. А. - Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста, Сапрыкина Т. В., Школяренко В. А. (2014)
Чернов В. Г. - Метод оценки результатов операторской деятельности при проведении тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И. (2014)
Більчук В. М. - Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Красиленко В. Г. - Експериментальні дослідження просторово-інваріантних еквівалентністних моделей асоціативної та гетероасоціативної пам’яті 2D образів, Нікітович Д. В. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод табличной реализации операции умножения в классе вычетов, Янко А. С., Кошман С. А. (2014)
Ситников Д. Э. - Логико-алгебраический метод определения интегрального показателя оценки знаний, Ситникова П. Э., Титова Е. В., Коваленко А. И., Попов Д. И. (2014)
Замула О. A. - Аналіз і обґрунтування критеріїв і показників ефективності криптографічних генераторів псевдовипадкових чисел, Семченко Д. О., Землянко Ю. В. (2014)
Лысенко И. В. - Симметричная система шифрования А.П. Стахова и принцип диверсности (2014)
Марченко В. А. - Разработка программно-аппаратных средств защиты на базе нераскрываемых шифров (2014)
Мельник Р. П. - Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України, Мельник О. Г., Гончар С. В., Бабенко В. Г. (2014)
Барсов В. И. - Исследование методов контроля и диагностики ошибок спецпроцессора обработки информации, функционирующего на основе кодов модулярной системы счисления, Сотник Е. О., Краснобаев В. А. (2014)
Гребинник Р. В. - Моделирование SOA систем с целью оптимизации их архитектуры, Липанов О. В. (2014)
Коваленко А. В. - Задачи распознавания ситуаций в ERP системах, Смирнов А. А., Коваленко А. С. (2014)
Кучук Г. А. - Метод розподілу потоків даних в мультисервісній мережі з безпроводовою компонентою, Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. (2014)
Мнушка О. В. - Анализ вариантов реализации специальных математических функций в библиотеках языка программирования С/С++ (2014)
Негурица Д. С. - Классификация пользователей в адаптивных интерфейсах программного обеспечения WEB-ориентированных систем, Шатовская Т. Б. (2014)
Обідін Д. М. - Дослідження та обґрунтування методу тестової верифікації елементів розподілених баз знань (2014)
Польщиков К. А. - Метод буферизации запросов на передачу потоков реального времени по каналу телекоммуникационной сети, Кубракова Е. Н. (2014)
Семенов С. Г. - Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса, Можаев А. А., Гавриленко С. Ю. (2014)
Бацамут В. М. - Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку (2014)
Васильєв О. Б. - Побудова математичної моделі системи профілактики пожеж промислового об’єкту (2014)
Голуб С. В. - Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки, Бурляй І. В. (2014)
Полєжаєв А. М. - Визначення інтервалу величин оцінок техногенної небезпеки територіальних елементів (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій силами цивільного захисту регіонів з високим рівнем техногенного навантаження, Левченко Р. Т. (2014)
Бондаренко М. А. - Розробка підсистеми контролю знань за темою "Програмування на мові Delphi. Запис арифметичних виразів", Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2014)
Макогон Е. А. - Системный подход к формированию обучающего web-пространства при изучении иностранных языков, Новик С. А. (2014)
Терещенко І. В. - Критерій оцінки ефективності курсів дистанційного навчання, Кулагін К. К., Терещенко А. І., Кулагін М. К. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Содержание (2005)
Лиховид А. П. - О применении R-алгоритма для решения одного класса задач стохастического программирования (2005)
Чикрий Г. Ц. - Об одной задаче сближения для колебательных систем (2005)
Донец Г. А. - Решение задачи о построении линейной мозаики, Самер И. М. Альшаламе. (2005)
Кривонос Ю. Г. - Групповое преследование в дифференциальных играх с импульсным управлением, Матичин И. И., Чикрий К. А. (2005)
Пепеляев В. А. - О некоторых аспектах применения метаэвристических стратегий оптимизации (2005)
Ненахов Э. И. - Об одном алгоритме отыскания решений системы линейных неравенств (2005)
Чикрий А. А. - О достаточных условиях разрешимости игровых задач сближения в классе стробоскопических стратегий, Раппопорт И. С. (2005)
Пепеляева Т. А. - Об оптимальных торговых стратегиях на финансовом рынке (2005)
Лавров Л. Г. - Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса, Карпец Э. П. (2005)
Горбачук В. М. - Метод решения задачи многоуровневого программирования, Ненахова С. Г. (2005)
Шарифов Ф. А. - Полиномиальность нахождения оценок в общей задаче синтеза надежных сетей (2005)
Билецкий В. И. - О некоторых задачах проектирования криволинейного профиля и алгоритмах их решения (2005)
Токарева О. Н. - К вопросу оптимального проектирования пластин (2005)
Шулинок Г. А. - Об изоморфизме регулярных NM-графов (2005)
Семенова Н. В. - О решении задачи целочисленной оптимизации на выпуклых множествах в условиях неопределенности данных (2005)
Бойко В. В. - Задача размещения заказов и алгоритм ее решения, Кузьменко В. Н. (2005)
Заславский В. А. - Оптимизация кредитного риска коммерческого банка, Ненахов Е. И., Стрижак А. А. (2005)
Стецюк П. И. - О вычислении градиента в задаче синтеза оптических покрытий, Мица А. В. (2005)
Лаптин Ю. П. - Решение одного класса задач оптимизации с нелинейными ограничениями (2005)
Шулинок И. Э. - Построение Т-факторизаций порядка 12 для деревьев с Δ(Т)=4, Петренюк Л. П., Петренюк А. Я. (2005)
Руденко А. В. - Об одном свойстве функции Беллмана в задаче оптимального быстродействия (2005)
Журбенко Н. Г. - Алгоритм минимизации с использованием модификации метода эллипсоидов, Чумаков Б. М. (2005)
Пожуєв В. І. - Інформаційні технології як чинник формування інформаційного суспільства (2008)
Воронкова В. Г. - Система суспільних та індивідуальних моделей людини у форматі "суспільство-людина" (2008)
Сломський В. С. - Деякі аспекти філософського мислення: сенс чи предмет? (2008)
Шевель А. О. - Роль освіти у формуванні екологічної культури (2008)
Водоп’Янов К. Г. - Синергетичний підхід як світоглядна основа сучасних управлінських технологій (2008)
Король О. В. - Основні риси та чинники розвитку системи вищої освіти у сучасній Україні (2008)
Богуславська О. Г. - Глобалізація – євроінтеграція – українізація: проблеми, загрози та перспективи взаємодії (2008)
Целякова О. М. - Духовність як цілісний феномен: проблеми концептуалізації в контексті соціально-філософського пізнання (2008)
Мотренко Т. В. - О выведении категорий в гегелевской логике, Гаврилюк В. А. (2008)
Александрова О. С. - Загальна модель класичного середнього класу в рамках його становлення й розвитку (2008)
Глазунов В. В. - Гегемония олигархии: субъективная составляющая (2008)
Рижова І. С. - Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну (2008)
Бутченко Т. І. - Випереджальне відображення: генеза та роль на різних етапах еволюції матерії (2008)
Голуб Н. Н. - Природа сознания: интегральный подход (2008)
Малахова Ж. Д. - Изменения собственности в Украине и их последствия, Занфирова Т. А. (2008)
Костенко Н. В. - Український соціум: проблеми трансформації (2008)
Воропаєва В. Г. - Антропологічні засади дослідження людини як цілісної істоти: теоретико-методологічний аналіз (2008)
Скворець В. О. - Громадянське суспільство: продукт демократичної держави чи суб’єкт творення життєустрою народу? (2008)
Pater D. - Filozofia współczesna o doświadczeniu śmierci (2008)
Алєксєєнко І. В. - Сучасний регіоналізм: теоретичний зміст (2008)
Беліченко А. Г. - Економічні засади євроінтеграційної політики України (2008)
Добровольська Н. О. - Розвиток національної свідомості як складової національно-культурних традицій у процесі вивчення студентами спецкурсу "Українська мова" (2008)
Фурсін О. О. - Формування моделі стійкого економічного розвитку в умовах конкурентоспроможності (2008)
Лановик З. Б. - Герменевтична концепція П’єра Абеляра (філологічний аспект) (2004)
Рихло П. В. - Рецепція творчості Генріха Гайне в німецькомовній поезії Буковини (2004)
Червінська О. В. - Рецептивні бар’єри на експансію літературного тексту (2004)
Матійчак А. А. - Феномен гри у творчості А. Мердок (2004)
Зварич І. М. - Канонічний текст і міф у новітньому художньому мисленні (2004)
Ісаєнко С. В. - Міф і основні структуроутворюючі принципи постмодерністських текстів (2004)
Сірочук Т. Г. - Аполлінер: міф чи реальність? (2004)
Тузков С. А. - "Анимистический” миф в прозе Ф. Сологуба, Тузкова И. В. (2004)
Настенко О. В. - Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин” у першому і другому виданнях (2004)
Басняк Т. А. - Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі (2004)
Івасюк О. М. - Поезії в прозі М. Коцюбинського із циклу "З глибини” (2004)
Крамер М. - Актуальні літературознавчі інтерпретації загальнофілософського розуміння природи шекспірівської "Бурі” (2004)
Лановик М. Б. - Категорія "національної пам’яті” як форманта художнього перекладу (2004)
Мочернюк Н. Д. - Особливості художнього викладу сновидінь у поетиці романтизму (на прикладі творів Е. Т. А. Гофмана) (2004)
Нікоряк Н. В. - Генетична специфіка кіно- й телесценарних форм (2004)
Сажина А.В. - Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру (2004)
Титянин К. А. - Пространства в романе Л. Толстого "Анна Каренина” (2004)
Совєтна О. В. - Становлення жіночого "я” в романах Ани Кастілло "Так далеко від Бога” і Сільвії Лопес-Медіни "Кантора” (2004)
Шерякова О. В. - Віршування Івана Верхратського (2004)
Логвінов І. І. - Про так звану "смерть роману” або прозу Модіано (2004)
Лучик О. І. - Політичний та соціальний аспекти в літературній спадщині Юри Зойфера (2004)
Матійчук О. М. - Поезія Рози Ауслендер " Le Chaim ": вічна мандрівка Агасфера (2004)
Лавренов В.А. - Національна своєрідність балади Х. Ботева "Хаджи Димитр” та дещо про її переклади (2004)
Германов В. Т. - Система эпидемиологического наблюдения генетической патологии в популяциях человека, Анцупова В. В. (2010)
Романюк Б. П. - Вплив чинників екзогенного і ендогенного походження на накопичення кадмію фітомаркерною рослиною подорожник великий (Plantago major L.), Дубова Г. А., Фастова О. М., Дубова Ю. М. (2010)
Романюк Б. П. - Широко застосовувані лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни, Фролов В. М. (2010)
Удовиченко М. М. - Хроническая сердечная недостаточность и полиморфизм гена β1-адренорецепторов. Фокус выживаемости, Рудык Ю. С., Опарин А. Л. (2010)
Височин М. В. - Ефективність застосування альфа-ліпону в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2010)
Грищенко Н. Г. - Показатели гуморального звена иммунитета в фолликулярной жидкости у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием при лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий, Грищенко В. И., Гольцев А. Н., Котлик Ю. А., Геродес А. Г. (2010)
Єлізарова Т. О. - Інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2010)
Копельян Н. М. - Стан системи природної антиінфекційної резистентності у хворих на генералізований пародонтит, Лоскутова І. В. (2010)
Прудникова І. В. - Стан системи інтерферону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням при лікуванні в амбулаторних умовах (2010)
Радіонова С. І. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на фебрильну шизофренію в періоді медичної реабілітації при застосуванні галавіту, Рачкаускас Г. С. (2010)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію на рівень циркулюючих імуних комплексів у хворих на параноїдну в періоді підтримуючої терапії (2010)
Фролов В. М. - Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом хронической усталости и иммунной дисфункции при лечении препаратами из подмора пчел, Пересадин Н. А., Кузнецова Л. В. (2010)
Чащева О. Г. - Цитокіновий профіль крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2010)
Гришко Л. Ю. - Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Грищенко О. В. - Влияние системного дисбаланса в обмене гликазаминогликанов матрикса у беременных с преэклампсией на показатели маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики, Ли Вей, Сторчак А. В. (2010)
Круглова О. В. - Вплив еукарбону на показники перекисного окислення ліпідів при реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника, Тєрьошин В. О. (2010)
Компанієць К. М. - Спільні механізми патогенезу хронічного некалькульозного холециститу на фоні хелікобактеріозу та ішемічної хвороби серця (2010)
Уманская Ю. В. - Результаты коррекции антиоксидантного статуса у больных возрастной макулопатией препаратом липофлавон, Путиенко А. А. (2010)
Агафонова О. О. - Корекція нервово-психічних розладів у дітей, народжених від матерів, які зловживали алкоголем протягом вагітності (2010)
Вельчинська О. В. - Модифіковані похідні 6-метилурацилу та їх протипухлинна активність, Ніженковська І. В., Вільчинська В. В. (2010)
Гусач В. Ю. - Застосування комбінації препаратів циклоферону та тіотриазоліну в комплексній терапії сполученої патології біліарного тракту та гіпертонічної хвороби (2010)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенолів винограду культурного на систему генерації оксиду нітрогену при цукровому діабеті, Воронина Л. М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Катрич Л. І. (2010)
Игнатенко Т. С. - Влияние липосомальных препаратов на течение хронического кардио-ренального синдрома у гипертензивных больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Кузнєцова Л. В. - Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний складу хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної стомлюваності, Фролов В. М., Соцька Я. А., Пересадін М. О. (2010)
Матвийчук А. В. - Взаимодействие оксамоильных производных сульфаниламида с этаминал-натрием и аналептиками, Самура Б. А., Николаев В. А., Кириченко О. Н. (2010)
Собакар І. Ю. - Ефективність глутаргіну в комплексі медичної реабілітації хворих на герпетичний ретиніт (2010)
Таран А. В. - Влияние амонийных солей 7,8-дизамещенных 3-метил-ксантина на висцеральную стимуляцию и течение флогогенной воспалительной реакции, Корниенко В. И., Самура Б. А., Романенко Н. И., Мартынюк О. А. (2010)
Шишкова К. В. - Влив антигіпертензивної терапії з використанням комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на цитокіновий профіль у хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів (2010)
Аникеева Т. В. - Факторы, влияющие на эффективность лечения ишемической болезни сердца (2010)
Бабич В. А. - Диагностика и лечение острого парапроктита (2010)
Галкін О. Ю. - Сучасна діагностика цитомегаловірусної інфекції та підходи до створення імуноферментних наборів для виявлення її серологічних маркерів, Шпак В. П., Дуган О. М. (2010)
Гударенко О. С. - Стан і динаміка надання стаціонарзамінюючих форм медичної допомоги людям похилого і старечого віку в м. Києві (2010)
Джахаф А. А. - Особливості змін варіабельності серцевого ритму у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Іванова Л. М. - Застосування донатору оксиду азоту тівортіну у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою патологією травної системи, Вернік Г. В., Лях Т. О., Ховерко О. Є. (2010)
Замятин П. Н. - Особенности хирургического лечения синдрома диабетической стопы, Османов Р. Р., Иванова Ю. В., Замятин Д. П. (2010)
Латіф Мустафа Мохаммад - Особливості моторики жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця (2010)
Лыхман В. Н. - Основные направления хирургического лечения повреждений органов груди (2010)
Маслова Е. П. - Оценка эффективности лечения заболеваний, обусловленных хеликобактерной инфекцией, Бязрова В. В., Полищук В. Т., Ильяшенко Ю. Н. (2010)
Мирончук Л. В. - Шанси ризику виникнення ускладнень пошкоджень ліктьового суглобу та результати реабілітації таких хворих за рентгенологічними даними (2010)
Ракитов Б. Л. - Влияние интервальной нормобарической гипокситерапии на состояние сосудистого эндотелия у больных микрососудистой стенокардией (2010)
Смірнова Я. Ю. - Чинники, що впливають на стан легеневого кола кровообігу і загальну ефективність лікування у хворих на хронічну ревматичну хворобу серця з супутнім ХОЗЛ (2010)
Черешнєва Є. В. - Адаптивні й компенсаторні ультраструктурні реакції нефронів після обструкції сечоводу у щурів з різною адренореактивністю (2010)
Рецензія на монографію проф. Ігнатенка Г. А. "Первинна легенева артеріальна гіпертензія" - Донеччина. - 2009. - 536 с. (2010)
Пожуєв В. І. - Проблеми інформатизації суспільства в трансформаційних умовах (2008)
Бебик В. М. - Протоантичні цивілізації України: Мезія - Енеїда – Шумер - Троада – Скітія (2008)
Воронкова В. Г. - Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації (2008)
Кіндратець О. М. - Теоретичні джерела концепції соціальної держави (2008)
Латигіна Н. А. - Українська демократія сьогодні: спроби і помилки (2008)
Патер Д. - Проблема толерування іншого як шлях до гуманізму (2008)
Зубелевич Я. - О ресентименте, ксенофобии и человеческих правах или о филиации идей в европейском сообществе (2008)
Вандишев В. М. - Біотехнології й людина: ідеологія і практика (2008)
Переломова О. С. - Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія (2008)
Дуднікова І. І. - Система досліджень людських вимірів глобальних екологічних змін (2008)
Рижова І. С. - Актуальні проблеми дизайну у сучасному філософському дискурсі (2008)
Костенко К. А. - Шляхи подолання дезорганізаційних процесів в сучасному українському суспільстві (2008)
Львов В. Є. - Правові аспекти вирішення житлової проблеми в Україні, Коляда О. О. (2008)
Тополь О. В. - Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід (2008)
Буркулай Е. В. - Эстетическое восприятие языковой динамики современного социума (на примере всеукраинской и региональной прессы) (2008)
Володин П. В. - Проблема отношения человека с окружающей средой (2008)
Бондаренко О. В. - Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання (2008)
Вовканич С. - Соціогуманістична парадигма захисту і людини, і нації в інтеграційній стратегії розвитку України (2008)
Коваленко Є. О. - Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС (2008)
Коломієць А. М. - Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога (2008)
Фурса О. О. - Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі (2008)
Шалагінов Б. Б. - До проблеми міфологічної типології образу Фауста ("Фауст” Й. В. Ґьоте) (2002)
Зварич І. М. - Міф і поетичний контекст Т. Шевченка (2002)
Рихло П. В. - Карл Еміль Францоз і український світ (2002)
Гончаренко Е. П. - Джеймс Джойс і художня система модернізму в творчості А. Жіда 1890–1900 років (2002)
Ісаєнко С. В. - Типологічна подібність соціально-психологічних мотивів поведінки головних героїв романів Дж. Фаулза "Колекціонер” та П. Зюскінда "Парфумер” (2002)
Шах-Майстренко М. І. - Образ музи в поезії Т. Шевченка (2002)
Косенко О. О. - Асоціативні ряди в прозі Л. Андрєєва (2002)
Фіськова С. П. - "Деміфологізуючий” міф (За романом Кристи Вольф "Медея. Голоси”) (2002)
Матійчак A. A. - Навколо Гамлета: Рецептивна рефлексія Айріс Мердок (2002)
Філат Т. В. - Художественное своеобразие и функции категории времени в повести В. Г. Короленко "С двух сторон” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування П. Куліша 80-х років (метрика і ритміка) (2002)
Сердюк Л. П. - Ромен Ролан: "Слово Пеґі допомогло звільненню совісті бентежної Франції, що запитувала себе” (2002)
Старух О. В. - Постфемінізм та проблема полісуб’єктивності жіночого "я” у прозі О. Забужко (2002)
Волков А. Р. - Слово про Булгакова (2002)
Мережинская А. Ю. - У истоков русской постмодернистской прозы: "Мастер и Маргарита” Булгакова (2002)
Титянин К. А. - "Жизнь Иисуса” Э. Ренана в восприятии Достоевского и Булгакова (2002)
Ткачёв Ю. Г. - Бал у сатаны в романе "Мастер и Маргарита” в контексте проблемы отношения Булгакова к "еврейской теме” (2002)
Кеба A. B. - Мифологема пути в романах "Мастер и Маргарита” Булгакова и "Чевенгур” А. Платонова (2002)
Волковинский A. C. - Соотношение логических определений и эпитетов в фельетонах Булгакова (2002)
Заремба Є. Х. - Патогенетичне обгрунтування застосування олії амаранту в клінічній практиці, Заремба В. С., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2010)
Романюк Б. П. - Изучение некоторых биологически активных веществ в коре, листьях и плодах калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), Фастова О. Н. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини і їх сировина, які містять антраценпохідні речовини, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Сенін С. А. - Вміст ейкозаноїдів у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К. О., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Серга С. В. - Бактериальная природа отклонений в соотношении полов в потомстве представителей природных популяций Drosophila melanogaster Украины, Демидова А. С., Демидов С. В., Козерецкая И. А. (2010)
Ткачова Д. Л. - Ідентифікація мутагенно-активних речовин зі зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2010)
Шкарупа В. М. - Дослідження цитогенетичних ефектів лігногумату натрію в Аllium-тесті, Неумержицька Л. В., Клименко С. В., Семіглазова Т. В. (2010)
Березовська М. А. - Цитокіновий профіль крові хворих з синдромом психоемоційного вигорання при наявності або відсутності хронічної патології гепатобіліарної системи (2010)
Зельоний І. І. - Показники фагоцитарної активності моноцитів периферийної крові хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні імуноактивного засобу поліоксідонію (2010)
Копаенко А. И. - Воздействие комплексного лечения с применением пробиотиков на состояние антиэндотоксинового имунитета у больных передними эндогенными увеитами (2010)
Копельян Н. М. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Костюк И. Ф. - Патогенетическое обоснование применения иммуномодуляторов при хроническом обструктивном заболевании легких пылевой этиологии, Бязрова В. В., Калмыков А. А., Стеблина Н. П. (2010)
Тєрьошин В. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імуноактивним препаратом циклофероном (2010)
Торопчин В. І. - Цитокіновий профіль крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Фролов В. М. - Стан показників клітинної ланки імунітету у хворих на синдром психоемоційного вигорання при вживанні екстракту з бджолиного підмору, Пересадін М. О., Кузнецова Л. В. (2010)
Шаповалова І. О. - Рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням при загальноприйнятому лікуванні (2010)
Гарник Т. П. - Динаміка концентрації середніх молекул у сироватці крові хворих на синдром менеджера при застосуваннін сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2010)
Гусач В. Ю. - Стан пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих молодого віку на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з гіпертонічною хворобою (2010)
Павлюченко К. П. - Роль биотинидазы в катарактогенезе, Калашников В. В. (2010)
Сердюк В. Н. - Активность энзиматических систем гашения активных форм кислорода сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2010)
Соколова Н. А. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2010)
Трофименко О. М. - Стан ферментивної ланки антиоксиданої системи у хворих на стеатоз печінки поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці загальноприйнятого лікування (2010)
Чащева О. Г. - Патогенетичне значення синдрому метаболічної інтоксикації у підлітків хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксидонію на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Іванюра І. О. - Корекція показників імунного та метаболічного гомеостазу організму спортсменів при тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях, Глазков Е. О., Раздайбедін В. М., Боярчук О. Д., Чай С. М. (2010)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів за умов дії оксидативного стресу, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Воловненко А. Т., Рибальченко В. К. (2010)
Мудра В. Н. - Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають проведенню дентальної імплантації (2010)
Рачкаускас Г. С. - Вплив галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю, Фролов В. М., Пересадін М. О., Погребняк Л. Л. (2010)
Степанова О. В. - Ефективність піоглітазону в зниженні жиру печінки та корекції інсулінорезистентності у пацієнтів з артерільною гіпертензією та ожирінні (2010)
Ткачук З. Ю. - Специфічна противірусна дія препарату Нуклекс при серцево-судинних розладах, грипі та ГРВІ, Швед М. І., Прокопович О. А., Бабич П. М. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив глутамату натрію на базальну шлункову секрецію кислоти у щурів, Берегова Т. В., Савченко Ю. О. (2010)
Харчук І. В. - Вплив різних термінів введення потенційного препарату цільової дії похідного малеіміду на структурно-функціональний стан підшлункової залози щурів (2010)
Шкорбатов Ю. Г. - Дослідження впливу різнометалічних комплексних сполук на стан хроматину в клітинах людини і життєздатність дрозофіли, Шакіна Л. О., Пасюга В. М., Рибальченко Т. В. (2010)
Белик И. А. - Динамика изменений органометрических показателей надпочечных желез крыс – самцов после завершения ингаляций толуола и введения тиотриазолина (2010)
Драч Л. А. - Воздействие факторов окружающей среды на здоровье населения: частота врожденной катаракты среди населения г. Краматорска, 2004 - 2006 гг. (2010)
Журавлева Л. В. - Внепищеводные проявления рефлюкс-индуцированных заболеваний (2010)
Крохмаль И. П. - Особенности течения беременности и родов у женщин с ожирением, Терехова Н. В. (2010)
Лоскутова І. В. - Супутня хронічна патологія у хворих із герпетичним ретинітом, Собакар І. Ю. (2010)
Мартынюк Л. П. - Роль психологических факторов в возникновении кардиального синдрома Х и ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе (2010)
Марченко О. М. - Збереження клітин сперматозоїдів у цитологічних препаратах судової медицини, Івасишин Т. М. (2010)
Минакова С. Е. - Контраст ретинального изображения тестового объекта после факоэмульсификации со стандартным и модифицированным первичным задним непрерывным капсулорексисом, Дмитриев С. К. (2010)
Михайлова Э. А. - Психологическая концепция реабилитации детей с сахарным диабетом, Демченко О. А. (2010)
Перекрестов М. Б. - Сравнение эффективности лечебно-тектонической кератопластики аутосклерой и лечебного покрытия роговицы аллосклерой у кроликов с экспериментальной гнойной язвой роговицы, Сухина И. В. (2010)
Приходько В. Ю. - Остеопороз и кардиоваскулярная патология (2010)
Сервецький С. К. - Сучасний стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та в Одеській області, Олійник А. Г. (2010)
Дорошенко О. Ю. - Вплив поверхні кочення на коливання та стійкість динамічної системи колесо-рейка, Демченко В. О., Вербицький В. Г. (2013)
Донченко А. В. - Стендовые испытания как один из экспериментальных методов оценки прочности конструкции вагонов, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Орлов О. В. (2013)
Донченко А. В. - Анализ прочностных качеств крытого универсального вагона с повышенным объёмом кузова, Соляник М. И., Федосов-Никонов Д. В., Долинский С. В. (2013)
Сулим А. А. - Расчет энергии рекуперации при установке накопителя на электропоезде метрополитена, Ломонос А. И. (2013)
Тарасюк В. М. - Використання абсорбційних характеристик для діагностики технічного стану ізоляції якірних обмоток ТЕД електропоїздів (2013)
Кульбовський І. І. - Конструювання армогрунтових підпірних конструкцій у проектах транспортного будівництва, Близнюк К. П., Усиченко О. Ю. (2013)
Стукало А. В. - Організаційно-технологічні заходи розвитку вагонного господарства в умовах його реформування (2013)
Иванов В. Б. - Новые решения в конструкциях систем охлаждения, Косенко В. И., Приданников Ю. А. (2013)
Онищенко А. М. - Метод визначення функції зсувостійкості асфальтобетонного покриття на штучних спорудах (2013)
Водяников Ю. Я. - Тормозная эффективность грузового поезда в зависимости от числа осей в составе, Шелейко Т. В., Нищенко А. Е. (2013)
Жерновий А. С. - Щодо впливу режимів прогріву на паливну економічність двигуна внутрішнього згорання, Краснокутська З. І., Вербовський В. С. (2013)
Гришко В. Г. - Ідентифікація рівня зносу ізоляції обмоток тягового двигуна в процесі експлуатації, Музашвілі А. Н. (2013)
Черних Ю. М. - Модернізація системи ослаблення збудження тягових двигунів електровозів змінного струму, Романюк А. С., Гулак С. О. (2013)
Черняк Ю. В. - Аналіз матеріалів, що використовуються в дроселях перетворювачів силової електроніки, Ревчук М. О., Пилипенко А. Є. (2013)
Гаюр А. В. - Системи захисту напівпровідникових пристроїв від негативних наслідків комутації, Каращук С. В. (2013)
Дубравін Ю. Ф. - Підвищення точності та адекватності математичної моделі системи управління електровоза змінного струму (2013)
Пугачов Г. С. - Вплив взаємодії екіпажів у кривій на умови вписування візків (2013)
Пугачов Г. С. - Динамічне вписування візка в криву з урахуванням сил взаємодії з сусідніми екіпажами (2013)
Косарчук В. В. - Експериментальна перевірка структурної моделі пружно-пластичності в умовах непропорційного навантаження, Агарков О. В., Катерещук В. О., Рафальський О. Ю. (2013)
Крюков М. М. - До історії розвитку і становлення теорії нескінченних числових рядів, Клецька Т. С. (2013)
Андрейцев А. Ю. - Моделювання температурного режиму та розрахунок оптимальної товщини мідної оболонки при плазмовому напилюванні плакованого порошку Al2O3, Смирнов І. В., Долгов М. А. (2013)
Яковенко О. Л. - Забезпечення цілісності інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах (2013)
Голуб Г. М. - Коп’ютерна інтелектуалізація режимів функціонування та процедур управління системи електропостачання залізниць (2013)
Тимченко Л. І. - Комп’ютерні засоби для реалізації багаторівневих паралельно-ієрархічних мереж на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи, Наконечна С. В. (2013)
Кириченко Г. І. - Організація роботи сортувальної станції в умовах автоматизації, Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Макарова О. О. (2013)
Бердниченко Ю. А. - Транзитний потенціал України та перспективи його розвитку, Горецький О. А., Денисенко О. С. (2013)
Мельниченко О. І. - Використання методу декомпозиції у системі забезпечення безпеки дорожнього руху, Кішка С. П. (2013)
Демченко Т. Ф. - Становлення та етапи формування цивільного захисту в Україні (2013)
Більчук В. М. - Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2013)
Гордеев А. А. - Эволюция моделей качества программного обеспечения: методика и результаты анализа в контексте стандарта ISO 25010, Харченко В. С. (2013)
Раскин Л. Г. - Информационное обеспечение нечетких экспертных систем, Серая О. В., Каткова Т. И., Головко В. А. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Ранняя история исследования операций. 1. От зарождения до первой половины XIX века, Любарцев Б. Г. (2013)
Авдеев М. А. - Методические погрешности градуировки многозональных сканирующих устройств широкополосным сигналом, Чёрный С. В. (2013)
Вишневський О. А. - Оптимізація моделювання гіперболо-еліптичних форм обводів повітрозабірників ГТД за габаритними розмірами, Давидов О. С. (2013)
Волосюк В. К. - Анализ особенностей математического представления поля и восстановления изображения шероховатой поверхности в зоне Фраунгофера, Шматко А. А., Зворский В. И., Аксёнов Е. А. (2013)
Гричанюк А. М. - Влияние условий освещенности района геодезической привязки на работу оптических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов, Кожушко Я. Н. (2013)
Демідов Б. О. - Математична модель експлуатації перспективного зразка пересувної лабораторії вимірювальної техніки військового призначення, Борисенко М. В., Савченко М. П., Герасимов В. В. (2013)
Карлов В. Д. - О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Чёрный А. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2013)
Кашаєв І. О. - Перспективні засоби автоматизації штурманських розрахунків, Смик С. І. (2013)
Кириллов И. Г. - Статистический анализ максимально правдоподобных оценок частных коэффициентов корреляции адаптивных решетчатых фильтров, Руденко М. Н., Чаплий Г. В., Бережная Н. Д., Егорова Л. А. (2013)
Кобзєв В. В. - Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації, Васильєв В. А., Фоменко Д. В. (2013)
Кочан О. В. - Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар (2013)
Кухарський І. А. - Визначання та основні поняття геопросторової розвідки, Подліпаєв В. О., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. (2013)
Куц Ю. В. - Застосування методу тригонометричних моментів в аналізі даних фазових вимірювань, Купрійчук І. А., Рижкова А. А. (2013)
Леонов И. Г. - Инвариантный подход к обнаружению радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех в условиях априорной неопределенности, Присяжный А. Е., Сидоренко Д. С., Животовский Р. Н. (2013)
Ляшенко І. О. - Формалізація ознак повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки за допомогою положень теорії нечітких множин, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Недзельський С. Д. - Система обліку речовин на базі ультразвукових витратомірів, Стеценко А. А. (2013)
Павленко М. А. - Метод розпізнавання ситуацій порушення правил використання повітряного простору повітряними судами, Матющенко О. Г., Сімонов С. І., Головняк Д. В. (2013)
Павлий В. А. - Анализ известных методов восстановления оптико-электронных изображений, искаженных смазом, Худов Г. В. (2013)
Самсонкін В. М. - Інформаційний аспект управління складними людино-машинними системами на основі закономірностей статистики їх поведінки, Друзь В. А., Самсонкін О. О., Федорович О. С. (2013)
Сердюк Т. Н. - Измерение параметров кодовых рельсовых цепей из вагона-лаборатории (2013)
Смоляр В. Г. - Экспериментальное подтверждение работоспособности метода спектрального детектирования сигнала, Тышко С. А., Слюсарь И. И., Васильев К. А. (2013)
Стрелков А. И. - Анализ эффективности обнаружения сигналов лазерных локационных систем контроля космического пространства в условиях турбулентной атмосферы, Жилин Е. И., Любич И. В. (2013)
Тимочко А. И. - Процедура определения значений параметров маршрутов движения динамических объектов в условиях воздействия внешних факторов на основе принципа максимума, Ушань В. Н. (2013)
Филиппова Н. Ю. - Постановка и решение задачи о приеме звука экранированным цилиндрическим электроупругим преобразователем с разрезными электродами (2013)
Хращевський Р. В. - Місце і роль процесу виявлення нештатних ситуацій на борту повітряного судна, Кушнєрова Н. І. (2013)
Батурін О. В. - Обґрунтування концептуальних засад моделювання застосування угруповання протиповітряної оборони Сухопутних Військ, Рябоконь Є. О., Оліфіров О. О. (2013)
Дударь З. В. - Семантические карты представления организационных знаний, Банбан А. В., Калиниченко О. В., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2013)
Тристан А. В. - Імітаційна модель для оцінки ефективності функціонування структури системи управління (2013)
Волков А. С. - Метод построения алгебраических сверточных кодов в частотной области (2013)
Кораблев Н. М. - Распознавание символов на основе модели клональной селекции, Легедина А. В. (2013)
Лещинский В. А. - О логической идентификации начальных математических понятий (2013)
Штомпель Н. А. - Вычислительная сложность методов декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Волошин А. Л. - Метод модернізації комплексної системи захисту інформації без потреби додаткової експертизи в сфері технічного захисту інформації (2013)
Король О. Г. - Обоснование выбора цикловой функции для итеративного хеширования информации, Пархуць Л. Т., Евсеев С. П. (2013)
Краснобаев В. А. - Метод быстрой обработки криптографической информации в модулярной системе счисления, Кошман С. А., Сомов С. В., Крючко Е. А. (2013)
Айрапетян Б. Г. - Різновиди розподілених обчислювальних систем. Архітектурні особливості. Переваги та недоліки (2013)
Алаа Мохаммед Абдул-Хади - Оценка интенсивности атак на уязвимости доступности коммерческих веб-сервисов (2013)
Дробот О. А. - Обґрунтування підходів щодо управління маршрутизацією з розподілом мережних ресурсів у інфокомунікаційних мережах спеціального призначення, Медведєв В. К., Ткачов В. В., Якобінчук О. В. (2013)
Кошева Н. А. - Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів, Мазниченко Н. І. (2013)
Кузнецова Ю. А. - Практический анализ внутреннего качества программного обеспечения с открытым кодом, Сыромятников А. В., Туркин И. Б. (2013)
Кучук Г. А. - Математична модель технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі, Косенко В. В., Давікоза О. П. (2013)
Поляков Г. А. - Алгоритм сравнительной оценки сложностей обмена сообщениями при фрагментации временных параллельных моделей задач для распределенных вычислительных сетей, Геахпур Г., Бублик Р. В., Толстолужская Е. Г. (2013)
Попов А. В. - Оперативное управление медиасистемами в условиях неопределенности (2013)
Саенко В. И. - Расширенный метод выбора наблюдаемых переменных для мониторинга компьютерной сети (2013)
Серков О. А. - Комбіновані методи множинного доступу у телекомунікаційних мережах, Обод І. І., Нікітін С. О. (2013)
Смірнов О. А. - Обґрунтування необхідності створення систем технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем, Кожанова А. С., Коваленко О. В. (2013)
Шматков С. И. - Метод оценки времени доставки сообщения в компьютерных сетях (2013)
Шостак А. В. - Выбор показателя эффективности для потоковой модели многопутевой маршрутизации, Дорошенко Ю. И. (2013)
Бурцев М. В. - Применение системы поддержки принятия решений в медицине, основанной на комбинированном решающем правиле, при диагностике заболеваний крови (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы поддержки принятия решений врача общей практики, Панферова И. Ю., Щукин Н. А., Доброродняя И. С. (2013)
Иванов В. К. - Устройство для воздействия КВЧ электромагнитным излучением на внутренние органы, Иванова Ю. В., Силин А. О., Стадник А. М., Фатеев А. С. (2013)
Пісоцька Л. А. - Біоенергетичні методи дослідження як здоров’язберігаючі нанотехнології в педагогічному процесі, Лакіза Т. В., Лоян Ю. О., Фадєєва Л. В., Кучук Н. Г. (2013)
Семеней А. М. - Использование алмазоподобных пленок для построения сенсорных систем, Рожицкий Н. Н. (2013)
Chupryna A. S. - Models and methods for quality evaluation of embryos, Al Dulaimi Ahmed Abdulmunem (2013)
Косіло М. С. - Використання методів вербального аналізу в інформаційно-аналітичних системах менеджменту організації, Єльчанінов Д. Б., Бєлова Н. В. (2013)
Лубко Д. В. - Проектування інформаційної мобільної системи для підприємства (2013)
Тимофеев В. А. - Управление конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В. (2013)
Адаменко М. І. - Основи розрахунку дії автоматичної установки локалізації хімічних викидів (2013)
Пахомов Р. І. - Системний підхід як методологічна основа охорони праці, Лаврут Т. В., Дяченко Є. В. (2013)
Пустовіт М. О. - Аналіз існуючих математичних моделей розвитку пожеж для комп’ютеризованих тренажерних комплексів (2013)
Ушакова І. О. - Аналіз існуючих методик оцінки якості водних ресурсів, Попов К. І. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Пилипака С. Ф. - Математична модель руху матеріальної частинки у відцентровому розсіювальному апараті із циліндричними лопатками, Войтюк Д. Г., Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2009)
Булгаков В. М. - Ударна взаємодія вибраційного викопуючого робочого органу з коренеплодом цукрового буряку, Головач І. B., Черновол М. І., Свірень М. О. (2009)
Горбовой А. Ю. - Математическая модель колебаний прицепного уборочного сельскохозяйственного машинного агрегата, Гуцол Т. Д. (2009)
Молодик М. В. - Формування перспективної ремонтно-обслуговуючої бази агропромислового комплексу, Моргун A. M., Чумак В. К., Шаповал Л. I., Котенко С. С., Молодик Л. П. (2009)
Рибак Т. І. - Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК, Попович П. В., Сташків М. Я. (2009)
Заика П. М. - Результаты полевых испытаний вибрационно-дискового высевающего аппарата на посеве мелкосеменных сельскохозяйственных культур, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2009)
Котов Б. I. - До теорії розділення зерна в повітряному потоці, Степаненко С. П., Швидя В. О., Коваль Ю. Г. (2009)
Котов Б. I. - Моделювання перехідних режимів обладнання холодильної камери та структури системи автоматичного керування (САК) температурно-вологісним режимом, Грищенко В. О. (2009)
Грушецький С. М. - Інноваційна картопляна техніка - комплексне рішення задач (2009)
Ловейкін B. C. - Дослідження дальності польоту частинок твердих мінеральних добрив шляхом моделювання, Човнюк Ю. В., Дитюк А. І. (2009)
Ловейкін B. C. - Оптимізація параметрів релейної мехатронної системи автоматичного регулювання технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2009)
Ловейкін B. C. - Оптимізація перехідних режимів руху кранового візка зі змінною довжиною підвісу вантажу, Ромасевич Ю. О. (2009)
Белоцерковский М. А. - Повышение работоспособности тяжелонагруженных узлов трения скольжения сельхозмашин нанесением покрытий с последующим трибомодифицированием, Камко А. И. (2009)
Белоцерковский М. А. - Использование технологии газопламенного напыления покрытий модифицированным полиамидом при изготовлении корпусных опор почвообрабатывающих агрегатов, Чекулаев А. В. (2009)
Жорник В. И. - Пластичная смазка с наноразмерными компонентами для тяжелонагруженных узлов трения сельхозмашин, Камко А. И. (2009)
Васильковский О. М. - Обгрунтування геометричних параметрів дискового очисника лап парових культиваторів, Гуцул В. І., Савченко Д. С. (2009)
Василъковсъкий М. І. - Попередні дослідження альтернативних джерел створення повітряного потоку в пневмоінерційних зерноочисних машинах, Васильковский О. М., Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2009)
Лімонт А. С. - Упаковки льонотрести як логістичні об'єкти в транспортному забезпеченні її збирання, Килимчук В. М., Ломакін В. О. (2009)
Цурпал И. А. - К задачам расчета КИЛ в оболочках с разрезами-трещенами, Юрков В. Н. (2009)
Пастушенко С. І. - Теоретична оцінка енергетичних показників роботи виконавчих органів пневмоприводу (2009)
Лімонт А. С. - Тракторні причепи як засоби транспортування упаковок льонотрести, Ломакін В. О. (2009)
Косінов M. M. - Удосконалення конструкції пневмомехнічного висівного апарата, Шмат С. І., Амосов В. В. (2009)
Дудников А. А. - Некоторые аспекты повышения ресурса сельскохозяйственных машин, Дудников И. А., Беловод А. И. (2009)
Беловод А. И. - Механизм упрочнения поверхности деталей при обычном и вибрационном их восстановлении (2009)
Дудников И. А. - К вопросу влияния вибрационной обработки на деформирование материала обрабатываемых деталей, Кившик А. П., Дудников А. А. (2009)
Тищенко Л. Н. - Определение скорости зерновой смеси при решётном вибросепарировании, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2009)
Занько М. Д. - Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна (2009)
Онопа В. В. - Дослідження траєкторії руху домішок в повітряному потоці, Петренко М. М., Кислун О. А., Онопа В. А. (2009)
Паламарчук П. В. - Дослідження впливу додаткових навантажень в опорах мультиплікатора на несучу систему машини ОВП-2000 (2009)
Гончаров Ф. І. - Дослідження систем водозберігаючого зрошення (2009)
Пастушенко С. І. - Математичне моделювання впливу процесу барботації на очистку насіння овоче-баштанних культур гідропневмосепаратором, Огієнко М. М. (2009)
Пастушенко А. С. - Визначення конструктивно-технологічних параметрів машини давильного типу насіннєвих плодів овоче-баштанних культур (2009)
Бакум М. В. - Дослідження руху часток в квазігоризонтальному плоскому каналі пневматичних сепараторів, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2009)
Болдар Л. Н. - Вплив конструкційних і технологічних чинників на напружено-деформований стан поршневих кілець і якість відремонтованих тракторних двигунів, Білогуров О. С., Рибас В. В. (2009)
Кокалюк Л. Ю. - Дослідження аеродинамічних характеристик шару вороху насіння трав, Дударєв І. М., Кірчук Р. В. (2009)
Кузьменко А. Г. - Дослідження перетворення механічної енергії в теплову при терті твердих і рідких тіл, Милятинський С. В. (2009)
Кузьменко А. Г. - Расчет и повышение износостойкости шаровых шарниров рулевого управления транспортных машин, Ситнік С. В. (2009)
Рудъ А. В. - Теоретичні дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О. (2009)
Рудь А. В. - Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Нікітін В. В. (2009)
Строк Е. Я. - Разработка алгоритма управления навесным устройством зерноуборочного комбайна с использованием математического моделирования, Бельчик Л. Д. (2009)
Думанський О. В. - Вплив завантаження дизельного двигуна на паливну економічність трактора (2009)
Аулін В. В. - Дослідження властивостей моторної оливи в процесі експлуатації дизелів, Лисенко С. В., Кузик О. В. (2009)
Аулін В. В. - Дослідження мікрогеометрії поверхонь тертя деталей фрактальним методом, Лізунов C. M. (2009)
Аулін В. В. - Інформаційне забезпечення в системі технічного сервісу, діагностичного моніторингу та охорони праці в сільськогосподарському виробництві, Лівіцький О. М. (2009)
Аулін В. В. - Врахування реологічних властивостей ґрунтів при їх взаємодії з РОГМ, Тихий А. А. (2009)
Бойко А. І. - Структурний аналіз функціонування посівної секції сівалки прямого посіву, Очеретько І. В. (2009)
Бойко А. І. - Визначення структури силових факторів, що діють на жниварний машинно-тракторний агрегат з боковою навіскою, Савченко Л. А. (2009)
Сисоліна І. П. - Про причини нерівномірності висіву шнековими туковисівними апаратами (2009)
Сидашенко А. И. - Предремонтная диагностика автомобилей с помощью USB-осциллографа (мотортестера), Шержуков И. Г., Тридуб А. Г. (2009)
Мельник В. И. - Микроклимат каждого из полей, как фактор влияния на темпы проведения работ и потребность в технике, Чигрина С. А. (2009)
Міненко С. В. - Експериментальні дослідження комбінованого сепаратора картопляного вороху, Герук С. М. (2009)
Невзорова А. Б. - Использование самосмазывающихся подшипников скольжения на основе прессованной древесины в узлах трения сельскохозяйственной техники, Врублевская В. И., Дашковский В. А. (2009)
Скобло Т. С. - Формирование упрочняющих белых слоев на поверхности покрытия в процессе специальной механической обработки, Ридный Р. В. (2009)
Криськов О. Д. - ООП та методика проектування регламенту технологічного процесу, Щербина К. К. (2009)
Федюшко Ю. М. - Вимірювання діелектричної проникності біологічних об'єктів в широких частотних діапазонах, Куценко Ю. М. (2009)
Мельник Ю. В. - Повышение рабочей скорости движения рассадопосадочного агрегата (2009)
Диха О. В. - Геометричні параметри і режим тертя в напрямних елементах з маслоутримувальними канавками змінної глибини (2009)
Мороз Н. Н. - Влияние схемы напряженно-деформировочного состояния на локализацию деформаций, предшествующую разрушению, Драгобецкий В. В., Бойко Ю. А. (2009)
Гринченко A. С. - Обеспечение долговечности шлицевых валов конструкторскими и технологическими методами (2009)
Карабиньош С. С. - Визначення мікродеформацій в поверхневих шарах деталей голографічними методами (2009)
Кифяк B. В. - Теоретичні дослідження процесу нагрівання зерна комбінованим енергопідведенням при прямоточному русі зерна (2009)
Браженко С. А. - Вдосконалення засобів механізації технологічного процесу вирощування просапних культур, Прасолов Є. Я., Слинько О. П. (2009)
Герук С. М. - Методика експлуатаційних досліджень зношування робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь, Борак К. В. (2009)
Носуленко В. І. - Вплив технологічних параметрів процесу розмірної обробки електричною дугою на шорсткість робочої поверхні спряжених пар робочих деталей розділових штампів, Шмельов В. М. (2009)
Головко Л. Ф. - Лазерне наплавлення та термомеханічна обробка композиційних матеріалів з пам'яттю форми, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2009)
Златопольский Ф. Й. - Исследование защитных свойств газотермических покрытий используемых в пищевом производстве конструкционных элементов оборудования, Лопата В. Н., Шалыгин А. В., Налбадъян С. В. (2009)
Ивашко B. C. - Упрочнение быстроизнашивающихся деталей почвообрабатывающей техники, Ярошевич В. К., Лузан П. Г., Мдзинарашвили Г. И. (2009)
Цизь І. Є. - Результати експериментальних досліджень продуктивності пневматичного забірного пристрою для добування сапропелю, Хомич С. М. (2009)
Ветохін В. І. - Проектування та результати випробувань робочого органу для глибокого розпушення міжрядь цукрових буряків, Кутя П. О. (2009)
Мажейка О. Й. - Конструкція головки для нанесення зносостійких електродугових покриттів на внутрішні поверхні деталей сільськогосподарської техніки, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В. (2009)
Будак В. Д. - Якість вищої педагогічної освіти в умовах євроінтеграційних процесів, Пєхота О. М. (2013)
Осадченко І. І. - Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Коваль В. О. - Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці (2013)
Шерман М. І. - Дослідження впливу комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів на показники навчальної успішності (2013)
Середа І. В. - Суб’єктно орієнтована педагогічна підготовка майбутнього викладача як засіб професійного саморозвитку (2013)
Тарасова С. М. - Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету валеологічної культури (2013)
Адаменко О. О. - Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи (2013)
Тимченко А. А. - Основні принципи, методи та етапи технології історико-педагогічного дослідження (2013)
Манькусь І. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізики: технологія контекстного навчання (2013)
Єрмакова І. П. - Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя історії (2013)
Чернікова В. О. - Сучасний стан і перспективи викладання іноземної мови професійного спрямування майбутнім судноводіям (2013)
Гінкевич О. В. - Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури (2013)
Ружевич Я. І. - Особливості формування ціннісних орієнтацій старшокласників на різних етапах вивчення художнього твору (2013)
Сокол Т. Г. - Визначення форм і методів курсової підготовки кадрів туристичної сфери (2013)
Невзоров Р. В. - Системи тренажерних модулів як засіб розвитку професійного досвіду курсантів-льотчиків в умовах ведення повітряного бою (2013)
Паршук С. М. - Інноваційні підходи до формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів початкових класів (2013)
Прасол Н.О. - Готовність до самоосвітньої діяльності як показник рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Казанжи І. В. - Гуманізація процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи (2013)
Желан А. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності на засадах гуманізму (2013)
Пак І. О. - Морально-естетичне виховання майбутніх учителів в умовах хореографічної діяльності (2013)
Білюк О. Г. - Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університету (2013)
Федоришин В. І. - Критеріально-рівневий аналіз акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв (2013)
Петренко О. М. - Технології трансляції музичного тексту: до проблеми викладання педагогіки мистецтва (2013)
Щербак І. В. - Технологія розкриття художнього образу музичного твору виконавцем (2013)
Парфентьєва І. П. - Технології викладання дисципліни "Хоровий клас" (2013)
Гмиря С. С. - Комунікативні процеси в шкільному класі як об’єкт педагогічного керування (2013)
Лабунець В. М. - Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Міщанчук В. М. - Врахування індивідуально-типологічних особливостей у підготовці майбутніх учителів з використанням сугестивних технологій (2013)
Асоціація серцево-судинних хірургів України вітає Геннадія Васильовича Книшова з 80-річним ювілеєм! (2014)
В. Б. Максименко. - Жизнь, посвященная спасению сердец (2014)
Діяльність Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2013 році (2014)
Аверчук В. - Випадок протезування дуги аорти при сифілітичній аневризмі дуги аорти, Бешлей Д., Короташ Т., Процик І., Шнайдрук А., Аверчук Д., Саганський А., Томащук Н., Поваляшко Л., Бодак П. (2014)
Аверчук В. - Варіанти артеріальної канюляції при операціях з приводу гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А, Кулик Л., Процик І., Ратич А., Бешлей Д., Чорненький І., Соловей Л., Лиско М., Шнайдрук А., Саганський А. (2014)
Аксьонов Є. В. - Особливості ендоваскулярного лікування стенозів огинаючої артерії з атиповим відходженням, Сало С. В., Демченко Р. Б., Плиска О. О. (2014)
Бешлей Д. - Протезування аортального клапана з верхнього міні-стернотомного доступу: перший львівський досвід, Аверчук В., Процик І., Кулик Л. (2014)
Бойко Е. П. - Эхокардиографические критерии успешной бивентрикулярной коррекции атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, Руденко Н. Н., Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Максименко А. В., Емец И. Н. (2014)
Бородінова О. С. - Результати двоетапної корекції коарктації аорти, поєднаної з іншими внутрішньосерцевими аномаліями, Богута Л. Ю., Куркевич А. К., Острась О. В., Сегал Є. В. (2014)
Витовский Р. М. - Случай рецидива миксомы левого предсердия, Захарова В. П., Пищурин А. А., Исаенко В. В., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Билинский Е. А., Параций А. З., Дедкова Т. И., Сатмари Е. В. (2014)
Вітовський Р. М. - Випадок злоякісного перебігу міксоми правого передсердя, Ісаєнко В. В., Кривенький О. В., Яковенко І. Г., Піщурін О. А., Білинський Є. О., Парацій О. З., Дєдкова Т. І., Чернякова Л. С. (2014)
Воробйова Г. М. - Виявлення анти-Hsp60 та анти-Sgt1 антитіл у новонароджених із критичною вродженою вадою серця у віддаленому післяопераційному періоді, Ткаченко Я. В., Погрібна А. П., Жовнір В. А., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2014)
Габріелян А. В. - Ускладнення процедури трансплантації стовбурових клітин, Салютін Р. В., Якушев А. В., Доманський Т. М., Шаблій В. М., Миронюк О. І., Оніщенко В. Ф. (2014)
Гурин П. В. - Выбор режима инфузионной терапии в хирургии коронарных артерий на работающем сердце, Мазур А. П., Онищенко В. Ф., Бабич М. Н. (2014)
Дидусь О. С. - Особенности микробной флоры при гнойно-септических осложнениях после имплантации систем для лечения нарушений сердечного ритма, Списаренко С. П., Малышева Т. А., Альмиз П. А., Мельник Н. В., Поканевич А. В., Ковальчук А. В., Стычинский А. С. (2014)
Дикуха С. О. - Спинальні ураження при операціях на низхідній грудній аорті, Руденко М. М., Марченко М. В., Дєдкова Т. І., Терещенко А. І., Ситар Л. Л., Тарасенко Ю. М., Карпенко В. Г., Іванов Я. М. (2014)
Дитковский И. А. - Опыт применения окклюдеров китайского производства, Ящук Н. С., Черпак Б. В., Ермолович Ю. В., Мазур А. А., Параций А. З., Лазоришинец В. В. (2014)
Довгань О. М. - Корекція поєднаної дисплазії тристулкового клапана та клапана легеневої артерії, Kalangos А., Аксьонова І. О., Вашкеба В. Ю., Сакалов В. В., Криштоф Є. Б., Шаповал Л. А., Борисова В. І., Пройдак О. С. (2014)
Доронин А. В. - Катетерное лечение фибрилляции предсердий без использования навигационных систем и охлаждаемых электродов, Суслина Ю. И., Лотуга А. В., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2014)
Доронин А. В. - Сохранение синусового ритма в раннем послеоперационном периоде после катетерного лечения фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Лотуга А. В., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2014)
Зіньковський М. Ф. - Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло, Горячев А. Г., Довгань А. М., Атаманюк М. Ю., Піщурін О. А. (2014)
Зиньковский М. Ф. - Внутрисердечная анатомия и гемодинамика в отдаленном периоде после полной коррекции тетрады Фалло, Наумова Л. Р., Горячев А. Г., Атаманюк М. Ю., Пищурин А. А. (2014)
Іванів І. Ю. - Особливості кореня аорти у близьких родичів осіб із двостулковим аортальним клапаном, Лозинська Н. В., Іванів Ю. А., Орищин Н. Д. (2014)
Касьянова А. Ю. - Психомоторний розвиток дітей після операцій артеріального переключення із застосуванням аутологічної плацентарно-пуповинної крові, Василига О. В., Жовнір В. А., Ємець І. М. (2014)
Климишин Ю. І. - Досвід протезування мітрального клапана у дітей віком до двох років, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Сегал Є. В., Позняк Ю. В., Пукас О. Ю. (2014)
Книшов Г. В. - Аналіз існуючих і пошук нових кількісних критеріїв електромеханічної взаємодії в міокарді – шлях до підвищення ефективності кардіоресинхронізаційної терапії, Білинський Є. О., Лазоришинець В. В., Вітовський Р. М., Залевський В. П., Кравчук Б. Б., Руденко К. В., Распутняк О. В., Ісаєнко В. В., Піщурін О. А. (2014)
Книшов Г. В. - Коронарний атеросклероз у хворих після коронарного стентування та коронарного шунтування, Левчишина О. В., Настенко Є. А., Носовець О. К. (2014)
Кнышов Г. В. - Динамика иммунологических и вирусологических показателей у больных инфекционным эндокардитом, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита С, оперированных в условиях общей управляемой гипертермической перфузии, Максименко В. Б., Колтунова А. Б., Крикунов А. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Книшов Г. В. - Дослідження кількісних характеристик пульсової хвилі артеріального тиску і їх кореляційних зв’язків у різних відділах артеріальної системи, Руденко К. В., Настенко Є. А., Шаповалова В. В., Буркот О. М., Носовець О. К., Шардукова Ю. В. (2014)
Книшов Г. В. - Аналіз результатів етапного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, Руденко К. В., Шаповалова В. В., Коллякова Н. О., Невмержицька Л. О., Ружин Ю. О., Чижевська О. О., Фанта С. М., Марченко М. В., Буряк Р. В. (2014)
Knyshov G. V. - Evaluation of Immunologic and Virologic Data in Patients with Infective Endocarditis, Infected by Hiv, Operated Upon with the Use of Total Controlled Hyperthermic Perfusion, Krykunov A. A., Koltunova A. B., Maksymenko V. B. (2014)
Коржов В. И. - Особенности биохимических и морфологических нарушений при гемодинамическом отеке легких с летальным исходом, Лиcкина И. В., Жадан В. Н., Лоза Т. В., Олексинская О. А., Паливода Н. Г., Касьян Н. А. (2014)
Корнилов Д. Б. - Первый опыт поэтапной эндоваскулярной коррекции сочетанного порока сердца (клинический случай), Григоренко Ю. М., Крайняк Д. Ю., Титаренко О. А., Аносова Н. П., Лапкина Е. И. (2014)
Кравченко Т. В. - Предсердные тахикардии после катетерной абляции фибрилляции предсердий, Филюк А. В., Акобиров Е. С., Вегуляр С. С. (2014)
Кузьменко Ю. Л. - Одномоментное закрытие вентрикуло-артериальной легочной коммуникации и баллонной дилатации стеноза правой ветви легочной артерии после операции Фонтена, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Чернышук С. С., Руденко Н. М. (2014)
Кузьменко С. О. - Кровозбереження в неонатальній кардіохірургії, Часовський К. С., Ткаченко Я. В. (2014)
Кулик Л. - Нова парадигма реконструкції дегенеративної мітральної недостатності, Процик І., Іванів Ю. І, Бешлей Д., Стернюк А., Петровський Р., Ольхова І., Павлов В., Коцелко В., Петровський Т. (2014)
Лазоришинець В. В. - Віддалені результати транскатетерної алкогольної абляції септальних гілок при гіпертрофічній кардіоміопатії, Руденко К. В., Панічкін Ю. В., Дзахоєва Л. С., Бешляга В. М., Ящук Н. С., Чижевська О. О., Коллякова Н. О., Ружин Ю. О., Бубряк А. Е. (2014)
Лазоришинець В. В. - Пластичні операції при хірургічному лікуванні аномалії Ебштейна, Труба Я. П., Руденко К. В., Головенко О. С., Бойко С. М., Дьордяй І. С., Перепека І. А., Сіромаха С. О., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2014)
Лазоришинець В. В. - Досвід хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Труба Я. П., Руденко К. В., Головенко О. С., Бойко С. М., Дьордяй І. С., Руденко М. М., Мошківська Л. В., Ткаченко Л. М. (2014)
Лазоришинець В. В. - Ускладнення при інтервенційних втручаннях у хворих ішемічною хворобою серця із рецидивом стенокардії після операції коронарного шунтування, Фанта С. М., Панічкін Ю. В., Левчишина О. В., Сало С. В., Гаврилишин А. Ю., Бубряк А. Е. (2014)
Лебедєва Є. О. - Звивистість коронарних артерій – окремий фактор розвитку ішемічної хвороби серця (2014)
Лозинська Н. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика тахіаритмій плода (2014)
Мешкова М. С. - Инвазивное и неинвазивное лечение нарушений ритма сердца у детей младшего возраста весом до 15 кг, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2014)
Михайличенко Е. С. - Экспрессия рецепторов ангиотензина ІІ первого типа в гладкомышечных клетках сосудов у пациентов с мультифокальным атеросклерозом (2014)
Мошківська Л. В. - Аналіз ефективності захисту легень у дітей із вродженими вадами серця протягом операції зі штучним кровообігом, Труба Я. П., Бойко С. Н., Головенко О. С., Перепека І. А., Дяченко В. Л., Дьордяй І. С., Лазоришинець В. В. (2014)
Никоненко А. С. - Характеристика морфологических изменений мышечной ткани голени после PRP-терапии, Волошин А. Н., Макарченко Ю. И. (2014)
Никоненко А. С. - Оценка продольной деформации миокарда у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией левого желудочка, осложненной инфарктом миокарда, перед реваскуляризацией миокарда, Молодан А. В., Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Никоненко А. С. - Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением в диагностике тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Макаренков А. Л., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Никоненко О. С. - Особливості відновного лікування травм судинно-нервових структур підколінної зони, Перцов І. В., Єрмолаєв Є. В., Івахненко Д. С. (2014)
Никоненко О. С. - Порівняння високої грудної епідуральної анестезії і центральної аналгезії за їх впливом на центральну гемодинаміку під час операцій аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом, Собокарь В. А., Гриценко С. М., Саленюк В. В. (2014)
Орищин Н. Д. - Оцінка життєздатності міокарда за допомогою магнітно-резонансної томографії у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Іванів Ю. А., Паламарчук Ю. О., Павлик С. С., Блискун М., Мороз В. С. (2014)
Острась О. В. - Вплив перинатальної тактики при пренатальній підозрі патології дуги аорти на роботу відділення інтенсивної терапії кардіохірургічного центру, Куркевич А. К., Чернишук С. С., Руденко Н. М. (2014)
Позняк Ю. В. - Роль хронічної недостатності клапана легеневої артерії у визначенні показань до реоперацій у пацієнтів після радикальної корекції тетради Фалло, Руденко Н. М., Сегал Є. В., Ханенова В. А., Стогова О. В., Климишин Ю. І. (2014)
Попов В. В. - Реконструкция сочетанной левой атрио- и вентрикуломегалии при коррекции митрального порока сердца, Бешляга В. М., Трембовецкая Е. М., Жеков И. И., Захарова В. П., Чернякова Л. С., Клименко Л. А., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов В. В. - Тесемочный бандаж восходящей аорты при ее постстенотическом расширении, Большак А. А., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов B. В. - Фрагментирующая операция в левом предсердии при коррекции изолированного митрального порока, Дзахоева Л. С., Рой В. В., Захарова В. П., Пукас Е. В., Чернякова Л. С., Волкова Н. И., Леонтьева Л. С., Тихоненко Л. И., Списаренко С. П. (2014)
Попов B. В. - Редукция левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана, Трембовецкая Е. М., Бешляга В. М., Захарова В. П., Ювчик Е. В., Пукас Е. В., Чернякова Л. С., Волкова Н. И., Рой В. В., Матюшко Л. Г. (2014)
Попов В. В. - Хирургическое лечение митрального стеноза в сочетании с массивным тромбозом левого предсердия, Мнишенко В. И., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Попов В. В. - Место ретроградной кардиоплегии при коррекции изолированного митрального порока, Хижняк К. А., Тихоненко Л. И., Гуртовенко А. Н., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Пророк С. Ю. - Хірургічне лікування субаортального стенозу після радикальної корекції атріовентрикулярного септального дефекту, Сєгал Є. В., Романюк О. М., Серденко Б. Б. (2014)
Радченко М. П. - Клінічний випадок хвороби Кавасакі з гігантськими аневризмами коронарних артерій, Довгалюк А. А., Рокицька Н. В., Артеменко Є. О., Ханенова В. А. (2014)
Романюк О. М. - Досвід виконання операції Фонтена без застосування штучного кровообігу, Серденко Б. Б., Байрамов Е. М., Позняк Ю. В. (2014)
Руденко А. В. - Клинический случай хирургического лечения тромбированной аневризмы левого желудочка при сопутствующем гигантском загрудинном зобе, Багиров М. М., Гогаева Е. К., Сейковский О. В., Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Соломко С. Н., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Руденко А. В. - Аналіз перебігу коронарного атеросклерозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та без нього через 12 місяців після операції аортокоронарного шунтування за даними коронарошунтографій, Гутовський В. В., Урсуленко В. І., Руденко С. А., Гогаєва О. К. (2014)
Руденко Е. В. - Диагностические возможности цитологического исследования бронхоальвеолярных смывов у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии НИССХ, Захарова В. П., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2014)
Руденко А. В. - Результаты хирургического лечения митральной недостаточности ишемического генеза, Руденко С. А., Гогаева Е. К., Гутовский В. В., Руденко Н. Л., Демус В. В., Трембовецкая Е. М., Федорова Л. С. (2014)
Руденко А. В. - Обобщение 14-летнего опыта выполнения операций коронарного шунтирования на работающем сердце, Урсуленко В. И., Купчинский А. В., Береговой А. А., Витовский Р. М., Руденко Н. Л. (2014)
Савчук Т. В. - Синдром гіпоплазії лівих відділів серця: особливості будови лівого шлуночка, Захарова В. П. (2014)
Сало С. В. - Катетеризація правих відділів серця транскубітальним доступом, Аксьонов Є. В., Берестовенко В. С., Плиска О. О., Лебедєва Є. О. (2014)
Секелик Р. І. - Аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії: десятирічний досвід діагностики та хірургічного лікування, Острась О. В., Павлова А. О., Куркевич А. К., Ємець І. М. (2014)
Сіромаха С. О. - Досвід лікування критичних вроджених вад серця та спричинених ними критичних станів як елемент невідкладної або екстреної кардіохірургії, Руденко К. В., Залевський В. П., Труба Я. П., Прокопович Л. М., Филипчук В. В., Лазоришинець В. В., Книшов Г. В. (2014)
Стычинский А. С. - Выбор доступа при катетерном устранении левосторонних дополнительных предсердно-желудочковых соединений, Альмиз П. А., Плиска Н. В., Поканевич Е. В., Ковальчук А. В. (2014)
Тодуров Б. М. - Экстренная хирургическая коронарная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда, Бицадзе А. Г., Глагола М. Д., Демянчук В. Б., Шателен Н. В., Фурса Е. М., Федоренко Е. А., Болгова А. С. (2014)
Тодуров Б. М. - Визначення життєздатності міокарда при реваскуляризації у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та важкою дисфункцією лівого шлуночка, Зеленчук О. В., Шевченко В. О., Кундін В. Ю., Кузміч І. М., Іванюк Н. Б. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии, Ковтун Г. И., Кузьмич И. Н., Шпачук А. О., Поступальский А. Н. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение ишемической болезни сердца у больных пожилого и старческого возраста, Ковтун Г. И., Поступальский А. Н., Лоскутов О. А., Шпачук А. О., Ревенко А. В., Шмидт А. А. (2014)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца у больных пожилого возраста, Ковтун Г. И., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Михайлова А. В. (2014)
Узун Д. Ю. - Корекція порушень реології крові при рецидивуючому перебігу фібриляції передсердь у хворих з імплантованим кардіостимулятором у режимі DDD (2014)
Узун Е. С. - Эпигенетические предикторы возникновения фибрилляции предсердий, Узун Д. Ю., Гнилорыбов А. М. (2014)
Урсуленко В. И. - Методы и техника наложения проксимальных и дистальных анастомозов при операциях шунтирования коронарных артерий у больных с ишемической болезнью сердца, Демус В. В., Верич Н. М., Позняк В. И., Витовский Р. М., Клименко Л. А., Осипенко Л. С. (2014)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение постинфарктных разрывов межжелудочковой перегородки: результаты, проблемы и возможные пути их решения, Руденко А. В., Захарова В. П., Береговой А. А., Паничкин Ю. В., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Черпак Б. В., Дитковский И. А., Дзахоева Л. С. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського