Климчук І. - Фінансування освіти і науки в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Кільова Г. - Форми і види адаптації педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лузан Л. - Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2012)
Матросова І. - Шляхи формування технологічної культури у студентів технічних ВНЗ (2012)
Мішеніна Т. - Шляхи гуманізації організаційних основ гуманітарної освіти майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2012)
Морозова М. - Розвиток професійної компетентності викладача в процесі професійного розвитку (2012)
Мудра С. - Модель управління якістю підготовки майбутніх менеджерів та її практична реалізація у процесі навчання у ВНЗ (2012)
Мусійчук С. - Сучасні підходи до формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2012)
Новак О. - Особливості використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних шкіл (2012)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників ВНЗ І – ІІ рівня акредитації: фактори впливу (2012)
Онаць О. - Змістова компонента системи навчання шкільних менеджерів (2012)
Островерхова Н. - Теоретичні засади організаційних механізмів управління навчальним процесом (аналітичний аспект) (2012)
Паламар С. - Ціннісні потенції літературного знання в контексті проблем гуманітарної освіти учнів основної школи (2012)
Піддячий В. - Філософське осмислення почуттів прекрасного, піднесеного та комічного (2012)
Піддячий М. - Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації старшокласників (2012)
Приходько В. - Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
Саюк В. - Організаційно-методичні засади реалізації освітньої програми "Основи психолого-педагогічних досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти" (2012)
Сіданіч І. - Сутність духовно-морального виховання дітей у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ століття (2012)
Смолінчук Л. - Проблема метакомпетенцій в сучасних дослідженнях (2012)
Стемковська Я. - Моделювання організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Страшко С. - Про роль вчителя початкових класів в попередженні порушень зору в учнів, Шеремет І. (2012)
Тур О. - Шляхи підвищення ефективності управління з формування здорового способу життя в учнівської молоді (2012)
Фесік Л. - Управління вищим навчальним закладом і рівня акредитації на адаптивних засадах (2012)
Чередніченко Г. - Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей, Зеліковська О., Бондаренко Ю. (2012)
Чередніченко Г. - Викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах засобами мультимедійних технологій, Шапран Л., Куниця Л. (2012)
Калініна Л. - Соціальна компетентність як об’єкт розвитку в навчальному процесі, Рябуха І. (2012)
Коляструк О. А. - Методологія історії повсякдення (2011)
Зінчук М. Ю. - Еволюція поглядів представників Школи "Анналів" на сутність та особливості дослідження повсякдення (2011)
Ильясова А. В. - Реалии и перспективы истории повседневности в российской историографии (2011)
Пархоменко М. В. - О медицине в византийском Херсонесе–Херсоне (2011)
Прокоп’юк О. Б. - Інститути влади через призму історії повсякдення (на прикладі Київської митрополії XVIII ст.) (2011)
Сердюк І. О. - Дитяча смертність в містечку Яреськи Миргородського полку (за даними метричних книг другої половини ХVІІІ ст.) (2011)
Яременко М. В. - Освіта парафіяльного духовенства Решетилівської протопопії 1770-х рр.: між пасторськими і синодальними настановами та повсякденними практиками (2011)
Іващенко В. Ю. - "Після нас старе слов’янське варварство повернеться": професори-іноземці та проблеми європеїзації побуту в Російській імперії на початку ХІХ ст. (2011)
Шаповалова И. В. - Мелкопоместное дворянство Центрального Черноземья России в структуре бытовых сословных ценностей крупных помещиков в 50-90-е гг. XIX в. (2011)
Жуков С. М. - Санітарно-гігієнічний стан земських шкіл та його вплив на здоров’я учнів та вчителів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Харківської губернії) (2011)
Наумов С. О. - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення (2011)
Чорний Д. М. - Повсякденне життя міст України на початку ХХ ст. (за матеріалами анкет міст Російської імперії 1904–1910 рр.) (2011)
Волосник Ю. П. - Нова буржуазія: риси повсякденного життя та діяльності в період непу (2011)
Камардин И. Н. - Уровень потребления спиртных напитков рабочими Поволжья в период нэпа (2011)
Рожков А. Ю. - Бюджеты времени как индикатор студенческой повседневности в советской России 1920-х годов (2011)
Рябченко О. Л. - Світ повсякденності студентства радянської України в художній літературі і публіцистиці 1920-х – початку 1930-х років (2011)
Тріпутіна Н. П. - Дитяча безпритульність та боротьба з нею у житті українського суспільства 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Любавський Р. Г. - Умови праці робітників заводів-гігантів Харкова в роки перших п’ятирічок (2011)
Гоманенко О. А. - Решение кадровой проблемы на предприятиях речного транспорта Нижней Волги в 1944–1945 гг. (2011)
Сизов С. Г. - Повседневная жизнь Омска в годы "послевоенного сталинизма" (1946 – март 1953 гг.): социально-экономические аспекты (2011)
Склокіна І. Є. - Пам’ять про Другу світову війну та нацистську окупацію України в повсякденних практиках радянського суспільства (1953–1985) (2011)
Попов А. Д. - Повседневная история советского общества 1960–1980-х гг. через призму туристских практик (2011)
Єремєєва К. А. - Радянський політичний анекдот як форма повсякденного спротиву, Куліков В. О. (2011)
Волосник Ю. П. - Повоєнна Україна в фокусі соціальної історії (2011)
Домановский А. Н. - Что знаем мы о Византии? "Сорочан С. Б. Византия. Парадигмы быта, сознания, культуры: Учебное пособие". – Харьков: Майдан, 2011. – 952 с. (2011)
Рихардс Трейс - Документы о латышах на Харьковщине "Латыши на Харьковщине: Сб. документов и материалов" / Гос. Архив Харьков. обл., Центр краеведения ХНУ имени В. Н. Каразина, Академическая библиотека Латвийского ун-та. – Х.: ИПП "Контраст", 2011. – 160 с. (2011)
Агеев Д. В. - Решение задачи выбора путей передачи multicast трафика согласно критерию максимума прибыли оператора связи (2010)
Аксак Н. Г. - Модель категоризации интернет-пользователей на основе ДСМ-метода, Коргут С. А. (2010)
Бабенко А. В. - Нейросетевой подход к оценке параметров сигналов в электроэнергетических системах, Плисс И. П., Попов С. В., Гетманенко И. И. (2010)
Бойченко О. С. - Аналіз перешкодостійкості захищених протоколів обміну даними, Воротніков В. В., Умінський В. В. (2010)
Бугрий А. Н. - Ускорение отображения графической информации в системах объективного контроля, Остроушко А. П., Чаговец Я. В. (2010)
Буданов П. Ф. - Концепция использования интегрированной АСУ ТП для обеспечения контроля безопасности АЭС, Буданов Н. П., Самоляк К. А., Самоляк К. Ю. (2010)
Бутенко О. С. - Использование тензорного анализа для определения точек бифуркации в процессе прогнозирования состояния нестабильной системы экологического происхождения, Березина С. И. (2010)
Валенда Н. А. - Анализ способов организации словаря словоформ, Калиниченко О. В., Саламаха А. В., Яворский С. В. (2010)
Васильєв Д. Г. - Метод визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей рознесеними в просторі РЛС (2010)
Васюта К. С. - Оценка уровня шума в его аддитивной смеси с хаотическим сигналом с использованием корреляционной энтропии (2010)
Волк М. А. - Архитектура модулей генерации потоков задач и очереди в распределенной системе имитационного моделирования GRID, Дема К. В., Зозуля В. В. (2010)
Волобуева Л. А. - Автоматизация поддержки принятия решения при идентификации рисков программного проекта, Мандрикова Л. В., Куренко А. Б., Хоменко В. В. (2010)
Гавриленко C. Ю. - Динамическая генерация кода с использованием деревьев трасс , Драч А. Д. (2010)
Гриньов Д. В. - Методи стиснення зображень в системах цифрової обробки даних , Закіров З. З. (2010)
Гусятин В. М. - Метод устранения краевого алиасинга при синтезе изображений обратным трассированием, Чаговец Я. В., Кожушко Д. Г. (2010)
Денисенко В. С. - Модификация алгоритма построения кратчайшего остовного дерева для беспроводной сенсорной сети, Шостак А. В. (2010)
Деревянко А. В. - Концепция хранилищ данных в системе управления нанотехнологическими процессами (2010)
Евсеева О. Ю. - Диакоптическое обобщение тензорной модели телекоммуникационной сети (2010)
Кириллов И. Г. - Минимизация вычислений при решении систем с оценочными корреляционными матрицами неполного эффективного ранга, Бурковский С. И. (2010)
Козелков С. В. - Измерения орбитальных параметров КА наземным РТК, Козелкова Е. С. (2010)
Костыря А. А. - Оценка минимальной погрешности синхронизации эталонов времени и частоты по сигналу местного телецентра (2010)
Котлярова С. Л. - Моделювання електромагнітних витратомірів при складних кінематичних структурах потоку, Романашенко В. В., Саприкіна П. А. (2010)
Лебедєв А. Т. - Динамічна модель грунтообробних машинно-тракторних агрегатів з пасивними робочими органами у складі енергетичного засобу зі здвоєними шинами, Калінін Є. І. (2010)
Лемешко А. В. - Метод оптимизации процесса передачи данных в рамках тср-сеансов, Старкова Е. В. (2010)
Новіченко С. В. - Метод визначення бойового порядку зенітної ракетної бригади (полку) з урахуванням прогнозу дій засобів повітряного нападу противника, Печкін А. М., Савельєв А. М. (2010)
Пономаренко Н. Н. - Корреляционный критерий согласия для оценки гауссовости выборок данных в задачах обработки изображений (2010)
Проценко А. Г. - Тестирование генераторов псевдослучайных чисел систем программирования на основе стандарта FIPS140-1, Лысенко И. В. (2010)
Резникова С. А. - Статистическая модель эффективности выполнения OpenMP программ на многоядерных компьютерах, Смирнов А. Д., Чемерис А. А. (2010)
Рубан І. В. - Дослідження принципів комутації в засобах з повнозв'язною топологією, Романенко І. О., Алексєєв С. В., Долгий Ю. С. (2010)
Рысованый А. Н. - Генератор псевдослучайных последовательностей по модулю три с различной частотой формирования псевдослучайных последовательностей, Гоготов В. В. (2010)
Семенов С. Г. - Аналіз та порівняльне дослідження засобів захисту інформації в телекомунікаційних мережах стандарту GSM, Корольов Р. В., Ставицький І. А. (2010)
Смірнов Є. Б. - Проблеми прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності інформації з використанням нечіткої міри (2010)
Сопронюк І. І. - Дослідження завадостійкості систем безпроводового доступу , Лисечко В. П., Самад Фарид Абдель. (2010)
Стрелков А. И. - Обнаружение радиосигналов большой амплитуды в акустооптическом анализаторе спектра , Кальной С. Е., Жилин Е. И., Карнаух В. В. (2010)
Тарек Юсеф Бади Биштави - Многокритериальное обучение предиктора в задаче прогнозирования телетрафика, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2010)
Тышко С. А. - Способ контроля частоты задающих генераторов с использованием несущих колебаний навигационных спутников (2010)
Федорович О. Е. - Выбор информационных каналов связи для организации коммуникационных взаимодействий исполнителей инновационного проекта, Назаренко Т. Н. (2010)
Фирсов С. Н. - Диагностирование функционального состояния электромеханического блока космического аппарата, Таран А. Н. (2010)
Харланов А. В. - Построение адаптивной пространственно-поляризационной системы защиты РЛС от активных шумовых помех с произвольной пространственной структурой (2010)
Шеховцов Б. Г. - Аппаратно-эмуляторный модуль удаленного доступа к виртуальной учебной лаборатории StandPIC18, Саранча С. Н., Дегтярь С. Н. (2010)
Щербаков О. В. - Обґрунтування можливості використання сервіс-орієнтованої архітектури у сучасній інформаційній системі управління дорожнім рухом, Нечипоренко О. В. (2010)
Гороховатская Н. В. - Проблема развозки международной почты, Якименко И. В. (2010)
Дорохов О. В. - Визначення вимог до web-сайтів фармацевтичної спрямованості для забезпечення їх комунікативної функціональності, Моісіл І., Дорохова Л. П. (2010)
Іохов О. Ю. - Мотиваційний аспект проблеми відбору кандидатів для підготовки викладачів, Козлов В. Є., Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2010)
Рековец Н. А. - Возможности использования контрольных карт для определения разладки процесса (2010)
Тупкало С. В. - Методика оптимизации организационной структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес-процессов, Тупкало В. Н. (2010)
Чинник А. К. - Моделювання бізнес-процесів як спосіб пошуку шляхів вдосконалення бізнес-діяльності (2010)
Шевченко Т. О. - Огляд та аналіз сучасних систем управління наскрізними бізнес-процесами (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка параметров ранговых распределений: распределение Парето, Ходырев А. И. (2010)
Преснякова Д. В. - Эквивалентность семантических функций (2010)
Величко О. Н. - Анализ данных пульмофонографического исследования, Вьюнник О. В. (2010)
Ерохин А. Л. - Разработка программных средств приема-передачи данных в телемедицинской сети, Литвиненко А. В. (2010)
Кочина М. Л. - Информационная технология оценки временных и частотных показателей организма человека, Фирсов А. Г. (2010)
Творошенко И. С. - Анализ процессов принятия решений в интеллектуальных системах (2010)
Калашников А. А. - Телекоммуникации в процессе оповещения населения, Рогозин А. С. (2010)
Мошковський М. С. - Нормативно-правова база забезпечення та контролю стану техногенної безпеки у Збройних Силах України, Березовський А. І., Єфімов І. Л., Бондарець О. І. (2010)
Кирвас В. А. - Методика рейтинговой оценки внеучебной деятельности студентов, Барашев К. С. (2010)
Олійник Ю. С. - Аналіз існуючих методів контролю та застосування комп’ютерного тестування при вивченні інтегральних дисциплін електроенергетичного профілю (2010)
Буданов П. Ф. - Разработка алгоритма для решения задачи по автоматизации учёта электроэнергии, Гузий Г. В. (2010)
Малухін М. С. - Обґрунтування можливості використання розподіленої архітектури в сучасних системах кооперації та обміну даними для організації віддаленої групової роботи (2010)
Щербаков О. В. - Методи та технології побудови і супроводження корпоративних інформаційних систем, Гаврилов І. Д. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Образцова Е. М. - Семантическая роль подлежащего в номинативном предложении (на материале английского, русского и украинского языков) (2010)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова барабар (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Огуй О. Д. - Позначення жовтого кольору в середньоверхньонімецькій мові (2010)
Ончуленко М. І. - Функціональна семантика сполучуваності дієслів "Appeal" (2010)
Орел І. І. - Типи трансформації фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах (2010)
Павлишинець О. О. - Ономастичні одиниці у складі архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2010)
Палійчук А. Л. - Інтимізація наративу засобами просторово-часової фокалізації (2010)
Панаськов А. В. - Лексико-семантичне поле номінації судочинства в англійській мові (2010)
Пасічник О. В. - Особливості зображення людини у в’язниці (за творами в’язнично-таборової тематики) (2010)
Пасик Л. А. - Актуалізація концепту Partnerwahl у сфері сімейних стосунків (2010)
Пежинська О. М. - Релігійне значення топонім них найменувань у період Середніх Віків (2010)
Пелипенко О. А. - Концепт малої відстані в іспаномовній прозі (2010)
Петриченко І. А. - Часові відносини як засіб класифікації японських рекламних текстів (квалітативно-квантитативний підхід) (2010)
Полежаєва Т. М. - Лінгвопсихологічна складова формування конотонімів в українській мові (2010)
Поліщук О. Л. - Номінації невербального компонента комунікації "проксемні дії" у сучасному англомовному дискурсі (2010)
Попова О. В. - Емотивність як складова конотативної структури слова (2010)
Родомська Л. А. - Трактування іменників-юкстапозитів у слов’янському мовознавстві (2010)
Рахуба В. И. - Особенности деривационных процессов в сфере имени прилагательного английского языка (2010)
Рикалюк-Прийдун В. Р. - Семантика дієслів невизначено спрямованого переміщення (2010)
Родюк Н. Ю. - Семантична структура лексики з етнолінгвокультурним змістом (2010)
Романишин Н. І. - The concept of human fate in Bayron’s poem "Mazeppa” (2010)
Романюк В. Л. - Інтонаційні ознаки англомовного офіційно-ділового стилю спілкування (2010)
Садовник-Чучвага Н. В. - Сегмент королівська влада як складова концептосфери чоловічого роду давньоанглійської героїчної поезії (2010)
Сахнюк О. С. - Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові (2010)
Семенюк А. А. - Особливості словотвору та функціонування неологізмів у мережі Інтерет (2010)
Сергієнко В. Л. - Концепт pride/гордість у англійській національній свідомості (за романом Р. Олдінгтона "Смерть героя") (2010)
Середа Н. А. - Словотвірні поняття та категорії похідних іменників у сучасній німецькій мові (2010)
Слащук А. А. - Концептуальний простір вербалізації частин тіла в англійській фразеології (2010)
Совтис Н. М. - Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці (2010)
Сопи люк Н. - Французький займенниковий підмет "on" та способи його відтворення в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2010)
Стадній А. С. - Механізми виникнення конотативних значень дієслів (2010)
Станіслав О. В. - Стилістична функція артикля у газетному заголовку (на матеріалі французької преси) (2010)
Стрельнікова О. В. - Syntactic compression in the newspaper text (2010)
Сухобрус Л. С. - Параметры определения мотивационной базы для номинатем типа "словосочетание+компрессионный коллокат" (2010)
Тараба І. О. - Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу (2010)
Тихонова О. Ф. - Звукові запозичення в сучасній китайській мові ЗМІ (2010)
Тишко О. В. - Когнітивні структури репрезентації знань (2010)
Тіщенко О. В. - Особливості композиційної структури озвученого тексту англійського спортивного телерепортажу (2010)
Ткачівська М. Р. - Реалізація категорії інтертекстуальності в постмодерному творі та способи її перекладу (на матеріалі німецькомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Московіада"), Тихоновська О. В. (2010)
Тупахіна О. В. - Метонімія як когнітивно-семантичний механізм неологізації німецької мови (2010)
Угонь Л. М. - Теорія напівафіксів: історія становлення (2010)
Хант Г. О. - Поняттєва складова концепту порядок/ordnung (2010)
Цапро Г. Ю. - Гендерна детермінованість пейоративного вокабуляру (2010)
Царик Г. В. - Лексико-граматична характеристика фразеологізмів у циклі оповідань "Голос трави" Валеріана Шевчука (2010)
Шегедин Н. М. - Лексико-семантична характеристика прикметників синього кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація, Овідія та Вергілія) (2010)
Шульжук Н. В. - Семантичний аспект дослідження синтаксису діалогічного мовлення (2010)
Шумська О. - Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі американських оповідань 19 ст.) (2010)
Янсон В. В. - Англомовні неологізми-запозичення, Лежньов С. М. (2010)
Янчук К. О. - Мовна об’єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови) (2010)
Яцюк І. Я. - Lexikalische besonderheiten deutscher dialekte in Galizien- und der Bukowina (2010)
Skydan A. - Język w mediach: radziecka gazeta "Sierp” (2010)
Ворона І. І. - До питання синонімії в термінології (2010)
Гармаш О. Л. - Формування та функціонування інноваційних афіксів в науково-технічній сфері англійської мови (2010)
Грошко Т. В. - Дискурсивний аналіз банківських номінативних одиниць (2010)
Дзюба М. М. - Національно-культурна специфіка термінів з компонентами-епонімами (2010)
Заблоцький Ю. В. - Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів (2010)
Кащишин Н. Є. - Проблема генези терміносистеми сучасного англомовного дипломатичного дискурсу (2010)
Коваль Р. С. - Проблеми перекладу футбольної термінології (2010)
Краснопольська Н. Л. - Полісемія в українській термінології менеджменту (2010)
Крисанова Т. А. - Особливості перекладу англійських економічних термінів в умовах безеквівалентності (2010)
Кузнєцова І. В. - Особливості формування економічної термінології за допомогою семантичної деривації (2010)
Кухарчук Г. В. - Найпродуктивніші абро корені науково-технічної термінології української мови: лексико-семантичний аналіз (2010)
Лисенко М. О. - Словотвірні особливості англійських термінів гідроекології (2010)
Лисенко О. М. - Досвід лексикографічної фіксації фразеологічних біблеїзмів: діахронічний аспект, Кульчицька О. І. (2010)
Лисенко О. С. - Проблема визначення терміну, його диференційних властивостей та вимог до нього (2010)
Малевич Л. Д. - Мовна і позамовна детермінованість процесів термінологічного запозичання (2010)
Митник М. М. - Зіставний аналіз поняття "туристичний продукт" як один із аспектів формування франкомовної комунікативної компетенції студентів спеціальності "Туризм" (2010)
Ніжегородцева Л. О. - Теоретичні положення концептуального аналізу синонімії в сфері кібернеологізмів, Ясінська О. В. (2010)
Остапович О. Я. - Про новітню концепцію тлумачного словника сучасної німецької мови "Varianyenẅorterbuch des Deutschen. Die standardsprache in Ősterreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luzemburg, Ostbelgien und Südtirol" Ульріха Аммона, Варениця Е. Я. (2010)
Помігуєва Л. П. - Морфологічна структура складних сільськогосподарських термінів (2010)
Розводовська О. В. - Структурні властивості багатокомпонентних термінів сфери бізнесу (2010)
Сандій Л. В. - Англомовні інновації сфери електронної комерції: лінгвальна та соціолінгвальна характеристики (2010)
Свиридова Н. Н. - Словарная статья ономастического словаря с позиции лингвокультурологии (2010)
Семко Н. М. - З історії запозичень англійської мови у сфері фінансів (2010)
Сіомак А. В. - Явище синонімії в електротехнічній терміносистемі, Дюмін О. З. (2010)
Скорейко-Свірська І. П. - Морфемне освоєння науково-технічних термінів англомовного походження в українській мові (2010)
Стахмич Ю. С. - Термінологічні особливості перекладу процедур проектної документації (засобами української мови) (2010)
Степанов А. В. - Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля "Сухопутний транспорт і транспортні засоби" в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови (2010)
Тимошенко О. В. - Техноскопія як спосіб словотворення в сучасній англійській мові, Ярмоленко О. А. (2010)
Тур О. М. - Зародження та функціонування лексичних одиниць на позначення різновидів земельних угідь (ХІ – ХV ст.) (2010)
Туркевич О. В. - Термінолексика методики викладання української мови як іноземної в контексті досліджень фахової мови (2010)
Холодій І. О. - Стратифікаційна структура англійської соціологічної термінології (2010)
Шаблій О. С. - Місце, значення та особливості економічного дискурсу у сучасному дискурс-аналізі (2010)
Ярошевич І. А. - Національне й інтернаціональне в українській морфологічній термінології (2010)
Сурьянинов Н. Г. - Учет деформации контура поперечного сечения в расчетах тонкостенных стержней, Низдропа Т. Г. (2014)
Сурьянинов Н. Г. - Приложение численно-аналитического метода граничных элементов к расчету ортотропных пластин, Павленко И. В. (2014)
Кобєлєв В. М. - Вплив похибок розмірів та форми поверхонь деталей на характер їх з’єднання (2014)
Курган В. О. - Еквівалентна жорсткість пружної муфти з нелінійним механічним зворотним зв’язком, Сидоренко І. І. (2014)
Оборський Г. О. - Синтез обертальної пружної опори маху лопаті вітродвигуна на базі пружної муфти з механічним зворотним зв’язком, Моргун Б. О., Сидоренко І. І. (2014)
Ярита А. А. - Влияние износа фрикционных накладок на быстродействие электропневматического привода управления сцеплением (2014)
Бекетова А. С. - Исследование несущей способности конструктивно-технологических решений соединения бугеля с композитными конструктивными элементами (2014)
Osipenko V. I. - Improved methodology for calculating the processes of surface anodic dissolution of spark eroded recast layer at electrochemical machining with wire electrode, Plakhotny A. P., Denisenko A.Yu. (2014)
Усов А. В. - Параметрические резонансы, возникающие при кусочно-постоянном возбуждении упругой системы шлифовального станка, Якимов А. А. (2014)
Шацький І. П. - Двобічні оцінки жорсткості і міцності центратора обсадної колони, Білецький Я. С., Витвицький І. І. (2014)
Петров Л. М. - Застосування відокремленого циклу для вивчення безперервного руху колісного рушія транспортного засобу (2014)
Місяць В. П. - Експериментальна установка для дослідження динамічних характеристик роторної ножової дробарки, Рубанка М. М. (2014)
Аль-Яфаї-Наср Аль-Яфаї-Наср - Застосування ультразвукових пристроїв для вдосконалення процесів різання матеріалів в машинах легкої промисловості, Параска Г. Б., Місяць В. П. (2014)
Chaban V. V. - Starting of knitting machine with the preliminary tense transmissions of occasion, Pipa B. F. (2014)
Королёв О. В. - Композиционная конструкция турбопривода насосного агрегата для резервной подпитки парогенераторов АЭС, Деревянко О. В. (2014)
Фощ Т. В. - Анализ аксиального офсета энергоблока с ВВЭР-1000 в режиме маневрирования (2014)
Наффаа Х. М. - Классификация систем пассивного отвода остаточных тепловыделений от защитных оболочек ядерных реакторов, Дубковский В. А. (2014)
Козлов И. Л. - Анализ экологических последствий и уроков Фукусимской аварии (2014)
Volkov V. E. - Transition of deflagration to detonation and estimation of the detonation induction distance (2014)
Brunetkin A. I. - Determining the quantitative composition of an unknown gaseous fuel and combustion products from the measured process parameters in the fuel combustion process, Bondarenko A. V., Lysyuk A. V. (2014)
Высочин В. В. - Влияние размеров грунтового теплообменника на сопряженные режимы работы с гелиосистемой, Моцный В. И. (2014)
Бабич С. В. - Анализ экономической эффективности систем теплоснабжения городских районов, Давыдов В. О. (2014)
Кулагін Д. О. - Врахування впливу насичення магнітних кіл на механічні характеристики тягових асинхронних двигунів (2014)
Зайцев С. В. - Газохроматографическое определение коэффициентов распределения в системе "трансформаторное масло — ионол — экстрагент” при экстракции ионола различными объемами экстрагента, Кишневский В. А. (2014)
Бондарчук А. С. - Прогнозування за аналітичною моделлю тренда динаміки електроспоживання міста (2014)
Дрозд А. В. - Грин-ориентированная естественная конвейеризация цифровых схем в FPGA-проектах, Защелкин К. В. (2014)
Зорило В. В. - Влияние размытия с малым радиусом на формальные параметры цифрового изображения (2014)
Соколов А. В. - Алгоритм исчисления порядка для расчета дискретных логарифмов на основе таблиц индексов, Буряк В. Д. (2014)
Соколов А. В. - Быстродействующий генератор ключевых последовательностей на основе клеточных автоматов (2014)
Коляда А. С. - Применение латентного размещения Дирихле для анализа публикаций из наукометрических баз данных, Яковенко В. А., Гогунский В. Д. (2014)
Левченко О. Ю. - Побудова класів SQL-запитів для моделювання поведінки користувачів інформаційних систем і тестування їх продуктивності (2014)
Савельева О. C. - Моделирование состояния резервированных сетевых систем с латентными элементами с помощью скрытой марковской модели, Пурич Д. А., Налева Г. В. (2014)
Гамолич В. Я. - Вероятностная модель комбинированной системы очистки воздуха, Бутенко А. Г. , Смык С. Ю. (2014)
Dmitrieva I. Yu. - Analytical study of electromagnetic wave propagation in the finite homogeneous lines (2014)
Kushnirenko N. I. - Digital modulation method based on perfect binary arrays, Chechelnytskyi V. Ya. (2014)
Averochkin V. A. - The Hotelling detector using quadrature channels decorrelation, Troyanskiy А. V. (2014)
Гайдаржи И. И. - Синтез биоразлагаемого сополимера L-лактида и гликолида, Устуянова А. М., Куншенко Б. В. (2014)
Макаренко І. М. - Іонообмінне знесолення та пом’якшення вод із підвищеними рівнями мінералізації та жорсткості, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Рябых В. Г. - Исследование гидродинамики и массообмена в аппаратах с вихревыми тарелками, Кожухарь В. Я., Иванченко Л. В., Савич В. Л. (2014)
Феденко Ю. М. - Визначення оптимальних умов синтезу нанокомпозиту на основі ZrO2, Астрелін І. М., Донцова Т. А. (2014)
Воробйова М. І. - Термодинамічний аналіз хімічних перетворень при розчиненні золота в ціанідних розчинах, виготовлених на основі плазмохімічно обробленої води, Півоваров О. А., Воробйова В. І. (2014)
Андриенко Н. Н. - Реализация требований международных стандартов финансовой отчетности и "Базель-3” в кредитной политике банка (2014)
Савельева О. С. - Трансформация элементов серийной проектной деятельности, Становская И. И., Березовская К. И. (2014)
Шевченко М. В. - Структурная модель управления качеством добычи, переработки и транспорта газа (2014)
Прокопович Л. В. - Художественна литература о музеях как альтернатива музейным путеводителям (2014)
Оборский Г. А. - Экспорт образовательных услуг в свете Национальной стратегии развития образования в Украине до 2021 года, Савельев А. А. (2014)
Горбатюк Я. В. - Особливості правового захисту інформації з обмеженим доступом Державної авіаційної служби України (2013)
Калюжний Р. А. - Організаційно-правове забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті, Сопілко І. М. (2013)
Беніцький А. С. - Правовий аналіз норм щодо причетності до злочину та співучасті у злочині за Литовським статутом 1588 р. (2013)
Головко С. Г. - Генеза прав і свобод людини як складових сучасної правової системи, Бондаренко Д. Ю. (2013)
Рибікова Г. В. - Принципи організації і проведення правової експертизи нормативно-правових актів (2013)
Степанченко О. С. - Правове регулювання функціонування іноземного капіталу в Російській імперії під час Першої світової війни (2013)
Шамрай Б. М. - Теоретичні дослідження гарантій конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні (2013)
Широкова-Мурараш О. Г. - Становлення права держав на самооборону, Надашковська Є. І. (2013)
Буличев А. О. - Класифікація військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Пархоменко П. І. - Особливості санкцій за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами (2013)
Рущак І. Я. - Оскарження рішень органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві (2013)
Сопілко І. М. - Сучасне поняття персональних даних: доктринальний та нормативний аспекти (2013)
Татарникова К. Г. - Концепт комплексної кодифікації законодавства про інформацію (2013)
Щербатюк Н. В. - Заходи нетарифного регулювання митних відносин (2013)
Щербатюк Н. В. - Методи кількісного обмеження в Україні, Чичирко С. В. (2013)
Юринець Ю. Л. - Актуальні питання адміністративно-правового забезпечення створення та діяльності науково-технічних музеїв (2013)
Владикін О. Н.П - Правове регулювання розірвання (припинення) договору про надання послуг електрозв’язку (2013)
Паскевич Ю. В. - Припинення договору найму (оренди): окремі теоретичні аспекти (2013)
Тищенко О. В. - Сутність соціальної роботи як складової соціального забезпечення (2013)
Філик Н. В. - Особливості юридичних вимог щодо вчинення нотаріальних дій по охорони спадкових прав (2013)
Хірс Я. О. - Теоретико-правові питання розрахунків (2013)
Shyshka R. B. - Place of legal transactions in system of civil law (2013)
Корчак Н. М. - Мета та задачі конкурентного законодавства України: методологічні підходи визначення (2013)
Старицька О. О. - Науковий плюралізм розуміння дефініції "споживчі товариства", Ацикян А. Р. (2013)
Шишка Н. В. - Участь органів внутрішніх справ України в цивільних майнових правовідносинах (2013)
Vid Jakulin - Sentencing policy in Slovenia (discrepancy between expectations and reality) (2013)
Гринчак С. В. - Моделі правового регулювання вилучення органів або тканин у померлих осіб (2013)
Кубальський В. Н. - Незаконне збагачення: аналіз новели кримінального законодавства (2013)
Рибалко Ж. Л. - Роль та місце технічних засобів у кримінально-процесуальному доказуванні (2013)
Рощина І. О. - Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння: національний та міжнародний аспекти, Гудзь С. Д. (2013)
Сопілко І. М. - Правова освіта в університеті: шляхи до вдосконалення, Череватюк В. Б. (2013)
Колпаков В. К. - Детермінація юридичних осіб адміністративно-правовими засобами, Калюжний Р. А. (2013)
Соколовська З. М. - Методи комплексної оцінки інвестиційних альтернатив на рівні підприємств (2014)
Чирва О. Г. - Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств (2014)
Zabarnaya E. N. - Needs,opportunities and challenges of biofuel produktion on the enterpreises of Ukraine, Cherepanova N. A. (2014)
Захарченко В. І. - Підвищення ефективності роботи підприємства на основі викорис-тання інтегрованих моделей оцінки його діяльності, Баєв Ю. А. (2014)
Кравченко М. В. - Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств (2014)
Бак Н. А. - Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджменту в Україні (2014)
Багацька К. В. - Підходи до оцінки ринкової активності підприємств реального сектора економіки (2014)
Oleinikova О. О. - Features of modern approach to the system of risk-business-structures management, Bevzenko K. S. (2014)
Педько І. А. - Маркетингові ризики підприємств на ринку бетону в сучасних умовах (2014)
Поповиченко И. В. - Роль маркетинг-менеджмента в управлении эффективностью работы предприятия, Лобань А. А. (2014)
Остап’юк Н. А. - Актуальні проблеми облікового відображення впливу інфляції (2014)
Козак Ю. Г. - Функціонально-вартісний аналіз в удосконаленні організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Логвінова Н. С., Козак А. Ю. (2014)
Орлов В. М. - Аналіз методів формування тарифів на телекомунікаційні послуги з урахуванням рекомендацій МСЕ, Новицька С. С., Купріянова К. О. (2014)
Захарченко В. І. - Підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на підставі удосконалення його цінової політики, Чумакова С. В. (2014)
Ковтуненко К. В. - Проблеми оцінки інтелектуальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств, Скороходова Л. В. (2014)
Kotova M. V. - The theoretical and methodological basis of startups valuation (2014)
Новак І. М. - Теоретико-методологічні засади формування категорії інвестиційний клімат (2014)
Телепнєва О. С. - Порівняння продуктивних систем (2014)
Сидорченко Т. Ф. - Земельна реформа як умова розбудови національної економіки, Фоменко В. А., Криницька О. О. (2014)
Стрій Л. О. - Ринкові механізми і структури економіки інфокомунікаційних послуг, Захарченко Л. А., Голубєв А. К. (2014)
Chugunov A. A. - Research on the models of the GDP growth stimulation. Case of developed countries, Tkacheva O. S. (2014)
Yashkina O. I. - Modeling of auto companies` innovations diffusion (2014)
Іванов Ю. Б. - Ефективність маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах підвищеної динамічності та ризикованості підприємництва (2014)
Технічна сторінка (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Bediukh O. - Radio absorbing properties of thin gold films in 8÷11,6 GHz band, Drobkov M. (2013)
Bogdanov R. - Zoned target in the experimental investigation of the magnetron sputtering device with two erosion zones, Kostiukevych O. (2013)
Ivanisik A. - Subnanosecond stimulated raman scattering pulses of Q-switched laser at self-focusing, Ponezha G. (2013)
Ivanyuta O. - Characterization of fullerity derivatives for organic photovoltaics (2013)
Kotenko A. - Optimiziation web-applications without users generated content for reliability and performance using nginx technology, Gryaznov D., Boyko Yu. (2013)
Laguta O. - Surface modes in thin films of permalloy (NiFe), Kobljansky Yu. (2013)
Malyshev V. - X-band tunable microwave filter based on surface electromagnetic wave resonator and yttrium iron garnet film, Melkov G., Prokopenko O. (2013)
Martysh E. - Spacecrafts automatic docking system with active infrared markers, Yatsenko V. (2013)
Pud S. - Influence of the electrolyte on transport characteristics of ion-sensitive silicon nanowire field effect transistors, Petrychuk M., Kovalenko V. (2013)
Skrypets A. - Remote measurement of polarized radiation parameters, Tronko V., Asanov M. (2013)
Shavrin A. - Some peculiar properties of oscillators with automatic bias, Kiashko Yu., Levitsky S. (2013)
Shcherbinin M. - Dynamics of electron bunch in the external magnetic field: computer simulation, Anisimov I. (2013)
Юхимець Г. М. - Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності (2010)
Шаповал А. І. - Особовий фонд академіка В. І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Чернухин Е. К. - О трёх греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2010)
Сергеева И. А. - Семён Ан-ский и повременное издание "Еврейский мир" (2010)
Гарбар Л. В. - Д. М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Вовченко В. Б. - Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інстиуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2010)
Ціборовська-Римарович І. О. - Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду (2010)
Афанасьєва З. Б. - Бібліотеки вищих навчальних закладів м. Києва середини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження (на прикладі книгозбірень Інстиуту шляхетних дівчат та Політехнічного інституту) (2010)
Булатова С. О. - Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку (2010)
Дубровіна Л. А. - "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) (2010)
Гальченко О. М. - Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. (2010)
Гнатенко Л. А. - Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст. (2010)
Фрис В. Я. - Періодизація розвитку книги в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст. (2010)
Бондар Н. П. - Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень (2010)
Устиновський Д. В. - Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії (2010)
Міщук С. М. - Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. (2010)
Батанова Т. О. - Діяльність єврейських партій в Українській Центральній Раді: документознавчий аспект (2010)
Мицик Ю. А. - Листи Олени Апанович до Юрія Назаренка (2010)
Степченко О. П. - Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні (2010)
Шипко Л. В. - Спогади М. М. Бережкова про К. М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2010)
Клименко І. В. - Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" (2010)
Котенко Т. І. - Неопублікований нарис В. П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П. С. Морачевскього - редакції) (2010)
Бодак О. П. - Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів (2010)
Затока Л. П. - Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення (2010)
Захарова Н. Б. - Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави (2010)
Бойко В. В. - Стан специфічної і природної імунобіологічної резистентності у хворих на колоректальний рак в умовах обтураційної непрохідності товстої кишки, Криворучко І. А., Жуков В. І., Моісеєнко А. С., Андреєщев С. А. (2014)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов колоректального рака в печени, Бойко В. В., Дудниченко А. С., Брицкая Н. Н. (2014)
Cкрипко В. Д. - Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки, Клименко А. О., Гончар М. Г., Клименко Ю. А. (2014)
Трофимов П. С. - Релапаротомія й програмна санація черевної порожнини в лікуванні ранніх післяопераційних ускладнень, Шестопалов Д. В., Каракурсаков Н. Е., Кисляков В. В., Татарчук П. О. (2014)
Ткаченко А. И. - Изменения системы гемостаза у больных при обтурационной желтухе, обусловленной холедохолитиазом, и возможности их коррекции с помощью миниинвазивных оперативных вмешательств (2014)
Максимлюк В. І. - Застосування холецистектомії в хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу (2014)
Гур’єв С. О. - Аналіз безпосередніх причин смерті постраждалих з відкритим пошкодженням печінки на догоспітальному етапі, Шуригін О. Ю., Загрійчук М. С. (2014)
Лупальцов В. И. - Оптимизация метода холецистэктомии у пациентов при профессиональных заболеваниях органов дыхания, Мельников В. В. (2014)
Долимов К. С. - Желчнокаменная болезнь как причина локального гепатита, Ильхамов Ф. А., Абдумажидов А. Ш., Тухтамурадов З. З., Долимов Т. К., Пивницкий И. О. (2014)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису, Усенко О. Ю., Андреєщев С. А. (2014)
Попов B. В. - Пластика левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана, Трембовецкая Е. М., Бешляга В. М., Захарова В. П., Пукас Е. В. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування та профілактика тромбоемболії легеневої артерії з приводу раку нирки за наявності імплантаційних тромбів нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О., Левчак Ю. А. (2014)
Питык А. И. - Оценка риска неблагоприятного исхода после реваскуляризации нижних конечностей у больных при критической ишемии их тканей (2014)
Лябах А. П. - Предиктори збереження колінного суглоба під час високої ампутації нижньої кінцівки при гнійно–некротичних ускладненнях облітеруючої ангіопатії, Міхневич О. Е., Хіміч О. М. (2014)
Стасенко А. А. - Чувствительность пациентов к иммуномодуляторам при иммунодефицитных заболеваниях, Жулай В. В., Новопольцева И. Ю., Донцова Л. С., Заяц Н. В., Негиевич В. И. (2014)
Журавчак А. З. - Зміни мікроциркуляторного русла після лапароскопічної та відкритої пієлопластики з приводу стриктури пієлоуретерального сегмента, Воробець Д. З., Шипелик О. В. (2014)
Галич С. П. - Вплив абдомінопластики на внутрішньочеревний тиск, Симулик Є. В. (2014)
Пономаренко О. В. - Корекція нейротрофічних розладів у хворих з наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів (2014)
Герасименко С. І. - Ураження променево–зап’ясткового суглоба у хворих при ревматоїдному артриті та його хірургічне лікування, Бабко А. М. (2014)
Лесовой В. Н. - Микрочрескожная нефролитотрипсия – новые возможности в лечении пациентов по поводу мочекаменной болезни, Савенков В. И. (2014)
Паламарчук В. І. - Вивчення склерозуючої дії пінної форми полідоканолу в експерименті in vivo, Бондаренко Ю. І., Тітова Ю. П., Іркін І. В., Заріцька В. І. (2014)
Гуцаленко О. О. - Виразка Кея у поєднанні з рецидивуючим раком кишечнику, Баштан В. П., Муковоз О. Є., Томенко В. В. (2014)
Переста Ю. Ю. - Лапароскопічна холецистектомія у хворої з приводу "великого" конкремента жовчного міхура, Туряниця А. В., Ігнатенко О. В., Вайда В. В., Долженко В. В. (2014)
Азаров О. Д. - Похибки лінійності передатної характеристики вхідного каскаду двотактних підсилювачів струму, Богомолов С. В., Стейскал В. Я. (2010)
Багацький В. О. - Моделі елементів аналого-цифрових пристроїв, Багацький О. В. (2010)
Ратушняк Г. С. - Експертна система на базі нечіткої логіки прогнозування продуктивності біогазової установки з механічним перемішувальним пристроєм, Анохіна К. В. (2010)
Квєтний Р. Н. - Метод виділення контурів на основі вейвлет-перетворення з використанням двомірних фільтрів, Бочков Є. М. (2010)
Парфьонова Н. Д. - Про використання пакету Maple в курсі "Математичне моделювання" для студентів фізичних спеціальностей, Клочко Т. В. (2010)
Мокін Б. І. - Дослідження на фазовій площині процесу засвоєння програми навчальної дисципліни студентом середніх здібностей, Писклярова А. В., Мокіна Ю. В. (2010)
Лужецький В. А. - Дослідження числових моделей даних, Кульчицький А. В., Алєксєєва Т. М. (2010)
Kasumova R. T. - On intellectual analysis of domain name registration data (2010)
Порєв Г. В. - Метод підвищення точності відтворення кінематичних характеристик об’єктів в розподілених мережах симуляції руху (2010)
Злепко С. М. - Розробка програмного забезпечення інформаційної технології психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу, Тимчик С. В., Костішин С. В., Штофель Д. Х. (2010)
Яремчук О. Я. - Системний підхід до обґрунтування перспектив розвитку ЗАТ "Укрпрофтур" (2010)
Савчук Т.О. - Застосування алгоритму Apriori для аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, Щепановський К. В. (2010)
Rasim Mahammad Oglu Alguliev - Comparative analysis of information attacks in Internet, Irada Yavar Kizi Alakbarova (2010)
Майданюк В. П. - Кодування рухомих зображень на основі формування просторових частотних компонент, Мєсюра В. І., Стахов А. О. (2010)
Володарский Е. Т. - Внутрилабораторный контроль качества. Современные подходы, Кошевая Л. А., Рековец Н. А. (2010)
Азаров О. Д. - Перетворювачі струм–напруга та напруга–напруга на базі двотактних підсилювачів струму, Богомолов С. В. (2011)
Бортник Г. Г. - Аналіз ефективності аналого-цифрового перетворення сигналів у радіотехнічних комплексах, Мінов М. Л., Стальченко О. В. (2011)
Кулик А. Я. - Визначення граничної швидкості передавання дискретної інформації (2011)
Володарський Е. Т. - Ітераційна процедура оцінювання залежності прецизійності результату випробувань від рівня досліджуваної величини, Кошева Л. О. (2011)
Квєтний Р. Н. - Аналіз інформаційних технологій ідентифікації людських облич, Поремський Ю. В., Кулик О. А., Перегончук Р. О. (2011)
Козлов Л. Г. - Спеціалізована САПР гідророзподільника для гідроприводів з незалежним від навантаження розподілом потоку, Лозовський С. М. (2011)
Павлов С. В. - Інформаційні технології підвищення якості біомедичних зображень, Вовкотруб Д. В., Довгалюк Р. Ю., ХанІ Аль-Зубі (2011)
Савчук Т. О. - Система моделювання неперервних випадкових величин з графічно заданими особливостями "Gengraph", Колодний В. В., Козачук А. В. (2011)
Горський Г. П. - Чотириспінова модель універсального квантового вентиля Фредкіна, Дейбук В. Г. (2011)
Кондратенко Н. Р. - Використання генетичного алгоритму для настроюванняінтервальної нечіткої моделі типу-2 в задачах ідентифікації нерівноважних об’єктів, Ткачук О. А. (2011)
Mesyura V. I. - Mathematical model of cluster routing protocol, Zelinska I. I. (2011)
Ратушняк Г. С. - Лінгвістична логіко-ймовірна оцінка ризиків аварій в системах газопостачання, Ободянська О. І. (2011)
Бозиев М. Ш. - Спектральный анализ коротких сообщений радиолиний (2011)
Аврамко Т. О. - Мистецтво інтерпретації текстів світової літератури та їх усних перекладів (2010)
Аммон М. В. - Антиномия натуры и науки в современной белорусской фантастической литературе (2010)
Бистрова О. О. - Інтерпретація домінантних мотивів роману Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" крізь призму досліджень Д. Чижевського (мотив не засудження та надлюдини) (2010)
Бобрикова Ю. В. - Поетична культура ранньої лірики Олександра Олеся (2010)
Бондарук Л. В. - Символістська функція пейзажу (на матеріалі драми М. Метерлінка "L’Intruse" та її перекладів) (2010)
Брацка М. В. - Поема Юліуша Словацького "Ангеллі" як текст антиколоніального дискурсу (2010)
Бредихина А. В. - Основные тенденции развития белорусской интимной лирики в ХХІ столетии (2010)
Бурко В. О. - Постколоніальна літературна теорія . Принципи, моделі та практики (2010)
Бурлакова І. В. - Етностереотипи в авторському нариві Софії Парфанович (на матеріалі циклу оповідань "У лісничівці") (2010)
Гричаник Н. І. - Концепт натуралізму Е. Золя у світлі культурно-мистецьких ідей сучасності (2010)
Грушко С. П. - Художественные функции гротеска в прозе Ф. Кафки (2010)
Гузій Т. М. - Індивідуальна авторська метафора Уільяма Сомерсета Моема, Гречок Л. М. (2010)
Давиденко Г. Й. - Проблема влади у культурному просторі європейської літератури та глобалізації (на матеріалі творчості Ж. Расіна, Р. П. Уоррена, М. В. Льоси) (2010)
Довбенко Л. В. - Точка зору в англомовній постмодерністській прозі: літературний та лінгвістичний фокус (2010)
Дойчик О. Я. - Іронія як домінанта ідіостилю Джуліана Барнса (2010)
Драненко Г. Ф. - Міфологема лабіринту як засіб реконструкції драматургічної форми (2010)
Ерліхман А. М. - Типологія імпліцитності (2010)
Зелінська Л. В. - Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) (2010)
Зощук Н. - Філософський ремейк А. Мердок платонівського "Бенкету" у драматичній версії "Мистецтво та Ерос: діалог про мистецтво" (2010)
Кицан О. В. - Класичний і некласичний вірш в історії європейської поезії (2010)
Кобзар О. І. - Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження (2010)
Когут О. - "Большой Жано" Н. Я. Эйдельмана в контексте жанровых поисков литературы ХХ века (2010)
Козловська С. А. - Використання символів у збірці оповідань Маргарет Лоренс "Птах у домі" (2010)
Корбич Г. Г. - Заклик Миколи Вороного в контексті літературної комунікації (2010)
Крук А. А. - Концепція долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького (2010)
Крупка М. А. - Досвід втрати Батьківщини у художньому освоєнні сучасної польської літератури (на прикладі роману Ольги Токарчук "Останні історії") (2010)
Кулик О. П. - Вопрос о "научном фєнтези" в современной русской литературе (2010)
Лиденкова О. А. - Символизация образа природы в белорусской и английской литературной балладе (2010)
Москаленко О. О. - "Балада про червоний капелюшок" Ф. Гарсія Лорки: у пошуках справжньої поезії (2010)
Пасютина Ю. Н. - "Обезличенный герой": социоцентрический тип романного героя (М. А. Шолохова "Поднятая целина") (2010)
Павлишин Г. Я. - Етнокультурна колористика у сімейній сазі в новелах Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" (2010)
Позняк Н. М. - Урбанистические мотивы в лирике М. Богдановича в контексте диалога культур (2010)
Притолюк С. А. - Долання перешкод як необхідна умова духовної і фізичної зрілості героя в романі Карла Еміля Францоза "Паяц" (2010)
Радавська О. М. - Поезія французького модернізму в аспекті "Поетики Вогню" (2010)
Росстальна О. А. - Способи реалізації опозиції "реальне-уявне" в оповіданні Т. Гарді "В західній судовій окрузі" (2010)
Самолюк О. В. - Порівняльна типологія поетичної творчості 40-х років ХХ століття в контексті української та німецької літератур (2010)
Сафіюк О. В. - Рецептивна поетика модерні стичного роману Джеймса Джойса "Улісс" (2010)
Сидоренко О. В. - Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі Пізнього Середньовіччя та Відродження (2010)
Скороходько Ю. С. - Трактовка пришлого в английском неовикторианском романе (2010)
Сокол М. О. - Паратекстуальність передмови різномовних видань "Захар Беркут" І. Франка (2010)
Соколовська С. Ф. - Концептосфера художнього тексту (2010)
Сулейманова Н. В. - Жанровые особенности романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2010)
Татарива Л. Ю. - Рецепція міфосюжету братовбивства в лірико-дидактичній фантазії Максима Рильського "Сіно" й сербській епічній пісні "Муйо і Алія" (2010)
Tashlitskyy R. - Heteroglossia in translation (based on Ukrainian translation of "Romeo and Juliet” by William Shekespeare) (2010)
Ткачик Н. М. - Вода як структуро творчий елемент художнього міфосвіту (на матеріалі сучасної української та зарубіжної прози) (2010)
Хабета І. М. - Бінарність у романі-дистопії Маргарет Етвуд "Орикс і Крейк" (2010)
Чайка О. М. - Проблема маніпулювання свідомістю людини в антиутопії Е. Берджеса: культурно-літературний дискурс (2010)
Чибізова Т. В. - Метафоричність стилю Франца Кафки та проблеми перекладу (2010)
Чик Д. Ч. - Рецепція роману В. Скотта "The heart of Mid-Lothian" у повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Козир-дівка" (2010)
Чик О. І. - Емоційно-смислова домінанта "сумних" романів А. Свидницького та Г. Келлера (2010)
Чирва Ю. О. - Особливості українського перекладу твору Трумена Капоте "З холодним серцем" (2010)
Чистяк Д. О. - Кореляція мовного і міфічного у російськомовній філологічній науці ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2010)
Шатова И. Н. - К вопросу об анаграмматическом методе интерпретации художественных текстов (2010)
Штайн У. Б. - Порівняльний аналіз утворення та вживання терміну "менеджмент" в англійській та українській мовах (2010)
Шевчук Т. С. - Сатиричні мотиви в творчості поетів "риторичної епохи" (Горацій – Шекспір - Сковорода) (2010)
Штанюк О. М. - Іншокультурний текст у межах європейської свідомості (роман Ч. Ачебе "Розпад") (2010)
Юрасова Ю. О. - Авторская маска как элемент поэтики в произведениях английских неоромантиков (2010)
Янусь Н. В. - Рецепція творчості Роберта Бернса в російській критиці (2010)
Борзов М. М. - Методи пошуку дефектів у будівельних конструкціях (2010)
Будік О. О. - Вибір методу ранжирування вразливостей для інформаційної системи вищого навчального закладу (2010)
Гарасим Ю. Р. - Дослідження та аналіз перспективних технологій ідентифікації особи в захищених корпоративних мережах зв’язку, Крет Т. Б. (2010)
Гарасим Ю. Р. - Дослідження та аналіз захищеності безпровідних захищених корпоративних мереж зв’язку., Пуля П. А. (2010)
Громико І. О. - Вплив акустичних коливань пружного середовища на інформаційний зміст відбитого лазерного променю, Пєвнєв В. Я., Борзов М. М. (2010)
Долгов В. И. - Программная реализация криптографических операций на гиперэллиптических кривых, Неласая А. В. (2010)
Емельянов С. Л. - Техническая разведка и технические каналы утечки информации (2010)
Дудикевич Я. В. - Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту, Прокопишин І. А. (2010)
Кальченко В. В. - Использование программ удаленного администрирования для несанкционированного доступа к информационным ресурсам, Цуранов М. В. (2010)
Кравець П. О. - Безпека ігрових стратегій прийняття рішень в мультиагентних системах (2010)
Потий А. В. - Оценка гарантий безопасности на основе применения лингвистических переменных, Комин Д. С. (2010)
Лановий О. Ф. - Системи управління контентом і безпека WEB-сайтів, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2010)
Лавлинский Н. П. - Повышение безопасности связи путем применения широкополосных фазоманипулированных сигналов, Галлини Н. И. (2010)
Петров О. С. - Застосування аналізу Фур’є в цифровому зв'язку, Звєрєва О. С. (2010)
Медведовский И. Д. - Анализ безопасности бизнес-приложений, Поляков А. М. (2010)
Потий А. В. - Классификация показателей безопасности информации, Пилипенко Д. Ю. (2010)
Мініна Є. О. - Критерії і показники економічної безпеки підприємства (2010)
Певнев В. Я. - Математическая модель информационной безопасности, Цуранов М. В. (2010)
Петров О. С. - Модель аналізу загроз інформаційної безпеки у комп'ютерній мережі, Бородулін А. В., Мінін А. В. (2010)
Петров А. С. - Методы защиты программного кода, Петров А. А. (2010)
Петров А. С. - Перспективы применения искусственных нейронных сетей в компьютерных системах, Украинский А. П. (2010)
Приходько С. Б. - Використання нелінійних стохастичних диференціальних систем для захисту мовних сигналів (2010)
Саврук М. В. - Актуальність проблеми інформаційної безпеки в Україні та шляхи її розв’язання (2010)
Семеренко В. П. - Высокопроизводительные алгоритмы для исправления независимых ошибок в циклических кодах (2010)
Трегубенко І. Б. - Метод навчання інтелектуальних агентів в системах превентивного активного захисту інформації (2010)
Чертов О. Р. - Застосування вейвлет-перетворень для забезпечення групової анонімності даних (2010)
Алькема В. Г. - Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи (2010)
Баришев Ю. В. - Підхід до хешування, що стійке до аналізу зловмисника (2010)
Белецкий А. Я. - Матричный алгоритм Диффи–Хэллмана (2010)
Васюта К. С. - Оценка структурной скрытности регулярных, шумоподобных и хаотических сигналов с использованием непараметрической BDS-статистики, Гулей А. Б. (2010)
Вербовська Л. С. - Прикордонні території – основа економічної безпеки держави (2010)
Вильский Г. Б. - Информационная безопасность судоходства (2010)
Внукова Н. М. - Фінансова безпека регіонів у контексті транскордонного співробітництва, Погосова М. Ю. (2010)
Галюк І. Б. - Енергетична безпека як основа соціально-економічного розвитку держави (2010)
Гарасим Ю. Р. - Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку, Дудикевич В. Б. (2010)
Голубев В. А. - Некоторые проблемы борьбы с Интернет-преступностью (2010)
Грицюк П. М. - Дослідження головних компонент економіко-екологічної безпеки регіону, Кузнєцова Т. В., Аверкина М. Ф. (2010)
Дмитришин О. В. - Операція множення як базовий криптографічний примітив в симетричних блокових шифрах (2010)
Живко М. О. - Ефективне управління іпотечним кредитуванням в умовах зміни кон’юнктури ринку, Гельман Ю. Л. (2010)
Живко З. Б. - Стрес-тестування для бізнесових структур як чинник економічної безпеки, Живко М. О. (2010)
Живко М. О. - Механізм покращення трудових ресурсів як чинник безпеки бізнесу, Магомедрасупова Д. Г. (2010)
Зачосова Н. В. - Дискусійні аспекти формування методики оцінки рівня економічної безпеки компаній з управління активами (2010)
Kalashnikov V. V. - Computing a consistent conjectural equilibrium in a mixed oligopoly, Kalashnykova N. I. (2010)
Клопов І. О. - Використання нейроних методів для прогнозування економічної безпеки підприємства (2010)
Клювак О. В. - Механізм дії перемикача платежу як засобу підвищення рівня безпеки в електронній комерції (2010)
Князюк С. В. - Джерела загроз приватному життю з боку глобальної мережі Інтернет (2010)
Ковалевський В. В. - Автоматичне присвоєння атрибутів безпеки у контексті проблеми виділення теми інформаційного повідомлення (2010)
Ковальчук В. Н. - Особливості змісту курсу інформаційна безпека для педагогічних спеціальностей (2010)
Козіна Г. Л. - Еліптичні криві над скінченим векторним полем, Нікуліщев Г. І. (2010)
Кокорєва О. В. - Перерозподіл трудових потоків: загроза економічної безпеки (2010)
Колесник І. С. - Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства, Дудатьєв А. В., Войтович О. П. (2010)
Кондратенко Н. Р. - Нечіткі моделі в задачах оцінювання внутрішніх загроз, Лужецький С. В. (2010)
Копєлєв І. Ю. - Інформаційні загрози: суть і проблеми, Живко М. О. (2010)
Кунанець Н. Е. - Консолідація інформації та інформаційна безпека, Пасічник В. В. (2010)
Лавлинский Н. П. - Повышение безопасности связи путем применения широкополосных фазоманипулированных сигналов, Галлини Н. И. (2010)
Лічман Т. В. - Організаційно-правове забезпечення захисту інформації, яка становить комерційну таємницю, в системі економічної безпеки підприємства (2010)
Лосєв М. Ю. - Шляхи зниження наслідків податкового ризику в управлінні економічною безпекою підприємства, Лосєва Ю. М. (2010)
Лужецький В. А. - Блоковий шифр на основі псевдовипадкової послідовності крипто примітивів, Остапенко А. В. (2010)
Луппова Н. І. - Дефініція поняття "безпека" як основа функціонування підприємства (2010)
Луценко І. С. - Обґрунтоване податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності – запорука економічної безпеки держави (2010)
Мельник С. І. - Шахрайство як загроза економічній безпеці банку (2010)
Одінцов М. М. - Формування міжрегіональної системи продовольчої безпеки (2010)
Опірський І. Р. - Дисперсія і втрати сигналу в оптико-волоконній лінії зв'язку (2010)
Ohrimenco S. - Providing security for e-business in the republic of Moldova, Tutunaru S., Sclifos K. (2010)
Пархуць Ю. Л. - Технологія кодового розділення каналів як засіб захисту інформації абонента стільникової мережі, Дудикевич В. Б. (2010)
Полянська А. С. - Сучасні технології управління економічною безпекою підприємства (2010)
Поскрипко Ю. А. - Кадрова безпека в системі управління персоналом підприємств, Кириченко О. А. (2010)
Присяжнюк О. П. - Моделі державного регулювання банківської системи в контексті зміцнення її фінансової стійкості (2010)
Протопопова Н. А. - Механізм забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2010)
Ревак І. О. - Диференціація підходів до аналізу поняття "Система економічної безпеки підприємства", Прокопенко В. Ю. (2010)
Ревак І. О. - Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави, Прокопенко В. Ю. (2010)
Саврук М. В. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України (2010)
Сафронов А. С. - Анализ жизненного цикла процесса подготовки специалиста по информационной безопасности, Кузнецова Л. А. (2010)
Скляренко А. К. - Заходи мотивації персоналу в контексті інформаційної безпеки (2010)
Скулиш Є. Д. - Державне управління та економічна безпека України: інституційно-правовий підхід (2010)
Столбов В. Ф. - Аналіз боротьби з комп'ютерною злочинністю, Зима О. Г. (2010)
Стаматін О. В. - Особливості формування техніко-технологічної безпеки підприємства (2010)
Сумец А. М. - Обеспечение безопасности функционирования логистических образований (2010)
Тимохова Г. Б. - Влияние цикличности миграции ценности на показатели финансовой безопасности предприятия (2010)
Тимошенко Ю. Г. - Захист прав інтелектуальної власності як один із важливих напрямків економічної безпеки країни (2010)
Ткаленко С. І. - Економічна безпека в контексті розвитку держави і суспільства (2010)
Трегубенко І. Б. - Побудова систем превентивного активного захисту на базі інтелектуальних агентів (2010)
Хорев П. Б. - Защита персональных данных в информационных системах учреждений социальной сферы (2010)
Чечельницкий В. Я. - Защита информации с помощью ортогональных корректирующих кодов на основе совершенных многоуровневых решеток 167 (2010)
Шульга І. П. - Закордонний досвід формування системи економічної безпеки корпорацій на прикладі США (2010)
Яковенко А. А. - Помехоустойчивые стеганографические алгоритмы на основе дискретного косинусного преобразования (2010)
Богдан І. В. - Моніторинг ринку програмних продуктів по збалансованій системі показників (2010)
Гридчіна О. Г. - Оцінка інформаційної безпеки в умовах глобалізації (2010)
Кавун С. В. - Аналіз реалізацій системи економічної безпеки підприємства, Амеліна Л. В. (2010)
Кавун С. В. - Подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия, Синенко Ю. О. (2010)
Сігаєва Т. Є. - Підхід до визначення моделей та інструментів інформаційної взаємодії підприємства з інвесторами (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Азаров О. Д. - Прецизійні буферні пристрої на базі двотактних симетричних структур, Богомолов С. В. (2011)
Азаров О. Д. - Структурна організація побітового додавання і віднімання кодів золотої 1-пропорції із врахуванням знаків, Черняк О. І. (2011)
Жуков І.А. - Оптимізація процесу передачі бітового потоку шумоподібними сигналами із заданою синхронізацією, Іскренко Ю. Ю. (2011)
Захарченко С. М. - Аналіз статичних похибок циклічного АЦП із ваговою надлишковістю, Бойко О. В., Захарченко Г. С. (2011)
Колесницький О. К. - Експериментальні дослідження імпульсного нейроелемента на тиристорі, Павлов С. М., Бокоцей І. В., Колесницька Г. О. (2011)
Кичак В. М. - Метод визначення характеристики перетворення аналого-цифрового перетворювача у динамічному режимі, Бортник С. Г., Пунченко Н. О. (2011)
Ліщинська Л. Б. - Оцінка основних параметрів імітансних логічних елементів (2011)
Яковлев Ю.С. - О реализации распределения приложения для параллельного выполнения на PIM-системе, Елисеева Е. В. (2011)
Архипов О. Є. - Оцінювання ризиків інформаційної безпеки: міжнародні стандарти та українське законодавство, Кущ С. М., Шутовський В. О. (2011)
Біліченко В. В. - Вибір проекту реалізації варіанта стратегії розвитку виробничої системи транспорту (2011)
Дудатьєв А. В. - Інформаційна безпека соціотехнічних систем в умовах інформаційної війни (2011)
Квєтний Р. Н. - Інформаційні технології ідентифікації руху в потоці відео даних, Поремський Ю. В., Тартачник М. Ю. (2011)
Луценко В. М. - Проектування систем захисту інформації від несанкціонованого доступу з використанням технічних засобів підтримки прийняття рішень (2011)
Бочарова А. И. - Особенности оценивания неопределенности измерений в стандарте ISO 14253-2, Водотыка С. В., Захаров И. П. (2010)
Величко О. Н. - Современное состояние внедрения руководства GUM в документах международных и региональных организаций, Гордиенко Т. Б. (2010)
Коцюба А. М. - Шляхи впровадження невизначеності вимірювання в практику випробувальних лабораторій (2010)
Левин С. Ф. - Неопределенность как параметр распределения погрешности (2010)
Москаленко М. В. - Оценка погрешности и неопределенности измерений при проведении метрологического контроля средств измерительной техники (2010)
Рабинович С. Г. - О необходимости создания новых рекомендаций по оцениванию погрешностей и неопределенностей измерений (2010)
Дойников А. С. - Проблемы оценки неопределенности измерений порядковых величин и номинативных свойств (2010)
Дорожовець М. М. - Опрацювання результатів спостережень шляхом безпосереднього їх порівняння із зразковими спостереженнями (2010)
Єременко В. С. - Дослідження перетворення Джонсона для задач підвищення точності метрологічних характеристик стандартних зразків, Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2010)
Захаров И. П. - Расчет значений коэффициента Стьюдента для дробного числа степеней свободы, Климова Е. А. (2010)
Ігнаткін В. У. - Виключення неінформативних параметрів при організації контрольно-вимірювальних операцій, Віткін Л. М., Жмур К. Ю., Ткачук І. М. (2010)
Мачехин Ю. П. - Модификация теории измерений (2010)
Мельник С. И. - Неопределенность и точность измерений как параметры оптимального описания результатов наблюдений (2010)
Опарин А. Л. - Измерение – новый диалог, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2010)
Радев Х. К. - О точности и достоверности оценок при измерении, контроле и испытании объектов (2010)
Трищ Р. М. - Методы получения оценок параметров статистических моделей распределения случайных величин показателей качества, Романов С. В. (2010)
Чуновкина А. Г. - Еще раз о способах "суммирования" систематических и случайных погрешностей измерений (2010)
Чеховський С. А. - Розробка віртуальних лабораторних стендів для вимірювання тиску, температури та витрати, Піндус Н. М., Витвицька Л. А., Остапів В. В., Долішня Н. Б., Белей С. М., Прудніков Б. І. (2010)
Васілевський О. М. - Оцінка невизначеності вихідних сигналів засобів вимірювальної техніки в динамічних режимах роботи (2010)
Дербаба В. А. - Влияние расширенной неопределенности на риски изготовителя и заказчика при измерении длины общей нормали зубчатого колеса, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2010)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента при исследовании погрешностей приборов и систем, Калашников Е. Е., Костенко Е. М. (2010)
Куц Ю. В. - Характеристика кутових вимірювань при статистиках малого обсягу, Шенгур С. В., Щербак Л. М. (2010)
Лаанеотс Р. А. - Метод калибровки эталонов толщины покрытия, Риим Ю. Р. (2010)
Олейник А. Е. - Использование методов оценивания неопределенности межлабораторных испытаний при обработке результатов ГНСС-измерений, Занимонский Е. М. (2010)
Прокопов А. В. - Учет системных эффектов при оценке влияния земной атмосферы на результаты ГНСС-измерений (2010)
Анохін Ю. Л. - Невизначеність вторинного еталона одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму ВЕТУ 08-05-07-10, Волощенко В. В., Копшин В. В., Носко С. М. (2010)
Бойматов Н. Т. - Неопределенность поверки аналоговых электроизмерительных приборов прямого действия, Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2010)
Warsza Z. L. - Description of the accuracy of broadly unbalanced sensor resistance bridges (2010)
Захаров И. П. - Процедура оценивания неопределенности измерения коэффициента деления аттенюатора на эталоне СН, Князев В. В., Шевченко Н. С. (2010)
Літвіх В. В. - Невизначеність вимірювання різниці переходу з постійного на змінний струм перетворювачів напруги термоелектричних, Назаренко А. О. (2010)
Новіков В. В. - Розрахунок невизначеності приписаних значень фізичних величин національних еталонів за адаптивним методом Монте-Карло (2010)
Володарский Е. Т. - Особенности оценивания неопределенности результатов биологических испытаний, Кошевая Л. А. (2010)
Доброва В. Е. - Теоретические аспекты планирования измерительных экспериментов при проведении клинических испытаний лекарственных средств (2010)
Донбаева В. А. - Оценка неопределенности стандартного образца влажности зерна, Жанасбаева Б. К., Михалченко В. Н. (2010)
Жарко Ю. Г. - Обработка результатов измерений при определении уровня дымности отработавших газов, Захаров И. П., Сорока Е. П. (2010)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении влажности в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2010)
Ільницька Т. М. - Дослідження непевності у визначенні основних характеристик еталонного ультразвукового випромінювача, Чалий В. П., Кузій А. І. (2010)
Райтер П. М. - Особливості оцінювання невизначеностей вимірювань при контролі структури газорідинних потоків свердловин (2010)
Савкова Е. Н. - Колориметрические шкалы встроенных систем и их неопределенности (2010)
Скрипко Г. О. - Оценка границ неопределенности при установлении сорта хлопковых волокон пряжи текстильного материала, Сарибекова Д. Г., Ваколюк С. Н. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Чернухін Є. К. - Пам'ятки караманлійського письма в Інституті рукопису Національної бібліотеки України (2012)
Старовойт С. В. - Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках (2012)
Шипко Л. В. - Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т. С. Петіпи (1927-1992) : за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського. (2012)
Коваленко С. М. - Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві(вересень 1907 - червень 1914 р. ) (2012)
Ковальчук В. М. - Просвітницькі студії М. П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху. (2012)
Ціборовська-Римарович І. О. - Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму. (2012)
Донець О. М. - Український друкованний плакат другої половини 1980 - початку 1990 років як хроніка соціокультурних зрушень періоду (2012)
Афанасьєва З. Б. - Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки Керіїни та України імені В. І. Вернадського (2012)
Дубровіна Л. А. - Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки, Іванова О. А. (2012)
Гнатенко Л. А. - Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція (2012)
Січова О. В. - Архівна система Академії наук Української РСР у 60–70-х роках ХХ століття (2012)
Вовченко В. Б. - Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. : документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2012)
Бондарчук А. В. - Рідкісні видання-підробки Карла Марії Зейппеля: проблеми атрибуції та збереження (2012)
Матвійчук Л. О. - Mихайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії (2012)
Гарбар Л. В. - Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918–1933) (2012)
Клименко І. В. - Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція” (1925–1934 рр. ) (2012)
Половинчак Ю. М. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір (2012)
Лобузіна К. В. - Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Структурний аналіз текстів та описань документів, пов‘язаних з оперою "Молода гвардія" Ю. С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора (2012)
Лобузіна К. В. - Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" (2012)
Устиновський Д. В. - Розвиток науково-бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР і організація супроводу академічних наукових досліджень (1965–1991) (2012)
Пастушенко О. В. - Розвиток дисертаційних досліджень з історії преси в Україні у 90-х роках ХХ ст. – на початку 10-х років ХХІ ст. : бібліографічний аспект (2012)
Бондар Н. П. - Новий каталог кириличних видань ХV–ХVІ ст. Бібліотеки РАН: (рецензія на видання "Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог /Библиотека РАН; Сост. М. Ю. Гордеева. А. А. Романова. –СПб. : БАН, 2010. – 170 с. ") (2012)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Найдавніші графіті в Софії Київській: 1019 р. чи ХІІІ сторіччя? (Деякі нотатки до нової концепції Н. Нікітенко та В. Корнієнка стосовно дати створення Київського Софійського собору) (2012)
Бондар Н. П. - До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври (2012)
Цинковська І. І. - Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. (2012)
Брязкало Т. В. - Брязкало Іван Григорович Підоплічко – визначний зоолог, палеонтолог, археолог (за документами особового архівного фонду вченого) (2012)
Шаповал А. І. - Особовий фонд академіка О. І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого (2012)
Савченко І. В. - Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) (2012)
Губко Г. С. - Праці М. В. Ломоносова у книжковій культурі та науці XVIII ст. (2012)
Рудакова Ю. К. - Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки україни імені в. і. вернадського: особливості примірників (2012)
Костюк Є. С. - Архівні джерела з історії виробничих громадських об’єднань 20–30-х років xx ст. у фондах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни (2012)
Кравченко О. О. - Архівні джерела партизанського руху Київщини: аналіз складу і змісту документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (на прикладі партизанського з’єднання ім. В. І. Чапаєва) (2012)
Козак С. Б. - "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі (2012)
Ткаченко І. В. - Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912–1914) (2012)
Заболотна Н. В. - Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов’яноруського" П. Беринди) (2012)
Василюк О. Д. - Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років (2012)
Булатова С. О. - Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Железняк О. О. - Національна бібліотека України кириличні видання світського призначення друкарні почаївського успенського монастиря (2012)
Олексів І. - Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини в контексті українсько-сербських книжкових взаємин XIX – початку XX ст. (2012)
Хаманн О. - Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии (2012)
Кунанець Н. Е. - Бібліотека почаївської успенської лаврита її роль у соціально-комунікаційних процесах (2012)
Литвинова Л. А. - Колекційні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча тематика дисертаційних досліджень (1993–2011) (2012)
Гальченко О. М. - Сюжети середників шкіряних оправ з майстерні Києво-Печерської лаври: спроба іконографічного вивчення (2012)
Гнатенко Л. А. - Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис (2012)
Іванова О. А. - Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис (2012)
Клименко Е. С. - Російські богослужбові нотолінійні співочі книги другої половини XVІІ–XVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Добрянська Т. А. - Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект (2012)
Левченко Л. Л. - Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30–50-х років ХХ ст. (2012)
Гарбар Л. В. - Ніна Володимірівна та Олена Володимирівна Піскорські – діячі української бібліотечної справи (2012)
Березовська О. В. - Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України (2012)
Лобузіна К. В. - Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини (2012)
Добровольська В. В. - Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою (2012)
Стоян П. Ф. - Електронні ресурси архівної системи Канади: структура і стан розвитку (2012)
Муссель-Драгомирецька С. О. - Актуальні питання удосконалення електронних каталогів Інституту рукопису в середовищі САБ "ІРБІС64” (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Листи та листівка від виконавців-співаків до Ю. С. Мейтуса: аналіз документної інформації та визначення відносин між суб’єктами листування (2012)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографія гуманітарного циклу у Всеукраїнській академії наук (1918–1933): історіографія та джерельна база досліджень, основні напрями (2012)
Пастушенко О. В. - Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень (2012)
Затока Л. П. - Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій (2012)
Зінченко С. В. - Рецензія на книгу: Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія: Дослідження, каталог, описи. – К. ; Л. : "Свічадо", 2011. – 223 с. (2012)
Олійник В. С. - Динаміка лісового покриву гірських водозборів Карпат, Блистів В. І., Ткачук О. М. (2014)
Гузій А. І. - Територіальна динаміка та структура мисливських угідь як умов проживання мисливських тварин Житомирщини, Власюк В. П., Тарасевич О. В. (2014)
Гладун Г. Б. - Особливості полезахисного лісорозведення у Поліссі (2014)
Василевський О. Г. - Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини, Нейко І. С., Самойлова Н. О., Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А. (2014)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність monаrda Didyma L. впродовж онтогенезу (2014)
Возьняк А. - Формування комплексів бур'янів у посівах вівса (Avena sativa L. ) залежно від систем землеробства, Сорока М. І. (2014)
Громяк О. Ю. - Дослідження та статистичний аналіз орфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у сугрудових умовах, Гриник Г. Г., Мосейчук П. П., Шишкін А. В. (2014)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні проблеми реалізації концепції сталого лісокористування в Україні, Лесюк Г. М. (2014)
Зборовська О. В. - Продуктивність деревостанів сосни звичайної у свіжих борах і суборах на водно-льодовикових відкладах Житомирського Полісся (2014)
Лісовий М. М. - Поліморфізм і особливості автовегетативного розмноження Taxus baccata L. (2014)
Пономарьова О. А. - Дендрофлора парку ім. Ю. Гагаріна у Дніпропетровську, Бессонова В. П., Іванченко О. Є. (2014)
Юськевич Т. В. - Особливості таксації запасу деревостанів сосни Веймутова в умовах західного регіону України, Вицега Р. Р. (2014)
Запливана Ю. А. - Порівняльна характеристика способів розмноження роду Heuchera L., Курка С. С. (2014)
Марков Ф. Ф. - Сучасний стан парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Юліно" (2014)
Польовський А. М. - Екологізація ринкової економічної системи лісокористування у контексті міжнародної лісової політики (2014)
Дейнека А. М. - Роль природно-заповідних територій на землях державного лісового фонду у формуванні екологічної ситуації регіону (2014)
Baran S. - Developing the properties of sewage sludge with ash from power plant and mineral wool during composting process, Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Bik-Małodzińska M., Sompor-Kulik M. (2014)
Ковтун Т. І. - Особливості екологічної структури популяцій совкоподібних (Noctuoidea) напівприродних біотопів приміської зони міста Житомир (2014)
Ковалів Л. М. - Екологічні ризики у цементному виробництві (2014)
Ковальчук В. П. - Короткотермінове прогнозування розвитку борошнистої роси азалії (Erysiphe azalea U. Braun) в умовах урбанізованих екосистемах мегаполісу (2014)
Миколайко І. І. - Hippophae rhamnoides L. у філогенетичній системі рослинного світу, Шлапак В. П. (2014)
Триснюк Т. В. - З історії розвитку охорони природи на Тернопільщині (2014)
Ковалишин В. Р. - Від екологічної сертифікації лісів до екологічної сертифікації довкілля (2014)
Букетов А. В. - Розроблення та впровадження епоксикомпозитних покриттів із підвищеними експлуатаційними характеристиками, Сапронов О. О., Моісеєнко Л. Л., Івченко Т. І., Клевцов К. М. (2014)
Челядин Л. І. - Хемосорбційне очищення викидних газів із вмістом карбон (ІІ) оксиду вуглецевомінеральним матеріалом (2014)
Фединець В. О. - Аналіз та оцінювання термоелектричних матеріалів для засобів вимірювання температури газових потоків (2014)
Грубель М. Г. - Коливання підресореної частини колісного транспортного засобу та їх вплив на стійкість руху вздовж криволінійної ділянки шляху, Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2014)
Нарівський О. Е. - Корозійна поведінка сплаву 06ХН28МДТ у модельній оборотній воді під осадом (2014)
Попович В. В. - Критерії вибору транспортних засобів для перевезення небезпечних (радіоактивних) відходів, Попович Н. П., Кравчук М. М. (2014)
Сардак О. В. - Вибір моделі стратегічного управління персонал-маркетингом підприємства (2014)
Бондарчук М. К. - Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства, Кондрат І. Ю. (2014)
Івануса А. В. - Концептуальні основи побудови маркетингової стратегії лісових підприємств, Холявка В. З., Загорняк В. Б. (2014)
Августин Р. Р. - Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства (2014)
Віблий П. І. - Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2014)
Кривохатько Н. Д. - Ідентифікація напрямів та структури механізму формування управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Ваврик В. Б. - Збільшення доходів домогосподарств як основа формування сприятливого цінового середовища розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Дідик Я. М. - Дослідження рівня відпочинкових пропозицій у сільських оселях (2014)
Должанський А. М. - Місце і значення класифікації витрат для виробничого процесу, Петльоха Є. П. (2014)
Заблоцький М. Б. - Централізована фінансово-економічна управлінська система і причини кризи недовиробництва (2014)
Ковач М. Й. - Передумови виникнення та розвитку фінансового контролю (2014)
Маргіта Н. О. - Теоретико-методологічні засади регулювання бюджетного дефіциту, Маргіта М. В. (2014)
Миронов Ю. Б. - Сутність і призначення банківських рейтингів (2014)
Миронова М. І. - Фактори впливу на стійке функціонування комерційних банків (2014)
Михайловський В. І. - Функціонування виробничого потенціалу та оцінювання економічного розвитку підприємства, Михайловська І. В. (2014)
Ногінова Н. М. - Оподаткування малого підприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Парфенюк Є. І. - Уточнення сутнісних характеристик категорії "фінансова безпека підприємництва", Шушкова Ю. В. (2014)
Потинський А. М. - Факторні детермінації трансформаційних змін структури національної економіки: територіальний аспект (2014)
Савіцька О. П. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Бай Т. В. (2014)
Савіцька О. П. - Проблеми та тенденції розвитку спільних підприємств України, Дюс Х. М. (2014)
Сербина О. Г. - Світовий досвід податкового регулювання банківської діяльності та уроки для України (2014)
Турянський Ю. І. - Податки як суспільно-економічна категорія їх функції та види (2014)
Прокопенко Н. С. - Складові безпеки банківської діяльності, Виклюк М. І. (2014)
Рогоза В. С. - Сравнение стохастических алгоритмов для расчета порядка фильтра нижних частот, Сергеев-Горчинский А. А. (2014)
Бондарчук М. К. - Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах, Воляник Г. М. (2014)
Кшивецький Б. Я. - Розрахунок масштабного коефіцієнта для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини (2014)
Стоянов Г. С. - Моделі системного формату розвитку кредитних спілок (2014)
Бондаренко О. В. - Вплив інформатизації на розвиток сучасного суспільства (2014)
Пастух О. А. - Узагальнена математична модель радіотехнічних і радіокомп'ютерних систем (2014)
Дмитришин Б. Б. - Метод граток Больцмана для моделювання потоку рідини в мікропотокових системах (2014)
Лучик В. Є. - Побудова моделі для оцінювання рівня економічної безпеки аграрної галузі, Лучик М. В. (2014)
Лотиш І. Л. - Системи підтримки прийняття рішень в лісовому господарстві (2014)
Макара О. В. - Державно-приватне партнерство в контексті соціально орієнтованого розвитку країни (2014)
Колодійчук А. В. - Інноваційна метрополійна функція міста Чернівців: інфраструктурний підхід (2014)
Савіцька О. П. - Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській області, Федорович О. І. (2014)
Татомир І. Л. - "Ворота глобалізації" як загроза "відпливу інтелекту" та зникнення національних освітніх і наукових шкіл (2014)
Долбнєва Д. В. - Інтерактивні методи навчання: сутність необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України (2014)
До відома авторів статей (2014)
Титул, зміст (2009)
Салманов А. Г. - Антибіотики у профілактицінозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії (2009)
Немятих О. Д. - Aronia melanocarpa:фармакогностична характеристика, фармакологічна активність, застосування в медицині, Тернинко І. І. (2009)
Кулдиркаєва К. В. - Ribes nigrum: фармакогностична характеристика, фармакологічна активність, застосування в медицині (2009)
Шупер С. В. - Особливості активності вегетативної нервової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Свинтозельський О. О. - Вплив довготривалої терапії із застосуванням селективних бета-адреноблокаторів на рівень мозкового натрійуретичного пептиду, стан кардіогемодинаміки та показники якості життя у хворих на хронічну серцеву недостатність похилого та старечого віку (2009)
Пузак О. А. - Дослідження вуглеводів листя абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris Lam. ), Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Ярошенко І. В. - Якісне визначення біологічно активних речовин в лікарських зборах для корекції надмірної маси тіла, Бурда Н. Є., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2009)
Стрилец О. П. - Разработка таблетированной формы гипотензивного препарата. Изучение некоторых физико-химических и технологических характеристик действующих веществ, Стрельников Л. С. (2009)
Карпюк У. В. - Амінокислотний та елементний склад густого екстракту із сої щетинистої, Кисличенко В. С., Вельма В. В., Бухарін О. В. (2009)
Мельник Г. І. - Розповсюдження рослин роду Чемериця, Грицик А. Р. (2009)
Попик А. І. - Визначення елеутерозиду в корі, листях та квітках бузку звичайного, Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Койро О. О. - Кількісне визначення суми гідроксикоричних кислот у сировині яглиці звичайної, Степанова С. І., Штриголь С. Ю. (2009)
Подстрелова І. О. - Розробка методик кількісного аналізу тербінафіну гідрохлориду в лікарських формах, Черняєв С. В., Гладух Є. В., Ханін В. А. (2009)
Панова О. М. - Пошук нових рослинних засобів з урикозуричною дією, Штриголь С. Ю., Степанова С. І. (2009)
Михайленко В. В. - Розробка методики кількісного визначення отрути бджолиної в комбінованій м’якій лікарській формі (гелі) з німесулідом, Тихонов О. І., Клименко Л. Ю. (2009)
Рубан О. А. - Термогравіметричні дослідження мазі глюкорибіну, Гладух Є. В. (2009)
Машталер В. В. - Кількісний вміст деяких груп біологічно активних речовин трави та насіння бораго лікарського та субстанцій, отриманих з даних видів сировини, Гонтова Т. М., Хворост О. П. (2009)
Блажеєвський М. Є. - Оксидиметричний метод кількісного визначення трамадолу гідрохлориду за допомогою пероксомоносульфатної кислоти, Анацька Я. Ю., Ахмедов Е. Ю. (2009)
Малыш П. Н. - Глутатион и жизнеспособность консервированного эритроцита, Фролова Е. В., Письменная Т. В. (2009)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование этилового эфира 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты, Болотов В. В., Шишкина С. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення для розчинів пілокарпіну гідрохлориду аптечного виготовлення, Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2009)
Акчурин Э. Ф. - Опыт лечения гипертонической болезни, осложненной хронической сердечной недостаточностью на фоне ожирения IV степени, Соколов А. С., Пархомчук Д. С. (2009)
Кириченко О. М. - Комп’ютерне прогнозування антидіабетичної активності похідних янтарної кислоти на підставі логіко-структурних методів аналізу, Кириченко О. А. (2009)
Штрыголь В. С. - Нефропротекторные свойства диакамфа на модели аллоксанового сахарного диабета у мышей, Товчига О. В., Мерзликин С. И. (2009)
Соколюк Т. В. - Дослідження впливу діакамфу на оксидативний стрес за умов експериментального цукрового діабету та метаболічного синдрому, Горбенко Н. І., Мерзлікін С. І., Подгайний Д. Г. (2009)
Кириченко О. М. - Вплив похідного сукцинанілової кислоти на глюкозний гомеостаз та оксидантний статус щурів із цукровим діабетом 2 типу (2009)
Давиденко С. В. - Корекція патологічних змін тканин пародонта за умов експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету глутаргіном, Непорада К. С. (2009)
Загайнова Н. Н. - Минеральный состав зубов у детей 5-15 лет, Кожухарь Ю. Ю., Скрипник О. И. (2009)
Яковлева Л. В. - Влияние мази "Биофлорин" на морфогенез асептических кожных язв, Ларьяновская Ю. Б., Ткачева О. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Спектрофотометричне визначення кількісного вмісту левоміцетину 0,02% в ізотонічному розчині аптечного виготовлення, Бочкарьова А. Ю., Георгіянц В. А. (2009)
Шикова В. В. - Залежність протизапальної активності від хімічної структури в ряду 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу (2009)
Корниенко В. И. - Изучение анальгетической и противовоспалительной активности в ряду 7,8-ди- и 1,7,8-тризамещенных 3-метилксантина, Самура Б. А., Киреев И. В. (2009)
Кузнецова И. В. - Особенности изменения концентраций некоторых про- и антивоспалительных цитокинов у пациентов при критических состояниях инфекционного и неинфекционного генеза (2009)
Киреев И. В. - Экспериментальное исследование взаимодействия замещенных 3-метил-7-алкил-8-N,N-диалкиламиноксантинов с барбитуратами и аналептиками (2009)
Борулько Д. Н. - Психологическая подготовка и оценка психоэмоционального состояния спортсменов-единоборцев, Гаврилин В. А., Ушаков А. В., Коваленко А. П. (2009)
Андрєєва В. В. - Зміни імунних та метаболічних показників у спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою (2009)
Глазков Е. О. - Вплив кверцетину на показники клітинної ланки імунітету організму спортсменів при інтенсивному фізичному навантаженні (2009)
Комаревцева И. А. - Промотор апоптоза ген р53 и антиапоптозный ген bcl-2 в пролиферирующих клетках, Попов Э. Н., Комаревцева Е. В., Заика А. В. (2009)
Постернак Г. И. - Клинический опыт использования цереброкурина у новорожденных с гипоксически-ишемическим повреждением головного мозга, Ткачева М. Ю., Фетисов Н. Н., Калиниченко Л. В., Сабадаш А. В., Чеканова И. Н., Холин И. Л., Черкасов В. Б. (2009)
Ковтуненко А. В. - Применение паклитаксела в лечении больных раком верхних дыхательных путей (2009)
Комаревцева Е. В. - Роль альтерации клеточного объема (по данным ЯМР-релаксометрии) в развитии апоптоза при узловых заболеваниях щитовидной железы (2009)
Нішкумай О. І. - Зміни рівня остеопротегерину та мінеральної щільності кісток у жінок з ішемічною хворобою серця в менопаузі (2009)
Цуркан В. Г. - Психогігієнічний вплив умов праці диспетчерів при новій технології управління процесом перевезень (2009)
Доброва В. Є. - Вплив широкосмугового сигналу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону низької інтенсивності на клітини кісткового мозку щурів, Должикова О. В., Малоштан Л. М., Степанова К. О. (2009)
Малыш П. Н. - Опыт Луганской областной станции переливания крови в проведении лечебного плазмафереза больному псориазом, Пригородова М. Ю. (2009)
Із зали засідань Президії НАН України (2 липня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2014 р.) (2014)
Лукін О. Ю. - Забезпечення України власним природним газом: проблемні аспекти (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.) (2014)
Карнаухов І. М. - Про спорудження ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.) (2014)
Патон Б. Є. - Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України, Долінський А. А., Геєць В. М., Кухар В. П., Басок Б. І., Базєєв Є. Т., Подолець Р. З. (2014)
Большаков В. І. - Чорна металургія і національна безпека України, Тубольцев Л. Г. (2014)
Онопрієнко В. І. - Нобеліана Уппсали (частина І. Учені-нобеліанти) (2014)
Солонська Н. Г. - До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі"), Філіпович М. А. (2014)
Олійник О. С. - Рекомбінантні антитіла для фундаментальних і прикладних досліджень (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.) (2014)
Кушнір Р. М. - Найавторитетніша енциклопедія з термонапружень (рецензія на видання "Encyclopedia of Thermal Stresses", Springer, 2014), Токовий Ю. В. (2014)
Хімія як мистецтво ускладнення матерії (до 75-річчя від дня народження іноземного члена НАН України Жан-Марі Лена) (2014)
90-річчя академіка НАН України М.П. Щербака (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Ільницького (2014)
Хоєцький П. Б. - ведення мисливського господарства в угіддях ДП МГ "Звірівське" (2014)
Климчук О. О. - Консортивні зв'язки птахів чистих соснових насаджень у весняно-літній період у лісах Центрального Полісся (2014)
Задорожний А. І. - Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів державного лісового фонду Полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2014)
Іванюк Т. М. - Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України (2014)
Вінтонів І. С. - Біомаса і водоємність стовбурів дерев у деревостанах, сформованих на Південно-західному мегасхилі Українських Карпат, Білей П. В., Вінтонів Р. С. (2014)
Голяка Д. М. - Нормативне забезпечення процесу оцінювання компонентів фітомаси кущів Salix cinerea L. для біотехнічних заходів, Білоус А. М. (2014)
Дудич Г. М. - Динаміка формування та ефективності використання земельних угідь сільськогосподарських підприємств (2014)
Жежкун А. М. - Методика обліку підросту та оцінювання успішності супутнього відновлення у соснових деревостанах, призначених для поступових рубок (2014)
Кравець Т. О. - Морфологічна характеристика насіння представників роду Heuchera L., Запливана Ю. А. (2014)
Миколайко І. І. - Фенологічні аспекти розвитку генотипів Hippophae rhamnoides L. у правобережному Лісостепу України (2014)
Шишканинець І. Ф. - Вплив клімату на радіальний приріст ранньої та пізньої деревини бука в умовах гірських букових лісів басейну річки Латориця, Мазепа В. Г. (2014)
Юник Т. Р. - Характеристика інтродуцентів у Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні Карпатського національного природного парку, Яцик Р. М., Парпан В. І., Заячук В. Я. (2014)
Baran S. - The Usefulness of Sewage Sludge and Mineral Wool for Soil Reclamation on Areas Devastated Due to Sulfur Extraction by Means of Frash Method, Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Bik-Małodzińska M., Sompor-Kulik M. (2014)
Алексейченко Н. А. - внутривидовая адаптационная способность Rhus typhina L. в условиях урбоэдафотопов Киева, Борщевский М. А., Китаев О. И. (2014)
Адамовський О. М. - Еволюція підходів до менеджменту лісових екосистем (2014)
Лесь М. М. - Біоекологічні особливості екстенсивного вирощування Pleurotus osteratus у природних умовах Львівського Розточчя (2014)
Мельник П. П. - Концепції еколого-економічного управління в агроекосистемі, Єгорова Т. М. (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Екологічний стан території компресорних станцій (2014)
Соваков О. В. - Особливості мінерального живлення деревних рослин у міських насадженнях Києва (2014)
Якимчук А. Ю. - Економічний та управлінський аспекти збереження біорізноманіття України за вимогами Кіотського протоколу (2014)
Максимів В. М. - Визначення припусків на всихання пиломатеріалів з деревини явора, Білей П. В., Комбаров А. М., Білей П. П. (2014)
Челядин Л. І. - Фізико-хімічні перетворення шлакошламових відходів у матеріал з очищення викидних газів транспортних засобів (2014)
Дуда С. Т. - Формування елементів стратегії покращення життєздатності підприємства, Шеремета Н. І. (2014)
Мельник О. Д. - Перспективи використання полімерних відходів як наповнювачів у бетонні суміші, Малишевська О. С. (2014)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічних елементів і структурної гетерогенності сталі AISI 321 на корозійне розчинення Cr, Ni та Fe у хлоридовмісних розчинах (2014)
Павлишин М. Л. - Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід, Захарчин Р. М., Бурак Є. І. (2014)
Шевчук Г. П. - Використання стовбурів "живої" деревини для опор повітряних ліній електропередач напругою до одного кіловата (2014)
Бондарчук М. К. - Планування бюджету на основі цільових програм, Скоропад І. С. (2014)
Дейнека А. М. - Пріоритетні напрямки перерозподілу коштів на профілактику виробничого травматизму на підприємствах лісової галузі, Степанишин В. М. (2014)
Васильців Т. Г. - Механізми розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємництва на сільських територіях, Поповіченко Ю. А. (2014)
Прокопенко Н. С. - Теоретичні аспекти фінансового механізму функціонування домогосподарств в Україні, Навроцький С. А., Алтухова Н. В. (2014)
Фомішина В. М. - Особливості управління кінцевим споживанням і заощадженням у системі цілей економічної політики (2014)
Безус Р. М. - Фінансові ресурси благодійних організацій – інвестиції в аграрний комплекс України, Демчук Н. І. (2014)
Васильців Т. Г. - Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Магас Н. В. (2014)
Должанський А. М. - Теоретичні аспекти та класифікація дебіторської заборгованості, Когутич А. М. (2014)
Дуда С. Т. - Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства, Палько В. А. (2014)
Дуляба Н. І. - Дослідження сутності вартості підприємства, Корнілов С. О. (2014)
Сардак О. В. - Дослідження теоретичних аспектів управління лояльністю персоналу підприємства (2014)
Жук М. О. - Аналіз динаміки величини внутрішніх валових заощаджень України, Здрок В. В. (2014)
Ковач М. Й. - Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави (2014)
Кулиняк І. Я. - Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу, Глянцева О. І. (2014)
Маргіта Н. О. - Організаційні основи конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, Маргіта М. В. (2014)
Прокоф'єва О. В. - Особливості розвитку перестрахової групи reinsurance group of america та її основних сегментів (2014)
Рібун М. В. - Особливості ринку страхування у сфері туризму (2014)
Романишин С. Б. - Горизонтальна інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників, Мартинюк І. І. (2014)
Сорока Р. С. - Реструктуризація заборгованості як елемент формування економічної безпеки підприємства, Брень І. В., Колич О. М. (2014)
Стеців Л. П. - Превентивний захист від рейдерської атаки: методичні засади (2014)
Фурсіна О. В. - Інвестиційний процес в аграрних підприємствах: теоретичний аспект (2014)
Черничко Т. В. - Структура державного боргу України, Черничко С. Ф. (2014)
Шевців Л. Ю. - Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу, Приймак С. В. (2014)
Шушкова Ю. В. - Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні (2014)
Поберейко Б. П. - Теоретичні основи розрахунку короткочасної міцності деревини (2014)
Пастух О. А. - Математичний формалізм елементної бази квантових радіотехнічних систем перетворення інформації, Яцишин В. В., Лесів В. В. (2014)
Мандрона М. М. - Порівняльний аналіз закладних пристроїв для несанкціонованого отримання акустичної інформації, Сало Р. В. (2014)
Буяк Л. М. - Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства україни в економіку Євросоюзу або Росії, Паучок В. К. (2014)
Шира Т. Б. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Кучер Л. І. - Моделювання та управління ризиками для створення бренду (2014)
Стрямець О. С. - Моделювання георозподіленої фітомаси лісів на прикладі Мазовецького воєводства Республіки Польща (2014)
Скотний П. В. - Віртуальна та мережева економіка: теоретико-методологічний аспект (2014)
Гальків Л. І. - Попередження втрат інтелектуального потенціалу молоді: чинник інвестування освіти (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Порівняння підходів до прогнозування видатків на заробітну плату працівників дошкільної та загальної середньої освіти (на прикладі м. Червоноград) (2014)
Кучер Л. Р. - Сучасні тенденції процесу набору персоналу підприємств індустрії гостинності, Замрій О. М. (2014)
Машика Ю. В. - Проблеми ефективної зайнятості населення України (2014)
До відома авторів статей (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2014)
Гуранич Т. В. - Структурні зміни міокарда та печінки у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді 6-10, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2014)
Дєльцова О. І. - Морфометричні зміни в сітківці під впливом паклітакселу, Геращенко С. Б., Довга Н. З. (2014)
Николишин Л. В - Структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у тварин із дефіцитом йоду та селену, Багрій М. М , Попадинець О. Г , Воронич-Семченко Н. М. (2014)
П’ятницький Ю. С - Гістологічний стан внутрішніх органів щурів при тривалому внутрішньошлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату, Волков К. С , Дацко Т. В., Боднар П. Я. (2014)
Архій Е. Й. - Хронічний панкреатит , поєднаний з ішемічною хворобою серця: особливості процесів травлення та інтерлейкінового статусу, Москаль О. М., Мишанич Т. В. (2014)
Коваль В. Ю. - Визначення ступеня депресивності у хворих на хронічний панкреатит, Архій Е. Й., Рішко Я. Ф., Брич Н. І. (2014)
Руденко Т. М. - Ендотелійзалежна та ендотелійнезалежна вазодилятація у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2014)
Русин В. І. - Динаміка показників якості життя та психосоматичних змін у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії на фоні патогенетично обґрунтованої комплексної терапії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М., Футько Х. В. (2014)
Свистак В. В. - Вивчення розповсюдженості симптоматичних артеріальних гіпертензій серед вагітних, Блецкан М. М., Рішко О. А., Левкулич Ю. Ю., Левкулич С. Я. (2014)
Скірак З. С. - Особливості зв’язувальної функції сироваткового альбуміну в організмі експериментальних тварин при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті (2014)
Бенедикт В. В. - Патогенетичні аспекти порушень рухової функції тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність кишки та їх корекція (2014)
Воронич В. М. - Застосування вільної аутовенозної пластики у хірургічному лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок варикозного генезу, Воронич М. В., Шеремет А. П., Манкулич В. В. (2014)
Галюк В. М. - Гепатопротекторна терапія у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність (2014)
Гощинський В. Б. - Морфологічні , клінічні та біохімічні паралелі дисфукції сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Продан А. М., Пятничка О. З. (2014)
Дєльцова О. І. - Ультраструктурні зміни печінки при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності в процесі лікування, Скрипко В. Д., Гончар М. Г. (2014)
Denisenko V. L. - Tumour laser recanilization application in complex surgical treatment of obstructing colorectal cancer, Gain Yu. M. (2014)
Дутка Я. Р. - Хірургічне лікування пацієнтів із холедохолітіазом , зумовленим великими конкрементами, Чуклін С. М. (2014)
Запорожченко Б. С. - Сучасні підходи до лікування хворих з обтураційною жовтяницею доброякісного генезу, Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Кірпічнікова К. П., Колодій В. В., Бондарець Д. А. (2014)
Запорожченко Б. С. - Використання ліфтингової технології при симультанних лапароскопічних втручаннях на органах черевної порожнини, Колодій В. В., Запорожченко М. Б., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Іваненко А. O. - Діагностика і хірургічне лікування синдрому хронічної абдомінальної ішемії, Родін Ю. В., Шаповалов І. М., Пшеничний В. М., Хацько К. М., Ковальчук О. М. (2014)
Каніковський О. Є. - Вибір обсягу хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В. (2014)
Коломійцев В. І. - Показники печінкового кровоплину в оцінці функціонального стану печінки при гнійному холангіті на тлі жовчнокам’яної хвороби, Довгань Ю. П. (2014)
Копчак А. В. - Інтраопераційне визначення твердості кісткової тканини у пацієнтів із травматичними переломами нижньої щелепи (2014)
Копчак В. М. - Сучасні підходи до лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Терешкевич І. С., Мошківський Г. Ю., Кондратюк В. А. (2014)
Костів С. Я. - Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень, Венгер І. К., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2014)
Криворучко І. А. - Результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок, Гоні С.-К. Т., Лодяна І. М. (2014)
Криворучко І. А. - Міждисциплінарний підхід у вивченні патогенеза гострих рідинних скупчень при панкреатиті, Сорокина І. В., Балака С. М., Гончарова Н. М. (2014)
Кузьменко Г. І. - Ураження проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів ангіохірургічного профілю, Гардубей Є. Ю., Малицька А. П., Малицький В. Є. (2014)
Маляр-Газда Н. М. - Суспільна думка та професія лікаря анестезіолога-реаніматолога, Русин В. І. (2014)
Пиптюк О. В. - Інфузійна антибіотикотерапія у хворих із панкреонекрозом, Телемуха С. Б. (2014)
Попович Я. О. - Комплексне хірургічне лікування та анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у хворих із нагнійними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2014)
Рачкевич С. Л. - Мультидисциплінарний підхід до лікування портальної гіпертензії , ускладненої шлунково-кишковими кровотечами та гіперспленізмом: сучасна терапія , ендоскопія , інтервенційна радіологія, Кушнірук О. І., Бубняк М. Р., Сало В. М., Tумак І. М., Артюшенко М. Є., Гайошко В. Д. (2014)
Русин В. В. - Зміни ліпідного обміну у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (2014)
Русин В. І. - Можливості ендоваскулярного лікування атеросклеротичного ураження екстракраніальних артерій у гострий період ішемічного інсульту, Корсак В. В., Буцко Є. С., Голяка А. Г., Борсенко М. І. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування місцевопоширеного нирково-клітинного раку , ускладненого лівобічним пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2014)
Сандер С. В. - Дослідження тонусу судин та характеру місцевого кровоплину для оцінки життєздатності органа і перспективи його збереження (2014)
Сипливий В. О. - Критерії діагностики та прогнозування виникнення ACLF-синдрому при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки, Петюнін О. Г., Марковський В. Д., Петюнін П. О., Євтушенко Д. В. (2014)
Скоромний О. М. - Органні гемодинамічні порушення в черевній порожнині при гострому панкреатиті та ефективність їх медикаментозної корекції, Бутирський О. Г., Хілько С. С., Кудрявцев Л. К. (2014)
Скрипинець Ю. П. - Застосування пов'язок Aquaсel® Ag у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок, Філіп С. С., Сливка Р. М., Вайнагій О. М., Полянський П. А., Серветник П. Ф. (2014)
Страфун С. С. - Порівняння ефективності відкритої та артроскопічної методик банкарта при хірургічному лікуванні пацієнтів зі звичним вивихом плеча, Страфун О. С., Гомонай І. В. (2014)
Хворостов Є. Д. - Оцінка ефективності застосування відеоендоскопічних технологій у діагностиці і лікуванні жовчовитікань після лапароскопічної холецистектомії, Бичков С. О., Гриньов Р. М. (2014)
Чуклін С. М. - Зміни у нутрощевих артеріях при гострому панкреатиті, Осміловська І. В., Усач О. Б. (2014)
Шано В. П. - Гостре післяопераційне пошкодження нирок при хірургічній патології органів черевної порожнини, Гуменюк І. В., Губієва Є. З., Гладка С. В., Єрецька Р. В., Чумак Г. В. (2014)
Шапринський В. О. - Причини , діагностика та лікування синдрому Меллорі-Вайсса, Дзьоба А. І. (2014)
Шапринський В. О. - Оперативне лікування хворих із синдромом езофагеальної дисфагії, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2014)
Вітковський В. Ф. - Сучасне лікування гострого пієлонефриту у вагітних (2014)
Данко В. В. - Прогнозування передчасних пологів при звичному невиношуванні вагітності (2014)
Маляр В. В. - Моніторингові пренатальні чинники ризику і їх значення в прогнозі патології об’єму навколоплодового середовища (2014)
Бензар І. М. - Гемангіома печінки у дітей: поєднання зі шкірними ураженнями , особливості діагностики та перший досвід лікування, Осипенко П. В. (2014)
Городиловська М. І. - Особливості діагностики та лікування еозинофільних езофагітів у дітей шкільного віку, Няньковський С. Л. (2014)
Садова О. Р. - Основні показники якості життя у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Няньковський С. Л. (2014)
Рогач I. М. - Обізнаність курсантів із питань культури управління в системі післядипломного удосконалення, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2014)
Миронюк І. С. - Соціально-демографічні характеристики трудових мігрантів - жителів Закарпатської області як представників групи високого ризику інфікування ВІЛ (2014)
Сміянов В. А. - Медико-соціальне дослідження рівня обізнаності хворих на артеріальну гіпертензію, Тарасенко С. В., Сміянова О. І., Деміхова Н. В., Бокатов А. В. (2014)
Фера О. В. - Кафедра соціальної медицини та гігієни Ужгородського національного університету: історія , досягнення , перспективи розвитку, Поляк О. В., Кочмарь В. М., Копосович М. В., Сливка О. Я. (2014)
Красносельський М. В. - Фотодинамічна терапія у хірургічному лікуванні променевих ушкоджень покривних тканин, Сімонова-Пушкар Л. І., Гоні С. -А. Т. (2014)
Доктор медичних наук , професор , академік Циб Анатолій Федорович (21. 01. 1934 – 08. 11. 2013) (2014)
Заслуженому лікарю України , доктору медичних наук , професору , завідувачу кафедри хірургічних хвороб , декану медичного факультету Ужгородського національного університету Олександру Болджіру – 60 (2014)
Ветерану хірургії Закарпаття Георгію Улиганцю – 90 (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958 – 2014) (2014)
Пєвцов Г. В. - Модель регіону України як об’єкту забезпечення інформаційної безпеки (2010)
Лужецький В. А. - Використання операції множення за модулем в симетричних блокових шифрах, Дмитришин О. В. (2010)
Миронець І. В. - Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів, Рудницький В. М., Бабенко В. Г. (2010)
Бондаренко М. А. - Розробка класів для підсистем синтаксичного аналізу трансляторів з алгоритмічних мов високого рівня, Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2010)
Боярчук А. В. - Информационная технология оценки гарантоспособности Web-сервисов, Гордеев А. А., Братушка С. Н., Головань Р. Н. (2010)
Греков В. Ф. - Автоматическое устройство с сервоприводом для отвода конденсата компрессорных установок, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А., Шокин М. Г. (2010)
Єгорова О. Ю. - Аналіз сучасного стану повітряних ліній та визначення шляхів підвищення їх надійності, Мальцев О. Ю. (2010)
Завизиступ Ю. Ю. - Особенности функционирования протоколов в беспроводных сетях, Коваленко А. А., Мохаммад А. С., Можаев М. А. (2010)
Карлов В. Д. - Сопровождение радиолокационных целей в условиях помех, Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В., Квиткин К. П. (2010)
Кебкал К. Г. - Экспериментальное исследование характеристик фазоманипулированных гидроакустических сигналов с непрерывным расширением спектра в реверберационных каналах (2010)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання похилої дальності до літального апарату для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА, Васильєв Д. Г., Клівець С. І., Нікітюк О. Б., Руденко Д. В. (2010)
Коржик А. В. - Исследование закономерностей акустического взаимодействия элементов антенных решеток, образованных электроупругими цилиндрическими преобразователями (2010)
Кортунов В. И. - Методы параметрического сжатия на основе асимптотического наблюдателя состояния, Гора А. Н., Акулиничев А. А. (2010)
Косенко В. В. - Экономическая эффективность применения гидравлических цилиндров с составными корпусами для механизации станочных приспособлений, Кобзев А. С., Белик В. Н. (2010)
Кулик А. Я. - Використання медіанного фільтра в системах передавання інформації, Кулик Я. А. (2010)
Кучеренко Е. И. - О модификации методов оперативной настройки функций принадлежности в знаниеориентированных моделях, Корниловский А. В., Глушенкова И. С. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем, Лукьянчук В. В., Фоменко Д. В. (2010)
Lesna N. S. - Research of dynamic clustering on linearly inseparable plagued experimental data, Shatovska T. B., Lyakhovets A. V. (2010)
Луковський О. Я. - Модель розподілу коефіцієнта заломлення тропосфери в прибережних районах, Карлова К. І., Саваткова А. А. (2010)
Лупандін В. А. - Методика та результати оцінювання якості статистичних алгоритмів розпізнавання з навчанням на основі складного еталонного опису в автоматизованих засобах радіомоніторингу (2010)
Межуев В. И. - Предметно-ориентированное моделирование распределенных параллельных приложений реального времени (2010)
Морозова О. И. - Метод нечеткого структурного анализа онтологий, Соколов А. Ю., Хуссейн В. М. (2010)
Мсаллам Е. П. - Моделирование статистических характеристик координатных "блужданий" статистического центра отражений протяженного объекта, Кравченко А. И. (2010)
Мысов О. П. - Термодинамический анализ системы S-CA-F-P-H-O в процессе получения экстракционной фосфорной кислоты, Шевчук Н. С. (2010)
Пашков Д. П. - Метод оптимального вибору спектральних каналів довільної структури у відеоспектрометрах (2010)
Пелішок В. О. - Ймовірність появи бітових помилок та її дослідження для цифрових модуляцій (2010)
Поповский В. В. - Определение частот формант голосового сигнала на выходе гребенки полосовых фильтров, Бобрицкий С. М., Саваневич В. Е., Ткачев В. Н. (2010)
Пустовойтов П. Е. - Управление ресурсами узла компьютерной сети по критерию среднее число очередей, длина которых не ниже критической (2010)
Романова А. О. - Оперативно-диспетчерське керування, як один із напрямків удосконалення експлуатації електромереж, Єгорова О. Ю. (2010)
Сытник О. В. - Алгоритм оценки параметров центроида группы неразрешенных объектов, Карташов В. М., Супрун А. А. (2010)
Титарчук А. О. - Системний підхід до створення інформаційного забезпечення рішення задач процесів автоматизованого конструювання технологічного обладнання (2010)
Туз Ю. М. - Оптимізація часу термокомпарування, Добролюбова М. В., Ульянова А. А. (2010)
Чинков В. М. - Математична модель методу багатопараметричних вимірювань на основі аналого-цифрової обробки періодичних сигналів, Ефімова Т. М. (2010)
Чинков В. М. - Методика оцінки похибки цифроаналогового синтезу вимірювальних синусоїдних сигналів на основі кусково-східчастої апроксимації, Наливайська Т. Я. (2010)
Шувалова Л. А. - Структура программного комплекса синтеза и верификации моделей цифровых автоматов, Моамар Д. Н., Уткина Т. Ю. (2010)
Яремчук Н. А. - Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів, Сікоза О. М. (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ оптимального метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами двойного назначения среднего и дальнего космоса (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка параметров ранговых распределений: распределение Мандельброта-Ципфа, Ходырев А. И. (2010)
Кужель И. Е. - Алгебраическое построение сверточных кодов (2010)
Рудницький В. М. - Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення, Федотова-Півень І. М., Бєсєдіна С. В. (2010)
Андрейчіков О. О. - Аналіз значення інтелектуального капіталу в сучасному світі (2010)
Галушко Ю. І. - Застосування принципу єдиного інформаційного простору при організації зенітного ракетного прикріття важливих об’єктів держави, Флоров О. Д. (2010)
Косило Н. С. - Иерархическая кластеризация мультимножеств в процессе консолидации информации, Ельчанинов Д. Б. (2010)
Фролов М. Ю. - Модель организации исследовательского поиска в электронных архивах на основе естественной классификации (2010)
Дорохов О. В. - Аналіз українських сайтів фармацевтичної спрямованості – систематизація критеріїв оцінювання та практичне порівняння, Моісіл І., Дорохова Л. П. (2010)
Кучук Н. Г. - Выбор стратегии распределения логических фрагментов баз данных системы обработки кирлианографической информации, Левенец А. С., Кирвас В. В. (2010)
Поворознюк А. И. - Модель нечеткой экспертной системы прогноза риска развития профессионально обусловленных заболеваний, Чикина Н. А., Антонова И. В. (2010)
Поворознюк О. А. - Программное обеспечение системы формирования комплекса лекарственных препаратов в дерматологии (2010)
Федин С. С. - Идентификация закона надежности сложных изделий медицинской техники в условиях статистической неопределенности (2010)
Евланов М. В. - Применение системы сбалансированных показателей в информационной технологии мониторинга автоматизированных бизнес-процессов, Антонов В. А., Корнеева Е. В. (2010)
Кавун С. В. - Використання кластерного аналізу для вирішення задачі оптимізації платежів за використання природних ресурсів на підприємствах в галузі будівельних матеріалів, Ридаш О. С., Зима О. Г. (2010)
Козелков О. А. - Модель формирования положительного имиджа компании, Подорожняк А. А., Пинчук Т. А. (2010)
Колесник І. С. - Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства, Дудатьєв А. В., Войтович О. П. (2010)
Шматько Н. М. - Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства (2010)
Шостак И. В. - Метод оценки компетентностного резерва разработчиков программного обеспечения ИТ компании, Стрельчук Е. А., Щеблыкина М. А. (2010)
Кузнецов М. В. - Моделювання та прогнозування стану забруднення ґрунтів Харківської області важкими металами, Зима О. Г. (2010)
Павленко С. М. - Антропогенні зміни лісових масивів під впливом діяльності промислових підприємств, Зима О. Г. (2010)
Ушакова І. О. - Нечіткий підхід до прогнозування екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря, Катасонова О. І. (2010)
Ушакова І. О. - Моделювання процесу прийняття рішень щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Миколайчук А. Б. (2010)
Данилевич С. Б. - Электронное тестирование средствами MS OFFICE, Кирвас В. А. (2010)
Дуденко С. В. - Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України, Калачова В. В., Кучерявенко І. В. (2010)
Калиниченко О. В. - Групове оцінювання учасників навчального процесу як засіб формування рейтингу суб'єктів навчання, Лєсна Н. С., Портянченко Г. А. (2010)
Лисечко В. П. - Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3?3, Подлужна О. В. (2010)
Наші автори (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових (2012)
Пальчук В. - Сучасні інформаційно-аналітичні структури бібліотек як інтелектуально-комунікативні підсистеми бібліотечно-інформаційної інфраструктури (2012)
Соколова І. - Тенденції розвитку наукових комунікацій (інформаційний аспект) (2012)
Ворошилов О. - Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи (2012)
Кулицький С. - Дослідження фінансових комунікацій на базі ресурсів наукової бібліотеки (2012)
Медведєва В. - Роль сучасних бібліотечних у станов в інфотворчому процесі (2012)
Беззуб І. - Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента (2012)
Кобєлєв О. - "Інформаційна аналітика" як дисципліна для підготовки магістрів зі спеціальності "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" (2012)
Желай О. - Інформатизація як важливий чинник розвитку бібліотечної діяльності (2012)
Терещенко І. - Маркетинговий підхід як засіб покращання якості обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (2012)
Булахова Г. - Реклама бібліотек як вид соціальної реклами (2012)
Матвійчук Л. - Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919 –1990) (2012)
Шлапак Ю. - Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки (2012)
Іванова Н. - Комунікативна діяльність сучасних інформаційних центрів у сфері правового інформування (2012)
Половинчак Ю. - Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки (2012)
Гранчак Т. - Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації (2012)
Лобузіна К. - Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів (2012)
Блажкевич А. - Вплив правової інформації бібліотек на рівень правової культури громадяну контексті сучасного розвитку українського суспільства (2012)
Потіха А. - Інформація партійних ЗМІ в системі комунікативного ресурсу бібліотек (2012)
Іванова М. - Комплексні онлайнові юридичні інформаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки (2012)
Шульга І. - Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права (2012)
Семесько В. - Питання реформування бібліотечного законодавства (2012)
Удовик В. - Представлення глави держави в сучасному інформаційному просторі: досвід провідних країн (2012)
Галаган Л. - Специфіка інформаційно-аналітичних систем органів державної влади в контексті впровадження технології електронного урядування (2012)
Натаров О. - Роль сучасних бібліотек у процесі забезпечення культурних прав та свобод в Україні (2012)
Чернявська Л. - Інформаційно-аналітичний супровід гендерної політики як завдання бібліотеки в інформаційному суспільстві (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського