Міщенко В. М. - Добове моніторування артеріального тиску у хворих з "німими" інфарктами мозку, Деревецька В. Г. (2013)
Морозова О. Г. - Анализ структурно-модифицирующего эффекта комплексной терапии боли в нижней части спины с использованием хондропротекора Мукосат NEO, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2013)
Поліщук М. Є. - Інфузійна терапія в невідкладній нейрохірургії та неврології, Гончарук О. М., Шкіряк А. А. (2013)
Щеглов Д. В. - Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікування церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії (2013)
Артемчук К. А. - Динаміка редукції синдрому відміни алкоголю під впливом цитофлавіну у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю (2013)
Марута Н. А. - Суицидальное поведение у больных тревожными расстройствами (клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика, система профилактики), Никанорова Ю. В. (2013)
Сазонов С. О. - Вітчизняні особливості диференціальної діагностики шизоафективного розладу (Перше повідомлення), Байбарак Н. А., Серікова О. С., Назарчук А. Г. (2013)
Сорока Е. Г. - Особенности коморбидного статуса у шахтеров с органическими непсихотическими психическими нарушениями, перенесших несчастный случай на производстве (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Роль копінг-поведінки в розвитку непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу (2013)
Беро М. П. - Оказание медико-психологической и психотерапевтической помощи пациентам с сочетанной нервно-психической патологией в кабинете "телефона доверия" с использованием психодинамического и психоаналитического подхода, Беро С. Я., Волобуев В. В. (2013)
Книш Н. В. - Психосоціальні предиктори деформації сімейної взаємодії жінок, які перенесли мозковий ішемічний інсульт, як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації (2013)
Мартинова Ю. Ю. - Особливості психологічних компенсаторно-адаптаційних механізмів у жінок, які перенесли мастектомію (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію (2013)
Шурма И. М. - Нарушения психической адаптации у руководящих работников системы здравоохранения (2013)
Галацан О. В. - Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості, Шаповалов В. В, Хмелевський М. О. (2013)
Терещенко Л. П. - Клиническая эффективность и безопасность применения препарата "мажезик" при вертеброгенном болевом синдроме (2013)
К 30-летию европейской психиатрической ассоциации (ЕПА) (2013)
Афінська декларація з наслідків криз та катастроф для психічного здоров'я (2013)
Марута Н. А. - Информация о 21 Европейском конгрессе психиатров (2013)
Голосна Л. М. - Гібелліноз — білосолом'яна гниль пшениці (2013)
Терещук Ю. В. - Збудник борошнистої роси — динаміка вірулентності на озимому ячмені в Північному Лісостепу України (2013)
Гуляєва І. І. - Вірусні хвороби зернових в Одеській області, Снігур Г. О., Поліщук В. П., Мілкус Б. Н. (2013)
Фещин Д. М. - Клоп шкідлива черепашка: особливості розмноження, шкідливості та прогноз розвитку за умов підвищеного температурного режиму, Орлова О. М. (2013)
Башинська О. В. - На Кіровоградщині вперше виявлено небезпечну карантинну хворобу (2013)
Скрипник Н. В. - Вплив на патогени анатомо-морфологічних особливостей поверхні листків рослин (2013)
Сторчоус І. М. - Фунгіцидні властивості гербіцидів в умовах in vitro (2013)
Курдюкова О. М. - Плодючість бур'янів у посівах сільськогосподарських культур, Конопля М. І. (2013)
Марченко А. Б. - Фітосанітарний стан однорічних квітково-декоративних рослин в умовах Київської області (2013)
Сікура О. О. - Західний кукурудзяний жук — Особливості фенології у вертикально-поясних зонах Закарпаття (2013)
Гарбузова В. Ю. - Вивчення частоти алельних варіантів Foki поліморфізму гена рецептора вітаміну D у хворих з гострим коронарним синдромом (2012)
Гарманчук Л. В. - Цитостатичний вплив похідного малеіміду 1-(4-СІ-бензил)-3-СІ-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону на пухлинні клітини епітеліального походження, Деніс Є. О., Нікуліна В. В., Джус О. І., Скачкова О. В., Рибальченко В. К. (2012)
Криворучко О. В. - Анатомічне вивчення листя Cornus mas і Cornus officinalis, Гамуля О. В., Ковальов В. М. (2012)
Матвієнко М. Г. - Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептину та його антагоніста, Пустовалов А. С., Бузинська Н. О., Дзержинський М. Е. (2012)
Обухова О. А. - Вивчення асоціації BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з індексом маси тіла у хворих з ішемічним інсультом (2012)
Романюк Б. П. - Рослини в профілактиці та лікуванні нематодозів і цестодозів, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2012)
Савченко Ю. О. - Вікові особливості голодної моторної функції шлунку у щурів, Семеній О. В., Єфіменко О. Ю., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М. (2012)
Савченюк О. А. - Вплив піоглітазону на кислотоутворюючу функцію шлунка щурів, Вірченко О. В., Кухарський В. М., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2012)
Сенчило Н. В. - Тейхоєва кислота Staphylococcus aureus Wood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною, Нікуліна В. В, Ніколаєнко Т. В., Путніков А. В., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Скочко Н. C. - Секреція гіпохлоридної кислоти в шлунку щурів різного віку, Торгало Є. О., Берегова Т. В. (2012)
Харчук І. В. - Оцінка потенційної нефротоксичності сполук з антипроліферативною активністю похідних малеіміду і дигідропіролу (2012)
Хоменко Є. В. - Ендотеліальний фактор росту судин: біологія та терапевтичне значення, Орябінська Л. Б., Мінченко О. Г. (2012)
Щербик В. В. - Скрытая симметрия генетического кода, Бучацкий Л. П. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія проапоптотичного маркеру CD95 на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на гострий та хронічний пієлонефрит (2012)
Дикий Б. М. - Зміни гематологічних та імунологічних показників у ВІЛ-інфікованих осіб під впливом нуклексу, Грижак І. Г., Ткачук З. Ю. (2012)
Запорожець Т. Ю. - Роль прозапальних цитокінів у формуванні ексудативного середнього отиту (2012)
Калмиков О. О. - Цитокіновий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання (2012)
Костьєв І. К. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2012)
Петруня А. М. - Нарушения гуморального иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией, Евсюкова О. А. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рекурентний депресивний розлад помірної та тяжкої ваги без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах (2012)
Терёшин В. О. - Влияние современного иммуноактивного препарата тамерита на показатели макрофагальной фагоцитирующей системы у больных часто рецидивирующей рожей, Лебедев В. В., Круглова О. В., Юган Я. Л. (2012)
Ткачук З. Ю. - Цитокіновий профіль крові хворих на герпетичну інфекцію при застосуванні нуклексу, Черкасова В. С., Фролов В. М. (2012)
Фролов В. М. - Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники гуморальної ланки імунітету у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, поєднаного із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного генезу, Кузнецова Л. В., Борзенко І. А. (2012)
Хомутянська Н. І. - Вплив сучасного фітозасобу ентобану на рівень С-реактивного білка та показники клітинної ланки імунітету у хворих з гострими кишковими інфекціями, Гулякіна А. О., Семко Г. М. (2012)
Храновська Н. М. - Хіміоімунотерапевтичний режим із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз циклофосфаміду у мишей з карциномою легені Льюїс, Скачкова О. В., Горбач О. І. , Свергун Н. М., Сидор Р. І., Іонкіна Н. В. (2012)
Шаповалова І. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "біле вугілля" на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Анікєєва Д. О. - Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації” у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Бабак О. Я. - Полівалентність механізмів реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту, Железнякова Н. М. (2012)
Збаражский Ю. В. - Влияние внутривенного лазерного облучения крови на процесы перекисного окисления липидов и функцию нейтрофилов у новорожденных с бактериальным менинигитом (2012)
Ігнатенко Т. С. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця (2012)
Лазур Я. В. - Вплив комбінації поліоксидонію та тівортіну аспартату на ліпідний спектр крові хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Моргаєнко O. O. - Аденінові нуклеотиди у тканинах шлунка і плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих уражень слизової оболонки, Майданюк А. В., Дворщенко К. О. (2012)
Онищенко А. А. - Коррекция нарушений протеолитических процессов (суммарная протеолитическая и антипротеазная активность) при моделировании дистрофии сетчатки препаратами системной энзимотерапии, Савко В. В. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на окислительно-восстановительные ферменты в слезе и роговице при экспериментальном керато-конъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни. (2012)
Пітько В. А. - Особливості показників згортаючої системи крові у пацієнток з синдромом слабкої відповіді яєчників при застосуванні "модифікованого" протоколу, Логінова О. О., Ткачов О. І. (2012)
Савко В. В. - Влияние липоевой кислоты на состояние сетчатки и процессы перекисного окисления липидов при моделировании ретинальной дистрофии в условиях увеита, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2012)
Соцька Я. А. - Показники аденілової системи крові у хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом при застосуванні сучасних кремнезьомних ентеросорбентів, Фролов В. М., Шпілевська С. С. (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив реамберину на показники синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника і дисбіозом, Круглова О. В. (2012)
Торба О. В. - Показники системи глутатіону у хворих з гострим абдомінальним ішемічним синдромом (2012)
Школьник В. В. - Исследование сосудисто-двигательной функции эндотелия у больных артериальной гипертензией (2012)
Акулевич О. В. - Застосування карбюлози в біотехнології пробіотиків, Лазаренко Л. Н., Орябінська Л. Б., Тищенко О. Ф., Дуган О. М. (2012)
Бахтеева Т. Д. - Динамика показателей качества жизни под влиянием двух режимов лечения у больных дилатационной кардиомиопатией при использовании опросника KCCQ, Игнатенко Г. А., Мухин И. В., Дубовик А. В. (2012)
Бондаренко А. С. - Порівняльний аналіз екстрактивних речовин у лікарській рослинній сировині, отриманих екстрактах на її основі та визначення ступеня виснаження сировини, Гладух Є. В. (2012)
Будовська Л. О. - Ефективність медичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця (2012)
Коваленко С. М. - Вивчення гострої токсичності таблеток "Тіотарин", Штриголь С. Ю. (2012)
Корнієнко В. И. - Дослідження антипсихотичної та психостимулювальної активності амонієвих солей 3-метил-7-β-метоксіетил-ксантиніл-8-тіоацетат піперидинію, Шикова В. В., Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. А. (2012)
Кран О. С. - Вивчення біологічної дії гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу, Зупанець І. А., Башура О. Г. (2012)
Кудрявцев К. В. - Использование новых низкомолекулярных органических соединений в профилактике вызванных аспирином эрозивно-язвенных поражений у крыс, Маркевич А. А., Вирченко А. В., Фалалеева Т. М., Береговая Т. В., Остапченко Л. И. (2012)
Кухтенко Г. П. - Валідація аналітичної методики кількісного визначення діючої речовини у складі крему "Стерокорт", Ляпунова О. О., Назарова О. С. (2012)
Литвинчук Л. М. - Ефективність інтравітреального застосування ранібізумабу при хоріоідальних неоваскулярних мембранах внаслідок міопії високого ступеня (2012)
Портянко В. С. - Експериментальне дослідження антимікробної активності стоматологічного гелю з триклозаном та амінокапроновою кислотою, Стрілец О. П., Коваленко Св. М. (2012)
Пола М. К. - Динаміка функції зовнішнього дихання у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень в сполученні з хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології на тлі лікування мілдрокардом (2012)
Рудой Б. С. - Ефективність імунофану в комплексному лікуванні хворих із ожирінням при переломах проксимального відділу стегна у післяопераційний період (2012)
Сайко І. В. - Удосконалення виробництва таблеток метилурацилу, Манський О. А., Павленко К. С. (2012)
Фролов В. М. - Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в гастроентерологічній практиці (огляд літератури та матеріали особистих досліджень), Ткачук З. Ю., Круглова О. В. (2012)
Шевченко В. О. - Вивчення впливу газової фази на якість парентерального розчину диклофенаку натрію в поліетиленових ампулах, Бондар В. С., Безрукавий Є. А. (2012)
Грищенко Н. Г. - Роль диагностической гистероскопии в выявлении причин бесплодия (2012)
Жабоедов Д. Г. - Особенности оптических феноменов естественного и искусственного хрусталиков человеческого глаза (2012)
Иванова Л. Н. - Вопросы диагностики ишемической болезни сердца у лиц молодого возраста, Луговсков А. Д., Сидоренко Ю. В. (2012)
Компаниец К. Н. - Клинические и инструментальные проявления у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца, Иванова Л. Н. (2012)
Костюк И. Ф. - Гендерные особенности хронической обструктивной болезни легких пылевой этиологии, Бязрова В. В., Стеблина Н. П., Прохоренко В. Л. (2012)
Костюковская А. Е. - Магнитно-резонансная диагностика гемангиобластом центральной нервной системы в структуре болезни Гиппеля-Линдау (2012)
Луговськов О. Д. - Захворюваність вірусним гепатитом A у Луганській області та біологічне забруднення оточуючого середовища (2012)
Мухин И. В. - Прерывистая нормобарическая гипокситерапия при стабильной стенокардии с сопутствующим хроническим гломерулонефритом (2012)
Мухин И. В. - Лечение синдрома артериальной гипертензии с использованием интервальной нормобарической гипокситерапии, Такташов Г. С., Пола М. К., Кошелева Е. Н., Пилипенко В. В., Житкова Р. Ш. (2012)
Назарян Р. С. - Исследование влияния низкоинтенсивного светового излучения на картину фаций ротовой жидкости у пациентов с задержкой внутриутробного развития в анамнезе, Гармаш О. В., Хмыз Т. Г. (2012)
Першина Е. С. - Математическое моделирование в определении прогностических критериев течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2 типа, Старченко Т. Г., Шкапо В. Л. (2012)
Петруня А. М. - Прогнозирование течения первичной открытоугольной глаукомы у больных, Спектор А. В., Задорожная А. И., Явтушенко В. Ф. (2012)
Риков С. О. - Особливості структури інвалідності по зору та її динаміка у місті Києві (2006-2010 рр.), Вітовська О. П., Збітнєва С. В., Степанюк Г. І. (2012)
Федірко П. А. - Клінічні особливості судинної патології сітківки у хворих на цукровий діабет учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Маньковський Б. М., Максімук О. Ю., Гарькава Н. А. (2012)
Бачук Н. Ю. - Современные компьютерные технологи в последипломном образовании врачей-офтальмологов (2012)
Дзержинський М. Е. - Рецензія на підручник "Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі)" / І. О. Огінова, О. Є. Пахомов. - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2012. - 540 с. , Рибальченко Т. В. (2012)
Котляр І. П. - Огляд матеріалів ІІ Наукової конференції молодих фізіологів "Фізіологія: від молекул до організму" (2012)
Кузнєцова Г. М. - Огляд матеріалів І Мультидисциплінарного симпозіуму "Молекулярна онкологія: від лабораторного столу до медицини", м. Київ, Україна (2012)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів IV Міжнародної наукової конференції "Досягнення в галузі патології та фармакології органів травлення" (2012)
Галус О. М. - Науково-методичні засади управління процесом адаптації студентів в умовах багаторівневої освіти (2009)
Діденко О. В. - Відповідальність як професійно важлива якість майбутнього фахівця (2009)
Зеленська О. П. - Навчання іншомовної усної комунікації у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України у світлі загальноєвропейських вимог (2009)
Коровець І. Є. - Відповідна професійна підготовка вчителя трудового навчання до використання на уроках мультимедійних технологій навчання (2009)
Нагорічна О. С. - Педагогічна технологія підвищення рівня кваліфікації посадових осіб митних органів України та результати експериментальної перевірки її ефективності (2009)
Василенко С. В. - Психологічний зміст професійної діяльності в особливих умовах (2009)
Дем’янюк К. Д. - Дослідженння самооцінки курсантів рівня розвитку власної просторової уяви та її ролі у професійній діяльності (2009)
Кім К. В. - Аналіз результатів емпіричного дослідження стійкості до стресу у курсантів - майбутніх правоохоронців (2009)
Ковальська І. Е. - Структура психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону (2009)
Левицька Т. Л. - Фактори, що впливають на розвиток психологічної готовності студентів до створення сім’ї (2009)
Лєбєдєва С. Ю. - Роль соціально-психологічного тренінгу у формуванні групової згуртованості (2009)
Барська Г. О. - Аналіз стану проблеми застосування контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх правознавців на сучасному етапі розвитку освіти (2009)
Брик Р. С. - Формування професійно-діяльнісного компонента професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму (2009)
Васюченко П. В. - Феномен компетентнісно орієнтованого підходу до підготовки фахівців (2009)
Грегоращук Ю. В. - Характеристика поняття профільного навчання та розкриття його сутності (2009)
Гулай О. І. - Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти (2009)
Дяков С. І. - Обґрунтування систем методичного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності (2009)
Зубрик А. Р. - Модель формування продуктивного педагогічного мислення вчителів гуманітарних дисциплін: психолого-педагогічні умови, критерії та рівні сформованості (2009)
Корольов О. П. - Деонтологічні принципи, норми, цінності – складові професійної компетентності працівників митних органів України (2009)
Маріонда І. І. - Особливості фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2009)
Масленнікова К. С. - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів (2009)
Мельничук І. М. - Оцінювання навчальних досягнень студентів в сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців (2009)
Мудра О. М. - Технологія та педагогічні умови підвищення ефективності інтенсивного навчання дорослих (2009)
Оруджева С. Е. - Сутність і особливості феномена соціального партнерства в юридично-правовій сфері: педагогічний аспект (2009)
Панькевич О. О. - Критерії та показники оцінки підготовленості майбутніх правознавців до подолання пізнавально-психологічних бар’єрів (2009)
Романишина Л. М. - До питання незалежного зовнішнього тестування з хімії (2009)
Сікорський П. І. - До питання ефективності методики структурування і генералізації навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін, Вітер О. М. (2009)
Степанюк А. В. - Наукові основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями педагогіки Петера Петерсена (2009)
Тюріна В. О. - Формування пізнавальної активності та пізнавальної самостійності курсантів в процесі розв’язування пізнавальних задач (2009)
Федик О. Л. - Пізнавальна активність курсантів вищих військових навчальних закладів, її структура, показники та рівні розвитку у процесі навчання (2009)
Ходань О. Л. - Структура і сутність корпоративної культури офіцера (2009)
Чорній В. Я. - Сутність комунікативної компетентності як професійно важливої якості особистості майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери (2009)
Ярошенко О. Г. - Контроль та оцінювання якості самостійної навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (2009)
Кужель М. М. - Рефлексивна детермінація процесу формування психологічної готовності викладача до педагогічної діяльності (2009)
Шимко В. А. - Емпіричне дослідження диференціально-психологічних осообливостей впливу в особливих умовах (2009)
Адамчук В. В. - Теорія відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф., Веселовські М., Новак Я. (2011)
Головач І. В. - Обґрунтування ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з коренеплодом, Свірень М. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Проблеми підвищенні продуктивності агроландшафтів, Іноземцев Г. Б., Паранюк В. О., Ковалишин С. Й. (2011)
Булгаков В. М. - Стан та перспективи розвитку механізації сільського господарства, Дубровін В. О., Черновол М. І. (2011)
Бойко А. І. - Дослідження енергетичних показників і встановлення раціональних параметрів зубчатого робочого органу сошника прямого посіву, Свірень М. О., Лісовий І. О. (2011)
Головач І. В. - Застосування рівнянь Ейлера при дослідженні вібраційного викопування коренеплодів, Черниш О. М., Березовий М. Г., Солтисюк В. І. (2011)
Тищенко Л. Н. - К составлению уравнений динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Булгаков В. М. - Основні принципи теорії вібраційного викопування коренеплодів, Головач І. В., Свірень М. О., Кіров І. М. (2011)
Кравчук В. І. - Аналітичне відображення кінематичного зв'язку, як передумова створення теоретичних моделей взаємодії пружно – в'язких елементів механічної системи, Давидюк В. П. (2011)
Шпокас Л. - Экспериментальное исследование обмолота початков кукурузы, Петкявичюс С., Булгаков В. M. (2011)
Головач І. В. - Теорія викопування коренеплодів вібраційним способом, Березовий М. Г., Свірень М. О., Пришляк В. М. (2011)
Рубльов В. І. - Система показників якості сільськогосподарської техніки та їх оцінка (2011)
Бутаков Б. И. - Обкатывание игольчатыми роликами резьб с широкой впадиной и архимедовых червяков, Зубехина А. В. (2011)
Булгаков В. М. - Динаміка важільних механізмів сільськогосподарських машин, Калетнік Г. М., Кравченко І. Є., Пришляк В. М. (2011)
Струтинський В. Б. - Експериментальне визначення матриці жорсткості моделі гексапода, Кириченко А. М. (2011)
Рубльов В. І. - Види моделей сертифікації сільськогосподарської техніки (2011)
Дудніков А. А. - Роль теорії надійності у підвищенні якості машин, Біловод О. І., Канівець О. В., Дудник В. В. (2011)
Рибак Т. І. - Новий пристрій для непрямого контролю за ростом тріщин в несучих системах мобільної техніки, Бабій А. В., Матвіїшин А. Й. (2011)
Бойко А. І. - Дослідження надійності кукурудзозбиральних машин при їх старінні, незмінній базі технічного обслуговування і використанні пасивного резервування, Бондаренко О. В. (2011)
Молодик М. В. - Перспективні напрями підвищення довговічності пар тертя сільськогосподарської техніки, Василенко М. О., Лисіков Ю. І., Іванов О. М. (2011)
Бойко А. І. - Використання принципу інваріантності при вирішенні проблем підвищення надійності сільськогосподарської техніки (2011)
Ольшанський В. П. - Спрощений розрахунок коливань зернової суміші, які спричинені нерівномірним обертанням циліндричного решета, Ольшанський С. В. (2011)
Шевченко І. А. - Результати дослідження процесу двоступінчастого віджимання вологонасиченої вовни, Лиходід В. В. (2011)
Посвятенко Е. К. - Шляхи зниження втрат робочої рідини у гідросистемах при експлуатації сільськогосподарських машин, Будяк Р. В. (2011)
Ладанюк А. П. - Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу, Власенко Л. О., Бойко Р. О. (2011)
Бойко А. І. - Особливості визначення величини мікродеформування поверхні деталі під дією зовнішнього навантаження спекл-інтерферометрією, Карабиньош С. С., Пєнкін М. О. (2011)
Шимелюк В. В. - Оптимізація форми молотильних елементів пристрою для обмолоту качанів кукурудзи, Бендера І. М. (2011)
Бойко А. І. - Перспективи підвищення стійкості руху машинно-тракторних агрегатів, Савченко Л. А. (2011)
Свірень М. О. - Результати експериментальних досліджень роботи висіваючих апаратів посівних машин для систем точного землеробства, Лещенко С. М., Бойко А. І., Банний О. О. (2011)
Іванов М. І. - Застосування гідропривода поперечних коливань доочисників гичкозбиральної машини, Подолянин І. М., Гунько А. С. (2011)
Тарасюк В. В. - Дослідження переносу теплоти від нагрітої поверхні до гранул ОМД кулястої форми, Дідух В. Ф. (2011)
Кобець А. С. - Дослідження впливу параметрів роторних робочих органів на якісні показники роботи розкидачів мінеральних добрив, Нагієва Н. О. (2011)
Хлопецький Р. А. - Кінематичний аналіз фрези для добування сапропелю, Дідух В. Ф. (2011)
Рудь А. В. - Регулювання потужності дизельного двигуна машинно-тракторного агрегату, Думанський О. В. (2011)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження роботи мобільних агрегатів для отримання біогазу і твердопаливної щепи, Зінєв М. В., Щаблевський Ю. В. (2011)
Кропівний В. М. - Розробка та дослідження складу технологічного середовища для ФАБВО, Шепеленко І. В., Черкун В. В. (2011)
Дудніков І. А. - Оцінка надійності машин та шляхи її підвищення (2011)
Лімонт А. С. - Вантажно-транспортне забезпечення збирання льонотрести (2011)
Артьомов М. П. - Дослідження критеріїв керованості мобільних сільськогосподарських машин (2011)
Мельник І. І. - Математична модель визначення оптимального складу агрегатів у рослинництві, Сапсай В. І., Барабаш Г. І., Зубко В. М., Чуба В. В. (2011)
Васильковський О. М. - Суміщення технологічних операцій у виробництві олії, Сало В. М., Петренко М. М., Васильковський Я. С. (2011)
Швайко В. М. - Моделювання руху частинки по прямолінійній лопаті роторного прискорювача, Тищенко С. С. (2011)
Петренко М. М. - До обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок для точного висіву насіння просапних культур, Васильковський М. І., Васильковська К. В. (2011)
Писаренко В. Г. - Особенности процессов изнашивания трибосопряжений в условиях высокоскоростного трения (2011)
Мачок Ю. В. - Обґрунтування конструкції полозкового сошника з самозагострюваним лезом полозу, Аулін В. В., Солових Є. К., Солових І. К. (2011)
Ветохин В. И. - К теории почвообрабатывающего клина (2011)
Ящук А. А. - Дослідження кінетики сушіння насіння льону олійного з розробкою конструкції сушарки, Кірчук Р. В. (2011)
Думенко К. М. - Нові шляхи підвищення надійності зернозбиральних машин (2011)
Попович П. В. - Обгрунтування параметрів обладнання для випробувань багатоступінчатих редукторів розкидачів твердих органічних добрив, Цьонь О. П., Довбуш Т. А. (2011)
Теслюк Г. В. - Вплив різних варіантів постановки корпусів дискового плуга на структурно-агрегатний склад грунту, Волик Б. А., Семенюта А. М. (2011)
Горбенко О. А. - Обґрунтування вибору конструкції і режимів роботи подрібнюючого модуля машини для подрібнення і протирання томатів, Чебан О. Я. (2011)
Лукашенко А. Г. - Методологія організації бази даних на основі теорії неповної подібності та розмінностей, Лукашенко Д. А., Міценко С. А. (2011)
Степаненко С. П. - Аналітичні дослідження впливу двонаправленої вібрації робочих органів сепаратора на інтенсифікацію процесу розділення зерна (2011)
Кузьменко В. Ф. - Стан та тенденції зміни основних робочих органів кормозбиральних комбайнів (2011)
Горбенко О. А. - Впровадження енергоефективної техніки в олійному виробництві, Стрельцов В. В. (2011)
Хомич А. В. - Дослідження роботи льономолотарки, Дударєв І. М. (2011)
Думенко І. В. - Проблеми самонавчання охорони праці (2011)
Полішкевич О. Р. - Аналітичний огляд існуючих проблем збирання кукурудзи (2011)
Черниш О. М. - Запас міцності при циклічному навантаженні (2011)
Грубань В. А. - Конструктивно-технологічні передумови вдосконалення качаноочисних пристроїв (2011)
Завірюха М. В. - Дослідження процесу різання інтегрованим різальним пристроєм (2011)
Ілюшик І. М. - Експериментальні дослідження динаміки процесу екскавації сапропелів грейфером (2011)
Пилип В. Є. - Розробка адаптованого пристрою для збирання кукурудзи (2011)
Ракул О. І. - Дослідження опору плодоніжки качанів кукурудзи деформації крученням (2011)
Тримбач С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку машин для протруювання насіння с.-г. культур, Вечера О. М. (2011)
Борис А. М. - Теоретичні дослідження втрат цукроносної маси та залишків гички при різних способах її збирання (2011)
Луц П. М. - Результати попередніх досліджень зневоднення пивної дробини (2011)
Лисенко Д. М. - Обґрунтування параметра оптимізації фракціонування сухої листостеблової маси (2011)
Алієв Е. Б. - Конструкційно-технологічна схема комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання, Тісліченко О. С. (2011)
Куликівський В. Л. - Методика експериментальних досліджень ефективності роботи та довговічності гвинтового робочого органу транспортера (2011)
Антончук О. М. - Історія формування правописних норм сучасної української мови (2011)
Біленко Т. Г. - Нульсуфіксальні деривати – лінгвопоетичний феномен художнього мовлення Василя Стуса, Стовбур Л. М. (2011)
Веремчук О. А. - Специфіка представлення стилістично транспонованих терміноодиниць із лексикографічною позначкою спец. в сучасній кодифікаційній практиці (2011)
Вітюк В. В. - Орфографічна грамотність як показник культури мовлення (2011)
Вокальчук Г. М. - Неологія шістдесятників (2011)
Ковальчук Н. П. - Смайли як візуально-смислові конструкції культури віртуального спілкування (2011)
Мандрик Н. В. - Недуги рідного слова (2011)
Маслова Ю. П. - Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ) (2011)
Мирончук О. Я. - Назви чинів святості та їх відповідники в Пересопницькому Євангелії 1556-1561 (2011)
Тимочко О. Б. - Словник авторських лексичних новотворів поетів-дисидентів 60-70-х років ХХ століття: проблеми лексикографічного опису (2011)
Хом’як І. М. - Стилістична палітра поезії Василя Стуса (2011)
Шульжук Н. В. - Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики (2011)
Бестюк І. А. - "Їхали козаки із Дону додому…": трансформація народнопісенного сюжету в поезії Василя Стуса та Юрка Покальчука (2011)
Бородінова М. В. - Християнські образи, мотиви в поезії В. Стуса (2011)
Годунок З. В. - Герменевтика індивіда у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" та в текстах М. Хвильового: порівняльний аналіз (2011)
Глушковецька Н. А. - Етико-естетичний та педагогічний універсум епістолярію Василя Стуса (за матеріалами листів до сина) (2011)
Демедюк (Зінич) Н. В. - Синій колір у новелістиці Миколи Хвильового: міфопоетичний аспект (2011)
Дмитрук О. С. - Любовний дискурс в циклі "Парасочка" Марка Черемшини (2011)
Жилін М. В. - Тичина Г. Грабовича і Тичина В. Стуса, Жиліна М. С. (2011)
Загоруйко Н. А. - Листи Василя Стуса як феномен епістолярної творчості (2011)
Іщенко В. Г. - Рання творчість Василя Стуса в контексті урбаністичної проблематики новітньої літератури (2011)
Кирильчук О. М. - Творчість Василя Стуса в постколоніальному аспекті (2011)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (2011)
Колодкевич Г. В. - Елементи міфологізму художнього мислення В. Стуса періоду "палімпсестів" (2011)
Колошук Н. Г. - Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті (тюремно-табірні вірші В. Стуса та "нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада…" Й. Бродського) (2011)
Криловець Н. В. - Хронософські мотиви у творчості Ліни Костенко (2011)
Криловець Р. А. - Поезія Василя Стуса: екзистенційні самопошуки (2011)
Назарук В. М. - Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса (2011)
Поліщук Я. О. - Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей (2011)
Пухонська О. Я. - Урбаністичні мотиви сучасної вітчизняної поезії (2011)
Райбедюк Г. Б. - Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей (2011)
Рарицький О. А. - Щоденникові записки "Із таборового зошита" В. Стуса: історія публікації та літературні аспекти (2011)
Ромащенко Л. І. - Шістдесятники і шістдесятництво в епістолярії Василя Стуса (за матеріалами збірки "Листи до сина") (2011)
Саковець С. П. - Хаос та космос як елементи космогонічного міфу Василя Стуса (2011)
Ходюк О. С. - Тарас Шевченко у творчості Галини Комарівни (Комарової) (2011)
Чепурняк Т. О. - Образна система поезій у прозі В. Голобородька та М. Воробйова (2011)
Чиж Н. О. - Екзистенційний вимір свободи людини у "Щоденнику" Олеся Гончара (2011)
Ярошевич І. А. - Вияв поетичної свободи у циклі "Костомаров у Саратові" В. Стуса (2011)
Яструбецька Г. І. - Тезаурус В. Стуса крізь призму містичного (2011)
Пам’яті видатної людини (2012)
Василенко О. П. - Генетические последствия эффекта "свидетеля" , Рушковский С. Р., Демидов С. В., Александров А. В., Демидова Г. С. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації FоkI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з факторами ризику гострого коронарного синдрому (2012)
Гонтова Т. М. - Макро- та мікроскопічні ознаки коренів живокосту лікарського та шорсткого (2012)
Дроздовська С. Б. - Т-786→С поліморфізм промотора гена eNOS (ендотеліальної NO – синтази) у українських спортсменів (2012)
Козира С. А. - Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. (2012)
Луженецька В. К. - Вплив сполуки з цитостатичною активністю похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів у порівнянні з 5-фторурацилом, Кузнєцова Г. М. (2012)
Матвієнко М. Г. - Тестикулярна активність молодих, зрілих і старих щурів після введенні празозину та мезатону при блокаді й активації кісспептинергічної системи, Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2012)
Овчаренко В. В. - Мікроморфометричні показники селезінки щурів, що перебували в умовах хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості (температура 41-42 Сє) в поєднанні з фармакокоррекцією імуномодулятором інозином (2012)
Опанасенко С. М. - В. Ю. Чаговець – засновник мембранології в Україні, Рибальченко Т. В., Дзержинський М. Е., Рибальченко В. К. (2012)
Пасіешвілі Т. М. - Вплив поліморфізму гена АПФ на клініко-фенотипові прояви бронхіальної астми у хворих з ожирінням (2012)
Чоп’як В. В. - Експериментальний хламідіоз, Гайдучок І. Г., Ломіковська М. П. (2012)
Белоглазов В. А. - Качество жизни больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, системное воспаление и антительный ответ на эндотоксин: влияние иммунорекции экстрактами Uncaria tomentosa, Али Мохамад Таха (2012)
Белоглазов В. А. - Состояние мукозального антиэндотоксинового иммунитета и С-реактивный белок у больных ревматоидным артритом на фоне НПВП индуцированной гастропатии, Петров А. В., Абрамова К. В., Гордиенко А. И. (2012)
Железнякова Н. М. - Корекція імунних порушень як однієї з провідних патогенетичних ланок поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2012)
Копаенко А. И. - Биохимические и иммунологичекие показатели у пациентов с передними эндогенными увеитами ассоциированными со спондилоартритами, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2012)
Лазур Я. В. - Динаміка цитокінів та маркеру системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця та остеопорозом (2012)
Лебедь К. М. - Рівні цитокінів та адипокінів крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Победьонний А. Л. - Стан показників клітинного імунітету у хворих на черепно-мозкову травму (2012)
Тєрьошин В. О. - Вплив імунотропного препарату циклоферону та засобів фітотерапії на основі екстракту артишока на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний вірусний гепатит С у періоді медичної реабілітації, Соцька Я. А., Прудникова І. В., Борзенко І. А. (2012)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив аміксину ІС на концентрацію протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах (2012)
Белоглазов В. А. - Влияние процедуры гемодиализа на уровень С-реактивного белка и гуморальный антиэндотоксиновый иммунный статус у больных хронической болезнью почек, Климчук А. В., Холодов Д. А., Усаченко И. Е. (2012)
Волков В. И. - Химаза и воспалительная активация при сердечной недостаточности, Серик С. А., Сердобинская–Канивец Э. Н., Ченчик Т. А., Самохина Л. М. (2012)
Жураковська Н. О. - Зміни показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на інфекційний мононуклеоз (2012)
Калінін І. В. - Метаболічні показники в організмі щурів за умов інтоксикації важкими металами, Данченко Н. М., Цудзевич Б. О. (2012)
Костьєв І. К. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування (2012)
Лоскутова І. В. - Вплив поліоксідонію на зміни метаболічного гомеостазу у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту ускладненого безпліддям, Ціпоренко С. Ю. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние биофлавоноида рутозид на энзиматическую антиоксидантную систему хрусталика и внутриглазной жидкости у животных с экспериментальным диабетом, Могилевский С. Ю., Гудзенко Е. А. (2012)
Петруня А. М. - Влияние тиоловых препаратов на степень воспалительного процесса в роговице при кератоконъюнктивите, Мухамед Абдульрахман Кутайни (2012)
Рудой Б. С. - Медична реабілітація хворих із ожирінням після перелому проксимального відділу стегна (2012)
Рыжова И. П. - Изучение процессов перекисного окисления липидов у больных с ишемической оптиконейропатией и их коррекция в комплексе лечения (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы в условиях применения нейротропных препаратов, Семенко В. В. (2012)
Соцька Я. А. - Ефективність детоксикуючого препарату реамберину в комплексній терапії хворих на хронічний холецистит, сполучений з хронічним панкреатитом на тлі інфікування HCV, Круглова О. В., Гаврилова Л. О., Мірошніченко І. О., Черкасова В. С. (2012)
Тєрьошин В. О. - Корекція синдрому оксидативного стресу у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною поєднаною патологією гепатобіліарної системи, Круглова О. В., Шаповалова І. О., Бикадоров В. І. (2012)
Труняков Н. В. - Оптимизация коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией (2012)
Баранова І. І. - Вивчення стабільності, структурно-механічних і фізико-хімічних властивостей гелевих основ з бодягою (2012)
Бачук Н. Ю. - Применение глазных капель Офтаквикс для профилактики внутриглазной инфекции у больных катарактами (2012)
Білошицька І. В. - Розробка методик стандартизації та вивчення стабільності антигістамінних супозиторіїв "Лоравіт", Тихонов О. І. (2012)
Гунина Л. М. - Оценка эффективности пробиотического функционального продукта "Ламинолакт Спортивный" при интенсивных физических нагрузках (2012)
Дубініна Н. В. - Перспективи створення протимікробних препаратів на основі глюкогенних амінокислот (2012)
Євтіфєєва О. А. - Методологічні аспекти оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських засобів (2012)
Зубченко Т. М. - Фізико-хімічні дослідження сиропу гепатопротекторної дії (2012)
Кіреєв І. В. - Вплив антигіпертензивної фармакотерапії на стан діастолічної функції лівого шлуночку у хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією ниркового ґенезу, Жаботинська Н. В., Рябова О. О., Кашута В. Є., Бакуменко М. Г. (2012)
Коваленко С. М. - Термогравіметричний аналіз компонентів таблеток для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Корниенко В. И. - Влияние аммониевых солей N-(3-метил-7-ацетилметил-ксантинил)-8-N-замещенных пиперазиния на выносливость крыс к физическим нагрузкам, Шикова В. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Рак Т. Н. (2012)
Михайленко В. В. - Обґрунтування створення гелю для внутрішнього застосування для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (2012)
Поліщук Ю. П. - Технологічний спосіб введення діючих речовин до основи гелю, Давтян Л. Л., Бірюкова С. В., Колоколова О. Б. (2012)
Половко Н. П. - Вивчення впливу температури на реологічні властивості безводних гелів карбомеру (2012)
Сокуренко Л. М. - Антитоксична дія імунофлазиду при грипі (2012)
Степаненко С. В. - Рентгеноструктурний аналіз діючих речовин та таблеток "Амкесол", Штейнгарт М. В., Чуєшов В. І., Трунова Т. В. (2012)
Таран А. В. - Антигипоксическая активность 7-β-гидрокси-γ-(п-хлорофенокси)пропил-8-тиозамещенных 3-метилксантина, Григорьева Л. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Черчесова О. Ю. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність противірусного препарату нуклексу у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Ткачук З. Ю., Соцька Я. А., Круглова О. В. (2012)
Юрченко В. Є. - Дослідження з розробки емульсійних основ для м’яких лікарських та косметичних форм, Ковальова Т. М., Половко Н. П. (2012)
Баринова А. А. - Роль компьютерной томографии с контрастированием слезных путей для детей с рецидивирующими дакриоциститами (2012)
Бездетко П. А. - Морфометрические и аккомодационные особенности переднего отрезка глаза у пресбиопов с первичной открытоугольной глаукомой, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2012)
Волков В. И. - Особенности боли в груди у женщин в периоде перименопаузы, Вовченко М. Н., Исаева А. С., Струк Т. А. (2012)
Гаврилов А. О. - Показники профілю артеріального тиску та кардіогемодинаміки при додатковому застосуванні препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот епадолу у хворих з бронхіальною астмою, поєднаною з гіпертонічною хворобою, Победьонна Г. П., Шупер В. О., Лавринчук І. О. (2012)
Гетманец А. В. - Влияние экспериментального артрита коленного сустава на микротвердость губчатого вещества проксимального эпифиза большеберцовой кости (2012)
Голубов К. Э. - Исследование показателя качества жизни у пациентов с контузионной травмой органа зрения (2012)
Грищенко М. Г. - Гемодинамічні зміни в судинах малого таза хворих на лейоміому матки (2012)
Ефанина Н. В. - Психосоматические соотношения во врачебной практике (2012)
Збаражский Ю. В. - Эффективность аутогемотрансфузии ультрафиолетовым излучением облученной крови при бакте-риальных менингитах у новорожденных детей (2012)
Ігнатенко Г. А. - Патологічне ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця, Мухін І. В., Башкірцев А. В. (2012)
Карнаух Е. В. - Клинико-лабораторные особенности стоматологического статуса у детей с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ассо-циированными с Helicobacter pylori, Емельянова Н. Ю. (2012)
Костюковская А. Е. - Магнитно-резонансная диагностика спинальных эпидуральных абсцессов (2012)
Кравченко І. М. - Лікувальне голодування: особливості клінічного супроводу пацієнтів та перспективні напрямки застосування (2012)
Лебединская М. Н. - Внебольничная пневмония у больных с хронической сердечной недостаточностью: трудности диагностики, Березняков В. И. (2012)
Липатникова А. С. - Особенности влияния фаст-фуда на организм человека, Ворошилов А. С., Тарасенко Д. О. (2012)
Махаринська О. С. - Порівняння ефективності різних режимів антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Березняков І. Г. (2012)
Назарян Р. С. - Уровень стоматологического здоровья детей возрастом 10-11 лет города Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2012)
Панченко Н. В. - Клинические особенности изменений диска зрительного нерва у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Дурас И. Г., Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н. (2012)
Петренко О. В. - Оценка результатов реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполненных при травмах вспомогательного аппарата глаза (2012)
Пешенко О. М. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу та паравертебральної ділянки хребта з визначенням судинно-рефлекторних реакцій за даними реоенцефалографії (2012)
Попов А. П. - Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в условиях дневного стационара амбулаторно - поликлинического учреждения, Бакшеев В. И., Лановенко Ю. П., Астахова Т. П., Левшина Л. А., Шмаков С. Г. (2012)
Радионова С. И. - Эффективность комбинированной терапии больных фебрильной шизофренией с применением нового иммуноактивного препарата полиоксидония (2012)
Рибченко Л. А. - Визначення чутливості та специфічності алгоритмів розрахунку вірогідності носійства мутацій BRCA1 та BRCA2, Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. (2012)
Скиба Т. А. - ХОЗЛ і остеоартроз: до питання щодо патогенетичних основ коморбідності (2012)
Сухонос В. А. - Механизмы ремоделирования сердца у больных гипертонической болезнью с ожирением (2012)
Тєрьошин В. О. - Характеристика синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит В, поєднаний з хронічним панкреатитом, Кривуля І. Г. (2012)
Черкашина Л. В. - Гальванічний опір шкіри та електрошкірна чутливість у пацієнтів зі стрес-індукованими дерматозами та психогенними захворюваннями шкіри (2012)
Щеглов В. И - Возможности эндоваскулярного лечения больных с сосудистой патологией зрительного анализатора, Рыжова И. П. (2012)
Юган Я. Л. - Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих (2012)
Агафонова О. О. - Оцінка потенціалу збільшення народжуваності та генетичного тягаря в Луганській області (2012)
Баєв О. А. - Дослідження нейродинамічних та психічних функцій організму людини в світлі статевого диморфізму, Іванюра І. О., Лисенко С. Г. (2010)
Дьяченко В. Ф. - Особенности работы с медоносными пчёлами в климато-географических условиях востока Украины (из личного опыта пасечника-аматора) (2010)
Кузнєцова Г. М. - Порівняння впливу цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку тонкого кишечника щурів, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2010)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини та їх сировина, які містять біологічно активні речовини, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2010)
Бабак О. Я. - Ефективність антигомотоксичної терапії та її вплив на цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, Фадєєнко Г. Д., Фролов В. М., Гришко Л. Ю. (2010)
Бабенко А. Д. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний гіпертрофічний гінгівіт (2010)
Бондаренко О. В. - Иммунные и метаболические сдвиги у спортсменов, занимающихся плаванием, Романюк К. Б., Яковлева К. В., Ясько Г. В. (2010)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксідонію на інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит (2010)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2010)
Мудра В. Н. - Вплив галавіту на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають проведенню дентальної імплантації (2010)
Торопчин В. І. - Особливості цитокінового профілю крові хворих на стеатоз печінки на тлі синдрому хронічної втоми (2010)
Фролов В. М. - Показники цитокінового профілю крові хворих на синдром психоемоційного вигорання при введенні екстракту з бджолиного підмору, Пересадін М. О., Кузнецова Л. В. (2010)
Чащева О. Г. - Стан системи інтерферону у підлітків, хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Шарашидзе К. З. - Клинико-иммунологические особенности задержки роста плода у беременных, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2010)
Безкоровайна І. М. - Біохімічні алгоритми розвитку вторинної неоваскулярної глаукоми (2010)
Березовська М. О. - Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульзний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки на тлі синдрому вигорання (2010)
Гришко Л. Ю. - Показники аденілової системи крові хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (2010)
Іванова Л. М. - Вплив тіотриазоліну на показники ліпопероксидації та активність системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В., Пілієва О. В., Лях Т. О. (2010)
Кравченко І. Г. - Ендотеліальна дисфункція у хворих серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла, Педан Н. В., Черненок М. Е. (2010)
Соколова Н. А. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2010)
Трофименко О. М. - Концентрація "середніх молекул" у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2010)
Гнатко О. П. - Шляхи оптимізації хіміотерапії туберкульозу геніталій у жінок репродуктивного віку, Юкало В. Є. (2010)
Гринчук В. А. - Эффективность депривокса в лечении тревожно - депрессивных расстройств, Романенко Д. И., Кукурекина Е. Ю. (2010)
Джахаф А. А. - Застосування сучасного комплексного фітопрепарату гастритол в медичній реабілітації хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2010)
Компанієць К. М. - Ефективність використання кораргіну в лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2010)
Могилевский С. Ю. - Исследование влияния витамина В6 на состояние мембранных структур сетчатой оболочки глаза при развитии экспериментального диабета, Чуйко А. Л. (2010)
Пересадин Н. А. - Перспективы использования антигомотоксических препаратов у пациентов с рецидивирующей рожей, Фролов В. М. (2010)
Савохина М. В. - Изучение действия метакрукса на течение адъювантной болезни (2010)
Терехова Н. В. - Сучасні підходи до лікування хворих на післяпологові депресії, Григорович Г. О., Ковтонюк О. Ю. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації імуноплюсу та артіхолу на рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2010)
Бондаренко О. А. - Клинические особенности хронического панкреатита, протекающего на фоне ожирения (2010)
Журавлева Л. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: клиника диагностика, лечени (2010)
Клочков А. Е. - Особенности диагностики лекарственного панкреатита, развившегося при лечении туберкулеза легких, Губергриц Н. Б. (2010)
Киреев И. В. - Лабораторная диагностика и фармакотерапия заболеваний вызванных стрептококками, Осолодченко Т. П., Литвинова Л. О., Трищук Н. М. (2010)
Кукурекин Ю. В. - Старое - новое о типах высшей нервной деятельности, Гринчук В. А., Кукурекина Е. Ю. (2010)
Лебедь О. И. - Клиническое значение системного воспаления у больных с синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких (2010)
Лещина І. В. - Особливості психічних та поведінкових розладів у студентів в сучасних умовах медичної освіти (2010)
Мозгова Т. П. - Роль конституціонального чинника у формуванні емоційно- поведінкових розладів у підлітків (2010)
Перекрестов М. Б. - Изучение пластических свойств аутосклеры и биоимплантата тутопласт® височная фасция при лечебной кератопластике у пациентов с гнойной язвой роговицы, Сухина Л. А. (2010)
Победенная Г. П. - ХОЗЛ - современные направления лечения (2010)
Тютюнник И. В. - Особенности ультразвуковой диагностики синдрома хронической тазовой боли и его лечение, Акулинин Н. В., Кукурекин Ю. В. (2010)
Христич Т. М. - Проблема неалкогольного стеатогепатиту в практиці сімейного лікаря (2010)
Shuber V. A. - Diagnoses of cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus type I, Abdullah - Al - Mamun, Shuber S. V., Tedeeva M. K., Dolgolenko O. G., Matjuchin P. V. (2010)
Пересадин Н. А. - Рецензия на книгу Германов В. Т., Лоскутова И. В., Бойченко П. К.. Словарь иммунологических терминов и определений в практике иммунолога и аллерголога / В. Т. Германов, И. В. Лоскутова, П. К. Бойченко. – Луганск: "ЧП Сувальдо", 2010. - 620 с. (2010)
Рибальченко В. К. - Рецензія на підручник "Загальна цитологія і гістологія" / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, Г. В. Островська, С. М. Гарматіна, Л. М. Пазюк, Н. О. Бузинська, І. М. Варенюк, А. С. Пустовалов, О. К. Вороніна. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 575 с., Харчук І. В. (2010)
Фролов В. М. - Рецензія на книгу Г. М. Приймака "Бджоли лікують". - Київ: Дім, сад, город, 2010. - 74 с., Пересадін М. О. (2010)
Берегова Т. В. - Рецензія на підручник для вищих навчальних закладів "Етологія (основи поведінки тварин)" / О. В. Севериновська, О. Є. Пахомов, В. К. Рибальченко. - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2010. - 290 с., Дзюбенко Н. В. (2010)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів наукового конгресу "18 Об'єднаний Європейський Гастроентерологічний тиждень", Островська Г. В. (2010)
Линчак О. В. - Огляд матеріалів "Міжнародної Студентської Конференції Біонаук", м. Неймеген, Нідерланди, Ямшанова О. Ю. (2010)
Филинская Е. М. - Обзор материалов VIII международной конференции "Биоантиоксидант", г. Москва, Харчук И. В. (2010)
Линник С. О. - Впровадження сучасних принципів грудного вигодовування дітей в Україні, Дудіна О. О., Терещенко А. В. (2013)
Рингач Н. О. - Соціальні нерівності, ризики навколишнього середовища та здоров’я (2013)
Ященко Ю. Б. - Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект), Кондратюк Н. Ю. (2013)
Пішак В. П. - Аналіз поширеності природжених вад розвитку у новонароджених Чернівецької області за даними генетичного моніторингу, Ризничук М. О. (2013)
Зинченко Е. К. - Состояние церебрального кровотока на фоне артериальной гипотонии различной этиологии, Закрутько Л. И., Шептун А. Н., Маркова Т. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Стан здоров’я і медичного обслуговування національних меншин України на прикладі румунів і молдован Чернівецької області, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Леонець С. І. (2013)
Сухіна Л. О. - Особливості діагностики та клінічного перебігу хронічних рецидивних увеїтів у дітей на фоні персистуючої внутрішньоклітинної інфекції, Юліш Є. І., Лисенко Г. Г., Мальцева Л. О., Бухановська Т. М. (2013)
Чепелевська Л. А. - Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення, Крапівіна А. А. (2013)
Лехан В. М. - Методика визначення норм навантаження та штатної чисельності лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування, Гінзбург В. Г., Ламза О. Є. , Шевченко М. В. (2013)
Кочін І. В. - Організаційні та медичні аспекти екстреної медичної допомоги за умов надзвичайних ситуацій (аналітичний огляд сучасної нормативно-правової бази України), Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гут Т. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2013)
Крячкова Л. В. - Вплив чутливості охорони здоров’я на якість життя (за даними опитування пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги) (2013)
Кнут Р. П. - Організація груп взаємопідтримки та обміну досвідом для пацієнтів хірургічних відділень при планових оперативних втручаннях, Торжевська О. М., Плегуца О. М., Мороз О. М., Кукурудзяк О. С., Пендерецька О.М. (2013)
Слабкий Г. О. - Деякі аспекти формування та тенденції розвитку медико-організаційних технологій на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я України, Петриченко О. О., Лупей-Ткач С. І. (2013)
Красовський К. С. - Динаміка поширеності тютюнокуріння серед дітей та підлітків в Україні, Григоренко А. А., Андрєєва Т. І. (2013)
Красовський К. С. - Ставлення населення України до реалізації основних стратегій подолання тютюнової епідемії, Андрєєва Т. І., Григоренко А. А. (2013)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом "Акушерство та гінекологія" в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Осташко С. І., Терещенко О. В., Закрутько Л. І., Курманська Л. Г. (2013)
Закрутько Л. І. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації за напрямом "Кардіологія та ревматологія" в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Горбань А. Є., Новгородська Л. М. (2013)
Лехан В. М. - Добровільне медичне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку (2013)
Шевченко М. В. - Аналіз законодавства України та окремих країн ЄС і СНД щодо законодавчого врегулювання надання платних послуг населенню у сфері охорони здоров’я, Матюшко Є. М., Дорошенко О. О., Істомін С. В. (2013)
Піняжко Р. О. - З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки, Любінець О. В. (2013)
Сало В. М. - Перспективні напрямки розвитку зерноочисної техніки переробних підприємств, Петренко Д. І., Нестеренко О. В., Гриценко Д. О. (2011)
Ляшенко Б. А. - Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий, Лопата Л. А., Солових Е. К., Соловых А. Е., Ворона А. В. (2011)
Черновол М. І. - Дослідження впливу вмісту легуючих елементів в шихті порошкового дроту на придатність до обробки електродугових покриттів, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2011)
Сидорчук О. В. - Класифікація проектів і взаємозв’язків між ними у програмах збирання ранніх зернових культур, Тригуба А. М., Сидорчук Л. Л., Макарчук О. В. (2011)
Головач І. В. - Сучасні тенденції розвитку машин і обладнання сільськогосподарського призначення, Черниш О. М. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Диференціальні рівняння для дослідження стійкості основних рухів гнучкого двоопорного ротора з пасивними авто балансирами, Гончаров В. В. (2011)
Свірень М. О. - Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння, Солових А. Є., Солових І. К., Анісімов О. В. (2011)
Лузан О. Р. - Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника, Сало В. М., Гончаров В. В., Лузан П. Г. (2011)
Скриннік І. О. - Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб, Федотова М. О., Петренко М. М., Кислун О. А., Богатирьов Д. В. (2011)
Пархоменко Ю. М. - Визначення математичної моделі процесу формування зернового потоку на виході котушкового висівного апарата, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2011)
Мажейка О. Й. - Напряженное состояние внутренних поверхностей корпусних деталей сельскохозяйственных машин при комбинированной лазерной обработке, Маркович С. І., Чайковський О. Б. (2011)
Корж В. М. - Особливості зміцнення деталей сільскогосподарської техніки газополуменевим напиленням матеріалів з низькою теплопровідністю, Лопата В. М., Солових Е. К., Солових А. Є. (2011)
Хромов В. Н. - Восстановление и упрочнение деталей машин сверхзвуковым электродуговым напылением, Свиридов Е. М. (2011)
Носуленко В. І. - Електроерозійна головка для розмірної обробки електричною дугою непрофільованим електродом, Шелепко О. В. (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные поршневые компрессионные кольца двигателей внутреннего сгорания, Высоцкий А. С. (2011)
Пестунов В. М. - Підвищення ефективності багатошпиндельних головок агрегатних верстатів у сільськогосподарському машинобудуванні, Стеценко О. С. (2011)
Павленко І. І. - Визначення конструктивних параметрів ВПК при виконанні типових рухів свердління, Вахніченко Д. В. (2011)
Черниш О. М. - Використання умов енергетичного балансу в коливальних процесах (2011)
Пестунов В. М. - Закономірності розвитку затискних механізмів, Стеценко О. С. (2011)
Павленко І. І. - Вплив конструктивних особливостей виконання портальних роботів на продуктивність РТК, Мажара В. А. (2011)
Мартиненко С. А. - Зменшення опору повітропроводів пневматичних сівалок, Ауліна Т. М., Світецька Л. С. (2011)
Артеменко Д. Ю. - Математична модель процесу роботи клинових відвальників щік сошника секції просапної сівалки, Магопець О. С. (2011)
Косінов М. М. - Дослідження можливості підвищення якості заповнення чарунок висівного диска насінинами, Амосов В. В., Соломашенко П. М. (2011)
Васильковський О. М. - Аналітичне дослідження якості розділення зерносуміші відцентрово-пневматичним сепаратором, Гончаров В. В., Петренко Д. І., Лещенко С. М. (2011)
Осипов І. М. - Обгрунтування параметрів дозуючого пристрою до шнекового туковисівного апарата, Амосов В. В., Сисоліна І. П. (2011)
Кришкін Б. Б. - Моделювання інтенсивності експлуатації пуансонів холодного видавлювання за допомогою програмного комплексу DEFORM v.10, Мірзак В. Я., Ставерська О. Е., Черпак А. О. (2011)
Оришака О. В. - Обгрунтування параметрів установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Оришака В. О., Артюхов А. М., Кравцов А. О. (2011)
Кісільов Р. В. - Аналіз конструктивно–технологічних і кінематичних параметрів змішувачів кормів для ВРХ, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г., Матвєєва В. О. (2011)
Трушаков Д. В. - Створення конфігурацій обчислювальних комплексів з підвищеною надійністю, Мошна Д. Ю. (2011)
Скриннік І. О. - Математична модель руху насіння по каскадам зерносушарки каскадного типу, Яцун В. В., Дарієнко В. В., Богатирьов Д. В., Федотова М. О. (2011)
Кришкін Б. Б. - Моделювання довговічності роботи фрикційних муфт однокривошипних пресів (2011)
Голик О. П. - Енергозабезпечення селянських (фермерських) господарств на основі сонячної енергії в умовах Кіровоградського регіону, Жесан Р. В., Краснюк А. С. (2011)
Капелюшний Ф. М. - Відновлення посадкових місць корпусних деталей методом електроконтактного нагрівання, Калита М. М. (2011)
Мороз С. М. - Аналіз багатошарового руху зерна на нерухомій похилій робочій поверхні, Васильковський М. І., Васильковський О. М., Гончаров В. В. (2011)
Шифрин Б. М. - Линейная модель колебаний подвески шасси пневмоколесной машины (2011)
Чемерис Е. И. - Надёжность оператора-штамповщика при выполнении им операций контроля качества изделий и работы оборудования (2011)
Кузик О. В. - Методи технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей (2011)
Тихий А. А. - Методика дослідження та моделювання напружено-деформованого стану ґрунту при дії на нього робочих органів ґрунтообробних машин (2011)
Пономаренко О. В. - Робочий простір п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою (2011)
Собінов О. Г. - Автоматизація управління баштовими сушарками ТОВ "Астра" (2011)
Яременко В. В. - Діагностування гідравлічних приводів комбайнів на динамічних перехідних режимах їх функціонування – шлях до створення електронних діагностичних засобів (2011)
Струтинський С. В. - Визначення точного геометричного положення виконавчого органу просторової системи приводів (2011)
Кулешков Ю. В. - Оптимизация зубчатого зацепления шестеренного насоса с целью повышения его удельной подачи, Осин Р. А., Руденко Т. В., Красота М. В. (2011)
Анан’єва О. С. - Вербалізація квантифікатора невизначеності "few" англійської мови (2012)
Бачишина О. Б. - Мовні засоби вираження просторових відношень в українській мові (2012)
Бронських С. В. - Польовий підхід щодо вивчення лексичної системи мови у форматі дослідження "понятійного поля" (2012)
Божеску М. Г. - Зачинна фазовість та засоби її вираження у сучасній англійській мові (2012)
Бойко Я. В. - Концептуалізація естетичної оцінки у поетичному тексті (на матеріалі лірики англійського романтизму) (2012)
Бойчук О. І. - Cемантика лексеми "BRITISH" у дискурсі (2012)
Боровик Я. Ю. - Синонімічний аспект вербалізації концепту "таємниця" в українській лінгвокультурі (2012)
Бурко О. В. - Порівняльна характеристика лексико-семантичного поля "буття" в авторському дискурсі (2012)
Бялик В. Д. - Семантична транспозиція смислу лексичних одиниць в термінологічному дискурсі, Дев’ятих Ю. В. (2012)
Валеева Л. В. - Семантическая модель суггестивной метафоры (на материале рекламных текстов), Сухорукова К. В. (2012)
Волгіна О. О. - Щодо стилістичної норми в лінгвістиці (2012)
Гавриш М. М. - Розвиток фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі контамінованих фразеологізмів) (2012)
Герасименко И. А. - Семантическая структура колоратива желтый (на материале языка русского фольклора) (2012)
Гнаповская Л. В. - "Война" и "мир" в имени: диалог или противостояние? (2012)
Головань Е. О. - Про переносне значення й нереферентне вживання іменників в однині (2012)
Григорів Н. М. - Фреймовий підхід до репрезентації гендерних стереотипів (2012)
Деменчук О. В. - Регулярна багатозначність дискомфортних експерієтипів (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття української та польської мов) (2012)
Дем’янець Ю. Д. - Концепт святий та його лексикографічна інтерпретація (2012)
Денисевич О. В. - Реклама: від реакції до стимулу (2012)
Денисенко С. Н. - Роль образу у семантичній структурі фразеологічних одиниць (на матеріалі різноструктурних мов), Романчук О. В., Матвіяс О. В. (2012)
Джуматій О. О. - Англомовна вербалізація мімічного вираження базових емоцій (на матеріалі тлумачних словників) (2012)
Євенчук О. Г. - Фреймове моделювання концепту FAMILIE: предметно-центричний фрейм (2012)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвокультурний концепт "джентельменство" в творах англійської літератури ХVІІІ століття (2012)
Жорнокуй У. В. - Полюсність еротично-танатологічного концепту в українській літературі (2012)
Зайченко О. В. - Поняття "концепт", його загальна характеристика (2012)
Заньковська Г. Д. - Компонентна структура концепту конфлікт (на матеріалі лексикографічних джерел) (2012)
Заполовський М. В. - Структурно-семантичні зміни Біблійних інакомовлень у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2012)
Зимовець Г. В. - Роль античних прецедентних назв у комерційній сфері (2012)
Іванів Р. О. - Концепт "Cерце" як компонент концептосфери "Людина" та його реалізація у германських і слов’янських мовах (на матеріалі англійської та української фразеології) (2012)
Іваннікова Я. В. - "Оранжерея" фразеологічних загадок (на матеріалі українського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея") (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Аксіологічна модель "чорний-білий" в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Кантемір С. О. - Полісемія vs. Омонімія: труднощі розмежування (2012)
Капак Ю. М. - Маскулінність у компаративних фразеологічних одиницях в сучасному німецькомовному дискурсі (2012)
Карпова І. Д. - Пареміологічні парадокси як засіб створення імпліцитного заперечення (2012)
Качала О. А. - Функції власних назв у складі фразеологічних одиниць чеської мови (2012)
Качмар О. Ю. - Сучасні напрями й методи дослідження концепту "management" (2012)
Кирилюк С. В. - Семантичний рух лексеми der Weg (2012)
Климків Є. М. - Фразеологічна реалізація концепту "віра" в біблійних текстах (2012)
Ключка Н. Я. - Лесико-семантичне поле як системно-структурне утворення (2012)
Ковалюк Ю. В. - Варіантологічний аналіз фразеологізмів із онімним компонентом (2012)
Ковальчук О. П. - Типологічні особливості лексичної семантики французьклї та української мов, Ковальчук В. Д. (2012)
Козяревич Л. В. - Вербальні засоби фасцинації в англомовному дискурсі (2012)
Колейчик О. О. - Тематизація телеономного концепту "дружба" у сучасному англомовному есе "Virtual friendship and the new narcissism" (2012)
Коляда Е. К. - Соціально-філософські засади вивчення поняття "песимізм" в прощині лінгвістики, Бойчук В. М. (2012)
Копчак О. І. - Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць з компонентом-глютонімом сучасних перської і української мов (2012)
Коротких Н. Р. - Фразеологізм як рефлексивна одиниця мови (2012)
Косенко А. В. - Концепт beauty у казковому дискурсі (2012)
Костенюк В. М. - Фразові дієслова як засіб семантизації просторових відносин (на матеріалі французької мови) (2012)
Котвицька В. А. - Фіксація мовної ситуації процесу запозичування англомовних слів німецькою мовою протягом останнього десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Князян М. О. - Засоби мотивації номінації прізвиськ у Одеській області, Буткова Г. В. (2012)
Кудря О. А. - Лінгвокультурологічні особливості англійських та українських слів зі вторинною колірною номінацією (2012)
Кудрявцева О. Д. - Семантична сполучуваність прийменників у трьох функціональних стилях сучасної німецької мови (2012)
Купрікова Г. В. - Актуалізовані номени одягу і взуття в сучасній українській мові (2012)
Лисенко Л. О. - Лінгвокультурне дослідження фразеологізмів часу в українській і англійській мовах (2012)
Литвин А. А. - Формування та розвиток концепту "туризм" в англійській концептосфері (2012)
Логвиненко М. І. - Концепт-сценарій, концепт-скрипт, текстовий концепт-сценарій: проблематика тлумачення (2012)
Лук’янець Т. Г. - Інтерсеміотична комплементарність у художньому тексті (2012)
Макеєва К. С. - Про аспекти топонімічних досліджень в сучасній лінгвістиці (2012)
Максимчук О. Л. - Англомовні запозичення та їх реалізація у текстах німецької публіцистики (2012)
Маляренко І. О. - Етноархетип worldtree як архетипний шар етноконцепту bush (на матеріалі австралійських поетичних текстів) (2012)
Миколенко Т. М. - Антонімічні відношення одиниць сленгу (2012)
Мирошніченко І. М. - Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) (2012)
Мицан Д. М. - Antropocentryczna recepcja rzeczywistosci w związkach frazelolgicznych (na przykładzie polskich I ukrainskich jf) (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові (2012)
Молокова О. Ф. - Ретроспетивний можливий світ як простір розгортання текстового концепту пам’ять (на матеріалі творів П. Модіано) (2012)
Огуй О. - Християнська символіка кольору в Західній Європі Середньовіччя (на матеріалі культури і літургії) (2012)
Олійник Л. В. - Роль асоціативних образів у семантиці лексичних одиниць німецької молодіжної мови (2012)
Онуфрієва І. Л. - Дослідження актуальної та потенційної антропонімії сучасними лінгвістами: теоретичний аспект (2012)
Орел І. І. - Раціональна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (лінгвокогнітивний аспект) (2012)
Осовська І. М. - Жаргонізми в німецькомовному сімейному дискурсі (2012)
Павлюк Т. П. - Концепт "час" у порівняльних конструкціях сучасного українського поетичного мовлення (2012)
Падалка Р. М. - Структура парадигм прізвищ Слов’янщини початку ХХІ ст. (2012)
Петришин М. Й. - Семантика прикметника олігоΣ у мові гомерівського епосу (2012)
Поздняков О. В. - Лексико-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу (2012)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "міра споживання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах (2012)
Помігуєва Л. П. - Особливості структурних типів лексичної полісемії (2012)
Похилюк О. М. - Фразеологізми та евфемізми: спільне та відмінне (2012)
Рибенок В. В. - Сутність лексико-семантичних трансформацій (2012)
Самсонова О. В. - Уява як складова мікросистеми "пізнавальні процеси людини" (на матеріалі фо з компонентом-назвою рослин) (2012)
Свердан Т. П. - Перспективи досліджень етномаркованої фразеології (за матеріалами сучасних студій) (2012)
Сізова Л. В. - Категорія означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та засоби її передачі у російській мові (2012)
Silivanova I. M. - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion "present" in English and Ukrainian languages (2012)
Слюніна О. В. - Архетипний концепт земля в лінгвокультурологічному аспекті (2012)
Снєжик О. П. - Концепт mariage у ціннісно-маркованих висловленнях (2012)
Тараненко К. В. - Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови (2012)
Трофимюк О. М. - Невербальні засоби вираження емоційного стану "інтерес" (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Федорова Ю. Г. - Антропологічний маркер "contemporary woman" та його репрезентація в мовній картині світу у складі сучасної англійської мови (2012)
Халіман О. В. - Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки (2012)
Химинець М. Д. - Вербалізація концепту Америка у сучасному англійському дискурсі (2012)
Chugu S. D. - Text studies from the socio-cognitive perspective (2012)
Шевченко О. В. - Текстові концепти французької прози середини ХХ ст. (2012)
Щербина С. М. - Особливості вербалізації концептів success<>failure в англомовному релігійному дискурсі (2012)
Юрків Н. З. - Функціонування запозичень в системі лексичної синоніміки англійської мови (2012)
Юрчишин Н. Д. - Фраземно-семантичне поле "страх" в українській та німецькій мовах (2012)
Юшак В. М. - Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Ящук А. К. - Трансформація концепту "природа" в поезії М. Т. Рильського (2012)
Адамчук В. В. - Дослідження розсівання твердих мінеральних добрив в умовах вітру, Косик П. О. (2012)
Черновол М. І. - Обгрунтування технологічного процесу та конструкції машини для безкопірного зрізу гички цукрових буряків, Свірень М. О., Борис М. М. (2012)
Аулін В. В. - Трибофізичне обґрунтування зміни напружено-деформованого стану ґрунту під час дії РОГМ (2012)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження руху мотоблока з садильною машиною на схилах, Борис А. М., Василюк В. І., Усенко М. В. (2012)
Амосов В. В. - Вплив кута нахилу поверхні відбивача зайвого насіння на точність сівби, Косінов М. М., Осипов І. М., Пашинський В. А. (2012)
Абрамова В. В. - Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата, Васильковський О. М., Петренко Д. І., Сабірзянов Т. Г., Шокін М. М. (2012)
Богатирьов Д. В. - Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток, Сало В. М., Носуленко В. І., Мартиненко Д. В. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель динамічної взаємодії робочого елемента відокремлювача гички з головкою коренеплоду, Борис А. М. (2012)
Головач І. В. - Теоретичні основи взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні, Березовий М. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2012)
Кісільов Р. В. - Дослідження бітерних штифтових барабанних дозаторів грубих і соковитих кормів, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г., Павленко І. І., Свищ М. В. (2012)
Кондратець В. О. - Теоретичне обґрунтування вибору типу вітродвигуна для фермерських та індивідуальних господарств, Мацуй А. М., Жесан Р. В., Сербул О. М. (2012)
Васильковський М. І. - Аналіз процесу точного висіву насіння просапних культур і обґрунтування основних напрямків його вдосконалення, Васильковська К. В. (2012)
Лісовий І. О. - Енергетика процесу перерізання рослинних решток комбінованим сошником для прямого посіву, Бойко А. І., Свірень М. О., Пашинський В. А. (2012)
Лещенко С. М. - Експоненційна та мультиплікативна регресійні моделі процесу пневмосепарації зернових сумішей, Сало В. М., Васильковський О. М., Петренко Д. І., Кузло В. В. (2012)
Лузан О. Р. - Результати польових випробувань експериментальної сівалки прямого посіву, Сало В. М., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2012)
Лукашенко А. Г. - Систематизация структур современных микроконтроллеров для лазерных технологических комплексов, Лукашенко В. М., Юпин Р. Е., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2012)
Мачок Ю. В. - Вплив зносу елементів конструкцій сошників на їх тяговий опір, Сало В. М., Аулін В. В., Сабірзянов Т. Г., Лузан П. Г. (2012)
Мороз С. М. - Енергетичний аналіз роботи завантажувальних транспортерів зерноочисних машин загального призначення, Васильковський О. М., Філімоніхін Г. Б., Анісімов О. В. (2012)
Носуленко В. І. - Автоматизована системи управління процесом розмірної обробки дугою непрофільованим електродом-інструментом, Шелепко О. В. (2012)
Пархоменко Ю. М. - Дослідження факторів впливу на сталість норми висіву зернових культур у польових умовах, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2012)
Свірень М. О. - Обгрунтування параметрів процесу підготовки посівного матеріалу, Бакум М. В., Крекот М. М. (2012)
Петренко М. М. - Вибір форми робочих органів адаптивного розпушувача ґрунту, Марченко Т. К., Носуленко В. І. (2012)
Петренко Д. І. - Обґрунтування геометричних параметрів пруткового циліндричного барабана відцентрово-пневматичного сепаратора, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Кириченко А. М., Терещенко М. С. (2012)
Рубльов В. І. - Карти контролю якості зернових сівалок для збору даних та їх автоматичної обробки і аналізу, Опалко В. Г. (2012)
Свірень М. О. - Теоретичні дослідження процесу дозування насіння під час висіву пневмомеханічними апаратами, Петренко М. М., Богатирьов Д. В., Павленко І. І. (2012)
Кулешков Ю. В. - Перспективы повышения технического уровня шестеренных насосов, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Філімоніхін Г. Б. - До визначення умов зрівноваження швидкообертових роторів сільськогосподарських машин пасивними авто балансирами, Філімоніхіна І. І. (2012)
Заїка П. М. - Математичне моделювання руху насіння у робочому каналі вібраційно-дискового висівного апарата, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2012)
Сидоренко В. В. - Аналіз випадкових збурень і їх вплив на навантаження стрічкової зернової норії, Минайленко Р. М. (2012)
Скриннік І. О. - Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані, Яцун В. В., Дарієнко В. В., Богатирьов Д. В., Карпушин C. О., Федотова М. О. (2012)
Косінов М. М. - Удосконалення конструкції пневматичного висівного апарата з метою покращення якості сівби, Амосов В. В., Мартиненко С. А., Кириченко А. М., Віннік О. Л. (2012)
Свірень М. О. - Ідентифікація динаміки зміни урожайності поля в якості збурення, що діє в автоматизованій системі стабілізації потоку хлібної маси зернозбирального комбайну, Дідик О. К., Мірошніченко М. С. (2012)
Підгаєцький М. М. - Адаптивне керування системами регулювання радіального розміру алмазно-абразивного інструмента, Щербина К. К., Черновол М. І. (2012)
Бондаренко Г. П. - Працездатність дисків тертя тракторних коробок передач з перемиканням під навантаженням (2012)
Павленко І. І. - Компютерний аналіз кінематичних схем промислових роботів, Сабірзянов Т. Г., Попруга П. В. (2012)
Горобей В. П. - Методика лабораторных исследований сошников для энергосберегающих технологий посева семян зерновых культур, Москалевич В. Ю. (2012)
Мельніченко М. М. - Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу "дельта", Валявський І. А., Кропівний В. М. (2012)
Райхман Д. Б. - Роторная косилка, навешиваемая фронтально на самоходное шасси типа Т-16М, Горобей В. П. (2012)
Скібінський О. І. - Визначення величини робочого об'єму героторних гідромашин з епіциклоїдальною цівковою передачею внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А., Заярна А. В. (2012)
Бугайов О. А. - Система автоматичного моніторингу параметрів техногенно небезпечних об’єктів, Колесник В. Т. (2012)
Кулешков Ю. В. - Физическая и математическая модели повышения давления рабочей жидкости в шестеренном насосе, Кулешкова К. Ю., Руденко Т. В., Красота М. В. (2012)
Рингач Н. О. - Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди (2013)
Дудіна О. О. - Сучасний стан захворюваності вагітних і новонароджених (2013)
Ціборовський О. М. - Стан здоров’я та медичного обслуговування кримських татар і населення АР Крим, Мустафаєва Л. А., Білялов С. І. (2013)
Чепелевська Л. А. - Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект, Ященко Ю. Б. (2013)
Лехан В. М. - Обґрунтування нормативів навантаження на лікарів стаціонарних відділень оториноларингологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, Гінзбург В. Г., Ламза О. Є., Шевченко М. В. (2013)
Пономаренко А. М. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. у хірургічних стаціонарах України, Салманов А. Г., Марієвський В. Ф. (2013)
Шкробанець І. Д. - Особливості диспансеризації та реабілітації дітей з неврологічною патологією, Ковтюк Н. І. (2013)
Мустафаєва Л. А. - Медичний центр з обслуговування депортованих народів Криму: досвід і перспективи роботи, Аблаєва М. Т., Ціборовський О. М. (2013)
Крапівіна А. А. - Ставлення лікарів до забезпечення гендерної рівності у сфері охорони здоров’я України (за даними соціологічного дослідження) (2013)
Лехан В. М. - Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я, Надутий К. О., Шевченко М. В. (2013)
Шкробанець І. Д. - Медичний менеджмент в умовах реформування системи охорони здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Матюха Л. Ф. - Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні, Надутий К. О., Кондратюк Н. Ю. (2013)
Лобас В. М. - Методологія реформування системи охорони здоров’я за кластерним підходом, Вовк С. М., Шутов М. М. (2013)
Ситенко О. Р. - Політика ЗДВ-21: шляхи реалізації в Україні (2013)
Матюшко Є. М. - Засади формування державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, які містять наркотичні, психотропні, сильнодіючі, отруйні речовини, прекурсори, Тищенко Н. В., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Россол К. О. (2013)
Скороход А. В. - Можливості запровадження добровільного медичного страхування в Україні (2013)
Охромий Г. В. - Новые методологии и критерии контроля эффективности действующей в Украине комплексной программы "Физическое воспитание – здоровье нации", Касюга А. Н. (2013)
Сміянов В. А. - Особливості застосування внутрішнього аудиту в закладах охорони здоров’я (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз захворюваності на грип населення України за 2009–2013 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз епідемічної ситуації щодо зооантропонозів в Україні за 2011–2012 роки, Гриневич О. Й. (2013)
Миронюк І. С. - Оціночна чисельність людей, що живуть з ВІЛ, у Закарпатській області як інструмент планування заходів протидії епідемії (2013)
Барановський О. І. - Ризики і загрози у функціонуванні центробанків (2014)
Тридід О. М. - Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері, Кавун С. В. (2014)
Машарский А. A. - Монетарная политика банка Латвии в контексте текущего кризиса и перспектив вступления Латвии в еврозону (2014)
Гірченко Т. Д. - Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків, Стороженко О. О. (2014)
Красноперова Т. Я. - Банки с иностранным участием в уставном капитале как элемент банковской системы Российской Федерации: проблемы адекватности целям инновационного развития (2014)
Лазня А. В. - Методологічні підходи до проведення стрес-тестування банківської системи України (2014)
Osadchiy I. A. - The main directions of the reorganization of banks in Ukraine (2014)
Соколенко К. О. - Методи організації банківського кредитування (2014)
Жигадло І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України, Балянт Г. Р. (2014)
Череп А. В. - Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку, Коробов О. О. (2014)
Волкова Н. І. - Оцінка конкурентоздатності банку, Стегнієнко М. О. (2014)
Медведєва І. Б. - Місце діагностування банкрутства банку в антикризовому управлінні та банківському нагляді, Казакова К. Г., Черепаха В. В. (2014)
Юхименко Т. В. - Теоретичні засади інноваційного розвитку банківської системи (2014)
Вірченко В. В. - Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу (2014)
Ажмуратова М. А. - Показатели, оценивающие эффективность долговой политики субъектов Россиской Федерации, Сангинова Л. Д. (2014)
Орєхова К. В. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кришталь Г. О. - Оцінка фінансового стану позичальника – фізичної особи в комерційному банку (2014)
Лещенко Е. В. - Организация адаптивного управления конкурентоспособностью предприятия (2014)
Овсюк Н. В. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в контексті застосування вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Азаренкова Г. М. - Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності, Бондаренко І. Ю., Азаренков С. Г. (2014)
Kuznichenko V. M. - Continuous linear model of international trade (2014)
Котелевська Ю. В. - Оптимізація кредитного портфеля банку із застосуванням ієрархічної моделі обгрунтування прийняття багатокритеріальних рішень, Гадецька С. В., Глушко О. В. (2014)
Хайлук С. О. - Поняття ефективності банківської системи та методи її оцінки (2014)
Золотарева О. А. - Коллективные формы инвестирования: возможные направления и перспективы развития в постсоветских экономиках, Друк В. Ю. (2014)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи франчайзингу на страховому ринку (2014)
Новак С. М. - Еволюція світової валютної системи (2014)
Колодізєв О. М. - Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання, Гонтар Д. Д. (2014)
Андрейків Т. Я. - Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні (2014)
Лезговко А. М. - Механизмы развития рынка перестрахования посредством слияний и конвергенций (2014)
Жердецька Л. В. - Методичні підходи до оцінки впливу системних ризиків на банківський сектор економіки України, Осика А. А. (2014)
Пшик-Ковальська О. О. - Застосування системного підходу до формування механізму взаємодії учасників іпотечних відносин, Розман Т. І. (2014)
Краснова І. В. - Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор, Ластівка Ю. Е. (2014)
Гойхман М. І. - Вплив банківської системи України на структуру й розвиток національної економіки (2014)
Багратян А. Г. - Оценка структуры системы финансового посредничества постсоветских стран и США (2014)
Жосан Г. В. - Розрахунок загальних показників соціальної відповідальності підприємства за складовими (2014)
Фрадинський О. А. - Історичні, організаційні та правові аспекти діяльності митної служби Республіки Таджикистан (2014)
Титул, зміст (2014)
Иванов В. Г. - Сжатие изображения текста на основе статистического анализа и классификации вертикальных элементов строки , Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2014)
Безкровный М. М. - Исследование точности оценки местоположения небесных объектов на ПЗС-кадрах, Саваневич В. Е., Соковикова Н. С., Мовсесян Я. С., Погорелов А. В., Дашкова А. Н., Дихтярь Н. Ю., Брюховецкий А. Б., Михайлова Л. О. (2014)
Андрущенко Д. М. - Метод авторизации через интернет для защиты shareware программ, Козина Г. Л. (2014)
Горбійчук М. І. - Застосування концепції адаптивного клієнта в комп’ютерній системі технічної діагностики, Слабінога М. О. (2014)
Кушниренко О. А. - Повышение помехоустойчивости "скользящего" корреляционного алгоритма распознавания печатных символов, Садченко А. В., Троянский А. В. (2014)
Жученко О. А. - Дослідження системи керування процесом екструзії полімерів в умовах дії збурень, Анікеєв О. О. (2014)
Горбійчук М. І. - Паралелізм алгоритму синтезу моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів, Медведчук В. М., Пашковський Б. В. (2014)
Мирошников В. В. - Моделирование качки судна при разных условиях загрузки, Нестеренко В. Б., Завальнюк И. П., Завальнюк О. П. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Владимирский Э. И. - Дробная структура "перемешивание – транспорт" как открытая система, Исмайлов Б. И. (2014)
Куценко А. С. - Системный подход к математическому моделированию тепловых процессов зданий, Коваленко С. В., Товажнянский В. И. (2014)
Кучерук В. Ю. - Статистичні моделі тривалості машинного доїння на групових доїльних установках, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Могила І. А. - Вплив параметрів мурашиного алгоритму на розв’язок задачі комівояжера, Лобач І. І., Якимець О. А. (2014)
Слесаренко А. П. - Управление тепловыми процессами при точном учёте геометрической информации с помощью S-функций, Журавлев Ю. В. (2014)
Заболотній С. В. - Застосування розкладу в просторі з порідним елементом для вирішення задач ймовірнісної діагностики (2014)
Касьянов В. А. - Субъективный риск для предметных и рейтинговых предпочтений (2014)
Donchenko V. - Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business, Nazaraga I., Tarasova O. (2014)
Шевченко Ю. С. - Математична модель шуму транспортних потоків (2014)
Лановой А. Ф. - Моделирование поведения толпы на основе дискретно-событийного мультиагентного подхода, Лановой А. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Обух І. Я. - Інваріантний до температури довкілля термоанемометр для побудови газових лічильників, Яцук Ю. В., Олеськів Т. М. (2014)
Ларін В. Ю. - Способи контролю параметрів руху шахтних підйомних машин (2014)
Антоненков Д. А. - Средства получения информации о параметрах взвеси, основанные на обработке фотоизображений (2014)
Подчашинський Ю. О. - Компенсація динамічних похибок відеозображень з вимірювальною інформацією на основі штучних нейронних мереж, Шаповалова О. О., Шавурський Ю. О. (2014)
Величко А. Ф. - Оконная коррекция при формировании временных реализаций узкополосного, нормального случайного процесса, Величко Д. А., Вичкань А. В., Нетребенко К. В. (2014)
Анохин М. А. - Метод распознавания подвижных объектов по их видеоизображениям (2014)
Тымкович М. Ю. - Способ реконструкции интактной поверхности хирургических доступов, Аврунин О. Г., Фарук Х. И. (2014)
Еремеев Б. Н. - Разработка программного комплекса для моделирования параллельных процессов работы сердца (2014)
Ерохин А. Л. - Объективное оценивание функции носового дыхания по риноманометрическим данным, Захаров И. П., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Лучанинов А. И. - Увеличение эффективности генерации гармоник нелинейными рассеивателями, Гавва Д. С., Уайд С. Р. (2014)
Синчук О. Н. - О бездатчиковом способе контроля скорости движения рудничных электровозосоставов, Гузов Э. С., Синчук И. О., Дебелый В. Л., Дебелый Л. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Борейко В. І. - Вплив змін у промисловому комплексі на розвиток економіки України (2014)
Грудзевич Ю. І. - Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових (2014)
Лащак В. В. - Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу, Лащак Т. В. (2014)
Рудковський О. В. - Корпоративна безпека організації як система ефективного захисту (2014)
Топишко И. И. - Совершенсвование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины, Галецкая Т. И. (2014)
Березяк І. І. - Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємства (2014)
Білич А. В. - Теоретична сутність та аналіз технічної ефективності аграрних підприємств (2014)
Козак Л. В. - Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Обґрунтування механізму антикризової державної політики у туристичній галузі, Черниш І. В. (2014)
Селезньова О. О. - Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств (2014)
Транченко Л. В. - Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво, Транченко О. М. (2014)
Juszczyk S. - Projected changes in polish dairy cooperatives management after the removal of the milk quota system in the european union1, Nowak M. (2014)
Нєізвєстна О. В. - Проблеми кредитного сегмента в діяльності малого та середнього бізнесу, Гузенко О. П. (2014)
Янковська Л. А. - Соціальна захищеність населення: проблеми виміру, Топішко Н. П. (2014)
Буряченко А. Є. - Витоки та успішний досвід використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі, Логвінов П. В. (2014)
Дем’янчук О. І. - Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (2014)
Дрогоруб І. В. - Взаємозв’язок дефініцій "фінансові ресурси банку", "ресурси банку", "ресурсна база банку" (2014)
Камінська О. М. - Теоретико-організаційні засади взаємодії страхових та асистанських компаній (2014)
Карлін М. І. - Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксенбургу), Кучерук М. В. (2014)
Маслічук С. А. - Фінансові аспекти реформування пенсійних систем (2014)
Матлага Л. О. - Сутність банківського капіталу та його взаємозв’язок із поняттям "ресурси банку" (2014)
Метлушко О. В. - Модернізація операцій рефінансування банків як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери (2014)
Миськів Г. В. - Диференціація макроекономічних передумов функціонування кредитного ринку крізь призму розвитку економічної думки (2014)
Ногінова Н. М. - Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції (2014)
Федорович І. М. - Економічна оцінка боргової стійкості України (2014)
Чеховський Д. Б. - Взаємодія банків та кредитних фондів у сфері управління проблемними кредитами (2014)
Чуницька І. І. - Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвиток фінансового ринку України (2014)
Ткаченко Н. В. - Нормативна динамічна модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2014)
Шулик Ю. В. - Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції (2014)
Dziekanski P. - Assessment of financial cjndition of districts in Swietokrzyskie province, Pawlik A. (2014)
Olak A. - Ochronainformacji w instytucjach finansowych instytucje I podmioty finansowe realizujace ochrone informacji – zarys problematyki (2014)
Проскуріна Н. М. - Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку (2014)
Шматковська Т. О. - До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства, Ярош В. В. (2014)
Заболоцький Т. М. - Мінімізація value-at-risk портфеля фінансових активів як узагальнення класичної теорії портфеля (2014)
Дворщенко К. О. - Вплив мультипробіотику "Симбітер® ацидофільний" концентрований на окисно-антиоксидантний баланс у печінці щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності, Сенін С. А., Остапченко Л. І., Берегова Т. В., Фалалєєва Т. М., Янковський Д. С. (2011)
Кащенко С. А. - Закономерности строения органов иммунной системы (2011)
Клименко Л. О. - Наукова спадщина академіка В. І. Скока (2011)
Рибальченко Т. В. - Історико-науковий аналіз мембранологічних досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Опанасенко С. М., Дзержинський М. Е. (2011)
Романюк Б. П. - Отруйні рослини, як лікувальний засіб в народній медицині, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Шоломіцька О. О. - Структурні та кількісні аномалії хромосом і пошкодженість ДНК у лімфоцитах периферійної крові дітей з саркомами м'яких тканин, Рушковський С. Р., Афанасьєва К. С., Шайда О. В., Климнюк Г. І., Демидов С. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив вітчизняного імуноактивного препарату нуклеїнату на показники фагоцитарної активності макрофагів у хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Бічевська Р. Г. - Стан клітинної ланки системного імунітету у жінок з невиношуванням вагітності при наявності патології гепатобіліарної системи, Лоскутова І. В. (2011)
Бондаренко О. О. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2011)
Драннік Г. М. - Вплив препарату рослинного походження манаксу на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом підвищеної стомлюваності, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2011)
Зєльоний І. І. - Эфективність нуклеїнових препаратів в імунокоррекції та імунореабілітації хворих рецидивуючими формами бешихи (2011)
Колесникова Е. В. - Роль адипоцитокинов в развитии неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Лоскутов А. Л. - Порушення макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації енерліву та нуклекса на показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми, Ткачук З. Ю. (2011)
Ульянов О. В. - Циркулюючі імунні комплекси як інтегральний показник імунотоксикозу у хворих з червоним плоским лишаєм слизової оболонки ротової порожнини (2011)
Іванова Л. М. - Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця, Сидоренко Ю. В. (2011)
Клочков О. Є. - Показники системи глутатіону в хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи та гастродуоденальної зони на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Компаниец К. Н. - Показатели липидного обмена больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2011)
Кравченко И. Г. - Эндотелиальная дисфункция у больных хронической сердечной недостаточностью, перспективы применения тивортина (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації імупрету та альфа-ліпону на концентрацію циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на стеатоз печінки поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Федірко П. А. - Кисневий обмін рогівки і кришталика: перспективність радіопротекції в умовах радіаційного впливу (2011)
Фролов В. М. - Ефективність комбінації імуноактивного препарату нуклексу та фітопрепарату ентобану в лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника і кишковим дисбіозом та її вплив на ферментну ланку системи антиоксидантного захисту, Круглова О. В., Ткачук З. Ю., Санжаревська І. В. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Зміни метаболічного гомеостазу у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту (2011)
Шаповалова І. О. - Клініко-біохімічний синдром ендотоксикозу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом і ожирінням, та його корекція метаболічно активним препаратом гепадифом (2011)
Школьник В. В. - Роль гормона жировой ткани висфатина в метаболизме липидов у пациентов гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа (2011)
Бородина Н. М. - Комплексная терапия заболеваний предстательной железы, Меркулов В. И., Тютюнник И. В., Захарова Э. Б., Кукурекин Ю. В. (2011)
Галкін О. Ю. - Особливості фармакотерапії гніздової алопеції, Бондаренко Л. Б. (2011)
Григорьева Л. В. - Острая токсичность и диуретическая активность замещенных 7-алкил-8-морфолино-3-метилксантинов, Матвийчук Е. П., Самура Б. А. (2011)
Гонтова Т. М. - Вивчення антимікробної активності екстрактів з сировини рослин родини шорстколисті, Хворост О. П., Осолодченко Т. П. (2011)
Деримедвідь Л. В. - Вплив рексод на стан ліпідного обміну в умовах експериментальної абсолютної інсулінової недостатності, Бухтіарова І. П. (2011)
Козира С. А. - Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.), Кулагіна М. А., Радько О. В., Малиновський Ю. Ю. (2011)
Копельян Н. М. - Ефективність комбінації ербісолу та субаліну в лікуванні генералізованого пародонтиту (2011)
Корнієнко В. І. - Дослідження залежності анальгетичної і протизапальної активності від хімічноїструктуру серед амонійних солей 3-метил-7-b-метоксіетилксантиніл-8-тіоацетату, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О. (2011)
Матвийчук Е. П. - Исследование зависимости диуретической активности от химической структуры среди аммонийных солей 7-N-(3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-)N'-β-гидрокси-этилпиперазиния, Таран А. В., Самура Б. А., Романенко Н. И., Рак Т. М. (2011)
Сигаєва І. А. - Проспективне контрольоване дослідження ефективності небулайзерного пульмікорта при загостреннях бронхіальної астми (2011)
Фролов В. М. - Препараты янтарной кислоты (сукцинаты) как перспективные средства метаболически активной терапии: оценка реамберина как препарата с детоксицирующим и антиоксидантным эффектом у больных с тяжелым течением острого тонзилита, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Баєв О. А. - Параметри варіабельності серцевого ритму в осіб с різним рівнем розвитку нейродинамічних функцій (2011)
Гудзь А. С. - Оцінка якості життя хворих із злоякісними новоутвореннями органа зору з використанням опитувальника "SF-36" (2011)
Ігнатенко Г. А. - Залежність показників функції зовнішнього дихання від вихідних ехокардіограічних величин у хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОЗЛ, Мухін І. В., Контовський Є. А. (2011)
Карамзіна Л. А. - Зміни спектральних показників суб'єктивного вушного шуму під впливом електричної стимуляції, Рибальченко В. К. (2011)
Педан Н. В. - Кардиореабилитация больных хронической сердечной недостаточностью, Кравченко И. Г. (2011)
Удовиченко М. М. - Особенности клинического течения сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2011)
Худобин В. А. - Особенности пубертатной динамики резидуально- органической недостаточности головного мозга, Юркова В. М., Гончар Е. Э., Топорова Т. В. (2011)
Рецензия на монографию Н. Б. Губергриц и А. Н. Казюлина "Метаболическая панкреатология". - Донецк: Лебедь, 2011. - 464 с. (2011)
Єсінова Н. І. - Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективної роботи підприємства, Лосінець Ю. І. (2012)
Головко М. П. - Аналіз труднощів та розгляд альтернативних схем для вигідної інвестиційної діяльності іноземних компаній у будівельній галузі, Сорокіна С. В., Акмен В. А. (2012)
Момот Т. В. - Вплив рейтингу якості корпоративного управління на фінансові показники функціонування корпоративних підприємств, Величко К. Ю., Печенка О. І. (2012)
Тютюнникова С. В. - Механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Чернишова Л. О., Райдаєва Д. С. (2012)
Задорожний Г. В. - Світовий досвід функціонування гостинного сектору, Козуб В. О., Бубенець А. Г. (2012)
Кривошей В. В. - Інтелектуальний капітал як основна складова трудового капіталу, Іванюта О. М. (2012)
Шкурупій О. В. - Інноватизація економіки: світовий досвід та уроки для України, Базавлук Н. Г. (2012)
Янчев А. В. - Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: передумови та перспективи, Печенка О. І., Андрійченко М. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Роль держави в адаптації молодих фахівців на ринку праці, Літвінова Н. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Мотив до праці як потреба професійної самореалізації, Тутевич Я. С., Кривцун В. О. (2012)
Єсінова Н. І. - Лідерський потенціал як важливий чинник підвищення ефективності управління організацією, Логвиненко К. В. (2012)
Єсінова Н. І. - Проблеми молодіжного ринку праці України, Ніценко О. М. (2012)
Єсінова Н. І. - Новітні технології в мотивації праці, Ніценко О. М. (2012)
Давидова І. О. - Ієрархія принципів зайнятості в сучасній економіці (2012)
Піддубна Л. І. - Оцінювання ризиків міжнародної інвестиційної діяльності, Чернишова Л. О. (2012)
Близнюк О. П. - Розвиток фондового ринку в сучасних макроекономічних процесах України, Сідорова Т. О., Лисак Г. Г. (2012)
Близнюк О. П. - Роль державного регулювання в механізмі розвитку фондового ринку України, Шевчук І. Л. (2012)
Близнюк О. П. - Проблемні питання інфляційних процесів в Україні, Шевчук І. Л. (2012)
Шелест О. Л. - Україна в інтеграційних процесах: євразійський або європейський вибір (2012)
Лабунська С. В. - Гносеологічні основи економічних досліджень. Проблеми управління інноваційними витратами підприємства (2012)
Носач Л. Л. - Інноваційна детермінанта конкурентоспроможності національної економіки, Гринько П. Л. (2012)
Носач Л. Л. - Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей у системі фінансових звітів підприємств (2012)
Дейнека Т. А. - Мережевість як визначальна ознака постіндустріального суспільства та організаційно-управлінської побудови сучасної корпорації, Туль С. І. (2012)
Зорін Є. О. - Обґрунтування ефективності системи управління витратами торговельних підприємств: методичний аспект (2012)
Штангей Н. М. - Роль банків та страхових компаній в активізації інвестиційних процесів в економіці України (2012)
Печенка О. І. - Аналіз факторів конкурентоспроможності туристичних підприємств України, Носач Л. Л., Шевченко Д. Є. (2012)
Печенка О. І. - Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Величко К. Ю., Боюнець Ю. О. (2012)
Печенка О. І. - Аналіз наслідків вступу України до СОТ, Соболєва Н. Ф., Соколовська Ю. Г. (2012)
Пічугіна Т. С. - Організаційно-економічні проблеми організації фуд-корту в сучасному торговельному центрі, Забродська Л. Д. (2012)
Ушакова Н. Г. - Механізм формування системи заходів трейд-маркетингу, Зарецька Л. М. (2012)
Маркіна І. А. - Управління використанням кадрового потенціалу підприємств швейної галузі Полтавського регіону, Онищенко Е. К. (2012)
Виноградова О. В. - Чинники формування конкурентних переваг підприємств готельного бізнесу, Куценко О. В. (2012)
Ткачова С. С. - Моделювання ресторанного продукту, Іванова Т. П. (2012)
Парцирна Т. М. - Порівняльний аналіз маркетингового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Жегус О. В., Афанасьєва О. П. (2012)
Жегус О. В. - Чинники ефективності маркетингової діяльності торговельного підприємства, Бєліченко В. Г. (2012)
Попова Л. О. - Організація рекламної діяльності підприємства з іноземними інвестиціями, Мітяєва Т. Л., Соболев В. Л. (2012)
Артеменко В. С. - Аспекти визначення ефективності системи маркетингу в роздрібній торговельній мережі, Бубенець І. Г. (2012)
Артеменко В. С. - Підходи до формування стратегій розвитку торговельної мережі в сучасних умовах, Бубенець І. Г. (2012)
Зима О. Г. - Інсентив-туризм як приклад успішного менеджменту організацій, Кузьминчук Н. В. (2012)
Чернікова Г. С. - Торговельний центр. Характерні особливості функціонування (2012)
Сардак О. В. - Специфіка підходів до дослідження лояльності персоналу підприємства (2012)
Філіна С. В. - Моніторинг практики процесного підходу в організаціях і на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації (2012)
Юзик Л. О. - Стратегія соціальної відповідальності підприємства в умовах стійкого розвитку (2012)
Забродська Г. І. - Обґрунтування системи показників оцінки впливу чинників на формування людського фактора підприємствами роздрібної торгівлі (2012)
Варипаєв О. М. - Філософія їжі: концептуальні підходи до осмислення феномену (2012)
Варипаєв О. М. - Проблематика ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства в "суспільстві сервісу", Варипаєва Л. М. (2012)
Борисова О. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2012)
Мітяєва Т. Л. - Поведінка споживачів на ринку продуктів швидкого приготування (2012)
Попкова К. В. - Формування кадрового потенціалу підприємств ресторанного та готельного секторів в Україні як основи їх модернізації (2012)
Селютін В. М. - Проблеми та перспективи розвитку кулінарного туризму на Харківщині, Шевченко Д. Є. (2012)
Селютін В. М. - Дослідження атрибутів корпоративної культури торговельного підприємства, Боюнець Ю. О. (2012)
Ольшанський О. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва України на міжнародному ринку, Полтавцева Ю. О. (2012)
Селютін В. М. - Розробка методології оцінки інноваційної діяльності на підприємстві готельного бізнесу, Токарчук Г. В. (2012)
Михайлова М. В. - Маркетингове планування в загальному механізмі планування на підприємстві (2012)
Афанасьєва О. П. - Упровадження на ринок мафінів підвищеної харчової цінності, Самохвалова О. В., Запаренко Г. В., Касабова К. Р. (2012)
Горпинченко А. П. - Особливості діяльності підприємств ресторанного господарства (2012)
Шарапова О. М. - Оцінка ефективності роботи персоналу компанії, Левченко А. В. (2012)
Петренко Н. В. - Кулінарні традиції Слобожанщини (історико-ретроспективний погляд) (2012)
Удовенко І. В. - Мультимедійне забезпечення практичного заняття з іноземної мови як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів, Крупей М. І., Подворна Л. А. (2012)
Борисова А. О. - Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив інтернет-ресурсів на її підвищення, Архипова В. О., Колесник А. О. (2012)
Борисова А. О. - Використання комп’ютерного тестування у викладанні іноземних мов, Колесник А. О., Бєлікова О. Ф. (2012)
Кудряшов І. О. - Фізичне виховання як визначальний фактор динаміки працездатності студентів у навчальному році, Артюгін А. В., Максимова Н. Б. (2012)
Петрова Л. І. - Самостійні заняття студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимізації процесу фізичного виховання, Левченко М. О. (2012)
Пляшешник А. М. - Теоретична підготовка з фізичного виховання як шлях формування фізичної культури особистості студента, Москальов В. В. (2012)
Муравйова О. М. - Технічне та технологічне оновлення процесу викладання іноземних мов у ВНЗ, Кравцова Т. А. (2012)
Мануєнкова О. О. - Основні принципи перекладних методів навчання іноземних мов (2012)
Саватєєва Л. В. - Сучасні комп’ютерні технології навчання у сфері іноземних мов, Тріш О. М., Кондратенко М. В. (2012)
Саватєєва Л. В. - Wordbuilding in modern english, Тріш О. М., Кондратенко М. В. (2012)
Ков’ях І. І. - До питання про конверсну трансформацію під час перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську (2012)
Кравцова Т. А. - Використання інформаційних технологій у викладанні російської мови як іноземної у ВНЗ в умовах модернізації освіти, Муравйова О. М. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Балан В. М. - До питання методики оцінки та добору вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків за ознакою репродуктивної системи та життєздатності насіння, Доронін В. А., Кулік О. Г., Змієвський В. М. (2014)
Ганженко О. М. - Методика визначання площі листкової поверхні цукрового сорго (2014)
Доронін В. А. - Метод визначення якості насіння світчграсу, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Бойко І. І. (2014)
Жабенко О. В. - Використання CRM-систем та краудсорсингу в апаратній та програмній комп’ютеризації АПК України, Гунчак В. М., Філімонова А. Г., Кордулян Р. О. (2014)
Кузнєцова І. В. - Визначення основних показників пористості листків стевії (2014)
Пилипенко Л. А. - Методи молекулярно-генетичної діагностики бурякової нематоди Heterodera schachtii Schmidt, Калатур К. А. (2014)
Сінченко В. М. - Удосконалення методики з визначення економічної ефективності наукових розробок, Пиркін В. І., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Сторожик Л. І. - До питання методики вирощування сорго цукрового для виробництва рідкого біопалива в сумісних посівах з іншими культурами (2014)
Шатковський А. П. - Основні вимоги, особливості та напрями проведення польових досліджень в умовахкраплинного зрошення, Черевичний Ю. О., Журавльов О. В. (2014)
Чернуський В. В. - Методологічні підходи до створення системних автоматизованих комплексів збору та аналізу даних у процесі добору у зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур (2014)
Яцева О. А. - Методи індукції апозиготії цукрових буряків в умовах селекційно-тепличного комплексу (2014)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від якості насіння, Поліщук В. В. (2014)
Курило В. Л. - Вміст та співвідношення пластидних зелених пігментів у листках рослин сорго цукрового залежно від впливу елементів живлення та гербіцидів, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2014)
Сікора Ю. В. - Урожайність листків різних сортів тютюну залежно від удобрення та кількості ломок (2014)
Телекало Н. В. - Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху (2014)
Хоміна В. Я. - Агротехніка вирощування жировмісних культур для потреб медицини, Тарасюк В. А. (2014)
Чинчик О. С. - Особливості формування показників фотосинтетичної продуктивності квасолі звичайної під впливом екограну і мінеральних добрив (2014)
Власенко В. С. - Вплив системи удобрення на водний режим ґрунту у посівах буряків цукрових (2014)
Леньшин О. Г. - Баланс азоту в чотирипільних сівозмінах за різного використання побічної продукції в умовах Лісостепу України (2014)
Ткаченко М. А. - Продуктивність типових сівозмін лісостепу залежно від інтенсивності агрохімічного навантаження, Літвінов Д .В. (2014)
Цвей Я. П. - Вміст гумусу в чорноземних ґрунтах залежно від сівозмін та систем удобрення, Кісілевська М. О., Торліна О. М. (2014)
Корнєєва М. О. - Застосування селекційних агрофонів для оцінки адаптивності компонентів гібридів цукрових буряків, Ненька М. М, Вакуленко П. І. (2014)
Корнєєва М. О. - Рекурентна селекція як метод покращення технологічної якості коренеплодів запилювачів – компонентів ЧС гібридів цукрових буряків, Фалатюк Л. В. (2014)
Мазур З. О. - Генетико-статистичні параметри ознак урожайності і висоти рослин озимого жита, Корнєєва М. О., Навроцька Е. Е. (2014)
Орлов С. Д. - Удосконалення способів добору та оцінки генотипів гороху за комплексом господарсько-цінних ознак, Калюжна Е. А., Українець В. В. (2014)
Бикін А.В. - Вологозабезпечення рослин кукурудзи за внесення мінеральних добрив і прямої сівби, Тарасенко О. В. (2014)
Господаренко Г. М. - Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на елементи структуриврожаю жита озимого, Пташник М. М. (2014)
Осокіна Н. М. - Оцінка сортів пшениці озимої за виходом борошна з урожаєм зерна пшениці озимої, Полянецька І. О., Любич В. В., Возіян В. В. (2014)
Корнієнко С. І. - Збереженість маточних коренеплодів буряку столового та вихід насіння в залежності від строків сівби та густоти маточних рослин, Терьохіна Л. А., Могильний В. В. (2014)
Волоха М. П. - Розробка технологічного комплексу машин для виробництва цукрових буряків зкомбінованою шириною міжрядь, Балан В. М. (2014)
Гонтаренко С. М. - Живильні середовища для індукції калусогенезу в культурі пиляків цукрових буряків, Герасименко Г. М. (2014)
Середа Г. - Проблемні аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у касаційному порядку (2009)
Мамутов В. - Некоторые экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью публікується російською мовою, Розовский Б. (2009)
Полянський Ю. - Конституційне реформування прокуратури України (нові виклики) (2009)
Скрипнюк О. - Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2009)
Дудоров О. - Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг, Старовойтова Ю. (2009)
Чеботарьова Г. - Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності (2009)
Полянський Є. - Про деякі питання кваліфікації спричинення смерті в результаті грубого порушення правил безпеки дорожнього руху (2009)
Гусаров С. - Контроль і нагляд у забезпеченні законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Подоляка А. - Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення (2009)
Перепелюк В. - Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністратив­ному судочинстві (2009)
Якимчук Н. - Кошти бюджету як об’єкт права власності (2009)
Середа О. - Представництво інтересів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у соціальному партнерстві (2009)
Занфірова Т. - Поняття і структура правового простору в трудових відносинах (2009)
Погорецький М. - Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні, Бусол О. (2009)
Скулиш Є. - Явище корупції: теоретико-правовий аспект (2009)
Косюта М. - Роль прокуратури у забезпеченні законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2009)
Дьомін Ю. - Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів (2009)
Ставінський В. - Деякі питання запобігання злочинам у паливно-енергетичному комплексі України (2009)
Остапець В. - Співвідношення понять "державне обвинувачення" та "кримінальне переслідування" у проекті Кримінального процесуального кодексу України (2009)
Хавронюк М. - Теоретико-кримінологічне дослідження детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (2009)
Проценко Т. - Монографічне дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей (2009)
Середа Г. - Кримінально-процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел (2009)
Якимчук М. - Актуальні проблеми професійної підготовки суддів і прокурорів у аспекті європейської інтеграції України, Лизогуб Б. (2009)
Ященко В. - До питання про сутнісну природу права, Щуровський А. (2009)
Бринцев В. - Міжнародні аспекти забезпечення конституційного права громадян на соціальний захист (2009)
Ковальчук В. - Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно-правовий аспект (2009)
Куц В. - Зміст вини у злочинах з формальним складом, Бондаренко О. (2009)
Грек Б. - Про кримінальну відповідальність за рейдерство (2009)
Пономаренко Ю. - Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України (2009)
Бурдін В. - Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти (2009)
Татаров О. - Удосконалення процесуальної діяльності з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2009)
Руденко М. - Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві (2009)
Ляхович У. - Обов’язки державного службовця, спрямовані на реалізацію управлінських функцій державного органу (2009)
Якимчук Н. - Проблеми правового регулювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг за договорами державної закупівлі, що здійснюється за рахунок коштів бюджету (2009)
Шутак І. - Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні і техніко-юридичні аспекти (2009)
Присяжнюк В. - Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції (З практичної діяльності прокуратури Одеської області) (2009)
Гіль А. - На шляху верховенства права та закону (До 70-річчя створення прокуратури Волинської області) (2009)
Молдабаев С. - Коррупция как социально-правовое явление (публікується російською мовою) (2009)
Щасний А. - Історичний аспект кримінально-правової протидії постановленню суддями завідомо неправосудного вироку (2009)
Ковтун Н. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання для неповнолітніх (2009)
Діхтієвський П. - Дослідження з питання системи та правового статусу розпорядників бюджетних коштів (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Слабкий Г. А. - Международные подходы к развитию общественного здравоохранения, Пархоменко Г. Я. (2012)
Лехан В. М. - Перинатальна смертність в Україні: досягнення та проблеми, Гінзбург В. Г. (2012)
Чепелевська Л. А. - Типологізація регіонів України за коефіцієнтами смертності (методом кластерного аналізу), Орда О. М., Чепелевська Н. В. (2012)
Медведовська Н. В. - Стан здоров’я дорослого населення України, діяльність та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я в регіональному аспекті, Дячук Д. Д. (2012)
Миронюк І. С. - Результати визначення стадії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Шатило В. Й. (2012)
Бухановська Т. М. - Стан здоров’я сучасних школярів, шляхи його збереження та поліпшення, Мальцева Л. О., Андрейчин Л. В. (2012)
Крапівіна А. А. - Захворюваність на основні класи хвороб та їх поширеність серед дорослого населення України в гендерному аспекті (2008–2010 рр. ) (2012)
Ципко М. І. - Соціально-медичні аспекти захворюваності на туберкульоз, Розум О. В., Любінець О. В. (2012)
Дудіна О. О. - Оцінка ефективності впровадження медико-організаційних технологій клінічних протоколів, Моісеєнко Р. О., Лізунова Г. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Підходи до комунікацій з підготовки реформування системи охорони здоров’я в непілотних регіонах, Збітнєва С. В. (2012)
Бугорков И. В. - Удовлетворенность населения качеством и ассортиментом стоматологических услуг (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Нормативно-правове регулювання та основні етапи акредитації закладів охорони здоров’я в Україні (2012)
Кривенко Є. М. - Деякі аспекти створення телемедичної мережі в Україні (2012)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації” на 2002–2011 роки як крок до втілення політики ЗДВ-21 в Україні, Аксенова В. І., Смірнова Т. М, Русняк В. А. (2012)
Ринда Ф. П. - Впровадження політики ВООЗ "Здоров’я для всіх у 21-му столітті” в державні програми з охорони здоров’я населення України, Крисько М. О. (2012)
Ярош Н. П. - Сучасний стан, проблеми стандартизації медичної допомоги та шляхи їх вирішення в умовах реформування системи охорони здоров’я України, Лупей-Ткач С. І. (2012)
Дорошенко О. О. - Розрахунки потреби в інвестиціях для дооснащення високовартісним обладнанням закладів охорони здоров’я госпітальних округів, Шевченко М. В., Карамзіна Л. А., Мендрік О. А. (2012)
Кризина Н. П. - Механізми формування та реалізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я України, Слабкий В. Г., Кризина П. С., Письменна О. В. (2012)
Подольський В. В. - Особливості медико-соціального впливу впровадження сучасних медичних технологій на поліпшення репродуктивного здоров’я жінок із запальними захворюваннями статевих органів, Дронова В. Л. , Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Якимець В. М - Досвід застосування муніципальних систем охорони здоров’я в Росії, Іващенко С. М., Лобода Т. В (2012)
Голубовська О. А. - Гострі респіраторні захворювання та грип: особливості сучасного перебігу, лікування та профілактика, Шкурба А. В., Печінка А. М. (2012)
Гриневич О. Й. - Міжнародний досвід роботи центрів грипу щодо протидії пандемії вірусу A (H1N1) у 2009 році, Маркович І. Г., Найда С. В., Осипчук О. П., Поліщук І. В. Чабан І. Д. Сушко О. М. (2012)
Рыбалко C. JI. - К проблеме лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, Краснобаев Е. А., Жеребцова Э. Н., Васильева В. Л., Гриневич B А. И. (2012)
Чепурнова Н. В. - Проблеми застосування внутрішньоматкової інсемінації у дискордантних подружніх пар (огляд наукової літератури) (2012)
Клименко В. І. - Проблема стигматизації та самостигматизації при організації психіатричної допомоги (огляд літератури), Анісімова Ю. В. (2012)
Ромаскевич Ю. А. - Нарушения обмена липидов и системы пероксидации у больных травматической болезнью спинного мозга (2012)
Ціборовський О. М. - Наукове і практичне значення досліджень з історії української медицини (2012)
Бєлінська І. В. - Агрегація тробоцитів за хронічної мієлоїдної лейкемії, Дягіль І. С., Рибальченко В. К., Мартіна З. В., Кравченко С. М. (2011)
Клименко Л. О. - Д. С. Воронцов і його наукова школа (2011)
Островська Г. В. - Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів на прикладі пептидних гормонів, Рибальченко Т. В., Дзержинський М. Е., Бурлай В. Г., Рибальнко В. К. (2011)
Радчук О. М. - Мультипробіотики як засіб профілактики морфо-функціональних змін у товстому кишечнику щурів за умов гіпергастринемії, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О. (2011)
Репецька Г. Г. - Поліплатиллен і низькодозове гамма-опромінення: синергісти чи антагоністи?, Малюк В. І., Малюк В. І., Аверіна С. О., Рибальченко Т. В., Макаренко М. В., Малюк І. В. (2011)
Романюк Б. П. - Вплив гіпоксії та гіпертермії на репаративні потенції кісткової тканини та корекція біофлавоноїдом кверцетином, Рибальченко В. К., Білик О. В., Фастова О. М. (2011)
Романюк Б. П. - Лікарські рослини, дерева та сировина, які володіють дубильними властивостями, Фролов В. М., Соцька Я. А. (2011)
Дунаев И. Ю. - Гуморальный антиэндотоксиновый иммунитет у пациентов с сахарным диабетом типа 1, Белоглазов В. А., Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2011)
Джахаф А. А. - Стан імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця в результаті лікування комбінацією субаліну та тівортіну аспартат, Іванова Л. М. (2011)
Круглова О. В. - Вплив циклоферону на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Декалюк І. В., Старік А. Д., Орнатська С. О. (2011)
Кузнєцова Л. В. - Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імунотропним препаратом циклофероном, Фролов В. М. , Тєрьошин В. О., Бикадоров В. І. (2011)
Кулагина Ю. Ю. - Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом различной степени тяжести и длительности течения заболевания (2011)
Лоскутов А. Л. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю (2011)
Лоскутова І. В. - Оцінка імунокомплексних реакцій при хронічному апікальному періодонтиті, Гриньков Є. І. (2011)
Лоскутова І. В. - Стан інтерфероногенезу у хворих на хронічний герпетичний стоматит, Макаревич В. А. (2011)
Прилуцкий А. С. - Специфическая сенсибилизация к бытовым и пищевым аллергенам у больных с рецидивирующим течением рожи, Зелёный И. И., Лесниченко Д. А. (2011)
Серик С. А. - Влияние статинов на иммуновоспалительную активность при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа (2011)
Ульянов О. В. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки ротової порожнини, Лоскутова І. В. (2011)
Ширшова В. Н. - Специфический гуморальный иммунитет у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции (2011)
Щербіна І. М. - Стан імунної системи у вагітних після екстракорпорального запліднення, Пітько В. А., Антонян М. І., Мерцалова О. В., Лазуренко В. В. (2011)
Бондаренко О. О. - Вплив антигомотоксичної терапії на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння (2011)
Житкова Р. Ш. - Влияние криоглобулинемии у больных геморрагическим васкулитом на течение данного заболевания, Мухин И. В., Игнатенко Т. С., Рыбалко Г. С., Володкина Н. А. (2011)
Іванюра І. О. - Метаболічні порушення і функціональний стан системи дихання при інтенсивних фізичних навантаженнях, Лисенко С. Г., Глазков Е. О., Раздайбедін В. М., Шейко В. І. (2011)
Коваль С. Н. - Трансформирующий фактор роста-β1 и ремоделирование сердца у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Старченко Т. Г., Першина Е. С., Шкапо В. Л. (2011)
Пенькова М. Ю. - Метаболічні чинники ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Гридасова Л. М. (2011)
Фролов В. М. - Эффективность реамберина в лечении тяжелых форм бактериальной ангины и его влияние на активность ферментного звена системы антиоксидантной защиты, Пересадин Н. А., Антонова Л. Ф., Быкадоров В. И. (2011)
Ціпоренко С. Ю. - Динаміка "середніх молекул" у крові та спермі чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції (2011)
Чуменко О. Г. - Вплив тіотриазоліну та атоксилу на клінічні показники та рівень оксиду азота у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Гонтова Т. М. - Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського, Машталер В. В., Хворост О. П. (2011)
Деримедвідь Л. В. - Ефективність використання антиоксиданта рексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів, Бухтіярова І. П., Савохіна М. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Эффективность циклоферона в комплексном лечении больных склеротической формой возрастной макулярной дегенерации, Петруня А. М., Максименко О. Н., Евсюкова О. А. (2011)
Жмудь Т. М. - Ефективність використання 5% розчину цистеїну в лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами (2011)
Козира С. А. - Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L., Кулагіна М. А., Радько О. В., Малиновський Ю. Ю. (2011)
Копельян Н. М. - Вплив субаліну та ербісолу на мікрофлору пародонтальної кишені та мікробіоценоз ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит (2011)
Корнієнко В. І. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності амонієвих солей 3-метил-7-β-метоксіетилксантиніл-8-тіоацетату, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О., Деримедвідь Л. В. (2011)
Сергиенко Н. М. - Применение циклоферона в офтальмологии, Петруня А. М. (2011)
Бабак М. О. - Поширеність клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла респондентів (2011)
Баєв О. А. - Дослідження психофізіологічних функцій організму працівників агропромислового комплексу Луганської області (2011)
Вайда В. М. - Епідеміологія переломів стегнової кістки у населення Закарпатської області (2011)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення конституційно-біологічних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Гудзь А. С. - Підходи щодо розробки системи реабілітації офтальмоонкологічних хворих в умовах санаторно-курортних закладів (2011)
Дубей Л. Я. - Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Ябчанка О. В., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Лабораторні показники при гломерулонефриті у хворих на геморагічний васкуліт, Житкова Р. Ш., Грушина М. В., Рибалко Г. С., Щербаков К. С. (2011)
Карамзіна Л. А. - Варіабельність гучності суб'єктивного вушного шуму при дії електричних сигналів (2011)
Компаниец К. Н. - Совместные факторы риска хронического некалькулезного холецистита и ишемической болезни сердца (2011)
Кошукова Г. Н. - Изменение психо-эмоционального состояния больных ревматоидным артритом в зависимости от степени активности воспалительного процесса и длительности течения заболевания, Буглак Н. П., Пушкова Т. Н., Пижин Д. А., Фурсова В. А. (2011)
Лебедь К. Н. - Анализ показателей функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2011)
Лебедь О. И. - Оценка качества жизни больных синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких, Иванова Л. Н. (2011)
Лоскутова І. В. - Функціональна активність печінки та жовчовивідних шляхів у жінок зі звичним невиношуванням, Бічевська Р. Г., Германов В. Т. (2011)
Мозгова Т. П. - Патопсихологічний феномен формування розладів поведінки у підлітків (2011)
Попов А. П. - Некоторые аспекты амбулаторно-поликлиническои работы в условиях реформы медико-социальной помощи населению, Лановенко Ю. П, Лазарева Л. В., Бесполудина Г. В. (2011)
Приходько В. Ю. - Неалкогольная жировая дистрофия печени, хронический холецистит, ожирение и факторы сердечно-сосудистого риска, Микропуло И. Р. (2011)
Сигаєва І. А. - Варіабельність серцевого ритму у хворих на атопічний дерматит як оцінка стану вегетативної нервової системи, Дріянська В. В., Лукіянчук А. В., Паппа І. В. (2011)
Федірко П. А. - Кольоророзрізнення у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб, Кадошнікова І. В. (2011)
Христич Т. М. - Сучасні підходи до лікування хворих з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Худобин В. А. - Психосоматические нарушения у подростков: клиника и динамика, Юркова В. М., Гончар Е. Э., Топорова Т. В. (2011)
Бездітко П. А. - Вивчення впливу супутніх захворювань на розвиток проліферативної вітреоретинопатії при травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді, Левченко Л. І., Мартиненко М. В. (2011)
Голубов К. Э. - Критерии оценки трудоспособности при контузионной травме органа зрения (2011)
Красновид Т. А. - Особливості клініки та сучасні можливості лікування хворих з травматичним вивихом кришталика в скловидне тіло, Сідак- Петрецька О. С., Ісько К. Д., Тичина Н. П., Грубник Н. П. (2011)
Красновид Т. А. - Витрэктомия в хирургическом лечении больных с внутриглазными инородными телами, расположенными в заднем сегменте глаза, Сидак-Петрецкая О. С., Исько Е. Д., Тычина Н. П., Грубник Н. П. (2011)
Петренко О. В. - Современные принципы анатомо-функциональной реконструкции обширных травматических повреждений век (2011)
Сухина И. В. - Эффективность усовершенствованной первичной хирургической обработки больных с проникающими корнеосклеральными ранениями, Бондарь Н. И. (2011)
Сухина Л. А. - Значение организации офтальмотравматологических центров в повышении качества лечебных и организационных мероприятий при травме органа зрения, Зорина М. Б., Сухина И. В., Голубов К. Э. (2011)
Чаланова Р. И. - Изучение сорбционных свойств человеческого сывороточного альбумина в лечении моделированного щелочного ожога глаз, Романовская И. И., Декина С. С., Михайлов О. Н. (2011)
Якименко С. А. - Сучасні методи невідкладної допомоги і лікування опіків очей. Стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні (досягнення, недоліки, накази МОЗ України) (2011)
Пасечникова Н. В. - Гистоморфологическое исследованиероговиц кроликов после интраламеллярной имплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Вит В. В., Леус Н. Ф., Коган Б. М., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Особенности нарушений оптики роговицы у больных с кератоконусом по данным кератотопографии, Завгородняя Т. С., Драгомирецкая Е. И. (2011)
Пастух И. В. - Применение препарта "Валавир" в комплексном лечениии детей с рецидивирующими герпетическими кератитами, Соболева И. А., Мартыновская Л. В., Гончарова Н. А., Стремовская Н. Б., Никитина А. И. (2011)
Тройченко Л. Ф. - Разработка системы оценки состояния глаза у больных с персистирующими эпителиальными дефектами и торпидными язвами роговицы постинфекционной и нейропаралитической этиологии, Дрожжина Г. И., Драгомирецкая Е. И. (2011)
Шаргородская И. В. - Исследование ригидности роговицы при кератоконусе (2011)
Дьомін Ю. А. - Вплив комплексу природних метаболітів-антиоксидантів на інтенсивність поліолового шляху в сітківці діабетичних щурів, Лекішвілі С. Е. (2011)
Леус Н. Ф. - Исследование уровня глицина и ферментов антиоксидантной системы в катарактальных хрусталиках больных сахарным діабетом, Бен Абдаллах Анис (2011)
Недзвецкая О. В. - Эффективность лечения синдрома "сухого глаза" в зависимости от формы диабетической ретинопатии, Зеленецкая А. И., Воронцова Н. М. (2011)
Олейник Т. В. - Возможности коррекции активности антиоксидантной системы у пациентов с сахарным диабетом II типа и начальными проявлениями диабетической ретинопатии, Павлюченко К. П. (2011)
Павлюченко К. П. - Роль матриксной металлопротеиназы-9 в развитии диабетической ретинопатии, Олейник Т. В., Коробова А. В. (2011)
Погорелый Д. Н. - Эффективность применения 20% концентрации перфторпропана у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського