Малихіна Я. - Проблеми формування активності навчально-пізнавальної діяльності студентів (2013)
Махиня Т. - Особливості самоосвіти викладачів внз в умовах інформатизації навчального процесу (2013)
Мисник І. - Методологічний аспект викладання теми "стехіометричні розрахунки" з курсу хімії загальноосвітньої та вищої школи (2013)
Монке О. - Театральне мистецтво у становленні духовної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти (2013)
Мороз Л. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів (2013)
Моцик Б. - Джерела інформації як основа змістового компонента інформаційного забезпечення управління якістю освіти в багатопрофільному ліцеї (2013)
Мусійчук С. - Концептуальна модель формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини у процесі професійної підготовки (2013)
Нехомяж О. - Формування країнознавчих понять в умовах навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи засобами підручника (2013)
Оніщенко Н. - Перспективи інноваційного розвитку університетських регіональних комплексів (2013)
Островерхова Н. - Пріоритетні організаційні механізми впровадження змісту освіти суб'єктами навчального процесу (2013)
Отрошко Т. - Особливості модернізації самостійної роботи майбутніх учителів інформатики за умов кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Петриченко Л. - Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди і закономірності упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi (2013)
Півень Н. - Роль викладача як одна з важливих умов удосконалення викладання української мови у вищах технічного профілю (2013)
Притуляк Л. - Етап широкого використання методів матеріального заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (80-ті – 90-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Приходько В. - Моніторинг оцінки якості громадянського виховання учнів в контексті продуктивної технології (2013)
Романова Г. - Технологія підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до дидактичного проектування (2013)
Рябокінь С. - Духовність як критерій якості освіти майбутнього спеціаліста (2013)
Самохін М. - Розвиток координації – основа підготовки волейболістів (2013)
Сіданіч І. - Особливості формування змісту духовно-морального виховання дітей у період розбудови системи шкільної освіти в українській соціалістичній радянській республіці (1917 – 1930) (2013)
Скиданчук С. - Методика навчання змiстового модуля спецiальної дисципліни майбутнiх iнженерiв-судномеханікiв з використанням навчального тренажера оператора суднових автоматичних котельних форсунок (2013)
Страшко С. - Позитивний вплив уроків фізичної культури з елементами таеквон-до на показники фізичного здоров’я учнів та формування в них мотивації до самостійних занять фізичними вправами, Гаврилюк В. (2013)
Тимошко Г. - Сучасні наукові погляди на організаційну культуру керівника знз в міждисциплінарному аспекті (2013)
Тумак Ю. - Фізичне виховання дітей та молоді як один із провідних напрямів діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства "січ"на буковині (початок ХХ ст.) (2013)
Тупчій А. - Методичні рекомендаціїщодо впровадження в процес навчання моделі формування фахової компетентності майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку (2013)
Ульянова В. - Контроль якості освіти за умов євроінтеграції (2013)
Упатова І. - Організація самоосвіти молодого вчителя (1970 – 1980-х рр.) (2013)
Фесік Л. - Модель адаптивного управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації (2013)
Харківська А. - Моделювання управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Хрульов О. - Роль позашкільної освіти в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітньої школи з профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Цибанюк О. - історичні аспекти становлення туристичної роботи ізшколярами Буковинського регіону австро-угорського та міжвоєного періодів (2013)
Шанскова Т. - Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні (2013)
Швецова Г. - Застосування комп’ютерної графіки при розробці електронного підручника (2013)
Яценко В. - Пepioдизaцiя становлення системи підготовки кадрів дошкільної освіти в історії вітчизняної педагогічної думки (початок ХХ ст. – 1941 р.) (2013)
Безсонова Л. М. - Морфологія логотипа в системі ідентифікаційної знакової (2011)
Вергунов С. В. - Современные тенденции и перспективы развития cad/cam/cae-систем. Часть 2. Перспективы, Вергунова Н. С. (2011)
Герасимюк К. О. - Особливості формування образу поліграфічної продукції методом прорізання (2011)
Голобородько В. М. - формування дизайн-ергономічних вимог до користувацького інтерфейсу web-сайтів, Опалєв М. Л. (2011)
Голуб І. М. - Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси , художнє оформлення, Дяків О. В. (2011)
Грисюк М. П. - Дитяча книга західної України видавництва, особливості, сучасний стан (2011)
Жубр В.А. - Разработка комплекса функциональных условий при проектировании упаковки с привлечением бионики (2011)
Іваненко Т. О. - Біфункціональність акцидентного шрифту: реклама і мультимедіа (2011)
Лагунова А. В. - Композиционное решение в дизайне текстильных изделий (Статья 2-ая) (2011)
Малік Т. В. - ОСобливості викладання середовищного дизайну в мистецьких вищих навчальних закладах (2011)
Махмудова Г. И. - Двусторонний футерованный трикотаж (2011)
Мироненко Н. Г. - Діяльність "Бойчукістів" на будянському фаянсовому заводі (1917-1941) (2011)
Олексієнко А. М. - Пошук концептуальних рішень архітектурного благоустрою та ландшафтного дизайну екоселищь для студентів, Мироненко Н. Г. (2011)
Рубець Ю. В. - Проблеми образотворення дитячих майданчиків м.Луцька (2011)
Сергиенко Е. Н. - Воздействие яркости и цветности освещения на восприятие интерьерной среды, Чабанова Е. А. (2011)
Смоляр О. В. - Історія та характеристика концептуального аналізу садово-паркового мистецтва Європи (2011)
Соболев А. В. - Особенности социальной ответственности и этики в области дизайна визуальных коммуникаций (2011)
Степанян Ю. Г. - Про ідеологему сучасного композиційного поступу, Ткачук В. І. (2011)
Терешкун А. В. - До питання дизайн-освіти в України: культурологічний аспект (2011)
Франків Р. Б. - Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні, Янів А. Ю. (2011)
Целуйко Ф. В. - Базовая методика обучения дизайнеров программам векторной графики (2011)
Яремчук О. М. - Маркувальні знаки в дизайні шрифтових аркушевих видань (2011)
Алексєєва О. М. - Мистецькі угрупування в художньому житті Криму 1900 – 1920- років (2011)
Голембовська Л. С. - Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису (2011)
Дзюба М. А. - Михайло Яремків: живописець та теоретик (2011)
Кишкурно Е. П. - Студийное движение в Харькове в конце XIX - начале ХХ века (2011)
Ковальова М. М. - Український портрет кінця XVII - XVIII століть як історико-культурне явище (2011)
Корнєв А. - Вплив козацтва на формування ідеалів української спільноти (2011)
Матвеева Ю. Г. - Прообразы храмовой завесы и иконография византийских литургических текстильных произведений VI в. (2011)
Одрехівський Р. В. - Солярні знаки у декоративному різьбленні церков в Галичині (2011)
Пинчук В. П. - Бернадский – портретист (2011)
Полтавець-Гуйда О. В. - Формальне композиційне рішення як основа твору образотворчого мистецтва (2011)
Сапак Н. В. - Тенденції розвитку меморіальної пластики півдня України ХІХ - початку ХХ ст. на прикладі некрополю міста Миколаєва (2011)
Сафонова Т. В. - Християнська символіка в українському екслібрисі (на прикладі образа святого Георгія) (2011)
Станіславська К. І. - Мистецько-видовищні ознаки сучасного боді-пейнтінгу (малювання на тілі) (2011)
Суховей А. Н. - Литературный дискурс в философии Платона (2011)
Чурсіна В. І. - Деякі аспекти формування творчої особистості (2011)
Щербакова О. О. - Стан дослідженості творчо педагогічної діяльності М.С. Самокиша в російському та українському мистецтвознавстві (2011)
Га лонська О. І. - Шляхи становлення державної української музичної комедії (з історії театрального руху Харкова першої третини ХХ століття) (2011)
Городнянский Д. Л. - Теория восточной живописи как средство повышения выразительности киноязыка, Кирилин В. Ю. (2011)
Дзюбак Д. Р. - Тип фортепиано и музыкальные тексты Л. ван Бетховена (2011)
Карчова Ю. І. - Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX - XX століть (2011)
Курінна Г. В. - Концепт "конструкції" кіносценарію в контексті американської сценарної школи (2011)
Марценюк Г. П. - Формування зарубіжних духових шкіл та їх вплив на становлення українського тромбонового виконавства (2011)
Медведева В. В. - Театральная маска как один из способов трансформации сценического образа (2011)
Онученко Н. С. - Метод комплексной оценки знаний учащихся детских музыка льных школ по курсу сольфеджио (2011)
Шейко А. О. - Релігійна тематика у хо ровій творчості гоффредо петрассі (2011)
Шемет Л. В. - Фольклористичний рух в Україні та діти (2011)
Шехтман А. М. - Исполнительский стиль Цары Леандер в контексте тенденций немецкой эстрады в канун второй мировой войны (2011)
Лозинский И. Е. - Основы организации кластерного разделения угольных шахт Добасса (2013)
Кулєш В. Г. - Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі (2013)
Благодарний О. І. - Стан розвитку малого підприємництва Донецької області у 2008 – 2011 роках, Юріна Н. О., Скобцова Г. В. (2013)
Инякин В. Н. - Проблемы теплоснабжения сельских регионов Донецкой области, Свистунова М. В. (2013)
Котов Е. В. - Государственно-частное партнерство: теоретико-методологические проблемы трактовки и содержания (2013)
Мєшкова Н. Л. - Економічна сутність ділової активності промислового підприємства (2013)
Головінов О. М. - Роль інформаційного ресурсу в національній економіці, Литвин В. В. (2013)
Далевська Н. М. - Роль конфлікту в еволюції акторів світового політико-економічного простору, Сорокіна Л. В. (2013)
Тульку Я. И. - Государственно-частное партнерство как инструмент активизации инновационной деяльности Украины: региональный аспект (2013)
Антонюк Д. А. - Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва Запорізької області (2013)
Тісунова В. М. - Роль та призначення корпоратизації в системі ринкових перетворень у регіоні (2013)
Абдуллаева М. Н. - Стратегия развития предприятий промышленного комплекса Узбекистана (2013)
Расулев А. Ф. - Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период (2013)
Кудріна О. Ю. - Пріоритети та напрямки реалізації промислового потенціалу регіонів України (2013)
Виговська Н. Г. - Місцеві фінанси як основа розвитку системи горизонтального бюджетного регулювання (2013)
Полуянов В. П. - Анализ дифференциации усредненных значений финансовых коэффициентов по видам экономической деятельности, Иванов Ю. В. (2013)
Землянкін А. І. - Визначення тенденцій та ефективності інвестиційної діяльності у регіоні, Савченко Т. Г. (2013)
Гуменюк В. В. - Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування (2013)
Маркус О. В. - Оцінка ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість (2013)
Герасименко А. Г. - Стратегічні бар’єри входження в ринок як джерело ринкової влади (2013)
Лебідь В. М. - Сучасний стан ринку зерна України, проблеми та перспективи розвитку, Прищепа К. Є. (2013)
Коваль В. В. - Оцінка динаміки розвитку ринку взаємозамінних телекомунікаційних послуг (2013)
Лисюк В. М. - Підтримка розвитку малого підприємництва на ринку побутових послуг, Шлафман Н. Л., Журавльова Т. О. (2013)
Штапаук Г. П. - Рухливість соціально-економічної структури споживчого попиту в Україні та її вплив на динаміку товарообігу комерційних підприємств (2013)
Харченко В. А. - Системний підхід до стратегічного управління підприємством (2013)
Побережна Н. М. - Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Колосова К. А. - Дослідження стійкості переробних підприємств АПК (2013)
Пономаренко Д. В. - Реструктуризация предприятий в свете нового налогового законодательства (2013)
Павлов К. В. - Социально-экономическая эффективность использования инвестиции и инноваций интенсивного типа, Кучеров А. В. (2013)
Парвіна Т. Г. - Концептуальні підходи формування механізмів реалізації знань (2013)
Чеботарьов Є. В. - Формування інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності агропродовольчих корпорацій (2013)
Тарасова І. І. - Основні поняття та характеристика категоріального апарату інтелектуального забезпечення підприємства (2013)
Шемяков О. Д. - Забезпеченість роботою як державна політика щодо реалізації права на працю та її вплив на розвиток виробничої демократії (2013)
Швець І. Б. - Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя, Федоренко Т. С. (2013)
Бєлєнцова Ю. В. - Ефективність підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (2013)
Богатырева В. В. - Управление человеческим капиталом в инновационной экономике (2013)
Юбилей выдающегося ученого – 85 лет академику Национальной академии и Национальной академии правовых наук Украины, доктору юридических наук, Заслуженному деятелю науки и техники Украины Валентину Карловичу Мамутову! (2013)
70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2013)
До 75-річчя академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, завідувача відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України А. І. Бутенка (2013)
75 років від дня народження доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України та Кримської академії наук, заслуженого працівник освіти Автономної Республіки Крим, завідувача кафедри менеджменту та маркетингу, засновника та декана факультету управління (1994 – 2012 рр.) Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Подсолонка Володимира Андрійовича (2013)
Известному экономисту-угольщику Л. Л. Стариченко – 75 лет (2013)
Поздравляем с юбилеем доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича! (2013)
Будзило М. А. - Способи функціональної організації навчальних приміщень художнього спрямування (2011)
Бондаренко І. В. - Екологічний підхід у проектуванні середовища: вимоги та переваги використання модульних об'єктів (2011)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування дизайну одягу як творчої проектно-художньої діяльності, Тимошевський В. І. (2011)
Іваненко Т. О. - Емоційний потенціал акцидентного шрифту (2011)
Квитка О. Л. - Лингвистические методы в анализе явлений современного визуального языка (2011)
Клевцов В. П. - О терминологии 3d-формообразования в интерфейсах САПР (2011)
Кузнецова І. О. - Використання гнутої фанери в елементах інтер'єра в стилі оп-арт, Арбузова К. М. (2011)
Луговський О. Ф. - Мистецтвознавчий аспект в практиці судномоделювання (2011)
Макарова А. Л. - Линия как формальный элемент визуального языка (Средства визуализации информации и образа в графическом дизайне) (2011)
Мараховський А. А. - Стилі в дизайні першої половини ХХ в. у контексті синтезу мистецтв (2011)
Опалєв М. Л. - Складова графічного дизайну в арт-об'єктах польських майстер-класів фестивалю "Кишенька Вінсента", Штадченко Ю. Б. (2011)
Островецька М. О. - Методика викладання дисципліни "маркетинг fashion-бізнесу" при підготовці спеціалістів в області дизайну одягу (2011)
Позняк А. Г. - Формирование торгового пространства с учетом особенностей поведения и восприятия его покупателем, Бондаренко И. В. (2011)
Поліщук Г. В. - Історичний аспект використання політипажу як наочного матеріалу на прикладі медичної літератури (2011)
Поліха Л. Я. - Дизайн господарсько-кооперативних видань Закарпаття початкуХХ століття (2011)
Романенко Н. Г. - Дизайн в контексті загальнолюдських цінностей, Афонін В. А., Галицька О. В. (2011)
Северин В. Д. - Выставочный дизайн в коммуникативном пространстве современного искусства (2011)
Беднар В. А. - Методологія розгляду творчості Олександра Грена у контексті розвитку українського авангардизму (2011)
Боднарчук В. Д. - Групові мистецькі акції у львівській професійній кераміці другої половини ХХ ст. (2011)
Борцова К. О. - Батальна графіка М. С. Самокиша (2011)
Виноградов В. - Романтична тенденція в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. ХІХ - 10-х рр. ХХ ст. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Поняття "образ" та "ікона" зі східнохристиянської перспективи (2011)
Гончарук О. - Портретна скульптура Львова 1960 - першої половини 1980-х років: традиції та новаторські рішення (2011)
Дзюба М. А. - Графіка художника-педагога Миколи Щерби (2011)
Дробот А. О. - Фольклорне мистецтво як джерело національного стилю нонконформістів. Теоретичний аспект. (мовою архівних матеріалів) (2011)
Евтушенко С. В. - Если обобщать (2011)
Жердев В. В. - Образы ветхозаветных священников в иконостасе русского храма в Бад-Наугайме (2011)
Зорко А. Є. - Методичні засади роботи над пейзажним етюдом (2011)
Ковальова М. М. - Основні етапи дослідження українського портрета кінця XVII - XVIII століть (2011)
Козловська Є. А. - Відображення образу козака у польському мистецтві кінця ХІХ- початку ХХ у контексті польсько-українських відносин (2011)
Лубенский В. И. - Колорит в живописи: теория и практика (2011)
Омельченко О. В. - Атрибутика и композиционно-стилистические формы мотива креста в иконографии св. Николая (2011)
Рубцов В. А. - Психологические типы художников и особенности их творческих подходов в керамике (2011)
Сапак Н. В. - Деякі аспекти розвитку художнього металу ХІХ - початку ХХ століття на прикладі архітектури міста Миколаєва (2011)
Тобілевич Г. М. - Декоративна пластика: термінологічний аспект (2011)
Урсу Н. О. - Храми-фортеці на теренах Хмельниччини, Березіна І. В. (2011)
Хамула Д. В. - Феноменология религиозного мифа в античности (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Метрологія і стандартизація як основа розвитку технічної культури на теренах України в давнині (2011)
Чурсіна В. І. - Побачити - значить зрозуміти (до питання професіоналізму у сучасному мистецтві молодих) (2011)
Шарибжанова А. А. - Символика власти османского султана: фантастические звериные образы на ятагане Cулеймана Великолепного, Шарибжанов Р. В., Терницкий С. Н. (2011)
Шулик А. Г. - Графічна діяльність В. Гаґенмейстера на тлі існування художньо-промислової школи у Кам'янці-Подільському (2011)
Яковець І. О. - До питання про сучасний музейний менеджмент: загальні поняття та методи управління (2011)
Апчел О. А. - Особливості тем і художні принципи документального театру (2011)
Бугайова В. О. - До проблеми професійного проведення сучасного весілля на Слобожанщині (2011)
Гладких А. В. - Штрихи твердої атаки та техніка їх виконання на духових інструментах (2011)
Гумарова Э. С. - Методологические основы выявления черт национальной стилистики в крымскотатарской песне и романсе (2011)
Козак О. І. - Музичний конфлікт у царині європейського симфонізму (2011)
Королевський В. В. - Розвиток ладо-функціонального слуху учасників аматорських хорових колективів (2011)
Кушнір А. Я. - Специфіка спадковості традицій в українському флейтовому мистецтві (2011)
Ларін Є. М. - Музична пам'ять в процесі підготовки диригента (2011)
Лошков Ю. І. - Домрове виконавство в Україні (початок ХХ ст.) (2011)
Марценюк Г. П. - Етапи становлення і розвитку Харківської виконавської школи тромбона (2011)
Попов Ю. К. - Артистизм С. Рахманинова и специфика его проявления в творческой деятельности русского музыканта (2011)
Рынденко О. В. - О программном пантеизме в творчестве Оливье Мессиана (2011)
Рудницький О. М. - Неокласичні тенденції у творчості Миколи Колесси -розвиток традиції та нове переосмислення (2011)
Семеренко Л. Ф. - Postludium Альфреда Шнитке (2011)
Соболєва О. Д. - Вплив української народної пісні на формування та розвиток співака-початківця (2011)
Федорченко А. С. - Мастера джазового вокала (2011)
Грошелев Д. Г. - Способ идентификации навигационных космических аппаратов при неполноте информации дальномерного кода, Кулабухов А. М. (2013)
Пріла О. А. - Фреймворк для розробки grid-застосувань з підтримкою різних типів обчислювальних задач великої розмірності (2013)
Загребнюк В. И. - Разложение цветных изображений на сингулярные компоненты, Насиров Ф. В. (2013)
Кумиш В. Ю. - Палітровий метод ефективного кодування цифрових відеозображень (2013)
Шкарупило В. В. - WS-BPEL-модификация метода TLC-верификации (2013)
Рубльов І. С. - Адаптивне проріджування ахроматичної компоненти у просторі сВХ2Х3 для стиску зображень (2013)
Канюк Г. І. - Удосконалення методів забезпечення точності систем автоматичного регулювання подачі повітря у домни, Попов М. А., Близниченко О. М., Андрєєв О. В. (2013)
Медведєв Р. Б. - Система керування температурним режимом блочної знесолюючої установки АЕС, Мердух С. Л. (2013)
Заїк В. І. - Синергетичний синтез ієрархічної системи керування технологічним комплексом цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2013)
Ярощук Л. Д. - Система керування екструзією полімерних виробів, Жученко О. А. (2013)
Гладченко А. Н. - Центробежная биметаллизация цилиндров двухчервячных конических экструдеров, Шевеля В. В., Зверлин В. Г. (2012)
Замота Т. Н. - Развитие площади пятна контакта при макроприработке поверхностей трения, Аулин В. В. (2012)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість легованих сталей, Бєлих С. С. (2012)
Довгаль А. Г. - Вплив часу розмелу на структуру і зносостійкість керамічних матеріалів на основі системи SiC-Al2O3 в парі з керамічним контртілом (2012)
Кузяев И. М. - Анализ температурных процессов в подшипниках скольжения с учетом трения, Анисимов В. Н. (2012)
Чернець М. В. - Аналіз впливу коригування зубів передачі з евольвентним черв’яком на її несучу здатність і довговічність, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Кубич В. И. - К методике определения пути трения в трибосопряжениях со сложным плоско-параллельным движением, Щаднев А. О., Ивщенко Л. И. (2012)
Свирид М. Н. - Трибологические параметры сталей в обработанных магнитным полем смазывающих материалах, Кудрин А. П., Приймак Л. Б. (2012)
Гордієнко О. А. - Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40, Ранський А. П. (2012)
Подчерняева И. А. - Кинетика и механизм фреттинг-коррозии электроискровых и лазерно-электроискровых ZrB2-содержащих покрытий на сплаве ВТ3-1, Духота А. И., Панашенко В. М., Панасюк А. Д., Блощаневич А. М. , Васильковская М. А. (2012)
Артемчук В. В. - Износостойкость слоистого железного покрытия, полученного программным электролизом (2012)
Хлопенко Н. Я. - Экспериментальные исследования циклической прочности и ударостойкости сильфонов выравнивающего устройства, Гаврилов С. А. (2012)
Бутаков Б. И. - Исследование физико-механических свойств поверхностного слоя валов, обкатанных роликами, Марченко Д. Д., Артюх В. А. , Зубехина А. В. (2012)
Пожбелко В. И. - Предельные тяговые свойства и законы трения растяжимых гибких тел в ременных передачах. Часть 2 (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение 1. Закономерности процесса изнашивания при трении в условиях граничной смазки (2012)
Скачков В. А. - Триботехнические характеристики металло-керамических углеродных композиционных материалов, Воденникова О. С. (2012)
Матвіїшин П. В. - Розрахунок зносостійкості і довговічності градієнтних покриттів при абразивному зношуванні, Гончар В. А. , Каплун П. В. , Каплун В. Г. (2012)
Кузьменко А. Г. - Новые методы и результаты исследований адгезионно-деформационной теории трения (АДД ТТ). Часть 1 (2012)
Янченко A. B. - Повышение триботехнических свойств чугунов с мелкозернистым компактным графитом бейнитной закалкой, Савуляк В. И. (2012)
Романюк В. В. - Чисельне прогнозування зношування поверхні за реалізаціями пучків випадкового процесу зношування в умовах невизначеностей інтенсивності зношування та волатильності у диференціальному рівнянні ІТО (2012)
Писаренко В. Г. - Розвиток теорії методу випробувань на знос за схемою конус‑три кульки для деталей точної механіки, Диха О. В. (2012)
Хорольский П. Г. - Методика прогнозирования тактико-технических характеристик космического тральщика, Дубовик Л. Г. (2013)
Россолов А. В. - Закономерности формирования спроса на услуги городского пассажирского транспорта (2013)
Смольянов А. П. - Перспективи автоматизованого управління позиціонуванням судна, Соколова Н. А. (2013)
Лаврухін О. В. - Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції, Долгополов П. В., Доценко Ю. В. (2013)
Ломотько Д. В. - Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Практичний аспект, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2013)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих пристроїв закріплення составів і загородження колій у сортувальних парках (2013)
Козаченко Д. М. - Дослідження допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка сетевой модели для выбора лечения субклинической сердечной недостаточности, Рак Л. И., Сватенко О. А. (2013)
Поликарпов А. А. - Прогнозирование риска изделий медицинской техники на основе нечеткой обработки измерительной информации (2013)
Становский А. Л. - Эволюционная оптимизация электро-технического оборудования со слабосвязанными элементами, Швец П. С., Торопенко А. В. (2013)
Гогунский В. Д. - Закон Бушуева – гарантия неполной трансформации серийных проектов в операционную деятельность, Становская И. И., Гурьев И. Н. (2013)
Кравец Н. С. - Использование решений Cloud Computing для создания электронного портфолио студента (2013)
Гудзь Т. В. - Віртуальні процедури електронного магазина (2013)
Канюк Н. В. - Етапи пошуку в WWW інформації, призначеної для аналізу політичних явищ, Пелещишин А. М. (2013)
Тріщ Г. М. - Система залежностей для оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Авраменко В. П. - Математическая модель преобразования данных в полиграфической системе, Парамонов А. К. (2013)
Щапов П. Ф. - Оценка эффективности параметрического контроля методом статистического моделирования, Камбаев И. И., Тищенко И. В. (2013)
Пархоменко О. М. - Математична модель для ергономічної оцінки акустичного середовища вітроенергетичної станції (2013)
Филипский Ю. К. - Численные методы определения отклика динамических систем, Фонарь Л. С., Брянский А. Э. (2013)
Доля В. К. - Визначення математичної моделі транспортної рухливості населення, Іванов І. Є. (2013)
Сердюк Н. Н. - Функциональная задача оценки влияния вредных производственных факторов на человека (2013)
Безрук В. М. - Сравнение стандартов телевизионного вещания методом анализа иерархий, Скорик Ю. В. (2013)
Утицких Т. А. - Способ витальной диагностики состояния гонад коров методом дискриминантного анализа, Аврунин О. Г., Гетманец О. М. (2013)
Бабич Н. И. - Нечеткая модель оценки комфортных условий при проектировании систем кондиционирования воздуха (2013)
Соковикова Н. С. - Оценка координат близких астероидов на ПЗС изображении, Саваневич В. Е., Безкровный М. М., Хламов С. В. (2013)
Борбулев С. И. - Методика расчета точек пересечения орбит метеоров потока с плоскостью, Волощук Ю. И., Черкас Ю. В. (2013)
Слипченко Н. И. - Определение оптимальной дальности пробега электромобиля с учетом его основных параметров, Письменецкий В. А., Гуртовой М. Ю., Махлова В. О. (2013)
Al-Janabi D. K. - Properties of continuous functions on a compact (2013)
Наумов В. С. - Формування множини альтернативних варіантів транспортно-технологічних систем доставки вантажів у контейнерах, Потаман Н. В., Вітер Н. С. (2013)
Нагорний Є. В. - Аналіз теоретичних підходів до вдосконалення логістичного управління в транспортних вузлах, Наумов В. С., Омельченко Т. О., Літвінова Я. В. (2013)
Рябушенко О. В. - Напрями моделювання соціальних ризиків дорожньо-транспортних пригод (2013)
Куимова Е. И. - Применение теории нечетких множеств для выбора поставщика, Логанина В. И., Учаева Т. В. (2013)
Новосядлий С. П. - Фізико-технологічні особливості формування металізації субмікронних арсенідгалієвих структур іонним фрезеруванням, Кіндрат Т. П., Мельник Л. В., Варварук В. М. (2013)
Мамонтов А. В. - Расчет оптимального звукопоглощающего покрытия помещения при многотональном шуме (2013)
Скачков В. О. - Моделювання газофазового ущільннення вуглецевих композитів за умов термоградієнта, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Мосейко Ю. В. (2013)
Плахотник В. Ю. - Оценивание координат сцинтилляций в детекторе гамма-камеры методом сплайн-аппроксимации, Малахов О. В. (2013)
Малахов О. В. - Перспективы применения метода магнитной памяти металлов к диагностике состояния металлов, Кочергин А. В., Девяткин Д. С. (2013)
Свирид М. М. - Механізм відновлення поверхні тертя дією магнітного поля на робоче середовище модифіковане діамагнетиком, Трофімов І. Л., Приймак Л. Б., Паращанов В. Г. (2013)
Лерман Л. Б. - Расчет магнитного поля, создаваемого двумя концентрическими круговыми токами, Шкода Н. Г., Шостак С. В. (2013)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Часть 11 (2013)
Roshanpur Sh. - Electron gas parameters change inside langmuir layer in electric propulsion devices (2013)
Пасечник А. М. - Влияние промышленных взрывов на устойчивость горных массивов с полостями (2013)
Мельник С. Р. - Застосування солей n-толуолсульфокислоти як каталізаторів естерифікації, Дзіняк М. Б., Старчевський В. Л. (2013)
Косенко О. І. - Формування структури нікельсилікагелів в умовах термо- та гідротермальної обробки, Кустовська А. Д. (2013)
Трус І. М. - Отримання сірчаної кислоти при електрохімічній переробці елюатів, що містять сульфати, Грабітченко В. М., Гомеля М. Д. (2013)
Остроумов С. М. - Удосконалення принципу суперпозиції концентрації речовин для водотоків, Кресін В. С., Лесов О. М. (2013)
Гумницкий Я. М. - Внешнедиффузионная кинетика адсорбции ионов аммония в присутствии других ионов, Сабадаш В. В., Мацуська О. В. (2013)
Радовенчик Я. В. - Освітлення природних вод з використанням флокулянтів, Костриця А. О., Радовенчик В. М. (2013)
Kuzyshyn O. - Multicomponent compositions of sulphurized rapeseed oil for lubrication of bronze – steel pair, Sirenko H., Midak L. (2013)
Пиш’єв С. В. - Одержання бітумних емульсій на основі поверхнево-активних речовин виробництва ЗАТ "ЗТОС "Барва", Гриценко Ю. Б., Топільницький П. І. (2013)
Куниця К. В. - Визначення раціональних умов фракційної кристалізації соняшникової олії пальмітинового типу із розплаву, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2013)
Макарук Л. Л. - Рівнево-ієрархічні функції піктограм та ідеограм (2013)
Марченко Ю. М. - Роль фламандского языка в Бельгии (2013)
Матвєєва С. А. - Формування термінологічного апарату інтернет-журналістики (2013)
Мігорян О. В. - Діахронно-структурні характеристики відіменникових префіксально-ономасіологічних категорій (2013)
Осовська І. М. - Внутрішня структура концепту Familie як метахтону концептополя Familienbeziehungen (2013)
Пастернак Т. А. - Організаційно-структурний аналіз наративу (2013)
Рогач О. О. - Етнічні спільноти: класифікаційна схема (2013)
Рогач Ю. І. - Структурно-семантичні особливості креолізованих текстів сучасних австралійських засобів масової інформації (2013)
Руденко Н. С. - Концепт ЭКОЛОГИЯ в современной гуманитарной парадигме (2013)
Савельєва Н. О. - Про деякі особливості становлення модальних дієслів у ранньоновоанглійській мові (2013)
Сазонова Є. О. - Фонетичні явища евфонії та какофонії в інтернет-ономастиці (2013)
Сафонова Н. М. - Студентська наукова стаття: методичні рекомендації до мовленнєвого оформлення структурних елементів (2013)
Сергієнко К. П. - Ввічливість як предмет лінгвістичних досліджень (2013)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека в свете современных антропоцентрических теорий (2013)
Стоянова І. Д. - Мовні засоби реалізації стратегії комунікативного маніпулювання у дискурсі антиутопії (2013)
Тихоновська Г. С. - Гендерні особливості засобів модифікації у мовленнєвих актах англійської мови (на матеріалі художнього дискурсу) (2013)
Тоненчук Т. В. - Особливості метафоризації іменників-соматизмів у складі англомовних фразеологізмів (2013)
Туленинова Л. В. - Концептуальная метафора как элемент построения индивидуально-авторской концептосферы (2013)
Федорова О. В. - Засоби репрезентації концептуальної категорії "стать" в сучасній англійській мові (2013)
Федотова Ю. Б. - Социолект студенческой молодежи современной Великобритании (2013)
Хенкіна Г. О. - Спільні й національно специфічні риси вираження емоційного стану людини (2013)
Шелудченко С. Б. - Термінологічний корпус науково-популярного дитячого стилю (на матеріалі статей журналу "National Geographic Kids"), Шелудченко О. В. (2013)
Шпак К. В. - Тюркські елементи румейської мови (2013)
Шульженко С. Є. - Трансформація англійських запозичень у сучасній японській мові (2013)
Юшак В. М. - Когнітивний підхід до вивчення словотворення (2013)
Ярема О. Б. - Алюзія у лінгвокультурному просторі тексту (2013)
Яремчук О. В. - Еліптичність та імпліцитність у газетному дискурсі (2013)
Волик Н. А. - Риторика и литература: аспекты взаимодействия (2013)
Воробкало М. О. - Поэтика театра Л. Петрушевской в современной критике (2013)
Евдокименко Е. А. - Синтез комического и трагического в современной русской драматургии о детях и подростках (2013)
Комаров С. А. - НЭП в изображении М. А. Булгакова (на материале фельетонов в "Накануне") (2013)
Лоповок В. Л. - Развитие и совершенствование речевой и культурологической компетенций в системе школьного далеведения (на материале перифраза далевской тематики), Теплицкая О. Н. (2013)
Лызлова С. М. - Гумберт Гумберт на "другом конце света” (на материале рассказа Л. Улицкой "Голубчик") (2013)
Нестерук В. В. - О некоторых особенностях малых жанров русской реалистической прозы конца ХХ – начала ХХІ века (2013)
Плотникова А. А. - Кинематографичность как приём в творчестве А. Н. Вертинского (2013)
Проніна Я. І. - Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Юрія Андруховича (2013)
Сатановська Г. С. - Засоби художньої реалізації антиномії "Рим" – "Провінція" в просторово-часовій структурі роману М.Юрсенар "Спогади Адріана" (2013)
Стасевич Ю. Ю. - Літературні твори як носії культурної пам'яті (2013)
Тертычная Н. Н. - Типология мужских персонажей в прозе В. Токаревой (2013)
Черниенко Л. В. - Писатели второй половины ХХ века о "тайнах русской души" (некоторые аспекты проблемы) (2013)
Барабанова Г. В. - Когнітивна візуалізація іншомовного професійно орієнтованого тексту в навчальних цілях (2013)
Бубнова Д. В. - Жанровий підхід до навчання ділового писемного мовлення магістрантів технічних спеціальностей (2013)
Martemjanowa G. M. - Ausbildung der Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht (2013)
Симоненко М. В. - Интегрированный урок английского языка и литературы как средство гармонизации двуязычной культуры (2013)
Федюк Г. М. - Інтернет-технології у дистанційному навчанні іноземної мови (2013)
Шевніна Л. Є. - Поняття жанрова компетенція та жанрова матриця у методиці навчання ділового писемного мовлення студентів немовних спеціальностей (2013)
Шевеля В. В. - Влияние микромеханических и реологических свойств термообработанной стали на трибологические показатели, Трытек А. C., Coкoлaн Ю. C. (2012)
Кузьменко А. Г. - Новые методы и результаты исследований адгезионно-деформационной теории трения (АДД ТТ) (Ч. 2) (2012)
Абрамов А. А. - Определение электроэрозионной составляющей износа наконечников токоподводящих мундштуков сварочных горелок, Завгородний В. В. (2012)
Гончар В. А. - Порівняльні дослідження зносостійкості зразків з різними властивостями в модельному абразивному середовищі (2012)
Кузьменко А. Г. - Испытания на трение и износ при внутреннем качении цилиндров со шпонкой и без, Решетник П. П. (2012)
Артемчук В. В. - Механизм изнашивания элементов автосцепного устройства подвижного состава (2012)
Киндрачук М. В. - Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии, Куцова В. З., Ковзель М. А., Гребенева А. В., Данилов А. П., Хлевна Ю. Л. (2012)
Шевеля В. В. - Обеспечение износостойкости фильерных решеток гранулирующих устройств, Кияница Е. В., Гладченко А. Н., Зверлин В. Г. (2012)
Кириченко В. І. - Композиційні матеріали із технічних олій: нанотехнології ефективного використання (2012)
Musiał J. - Some surface geometric structure parameters changes generated operational external loads (2012)
Вельбой В. П. - Дослідженні впливу попереднього напруження контактної поверхні тертя на її зношування (2012)
Писаренко В. Г. - Аналіз проблем зношування стволів стрілецької зброї (2012)
Дудчак Т. В. - Дослідження технологічних параметрів пресування на адгезійну міцність антифрикційних полімерних покриттів, Дудчак В. П., Остапенко Р. М. (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение II. Новые приборы и методы исследования граничных слоев трибосистем (2012)
Скачков В. А. - О прогнозировании коэффициентов теплопроводности и линейного теплового расширения многокомпонентных композитов, Баглюк Г. А., Воденникова О. С., Иванов В. И. (2012)
Романюк В. В. - Прогнозування зношування зміцнених робочих поверхонь інструменту за MATLAB-модулем "trwwf” для побудови пучкових реалізацій стохастичного процесу зношування в умовах оцінок лінійно-параболічного злому зношування й амплітуди стохастичної компоненти зношування (2012)
Moravec J. - The problem of modelling of testing of abrasive wear in area of forming of powder materials, Bohusova Z. (2012)
Кузьменко А. Г. - Закономерности проскальзывания при внутреннем и наружном качении цилиндров. Эксперимент (часть 1) (2012)
Посвятенко Е. К. - Розвиток уявлень про контактні явища та тертя в процесах різання матеріалів, Посвятенко Н. І. (2012)
Бобер М. В. - Особенности изменения в процессе износа триботехнических свойств стальных поверхностей упрочненных воздействием электрического разряда, Варченко В. Т., Аврамчук С. К., Волкогон В. М. (2012)
Диха О. В. - Теорія та експеримент методу трибологічних випробувань за схемою "циліндр-куля", Вельбой В. П., Диха М. О. (2012)
Дырда В. И. - Определение долговечности упруго-наследственных сред с использованием обобщенных критериев разрушения, Толстенко А. В., Калганков Е. В. (2013)
Крамар В. М. - Зносостійкість як енергетична характеристика міцності матеріалу в зоні тертя, Кіндрачук М. В., Лобурак В. Я. (2013)
Семчук Г. И. - Конструктивно-технологические характеристики культиваторных лап, Дудников А. А., Мелешко А. В., Гуленко В. В. (2013)
Тарасюк А. П. - Метод підвищення ефективності механічної обробки сполучуваних поверхонь деталей із полімерних композитів, Самчук В. В., Сичов Ю. І., Лях Б. Г. (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках. Краткая теория контрвращающихся воздушных винтов (2013)
Карачун В. В. - Гауссовая кривизна как средство уменьшения влияния N-волны гиперзвукового движения на сенсор, Мельник В. Н. (2013)
Атаманов Ю. Л. - Использование пневмоагрегата со встроенным резервуаром в ударных механизмах клеймения металлопроката, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2013)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в диффузорном канале с турбулизаторами, Дорошенко Е. В., Волянская Л. Г. (2013)
Леваничев В. В. - Модель течения расплава полимера (2013)
Русанов А. В. - Математическое моделирование и исследование физических процессов в проточных частях гидротурбин (2013)
Тимофеев Ю. В. - Оптимизация технологического обеспечения эксплуатационных свойств поверхностей закаленных крупномодульных зубчатых колес, Клочко А. А., Кравцов А. Н. (2013)
Ковальчук С. Б. - Розподіл внутрішніх та реактивних зусиль при згині композитних брусів (2013)
Яхно О. М. - Течія рідини з гідродинамічно активними додатками через канали змінного перерізу, Гнатів Р. М. (2013)
Тимчук С. А. - Оптимизация системы электроснабжения промышленного предприятия при ее реконструкции, Деренько Н. С. (2013)
Денисюк С. П. - Аналіз впливу нерівномірності споживання електроенергії, Базюк Т. М. (2013)
Панченко В. В. - Динамічні властивості системи "випрямляч з вольтододавальним перетворювачем – навантаження" (2013)
Филинюк Н. А. - Критериальная оценка эффективности токовых конвейеров, Лазарев А. А., Лищинская Л. Б., Стахов В. П. (2013)
Абдулин М. З. - Особенности процессов топливораздачи в струйно-нишевых системах, Серый А. А. (2013)
Алексеїк О. С. - Фізична модель процесу кипіння на пористій поверхні в обмежених умовах, Кравець В. Ю. (2013)
Чайковська Є. Є. - Інтегрована технологічна система виробництва біогазу (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу термітних графітованих сталей, Лазар В. Ф. (2013)
Семеній О. М. - Вплив матеріалу підкладки електродів для нанесення алмазоподібних плівок на якість біоаналізу, Рожицький М. М. (2013)
Мандзюк В. І. - Кінетика процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в пористий вуглецевий матеріал, Нагірна Н. І. (2013)
Солоха І. В. - Технологічні аспекти отримання керамічних адсорбентів на основі синтетичних цеолітів, Вахула Я. І., Пона М. Г., Чверенчук А. І. (2013)
Abstract&References (2013)
Васьковець Л. А. - Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність, Глущенко М. О. (2013)
Самойленко Н. Н. - Загрязнение муниципальных вод фармацевтическими препаратами и их производными, Ермакович И. А. (2013)
Наземцева Я. О. - Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення, Лазненко Д. О. (2013)
Сербінова Л. А. - Метод обґрунтування заходів для зниження запилення робочих зон при відкритих гірничих роботах (2013)
Сидорчук О. В. - Зовнішньодифузійна область адсорбції важких металів зі стічних вод, Гумницький Я. М. (2013)
Данилова Л. А. - Антиоксиданты из растительного сырья в технологии стабилизации пива, Мелетьев А. Е., Березка Т. А., Арутюнян Т. В. (2013)
Дубініна А. А. - Дослідження здатності коренеплодів редьки до накопичення нітратів і пестицидів, Селютіна Г. А., Гапонцева О. В. (2013)
Одарченко Д. М. - Спосіб виробництва заморожених напівфабрикатів на основі журавлини та калини, Одарченко М. С., Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2013)
Мардар М. Р. - Медико-біолоігічна оцінка хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Кордзая Н. Р. (2013)
Одарченко А. М. - Наукові основи формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом (2013)
Дубініна А. А. - Характеристика пігментного комплексу столового буряку та закономірності змін його кольору, Пенкіна Н. М., Черевична Н. І., Ольховська В. С. (2013)
Плотнікова Р. В. - Теоретичні та практичні передумови регулювання складу сольової системи молочної сировини, Гринченко Н. Г., Мороз О. В., Пивоваров П. П. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Біотехнологія кисломолочних напоїв з використанням сколотини та добавок із пряних овочів, Погарська В. В., Хоменко А. В., Кострова К. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології вітамінного плодово-ягідного морозива з використанням заморожених дрібнодисперсних добавок з рослинної сировини, Погарська В. В., Берестова А. А. (2013)
Шевеля В. В. - Влияние термообработки стали на формирование фрикционных связей и их диссипативные свойства, Трытек А. C. , Coкoлaн Ю. C. (2012)
Кубич В. И. - О механизме снижения трения и изнашивания в трибосопряжении "шейка-покрытие-вкладыш", Ивщенко Л. И. (2012)
Гнилиця І. Д. - Підвищення ресурсу роботи нітридокремнієвих аероабразивоструменевих сопел для очищення магістральних трубопроводів методом, Криль Я. А., Цап І. В. (2012)
Ранський А. П. - Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук, Диха О. В., Петрук Р. В. (2012)
Соловьев С. Н. - Практические аспекты создания магнитных масел, Трофимова Е. В. (2012)
Дудчак Т. В. - Методика дослідження адгезійної міцності і зносостійкості полімерних композиційних покриттів, Дудчак В. П., Остапенко Р. М. (2012)
Чернець М. В. - До питання про вплив кутового коригування та зношування зубів циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Чернець Ю. М. (2012)
Лобурак В. Я. - Підвищення експлуатаційних характеристик осаджених покриттів на сталі 12Х18Н10Т методом термодифузійної обробки, Лук’янюк М. В. (2012)
Писаренко В. Г. - Технологія інжекційного лиття порошкових зносостійких деталей точної механіки (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу зношування зубів черв’ячної передачі з евольвентним черв’яком на несучу здатність і довговічність, Чернець Ю. М. (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничных слоях (2012)
Похмурський В. І. - Вплив водню на зношування міді за кімнатних і підвищених температур, Василів Х. Б., Винар В. А. , Арендар Л. А. (2012)
Гальчук Т. Н. - Триботехнічні характеристики композитів на основі порошку сталі ШХ15, отриманих із відходів машинобудування (2012)
Антонюк Д. А. - Зносостійкість матеріалів в умовах зношування напівзакріпленим абразивом з локальними ударними навантаженнями та защемленням часток, Редька М. О. (2012)
Фабричнікова І. А. - Теоретичне визначення впливу сил тертя на миттєві сили різання, які викликають зношення бурякорізальних ножів (2012)
Кузьменко А. Г. - Всеобщий закон периодичности катастроф в неоднородных нелинейных динамических системах. Часть 1. Теорема о периодичности катастроф (2012)
Кузьменко А. Г. - Всеобщий закон периодичности катастроф в нелинейных динамических системах. Часть 2. Нелинейность систем – следствие их неоднородности (2012)
Каплун В. Г. - Дослідження впливу технологічних параметрів процесу зміцнення металів методом карбоазотування в тліючому розряді на зносостійкість, Паршенко К. А., Паршенко А. В. (2012)
Уманский А. П. - Влияние состава покрытий на основе интерметаллидов никеля на механизмы их изнашивания в условиях высокотемпературных трибоиспытаний, Полярус Е. Н. , Костенко А. Д., Терентьев А. Е. (2012)
Сорокатий Р. В. - Моделювання напружень і деформацій при дискретному електроконтактному зміцненні, Диха М. О., Диха К. О. (2012)
Кухарь В. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния заготовок при профилировании выпуклыми плитами с эксцентриситетом нагрузки , Николенко Р. С. (2012)
Чернець М. В. - До питання оцінки контактної міцності та довговічності черв’ячної передачі з архімедовим і евольвентним черв’яком з урахуванням впливу зношування зубів колеса, Чернець Ю. М. (2012)
Чернець М. В. - Узагальнена кумуляційна модель кінетики зношування підшипника ковзання. Ч.1. Лінійна і кумуляційна модель, Жидик В. Б. (2012)
Бутаков Б. И. - Триботехнические свойства пары трения после обкатывание роликами со стабилизацией рабочего усилия, Артюх В. А. (2012)
Аулін В. В. - Вплив модифікуючих фізичних полів на структуру та реологічні властивості композиційної моторної оливи (2012)
Дрогомирецький Я. М. - Моделювання температурних полів робочих поверхонь периферійного підшипника ковзання тришарошкового долота при терті, Василик А. В., Довжинський І. М., Долгопола Г. Є. (2012)
Кшивецький Б. Я. - Прогнозування довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини за допомогою математичної моделі (2012)
Прунько І. Б. - Оптимізація технологічних параметрів електроіскрового зміцнення деталей нафтогазового технологічного транспорту, Богатчук І. М., Криштопа С. І., Долішній Б. В. (2012)
Куликовский Р. А. - Прогнозирование структурного состояния износостойких метастабильных хромомарганцевых наплавочных материалов на основе железа (2012)
Марчук В. Є. - Процеси тертя та зношування у трибосистемах з дискретно - орієнтованою структурою. Повідомлення 1. Магнітні явища при терті поверхонь з дискретно-орієнтованою структурою, Морозов В. І., Духота О. І., Морозова І. В. (2012)
Broncek J. - Tribological research of the tribological pairs under vacuum conditions, Dzimko M., Winkelmann U., Takeichi Y. (2012)
Moravec J. - Identification of elastic - plastic deformation for different degrees of deformation for forming sheet metal by swivel bending (2012)
Стельмах А. У. - Адгезионно - деформационные и динамические процессы в граничных слоях. Сообщение IV. Физическая адгезионно-гидродинамическая (АГД) модель трения и управление работоспособностью трибосистем в условиях граничной смазки (2012)
Кубич В. И. - Некоторые философские аспекты развития трибологии, Ивщенко Л. И. (2012)
Подчерняева И. А. - Особенности формирования и трибологического поведения многослойных износостойких ZrB2 - содержащих электроискровых и лазерно - электроискровых покрытий на титановом сплаве, Панашенко В. М., Духота А. И., Панасюк А. Д., Костенко А. Д. (2012)
Кузьменко А. Г. - Метод испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля-Ховарта (Br–Hv). Часть I. Теоретические основы метода, Вишневский О. А. (2012)
Кузьменко А. Г. - Метод испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля – Ховарта (Br–Hv). Часть II. Практическая реализация метода, Вишневский О. А. (2012)
Писаренко В. Г. - Аналіз напружено - деформованого і теплового стану трибосистеми "ствол - патрон" (2012)
Каплун В. Г. - Дослідження зносостійкості конструкційних сталей в водному середовищі при терті в парі з пропиленом, Паршенко К. А. (2012)
Сорокатий Р. В. - Геометричні параметри дискретної електромеханічної обробки і напружений поверхневий стан, Диха М. О. (2012)
Савчук А. М. - Кінетика зміни характеристик мастильного матеріалу в умовах недостатнього мащення (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Сокол В. Є. - Розробка та дослідження денормалізованої моделі даних для автоматизованої системи моніторингу параметрів іоносфери, Ткачук М. В., Шаповалов А. Г. (2013)
Karlov V. - Equivalent circuit of Х-shaped converter of complex reflection coefficient analyzer (2013)
Нечипоренко А. С. - Технические аспекты риноманометрии (2013)
Коваленко Н. В. - Семантико-вероятностная сеть для определения контекста видеопотока в системах видеонаблюдения, Антощук С. Г. (2013)
Стенин А. А. - Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов, Тимошин Ю. А., Мелкумян Е. Ю., Курбанов В. В. (2013)
Пількевич І. А. - Моделювання системи розпізнавання та аналізу текстових даних, Лобанчикова Н. М., Шульга І. В., Лазюта Р. С. (2013)
Семенов Е. В. - Программный компонент для обработки цифровых сигналов IFFT-NOISE GATE, Шведова В. В. (2013)
Garkusha G. - The service required quality ensure model of LTE technology downlink, Al-Dulaimi V., Al-Janabi V. (2013)
Косован Г. В. - Моделювання алгоритму генерування ключа шифрування інформації на основі динамічних систем, Кушнір М. Я., Політанський Л. Ф. (2013)
Власова В. А. - Модель процесса позиционирования элементов гомогенной беспроводной сенсорной сети (2013)
Агеев Д. В. - Синтез наложенных телекоммуникационных сетей с учетом единиц данных и применением многослойного графа (2013)
Борисенко А. С. - Адекватность моделей беспроводных сенсорных сетей в средах имитационного моделирования, Галкин П. В. (2013)
Вехбе Ф. - Параметрический синтез наложенных инфокоммуникационных сетей предприятия, Махмуд С. (2013)
Бабич Ю. О. - Анализ и оптимизация параметров режима эмуляции каналов в сетях мобильной связи, Никитюк Л. А. (2013)
Abstract and References (2013)
Болотіна Є. - Багатофакторна модель економічної поведінки (2013)
Коноваленко Ю. - Джерела та фактори транспортного ризику при здійсненні вантажних перевезень автомобільним транспортом (2013)
Пинда Р. - Антикризові програми уряду в регулюванні будівельної сфери України (2013)
Рямов С. - Специфічність трансакційних витрат як один з ключових факторів існування тіньового сектора господарства в країнах посттрансформаційної економіки (2013)
Цар О. - Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні (2013)
Шаманська Н. - Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог: сучасний стан і пріоритети (2013)
Skrzypek Е. - Uwarunkowania i metody pomiaru kapitału intelektualnego (2013)
В. Андрійчук - Особливості організації освітлювальних систем в умовах міського господарства та шляхи підвищення їх ефективності, Поталіцин С. (2013)
Буняк Н. - Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків (2013)
Кужда Т. - Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві (2013)
Любезна І. - Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2013)
Новікова Н. - Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики (2013)
Сівчук І. - Дослідження особливостей виникнення економічних конфліктів у господарській діяльності підприємств (2013)
Юзьвак Л. - Особливості розвитку теорії і методології сучасного управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Бочуля Т. - Інвентаризація інформаційних ресурсів: організаційний аспект підтвердження їх достовірності (2013)
Галушка Н. - Вексель в обліково-аналітичній практиці (2013)
Горин В. - Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість (2013)
Павлів В. - Аналіз напрямків інвестування недержавних пенсійних фондів (2013)
Химич І. - Фундаментальний аналіз фінансового ринку (2013)
Юрик Н. - Особливості нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу менеджера в умовах антикризового менеджменту (2013)
Герасименко А. - Механізми впливу переконуючої реклами на суспільний добробут (2013)
Смиричинський В. - Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах, Струтинська І. (2013)
Суховерха Ю. - Реалізація активного маркетингового адаптивного управління українськими переробними підприємствами (2013)
Ромусiк Я. В. - Прямі іноземні інвестиції: світові тенденції та структурний розподіл в економіці України (2012)
Черненко О. Л. - Оцінювання структурних змін у промисловості України (2012)
Ущаповський К. В. - Стратегічні напрями розвитку електроенергетики України (2012)
Даніалі П. - Стан розвитку підприємств переробної галузі в регіональному аспекті: дослідження Київського регіону (2012)
Даніалі Ф. - Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України (2012)
Федишин М. П. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Чернівецької області в контексті ефективного планування грошових потоків (2012)
Petrenko Y. О. - Industrial city development under the influence of local taxation (2012)
Виецкая О. В. - Совершенствование налогообложения прибыли предприятий в украине на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц, Мазур Ю. О., Кошик Ю. В. (2012)
Єлецьких С. Я. - Удосконалення процесу управління фінансово стійким розвитком промислового підприємства (2012)
Проказа Т. В. - Дисконтирование денежных потоков коммерческого банка (2012)
Прокопенко Р. В. - Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях, Дзюба Б. П. (2012)
Кравченко О. А. - Концепция сценарного финансового планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте (2012)
Болотських Т. В. - Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку (2012)
Кравченко В. О. - Розвиток страхового ринку та методів аналізу показників страхової статистики (2012)
Пономаренко П. І. - Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту, Хавер В.М. (2012)
Любіч О. О. - Аналіз ризиків кредитування галузей як інструмент антикризових заходів, Домрачев В. М. (2012)
Яровий К. О. - Завдання і джерела контролю бух¬галтерського обліку на підприємстві (2012)
Берсуцький А. Я. - Информационное моделирование системы поддержки принятия решений в управлении развитием ресурсного потенциала предприятия (2012)
Квілінський О. С. - Формування додаткових переваг функціонування та розвитку малих підприємств (2012)
Томілін О. О. - Характеристика сучасного стану міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі (2012)
Мустафаєва С. Р. - Исследование спроса на рынке сельскохозяйственной техники украины (2012)
Гришко І. Л. - Позиціонування вугільної галузі у зовнішньому енергетичному балансі України (2012)
Афанасьев И. Е. - Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия (2012)
Мєшкова В. С. - Використання лізингу – перспективний шлях розвитку вугледобувної промисловості (2012)
Новикова М. В. - Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів (2012)
Ходарєва О. А. - Оптимизация управления производственными процессами хозяйствующих субъектов на основе парадигмы функционально-стоимостного анализа и функционально-стоимостного управления (2012)
Нусінов В. Я. - Організаційні засади створення інформаційної підсистеми стратегічного управління в умовах гірничо-збагачувальних підприємств України, Варава А. А. (2012)
Верескун М. В. - Механізм управління концентрацією та укрупненням капіталу як складова системи управління конкурентоспроможністю великих промислових підприємств (2012)
Рекова Н. Ю. - Економіко-математичне моделювання впливу інвестиційного податкового кредиту на інвестиційну діяльність суб’єктів економічних відносин, Стичінська О. О. (2012)
Каганова C. Д. - Аутсорсинг как инструмент формирования и укрепления конкурентных преимуществ предприятия (2012)
Виноградова О. Р. - Особенности разработки информационной системы для адаптивного планирования производства на промышленных предприятиях (2012)
Драчук Ю. З. - Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2012)
Сухіна О. О. - Особливості державно-приватного партнерства для галузі ЖКГ (2012)
Клунко Н. С. - Роль логістичної системи фармацевтичного підприємства у процесах його адаптації до роботи у глобальному середовищі (2012)
Демьянченко А. Г. - Функции и модели управления современным портом (2012)
Дубєй Ю. В. - Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств (2012)
Шишкіна І. О. - Рослинні залишки – перспективна сировина для виробництва біопалива на світовому ринку альтернативних джерел енергії (2012)
Руденко Ю. В. - Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Дрокіна Н. І. - Методичний підхід до оцінки комунікаційної системи підприємств машинобудування Донецької області (2012)
Ситнік І. В. - Модель формування соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні та напрями її реалізації, Гончаренко Т. В. (2012)
Лепа Р. Н. - Принятие решений в системе управления человеческим капиталом промышленных предприятий в кризисных условиях, Ляшок Н. Ю. (2012)
Гаркушенко О. Н. - Реализация принципов экологической политики в украине: реалии и перспективы (2012)
Шаталова Т. С. - Концептуальная модель регламентной поддержки развития интеллектуального потенциала персонала предприятия (2012)
Євсєєв А. Д. - Методологічні аспекти оцінки вартості інтелектуального капіталу (2012)
Дорофєєва Г. О. - Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования (2012)
Тютюнник Н. С. - Використання категорій "потенціал", "капітал" і "ресурс" у соціально-економічних дослідженнях, Ігнатова О. А. (2012)
Фоменко Г. Г. - Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників (2012)
Кадермєєва Д. С. - Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України (2012)
Чеботарьов Є. В. - Інвестиційні аспекти нормативно-правового забезпечення виробничо-комерційної діяльності продовольчих корпорацій (2012)
Ляшенко В. І. - Митний режим ввезення для переробки: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення, Осадча Н. В. (2012)
Author's references in harvard style (2012)
Brykova I. - Determinants of the international competitiveness of national regions in the global economic environment (2007)
Munko M. - Role of the domestic market and export-expansion development in economic growth (2007)
Yevdokymova Yu. - Small and medium-sized enterprises in the export-oriented strategy of Ukraine’s development (2007)
Usenko O. - Review of the impact of the Ukraine-EU free trade agreement on manufacturing industries (mechanical engineering, chemical and light industry) (2007)
Lyskova L. - Ukraine’s priorities in developing innovation in the context of eurointegrative processes (2007)
Pylypenko S. - Ukrainian-Russian trade and economic relations under global integration (2007)
Kravchenko O. - A company’s market value: the methodology of its valuation and methods for its maximization (2007)
Лук’яненко Д. - Стратегії глобального управління, Тимур К. (2008)
Поручник А. - Формування інституційних передумов системи глобального управління, Юлія Г. (2008)
Луцишин З. - Асиметрія та парадокс фінансової глобалізації (2008)
Столярчук Я. - Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу (2008)
Веремієнко Т. - Соціокультурна динаміка в процесі глобальних трансформацій (2008)
Пеллесова П. - Моравія та Сілезія крізь призму безробіття (2008)
Олефір А. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища, Владислав Т. (2008)
Лилик І. - Особливості поведінки споживачів у нових ринкових економіках (2008)
Мельник Т. - Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз (2008)
Lukianenko D. - Global management strategies, Tymur K. (2008)
Poruchnyk A. - The creation of institutional prerequisites for a system of global governance, Yulia G. (2008)
Lutsyshyn Z. - Asymmetry and paradox of financial globalization (2008)
Stolyarchuk Y. - Latest trends in international monopolization of capital (2008)
Veremienko T. - Cross-cultural behavior (dynamics) in the view of global transformations (2008)
Pellesova P. - The Moravian and Silesian region viewed through unemployment (2008)
Olefir A. - International trade in services developments in light of dynamic developments in competitive environment, Vladyslav T. (2008)
Lylyk I. - Specific features of consumer's behaviour in new market economies (2008)
Melnyk T. - The export potential of Ukraine: the methodology of assessment and analysis (2008)
Мозговий О. - Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу, Наталія С. (2009)
Панченко Є. - Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття, Марина Д. (2009)
Руденко-Сударєва Л. - Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації, Денис Г. (2009)
Іващук С. - Експортна стратегія в сучасній системі державного управління (2009)
Сацик В. - Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків (2009)
Фостик Б. - Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT (2009)
Чернявська О. - Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії (2009)
Брикова І. - Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства, Каріне Г. (2009)
Гурова Ю. - Механізми транснаціоналізації людського ресурсу (2009)
Мачок Є. - Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції (2009)
Бояр А. - Система власних ресурсів у формуванні бюджету європейського союзу (2009)
Лук'яненко Д. - Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку, Олена Т. (2010)
Циганкова Т. - Сучасні коаліції та угруповання сот у формуванні глобальної торгової політики, Ганна С. (2010)
Орєхова Т. - Фарид Формування інтеграційних пріоритетів арабських країн Близького Сходу в умовах трансформації глобального світоустрою, Аль М. (2010)
Вожняк М. Г. - Стабілізаційна політика як механізм забезпечення соціально-економічного згуртування: висновки з досвіду антикризового регулювання Польщі (2010)
Гончарук А. - Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи, Ольга У. (2010)
Баль-Вожняк Т. - Економічні мережі як ефективні механізми координації інноваційної діяльності (2010)
Дзебих І. - Оцінка інвестиційних проектів на прикладах газової і нафтової галузей промисловості України та Росії (2010)
Ладуба Т. - Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік (2010)
Мікула Н. - Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону, Олеся Д. (2010)
Петрашко Л. - Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США (2010)
Шевчук В. - Макроекономічні ефекти відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня в Україні (2010)
Циганкова Т. - Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності, Тетяна З. (2011)
Панченко Є. - Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій, Ольга Л. (2011)
Руденко-Сударєва Л. - Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній, Василь О. (2011)
Чужиков В. - Модернізація аграрної політики ЄС, Оксана В. (2011)
Петрашко Л. - Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці (2011)
Швидкий О. - Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку, Ірина Д. (2011)
Кравчук Н. - Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження (2011)
Брикова І. - Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації (2011)
Грищенко А. - Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Тіпанов В. - Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг, Дмитро Ч. (2011)
Циганкова Т. - Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі, Євдоченко О., Шелестович О. (2012)
Вожняк М. Г. - Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання (2012)
Сіденко С. - Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань, Кір’яков Д. (2012)
Луцишин З. - "Moral Hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки, Цвігун Т. (2012)
Фролова Т. - Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу (2012)
Солодковський Ю. - Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку, Довженко О. (2012)
Бал-Вожняк Т. - Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій у Польщі та Україні (2012)
Паценко О. - Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку, Молчанова Е. (2012)
Субочев О. - Аналіз взаємозв’язку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій (2012)
Філіпенко А. - Методологічний дискурс міжнародної економічної політики (2013)
Столярчук Я. - Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст, Свєтлов А. (2013)
Молчанова Е. - Трансформація вимог формування нового економічного порядку (2013)
Радзієвська С. - Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності (2013)
Ткаленко С. - Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів (2013)
Черницька Т. - Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва (2013)
Tsyhankova T. - Strategies of International Companies in Turbulent Marketing Environment, Olena Y., Nataliia Y. (2012)
Michał M. G. - On the Need for New Procedures for Analysing the Interrelationships between Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth (2012)
Sidenko S. - Strategy and Tactics of International Mergers and Acquisitions, Denys K. (2012)
Lutsyshyn Z. - Moral Hazard of Ukraine’s External Debt Increase under Economy Dollarization, Taras T. (2012)
Frolova T. - Corporate Strategies in Global Investment Business (2012)
Solodkovskyy Yu. - Prospective of Transformation of Current Models of the Global Pharmaceutical Market, Olha D. (2012)
Bal-Woźniak T. - About the Need of Institutionalisation of Organisational Behaviour for Overcoming the Innovation Blockade in Poland and Ukraine (2012)
Patsenko O. - Special Features of Development of the Present World Financial Market Structure, Ellana M. (2012)
Subochev O. - Analysis of Interrelations and Mutual Effect of Economic Growth and Foreign Investments (2012)
Геращенко С. О. - Аналіз зовнішньоекономічних векторів інтеграційного розвитку України (2013)
Іваненко І. А. - Компаративний аналіз режимів валютнoго курсу: світовий досвід та висновки для України (2013)
Вишневська О. М. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств України, Філатова О. А. (2013)
Грабар М. В. - Системний підхід в управлінні розвитком сферою туризму та рекреації, Бігорі В. А. (2013)
Карпець С. Л. - Підходи до визначення сутності поняття регіону та його структури (2013)
Котуранова Т. В. - Аналіз українського ринку індустрії краси та умови його створення, Безхлібна М. А. (2013)
Носов О. Ю. - Використання монеторних чинників для поглиблення трансформації української економіки (2013)
Пакуліна А. А. - Стратегічне планування розвитку соціальної сфери мегаполісу (2013)
Пилипенко Г. М. - Роль держави в процесі модернізації економіки України, Макеєва А. С. (2013)
Станасюк Н. С. - Механізм управління просторовим розвитком регіональних агропродовольчих систем (2013)
Стрижеус Л. В. - Територіальна організація соціальної інфраструктури регіону (2013)
Шапошников К. С. - Механізм інституціоналізації інтересів у національній економіці: сутність і роль у модернізації корпоративного сектору (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельне дослідження доцільності іпотечного кредитування малих підприємств Дніпропетровської області, Іпатов С. А. (2013)
Бардась А. В. - До оцінки впливу ресурсної ренти на розвиток підприємств титанової галузі України, Гойчук Л. В. (2013)
Іванова О. М. - Моделювання інформаційних потоків туристичних підприємств (2013)
Карачина Н. П. - Синдром "професійного вигорання": сучасне трактування, особливості прояву та причини виникнення, Орищук Л. І., Зайкова В. С. (2013)
Крисько Ж. Л. - Особливості реструктуризації вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі (2013)
Лук’янова О. Ю. - Клієнт-орієнтоване формування бізнес-процесів будівельних підприємств на сучасному етапі (2013)
Маслиган О. О. - Формування системи підтримки прийняття рішень по управлінню запасами на підприємствах туризму, Головко О. М., Кирилюк Ю. А. (2013)
Мірошниченко О. А. - Особливості бухгалтерського обліку у ломбардах та пропозиції щодо удосконалення ломбардної діяльності в Україні на сучасному етапі, Чаріна О. Л. (2013)
Онищенко В. Є. - Поточні проблеми переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартам, Паденко К. В. (2013)
Петришин Н. Я. - Основні концептуальні засади технології стратегічного планування в процесно-структурованому менеджменті, Чиркова Ю. Л., Дорошкевич К. О. (2013)
Пирець Н. М. - Використання swot-аналізу для визначення конкурентних переваг підприємства, Гайдучок М. В. (2013)
Подольна В. В. - Сутність та собливості класифікації маркетингових стратегій розвитку підприємств, Семенюк І. В. (2013)
Топоркова О. А. - Інформаційна система управління витратами на будівельно-монтажні роботи (2013)
Хлістунова Н. В. - Проблеми та недоліки в системі управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств сфери послуг (2013)
Цимбалюк Л. Г. - Методичні підходи до визначення ефективності заходів по плану маркетингу , Скригун Н. П., Семененко К. Ю. (2013)
Кушнір Л. Л. - Природні ресурси України як базовий фактор сталого розвитку національної економіки (2013)
Шуптар Н. И. - Оценка эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды отработанными источниками питания (2013)
Крат О. А. - Параметри, що визначають функціонування системи вищої освіти, Терованесов М. Р. (2013)
Filipenko A. - Methodological Discourse of International Economic Policy (2013)
Stolyarchuk Y. - Implementation of U.S. Global Goals: Continental Integration Context, Andrii S. (2013)
Molchanova E. - Transformation of Requirements to the New Economic Order Establishment (2013)
Radzievska S. - Ukraine Between The EU And The CES In Global Instability (2013)
Tkalenko S. - Financial security of the state in terms of globalization processes escalation (2013)
Chernytska T. - Regional dimensions of international scientific and technical cooperation (2013)
Відомості про видання (2011)
Добрянський І. А. - Креативний компонент структури підприємницької культури дизайнера, Федоров О. В. (2011)
Вовченко Є. Д. - Внесок родини бобринських у культурну спадщину України: минуле і сьогодення, Храмова-Баранова О. Л., Афонін В. А. (2011)
Калашникова Е. А. - Изобразительный аспект визуального языка графического дизайна 60-х годов ХХ века (2011)
Лопухова С. О. - Дизайн - мистецтво художника і розрахунок аналітика (2011)
Луговський О. Ф. - Екологічний аспект в практиці навчального макетування на спеціалізації "промисловий дизайн" (2011)
Мала Т. В. - Реалізація моделі трансформації навчальної діяльності студента в професійну діяльність фахівця в процесі підготовки майбутніх дизайнерів книги у внз (2011)
Мараховський А. А. - Стилі в дізайні другої половіні ХХ ст. у контексті синтезу містецтв (2011)
Прусак В. Ф. - Формування системи екологічної підготовки дизайнерів: синергетичний підхід (2011)
Соболєв О. В. - Еволюція технічних засобів відтворення політипажу, Поліщук Г. В. (2011)
Удріс Н. С. - Соціальність комерційної реклами - тенденція в рекламній комунікації останнього десятиріччя (2011)
Яковець І. О. - Фрактали та священні писання: варіаційне поєднання та ідентифікація, Лясковська О. (2011)
Георгієва О. С. - Використання елементів народного житла в сучасному дизайнi середoвища (2011)
Бородченко Н. В. - Принципи формування внутрішнього простору кінотеатрів (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХст.) (2011)
Демидюк Ю. В. - Аспекты адаптивности и мобильности в дизайне архитектурной среды, Мироненко В. П. (2011)
Завадская О. И. - Экспериментальное эрго-дизайнерское проектирование предметно-пространственной среды (на примере центров раннего развития ребенка), Кулишов М. В. (2011)
Марищук Т. В. - Стилістичні ознаки художньо-промислових тканин для одягу в Україні: другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст. (2011)
Мигаль С. П. - Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологійі вимог сталого розвитку (2011)
Мироненко О. В. - Современные офисы. полезная и функциональная предметно-пространственная среда, Мироненко В. В. (2011)
Назарчук М. В. - Формування нитки, як вагомий етап під час виготовлення тканини на території волинського полісся у ХIХ - поч. ХХ ст. (2011)
Рудик М. - Предметний дизайн та дизайн інтер'єру з використанням оптичних ілюзій, Прусак В. Ф. (2011)
Шпільчак У. В. - Колірний аналіз у вирішенні міського середовища (2011)
Афанасьева С. И. - Модный образ в искусстве немого кино и внедрение его в общественное сознание, Миргородская Н. В. (2011)
Бейлах О. Д. - Ідея експерименту в мистецтві радянського авангарду 1920-х років (2011)
Берлач О. П. - Малярські осередки на волині періоду ренесансу в контексті розвитку мистецької спадщини України (2011)
Бірюков М. Ю. - Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності (2011)
Голембовська Л. С. - Біла деталь в академічній постановці з живопису (2011)
Дзюба М. А. - Самбірський музей та його експонати у публікаціях товариства "Бойківщина" (2011)
Золотухина Н. А. - Художественные аспекты создания образа монументального произведения (на примере мозаичных панно Павла Грейсера) (2011)
Козловська Є. А. - Вплив Дмитра Яворницького на розвиток козацької тематики в українському образотворчому мистецтві кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2011)
Колесник Л. Є. - Львівські живописці кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ століття, вихованці віденської академії мистецтв (2011)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро "Попелюшка" в контексті української графіки 1970-х рр. (2011)
Лісунова Л. В. - Естетико - ментальне вираження антеїзму (любові до природи рідного краю ) в українському народному розписі, Тимошевський В. І. (2011)
Романенкова Ю. В. - Мотив наготы в западноевропейском искусстве ренессанса и маньеризма (2011)
Сафонова Т. В. - Міфологічні інтерпретації в українському екслібриси постмодернізму (2011)
Сергеєва Н. В. - Народне мистецтво: культурний потенціал транформації (2011)
Сіксай І. О. - Пейзаж у творчості художників закарпаття другої половини ХХ ст.: огляд літературних джерел (2011)
Чурсіна В. І. - Робота на пленері. проблеми теорії і творчої практики (2011)
Шевчук В. Г. - Национальные корни изобразительного искусства украинского авангарда (2011)
Бай Е. - Cтановление фортепианного стиля чу ванхуа: ранние сочинения (2011)
Вербицька-Шокот І. - Деякі тенденціі розвитку реквієму ХІХ сторіччя та їх вплив на "Requiem" Джузеппе Верді (2011)
Зимогляд Н. Ю. - Традиции педагогов-пианистов одессы середины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины (2011)
Марков Л. В. - Творчий шлях Маргарити Арнаудової (1960-ті - початок 70-х років) (2011)
Петренко И. А. - Влияние прусской королевской династиии на музыкальную культуру европы XVIII-XIX вв. (2011)
Рябуха Н. О. - Принципи внутріжанрової типології фортепіанної мініатюри в українській музичній культурі кінця ХІХ-ХХ ст. (2011)
Цинь Тянь. - Образы родной природы в фортепианных сочинениях китайских композиторов (2011)
Вимоги до оформлення публікацій (2011)
Дугінець Г. В. - Галузевий аспект руху іноземних інвестицій в економіку України, Левченко Л. М., Цзінвень Юй (2013)
Orlovska J. V. - Influence of intensive economic development of brics-countries on Ukrainain economy in terms of foreign direct investment, Trubnikova A. V. (2013)
Orlovs’ka J. V. - Interdependence between labor potential development and international migration processes of countries with different income levels, Vasylieva K. J. (2013)
Sichko S. M. - Professional training program in the U.S, Shapochka K. А. (2013)
Стеблянко М. Д. - Місце нетарифного регулювання в зовнішньоторгівельній політиці: теоретичний аспект (2013)
Боронос В. Г. - індикатори фінансової безпеки в системі управління інноваційним розвитком економіки: аналіз системних взаємозв’язків (2013)
Васильєва Н. К. - Кластерні моделі екологічного розвитку українського овочівництва і плодівництва, Амеліна Ю. С. (2013)
Іщенко Н. А. - Теоретико-методичні засади оцінки мотиваційного забезпечення ефективної зайнятості на регіональному ринку праці (2013)
Канов А. А. - Два подхода к государственному управлению инновационным развитием в Украине (2013)
Клочко В. М. - Економічні механізми підвищення конкурентоспроможності національного агропродовольчого комплексу (2013)
Касьяненко В. О. - Оцінка кадрової складової інноваційного потенціалу економіки України (2013)
Носов О. Ю. - Розвиток грошової системи в умовах трансформації економіки України (2013)
Пакуліна А. А. - Ефективна реалізація інвестиційного потенціалу соціальної сфери (2013)
Прушківська Е. В. - Моделювання структури промислового виробництва на базі високотехнологічних галузей (2013)
Старицька О. П. - Визначення соціальної ефективності реалізації інновацій (2013)
Стасюк В. В. - Європейський досвід залучення приватного сектора у сферу водопостачання: альтернативи використання в Україні (2013)
Тесля С. М. - Ефективність спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах, Платко М. І. (2013)
Кокура К. В. - Розробка економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Крамаренко А. В. - Ефективність управління персоналом: поняття, принципи та види (2013)
Мельник Н. В. - Корпоративна культура в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Мірошниченко О. А. - Економічна ефективність впровадження автоматизації аудиторської компанії, Гужел Ю. І. (2013)
Пирець Н. М. - Особливості обліку експортних операцій в сучасних умовах, Осіння К. О. (2013)
Пуліна Т. В. - Особливості системного підходу до стратегічного управління розвитком підприємства, Цускарь К. В. (2013)
Семенюта В. В. - Бюджетування як метод управлінського обліку, Лежньова А. В. (2013)
Толстая Н. В. - Управління стратегічним потенціалом корпоративних підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання роботи виробничого об’єднання, як вертикально інтегрованої системи (2013)
Шпортько Г. Ю. - Етапи переходу на систему "бережливе виробництво" промислових підприємств України (2013)
Чекаловська Г. З. - Ранжирування у вищій освіті як механізм оцінювання якості освітніх послуг (2013)
Зозуля К. М. - Особливості клініко-неврологічної діагностики порушень мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, зумовлених вертеброгенними стенозами хребцевих артерій , Яковенко Л. М. (2013)
Лоскутов О. А. - Використання штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при реваскуляризації міокарда (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Попередні результати хірургічного лікування синдрому грудного виходу з використанням системи для прямої довготривалої електростимуляції (2013)
Герасимчук П. О. - Порівняльна морфологічна характеристика гострої та хронічної рани у хворих на синдром діабетичної стопи, Павлишин А. В., Головата Т. К. (2013)
Дрюк М. Ф. - Облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок у дітей: нові підходи у лікуванні з використанням клітинних технологій, Кірімов В. І., Домбровський Д. Б. (2013)
Грубник В. В. - Нестандартные лапароскопические операции при технически сложных холецистэктомиях, Ткаченко А. И., Прикупенко М. В., Воротынцева К. О. (2013)
Фомін П. Д. - Особливості ендоскопічного гемостазу при виразкових гастродуоденальних кровотечах у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гула Г. В. (2013)
Тодуров І. М. - Патогенетичні аспекти рубцевих гриж у хворих на морбідне ожиріння, Білянський Л. С., Косюхно С. В., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Морфологические предпосылки неудовлетворительных результатов оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Дедух Н. В., Комарчук В. В., Комарчук Е. В. (2013)
Футуйма Ю. М. - Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2013)
Ковальчук О. Л. - Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості ліпідного обміну у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою на тлі цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Криницька І. Я. - Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом, Орел Ю. М., Кліщ І. М. (2013)
Левків М. О. - Електронно-мікроскопічні зміни ацинарних відділів привушної слинної залози при механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2013)
Олійник О. В. - Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес-синдромом, Доброродній А. В. (2013)
Чорномидз А. В. - Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит (2013)
Воровський О. О. - Небезпечні ситуації при виконанні лапароскопічної герніопластики (2013)
Цимбалюк А. В. - Використання под­ріб­неного субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для місцевого лікування опікових хворих з інфікованими ранами ііі–іv ступенів, Гуда Н. В., Кирик О. О. (2013)
Дрижак В. І. - Первинний рак печінки: захворюваність, причини, діагностика та лікування, Назарко Г. І., Зюбровський А. П., Баранніков К. В. (2013)
Гощинський В. Б. - Про деякі технічні й тактичні аспекти виконання ендовенозної лазерної коагуляції, Гаврилюк М. В., Когут В. Г. (2013)
Андреев Г. И. - Несформировавшиеся кишечные свищи, расположенные на эвентрированных петлях. Нестандартные ситуации – стандартные решения, Логачев В. К. (2013)
Панасенко С. І. - Анехогенні холеліти, Шейко В. Д., Лігоненко О. В., Крижановський О. А., Митченок В. М. (2013)
Грубар Ю. О. - Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці, Невістюк В. І., Грубар М. Ю. (2013)
Запорожченко Б. С. - Выбор метода наложения панкреатодигестивного анастомоза при панкреатодуоденальных резекциях , Качанов В. Н., Зубков О. Б., Бородаев И. Е., Муравьёв П. Т. (2013)
Бенедикт В. В. - Непрохідність тонкої кишки. Спірні питання щодо дренування травного каналу (2013)
Дронов А. И. - Экзентерация таза в лечении первичных и рецидивных злокачественных опухолей, Крючина Е. А., Горлач А. И., Добуш Р. Д. (2013)
Мальована І. В. - Ускладнення під час трахеотомії (2013)
Шепетько Е. Н. - Нестандартные ситуации в хирургии осложненных юкстапапиллярных язв, Шепетько А. Е., Ефремов В. В., Гармаш Д. А., Струменский Д. А., Козак Ю. С. (2013)
Табалюк Т. А. - Результати лікування кератоконусу методом рогівкового крос-лінкінгу (2013)
Русин В. І. - Порушення функції контралатеральної нирки при обтурувальних пухлинних тромбах інтерренального сегмента нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Семенюк Ю. С. - Про інформативність "Звіту лікувально-про­філактичного закладу” (форма № 20) в частині відображення об’єктивних показників діяльності при оцінці якості хірургічної допомоги, Фомін П. Д., Дзюбановський І. Я., Височанський В. І. (2013)
П’ятночка І. Т. - Відеоторако­скопія в клініці туберкульозу, Корнага С. І., Довбуш Ю. В. (2013)
Бойко В. В. - Опыт применения отсроченных кишечных анастомозов при перитоните, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В., Савви С. А., Гамидов А. Н., Кудревич А. Н. (2013)
Іоффе О. Ю. - Особливості клініки та діагностики обтураційної непрохідності тонкої кишки, Буренко Г. В., Стець М. М., Перепадя В. М., Повч О. А. (2013)
Поліщук В. Т. - Ангіосаркома нижньої порожнистої вени (клінічний випадок), Невмержицький І. М., Дикий О. Г., Кудін І. П., Заболотнюк Р. В. (2013)
Пустовойт П. И. - Нестандартная ситуация в трансплантологии при поликистозе почек, Горячий В. В., Мищенко В. В., Сагатович В. А., Харьковский С. И. (2013)
Шапринський В. О. - Нестандартні ситуації в хірургічній практиці, пов’язані з ускладненнями травматичних ушкоджень діафрагми, Кривецький В. Ф., Камінський О. А., Шапринський Є. В., Поліщук В. І., Домбровський В. Ю., Божок С. М., Процик О. І., Усатюк Ю. О., Гончаренко В. Т. (2013)
Рецензія на монографію "Некротизирующий фасциит” / М. В. Гринев, Кир. М. Гринев. – СПб. : Гиппократ, 2008. – 120 с. (2013)
Гаврилюк В. І. - Аналіз електромагнітного впливу тягового електропостачання на роботу рейкових кіл І. Моделювання протікання тягового струму в рейках (2003)
Профатилов В. И. - Метод автоматизированного измерения контактного давления реле железнодорожной автоматики (2003)
Mikulski J. - Methods of acceptance tests of railway traffic control equipment in Poland (2003)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса защиты воздушной среды от загрязнения аммиаком с помощью жидких завес, Коптилая О. В. (2003)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование загрязнения реки при аварийном сходе цистерн, Зыонг Н. С. (2003)
Ивасюк О. А. - Устойчивость некоторых бетонов в растворах борфористоводородной кислоты, Пшинько А. Н., Плахотник В. Н., Заяц Ю. Л. (2003)
Плахотник В. Н. - Оценка экологической ситуации при авариях с опасными и токсичными грузами, Ярышкина Л. А., Бойченко А. Н. (2003)
Висин Н. Г. - Функциональная схема системы автоматического управления рекуперативным торможением для электровозов постоянного тока со статическими преобразователями, Власенко Б. Т., Кийко А. И. (2003)
Гетьман Г. К. - Оценка энергетической эффективности модульной тяги, Арпуль С. В. (2003)
Дубинець Л. В. - Вплив уніфікації релейних елементів на надійність систем керування рухомим складом, Момот О. І. (2003)
Костін М. О. - Імовірнісне прогнозування параметричної надійності корпусів букс електровозів, Артемчук В. В. (2003)
Борщов В. І. - Коливання прогінних будов типу 690/7К під час руху по ним поїздів із порожніх піввагонів, Журбенко М. К., Распопов О. С., Сухоруков Б. Д. (2003)
Гришин А. В. - Совместный расчет уголковой подпорной стенки и грунтовой среды от кинетического возбуждения, Савчинский Б. В. (2003)
Курган М. Б. - Розробка метода оптимальної перебудови ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів (2003)
Рибкін В. В. - Обґрунтування параметрів плану лінії для ліквідації бар’єрних місць при реконструкції залізниці, Курган М. Б., Халіпова Н. В., Харлан В. І. (2003)
Андрющенко В. А. - Прогнозирование показателей движения вагонов иностранных собственников на основе нечетких моделей исходных данных, Скалозуб В. В., Великодный В. В., Цейтлин С. Ю. (2003)
Босов А. А. - Определение эффективной структуры пассажирского поезда, Момот Е. А. (2003)
Кукушкіна І. М. - Модель плану розподілу порожніх вагонів під навантаження (2003)
Михайлова Т. Ф. - Оптимізація витрат підприємств вугільної промисловості по транспортуванню та переробці сировини, ПІскунова О. В., Рядно О. А., Приходько П. І. (2003)
Капіца М. І. - Визначення функції напрацювання ізоляції тед за експериментальними даними (2003)
Левицкий И. Е. - Расчет тарифа за ускоренную доставку груза при использовании дополнительных затрат (2003)
Пуларія А. Л. - Дослідження роботи еластомерних поглинаючих апаратів типу ЕПУ-2, встановлених на вагонах швидкісного поїзда, Шатунов О. В., Грічаний М. А. (2003)
Бондарев А. М. - Оценка влияния веса поезда на динамическую напруженность электромеханической части асинхронного тягового привода при коротких замыканиях в цепях питания статорных обмоток (2003)
Горобец В. Л. - Оценка коэффициентов запаса выносливости и эквивалентных по разрушающей способности циклических напряжений по данным натурных испытаний подвижного состава (2003)
Клименко И. В. - Современные тенденцииразвития конструкций тележек локомотивов (2003)
Кострица С. А. - Применение МКЭ к задачам оптимального проектирования несущих конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта (2003)
Банников Д. О. - Направления совершенствования современной концепции проектирования жестких стальных бункеров, Казакевич М. И. (2003)
Волкова В. Е. - Динамическое поведение систем с несимметричными кусочно-линейными упругими характеристиками (2003)
Клочко Б. Г. - Управление структурообразованием в активированном гидротехническом бетоне, Горидько Д. В., Пунагин В. В. (2003)
Костюк М. Д. - Обгрунтування наукових напрямків механіки грунтів при підвищенні швидкості рухомого складу залізниць, Пшінько О. М., Петренко В. Д., Цепак С. В. (2003)
Радкевич А. В. - Аналіз і узагальнення теоретичних положень забезпечення капітального відновлення підприємствами будівельного виробництва (2003)
Бараш Ю. С. - Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи (2003)
Мукмінова Т. А. - Ефективність централізації функцій управління у сфері економічних відносин на залізничному транспорті України (2003)
Покотилов А. А. - Экономико-правовые проблемы формирования качественно новой системы транспортных сообщений снг в условиях (2003)
Тесленко Т. В. - Темпи реформування системи управління на залізницях окремих держав світу (2003)
Дипломатичний заспів фестивалю "Парад вишиванок-2013" (2013)
Зленко А. - Українська дипломатія та політика: вчора, сьогодні, завтра (2013)
Бжезінський З. - Що сталося з Обамою? (2013)
Крастєв І. - Підйом і падіння демократії (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій... (2013)
Ціватий В. - Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду, Чекаленко Л. (2013)
Щелкунов В. - Ми займаємося не критиканством, а конструктивним діалогом із владою (2013)
Мюллер Дж. - Капіталізм і нерівність (2013)
Ціватий В. - Зовнішня політика та дипломатія: майстерність і процес прийняття рішень (2013)
Акулов-Муратов В. - Латинська мозаїка, Будько О. (2013)
"Містер Сhairman" та історія одного музею (2013)
Савчук Ю. - "Віхи історії: тисячоліття української печатки" – яскраві сторінки вітчизняної дипломатії (2013)
Васильєва О. - Пилип Орлик і Швеція в історії України (2013)
Сергійчук Б. - Відродження українсько-турецьких відносин на початку ХХ століття (2013)
Казарінова Н. Л. - Фінансово-орієнтований менеджмент вищого навчального закладу (2012)
Ус М. Ф. - Наукова діяльність в університеті нового типу – основа якісної освіти (2012)
Гаман П. І. - Система управління якістю у вищому навчальному закладі як конкурентна перевага на ринку освітніх послуг (2012)
Савченко С. О. - Розвиток безперервної освіти і шляхи її впровадження в університеті (2012)
Шамара С. О. - Коледж економіки і управління у системі підготовки молодших спеціалістів на Черкащині (2012)
Ус Г. О. - Планування та контроль в університеті в умовах економіки знань (2012)
Коваль В. В. - Концептуальна модель професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики, Гладка Л. І. (2012)
Боронос В. Г. - Основні характеристики фінансового потенціалу території (2012)
Дмитрук Б. П. - Експорт продукції як індикатор конкурентоспроможності та інтеграційних процесів України (2012)
Шірінян Л. В. - Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку (2012)
Шпак Ю. В. - Інноваційні методи у регулюванні розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах глобалізації ринків (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Казарінов Д. В. - Особливості розвитку валютного регулювання в Україні в умовах фінансової глобалізації (2012)
Дьячук І. В. - Розвиток рекламно-комунікаційного ринку України (2012)
Козловська С. Г. - Емоційний портрет менеджера, Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. (2012)
Бєлоусова О. С. - Стан та перспективи розвитку залізорудної промисловості України (2012)
Аблязова О. М. - Сучасний стан виробництва і торгівлі екологічно чистими продуктами харчування (2012)
Глінкіна Д. В. - Оцінка ефективності відтворювальних процесів у рослинництві (2012)
Мороз М. М. - Роль інформаційного забезпечення в системі управління персоналом (2012)
Ворончак І. О. - Ієрархічні рівні соціальної відповідальності бізнесу:сутність та особливості управління (2012)
Редакційна сторінка (2013)
Євтодюк А. В. - Філософське осмислення феномену людини: ретроспектива й сучасність, Матушевська М. В. (2013)
Мочкіна Л. І. - Початок воєнних дій нацистської Німеччини на Волині та встановлення окупаційного режиму, Мочкін С. А. (2013)
Остапйовський О. І. - Становлення особистості в процесі економічної соціалізації (2013)
Остапчук М. В. - NP (nondeterministic polynomial) – повні задачі (2013)
Павлічук В. І. - Роль концертмейстера у вихованні творчої особистості співака в класі постановки голосу, Левчук Л. А. (2013)
Рудь О. В. - Історичні аспекти розвитку християнства на Україні (2013)
Яремчук Н. П. - Система роботи школи над реалізацією науково-методичної проблеми (2013)
Котеленець В. Д. - Формування іміджу сучасного навчального закладу, Басалко Н. В. (2013)
Цимбалюк О. Л. - Використання ІКТ у дошкільних навчальних закладах (2013)
Бортник А. В. - Використання ППЗ на уроках математики (2013)
Грицюк Л. Й. - Філософське осмислення образу янгола в поезії Надії Гуменюк (2013)
Гешеліна Т. Б. - Створення позитивної мотивації для успішної іншомовної діяльності учнів, Переведенець К. П. (2013)
Ураєва І. Г. - Урок-дискусія з французької мови на тему "Засоби масової інформації. Телебачення", Лукащук Т. А. (2013)
Куліш О. В. - Значення води для живих систем (2013)
Оліферчук Л. Г. - Нітрогеновмісні сполуки. Аміни. Анілін (2013)
Пугач Р. І. - Загальна характеристика клімату. Кліматичні чинники (2013)
Троцюк Л. П. - Інфляція. Її сутність, причини, вимірювання, Дятел Л. І. (2013)
Веремей С. В. - Наблизитись до ремесла поета (2013)
Шульгай О. М. - Досвід застосування тримебутину (трибудату) в лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей, Кабакова А. Б., Шульгай А.-М. А. (2013)
Сельський П. Р. - Обґрунтування об’єктивності системи дистанційного оцінювання знань з пропедевтики педіатрії як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста (2013)
Федорців О. Є. - Особливості макро- і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання, Левенець С. С., Стеценко В. В. (2013)
Федорців О. Є. - Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом, Косовська Т. М., Стеценко В. В. (2013)
Синицька В. О. - Особливості перебігу правця у хлопчика, Борис Н. І., Блажевич І. Є. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Лейкограма як показник реактивності організму дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (2013)
Денефіль О. В. - Особливості спектрального і часового аналізу серцевого ритму у студентів з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Яковенко В. В. - Проблема избыточной массы тела и ожирения у детей (2013)
Нальотов А. В. - Пепсиногеноутворююча функція шлунка у дітей з гастродуоденальною патологією (2013)
Шкіль У. О. - Аналіз дитячої смертності від кардіоміопатій в Івано-Франківській області за 2006-2010 роки, Багрій М. М., Ходан В. В. (2013)
Цьолко О. Р. - Стан репродуктивого здоров’я дівчат- підлітків в україні та світі (огляд літератури) (2013)
Аряев Н. Л. - Пробиотики в концепции перинатальной профилактики атопического дерматита у детей, Шевченко И.М., Титкова Е. В. (2013)
Фесенко М. Є. - Роль якості питної води в розвитку анемій І-ІІ ступеню у дітей, які проживають в регіоні з підвищеним вмістом фтору, Комар В. М., Стасюк А. І. (2013)
Балычевцева И. В. - Особенности состояния здоровья детей, проживающих в домах ребенка, Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. (2013)
Шпаков А. И. - Распространенность бронхиальной астмы у младших школьников гродненского региона. Стандартизированное эпидемиологическое исследование (2013)
Кеч Н. Р. - Вплив антропогенно забрудненого довкілля на стан здоров’я дітей, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С. (2013)
Волянська Л. А. - Діагностичні перепитії ацетонемічного синдрому у дітей, Євтушенко C. В., Скубенко В. М. (2013)
Савво В. М. - Особенности нарушений периферической гемодинамики у детей больных реактивными артропатиями с поражением тазобедренных суставов, Кривошей А. В. (2013)
Добровольська Л. І. - Особливості специфічного і неспецифічного захисту слизової оболонки при хронічній гастродуоденальній патології у дітей (2013)
Лобода В. Ф. - Маркери гельмінтозів у дітей з хронічною патологією органів травлення, Глушко К. Т., Кінаш М. І. (2013)
Сліпачук Л. В. - Вплив молочної суміши фрісопеп на становлення мікрофлори кишківника у дітей з харчовою алергією, Строй О. А. (2013)
Смоляр Н. І. - Особливості формування запальних хвороб пародонта при туберкульозі у дітей, які проживають на територіях радіаційного забруднення, Шило М. М., Стадник У. О. (2013)
Романюк Л. Б. - Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання (2013)
Гаріян Т. В. - Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології, Никитюк С. О., Чорна У. Я. (2013)
Макєєва Н. І. - ХАрактеристика активності холінестерази в сечі у дітей з цукровим діабетом 1-го типу, Цимбал В. М., Бужинська Н. Р. (2013)
Бліхар В. Є. - Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей, Крицький І. О., Гощинський П. В. (2013)
Сенаторова А. В. - Характеристика фетального кровообігу та перебігу ранньогонеонатального періоду в новонароджених від екстракорпорального запліднення (2013)
Самохвалова А. В. - Особливості раннього неонатального періоду у новонароджених дітей від матерів з репродуктивними втратами та torch-інфекціями (2013)
Венцківська І. Б. - Клініко-лабораторні прояви імунологічних механізмів передчасних пологів, Загородня О. С., Миронова І. Є. (2013)
Подольський В. В. - Особливості стану репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку інфікованих вірусом імунодефіциту людини, Волошин А. В. (2013)
Щербина М. О. - Стан оваріального резерву як показник функціональної активності репродуктивної системи жінки, Граділь О. Г., Аралов О. М. (2013)
Кузьміна О. О. - Експериментальне обгрунтування застосування оксиду азота для лікування ендокринного безпліддя, Ліпко О. П. (2013)
Маляр В. В. - Клініко-діагностична характеристика порушень фетоплацентарного комплексу у жінок із патологією навколоплодових вод (2013)
Мерцалова О. В. - Роль метаболічних процесів у патогенезі формування перинатальної патології при вагітності високого ризику, Лазуренко В. В., Горбатовська Е. В. (2013)
Грищенко Н. Г. - Выбор оптимального протокола контролируемой стимуляци яичников у женщин, страдающих генитальным эндометриозом (2013)
Карташова М. А. - Микросателлитная нестабильность генома и метилирование гена ESR как критерии эффективности применения органосохраняющих методов лечения у больных с атипической гиперплазией эндометрия (2013)
Щербина І. М. - Ефективність деструктивних методів лікування фонових захворювань шийки матки на тлі корекції вагінальної мікрофлори, Вєсіч Т. Л., Таравнех Д. Ш. (2013)
Жиляєв М. М. - Склад макро- та мікроелементів у плодових оболонках після передчасних пологів та антенатальної смерті плодів (2013)
Лимар Л. Є. - Деякі показники пероксидації ліпідів у жінок з порушеннями менструальної функції (ПМФ) на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) (2013)
Бойчук А. В. - Особливості денситометричних показників у жінок репродуктивного віку із лейоміомою матки, Котик А. О., Франчук О. А. (2013)
Хлібовська О. І. - Прегравідарна підготовка жінок з герпетичною інфекцією, Курило О. Ю., Дживак В. Г. (2013)
Потапов В. О. - Проблема поєднаних гіперпроліферативних процесів матки (огляд літератури), Медведєв М. В., Донська Ю. В. (2013)
Щербина М. О. - Особливості гемодинаміки органів малого таза у жінок із постгістеректомічним синдромом, Мерцалова О. В., Скорбач О. І. (2013)
Фартушок Т. В. - Сучасні аспекти лікування кандидозного вульвовагініту (2013)
Щербина М. О. - Використання імуномодуляторів в комплексної терапії запальних захворювань жіночих статевих органів, Кузьміна І. Ю., Ткачова О. В., Кузьміна О. О. (2013)
Лоскутова Т. О. - Стан системи гемостазу у вагітних з гіпертензивними розладами та генними поліморфізмами (2013)
Зарічанська Х. В. - Вміст глікопротеїнів та вуглеводних компонентів слизу цервікального каналу у жінок із істміко-цервікальною недостатністю (2013)
Молчанова О. В. - Генітальний ендометріоз як "хвороба цивілізації": до питання симптоматики патології (2013)
Онисько О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із інсулінорезистентністю (2013)
Гуменецький І. Є. - Визначення ролі гомології за алелями генів HLA ІІ-го класу в подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності, Терпиляк О. І. (2013)
Школьник О. С. - Дослідження маркерів прогнозування репродуктивних втрат у жінок з антенатальною загибеллю плода, Мар’ян О. В., Солощенко В. І. (2013)
Перетятко Л. П. - Морфологические изменения в последе при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, Стороженко Т. В. (2013)
Клименко Т. М. - Дослідження предикторів формування наслідків перинатального гіпоксичного ураження ЦНС у доношених новонароджених, Тарасова І. В., Касян С. М. (2013)
Коньков Д. Г. - Регіоналізація перинатального аудиту – реальний резерв зниження перинатальної смертності (2013)
Лянна М. В. - Актуальні питання преконцепційної підготовки жінок з лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Дністрянська А. П. - Корекція вегето-судинних порушень у жінок з патологічним клімаксом, Дністрянський В. С. (2013)
Оксюта В. М. - Корекція ліпідного обміну у жінок з порушенням репродуктивної функції та гіпотиреозом (2013)
Бербець А. М. - Становлення гормональної функції фетоплацентарного комплексу у жінок із загрозою невиношування у ранні терміни гестації, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2013)
Проценко Е. В. - Иммуноморфологические особенности плацент при хронической плацентарной недостаточности, Барановская Ю. П., Перетятко Л. П. (2013)
Маланчин І. М. - Перебіг раннього неонатального періоду у новонароджених від матерів з прееклампсією (2013)
Шарий Г. - Земельні платежі як джерело достатку держави (2013)
Боровий В. - Земельні торги в Україні, їх правове забезпечення та шляхи вдосконалення, Андріящук Ю. (2013)
Колядинська Т. - За шість років на Дніпропетровщині створили 48 заказників, Звірко В. (2013)
Сохнич А. - Шляхи реалізації права на справедливий розподіл земельних ресурсів, Сохнич С. (2013)
Новаковська І. - Нова навчальна програма з основ економіки землекористування (2013)
Леонець В. - Особливості організації розробки інвестиційних проектів землеустрою сучасних сільськогосподарських підприємств (2013)
Щодо внесення відомостей про землі комунальної власності до державної статистичної звітності (2013)
Анікіна Г. О. - Сучасні художні музеї: стан та перспективи розвитку. Активність музею в сучасній соціокультурній ситуації (з досвіду роботи Луганського обласного художнього музею) (2013)
Борщенко Л. М. - Сучасні художні музеї: стан та перспективи розвитку. Культурна спадщина українського народу – основа естетичного виховання молоді (2013)
Зюзіна Т. О. - Гуманітарна складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах як засіб духовно-морального виховання студентів (2013)
Камінська А. В. - Проблеми і перспективи розвитку дизайн-освіти в Україні (2013)
Козир А. В. - Система принципів фахової підготовки викладачів мистецьких дисциплін (2013)
Овчаренко Г. Е. - Система мистецької освіти Східноукраїнського регіону (2013)
Паньків Л. І. - Методичні напрямки організації позаурочної мистецької діяльності школярів у контексті сучасної гуманістичної парадигми освіти (2013)
Пономарьова О. М. - Методологічні підходи і принципи підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Сердюк С. М. - Формування навчальної та професійної мотивації студентів творчих спеціальностей (2013)
Анікіна Т. О. - Аналіз сучасного українського живопису (на прикладі творчої спадщини Олега Щиголєва), Голубенко Є. В. (2013)
Закрецька А. М. - Монументальна ленініана на площі Революції міста Луганська (2013)
Ковальова Г. Г. - Музично-педагогічна діяльність М. В. Лисенка в контексті культури музичного романтизму другої половини ХІХ століття (2013)
Ковбасюк А. М. - Педагогічна діяльність співаків другої половини ХХ ст. в контексті розвитку Львівської вокальної школи (2013)
Павлова О. І. - Розвиток образотворчого мистецтва на теренах України у кінці 50-х-80-х роках XX століття (2013)
Штурмак І. В. - Поезія Т. Г. Шевченка у творчості українських композиторів ХІХ ст. (2013)
Чжень Ли. - Теоретический анализ проблемы ценностных и профессионально-ценностных ориентаций студентов-музыкантов из Китая (2013)
Даофен Сі. - Значення народно-пісенної творчості у виконавському мистецтві Китаю (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Сербська баянно-акордеонна школа народної музики: науково-теоретичний аспект (2013)
Лібінь Цзян - До проблеми музичного навчання і виховання у Китаї (2013)
Бугайов В. І. - Експлікація поняття "образосимволотворчості" в естетичному вихованні майбутніх дизайнерів (2013)
Цзяньшу Ван. - Структура вокально-виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Гавран І. А. - Мотиваційно-ціннісній аспект формування емпатії майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Григор'єва В. В. - Готовність майбутнього вчителя музики до виконавської диригентсько-хорової діяльності (2013)
Гусаченко Л. М. - Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва (2013)
Даршакова Н. А. - Изобразительная метафора как средство отражения действительности (2013)
Дермельова Н. М. - Залучення творів сучасних українських композиторів до вивчення в курсі "Основ сценічно-творчого мистецтва", Кривохвостов В. Б., Аверченко М. М. (2013)
Ємельянова О. Ю. - Готовність майбутніх вчителів хореографії до роботи з музичним матеріалом (2013)
Криворучкін В. І. - Особливості проектування комбінованих вербально-іконічних товарних знаків (2013)
Чуньпен Лі. - Діагностика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музики на вокально-хорових заняттях (2013)
Березовська Г. Г. - Назви сорочки та її деталей у східноподільських говірках (2013)
Богуцький В. М. - Урбанонімія в національно-культурному аспекті (2013)
Висоцька З. І. - Лексична синонімія в економічних наукових текстах Івана Франка (2013)
Гурбанська С. О. - Концепція інтертекстуальності у фразеологічному контексті (2013)
Купіна І. О. - Неофразеологізми на позначення граничності (2013)
Лембік С. О. - Прояв гендерних особливостей у французькій фразеології (2013)
Намачинська Г. Я. - Українська мова як мова-донор для збагачення лексичного складу російської мови (аналіз лексикографічної практики) (2013)
Попова Н. О. - Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду, Петрова О.Б. (2013)
Прасол О. М. - Галицько-руські народні приповідки в тлумаченні Івана Франка як джерело фіксації полонізмів (власні назви) (2013)
Соболь Л. І. - Прагматична функція літер у формуванні системи сучасних номенів (2013)
Чернявська І. С. - Функціонування фразеологізмів у трилогії Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" (2013)
Шабі С. В. - Фразеологізми з семантикою кількості як особливий вид квантитативних одиниць у мові української казки (2013)
Канкаш Г. Д. - Про формування поняття складного речення в українському мовознавстві (2013)
Карікова Н. М. - Відбиття процесу внормування конструкцій із прийменником по в мові ранніх прозових творів Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Лепетюха А. В. - Типи референційних зв’язків між компонентами надфразових єдностей із різними видами тема-рематичної ізотопії (на матеріалі сучасної французької мови) (2013)
Мєдвєдєва Н. О. - Позиційні варіанти сегментованих висловлень в аспекті тема-рематичного членування (на матеріалі французької мови) (2013)
Мітенко О. В. - Особливості використання синтаксичних та лексичних засобів актуального членування речення у французькій мові (на матеріалі тексту промови Жака Ширака перед студентами Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від 3 вересня 1998 року) (2013)
Романюк Л. В. - Проблеми дослідження категорії локативності як мовної універсалії (2013)
Рудая Н. В. - Многокомпонентные сложные предложения в современном китайском языке (к постановке проблемы) (2013)
Семененко Л. А. - Прономінативні, квантитативні й інтер’єктивні демінутиви в структурі українського поетичного мовлення (2013)
Ткач О. В. - Конструкції з корелятами так, такий як засіб експресивності мови драматургії Т.Г. Шевченка, Переяслова О.О. (2013)
Чернушенко Н. М. - Парцеляція як засіб експресивного синтаксису української художньої літератури другої половини ХХ століття (2013)
Быкова И. В. - Позиция повествователя в светских повестях Н.А. Дуровой (2013)
Донець М. М. - Використання прийому інтерстильового тонування в українській газетно-публіцистичній дискурсивній практиці (2013)
Зайцева М. О. - Юридичний та політичний дискурси з точки зору персуазивності, Пєтухова І.О. (2013)
Ільченко О. А. - Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних змі початку ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) (2013)
Карпенко Н. А. - Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньому дискурсі П. Загребельного (2013)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концепту "мовчання" в художньому тексті релігійної тематики: лінгвокреативна спроможність І. Франка (на матеріалі поеми "Мойсей") (2013)
Сирко І. М. - Семантико-аксіологічна парадигма образу земля в діаспорному щоденниковому тексті (на матеріалі щоденника М. Галабурди-Чигрин) (2013)
Таран О. С. - Функціональні особливості сленгізмів у текстових повідомленнях (смс) (2013)
Тимченко Ю. О. - Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) (2013)
Белевцова С. О. - Людина-творець і людина від творця – символи творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари (2013)
Плотнікова Н. В. - Смерть як концепт-архетип мікроконцептосфери святки (2013)
Коловоротна Н. Д. - Взаємодія вербальних і силенційних засобів у комунікації (2013)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т.Г. Шевченка (2013)
Рязанцева Д. В. - Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (2013)
Сліпецька В. Д. - Комунікативний простір нашого буття у світлі теoрії мовної відносності Е. Сепіра – Б. Уорфа (2013)
Гаращенко Л. Б. - Аналітичні номінації науково-технічної галузі в когнітивно-ономасіологічному аспекті (2013)
Горішна Л. В. - Відтворення прагматичного потенціалу тексту в перекладі (2013)
Савицька Л. В. - Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою (2013)
Старух В. О. - Особливості відтворення іміджеформувального потенціалу відео правоохоронних органів у перекладі (2013)
Каруник К. Д. - Методологічні позиції Юрія Шевельова в студіях над історією українського мовознавства (2013)
Лисиченко Л. А. - Федір Пилипович Медведєв (до 100-річчя від дня народження) (2013)
Лисиченко Т. Ю. - Леонід Арсенійович Булаховський (до 125-річчя від дня народження) (2013)
Шпак Ю. О. - Типи та функції інтертексем у літописі самовидця (2013)
Сімонок В. П. - Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах (2013)
Лисиченко Л. А. - Ще крок до наукового взаєморозуміння, Тимченко І.В. (2013)
70-річчя з дня народження О.Г. Додонова
Федорців О. Є. - Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію, Чорномидз І. Б., Бегош Н. Б. (2013)
Михайлова Е. А. - Інноваційні підходи до діагностики та профілактики депресії у дітей , Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М. (2013)
Банадига Н. В. - Особливості імунологічної реактивності у дітей з різним ступенем тяжкості залізодефіцитної анемії, Рогальська Я. В. (2013)
Федорців О. Є. - Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2013)
Сергета І. В. - Медико-соціальні аспекти навчальної адаптації та стан здоров’я учнів шкільного віку, Мостова О. П. (2013)
Федорців О. Є. - Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла, Стеценко В. В., Кубей І. В., Левенець С. С. (2013)
Коренюк О. С. - Особливості ентерального харчування дітей-інвалідів з тяжкою неврологічною патологією (2013)
Федорців О. Є. - Поширеність алергічних захворювань серед школярів Тернопільської області (2013)
Недельская С. Н. - Факторы риска аллергических заболеваний у детей 13-14 лет, проживающих в крупном промышленном городе (по данным эпидемиологического исследования), Таранова Т. В. (2013)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка показників фізичного розвитку новонароджених дітей у матерів, що мешкають в сільській місцевості: медико-соціальні і профілактичні аспекти (2013)
Семань-Мінько І. С. - Особливості фізичного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах, Буряк О. Г., Нечитайло Д. Ю. (2013)
Грузинцева Н. А. - Постнатальний моніторінг новонароджених з природженими вадами розвитку і високим ризиком спадкової патології (2013)
Макєєва Н. І. - Ранні маркери пошкодження тубулярного апарату у дітей з єдиною ниркою, Підвальна Н. А., Колібаєва Т. Ф. (2013)
Ізюмець О. І. - Ефективність застосування кортексину при лікуванні дітей з перинатальними пошкодженнями ЦНС, Моравська О. А., Гончарук О. С. (2013)
Булавенко О. В. - Клінічна характеристика гіперандрогеній підліткового віку у дівчат, Фурман О. В. (2013)
Сорокман Т. В. - Медико-соціальні аспекти виразкової хвороби у дітей, Сокольник С. В., Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2013)
Недельська С. М. - Фенотипові особливості бронхіальної астми у дітей міста Запоріжжя, Кляцька Л. І., Марчук Н. М. (2013)
Ізюмець О. І. - Нейропротекторна корекція перинатальних пошкоджень ЦНС у дітей, Моравська О. А., Гончарук О. С. (2013)
Гаргин В. В. - Оценка поражения антрального и фундального отделов желудка при хроническом гастродуодените у детей, Долгая О. В. (2013)
Сокольник С. В. - Генотип-специфічна терапія виразкової хвороби в дітей, Сорокман Т. В., Остапчук В. Г., Гінгуляк М. Г. (2013)
Корицький Г. І. - Аналіз надання медичної допомоги дітям на Тернопіллі за роки незалежності (2013)
Нагорна В. Ф. - Генетичний поліморфізм при клінічних та прихованих формах тромботичних ускладнень в акушерській практиці, Гонта Р. І., Бощенко Т. Г. (2013)
Гнатко О. П. - Стан вегетативної нервової системи у вагітних з анемією та нейроциркуляторною астенією (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вплив дисплазії сполучної тканини та варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у вагітних на виникнення перинатальних та акушерських ускладнень, Іщак О. М., Бегош Б. М., Івасенко Т. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з гіперандрогенією в анамнезі, Бульваренко І. П., Франчук А. Ю., Бойчук А. В. (2013)
Гнатко О. П. - Характеристика гормонально-метаболічних змін при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду, Михайлюта М. А., Жесткова І. В. (2013)
Туманова Л. Є. - Вивчення особливостей інволюції матки у породіль з гестаційним діабетом, Подольський В. В., Іщенко Г. І., Мілєвський О. В., Бадзюк Н. П. (2013)
Булавенко О. В. - Роль морфологічних змін плаценти в розвитку плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненій герпетичною інфекцією, Кливак В. В., Ситник В. І. (2013)
Сенчук А. Я. - Діагностичне та прогностичне значення визначення СА 125 хворих із поєднаною патологією ендо- й міометрію, Покровенко О. Б., Дмитриченко Л. М. (2013)
Геник Н. І. - Профілактика акушерських ускладнень у вагітних із хламідійною інфекцією, Кінаш Н. М., Остафійчук С. О., Стоцький С. С. (2013)
Котик А. О. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та способи корекції у жінок із лейоміомою матки (2013)
Бойчук А. В. - Результати скринінгу патології шийки матки у жінок м.рівне за 2012 рік, Худоб’як В. О., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2013)
Пацкань І. І. - Досвід застосування озонотерапії для корекції метаболічних порушень у вагітних, Корсак В. В. (2013)
Зарічанська Х. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок із істміко-цервікальною недостатністю (2013)
Сенчук А. Я. - Ефективність комплексних протизапальних препаратів в емпіричній терапії гострого сальпінгоофориту (2013)
Гур’єв С. О. - ПН (ПН) у вагітних жінок, які отримали політравму, Лимар Є. А. (2013)
Яремчук Т. П. - Ехографічні особливості стану фетоплацентарного комплексу при сифілісі (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського