Рыжова И. П. - Клиническая эффективность пролонгированных фармакоинфузий в лечении ишемических оптических нейропатий (2011)
Качур О. Ю. - Рівень теоретичної та практичної підготовки лікарів-спеціалістів поліклінік другого рівня надання медичної допомоги до використання променевих методів діагностики (2014)
Сергиенко А. Н. - Спектральная оптическая когерентная томография макулярной области и острота зрения после хирургии отслойки сетчатки, Пархоменко О. Г., Власко Е. В., Постоловская А. А. (2011)
Ященко Ю. Б. - Пріоритетні підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань (2014)
Сухина Л. А. - Нарушение липопротеинового обмена у пациентов с возрастной макулярной дистрофией и пути его коррекции, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2011)
Рудень В. В. - Про сутність методу Стратегії високого ризику в первинній профілактиці неінфекційної патології в Україні, Коляда І.І., Тімченко Н.Ф. (2014)
Ткаченко Е. Н. - Оценка эффективности применения комплексных препаратов (Окювайт® Лютеин форте), в лечении возрастной макулодистрофии по сравнению с антиоксидантами, Медведев Б. Н., Свидко Е. Н., Митюк Л. А., Селиванова Н. А., Сардарян В. В. (2011)
Жилка Н. Я. - Основні перешкоди на шляху до ефективної профілактики раку шийки матки в Україні (2014)
Бездетко П. А. - Частота и характер офтальмологических изменений у больных с лёгкой степенью тяжести первичного гипотиреоза, Савельева А. Ю., Бабак Ю. А. (2011)
Слабкий Г. О. - Пацієнтоорієнтовані системи медичної допомоги: міжнародний досвід і завдання для України, Шишацька Н. Ф., Глуховський В. В. (2014)
Луценко Н. С. - Оценка критериев эффективности проводимой стероидной пульс-терапии у больных с эндокринной офтальмопатией, Завгородняя Н. Г., Исакова О. А., Рудычева О. А., Коваленко Н. Н., Подвигина Е. А. (2011)
Бучинський Л. Я. - Характеристика скерування дорослих пацієнтів лікарями загальної практики / сімейними лікарями на консультації до лікарів-спеціалістів (2014)
Бездетко П. А. - Проявления синдрома сухого глаза у спортсменов пловцов, Горбачева Е. В., Мужичук Е. П. (2011)
Кондратюк Н. Ю. - Нормативно-правові аспекти та управління процесом диспансеризації дорослого населення в Україні (2014)
Болтян Г. Ю. - Наш опыт успешного хирургического лечения обширного трихиаза верхнего века (2011)
Знаменська М. А. - Комунікативна політика як ефективний засіб реформування системи охорони здоров’я (2014)
Вайда В. М. - Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2011)
Северин Г. К. - Концептуальні підходи до оптимізації спеціалізованої онкологічної допомоги населенню промислового регіону (2014)
Витовская О. П. - Всемирная неделя борьбы с глаукомой 2011. Результаты скрининга населения, Розумей Н. М., Шеремет С. В. (2011)
Kucherenko N. T. - Improving the organizational and economic mechanism of medical industry management in Ukraine (2014)
Григоров С. М. - Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко-анамнестичних факторів у формуванні ускладненого перебігу (2011)
Шевченко М. В. - Підходи до визначення соціальних норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення (2014)
Дёмин Ю. А. - Изучение пути миграции криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток меченых по Y-хромосоме при экспериментальном повреждении роговицы, Рязанцев В. В., Пивненко А. В. (2011)
Бєлікова І. В. - Кадрове забезпечення інформаційної підтримки закладів охорони здоров’я (2014)
Завгородняя Н. Г. - Результаты скринингового офтальмологического обследования пациентов с метаболическим синдромом, Поплавская И. А., Айбасова З. Н., Маслова Е. Н. (2011)
Жилка Н. Я. - Характеристика тенденцій поширення ВІЛ-інфекції серед жінок у Дніпропетровській області, Дуб Ю. М. (2014)
Зборовская А. В. - Комбинация глазной формы НПВС и препарата искусственной слезы в лечении аденовирусных кератоконъюнктивитов, Дорохова А. Э. (2011)
Недзвецкая О. В. - Влияниe полиоксидония на процессы альтерации в хориоидее при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А., Кихтенко Е. В. (2011)
Павлюченко К. П. - Синдром Ригера, Олейник Т. В., Зыков И. Г. (2011)
Пасечникова Н. В. - Cтруктурные изменения глазного дна и склеры после воздействия фемтосекундного лазерного излучения с длиной волны 800 нм в эксперименте, Вит В. В. (2011)
Приходько В. Ю. - Сучасні підходи до лікування ожиріння та надмірної маси тіла в практиці лікаря загальної практики (2011)
Сухина Л. А. - Активные методы обучения в практике последипломного образования, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Зорина М. Б., Сухина И. В., Котлубей Г. В. (2011)
Федірко П. А. - Опромінені in utero внаслідок чорнобильської катастрофи: поширеність і відносні ризики хвороб ока, Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. (2011)
Хелифи Амани - Влияние липофлавона и ацетилцистеина на процессы перекисного окисления липидов у больных увеитом с гипертензией (2011)
Орлов О. В. - Актуальні напрями державної політики України у сфері боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2013)
Солових В. П. - Політико-адміністративні відносини в демократичній державі (2013)
Бублій М. П. - Координація діяльності органів державної влади під час здійснення контрольних функцій (2013)
Даудова Г. В. - Проблеми участі жінок у державному управлінні: гендерний аспект (2013)
Дєгтяр О. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади (2013)
Дорошенко В. С. - Людина та родина – найвищі пріоритети державотворення (2013)
Клімушин П. С. - Електронна комунікація як механізм розвитку інноваційно орієнтованого суспільства (2013)
Котуков О. А. - Соціальний простір як об’єкт державного управління (2013)
Ларіна Н. Б. - Інформаційні відносини суспільства і суб’єктів державно-адміністративної та політичної діяльності (2013)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності проведення організаційно-штатних заходів щодо вдосконалення структури вербувальних підрозділів і підходів до професійно-психологічного відбору на посади вербувальників, Мацегора Я. В., Воробйова І. В. (2013)
Селютіна Н. Ф. - Можливості та обмеження застосування соціокультурного підходу у сфері державного управління (2013)
Степаненко С. В. - Підвищення ефективності процесів суспільного відтворення та використання національного багатства (2013)
Чикаренко І. А. - Принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності муніципального утворення (2013)
Швидун В. М. - Аналіз поняття "післядипломна педагогічна освіта" в контексті інтеграції освітніх систем (2013)
Гуштик Н. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності будівельної галузі України в умовах кризи (2013)
Колесникова К. О. - Публічне адміністрування в Україні: огляд літературних джерел (2013)
Кутьков В. П. - Організаційне забезпечення маркетингового механізму державного управління розвитком регіону (2013)
Мусєєв М. С. - Особливості використання програмно-цільового підходу в управлінні розвитком міської інфраструктури (2013)
Федоренко А. С. - Політичний PR у державному управлінні (2013)
Владимиров М. В. - Комунікативні аспекти політичної модернізації суспільних відносин 141-148 (2013)
Міненко В. Л. - Теоретико-методологічні засади узгодження взаємодії механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці (2013)
Валенкевич Л. П. - Аналіз сучасних рейтингів вищих навчальних закладів як інструменту оцінки якості вищої освіти, Фінкільштейн О. В. (2013)
Гончаренко М. В. - Еволюція сутності фінансового потенціалу розвитку територій (2013)
Ревенко О. В. - Податкові наслідки інтеграційних процесів України, Ревенко Т. В. (2013)
Орел Ю. Л. - Сучасні механізми державної підтримки економічного розвитку регіонів (2013)
Садковий В. П. - Механізми управління та вдосконалення професійної освіти в сучасному українському суспільстві (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2013)
Клименко С. П. - Основні підходи до аналізу причин і чинників тінізації економіки України (2013)
Коваленко Н. В. - Когерентність ринку нерухомості в сучасному економічному просторі (2013)
Коновалов Л. С. - Основні процедури механізму державного аудиту ефективності використання публічних коштів (2013)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Економічний механізм державного регулювання земельно-орендних відносин: аналіз стану функціонування (2013)
Попова А. А. - Факторний аналіз стану соціально-трудових відносин (2013)
Шурма І. М. - Напрямки вдосконалення системи державного управління соціальним захистом осіб з обмеженими можливостями (2013)
Назаренко В. Ю. - Організаційно-правовий механізм державного управління пожежною безпекою в Україні (2013)
Юр’єва О. І. - Сучасні проблеми державного управління податковим боргом (2013)
Панасенко І. О. - Житлово-комунальне господарство як об'єкт державного регулювання (2013)
Чумакова О. О. - Податкова політика у сфері трансфертного ціноутворення: економічна ефективність і тонка капіталізація (2013)
Статівка Н. В. - Чинники формування трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування, Мельникова К. І., Терещенко Д. А. (2013)
Меляков А. В. - Політика формування історичної пам’яті: приклади реалізації на місцевому рівні, Поступна О. В. (2013)
Сухінін Д. В. - Відмінності між моніторингом, оцінюванням і контролем у системі органів місцевого самоврядування (2013)
Андріянова Ю. В. - Причини та чинники виникнення конфліктів в органах місцевого самоврядування (2013)
Артеменко А. Г. - Проблема фінансової забезпеченості малих міст України як стимул для посилення бюджетної децентралізації (2013)
Дульфан С. Б. - Взаємодія з громадськістю як складова розвитку міста (2013)
Золотарьов В. Ф. - Організаційно-кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади, Огурцова О. В. (2013)
Серьогіна Н. К. - Моделювання професіоналізму державних службовців на засадах компетентнісного підходу (2013)
Бульба В. Г. - Зарубіжний досвід державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу, Третяк М. В. (2013)
Криштанович М. Ф. - Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю як важлива умова забезпечення національної безпеки України (2013)
Горбик О. В. - Удосконалення інституційних засад державного управління у сфері формування фондового ринку Європейського Союзу (2013)
Гуськова І. Б. - Сучасний закордонний досвід управління комунальною власністю (2013)
Кротінов В. О. - Інституції Європейського Союзу у сфері охорони права та здійснення правосуддя (2013)
Пахомова О. М. - Зарубіжний досвід впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх (2013)
Філіпчук В. О. - Європейська ідентичність: методологічні підходи тлумачення та особливості змістовного наповнення (2013)
Яцкін В. І. - Досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання проблем охорони праці (2013)
Карамишев Д. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: від соціального діалогу до суспільного консенсусу (2013)
Лунячек В. Е. - Паліативна допомога населенню: сутність, елементи, напрями розвитку, Мельниченко О. А., Мельниченко В. O. (2013)
Орлов О. В. - Міжнародна співпраця у сфері боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2013)
Білосорочка С. І. - Соціально-психологічні методи державного управління: узагальнення основних понять (2013)
Дорошенко В. С. - Політика в інтересах народу – запорука ефективного державотворення (2013)
Жадан О. В. - Оцінка стану державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні представниками сторін соціального діалогу (2013)
Клімушин П. С. - Удосконалення інституційної структури регулювання електронних комунікацій і послуг (2013)
Ларіна Н. Б. - Комунікативна та інформаційна діяльність політичної опозиції за допомогою засобів масової інформації (2013)
Паутова Т. О. - Сутність публічного управління на місцевому рівні в Україні, Неділько А. І. (2013)
Сергієнко М. Г. - Реалізація державної політики у сфері створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини (2013)
Степаненко С. В. - Фактори інвестування та інвестиційний клімат регіонів у контексті загальноекономічного розвитку України (2013)
Якимчук А. Ю. - Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття (2013)
Коробов О. І. - Формування позитивного іміджу Президента України: вдосконалення форм і методів (2013)
Кротов В. Д. - Пріоритетні напрямки впровадження автоматизації в управлінську діяльність Збройних Сил України (2013)
Парамонов А. О. - Структура та механізм галузевих перетворень з позиції становлення оптимальної моделі сталого розвитку регіону (2013)
Федорчук Є. Д. - Контроль у сфері транспорту як функція державного управління (2013)
Халавка Т. Б. - Визначення дефініції "національна меншина” як об’єкта державної етнонаціональної політики (2013)
Бульба В. Г. - Державне управління реформуванням системи надання соціальних послуг, Тарабукіна І. І. (2013)
Дєгтяр А. О. - Моделі взаємодії держави та бізнесу в сучасному світі, Нарожний С. М. (2013)
Статівка Н. В. - Регулювання взаємозв’язку між продуктивністю праці та заробітною платою в аграрному секторі (2013)
Бублій М. П. - Управління персоналом як процес створення та вдосконалення структурних елементів системи управління банківською установою (2013)
Костюк В. О. - Факторний аналіз чистого прибутку водопровідного підприємства, Білосорочка О. В. (2013)
Кулик О. М. - Структурно-функціональний механізм реалізації державної сімейної політики в Україні (2013)
Надточій А. О. - Напрями реформування організаційно-економічного механізму функціонування системи охорони здоров’я в Україні (2013)
Фоміцька Н. В. - Результативність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні: проблеми оцінки, Шевченко О. М. (2013)
Бордіян Я. І. - Вирішення проблем соціального сирітства (2013)
Горецький А. І. - Формування механізмів удосконалення державної політики розвитку рекреаційного туризму (2013)
Дипко С. С. - Механізм залучення ресурсів для реалізації соціальних проектів як складова державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2013)
Гончаренко М. В. - Проблемні аспекти формування місцевих бюджетів розвитку (2013)
Дяченко Н. П. - Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко А. В. - Узагальнення наукової думки щодо контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів (2013)
Муркович Л. І. - Шляхи активізації самоуправлінської діяльності територіальної громади в умовах демократизації суспільства (2013)
Теодорович Д. О. - Стан і перспективи застосування сучасних механізмів розвитку територій у діяльності органів місцевого самоврядування: туристичний аспект (2013)
Медвідь М. М. - Особливості взаємодії центрів зайнятості з вербувальними підрозділами військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення та шляхи її вдосконалювання (2013)
Сакалюк О. О. - Структура професійної діяльності та її відображення в педагогічному менеджменті (2013)
Торган М. М. - Аналіз сучасних підходів до моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів (2013)
Андронов В. А. - Державні механізми забезпечення екологічної оцінки у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Варивода Є. О. (2013)
Дідок Ю. В. - Вплив міжнародних норм і стандартів на формування державної ветеринарної політики в Україні (2013)
Садковий В. П. - Державне регулювання проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту провідних країн світу (2013)
Труш О. О. - Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів), Кошкін А. О. (2013)
Гашутіна О. Е. - Актуальні проблеми інтеграції науково-технічної сфери України у світовий та європейський науково-технічний простір (2013)
Костенко В. О. - Наслідки сучасної біосферно-екологічної кризи в Україні та перспективи її розв’язання в контексті європейської інтеграції (2013)
Оверчук Л. П. - Державне регулювання імплементації європейського досвіду технічних регламентів щодо виробів медичного призначення в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Федченко О. В. - Соціальна реклами як ресурс реалізації завдань державної політики: досвід зарубіжних країн (2013)
Бондарчук Л. В. - Реалізація концепту "час” засобами символічної мови (на матеріалі роману Марселя Пруста "Combray”) (2011)
Бялик В. Д. - Конструкт мовного знання: когнітивний аспект (2011)
Зербіно А. Д. - Специфіка типологізації мовленнєвих актів згоди / незгоди у сучасній англійській мові (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт як оперативна одиниця лінгвокультурології (2011)
Качмар О. Ю. - Формування системи культурних концептів, характерних для когнітивних можливостей особистості: до постановки проблеми (2011)
Коваль Т. П. - Універсальність гелотологічного методу в педагогічному дискурсі (2011)
Косенко А. В. - Суб'єктивний поділ об'єктивної дійсності: концепти, класи, категорії (2011)
Коч Н. В. - Вербальные способы выражения концепта в диалектной речи (2011)
Лащук О. М. - Концепт як феномен когнітивної лінгвістики (2011)
Лисецька Н. Г. - Das phanomen der politischen sprache: vergangenheit und gegenwart (2011)
Матузкова Е. П. - Основные направления изучения идентичности в современной лингвистике (2011)
Melnyk V. I. - Le role langagier dans le concept de l'image et du charisme d'un homme politique, Ryabchuk M. P. (2011)
Михайленко В. В. - Концептосфера "clergy” у міжкультурній комунікації (2011)
Наумук О. В. - Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту порада (2011)
Новоселецька С. В. - Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві, Шустак Ю. І. (2011)
Огородник Е. А. - Структуры и способы наименования в детской речи (2011)
Полюжин М. М. - Культура – текст – індивідуально-авторський концепт (2011)
Пришляк В. З. - Переривання акту комунікації та взаєморозуміння мовців (2011)
Рубанюк Э. В. - О некоторых причинах возникновения эффекта "испорченного телефона” при общении на родном языке (на материале названий птиц) (2011)
Савчук І. І. - Когнітивні основи динаміки суперництва в онтогенезі (2011)
Solodka A. K. - Крос-культурна взаємодія у вищий освіті (2011)
Стецик Т. С. - До проблеми персуазивних мовних технік здобуття уваги та довіри у американському політичному дискурсі (2011)
Сунько Н. О. - Інтертекст як маркер культурного коду в англомовному газетному заголовку (2011)
Тверда І. М. - Пом'якшення як стратегія ввічливості в іспанській мові (2011)
Томенчук М. В. - Лінгвокультурна специфіка концептів, зумовлена унікальністю природного середовища Австралії (2011)
Христич Н. С. - Актуалізація гендерного аспекту в англійських пареміях (історія та сучасність) (2011)
Шамаева Ю. Ю. - Процесс распознавания в исследовании вербализованных концептов эмоций: когитонейросетевой подход (2011)
Шлемкевич С. Л. - Культурна традиція як підстава комунікації між поколіннями (2011)
Chaykovska I. J. - Komunikacia miedzykulturowa w XXI wieku (2011)
Ananieva O. S. - Verbalizing vagueness quantifier many (2011)
Андрусь А. Ф. - Дослідження концептуального простору англійських прикметників big і large (2011)
Borsuk T. P. - Discourse feаtures of negative pronouns (2011)
Ботвінко О. М. - Невербальні засоби на позначення презирства в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічні одиниці на позначення категорій кількості в англійській, українській та російських мовах (2011)
Гармаш О. Л. - Фрейми і концепти як базові одиниці ментальної репрезентації інформації в сучасній англійській мові (2011)
Гнатковська О. М. - Базові фреймові структури концепту intention в англомовній картині світу (2011)
Гришкова Н. В. - Семантичні особливості англійських фразем на позначення залицяння (2011)
Забашта К. О. - Семантичний зміст подій помаранчева революція у англомовних публіцистичних текстах (2011)
Заслонкіна А. В. - До проблеми вербальної об'єктивації та профілізації концептів (2011)
Ікалюк Л. М. - Функціонально-семантичне поле порівняння у давньоанглійській мові (2011)
Капак Ю. М. - Гендерно маркована ідіоматична репрезентація семантичної сфери "любов, залицяння” у сучасному німецькомовному дискурсі (2011)
Крайчинська Г. В. - Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом — загальною назвою гроші (2011)
Лазебна Н. В. - Засоби вербальної реалізації експресивності англомовних текстів комп'ютерної тематики (2011)
Мойсей Л. Т. - Структура значення лексеми "gender” (2011)
Нікіточкіна І. В. - Семантична кореляція концептів "cheap” - "expensive” в англійській мові (2011)
Огуй О. Д. - Позначення червоного кольору в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Паньків У. Л. - Семантична адаптація лексичних латинізмів (2011)
Polkovsky V. - Lexical changes in the english language of the 21 st century (regional variants) and the problem of its teaching in Ukraine (2011)
Попова М. П. - Структура лексико-семантичного поля прикметників негативно оцінки (на матеріалі ранньонововерхньонімецької мови) (2011)
Рак О. М. - Вплив германських діалектів періоду IV-X ст. на формування ойконімії Франції (германські назви поселень) (2011)
Руснак В. І. - Зоосемічні фразеологічні одиниці як носії національно маркованої вторинної номінації (2011)
Турчин В. В. - Лінгвістичні напрямки у дослідженні антонімії, Турчин В. М. (2011)
Садовник-Чучвага Н. В. - Вербалізація концептуального сегменту сімейно-родинні стосунки як складової концептосфери чоловічого роду британських міфопоетичних текстів (на матеріалі давньоанглійської героїчної поезії та сучасних британських творах жанру фентезі) (2011)
Совтис Н. М. - Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст. (2011)
Чумак Ю. О. - Концепт шлях в англійській, французькій та німецькій мовах (2011)
Ясінська О. В. - Конфлікт квазіантонімічних та квазісинонімічних концептуальних моделей в межах кіберблоку дотиковий пристрій (tactile devіce) (2011)
Вінокурова В. В. - До питання змісту професійно орієнтованого навчання англомовної писемної комунікації студентів — майбутніх екологів (2011)
Голуб Т. В. - Використання блогу як інноваційного методу формування професійної компетенції майбутнього вчителя французької мови засобами іншомовної комунікації (2011)
Гребінник Л. В. - Особливості навчання німецькій мові за фаховим спрямуванням студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8. 040201 "Соціологія” (2011)
Малюга О. С. - Методичні рекомендації щодо навчання професійно орієнтованого читання студентів магістратури (2011)
Мороз Л. В. - Професійна компетентність у процесі міжкультурної інтеграції, Казнодзей А. В. (2011)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2011)
Нікітіна Н. П. - До проблеми інтеграції компонентів культури у професійній іншомовній підготовці (2011)
Радзієвська О. В. - Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами сучасних інформаційних технологій (2011)
Биконя О. П. - Організація самостійної діяльності студентів ділової англійської мови з використанням комп'ютера (2011)
Бондаренко О. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції (2011)
Bochan Р. О. - Digital natives (2011)
Врабель Т. Т. - Іншомовна комунікативна компетенція: змістово-методичний аналіз (2011)
Голуб І. Ю. - Усвідомлення студентами, майбутніми перекладачами, механізму міжкультурного спілкування як один із факторів формування у них соціокультурної компетенції (2011)
Гурина Н. В. - Психолінгвістичні та психологічні основи професійно орієнтованого навчання майбутніх учителів англійської інтонації (2011)
Дем’яненко О. Є. - Підготовка фахівців іноземної мови у контексті міжкультурної інтеграції (2011)
Каніболоцька О. А. - Формування міжкультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами електронної пошти (2011)
Кирильчук О. Б. - Дискусія як інноваційний метод навчання та виховання риторичної культури старшокласника (2011)
Король Л. Д. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів (2011)
Mokra O. M. - Une approche plurielle de l’enseignement de la grammaire du français langue etrangere (2011)
Москалець О. О. - Забезпечення ситуативності у навчанні англомовного писемного мовлення (2011)
Проценко Н. В. - Залежність якості навчання іншомовного спілкування від психологічного клімату на занятті (2011)
Чекаль Г. С. - Мотивація та узагальнення матеріалу як провідні фактори формування граматичної компетенції студентів мовних факультетів, Жимань Ю. В. (2011)
Черняк О. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення французької мови (2011)
Шехавцова С. О. - Соціокультурна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в процесі полікультурної інтеграції (2011)
Дегтярьова І. О. - Спортивні афоризми і кліше у підвищенні мовної майстерності студентів інституту фізичної культури на заняттях з іноземної мови (2011)
Жуковський В. М. - Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття, Лендєл Р. А. (2011)
Кирвас В. А. - Наукометрическая оценка результатов исследовательской деятельности учёных и качества периодических научных изданий (2013)
Більчук В. М. - Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2013)
Бербець Т. О. - Синтез і моделювання автоматичної системи керування об’єктів нафтогазової промисловості (2013)
Гудков Д. Н. - Системы динамического позиционирования судов как эргатический инструмент повышения безопасности мореплавания, Тихонов И. В. (2013)
Донец В. В. - Создание полевого спектрального аппаратурно-программного комплекса для подспутниковой валидации дистанционного исследования растительности, Кочубей С. М., Яценко В. А., Казанцев Т. А., Бровченко В. В. (2013)
Дегтярёв А. Н. - Оценка вероятности ошибки передачи информации двумерными квазиортогональными сигналами, Кучер Д. Б., Мирянова В. Н. (2013)
Дергунов О. В. - Комп’ютеризована система вихрострумового неруйнівного контролю, Куц Ю. В. (2013)
Карлов В. Д. - Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях, Петрушенко Н. Н., Карлов Д. В., Головин Г. А. (2013)
Коломійцев О. В. - Багатофункціональна лазерна інформаційно-вимірювальна система для полігонного випробувального комплексу, Клівець С. І., Петренко О. C., Руденко Д. В. (2013)
Кривенко Н. В. - Метод повышения динамической надежности инвариантных систем управления, Кучерук С. М. (2013)
Кривенко С. С. - Фильтрация изображений с использованием преобразования Хаара в блоках, Колганова Е. О., Лукин В. В. (2013)
Левтеров А. И. - Автоматная модель узла сенсорной сети, Плахтеев П. А. (2013)
Линник Н. Ф. - Исследование энергетических спектров сложных фазо-частотно модулированных сигналов (2013)
Мирошник М. А. - Применение фильтра Калмана в многозондовом микроволновом мультиметре, Зайченко О. Б. (2013)
Обод І. І. - Структура та показники якості обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. (2013)
Певцов Г. В. - Развитие теории обнаружения радиосигналов. Основы энергетического обнаружения, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявский О. Ю., Борцова М. В. (2013)
Перепелицын А. Е. - Реализация формирователя сигнала произвольной формы на базе ПЛИС для тестирования мультичастотного биоимпедансного анализатора, Эллервее П. (2013)
Подорожняк А. О. - Дослідження системи визначення місцезнаходження контактної рейки, Легеза О. М., Козуб Т. А. (2013)
Поляков А. П. - Визначення шляху та часу розгону автомобіля, що працює на біодизельному паливі, Галущак Д. О., Поляков П. А., Королюк Д. Л. (2013)
Смеляков К. С. - Унифицированный метод фильтрации импульсного шума изображений, Рубан И. В., Водолажко О. В., Павлий В. А. (2013)
Хламов С. В. - Сигнально-траекторный метод оценки параметров близких объектов с протяженным изображением на серии кадров, Саваневич В. Е., Безкровный М. М., Соковикова Н. С. (2013)
Худов Г. В. - Пропозиції щодо удосконалення алгоритмів первинної обробки інформації у автоматизованих системах управління радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України при пошуку і виявленні повітряних об’єктів, Жуйков Д. Б., Щербина Р. П., Чібісов Д. О. (2013)
Чуйко М. М. - Метрологічний аналіз пристрою для контролю ступеня змочуваності твердих тіл рідиною при капілярній дефектоскопіїї (2013)
Chumachenko А. V. - Peculiarities of assessment of error and uncertainty at carrying out of tests of objects of rocket and space technique on broadband random vibration, Golub K. Y., Pustovar Y. I. (2013)
Шенгур C. В. - Опрацювання вибірок випадкових кутів з апріорно невідомого розподілу (2013)
Шмельова Т. Ф. - Моделі розвитку польотної ситуації при прийнятті рішення людиною-оператором аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Джафарзаде Т. Р. (2013)
Валенда Н. А. - Метод формализации семантического словаря на основе функций (2013)
Котеленец В. Г. - Метод определения трудозатрат инженерного труда специалистов служб обеспечения качества с использованием иерархически вложенных шаблонных процессов, Кравцова С. Е. (2013)
Лук’яненко Т. В. - Розв’язання завдання оцінки стану соціально-економічної системи (2013)
Павленко М. А. - Анализ методов решения задачи извлечения информации из текстов (2013)
Поляков Д. А. - Обобщенный анализ моделей словообразования мотивированных наречий русского языка (2013)
Раскин Л. Г. - Метод решения оптимизационной задачи распределения боевых средств оперирующих группировок в условиях недостаточной информации о противнике (2013)
Дубницкий В. Ю. - Определение интервала неопределённости при применении индексного метода экономической статистики (2013)
Рысаков Н. Д. - Способ реализации циклических кодов с исправлением многократных ошибок в принятой комбинации, Куценко В. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Воронов Д. Н. (2013)
Ольховіков Д. С. - Атомно-емісійне визначення натрію в мінеральній воді з використанням флайбек генератору для іскрової атомізації проби, Марков В. В., Піпа О. А. (2013)
Антонов А. В. - Общие принципы применения дискретных аппроксимаций хаотических отображений для конструирования хеш-функций, Кужель И. Е., Шигимага Н. В. (2013)
Громико І. О. - Класифікація комунікабельності носіїв інформації (2013)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз методів побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Винокурова Е. А. - Выявление локальных характеристик биометрических изображений на основе вэйвлет-нейро-компрессора, Татаринова Ю. Е., Асеев А. В. (2013)
Горбенко А. В. - Концепция и принципы создания гарантоспособных сервис-ориентированных систем (2013)
Замула А. А. - Ансамблевые свойства характеристических дискретных сигналов (2013)
Кораблёв Н. М. - Модель эвристического анализатора вредоносных программ на основе искусственной иммунной сети, Кушнарёв М. В. (2013)
Лосев Ю. И. - Управление буферными ресурсами в компьютерной сети, Руккас К. М., Плохов С. С., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат (2013)
Можаев А. А. - Создание видео высокой четкости для хранения и передачи через Интернет, Окунев Е. О. (2013)
Скляр В. В. - Постановка задач розробки інформаційної технології для точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2013)
Смірнов О. А. - Дослідження впливу ступеня стиснення зображень на оперативність їх доставки у телекомунікаційній системі, Дрєєв О. М., Доренський О. П. (2013)
Харченко В. С. - Формирование подмножеств уязвимостей доступности коммерческих веб-сервисов, Алаа Мохаммед Абдул-Хади, Поночовный Ю.Л. (2013)
Шматков С. И. - Модели формирования сообщений из принятых кадров при мультимаршрутной передаче данных в компьютерных сетях (2013)
Гусєва Ю. Ю. - Управління вартістю програми розвитку морських портів України, Доля В. К., Манакова Н. О. (2013)
Бондар І. О. - Методика розробки автоматизованої системи для спуску шпальт, Шевченко Ю. О. (2013)
Скачков А. Н. - Информационная технология диагностики экономической безопасности машиностроительного предприятия в условиях параметрической неопределенности, Ревенко Д. С., Грищенко М. А. (2013)
Сухомлінов А. І. - Моделювання компонентів підтримки прийняття рішень в інформаційних системах виробничої логістики (2013)
Адаменко Н. И. - Разработка экологичной транспортной криогенной силовой установки со сниженным уровнем теплового излучения, Кудрявцев И. Н. (2013)
Білошицький М. В. - Щодо вживання термінів "вибух кисневого балона", "вибух газового балона" , Пруський А. В. (2013)
Бутенко О. С. - Определение характера (масштабов) паводковых наводнений при нечетком описании факторов влияния, Буряченко М. В., Весельская Л. С., Пащенко Р. Э. (2013)
Дядюшенко О. О. - Показники визначення якості підготовки звітної документації за результатами технічного розслідування причин виникнення пожеж (2013)
Куценко С. В. - Обзор программных комплексов для расчета времени эвакуации людей из зданий и сооружений (2013)
Полєжаєв А. М. - Щодо обґрунтування потрібного рівня безпеки територіального елемента з урахуванням рівня його техногенного навантаження, Малько О. Д., Тузіков С. А. (2013)
Рудницький В. М. - Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів, Маладика І. Г., Пустовіт М. О. (2013)
Воробйов О. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з військово-спеціальних дисциплін, Ясечко М. М., Гераськін В. М., Олійник Л. В., Окіпняк Д. А. (2013)
Рубан І. В. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для автоматизації процесу складання розкладу навчальних занять, Дуденко С. В., Бусигін Ю. В., Калмиков М. М., Трублін О. А. (2013)
Сіненко Д. В. - Автоматизована система оцінки навичок пілотування (2013)
Чураков А. Я. - Інформаційно-програмний засіб з дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка", Строкань О. В. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Ковальчук К. Ф. - Оцінка діяльності кадрового управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його економічної безпеки, Фріман Є. М., Фріман І. М. (2009)
Семикіна М. В. - Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення (2009)
Павлюк К. В. - Державні інвестиції і партнерство держави і бізнесу (2009)
Левченко О. М. - Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою (2009)
Козенков Д. Е. - Использование теории эластичности при формировании управленческой функции предприятия (2009)
Штутман П. Л. - Теоретико-методичні засади розробки моделі компетенцій персоналу (2009)
Комеліна О. В. - Інноваційні механізми реалізації стратегії розвитку регіону (2009)
Левченко А. О. - Молодіжне підприємництво – перспективний шанс для молодих спеціалістів, Янішевська А. В. (2009)
Шатохін О. Г. - Багатокритеріальні задачі ухвалення управлінських рішень (2009)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями (2009)
Сибірцев В. В. - Соціально-економічні основи ефективної організації колективної підприємницької діяльності (2009)
Таршин С. І. - Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи, Шумейко В. М. (2009)
Журило І. В. - Сутність системи стратегічного управління та методика її впровадження на підприємстві (2009)
Абашина О. В. - Зайнятість молоді в регіоні в умовах фінансово-економічної кризи (2009)
Романюк Л. М. - Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством (2009)
Пыхтин В. Я. - О двух сторонах денег (2009)
Глевацька Н. М. - Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України (2009)
Крячко В. Г. - Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект), Гай О. М. (2009)
Левін П. Б. - Іноземний досвід розвитку соціально відповідального бізнесу та його використання в Україні (2009)
Решитько Т. В. - Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села (2009)
Сотніков В. С. - Про стан продовольчої безпеки Кіровоградської області, Осипова О. І. (2009)
Бондарчук Ю. П. - Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні (2009)
Ставенко Н. О. - Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування, Журило І. В. (2009)
Сотніков В. С. - Дослідження основних тенденцій розвитку і функціонування промислового потенціалу з допомогою виробничих функцій, Шептенко О. В. (2009)
Кондратець Л. І. - Дослідження стану формування населення як працересурсного потенціалу Кіровоградської області (2009)
Фільштейн Л. М. - Структурно – інвестиційна політика держави (2009)
Василенко О. В. - Основні підходи до формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів (2009)
Василенко Д. В. - Визначення галузевої спрямованості та диверсифікація інвестиційної діяльності (2009)
Насипайко Д. С. - Зайнятість населення як чинник розвитку людського капіталу (на прикладі Кіровоградської області) (2009)
Іщенко Н. А. - Фінансові аспекти розробки стратегії ефективної зайнятості в регіоні (2009)
Хачатурян О. С. - Напрями удосконалення регулювання зайнятості населення та ринку праці на державному та регіональному рівні (2009)
Башкатова С. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів (2009)
Мартинова Т. О. - Напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціального сектору (2009)
Ковальчук Г. К. - Модель ранжування регіональних ринків праці методом цільового програмування (2009)
Колос Ю. Ю. - Трудовий потенціал України: визначення та розвиток (2009)
Ткачук О. В. - Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку (2009)
Мезенцева О. М. - Узагальнення досвіду Кіровоградської області по ефективному функціонуванню та розвитку малих підприємств (2009)
Кролевець О. А. - Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу (2009)
Андрощук О. Є. - Фінансова комунікація акціонерних товариств: теорія і практика (2009)
Дорошенко Т. М. - Стимулювання професійного розвитку працівників в системі стратегічного розвитку підприємства (2009)
Даневич М. В. - Підвищення та збереження конкурентоспроможності працівників на засадах соціального партнерства (2009)
Ясинський Г. І. - Форми та механізм захисту прав інвесторів на ринку нерухомості України (2009)
Жукова В. О. - Вища освіта як чинник розвитку національної економіки (2009)
Ситник О. Ю. - Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку (2009)
Лисенко М. І. - Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва, Лисенко А. М. (2009)
Харченко І. В. - Організація роботи дільниці машинобудівного підприємства з допомогою графіків завантаження устаткування в кризових умовах (2009)
Свідерській Д. Є. - Удосконалення обліку матеріальних валових витрат у податковому обліку (2009)
Черновол О. М. - Контрольні функції бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як функцій управління (2009)
Пугаченко О. Б. - Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів (2009)
Фоміна Т. В. - Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку (2009)
Мороз В. Є. - Складання нормативних таблиць затрат часу при ремонті обладнання (2009)
Давидов Г. М. - Аудит тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні, Шелковникова О. В., Давидов І. Г. (2009)
Шапіро І. А. - Управління витратами як фактор підвищення конкурентноздатності металургійного підприємства, Ковальчук К. Ф. (2009)
Шалімова Н. С. - Дослідження якості законодавчого регулювання обов’язкового аудиту на Україні (2009)
Гребінчук О. М. - Економіко–математичне моделювання попиту підприємств на робочу силу (2009)
Кизима І. С. - Чинники зовнішньої трудової міграції населення України (2009)
Полтавець М. М. - Енергетична стратегія як основний фактор енергозбереження на підприємстві (2009)
Довгенко Я. О. - Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку (2009)
Ревчун Б. Г. - Протекціонізм як реакція на нестабільність розвитку ринкової економіки (2009)
Науменко А. М. - Особливості формування та використання бюджетних коштів у період функціонування земського самоуправління (2009)
Стежко Н. В. - Корпоративне управління в Японії: досвід для України (2009)
Панченко В. А. - Теоретичні аспекти управління якістю торговельного обслуговування на засадах системного підходу (2009)
Хлєбнікова І. І. - Фіскально–адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування (2012)
Предборський В. А. - Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки (2012)
Оксененко А. А. - Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально–економічний розвиток країни (2012)
Шевчук О. А. - Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань (2012)
Дуда Б. Ю. - Інституційнa модель державного регулювання валютного ринку України (2012)
Островська М. С. - Теоретико–методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави, Блудова Т. В. (2012)
Ульянов К.Є . - Конкурентна політика держави в умовах глобалізації (2012)
Пузирьова П. В. - Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах, Ковальська Ю. Г. (2012)
Буянова Н. А. - Основні напрями та умови формування ефективного механізму захисту конкуренції (2012)
Вірченко В. В. - Особливості соціально–економічного розвитку Північної Кореї у ХХ–ХХІ ст. (2012)
Клименко Н. С. - Особливості державного регулювання націоналізації підприємств (2012)
Унтмоале Ю. В. - Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України (2012)
Воробйова О. І. - Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств (2012)
Гуляєва Л. П. - Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств (2012)
Байдала Н. М. - Експортний потенціал інноваційно активних підприємств: теоретико–методологічний підхід (2012)
Колодійчук А. В. - Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку (2012)
Яців І. Б. - Прийняття інноваційних рішень менеджментом сільськогосподарських підприємств (2012)
Наливайченко К. В. - Державна підтримка інноваційного бізнесу (2012)
Ляхно М. І. - Науково–методичні підходи до оцінки впливу НТП на економічний розвиток (2012)
Рибак Ю. В. - Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби (2012)
Підлісний П. І. - Ринкові підходи до формування витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом, Брайковська А. М. (2012)
Яворська Т. В. - Саморегулювання у страховому підприємництві України (2012)
Владичин У. В. - Регулювання реорганізаційних процесів в іноземному банківництві України (2012)
Булах Т. М. - Державне регулювання соціального розвитку села (2012)
Величко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні (2012)
Карпов В. М. - Проблеми галузей транспортної інфраструктури на сучасному етапі розвитку національного господарства України (2012)
Зябченкова Г. В. - Застосування справедливої оцінки основних засобів в обліку (2012)
Манжос Т. В. - Вплив знижок при закупівлі на оптимальний розмір запасу підприємства в умовах невизначеності, Тертична О. М. (2012)
Козловська М. В. - Механізм управління трансформацією туристичних підприємств (2012)
Климчук М. М. - Розвиток ринку твердого біопалива в Україні (2012)
Базарний Д. В. - Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку (2012)
Бакута А. В. - Проблеми та перспективи складської логістики в Україні (2012)
Гоцуляк В. Д. - Пріоритети лісової політики України (2012)
Ребар О. В. - Концептуальні засади усунення диспропорцій територіального розвитку (2012)
Панухник O. B. - Інвестиційні можливості регіону: інтеграційно–управлінські технології формування та реалізації (2012)
Мізюк Б. М. - Дослідження трудового потенціалу крізь призму теорій суспільного розвитку, Гринкевич С. С. (2012)
Білик М. Д. - Моделювання ефективності ринку праці України в післякризовий період, Грига А. І. (2012)
Чернявська Ю. Б. - Профорієнтація як чинник удосконалення державного регулювання ринку праці (2012)
Черкашина К. Ф. - Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах, Сисоєва Л. Ю. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Оцінка впливу бюджетних витрат на показники розвитку людського потенціалу (2012)
Головко С. А. - Новітні інструменти підвищення ефективності кадрового менеджменту в міжнародних компаніях (2012)
Сукач О. М. - Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання (2012)
Ананьян Е. Л. - Фразеологічна оказіональність як лінгвістична проблема (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Бенкендорф Г. Д. - Сприйняття блакитного кольору німецькою національною свідомістю на поетичному рівні (2011)
Боярчук О. С. - Вплив російської мови на формування лексики офіційно-ділового стилю української мови початку ХХ століття (на матеріалі "Російсько-українського словника правничої мови” за ред. А. Кримського) (2011)
Великорода В. Б. - Евфемізми рекламного дискурсу: прагматика, семантика, словотвір (2011)
Венгринович А. А. - Кількісні параметри синонімії іменника сучасної німецької мови (на матеріалі "Bulitta. Das Krьger Lexikon der Synonyme”) (2011)
Гаврилюк І. І. - Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети "Humburger abendblatt”) (2011)
Декало В. О. - Дієслова модальності в сучасній німецькій мові (2011)
Денисенко С. Н. - Фразеологічна деривація: утворення і становлення фразеологічних одиниць з власним іменем, а також походження власних імен як їхньої складової частини, Романчук О. В., Матвіяс О. В., Мартишук Т. П. (2011)
Derkacz-Padiasek T. I. - Expressive word-formation (diminutives) in the language of newspapers (on the base of rzeczpospolita and gazeta wyborcza) (2011)
Жуковська К. В. - Літота в стилістиці та риториці (2011)
Кашуба Н. П. - Варіантне керування дієслів прийменниковими формами знахідного і орудного відмінків у сучасній словацькій мові (2011)
Киселюк Н. П. - Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні (на матеріалі англомовної прози), Коляда Е. К. (2011)
Кірковська І. С. - Проблеми заперечення у сучасній французькій мові (2011)
Князян М. О. - Засоби відображення світогляду дітей у творах О. Довженка, М. Стельмаха та Дж. Родарі: стилістичний аспект (2011)
Ковбанюк М. І. - Лівобічна валентність вторинного семантичного предиката (2011)
Кратюк Ю. К. - Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту (2011)
Лесик І. В. - Контрастивні стилістичні засоби вербалізації іронії: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Лут К. А. - Демаркація понять "економічний” та "діловий дискурс” (2011)
Марко Н. С. - Особливості застосування лінгвістичних теорій у художньому тексті (на прикладі роману Д. Лоджа "Nice work”) (2011)
Мартинюк О. М. - Особливості парадигматичного оформлення актантності у французькому мовленні (2011)
Назмєєва Н. А. - Методичний дискурс як лінгвістичний феномен у сучасній дискурсивній парадигмі (2011)
Орлова С. І. - Лінгвальні засоби вираження індивідуального стилю автора у прозі Р. Баха (2011)
Осовська І. М. - Маркери модальності в сучасному німецькомовному сімейному дискурсі (2011)
Сидельникова Л. В. - Структурні та функціональні особливості основних принципів французького письма (2011)
Супрун В. М. - Стилістичний потенціал епітетів у моделюванні жіночих образів письменниками української діаспори (2011)
Турчин В. В. - Німецький політичний дискурс та явище евфемії, Турчин М. М. (2011)
Уманець А. В. - Sentence conceptions in foreign linguistics (2011)
Чистяк О. О. - Мовна дискримінація: синтаксичний аспект (на матеріалі німецького та українського художніх дискурсів) (2011)
Чепіль О. Я. - Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці (2011)
Чумак Л. М. - Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові (2011)
Гошовська Л. - До питання термінотворення у сучасній українській терміносистемі оздоровчих видів фізичної культури, Гальченко І., Сосіна В. (2011)
Драбовська В. А. - Загальні принципи створення моделі нового тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови (2011)
Коцюк Л. М. - До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв'язків між ними (2011)
Мартин В. О. - Опис історії виникнення, становлення і розвитку латинської хірургічної термінології (2011)
Минзак О. В. - Афіксальні антонімічні терміносполучення (на матеріалі англійської юридичної термінології) (2011)
Розводовська О. В. - Явище синонімії в термінології бізнесу (2011)
Семенчук Ю. О. - Способи проведення методичної класифікації англійської термінологічної лексики підмови міжнародної економіки (2011)
Коваль Р. С. - До питання перекладу термінології футбольного фрістайлу (2011)
Коломієць С. С. - Жанрово-стильова домінанта у відтворенні англомовного опису винаходу у патентній літературі мовою перекладу, Шевченко М. В. (2011)
Крилова Т. В. - Врахування культурно-прагматичних конотацій під час перекладу наукових текстів (2011)
Лінькова Д. В. - Відтворення засобів характеризації літературних героїв в англо- українському перекладі (2011)
Назарук В. М. - Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту (2011)
Проскуріна Ю. І. - Автопереклад як специфічний аспект теорії художнього перекладу (2011)
Федорова Л. О. - Сучасні теплотехнічні терміни: зіставний та перекладознавчий аспекти, Новокрещенова У. І. (2011)
Андросова Н. - Образ дому, бездомності та антидому в поезії літературного угрупування "Бу-ба-бу” (2011)
Брацка М. В. - Етнообраз "свого” і "чужого” у прозі Теодора Томаша Єжа (2011)
Брацкі А. - "Тренос” Мелетія Смотрицького: суспільний і психологічний аспекти інтерпретації (2011)
Добринчук О. О. - Сучасний погляд на міфологічну Пенелопу (на матеріалі п'єси А. Б. Вальсхо "Вона ткала свої мрії”) (2011)
Загайська Г. М. - Складові теорії стилю Горація (2011)
Зелінська Л. В. - Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельс) (2011)
Крук А. А. - Гардівський концепт долі у проекції на українську літературу (2011)
Миколайчук А. І. - Мотив у рецептивно-оповідній стратегії Фолкнера (2011)
Попадинець О. О. - Ідея державності вітчизни в історичних романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького (2011)
Сенчило Н. О. - Теми-константи у турецькій соціальній новелі кінці ХІХ — початку ХХ століття (2011)
Сташенко О. С. - Поетика феміністичного дискурсу в романах І. Роздобудько "Останній діамант міледі” І. Е. Маклафлін та Н. Краус "Щоденники няні” (компаративний аналіз) (2011)
Хабета І. М. - Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд "Орикс і Крейк”: принцип бінаризму (2011)
Юрчук О. О. - Проблема іншості з позиції компаративістики та антропології (на матеріалі австрійської та французької п'єс) (2011)
Юферева О. В. - Поетичне послання як "вільний жанр”: специфіка жанрової структури у когнітивному висвітленні (2011)
Ярошенко Р. В. - Специфіка природи псалма у контексті літературно-історичного розвитку (2011)
Семикіна М. В. - Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи (2009)
Андрушків Б. М. - Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту), Кирич Н. Б., Паляниця В. А., Мельник Л. М. (2009)
Костромін Г. Т. - Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону: проблеми, шляхи вирішення (2009)
Ревчун Б. Г. - Роль і функції держави в розбудові сучасного креативного суспільства (2009)
Пермінова С. О. - Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії (2009)
Шапошников К. С. - Поліалог у сфері телекомунікацій: соціально-економічна сутність та особливості проведення (2009)
Сторожук О. В. - Соціальні гарантії держави в контексті розвитку кадрового потенціалу професійно-технічної освіти України, Михайлюк А. В. (2009)
Решитько Т. В. - Проблема зайнятості сільської молоді (2009)
Фільштейн Л. М. - До питання розвитку сільських регіонів (2009)
Назаренко І. М. - Використання багатофакторної лінійно-регресійної моделі в управлінні капіталом сільськогосподарських підприємств, Курило А. О. (2009)
Панченко В. А. - Альтернативи розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації на засадах нової концепції управління якістю торговельного обслуговування (2009)
Приступа К. П. - Економічна суть та характеристика інформації в системі оперативного контролю (2009)
Ситник О. Ю. - Соціальне партнерство як одна з головних передумов розвитку людського капіталу в Україні (2009)
Коваленко Н. С. - Соціальний аспект функціонування інституційної структури ринку праці України в умовах посилення впливу глобалізаційних процесів (2009)
Збаржевецька Л. Д. - Інноваційна активність найманих працівників: поняття та особливості (2009)
Хачатурян О. С. - Напрямки політики підтримки малого підприємництва в регіоні (2009)
Стародубцев В. В. - До питання методології дослідження малого бізнесу, Стародубцев А. В. (2009)
Кролевець О. А. - Доходи населення як складова формування середнього класу (2009)
Рябоволик Т. Ф. - Зайнятість населення у вимірі інноваційної моделі економіки (2009)
Мороз В. Є. - Складання нормативних таблиць затрат часу при степеневій залежності (2009)
Лисенко М. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Лисенко А. М. (2009)
Яковенко Р. В. - Розвиток системи мотивації праці та поширення її творчого характеру як чинник відтворення людського потенціалу (2009)
Заярнюк О. В. - Напрямки удосконалення механізму стимулювання зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (2009)
Подплєтній В. В. - Напрями підвищення ефективності депозитної політики банків (2009)
Кравченко В. П. - Значення інформації в управлінні фінансово-банківською системою (2009)
Брітченко І. Г. - Методика оцінки вартості клієнтели нематеріального активу банку, Трикозенко О. Г. (2009)
Гордієнко М. І. - CVP-аналіз в аграрному виробництві: проблеми впровадження та переваги застосування, Дегтяренко А. В. (2009)
Шинкаренко О. М. - Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення, Бразілій Н. М. (2009)
Іщенко Н. А. - Особливості формування амортизаційної політики підприємства (2009)
Шоляк О. Ю. - Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці (2009)
Дорошенко О. О. - Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи (2009)
Кияшко О. М. - Облік дебіторської заборгованості з позиції концепції збереження капіталу (2009)
Приймак Н. С. - Амортизація та її функції у господарській діяльності підприємства (2009)
Сидоренко О. О. - Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості (2009)
Власюк C. В. - Нормативне забезпечення автоматизації внутрішнього фінансового контролю: світовий досвід (2009)
Стежко Н. В. - Еколого-енергетична проблема світового господарства в контексті забезпечення сталого розвитку (2009)
Капченко Р. Л. - Інновації у професійному навчанні – засіб формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери (2009)
Євдокимов В. В. - Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності (2009)
Данканич Т. П. - Організаційно-правові аспекти здійснення туристичної діяльності (2009)
Пішенін І. К. - Соціально-економічні аспекти забезпечення безпеки перевезення вантажів морським транспортом (2009)
Зоценко Д. В. - Сімейний підряд та його застосування в фермерських господарствах (2009)
Янішевська А. В. - Проблеми і тенденції працевлаштування молоді на регіональному ринку праці (2009)
Чубань В. С. - Розвиток біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Лісна І. В. - Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект (2009)
Муренко А. А. - Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Черкаської області), Коваленко О. В. (2009)
Загреба І. Л. - Напрями реформування системи соціального страхування в Україні (2009)
Міокова Г. І. - Управління залученням запозичень суб’єктами господарювання (2009)
Салига К. С. - Результати запровадження інноваційного проекту на різних рівнях управління підприємством (2009)
Білан В. І. - Становлення та розвиток теорії людського капіталу (2009)
Памяти Анатолия Ивановича Трещинского (2009)
Волянський П. Б. - Наукові аспекти управління персоналом мобільних медичних формувань у процесі ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2009)
Малыш П. Н. - Комплексное решение проблемы получения воды для инъекций в условиях Донбасса, Агафонова Е. В., Руденко Н. И., Бодренко С. В. (2009)
Усенко Л. В. - Патобиохимические особенности головного мозга при критических состояниях организма и обоснование метаботропной терапии Часть II. Патофизиологические аспекты критического. ПатофизиологическиеПатофизиологические аспектыаспекты критическогокритического состояния мозга и патобиохимия его метаболизма, Муслин В. П. (2009)
Герасименко С. І. - Основні принципи ортопедичного лікування хворих на ревматоїдний артрит (2009)
Бур’янов О. А. - Еволюція та стадійність структурно-функціональних змін при псоріатичному артриті, Мороз М. Ф., Кваша В. П. (2009)
Ивченко В. К. - Ультраструктура костного минерала при пластике дефектов биогенным гидроксилапатитом, легированным селеном, Лузин В. И., Ивченко Д. В., Скоробогатов А. Н. (2009)
Лук’янчук В. Д. - Вплив препарату "Мікстура синього йоду" на стан антиоксидантного профілю на експериментальній моделі шахтної травми, Налапко Ю. І., Рисухіна Н. В., Вітохіна Н. В. (2009)
Бур’янов О. А. - Морфогістологічне дослідження регенерації суглобового хряща в експерименті та в клініці, Бруско А. Т., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2009)
Грубар Ю. О. - Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез канюльованими стержнями "Charfix" у лікуванні діафізарних переломів довгих кісток, Гаріян С. В. (2009)
Калашніков А. В. - Ефективність лікування хворих із розладами репаративного остеогенезу за допомогою блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Ставінський Ю. О., Чалайдюк Т. П. (2009)
Плоткин А. В. - Полисегментарный блокирующий интрамедуллярный металлоостеосинтез при множественной травме, Дворский А. Г., Андрианов М. В., Герман А. А. (2009)
Приколота В. Д. - Результаты лечения повреждений акромиально-ключичного сочленения с применением различных оперативных методик (2009)
Бур’янов О. А. - Анатомо-біомеханічне обґрунтування застосування компресійно-дистракційних шарнірних апаратів зовнішньої фіксації для лікування уражень суглобів кисті, Самохін А. В., Кваша В. П., Лакша А. М., Котюк В. В., Шидловський М. С., Тимошенко О. В. (2009)
Страфун С. С. - Компресійно-ішемічні невропатії при переломах дистального епіметафізу променевої кістки та їх наслідки , Гайко О. Г., Тимошенко С. В. (2009)
Шпунтов А. Е. - Опыт лечения посттравматических невритов лучевого нерва с применением методик электростимуляции (2009)
Евтеев Р. В. - Оперативное лечение пострадавших с переломами дистального эпиметафиза лучевой кости: проблема выбора методики (2009)
Науменко Л. Ю. - Индивидуальная программа медицинской реабилитации при полных внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза плечевой кости, Носивец Д. С. (2009)
Гаврилов И. И. - Остеосинтез переломов проксимального отдела бедренной кости конструкцией DHS, Базиль А. П., Брысюк Г. П., Самойленко А. А. (2009)
Ивченко В. К. - Осложнения погружного металлостеосинтеза переломов проксимального отдела бедра, Швец А. И., Гаврилов И. И., Самойленко А. А., Брысюк Г. П., Шалимов С. А. (2009)
Полулях М. В. - Результати хірургічного лікування через- та міжвертлюгових переломів стегнової кістки, Герасименко С. І., Юрійчук Л. М. (2009)
Климовицкий В. Г. - Оптимизация метода чрескостной фиксации при околосуставных переломах длинных костей, образующих коленный сустав, Бородин Д. В. (2009)
Климовицкий В. Г. - Критерии прогнозирования исходов лечения при повреждениях голеностопного сустава, Бирук Мунсиф, Гончарова Л. Д., Тяжелов А. А. (2009)
Брысюк Г. П. - Ургентная хирургическая помощь больным с переломами лодыжек, Замлинский А. С., Миненко И. Ю., Кучеренко С. Л., Гайдук М. В., Гаврилов И. И. (мл.) (2009)
Гаврилов И. И. - Лечение больных с внутрисуставными переломами пяточной кости (2009)
Фісталь Н. М. - Хірургічне лікування опікових ран як перший етап реабілітації обпечених (2009)
Дибкалюк С. В. - Діагностика і хірургічна тактика лікування післятравматичної позиційної компресії хребцевої артерії, Герцен Г. І., Зоргач В. Ю., Черняк В. А., Білоножкин Г. Г. (2009)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния бисегментарного переднего цервикоспондилодеза на смежные позвоночные двигательные сегменты (2009)
Житников А. Я. - Особенности размножения хондроцитов в зонах роста коротких и длинных костей амфибий и птиц (2009)
Савченкова Л. В. - Прооксидантно-антиоксидантный гомеостаз у больных с химическим ожогом пищевода на фоне фармакотерапии тиотриазолином, Филатов Д. А. (2009)
Сивак Л. А. - Значення рівня ендогенного інтерферону та поверхневих антигенів на пухлинних клітинах для вибору лікування та прогнозу при В-клітинних неходжкінських злоякісних лімфомах (2009)
Сігайов А. О. - Державний стандарт аналізу економічної політики в Україні (2012)
Скоморович І. Г. - Функціонування грошових систем на основі золотого стандарту в кінці ХІХ та протягом ХХ ст. на українських землях (2012)
Небрат В. В. - Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського (2012)
Предборський В. А. - Інформаційний аспект тінізаційних процесів (2012)
Канцур І. Г. - Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно–податкової політики (питання теорії і практики) (2012)
Марценюк З. Р. - Економічна безпека країни в глобальному світогосподарському просторі (2012)
Єчина Ю. С. - Методико–теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом (2012)
Овсянникова Я. О. - Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів (2012)
Мороз Б. О. - Зарубіжний і вітчизняний досвід трансформації відносин власності (2012)
Білик Т. О. - Методи мінімізації кредитних ризиків банків, Савченко Л. В. (2012)
Воробйова О. І. - Інвестиційна політика суб'єктів малого бізнесу (2012)
Романенко А. Л. - Активізація державного інвестування в сучасних умовах (2012)
Баранов І. В. - Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні (2012)
Малько К. С. - Основні етапи та стан іноземного інвестування в економіку України (2012)
Саіт–Аметов М. Р. - Індекс інноваційного потенціалу як інструмент розроблення і моніторингу стратегії інноваційного розвитку національної економіки, Стріхар І. М. (2012)
Деделюк К. Ю. - Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні (2012)
Чорна М. В. - П'ять сил конкуренції: особливості прояву в сучасній роздрібній торгівлі (2012)
Никифорук О. І. - Державна стратегія модернізації та розвитку транспортної інфраструктури: принципи розробки і реалізації (2012)
Давиденко Н. М. - Розвиток корпоративного управління в агробізнесі України (2012)
Пузирьова П. В. - Актуальні аспекти менеджменту організації страхового бізнесу, Ковальська Ю. Г. (2012)
Гоголь Т. А. - Шляхи подолання проблем формування облікової політики в бюджетних установах, Панченко М. М. (2012)
Висоцька І. І. - Розвиток авіації спецпризначення як складової авіатранспортної галузі, Герасименко І. М., Качало І. А. (2012)
Богославець О. Г. - Туристсько–рекреаційний комплекс в умовах економіки знань (2012)
Шамян Л. С. - Аналіз функцій маркетингових інформаційних систем (2012)
Шаціло Н. І. - Організаційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Артімонова І. В. - Особливості формування маркетингових витрат на аграрних підприємствах (2012)
Волот О. І. - Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами (2012)
Дзьоба О. Г. - Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств (2012)
Карбовська Л. О. - Напрями вдосконалення державного регулювання системи вищої освіти в Україні (2012)
Кургіна Л. Г. - Інформаційне забезпечення податкових різниць у фінансовому обліку та звітності (2012)
Лазар Ю. В. - Соціально–економічні пріоритети розвитку вугільних підприємств у сфері охорони праці (2012)
Яців С. Ф. - Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва (2012)
Людкевич Т. М. - Облік і моделювання витрат підприємства, Коблянська Г. Ю. (2012)
Тітенко З. М. - До питання вивчення теоретичних основ конкурентоспроможності підприємств (2012)
Хомченко Л. В. - Роль маркетингової політики розподілу в діяльності підприємства (2012)
Рудь Н. Т. - Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обгрунтування вибору (2012)
Кузьминчук Н. В. - Інтегральна оцінка рівня розвитку людського потенціалу регіону (2012)
Копилюк О. І. - Принципи побудови, функції та завдання регіональної банківської системи (2012)
Смочко В. Ю. - Конкурентоспроможність регіону та якісні фактори її забезпечення (2012)
Буковинська М. П. - Шляхи вирішення соціальних проблем розвитку людського капіталу (2012)
Мальований М. І. - Теоретико–методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" (2012)
Коваль О. П. - Традиційні та новітні загрози пенсійній системі (2012)
Богоявленська Ю. В. - Визначення граничних рівнів зайнятості населення, Катерезюк Д. C. (2012)
Майстер Л. А. - Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством (2012)
Нусінова О. В. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємства на основі вартості бізнесу (2012)
Ганяйло О. М. - Аудит облікових оцінок (2012)
Булах Т. М. - Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села, Петренко К. В. (2012)
Гаврилко П. П. - Шляхи покращення кадрового забезпечення села (2012)
До авторів збірника (2012)
Ананко Т. Р. - Прагматична адаптація художніх творів (2012)
Ангерчік Є. Д. - Експресивно забарвлена лексика, як елемент розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі (на матеріалі твору О. Гончара "Собор”) (2012)
Бараненкова Н. А. - Навчання основних видів письмового перекладу науково-технічної літератури студентів немовних ВНЗ (2012)
Башук Н. П. - Особливості реалізації поширеного означення в німецькій мові та способи його перекладу українською мовою (2012)
Бицко Н. І. - Лексико-стилістичні особливості перекладу медичних термінів-епонімів (2012)
Василенко Т. П. - Проблематичність визначення структури англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Гаврилюк А. П. - Роль концепту у перекладознавстві (2012)
Галайчук А. Ю. - Соціальні та побутові евфемізми в оригіналі та у перекладі (2012)
Грицай І. С. - Вплив контексту на переклад термінів у творах художньої літератури та ЗМІ (2012)
Гудманян А. Г. - До проблем кіноперекладу, як виду художнього перекладу, Плетенецька Ю. М. (2012)
Іваницька М. Л. - Місце особистості перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах (2012)
Іванова О. О. - Лінгво-стилістичні особливості перекладу англійських газетних текстів українською мовою (2012)
Івженко К. О. - Відтворення ритму поезій Р. Десноса "Баєчкопісеньки та квіткопісеньки” в українському перекладі В. Ткаченка (2012)
Камуз Д. В. - Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі текстів екологічної тематики, Дзіман Г. М. (2012)
Караневич М. І. - Особливості застосування прагматично зумовленого парафразування в англо-українському художньому перекладі (2012)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - До проблеми перекладу англійських неологізмів українською мовою, Курята Ю. В. (2012)
Касяненко Д. С. - Юридична мова крізь призму перекладу юридичних текстів (2012)
Качановська Т. О. - Специфіка відтворення в українських перекладах однорідних рядів із французьких сонетів 19 ст. (2012)
Козачук Т. Б. - Адекватність та еквівалентність перекладу (2012)
Козачук А. М. - Стиль тексту з позиції перекладача (2012)
Конкульовський В. В. - До проблеми перекладацьких трансформацій у кінотекстах комедійного жанру (2012)
Котковець А. Л. - Специфіка відтворення багатокомпонентних метафоричних термінів (2012)
Кощій Ю. П. - Жанрово-стилістичні особливості українського перекладу діалогу в п'єсі Ф. Г. Лорки "Дім Бернарди Альби” (2012)
Кротевич Т. Ю. - Стилістика мовлення як засіб створення іміджу при синхронному перекладі (на прикладі перекладу Сергія Саржевського висловів британського хореографа Франциско Гомеса для телевізійного проекту "Танцюють всі”) (2012)
Ласка І. В. - Правила bon usage в контексті французького перекладознавства XVII ст. (2012)
Лінькова Д. В. - Семантичні ознаки художнього персонажу як об'єкт перекладу (2012)
Матвіїшин О. М. - Власна назва як перекладацька і перекладознавча одиниця (на матеріалі німецькомовних інтерпретацій української прози початку ХХ століття) (2012)
Матковська Г. О. - Семантико-прагматичні характеристики метафоричних термінів із колоративною композитою й аспекти їхнього перекладу з англійської мови (2012)
Мегела К. І. - Лексикографічний опис дискурсивних маркерів як знаряддя для перекладача художньої літератури (2012)
Mykhaylenko V. V. - Deixis sn translation (2012)
Мінакова І. В. - Проблема перекладу як процесу декодування етнічної ідентичності: огляд сучасних українських досліджень (2012)
Паничок Т. Я. - Особливості вживання та перекладу модальних дієслів німецької мови (2012)
Сарієва А. Б. - Особливості перекладу комп'ютерних термінів (2012)
Середюк І. В. - Алгоритм перекладу терміна, який не є зафіксованим професійними двомовними словниками, Безанюк Я. В. (2012)
Слюсар К. А. - Verb+noun phrases in business english discourse and peculiarities of their translation into ukrainian (2012)
Соболь Ю. А. - Лингвокультурологическая составляющая научно-технического перевода (2012)
Собчук Л. В. - До англомовної рецепції малої прози Миколи Вінграновського (2012)
Федоренко С. В. - Міжкультурна комунікація і переклад реалій (2012)
Фока М. В. - Стратегія перекладу "літературно-музичних” прийомів П. Тичини англійською мовою (2012)
Tsaryk Y. B. - The epithets from short story "the spectacles” by E. A. Poe in the ukrainian translation by O. Mookrovolskyi, Tsaryk H. M. (2012)
Чайковська О. Ю. - Рекламний текст як проблема перекладу (2012)
Чепурна З. В. - Метафорика при перекладі політичних промов німецьких політиків українською мовою (2012)
Шевченко М. В. - Роль українського перекладу у відтворені англомовних граматичних особливостей реферативної інформації про винаходи (2012)
Шевцова О. В. - Способи еквівалентного перекладу лексичних одиниць текстів конвенцій з англійської та французької мов української (2012)
Шотропа Л. - Проблемы межъязыковых соответствий при освоении португальского языка русскоязычными иммигрантами (2012)
Ящук О. Л. - Особливості перекладу мовних засобів вираження іронії (2012)
Акулич Ю. Е. - Формирование профессиональной иноязычной компетенции у студентов неязыковых специальностей в вузе, Старокожева В. Ю. (2012)
Безкоровайна О. В. - Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ, Мороз Л. В. (2012)
Бобиль С. В. - Застосування "інтегрованих уроків” у процесі навчання РЯІ, Тютюнник В. Ю. (2012)
Богданович Т. Г. - Методична стратегія викладача іноземної мови ВНЗУ (2012)
Вєтрова І. М. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2012)
Волошанська І. В. - Свобода та діяльність, як необхідні складові формування мовно-комунікативної культури суб'єктів навчально-виховного процесу крізь призму педагогічних поглядів К. Ушинського, Хало З. П. (2012)
Галашова Е. Г. - Формирование и развитие коммуникативных умений при обучении иностранному языку в работе в малых группах (2012)
Гронь Л. В. - Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні студентів мовних факультетів ВНЗ з використанням творів художньої літератури (2012)
Гудима Ю. П. - Пам'ятки для формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні (2012)
Degtyarova Y. - La chanson en classe de francais (2012)
Демиденко О. П. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ через навчання стандартів ділової комунікативної поведінки на заняттях з англійської мови (2012)
Дерба С. М. - Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів, як модель міжкультурної комунікації (2012)
Джава Н. А. - Referat im fremdsprachenunterricht (2012)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови проведення позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі з формування компетенції в діалогічному мовленні (2012)
Зарівна О. Т. - Управління якістю освіти: досвід та інновації (2012)
Каніболоцька О. А. - Особливості методики формування англомовної соціокультурної компетенції студентів-філологів з використанням інформаційних технологій (2012)
Капарнік Б. - Інтеграція видів навчальної діяльності на уроках читання (2012)
Козубай В. І. - Доконечність вивчення лінгвокраєзнавчого аспекту в процесі оволодіння іноземною мовою (2012)
Костик Є. В. - Особливості навчання іноземної (англійської) мови на немовних факультетах ВНЗ (2012)
Кульбєрг М. С. - Основні засоби семантизації незнайомої лексики для розширення потенційного словника студентів (2012)
Кузів М. З. - Рольові ігри на занятті з іноземної мови як метод навчання іншомовної комунікації (2012)
Лотоцька О. Л. - Формування граматичної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладів (2012)
Малюська З. В. - Передумови формування лінгвосоціокультурної компетенції (2012)
Мартинюк А. П. - Класичні та сучасні підходи до вивчення англійської мови (2012)
Мороз Л. В. - Дослідження особливостей ділового мовлення студентів немовних факультетів ВНЗ, Данілова Н. Р. (2012)
Мороз Л. В. - Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовному писемному мовленні, Трофімчук В. М. (2012)
Морська Л. І. - Особливості організації та проведення уроку іноземної мови з використанням інформаційних технологій (2012)
Motrouk V. P. - Qulques reflexions a propos du developpement de la competence interculturelle chez les apprenants de fle, Koustiaev E. B. (2012)
Назаренко М. М. - Використання сугестивного методу при вивченні іноземної мови (2012)
Петриченко И. Б. - Актуальность изучения русских фразеологических оборотов в иностранной аудитории (2012)
Петрусевич Ю. А. - Критерії оцінювання рівня сформованості вміння монологу-роздуму та монологу-переконання у майбутніх учителів (2012)
Потюк І. Є. - Роль стратегічної компетенції у формуванні іншомовної комунікативної компетенції (2012)
Пришляк О. Ю. - Кооперативна методика навчання іноземної мови (2012)
Проценко Н. В. - Функціонування психофізіологічних механізмів аудіювання в процесі формування іншомовної компетенції (2012)
Самойленко Н. Б. - Формирования межкультурной коммуникативной компетенции студентов с использованием видиофрагментов (2012)
Тадеєва М. І. - Концептуальні засади розвитку іншомовної освіти в європейських країнах (2012)
Tarasjuk S. - Zwei aneignungsperspektiven beim didaktischen handeln: lehrerfahrungen im unterricyt deutsch fls fremdsprache, Karmann С. (2012)
Тимоєєва І. С. - Соціально-педагогічні аспекти проблем адаптації студентів-перекладачів до навчання у вищому навчальному закладі крізь призму антропоцентризму загальної теорії освіти (2012)
Тищенко М. А. - Pedagogical features in cjmputer mediated communication environment (2012)
Таллева И. А. - Развитие иноязычной коммуникативной компетентности студентов в контексте андрагогической парадигмы (2012)
Фоміних Н. Ю. - Підвищення ефективності викладання філологічних дисциплін за рахунок використання ІКТ (2012)
Бессонова М. М. - Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2012)
Дерда М. І. - Канадська агенція міжнародного розвитку (КАМР) та особливості її діяльності в Україні (2012)
Івасюк О. Я. - Канадська Пенелопа Маргот Озборн та її віршові килими (до 110-річчя від дня народження) (2012)
Полковський В. П. - Слов'янознавство в Північній Америці та можливості для українських студентів, аспірантів та докторантів (2012)
Ущина В. А. - Тематичне спрямування новин канадських ЗМІ як створення міжнародного іміджу України (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу), Євчук С. С. (2012)
Давидов Г. М. - Фінансова структура підприємства - основа для організації системи бухгалтерського обліку, Давидов Ю. Г., Черновол О. М. (2009)
Верига Ю. А. - Передумови формування системи обліку в Україні, Смірнова Н. В. (2009)
Дрозд І. К. - Відповідальність внутрішнього аудитора у державному секторі (2009)
Максімова В. Ф. - Синергетика обліку та контролю в управлінні інвестиційними процесами на промислових підприємствах (2009)
Пальчук О. В. - Посилення практичної складової підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, Савченко В. М. (2009)
Андрощук І. І. - Соціально-трудові відносини та персонал як об’єкт завдань з надання впевненості (2009)
Арестова Л. М. - Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки (2009)
Банасько Т. М. - Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання (2009)
Бегун А. П. - Методи формування портфеля проектів (2009)
Білик В. - Стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки (2009)
Висока О. Є. - Особливості діяльності підприємств міського пасажирського транспорту та їх вплив на формування фінансових результатів (2009)
Гай О. М. - Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку, Рузмайкіна І. В. (2009)
Глінкіна Д. В. - Особливості та необхідні умови розширеного відтворення в галузі рослинництва (2009)
Годорожа С. П. - Принципи побудови податкової системи (2009)
Даньків В. Й. - Регіональна конкурентоспроможність та її вимір (2009)
Дармограй В. І. - Порівняльний аналіз соціальних наслідків економічного розвитку регіону в контексті глобалізації (2009)
Жовніренко О. В. - Механізм фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах (2009)
Завізєна Н. С. - Методологічні основи інформаційного забезпечення регіональної інвестиційної політики (2009)
Іванченко В. О. - Деякі аспекти ефективності інвестицій фермерських господарств (2009)
Колодич О. В. - Зміст і форми взаємодії виробничої й соціальної інфраструктур у регіоні (2009)
Коломицева О. В. - Система управління структурними змінами, як основа економічного зростання (2009)
Коляденко Д. Л. - Формування інструментарію й системи інформаційного забезпечення контролінгу в малому бізнесі (2009)
Котенко Т. М. - Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі (2009)
Крейдич І. М. - Дослідження показників та критеріїв оптимальності забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Ткаченко С. А. (2009)
Лисенко А. М. - Факторний аналіз рентабельності виробництва як основа моделювання альтернативних варіантів управлінських рішень, Кернасюк Ю. В. (2009)
Лисиченко О. О. - Застосування елементів оперативного обліку, аналізу та контролю на молокопереробному підприємстві (2009)
Любченко О. М. - Наукові підходи до визначення сутності соціально-економічного потенціалу регіону (2009)
Магопець О. А. - Методологічні підходи до організації податкового планування на підприємстві (2009)
Мельник Т. А. - Страхування депозитів населення в Україні (2009)
Назарова Г. Б. - Методичні аспекти аудиту сільськогосподарських підприємств (2009)
Невдаха Н. А. - Фінансовий аналіз як складова аналізу господарської діяльності підприємства (2009)
Нечай Н. М. - Оптимізація витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування (2009)
Ніконов А. В. - Вимір та оцінка інвестиційної привабливості нафтогазового комплексу (2009)
Письменна М. С. - Внутрішній аудит банківських ризиків (2009)
Подплєтній В. В. - Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні (2009)
Пугаченко О. Б. - Особливості аудиту інформаційних систем і технологій (2009)
Резніченко О. О. - Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області, Насипайко Д. С. (2009)
Ридзевська О. В. - Особливості механізму та цілей монетарної політики України (2009)
Саловська Л. В. - Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції, Олійник А. А. (2009)
Свідерській Д. Є. - Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті (2009)
Смірнова І. В. - Бюджетний облік як складова системи господарського обліку (2009)
Сурай А. С. - Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання (2009)
Ткач К. І. - Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики (2009)
Ткаченко С. А. - Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства (2009)
Ткаченко Ю. О. - Роль і місце побутового обслуговування населення в системі факторів соціально-економічного розвитку регіону (2009)
Фімяр С. В. - Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг (2009)
Черевко О. О. - Методичні підходи до оцінки економічного розвитку регіональних продуктивних сил (2009)
Шалімов В. В. - Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні (2009)
Шалімова Н. С. - Суб’єкти контролю якості аудиту в Україні (2009)
Шелковникова О. В. - Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат, Пузакова Ю. В. (2009)
Шпильова В. О. - Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації (2009)
Шумілова А. С. - Вплив бізнес концепції на процес реструктуризації підприємства (2009)
Лахтіонова Л. А. - Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності (2009)
Давидов І. Г. - Вплив приватизації на соціальне розшарування суспільства (2009)
Котенко Т. М. - Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю (2009)
Титул, содержание (2014)
Lezhniuk P. - Optimal control of mutual impact of electric grids for the reduction of their electric energy losses, Rubanenko O., Kylymchuk A. (2014)
Кулик В. В. - Оперативная оптимизация нормальных режимов неоднородных электрических сетей с дальними электропередачами (2014)
Квашнин В. О. - Пневмоэлектростанция как альтернативный источник экологически чистой бытовой электроэнергии, Квашнин В. В. (2014)
Ягуп В. Г. - Расчёт параметров симметрирующего устройства для тяговой подстанции переменного тока на визуальной модели, Ягуп Е. В. (2014)
Романовський В. І. - Оцінка ефективності передачі електричної енергії в СІП-лініях розподільних електричних мереж, Качан М. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням багатопараметричних регуляторів, Лагойда А. І. (2014)
Ділай І. В. - Оптимальні дросельні схеми динамічних систем приготування складних газових сумішей, Теплюх З. М., Вашкурак Ю. З. (2014)
Щербань Г. И. - Анодный эффект и МГД-нестабильность в алюминиевом электролизере. Контроль параметров для их прогноза, Червоный И. Ф. (2014)
Чайковська Є. Є. - Технологічна система виробництва та споживання біогазу (2014)
Кишневский В. А. - Исследование показателей химконтроля водно-химического режима оборотных систем охлаждения электростанций, Чиченин В. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, Зміст (2009)
Поздравляем! (2009)
Шкатула Ю. В. - Питання організації і тактики надання невідкладної медичної допомоги дітям з дорожньо-транспортними травмами (2009)
Дудукіна С. О. - Сучасний погляд на гіпотермію як метод нейропротекції (2009)
Шимон В. М. - Вплив дефіциту йоду на стан кістяка та репаративний остеосинтез, Гелета М. М. (2009)
Климовицкий В. Г. - Основные закономерности нарушений кальциевого обмена при тяжелой механической травме, протекающей на фоне стероидного остеопороза, Золотухин С. Е., Шпаченко Н. Н., Корнейчук А. С. (2009)
Шпаченко Н. Н. - Повреждения таза, сопровождающиеся шоком: особенности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, Пастернак Д. В., Золотухин С. Е., Попов С. В. (2009)
Згржебловская Л. В. - Кислотно-щелочной статус и газообмен при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Малыш И. Р. (2009)
Королев В. А. - Гипогликемия в клинике интенсивной терапии, Салтанов А. И. (2009)
Никода В. В. - Полное парентеральное питание и мониторинг уровня глюкозы у больных в раннем послеоперационном периоде, Рагозин А. К., Бондаренко А. В., Христина О. В., Щербакова Г. Н. (2009)
Башинський Г. П. - Застосування віброакустичної та антигомотоксичної терапії при лікуванні хвороби Осгуд-Шляттера (2009)
Фесенко В. С. - Інтенсивність болю після блокади плечового сплетення: підключичний, надключичний і міждрабинчастий доступи (2009)
Спицын О. Н. - Применение комплексной интенсивной респираторной терапии при лечении острой дыхательной недостаточности у больных хроническим обструктивным бронхитом и эндоскопические признаки ее эффективности, Дикая Э. А., Никонова Е. М. (2009)
Сацута С. В. - Респіраторна терапія в комплексному лікуванні хворих на абдомінальний сепсис (2009)
Эрметов А. Т. - Программированная санационная видеолапароскопия в диагностике и лечении послеоперационного перитонита (2009)
Бишовець С. М. - Унілатеральная спінальна анестезія в абдомінальній хірургії (2009)
Балака С. Н. - Выбор программы лечения полостных образований поджелудочной железы с учетом их эхосемиотики (2009)
Корсунов В. А. - Гемодинамічні фактори розвитку печінкової дисфункції при сепсисі у дітей (2009)
Бабкіна О. П. - Використання методу інфрачервоної термометрії для визначення давності ушкоджень печінки при сполученій травмі в судово-медичному аспекті, Зворигін І. А., Кузьменко О. В., Лосєва О. Ф. (2009)
Козько В. Н. - Коррекция печеночной энцефалопатии у больных с хроническими вирусными диффузными заболеваниями печени , Бондарь А. Е., Соломенник А. О. (2009)
Коломаченко В. І. - Біохімічні стрес-маркери під час і після операцій на нижній кінцівці (2009)
Битчук М. Д. - Загальне знеболювання з використанням дипривана у хворих літнього та старечого віку із щелепно-лицьовою патологією (2009)
Фесенко У. А. - Гендерна різниця когнітивних показників дітей у періопераційному періоді (2009)
Городник Г. А. - Определение степени выраженности гидратации белого и серого вещества в различных топических зонах мозга при тяжелой черепно-мозговой травме (2009)
Заллум Хатем - Ранний послеоперационный период больных с глиомами головного мозга (2009)
Головаха М. Л. - Биомеханическая модель остеосинтеза фрагментов большеберцовой кости при открывающейся корригирующей остеотомии, Панченко С. П., Шишка И. В., Банит О. В. (2009)
Рушай А. К. - Иммуномодулирующий эффект лавомакса у больных с посттравматическим остеомиелитом большеберцовой кости, Белозеров А. А., Донченко Л. И., Бодаченко К. А., Степура А. В., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А., Бессмертный С. А. (2009)
Шимон В. М. - Ранні післяопераційні результати черезшкірної лазерної вапоризації при протрузіях та килах міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й. (2009)
Чеміріс А. Й. - Теоретичне обґрунтування побудови концептуальної моделі "Гострі ушкодження сумково-зв’язкового апарату колінного суглоба" (2009)
Чемирис А. Й. - Возможности использования математического моделирования в хирургии коленного сустава , Труфанов И. И., Кожемяка М. А., Москальков А. П. (2009)
Тютюнник А. Г. - Искусственная вентиляция легких при миопатии Дюшена, Гришин В. И., Кобеляцкий Ю. Ю. (2009)
Дяченко О. П. - Пристрій для внутрішньосудинних вливань, який абсолютно виключає аероемболію при оперативних втручаннях на мозочку, інших відділах центральної нервової системи та при будь-яких інших операціях, Дяченко О. О. (2009)
Титул. Зміст (2010)
Поздравляем! (2010)
Алешина Р. М. - Аллергические реакции как поствакцинальные осложнения, Ребров Б. А., Лейкина В. В. (2010)
Сурков Д. Н. - Транспортировка новорожденных детей. Респираторная поддержка на этапе транспортировки, Капустина О. Г., Снисарь В. И. (2010)
Пешков Ю. В. - Респираторная поддержка и анестезиологическая защита при интенсивной терапии критических состояний на догоспитальном этапе, Кулишов И. А., Неловкин И. А., Гукович Е. С. (2010)
Короткий В. М. - Больовий синдром та його корекція в ранньому післяопераційному періоді, Колосович І. В. (2010)
Усенко Л. В. - Новые возможности ускорения восстановления познавательных функций у больных после общей анестезии в условиях стационара одного дня, Полинчук И. С. (2010)
Дмитриев Д. В. - Опыт проведения парентерального питания у новорожденных с низкой массой тела, Берцун К. Т., Арцыбасова И. А., Катилов А. В. (2010)
Леоне М. - Обзор применения катехоламинов французскими врачами, Вале Б., Тебул Ж.-Л., Матео Ж., Бастьен О., Мартин К. (2010)
Мартин К. - Влияние норэпинефрина на результаты лечения септического шока, Вивианд К., Леоне М., Тирион К. (2010)
Корсунов В. А. - Вплив дофаміну та добутаміну на стан систолічної, діастолічної функції лівого шлуночка та легеневий кровообіг при септичному шоці у дітей (2010)
Шубладзе Д. К. - Острые эрозивно-язвенные поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных с инфарктом миокарда (2010)
Левченко О. Є. - Вплив подразнюючих речовин на процеси метаболізму біогенних амінів (2010)
Колесник М. Ю. - Особливості структурно-геометричних та функціональних змін серця у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу (2010)
Горобец Е. С. - Волювен — коллоидный плазмозаменитель в лечении массивной операционной кровопотери при онкологических операциях, Феоктистов П. И., Боровкова Н. Б. (2010)
Буднюк О. О. - Ефективність шкал для прогнозування тяжкої інтубації трахеї в тиреоїдній хірургії, Тарабрін О. О. (2010)
Потеряхин В. П. - Применение плазмафереза в комплексном лечении механических желтух (2010)
Іванчов П. В. - Особливості гастродуоденальних кровотеч при доброякісних пухлинах шлунка та дванадцятипалої кишки (2010)
Хижняк А. А. - Гострофазові показники церулоплазмін та гаптоглобін як прогностичні маркери у пацієнтів з поєднаною травмою грудної клітини, Павленко А. Ю., Білецький О. В., Горбач Т. В., Ступницький М. А. (2010)
Гур’єв С. О. - Визначення факторів ризику виникнення летального результату у постраждалих з поєднаними пошкодженнями з наявністю позаочеревинної гематоми, Кушнір В. А., Кузьмін В. Ю., Сацик С. П. (2010)
Линев К. А. - Диагностика и методы хирургического лечения абсцессов печени (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах хірургічного профілю, Марієвський В. Ф., Доан С. І., Налапко Ю. І., Рубан О. М. (2010)
Бутырский А. Г. - Профилактика тромбоэмболии легочной артерии в многопрофильной больнице скорой помощи, Старосек В. Н., Гринческу А. Е., Кирсанов Г. И., Голомидов А. Н. (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Окислювальна модифікація білків у хворих з коморбідною патологією, Орлова О. А., Шкала Л. В. (2010)
Василенко И. В. - Токсико-патологические нарушения гомеостаза у экспериментальных животных при использовании анестетиков, Курапов Е. П., Резникова Е. А., Анастасов А. Г. (2010)
Овчаренко М. О. - Вміст інтерлейкіну-1 в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність (2010)
Постернак Г. И. - Профилактика тромбозов и эмболий у взрослых, детей и новорожденных, Ткачева М. Ю., Дроздова И. А., Постернак Д. Г., Емельянов А. В., Проценко В. В. (2010)
Королев В. А. - Острая почечная недостаточность и гипогликемия, Глотов М. А., Стеблий О. И., Прохасько Л. В. (2010)
Предборський В. А. - Методологічні засади дослідження обсягів тіньової економіки (2012)
Сігайов А. О. - Шляхи вдосконалення системи збирання ПДВ в Україні (2012)
Богомазова В. М. - Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат, Доброханська Н. Є. (2012)
Рябчук О. Г. - Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2012)
Савчук Н. В. - Світовий досвід державного регулювання ринку інтернет–послуг (2012)
Демінський С. А. - Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках (2012)
Зінькевич Т. О. - Перевірка статистичних гіпотез в економічних дослідженнях, Лісовська В. П., Стасюк В. Д. (2012)
Беседін В. Ф. - Валовий наявний доход секторів економіки, Сергієнко О. М. (2012)
Канцур І. Г. - Функціонування податкового механізму в країнах соціально орієнтованої економіки та можливості його використання в Україні (2012)
Андрущенко І. В. - Аналіз та аудит операцій великих платників податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування, Кирпа С. В. (2012)
Кухоль І. М. - Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення (2012)
Бодюк А. В. - Визначення понятійного апарату економічної геології (2012)
Білик Т. О. - Аналіз та прогноз інвестиційної діяльності в Україні, Сенько Н. В. (2012)
Жидяк О. Р. - Фінансово–кредитні та податкові важелі активізації інвестиційних процесів (2012)
Мудрак Н. В. - Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій, Омельянчик Н. І., Тютюн М. Ф. (2012)
Ляхно М. І. - НТП як фактор впливу на економічне зростання (2012)
Манцуров І. Г. - Економічна безпека підприємства: сутність та види, Нусінова О. В. (2012)
Давиденко Н. М. - Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі (2012)
Бєлоус Н. Д. - Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств (2012)
Пенькова О. Г. - Економічна та соціальна ефективність реформування галузі охорони здоров'я України (2012)
Кичко І. І. - Методичні питання забезпечення потреби в житлі (2012)
Потапенко О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Потапенко В. Г. (2012)
Білаш О. В. - Державне регулятивне структурування вітчизняного ринку страхових послуг (2012)
Ковальська Ю. Г. - Сутність та значення інформаційного забезпечення комерційно–посередницької діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах (2012)
Васюткіна Н. В. - Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями (2012)
Апенько Д. В. - Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп'ютерному середовищі, Коблянська Г. Ю. (2012)
Мєняйлова Г. Є. - Методика прогнозування обсягів споживання молока та молокопродуктів на основі теорії раціонального споживання як інструмент визначення перспектив розвитку молокопереробних підприємств (2012)
Бєлова Т. Г. - Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку, Синебок Т. В. (2012)
Височин І. В. - Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2012)
Гричкоєдова М. В. - Формування теоретичних та концептуально–методичних підходів до побудови стратегії конкуренції авіакомпанії (2012)
Кучменко В. О. - Оцінка впливу факторів взаємозв'язку та потенціалу розвитку міського пасажирського транспорту (2012)
Таранов Д. М. - Особливості визначення грошової доданої вартості (Cash Value Added) для банківських установ (2012)
Тарануха І. Ю. - Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування (2012)
Гаврилко П. П. - Фактори впливу на збут продукції (2012)
Дюжев В. Г. - Оптимизация взаимоотношений государства, региона и предприятия в условиях целевой кредитно–субвенциональной формы государственной поддержки технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики (2012)
Брадул С. В. - Науково–методичні основи реалізації програм ресурсозбереження у житлово–комунальному господарстві регіонів України, Бєлєнцов В. М. (2012)
Колосюк Г. В. - Зарубіжний досвід економіки і управління соціальною інфраструктурою депресивних міст (2012)
Кузьминчук Н. В. - Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону (2012)
Назарко С. О. - Забезпечення сталого розвитку регіону через якісну вищу освіту (2012)
Ткачук Г. Ю. - Стратегія формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирщини (2012)
Сіташ С. Д. - Проблеми та фактори підвищення продовольчої безпеки регіону (2012)
Карпець С. Л. - Дисбаланси показників соціально–економічного розвитку регіонів України в умовах адміністративно–територіальної реформи (2012)
Савич В. І. - Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон'юнктурних тенденцій іпотечного ринку України (2012)
Тригуб О. В. - Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави (2012)
Ільїч Л. М. - Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці (2012)
Горін Н. О. - Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації (2012)
Завидівська О. І. - Ризики житлового іпотечного кредитування та особливості їх прояву в умовах нестабільності вітчизняної економіки (2012)
Майстер Л. А. - Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування (2012)
Мнишенко О. О. - Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці (2012)
Сіташ Т. Д. - Розвиток охорони здоров'я в Україні: стан та стратегічні важелі (2012)
Питання для підготовки до складання кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
Питання по спеціалізації 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (2012)
До авторів збірника (2012)
Манцуров І. Г. - Інституційне планування як складова сучасної системи державного регулювання економіки (2012)
Павленко В. П. - Парадигма інституційних структур редистрибутивної і ринкової економічних систем (2012)
Беседін В. Ф. - Планування в ринковій економіці (2012)
Щукін Б. М. - Планування економічної політики через діяльність органів влади (2012)
Пенькова О. Г. - Концептуальні засади розроблення стратегії економічного розвитку на довгострокову перспективу (2012)
Богомазова В. М. - Класифікація та область застосування методів середньострокового прогнозування (2012)
Кожем'якіна С. М. - Вплив структурних зрушень на зміни сукупної продуктивності праці в Україні (2012)
Зубанєва К. Є. - Бюджет та його вплив на соціально–економічний розвиток країни (2012)
Герасименко В. В. - Механізм реалізації державної фінансово–кредитної підтримки розвитку національної економіки, Шаповалова М. М. (2012)
Кваша Т. К. - Існуючі канали і схеми непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі країни (світовий та вітчизняний досвід) (2012)
Найдьонов В. С. - Методологія прогнозування кризових явищ, Шиптенко Т. В. (2012)
Незнамова А. С. - Удосконалення регулювання ліквідності банків України, Куценко О. В. (2012)
Репін І. І. - Реформування системи надання адміністративних послуг – новий якісний етап їх розвитку, Молчанова І. В. (2012)
Слівак А. Є. - Методичні підходи до створення системи моніторингу надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади, Дешко А. І. (2012)
Шабранська Н. І. - Моделювання цінових тенденцій в економіці України (2012)
Циганюк А. В. - Державна програма економічного і соціального розвитку як дієвий інструмент реалізації державної політики (2012)
Мусіна Л. О. - Формування та реалізація державної політики сприяння розвитку інноваційних виробництв і технологій (2012)
Грига В. Ю. - Оцінка інноваційної діяльності в контексті технологічного розвитку промисловості України (2012)
Кузьменко В. П. - Інноваційні пріоритети соціально–економічного розвитку України та її модернізація (2012)
Єгоров І. Ю. - Проблеми побудови узагальнюючих індексів на основі бальних оцінок у сучасній економіці (на прикладі деяких індексів для України) (2012)
Дрига С. Г. - Інституціональне забезпечення реалізації стратегії розвитку малого підприємництва: європейський досвід та українські мантри (2012)
Рудченко О. Ю. - Стратегічно важливі підприємства в економіці України (2012)
Ніколаєв В. П. - Теорія капітальних вкладень і економіка будівництва: спільні методологічні засади і практичні цілі (2012)
Омельянчик Н. І. - Методичні положення щодо визначення питомої ваги державного сектору в економіці країни, Мудрак Н. В., Нецора Т. Г., Тютюн М. Ф. (2012)
Мельник О. В. - Методичні засади аналізу питомих витрат паливно–енергетичних ресурсів на виробництво найбільш енергоємної продукції на прикладі металургійного виробництва (2012)
Хоменко Я. В. - Регіональна діагностика як інструмент ефективного управління територією (2012)
Пила В. І. - Щодо перспектив відновлення діяльності в Україні територій зі спеціальним режимом економічної діяльності, Чмир О. С. (2012)
Жук П. В. - Податкові та інші регулятивні інструменти у контексті забезпечення курсу "зеленої" економіки в Україні (2012)
Бевз В. П. - Підвищення ефективності використання людського капіталу як визначений чинник економічного та соціального розвитку, Бугаенко Є. О. (2012)
Сергієнко О. М. - Формування фінансових потоків сектору домашніх господарств (2012)
До авторів збірника (2012)
Сігайов А. О. - Монетарна політика як складова системи фінансового програмування (2012)
Предборський В. А. - Інституціоналізм як плідний напрям дослідження тіньової економіки (2012)
Сергієнко О. М. - Еволюція економічної думки щодо процесу формування доходів суспільства (2012)
Богомазова В. М. - Показники ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади (2012)
Євтушевська О. В. - Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні (2012)
Болгарова Н. К. - Інтегровані корпоративні структури як чинник економічного зростання в умовах глобалізації, Паневник Т. М. (2012)
Коротун В. І. - Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування, Панасюк О. В. (2012)
Комаха О. О. - Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України (2012)
Романовська Н. Ю. - Питання запровадження в Україні права "золотої акції" (2012)
Крищенко Д. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Чукаєва І. К. - Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України, Овчинникова В. П. (2012)
Кваша Т. К. - Фінансові аспекти міжнародної наукової співпраці, Карлюк Г. В. (2012)
Колодійчук А. В. - Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки (2012)
Лук'янець С. В. - Активізація інвестиційної діяльності в сільськогосподарському виробництві (2012)
Мельник Н. В. - Ціна капіталу джерел фінансування реальних інвестицій на промисловому підприємстві (2012)
Коваленко В. В. - Методологічні засади організації системи ризик–менеджменту в банках, Кузнєцова Л. В., Вербицька Я. Є. (2012)
Підлісний П. І. - Логістично–маркетингова діяльність в оптимізації змішаних вантажних перевезень, Брайковська А. М. (2012)
Савич В. І. - Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період (2012)
Ткачук С. В. - Формування глобального портфеля товарів/ринків підприємством – суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Онікієнко С. В. - Ризик–менеджмент і управління інвестиційним портфелем комерційного банку (2012)
Гончаренко О. Г. - Соціально–економічні аспекти функціонування виробничого комплексу пенітенціарної системи України (2012)
Абрамова О. В. - Таргет–костинг у практиці легкої промисловості (2012)
Гринь О. Г. - Аналіз сучасного стану санавiацiї та її вагомості в України (2012)
Бєлова Т. Г. - Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності, Крижко А. О. (2012)
Важинський Ф. А. - Проблеми ціноутворення на продукцію сільського господарства, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання (2012)
Іванова Т. О. - Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху (2012)
Катона М. В. - Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК (2012)
Кочетова І. Ю. - Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки (2012)
Оліферук С. І. - Фіскальна політика як інструмент адаптації сільського господарства в умовах ринку (2012)
Осадчук О. П. - Основні аспекти реалізації сучасних систем управління якістю та безпечністю продукції (2012)
Панчук Л. В. - Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях (2012)
Гребінська С. І. - Структуризація елементів корпоративної культури як інструменту мотивації персоналу машинобудівного підприємства (2012)
Завірюха А. О. - Ігрова модель рівноваги Штакельберга в координації послідовної несумісної гри підприємств (2012)
Адаманова З. О. - Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України (2012)
Кичко І. І. - Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки (2012)
Мальований М. І. - Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту (2012)
Скворцова С. Я. - Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства (2012)
Рівчаченко С. В. - Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС (2012)
Штутман П. Л. - Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки (2012)
Ященко Ю. Б. - Науковий вклад ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" в оптимізацію системи медичної допомоги населенню України, Медведовська Н. В., Русняк В. А. (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О.В. Корчак-Чепурківський – фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання (до 155-річчя від дня народження, Яворовський О. П., Ступак Ф. Я., Сахарчук І. М., Антонюк О. Я. (2012)
Діденко Л. О. - Досвід Вінницької області щодо впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Железняк В. Д., Шеремет З. О. (2012)
Гінзбург В. Г. - Результати регіоналізації перинатальної допомоги в Дніпропетровській області (2012)
Петряєва О. Б. - Реформування системи охорони здоров’я у великому промисловому регіоні: проблеми та ризики (2012)
Пинчук И. Я. - Реформирование системы оказания психиатрической помощи населению Донецкой области: опыт и проблемы (2012)
Лисак В. П . - Досвід Полтавської області щодо реформування системи надання медичної допомоги населенню (2012)
Любчак В. В. - Проект щодо реорганізації переробки плазми крові (2012)
Заглада Н. В. - Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року – пріоритетне питання уряду України у 2011 р., Габорець Ю. Ю. (2012)
Свиридюк О. В. - Відповідальне ставлення до збереження та зміцнення власного здоров’я як основна складова формування здоров’язберігаючої компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Лехан В. М. - Модернізація первинної медичної допомоги населенню України в руслі світових тенденцій, Слабкий Г. О., Гінзбург В. Г., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2012)
Вороненко Ю. В. - Історичні етапи менеджменту якості: досвід для сучасної системи охорони здоров’я, Горачук В. В., Криштопа Б. П. (2012)
Москаленко В. Ф. - Професійно-важливі риси заступника головного лікаря з медичної частини, Вежновець Т. А., Гульчій О. П. (2012)
Матюха Л. Ф. - Структурно-інформаційна модель управління системою первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків, Гойда Н. Г., Надутий К. О., Слабкий В. Г., Кравченко В. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Репродуктивне здоров’я населення України як основний критерій ефективності соціально-економічної політики держави, Мокрецов С. Є., Дудіна О. О., Кризина Н. П. (2012)
Лехан В. М. - Досвід проведення оцінки діяльності систем охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Максименко О. П., Заярський М. І. (2012)
Шевченко М. В. - Фінансування системи охорони здоров’я: зарубіжний та вітчизняний досвід, Карамзіна Л. А., Дорошенко О. О. (2012)
Novotny J. - The role of endothelium, endothelial dysfunction, atherosclerosis and non-communicable diseases (оригінал – англ. мовою), Stanciak J., Lyubinets O. (2012)
Наумов И. А. - Новая методика оценки эффективности организации перинатальной помощи, Тищенко Е. М., Новицкая В. С. (2012)
Лобас В. М. - Організація підготовки керівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі, Вовк С. М., Кравець О. А. (2012)
Кризина Н. П. - Стан та перспективи модернізації мережі закладів охорони здоров’я України, Слабкий В. Г., Пархоменко Г. Я. (2012)
Риков С. О. - Сучасний стан та динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України, Медведовська Н. В., Троянов Д. П. (2012)
Ринда Ф. П. - Реалізація глобальної стратегії зменшення споживання алкоголю ВООЗ в Україні, Ситенко О. Р., Аксенова В. І., Смірнова Т. М., Олексієнко О. В. (2012)
Фуртак І. І. - Управління антикризовими заходами в системі охорони здоров’я України, Бурий І. В., Гавчак І. Ю., Гринаш В. М. (2012)
Шіфріс І. М. - Визначення факторів, що впливають на коморбідність пацієнтів, які отримують лікування замісною нирковою терапією: особливості назального носійства умовно-патогенних мікроорганізмів у гемодіалізних пацієнтів (2012)
Чепелевська Л. А. - Регіональна диференціація смертності населення України за типом поселення, статтю та причинами смерті, Любінець О. В., Орда О. М., Риков С. О. (2012)
Жилка Н. Я. - Проблеми дискордантних пар у середовищі високих темпів поширення ВІЛ-інфекції, Чепурнова Н. В. (2012)
Збітнєва С. В. - Захворюваність населення України на специфічні хвороби органа зору та очний травматизм (2012)
Бєлікова І. В. - Сучасні підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я (2012)
Рутовський Я. А. - Метаболічний синдром, цукровий діабет: епідеміологія і наслідки для здоров’я, Качмарська М. О. (2012)
Москаленко В. Ф. - Актуальні напрями вдосконалення законодавства про охорону здоров’я, Гульчій О. П., Журавель В. І., Ткачук Т. Ю. (2012)
Лехан В. М. - Порівняльна оцінка задоволеності керівників системи охорони здоров’я і випускників вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації якістю практичної підготовки молодих спеціалістів – акушерок та фельдшерів, Максименко О. П., Венгрин Н. О. (2012)
Слабкий Г. О. - Комунікації у процесі впровадження та супроводу реформування, Ященко Ю. Б., Ященко Л. В., Кнут Р. П., Знаменська М. А. (2012)
Диденко Л. О. - Фактори якості і доступності медичної допомоги сільському населенню (2012)
Семенів І. П. - Алгоритм впровадження системи менеджменту якості в медичних організаціях на основі міжнародних стандартів ІSО серії 9000, Котуза А. С., Строкань А. М. (2012)
Миронюк І. С. - Регіональна група високого ризику інфікування ВІЛ у Закарпатті – заробітчани, Слабкий Г. О. (2012)
Пірникоза А. В. - Методологічний підхід до вивчення летальності внаслідок екстреної патології на основі дизайну "випадок – контроль" зі змінними серіями (2012)
Ринда Ф. П. - Нагальні питання формування здорового способу життя в Україні, Григоренко А. А. (2012)
Сміянов В. А. - Оцінка якості медичної допомоги населенню Сумської області, Костенко А. М. (2012)
Любінець О. В. - Стандартизація медичної допомоги в контексті євроінтеграції України, Фуртак І. І., Паробецька І. М., Гринаш В. М. (2012)
Лашкул З. В. - Вплив моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини на доступність і якість надання медичної допомоги: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Шутов М. М. - Место маркетинговых исследований в управлении системой здравоохранения, Вовк С. М. (2012)
Костецька А. О. - Фактори ризику порушення зорових функцій у школярів м. Києва (2012)
Туранский А. И. - Cтратегия оздоровления младших школьников плаванием на основе оценки уровней здоровья (2012)
Чепелевська Л. А. - Смертність населення України від хвороб органів дихання: регіональні аспекти, Орда О. М. (2012)
Чепелевська Л. А. - Стан демографічної ситуації в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Ященко Ю. Б., Кондратюк Н. Ю., Семенюк О. А. (2012)
Збітнєва С. В. - Інвалідизація дітей України внаслідок хвороб органа зору (2012)
Слабкий Г. О. - Госпітальні округи: реальність і ризики їх створення, Шевченко М. В., Зозуля А. І. (2012)
Ярош Н. П. - Напрями формування переліку платних засобів охорони здоров’я населення (2012)
Левенец Н. Г. - Состояние кадров системы здравоохранения в Украине, Шпак Г. В. (2012)
Чепурнова Н. В. - Аналіз соціального статусу дискордантних пар, яким застосована внутрішньоматкова інсемінація (2012)
Шило В. М. - Уретеролітіаз: особливості госпіталізації, ендоскопічних втручань, частоти та характеру ускладнень, Черненко Д. В., Черненко В. В. (2012)
Яворський П. В. - Значення коефіцієнта поєднання для кількісної характеристики впливу етіологічних чинників лейоміоми матки (2012)
Дячук Д. Д. - Нові підходи до реалізації стратегії боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні: роль Антигіпертензивного центру, Рингач Н. О., Чернобривенко О. О. (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Оцінка ефективності існуючої системи акредитації закладів охорони здоров’я (результати соціологічного опитування) (2012)
Якобчук А. В. - Порівняльний аналіз чинного національного законодавства з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні (2012)
Матвиенко И. Н. - Первичная медицинская помощь населению: опыт зарубежных стран (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз організаційно-штатної структури в системі медичного забезпечення вйськовослужбовців Збройних сил України, Якимець В. М. (2012)
Троянов Д. П. - Характеристика ургентної хірургічної допомоги пацієнтам у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока" (2012)
Пасічник І. Д. - Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора (2011)
Безкоровайна О. В. - Роль особистісної зрілості та самоствердження в ранньому юнацькому віці: психолого-педагогічний аспект (2011)
Бояківська І. О. - Особливості цілепокладання обдарованих дітей підліткового віку (2011)
Вербець В. В. - Соціально-психологічні проблеми навчально-виховного процесу (2011)
Волобуєва О. Ф. - Емпіричне вивчення психологічних детермінант виникнення конкурентної поведінки у студентському середовищі вищого навчального закладу, Голярдик Н. А. (2011)
Гандзілевська Г. Б. - Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі (2011)
Гаркавенко Н. В. - Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків (2011)
Грищук М. М. - Особливості становлення психолого-психотерапевтичної допомоги невротизованим дітям у контексті їхніх сімейних взаємин (2011)
Гуменюк У. І. - Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини (2011)
Джеджера К. В. - Особливості використання засобів комунікації студентами вищих навчальних закладів: проблеми та можливості їх розв'язання (2011)
Жуковський В. М. - Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів (2011)
Зарва О. М. - Прийом тематичного дослідження моральних дилем у процесі формування морально-ціннісної системи студентів вищих навчальних закладів США (2011)
Засєкіна С. А. - Релігійна толерантність як складова виховного процесу в Канаді (2011)
Зубенко І. Р. - Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції (2011)
Зубенко Т. А. - Теоретичні аспекти професійного мислення менеджера (2011)
Каламаж Р. В. - Правосвідомість у контексті правової культури виборців (2011)
Калінчук Ф. М. - Психолого-педагогічний підхід до формування тверезого способу життя у майбутніх фахівців (2011)
Квашук О. В. - Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою ліплення з глини (2011)
Кобера А. В. - Теоретико-методологічні аспекти судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних (2011)
Ковальчук І. В. - Культура як філософська та етнопсихологічна категорія (2011)
Костолович М. І. - Теоретико-практичний аспект розвитку творчих здібностей підлітків у процесі здійснення краєзнавчої роботи (2011)
Костюченко О. М. - Взаємозалежність журналістської творчості та процесу формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій (2011)
Кравець В. А. - Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у вищих навчальних закладах (2011)
Кулаков Р. С. - Тренінг професійного самовизначення (на основі формування самооцінки й професійних домагань) (2011)
Кущик Т. О. - Святий Іоан Златоуст як християнський православний педагог (2011)
Матласевич О. В. - Почуття вини в психологічній та релігійній інтерпретації (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського