Кареліна О. Ю. - Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства (2010)
Ярошевська О. В. - Резерви поліпшення основних техніко–економічних показників діяльності підприємства (2010)
Ридзевська О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційний розвиток Кіровоградської області (2010)
Штутман П. Л. - Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств (2010)
Кернасюк Ю. В. - Науково-методологічні підходи до визначення собівартості виробництва та економічної ефективності продукції біоенергетичної утилізації гною (2010)
Мороз В. Є. - Вивчення затрат часу методом "моментних спостережень” (2010)
Баранов В. В. - Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві (2010)
Глевацька Н. М. - Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення (2010)
Заярнюк О. В. - Методи оцінки регіональних відмінностей стимулювання зайнятості інвалідів (2010)
Кондрацька О. В. - Застосування методу організаційного розвитку для побудови еволюційної моделі формування довгострокового попиту на працю (2010)
Кравченко В. П. - Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника, Кравченко В. І. (2010)
Іщенко Н. А. - Факторний аналіз формування прибутку підприємства (2010)
Даниленко С. М. - Аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні (2010)
Грапко Н. В. - Вартісно-орієнтований підхід в управлінні фінансами підприємств (2010)
Попова С. П. - Удосконалення наповнення місцевих бюджетів (2010)
Мартинова Т. О. - Удосконалення діючих механізмів фінансового забезпечення соціально-культурної сфери (2010)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методів аналізу податкового навантаження господарської діяльності підприємств (2010)
Діордіца С. Г. - До питання про адекватність інформаційної моделі обліку витрат (2010)
Писарчук О. В. - Місце аутсорсінгових та консалтингових компаній в організації обліку, Струкова I. B. (2010)
Шелковникова О. В. - Аудит витрат підприємства як складова внутрішньофірмових стандартів (2010)
Бондар Ю. А. - Застосування принципів внутрішнього аудиту в роботі органів Пенсійного фонду України (2010)
Волошина С. В. - Механізм утворення економічних втрат ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг” від надходження неякісної сировини у доменне виробництво (2010)
Висока О. Є. - Економічна сутність прибутку та концепції його формування (2010)
Аулін В. В. - Оцінка потенційного попиту на транспортні послуги та фактичної рухливості населення міста на основі соціологічно-маркетингового дослідження, Голуб Д. В. (2010)
Аулін В. В. - Вплив системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів на собівартість вантажних перевезень, Замота О. М. (2010)
Сторожук О. В. - Інтелектуальні ресурси Кіровоградського регіону: можливі шляхи поліпшення їх використання (2010)
Бурлака Ю. М. - Фінансова санація сільськогосподарських підприємств: методологічний та регіональний аспекти (2010)
Чернишова А. О. - Деякі аспекти корпоративної культури організації, Немченко Т. А. (2010)
Журавльов В. М. - Взаємозв’язок типів менеджменту та корпоративної культури (2010)
Півень А. О. - Шляхи забезпечення соціально-економічної захищеності працівників аварійно-рятувальних служб (2010)
Жукова В. О. - Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців (2010)
Яковенко Р. В. - Людський потенціал. Військово-економічний аспект (2010)
Думанська В. П. - Механізм поліпшення демографічної ситуації інструментами освітньої політики (2010)
Красномовець В. А. - Людський розвиток осіб з інвалідністю в Україні: оцінка стану забезпечення (2010)
Шапран Д. О. - Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій (2010)
Плинокос Д. Д. - Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України (2010)
Суркова Г. П. - Стан та напрями поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою (2010)
Левчинський Д. Л. - Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду (2010)
Щеглова О. Ю. - Методологічні проблеми та тенденції розвитку житлового фонду в Україні на державному та регіональному рівнях (2010)
Довгенко Я. О. - Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту (2010)
Мірошник В. В. - Податкова реформа в Україні в контексті євроінтеграції (2010)
Гребінчук О. М. - Інформаційне забезпечення системи оперативного управління потоковим виробництвом на машинобудівному підприємстві (2010)
Романюк Л. М. - Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом (2010)
Олексієнко А. О. - Практика застосування фіксованого сільськогосподарського податку як одного з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Кравченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання (2010)
Яковенко Р. В. - Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу, Козенко Р. О. (2010)
Яковенко Р. В. - Прикладні проблеми ринку праці України, Пугаченко А. С. (2010)
Білан В. І. - Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України (2010)
Семикіна М. В. - Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання (2010)
Синякова К. М. - Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання (2010)
Назарова Г. Б. - Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2010)
Рецензія (2010)
Титул, содержание (2014)
Ещенко П. С. - Миру нужен новый вектор развития: от bubbleeconomics - к экономике человека (2014)
Буковинский С. А. - Денежно-кредитная политика в современных условиях (2014)
Мельник В. Н. - Налоговые реформы в условиях острого дефицита фискальных ресурсов: опыт стран ЕС и украинские реалии, Кощук Т. В. (2014)
Коваленко В. В. - Научно-методические подходы к формированию системы антикризисного управления финансовой устойчивостью банков, Зверяков А. М. (2014)
Гудым Е. Н. - Приоритетные формы и направления функционирования современного международного бизнеса (2014)
Кичурчак М. В. - Теневая экономика как фактор деформации воспроизводства общественных благ в Украине (2014)
Юрчишин В. В. - Институциональные приниципы сельского развития в Украине: теоретико-прикладной анализ (2014)
Содержание (2004)
Попова А. Ф. - Влияние катамина на структурно-функциональные характеристики клеток Chlamydomonas reinhardii Dang., Паршикова Т. В., Кемп Р. (2004)
Мамта Авасти - Токсическое действие тяжелых металлов на нитратредуктазную активность свободных и иммобилизованных клеток водорослей, Дебангхшу Нараян Дас (2004)
Мальцева И. А. - Водоросли почв Приазовья (Запорожская обл., Украина) (2004)
Орлеанский В. К. - Лабораторные биомодели серного альгобактериального мата и колец серы (кольца Карпова) (2004)
Хайбуллина Л. С. - Синтаксономия сообществ почвенных водорослей Южного Урала. 1. Amphoro - Phormidion all. nova hoc loco, Суханова Н. В., Кабиров Р. Р., Соломещ А. Д. (2004)
Ткаченко Ф. П. - Видовой состав водорослей-макрофитов северо-западной части Черного моря (Украина) (2004)
Мустафа Темель - Фитопланктон озера Теркос (Стамбул, Турция) (2004)
Таращук О. С. - Васillariophyta нижнего течения реки Южный Буг (Украина) (2004)
Сухов О. А. - О первых находках водоросли Amarellina Mamet, 1995 (Chlorophyta) в отложениях визейского яруса Донбасса (2004)
Масюк Н. П. - Оценка таксономической значимости некоторых морфологических признаков одноклеточных зеленых жгутиковых водорослей (Viridiplantae) с привлечением данных молекулярной кладистики (2004)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 2. Chlamydomonadaceae (Chlorophyceae) (2004)
Лунгу А. И. - Euglenophyta прудов полей фильтрации сточных вод Дрокиевского сахарного завода (Молдова), Обух П. А. (2004)
Царенко П. М. - Галина Михайловна Паламарь-Мордвинцева (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной работы, Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Хисориев Х. (2004)
Михеева Т. М. - II Международная научная конференция "Озерные экосистемы биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды" (2004)
Содержание (2004)
Тропин И. В. - Фотосинтетический аппарат представителей Fucales (Phaeophyta) Баренцева моря после полярной ночи, Макаров М. В. (2004)
Васюк В. А. - Гиббереллиноподобные вещества Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae), Войтенко Л. В., Мусатенко Л. И. (2004)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Красный список Charales Украины, Царенко П. М. (2004)
Хурсевич Г. К. - Bacillariophyta из поверхностного слоя донных осадков малых непроточных озер юго-восточной Беларуси, Кудельский А. В., Феденя С. А., Дж. Мэрфи (2004)
Крахмальный А. Ф. - К вопросу об идентичности видов Prorocentrum minimum (Pavill.) Schiller и P. cordatum (Ostf.) Dodge (Dinophyta), Тишаева М. В., Панина З. А., Крахмальный М. А. (2004)
Лилицкая Г. Г. - Зеленые жгутиковые водоросли малых водоемов г. Киева и его окрестностей. 3. Chlorophyceae: Chlamydomonadales (Phacotaceae) и Volvocales (2004)
Панкратова Е. М. - Конструирование микробных культур на основе синезеленой водоросли Nostoc paludosum Kutz., Зяблых Р. Ю., Калинин А. А., Ковина А. Л., Трефилова Л. В. (2004)
Кабиров Р. Р. - Развитие почвенно-альгологических исследований на кафедре ботаники Башкирского государственного педагогического университета (Россия) (2004)
Паршилова Т. В. - 2-й симпозиум по микроскопическим водорослям и корским продуктам в системе растение - почва (2004)
Воденичаров Д. Г. - Профессору Василию Максимовичу Шаларю - 70 лет, Обух П. А., Рудик В. Ф. (2004)
Мильчакова Н. А. - А.А. Кулагина-Гутник (26.04.1929-03.12.1994) (2004)
Овечкин А. Е. - Леонид Андреевич Шкорбатов (1884-1972), Шкорбатов А. Г., Шкорбатов Ю. Г. (2004)
Бехруз Х. - К вопросу о влиянии римского права на исламское право: некоторые концептуальные размышления (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий статус гетьманщини після смерті Б. Хмельницького: від полівасалітетної державності до втрати статусу державного утворення (2014)
Келестин М. В. - Міжнародно-правове регулювання торгівлі цукром в період між першою та другою світовими війнами (2014)
Нігреєва О. О. - Правотворчість у міжнародному праві: до питання про визначення (2014)
Галаган О. Я. - Міжнародно-правова природа глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування (2014)
Клак О. Г. - Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект (2014)
Раскалєй М. О. - Окремі зобов’язання держав у сфері міжнародного повітряного права. стан та перспективи (2014)
Бринзанська О. В. - Правові наслідки засудження особи за межами України (2014)
Галицький І. В. - Екстремізм в соціальних мережах: організаційно-правові заходи протидії (2014)
Гарбазей Д. О. - Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект (2014)
Громовенко К. В. - Международный терроризм и частные военные и охранные компании: проблемные международно-правовые аспекты (2014)
Дворніченко Д. Ю. - Роль FRONTEX в реалізації політики ЄС щодо протидії нелегальній міграції (2014)
Содержание (2005)
Генкал С. И. - О морфологической изменчивости и таксономическом положении Diatoma tenue Ag. (Bacillariophyta) (2005)
Посудин Ю. И. - Влияние света различной интенсивности на флуоресценцию хлорофилла Ulva pertusa Kjellman (Chlorophyta), Митсунобу Камия, Акио Мураками, Хироси Кавай (2005)
Шнюкова Е. И. - Аккумуляция ионов металлов экзополисахаридами Nostoc linckia (Roth) Born. et Flach. (Cyanophyta) (2005)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежного аквального комплекса у мыса Чауда (Чёрное море, Крым), Белич Т. В. (2005)
Зотов А. Б. - Характеристика удельной поверхности таксономических отделов фитопланктона Одесского региона (Украина) (2005)
Борисова Е. В. - Видовой состав и распространение Charales в Украине (2005)
Фарук Марашли-оглу - Видовой состав и сезонная изменчивость сообществ эпилитных диатомовых водорослей озера Ладик (Самсун, Турция), Нейран Сойлю Е., Ариф Гьонюлол (2005)
Ткаченко Ф. П. - Новое местонахождение редкого для Фдлоры Украины вида Chara uzbekistanica Hollerb (2005)
Теренько Л. М. - Новые для Чёрного моря виды Dinophyta (2005)
Силкин В. А. - Продуктивность двух морфологических форм Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. (Rhodophyta) в условиях культуры, Евстигнеева И. К. (2005)
Джаянт Док - Использование Spirulina sp. для очистки анаэробно сброженных сточных вод, Кальян Раман В., Голе В. С. (2005)
Сытник К. М. - Профессор Надежда Васильевна Кондратьева (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности), Вассер С. П. (2005)
Сабірзянов Т. Г. - Математична модель рівноваги в системі "вода - водяна пара” (2011)
Коваленко А. В. - Закономерности формирования покрытия электроискровым методом, Поляков С. П., Фенько И. И. (2011)
Підгаєцький М. М. - Математична модель визначення ефективності роботи кульково-гвинтових гідро-підсилювачів (КГГП) (2011)
Невдаха Ю. А. - Розрахунок зубців прямозубих зубчастих коліс на міцність по напруженням згину з врахуванням сучасних методів розрахунку, Лушніков В. М., Пукалов В. В., Невдаха А. Ю. (2011)
Лімонт А. С. - Закономірності відходу стебел в плутанину при збиранні льону-довгунця комбайнами (2011)
Білявський Л. А. - Модернізація теплоенергетичної промисловості шляхом впровадження машин для одночасної генерації теплової та електричної енергії, Білявський М. Л. (2011)
Пестунов В. М. - Шляхи підвищення ефективності процеса обробки глибоких отворів, Стеценко О. С. (2011)
Боков В. М. - Фізичний механізм формування електричною дугою шорсткості бічної поверхні, Попова М. І. (2011)
Мацуй А. М. - Ідентифікація співвідношення руда/вода в приймальному пристрої завиткового живильника як регульованому об’єкті, Кондратець В. О. (2011)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження динаміки САР розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2011)
Клещёв Г. М. - Исследование станочных погрешностей в условиях производства деталей штампов в среде адаптивной сквозной компьютерной технологии (2011)
Трушаков Д. В. - Дослідження надійності персональної електронної обчислювальної машини, Кенавішвілі Д. А. (2011)
Сабирзянов Т. - Г. (2011)
Лукашенко А. Г. - Физическая модель трехкоординатного технологического комплекса на базе СО2-Lase, Лукашенко Д. А., Лукашенко В. М., Озирская М. Н., Лукашенко В. А. (2011)
Проценко В. О. - Конструкторське забезпечення технологічності муфт з радіальною та торцевою установкою прямих канатів (2011)
Бабій М. В. - Нові види відрізних різців і технологія їх виробництва, Настасенко В. О. (2011)
Настасенко В. А. - Анализ нагружения дисковых фрез с боковой установкой многогранных неперетачиваемых пластин, Вирич В. В. (2011)
Карчевська М. О. - Обґрунтування типу і дослідження вторинного перетворювача системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою, Кондратець В. О. (2011)
Тарасенко О. П. - Спосіб визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбиральної машини, Герук С. М., Пустовіт С. В. (2011)
Попіль Ю. С. - Визначення умов стабільного горіння воднево-кисневого полум’я, Корж В. М., Левченко І. Л., Солових А. Е. (2011)
Пестунов В. М. - Багатоопераційні верстати нових конструкцій, Стеценко О. С. (2011)
Артеменко Д. Ю. - Дослідження процесу роботи криволінійних відвальників щік сошника посівної секції просапної сівалки, Магопець О. С., Соломашенко П. М. (2011)
Кришкін Б. Б. - Експериментальні дослідження процесів при вмиканні муфти кривошипного пресу (2011)
Коваленко В. В. - Аналіз процесів зношування штампового інструмента при витягування деталей, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2011)
Борак К. В. - Вплив електроерозійної обробки на хімічний склад та структуру сталі 65Г (2011)
Бойко А. І. - Підвищення довговічності та ефективності роботи гвинтових транспортерів і шнекових живильників, Савченко В. М., Куликівський В. Л. (2011)
Артеменко О. В. - Анализ математической модели памяти человека-оператора при обработке предполетной информации, Шмелева Т. Ф. (2011)
Алексеев В. П. - О видах смазки в сопряжении боковая поверхность кольца – зеркало цилиндра, подвергаемого эхмп(д), Изюмский В. А. (2011)
Пукалов В. П. - Влияние контактного трения и начальных размеров на неравномерность деформации металла при осадке сплошных осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2011)
Кісільов Р. В. - Теоретичні дослідження процесу змішування кормів стрічково-лопатевим змішувачем (2011)
Лещенко С. М. - Обґрунтування алгоритму функціонування інерційно-прямоточних зерноочисних машин, Васильковський О. М., Васильковський М. І., Петренко Д. І., Караман Д. В. (2011)
Дерев'янко Д. А. - Вплив вологості зерна при обмолоті та післязбиральній доробці зернового вороху озимої пшениці на її травмування і насіннєві якості (2011)
Дерев’янко Д. А. - Травмування зерна внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників та якість насіння і зернофуражу (2011)
Сорокатый Р. В. - Вероятностная модель накопления трибоповреждений, Дыха М. А. (2011)
Коваленко В. В. - Вплив температури на процес витягування деталей з низьковуглецевих сталей з використання різних технологічних мастил, Пукалов В. В., Хіоні В. З. (2011)
Соловых Е. К. - Повышение несущей способности конструкционных элементов газотурбинных установок (2011)
Дубодєлов В. І. - Застосування магнітодинамічної установки в циркуляційному контурі для плавки відходів алюмінієвих сплавів, Горюк М. С., Ломакін В. М., Пукалов В. В. (2011)
Кривоконь О. Г. - Класифікаційні ознаки навантаження опорної основи ходових систем мобільних енергетичних засобів (2011)
Кириченко А. М. - Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури, Струтинський В. Б. (2011)
Пархоменко Ю. М. - Теоретичне обґрунтування адаптивної системи автоматичного керування висівом зернових культу (2011)
Орлович А. Ю. - Контроль забрудненості поверхні ізоляторів під робочою напругою та замикань фази на землю, Котиш А. І., Співак О. В. (2011)
Плєшков П. Г. - Оптимізація рівня напруги в цехових мережах промислових підприємств, Сіріков О. І., Безкровна Г. В. (2011)
Лопата В. Н. - Методика определения коррозионной стойкости стальных теплопередающих поверхностей деталей теплообменного оборудования, Татаров А. В., Шевченко А. В., Ляшенко Б. А. (2011)
Ляшенко Б. А. - Повышение качества коррозионной защиты теплообменной аппаратуры, Шевченко А. В., Соловых А. Е., Лопата В. Н. (2011)
Скрипник О. В. - Газогідратна технологія утилізації двооксиду вуглецю із сатураторного газу цукрового виробництва, Клименко В. В. (2011)
Федориненко Д. Ю. - Експериментальні показники точності шліфувального верстата з регульованими шпиндельними гідростатичними підшипниками (2011)
Ситник О. О. - Регулювання теплопровідності композиційної різальної кераміки (2011)
Шмельов В. М. - Особливості фізичного механізму електричної ерозії в умовах розмірної обробки електричною дугою спряжених пар робочих деталей розділових штампів (2011)
Павленко І. І. - Аналіз впливу конструктивних параметрів МПК на рух платформи під кутом, Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Зиновик М. А. - Влияние условий термической обработки на структуру и функциональные свойства ферритовых элементов електроавтоматики, Зиновик Е. В. (2011)
Гречка А. І. - Синтез математичної моделі функціонування пінольних механізмів з прямокутною формою напрямних (2011)
Павленко І. І. - Кінематична структура промислових роботів, Сторожук М. О., Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Версаль В. О. - Дослідження функцій температури молока для автоматичної діагностики еструс-періоду у тварин, Версаль Ю. В., Богданова А. О. (2011)
Козловський О. А. - Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення, Кубкін М. В., Грищук І. С. (2011)
Артус М. М. - Державне регулювання ціноутворення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин (2013)
Предборський В. А. - Особливості засобів тінізаційного домінування у пострадянському соціально-економічному просторі (2013)
Пахомов С. Ю. - Економічне зростання в контексті інституціоналізму (2013)
Литовченко А. М. - Розрахунок економічної ефективності інформаційно-консультаційних заходів впровадження біотехнологій у рослинництві (2013)
Демінський С. А. - Роль інститутів у формуванні нової економіки (2013)
Дейнеко Л. В. - Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку податкової системи України (2013)
Воробйова Н. П. - Шляхи входження країни в міжнародний економічний простір (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії (2013)
Криленко В. І. - Концептуальні засади економічної безпеки держави (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання точки рівноваги на фінансовому ринку України (2013)
Ібрагімов Е. Е. - Проблеми реформування системи оподаткування в Україні (2013)
Нечаюк І. Б. - Механізм фінансової політики і бюджетний дефіцит в економіці (2013)
Кравченко О. М. - Аналіз соціально-економічного розвитку України на основі макроекономічних показників (2013)
Юга І. П. - Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки (2013)
Кривокульська Н. М. - Еколого-економічна політика у системі управління і регулювання охорони навколишнього природного середовища (2013)
Яценко Г. Ю. - Ризики та умови розповсюдження криз в економіках емерджентного типу (2013)
Пахомова В. М. - Інвестиційний компонент підвищення міжнародної конкурентоспроможності (2013)
Кулік А. В. Методичні засади діагностування фази конкурентостійкості підприємства туризму - (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення фінансового механізму державної підтримки підприємств аграрної сфери економіки (2013)
Баліцька В. В. - Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування, Короткевич О. В. (2013)
Чукаєва І. К. - Виробнича інфраструктура: сутність та проблеми її розвитку, Овчинникова В. П. (2013)
Бєлова Т. Г. - Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання, Крайнюченко О. Ф., Єрошина Н. О. (2013)
Буряк А. В. - Структура джерел формування капіталу суб’єктів господарювання (2013)
Чорноморченко Н. В. - Розробка стратегії по підвищенню ефективності використання виробничого потенціалу підприємства в умовах економічної кризи, Жукова Л. І. (2013)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання (2013)
Дідковська Б. В. - Моделювання обсягів продажу комерційних автомобілів (2013)
Головко і. В. - Економічний аналіз та квантифікація за допомогою маргінальних оцінок структури бухгалтерського балансу і фінансового стану підприємства (2013)
Каправий В. В. - Вертикальні маркетингові системи як метод підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств та підприємств споживчої кооперації (2013)
Костевич Н. О. - Дослідження ефективності комунікаційного середовища ТОВ "Українські печериці", Манжелій Ю. І. (2013)
Мамонова Г. В. - Нарощування ресурсного потенціалу як основа реалізації захисної стратегії підприємства, Тимощук О. С. (2013)
Нетреба І. О. - Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством (2013)
Плахотнікова Л. О. - Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України, Ігнатенко М. М. (2013)
Приказюк Н. В. - Компаративний аналіз регулювання діяльності страхових посередників у світі (2013)
Притуляк Н. М. - Оптимізація фінансової структури як одна з основних задач фінансового менеджменту, Грицина Я. В. (2013)
Тригуб О. В. - Сучасні підходи до управління власним капіталом банків, Миколаєнко Р. С. (2013)
Дунда С. П. - Розвиток підприємств харчової промисловості України: сучасний стан та проблеми (2013)
Шевченко Т. С. - Девелопмент нерухомості в Україні: сутність, види, суб’єкти (2013)
Полонський Д. А. - Теоретичні засади дослідження конкурентних систем за умов інтернаціоналізації (2013)
Брайковська А. М. - Державне регулювання у сфері міжнародних змішаних вантажних перевезень (2013)
Смерека С. - Необхідність реформування сфери послуг житлово-комунального господарства: зарубіжний досвід (2013)
Коберник І. В. - Особливості формування організаційного забезпечення процесами управління інтегрованими структурами бізнесу (2013)
Максимович В. І. - Становлення сучасної національної освітньої системи через призму минулого (2013)
Обушна Н. І. - Особливості формування зернопродуктового кластера в Україні в рамках реалізації міжнародного інвестиційного проекту, Тарасова Н. С. (2013)
Білик М. Д. - Облікова політика та її вплив на формування фінансового результату діяльності підприємства, Бабіч М. В. (2013)
Ткач Р. Ю. - Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки, Бойко О. М., Коломієць Р. О. (2013)
Крамаренко Р. М. - Стратегія розвитку столичного мегаполіса (2013)
Батажок С. Г. - Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій у "людський капітал" (2013)
Гончаренко О. Г. - Пенітенціарна система як виробник матеріальних благ (2013)
Кушнір Л. Л. - Інституціонально-ресурсне забезпечення проектної доктрини розвитку вітчизняної економіки: ретроспективний аналіз (2013)
Скригун Н. П. - Сутність мотивації як важливого чинника впливу на поведінку споживача, Кочмарук М. В., Капінус Л. В. (2013)
Муковіз В. С. - Методика обліку оплати праці як складова управління витратами на підприємстві (2013)
Сердюк Т. В. - Доступність житла для населення України в контексті існуючої пільгової політики (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив показників фінансового стану промислового підприємства на його вартість, Перемикіна Ж. (2013)
Павлова Л. О. - Особливості практики фінансування соціального захисту в різних країнах світу (2013)
Ревіна О. М. - Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання (2013)
Бем М. В. - Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна щодо кваліфікації окремих прикладів масових порушень прав людини як злочину "геноциду" (2014)
Граб С. О. - Інклюзивна освіта у міжнародному праві (2014)
Заворотченко Т. М. - Забезпечення політичних прав і свобод громадян міжнародно-правовими актами: теоретико-правовий дискурс (2014)
Клім С. І. - Особливості реалізації права дитини на сім’ю в місцях позбавлення волі (2014)
Пташник І. Р. - Analysis of the work of the amnesty international and human rights watch in the sphere of economic and social rights (2014)
Cелезнёв В. Е. - Унификация норм и механизмов реализации европейского права прав человека как фактор дефрагментации международного права прав человека (2014)
Чернявський А. Л. - Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві (2014)
Бурма С. К. - Правовые основы и особенности применения процедуры дружественного урегулирования по жалобам против Украины в европейском суде по правам человека (2014)
Гаркуша А. О. - Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ (2014)
Кононенко В. П. - Судебное разрешение международных споров (2014)
Antsupova T. A. - Honouring the commitments by member states of the council of Europe: monitoring mechanism (2014)
Болгов О. Є. - Нормативне закріплення статусу сучасних операцій ООН з підтримки миру (2014)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Релігійні організації у міжнародних відносинах (на прикладі Всесвітньої ради церков, Російської православної та Римо-католицької церков) (2014)
Кацин М. Е. - Правовое обеспечение трансформации таможенного союза в общий рынок ЕС (2014)
Діковська І. А. - Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватного договору (2014)
Лев М. О. - Відсутність юрисдикції як підстава для відмови у визнанні та приведенні до виконання судових рішень держав Євросоюзу (на прикладі Англії) (2014)
Тищенко Л. Н. - Об окружном движении слоёв зерновой смеси в цилиндрическом виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Ляшенко Б. А. - Основные направления развития поверхностного упрочнения зубчатых колес, Посвятенко Э. К., Довжук С. А., Златопольский Ф. Й. (2011)
Черновол М. И. - Комбинированный метод обработки поверхностей трения, Шепеленко И. В., Варума Арифа (2011)
Черновол М. І. - Умови експлуатації і основні причини виходу з ладу ріжучих елементів робочих органів сільскогосподарських машин, Лопата Т. В. (2011)
Солових Е. К. - Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільскогосподарської техніки, Солових А. Е., Ворона А. В. (2011)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності робочих органів грунтообробних машин з використанням точкового зміцнення, Рубльов В. І. (2011)
Ковальчук Н. В. - Розрахунок втрат тиску в об’ємних гідроприводах сільськогосподарських машин, Мещишена Л. Г. (2011)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз причин виникнення шуму в гідроприводах, Руденко Т. В., Красота М. В., Тітов Ю. О. (2011)
Василенко І. Ф. - Деформування порошкового дроту при контактному наварюванні, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2011)
Кузьмінський Р. Д. - Розрахунок організаційно-технологічної сумісності процесів ремонту різних об’єктів з урахуванням прогнозу динаміки зміни часткових програм (2011)
Сабірзянов Т. Г. - Метод точного розрахунку константи рівноваги складної хімічної реакції (2011)
Красота М. В. - Дослідження методів обробки порошкових покриттів, Шепеленко І. В., Василенко І. Ф., Русских В. В. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Методика виділення і дослідження умовної асимптотичної стійкості усталених рухів ізольованих обертових систем, Філімоніхіна І. І. (2011)
Артюхов А. М. - Дослідження фізико-механічних властивостей дрібнозернистих сипких матеріалів, Оришака О. В., Оришака В. О., Малашенко Ю. А. (2011)
Черновол М. І. - Підвищення зносостійкості деталей в умовах дії фретинг-корозії нанесенням електродугових покриттів порошковими дротами, Мажейка О. Й., Маркович С. І. (2011)
Чабанний В. Я. - Тенденції розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту, Осипов І. М. (2011)
Лопата Л. А. - Зависимость модуля упругости порошковых покрытий от их пористости при электроконтактном припекании (2011)
Кулєшков Ю. В. - Методика стендових випробовувань шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Матвієнко О. О., Титов Ю. А. (2011)
Писаренко В. Г. - Анализ напряженно-деформированного состояния подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки, Сорокатый Р. В. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Стійкість основних рухів системи, складеної з ротора з нерухомою точкою, корпуса і двохрядного автобалансира, Гончаров В. В. (2011)
Павленко І. І. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на зміну кутів в опорах у ВПК, Вахніченко Д. В., Годунко М. О. (2011)
Лисенко О. В. - Динамічна модель технологічної оброблювальної системи точіння з урахуванням компенсуючого пристрою (2011)
Підгаєцький М. М. - Особливості регулювання радіального розміру відділкових різальних інструментів з допомогою оболонкової форми під дією гідростатичного тиску, Щербина К. К. (2011)
Солових Е. К. - О концептуальном подходе к повышению несущей способности упрочняющих защитных покрытий (2011)
Сабірзянов Т. Г. - Методика вибору структури і складу систем електропостачання з відновлювальними джерелами, Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2011)
Віхрова Л. Г. - Математичні моделі процесу індукційного нагрівання поверхонь деталей для автоматичної системи управління наплавленням композиційних покриттів, Аулін В. В., Бісюк В. А. (2011)
Горін В. В. - Вплив режимних параметрів на процес конденсації всередині горизонтальної труби, Квасніков В. П. (2011)
Плєшков П. Г. - Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм, Зінзура В. В., Кубкін М. В. (2011)
Віхрова Л. Г. - Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу температур в теплиці для створення системи управління, Каліч В. М., Прокопенко Т. О. (2011)
Зозуля В. А. - Аналіз методів орієнтації та позиціонування багатокоординатних рухомих об’єктів з механізмом паралельної структури, Осадчий С. І. (2011)
Свірідов А. П. - Дослідження післяаварійних режимів зв’язаного варіанту компенсуючої лінії електропередачі 750 кВ Донбас-Західна Україна, Величко Т. В. (2011)
Підгаєцький М. М. - Удосконалення рівнянь кінематичного ланцюга планетарного стола, Скібінський О. І., Котляр О. О. (2011)
Михайленко В. С. - Сравнительный анализ робастной и нечеткой САР действующих в условиях неопределенности, Харченко Р. Ю. (2011)
Голик О. П. - Обґрунтування вибору апарату нечіткої логіки з нейромережною адаптацією для керування системою автономного енергопостачання на основі вітро-сонячних установок, Жесан Р. В., Штепа В. М. (2011)
Якуніна І. Л. - Мережевий аналіз особливого випадку в польоті, Шмельова Т. Ф., Бондар О. П. (2011)
Павлюк-Мороз В. А. - Визначення протизадирних властивостей поверхонь деталі після стендового прискореного припрацювання двигунів, Русских В. В., Крилов О. В., Осін Р. А. (2011)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом як альтернатива традиційним технологіям, Шелепко О. В. (2011)
Лысых А. Ю. - Динамика гибких, присоединенных к судну-носителю элементов (2011)
Содержание (2005)
Кондратьева Н. В. - Развитие альгосозологических исследований в Украине (2005)
Силкин В. А. - Динамика продукционных и морфометрических показателей талломов грацилярии в культуре, Миронова Н. В. (2005)
Евстигнеева И. К. - Морфоструктура черноморских лауренций (Rhodophyta) и ее изменчивость (2005)
Урмыч Е. М. - Суточная динамика газообмена и содержания фотосинтетических пигментов Chlamydomonas parietaria Dill (Chlorophyta), Бердыкулов Х. А., Козирахимова Н. К. (2005)
Тавасси М. - Водоросли-индикаторы природных условий в бассейне реки Яркон (Центральный Израиль), Баринова С. С., Анисимова О. В., Нево Э., Вассер С. П. (2005)
Оксиюк О. П. - Формирование видового разнообразия фитопланктона на речных участках днепровских водохранилищ, Давыдов О. А., Меленчук Г. В. (2005)
Хайбуллина Л. С. - Синтаксономия сообществ почвенных водорослей Южного Урала. 2. Союз Klebsormidio flaccidi-Myrmecion biatorellae all. nova hoc loco, Суханова Н. В., Кабирова Р. Р., Соломещ А. И. (2005)
Караева Н. И. - Разнообразие Bacillariophyta Азербайджана, Джафарова С. К. (2005)
Горбулин О. С. - Желтозеленые водоросли (Xanthophyta incl. Eustigmatophyta) альгофлоры Ирана, Зареи Д. Б. (2005)
Демченко Э. Н. - Новые и редкие виды зеленых жгутиковых водорослей из водоемов г. Киева (Украина) (2005)
Кузьминова Н. С. - Влияние сточных вод на морские водоросли, Руднева И. И. (2005)
Волошко Л. Н. - 6-й Международный симпозиум по золотостым водорослям, Гаврилова О. В. (2005)
Предборський В. А. - Тінізація соціально-економічних процесів як механізм гальмування їх модернізації (2013)
Панура Ю. В. - Актуальні проблеми податку на додану вартість в Україні (2013)
Булах Т. М. - Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва, Довгаль О. В. (2013)
Черкашина К. Ф. - Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України, Заваруєва О. С. (2013)
Галенко Н. О. - Причини зародження економічних кризових явищ та їх вплив на міжнародний фондовий ринок (2013)
Кравець Т. В. - Метод "Гусеница"-SSA та його використання в прогнозуванні світової ціни зернових, Петрик М. В. (2013)
Корж Н. В. - Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління (2013)
Буркальцева Д. Д. - Рейдерство як загроза економічній безпеці держави (2013)
Волощук Р. Є. - До питання формування поведінкової термінології в адмініструванні податків (2013)
Тригуб О. В. - Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні, Стретович О. М. (2013)
Кабаков Ю. Б. - Два важливих чинники "зеленого зростання" України (2013)
Іванчук О. В. - Аналіз інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Петровська І. П. - Інструменти державного регулювання інноваційною діяльністю України (2013)
Шевчук С. В. - Стратегія та чинники підвищення інноваційної активності у промисловості України (2013)
Шморгун Л. Г. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування (2013)
Галушкіна Т. П. - Джерела економічного зростання в умовах моделі "зеленої" економіки (2013)
Левицька І. В. - Роль інноваційно-інвестиційної політики в діяльності сучасних підприємств України, Завальнюк В. В. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії (2013)
Астапова Г. В. - Оцінка та напрями забезпечення ефективності механізмів корпоративного управління соціально-економічним розвитком авіапідприємств (2013)
Білик М. Д. - Фінансовий стан підприємства: теорія, методика, Котов І. Л. (2013)
Мартиненко В. П. - Система участі працівників у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства, Батрак І. С. (2013)
Варналій З. С. - Взаємозв’язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств, Лотоцький М. Я. (2013)
Литвин А. Ю. - Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів в авіатранспортній галузі (2013)
Гушко С. В. - Комплекс ключових показників як один з елементів системи ефективності управління бізнесом, Пустовіт М. О. (2013)
Полянська А. С. - Оцінювання потенціалу розвитку промислових підприємств на основі побудови ситуаційних моделей, Бабенко В. В. (2013)
Кваша Т. К. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України за технологічними секторами, Карлюк Г. В. (2013)
Дяченко Т. О. - Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємств із розвинутою організаційною культурою (2013)
Ушеренко С. В. - Управління капіталом підприємства: напрями оптимізації структури, Ляшенко М. В. (2013)
Попрозман О. І. - Концептуальні основи управління виробничою структурою промислового підприємства (2013)
Манжос Т. В. - Одноперіодна модель управління запасами в умовах невизначеності гібридного типу, Куницька Ю. В. (2013)
Новикова М. В. - Механізм регулювання зовнішньої торгівлі України в сільськогосподарському секторі, Басенко І. В. (2013)
Бужин О. О. - Інтегральний показник екологічного збереження ґрунтів у галузі рослинництва (2013)
Дяченко О. О. - Розробка концептуальної моделі управління організаційно-економічними змінами та багатоаспектної оцінки стану авіатранспортних підприємств (2013)
Устінова О. В. - Напрями удосконалення корпоративного аналізу авіатранспортних підприємств (2013)
Баклажова Л. В. - Економічна політика безпеки на підприємстві: цілі та завдання (2013)
Бодюк А. В. - Теоретичні особливості надро-розвідувального виробництва (2013)
Чорновіл І. А. - Проблеми функціонування м’ясопереробних підприємств в умовах недосконалої конкуренції (2013)
Панухник Я. Г. - Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу (2013)
Островська М. С. - Теоретико-методологічні основи інноваційної реструктуризації машинобудування (2013)
Головко І. В. - Утилітарність логарифмічного методу в детермінованому факторному аналізі інтегральних показників ефективності функціонування підприємства (2013)
Левицька А. О. - Визначення категорії "конкурентоспроможність підприємства" як цільової функції його розвитку (2013)
Проць Н. В. - Бюджетування у системі управління фінансами підприємства (2013)
Муковіз В. С. - Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу, Коток О. Ю. (2013)
Криленко В. І. - Регіональні особливості забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері (2013)
Панухник О. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку України (2013)
Мусієнко В. Д. - Дивідендна політика підприємств та аналіз її ефективності на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького регіону, Ясиненко Д. В. (2013)
Ковальов В. М. - Передумови формування механізму управління оплатою праці в Україні, Атаєва О. А. (2013)
Дідковська Б. В. - Сучасні підходи до надання працівникам можливостей для розвитку власних здібностей (2013)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація як основа забезпечення якості діяльності соціально-економічних систем, Боднар Г. Ф., Борущак Х. Л., Костенко П. А. (2013)
Пахомов С. Ю. - Формування і роль інституціонального середовища (2013)
Донченко А. В. - До питання витрат електроенергії на тягу вагонів метрополітену КП "Київський метрополітен", Сулим А. О. (2013)
Даніленко Е. І. - Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень та інших елементів ВБК, Йосифович Р. М., Олійник О. А., Сорока О. О. (2013)
Даніленко Т. П. - Урахування форми структурних складових у стереологічному аналізі (2013)
Карпінський С. Л. - Аналіз технологій і способів розрядки температурних напружень у рейкових плітях безстикової колії (2013)
Карпов М. І. - Технологічна послідовність покладання рейок у кривій з переміною робочою грані, Молчанов В. М. (2013)
Кияшко В. Т. - Фібра для армування залізобетонних будівельних виробів (2013)
Косарчук В. В. - Експериментальна перевірка визначальних співвідношень структурної моделі пружно-пластичного середовища в умовах простого циклічного навантаження, Агарков О. В., Катерещук В. О., Рафальський О. Ю. (2013)
Кулешов В. П. - Использование плазменного упрочнения боковой поверхности гребней бандажей колесных пар (2013)
Кульбовський І. І. - Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 у проектах сертифікації персоналу метрополітену (2013)
Марінцева К. В. - Засоби автоматизації та механізації технології обслуговування пасажирів в аеропортах (2013)
Пугачов Г. С. - Взаємодія колісної пари з рейкою у кривих. Умова недопущення вкочення гребеня на рейку, Загородній О. П. (2013)
Пугачов Г. С. - Кут нахилу гребеня як чинник зношення поверхні бандажа, Романюк А. С. (2013)
Талавіра Г. М. - Довговічність сучасних прогонових споруд залізобетонних залізничних мостів, Демченко В. О., Когуч О. Й. (2013)
Водянников Ю. А. - Расчетно-экспериментальный метод определения характеристик процессов торможения пассажирских и грузовых вагонов, Сафронов А. М., Свистун С. М. (2013)
Кільчинський О. О. - Задача про еліптичну упаковку, Крижановська Т. В., Семененко Т. М. (2013)
Ковальчук В. В. - Біфуркації та стійкість маятникових систем зі слідкуючими силами (2013)
Конопля О. В. - Проблеми формування просторового мислення в процесі вивчення інженерної графіки студентами-залізничниками (2013)
Семененко В. Н. - Компьютерное моделирование пространственного маневрирования суперкавитирующих аппаратов, Семененко Т. Н., Клецкая Т. С. (2013)
Тюнін В. Д. - До питання графічного розв’язування задачі побудови найкоротшої відстані АВ, розташованої на бічній поверхні правильного конуса, якщо пряма АВ задана проекціями А1В1 та А2В2 (2013)
Водянников Ю. А. - Оценка риска при принятии решения о соответствии тормозной эффективности вагона нормативным требованиям, Шелейко Т. В., Макеева Е. Г. (2013)
Габа В. В. - Впровадження елементів дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації фахівців залізниць (2013)
Герцій О. А. - Математичне моделювання та оцінка параметрів якості зв’язку IP-мереж (2013)
Кокряцкая Н. И. - Метод прогнозирования характеристик динамических изображений с использованием параллельно-иерархической сети (2013)
Грушевська Т. М. - Технологія приміських перевезень залежно від інтервалу відправлення і дальності перевезення пасажирів (2013)
Козаченко Д. М. - Методи збільшення області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмових позицій (2013)
Костюшко В. П. - Регуляторное управление развитием железнодорожного транспорта (2013)
Мельниченко О. І. - Стохастична модель системи керування безпекою руху, Кішка С. П. (2013)
Петриковець О. В. - Пропозиції щодо оптимізації взаємодії різних видів транспорту при змішаних перевезеннях (2013)
Пічкур Т. В. - Пріоритети державної політики у забезпеченні екологічної безпеки, Висоцька Т. І. (2013)
Сорочинська О. Л. - Соціальні та економічні аспекти охорони праці (2013)
Чукаєва І. К. - Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури (2013)
Рязанова Н. С. - Інформаційна функція корпоративних фінансів: її розуміння у світлі сучасного бачення сутності інформації (2013)
Монастирський Г. Л. - Інституційні бар’єри реалізації ієрархічного підходу до управління економічним розвитком муніципальних утворень (2013)
Дорошенко Л. С. - Теоретико-методологічні аспекти платного водокористування в контексті сталого розвитку, Тищенко В. М. (2013)
Ляхова О. О. - Вплив фінансової кризи на банківський сектор України, Медвідь А. А. (2013)
Соколова З. С. - Переваги держав Африки на південь від Сахари зростають (2013)
Гладинець Н. І. - Теоретичні положення формування системи державного управління економікою (2013)
Миленький Д. С. - Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Маслак О. - Поняття "кластери" і "кластеризація" та їхня роль у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Наіста А. С. - Аналіз ефективності впровадження міжнародних кредитних проектів в Україні (2013)
Пелехата М. П. - Систематизація та класифікація банківських ризиків (2013)
Резнік Н. П. - Методика розробки механізму залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2013)
Пахомов С. Ю. - Інститути і механізми перерозподілу ресурсів у високотехнологічні сегменти (2013)
Кваша Т. К. - Напрями формування інноваційно сприятливого середовища для малих і середніх підприємств в Україні, Лях Л. (2013)
Вільчинський О. М. - Ключові основи активізації інноваційного розвитку України (2013)
Ковальчук І. В. - Залучення фінансових ресурсів на міжнародному ринку титулів власності, Зінькова В. Ю. (2013)
Мусієнко В. Д. - Діяльність технопарків – запорука ефективності розвитку інноваційних процесів франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах, Молозіна Н. А., Терлецький Е. В. (2013)
Пильнов Д. О. - Ознаки суднових запасів у системі матеріально-технічного забезпечення суден (2013)
Сороківська Н. М. - Структуризація внутрішніх фінансових ризиків страхової корпорації (2013)
Євтушевська О. В. - Особливості фіктивного засновництва акціонерних компаній (2013)
Музиченко А. О. - Аналітичне обґрунтування стратегії розвитку підприємства (2013)
Клименко С. О. - Ретроспективний аналіз напрямів розвитку переробних підприємств АПК Миколаївщини (2013)
Мельник К. В. - Інвестиційна стратегія підприємств добувної промисловості (2013)
Артамонова Г. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на ефективність економічного розвитку (2013)
Лисенок О. В. - Система управління фінансами банку (2013)
Дідковська Б. В. - Використання психологічного таргетингу в рекламі ВНЗ (2013)
Чернікова Г. С. - Методика оцінювання ефективності торговельних центрів (2013)
Петровська І. П. - Державні механізми регулювання інноваційними процесами в машинобудівній галузі України (2013)
Петренко А. В. - Особливості продукції овочівництва як передумова інформаційного забезпечення маркетингової діяльності в овочепродуктовому підкомплексі (2013)
Жолнерчик А. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти фінансового стану підприємства, Добровольська І. О. (2013)
Дзюбіна К. О. - Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків (2013)
Гончаренко О. Г. - До питання реформування виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи (2013)
Цар О. З. - Оцінка санаційної спроможності підприємств в Україні (2013)
Королькова О. О. - Вплив вступу України до СОТ на ринок пасажирських перевезень автотранспортних підприємств м. Севастополя (2013)
Макаренко Т. Є. - Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах (2013)
Онищук Н. В. - Співпраця туристичних підприємств на основі формування та класифікації туристичних центрів (2013)
Юденко Є. В. - Управління витратами в ланцюзі експрес-доставки вантажів (2013)
Брунько П. В. - Сучасні тенденції управління оборотним капіталом підприємств в Україні (2013)
Волошенко О. О. - Екологічний потенціал у системі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2013)
Фещенко О. П. - Оцінка ділової активності суб’єктів господарювання (2013)
Герасименко О. М. - Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії (2013)
Богомазова В. М. - Методичні підходи до прогнозування показників регіонального розвитку (2013)
Литвин М. В. - Сучасні детермінанти фінансування регіонального розвитку Естонії в умовах забезпечення сталого розвитку (2013)
Копилюк О. І. - Сучасні теоретичні підходи до дослідження регіональної політики розвитку банківської системи (2013)
Індус К. П. - Управління регіональними фінансами домогосподарств Закарпатської області (2013)
Габрель М. М. - Соціальна складова в оцінці ефективності проектних рішень та проведення Євро-2012 у Львові, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2013)
Кожемяченко О. О. - Роль профспілкових організацій у формуванні персоналу підприємства (2013)
Дьяченко Я. Я. - Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами (2013)
Гнатенко О. А. - Світовий генезис науки про фінанси, Лис Н. П. (2013)
Дикова М. М. - Методичні засади організації та якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, Репін І. І. (2013)
Филюк В. В. - Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Іванова І. С. - Особливості формування ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань (2013)
Лошковська Х. С. - Генезис креативності як системоутворюючого фактору еволюції суспільства (2013)
Парандій О. В. - Гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань на фондовому ринку України, Філонов О. В. (2013)
Сулейманова О. Ю. - Ключові критерії визнання економічної сутності ТНК (2013)
Бондарчук М. Ю. - Вплив державної підтримки сімейного бізнесу на розвиток малого підприємництва (2013)
Красножон С. В. - Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України (2013)
Свірський В. С. - Аналіз впливу інноваційних фінансових інструментів на прибутковість інвестиційних операцій учасників світового фінансового ринку, Кучер Т. Л. (2013)
Баліцька В. В. - Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників, Короткевич О. В. (2013)
Величко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Єременко А. В. - Інтелектуальний капітал як основна домінанта нематеріальних активів (2013)
Кравченко А. В. - Планування та прогнозування як основні складові процесу управління грошовими потоками на підприємстві (2013)
Лисенок О. В. - Стратегічний підхід до управління фінансами банку (2013)
Клименко Н. А. - Системне бачення еколого-економічної взаємодії факторів сучасного землекористування в агросфері (2013)
Мусієнко В. Д. - Вплив соціально-економічних чинників на вартість підприємства, Молозіна Н. А., Замараєва А. М. (2013)
Поліщук Є. А. - Криза довіри як стримуючий фактор розвитку небанківських фінансових установ (2013)
Сердюк Т. В. - Тіньові відносини та трансакційні витрати в будівельній діяльності як фактор стримання розвитку галузі, Лавровська І. В. (2013)
Білич А. В. - Структура капіталу підприємства та його вартість: питання визначення оптимальних співвідношень (2013)
Клименко С. О. - Облікова політика підприємств та особливості фінансової реструктуризації (2013)
Степасюк Л. М. - Конкурентоспроможність продукції скотарства на світовому ринку, Тітенко З. М. (2013)
Дороженко Л. І. - Аналіз – дієвий інструмент системи управління витратами (2013)
Цибок В. О. - Структура та система формування національного АПК (2013)
Крамаренко Р. М. - Глобалізація як чинник розвитку мегаполісів: переваги та загрози (2013)
Німченко Н. С. - Феномен глобального міста (2013)
Смірнова О. М. - Теоретико-методологічні основи оцінки податкового потенціалу регіону в Російській Федерації (2013)
Ламський М. Д. - Шляхи реформування бюджетів органів місцевого самоврядування (2013)
Базилюк А. В. - Дослідження причин низького рівня продуктивності праці в Україні (2013)
Содержание (2005)
Евстигнеев П. В. - Спонтанная биолюминесценция Noctiluca scintillans Sur. (Dinophyta), Евстигнеев В. П. (2005)
Мистратова Н. А. - Влияние химических мелиорантов на почвенные водоросли в условиях закрытого грунта, Иванова Е. А., Колесникова В. Л. (2005)
Щур Л. А. - Оценка современного санитарно-экологического состояния воды нижней части р. Ангары (Красноярский край, Россия) по фитопланктону и микрофитоперифитону, Лопатин В. Н. (2005)
Щербак В. И. - Фитопланктон притоков Днестра на примере реки Серет и Тернопольского водохранилища (Украина), Бондаренко О. В. (2005)
Таращук О. С. - Видовой состав фитоэпифитона рдеста курчавого (Potamogeton crispus L.) на речном участке Каневского водохранилища (Украина) (2005)
Ткаченко Ф. П. - Водоросли водоемов природного заповедника "Еланецкая степь" (Украина), Герасимюк В. П. (2005)
Масюк Н. П. - Зеленые жгутиковые водоросли (Phytomonadina) Левобережного Украинского Полесья, Лилицкая Г. Г. (2005)
Хурсевич Г. К. - Thalassiobeckiaceae – Новое семейство класса Centrophyceae (Васillariophyta), Феденя С. А. (2005)
Крахмальный А. Ф. - Новый вид рода Hemidinium Stein (Dinophyta) из Израиля, Вассер С. П., Нево Э. (2005)
Романов Р. Е. - Находки редких для юга Западной Сибири видов гетеротрофных водорослей (2005)
Виноградова О. Н. - Профессор Надежда Прохоровна Масюк (к 75-летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической деятельности) (2005)
Содержание (2013)
Москаленко В. Ф. - Історія стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1920-2010), Неспрядько В. П., Куц П. В., Скрипник І. Л. (2013)
Егоров Р. И. - История развития хирургического лечения детей с врожденными несращениями неба (2013)
Ашуралиев Х. Г. - Сравнительная оценка методик хирургического лечения вторичных дефектов неба после ураностафилопластики (2013)
Харьков Л. В. - Ефективність методик первинного хірургічного лікування дітей з вродженим незрощенням губи, Кулинич М. О. (2013)
Кисельова Н. В. - Діагностика гемангіом м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки в дитячому віці (2013)
Хоменко Л. О. - Контроль над карієсом зуба: еволюція концепції, Біденко Н. В., Остапко О. І., Голубєва І. М., Сороченко Г. В., Трачук Ю. М. (2013)
Маланчук В. О. - Біомеханічне обґрунтування методів остеосинтезу нижньої щелепи на ділянці виросткового відростка із використанням методів імітаційного комп'ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2013)
Жегулович З. Є. - Аналіз ефективності використання релаксуючої шини при лікуванні пацієнтів з оклюзійними порушеннями (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Оценка эффективности применения иммуномодулятора в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Коленко Ю. Г., Димитрова А. Г. (2013)
Маланчук В. О. - V Український міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація. остеоінтеграція", Воловар О. С., Копчак А. В., Рибачук А. В., Швидченко В. С. (2013)
Содержание (2005)
Давидович Н. А. - Наследование пола при внутриклоновом воспроизведении облигатно двудомного вида Nitzschia longissima (Breb.) Ralfs (Bacillariophyta) (2005)
Шнюкова Е. И. - К изучению углеводов наземных водорослей, Михайлюк Т. И., Дариенко Т. М., Кондратюк С. Я. (2005)
Заика В. Е. - Питание морской гетеротрофной динофлагелляты Noctiluca scintillans (Macartney) Kof. et Swezy синезелеными водорослями рода Synechococcus Nag. (2005)
Басова М. М. - Жирнокислотный состав липидов некоторых видов микроводорослей (2005)
Генкал С. И. - Виды рода Navicula Bory (Bacillariophyta) из различных водоемов cеверо-востока Пензенской области (Россия), Куликовский М. С. (2005)
Герасимова О. В. - Редкие виды водорослей водоемов Днепровско-Орельского природного заповедника (Украина) (2005)
Царенко П. М. - Номенклатурно-таксономические изменения в системе "зеленых" водорослей (2005)
Демченко Э. Н. - Новый вид рода Polytoma Ehr. (Chlamydomonadaceae, Chlorophyta), Михайлюк Т. И. (2005)
Виноградова О. Н. - Новые для Украины таксоны Cyanophyta Cyanoprocaryota), Коваленко О. В. (2005)
Апрышко Г. Н. - Противоопухолевые препараты из морских водорослей Средиземноморского бассейна, Нехорошев М. В., Иванов В. Н., Мильчакова Н. А. (2005)
Паршикова Т. В. - 6-е Европейское совещание по биотехнологии микроводорослей (22-27 мая 2005 г.), Сиренко Л. А., Третьяков О. Л. (2005)
Догадина Т. В. - III Международная конференция "Актуальные проблемы современной альгологии" (2005)
Батюшин И. Е. - К вопросу о модернизации тягового подвижного состава железнодорожного транспорта, Черных Ю. М. (2007)
Бідун О. М. - Статистичні методи при прогнозуванні надійності роботи хрестовин стрілочних переводів (2007)
Богомаз Г. И. - Анализ характера деформирования жертвенных элементов, предназначенных для защиты пассажирских вагонов, при сверхнормативных сжимающих нагрузках, Кельрих М. Б., Соболевская М. Б., Хрущ И. К., Горобец Д. В. (2007)
Гришко В. Г. - Екстраполяція рівня зносу тягових двигунів в умовах експлуатації за вібродіагностичними сигналами (2007)
Данилевський В. І. - Дослідження управління раціонального поповнення запасів матеріальних ресурсів для капітального ремонту тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Сливовська Л. В. (2007)
Даніленко Е. І. - Загальні передумови до вибору раціональної жорсткості колії, Молчанов В. М. (2007)
Даніленко Е. І. - Теоретичні дослідження поздовжньої стійкості рейкових ниток при сучасних рейкових скріпленнях на залізобетонних шпалах, Твердомед В. М., Костюк М. Д. (2007)
Іванов В. Б. - Гідропередачі в конструкціях сучасних локомотивів, Косенко В. І. (2007)
Клык Ю. А. - Оценка напряженно-деформированного состояния элементов конструкций железнодорожных вагонов (2007)
Никитченко А. А. - Основные направления создания поглощающего аппарата класса Т1 (2007)
Панов С. Л. - Анализ упругой характеристики муфты с пластинами (2007)
Родионов А. А. - Пути перехода к автоматизации управления ремонтами на железнодорожном транспорте (2007)
Черняк Г. Ю. - Розробка моделі пасажирського вагона для досліджень динаміки в програмному комплексі "Универсальный механизм", Щербина Ю. В. (2007)
Бамбура О. В. - О состояниях равновесия маятника под воздействием асимметричной следящей силы, Ковальчук В. В., Лобас Л. Г., Лобас Л. Г. (2007)
Кільчинський О. О. - Про особливості застосування методу Фур’є в крайових задачах для канонічних областей з кутовою точкою, Скрипка В. І. (2007)
Лужецький В. А. - Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень, Каплун В. А. (2007)
Одинець А. А. - Центр згину тонкостінного стержня відкритого профілю (2007)
Сопель М. Ф. - Математические модели и методы компьютерного мониторинга силового электрического оборудования, Тутик В. Л., Щербакова И. А., Подлесных Е. Г. (2007)
Тимченко Л. І. - Використання нейронної мережі при розв’язанні задачі про знаходження найкоротшого шляху, Самойлов В. М. (2007)
Тимченко Л. І. - Розподілена маршрутизація за допомогою нейронної мережі, Самойлов В. М. (2007)
Музикіна Г. І. - Скорочення простою вагонів на сортувальних станціях за рахунок підвищення ефективності їх роботи, Болвановська Т. В. (2007)
Музикіна Г. І. - Швидкість зіткнення відчепів на сортувальних коліях і показники роботи сортувальної гірки, Журавель В. В. (2007)
Омельченко О. Д. - Створення логістичної системи керування вантажопотоками на залізничному транспорті, Артемчук С. О. (2007)
Омельченко О. Д. - Вибір виду транспорту для вантажних перевезень за критеріями прогресивності, Стрелко О. Г. (2007)
Омельченко О. Д. - Соціально-економічні проблеми розвитку транспорту як галузі інфраструктури, Стрелко О. Г. (2007)
Поляков П. Ф. - Оптимальный прием сигналов в каналах с многолучевым распространением радиоволн и аддитивными помехами, Мартыненко М. В., Поляков В. П., Мартыненко Л. М. (2007)
Пилипенко Ю. В. - Анализ способов передачи данных с информационно-диагностического комплекса "Регина", Москаленко А. А. (2007)
Близнюк К. П. - Дистанційне навчання в системі корпоративного навчання (2007)
Ковальов В. В. - Розробка бази даних "класифікатор норм та нормативів запасів” (2007)
Шевченко О. В. - Завадостійке паралельно-ієрархічне кодування інформації, Тимченко Л. І., Шевченко С. А. (2007)
Поляков П. Ф. - Введение в теорию приема сигналов в многолучевых каналах в условиях воздействия совокупности импульсных и сосредоточенных по спектру помех, Мартыненко М. В., Поляков В. П., Мартыненко Л. М. (2007)
Рогожа М. М. - Захисні лісонасадження залізниць України: фауна птахів та дрібних ссавців (2007)
Олійник Г. Ю. - Орагінізаційно-економічний механізм та нормативно-правова основа оформлення прав власності та оренди земельних ділянок (2007)
Щербак В. Г. - Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту транснаціональними корпораціями, Щербак О. В. (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціонально-фінансові передумови монетизації і капіталізації (2013)
Гуменна О. В. - Маркетингове забезпечення розвитку фінансових ринків (2013)
Галенко Н. О. - Моделювання кризових ситуацій на світовому фондовому ринку в регіональному розрізі (2013)
Чумаченко О. М. - Еколого-економічні наслідки впливу деградації на стан земельних ресурсів, Шевченко О. В. (2013)
Хребтов А. О. - Гонка вооружений как фактор и форма инновационного развития (2013)
Умєров Р. Е. - Особливості активізації державно-приватного партнерства в Україні на сучасному етапі (2013)
Шандрук С. М. - Сучасний стан соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної Азії і моделі їх можливого економічного зростання (2013)
Базилюк А. В. - Методичні аспекти розрахунку продуктивності праці на макрорівні (2013)
Радзієвська С. О. - Євразійська континентальна інтеграція та Україна (2013)
Резнік Н. П. - Фінансування інвестиційних проектів (2013)
Габрель М. М. - Інвестиційне моделювання збереження та реконструювання історичного середовища міст (приклад Львова), Лисяк Н. М., Герич О. Т. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Методика управління технологічними розривами (2013)
Драбаніч А. В. - Формування умов для створення ефекту синергії при інноваційній діяльності підприємств в умовах України (2013)
Ільєнко О. В. - Формування інфраструктури інноваційної діяльності України (2013)
Запухляк І. Б. - Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості підприємства як передумова його подальшого розвитку, Грицак І. Б. (2013)
Рекрут С. В. - Оптимізація та ефективність використання фінансових ресурсів у процесі інноваційної діяльності (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування – основа підвищення ефективності їх діяльності (2013)
Кушнір С. О. - Методичні підходи до оцінки синергетичного ефекту інноваційно-інвестиційного процесу машинобудівних підприємств (2013)
Дунда С. П. - Методичні підходи до оцінки розвитку підприємства (2013)
Заворотній Р. І. - Економічний зміст вартості підприємства та її роль у стратегічному управлінні корпоративним розвитком (2013)
Бегларашвілі О. П. - Оцінка рівня взаємодії оптових торговельних підприємств з учасниками каналу розподілу (2013)
Довгаль О. В. - Підприємницька діяльність та її вплив на диверсифікацію сільської економіки (2013)
Грінченко В. О. - Концептуальні засади оптимізації структури капіталу українських підприємств (2013)
Кравченко А. В. - Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства житлово-комунальної сфери (2013)
Максютенко І. Є. - Пропозиції щодо формування стратегії розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Нікітіна Т. А. - Стратегічний альянс як форма консолідації капіталу авіабудівних підприємств (2013)
Рамазанов В. А. - Визначення факторів, що впливають на перспективи імпорту природного газу з різних джерел в Україну (з урахуванням ризиків для енергетичної безпеки) (2013)
Золотаревський А. В. - До питання методології визначення базової технології доступу наприкінцевого споживача для побудови стратегії розвитку вітчизняного підприємства інтернет-провайдера (2013)
Степасюк Л. М. - Стан та розвиток молочного скотарства на сільськогосподарських підприємствах, Лопанчук А. А. (2013)
Тітенко З. М. - Економічна ефективність виробництва та перспективи розвитку м’ясного скотарства на сільськогосподарських підприємствах Полтавської області (2013)
Волощук Т. Г. - Оцінка маркетингового клімату олійно-жирового підприємства (2013)
Набатова Ю. О. - Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування (2013)
Череп А. В. - Економічні аспекти розвитку підприємств машинобудування України в сучасних ринкових умовах, Тимошик В. Ю. (2013)
Мамонов К. А. - Управління заборгованістю житлово-комунального комплексу регіону: інструментарій та особливості здійснення, Боровик О. А. (2013)
Білик Р. Р. - Тенденції економічного і соціального розвитку регіонів України як підґрунтя нових підходів до управління регіональною економікою (2013)
Потапенко О. М. - Аналіз оборотних активів підприємств Миколаївської області, Полторак А. С. (2013)
Бондарчук К. П. - Регулювання зайнятості сільського населення в зарубіжних країнах (2013)
Дашко І. М. - Комплексна оцінка ефективної мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (2013)
Черновол М. И. - Способы формирования антифрикционных покрытий на металлические поверхности трения, Шепеленко И. В. (2012)
Павленко І. І. - Дослідження продуктивності РТК з використанням промислових роботів встановлених на обладнанні, Мажара В. А., Носуленко В. І., Годунко М. О. (2012)
Лузан О. Р. - Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника, Сало В. М., Лузан П. Г., Гончарова С. Я. (2012)
Родимцев С. А. - Технические решения проблемы травмирования семян при обмолоте, Потапов Н. А. (2012)
Лімонт А. С. - Технічне забезпечення збирання льонотрести (2012)
Дейкун В. А. - До визначення зони розсіву туків при відбитті від стержневого розсіювача, Васильковський О. М., Філімоніхін Г. Б. (2012)
Артеменко Д. Ю. - Математична модель роботи удосконалених щік сошника просапної сівалки (2012)
Журавель Д. П. - Прогнозирование ресурса плунжерных пар топливных насосов (2012)
Нестеренко О. В. - Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Петренко Д. І., Богатирьов Д. В. (2012)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гончаров В. В., Оришака В. О., Кравцов А. О. (2012)
Панков А. А. - Анализ динамики удельного тягового сопротивления рядковых сеялок, Щеглов А. В. (2012)
Лещенко С. М. - Аналітична оцінка якості пневмосепарації на основі алгоритму функціонування зерноочисних машин, Сало В. М., Васильковський О. М., Богатирьов Д. В., Отт В. В. (2012)
Ковальчук Ю. О. - Застосування лазерного зміцнення сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь, Дідур В. В., Кравченко В. В. (2012)
Василенко І. Ф. - Електричний опір порошкового дроту при формуванні покриття контактним наварюванням, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2012)
Деркач К. М. - Розробка методу оцінки якості змішування розсипного комбікорму з рідкою жировою добавкою (2012)
Зиновик М. А. - О форме петли магнитного гистерезиса тороидальных ферритовых элементов, Зиновик Е. В. (2012)
Аулін В. В. - Зміна фізико-хімічних показників моторної оливи дизелів автосамоскидів в процесі експлуатації, Слонь В. В., Кузик О. В. (2012)
Павлюк-Мороз В. А. - Застосування металофторопластових підшипників ковзання у вузлах тертя шестеренних насосів, Крилов О. В., Морозов В. М. (2012)
Ковальчук Н. В. - Програма для визначення характеристики відцентрового насоса після обточки робочого колеса (2012)
Зиновик М. А. - Влияние низкотемпературного отжига на структуру и свойства ферритов системы Mg-Mn-Zn-Ca-Fe-O, Зиновик Е. В. (2012)
Павленко І. І. - Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою, Вахніченко Д. В. (2012)
Пестунов В. М. - Вирішення проблем глибокого свердління нетрадиційними методами, Бабич В. М. (2012)
Проць Я. І. - Дослідження струменевих пристроїв з множиною круглих отворів для відділення листових заготовок, Федорів П. С., Цяпута Ю. О. (2012)
Носуленко В. І. - Електрична дуга як інструмент для розмірної обробки спряжених пар робочих деталей розділових штампів, Шмельов В. М. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Узагальнена математична модель накопичувача енергії, Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Мартиненко В. В. (2012)
Підгаєцький М. М. - Хонінгування отворів великих діаметрів, Щербина К. К., Копосова Л. В. (2012)
Боков В. М. - Гідродинаміка процесу біполярної обробки електричною дугою двох твердосплавних валків, Сіса О. Ф., Попова М. І. (2012)
Сабiрзянов Т. Г. - Шляхи удосконалення систем енергопостачання, Плєшков П. Г., Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Мартиненко В. В. (2012)
Павленко І. І. - Визначення параметрів ВПК при виконанні свердлильних операцій, Вахніченко Д. В. (2012)
Гевко Б. М. - Відпрацювання гвинтових робочих органів машин на технологічність конструкцій, Дячун А. Є., Івасечко Р. Р. (2012)
Пестунов В. М. - Підвищення точності обробки на металорізальних верстатах, Ткаченко М. В., Шапошник В. Ю. (2012)
Павленко І. І. - Обгрунтування узгодження характеристик промислових роботів та їх захватних пристроїв, Годунко М. О. (2012)
Проць Я. І. - Дослідження струменевих багатощілинних приводів захоплюючих пристроїв, Федорів П. С., Цяпута Ю. О. (2012)
Пестунов В. М. - Оптимізація процесу обробки глибоких отворів, Свяцький В. В., Придворова С. В. (2012)
Пукалов В. П. - Расчет напряжений при осадке полых осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И. (2012)
Носуленко В. І. - Технологічні характеристики розмірної обробки електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом, Шелепко О. В. (2012)
Пестунов В. М. - Механізми розвантаження інструменту при свердленні глибоких отворів, Свяцький В. В., Придворова С. В. (2012)
Невдаха Ю. А. - До руйнування зубців зубчастих коліс, Пукалов В. В., Невдаха А. Ю. (2012)
Калашник А. А. - Исследование микротрещиноватости частиц граната из концентрата Завальевского месторождения, Ковришкин Н. А. (2012)
Скібінський О. І. - Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2012)
Пукалов В. П. - Напряжённо-деформированное состояние метала при деформации осесимметричных тел с переменной площадью поперечного сечения, Пукалов В. В., Петренко Н. Н. (2012)
Підгаєцький М. М. - Продукційний хонінгувальний верстат з адаптивно-програмним керуванням, Сабірзянов Т. Г., Щербина К. К., Лобода О. В. (2012)
Лисенко О. В. - Розробка інструментальних систем з адаптивним управлінням процесом обробки методом морфологічного аналізу, Ігнатьєв Є. С. (2012)
Сіса О. Ф. - Засоби формування біполярного струму для обробки дугою твердосплавних валків (2012)
Артеменко О. В. - Информационная модель автоматизированной системы подготовки предполетной информации (2012)
Кузнецов А. А. - Математическая модель и структурная схема стеганографической системы, Смирнов А. А., Мелешко Е. В. (2012)
Сербул О. М. - Розробка та дослідження блока ідентифікації розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням, Кондратець В. О. (2012)
Ладанюк А. П. - Системна задача координації в технологічних комплексах неперервного типу, Шумигай Д. А., Бойко Р. О. (2012)
Петрова К. Г. - Управління добовими графіками електричного навантаження промислових споживачів техніко-технологічними методами, Серебренніков C. В. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Алгоритм визначення густини потоку сонячного випромінювання на довільно-орієнтовану поверхню, Сіріков О. І., Кубкін М. В., Солдатенко В. П. (2012)
Гамалій В. Ф. - Дослідження макету автоматизованої лазерної системи контролю малих концентрацій домішок в газових середовищах, Осадчий С. І., Якорева М. В. (2012)
Кондратець В. О. - Розробка та дослідження САК струмовим режимом при вимірюванні вмісту магнітного заліза в пробах, Мацуй А. М., Шалімов В. О., Лисенко О. А. (2012)
Сабірзянов Т. Г. - Математична модель фотобатареї як джерела електричної енергії, Кубкін М. В., Солдатенко В. П., Козловський О. А. (2012)
Казанцев Ю. И. - Метод расчета электрических нагрузок предприятий с массовым выпуском однородной продукции, Младаховская А. Г. (2012)
Зубко Е. И. - Моделирование электрических свойств процесса изготовления пористого кремния методом электролитического анодирования (2012)
Зінзура В. В. - Методи розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації регулювання напруги в електричних мережах (2012)
Казанцев Ю. И. - Исследование электропотребления и оптимальное размещение компенсирующих устройств в системе электроснабжения ремонтно-механического завода, Мотрой Р. В. (2012)
Єрмолаєв Ю. О. - Обґрунтування впровадження системи плавного пуску для привода фрез верстата СФ-АСТРА-РК8, Руденко Т. Г. (2012)
Смирнова Н. В. - Определение параметров вольт-амперной характеристики дуги при изменении величины межэлектродного промежутка, Смирнов В. В. (2012)
Сидоренко В. В. - Основи побудови просторових інтерфейсів введення-виведення інформації обчислювальних систем, Малаховський В. Ю. (2012)
Козловський О. А. - Автоматизована система технічної діагностики проводів повітряних ліній електропередачі 6-10 кВ, Сіріков О. І. (2012)
Кубкін М. В. - Система вимірювання високої напруги на базі силового трансформатора та її метрологічні характеристики (2012)
Сидоренко В. В. - Програмований просторовий інтерфейс управління принтером, Малаховський В. Ю. (2012)
Тимошенко Г. С. - Моделювання системи планування завантаження повітряного судна (2012)
Якуніна І. Л. - Алгоритм побудови детермінованої моделі прийняття рішень людиною-оператором при парируванні особливих випадків в польоті (2012)
Дрєєв О. М. - Метод розвантаження телекомунікаційного сервера за рахунок кешування зображень (2012)
Агарков О. В. - Вплив підвищення осьового навантаження на базову довговічність рейок залізничної колії (2012)
Бабенко А. І. - Встановлення допустимої швидкості на складних ділянках плану залізниці з урахуванням комфортабельності їзди, Курган Д. М., Черняков М. М. (2012)
Білюк І. Ю. - Розрахунок рейки на згин та кручення за методом тонкостінних стержнів та як балки на пружинній основі (2012)
Бондаренко І. О. - Стосовно питань щодо підвищення стабільності земляного полотна залізничної колії, Курган Д. М. (2012)
Велінець В. П. - Розрахунок рейки на горизонтальний згин та скручування методом С. П. Тимошенка (без врахування сил тертя) і методом О. П. Єршкова (із врахуванням сил тертя) (2012)
Дмитриев Д. В. - Сравнительные стендовые испытания воздухораспределителей: 242, 292 и Kes, Валигура Н. А. (2012)
Донченко А. В. - Оценка прочности конструкции транспортера по критерию сопротивления усталости, Федосов-Никонов Д. В., Орлов О. В., Соляник М. И. (2012)
Дорошенко О. Ю. - Дослідження взаємодії опалубки і цементобетону з метою поліпшення якості і довговічності залізобетонних конструкцій, Дорошенко Ю. М., Возний С. П. (2012)
Иванов В. Б. - Особенности конструкции автоматических сцепок Scharfenberg, Косенко В. И., Приданников Ю. О. (2012)
Курган М. Б. - Визначення раціональних параметрів залізничних кривих для заданого рівня максимальної швидкості, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2012)
Тарасюк В. М. - Підвищення надійної роботи якісних обмоток тягових електродвигунів електропоїздів (2012)
Тарасюк В. М. - Контроль та випробовування ізоляції обмоток тягових двигунів електропоїздів під час ремонту (2012)
Твердомед В. М. - Розрахунок поперечних горизонтальних сил, діючих на колію в кривих від рухомого складу, Графо-аналітичним методом, Даніленко Е. І. (2012)
Трихліб О. Д. - Аналіз витрат палива тепловозом з обліком фактично виконаної роботи (2012)
Шелейко Т. В. - Застосування основних положень невизначеності вимірювань для оцінки гальмівної ефективності рухомого складу, Водянніков Ю. Я., Свистун С. М. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование влияния переменности толщины в окружном направлении на напряженное состояние конической оболочки, находящейся под действием неосесимметричного неравномерного температурного поля (2012)
Грисенко М. В. - Ймовірнісна модель автомобільного парку як системи масового обслуговування, Крижановська Т. В. (2012)
Кульбовський І. І. - Динамічна модель планетарної передачі, Тютін В. М., Левківський С. А., Незліна О. А. (2012)
Лобас Л. Г. - До питання про рух перевернутого подвійного маятника, Лобас Л. Г., Лупіна Т. О. (2012)
Білан С. М. - Підвищення ефективності функціонування інформаційно-діагностичного комплексу "Регіна" на основі ідентифікації аварійних режимів електричних мереж в реальному часі, Воронко І. О. (2012)
Козак В. С. - Автоматизовані комп’ютерні системи управління ресурсами підприємств та проблематика їх впровадження (2012)
Мараховский Л. Ф. - Основа новой информационной технологии (2012)
Мараховский Л. Ф. - Цифровая модель искусственного нейрона на элементах автоматной памяти, Москвин М. В. (2012)
Габа В. В. - Якість та конкурентоспроможність транспортних послуг на залізничному транспорт (2012)
Іваннікова В. Ю. - Моделювання системи зберігання вантажів у вантажному терміналі аеропорту (2012)
Кацман М. Д. - Аналіз рекомендованих дій підрозділів залізниці у разі витоків, розливів та розсипів небезпечних вантажів при їх перевезенні залізничним транспортом, Мироненко В. К., Адаменко М. І., Горбаха М. М. (2012)
Кириченко Г. І. - Методи практичної формалізації умов взаємодії залізниці з користувачами транспортних послуг, Горецький О. А., Бердниченко Ю. А. (2012)
Мацюк В. І. - Науково-методичні підходи до визначення меж обслуговування вантажних фронтів промислових зон розвиненими залізничними вузлами, Шкурко Г. А. (2012)
Мироненко В. К. - Моделювання пропускної спроможності системи контейнерних терміналів, Алексійчук Н. М. (2012)
Мироненко В. К. - Базова математична модель транзитних вантажопотоків, Висоцька Г. С., Родкевич О. Г., Щербина Р. С. (2012)
Мироненко В. К. - Системні чинники впливу на міжнародні транзитні перевезення вантажів залізницями України, Горецький О. А., Щербина Р. С., Якобчук О. А. (2012)
Пічкур Т. В. - Стратегія екологічної діяльності на залізничному транспорті (2012)
Сорочинська О. Л. - Вплив втоми і стресу на безпеку праці працівників залізничного транспорту (2012)
Медведько О. - Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності Генерального прокурора України (2009)
Середа Г. - Законність оперативно-розшукової діяльності як мета та завдання прокурорського нагляду (2009)
Грошевий Ю. - Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект, Тітко І. (2009)
Долежан В. - Адекватність заходів прокурорського реагування (2009)
Козьяков І. - Методологічні аспекти предметизації прокурорського нагляду (2009)
Скрипнюк О. - Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку (2009)
Дудоров О. - Взаємодія міжнародного кримінального права та внутрішнього кримінального права на прикладі України: загальні засади, Тертиченко Т. (2009)
Присяжнюк І. - Проникнення як суспільно небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (2009)
Крикливий Р. - До питання про функції державного обвинувача (2009)
Суботін Д. - Стадія як елемент системи кримінального процесу (2009)
Грицак В. - Адміністративно-територіальний устрій України (1991–1996 рр.): науково-правовий аспект (2009)
Якимчук Н. - Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інститут бюджетного права (2009)
Винокурова І. - Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів (2009)
Шутак І. - Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні і техніко-юридичні аспекти (2009)
Дьомін Ю. - Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (2009)
Гаман-Голутвина О. - Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт (публікується російською мовою) (2009)
Андрейцев В. - Правова природа договірних правовідносин щодо виконання науково-дослідних робіт (2009)
Бондарева К. - Проблемні питання поняття "холодна зброя" і використання його в кримінальному законодавстві (2009)
Грек Т. - Помилування в Україні та Республіці Польща: порівняльно-правова характеристика (2009)
Дудоров О. - Фундаментальне дослідження злочинних наслідків у кримінальному праві, Письменський Є., Усатий Г. (2009)
Хроніка міжнародних зв’язків (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей (2009)
Кочмарський В. С. - Сторічний період селекції пшениці м’якої озимої в Миронівському інституті пшениці, Кириленко В. В., Коломієць Л. А., Гуменюк О. В. (2013)
Мисько О. І. - Ознакова колекція кукурудзи – джерело вихідного матеріалу для селекції високопродуктивних гібридів (2013)
Криворучко Т. М. - Формування ознакової колекції сортів соняшнику за стійкістю до хвороб, Рябчун В. К., Боровська І. Ю., Петренкова В. П. (2013)
Юречко А. А. - Формуваня ознакової колекції тютюну за господарськими ознаками в умовах Придністров’я України, Гаврилюк Н. І., Петренкова В. П. (2013)
Мельничук Р. В. - Генетичне різноманіття ознакової колекції нагідок як джерело вихідного матеріалу для селекції, Богуславський Р. Л. (2013)
Головчанська І. О. - Нові лінії кукурудзи – донори цінних господарських ознак для селекції, Кузьмишина Н. В., Рябчун В. К. (2013)
Клімова О. Є. - Рекомбінантні лінії цукрової кукурудзи – нові джерела селекційно-цінних ознак (2013)
Ярушников В. В. - Виділення зразків генофонду з цінними ознаками з колекції генетичних ресурсів вишні на Артемівській дослідній станції розсадництва (2013)
Клочко Н. Ф. - Якість плодів інтродукованих сортів персика та нектарина (2013)
Кучер М. Ф. - Стійкість зразків генофонду смородини проти збудників хвороб (2013)
Приймачук Л. С. - Джерела вихідного селекційного матеріалу смородини чорної на стійкість до хвороб в умовах Західного Лісостепу України, Тодосюк Є. А. (2013)
Силенко О. С. - Особливості зберігання ex-situ колекцій генетичних ресурсів рослин Устимівської дослідної станції рослинництва, Силенко С. І., Роговий О. Ю. (2013)
Рябчун В. К. - Гур’єва І. А., Кузьмишина Н. В. (2013)
Кобизева Л. Н. - Безуглий І. М., Рябчун В. К. (2013)
Богуславський Р. Л. - Джон Пeрсиваль, вчений – енциклопедист (2013)
Богуславський Р. Л. - Костянтин Iванович Пангало (до 130 річчя від дня народження) (2013)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2013)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2013)
Наукові конференції (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, содержание (2014)
Ковриго Ю. М. - Проектування систем керування з регулятором на базі внутрішньої моделі з двома ступенями свободи, Баган Т. Г., Ущаповський А. П. (2014)
Боровская Т. Н. - Оптимальное агрегирование производственных систем с параметрическими связями (2014)
Семенцов Г. Н. - Розвиток інформаційного забезпечення системи автоматичного антипомпажного захисту та регулювання газоперекачувального агрегату, Давиденко Л. І. (2014)
Олевский В. И. - Асимптотический метод моделирования технических систем с технологическими отклонениями (2014)
Квасников В. П. - Оптимизация аналогового интерфейса информационно-измерительных систем для дистанционных измерений механических величин, Орнатский Д. П., Осмоловский А. И. (2014)
Григоренко С. Н. - Информационная технология диагностирования состояний электродвигателей на основе моделей Вольтерра, Павленко С. В., Павленко В. Д., Фомин А. А. (2014)
Приміський І. В. - Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів та перехід до стандартів Євро (2014)
Строганов В. А. - Локализация утечек подземных трубопроводов на основе сопоставления акустических портретов (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Автономова Л. В. - Имитационное моделирование процесса холодной раскатки колец подшипника с учетом температурного фактора, Грозенок Е. Д. (2014)
Хавин В. Л. - Моделирование и оптимизация формы образующей ролика сдвоенного железнодорожного подшипника качения, Ягудин Д. С. (2014)
Кроль О. С. - Трехмерное моделирование многооперационного станка модели СВМ1Ф4 в среде компас 3D, Сухорутченко И. А. (2014)
Сидорика И. Н. - Обобщение результатов исследований динамической несущей способности гидродинамических упорных подшипников скольжения (2014)
Давыдова А. В. - Гидравлическое сопротивление сетчатых разделителей фаз в нестационарном потоке жидкости (2014)
Терещенко Ю. М. - Влияние густоты решетки аэродинамических профилей на режимы "запирания" течения в межлопаточных каналах, Дорошенко Е. В., Техрани А. (2014)
Чигур I. I. - Оцінка достовірності автоматизованого контролю стану породоруйнівного інструменту (2014)
Гулин В. В. - Проектирование генераторов импульсных струй на основе структурного синтеза, Устименко Т. А. (2014)
Ал Хайят Мохаммед Надим Касим - Экспериментальное исследование массообменных характеристик вихревых распыливающих массобменных аппаратов (2014)
Abstract and References (2014)
Title, contents (2012)
Alekseenko I. V. - Gene targeting in melanoma therapy: exploiting of surface markers and specific promoters, Zinovyeva M. V., Pleshkan V. V., Sverdlov E. D. (2012)
Svietlova N. B. - The molecular components of phospho- and glycolipid metabolism in plant cell membranes under the phosphorus deficiency (2012)
Demchenko A. P. - Modern views on the structure and dynamics of biological membranes (2012)
Taran N. Yu. - Lipids and pigment-protein complexes of photosynthetic apparatus of Deschampsia antarctica Desv. plants under UV-B radiation, Storozhenko V. O., Svietlova N. B., Topchiy N. M. (2012)
Лаврова К. В. - Активність 2',5'-олігоаденілатсинтетази та рівень інтерферону у лімфоцитах щурів в умовах впливу радіації, Компанець І. В., Остапченко Л. І. (2012)
Skivka L. M. - Synergistic effect of microbe-associated molecules on human monocyte-derived dendritic cell maturation in vitro, Shvets Yu. V., Khranovska N. M., Fedorchuk O. G., Pozur V. V., Senchilo N. V. (2012)
Kriachok I. A. - The influence of GSTP1 A 313 G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients, Khranovska N. M., Svergun N. M., Filonenko K. S., Novosad O. I., Titorenko I. B., Martynchik A. V., Gubareva H. O., Kadnikova T. V., Aleksik O. M. (2012)
Yakovishin L. A. - Molecular complexes of the triterpene glycosides with L-tyrosine and their biological activity, Lekar A. V., Vetrova E. V., Borisenko N. I., Borisenko S. N., Grishkovets V. I. (2012)
Chellapandi P. - Cobalt-and nickel-containing enzyme constructs from the sequences of methanogens, Balachandramohan J. (2012)
Stadnyk V. V. - Dopamine receptor type 1 of Caenorhabditis elegans expressing in mechanosensory neurons, Regosh A., Mayor C. Y., Fomenko I. S., Bondarchuk T. I., Sklyarov O. Y. (2012)
Title, contents (2012)
Iatsyshyna A. P. - Current approaches to improve the anticancer chemotherapy with alkylating agents: state of the problem in world and Ukraine (2012)
Кайдашев И. П. - Сиртуины – универсальные регуляторы клеточных функций (2012)
Kozyrovska N. O. - Kombucha microbiome as a probiotic: a view from the perspective of post-genomics and synthetic ecology, Reva O. M., Goginyan V. B., de Vera J.-P. (2012)
Kasian N. A. - Effect of the vitamin D photosynthesis products on thermodynamic parameters of model lipid membranes, Vashchenko O. V., Gluhova Ya. E., Lisetski L. N. (2012)
Panchuk R. R. - Study of molecular mechanisms of proapoptotic action of novel heterocyclic 4-thiazolidone derivatives, Chumak V. V., Fil' M. R., Havrylyuk D. Ya., Zimenkovsky B. S., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2012)
Varyvoda O. Yu. - Mice lacking pituitary tumor transforming gene show elevated exposure of DGalNAc carbohydrate determinants, Filyak Yu. Z., Lutsyk A. D., Stoika R. S. (2012)
Pokholenko Ia. O. - Action of booster immunization with E2 CSFV on immune response elicited by marker DNA-vaccine against CSF, Gulko T. P., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2012)
Gorbatiuk O. B. - Bioaffinity sorbent based on immobilized protein A Staphylococcus aureus : development and application, Tsapenko M. V., Pavlova M. V., Okunev O. V., Kordium V. A. (2012)
Чеботар Г. О. - Алелі гена Ppd-D1 у зразках колекції Aegilops tauschii і м’якої пшениці, Чеботар С. В., Бабенко Д. О., Моцний І. І., Щербань А. Б., Сиволап Ю. М. (2012)
Сліщук Г. І. - Біоінформатичний аналіз вторинної структури тринскриптів інтрона 1 гена whp1 кукурудзи, Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2012)
Title, contents (2012)
Frolova A. O. - Overview of methods of reverse engineering of gene regulatory networks: Boolean and Bayesian networks (2012)
Kovalchuk N. V. - Role of phytolectin in the life cycle of plants, Melnykova N. M., Musatenko L. I. (2012)
Shahid S. - A review on microcephaly genes, Irshad S. (2012)
Maslova O. O. - Current view of mesenchymal stem cells biology (brief review) (2012)
Khodyreva S. N. - Role of poly(ADP-ribose)polymerase 2 in DNA repair, Kutuzov M. M., Lavrik O. I. (2012)
Lebedeva N. A. - The new base excision repair pathway in mammals mediated by tyrosyl-DNA-phosphodiesterase 1, Rechkunova N. I., Lavrik O. I. (2012)
Rechkunova N. I. - Photoreactive DNA as a tool for studying topography of nucleotide excision repair complex, Krasikova Y. S., Maltseva E. A., Lavrik O. I. (2012)
Evdokimov A. N. - Synthesis of model DNA and their application as substrates of nucleotide excision repair, Tsidulko A. Yu., Petruseva I. O., Koroleva L. S., Serpokrylova I. Yu., Silnikov V. N., Lavrik O. I. (2012)
Belousova E. A. - Study of the activity of DNA polymerases β and λ using 5-formyluridine containing DNA substrates, Lavrik O. I. (2012)
Zakharenko A. L. - Glycyrrhetinic acid and its derivatives as inhibitors of poly(ADP-ribose)polymerases 1 and 2, apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 and DNA polymerase β, Salomatina O. V., Sukhanova M. V., Kutuzov M. M., Ilina E. S., Khodyreva S. N., Schreiber V., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I. (2012)
Ткачева Т. Н. - Спектрально-люминесцентные свойства производных скварилиевых зондов при взаимодействии с изолированными клетками печени крыс, Кавок Н. С., Боровой И. А., Обухова Е. Н., Климов С. А., Малюкин Ю. В. (2012)
Dergai O. V. - Amphiphysin 1 and 2 interact with latent membrane protein 2A of Epstein-Barr virus and regulate its exosomal secretion, Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Tsyba L. O., Yaruchik A. M., Rynditch A. V. (2012)
Kutuzov M. M. - Polysulfide compounds as inhibitors of the key base excision repair enzymes, Zakharenko A. L., Sukhanova M. V., Khodyreva S. N., Khomenko T. M., Volcho K. P., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I. (2012)
Title, contents (2014)
Evdokimov A. N. - Model DNA for investigation of mechanism of nucleotide excision repair, Lavrik O. I., Petruseva I. O. (2014)
Gryshkova V. S. - The mechanisms of activation of the single chain cytokine receptors: preformed and ligand-induced dimerization, Albu R. I., Constatinescu S. N. (2014)
Severinovskaya O. V. - Application of MALDI-TOF mass spectrometry for study on fibrillar and oligomeric aggregates of alpha-synuclein, Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Cherepanov V. V., Subramaniam V., Yarmoluk S. M. (2014)
Santos Jr G. C. - Chromatin enrichment of histone marks H4Ac and H3K9me3 in TP53 gene domain in breast cells, Goes A. C. S., de Moura Gallo C. V. (2014)
Kotsarenko K. V. - Influence of some biologically active substances on amount of MGMT and MARP proteins in human cells in vitro, Lylo V. V., Macewicz L. L., Ruban T. P., Luchakivska Yu. S., Kuchuk M. V., Lukash L. L. (2014)
Sergeyeva T. A. - Colorimetric biomimetic sensor systems based on molecularly imprinted polymer membranes for highly-selective detection of phenol in environmental samples, Chelyadina D. S., Gorbach L. A., Brovko O. O., Piletska E. V., Piletsky S. A., Sergeeva L. M., El’skaya A. V. (2014)
Pokholenko Ia. O. - Development and characterization of porous functionalized collagen scaffolds for delivery of FGF-2, Chetyrkina M. D., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Moshynets O. V., Sheludko E. V., Shpylova S. P., Degtiarova M. I., Kordium V. A. (2014)
Gotsulyak N. Ya. - Optimization of cell motility evaluation in scratch assay, Kosach V. R., Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I. (2014)
Rudenko E. E. - PPM1M and PRICKLE2 are potential tumor suppressor genes in human clear-cell renal cell carcinoma, Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I. (2014)
Kucherenko A. M. - Association of IL8 and IL10 gene allelic variants with ischemic stroke risk and prognosis, Shulzhenko D. V., Kuznetsova S. M., Demydov S. V., Livshits L. A. (2014)
Sviatenko L. K. - Interaction of 2'-deoxyguanosine with cis-2-butene-1,4-dial: Computational approach to analysis of multistep chemical reactions, Gorb L. G., Hovorun D. M., Leszczynski J. (2014)
Висоцький А. А. - Мікрогемодинамічні порушення при синдромі психоемоційного вигорання з наявністю та відсутністю хронічної патології гепатобіліарної системи та їхній взаємозв’язок з концентрацією прозапальних цитокінів (Іl-1β, ФНО-α) у крові хворих, Фролов В. М., Пересадін Н. А. (2009)
Височин М. В. - Мікрогемодинамічні порушення у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень, Іванова Л. М. (2009)
Височин Є. В. - Морфологічні показники мікрогемодинаміки у підлітків з соматизованими депресивними розладами та їхній взаємозв’язок зі станом ліпопероксидації, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гаврелюк С. В. - Пропорции телосложения у современных детей периода первого детства с деформациями позвоночного столба, Виноградов А. А. (2009)
Гарник К. В. - Вплив галавіту та артіхолу на морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Вплив фітопрепарату алфагіну на морфологічні показники мікрогемодинаміки у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Дунаєв О. В. - Гістологічні критерії диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності на фоні хронічних отруєнь алкоголем за гістологічними змінами міокарда передсердь, Циганок Л. І. (2009)
Дяченко О. П. - Артеріовенозні взаємовідношення мозочка мезоцефалів (2009)
Кихтенко Е. В. - Особенности эмбриогенеза адренокортикотропоцитов аденогипофиза плода в условиях хронической внутриутробной гипоксии (2009)
Кравець О. В. - Динаміка морфологічних змін острівцевого апарату підшлункової залози за умов впливу важких металів (2009)
Круглова О. В. - Вплив фітозасобу холенорму на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний безкам’яний холецистит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонія на фагоцитарну активність моноцитів та показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Башков В. О. (2009)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла нирки в ранні терміни експерименту при дії великих доз метилтретбутилового ефіру, Шевченко О. О., Куфтирева Т. П. (2009)
Курик О. Г. - Морфологічна характеристика пошкоджень елементів провідної системи серця при гострій коронарній недостатності, Боднар Л. В., Каплевський О. О., Баздирєв В. В. (2009)
Миловидова Г. Е. - Вивчення морфофункціональних особливостей правого шлуночка серця в нормі і при тромбоемболії легеневої артерії (2009)
Пастухова В. А. - Ультраструктурні зміни передміхурової залози щурів після впливу на організм хронічної гіпертермії (2009)
Потапенко П. И. - Возможности трёхмерной реконструкции при проведении эхокардиоскопии для диагностики синдрома некомпактного левого желудочка у пациента с острым инфарктом миокарда, Антонец И. Д., Шаповалова С. Г., Некраса А. И., Шелест Л. В. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан системи мікрогемодинаміки у хворих на фебрильну шизофренію в періоді реабілітації після перенесенного нападу кататонії, Рачкаускас Г. С. (2009)
Разумний Р. В. - Динаміка морфологічних і функціональних показників мікрогемоциркуляції у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки при застосування Імуномаксу (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні імуномаксу та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Руденко І. В. - Клініко–лабораторні особливості перебігу вагітності у першому і другому триместрах у жінок, що виношували плоди із вадами розвитку серця (2009)
Рябоконь Е. Н. - Особенности морфо-функционального состояния твердых тканей зуба при повышенной чувствительности, Савельева Н. Н., Гаргин В. В., Назарян Р. С. (2009)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка морфологічних та цитохімічних показників бронхо-альвеолярного секрету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону (2009)
Скоробогатов А. М. - Ультраструктура мінералу при пластиці кісткових дефектів гідроксилапатитним матеріалом ОК-015, легованим цинком та внутрішньошлунковому застосуванні остеіну, Лузін В. І. (2009)
Соцька Я. А. - Взаємозв’язок між морфо-функціональними показниками мікрогемоциркуляції та процесами ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності, при застосуванні антралю та артишока екстракту-Здоров’я (2009)
Суханова Л. А. - Морфологическая характеристика воспаления у больных, оперированных по поводу туберкулеза легких в зависимости от состояния соединительной ткани (2009)
Траилин А. В. - Иммунофенотипирование лейкоцитов в комплексной диагностике вариантов острого отторжения почечного аллотрансплантата, Никоненко Т. Н. (2009)
Чеботарёв Е. В. - Морфологические показатели микрогемоциркуляции у больных с соматизированными депрессивными расстройствами при лечении мелитором и полиоксидонием, Рачкаускас Г. С. (2009)
Шаповалова І. О. - Функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Шириханова И. Ю. - Морфометрический анализ состояния костной ткани у рабочих цементного производства, больных генерализованным пародонтитом, Бандривская Н. Н. (2009)
Шкодовская Н. Ю. - Морфология тазобедренного сустава у детей с рецидивом врожденного вывиха бедра и системной патологией после реконструктивно-восстановительных операций, Корольков А. И. (2009)
Андреева И. В. - Изменение показателей портальной и централь-ной гемодинамики интактных крыс при нагрузочном тесте, Виноградов А. А., Савина А. В. (2009)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния бисегментарного заднего цервикоспондилодеза на смежные позвоночные двигательные сегменты (2009)
Бибик О. Ю. - Особливості морфогенезу тимуса при дії помірної хронічної гіпертермії, Чмелюк І. О. (2009)
Болотна І. В. - Вплив гіпергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму на морфологію печінки щурів старечого віку (2009)
Варес Я. Е. - Серединні переломи нижньої щелепи. Сучасні погляди на хірургічне лікування (2009)
Височин Є. В. - Стан мікрогемодинаміки та цітокіновий профіль підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом, Рачкаускас Г. С. (2009)
Возный В. Б. - Половые отличия и индивидуальная изменчивость первых верхних премоляров человека (2009)
Волошин Н. А. - Морфофукциональные особенности формирования яичек крыс от момента рождения до второго месяца жизни, Тополенко Т. А. (2009)
Гарник К. В. - Стан мікрогемоциркуляторного русла у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції при використанні фітозасобу алфагіну у хворих з синдромом менеджера, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Житников А. Я. - Метаболические и структурные предпосылки набухания и гипертрофии хондроцитов, Исламова М. А. (2009)
Іванова Л. М. - Стан бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень при застосуванні флуімуцил антибіотику ІТ, альфа-ліпону та ехінацеї пурпурової, Сидоренко Ю. В., Хапіліна В. Ф. (2009)
Клименко Н. А. - Морфофункциональные особенности ткани легкого при хронической сердечной недостаточности, Павлова Е. А., Сорокина И. В. (2009)
Комаревцева И. А. - Морфологическая характеристика воспалительной реакции, Попов Э. Н., Комаревцева Е. В., Заика А. В. (2009)
Komarevtsevа K. V. - The predictive value of apoptosis in human thyroid nodules as a risk factor for malignancy, Komarevtseva I. O. (2009)
Кравець В. В. - Вплив глутаргіну на морфологічні особливості тонкої кишки щурів в умовах мікроелементозів (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив поліоксидонію на показники мікрогемодинаміки у хворих із синдромом хронічної втоми поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Возрастные особенности фазового состава костного минерала крыс при воздействии гравитационных перегрузок (2009)
Левенец С. В. - Особенности строения системы воротной вены при циррозе печени и портальной гипертензии (2009)
Лузин В. И. - Химический состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного марганцем, Лубенец А. А., Астраханцев Д. А., Пляскова Ю. С. (2009)
Павленко Н. Я. - Вивчення впливу естракту з листя артишоку польового на морфологію плаценти при експериментальній плацентарній дисфункції у щурів, Риженко І. М., Деєва Т. В., Зайченко О. С. (2009)
Процюк О. В. - Перспективи застосування харчового концентрату "Еноант" у попередженні цитогенетичних пошкоджень та їх наслідків, Брезицька Н. В., Линчак О. В., Тимченко О. І. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та показники ліпопероксидації у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка функціональних і морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни емалі зубів щурів в умовах надлишкового споживання солей цинку, хрому та свинцю, Лахтін Ю. В., Кузенко Є. В. (2009)
Смирнов С. Н. - Регуляция ДНК-синтетической активности и состояния фракции роста гепатоцитов крыс разного возраста (2009)
Соцька Я. А. - Морфо-функціональні показники мікрогемодинаміки та стан ліпопероксидації при хронічному безкам’яному холециститі, поєднаному з хронічним вірусним гепатитом С низької активності, при використанні фітозасобу бонджигару, Гарник Т. П., Фролов В. М., Борзенко І. А. (2009)
Тіщенко О. Б. - Клініко-сонографічні особливості хронічного некалькульозного холециститу в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності, Бурмак Ю. Г., Чернишова Н. В., Берест О. В. (2009)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності сучасного фітозасобу ентобану в корекції мікрогемодинамічних порушень у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеною флорою, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Петруня А. М. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції у хворих на соматизовану депресію при застосуванні комбінації мелитору і поліоксидонію (2009)
Шаповалова І. О. - Взаємозв’язок між морфологічними та функціональними показниками мікроциркуляторного русла та процесами перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Мелещенко А. В. - Современные представления о морфогенезе надпочечных желез под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды (2009)
Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова (2009)
Алиева А. А. - Характеристика морфологических показателей надпочечных желез крыс в период реадаптации после сочетанного воздействия экстремальной хронической гипертермии и физической нагрузки (2009)
Акулинин В. Н. - Интерфероновый статус у больных терапевтически резистентной шизофренией на фоне хронической патологии гепатобилиарной системы при применении гепатопротектора антралю, Рачкаускас Г. С. (2009)
Бенгус Л. М. - Полимерные композиты в ортопедии и травматологии, Дедух Н. В., Малышкина С. В. (2009)
Бикова-Труедсcон Н. І. - Стан клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2009)
Височин Є. В. - Вплив комбінації вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на показники мікрогемодинаміки та фагоцитарну активність моноцитів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2009)
Гарник К. В. - Оцінка взаємозв’язоку між показниками мікрогемодинаміки та процесами ліпоперексидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка функціональних та морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Дяченко О. П. - Асиметрія артеріального русла мозочка мезоцефалів (2009)
Ковешников В. Г. - Биомеханические свойства эмали и дентина в пределах одного зуба на горизонтальном шлифе, Маврич В. В., Болгова Е. С., Возный В. Б. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Показники мікрогемодинаміки та системи антиоксидантного захисту у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом при застосуванні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Кутя С. А. - Микротвердость костей крыс при гравитационных перегрузках и применении различных способов повышения устойчивости к ним (2009)
Лузин В. И. - Макроэлементный состав большеберцовой кости при пластике костных дефектов керамическим гидроксилапатитом и деминерализованным костным матриксом, Бережной Е. П. (2009)
Львова Л. В. - Вплив фітопрепарату цинаріксу на рівень перекисного окислення липідів у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту (2009)
Машихина Л. А. - Индивидуальная анатомическая изменчивость атланто-окципитального синуса при компьютерной томографии, Андреева И. В., Виноградов А. А. (2009)
Радіонова С. І. - Стан мікрогемоциркуляції та макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при лікуванні поліоксидонієм, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при введенні поліоксидонію та альфа-токоферолу, Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. (2009)
Сак А. Є. - Зміни активності лактатдегідрогенази та її ізоформ у клітках міжхребцевого диска при різних за тривалістю динамічних навантажень (2009)
Сидоренко Ю. В. - Сонографічні показники органів черевної порожнини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень, Іванова Л. М. (2009)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на стан мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеня активності, Фролов В. М., Санжаревська І. В. (2009)
Стаценко Е. А. - Органометрические показатели строения селезёнки крыс при введении им гидрокортизона и бисфосфоната "Зомета" в различные возрастные периоды (2009)
Фролов В. М. - Вплив артіхолу та галавіту на показники мікрогемоциркуляції та ліпопероксидації при синдромі психоемоційного вигорання, сполученому з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Гарник Т. П., Пересадін М. О. (2009)
Павленко А. В. - Особенности процессов репаративной регенерации в альвеолярных отростках нижней челюсти при пластике дефектов различными материалами, Чайковская И. В., Лузин В. И. (2009)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та цитокінів у хворих на соматизовану депресію при лікуванні мелітором та поліоксидонієм (2009)
Шаповалова І. О. - Стан мікроциркуляторного русла у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням в періоді диспансерного спостереження при застосуванні комбінації імуноплюсу та артіхолу (2009)
Шиндер А. В. - Особливості регенерації шкіри під впливом екстрактів тваринного походження при холодовій травмі у щурів, Єрмакова Н. Ю., Синчикова О. П., Сандомирський Б. П., Бизов В. В., Гальченко С. Є. (2009)
Украина – миру: маленькие пациенты с ДЦП из Катара пройдут лечение в Трускавце (2012)
Медведовська Н. В. - Регіональні особливості захворюваності на онкологічну патологію та її профілактика в сучасних умовах (2012)
Зинченко Е. К. - Клиническая гетерогенность артериальной гипотонии, выступающей в составе неврологических симптомокомплексов (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика стану здоров’я населення працездатного і непрацездатного віку в Закарпатті (2012)
Калюжна Л. Д. - Аналіз показників, що характеризують динаміку онко- та передонкопатології шкіри протягом 2003–2011 рр. серед прикріпленого обмеженого контингенту, Дріянська В. В., Шармазан С. І., Якобчук А. В. (2012)
Слабкий Г. О. - Стан здоров’я і медичного обслуговування угорців Закарпаття, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Дем’ян В .І. (2012)
Жилка Н .Я. - Епідеміологія раку шийки матки в Україні, Зайкова Т. В. (2012)
Клименюк В. П. - АРС-декомпозиція рівнів інвалідизації внаслідок ішемічної хвороби серця за когортами, віком та роками дослідження, Галаченко О. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2012)
Плужнікова Т. В. - Основні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань у населення Полтавської області, Гапон В. О., Савченко Л. В., Кризина Н. П. (2012)
Чепелевська Л. А. - Позитивні тенденції смертності населення України на початку ХХІ століття, Слабкий Г. О., Буртова Ю. О. (2012)
Любінець О. В. - Особливості та порівняльна характеристика смертності населення від основних причин в Україні та Європі, Орда О. М. (2012)
Моісеєнко Р .О. - Організація моніторингу ефективності впровадження нових вакцин, Чернишова Л. І., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І., Сичова І. С. (2012)
Дячук Д. Д. - Самооцінка системи управління організаційним розвитком медичного закладу на підставі методики функціональної оцінки менеджменту, Зюков О. Л. (2012)
Хаджинова Н. А. - Оптимізація діяльності дитячих санаторіїв соматичного профілю, підпорядкованих МОЗ України (2012)
Гінзбург В. Г. - Вплив регіоналізації стаціонарної акушерської допомоги на якість медичного обслуговування породіль та новонароджених (2012)
Медведовська Н. В. - Проблема переорієнтації послуг охорони психічного здоров’я з урахуванням соціальних потреб пацієнтів на етапі стаціонарної допомоги, Ладик-Бризгалова А. К. (2012)
Фломін Ю. В. - Управління якістю медичної допомоги як важливий аспект менеджменту в охороні здоров’я (2012)
Бойко В. Я. - Вивчення думки населення щодо надання медичної допомоги у Рівненській області (за даними соціологічного опитування), Дорошенко О. О., Шевченко М. В. (2012)
Збітнєва С. В. - Офтальмологічна медична допомога у відомчих закладах охорони здоров’я (2012)
Крапівіна А. А. - Гендерні особливості забезпечення рівності в охороні репродуктивного здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2012)
Парій В. Д. - Діяльність лікарняних кас у спектрі реформування системи охорони здоров’я в Україні (2012)
Григоренко А. А. - Аналіз законодавчої бази щодо боротьби з тютюнокурінням в Україні, Красовський К. С. (2012)
Слабкий Г. О. - Щодо результатів оперативного моніторингу місця смерті ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Крисько М. О., Якимець В. М. (2012)
Кочін І. В. - Основні напрями удосконалення післядипломної підготовки лікарів державної служби медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я України, Акулова О. М., Cидоренко П. І., Трошин Д. О., Гайволя О. О., Шило І. Ф. (2012)
Шевченко М. В. - Заохочувальні виплати медичним працівникам первинної ланки в пілотних проектах, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи: переваги та недоліки, Дорошенко О. О., Карамзіна Л. А. (2012)
Клименко В. І. - Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я (2012)
Миронюк І. С. - Результати впровадження алгоритмів організації медичної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, в Закарпатській області, Фільо К. В., Гудюк Н. А. (2012)
Кондратюк Н. Ю. - Щодо історії становлення та розвитку системи диспансеризації дорослого населення в Україні за часів СРСР (огляд літератури) (2012)
Агарков В. И. - Наш взгляд на реформирование здравоохранения Украины, Гребняк Н. П., Грищенко С. В., Дорохова Е. Т., Северин Г. К. (2012)
Олег Михайлович Ціборовський (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Бирюков И. Ю. - Сравнение показателей специальных стрелковых боеприпасов и их конструктивные особенности, Сыщук С. И. (2013)
Бугаєв С. В. - Визначення величини опору зануреної частини БТР-3У при його русі по воді (2013)
Белевщук Я. О. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пункту бойового управління автоматизованої системи управління зенітної ракетної бригади "Поляна-Д4”, Василець В. О., Свистунов Д. Ю., Поляков А. В. (2013)
Дончак Д. А. - Методика розрахунку потреб на підтримку справного стану і продовження ресурсних показників радіоелектронної техніки системи радіолокаційної розвідки і контролю повітряного простору, Камалтинов Г. Г., Колеснік О. М. (2013)
Ермаков Г. В. - Анализ возможностей применения комплексов активной защиты бронетехники, Ченыкаев А. В., Гогонянц С. Ю. (2013)
Журавльов О. О. - Оцінка потенційного ефекту удару ракетою з касетною бойовою частиною, оснащеною осколково-фугасними бойовими елементами, по позиційному району мотопіхотного взводу, Іванець М. Г. (2013)
Купріненко О. М. - Визначення раціональної кількості бойових броньованих машин для ведення бойових дій у складі автономних тактичних груп (2013)
Попов С. Е. - Вибір і обґрунтування вимог до показників та критерію ефективності функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення військових частин радіотехнічних військ (2013)
Ушенко С. О. - Альтернативна система компенсації реактивного моменту від гвинта-носія військово-транспортного вертольоту, Слабик М. С., Щербак В. О. (2013)
Яценко К. Г. - Аналіз властивостей маневреності засобів рухомості зенітних ракетних комплексів та вибір критеріїв їх оцінки, Бобошко О. А. (2013)
Аносов А. О. - Створення на основі шумових процесів стеганоконтейнерів для забезпечення потрібного рівня стійкості до стеганоатак за відсутності шифрування корисного повідомлення (2013)
Калугін В. Д. - Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Карпенко О. В. - Узагальнені функції невизначеності для відеоімпульсних РЛС з антенними решітками різної конфігурації, Онищенко В. В. (2013)
Коломійцев О. В. - Підвищення стійкості кутового автосупроводження літального апарату в багатофункціональній лазерній інформаційно-вимірювальній системі, Клівець С. І., Петренко О. C., Руденко Д. В. (2013)
Кочмарчик Р. С. - Повышение достоверности распознавания целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки методом восстановления элементов изображений (2013)
Кравченко Ю. В. - Метод поетапного зменшення потужності бази матроїда в задачах побудови топології системи зв’язку і автоматизації управління військами, Микусь С. А. (2013)
Куянова Г. Ю. - Математична модель системи самонаведення безпілотних літальних апаратів на наземну ціль по променю, Васильєв Д. Г., Федоряка С. В., Гордиєвський О. Т. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения, Лукьянчук В. В., Кириллова Н. И., Артеменко А. А. (2013)
Лукин К. А. - Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой, Васюта К. С., Зоц Ф. Ф., Выплавин П. Л., Кудряшев В. В., Озеров С. В., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г., Лукин С. К. (2013)
Маштак И. В. - Однопунктовая баллистическая технология определения параметров орбит спутников. Обоснование, стратегия радиоконтроля орбиты, Шептун А. Д. (2013)
Мнушка О. В. - Имитационная модель нечеткой системы управления позиционированием спутниковой антенны (2013)
Мушаров А. О. - Апроксимація основної кривої намагнічування магнітопроводу силового трансформатору ступеневим поліномом третього ступеня (2013)
Павлюченко А. М. - До проблеми розрахунку теплообміну і опору тертя надзвукових осесиметричних об’єктів в умовах працюючих двигунів РДТП за наявності в пристінному прикордонному шарі ламінарно-турбулентного переходу, ефекту стисловості і неізотермічності, Шийко О. М. (2013)
Петрушенко М. М. - Вимірювач дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем (2013)
Смеляков К. С. - Построение эффективной стратегии сегментации с использованием дерева решений (2013)
Чинков В. М. - Математична постановка проблеми синтезу вимірювальних сигналів для визначення технічного стану зразків озброєння при їх експлуатації за технічним станом, Герасимов С. В. (2013)
Бабенко В. Г. - Оптимизация матричных операций скользящего шифрования (2013)
Євсєєв В. О. - Підходи до розподілу обмежених ресурсів при організації охорони важливих державних об’єктів внутрішніми військами в особливий період, Лисенко О. В. (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Напрями розвитку збройних сил для їх застосування в сучасних війнах (2013)
Лазебник С. В. - Еволюційні зміни у підходах щодо проведення повітряної наступальної операції на прикладі локальних конфліктів у Лівії (1986 рік, 2011 рік), Тюрін В. В., Тіхонов І. М., Грідіна В. В. (2013)
Орлов М. М. - Математичні моделі визначення чисельності внутрішніх військ для охорони важливих державних об’єктів у разі вирішення завдань забезпечення функціонування регіональних органів державної влади при виникненні міжетнічного конфлікту, Халеп В. В. (2013)
Ролін І. Ф. - Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ, Морозов І. Є. (2013)
Семененко О. М. - Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Остапець О. М., Кремешний О. І. (2013)
Усачова О. А. - Покращення якості роботи системи військового управління за рахунок автоматизації управлінських функції керівників підрозділів, Медведєв В. К., Артюх В. М. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Аннєнкова Н. Г. - Робота заводу "Герлях і Пульст” на українських теренах в умовах Першої світової війни (1915-1918 рр.) (2013)
Гула Р. В. - Співвідношення національного та інтернаціонального у патріотичному вихованні особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії у період визволення України 1942-1944 рр. (2013)
Гулай В. В. - Вступ Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. в оцінці етнополітичних спільнот (2013)
Дем’янюк О. Й. - Розгортання бойових дій на території Волинської губернії у 1915 р. (2013)
Лильо О. М. - Львівське середовище скульпторів середини ХVIII ст. (2013)
Нагірняк М. Я. - Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944–1945 рр.), Лаврецький Р. В. (2013)
Підкова І. З. - Участь членів Народної Ради у створенні та діяльності партії Демократичного відродження України (березень 1990 – серпень 1991 рр.) (2013)
Рижева Н. О. - Стан суднобудівної галузі в Україні в 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Романюк Т. П. - Листи історика Ярослава Пастернака з фронтів Першої світової війни (2013)
Терський С. В. - Сучасний стан історичної реконструкції військово-стратегічних шляхів Галицько-Волинського князівства (2013)
Ткачук П. П. - Повітряне сполучення як фактор виживання держави (на прикладі української народної республіки) (2013)
Харук А. І. - Виробництво на харківському авіазаводі бомбардувальника Су-2 (2013)
Хобот П. В. - Створення Південної похідної групи ОУН(Б) та її діяльність протягом 1939–1941 рр., Шляхтич Р. П. (2013)
Бураков Ю. В. - Англо-російські відносини напередодні Кримської війни (2013)
Красюк О. П. - Реформування російської армії після завершення Кримської війни, Івахів О. С. (2013)
Молчанов В. Б. - Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853–1856 рр.) (2013)
Геліаш М. М. - Національне питання в Польщі (1918-1939 рр.): проблеми державного регулювання (2013)
Кожушко А. В. - Монгольські завоювання доби Чингізхана очима сучасників подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз (2013)
Луньков А. В. - Історія створення спеціальних формувань НАТО, Гулима О. П. (2013)
Майорова А. С. - Роль православного духовенства у формуванні суспільно-культурного середовища у кінці ХVІІІ першій половині ХІХ ст. (2013)
Питльована Л. Ю. - Зовнішня політика США зламу ХІХ–початку ХХ століть в американському повоєнному історіо-графічному дискурсі: основні ідеї та проблеми (2013)
Приступа Є. Н. - Джерело з історії фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України (2013)
Бамбуляк М. П. - Улаштування інженерних загороджень в особливих умовах, Фтемов Ю. О., Колос Р. Л. (2014)
Біленко О. І. - Визначення параметрів звуку пострілу, які впливають на виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки та підлягатимуть регламентації (2014)
Воїнов В. В. - Інтегрована логістична підтримка зразків озброєння та військової техніки, Бровко М. Б., Запара Д. М. (2014)
Воронин В. В. - Решение задачи целераспределения при управлении огнем в многоканальном зенитном ракетном комплексе, Соловей Р. В., Грицына Н. Т. (2014)
Грабчак В. І. - Обґрунтування вимог до точності складання таблиць стрільби, Бондаренко С. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методические основы обоснования концепции развития и облика перспективной авиационной системы вооружения вооруженных сил государства и ее структурных компонентов, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2014)
Добровольський А. Б. - Підвищення інформаційної здатності діючих зразків радіопроменевих засобів охорони, що використовуються в охороні державного кордону (2014)
Журавлев А. А. - Методика оценки требуемой точности прицеливания средства дальнего поражения при условии двухэтапного последовательного наведения на цель, Орлов С. В. (2014)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О., Костюк В. В. (2014)
Купрієнко М. В. - Розробка конструктивно-компонувальної схеми безпілотного надзвукового літака розвідника, Вихрицький С. В., Купрієнко С. А. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам, Лукьянчук В. В., Кириллов И. Г., Николаев И. М. (2014)
Малюк В. Г. - Метод визначення меж зони стійкого радіообміну підрозділів внутрішніх військ в умовах радіопридушення, Іохов О. М., Кузьминич І. В. (2014)
Мошаренков В. В. - Совершенствование военных эталонов фазовых сдвигов Вооруженных Сил Украины (2014)
Павленко М. А. - Процес управління винищувачами в перспективних автоматизованих системах управління, Шейгас О. К., Петрушенко М. М. (2014)
Печура Д. С. - Прогнозування технічного стану складових частин авіаційних керованих ракет за визначеними групами, Березанський В. Г., Березанський О. Г., Васильченко Д. О. (2014)
Сальник Ю. П. - Шляхи впровадження концепції ISTAR у систему розвідки Збройних Сил України, Пащук Ю. М. (2014)
Титаренко О. Б. - Обґрунтування шляхів підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття при відбитті удару засобів повітряного нападу противника, Місюра О. М., Тристан А. В. (2014)
Тіхонов І. М. - Обґрунтування комплексу задач перспективної системи підтримки прийняття рішення для командира зенітної ракетної бригади (полку) оперативного командування (2014)
Чинков В. М. - Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при інтегральному обмежені, Герасимов С. В. (2014)
Чорний М. В. - Позиціонування евакуаційних (ремонтно-евакуаційних) органів військового формування на місцевості, Долгов Р. В. (2014)
Авчінніков Є. О. - Класифікація електромагнітної зброї (2014)
Барсуков А. Н. - Повышение скрытности бортового радиовысотомера с применением хаотического процесса, сформированного нелинейной динамической системой Икеды, Сергеев С. С., Ткачук В. В., Болдырев А. С. (2014)
Бортновський С. А. - Аналіз технічних можливостей інформаційного спряження пеом з інтерфейсом типового комплексу засобів автоматизації зразка озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ та розробка відповідного пристрою інформаційного спряження, Чеботарев М. В., Марченко А. Д. (2014)
Васюта К. С. - Метод скрытой передачи бинарной информации на основе применения линейнопреобразованного стохастического процесса "скользящего среднего", Щербинин С. А. (2014)
Залевский Г. С. - Метод расчета характеристик вторичного излучения наземных радиолокационных объектов резонансных размеров, Сухаревский О. И. (2014)
Зіньків С. А. - Аналіз конструктивно-компонувальної схеми бойового вертольота, Холод О. Р., Климов А. А., Турицький С. О. (2014)
Коваленко А. С. - Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Коломійцев О. В. - Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі, Кудряшов В. Є., Мельников І. В., Клеванний Ю. О. (2014)
Кравченко И. Ф. - Показатель эффективности проекта авиационного двигателя и критерий его модифицируемости для учебно-боевого самолета (2014)
Красноруцький А. О. - Варіант модернізації апаратури відтворення мовних повідомлень літака МИГ-29, Романенко І. В., Завада А. А., Токаренко В. В. (2014)
Кучерук С. М. - Методика проверки эффективности функционирования метода повышения безопасности движения судна (2014)
Логинов В. В. - Методика оценки технико-экономических характеристик турбовинтового двигателя в системе легкого регионального пассажирского самолета, Украинец Е. А., Кравченко И. Ф., Еланский А. В. (2014)
Малишев О. А. - Підвищення завадозахищенності оглядових РЛС метрового діапазону за рахунок створення пристрою подавлення відповідей по бокових пелюстках, Сидоров В. В., Беденко Я. М. (2014)
Миколайчук Р. А. - Статистичне моделювання функціонування системи з динамічною структурою (2014)
Моисеева Г. А. - Пути повышения энергетических характеристик сигнала от ложной цели при использовании голографического метода размножения изображений объектов для создания пассивных помех высокоточному оружию в оптическом диапазоне длин волн (2014)
Морозов О. О. - Вибір функціональної структури ієрархічної автоматизованої системи управління, Долгий Ю. С. (2014)
Науменко М. В. - Методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування перспективних зразків озброєння і військової техніки (2014)
Обідін Д. М. - Математична формалізація функціональної стійкості процесів управління літальними апаратам (2014)
Одноралов І. В. - Методологія оцінки надійності підприємств при виборі виконавців державного оборонного замовлення, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2014)
Опанасюк І. І. - Вибір алгоритмів просторово-часової обробки радіосигналів для засобів РТР (2014)
Пашков Д. П. - Принципы комплексной обработки многоспектральных изображений в космических системах наблюдения для оперативного экологического мониторинга (2014)
Поплавець С. І. - Ефективність застосування систем дистанційного управління димопуском для маскування стаціонарних об’єктів аерозольними засобами (2014)
Прібилєв Ю. Б. - Напрямки розвитку бортових комплексів управління космічних апаратів, Подорожняк А. О., Новікова І. В. (2014)
Прокопенко Є. В. - Дослідження ефективності оптикоелектронних засобів спостереження в системі інженерно-технічного контролю охорони державного кордону (2014)
Рысаков Н. Д. - Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета, Куценко В. В., Костенко И. Л., Титов И. В., Кулик А. П. (2014)
Русевич А. О. - Науково-методичне забезпечення формування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки (2014)
Ряполов И. Е. - Высокочастотный метод расчета вторичного излучения модели фюзеляжа беспилотного летательного аппарат, Василец В. А., Сухаревский О. И., Ткачук К. И. (2014)
Собченко В. А. - Адаптивна модель експлуатації мобільних тепловізійних комплексів (2014)
Тимочко А. И. - Метод контроля корректности графа сетевой модели, описывающей порядок и правила использования ресурсов (2014)
Трошин О. Н. - Методические аспекты неравновесной самоорганизации трибосистем, Стадниченко В. Н., Стадниченко Н. Г., Жуков Р. А., Красницкий С. В. (2014)
Украинец Е. А. - Экспресс-методика измерения местной скорости потока в аэродинамической трубе малых дозвуковых скоростей Т-1, Василенко В. В., Романенко И. В., Коломиец И. О. (2014)
Щипанський П. В. - Забезпечення властивості функціональної стійкості системи контролю повітряного простору, Барабаш О. В., Кіреєнко В. В. (2014)
Ясечко М. Н. - Обоснование выбора цилиндрической фазированной антенной решетки для средств функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры, Максюта Д. В., Дзигора А. М. (2014)
Дейнеко М. М. - Оцінка можливості створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації в мультирадарній системі двохкоординатних РЛС чергового режиму, Ковалевський С. М., Худов Г. В. (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування ефективних способів і завдань, що вирішуються міжвидовими тактичними групами під час ведення бойових дій на основі аналізу збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть, Ярош С. П. (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Вплив якості інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бойових дій міжвидовим угрупованням на ефективність управління його військам (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського